POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Propisi iz 1990. godine - Propisi - arhiva - naredbe i propisi - pravilnik o uporabi ...Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD HRVATSKE
Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 8. ožujka 1990. godine, donio je ovu
ODLUKU
1. Ukidaju se odredbe člana 10. stava 3. i člana 11. Odluke o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Narodne novine", br. 53/89). 2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje:
U odredbi člana 10. stava 3 (član 115) Odluke navedene u izreci propisano je da potrošač električne energije koji ne plati račun na način iz stava 1. i 2. toga člana dolazi u zakašnjenje prema članu 324. Zakona o obveznim odnosima. Prema stavu 1. i 2. potrošač električne energije koji plaća tu energiju putem inkasatora dužan je platiti račun odmah, a potrošač koji plaća električnu energiju pretplatničkom ratom (obročnim računom) dužan je platiti račun u roku utvrđenom u pretplatničkoj rati (obročnim računom). Odredbom člana 11 (član 117) Odluke određeno je da će u slučaju zakašnjenja u plaćanju računa, odnosno dostavi instrumenta plaćanja u roku koji je predviđen za plaćanje električne energije, isporučilac zaračunati zatezane kamate od dana dospijeća računa do izmirenja obveze koju utvrđuje Izvršni odbor Skupštine Zajednice elektroprivrednih organizacija Hrvatske u skladu s važećim propisima. Rješenjem broj U/I-266/1989 od 18. studenoga 1989. godine ovaj je Sud pokrenuo postupak za ocjenu Odluke o izmjeni i dopuni Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Narodne novine", br. 45/89), nalazeći da ona ima povratno djelovanje i da postoji osnovana sumnja u zakonitosti njezina donošenja i normiranje zatezanih kamata. Ta je odluka poništena Odlukom o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Narodne novine", br. 53/89) navedenom u izreci. U toj novoj Odluci uklonjena je u pogledu donošenja Odluke - suprotnost sa članom 29. stavom 1. točkom 12. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 6/83, 53/83), te nesklad s Ustavom u pogledu povratnog djelovanja Odluke. Međutim, odredbe o zatezanoj kamati, navedene u izreci, zadržane su odnosno ostale su nepromijenjene. Zajednica elektroprivrednih organizacija Hrvatske i SIZ potrošača električne energije Hrvatske smatraju da su osporene odredbe člana 10. stava 3. i člana 11. Odluke zakonite. Navode da mogućnost primjene zatezane kamate kod akontacijskog plaćanja u mjesečnim i višemjesečnim akontacijama (ratama) proizlazi iz odredbe člana 44. stava 3. Zakona o elektropviredi Ističu da iz primjene te zakonske odredbe slijedi presumpcija da je visina akontacije (rate) za isporučenu električnu energiju pravilno utvrđena ako potrošač u roku od 15 dana ne uloži prigovor na njezinu visinu. U tom času, kako navode, akontacija postaje cjeloviti, obostrano priznati dug, tj. obveza plaćanja električne energije iza koje, kao logični nastavak obveznopravnog odnosa, slijedi potraživanje zateznih kamata. Ocjenjujući osporene odredbe. Ustavni sud Hrvatske polazi od karaktera zatezne kamate kao jednog od oblika zakonske kamate. Prema odredbama člana 277. stava t. a u vezi sa članom 324. stavom 1. Zakona o obveznim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89), zatezna kamata teče po samom zakonu čim se ispune pretpostavke iz tih odredaba i nije ju potrebno posebno propisivati. Naime, prema odredbi člana 277. stava 1. dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, uz glavnicu, i kamatu, a dolazi u zakašnjenje, prema članu 324. stavu 1. kad ne ispuni novčanu obvezu u roku za njezino ispunjenje. Novčana obveza mora biti u obveznopravnom smislu određena, odnosno ekvivalent za ono što se daje (npr. robu ili uslugu). To znači - u pogledu potraživanja za električnu energiju - da se od potrošača može zahtijevati zatezna kamata samo za novčanu obvezu koja je određena. Obveza potrošača, međutim, određena je tek kada se izvrši obračun stvarne potrošnje električne energije. Tek tada je, naime, potraživanje za električnu energiju ekvivalent stvarno utrošene električne energije, što se izražava računom. Istekom roka za plaćanje takvog računa potrošač dolazi u zakašnjenje, pa na dospjelu novčanu obvezu počinju teći zatezne kamate, i to po samom zakonu. Osporene odredbe, međutim, propisuju zatezne kamate za slučajeve zakašnjenja plaćanja pretplatničkih rata, odnosno mjesečnih ili višemjesečnih akotancija. Time su te odredbe, po ocjeni ovoga Suda, suprotne navedenim odredbama Zakona o obveznim odnosima. Ovo iz razloga što u pretplatničkim ratama nije sadržana cijena stvarno utrošene električne energije za određeno razdoblje već samo akontacija za neku očekivanu, pretpostavljenu, uprosječenu potrošnju. Stoga, spomenuto plaćanje pretplatničkih rata, odnosno akontacija nema karakter određene novčane obveze iz člana 277. stava 1. Zakona o obveznim odnosima zbog kojeg se - u slučaju zakašnjenja njezina ispunjenja mogu zaračunavati zatezane kamate. Iz ovih razloga odlučeno je kao u izreci.
Broj: U/I-266/1989
Zagreb, 8. ožujka 1990.
USTAVNI SUD HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti