# Zakon o razminiranju

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Zakon o razminiranju


  

Narodne novine br.: 19 - Datum: 08.03.1996. - Interni ID: 19960330


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE 
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 
ODLUKU 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZMINIRANJU 
Proglašavam Zakon o razminiranju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 1. ožujka 1996. 
Broj: 01-96-497/1 Zagreb, 5. ožujka 1996. 
Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r. 
ZAKON
O RAZMINIRANJU
I. T E M E L J N E O D R E D B E
Članak 1.
Ovim Zakonom uređuje se obavljanje razminiranja područja u Republici Hrvatskoj, utvrđuju tijela nadležna za provedbu razminiranja, prava i obveze zaposlenika u ovlaštenoj pravnoj osobi koji obavljaju poslove razminiranja te nadzor nad provedbom ovoga Zakona. 
Članak 2.
Poslovi razminiranja u smislu ovoga Zakona su poslovi od značaja za sigurnost Republike Hrvatske te zaštite ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. 
II. P R O V E D B A R A Z M I N I R A N J A
Članak 3.
Razminiranje područja Republike Hrvatske provodi se na temelju Plana razminiranja kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva razvitka i obnove. 
Članak 4.
Plan iz članka 3. ovoga Zakona sadrži: 
1. podatke o područjima u Republici Hrvatskoj zagađenim minskoeksplozivnim sredstvima, 
2. prikaz raspoloživih i prosudbu potrebnih kadrova za provedbu razminiranja, 
3. podatke o materijalno-tehničkim sredstvima i opremi potrebnim za razminiranje, 
4. prosudbu o potrebnim novčanim sredstvima za provedbu Plana te visini naknade ovlaštenom trgovačkom društvu za poslove razminiranja, 
5. popis područja koja je potrebno razminirati s utvrđenim rokovima razminiranja. 
Sredstva za provedbu Plana razminiranja (u daljem tekstu: Plan) osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora. 
Vlada Republike Hrvatske podnosi Saboru Republike Hrvatske godišnje izvješće o provedbi Plana i utrošenim sredstvima. 
Članak 5.
Ministarstvo razvitka i obnove vodi brigu o provedbi Plana sukladno utvrđenim prioritetima i potrebama obnove u ratu porušenih mjesta. 
U provedbi poslova iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo razvitka i obnove neposredno surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, a osobito prigodom izradbe uradaka razminiranja područja u Republici Hrvatskoj. 
Ministarstvo razvitka i obnove u svrhu provedbe uradaka, utvrđenih ovim Zakonom, surađuje s inozemnim financijskim institucijama poradi osiguranja inozemnih financijskih ulaganja u humanitarno razminiranje područja u Republici Hrvatskoj. 
Članak 6.
Ministarstvo unutarnjih poslova neposredno provodi Plan. 
U provedbi Plana Ministarstvo unutarnjih poslova: 
1. osigurava odgovarajuća materijalna i tehnička sredstva te opremu za razminiranje; 
2. provodi obuku i osposobljavanje zaposlenika na poslovima razminiranja, 
3. osigurava poštovanje utvrđenih rokova razminiranja, 
4. provodi neposredan nadzor nad obavljanjem poslova razminiranja, 
5. pruža stručnu pomoć trgovačkom društvu iz članka 7. ovoga Zakona, 
6. predlaže Vladi Republike Hrvatske poduzimanje odgovarajućih radnji i mjera te donošenje odgovarajućih tehničkih i provedbenih propisa. 
Članak 7.
Poslove razminiranja područja u Republici Hrvatskoj obavlja trgovačko društvo koje osnuje ili odredi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba). 
Vlada Republike Hrvatske i ovlaštena pravna osoba, za Planom utvrđene poslove razminiranja na pojedinom području, sklapaju poseban ugovor. 
Ugovorom iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će se način isplate naknade za obavljene poslove razminiranja, međusobna suradnja i druga pitanja iz obvezno-pravnog odnosa, uključivo i rokove obavljanja naručenih poslova. 
Ovlaštena pravna osoba vodi o primljenim naknadama te drugim prihodima i rashodima posebno knjigovodstvo. 
Članak 8.
Ovlaštena pravna osoba dužna je osigurati poslovni prostor uređen sukladno propisima o posebnim prostornim i tehničkim uvjetima za smještaj minsko-eksplozivnih naprava i sredstava te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zlouporaba. 
Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na odredbe pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta zaposlenika za obavljanje poslova razminiranja s propisanom stručnom spremom i opisom poslova za svako radno mjesto u ovlaštenoj pravnoj osobi. 
III. P I R O T E H N I Č A R I 
Članak 9.
Poslove razminiranja u ovlaštenoj pravnoj osobi mogu obavljati osobe koje imaju ovlast za obavljanje razminiranja (u daljnjem tekstu: pirotehničari). 
Ovlast iz stavka 1. ovoga članka daje Ministarstvo unutarnjih poslova. 
Članak 10.
Zahtjev za davanje ovlasti, iz članka 9. ovoga Zakona, podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova. 
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva mora priložiti dokaze da: 
- je hrvatski državljanin, 
- ima navršenih 18 godina života, 
- je regulirao vojnu obvezu, 
- ima najmanje srednju stručnu spremu, 
- nije osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv života i tijela ili protiv imovine kao i za druga kaznena djela s elementom nasilja, koristoljublja i niskih pobuda, 
- je duševno, tjelesno i zdravstveno sposoban, što dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- ima pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova položen stručni ispit. 
Protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova o odbijanju zahtjeva, može se izjaviti žalba Povjerenstvu Ministarstva koje imenuje ministar unutarnjih poslova. 
Članak 11.
Ministarstvo unutarnjih poslova oduzet će pirotehničaru ovlast za obavljanje poslova razminiranja ako se utvrdi da pirotehničar: 
- ne ispunjava ovim Zakonom utvrđene uvjete za izdavaje ovlasti za obavljanje poslova razminiranja, ili 
- ako je ovlast izdana na temelju lažnih podataka, ili 
- ako pirotehničar obavlja poslove razminiranja protivno pravilima struke utvrđenim posebnim propisima. 
Ministarstvo unutarnjih poslova oduzet će pirotehničaru ovlast za obavljanje poslova razminiranja ako postane trajno nesposoban za obavljanje poslova pirotehničara ili izgubi poslovnu sposobnost. 
Rješenjem o oduzimanju ovlasti iz razloga utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, izriče se trajna zabrana obavljanja poslova pirotehničara. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena. 
Članak 12.
Ovlaštena pravna osoba i pirotehničar te zdravstveni djelatnik koji osigurava rad pirotehničara sklapaju ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do tri godine. 
Ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa se prema odredbama Zakona o radu. 
Članak 13.
Pirotehničar koji obavlja poslove razminiranja, neprekidno ih može obavljati najduže pet sati u tijeku dnevnoga radnog vremena. 
Neprekidnim obavljanjem poslova razminiranja smatra se vrijeme za koje pirotehničar nije imao prekid dulji od pola sata. 
Članak 14.
Pirotehničar mora, prije početka svoga radnog vremena, imati neprekidan dnevni odmor od najmanje 12 sati. 
Pirotehničar je dužan za vrijeme obavljanja poslova razminiranja imati pri sebi osobnu nadzornu knjižicu i u nju upisivati vrijeme obavljanja radnih uradaka i vrijeme provedenoga odmora te ju je dužan dati na uvid osobi ovlaštenoj za provedbu nadzora nad obavljanjem poslova razminiranja. 
Članak 15.
Pri ostvarivanju prava na plaću i drugih prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, radno vrijeme iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, smatra se punim radnim vremenom. 
Pirotehničarima se vrijeme provedeno na poslovima razminiranja priznaje u mirovinski staž kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju. 
Sredstva za podmirivanje obveza iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu u visini razlike mirovine koja bi se ostvarila prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju. 
Članak 16.
Uprava ovlaštene pravne osobe odlukom utvrđuje iznos mjesečne plaće pirotehničara koji obavlja poslove razminiranja te zdravstvenog djelatnika koji osigurava rad pirotehničara. 
Članak 17.
Ovlaštena pravna osoba dužna je sklopiti s osiguravajućim društvom skupno životno osiguranje za zaposlenike koji obavljaju poslove razminiranja. 
