# Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja


  

Narodne novine br.: 26 - Datum: 03.03.2000. - Interni ID: 20000513


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

HRVATSKI ZAVOD ZA TELEKOMUNIKACIJE
517 
Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 76/99 i 128/99), ravnatelj Hrvatskog zavoda za telekomunikacije donosi 
PRAVILNIK
O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA
SADRŽAJ PRAVILNIKA 
Članak 1. 
Ovim se pravilnikom utvrđuju tehnički uvjeti i uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja u Republici Hrvatskoj. 
POJMOVI 
Članak 2. 
1. Amaterska radijska postaja: radijska postaja koja radi u frekvencijskom području namijenjenom radioamaterskoj službi. 
2. Radioamater: fizička osoba, koja se bavi radijskom tehnikom i radiooperaterstvom, ali samo iz razloga osobne sklonosti, a ne iz gospodarskih ili političkih razloga. 
OPĆA NAČELA 
Članak 3. 
(1) Radioamater može instalirati i upotrebljavati amatersku radijsku postaju, uz uvjet da ima položen ispit za radioamatera (u daljnjem tekstu: ispit) i da je pribavio dozvolu iz članka 51. Zakona o telekomunikacijama. 
(2) Radioamater može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za amatersku radijsku postaju uz uvjet da: 
1. ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, 
2. ima navršenih 14 godina, 
3. ima položen ispit za radioamatere. 
(3) Radioamater ne smije proslijediti vijesti drugim osobama, koje je primio putem radijske postaje, a koje nisu njemu namijenjene, osim u slučaju poziva za nesreću i opasnost. 
RAZREDI I VRSTE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA 
Članak 4. 
(1) Amaterske postaje se razvrstavaju u razrede A, B i C, te početnički P razred (u daljnjem tekstu: P razred). Frekvencijska područja za uporabu i druge tehničke karakteristike ovih razreda dane su u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. 
(2) Vrste amaterskih radijskih postaja su sljedeće: 
1. osobna amaterska radijska postaja, koju instalira i upotrebljava radioamater, koji je član hrvatske radioamaterske udruge (u daljnjem tekstu: udruga) priznate od Međunarodne radioamaterske udruge (IARU) i ima položen ispit za A, B ili C razred, te P razred. 
2. amaterska klupska radijska postaja, koju instaliraju radioamaterski klubovi učlanjeni u udrugu iz točke 1. ovoga stavka (u daljnjem tekstu: klub) i na kojoj rade amaterski operatori A, B ili C razreda, te P razreda. 
3. amaterska relejna postaja (repetitor ili digipitor), koje instaliraju radioamaterski klubovi iz točke 2. ovoga stavka ili udruga na temelju plana, koji se dostavlja Hrvatskom zavodu za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Zavod). 
4. amaterski radiofar, kojega instalira udruga. 
5. amaterska postaja za radiogoniometriranje, koju instalira udruga, u svrhu privremene uporabe. 
ISPIT 
Članak 5. 
Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje određuje Zavod. Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike i tajnika, za vremensko razdoblje od dvije godine imenuje ravnatelj Zavoda (u daljnjem tekstu: ravnatelj). 
Članak 6. 
Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva su ispitivači gradiva iz pojedinih dijelova ispita. 
Članak 7. 
(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana. 
(2) Predsjednik i jedan član ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici za ispit A, B i C razreda imenuju se u pravilu iz redova zaposlenika Zavoda, a jednog člana i njegovog zamjenika predlaže udruga. 
(3) Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva za ispit P razreda imenuje se iz redova udruge. Izvješće o održanom ispitu (mjesto, vrijeme i popis kandidata koji su položili ispit), dostavlja se Zavodu u roku od 8 dana nakon održanog ispita. Zavod može obavljati nadzor nad provođenjem ispita za P razred. 
Članak 8. 
Ispiti se, u pravilu, održavaju u prostorijama Zavoda, a mogu se održavati i izvan Zavoda, u drugim odgovarajućim prostorijama. Ispiti se provode pisanim putem u vidu odgovora na postavljena pitanja. 
Članak 9. 
Vrijeme i mjesto održavanja ispita za A, B i C razred određuje Zavod o čemu se na uobičajeni način izvješćuju kandidati. 
Članak 10. 
(1) Kandidat koji želi polagati ispit za A, B i C razred dužan je Zavodu podnijeti pisani zahtjev (prijavu za ispit), najkasnije petnaest dana prije roka određenog za polaganje ispita. 
(2) Pisani zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka o kandidatu (ime, prezime i nadnevak rođenja), mora sadržavati i podatke o razredu za koji se polaže ispit, a za kandidata mlađeg od 18 godina i ovjeren pismeni pristanak zakonitog staratelja. 
(3) Ispitu za A, B, C ili P razred mogu pristupiti samo kandidati iznad 12 godina starosti. 
Članak 11. 
(1) Ispitni program po kojemu će se kandidati ispitivati sadržan je u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. 
(2) U skladu sa zahtjevima, ispiti će se održavati za razred A, B i C, te P razred. Za razred C se neće ispitivati dio "Odašiljanje i prijam signala Morse-ovim kodom". 
(3) Ispit za viši razred (od C do B, C do A ili B do A) polaže se kao dodatni ispit, prema specifikaciji u Dodatku 2., za koji kandidat treba uputiti zahtjev. 
(4) Predsjednik ispitnog povjerenstva u nazočnosti svih članova povjerenstva izvješćuje kandidate o uspjehu na ispitu. 
(5) Kandidat koji ne zadovolji na ispitu, može ponovno polagati i mora ponovno uputiti zahtjev za pristup ispitu. O nadnevku održavanja ponovnog ispita ili popravnog dijela ispita koji se treba ponovno polagati odlučuje predsjednik. Vremenski razmak između dva ispita ne može biti manji od dva mjeseca. 
(6) Nakon položenog ispita za A, B ili C razred, kandidat dobiva svjedodžbu na obrascu, Dodatak 3., koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. Za P razred svjedodžbu izdaje udruga. 
(7) Ako kandidat položi ispit za razred A (razina A u okviru CEPT-a) ili za razred C (razina B u okviru CEPT-a), može mu se, na njegov zahtjev, izdati Certifikat za harmonizirani radioamaterski ispit u okviru CEPT-a (HAREC). 
(8) Radioamaterima, koji su prije 10. kolovoza 1996. godine položili ispit, koji je sadržavao odašiljanje i prijam signala Morze-ovim kodom, priznaje se ispit B razreda. Radioamaterima, koji su prije 10. kolovoza 1996. godine položili ispit A ili B razreda, priznaje se položeni ispit A razreda, a radioamaterima, koji su položili ispit E razreda, priznaje se položeni ispit C razreda. 
Članak 12. 
(1) Administrativne poslove u svezi s organizacijom, pripremama i održavanjem ispita obavlja Zavod, a za P razred udruga. 
(2) Članu ispitnog povjerenstva ili zamjeniku i tajniku pripada naknada za rad u ispitnom povjerenstvu u visini koju svojim rješenjem odredi ravnatelj. Za ispit P razreda naknadu određuje udruga. 
(3) Rješenjem ravnatelja se određuje i visina uplate, koju kandidati uplaćuju prije pristupanja ispitu za A, B i C razred. 
DOZVOLE 
Članak 13. 
(1) Dozvola se izdaje vlasniku amaterske radijske postaje uključujući antenski sustav, a može ga se ovlastiti za uporabu drugih amaterskih postaja. Radioamater, koji upotrebljava druge amaterske postaje može upotrebljavati samo one frekvencije, vrste emisija i snagu odašiljača koje su usklađene s njegovom dozvolom za razred. 
(2) Dozvola se izdaje ako je kandidat položio radioamaterski ispit i zadovoljio ostale zahtjeve prema članku 3. ovoga pravilnika, te ako ima navršenih 14 godina. 
(3) Dozvola za radioamaterske postaje u samogradnji izdaje se samo uz potvrdu o tehničkoj ispravnosti, ovjerenu od udruge. 
(4) Radioamater može u svrhu uporabe svoje radijske postaje u drugim zemljama CEPT-a, dobiti posebnu CEPT radioamatersku dozvolu u skladu s preporukom T/R 61-01, na četiri stranice formata A6 prema obrascu danom u Dodatku 4. koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. 
LOKACIJA AMATERSKE POSTAJE 
Članak 14. 
(1) Radioamaterska dozvola se izdaje za instalaciju i rad amaterske postaje na lokaciji, koja je upisana u dozvoli. Dozvola također omogućuje vlasniku rad pokretne amaterske postaje na motornom vozilu ili na plovilu ili rad prenosive amaterske postaje. 
(2) Dozvola također ovlašćuje vlasnika za uspostavljanje i rad amaterske postaje na drugoj nepokretnoj lokaciji najdulje do tri mjeseca. Ako amaterska postaja radi na drugoj nepokretnoj lokaciji za vrijeme više od četiri tjedna, vlasnik dozvole mora to prijaviti Zavodu s podacima druge nepokretne lokacije unutar vremena od dva tjedna. Ako Zavod ne stavi nikakvu primjedbu, smatrat će se da je rad na drugoj lokaciji odobren. 
(3) Vlasnik dozvole je obvezan prijaviti Zavodu u pismenom obliku svaku promjenu adrese stanovanja ili bilo koju drugu promjenu iz dozvole najdulje u roku od dva tjedna nakon što je do promjene došlo. Uz prijavu ovih promjena treba dostaviti i dozvolu. 
KLUPSKE POSTAJE I RELEJNE POSTAJE (REPETITORI I DIGIPITORI) 
Članak 15. 
(1) Amaterska postaja može se postaviti i raditi kao klupska postaja. Za rad klupske postaje odgovoran je radioamater ili predsjednik kluba, čije ime mora biti prijavljeno Zavodu. Za predsjednika kluba se dostavlja izvod iz zapisnika Izborne skupštine kluba. Zavod će izdati dozvolu za amatersku radijsku postaju kao klupsku postaju, a klub mora definirati klupsku postaju prigodom podnošenja zahtjeva i navesti ime odgovornog radioamatera ili predsjednika kluba. Dozvola za ovlast amaterske postaje da radi kao klupska postaja neće više vrijediti ako klub prestane postojati. 
(2) Klupska postaja može raditi samo u razredu imenovanog radioamatera. Amaterska postaja razreda A može se upotrijebiti kao klupska postaja za rad radioamatera s nižim razredima pod odgovornošću i nadzorom radioamatera navedenog u dozvoli. Radioamateri, koji imaju dozvolu za razred B i C, te P razred, mogu upotrebljavati klupsku postaju samo za održavanje radiokomunikacija na frekvencijskim područjima te dozvoljenim vrstama emisija i tipovima prijenosa namijenjenim za B, C i P razred. 
(3) U pravilu, amaterska postaja može se postaviti i može raditi kao klupska postaja samo na nepokretnoj lokaciji, koja je naznačena u dozvoli. Ako amaterska postaja radi na drugoj nepokretnoj lokaciji za vrijeme više od četiri tjedna, mora se prijaviti Zavodu unutar vremena od dva tjedna s podacima druge nepokretne lokacije. Rad na novoj lokaciji se može smatrati prihvaćenim, ako Zavod ne dostavi nikakvu primjedbu. 
(4) Klub ili udruga mogu dobiti dozvolu za amatersku relejnu postaju (daljinski upravljana radijska postaja kluba ili udruge), s tim da imenuju odgovornog radioamatera i pod uvjetom da su upotrijebljene frekvencije međunarodno usklađene i da je osiguran propisan rad na amaterskim radijskim pojasevima. Amaterska relejna postaja radi na lokaciji i na frekvencijama koje su propisane u dozvoli. U svemu ostalom vrijede odredbe iz stavka 1. ovog članka i Dodatka 1. točka 2.4. Radioamater, koji je naznačen u dozvoli za klupsku ili relejnu postaju, odgovoran je za plaćanje naknade za rad amaterske postaje prema Zakonu o telekomunikacijama i Pravilniku o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja ("Narodne novine", br. 97/99). 
POZIVNE OZNAKE 
Članak 16. 
(1) Zavod će radioamateru, u postupku izdavanja dozvole, dodijeliti pozivnu oznaku za rad s amaterskom radijskom postajom na prijedlog udruge, koja se sastoji od oznake 9A, jedne znamenke i jednog, dva ili tri slova. Zavod može promijeniti ranije dodijeljenu pozivnu oznaku. 
(2) Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a, pozivnoj oznaci radioamatera se pridružuju sljedeće pozivne oznake: 
1. kada radi s pokretnom amaterskom postajom na motornom vozilu ili na plovilu oznake "/M", riječ "mobile" za telefoniju, 
2. kada radi s amaterskom postajom na plovilu ili na prekooceanskoj sportskoj brodici: oznake "/MM", riječi "maritime mobile" za telefoniju, 
3. kada radi s amaterskom postajom dulje od četiri tjedna na lokaciji, koja nije navedena u dozvoli: oznake "/A", riječi "stroke A" za telefoniju, 
4. kada radi s prenosivom amaterskom postajom ili kada radi privremeno s amaterskom postajom na lokaciji, koja nije navedena u dozvoli: oznake "/P", riječ "portable" za telefoniju. 
(3) Prigodom rada s amaterskom postajom, koja nije navedena u njegovoj dozvoli, radioamater mora emitirati pozivnu oznaku te postaje na koju se nastavlja oznaka njegove vlastite amaterske postaje. Ovo se ne primjenjuje prigodom rada klupskih postaja ili radioamaterskih natjecanja. 
(4) Prigodom rada s radijskom postajom prema stavku 2. ovog članka, radioamater treba također reći naziv svoje lokacije. 
(5) Pozivna oznaka se treba odašiljati na početku i na kraju svake radijske komunikacije. U slučaju radijske komunikacije duljeg trajanja odašiljat će se na običnom jeziku (uporabom tablice za izgovor prema Dodatku 2., točka I. b) ili Morseovim kodom najmanje u razmacima od svakih deset minuta. Kod prijenosa teleksa ili slike pozivna oznaka se može odašiljati uporabom posebne vrste emisije, pod uvjetom da je to u skladu s međunarodnom praksom. 
(6) Na prijedlog udruge, Zavod može dodijeliti posebnu pozivnu oznaku za radioamatere slušatelje, koji mogu samo slušati emisije, ali ne i emitirati. 
FREKVENCIJSKA PODRUČJA, VRSTE I TIPOVI EMISIJE I SNAGA ODAŠILJAČA 
