# Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine


  

Narodne novine br.: 120 - Datum: 12.10.2005. - Interni ID: 20052233


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA
2234
Na temelju članka 281. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 105/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom gospodarstva, rada i poduzetništva donosi
PRAVILNIK
O TEHNIČKIM UVJETIMA I ISPITIVANJU TAHOGRAFA I ISPITIVANJU OGRANIČIVAČA BRZINE
 
I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati nadzorni uređaji kojima se osigurava upis vremena vožnje članova posade vozila, vremena provedenog u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne predstavljaju upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene udaljenosti (u daljnjem tekstu »tahograf«), izvedbeni zahtjevi za tahografe i zapisne listove, uvjeti za ispitivanje, ugradnju i popravak tahografa, tipno ispitivanje tahografa i zapisnih listova, izgled službene oznake i ispitivanje ograničivača brzine.
Ovim se Pravilnikom propisuju i uvjeti kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za ishođenje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti ispitivanje, ugradnja i popravak tahografa i ispitivanje ograničivača brzine.
 
Članak 2.
U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
– »tahograf« – nadzorni uređaj koji se ugrađuje u vozilo u svrhu pokazivanja i zapisivanja podataka o kretanju vozila u cestovnom prometu, kao i određenog rada vozača, kojim se osigurava upis vremena vožnje članova posade (vozača) vozila, vremena u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne predstavljaju upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene udaljenosti,
– »zapisni list« - dio u tahografu na kojem pisaljka neprekidno piše podatke koji moraju trajno ostati zapisani,
– »stalnica »k« tahografa« – veličina koja navodi vrijednost ulaznog signala potrebnog za pokazivanje i zapisivanje duljine prijeđenoga puta od 1 km, a izražava se brojem okretaja po kilometru (k =... okr/km) ili impulsima po kilometru (k =... imp/km),
– »stalnica »w« vozila« - veličina koja navodi vrijednost izlaznog signala, a koja nastaje na priključnom mjestu tahografa i vozila (na mjenjaču ili na osovini kotača), i to pod normalnim uvjetima ispitivanja duljine prijeđenoga puta od jednog kilometra, a izražava se brojem okretaja po kilometru (w = …okr/km) ili impulsima po kilometru (w =... imp/km),
– »djelatni opseg pogonskog kotača vozila« »l« - srednja vrijednost dužine prijeđenoga puta pogonskog kotača kod punog okretaja u normalnim uvjetima ispitivanja i propisanom postupku, a izražava se u obliku: »l =... mm«.
– »ograničivač brizne« – je uređaj u sklopu pogonskog motora koji ograničava brzinu kretanja motornog vozila i mora biti izveden u skladu sa zahtjevima pravilnika ECE-R-89.
 
II. OPĆE ZNAČAJKE RADA TAHOGRAFA
 
Članak 3.
Tahograf mora vjerodostojno pokazivati i zapisivati:
1. duljinu prijeđenoga puta vozila,
2. brzinu vozila,
3. trajanje upravljanja vozilom,
4. trajanje drugih vrsta rada i pripravnosti,
5. trajanje prekida rada i trajanje dnevnih odmora,
6. otvaranje kućišta u koji je uložen zapisni list,
7. samo za elektroničke tahografe: svaki prekid napona napajanja tahografa dulji od 100 ms (osim osvjetljenja) te svaki prekid vodiča od davača duljine prijeđenoga puta i brzine do tahografa.
 
Članak 4.
Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača (posada vozila), tahograf mora na dva različita tahografska lista istodobno i odvojeno zapisivati vremenske podatke iz članka 3. točke 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.
 
III. IZRADBENI ZAHTJEVI ZA TAHOGRAF I ZAPISNI LIST
 
A. OPĆI ZAHTJEVI
 
Članak 5.
Tahograf se sastoji od:
1. pokaznih dijelova uređaja koja pokazuju:
– duljinu prijeđenoga puta vozila (brojač kilometara),
– brzinu vozila (brzinomjer),
– vrijeme (sat),
2. dijelova uređaja koji zapisuju:
– duljinu prijeđenoga puta vozila,
– brzinu vozila,
– vremenske podatke iz članka 3. točaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika,
3. naprave koje na zapisnim listovima odvojeno zapisuju:
– svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list (listovi),
– samo za elektroničke tahografe - svaki prekid napona napajanja tahografa dulji od 100 ms (osim osvjetljenja), najkasnije do trenutka ponovnog uključenja napona napajanja,
– samo za elektroničke tahografe - svaki prekid napona napajanja davača duljine prijeđenoga puta i brzine dulji od 100 ms i svaki prekid prijenosa signala od davača duljine prijeđenoga puta i brzine do tahografa.
 
Članak 6.
Tahografu iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se dodavati i druge naprave.
Dodavanjem drugih naprava tahografu ne smije se utjecati na njegov ispravan rad.
 
Članak 7.
Sastavni dijelovi tahografa moraju biti od materijala kojI u uvjetima normalne uporabe neće promijeniti svoja svojstva tako da bi to moglo utjecati na skup tehničkih svojstava i značajki propisanih ovim Pravilnikom.
 
Članak 8.
Duljina prijeđenoga puta vozila može se prikazivati i zapisivati kod vožnje unaprijed i unatrag ili samo kod vožnje unaprijed.
Svako zapisivanje duljine prijeđenoga puta vozila kod vožnje unatrag ne smije utjecati na jasnoću i točnost ostalih zapisa.
 
Članak 9.
Vlastita frekvencija i prigušivanje tahografa mora biti tako izabrana da pokazivanje i zapis brzine vozila može unutar mjernog područja slijediti ubrzanje od 2 m/s2, ne prelazeći granice najvećih dopuštenih pogrešaka.
 
Članak 10.
Kad se mehanizam za pokretanje zapisnog lista kontrolira satnim mehanizmom, besprijekorno vrijeme rada sata mora biti najmanje 10% dulje od najduljeg mogućeg trajanja zapisivanja na zapisnom listu.
 
Članak 11.
Tahograf mora imati ugrađeno osvjetljenje koje ne zasljepljuje.
U normalnim radnim uvjetima svi unutarnji dijelovi tahografa moraju biti zaštićeni od vlage i prašine.
Svi unutarnji dijelovi tahografa štite se od dodira kućištima, koja u svrhu nadziranja njihova otvaranja imaju propisana mjesta za utiskivanje žiga servisa.
 
B. POKAZNI DIO TAHOGRAFA
 
Članak 12.
Vrijednost najmanje mjerne skale brojača kilometara iznosi 0,1 km, a brojevi koji označuju svakih 100 metara prijeđenoga puta moraju se jasno razlikovati od onih koji predstavljaju cijele kilometre.
Na brojaču kilometara brojevi moraju biti visine najmanje 4 mm i jasno čitljivi.
Brojač kilometara mora omogućiti prikaz od najmanje 99.999, 9kilometara.
 
Članak 13.
Unutar pokaznog mjernog područja brzinomjera, skala mora imati linearnu podjelu od 1, 2, 5 ili 10 km/h.
Vrijednost razmaka ucrtanih razdjelnih crta na skali brzine (duljina razmaka između dvije uzastopne oznake) ne smije prijeći vrijednost 10% najveće vrijednosti brzine koju skala pokazuje.
Područje prikaza koji se nalazi izvan pokaznog mjernog područja ne mora se označiti brojkama.
Duljinu razmaka razdjelnih crta koje odgovaraju promjeni brzine od 10 km/h ne smije biti manja od 10 mm.
Razmak između kazaljke i skale brzinomjera s kazaljkom ne smije biti veći od 3 mm.
 
Članak 14.
Prikaz na satu mora biti vidljiv izvana, a očitavanje mora biti pouzdano, lako i nedvojbeno.
 
C. ZAPISNI DIO TAHOGRAFA
 
Članak 15.
Svaki tahograf bez obzira na oblik zapisnog lista mora imati oznaku koja označava način pravilnog ulaganja zapisnog lista, i to tako da se vremenski prikaz na satu podudara s oznakom vremena na zapisnom listu.
Mehanizam za pomicanje zapisnog lista mora biti izveden tako da pomicanje zapisnog lista bude bez praznog hoda, te da se zapisni list može u svako vrijeme uložiti i izvaditi.
 
Članak 16.
Kod tahografa sa zapisnim listom u obliku diska, satni mehanizam upravlja pomicanjem pogonskog sklopa.
Okretanje zapisnog lista mora biti neprekidno i jednolično brzinom ne manjom od 7 mm/h, mjereno na unutarnjem rubu plohe za zapisivanje brzine vozila.
 
Članak 17.
Svaki kilometar duljine prijeđenoga puta mora biti prikazan na odgovarajućoj koordinati zapisom duljine od najmanje 1 mm.
Zapis duljine prijeđenoga puta i kad brzina dostigne gornju granicu zapisnog mjernog područja, mora biti nedvojbeno čitljiv.
 
Članak 18.
Pisaljka za brzinu mora biti vođena pravocrtno i okomito na smjer pomicanja zapisnog lista, neovisno o obliku zapisnog lista.
Pomicanje pisaljke može biti i kružno kad su ispunjeni ovi uvjeti:
– trag crtanja pisaljke mora biti okomit na srednji opseg kruga (kod zapisnog lista u obliku diska) ili okomit na uzdužnu os plohe predviđene za zapisivanje linearne brzine (kod zapisnog lista u obliku vrpce),
– odnos između polumjera zakrivljenosti traga nacrtanog pisaljkom prema širini polja predviđenog za zapisivanje linearne brzine ne smije biti manji od 2,4: 1, neovisno o obliku zapisnog lista,
– oznake na vremenskoj skali moraju na upisnoj plohi zapisnog lista presijecati krivulju istoga polumjera kao što ga ima trag koji crta pisaljka, a razmak između oznaka na vremenskoj skali mora prikazivati vremenski odsječak koji nije dulji od jednog sata.
 
Članak 19.
Svaka promjena brzine od 10 km/h mora biti prikazana zapisom duljine od najmanje 1,5 mm na odgovarajućoj koordinati.
 
Članak 20.
Duljina prijeđenoga puta vozila, brzina vozila i svako otvaranje kućišta u koji je uložen zapisni list odnosno zapisni listovi, automatski se zapisuju.
 
Članak 21.
Tahograf zapisuje vrijeme trajanja upravljanja vozilom i omogućuje prepoznatljivo i jasno zapisivanje ostalih radnih aktivnosti vozača kad se preklopnik automatski ili ručno prebaci u položaj:
1. označen znakom:  vremena upravljanja vozilom,
2. označen znakom: vremena ostalih vrsta rada,
3. označen znakom:  vremena pripravnosti i to:
– vrijeme čekanja, tj. vrijeme u kojem vozač mora ostati na svom radnom mjestu čekajući poziv da krene, da započne novu vožnju ili da obavi drugi zadatak,
– vrijeme tijekom vožnje provedeno uz vozača,
– vrijeme tijekom vožnje provedeno u kabini za spavanje,
4. označen znakom:  vremena prekida rada i dnevnog odmora.
 
Članak 22.
Između različitih vremena, a na temelju značajki zapisanih tragova, njihovu relativnom položaju i ako je potrebno, uporabom oznaka iz članka 21. ovoga Pravilnika mora biti nedvojbeno jasna razlika.
Različita vremena mogu se međusobno razlikovati različitim debljinama tragova ili bilo kojim drugim oblikom koji osigurava jednaku mogućnost očitavanja i tumačenja zapisa.
 
Članak 23.
Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača koji čine posadu vozila, zapisi iz članka 21. ovog Pravilnika vode se na odvojenom listu svakog vozača.
Pomicanje pojedinih listova iz stavka 1. ovog članka izvodi se jednim zajedničkim mehanizmom ili odvojenim sinkroniziranim mehanizmima.
 
D. ZATVARANJE TAHOGRAFA
 
Članak 24.
Kućište u koje je uložen zapisni list odnosno, zapisni listovi i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata, mora biti opremljeno sigurnosnom napravom protiv otvaranja.
 
Članak 25.
Svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list odnosno, zapisni listovi i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata automatski se zapisuje na zapisnom listu odnosno, zapisnim listovima.
 
E. OZNAKE
 
Članak 26.
Tahograf na prednjoj strani ima ove oznake:
1. mjernu jedinicu za duljinu prijeđenoga puta s kraticom »km« neposredno do brojača kilometara,
2. mjernu jedinicu za brzinu kretanja vozila »km/h« u blizini ljestvice brzine,
3. mjerno područje brzinomjera u obliku »Vmin... km/h, Vmax... km/h«, ako se ovi podaci ne nalaze na tipskoj pločici tahografa.
 
Članak 27.
Tipska pločica je ugrađena u tahograf i na njoj su upisani sljedeći podaci (koji moraju biti jasno vidljivi i čitljivi kad je tahograf ugrađen u vozilo):
1. ime i naslov proizvođača tahografa,
2. tvornički broj i godinu proizvodnje,
3. službenu oznaku vrste tahografa-tip tahografa,
4. stalnicu »k« tahografa u obliku »k =... okr/km« ili »k =... imp/km«,
5. moguće je imati i mjerno područje brzinomjera u obliku propisanom u članku 26. točka 3. ovoga Pravilnika,
6. ako je tahograf osjetljiv na nagib tako da to utječe na prekoračenje dopuštenih granica pogrešaka tahografa, mora se navesti kutsti kut
u obliku:  pri čemu je á kut koji zatvara prednja ploča tahografa s vodoravnom ravninom i u kojem je položaju tahograf tipski ispitan, a kutovi prikazuju najveći dopušteni otklon prema gore odnosno prema dolje od kuta á.
 
F. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE TAHOGRAFA
 
Članak 28.
Najveće dopuštene pogreške tahografa prije ugradnje u vozilo mogu biti unutar granica:
– za duljinu prijeđenoga puta: ± 1% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km,
– za brzinu: ± 3 km/h od stvarne brzine,
– za vrijeme: ± 2 min/dan, a najviše 10 minuta nakon 7 dana, ako hod sata bez navijanja nije kraći od sedam dana.
 
Članak 29.
Najveće dopuštene pogreške tahografa kod ugradnje tahografa u vozilo mogu biti unutar granica:
– za duljinu prijeđenoga puta: ± 2% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km,
– za brzinu: ± 4 km/h od stvarne brzine,
– za vrijeme: ± 2 min/dan, ili 10 minuta nakon 7 dana.
 
Članak 30.
Najveće dopuštene pogreške tijekom uporabe tahografa u vozilu mogu biti unutar granica:
– za duljinu prijeđenoga puta: ± 4% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km,
– za brzinu: ± 6 km/h od stvarne brzine,
– za vrijeme: ± 2 min/dan, ili 10 minuta nakon 1 dana.
 
Članak 31.
Najveće dopuštene pogreške propisane u članku 28., 29. i 30. ovoga Pravilnika vrijede za temperaturu okoliša od 0C do 40C, mjereno neposredno na tahografu.
 
Članak 32.
Mjerenje najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 29. i 30. ovoga Pravilnika mora se izvoditi u uvjetima propisanim u članku 53. ovoga Pravilnika.
 
G. ZAPISNI LISTOVI
 
Članak 33.
Zapisni listovi moraju biti tipno ispitani i odobreni, izrađeni na način da ne ometaju normalan rad tahografa, da zapisi budu neizbrisivi, čitljivi i prepoznatljivi, a dimenzije zapisnih listova i svi zapisi ne smiju se promijeniti tijekom rada u normalnim uvjetima vlage i temperature.
 
Članak 34.
Svaki vozač mora na zapisnom listu zapisati, tako da ne ošteti list i ne umanji njegovu čitljivost, sljedeće podatke:
1. na početku uporabe lista svoje ime i prezime,
2. na početku i kraju uporabe lista nadnevak i mjesto,
3. registarsku oznaku vozila koje mu je dodijeljeno, i na početku prve vožnje koja je zapisana na listu, i u slučaju promjene vozila, tijekom uporabe lista,
4. stanje brojača kilometara i to:
– na početku prve vožnje zapisane na listu,
– na kraju zadnje vožnje zapisane na listu,
– u slučaju promjene vozila tijekom radnoga dana (stanje brojača kilometara koje napušta i stanje brojača prijeđenoga puta vozila koje mu je dodijeljeno),
5. vrijeme svake promjene vozila.
 
Članak 35.
U normalnim uvjetima skladištenja zapisnog lista zapisi moraju ostati jasno čitljivi najmanje 3 (tri) godine.
 
Članak 36.
Trajanje zapisivanja zapisnog lista, bez obzira na njegov oblik, mora biti 24 sata.
Ako je međusobno povezano nekoliko zapisnih listova, radi povećanja mogućnosti zapisivanja tijekom trajanja vožnje, koje se očekuje bez naknadnog naloga poslodavca, spojevi pojedinih listova moraju biti izvedeni tako da zapisi na prijelaznim mjestima ne pokazuju ni prekid ni preklapanje.
 
Članak 37.
Zapisni listovi moraju imati:
– plohu predviđenu isključivo za zapisivanje podataka koji se odnose na brzinu,
– plohu predviđenu isključivo za zapisivanje podataka koji se odnose na duljinu prijeđenoga puta vozila,
– jednu ili više ploha za zapisivanje podataka koji se odnose na vrijeme upravljanja vozilom, druge vrste rada i pripravnosti te prekide rada i dnevnog odmora,
– poleđina zapisnog lista s ucrtanom podjelom od 0 do 24 sata za ručno upisivanje podataka vremena upravljanja vozilom, vrste rada, pripravnost, prekid rada i dnevni odmor.
 
Članak 38.
Ploha za zapisivanje brzine mora imati skalu, a vrijednost razmaka ucrtanih razdjelnih crta na skali brzine ne smije biti veća od 20 km/h.
Svaka razdjelna crta mora biti obilježena brojkom odgovarajuće brzine.
Kratica »km/h« mora se nalaziti najmanje na jednom mjestu zapisne plohe.
Posljednja razdjelna crta mora se slagati s gornjom granicom zapisnog mjernoga područja.
 
Članak 39.
Ploha za zapisivanje duljine prijeđenoga puta mora biti tako razdijeljena da broj kilometara prijeđenoga puta bude lako čitljiv.
 
Članak 40.
Ploha ili plohe za zapisivanje vremena upravljanja vozilom, drugih vrsta rada i pripravnosti te prekida rada i dnevnog odmora, moraju biti označene tako, da se mogu jasno razlikovati različita vremena.
 
Članak 41.
Na svakom zapisnom listu moraju biti tiskani ovi podaci:
– ime ili naziv proizvođača,
– službena oznaka tipa zapisnog lista,
– službena oznaka tipa tahografa u kojem se zapisni list može upotrebljavati,
– gornja granica mjernoga područja brzine izražena u km/h.
Na svakom zapisnom listu mora biti tiskana vremenska ljestvica koja je tako podijeljena da omogućava izravno očitavanje vremena svakih 15 minuta te da se vremenski odsječci od 5 minuta mogu bez teškoće odrediti.
 
Članak 42.
Zapisni list mora imati slobodnu plohu na kojoj vozač zapisuje najmanje sljedeće podatke, a da se pritom ne oštete drugi podaci:
– ime i prezime vozača,
– nadnevak i mjesto gdje je počela uporaba lista, te nadnevak i mjesto gdje je završena njegova uporaba,
– registracijska oznaka vozila koje je vozaču dodijeljeno tijekom uporabe zapisnog lista,
– stanje brojača kilometara vozila kojem je vozač dodijeljen tijekom uporabe zapisnog lista,
– vrijeme svake promjene vozila.
 
IV. UGRADNJA I POPRAVAK TAHOGRAFA
 
Članak 43.
Ugradnju tahografa u vozilo može obavljati samo ovlaštena pravna osoba iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika.
Tahograf se ugrađuje u vozilo tako da vozač može sa svoga sjedala jasno očitati duljinu prijeđenoga puta, brzinu vozila i vrijeme, a svi dijelovi tahografa, uključujući i prijenosne elemente, moraju istodobno biti zaštićeni od nenamjernih oštećenja.
Popravak tahografa obavlja servis koji ima osposobljenog djelatnika za popravak tahografa i koji ima odgovarajuće uređaje, alat i opremu za popravak tahografa, temeljem čega će uz ispunjavanje i uvjeta iz članka 57. stavak 2. ovog Pravilnika Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu Ministarstvo) ovlastiti pravnu osobu za obavljanje popravka tahografa.
Ministarstvo se prije davanja ovlaštenja mora posavjetovati s dotičnim proizvođačem.
 
Članak 44.
Stalnica tahografa »k« mora se moći prilagoditi stalnici vozila »w« s pomoću naprave za prilagođavanje.
Vozila koja imaju dva ili više prijenosnih odnosa osovina, moraju biti opremljena preklopnom napravom pomoću koje se različiti prijenosni odnosi automatski dovode na stalnicu vozila »w« za koju je učinjena prilagodba tahografa prilikom ugradnje u vozilo.
 
Članak 45.
Nakon ugradnje i obavljenog ispitivanja tahografa u kabinu vozila na prikladno se mjesto pokraj ili u tahograf lijepi propisana naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa. Zalijepljena naljepnica mora biti jasno vidljiva i osigurana zaštitnom folijom.
Poslije svakoga ispitivanja tahografa u Ispitnom mjestu, staru naljepnicu je potrebno zamijeniti novom i ispuniti je sa značajkama bitnim za uporabu tahografa, te je osigurati zaštitnom folijom.
Na naljepnici se upisuje datum kada je izvršeno ispitivanje tahografa, izmjereni djelatni obod »L« pogonskog kotača, stalnica »w« vozila, zadnjih osam brojeva VIN oznake vozila, te serijski broj tahografa. Na predviđeno mjesto na naljepnici otiskuje se pečat s jasno čitljivim nazivom pravne osobe i brojevnom oznakom ispitnog mjesta.
Pečat mora biti u dimenzijama 35 mm x 20 mm.
Na naljepnicu se u zato propisano mjesto upisuje postavljena brzina Vset ograničivača brzine, ukoliko je propisano drugim propisima da vozilo čiji se tahograf ispituje mora imati ugrađen ograničivač brzine.
Upisivanje vrijednosti postavljene brzine Vset ograničivača brzine može upisati samo Ispitno mjesto koje je ovlašteno i za ispitivanje postavljene brzine Vset ograničivača brzine, tek nakon što je ispitano i utvrđeno da je postavljena brzina Vset ograničivača brzine točna.
Podešavanje ili popravak neispravnog ograničivača brzine obavlja ovlašteni servis proizvođača vozila ili za to ovlašteni servis proizvođača ograničivača brzine.
Dimenzije naljepnice sa značajkama bitnim za uporabu tahografa su 43 mm x 73 mm, mora biti zaštićena zaštitnom foliom folijom i izgleda kao na crtežu:
 

 
Članak 46.
Utiskivanjem žiga osigurava se neovlašteno demontiranje spojeva sljedećih dijelova:
1. završetci spojeva između tahografa i vozila,
2. naprava za prilagođivanje i spojno mjesto gdje je ona uključena u spojni vod,
3. preklopna naprava vozila s dva ili više prijenosnih odnosa osovina,
4. spojevi naprave za prilagođavanje i preklopne naprave s drugim dijelovima tahografa,
5. kućišta propisana u članku 11. stavka 3. ovoga Pravilnika, na kojima je oznaka žiga ovlaštenog servisa tahografa.
Žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm. Krug je podijeljen na dvije jednake polovice. U gornjoj polovici se nalazi oznaka »HR 25«, a u nazivniku se nalazi brojevna oznaka Ispitnog mjesta za tahografe.
Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga.
Žig se može naručiti samo na temelju važećeg ovlaštenja i mora izgledati kao na crtežu:

Osim dijelova iz stavka 1. ovog članka na tahograf se može utisnuti žig i na druge dijelove, sukladno tipnom odobrenju.
U slučaju hitne potrebe smiju se ukloniti samo žigovi s dijelova iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.
O vremenu i okolnostima pod kojima je došlo do uništenja žigova sastavlja se zapisnik.
 
V. TIPNO ISPITIVANJE TAHOGRAFAI ZAPISNOG LISTA
 
Članak 47.
Tipno ispitivanje tahografa i zapisnog lista određenoga prototipa, obavlja se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugim propisima.
Na tipno ispitan tahograf ili zapisni list stavlja se službena oznaka tipa tahografa ili zapisnog lista i službeni broj »e« zemlje potpisnice koja je izvršila tipno ispitivanje.
Prototip tahografa i zapisnog lista koji zadovoljava uvjete propisane ovim Pravilnikom označuje se službenom oznakom vrste tahografa i zapisnog lista.
 
Članak 48.
U tipnom odobrenju za određenu vrstu zapisnog lista mora se navesti službena oznaka tipa tahografa za koji se odobrava uporaba zapisnog lista.
 
Članak 49.
Službena oznaka tipa tahografa i zapisnog lista sastoji se od pravokutnika dimenzija najmanje 7 x 4,5 mm unutar kojeg se upisuje slovo »e« iza kojeg slijedi broj 25, a ispod pravokutnika je broj službene oznake iz tipnog odobrenja.
Službena oznaka tipa tahografa i zapisnog lista izgleda kao na crtežu:

Dimenzije službene oznake tipa tahografa su zadane u milimetrima, mogu biti i veće, ali se odnosi veličina moraju zadržati.
Tipno ispitivanje tahografa obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo uz suglasnost Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
 
VI. PREGLED I ISPITIVANJE TAHOGRAFA
 
Članak 50.
Tahograf, nov ili popravljen, prije ugradnje mora biti ispitan, a ispitivanjem se utvrđuje sukladnost s tipnim odobrenjem i ispravnost uređaja.
Tahograf nakon ispitivanja sukladnosti s podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednost mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u člancima 28. i¸ 29. ovoga Pravilnika, obilježava se utiskivanjem žiga u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. ovoga Pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označivanje stalnice tahografa »k« i naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa. Obje naljepnice moraju biti osigurane zaštitnom folijom.
Naljepnica za označavanje stalnice »k« tahografa pravokutnog je oblika dimenzija 26x15mm, i izgleda kao na crtežu:

 
Članak 51.
Tahograf koji se prvi put ugrađuje u vozilo mora biti ispitan zajedno s cijelom instalacijom.
 
Članak 52.
Ispitivanje tahografa i ovjeravanje sastoji se od pregleda tahografa i instalacije, ispitivanja tahografa s ispitnim uređajem i ispitivanja na ispitnoj stazi ili ispitnim valjcima.
Pregled tahografa i instalacije sastoji se od provjere:
– neoštećenosti otiska žiga na uređaju i drugim ugrađenim dijelovima,
– veličine opsega pogonskoga kotača »L« (odgovara li ona veličini zapisanoj na naljepnici s bitnim značajkama za uporabu tahografa),
– da li su mjesta predviđena za označavanje utiskivanjem žiga prema članku 11. stavak 3. ovog Pravilnika ispravna i da li se jasno raspoznaje otisak u skladu s člankom 46. stavak 2. ovog Pravilnika ovlaštenog servisa ili proizvođača tahografa,
– ispravnost zaštitne folije i same naljepnice stalnice »k« tahografa,
– ispravnost zaštitne folije i same naljepnice s upisanim značajkama bitnim za uporabu tahografa;
– točnost upisanog broja šasije vozila.
Ispitivanje tahografa sastoji se od provjere:
– nabrojenog u stavku prvom ovog članka;
– sukladnosti tahografa s tipnim odobrenjem;
– stalnice »k« tahografa, da li odgovara zapisanoj vrijednosti na naljepnici,
– točnosti pokazivanja brzine;
– točnosti mjerenja puta;
– točnosti mjerenja vremena;
– početka pisanja na dijagramu i utvrđuje, da li je ispis pravilan.
Nakon ispitivanja tahografa ispunjava se Potvrda o ispitivanju (Prilog 1), odvaja se ispunjena naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa s Potvrde o ispitivanju, lijepi se na vidno mjesto pored tahografa i osigurava zaštitnom folijom, te se vrši utiskivanje žiga na sva mjesta propisana člankom 46. ovog Pravilnika,
Ispitivanje tahografa vrijedi godinu dana.
 
Članak 53.
Mjerenje pogreške kod ugradnje i tijekom uporabe obavlja se pod normalnim uvjetima rada, odnosno određenim uvjetima, a to su:
– nenatovareno vozeno vozilo u stanju spremnom za vožnju,
– tlak u gumama prema uputi proizvođača,
– istrošenost guma u okviru propisanih dopuštenih granica,
– kretanje vozila: vozila se moraju kretati snagom vlastitog motora, pravocrtno na ravnoj površini brzinom od 50 +/- 5 km/h; mjerenje se može obaviti i na propisanom Ispitnom mjestu s valjcima ako mjerni postupak ima propisanu točnost.
Pogreške mjerenja kod ugradnje i tijekom uporabe moraju se nalaziti unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih člankom 29. i 30. ovoga Pravilnika.
 
Članak 54.
Ispitivati se mogu samo tahografi koji imaju tipno odobrenje i službenu oznaku vrste tahografa, koju je izdala za to ovlaštena institucija države potpisnice Europskog sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju međunarodne cestovne prijevoze (AETR).
 
Članak 55.
Za ispravan tahograf se nakon ispitivanja izdaje vlasniku Potvrda o ispitivanju, koju potpisuje voditelj Ispitnog mjesta ili ovlašteni djelatnik.
Izgled i sadržaj potvrde nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika.
 
VII. UVJETI ZA OVLAŠĆIVANJE RADI ISPITIVANJA, UGRADNJE I POPRAVKA TAHOGRAFA I ISPITIVANJA OGRANIČIVAČA BRZINE
 
Članak 56.
Ispitivanje i ugradnja tahografa obavlja se na Ispitnom mjestu, a popravak u servisu za koje pravna osoba iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika ishodi ovlaštenje i ima pravo uporabe prostorija.
Ispitno mjesto ili servis moraju se nalaziti na istoj adresi i u prostoru za koji je pravna osoba iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika dobila ovlaštenje.
Poslovi ispitivanja, ugradnje i popravka tahografa mogu se obavljati isključivo na Ispitnom mjestu, odnosno u servisu.
Ispitno mjesto ili servis u sastavu pravne osobe koji se bavi i ostalim trgovačkim djelatnostima (prodaja, proizvodnja i sl.) moraju biti ustrojeni kao funkcionalna cjelina, a prostorija za ispitivanje i evidenciju tahografa, kao i servis moraju biti fizički odvojeni od drugih prostorija pravne osobe koja je ovlaštena za ispitivanje ili popravak tahografa.
 
Članak 57.
Pravna osoba iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika koja se ovlašćuje za ispitivanje i ugradnju tahografa određene marke ili određenih marki tahografa mora imati:
1. djelatnika,
2. prostorije za ispitivanje i evidenciju tahografa,
3. stazu ili ispitne valjke,
4. kanal, navoz ili dizalicu,
5. pristupni prostor za vozila,
6. od proizvođača tahografa propisane ispitne postupke i postupke za ugradnju tahografa,
7. potrebne uređaje prema postupcima za ispitivanje i ugradnju tahografa iz točke 6. ovog članka, ispitnu opremu i pribor prema postupcima za ispitivanje i ugradnju,
8. potvrdu proizvođača tahografa ili ovlaštenog zastupnika proizvođača tahografa kojom se potvrđuje osposobljenost djelatnika za ispitivanje i ugradnju određene marke i tipove tahografa i opremljenost ispitnog mjesta s odgovarajućim alatom za sve tipove određene marke tahografa dotičnog proizvođača tahografa.
Pravna osoba iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika koja se ovlašćuje za popravak tahografa mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
1. djelatnika,
2. prostoriju za popravak,
3. odgovarajući kontrolni uređaj prema uputama proizvođača,
tyle='font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"'>4. odgovarajuću opremu i pribor za popravak tahografa prema uputama proizvođača,
5. upute za popravak tahografa određene marke i tipa,
6. originalne rezervne dijelove za popravak tahografa određene marke i tipa,
7. potvrdu proizvođača tahografa ili ovlaštenog zastupnika proizvođača tahografa kojom se potvrđuje osposobljenost djelatnika za popravak svih tipova tahografa određene marke,
8. pozitivan odgovor proizvođača tahografa na upit Ministarstva o zadovoljavanju opremljenosti servisa s potrebnom opremom-uređajima za popravak svih tipova tahografa određene marke, odnosno proizvođača.
Ispunjavanje svih uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrđuju ovlašteni djelatnici Ministarstva VII. stupnja stručne spreme strojarskog, elektrotehničkog ili prometnog smjera kao članovi tročlanog Povjerenstva koje imenuje i ovlasti ministar. Rad Povjerenstva reguliran je Poslovnikom o radu povjerenstva kojeg donosi ministar.
Ovlašteni djelatnici Ministarstva dužni su tijekom važenja ovlaštenja povremeno vršiti nadzor Ispitnih mjesta i o tome podnositi izvješće ministru.
 
1. DJELATNICI
 
Članak 58.
Ovlašteno Ispitno mjesto u sastavu pravne osobe mora zapošljavati najmanje dva djelatnika, od kojih je jedan odgovoran za rad Ispitnog mjesta.
Djelatnik na poslovima ispitivanja, ugradnje i popravka tahografa mora imati:
1. najmanje srednju stručnu spremu strojarskog, elektrotehničkog, precizno mehaničarskog ili prometnog smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci,
2. potvrdu o završenom školovanju za ispitivanje, i ugradnju tahografa prema programu odobrenom od ministarstva nadležnog za obrazovanje,
3. potvrdu ili ispravu proizvođača tahografa ili od njega ovlaštenog zastupnika o stručnoj osposobljenosti za poslove ispitivanja, ugradnje i popravka tahografa određene marke i tipova tahografa.
Ovlašteni servis za popravak tahografa u sastavu pravne osobe mora zapošljavati najmanje jednog djelatnika i koji mora udovoljavati uvjetima iz stava 2. ovog članka.
Postupak utvrđivanja stručne osposobljenosti djelatnika za ispitivanje, ugradnju i popravak tahografa provodi ovlašteno Povjerenstvo pri utvrđivanju zadovoljavanja Ispitnog mjesta ili servisa propisanim uvjetima temeljem ovog Pravilnika.
Poslove ispitivanja, ugradnje i popravka tahografa ne mogu obavljati djelatnici kojima je radi nesavjesna rada Rješenjem Ministarstva izrečena vremenska zabrana rada na poslovima ispitivanja i popravaka tahografa.
 
2. PROSTORIJA ZA ISPITIVANJE, POPRAVAK I EVIDENCIJU TAHOGRAFA
 
Članak 59.
Ispitno mjesto ili servis mora imati prostoriju za popravak ili ispitivanje, smještaj dijelova i pribora, te evidenciju ispitanih i popravljenih tahografa koja je:
1. izgrađena u skladu s propisanim tehničkim normativima i uvjetima higijensko-tehničke zaštite,
2. izgrađena tako, da nije prolazna prostorija,
3. prostrana toliko, da u nju mogu stati najmanje dva radna stola duljine 120 cm s pripadajućim sjedalicama, te najmanje jedan ormar ili polica za smještaj dijelova i pribora za ispitivanje i popravak te evidenciju o tahografima.
 
Članak 60.
Prostorija za popravak, ispitivanje i evidenciju tahografa može se upotrebljavati samo za navedene poslove.
Prostorija za ispitivanje i popravak mora imati:
1. napajanje etalona i ispitnih uređaja: 220 V ± 10%, 50 Hz ± 1%,
2. napon na tahografa: 12 (24) V ± 10% odnosno nazivna vrijednost ± 10%.
 
3. STAZA ILI ISPITNI VALJCI
 
Članak 61.
Ispitno mjesto mora imati stazu. Staza može biti opremljena ispitnim valjcima.
Duljina staze bez ispitnih valjaka, ako se za ispitivanje prijenosnog omjera koristi elektronički uređaj za ispitivanje prijenosnog omjera-etalon mora biti najmanje 30 m, odnosno najmanje 50 m, ako se koristi mehanički uređaj za ispitivanje prijenosnog omjera-etalon.
Širina ispitne staze mora biti najmanje 4 m. Staza mora biti smještena na vodoravnom terenu s odstupanjem +/- 2%.
Kad Ispitno mjesto ima stazu s mjernim valjcima, dimenzije staze moraju biti primjerene uvjetima za uporabu valjaka. Valjci moraju imati standardnu nesigurnost najmanje tri puta manju od dopuštene pogreške značajke prijenosnog omjera.
Staza mora biti izvan javne prometne površine i mora biti smještena uz prostoriju za ispitivanje i evidenciju tahografa.
Direktni izlaz sa staze na javnu prometnu površinu mora omogućavati sigurno uključivanje vozila u promet.
 
4. KANAL, NAVOZ ILI DIZALICA
 
Članak 62.
Ispitno mjesto mora imati kanal, navoz ili dizalicu koji se upotrebljavaju u postupku ispitivanja tahografa i koji duljinom, širinom i nosivošću moraju biti primjereni osovinskim razmacima motornih vozila u koje se ugrađuju tahografi.
Kanal, navoz ili dizalica moraju biti izvan javne prometne površine i moraju biti smješteni uz prostoriju za ispitivanje tahografa i evidenciju tahografa.
Kanal, navoz ili dizalica najmanje se moraju nalaziti u natkrivenom prostoru koji štiti od padavina.
Direktni izlaz s kanala, navoza ili dizalice na javnu prometnu površinu mora omogućavati sigurno uključivanje vozila u promet.
 
5. PRISTUPNI PROSTOR ZA VOZILA
 
Članak 63.
Ispitno mjesto mora imati pristupni prostor kojim se omogućava prilaz vozila stazi i kanalu, navozu ili dizalici.
Na pristupnom prostoru mora biti vidljivo označen smjer kretanja vozila i mjesto za njegovo parkiranje.
Pristupni prostor se mora nalaziti izvan javne površine i biti dovoljno prostran da se na njega može parkirati najmanje jedno vozilo primjereno dimenzijama motornih vozila, u koje se ugrađuju tahografi.
 
6. UREĐAJI ZA POPRAVAK TAHOGRAFA I ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI TAHOGRAFA
 
Članak 64.
Ispitno mjesto mora imati najmanje sljedeće uređaje potvrđene od proizvođača tahografa za ispitivanje ispravnosti tahografa (etaloni):
1. dva uređaja za ispitivanje brzine i prijeđenog puta, od kojih se barem na jednom mogu ispitati tahografi na mehanički pogon,
2. uređaj za ispitivanje mjerila vremena u tahografu,
3. dva uređaja za ispitivanje prijenosnog omjera transmisije vozila.
Za ispitivanje tahografa smiju se upotrebljavati samo uređaji koji su ovjereni jednom godišnje i imaju valjani žig odnosno, potvrdu o zadovoljavanju mjeriteljskom zahtjevu.
Servis za popravak tahografa mora imati najmanje sljedeće uređaje, opremu i namještaj:
1. uređaj zređaj za ispitivanje brzine i prijeđenog puta za mehaničke i eičke tahografe,
2. uređaj za ispitivanje mjerila vremena u tahografu,
3. specijalni alat za odgovarajuću marku tahografa,
4. upute za popravak tahografa,
5. kataloge rezervnih dijelova,
6. radni stol i sjedalicu.
 
Članak 65.
Najveća dopuštena pogreška uređaja iz članka 64. stavak 1. točka 1. mora biti najmanje tri puta manja od dopuštene pogreške mjerila brzine i duljine prijeđenog puta u tahografu.
 
Članak 66.
Najveća dopuštena pogreška uređaja iz članka 64. stavak 1. točka 2. mora biti najmanje deset puta manja od dopuštene pogreške mjerila vremena u tahografu.
 
Članak 67.
Najveća dopuštena pogreška iz članka 64. stavak 1. točka 3. mora biti najmanje tri puta manja od dopuštene pogreške mjerila prijenosnog omjera transmisije vozila u tahografu.
 
7. ISPITNA OPREMA I PRIBOR ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA
 
Članak 68.
Ispitno mjesto mora imati najmanje sljedeću ispitnu opremu, pribor za ispitivanje i namještaj:
1. uređaj za pumpanje guma s odgovarajućim tlakomjerom smještenim uz ispitnu stazu ili kanal, navoz ili dizalicu,
2. mjernu vrpcu duljine 30 m,
3. kontrolne šablone s priborom,
4. žig Ispitnog mjesta i opremu za utiskivanje žiga,
5. osnovni automehaničarski i autoelektričarski alat,
6. ispitne uređaje za ispitivanje tahografa (prema uputama proizvođača tahografa),
7. osobno računalo,
8. stol i sjedalicu.
Ispitna oprema iz točaka 1., 2. i 6. stavka 1. ovog članka mora imati valjan žig, odnosno valjanu potvrdu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima.
 
8. ISPITNI POSTUPCI ZA TAHOGRAFE
 
Članak 69.
U ispitnom mjestu mora postojati i moraju se primjenjivati metode i postupci ispitivanja tahografa koje propisuje proizvođač tahografa a koji sadrže najmanje:
1. metode i postupke ispitivanja tahografa, koje propisuje proizvođač tahografa,
2. postupke održavanja i praćenja ispravnosti uređaja za ispitivanje ispravnosti tahografa-etaloni, ispitne opreme i pribora za ispitivanje tahografa,
3. postupke zaprimanja zahtjeva za ispitivanje tahografa, evidentiranja rezultata ispitivanja tahografa, čuvanja izvješća o ispitivanju tahografa i dr.,
4. postupke preuzimanja, upotrebe i čuvanja žigova,
5. propise i norme iz područja ispitivanja tahografa.
Postupci i metode iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađene u pisanom obliku te moraju biti stalno dostupne djelatnicima Ispitnog mjesta.
&o:p>
Članak 70.
U metodama i postupcima ispitivanja iz članka 69. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika mora biti utvrđen sadržaj izvješća o ispitivanju tahografa, koji mora imati najmanje sljedeće podatke:
1. naziv i adresu Ispitnog mjesta,
2. naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
3. proizvođač-marka, tip, serijski broj i službenu oznaku tipa ovjeravanog tahografa,
4. vrstu i registarsku oznaku vozila u koje je tahograf ugrađen,
5. datum ispitivanja tahografa,
6. podatke o upotrijebljenim kontrolnim uređajima,
7. rezultate ispitivanja tahografa,
8. zaključak o stanju tahografa,
9. ime i potpis djelatnika koji je obavio ispitivanje,
10. žig Ispitnog mjesta.
U privitku izvješća mora biti postupkom ispitivanja određen broj zapisnih listova s rezultatima ispitivanja. Na svakom zapisnom listu mora biti naveden proizvođač-marka i tip tahografa. Svaki zapisni list mora ovjeriti djelatnik koji je obavio ispitivanje.
Pravna osoba iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora izvješća o ispitivanju čuvati najmanje dvije godine.
 
Članak 71.
Pravna osoba iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora voditi evidenciju obavljenih ispitivanja tahografa s pomoću elektroničkog računala u bazi koja sadrži najmanje:
1. redni broj upisa,
2. datum prijama tahografa,
3. naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
4. proizvođač-marka, tip, serijski broj i službenu oznaku tahografa,
5. vrstu, registarsku oznaku i broj šasije vozila u koje je tahograf ugrađen,
6. broj ispitnog mjesta ili mjesta za pregled u kojem je prethodno ispitivanje ili pregled bilo obavljeno,
7. datum prethodnog ispitivanja,
8. datum do kada vrijedi ispitivanje tahografa,
9. podatke o upotrijebljenim kontrolnim uređajima,
11. tlak zraka u zračnicama vozila,
12. rezultate ispitivanja,
13. zaključak o stanju tahografa,
14. ime osobe koja je obavila ispitivanje.
Podatke iz evidencije iz stavka 1. i 2. ovog članka pravna osoba iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora čuvati na primjeren način (diskete, CD ROM …) najmanje dvije godine po isteku roka ispitivanja tahografa.
 
Članak 72.
Pravna osoba iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika tijekom važenja ovlaštenja mora:
1. zadovoljavati uvjete propisane ovim Pravilnikom,
2. obavljati preglede i ispitivanje tahografa koji imaju valjanost tipnog odobrenja, sukladno odobrenom postupku ovjeravanja i obučenosti djelatnika, te opremljeno Ispitno mjesto,
3. obavijestiti Ministarstvo o isteku valjanosti ovlaštenja najmanje tri mjeseca prije isteka rješenja, kao i o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na ne ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom,
4. dostaviti svakih šest mjeseci izvješće Ministarstvu o obavljenim ispitivanjima iz prethodnog perioda na primje primjeren način prema članku 71. ovog Pravilnika,
lass=MsoPlainText style='text-align:justify'>5. uredno podmirivati obveze javnih davanja, odnosno, do 15. prosinca tekuće godine dostaviti potvrdu kojom se potvrđuje, da nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
6. dostaviti mjesec dana prije isteka tekuće godine ovjerene preslike radnih knjižica djelatnika koji rade na ispitivanju, ugradnji i popravku tahografa,
7. provoditi stručno usavršavanje djelatnika Ispitnog mjesta ili servisa prema planu stručnog usavršavanja,
8. omogućavati djelatnicima Ispitnog mjesta ili servisa sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanje koje organizira Ministarstvo, proizvođač tahografa, ovlašteni zastupnik ili ustanova koja obavlja djelatnost obrazovanja u Republici Hrvatskoj iz ove djelatnosti,
9. pridržavati se visine i načina plaćanja troškova ovjeravanja tahografa.
Ako pravna osoba, tijekom važenja ovlaštenja za ispitivanje i popravak tahografa prestane ispunjavati bilo koji od gore navedenih uvjeta Ministarstvo će mu oduzeti ovlaštenje za rad.
 
10. ISPITIVANJE OGRANIČIVAČA BRZINE
 
Članak 73.
Ispitivanjem ograničivača brzine provjerava se da li je ispravno postavljena granična brzina Vset i da li ograničava brzinu kretanja vozila unutar granica dozvoljenih odstupanja.
Ispitivanje ograničivača brzine provodi se zajedno s ispitivanjem tahografa.
Postupci ispitivanja ograničivača brzine moraju biti izrađeni tako da se ispitivanje provodi u stanju mirovanja vozila.
Kod vozila koja su konstruktivno izvedena tako, da se ne može izvršiti ispitivanje ograničivača brzine u stanju mirovanja postavljanjem signala Vset iz tahografa, već je za to potrebna propisana oprema proizvođača vozila, Ispitno mjesto će potvrditi ispravnost ograničivača brzine temeljem valjane potvrde o ispravnosti izdane od ovlaštenog servisa proizvođača vozila.
 
Članak 74.
Ovlaštenje za ispitivanje ograničivača brzine mogu dobiti ona ovlaštena Ispitna mjesta za ispitivanje tahografa koja imaju:
1. osposobljenog djelatnika za ispitivanje ograničivača brzine od strane proizvođača vozila, proizvođača ograničivača brzine ili od njihovih ovlaštenih zastupnika,
2. postupke za ispitivanje ograničivača brzine od proizvođača vozila ili proizvođača ograničivača brzine,
3. opremu i pribor predviđenu postupcima za ispitivanje navedene u postupcima za ispitivanje ograničivača brzine.
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 75.
Ministarstvo će ovlastiti pravnu osobu za obavljanje ispitivanja i ugradnje tahografa, ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 57. ovog Pravilnika.
Ministarstvo će ovlastiti pravnu osobu iz stavka 1. ovoga članka i za obavljanje ispitivanja ograničivača brzine ako su zadovoljeni uvjeti iz članka 74. ovog Pravilnika.
Visinu naknade za ispitivanje tahografa i ograničivača brzine utvrđuje ministar.
 
Članak 76.
Ovlaštenje iz članka 75. ovog Pravilnika važi najdulje pet godina.
 
Članak 77.
Troškove službenog puta ovlaštenih djelatnika iz članka 57. ovog Pravilnika radi obavljanja uviđaja Ispitnog mjesta ili servisa podmiruje pravna osoba.
 
Članak 78.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa (»Narodne novine« br. 65/2001).
 
Članak 79.
Upotreba naljepnice iz članka 45. ovog Pravilnika počinje se primjenjivati od 1. veljače 2006. godine, do kada će se koristiti naljepnica prema Pravilniku o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa (»Narodne novine« br. 65/2001).
 
Članak 80.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Klasa: 011-01/05-02/37
Urbroj: 530-01-05-05
Zagreb, 3. listopada 2005.
Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 
PRILOG 1
 

 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture - Narodne novine br.: 88 / 2001
Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa - Narodne novine br.: 65 / 2001
Pravilnik o tehničkim uvjetima i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz avionom - Narodne novine br.: 3 / 2009
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja - Narodne novine br.: 26 / 2000
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja - Narodne novine br.: 66 / 1996
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...