POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ograničenja - odluka o zaduženosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na temelju odredbe članka 51. Pravilnika o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 25/92) na 5. sjednici 15. rujna 1992. godine donio je
ODLUKU
o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačka pravila).
Članak 2.
Stranke koje sudjeluju u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljem tekstu: Izbrano sudište) snose troškove postupka.
Troškovi postupka sastoje se od:
a) upisne takse;
b) troškova nagrade arbitara;
c) administrativnih troškova;
d) materijalnih troškova postupka (izdatka arbitara nagrada i izdataka vještaka, troškova prevođenja i ostalih izdataka).
Članak 3.
U konačnoj odluci sud će odrediti koja je stranka i u kojem omjeru dužna naknaditi drugoj stranci troškove postupka i snositi vlastite troškove, uzimajući u obzir uspjeh u arbitražnom postupku i druge bitne okolnosti.
Članak 4.
Prilikom podnošenja tužbe odnosno protutužbe tužitelj (protutužitelj) je dužan uplatiti u korist Izbranog sudišta upisnu taksu prema tarifi Izbranog sudišta koja je sastavni dio ove odluke.
Ako u postupku kao suparničari sudjeluju više od dvije stranke, za svaku dodatnu stranku upisna taksa se povećava za 10 posto.
Tajništvo Izbranog sudišta dostavit će tužbu na odgovor ili poduzeti neku drugu procesnu radnju tek nakon uplate upisne takse.
Uplaćena upisna taksa ne vraća se.
Članak 5.
Nakon utvrđenja broja arbitara u postupku (tj. jedan ili tri), visinu predujma predvidivih troškova postupka iz točke b), c) i d) stavka 2. članka 2. određuje predsjednik Izbranog sudišta.
Tajnik Izbranog sudišta pozvat će obje stranke da svotu iz stavka 1. ovoga članka uplate na jednake dijelove u korist Izbranog sudišta u roku od 30 dana od dostave poziva.
Ako tuženik (protutuženik) ne uplati svoj dio predujma u određenom roku, tajnik Sudišta obavijestit će o tome tužitelja (protutužitelja) i pozvati ga da uplati nedostajući dio predujma u roku od 30 dana od dostave poziva.
Prije uplate svote iz stavka 1. ovoga članka tužba se neće proslijediti izbranom sudu (arbitru pojedincu ili arbitražnom vijeću).
Tijekom postupka, ukoliko dođe do povećanja vrijednosti predmeta spora ili uplaćeni predujam ne bude dovoljan za pokriće materijalnih troškova, predsjednik Sudišta može pozvati stranke da uplate dodatni predujam.
Do uplate dodatnog predujma zbog povećanja vrijednosti predmeta spora to povećanje neće se uzeti u obzir.
Ako je dodatni predujam zatražen zbog pokrića materijalnih troškova, do uplate dodatnog predujma arbitražni postupak se neće nastaviti.
Smanjenje vrijednosti predmeta spora uzet će se u obzir pri izračunavanju administrativnih troškova i troškova nagrade arbitara samo ako je priopćena Sudištu prije predaje spisa arbitražnom sudu.
Članak 6.
Ako predujam ne bude uplaćen u razumnom roku, predsjednik Sudišta donijet će odluku prema kojoj se podnesena tužba briše iz upisnika sporova Izbranog sudišta.
Brisana tužba može se ponovo podnijeti, uz ponovnu uplatu upisne takse.
Članak 7.
Stranke su dužne uplatiti predujam na račun koji odredi Izbrano sudište.
Članak 8.
Visinu troškova postupka mirenja određuje predsjednik Sudišta u skladu s tarifom Izbranog sudišta.
Visina administrativnih troškova i nagrade posredniku odredit će se u primjerenom dijelu iznosa koji bi trebao biti plaćen za arbitražni postupak s istovjetnom vrijednošću predmeta spora.
U ostalom, na postupak mirenja na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe članaka 2. do 7. ove odluke.
II. TARIFA
Članak 9.
Troškovi arbitraže
Tar. br.1.
Upisna taksa za provođenje arbitražnog postupka iznosi 500 njemačkih maraka (u daljnjem tekstu DEM) odnosno, ako se uplata vrši u valuti sjedišta sudišta, u protuvrijednosti te svote u valuti sjedišta sudišta.
Protuvrijednost upisnine u valuti sjedišta sudišta izražunava se primjenom srednjeg tečaja iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeće na dan uplate upisnine uvećane za 10 posto.
Troškovi za nagrade arbitara
Tar. br 2
Za provođenje arbitraže, ako ju provodi arbitar pojedinac, troškovi za nagrade arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz slijedeće tabele:
_ _____________________________
Svota honorara:
Vrijednost predmeta osnovica (C) i postotak (D)
(od - do) u DEM za svotu iznad (A)
_ _____________________________
od (A) do (B) osnovica (C) % (D)
_ _____________________________
10,000 500
10,000 50,000 500.00 5
50,000 100,000 2,500.00 3
100,000 200,000 4,000.00 2.5
200,000 500,000 6,500.00 2
500,000 1,000,000 12,500.00 1
1,000,000 2,000,000 17,500.00 0.5
2,000,000 5,000,000 22,500.00 0.3
5,000,000 10,000,000 31,500.00 0.1
10,000,000 50,000,000 36,500.00 0.05
50,000,000 na više 56,500.00 0.01
_ _____________________________


Devizna vrijednost predmeta spora koja nije izražena u DEM preračunava se u DEM primjenom srednjeg tečaja za odnosnu valutu iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeće na dan kada je s vrijednošću predmeta spora odnosno promjenom vrijednosti predmeta spora upoznato Izbrano sudište.
U slučaju da deviznu vrijednost predmeta spora nije moguće izračunati primjenom metode iz stavka 2. ovog tarifnog broja (npr. zbog vrijednosti predmeta spora izražene u nekonvertibilnoj valuti), primijenit će se druga odgovarajuća metoda.
Tar. br. 3.
Ako stranke plaćaju predujam administrativnih troškova i troškova nagrade arbitara na jednake dijelove, radi izračunavanja iznosa tih troškova vrijednosti predmeta spora iz tužbe i protutužbe se zbrajaju. U protivnom, predujam tih troškova izračunava se posebno za tužbu i protutužbu (odvojeno izračunavanje).
Odvojeno izračunavanje primjenjuje se i ako zahtjev protutužbe nije u vezi s tužbenim zahtjevom.
Ako se u istom postupku postavlja više zahtjeva i protuzahtjeva, predsjednik Sudišta može troškove nagrade arbitara izračunavati odvojeno za svaki postavljeni zahtjev.
Tar. br. 4.
Ako sudi vijeće, svota iz tar. br. 2. se povećava dva i pol puta. U naročito složenim slučajevima predsjednik Izbranog sudišta može odrediti da se svota iz tar. br. 1. povećava do tri puta.
Ako u postupku kao suparničari sudjeluju više od dvije stranke, za svaku dodatnu stranku svota iz tar. br. 2. povećava se za 10 posto.
Tar. br. 5.
U slučaju da se arbitražni postupak ne okonča pravorijekom, predsjednik Sudišta odredit će u primjerenom iznosu visinu nagrade arbitara i administrativrih troškova, te donosi odluku o vraćanju neutrošenog dijela predujma strankama.
Ako je arbitru kao predujam nagrade isplaćena veća svota od one određene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik Sudišta pozvat će arbitra da vrati preplaćeni dio predujma.
Administrativni troškovi
Tar. br. 6.
Ako sudi arbitar pojedinac, administrativni troškovi iznose 20 posto od visine troškova nagrade arbitra pojedinca.
Ako sudi vijeće, administrativni troškovi iznose 10 posto od iznosa troškova nagrade arbitražnog vijeća.
Naplata predujmova i preračunavanje
Tar. br. 7.
Stranka koja je fizička osoba s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana stranka) plaća troškove postupka u deviznim sredstvima plaćanja (konvertibilnoj stranoj valuti).
Ako stranka iz stavka 1. ovoga člank posjeduje nerezidentni račun u valuti sjedišta sudišta u Republici Hrvatskoj, može troškove postupka plaćati u valuti sjedišta sudišta.
Stranka različita od stranke iz stavka 1. ovoga članka (domaća stranka) plaća troškove postupka u valuti sjedišta sudišta ili u konvertibilnoj stranoj valuti.
Protuvrijednost troškova postupka iz točke b) i c) stavka 2. članka 2. u valuti sjedišta sudišta izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke važeće na dan uplate svote koja se plaća ili predujmljuje uvećane za 10 posto.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ova odluka primjenjuje se na sve sporove bez obzira kada su pokrenuti.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom objave.
Broj : I-55/314/9-92
Zagreb,15. rujna 1992.
Predsjednik
Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti