# Pravilnik o prehrambenim aditivima

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Pravilnik o prehrambenim aditivima


  

Narodne novine br.: 81 - Datum: 14.07.2008. - Interni ID: 20082651


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2651
Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi
PRAVILNIK
O PREHRAMBENIM ADITIVIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se zdravstvena ispravnost i dopuštenost upotrebe prehrambenih aditiva za pojedine skupine i kategorije hrane, te uvjeti pod kojima se pojedini prehrambeni aditivi mogu miješati u odgovarajuće smjese. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na prehrambene aditive, razvrstane u različite kategorije koji se primjenjuju kao sastojci u proizvodnji ili preradi hrane, ili sadržane u gotovom proizvodu pa čak i u promijenjenom obliku.
Članak 2.
Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuje se na:
a) pomoćne tvari u procesu proizvodnje u skladu s odredbama Pravilnika o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (»Narodne novine« broj 38/08),
b) sredstva za zaštitu bilja i biljnih proizvoda u skladu s odredbama Pravilnika o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine« broj 70/05),


c) arome hrane u skladu s odredbama Pravilnika o aromama (»Narodne novine« broj 53/08),
d) tvari koje se dodaju hrani kao hranjive tvari (npr. minerali, elementi u tragovima ili vitamini).
Članak 3.
Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. »prehrambeni aditiv« (u daljnjem tekstu: aditiv) jest svaka tvar koja se sama ne konzumira kao hrana, niti se koristi kao karakteristični sastojak hrane bez obzira ima li ili nema hranjivu vrijednost, a čije namjerno dodavanje hrani zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegov derivat postati izravno ili neizravno sastojak hrane,
2. »mješavina aditiva« podrazumijeva se mješavina dvaju ili više aditiva iste skupine ili različitih skupina, sa ili bez nosača ili razrjeđivača, uz uvjet da je takvo miješanje tehnološki opravdano,
3. »konzervansi« su tvari koje produžuju rok trajanja hrane, koji dodani hrani, uz odgovarajuće uvjete sprečavaju ili usporavaju razmnožavanje mikroorganizama u hrani ne utječući bitno na senzorska svojstva,
4. »antioksidansi« su tvari koje sprečavaju oksidativne promjene u hrani i/ili pojačavaju antioksidativni učinak drugih tvari, a mogu utjecati na produžetak roka trajanja hrane,
5. »nosači« uključujući otapala nosača, su tvari koje se koriste za otapanje, razrjeđivanje, raspršivanje ili neko drugo fizičko mijenjanje aditiva bez promjene njegove tehnološke funkcije (a da same ne daju nikakav tehnološki učinak), kako bi se olakšalo postupanje s njima, njihova primjena ili upotreba sukladno Pravilniku o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (»Narodne novine« broj 38/08),
6. »kiseline« su tvari koje povećavaju kiselost hrane i/ili joj daju kiseli okus,
7. »regulatori kiselosti« su tvari koje mijenjaju ili kontroliraju kiselost ili lužnatost hrane,
8. »tvari za sprečavanje zgrudnjavanja« su tvari koje dodatkom praškastoj hrani smanjuju tendenciju pojedinačnih čestica hrane da formiraju ili da tvore veće nakupine ili grude,
9. »tvari protiv pjenjenja« su tvari koje sprečavaju ili smanjuju pjenjenje,
10. »tvari za povećanje volumena« su tvari koje povećavaju volumen hrane bez značajnog povećanja njegove energetske vrijednosti,
11. »emulgatori« su tvari koje omogućavaju stvaranje ili održavanje homogene mješavine dviju ili više faza koje se ne mogu miješati, kao što su ulje i voda u hrani,
12. »emulgatorske soli« su tvari koje proteine, koji se nalaze u siru, prevode u raspršeni oblik i na taj način dovode do ujednačene raspodjele masti i ostalih sastojaka,
13. »učvršćivači« su tvari koje čine ili održavaju tkivo voća ili povrća čvrstim ili hrskavim ili zajedno s tvarima za želiranje doprinose krutoći želea,
14. »pojačivači arome« su tvari koje naglašavaju postojeći okus i/ili miris hrane,
15. »tvari za održavanje pjene« su tvari koje se koriste da zadrže, stabiliziraju ravnomjerno dispergiranu plinovitu fazu u tekućoj ili krutoj hrani,
16. »tvari za želiranje« su tvari koje dodane hrani formiraju želatinoznu konzistenciju;
17. »tvari za poliranje« (uključujući lubrikante premaze) su tvari koje, kad ih se nanese na vanjsku površinu hrane, daju sjajni izgled ili stvaraju zaštitni sloj,
18. »tvari za zadržavanje vlage« su tvari koje sprečavaju isušivanje hrane suzbijajući učinak atmosfere s niskim stupnjem vlažnosti, ili potpomažući topljenje praška u vodenom mediju koje vezanjem vode zadržavaju svježinu i karakterističnu konzistenciju proizvoda,
19. »modificirani škrobovi« su jestivi škrobovi tretirani s jednim ili više kemijskih, fizikalnih ili enzimatskih postupaka ili izbijeljeni lužinama ili kiselinama,
20. »plinovi za pakiranje« su plinovi, izuzev zraka, koji se uvode u pretpakovinu prije, za vrijeme ili nakon stavljanja hrane u pretpakovinu,
21. »potisni plinovi« su plinovi u koje se ne ubraja zrak, a kojima se puni pretpakovina prije u tijeku ili nakon stavljanja hrane u ambalažu,
22. »tvari za rahljenje« su tvari ili mješavine tvari koje otpuštaju plinove i na taj način povećavaju volumen dizanog ili tekućeg tijesta,
23. »stabilizatori« su tvari koje omogućavaju održavanje fizikalno-kemijskog stanja hrane, a uključuju tvari koje u prehrambenom proizvodu omogućavaju homogenu disperziju dviju ili više tvari koje se ne mogu miješati, i tvari koje stabiliziraju, održavaju ili pojačavaju postojeću boju hrane,
24. »zgušnjivači« su tvari koje povećavaju viskoznost hrane,
25. »tvari za tretiranje brašna« su tvari koje se dodaju brašnu ili tijestu za poboljšanje svojstava pri pečenju,
26. »sekvestranti« su tvari koje tvore kompleksne spojeve s ionima metala.
27. »neprerađena hrana« jest hrana koja nije podvrgnuta nikakvom postupku koji bi doveo do bitne promjene izvornog stanja te hrane; a može biti podijeljena na dijelove, rascijepljena, isječena, očišćena od kostiju, usitnjena, oderana, oguljena, samljevena, odrezana, očišćena, podrezana, duboko smrznuta, zamrznuta, ohlađena, samljevena u mlinu, oljuštena, zapakirana ili nezapakirana,
28. »quantum satis« označava količinu koja nije viša od nužne za postizanje namjeravane svrhe, u skladu s dobrom proizvođačkom praksom (DPP) i uz uvjet da ne dovodi potrošača u zabludu, a odnosi se na aditive kod kojih nije propisana najveća dopuštena količina dodavanja u hranu,
29. »carry over« su aditivi koji su u hrani prisutni samo zato što su prisutni u jednom ili više sastojaka te hrane, pod uvjetom da u gotovom proizvodu nemaju nikakvu tehnološku funkciju – ne smatraju se sastojcima hrane,
30. »bojila« su tvari poznatog sastava koje mijenjaju, pojačavaju ili vraćaju boju hrani, a uključuju, osim sintetskih tvari, i sastojke hrane iz prirodnih izvora koji se kao takvi ne konzumiraju kao hrana,
31. »tvari za zaslađivanje ili sladila« su tvari dodane hrani koje nadopunjuju ili stvaraju sladak okus. Dijele se na zamjene za šećer (poliole) i umjetna sladila ili samo sladila,
32. »najveća dopuštena količina« nekog aditiva u hrani odnosi se na hranu pripremljenu za upotrebu prema uputi proizvođača,
33. »nositelj odobrenja« za stavljanje aditiva u promet jest pravna odnosno fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja aditive ili njihove mješavine pakira i/ili stavlja na tržište sa sjedištem u Republici Hrvatskoj a na koju glasi odobrenje za stavljanje aditiva u promet u Republici Hrvatskoj.
Članak 4.
Aditivi u hrani, prema ovom Pravilniku razvrstani su u sljedeće kategorije:
1) bojila,
2) konzervansi,
3) antioksidansi,
4) emulgatori,
5) zgušnjivači,
6) stabilizatori,
7) pojačivači arome,
8) kiseline,
9) regulatori kiselosti,
10) tvari za sprečavanje zgrudnjavanja,
11) modificirani škrob,
12) tvari za zaslađivanje, sladila,
13) tvari za rahljenje,
14) tvari protiv pjenjenja,
15) tvari za poliranje,
16) tvari za tretiranje brašna,
17) učvršćivači,
18) tvari za zadržavanje vlage,
19) potisni plin,
20) emulgatorske soli,
21) tvari za povećanje volumena,
22) tvari za želiranje
23) sekvestranti,
24) enzimi.
Aditiv može imati jedno ili više djelovanja koje se određuje prema količini i namjeni aditiva u tehnološkom procesu, pa se tako i označava. Uvrštavanje sekvestranata i enzima ne dovodi u pitanje njihovo spominjanje prilikom označavanja hrane namijenjene krajnjem potrošaču (samo enzima koji se koriste kao aditivi u hrani).
Članak 5.
Sljedeće tvari ne spadaju u aditive:
(a) tvari koje se koriste za tretman vode za piće,
(b) proizvodi koji sadržavaju pektin i dobivaju se od sušene pulpe jabuke ili kore agruma ili njihove mješavine, djelovanjem razrijeđene kiseline koje prati djelomična neutralizacija natrijevim ili kalijevim solima (»tekući pektin«),
(c) baze za proizvodnju žvakaće gume,
(d) bijeli ili žuti dekstrin, prženi ili dekstrirani škrob, škrob modificiran kiselinom ili lužinom, izbijeljeni škrob, fizički modificiran škrob i škrob tretiran amilolitičkim enzimima,
(e) amonijev klorid,
(f) krvna plazma, jestiva želatina, hidrolizati bjelančevina i njihove soli, mliječni protein i gluten,
(g) aminokiseline i njihove soli koje nemaju funkciju aditiva, osim glutaminske kiseline, glicina, cisteina i cistina te njihovih soli,
(h) kazeinati i kazein,
(i) inulin.
Članak 6.
Aditivi i njihove mješavine mogu se dodavati hrani ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su toksikološki evaluirani i uključeni u liste koje su sastavni dio ovoga Pravilnika;
– da je njihova upotreba tehnološki opravdana, kada se konačni učinak ne može postići načinima koji su ekonomski i tehnološki primjenjiviji;
– kad je aditiv potreban u proizvodnji hrane za skupine potrošača s posebnim prehrambenim potrebama
– da se poveća i održi stalna kvaliteta ili stabilnost hrane ili da se poboljšaju njezina senzorska svojstva,
– da se dodaju hrani u količinama propisanim ovim Pravilnikom;
– da se njihovim dodavanjem potrošač ne dovodi u zabludu glede prave prirode, sastava ili hranjive vrijednosti hrane;
– da temeljem znanstvenih procjena upotreba aditiva u količini propisanim ovim Pravilnikom ne predstavlja opasnost za zdravlje potrošača;
– da se njihovim miješanjem i dodavanjem hrani ne stvaraju toksične tvari (produkti) tijekom prerade, čuvanja i upotrebe.
Članak 7.
U proizvodnji hrane mogu se upotrebljavati samo aditivi navedeni u listama ovoga Pravilnika.
Aditivi navedeni u listama ovoga Pravilnika moraju udovoljavati kriterijima zdravstvene ispravnosti i kvalitete propisane ovim Pravilnikom.
Članak 8.
Ako u listama aditiva ovoga Pravilnika nije predviđen aditiv koji se rabi u pojedinim državama i nalazi se na odgovarajućim listama tih država, ili ako postoji zahtjev za upotrebu toga aditiva, tada Povjerenstvo za aditive (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na osnovi znanstvenog mišljenja Hrvatske agencije za hranu, donosi mišljenje o upotrebi tog aditiva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka imenuje ministar zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).
Povjerenstvo između svojih članova bira predsjednika i njegova zamjenika.
Povjerenstvo donosi poslovnik kojim uređuje način svoga rada.
Članak 9.
Zahtjev za odobrenje za upotrebu aditiva i uvrštavanje aditiva na liste odobrenih aditiva podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno odredbama ovoga članka.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Povjerenstvu iz članka 8. ovoga Pravilnika.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i dokumentacija podnose se u pisanom obliku.
Podnositelj zahtjeva obavezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– zahtjev za uvrštavanje aditiva na Popis odobrenih aditiva;
– specifikacija aditiva (ime spoja, sinonim, podrijetlo i analitičke metode, te certifikat da li sadrže, potječu ili su od GMO-a);
– količina aditiva koja ima tehnološki učinak na hranu;,
– toksikološka ispitivanja;
– način primjene;
– ograničenja za upotrebu i posebna upozorenja ako postoje;
– izvod iz sudskog registra kojime se dokazuje svojstvo pravne osobe
– i druge podatke na zahtjev povjerenstva.
Povjerenstvo prosljeđuje svoje mišljenje podnositelju zahtjeva i nadležnom tijelu za sigurnost hrane koje o istome izvješćuje Europsku Komisiju i države članice.
Članak 10.
Na temelju mišljenja Povjerenstva iz članka 8. ovoga Pravilnika, ministar rješenjem odobrava ili uskraćuje upotrebu i stavljanje na tržište novog aditiva.
Odobrenje se izdaje na ograničeno razdoblje od dvije godine, uz nadzor i posebno navođenje hrane na koju se primjenjuje.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.
Tužba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.
Kada se na temelju novih informacija ili ponovne procjene postojećih informacija utvrdi da postoji opravdani razlog da upotreba aditiva s liste odobrenih aditiva predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ministar će na temelju znanstvenog mišljenja Hrvatske agencije za hranu, nadležnog tijela za sigurnost hrane i Povjerenstva rješenjem obustaviti ili ograničiti njegovu primjenu.
Ako se u listama ovog Pravilnika navodi određeni aditiv, a nije predviđen za upotrebu u nekoj od kategorija hrane, Povjerenstvo, na temelju dostavljene dokumentacije, daje mišljenje o njegovoj upotrebi sukladno članku 6. ovoga Pravilnika. Ako je potrebno, zatražit će se i mišljenje Hrvatske agencije za hranu. Konačno odobrenje za upotrebu aditiva daje ministar nadležan za zdravstvo.
Članak 11.
U rješenju kojim se odobrava uporaba aditiva, odnosno rješenju kojim se odobrava uvrštavanje aditiva na liste odobrenih aditiva mora biti navedeno sljedeće:
– specificirana kategorija hrane kojoj se ti aditivi smiju dodavati kao i uvjete pod kojima se oni smiju dodavati,
– ograničenje primjene na najmanje količine koje su potrebne za postizanje željenog učinka,
– prihvatljivo dnevno unošenje koje je ustanovljeno za pojedini aditiv u hrani, kao i mogući dnevni unos iz svih izvora; kad se aditiv koristi u hrani koju konzumiraju posebne skupine potrošača, mogući dnevni unos aditiva potrošača iz tih skupina,
– obveza označavanja aditiva.
Nositelj odobrenja može, u skladu s postupkom utvrđenim u ovom članku, podnijeti zahtjev za izmjenu postojećeg odobrenja.
Odobrenja za stavljanje aditiva na tržište mogu se obnoviti na dvije godine.
Zahtjev za obnovu odobrenja za upotrebu aditiva podnosi se Ministarstvu najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka na koji je dano odobrenje za stavljanje aditiva u promet.
Uz zahtjev za obnovu odobrenja za upotrebu aditiva treba priložiti sljedeće podatke i dokumente:
(a) preslik rješenja ministra iz članka 10. ovoga Pravilnika;
(b) sve dostupne podatke koje se odnose na dokumentaciju propisanu člankom 9. stavkom 4. ovoga Pravilnika, a koje nadopunjuju podatke već dostavljene Povjerenstvu tijekom prethodne procjene i dopunjene su podacima najnovijeg znanstvenog i tehnološkog razvoja.
Članak 12.
Svi aditivi moraju biti pod monitoringom te stalnim nadzorom tijela nadležnih za provođenje inspekcije i prema potrebi moraju se preispitivati, sukladno promjenama uvjeta korištenja i na temelju novih znanstvenih spoznaja, te nalaza tijela nadležnih za provođenje inspekcije.
Ministarstvo će, uz suglasnost tijela nadležnog za sigurnost hrane, uspostaviti provođenje mjera iz stavka 1. ovog članka.
Tijelo nadležno za sigurnost hrane će o rezultatima nadzora obavijestiti Europsku komisiju.
Članak 13.
Aditivi koji nisu namijenjeni za prodaju krajnjem korisniku, mogu se staviti na tržište samo ako su označeni sljedećim podacima koji moraju biti lako vidljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi:
(a) prehrambeni aditivi koji se prodaju pojedinačno ili pomiješani jedan s drugim:
– za svaki aditiv treba navesti naziv kategorije aditiva iza koje slijedi njegov specifični naziv ili njegov E – broj, a podaci se navode padajućim redoslijedom s obzirom na masu u trenutku njihove upotrebe u proizvodnji;
– ako se dodaju drugi sastojci njihov redoslijed se navodi u padajućem redoslijedom s obzirom na masu u trenutku njihove upotrebe u proizvodnji;
(b) riječi: »za upotrebu u hrani«, ili riječi: »ograničena upotreba u hrani«, ili detaljniji opis namjeravane upotrebe u hrani;
(c) uvjete čuvanja i upotrebe, gdje je to potrebno, odnosno ako mogu utjecati na trajnost aditiva;
(d) upute za upotrebu radi pravilnog korištenja aditiva;
(e) oznaku pripadajuće serije ili lota;
(f) naziv i adresu proizvođača ili onoga koji aditiv pakira, ili stavlja na tržište, a registriran je u Republici Hrvatskoj,
(fi) zemlja (mjesto) podrijetla ako bi propuštanje takvog navođenja moglo krivo navoditi potrošača o pravom podrijetlu;
(g) podatak o postotku svakog aditiva za koji postoji količinsko ograničenje upotrebe u hrani, ili odgovarajući podatak o sastavu pomoću kojeg korisnik iz stavka 1. ovoga članka lako može utvrditi sukladnost s odredbama ovoga Pravilnika. Ako ista količinska ograničenja vrijede za skupinu aditiva koji se mogu upotrebljavati zajedno ili pojedinačno može se navesti ukupna količina.
(h) neto količina ili količina punjenja;
(i) ostale podatke kojima se utvrđuje ispunjenje uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, podaci propisani točkom (a) drugim podstavkom, kao i točkama (d) (f), (fi), (g) i (h) mogu se nalaziti samo na popratnom dokumentu koji mora biti otpremljen prije isporuke aditiva ili neposredno s njim, pod uvjetom da se na vidnom mjestu na ambalaži nalazi oznaka ‘namijenjeno za proizvodnju hrane, nije za maloprodaju’
Članak 14.
Aditivi namijenjeni za prodaju krajnjem potrošaču smiju se stavljati na tržište samo ako sadrže sljedeće podatke koji trebaju biti lako vidljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi:
a) naziv pod kojim se proizvod prodaje, a koji se sastoji od naziva utvrđenog bilo kojom odredbom Europske Zajednice koja se primjenjuje na dotični proizvod i njegovim brojem Europske ekonomske zajednice (EEZ), ili ako ne postoje takve odredbe, opisom proizvoda koji je dovoljno detaljan da omogućava njegovo razlikovanje od proizvoda s kojim bi ga se moglo zamijeniti;
b) informacije propisane člankom 13. stavkom 1. točkama (a) do (f), te točkom (h);
c) rok trajanja, sukladno članku 33. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)
d) ostale podatke kojima se utvrđuje ispunjenje uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika.
Članak 15.
Prisutnost aditiva u hrani dopuštena je:
– u složenim prehrambenim proizvodima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, osim u hrani koja je navedena u člancima 18., 27. i 38. ovoga Pravilnika;
– u hrani koja nije namijenjena za prodaju krajnjem korisniku nego za daljnju proizvodnju, pod uvjetom da je prisutnost toga aditiva dozvoljena u gotovom proizvodu;
– u hrani kojoj je dodana aroma, u mjeri u kojoj je aditiv dopustiv u aromi, te je prenesen u hranu putem arome, pod uvjetom da aditiv nema tehnološku funkciju u gotovom prehrambenom proizvodu (carry over). Ako je prisutnost aditiva u hrani posljedica dodavanja aroma i ima tehnološku funkciju u prehrambenom proizvodu, smatrat će se aditivom prehrambenog proizvoda, a ne aditivom arome; ili
– ako je prehrambeni proizvod namijenjen isključivo za upotrebu u pripravljanju složenih prehrambenih proizvoda.
Odredba stavka 1 ovog članka ne odnosi se na početnu i prijelaznu hranu za dojenčad, prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, osim u slučajevima gdje je to posebno dozvoljeno.
II. POSEBNE ODREDBE
1. TVARI ZA ZASLAĐIVANJE ILI SLADILA
Članak 16.
Aditivi tiskani u Prilogu I. ovoga Pravilnika, koji u stupcu (3) pozitivne liste aditiva imaju navedeno funkcionalno svojstvo tvari za zaslađivanje (sladila) i zadovoljavaju kriterije iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika, mogu se prodavati krajnjem potrošaču kao stolna sladila ili se upotrebljavati u proizvodnji hrane pod uvjetima propisanima člancima 16. do 21. ovoga Pravilnika u svrhu davanja slatkog okusa.
Pod tvarima za zaslađivanje ili sladilima ne podrazumijevaju se tvari koje hrani daju slatki okus, a ne nalaze se na Listi 1 ovoga Pravilnika.
Članak 17.
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na tvari za zaslađivanje, primjenjuju se i na hranu za posebne prehrambene potrebe4.
Članak 18.
Iznimno od odredbe članka 17. ovoga Pravilnika, tvari za zaslađivanje ili sladila se ne mogu dodavati u hranu za dojenčad i malu djecu koja je definirana posebnim propisom o hrani za posebne prehrambene potrebe4, uključujući i hranu namjenjenu djeci koja su bolesna i nalaze se pod kontrolom liječnika, osim ako to nije drugačije utvrđeno posebnim propisima.
Članak 19.
Prisutnost tvari za zaslađivanje dopuštena je u sljedećim kategorijama hrane pod uvjetom da je dodavanje sladila dopušteno u jednom od sastojaka te hrane:
– u hrani bez dodanog šećera ili u složenoj hrani smanjene energetske vrijednosti;
– u složenoj hrani za posebne prehrambene potrebe u skladu s posebnim propisom4 kojim se propisuje hrana smanjene energetske vrijednosti namijenjene dijetama za redukciju tjelesne mase5;
– u složenoj hrani s rokom trajanja dužim od 3 mjeseca, osim u hrani iz članka 18 ovoga Pravilnika;
– ako je sastojak hrane namijenjen isključivo pripremi složene hrane koja ispunjava uvjete iz ovoga Pravilnika, a koji se odnose na sladila.
Članak 20.
Navodi »bez dodanog šećera«, »smanjena energetska vrijednost« ili ostali navodi koji se odnose na hranu kojoj su dodane tvari za zaslađivanje utvrđeni su posebnim propisom kojim se propisuju prehrambene i zdravstvene tvrdnje.6
Stolna sladila moraju sadržavati naziv proizvoda: »stolno sladilo – sladilo na bazi...« koristeći ime/imena tvari za zaslađivanje koja su upotrijebljena. Označavanje stolnog sladila koje sadrži poliole i/ili
aspartam i aspartam – acesulfam sol moraju sadržavati sljedeća upozorenja:
– polioli: »prekomjerno konzumiranje može imati laksativni učinak«,
– aspartam i aspartam – acesulfam sol: »sadrži izvor fenilalanina«.
Članak 21.
Lista 1. TVARI ZA ZASLAĐIVANJE DOZVOLJENA ZA UPOTREBU U POJEDINIM VRSTAMA HRANE:
E broj 
 Naziv sladila 
 Hrana
 Najveća dopuštena količina 
 
E 420
E 421
E 953
 
 
 
 
 
 
E 965
 
E 966
 
E 967
E 968 Sorbitol:
(i) Sorbitol
(ii) Sorbitol sirup
 
 
 
 
 
 
Manitol
 
Isomalt
 
Maltitol:
(i) Maltitol
(ii) Maltitol sirup
 
 
Laktitol
 
Ksilitol
 
EritritolDeserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera:
– aromatizirani vodeni desert,
– na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda,
– na osnovi voća i povrća,
– na osnovi jaja,
– na osnovi žitarica,
– žitarice za doručak ili proizvodi na osnovi žitarica,
– na osnovi masti,
– smrznuti deserti,
– džemovi, želei, marmelade, domaće marmelade i ušećereno voće,
– proizvodi od voća, uz izuzetak onih koji su namijenjeni za proizvodnju voćnih sokova.
Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera:
– bez dodanog šećera,
– na osnovi sušenog voća,
– na osnovi škroba,
– na osnovi kakaa,
– namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
– gume za žvakanje,
– umaci,
– senf,
– fini pekarski proizvodi,
– proizvodi namijenjeni za posebne prehrambene potrebe,
– dodaci prehrani u krutom stanju koji su propisani posebnim propisom7quantum satis
 
E 950
 Acesulfam K
 Bezalkoholna pića smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirana bezalkoholna pića, 
 350 mg/l
 
 – na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka. 
 350 mg/l
 
 Deserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirani vodeni desert, 
 350 mg/kg
 
 – na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda, 
 350 mg/kg
 
 – na osnovi voća i povrća,
 350 mg/kg
 
 – na osnovi jaja,
 350 mg/kg
 
 – na osnovi žitarica,
 350 mg/kg
 
 – na osnovi masti, 
 350 mg/kg
 
 – »snack proizvodi« (grickalice): gotovi proizvodi određenih aroma, predpakirani, suhi, začinjeni proizvodi od škroba i ušećerenog jezgričastog voća ili jezgričastog voća s preljevom.
 350 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera
 500 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća, 
 500 mg/kg
 
 – na osnovi škroba,
 1 000 mg/kg
 
 – namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
 1000 mg/kg
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera
 2000 mg/kg
 
 – jabukovača i kruškovača,
 350 mg/l
 
 – bezalkoholno pivo ili sa sadržajem alkohola do 1.2 vol. %,
 350 mg/l
 
 – stolno pivo – ‘Biere de table/ Tafelbier/ Table beer’ (originalna sladovina s manje od 6% ekstrakta) s izuzetkom piva gornjeg vrenja (‘Obergäriges Einfachbier’)
 350 mg/l
 
 – piva s minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH,
 350 mg/l
 
 – smeđa piva tipa ‘oud bruin’,
 350 mg/l
 
 – smrznuti deserti, 
 800 mg/kg
 
 – voće u limenkama ili staklenkama smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 350 mg/kg
 
 – džemovi, želei, domaće marmelade i marmelade smanjene energetske vrijednosti,
 1 000 mg/kg
 
 – proizvodi od voća i povrća smanjene energetske vrijednosti,
 350 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirano voće i povrće,
 200 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i mekušaca,
 200 mg/kg
 
 – umaci,
 350 mg/kg
 
 – senf,
 350 mg/kg
 
 – fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe,
 1 000 mg/kg
 
 – hrana namijenjena prehrani za redukciju tjelesne mase koja je propisana posebnim propisom,5
 450 mg/kg
 
 – hrana za posebne medicinske namjene koja je propisana posebnim propisom8
 450 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u tekućem stanju koji su propisani posebnim propisom,7
 350 mg/l
 
 – dodaci prehrani u krutom stanju,7
 500 mg/l
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje koji su propisani posebnim propisom,7
 2 000 mg/kg
 
 – žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i najmanje 20% posija, smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 1 200 mg/kg
 
 – juhe smanjene energetske vrijednosti, 
 110 mg/l
 
 – osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera,
 2 500 mg/kg
 
 – pivo smanjene energetske vrijednosti,
 25 mg/l
 
 – pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina,
 350 mg/l
 
 – jaka alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola, 
 350 mg/kg
 
 – korneti i vafli, za sladoled, bez dodanog šećera,
 2 000 mg/kg
 
 – bomboni u obliku tableta smanjene energetske vrijednosti,
 500 mg/kg
 
 – Feinkostsalat,
 350 mg/kg
 
 – Essoblaten.
 2 000 mg/kg
 
E 951
 Aspartam
 Bezalkoholna pića smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirana bezalkoholna pića,
 600 mg/l
 
 – na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka.
 600 mg/l
 
 Deserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirani vodeni desert,
 1 000 mg/kg
 
 – na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda,
 1 000 mg/kg
 
 – na osnovi voća i povrća,
 1 000 mg/kg
 
 – na osnovi jaja,
 1 000 mg/kg
 
 – na osnovi žitarica,
 1 000 mg/kg
 
 – na osnovi masti,
 1 000 mg/kg
 
 – »snack proizvodi« (grickalice): gotovi proizvodi određenih aroma, predpakirani, suhi, začinjeni proizvodi od škroba i ušećerenog jezgričastog voća ili jezgričastog voća s preljevom.
 500 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera
 1 000 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera i na:
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća,
 2 000 mg/kg
 
 – na osnovi škroba,
 2 000 mg/kg
 
 – namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
 1 000 mg/kg
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera,
 5 500 mg/kg
 
 – jabukovača i kruškovača,
 600 mg/l
 
 – bezalkoholne ili sa sadržajem alkohola do 1.2 vol. %,
 600 mg/l
 
 – stolno pivo – ‘Biere de table/ Tafelbier/ Table beer’ (originalna sladovina s manje od 6% ekstrakta) s izuzetkom piva gornjeg vrenja (‘Obergäriges Einfachbier’)
 600 mg/l
 
 – piva s minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH,
 600 mg/l
 
 – smeđa piva tipa ‘oud bruin’,
 600 mg/l
 
 – smrznuti deserti, 
 800 mg/kg
 
 – voće u limenkama ili staklenkama smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 1 000 mg/kg
 
 – džemovi, želei, domaće marmelade i marmelade smanjene energetske vrijednosti,
 1 000 mg/kg
 
 – proizvodi od voća i povrća smanjene energetske vrijednosti,
 1 000 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirano voće i povrće,
 300 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i mekušaca,
 300 mg/kg
 
 – umaci,
 350 mg/kg
 
 – senf,
 350 mg/kg
 
 – fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe,
 1 700 mg/kg
 
 – hrana namijenjena prehrani za redukciju tjelesne mase,
 800 mg/kg
 
 – hrana za posebne medicinske namjene,
 1 000 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u tekućem stanju,
 600 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u krutom stanju,
 2 000 mg/kg
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje,
 5 500 mg/kg
 
 – žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15%, i najmanje 20% posija, smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 1 000 mg/kg
 
 – juhe smanjene energetske vrijednosti, 
 110 mg/l
 
 – osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera,
 6 000 mg/kg
 
 – jako aromatizirane pastile za osvježavanje usne šupljine bez dodanog šećera,
 2 000 mg/kg
 
 – pivo smanjene energetske vrijednosti,
 25 mg/l
 
 – pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina,
 600 mg/l
 
 – jaka alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola, 
 600 mg/l
 
 – Feinkostsalat,
 350 mg/kg
 
 – Essoblaten.
 1 000 mg/kg
 
E 952
 Ciklaminska kiselina i njene Na i Ca soli2
 Bezalkoholna pića smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirana bezalkoholna pića,
 250 mg/l
 
 – na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka.
 250 mg/l
 
 Deserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirani vodeni desert,
 250 mg/kg
 
 – na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda,
 250 mg/kg
 
 – na osnovi voća i povrća,
 250 mg/kg
 
 – na osnovi jaja,
 250 mg/kg
 
 – na osnovi žitarica,
 250 mg/kg
 
 – na osnovi masti.
 250 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera
 500 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera i na:
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća,
 500 mg/kg
 
 – na osnovi škroba,
 500 mg/kg
 
 – namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
 500 mg/kg
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera,
 1 500 mg/kg
 
 – smrznuti deserti,
 150 mg/kg
 
 – voće u limenkama ili staklenkama smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 1 000 mg/kg
 
 – džemovi, želei, domaće marmelade i marmelade smanjene energetske vrijednosti,
 1 000 mg/kg
 
 – proizvodi od voća i povrća smanjene energetske vrijednosti,
 
250 mg/kg
 – fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe,
 1 600 mg/kg
 
 – hrana namijenjena prehrani za redukciju tjelesne mase,5
 400 mg/kg
 
 – hrana za posebne medicinske namjene,8
 400 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u tekućem stanju,7
 400 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u krutom stanju,7
 500 mg/kg
 
 – pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina,
 250 mg/l
 
 – osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera,
 2 500 mg/kg
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje.7
 1 250 mg/kg
 
E 954
 Saharin i njegove Na, K i Ca soli3
 Bezalkoholna pića smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirana bezalkoholna pića, 
 80 mg/l
 
 – na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka,
 80 mg/l
 
 – »Gaseosa« aromatizirano bezalkoholno piće sa dodanim CO2 i sladilima.
 100 mg/l
 
 Deserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirani vodeni desert, 
 100 mg/kg
 
 – na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda, 
 100 mg/kg
 
 – na osnovi voća i povrća,
 100 mg/kg
 
 – na osnovi jaja,
 100 mg/kg
 
 – na osnovi žitarica,
 100 mg/kg
 
 – na osnovi masti, 
 100 mg/kg
 
 – »snack proizvodi« (grickalice): gotovi proizvodi određenih aroma, predpakirani, suhi, začinjeni proizvodi od škroba i ušećerenog jezgričastog voća ili jezgričastog voća s preljevom.
 100 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera
 500 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera i na:
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća,
 500 mg/kg
 
 – na osnovi škroba,
 300 mg/kg
 
 – namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
 200 mg/kg
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera,
 1 200 mg/kg
 
 – jabukovača i kruškovača,
 80 mg/l
 
 – bezalkoholno pivo ili sa sadržajem alkohola do 1.2 vol. %,
 80 mg/l
 
 – stolno pivo – ‘Biere de table/ Tafelbier/ Table beer’ (originalna sladovina s manje od 6% ekstrakta) s izuzetkom piva gornjeg vrenja (‘Obergäriges Einfachbier’)
 80 mg/l
 
 – piva s minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH,
 80 mg/l
 
 – smeđe pivo tipa ‘oud bruin’,
 80 mg/l
 
 – smrznuti deserti, 
 100 mg/kg
 
 – voće u limenkama ili staklenkama smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 200 mg/kg
 
 – džemovi, želei, domaće marmelade i marmelade smanjene energetske vrijednosti,
 200 mg/kg
 
 – proizvodi od voća i povrća, smanjene energetske vrijednosti,
 200 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirano voće i povrće,
 160 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i mekušaca,
 160 mg/kg
 
 – umaci,
 160 mg/kg
 
 – senf,
 320 mg/kg
 
 – fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe,
 170 mg/kg
 
 – hrana namijenjena prehrani za redukciju tjelesne mase,
 240 mg/kg
 
 – hrana za posebne medicinske namjene, 
 200 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u tekućem stanju,
 80 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u krutom stanju, 
 500 mg/kg
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje, 
 1 200 mg/kg
 
 – žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15%, i najmanje 20% posija, smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 100 mg/kg
 
 – juhe smanjene energetske vrijednosti, 
 110 mg/l
 
 – osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera,
 3 000 mg/kg
 
 – pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina,
 80 mg/l
 
 – jaka alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola, 
 80 mg/kg
 
 – korneti i vafli, za sladoled, bez dodanog šećera,
 800 mg/kg
 
 – Feinkostsalat,
 160 mg/kg
 
 – Essoblaten.
 800 mg/kg
 
E 955
 Sukraloza
 Bezalkoholna pića smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirana bezalkoholna pića, 
 300 mg/l
 
 – na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka.
 300 mg/l
 
 Deserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera:
 
 – aromatizirani vodeni desert, 
 400 mg/kg
 
 – na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda, 
 400 mg/kg
 
 – na osnovi voća i povrća,
 400 mg/kg
 
 – na osnovi jaja,
 400 mg/kg
 
 – na osnovi žitarica,
 400 mg/kg
 
 – na osnovi masti, 
 400 mg/kg
 
 – »snack proizvodi« (grickalice): gotovi proizvodi određenih aroma, predpakirani, suhi, začinjeni proizvodi od škroba i ušećerenog jezgričastog voća ili jezgričastog voća s preljevom.
 200 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera
 1 000 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera i na:
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća,
 800 mg/kg
 
 – na osnovi škroba,
 1 000 mg/kg
 
 – korneti i vafli, za sladoled, bez dodanog šećera,
 800 mg/kg
 
 – Essoblaten,
 800 mg/kg
 
 – namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
 400 mg/kg
 
 – žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15%, i najmanje 20% posija, smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 400 mg/kg
 
 – osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera,
 2 400 mg/kg
 
 – jako aromatizirane pastile za osvježavanje usne šupljine bez dodanog šećera,
 1 000 mg/kg
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera,
 3 000 mg/kg
 
 – bomboni u obliku tableta smanjene energetske vrijednosti,
 200 mg/kg
 
 – jabukovača i kruškovača,
 50 mg/l
 
 – pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina,
 250 mg/l
 
 – jaka alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola,
 250 mg/l
 
 – bezalkoholno pivo ili sa sadržajem alkohola do 1.2 vol. %,
 250 mg/l
 
 – stolno pivo – ‘Biere de table/ Tafelbier/ Table beer’, (originalna sladovina s manje od 6% ekstrakta) s izuzetkom piva gornjeg vrenja (‘Obergäriges Einfachbier’)
 250 mg/l
 
 – piva sa minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH,
 250 mg/l
 
 – smeđe pivo tipa ‘oud bruin’,
 250 mg/l
 
 – pivo smanjene energetske vrijednosti,
 10 mg/l
 
 – smrznuti deserti,
 320 mg/l
 
 – voće u limenkama ili staklenkama smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 400 mg/kg
 
 – džemovi, želei, domaće marmelade i marmelade smanjene energetske vrijednosti,
 400 mg/kg
 
 – proizvodi od voća i povrća smanjene energetske vrijednosti,
 400 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirano voće i povrće,
 180 mg/kg
 
 – Feinkostsalat,
 140 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i mekušaca,
 120 mg/kg
 
 – juhe smanjene energetske vrijednosti,
 45 mg/l
 
 – umaci,
 450 mg/kg
 
 – senf,
 140 mg/kg
 
 – fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe,
 700 mg/kg
 
 – hrana namijenjena prehrani za redukciju tjelesne mase,
 320 mg/kg
 
 – hrana za posebne medicinske namjene, 
 400 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u tekućem stanju,
 240 mg/l
 
 – dodaci prehrani u krutom stanju, 
 800 mg/kg
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje. 
 2 400 mg/kg
 
E 957
 Taumatin
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera
 50 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera i na:
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća,
 50 mg/kg
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera,
 50 mg/kg
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje,7
 400 mg/kg
 
 – smrznuti deserti.
 50 mg/kg
 
E 959
 Neohesperidin
DCBezalkoholna pića smanjene energetske vrijednosti sa ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirana bezalkoholna pića, 
 30 mg/l
 
 – na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda,
 50 mg/l
 
 – na osnovi voćnog soka.
 30 mg/l
 
 Deserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera:
 
 – aromatizirani vodeni desert, 
 50 mg/kg
 
 – na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda, 
 50 mg/kg
 
 – na osnovi voća i povrća,
 50 mg/kg
 
 – na osnovi jaja,
 50 mg/kg
 
 – na osnovi žitarica,
 50 mg/kg
 
 – na osnovi masti.
 50 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera
 100 mg/kg
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera i na:
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća,
 100 mg/kg
 
 – na osnovi škroba,
 150 mg/kg
 
 – namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
 50 mg/kg
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera,
 400 mg/kg
 
 – jabukovača i kruškovača,
 20 mg/l
 
 – bezalkoholno pivo ili sa sadržajem alkohola do 1.2 vol. %,
 10 mg/l
 
 – stolno pivo – ‘Biere de table/ Tafelbier/ Table (originalna sladovina s manje od 6% ekstrakta) s izuzetkom piva gornjeg vrenja (‘Obergäriges Einfachbier’)
 10 mg/l
 
 – piva s minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH,
 10 mg/l
 
 – smeđa piva tipa ‘oud bruin’,
 10 mg/l
 
 – smrznuti deserti, 
 50 mg/kg
 
 – voće u limenkama ili staklenkama smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 50 mg/kg
 
 – džemovi, želei, domaće marmelade i marmelade smanjene energetske vrijednosti,
 50 mg/kg
 
 – proizvodi od voća i povrća smanjene energetske vrijednosti,
 50 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirano voće i povrće,
 100 mg/kg
 
 – slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i mekušaca,
 30 mg/kg
 
 – umaci,
 50 mg/kg
 
 – senf,
 50 mg/kg
 
 – fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe,4
 150 mg/kg
 
 – hrana namijenjena prehrani za redukciju tjelesne mase,5
 100 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u tekućem stanju,7
 50 mg/kg
 
 – dodaci prehrani u krutom stanju, 7
 100 mg/kg
 
 – žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15%, i najmanje 20% posija, smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 50 mg/kg
 
 – juhe smanjene energetske vrijednosti,
 50 mg/l
 
 – osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera,
 400 mg/kg
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje,7
 400 mg/kg
 
 – pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina,
 30 mg/l
 
 – jaka alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola,
 30 mg/kg
 
 – korneti i vafli, za sladoled, bez dodanog šećera,
 50 mg/kg
 
 – Feinkostsalat,
 50 mg/kg
 
 – pivo smanjene energetske vrijednosti,
 10 mg/kg
 
 – hrana za posebne medicinske namjene, 
 100 mg/kg
 
 – »snack proizvodi« (grickalice): gotovi proizvodi određenih aroma, predpakirani, suhi, začinjeni proizvodi od škroba i ušećerenog jezgričastog voća ili jezgričastog voća s preljevom.
 50 mg/kg
 
E 962
 Aspartam-acesulfam
sol4aBezalkoholna pića smanjene energetske vrijednosti sa ili bez dodanog šećera: 
 
 – aromatizirana bezalkoholna pića, 
 350 mg/l (*)
 
 – na osnovi mlijeka i mliječnih proizvoda ili na osnovi voćnog soka.
 350 mg/l (*)
 
 Deserti i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera:
 
 – aromatizirani vodeni desert, 
 350 mg/kg (*)
 
 – na osnovi mlijeka ili mliječnih proizvoda, 
 350 mg/kg (*)
 
 – na osnovi voća i povrća,
 350 mg/kg (*) 
 
 – na osnovi jaja,
 350 mg/kg (*)
 
 – na osnovi žitarica,
 350 mg/kg (*)
 
 – na osnovi masti, 
 350 mg/kg (*)
 
 »snack proizvodi« (grickalice): gotovi proizvodi određenih aroma, predpakirani, suhi, začinjeni proizvodi od škroba i ušećerenog jezgričastog voća ili jezgričastog voća s preljevom. 
 500 mg/kg (**)
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti bez dodanog šećera 
 500 mg/kg (*)
 
 Slastice, bombonski proizvodi smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera i na:
 
 – na osnovi kakaa ili sušenog voća,
 500 mg/kg (*)
 
 – na osnovi škroba,
 1 000 mg/kg (*)
 
 – Essoblaten,
 1 000 mg/kg (**)
 
 – namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti,
 1 000 mg/kg (**)
 
 – žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15%, i najmanje 20% posija, smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 1 000 mg/kg (*)
 
 – osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera,
 2 500 mg/kg (*)
 
 – guma za žvakanje bez dodanog šećera,
 2 000 mg/kg (*)
 
 – jabukovača i kruškovača,
 350 mg/l (*)
 
 – pića koja se sastoje od mješavine bezalkoholnog pića i piva, jabukovače, kruškovače, jakog alkoholnog pića ili vina,
 350 mg/l (*)
 
 – jaka alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola,
 350 mg/l (*)
 
 – bezalkoholno pivo ili sa sadržajem alkohola do 1.2 vol. %,
 350 mg/l (*)
 
 – stolno pivo – ‘Biere de table/ Tafelbier/ Table beer’ (originalna sladovina s manje od 6% ekstrakta) s izuzetkom piva gornjeg vrenja (‘Obergäriges Einfachbier’)
 350 mg/l (*)
 
 – piva s minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH,
 350 mg/l (*)
 
 – smeđe pivo tipa ‘oud bruin’,
 350 mg/l (*)
 
 – pivo smanjene energetske vrijednosti,
 25 mg/l (*)
 
 – smrznuti deserti, 
 800 mg/kg (**)
 
 – voće u limenkama ili staklenkama smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera,
 350 mg/kg (*)
 
 – džemovi, želei, domaće marmelade i marmelade smanjene energetske vrijednosti,
 1 000 mg/kg (**)
 
 – proizvodi od voća i povrća smanjene energetske vrijednosti,
 350 mg/kg (*)
 
 – slatko-kiselo konzervirano voće i povrće,
 200 mg/kg (*)
 
 – Feinkostsalat,
 350 mg/kg (**)
 
 – slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i mekušaca,
 200 mg/kg (*)
 
 – juhe smanjene energetske vrijednosti,
 110 mg/l (**)
 
 – umaci,
 350 mg/kg (**)
 
 – senf,
 350 mg/kg (**)
 
 – fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe,
 1 000 mg/kg (*)
 
 – hrana namijenjena prehrani za redukciju tjelesne mase,5
 450 mg/kg (*)
 
 – hrana za posebne medicinske namjene,8
 450 mg/kg (*)
 
 – dodaci prehrani u tekućem stanju,7
 350 mg/l (*)
 
 -dodaci prehrani u krutom stanju,7
 500 mg/kg (*)
 
 – dodaci prehrani na osnovi vitamina i/ili minerala u obliku sirupa ili za žvakanje.7
 2 000 mg/kg (*)
 

 
2. BOJILA
Članak 22.
Aditivi koji u stupcu 3. Liste dozvoljenih aditiva iz Priloga 1. ovoga Pravilnika imaju navedeno funkcionalno svojstvo »bojila« i koji zadovoljavaju uvjete kvalitete iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, mogu se kao bojila koristiti u hrani pod uvjetima propisanim člancima od 23. do 37. ovoga Pravilnika.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u svrhu bojenja mogu se koristiti i pripravci iz prirodnih sirovina koji su dobiveni fizikalnim i/ili kemijskim ekstrakcijama, koje dovode do selektivne ekstrakcije pigmenata u odnosu na prehrambene ili aromatske sastojke.
Pri označavanju pripravaka iz stavka 2. ovoga članka, navodi se prirodni izvor sastojka (npr. prirodni ekstrakt bobica bazge) i prije stavljanja u promet moraju biti zdravstveno ispravna.
Članak 23.
Bojilima se ne smatraju:
– osušeni ili koncentrirani sastojci i arome, koji su dodani tijekom proizvodnje složenih sastojaka hrane radi njihovih aromatičnih, okusnih ili hranjivih svojstava, a imaju i sekundarni učinak bojenja, kao što su paprika, kurkuma i šafran;
– bojila koja se koriste za bojenje nejestivih vanjskih dijelova hrane, kao što su kore za sir i omoti u koje se pune kobasice.
Članak 24.
U hrani se mogu upotrebljavati bojila koja su navedena u Listi 2.
Bojila navedena u Listama 3, 4, 5, mogu se upotrebljavati u hrani pod posebnim uvjetima.
Nije dozvoljena upotreba bojila u hrani koja je navedena u članku 27. ovoga Pravilnika, osim ako to nije posebno navedeno u Listama 3, 4, ili 5.
Bojila dozvoljena samo za određenu upotrebu navedena su u Listi 4. U Listi 5. navedena su bojila koja se mogu upotrebljavati prema principu quantum satis u hrani navedenoj u podstavku b) Liste 5 kao i u svoj ostaloj hrani, osim u hrani navedenoj u članku 27. ovoga Pravilnika te Listi 3. ovoga Pravilnika.
Upotreba bojila iz stavka 1, 2 i 3 ovoga članka odnosi se i na hranu za posebne prehrambene potrebe sukladno odredbama posebnog provedbenog propisa kojim se uređuje hrana za posebne prehrambene potrebe.4
Dodavanje bojila izražava se najvećom dopuštenom količinom u mg/kg izraženo kao čisto bojilo.
Članak 25.
U svrhu označavanja mesa i mesnih proizvoda (žigosanje, pečatiranje) sukladno odredbama propisanim posebnim propisom kojim se uređuje označavanje mesa i mesnih proizvoda9 i ostalim posebnim propisima vezanim za označavanje mesa, mogu se koristiti samo sljedeća bojila:
1. E 155 Brown HT
2. E 133 Brillant Blue FCF
3. E 129 Allura Red AC
4. Mješavina (smjesa) bojila E 133 Brillant Blue FCF i E 129 Allura Red AC
Članak 26.
Za označavanje, bojenje i ukrašavanje te stavljanje žiga na ljusku jajeta, sukladno posebnom propisu10, mogu se upotrebljavati sva bojila navedena u Listi 2. ovoga Pravilnika.
Članak 27.
Ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom, zabranjeno je dodavanje bojila sljedećoj hrani:
– neprerađenoj hrani;
– svim vrstama zapakiranih voda;
– mlijeku, djelomično obranom i obranom mlijeku, pasteriziranom ili steriliziranom (uključujući i UHT) (nearomatiziranom);
– čokoladnom mlijeku;
– fermentiranom mlijeku (nearomatiziranom);
– konzerviranom mlijeku sukladno posebnom propisu11
– mlaćenici (nearomatizirana);
– vrhnju i vrhnju u prahu (nearomatizirano);
– uljima i mastima životinjskog ili biljnog podrijetla;
– jajima i proizvodima od jaja kako je određenoposebnim propisom12
– brašnu i drugim mljevenim proizvodima te raznim vrstama škroba;
– kruhu i sličnim proizvodima;
– tjestenini i njokima;
– šećerima, uključujući mono i disaharide;
– koncentratu rajčice i prozvodima od rajčice u konzervi ili staklenkama;
– umacima na bazi rajčice;
– voćnim sokovima i nektarim u skladu s posebnim propisom13 te soku od povrća;
– voću, povrću i gljivama i njihovim prerađevinama u konzervama ili bocama kao i u sušenom obliku;
– ekstra: džemu, marmeladi i voćnom želeu te kesten pireu u skladu s posebnim propisom14
– proizvodima ribarstva, mesu peradi i divljači kao neprerađenim namirnicama;
– kakau i proizvodima, čokoladi i čokoladnim dijelovima u proizvodima u skladu s posebnim propisom15
– prženoj kavi, čaju i cikoriji, čajnom ekstraktu i ekstraktu cikorije, pripravcima od čaja, bilja, voća kao pojedinačnoj sirovini ili u smjesi u originalnom ili instant obliku;
– soli i nadomjescima za sol, začinima i mješavine začina;
– vinu od grožđa i sličnim fermentiranim proizvodima u skladu s posebnim propisom16
– Korn, Kornbrad, voćnim alkoholnim pićima, žestokim voćnim pićima, ouzo, Grappa, Tsikoudia s Krete, Tsipouro iz Makedonije, Tsipouro iz Tesalije, Tsipouro iz Tirnavosa, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise te londonskom ginu u skladu s posebnim propisom17
– Sambouka; Marschino i Mistra u skladu s posebnim propisom18
– Sangria; Clarea i Zurra u skladu s posebnim propisom19
– vinskom octu;
– hrani za dojenčad i malu djecu uključujući i hranu za djecu sa zdravstvenim poteškoćama koja je definirana posebnim propisom o hrani za posebne prehrambene potrebe4
– zrelom i svježem siru;
– sladu i proizvodima od slada; i
– maslacu od ovčjeg i kozjeg mlijeka
– medu.
Članak 28.
Sadržaj bojila na aluminijskom nosaču mora odgovarati specifikaciji proizvođača i posebnim uvjetima navedenim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
Bojila iz stavka 1. ovog članka moraju udovoljavati posebnim uvjetima kvalitete iz Priloga II. ovoga Pravilnika. Upotrijebljena bojila mogu sadržavati najviše:
– 0,5 % tvari netopivih u klorovodičnoj kiselini,
– 0,2 % tvari koje se ekstrahiraju eterom (u neutralnoj sredini)


Članak 29.
Kod hrane koja predstavlja mješavinu dviju ili više komponenata, osim hrane navedene u članku 27. ovoga Pravilnika, ako nije drugačije propisano, dozvoljena je prisutnost bojila u količini koja nije veća od maksimalno dopuštene u jednoj komponenti (sastojku) mješavine ili u količini koja ne smije prekoračiti maksimalno dopuštenu količinu bojila za mješavinu hrane (složena hrana).
Članak 30.
Ako se aditiv E 170 u hrani ne koristi kao bojilo, već zbog drugih tehnoloških svojstava, uvjeti njegove upotrebe navedeni su u članku 6. ovoga Pravilnika.
Članak 31.
Sljedeća bojila nisu namijenjena za prodaju krajnjem potrošaču:
1. E 123 Amarant,
2. E 127 Eritrozin,
3. E 154 Brown FK,
4. E 160b Anato, biksin, norbiksin,
5. E 161g Kantaksantin,
6. E 173 Aluminij,
7. E 180 Litolrubin B.
Članak 32.
Lista 2. BOJILA DOZVOLJENA ZA DODAVANJE HRANI
E broj 
 Uobičajeni naziv
 Indeksni br(1) boje (Colour Index) ili opis
 
E 100
 Kurkumin 
 75300
 
E 101
 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5’-fosfat 
E 102
 Tartrazane 
 19140
 
E 104
 Quinoline Yellow 
 47005
 
E 110
 Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S 
 15985
 
E 120
 Karmin, Košenil, Karminska kiselina 
 75470
 
E 122
 Azorubine, Karmozin 
 14720
 
E 123
 Amarant
 16185
 
E 124
 Ponceau 4R, Košenil red A 
 16255
 
E 127
 Eritrozin
 45430
 
E 129
 Allura red AC 
 16035
 
E 131
 Patent blue V
 42051
 
E 132
 Indigotine, Indigo karmin 
 73015
 
E 133
 Brillant blue FCF 
 42090
 
E 140
 i) Klorofil
ii) Klorofilin 75810
75815
E 141
 Bakrovi kompleksi
i) Klorofil
ii) Klorofilin 75815
 
E 142
 Green S
 44090
 
E 150a
 Karamel(2)
 
E 150b
 Alkalno sulfitni karamel 
 
E 150c
 Amonijev karamel 
 
E 150d
 Sulfitno-amonijev karamel 
 
E 151
 Brillant black BN; black PN
 28440
 
E153
 Biljni ugljen 
 
E 154
 Brown FK 
 
E 155
 Brown HT 
 20285
 
E 160a
 Karoteni
(i) smjesa karotena
(??) ß – karoten 
75130
40800
E 160b
 Anato, Biksin, Norbiksin 
 75120
 
E 160c
 Oleorezin paprike, Kapsantin, Kapsorubin 
 
E 160d
 Likopen 
 
E 160e
 ß-apo-8’ -karotenal (C 30) 
 40820
 
E 160f
 ß-apo-8’ -karotenal (C 30) etilester 
 40825
 
E 161b
 Lutein 
 
E161g
 kantaksantin 
 
E 162
 Crvena boja iz cikle, Betain 
 
E 163
 Antocijani
 Priređeni ekstrakcijom iz voća i povrća
 
E 170
 Kalcijev karbonat (I)
 77220
 
E 171
 Titanov dioksid 
 77891
 
E 172
 Željezo oksidi i hidroksidi
Željezni oksid, crveni
Željezni oksid, smeđi
Željezni oksid, žuti 
Željezni oksid, crni 
77491
77491
77492
77499
E 173
 Aluminij 
 77000
 
E 174
 Srebro 
 
E 175
 Zlato 
 
E 180
 Litolrubin BK 
 

 
(1) Indeksni brojevi bojila ili Colour Index (CI) uzeti su iz trećeg izdanja od 1982 Indeksa bojila, knjige 1 do 7, 1315. Također iz amandmana 37 do 40 (125), 41 do 44 (127-50), 45 do 48 (130), 49 do 52 (132-50), 53 do 56 (135).
(2) Naziv karamel odnosi se na proizvode pretežno izražene smeđe boje koji su namijenjeni za bojenje. Ne odnosi se na proizvod dobiven zagrijavanjem šećera koji se koristi za davanje arome hrani (npr. slastica, peciva, alkoholnih pića).
Članak 33.
Lista 3. HRANA KOJOJ SE MOGU DODAVATI SAMO ODREĐENA BOJILA:
Hrana
 Bojila
 Najveća dopuštena količina 
 
Ječmeni kruh
 E 150a Karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel quantum satis
 
Pivo
»Cidre bouche«E 150a Karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel quantum satis
 
Maslac (uključujući maslac sa smanjenim udjelom masti i koncentrirani maslac) 
 E160a karoteni
 quantum satis
 
Margarin, margarin s smanjenim udjelom masti (minarine), te ostale masne emulzije i masti koje gotovo i ne sadrže vodu 
 E 160a karoteni
E 100 Kurkumin
E 160b Anato, Biksin, Norbiksinquantum satis
quantum satis
10 mg/kg
»Sage Derby« sir
 E 140 i) Klorofil
    ii) Klorofilin
E 141 Bakrovi kompleksii
     i) Klorofil
    ii) Klorofilin quantum satis
 
Fermentirani zreli narandžasti, žuti i bijeli sir u komadima, nearomatizirani topljeni sir
 E 160a Karoteni
E 160c Oleorezin paprike, Kapsantin, Kapsorubinquantum satis
 
E 160b Anato, Biksin, Norbiksin
 15 mg/kg
 
»Red Leicester« sir
»Mimolette« sirE 160b Anato, Biksin, Norbiksin
 50 mg/kg
 
E 160b Anato, Biksin, Norbiksin
 35 mg/kg
 
»Morbier« sir 
 E 153 Biljni ugljen 
 quantum satis
 
Crveni mramorni sir
 E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
 125 mg/kg
 
E 163 Antocijani 
 quantum satis
 
Ocat
 E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamelquantum satis
 
Viski, žestoka pića od žita (osim Korn ili Kornbrand ili Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise), alkoholna pića od vina, rum, brendi, Weinbrand, grape marc, grape marc spirit (osim Tsikoudia i Tsipouro i Eau de vie de marc Marque nation ale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha kako je to navedeno u specifičnim pravilnicima a o jakim alkoholnim pićima17
 E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel quantum satis
 
Aromatizirana pića na bazi vina (osim bitter sode) i aromatizirana vina, likerska vina i druge prirodne rakije i alkoholna pića kako je to navedeno u njihovim specifičnim propisima19
 E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel quantum satis
 
Americano
 E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel
E 163 Antocijaniquantum satis
 
E 100 Kurkumin
E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5’ -fosfat
E 102 Tartrazan
E 104 Quinoline Yellow
E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 122 Azorubine Karmozin
E 123 Amarant
E 124 Ponceau 4R100 mg/l
(pojedinačno ili u kombinaciji)
Bitter soda, bitter vino kako je to navedeno u specifičnim pravilnicima o aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima od proizvoda vina19
 E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel quantum satis
 
E 100 Kurkumin
E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5’ -fosfat
E 102 Tartrazan
E 104 Quinoline Yellow
E 110 Sunset Yellow FCF: Orange Yeellow
E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 122 Azorubine Karmozin
E 123 Amarant
E 124 Ponceau 4R, Košenil red A
E 129 Allura red AC 100 mg/l
(pojedinačno ili u kombinaciji)
Likerska vina i kvalitetna likerska vina proizvedena u određenim regijama
 E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel quantum satis
 
Povrće u octu, slanoj vodi ili ulju (osim maslina)
 E 101 (i) Riboflavin
    (ii) Riboflavin-5’ -fosfat
E 140 i) Klorofil
    ii) Klorofilin
E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel
E 141 Bakrovi kompleksii
     i) Klorofil
    ii) Klorofilin
E 160a Karoteni
E 162 crvena boja iz cikle, betanin
E 163 Antocijaniquantum satis
 
Ekstrudiranjem oblikovane i/ili voćem aromatizirane žitarice za doručak
 E 150c amonijev karamel
E 160a karoteni
E 160b Anato, Biksin, Norbiksin
E 160c Oleorezin paprike, Kapsantin, Kapsorubinquantum satis
quantum satis
25 mg/kg

quantum satis
Žitarice za doručak sa aromom voća
 E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 162 crvena boja iz cikle, betanin
E 163 Antocijani200 mg/kg
(pojedinačno ili u kombinaciji)
Džem, pekmezi, domaća marmelada i marmalade kako je to navedeno posebnim propisima15 slični pripravci od voća uključujući proizvode smanjene energetske vrijednosti14
 E 100 Kurkumin
E 140 i) Klorofil
    ii) Klorofilin
E 141 Bakrovi kompleksii
     i) Klorofil
     ii) Klorofilin
E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel
E 160a karoteni
E 160c Oleorezin paprike, Kapsantin, Kapsorubin
E 162 crvena boja iz cikle, betanin
E 163 Antocijaniquantum satis
 
 E 104 Quinoline Yellow
E 110 Sunset Yellow
E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 124 Ponceau 4R
E 142 Green S
E 160d Likopen
E 161b Lutein100 mg/kg
(pojedinačno ili u kombinaciji)
Kobasice, paštete i riblje paštete
Mesni namaz s povrćem (terrines)E 100 Kurkumin
E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karmel
E 160a karoteni
E 160c Oleorezin paprike, Kapsantin, Kapsorubin
E 162 crvena boja iz cikle, betanin20 mg/kg
100 mg/kg

quantum satis
quantum satis
quantum satis
quantum satis

20 mg/kg
10 mg/kg

quantum satis
Mesni narezak
 E 129 Allura Red AC
 25 mg/kg
 
Kobasice za doručak sa minimalnim sadržajem žitarica od 6%
Meso za pljeskavice sa minimalnim sadržajem povrća i/ili žitarica od 4%E 129 Allura Red AC
E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 150a karamel
E 150b alkalno sulfitni karamel
E 150c amonijev karamel
E 150d sulfitno-amonijev karamel 25 mg/kg
100 mg/kg

quantum satis
quantum satis
quantum satis

quantum satis
»Chorizo« kobasice
»Salchichon«E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 124 Ponceau 4R, Košenil red A200 mg/kg

250 mg/kg
»Sobrasada«
 E 110 Sunset Yellow FCF
E 124 Ponceau 4R 135 mg/kg
200 mg/kg
Pasturme (jestivi vanjski omotač)
 E 100 Kurkumin
E 101 (i) Riboflavin
    (ii) Riboflavin-5’ -fosfat
E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselinaquantum satis
 
Sušene granule i listići od krumpira
 E 100 Kurkumin
 quantum satis
 
Prerađeni grašak, gnječen i povrtni grašak (konzerviran)
 E 102 Tartrazane
E 133 Brillant blue FCF
E 142 Green S100 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg

 
Članak 34.
Lista 4. BOJILA DOZVOLJENA SAMO ZA ODREĐENU HRANU:
Bojila 
 Hrana
 Njaveća dopuštena količina 
 
E 123 Amarant
 Aperitivi na bazi vina, jaka alkoholna pića uključujući proizvode sa manje od 15% volumnih postotaka alkohola
Riblja ikra30 mg/l30 mg/kg
E 127 Eritrosin 
 Višnje za koktele i kandirane višnje
»Bigarreaux« višnje u sirupu i u koktelima200 mg/kg

150 mg/kg
E 154 Brown FK
 Dimljeni losos
 20 mg/kg
 
E 161g kantaksantin 
 »Saucisses de Strasbourg«
 15 mg/kg
 
E 173 Aluminij
 Vanjski šećerni omotač za dekoraciju slastica, kolača i peciva
 
quantum satis
 
E 174 Srebro
 Vanjski omotači za slastice
Ukrasi za čokoladu
Likeriquantum satis
 
E 175 Zlato
 Vanjski omotači za slastice
Ukrasi za čokoladu
Likeri quantum satis
 
E 180 Litolrubin
BKKora tvrdog sira
 quantum satis
 
E 160b Anato, Biksin, Norbiksin
 Margarin, margarin sa smanjenim udjelom masti (minarine), te ostale masne emulzije i masti koje gotovo i ne sadrže vodu
Dekoracije i preljevi
Fini pekarski proizvodi
Smrznuti deserti
Likeri, uključujući alkoholna pića s manje o od 15% vol % alkohola
Aromatizirani topljeni sir
Zreli narančasti, žuti i mrvljeni bijeli sir; obrađeni sir bez dodanih aroma
Deserti
‘Grickalice’ (snack): suhi, začinjeni proizvodi od krumpira, žitarica ili na bazi škroba:
– Ekstrudirani začinjeni proizvodi za grickanje
– Ostali začinjeni proizvodi za grickanje i orašasti plodovi sa začinskim preljevima.
Dimljena riba
Jestiva kora sira i jestivi vanjski omoti
»Red Leicester« sir
»Mimolette« sir
Ekstrudirane i/ili voćem aromatizirane žitarice za doručak10 mg/kg20 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/l


 
15 mg/kg
10 mg/kg


 
20 mg/kg
10 mg/kg10 mg/kg
20 mg/kg

50 mg/kg
35 mg/kg
25 mg/kg

 
Članak 35.
Lista 5. BOJILA KOJA SU DOZVOLJENA U HRANI, OSIM HRANE NAVEDENE U ČLANKU 27. I LISTI 3. OVOGA PRAVILNIKA:
a) Sljedeća bojila mogu se koristiti prema quantum satis u hrani koja se navodi u Listi 5. ovoga Pravilnika, dijelu b) i u svoj ostaloj hrani, osim onih koja su navedena u članku 27. ovoga Pravilnika i Listi 3.. ovog Pravilnika.
E 101 (i) Riboflavin
(ii) Riboflavin-5’-fosfat
E 140 Klorofil i Klorofilin
E 141 Bakrovi kompleksii Klorofil i Klorofilin
E 150a Karamel
E 150b Alkalno sulfitni karamel
E 150c Amonijev karamel
E 150d Sulfitno-amonijev karamel
E 153 Biljni ugljen
E 160a Karoteni
E 160cOleorezin paprike, Kapsantin, Kapsorubin
E 162 Crvena boja iz cikle, Betain
E 163 Antocijani
E 170 Kalcijev karbonat
E 171 Titanov dioksid
E 172 Željezo oksidi i hidroksidi.
b) Bojila koja se mogu upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji u hrani s najvećom dopuštenom količinom bojila kako je navedeno u članku 36., u tablici 1. Kod bezalkoholnih aromatiziranih pića, smrznutih aromatiziranih deserata, deserata, finih pekarskih proizvoda i slastica, količina bojila E 110, E 122, E 124 i E 155 ne smije biti viša od 50 mg/kg ili 50 mg/l.
E 100 Kurkumin
E 102 Tartrazan
E 104 Quinoline Yellow
E 110 Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S
E 120 Karmin, Košenil, Karminska kiselina
E 122 Azorubin, Karmozin
E 124 Ponceau 4R, Košenil red A
E 129 Allura red AC
E 131 Patent blue V
E 132 Indigotine, Indigo carmine
E 133 Brillant blue FCF
E 142 Green S
E 151 Brillant black BN, Black PN
E 155 Brown HT
E 160d Likopen
E 160e ß -apo-8'-karotenal (C 30)
E 160f ß -apo-8'-karotenal (C 30) etilester
E 161b Lutein
Članak 36.
Tablica 1. HRANA U KOJOJ SE MOGU UPOTREBLJAVATI BOJILA IZ ČLANKA 35. TOČKA B) OVOGA PRAVILNIKA, POJEDINAČNO ILI U KOMBINACIJI:
Hrana
 Najveća dopuštena količina 
 
Bezalkoholna aromatizirana pića 
 100 mg/l
 
Kandirano voće i povrće, Mostarda di frutta 
 200 mg/kg
 
Slatko od crvenog voća 
 200 mg/kg
 
Bombonski proizvodi i slične slastice
 300 mg/kg
 
Dekoracije, ukrasi i preljevi 
 500 mg/kg
 
Fini pekarski proizvodi (e.g. bečka peciva, biskviti, kolači i vafli)
 200·mg/kg
 
Smrznuti aromatizirani deserti
 150 mg/kg
 
Aromatizirani topljeni sir 
 100 mg/kg
 
Deserti uključujući aromatizirane mliječne proizvode 
 150 mg/kg
 
Umaci, začini (npr. Carry prah, tandoori), ukiseljeno povrće začinjene kaše, chutney i piccalilli
 500 mg/kg
 
Senf
 300 mg/kg
 
Riblja pašteta i pašteta od rakova
 100 mg/kg
 
Prethodno kuhani rakovi 
 250 mg/kg
 
Zamjena za losos 
 500 mg/kg
 
Surimi
 500 mg/kg
 
Riblja ikra
 300 mg/kg
 
Dimljena riba
 100 mg/kg
 
‘Grickalice’(snack): suhi, začinjeni proizvodi od krumpira, žitarica ili na bazi škroba:
– Ekstrudirani začinjeni proizvodi za grickanje
– Ostali začinjeni proizvodi za grickanje i orašasti plodovi sa začinskim smjesama

200 mg/kg

100 mg/kg
Jestiva kora od sira i jestivi vanjski dijelovi u koje se proizvod pakira 
 quantum satis
 
Pripravci namjenjeni kontroli tjelesne mase, a zamjenjuju cjelokupni dnevni unos hrane ili pojedinačni obrok
 50 mg/kg
 
Pripravci i hranjivi nadomjesci koji se koriste pod medicinskim nadzorom
 50 mg/kg
 
Dodaci prehrani u tekućem obliku/dijetetski integratori
 100 mg/kg
 
Dodaci prehrani u krutom obliku/dijetetski integratori
 300 mg/kg
 
Juhe 
 50 mg/kg
 
Analozi mesa i ribe na bazi biljnih proteina
 100 mg/kg
 
Jaka alkoholna pića (uključujući i proizvode sa manje od 15% vol. % alkohola), osim onih koji se spominju u članku 28. i Listi 3. ovog Pravilnika 
 200 mg/kg
 
Aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli od proizvoda vina kako je to navedeno u njihovim specifičnim pravilima19, osim onih koji se spominju u članku 28. i Listi 3. ovog Pravilnika
 200 mg/kg
 
Voćna vina (obična ili pjenušava)
Jabukovača (osim cidre bouche) i kruškovača
Aromatizirana voćna vina od jabukovače i kruškovače 200 mg/kg
 

 
3. OSTALI ADITIVI
Članak 37.
Ostali aditivi su tvari koje nisu razvrstane u skupinu bojila i tvari za zaslađivanje ili sladila, a nalaze se u grupama aditiva nabrojenih u članku 4. ovoga Pravilnika.
Članak 38.
Zabranjeno je dodavanje aditiva, osim tvari za zaslađivanje ili sladila i bojila:
– neprerađenoj hrani;
– medu u skladu s posebnim propisom;20
– neemulgiranim uljima i mastima biljnog i životinjskog podrijetla;
– maslacu;
– pasteriziranom i steriliziranom (uključujući i UHT) mlijeku, (uključujući obično,obrano i djelomično obrano) i obično pasterizirano vrhnje
– fermentiranim nearomatiziranim mliječnim proizvodima i svježem siru;
– prirodnim mineralnim vodama i izvorskoj vodi u skladu s posebnim propisom21;
– kavi i ekstraktu kave (osim aromatiziranim instant proizvodima);
– nearomatiziranom čaju;
– šećeru u skladu s posebnim propisom22
–suhoj tjestenini isključujući tjesteninu bez glutena i/ili tjesteninu namjenjenu hipoproteinskoj prehrani sukladno posebnim propisima
– nearomatiziranoj mlaćenici (osim sterilizirane).
Članak 39.
Aditivi koji su navedeni u Listi 6. ovoga Pravilnika, dozvoljeni su za upotrebu u hrani po principu quantum satis, izuzev hrane koja je navedena u Listi 7. i koja se odnosi na hranu u kojoj se može upotrebljavati samo ograničen broj aditiva naveden u Listi 6.
Osim kada je posebno propisano, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se na:
a) hranu za dojenčad i malu djecu, kako je to utvrđeno posebnim propisima o hrani namijenjoj za posebne prehrambene potrebe, uključujući hranu za dojenčad i malu djecu koja su pod kontrolom liječnika, a podliježu odredbama iz Liste 11. ovog Pravilnika;
b) hranu navedenu u Listi 7. ovoga Pravilnika, koja može sadržavati samo one aditive koji su navedeni u toj Listi i one aditive koji su navedeni u Listama 8. i 9. pod uvjetima koji su tamo utvrđeni;
c) hranu navedenu u članku 38. ovoga Pravilnika.
Aditivi navedeni u Listama 8. i 9. ovog Pravilnika mogu se upotrebljavati samo u hrani koja je navedena u tim listama i pod uvjetima koji su tamo utvrđeni.
Samo oni aditivi koji su navedeni u Listi 10. mogu se upotrebljavati kao nosači ili tvari za razrjeđivanje aditiva i moraju se upotrebljavati samo pod uvjetima koji su tamo utvrđeni.
Članak 40.
Aditivi E 407, E 407a i E 440 mogu se miješati u određenim omjerima sa šećerima pod uvjetom navođenja E broja aditiva, sastojaka i opisa proizvoda.
Aditivi E 290, E 938, E 941, E 942 E 948 i E 949 mogu se upotrebljavati u hrani koja se navodi u članku 37.
Aditivi E 410, E 412, E 415, E 417 ne mogu se upotrebljavati u proizvodnji dehidrirane hrane koja se kao takva konzumira i koja bi se tada mogla rehidrirati pri gutanju.
Aditivi E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 i/ili E 440 ne smiju se upotrebljavati u proizvodima, slasticama koji se konzumiraju u jednom zalogaju (i koja se istiska kao punilo iz njih pritiskom) tipa jelly mini cup ili mini kapsule.
Članak 41.
Nitritna sol za salamurenje (NaCl + 0.5 – 0.6 % nitrita izraženog kao NaNo2) kao i nitritna sol za salamurenje s 1% salitre (NaCl + 0.5 – 0.6% nitrita izraženog kao NaNo2 i 0.9 -1.2% salitre izražene kao NaNO3 ili KNO3), a i mješavine natrijevog nitrita ili kalijevog nitrita s drugim aditivima mogu se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju, čvrstoj i dobro zatvorenoj ambalaži.
Natrijev nitrit, namijenjen za proizvodnju nitritne soli za salamurenje ili nitritne soli za salamurenje s 1% salitre, kao i za mješavine natrijevog ili kalijevog nitrita s drugima aditivima, mora se vagati i čuvati u posebnoj prostoriji u kojoj se ne smije čuvati druga hrana i u koju je dopušten pristup samo osobama koje se bave proizvodnjom tih soli i njihovih mješavina. Navedeni zahtjev odnosi se na objekte koji kao sirovinu u proizvodnji koriste natrijev nitrit., a ne na subjekte u poslovanju s hranom koji u svojem poslovanju koriste nitritne soli za salamurenje s 1% salitre pripremljene sukladno stvaku 1. ovoga članka.
Mješavine aditiva u čijem su sastavu soli za salamurenje ne smiju sadržavati bjelančevine, hidrolizate bjelančevina i druge smjese s bjelančevinama, začine, ekstrakte začina i eterska ulja, zbog mogućnosti stvaranja toksičkih spojeva.
Članak 42.
Aditivi i njihove mješavine koje se stavljaju na tržište moraju biti označeni sukladno odredbama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)3a
Oznaka za soli i mješavine iz članka 41. ovoga Pravilnika, mora sadržavati i sljedeća upozorenja: »pozor – upotreba samo prema puti« i »držati na suhom mjestu« te »dodavati maksimalno do 2.5%«
Članak 43.
Lista 6. ADITIVI (OSIM BOJILA I TVARI ZA ZASLAĐIVANJE ILI SLADILA) ČIJA JE UPOTREBA OPĆENITO DOPUŠTENA U HRANI OSIM ONE KOJA JE NAVEDENA U ČLANKU 37. OVOG PRAVILNIKA:
E broj
 Naziv
 
E 170 
 Kalcijev karbonat
 
E 260
 Octena kiselina 
 
E 261
 Kalijev acetat
 
E 262
 Natrijev acetati
i) Natrijev acetat
ii) Natrijev hidrogen acetat (natrijev diacetat)
E 263
 Kalcijev acetat
 
E 270
 Mliječna kiselina
 
E 290
 Ugljični dioksid
 
E 296
 Jabučna kiselina
 
E 300
 Askorbinska kiselina
 
E 301
 Natrijev askorbat
 
E 302
 Kalcijev askorbat
 
E 304 
 Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline
i) Askorbil palmitat
ii) Askorbil stearat
E 306
 Mješavina tokoferola koncentrirana 
 
E 307
 Alfa-tokoferol
 
E 308
 Gama-tokoferol
 
E 309
 Delta-tokoferol
 
E 322
 Lecitini
 
E 325
 Natrijev laktat
 
E 326
 Kalijev laktat
 
E 327
 Kalcijev laktat
 
E 330
 Limunska kiselina
 
E 331
 Natrijevi citrati
i) Mononatrijev citrat
ii) Dinatrijev citrat
iii) Trinatrijev citrat
E 332
 Kalijevi citrati
i) Monokalijev citrat
ii) Trikalijev citrat
E 333
 Kalcijevi citrati
i) Monokalcijev citrat
ii) Dikalcijev citrat
iii) Trikalcijev citrat
E 334
 Vinska kiselina (L(+)-)
 
E 335
 Natrijev tartrati
i) Mononatrijev tartrat
ii) Dinatrijev tartrat
E 336
 Kalijev tartrati
i) Monokalijev tartrat
ii) Dikalijev tartrat
E 337
 Natrij-kalijev tartrat
 
E 350
 Natrijevi malati
i) Natrijev malat
ii) Natrijev hidrogen malat
E 351
 Kalijev malat
 
E 352
 Kalcijev malat
i) Kalcijev malat
ii) Kalcijev hidrogen malat
E 354
 Kalcijev tartrat
 
E 380
 Triamonijev citrat
 
E 400
 Alginska kiselina 
 
E 401
 Natrijev alginat 
 
E 402
 Kalijev alginat 
 
E 403
 Amonijev alginat 
 
E 404
 Kalcijev alginat 
 
E 406
 Agar 
 
E 407
 Karagenan 
 
E 407a
 Pročišćena ‘eucheuma’ morska alga (PES) 
 
E 410
 Karuba guma, Guma rogačeve mahune 
 
E 412
 Guar guma 
 
E 413
 Tragakant
 
E 414
 Guma arabika (gumi agacija)
 
E 415
 Ksantan guma 
 
E 417
 Tara guma 
 
E 418
 Gellan guma 
 
E 422
 Glicerol
 
E 426
 Sojina hemiceluloza
 
E 440
 Pektini
i) Pektin
ii) amidirani pektin
E 460
 Celuloza
i) Mikrokristalična celuloza
ii) Celuloza u prahu
E 461
 Metil celuloza
 
E 462
 Etil celuloza
 
E 463
 Hidroksipropil celuloza
 
E 464
 Hidroksipropilmetil celuloza
 
E 465
 Etilmetil celuloza
 
E 466
 Karboksimetil celuloza
 
 Natrijeva karboksimetil celuloza
 
 Celulozna guma
 
E 469
 Enzimski hidrolizirana karboksimetil celuloza 
 
 Enzimski hidrolizirana celulozna guma
 
E 470a
 Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina
 
E 470b
 Magnezijeve soli masnih kiselina
 
E 471
 Mono– i digliceridi masnih kiselina
 
E 472a
 Ester octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
 
E 472b
 Ester mliječne kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
 
E 472c
 Ester limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
 
E 472d
 Ester vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
 
E 472e
 Mono– i diacetilni ester vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
 
E 472f
 Smjesa estera vinske i octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
 
E 500
 Natrijevi karbonati
i) Natrijev karbonat
ii) Natrijev hidrogen karbonat
iii) Natrijev seskvikarbonat
E 501
 Kalijevi karbonati
i) Kalijev karbonat
ii) Kalijev hidrogen karbonat
E 503
 Amonijevi karbonati
i) Amonijev karbonat
ii) Amonijev hidrogen karbonat
E 504
 Magnezijevi karbonati
i) Magnezijev karbonat
ii) Magnezijev hidrogen karbonat
E 507
 Kloridna kiselina
 
E 508
 Kalijev klorid
 
E 509
 Kalcijev klorid
 
E 511
 Magnezijev klorid
 
E 513
 Sulfatna kiselina
 
E 514
 Natrijevi sulfati
i) Natrijev sulfat
ii) Natrijev hidrogen sulfat
E 515
 Kalijevi sulfat
i) Kalijev sulfat
ii) Kalijev hidrogen sulfat
E 516
 Kalcijev sulfat
 
E 524
 Natrijev hidroksid
 
E 525
 Kalijev hidroksid
 
E 526
 Kalcijev hidroksid
 
E 527
 Amonijev hidroksid
 
E 528
 Magnezijev hidroksid
 
E 529
 Kalcijev oksid
 
E 530
 Magnezijev oksid
 
E 570
 Stearinska kiselina 
 
E 574
 Glukonska kiselina
 
E 575
 Glukono-delta-lakton
 
E 576
 Natrijev glukonat
 
E 577
 Kalijev glukonat
 
E 578
 Kalcijev glukonat
 
E 640
 Glicin i njegova natrijeva sol 
 
E 920
 L-Cistein(1)
 
E 938
 Argon
 
E 939
 Helij
 
E 941
 Dušik 
 
E 942
 Dušikov oksid
 
E 948
 Kisik 
 
E 949
 Vodik 
 
E 1103
 Invertaza
 
E 1200
 Polidekstroza
 
E 1404
 Oksidirani škrob
 
E 1410
 Monoškrobni fosfat
 
E 1412
 Diškrobni fosfat esterificirani 
 
E 1413
 Fosfatirani diškrobni fosfat
 
E 1414
 Acetilirani diškrobni fosfat
 
E 1420
 Acetilirani škrob
 
E 1422
 Acetilirani diškrobni adipat
 
E 1440
 Hidroksi propil škrob
 
E 1442
 Hidroksi propil diškrobni fosfat
 
E 1450
 Škrob natrijev oktenil sukcinat
 
E 1451
 Acetiliani oksidirani škrob
 

 
(1) Može se koristiti samo kao aditiv za obradu brašna.
Članak 44.
Lista 7. HRANA U KOJOJ SE MOŽE UPOTREBLJAVATI SAMO OGRANIČEN BROJ ADITIVA IZ LISTE 6:
 
Hrana 
 Aditiv 
 Najveća dopuštena količina 
 
Proizvodi od kakaa i čokolade kako je određeno posebnim propisima15
 E 330 Limunska kiselina
E 322 Lecitini
E 334 Vinska kiselina
E 422 Glicerol
E 471 Mono– i digliceridi masnih kiselina
E 170 Kalcijevi karbonati
E 500 Natrijevi karbonati
E 501 Kalijevi karbonati
E 503 Amonijevi karbonati
E 504 Magnezijevi karbonati
E 524 Natrijev hidroksid
E 525 Kalijev hidroksid
E 526 Kalcijev hydroxide
E 527 Amonijev hidroksid
E 528 Magnezijev hidroksid
E 530 Magnezijev oksid
E 414 Gumi agacija
 
E 440 Pektini
E 472c Esteri limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
 0,5 %
quantum satis
0,5 %
quantum satis
quantum satis

7% na bazi suhe materije bez masnoće izražene kao kalijevi karbonati


 
 
 
 

samo za glaziranje proizvoda quantum satis
quantum satis
 
Voćni sokovi i nektari kako je određeno posebnim propisima13a
 E 300 Askorbinska kiselina 
 quantum satis 
 
Sok od ananasa
 E 296 Jabučna kiselina 
 3 g/l 
 
Nektari kako je određeno posebnim propisima13a
 E 330 Limunska kiselina
E 270 Mliječna kiselina 5 g/l
5 g/l 
Sok od grožđa kako je određeno posebnim propisima13a
 E 170 Kalcijev karbonat
E 336 Kalijevi tartratiquantum satis
quantum satis
 
Voćni sokovi kako je određeno posebnim propisima13a
 E 330 Limunska kiselina
 
3 g/l
 
Ekstra džem i ekstra žele, ekstra domaća marmelada kako je određeno posebnim propisima14
 E 440 Pektini 
 quantum satis 
 
E 270 Mliječna kiselina
E 296 Jabučna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina
E 327 Kalcijev laktat
E 330 Limunska kiselina
E 331 Natrijevi citrati
E 333 Kalcijevi citrati
E 334 Vinska kiselina
E 335 Natrijevi tartrati
E 350 Natrijevi malatiquantum satis 
 
 E 471 Mono– i digliceridi masnih kiselina 
 quantum satis 
 
Džemovi, želei, marmalade, domaća marmelada i pekmez i ostali slični voćni namazi uključujući proizvode smanjene energetske vrijednosti kako je određeno posebnim propisima14
 E 440 Pektini
 quantum satis
 
E 270 Mliječna kiselina
E 296 Jabučna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina
E 327 Kalcijev laktat
E 330 Limunska kiselina
E 331 Natrijevi citrati
E 333 Kalcijevi citrati
E 334 Vinska kiselina
E 335 Natrijevi tartrati
E 350 Natrijevi malat quantum satis 
 
 E 400 Alginska kiselina
E 401 Natrijev alginat
E 402 Kalijev alginat
E 403 Amonijev alginat
E 404 Kalcijev alginat
E 406 Agar
E 407 Karagenan
E 410 Karuba guma
E 412 Guar guma
E 415 Ksantan guma
E 418 Gelan guma
? 471 ??no i digliceridi masnih kiselina10 g/kg
(pojedinačno ili u kombinaciji)
quantum satis 
 
 E 509 Kalcijev klorid
E 524 Natrijev hidroksid quantum satis 
 
Djelomično dehidrirano i dehidrano mlijeko kako je određeno posebnim propisima11a
 E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 304 Masni esteri askorbinske kiseline
E 322 Lecitini
E 331 Natrijevi citrati
E 332 Kalijev citrati
E 407 Karagenan quantum satis 
 
 
 E 500 ii) Natrij bikarbonat
E 501 ii) Kalij bikarbonat
E 509 Kalcij hlorid 
 
Obično pasterizirano vrhnje 
 E 401 Natrijev alginat
E 402 Kalijev alginat
E 407 Karagenan
E 466 Natrijeva karboksimetil celuloza
E 471 Mono – i digliceridi masnih kiselina quantum satis 
 
Smrznuto i duboko-smrznuto neprerađeno voće i povrće; prepakirano ohlađeno neprerađeno voće i povrće spremno za konzumiranje i pre-pakirani neprerađeni i oguljeni krumpiri.
 
 
 
 
Voćni kompoti
 
 
 
 
Riba, rakovi i mekušci, uključujući njihove smrznute i duboko smrznute proizvodeE 296 Jabučna kiselina
 
 
 
 
 
 
 
 
E300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 302 Kalcijev askorbat
E 330 Limunska kiselina
E 331 Natrijevi citrati
E 332 Kalijevi citrati
 
E 440 Pektin
E 509 Kalcijev klorid
E 333 Kalcijevi citratiquantum satis (samo za oguljene krumpire)
 
 
 
 
 
 
quantum satis
 
 
 
 
 
 
– quantum satis (samo za voćne kompote osim jabučnih)
Brzo kuhana riža 
 E 471 Mono – i digliceridi masnih kiselina
E 472a Esteri octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselinaquantum satis 
 
Neemulgirana ulja i masti životinjskog ili biljnog podrijektla (osim djevičanskih ulja i maslinovog ulja) 
 E 304 Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline
E 306 Mješavina tokoferola konc.
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gama-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol quantum satis 
 
E 322 Lecitini 
 30 g/l 
 
E 471 Mono– i digliceridi masnih kiselina 
 10 g/l
 
E 330 Limunska kiselina 
 quantum satis 
 
 
 E 331 Natrijevi citrati
E 332 Kalijevi citrati
E 333 Kalcijevi citrati 
 
Neemulgirana ulja i masti životinjskog ili biljnog podrijetla (osim djevičanskih ulja i maslinovog ulja) s posebnom namjenom za kuhanje i/ili prženje ili za pripremu preljeva 
 E 270 Mliječna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina
E 304 Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline
E 306 Mješavina tokoferoal konc.
E 307 Alfa-tokoferol
E 308 Gama-tokoferol
E 309 Delta-tokoferol quantum satis 
 
 E 322 Lecitini 
 30 g/l 
 
 E 471 Mono– i digliceridi masnih kiselina 
 10 g/l 
 
 E 472c Ester limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
E 330 Limunska kiselina
E 331 Natrijevi citrati
E 332 Kalijevi citrati
E 333 Kalcijevi citrati quantum satis 
 
Rafinirano maslinovo ulje, uključujući ulje od komine maslina 
 E 307 Alfa– tokoferol 
 200 mg/l 
 
Fermentirani odležani sir
 E 170 Kalcijev karbonat
E 504 Magnezijevi karbonati
E 509 Kalcijev klorid
E 575 Glukono-delta-lakton
E 500ii Natrijev hidrogen karbonat 
quantum satis
 
 
quantum satis (samo za svježi sir)
Mozzarella i albuminski sir (sir od sirutke)
 E 260 Octena kiselina
E 270 Mliječna kiselina
E 330 Limunska kiselina
E 460 ii) Celuloza u prahu
E 575 Glukono-delta-laktonquantum satis


quantum satis (samo za ribani i rezani sir)
Konzervirano voće i povrće u limenkama i staklenkama 
 E 260 Octena kiselina
E 261 Kalijev acetat
E 262 Natrijevi acetati
E 263 Kalcijev acetat
E 270 Mliječna kiselina
E 296 Jabučna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina quantum satis
 
Konzervirano voće i povrće u limenkama i staklenkama
 E 301 Natrijev askorbat
E 302 Kalcijev askorbat
E 325 Natrijev laktat
E 326 Kalijev laktat
E 327 Kalcijev laktat
E 330 Limunska kiselina
E 331 Natrijevi citrati
E 332 Kalijevi citrati
E 333 Kalcijevi citrati
E 334 Vinska kiselina
E 335 Natrijevi tartrati
E 336 Kalijevi tartrati
E 337 Natrijev kalijev tartrat
E 509 Kalcijev klorid
E 575 Glukono-delta-laktonquantum satis
 
Gehakt (miješano mljeveno meso na danski način) 
 E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 302 Kalcijev askorbat
E 330 Limunska kiselina
E 331 Natrijevi citrati
E 332 Kalijevi citrati
E 333 Kalcijevi citrati quantum satis
 
 

quantum satis 
Zapakirani proizvodi od usitnjenog mesa 
 E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 302 Kalcijev askorbat
E 330 Limunska kiselina
E 331 Natrijevi citrati
E 332 Kalijevi citrati
E 333 Kalcijevi citrati quantum satis 
 
Kruh samo od slijedećih sastojaka: pšenično brašno, voda, kvasac ili tvarima za rahljenje, sol
 E 260 Octena kiselina
E 261 Kalijev acetat
E 262 Natrijevi acetati
E 263 Kalcijev acetat
E 270 Mliječna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 302 Kalcijev askorbat
E 304 Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline
E 322 Lecitini
E 325 Natrijev laktat
E 326 Kalijev laktat
E 327 Kalcijev laktat
E 471 Mono– i digliceridi masnih kiselina
E 472a Ester octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
E 472d Ester vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
E 472e Mono i diacetil ester vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
E 472f smjesa estera vinske i octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselinaguantum satis 
 
Pain courant français (vrsta kruha u francuskoj)
Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerekE 260 Octena kiselina
E 261 Kalijev acetat
E 262 Natrijevi acetati
E 263 Kalcijev acetat
E 270 Mliječna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 302 Kalcijev askorbat
E 304 Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline
E 322 Lecitini
E 325 Natrijev laktat
E 326 Kalijev laktat
E 327 Kalcijev laktat
E 471 Mono– i digliceridi masnih kiselina quantum satis 
 
Svježa tjestenina 
 E 270 Mliječna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 322 Lecitini
E 330 Limunska kiselina
E 334 Vinska kiselina
E 471 Mono– i digliceridi masnih kiselina
E 575 Glukono-delta-lakton quantum satis 
 
Vina, pjenušava vina i djelomično fermentirano slatko vino od grožđa
 Mogu se koristiti aditivi:
– u skladu sa posebnim propisima o vinu, likerskim vinima, pjenušavim vinima i njihovim pravilnicima4019
– u skladu sa propisima kojim se odobrava nuđenje ili namjena za direktnu ljudsku potrošnju određenih uvezenih vina koja su mogla biti podvrgnuta enološkoj ocjeni a koja nisu uređena našim nacionalnim propisima 19pro memoria 
 
Pivo 
 E 270 Mliječna kiselina
E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat
E 330 Limunska kiselina
E 414 Gumi arabika (gumi akacia) quantum satis 
 
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras (jetrena pašteta), Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
 E 300 Askorbinska kiselina
E 301 Natrijev askorbat quantum satis 
 
Sokovi i nektari ananasa i marakuje 
 E 440 Pektini 
 3 g/l 
 
Rezani i ribani fermentirani sir 
 E 170 Kalcijev karbonat
E 504 Magnezijevi karbonati
E 509 Kalcijev klorid
E 575 Glukono-delta-lakton
E 460 Celulozequantum satis 
 
Maslac od kiselog vrhnja 
 E 500 Natrijevi karbonati
 quantum satis
 
Kozje mlijeko obrađeno UHT 
 E 331 Natrijevi citrati
 4 g/l
 
Kestenje u tekućini 
 E 410 Karuba guma
E 412 Guar guma
E 415 Ksantan guma quantum satis 
 

 
(1) Proizvodi od kakaa i čokolade smanjene energetske vrijednosti s ili bez dodanog šećera nisu sadržani u Listi 7
Članak 45.
Lista 8. KONZERVANSI I ANTIOKSIDANSI ČIJE JE DODAVANJE OGRANIČENO KOLIČINOM:
a) Sorbati, benzoati i p-hidroksibenzoati
 
E broj
 Naziv
 Skraćenica
 
E 200
E 202
E 203 Sorbinska kiselina
Kalijev sorbat
Kalcijev sorbat Sa
 
E 210
E 211
E 212
E 213 Benzojeva kiselina
Natrijev benzoat
Kalijev benzoat
Kalcijev benzoat Ba(1)
 
E 214
E 215
E 218
E 219 Etilni-p-hidroksibenzoat
Natrijev etil p-hidroksibenzoat
Metilni p-hidroksibenzoat
Natrijev metilni p-hidroksibenzoat PHB
 

 
(1) Benzojeva kiselina može biti prisutna u određenim fermentiranim proizvodima kao rezultat procesa fermentacije prateći dobru proizvođačku praksu.
Napomena
1. Količine svih navedenih tvari izražene su kao slobodna kiselina.
2. Skraćenice koje se koriste u tablici znače sljedeće:
— Sa + Ba: Sa i Ba upotrebljeni pojedinačno ili u kombinaciji
— Sa + PHB: Sa i PHB upotrebljeni pojedinačno ili u kombinaciji
— Sa + Ba + PHB: Sa, Ba i PHB upotrebljeni pojedinačno ili u kombinaciji.
Naznačene najveće dopuštene količine odnose se na hranu koja pripremljena za konzumiranje ili se priprema za konzumiranje prema uputi proizvođača.
 
Hrana 
 Najveće dopuštene količine (mg/kg ili mg/l prema konzistenciji proizvoda) 
 
Sa 
 Ba 
 PHB 
 Sa + Ba 
 Sa + PHB 
 Sa + Ba + PHB 
 
Aromatizirana pića bazirana na vinu uključujući proizvode koji su određeni posebnim pravilnikom o aromatiziranom vinu19 i aromatiziranim pićima baziranim na vinu 
 200 
   
Bezalkoholna aromatizirana pića (1)
 300 
 150 
 250 Sa + 150 Ba 
  
Koncentrati čaja i koncentrati voćnih i biljnih čajeva u tekućem stanju 
  600 
  
Sok od grožđa, nefermentirani, za sakralnu upotrebu 
  2 000 
  
Vina koja se pominju u posebnim pravilnicima vinima; bezalkoholno vino; voćno vino (uključujući bezalkoholno); Made wine; jabukovača i kruškovača (uljučujući bezalkolne)16
 200 
   
Sod … Saft ili sodet … Saft 
 500 
 200 
   
Bezalkoholno pivo u bačvama 
 200 
   
Medovina 
 200 
   
Alkoholna pića s manje od 15 vol. % alkohola 
 200 
 200 
 400 
  
Punila za raviole i slične proizvode 
 1 000 
   
Džemovi, žele, domaća marmelada, marmelada sa smanjenom količinom šećera i slični proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili proizvodi bez šećera ili drugi namazi na osnovi voća
Mermeladas 500 
 1 000 
  
Kandirano, sa šećerni preljevom (»kristalno«) i glacé voće i povrće 
  1 000 
  
Sušeno voće 
 1 000 
   
Frugtgrod i Rote Grütze 
 1 000 
 500 
   
Proizvodi od voća i povrća uključujući umake na bazi voća, OSIM pirea, pjena (musse), kompota, salata i sličnih proizvoda u konzervama ili staklenkama 
 1 000 
   
Povrće u octu, salamuri ili ulju (osim maslina) 
  2 000 
  
Tijesto od krumpira i polupržene kriške krumpira 
 2 000 
   
Njoki
 1 000 
   
Palenta
 200 
   
Masline i proizvodi na bazi maslina 
 1 000 
 500 
 1 000 
  
Zaštitni sloj od želea za mesne proizvode (kuhane, usoljene ili sušene); Pašteta 
   1 000 
 
Površinska obrada sušenih mesnih proizvoda 
   quantum satis 
 
Riblji proizvodi obrađeni postupkom pasterizacije uključujući proizvode riblje mlađi 
  2 000 
  
Slana, sušena riba 
  200 
  
Rakovi, mekušci kuhani
 1000
 2 000
  
Crangon crangon i Crangon vulgaris, kuhani
  6 000 
  
Sir, prepakirani, rezani 
 1 000 
   
Nezreli sir 
 1 000 
   
Prerađeni ili topljeni sir 
 2 000 
   
Slojeviti sir i sir s dodatkom druge hrane
 1 000 
   
Mliječni deserti koji nisu termički obrađeni 
  300 
  
Kiselo mlijeko 
 1 000 
   
Tekuća jaja (bjelanjak, žumanjak ili čitavo jaje) 
   
5 000  
Dehidrirani, koncentrirani, smrznuti i duboko smrznuti proizvodi od jaja 
 1 000 
   
Prepakirane šnite kruha i raženog kruha 
 2 000 
   
Djelimično pečeni, prepakirani pekarski proizvodi namijenjeni za maloprodaju i kruh smanjene energetske vrijednosti namijenjen za maloprodaju
 2 000 
   
Fini pekarski proizvodi sa aktivnosti vode od preko 0.65 
 2 000 
   
»Grickalice« (snack proizvodi) na bazi žitarica ili krumpira i obloženi orašasti plodovi 
   1 000 (max. 300 PHB) 
 
Tijesta 
 2 000 
   
Slastice (osim čokolade) 
   1 500 (max. 300 PHB) 
 
Guma za žvakanje 
  1 500 
  
Preljevi (sirupi za palačinke, aromatizirani sirupi za frape i sladoled; slični proizvodi) 
 1 000 
   
Masne emulzije (osim maslaca) s udjelom masti od 60% ili više 
 1 000 
   
Masne emulzije udjelom masti s manje od 60% 
 2 000 
   
Emulgirani umaci s udjelom masti 60% ili više 
 1 000 
 500 
 1 000 
  
Emulgirani umaci s udjelom masti manje od 60% 
 2 000 
 1000 
 2 000 
  
Neemulgirani umaci 
  1 000 
  
Pripremljene salate 
  1 500 
  
Senf 
  1 000 
  
Začini i kondimenti
  1 000 
  
Juhe u tekućem stanju (osim konzerviranih) 
  500 
  
Aspik 
 1 000 
 500 
   
.. Mehu i Makeutettu … Mehu 
 500 
 200 
   
Dijetetska hrana za posebnu medicinsku namjenu osim hrane za dojenčad i malu djecu kako je to uređeno posebnim pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe4
— dijetetske formule za kontrolu težine namijenjene zamjeni cijelodnevnogi dnevnog unosa hrane ili kao pojedinačni obrok  1 500 
  
Zamjene za meso, ribe, rakove i glavonošce i sir na proteinskoj osnovi 
 2 000 
   
Dulce de membrillo 
 1000 
   
Marmelada, domaća marmelada, pekmez i drugi namazi na osnovi voća 
  1 500 
  
Ostkaka 
 2 000 
   
Pasha 
 1 000 
   
Semmelknödelteig 
 2 000 
   
Sir i proizvodi slični siru (samo površinska obrada) 
 quantum satis 
   
Toplinski obrađena cikla 
 2000 
   
Omoti na bazi kolagena sa aktivitetom vode većim od 0.6 
 quantum satis 
   
Dodaci prehrani u tekućem stanju propisani posebnim propisom o dodacima prehrani.7
 
  2000
  
Arome 
  1 500 
  

 
(1) Ovdje nisu uključena pića na mliječnoj osnovi
b) Sumporni dioksid i sulfiti
 
E broj
 Naziv
 
? 220 
 Sumporni dioksid 
 
? 221 
 Natrijev sulfit 
 
? 222 
 Natrijev hidrogen sulfit 
 
? 223 
 Natrijev metabisulfit 
 
? 224 
 Kalijev metabisulfit 
 
? 226 
 Kalcijev sulfit 
 
? 227 
 Kalcijev hidrogen sulfit 
 
? 228 
 Kalijev hidrogen sulfit 
 

 
Napomena
1. Najveće dopuštene količine izražene su kao SO2 u mg/kg ili mg/l prema konzistenciji proizvoda i odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora.
2. Ako je SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi.
 
Hrana
 Najveće dopuštene količine
mg/kg ili mg/l
Usitnjeno, oblikovano meso sa minimalnim sadržajem povrća i/ili žitarica od 4%
 450
 
Breakfast sausages
 450
 
Longaniza fresca i butifarra fresca 
 450
 
Sušena slana riba ‘Gadidae’ vrste 
 200
 
Rakovi i glavonošci:
– svježi, smrznuti i duboko smrznuti
– rakovi, panaeidae solenceridae, aristeidae familija:
– do 80 jedinica
– između 80 i 120 jedinica
– preko 120 jedinica
– kuhani rakovi i glavonošci
– kuhani rakovi iz obitelji Paneidae, Solenceridae, Aristeidae:
– do 80 jedinki
– između 80 i 120 jedinki
– više od 120 jedinki 
150(1)


150(1)
200(1)
300(1)
50(1)


135(1)
180(1)
270(1) 
Suhi biskviti 
 50
 
Škrob (izuzev škroba u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i hrani na bazi žitarica i hrani za djecu
 50
 
Sago
 30
 
Glazirani očišćeni ječam
 30
 
Dehidrirani krumpiri
 400
 
»Grickalice« (snack proizvodi) na bazi žitarica i krumpira
 50
 
Oguljeni krumpiri
 50
 
Prerađeni krumpiri (uključujući smrznute i duboko smrznute krumpire)
 100
 
Tijesto od krumpira 
 100
 
Bijelo povrće, sušeno 
 400
 
Bijelo povrće, prerađeno (uključujući smrznuto i duboko smrznuto bijelo povrće) 
 50
 
Sušeni đumbir 
 150
 
Sušena rajčica 
 200
 
Korjen hrena
 800
 
Očišćeni luk, bijeli luk i mladi luk 
 300
 
Povrće i voće u octu, ulju ili salamuri (osim maslina i zlatnih paprika u salamuri) 
 100
 
Zlatne paprike u salamuri 
 500
 
Prerađene gljive (uključujući smrznute gljive) 
 50
 
Sušene gljive 
 100
 
Sušeno voće
– marelice, breskve, grožđe, šljive i smokve
– banane
– jabuke i kruške
– ostalo (uključujući orašaste plodove)
 
2000
1000
600
500
Sušeni kokos 
 50
 
Kandirano, sa šećerni preljevom (»kristalno«) i glacé voće i povrće, angelika i kore citrusa 
 100
 
Džem, pekmez, domaća marmelada, žele i marmelada kako je to određeno u posebnim pravilnicima (osim ekstra džema i ekstra pekmeza) i drugi slični voćni namazi uključujući proizvode smanjene energetske vrijednosti 14
 50
 
Džem, žele, marmelada, domaća marmelada, pekmez od voća obrađenog sumpornim dioksidom 
 100
 
Punila za pite na bazi voća 
 100
 
Začini na bazi soka citrusa 
 200
 
Koncentrirani sok od grožđa za pravljenje vina u domaćinstvu 
 2000
 
Mostarda di frutta 
 100
 
Voćni sok za želiranje, tekući pektin za prodaju krajnjem potrošaču 
 800
 
Trešnje u staklenkama, rehidrirano suho voće i liči 
 100
 
Rezani limun u staklenkama 
 250
 
Šećeri kako je to definirano posebnim propisima22 osim sirupa glukoze, bilo dehidriranog ili ne
 10
 
Sirup glukoze, bilo dehidrirani ili ne
 20
 
Melasa 
 70
 
Ostali šećeri 
 40
 
Preljevi (sirupi za palačinke, aromatizirani sirupi za frape i sladoled; slični proizvodi) 
 40
 
Sok od naranče, grejpfruta, jabuke i ananasa za upotrebu naveliko u ugostiteljskim objektima 
 50
 
Sok limuna i zelenog limuna 
 350
 
Koncentrirani voćni sok koji sadrže najmanje 2.5% ječma (barley water) 
 350
 
Ostali koncentrirani voćni sokovi ili slični proizvodi; capilé groselha 
 250
 
Bezalkoholna aromatizirana pića koja sadrže voćne sokove 
 20
(samo preneseno iz koncentrata)
Bezalkoholna aromatizirana pića koja sadrže najmanje 235 g/l sirupa glukoze 
 50
 
Sok od grožđa, nefermentirani, za sakralnu upotrebu 
 70
 
Slastice na bazi sirupa glukoze
 50
(samo preneseno iz sirupa glukoze)
Pivo uključujući pivo s malom količinom alkohola ili bezalkoholno pivo 
 20
 
Pivo sa drugom fermentacijom u (bačva)
 50
 
Vina
 (pro memoria)
Vino u skladu sa posebnim propisima o vinu, likerskim vinima, pjenušavim vinima i njihovim pravilnicima,
u skladu sa propisima19 kojim se odobrava nuđenje ili namjena za direktnu ljudsku potrošnju određenih uvezenih vina koja su mogla biti podvrgnuta enološkoj ocjeni a koja nisu uređena našim nacionalnim propisima
Bezalkoholno vino 
 200
 
Made wine 
 260
 
Jabukovača, kruškovača, voćna vina, pjenušava voćna vina (uključujući bezalkoholne proizvode) 
 200
 
Medovina 
 200
 
Fermentirani ocat 
 170
 
Senf, osim Dijon senfa 
 250
 
Dijon senf 
 500
 
Želatina
 50
 
Zamjene za mesa, ribu i rakove na proteinskoj osnovi 
 200
 
Marinirano jezgričasto voće 
 50
 
Vakumski pakirani slatki kukuruz
 100
 
Destilirana alkoholna pića koja sadrže cijele kruške 
 50
 
Salsicha fresca
 450
 
Stolno grožđe
 10
 
Svježi liči
 10 (mjereno na jestive dijelov)
 

 
(1) U jestivim dijelovima.
c) Ostali konzervansi
 
E broj
 Naziv
 Hrana
 Najveće dopuštene količine (mg/kg ili mg/l)
 
E 234 
 Nizin(1) 
 Pudinzi od griza i tapioke i slični proizvodi
sir i topljeni (prerađeni) sir
Zgrušano vrhnje
Maskarpone 3 mg/kg

12,5 mg/kg

10 mg/kg
10 mg/kg 
E 235 
 Natamicin 
 Površinska obrada:
– tvrdog, polutvrdog i polumekanog sira
– sušene, usoljene kobasice 1 mg/dm2 površine
(da se ne može dokazati na dubini od 5mm) 
E 239
 Heksametilen tetramin
 Provolone sir
 25 mg/kg rezidualna količina, izražena kao formaldehid
 
E 242 
 Dimetil dikarbonat 
 Bezalkoholna aromatizirana pića, Bezalkoholno vino
Koncentrat čaja –tekući 250 mg/l dodana količina čije rezidue se ne mogu odrediti 
 
E 284 
 Borna kiselina 
 Jaja jesetre (Kavijar) 
 4 g/kg
izraženo kao borna kiselina 
E 285
 Natrijev tetraborat (boraks)
 

 
(1) Ovaj aditiv se može prirodno naći u nekim sirevima kao rezultat procesa fermentacije.
 
E broj
 Naziv
 Hrana 
 Najveća količina koja se može dodati tijekom proizvodnje (izraženo kao NaNO2)
 Najveće dopuštene količina ostataka (izraženo kao NaNO2)
 
E 249
 Kalijev nitritx
 Proizvodi od mesa
 150 mg/kg
 
E 250
 Natrijev nitritx
 Proizvodi od mesa obrađeni postupkom sterilizacije (Fo>3,00)y
 100 mg/kg
 
 Tradicionalni proizvodi o d mesa obrađeni postupkom mokrog salamurenja(1):
Wiltshire bacon (1.1); Polutrajne slanine
Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados)
Toucinho fumado (1.2); i slični proizvodi
Wiltshire ham (1.1); polutrajni suhomesnati proizvodi i slični proizvodi
Rohschinken, nassgepökelt
Trajni suhomesnati proizvodi i traje salnine(1.6); i slični proizvodi
Cured tongue (1.3)sušeni jezik 175 mg/kg
100 mg/kg50 mg/kg

50 mg/kg


 
 Tradicionalni proizvodi o d mesa obrađeni postupkom suhog salamurenja (2):
Dry cured bacon (2.1); i slični proizvodi
 175 mg/kg
 
 Dry cured ham (2.1);
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, presuntoda pá i paio do lombo (2.3); i slični proizvodi
Rohschinken, trockengepökelt (2.5); i slični proizvodi 100 mg/kg

50 mg/kg
 
 Drugi tradicionalno obrađeni proizvodi od mesa (3):
Vysočina
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5);
i slični proizvodi
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);
i slični proizvodi
Jellied veal and brisket (3.2)


180 mg/kg
 

50 mg/kg
 
E 252
E 251Kalijev nitratz
 Proizvodi od mesa koji nisu toplinski obrađeni
 150 mg/kg **
 
 Natrijev nitratz
 Tradicionalni proizvodi od mesa obrađeni postupkom mokrog salamurenja (1):
Kylmäsavustettu poronliha/
Kallrökt renkött (1.4);
Wiltshire bacon i Wiltshire ham
(1.1);
Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira
e cabeça (salgados),
Toucinho fumado (1.2);
Rohschinken, nassgepökelt (1.6); i slični proizvodi
Bacon, Filet de bacon (1.5);
i slični proizvodi Slanina
 
 
Cured tongue (1.3)
Tradicionalni proizvodi od mesa obrađeni postupkom suhog salamurenja (2):
Dry cured bacon i Dry cured ham (2.1);dimljena usoljena panceta,dimljeni pršut
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2);
Presunto, presunto da pá and paio do lombo (2.3);
Rohschinken, trockengepökelt (2.5); i slični proizvodi
Jambon sec, jambon sel sec et autres pieces maturées séchées similaires (2.4)
300 mg/kg **
 
250 mg/kg
250 mg/kg
bez dodavanja
E 249 ili
E 250
10 mg/kg

250 mg/kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250 mg/kg
bez dodavanja
E 249 ili
E 250
 Drugi tradicionalno obrađeni proizvodi od mesa (3):
Rohwürste (Salami i Kantwurst) (3.3);
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1);
i slični proizvodi
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4);
Saucissons secs (3.6);
i slični proizvodi
Jellied veal i brisket (3.2); 10 mg/kg


300mg/kg (bez dodavanja E 249 ili
E 250) **

250 mg/kg
(bez dodavanja E 249 ili E 250) **
 
 
250 mg/kg**
10 mg/kg
 Tvrdi, polutvrdi i polumeki sir
 150 mg/kg u mlijeku za proizvodnju sira ili jednakovrijedna količina ako se dodaje nakon odstranjivanja sirutke i dodavanja vode
 
  
Mliječni proizvodi slični siru 
 Marinirani sleđevi i srdelice
 500 mg/kg**
 

 
Napomena:
** E251 i E252 – Nitrati se izražavaju kao NaNO3
(x) Nitrit s oznakom »za prehranu« može se prodavati isključivo u smjesi sa soli ili zamjenom za sol.
(y) Vrijednost Fo 3 odgovara trominutnom grijanju na 121°C (bakterijsko opterećenje od milijardu spora u 1000 limenki smanjuje se na jednu sporu u 1000 limenki).
(z) Nitrati mogu biti prisutni u nekim toplinski obrađenim mesnim proizvodima kao posljedica prirodne konverzije nitrita u nitrate u slabo kiselom okolišu.
1. Proizvodi od mesa se uranjaju u salamuru koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke. Proizvodi od mesa mogu biti predmet daljnje prerade, npr. sušenjem.
1.1 U meso se ubrizgava salamura, iza čega slijedi uranjanje u salamuru koje traje 3 do 10 dana. Mokra salamura, također, sadrži mikrobiološke starter kulture.
1.2. Mokro salamurenje traje 3 do 5 dana. Proizvod se ne obrađuje toplinski i ima visoki aktivitet vode.
1.3. Mokro salamurenje traje najmanje 4 dana uz prethodno kuhanje.
1.4. U meso se ubrizgava salamura, iza čega slijedi uranjavanje u salamuru koje traje 14 do 21 dana. Nakon toga slijedi zrenje u hladnom dimljenju koje traje 4 do 5 tjedana.
1.5. Mokro salamurenje traje 4 do 5 dana pri 5 do 7oC, zrenje obično traje 24 do 40 sati pri 22oC, nakon toga može slijediti dimljenje koje traje 24 sata pri 20 do 25oC i pohranjivanje koje traje 3 do 6 tjedana pri 12 do 14oC.
1.6. Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 2 dana/kg, nakon čega slijedi zrenje.
2. Postupak suhog salamurenja uključuje primjenu suhe smjese koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke na površinu mesa, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje. Proizvodi od mesa mogu biti predmet daljnje prerade, npr. sušenjem.
2.1. Nakon suhog salamurenja slijedi četverodnevno zrenje.
2.2. Suho salamurenje sa stabilizacijskim periodom od najmanje 10 dana i zrenjem koje traje više od 45 dana.
2.3. Suho salamurenje koje traje 10 do 15 dana, nakon čega slijedi stabilizacija od 30 do 45 dana i zrenje koje traje najmanje 2 mjeseca.
2.4 Suho salamurenje koje traje 3 dana + 1 dan/kg, iza čega slijedi tjedan dana post-salamurenja te starenje i zrenje koje traje od 45 dana do 18 mjeseci.
2.5. Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 10 do 14 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.
3. Kombinirana upotreba mokre i suhe salamure ili ako je nitrit i/ili nitrat dodan u smjesu proizvoda ili ako se salamura ubrizgava u proizvod prije kuhanja. Proizvodi mogu biti predmet daljnje prerade, npr. sušenjem.
3.1 Kombinirana upotreba suhe i mokre salamure (bez ubrizgavanja salamure). Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i težini komada mesa i traje otprilike 14 do 35 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje.
3.2. Ubrizgavanje salamure, iza čega, nakon najmanje 2 dana, slijedi kuhanje u kipućoj vodi koje može trajati i do 3 sati.
3.3. Zrenje proizvoda traje najmanje 4 tjedana, a omjer između vode i bjelančevine je manji od 1,7.
3.4. Zrenje traje najmanje 30 dana.
3.5. Sušeni proizvod se kuha na 70oC, nakon čega slijedi sušenje i dimljenje koji traju 8 do 12 dana. Fermentirani proizvod je predmet trostupanjskog postupka fermentacije, koji traje od 14 do 30 dana, nakon čega slijedi dimljenje.
3.6 Sirova fermentirana suha kobasica bez dodanih nitrita. Proizvod se fermentira pri temperaturama od 18 do 22oC ili nižim (10 do 12oC) iza čega slijedi razdoblje starenja/zrenja od najmanje 3 tjedna. Omjer voda/bjelančevina u proizvodu je manji od 1,7.
 
E broj 
 Naziv 
 Hrana 
 Najveća dopuštena količina 
 
E 280
E 281 Propionska kiselina
Natrijev propionat Prepakirani narezani kruh i raženi kruh 
 3 000 mg/kg izraženo kao propionska kiselina 
 
E 282


E 283 Kalcijev propionat


Kalijev propionat (1)Kruh smanjene energetske vrijednosti
Djelomično pečeni, prepakirani kruh
Prepakirani fini pekarski proizvodi (uključujući slastice od brašna) sa aktivitetom vode većim od 0.65
Prepakirane kifle, i pitta 2 000 mg/kg izraženo kao propionska kiselina 
 
Christmas pudding
Prepakirani kruh 1 000 mg/kg izraženo kao propionska kiselina 
 
 Prepakirani polsebrod, boller i dansk flutes 
 2 000 mg/kg izraženo kao propionska kiselina 
 
 Sir i zamjene za sir (samo površinska obrada) 
 quantum satis 
 
E1105 
 Lisozim (lizozim)
 Fermentiran i (zreli) sir 
 quantum satis 
 
Vino u skladu sa posebnim propisima 
 (pro memoria) 
 

 
(1) Propionska kiselina i njene soli mogu se naći u određenim fermentiranim proizvodima kao rezultat procesa fermentacije prateći dobru proizvođačku praksu.
d) Ostali antioksidansi
Napomena
Oznaka * u tablici odnosi se na pravilo razmjernosti: ako se koristi kombinacija galata, TBHQ, BHA i BHT, pojedinačne se količine trebaju razmjerno sniziti.
 
E broj 
 Naziv 
 Hrana 
 Najveće dopuštene količine (mg/kg) 
 
E 310
 
 
 
E 311
 
 
E 312
E 319


E 320 
 
E 321Propil galat
 
 
 
Oktil galat
 
 
Dodecil galat
Tercijarni butil-hidrokinon (TBHQ)
Butilirani hidroksianizol (BHA)
 
 
Butilirani hidroksitoluen (BHT)Masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađenih prehrambenih proizvoda
Ulja i masti za prženje, izuzev ulja iz komine maslina
 
Svinjska mast; riblje ulje; goveđa i ovčja mast, mast peradi200* (galati, TBHQ in BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)
 
100* (BHT)
 
 
 
izraženi na mast
 
Smjese za kolače
»Grickalice»(snack proizvodi) na osnovi žitarica
Mlijeko u prahu za prodajne automate
Dehidrirane juhe
Umaci
Dehidrirano meso
Prerađeni orašasti plodovi
Prethodno kuhane žitarice 200 (galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)
 
 
izraženi na mast
 
Začini i kondimenti
 200 (galati i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji) izraženi na mast
 
Dehidrirani krumpir
 25 (galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)
 
Gume za žvakanje
Dopuna prehrani, prema posebnim propisima
 400 (galati, TBHQ, BHT i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)
 
Eterična ulja 
 1000 (galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)
 
Arome osim eteričnih ulja 
 100* (galati, pojedinačno ili u kombinaciji)
200* (TBHQ, BHA, pojedinačno ili u kombinaciji)«;
E 315


 Izoaskorbinska kiselina
 Usoljeni proizvodi od mesa i konzervirani proizvodi od mesa
 500 izraženo kao izoaskorbinska kiselina
 
E 316
 Natrijev izoaskorbat
 Konzervirani i polukonzervirani riblji proizvodi
Smrznuta i duboko smrznuta riba sa crvenom kožom1500 izraženo kao izoaskorbinska kiselina
 
E 586
 4-Heksilresorcinol
 Svježi, smrznuti i duboko smrznuti rakovi
 2 mg/kg kao rezidue u mesu rakova
 

 
Članak 48.
Lista 9. OSTALI DOZVOLJENI ADITIVI:
Naznačene najveće dopuštene količine odnose se na hranu koja je pripremljena za konzumiranje slijedeći uputstva proizvođača.
 
E broj 
 Naziv 
 Hrana 
 Najveće dopuštene količine 
 
E 297 
 Fumarna kiselina 
 (pro memoria) 
 
 U skladu sa propisima16 kojim se odobrava nuđenje ili namjena za direktnu konzumaciju određenih uvezenih vina koja su mogla biti podvrgnuta enološkoj ocjeni a koja nisu uređena našim nacionalnim propisima
 
 Nadjevi i i preljevi za fine pekarske proizvode 
 2.5 g/kg 
 
 Slastice od šećera 
 1 g/kg 
 
 Deserti nalik na žele
Deserti sa okusom voća
Suhe mješavine za desert, u prahu 4 g/kg 
 
Instant prašci za pića na bazi voća
Instant proizvodi za pripremu aromatiziranog čaja i biljnih čajeva
Guma za žvakanje1 g/l

1 g/kg


2 g/kg 

 
U sljedećim primjenama navedene su najveće dopuštene količine fosforne kiseline i fosfata E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 i E 452 koji se mogu biti dodane pojedinačno ili u kombinaciji (izraženi kao P2O5):

 
E broj 
 Naziv 
 Hrana 
 Najveće dopuštene količine 
 
E 338
E 339E 340Fosforna kiselina
Natrijevi fosfati


i) Mononatrijev fosfat

ii) Dinatrijev fosfat

iii) Trinatrijev fosfatKalijev fosfati

i) Monokalijev fosfat
ii) Dikalijev fosfatBezalkoholna aromatizirana pića
Sterilizirano i UHT mlijeko
Kandirano voće
Voćni proizvodi
Djelomično dehidrirano mlijeko s manje od 28% suhe tvari
Djelomično dehidrirano mlijeko s više od 28% suhe tvari
Mlijeko u prahu i obrano mlijeko u prahu
Pasterizirano, sterilizirano i UHT obrađeno vrhnje
Šlag i slični proizvodi od biljnih masti
Nezreli sir (osim Mozzarella)
Topljeni (prerađeni) sir i slični proizvodi
Proizvodi od mesa
Pića za sportaše i pripremljene stolne vode700 mg/l

1 g/l
800 mg/kg
800 mg/kg
1 g/kg


1.5 g/kg


2.5 g/kg

5 g/kg

5 g/kg
 
2 g/kg

20 g/kg

5 g/kg
0.5 g/l
 iii) Trikalijev fosfat 
 Dijetetski dodaci prehrani
 quantum satis 
 
Sol i njegove zamjene 
 10 g/kg 
 
Proteinska pića od povrća 
 20 g/l 
 
E 341 
 Kalcijevi fosfati 
 Zamjene za vrhnje na bazi biljnih masti
 30 g/kg 
 
i) Monokalcijev fosfat 
 Zamjene za vrhnje na bazi biljnih masti
 50 g/kg 
 
ii) Dikalcijev fosfat 
 Sladoledi 
 1 g/kg 
 
iii) Trikalcijev fosfat 
 Deserti 
 3 g/kg 
 
Smjese za deserte u prahu 
 7 g/kg 
 
E 343 
 Magnezijevi fosfati 
 Fini pekarski proizvodi 
 20 g/kg 
 
 i) Monomagnezijev fosfat 
 Brašno 
 2,5 g/kg 
 
 ii) Dimagnezijev fosfat 
 Namjensko brašno 
 20 g/kg 
 
Lužnati kruh 
 20 g/kg 
 
Tekuća jaja (bjelanjak, žumanjak ili cijelo jaje)
 10 g/kg 
 
E 450 
 Difosfati 
 Umaci 
 5 g/kg 
 
 i) Dinatrijev difosfat 
 Juhe i bujoni
 3 g/kg 
 
ii) Trinatrijev difosfat
 Instant čaj i instant biljni čajevi
 2 g/kg 
 
iii) Tetranatrijev difosfat 
 Mošt od jabuka i krušaka
 2 g/kg
 
v) Tetrakalijev difosfat 
 Guma za žvakanje 
 quantum satis 
 
Dehidrirana hrana u prahu
 10 g/kg 
 
vi) Dikalcijev difosfat 
 Pića na mliječnoj bazi od čokolade i slada
 2 g/l 
 
vii) Kalcijev dihidrogen difosfat
 Alkoholna pića (osim vina i piva)
 1 g/l 
 
Žitarice za doručak
 5 g/kg
 
Snack proizvodi 
 5 g/kg 
 
E 451 
 Trifosfati
i) Pentanatrijev trifosfatSurimi
 1 g/kg
 
Namaz od riba i rakova
 5 g/kg
 
Preljevi (sirupi za palačinke, aromatizirani sirupi za frape i sladoled; slični proizvodi)
 3 g/kg
 
 ii) Pentakalijev trifosfat
 Hrana za posebne prehrambene potrebe 
 5 g/kg 
 
 Premazi za proizvode od mesa i povrća 
 4 g/kg
 
E 452
 Polifosfati 
 Bomboni slastice od šećera
 5 g/kg
 
 i) Natrijev polifosfat 
 Šećer za posipanje
 10 g/kg
 
ii) Kalijev polifosfat
 Okruglice
 2 g/kg
 
iii) Natrij kalcijev polifosfat 
 Tijesta
 12 g/kg
 
iv) Kalcijev polifosfat
 Smrznuti i duboko smrznuti file od ribe
 5 g/kg
 
 Mekušci i rakovi, smrznuti i duboko smrznuti
 5 g/kg
 
 
 
E 468 
 
Natrijeva karboksi metil celuloza Prerađeni proizvodi od krumpira (uključujući smrznuti,duboko smrznuti, ohlađeni i osušeni prerađeni proizvodi) i djelomično prženi smrznuti i duboko smrznuti krumpiri
Mazive masti osim maslaca
Maslac od kiselog vrhnja
Konzervisani proizvodi od tvrdokožaca
Sprejevi od emulzije na bazi vode, za oblaganje tepsija za pečenje
Napici iz automata ili sličnog načina pripreme na bazi kave
Arome
Dodaci hrani u čvrstom stanju 5 g/kg


5 g/kg
2 g/kg
1 g/kg

30 g/kg


2 g/l


40 g/kg
30 g/kg 
E 431 
 Polioksietilen (40) stearat 
 (pro memoria)
Vino u skladu sa propisima16 kojim se odobrava nuđenje ili namjena za direktnu ljudsku potrošnju određenih uvezenih vina koja su mogla biti podvrgnuta enološkoj ocjeni a koja nisu uređena našim nacionalnim propisima 
E 353 
 Metavinska kiselina 
 Vino u skladu sa posebnim propisima o vinu, likerima od vina, pjenušavom vinu i njihovim pravilnicima19 
 
 Made wine 
 100 mg/l 
 
E 355 E 356 E 357 
 Adipinska kiselina
Natrijev adipat
Kalijev adipat Punila i preljevi za fine pekarske proizvode
 2 g/kg 
 
Suhe mješavine za deserte, u prahu
Deserti nalik na žele
Deserti sa okusom voća
Instant u prahu za pripravu pića u domaćinstvu
1 g/kg
6 g/kg
1 g/kg
10 g/l
izraženo kao adipinska kiselina
E 363 
 Jantarna kiselina 
 Deserti 
 6 g/kg 
 
Juhe i bujoni 
 5 g/kg 
 
Napitci u prahu koji se pripremaju za upotrebu dodatkom vode ili tekućine
 3 g/l 
 

 
E 385 
 Kalcijevdinatrijev etilen diamin tetra-acetat (Kalcijev dinatrijev EDTA) 
 Emulgirani umaci
Mahunarke, mahunasti plodovi, gljive i artičoke u konzervama ili staklenkama
Rakovi i mekušci u konzervama ili staklenkama
Riba u konzervama ili staklenkama
Masni namazi definirani posebnim propisom23 u Prilogu I dio BiC s udjelom masti od 41% ili manje
Smrznuti i duboko smrznuti rakovi
Libamáj, egészben és tömbben 75 mg/kg
250 mg/kg75 mg/kg

75 mg/kg

100 mg/kg75 mg/kg

250 mg/kg
E 405 
 Propan-1, 2-diol alginat 
 Masne emulzije
Fini pekarski proizvodi
Punila, preljevi i ukrasi za fine pekarske proizvode i deserte
Slastice, bomboni na bazi šećera
Osvježavajuće bezalkoholno piće koje se konzumira u smrznutom stanju
Snack proizvodi na bazi žitarica i krumpira
Umaci
Pivo
Guma za žvakanje
Proizvodi od voća i povrća
Bezalkoholna aromatizirana pića
Emulgirani likeri
Dijetalna hrana za posebne medicinske namjene3 g/kg
2 g/kg
5 g/kg


1,5 g/kg

3 g/kg


3 g/kg

8 g/kg
100 mg/l
5 g/kg
5 g/kg
300 mg/l

10 g/l
1.2 g/kg
 Hrana za posebne prehrambene potrebe, posebnog sastava namijenjena kao zamjena za cjelodnevni obrok ili pojedinačni obrok
Dijetetski dodaci hrani
Jabukovača osim cidre bouché 
1 g/kg
100 mg/l
E 416 
 Karaja guma 
 Snack proizvodi na bazi žitarica i krumpira
Preljevi na jezgričastom voću
Punila, preljevi i ukrasi za fine pekarske proizvode
Deserti
Emulgirani umaci
Likeri na bazi jaja
Dijetetski dodaci hrani
Guma za žvakanje 5 g/kg

10 g/kg

5 g/kg

6 g/kg
10 g/kg
10 g/l
quantum satis
5 g/kg 
 Arome 
 50 g/kg 
 
E 420


E 421
E 953
E 965


E 966
E 967 
 Sorbitol
(i) Sorbitol
(ii) Sorbitol sirup
Manitol
Isomalt
Maltitol
(i) Maltitol
(ii) Maltitol sirup
Laktitol
Ksilitol Hrana, općenito (osim pića i one hrane u koju se ne smiju dodavati aditivi)
Smrznuta i duboko smrznuta neprerađena riba, rakovi, mekušci i cefalopodi
Likeri quantum satis
(za sve namjene osim zaslađivanja) 
E 968
 Eritritol
 Hrana, općenito (osim pića i one hrane u koju se ne smiju dodavati aditivi prema članku 38. ovog Pravilnika)
Smrznuta i duboko smrznuta neprerađena riba, rakovi, mekušci i cefalopodi
Likeriquantum satis
quantum satis


quantum satis
(za sve namjene osim zaslađivanja)
E 432


E 433


E 434E 435


E 436 Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)
Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)
Polioksietilen sorbitan
monopalmitat (polisorbat 40)
Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)
Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)Fini pekarski proizvodi
Masne emulzije za pečenje
Zamjene ili proizvodi slični mlijeku i vrhnju
Osvježavajuće bezalkoholno piće koje se konzumira u smrznutom stanju
Sladoledi
Slastice, bomboni na osnovi šećera
Emulgirani umaci
Juhe
Gume za žvakanje
Dijetetski dodaci hrani
Dijetetska hrana za posebne medicinske namjene
Hrana za posebne prehrambene potrebe, posebnog sastava namjenjena kao zamjena za cjelodnevni obrok ili
pojedinačni obrok
Arome, osim tekuće arome dima i aroma na bazi začinskih oleoresina(6)
Hrana koja sadrži tekuću aromu dima i aromu na bazi začinskih oleosmola3 g/kg
10 g/kg
5 g/kg

1 g/kg


3 g/kg
1 g/kg

5 g/kg
1 g/kg
5 g/kg
quantum satis
1 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji

10 g/kg


1 g/kg 
 
E 442 
 Amonijeva sol fosfatidne kiseline 
 Proizvodi od kakaa i čokolade prema posebnim propisima uključujući punila istih15
 10 g/kg 
 
 Slastice, bomboni na bazi kakaa i čokolade 
 10 g/kg 
 
E 444 
 Saharoza acetat isobutirat 
 Bezalkoholna aromatizirana mutna pića 
 300 mg/l 
 
 Aromatizirana mutna alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola 
 300 mg/l 
 
E 445 
 Glicerolni esteri smola drveta 
 Bezalkoholna aromatizirana mutna pića
 100 mg/l 
 
 Površinska obrada citrusnog voća
Mutna jaka alkoholna pića u skladu sa posebnim pravilnicima
Mutna alkoholna pića koja sadrže manje od 15 vol. % alkohola 50 mg/kg

100 mg/l


100 mg/l 
E 473

E 474 Sahrozni esteri masnih kiselina
SaharogliceridiKava tekuća u limenci
Toplinski obrađeni proizvodi od mesa

Emulgirane masti za pečenje
Fini pekarski proizvodi
Zamjene za vrhnje s biljnim mastima
Osvježavajuće bezalkoholno piće koje se konzumira u smrznutom stanju
Slastice, bomboni na bazi šećera
Deserti
Umaci
Juhe i bujoni
Svježe voće, površinska obrada
Bezalkoholna pića na bazi anisa
Bezalkoholna pića od kokosa i badema
Alkoholni napitci (osim vina i piva)
Instant proizvodi za tople napitke
Pića na mliječnoj bazi
Dijetetski dodaci hrani
Dijetetska hrana za posebne medicinske namjene
Hrana za posebne prehrambene potrebe, posebnog sastava namjenjena kao zamjena za cjelodnevni obrok ili pojedinačni obrok
Žvakaća guma


Zamjene za vrhnje
Vrhnje obrađeno postupkom sterilizacije i vrhnje obrađeno ostupkom sterilizacije sa smanjenim udjelom masnoće1 g/l
5 g/kg (izraženo na masnoću)
10 g/kg

10 g/kg
20 g/kg

5 g/kg


5 g/kg

5 g/kg
10 g/kg
2 g/kg
quantum satis

5 g/l

5 g/l

5 g/l

10 g/l

5 g/l
quantum satis
5 g/kg

5 g/kg
10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji
5 g/kg
5 g/kg 
 
E 475 
 Poliglicerolski esteri masnih kiselina 
 Fini pekarski proizvodi
Emulgirani likeri
Proizvodi od jaja
Zamjene za vrhnje na bazi biljnih masti
Guma za žvakanje
Masne emulzije
Zamjene ili proizvodi slični mlijeku i vrhnju
Slastice, bomboni na osnovi šećera 10 g/kg
5 g/l
1 g/kg
0,5 g/kg

5 g/kg
5 g/kg
5 g/kg

2 g/kg 
 Deserti
Dijetetski dodaci hrani
Dijetetska hrana za posebne medicinske namjene
Hrana za posebne prehrambene potrebe, posebnog sastava namjenjena kao zamjena za cjelodnevni obrok ili pojedinačni obrok
Žitarice za doručak tipa granole 2 g/kg
quantum satis
5 g/kg


10 g/kg 
E 476 
 Poliglicerol poliricinoleat 
 Namazi na bazi masti koji imaju sadržaj masti od 41% ili manje u skladu s posebnim propisom23
Slični proizvodi za mazanje koji sadrže manje od 10% masti
Preljevi
Slastice, bomboni na osnovi kakaa, uključujući čokoladu 4 g/kg4 g/kg


4 g/kg
5 g/kg 
E 477 
 Propan-1,2-diolski esteri masnih kiselina 
 Fini pekarski proizvodi
Emulgirane masnoće za pečenje
Zamjene za vrhnje na bazi biljnih masti
Zamjene ili proizvodi slični mlijeku i vrhnju
Sladoledi i smrznuti proizvodi tog tipa
Slastice, bomboni na osnovi šećera
Deserti
Tučeni preljevi za deserte osim vrhnja
Dijetetska hrana za posebne medicinske namjene
Hrana za posebne prehrambene potrebe, posebnog sastava namjenjena kao zamjena za cjelodnevni obrok ili
pojedinačni obrok5 g/kg
10 g/kg

5 g/kg

1 g/kg

3 g/kg

5 g/kg

5 g/kg
30 g/kg

1 g/kg 
E 479b 
 Termički oksidizirano sojino ulje sa mono- i digliceridima masnih kiselina 
 Emulgirane masnoće za pečenje(prženje)
 5 g/kg 
 
E 481

E 482 Natrijev stearoil-2-laktilat
Kalcijev stearoil-2-laktilat
 Fini pekarski proizvodi

Riža za brzo kuhanje
Žitarice za doručak
Emulgirani likeri
Alkoholna pića s manje od 15% vol. alkohola
Snack proizvodi na bazi žitarica
Guma za žvakanje
Emulgirane masnoće
Deserti
Slastice, bomboni na osnovi šećera
Zamjene za vrhnje na bazi biljnih masti
Snack proizvodi na bazi žitarica i krumpira
Mljeveni i usitnjeni konzervirani mesni proizvodi 5 g/kg

4 g/kg
5 g/kg
8 g/l
8 g/l

2 g/kg

2 g/kg
10 g/kg
5 g/kg
5 g/kg

3 g/kg

5 g/kg

4 g/kg 
 
 
 Instant proizvodi za pripravu toplih napitaka
Dijetetska hrana za posebne medicinske namjene
Hrana za posebne prehrambene potrebe, posebnog sastava namjenjena kao zamjena za cjelodnevni obrok ili pojedinačni obrok
Kruh (osim onih vrsta kod kojih nije dozvoljeno)
Mostarda di frutta 2 g/l

2 g/kg

 
 
3 g/kg
 
2 g/kg
pojedinačno ili u kombinaciji 
E 483 
 Stearil tartrat 
 Pekarski proizvodi (osim onih vrsta kruha kod kojih nije dozvoljeno)
Deserti 4 g/kg


5 g/kg 
E 491

E 492
E 493

E 494
E 495 Sorbitan monostearat
Sorbitan tristearat
Sorbitan monolaurat
Sorbitan monooleat
Sorbitan monopalmitat
 
 
 Fini pekarski proizvodi
Preljevi i posipi za fine pekarske proizvode
Žele, marmelada
Emulgirane masnoće
Zamjene za vrhnje na bazi biljnih masti
Zamjene ili proizvodi slični mlijeku i vrhnju
Tekući koncentrati čaja i tekući koncentrati voćnih i biljnih čajeva
Sladoledi i smrznuti proizvodi tog tipa
Deserti
Slastice, bomboni na osnovi šećera
Slastice, bomboni na osnovi kakaa, uključujući čokoladu
Emulgurini umaci
Dijetetski dodaci hrani
Kvasac za pečenje
Guma za žvakanje
Dijetetska hrana za posebne medicinske namjene10g/kg
5 g/kg

25 mg/kg(1)
10g/kg
5 g/kg

5 g/kg

0,5 g/l


0,5 g/kg

5 g/kg
5 g/kg

10 g/kg(2)


5 g/kg
quantum satis quantum satis
5 g/kg
5 g/kg
 Hrana za posebne prehrambene potrebe, posebnog sastava namjenjena kao zamjena za cjelodnevni obrok ili pojedinačni obrok
(pro memoria)
Vino u skladu sa propisimakojim se odobrava nuđenje ili namjena za direktnu ljudsku potrošnju određenih uvezenih vina koja su mogla biti podvrgnuta enološkoj ocjeni a koja nisu uređena našim nacionalnim propisima16


Pojedinačno ili u kombinaciji
 
E 512 
 Kositreni (II) klorid 
 Bijele šparoge u limenkama ili staklenkama 
 25 mg/kg kao Sn
 
E 520
E 521

E 522

E 523Aluminijev sulfat
Aluminijev natrijev sulfat
Aluminijev kalijev sulfat
Aluminijev amonijev sulfat 


Bjelanjak

Kandirano, kristalizirano i glazirano voće i povrće 30 mg/kg


200 mg/kg

Pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao aluminij 
 
E 541 
 Natrijev aluminijev fosfat, kiseli 
 Fini pekarski proizvodi (samo pogačice i »prhka« tijesta) 
 1 g/kg izraženo kao aluminij
 
E 535
E 536
E 538 Natrijev ferocijanid
Kalijev ferocijanid
Kalcijev ferocijanidSol i njegove zamjene 
 Pojedinačno ili u kombinaciji, 20 mg/ kg kao anhidrirani kalijev ferocijanid 
 
E 551
E 552 
E553aE553b E 554

E 555

E 556

E 559 Silicij dioksid
Kalcijev silikat
(i) Magnezijev silikat
(ii) Magnezijev trisilikat (3)
Talk(3)
Natrijev aluminij silikat
Kalijev aluminij silikat
Kalcijev aluminij silikat
Aluminijev silikat (Kaolin)Arome

Hrana u prahu (uključujući šećere)


Sol i njegove zamjene
Dijetetski dodaci hrani

Hrana u obliku pastila i pastila s vanjskim slojem


Rezani ili ribani tvrdi, polutvrdi i topljeni sir
Rezane ili ribane zamjene za sir i zamjene za topljeni sir
Guma za žvakanje
Riža
Kobasice (samo površinska obrada)
Začini
Slatkiši osim čokolade (samo površinska obrada)
Proizvodi za podmazivanje posuda za prženje 50 g/kg

10 g/kg10 g/kg
quantum satis

quantum satis10 g/kg
quantum satis(4)


30 g/kg
quantum satis

30 g/kg
E 579

E 585 Željezni (II) glukonat
Željezni (II) laktat Crne fermentirane masline 
 150 mg/kg as Fe 
 
E 620

E 621

E 622 Glutaminska kiselina
Mononatrijev glutaminat
Monokalijev glutaminat Hrana općenito (osim one kod koje nije dopuštena uporaba aditiva) iz članka 37. 
 10 g/kg
pojedinačno ili u kombinaciji
E 623

E 624

E 625 Kalcijev diglutaminat
Monoamonijev glutaminat
Magnezijev diglutaminat Začini i kondimenti
 quantum satis 
 
E 626
E 627
E 628
E 629
E 630
E 631
E 632
E 633
E 634

E 635 Guanilna kiselina
Dinatrijev guanilat
Dikalijev guanilat
Kalcijev guanilat
Inozinska kiselina
Dinatrijev inozinat
Dikalijev inozinat
Kalcijev inozinat
Kalcijevi 5’-ribonukleotidi
Dinatrijvi 5’-ribonukleotidi
 Hrana općenito (osim one kod koje nije dopuštena uporaba aditiva)

Začini i kondimenti500 mg/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao guanilna kiselina
quantum satis 
E 900 
 Dimetil polisiloksan 
 Džem, žele i marmalade kako je to određeno posebnim pravilnicima14 i slični voćni namazi, uključujući niskokalorične proizvode
Juhe i bujoni
Ulja i masti za prženje
Slastice, bomboni (osim čokolade)
Bezalkoholna aromatizirana pića
Sok od ananasa
Voće i povrće u limenkama i staklenkama
Guma za žvakanje
(pro memoria)
Vino u skladu sa propisima kojim se odobrava nuđenje ili namjena za direktnu ljudsku potrošnju određenih uvezenih vina koja su mogla biti podvrgnuta enološkoj ocjeni a koja nisu uređena našim nacionalnim propisima16
Sod…Saft
Tijesta
Jabukovača osim cidre bouché
Arome 10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg

10 mg/l

10 mg/l
10 mg/kg

100 mg/kg


10 mg/l
10 mg/kg
10 mg/l

10 mg/kg
E 901

E 902
E 904Pčelinji vosak, bijeli i žuti
Kandelila vosak
ŠelakKao tvari za glaziranje samo za:
Slastice, bombone (uključujući čokoladu)
Male fine pekarske proizvode obložene čokoladom
Grickalice
Jezgričasto voće
Zrna kave 

quantum satis 
 
Dijetetski dodaci hrani
 
 
Svježe citrus voće, dinje, jabuke i kruške (samo površinsku obrada) 
 quantum satis 
 
   
 Breskve i ananas (samo površinska obrada) 
 quantum satis
 
E 903 
 Karnauba vosak 
 Kao sredstva za glaziranje samo za:
Slastice, bomboni (uključujući čokoladu)Mali fini pekarski proizvodi obloženi čokoladom
Grickalice
Jezgričasto voće
Zrna kave
Dijetetski dodaci hrani
Svježe citrus voće, dinje, jabuke kruške, breskve i ananas (samo površinska obrada)500 mg/kg

1 200 mg/kg (samo za gumu za žvakanje)

200 mg/kg

200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg
200 mg/kg 
E 905 
 Mikrokristalični vosak 
 Površinska obrada:
Slastice, bombone (osim čokolade)
Žvakaća guma
Dinje, papaja, mango i avokado quantum satis 
 
E 912

E 914 Esteri montanske kiseline
Oksidirani polietilenski vosak Svježe citrus voće (samo površinska obrada)
Svježa dinja, mango, popaja, avokado i ananas (samo površinska obrada) quantum satis


quantum satis 
E 927b 
 Karbamid (Urea) 
 Guma za žvakanje bez dodanog šećera 
 30 g/kg 
 
E 950
 
E 951
E 957Acesulfam-K
 
Aspartam
TaumarinGume za žvakanje sa dodanim šećerima


Aromatizirana bezalkoholna pića
Deserti-mliječni i nemliječni
 800 g/kg
 
2500 mg/kg
10 mg/kg (samo kao pojačivač arome) (5)
 
0,5 mg/l
 
5 mg/kg (samo kao pojačivač arome)
E 959
 Neohesperidin DC
 Gume za žvakanje sa dodanim šećerima
Namazi na bazi masti uskladu s posebnim propisom23
Proizvodi od mesa


Voćni želei
Biljni proteini150 mg/kg(5)

5 mg/kg

5 mg/kg (samo kao pojačivač arome)
E 999 
 Ekstrakt Quillai-e 
 Aromatizirana bezalkoholna pića 
 200 mg/l
računato na suhu tvar 
 Jabukovača osim cidre bouché 
 200 mg/l
računato na suhu tvar 
E 1201
E 1202 Polivinil pirolidon
Polivinil polipirolidon Dijetetski dodaci hrani u obliku pastila i obloženih pastila 
 quantum satis 
 
E 1505 
 Trietil citrat 
 Bjelanjak u prahu 
 quantum satis 
 
E 1518 
 Gliceril triacetat (triacetin) 
 Guma za žvakanje 
 quantum satis
 
E 459 
 Beta-ciklodekstrin 
 Hrana u obliku pastila i obloženih pastila
 quantum satis 
 
 Arome u:
– kapsuliranim aromatiziranim čajevima i aromatiziranim instant pićima u prahu500 mg/l 
 
 – aromatiziranim grickalicama 
 1 g/kg u hrani na gotov proizvod ili pripremljen po uputi proizvođača 
 
E 425 
 Konjak (7)
(i) Konjak guma
(ii) Konjak glukomananHrana općenito (osim kod koje se aditivi ne smiju dodavati i slastice bomboni od želea uključujući mini posudice od želea)
 10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji 
 
E 650 

 Cinkov acetat 
 Žvakaća guma
 1 000 mg/kg 
 
E 943a E 943b E 944 
 Butan
Izo-butan
Propan Potisni plin za sprej za ulja (samo za profesionalnu upotrebu)
Emulzije na bazi vode u spreju quantum satis 
 
E 907


 
E 1505 E 1517 

E 1518

E 1520Hidrogenirani poli-1-decen
 
Trietil citrat
Glicerilni diacetat (diacetin)
Glicerilni triacetat (triacetin)
Propan-1,2-diol (propilen glikol) Tvar za glaziranje za slastice, bombone na bazi šećera i sušeno voće
Arome 2 g/kg
 
 
3 g/kg iz svih izvora u gotovoj hrani ili pripremljenoj prema uputi proizvođača.
Kod napitaka, uz izuzetak kremastih likera, najveća NGK za E 1520 je 1 g/l. 
E 1519 
 Benzilni alkohol 
 Arome za
– likere, aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele od vina
— slastice i bombone na bazi šećera uključujući čokoladu i fine pekarske proizvode 100 mg/l
250 mg/kg iz svih izvora u gotovoj hrani ili pripremljenoj prema uputi proizvođača.
E 426
 Hemiceluloza iz soje
 Napitci na osnovi mlijeka, za prodaju na malo
Dopuna prehrani prema prosebnim propisima
Emulgirani umaci
Pakirani fini pekarski proizvodi, za prodaju na malo
Pakirani gotovi orijentalni rezanci, za prodaju na malo
Pakirana gotova riža, za prodaju na malo
Pakirani proizvodi od prerađenog krumpira i riže (uključujući smrznute, duboko smrznute, rashlađene i sušene prerađene proizvode), za prodaju na malo
Dehidrirani, koncentrirani, smrznuti i duboko smrznuti proizvodi iz jaja
Žele slatkiši, izuzev žele bombona 5 g/l

1,5 g/l

30 g/l
10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg

10 g/kg 
 
 
10 g/kg


 
10 g/kg

 
E 1204
 Pululan 
 Dopuna prehrani prema posebnim propisima u obliku kapsula i tableta
 quantum satis
 
Mali slatkiši za osvježavanje daha u obliku listića
 quantum satis
 
E 1452
 Aluminijev oktenilsukcinat škrob
 Vitaminski pripravci u kapsulama u dopunama prehrani prema posebnim propisima 
 35 g/kg u dopunama prehrani
 

 
(1) Samo E 493.
(2) Samo E 492.
(3) Bez azbesta.
(4) Samo E 553b. 
(5) Ako se E 950,E 951,E 957 i E 959 upotrebljavaju u gumama za žvakanje u kombinaciji, maksimalna količina svakog aditiva se smanjuje proporcionalno
(6) Začinske oleosmole su određene kao ekstrakti začina iz kojih je ispareno ektrakciono otapalo, ostavljajući mješavinu hlapivog ulja i smolastih tvari iz začina.
(7) Ove tvari ne mogu se koristiti u proizvodnji dehidrirane hrane koja je namijenjena za direktno unošenje u organizam zbog mogućih posljedica rehidracije pri unosu u organizam.
Članak 49.
Lista 10. DOZVOLJENA OTAPALA I NOSAČI ZA ADITIVE:
Napomena:
U listi nisu navedene:
1. Tvari koje mogu služiti kao otapala i nosači a smatraju se hranom;
2. Tvari koje su navedene u članu 4. ovoga Pravilnika;
3. Aditivi koji primarno imaju funkciju kiseline ili regulatora kiselosti, kao što su citratna kiselina i amonij hidroksid.
 
E broj 
 Naziv 
 Ograničena upotreba 
 
E 1520 
 Propan-1,2-diol (propilen glikol) 
 Bojila, emulgatori, antioksidansi i enzimi (maksimalno 1 g/kg u hrani) 
 
E 422
E 420
E 421
E 953
E 965
E 966
E 967
E 968Glicerol
Sorbitol
Manitol
Izomalt
Maltitol
Laktitol
Ksilitol
Eritritol 
E 400
E 401
E 402
E 403
E 404 Alginska kiselina
Natrijev alginat
Kalijev alginat
Amonijev alginat
Kalcijev alginat 
E 405
E 406
E 407
E 410
E 412
E 413
E 414
E 415
E 440 Propan-1,2-diol alginat
Agar
Karagenan
Karuba guma
Guar guma
Tragakant
Guma arabika
Ksantan guma
Pektini 
E 432

E 433

E 434

E 435

E 436 Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)
Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)
Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)
Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)
Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65) Tvari protiv pjenjenja 
 
E 442 
 Amonijeva sol fosfatidne kiseline 
 Antioksidansi 
 
E 460

E 461
E 462
E 463
E 464
E 465 Celuloza (mikrokristalična ili u prahu)
Metil celuloza
Etil celuloza
Hidroksipropil celuloza
Hidroksipropil metil celuloza
Etil metil celuloza 
E 466 
 Natrijeva karboksi metil celuloza (Karboksi metil celuloza)
 
E 322
E 432
E 433
E 434
E 435
E 436
E 470b
E 471

E 472a

E 472c

E 472e

E 473
E 475

E 491
E 492
E 493
E 494
E 495 Lecitini
Polisorbat 20
Polisorbat 80
Polisorbat 40
Polisorbat 60
Polisorbat 65
Magnezijeve soli masnih kiselina
Mono– i digliceridi masnih kiselina
Ester octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
Ester limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
Ester vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
Saharozni esteri masnih kiselina
Poliglicerolski esteri masnih kiselina
Sorbitan monostearat
Sorbitan tristearat
Sorbitan monolaurat
Sorbitan monooleat
Sorbitan monopalmitatBojila i antioksidansi topljivi u mastima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bojila i tvari protiv pjenjenja 
E 1404
E 1410
E 1412
E 1413
E 1414
E 1420
E 1422
E 1440
E 1442
E 1450 Oksidirani škrob
Monoškrobni fosfat
Diškrobni fosfat esterificirani
Diškrobni fosfat fosfatizirani
Diškrobni fosfat acetilirani
Acetilirani škrob
Acetilirani diškrobni adipat
Hidroksi propil škrob
Hidroksi propil diškrobni fosfat
Natrijev oktenil jantarat škrob 
E 170
E 263
E 331
E 332
E 341
E 501
E 504
E 508
E 509
E 511
E 514
E 515
E 516
E 517 Kalcijevi karbonati
Kalcijevi acetat
Natrijevi citrati
Kalijevi citrati
Kalcijevi fosfati
Kalijevi karbonati
Magnezijevi karbonati
Kalijev klorid
Kalcijev klorid
Magnezijev klorid
Natrijev sulfat
Kalijev sulfat
Kalcijev sulfat
Amonijev sulfat 
E 577
E 640
E 1505
E 1518 Kalijev glukonat
Glicin i njegova natrijeva sol
Trietil citrat
Gliceril triacetat (triacetin) 
E 551
E 552 Silicijev dioksid
Kalcijev silikat Emulgatori i bojila, maksimum 5%
Za E 551: u E 171 titanijev dioksid i E 172 željezni oksidi i hidroksidi (maksimalno 90% u odnosu na pigment) 
E 553b
E 558
E 559 Talk
Bentonit
Aluminijev silikat (Kaolin) Bojila, maksimum 5% 
 
E 901 
 Pčelinji vosak
 Bojila 
 
E 1200 
 Polidekstroza 
 
E 1201
E 1202 Polivinil pirolidon
Polivinil polipirolidon Tvari za zaslađivanje ili sladila 
 
E 322
E 432
E 433
E 434
E 435
E 436
E 470a

E 471

E 491
E 492
E 493
E 494
E 495
E 570
E 900 Lecitini
Polisorbat 20
Polisorbat 80
Polisorbat 40
Polisorbat 60
Polisorbat 65
Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina
Mono i digliceridi masnih kiselina
Sorbitan monostearat
Sorbitan tristearat
Sorbitan monolaurat
Sorbitan monooleat
Sorbitan monopalmitat
Masne kiseline
Dimetilpolisiloksan Tvari za glaziranje voća 
 
 Polietilenglikol 6000 
 Zaslađivač ili sladilo
 
E 425 
 Konjak
(i) Konjak-guma
(ii) Konjak-glukomanan 
E 459 
 Beta-ciklodekstrin 
 1 g/kg 
 
E 1451 
 Acetilirani oksidirani škrob 
 
E 468 
 Umrežena Na-karboksimetil celuloza
Umrežena celulozna guma Tvari za zaslađivanje ili sladila
 
E 469 
 Enzimski hidrolizirana karboksi metil celuloza 
 
E 555 
 Kalijev aluminijev silikat 
 U E 171 titanij dioksid i E 172 željezni oksidi i hidroksidi (maksimum 90% u odnosu na pigment) 
 

 
Članak 50.
Lista 11. ADITIVI DOZVOLJENI ZA UPOTREBU U HRANI ZA ZDRAVU DOJENČAD I MALU DJECU:
Napomena
Pripravci i prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za dojenčad i malu djecu mogu sadržavati E 414 (gumu akaciju, gumu arabiku) i E 551 (silicij dioksid) kao rezultat dodatka prehrambenih pripravaka koje ne sadrže više od 150 g/kg E 414 i 10 g/kg E 551, kao i E 421 (manitol) kada se upotrebljava kao nosač za vitamin B12 (najmanje jedan udio vitamina B12 na 1 000 dijelova manitola). Prenesena količina E 414 (carry over) u proizvod spreman za konzumiranje ne smije biti veća od 10 mg/kg.
Pripravci i hrana za odvikavanje od dojenja za dojenčad i malu djecu može sadržavati E 1450 (natrijev oktenil jantarat škrob) kao rezultat dodatka vitaminskih pripravaka ili pripravaka polinezasićenih masnih kiselina. Prenesena količina E 1450 u proizvod spreman za konzumiranje ne smije biti veća od 100 mg/kg kod vitaminskih pripravaka i 1 000 mg/kg kod pripravaka polinezasićenih masnih kiselina.
Pripravci i hrana za odvikavanje od dojenja za dojenčad i malu djecu može sadržavati E 301 (natrijev askorbat), u quantum satis količini u preljevima prehrambenih pripravaka koji sadrže polinezasićene masne kiseline. Prenesena količina E 301 u gotov proizvod spreman za konzumiranje ne smije biti veća od 75 mg/l.
Navedene najveće dopuštene količine odnose se na hranu koja je spremna za konzumaciju i pripremljenu na osnovi uputa proizvođača.
a) Aditivi dozvoljeni u pripravcima za zdravu dojenčad i malu djecu
Napomena
1. Za proizvodnju acidofilnog mlijeka, mogu se koristiti nepatogene kulture koje proizvode ne-patogenu L(+)-mliječnu kiselinu.
2. Ako se hrani dodaje više od jedne od sljedećih supstanci E 322, E 471, E 472c i E 473, najveća dopuštena količina određena za tu hranu za svaku od tih supstanci umanjuje se za odgovarajući udio koliko je prisutno druge supstance u toj hrani.
 
E broj 
 Naziv 
 Najveća dopuštena količina 
 
E 270

E 330
E 338 Mliječna kiselina (samo L(+)– forma)
Limunska kiselina
Fosforna kiselina quantum satis

quantum satis
U skladu sa ograničenjima određenim posebnim propisima za pripravke za dojenčad i pripravke za malu djecu*24
E 306

E 307
E 308
E 309 Mješavina tokoferola –koncentrirana
Alfa-tokoferol
Gama-tokoferol
Delta-tokoferol 10 mg/l pojedinačno ili u kombinaciji 
 
E 322
E 471 Lecitini
Mono– i digliceridi masnih kiselina 1 g/l
4 g/l 
E 304 
 L-askorbil palmitat 
 10 mg/l 
 
E 331
E 332 Natrijevi citrati
Kalijevi citrati 2 g/l *
pojedinačno ili kombinaciji24
E 339
E 340 Natrijevi fosfati
Kalijevi fosfati 1g/l izraženo kao P2O5 *
pojedinačno ili kombinaciji24
E 412 
 Guar guma 
 1 g/l, gdje tekući proizvod sadrži djelimično hidrolizirane bjelančevine24 
 
E 472 c 
 Ester limunske kiseline mono-i diglicerida masnih kiselina 
 7.5 g/l u prahu
9 g/l u tekućem stanju gdje proizvod sadrži djelimično hidrolizirane bjelančevine, peptide ili amino kiseline24 
E 473 
 Saharozni esteri masnih kiselina 
 120 mg/l u proizvodima koji sadrže hidrolizirane bjelančevine, peptide ili amino kiseline 
 

 
b) Aditivi dozvoljeni u pripravcima namjenjenim nakon dojenja za zdravu dojenčad i malu djecu
Napomena:
1. Za proizvodnju acidifilnog mlijeka, mogu se koristiti mikrobiološke kulture koje proizvode ne-patogenu L(+)-mliječnu kiselinu.
2. Ako se hrani dodaje više od jednog od sljedećih aditiva E 322, E 471, E 472c i E 473 največa dopuštena količina određena za tu hranu za svaki od tih aditiva umanjuje se za odgovarajući udio drugog aditiva u toj hrani.
3. Ako se hrani dodaje više od jednog od sljedećih aditiva E 407, E 410 i E 412 največa dopuštena količina određena za tu hranu za svaki od tih aditiva umanjuje se za odgovarajući udio drugog aditiva u toj hrani.
 
E broj 
 Naziv 
 Najveća dopuštena količina 
 
E 270

E 330 Mliječna kiselina (samo L(+) – forma)
Limunska kiselina quantum satis
 
quantum satis 
E 306

E 307
E 308
E 309
E 338 Mješavina tokoferola – koncentrirana
Alfa-tokoferol
Gama-tokoferol
Delta-tokoferol
Fosforna kiselina 10 mg/l pojedinačno ili u kombinacijiU skladu sa ograničenjima određenim posebnim propisima za pripravke za dojenčad i pripravke za malu djecu24
E 440 
 Pektini 
 5 g/l samo u kiselim pripravcima nakon dojenja 
 
E 322
E 471 Lecitini
Mono– i digliceridi masnih kiselina 1 g/l
4 g/l 
E 407
E 410
E 412 Karagenan
Karuba guma
Guar guma 0,3 g/l
1 g/l
1 g/l 
E 304 
 L-askorbil palmitat 
 10 mg/l 
 
E 331
E 332 Natrijevi citrati
Kalijevi citrati 2 g/l
Pojedinačno ili u kombinaciji24 
E 339
E 340 Natrijevi fosfati
Kalijevi fosfati 1g/l izraženo kao P2O5
Pojedinačno ili u kombinaciji24
E 472 c 
 Esteri limunske kiseline mono-i diglicerida masnih kiselina 
 7.5 g/l prodavan u prahu
9 g/l u tekućem stanju gdje proizvodi sadrži djelomično hidrolizirane bjelančevine, peptide ili amino kiseline24
E 473 
 Saharozni esteri masnih kiselina
 120 mg/l u proizvodima koji sadrže hidrolizirane bjelančevine, peptide ili amino kiseline 
 

 
c) Aditivi dozvoljeni za hranu za odvikavanje od dojenja za zdravu dojenčad i malu djecu
 
E broj 
 Naziv 
 Hrana 
 Najveća dopuštena količina 
 
E 170
E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 296
E 325
E 326
E 327
E 330
E 331
E 332
E 333
E 507
E 524
E 525
E 526 Kalcijevi karbonati
Octena kiselina
Kalijev acetat
Natrijevi acetati
Kalcijev acetat
Mliječna kiselina (*)
Jabučna kiselina (*)
Natrijev laktat (*)
Kalijev laktat (*)
Kalcijev laktat (*)
Limunska kiselina
Natrijevi citrati
Kalijevi citrati
Kalcijevi citrati
Kloridna kiselina
Natrijev hidroksid
Kalijev hidroksid
Kalcijev hidroksidHrana za odvikavanje od dojenja (prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana)
 quantum satis (samo za prilagođavanje kiselosti ili lužnatosti hrane) 
 
 E 500
E 501
E 503 Natrijevi karbonati
Kalijevi karbonati
Amonijevi karbonatiHrana za odvikavanje od dojenja
 quantum satis (samo kao tvari za rahljenje tijesta) 
 
E 300

E 301
E 302 L-askorbinska kiselina
Natrijev L-askorbat
Kalcijev L-askorbat
 

Napitci na bazi voća i povrća, sokovi i hrana malu djecu
Hrana na bazi žitarica koja sadrži masti uključujući biskvite i dvopekPojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao askorbinska kiselina
0.3 g/kg


0.2 g/kg 
E 304
E 306

E 307
E 308
E 309 L-askorbil palmitat
Mješavina tokoferola konc.
Alfa-tokoferol
Gama-tokoferol
Delta-tokoferolŽitarice koje sadrže masti, biskviti, dvopek i hrana za malu djecu 
 0.1 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji
 
E 338 
 Fosforna kiselina 
 Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana
 1g/kg kao P2O5 (samo za prilagođavanje kiselosti ili lužnatosti hrane)
 
E 339
E 340
E 341 Natrijevi fosfati
Kalijevi fosfati
Kalcijevi fosfati Žitarice 
 1g/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao P2O5
 
E 322 
 Lecitini 
 Biskviti i dvopek
Hrana na bazi žitarica Dječja hrana10 g/kg 
 
E 471

E 472a


E 472b


E 472c Mono- i digliceridi masnih kiselina
Ester octene kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
Ester mliječne kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
Ester limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina
Biskviti i dvopek
Hrana na bazi žitarica
Dječja hrana
5 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji
 
E 400
E 401
E 402
E 404 Alginska kiselina
Natrijev alginat
Kalijev alginat
Kalcijev alginat Deserti
Pudinzi 0.5 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji
 
E 410
E 412
E 414 Karuba guma
Guar guma
Guma arabika Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana
 10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji
 
E 415
E 440 Ksantan guma
Pektini Hrana na bazi žitarica bez glutena 
 20 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji
 
E 551 
 Silicijev dioksid 
 Sušene žitarice 
 2 g/kg 
 
E 334
E 335
E 336
E 354
E 450a E 575 Vinska kiselina (*)
Natrijev tartrat (*)
Kalijev tartrat (*)
Kalcijev tartrat (*)
Dinatrijev difosfat
Glukono-delta-lakton Biskviti i dvopek
 5 g/kg kao ostatak 
 
E 1404 E 1410 E 1412 E 1413 

E 1414 

 
E 1420 E 1422 

E 1450 
 Oksidirani škrob
Monoškrobni fosfat
Diškrobni fosfat
Diškrobni fosfat fosfatirani
Diškrobni fosfat acetilirani
Acetilirani škrob
Acetilirani diškrobni adipat
Natrijev oktenil jantarat škrobPrerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana
 50 g/kg 
 
E 333 
 Kalcijevi citrati 
 U proizvodima na bazi voća s malim sadržajem šećera 
 quantum satis 
 
E 341 
 Trikalcijev fosfat 
 U desertima na bazi voća 
 1g/kg kao P2O5
 
E 1451 
 Acetilni oksidirani škrob 
 Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana
 50 g/kg 
 

 
(*) Samo L(+)– forma.
d) Aditivi dozvoljeni u dijetetskoj hrani za dojenčad i malu djecu za posebnu medicinsku namjenu kako je to uređeno posebnim pravilnicima
Primjenjuju se tablice a) do c) iz Liste 11.
 
E broj 
 Naziv 
 Najveća dopuštena količina
 Posebni uvjeti 
 
E 401 
 Natrijev alginat 
 1 g/l
 Od četiri mjeseca pa nadalje u posebnim prehrambenim proizvodima s prilagođenim sastavom, koji je potreban za metaboličke poremećaje i za opće hranjenje na cijevčicu 
 
E 405 
 Propan 1,2-diol alginat 
 200 mg/l
 Od 12 mjeseci pa nadalje u posebnim dijetama namijenjenim za malu djecu koja nemaju toleranciju na kravlje mlijeko ili imaju urođene poremećaje metabolizma
 
E 410 
 Karuba guma 
 10 g/l
 Od rođenja pa nadalje u proizvodima za smanjenje gastro-ezofagealni refluksa 
 
E 412 
 Guar guma 
 10 g/l
 Od rođenja pa nadalje u proizvodima u tekućim pripravcima koji sadrže hidrolizirane bjelančevine, peptide ili amino kiseline a u skladu sa uvjetima utvrđenim u posebnim propisima o pripravcima za dojenčad i formulama za malu djecu24
 
E 415 
 Ksantan guma 
 1.2 g/l
 Od rođenja pa nadalje u proizvodima na bazi amino kiselina ili peptida za bolesnike koji imaju probleme sa ograničenjima gastro-intestinskog trakta, lošom asimilacijom bjelančevina ili urođene greške u metabolizmu
 
E 440 
 Pektini 
 10 g/l
 Od rođenja pa nadalje u proizvodima koji se koriste u slučajevima gastro-intestinskih poremećaja 
 
E 466 
 Natrijeva karboksi metil celuloza 
 10 g/l ili kg
 Od rođenja pa nadalje u proizvodima za metaboličke poremećaje koji se reguliraju prehranom 
 
E 471 
 Mono-i digliceridi masnih kiselina
 5 g/l
 Od rođenja pa nadalje u posebnim dijetama, posebno onim gdje nema bjelančevina 
 
E 472c 
 Ester limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina 
 7.5 g/l u prahu
9 g/l u tekućoj smjesi Od rođenja pa nadalje 
 
E 473
 Saharozni esteri masnih kiselina
 120 mg/l
 Proizvodi koji sadrže hidrolizirane proteine, peptide i aminokiseline
 
E 1450 
 Natrijev oktenil jantarat škrob 
 20 g/l
 U pripravcima za dojenčad i pripravcima za malu djecu 
 

 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 51.
Prilozi I. i II. sastavni su dio ovoga Pravilnika. Prilog I. otisnit je uz ovaj Pravilnik a Prilog II. nalazi se na web-stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (http:// www.mzss.hr).
Članak 52.
Subjekti u poslovanju s hranom koju posluju s hranom koja u sebi sadrži aditive, moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. ožujka 2009. godine.
Hrana koja u sebi sadrži aditive i koja je stavljena na tržište prije 31. ožujka 2009. godine, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja, ako je stavljena na tržište sukladno Pravilniku o prehrambenim aditivima (»Narodne novine« broj 174/04).
Članak 53.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode (»Službeni list SFRJ« broj 39/89) i Pravilnik o prehrambenim aditivima (»Narodne novine« broj 174/04).
Članak 54.
Posebni propis iz članka 19. podstavka 2., članka 20., 21., 45., 48. i 49. donijet će se do kraja rujna 2008. godine.
Članak 55.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obajve u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 9. stavak 3. i članka 12. stavak2. ovog Pravilnika koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Klasa: 011-02/08-01/41
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 30. lipnja 2008.
Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.
PRILOG I.
LISTA DOZVOLJENIH ADITIVA
E broj 
 Naziv aditiva
 Osnovno tehnološko – funkcionalno djelovanje
 
E100 
 Kurkumin
 bojilo
 
E101 
 Riboflavin (ii) Riboflavin-5’-phosphate
 bojilo
 
E102 
 Tartazan
 bojilo
 
E104 
 Quinoline Yellow
 bojilo
 
E110 
 Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S
 bojilo
 
E120 
 Cochineal, Carminic acid, Karmin
 bojilo
 
E122 
 Azorubin, Karmoisin
 bojilo
 
E123 
 Amarant
 bojilo
 
E124 
 Ponceau 4R, Cochineal Red A
 bojilo
 
E127 
 Eritrozin
 bojilo
 
E129 
 Allura Red AC
 bojilo
 
E131 
 Patent Blue V
 bojilo
 
E132 
 Indigotine, Indigo carmine
 bojilo
 
E133 
 Brilliant Blue FCF
 bojilo
 
E140 
 Chlorophylis and Chlorophyllins: (i) Chlorophylls (ii) Chlorophyllins
 bojilo
 
E141 
 Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins (i) Copper complexes of chlorophylls (ii) Copper complexes of chlorophyllins
 bojilo
 
E142 
 Greens S
 bojilo
 
E150a 
 Karamel 
 bojilo
 
E150b 
 Alkalno – sulfitni karamel 
 bojilo
 
E150c 
 Amonijev karamel
 bojilo
 
E150d 
 Sulfitno-amonijev karamel 
 bojilo
 
E151 
 Brilliant Black BN, Black PN
 bojilo
 
E153 
 Biljni ugljen
 bojilo
 
E154 
 Brown FK
 bojilo
 
E155 
 Brown HT
 bojilo
 
E160a 
 Karoteni: (i) Mješavina karotena (ii) Beta– karoten
 bojilo
 
E160b 
 Anato, biksin, norbiksin
 bojilo
 
E160c 
 Oleorezin paprike, Kapsantin, Kapsorubin 
 bojilo
 
E160d 
 Likopen
 bojilo
 
E160e 
 Beta-apo-8’-carotenal (C 30)
 bojilo
 
E160f 
 Etihyl ester of beta-apo-8’-carotenic acid (C 30)
 bojilo
 
E161b 
 Lutein
 bojilo
 
E161g 
 Ksantaksantin
 bojilo
 
E162 
 Crvena boja iz cikle, betanin
 bojilo
 
E163 
 Antocijani 
 bojilo
 
E170 
 Kalcijevi karbonati
 bojilo
 
E171 
 Titanov dioksid
 bojilo
 
E172 
 Željezni oksidi i hidroksidi
 bojilo
 
E173 
 Aluminij
 bojilo
 
E174 
 Srebro
 bojilo
 
E175 
 Zlato
 bojilo
 
E180 
 Litholrubine BK
 bojilo
 
E200 
 Sorbinska kiselina
 konzervans
 
E202 
 Kalijev sorbat
 konzervans
 
E203 
 Kalcijev sorbat 
 konzervans
 
E210 
 Benzojeva kiselina 
 konzervans
 
E211 
 Natrijev benzoat
 konzervans
 
E212 
 Kalijev benzoat
 konzervans
 
E213 
 Kalcijev benzoat
 konzervans
 
E214 
 Etil p-hidroksbenzoat 
 konzervans
 
E215 
 Natrijev etil p-hidroksbenzoat
 konzervans
 
E218 
 Metil p-hidroksbenzoat
 konzervans
 
E219 
 Natrijev metil p-hidroksbenzoat
 konzervans
 
E220 
 Sumporni dioksid
 konzervans
 
E221 
 Natrijev sulfit
 konzervans
 
E222 
 Natrijev hidrogen sulfit 
 konzervans
 
E223 
 Natrijev metabisulfit
 konzervans
 
E224 
 Kalijev metabisulfit 
 konzervans
 
E226 
 Kalcijev sulfit 
 konzervans
 
E227 
 Kalcijev hidrogen sulfit
 konzervans
 
E228 
 Kalijev hidrogen sulfit
 konzervans
 
E234 
 Nizin
 konzervans
 
E235 
 Natamicin
 konzervans
 
E242 
 Dimetil dikarbonat
 konzervans
 
E249
 Kalijev nitrit
 konzervans
 
E250 
 Natrijev nitrit
 konzervans
 
E251 
 Natrijev nitrat
 konzervans
 
E252 
 Kalijev nitrat
 konzervans
 
E260 
 Octena kiselina 
 konzervans
 
E261 
 Kalijev acetat
 regulator kiselosti
 
E262 
 Natrijevi acetati (i) Natrijev acetat (ii) Natrijev hidrogen acetat (Natrijev diacetat)
 regulatro kiselosti
 
E263 
 Kalcijev acetat 
 regulator kiselosti
 
E270 
 Mliječna kiselina 
 regulator kiselosti
 
E280 
 Propionska kiselina
 konzervans
 
E281 
 Natrijev propionat
 konzervans
 
E282 
 Kalcijev propionat
 konzervans
 
E283 
 Kalijev propionat
 konzervans
 
E284 
 Borna kiselina
 konzervans
 
E285 
 Natrijev tetraborat (borax) 
 konzervans
 
E290 
 Ugljični dioksid
 potrisni plin
 
E296 
 Jabučna kiselina 
 regulator kiselosti
 
E297 
 Fumarna kiselina 
 regulatro kiselosti
 
E300 
 Askorbinska kiselina 
 antioksidans
 
E301 
 Natrijev askorbat
 antioksidans
 
E302 
 Kalcijev askorbat 
 antioksidans
 
E304 
 Masni esteri askorbinske kiseline (i) Askorbil palmitat (ii) Askorbil stearat 
 antioksidans
 
E306 
 Mješavina tokoferola obogačena 
 antioksidans
 
E307 
 Alfa-tokoferol
 antioksidans
 
E308 
 Gama-tokoferol
 antioksidans
 
E309 
 Delta-tokoferol
 antioksidans
 
E310 
 Propil galat
 antioksidans
 
E311 
 Octil galat
 antioksidans
 
E312 
 Dodecil galat
 antioksidans
 
E315 
 Izoaskorbinska kiselina 
 antioksidans
 
E316 
 Natrijev izoaskorbat 
 antioksidans
 
E319
 Tercijalni butil hidrokinon (TBHQ)
 antioksidans
 
E320 
 Butilirani hidroksianisol (BHA)
 antioksidans
 
E321 
 Butilirani hidrokitoluen (BHT)
 antioksidans
 
E322 
 Lecitini 
 antioksidans
 
E325 
 Natrijev laktat 
 antioksidans
 
E326 
 Kalijev laktat 
 antioksidans
 
E327 
 Kalcijev laktat 
 regulator kiselosti
 
E330 
 Limunska kiselina 
 regulator kiselosti
 
E331 
 Natrijevi citrati (i) Mononatrijev citrat (ii) Dinatrijev citrat (iii) Trinatrijev citrat 
 regulator kiselosti
 
E332 
 Kalijevi citrati citrates (i) Monokalijev citrat (ii) Trikalijev citrat
 regulator kiselosti
 
E333 
 Kalcijevi citrati (i) Monokalcijev citrat (ii) Dikalcijev citrat (iii) Trikalcijev citrat 
 regulator kiselosti
 
E334 
 Vinska kiselina (L(+)-)
 regulator kiselosti
 
E335 
 Natrijevi tartrati (i) Mononatrijevi tartrat (ii) Dinatrijev tartrat
 stabilizator
 
E336 
 Kalijev tartrati (i) Monokalijev tartrat (ii) Dikalijev tartrat
 regulator kiselosti
 
E337 
 Natrijev kalijev tartrat 
 regulator kiselosti
 
E338 
 Fosforna kiselina 
 regulator kiselosti
 
E339 
 Natrijevi fosfati (i) Mononatrijev fosfat (ii) Dinatrijev fosfat (iii) Trinatrijev fosfat
 regulator kiselosti
 
E340 
 Kalijevi fosfati (i) Monokalijev fosfat (ii) Dikalijev fosfat (iii) Trikalijev fosfat 
 regulator kiselosti
 
E341 
 Kalcijevi fosfati (i) Monokalcijev fosfat (ii) Dikalcijev fosfat (iii) Trikalcijev fosfat 
 regulator kiselosti
 
E343 
 Magnezijevi fosfati (i) monomagnezijev fosfat (ii) Dimagnezijev fosfat 
 regulator kiselosti
 
E350 
 Natrijevi malati (i) Natrijev malat (ii) natrijev hidrogen malat 
 regulator kiselosti
 
E351 
 Kalijev malat 
 regulator kiselosti
 
E352 
 Kalcijevi malati (i) Kalcijev malat (ii) Kalcijev hidrogen malat 
 regulator kiselosti
 
E353 
 Metavinska kiselina 
 regulator kiselosti
 
E354 
 Kalcijev tartrat 
 regulator kiselosti
 
E355 
 Adipinska kiselina 
 regulator kiselosti
 
E356 
 Natrijev adipat 
 regulator kiselosti
 
E357 
 Kalijev adipat 
 regulator kiselosti
 
E363 
 Jantarna kiselina 
 regulator kiselosti
 
E380 
 Triamonijev citrat
 regulator kiselosti
 
E385 
 Kalcijev dinatrijev etilen diamine tetraacetat (Kalcijev dinatrijev EDTA)
 regulator kiselosti
 
E400 
 Alginska kiselina 
 zgušnjivač
 
E401 
 Natrijev alginat 
 zgušnjivač
 
E402 
 Kalijev alginat 
 zgušnjivač
 
E403 
 Amonijev alginat 
 zgušnjivač
 
E404 
 Kalcijev alginat 
 zgušnjivač
 
E405 
 Propan-1,2-diol alginat 
 zgušnjivač
 
E406 
 Agar
 zgušnjivač
 
E407 
 Karagenan
 zgušnjivač
 
E407a 
 Pročišćena morska alga eucheuma (PES) 
 zgušnjivač
 
E410 
 Brašno sjemenke rogača 
 zgušnjivač
 
E412 
 Guar guma
 zgušnjivač
 
E413 
 Tragakant 
 zgušnjivač
 
E414 
 Akacia guma (guma arabika)
 zgušnjivač
 
E415 
 Ksantan guma
 zgušnjivač
 
E416 
 Karaja guma
 zgušnjivač
 
E417 
 Tara guma
 zgušnjivač
 
E418 
 Gellan guma
 zgušnjivač
 
E420 
 Sorbitol (i) Sorbitol (ii) Sorbitol sirup
 tvar za zaslađivanje
 
E421 
 Manitol
 tvar za zaslađivanje
 
E422 
 Glicerol
 tvar za zaslađivanje
 
E425 
 Konjac (i) Konjac guma (ii) Konjac glukomanan 
 zgušnjivač
 
E426
 Hemiceluloza iz soje 
 zgušnjivač
 
E431 
 Polioksietilen (40) stearat
 emulgator
 
E432 
 Polioksietilen sorbitan monolaurate
(polisorbat 20)emulgator
 
E433 
 Polioksietilen sorbitan monooleat
(polisorbat 80)emulgator
 
E434 
 Polioksietilen sorbitan monopalmitat
(polisorbate 40)emulgator
 
E435 
 Polioksietilen sorbitan monostearat
(polysorbat 60)emulgator
 
E436 
 Polioksietilen sorbitan tristearat
(polisorbate 65)emulgator
 
E440 
 Pektini (i) pektin (ii) amidirani pectin
 zgušnjivač
 
E442 
 Amnijeva sol fosfatidne kiseline 
 emulgator
 
E444 
 Saharoza acetat izobutirat 
 emulgator
 
E445 
 Glicerolni esteri smola drveta 
 emulgator
 
E450 
 Difosfati (i) Dinatrijev difosfat (ii) natrijev difosfat (iii) Tetranatrijev difosfat (iv) Dikalijev difosfat (v) Tetrakalijev difosfat (vi) Dikalcijev difosfat (vii) Kalcijev dihidrogen difosfat 
 emulgator
 
E451 
 Tripolifosfati (i) Pentanatrijev trifosfat (ii) Pentakalijev trifosfat (iii)
 regulator kiselosti
 
E452 
 Polifosfati (i) Natrijevi polifosfati (ii) Kalijevi polifosfati (iii) Natrijev kalcijev polifosfat (iv) Kalcijevi polifosfati 
 emulgator
 
E459 
 Beta-ciklodekstrin 
 zgušnjivač
 
E460 
 Celulosa (i) Mikrokristalinična celuloza (ii) Celuloza u prahu 
 emulgator
 
E461 
 Metil celulosa
 zgušnjivač
 
E462
 Etil celuloza 
 zgušnjivač
 
E463 
 Hidroksipropil celuloza 
 zgušnjivač
 
E464 
 Hidroksipropil metil celuloza
 zgušnjivač
 
E465 
 Etil metil celuloza 
 zgušnjivač
 
E466 
 Karboksi metil celuloza, Na carboksi metil celuloza 
 zgušnjivač
 
E468 
 Umrežena Na-metil celuloza 
 zgušnjivač
 
E469 
 Enzimatski hidrolizirana karboksimetil celuloza 
 zgušnjivač
 
E470a 
 Natrijeva, kalijeva i kalcijeva sol masnih kiselina 
 emulgator
 
E470b 
 Magnezijeva sol masnih kiselina 
 emulgator
 
E471 
 Mono– i digliceridi masnih kiselina 
 emulgator
 
E472a 
 Ester octene kiseline mono i diglicerida masnih kiselina 
 emulgator
 
E472b 
 Ester mliječne kiseline mono i diglicerida masnih kiselina
 emulgator
 
E472c 
 Ester limunske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina
 emulgator
 
E472d 
 Ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina
 emulgator
 
E472e 
 Mono- i diacetil ester vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina 
 emulgator
 
E472f 
 Smjesa estera octene i vinske kiseline mono i diglicerida masnih kiselina 
 emulgator
 
E473 
 Saharozni ester masnih kiselina 
 emulgator
 
E474 
 Saharogliceridi 
 emulgator
 
E475 
 Poliglicerolni ester masnih kiselina 
 emulgator
 
E476 
 Poliglicerol poliricinoleat 
 emulgator
 
E477 
 Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina 
 emulgator
 
E479b 
 Tremooksidirano sojino ulje s mono i digliceridima masnih kiselina 
 emulgator
 
E481 
 Natrijev stearoil-2-laktilat 
 emulgator
 
E482 
 Kalcijev stearoil-2-laktilat
 emulgator
 
E483 
 Stearil tartrat
 tvar za tretiranje brašna
 
E491 
 Sorbitan monostearat
 emulgator
 
E492 
 Sorbitan tristearat
 emulgator
 
E493 
 Sorbitan monolaurat
 emulgator
 
E494 
 Sorbitan monooleat
 emulgator
 
E495 
 Sorbitan monopalmitat
 emulgator
 
E500 
 Natrijevi karbonati (i) Natrijev karbonat (ii) Natrijev hidrokikarbonat (iii) Natrijev sekuikarbonat 
 regulator kiselosti
 
E501 
 Kalijevi karbonati (i) Kalijev karbonat (ii) Kalijev hidrogen karbonat 
 regulator kiselosti
 
E503 
 Amonijevi karbonati (i) Amonijev karbonat (ii) Amonijev hidrogen karbonat 
 regulator kiselosti
 
E504 
 Magnezijevi karbonati (i) Magnezijev karbonat (ii) Magnezijev hidrogen karbonat 
 regulator kiselosti
 
E507 
 Kloridna kiselina 
 regulator kiselosti
 
E508 
 Kalijev klorid 
 tvar za želiranje
 
E509 
 Kalcijev klorid 
 učvrščivač
 
E511 
 Magnezijev klorid 
 učvršćivač
 
E512 
 Kositar (II) klorid 
 antioksidans
 
E513 
 Sulfatna kiselina 
 regulator kiselosti
 
E514 
 Natrijevi sulfati (i) Natrijev sulfat (ii) Natrijev hidrogen sulfat 
 regulator kiselosti
 
E515 
 Kalijevi sulfati (i) kalijev sulfat (ii) Kalijev hidrogen sulfat
 regulator kiselosti
 
E516 
 Kalcijev sulfat 
 tvar za tretiranje brašna
 
E517 
 Amonijev sulfat 
 tvar za tretiranje brašna
 
E520 
 Aluminijev sulfat 
 tvar za tretiranje brašna
 
E521 
 Aluminijev natrijev sulfat 
 tvar za tretiranje brašna
 
E522 
 Aluminijev kalijev sulft 
 regulator kiselosti
 
E523 
 Aluminijev amonijev sulfat 
 stabilizator
 
E524 
 Natrijev hidroksid 
 regulator kiselosti
 
E525 
 Kalijev hidroksid 
 regulator kiselosti
 
E526 
 Kalcijev hidrokid 
 regulator kiselosti
 
E527 
 Amonijev hidroksid 
 regulator kiselosti
 
E528 
 Magnezijev hidroksid 
 regulator kiselosti
 
E529 
 Kalcijev oksid 
 regulator kiselosti
 
E530 
 Magnezijev oksid 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E535 
 Natrijev ferocijanid 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E536 
 Kalijev ferocijanid 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E538 
 Kalcijev ferocijanid 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E541 
 Natrijev aluminijev fosfat, kiseli 
 regulator kiselosti
 
E551 
 Silicijev dioksid 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E552 
 Kalcijev silikat 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E553a 
 (i) Magnezijev silikat (ii) Magnezijev trisilikat 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E553b 
 Talk
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E554 
 Natrijev aluminijev sili
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E555 
 Kalijev aluminijev silikat
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E556 
 Kalcijev aluminijev silikat
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E558 
 Bentonit 
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E559 
 Aluminijev silikat (Kaolin)
 tvar za spječavanje zgrudnjavanja
 
E570 
 Stearinska kiselina 
 stabilizator
 
E574 
 Glukonska kiselina 
 regulator kiselosti
 
E575 
 Glukono-delta-lakton
 regulator kiselosti
 
E576 
 Natrijev glukonat 
 stabilizator
 
E577 
 Kalijev glukonat
 stabilizator
 
E578 
 Kalcijev glukonat
 regulator kiselosti
 
E579 
 Željezni (II) glukonat
 stabilizator
 
E585 
 Željezni (II) laktat 
 stabilizator
 
E586
 4-heksil rezorcinol
 stabilizator
 
E620 
 Glutaminska kiselina 
 pojačivač okusa (arome?)
 
E621 
 Mononatrijev glutaminat
 pojačivač okusa
 
E622 
 Monokalijev glutaminat
 pojačivač okusa
 
E623 
 Kalcijev diglutaminat
 pojačivač okusa
 
E624 
 Monoamonijev glutaminat 
 pojačivač okusa
 
E625 
 Magnezijev diglutaminat 
 pojačivač okusa
 
E 626
 Guanilna kiselina 
 pojačivač okusa
 
E627 
 Dinatrijev guanilate
 pojačivač okusa
 
E628 
 Dikalijev guanilate
 pojačivač okusa
 
E629 
 Kalcijev guanilat 
 pojačivač okusa
 
E630 
 Inozinska kiselina 
 pojačivač okusa
 
E631 
 Dinatrijev inosinat
 pojačivač okusa
 
E632 
 Dikalijev inosinat
 pojačivač okusa
 
E633 
 Kalcijev inosinat
 pojačivač okusa
 
E634 
 Kalcijev 5’-ribonukleotidi 
 pojačivač okusa
 
E635 
 Dinatriejvi 5’-ribonukleotidi 
 pojačivač okusa
 
E640 
 Glicin and njegova natrijeva sol 
 pojačivač okusa
 
E650
 Cink acetat 
 regulator kiselosti
 
E900 
 Dimetil poliksiloksan
 stabilizator
 
E901 
 Pčelinji vosak, bijeli i žuti 
 tvari za poliranje
 
E902 
 Kandelila vosak 
 tvari za poliranje
 
E903 
 Karnauba vosak 
 tvari za poliranje
 
E904 
 Šelak
 tvari za poliranje
 
E905 
 Mikrokristalični vosak 
 tvari za poliranje
 
E907 
 Hidrogenirani poli-1-decen 
 tvari za poliranje
 
E912 
 Ester montanske kiseline 
 tvari za poliranje
 
E914 
 Oksidirani polietilenski vosak 
 tvari za poliranje
 
E920 
 L-Cistein
 tvar za trertiranje brašna
 
E927b 
 Karbamid 
 tvar za trertiranje brašna
 
E938 
 Argon
 potisni plin
 
E939 
 Helij
 potisni plin
 
E941 
 Dušik 
 potisni plin
 
E942 
 Dušikov oksid 
 potisni plin
 
E943a
 Butan 
 potisni plin
 
E943b
 Izobutan 
 potisni plin
 
E944
 Propan
 potisni plin
 
E948 
 Kisik 
 potisni plin
 
E949
 Vodik 
 potisni plin
 
E950 
 Acesulfam K
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E951 
 Aspartam
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E952 
 Ciklaminska kiselina i njezine Na i Ca soli 
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E953 
 Izomalt
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E954 
 Saharin i njegove Na, K i Ca soli 
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E955 
 Sukraloza 
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E957 
 Taumatin
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E959 
 Neohesperidin DC
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E962 
 Sol aspartama-acesulfama 
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E965 
 Maltitol (i) Maltitol (ii) Maltitol sirup 
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E966 
 Laktitol
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E967 
 Ksilitol
 tvari za zaslađivanje -sladila
 
E968
 Eritritol
 tvari za zaslađivanje –sladila
 
E999 
 Quillaia ekstrakt 
 stabilizator
 
E1103 
 Invertaza 
 stabilizator
 
E1105 
 Lisozim
 konzervans
 
E1200 
 Polidekstroza 
 povečivać volumana
 
E1201 
 Polivinilpirolidon
 stabilizator
 
E1202 
 Polivinilpolipirolidon
 stabilizator
 
E1204
 Pululam
 tvar za sprječavanje zgrudnjavanja
 
E1404 
 Oksidirani škrob 
 modificirani škrob
 
E1410 
 Monoškrob fosfat 
 modificirani škrob
 
E1412 
 Diškrob fosfat 
 modificirani škrob
 
E1413 
 Diškrob fosfat fosfatizirani 
 modificirani škrob
 
E1414 
 Diškrob fosfat acetilirani 
 modificirani škrob
 
E1420 
 Acetilirani škrob 
 modificirani škrob
 
E1422 
 Acetilirani diškrob adipat 
 modificirani škrob
 
E1440 
 Hidroksi propil škrob 
 modificirani škrob
 
E1442 
 Hidroksi propil diškrob fosfat 
 modificirani škrob
 
E1450 
 Natrijev oktenil jantarat škrob 
 modificirani škrob
 
E1451 
 Acetilirani oksidirani škrob 
 modificirani škrob
 
E 1452
 Aluminijev oktenil sukcinat škrob
 modificirani škrob
 
E1505 
 Trietil citrat 
 stabilizator
 
E1517 
 Gliceril diacetat (diacetin) 
 tvar za zadržavanje vlage
 
E1518 
 Gliceril triacetat (triacetin)
 tvar za zadržavanje vlage
 
E1519 
 Benzilni alkohol 
 tvar za zadržavanje vlage
 
E1520 
 Propan-1,2-diol (propilen glicerol) 
 tvar za zadržavanje vlage
 

 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom - Narodne novine br.: 138 / 2008
Pravilnik o pregledu šumskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi - Narodne novine br.: 91 / 2009
Pravilnik o prehrambenim aditivima - Narodne novine br.: 173 / 2004
Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama - Narodne novine br.: 17 / 2009
Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama - Narodne novine br.: 72 / 2009
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...