Članak 17. 
(1) Zavisno od vrste, odašiljač amaterske postaje može raditi samo na frekvencijama unutar frekvencijskih područja i s vrstama emisije i tipovima emisije, koji su dani u Dodatku 1. Snaga odašiljača, koja je dopuštena prema Dodatku 1 ne smije biti prekoračena. Ograničenja, koja su navedena u Dodatku 1., primjenjuju se na određena frekvencijska područja i na određene vrste emisija i tipova emisija. 
(2) Frekvencijska širina emisija je ograničena na najmanju mjeru, koja je potrebna za uporabu vrste emisije i treba biti prilagođena na način da zadovolji tehničke norme. 
(3) Radioamateru će biti dopušteno emitiranje preko svemirskih relejnih postaja za amatersku službu u dopuštenom frekvencijskom području prema Dodatku 1. Ovo će se također primijeniti kada uporaba ovih relejnih postaja uključuje promjenu na druga amaterska frekvencijska područja na kojima radioamateru inače nije dopušteno odašiljanje na temelju njegove dozvole. 
SADRŽAJ ODAŠILJANJA 
Članak 18. 
(1) Radiokomunikacijski prijenos između amaterskih postaja mora se odvijati punim jezikom. Međunarodni amaterski kod i operativne kratice, koje se međunarodno upotrebljavaju, smatraju se punim jezikom. 
(2) Radioamateri mogu prenositi poruke putem INTERNET-a drugim radioamaterima samo uz pristup pomoću posebnih radioamaterskih kodova. 
Članak 19. 
(1) U amaterskim radijskim komunikacijama je zabranjeno: 
1. razmjenjivati poruke, koje se ne odnose na radioamatere, koji imaju izvor od ili su usmjereni prema trećoj strani, a izuzetak su pozivi u slučaju nesreće i opasnosti; 
2. razmjenjivati poruke čiji sadržaj ugrožavaju sigurnost i obranu Države i ljudskih života 
3. govoriti nepristojnim jezikom; 
4. komunicirati s radijskim postajama, koje nemaju dozvole; 
5. upotrebljavati međunarodne signale za nesreće "SOS" ili "MAYDAY"; 
6. prenositi glazbu, druge vrste emitirane zabave i bilo koju vrstu oglašavanja; prijenos zvuka određene frekvencije je dopušten samo za svrhe ispitivanja i mjerenja u trajanju od najviše dvije minute; 
7. emitirati signale nejasnog značenja ili krive pozivne oznake; 
8. prenositi riječi treće strane, koje nisu javno izgovorene; 
(2) Emisije nemoduliranog ili nekodiranog nositelja, dopuštaju se samo u kratkom trajanju i samo za svrhe ispitivanja ili podešavanja. 
(3) Za podešavanja i mjerenja odašiljača upotrijebit će se umjetna antena. 
(4) Amaterska postaja ne smije biti u međuspoju s drugim telekomunikacijskim instalacijama bilo električki ili akustički. 
(5) Rad amaterske postaje kao relejne postaje (repetitor ili digipitor), amaterskog radiofara i postaje za radiogoniometriranje, dopušten je samo uz posjedovanje dozvole u kojoj je naznačen odgovoran radioamater. 
PRIJAM 
Članak 20. 
(1) S prijamnom opremom amaterske postaje može se primati samo prijenos od drugih radioamatera, prijenos norme za frekvenciju i vremenski signal i takav prijenos, koji je radioamaterima dopustio Zavod. 
(2) Nenamjerno primljeni prijenosi ne smiju se zabilježiti, odašiljati drugima ili uzimati u obzir za bilo kakvu svrhu. 
(3) Prigodom prijama poziva u pomoć u slučaju nesreće i opasnosti, mora se odmah prekinuti vlastito emitiranje i uspostaviti komunikaciju s radijskom postajom koja traži pomoć. 
(4) Prijamna oprema, koja se upotrebljava za ispitivanje emisija vlastite postaje, mora imati propisane tehničke karakteristike. 
DNEVNIK POSTAJE 
Članak 21. 
(1) Prigodom rada s amaterskom postajom na nepokretnoj lokaciji ili na brodu u skladu s propisima o sigurnosti na plovilima, radioamater mora čuvati dnevnik postaje sa stranicama po njihovom redoslijedu u kojima sve emisije moraju ući s razgovjetnim zapisom. Zapisi svake sljedeće emisije trebaju uključiti ove podatke: 
1. dan, mjesec i godina, 
2. početak i kraj radiokomunikacijskog prijenosa ili emisije u dogovorenom svjetskom vremenu (UTC), 
3. frekvencijski pojas, koji je upotrijebljen, 
4. frekvencija, vrsta emisije i snaga odašiljačke postaje, 
5. lokacija amaterske postaje i pozivna oznaka amaterske postaje s kojom je uspostavljena komunikacija, 
6. usmjerenje antene i meteorološki uvjeti, 
7. potpis radioamatera, koji je odgovoran za emisiju. 
(2) Upisivanje podataka u radioamaterski dnevnik putem elektroničkog računala dopušteno je samo uz uvjet da se u bilo koje vrijeme omogući tiskanje zahtjevnog dnevnika u svrhu kontrole. 
(3) Dnevnici se moraju čuvati najmanje jednu godinu nakon zadnjeg upisa. 
ANTENE I PRIKLJUČNI VODOVI NA AMATERSKIM POSTAJAMA 
Članak 22. 
(1) Antene i priključni vodovi na amaterskoj postaji moraju biti propisno postavljeni i održavani, tj. prema priznatim pravilima elektrotehnike. Oni se moraju izgrađivati i postavljati na takav način, da bude najmanje jedan metar udaljenosti između njihovih komponenata unutar zgrade i bilo kojeg dijela instalacije javnih telekomunikacija. Manja udaljenost se može dozvoliti kod oklopljenih vodova, ako je zajamčen rad bez smetnji. Antenski sustavi izvan zgrada trebaju se instalirati profesionalno i prilagoditi tehničkim propisima. Vodovi, koji prelaze preko instalacija javnih telekomunikacija mogu se postaviti samo uz dozvolu vlasnika tih instalacija. 
(2) Uzemljenja amaterskih postaja ne smiju se spajati s instalacijama javnih telekomunikacija. 
(3) Vlasnik amaterske postaje mora odmah i na vlastiti trošak izmijeniti antene, uzemljenja i priključne vodove, ako oni sprječavaju ili stvaraju pogibelj prigodom uspostavljanja, demontiranja ili izmjene telekomunikacijskih instalacija, koje služe u javne svrhe. 
(4) Suglasnost treće strane (vlasnik zgrade, uprava mjerodavna za održavanje javnih putova) glede instalacije antena i vanjskih vodova ako je potrebno, treba pribaviti sam vlasnik amaterske radijske postaje. 
TEHNIČKI ZAHTJEVI 
Članak 23. 
(1) Amaterska postaja se mora postaviti u skladu s propisima. 
(2) Frekvencije emitiranja moraju biti toliko stabilne koliko to dozvoljava stanje tehničkog razvoja za ove postaje. Granice frekvencijskih područja se ne smiju prekoračiti. 
(3) Sporedne emisije se moraju smanjiti na najmanju moguću mjeru. Za smanjenje sporednih emisija u odnosu na izračenu snagu radne frekvencije, uzet će se kao smjernice sljedeće vrijednosti. 
1. Za odašiljače s radnom frekvencijom manjom od 30 MHz i srednjom snagom većom od 25 W:40 dB. 
Sa srednjom snagom do 25W sporedne emisije ne smiju preći 2,5 x 10-3W. 
2. Za odašiljače s radnom frekvencijom iznad 30 MHz i srednjom snagom većom od 25 W : 60 dB. 
Sa srednjom snagom do 25 W sporedne emisije ne smiju biti veće od 25 2,5 x 10-6W. 
3. Za odašiljače s radnim frekvencijama većim od 235 MHz sporedne emisije se moraju smanjiti na najmanju moguću mjeru. 
(4) Prijamna oprema amaterske postaje ne smije stvarati smetnje u područjima, koji su predviđeni za emitiranje radija i televizije u većem iznosu od 4 x 10-9 W. 
(5) Radioamater obvezno mora posjedovati električnu shemu instalacije svog odašiljača i crtež lokalne izvedbe nepokretnog antenskog sustava ažurirati ih u slučaju promjena i držati te dokumente spremne za nadzor u skladu s člankom 22. stavak 1. ovoga Pravilnika. 
(6) Odašiljačka oprema amaterske postaje mora biti izgrađena tako, da omogući smanjenje izlazne snage u slučajevima smetnje ili indukcije. 
ZAŠTITA AMATERSKIH POSTAJA PROTIV ZLOPORABE 
Članak 24. 
Radioamater je obvezan spriječiti, da ne dođe do zloporabe amaterske postaje i poduzeti posebne mjere opreza radi sprječavanja njene uporabe od neovlaštenih osoba. 
SMETNJE I MJERE PROTIV SMETNJI 
Članak 25. 
(1) Rad amaterske postaje ne smije prouzročiti štetne smetnje drugim instalacijama. Rad drugih instalacija koje služe za javnu svrhu, ne smije biti ometan. 
(2) Ako se prouzrokuje smetnja, radioamater mora svoju postaju tehnički osposobiti tako da se smetnja ukloni i da se omogući siguran rad ometane prijamne opreme. 
(3) Ako se smetnja ne može ukloniti mjerama prema stavku 2. ovog članka, radioamater mora promijeniti način rada kako prijam ne bi više bio ometan. 
(4) Ako se dobije izvješće o stalnoj smetnji u prijamu, Zavod može nametnuti vlasniku dozvole za postaju koja uzrokuje smetnje određena ograničenja glede sati rada i uporabe određenih frekvencijskih područja i dodatna ograničenja u odnosu na snagu odašiljača, sve dok se smetnja ne ukloni. 
PRESTANAK VAŽENJA 
Članak 26. 
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja ("Narodne novine", br. 66/96). 
STUPANJE NA SNAGU 
Članak 27. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 011-01/00-02/01
Urbroj: 376-07-00-1
Zagreb, 29. veljače 2000. 
Ravnatelj
Hrvatskog zavoda za telekomunikacije
Dominik Filipović, dipl. ing. el., v. r.
DODATAK 1. 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA 
1. TABLICA 
__________________________________________________________________________________________________________________
Raz-  Frekvencijsko      Napo-  Status Snaga odašiljača    Vrsta emisije      Bilješka
red   područje        mena         (PEP) W
__________________________________________________________________________________________________________________
 1      2         3     4      5           6          7
__________________________________________________________________________________________________________________
    1810 - 1900 kHz          S     1000         A1A, J3E
    3500 - 3800 kHz          P     1000       A1A, A1B, A1C, A1D,
    7000 - 7100 kHz     1     Pex              A2A, A2B, A2C, A2D,
    10100 - 10150 kHz    3     S      250       A3C, A3E, J2A, J2B,
    14000 - 14250 kHz    1     Pex     1000       J2C, J2D, J3C, J3E,   J3F+F3F samo
    14250 - 14350 kHz         Pex     1000       J3F, R3E, F1A, F1B,   za uskopojasnu
    18068 - 18168 kHz    1     Pex     250       F1C, F2A, F2C, F2D,   televiziju
    21000 - 21450 kHz    1     Pex     1000       F3C, F3E, F3F,
    24890 - 24990 kHz    1     Pex     250   
    28 - 29,7 MHz      1     Pex     1000       A1A, A1B, A1C, A1D,
    144 - 146 MHz      1     Pex              A2A, A2B, A2C, A2D, 
                                    A3C, A3E, J2A, J2B,
                                    J2C, J2D, J3C, J3E,
                                    J3F, R3E, F1A, F1B,
A                                    F1C, F1D, F2A, F2B,
                                    F2C, F2D, F3C, F3E
                                        F3F,
    ___________________________________________________________________________________________________________
    430 - 440 MHz      2     Pex     1000         A1A, A1B, A1C,
    1240 - 1300 MHz     1*     S                A1D, A2A, A2B,
    2300 - 2400 MHz          S                A2C, A2D, A3C,
    2400 - 2450 MHz     1,2    S      150         A3E, A3F, J2A,
    5650 - 5850 MHz     1*     S                J2B, J2C, J2D,
    10 - 10,45 GHz           S                C3F, J3C, J3E,
    10 - 10,45 GHz     1     S                J3F, R3E, F1A,
    24 - 24,05 GHz     1     Pex               F1B, F1C, F1D,
    24,05 - 24,25 GHz    2     S                F2A, F2B, F2C,
    47 - 47,2 GHz      1     Pex               F2D, F3C, F3E,
    75,5 - 76 GHz      1     P                  F3F
    76 - 81 GHz       1     S
    142 - 144 GHz      1     Pex
    144 - 149 GHz      1     S
    241 - 248 GHz      1     S
    248 - 250 GHz      1     Pex
__________________________________________________________________________________________________________________
    1810 - 1850 kHz          S     150          A1A, J3E
    3520 - 3775 kHz          P     150         A1A, A1B, A2A,    J3E samo između
    7000 - 7100 kHz                          A2B, F1A, F1B,    3600 i 3700 kHz i
                                     J2A, J2B, J3E,    između 7040 i 
                                                  7100 kHz
    21090 - 21150 kHz    1     Pex
    28 - 29,7 MHz      1     Pex     150        A1A, A1B, A1C, A1D,
    144 - 146 MHz      1     Pex              A2A, A2B, A2C, A2D,  J3F + F3F
                                     A3C, A3E, J2B, J2C,  samo za uskopo-
                                     j2d, J3C, J3E, J3F,  jasnu televiziju
                                     R3E, F1A, F1B, F1C,
                                     F1D, F2A, F2B, F2C
                                     F2D, F3C, F3E,
                                        F3F
B    430 - 440 MHz      2     Pex    150         A1A, A1B, A1C,
    1240 - 1300 MHz     1*     S               A1D, A2A, A2B,
    2300 - 2400 MHz          S               A2C, A2D, A3D,
    2400 - 2450 MHz     1,2    S     75         A3E, A3F, J2A,
    5650 - 5850 MHz     1*     S               J2B, J2C, J2D,
    10 - 10,45 GHz           S               C3F, J3C, J3E,
    10,45 - 10,5 GHz    1     S               J3F, R3E, F1A,
    24 - 24,05 GHz     1     Pex              F1B, F1C, F1D,
    24,05 - 24,25 GHz    2     S               F2A, F2B, F2C,
    47 - 47,2 GHz      1     Pex              F2D, F3C, F3E,
    75,5 - 76 GHz      1     P                  F3F
    76 - 81 GHz       1     S
    142 - 144 GHz      1     Pex
    144 - 149 GHz      1     S
    241 - 248 GHz      1     S
    248 - 250 GHz      1     Pex
__________________________________________________________________________________________________________________
    
    144 - 146 MHz      1     Pex     75        A1B, A1C, A2B,
                                    A2C, A2D, A3C,     J3F+F3F samo za
                                    A3E, J2B, J2C,     uskopojasnu
                                                televiziju
                                    J2D, J3C, J3E,     u području
                                                144 - 146 MHz
                                    J3F, R3E, F1B,
C                                    F1C, F1D, F2B,
                                    F2C, F2D, F3C,
                                    F3E, F3F,
    430 - 440 MHz      2     Pex      75       A1B, A1C, A2B,
    1240 - 1300 MHz     1*     S              A2C, A2D, A3C,
    2300 - 2400 MHz          S              A3E, A3F, C3F,     144,00 do 144,150
    2400 - 2450 MHz     1,2    S              J2B, J2C, J2D,     MHz ne smije se
    5650 - 5850 MHz     1*     S              J3C, J3E, J3F,     upotrebljavati u
    10 - 10,45 GHz           S              R3E, F1B, F1C,      A1A, jer to
                                                  pripada
    10,45 - 10,5 GHz    1     S              F1D, F2B, F2C      razredima A i B
    24 - 24,05 GHz     1     Pex              F2D, F3C, F3E,
    24,05 - 24,25 GHz    2     S                  F3F
    47 - 47,2 GHz      1     Pex
    75,5 - 76 GHz      1     P
    76 - 81 GHz       1     S
    142 - 144 GHz      1     Pex
    144 - 149 GHz      1     S
    241 - 248 GHz      1     S
    248 - 250 GHz      1     Pex
__________________________________________________________________________________________________________________

