Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst) i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst)


  

Narodne novine br.: 69 - Datum: 23.04.2003. - Interni ID: 20030817


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
817
Na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora od 2. travnja 2003., Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 110. sjednici 9. travnja 2003. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor.
Pročišćeni tekst Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor obuhvaća Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (»Narodne novine«, br. 116/99.), te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 109/00. i 53/03 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Klasa: 013-01/03-01/04
Zagreb, 9. travnja 2003.
Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, dipl. iur., v. r.
ZAKON
O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
(pročišćeni tekst)
OPĆE I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor (u daljnjem tekstu: izbori).
Članak 2.
Mandat zastupnika izabranih u Hrvatski sabor (u daljnjem tekstu: Sabor) traje 4 godine i može se produljiti samo u slučaju rata, ili u slučajevima iz članka 17. i 100. Ustava Republike Hrvatske.
Mandat zastupnika nije obvezujući i oni nisu opozivi.
Članak 3.
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.
Pravo je i dužnost birača da glasuju samo jedanput.
Nitko ne može tražiti od birača objavu glasačkog opredjeljenja.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.
Članak 4.
Zastupnike u Sabor biraju, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom lišeni poslovne sposobnosti (u daljnjem tekstu: birači).
Za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života.
Članak 5.
Predsjednik Republike Hrvatske raspisuje izbore za zastupnike i saziva Sabor na prvo zasjedanje.
Dan provedbe izbora određuje se odlukom o raspisivanju izbora.
Dan provedbe izbora je neradni dan.
Od dana raspisivanja, pa do dana izbora za zastupnike, mora proteći najmanje 30 dana.
Članak 6.
Izbori se provode na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.
Članak 7.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske određenima prema njihovom prebivalištu.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora zateknu se na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom zateknu izvan njezinih granica, te birači lišeni slobode, glasuju na posebnim biračkim mjestima određenima u skladu s odredbama ovoga Zakona.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan izbora zateknu se izvan granica Republike Hrvatske glasuju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske za zastupnike izborne jedinice prema svom prebivalištu na području Republike Hrvatske.
Članak 8.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo na zastupljenost u Saboru i biraju zastupnike prema odredbama ovoga Zakona.
NESPOJIVOST DUŽNOSTI, MIROVANJE
I PRESTANAK ZASTUPNIČKOG MANDATA,
TE ZAMJENJIVANJE ZASTUPNIKA
Članak 9.
Zastupnik istodobno s obnašanjem zastupničke dužnosti ne može biti: sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, sudac, državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, pučki pravobranitelj, zamjenik pučkog pravobranitelja, predsjednik ili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar ili drugi član Vlade Republike Hrvatske, zamjenik ministra, pomoćnik ministra, ravnatelj državne upravne organizacije, zamjenik i pomoćnik ravnatelja državne upravne organizacije, tajnik Vlade Republike Hrvatske, tajnik ministarstva, predstojnik ureda i ravnatelj agencije Vlade Republike Hrvatske, predstojnik Ureda Predsjednika Republike, predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, veleposlanik, generalni konzul, župan ili podžupan, gradonačelnik ili zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, djelatna vojna osoba, službenik i namještenik u Oružanim snagama, član uprave trgovačkog društva, ustanove i izvanproračunskog fonda u pretežitom državnom vlasništvu te čelnik pravne osobe koja je Saboru obvezna po zakonu podnositi izvješće.
Za vrijeme trajanja mandata zastupnik može prihvatiti obnašanje dužnosti koja se prema odredbama ovoga Zakona smatra nespojivom.       
Za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti njegov će mandat biti u mirovanju, a zamjenjivat će ga zamjenik u skladu s odredbama ovoga Zakona.
Članak 10.
Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
1. ukoliko podnese ostavku,
2. ukoliko mu je pravomoćnom sudbenom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,
3. ukoliko je pravomoćnom sudbenom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od 6 mjeseci,
4. smrću.
Članak 11.
Zastupnika čiji je mandat prestao, te zastupnika kod kojeg je nastupila nespojivost istodobnog obnašanja dužnosti ili mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva, zamjenjuje zamjenik zastupnika.
Zamjenik zastupnika počinje obnašati zastupničku dužnost nakon što Sabor utvrdi nastup zakonskih pretpostavki za primjenu instituta zamjenjivanja.
Članak 12.
Zastupnika izabranog na listi u izbornoj jedinici zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i zastupnik, a određuje ga politička stranka koja je listu predložila.
Zastupnika izabranog na neovisnoj listi u izbornoj jedinici zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat sa te liste.
Zastupnika izabranog u izbornoj jedinici za izbor zastupnika nacionalnih manjina zamjenjuje zamjenik izabran u istoj izbornoj jedinici.
Članak 13.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, zastupnik nastavlja obnašanje zastupničke dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata u Saboru, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Sabora u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje zastupničkog mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Nastavljanje obnašanja zastupničke dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata u Saboru zastupnik može tražiti jedanput u tijeku trajanja zastupničkog mandata.
Članak 14.
Zastupnik ima pravo jednokratno, tijekom trajanja zastupničkog mandata, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Sabora, staviti svoj mandat u mirovanje.
Mirovanje zastupničkog mandata ne može trajati manje od šest mjeseci, a za vrijeme trajanja mirovanja zastupnika će zamjenjivati zamjenik.
Mirovanje zastupničkog mandata prestat će osmog dana od dana kad je zastupnik koji je stavio mandat u mirovanje podnio predsjedniku Sabora pisanu izjavu o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti.
PRAVO PRIPADNIKA NACIONALNIH
MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ NA ZASTUPLJENOST U HRVATSKOM SABORU
Članak 15.
Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ostvarenje prava na zastupljenost u Saboru.
Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati osam zastupnika u Sabor koji se biraju u posebnoj izbornoj jedinici koju čini područje Republike Hrvatske.
Članak 16.
Pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika u Sabor u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
 Pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor.
Pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor.
Pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.
Pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.
Pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.
Pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka uz kandidata za zastupnika predlažu i kandidata za njegova zamjenika koji se bira zajedno s njim.
Pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 4., 5. i 6. ovoga članka predlažu samo kandidata za zastupnika, a njegovim zamjenikom postaje zastupnički kandidat koji je iza izabranog zastupnika dobio najviše glasova.
Članak 17.
Pravo predlaganja kandidata za zastupnike nacionalnih manjina i njihovih zamjenika imaju političke stranke, birači i udruge nacionalnih manjina.
Ukoliko kandidata za zastupnika nacionalnih manjina i njegovog zamjenika predlažu birači, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 100 potpisa birača.
Članak 18.
Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i zamjenika pripadnika nacionalnih manjina koji se biraju u posebnim izbornim jedinicama prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose ime i prezime, nacionalnost i adresa predloženog kandidata, te ime i prezime i adresa potpisanog birača - predlagatelja.
KANDIDIRANJE
Članak 19.
Pravo predlaganja stranačkih lista za izbor zastupnika u Sabor imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u »Narodnim novinama«.
Listu za izbor zastupnika u Sabor može samostalno predložiti jedna politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).
Političke stranke samostalno utvrđuju svoje stranačke liste i redoslijed na njima istaknutih kandidata, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim statutarnim odlukama.
Članak 20.
Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa.
Za pravovaljanost prijedloga liste izborne jedinice za izbor zastupnika u Sabor potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa birača.
Članak 21.
Prijedlozi lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno izborno povjerenstvo), najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora.
U prijedlogu liste izborne jedinice za izbor zastupnika u Sabor obvezatno se navodi naziv liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 14. 
Naziv liste jest puni naziv političke stranke, odnosno političkih stranaka ili stranačke koalicije, koja je, odnosno koje su listu predložile. Ako političke stranke koriste skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije, u nazivu se mogu koristiti skraćenice.
 Ukoliko je listu predložila skupina birača njezin naziv je »neovisna lista«.
Nositelj liste ne mora biti kandidat na listi.
Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici.
Članak 22.
Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od predaje lista izbornih jedinica za izbor zastupnika u Sabor, prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radioteleviziji objaviti sve pravovaljano predložene liste za svaku izbornu jedinicu.
Državno izborno povjerenstvo objavit će za svaku izbornu jedinicu zbirnu listu svih pravovaljanih predloženih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake liste izborne jedinice, te ime i prezime nositelja svake liste. Na zbirnu listu izborne jedinice, stranačke, odnosno neovisne liste se unose prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije političkih stranaka koja je listu predložila. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.
Državno izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati dostaviti hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sve prihvaćene liste za svaku izbornu jedinicu, kao i zbirnu listu izbornih lista svake izborne jedinice radi njihove javne objave.
Članak 23.
Političke stranke koje su predložile prihvaćene liste kandidata za izbor zastupnika u Sabor, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane izbornog povjerenstva izborne jedinice. Za neovisnu listu odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu izborne jedinice.
Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije dopušten nakon prihvaćanja liste na kojoj su navedeni, te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
Članak 24.
Najkasnije 48 sati nakon što je prihvaćena i objavljena lista, od kandidature za zastupnika u Sabor u izbornim jedinicama gdje se biraju zastupnici nacionalnih manjina može odustati:
– neovisni kandidat pisanim očitovanjem ovjerovljenim po javnom bilježniku,
– kandidat kojeg je predložila politička stranka uz pisanu suglasnost političke stranke i
– politička stranka koja je predložila kandidata.
Odustanak kandidata iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na njihove zamjenike.
Članak 25.
Ako neki od kandidata na listama za izbor zastupnika u Sabor, odnosno kandidat ili zamjenik u izbornim jedinicama gdje se biraju zastupnici nacionalnih manjina umre u vremenu od dana objave liste kandidata, politička stranka, odnosno stranke ili udruge nacionalnih manjina koje su kandidirale dotičnog zastupnika mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, odnosno zamjenika, bez posebnih uvjeta za valjanost kandidature propisanih ovim Zakonom, sve do 10 dana prije održavanja izbora.
Ako neki od kandidata na listama za izbor zastupnika u Sabor, umre nakon roka iz stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući način primijenit će se odredba članka 12. ovoga Zakona.
IZBORNA PROMIDŽBA
Članak 26.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.
Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
Članak 27.
U vrijeme izborne promidžbe sve političke stranke koje su predložile kandidatske liste imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promidžbu.
Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su u svom djelovanju omogućiti ostvarivanje prava političkih stranaka iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 28.
Radi ostvarenja jednakosti svih političkih stranaka koje su istakle liste i jednake mogućnosti predstavljanja programa i promidžbe političkih stranaka, Sabor će donijeti u roku od 15 dana od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (»Narodne novine«, br. 53/03.) Pravila o postupanju elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.
Pravilima iz stavka 1. ovoga članka razradit će se i utvrditi oblici i vrijeme praćenja izborne promidžbe političkih stranaka, način predstavljanja programa političkih stranaka, kandidata na stranačkim i na neovisnim listama, kandidata za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina, stranačkih dužnosnika, te pravila za emisije sa sučeljavanjima nositelja izbornih lista.
 Pravilima iz stavka 1. ovoga članka također će se utvrditi ukupno vrijeme svih emisija (telopi, spotovi, snimke sa skupova, posebne emisije i slično) koje putem elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj u jednakom trajanju mogu zakupiti većinska politička stranka i koalicija i oporbene političke stranke ili koalicije, vodeći računa da će se jednako vrijeme obračunavati po pojedinačnoj listi koja sudjeluje na izborima.
TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE
I PRAVO NA NAKNADU
Članak 29.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarit će sve političke stranke koje su istakle liste u najmanje jednoj izbornoj jedinici za izbor zastupnika u Sabor.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarit će i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji se biraju u posebnim izbornim jedinicama i nositelji neovisnih lista.
Članak 30.
Parlamentarne političke stranke koje su imale zastupnike u Saboru na dan 31. prosinca 2002., koje sudjeluju na izborima, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u jednogodišnjem iznosu određenom za 2003. godinu prema Zakonu o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.) i propisima donijetima na temelju toga Zakona.
Troškovi izborne promidžbe iz stavka 1. ovoga članka moraju biti isplaćeni političkim strankama najkasnije 48 sati nakon što su prihvaćene liste postale konačne.
Članak 31.
Svaka politička stranka koja je istakla liste za izbor zastupnika u Sabor dužna je do početka izborne promidžbe objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koje namjerava utrošiti za izbornu promidžbu.
Podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koje namjeravaju utrošiti za izbornu promidžbu dužni su do početka izborne promidžbe objaviti i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina i nositelji neovisnih lista.
Članak 32.
Političke stranke koje na dan 31. prosinca 2002. nisu bile zastupljene u Saboru kao i predlagatelji neovisnih lista, a koji sudjeluju na izborima imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ukoliko na izborima dobiju više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna Republike Hrvatske ostvarit će i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji dobiju najmanje 5% važećih glasova birača u posebnoj izbornoj jedinici.
Naknada se ima isplatiti u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.
Visinu naknade troškova izborne promidžbe odredit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Odluka mora biti donijeta najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora.
Članak 33.
Političke stranke, neovisni kandidati i kandidati za zastupnike nacionalnih manjina izbornu promidžbu mogu financirati vlastitim novčanim sredstvima.
Članak 34.
Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se izravno na središnje račune političkih stranaka u mjestu njihova sjedišta, odnosno izravno neovisnim kandidatima i kandidatima za zastupnike nacionalnih manjina.
IZBOR ZASTUPNIKA U SABOR
Članak 35.
140 zastupnika u Sabor bira se tako da se područje Republike Hrvatske podijeli na deset izbornih jedinica, te se u svakoj izbornoj jedinici, na temelju lista, bira po 14 zastupnika.
Članak 36.
Izborne jedinice određuju se Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od + – 5 %.
Pri određivanju izbornih jedinica, mora se koliko je to najviše moguće, voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Članak 37.
Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake liste izborne jedinice utvrduje se na sljedeći način:
Ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 14, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih dobivenih rezultata, zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj zastupničkih mjesta u Saboru koliko je postigla pojedinačnih rezultata među 14 brojčano najvećih rezultata.
Članak 38.
Pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.
Članak 39.
Sa svake liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta.
Zamjenici zastupnika sa svake liste izborne jedinice su kandidati koji nisu izabrani.
Članak 40.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju zastupnike na temelju lista s po 14 kandidata u posebnoj izbornoj jedinici.
Članak 41.
Broj zastupnika koji će izabrati birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u posebnoj izbornoj jedinici utvrđuje se na sljedeći način:
Ukupni broj važećih glasova birača u deset izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj dijeli se sa 140 koliko se ukupno zastupnika bira u tim izbornim jedinicama. Dobivenim rezultatom (količnikom) dijeli se broj važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici. Rezultat koji se dobije jest broj zastupnika koji je izabran u posebnoj izbornoj jedinici. Ako rezultat nije cijeli broj, zaokružuje se na cijeli broj od 0,5 na više, a ispod 0,5 na niže.
Članak 42.
Ukupni broj zastupnika izabran od birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u posebnoj izbornoj jedinici utvrđen prema članku 41. ovoga Zakona dijeli se između lista kandidiranih u toj izbornoj jedinici prema odredbama članka 37. do 39. ovoga Zakona.
Članak 43.
Pripadnici nacionalnih manjina iz članka 16. ovoga Zakona biraju zastupnike u Sabor pojedinačnim izborom tako da je za zastupnika izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju.
TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA U SABOR
Članak 44.
Tijela za provedbu izbora zastupnika u Sabor su:
Državno izborno povjerenstvo, izborna povjerenstva izbornih jedinica, općinska i gradska izborna povjerenstva i birački odbori.
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
Članak 45.
Državno izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Državnoga izbornog povjerenstva čine predsjednik i četiri člana, te njihovi zamjenici.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske po položaju je predsjednik Državnoga izbornog povjerenstva.
Članove povjerenstva, zamjenika predsjednika i zamjenike članova stalnog sastava Državnoga izbornog povjerenstva imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i drugih istaknutih pravnika koji ne smiju biti članovi političkih stranaka.
Članak 46.
Prošireni sastav Državnoga izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista izbornih jedinica.
Članovi proširenog sastava Državnoga izbornog povjerenstva imaju sva prava i dužnosti stalnih članova Državnoga izbornog povjerenstva.
Članak 47.
Prošireni sastav Državnoga izbornog povjerenstva čine po tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Sabora i njihovi zamjenici.
Ako se ne postigne dogovor o tri predstavnika političkih stranaka koje se prema stranačkom sastavu Sabora smatraju oporbenima, izbor tri člana proširenog sastava i njihovih zamjenika obavit će se kockom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i to između kandidata i zamjenika.
Članak 48.
Državno izborno povjerenstvo:
1. brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za zastupnike Sabora,
2. imenuje članove izbornih povjerenstava izbornih jedinica,
3. utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora,
4. određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske,
5. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
6. nadzire rad izbornih povjerenstava izbornih jedinica,
7. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje liste izbornih jedinica, te sastavlja zbirne liste izbornih jedinica,
8. nadzire pravilnost izborne promidžbe,
9. objavljuje rezultate izbora za zastupnike u Sabor,
10. osigurava stalnu službu sa zadaćom mjerodavnog i stručnog informiranja birača i davanja odgovora vezanih uz provedbu glasovanja i izbora,
11. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom.
Članak 49.
Obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora koje utvrdi Državno izborno povjerenstvo objavljuju se u »Narodnim novinama«, na Hrvatskoj radioteleviziji i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj.
IZBORNO POVJERENSTVO IZBORNE JEDINICE
Članak 50.
Izborno povjerenstvo izborne jedinice ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva izborne jedinice čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.
Predsjednika, članove, zamjenika predsjednika i zamjenike članova stalnog sastava izbornog povjerenstva izborne jedinice imenuje Državno izborno povjerenstvo iz reda sudaca i istaknutih pravnika.
Članak 51.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva izborne jedinice određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi stranačkih lista.
Članovi proširenog sastava izbornog povjerenstva izborne jedinice imaju sva prava i dužnosti stalnih članova izbornog povjerenstva izborne jedinice.
Članak 52.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva izborne jedinice čine po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Sabora i njihovi zamjenici.
Ukoliko se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih stranaka koje se prema stranačkom sastavu Sabora smatraju oporbenima, izbor dva člana proširenog sastava i njihovih zamjenika obavit će se kockom pred Državnim izbornim povjerenstvom i to između kandidata i zamjenika.
Članak 53.
Izborno povjerenstvo izborne jedinice:
1. brine se za zakonitu provedbu izbora na biračkim mjestima na svom području,
2. određuje biračka mjesta na prijedlog općinskih i gradskih izbornih povjerenstava,
3. imenuje općinska i gradska izborna povjerenstva,
4. imenuje i raspušta biračke odbore,
5. prema obvezatnim uputama Državnoga izbornog povjerenstva obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području,
6. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području od općinskih i gradskih izbornih povjerenstava i dostavlja ih Državnom izbornom povjerenstvu,
7. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom.
Članak 54.
Odredbe članka 53. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na izborna povjerenstva izbornih jedinica u kojima se biraju zastupnici pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
OPĆINSKA I GRADSKA IZBORNA POVJERENSTVA
Članak 55.
Općinska i gradska izborna povjerenstva imenuje izborno povjerenstvo izborne jedinice.
Na sastav i izbor općinskih i gradskih izbornih povjerenstava primjenjuju se ista pravila kao i za sastav i izbor izbornog povjerenstva izborne jedinice.
Članak 56.
Općinska i gradska izborna povjerenstva:
– predlažu izbornom povjerenstvu izbornih jedinica utvrđivanje biračkih mjesta na području općine, odnosno grada,
– predlažu imenovanje biračkih odbora na području općine, odnosno grada,
– predlažu raspuštanje biračkih odbora u slučajevima predviđenima ovim Zakonom,
– prikupljaju podatke o izborima i prosljeđuju ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice,
– obavljaju i druge poslove koje na njih iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne jedinice.
BIRAČKI ODBORI
Članak 57.
Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i četiri člana, te zamjenici članova. Po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana na koji se održavaju izbori za zastupnike. Ne odrede li ih, odnosno ne dostave li njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima, ova izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke.
Biračke odbore za sva biračka mjesta, sukladno odredbama stavka 3. i 4. ovoga članka, imenuju izborna povjerenstva nadležna prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.
PROVEDBA IZBORA
Članak 58.
Najkasnije deset dana prije izbora, Državno izborno povjerenstvo za biračka mjesta u inozemstvu, a izborna povjerenstva izborne jedinice za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.
Članak 59.
Ministar obrane odredit će biračka mjesta za glasovanje birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Ministar pomorstva, prometa i veza odredit će biračka mjesta za glasovanje birača koji se kao članovi posade pomorskih i riječkih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa odredit će biračka mjesta za glasovanje birača lišenih slobode.
Članak 60.
Pri određivanju biračkih mjesta mora se voditi računa o broju birača koji će na njima glasovati, te dostupnosti i prostornoj udaljenosti biračkog mjesta.
Broj birača koji će glasovati na jednom biračkom mjestu odredit će se na način da se glasovanje bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.
Za svako biračko mjesto određuje se posebna prostorija za glasovanje koja se mora opremiti i urediti na način koji će osigurati tajnost glasovanja.
Svako biračko mjesto ima redni broj.
Članak 61.
Najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora nadležno tijelo dostavit će svakom biraču izvadak iz popisa birača koji se odnosi na njega.
GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA
Članak 62
Glasovanje se obavlja osobno, glasačkim listićima.
Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
Glasački se listić tiska u državnoj tiskari koju odredi i izravno nadzire Državno izborno povjerenstvo.
Svaki glasački listić mora imati otisnut serijski broj.
Članak 63.
Glasački listić na kojem se glasuje za jednu od lista izborne jedinice sadrži:
1. naziv liste,
2. ime i prezime nositelja liste,
3. serijski broj.
Na glasačkom listiću stranačke se liste navode onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi dotičnih lista. Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Članak 64.
Glasuje se samo za liste izborne jedinice navedene na glasačkom listiću.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva liste izborne jedinice.
Članak 65.
Glasački listić na kojem se glasuje u izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik nacionalne manjine i njegov zamjenik sadrži:
1. ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika,
2. puni i skraćeni naziv političke stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ukoliko je kandidat predložen od skupine birača u skladu s odredbama ovoga Zakona, uz njegovo se ime i prezime navodi i naznaka »neovisni kandidat«,
3. serijski broj.
Na glasačkom listiću navode se kandidati onim redom kojim su navedeni na listi kandidata za izbor zastupnika nacionalnih manjina. Ispred imena i prezimena svakog kandidata stavlja se redni broj.
Glasuje se samo za kandidate za izbor zastupnika nacionalnih manjina navedene na glasačkom listiću i to zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.
Članak 66.
Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu ili kandidata birač glasovao.
Članak 67.
Nevažeći glasački listić jest:
1. neispunjeni glasački listić,
2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu, odnosno kandidata, glasovao,
3. glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više lista, odnosno kandidata.
Članak 68.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima glasovanje traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.
Birališta se zatvaraju u devetnaest sati, ali će se biračima koji su se zatekli na biralištu omogućiti glasovanje.
Na biračkom mjestu moraju neprekidno biti nazočna najmanje tri člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici.
Članak 69.
Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osigurati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja birališta.
Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira, te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati po njegovim uputama, a u okviru zakonskih ovlasti.
Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biralište naoružan.
Članak 70.
Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju provjeriti da li je upisan u popis birača.
Ako birač nije upisan u popis birača predsjednik biračkog odbora mu neće dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.
Članak 71.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste, odnosno ispred imena kandidata za koje birač glasuje.
Birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.
Članak 72.
Po završenom glasovanju birački će odbor najprije prebrojati neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.
Potom birački odbor na temelju zapisnika utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali, prema popisu birača, odnosno prema izvatku iz popisa birača.
Nakon što broj birača koji su glasovali bude utvrđen, odbor pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.
Članak 73.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema popisu birača veći od broja glasova po biračkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor će odmah prekinuti rad i uz izvješće dostaviti materijale općinskom, odnosno gradskom izbornom povjerenstvu.
Općinsko ili gradsko izborno povjerenstvo odmah će o tome izvijestiti izborno povjerenstvo izborne jedinice koje će poništiti glasovanje na tom biračkom mjestu, raspustiti birački odbor, te imenovati novi i odrediti ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu u roku od 8 dana.
Članak 74.
Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:
– broj birača prema izvatku iz popisa birača,
– koliko je birača glasovalo po izvatku iz popisa birača, a koliko na temelju potvrde nadležnog državnog tijela i koliko ukupno,
– koliko je glasova dobila svaka lista, odnosno pojedini kandidat za izbor zastupnika nacionalnih manjina,
– koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.
Pisane primjedbe na zapisnik ovlašten je dati svaki član biračkog odbora.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici.
Svaki član biračkog odbora i svaki zamjenik ima pravo na preslik ili prijepis zapisnika o radu biračkog odbora, kojeg svojim potpisima ovjerovljuju svi članovi biračkog odbora.
Članak 75.
Birački odbor dostavlja zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.
Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu dostavlja zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od zatvaranja birališta.
Članak 76.
O svom radu općinsko, odnosno gradsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će ubilježiti:
1. broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača na svom području,
2. broj birača koji su glasovali i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,
3. broj glasova koje je dobila svaka lista.
Općinsko, odnosno gradsko izborno povjerenstvo dostavlja zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izbornom povjerenstvu izborne jedinice, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta.
Članak 77.
O svom radu izborno povjerenstvo izborne jedinice vodi zapisnik u koji će ubilježiti:
1. broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača na svom području,
2. broj birača koji su glasovali i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,
3. broj glasova koje je dobila svaka lista, te imena i prezimena kandidata sa svake liste koji su izabrani za zastupnike.
Svaki član izbornog povjerenstva izborne jedinice može staviti pisane primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva izborne jedinice.
Izborno povjerenstvo izborne jedinice zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta.
Izborno povjerenstvo izborne jedinice dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji im ono odredi.
Članak 78.
Rezultate izbora za zastupnike Sabora utvrđuje Državno izborno povjerenstvo.
Članak 79.
Kad Državno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike bez odlaganja će objaviti:
1. broj birača upisanih u popise birača, broj birača koji su glasovali u svakoj izbornoj jedinici, koliko glasova je dobila pojedina lista u izbornoj jedinici, i koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
2. broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka lista, te imena i prezimena kandidata koji su izabrani za zastupnike,
3. ime i prezime kandidata i njihovih zamjenika koji su izabrani u svakoj izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik nacionalnih manjina i njegov zamjenik.
Članak 80.
Tijekom trajanja glasovanja Državno izborno povjerenstvo može objavljivati privremene podatke o broju birača izašlih na izbore.
Članak 81.
Državno izborno povjerenstvo nakon zatvaranja birališta može objavljivati privremene i neslužbene rezultate izbora prema svome nahođenju.
Službeni rezultati objavit će se nakon što se iscrpe sva pravna sredstva u zaštiti biračkog prava ili proteknu rokovi za njihovo podnošenje.
TROŠKOVI ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 82.
Sredstva za pokriće troškova izbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a njima raspolaže Državno izborno povjerenstvo.
Državno izborno povjerenstvo određuje način korištenja sredstava, provodi nadzor nad njihovim utroškom, te dodjeljuje odgovarajuća sredstva izbornim povjerenstvima u izbornim jedinicama.
Državno izborno povjerenstvo objavit će u sredstvima javnog priopćavanja cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 83.
Ustavnost i zakonitost izbora nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske.
Ustavni sud Republike Hrvatske rješava i izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova, odlučujući u povodu žalbe na rješenje nadležnoga izbornog povjerenstva.
Članak 84.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti svaka politička stranka, nositelji neovisne liste, kandidati za zastupnike u Sabor, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.
Ukoliko je listu izborne jedinice, ili kandidata za zastupnika nacionalne manjine predložilo više političkih stranaka prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka.
Članak 85.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Državno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.
Članak 86.
Ako Državno izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Državno izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti.
Članak 87.
Protiv rješenja Državnoga izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem Državnoga izbornog povjerenstva, u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana njezina primitka.
Članak 88.
Podnijeti prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim Zakonom.
Članak 89.
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ovoga Zakona ne plaćaju se upravne pristojbe.
ETIČKO POVJERENSTVO
Članak 90.
Etičko je povjerenstvo nadstranačko tijelo općepriznatoga javnog ugleda koje priopćenjima i upozorenjima djeluje na promicanje i ostvarivanje etičkih i demokratskih načela u izborima.
Etičko povjerenstvo ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora i provodi izvanupravni nadzor izborne promidžbe.
Članak 91.
Etičko povjerenstvo ima predsjednika i šest članova od kojih po tri člana predlažu većinska i oporbene političke stranke, sukladno stranačkom sastavu Sabora.
Članove Povjerenstva, na temelju prijedloga parlamentarnih političkih stranaka, imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske iz reda istaknutih javnih osoba koje nisu kandidati na izborima i nisu članovi niti jedne političke stranke.
Članak 92.
Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti po položaju je predsjednik Etičkog povjerenstva.
Članak 93.
Nakon objave odluke o raspisivanju izbora, a prije početka izborne promidžbe, Etičko povjerenstvo donijet će i objaviti Izborni etički kodeks koji čine sustav pravila o ponašanju pojedinaca i političkih stranaka u izbornoj promidžbi i izbornom postupku. Prije donošenja Izbornoga etičkog kodeksa Etičko povjerenstvo zatražit će mišljenje parlamentarnih političkih stranaka.
PROMATRANJE IZBORA OD NEVLADINIH UDRUGA
Članak 94.
Nevladine udruge imaju pravo pratiti izborni postupak, a napose promatrati provedbu izbora te rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora na svim razinama.
 Zainteresirane udruge iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od osam dana, od dana raspisivanja izbora, zatražiti od Državnoga izbornog povjerenstva dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora.
Državno izborno povjerenstvo dozvolit će promatranje izbornog postupka svim udrugama koje su registrirane kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka 
i /ili promicanja ljudskih i građanskih prava.
Na temelju dostavljenog rješenja iz stavka 3. ovoga članka ovlaštene nevladine udruge dužne su najkasnije osam dana prije održavanja izbora Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti popis imena svojih ovlaštenih promatrača. Državno izborno povjerenstvo pripremit će službene iskaznice za svakoga ovlaštenog promatrača i dostaviti ih u sjedište nevladinih udruga najkasnije tri dana prije održavanja izbora.
Predočenjem rješenja Državnog izbornog povjerenstva i odluke ovlaštene nevladine udruge o imenovanju promatrača iz stavka 4. ovoga članka, ovlašteni promatrač dobiva zapisnik o radu biračkog odbora te pravo uvida u cjelokupni izborni materijal i promatranja cjelokupnoga izbornog postupka.
Državno izborno povjerenstvo donijet će, sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, u roku od osam dana od dana raspisivanja izbora, pravila u kojima će pobliže urediti prava i dužnosti promatrača nevladinih udruga u promatranju izbornog postupka.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 95.
Danom stupanja na snagu Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (»Narodne novine«, br. 116/99.) prestaje važiti Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 1/93., 30/93. – pročišćeni tekst, 11/94., 68/95. i 108/96.).Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske


  

Narodne novine br.: 22 - Datum: 17.04.1992. - Interni ID: 19920489


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7 Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim 
UKAZ 
o proglašenju Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske 
Proglašavam Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 9. travnja 1992, Vijeća općina 9. travnja 1992. i Vijeća udruženog rada 9. travnja 1992. 
Broj : PA4-23/ 1-92. 
Zagreb, 15. travnja 1992. 
Predsjednik Republike Hrvatske 
dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON
o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske 
Opće odredbe 
Članak 1. 
Ovim zakonom uređuju se izbori za zastupnike u Zastupnički dom i Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu izbori za zastupnike). 
Članak 2. 
Zastupnike biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina (u daljnjem tekstu: birači) na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od 4 godine. 
Članak 3. 
Za zastupnika može biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina. 
Članak 4. 
lzbore za zastupnike raspisuje predsjednik Republike Hrvatske. 
Od dana raspisivanja, pa do dana izbora za zastupnike, mora proteći najmanje 30 dana. 
Dan izbora za zastupnike određuje se odlukom o raspisivanju izbora. 
Članak 5. 
U izborima za zastupnike biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, osigurava se ostvarivanje biračkog prava: u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske. 
Birači koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske biraju, glasujući u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zastupnike prema svom prebivalištu na području Republike Hrvatske, 
Birači, koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske biraju, glasajući u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zastupnike u Zastupnički dom na temelju državnih lista. uz uvjete i na način koji su utvrdeni člankom 24. ovoga zakona. 
Članak 6. 
Nitko ne može istodobno biti zastupnik u Zastupničkom domu i Županijskom domu. 
Zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, sudac, javni tužitelj, zamjenik javnog tužitelja, predsjednik, potpredsjednik. ministar i drugi član Vlade Republike Hrvatske, zamjenik ministra, pomoćnik ministra, direktor republičkog zavoda i drugih republičkih organizacija, direktor organa u sastavu ministarstva, predstojnik ureda Vlade Republike Hrvatske, predsjednik općinske skupštine i predsjednik izvršnog vijeća općinske skupštine. Zakonom se može propisati da je zastupnička dužnost nespojiva i s nekom drugom dužnošću. 
Osobe, koje obavljaju neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka. mogu se kandidirati za zastupnika ali ako budu izabrane, moraju podnijeti ostavku ili na zastupničku dužnost, ili na dužnost čije je obavljanje nespojivo sa zastupničkom dužnošću. 
Članak 7. 
Zastupnici nemaju obvezujući mandat Zastupnici nisu opozivi. 
Članak 8. 
Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran 
1.ako podnese ostavku 
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost; 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci ; 
4. ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti koja je prema zakonu nespojiva za zastupničkom dužnošću. 
Članak 9. 
Zastupnici imaju zamjenika koji preuzima njihovu dužnost u slućaju da se stekne jedan od uvjeta navedenih u članku 8. ovoga Zakona. 
Zamjenici zastupnika biraju se, zajedno sa zastupnicima, na način utvrđen ovim zakonom. 
Članak 10. 
Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% na temelju popisa stanovništva iz 1981., imaju pravo na zastupljenost u Saboru razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu na način utvrđen ovim zakonom. Temelj za izračunavanje njihove razmjerne zastupljenosti u Zastupničkom domu jest broj od 120 zastupnika ovoga Doma. 
Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina čiji je udio u pučanstvu Republike Hrvatske manji od 8% imaju pravo izabrati najmanje 5 zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, a po jedan od njih mora biti izabran iz reda pripadnika madžarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske, kao i njemačke i austrijske manjine. 
Članak 11. 
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja. 
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanje ili zbog toga što nije glasovao. Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje. 
Kandidiranje 
Članak 12. 
Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno i skupno. 
Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih stranaka mogu predložiti jednog kandidat.a i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu. 
Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviden njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju Statuta. 
Članak 13. 
Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. 
Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se, prema ovom zakonu bira, jedan zastupnik i njegov zamjenik za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa. 
U izbornim jedinicama iz članka 10. stavka 2. ovoga zakona, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 100 potpisa. 
Kad birači predlažu državnu listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa. 
Članak 14. 
Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i njihovih zamjenika prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj predloženog kandidata. a isti podaci, osim nacionalnosti, unose se i za svakog potpisanog predlagača. 
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za zastupnika i njegovog zamjenika i samo jednu državnu listu. 
Članak 15. 
Prijedlozi kandidata za zastupnike i njihove zamjenike koji se prema ovome zakonu biraju pojedinačno u izbornoj jedinici moraju prispjeti izbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. 
Prijedlozi državnih lista moraju prispjeti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora. 
U prijedlogu kandidata iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se navodi ime i prezime, nacionalnost. adresa i matični broj svakog predloženog kandidata te ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. 
U prijedlogu državne liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 60. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. 
Naziv liste jest puni. a ako postoji i skraćeni, naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je odnosno koje su listu predložile. Ako je listu predložila skupina birača njen je naziv "nezavisna državna lista". 
Nositelj liste je prvi po redu predloženi kandidat na listi. 
Članak 16. 
Nadležna izborna komisija izborne jednice će u roku od 48 sati od isteka roka iz članka 15., stavka 1. ovoga zakona, od svih pravovaljano predloženih kandidata sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. 
Izborna komisija Republike Hrvatske će u roku od 48 sati od isteka roka, iz članka 15., stavka 1. ovoga zakona. prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene državne liste u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. 
Izborna komisija Republike Hrvatske objavit će zbirnu listu svih pravovaljanih predloženih državnih lista način iz prethodnog stavka. Zbirna lista sadrži naziv svake državne liste te ime i prezime nositelja svake državne liste. 
Izborna komisija Republike Hrvatske će, u roku iz stavka 2. ovoga članka. dostaviti hrvatskim doplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima sve prihvaćene državne liste kao i zbirnu listu državnih lista radi njihove javne objave. 
Članak 17. 
Na listu kandidata izborne jedinice kandidati se unose prema abecednom redu prezimena. Uz njihovo ime i prezime i matični broj obvezatno se navodi naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je odnosno koje su kandidata predložile. Ako je kandidat predložen od birača obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi "nezavisni kandidat". 
Na zbirnu listu državne liste se unose prema abecednom redu punog naziva stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila Ako je više stranaka predložilo zajedničku državnu listu ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu. 
Članak 18. 
Od dana kad se objave liste kandidata izbornih jedinica i zbirna lista državnih lista. pa do 24 sata prije izbora, svi kandidati za zastupnike i sve političke stranke, koje su predložile kandidate, imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promičbu. 
Članak 19. 
Hrvatska radio-televizija je dužna u razdoblju izborne promičbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa omogučiti svim političkim strankama, manjinskim zajednicama iz članka 10. stavka 2. ovoga zakona, koje sudjeluju na izborima za zastupnike, da u jednakom vremenu izlože svoj izborni program. 
Sva sredstva javnog priopčavanja dužna su političkim strankama i manjinskim zajednicama iz članka 10. stavka 2. ovoga zakona, koje sudjeluju na izborima za zastupnike i kandidatima za zastupnike, omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promičbu. 
Članak 20. 
Na dan izbora kao i 24 sata koji im prethode zabranjena je svaka promičba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora. 
Članak 21. 
Kandidat za zastupnika koji se bira pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, koji na izboru dobije najmanje 6% glasova i politička stranka čija državna lista na izboru dobije najmanje 3% glasova imaju pravo na jednaku naknadu troškova izborne promičbe. 
Sredstva za pokriće naknade iz prethodnog stavka osiguravaju se iz sredstava za pokrivanje troškova izbora . 
Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske najkasnije 30 dana prije dana izbora. 
Izbori zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 
Članak 22. 
U Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (u daljem tekstu Zastupnički dom) bira se 124 zastupnika. 
Broj zastupnika Zastupničkog doma može se povećati u skladu s uvjetima iz članka 26. ovoga zakona. 
Članak 23. 
U Zastupnički dom 64 zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik. 
Šezdeset zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj na približno isti broj birača bira jedan zastupnik. 
Po jednog zastupnika u Zastupnički dom biraju pripadnici madžarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske kao i njemačke i austrijske manjine, u posebnim izbornim jedinicama koje se odreduju Zakonona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske. 
Bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, za zastupnika je izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju. 
Članak 24. 
U Zastupnički dom 60 zastupnika bira se tako da područje čitave Republike Hrvatske čini jednu izbornu jedinicu i da svi birači, koji pristupe glasovanju, biraju na temeIju državnih lista sve zastupnike. 
Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake državne liste utvrđuje se na slijedeći način: 
Ukupan broj glasova koje je dobila svaka državna lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 60. Od svih dobivenih rezultata 60-ti rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake državne liste (biračka masa liste). Svaka državna lista dobit će onoliko zastupničkih mjesta koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj. Rezultat se izračunava na dvije decimale s time da se brojevi od 1 - 4 zaokružuju na niži, a od 5 - 9 na viši broj dok se ne dobiju cijeli brojevi. Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi izmedu dviju ili više državnih lista dobila koje zastupničko mjesto, ono će pripasti onoj državnoj listi koja je dobila više glasova. 
Državna lista, koja na izborima dobije manje od 3% glasova, ne sudjeluje u diobi zastupničkih mjesta. 
Članak 25. 
Sa svake državne liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je odredena lista dobila zastupničkih mjesta. 
Zamjenici zastupnika sa svake državne liste su kandidati koji nisu izabrani, po redu od prvog neizabranog najviše do broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta. 
Članak 26. 
Ako se na izborima za zastupnike.u Zastupnički dom ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traži prema članku 10. ovoga zakona. broj zastupnika Zastupničkog doma povečat će se do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bila ostvarena. a izabranim zastupnicima smatrat će se oni pripadnici određđene zajednice ili manjine koji su bili kandidirani na državnim listama a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima. 
Ako se niti na način iz prethodnog stavka ne može postići tražena zastupljenost zajednica ili manjina, predsjednik Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore u onolikom broju posebnih izbornih jedinica koliko je potrebno da se postigne razmjernost. Dopunski izbori se moraju održati u roku od 60 dana od prvog zasjedanja novoizabranih domova Sabora. 
Izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske 
Članak 27. 
U Županijski dom Sabora Republike Hrvatske biraju se u svakoj županiji tri zastupnika. Njihov izbor obavlja se u svakoj županiji u tri izborne jedinice u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik. 
Članak 28. 
Izborne jedinice na području županije utvrđuju se posebnim zakonom tako da se na približno isti broj birača. koji prebivaju u županiji, bira jedan zastupnik. 
Bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, za zastupnika je izabran kandidat koji je dobio najveći broj glasova birača koji su glasovali. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju. 
Zajedno sa zastupnikom bira se i njegov zamjenik za kojeg se posebno glasuje. 
Tijela za provođenje izbora 
Članak 29. 
Tijela za provođenje izbora za zastupnike su: 
Izborna komisija Republike Hrvatske, izborne komisije izbornih jedinica i birački odbori. 
Član izborne komisije i biračkog odbora, kao i zamjenik člana ovih tijela, može biti samo osoba koja ima biračko pravo. 
Članovi izbornih komisija i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici, a ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. 
Članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. 
Članak 30. 
Izbornu komisiju Republike Hrvatske čine predsjednik i četiri člana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i drugih istaknutih pravnika. 
Izbornu komisiju izborne jedinice čine predsjednik i dva člana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Izborna komisija Republike Hrvatske iz reda sudaca ili drugih pravnika. 
Članak 31. 
Izborna komisija Republike Hrvatske: 
1. brine se za zakonitu pripremu i provodenje izbora za zastupnike; 
2. imenuje članove izbornih komisija i daje obvezatne upute za rad izbornih komisija izbornih jedinica i biračkih odbora; 
3. određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima; 
4. propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora; 
5. nadzire rad izbornih komisija izbornih jedinica; 
6. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje državne liste i sastavlja zbirnu listu državnih lista; 
7. nadzire pravilnost izborne promičbe u skladu s ovim zakonom; 
8. objavljuje rezultate izbora za zastupnike; 
9. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. 
Obvezatne upute za rad izbornih komisija izbornih jedinica i biračkih odbora. Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. 
Članak 32. 
Izborna komisija izborne jedinice: 
1. brine se za zakonito provodenje izbora na biračkim mjestima na svom području: 
2. odreduje biračka mjesta; 
3. imenuje biračke odbore 
4. prema obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području; 
5. na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja i objavljuje listu kandidata za zastupnika u izbornoj jedinici: 
6. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području i dostavlja ih Izbornoj komisiji Republike Hrvatske na način i u roku koji ova odredi; 
7. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. 
Članak 33. 
Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima za zastupnike i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja. 
Birački odbor imenuje se za svako mjesto na kojem se glasuje. Birački odbor čine predsjednik i dva člana. Predsjedniku i članovima odbora odreduju se zamjenici. 
Nadležna izborna komisija imenovat će članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana na koji se održavaju izbori za zastupnike. 
Registrirane političke stranke koje su predložile kandidate za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. 
lzborna komisija Republike Hrvatske svojim obvezatnim uputama utvrdit će prava i dužnosti promatrača kao i način promatranja rada tijela za provođenje izbora. 
Provodenje izbora 
Članak 34. 
Glasovanje za izbor zastupnika obavlja se na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske te, u skladu s člankom 5. ovoga zakona, i na biračkim mjestima u hrvatskim diplomatskim predstavništvima i inozemnim uredima. 
Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj. 
Najkasnije pet dana prije izbora, Izborna komisija Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a izborne komisije izborne jedinice za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta odredena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu. 
Članak 35. 
Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa i uprave na prijedlog ministra obrane. 
Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječkih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva. 
Birači koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar za pravosuđe i upravu. 
Članak 36. 
Biračka mjesta odreduju se s obzirom na broj birača, odnosno prostornu udaljenost, i to tako da broj birača na jednom biračkom mjestu bude toliki u da se bez poteškoća može glasovati u vremenu koje je određeno za glasovanje . Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija. 
Prostorija određena za glasovanje će se tako urediti da se osigura tajnost glasovanja. 
Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja 
Članak 37. 
Glasovanjese obavlja osobno. 
Glasovanje se obavlja glasačkim listićima. 
Članak 38. 
Glasački: listić na kojem se glasuje u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik sadrži: 
1. ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika; 2. puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od skupine birača uz njegovo ime i prezime navodi se naznaka "nezavisni kandidat". 
Na glasačkom listiću navode se kandidati onim redom kojim su navedeni na listi kandidata. Ispred imena i prezimenka svakog kandidata stavlja se redni broj. 
Članak 39. 
Glasački listić, na kojem se glasuje za jednu od državnih lista, sadrži: 
1. naziv liste; 
2. ime i prezime nositelja liste; 
Na glasačkom listiću državne liste se navode onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi državnih lista. lspred naziva liste stavlja se redni broj. 
Članak 40. 
Glasuje se samo za kandidate, odnosno državne liste, navedene na glasačkom listiću. 
Glasaćki listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata, odnosno ispred naziva državne liste za kojeg, odnosno koju se glasuje. 
Važećim se smatra i onaj glasački listić iz kojeg se na 
siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg kandidata je birač glasovao. 
Članak 41. 
Nepopunjeni glasački listić, kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata, odnosno državnu listeu, birač glasovao, smatrat će se nevažećim. 
Nevažećim će se smatrati i glasački listić na kojem je birač glasovao za dva ili više kandidata, odnosno za dvije ili više državnih lista. 
Članak 42. 
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. U devetnaest sati zatvara se biralište. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju. 
Biralište na kojem su glasovali svi upisani birači zatvara se prije isteka roka iz prethodnog stavka, 
Članak 43 
Za čitavo vrijeme glasovanja. na biralištu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odborai li njihovi zamjenici. 
Predsjednik biračkog odbora brine se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja. U slučaju potrebe predsjednik će zatražiti pomoć policije koja će, kad dođe na biralište, postupati po njegovim uputama, a u okviru zakonsklh ovlasti 
Nitko ne smije doći naoružan osim u slučaju predviđenom stavku 2. ovoga članka 
Članak 44. 
Predsjednik biračkog odbora, ili od njega ovlašten član biračkog odbora, provjerava u popisu birača da li je birač koji je pristupio glasovanju upisan. 
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati na način predviđen ovim zakonom može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti zaokružiti redne brojeve ispred imena kandidata, odnosno državne liste, za koje birač glasuje. 
Ako birač nije upisan u popis birača predsjednik mu neće dozvoliti da glasuje osim ako birač potvrdom nadležnog tijela dokaže da ima biračko pravo. 
Kad birač, koji nije u mogućnosti glasovati na biračkom rnjestu, obavijesti o tome birački odbor, odbor će mu omogućiti glasovanje. 
Glasovanje, na način utvrđeno u stavcima 2, 3 i 4. Ovoga članka poimenično će se uvesti u zapisnik o radu biračkog odbora. 
ČIanak 45. 
Po završenom glasovanju birački odbor će ponajprije prebrojati neuputrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti 
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, i na termelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali te pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova. 
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema popisu birača veći od broja glasova po biračkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačim listićima. Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja . Rezultat glasovanja na tom biračkom mjestu se utvrđuje nakon ponovljenog glasovanja u roku 24 sata. 
Članak 46. 
Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, koliko je birača glasovalo po popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, a koliko na temelju članka 44., stavka 3. ovog zakona, i koliko ukupno, koliko je glasova dobio svaki od kandidata. a koliko svaka državna lista te koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim. 
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 
Svaki član biračkog odbora može dati svoje primjedbe na zapisnik. 
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. 
Članak 47. 
Zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom birački odbor dostavlja izbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta. 
Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu dostavlja spise iz prethodnog stavka neposredno Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta. 
Članak 48. 
Izborna komisija izborne jedinice zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta. 
Izborna komisija izborne jedinice dostavit će izborne rezultate na svom području Izbornoj komisiji Republike Hrvatske zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji joj ova odredi. 
Članak 49. 
O Svom radu izborna komisija izborne jedinice vodi zapisnik u koji će ubilježiti: 
1. broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača, na svom području; 
2. broj glasalih i broj glasačkih koji su proglašeni nevažećim; 
3. ime i prezime svakog kandidata s naznakom koliko je pojedini kandidat dobio glasova u izbornoj jedinici; 
4. ime i prezime kandidata koji je izabran u izbornoj jedinici; 
5. broj glasova koje je dobila na njenom području svaka državna lista 
Svaki član izborne komisije izborne jedinice može staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi izborne komisije izborne jedinice. 
Članak 50. 
Rezultate izbora za zastupnike utvrđuje Izborna komisija Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u svim izbornim jedinicama u Republici. 
Članak 51. 
Kad lzborna komisija Republike Hrvatske utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike, objavit će odmah: 
1. broj birača upisanih u popise birača, broj birača koji su glasovali u svakoj izbornoj jedinici, koliko je glasova dobio pojedini kandidat u svakoj izbornoj jedinici, koliko glasova je dobila pojedina, državna lista i koliko je bilo nevažećih glasačkih listića: 
2. ime i prezime kandidata koji je izabran u svakoj izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik; 
3. broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka državna lista te imena i prezimena kandidata sa svake državne liste koji su izabrani za zastupnike. 
Troškovi za provođenje izbora 
Članak 52. 
Sredstva za pokriće troškova za provođenje izbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. 
Sredstvima iz prethodnog stavka raspolaže Izborna komisija Republike Hrvatske. 
Izborna komisija Republike Hrvatske određuje način korištenja sredstava za provođenje izbora i provodi nadzor nad njihovom uporabom. 
Izborna komisija Republike Hrvatske dodjeljuje odgovarajuća sredstva izbornim komisijama u izbornim jedinicama. 
Zaštita izbornog prava 
Članak 53. 
Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske i rješava izborne sporove u skladu s odredbama ovoga zakona. 
Članak 54. 
Politička stranka , dvije ili više političkih stranaka odnosno birači koji su predložili kandidata za zastupnika, odnosno državnu listu, kao i kandidati za zastupnika, mogu podnijeti prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka i birači o čijim se kandidatima za zastupnika odnosno o čojim se državnim listama glasovalo na izborima. Prigovor mogu podnijeti i kandidati za zastupnike o kojima se glasovalo. 
Ukoliko je kandidata za zastupnika odnosno za državnu listu predložilo više političkih stranaka, odnosno više birača, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka, odnosno bilo koji od birača koji je bio predlagač kandidature. 
Članak 55. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi se izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor 
Članak 56. 
Ako Izborna komisija Republike Hrvatske, rješavajući o prigovoru iz članka 55. ovog zakona, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale, ili mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove. 
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka,ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Izborna komisija Republike Hrvatske poništit će izbor zastupnika u određenoj izbornoj jedinici, odnosno izbor na temelju državnih lista, i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor. 
Članak 57 
Protiv rješenja Izbornke komisije Republike Hrvatske podnositelji prigovora, kao i kandidati za zastupnika koji je nezadovoljan takvom odlukom, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. 
Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje. 
Žalba se podnosi putem lzborne komisijeRepublike Hrvatske. 
Smatrat će se da je žalba predana u roku ako je predana Izbornoj komisiji Republike Hrvatske prije negu što protekne rok iz stavka 2. ovoga članka. 
Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donjeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. 
Članak 58. 
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim zakonom. 
Prijelazne i završne odredbe 
Članak 59. 
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ovog zakona ne plaćaju se takse. 
Članak 60. 
Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90.). 
Članak61. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 013 -01/92 -01/02 
Zagreb, 9. travnja 1992. 
SABOR REPUBLlKE HRVATSKE 
Predsjednik Društveno-političkog vijeća 
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r. 
Predsjednik Vijeća općina 
Luka Bebić, dipl. ing., v. r. 
Predsjednik Vijeća udruženog rada 
mr. Ivan Matija, v. r. 
Predsjednik Sabora 
dr. Žarko Domljan, v. r. Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)


  

Narodne novine br.: 30 - Datum: 15.04.1993. - Interni ID: 19930561


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA 

Na temelju članka 64. alineje 7. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 59/92. i 89/92.) Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. ožujka 1993. godine utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o izborima ,Stupnika u Sabor Republike Hrvatske. 
PROČIŠĆENI TEKST
Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske obuhvaća Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
("Narodne novine", br. 22/92.). te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 1/93_ u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 013-01/92-01/02 
Zagreb, 22. ožujka 1993. .

Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma , Sabora Republike Hrvatske 
Ante Klarić, dipl. iur., v: r. ZAKON
o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

Opće odredbe

Članak 1. 
Ovim Zakonom uređuju se izbori za zastupnike u Zastupnički dom i Županijski dom Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu:izbori za zastupnike).

Članak 2. 
Zastupnike biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina (u daljnjem tekstu: birači) na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od 4 godine.

Članak 3. 
Za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina.

Članak 4. 
Izbore za zastupnike raspisuje predsjednik Republike Hrvatske. 
Od dana raspisivanja, pa do dana izbora za zastupnike, mora proteći najmanje 30 dana. 
Dan izbora za zastupnike određuje se odlukom o raspisivanju izbora.

Članak 5. 
U izborima za zastupnike biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, osigurava se ostvarivanje biračkog prava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske. 
Birači koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, a imaju prebivalište na području Republike Hrvatske biraju, glasujući u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zastupnike prema svom prebivalištu na području Republike Hrvatske. 
Birači, koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske biraju, glasujući u skladu sa stavkom 1. ovoga, članka, zastupnike u Zastupnički dom na temelju državnih lista, uz uvjete i na način koji su utvrđeni člankom 24. ovoga Zakona.

Članak 6. 
Nitko ne može istodobno biti zastupnik u Zastupničkom domu i Županijskom domu. 
Zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Hrvatske, sudac, javni tužitelj, zamjenik javnog tužitelja, javni pravobranitelj, zamjenik javnog pravobranitelja, pučki pravobranitelj, zamjenih pučkog pravobranitelja, pomoćnik ministra, direktor državnog zavoda, direktor organa u sastavu ministarstva, predsjednik Ureda Vlade Republike Hrvatske. Zakonom se može propisati da jezastupnička dužnost nespojiva i sa nekom drugom dužnošću. 
Osobe, koje obavljaju neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka, mogu se kandidirati za zastupnika ali, ako budu izabrane, moraju podnijeti ostavku ili na zastupničku dužnost, ili na dužnost čije je obavljanje nespojivo sa zastupničkom dužnošću. 
Zastupnika izabranog u izbornoj jedinici koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka zamjenjuje zamjenik zastupnika izabran u izbornoj jedinici. Zastupnika izabranog na državnoj listi koji prihvati neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka zamjenjuje prvi po redu kandidat na državnoj listi sa koje je izabrani zastupnik, a koji nije izabran. 
Zamjenik zastupnika počinje obavljati zastupničku dužnost prema odredbama ovoga članka, nakon što je izabrani zastupnik podnio ostavku na zastupničku dužnost ili nakon što Zastupnički, odnosno županijski dom utvrde da zastupnik obavlja neku od dužnosti iz stavka 2. ovoga članka. 
Zastupnik ne može istodobno biti predsjednik, potpredsjednik, ministar ili drugi član Vlade Republike Hrvatske ili zamjenik ministra. Za vrijeme dok zastupnik obavlja dužnost predsjednika, potpredsjednika, ministra ili drugog člana Vlade ili zamjenika ministra miruje mu zastupnički mandat, a zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik zastupnika koji bi ga zamjenjivao da mu je prestao Zastupnički mandat sukladno odredbama stavka 4. i 5. ovoga članka. 

Članak 7. 
Zastupnici nemaju obvezujući mandat. Zastupnici nisu opozivi. 

Članak 8. 
Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 
1. ako podnese ostavku; 
2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost; 
3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci; 
4. ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti koja je nespojiva sa zastupničkom dužnosti prema odredbi članka 6. stavak 2. ovoga Zakona.

Članak 9. 
Zastupnici imaju zamjenika koji preuzima njihovu dužnost u slučaju da se stekne jedan od uvjeta navedenih u članku 8. ovoga Zakona. 
Zamjenici zastupnika biraju se, zajedno sa zastupnicima, na način utvrđen ovim Zakonom.

Članak 10. 
Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koji sudjeluju u stanovništvu Republike Hrvatske s više od 8% na temelju popisa stanovništva iz 1981., imaju pravo na zastupljenost u Saboru razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu na način utvrđen ovim zakonom. Temelj za izračunavanje njihove razmjerne zastupljenosti u Zastupničkom domu jest broj od 120 zastupnika ovoga Doma . 
Pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina čiji je udio U pučanstvu Republike Hrvatske manji od 8% imaju pravo izabrati najmanje 5 zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, a po jedan od njih mora biti izabran iz reda pripadnika madžarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske, kao i njemačke i austrijske manjine.

Članak 11. 
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja. 
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao. 
Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

Kandidiranje

Članak 12. 
Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno i skupno. 
Dvije ili više u Republici Hriratskoj registriranih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu odnosno županijsku listu. 
Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donešenom na temelju Statuta.

Članak 13. 
Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. 
Kad birači predlažu kandidate za zastupnike i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se, prema ovom zakonu bira, jedan zastupnik i njegov zamjenik za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa. 
U izbornim jedinicama iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti 100 potpisa. 
Kad birači predlažu državnu listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa. 
Kad birači predlažu županijsku listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa.

Članak 14. 
Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i njihovih zamjenika prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost; adresa i matični broj predloženog kandidata, a isti podaci, osim nacionalnosti, unose se i za svakog potpisanog predlagača. 
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za zastupnika i njegovog zamjenika i samo jednu državnu listu odnosno županijsku listu.

Članak 15. 
Prijedlozi kandidata za zastupnike i njihove zamjenike koji se prema ovom zakonu biraju pojedinačno u izbornoj jedinici moraju prispjeti Izbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. Prijedlozi državnih lista odnosno prijedlozi županijskih lista moraju prispjeti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske odnosno županijskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. 
U prijedlogu kandidata iz stavka 1. ovoga članka obvezatno se navodi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj svakog predloženog kandidata te ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. 
U prijedlogu državne liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 60. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. 
U prijedlogu županijske liste obvezatno se uz podatke iz stavka 2.I 3. ovoga članka navodi ime i prezime zamjenika svakog od kandidata na listi, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 3. Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi. 
Naziv liste jest puni, a ako postoji, i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je odnosno koje su liste predložile. Ako je listu predložila skupina birača njen je naziv "nezavisna državna lista" odnosno "nezavisna županijska lista". 
Nositelj liste ne mora biti predloženi kandidat na listi. 

Članak 16. 
Nadležna izborna komisija izborne jedinice će u roku od 48 sati od isteka roka iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, od svih pravovaljano predloženih kandidata sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio - televiziji. 
Izborna komisija Republike Hrvatske će u roku od 48 sati od isteka roka, iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene državne liste u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. 
Izborna komisija Republike Hrvatske objavit će zbirnu listu svih pravovaljanih predloženih državnih lista na način iz prethodnog stavka. Zbirna lista sadrži naziv svake državne liste te ime i prezime nositelja svake državne liste. 
Izborna komisija Republike Hrvatske će u roku iz stavka 2. ovoga članka. dostaviti hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima sve prihvaćene državne liste kao i zbirnu listu državnih lista radi njihove javne objave. 
Županijska izborna komisija prihvatit će i objaviti župsnijske liste i zbirnu listu županijskih lista pod uvjetima, u roku i na način koji su određeni Izbornoj komisiji Republike Hrvatske za prihvaćanje i objavu državnih lista i zbirne liste državnih lista u stavku 2. i 3. ovoga članka.

Članak 17. 
Na listu kandidata izborne jedinice kandidati se unose prema abecednom redu prezimena. Uz njihovo ime i prezime i matični broj obvezatno se navodi naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je odnosno koje su kandidata predložile. Ako je kandidat predložen od birača obvezatno se uz njegovo ime i prezime navodi "nezavisni kandidat". 
Na zbirnu listu državne liste odnosno županijske liste se unose prema abecednom redu punog naziva stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo žajedničku državnu listu odnosno župallijsku listu ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 18. 
Od dana kad se objave liste kandidata izbornih jedinica i zbirna lista državnih lista odnosno županijskih lista, pa do 24 sata prije izbora, svi kandidati za zastupnike i sve političke stranke, koje su predložile kandidate, imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promičbu.

Članak 19. 
Hrvatska radio-televizija je dužna u razdoblju izborne promičbe, u okviru svojih radio i televizijskih programa omogućiti svim političkim strankama, manjinskim zajednicama iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, koje sudjeluju na izborima za zastupnike, da u jednakom vremenu izlože svoj izborni program. 
Sva sredstva javnog priopćavanja dužna su političkim strankama i manjinskim zajednicama iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, koje sudjeluju na izborima za zastupnike i kandidatima za zastupnike, omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promičbu. 

Članak 20. 
Na dan izbora kao i 24 sata koji im prethode zabranjena je svaka promičba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

Članak 21. 
Kandidat za zastupnika, koji se bira pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, koji na izboru dobije najmanje 6% glasova i politička stranka čija državna lista odnosno županijska lista na izboru dobije najmanje 3% glasova imaju pravo na jednaku naknadu troškova izborne promičbe. 
Sredstva za pokriče naknade iz prethodnog stavka osiguravaju se iz sredstava za pokrivanje troškova izbora. 
Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske najkasnije 30 dana prije dana izbora. 

Izbori zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 

Članak 22. 
U Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zastupnički dom) bira se 124 zastupnika. 
Broj zastupnika Zastupničkog doma može se povećati u skladu s uvjetima iz članka 26. ovoga Zakona.

Članak 23. 
U Zastupnički dom 64 zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik. 
Šezdeset zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima še u svakoj na približno isti broj birača bira jedan zastupnik. 
Po jednog zastupnika u Zastupnički dom biraju pripadnici madžarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske kao i njemačke i austrijske manjine, u posebnim izbornim jedinicama koje se određuju Zakonom o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske. 
Bez obzira da li na izborima sudjeluje jedan ili više kandidata, za zastupnika je izabran kandidat koji je dobio najveći brbj glasova birača koji su glasovali. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju.

Članak 24. 
U Zastupnički dom 60 zastupnika bira se tako da područje čitave Republike Hrvatske čini jednu izbornu jedinicu i da svi birači, koji pristupe glasovanju, biraju na temelju državnih lista sve zastupnike. 
Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake državne liste utvrđuje se na slijedeči način: 
Ukupan broj glasova koja je dobila svaka državna lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 60. Od svih dobivenih rezultata 6o-ti rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake državne liste (biračka masa liste). Svaka državna lista dobit će onoliko Zastupničkih mjesta koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj. Rezultat se izračunava na dvije decimale s time da se brojevi od 1 - 4 zaokružuju na niži, a od 5 - 9 na viši broj dok se ne dobiju cijeli brojevi. Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koji bi između dviju ili više državnih lista dobila koje zastupničko mjesto, ono će pripasti onoj državnoj listi koja je dobila više glasova. 
Državna lista, koja na izborima dobije manje od 3% glasova, ne sudjeluje u diobi Zastupničkih mjesta. 

Članak 25. 
Sa svake državne liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila Zastupničkih mjesta. 
Zamjenici zastupnika sa svake državne liste su kandidati koji nisu izabrani, po redu od prvog neizabranog najviše do broja koliko je određena lista dobila Zastupničkih mjesta.

Članak 26. 
Ako se na izborima za zastupnike u Zastupnički dom ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traži prema članku 10. ovoga Zakona, broj zastupnika Zastupničkog doma povećat će se do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bila ostvarena, a izabranim zastupnicima smatrat će se oni pripadnici određene zajednice ili manjine koji su bili kandidirani na državnim listama, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima. 
Ako se niti na način iz prethodnog stavka ne može postići tražena zastupljenost zajednica ili manjina predsjednik Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore u onolikom broju posebnih izbornih jedinica koliko je potrebno da se postigne razmjernost. Dopunski izbori se moraju održati u roku od 60 dana od prvog zasjedanja novoizabranih domova Sabora. 

Izbor zastupnika u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske 

Članak 27. 
U Županijski dom Sabora Republike Hrvatske biraju se u svakoj županiji tri zastupnika tako da područje županije čini jednu izbornu jedinicu i da svi birači, koji pristupe glasovanju, biraju na temelju županijskih lista, sva tri zastupnika dotične županije. 
Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake županijske liste uvrđuje se na slijedeći način: 
Ukupan broj glasova koje je dobila svaka županijska lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 3. Od svih dobivenih rezultata treći rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake županijske liste (biračka masa liste). Svaka županijska lista dobit će onoliko Zastupničkih mjesta koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj. Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više županijskih lista dobila koje zastupničko mjesto, ono će pripasti onoj županijskoj listi koja je dobila više glasova. 
Županijska lista koja na izborima dobije manje od 5% glasova, ne sudjeluje u diobi Zastupničkih mjesta. 

Članak 28. 
Sa svake županijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta. 
Zajedno sa zastupnikom koji je izabran sa svake županijske liste, izabran je i njegov zamjenik.

Tijela za provođenje izbora

Članak 29. 
Tijela za provođenje izbora za zastupnike su: 
Izborna komisija Republike Hrvatske, izborne komisije izbornih jedinica, županijske izborne komisije i birački odbori. 
Član izborne komisije i biračkog odbora kao i zamjenik člana ovih tijela može biti samo osoba koja ima biračko pravo. 
Članovi izbornih komisija i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici, a ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. 
Članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. 

Članak 30. 
Izbornu komisiju Republike Hrvatske čine predsjednik i četiri člana od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Ustavni sud Republike Hrvatske iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i drugih istaknutih pravnika. 
Izbornu komisiju izborne jedinice čine predsjednik i dva člana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Izborna komisija Republike Hrvatske iz reda sudaca ili drugih pravnika. 
Županijsku izbornu komisiju čine predsjednik i dva člana, od kojih svaki ima zamjenika, koje imenuje Izborna komisija Republike Hrvatske iz reda sudaca ili drugih pravnika. 

Članak 31. 
Izborna komisija Republike Hrvatske: 
1. brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora za zastupnike; 
2. imenuje članove izbornih komisija i daje obvezatne upute za rad izbornih komisija izbornih jedinica i biračkih odbora; 
3. određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima; 
4. propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora; 
5. nadzire rad izbornih komisija izbornih jedinica; 
6. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje državne liste i sastavlja zbirnu listu državnih lista; 
7. nadzire pravilnost izborne promičbe u skladu s ovim zakonom; 
8. objavljuje rezultate izbora za zastupnike; 
9. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. 
Obvezatne upute za rad izbornih komisija izbornih jedinica i biračkih odbora, Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. 

Članak 32. 
Izborna komisija izborne jedinice: 
1. brine se za zakonito provođenje izbora na biračkim mjestima na svom području; 
2. određuje biračka mjesta; 
3. imenuje biračke odbore; 
4. prema obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske obavlja sve tehničke priprema za obavljanje izbora na svom području; 
5. na temelju pravovaljanog prijedloga kandidata sastavlja i objavljuje listu kandidata za zastupnika u izbornoj jedinici 
6. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području i dostavlja ih Izbornoj komisiji Republike Hrvatske na način i u roku koji ova odredi; 
7. obavlja i druge poslove određene ovim zakonom. 

Članak 32a. 
Županijska izborna komisija: 
1. brine se za zakonitu pripremu izbora za zastupnike u Županijski dom; 
2. brine se za zakonito provođenje izbora na biračkim mjestima u županiji; 
3. prema obvezatnim uputama Izborne komisije Republike Hrvatske obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na području županije; 
4. na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje županijske liste i sastavlja i objavljuje zbirnu listu županijskih lista; 
5. nadzire pravilnost izborne promičbe u skladu s ovim zakonom; 
6. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na izbor zastupnika u Županijski dom na biračkim mjestima na području županije i dostavlja ih Izbornoj komisiji Republike Hrvatske na način i u roku koji ova odredi; 
7. obavlja i druge poslove određene zakonom. 

Članak 33. 
Birački odbori neposredno provode glasovanje na izborima za zastupnike i osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja. 
Birački odbor imenuje se za svako mjesto na kojem se glasuje. Birački odbor čine predsjednik i dva člana. Predsjedniku i članovima odbora određuju se zamjenici. 
Nadležna izborna komisija imenovat će članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana na koji se održavaju izbori za zastupnike. 
Registrirane političke stranke koje su predložile kandidate za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. 
Izborna komisija Republike Hrvatske svojim obvezatnim uputama utvrdit će prava i dužnosti promatrača kao i način promatranja rada tijela za provođenje izbora. 

Provođenje izbora

Članak 34. 
Glasovanje za izbor zastupnika obavlja se na biračkim mjestima na području Republike Hrvatske te u skladu s člankom 5. ovoga Zakona, i na biračkim mjestima u hrvatskim diplomatskim predstavništvima i inozemnim uredima. 
Svakom biračkom mjestu odreduje se redni broj. 
Najkasnije pet dana prije izbora, Izborna komisija Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a izborne komisije izborne jedinice za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu. 

Članak 35. 
Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa i uprave na prijedlog ministra obrane. 
Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječkih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva. 
Birači koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima, koja će odrediti ministar za pravosuđe i upravu. 

Članak 36. 
Biračka mjesta određuju se s obzirom na broj birača, odnosno prostornu udaljenost, i to tako da broj birača na jednom biračkom mjestu bude toliki da se bez poteškoća može glasovati u vremenu koje je odredeno za glasovanje. Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija. 
Prostorija određena za glasovanje će se tako urediti da se osigura tajnost glasovanja. 
Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja 

Članak 37. 
Glasovanje se obavlja osobno. 
Glasovanje se obavlja glasačkim listićima. 
Glasački se listić tiska u državnoj tiskari koju odredi Izborna komisija Republike Hrvatske i koja je pod njenim neposrednim nadzorom te mora imati otisnut serijski broj. 

Članak 38. 
Glasački listić na kojem se glasuje u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik sadrži: 
1. ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika; 
2. puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od skupine birača uz njegovo ime i prezime navodi se naznaka "nezavisni kandidat". 
3. serijski broj. 
Na glasačkom listiću navode se kandidati onim redom kojim su navedeni na listi kandidata. Ispred imena i prezimena svakog kandidata stavlja se redni broj.

Članak 39. 
Glasački listić, na kojem se glasuje za jednu od državnih lista odnosno županijskih lista sadrži· 
1. naziv liste; 
2. ime i prezime nositelja liste; 
3. serijski broj. 
Na glasačkom listiću državne liste odnosno županijske liste se navode onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi državnih lista. Ispred naziva liste stavlja se redni broj. 

Članak 40. 
Glasuje se samo za kandidate, odnosno državne liste odnosno županijske liste navedene na glasačkom listiću. 
Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena kandidata, odnosno ispred naziva državne liste odnosno županijske liste za kojeg, odnosno koju se glasuje. 
Važećim se smatra i onaj glasački listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za kojeg kandidata je birač glasovao.

Članak 41. 
Nepopunjeni glasački listić, kao i tako popunjen glasački listić da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata, odnosno državnu listu, birač glasovao, smatrat će se nevažećim. 
Nevažećim će se smatrati i glasački listić na kojem je birač glasovao za dva ili više kandidata, odnosno za dvije ili više državnih lista odnosno županijskih lista.

Članak 42. 
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati. U devetnaest sati zatvara se biralište. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju. 
Biralište na kojem su glasovali svi upisani birači zatvara se prije isteka roka iz prethodnog stavka. 

Članak 43. 
Za čitavo vrijeme glasovanja na biralištu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici. 
Predsjednik biračkog odbora brine se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja. U slučaju potrebe predsjednik će zatražiti pomoć policije koja će, kad dođe na biralište, postupati po njegovim uputama, a u okviru zakonskih ovlasti. 
Nitko ne smije doći naoružan osim u slučaju predviđenom u stavku 2. ovoga članka.

Članak 44. 
Predsjednik biračkog odbora, ili od njega ovlašten član biračkog odbora provjerava u popisu birača da li je birač koji je pristupio glasovanju upisan. 
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati na način predviđen ovim zakonom može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti zaokružiti redne brojeve ispred imena kandidata, odnosno državne liste odnosno županijske liste za koje birač glasuje. 
Ako birač nije upisan u popis birača predsjednik mu neće dozvoliti da glasuje osim ako birač potvrdom nadležnog tijela dokaže da ima biračko pravo. 
Kad birač, koji nije u mogućnosti glasovati na biračkom mjestu, obavijesti o tome birački odbor, odbor će mu omogućiti glasovanje. 
Glasovanje na način utvrđen u stavcima 2 s. i 4. ovoga članka poimenično će se uvesti u zapisnik o radu biračkog odbora.

Članak 45. 
Po završenom glasovanju birački odbor će ponajprije prebrojati neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti. 
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali te pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova. 
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema popisu birača veći od broja glasova po biračkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima. Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tombiračkom mjestu se ponavlja. Rezultat glasovanja na tom biračkom mjestu se utvrđuje nakon ponovljenog glasovanja u roku 24 sata.

Članak 46. 
Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, koliko je birača glasovalo po popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača, a koliko na temelju članka 44. stavka 3. ovoga Zakona, i koliko ukupno, koliko je glasova dobio svaki od kandidata, a koliko svaka državna lista odnosno županijska lista te koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim. 
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje. 
Svaki član biračkog odbora može dati svoje primjedbe na zapisnik. 
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog;odbora. 

Članak 47. 
Zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom birački odbor dostavlja izbornoj homisiji izborne jedinice najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta. 
Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu dostavlja spise iz prethodnog stavka neposredno Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta.

Članak 48. 
Izborna komisija izborne jedinice odnosno županijska izborna komisija zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta. 
Izborna komisija izborne jedinice odnosno županijska izborna komisija dostavit će izborne rezultate na svom području izbornoj komisiji Republike Hrvatske zajedno sa zapisnikom o svom radu na način i u roku koji joj ova odredi.

Članak ·49. 
O svom radu izborna komisija izborne jedinice vodi zapisnik u koji će ubilježiti: 
1. broj birača upisanih u popis birača, odnosno izvadak iz popisa birača, na svom području; 
2. broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim; 
3. ime i prezime svakog kandidata s naznakom koliko je pojedini kandidat dobio glasova u izbornoj jedinici; 
4. ime i prezime kandidata koji je izabran u izbornoj jedinici; 
5. broj glasova koje je dobila na njenom području svaka državna lista. 
Svaki član izborne komisije izborne jedinice može staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi izborne komisije izborne jedinice.

Članak 49a. 
O svom radu županijska izborna komisija vodi zapisnik u koji će ubilježiti: 
1. broj birača upisanih u popis birača odnosno izvadak iz popisa birača na svom području; 
2. broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim; 
3. koliko glasova je dobila svaka županijska lista; 
4. broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka županijska lista te imena i prezimena kandidata sa svake županijske liste koji su izabrani za zastupnike kao i imena i prezimena njihovih zamjenika. 
Svaki član županijske izborne komisije može staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi izborne komisije izborne jedinice.

Članak 50. 
Rezultate izbora za zastupnike utvrđuje Izborna komisija Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u svim izbornim jedinicama u Republici. 

Članak 51. 
Kad Izborna komisija Republike Hrvatske utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike. objavit će odmah: 
1. broj birača upisanih u popise birača, broj birača koji su glasovali u svakoj izbornoj jedinici, koliko je glasova dobio pojedini kandidat u svakoj izbornoj jedinici, koliko glasova je dobila pojedina državna lista odnosno županijska lista i koliko je bilo nevažećih glasačkih listića; 
2. ime i prezime kandidata koji je izabran u svakoj izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik; 
3. broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka državna lista te imena i prezimena kandidata sa svake državne liste koji su izabrani ža zastupnike; 
4. broj zastupničkih mjesta koja je u svakoj županiji dobila pojedina županijska lista te imena i prezimena kandidata s pojedine županijske liste koji su u svakoj županiji izabrani za zastupnike kao i imena i prezimena njihovih zamjenika. 

Troškovi za provođenje izbora

Članak 52. 
Sredstva za pokriće troškova za provođenje izbora osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. 
Sredstvima iz prethodnog stavka raspolaže Izborna komisija Republike Hrvatske. 
Izborna komisija Republike Hrvatske određuje način korištenja sredstava za provođenje izbora i provodi nadzor nad njihovom uporabom. 
Izborna komisija Republike Hrvatske dodjeljuje odgovarajuća sredstva izbornim komisijama u izbornim jedinicama i županijskim izbornim komisijama.

Zaštita izbornog prava

Članak 53. 
Ustavni sud Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske i rješava izborne sporove u skladu s odredbama ovoga Zakona. 

Članak 54. 
Politička stranka, dvije ili više političkih stranake odnosno birači koji su predložili kandidata za zastupnika, odnosno državnu listu odnosno županijsku listu, kao i kandidati za zastupnika, mogu podnijeti prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka i birači o čijim se kandidatima za zastupnika, odnosno o čijim se državnim listama odnosno županijskim listama glasovalo na izborima. Prigovor mogu podnijeti i kandidati za zastupnike o kojima se glasovalo. 
Ukoliko je kandidata za zastupnika odnosno za državnu listu odnosno županijsku listu predložilo više političkih stranaka, odnosno više birača, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka, odnosno bilo koji od birača koji je bio predlagač kandidature.

Članak 55. 
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi se Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. 
Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 56. 
Ako Izborna komisija Republike Hrvatske, rješavajući o prigovoru iz članka 55. ovoga Zakona utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale, ili mogle utjecati na rezultate, poništit če radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove. 
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno mogle utjecati na rezultat izbora. Izborna komisija Republike Hrvatske poništit će izbor zastupnika u određenoj izbornoj jedinici, odnosno izbor na temelju državnih lista odnosno županijskih lista i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor. 

Članak 57. 
Protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske podnositelji prigovora, kao i kandidati za zastupnike koji su nezadovoljni takvom odlukom, imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. 
Žalba iz prethodnog stavka podnosi se Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje. 
Žalba se podnosi putem Izborne komisije Republike Hrvatske. 
Smatrat će se da je žalba predana u roku ako je predana Izbornoj komisiji Republike Hrvatske prije nego što protekne rok iz stavka 2. ovoga članka. 
Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. 

Članak 58. 
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim zakonom.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 59. 
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ovoga Zakona ne plaćaju se takse.

Članak 60. 
Na dan stupanja na snagu Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) prestaje važiti Zakon o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90).

Članak 61. 
Odredbe članka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Š"Narodne novine". br.1/93) primjenjuju se od dana utvrđivanja rezultata prvih izbora za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave


  

Narodne novine br.: 14 - Datum: 07.02.1997. - Interni ID: 19970213


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 
ODLUKU 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE 
Proglašavam Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997. 
Broj: 01-97-220/1 
Zagreb, 7. veljače 1997. 
Predsjednik 
Republike Hrvatske 
dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON 
O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE 
Članak 1. 
Ovim Zakonom utvrđuju se izborne jedinice za izbor članova predstavničkih tijela županija, gradova i općina. 
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 2. 
U Zagrebačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Grad Jastrebarsko i općine Klinča Sela, Pisarovina, Krašić, Žumberak. 
II. izborna jedinica 
Općine Brdovec, Luka, Marija Gorica, Pušća, Dubravica, Jakovlje. 
III. izborna jedinica 
Grad Zaprešić i općina Bistra. 
IV. izborna jedinica 
Grad Samobor - dio: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. blok i općine Sveta Nedjelja i Stupnik. 
V. izborna jedinica 
Grad Samobor - dio (osim I. do X. bloka). 
VI. izborna jedinica 
Grad Velika Gorica - dio: naselja Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Jerebić, Petravec, Prvonožina, Dubranec, Bukovčak, Vukomerić, Gustelnica, Markuševec Turopoljski, Gudci, Lukavec, Gornja Lomnica, Donja Lomnica, Velika Mlaka, Mičevec, Šiljakovina, Velika Buna, Mala Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Okuje, Mraclin, Lazi Turopoljski, Buševec, Ogulinec, Novo Selo Lekeničko, Rakitovec, Turopolje, Vukovina Gornje Podotočje, Kuče, Poljana Čička, Staro Čiče, Gradići, Petrovina Turopoljska, dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Chromos, Kurilovec i Bratstvo te općine Kravarsko i Pokupsko. 
VII. izborna jedinica 
Grad Velika Gorica - dio: naselja Šćitarjevo, Drenje, Šćitarjevsko, Obrezina, Selnica, Petina, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Sop Bukevski, Sasi, Novaki Šćitarjevski, Strmec Bukevski, Zablatje Posavsko, Novo Čiče, Donje Podotočje, Jagodno, Ribnica, Lazina Čička, Bapče, Kobilić, dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Pleso, Podbrežnica, Kokotovo naselje, Cibljanica, Hrvatski Velikani, Stari Grad, Rakarje, Vladimir Nazor i Braće Radić i općina Orle. 
VIII. izborna jedinica 
Grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica. 
IX. izborna jedinica 
Grad Sveti Ivan Zelina i općine Bedenica, Rakovec, Preseka. 
X. izborna jedinica 
Grad Vrbovec i općine Dubrava, Farkaševac i Gradec. 
XI. izborna jedinica 
Grad Ivanić Grad i općine Kloštar Ivanić i Križ. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 3. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Zagrebačke županije su: 
GRAD DUGO SELO 
I. izborna jedinica 
Ulice: Zagrebačka, Braće Radić, Brinjska, Hercegovačka, Čret, Kopačevečka, Kumrovečka, Katarine Zrinske, Radnička, Vatroslava Lisinskog, Zelinska, Slunjska, Živice, Magnolija, Ružmarina, Hrvatskog preporoda, Rastoke, Jorgovana, Rugvička, Savska, I. savski odvojak, II. savski odvojak. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Kolodvorska, Josipa Zorića, Josipa Predavca, Sajmišna, Trnoščica, Biskupa A. Kažotića, Matije Gupca, Štefanovićeva. 
III. izborna jedinica 
Ulice: Domobranska, Dragutina Domjanića, Ferenčakova, Eugena Kumičića, Antuna Mihanovića, I. G. Kovačića, A. G. Matoša, Vatrogasna, Jantolov breg, Martinska, Jurja Dalmatinca, Petra Berislavića, M. J. Zagorke, Marina Držića, Slavka Kolara, Športska, Starjak, Stjepana Oštarijaša, Perivoj I. B. Mažuranić, Osječka, Vladimira Nazora, A. K. Mipšića, Marka Marulića, Kontesin put, Ključec, Novo Brdo, Rožarija, Žumberački put, Vinogradski put, Kutec, Medicina, Tina Ujevića, Pudarska, Trsje. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: Oborovska, Šaškovečka, Ante Starčevića, Bencek, Rimski put, I. puhovski odvojak, II. puhovski odvojak, Ivana Meštrovića, Bože Huzanića, Kalnička, Kiselica, Puhovska, Vrbovečka, Gorička, 30. svibnja, Augusta Šenoe, A.T.Mimare, Petra Zrinskog, Jezerska, Antuna Augustinčića, Ivana pl. Zajca. 
V. izborna jedinica 
Naselja: Lukerišće, Donje Dvorišće, Kozinšćak. 
VI. izborna jedinica 
Naselja: Velika Ostrna, Mala Ostrna, Leprovica, Andrilovec, Prozorje. 
GRAD IVANIĆ GRAD 
I. izborna jedinica 
Naselje Jalševac Breški, ulice: Zajčeva, Marekovićeva, Omladinski odvojak I, Zajčićev odvojak, Barilićeva ulica, Omladinska ulica, Omladinski odvojak II, naselja: Dolanac, Lepšić, Tarno, dio naselja Ivanić Grad (Lonja): dječja ulica, Lonjska ulica, Proljetna ulica, Ul. S. Gregorka, Oborovska ulica, Hercegovačka ulica, Naftalanska ulica, dio Omladinske ulice, Kutanec, S. Zalara, Krijesnice, Graničarska ulica; dio naselja Ivanić Grad (Poljana): Ulica slobode, Dubrovačka ulica, F. Moguša, Rudarska ulica, Poljanska ulica, Sajmišna ulica, dio Savske ulice, S. Škrinjara, Krnjevićeva ulica, Rubetićeva ulica, J. J. Posilovića, Sajko, K. Matice, Kelšinova, Plevnjakova 
II. izborna jedinica 
Naselje Trebovec, ulice: Dugoselska ulica, Lukačka ulica, Sepečka ulica, odvojak Oborovske ulice, Naftaplinska ulica, Octenjačka ulica, Oborovska ulica, Husarićeva ulica; Posavski Bregi: Savska ulica, Goranci, Katanci II, Kaćerinova, Dugoselska ulica, Kapanci I, Sepinje, Polaki; naselje Zaklepnica; naselje Breška Greda: Marekovićeva ulica, Dugoselska ulica, Petrinska ulica, Škulceva ulica, Gredska ulica, Rošinova ulica; naselje Šemovac Breški: Bačekova ulica, Dugoselska ulica; naselje Zelina Breška: Cunjeva ulica, Lilska ulica, Obrtnička ulica, Dugoselska ulica, Pacugina ulica, Zelinska ulica; naselje Dubrovčak Lijevi: Babićeva ulica, Savska ulica, Posilovićeva ulica, II. savski odvojak, Židakova ulica, Gregčevićeva ulica, Klekova ulica, Braća Radić, I. savski odvojak, Škramićeva ulica, Brčkovićeva ulica, Belševa ulica, Vugina ulica, III. savski odvojak; naselje Topolje: Braće Radić, Andruzina ulica, Rodićeva ulica, Babićeva ulica, Vukovićeva ulica, Savska ulica; naselja Prerovac; Prečno. 
III. izborna jedinica 
Naselja Derešani; Grabersko Brdo; Graberje Ivaničko: Zagrebačka ulica, Šenoina ulica, Kriška ulica, Moslavačka ulica, Teslina ulica, Poljska ulica, Srebrnjak, Stankovec desni, Vinogradska ulica, Grabersko brdo, Deanovečko brdo, Šumska ulica, Pavunićeva ulica, Stankovačka ulica, Deanovečka ulica, Fukačeva ulica, Naftaplinska ulica, Petica, Rebro, Stankovačka, Vatrogasna, Zagrebačka, M. Trnine, Brdska; Šumečani: Staklena ulica, Vučinićeva ulica, Slatinska ulica, Ivanićgradska ulica, Betlehemska ulica; Caginec: D. Flajpana, T. Ludvaića, Poljska ulica, Selska ulica, P. Jelića, Zagrebačka ulica, Omladinska ulica, Obrtnička ulica, M. Tušeka. 
IV. izborna jedinica 
Dio naselja Ivanić Grad (Šarampov Gornji): M. Trnine, Beliceva ulica, Lj. Gaja, Predavčeva ulica, Marofski put, Zvonarevo, Kloštranska ulica, Žeravinac, Ribnjaci, Garjevička ulica, Cvjetna ulica, S. Radića, A. Acingera, dio Vulinčeve ulice, F. Jurinca, Matije Gupca, Žitna ulica, Johovečka ulica, Graberska ulica, Kriška ulica, Caginečka ulica, Petari, Mostarska ulica, Šintrovi, Garićgradska ulica, Dalmatinska ulica, Naftaplinska ulica, Ćundićeva ulica, Kopčićka ulica, Andigolska ulica, Tandarićev put. 
V. izborna jedinica 
Dio naselja Ivanić Grad (Centar): A. G. Matoša, dio Vulinčeve ulice, Jelengradska ulica, Kolodvorska ulica, Opatinečka ulica, Brencova ulica, Ulica ruža, Pokupska ulica, Krešimira IV, Maznica, Badalićeva ulica, Šerampovska ulica, dio Ulice kralja Tomislava, dio Savske ulice, Pilanski put, Siftarova ulica, Sirinečka ulica, Moslavačka ulica, Sportska ulica, Park S. Posezija, E. Babića, Školska ulica, Vukovarska ulica, Deželićeva ulica, Kundekova ulica, Basaričekova ulica, Tvrđavska ulica, Podgrađe, Trg V. Nazora. 
VI. izborna jedinica 
Dio naselja Ivanić Grad (Poljana): dio Savske ulice, Majzecova ulica, Rastićeva ulica, Donja Poljana, Senčićeva ulica, Rajski put, Barišćeva ulica, Borova ulica, Posavska ulica, Svetličićeva ulica, Gregoeva ulica, Popevačeva ulica, Rajski odvojak, Lipa, Industrijska cesta, dio Omladinske ulice, dio Ulice kralja Tomislava; Šarampov Donji: Majdekova ulica, Novo naselje, Nova ulica, Cepetarska ulica, Jajčanova ulica, Naftaplinska ulica, Kosničarska ulica, Duga ulica, Žutička ulica, Lovačka ulica, Kunekova ulica, Pavišićeva ulica, Godrijanov put. 
GRAD JASTREBARSKO 
I. izborna jedinica 
Desinec - Breznik, Plešivički, Donji Desinec, Gornji Desinec, Lokošin Dol, Prhoč, Vlaškovci, Stankovo i Orešje Okićko. 
II. izborna jedinica 
Plešivica: Donja Reka, Gornja Reka, Zdihovo, Pavlovčani, Plešivica, Prilipje, Vranov, Dol, Jurjevčani, Malunje i Hrastje Plešivičko. 
III. izborna jedinica 
Ulice: Tadije Smičiklasa; Bana Tome E. Bakača od 1-23, Franje Brezara od 1-31, Zrinski Frankopanska, Šetalište braće Kazić, Štrosmajerov trg, Dragutina Domjanića, Trg Ljube Babića, Kralja Tomislava, Mihanovićeva, Vladka Mačeka, Mirni put, Vladimira Nazora, Tome Mikloušića, Zagrebačka, Augusta Šenoe, Vlaisavljevića, Petra Svačića, Vladimira Vidrića, Bana Josipa Jelačića, Plešivička, Desinečka, Ante Kovačića, Podgaj, Mladinska, A. G. Matoša, Odvojak bana Josipa Jelačića, Zdihovačka, Zelena, Radnika cesta, Klinčaselka, Pavlovčanska, Josipa Torbara, Zeleni Gaj i naselja Črnilovec. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: Cvetkovačka, Franje Brezara od 32-106, Bana Tome E. Bakača od 24-75, Josipa Resteka i odvojak Trešnjevka, Kamila Tompe, Antuna Vancaša, Petra Skoka, Arnolda Štrausa, Kolodvorska, Vila Velebita, Nikole Tesle, Vatroslava Rožica, Vjećeslava Holjevca, Marije Jurić-Zagorke, Janka Matka, Cvjetno naselje, Dr. Mile Kneževića, Črnilovečka cesta i Rakitovica, A. i D. Starčevića, I. B. Mažuranić, Okićko naselje, Braće Radić, Dr. Daville, Matije Gupca i Prigorska, te naselja: Cvetković, Čabdin i Crna Mlaka. 
V. izborna jedinica 
Brebrovac, Brezari, Dragovanjšćak, Goljak, Gračac, Slavetićki, Hrašća, Petrovina, Rastoki, Slavetić, Tihočaj, Belčići, Bukovac Svetojanski, Celine, Dolanjski Jarak, Draga Svetojanska, Gorica Svetojanska, Grabarak, Ivančići, Kupeč Dol, Lanišće, Miladini, Paljugi, Prodin Dol, Redovje, Srednjak, Špigelski Brijeg i Toplice. 
VI. izborna jedinica 
Čeglje, Domagović, Gornja Kupčina, Guci Draganički, Izimje, Novaki Petrovinski, Pesak, Volavje i Vukšin Šipak. 
GRAD SAMOBOR 
I. izborna jedinica 
Bregana, Podvrh, Velika Jazbina, Mala Jazbina, Otruševac, Grdanjci, Bedar, Višnjevac, Breganica, Javorek, Kostanjevac, Noršić Selo, Jarušje, Budinjak, Gornja Vas, Novo Selo, Pavkovići, Jelenići, Dani, Stojdraga, Poklek. 
II. izborna jedinica 
Šipački Breg, Dragonoš, Mali Lipovec, Veliki Lipovec, Slava Gora, Smerovišće, Vratnik, Draganje Selo, Slani Dol, Rude, Marja Vas, Braslovje, Drežnik, Falašćak, Galgovo, Konšćica, Klake, Sveti Martin pod Okićem, Pavučnjak, Podgrađe. 
III. izborna jedinica 
Molvice, Rakov Potok, Petkov Breg, Kladje, Velika Rakovica, Cerje, VII. blok, VIII. blok, Vrhovčak, Dubrava. 
IV. izborna jedinica 
Vrbovec, Otok, Medsave, Bobovica, Klokočevac, Hrastina, Gradna, Farkaševac, Domaslovec, Savršćak, Celine, Lug, Šmidhen. 
V. izborna jedinica 
I. blok, II. blok, III. blok, IX. blok. 
VI. izborna jedinica 
IV. blok, V. blok, VI. blok 
GRAD SVETI IVAN ZELINA 
I. izborna jedinica 
Ulice: Biškupečka, Bocakova, Brežička, Vinogradska, Gundulićeva, Trg Ante Starčevića, Trg kardinala Alojzija Stepinca, Domjanićeva, Krklecova, Gajeva, Zagrebačka, Mihanovićeva, Tituša Brezovačkog, Katarine Krizmanić, Stanka Vraza, Miroslava Krleže, Matije Gupca, Braće Radić, Sajmišna, Ogradska, Pavleka Miškine, Vatrogasna, Prigorska, Vladimira Nazora, Varaždinska, Ivana Kamenarića, Dragutina Stražimira, Milutina Barača, Mate Žigrovića-Gabrine, Ivana Žigrovića-Pretočkog, Toplička, Donja Topličica, Gornja Topličica, Zglavnik i Petra Preradovića. 
II. izborna jedinica 
Biškupec Zelinski, Kladešćica, Velika Gora, Gornje Psarjevo, Donje Psarjevo, Blaževdol, Selnica Psarjevačka i Curkovec. 
III. izborna jedinica 
Donja Zelina, Blaškovec, Nespeš, Bunjak, Gornja Drenova, Donja Drenova i Hrnjanec. 
IV. izborna jedinica 
Sveta Helena, Banja Selo, Laktec, Brezovec Zelinski, Goričanec, Križevčec, Majkovec, Vukovje Zelinsko, Paukovec, Suhodol, Bukovec Zelinski i Goričica. 
V. izborna jedinica 
Kalinje, Črečan, Donje Orešje, Gornje Orešje, Šalovec, Hrastje, Pretoki, Berislavec, Žitomir, Prepolno, Zadrkovec, Filipovići, Šurdovec i Novakovec Bisaški. 
VI. izborna jedinica 
Komin, Dubovec Bisaški, Tomaševec Bisaški, Radoišće, Zrinšćina, Salnik, Gornji Vinkovec, Mokrica Tomaševečka, Obrež Zelinski, Marinovec Zelinski, Šulinec, Krečaves, Novo Mjesto, Polonje, Tomaševečko Polonje, Mokrički Brijeg i Keleminovec. 
GRAD VELIKA GORICA 
I. izborna jedinica 
Područje mjesta: Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Jerebić, Petravec, Prvonožina, Dubranec, Bukovčak, Vukomerić, Gustelnica, Markuševec Turopoljski, Gudci, Lukavec, Gornja Lomnica, Donja Lomnica, Velika Mlaka i Mičevec. 
II. izborna jedinica 
Područje mjesta: Šiljakovina, Velika Buna, Mala Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Okuje, Mraclin, Lazi Turopoljski, Buševec, Ogulinec, Novo Selo Lekeničko, Rakitovec, Turopolje, Vukovina Gornje Podotočje, Kuče, Poljana Čička i Staro Čiče. 
III. izborna jedinica 
Područje mjesta Gradići, Petrovina Turopoljska i dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Chromos, Kurilovec i Bratstvo. 
IV. izborna jedinica 
Područje mjesta: Šćitarjevo, Drenje Šćitarjevsko, Obrezina, Selnica, Petina, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Sop Bukevski, Sasi, Novaki Šćitarjevski, Strmec Bukevski, Zablatje Posavsko, Novo Čiče, Donje Podotočje, Jagodno, Ribnica, Lazina Čička i dio područja mjesta Velika Gorica - naselje Pleso, Podbrežnica i Kokotovo naselje, Cibljanica. 
V. izborna jedinica 
Područje mjesta - Bapče, Kobilić i dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Hrvatski Velikani, Stari Grad i Rakarje. 
VI. izborna jedinica 
Dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Vladimir Nazor i Braće Radić 
GRAD VRBOVEC 
I. izborna jedinica 
Vrbovečki Pavlovec, dio područja Grada Vrbovca - ulice 7. svibnja, Mate Kvešteka, Trg Petra Zrinskog, Krste Frankopana, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Ante Starčevića, Gradečka, Selska, Vinogradska, Nikole Tesle, Lole Ribara, Ljudevita Gaja, Bjelovarska, Matije Gupca, Križevačka, Župana Junka, Krunoslava Kutena, Marije Jurić Zagorke, Augusta Šenoe, Brdo, Livadarska, Kolodvorska, Ivana Karlovića, Perrinova, Franje Gažija, Braće Radić, Ivana Gorana Kovačića, Antuna Mihanovića i Petra Preradovića. 
II. izborna jedinica 
Dio područja grada Vrbovca - ulice Andrije Hebranga, Štefe Iskre, I. Kršnjavoga, Ivana Mažuranića, Buban, Vodovodna, Zleninska, Valentinova, Pavleka Miškine, Ivana Draškovića, Tita Brezovačkog, Vukotinovićeva, Ivana Kukuljevića, Ladislava Kiša, Baltazara Patačića, Matije Uradina, Kralja Tomislava i Zagrebačka ulica do broja 89 i 90, područje naselja Martinska Ves - ulice Radnička, Đure Preradovića, 1. svibnja, Eugena de Piennesa i Zagrebačka ulica od broja 91 i 92 i područje mjesta Luka, Novo Selo, Celine i Cerje. 
III. izborna jedinica 
Područje mjesta Brčevac, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Konak, Savska cesta, Naselja Stjepana Radića. 
IV. izborna jedinica 
Područje mjesta Gornji Tkalec, Donji Tkalec, Graberščak, Žunci, Lovrečka Velika, Gostović, Banovo, Kučari, Podolec, Đivan, Lovrečka Varoš, Lukovo, Topolovec, Cerik i Marenić. 
V. izborna jedinica 
Područje mjesta Lonjica, Peskovec, Greda, Samoborec. 
VI. izborna jedinica 
Područje mjesta Gaj, Graberanec, Dijaneš, Krkač, Pirakovec, Dulepska, Negovec i Vrhovec. 
GRAD ZAPREŠIĆ 
I. izborna jedinica 
Hruševec, Kupljenovo, Pojatno, Merenje i Zaprešić - dio: Novi Dvori. 
II. izborna jedinica 
Zaprešić - dio: Stari centar i Šibice. 
III. izborna jedinica 
Ivanec, Jablanovec i Zaprešić - dio: Lug. 
IV. izborna jedinica 
Zaprešić - dio: Jakšina. 
V. izborna jedinica 
Zaprešić - dio: Luščić, Ciglenka i Mihanović. 
VI. izborna jedinica 
Zaprešić - dio: Centar i Ljudevit Gaj. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 4. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Zagrebačke županije su: 
OPĆINA BEDENICA 
I. izborna jedinica 
Bedenica. 
II. izborna jedinica 
Beloslavec. 
III. izborna jedinica 
Turkovčina. 
IV. izborna jedinica 
Bosna. 
V. izborna jedinica 
Omamno, Otrčkovec. 
OPĆINA BISTRA 
I. izborna jedinica 
Gornja Bistra. 
II. izborna jedinica 
Oborovo i Donja Bistra. 
III. izborna jedinica 
Poljanica Bistranska. 
IV. izborna jedinica 
Novaki Bistranski i Bukovje Bistransko. 
OPĆINA BRCKOVLJANI 
I. izborna jedinica 
Brckovljani, Gornje Dvorišće, Hrebinec. 
II. izborna jedinica 
Božjakovina, Prikraj, Kusanovec, Gornja Greda. 
III. izborna jedinica 
Gračec, Stančić, Štakorovec. 
IV. izborna jedinica 
Lupoglav, Prečec, Tedrovec. 
OPĆINA BRDOVEC 
I. izborna jedinica 
Brdovec, Javorje. 
II. izborna jedinica 
Zdenci, Prudnice, Prigorje, S. Marof. 
III. izborna jedinica 
Laduč Donji, Laduč Gornji, Drenje. 
IV. izborna jedinica 
Šenkovec, Ključ, Vukovo Selo, Harmica. 
OPĆINA DUBRAVA 
I. izborna jedinica 
Dubrava I, Dubrava II, Radnička c., Dubrava centar. 
II. izborna jedinica 
Nova Kapela, Stara Kapela, Habijanovac, G.Vukšinac, D.Vukšinac, Novaki, Kunđevac, Kostanj. 
III. izborna jedinica 
Mostari, G. Marinkovac, D. Marinkovac, Pehardovac, Grabovac, Zetkan, Zgališće, Podlužan, Badinec, Svinjarec. 
IV. izborna jedinica 
Zvekovec, Radulec, Brezje, Paruževac, Dubravski Markovac, Ladina, Koritna, Žukovec. 
OPĆINA DUBRAVICA 
I. izborna jedinica 
Dubravica, Lugarski Breg, Rozga. 
II. izborna jedinica 
Bobovec Rozganski. 
III. izborna jedinica 
Kraj Gornji (ulice: A: Mihanovića od broja 41-67, A. Mihanovića od broja 40-70, Krajgorska ulica od broja 1-15 i od broja 2-14, Jablanska, Selska, M. Gupca), Pologi, Rozga (od crkve do mjesta Pologi). 
IV. izborna jedinica 
Vučilčevo, Prosinec, Lukavec Sutl., Čemehovec D. 
OPĆINA FARKAŠEVAC 
I. izborna jedinica 
Farkaševac, Zvonik, Žabnica. 
II. izborna jedinica 
Bolć, Majur. 
III. izborna jedinica 
Kabal, Ivamčani, D. Markovac. 
IV. izborna jedinica 
Erezine, Praščevac, Mački. 
OPĆINA GRADEC 
I. izborna jedinica 
Repinec, Podjales, Festinec, Pekasin. 
II. izborna jedinica 
Gradec, Mali Brezovec, Veliki Brezovec, Gradečki Pavlovec, Potočec. 
III. izborna jedinica 
Cugovec, Buzadovec, Tučenik, Salajci, Fuka, Grabrić, Zabradje, Lubena. 
IV. izborna jedinica 
Haganj, Remetinec, Stari Glog. 
OPĆINA JAKOVLJE 
I. izborna jedinica 
Igrište, Selnička, Krapinska, Jakovljanska. 
II. izborna jedinica 
Adele Sixta, Stara cesta, Mokrička, Stubička, Dvorska, Fijanova (neparni do br. 25 i parni do br. 76), Zagrebačka (neparni do br. 35 i parni do br. 82), Toplička (neparni do br. 101 i parni do br. 70). 
III. izborna jedinica 
Zagrebačka (neparni od br. 37 do kraja i parni od br. 84 do kraja), Zagorska, Kovačeva, Sv. Doroteje (neparni od br. 25 do kraja i parni od br. 76 do 236), Fijanova (neparni od br. 27 do kraja i parni od br. 78 do kraja), Juraja Vodopije. 
IV. izborna jedinica 
Kraljev vrh, Toplička (neparni od br. 103 do kraja i parni od br. 72 do kraja), Svete Doroteje (od br. 238 do 248C). 
OPĆINA KLINČA SELA 
I. izborna jedinica 
Kupinec, Gornja Zdenčina. 
II. izborna jedinica 
Donja Zdenčina, i ulice u naselju Klinča Sela - Kolodvorska, Kolodvorski odvojak I. i Kolodvorski odvojak II. 
III. izborna jedinica 
Repišće, Kozlikovo, Gonjeva, Novo Selo Okičko, Poljanica Okića, Beter, Donja Purgarija, Gornja Purgarija, Tržić. 
IV. izborna jedinica 
Goli Vrh i Klinča Sela. 
OPĆINA KRAŠIĆ 
I. izborna jedinica 
Brezarić, Brlenić, Mirkopolje. 
II. izborna jedinica 
Krašić, Krupače, Hrženik, Krnežići, Kućer. 
III. izborna jedinica 
Pribić, Svrževo, Rude Pribičke, Vranjak Žumberački, Pećno, Dol i Kostel Pribički. 
IV. izborna jedinica 
Pribić Crkveni, Strmec Pribički, Hutin, Medven Draga, Čunkova Draga, Gornje Prekrižje, Donje Prekrižje, Bukovica Prekriška, Jezerine, Begovo Brdo Žumberačko, Konjarić Vrh, Barovka, Prvinci, Kolići, Careva Draga, Kurpes Gorica, Radina Gorica, Staničići Žumberački. 
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 
I. izborna jedinica 
Obreška Donja, Obreška Gornja, Stara Marča, Bešlinec, Križci, Čemernica Lonjska. 
II. izborna jedinica 
Kloštar I - ulice: Vukovarska, J. Badalića, Zagrebačka, Poljska, dio Ulice S. Radića od kbr. 75 i 88 prema Ivanić Gradu, i naselja Lipovec Lonjski i Šćapovec. 
III. izborna jedinica 
Kloštar II - ulice: Sv. Marije, dio S. Radića do kbr. 73 i 85, Duga, Duga odvojak I. i II., M. Trnine, Luke Baretine, S. Babonića, Trg Sv. Ivana, Kralja Tomislava, Crveni kip, Mirni dol, J. Kozarca, S. Kolara, Caginečka, Kučni dol, Sv. Duh i Šarampovska. 
IV. izborna jedinica 
Kloštar III - ulice: Cvijetna, Ivana Šveara, Križevačka, Relkovićeva, Naftaplinska, A. Šenoe, Ribnjak, Šćapovečka, Vinarska, Vinogradska, Vinogradski odvojci, Maja Košutarica, Školska, Čemernička i naselja Predavec i Sobočani. 
OPĆINA KRAVARSKO 
I. izborna jedinica 
Kravarsko, Žitkovščica, Novo Brdo. 
II. izborna jedinica 
Barbarić, Pustika, Podvornica. 
III. izborna jedinica 
Donji Hruševac, Kravarski Gladovac. 
IV. izborna jedinica 
Gornji Hruševac, Čakanec. 
OPĆINA KRIŽ 
I. izborna jedinica 
Bunjani, Gornji Prnjarovec, Donji Prnjarovec, Šušnjari, Križ (ulice: Zagorska, Prigorska, Lička, Josipa Čopura, Maksimirska, Zagrebačka). 
II. izborna jedinica 
Vezišće, Obedišće, Okešinec, Novoselec (ulice: Česmanska, Školska, Moslavačka do centra). 
III. izborna jedinica 
Johovec, Mala Hrastilnica, Velika Hrastilnica, Novoselec (ulice: Radničko naselje, Ulica Hrvatske mladeži, Drvodjeljska), naselje Križ (ulice: Braće Radića, Cvjetna, Industrijska cesta, Moslavačka, Žutićka, Kriške republike, Vinogradska, Školska, Zdenka Toničeka). 
IV. izborna jedinica 
Širinec, Konšćani, Rečica Kriška, Razljev, Novoselec (ulice: Moslavačka od centra do Križa, Selska, Kolodvorska, Graničarska, Park Hrvatske mladeži) Križ (ulice: Josipa Badalića, Milke Trnine, Jadrinska, Trg Sv. Križa, Augusta Šenoe, Ljudevita Gaja, Antuna Mihanovića, Jurasa, Stjepana Natkovića). 
OPĆINA LUKA 
I. izborna jedinica 
Luka. 
II. izborna jedinica 
Žeinci. 
III. izborna jedinica 
Pluska i Krajiška Ves. 
IV. izborna jedinica 
Vadina. 
OPĆINA MARIJA GORICA 
I. izborna jedinica 
Marija Gorica , Oplaznik, Celine, Žlebec i Hrastina. 
II. izborna jedinica 
Sveti Križ i Trstenik 
III. izborna jedinica 
Kraj Gornji - dio i Bela Gorica. 
IV. izborna jedinica 
Kraj Donji. 
OPĆINA ORLE 
I. izborna jedinica 
Bukevje, Čret Posavski, Obed. 
II. izborna jedinica 
Drnek, Orle, Vrbovo Posavsko. 
III. izborna jedinica 
Veleševac, Stružec Posavski. 
IV. izborna jedinica 
Ruča, Suša. 
OPĆINA PISAROVINA 
I. izborna jedinica 
Pisarovina Breganska, Ljevo Sredičko, Gradec Pokupski i Lučelnica. 
II. izborna jedinica 
Pisarovina, Velika Jamnička, Dvoranci i Selsko Brdo. 
III. izborna jedinica 
Donja Kupčina i Bratin - dio (4/2). 
IV. izborna jedinica 
Bratina - dio (4/1 i 4/3) i Donja Kupčina. 
OPĆINA POKUPSKO 
I. izborna jedinica 
Pokupsko, Pokupski Gladovec, Lijevi Degoj, Auguštanovec. 
II. izborna jedinica 
Hotnja, Strezojevo, Šišinec i Brkiševina. 
III. izborna jedinica 
Lijevi Štefanki, Lukinić Brdo, Pokupsko Cerje. 
IV. izborna jedinica 
Opatija Gornja, Opatija Donja, Roženica, Šestak Brdo, Zgurić Brdo, Cvetnić Brdo. 
OPĆINA PRESEKA 
I. izborna jedinica 
Vinkovec, Šelovec, Hrušljevac. 
II. izborna jedinica 
Gornjaki, Ledina, Kraljev Vrh. 
III. izborna jedinica 
Preseka, Slatina, Kamenica, Pogančec. 
IV. izborna jedinica 
Žabljak, Strmec, Donja Velika, Srednja Velika, Gornja Velika. 
OPĆINA PUŠĆA 
I. izborna jedinica 
Pušća Gornja i Bregovljana. 
II. izborna jedinica 
Marija Magdalena, Žlebec Pušćanski i Hrebina. 
III. izborna jedinica 
Donja Pušća (osim Dubravačke ulice u cjelini i Kumrovečka ulica do kbr. 23). 
IV. izborna jedinica 
Donja Pušća (Dubravačka ulica u cjelini i Kumrovečka ulica do kbr. 23), Pušćanska Dubrava i Pušćanski Hruševac. 
OPĆINA RAKOVEC 
I. izborna jedinica 
Gornji Rakovec do raspela, Dvorišće, Valetić. 
II. izborna jedinica 
Rakovec Donji, Brezani, Goli Vrh. 
III. izborna jedinica 
Hruškovec, Hudovo, Lipnica, Kolenica. 
IV. izborna jedinica 
Mlaka, Dropčevac, Baničevac. 
OPĆINA RUGVICA 
I. izborna jedinica 
Sop, Hrušćica, Svibovski Otok, Novo Svibje, Jalševec Nartski, Nart Struga, Novaki Nartski, Otok Nartski, Struga Nartska, Trstenik Nartski i Čista Mlaka. 
II. izborna jedinica 
Rugvica, Dragočička i Okunšćak. 
III. izborna jedinica 
Ježevo, Obedišće, Greda Donja, Črnec Dugoselski i Črnec Rugvički. 
IV. izborna jedinica 
Oborovo, Preseka, Oborovski Novaki i Prevlaka. 
OPĆINA STUPNIK 
I. izborna jedinica 
Ulice: Pavlovićka, Grdun, Horvatinci, Kratka, Gorenska, Gornjostupnička, Trgovenska, Omladinska, Runtasi, Sv. Benedikta odv. 1, Sv. Benedikta kućni brojevi 1-21, Trdakova. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Botinka, Farkači, Micani, Stupničkoobreški odvojak i Stupnički Obrež. 
III. izborna jedinica 
Ulica: Domovićev brijeg, Domovićev brijeg odv. 1, Domovićeva, Donjostupnička kućni brojevi 28-99, Jugova, Katrići, Katričeki, Kobasova, Kovačićko, Lopuhi, Majdačka, Medcestama, Meglajci, Sv. Benedikta kućni brojevi 22-31 i Vernička. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: Žužići, Žužići odvojak 1, Žužići odvojak 2, Božići, Božići odvojak 1, Božići odvojak 2, Sv. Benedikta kućni brojevi od 32 na više, Ventilatorska od Bedekove ulice do Ulice Sv. Benedikta, Hrvatskoselska od kućnog broja 7 na više i Donjostupnička kućni brojevi 1-27. 
OPĆINA SVETA NEDJELJA 
I. izborna jedinica 
Bestovje, Sveta Nedjelja i Svetonedjeljski Breg. 
II. izborna jedinica 
Rakitje i Novaki Samoborski. 
III. izborna jedinica 
Strmec Samoborski i Orašje. 
IV. izborna jedinica 
Kerestinec, M. Gorica, Brezje, Jagnjić Dol. 
OPĆINA ŽUMBERAK 
I. izborna jedinica 
Kostanjevac, Jurkovo Selo, Žamarije, Kupčina Žumberačka, Stupe i Žumberak. 
II. izborna jedinica 
Hartje, Tomaševci, Grič, Grgetići, Kalje, Petričko Selo, Bišći Vrh , Javor, Mrzlo Polje, Glušinja, Željezno Žumberačko, Drašći Vrh, Vukovo Brdo, Markušići, Veliki Vrh i Vlašić Brdo. 
III. izborna jedinica 
Gornji Oštrc, Donji Oštrc, Tupčina i Radinovo Brdo. 
IV. izborna jedinica 
Sošice, Jezernice, Sopote, Stari Grad Žumberak, Cernik, Reštovo Žumberačko, Visoče, Plavci i Kordići Žumberački. 
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA 
ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 5. 
U Krapinsko-zagorskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Tuhelj, Klanjec, Kraljevec na Sutli, Veliko Trgovišće. 
II. izborna jedinica 
Zagorska Sela, Desinić, Pregrada, Kumrovec. 
III. izborna jedinica 
Hum na Sutli, Đurmanec, Petrovsko, Jesenje. 
IV. izborna jedinica 
Krapina, Radoboj. 
V. izborna jedinica 
Zlatar, Lobor, Mihovljan, Novi Golubovec. 
VI. izborna jedinica 
Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice. 
VII. izborna jedinica 
Zabok, Oroslavje. 
VIII. izborna jedinica 
Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica. 
IX. izborna jedinica 
Marija Bistrica, Konjšćina, Hrašćina, Budinšćina. 
X. izborna jedinica 
Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Mače. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 6. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Krapinsko-zagorske županije su: 
GRAD DONJA STUBICA 
I. izborna jedinica 
Donja Stubica, Grobljanska ul. kbr. 2, Podgorska cesta kbr. 2 do 87, Nova ul. kbr. 2 do 46, Pustodol, D. Podgora. 
II. izborna jedinica 
Donja Stubica, naselje Stubički Kamenjak kbr. 1 do 86, naselje Vukšinec 1 do 131, Park M. Vrhovca kbr 1 do 4, Kolodvorska ul. od kbr. 1 do 38, Toplička Cesta kbr 1 do 113, Gornji i Donji Hruševec. 
III. izborna jedinica 
Donja Stubica, Starogradska ul. od 4 do 13, Obrtnička ul. kbr. 2 do 61, Dubrovačka ul. od 1 do 40, Ul. K. Patačić kbr. 1 do 29, Marčinkovo naselje kbr. 1 do 24, Naselje Martinići kbr. 2 do 17, Gornja Podgora, Milekovo selo, Hižakovec. 
IV. izborna jedinica 
Donja Stubica, Trg M. Gupca kbr. 1 do 30, Ul. župana Vratislava kbr. 2 do 8, Martinačka c. kbr. 2 do 39, Ul. I. Peštaja kbr. 2 do 14, Ul. I. Znike kbr. 1 do 26, Ul. J. Oršić kbr. 1 do 12, Golubovečka ul. kbr. 1 do 127, Golubovečko naselje kbr. 1 do 35, Naselje G. i D. Matenci. 
V. izborna jedinica 
Lepa Ves, Vučak. 
GRAD KLANJEC 
I. izborna jedinica 
Klanjec, Cesarska Ves, Florijan, Lepoglavec. 
II. izborna jedinica 
Mihanovićev Dol, Lepoglavec, Gredice, Gorkovec. 
III. izborna jedinica 
Novi Dvori Klanječki, Ledine Klanječke, Bratovski Vrh, Goljak Klanječki. 
IV. izborna jedinica 
Dol Klanječki, Bobovec Tomaševečki, Rakovec Tomaševečki, Police. 
V. izborna jedinica 
Lučelnica Tomaševečka, Tomaševec, Letovčan Tomaševečki, Letovčan Novodvorski. 
GRAD KRAPINA 
I. izborna jedinica 
Donja Šemnica, Velika Ves, Lepajci. 
II. izborna jedinica 
Krapina (Trg Ljudevita Gaja, Magistratska ulica, Uska ulica, Starogradska ulica, Perivoj Gustava Krkleca, Ulica Augusta Cesarca, Ulica dr. Ljudevita Gaja, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda, Ulica Ksavera Šandora Đalskog, Ulica Vladimira Nazora, Štrosmajerova ulica, Ulica Mihovila P. Miškine, Ulica Miroslava Krleže, Ulica kardinala Stepinca, Ulica Ilirskog pokreta, Trg Stjepana Radića, Ulica Miška Pavića, Ulica Sidonije Košutić, Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Tita Brezovačkog, Ulica Dubravka Ivančana, Ulica Mate Lovraka, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Grigora Viteza, Ulica Marije Jambrišek, Crkvena ulica, Zagrebačka cestam, ulica dr. Mirka Crkvenca, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Ante Kovačića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Đure Prejca, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica A, Starčevića, Ulica Frana Galovića, Ulica Ivana Rendića, Ulica žrtava rata, Ulica dr. Živka Vukasovića, Radobojska cesta, Ulica Ivana Leva). 
III. izborna jedinica 
Krapina (Samostanska ulica, Bregovita ulica, Ulica A. H. Brke, Ulica Stjepana Ortnera, Ulica Janka Leskovara, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Rudolfa Lovrenca, Ulica Branka Samca, Ulica kralja Tomislava, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Branimira, Ulica kralja Stjepana Držislava, Ulica Petra Krešimira IV., Ulica kralja Zvonimira, Ulica Matije Gupca, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica prof. dr. Krambergera, Ulica Petra Zrinskog i Krste Frankopana, Celjska cesta, Šetalište Vilibalda Sluge, Ulica Dolac, Ulica Ivica Gregurovića). 
IV. izborna jedinica 
Podgora Krapinska, Doliće, Lazi Krapinski, Strahinje Krapinsko, Zagora, Žutnica, Šušelj breg, Trški Vrh. 
V. izborna jedinica 
Krapina (Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko, Straža Krapinska), Škaričevo. 
VI. izborna jedinica 
Gornja Pačetina, Vidovec Petrovski, Vidovec Krapinski, Bobovje, Pristava, Tkalci, Pretkovec. 
GRAD OROSLAVJE 
I. izborna jedinica 
Milana Prpića, Orotrg, D. Domjanića, Mokrička, Slatinska, Zelengajska, Zagorska, Park obitelji Prpić, A. Gredičaka, S. Radića. 
II. izborna jedinica 
Andraševec, Oroslavska, A. G. Matoša, park Vranicani, Gajeva, A. Mihanovića, Matice Hrvatske, M. Račkog, M. Gupca, Radnička cesta. 
III. izborna jedinica 
Stubička cesta, Zagrebačka, Šukova, Sv. Rok, Zagorsko naselje, M. J. Zagorke, Bregovita, Lj. Babića. 
IV. izborna jedinica 
Mokrice, Ptičekova, Odvojak Ptičekove, Selska, Kralja Tomislava, I. Mažuranića, Obrtnička, V. Gorupca, Tvornička. 
V. izborna jedinica 
Stubička Slatina, Krušljevo selo. 
GRAD PREGRADA 
I. izborna jedinica 
Pregrada. 
II. izborna jedinica 
Vinagora, Vrhi Vinagorski, Gabrovec, Velika Gora, Mala Gora, Martiša Ves, Sopot, Višnjevec, Pavlovec Pregradski. 
III. izborna jedinica 
Stipernica, Marinec, Gorjakovo, Cigrovec. 
IV. izborna jedinica 
Benkovo, Bušin, Klenice, Vrhi Pregradski, Valentinovo, Svetojurski Vrh. 
V. izborna jedinica 
Kostel, Bregi Kostelski, Kostelsko, G. Plemenščina, Vojsak, D. Plemenščina. 
GRAD ZABOK 
I. izborna jedinica 
Špičkovina, Dubrava, Bračak. 
II. izborna jedinica 
Grdenci, Hum Lug. 
III. izborna jedinica 
Zabok I, Grabrovec, Bregi Zabočki. 
IV. izborna jedinica 
Zabok II, Zabok III. 
V. izborna jedinica 
Zabok IV, Tisanić Jarek, Repovec, Jakuševec. 
VI. izborna jedinica 
Pavlovec, Gubaševo, Martinišće, Prosenik Gu., Prosenik Za. 
GRAD ZLATAR 
I. izborna jedinica 
Donja Selnica, Gornja Selnica, Petruševec, Vižanovec, Belečko Završje. 
II. izborna jedinica 
Belec, Juranščina, Gornja Batina, Repno, Ščrbinec, Znož dio. 
III. izborna jedinica 
Martinščina, Ratkovec, Borkovec, Znož dio. 
IV. izborna jedinica 
Zlatar (dio - ul.: D. Domjanića, M. Stančića, Poljska, Vinogradska od br. 1 do 27, Zagrebačka, Kaštelska, Park hrv. mladeži, V. Holjevca, V. Nazora, Krešimirova, M. Gupca, Trg slobode i Sajmišna od kbr. 1 do 35, Ervenik Zlatarski. 
V. izborna jedinica 
Zlatar, (dio ul. S. S. Kranjčevića, A. Starčevića, K. Hegedušića, Sajmišna od kbr. 36 do 79, Matinečka, A. Kovačića, A. Mihanovića, Braće Radića, Riječka, Martinečki Gaj, Ribnjak, Šipronska, Vrhovčak, Zagorska, Gradec, Cetinovec i Ladislavec). 
VI. izborna jedinica 
Zlatar, (dio ul.: Varaždinska, Bregovita, Borkovečki put, F.H. Kiša, S. Batušića, L. Kutnjaka, Vinogradska od kbr. 28 do 44, E. Kumičića, I. Mažuranića, A. Horvat, Đalskoga, J. Žerjavića, Lj. Gaja, Hrvatskih branitelja, I. G. Kovačića, A. G. Matoša, D. Batina). 
c) Općinsko vijeće 
Članak 7. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Krapinsko-zagorske županije su: 
OPĆINA BEDEKOVČINA 
I. izborna jedinica 
Poznanovec, Lug Poznanovečki, Lug Orehovički, Grabe Gornje, Belovar Zlatarski. 
II. izborna jedinica 
Bedekovčina I, Križanjče, Židovinjak, naselje Grbovrc, naselje Jalševec, Zagorska ul., Ul. Špiranec brijeg, Ul. A. Mihanovića, naselje Sovinjak, naselje Poljana, naselje Petrovečki, Magdaleničeva ul, Čajkovljansko naselje, Bregovita ul., naselje Glumpaki. 
III. izborna jedinica 
Bedekovčina II, Ul. S. Radića, naselje Stanići, naselje Komari, Radnička ul., Al. D. Domjanića, I odvojak A. D. Domjanića, II odvojak A. D. Domjanića, III odvojak A. D. Domjanića, IV odvojak A. D. Domjanića, naselje Malekovec, Ul. Lj. Gaja, Zagrebačka ul., Trg A. Starčevića, I Jankovčica, II Jankovčica, III Jankovčica, Ul. M. Gupca, Prilaz jezerima, Orehovička c., naselje Cerina, Kebel. 
IV. izborna jedinica 
Brestovec Orehovečki, Martinec Orehovički, Vojnić breg, Zadravec, Orehovica, Pustodol Orehovečki, Grabe Donje. 
OPĆINA BUDINŠĆINA 
I. izborna jedinica 
Budinšćina, Pažurovec. 
II. izborna jedinica 
Grtovec, Sv. Križ, Prepuštovec, Marigutić, Pomperovec. 
III. izborna jedinica 
Zajezda, Krapinica. 
IV. izborna jedinica 
Gotalovec, Topličica, Pece, Pokojec. 
OPĆINA DESINIĆ 
I. izborna jedinica 
Desinić, Desinić Gora, G. Jalšovec, Ivanić Desinićki, Osredek Desinićki, Šimunci, Trnovec Desinićki, Turnišče Desinićko. 
II. izborna jedinica 
Velika Horvatska, Turnovo, Ravnice Desinićke, Škalić Zagorski, Jelenjak, D. Jalšovec, D. Zbilj. 
III. izborna jedinica 
Zbilj Gornji, Gaber, Dubravica Desinićka, Gornji Zbilj, Gostenje, Klanječno, Nebojse, Grohot. 
IV. izborna jedinica 
Veliki Tabor, Ivanić Košnički, Jazbina, Košnica, Stara Ves Košnička, Gora Košnička, Hum Košnički. 
OPĆINA ĐURMANEC 
I. izborna jedinica 
Đurmanec od kbr. 142 do 201, Donji Macelj, Gornji Macelj. 
II. izborna jedinica 
Đurmanec od kbr. 1 do 141 i kbr. Od 202 do 242, Ravninsko, Zagorska Koprivnica. 
III. izborna jedinica 
Hromec, Hlevnica, Lukovčak, Jezerišće. 
IV. izborna jedinica 
Podbrezovica, Putkovec, Prigorje, Goričanovec. 
OPĆINA GORNJA STUBICA 
I. izborna jedinica 
Gornja Stubica, Volavec, Samci, Orehova Gorica, Modrovec, Vinterovec. 
II. izborna jedinica 
Slani potok, Brezje, Jakšinec, Karivaroš. 
III. izborna jedinica 
Sv. Matej, Hum Stubički, Sekirevo selo. 
IV. izborna jedinica 
Dobri Zdenci, Banšćica, Repičevo Selo, Dubovec, Gusakovec, Šagudovec, Pasanska Gorica. 
OPĆINA HRAŠĆINA 
I. izborna jedinica 
Hrašćina, Gornjaki, Trgovišće, Domovec. 
II. izborna jedinica 
Vrbovo. 
III. izborna jedinica 
Kraljevec Gornji i Kraljevec Donji od kbr. 18 do 43. 
IV. izborna jedinica 
Husinec, Maretić, Jarek Habekov i Kraljevec Donji od kbr. 1 do 18. 
OPĆINA HUM NA SUTLI 
I. izborna jedinica 
Prišlin, Mali Tabor, Zalug, Poredje, G. Brezno i D. Brezno. 
II. izborna jedinica 
Hum na Sutli, Vrbišnica. 
III. izborna jedinica 
Druškovec Humski, Druškovec Gora, Brezno Gora, Orešje Humsko, Lastine, Grletinec. 
IV. izborna jedinica 
Lupinjak, Strmec Humski, Klenovec Humski, Rusnica. 
OPĆINA JESENJE 
I. izborna jedinica 
Gornje Jesenje od kbr. 1 do kbr. 110, Osredečki, Žutnički, Maligci, selo pod crkvom, Čret uz cestu. 
II. izborna jedinica 
Gornje Jesenje od kbr. 111 do kbr. 226, Veliko Selo, Janžeki, Prdešeki, Sitari, Straški, Cerovečki. 
III. izborna jedinica 
Lužani Zagorski, Krčki, Košanski, Ivaki, Forjani, Hlavnjaki, Repiški, Mrzločki, Cerje Jesenjsko, Majsteri, Cerje, Kučki, Obadići, Strmočki. 
IV. izborna jedinica 
Brdo Jesenjsko, Gorski, Vrapci, Halazići, Juriški, Jedvaji, Sturmjaki, Bosaki, Cerinski, Šaški. 
V. izborna jedinica 
Donje Jesenje. 
OPĆINA KONJŠČINA 
I. izborna jedinica 
Konjščina, Jelovec. 
II. izborna jedinica 
Jertovec, Peščeno. 
III. izborna jedinica 
Bočadir, Brlekovo, Donja Batina, Gornja Konjščina, Klimen, Turnišče. 
IV. izborna jedinica 
Kosovečko, Donja Konjščina, Galovec, Krapina selo, Bočaki, Donji Sušobreg. 
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 
I. izborna jedinica 
Strmec Sutlanski, Movrač, Pušava, Radakovo kbr. 1 do 49. 
II. izborna jedinica 
Radakovo kbr. 50 do 200. 
III. izborna jedinica 
Kraljevec na Sutli kbr. 24 do 150, Gornji Čemehovec, Kapelski Vrh. 
IV. izborna jedinica 
Kraljevec na Sutli kbr. 1 do 23, Draše, Kačkovec, Lukovec. 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 
I. izborna jedinica 
Krapinske Toplice. 
II. izborna jedinica 
Klokovec, Selno, M. Erpenja I (1-39 i 184-265). 
III. izborna jedinica 
Čret I (1-102), Lovreća Sela, Čret II (103-204), M. Erpenja II (40-183). 
IV. izborna jedinica 
Gregurovec, Maturovec, Jurjevec Začretski, Viča Sela, Klupci, Oratje, Vrtnjakovec, Hršak breg i Slivonja jarek. 
OPĆINA KUMROVEC 
I. izborna jedinica 
Kumrovec, Kladnik. 
II. izborna jedinica 
Razvor, Donji Škrnik. 
III. izborna jedinica 
Ravno Brezje, Velinci. 
IV. izborna jedinica 
Podgora, Dugnjevec, Razdrto Tuheljsko. 
V. izborna jedinica 
Risvica. 
OPĆINA LOBOR 
I. izborna jedinica 
Šipki, Markušbrijeg, Završje Loborsko. 
II. izborna jedinica 
Stari Golubovec, Lobor. 
III. izborna jedinica 
Vinipotok, Vojnovec Loborski. 
IV. izborna jedinica 
Cebovec, Velika Petrovagorska, Petrova Gora. 
OPĆINA MAČE 
I. izborna jedinica 
Mače. 
II. izborna jedinica 
Mali Bukovec, Veliki Bukovec. 
III. izborna jedinica 
Veliki Komor, Mali Komor, Vukanci od kbr. 19 do 91. 
IV. izborna jedinica 
Vukanci od kbr. 1 do 18, Delkovec, Peršaves, Frkuljevec Peršaveški. 
OPĆINA MARIJA BISTRICA 
I. izborna jedinica 
Marija Bistrica, Kolodvorska, Nova cesta, Kralja Tomislava, Trg Republike, Šobčev prolaz, Stub. Cesta, Hum Bistrički kbr. 1-188, Podgorje Bistričko kbr. 129-328. 
II. izborna jedinica 
Laz, Laz Bistrički kbr. 1-284, Laz Stubički kbr. 1-81, Podgorje Bistričko 1-127, Zagrebačka ul. 
III. izborna jedinica 
Globočec kbr. 1-256, Poljanica Bistrička 1-295, Gornji Sušobreg 97-140, Podgorje Bistričko 330-390, Gajeva ul. i Gornjoselska ul. 
IV. izborna jedinica 
Selnica kbr. 1-290, Tugonica 1-182, Podgrade 1-84a, Hum Bistrički 192-220b. 
OPĆINA MIHOVLJAN 
I. izborna jedinica 
Frkuljevec Mihovljanski, Mihovljan, kbr. 1 do 171, Sutinske Toplice. 
II. izborna jedinica 
Mihovljan kbr. 172 do 189 i 202 do 390. 
III. izborna jedinica 
Kuzminec, Mihovljan kbr. 190 do 201. 
IV. izborna jedinica 
Gregurovec. 
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC 
I. izborna jedinica 
Novi Golubovec, Očura. 
II. izborna jedinica 
Veternica. 
III. izborna jedinica 
Gora Veternička. 
IV. izborna jedinica 
Velika Veternička I. 
V. izborna jedinica 
Velika Veternička II. 
OPĆINA PETROVSKO 
I. izborna jedinica 
Petrovsko, Rovno, Benkovec Petrovski, Stara Ves Petrovska, Mala Pačetina. 
II. izborna jedinica 
Podgaj Petrovski, Brezovica Petrovska, Preseka Petrovska. 
III. izborna jedinica 
Štuparje, Svedruža Donja. 
IV. izborna jedinica 
Slatina Svedruška, Svedruža Gornja, Gredenec. 
OPĆINA RADOBOJ 
I. izborna jedinica 
Radoboj I. 
II. izborna jedinica 
Radoboj II, Strahinje Radobojsko, Orehovec Radobojski. 
III. izborna jedinica 
Jazvine, Bregi Radobojski, Kraljevec Radobojski. 
IV. izborna jedinica 
Gornja Šemnica, Gorjani Sutinski, Kraljevec Šemnički. 
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 
I. izborna jedinica 
Stubičke Toplice, Ul. V. Šipeka, Bregovita, V. Nazora, S. Jožinca, A. Šenoe, Park M. Gupca, Cijelna, naselje Podgaj, Ribička, Vinogradska, Zelengajska ul. 
II. izborna jedinica 
Stubičke Toplice, Ul. LJ. Babića Đalskog od kbr. 1 do 52, Naselje Banovčica, Ul. I. Gundulića, A. Mihanovića, naselje Figovec, Sljemenski put, Ul. Lj. Gaja, Petra Preradovića, Topličko naselje, Ul. žrtava seljačkih buna, Zagorskih brigada. 
III. izborna jedinica 
Strmec Stubički od kbr. 1 do 149, Strmečka cesta, Prvi strmečki odvojak, Nova ul., Obrtnička ul., Zagrebačka ul., Zagorska ul., Mlinarska, Đalskog od kbr. 53 do kraja. 
IV. izborna jedinica 
Pila od kbr. 1 do kraja, (Naselje) Sljeme od kbr. 1 do kraja, Strmec Stubički od kbr. 150 do kraja. 
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE 
I. izborna jedinica 
Temovec, Zleč, Štrucljevo, Pustodol Začretski, Klupci Začretski, dio naselja Sv. Križ Začretja: Ul. I. Kukuljevića Sakcinskog, Ul. K.Š. Đalskog, Ul. Lj. Gaja, Ul. Ribnjak, Ul. I. Krizmanića, Ul. M. Bakliže, Ul. P. Đurkina, Kolodvorska ul., Labudovac, Ul. M. Gupca. 
II. izborna jedinica 
Donja Pačetina, Dukovec, Švaljkovec, Galovec Začretski, Završje Začretsko. 
III. izborna jedinica 
Vrankovec, Kozjak Začretski, Komor Začretski, Sekirišće, Trg hrv. kraljice Jelene, Al. L. Vukelića, Šetalište O. Wolfa, Ul. M. J. Zagorke, Ul. obitelji Keglević, Ul. M. Kos, Ul. obitelji Fizir, Trg J. Lembergera, Školska ul., Ul. A. Polanščaka. 
IV. izborna jedinica 
Ciglenica Zagorska, Mirkovec, Brezova, Kotarice. 
OPĆINA TUHELJ 
I. izborna jedinica 
Sv. Križ. 
II. izborna jedinica 
Tuhelj, Banska Gorica, Trsteno, Lipnica Zagorska, Glogovec Zagorski. 
III. izborna jedinica 
Tuheljske Toplice, Črešnjevec. 
IV. izborna jedinica 
Prosenik, Pristava, Lenišće. 
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 
I. izborna jedinica 
Veliko Trgovišće, Zelengaj. 
II. izborna jedinica 
Domahovo, Vižovlje, Mrzlo Polje, Požarkovec, Turnišče Klanječko, Strmec. 
III. izborna jedinica 
Jezero Klanječko, Družilovec, Jalšje, Vilanci, Velika Erpenja. 
IV. izborna jedinica 
Dubrovčan, Ravnice, Bezavina. 
OPĆINA ZAGORSKA SELA 
I. izborna jedinica 
Bojačno, Harina Žlaka, Luke Poljanske, Bratkovec, Poljana Sutlanska. 
II. izborna jedinica 
Plavić, Miljana, Kuzminec Miljanski. 
III. izborna jedinica 
Zagorska Sela, Brezakovec od kbr. 1 do 30. 
IV. izborna jedinica 
Pušća, Ivanić Miljanski, Gornji Škrnik, Brezakovec od kbr. 31 do 79. 
OPĆINA ZLATAR-BISTRICA 
I. izborna jedinica 
Zlatar Bistrica I sjeverni dio ulice Zagorska, Lovrečanska - parni brojevi sjeverni dio, S. S. Kranjčevića, Gornjebrestovečka, Lj. Gaja, Grančarska - neparni brojevi sjeverni dio Varaždinska, Selska, A. Mihanovića, A. Šenoe, A. Cesarca, Ervenik, Opasanjek. 
II. izborna jedinica 
Zlatar Bistrica južni dio ul. V. Nazora, Grančarska - parni brojevi južni dio, 30. svibnja, Bukovečki put, Zagrebačka, M. Gupca, Krapinska, Kolodvorska, S. Radića, J. Kraša, Sportski prolaz, M. Buntaka, Lovrečanska - neparni brojevi južni dio, Donjeberestovečka. 
III. izborna jedinica 
Lipovec, Veleškovec. 
IV. izborna jedinica 
Lovrečan. 
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 8. 
U Sisačko-moslavačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Novska. 
II. izborna jedinica 
Jasenovac, Lipovljani. 
III. izborna jedinica 
Kutina. 
IV. izborna jedinica 
Popovača - Velika Ludina. 
V. izborna jedinica 
Lekenik, Martinska Ves. 
VI. izborna jedinica 
Sunja, Hrvatska Dubica. 
VII. izborna jedinica 
Sisak I. 
VIII. izborna jedinica 
Sisak II. 
IX. izborna jedinica 
Gvozd, Topusko. 
X. izborna jedinica 
Glina. 
XI. izborna jedinica 
Dvor, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Majur. 
XII. izborna jedinica 
Petrinja. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 9. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Sisačko-moslavačke županije su: 
GRAD GLINA 
I. izborna jedinica 
Glina - Jukinačka ulica, Petrinjska ulica, Trg bana Josipa Jelačića, Hrvatska ulica, Ulica Stjepana i Antuna Radića, Trg hrvatskih branitelja, Ulica kralja Tomislava, Toplička ulica, Majska ulica, Radnička ulica, Runjaninova ulica, Ulica Ante Kovačića, Ulica kneza Branimira, Frankopanska ulica, Ulica žrtava Domovinskog rata, Vukovarska ulica, Vinogradska ulica, Ulica Nikole Tesle, Ulica dr. Đure Augustinovića, Plitvička ulica, Dvorska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Trg Petra Krešimira IV, Sisačka ulica, Ulica 6. kolovoza 1995., Livadna ulica, Bajerska ulica, Zabašče, Ciglanska ulica, Plivska ulica, Ulica hrvatskog proljeća, Ulica dragovoljaca Domovinskog rata, Ulica hrvatske bratske zajednice, Ulica Matice hrvatske, Domobranska ulica, Vrbik, Ulica hrvatskog plemića Vuka, Salaška ulica, Ribička ulica, Ulica Josipa Crnkovića, Mlinarska ulica, Poljski put, Sveti križ, Zagrebačka ulica, Ulica Pavla Lebera, Ulica Franje Žužeka, Ulica Zlatka Šulentića, Pokupljanska ulica, Viduševačka ulica, Kninska ulica, Željeznički put, Voćarska ulica, Pčelarska ulica, Kozarica, Nuštarska ulica, Konavljanska ulica, Prominska ulica, Ulica Jurja Fratrovića, Ulica Hrvatskog sokola, Kolodvorska ulica, Oranice, Cret, Prečac, Podbrežje, Obronak, Ulica Jurja Pogledića, Ulica Josipa Šemerca, Ulica Matije Gupca, Ulica dr. Vladka Mačeka, Vatrogasna ulica, Ulica svetog Florijana, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Pjera Križanića, UlicaI.G. Kovačića, Ulica dr. Ante Starčevića, Cvjetni trg, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ive Andrića, Pružna ulica, Lovačka ulica, Vrelska ulica, Lanišće, Zukve, Zatišje, Svibovac, Ivar, Ravnice, Podlužje, Žirje, Trstik, Lokvanj, Poljari, Glinište, Ljeskar, Breznica, Hrašće, Dubac, Ogranak I., Ogranak II., Pilanska ulica, Kanal, Kriva, Ružičnjak, Šaš, Kotari, Zelenjak, Ulica Josipa Mrgana, Ševar, Potočnica, Iverje, Klanac, Lom, Ketuši, Tratina, Srednjaci, Padina, Poljica, Tuk i Klobučari 
II. izborna jedinica 
Viduševac: Gornji Viduševac, Donji Viduševac, Velika Solina, Šatornja, Gornji Selkovac, Donji Selkovac, Bišćanovo, Baturi i Turčenica. 
III. izborna jedinica 
Bučica: Gornja Bučica, Donja Bučica, Ilovačak, Desni Degoj, Podravska Slatina, Gornje Taborište, Donje Taborište i Donja Trstenica. 
IV. izborna jedinica 
Stankovac: Stankovac, Gračanica Šišinečka, Zaloj, Mala Solina, Dvorišće, Hađer, Gornje Jame i Donje Jame. 
V. izborna jedinica 
Novo Selo Glinsko: Novo Selo Glinsko, Prekopa, Kihalac, Marinbrod, Brnjeuška, Majske Poljane, Glinski Trtnik, Majski Trtnik, Drenovac Banski i Martinovići. 
VI. izborna jedinica 
Maja: Maja, Svračica, Dolnjaki, Ravno Rašće, Roviška, Joševica, Prijeka, Donje Selište, Gornje Selište, Skela, Balinac i Šibine. 
VII. izborna jedinica 
Dragotina: Dragotina, Bijele Vode, Veliki Gradac, Mali Gradac, Brestik, Gornji Klasnić, Donji Klasnić, Dabrina, Buzeta, Brubno, Brezovo Polje, Kozaperovica, Hrvatska Bojna, Veliki Obljaj, Mali Obljaj, Hajtić, Borovita i Šaševa. 
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 
I. izborna jedinica 
Donji grad: Trg Nikole Šubića Zrinskog, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Tomulića, Varoški bunar, Ratka Djetelića, Stari put, Seliška cesta, Unska, Antuna Pavičića, 12. rujna 1991., Josipa Djetelića, Marka Vučića, Zvonimira Radića, Krešimira Hajdića. 
II. izborna jedinica 
Centar: Vladimira Nazora, Davorina Trstenjaka, Nina Marakovića, Kavrlja, Miroslava Krleže, Mire Brkljačić. Frana Krste Frankopana, Trg kralja Tomislava, Tirol. 
III. izborna jedinica 
Gornji grad: Gordana Lederera, Ante Starčevića, Hrvatskih branitelja, Josipa Marića, Školska, Ivana Kitonića Kostajničkog, Bana Josipa Jeličića, Zagrebačka, Kutinska, 22. lipnja, Kolovoza 1995, Žrtava Domovinskog rata, Ufinac. 
IV. izborna jedinica 
Utolica, Selište Kostajničko, Rausovac. 
V. izborna jedinica 
Rosulje, Panjani, Čukur. 
GRAD KUTINA 
I. izborna jedinica 
Zapadna i južna prigradska naselja: Repušnica, iz Kutine ulice: Zagrebačka ulica, Lonjska ulica, Brdovita ulica, Ulica Mije Stuparića, Zagorska ulica, Savska ulica; Kutinska Lipa, Popovačka ulica, Ivanićgradska ulica, Glogovac, Lipa, Ludinska ulica, Čazmanska ulica i Jelengradska ulica, dio Ulice Stjepana Radića južno od Zagrebačke ulice do kraja; Sisačka ulica, Željeznička ulica, Ulica 1. maja, Selska ulica, Radnička ulica, Ilovska ulica i Husainska ulica. 
II. izborna jedinica 
Istočna prigradska naselja: Međurič, Janja Lipa, Jamarice, Banova Jaruga, Ilova, Zbjegovača, Husain, Batina. 
III. izborna jedinica 
Sjeverna prigradska naselja: Gojlo, Mišinka, Kutinska Slatina, Katoličke Čaire, Kletište, Šartovac, Stupovača, Brinjani, Krajiška Kutinica, Kutinica, Čaire, Selište, Mikleuška te Kutina - ulice: dio Ulice hrvatskih branitelja sjeverno od Cvjetne ulice do kraja; Kutinska Ciglenica, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Šartovačka ulica, Ulica Vlahe Bukovca, Ulica Antuna Nemčića i Čukovec. 
IV. izborna jedinica 
Kutina - Centar grada, ulice: Trg kralja Tomislava, Školska ulica, Kolodvorska ulica, Dubrovačka ulica, Ulica kralja Petra Krešimira IV, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Višeslava, Ulica kneza Domagoja, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Petra Preradovića, Metanska ulica; Ulica kneza Ljudevita Posavskog, Novljanska ulica, Pakračka ulica, Novogradiška ulica, Osječka ulica, Vinkovačka ulica i dio Aleje Vukovar zapadno od Novogradiške ulice, dio Ulice Stjepana Radića od Trga kralja Tomislava do Zagrebačke ulice, Ulica Mate Lovraka te dio Ulice Antuna Gustava Matoša od Trga kralja Tomislava do Ulice Mate Lovraka. 
V. izborna jedinica 
Kutina - Zapadni dio grada, ulice: dio Ulica Antuna Gustava Matoša zapadno od Ulice Mate Lovraka, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Ante Starčevića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Eugena Kvaternika, Ulica Augusta Cesarca, Rudarska ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica J.J. Strosmayera, Ulica Miroslava Kraljevića, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Ivana Gundulića; Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Ulica Jure Kaštelana, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Antuna Branka Šimića, Mramorska ulica, Ulica Ilije Gregorića, Bilogorska ulica, Garička ulica; Vinogradska ulica, Vožarska ulica, Sokolovac, Iločka ulica, Mali brijeg, Ulica svetog Martina, Voloderska ulica, Kutjevačka ulica. 
VI. izborna jedinica 
Kutina - istočni dio grada, ulice: Crkvena ulica, Ulica grofova Erdedija, Ulica Ivana Zajca, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Milke Trnine, Ulica Josipa Badalića, Ulica Gustava Barona, Ulica Alojzija Stepinca, Cvijetna ulica, Ulica Dragutina Pavčeca; Ulica Augusta Šenoe, Ulica Dragutina Domjanića, dio Ulica Hrvatskih branitelja od Trga kralja Tomislava do Cvijetne ulice, Ulica Vatroslava Lisinskog; Ulica Vladimira Nazora, Moslavačka ulica, Runjaninova ulica, Ulica Dragice Šutej, Ulica Rudolfa Donassyja, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Mije Drvarića, Ulica Đure Sudete, Ulica Slavka Kolara, Ulica S.S. Kranjčevića, Ulica Dobriše Cesarića, Gojilska ulica, Gradine, Ravnice, Podravska ulica, Ulica Lavoslava Ružičke, dio Aleje Vukovar istočno od Novogradiške ulice i Slavonska ulica. 
GRAD NOVSKA 
I. izborna jedinica 
Novska - dio: Adalberta Knoppa, Antuna Mihanovića, Matije Gupca, Ljudevita Posavskog, Dobriše Cesarića, Krune Tonkovića, Voćarska, Matice hrvatske, Slavka Batušića, Hrvatskih branitelja, Zagrebačka, Ilirska, Augusta Šenoe, Vladimira Filipovića, Ivana Meštrovića, Frana Krste Frankopana, Marina Držića, Bana Josipa Jelačića, Radnička, Tina Ujevića, Posavska, Uklade I i II, Zagorska, Dalmatinska, Hercegovačka, Trg Nikole Šubića Zrinskog. 
II. izborna jedinica 
Novska - dio: Trg Luke Ilića Oriovčanina, Staroselska, Bukovačka, Josipa Jurja Strossmayera, Ante Starčevića, Vinogradska, Vlaićka, Osječka, Lovačka, Potočna do kbr. 96, Trg Đure Szabe, Crkvena, Kralja Tomislava do kbr. 85, Josipa Kozarca, Ivana Zajca, Ivane Brlić Mažuranić, Stjepana Radića, Petra Preradovića, Antuna Gustava Matoša, Kralja Zvonimira do kbr. 54, Ruđera Boškovića, Ante Kovačića, Matije Antuna Reljkovića, Nikole Tesle, Ivana Gundulića, Zelenička. 
III. izborna jedinica 
Novska - dio: Vladimira Nazora, Potočna od kbr. 96, Kralja Tomislava od kbr. 85, Alojzija Stepinca, Kolodvorska, Kralja Zvonimira od kbr. 54, Augusta Cesarca, Glassova i naselje Bročice. 
IV. izborna jedinica 
Brestača, Kozarice, Lovska, Nova Subocka, Novi Grabovac, Sigetac, Stara Subocka, Plesmo. 
V. izborna jedinica 
Bair, Brezovac, Jazavica, Kričke, Paklenica, Popovac, Roždanik, Stari Grabovac, Voćarica. 
VI. izborna jedinica 
Borovac, Rajčići, Rađenovci, Rajić. 
GRAD SISAK 
I. izborna jedinica 
Ul. Ivana Meštrovića, Trg 22. lipnja, Ul. Jurja Križanića, Rimska ulica, Ul. S. i A. Radića, Ul. A. Starčevića, Ul. F. Lovrića, Trg Ljudevita Posavskog, Ul. Matije Gupca, Frankopanska ulica, Trg Republike, Mihanovićeva obala, Ul. Marka Marulića, Ul. lipa, Ul. Josipa Brnada, Ul. Olivera Pötzla, Ul. Josipa Runjanina, Ulica kralja Tomislava, Ul. Vladimira Nazora, Trg hrvatskih branitelja, Ul. Lj. Gaja, Ul. Oktavijana Augusta, Trg bana Josipa Jelačića, stanari Doma umirovljenika, Ul. S.S. Kranjčevića, Ul. biskupa Kvirina, Ul. Vatroslava Jagića, Ul. kralja Zvonimira, Ul. braće Čulig, Žumberačka ulica, Kalnička ulica, Ul. Ferde Hefelea, Ul. Ive Lasića, Splitska ulica, Ul. Ive Mažara, Ul. Dragutina Radovića, Ul. Đure Čauševića, Ul. Mije Dobranića, Ul. Stjepana Rožankovića, Odvojak Ulice Stjepana Rožankovića, Ulica Zeleni brijeg, Ulica Ive Bakrana, Ulica Frane Kršinića, Buzetska ulica, Varaždinska ulica, Trakošćanska ulica, Bitoljska ulica, Ul. Antuna Augustinčića, Ul. Slave Raškaj. 
II. izborna jedinica 
Ulica J.J. Strossmayera, Perivoj Viktorovac, Vinogradska ulica, Ul. dr. Ive Pedišića, Ul. Josipa Severa, Ul. 1. svibnja, Keltska ulica, Ul. Ruđera Boškovića, Lađarska ulica, Ul. dr. Ive Stipičića, Žitna ulica, Ul. Ivana Mažuranića, Ul. Stanka Vraza, Ul. hrvatskih domobrana, Trg Vere Grozaj, Ul. Ivana Šnidaršića, Ul. Hanibala Lucića, Ul. Petra Hektorovića, Ul. Ive Lovrekovića, Ul. Petra Svačića, Ul. Eugena Kvaternika, Ul. Petra Berislavića, Ul. Petra Steinburga, Ul. Žarka Mihaljevića, Ul. Petra Šubića Zrinskog, Ul. Nikole Šubića Zrinskog, Zibelska ulica, Ul. Ivana Gundulića, Ul. Stipe Kerepa, Ul. A. Cesarca, Ul. Drage Gervaisa, Ul. Mate Lovraka, Ul. Miroslava Krleže osim zgrade BS-18, Ul. Ive Andrića, Ul. Franca Prešerna, Ul. Tina Ujevića, Ul. Vladimira Vidrića, Ul. Andrije Kačića Miošića, Ul. Marina Držića, Ul. Gustava Krkleca, Ul. Antuna Branka Šimića, Ul. Ivane Brlić Mažuranić. 
III. izborna jedinica 
Ul. Jure Kaštelana, Aleja narodnih heroja, Ul. Ante Kovačevića, Ul. Augusta Šenoe, Ul. Antuna Gustava Matoša, Ul. Antuna Grahovara, Ul. braće Kavurića, Ul. hrvatskog narodnog preporoda, Slovenski trg, Ul. Andrije Hebranga (Toranj II), Ul. kneza Trpimira, Tornjevi I, III, IV, V, VI, VII i VIII, Ul. kneza Domagoja, Ul. Ivana Gorana Kovačića, Capraška ulica, Ul. Marijana Cvetkovića, Trg hrvatske državnosti, Ul. kneza Branimira, Ul. Maka Dizdara, Školska ulica, zgrada BS-18. 
IV. izborna jedinica 
Ul. Vatroslava Lisinskog, Ul. Nikole Šipuša, Obrtnička ulica, Ul. Davorina Trstenjaka, Ul. Jurice Kalca, Ul. Mihajla Pupina, Športska ulica, Ul. Nikole Mikca, Ul. Steve Čevapovića-Čepe, Ul. Antuna Cuvaja, Ul. Barice Rapić, Ul. Marijana Celjaka od br. 1 i 2 do br. 75 i 76, Ul. Ljubice Pavičić, Lonjska ulica, Ul. braće Lačan, Ul. Jandre Čipora, Galdovačka ulica od br. 1 i 2 do br. 215 i 216, Ul. Mile Budaka, Savska ulica, Poljska ulica, Ul. Petra Preradovića, Ul. Brezovičkog odreda, Plitvička ulica, Velebitska ulica, Kornatska ulica, Skradinska ulica, Brijunska ulica, Mljetska ulica, Lička ulica, Risnjak, Paklenička ulica, Ul. braće Perković, Ul. Ive Rukavine Siđe, Ul. Matije Fintića, Ul. Mije Goričkog, Ul. Andrije Milčinovića, Ul. Vladimira Logomerca, Ul. Tome Bakača, Erdödya, Ul. savskih žrtava, Ul. Ivana Fistrovića, Ul. Grge Tuškana, Ul. Josipa Pupačića, Ul. Ivana Vončine, Ul. Andrije Palmotića, Ul. Dobriše Cesarića, Ul. Vjekoslava Novaka, Ul. Ivana Cankara, Ul. Janka Dujaka, Ul. Mihovila Pavleka Miškina, Ul. Tome Goričanca. 
V. izborna jedinica 
Zagrebačka ulica, Ulica grada Vukovara, Ulica dr.Ive Brodarca, Odranska ulica, Ul. Ive Ogulinca, Ulica Matije Šipraka, Zagorska ulica, Ul. Ive Turkalja, Ul. grada Dubrovnika, Ul. Martina Filipića, Ul. Ferde Livadića, Ul. Štefa Klarića, Celjska ulica, Ul. Lavoslava Ružičke, Turopoljska ulica, naselje Odra, naselje Žabno, naselje Greda, naselje Jazvenik, naselje Sela, naselje Stara Drenčina, naselje Staro Praćno, naselje Stupno, naselje Vurot. 
VI. izborna jedinica 
Ul. Marijana Celjaka od broja 77 i 88 do nasipa, Pokupljanska ulica, Ul. Stjepana Bezuha, Istarska ulica, Ul. nadbiskupa Posilovića, Primorska ulica, Slavonska ulica, Posavska ulica, Podravska ulica, Ul. Vlahe Bukovca, Ul. Ante Topića Mimare, naselje Hraštelnica, naselje Palanjek, naselje Preloščica, naselje Bukovsko, naselje Budaševo, naselje Novo Selo Palanječko, naselje Topolovac. 
VII. izborna jedinica 
Galdovačka ulica od broja 217 i 218 do kraja, Hercegovačka ulica, Ulica Maksa Cajnera, Ul. Nine Marakovića, Ul. Otokara Keršovanija, Ul. Pavla Markovca, Ul. Vuje Banjanina, Ul. Ognjena Price, Ul. Božidara Adžije, Ul. Ivana Bujića, Ul. Vladimira Gortana, Ul. Rade Končara, Ul. Kate Pejnović, Ul. Milana Makanca, Ul. Josipa Kraša, Petrinjska ulica, Ul. Vjekoslava Karasa, Ul. Ljube Babića, Ul. Ivana Zajca, Kupska ulica, Ul. Ivana Štajnera, Ul. Krešimira Baranovića, Lasinjska ulica, Ul. Ive Tijardovića, Ul. Josipa Račića, Ul. Vladimira Becića, lijevi odvojak Petrinjske ulice, Crnac, naselje Novo Selo, Capraške Poljane, naselje Novo Pračno, naselje Komarevo, naselje Blinjski Kut, naselje Klobučak, naselje Mađari, naselje Letovanci, naselje Staro Selo. 
VIII. izborna jedinica 
naselje Lukavec, naselje Gušće, naselje Čigoć, naselje Kratečko, naselje Mužilovčica, naselje Suvoj, naselje Lonja, naselje V.Svinjičko. 
GRAD PETRINJA 
I. izborna jedinica 
I. mjesni odbor - Ulica Matije Gupca (do mosta), Štrossmayerov trg, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Josipa Runjanina, Ulica Matije Antuna Reljkovića, Ulica Mile Wood, Prešernova ulica, Omladinska ulica, Ulica Tina Ujevića, Carekova ulica, Ulica 9. maja, Hanžekova ulica, Ulica Branka Ćopića, Trg Petra Preradovića, Gajeva ulica (do "Velikog Nikole"), Gajeva ulica (od "Velikog Nikole"), Gajeva ulica (južni odvojak), Ulica Marina Držića, Ulica Frana Supila, Kačićeva ulica, Pionirska ulica, Ulica Ksavera Šandora Đalskog, Ulica Nikole Trninića, Ulica dr. Ivana Ribara, Ulica Josipa Kozarca, Turkulinova ulica, Sjeverni odvojak Turkulinove ulice, 28. SUD, Trg m. Tita, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Franje Arha, Ulica Ivana Filipovića, Ulica Jovana Jovanovića, Ulica Ranka Bjelajca, Ulica Katarine Zrinske, Vrtni put, Ulica Stjepana Radića, Odvojci Reljkovićeve i Carekove ulice, Ulica Augusta Šenoe, Trg Davorina Trstenjaka, Ulica Otona Kučere (do pruge), Ulica Nine Marakovića, Odvojak Nine Marakovića, Ulica Vasilja Gaćeše, Ulica Kate Pejnović, Ulica 13. svibnja, Ratkovićeva ulica (do pruge), Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ivana Maline, Turkova ulica, ispred tvornice, Trg B.U.D., IV. mjesni odbor Ratkovićeva ulica (od pruge), Odvojci Ratkovićeve ulice, Ulica Josipa Kraša, Ulica Steve Došena, Ulica Nade Dimić, Ulica Milke Trnine, Željeznička ulica, Ulica Stevana Šupljikca, Ulica Ivana Maline (do pruge), Ulica Filipa Kljaića, Radnička ulica, Ulica Goce Delčeva, Ulica Marka Oreškovića, Šamarička ulica, Ulica Save Kovačevića, Ulica 29. novembra, Ulica Ognjena Price, Ulica Rade Pribičevića, Ulica Nikole Tesle, Ulica dr. Mladena Stojanovića, B.P.O. I, B.P.O. II, , B.P.O. III, B.P.O. IV, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Živka Bronzića, Ulica JNA, Sisačka ulica (od benzinske postaje do "Limenke"), Ulica bratstva i jedinstva, Slatinska ulica. 
II. izborna jedinica 
Mjesni odbor Nova Drenčina, III. mjesni odbor - Ulica Stjepana Radića, Odvojci Radićeve ulice, Naselje Veljka Vlahovića, Naselje Veljka Vlahovića I, Naselje Veljka Vlahovića II, Naselje Veljka Vlahovića III, Naselje Veljka Vlahovića IV, Naselje Veljka Vlahovića V, Naselje Veljka Vlahovića VI, Naselje Veljka Vlahovića VII, Štajcerova ulica, Ulica Stjepana Pejakovića, Ulica Vuka Karađžića, Ulica Augusta Cesarca, B. P. Č., Ulica Hasana Kikića, Šetalište Vatroslava Lisinskog, Ulica Vladimira Stahuljaka, Ulica Jandre Čipora, Odvojci Čiporine ulice, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Đure Tiljka, Ulica Nikole Demonje, Odvojak Ulice N. Demonje, Ulica Ljubice Gerovac, Ulica Otona Kučere (od pruge), Odvojci Kučerine ulice, Ulica Uroša Krunića, Partizanska ulica, V. mjesni odbor - Sisačka ulica (od "Limenke" do Senjaka), Drenačka ulica, Prilaz Sisačkoj ulici, Ulica Ive Andrića, Stanički put, Slatinska ulica, Grobljanski put, Šicana, Regička, Brijeg, Jelačićka, Rebav, Filkovićeva, Ulica Andrije Petračića, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Milanke Kljaić, Ulica Rudolfa Horvata, Ulica Ivana Zocha, Ulica Norberta Webera, Ulica Josipa Mencine, Metalurška ulica, odvojci: Sisačke ulice, Ulice dr. Petračića, Slatinske ulice. 
III. izborna jedinica 
Mjesni odbor Novo Selište, Mjesni odbor Brest, Mjesni odbor Mala Gorica i II. mjesni odbor - Ulica Matije Gupca, Zagrebačka ulica, Banijska ulica, Kordunska ulica, Kupska ulica, Ulica braće Janeković, Šetalište Josipa Kajetana Knežića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica dr. Josipa Nemeca, Odvojci Ulice dr. Nemeca, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Radivoja Koraća, Ulica Grge Novaka, Njegoševa ulica, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Slavka Kolara, Odvojci Ulice Slavka Kolara, Vinogradska ulica, Voćarska ulica, Ulica Milana Makanca, Odvojci Vinogradske ulice, Ulica Ivana Trnskog, Rokova ulica, Ulica mladosti, Ulica 5. svibnja, Odvojci Ulice 5. svibnja, Odvojak Ul. braće Janeković, Ulica Viktora Bubnja, Ulica Rudolfa Hercega, Zeleni brijeg, Vinogradi, Ulica Matije Filjaka, Ulica Boška Buhe. 
IV. izborna jedinica 
Mjesni odbori - Križ Hrastovački, Cepeliš, Pecki, Kraljevčani, Dragotinici, Prnjavor Čuntički, Čuntić, Klinac, Hrastovica, Taborište, Budičina, Župić. 
V. izborna jedinica 
Mjesni odbori - Strašnik, Gore, Sibić, Graberje, Glinska Poljana, Slana, Vratečko, Novi Farkašić, Dumače, Gornje Mokrice, Donja Mokrica, Srednje Mokrice, Međurače, Nebojan. 
VI. izborna jedinica 
Mjesni odbor Mošćenica. 
VII. izborna jedinica 
Jabukovac. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 10. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Sisačko-moslavačke županije su: 
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 
I. izborna jedinica 
Babina Rijeka, Donja Velešnja, Gornja Velešnja. 
II. izborna jedinica 
Donji Kukuruzari, Gornji Kukuruzari, Donji Bjelovac, Gornji Bjelovac, Kostreši Bjelovački. 
III. izborna jedinica 
Borojevići, Komogovina, Lovča. 
IV. izborna jedinica 
Umetići, Knezovljani, Mečenčani, Prevršac. 
OPĆINA DVOR 
I. izborna jedinica 
Dvor, Matijevići, Vanići, Hrtić, Grmušani, Javornik, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Zut, Kotarani, Jarnica, Zakopa, Sočanica, Ljubina. 
II. izborna jedinica 
Zamlača, Struga Banska, Unčani, Golubovac Divuški, Divuša, Kozibrod, Kuljani, Volinja. 
III. izborna jedinica 
Gvozdansko, Rujevac, Čavlarica, Donji Zirovac, Gornji Zirovac, Kobiljak, Komora, Ljeskovac, Majdan, Ostojići, Trgari, Kosna, Ćore. 
IV. izborna jedinica 
Zrin, Udetin, Bansko Vrpolje, Zrinski Brđani, Buinja, Donja Oraovica, Gornja Oraovica, Donja Stupnica, Gornja Stupnica, Draškovac, Donji Javoranj, Zrinska Draga, Goricka, Gage, Glavičani, Jovac, Kepčije, Paukovac, Pedalj, Buinjski Riječani, Rogulje, Rudeži, Stanić Polje, Šakanlije, Šegestin, Šurakovica, Grabovica, Lokne. 
OPĆINA GVOZD 
I. izborna jedinica 
Gvozd, Pješčanica, Brnjavac, Mala Trepča. 
II. izborna jedinica 
Slavsko Polje, Crevarska Strana. 
III. izborna jedinica 
Blatuša, Podgorje, Donja Čemernica, Gornja Čemernica, Kozarac. 
IV. izborna jedinica 
Bović, Trepča, Čremušnica, Golinja, Ostrožin, Stipan, Šljivovac, Kirin. 
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 
I. izborna jedinica 
Hrvatska Dubica - ulice: Trg žrtava domovinskog rata, Ul. Vjekoslava Venka, Ulica Katice Pavlović, Pavlinska obala, Ul. dubičkih domobrana, Ul. Stjepana Radića, Berek - Kapelica, Ul. Željka Volarevića, Ul. Nikice i Franje Puškarića, Mlinarska ulica, Ul. Ive Kozarčanina, Ul. Petra Berislavića, Ul. Srećka Kitonića, Ul. braće Pilaković, Ul. Petra Zrinskog, Oluja 95, Ul. Tomislava Bogića. 
II. izborna jedinica 
Gornji Cerovljani, Donji Cerovljani te ulice iz Hrvatske Dubice: Ul. 17. pukovnije, Pavića strana, Dubička, Ul. 30. svibnja, Ul. 5. kolovoza, Ul. Vaice Milovčević Freslina, Ul. braće Alinčić, Ul. braće Strajića, Ul. 45. srpske divizije, Ul. braće Nikodić, Ul. braće Vranešević. 
III. izborna jedinica 
Baćin, Slabinja. 
IV. izborna jedinica 
Živaja. 
OPĆINA JASENOVAC 
I. izborna jedinica 
Košutarica, Mlaka. 
II. izborna jedinica 
Tanac, Višnjica, Uštica. 
III. izborna jedinica 
Drenov Bok, Krapje, Puska, Trebež. 
IV. izborna jedinica 
Jasenovec - ulice: 30. svibnja, Sv. Roka, Vladimira Nazora, Savska, Strossmayerova, Preradovićeva, Hrvatskih branitelja, Braće Radića, Kolodvorska, Petra Berislavića, Đure Crnadka, Josipa Kozarca. 
OPĆINA LEKENIK 
I. izborna jedinica 
Letovanić, Vrh Letovanićki, Stari Brod, Stari Farkašić, Palanjek Pokupski, Pokupsko Vratečko. 
II. izborna jedinica 
Dužica, Petrovac, Žažina. 
III. izborna jedinica 
Poljana Lekenička, Gornji Vukojevac, Donji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Cerje Letovaničko. 
IV. izborna jedinica 
Lekenik. 
V. izborna jedinica 
Pešćenica, Pustike. 
OPĆINA LIPOVLJANI 
I. izborna jedinica 
Krivaj. 
II. izborna jedinica 
Kraljeva Velika. 
III. izborna jedinica 
Piljenice. 
IV. izborna jedinica 
Lipovljani - ulice: Zagrebačka, Torovi (stari nazivi ulica), Josipa Kozarca, Alberta Nemeta, Balkan, Sajmišna, Brdašce, Kolodvorska, Željanska. 
OPĆINA MAJUR 
I. izborna jedinica 
Kostajnički Majur, Kostrići. 
II. izborna jedinica 
Stubalj, Graboštani. 
III. izborna jedinica 
G. Hrastovac, Mračaj, G. Meminska, S. Meminska. 
IV. izborna jedinica 
Svinca, M. Krčevo, V. Krčevo. 
OPĆINA MARTINSKA VES 
I. izborna jedinica 
Tišina Kaptolska, Bok Palanječki, Strlečko, Žirčica. 
II. izborna jedinica 
Tišina Erdutska, Mahovo, Setuš. 
III. izborna jedinica 
Ljubljanica, Desna Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Jezero Posavko, Desni Dubrovčak. 
IV. izborna jedinica 
Lijeva Martinska Ves, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Luka i Lijevo Željezno. 
OPĆINA POPOVAČA 
I. izborna jedinica 
Stružec, Osekovo, Potok, Donja Jelenska. 
II. izborna jedinica 
Ciglenica, Gornja Gračanica, Donja Gračanica, Voloder. 
III. izborna jedinica 
Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Podbrđe. 
IV. izborna jedinica 
Popovača - ulice: Sisačka ulica, Braće Wass, Ulica Mate Lovraka, Nikole Tesle, Ulica Milke Trnine, Trg grofova Erdödy, Julija Banderea, Moslavačka, Omladinska, Vinogradska, Zorke Sever, Ive Ćuka, Zagrebačka, Donja Vlahinićka, Doktora Polaka, Mikulanica, Mije Stuparića, Hrvatskog preporoda, Ratarska, Sisačka. 
V. izborna jedinica 
Veliko Brdo, Ribnjača, Rajčevac, Ulica bana Jelačića, Radnička ulica, Moslavačkih čispora, Kutinska, Kolodvorska, Trnajec, Tome Bakača, Perkosićeva, Sajnovićeva, Jelengradska, Ljudevita Vukotinovića, Nemčićeva, Voćarska, Ulica G. Pavlina, Svetog Huberta, Trnovka, Mucakova, Krmelovac. 
OPĆINA SUNJA 
I. izborna jedinica 
Krivaj, Novoselci, Selišće Sunjsko, Sunja, Vedo Polje, Žreme. 
II. izborna jedinica 
Bistrač, Bobovac, Crkveni Bok, Donji Hrastovac, Ivanjski Bok, Slovinci, Staza, Strmen, Timarci. 
III. izborna jedinica 
Drljača, Čapljani, Četvrtkovac, Jasenovčani, Kladari, Kostreši Šaški, Mala Gradusa, Mala Paukova, Papići, Petrinjci, Pobrđani, Radonja Luka, Sjeverovac, Šaš. 
IV. izborna jedinica 
Bestrma, Blinjska Greda, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Greda Sunjska, Gradusa Posavska, Kinjačka, Letina Donja, Letina Gornja, Velika Gradusa, Vukoševac. 
OPĆINA TOPUSKO 
I. izborna jedinica 
Topusko. 
II. izborna jedinica 
Gređani, Batinova Kosa, Donja Čemernica, Bukovica, Hrvatsko Selo, Mala Vranovina. 
III. izborna jedinica 
Ponikvari, Perna, Malička, Pecka, Vorkapić Selo. 
IV. izborna jedinica 
Velika Vranovina, Staro Selo, Katinovac, Crni Potok. 
OPĆINA VELIKA LUDINA 
I. izborna jedinica 
Mustafina Klada, Kompator, Ruškovica, Mala Ludina, Gabričina. 
II. izborna jedinica 
Vidrenjak, Okoli. 
III. izborna jedinica 
Velika Ludina, Grabrov Potok. 
IV. izborna jedinica 
Gornja Vlahinička, Ludenica, Katoličko Selište. 
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 11. 
U Karlovačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Ozalj, Žakanje, Ribnik. 
II. izborna jedinica 
Karlovac - dio: Zvijezda, Gaza, Gradac, Orlovac, Vodostaj, Donje Mekušje, naselja: Luka Pokupska, Rečica, Zamršje, Karasi, Koritnja, Šišljavić, Mahićno, Priselci, Gorščaki, Tuškani i općina Draganić. 
III. izborna jedinica 
Karlovac - dio, općina Krnjak, općina Lasinja, bivša općina Skakavac, Tušilović, Cerovac Vukmanički, Selišće, Ladvenjak, Vukmanić, Trebinja, Popović Brdo, Kamensko, Gornje Mekušje, Sajevac, Turanj, Mostanje, Brežani, Brođani, Ribari, Lipje. 
IV. izborna jedinica 
Karlovac - dio: Novi centar, Grabrik, Luščić. 
V. izborna jedinica 
Karlovac - dio: Rakovac, Logorište, Mala Švarča, Švarča, Dubovac, Vučjak. 
VI. izborna jedinica 
Karlovac - dio: Banija, Drežnik, Mažuranić, Ilovac, Donje Pokupje, Hrnetić-Novaki, Velika Jelsa, Mala Jelsa, naselja: Zadobarje, Stative. 
VII. izborna jedinica 
Duga Resa - Grad Duga Resa, Netretić, Bosiljevo. 
VIII. izborna jedinica 
Josipdol - Josipdol, Barilovići, Generalski Stol, Plaški, Tounj. 
IX. izborna jedinica 
Grad Ogulin. 
X. izborna jedinica 
Slunj - Grad Slunj, Cetingrad, Rakovica, Saborsko, Vojnić. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 12. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Karlovačke županije su: 
GRAD DUGA RESA 
I. izborna jedinica 
Brodac, Dr.I.Banjavčića, Đure Tomičića, Jozefinska cesta, Samovojskina, Vinička, Trg hrvatskih mučenika. 
II. izborna jedinica 
B.J.Jelačića - parni brojevi, Inzl, J.Jeruzalema, Kasar, Naselje Tušmer, Šetalište J.Aningera, Šetalište Tušmer, D. M. Polje 
III. izborna jedinica 
B.J.Jelačića - neparni brojevi, Lj. Gaja, Brezovac, Naselje Curak, N.Tesle (od 13 do kraja i od 14 do kraja), Šenoina, T.Ujevića, Trg sv.Jurja, Vinogradska, Kolodvorska, Stara cesta od kbr. 1-37, Trg kralja Tomislava, Tijesna ul., A.Palmovića, A.Mihanovića, D.Cesarića, Juranovo Brdo, N.Tesle (od 1-11 i od 2-12), Svibanjska, Varnice, V.Nazora, M.Gupca, Brajska, M.Kolundžića, R.Lopašića, S.S.Kranjčevića, S.Kolara, Stara cesta od 39 do kraja, i od 30 do kraja. 
IV. izborna jedinica 
Frankopanska, Karlovačka, Naselje Roganac, P.Bučara, Riječka, Trg N.Š.Zrinskog, Lišnica, G.M.Polje, Petrakovo Brdo. 
V. izborna jedinica 
A.Starčevića, Domobranska, Radićeva, Belajska Vinica, Pećurkovo Brdo, Bošt, Mrežnički Brig, Cerovački Galovići, Mihalić Selo, Mrežnički Novaki. 
VI. izborna jedinica 
Belavići, Mrežničko Dvorište, Mrežničke Poljice, Galović Selo, Dvorjanci, Kozalj Vrh, Grganjica, Novo Brdo Mrežničko, Zvečaj, Donji Zvečaj, Venac Mrežnički, Gorica, Sv. Petar Mrežnički, Šeketino Brdo, Gršćaki. 
GRAD KARLOVAC 
I. izborna jedinica 
Novi centar, Grabrik. 
II. izborna jedinica 
Zvijezda, Gaza, Gradac, Orlovac, Donje Mekušje, Pokupska Luka, Zamršje, Karasi, Koritinja, Rečica, Šišljavić, Vodostaj, Brežani, Brođani, Husje, Ribari, Lipje. 
III. izborna jedinica 
Rakovac (I. Kršnjavoga 2-16, Tuškanova, Domobranska 20-26b i 21-31, Radićeva 38-40 i Smičiklasova 1-15), Logorište, Mala Švarča, Velika Švarča, Luščić,Tušilović, Selišće, Ladvenjak. 
IV. izborna jedinica 
Rakovac (ul. Rakovac br. 1-39 i 2-54, , I.Kršnjavog br. 1-13, A.Majdera, Koransko šetalšte, Udbina, Župančićeva, M. Mušnjaka), Mostanje, Turanj, Gornje Mekušje, Kamensko, Sajevac, Popović Brdo, Trebinja, Cerovac Vukmanićki, Vukmanić, Banska Selnica, Banski Moravci, Donji Sjeničak, Gornji Sjeničak, Ivanković Selo, Kablari, Ivošević Selo, Kljajić Brdo, Manjerovići, Klipino Brdo, Prkos Lasinjski, Sjeničak Lasinjski, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Udbina, Utinja. 
V. izborna jedinica 
Dubovac, Vučjak, Velika Jelsa, Mala Jelsa, Zadobarje, Gornje Stative (Mažuranićeva ul.dio). 
VI. izborna jedinica 
Banija, Drežnik, Ilovac, Donje Pokuplje, Hrnetić, Novaki, Mahično, Priselci, Goršćaki, Tuškani "Mažuranić" (Mažuranićeva obala, Šebetićeva, Preradovićeva, M. Gupca, P. Zrinskog, A. Vraniczanya, Gundulićeva, Trg M Sufflaya, P.R. Vitezovića, J. Šipuša), Rakovac (Smičiklasova br. 2-14, Kurelčeva, Vrbanićev perivoj, Prilaz Korani). 
GRAD OGULIN 
I. izborna jedinica 
Donje Dubrave, Gornje Dubrave, Trošmarija, Popovo Selo, Ogulin (Žegar I, Žegar II, Žegar III, Žegar IV, Žegar V, Žegar VI, Žegar VII, Žegar VIII, Žegar IX, Žegar X, Žegar XI, Podvrh I, Podvrh II, Podvrh III, Podvrh IV, Podvrh V, Podvrh VI, Podvrh VII , Drenovac). 
II. izborna jedinica 
Ponikve, Hreljin Ogulinski, Sv. Petar, Puškarići, Marković Selo, Turkovići Ogulinski, Ogulin (Brodski odvojak, Bukovnička ul., Bukovnički odvojak, Bukovnik, Dobrina ul., Grdešićka ul., Klečka ul., Kopelska ul., Prapućanska ul., Ulica Brod, Ulica Bukovnik, Ulica Klanci, Ulica Vrtače, Voćarska ul., Vrtački odv., Stara cesta. 
III. izborna jedinica 
Desmerice, Donje Zagorje, Gornje Zagorje, Zagorje Modruško, Dujmić Selo, Ribarići, Salopek Selo, Sabljak Selo, Otok Oštarijski, Ogulin (Sv. Rok, Ulica Galge). 
IV. izborna jedinica 
Vitunj, Potok Musulinski, Jasenak, Drežnica. 
V. izborna jedinica 
Ogulin (Bošt, Brezik, Dlakavac, Gavani, Kalci, Kučinić Selo, Kut, Lomošćanska cesta, Pešćenica, Proce, Radnički put, Sv. Jakov, Škrile I, Škrile II, Bukovica, Draga, Dražice, Dugave, Humac, Jakovčić, Vučić Selo), 
VI. izborna jedinica 
Ogulin (B. Frankopana, Bolnička, Cvjetna, Gorica, I. bana Mažuranića, I. B.Mažuranić, I. G.Kovačića, J. J.Strossmayera, J. b. Jelačića, Alojzija Stepinca, P. Preradovića, Zečeva ul., Gajeva ul., Saborčanska ul., Struga, Trg hrvatskih rodoljuba, Cesarićeva, Vijenac I. Marinkovića, Vijenac T. Ujevića, Zagrad, Zagradski odvojak, Krči, Zrinjski trg, Zulejkina ul., Mala cesta, Ul. V.Nazora, Ul. A.Šenoe). 
GRAD SLUNJ 
I. izborna jedinica 
Slunj (Ogulinska 1-43, P.Svačića, Mrežnička, N.Tesle, Save Mrkalja, Poljski put, Plitvička, Jure Belkovića, I.G.Kovačića, A.Šenoe, M.Cindrića, E.Kvaternika, Lj.Gaja, Melnička, Kordunska, Rakovačka) Novo Selo, Podmelnica. 
II. izborna jedinica 
Slunj (Ogulinska 2-na dalje, parni brojevi, Zagrebačka, Trg braće Radić, Kralja Zvonimira, Radoslava Lopašića, Vjekoslava Karasa, Knezova Blagajskih, Ivšić brdo, Školska, Slušnička, Trg Zrinskih i Frankopana, Koranska, Stara cesta, Ivana Trnskog, XV kordunaške brigade), Rastoke, Gornje Taborište, Donje Taborište. 
III. izborna jedinica 
Nikšić-Cerovac - Gornji Nikšić, Donji Nikšić, Gornji Cerovac, Donji Cerovac, Hrvatski Blagaj, Pavlovac, Srpski Blagaj, Zečev Varoš, Veljun, Gornja Visočka, Donja Visočka, Donji Poloj, Kuzma Perjasička, Bukovac Perjasički, Točak, Lapovac. 
IV. izborna jedinica 
Cvitović - Cvitović, Marindolsko Brdo, Cvijanović Brdo, Rabinja, Kosijer Selo, Stojmerić, Bandino Selo, Veljunska Glina, Grobnik, Šljivnjak, Veljunski Ponorac, Sparednjak, Crno Vrelo. 
V. izborna jedinica 
Kremen-Glina - Mali Vuković, Gornji Kremen, Donji Kremen, Miljevac, Gornja Glina, Donja Glina, Glinsko Vrelo, Kutanja, Snos. 
VI. izborna jedinica 
Popovac - Gornji Popovac, Donji Popovac, Lumbardenik, Videkić Selo, Jame, Slušnica, Gornje Primišlje, Donje Primišlje, Mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski. 
VII. izborna jedinica 
Lađevac-Furjan - Donji Lađevac, Gornji Lađevac, Arapovac, Lađevačko Selište, Čamerovac, Dubrave, Salopek Luke, Polje, Gornji Furjan, Donji Furjan, Kosa, Zapoljak, Sastavak. 
GRAD OZALJ 
I. izborna jedinica 
Karlovačka cesta, Kurilovac, Vlatka Mačeka, Slapno, Soldatić, Jaškovo, Mali Erjavec, Tomašnica, Grdun. 
II. izborna jedinica 
Goli Vrh Ozaljski, Goršćaki Ozaljski, Ilovac, Kaptol, Lovački Put, N. Š. Zrinskog, Slave Raškaj, Zrinskih i Frankopana, Vikend naselje, Boševac, Donji Oštri Vrh Ozaljski, Dvorišće Ozaljsko, Gornji Oštri Vrh Ozaljski, Novaki Ozaljski, Vini Vrh, Podgraj, Lukšići Ozaljski, Fratrovci Ozaljski, Zajačko Selo, Požun, Vrhovački Sopot, Kupska cesta, Ul. N. Tesle, Breznik, Vuksani, Svetice, Veliki Erjavec, Svetičko Hrašće, Vrbanska draga, Bratovanci, Durlinci, Lukunić Draga, Police Pirišće, Rujevo, Belinsko Selo. 
III. izborna jedinica 
Belošići, Brezje Vivodinsko, Budim Vivodinski, Galin, Hodinci, Petruš Vrh, Varaštovac, Vivodina, Zorkovac Vivodinski, Cerje Vivodinsko, Donji Lović, Furjanići, Galezova Draga, Gorniki Vivodinski, Gornji Lović, Obrež Vivodinski, Dojutrovica, Radina Vas, Dvorište Vivodinsko, Vrškovac, Lović Prekriški, Pećarići, Sršići, Stojavnica, Vuketić, Podbrežje, Ferenci, Grandić Breg, Škaljevica, Vrhovac, Zaluka, Hrastovica Vivodinska. 
IV. izborna jedinica 
Kolodvorska ul., Kolodvorski odvojak, Križanićeva ul., Trška ul., Augusta Šenoe, Trg, Polje Ozaljsko, Trešćerovac, Zorkovac, Zorkovac na Kupi, Levkušje, Gornje Pokupje. 
V. izborna jedinica 
Badovinci, Brašljevica, Bulići, Brezovica Žumb., Svetišće, Dančulovići, Doljani Žumb., Dragoševci, Dučići, Goleši Žumb., Gudalji, Kamenci, Kašt, Keseri, Kumčani, Kuljaji, Liješće, Malinci, Pilatovci, Popovići Žumb., Radatovići, Rajakovići, Sekulići, Šiljki. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 13. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Karlovačke županije su: 
OPĆINA BARILOVIĆI 
I. izborna jedinica 
Belajske Poljice, Belaj, Banjsko Selo, Belajski Malinci, Podvožić. 
II. izborna jedinica 
Barilović, Gornji Velemerić, Donji Velemerić, Koranski Brijeg, Kosjersko Selo. 
III. izborna jedinica 
Barilovićki Leskovac, Carevo Selo, Križ Koranski, Šćulac, Veliki Kozinac, Mali Kozinac, Donji Skrad, Novo Selo Perjasičko, Gaćeško Selo, Gornji Poloj, Kestenak, Koranska Strana, Mala Kosa, Mrežnica, Novi Dol, Orjevac, Podplaninsko, Ponorac, Srednji Poloj. 
IV. izborna jedinica 
Siča, Lučica, Vijenac Barilovački, Žabljak, Barilovički Cerovac, Marlovac, Maurovići, Miloševac, Perjasica, Koransko Selo, Svoić, Štirkovac, Točak Perjasički, Zinajevac, Donja Perjasica. 
OPĆINA BOSILJEVO 
I. izborna jedinica 
Bosiljevo - Beč, Biturajci, Bosiljevo, Krč Bosiljevski, Potok Bosiljevski, Varoš Bosiljevski, Dugače, Fućkovac, Hrsina, Korenić Brdo, Kraljevo Selo, Laslavići, Lipovšćaki, Lisičina Gorica, Novo Selo Bosiljevsko, Orišje, Podrebar, Rendulići, Resnik Bosiljevski, Skoblić Brdo, Strgari, Vrhova Gorica. 
II. izborna jedinica 
Grabrk - Dani, Grabrk, Malik, Mateše, Otok na Dobri, Soline, Podumol, Špehari, Umol. 
III. izborna jedinica 
Prikuplje - Bosanci, Fratrovci, Glavica, Jančani, Johi, Kasuni, Milani, Pribanjci, Sela Bosiljevska, Spahići, Žubrinci. 
IV. izborna jedinica 
Vodena Draga. 
OPĆINA CETINGRAD 
I. izborna jedinica 
Cetingrad, Podcetin, Ruševica, Strmačka, Kuk, Delić Poljana, Batnoga, Polojski Varoš. 
II. izborna jedinica 
Tatar Varoš, Gnojnice, Donje Gnojnice, Gornje Gnojnice, Ponor, Donja Žrvnica, Gornja Žrvnica, Glinice, Begovo Brdo, Bilo, Kapljuh, Gojkovac. 
III. izborna jedinica 
Kruškovača, Komesarac, Srednje Selo, Luke, Kestenje, Bogovolja, Trnovi, Cetinski Varoš, Sadikovac. 
IV. izborna jedinica 
Maljevac, Malj. Selište, Buhača, Pašin Potok, Grabarska, Šiljkovača, Đurin Potok. 
OPĆINA DRAGANIĆ 
I. izborna jedinica 
Lazina, Franjetići. 
II. izborna jedinica 
Draganići, Vrh Draganićki, Križančići, Barkovići. 
III. izborna jedinica 
Vrbanci, Jazvaci, Budrovci Draganićki, Darići. 
IV. izborna jedinica 
Lug Draganićki, Bencetići, Goljak Draganićki, Mrzljaki Draganićki. 
OPĆINA GENERALSKI STOL 
I. izborna jedinica 
Gorinci, Skukani, Radočaji, Tomašići, Lipov Pesak, Lipa, Trnovo, Gradišće, Protulipa, Brcković Draga, Sarovo, Crno Kamanje. 
II. izborna jedinica 
D.Bukovlje, G.Bukovlje, Mrežnički Brest, Jankovo Selište, Keići, Mateško Selo, Petrunići. 
III. izborna jedinica 
Erdelj, Dobrenići, Dobranske Goričice, Generalski Stol kbr. 8-23. 
IV. izborna jedinica 
Generalski Stol - ostali brojevi, Duga Gora, Gornji Zvečaj. 
OPĆINA JOSIPDOL 
I. izborna jedinica 
Josipdol - Carevo Polje, Čakovac-Šušnjevo selo, Josipdol. 
II. izborna jedinica 
Modruš - Cerovnik, Modruš, Munjava Modruška, Sabljaki Modruški, Vojnovac. 
III. izborna jedinica 
Oštarije. 
IV. izborna jedinica 
Mihaljević selo, Skradnik. 
OPĆINA KRNJAK 
I. izborna jedinica 
Krnjak, Grabovac Krnjački, Grabovac Vojnički. 
II. izborna jedinica 
Gornji Budački, Trupinjak Vel.Crkvina, Rastovac Budački, Suhodol Budački, Mala Crkvina, Partizansko Žarište, Zagorje. 
III. izborna jedinica 
Budačka Rijeka, Burić Selo, Bijeli Klanac, Brebernica, Dvorište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Mlakovac. 
IV. izborna jedinica 
Čatrnja, Dugi Dol, Gornji Skrad, Podgorje, Krnjački Ponorac, Poljana Vojnička, Perić, Vojnović Brdo. 
OPĆINA LASINJA 
I. izborna jedinica 
Banski Kovačevac, Sjeničak Lasinjski. 
II. izborna jedinica 
Prkos Lasinjski, Novo Selo Lasinjsko. 
III. izborna jedinica 
Lasinja, Crna Draga. 
IV. izborna jedinica 
Desni Štefanki, Desno Sredičko. 
OPĆINA NETRETIĆ 
I. izborna jedinica 
Netretić, Mali Modruš Potok, Brajak Brdo, Donje Stative, Kolenovac, Zaborsko Selo, Lončar Brdo, Goli Vrh Netretićki, Pišćetke, Završje Netretićko. 
II. izborna jedinica 
Kunić Ribnički, Jakovci Netretićki, Planina Kunićka, Lonjgari, Rosopajnik, Baići, Pavičići, Bogovci, Mrzljaki, Ladešići, Culibrki, Donje Prilišće, Srednje Prilišće, Gornje Prilišće, Vukova Gorica, Račak, Vel.Modruš Potok, Vinski Vrh. 
III. izborna jedinica 
Jarče Polje, Straža, Tončići, Maletić, Kućevice. 
IV. izborna jedinica 
Dubravci, Dubravčani, Mračin. 
V. izborna jedinica 
Zagradci, Rešetarevo, Skupica, Bukovlje Netretićko, Novigrad, Frketić Selo. 
OPĆINA PLAŠKI 
I. izborna jedinica 
Latin, Kunić, Pothum Plaščanski, Međeđak (D.Grbe). 
II. izborna jedinica 
Lapat, Jezero I dio, Janja Gora, Vera, Plaška Glava (Kraguljci). 
III. izborna jedinica 
Zebići-Vukelići, Bratstva i jedinstva dio (Partizanski put, R.Šupice, S. Kosanovića, N.Tesle, P.Šumonje, Đ.Vukelića). 
IV. izborna jedinica 
Bratstva i jedinstva dio (M.Tita, B.Kosanovića, 5. aprila, S.Milašinčića, R.Pogrmilovića, B.Latasa, Industrijska, D.Kosanovića, D.Mudraka, V.Kosanovića, V.Nazora, V.Skorupana). 
OPĆINA RAKOVICA 
I. izborna jedinica 
Rakovica, Brajdić selo, Drage, Rakovačko Selište, Oštarski Stanovi, Jelov Klanac, G. Močila, Lipovača, Sadilovac, Irinovac, Grabovac. 
II. izborna jedinica 
Drežnik Grad, Lipovača, Sadilovac, Irinovac, Grabovac. 
III. izborna jedinica 
Drežničko Selište, Korita, Čatrnja, Korana. 
IV. izborna jedinica 
Nova Kršlja, Kordunski Ljeskovac, Jamarje, Mašvina, Koranski Lug, Basara, Broćanac, Stara Kršlja, Lipovac. 
OPĆINA RIBNIK 
I. izborna jedinica 
Ribnik. 
II. izborna jedinica 
Griče, Sračak, Stankovci, Jadrići. 
III. izborna jedinica 
Mošanci, Obrh, Novaki Lipnički, Skradsko Selo, Veselići, Gornja Stranica. 
IV. izborna jedinica 
Drenovica Lipnička, Jarnevići, Jasenovica, Lipnik, Martinski Vrh, Sopčić Vrh. 
V. izborna jedinica 
Gorica Lipnička, Ravnica, Gornji Goli, Vrh Lipnički, Donja Stranica. 
OPĆINA SABORSKO 
I. izborna jedinica 
Blata - Blata, Begovac Plaščanski. 
II. izborna jedinica 
Lička Jesenica - Vukelići, Vezmari, Centar. 
III. izborna jedinica 
Saborsko - Borik, Tuk, Brdine, Kloštar, Alan, Senj, Funtana, Panići, Skrada. 
IV. izborna jedinica 
Kuselj - Biljevina, Kuselj, Čorkova uvala, Ravni Lug. 
OPĆINA TOUNJ 
I. izborna jedinica 
Tounj, Gerovo Tounjsko 
II. izborna jedinica 
Kamenica Skrad, Tržić Tounjski. 
III. izborna jedinica 
Zdenac. 
IV. izborna jedinica 
Rebrovići. 
V. izborna jedinica 
Potok Tounjski. 
OPĆINA VOJNIĆ 
I. izborna jedinica 
Vojnić, Vojišnica, Ključar, Kartalije, Jurga, Radonja, Vrelo Utinje, Krivaja Vojnička, Međeđak Utinjski, Loskunja, Gaćeša Selo, Malešević Selo, Kolarić. 
II. izborna jedinica 
Knežević Kosa, Živković Kosa, Bukovica Utinjska, Mandić Selo, Brdo Utinjsko, Kokirevo. 
III. izborna jedinica 
Kupljensko, Johovo, Miholjsko, Selekova Poljana, Radmanovac, Rajić Brdo, Podsedlo. 
IV. izborna jedinica 
Krstinja, Dunjak, Petrova Poljana, Lipovac Krstinjski, Kestenovac, Klokoč, Prisjeka, Kusaja, Gornja Brusovača, Donja Brusovača, Đaperovac, Mracelj, Svinjica Krstinjska, Gejkovac, Štakorovica, Klupica, Lisine, Mračaj Krstinjski, Široka Rijeka. 
OPĆINA ŽAKANJE 
I. izborna jedinica 
Kamanje, Mali vrh Kamanjski, Preseka Ozaljska, Brlog Ozaljski, Velik Vrh Kamanjski, Reštovo. 
II. izborna jedinica 
Jurovski Brod, Bubnjarački Brod, Donji Bukovac Žakanjski, Gornji Bukovac Žakanjski, Bubnjarci, Orljakovo. 
III. izborna jedinica 
Jurovo, Mišinci, Brihovo, Žakanje, Žakanjska sela, Breznik Žakanjski, Jugovac. 
IV. izborna jedinica 
Zaluka Lipnička, Pravutina, Mala Paka, Velika Paka, Ertić, Kohanjac. 
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 14. 
U Varaždinskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Grad Varaždin - ulice: Vrazova, Graberje, Kapucinski trg, Cankareva, Kačićeva, V. Lisinskog, Trg slobode, Halerova aleja, Franjevački trg, Kranjčevićeva, Trg M. Stančića, Bakačeva, Padovčeva, Uršulinska, Školska, Draškovićeva, Habdelićeva, Strossmayerovo šetalište, Trg kralja Tomislava, Gajeva, Pavlinska, Gundulićeva, Uska, Šenoina, Kukuljevićeva, Stepinčeva, Cesarčeva, Preradovićeva, O. Price, Trenkova, Trg bana Jelačića, Nazorova, Kurelčeva, Viktora Cara Emina, Vodnikova, Prolaz N. Fallera, Tijesna, Masarykova, Merlićeva, Kralja P. Svačića, Kralja P. Krešimira IV, Slavenska, Miškinina, Vančikova, Leskovara, Pupinova, F. Starea, Istarska, Primorska, Matice Hrvatske, Šemovečkih žrtava, Svilarska, Ivanečka, R. Hercega, Težakova, Vodovodna, Posmodijeva, Lepoglavska, Jurkovičeva, Hebrangova, A. Kovačića, V. Rosenberg-Ružić, Trakošćanska od kbr. 1 do 13, Starčevićeva, Zavojna, Široke ledine, Hercegovačka, Trstenjakova, V. Sokola, F. Seljana, S. Raškaj, J. E. Tomića, V. Bukovca, Kumičićeva, Matošev trg, Vežićeva, Kvaternikova, Šterova, Bosanska, Dvorščakova, Marulićeva, Zajčeva, Toplička, Harambašićeva, Habijanska, V. Prelogi, Vinkovčak, Župančićeva, M. A. Reljkovića, B. Pašića, F. Horvata-Kiša, Lj. Filipeca, Đ. Kuhara, I. Belostenca, A. Vramca, Livadsko naselje, Dravska poljana, Optujska, F. Račkog, Adanićeva, Gortanova, Njegoševa, G. Krkleca, B. Plazzeriano, Jagićeva, Vojnovićeva, B. Radičevića, Domjanićeva, Radnička, Vinička, Svibovečka, Trnovečka, Hegedušićeva, Baranjska, Petrijanska, Bakračka, Krapinska, Bilogorska, Augustinčićeva, Žumberačka, Nova ulica, Hraščica, F. Konščaka, A. Jurinca, S. Glavača, K. Š. Đalskog, Špinčićeva, Sajmište, N. Tesle, Zavrtnica, Boškovićeva, Međimurska, Koprivnička, Banijska, Creska, Čakovečka, Vukovarska, Dubrovačka, Hvarska, Krajiška, Kordunska, Labinska, Lička, Lošinjska, Osječka, Preloška, Vinkovačka, Rapska, Dravska, Zagorska, Trg M. Gupca, Trg P. Štossa i Ludberška. 
II. izborna jedinica 
Grad Varaždin - ulice: Kolodvorska, Milčetićeva, Bogovićeva, O. Keršovanija, Anina, Supilova, I. Mikaca, A. Wisserta, T. Brezovačkog, I. Pregošića, V. Novaka, R. Horvata, M. Vrhovca, Braće Vidović, K. Filića, Aleja kralja Zvonimira, Zrinskih i Frankopana, Blažekova, A. Mihanovića, Prešernova, Vidovski trg, Zagrebačka, Kozarčeva, Krizmanova, Zadrugarska, Dalmatinska, T. Ujevića, M. Krleže, Vukovićeva, B. Radić, Trakošćanska od kbr. 14 do kraja, Z. i V. Milkovića, Režekova, I. G. Kovačića, F. Košćeca, Kratka, Križanićeva, M. Laginje, I. Rangera, A. B. Šimića, M. Vidović, Đ. Sudete, Vidovečka, J. Pupačića, I. Meštrovića, F. Galinca, Jalkovečka, P. Bjelčića, J. Kraša, R. Klas, Braće Slukan, V. Međerala, I. Trnskog, N. Trnine, Demetrova, Držićeva, Hadžićeva, Vidrićeva, F. Galovića, D. Rakovca, D. Cesarića, G. Horvata, F. Livadića, I. Gorzo, Z. Kunc, V. Žganeca, L. Botića, Biškupečka, Trg I. Perkovca, Mažuranićeva, Športska, Gospodarska, Lj. Babića, Varteksova, Sajmišna, M. Maleza, Plitvička, T. Miškulina, Kneza Višeslava, M. Kolarića st., Moslavačka, Kneza Trpimira, V. Deduša, L. Pihlera i V. Kollandera. 
III. izborna jedinica 
Grad Varaždin (naselja Kučan Marof, Kučan Gornji, Kučan Donji, Zbelava), općine Trnovec Bartolovečki i Donji Martijanec. 
IV. izborna jedinica 
Grad Ludbreg i općine Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ. 
V. izborna jedinica 
Grad Varaždinske Toplice i općine Ljubešćica, Jalžabet, Gornji Kneginec. 
VI. izborna jedinica 
Grad Novi Marof, općine Breznica, Visoko, Hum Breznički. 
VII. izborna jedinica 
Grad Varaždin (naselja Jalkovec, Poljana, Črnec, Gojanec) i općine Sveti Ilija, Beretinec, Vidovec, Maruševec. 
VIII. izborna jedinica 
Grada Ivanec i općina Klenovnik. 
IX. izborna jedinica 
Grad Lepoglava i općine Bednja, Donja Voća. 
X. izborna jedinica 
Općine Sračinec, Petrijanec, Vinica, Cestica. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 15. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Varaždinske županije su: 
GRAD IVANEC 
I. izborna jedinica 
Ivanec - ulice: Đ. Arnolda, E. Kumičića, Gundulićeva, Trakošćanska, M. Hrga, Kolodvorska, Varaždinska, Trg hrvatskih ivanovaca, V. Nazora, B. Radić, L. Šabana, Lj. Gaja, Rudarska, R. Rajtera od početka do kbr. 140 (parni brojevi) i od početka do kbr. 103 (neparni brojevi), Bistrica, Vinogradska, Hrazdira, Zavojna, I. Kukuljevića, Jezerski put, M. Gupca, V. Jagića, Zagorska, Zeleni dol i I. G. Kovačića. 
II. izborna jedinica 
Ivanec - ulice: R. Rajtera od kbr. 142 do kraja (parni brojevi) i od kbr. 105 do kraja (neparni brojevi), Matoševa, N. Falera, Pahinsko, Jamine, Hrastićje, F. Pusta, Frankopanska, Vukovićeva, Kralja Tomislava, Šenoina, M. Maleza, A. Mihanovića, Kraševec, Žrtava hrvatskih domovinskih ratova, A. Cesarca, Kalnička Ivanuševac te naselja Lančić, Vuglovec, Gečkovec i Kaniža. 
III. izborna jedinica 
Bedenec, Jerovec, Ribić Breg i Horvatsko. 
IV. izborna jedinica 
Prigorec, Punkve, Ivanečko Naselje, Ivanečki Vrhovec, Lukavec i Vitešinec. 
V. izborna jedinica 
Gačice, Cerje Tužno, Salinovec, Ivanečka Željeznica, Željeznica, Stažnjevec i Lukavec. 
VI. izborna jedinica 
Margečan, Seljanec, Osečka, Radovan, Pece, Škriljevec i Lovrečan. 
GRAD LEPOGLAVA 
I. izborna jedinica 
Lepoglava - ulice: Radnička, Lj. Gaja, Frankopanska, B. Radića, Hrvatskih Pavlina od početka do kbr. 33, Vinogradska, Jeles, Ves, Čret, Budim, Borje, Gečkovec. 
II. izborna jedinica 
Lepoglava - ulice: Šumec, Patačićeva, Zagorska, Trakošćanska, Purga, I. Rangera, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A.G. Matoša i naselja: Muričevec, Očura, Vulišinec i Kamenički Vrhovec. 
III. izborna jedinica 
Lepoglava - ulice: Trg kralja Tomislava, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, M. Gupca, A. Stepinca, I. Belostenaca, A. Šenoe, A. Mihanovića, Hrvatskih pavlina od kbr. 33 do kraja, Gorica, Varaždinska, Sv. Ivana, Sestranec, Bana Jelačića, A. Kovačića. 
IV. izborna jedinica 
Kamenica, Kameničko Podgorje, Žarovnica i Crkovec. 
V. izborna jedinica 
Zlogonje, Zalužje, Gornja Višnjica, Donja Višnjica, Višnjička Jazbina i Bednjica. 
GRAD LUDBREG 
I. izborna jedinica 
Ludbreg - ulice: Sajmište, Bednjanska, Koprivnička, F. Galovića, P. Miškine, Lovački put, Vinogradska, Bana Jelačića, Kalnička, M. Krleže, T. Ujevića, M. Winter, Prigorska, R. Fizira, Rapska, M. Marulića, P. Preradovića, Trg Sv. Trojstva, M. Gupca i Ludbreški Vinogradi. 
II. izborna jedinica 
Ludbreg - ulice: P. Zrinskog, I. Gundulića, Trg slobode, Strosmayerova, A. Nemčića, A. Starčevića, M. Kerstnera, V. Lisinskog, Lj. Gaja, P. Krešimira, Kačićeva, Zagorska, A. Mihanovića, A. Šenoe, Školska, Frankopanska, Kolodvorska, B. Radića, Zagrebačka, Preloška, V. Fizira, Varaždinska i A.G. Matoša. 
III. izborna jedinica 
Sigetec, Apatija, Kućan i Slokovec. 
IV. izborna jedinica 
Selnik i Hrastovsko. 
V. izborna jedinica 
Globočec, Čukovec, Bolfan i Segovina. 
GRAD NOVI MAROF 
I. izborna jedinica 
Novi Marof, Remetinec od početka do kbr. 76 
II. izborna jedinica 
Remetinec od kbr. 77 do kraja, Strmec Remetinečki, Presečno od početka do kbr. 137 
III. izborna jedinica 
Ključ, Oštrice, Orehovec, Presečno od kbr. 138 do kraja 
IV. izborna jedinica 
Možđenec, Grana, Gornje Makojišće, Paka, Sudovec, Donje Makojišće 
V. izborna jedinica 
Mađarevo, Krč, Topličica, Jeleščak, Kamena Gorica, Podrute od početka do kbr. 123 
VI. izborna jedinica 
Podevčevo, Završje Podbelsko, Filipići, Bela, Podrute od kbr. 124 do kraja 
GRAD VARAŽDIN 
I. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: Franjevački trg, Kranjčevićeva, Trg M. Stančića, Bakačeva, Padovčeva, Uršulinska, Školska, Draškovićeva, Habdelićeva, Strossmayerovo šetalište, Trg kralja Tomislava, Gajeva, Pavlinska, Gundulićeva, Uska, Šenoina, Kukuljevićeva, Stepinčeva, Cesarčeva, Preradovićeva, O. Price, Trenkova ulica, Trg bana Jelačića, Nazorova, Kurelčeva, Viktora Cara Emina, Vodnikova, Prolaz N. Fallera, Tijesna, Kolodvorska, Milčetićeva, Bogovićeva, O. Keršovanija, Anina, Supilova od kbr. 2 do 16 (samo parni brojevi), Masarykova, Merlićeva, Kralja P. Svačića, Kralja P. Krešimira IV, Slavenska, F. Konščaka, A. Jurinca, S. Glavača, K. Š. Đalskog, Špinčićeva, Sajmište, N. Tesle i Zavrtnica. 
II. izborna jedinica 
Varaždin - ulice Vrazova, Graberje, Kapucinski trg, Cankareva, Kačićeva, V. Lisinskog, Trg slobode, Halerova aleja, Blažekova, A. Mihanovića, Vidovski trg, Zagrebačka od početka do kbr. 19, Trakošćanska ulica kbr. 14, 16, 18, 20, 22 i 24, B. Radića od kbr. 1 do 15 te kbr. 15a, 15b i 15c, F. Račkog, Adanićeva, Gortanova, Njegoševa, G. Krkleca, B. Plazzeriano, Jagićeva, Vojnovićeva, B. Radičevića, Domjanićeva, Radnička, Vinička, Svibovečka, Trnovečka, Hegedušićeva, Baranjska, Petrijanska, Bakračka, Krapinska, Bilogorska, Augustinčićeva, Žumberačka i Nova ulica. 
III. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: Vančikova, Leskovara, Pupinova, F. Starea, Istarska, Primorska, Matice Hrvatske, Šemovečkih žrtava, Svilarska, I. Mikaca, A. Wisserta, T. Brezovačkog, I. Pregošića, Kozarčeva, Krizmanova,Prešernova, Zadrugarska, Dalmatinska, Supilova kbr. 3, 3a, 5, 5a i 7, te parni brojevi od 18 do 44, T. Ujevića od početka do kbr. 9 te kbr. 11, 13, 15, Zagrebačka od kbr. 22 do 90 (samo parni brojevi) te od kbr. 21 do 73 (samo neparni brojevi), Aleja kralja Zvonimira, V. Novaka, R. Horvata, M. Vrhovca, Braće Vidić. 
IV. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: K. Filića, Zrinskih i Frankopana, M. Krleže, Vukovićeva, D. Cesarića, G. Horvata, F. Livadića, I. Gorzo, Z. Kunc, V. Žganeca i L. Botića. 
V. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: B. Radić od kbr. 16 do kraja, Ivanečka, R. Hercega, Težakova, Vodovodna, Posmodijeva, Trakošćanska od kbr. 1 do 13, Z. i , F. Košćeca, Kratka ulica, Lepoglavska, Jurkovičeva, Hebrangova, A. Kovačića, V. Rosenberg-Ružić. 
VI. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: Križanićeva, M. Laginje, I. Rangera, A. B. Šimića, M. Vidović, Đ. Sudete, Vidovečka, J. Pupačića, I. Meštrovića, F. Galinca, Jalkovečka, P. Bjelčića, J. Kraša, R. Klas, Braće Slukan, T. Ujevića kbr. 10, 12, 14 i od kbr. 16 do kraja, V. Međerala, I. Trnskog, N. Trnine, Demetrova, Držićeva, Hadžićeva, Vidrićeva, F. Galovića, D. Rakovca, V. Miljkovića, Režekova, I.G. Kovačića, Koščeca i Kratka ulica. 
VII. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: Starčevićeva, Zavojna, Široke ledine, Hercegovačka, Trstenjakova, V. Sokola, F. Seljana, S. Raškaj, J. E. Tomića, V. Bukovca, Kumičićeva, Matošev trg, Vežićeva, Kvaternikova, Šterova, Bosanska, Dvorščakova, Marulićeva, Zajčeva, Toplička, Harambašićeva, Habijanska, V. Prelogi, Vinkovčak, Župančićeva, M. A. Reljkovića, B. Pašića, F. Horvata-Kiša, Lj. Filipeca, Đ. Kuhara, I. Belostenca, A. Vramca, Livadsko naselje, Dravska poljana, Optujska i naselje Hraščica. 
VIII. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: Boškovićeva, Međimurska, Koprivnička, Banijska, Creska, Čakovečka, Vukovarska, Dubrovačka, Hvarska, Krajiška, Kordunska, Labinska, Lička, Lošinjska, Osječka, Preloška, Vinkovačka, Rapska, Dravska, Zagorska, Trg M. Gupca, Trg P. Štossa i Ludbreška, Miškinina, Vančikova, Leskovara, Pupinova i Stareka. 
IX. izborna jedinica 
Varaždin - ulice: Biškupečka, Trg I. Perkovca, Mažuranićeva, Športska, Gospodarska, Lj. Babića, Varteksova, Sajmišna, M. Maleza, Zagrebačka kbr. 85, 87, 89 te od kbr. 91 do kraja, Plitvička, T. Miškulina, Kneza Višeslava, M. Kolarića st., Moslavačka, Kneza Trpimira, V. Deduša, L. Pihlera, V. Kollandera te naselja Jalkovec, Poljana, Črnec i Gojanec. 
X. izborna jedinica 
Varaždin - ulice : te naselja Kučan Marof, Kučan Gornji, Kučan Donji i Zbelava. 
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 
I. izborna jedinica 
Varaždinske Tolice - ulice: Trg Republike, Trg slobode, Trg A. Mihanovića, Maršala Tita, Kneza Branimira, Kneza Domagoja, Bana Jelačića, Prolaz Metela Ožegovića, M. Gupca, K. Vodopadu, I. Tkalčića, Prolaz dr. J. Lochert, Prolaz Z. Šuflay, Varaždinska, Tonimirska, Vinogradska, Nad zidom, Duga ulica, N. Šubić Zrinskog, B. Radić, dr. I. Martinca, A. i I. Kukuljevića, J. Čabrijana, I. Gundulića, A.G. Matoša, D. Domjanića, Vanjkovec, D. Horvata, V. Kirinića, Kralja Tomislava od kbr. 49 do 53 (neparni brojevi) i od kbr. 52 do 64 (parni brojevi), V. Nazora, M. Krleže, V. Jagića, 32. divizije, Ludbreška, Naselje hrvatskog proljeća, dr. J. Šlosera i naselje Vrtlinovec. 
II. izborna jedinica 
Varaždinske Toplice - ulice: Zagrebačka, M. Pušteka, Topličnjak, Vrtna, Selnička, Cvijetna, Kralja Zvonimira, Bregovita, Kralja Tomislava od kbr. 1 do 47 (neparni brojevi) te od kbr. 2 do 50 (parni brojevi), Perivoj M. Ružičke Strozzi i Kneza Trpimira te naselja Petkovec Toplički, Črnile, Hrastovec Toplički, Boričevec Toplički i Čurilovec. 
III. izborna jedinica 
Škarnik, Piščanovec, Martinkovec, Jarki Horvatićevi, Svibovec, Tuhovec i Lukačevec Toplički. 
IV. izborna jedinica 
Leskovec Toplički, Drenovec, Jalševec Svibovečki i Lovrentovec. 
V. izborna jedinica 
Poljana, Rukljevina, Donja Poljana, Grašćevina i Retkovec Svibovečki. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 16. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području varaždinske županije su: 
OPĆINA BEDNJA 
I. izborna jedinica 
Bednja, Gorenec Mali, Gorenec Veliki, Pleš, Purga Bednjanska, Šinkovica Šaška, Šinkovica Bednjanska. 
II. izborna jedinica 
Rinkovec, Benkovec, Podgorje Bednjansko, Prebukovje, Viletinec, Vrhovec Bednjanski. 
III. izborna jedinica 
Vrbno, Vranojelje, Pašnik, Osonjak, Ježovec Donji, Ježovec Gornji, Šaša. 
IV. izborna jedinica 
Cvetlin, Jazbina Cvetlinska, Brezova Gora, Jamno, Trakošćan, Meljan. 
OPĆINA BREZNICA 
I. izborna jedinica 
Breznica od kućnog broja 1 do 133 i Jarek Bisaški. 
II. izborna jedinica 
Breznica od kućnog broja 134 do 314. 
III. izborna jedinica 
Bisag, Borenec, Čret Bisaški, Tkalec Breznički, Jales Breznički, Podvorec i Mirkovec. 
IV. izborna jedinica 
Drašković. 
OPĆINA BREZNIČKI HUM 
I. izborna jedinica 
Hum Breznički. 
II. izborna jedinica 
Butkovec, Krščenovec. 
III. izborna jedinica 
Radešić. 
IV. izborna jedinica 
Šćepanje. 
OPĆINA BERETINEC 
I. izborna jedinica 
Beretinec - ulice: A. Šenoe, N. Tesle, R. Šanjeka, Lj. Gaja, V. Nazora, Braće Radić, Varaždinska, Vrtna, Trg Slobode, Trg Bana Jelačića do kućnog broja 96a. 
II. izborna jedinica 
Trg Bana Jelačića od kućnog broja 98, Trg Hrvatskih branitelja, A. Lisičeka, Vinogradarska, R. Končara, Belska. 
III. izborna jedinica 
Ledinec. 
IV. izborna jedinica 
Črešnjevo. 
OPĆINA CESTICA 
I. izborna jedinica 
Gornje Vratno, Vratno Otok i Radovec. 
II. izborna jedinica 
Cestica, Križovljan Radovečki, Virje Otok, Virje Križovljansko i Radovec Polje. 
III. izborna jedinica 
Babinec, Kolarevec, Falinićbreg, Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Mali Lovrečan, Lovrečan Otok, Dubrava Križovljanska, Lovrečan Brijeg i Dubrava Brijeg. 
IV. izborna jedinica 
Selci Križovljanski, Jarki, Natkrižovljan, Malo Gradišće, Veliko Gradišće i Križanče. 
OPĆINA DONJA VOĆA 
I. izborna jedinica 
Donja Voća od kbr. 1 do 130, Slivarsko, Fotez Breg. 
II. izborna jedinica 
Donja Voća od kbr 131 do 355, Plitvica Voćanska. 
III. izborna jedinica 
Gornja Voća. 
IV. izborna jedinica 
Rijeka Voćanska, Budinščak, Jelovec Voćanski. 
OPĆINA DONJI MARTIJANEC 
I. izborna jedinica 
Gornji Matrijanec, Rivalno i Slanje. 
II. izborna jedinica 
Poljanec i Križovljan. 
III. izborna jedinica 
Donji Martijanec, Sudovčina i Vrbanovec. 
IV. izborna jedinica 
Hrastovljan, Čičkovina i Madaraševec. 
OPĆINA GORNJI KNEGINEC 
I. izborna jedinica 
Kneginec Gornji - ulice: Kolodvorska, Breznička, Toplička od početka do kbr. 139, Gornji Kneginec bb i Kneginec Donji. 
II. izborna jedinica 
Kneginec Gornji - ulice: Toplička od 140 do kraja, Knegingradska, Bana Jelačića, A. Starčevića, T. Ujevića, Školska i Šmičkovec. 
III. izborna jedinica 
Turčin, Mali Vrh i Dugi Vrh od početka do kbr. 53a. 
IV. izborna jedinica 
Dugi Vrh od kbr. 54 do kraja, Lužan Biškupečki, Halić, Banjšćina, Mostečka, Melinec, Glavić, Koradovica i Varaždinbreg. 
OPĆINA JALŽABET 
I. izborna jedinica 
Jalžabet. 
II. izborna jedinica 
Imbriovec, Novakovec. 
III. izborna jedinica 
Leštakovec, Pihovec, Kelemen. 
IV. izborna jedinica 
Jakopovec, Kaštelanec. 
OPĆINA KLENOVNIK 
I. izborna jedinica 
Klenovnik od kbr. 1 do 195. 
II. izborna jedinica 
Klenovnik od kbr. 196 do 375. 
III. izborna jedinica 
Vukovoj, Gorenec, Plemenščina. 
IV. izborna jedinica 
Lipovnik, Dubravec. 
OPĆINA LJUBEŠĆICA 
I. izborna jedinica 
Ljubeščica - ulice: Bednjanska, Kalnička, Vinogradarska, Križevačka i Zagorska. 
II. izborna jedinica 
Ljubeščica - ulice: Zagrebačka, Ulica Ljuba voda, Braće Radić, S. Radić, Rudnička, Ivanovo Polje, Javorni Vrh, Peskovec, Žulinec, Toplička. 
III. izborna jedinica 
Kapela Kalnička, Rakovec. 
IV. izborna jedinica 
Ljubelj, Kalnički Ljubelj. 
OPĆINA MALI BUKOVEC 
I. izborna jedinica 
Mali Bukovec. 
II. izborna jedinica 
Županec i Novo Selo Podravsko. 
III. izborna jedinica 
Sveti Petar Ludbreški. 
IV. izborna jedinica 
Martinić i Lunjkovec. 
OPĆINA MARUŠEVEC 
I. izborna jedinica 
Ladenje Donje, Koretinec. 
II. izborna jedinica 
Cerje Nebojse, Maruševec, Čalinec, Kapenec, Biljevec. 
III. izborna jedinica 
Greda, Selnik, Jurketinec, Bikovec. 
IV. izborna jedinica 
Novaki, Druškovec, Koškovec, Brodarevec, Korenjak. 
OPĆINA PETRIJANEC 
I. izborna jedinica 
Petrijanec - ulice: V. Nazora od početka do kbr. 93 (neparni brojevi) te od kbr. 2 do 70 (parni brojevi), Športska, I.G. Kovačića, Vrtna i naselje Majerje. 
II. izborna jedinica 
Petrijanec - ulice: Zelendvorska, M. Krleže, A. Augustinčića, V. Nazora od kbr. 95 do kraja (neparni brojevi) i od kbr. 72 do kraja (parni brojevi), Lj. Gaja, Korteš, Grofa Bombelesa, Nova ulica M. Gupca, Dravska, A. Starčevića, B. Radić, Butina, Zrinskih i Frankopana, Bana Jelačića, A. Hebranga, A. Stepinca i Trg Sv. Petra. 
III. izborna jedinica 
Nova Ves. 
IV. izborna jedinica 
Strmec i Družbinec. 
OPĆINA SRAČINEC 
I. izborna jedinica 
Sračinec - ulice: V. Jagića, M. Krleže, 8. svibnja, M. Melinčeka, Trg slobode, Cvijetna ulica, Zelendvorska od kbr. 1 do 60, Đ. Kuhara, Lj. Gaja od kbr. 1 do 64, Varaždinska od kbr. 48. do 132 (parni brojevi) i od kbr. 17 do 93 (neparni brojevi), N. Tesle, Matoševa. 
II. izborna jedinica 
Sračinec - ulice: Vukovarska, M. Stančića, A. Mihanovića, Dravska, Ulica Sv. Antuna, V. Nazora, Lj. Gaja od kbr. 65 do kraja, Varaždinska od kbr. 134 do 190 (parni brojevi) i od kbr. 95 do 273 (neparni brojevi). 
III. izborna jedinica 
Sračinec - ulice: M. Gupca, Kralja Tomislava, I.G. Kovačića, Zelendvorska od kbr 61 do kraja (od Nazorove do kraja), B. Radić, I. Kukuljevića, Varaždinska od kbr. 275 do 369 (neparni brojevi) i od kbr. 192 do 302 (parni brojevi), G. Krkleca, A. Šenoe, Vrtna, Trg M. Tita. 
IV. izborna jedinica 
Svibovec. 
OPĆINA SVETI ĐURĐ 
I. izborna jedinica 
Hrženica i Komarnica. 
II. izborna jedinica 
Sveti Đurđ i Luka. 
III. izborna jedinica 
Karlovec, Priles i Obrankovec. 
IV. izborna jedinica 
Sesvete i Struga. 
OPĆINA SVETI ILIJA 
I. izborna jedinica 
Beletinec, Krušljevec. 
II. izborna jedinica 
Sveti Ilija, Doljan. 
III. izborna jedinica 
Seketin, Žigrovec. 
IV. izborna jedinica 
Tomaševec Biškupečki, Križanec. 
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI 
I. izborna jedinica 
Trnovec I - ulice: Radnička, Nova, Nazorova, Zbelske, N. Tesle, I. Cankara, I. Mažuranića, Varaždinska, Kratka, Branimirova, G. Krkleca i Vrtna. 
II. izborna jedinica 
Trnovec II - ulice: LJ. Gaja, Bartolovečka, Cvjetna, Male Ledine, Široke Ledine, B. Radića, R. Boškovića, A. Šenoe, A. Kovačića, Zeleni put, M. Krleže, Ludbreška, Dravska, K. Tomislava, S. Vraza, Trnovec Bartolovečki bb i broj 13. 
III. izborna jedinica 
Bartolovec, Štefanec, Žabnik. 
IV. izborna jedinica 
Šemovec, Zamlaka. 
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 
I. izborna jedinica 
Veliki Bukovec - ulice: Travska, Kolarova i Prvomajska. 
II. izborna jedinica 
Veliki Bukovec - ulice: Sovićeva i Modrićeva. 
III. izborna jedinica 
Kapela Podravska od početka do kbr. 102. 
IV. izborna jedinica 
Kapela Podravska od kbr. 103 do kraja i naselje Dubovica od početka do kbr. 44. 
V. izborna jedinica 
Dubovica od kbr. 45 do kraja. 
OPĆINA VIDOVEC 
I. izborna jedinica 
Vidovec, Cargovec, Šijanec, Papinec, Zamlača. 
II. izborna jedinica 
Domitrovec, Budislavec, Krkanec. 
III. izborna jedinica 
Tužno. 
IV. izborna jedinica 
Nedeljanec, Prekno. 
OPĆINA VINICA 
I. izborna jedinica 
Vinica. 
II. izborna jedinica 
Gornje Ladanje. 
III. izborna jedinica 
Marčan, Goruševnjak i Peščenica Vinička. 
IV. izborna jedinica 
Donje Vratno i Vinica Breg. 
OPĆINA VISOKO 
I. izborna jedinica 
Kračevec, Đurinovec, Vinično. 
II. izborna jedinica 
Presečno Visočko, Vrh Visočki. 
III. izborna jedinica 
Visoko. 
IV. izborna jedinica 
Čanjevo. 
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 17. 
U Koprivničko-križevačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Sveti Petar Orehovec, Barlabaševec, Bočkovec, Bogačevo, Bogačevo Riječko, Borje, Brdo Orehovečko, Brezje Miholečko, Brežani, Črnčevec, Dedina, Deklešanec, Donja Rijeka, Donji Fodrovec, Dropkovec, Fajerovec, Ferežani, Finčevec, Fodrovec Riječki, Gorica Miholečka, Gornja Rijeka, Gornji Fodrovec, Gregurovec, Guščerovec, Hižanovec, Hrgovec, Kalnik, Kamešnica, Kapela Ravenska, Kolarec, Kostanjevec Riječki, Kusijevec, Lukačevec, Međa, Miholec, Mikovec, Mokrice Miholečke, Nemčevec, Obrež Kalnički, Orehovec, Piškovec, Podvinje Miholečko, Pofuki, Popovec Kalnički, Potok Kalnički, Rovci, Selanec, Sela Ravenska, Selnica Miholečka, Šalamunovec, Šopron, Štrigovec, Vinarec, Voljavec Riječki, Vojnovec, Vukovec, Vukšinec Riječki, Zaistovec, Zamladinec, Apatovec, Carevdar, Čabraji, Donja Glogovnica, Gornja Glogovnica, Ivanec Križevački, Jarčani, Mali Carevdar, Kostadinovac, Mali Potočec, Marinovec, Mičijevac, Novi Bošnjani, Osijek Vojakovački, Pobrđani Vojakovački, Stari Bošnjani, Sveta Helena, Veliki Potočec, Vojakovac, Vujići Vojakovački, Žibrinovec. 
II. izborna jedinica 
Sveti Ivan Žabno, Brdo Cirkvensko, Breketinec, Brezovljani, Cepidlak, Cirkvena, Hrsovo, Kenđelovec, Kuštani, Ladinec, Markovac Križevački, Novi Glog, Predavec Križevački, Raščani, Sveti Petar Čvrstec, Škrinjari, Trema, Bojnikovec, Bukovje Križevačko, Cubinec, Dijankovec, Doljanec, Donja Brckovščina, Donji Dubovec, Đurđic, Erdovec, Gornja Brckovščina, Gornji Dubovec, Beketinec, Gračina, Karane, Kućari, Kunđevec, Lemeš, Lemeš Križevački, Mali Raven, Novaki Ravenski, Novi Đurđic, Pavlovec Ravenski, Pesek, Podgajec, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Srednji Dubovec, Stara Ves Ravenska, Sveti Martin, Špiranec, Veliki Raven. 
III. izborna jedinica 
Križevci (izvan ulica), Koprivnička ulica, Ulica Ljudevita Modeca, Ulica Marijana Detonija, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Milutina Cihlara Nehajeva, Ulica Ratarna, Ulica Milislava Demerca, Ulica Ivana Gundulića, Cvjetna ulica, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Ljudevita Gaja, Obrtnička ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Trg bana Lackovića, Ulica Mojsija Baltića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Trg svetog Marka Križevčanina, Trg Ivana Mažuranića, Ulica kralja Tomislava, Bjelovarska ulica, Ulica Nine Vavre, Ulica Matije Gupca, Ulica Kalničke punte, Ulica Ive Vojnovića, Ulica Sidonije Rubido, Ulica Desetine, Ulica Brace Hanžeka, Potočka ulica, Sviličićev put, Svetokriška ulica, Ulica Kosovec, Ulica Mladine, Ulica Franje Račkoga, Ulica Ivana Viteza, Ulica Franje Markovića, Ulica Ivana Lepušića, Ulica biskupa Julija Drohobeczkya, Ulica biskupa Bazilija Božičkovića, Ulica Frana Supila, Ulica Tadije Smičiklasa, Frankopanska ulica, Ulica Drage Grdenića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Tome Sermagea, Trg Silvija Strahimira Kranjčevića, Trg Antuna Nemčića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Petra Preradovića, Trg svetog Florijana, Istarska ulica, Ulica Stanka Miholića, Paška ulica, Ulica branitelja Hrvatske, Ulica Josipa Buturca, Ulica Alberta Štrige, Crni put, Ulica Slavka Kolara, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica Tina Ujevića, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Pušća, Ulica Vjenceslava Novaka, Helenski put, Ulica Lipovčica, Kalnička ulica, Varaždinska ulica, Ulica Gornje Vine, Ulica Greberanec, Zagorska ulica, Radnički dol, Prigorska ulica, Ulica kralja Petra Krešimira, Ulica Mirka Bogovića, Ulica Križevčine, Donje Križevčine, Gornje Križevčine, Zagrebačka ulica, Ulica Ante Starčevića, Koruška ulica, Ulica Glogovničke bune, Ulica dr. Ferde Kerna, Ulica Gustava Bohutynskog, Ulica Karla Hauslera, Vrbovečka ulica, Ulica Nikole Tesle, Ulica Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica Stjepana Radića, Ulica Marcela Kiepacha, Ulica Andrije Lenarčića, Ulica Dragutina Lambla, Ulica Vjekoslava Koroskenya i naselja: Kloštar Vojakovački, Majurec, Male Sesvete, Povelić, Ruševac, Većeslavec, Velike Sesvete. 
IV. izborna jedinica 
Rasinja, Antolovec, Belanovo Selo, Cvetkovec, Gorica, Grbaševec, Duga Rijeka, Ivančec, Koledinec, Kutnjak, Kuzminec, Ludbreški Ivanac, Lukovec, Mala Rijeka, Mala Rasinjica, Prkos, Radeljevo Selo, Ribnjak, Subotica Podravska, Velika Rasinjica, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Vojvodinec, Kunovec Breg, Reka, Koprivnica - ulice: Varaždinska cesta, Zagrebačka ulica, Domžalska ulica, Ulica Brune Bušiće, Ulica Alekse Šantića, Čakovečka ulica, Križevačka cesta, Ulica Rudešinkin Brijeg, Trakošćanska ulica, Zagorska ulica, Crnogorska ulica, Ulica Podolice, vinogradska ulica, I. vinogradski odvojak, II. vinogradski odvojak, III. vinogradski odvojak, IV. vinogradski odvojak, V. vinogradski odvojak, Vinodolska ulica, I. Vinodolski odvojak, II. Vinodolski odvojak, Ludbreška ulica (i Ludbreški odvojak), Ulica Andrije Hebranga, Kalnička ulica, Ulica Supilova, Ulica Tome Prosenjaka, Ulica Tina Ujevića, Ulica kneza Branimira, Ulica Kozarnjak, Ulica vinički dol, Ulica Vinica, Ulica vinički odvojak I, Ulica vinički odvojak II, Ulica Ivana Trubelje, Ulica vinički put, Ulica Čomborov put, Ulica Dubovečki Breg, Ulica Josipa Sirutke, Ulica Dubovečki dol, Ulica voćarski put, Ulica dr. Nikole Sertića, Ulica Zvirišće, Marijanska ulica, Ulica Močile, Ulica močilski odvojak I, Ulica močilski odvojak II. 
V. izborna jedinica 
Sokolovac, Donjara, Donja Velika, Donji Maslarac, Gornja Velika, Hudovljani, Jankovac, Rovištanci, Lepavina, Mala Branjska, Velika Branjska, Miličani, Brđani Sokolovački, Gornji Maslarac, Peščenik, Kamenica, Mala Mučna, Mali Grabičani, Mali Poganac, Rijeka Koprivnička, Grdak, Prnjavor Lepavinski, Veliki Botinovac, Mali Botinovac, Ladislav Sokolovački, Srijem, Široko Selo, Trnovac Sokolovački, Domaji, Vrhovac Sokolovački, Velika Mučna, Paunovac, Koprivnica - ulica: Trg kralja Zvonimira, Križevačka ulica, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Dubovec, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Ljudevita Posavskog, Trg mladosti, Ulica Antuna Nemčića, Cvjetna ulica, Ulica Rudolfa Horvata, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Stjepana Miklaužića, Ulica Milana Krmpotića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ciglana, Ulica Bajer, Ulica braće Malančec, Bilogorska ulica, Špoljarska ulica, Ulica kraljice Jelene, Planinarska ulica, Ratarska ulica, Starogradska ulica, Bakovčica, Draganovec, Jagnjedovec, Starigrad. 
VI. izborna jedinica 
Školska ulica, Ulica Matije Gupca, Mosna ulica, Reberinska ulica, Ulica Ivana Mažuranića, Franjevačka ulica, Potočna ulica, Magdalenska ulica, Ulica Petra Svačića, Ulica Beč, Omladinska ulica, Ulica Ferde Rusana, Gorička ulica, Ulica braće Radić, Ulica stari Brežanec, Ulica novi Brežanec, Sajmišna ulica, Bjelovarska cesta, Ulica Ivana Trnskog, Radnička cesta, Ulica Širovice, Ulica pod lipama, Trg Leandera Brozovića, Ulica Đure Estera, Oružanska ulica, Sokolska ulica, Vijećnička ulica, Frankopanska ulica, Trg bana Josipa Jelačića, Zrinski trg, Trg dr Tomislava Bardeka, Miklinovec, Ulica dr Željka Selingera, Ulica Miroslava Krleže, Ullica Vinka Vošickog, Ulica Tome Čikovića, Ulica Mije Šimeka, Ulica Ivana Sabolića, Ulica Franje Mraza, Ulica Fortunata Pintarića, Ulica Đure Sudete, Ulica Nikole Selaka, Ulica Milana Grafa, Ulica Ante Neimarevića, Trg Eugena Kumičića, Ulica Josipa Reša, Ulica Tome Šestaka, Ulica Stjepana Kukeca, Ulica Tome Blažeka, Gibanična ulica, Ledinska ulica, Preložna ulica, Ulica kneza Domagoja, Herešinska ulica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Čarda, Đelekovečka cesta, Peteranska cesta, Florijanski trg, Svilarska ulica, Dravska ulica, Ulica Frana Galovića, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Maksima Gorkog, Marovska ulica, Duga ulica, Ulica Franje Gažija, Ulica Severovec, Ulica Donji Banovec, Ulica Gornji Banovec, Pavelinska ulica, Ivanjska ulica, Ivanjska cesta, Trg kralja Tomislava, Trg kralja Krešimira, Trg podravskih heroja, Trg slobode, Ulica Đure Salaja, Kolodvorska ulica, Podravska ulica, Vinička ulica, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Ljudevita Gaja, Hercegovačka ulica, Ulica Nikole Tesle, Istarska ulica, Dalmatinska ulica, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Krste Hegedušića, Opatička ulica, Ulica hrvatske državnosti, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Taraščice, Ulica Ante Starčevića i naselje Herešin. 
VII. izborna jedinica 
Koprivnički Ivanec, Botinovec, Goričko, Kunovec, Pustakovec, Đelekovec, Imbriovec, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok, Zablatje, Drnje, Botovo, Torčec, Peteranec, Sigetec, Komatnica. 
VIII. izborna jedinica 
Hlebine, Gabajeva Greda, Novigrad Podravski, Borovljani, Delovi, Javorovac, Plavšinac, Srdinac, Vlaislav, Virje, Donje Zdjelice, Hampovica, Miholjanec, Rakitnica, Šemovci, Koprivnički Bregi, Glogovac, Jeduševac, Štaglinec. 
IX. izborna jedinica 
Molve, Čingi Lingi, Molve Grede, Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka, Repaš, Ždala, Ferdinandovac, Brodić, Molvice, Novo Virje, Budačevica, Kloštar Podravski, Kozarevac, Podravske Sesvete, Prugovac. 
X. izborna jedinica 
Đurđevac, Budrovac, Čepelovac, Grkine, Mičetinac, Severovci, Sveta Ana, Kalinovac, Batinske, Suha Katalena, Sirova Katalena. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 18. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Koprivničko-križevačke županije su: 
GRAD ĐURĐEVAC 
I. izborna jedinica 
Đurđevac (područje izvan ulica i ulice: Grkinska ulica, Međašna ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Kudrinka, Severovečka ulica, Ulica mladosti, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Šandora Brauna, Ulica Peščenica, Tratinska ulica, Ulica Stiska, Ulica Mare Matočec), Grkine i Severovci. 
II. izborna jedinica: 
Đurđevac (ulice: Bjelovarska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Eugena Kumičića, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Ferde Rusana, Ulica Pavla Radića, Ulica bana Jelačića, Škurdijeva ulica, Ulica kralja Petra Krešimira IV., Branimirova ulica, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Donji Brvci), Sveta Ana. 
III. izborna jedinica 
Đurđevac (ulice: Ulica Stjepana Radića, Istarska ulica, Malinov trg, Vinogradska ulica, Ciglenska ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Ulica dr. Ivana Kranjčeva, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Tina Ujevića, Ulica Ruđera Boškovića, Trg hrvatske mladosti), Mičetinac. 
IV. izborna jedinica 
Đurđevac (ulice: Ulica Petra Preradovića, Ulica Ivana Đuriševića, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica kralja Tomislava, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Ivana Gundulića, Bregovita ulica, Ulica Antuna Radića, Trg svetog Jurja, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica prvog svibnja, Starogradska ulica). 
V. izborna jedinica 
Čepelovac (područje izvan ulica i ulice: Bunarska ulica, Lukovi, Planinska ulica, Vinogradi, Čepelovački Breg, Belevinski Breg), Budrovac (područje izvan ulica i ulice: Bilogorska ulica, Mlinovi, Prokljuvanci, Školska ulica, Cerik), Sirova Katalena, Suha Katalena (područje izvan ulica i ulice: Jasenička ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica Stjepana Radića, Šandorov Jarak, Zabrdo, Boričec). 
GRAD KOPRIVNICA 
I. izborna jedinica: 
Bakovčica, Draganovec (ulice: Radnička cesta, Ulica Draganovec, Rudarska ulica, Ulica mirni dol, Ulica vinogradski put, Bukovačka ulica, Ulica svetog Vida), Jagnjedovec, Reka (područje izvan ulica i ulice: Rečko Polje, Trg Ljudevita Gaja, Ulica Frana Galovića, Kolodvorska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Logorište, Mažuranićev trg, Ulica Stjepana Radića, Starogradska ulica, Ulica prvog maja), Starigrad (područje izvan ulica i ulice: Ulica Mire Bano, Ulica Teofila Hana, Krešimirova ulica, Kamengradska ulica, Kanalska ulica, Koprivnička ulica, Ulica Galovićev breg, Mlinarska ulica, Lipanjska ulica, Ulica Nemčićev dol, Pionirska ulica, Prvomajska ulica), Štaglinec, Koprivnica (ulice: Starogradska ulica). 
II. izborna jedinica 
Koprivnica (ulice: Školska ulica, Ulica Matije Gupca, Mosna ulica, Reberinska ulica, Ulica Ivana Mažuranića, Franjevačka ulica , Potočna ulica, Magdalenska ulica, Ulica Petra Svačića, Ulica Beč, Omladinska ulica, Ulica Ferde Rusana, Gorička ulica, Ulica braće Radić, Ulica stari Brežanec, Ulica novi Brežanec, Sajmišna ulica, Bjelovarska cesta, Ulica Ivana Trnskog, Radnička cesta, Ulica Širovice, Ulica pod lipama, Trg Leandera Brozovića, Ulica Đure Estera, Oružanska ulica, Sokolska ulica, Vijećnička ulica, Frankopanska ulica, Trg bana Josipa Jelačića, Zrinski trg, Trg dr Tomislava Bardeka, Miklinovec, Ulica dr Željka Selingera, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Vinka Vošickog, Ulica Tome Čikovića, Ulica Mije Šimeka, Ulica Ivana Sabolića, Ulica Franje Mraza, Ulica Fortunata Pintarića, Ulica Đure Sudete, Ulica Nikole Selaka, Ulica Milana Grafa, Ulica Ante Neimarevića). 
III. izborna jedinica 
Koprivnica (ulice: Trg Eugena Kumičića, Ulica Josipa Reša, Ulica Tome Šestaka, Ulica Stjepana Kukeca, Ulica Tome Blažeka, Gibanična ulica, Ledinska ulica, Preložna ulica, Ulica kneza Domagoja, Herešinska ulica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Čarda, Đelekovečka cesta, Peteranska cesta, Florijanski trg, Svilarska ulica, Ulica Ivana Generalića, Dravska ulica, Ulica Frana Galovića, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Maksima Gorkog, Marovska ulica, Duga ulica, Ulica Franje Gažija, Ulica Severovec, Ulica Donji Banovec, Ulica Gornji Banovec, Pavelinska ulica, Ivanjska ulica, Ivanjska cesta), Herešin (područje izvan ulica i ulice: Ulica Matije Gupca, Ulica Darka Ozmeca, Koprivnička ulica, Marovska ulica, Školska ulica, Ulica hrvatske državnosti, Zagorska ulica). 
IV. izborna jedinica 
Koprivnica (ulice: Trg kralja Zvonimira, Križevačka ulica, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Dubovec, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Ljudevita Posavskog, Trg mladosti, Ulica Antuna Nemčića, Cvjetna ulica, Ulica Rudolfa Horvata, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Stjepana Miklaužića, Ulica Milana Krmpotića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ciglana, Ulica Bajer, Ulica braće Malančec, Bilogorska ulica, Špoljarska ulica, Ulica kraljice Jelene, Planinarska ulica, Ratarska ulica). 
V. izborna jedinica 
Kunovec Breg (područje izvan ulica i ulice: Ulica Botinovečki jarak, Cvjetna ulica, Ulica Dolanec, Gorička ulica, Koprivnička ulica, Ulica Leptan, Ulica Maklac, Potočna ulica, Vinogradska ulica), Koprivnica (ulice: Varaždinska cesta, Zagrebačka ulica, Domžalska ulica, Ulica Brune Bušića, Ulica Alekse Šantića, Čakovečka ulica, Vinogradska ulica, I. vinogradski odvojak. II. vinogradski odvojak, III. vinogradski odvojak, IV. vinogradski odvojak, V. vinogradski odvojak, Vinodolska ulica, I. vinodolski odvojak, II. vinodolski odvojak, Ludbreška ulica i Ludbreški odvojak, Ulica Andrije Hebranga, Kalnička ulica, Ulica Supilova, Ulica Tome Prosenjaka, Ulica Tina Ujevića, Ulica kneza Branimira, Ulica Kozarnjak, Ulica Vinički dol, Ulica Vinica, Ulica Vinički odvojak I., Ulica Vinički odvojak II., Ulica Ivana Trubelje, Ulica Vinički put, Ulica Čomborov put, Ulica Dubovečki breg, Ulica Josipa Sirutke, Ulica Dubovečki dol, Ulica Voćarski put, Ulica dr. Nikole Sertića, Ulica Zvirišće, Marijanska ulica, Ulica Močile, Ulica Močilski odvojak I., Ulica Močilski odvojak II.). 
VI. izborna jedinica 
Koprivnica (ulice: Križevačka cesta, Ulica Rudešinkin brijeg, Trakošćanska ulica, Zagorska ulica, Crnogorska ulica, Ulica Podolice, Trg kralja Tomislava, Trg kralja Krešimira, Trg podravskih heroja, Trg slobode, Ulica Đure Salaja, Kolodvorska ulica, Podravska ulica, Vinička ulica, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Ljudevita Gaja, Hercegovačka ulica, Ulica Nikole Tesle, Istarska ulica, Dalmatinska ulica, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Krste Hegedušića, Opatička ulica, Ulica hrvatske državnosti, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Taraščice, Ulica Ante Starčevića). 
GRAD KRIŽEVCI 
I. izborna jedinica 
Križevci (područje izvan ulica i ulice: Koprivnička ulica, Ulica Ljudevita Modeca , Ulica Marijana Detonija, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Milutina Cihlara Nehajeva, Ulica Ratarna, Ulica Milislava Demerca, Ulica Ivana Gundulića, Cvjetna ulica, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Ljudevita Gaja, Obrtnička ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Trg bana Lackovića, Ulica Mojsija Baltića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Ulica kralja Tomislava, Bjelovarska ulica, Ulica Nine Vavre, Ulica Matije Gupca, Ulica Kalničke punte, Ulica Sidonije Rubido, Ulica Desetine, Ulica Brace Hanžeka). 
II. izborna jedinica 
Križevci (ulice: Potočka ulica, Svetokriška ulica, Ulica Kosovec, Ulica Mladine, Sviličićev put, Ulica Franje Račkoga, Ulica Ivana Viteza, Ulica Franje Markovića, Ulica Ivana Lepušića, Ulica biskupa Julija Drohobeczkya, Ulica biskupa Bazilija Božičkovića, Ulica Frana Supila, Ulica Tadije Smičiklasa, Frankopanska ulica, Ulica Drage Grdenića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Tome Sermagea,Trg Silvija Strahimira Kranjčevića, Trg Antuna Nemčića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Petra Preradovića, Trg svetog Florijana, Istarska ulica, Ulica Stanka Miholića, Paška ulica, Ulica branitelja Hrvatske, Ulica Josipa Buturca, Ulica Alberta Štrige, Crni put, Ulica Slavka Kolara, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica Tina Ujevića, Ulica Antuna Mihanovića), Trg svetog Marka Križevčanina, Trg Ivana Mažuranića, Ulica Ive Vojnovića. 
III. izborna jedinica 
Križevci (ulice: Ulica Pušća, Ulica Vjenceslava Novaka, Helenski put, Ulica Lipovčica, Kalnička ulica, Varaždinska ulica, Ulica Gornje Vine, Ulica Greberanec, Zagorska ulica, Radnički dol, Prigorska ulica, Ulica kralja Petra Krešimira, Ulica Mirka Bogovića, Ulica Križevčine, Donje Križevčine, Gornje Križevčine, Zagrebačka ulica, Koruška ulica, Ulica Glogovničke bune, Ulica dr. Ferde Kerna, Ulica Gustava Bohutynskog, Ulica Karla Hauslera, Vrbovečka ulica, Ulica Nikole Tesle, Ulica Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica Stjepana Radića, Ulica Marcela Kiepacha, Ulica Andrije Lenarčića, Ulica Dragutina Lambla, Ulica Vjekoslava Koroskenya). 
IV. izborna jedinica 
Velike Sesvete, Male Sesvete, Većeslavec, Povelić, Ruševac, Carevdar (područje izvan ulica i ulice: Donjara, Sveta Barbara, Štefanov Brijeg), Mali Carevdar, Kloštar Vojakovački (područje izvan ulica i ulice: Brezov Most, Cesta, Doljnjani, Gašparići, Gornjani, Kloštar, Rajići), Lemeš Križevački, Đurđic, Bukovje Križevačko, Novi Đurđic, Mičijevac, Pobrđani Vojakovački, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani, Majurec. 
V. izborna jedinica 
Karane, Sveti Martin, Donja Brckovčina, Gornja Brckovčina, Prikraj Križevački, Lemeš, Donji Dubovec, Doljanec, Beketinec, Pavlovec Ravenski, Gornji Dubovec, Srednji Dubovec, Kučari, Bojnikovec, Stara Ves Ravenska, Veliki Raven, Mali Raven, Špiranec, Erdovec, Pesek, Dijankovec, Poljana Križevačka, Gračina, Cubinec, Kunđevec, Podgajec, Novaki Ravenski. 
VI. izborna jedinica 
Apatovec (područje izvan ulica i ulice: Brežanci, Carine, Lipovec, Martinci), Osijek Vojakovački (područje izvan ulica i ulice: Dretvari, Gaini, Grujice, Habdije, Mioki, Srdije), Jarčani, Donja Glogovnica, Gornja Glogovnica, Marinovec, Ivanec Križevački, Mali Potočec, Veliki Potočec (područje izvan ulica i ulice: Široko Brezje), Čabraji, Vojakovac, Vujići Vojakovački, Kostadinovac, Sveta Helena sa Svetim Vidom, Žibrinovec. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 19. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Koprivničko-križevačke županije su: 
OPĆINA DRNJE 
I. izborna jedinica 
Drnje (područje izvan ulica i ulice: Dravska ulica, Ločka ulica, Crkvena ulica, Ulica Stjepana Pašice, Kolodvorska ulica). 
II. izborna jedinica 
Drnje (ulice: Ulica Pemija, Trg kralja Tomislava, Ulica oslobođenja, Ulica braće Radić). 
III. izborna jedinica 
Torčec (ulice: Podravska ulica, Ulica braće Radić). 
IV. izborna jedinica 
Torčec (područje izvan ulica i Koprivnička ulica), Botovo (područje izvan ulica i ulice: Ulica braće Mesarića, Ulica braće Radić, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Prvomajska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Šoderica). 
OPĆINA ĐELEKOVEC 
I. izborna jedinica 
Đelekovec (Ulica Mihovila Pavleka Miškine). 
II. izborna jedinica 
Đelekovec (ulice: Dravska ulica, Ulica Pavla Kvakana). 
III. izborna jedinica: 
Đelekovec (ulice: Ulica palih boraca, Ulica Mirka Viriusa). 
IV. izborna jedinica 
Imbriovec 
OPĆINA FERDINANDOVAC 
I. izborna jedinica 
Brodić (područje izvan ulica i ulice: Gajc, Husinja, Škofinja), Ferdinandovac (ulice: Lepa Greda, Ulica Laz, Ulica Bakovci, Ulica Stari drum), Gajc, Mikekov kut. 
II. izborna jedinica 
Ferdinandovac (ulice: Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Grgura Karlovčana, Mirogojska ulica, Ulica Lukin Mekiš, Pavlanci, Trepče, Ulica Kranjica, Ulica Tolnica, Orl). 
III. izborna jedinica 
Ferdinandovac (ulice: Dravska ulica, Trg slobode, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Matije Gupca). 
IV. izborna jedinica 
Ferdinandovac (ulice: Ulica Vladimira Nazora, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ljudevita Gaja), Batinske (područje izvan ulica i ulice: Ulica Bistra, Kanalska ulica, Lomovska ulica, Ravna ulica), Molvice. 
OPĆINA GOLA 
I. izborna jedinica 
Ždala (ulice: Ulica braće Radić, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Vladimira Nazora, Štvanja). 
II. izborna jedinica 
Gola (ulice: Dravska ulica), Novačka. 
III. izborna jedinica 
Gola (ulice: Trg jedinstva, Ulica Pavleka Miškine, Ulica Petra Preradovića, Ulica Stjepana Radića, Ulica Augusta Šenoe). 
IV. izborna jedinica 
Gotalovo (ulice: Dravska ulica, Ulica Jadran, Ulica Stjepana Radića), Otočka. 
OPĆINA HLEBINE 
I. izborna jedinica 
Hlebine (ulice: Ulica bana Josipa Jelačića). 
II. izborna jedinica 
Hlebine (ulice: Ulica Matije Gupca). 
III. izborna jedinica 
Hlebine (ulice: Gajeva ulica, Ulica Krste Hegedušića). 
IV. izborna jedinica 
Hlebine (ulice: Ulica Stjepana Radića), Gabajeva Greda. 
OPĆINA KALINOVAC 
I. izborna jedinica 
Kalinovac - ulice: Hladna Voda, Hrastova Greda, Peski, Dravska ulica do kbr. 73 do kraja. 
II. izborna jedinica 
Kalinovac - ulice: Dravska ulica od kbr. 1 do 72, Ulica Kut, Batinska ulica. 
III. izborna jedinica 
Kalinovac - ulice: Ulica Stjepana Radića, Ulica Ciglana, Kolodvorska ulica od kbr. 1 do 53. 
IV. izborna jedinica 
Kalinovac - ulice: Kolodvorska ulica od kbr. 54 do kraja, Ulica Matije Gupca. 
V. izborna jedinica 
Kalinovac - ulice: Ulica Mate Kajića, Ulica Grgura Karlovčana. 
OPĆINA KALNIK 
I. izborna jedinica 
Kalnik (područje izvan ulica i ulice: Starogradska ulica, Kamenica, Podgorska ulica do kbr. 40, Ulica Valentina Denžića, Trg Stjepana Radića). 
II. izborna jedinica 
Šopron sa Vinodolom i Potok Kalnički. 
III. izborna jedinica 
Kalnik (ulice: Podgorska ulica od kbr. 41 do kraja), Kamešnica (područje izvan ulica i ulice: Bugarini, Đurci, Fagnjeri, Hrlci, Jembreki, Jendreki, Štifani). 
IV. izborna jedinica 
Obrež Kalnički (područje izvan ulica i ulice: Cari i Šabani, Donja Obrež, Gornja Obrež), Borje (područje izvan ulica i ulice: Donje Borje, Gornje Borje). 
V. izborna jedinica 
Vojnovec Kalnički, Popovec Kalnički. 
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 
I. izborna jedinica 
Kloštar Podravski (područje izvan ulica i ulice: Ulica Matije Gupca, Ulica Pridvorje, Ulica kralja Tomislava, Ulica prvog svibnja, Trg svete obitelji, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Petra Preradovića, Ulička). 
II. izborna jedinica 
Kloštar Podravski (ulice: Ulica Oderjan, Ulica Veseli Brijeg, Mirogojska ulica), Budančevica (područje izvan ulica i ulice: Budrovačka ulica, Kolodvorska ulica, Livadska ulica, Ulica Stjepana Radića, Ulica Vladimira Nazora), Podravske Sesvete (ulice: Ulica Draganci, Ulica Mekiš, Ulica Antuna Mihanovića, Dravska ulica). 
III. izborna jedinica 
Podravske Sesvete (područje izvan ulica i ulice: Ulica Dubovnik, Ulica Eugena Tomića, Ulica Petra Preradovića, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica braće Radić, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Razlev, Trg kralja Tomislava, Trg Vladimira Nazora). 
IV. izborna jedinica 
Kozarevac (područje izvan ulica i ulice: Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Petra Preradovića, Ulica Suhara, Suhopoljska ulica, Vinogradska ulica, Zagrebačka ulica), Prugovac (područje izvan ulica i ulice: Borička ulica, Dudovinska ulica, Duga ulica, Đurđevačka ulica, Ulica Jarak, Kolodvorska ulica, Kozarevačka, Livadska ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ravnice, Trg Martina Prilike, Vinogradska ulica). 
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 
I. izborna jedinica 
Koprivnički Bregi (ulice: Ulica Vladimira Nazora, Vinogradarska ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Poljanec, Ulica narodne omladine, Trg svetog Roka, Radničko naselje), Glogovac (ulice: Koprivnička ulica). 
II. izborna jedinica 
Koprivnički Bregi (ulice: Ulica Augusta Šenoe, Ulica kralja Tomislava, Ulica Matije Gupca). 
III. izborna jedinica 
Koprivnički Bregi (ulice: Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica braće Radić), Jeduševac. 
IV. izborna jedinica 
Glogovac (područje izvan ulica i ulice: Ulica rudarsko naselje, Radničko naselje, Bilogorska ulica, Cvjetna ulica, Ulica Stjepana Radića, Vinogradska ulica, Voćarska ulica). 
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 
I. izborna jedinica 
Koprivnički Ivanec (ulice: Koprivnička ulica). 
II. izborna jedinica 
Koprivnički Ivanec (ulice: Ulica braće Radić, Ulica Matije Gupca, Vinogradska ulica) 
III. izborna jedinica 
Kunovec (područje izvan ulica i ulice: Jelačićeva ulica, Ulica braće Radić, Ulica Matije Gupca, Ulica kralja Tomislava, Ulica Seljačke bune). 
IV. izborna jedinica 
Botinovec, Goričko, Pustakovec. 
OPĆINA LEGRAD 
I. izborna jedinica 
Legrad (ulice: Ulica kralja Tomislava, Ulica Petefi Šandora). 
II. izborna jedinica 
Legrad (područje izvan ulica i ulice: Trg svetog Trojstva, Ulica Petra Zrinskog, Ulica bana Josipa Jelačića, Šoderica). 
III. izborna jedinica 
Selnica Podravska, Mali Otok, Veliki Otok. 
IV. izborna jedinica 
Zablatje, Antolovec, Kutnjak. 
OPĆINA MOLVE 
I. izborna jedinica 
Molve (ulice: Ulica braće Novaković, Dravska ulica, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ključeci, Trg braće Radić, Konačka ulica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Đurđevačka ulica). 
II. izborna jedinica 
Molve (ulice: Marijanska ulica, Gornja Šuma, Molve Ledine). 
III. izborna jedinica 
Molve (ulice: Trg kralja Tomislava, Virovska ulica, Medvrti), Molve Grede. 
IV. izborna jedinica 
Repaš. 
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 
I. izborna jedinica 
Novigrad Podravski (ulice: Virovska ulica, Ulica Trnovec, Komarnička ulica, Gornja ulica, Trg Matije Gupca, Ulica Viteza Trnskog). 
II. izborna jedinica 
Novigrad Podravski (područje izvan ulica i ulice: Ulica Blaža Mađera, Koprivnička ulica). 
III. izborna jedinica 
Novigrad Podravski (ulice: Ulica braće Radić, Sajmišna ulica, Ulica Gajeva), Delovi. 
IV. izborna jedinica 
Borovljani, Vlaislav, Srdinac, Javorovac, Plavšinac. 
OPĆINA NOVO VIRJE 
I. izborna jedinica 
Novo Virje (ulice: Pavljanci, Kingovo, Karaš, Crnec od kbr. 55 do kraja). 
II. izborna jedinica 
Novo Virje (ulice: Crnec od kbr. 1 do 54, Ulica Drenovica od kbr. 79 do kraja, Trepče). 
III. izborna jedinica 
Novo Virje (područje izvan ulica i ulice: Ulica Drenovica od kbr. 1 do 78, Dravska ulica, Trepčanska ulica od kbr. 1 do kbr. 19). 
IV. izborna jedinica 
Novo Virje (ulice: Trepčanska ulica od kbr. 20 do kraja, Ulica Martina Milaka, Ulica Širine, Ulica Medvedička od kbr. 117 do kraja). 
V. izborna jedinica 
Novo Virje (ulice: Ulica Medvedička od kbr. 1 do 116). 
OPĆINA PETERANEC 
I. izborna jedinica 
Peteranec (ulice: Ulica Frana Galovića, Ulica Tome Blažeka, Ulica braće Radić). 
II. izborna jedinica 
Peteranec (ulice: Ulica Matije Gupca, Ulica kralja Tomislava). 
III. izborna jedinica 
Sigetec (ulice: Ulica Ivana Berute, Dravska ulica, Komatnica). 
IV. izborna jedinica 
Sigetec (ulice: Ulica braće Radić, Ulica Matije Gupca, Ulica Matije Eršega, Starogradska ulica). 
OPĆINA RASINJA 
I. izborna jedinica 
Rasinja, Lukovec, Ivančec, Belanovo Selo. 
II. izborna jedinica 
Veliki Poganac, Veliki Grabičani, Prkos, Radeljevo Selo, Ribnjak, Ludbreški Ivanac, Mala Rijeka, Mala Rasinjica, Velika Rasinjica, Duga Rijeka. 
III. izborna jedinica 
Cvetkovec (područje izvan ulica i ulice: Trg svetog Trojstva, Koprivnička ulica, Varaždinska ulica, Vinogradska ulica) i Subotica Podravska (područje izvan ulica i ulice: Trg mladosti, Ulica Gornji Kut, Kolodvorska ulica, Koprivnička ulica, Potočna ulica, i Varaždinska ulica). 
IV. izborna jedinica 
Kuzminec, Gorica, Vojvodinec, Grbaševac i Koledinec. 
OPĆINA SOKOLOVAC 
I. izborna jedinica 
Sokolovac (područje izvan ulica i ulice: Trg dr Tomislava Bardeka, Bilogorska ulica, Ulica Dabrava, Koprivnička ulica, Križevačka ulica, Ulica Lještak, Kalnička ulica), Lepavina, Mali Grabičani, Donjara. 
II. izborna jedinica 
Donja Velika, Gornja Velika, Hudovljani, Rovištanci, Pešćenik, Kamenica, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Brđani Sokolovački, Široko Selo, Mala Branjska, Velika Branjska. 
III. izborna jedinica 
Mala Mučna, Miličani, Ladislav Sokolovački, Srijem, Trnovac Sokolovački, Mali Poganac, Rijeka Koprivnička. 
IV. izborna jedinica 
Velika Mučna, Jankovac, Vrhovac Sokolovački, Domaji, Mali Botinovac, Veliki Botinovac, Prnjavor Lepavinski, Grdak, Paunovac. 
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO 
I. izborna jedinica 
Sveti Ivan Žabno (područje izvan ulica i ulice: Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Bjelavina, Ulica braće Radića, Cvjetna ulica, Ulica Habijanci, Kolodvorska ulica, Ulica kralja Tomislava, Križevačka ulica, Ulica Lanišće, Ulica Mile Budaka, Paromlinska ulica, Šofići, Trg Karla Lukaša, Voćarska ulica, Zagrebačka ulica). 
II. izborna jedinica 
Sveti Petar Čvrstec (područje izvan ulica i ulice: Ulica Balogi, Ulica Bolteki, Ulica Bukovina, Ulica Bušići, Ulica Carevići, Ulica Crvenjaki, Ulica Čeredari, Ulica Damjani, Ulica Ervišci, Ulica Ferenčići, Ulica Grabrovec, Ulica Jambrušići, Ulica Jakčini, Ulica Kaniža, Ulica Kemenovići, Ulica Lalići, Ulica Purga, Ulica Rađe, Ulica Rumenjaki, Ulica Šebi, Ulica Škvorci, Ulica Štefanci - Ištoki, Ulica Vukoslav, Ulica Plentaji), Trema (ulice: Ulica Budilovo, Ulica Dvorišće, Ulica Gornje Selo, Ulica Grubiševo, Ulica Medačevo, Ulica Osuđevo, Ulica Prkos, Ulica Vražje Oko). 
III. izborna jedinica 
Cirkvena (područje izvan ulica i ulice: Benčakova ulica, Borička ulica, Carova ulica, Cesta, Ulica donja, Duga ulica, Đurekova ulica, Ulica Gradišće, Grobljanska ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Ledine, Mlinarska ulica, Pavlićeva ulica, Predavčeva ulica, Pužarova ulica, Ulica Selišće, Topljakova ulica, Trg slobode, Varoška ulica, Vinogradska ulica, Kenđelovec, Kuštani, Markovac Križevački, Predavec Križevački, Brezovljani. 
IV. izborna jedinica 
Brdo Cirkvensko, Cepidlak, Hrsovo, Ladinec, Novi Glog, Raščani, Škrinjari. 
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC 
I. izborna jedinica 
Sveti Petar Orehovec (područje izvan ulica i ulice: Dravčica, Mladinišće), Orehovec, Bogačevo Riječko, Bogačevo, Vinarec, Donji Črnčevec i Gornji Črnčevec, Vukovec, Hižanovec, Međa, Finčevec, Lukačevec, Barlabaševec, Voljevec Riječki, Nemčevec. 
II. izborna jedinica 
Gornja Rijeka (područje izvan ulica i ulice: Ulica jablanova, Kalnička ulica, Ulica kralja Bele IV., Križevačka ulica, Ulica novo naselje, Novoselska ulica, Radnička ulica, Trg Sidonije Rubido Erdödy, Varaždinska ulica, Vinogradska ulica, Visoka ulica), Deklešanec, Pofuki, Kostanjevac Riječki, Vukšinec Riječki, Kolarec, Dropkovec, Fajerovec, Donja Rijeka, Štrigovec. 
III. izborna jedinica 
Miholec, Gregurovec, Božani, Fodrovec Riječki, Mokrice Miholečke, Gornji Fodrovec, Kusijevec, Donji Fodrovec, Gorica Miholečka, Ferežani, Zaistovec (područje izvan ulica i ulice: Bregi, Dubravci, Kešeri, Lisjaki, Manšćani, Marenčići, Šatvari), Rovci, Kapela Ravenska, Sela Ravenska, Selnica, Podvinje Miholečko i Kusijevec. 
IV. izborna jedinica 
Bočkovec, Brdo Orehovečko, Dedina, Guščerovec, Šalamunovec, Piškovec, Mikovec, Hrgovec, Selanec, Zamladinec. 
OPĆINA VIRJE 
I. izborna jedinica 
Virje (ulice: Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Trnovec, Ulica Vladimira Nazora, Brestova ulica, Ciglenska ulica, Ulica Augusta Šenoe, Istarska ulica, Trg Prodavić, Ulica Gradišće, Trg Stjepana Radića, Ulica braće Radić, Ulica hrvatskih domobrana, Ulica Mihovila Pavleka Miškine). 
II. izborna jedinica 
Virje (ulice: Ulica Ferde Rusana, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Franje Lugarića, Kolodvorska ulica, Paromlinska ulica, Ulica Đure Sudete, Šemovačka ulica, Ulica Mitrovica, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ante Starčevića, Ulica Franje Fanceva, Ulica Eugena Kvaternika). 
III. izborna jedinica 
Virje (ulice: Miholjanska ulica, Novigradska ulica, Ulica Josipa Kucela, Ulica kralja Tomislava, Ulica Vrbas, Ulica Andrije Hebranga, Trg bana Josipa Jelačića, Trg Matije Gupca, Ulica Franje Viktora Šignjara, Gorička ulica, Vinogradska ulica), Miholjanec (područje izvan ulica i ulice: Ledinska ulica, Ulica Melinec, Ulica Antuna Mihanovića). 
IV. izborna jedinica 
Šemovci (ulice: Ulica Stjepana Radića, Virovska ulica), Hampovica (područje izvan ulica i ulice: Ulica Šimuna Pandura), Rakitnica (područje izvan ulica i ulice: Bilogorska ulica, Bjelovarska ulica), Donje Zdjelice. 
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 20. 
U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Čazma, Ivanska, Štefanje. 
II. izborna jedinica 
Grubišno Polje, Đulovac. 
III. izborna jedinica 
Garešnica, Berek. 
IV. izborna jedinica 
Daruvar, Sirač. 
V. izborna jedinica 
Dežanovac, Končanica, Hercegovac, Nova Rača, Velika Trnovitica. 
VI. izborna jedinica 
Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Veliki Grđevac, Šandrovac, Severin. 
VII. izborna jedinica 
Kapela, Rovišće, Zrinski Topolovac. 
VIII. izborna jedinica 
Bjelovar-Ulice: Matice hrvatske, I.Gundulića, P.Preradovića, V.Lisinskog, Dr.A.Starčevića, Prolaz A.K.Miošića, T.G.Massaryka, 108. puka, F. Rusana, J.J.Strossmayera, A.K.Miošića, A.Medulića, Trg hrvatskog sokola, Braće Divić, K.Špoljara, L.Kozarčanina, J.Jelačića, Trg Eugena Kvaternika, I.V.Trnskog, P.Zrinskog, I.Mažuranića, I.F.Supila, A.Trumbića, J.Haulika 8, Trg S.Radića (od kbr. 1-13 neparni brojevi ), A.Šenoe, V.Nazora (kbr. 1, 3, 3a, 5 ), Lj.Gaja, A.B.Šimića, Šetalište dr. I.Lebovića, Ulica dr. L.Starčevića, N.Jurišića, A.Mihanovića (od Ul. J.Jelačića do Franjevačke ulice i neparni brojevi od Franjevačke ulice do Bogovićeve ulice), Franjevačka ulica (od Šet. dr.I.Lebovića do ulice A.Mihanovića i Sv. Antuna), Franjevačka ulica (od Ul.P.Biškupa do Ul.A.Mihanovića ), Mihanovićeva (od Franjevačke ulice do Ul.M.Bogovića - parni brojevi), Trg S.Radića (od V.Nazora do Ul. M.Bogovića - parni brojevi od kbr. 28-50), V.Mačeka, A.Radića, B.Šuleka, M.Lovraka, V.Frajtića, Ž.Sabola, M.Gupca (od kbr. 1-39), A.Stepinca, J.Šuteja, Banovine Hrvatske, A.Cesarca, Bokokotorska, P.Radića, S.Kolara, Prolaz P.Radića, F.Livadića, M.Bogovića, J.Jonkea, Zagorska, I.Granđe, Trakošćanska, M.Gupca (od kbr. 40 do kraja), Naselje kralja Zvonimira I, II, III, IV i V, F.Vrančića, R.Boškovića, V.Dvoržaka, S.Hondla, N.Tesle, P.Miškine, F.Kuhača, O.Kučere, S.S.Kranjčevića, Trg S.Radića (od kbr. 2-24 i 17, 19, 21), T.Bakača (od kbr. 1-14a), Niska ulica, Naselje kralja Petra Krešimira IV, V.Paljetka, Baranjska, Osječka, A.Hebranga, Vinkovačka, Kalnička, V.Bubnja, B.Berse, Prilaz B.Berse I, II, III, Cvjetna, J.S.Bascha, A.T.Mimare, Đ.Basaričeka, V.Jurčića, A.Šoljana, B.Bušića, Istarska,Vukovarska, Bilogorska, Hlebinska, Jezerska, Podravska, Iločka, Srijemska, B.Papandopula, Šarengradska, V.Žganca, M.J.Zagorke, Z.Lovrenčevića, L.Ružičke, R.Wimera.. 
IX. izborna jedinica 
Bjelovar - Ulice S.Javora, M.Šufflaja, A.Hebranga, P.Biškupa, Međimurska, P.Hektorovića, Ilirska, Graničarska, Kokinačkih žrtava, Ivanovčanska, Š.Menčetića, Slavonska cesta, Mlinovac, Radničko naselje prilaz I i II, Vidikovac (od kbr. 1-73 i od 2-76), P.Zoranića, R.Wagnera, Izvorska, J.Matačića, Savska, Dravska, Drinska, Glogovačka, Lonjska, Unska, Ilovska, Ulica Braće Vusić, Bjelovarska, Brezovac - ulice Vidikovac (od kbr. 92-226 i od 107-253), Garešnička, Mlinska, Ružinovačka, Športska, Prilaz Garešničkoj, Mišinačka i Mišinački prilaz, naselja Ciglena, Galovac, Gornji Tomaš, Kokinac, Letičani, Kupinovac, Mala Ciglena, Novi Pavljani, Novoseljani - ulice Novoseljanska, Crkvena ulica, M.Trnine, Put žrtvama u Lugu (kbr. 199-207, 227, 227a, 229), naselje Obrnovnica, Patkovac, Plavnice Gornje, Prespa, Prokljuvani, Stari Pavljani, Tomaš, Trojstveni Markovac - ulice K.Odaka, I.Gostomila, O.Totha, F.Pintarića, A.Canjuge, J.Štolcera, Slavenskoga, K.Kotromanjić-Kosače, Đurđevačka cesta, Put žrtvama u Lugu (kbr. 1-57 i od 2-40), I.Pernara, F.Gassmana, G.Karlovčana, E.Kolonića, Trojstvena, F.Klvanje, Vijenac, K.Svobode, S.Šantalaba, A. Konca, L.Matačića, naselje Puričani, Zvijerci - ulice Zvijerci, Sv.Mandića, Sv.Nikole Tavelića, E.Kumičića, A.Gabrića, J.Zadranina, L.Matačića, M.Petković, J.Runjanina, Drinskih mučenica, Ćirila i Metoda, E.Bulešića, D.Mandića, I.Zajca, Bl. G.Kotorskog, K.Kolba, V.Novaka, I.Merza, J.Gotovca, S.Šubića, A.Kažotića, M.Križevčanina, M.Stanković, O.Kotorske, F. Andrašeca, V.Vošnjaka, J.Langa, P.Barberića, T.Stantića, A.Antića, Ulica jasmina, Ždralovi - ulice Daruvarska, I.Dončevića, Ulica kralja Tomislava, Crkvena, M.Trnine, Ždralovska, Ulica kneza Višeslava i M.Bobetka. 