Članak 18. 
Pirotehničar ili član njegove obitelji u slučaju povrede pirotehničara na radu, odnosno za slučaj smrti pri obavljanju poslova razminiranja, ima prava utvrđena za hrvatske branitelje iz domovinskog rata na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, osim prava utvrđena glavom IX. i X. toga Zakona. 
IV. I N S P E K C I J S K I N A D Z O R
Članak 19.
Poslove inspekcijskog nadzora nad obavljanjem poslova razminiranja područja u Republici Hrvatskoj obavljaju ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: inspektori). 
Inspektori u obavljanju inspekcijskog nadzora provode izravan uvid u opće i pojedinačne akte ovlaštene pravne osobe, utvrđuju zakonitost poslovanja, provjeravaju način primjene propisanih zaštitnih i sigurnosnih mjera, pregledavaju poslovnu dokumentaciju, poslovne prostorije, uređaje, naprave i tehničku opremu te način korištenja odobrenih sredstava, provjeravaju način čuvanja minsko-eksplozivnih sredstava i način uništavanja te način otkrivanja tih sredstava, provjeravaju osposobljenost pirotehničara za obavljanje poslova razminiranja, utvrđuju poštivanje rokova razminiranja utvrđenih Planom te provode i druge mjere i radnje kojima se ostvaruje uvid u poslovanje ovlaštene pravne osobe. 
Članak 20.
U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, inspektori mogu rješenjem, do pravomoćnosti rješenja o prekršaju, zabraniti pirotehničaru obavljanje poslova razminiranja ako utvrde da: 
- su u obavljanju pirotehničkih poslova učinjeni teži propusti u poštovanju zakona i drugih propisa, 
- pirotehničar nema propisanu ovlast ili ako je ovlast prestala važiti. 
Inspektori će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka pirotehničara odmah udaljiti s dužnosti. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od tri dana od dana uručenja rješenja. 
Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je u roku od osam dana od dana prijema žalbe donijeti rješenje. 
Članak 21.
Inspektori će narediti otklanjanje nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku, osobito ako se: 
- poslovi razminiranja obavljaju protivno pravilima struke utvrđenim posebnim propisima, 
- na odgovarajući način ne primjenjuju propisi o zaštiti na radu te propisi o zaštiti ljudskog okoliša i zdravlja ljudi, 
- materijalna sredstva i naprave koriste suprotno svrsi za koju su namijenjena, 
- pirotehničari ne pridržavaju odredbi ovoga Zakona o vremenu obavljanja poslova razminiranja. 
Inspektori će ovlaštenoj pravnoj osobi zabraniti: 
- zasnivanje, odnosno raskid radnog odnosa pirotehničara ako utvrdi da je potreba, odnosno prestanak potrebe za radom pirotehničara utvrđen suprotno Planu, odnosno pravilniku iz članka 8. stavak 2. ovoga Zakona, 
- da u njemu obavlja poslove pirotehničara osoba koja je radni odnos zasnovala suprotno odredbama ovoga Zakona, odnosno da u njemu obavlja poslove pirotehničara osoba koja nema ovlast za obavljanje razminiranja, 
- da uporabljuje tehnička sredstva i naprave koje ne udovoljavaju zahtjevima zaštite sigurnosti ljudi i imovine, zaštite okoliša i zdravlja ljudi. 
Inspektori mogu u slučajevima iz stavka 1. rješenjem privremeno zabraniti obavljanje poslova razminiranja na određenom području i odrediti rok otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti utvrđenih inspekcijskim nadzorom. 
Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od tri dana od dana uručenja rješenja. 
Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je u roku od osam dana od dana prijama žalbe donijeti rješenje. 
Članak 22. 
Ministarstvo unutarnjih poslova o nalazima inspekcijskih nadzora izvješćuje Vladu Republike Hrvatske. 
V. P O S E B N E O D R E D B E 
Članak 23. 
Državni službenici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane koji su zaposleni na poslovima pirotehničara ne mogu obavljati poslove razminiranja niti se mogu zaposliti u ovlaštenoj pravnoj osobi. 