    3520 - 3775 kHz          P      75       A1A, A1B, A2A,     J3E samo između
    7020 - 7040 kHz                         A2B, F1A, F1B,     3600 i 3700 kHz
                                    J2A, J2B, J3E,
    144 - 146 MHz      1     Pex      75       A1A, A1B, A1C, A1D,
                                    A2A, A2B, A2C, A2D,
                                    A3C, A3E, J2B, J2C,
                                    J2D, J3C, J3E, J3F
                                    R3E, F1A, F1B, F1C,
                                    F1D, F2A, F2B, F2C,
                                    F2D, F3C, F3E, F3F
P    430 - 440 MHz      2     Pex
    1240 - 1300 MHz     1*     S
    2300 - 2400 MHz          S      75
    2400 - 2450 MHz     1,2    S
    5650 - 5850 MHz     1*     S
    10 - 10,45 GHz     S
    10,45 - 10,5 GHz    1     S
    24 - 24,05 GHz     1     Pex
    24,05 - 24,25 GHz    2     S
    47 - 47,2 GHz      1     Pex
    75,5 - 76 GHz      1     P
    76 - 81 GHz       1     S
    142 - 144 GHz      1     Pex
    144 - 149 GHz      1     S
    241 - 248 GHz      1     S
    248 - 250 GHz      1     Pex
__________________________________________________________________________________________________________________


2. DODATNI PROPISI 
2.1. Frekvencijska područja 
Napomene iz stupca 3. tablice imaju sljedeće značenje: 
Napomena 1: 
Frekvencijska područja uz napomenu 1 mogu se upotrijebiti za amatersku satelitsku službu radom amaterske postaje u odgovarajućem razredu poštujući frekvencijsku namjenu u skladu s Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra i dodjeli radijskih frekvencija ("Narodne novine" br. 14/95). 
Napomena 1*: 
Uporaba frekvencijskih područja 1260-1270 MHz i 5650-5670 MHz ograničava se na smjer zemlja - svemir, a uporaba frekvencijskog područja 5830-5850 MHz na smjer svemir - zemlja. 
Napomena 2: 
Frekvencijska područja 433,05-434,79 MHz, 2400-2450 MHz, 5725-5850 MHz i 24-24,25 GHz također se mogu upotrijebiti za rad visokofrekvencijske opreme u industrijske, medicinske, kućanske i slične svrhe i za rad radijske opreme za daljinsko upravljanje. 
Amaterska služba u ovim "ISM" područjima (industrija, znanost, medicina) mora prihvatiti smetnje koje uzrokuje ova oprema. 
Amaterska služba mora prihvatiti smetnje i u frekvencijskom području od 430 do 432 MHz i od 438 do 440 MHz. 
Napomena 3: 
U frekvencijskom području 10100-10150 kHz može se upotrijebiti samo A1A i F1B vrsta emisije. 
Stanje amaterske službe u frekvencijskoj namjeni prikazano je u stupcu 4 tablice slovima P, Pex i S, koja imaju sljedeće značenje: 
P - primarna služba, 
Pex - primarna služba (popdručje, koji se najvećim dijelom upotrebljava za amatersku službu), 
S - sekundarna služba. 
Primarna služba ima prednost nad sekundarnom službom, koja radi u istom frekvencijskom području. 
Postaje u sekundarnoj službi ne smiju praviti štetne smetnje postajama u primarnoj službi i ne mogu tražiti zaštitu štetnih smetnji od postaja u primarnoj službi, koje rade u istom frekvencijskom području. 
Opća napomena: 
Udruga može prema potrebi, unutar zadanih vrijednosti, predložiti Zavodu i detaljniju podjelu frekvencijskih područja, snage i vrste emisija. 
2.2. Snaga odašiljača 
2.2.1. 
Vršna snaga ovojnice odašiljača ne smije prijeći vrijednosti, koje su dane za pojedine razrede: 
Razred A = 1000 W (60,0 dBm), 
Razred B = 150 W (51,8 dBm), 
Razred C i P = 75 W (48,8 dBm). 
Vrijednosti dBm su zaokružene. 
Vršna snaga ovojnice (Peak Envelope Power - PEP) je srednja snaga odašiljača koju ovaj privodi antenskom napojnom vodu za vrijeme jedne radiofrekvencijske periode na najvišoj amplitudi modulacijske ovojnice. 
2.2.2. 
Odašiljač treba biti izveden na takav način da se propisana izlazna snaga (snaga koja se privodi anteni) ne poveća rukovanjem. 
2.2.3. 
Odašiljači s jednim bočnim pojasom moraju imati mogućnost spajanja na audio signalni generator s izlaznom impedancijom od 600 ohm-a u svrhu mjerenja i ispitivanja. Ako odašiljač ima različitu ulaznu impedanciju, spajanje signalnog generatora se mora omogućiti prikladnim načinom, npr. transformatorom ili prilagodnom mrežom. 
2.2.4. 
Izlazni odašiljački priključak mora biti takav, da se omogući spajanje umjetne antene otpora od 50 ohm-a, koja ne zrači. 
2.2.5. 
Izlazni odašiljački priključak mora imati propisane koaksijalne utičnice u svrhu mjerenja i ispitivanja; ako je potrebno, radioamater će se opskrbiti s prilagodnim člankom. 
2.2.6. 
U svrhu određivanja snage odašiljača, odašiljač mora podržavati svoju vršnu snagu ovojnice u vremenu od barem 5 sekundi u vrsti emisije NN (nemodulirani nositelj) ili J3E (jedan bočni pojas s prigušenim nositeljem). 
2.2.7. 
Mjerni postupci za određivanje vršne snage ovojnice: 
2.2.7.1. 
Vršna snaga ovojnice za radiotelegrafske odašiljače je određena emisijom nekodiranog i nemoduliranog nositelja. 
2.2.7.2. 
Vršna snaga ovojnice odašiljača s jednim bočnim pojasom određuje se upravljanjem pomoću jednog tona. Sinusoidalni audio ispitni signal se dovodi na ulaz odašiljača. Frekvencija se odabire tako da se postavi na najvišu vrijednost propusnog područja odašiljača. Amplituda se podešava tako da se odašiljač upravlja s punom vršnom snagom ovojnice. 
2.3. Vrste emisije 
Amaterske postaje mogu upotrebljavati sljedeće vrste emisije: 
2.3.1. 
________________________________________________________________________________    
    Tip emisije                       Oznaka 


________________________________________________________________________________    

Amplitudna modulacija = emisija u kojoj je glavni 
nositelj amplitudno moduliran (ukljueujuai i slueajeve 
gdje je podnositelj kutno moduliran). 

Dva boena pojasa, jedan kanal, koji sadrži kvantiziranu 
ili digitalnu informaciju, bez uporabe moduliranog 
podnositelja: 

Morse telegrafija                        A1A 

Telegrafija s izravnim ispisom                 A1B 

Faksimil                            A1C 

Daljinsko upravljanje                      A1D 

Dva boena pojasa, jedan kanal, koji sadrži kvantiziranu 
ili digitalnu informaciju s uporabom moduliranog 
podnositelja: 

Morse telegrafija                        A2A 

Telegrafija s izravnim ispisom                 A2B 

Faksimil                            A2C 

Daljinsko upravljanje                      A2D 

Dva boena pojasa, jedan kanal koji sadrži analognu 
informaciju: 

Faksimil                            A3C 

Telefonija                           A3E 

Televizija (video)                       A3F 

Djelomieno prigušeni boeni pojas, jedan kanal koji 
sadrži analognu informaciju: 

Televizija (video)                       C3F 

Jedan boeni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji 
sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju s 
uporabom moduliranog podnositelja: 

Morse telegrafija                        J2A 

Telegrafija s izravnim ispisom                 J2B 

Faksimil                            J2C 

Daljinsko upravljanje                      J2D 

Jedan boeni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji 
sadrži analognu informaciju: 

Faksimil                            J3C 

Telefonija                           J3E 

Televizija (video)                       J3F 

Jedan boeni pojas, smanjena ili promjenjiva razina 
nositelja, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju: 

Telefonija                           R3E 

Nemodulirani nositelj (u svrhu ispitivanja)           (NĆN) 

2.3.2. 

Frekvencijska modulacija (F), fazna modulacija (G) = emisija u 
kojoj je glavni nositelj kutnomoduliran. 

Frekvencijska modulacija, jedan kanal, koji sadrži 
kvantiziranu ili digitalnu informaciju, bez uporabe 
moduliranog podnositelja: 

Morse telegrafija                        F1A 

Telegrafija s izravnim ispisom                 F1B 

Faksimil                            F1C 

Daljinsko upravljanje                      F1D 

________________________________________________________________________________ 

	Tip emisije 					Oznaka 
________________________________________________________________________________ 


Frekvencijska modulacija, jedan kanal koji sadrži 
kvantiziranu ili digitalnu informaciju s uporabom 
moduliranog podnositelja: 

	Morse telegrafija 				F2A 
	Telegrafija s izravnim ispisom 			F2B 
	Faksimil 					F2C 
	Daljinsko upravljanje 				F2D 
Frekvencijska modulacija, jedan kanal, koji sadrži 
analognu informaciju: 

	Faksimil 					F3C 
	Telefonija 					F3E 
	Televizija (video)				 F3F U amaterskoj službi se može upotrebljavati i fazna modulacija. U pojedinim slučajevima se može upotrijebiti fazno-modulirana emisija čija vrsta emisije odgovara frekvencijsko-moduliranoj emisiji prikazanoj u tablici. U tom slučaju će se prva osnovna oznaka "F" zamijeniti s "G" (npr. umjesto F1A bit će G1A). 
2.4. Ograničavajuće odredbe 
2.4.1. Televizijski i faksimil prijenos; teleks promet 
2.4.1.1. 
Sadržaj televizijskih i faksimil prijenosa mora biti ograničen na one amaterske postaje, kojima je dozvoljeno takvo odašiljanje. Ovi prijenosi ne smiju imati prirodu radijskih i televizijskih prijenosa, ne smiju sadržavati oglase i ne smiju biti za javnost. 
2.4.1.2. 
Za teleks promet ispod 146 MHz devijacija frekvencije se mora ograničiti na ±500 Hz kod uporabe F1B, a ±3000 Hz kod uporabe F2B. 
2.4.2. Amaterske relejne postaje (repetitori i digipitori) 
2.4.2.1. 
Amaterske relejne postaje kao što je definirano u članku 15. stavku 4. ovoga Pravilnika su daljinski upravljane radijske postaje, s kojima rade radioamaterski klubovi, a koje u prvom redu služe u svrhu boljeg premošćivanja udaljenosti između pokretnih i nepokretnih amaterskih postaja ili između pokretnih amaterskih postaja. 
2.4.2.2. 
U skladu s izdanom dozvolom i međunarodnim preporukama, amaterska relejna postaja može raditi u frekvencijskom području 144-146 MHz ili 430-440 MHz, te između 1240 i 1300 MHz na posebnim frekvencijskim kanalima. 
2.4.2.3. 
Vrsta emisije, koja se upotrebljava je F3E ili G3E i za svrhe daljinskog upravljanja F2D ili G2D. 
2.4.2.4. 
Efektivna izračena snaga (ERP - Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 15W (41,8 dBm), a devijacija frekvencije ne smije biti veća od ±5kHz. 
2.4.2.5. 
Uključenje odašiljača mora se obaviti emitiranjem audio frekvencije (F2D ili G2D). Daljnje upravljanje odašiljačem se obavlja pomoću prijamnog signala. Rad se treba omogućiti uz kašnjenje 3 do 5 sekundi. Nije dozvoljeno stalno uključenje odašiljača. 
2.4.2.6 
Pozivna oznaka relejne postaje uključuje se u vrstu emisije F2A ili G2A (Morse telegrafija) dok je postaja uključena i ponavlja se najmanje svakih 20 minuta. 
2.4.2.7. 
Mora biti osigurana mogućnost da odgovorni radioamater može u bilo koje vrijeme isključiti relejnu postaju (npr. pomoću upravljanja audio frekvencijom). 
Odgovorni radioamater ima ovlast zaustaviti rad relejne postaje ili privremeno isključiti pojedinog radioamatera u sudjelovanju u radu preko relejne postaje za koju je on odgovoran, ako se otkrije da je relejna postaja zlouporabljena. 
Ovakav slučaj se mora odmah prijaviti Zavodu. 
2.4.2.8. 
Govorna komunikacija između dviju relejnih postaja nije dopuštena. 
2.4.2.9. 
Ostali radioamaterski promet ne smije uzrokovati smetnje radijskom prometu preko relejnih postaja. 
2.4.3. Amaterski radiofar 
Efektivna izračena snaga (ERP-Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 50 W za međunarodni, 10 W za državni i 1W za lokalni radiofar. 
2.4.4. Amaterska postaja za radiogoniometriranje 
Efektivna izračena snaga (ERP-Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 5 W do graničnog frekvencijskog područja od 30 MHz i 10 W iznad područja od 30 MHz. 
2.4.5. Dodatna uporaba frekvencijskog područja 
Radioamateri A razreda mogu dodatno upotrebljavati: 
- frekvencijsko područje od 135,7 do 137,8 kHz sa sekundarnim stanjem uz ograničenje izlazne snage od 1 W ERP-a i vrstama emisije A1A i A1B, 
- frekvencijsko područje od 50,000 do 51,900 MHz za sekundarnim stanjem uz ograničenje izlazne snage od 10 W ERP-a i vrstama emisije: A1A, J3E, F1B i F2D.

DODATAK 2. 
PROGRAM ZA RADIOAMATERSKI ISPIT
Usklađen s preporukom CEPT T/R 61-02 
I. TEHNIČKA, OPERATIVNA I REGULATIVNA PITANJA 
a) TEHNIČKI SADRŽAJ 
1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA 
2. KOMPONENTE 
3. KRUGOVI 
4. PRIJAMNICI 
5. ODAŠILJAČI 
6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI 
7. PROPAGACIJA 
8. MJERENJA 
9. SMETNJE I IMUNITET 
10. ELEKTRIČNA SIGURNOST 
b) HRVATSKA I MEĐUNARODNA DJELATNA PRAVILA I POSTUPCI 
1. FONETSKA ABECEDA 
2. Q-KOD 
3. OPERATIVNE KRATICE, KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U AMATERSKOJ SLUŽBI 
4. MEĐUNARODNE OZNAKE ZA NESREĆE, PROMET U SLUČAJEVIMA OPASNOSTI I KOMUNIKACIJA U SLUČAJEVIMA PRIRODNIH KATASTROFA 
5. POZIVNE OZNAKE 
6. PLANIRANJE PODRUČJA IARU 
c) HRVATSKI MEĐUNARODNI PROPISI KOJI SU U SVEZI S AMATERSKOM RADIJSKOM SLUŽBOM I RADIOAMATERSKOM SATELITSKOM SLUŽBOM 
1. RADIJSKI PROPISI ITU (RR) 
2. PROPISI CEPT-a 
3. HRVATSKI ZAKONI, PROPISI I UVJETI ZA DOZVOLE 
II. ODAŠILJANJE I PRIJAM KODNIH SIGNALA MORSE 
III. OCJENA OBAVLJENOG ISPITA 
IV. ISPIT ZA POČETNIČKI RAZRED 
I. PITANJA IZ TEHNIKE, DJELATNIH PRAVILA I PROPISA 
a) TEHNIČKI SADRŽAJ 
1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA 
1.1 Vodljivost 
1.2 Izvori elektriciteta 
1.3 Električno polje 
1.4 Magnetsko polje 
1.5 Elektromagnetsko polje 
1.6 Sinusoidalni signali 
1.7 Nesinusoidalni signali 
1.8 Modulirani signali 
1.9 Snaga i energija 
2. KOMPONENTE 
2.1 Otpornik 
2.2 Kondenzator 
2.3 Zavojnica 
2.4 Primjena i uporaba transformatora 
2.5 Dioda 
2.6 Tranzistor 
2.7 Disipacija topline 
2.8 Različito 
3. KRUGOVI 
3.1 Kombinacija komponenata 
3.2 Filter 
3.3 Napajanje 
3.4 Pojačalo 
3.5 Detektor 
3.6 Oscilator 
3.7 Fazno zatvorena petlja (PLL) 
4. PRIJAMNICI 
4.1 Tipovi 
4.2 Blok dijagrami 
4.3 Način rada pojedinih stupnjeva 
4.4 Karakteristike prijamnika 
5. ODAŠILJAČI 
5.1 Tipovi 
5.2 Blok dijagrami 
5.3 Način rada pojedinih stupnjeva 
5.4 Karakteristike odašiljača 
6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI 
6.1 Tipovi antena 
6.2 Karakteristike antena 
6.3 Prijenosni vodovi 
7. PROPAGACIJA 
8. MJERENJA 
8.1 Način mjerenja 
8.1 Mjerni instrumenti 
9. SMETNJE I IMUNITET 
9.1 Smetnje na elektroničkoj opremi 
9.2 Uzrok smetnje na elektroničkoj opremi 
9.3 Mjere protiv smetnji 
10. ELEKTRIČNA SIGURNOST 
Ad 1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA 
1.1 Vodljivost 
- Vodič, poluvodič i izolator 
- Struja, napon i otpor 
- Jedinice amper, volt i ohm 
- Ohmov zakon [E=I.R] 
- Kirchofovi zakoni 
- Električna snaga [P=E.I] 
- Jedinica wat 
- Električna energija [W=P.t] 
- Kapacitet baterije [amper-sat] 
1.2 Izvori elektriciteta 
- Naponski izvor, izvor napona [EMF], struja kratkog spoja, unutarnji otpor i završni napon 
- Serijski i paralelni spoj izvora napona 
1.3 Električno polje 
- Jakost električnog polja 
- Jedinica volt/metar 
- Oklapanje električnih polja 
1.4 Magnetsko polje 
- Magnetsko polje koje okružuje vodič, kojim teče struja 
- Oklapanje magnetskih polja 
1.5 Elektromagnetsko polje 
- Radijski valovi kao elektromagnetski valovi 
- Brzina propagacije i njen odnos s frekvencijom i valnom duljinom [v=f.l] 
- Polarizacija 
1.6 Sinusoidalni signali 
- Grafički prikaz u vremenu 
- Trenutačna amplitudna [Umax], efektivna [RMS-Root Mean Square] [Uef=Umax/u2] i srednja vrijednost 
- Frekvencija 
- Jedinica hertz 
- Fazna razlika 
1.7 Nesinusoidalni signali 
- Audio signali 
- Pavokutni valni oblik 
- Grafički prikaz u vremenu 
- Komponenta istosmjerne struje, osnovni val i harmonici 
1.8 Modulirani signali 
- Amplitudna modulacija 
- Fazna modulacija, frekvencijska modulacija i modulacija s jednim bočnim pojasom 
- Frekvencijska devijacija i indeks modulacije [m=DF/fmod] 
- Nositelj, bočni pojasovi i širina pojasa 
- Valni oblik 
1.9 Snaga i energija 
- Snaga sinusoidalnih signala [P=i2×R; P=u2/R; u=Uef; i=Ief] 
- Odnosi snage, koji odgovaraju sljedećim vrijednostima dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB i 20 dB Špozitivne i negativneš 
- Odnos snage ulaza i izlaza u dB za serijski spojena pojačala i/ili alternatore 
- Prilagođenje Šnajveći prijenos snageš 
- Odnos između snage na ulazu i izlazu i djelotvornosti [h=Piz/ul.100%] 
- Vršna snaga ovojnice [PEP - Peak Envelope Power] 
Ad 2. KOMPONENTE 
2.1 Otpornik 
- Jedinica ohm 
- Otpor 
- Karakteristike napona i struje 
- Snaga disipacije 
- Pozitivni i negativni temperaturni koeficijenti [PTK i NTK] 
2.2 Kondenzator 
- Kapacitet 
- Jedinica farad 
- Odnos između kapaciteta, dimenzija i dielektrika (Samo kvalitativno razmatranje) 
- Reaktancija [Xc=1/2pf.C] 
- Fazni odnos između napona i struje 
- Karakteristike nepromjenjivog i promjenjivog kondenzatora: zrak, mika, plastika, keramika i elektrolitički kondenzatori 
- Temperaturni koeficijent 
- Struja odvodnje 
2.3 Zavojnica 
- Samoindukcija 
- Jedinica henry 
- Efekt broja navoja, promjera, duljine i materijala jezgre na indukciju (Samo kvalitativno razmatranje) 
- Reaktancija [XL=2pf.L] 
- Fazni odnos između struje i napona 
- Q - faktor 
- Skin efekt 
- Gubici u materijalima jezgre 
2.4 Primjena i uporaba transformatora 
- Idealni transformator [Pprim=Psek] 
- Međusobna ovisnost između odnosa navoja i: 
naponskog odnosa [Usek/Uprim=nsek/nprim] 
strujnog odnosa [isek/iprim=nprim/nsek] 
odnosa impedancije (Samo kvalitativno razmatranje) 
- Transformatori 
2.5 Diode 
- Uporaba i primjena dioda: 
- Ispravljačka dioda, zener dioda, LED [dioda koja emitira svjetlo], s promjenjivim naponom i kapacitetom [varikap] 
- Suprotan napon i struja odvodnje 
2.6 Tranzistor 
- PNP i NPN tranzistor 
- Faktor pojačanja 
- Tranzistor s efektom polja [N kanal i P kanal, j-FET]
- Spoj tranzistora sa: 
- zajedničkim krugom emitera [izvor]
- zajedničkim krugom baze [vrata] 
- zajedničkim krugom kolektora [odvod]
- ulazne i izlazne impedancije gore navedenih krugova 
- metoda postavljanja radne točke 
2.7 Različito 
- Jednostavna termoionska naprava [elektronička cijev] 
- Jednostavni digitalni krugovi 
Ad 3. KRUGOVI 
3.1 Kombinacija komponenata 
- Serijski i paralelni krugovi otpornika, zavojnica, kondenzatora i dioda 
- Struja i napon u ovim krugovima 
- Impedancija u ovim krugovima 
3.2 Filter 
- Serijski ugođen i paralelno ugođen krug: 
- Impedancija 
- Frekvencijska karakteristika 
- Rezonantna frekvencija [f = 1/2pÖ L. C] 
- Faktor kvalitete ugođenog kruga 
[Q = 2pf.L/Rs;Q = Rp/2pf . L;Q = frez/B] 
- Širina pojasa 
- Pojasni filter 
- Niskopropusni, visokopropusni, pojasno propusni i pojasno nepropusni filteri načinjeni od pasivnih elemenata 
- Frekvencijski odziv 
P filter i T filter 
- Kvarcni kristal 
3.3 Napajanje 
- Krugovi za poluvalno i punovalno ispravljanje i mostni ispravljač 
- Krugovi za izravnavanje 
- Stabilizacijski krugovi u niskonaponskom napajanju 
3.4 Pojačalo 
- Niskofrekvencijska i visokofrekvencijska pojačala 
- Faktor pojačanja 
- Amplitudno-frekvencijska karakteristika i širina pojasa 
- Prednapon klase A, A/B, C i C 
- Harmonici [nelinearno izobličenje] 
3.5 Detektor 
- AM detektor 
- Diodni detektor 
- Detektor produkta 
- FM detektori 
- Detektor s nagibom (Slope detector) 
- Foster-Seeley diskriminator 
- Detektori za Morse telegrafiju (CW) ili jedan bočni pojas (SSB) 
3.6 Oscilator 
- Faktori koji utječu na frekvenciju i uvjete stabilnosti fekvencije potrebne za osciliranje 
- LC oscilator 
- Kristalni oscilator, harmonički oscilator 
3.7 Fazno zatvorena petlja 
- Upravljačka petlja s krugom za fazno uspoređivanje 
Ad 4. PRIJAMNICI 
4.1 Tipovi 
- Jednostruki i dvostruki superheterodinski prijamnik 
4.2 Blok dijagrami 
- Prijamnik za Morse telegrafiju (CW) [A1A] 
- AM prijamnik [A3E] 
- SSB prijamnik s potisnutim nositeljem [J3E] 
- FM prijamnik [F3E] 
4.3 Način rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo 
blok dijagrami) 
- Pojačalo visoke frekvencije (HF) 
- Oscilator [fiksni i varijabilni] 
- Mješalo 
- Međufrekvencijsko pojačalo 
- Ograničavalo 
- Detektor 
- Oscilator s izbijanjem 
- Naprava za kalibriranje s kristalom 
- Pojačalo niskih frekvencija (LF) 
- Automatsko upravljanje pojačanjem 
- S - mjerilo 
- Samoprigušenje (Squelch) 
4.4 Karakteristike prijamnika (jednostavni opis) 
- Susjedni kanal 
- Selektivnost 
- Osjetljivost 
- Stabilnost 
- Zrcalna frekvencija 
- Intermodulacija; modulacijska smetnja 
Ad 5. ODAŠILJAČI 
5.1 Tipovi 
- Odašiljač s ili bez translacije frekvencije 
- Multiplikacija frekvencije 
5.2 Blok dijagrami 
- Odašiljač za Morse telegrafiju (CW)[A1A] 
- SSB odašiljač s potisnutim nositeljem 
- FM odašiljač [F3E] 
5.3 Način rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo 
blok dijagrami) 
- Mješalo 
- Oscilator 
- Odvojni stupanj (Buffer) 
- Pobudni stupanj (Driver) 
- Množilo frekvencije 
- Pojačalo snage 
- Izlazni filter [pi-filter] 
- Frekvencijski modulator 
- SSB modulator 
- Fazni modulator 
- Kristalni filter 
5.4 Karakteristike odašiljača (jednostavni opis) 
- Frekvencijska stabilnost 
- RF - širina pojasa 
- Bočni pojasovi 
- Područje audio frekvencija 
- Nelinearnost 
- Izlazna impedancija 
- Izlazna snaga 
- Djelotvornost 
- Frekvencijska devijacija 
- Indeks modulacije 
- Smetnje (Clicks, chirps) koje se stvaraju prigodom tipkanja Morse znakova 
- Sporedna i visokofrekvencijska zračenja 
- Zračenja kroz kučište 
Ad 6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI 
6.1 Tipovi antena 
- Poluvalna antena napajana u središtu 
- Poluvalna antena napajana na kraju 
- Dipol u obliku petlje 
- Antena s pasivnim elementima [Yagi] 
- Parabolična antena 
- Dipol s trapovima (Trap dipol) 
6.2 Karakteristike antene 
- Distribucija struje i napona 
- Impedancija na mjestu napajanja 
- Kapacitivna ili induktivna impedancija nerezonantne antene 
- Polarizacija 
- Dobitak antene 
- Efektivna izračena snaga [ERP-Effective Radiated Power] 
- Odnos naprijed-natrag 
- Horizontalni i vertikalni dijagrami zračenja 
6.3 Prijenosni vodovi 
- Vod s paralelnim vodičima 
- Koaksijalni kabel 
- Vodovod 
- Karakteristična impedancija [Z0] 
- Faktor brzine 
- Odnos stojnog vala 
- Gubici 
- Simetrični / asimetrični prilagodni element (Balun) 
- Vod duljine četvrtinu vala kao transformator impedancije [Zý0 = Zul×Ziz] 
- Linije otvorenog kruga i kratkospojenog kruga kao ugođeni krugovi 
- Jedinice za ugađanje antene 
Ad 7. PROPAGACIJA 
- Ionosferski slojevi 
- Kritična frekvencija 
- Utjecaj sunca na ionosferu 
- Maksimalna upotrebljiva frekvencija 
- Površinski val i prostorni val, kut zračenja i preskočna udaljenost 
- Feding 
- Troposfera 
- Utjecaj visine antena na daljinu pokrivanja Šradio horizontĆ 
- Temperaturna inverzija 
- Sporadična E - refleksija 
- Polarna refleksija 
Ad 8. MJERENJA 
8.1 Način mjerenja 
Mjerenja: 
- Istosmjernih napona i struja 
- Pogrješke u mjerenjima 
- Utjecaj frekvencije 
- Utjecaj valnog oblika 
- Utjecaj unutarnjeg otpora mjerila 
- Otpor 
- Istosmjerna snaga i RF snaga [srednja snaga, vršna snaga ovojnice] 
- Odnos naponskog stojnog vala 
- Valni oblik ovojnice RF signala 
- Frekvencija 
- Rezonantna frekvencija 
8.2 Mjerni instrumenti 
Način mjerenja s pomoću: 
- Mjerila s pomičnim svitkom 
- Mjerila s više područja 
- Mostnog mjerila refleksije 
- Brojila frekvencija 
- Mjerenja frekvencije apsorpcijom 
- Dip metra 
- Osciloskopa 
Ad 9. SMETNJE I IMUNITET 
9.1 Smetnje na elektroničkoj opremi 
- Blokiranje 
- Smetnja sa željenim signalom 
- Intermodulacija 
- Audio krugovi i krugovi za detekciju 
9.2 Uzrok smetnji na elektroničkoj opremi 
- Jakost polja odašiljača 
- Sporedna zračenja odašiljača [parazitsko zračenje, harmonici] 
- Neželjeni utjecaj opreme: 
- preko ulaza u antenu [antenski napon, selektivnost na ulazu]
- preko drugih priključnih vodova 
- pomoću izravnog zračenja 
9.3 Mjere protiv smetnji 
Mjere za sprječavanje i uklanjanje smetnji se 
ostvaruju: 
- Postavljanjem filtera 
- Otspajanjima 
- Oklapanjem 
Ad 10. SIGURNOST 
- Ljudsko tijelo 
- Mrežno napajanje 
- Visoki naponi 
- Munja 
b) HRVATSKA I MEĐUNARODNA DJELATNA PRAVILA I POSTUPCI
1.   FONETSKA ABECEDA
A = Alpha    J = Juliet   S = Siera
B = Bravo    K = Kilo    T = Tango
C = Charlie   L = Lima    U = Uniform
D = Delta    M = Mike    V = Victor
E = Echo    N = November  W = Whiskey
F = Foxtrot   O = Oscar    X = X-ray
G = Golf    P = Papa    Y = Yankee
H = Hotel    Q = Quebeck   Z = Zulu
I = India    R = Romeo
Napomena:
Izgovor za dodatne posebne znakove u hrvatskom jeziku može odrediti 
udruga.


2. Q-KOD 
_________________________________________________________________________________________________________________
Kod           Upit                  Odgovor
_________________________________________________________________________________________________________________
QRK   Kakva je čitljivost mojih signalađ       Čitljivost vaših signala je...
QRM   Ometa li vas tkođ                Ometa
QRN   Imate li teškoća zbog atmosferskih pražnjenjađ Imam teškoća zbog atm...
QRO   Hoću li povećati snagu odašiljačađ       Povećajte snagu odašiljača
QRP   Hoću li smanjiti snagu odašiljačađ       Smanjite snagu odašiljača
QRS   Hoću li slati polaganijeđ            Šaljite polaganije
QRT   Hoću li zaustaviti odašiljanjeđ         Zaustavite odašiljanje
QRZ   Tko me pozivađ                 Poziva vas "..."
QRV   Jeste li spremniđ                Spreman sam
QSB   Imaju li moji signali fedingđ          Vaši signali imaju feding
QSL   Možete li potvrditi prijamđ           Potvrđujem prijam
QSO   Možete li komunicirati s...izravnođ       Mogu komunicirati izravno
QSY   Hoću li promijeniti odašiljačku frekvencijuđ  Promijenite odašiljačku frekvenciju
QRX   Kada ćete ponovo nazvatiđ            Nazvat ću vas ponovo u "..." sati na "..." kHz (ili MHz)
QTH   Koja je vaša pozicija na širini i duljini    Moja pozicija je Ż...Ž širine i Ż...Ž duljine (ili prema
    (ili prema bilo kakvom drugom pokazatelju)đ   bilo kakvom drugom pokazatelju)
_________________________________________________________________________________________________________________

3.   DJELATNE KRATICE, KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U AMATERSKOJ SLUŽBI

AR *)  Završetak odašiljanja
BK   Signal, koji se upotrebljava za prekid odašiljanja, koje je u tijeku
CQ   Opći poziv svim postajama
CW   Kontinuirani val
DE   Od, upotrijebljen za odvajanje pozivnog znaka postaje, koja je pozvana od onoga pozivajuće postaje
K    Poziv za odašiljanje
MSG   Poruka
PSE   Molim, izvolite
RST   Čitljivost, jakost signala, tonsko izvješće
R    Primljen
RX   Prijamnik
TX   Odašiljač
UR   Vaš
VA *)  Završetak rada
*)   U Morse-u se odašilje kao jedan jasan znak


4. MEĐUNARODNE OZNAKE ZA NESREAE, PROMET U SLUEAJEVIMA OPASNOSTI I KOMUNIKACIJA U SLUEAJEVIMA PRIRODNIH KATASTROFA 
Oznake za nesreae: 
- Radiotelegraf · · · - - - · · · [SOS] 
- Radiotelefon "MAYDAY" 
- Rezolucija No. 640 Radijskih propisa [ITU] 
- Međunarodna uporaba amaterske postaje u slueajevima 
državnih katastrofa 
Frekvencijska podrueja namijenjena amaterskoj službi. 
5. POZIVNE OZNAKE 
- Identifikacija amaterske postaje 
- Uporaba pozivnih oznaka 
- Kompozicija pozivnih oznaka 
- Nacionalni prefiksi 
6. PLANIRANJE FREKVENCIJSKIH PODRUEJA IARU 
- Planiranje podrueja IARU 
- Svrhe 
c) HRVATSKI I MEđUNARODNI PROPISI U SVEZI S AMATERSKOM RADIJSKOM SLUŽBOM I RADIOAMATERSKOM SATELITSKOM SLUŽBOM 
1. RADIJSKI PROPISI ITU (RR) 
- Definicija amaterske službe i amaterske satelitske službe 
- Definicija amaterske postaje 
- Elanak 32. Radijskih propisa (RR) 
Stanje amaterske službe i amaterske satelitske službe 
Radiokomunikacijske regije ITU-a. 
2. PROPISI CEPT-a 
- Preporuka T/R 61-01 
- Privremena uporaba amaterskih postaja u zemljama CEPT-a 
- Privremena uporaba amaterskih postaja u zemljama izvan
CEPT-a koje sudjeluju u sustavu T/R 61-01 
3. HRVATSKI ZAKONI, PROPISI I UVJETI ZA DOZVOLE 
- Hrvatski zakoni 
- Propisi i uvjeti za dozvole 
- Pokazivanje znanja za vođenje dnevnika 
Euvanje dnevnika 
Svrha 
Upisani podaci 
II. ODAŠILJANJE I PRIJAM MORSE KODNIH SIGNALA 
Ispitanik treba pokazati sposobnost odašiljanja i pretvaranja u Morse kod punih tekstova, skupine znamenaka, interpunkcija i drugih znakova: 
- Brzinom, koja nije manja od 12 rijeei (svaka rijee sadržava 5 znakova) u minuti za A razred i 6 rijeei u minuti za B i P razred 
- Za vrijeme trajanja od najmanje tri minute 
- S najviše 4 pogrješke u prijamu 
- S najviše 4 neispravljene pogrješke u odašiljanju 
- Uporabom neautomatske Morse tipke. 
Tekst za odašiljanje i prijam u Morse kodu sastojat ae se od skupina slova (svaka skupina ima 5 slova) koji se ispituju po jednu minutu. 
Zatim se jednu minutu provjerava eisti tekst na hrvatskom jeziku sa znamenkama i znakovima interpunkcije. 
Na kraju se provjerava tekst izabran od normalne radioamaterske komunikacije (tj. kratice, pozivi, Q skupine) za jednu minutu. 
Nije dozvoljena uporaba Morse tipaka, koje automatski proizvode toeke i crtice elektroniekim ili mehaniekim putem. 
III. OCJENA OBAVLJENOG ISPITA 
Dijelovi ispita "Znanje o tehniekim pitanjima", "Znanje o djelatnim pitanjima" i "Znanje o propisima" smatrat ae se položenim, ako kandidat udovolji najmanjem broju bodova prema niže prikazanoj tablici. 
Prigodom ocjenjivanja odašiljanja i prijama Morse kodom uzimat ae se u obzir i potrebno vrijeme, eitljivost i broj pogrješaka. Kandidatima ae se omoguaiti dva pokušaja u odašiljanju i prijamu Morse kodom za vrijeme istog ispita. 
Dio ispita, koji se tiee odašiljanja i prijama Morse kodom smatrat ae se položenim, ako ne bude više od 4 neispravljene pogrješke u odašiljanju i 4 pogrješke u prijamu. 
Tablica rezultata koji se trebaju postići za različite razrede i različite dijelove ispita: 


abcde
   1    Ispit za  
  razred  Znanje o  
tehničkim
pitanjima  Znanje o
operativnim
pitanjima  Znanje o
  propisima    Odašiljanje i 
prijam Morse 
kodom 
Broj znakova 
u minuti


Postotak koji treba postići


2    C        50   65   65   -
3    B        65   65   65   30
4    A        75   65   65   60
5    Dodani ispit  65   -    -    30
    od C do B
6    Dodatni ispit  75   -    -    60
    od C do A
7    Dodatni ispit  75   -    -    60
    od B do A

IV. ISPIT ZA POEETNIEKI (P) RAZRED 
Program za polaganje ispita za poeetnieki P razred temelji se na programu za polaganje ispita za A, B i C razred (HAREC - DODATAK 2). Ispit za P razred neae ukljueivati sljedeae dijelove navedenog programa: 
Ad 1. 
1.2 Izvori elektriciteta 
1.3 Elektrieno polje 
1.4 Magnetsko polje 
1.5 Elektromagnetsko polje 
1.6 
- Fazna razlika 
1.7 
- Pravokutni valni oblik 
- Grafieki prikaz u vremenu 
- Komponenta istosmjerne struje, osnovni val i harmonici 
1.8 
- Frekvencijska devijacija i indeks modulacije 2m = DF/fmod3 
1.9 
- Vršna snaga ovojnice 2PEP - Peak Envelope Power3 
2.1 
- Karakteristika napona i struje 
- Snaga disipacije 
- Pozitivni i negativni temperaturni koeficijenti 2PTK i NTK3 
2.2 
- Fazni odnos između napona i struje 
- Temperaturni koeficijent 
- Struja odvodnje 
2.3 
- Fazni odnos između struje i napona 
- Q - faktor 
- Skin efekt 
- Gubici u materijalima jezgre 
2.4 
- Međusobna ovisnost između odnosa navoja i: 
naponskog odnosa 
strujnog odnosa 
odnosa impedancije 
2.6 
- Spoj tranzistora sa: 
- zajedniekim krugom emitira (izvor) 
- zajedniekim krugom baze (vrata) 
- zajedniekim krugom kolektora (odvod) 
- ulazne i izlazne impedancije gore navedenih krugova 
- metoda postavljanja radne toeke 
2.7 Razlieito 
Ad. 3 
3.1. Kombinacija komponenata 
3.2 
- Frekvencijski odziv 
- P filter i T filter 
- Kvarcni kristal 
3.3 Napajanje 
3.4 
- Faktor pojaeanja 
- Amplitudno-frekvencijska karakteristika i širina pojasa 
- Prednapon klase A, A/B, B i C 
3.5 
- Detektor s nagibom (Slope detector) 
- Foster-Seeley diskriminator 
3.6 
- Kristalni oscilator, harmonieki oscilator 
3.7 Fazno zatvorena petlja 
Ad. 4 
4.3. Naein rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami) 
4.4. Karakteristike prijamnika (jednostavni opis) 
Ad. 5 
5.1. Tipovi 
5.3 Naein rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami) 
Ad. 6 
6.2 
- Kapacitivna ili induktivna impedancija nerezonantne antene 
6.3 Prijenosni vodovi 
Ad. 8 
8.1 
- Pogrješke u mjerenjima 
- Utjecaj frekvencije 
- Utjecaj valnog oblika 
- Utjecaj unutrašnjeg otpora mjerila 
8.2 
Naein mjerenja s pomoau: 
- Mostnog mjerila frekvencije 
- Brojila frekvencija 
- Mjerenja frekvencije apsorpcijom 
- Dip metra 
- Osciloskopa 
Ad. 9 
9.1 Smetnje na elektroniekoj opremi 
9.2 Uzrok smetnji na elektroniekoj opremi 
NAPOMENA: 
Na ispitu ae se tražiti znanje iz tipkanja Morse kodom uz najmanju brzinu od 30 znakova u minuti. 
Najmanji postotak za prolaz na ispitu je 60% znanja iz svakog od sljedeaih dijelova: 
- Znanje o tehniekim pitanjima 
- Znanje o operativnim pitanjima 
- Znanje o propisima 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine - Narodne novine br.: 120 / 2005
Pravilnik o tehničkim uvjetima i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz avionom - Narodne novine br.: 3 / 2009
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja - Narodne novine br.: 66 / 1996
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja - Narodne novine br.: 8 / 1996
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području s frekvencijskom modulacijom (UKV/FM) - Narodne novine br.: 37 / 1996
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...