# Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu


  

Narodne novine br.: 79 - Datum: 26.11.1992. - Interni ID: 19922086


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
Na temelju članka 13. stavka 3, članka 22. stavka 3, članka 26. stavka 3. članka 28. stavka 5, članka 34. stavka 6, i članka 73. Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 69/92), ministar unutarnjih poslova donosi 
PRAVILNIK 
o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu 
Članak 1. 
Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i izgled obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja, odobrenja za nabavku oružja. oružnih listova, potvrde o prijavljenom oružju i dozvole za nošenje oružja, sadržaj i izgled obrazaca evidencije o podnijetim zahtjevima i izdanim odobrenjima za nabavku oružja, izdanim oružnim listovima, potvrdama o prijavljenom oružju i dozvolama za nošenje oružja. oružju i streljivu nabavljenom za obavljanje svoje djelatnosti odnosno zaštitu imovine, davanju tog oružja i streljiva na korištenje, proizvedenom oružju, nabavljenom i prodanom oružju i streljivu, popravljenom i prepravljenom oružju te o ustupljenom oružju i utrošenom streljivu na civilnom strelištu, sadržaj evidencije o sakupljenom oružju te način vođenja propisanih evidencija. 
Članak 2. 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja podnosi se na obrascu 1 u Policijskoj upravi ili Policijskoj stanici prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. 
Obrazac 1 veličine je 210 x 297 mm. 
Članak 3. 
Odobrenje za nabavku oružja izdaje se na obrascu 2. Obrazac 2 veličine je 210 x 297 mm, označen je serijskim brojem i izdaje se u tri primjerka, od kojih je prvi bijele boje, drugi svijetlocrvene, a treći žute boje. 
Članak 4. 
Poduzeća i radnje ovlaštene za promet oružja i streljiva (u daljnjem tekstu: ovlašteni trgovac oružjem) kod kojih je oružje nabavljeno unose u obrazac 2 podatke o nabavljenom oružju i ovjeravaju ga, a potom prvi primjerak obrasca 2 vraćaju kupcu, drugi dostavljaju policijskoj upravi koja ga je izdala, a treći zadržavaju. 
U slučaju nabavke već registriranog oružja obrazac 2 ovjerava policijska uprava kod koje je oružje registrirano i prvi primjerak vraća kupcu, drugi primjerak zadržava, a treći vraća fizičkoj ili pravnoj osobi koja oružje prodaje ili predaje, te obavljaju poništavanje upisa podataka o registriranom oružju (odjava). 
Policijska uprava kod koje je oružje registrirano izvijestit će o prodaji ili predaji tog oružja policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavku oružja. 
Članak 5. 
Zahtjev za registraciju oružja podnosi se na obrascu 3. Obrazac 3 veličine je 290 x 297 mm. 
Članak 6. 
Građanima se radi držanja oružja izdaje oružni list za držanje oružja (obrazac 4). 
Obrazac 4 je svijetložute boje, pravokutnog je oblika i trodjelan je. Kad je razvijen veličine je 222 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otiskane šest stranica; od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. 
Članak 7. 
Građanima se radi držanja i nošenja oružja izdaje oružni list za držanje i nošenje oružja (obrazac 5). 
Obrazac 5 je svijetlozelene boje, pravokutnog je oblika i trodjelan je. Kad je razvijen veličine je 222 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otiskane šest stranica. od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. 
Članak 8. 
U slučaju sukorisništva izdaje se posebno oružni list sukorisniku oružja u koji se, osim podataka o vlasniku, upisuju i podaci o sukorisniku. 
U slučaju iz stavka 1. ovog članka u oružni list vlasnika oružja na "stranici za bilješke i ovjeru nadležnog tljela" upisuju se podaci o sukorisniku (JMBG, ime i prezime i registarski broj). 
Članak 9. 
Građanima se radi držanja oružja kao uspomene izdaje oružni list za držanje oružja kao uspomene (obrazac 6). 
Obrazac 6 veličine je 210 x 297 mm i označen je serijskim brojem. 
Članak 10. 
Za oružje za koje postoji obaveza prijavljivanja izdaje se potvrda o prijavljenom oružju (obrazac 7). 
Obrazac 7 je svijetloplave boje, pravokutnog je oblika i trodjelan je. Kad je razvijen veličine je 222 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otiskane šest stranica. od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem. 
Članak 11. 
Državnim tijelima, poduzećima, organizacijama i drugim pravnim osobama (u daljnjem tekstu "pravne osobe") radi držanja oružja izdaje se odobrenje za držanje oružja (obrazac 8). 
Obrazac je veličine je 210 x 297 mm i označen je serijskim brojem. 
Članak 12. 
Za oružje koje pravne osobe daju na korištenje djelatnicima koji obavljaju poslove zaštite imovine izdaje se dozvola za nošenje oružja, (obrazac 9). 
Obrazac 9 je bijele boje, pravokutnog je oblika i dvodjelan je. Kad je razvijen veličine je 148 x 105 mm, a kad je presavijen 74 x 105 mm i ima otiskane četiri stranice, od kojih su 1 i 4 stranica označene serijskim brojem. 
Članak 13. 
Policijska uprava vodi slijedeće evidencije: 
1. registar podnijetih zahtjeva i izdanih odobrenja za nabavku oružja (obrazac 10); 
2. registar izdanih oružnih listova odobrenja za držanje oružja i potvrda o prijavljenom oružju (obrazac 11); 
3. registar izdanih dozvola za nošenje oružja (obrazac 12): 
4. registar oduzetog, nadenog i predanog oružja (obrazac 13). 
Članak 14. 
Pravne osobe koje su nabavile oružje i streljivo radi obavljanja svoje djelatnosti odnosno zaštite imovine vode evidenciju o nabavljenom oružju i streljivu na obrascu 14. 
Pravne osobe hoje raspolažu većom količinom oružja i streljiva mogu evidenciju o nabavljenom oružju i evidenciju o nabaljenom streljivu voditi posebno. 
Članak 15. 
Pravne osobe iz članka 13. ovog pravilnika kojima je izdano odobrenje za držanje oružja vode evidenciju o oružju i streljivu datom na korištenje na obrascu 15. 
Poduzeće ovlašteno za proizvodnju oružja vodi evidenciju o proizvedenom oružju na obrascu 16. a o isporučenom oružju na obrascu 17. 
Članak 17. 
Poduzeća ili radnje ovlaštene za promet oružja i streljiva uz evidenciju iz članka 14. ovog pravilnika vode i evidencije o: 
- prodatom oružju (obrazac 18); 
- prodatom streljivu (obrazac 19): 
Članak 18. 
Poduzeće ili radnja ovlaštena za popravljanje i prepravljanje oružja vodi evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju na obrascu 20. 
Članak 19. 
Poduzeća i radnje ovlaštene za vođenje civilnog strelišta evidenciju o nabavljenom oružju i streljivu vode na obrascu 14. evidenciju o ustupljenom oružju na korištenje na obrascu 15, a evidenciju o utrošenom streljivu na obrascu 19. 
Članak 20. 
Evidencija o sakupljenom oružju sadrži: redni broj, vrstu oružja, marku, tvornički broj. kalibar i rubriku za uspomene. 
Članak 21. 
Evidencije propisane ovim pravilnikom vode se u knjigama ili na sustavu za automatsku obradu podataka, odnosno pomoću računala uz obavezu ispisivanja i na papiru (listama). 
Ako se evidencije propisane ovim pravilnikom vode pomoću računala slobodni se listovi moraju uvezati na kraju kalendarske godine: 
Knjige evidencije propisane ovim pravilnikom moraju biti ukoričene u tvrdom povezu i numeriranim stranicama. 
Upis u knjigu evidencije obavlja se tintom ili kemijskom olovkom. U slučaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upišane riječi tako da ostane čitljivo, a novi upis unosi iznad precrtanog. Novi upis u evidencijama propisanim člankom 13. ovog pravilnika ovjerava svojim potpisom službena osobe, a u evidencijama propisanim člankom 14. do 20. ovog pravilnika odgovorna osoba. 
Članak 22. 
Evidencije propisane člankom 13. stavak 1. točke 1. i 4. i člankom 14. do 19.ovog pravilnika vode se za svaku kalendarsku godinu. posebno. Istekom kalendarske godine evidencije propisane člankom 13. stavak 1. točke 1. i 4. ovog pravilnika zaključuju se i ovjeravaju pečatom nadležne policijske uprave i potpisom službene osobe, a evidencije propisane člankom 14. do 20. ovog pravilnika pečatom pravne osobe i potpisom odgovorne osobe. Vođenje evidencije za sljedeću godinu započinje na prvoj slobodnoj stranici knjige evidencije. 
Evidencije propisane člankom 14. do 19. ovog pravilnika, osim evidencije o oružju i streljivu datom na korištenje koja se čuva godinu dana, čuvaju se trajno. 
Članak 23. 
Obrasci propisani ovim pravilnikom (1 do 20) tiskani su uz dvaj pravilnik i čine njegov sastavni dio. 
Članak 24. 
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o izdavanju odobrenja za nabavljanje i držanje oružja; o smještaju i čuvanju oružja i o evidenciji prometa oružja ("Narodne novine", br. 19/75 i 42/81); Pravilnik o vrsti oružja načinu nabavljanja nošenja i čuvanja oružja, te načinu obuke u nošenju, rukovanju i upotrebi oružja za obavljanjg poslova neposredne fizičke zaštite; osim članka 14. i 15. ("Narodne novine" br.16/87) te Pravilnik o posebnim uvjetima za uređenje poslovnih prostorija za promet oružja i municije i o evidencijama prometa oružja i municije; osim članka 1. do 13. ("Narodne novine", br. 8/91). 
Članak 25. 
Ovaj pravilnik stupa, na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Broj : 511-01-43-25400/1-1992 
Zagreb. 20. studenoga 1992. 
Ministar unutarnjih poslova 
Ivan Jarnjak, v. r. Obrazac 1
__________________________________________________________________________________

POLICIJSKA UPRAVA _______________________

Br. Registra ________________


ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVKU ORUŽJA


PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA


Fizička osoba                      Pravna osoba

JMBG ____________________            Matični broj _______________________

Ime ______________________           Naziv ______________________________

Prezime __________________           _____________________________________

Datum rođenja                      Vrsta (zaokužiti odgovarajuće)
                                Državno tijelo 1
Mjesto, općina __________________            Lokalna samouprava 2
i država rođenja ________________                Streljačke organizacije 3
                                Lovačke organizacije 4
                                Poduzeća ili radnje 5
                                Ostalo 6

Prebivalište i adresa                  Djelatnost__________________________

                            Sjedište i adresa_______________________

Državljanstvo __________________

Narodnost _____________________

Zanimanje _____________________

Stručna sprema ________________

Zaposlen u __________________
            (naziv)

_______________________________
    (mjesto i adresa)                    SADRŽAJ ZAHTJEVA

Vrsta oružja _____________________________________________________


Razlozi:    Osobna sigurnost 1   Zaštita imovine 2    (zaokružiti odgovarajuće)
        Šport i rekreecija 3  Ostalo 4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obrazloženje razloga:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

U _______________________    _________________        ______________________
        mjesto             (datum)     (potpis podnositelja
                                        zahtjeva)                        Mjesto za taksu

__________________________________________________________________________________

POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA

Izdano odobrenje za nabavku oružja: radi držanja 1           radi držanja i nošenja 2

Zahtjev odbijen 1:       Zahtjev odbačen 2

Razlog odbijanja zahtjeva: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


_________________________                _______________________________
(datum rješavanja zahtjeva)                       (potpis službene osobe)

__________________________________________________________________________________Obrazac 2
____________________________________________________________________________________

REPLIBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ________________

Broj :

U ____________ ____________________
    mjesto         datum

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 69/921 Policijska uprava -_____________________________________________________ izdaje


ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA

Odobrava se: _________________________________________________________________
                        (ime i prezime - naziv)

_______________________________________________________________________________
                    (prebivalište - sjedište i adresa)

JMBG - MB ______________________________ nabavka____________________________
            (vrsta oružja)
____________________________________________________________________________________

Ovo odobrenje vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja. Odobrenje koje nije iskorišteno mora se vratiti policijskoj upravi koja ga je izdala u roku osam dana od isteka roka valjanosti.
Osoba kojoj je izdano odobrenj za nabavku oružja, mora u roku od 8 dana od dana izvršene nabavke oružja podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za unutarnje poslove za registraciju oružja.

Taksa po Tarifnom broju__________________u iznosu od. HRD neplaćena je i poništena.

                        ______________________________
    MP                       potpis službene onobe

____________________________________________________________________________________

Potvrđuje se da je navedeni na temelju ovog odobrenja danas nabavio sljedeće oružje:

Vrsta:_____________ , Marka:__________________________________________
Kalibar:_______________________- , Tvornički broj: _____________________

Oružje je nabavljeno kod:_________________________________________________________
                (naziv ovlaštenogtrgovca - prezime i ime prodavatelja oružja

____________________________________________________________________________________
                    (sjedište - prebivalište i adresa)

___________________________________________________________
(Redni broj Evidencije o prodanom oružju, odnosno Registra,
izdanih oružanih listova i odobrenje za držanjeoružja)

Identitet utvrđen uvidom u osobnu iskaznicu br.: _________________________________
                                (mjesto izdavanja)

U _____________________     _____________________  __________________________
    (mjesto)                (datum)         Potpis prodavatelja

00000000
__________________________________________________________________________________Obrazac 3
____________________________________________________________________________________

POLICIJSKA UPRAVA _____________________________

ZAHTJEV
ZA REGISTRACIJU ORUŽJA

Vrsta zahtjeva: (zaokružiti odgovarajuće)

Izdavanje:
Oružnog lista za držanje oružja 1
Oružnog lista za držanje i nošenje oružja 2
Oružnog lista za držanje oružja kao uspomene
Potvrde o prijavljenom oružju 4
Odobrenja za držanje oružja 5
Zamjena isprava 6
Promjena podataka o oružju i vlasniku 7
Odjava 8


PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

FIZIČKA OSOBA                  PRAVNA OSOBA
vlasnik l. sukorisnik 2 (zaokruži odgovarajuće)

JMBG                          Matični broj
Ime                           Naziv
Prezime
Datum rođenja                      Vrsta (zaokružiti odgovarajuće)
Mjesto, općina i                        Državno tijelo . 1
država rođenja                         Lokalna samouprava 2
                                Streljačke organizacije 3
                                Lovačke organizacije 4
Prebivalište i adresa                      Poduzeće ili radnje 5
                                Ostalo 6
                            Djelatnost
Državljanstvo                      Sjedište i adresa
Narodnost
Zanimanje
Stručna sprema
Zaposlen u ____________________
            (naziv)
_______________________________
        (mjesto i adresa)


__________________________________________________________________________________

SADRŽAJ ZAHTJEVA

Temelj registracije: (zaokružiti odgovarajuće)
Odobrenje za nabavku oružja 1
Račun, kupoprodajni ili darovni ugovor (za potvrdu o prijavljenom oružju) 2
Ostavinski postupak 3
Izjava vlasnika o davanju oružja na sukorištenje 4
Oružni list odnosno potvrda o prijavljenom oružju 5
Prijava posjedovanja oružja bez isprave (legalizacija) 6
Ovlaštenje za nošenje oružja za službene potrebe (HV) 7
Rješenje ministra unutarnjih poslova 8
Rješenje ministra obrane 9

Podaci o oružju:

vrsta oružja

marka i model

broj cijevi (komada)

kalibar:    1. cijevi
    2. cijevi
    3. cijevi - umetak

tvornički broj: oružja
        cijevi
        rezervne cijevi


U ________________   _________________    ________________________
    (mjestu)            (datum) (potpis podnositelja zahtjeva)


                    Mjesto za taksu
__________________________________________________________________________________

POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA

Broj odobrenja, rješenja, ovlaštenja, registra vlasnika oružja, datum izdavanja i naziv tijela __________________________________________________________________________________
Vrsta promjene
Zahtjev usvojen (1) Zahtjev odbijen (2) Zahtjev odbačen (3) Postupak prekinut (4) Datum registracije - promjene
Redni broj registra
Serijski broj isprave
Razlog odbijanja zahtjeva

___________________________
    potpis službene osobe
__________________________________________________________________________________Obrazac 4
____________________________________________________________________________________
PROMJENA PREBIVALIŠTA  PODACI O SUKORISNIKU ORUŽJA

Mjesto ____________________   JMBG ____________________________    REPUBLIKA HRVATSKA
Ulica__________________br. ___ Ime ______________________________
Registrirala _________________ Prezime __________________________   ORUŽNI LIST
                    Datum rođenja____________________    ZA
REGISTARSKI BROJ        Mjesto rođenja___________________    DRŽANJE ORUŽJA
1. __________________________  Prebivalište _______________________
2. __________________________  __________________________________
3. __________________________  __________________________________
Datum _____________________   Stranica za bilješke i ovjeru nadležnog

    M. P. _____________
        potpis sl. osobe

_________________________    _____________________________
    000000                 000000             000000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODACI O VLASNIKU ORUŽJA    PODACI O ORUŽJU     REGISTRIRANO BRISANO

JMBG ___________________    Vrsta ______________  Datum ________ Datum ______
Ime _______________________   Marka _____________   Broj __________
Prezime ____________________  1 Tvornički broj ______ MP           MP
Datum rođenja_____________   Kalibar ___________       ___________       ___________
Mjesto rođenja _______________                 potpis sl. osobe    potpis sl.
Prebivalište ___________________
                    Vrsta______________   Datum ________ Datum ______
                    Marka____________        Broj __________
                    2 Tvornički broj        MP           MP
Izdala _____________________  Kalibar____________       ___________       ___________
                                    potpis sl. osobe    potpis sl.
Datum izdavanja_____________  Vrsta_______________  Datum ________ Datum ______
                    Marka____________        Broj __________
                    2 Tvornički broj        MP           MP
M.P.  _______________     Kalibar____________       ___________       ___________
    potpis sl. osobe                        potpis sl. osobe    potpis sl. oso.
__________________________________________________________________________________
Obrazac 5
____________________________________________________________________________________
PROMJENA PREBIVALIŠTA  PODACI O SUKORISNIKU ORUŽJA

Mjesto ____________________   JMBG ____________________________    REPUBLIKA HRVATSKA
Ulica__________________br. ___ Ime ______________________________
Registrirala _________________ Prezime __________________________   ORUŽNI LIST
                    Datum rođenja____________________    ZA DRŽANJE I
REGISTARSKI BROJ        Mjesto rođenja___________________    NOŠENJE ORUŽJA
1. __________________________  Prebivalište _______________________
2. __________________________  __________________________________
3. __________________________  __________________________________
Datum _____________________   Stranica za bilješke i ovjeru nadležnog

    M. P. _____________
        potpis sl. osobe

_________________________    _____________________________
    000000                 000000             000000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODACI O VLASNIKU ORUŽJA    PODACI O ORUŽJU     REGISTRIRANO BRISANO

JMBG ___________________    Vrsta ______________  Datum ________ Datum ______
Ime _______________________   Marka _____________   Broj __________
Prezime ____________________  1 Tvornički broj ______ MP           MP
Datum rođenja_____________   Kalibar ___________       ___________       ___________
Mjesto rođenja _______________                 potpis sl. osobe    potpis sl.
Prebivalište ___________________
                    Vrsta______________   Datum ________ Datum ______
                    Marka____________        Broj __________
                    2 Tvornički broj        MP           MP
Izdala _____________________  Kalibar____________       ___________       ___________
                                    potpis sl. osobe    potpis sl.
Datum izdavanja_____________  Vrsta_______________  Datum ________ Datum ______
                    Marka____________        Broj __________
                    2 Tvornički broj        MP           MP
M.P.  _______________     Kalibar____________       ___________       ___________
    potpis sl. osobe                        potpis sl. osobe    potpis sl. oso.
__________________________________________________________________________________Obrazac 6
__________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ___________________ORUŽNI LIST
ZA DRŽANJE ORUŽJA KAO USPOMENE


PODACI O VLASNIKU ORUŽJA

JMBG __________________________________________

Ime _____________________________________________
Prezime __________________________________________
Datum rođenja ___________________________________
Mjesto rođenja ____________________________________
Prebivalište _______________________________________


PODACI O ORUŽJU

Vrsta _____________________________________________
Marka ____________________________________________
Tvornički broj _____________________________________
Kalibar ___________________________________________
Registarski broj ___________________________________

IZDALA _____________________________________________________________________

Taksa po Tarifnom broju _____________________ u iznosu od ____________ HRD naplaćena je i poništena.


__________________       MP       ________________________
    Mjesto i datum                 Potpis službene osobe

0000000
__________________________________________________________________________________Obrazac 7
____________________________________________________________________________________
PROMJENA PREBIVALIŠTA  PODACI O SUKORISNIKU ORUŽJA

Mjesto ____________________   JMBG ____________________________    REPUBLIKA HRVATSKA
Ulica__________________br. ___ Ime ______________________________
Registrirala _________________ Prezime __________________________   POTVRDA O
                    Datum rođenja____________________    PRIJEVLJENOM
REGISTARSKI BROJ        Mjesto rođenja___________________    ORUŽJU
1. __________________________  Prebivalište _______________________
2. __________________________  __________________________________
3. __________________________  __________________________________
Datum _____________________   Stranica za bilješke i ovjeru nadležnog

    M. P. _____________
        potpis sl. osobe

_________________________    _____________________________
    000000                 000000             000000
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PODACI O VLASNIKU ORUŽJA    PODACI O ORUŽJU     REGISTRIRANO BRISANO

JMBG ___________________    Vrsta ______________  Datum ________ Datum ______
Ime _______________________   Marka _____________   Broj __________
Prezime ____________________  1 Tvornički broj ______ MP           MP
Datum rođenja_____________   Kalibar ___________       ___________       ___________
Mjesto rođenja _______________                 potpis sl. osobe    potpis sl.
Prebivalište ___________________
                    Vrsta______________   Datum ________ Datum ______
                    Marka____________        Broj __________
                    2 Tvornički broj        MP           MP
Izdala _____________________  Kalibar____________       ___________       ___________
                                    potpis sl. osobe    potpis sl.
Datum izdavanja_____________  Vrsta_______________  Datum ________ Datum ______
                    Marka____________        Broj __________
                    2 Tvornički broj        MP           MP
M.P.  _______________     Kalibar____________       ___________       ___________
    potpis sl. osobe                        potpis sl. osobe    potpis sl. oso.
__________________________________________________________________________________Obrazac 8
__________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ___________________


ODOBRENJE
ZA DRŽANJE ORUŽJAMB ______________________    Naziv ____________________________________
                    Sjedište ___________________________________


PODACI O ORUŽJU

Vrsta _________________________________________________________
Marka ________________________________________________________
Tvornički broj _________________________________________________
KaIibar _______________________________________________________
Registarski broj ________________________________________________

IZDALA _______________________________________________________

Taksa po Tarifnom broju u iznosu od HRD naplaćena je i poništena.

____________________      MP       __________________________
    Mjesto i datum                 Potpis službene osobe

0000000
__________________________________________________________________________________Obrazac 9
_______________________________________ ______________________________________

Oružje koje se nosi uz ovu dozvolu smije se
nositi samo za vrijeme obavljanja poslova za-      REPUBLIKA HRVATSKA
štite imovine i unutar objekta ili područja koji
se osigurava

Iznimno oružje se smije iznositi izvan čuvanog
objekta ili područja ukoliko se radi o prijevozu
novaca, drugih dragocijenosti ili predmeta koji se
osiguravaju.                          DOZVOLA ZA
                                NOŠENJE ORUŽJA            0000000                     0000000
_______________________________________ ________________________________________


____________________________________________________________________________________
PODACI O DJELATNIKU               PRODUŽETAK VALJANOSTI DOZVOLE

JMBG ________________________          Vrijedi do_______ Reg. br. _________
Ime __________________________
Prezime ______________________         MP       ___________________
Datum rođenja _______________                      potpis sl. osobe

Mjesto rođenja________________         Vrijedi do_______ Reg. br._________
Prebivalište __________________         MP       __________________
                                        potpis sl. osobe
Izdala ______________________          Vrijedi do_______ Reg. br._________
                            MP       _________________
                                        Potpis sl. osobe

Datum izdavanja______________          Vrijedi do______ Reg. br.__________
    MP   ________________            MP       ___________________
        Potpis sl. osobe                        Potpis sl. osobe

__________________________________________________________________________________Obrazac 10

REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVKU ORUŽJA
__________________________________________________________________________________
Red. br. 1
__________________________________________________________________________________
Datum podnošenja zahtjeva 2
__________________________________________________________________________________
Prezime i ime (naziv) 3
__________________________________________________________________________________
Prebivalište (sjedište i adresa) 4
__________________________________________________________________________________
Vrsta oružja 5
__________________________________________________________________________________
Način i datum rješenja zahtjeva Izdano odobrenje Radi držanja i nošenja 6
__________________________________________________________________________________
Radi držanja 7
__________________________________________________________________________________
Odbije zahtjev
Radi držanja i nošenja 8
Radi držanja 9
__________________________________________________________________________________
Serijski broj odobrenja 10
__________________________________________________________________________________
Datum nabavke oružja ili vračanja neiskorištenog odobrenja
Nabavljeno 11
Vraćeno 12
__________________________________________________________________________________
Napomena 13
__________________________________________________________________________________Obrazac 11

REGISTAR IZDANIH LISTOVA, ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA I POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU

____________________________________________________________________________________
Red. br. 1
__________________________________________________________________________________
Datum registracije 2
__________________________________________________________________________________
Vrsta isprave
__________________________________________________________________________________
Oružani list za
__________________________________________________________________________________
Držanje i nošenje oružja 3
__________________________________________________________________________________
Držanje oružja 4
__________________________________________________________________________________
Držanje oružja kao uspomene 5
__________________________________________________________________________________
Odobrenje za držanje oružja 6
__________________________________________________________________________________
Potvrda o prijavljenom oružju 7
__________________________________________________________________________________
Serijski broj 8
__________________________________________________________________________________
Prezime i ime - naziv 9
__________________________________________________________________________________
Prebivalište i adresa 10
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 11
__________________________________________________________________________________
Marka 12
__________________________________________________________________________________
Kalibar 13
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj 14
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj i kalibar rezervnih cijevi 15
__________________________________________________________________________________
Broj odobrenja za nabavku 16
__________________________________________________________________________________
Razlog i datum odjave 17
__________________________________________________________________________________
Napomena 18
__________________________________________________________________________________Obrazac 12

REGISTAR IZDANIH DOZVOLA ZA NOŠENJE ORUŽJA
____________________________________________________________________________________
Red. br. 1
__________________________________________________________________________________
Prezime i ime djelatnika 2
__________________________________________________________________________________
Prebivalište i adresa 3
__________________________________________________________________________________
Serijski broj dozvole 4
__________________________________________________________________________________
Datum izdavanja- produžetka valjanosti 5
__________________________________________________________________________________
Vrijedi do 6
__________________________________________________________________________________
Napomena 7
__________________________________________________________________________________Obrazac 13

REGISTAR ODUZETOG, NAĐENOG I PREDANOG ORUŽJA
__________________________________________________________________________________
Red. br. 1
__________________________________________________________________________________
Datum primitka oružja 2
__________________________________________________________________________________
Prezime i ime naziv 3
__________________________________________________________________________________
Prebivalište sjedište i adresa 4
__________________________________________________________________________________
Naziv tijela koje je donijelo rješenje o oduzimanju oružja, broj i datum rješenja 5
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 6
__________________________________________________________________________________
Marka 7
__________________________________________________________________________________
Kalibar 8
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj 9
__________________________________________________________________________________
Tvornički br. i kalibar rezervnih cijevi 10
__________________________________________________________________________________
Da li je oružje bilo registrirano 11
__________________________________________________________________________________
Oduzeto uz nadoknadu ili bez nadoknade 12
__________________________________________________________________________________
Kako je s oružjem raspolagano 13
__________________________________________________________________________________
Napomena 14
__________________________________________________________________________________Obrazac 14

EVIDENCIJA O NABAVLJENOM ORUŽJU I STRELJIVU
____________________________________________________________________________________
Red. br. 1
__________________________________________________________________________________
Od koga je nabavljeno - primljeno oružje streljivo 2
__________________________________________________________________________________
Datum primitka 3
__________________________________________________________________________________
Naziv i broj isprave na temelju koje je oružje i streljivo nabavljeno - primljeno 4
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 5
__________________________________________________________________________________
Marka 6
__________________________________________________________________________________
Kalibar 7
__________________________________________________________________________________
Tvor. broj 8
__________________________________________________________________________________
Komada 9
__________________________________________________________________________________
Podaci o streljivu
__________________________________________________________________________________
Vrsta 10
__________________________________________________________________________________
Kalibar 11
__________________________________________________________________________________
Komada 12
__________________________________________________________________________________
Napomena 13
__________________________________________________________________________________Obrazac 15

EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU DATOM NA KORIŠTENJE
__________________________________________________________________________________
Dan, sat i minuta primopredaje 1
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 2
__________________________________________________________________________________
Marka 3
__________________________________________________________________________________
Kalibar 4
__________________________________________________________________________________
Tvor. broj. 5
__________________________________________________________________________________
Komada streljiva 6
__________________________________________________________________________________
Utvrđena ispravnost - neispravnost oružja 7
__________________________________________________________________________________
Potpis osoba koje obavljaju primopredaju 8
__________________________________________________________________________________
Napomena 9
__________________________________________________________________________________Obrazac 16

EVIDENCIJA O PROIZVEDENOM ORUŽJU
____________________________________________________________________________________
Redni broj 1
__________________________________________________________________________________
Datum proizvodnje 2
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 3
__________________________________________________________________________________
Model 4
__________________________________________________________________________________
Kalibar 5
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj 6
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj i kalibar rezervne cijevi 7
__________________________________________________________________________________
Komada 8
__________________________________________________________________________________
Napomena 9
__________________________________________________________________________________Obrazac 17

EVIDENCIJA O ISPORUČENOM ORUŽJU
____________________________________________________________________________________
Redni broj 1
__________________________________________________________________________________
Datum isporuke 2
__________________________________________________________________________________
Oružje isporučeno (naziv poduzeća ili radnje registrirane za promet oružja) 3
__________________________________________________________________________________
Prebivalište sjedište i adresa 4
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 5
__________________________________________________________________________________
Model 6
__________________________________________________________________________________
Kalibar 7
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj 8
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj i kalibar rezervne cijevi 9
__________________________________________________________________________________
Komada 10
__________________________________________________________________________________
Napomena 11
__________________________________________________________________________________Obrazac 18

EVIDENCIJA O PRODANOM ORUŽJU
____________________________________________________________________________________
Red. br. 1
__________________________________________________________________________________
Datum prodaje kupcu 2
__________________________________________________________________________________
Prezime i ime kupca 3
__________________________________________________________________________________
Prebivalište i adresa 4
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 5
__________________________________________________________________________________
Marka 6
__________________________________________________________________________________
Kalibar 7
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj 8
__________________________________________________________________________________
Broj i datum odobrenja za nabavku oružja i naziv tijela koje ga je izdalo 9
__________________________________________________________________________________
Napomena 10
__________________________________________________________________________________Obrazac 19

EVIDENCIJA O PRODANOM STRELJIVU
____________________________________________________________________________________
Red br. 1
__________________________________________________________________________________
Datum prodaje 2
__________________________________________________________________________________
Prezime i ime kupca 3
__________________________________________________________________________________
Prebivalište (sjedište i adresa) 4
__________________________________________________________________________________
Podaci o streljivu
__________________________________________________________________________________
Vrsta 5
__________________________________________________________________________________
Kalibar 6
__________________________________________________________________________________
Broj ili količina 7
__________________________________________________________________________________
Registarski broj oružnog lista ili odobrenja i naziv tijela koje ga je izdalo 8
__________________________________________________________________________________
Napomena 9
__________________________________________________________________________________Obrazac 20

EVIDENCIJA O POPRAVLJENOM I PREPRAVLJENOM ORUŽJU
__________________________________________________________________________________
Red. br. 1
__________________________________________________________________________________
Datum primitka oružja 2
__________________________________________________________________________________
Prezime i ime (naziv) osobe kojoj se oružje popravlja-prepravlja 3
__________________________________________________________________________________
Prebivalište (sjedište/adresa) 4
__________________________________________________________________________________
Naziv i broj isprave i naziv tijela koje je tu isoravu izdalo 5
__________________________________________________________________________________
Podaci o oružju
__________________________________________________________________________________
Vrsta 6
__________________________________________________________________________________
Marka 7
__________________________________________________________________________________
Kalibar 8
__________________________________________________________________________________
Tvornički broj 9
__________________________________________________________________________________
U čemu se sastoji popravak -prepravak oružja 10
__________________________________________________________________________________
Datum i potpis preuzimanja oružja 11
__________________________________________________________________________________
Napomena 12
__________________________________________________________________________________


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o obrascima isprava iz popisa birača - Narodne novine br.: 24 / 2007
Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu - Narodne novine br.: 33 / 2008
Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu - Narodne novine br.: 118 / 1999
Pravilnik o obrascima prokazne izjave i prokaznoga popisa imovine - Narodne novine br.: 107 / 1999
Pravilnik o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana - Narodne novine br.: 54 / 1991
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...