POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - prva stavka - dopuna popisa gotovih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi članka 239. stavke 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 pročišćeni tekst), te članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 6. sjednici održanoj 20. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU
o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja

I.
Ovom odlukom, propisuju se za pojedine obveznike plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, osnovice osiguranja koje služe za obračun i plaćanje doprinosa za to osiguranje, te visina doprinosa iskazana u postotku od propisane osnovice osiguranja.

II.
Obveznici uplačivanja sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, dužni su doprinos propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - proćišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92 - u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom odlukom uplatiti na prolazni račun koji se vodi kod Službe društvenog knjigovodstva općine u korist nadležne ispostave Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske.

III.
Osiguranici koji samostalno osobnim radom obavljaju privrednu djelatnost (članak 64. Zakona) doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju na način i u visini propisanoj odredbom članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 18/92).
Osiguranicima iz stavke 1. ovog članka, koji porez na dobit plaćaju u paušalnom iznosu, osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje ne može biti manja od dvostrukog iznosa minimalne plaće važeće u Republici za odnosni mjesec.

IV.
Doprinos za zdravstveno osiguranje državljana Hrvatske i stranaca, koji primaju mirovinu ili invalidninu isključivo od inozemnih nosilaca osiguranja, plaćaju te osobe u visini 20% od iznosa minimalne plaće važeće za odnosni mjesec. a mjesečno po osobi, ako međudržavnim sporazumom nije drukčije riješeno.

V.
Doprinos za zdravstveno osiguranje osiguranika prijavljenih kod područnih službi Republičkog zavoda za zapošljavanje plaća se u visini od 20% na osnovicu, koju čini iznos minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, za svaku prijavljenu osobu - nosioca osiguranja.
Doprinos iz ovog članka dospijeva na naplatu prvog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

VI.
Osiguranici koji osobnim radom samostalnoobavljaju profesionalnu djelatnost (članak 63. Zakona) plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje od osnovice osiguranja, koja se određuje u zavisnosti od stručne spreme i dužine ukupnog radnog staža osiguranika, a koje iznose:
1.a) za odvjetnike,
b) za samostalne umjetnike,
c) za samostalne filmske djelatnike (pisce scenarija, pisce dijaloga, dramaturge, redatelje, generalne organizatore produkcije, pomoćne redatelje, glavne snimatelje, skladatelje, filmske scenografe, filmske arhitekte, filmske glumce, slikare kostima - kostimografe, slikare maske, snimatelje zvuka, montažere slika, glavne crtače - crtače karaktera, animatore crtanog filma, animatore filma s lutkama, direktore filmskih ekipa, umjetničke direktore scene, filmske kritičare i publiciste, filmske prevoditelje. muzičke suradnike, muzičke voditelje - montažere zvuka i majstore za specijalne efekte),
d) za muzičke odnosno estradne djelatnike (istaknute skladatelje, istaknute instrumentaliste i vokaliste, istaknute dirigente, istaknute muzičare aranžere, istaknute muzikologe, istaknute artiste, istaknute voditelje programa, istaknute humoriste i istaknute redatelje tona),
e) za samostalne lektore,
f) za samostalne znanstvene i tehničke prevoditelje,
g) za samostalne novinare,
h) za samostalne liječnike,
i) za sve ostale osiguranike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoka stručna sprema):

