# Pravilnik o dodacima prehrani

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Pravilnik o dodacima prehrani


  

Narodne novine br.: 148 - Datum: 19.12.2008. - Interni ID: 20084136


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
4079
Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 8. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi
PRAVILNIK
O DODACIMA PREHRANI[1]
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati dodaci prehrani glede sastava, označavanja i stavljanje na tržište.
Ovaj Pravilnik ne odnosi se na lijekove koji su propisani Pravilnikom o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet («Narodne novine« broj 113/08)[2].
Članak 2.
U smislu ovoga Pravilnika dodacima prehrani smatraju se pripravci proizvedeni iz:
a) koncentriranih izvora hranjivih tvari ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom,
b) sirovina biljnog podrijetla.
Dodaci prehrani iz stavka 1. ovoga članka imaju svrhu dodatno obogatiti uobičajenu prehranu u cilju održavanja zdravlja.
Članak 3.
Tvari iz članka 2. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika smatraju se: vitamini, minerali, aminokiseline, esencijalne masne kiseline, vlakna, biljne vrste, ekstrakti biljnih vrsta i ostalo.
Sirovinama iz članka 2. stavka 1. točke b. smatraju se svježe ili osušene biljke odnosno njihovi dijelovi (list, korijen, plod, cvijet i drugi dijelovi biljke), pojedinačno ili u smjesi, biljni sekundarni proizvodi biljnih vrsta koje se nalaze u Prilogu III. ovoga Pravilnika.
Članak 4.
Dodaci prehrani mogu se stavljati na tržište krajnjem potrošaču isključivo zapakirani i to pojedinačno ili u kombinaciji.
Oblici dodataka prehrani su:
1. dozirani oblici: kapsule, pastile, tablete i slično,
2. prah, granule, tekućine, te ostali oblici koji se uzimaju odmjerenim količinama,
3. i ostali oblici.
SASTAV I OZNAČAVANJE
Članak 5.
Tvari i sirovine koje su dopuštene kao sastojci pri proizvodnji dodataka prehrani navedene su u Prilogu I. do III. koji su otisnuti uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
U proizvodnji dodataka prehrani mogu se koristiti i drugi sastojci ukoliko se koriste u skladu s posebnim propisima o hrani.
U proizvodnji dodatak prehrani mogu se koristiti vitamini i minerali isključivo u skladu s kemijskim oblicima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika.
Ako su za pojedine tvari iz Priloga I. ovoga Pravilnika posebnim propisom[3] propisani kriteriji čistoće isti se primjenjuju u svrhu ovoga Pravilnika.
Za tvari za koje još nisu određeni kriteriji čistoće, do donošenja usvajanja takvih propisa[4] upotrebljavaju se opće prihvatljivi kriteriji čistoće, koje preporučuju međunarodna tijela.
Članak 6.
U Tablici 1. Priloga IV. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio naveden je najmanji, najviši i preporučeni dnevni unos vitamina i minerala za zdrave odrasle osobe.
Članak 7.
Pri označavanju dodataka prehrani osim podataka propisanih Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)[5] obvezno je navođenje sljedećih podataka:
1. uz naziv proizvoda istaknuti navod: »dodatak prehrani«.
2. napomene:
– »preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti«,
– »dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani«,
– »čuvati od dohvata male djece«.
3. dodatna upozorenja ako ih ima.
4. količinu hranjivih tvari ili drugih tvari s fiziološkim učinkom prisutnim u proizvodu ili udio sirovine po količini proizvoda koji se preporučuje za dnevnu uporabu.
5. pri označavanju dodataka prehrani kojima je dodijeljen notifikacijski broj sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, uz podatke iz stavka 1. točke 1. – 4. ovoga članka može se navesti namjena proizvoda.
Označavanje, reklamiranje i prezentiranje dodataka prehrani ne smije proizvodu pripisivati svojstva prevencije, liječenja bolesti ljudi ili upućivati na takva svojstva, niti sadržavati navode koji upućuju da uravnotežena i raznolika prehrana ne može općenito pružiti primjerene količine hranjivih tvari.
Članak 8.
Količina hranjivih tvari ili drugih tvari s fiziološkim učinkom prisutnim u dodatku prehrani izražava se na temelju vrijednosti dobivenih analizom koju je proveo proizvođač.
Količina vitamina ili minerala prisutnih u proizvodu izražava se brojčanom vrijednošću u mjernim jedinicama navedenim u Prilogu IV. ovoga Pravilnika uz koje se izražava postotak preporučenog dnevnog unosa (%RDA). Preporučeni dnevni unos vitamina naveden u Prilogu IV ovoga Pravilnika usklađen je s Pravilnikom o navođenju hranjivih vrijednosti (»Narodne novine« 60/08 i 74/08)[6].
Postotak preporučenog dnevnog unosa za vitamine i minerale tvari može se prikazati i u grafičkom obliku.
Kod dodataka prehrani s biljnim tvarima obvezno je uz hrvatski naziv navesti i latinski naziv biljke sukladno Prilogu III. ovoga Pravilnika, naziv biljnog organa i količina po njihovom udjelu u proizvodu.
STAVLJANJE NA TRŽIŠTE
Članak 9.
Prilikom prvog stavljanja dodataka prehrani na tržište Republike Hrvatske subjekt u poslovanju s hranom (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) mora podnijeti zahtjev Ministarstvu za izdavanje notifikacijskog broja, o čemu Ministarstvo donosi rješenje.
Ministarstvo vodi Registar dodataka prehrani stavljenih na tržište Republike Hrvatske u elektroničkom obliku. Registar dodataka prehrani nalazi se na web-stanici Ministarstva.
Notifikacijski broj može se navesti na tekstu koji označava proizvod, ali ne u svrhu oglašavanja, reklamiranja i prezentiranja dodatka prehrani.
Članak 10.
Iznimno od stavka 1. članka 9. ovoga Pravilnika subjekt u poslovanju s hranom ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje notifikacijskog broja za dodatke prehrani bez istaknute namjene, i koji su:
1. na bazi vitamina i/ili minerala, čiji su kemijski oblici sukladni Prilogu I. ovoga Pravilnika i čiji preporučeni dnevni unos ne prelazi najveći dopušteni dnevni unos sukladno Prilogu IV. i V. ovoga Pravilnika ili
2. na bazi osušenih sirovina iz članka 3. stavak 2. biljnog podrijetla koje dolaze pojedinačno ili kao mješavine u skladu s listom dozvoljenih biljnih vrsta iz Priloga III. ovoga Pravilnika označenih zvjezdicom.
Subjekt u poslovanju s hranom za vitamine i minerale s količinom većom od najvećeg dopuštenog dnevnog unosa, koji se nalaze na tržištu zemalja Europske unije uz dokaz da se isti proizvodi nalazi na tržištu zemalja Europske unije, nije obvezan podnijeti zahtjev za izdavanje notifikacijskog broja već izvješćuje Ministarstvo o stavljanju istih na tržište Republike Hrvatske.
Članak 11.
Uz zahtjev za izdavanje notifikacijskog broja potrebno je navedenim slijedom priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. provjeru kakvoće sirovina ili zahtjeve o kakvoći sirovine,
2. podatke koji označavaju proizvod na hrvatskom jeziku,
3. originalnu ambalažu ili idejno rješenje ambalaže,
4. proizvođačku specifikaciju (podaci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu proizvoda),
5. certifikate za sirovine rizične na BSE/TSE i GMO, po potrebi,
6. ako se dodatak prehrani uvozi u Republiku Hrvatsku, potrebno je dostaviti dokaz da se isti proizvod nalazi na tržištu u zemlji proizvođača,
7. ako se dodatak prehrani uvozi u Republiku Hrvatsku, a već se nalazi na tržištu u zemljama Europske unije, dokaz nadležnog tijela zemlje članice Europske unije da se isti proizvodi nalazi na njezinom tržištu,
8. ako se dodatak prehrani proizvodi u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Izvod iz Upisnika registriranih objekata,
9. ostalu dokumentaciju i/ili analitička izvješća koja Povjerenstvo iz članka 13. ovoga Pravilnika zatraži,
10. podatke o proizvođaču,
11. presliku uplatnice za pokrivanje troškova postupka odobravanja.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku sukladno uputama koje se nalaze na web-stranici Ministarstva (www.mzss.hr). Podnositelj zahtjeva isključivo može biti subjekt u poslovanju s hranom registriran u Republici Hrvatskoj.
Podnositelj zahtjeva za stavljanje na tržište dodataka prehrani podatke iz stavka 1. točke 3., 4., 5., 6. i 8. ovoga članka mora dostaviti u originalu ako su isti na hrvatskom ili engleskom jeziku, odnosno ako nisu ovjerene preslike prijevoda na hrvatski ili engleski jezik.
Članak 12.
Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Povjerenstvo za dodatke prehrani (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Notifikacijski broj iz članka 9. ovoga Pravilnika, rješenjem daje, odnosno uskraćuje ministar na temelju mišljenja Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.
Troškove u postupku davanja odobrenja iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva, a iznos troškova odlukom određuje ministar.
Članak 13.
Povjerenstvo može na temelju općeprihvaćenih znanstvenih i stručnih podataka razmatrati biljne vrste i pripravke s biljnim vrstama koje se ne nalaze u Priloga III. ovoga Pravilnika i dodatke prehrani s količinom vitamina i minerala većom od najvećeg dopuštenog dnevnog unosa, a koje su korisni neškodljivi i sigurni, tj. ako nisu jakog djelovanja, s popratnim nuspojavama i nepoželjnim učincima. Na temelju pozitivnog mišljenja Povjerenstva, ministar im može dodijeliti notifikacijski broj.
Članak 14.
Dodaci prehrani iz članka 2. ovoga Pravilnika koji su sukladni ovom Pravilniku i posebnim propisima o hrani[7], a vezano uz sastav, proizvodnu specifikaciju, označavanje, reklamiranje i prezentiranje, te stavljanje na tržište mogu se slobodno nalaziti na tržištu Republike Hrvatske.
Zabranjeno je stavljanje na tržište dodataka prehrani koji ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovog članka.
Članak 15.
Ako se za pojedine dodatke prehrani iz članka 2. ovoga Pravilnika, na temelju novih ili ponovne procjene postojećih podataka posumnja ili utvrdi da ugrožavaju zdravlje ljudi, iako su u skladu s odgovarajućim posebnim propisom, ministar može privremeno obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište tih proizvoda na području Republike Hrvatske.
Ministar izvješćuje čelnika nadležnog tijela o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka i razlozima donošenja takvih mjera.
MJESTA PRODAJE
Članak 16.
Dodaci prehrani iz ovoga Pravilnika mogu se prodavati isključivo u ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima i trgovinama na malo drogerijske robe.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka subjekti u poslovanju s hranom mogu prodavati dodatke prehrani krajnjem potrošaču uz uvjet da imaju zaposlenu stručnu osobu iz područja: medicine, farmacije ili biotehničkih znanosti.
Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka dodaci prehrani iz članka 10. ovoga Pravilnika za koje nije potrebno pribaviti notifikacijski broj mogu se prodavati i na drugim prodajnim mjestima.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe («Narodne novine« broj 81/2004) u dijelu koji se odnosi na dodatke prehrani.
Članak 18.
Rješenja o dobrenju za stavljanje na tržište dodataka prehrani dana na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika važe do isteka roka na koja su dana.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 9. stavka 2. koji stupa na snagu 30. lipnja 2010. godine.
Klasa: 011-02/08-04/63
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 12. prosinca 2008.
Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.
PRILOG I.
Tablica 1. KEMIJSKI OBLICI VITAMINA I MINERALA ČIJA UPORABA JE DOPUŠTENA U PROIZVODNJI DODATAKA PREHRANI
VitaminKemijski oblik 
Vitamin ARetinol
Retinil-acetat
Retinil-palmitat
Beta-karoten
Vitamin DVitamin D2 (= ergokalciferol)
Vitamin D3 (= kolekalciferol)
Vitamin B1Tiamin-hidroklorid
Tiamin-mononitrat
Vitamin B2 Riboflavin
Natrijev riboflavin-5’-fosfat
NiacinNikotinamid
Nikotinska kiselina
Vitamin B6Piridoksin-hidroklorid
Piridoksin-5’-fosfat
Pantotenska kiselinaKalcijev D-pantotenat
Natrijev D-pantotenat
Dekspantenol
FolatiFolna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina) Kalcijev-L-metilfolat
Vitamin B12Cijanokobalmin
Hidroksikobalamin
BiotinD-biotin
Vitamin CL-askorbinska kiselina
Natrijev-L-askorbat
Kalcijev-L-askorbat
6-palmitil-L-askorbinska kiselina (askorbil-palmitat)
Kalijev-L-askorbat
Vitamin KFilokinon (Fitomenadion)
Vitamin ED-alfa-tokoferol
DL-alfa-tokoferol
D-alfa-tokoferil acetat D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat
Mineralne tvariKemijski oblici
Kalcij (Ca)Kalcij karbonat
Kalcijev klorid
Kalcijeve soli limunske kiseline
Kalcijev glukonat
Kalcijev glicerofosfat
Kalcijev laktat
Kalcijev oksid
Kalcijev hidroksid
Kalcijeve soli ortofosforne kiseline
Magnezij (Mg)Magnezijev karbonat
Magnezijev klorid
Magnezijeve soli limunske kiseline
Magnezijev glukonat
Magnezijev oksid
Magnezijev hidroksid
Magnezijeve soli ortofosforne kiseline
Magnezijev sulfat
Magnezijev laktat
Magnezijev glicerofosfat
Magnezijev acetat
Kalij (K)Kalijev klorid
Kalijev citrat
Kalijev bikarbonat
Kalijev karbonat
Kalijev glukonat
Kalijev laktat
Kalijev glicerofosfat
Kalijev hidroksid
Kalijev ortofosfat
Željezo (Fe)Željezov citrat
Željezov amonijev citrat
Željezov glukonat
Željezov laktat
Željezov sulfat
Željezov fumarat
Željezov difosfat (Željezov pirofosfat)
Elementarno željezo (reducirano karbonilom, vodikom i elektrolitički)
Željezov saharat
Natrijev željezov difosfat
Željezov karbonat
Željezo bisglicinat
Bakar (Cu)Bakar-lizin kompleks
Bakrov karbonat
Bakrov citrat
Bakrov glukonat
Bakrov sulfat
Cink (Zn)Cinkov acetat
Cinkov klorid
Cinkov citrat
Cinkov laktat
Cinkov sulfat
Cinkov oksid
Cinkov glukonat
Cinkov karbonat
Mangan (Mn)Manganov karbonat
Manganov klorid
Manganov citrat
Manganov glukonat
Manganov sulfat
Manganov glicerofosfat
Natrij (Na) Natrijev bikarbonat
Natrijev karbonat
Natrijev klorid
Natrijev citrat
Natrijev glukonat
Natrijev laktat
Natrijev hidroksid
Natrijev ortofosfat 
Selen (Se)Natrijev selenat
Natrijev hidrogen selenit
Natrijev selenit
Krom (Cr)(III) i njegovi heksahidratiKrom (III) klorid
Krom (III) sulfat 
Molibden (Mo)(VI)Amonijev molibdat
Natrijev molibdat 
Fluor (F)Kalijev fluorid
Natrijev fluorid 
Jod (J)Natrijev jodid
Kalijev jodid
Kalijev jodat
Natrijev jodat

PRILOG II.
AMINOKISELINE I DRUGI DUŠIKOVI SPOJEVI
L-alanin
L-asparaginska kiselina
L-arginin i hidroklorid
L-cistin i hidroklorid
L-cistein i hidroklorid
L-citrulin
L-histidin i hidroklorid
L-glutaminska kiselina
L-glutamin
L-izoleucin i hidroklorid
L-leucin i hidroklorid
L-lizin
L-lizin acetat
L-metionin
L-ornitin
L-prolin
L-fenilalanin
L-treonin
L-triptofan
L-tirosin
L-valin
glicin
Aminokiseline se mogu koristiti i kao natrijeve, kalijeve, kalcijeve i magnezijeve soli, i njihovi hidrokloridi.
L-karnitin
L-karnitin hidroklorid
Taurin
OSTALO
Holin
Holin klorid
Holin citrat
Holin bitartarat
Inositol
Nukleotidi:
adenozin 5’-fosforna kiselina (AMP)
natrijeve soli AMP
citidin 5’-monofosforna kiselina (CMP)
natrijeve soli CMP
gvanozin 5’-fosforna kiselina (GMP)
natrijeve soli GMP
inozin 5’-fosforna kiselina (IMP)
natrijeve soli IMP
uridin 5’-fosforna kiselina (UMP)
natrijeve soli UM
PRILOG III.
LISTA DOZVOLJENIH BILJNIH VRSTA
Latinsko imeHrvatsko ime
A
Abies spp.Vrste jela
Acaciae spp.Vrste akacije
Acantophanax spinosumMatruna dugolisna
Achillea millefoliumStolisnik
Acorus calamusIđirot
Aesculus hippocastanum **Divlji kesten
Agrimonia eupatoriaTurica obična
Agrimonia spp.Vrste turice
Agropyron repensPirika
Alchemilla vulgarisLivadna vrkuta
Allium cepaCrveni luk
Allium sativumČešnjak, bijeli luk
Allium ursinumMedvjeđi luk, divlji luk
Alnus glutinosaCrna joha, jošić
Aloe spp.Vrste aloja
Alpinia officinarumGalgant, galanga
Althaea officinalisBijeli sljez
Amomum cardamomumSrdiš, grbat
Ananas comosusAnanas
Andropogon nardusTropska vlaska
Anethum graveolensKopar
Angelica archangelicaLjekovita anđelika
Angelica spp.Vrste anđelike
Antennaria dioicaZečja capica, bubica
Anthriscus cerefoliumKrasuljica
Anthyllis vulnerariaRanjenik
Apium graveolensCeler
Arallia spp.Vrste aralije, pižulika
Arctium lappaVeliki čičak
Arctium spp.Vrste čička
Arctostaphylos uva-ursi * *Medvjetka
Armoracia rusticanaVrtni hren
Arnica montana **Brđanka
Artemisia absinthium **Gorski pelin
Artemisia dracunculus **Estragon
Aspalanthus linearisAfrički crveni grm
Asparagus officinaleVrtna šparoga
Asparagus racemosusGrozdasta šparoga
Asperula odorataLazarkinja
Astragalus glycyphyllosSlatkolisni kozlinac
Astragalus spp.Vrste kozlinca
Avena sativaZob
B
Barosma betulinaBarozma
Bellis perenisTratinčica
Berberis vulgaris**Žutika trpka
Betula albaBijela breza
Betula spp.Vrste breze
Borago officinalis**Boreč
Boswelia serrataTamjan
Brassica napusKorabica
Brassica nigraCrna vrzina,crna gorušica
Brassica oleracea var. cymosaBrokula
Brassica rapaBijela repa, poljska vrzina
Bryonia dioicaDivlja tikva
C
Calendula officinalisNeven
Calluna vulgarisVrijes
Camellia sinensis *Pravi čaj (zeleni čaj, crni čaj)
(Thea sinensis)
Capsella bursa pastorisRusomača
Capsicum annuumPaprika
Carica papayaPapaja
Carthamus tinctoriusBojadis.bodalj,šafranika
Carum carvi *Kim
Cassia acutifolia**Aleksandrijska sena
Cassia angustifolia**Indijska sena
Castanea sativaPitomi kesten
Centaurea cyanusRazličak
Centaurium erythraeaŠtitasta kičica
Centaurium littoraleObalna kičica
Centaurium spp.Vrste kičice
Centella asiaticaGotu kola
Ceratonia siliqua *Rogač
Chamaemelum nobileRimska kamilica
Chenopodium albumBijela loboda
Chenopodium anthelminticumLoboda
Chimaphila umbellataZelenčić
Chondrus crispusIrska mahovina
Cichorium intybus *Plava vodopija, cikorija
Cimicifuga racemosa**Smrdljivka
Cinnamomum aromaticumCimet
Cinnamomum zeylanicumCejlonski cimet
Cirsium arvensePoljski osjak
Cirsium spp.Vrste osjaka
Citrus aurant.subsp.amara* *Gorka naranča
Citrus aurant. subsp. dulcis*Slatka naranča
Citrus spp.Vrste agruma
Cnicus benedictusBlaženi čkalj
Coffea arabicaKava, arapska kava
Coix lacryma-jobiJobove suze, suzice
Cola acuminata, C. nitidaVrste kole
Commiphora molmolBalzamovo drvo
Commiphora spp.Vrste balzamovog drveta
Coriandrum sativum *Koriandar
Cornus masDrijenak
Corylus avellanaObična lijeska
Crataegus monogyna* *Bijeli glog
Crataegus oxyacantha **Crveni glog
Crocus sativusVrtni šafran
Cucurbita maximaVelika bundeva
Cucurbita pepoObična bundeva
Cuminum cyminumKumin
Curcuma longa
(C. domestica)Kurkuma, indijski šafran
Curcuma zedoariaSekvar, bijeli isiot
Cydonia oblongaDunja
Cymbopogon spp.Citronela
Cynara scolymus
(Cynara cardunculus)Artičoka
D
Daucus carota Mrkva
Dioscorea bulbifera **Azijski jam
Dioscorea spp. **Vrste jama
Diospyros kaki Japanska jabuka
Dipsacus japonicus Češljugovina
Drosera rotundifolia Okruglolisna rosika
E
Echinacea pallidaRužičasta rudbekija
Echinacea purpurea Crvena rudbekija
Echinacea angustifolia Uskolisna rudbekija
Elettaria cardamomum Kardamom
Eleutherococcus senticosus Sibirski ginseng
Epilobium parviflorum Vrbovica
Epimedium sagittatum Epimedium
Equisetum arvense Poljska preslica
Equisetum hyemale Zimska preslica
Erica carnea Crnjuša
Erica spp. Vrste crnjuše
Eriodictyion californicum
(E. glutinosum) Eriodiktion
Eucalyptus globulus Kuglasti eukalipt
Eucalyptus spp. Vrste eukalipta
Eugenia caryophyllata *Klinčić
(Syzygium aromaticum)
Eupatorium perfoliatum Konopljuša
Euphrasia stricta Ljekovita očanica
Euphrasia spp. Vidac
F
Fagophyrum esculentum Heljda
Fagus sylvatica Bukva
Ficus carica Smokva
Filipendula ulmaria
(Spiraea ulmaria) Končara, suručica
Foeniculum vulgare Obični komorač
Forsythia suspensa Forsitija
Fragaria vesca *Šumska jagoda
Frangula alnus** Krkavina
Fraxinus excelsior Bijeli jasen
Fraxinus ornus Crni jasen
Fucus vesiculosus Mjehurasti bračić
Fucus spp. Vrste bračića/smeđe alge
G
Galeopsis segetum Usjevna kacigarka
Galeopsis spp. Vrste kacigarke
Galium aparineČekinjasta broćika
Galium verum Prava broćika
Garcinia cambogia ** Garcinija
Gentiana lutea Žuti srčanik
Gentiana purpurea Crveni srčanik
Gentiana spp. Vrste srčanika
Geranium spp. Vrste iglice
Geum urbanum Pravi blaženak
Ginkgo biloba** Ginko
Glechoma hederaceum Dobričica
Glycyrrhyza glabra Slatki sladić
Glyzyrrhyza uralensis Uralski sladić
Grindelia robusta Grindelija
Guaiacum officinale
(G. sanctum) Gvajak, sveto drvo
Gymnema sylvestreSrebrna svilenica
H
Hamamelis virginiana Hamamelis
Harpagophytum procumbensVražje kandže
Haronga madagascariensis Haronga, pljuskavica
Hedera helixObični bršljan
Helianthus annuus Suncokret
Helianthus spp. Vrste suncokreta
Helichrysum arenarium Žuto smilje
Herniaria glabra Kilavica
Hibiscus spp. *Vrste hibiskusa
Hippophea rhamnoides Pasji trn
Hordeum vulgare Obični ječam
Humulus lupulus Hmelj
Hyssopus officinalis Miloduh
I
Ilex paraguariensis *Mate, paragvajski čaj
Illicum anisatum Zvjezdasti anis
Inula helenium *Oman
Iris pallida Blijeda perunika
Iris spp. Vrste perunike
Isatis tinctoria Vrbovnik
J
Jasminum grandifolium Velelisni jasmin
Juglans regia Obični orah
Juniperus communis Borovica
K
Knautia arvensis Poljska prženica
Krameria triandra Ratanija
L
Laminaria spp. Vrste haluge/alga
Lamium album Bijela mrtva kopriva
Larix decidua Ariš
Laurus nobilis Lovor
Lavandula angustifolia Lavanda
Lavandula latifolia Širokolisna lavanda
Lepidium sativum Sjetvena grbica
Lespedeza capitataLespedeza
Leuzea carthamoides
(Rhaponticum cartham) Pasji dren
Levisticum officinale Ljupčac
Lichen islandicus
(Cetraria islandica) Islandski lišaj
Lilium tigrinum Tigrasti ljiljan
Linaria vulgaris Lanilist
Linum usitatissimum Obični lan
Lippia citriodora *Citronovac, citronka
Liriosma ovata Muira puama
Lithospermum officinale **Ljekovita biserka
Lythrum salicaria Purpurna vrbica
M
Magnolia spp. Vrste magnolije
Malphigia glabra Antilska trešnja
Malus domestica* Jabuka
Malva sylvestris *Sljez crni
Marrubium vulgare Marulja
Marrubium spp. Vrste marulje
Matricaria recutita*
(Chamomilla recutita) Prava kamilica
Medicago sativa Lucerna
Melilotus officinalis Žuti kokotac
Melissa officinalis* Matičnjak
Mentha piperita* Paprena metvica
Mentha spicata bez zvj.!Klasasta metvica
Mentha spp.* Vrste metvica
Menyanthes trifoliata Gorki trolist
Momordica charantiaGorka dinja
Monarda didyma Metvulja
Morinda citrifolia Noni
Morus alba, M. nigra Bijeli i crni dud
Myristica fragrans Muškatni oraščić
Myrtus communis Mrča
N
Nasturtium officinale Potočarka
Nepeta cataria Mačja metvica
O
Ocimum basilicum *Bosiljak
Ocimum sanctum Sveti bosiljak
Oenothera biennis Pupoljka
Oenothera spp. Vrste pupoljke
Olea europaea Maslina
Ononis spinosa Zečji trn, gladiš
Opuntia ficus indica Indijska smokva
Orchis spp. Vrste kaćuna
Origanum majorana* Mažuran
Origanum vulgare *Mravinac
Origanum spp. *Vrste mravinca
Orthosiphon stamineus Ortosifon
Oryza sativa Riža
Oxalis acetosella Cecelj
P
Panax ginseng Ginseng
Panax quinquefolius Američki ginseng
Parietaria officinalisCrkvina
Parthenium argentatum Gvajulej
Passiflora incarnata Pasiflora
Paulinia cupana Guarana
Pelargonium spp. Vrste žeravca
Persea americana
(P. gratissima) Avokado
Petroselinum crispum Peršin
Phaseolus vulgaris Grah
Phoenix dactylifera Datulja
Phytopetalum olacoides** Muira puama
Picea abies Smreka
Pimenta dioica
(P. officinalis) Piment
Pimpinella anisum Aniš
Pimpinella saxifraga Bedrenika
Pimpinella spp. Vrste bedrenike
Pinus cembra Limba
Pinus nigra Crni bor
Pinus sylvestris Šumski bor
Piper nigrum Crni papar
Pistacia lentiscus Tršlja
Plantago lanceolata Uskolisni trputac
Plantago major Veliki trputac
Plantago psyllium Afrički trputac
Plantago spp. Vrste trpuca
Polygala amara Gorki krestušac
Polygala senega Američki krestušac
Polygala spp. Vrste krestušca
Polygonum aviculare Ptičji dvornik, troskot
Polygonum spp. Vrste dvornika
Populus spp. Vrsta topole
Potentilla anserina Steža
Potentilla erecta
(P. tormentilla) Petoprsta, srčenjak
Primula veris Proljetni jaglac
Primula spp. Vrste jaglaca
Prunus amygdalus var.dulcis Slatki badem
Prunus armeniaca Kajsija
Prunus spinosa Crni trn, trnina
Prunus spp. Vrste koštunica
Psoralea corylifolia Ljeskoliki djeteljnjak
Pterocarpus santalinus Crveni sandalovac
Pulmonaria officinalis Plućnjak
Pyrus communis * Kruška
Q
Quasia amara Kuasia, surin.gorko drvo
Quercus robur Hrast lužnjak
Quercus spp.Vrste hrasta
R
Raphanus sativus var. niger Crna rotkva, povrtnica
Rheum officinale** Rabarbara kineska
Rhodiola rosea** Rodiola crvena
Ribes grossulariaOgrozd
Ribes nigrum Crni ribiz
Rosa canina *Divlja ruža, šipak
Rosa spp.* Vrste ruže
Rosmarinus officinalis Ružmarin
Rubus idaeus Malina
Rubus fruticosus Kupina
Rumex acetosa Velika kiselica
Rumex spp. Vrste kiselice
Ruscus acuelatus ** Veprina
Ruta graveolens** Vrtna rutvica
S
Salix albaBijela vrba
Salvia officinalis Kadulja
Sambucus nigra Crna bazga
Sanguisorba minor Mala krvara
Santalum album Bijeli santalovac
Saponaria officinalis Sapunika
Sarsaparilla officinalis Sarsaparila
Satureja hortensis Ćubar vrtni
Satureja montana Ćubar kraški
Saxifraga granulata Zrnata kamenika
Schisandra chinensis **Shizandra
Serenoa repens
(Sabal serrulata) Sabal palma
Sesamum indicum Sezam
Sideritis montana Gorski očist
Sideritis spp. Vrste očista
Silybum marianum Marijin oslobod, sikavica
Sinapis alba Bijela gorušica
Smilax asperaTetivika
Smilax spp. Vrste tetivike
Soja hispida Soja
Soalnum licopersicum Rajčica
Solidago virgaurea Zlatnica
Solidago canadensis Kanadska zlatnica
Solidago spp. Vrste zlatnice
Sophora japonica Japanska sofora
Sorbus aucuparia Jarebika
Spirulina spp. Vrste modrozelene alge
Stachys officinalis Ljekoviti čistac
Stellaria media Srednja mišjakinja
Stevia rebaudiana Stevia
Swertia chirata Tarant
T
Tabebuia avellanedae Taheebo, lapaho
Tamarindus indica Indijska urma
Tanacetum parthenium Povratić
Taraxacum officinale Maslačak
Terminalia spp. Vrste mirabalanovca
Teucrium chamaedrysDupčac
Thymus serpyllum Majčina dušica
Thymus vulgaris Timijan
Tilia cordata *Sitnolisna lipa
Tilia platyphyllos* Obična lipa
Tribulus terestris** Tribulus
Trifolium pratense Livadna djetelina
Trigonella foenum graecum Grčka piskavica
Triticum aestivum Pšenica
Turnera diffusa **Damiana
Tussilago farfara** Podbjel
U
Ulmus rubra Crveni brijest
Ulmus spp. Vrste brijesta
Uncaria tomentosa** Mačje šape
Urtica dioica Velika kopriva
Urtica urens Mala kopriva
Usnea barbataŠumski lišaj
V
Vaccinium macrocarpon Američka brusnica
Vaccinium myrtillus Borovnica
Vaccinium vitis idaea Brusnica
Valeriana officinalis** Odoljen
Vanilla planifolia Vanilija
Verbascum densiflorum Velecvjetna divizma
Verbascum phlomoides Pustenasta divizma
Verbascum spp. Vrste divizme
Veronica officinalis Čestoslavica
Veronica spp. Vrste čestoslavice
Viburnum lanataHudika
Viola tricolor Maćuhica
Viscum album Bijela imela
Vitex agnus-castus**Konopljika
Vitis vinifera Vinova loza
Y
Yucca brevifolia Juka
Yucca spp. Vrste juke
Z
Zea maysKukuruz
Zingiber officinale Ingver,đumbir

*Biljne vrste za koje se ne mora ishoditi notifikacijski broj ako nemaju istaknutu namjenu. U ovu skupinu spadaju i različite vrste osušenog voća (voćni čajevi).
**Biljne vrste s posebnim ograničenjima o kojima odluku donosi Povjerenstvo.
PRILOG IV.
Tablica 1. DNEVNI UNOS VITAMINA I MINERALA NAMIJENJEN ZDRAVIM ODRASLIM OSOBAMA
 Najmanji dopušteni dnevni unosNajveći dopušteni dnevni unosPreporučeni dnevni unos
Vitamin A (retinol)1 µg
Provitamin A (ß-karoten) mg 120
– 1500
18800
6
Vitamin D (kolekalciferol)2 µg 0,75105
Vitamin E (tokoferol)3 mg1,56010
Vitamin C (askorbinska kiselina) mg935060
Vitamin K (filokinon) µg9,7510065
Vitamin B1 (tiamin) mg0,214,01,4
Vitamin B2 (riboflavin) mg0,244,01,6
Vitamin B3 (niacin)4 mg 2,73518
Vitamin B6 (piridoksin) mg0,306,02
Folna kiselina5 µg30600200
Vitamin B12 (cijanokobalamin) µg  0,15 91,0
Pantotenska kiselina mg0,9156
Biotin µg22,5300 150
Kolin mg751500500
Kalcij (Ca) mg1201 500800
Fosfor (P) mg1201 500800
Magnezij (Mg) mg45600300
Željezo (Fe) mg2,13014
Cink (Zn) mg2,2515 15
Fluor (F) mg0,38102,5
Jod (J) µg22,50225150
Selen (Se) µg810050
Krom (Cr) µg1015065
Bakar (Cu) µg1733 0001150
Mangan (Mn) mg0,5353,5
Molibden (Mo) µg1115075

1 Retinol ekvivalent 1 RE= 1 µg retinol ili 6 µg beta karotena ili 12 µg alfa karotena, a maks. dozvoljena količina b-karotena 18 mg 
2 Kolekalciferol, 1 µg kolekarciferola = 40 i.j. vitamina D
3 Kao ekvivalent alfa-tokoferola
4 Niacin ekvivalent. 1 mg niacina= 60 mg triptofana
5 Kao ekvivalent folata u namirnicama, 1 DFE= 1 µg folata iz namirnica= 0,6 µg folne kiseline iz obogaćenih namirnica ili kao dodatak prehrani koji se uzima uz obrok = 0,5 µg natašte
[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe direktive 2002/46/EZ europskog parlamenta i vijeća od 10. lipnja 2002.o usklađivanju zakona država članica u vezi dodatak prehrani
[2]Pravilnikom o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet preuzete su odredbe Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o oznaci Zajednice u vezi s ljekovitim proizvodima za ljudsku upotrebu. 
[3]3 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU
[4]4 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po propisima EU
[5]5 Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane preuzete su odredbe 2000/13/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 1991. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda
[6]6 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 496/90/EZ od 24. rujna 1990. o obilježavanju hranjive vrijednosti prehrambenih proizvoda, koja je dopunjena Direktivom 2003/120/EZ od 5. prosinca 2003.
[7]7 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske univje koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o dobrovoljnim mirovinskim programima - Narodne novine br.: 96 / 2001
Pravilnik o dodacima hrani za životinje - Narodne novine br.: 9 / 2007
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće - Narodne novine br.: 50 / 2008
Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske - Narodne novine br.: 6 / 2003
Pravilnik o dodatnim jamstvima u odnosu na salmonelu za pošiljke konzumnih nesilica podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjenih stavljanju na tržište u Republici Finskoj i Kraljevini Švedskoj - Narodne novine br.: 137 / 2009
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...