Ovlaštena pravna osoba ne smije zaposliti državne službenike iz stavka 1. ovoga članka kojima je radni odnos prestao u Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane: 
- po sili zakona, 
- na temelju odluke stegovnog suda, 
- na temelju rješenja o prestanku radnog odnosa poradi povrede radne stege, 
- na osobni zahtjev kako bi izbjegao donošenje odluke iz podstavka 2. ili 3. ovoga stavka. 
Članak 24. 
Iznimno od članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, državni službenici mogu na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske privremeno obavljati poslove razminiranja, a najdulje do tri mjeseca, u ovlaštenoj pravnoj osobi, ako je to potrebno poradi: 
- razminiranja nepristupačnih područja ili područja na kojima se nalaze nepoznata ili izrazito opasna minsko-eksplozivna sredstva za čije razminiranje su potrebna posebna stručna znanja i tehnička sredstva, 
- drugih opravdanih razloga uvjetovanih zaštitom ljudskog okoliša ili zdravlja ljudi. 
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka državni službenici sklapaju s ovlaštenom pravnom osobom ugovor o djelu. 
Članak 25.
Ministar unutarnjih poslova može u slučajevima iz članka 24. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona odobriti obavljanje poslova razminiranja i stranom državljaninu. 
Članak 26. 
Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni, gospodarski ili sigurnosni interes za razminiranjem građevine ili prostora koji koriste ili namjeravaju koristiti, mogu izvan rokova razminiranja utvrđenih Planom, zatražiti od Ministarstva unutarnjih poslova razminiranje građevine ili prostora. 
O razminiranju u smislu stavka 1. ovoga članka sklapa se poseban ugovor o razminiranju. 
Ministar unutarnjih poslova odredit će cijenu koštanja razminiranja u smislu stavka 1. ovoga članka. 
VI. O V L A S T I Z A D O N O Š E N J E P R O P I S A 
Članak 27. 
Ministar unutarnjih poslova donijet će posebne propise o: 
- načinu obavljanja poslova razminiranja, 
- mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara, 
- obuci, programu i načinu polaganja ispita za pirotehničara, 
- uvjetima koje moraju ispunjavati inspektori, 
- načinu provjere znanja i vještine pirotehničara, 
- sadržaju i izgledu osobne nadzorne knjižice te ovlasti za razminiranje. 
Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zdravstva, odredit će zdravstvene ustanove koje će obavljati poslove provjere duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara. 
VII. P R E K R Š A J N E O D R E D B E 
Članak 28. 
Novčanom kaznom od 3.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj pirotehničar koji: 
1. obavlja poslove bez ovim Zakonom propisane ovlasti (članak 9.), 
2. neposredno obavlja poslove razminiranja duže od pet sati (članak 13.), 
3. nema pri sebi osobnu nadzornu knjižicu ili u nju ne upisuje propisane podatke (članak 14. stavak 2.). 
Novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz točke 1., 2. i 3. stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe. 
Prekršajni sud u slučaju iz točke 1. stavka 1. ovoga članka izriče i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova pirotehničara u trajanju od 10 godina. 
Članak 29. 
Novčanom kaznom od 5.000 do 8.000 kuna kaznit će se za prekršaj: 
1. pirotehničar koji prije početka svoga radnog vremena nije imao propisani neprekidni dnevni odmor (članak 14. stavak 1.), 
2. državni službenik Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva obrane koji obavlja poslove razminiranja za ovlaštenu pravnu osobu (članak 23. stavak 1.). 
Novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz točke 1. i 2. stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba ovlaštene pravne osobe. 
Članak 30. 
Novčanom kaznom od 50.000 do 75.000 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako zaposli državnog službenika Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva obrane (članak 23.). 
Novčanom kaznom od 20.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi. 
VIII. Z A K L J U Č N E O D R E D B E
Članak 31. 
Propise iz članka 27. ovoga Zakona donijet će ministar unutarnjih poslova u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 
Članak 32. 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. 
Klasa: 015-05/96-03/01.
Zagreb, 1. ožujka 1996. 
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Zakon o ravnopravnosti spolova - Narodne novine br.: 116 / 2003
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije - Narodne novine br.: 101 / 1998
Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu - Narodne novine br.: 146 / 2008
Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave - Narodne novine br.: 33 / 1996
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske - Narodne novine br.: 153 / 2009
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...