_ ___________
Osnovica osiguranja u visini
S radnim stažem peterostrukog iznosa važeće
minimalne plaće, umanjene za
_ ___________
a) manjim od 10 godina 20%
b) od 10 ili više, a manjim od 20 godina 15%
c) od 20 ili više, a manjim od 30 godina 10%
d) od 30 ili više godine 5%
_ ___________2. a) za samostalne filmske djelatnike (prvog ili drugog asistenta režije, sekretara režije, registratora snimanja - skript, pomoćnika direktora filmske ekipe, pomoćnika redatelja, vođu snimanja, organizatora snimanja, sekretara produkcije - prevoditelja, poslovnog sekretara filmske ekipe, snimatelja - šminkera, prvog i drugog asistenta snimatelja slike, majstora scene, snimatelja trika crtanog filma, filmskog fotografa, kaskadera - glumca dublera, glavnog osvjetljivača i osvjetljivača, asistenta scenografa, voditelja gradnje, slikara dekora i dekoratera, kostimera
- asistenta kostimografa, krojača - specijalistu, garderobijera, maskera, šminkera, vlasuljara, rekvizitera - oružara, pirotehničara, izvodača zvučnih efekata, asistenta snimatelja zvuka, kamermana i mikromana, asistenta montažera slika, fazera, kopistu i koloristu crtanog filma),
b) za samostalnog debatnog stenografa
c) za sve ostale osiguranike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog djelatnika):

_ ___________
Osnovica osiguranja u visini
S radnim stažem četverostrukog iznosa važeće
minimalne plaće, umanjena za
_ ___________
a) manjim od 10 godina 20%
b) od 10 ili više, a manjim od 20 godina 15%
c) od 20 ili više, a manjim od 30 godina 10%
d) od 30 ili više godina 5%
_ ___________
3. a) za samostalne filmske djelatnike (trečeg asistenta režije, trečeg asistenta snimatelja slike, asistenta snimateIja trika, pomoćnika u organizaciji snimanja - pomoćnika organizatora snimanja, pomoćnika maskera, pomoćnika garderobijera, pomoćnika kostimera, pomoćnika rekvizitera, scenskog djelatnika i pripravnika svih zvanja).
b) za muzičke odnosno estradne djelatnike (instrumentaliste i vokaliste, pisce tekstova, voditelje programa, muzikologe, muzičke korepetitore, artiste, folkloriste - humoriste, satiričare, koreografe, redatelje tona i redatelje svjetla, plesače, manekene i estradne glumce),
c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. velika ribolovna sredstva,
d) za samostalne učitelje plesa,
e) za samostalne turističke vodiče
f) za sve ostale osiguranike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trečeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema. odnosno sprema kvalificiranog djelatnika):

_ ___________
Osnovica osiguranja u visini
S radnim stažem trostrukog iznosa važeće
minimalne plaće, umanjene za
_ ___________
a) manjim od 10 godina 20%
b) od 10 ili više, a manjim od 20 godina 15%
c) od 20 ili više, a manjim od 30 godina 10%
d) od 30 ili više godina 5%
_ ___________
4. a) za nosače prtljage na željezničkim stanicama,
b) za kolportere tiska,
c) za profesionalne ribare na moru koji upotrebljavaju tzv. mala ribolovna sredstva,
d) za sve ostale djelatnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema, odnosno sprema polukvalificiranog djelatnika):

_ ___________
Osnovica osiguranja u visini
S radnim stažem dvostrukog iznosa važeće
minimalne plaće, umanjene za:
_ ___________
a) manjim od 10 godina 20%
b) od 10 ili više, a manjim od 20 godina 15%
c) od 20 ili više, a manjim od 30 godina 10%
d) od 30 ili više godina 5%
_ ___________
5. za osiguranike koji rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, osnovica osiguranja je iznos minimalne plaće, važeće u Republici za odnosni mjesec.
Doprinos ze zdravstveno osiguranje obračunava se i plaća suglasno odredbi točke IX. ove odluke.
Razvrstavanje osiguranika samostalnih filmskih djelatnika i muzičkih, odnosno estradnih djelatnika, u odgovarajuća zvanja, obavlja strukovna organizacija kojoj osiguranik pripada.

VII.
Iznimno od odredbe točke VI. ove odluke osiguranici koji obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaću po stopi 15% od osnovice osiguranja, a koja iznosi:
a) za svečenike, u visini trostrukog iznosa minimalne plaće važeće za odnosni mjesec,
b) za druge osobe, koje obavljaju poslove za koje se traži:

  1. viša ili srednja stručna sprema u visini dvostrukog iznosa minimalne plaće važeće za odnosni mjesec,
  2. niža stručna sprema, odnosno za koje se ne traži stručna sprema, u visini minimalne plaće važeće za odnosni mjesec.

Osiguranici iz prethodne stavke, koji prema crkveno-vjerskim odredbama žive u celibatu, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju po stopi 10% od osnovice iz te stavke.

VIII.
Ako tijekom osiguranja osiguranicima iz točke VI. i VII. ove odluke, nastane promjena u dužini radnog staža ili u stručnoj spremi, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana sljedečeg mjeseca u kojem je nastala promjena.

IX.
Doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranike djelatnike, zaposlene kod osoba koje samostalno osobnim radom obavljaju privrednu odnosno neprivrednu djelatnost (točka III. i VI. ove odluke) te kod drugih fizičkih osoba, obračunavaju i plaćaju te osobe po stopi 10% na bruto osobne dohotke i po stopi 10% iz bruto osobnih dohodaka.

X.
Osiguranici - državljani Hrvatske koji su na podrućju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizscija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava i u osobnoj službi stranih državljana, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju po stopi i osnovici osiguranja propisanoj točkom VI. ove odluke, a u zavisnosti od godina staža i stručne spreme.
Iznimno od prethodne stavke. kada je plaća ugovorena u iznosu koji je veći od osnovice iz točke VI. ove odluke, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se i plaća suglasno odredbi točke IX. ove odluke.

XI.
Osiguranici u radnom odnosu u inozemstvu ako za to vrijeme nisu obvezatno osigurani kod inozemnog nosioca zdravstvenog osiguranja (članak 54. stavka 1. točka 7. Zakona) doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju po stopi 20% od osnovice koju čini prosjećni bruto mjesečni iznos plaće koju je ta osoba ostvarila po završnom računu za godinu koja prethodi godini zaposlenja u inozemstvu, usklađene s rastom minimalne plaće važeće za mjesec za koji se plaća doprinos.
Osiguranici iz prethodne stavke, koji prije zaposlenja u inozemstvu nisu bili u radnom odnosu. doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju prema osnovicama i stopi propisanoj točkom VI. ove odluke.

XII.
Osiguranici zaposleniu inozemstvu, čiji članovi uže obitelji nisu obuhvačeni zdravstvenim osiguranjem kod inozemnog nosioca zdravstvenog osiguranja (članak 56. Zakona), dužni su za svakog člana obitelji platiti mjesečno iznos doprinosa u visini od 20% minimalne plaće važeće za odnosni mjesec.

XIII.
Za osigurane osobe koje se u slučajevima predviđenim Zakonom i ovom točkom nalaze u inozemstvu, bez obzira na trajanje i svrhu boravka, plaća se poseban doprinos za zdravstveno osiguranje:

  1. za osiguranike djelatnike zaposlene u inozemstvu (članak 54. stavka 1. točka 1. i točka 7.), u visini 15% od osnovice za obračunavanje redovnog doprinosa,
  2. za osigurane osobe upučene u inozemstvo u okviru međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 54. stavka 6. točka 3. Zakona), u visini 15% od osnovice za obračunavanje redovnog doprinosa, odnosno za učenike i studente u visini 15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno za svakog učenika odnosno studenta,
  3. za učenike odnosno studente koji se na školovanju u inozemstvu nalaze po vlastitom opredjeljenju, u visini 15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec,
  4. za svaku drugu osiguranu osobu koja se u inozemstvu nalazi po privatnom poslu, u visini 15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec.

Poseban doprinos iz prethodne stavke, ako Zakonom nije drukčije propisano, obračunava i plaća, u slučaju iz točke 2., Ministarstvo za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, a u slučajevima iz točke 3. i 4. sama osigurana osoba.
Poseban doprinos iz stavke 1. točke 2., 3. i 4. ove točke dospijeva prvoga u mjesecu za tekući mjesec.
Osiguranici iz točke 3. stavke 1. ove točke za vrijeme plaćanja posebnog doprinosa plaćaju i doprinos iz članka 73. Zakona.

XIV.
Doprinos za zdravstvenu zaštitu utvrđuje se:
1. za osobe iz članka 70. Zakona,
- za učenike srednjih škola i redovne studente kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava kao članovima obitelji ili im se osigurava u opsegu manjem od opsega te zaštite, utvrđenog za članove obitelji osiguranika - djelatnika, te za članove njihove uže obitelji, u visini 2% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi.

2. za osobe iz članka 71. Zakona:
a) za osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima ako na tim radovima rade najmanje B sati dnevno, u visini 0,7% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi,
b) za osobe na službi u domobranstvu, civilnoj zaštiti, na obuci za obranu i zaštitu, na izvršavanju drugih zakonom utvrđenih obveza u svezi s narodnom obranom, te pripadnici dobrovoljnih omladinskih jedinica narodne obrane, ako nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu po drugoj osnovi, u visini 1% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi,
c) za osobe koje se pri obavljanju dužnosti po propisima o zaštiti od požara kao članovi vatrogasnih društava za vrijeme stručnog osposobljavanja ili prilikom sudjelovanja u gašenju požara povrijede ili obole u svezi s obavljanjem navedenih dužnosti, u visini od 0,15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, dnevno po osobi.

3. za osobe iz članka 72. Zakona:
a) za osobe koje su pretrpjele povredu kao sudionici u određenim radnim akcijama u spašavanju i obrani od elementarnih nepogoda i nesreča, ili u obavljanju određenih javnih funkcija i dužnosti, ako su po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju za vrijeme takve aktivnosti osigurane za slučaj invalidnosti prouzročene nesrečom na poslu, u visini 0,15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, dnevno po osobi.
b) za osobe koje po osnovi ugovora o radu obavljaju privremene ili povremene poslove, u visini 10% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi,
c) za osobe na praktičnom radu, koje za trajanja tog rada nisu zasnovale radni odnos (volonterski rad), u visini 15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi.

XV.
Doprinos za zdravstvenu zaštitu za osobe kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osobi (članak 73. stavka 1. i 3. Zakona) utvrđuje se u visini 15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi.

XVI.
Doprinos za zdravstvenu zaštitu stranaca koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj (Članak 1. - 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Hrvatskoj - "Narodne novine", br.18/78), utvrđuje se u visini 15% od minimalne plaće važeće za odnosni mjesec, mjesečno po osobi.

XVII.
Ako obveznici uplate doprinosa trebaju uplatiti doprinos za vrijeme kraće od mjesec dana, doprinos se određuje tako da se za svaki kalendarski dan uzima 1/30 mjesečnog doprinosa, utvrđenog za te osobe neovisno od radnih sati provedenih na radu tijekom dana.

XVIII.
Osiguranici iz točke III. i IX. ove odluke, dužni su u roku od 7 dana po isteku mjeseca za koji su platili doprinos za zdravstveno osiguranje, nadležnoj ispostavi Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, dostaviti ovjerovljenu kopiju isplatne liste, u kojoj su iskazane obračunske plaće i doprinosi za zdravstveno osiguranje.

XIX.
Doprinos za zdravstvenu zaštitu dospijeva za naplatu 7. dana tekučeg mjeseca za prethodni mjesec, ako Zakonom odnosno ovom odlukom nije drukčije utvrđeno.

XX.
Primjena odredbe točke IV. ove odluke, u slučajevima kad se odnosi na korisnike mirovina ili invalidnina ostvarenih prema propisima mirovinskog i invalidskog osiguranja republika, odnosno autonomnih pokrajina bivše SFR Jugoslavije, odgađa se do zaključenja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju izmedu Republike Hrvatske i tih država, odnosno najkasnije do 31. srpnja 1992. godine.
Do roka iz prethodne stavke, doprinos za zdravstveno osiguranje za osiguranike - korisnike mirovina ili invalidnina iz iste stavke, obračunava i plaća po stopi od 20% na iznos priznatog prava, zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja tih država.

XXI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranj ("Narodne novine", br. 5/91, 14/91, 32/91 i 10/92).

XXII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/27
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 20. svibnja 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti