POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aktualni pregledi - rješenje hrvatske agencije ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. studenoga 1992.
Broj: PA4-86/92.
Zagreb. 10. studenoga 1992.
predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Ćlanak 1.
U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92. i 57/92.) u članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi: "Roditelj čije je jedino dijete izgubilo život pod okolnostima iz članka 5. ovoga Zakona ima pravo na obiteljsku invalidninu iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona povećanu za 50%. "
Članak 2.
Članak 31. mijenja se i glasi: "Članovi obitelji koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu po osnovi dvije ili više osoba imaju pravo na obiteljsku invalidninu, u nesmanjenoj svoti, za svaku od tih osoba. Pravo na obiteljsku invalidninu imaju, uz uvjete propisane ovim Zakonom, i korisnici osobne invalidnine"
Ćlanak 3.
U članku 34. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi: "Pravo na opskrbninu imaju korisnici osobne invalidnine, korisnici obiteljske invalidnine - osobe iz članka 25. stavka 1. i 2. ovoga Zakona i sudionici rata, koji imaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, ako su nesposobni za privređivanje i ispunjavaju ove uvjete:"
Članak 4.
Iza članka 50. dodaje se novi članak 50a koji glasi: "Članak 50a. Korisnici osobne invalidnine koji po ovom Zakonu koriste pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe, korisnici dodatka za pripomoć u kući i djeca do navršene 15. godine života, kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu odnosno besplatnu vožnju, imaju pravo na besplatnu vožnju za pratioca."
Članak 5.
U članku 55. stavku 1. riječ: "utvrđuje" zamjenjuje se riječima: "utvrđuju zajedno", s riječi: "ministar rada, socijalne skrbi i obitelji" zamjenjuje se riječima: "ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi,". U stavku 2. riječi: "Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji utvrđuje" zamjenjuju se riječima: "Ministar obrane i ministra rada i socijalne skrbi zajedno utvrđuju".
Članak 6.
U članku 58. stavku 1. riječi: "Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji donosi" zamjenjuju se riječima: Ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi donose zajedno". U stavku 2. riječi: "Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji može" zamjenjuju se riječima: "Ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi zajedno mogu".
Članak 7.
U članku 84. stavak 2. briše se.
Članak 8.
U članku 71. stavku 2. riječi: "stranih državljana koji" zamjenjuju se riječima: "osoba koje".
Članak 9.
U članku 72. stavku 3. riječi: "od 15. svibnja 1946 " zamjenjuju se riječima: "do 15. svibnja 1946."
Članak 10.
U članku 77. stavku 4. riječi: "Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji" zamjenjuju se riječima: "Ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi".
Članak 11.
U članku 87. stavku 1. riječi: "ministar rada, socijalne skrbi i obitelji" zamjenjuju se riječima: "ministar obrane, odnosno ministar rada i socijalne skrbi". U stavku 2. riječi: "Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva rada i socijalne skrbi, odnosno odgovarajuća služba Ministarstva obrane".
Članak 12.
U članku 101. iza riječi: "civilne invalide rata" briše se zarez i dodaju riječi: "i u slučaju kada osnova za stjecanje tog svojstva nije predviđena ovim Zakonom".
Članak 13.
U članhu 102. stavku 2. riječi: "sve dok za to ispunjava uvjete koji su bili propisani zakonom iz stavka 1. ovoga članka, ako ispunjava uvjete iz članka 3. ovoga Zakona"zamjenjuju se riječima: "ako ispunjava uvjete iz članka 3. i 9., članka 28. stavka 1. toćke 2. i 3. i stavka 2. i članka 88. ovoga Zakona".
Članak 14.
Članak 108. mijenja se i glasi: "Nadležni općinski organ uprave provest će postupak i donijet će po službenoj dužnosti odgovarajuća rješenja o pripadajučem pravu na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu, odnosno uvećanu obiteljsku invalidninu prema odredbama ovoga Zakona za korisnike tih prava iz članka 99. do 102. ovoga Zakona. do 31. prosinca 1993. godine. Rješenja donijeta na temelju stavka 1. ovoga članka podliježu reviziji. Rok za izvršenje revizije ovih rješenja je šest mjeseci. Ako vojni, odnosno civilni invalid, u postupku iz stavka 1. i 2. ovoga članka, onemogući da liječnička komisija iz članka 77. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Zakona dade nalaz i mišljenje, donijet će se rješenje o prestanku prava. Prava po rješenjima donijetim na temelju ovoga članka pripadaju od 1. srpnja 1992. godine. Ako se po rješenju iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da pojedino pravo pripada u manjem opsegu, odnosno ako se utvrdi da ranije priznato pravo ne pripada, neće se tražiti povrat isplaćenih svota. Odredbe stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka ne odnose se na korisnike koji su ostvarili prava prije 1. srpnja 1992. godine po Uredbi o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 52/91.)."
Članak 15.
Korisnicima iz članka 99. do 102. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata koji su podnijeli zahtjev na temelju odredaba članka 108. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, riješit će se o njihovim invalidskim pravima prema odredbama članka 14. ovoga Zakona. Nadležni općinski organ uprave donijet će odgovarajuća rješenja o pravu na obiteljsku invalidninu i članovima obitelji vojnih invalida I. do VII. grupe. umrlih do 31. svibnja 1992. godine, ako je zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu podnijet do 30. lipnja 1892. godine, uz shodnu primjenu odredaba članka 14. ovoga Zakona.
Članak 16.
Odredbe članka 2. ovoga Zakona primjenjuju se od 1. srpnja 1992. godine.
Članak 17.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Članak 18.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 582-01/92-01/05
Zagreb, 4. studenoga 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti