# Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost


  

Narodne novine br.: 56 - Datum: 06.06.2000. - Interni ID: 20001244


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
1246 
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. travnja 2000. godine u sastavu: 
Predsjednik: Zlatko Tomčić, dipl. ing. 
Članovi: prof. dr. sc. Boris Anzulović, akademik Radoslav Katičić, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, dr. sc. Đuro Miljanić, dr. sc. Katarina Ott, prof. dr. sc. Marko Pećina, akademik Vlatko Silobrčić, prof. dr. sc. Ante Simonić, prof. dr. sc. Marko Tadić, prof. dr. sc. Marija Turk i prof. dr. sc. Đurđica Vasilj, donio je temeljem Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine«, br. 108/95, 104/97 i 142/98), na sjednici održanoj 9. svibnja 2000. godine 
ODLUKU
O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
I. DRŽAVNOM NAGRADOM ZA ŽIVOTNO DJELO NAGRAĐUJU SE: 
Područje prirodnih znanosti: 
1. Akademik BORIS KAMENAR, profesor emeritus Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, naročito za istraživanje struktura anorganskih i organskih spojeva, te za formiranje svjetski poznate škole hrvatskih kristalografa. 
Područje biomedicinskih znanosti: 
1. Akademik MARKO ŠARIĆ, umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti, posebice u području medicine rada i zdravstvene ekologije. 
Područje tehničkih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. OSMAN MUFTIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti, posebice za teoriju o transverzalnoj izotropiji ljudske kosti, raspodjeli čvrstoće u morfologiji kralježaka te razvoja ergonomije i biomehanike, pa ga se smatra jednim od osnivača Zagrebačke biomehaničke škole. 
Područje biotehničkih znanosti: 
1. Akademik MILAN MACELJSKI, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, posebice za doprinos u razvitku fitomedicine i agronomske struke. 
Područje društvenih znanosti: 
1. Akademkinja ALICA WERTHEIMER BALETIĆ, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, posebice za utemeljenje hrvatske demografije. 
Područje humanističkih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. VIKTOR ŽMEGAČ, umirovljeni sveučilišni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice za razvoj hrvatske znanosti o književnosti. 
2. Akademik ŽELJKO BUJAS (POSTHUMNO 1928.-1999.), sveučilišni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice grane filologije. 
II. GODIŠNJOM DRŽAVNOM NAGRADOM ZA ZNANOST NAGRAĐUJU SE:
Područje prirodnih znanosti: 
1. Dr. sc. BRANKO KAITNER, redoviti profesor Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, posebice za istraživanja u strukturnoj anorganskoj kemiji. 
2. Dr. sc. ČEDOMIL LUCU, znanstveni savjetnik Centra za istraživanje mora, Rovinj - Instituta »Ruđer Bošković« Zagreb za značajno znanstveno otkriće u području prirodnih znanosti, posebice za otkrivanje uloge enzima Na, KATPaza u evolucijskim prilagodbama morskih organizama. 
3. Dr. sc. ZORICA VEKSLI, znanstvena savjetnica Instituta »Ruđer Bošković« Zagreb za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, a naročito za razvoj i primjenu novih metoda elektronske spinske rezonancije. 
Područje biomedicinskih znanosti: 
1. Dr. sc. MARIASTEFANIA ANTICA, viša znanstvena suradnica Instituta »Ruđer Bošković« Zagreb za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti, posebice za otkriće matičnih stanica limfocita i definiranje gena uključenih u diferencijaciju limfocita T. 
2. Prof. dr. sc. TOMISLAV ČABRIJAN, znanstveni savjetnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KB »Sestre milosrdnice« Zagreb za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti, posebice za znanstveni doprinos na području kliničke i eksperimentalne endokrinologije. 
3. Dr. sc. TATJANA MAROTTI, znanstvena savjetnica Instituta »Ruđer Bošković« Zagreb za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti: objašnjenje modulatornog učinka endogenog opioida metenkefalina na funkciju hematopoetskog i imunološkog sustava. 
Područje tehničkih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. ZORAN MRŠA, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice za numeričko modeliranje i optimizaciju strujanja u hidrauličkim strojevima. 
2. Prof. dr. sc. JURICA SORIĆ, izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice za razvoj numeričkih metoda za analizu tankostjenih konstrukcija. 
Područje biotehničkih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. MARIJA IVEZIĆ, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti iz polja agronomije, s naglaskom na biljnu nematologiju. 
2. Prof. dr. sc. NIKOLA MIROŠEVIĆ, izvanredni profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada u području biotehničkih znanosti iz polja agronomije, posebice za doprinos autohtonih kultivara vinove loze u Hrvatskoj. 
Područje društvenih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. IVANKA AVELINI HOLJEVAC, redoviti profesor Hotelijerskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za rezultate znanstvenoistraživačkog rada iz područja društvenih znanosti, posebice za značajno znanstveno djelo: »Kontroling-upravljanje poslovnim rezultatom« - primjena u hotelijerstvu (»Zambelli«, Rijeka, 1998.) 
Područje humanističkih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. MIRJANA BONAČIĆ, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučiliša u Splitu iz područja humanističkih znanosti za značajno znanstveno djelo: »Tekst, diskurs, prijevod: o poetici prevođenja«, (»Književni krug, Split, 1999.) 
2. Dr. sc. IVANKA PETROVIĆ, znanstveni savjetnik Staroslavenskog instituta Zagreb, iz područja humanističkih znanosti za sustavna istraživanja hrvatske srednjovjekovne književnosti, posebice njezine glagoljske sastavnice. 
3. Prof. dr. sc. MIRKO TOMASOVIĆ, sveučilišni profesor u miru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti za značajno znanstveno djelo - monografiju »Marko Marulić Marun« (»Erasmus«, Zagreb, 1999.) 
III. GODIŠNJOM DRŽAVNOM NAGRADOM ZA POPULARIZACIJU I PROMIDŽBU ZNANOSTI NAGRAĐUJU SE:
Područje biomedicinskih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. MIRKO DRAŽEN GRMEK (POSTHUMNO 1924.-2000.), dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i voditelj studija povijesti, medicine i biologijskih znanosti na Sorbonni u Parizu za međunarodno priznat doprinos povijesti znanosti, povijesti medicine, epidemiologiji, socijalnoj medicini i medicinskoj epistemologiji. 
Područje tehničkih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. IGOR ČATIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti, posebice na području polimera. 
Područje biotehničkih znanosti: 
1. Prof. dr. sc. VLATKO RUPIĆ redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biotehničkih znanosti, za popularizaciju znanstvenih, stručnih i popularnih radova, posebice za razvitak stočarstva i veterinarske medicine. 
Područje društvenih znanosti: 
Suradnice: 
1. Dr. sc. Dubravka Miljković, prof. dr. sc. Majda Rijavec, znanstvene suradnice Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu za doprinos u širenju spoznaja iz područja društvenih znanosti, polja psihologije, posebice za istraživanja psihologije samopouzdanja. 
IV. GODIŠNJOM NAGRADOM ZNANSTVENIM NOVACIMA, NAGRAĐUJU SE:
Područje prirodnih znanosti: 
1. Mr. sc. IVICA VILIBIĆ, asistent Oceanološkog odjela Državnog hidrografskog instituta Split za uspješan rad u području geofizike, posebice na fenomenu seša i Kelvinovih valova u hrvatskom obalnom moru. 
Područje biomedicinskih znanosti: 
1. Dr. sc. IVA DEKARIS, znanstvena novakinja, specijalist oftalmologije Zavoda za oftalmologiju Opće bolnice »Sveti Duh« u Zagrebu za istraživanja imunopatologije oka, posebice za povezivanje temeljnih imunoloških i kliničkih oftalmoloških istraživanja. 
Područje tehničkih znanosti: 
1. Mr. sc. ALAN ŠTIMAC, znanstveni novak »Brodarskog instituta« Zagreb u području tehničkih znanosti, posebice za istraživanja i izvedbu ultrazvučnog pretvornika koji se kao skalpel može primijeniti u kirurgiji. 
Područje društvenih znanosti: 
1. Dr. sc. BORIS MLAČIĆ, viši asistent Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« Zagreb u području društvenih znanosti, posebice za istaknuti znanstveni rad: »Hrvatska taksonomija deskriptora osobina ličnosti«. 
Područje humanističkih znanosti: 
1. Mr. sc. ANA LEDERER, znanstvena novakinja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti za istaknuto znanstveno djelo - monografiju: »Ivan Raos« (Meandar, Zagreb, 1998.) 
Klasa: 061-03/00-2/2
Urbroj: 533-04-00-1
Zagreb, 9. svibnja 2000. 
Predsjednik
Odbora za podjelu
državnih nagrada za znanost
Zlatko Tomčić, v. r.


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 113 / 2003
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 52 / 2001
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 58 / 1999
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 95 / 1998
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 60 / 1997
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...