X. izborna jedinica 
Bjelovar - ulice - K.Frankopana, T.Bakača (od kbr. 15-31 i od 16-38), J.Kljakovića, V.Desnice, N.Šopa, D.Domjanića, J.Pupačića, I.Meštrovića, Lj.Babića, F.Prešerna, M.Držića, C.Medovića, J.Tomića, 1.svibnja, M.Dizdara, J.Kaštelana, M.Laginje, K.Š.Đalskog, Trg A.G.Matoša (neparni brojevi od 1-9), I.G.Kovačića (parni brojevi od 2-26a), Trg S.Vraza, Trg A.G.Matoša (parni brojevi 2-14), I.G.Kovačića (neparni brojevi od 1-17), M. i N.Rojc, V.Vidrića, J.Palmotića, D.Demetra, J.Draškovića, G.Ninskog, Trg kralja Tomislava, Male Sredice, I.Gregurića, A.Kovačića, V.Bukovca, F.Galovića, I.Česmičkog, J.Makanca, J.Dalmatinca, D.Grganića (od Peradarske farme do M.Sredica), B.Ivankovića, Moslavačka ulica, V.Nazora (od kbr. 4-33), Zagrebačka, Don F.Bulića, M.Getaldića, I.Volodera, A.Oppitza, A.Mohorovičića, Ž.Markovića, B.Markovića, M.Krleže, J.Filipovića, S.Borojevića, Ulica kralja P.Svačića, D.Šimunovića, R.Frangeša - Mihanovića, J.Kozarca, M.Divkovića, D.Cesarića, V.Holjevca, Brijunska, Ulica kralja Tvrtka, A.M.Reljkovića, Barutanska, I.Tijardovića (od kbr. 1-15 i od 2-28), Velike Sredice, M.Marulića, Prilaz M.Marulića, Gudovačka, Plavnička, Bosanska, Livadska, Križevačka cesta, Prilaz Sv.Ane, Ulica Sv.Ane, T.Ujevića, I.Cankara, A.Harambašića, Đ.Sudete, naselje Nove Plavnice, Breza, Gudovac, Klokočevac, Malo Korenovo, Plavnice Stare - ulice Gudovačka cesta, Staroplavnička ulica, Staroplavnički odvojak, Staroplavnički prilaz, Ulica I.Tijardovića (od kbr. 21-55 i 30-64), naselje Prgomelje, Raići, Stančići, Veliko Korenovo. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 21. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Bjelovarsko-bilogorske županije su: 
GRAD BJELOVAR 
I. izborna jedinica 
Bjelovar-Ulice: Matice hrvatske, I.Gundulića, P.Preradovića, V.Lisinskog, Dr.A.Starčevića, Prolaz A.K.Miošića, T.G.Massaryka, 108. puka, F. Rusana, J.J.Strossmayera, A.K.Miošića, A.Medulića, Trg hrvatskog sokola, Braće Divić, K.Špoljara, L.Kozarčanina, J.Jelačića, Trg Eugena Kvaternika, I.V.Trnskog, P.Zrinskog, I.Mažuranića, F.Supila, A.Trumbića, J.Haulika 8, Trg S.Vraza, Trg A.G.Matoša (parni brojevi od 2-14), I.G.Kovačića (neparni brojevi od 1-17), M.IN.Rojc, V.Vidrića, J. Palmotića, D.Demetra, J.Draškovića, G.Ninskog, Trg kralja Tomislava, F.Vrančića, R.Boškovića, V.Dvoržaka, S.Hondla, N.Tesle, P.Miškine, F.Kuhača, S.S.Kranjčevića, Trg S.Radića (od kbr. 2-24 i 17, 19, 21), T.Bakača (od kbr. 1-14a), Niska ulica. 
II. izborna jedinica 
Trg S.Radića (od kbr. 1-13 neparni brojevi ) A.Šenoe, V.Nazora (kbr. 1, 3, 3a, 5 ), Lj.Gaja, A.B.Šimića, Šetalište dr. I.Lebovića, Ulica dr. L.Starčevića, N.Jurišića, A.Mihanovića (od Ul. J.Jelačića do Franjevačke ulice i neparni brojevi od Franjevačke ulice do Ulice M.Bogovića), Franjevačka ulica (od Šetališta dr.I.Lebovića do ulice A.Mihanovića) i Ulica sv. Antuna, Franjevačka ulica (od Ul.P.Biškupa do Ul.A.Mihanovića ), Mihanovićeva (od Franjevačke ulice do Ul.M.Bogovića - parni brojevi), Trg S.Radića (od V.Nazora do Ul. M.Bogovića - parni brojevi od kbr. 28-50), V.Mačeka, A.Radića, B.Šuleka, M.Lovraka, V.Frajtića, Ž.Sabola, M.Gupca (od kbr. 1-39), A.Stepinca, J.Šuteja, Banovine Hrvatske, A.Cesarca, Bokokotorska, B.Radića, S.Kolara, Prolaz P.Radića, Livadića, M.Bogovića, J.Jonkea, Zagorska, I.Granđe, Trakošćanska, M.Gupca (od kbr. 40 do kraja), V. Nazora (od kbr. 4-33), Zagrebačka, Don F.Bulića, M.Getaldića, I.Volodera, A.Oppitza, A.Mohorovičića, Ž.Markovića i B.Markovića. 
III. izborna jedinica 
Naselje kralja Zvonimira I, II, III, IV i V, S.Javora, Šufflaya, A.Hebranga, P.Biškupa, Međimurska, P.Hektorovića, Ilirska, Graničarska, Kokinačkih žrtava, Ivanovčanska, Š.Menčetića, Naselje kralja P.Krešimira IV, V.Paljetka, Baranjska, Osječka, Prilaz A.Hebranga, Vinkovačka, Kalnička, V.Bubnja, B.Berse, Prilaz B.Berse I, II i III, Cvjetna, J.S.Bascha, A.T.Mimare, Đ.Basaričeka, V.Jurčića, A.Šoljana, B.Bušića, Istarska, Vukovarska, Bilogorska, Hlebinska, Jezerska, Podravska, Iločka, Srijemska, B.Papandopula, Šarengradska, V.Žganca, M.J.Zagorke, Z.Lovrenčevića, L.Ružićke i R.Wimera. 
IV. izborna jedinica 
K.Frankopana, T.Bakača (od kbr. 15-31 i od 16-38), J.Kljakovića, V.Desnice, N.Šopa, D.Domjanića, J.Pupačića, I.Meštrovića, Lj.Babića, F.Prešerna, M.Držića, C.Medovića, J.Tomića, 1. svibnja, M.Dizdara, J.Kaštelana, M.Laginje, K.Š.Đalskog, Trg A.G.Matoša (neparni brojevi od 1-9), I.G.Kovačića (parni brojevi od 2-26a), Male Sredice, I.Gregurića, A.Kovačića, V.Bukovca, F. Galovića, I.Česmičkog, I.Makanca, J.Dalmatinca, D.Grganića (od Peradarske farme do Malih Sredica), B. Ivankovića, Moslavačka ulica, Slavonska cesta, Mlinovac, Radničko naselje prilaz I i II, Vidikovac (od kbr. 1-73 i 2-76), P.Zoranića, R.Vagnera, Izvorska, J.Matačića, Savska, Dravska, Drinska, Glogovačka, Lonjska, Unska, Ilovska, Ulica braće Vusić, Bjelovarska, Vidikovac (od kbr. 92- 226 i od 107-253), Garešnička, Mlinska, Ružinovačka, Športska, Prilaz Garešničkoj, Mišinačka, Mišinački prilaz,. 
V. izborna jedinica 
M.Krleže, J.Filipovića, S.Borojevića, Ulica kralja P.Svačića, D.Šimunovića, R.Frangeša-Mihanovića, J.Kozarca, M.Divkovića, D.Cesarića, V.Holjevca, Brijunska, Ulica kralja Tvrtka, A.M.Reljkovića, Barutanska, naselje Plavnica Gornja, K.Odaka, I.Gostomila, O.Totha, F.Pintarića, A.Canjuge, J.Štolcera, Slavenskog, K.Kotromanić-Kosarče, Đurđevačka cesta, Put žrtvama u Lugu (od kbr. 1-57 i od 2-40), I.Pernara, F.Gasmana, G.Karlovčana, E.Kolonića, Trojstvena, F.Klvanje, Vijenac, K. Svobode, S.Šantalaba, A.Konca, L.Matačića, naselje Puričani, Zvijerci, Sv.Mandića, Sv.Nikole Tavelića, E.Kumičića, A.Grabarića, J.Zadranina, L.Matačića, M.Petkovića, J.Runjanina, Drinskih mučenica, Ćirila i Metoda, E.Bulešića, D.Mandića, I.Zajca, BLG Kotorskog, K.Kolba, V.Novaka, I.Merza, J.Gotovca, S.Šubića, A.Kažotića, M.Križevčanina, M.Stankovića, O.Kotorske, F.Andrašeca, V.Vošnjaka, J.Langa, P.Barberića, T.Stantića, A.Antića, Ulica jasmina, naselja Letičani i Kupinovac. 
VI. izborna jedinica 
Ulice: I.Tijardovića (od kbr. 1-15 i od 2-28), Velike Sredice, M.Marulića, Prilaz M.Marulića, Gudovačka, Plavnička, Bosanska, Livadska, Križevačka cesta, Prilaz sv.Ane, Ulica sv. Ane, T.Ujevića, I.Cankara, A.Harambašića, Đ.Sudete, naselje Nove Plavnice, naselje Breza, naselje Gudovac, naselje Klokočevac, ulice: Gudovačka cesta, Staroplavnička ulica, Staroplavnički odvojak, Staroplavnički prilaz, Ulica I.Tijardovića (od kbr. 21-55 i 30-64), naselje Prgomelje, naselje Raići, naselje Stančići. 
VII. izborna jedinica 
Naselje Ciglena, naselje Galovac, naselje Gornji Tomaš, naselje Kokinac, naselje Mala Ciglena, naselje Malo Korenovo, Novi Pavljani, ulice Novoseljanska, Crkvena ulica, M.Trnine, Put žrtvama u Lugu (kbr. 199, 207, 227, 227a i 229), naselje Obrovnica, naselje Patkovac, naselje Prespa, naselje Prokljuvani, naselje Stari Pavljani, naselje Tomaš, naselje Veliko Korenovo, Daruvarska ulica, I.Dončevića, Ulica kralja Tomislava, Crkvena, M.Trnine, Ždralovska, Ulica kneza Višeslava i M.Bobetka. 
GRAD ČAZMA 
I. izborna jedinica 
Čazma (Česmanska, Omladinska, F. Vidovića, A.G. Matoša, Lipnja, Livadarska, A. Vulinca, Trg Čazmanskog Kaptola, B. Radića, Kralja Tomislava), Bosiljevo, Prokljuvani, Dereza. 
II. izborna jedinica 
Čazma (M. Novačića, G. Jankeza, Kralja Zvonimira, Bana Jelačića, Ribarska, Svetog Andrije, Matije Gupca, Moslavačka, Voćarska), Suhaja, Milaševac. 
III. izborna jedinica 
Dapci, Marčani, Palančani, Općevac, Sovari, D. Lipovčani, G. Lipovčani, Prnjarovac, Cerina, G. Dragićevac, D. Dragićevac, Grabik. 
IV. izborna jedinica 
Komuševac, Sisčani, Zdenčec, Gornji Draganac, Donji Draganac, Vagovina, Bojana. 
V. izborna jedinica 
Grabovnica, Gornji Mikleuš, Donji Mikleuš, Vučani, Martinac, Vrtlinska, Pobjenik, Pobrđani, Andigole, Pavličani, Novo Selo. 
GRAD DARUVAR 
I. izborna jedinica 
Ulice - Trg kralja Tomislava, Frankopanska ulica od kbr. 2 do željezničke pruge, Kupališna ulica, Šetalište Ivana Meštrovića, Julijev park, Ul.M.Gupca do Kuhačeve, Ul. Antuna Matije Reljkovića, Ul.Frana Kršinića; Ul.Stjepana Radića do mosta na Toplici, Ul. A. Mihanovića, Kolodvorska ulica, Ul. P.Preradovića od Kolodvorske do Radićeve ulice, Ul.Petra Zrinskog od mosta na Toplici do Ul.S.Radića. 
II. izborna jedinica 
Ul. Dragutina Domjanića, Botićeva ulica, Ul. Andrije Kačića-Miošića, Ul.Nikole Tesle, Frankopanska ulica od kbr. 1 - kbr. 140, Strossmayerova ulica, Podborje; Daruvarski vinogradi, Mlinska ulica, Vinogradska ulica, Trg Benedikta Nelipića, Strma ul., I.Cankara, France Prešerna, GF. Buriana, I.G.Kovačića, Rimljanska ul., A.G.Matoša, Grigora Viteza, I.Vojnovića, Jakova Gotovca, Marka Marulića, Miroslava Krleže, Branka Radičevića, Toplički dol, Vinogradski dol, Zajčeva, Slavik, Cvjetna, Mate Lovraka, Koste Racina, Dobriše Cesarića, Vatroslava Lisinskog, Njivice, Vrbovac, Mrakovac. 
III. izborna jedinica 
Ul. Stjepana Radića od mosta na Toplici do kraja, S.S.Kranjčevića, Kozarčeva, Štefanovićeva, Dubravka, Vrlika, Ul. žrtava fašizma, Marina Držića, Voćarska, Daruvarskog odreda, Ljudevita Posavskog, Češke brigade, Ruđera Boškovića, Andrije Hebranga, P.P.Njegoša, Poljane, Lipička, Livadska, Pakračka, Trg branitelja Daruvara, Josipa Runjanina, Doljani. 
IV. izborna jedinica 
Svačićeva ul. od Ul. J.Jelačića do Ul. P.Zrinskog, Preradovića od Radićeve do Gajeve, P.Zrinjskog od Radićeve do Gajeve, Josipa Knytla, Trg kralja P.Krešimira IV, Ul. Ante Starčevića, Josipa Jelačića od Trga kralja Tomislava do Gajeve, T.G.Masaryka od Ul. M.Gupca do Gajeve, Ul. Svačićeva od J.Jelačića do T.G.Masaryka, Ul.V.Nazora, Park Antuna Jankovića, Gundulićeva ulica od Samostanskog prilaza, Samostanski prilaz, Kuhačeva ul. od Ul. M.Gupca do Samostanskog prilaza; Gajeva ul. od Ul. J.Jelačića do Ul. P.Zrinskog, Mažuranićeva od Ul. J.Jelačića do Ul.P.Zrinskog, Preradovićeva od Gajeve ul. do kraja, J.Račića, Ul. P.Zrinjskog od Gajeve do kraja. 
V. izborna jedinica 
Josipa Jelačića od Gajeve do kraja, T.G.Masaryka od Gajeve do kraja, Gajeva ul. od J.Jelačića do Gundulićeve i sjeverni odvojak Gundulićeve, Mažuranićeva ul. od Ul.J.Jelačića do Gundulićeve, Ul. Lavoslava Ružičke, Kuhačeva od Samostanskog prilaza, Ul. Tina Ujevića, Eugena Kumičića, Ive Andrića, Prvomajska, Zagrebačka, A.Šenoe, Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur. 
VI. izborna jedinica 
Donji Daruvar i Daruvarski mlinovi. 
GRAD GAREŠNICA 
I. izborna jedinica 
Zdenčac, Garešnički Brestovac, Tomašica, Mali Pašijan, Veliki Pašijan. 
II. izborna jedinica 
Dišnik, Trnovitički Popovac, Veliki Prokop, Velika Bršljanica, Mala Bršljanica, Garešnica (Matije Gupca, Selište, Bana Jelačića, Hrastovčić, Odvojak M. Gupca). 
III. izborna jedinica 
Kaniška Iva, Ciglenica, Rogoža, Garešnica (V. Nazora, Kolodvorska), Veliko Vukovje, Malo Vukovje. 
IV. izborna jedinica 
Hrastovac, Garešnica (Vukovarska, Varaždinska, S. Kolara, M. Trnine, Kralja Tomislava, Moslavačka od pruge, Đ. Rijetković, D. Bublića, Garićka, Petra Krešimira IV., Kralja Tvrtka). 
V. izborna jedinica 
Garešnica (Humljanova, M.Lovraka, P.Svačića, Radnička, Graničarska, Trg hrvatskih branitelja, A. L .Dade, Moslavačka do pruge), Kapelica, Kajgana. 
GRAD GRUBIŠNO POLJE 
I. izborna jedinica 
Grubišno Polje (ulice: Ulica kralja Zvonimira, I. Nepomuka Jemerčića, Bartola Kašića, Mate Lovraka, Ljudevita Gaja, P. Preradovića, Vjekoslava Kelemena, Ulica Injatička, N. Š. Zrinskog, Huge Badalića, M. Gupca, 77. samostalnog bataljuna ZNG, Ulica 4. studenog 1991., Tina Ujevića, Julija Klovića, Vilka Ničea, Ulica A. G. Matoša i naselje Stalovica). 
II. izborna jedinica 
Grubišno Polje (ulice: Trg bana J. Jelačića, M. A. Reljkovića, Hrvatskih branitelja, Kolodvorska ulica, Ilovska ulica, Ulica braće Radića, Ulica Lipovac, Ulica A. Hebranga, 30. svibanj 1990., Ulica Tereze Bernadete Banje, Josipa Kozarca, Praškog proljeća, Ivana Zajca), Poljani. 
III. izborna jedinica 
Gornja Rašenica, Donja Rašenica, Ivanovo Selo, Turčević Polje, Rastovac, Munija, Treglava. 
IV. izborna jedinica 
Veliki Zdenci, Mali Zdenci, Zdenački Orlovac. 
V. izborna jedinica 
Grabovac, Velika Jasnovača, Velika Barna, Lončarica, Dapčevački Brđani, Mala Jasnovača, Mala Dabčevica, Mala Brana, Mala Peratovica, Velika Dabčevica i Velika Peratovica. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 22. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije su: 
OPĆINA BEREK 
I. izborna jedinica 
Berek, Potok. 
II. izborna jedinica 
Ruškovac, Šimljanica, Šimljana. 
III. izborna jedinica 
Podgarić, Novo Selo, Gornja Garešnica, Šimljanik. 
IV. izborna jedinica 
Kostanjevac, Begovača, Oštri Zid, Krivaja. 
OPĆINA DEŽANOVAC 
I. izborna jedinica 
G.D.Dežanovac, Dežanovac, Kaštel Dežanovački. 
II. izborna jedinica 
Ivanovo Polje, Sokolovac, Kreštelovac. 
III. izborna jedinica 
Blagorodovec, Goveđe Polje, Trojeglava, Drlež 
IV. izborna jedinica 
Donji Sređani, Gornji Sređani, Golubinjak 
OPĆINA ĐULOVAC 
I. izborna jedinica 
Donja Vrijeska, Batinjani, Vukovje, Dobra Kuća Batinjska Rijeka, Borova Kosa, Maslenjača. 
II. izborna jedinica 
Veliki Bastaji, Mali Bastaji, Škodinovac, Veliki Miletinac, Mali Miletinac, Koreničani. 
III. izborna jedinica 
Đulovac I, Đulovac, Katinac, Potočani, Bastajski Brđani, Gornja Vrijeska. 
IV. izborna jedinica 
Đulovac II, Removac, Mala Klisa, Stara Krivaja, Velika Klisa, Nova Krivaja, Donje Cjepidlake, Gornje Cjepidlake, Kravljak, Puklica, Mala Babina Gora, Velika Babina Gora. 
OPĆINA HERCEGOVAC 
I. izborna jedinica 
Hrvatski Dom, Hercegovac. 
II. izborna jedinica 
Velika Trnava, Hercegovac, Češki Dom. 
III. izborna jedinica 
Ladislav. 
IV. izborna jedinica 
Ilovski Klokočevac, Palešnik. 
OPĆINA IVANSKA 
I. izborna jedinica 
Ivanska, Kolarevo Selo. 
II. izborna jedinica 
Utiskani, Đurđic, Križic, Rastovac. 
III. izborna jedinica 
Samarica, Donja Petrička, Babinac, Gornja Petrička. 
IV. izborna jedinica 
Srijedska, Stara Plošćica, Paljevine. 
OPĆINA KAPELA 
I. izborna jedinica 
Kapela, Botinac, Lipovo Brdo, Srednja Diklenica, Babotok, Lalići, Stara Diklenica. 
II. izborna jedinica 
Kobasičari, Stanići, Novi Skucani, Stari Skucani, Starčevljani. 
III. izborna jedinica 
Nova Diklenica, Jabučeta, Gornje Zdjelice, Gornji Mosti, Srednji Mosti, Donji Mosti, Poljančani. 
IV. izborna jedinica 
Gornje Sredice, Šiptari, Paulin Kloštar, Reškovci, Prnjavori, Visovi, Tvrda Reka. 
OPĆINA KONČANICA 
I. izborna jedinica 
Končanica I, II, III, Končanički vinogradi, Boriš, Otkopi. 
II. izborna jedinica 
Brestovac Daruvarski, Brestovačka Brda. 
III. izborna jedinica 
Šuplja Lipa, Dioš. 
IV. izborna jedinica 
Stražanac, Imsovac. 
OPĆINA NOVA RAČA 
I. izborna jedinica 
Nova Rača, Međurača. 
II. izborna jedinica 
Nevinac, Dautan, Stara Rača. 
III. izborna jedinica 
Tociljevac, Sasovac, Slovkovačica, Orlovac, Kozarevac, Rač. 
IV. izborna jedinica 
Bedenik, Bulinac, Drljanovac. 
OPĆINA ROVIŠĆE 
I. izborna jedinica 
Rovišće. 
II. izborna jedinica 
Predavac, Dijebala, Marići, Prekobrdo. 
III. izborna jedinica 
Domankuš, Draganić, Kakinac, Kovačevac, Podgorci, Lipovčani. 
IV. izborna jedinica 
Tuk, Žabjak, Kraljevac. 
OPĆINA SEVERIN 
I. izborna jedinica 
Severin od kbr. 1 do kbr. 89. 
II. izborna jedinica 
Severin od kbr. 90 do kbr. 178. 
III. izborna jedinica 
Severin od kbr. 179 do kbr. 268. 
IV. izborna jedinica 
Orovac od kbr. 1 do kbr. 95. 
V. izborna jedinica 
Orovac od kbr. 96 do kbr. 190. 
OPĆINA SIRAČ 
I. izborna jedinica 
Sirač, Barica. 
II. izborna jedinica 
Sirač, Osnovna škola, Šibovac. 
III. izborna jedinica 
Miljanovac, Kip. 
IV. izborna jedinica 
Pakrani, Bijela, D.Borki, G.Borki, S.Borki. 
OPĆINA ŠANDROVAC 
I. izborna jedinica 
Lasovac, Lasovac Brdo. 
II. izborna jedinica 
Kašljevac, Ravneš. 
III. izborna jedinica 
Jasenik, Pupelica. 
IV. izborna jedinica 
Šandrovac - parni kućni brojevi. 
V. izborna jedinica 
Šandrovac - neparni kućni brojevi. 
OPĆINA ŠTEFANJE 
I. izborna jedinica 
Narta dom, Donja Narta, Narta dom, Gornja Narta. 
II. izborna jedinica 
Staro Štefanje, Štefanje dom, Št. Br. 
III. izborna jedinica 
Blatnica, Laminac. 
IV. izborna jedinica 
Daskatica, Starine, Donja Šušnjara, Gornja Šušnjara. 
OPĆINA VELIKA PISANICA 
I. izborna jedinica 
Velika Pisanica (Donji dio sela od kbr. 1 do kbr. 221 - lijeva strana, od kbr. 2 do kbr. 294 - desna strana sela). 
II. izborna jedinica 
Velika Pisanica ( Gornji dio sela od kbr. 223 do kraja sela, od kbr. 296 do kraja sela). 
III. izborna jedinica 
Polum, Babinac. 
IV. izborna jedinica 
Ribnjačka, Nova Pisanica, Bačkovica, Bedenička, Čađavac. 
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC 
I. izborna jedinica 
Veliki Grđevac I, Veliki Grđevac II, Mala Pisanica. 
II. izborna jedinica 
Gornja Kovačica, Zrinska. 
III. izborna jedinica 
Veliki Grđevac III, Donja Kovačica. 
IV. izborna jedinica 
Paulovac I, Paulovac II, Paulovac III, Dražica. 
OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
I. izborna jedinica 
Veliko Trojstvo (Ulica b. Radić od kbr. 1 do 84, Ulica Kolodvorska, Vinogradska) i Grginac. 
II. izborna jedinica 
Veliko Trojstvo (Nastavak Ulice braće Radić od kbr. 85 do kraja, Ulica Matije Gupca, Bilogorska ulica, Naselje bilogorsko, Naselje radničko, Mišulinovačka ulica, Ulica Jovača) i Malo Trojstvo. 
III. izborna jedinica 
Dominkovica, Vrbica, Kegljevac, Paulovac, Maglenča. 
IV. izborna jedinica 
Martinac, Ćurlovac, Višnjevac. 
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 
I. izborna jedinica 
Velika Trnovitica (od kućnog broja 1 do 309 - lijeva strana, od kućnog broja 2 do 186 - desna strana sela). 
II. izborna jedinica 
Velika Trnovitica (od kućnog broja 311 do kraja sela, od kućnog broja 188 do kraja sela), Mlinski Vinogradi, Velika Mlinska. 
III. izborna jedinica 
Mala Mlinska, Mala Trnovitica. 
IV. izborna jedinica 
Gornja Plošćica, Gornja Trnovitica. 
V. izborna jedinica 
Nova Plošćica. 
OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 
I. izborna jedinica 
Turski Brijeg, Središće. 
II. izborna jedinica 
Šostaričko Selo, Jerešin, Pednji. 
III. izborna jedinica 
Brezovac, Šćirki, Slukić Selo. 
IV. izborna jedinica 
Jakopovac. 
V. izborna jedinica 
Križ. 
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 23. 
U Primorsko-goranskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Brce, Bregi, Brešca, Brseč, Dobreč, Ičići, Ika, Jurdani, Jučići, Liganj, Lovran, Matulji, Medveja, Mošćenice, Mošćenička Draga, Opatija, Pasjake, Permani, Pobri, Poljane, Rukavac, Šapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Veprinac, Zvoneće, Žejani. 
II. izborna jedinica 
Breza, Brnčići, Čikovići, Kostabella, Kantrida, Kastav, Klana, Lipa, Brce, Bregi, Brešca, Jurdani, Jušići, Matulji, Pasjak, Permani, Rukavac, Šapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Zvoneća i Žejane, Lisac, Marčelji, Rubeši, Rupa, Spinčići, Srdoči, Studena, Škalnica, Trinajstići, Zamet, Zapadni Zamet. 
III. izborna jedinica 
Braščine, Pulac, Drenova, Gornji Zamet, Grbci, Marinići, Pehlin, Podmurvice, Viškovo. 
IV. izborna jedinica 
Banderovo, Belveder, Kozala, Potok, Školjić, Škurinje, Škurinjska Draga. 
V. izborna jedinica 
Brajda, Dolac, Luka, Mlaka, Pećine, Sveti Nikola, Turnić, 
VI. izborna jedinica 
Bulevard, Centar Sušak, Gornja Vežica, Krimeja, Podvežica, Trsat i Vojak. 
VII. izborna jedinica 
Bakar, Bakar Hreljin, Bakar Krasica, Bakar Kukuljanovo, Bakar Praputnjak, Bakar Škrljevo, Bakar Zlobin, Čavle Cernik, Čavle Grobnik, Čavle Podčudnić, Čavle Zastenica, Draga, Dražice, Jelenje, Kostrena, Kraljevica, Kraljevica Bakarac, Kraljevica Križišće, Kraljevica Šmrika, Orehovica, Pašac, Podhum, Potkilavac, Ratulje, Sveti Kuzam, Svilno, Zoretići. 
VIII. izborna jedinica 
Baška, Baška Draga Bašćanska, Baška Juran Dvor, Cres, Cres Beli, Cres Martinšćica, Cres Orlec, Cres Valun, Dobrinj, Dobrinj Gabonjin, Dobrinj Gostinjac, Dobrinj Klimno, Dobrinj Kras, Dobrinj Polje, Dobrinj Rasopasno, Dobrinj Sužanj, Dobrinj Šilo, Krk, Krk Bajčići, Krk Kornić, Krk Milohnići, Krk Skrbčići, Krk Vrh, Mali Lošinj, Mali Lošinj Belaj, Mali Lošinj Šunski, Mali Lošinj Ilovik, Mali Lošinj Nerezine, Mali Lošinj Osor, Mali Lošinj Susak, Mali Lošinj Unije, Mali Lošinj Veli Lošinj, Malinska, Malinska Porat, Malinska Sveti Vid, Omišalj, Omišalj Njivice, Punat, Punat Stara Baška, Vrbnik, Vrbnik Garica, Vrbnik Risika. 
IX. izborna jedinica 
Crikvenica, Crikvenica Dramalj, Crikvenica Jadranovo, Crikvenica Selce, Novi Vinodolski, Novi Vinodolski D. Zagon, Novi Vinodolski Klenovica, Novi Vinodolski Klenovsko Polje, Novi Vinodolski Ledenice, Novi Vinodolski Povile, Rab, Rab Banjol, Rab Barbat, Rab Kampor, Rab Lopar, Rab Mundanije, Rab Palit, Rab Supetarska Draga, Vinodol Bribir, Vinodol Drivenik, Vinodol Grižane, Vinodol Tribalj. 
X. izborna jedinica 
Brod Moravice, Brod Moravice Kocijan, Brod Moravice Male Drage, Čabar, Čabar Gerovo, Čabar Hrib, Čabar Plešće, Čabar Prezid, Čabar Smrečje, Čabar Tršće, Delnice, Delnice Brod na Kupi, Delnice Crni Lug, Delnice Kuželj, Delnice Marija Trošt, Delnice Turki, Delnice Zalesina, Fužine, Fužine Lič, Fužine Vrata, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Ravna Gora Kupjak, Ravna Gora Stara Sušica, Ravna Gora Stari Laz, Skrad, Skrad Čedan, Skrad Divjake, Skrad Gornja Dobra, Skrad Lučice, Skrad Radočaje, Vrbovsko. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 24. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Primorsko-goranske županije su: 
GRAD BAKAR 
I. izborna jedinica 
Naselja: Bakar. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Krasica, Plosna Ponikve. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Škrljevo, Kukuljanovo. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Hreljin, Ružić Selo. 
V. izborna jedinica 
Zlobin, Praputnjak, Meja Gaj. 
GRAD CRES 
I. izborna jedinica 
Ulice: Creskog statuta, Turion, Bejanska, Put Fortače, Drevenik, Lošinjska, Žrtava fašizma, Rialto, Lubenička, Zagrebačka, Palada, Lungo mare Svetog Mikule. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Varožina, Trg Frane Petrića, Riva Creskih kapetana, Cons, Družbe sv. Ćirila i Metoda, Alberta Fortisa, Melin I, Melin II, Melin III, Melin IV. 
III. izborna jedinica 
Ulice: Veli dvor, Ribarska, Šetalište XX. aprila, Kovačine, Zagrad, Klančić rov, Bernardino Rizzi, Kutonina, Ante Tentor, Sv. Sidar, Kapetana Nikole Drea, Kuntrada Creskih kopača, Pod urom. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: Kuntrada pećarica, Osorska, Pjaceta, Giovanni Noise, Zazid, Peškera, Trg sv. Frane, Jadranska obala, Grabar, Loznati, Vodice i mjesta: Beli, Niška, Žanjevići, Dragozetići, Sv. Petra, Ivanje, Predošćica, Filozići (Svjetionik), Porozina, Važminec, Vodice, Loznati, Frantin. 
V. izborna jedinica 
Martinšćica, Stivan, Mihološćica, Vidović, Grmov i mjesta: Orlec, Krčina, Vrana, Stanić, Hrasta, Podol, Pernat, Lubenice, Valun, Zbičina. 
GRAD CRIKVENICA 
I. izborna jedinica 
Crikvenica - ulice: Dr. Ivana Kostrenčića, Br. dr. Sobol, Milovana Muževića, Viktora Finderlea, Miroslava Krleže, Marka Marulića, Tina Ujevića, Marije Styskalove, Vukovarska, Julija Klovića, Gajevo šetalište do kbr. 26, Prolaz br. Urbanetz, Zvonka Cara, Drage Gervaisa, Ulica br. Buchoffer, Trg Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Bana Jelačića, Ključecov prilaz, Ljube Stipanića, Prolaz Danijela Kneza, Stube Mate Dvorničića, Ive Polića i Ede Lovrića, Prolaz Ivana Andresa, Stube Johanessa Frischaufa, Put Dragutina Raljušića, Dramalj-ulice: Gajevo šetalište od kbr. 26 do 78, Braće Car, Milovana Muževića od neparnog broja 11 i od parnog broja 30, Braće Košljandić, Oktobarske revolucije do hotela "Ad Turres", Zagrebačka ulica, Braće Domijan. 
II. izborna jedinica 
Crikvenica - ulice: Pavla Radića, Prćavac, Sad, Sopaljska, Matkovići, Franje Cara, Ante Starčevića, Put Sopaljske, Ivana Pahlića, Gromačine, Kralja Tomislava, Vinodolska, Školska, Jurišićeva, Basaričekova, Žimider, Tončićevo, Tončićev odvojak, Braće Car Uračić, Gorica Braće Cvetić, Ivana Gundulića, Stubište Ivana Paljaga. 
III. izborna jedinica 
Crikvenica - ulice: Kala Sv. Antona, Dvorac, Kala Grgura Ninskog, Vrtna, Kralja Zvonimira, Kala Andrije Kačića, Kotorska, Petak, Petra Preradovića, Ivana Skomerže, Frankopanska, Braće Brozovića, Nike Veljačića, Turistički put, Zagrebačka, Ulica glagoljaša, Nikole Cara-Črnog, Dr. Antuna Barca, Dvorska, Ribarska, Šet. Vladimira Nazora, Čakavska, Vatroslava Lisinskog, Primorska, Goranska, Zidarska. 
IV. izborna jedinica 
Crikvenica - ulice: Hrusta, Ladvić, Kotor, Dolac, Zoričići, Gornja Draga, Šupeka, Podšupera, Židine, Donja Draga, Studenci, Benići. 
V. izborna jedinica 
Dramaljsko Selce, Manestri, Lokvica, Kačjak, Dirakovica, Klanfari, Dramalj, Blažići, Omladinska, J. T. Košuljandića, Cari, Blaža Domijana, Jadranovo, Katun, Smokovo, Kloštar, Šiljevički. 
VI. izborna jedinica 
Emila Antića, Mihovila Jeličića, I. L. Ribara, Prilaz I. L. Ribara, Knežina, Španskih boraca, Partizanska, Prilaz Partizanskoj, Trg palih boraca, I. prilaz Trgu palih boraca, II. prilaz Trgu palih boraca, Dvorac, Omladinska, XIII divizije, Maršala Tita, R. Končara, Stjepana Brozovića, Prilaz španskih boraca, Dranče, Slavka Jeličića, Prilaz Slavka Jeličića, Andrije Kršula, Brdo, Matkino i Jasenovo. 
GRAD ČABAR 
I. izborna jedinica 
Čabar - ulice: Narodnog oslobođenja, Petra Zrinskog, Trg kralja Tomislava, Žrtava fašizma, I. G. Kovačića, Zaobilaznica, F. O. Velikog, Vatrogasna, Tropeti, Gornji Žagari, Donji Žagari, Mandli. 
II. izborna jedinica 
Prezid. 
III. izborna jedinica 
Bazli, Kozji vrh, Lautari, Kranjci, Parg, Gorači, Brinjeva draga, Prhutova draga, Makov hrib, Ravnice, Srednja draga, Crni lazi, Frbežari. 
IV. izborna jedinica 
Tršće, Kraljev vrh, Lazi, Prhci, Pršleti, Selo, Sokoli, Vrhovci. 
V. izborna jedinica 
Smrečje, Mali lug, Vode, Plešce, Kamenski hrib, Okrivje, Fažonci, Podstene, Požarnica, Smrekari, Zamost, Hrib. 
VI. izborna jedinica 
Gerovo, Gerovski kraj. 
GRAD DELNICE 
I. izborna jedinica 
Bijela vodica, Bijevina, Crni Lug, Delnice ulice: Ploškovo, Javornik, Vučnik, Željeznička, Japlenški vrh, Pod lučićki vrh, Donja Krašićevica, Donji okrug, Gornji okrug, Gornja Krašićevica, Lučice, Malo selo, Razloge, Razloški okrug, Srednja Krašićevica, Velika Voda, Zelin crnoluški. 
II. izborna jedinica 
Dedin, Delnice - ulice: Supilova od kbr. 2-22 i 1-37, Lujzinska cesta, Grabanj, Viktora Bubnja, Stražara, S. S. Kranjčevića, A. Šenoe, A. G. Matoša, Tina Ujevića, Zalesina Zalesina želj. stanica. 
III. izborna jedinica 
Delnice - ulice: Supilova od kbr. 24 do 180 i 39-197, Bolfova, Mesnička, Matice Hrvatske, Radičeva, Amerikanska, Školska, Mirka Drenovačka, A. Starčevića, Dr. Josipa Kajfeša, Sajmišna. 
IV. izborna jedinica 
Delnice ulice: Kamenita, Frankopanska, Doli, Doli I, Doli II, Doli III, Doli IV, Delnička, Goranska, Vidikovac, Lovačka, Kralja Petra Krešimira IV, Kuti, Zrinska, Kralja Zvonimira, Kneza Domagoja, Ograja, Bana Josipa Jelačića, Prilaz Doli I, Prilaz Doli II. 
V. izborna jedinica 
Delnice - ulice: Supilova od kbr. 182 do 332 i 199 do 349, Marija Trošt, Gornji Turni, Raskrižje Tihovo, Iševnica, Donji Ložac, Radočaj, Gornje Tihovo, Donje Tihovo, Mala Lešnica, Belo, Brod na Kupi, Čedanj, Donji Turni, Gašparci, Golik, Gornji Ložac, Grbajel, Guće selo, Gusti laz, Hrvatsko, Kalić, Kočićin, Krivac, Kupa, Kuželj, Zamost Brodski, Zapolje Brodsko, Zakrajc Turkovski, Zagolik, Vrh Brodski, Podgora Turkovska, Požar, Sedalci, Ševalj, Turke, Velika Lešnica. 
GRAD KASTAV 
I. izborna jedinica 
Kastav, Jurčići, Škrlji, Bani, Žegoti, Pavletići, Brnčići, Jardasi, Kudelji, Jelušići, Turki, Jelovičani, Rudno. 
II. izborna jedinica 
Rešetari, Tuhtani, Frlani, Kurirski put. 
III. izborna jedinica 
Spinčići, Trinajstići, Tometići, Belići. 
IV. izborna jedinica 
Rubeši, Ćikovići, Brestovice. 
V. izborna jedinica 
Jurjenići, Novo naselje Ćikovići. 
GRAD KRALJEVICA 
I. izborna jedinica 
Bakarac, Kraljevica - ulice: Vršina, Bakarački put, Fara, Kavranić, Kumrovečka, Sisačka, Preradovićeva, Filipa Pavešića, Podfara, Obala m.Tita, Zrinjski trg. 
II. izborna jedinica 
Kraljevica - ulice: Braće Radić, Mate Valjata, Vrtić, Palih boraca, Frankopanska, Rovinu Kalinin, Sušilo, Prodarsku, Faranski progon. 
III. izborna jedinica 
Kraljevica - ulice: Strossmayerova, Dražina, Kovačnica, Ivana Jakovčića, Banj, Podbanj, Zahrustica, Ugljica, Milana Šenoe, Marijana Jurkovića, Oštro, Milutina Cihlara, Javorišće, Šetalište Vladimira Nazora. 
IV. izborna jedinica 
Kraljevica - naselje: Ivana Pavice Tominog, Carovo, Veli Dol, Mali Dol. 
V. izborna jedinica 
Šmrika, Križišće, Uvala Scott. 
GRAD KRK 
I. izborna jedinica 
Krk - ulice: Obala hrvatske mornarice, Ribarska, Vela Placa, Jurja Križanića, Trg krčkih glagoljaša, Petra Žgaljića, Veli dvor, Dr. Dinka Vitezića, Get, Matije Gupca, Čede Žica, Trg Sv. Kvirina, Antuna Mahnića, Josipa Juraja Strossmayera, Nikole Udine Algarottia, Trg Kamplin, Alojzija Stepinca, Istarski Prolaz, Zrinjska, Frankopanska, Galija, Krčkih iseljenika, Puntarska, Šetalište Dražica, Ružmarinska, Vlade Tomašića, Lovorik, Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, Dubašljanska, Vrbnička, Bašćanska, Dobrinjska, Omišaljska, Miroslava Krleže, Otočić Košljun. 
II. izborna jedinica 
Krk - ulice: Narodnog preporoda, A. G. Matoša, I. G. Kovačića, Antuna B. Šimića, Vladimira Nazora, Lakmartinska, Put mora, Riječka, Vidikovac, Mate Balote, Stjepana Radića, Vršanska, Maslinik, Borik, Vinogradska, Naselja: Kornić, Lakmartin, Muraj. 
III. izborna jedinica 
Krk - ulice: Slavka Nikolića od 37 do kraja i od 32 do kraja, Zagrebačka, Ivana Meštrovića, Ivana Gundulića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Ivana Mažuranića, Šetalište Sv. Bernardina, Trg bana Jelačića, Bodulska, Drage Gervaisa, Otokara Keršovanija, Augusta Cesarca, Zadarska, Splitska, Kralja Tomislava, Braće Juras. 
IV. izborna jedinica 
Krk - ulice: Slavka Nikolića od 1 do 27 i od 2 do 32, Josipa Pupačića, Dubrovačka, Ruđera Boškovića, Crikvenička, Tina Ujevića, Kvarnerska, Senjska, Košljunska, Creska, Lošinjska, Paška, Lina Bolmarčića, Vjenceslava Novaka, Bartula Kašića, Plavnička, Rapska, Matka Laginje, Braće Linardić, Felixa Zazinovića Ježevac, Vukovarska, Lukobran. 
V. izborna jedinica 
Vrh, Kosići, Salatići, Skrpčići, Pinezići. 
VI. izborna jedinica 
Žgaljići, Milohnići, Brzac, Linardić, Glavotok, Nenadići, Poljica, Bajčići, Brusići. 
GRAD MALI LOŠINJ 
I. izborna jedinica 
Belej, Ustrine, Osor, Punta Križa, Nerezine, Sv. Jakov, Čunski, Unije, Vele Srakane, Male Srakane, Susak, Ilovik. 
II. izborna jedinica 
Veli Lošinj, Mali Lošinj: Bukovica, Dubovica, Gravot, Stjepana Radića, Valdarke, Braće I. i S. Vidulića, Vršak, Sv. Martin, M. Gupca, V. Craglieto, Sv. Marije, Kaštel. 
III. izborna jedinica 
Zagrebačka, Kalvarija, Mate Vidulića, Omladinska, Bočac, Dražica, Čikat, Dell Conte Giovanni, Garibaldi, A. Haračića, Istarska, Jamina, Dr. D. Kozulića, Priko, Dominik Skopinić, Sunčana uvala, Velopin, Vresikovo, Trg Žrtava fašizma, Trg Republike Hrvatske. 
IV. izborna jedinica 
B. Capponi, Creska, J. A. Kraljića, Lošinjskih pomoraca, Milanovića, M. Mirkovića, Osorska, N. Tesle, S. Tommasini, Veloselska cesta, Trg Zagazinijine, Š. K. Kozulić, Matica Hrvatska, Gornja Bričina, J. Kašmana. 
V. izborna jedinica 
Artatore, Gopčevića, M. Martinolića, Lošinjskih brodograditelja, Malin, Privlaka, Ostroman, Poljana I., Poljana II., Rujnica, Sv. Nikole, Donja Bričina, V. Gortana, Studenac, Riva Lošinjskih kapetana, Brdina. 
GRAD NOVI VINODOLSKI 
I. izborna jedinica 
Naselja: Bile, Drinak, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska sa Podmelnikom i Zabukovcem, Povile, Ruševo, Krmpotsko, Smokvica Krmpotska, Sibinj Krmpotski. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Bater, Breze, Crno, Donji Zagon, Gornji Zagon, Ledenice, Novi Vinodolski - ulice: Grabrova, Sopot, Povilska, Senjska, Ogulinska, Šetalište kneza Domagoja od zgrade crvenog križa do kraja. 
III. izborna jedinica 
Novi Vinodolski - ulice: Obala Petra Krešimira IV, Pod sveti Mikulj, Taklo, Istarska, Riječka, Frana Mažuranića, Primorska, Solačka, Zatreb, Goranska, Panos, Kalvarija, Mikulja, Šija, Ivanjske, Pavlomir, Krasa, Nova Krasa, Vatrogasna, Bočak. 
IV. izborna jedinica 
Novi Vinodolski - ulice: Antona Mažuranića, Posteni, Prilaz, Zagonjska, Pridolska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Palih boraca, Jamice, Prilaz Jamice, Podosam, Ledenička, Osap, Krmpotska, dio Kralja Zvonimira, dio Šenoine, dio Korza Vinodolskog zakonika, Stjepana Mažuranića, Vladislava Maričića, Nova ulica, Lokvica, Rasadnik. 
V. izborna jedinica 
Novi Vinodolski - Ulice: dio ulice Tomislavove do križanja sa Zagrebačkom. Korzo Vinodolskog zakonika, Trg Ivana Mažuranića, Frankopanski trg, Doktora Andrije Šermana, Vinodolska, Stari grad, Stube 1 i 2, Matije Mažuranića, Klančić, Abranska, Dr. Bogoslava Mažuranića, Sv. Trojice, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, Jurkovo. 
VI. izborna jedinica 
Sa sjeverne strane Ulicom Prisika do križanja sa Ulicom 22. lipnja i čini sjevernoistočni dio naselja Novi, a sa istoka završecima Ulice 22. lipanj, Kralja Zvonimira i Zagrebačka, sa zapada do križanja Šenoine i Kralja Zvonimira, te Zagrebačke sa Tomislavovom i ide dalje Tomislavovom do autobusnog kolodvora i obuhvaća Glavicu, Lišanjsku i dio šetališta Kneza Domagoja granično sa parkom. 
GRAD OPATIJA 
I. izborna jedinica 
Opatija - dio (ulica: Andrije Štangera, Riječka cesta, Matuljska cesta, Pavlovac, Preluka, Ulica R. K. Jeretova, Tošina, Ulica 25. maja, Andrije Mohorovičića, A. Mandića, Put uz Dola, Stube Beredine, Nova cesta kbr. 6, 9, 20, 21, 22m, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 44, 46, 48, 48a, 48b, 48c, 50, 52, 54, 5,59, 61, 71, 81, 85, 87, Brajdica, M.Tita od kbr. 1 do 31, 33 do 62, 63, 65, 67, Obala Frana Supila, Skradin, Vinka Pajalića, Črnikovica. 
II. izborna jedinica 
Pobri, Opatija - dio (ulice: Izaka Poščića, Davorina Trinajstića, Kosovska ulica, Nova cesta od kbr. 58 do 80 (parni), Dušana Mavra, I. istarske čete). 
III. izborna jedinica 
Dobreć, Ika, Oprić, Mala Učka, Vela Učka. 
IV. izborna jedinica 
Ičići i Opatija - dio (ulice: M. Tita od kbr. 197 do 253 (neparni), 198 do 294 (parni), Nova cesta od kbr. 150 do 196 (parni) i 157 do 171 (neparni), Baredi, Antona Raspora, A. Mikića, S. Jurdane, Vrutki 33 do 69 (neparni) i 22 do 30 (parni). 
V. izborna jedinica 
Opatija - dio (ulice: M.Tita od kbr. 141 do 193 i 138 do 196, Dražica, V. C. Emina, Zert, A. Šenoe, Kumičićeva, Spinčićeva, 9. rujna, Radnička, Križišće, M. Gorkog, Nova cesta 129 do 155, Park 1. maja, Omladinska, Dobrilina, Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Stubište 9. rujna, Stubište Rupa, Pionirski prolaz, Put Vrutki, Rakovčeva, Veprinački put, Stube Barede, Put Slavići, Trg V. Gortana. 
VI. izborna jedinica 
Opatija - dio (ulice: Nova cesta od kbr. 82 do 147 (neparni) i 87 do 127 (parni), Ulica Vrutki od kbr. 1 do 31 i 2 do 20, Partizanske stube, Put za Trbuhovac, Stube Marušinac, Borisa Želea, Šetalište Zora, Jelenkin put, Put u Bregi, Emila Bošnjaka, Stube E. Bošnjaka, Mušićevac, Stubište Lipovica, Šetalište Lipovica, I. B. Slovana, Prolaz M. Brajše, M. Sušanj, Stubište Tomaševac, F. Perišića, M. Tita od kbr. 64 do 136 i 69 do 135. 
GRAD RAB 
I. izborna jedinica 
Lopar, Gornja Supetarska draga. 
II. izborna jedinica 
Donja Supetarska draga, Mundanije. 
III. izborna jedinica 
Kampor, sjeverni dio sela Palit - sjeverno od crte ceste škver do glavne ceste Rab-Kampor u točki raskršća kod restauranta Hacijenda te dalje glavnom cestom do policijske postaje Rab i nadalje sporednom cestom do crkve svetog Ilije u Mundanijama. 
IV. izborna jedinica 
Stara jezgra grada Raba i južni dio naselja Palit i to sve što je južnije od ceste škver-Hacijenda-policijska stanica-crkva svetog Ilije. 
V. izborna jedinica 
Banjol - sjever, sve što je sjevernije od ceste biološka stanica - crkva sveta Lucija - Markova draga. 
VI. izborna jedinica 
Barbat, Banjol-jug, sve što je južnije od biološke stanice - crkva sveta Lucija - Markova draga. 
GRAD RIJEKA 
I. izborna jedinica 
Costabella, Kantrida, Srdoči, Zapadni Zamet, Sveti Nikola - dio (ulice: Giuseppe Smolikara, Ivana Lupisa, Jože Vlahovića, Mirka Čurbega). 
II. izborna jedinica 
Gornji Zamet, Grbci, Pehlin, Zamet, Podmurvice - dio (ulice: Andrea Benussia, Emilija Randića od kbr. 1 do 9 i od 10 do 22 (parni), Marija Špiler, Hahlić, Lužine, Vukovarska 99 i od kbr. 120 do 132 (parni), Plase 1, 3, 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 16, 17, od 17-1 do 17-18, od 17a, do 17d, 18, 19, 20, 20-1, 21, 22, 22-1, 22b, 22c, 22d, 26, 26a, 27, 28, 29, 29a, 29b, 34, 34a, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 55a, 55b, 56, 56a, 60, 62, 79, 83a, Vlatke Babić, Vrh Seline 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12, Rujevica 1, 1-3, 2, 3, 4 i 5). 
III. izborna jedinica 
Brašćine Pulac, Drenova, Škurinje, Kozala - dio (ulice: Baštijanova, Mirka Frenelića, Uspon Vlade Bukovca, Volčićev trg 2, Brajšina, Ante Kovačića). 
IV. izborna jedinica 
Turnić, Podmurvice - dio (ulice: Dubrovačka, Franje Čandeka 8, 8a i 10, Cavtatska), Sveti Nikola - dio (sve osim ulica: Giuseppe Smolikara, Ivana Lupisa, Jože Vlahovića, Mirka Čurbega). 
V. izborna jedinica 
Draga, Gornja Vežica, Orehovica, Pašac, Sveti Kuzam, Svilno, Trsat, Vojak, Bulevard - dio (ulice: Bosiljke Rakić, Bulevar oslobođenja od 8 do 33 (osim broja 9), Derenčinova, Gajeva, Gundulićeva, Kranjčevićev klanac, Morettiev prolaz, Trg braće Mažuranić, Vitezićeva, Vrazov prijelaz, gimnazijske stube, Švalbina). 
VI. izborna jedinica 
Brajda, Dolac, Luka, Mlaka, Školjić, Kolaza - dio (ulice: Ivana Rendića 8, 8a, 8b i 10, Josipa Račića 1a, 1b, 1c, 2, Omladinska 1, 2, 3, 4, 6, Trinajstićeva, Stube Alberta Anđelovića, Stube Vlade Četkovića 1, Laginjina 1 do 23 i 28 do 38/1 (parni)). 
VII. izborna jedinica 
Centar Sušak, Krimeja, Pećine, Podvežica, Bulevard - dio (ulice: Prijelaz Franje Paravića, Šetalište I.G. Kovačića, Šetalište J.Rakovca 1 do 60 (osim broja 33), Trsatske stube Petra Kružića od 6 do 30a i Vidikovac). 
VIII. izborna jedinica 
Banderovo, Belvedere, Nikola Tesla, Škurinjska Draga, Kozala - dio (ulice: Aleksandra Mamića, Franca Prešerna 4, 6, 8, 10, Mići Voljak, Petra Kobeka, Volčićev trg 1, Kozala 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 21-1, 22, 22a, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Park Vladimira Nazora, Stari Vojak, Šetalište Vladimira Nazora, Kalvarija, Vjenceslava Novaka, Žrtava fašizma 16, 16a, Muzejski trg 1, 1/1), Podmurvice - dio (ulice: Antona Marčelje Viškovića, Bakarska, Bihaćka, Branka Blečića 3, 4, 5, Bribirska, Delnička, Franje Mladenića, Franje Čandeka 2, 2/1, 4, 6, 6a, 6b, Karlovačka, Lička, Vukovarska od 45 do 59 (neparni) od 62 do 97 i od 106 do 116 (parni)). 
GRAD VRBOVSKO 
I. izborna jedinica 
Vrbovko - ulice: Tvornička, Dobra, Željeznička, Grozdane, 43. istarske divizije, Zagrebačka, Slovenskih brigada, Prvog maja, Skakavac, Blažev brijeg, 9. rujna, Ivana Gorana Kovačića od kbr. 1 do 80 s desne strane i broja 95 s lijeve strane ulice; naselja: Jablan, Senjsko, Jelovac, Gladi, Poljana, Klajner brdo, Senj - ulice: Viktora Bubnja, Pilanska, Jarak. 
II. izborna jedinica 
Vrbovsko ulice: I. G. Kovačića od kbr. 82 s desne strane i 97 s lijeve strane ulice, Bakarska draga, Školska, XIII. divizije, Tomislavova, Radnička, Mrzle drage, Rožman brdo, Presika, Hajdine, Donje Hajdine, Gornje Hajdine, Vukmani, Stubica. 
III. izborna jedinica 
Severin na Kupi, Liplje, Zdihovo, Rim, Klanac, Plešivica, Damalj, Močila, Smišljak, Osojnik, Veliki Jadrić, Mali Jadrić, Lukovdol, Ertić, Lukovdolska Draga, Dolenci, Gorenci, Nadvučnik, Podvučnik, Vučnik, Štefanci, Blaževci, Zapeć, Plemenitaš, Zaumol. 
IV. izborna jedinica 
Gomirje, Kosanovići, Musulini, Ribnjak, Polovine, Brezova Poljana, Luke, Kovačević, Zelići, Kamensko, Majer, Ljubošina, Trnova Poljana, Carevo Brdo, Polajse, Ključ, Ribatić Poljana, Hambarište, Tuk, Vujnovići. 
V. izborna jedinica 
Moravice, Carevići, Donji Vučkovići, Gornji Vučkovići, Donji Vukšići, Gornji Vukšići, Komlenići, Radoševići, Matići, Petrovići, Tići, Mlinari, Žakule, Bunjevci, Dokmanovići, Dragovići, Jakšići, Nikšići, Radigojna, Tomići, Topolovica, Vučinići. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 25. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Primorsko-goranske županije su: 
OPĆINA BAŠKA 
I. izborna jedinica 
Baška, ulice: Zvonimirova od kbr. 100 do kraja, Čermakove, E. Gajstcliha, Gorica, Gruh, Frankopanska, Skopalj, Zagrebačka, Zarok, Prilaz kupalištu, Zaobilaznica, Pešćinica, Rabska, Lošinjska, Creska, Velebitska, Paška, Santiš, Primorska, Bodulska, Zarok - odvojak, Ditris, Vinogradska, Kralja Tomislava, Stjepana Radića. 
II. izborna jedinica 
Baška, ulice: Zvonimirova od kbr. 1 do 100, Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Kuncičevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Kricin, Stari Dvori, Dvori Narca, Potok, Dol. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Jurandvor, Batomalj. 
IV. izborna jedinica 
Naselje: Draga Bašćanska. 
OPĆINA BROD MORAVICE 
I. izborna jedinica 
Naselje Brod Moravice I - ulice: Donji Konc, Ključ, Matika, Stjepana Radića, Školska. 
II. izborna jedinica 
Naselje Brod Moravice I - ulice: Draški put, I.G. Kovačića, Kolodvorska, Suger, Naselje Gornji kuti. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Donja Dobra, Male Drage, Novi Lazi, Razdrto, Stari Lazi, Vele Drage. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Čučak, Delači, Doluši, Donja Lamana Draga, Donji Šajn, Gornji Šajn, Gornji Šehovac, Goršeti, Klepeće Selo, Kocijani, Lokvica, Maklen, Moravička Sela, Naglići, Nove Hiže, Pauci, Planica, Podgorani, Podstene, Šepci Podstenski, Šimatovo, Zahrt, Zavrh, Završje, Gornja Lama Draga, Colnari, Šehovac, Goliki, Smišljak, Kavrani. 
OPĆINA ČAVLE 
I. izborna jedinica 
Grad Grobnik, Podčunić, Zastenice, Klenovac. 
II. izborna jedinica 
Mavrinci, Mavrinci novo naselje, Cernik od kbr. 120 do kraja. 
III. izborna jedinica 
Buzdohan, Kosorci, Hrastenica, Halovac, Bajci, Čavle od kbr. 1 do 100. 
IV. izborna jedinica 
Soboli, Čavli od kbr. 100 do kraja, Cernik od kbr. 1 do 100. 
OPĆINA DOBRINJ 
I. izborna jedinica 
Naselja: Dobrinj, Rudine, Čižići, Soline, Klimno, Sužan, Tribulje, Klanice. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Šilo, Županje i Hlapa. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Polje, Žestilac, Gostinjac, Sveti Vid Dobrinjski. 
IV. izborna jedinica 
Kras, Sveti Ivan Dobrinjski, Rasopasno, Gabonjin. 
OPĆINA FUŽINE 
I. izborna jedinica 
Vrata, Belo Selo, Slavica. 
II. izborna jedinica 
Lič, Podkobiljak, Primorska, Pirovište. 
III. izborna jedinica 
Banovina, Novo naselje, XIII. divizije, Kolibice, Skojevska, Zagoricom, Viktora Bubnja, Benkovac Fužinski, Breg, Vrelo. 
IV. izborna jedinica 
Franje Račkog, Fužine, Grbajel, Ivanka Troha, Mostići, Purga, Sednjak. 
OPĆINA JELENJE 
I. izborna jedinica 
Kukuljani, Zoretići, Trnovica, Milaši, Brnelići, Baštijani, Lubarska, Martinovo Selo, Lopača, Ratulje, Jelenje. 
II. izborna jedinica 
Lukeži, Drastin, južni dio Dražica - Ulice: Vele Dražice, Planinska, Umole, Male Dražice, Stolac, Okršaj, Dražičkih boraca, Molnari, Podrti. 
III. izborna jedinica 
Potkilavac, sjeverni dio Dražica - Ulice: Školska, Pulipoje, Obrovac, Sušička, Ričinska, Borovička, Buna, Ogradica, Podkilavačka, Težačka. 
IV. izborna jedinica 
Podhum. 
OPĆINA KLANA 
I. izborna jedinica 
Klana - Sv. Rok i Dolinji Kraj. 
II. izborna jedinica 
Klana - Središte, Dražica, Gorinji kraj, Vinodolac, Laze. 
III. izborna jedinica 
Studena od kbr. 1 do 52. 
IV. izborna jedinica 
Studena od kbr. 53 do kraja, Škalnica, Breza, Lisac. 
OPĆINA KOSTRENA 
I. izborna jedinica 
Martinšćica, Vrh Martinšćice, Glavani, Mažeri. 
II. izborna jedinica 
Sv. Lucija, Ulica Ive Šodića, Plešići, Rožmanići. 
III. izborna jedinica 
Šodići, Stari Šodići, Ulica Kostrenskih boraca, Ulica Elvira Vrha, Put kapetana Suzanića, Obala Žurkovo, Žuknica, Rožići, Doričići, Ulica Josipa Šarinića, Ulica Šojska (od kbr. 1-9, te 11, 13,15,17,19,21,23 i 25 A-G). 
IV. izborna jedinica 
Paveki, Perovići, Ulica Šojska (kbr. svi parni, te 27, 29 i 31), Ulica Žarka Pezelja, Ulica Željka Ćepulića, Ulica Darka Medanića, Dujmići, Maračići, Randići, Šoići, Urinj. 
OPĆINA LOKVE 
I. izborna jedinica 
Naselje Lokve 1 - Ulice: Njivice, Rudolfa Strohala od kbr. 1 do 102. 
II. izborna jedinica 
Naselje Lokve 2 - Ulice: Rudolfa Strohala od kbr. 103-184, Naselje Homer od kbr. 1 do 12 i od kbr. 101-113. 
III. izborna jedinica 
Naselje Lokve 3 - Ulice: Topolovac, Šetalište Golubinjak, Školska. 
Naselja: Sleme, Sopač. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Gorski raj, Homer od kbr. 13 do 100, Lazac loparski, Mrzle vodice, Zelin mrzlovodički. 
OPĆINA LOVRAN 
I. izborna jedinica 
Lovran-ulice: Stari grad od kbr. 1 do 10, 11 do 81, 82, 83 do 107, Šetalište M. Tita od 61 do 83, 87 do 99 i 103 do 105 (neparni), 62 do 128 (parni) 109. 
II. izborna jedinica 
Lovran-ulice: 26. divizije od 1 do 16, 18 do 20 (parni), Žrtava fašizma od 1 do 25 (neparni), 2 do 4 (parni), 8, 14, Trg slobode od 1 do 9, 10 do 15, Šetalište M. Tita 13 do 47 (neparni), 42 do 52 (parni), 49 do 59 (neparni), 54 do 60 (parni), Brajdice od 1 do 7 (neparni), 2 do 60 (parni), 9 do 61 (neparni), Rezine od 1 do 31, Ulice 9. rujna od 1 do 6, 8 do 12 (parni). 
III. izborna jedinica 
Lovran-ulice: Cvjetni put od 2 do 30 (parni), 3 do 11 (neparni), 36, 43. istarske divizije 21, 24 do 32 (parni), 29 do 43 (neparni), 46 do 48, Put Oprić 1, Put Vojina od 1 do 19 (neparni), 2 do 18 (parni), Put Školarevo od 1 do 32, 33 do 45 (neparni), Ulica Jakova Jurčića od 1 do 12, Ulica Lokva od do 11 (neparni), od 2 do 10 (parni), 15, 16, 17, 21, 23, 24 do 36 (parni), 25 do 45 (neparni), 38 do 46 (parni), 47, 54 do 56 (parni), Ulica Viktora cara Emina 1, 2, 3, 5 do 11 (neparni), 6, Vatrogasni prolaz od 1 do 6, Šetalište M. Tita 1 do 11 (neparni), 2 do 28 (parni), 30 do 40 (parni), Omladinska ulica od 1 do 17 (neparni), 2 do 4 (parni), 10 do 12 (parni), 16, 22, Ulica dr. Nilo Cara od 1 do 3 (neparni), 2 do 4 (parni), 5 do 7 (neparni), 8 do 14, 15 do 21 (neparni). 
IV. izborna jedinica 
Lovran-ulice: Bahova ulica od 1 do 15, 23, cesta 43. istarske divizije od 1 do 5 (neparni), od 2 do 18 (parni), Zaheji od 1 do 7, 8 do 58 (parni), 9, od 11 do 57 (neparni). 
V. izborna jedinica 
Naselja: Liganj, Lovranska Draga, Medveja Tuliševica, Cesta Lovranska Draga. 
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA 
I. izborna jedinica 
Barušići, Kremenići, Ljutići, Maršići, Milovčići, Oštrobradići, Sv. Vid Miholjice, Žgombići, Malinska ulice: M. Krleže, Samoborska, Primorska, Dubašljanska 136-140. 
II. izborna jedinica 
Milčetići, Porat, Sabljići, Strilčići, Sv. Anton, Sv. Ivan, Turčići, Vantačići, Zidarići. 
III. izborna jedinica 
BOGOVIĆI - ulice: Dubašljanska 1-78, Istarska, Jesenska, Lokvica, M.Radića, Mužini, Novo Naselje, Stipkino, Odvojak 17. travnja, Petrlini, Podlokvić, Poljina, 17. travnja, Radići; MALINSKA - ulice: Bodulska, Braće Turčić, Cuklićevo, Dobrinjska, Draga, Dražine, F. Supila, Ivana Milčetića-Matine, I. Zajca, Jadransa, Jamina, Kralja Tomislava, Karinovo, Klarina, Krčkih iseljenika, Kvarnerska, Lanišće, Levanda, M. Balote, M. Ostrogovića, Odvojak kralja Tomislava, Obala palih boraca, Pavus, Pionirska, Poljička, Priko Poja, Riječka, Sl. Pančića, Svetog Apolinara, V. Bagata, Zagrebačka. 
IV. izborna jedinica 
Malinska (sve osim ulica navedenih u izbornim jedinicama I. i III.). 
OPĆINA MATULJI 
I. izborna jedinica 
Matulji - ulice: Nazorova, Stubište Mate Balote, Trg M. Tita, Ivana Matetića Ronjgova, M. Frlana, Viktora Cara Emina, Šetalište Drage Gervaisa, Jankovićeva cesta, Partizanski put, Pionirska ulica, Put Mileve Sušnja, Put Puhari, Branka Laginje, Vlatka Sušanj, Cesta 43. istarske divizije 1-45 te naselje Mihotići: cesta 43. istarske divizije 46-117, Cesta Dušana Mavra, Cesta Šime Juričića, Jugova Rebar, Mihotićev prolaz, Put Brdo, Put Luskino, Put Matka Mandića, Put Perinovo, Put Stanka Luksetića, Put Uroša Radeta, Ruhčev put, Slavići, Ulica Kučići, naselje Bregi. 
II. izborna jedinica 
Matulji - ulice: Cesta Osojnaki, Kastavska cesta, Kvarnerska cesta, Ivana i Matka Boštijana, Mavričićev put, Osojanski, Trtni, Eugen Kumičića, Stari grad, Vladimira Gortana, Cesta dalmatinskih brigada, Gaj, ulice: Antončićeva, Frianska cesta, Kružni put, Marinčićeva ulica, Perasov put, Popovićev put, Put živica, Put za Buč, Put za Trinajstići, Žrtava fašizma, Antona Dubrovića, Bermač, Braće Milih, Frana Supila, Matka Laginje, Mirka Dukića, Radetići, Stanka Milih, Tunić, Šmogorska cesta. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Jušići, Rukavac, Jurdani. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Permani, Brešca, Veli Brgud, Zvoneća, Vele i Male Mune, Rupa, Pasjak, Šapjane, Brdce i Lipa. 
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA 
I. izborna jedinica 
Naselja: Sv. Petar, Obrš, Kraj, Sv. Anton i Sučići. 
II. izborna jedinica 
Naselje Mošćenička Draga. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Mošćenice, Jelena, Kalac, Grabrova. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Brseć, Zagorje, Martina, Golovik. 
OPĆINA MRKOPALJ 
I. izborna jedinica 
Mrkopalj - ulice: Jakino, Muževski kraj, Stari kraj. 
II. izborna jedinica 
Mrkopalj - ulice: Novi varoš, Jezero, Pilanska, Školska, Tuk mrkopaljski, Tuk vojni. 
III. izborna jedinica 
Mrkopalj - ulice: Poljice, Poljička, Poljska, Razdoljska, Begovo Razdolje. 
IV. izborna jedinica 
Brestova, Draga, Sunger. 
OPĆINA OMIŠALJ 
I. izborna jedinica 
Ulice: Bjanižov, Dunaj, Dubec, Dvor, Klančina, Gornja vraca, Njivičina, Poklončić, Put dupca, Put Stogati, Pod volta, Pod murve, Pod koprivicu, Put steni, Papica, Veli dvor, Zakuće, Šoići, Maršia, Meltina, Na rivi, Omišalj bb. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Brgučena, Pušća, Homotno, Lokvica, Medrmunići, Kaćini, Kančinar, Put mora, Prikešte, Pod kaćini, Kovačnica, Male Vraca, Male steni, Vele steni, Mestačini, Panćirov, Pod placu. 
III. izborna jedinica 
Ulice: Jadranska, Večja, Veli Kijec, Mali Kijec, Stran, Baječ, Nikole Lončarića, Krčine, Drage, Ribarska obala, Kala, Placa, Primorska, Lolite, Put Postane, Peharček, Beli Kamik, Hotel Jadran, Jezero, Zvonimirova, Jadranska, Omladinska, Gundulićeva, Dr. Zdravka Kučića, Mate Balote. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: Ante Starčevića, Trg ružmarina, Gromačine, Kralja Tomislava, Krste Frankopana, Cvjetni trg, Japlenički put, Stube Putkica, Starča, Stražbica, Luke Turata, Ivana Zajca, Bodulska, 30. svibnja, Nikole Jurjevića, Njivice bb. 
OPĆINA PUNAT 
I. izborna jedinica 
Stara Baška, naselje Buka u Puntu te ulice: Vinogradska, Starobašćanska i Frankopanska od ulice Vinogradske južno, Istarska, Primorska, Jadranska, Krčka, Buka, Rapska, Batovo Košljunska, Plavnička, Paška, Lošinjska, Creska. 
II. izborna jedinica 
Punat-ulice: Puntarskih mornara, Stare Brajde, Kralja Zvonimira od ulice Puntarskih mornara do Starobašćanske, Žardin, I.G. Kovačića od ulice Žardin, Pod topol, Ulica obala od ulice Pod topol dalje, Ruđera Boškovića od ulice Stare Brajde pa dalje, Vladimira Nazora, Augusta Cesarca, Pešćinica, Ljudevita Gaja, Kvarnerska, Ulica Frankopanska do ulice Vinogradske. 
III. izborna jedinica 
Punat-ulice: 17. travnja, Placa, Kralja Zvonimira do ulice Puntarskih mornara, Ruđera Boškovića do ulice Stare Brajde, Matije Gupca do početka zaobilaznice i od ulice 17. travnja, Pasjak, Drena, Prgon, Jagorika, Puntarskih težaka, Galija, Guvnić, Stara placa, Put svete trojice, Donja Kala, Gornja Kala, Vela draga od Ulice kralja Zvonimira, Kolušin. 
IV. izborna jedinica 
Punat - ulice: Kanast, Puntica, Obala do ulice Pod topol, Put V. vode, Matije Gupca do Ulice 17. travnja, Stari Klanac, Krušija, Veli dvor, Klančić, Redi, Kljepina, Novi put, I.G. Kovačića do ulice Žardin. 
OPĆINA RAVNA GORA 
I. izborna jedinica 
Buzak, Kupjak, Željeznička stanica, Leskova draga, Rogi, Šije, Riječka ulica, Stari laz. 
II. izborna jedinica 
Ravna gora-ulice: Ivana Gorana Kovačića 16, 190, 161, 191, Ivana Gorana Kovačića 70, 71, 158, 159, Požganine, Školska, Josipa Puža, 22. marta, Matanovci, Omladinska, Vatrogasna, Radničko naselje, Kralja Tomislava, Saborska, Radičeva, Novo naselje. 
III. izborna jedinica 
Ravna gora-ulice: Ivana Gorana Kovačića 192, 198, 193, 199, Branimira Marinkovića, Antuna Likera, Mažuranićeva, Kosa, Viktora Svetickog, Brojska. 
IV. izborna jedinica 
Ravna gora-ulice: Ivana Gorana Kovačića 2, 68, 69, Stara Sušica, Bajt, Pod rub, Pod javorovom kosom, Vrh. 
OPĆINA SKRAD 
I. izborna jedinica 
Skrad-ulice: Goranska, Školska, V. Nazora, I.G. Kovačića, Tusti vrh, Planina skradska, Pucak, Gorica skradska. 
II. izborna jedinica 
Belski ravanj, Bukovac Podvrški, Raskrižje, Rasohe, Trški lazi, Vrh broski, Zakrajc brodski. 
III. izborna jedinica 
Skrad-ulice: I. Ribara, Cvijetna, Vatrogasna, Selska, Grič, Šiljar, Podstena, Veliko selce. 
IV. izborna jedinica 
Brezje Dobranjsko, Bukov vrh, Divijake, Gorani, Gornja dobra, Gramalj, Hlevci, Hosnik, Hribac, Gorica skradska, Mala Dobra, Molo selce, Pečišće, Podslemeni Lazi, Resnatac, Sleme Skradsko, Žrnovac. 
OPĆINA VINODOLSKA 
I. izborna jedinica 
Bribir - grad, Dragaljin, Gradac, Poduljin, Sv. Mikula, Kićeri, Sv. Vid, Ugrini. 
II. izborna jedinica 
Štale, Jargovo, Krićina, Kosavin, Podgori, Podskoći, Podugrinac. 
III. izborna jedinica 
Antovo, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Kamenjak, Kostelj, Grižane, Barci, Dolinci, Franovići, Marušići, Mavrići, Miroši, Softići, Šarari. 
IV. izborna jedinica 
Drivenik, Bačići, Benići, Drivenički, Benkovići, Cerovići, Čandrli, Drivenik Stanica, Goričane, Ječinovići, Klarići, Kokanj, Petrinovići, Plišići, Šimići, Tribalj Gornji, Bašunje male, Blažići, Belobrajići, Janjevalj, Pečac, Podsopalj belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik. 
OPĆINA VIŠKOVO 
I. izborna jedinica 
Marinići, Blažići, Lučinići, Bezjaki, Štefani, Draga, Mučići, Trampov breg. 
II. izborna jedinica 
Straža, Petrci, Stupari, Kapiti, Furičevo, Juraši, Viškovo. 
III. izborna jedinica 
Mladenići, Saršoni, Vozišće, Široli, Dovičići, Brnasi, Gornji Jugi, Donji Jugi, Milohni. 
IV. izborna jedinica 
Sroki, Kosi, Marčelji. 
OPĆINA VRBNIK 
I. izborna jedinica 
Risika, Garica (bez donje Garice i Kampelja). 
II. izborna jedinica 
Vrbnik - Na mori, Bočina, Japnenica, Retec, Dupčić, Kampelje, Donja Garica. 
III. izborna jedinica 
Vrbnik - stari grad. 
IV. izborna jedinica 
Vrbnik - Gospoja, Supec, Grohot. 
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 26. 
U Ličko-senjskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica: 
Grad Gospić. 
II. izborna jedinica 
Velika Plana, Mala Plana, Podastrana, Kruščica, Vaganac, Aleksinica, Donje Pazarište, Popovača Pazariška, Kalinovača, Vranovine, Klanac, Oteš, Veliki Žitnik, Mušaluk, Smiljansko Polje, Smiljan, Rastoka, Kaniža Gospićka, Žabica, Lički Osik, Široka Kula, Budak, Ostrvica, Barlete, Vrebac, Zavođe, Pavlovac Vrebački, Mogorić, Kruškovac, Drenovac Radučki, Kukić, Brezik, Medak, Počitelj, Lički Ribnik, Bilaj, Novo Selo Bilajsko, Ornice, Lički Čitluk. 
III. izborna jedinica 
Bužim, Trnovac, Debelo Brdo, Oštra, Lički Novi, Rizvanuša, Divoselo, Brušane, Barić Draga, Lukovo Šugarje, Konjsko, Baške Oštarije, Šušanj Cesarički, Vidovac Cesarički, Karlobag, Ledenik, Kućišta Cesarička, Crni Dabar, Ravni Dabar, Došen Dabar, Staništa, Cesarica, Metajna, Zubovići, Kustići, Vidalići, Caska, Gajac - dio, Novalja, Stara Novalja, Potočnica i Lun. 
IV. izborna jedinica 
Grad Senj. 
V. izborna jedinica 
Alan, Vrataruša, Podbilo, Krivi Put, Mrzli Dol, Veljun Primorski, Senjska Draga, Vratnik, Melnica, Stolac, Vrzići, Crni Kal, Sveti Juraj, Biljevine, Volarice, Lukov, Krasno, Klada, Starigrad, Velike Brisnice, Stinica, Jablanac i Prizna. 
VI. izborna jedinica 
Brinje, Prokike, Žuta Lokva, Rapain klanac, Vodoteč, Križ Kamenica, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Lipice, Letinac i Glibodol. 
VII. izborna jedinica 
Grad Otočac. 
VIII. izborna jedinica 
Brlog, Drenov Klanac, Glavace, Brloška Dubrava, Staro Selo, Kompolje, Hrvatsko polje, Švica, Ponori, Gorići, Lipovlje, Kuterevo, Prozor, Dabar i Škare. 
IX. izborna jedinica 
Čovići, Ličko Lešće, Ramljani, Sinac, Založnica, Vrhovine, Podum, Doljani, Rudopolje, Gornje Vrhovine, Turjanski, Donji Babin Potok i Gornji Babin Potok. 
X. izborna jedinica 
Perušić, Prvan Selo, Bukovac Perušićki, Konjsko Brdo, Kosa Janjačka, Kvarte, Studenci, Klenovac, Mezinovac, Malo Polje, Kaluđerovac, Mlakva, Krš, Gornji Kosinj, Bakovac Kosinjski, Lipovo Polje i Donji Kosinj. 
XI. izborna jedinica 
Plitvička jezera, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Poljanka, Korana, Rastovača, Smoljanac, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Rešetar, Zaklopača, Ličko Petrovo Selo, Novo Selo Koreničko, Željava, Jezerce, Prijeboj, Čuića Krčevina, Plitvički Ljeskovac, Končarev kraj, Kapela Korenička, Rudanovac, Mihaljevac, Kompolje Koreničko, Šeganovac, Korenica, Kalebovac, Oravac, Gradina Korenička, Jasikovac, Ponor Korenički, Bijelopolje, Tuk Bjelopoljski, Vrpile, Vranovača, Vrelo Koreničko, Drakulić Rijeka, Omoljan, Trnavac, Čanak, Krbavica, Kozjan, Udbina, Visuć, Rebić, Jošani, Pečane, Frkašić, Klašnica, Vedašić, Grabušić, Debelo Brdo, Bunić, Šalamunić, Svračkovo selo, Krbava, Tolić, Jagodnje, Podlapača, Breštane, Donji Mekinjar, Srednja Gora, Čojluk, Kurjak, Mutilić, Ondić, Poljice, Komić, Lovinac, Sveti Rok, Ličko Cerje, Ričice, Štikada, Smokvić, Vranik, Kik, Donja Ploča, Donji Lapac, Oraovac, Gajine, Dnopolje, Boričevac, Gornji Lapac, Dobroselo, Brezovac Dobroselski, Doljani, Mišljenovac, Birovača, Bušević, Kestenovac, Gornji Štrbci, Donji Štrbci, Kruge, Nebljusi, Raduč. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 27. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Ličko-senjske županije su: 
GRAD GOSPIĆ 
I. izborna jedinica 
Široka Kula, Mušaluk, Lički Osik, Budak i Ostrvica. 
II. izborna jedinica 
Barlete, Vrebac, Zavođe, Pavlovac Vrebački, Mogorić, Kruškovac, Drenovac Radučki, Kukljić, Medak, Brezik, Poćitelj, Lički Ribnik, Lički Čitluk, Ornice, Divoselo, Bilaj i Novoselo Bilajsko. 
III. izborna jedinica 
Bužim, Rastoka, Smiljansko Polje, Smiljan, Debelo Brdo, Oštra, Lički Novi, Trnovac, Novoselo Trnovačko, Brušane i Rizvanuša. 
IV. izborna jedinica 
Velika Plana, Mala Plana, Podstrana, Donje Pazarište, Popovača Pazariška, Kalinovača, Aleksinica, Vaganac, Kruščica, Vranovine, Klanac, Oteš i Veliki Žitnik. 
V. izborna jedinica 
Dio naselja Gospić - Smiljanska, Dr. M. Starčevića, Oštarska, K. Tomislava, Logorište, P. Svačića, T. Ujevića, A. Šenoe, P. Preradovića, V. Nazora, S.S.Kranjčevićeva, Domagojeva, Dr. M. Budaka, A. G. Matoša, K. Brkljačića, J. Tomljenovića, Bužimska, Pazariška, F.Kovačevića, D. Starčevića, Budačka, N. Jurišića, Perušićka, N.Šubića Zrinskog, Kneza Mislava, Kneza Trpmira, Kralja Zvonimira, J.Turića, Zagrebačka, Kneza Branimira. 
VI. izborna jedinica 
Dio naselja Gospić - Kaniža Gospićka, Kaniška, Put Hrvatske garde, I.Hrvačanina, Čanić gaj, Mirkovci, J.Rukavine, Trnovačka, J.Jelačića, E.Kvaternika, M.Mesića, I.Karlovića, Lj. Gaja, A. Mihanovića, J. Draškovića, Žabica, Žabička, L. Milinkovića, Velebitska, Kralja Petra Krešimira, Kneza Novaka, Jasikovačka, Trg Čardak, Bilajska Lipovska, Lipe, Senjska, Zadarska, Ribnička, Crikvenička, Dubrovačka, Riječka, Varaždinska, Vukovarska, Splitska, Karlovačka, Lovinačka, Pakračka, Osiječka, Kosinjska, Slunjska, Vinkovačka, Dr. A.Starčevića, 
N.Tesle, Vile Velebita, 30.svibnja 1990., N.Mašića, Senjskih žrtava, M.Kraljevića, L.Vukelića, E.Kumičića, I.Gojtana, F.Kurelca, Ž.Broza, F. Biničkog, Mlinarska, Trg S.Radića, Vjenceslava Novaka, Trg Zrinskog i Frankopana, Trg Žitničkih žrtava, Neznanih junaka, G. Zastavnikovića. 
GRAD NOVALJA 
I. izborna jedinica 
Dijelovi grada Novalje: Slatinska, P. Krešimira IV, Murvica, Caskin put, Ograda, Zadarska, Gundulićeva, Kranjčevićeva, Bok, Brneštre, Stanići, V. Novaka, Bana J. Jelačića, Paška, T. Ujevića, Matice Hrvatske, Gajac - dio. 
II. izborna jedinica 
Dijelovi grada Novalje: Primorska, Braće Radić, Trg Loža, Zrinsko-Frankopanska, Biskupa Badrine, Brajdica, Dalmatinska, Istarska, Kunkerina, Ribarska, A. Šonje, Držislavova, Trg bazilike, Stari Varoš. 
III. izborna jedinica 
Lun, Jakišnica, Potočnica i dijelovi grada Novalje: Lunjski put, Trpimirova, Bjelovarska, Zvonimirova, Starčevićeva, Smokovačka, M. Marulića, Branimirova, Tomislavova. 
IV. izborna jedinica 
Stara Novalja i dijelovi grada Novalje: Škopljanska, Vodovodna, Zaglavarski put, Zoranićeva, Velebitska, Poljski put. 
V. izborna jedinica 
Metajna, Zubovići, Kustići, Vidalići, Caska. 
GRAD OTOČAC 
I. izborna jedinica 
Brlog, Brloška Dubrava, Drenov Klanac, Kompolje i Hrvatsko polje. 
II. izborna jedinica 
Dio naselja Otočac, Kralja Zvonimira od 1-89, Ćirila i Metoda, Vatrogasna, Bana Jelačića, Luka, Nikole Tesle, Radnička, Ljudevita Gaja, Marka Marulića, Trg popa Marka Mesića, Bartola Kašića, Dr. Andrije Štampara, N.Mašića, V. Nazora, Orovac, Šumećica, Vivoze i Staro selo, Poljička ulica, Poljički odvojak, Pod Pakljom, Ive Senjanina, Ivana Gundulića, Petra Zoranića. 
III. izborna jedinica 
Dio naselja Otočac: A. Starčevića, R.Boškovića, Fortička, Petra Zrinjskog, Frankopanska, Kneza Branimira, I.Zajca, Forcuranje, Zagrebačka, Biškupljak, Nikole Maštrovića, Miroslava Krleže, Stjepana Radića, Jadranska, Kapelska, Novoselija, Sajmišna, Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Ivana Mažuranića, Kralja Zvonimira od 90 - 160, Silvija Strahimira Kranjčevića, Velebitska, Ivane Brlić Mažuranić, Glavace i Dabar. 
IV. izborna jedinica 
Sinac, Ramljani, Podum, Škare i Doljani. 
V. izborna jedinica 
Prozor, Čovići, L. Lešće. 
VI. izborna jedinica 
Švica, Lipovlje, Kuterevo, Gorići i Ponori. 
GRAD SENJ 
I. izborna jedinica 
Senj I - koja obuhvaća Bunica, Biličevića, Mundaričevac. 
II. izborna jedinica 
Senj II - Lopica, Varoš, Stolačko naselje. 
III. izborna jedinica 
Senj III - Trbušnjak. 
IV. izborna jedinica 
Senj - centar. 
V. izborna jedinica 
Sveti Juraj i Jablanac. 
VI. izborna jedinica 
Vratnik, Krivi Put i Krasno. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 28. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Ličko-senjske županije su: 
OPĆINA BRINJE 
I. izborna jedinica 
Dio naselja Brinje: 13.PGUD. I.Vranića, Lokmeri, Hobari, Blažani, Brinjska Kamenica, Radotići, Sertići, Stipe Javora, Frankopanska, Kapelska cesta, Letinačka, Lovačka, Popa Marka Mesića, Senjska, Svetog Fabijana, Svetog Stipana, Trg admirala Janka Vukovića i Jelići. 
II. izborna jedinica 
Dio naselja Brinje - Lučane, Draženovići, Drenovac, Holjevci, Linarići, Perkovići, Kalanji, Rajkovići, Vučetići i Križpole. 
III. izborna jedinica 
Letinac, Žuta Lokva, Prokike, Rapain Klanac, Križ Kamenica i Vodoteč. 
IV. izborna jedinica 
Jezerane, Lipice, Glibodol i Stajnica. 
OPĆINA DONJI LAPAC 
I. izborna jedinica 
Donji Lapac, Gajine, Oraovac i Dnopolje. 
II. izborna jedinica 
Boričevac, Gornji Lapac, Dobroselo, Doljani i Brezovac dobroselski. 
III. izborna jedinica 
Birovača, Mišljenovac, Bušević, Kestenovac i Gornji Štrbci. 
IV. izborna jedinica 
Kruge, Nebljusi i Donji Štrpci. 
OPĆINA KARLOBAG 
I. izborna jedinica 
Karlobag, Vidovac Cesarički. 
II. izborna jedinica 
Cesarica, Staništa, Kućišta Cesarička. 
III. izborna jedinica 
Baške Oštarije, Sušanj Cesarički, Ledenik Cesarički, Crni Dabar, Ravni Dabar, Došen Dabar. 
IV. izborna jedinica 
Barić Draga, Lukovo Šugarje, Konjsko. 
OPĆINA LOVINAC 
I. izborna jedinica 
Lovinac, Kik, Gornja Ploča i Vranik. 
II. izborna jedinica 
Ričice i Štikada. 
III. izborna jedinica 
Sveti Rok i Raduč. 
IV. izborna jedinica 
Ličko Cerje i Smokvić. 
OPĆINA PERUŠIĆ 
I. izborna jedinica 
Perušić i Prvan Selo. 
II. izborna jedinica 
Bukovac Perušićki, Konjsk Brdo i Kosa Janjačka. 
III. izborna jedinica 
Malo Polje, Markovo Selo, Mezinovac, Kvarte, Klenovac, Studenci i Kaluđerovac. 
IV. izborna jedinica 
Gornji Kosinj, Mlakva, Krš, Donji Kosinj, Lipovo Polje i Bakovac Kosinjski. 
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA 
I. izborna jedinica 
Gorni Vaganac, Donji Vaganac, Rešetar, Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo Koreničko, Zaklopača. 
II. izborna jedinica 
Plitvička jezera, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Poljanak, Korana, Rastovača i Smoljanac. 
III. izborna jedinica 
Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Čuića Krčevina, Priboj, Jezerce. 
IV. izborna jedinica 
Čanak, Kozjan, Trnavac, Krbavica, Homoljac, Drakulić Rijeka, Vrelo Koreničko, Vranovača, Vrpile, Gornji Babin Potok i Donji Babin Potok. 
V. izborna jedinica 
Korenica, Kapela Korenička, Rudanovac, Mihaljevac, Kompolje Koreničko, Šeganovac, Kalebovac, Gradina Korenička, Oravac, Jasikovac, Ponor Korenički, Bijelopolje i Tuk Bjelopoljski. 
OPĆINA UDBINA 
I. izborna jedinica 
Krbava, Debelo Brdo, Bunić, Šalamunić, Svračkovo Selo, Jagodnje, Podlapača i Tolić. 
II. izborna jedinica 
Grabušić, Vedašić, Klašnica, Frkašić i Pečane. 
III. izborna jedinica 
Udbina, Rebić, Jošani i Visuče. 
IV. izborna jedinica 
Breštane, Donji Mekinjar, Srednja Gora, Čojluk, Kurjak, Mutilić, Ondić, Poljice i Komić. 
OPĆINA VRHOVINE 
I. izborna jedinica 
Turjanski. 
II. izborna jedinica 
Gornje Vrhovine. 
III. izborna jedinica 
Dio naselja Vrhovine - Senjska ulica (lijeva strana gledano prema istoku), Zrinskih i Frankopana, 133 pukovnije, Otočka ulica i Rudopolje. 
IV. izborna jedinica 
Dio naselja Vrhovine - Senjska ulica, (desna strana), Augusta Šenoe, Varaždinska, Silvija S.Kranjčevića i Založnica. 
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 29. 
U Virovitičko-podravskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Podgorje, Golo Brdo, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Jasenaš, Sveti Đurađ, Milanovac, Čemernica, ulice u Gradu Virovitica: Stjepana Radića, Nikole Šubića Zrinskog, Petra Berislavića, Tina Ujevića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Gustava Matoša, Marije Jurić Zagorke, Tome Kolara, Miroslava Feldmana, Osječka, Baruna Trenka, Mile Budaka, Miroslava Krleže, Mate Lovraka, Lička, Moslavačka, Istarska, Podravska, Slavonska, Zagorska, Sajmište. 
II. izborna jedinica 
Špišić Bukovica, Novi Antunovac, Bušetina, Okrugljača, Lozan, Rogovac, Vukosavljevica, Korija, ulice u Gradu Virovitica: Josipa Jurja Strossmajera, Bajer, Vinogradska, Dravska, Mirka Danijela Bogdanića, Lavoslava Ružičke, Ruđera Boškovića, Franjevačka, Augusta Cesarca, Junija Palmotića, Kralja Petra Krešimira IV, Prolaz Janka Draškovića, Zvonimirov trg, Trg Ljudevita Patačića, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Andrije Kačića Miošića, Matije Gupca, Ericha Šlomovića, Zrinski vrt, Trg Krste Frankopana, Ivana Kapistrana, Eugena Kvaternika, Stanka Vraza. 
III. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Virovitica: Zbora narodne garde, Svetog Križa, Fra Fortunata Pintarića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Zrinke Kunc, Jakova Gotovca, Lovre Matačića, Jana Vlašimskiog, Antunovac, Bilogorska, Psunjska, Kalnička, Vukovarska cesta, Vinkovačka cesta, Zlatnog polja, Iločka, Augusta Šenoe, Ljudevita Gaja, Tome Masaryka, Nikole Tesle, Trg dr. Ante Starčevića, Trg kralja Petra Svačića, Pejačevićeva, Trg bana Josipa Jelačića, Trg kralja Tomislava, Ivana Gorana Kovačića, Dr. Mije Pupeka, Franje Račkog, Tome Maretića, Pavla Radića, Ksavera Šandora Đalskog, Franje Fujsa, P.Preradovića, Dobriše Cesarića, Eugena Kumičića, Jurišićeva, Stanka Ilića, Ferde Rusana, Trg fra Bonifacija Gerbera, Josipa Runjanina, Đure Basaričeka, Andrije Hebranga, Andrije Štampara, Nikole Tricka, Hrvatskih žrtava, Vinka Velobarka, Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Miroslava Kraljevića, Antuna Augustinčića, Bečka, Antuna Mihanovića, Tome Bakača, Alozija Stepinca, Ivana Gundulića, Milana Nikolića, naselje Požari. 
IV. izborna jedinica 
Kladare, Dinjevac, Otrovanec, Grabrovnica, Velika Črešnjevica, Mala Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica, Stari Gradec, Starogrdački Marof , Križnica, Pitomača. 
V. izborna jedinica 
Budanica, Levinovac, Pčelić, Pepelane, Rodin Potok, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska, Trnava Cabunska, Velika Trapinska, Mala Trapinska, Sovjak, Žubrica, Cabuna, Žiroslavlje, Jugovo Polje, Zvonimirovo, Naudovac, Orešac, Gaćište, Borova, Bukova, Suhopolje. 
VI. izborna jedinica. 
Gradina, Bačevac, Lug Gradinski, Brezovica, Novi Gradac, Žlebina, Rušani, Budakovac, Vladimirovac, Detkovac, Lipovac, Breznik, Kapela Dvor, Lukač, Turanovac, Gornje Bazje, Terezino Polje, Veliko Polje, Katinka, Zrinj Lukački, Rit, Budrovac Lukački, Dugo Selo Lukačko. 
VII. izborna jedinica 
Naselje Slatina. 
VIII. izborna jedinica 
Sopje, Sopjanska Greda, Gornje Predrijevo, Novaki, Španat, Višnjica, Vaška, Kapinci, Grabić, Gornji Miholjac, Nova Šarovka, Josipovo, Voćin, Ćeralije, Bokane, Rijenci, Smude, Sekulinci, Đuričić, Dobrić, Gornji Meljani, Macute, Donje Kusonje, Gornje Kusonje, Novo Kusonje, Hum, 
Hum Varoš, Mačkovac, Popovac, Kuzma, Kometnik - Jorgići, Kometnik - Zubići, Lisičine, Mikleuš, Četekovac, Čojlug, Balinci, Borik, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevci, Sladojevački Lug, Radosavci, Ivan Brijeg, Golenić, Lukavac, Bakić, Medinci, Novi Senkovac. 
IX. izborna jedinica 
Nova Bukovica, Gornje Viljevo, Donja Bukovica, Miljevci, Bjelkovac, Bukovački Antunovac, Brezik, Dobrović, Kozice, Čađavica, Čađavački Lug, Ilmin Dvor, Noskovačka Dubrava, Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci, Donje Bazje, Zvonimirovac, Čačinci, Vojlovica, Bukvik, Brezovljani Vojlovački, Rajino Polje, Pušina, Paušinci, Humljani, Krajna, Krasković, Prekoračani, Slatinski Drenovac. 
X. izborna jedinica 
Orahovica, Bjeljevina Orahovačka, Dolci, Crkvari, Šumeđe, Nova Jošava, Stara Jošava, Karlovac Feričanački, Magadinovac, Donja Pištana, Gornja Pištana, Kokočak, Duzluk, Zdenci, Bankovci, Duga Međa, Slavonske Bare, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi, Obradovci, Grudnjak, Crnac, Žabnjača, Krivaja Pustara, Milanovac, Suha Mlaka, Veliki Rastovac, Mali Rastovac, Staro Petrovo Polje, Novo Petrovo Polje, Breštanovci. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 30. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Virovitičko-podravske županije su: 
GRAD ORAHOVICA 
I. izborna jedinica 
Donja Pištana, Gornja Pištana, Kokočak te ulice u naselju Orahovica: Ljudevita Gaja, Frana Supila, Homerova, Bana Jelačića, Dore Pejačević, Riječani, Josipa Poljaka. 
II. izborna jedinica 
Ulice u naselju Orahovica: Kralja Tomislava, Kneza Domagoja, Trg sv. Florijana, Trg sv. Križa, Trg bana Ivana Mažuranića, Trg pl. Mihalovića, Franje Gavrančića, Kneginje Ružice, Ivana Zajca, Ivana Đanića, Vj. Zrinskih Frankopana, Matice Hrvatske, Ivana Gundulića, Antuna Mihanovića, Josipa Kozarca, Stjepana Radića, Kralja Zvonimira od 3-187 i od 2-202. 
III. izborna jedinica 
Ulice u naselju Orahovica: Kneza Branimira, Augusta Šenoe, Matije Gupca, Stošićevo šetalište, Vladimira Nazora, Josipa Runjanina, Petra Preradovića, Slavonska, Zelena ulica, Zeleni odvojak, Danice Poljak, Pištanački put, Antuna G. Matoša. 
IV. izborna jedinica 
Ulice u naselju Orahovica: Mandićeva, Dalmatinska, Braće Ivšić, A. Starčevića, Kralja Zvonimira od 206-300 i 189-305 te naselja Bjeljevina Orahovička, Karlovac Feričanački, Dolci, Magadinovac. 
V. izborna jedinica 
Crkvari, Nova Jošava, Stara Jošava, Šumeđe, Duzluk, Put Merkur, Merku I, Merkur II, Merkur III. 
GRAD SLATINA 
I. izborna jedinica 
Naselja: Bistrica, Donji Meljani, Sladojevci, Sladojevački Lug, Radosavci, Ivanbrijeg, Golenić, Lukavac, Bakić, Gornji Miholjac. 
II. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Slatina: Voćinska, Ivane Brlić Mažuranić, Lipa, Josipa Kozarca, Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Augusta Šenoe, Petra Preradovića, Antuna Mihanovića, Dragutina Domjanića, Slavonska, Vjenceslava Novaka, Humska, Ive Tijardovića, Kralja Tomislava, Dobriše Cesarića, Josipa Jurja Štrosmajera, Industrijska, Matije Gupca od kbr. 1-71 i 2-72, Braće Radića od kbr. 39-349 i 52-378, Marka Marulića, Svetog Marka Križevčana. 
III. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Slatina: Braće Radića od kbr. 1-37 i 2-50, Trg Ruđera Boškovića, Vladimira Nazora, Mlinska, Primorska, Matije Gupca od kbr. 73-273 i 74-274, Bana Jelačića, Ljudevita Gaja, Matije Petra Katančića, Nikole Tesle, Ljudevita Jonkea, Ivana Gorana Kovačića, Dore Pejačević, Ante Starčevića, Kolodvorska, V. Lisinskog, Frankopanska, K.Š.Đalskog te Medinci. 
IV. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Slatina: Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Meštrovića, Slave Raškaj, Školska, Andrije Hebranga, Matije Slatinskog ,Cvjetna I, II i III, Dravska, Lovre Matačića, Lovačka, Kralja Zvonimira do Stublovačke te Novi Senkovac. 
V. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Slatina: Silvija Strahimira Kranjčevića, Ribnjak, Potočani, Mirna I i II, Bruna Bušića, Bartola Kašića, Banovačka, Rudolfa Kolibaša, Ljudevita Posavskog, Franje Kuhača, Stublovačka, Kralja Zvonimira od Stublovačke do Kozica, Grabovac te Kozice. 
VI. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Slatina: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Kreminac, Marina Držića, Tina Ujevića, Ane Katarine Zrinske, Antuna Matije Reljkovića, Marije Jurić Zagorke, Ante Kovačića, Sunčana, Vinogradska, Trg Svetog Josipa, Šetalište Julija Burgera, Grofa Janka Draškovića, Papučka, Grigora Viteza, Miroslava Kraljevića, Jakova Gotovca, Matice Hrvatske. 
GRAD VIROVITICA 
I. izborna jedinica 
Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Podgorje, Rezovac, Rez. Krčevine, Sveti Đurađ. 
II. izborna jedinica 
Milanovac te ulice u Gradu Virovitica: Svetog Križa, fra Fortunata Pintarića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Jakova Gotovca, Zinke Kunc, Lovre Matačića, Jana Vlašimskog, Antunovac, Psunjska, Kalnička, Vukovarska cesta, Vinkovačka cesta, Zlatnog Polja, Iločka, Bilogorska, Zbora narodne garde. 
III. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Virovitica: Josipa Jurja Štrosmajera, Bajer, Dravska, Vinogradska, Mirka Danijela Bogdanića, Lavoslava Ružičke, Ruđera Boškovića, Franjevačka, Augusta Cesarca, Junija Palmotića, Kralja Petra Krešimira IV, Prolaz Janka Draškovića, Zvonimirov trg, Trg Ljudevita Patačića, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Andrije Kačića Miošića, Matije Gupca, Ericha Šlomovića, Zrinski vrt, Trg Krste Frankopana, Ivana Kapistrana, Eugena Kvaternika, Stanka Vraza. 
IV. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Virovitica: Stanka Ilića, Jurišićeva, Eugena Kumičića, Dobriše Cesarića, Petra Preradovića, Franje Fujsa, Ksavera Šandora Đalskog, Pavla Radića, Tome Maretića, Franje Račkog, dr. Mije Pupeka, Ivana Gorana Kovačića, Trg kralja Petra Svačića, Pejačevićeva, Tomaša Masaryka, Ljudevita Gaja, Augusta Šenoe, Nikole Tesle, Trg dr. Ante Starčevića. 
V. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Virovitica: Ferde Rusana, Trg fra Bonifacija Gerbera, Josipa Runjanina, Đure Basaričeka, Andrije Hebranga, Andrije Štampara, Alojzija Stepinca, Nikole Tricka, Hrvatskih žrtava, Vinka Belobrka, Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Miroslava Kraljevića, Antuna Augustinčića, Bečka, Tome Bakača, Antuna Mihanovića, Ivana Gundulića, Milana Nikolića, Trg kralja Tomislava, Trg Bana Josipa Jelačića, Požari. 
VI. izborna jedinica 
Ulice u Gradu Virovitica: Stjepana Radića, Nikole Šubića Zrinskog, Petra Berislavića, Tina Ujevića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Gustava Matoša, Marije Jurić Zagorke, Tome Kolara, Miroslava Feldmana, Mile Budaka, Sajmište, Franje Baruna Trenka, Mate Lovraka, Lička, Moslavačka, Istarska, Podravska, Slavonska, Zagorska, Čemernica. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 31. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Virovitičko-podravske županije su: 
OPĆINA CRNAC 
I. izborna jedinica 
Ulice u naselju Crnac: Radničko naselje, Kolodvorska, Kozice, Radićeva, Žabnjača. 
II. izborna jedinica 
Milanovac, Krivaja Pustara, Suha Mlaka te ulice u naselju Crnac: Zrinska. 
III. izborna jedinica 
Veliki Rastovac, Staro Petrovo Polje. 
IV. izborna jedinica 
Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Breštanovci. 
OPĆINA ČAČINCI 
I. izborna jedinica 
Ulice u naselju Čačinci: Ivan Gorana Kovačića, Vladimira Nazora, Ravna, Frankopanska, Glavna od kbr. 72 do 152 i 109 do 263. 
II. izborna jedinica 
Ulice u naselju Čačinci: Glavna od kbr. 2-70 i 1-107, Radnička, Kralja Zvonimira, Slavonska, A. Dukovića, Mlinska, Braće Radića, Slavka Kolara. 
III. izborna jedinica 
Ulice u naselju Čačinci: Josipa Jurja Štrosmajera, Ulica Zrinskih, Matije Gupca, Kolodvorska, Vinogradska, Munjarska, Kralja Tomislava, Augusta Cesarca, Petra Svačića, Lipovačka, Petra Preradovića, Bukovička, Bana Jelačića, Vojlovica. 
IV. izborna jedinica 
Bukvik, Brezovljani Vojlovački, Rajino Polje, Pušina, Paušinci, Humljani, Krajna, Krasković, Prekoračani, Slatinski Drenovac. 
OPĆINA ČAĐAVICA 
I. izborna jedinica 
Noskovačka Dubrava te ulice u naselju Čađavica: Dubrovačka, Zagrebačka, Kolodvorska, Livadaska, Vukovarska od kbr. 2 do kbr. 120 i od kbr 1 do kbr. 161. 
II. izborna jedinica 
Čađavički Lug, Ilmin Dvor te ulice u naselju Čađavica: Radnička, Matije Gupca, Vukovarska od kbr. 126 do kbr. 186 i od kbr. 163 do kbr. 211. 
III. izborna jedinica 
Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci. 
IV. izborna jedinica 
Donje Bazje, Zvinimirovac. 
OPĆINA GRADINA 
I. izborna jedinica 
Bačevac, Lug Gradinski te ulice u naselju Gradina: Hrvatskog Sabora, Josipa bana Jelačića, Andrije Hebranga, Trg kralja Zvonimira, V. Nazora, Gajeva. 
II. izborna jedinica 
Brezovica te ulice u naselju Gradina: Matije Gupca, Trg Hrvatskih branitelja. 
III. izborna jedinica 
Novi Gradac, Žlebina, Rušani. 
IV. izborna jedinica 
Budakovac, Vladimirova, Detkovac, Lipovac. 
OPĆINA LUKAČ 
I. izborna jedinica 
Brezik, Lukač, Kapela Dvor. 
II. izborna jedinica 
Gornje Bazje, Terezino Polje, Zrinj Lukački, Katinka. 
III. izborna jedinica 
Veliko Polje, Budrovac Lukački, Rit, Dugo Selo Lukačko. 
IV. izborna jedinica 
Turanovac. 
OPĆINA MIKLEUŠ 
I. izborna jedinica 
Četekovac, Čojlug, Balinci. 
II. izborna jedinica 
Borik te ulice u naselju Mikleuš: Josipa Kozarca, Ivana pl. Zajca. 
III. izborna jedinica 
Ulice u naselju Mikleuš: Matije Gupca, Nikole Šubića Zrinskog od kbr. 2-42 i 1-57. 
IV. izborna jedinica 
Ulice u naselju Mikleuš: Ivane Brlić Mažuranić, Antuna Kanžilića, Bana Jelačića, Jabučik, Nikole Šubića Zrinskog od kbr. 42 do 146 i 57 do 155. 
OPĆINA NOVA BUKOVICA 
I. izborna jedinica 
Ulice u naselju Nova Bukovica: Bana Jelačića, Zagrebačka, Matije Gupca i Vinogradska. 
II. izborna jedinica 
Ulice u naselju Nova Bukovica: Vukovarska, Kolodvorska i Zrinsko-Frankopanska. 
III. izborna jedinica 
Gornje Viljevo, Donja Bukovica, Miljevci. 
IV. izborna jedinica 
Bjelkovac, Dobrović, Bukovački Antunovac, Brezik. 
OPĆINA PITOMAČA 
I. izborna jedinica 
Kladare, Dinjevac, Otrovanec, Grabrovnica, Mala Črešnjevica. 
II. izborna jedinica 
Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica. 
III. izborna jedinica 
Ulice u naselju Pitomača: Vinogradska, Augusta Šenoe, Petra Preradovića, Ljudevita Gaja, Vatroslava Lisinskog, Dragutina Domjanića, Frana Galovića, Petra Zrinskog, Livadska, Đure Basaričeka, Vladimira Nazora, Antuna Mihanovića, Antuna Gustava Matoša, Ivana Mažuranića. 
IV. izborna jedinica 
Ulice u naselju Pitomača: Braće Radića, Matije Gupca, Trg kralja Tomislava, Josipa Jurja Štrosmajera, Janka Draškovaića, Pavleka Miškine, Tina Ujevića, Dravska, Petra Krešimira IV, Mate Lovraka, S. Brkića, Ante Kovačića, Brestić, Šašnato Polje, Đuretina. 
OPĆINA SOPJE 
I. izborna jedinica 
Sopje, Sopjanska Greda, Gornje Predrijevo. 
II. izborna jedinica 
Novaki, Španar, Višnjica. 
III. izborna jedinica 
Vaška, Kapinci. 
IV. izborna jedinica 
Grabić, Nova Šarovka, Josipovo. 
OPĆINA SUHOPOLJE 
I. izborna jedinica 
Budanica, Levinovac, Pepelana, Pčelić, Rodin Potok, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska, Trnava Cabunska, Velika Trapinska, Mala Trapinska, Sovjak, Žubrica. 
II. izborna jedinica 
Cabuna, Žiroslavlje, Jugovo Polje, Zvinimirovo, Naudovac, Orešac, Gačište. 
III. izborna jedinica 
Ulice u naselju Suhopolje: Kralja Tomislava, Kralja Zvinimira, Zrinsko Frankopanska, Petra Preradovića, Stjepana Radića, Matije Gupca, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Kapan. 
IV. izborna jedinica 
Ulice u naselju Suhopolje: Trg sv. Terezije, Bana Jelačića, Đure Basaričeka, Kolodvorska, Vinogradska, Eugena Kvaternika, Ljudevita Gaja, Andrije Hebranga, Osječka, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Aleja grofa Jankovića, Vukovarska, Ivana Gundulića, Dubrovačka, Braće Radića, Alozija Stepinca, naselja Borovo, Bukova. 
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA 
I. izborna jedinica 
Novi Antunovac, Lozan te ulice u naselju Špišić Bukovica: Bukovačka cesta, Stjepana Radića, Pavleka Miškine. 
II. izborna jedinica 
Ulice u naselju Špišić Bukovica: Vladimira Nazora, Vinogradska, Bukovački Vinogradi, Matije Gupca, Kolodvorska, Mali Zagreb, Petra Preradovića. 
III. izborna jedinica 
Vukosavljevica, Rogovac. 
IV. izborna jedinica 
Okrugljača, Bušetina. 
OPĆINA VOĆIN 
I. izborna jedinica 
Ulice u naselju Voćin: Dubrovačka, Nikole Šubića Zrinskog, Prebenda, Josipa Martinca, Trg Gospe Voćinske. 
II. izborna jedinica 
Kometnik Jorgići, Kometnik Zubići, ulice u naselju Voćin: Prosinačkih žrtava, Vinkovačka, Vladimira Udatnya, Vukovarska. 
III. izborna jedinica 
Ćeralije, Bokane, Rijenci, Smude, Sekulinci, Dobrići, Đuričići, Gornji Meljani, Macute, Donje Kusonje. 
IV. izborna jedinica 
Hum, Hum Varoš, Mačkovac, Novo Kusonje, Gornje Kusonje, Popovac, Kuzma, Lisičine. 
OPĆINA ZDENCI 
I. izborna jedinica 
Ulice u naselju Zdenci: Josipa Jurja Štrosmajera, Kolodvorska, Gorička, Mirogojska. 
II. izborna jedinica 
Ulice u naselju Zdenci: Braće Radića, Augusta Šenoe, Školska, Ivana Gorana Kovačića, Matije Gupca, Radnička, Pustara, Vereš Majur, Bankovci. 
III. izborna jedinica 
Duga Međa, Slavonske Bare, Donje Predrijevo. 
IV. izborna jedinica 
Zokov Gaj, Grudnjak, Kutovi, Obradovci. 
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA 
ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 32. 
U Požeško-slavonskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Općina Kutjevo, općina Čaglin, naselja grada Pleternica: Kalenić, Pleternički Mihaljevci, Tulnik, Mali Bilač, Ašikovci, Zarilac, Knežci. 
II. izborna jedinica 
Općina Velika, općina Kaptol, osim naselja Oljasi, Lučinci, Požeški Milanovac koja se nalaze u u općini Velika. 
III. izborna jedinica 
Grad Lipik. 
IV. izborna jedinica 
Grad Pakrac. 
V. izborna jedinica 
Općina Jakšić, naselja Ćosinac, Sesvete, Lakušija, Trapari, Novoselci, Blacko, Viškovci, Srednje Selo i Kuzmica u gradu Pleternica, naselja Šeovci, Turnić i Alaginci u gradu Požega, te ulice Osječka, A. Hebranga, Iločka, Ratarnička, Hrvatskih branitelja i Mlinska u gradu Požega. 
VI. izborna jedinica 
Grad Požega, ulice: M. Kuntarića, Luka, B. Hanžekovića, E. Kvaternika, V. Ivičića, Varelovac, Dr. A. Štampara, V. Korajca, Dr. M. Kožića, Frankopanska, Cernička, V. Justar, P. Radića, J. Paviševića, I. Čakalića, Sunčana, Dr. A. Šercera, Sv. Leopolda Mandića, Rudinska, Fra Grge Martića, Zelena, Đ. Basaričeka, Fra Kaja Adžića, J. Andrića, Fra Grge Čevapovića, K.P. Svačića, B.P. Šubića, K. Tvrtka, B.E.Borića, K.Lj. Posavskog, B. Derenčina, B. P. Berislavića, K. Krešimira, Kneza Mislava, Kralja Držislava, Kneza Domagoja, Kneza Trpimira, B.J.Jelačića, A. Starčevića, Kneza Višeslava, Zrinska, V. Nožinić, E. Podubskog, M. Trnine, Kralja Zvonimira, Grgura Ninskog, te naselja Novi Mihaljevci, Mihaljevci. 
VII. izborna jedinica 
Grad Požega, ulice: Industrijska, F. Cirakija, S. Radića, A. Stepinca, Republike Hrvatske, Kamenita vrata, Trg sv. Terezije, Gimnazijska, A. Kanižlića, Sv. Vida, A. Stepinca, Vukovarska, Pod Gradom, Dr. V. Mačeka, M. Kraljevića, Grgin dol, P. Thallera, Njemačka, A. Pavića, Trenkova, I. Muljevića, Točak, Arslanovci, I. Matkovića, Pilanski put, I. Filipovića, Dubrovačka, Lj. Gaja, Sv. Ilije, T. Matića, K. Branimira, K. Tomislava, Vranduk Komušanac, Vranovačka, Komušanački put, B. Bušića, N. Tesle, Majurska, A. Cesarca, A. Šenoe, Snježne Gospe, Sokolova, Vinogradska, te naselja u gradu Požega: Vidovci, Dervišaga, Komušina, Seoci, Laze Vasine, Laze Ćosine, Laze Prnjavor. 
VIII. izborna jedinica 
Grad Požega - ulice: I. Gundulića, A. G. Matoša, S. Kolara, O. Kučere, T. Ujevića, V. Nazora, M. Krleže, Vodovodna, V. Radauša, Zagrebačka, Sv. Roka, I. Mažuranića, R. Boškovića, M. Marulića, M. Držića, P. Preradovića, Sv. Josipa, J.J. Strossmayera, Radnička, J. Kozarca, M.A. Reljkovića, Z. Markovića. J. Gotovca, Mitrovo Brdo, Vinogradska, F. Supila, I. Šveara, I.G. Kovačića, Domobranska, J. Pavičića, Primorska, Cvjetna, A. Mihanovića, Orljavska, J. Runjanina, D. Cesarića, J. Kempfa, Slavonska, V. Babukića, Dalmatinska, Istarska, J.E. Tomića, M. Gupca, Županijska, Sv. Florijana, D. Lermana, Mesnička, Matice Hrvatske, Cehovska, Z.K. Kišur, S.S. Kranjčevića, D. Pejačević, Tekija, V. Lisinskog, Sokolova, Trg Sv. Trojstva, Kalvarija, S. Koydla, Sv. Duh, Vučjak, J. Jurkovića, L. Imbrišimovića, Fratrovica, Z. Turkovića, Jagodnjak, I. Mesnera, Soevački put. 
IX. izborna jedinica 
Grad Pleternica, osim naselja Kalenić, Pleternički Mihaljevci, Tulnik, Mali Bilač, Ašikovci, Zarilac, Knežci, Blacko, Srednje Selo, Viškovci, Kuzmica, Trapari, Novoselci, Lakušija, Sesvete, Ćosinac. 
X. izborna jedinica 
Sva naselja općine Brestovac, te naselja Drškovci, Novo Selo, Stara Lipa, Nova Lipa, Gornji Emovci, Donji Emovci, Ugarci, Golobrdci, Krivaj, Marindvor, Novi Štitnjak, Stari Štitnjak, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrabutnik u Gradu Požega, te naselja Oljasi, Lučinci, Milanovac, koja se nalaze u općini Velika. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 33. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Požeško-slavonske županije su: 
GRAD LIPIK 
I. izborna jedinica 
Ulice: Školska, Frankopanska, N. Tesle, Filipovac, V. Nazora, A. Stepinca, M. Gupca, Hrvatskih branitelja, I.G. Kovačića, R. Boškovića, Ergela, Skenderovci, Bukovica, Gornji Čaglić, Bijela, Lipik - Starčevićeva 
II. izborna jedinica 
Naselja: Filipovac, Japaga, Kukunjevac, Dobrovac 
III. izborna jedinica 
Naselja: Jagma, Korita, Subocka, Donji Čaglić, Kovačevac 
Lipik - ulice: S. Radića, M. Krleže, A. Šenoe, Jadranska, P. Svačića, I. Gundulića, Čakovečka, I. Mažuranića, J. Kozarca, Ujevićeva, Meštrovićeva i Vukovarska, Slavonska 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Livadjani, Šeovica, Gaj, Brezine, Bujavica, Strižičevac. 
Lipik - ulice: Tomislavov trg, M. Terezije, Baranjska, Udinska. 
V. izborna jedinica 
Naselja: Antunovac, Marino Selo, Ribnjaci i Poljana 
GRAD PAKRAC 
I. izborna jedinica 
Naselja Badljevina, Omanovac, Bjelajci, Branešci, Bučje, Cikote, Dereza, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Šumetlica, Donja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Koturić, Mali Budići, Španovica, Ožegovci, Popovci, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Tisovac, Kričke, Novi Majur, Stari Majur, Lipovac, Cicvare. 
II. izborna jedinica 
Naselja Prekopakra, Pakrački Batinjani, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Mali Banovac, Ploštine, Veliki Banovac, Toranj, Kapetanovo Polje. 
III. izborna jedinica 
Naselje Kraguj i grad Pakrac te ulice: 103. brigade, 105. brigade, Planinarska, Pepe Polaka, Kragujski put, Šeovački put, Veberov sokak, Gavrinica, Osječka ulica, Miroslava Krleže, Vukovarska, Braće Šikić, Kneza Branimira, Vinogradska, Đure Salaja, Stanka Grabarića, Andrije Hebranga, Matice Hrvatske. 
IV. izborna jedinica 
Grad Pakrac, ulice: Ulica 30. svibnja, Kalvarija, J.J.Strossmayera, Lj. Gaja, Braće Radića, Hrvatskih velikana, Papučka, Prolaz baruna Trenka, Bolnička, Prilaz na mali most, P. Preradovića, Trg 76. bataljuna, Kralja Tomislava, A. Šenoe, V. Lisinskog, P. Krešimira IV, V. Rehaka, I.G.Kovačića, Kneza Domagoja, Braće Ribara, A. Cesarca. 
V. izborna jedinica 
Naselja Kusonje, Brusnik, Pakrac - ulice: Aleja kestenova, Šubićeva, N. Tesle, T. Ujevića, Zbora narodne garde, Zvonimirova, Frankopanska, Držićeva, Basaričekova, Krndija, R. Boškovića, Meštrovićeva, M. Lovraka, G.Viteza, Marinkovac, Pilanski put, Radničkih sindikata, Kranjčevićeva, Leptirovo Brdo, Radničko naselje, I. B. Mažuranić, I. Gundulića, Sv. Roka, Psunjska, Jan Žiške, Palih branitelja. 
GRAD PLETERNICA 
I. izborna jedinica 
Naselja: Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci, Blacko, Trapari, Novoselci, Lakušija, Sesvete, Ćosinac. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Sulkovci, Bresnica, Bzenica, Koprivnica, Poloje, Komorica, Ratkovica, Pavlovci. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Brodski Drenovac, Bučje, Zagrađe, Bilice, Brđani, Mihaljevići. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Gradac, Ašikovci, Zarilac, Knežci, Resnik, Svilna, Buk, Kalenić, Mihaljevci P., Tulnik, Bilač Mali. 
V. izborna jedinica 
Grad Pleternica - ulice: Vesela, B.J.Jelačića, I. Šveara, Dolač, K. Adžića, I. Andrića, Prilaz, Vinogradska, Trg Zrinskog i Frankopana, Mlinska, M. Gupca, S. Radića, Školska, M. Budaka, T. Čuline, I. Tomića, M. Krleže, J. Kozarca, Grgin Dol, A. Štampara, A. Šenoe. 
VI. izborna jedinica 
Grad Pleternica - ulice: K. Zvonimira, V. Nazora, Orljavska, B.F.Trenka, K. Tomislava, A.M.Reljkovića, E. Podupskog, A. Starčevića, Ivanindvorska, I.G.Kovačića, P. Radića, P. Krešimira te naselja Vrčindol, Frkljevci, Kadanovci. 
GRAD POŽEGA 
I. izborna jedinica 
Arslanovci - ulice: A. Kanižlića, A. Pavića, Trenkova, Grgin Dol, M. Kraljevića, Njemačka, Pod gradom, P.Thallera, Arslanovci, I.Filipovića, I.Muljevića, K.Tomislava, Lj.Gaja, Pilanski put, Točak, T.Matića, I.Matkovića, Kneza Branimira, Sv.Ilije, Dubrovačka (od br. 2 do 86), Dubrovačka (1-87), Dr.V.Mačeka, Republike Hrvatske, Vukovarska, A.Stepinca, F.Cirakija, Industrijska, Vranduk, Komušanac, Komušanski put, Majurska i Vranovačka, te naselja Laze Ćosine i Komušina. 
II. izborna jedinica 
Centar - ulice: Cvjetna, Primorska, S.Radića, A.Mihanovića, Istarska, J.Pavičevića, Slavonska, V.Babukića, Cehovska, D.Lermana, Gimnazijska, Kamenita vrata, Mesnička, S.Florijana, Sv. Vida, Trg sv. Terezije, Trg sv. Trojstva, Županijska, J.Jurkovića, Kapavac, Sokolova, Vučjak, Fratrovci, I.Mesnera, Jagodnjak, L.Ibrišimovića, Mitrovo Brdo, Seovački put, S.Koydla, Z.Turkovića, te naselja: Seoci, Škrabutnik, Grad. Vrhovci, Dalmatinska, I. G. Kovačića, J. E. Tomića, J.Runjanina, J. Kempfa, Matice Hrvatske, M. Gupca, Orljavska, D. Cesarića, Domobranska, Crkveni Vrhovci. 
III. izborna jedinica 
Ciglana - ulice: Fra Grge Martića, I.Čakalića, J.Paviševića, P.Radića, Rudinska, Sv.L.Mandića, V.Justa, Zelena, E.Kvaternika (1-59 i 2-54), Dr.A.Šercera, Frankopanska (1-55 i 2-48), V.Korajca, Frankopanska (50-224 i 57A-235), Cernička, Luka, M.Kuntarića, Dr.M.Kožića, Dr.A.Štampara, B. Hanžekovića, Varelovac, V.Ivčića, Sunčana, E.Kvaternika (58-212 i 61-205). 
IV. izborna jedinica 
Orljava - ulice: Osječka, Ratarnička, Iločka, A.Hebranga, Mlinska, Hrvatskih branitelja, Kralja Zvonimira, Kralja Krešimira, Kneza Trpimira, Bana Borića, Bana Emerika Derenična, Bana P. Šubića, Bana P.Berislavića, Kneza Domagoja, Kneza Ljudevita Posavskog, Kneza Mislava, Kralja P. Svačića, Kralja Držislava, Kralja Tvrtka, Grugura Ninskog, Bana Jelačića, Fra Kaje Adžića, Đ. Basaričeka, Kneza Višeslava, J.Andrića, A.Starčevića, E.Podupskog, Fra Grgura Čevapovića, M.Trinine, V.Nožinić, Zrinska. 
V. izborna jedinica 
Tekija - ulice: I.Mažuranića, Otona Kučere, R.Boškovića, S.Kolara, T.Ujevića, V. Radauša, A.G.Matoša, V. Nazora, Dore Pejačević, F.Supila, I.Šveara, J.J.Strossmayera, Kalvarija, S.S.Kranjčevića, Sv.Roka, Tekija, V.Lisinskog, Vinogradska, Z.Kolarić-Kišur, Zagrebačka, M.Krleže, Vodovodna, I.Gundulića, J.Gotovca, J.Kozarca, M.Držića, M.Marulića, M.A.Reljkovića, P.Preradovića, Radnička, Sv.Josipa, Z.Marković. 
VI. izborna jedinica 
Vidovci - ulice: S.Radića, Sv.Valentina, Radnička, Omladinska, S.Ferića, Željeznička, J.Muževića, Sokolova, Vinogradska, Orljavska, I.Cimermana, Svibanjska, M.Valkovića, Školska, V.Korajca, grad Požega - dio, ulice: Dubrovačka (86-nadalje), Dubrovačka (87-nadalje), A.Cesarca, A.Šenoe, Brune Bušića, Nikole Tesle, Snježne Gospe, te naselje Dervišaga. 
VII. izborna jedinica 
Prigradska naselja: Drškovci, Novo Selo, Stara Lipa, Nova Lipa, Donji Emovci, Gornji Emovci, Ugarci, Kunovci, Mihaljevci, Golobrdci, Krivaj, Marindvor, Novi Mihaljevci, Novi Štitnjak, Šeovci, Štitnjak, Turnić, Alaginci, Bankovci. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 34. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Požeško-slavonske županije su: 
OPĆINA BRESTOVAC 
I. izborna jedinica 
Brestovac, Jaguplije. 
II. izborna jedinica 
Završje, Nurkovac, Dolac, Skenderovci. 
III. izborna jedinica 
Daranovci, Zakorenje, Gučani, Busnovi, Ivandol, Oblakovac, Vučjak, Ruševac, Jerminovac, Šnjegović, Čečakovac, Koprivna, Rasna. 
IV. izborna jedinica 
Villić Selo, Boričevci, Pavlovci, Deževci, Orljavac, Perenci, Brđani, Kuknik, Pasikovci, Sloboština, Crljenci, Podsrče, Vranić, Kamenska, Mijači, Amatovci, Sažije, Striježevci, Kruševo, Šušnjari, Kam. Vučjak, Mrkoplje, Mihajlije, Bogdašić, Novo Zvečevo. 
OPĆINA ČAGLIN 
I. izborna jedinica 
Čaglin, Darkovac, Jurkovac. 
II. izborna jedinica 
Ruševo, Djedina Rijeka, Ivanovci, Veliki Bilač, Latinovac, Nova Lipovica, Draganlug. 
III. izborna jedinica 
Vlatkovac, Kneževac, Stari Zdenkovac, Novi Zdenkovac, Sibokovac, Mokreš, Dobra Voda, Jezero, Stojčinovac, Dobrogošće. 
IV. izborna jedinica 
Sovski Dol, Paka, Imrijevci, Migalovci, Sapna. 
V. izborna jedinica 
Stara Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Milanlug, Vukojevica, Duboka, Jasik. 
OPĆINA JAKŠIĆ 
I. izborna jedinica 
Eminovci, Treštanovci, Svetinja, Bertelovci. 
II. izborna jedinica 
Jakšić - ulice: S. Radića, L.Ibrišimovića, M.Gupca, Hrvatskih brasnitelja, J.B.Jelačića, P. Radića, A.Stepinca i selo Tekić. 
III. izborna jedinica 
Jakšić - ulice: Osječka, V. Korajca, Kolodvorska, Mlinska, K. Tomislava, K. Zvonimira, Željeznička stanica, V. Nazora, Baruna Trenka, Vukovarska. 
IV. izborna jedinica 
Cerovac, Granje, Rajsavac, Radnovac. 
OPĆINA KAPTOL 
I. izborna jedinica 
Kaptol - ulice: Komarovačka, Češka, Trg V. Korajca, Vinogradska, Zagradska, Malca i naselje Komarovci. 
II. izborna jedinica 
Kaptol - ulice: Požeška, Vetrovačka, Školska, Ramanovačka, Velička, Majstorska. 
III. izborna jedinica 
Alilovci, Češljakovci, Golobrdo. 
IV. izborna jedinica 
Ramanovci, Novi Bešinci, Stari Bešinci, Podgorje, Doljanovci. 
OPĆINA KUTJEVO 
I. izborna jedinica 
Kutjevo - sve ulice u naselju Kutjevo osim ulica: Vinkomir, A. Stračevića, M. Gupca od broja 24-78 i od broja 23-73. 
II. izborna jedinica 
Vetovo, Lukač, Hrnjevac, Venje, Mitrovac. 
III. izborna jedinica 
Grabarje, Šumanovac, Ovčare, Tominovac, Perovac, Bjelišavec, Poreč, Ciglenik. 
IV. izborna jedinica 
Bektež, Kula, Gradište, Kutjevo - ulice: Vinkomir, A. Starčevića, M. Gupca od br. 24-78 i od broja 23-73. 
OPĆINA VELIKA 
I. izborna jedinica 
Naselje Velika - ulice: B.J. Jelačića (od br. 85 i od br. 108), S. Radića, Zrinska, Šubićeva, J.E. Tomića, J. Kozarca, V. Pintarića, M. Gupca, Trg sv. Augustina, F. Cirakija, T. Ujevića, Travnička, L, Imbrišimovića, Baruna Trenka 
II. izborna jedinica 
Naselje Velika - ulice: B.J. Jelačića (od br. 27 od br. 83 i od br. 52 do br. 106), K. Tomislava, Frankopanska, Vinogradska, N. Tesle, V. Nazora, Zvonimirova 
III. izborna jedinica 
Naselje Velika - ulice: B.J. Jelačića (od br. 1 od br. 25 i br. 2 do br. 50), Strossmayerova, V. Korajca, M. Kraljevića, D. Lermana, te naselje Radovanci 
IV. izborna jedinica 
Naselja Trenkovo, Aleksandrovac 
V. izborna jedinica 
Naselja Potočani, Trnovac, Toranj, Draga 
VI. izborna jedinica 
Naselja Biškupci, Stražeman, Lučinci, Bratuljevci, Oljasi, Milanovac, Milivojevci, Kantrovci, Poljanska i Doljanci 
V. izborna jedinica 
Naselja Potočani, Trnovac, Toranj, Draga 
VI. izborna jednica 
Naselja Biškupci, Stražman, Lučinci, Bratuljevci, Oljasi, Milanovac, Milivojevci, Kantrovci, Poljanska i Doljanci. 

XII. BRODSKO-POSAVSKA 
ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 35. 
U Brodsko-posavskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Grad Nova Gradiška 
II. izborna jedinica 
Općine Nova Kapela, Staro Petrovo Selo i Davor. 
III. izborna jedinica 
Općine Rešetari, Cernik i Vrbje. 
IV. izborna jedinica 
Općine Dragalić, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška i Okučani. 
V. izborna jedinica 
Grad Slavonski Brod - mjesni odbori: Lutvinka, A. Hebrang, Centar, Plavo Polje i A. Mihanović. 
VI. izborna jedinica 
Grad Slavonski Brod - mjesni odbori Josip Rimac, Jelas, Budainka, Brodski Varoš, Kolonija, Brodsko Vinogorje, Podvinje. 
VII. izborna jedinica 
Grad Slavonski Brod - mjesni odbori Zrinski-Frankopan, Mali Pariz, A. Starčević i J. Juraj Strossmayer. 
VIII. izborna jedinica 
Općine Sikirevci, Slavonski Šamac, Gundinci, Vrpolje, Velika Kopanica i Donji Andrijevci. 
IX. izborna jedinica 
Općine Garčin, Oprisavci, Klakar, Podcrkavlje, Bukovlje i Gornja Vrba. 
X. izborna jedinica 
Općine Sibinj, Oriovac, Bebrina i Brodski Stupnik. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 36. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Brodsko-posavske županije su: 
GRAD NOVA GRADIŠKA 
I. izborna jedinica 
Ulice: Kovačevac, Slavonska, Radnička, Vrebino Brdo, Gaj, Petra Preradovića, Eugena Kvaternika, Seged, Prvča, Dragutina Lobe, Miroslava Kraljevića, Zrinskih, Tina Ujevića, Trg kneza Višeslava, Marijana Lanosovića, Potočna, Ljudevita Gaja od kbr. 30 do 124 i kbr. 25 do 109. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Antuna Gustava Matoša, Mavre Bauera, Augusta Šenoe, Cvijetna, Lipovica, Ive Andrića, Kožarska, Miroslava Krleže, Svetog Vinka, Vinogradska, Vladimira Nikolića, Psunjska, Trg Marka Marulića, Josipa Freudenreicha, Slavča, Bartola Kašića, Mlinarska, Ljudevita Gaja od kbr. 1 do 23 i kbr. 2 do 28, Adama Mandrovića, Dr. Andrije Štampara, Antuna Branka Šimića, Branka Radičevića, Jurja Haulika, Jerka Ljubibratića, Ivana Kramarića, Josipa Kozarca, Karla Dieneša, Frankopanska, Silvija Strahimira Kranjčevića, Strmačka, Trg Grigora Viteza, Prkos, Cernička, Marije Jurić Zagorke, Požeška, Josipa Senića Pepe (Ratarska). 
III. izborna jedinica 
Ulice: Braće Radića, Matije Gupca, Franje Račkog, Izidora Kršnjavog, Josipa Jurja Strossmayera, Voćarska, Bana Ivana Mažuranića, Kralja Petra Krešimira IV., Svetog Roka, Ulica Javora, Bana J. Jelačića od kbr. 37 do 81 i kbr. 8 do 36, Bedem, Ante Starčevića, Mala, Ljudevita Posavskog, Andrije Kačića Miošića, Grgura Ninskog, Vatroslava Lisinskog, Grofa Janka Draškovića, Ivana Zajca, Friedricha Schmidta, Kralja Petra Svačića. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: Ivana Gundulića, Kolodvorska, Alojzija Stepinca, Nikole Tesle, Maksimilijana Benkovića, Matije Antuna Relkovića, Naselje Urije - zgrada br. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24, Vladimira Nazora, Cvjetni trg, Bana J. Jelačića od kbr. 1 do 35 i kbr. 2 do 6f, Antuna Mihanovića, Fra Luke Ibrišimovića, Trg kralja Tomislava, Slavonskih graničara. 
V. izborna jedinica 
Ulice: Ivana Gorana Kovačića, Slave Raškaj, Zagrebačka, Željeznička, Andrije Hebranga, Ernesta Purgarića, Miloša Đurića, Ive Kerdića, Kralja Dmitra Zvonimira, Ivana Meštrovića, Ruđera Boškovića. 
VI. izborna jedinica 
Ulice: Ivana Domca, Baruna Trenka, Kneza Trpimira, Naselje Urije - zgrada br. 9, 10 - 11, 12 - 13, 14 i 15, Celestina Medovića, Sv. Vida, Ljupina, Posavska. 
GRAD SLAVONSKI BROD 
I. izborna jedinica 
Mjesni odbori Lutvinka, A. Hebrang i Centar. 
II. izborna jedinica 
Mjesni odbori Plavo Polje i A. Mihanović. 
III. izborna jedinica 
Mjesnih odbori Kolonija, Vinogorje i Podvinje. 
IV. izborna jedinica 
Mjesni odbori Josip Rimac, Jelas, Budainka i Brodski Varoš. 
V. izborna jedinica 
Mjesni odbori Zrinski-Frankopan, Mali Pariz i mjesni odbor Ante Starčević (istočna strana). 
VI. izborna jedinica 
Mjesni odbor J. Juraj Strossmayer. 
Ante Starčević i to: Osječka ulica - parni brojevi i ulice: Lanosovićeva, Gortanova, Fajerbahova, Matije Ivanića, Vjenceslava Novaka, 30. svibnja 1990., Majke Terezije, Folnegovićeva, D. Bogdanića i Šubićeva. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 37. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Brodsko-posavske županije su: 
OPĆINA BEBRINA 
I. izborna jedinica 
Naselje Kaniža. 
II. izborna jedinica 
Naselja Bebrina i Stupnički Kuti. 
III. izborna jedinica 
Naselja Dubočac i Banovci. 
IV. izborna jedinica 
Naselja Šumeće i Zbjeg. 
OPĆINA BRODSKI STUPNIK 
I. izborna jedinica 
Naselje Brodski Stupnik, Ulica S. Radića od 1 do 169 neparni i od 2 do 172 parni brojevi, Ulica A. Rašića, Vinogradska., naselje Lovčić. 
II. izborna jedinica 
Naselje Brodski Stupnik, Ulica S. Radića od kućnog broja 171 do kraja neparnih i parni od 174 do kraja, Ulica Petra Zrinskog, i Radničko naselje , Rižino polje, Ulica bana Jelačića i Slavonska ulica. 
III. izborna jedinica 
Naselje Stari Slatnik, Ulica hrvatskih branitelja od 1 - 179 neparni i od 2 do 180 parni i Ulica A. Stepinca. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Stari Slatnik: Ulica hrvatskih branitelja od 181 do kraja neparnih i od 182 do kraja parnih brojeva, Ulica Ilije Martinovića, naselje Krajačići. 
OPĆINA BUKOVLJE 
I. izborna jednica 
Naselje Bukovlje, Ulica S. Radića, Ulica Josipa Kozarca neparni brojevi 301. 
II. izborna jedinica 
Naselje Bukovlje, Ulica Stadionska, D. Rakovca, Dražena Majića, te Ulica Josipa Kozarca-parni brojevi 229. 
III. izborna jedinica 
Ulica Firov kraj, Vinogradska, naselje Josipa Juščaka. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Vranovci. 
V. izborna jedinica 
Naselja: Korduševci, Ježevik. 
OPĆINA CERNIK 
I. izborna jedinica 
Naselja: Golobrdac, Opatovac, Podvrško, Sinlije, Banićevac i Opršinac. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Baćin Dol, Šumetlica, Cernik (Požeška ulica). 
III. izborna jedinica 
Naselja: Šagovina Cernička , Giletinci, Cernik (ulice: Rokova, Potočna i Đurićeva). 
IV. izborna jedinica 
Naselje Cernik (ulice Frankopanska, Školska i ostale). 
OPĆINA DAVOR 
I. izborna jedinica 
Naselje Davor (ulice: Savska od kućnog broja 1 do kućnog broja 19, Gundulićeva od kućnog broja 1 do kućnog broja 21 i od kućnog broja 2 do kućnog broja 22, Kralja Tomislava od kućnog broja 1 do kućnog broja 17 i od broja 2 do broja 18, Kačićeva - svi neparni kućni brojevi, S. Radića, Gajeva, Frankopanska, P. Svačića, P. Krešimira IV, Bana Jelačića od broja 2 do broja 6 i svi neparni kućni brojevi i Mažuranićeva). 
II. izborna jedinica 
Naselje Davor (ulice: Savska od broja 20 do broja 27, Zvonimirova - svi neparni kućni brojevi, M. Gupca, Strossmayerova, Gundulićeva od broja 23 do broja 51 i od broja 24 do broja 50, Kralja Tomislava od broja 20 do broja 54 i od broja 19 do broja 59, Kerdićeva od broja 1 do broja 25 i od broja 2 do broja 24, Kačićeva - svi parni kućni brojevi, Bana Jelačića od broja 8 do kraja parnih kućnih brojeva, Brlićeva i Školska). 
III. izborna jedinica 
Naselje Davor (ulice: Savska od broja 28 do kraja ulice, Gundulićeva od broja 59 do kraja neparnih kućnih brojeva i od broja 52 do kraja parnih kućnih brojeva, Kralja Tomislava od broja 56 do kraja parnih kućnih brojeva i od broja 61 do kraja neparnih kućnih brojeva, Kordićeva od broja 24 do kraja parnih kućnih brojeva i od broja 25 do kraja neparnih kućnih brojeva, Zvonimirova - parni kućni brojevi, Nazorova, V. Lisinskog, Lađanska, Starčevićeva i Športska). 
IV. izborna jedinica 
Naselje Orubica. 
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 
I. izborna jedinica 
Naselje Staro Topolje i Novo Topolje. 
II. izborna jedinica 
Naselje Donji Andrijevci (ulice: Zagrebačka, Trnavačka i Grobljanska). 
III. izborna jedinica 
Naselje Donji Andrijevci (ulice: Trg kralja Tomislava, Kolodvorska, Braće Radića, Željeznička, Radničko naselje, Sajmište, Sajamska, Školska, S. Balunovića) i naselje Sredanci. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Donji Andrijevci (ulice: M. Gupca, Posavska, J. Kozarca, Selska i Perkovačka). 
OPĆINA GARČIN 
I. izborna jedinica 
Naselja Garčin i Selna. 
II. izborna jedinica 
Naselja Bicko Selo i Sapci. 
III. izborna jedinica 
Naselje Vrhovina, Klokočevik, Korduševci i Šušnjevci. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Trnjani, Zadubravlje. 
OPĆINA GORNJA VRBA 
I. izborna jedinica 
Naselje Klis i Ulica b. Radića. 
II. izborna jedinica 
Svi parni brojevi ulica: Vrbskih žrtava, Savske i Matije Gupca. 
III. izborna jedinica 
Ulica Matije Mesića i neparni brojevi Ulice vrbskih žrtava. 
IV. izborna jedinica 
Svi parni brojevi naselja Donja Vrba. 
V. izborna jedinica 
Svi neparni brojevi naselja Donja Vrba. 
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 
I. izborna jedinica 
Naselja Dubovac i Kosovac. 
II. izborna jedinica 
Naselje Donji Bogićevci, ulice Novi kraj, Karlovac, Podgaj, Stari kraj. 
III. izborna jedinica 
Naselje Gornji Bogićevci, Ulica Orašje, Naselje Ratkovac. 
IV. izborna jedinica 
Naselja Smrtić i Trnava. 
OPĆINA DRAGALIĆ 
I. izborna jedinica 
Gorica i Donji Bogićevci. 
II. izborna jedinica 
Dragalić. 
III. izborna jedinica 
Poljane. 
IV. izborna jedinica 
Medari. 
V izborna jedinica 
Mašić. 
OPĆINA GUNDINCI 
I. izborna jedinica 
Gundinci (ulice: M. Gupca i Sajmišna). 
II. izborna jedinica 
Gundinci (ulica S. Radića). 
III. izborna jedinica 
Gundinci (Zagrebačka ulica). 
IV. izborna jedinica 
Gundinci (ulice: Đ. Varziča i Đakovačka). 
OPĆINA KLAKAR 
I. izborna jedinica 
Ruščica - svi parni brojevi. 
II. izborna jedinica 
Ruščica - svi neparni brojevi. 
III. izborna jedinica 
Gornja Bebrina. 
IV. izborna jedinica 
Donja Bebrina i Klakar. 
OPĆINA NOVA KAPELA 
I. izborna jedinica 
Magić Mala, Seoce i Siče. 
II. izborna jedinica 
Donji Lipovac, Srednji Lipovac, Gornji Lipovac, Stara Kapela i Pavlovci. 
III. izborna jedinica 
Bili Brig i Nova Kapela. 
IV. izborna jedinica 
Batrina i Dragovci. 
OPĆINA OKUČANI 
I. izborna jedinica 
Okučani (ulice: Zagrebačka do pošte, Brdovačka, Vukovarska, Željeznička, G. Viteza, 121. brigade HV i Bana Jelačića). 
II. izborna jedinica 
Okučani (ulice: A. Starčevića, Zagrebačka od pošte, Braće Radića do pruge, J. Kozarca, Fra Luke Ibrišimovića). 
III. izborna jedinica 
Čovac, Vrbovljani, Okučani (ulice: Kralja Tomislava i Braće Radića od pruge). 
IV. izborna jedinica 
Bodegraj, Lađevac. 
V. izborna jedinica 
Trnakovac, Čage, Benkovac, Bijela Stijena, Rogolji Gornji, Rogolji Donji, Bobare, Čaprginci, Lještani, Širinci, Šagovina Mašićka, Žuberkovac. 
OPĆINA OPRISAVCI 
I. izborna jedinica 
Oprisavci. 
II. izborna jedinica 
Trnjanski Kuti, Poljanci. 
III. izborna jedinica 
Svilaj, Stružani i Zoljani. 
IV. izborna jedinica 
Kupina, Prnjavor i Novi Grad. 
OPĆINA ORIOVAC 
I. izborna jedinica 
Oriovac i Radovanje 
II. izborna jedinica 
Slavonski Kobaš. 
III. izborna jedinica 
Lužani, Pričac, Živike, Bečic i Ciglenik. 
IV. izborna jedinica 
Oriovac (ulice: Braće Radića, Lj. Gaja, A. Cesarca), naselja Kujnik i Malino. 
OPĆINA PODCRKAVLJE 
I. izborna jedinica 
Tomica i Ratušje. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Grabarje, Kindrovo, Crni Potok, Oriovčić. 
III. izborna jedinica 
Podcrkavlje, Dubovik, Matković Mala, Donji Slatinik. 
IV. izborna jedinica 
Glogovica, Zdenci, Gornji Slatinik. 
OPĆINA REŠETARI 
I. izborna jedinica 
Rešetari (ulice: Bana Jelačića, S. Radića, A. Petrovića i Kralja Krešimira i naselje Bukovica. 
II. izborna jedinica 
Rešetari (ulice: V. Nazora, Kožarska, M. Gupca, Kralja Tomislava i Frankopanska). 
III. izborna jedinica 
Adžamovci, Zapolje i Brđani. 
IV. izborna jedinica 
Drežnik i Gunjevci. 
OPĆINA SIBINJ 
I. izborna jedinica 
Sibinj. 
II. izborna jedinica 
Bartolovci, Završje i Gromačnik. 
III. izborna jedinica 
Slobodnica. 
IV. izborna jedinica 
Grgurevići, Brčino, Čelikovići, Jakačina, Ravan i naselje Sibinj (Vinogradska ulica), Grižići, Gornji Andrijevci. 
OPĆINA SIKIREVCI 
I. izborna jedinica 
Sikirevci, ulice S. Radića, Gajeva - svi neparni brojevi. 
II. izborna jedinica 
Sikirevci, ulice S. Radića, Gajeva - svi parni brojevi. 
III. izborna jedinica 
Sikirevci, ulice Matije Gupca, A. Stepinca - svi parni brojevi. 
IV. izborna jedinica 
Sikirevci, ulice Vladimira Nazora, Kardinala A. Stepinca - svi neparni brojevi. 
V. izborna jedinica 
Jaruge. 
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC 
I. izborna jedinica 
Slavonski Šamac, ulice: V. Nazora, Crkvena ulica, Nova ulica, Matije Gupca, Ivana Kozarca. 
II. izborna jedinica 
Slavonski Šamac: Ulica Kralja Zvonimira, Savska cesta, Kneza Branimira, Mostogradnja. 
III. izborna jedinica 
Kruševica, ulice: Ljudevita Gaja, A. Starčevića, Ivana Meštrovića, Josipa Kozarca, Kolodvorska ulica, Eugena Kvaternika, Petra Preradovića, S. Radića. 
IV. izborna jedinica 
Kruševica, ulice: Braće Radića, Kralja Tomislava, Josipa J. Strossmayera, Ivana Gundulića. 
OPĆINA STARA GRADIŠKA 
I. izborna jedinica 
Donji Varoš i Pivare. 
II. izborna jedinica 
Stara Gradiška. 
III. izborna jedinica 
Gornja Varoš i Uskoci. 
IV. izborna jedinica 
Novi Varoš i Gređani. 
OPĆINA STARO PETROVO SELO 
I. izborna jedinica 
Vrbova, Komarnica i Blažević Dol. 
II. izborna jedinica 
Godinjak, Tisovac, Laze, Gonji Crnogovci i Donji Crnogovci. 
III. izborna jedinica 
Staro Petrovo Selo - istok (ulice: Braće Radića, Vinogradska, A. Šenoe i Frankopanska) i Štivica. 
IV. izborna jedinica 
Staro Petrovo Selo - zapad (ulice: M. Gupca, Lj. Gaja, M. A. Relkovića, Zvonimirova i A. Hebranga) i naselja Oštri Vrh, Vladisovo i Starci. 
OPĆINA VELIKA KOPANICA 
I. izborna jedinica 
Velika Kopanica (ulice: I. Filipovića, Šamačka i B. Radića). 
II. izborna jedinica 
Velika Kopanica (ulice: Lađanik, Gorjanci, V. Nazora, Trg Presv. Trojstva). 
III. izborna jedinica 
Divoševci i Mala Kopanica. 
IV. izborna jedinica 
Beravci. 
OPĆINA VRBJE 
I. izborna jedinica 
Bodovaljci. 
II. izborna jedinica 
Vrbje. 
III. izborna jedinica 
Sičice, Dolina. 
IV. izborna jedinica 
Mačkovac, Savski Bok i Visoka Greda. 
OPĆINA VRPOLJE 
I. izborna jedinica 
Vrpolje (svi parni brojevi kuća naselja Vrpolje). 
II. izborna jedinica 
Vrpolje (svi neparni brojevi kuća naselja Vrpolje). 
III. izborna jedinica 
Stari Perkovci. 
IV. izborna jedinica 
Čajkovci. 
XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 38. 
U Zadarskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I izborna jedinica 
Zadar 1 - naselja: Petrčane, Kožino, Zapuntel, Veli Iž, Mali Iž, Silba, Rava, Premuda, Olib, Molat i Ist. 
II izborna jedinica 
Zadar 2 - naselja: Crno, Babindub, Gaženica, Crvene kuće, Ploča, Dračevac Zadarski, Jazine I. 
III izborna jedinica 
Zadar 3 - naselja: Jazine II, Višnjik, Poluotok, Voštarica, Arbanasi, Stanovi. 
IV izborna jedinica 
Zadar 4 - naselja: Maslina, Brodarica, Bokanjac, Diklo, Puntamika, Plovanija, Bili Brig. 
V izborna jedinica 
Grad Obrovac, te općine Starigrad, Jasenice i Gračac. 
VI izborna jedinica 
Općine Poličnik, Novigrad, Posedarje, Škabrnja, Zemunik Donji, Galovac. 
VII izborna jedinica 
Grad Benkovac te općine Stankovci, Polača, Pakoštane, Lišane Ostrovičke, Sv. Filip i Jakov. 
VIII izborna jedinica 
Grad Biograd na moru te općine Kukljica, Kali, Pašman, Tkon, Bibinje i Sukošan. 
IX izborna jedinica 
Gradovi Pag i Nin te općine Povljana i Ražanac. 
X izborna jedinica 
Općine Privlaka, Vir, Sali i Preko. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 39. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Zadarske županije su: 
GRAD BENKOVAC 
I. izborna jedinica 
Benkovac - Barice, Šopot, Perušić, Vukšić, Prović, Kolarina i Kožolovac. 
II. izborna jedinica 
Benkovac - Centar II (Pijaca), Pristeg, Dobra Voda, Radošinovci, Miranje Donje, Miranje Gornje, Ceranje Gornje i Ceranje Donje. 
III. izborna jedinica 
Benkovac - Kaštel, Nadinj, Tinj, Lišane Tinjske i Buković. 
IV. izborna jedinica 
Benkovac - Centar I, Raštević, Podlug, Lisičić, Podgrađe, Zapužane i Biljane Donje. 
V. izborna jedinica 
Korlat, Smilčić, Islam Grčki, Benkovačko Selo, Kula Atlagić, Biljane Gornje i Donji Kašić. 
VI. izborna jedinica 
Bjelina, Medviđa, Popovići, Rodaljice, Bruška, Lepuri Bulić, Brgud i Donji Karin. 
GRAD BIOGRAD NA MORU 
I. izborna jedinica 
Poluotok i Centar 
- Obalom kralja Petra Krešimira IV. do Zagrebačke - južno, Zagrebačkom do Splitske - istočne, Splitskom (od Križa) do A. Šenoe južno, od Šenoine južno do ulice Put Kumenta južno, ulicom Put Kumenta do mora - zapadno. 
II. izborna jedinica 
Rust i Tuče 
- Zagrebačkom od Križa do Dubrovačke - istočno, Dubrovačkom do Splitske južno, ulicom Put Grande - južno do Ulice Ivana Gorana Kovačića, Ulicom Ivana Gorana Kovačića - zapadno do Ulice Augusta Šenoe (kod gimnazije), Ulicom Augusta Šenoe - sjeverno do Splitske, Splitskom sjeverno do Zagrebačke istočno. 
III. izborna jedinica 
Meterize, Granda, Kumenat 
- Zagrebačkom - istočno, od Dubrovačke do Jadranske turističke ceste, Jadranskom turističkom cestom do k.o. Pakoštane, granicom do mora ulicom Put Kumenta - istočno do Ulice Ivana Gorana Kovačića sjeverno, Ulicom Ivana Gorana Kovačića - istočno do ulice Put Grande, ulicom Put Grande - sjeverno do Splitske, Dubrovačkom sjeverno do Zagrebačke. 
IV. izborna jedinica 
Jaz, Vruljine, Bošana, Kožine 
- Obala kralja Petra Krešimira IV. do Zagrebačke - sjeverno, Zagrebačkom do Jadranske turističke ceste - zapadno, Jadranskom turističkom cestom do k.o. Sv. Filip i Jakov - južno. 
V. izborna jedinica 
Kosa zapad 
- od granice sa k.o. Sv.Filip i Jakov Jadranskom turističkom cestom do Zagrebačke - sjeverno, Zagrebačkom do polja - sve - zapadno. 
VI. izborna jedinica 
Kosa istok i Jankolovica 
- od granice sa k.o. Pakoštane Jadranskom turističkom cestom do Zagrebačke, Zagrebačkom - do polja - sve istočno i naselje Jankolovica. 
GRAD NIN 
I. izborna jedinica 
Grad Nin - Klanice, Grbe. 
II. izborna jedinica 
Grad Nin - Otok. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Ninski stanovi i Zaton. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Poljica, Poljica - brig, Žerava. 
V. izborna jedinica 
Naselje Vrsi. 
GRAD OBROVAC 
I. izborna jedinica 
Obrovac - ulice: Milišancski put, Blok c 16, Milice Poljak, Put Fortivce, Ulica Slobode, Radnički put, Baška Jokića, Obala Petra Šimićevića, Omladinska, Put Kruševa, Rudarska ulica. 
II. izborna jedinica 
Obrovac - ulice: Obala T. Breulja, Trg slobode, Put Knina i Šeste udarne brigade. 
III. izborna jedinica 
Muškovci, Bilišane, Zelengrad. 
IV. izborna jedinica 
Kruševo, Gornji Karin, Golubić, Kaštel Žegarski, Komazeci. 
V. izborna jedinica 
Bogatnik, Nadvoda, Krupa. 
GRAD PAG 
I. izborna jedinica 
Naselja: Kolan, Mandre, Šimuni, Gajac - dio. 
II. izborna jedinica 
Grad Pag - ulice: Šibenska, Dubrovačka, Ante Starčevića, Put Beneštre, Podmejak, Put Veli brig, Vitezovićeva, A. B. Šimića, Golija, Šetalište V. Nazora, Uhlinec, Jadrovićeva, Kralja Zvonimira, Trg Sv. Jurja, Jure Benzije, Alojza Stepinca, Velebitska, Ul. Od skrivanata, Križevačka, Vela ulica J. Dalmatinca, Trg kralja Petra Krešimira IV, Van grada, Donata Fabijančića, Jose Velicinovića, Koludraška, Nikole Portade, Zrinsko-Frankopanska, Sv. Marije, Put Rupe, Kamerlenko, Vukovarska, Varaždinska. 
III. izborna jedinica 
Grad Pag - ulice: Branimirova obala, Bartula Kašića, Katine, Rujićeva, Kneževa, Vela gušterna, Nikole Valentića, Kralja Tomislava, Ivana Mirkovića, Dominikanski trg, Ulica od špitala, Ivana Mršića, Stjepana Radića, Zagrebačka, Splitska, Kranjčevićeva, A. Šenoe, M. Držića, A. G. Matoša, Mažuranićeva, Tina Ujevića, Vlahe Bukovca, Vatroslava Lisinskog, Ivana Zajca, H. Lucića, M. Marulića, V. Novaka, Petra Hektorovića, P. Zoranića, M. Krleže, Lj. Gaja, Štrosmajerova, Riječka, L. Dorkića, Prosika, Lokunja, Ruđera Boškovića i Mile Budaka. 
IV. izborna jedinica 
Grad Pag - ulice: Eugena Kvaternika, Put Mirožića, Braće Andrijića, Zadarska, Gundulićev put, Matice Hrvatske, Uskočka, Put Divicijaka, V. Matasovića, Petra Rumore, Crljenka, B. Mišolića, Belote Dobrinića, Paških rektora, Petra Grubonića, Bodmir, Franjevački trg, Kralja Stjepana Držislava, Donellijeva, Karlobaška, Senjska, Rapska, Put starog grada, Novigradska, Ljubačka, Bošana, Košljun, Bana Jelačića, Žrtava fašizma, Put Murvice, Gugliamino Polzineti, Šime Dešpalja, Nikole Tesle, Put sv. Karina. 
V. izborna jedinica 
Naselja: Vlašići, Smokvica, Gorica, Dinjiška, Miškovići, Stara vas i Vrčići. 
GRAD ZADAR 
I. izborna jedinica 
Poluotok, Crno, Babindub, Ploča, Dračevac Zadarski, Mjesni odbor Brgulje, Iž Mali - Porovac. 
II. izborna jedinica 
Jazine I, Jazine II, Mjesni odbor Ričine. 
III. izborna jedinica 
Višnjik, Stanovi, Mjesni odbor Smiljevac. 
IV. izborna jedinica 
Arbanasi, Ričina, Smiljevac, Mjesni odbor Vidikovac. 
V. izborna jedinica 
Gaženica, Crvene kuće, Bili brig, Vidikovac, Mali Iž, Veli Iž, Rava, Ist, Premuda, Brgulje, Molat, Zapuntel, Olib, Silba, Mjesni odbor Iž Mali - Porovac. 
VI. izborna jedinica 
Petrčane, Diklo, Kožino, Puntamika, Bokanjac, Plovanija, Maslina, dio Mjesnog odbora Brodarica omeđen sjevreno od ulice Put Nina do istočnog Puta Bokanjca i sjeverno do granice Mjesnog odbora Vidikovac. 
VII. izborna jedinica 
Dio mjesnog odbora Brodarica omeđen ulicama Obala kneza Trpimira, Sutomiška, dio Ulice Maka Dizdara i nadalje južno od Ulice Ivana Meštrovića, Voštarnica. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 40. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Zadarske županije su: 
OPĆINA BIBINJE 
I. izborna jedinica 
Bibinje od kbr. 1 do 160. 
II. izborna jedinica 
Bibinje od kbr. 161 do 320. 
III. izborna jedinica 
Bibinje od kbr. 321 do 480. 
IV. izborna jedinica 
Bibinje od kbr. 481 do 636. 
OPĆINA GALOVAC 
I. izborna jedinica 
Galovac - Burčuli. 
II. izborna jedinica 
Galovac - Centar. 
III. izborna jedinica 
Galovac - Tikvari. 
IV. izborna jedinica 
Galovac - Jošani. 
V. izborna jedinica 
Galovac - Šare. 
OPĆINA GRAČAC 
I. izborna jedinica 
Željeznička stanica, Pribudić, Prljevo, Rastićevo, Tiškovac Lički, Vučipolje, Zaklopac. 
II. izborna jedinica 
Krš Dragičevića, Bruvno, Deringaj, Duboki dol, Dugopolje, Glogovo, Grav, Mazin, Rudopolje Bruvanjsko, Srb, Suvaja, Tomingaj, Velika Popina. 
III. izborna jedinica 
Đekić Glavica, Gubačevo polje, Kijani, Kom, Lička Kaldrma, Zrmanja, Vrlo Zrmanje, Palanka. 
IV. izborna jedinica 
Begluci, Brotnja, Cerovac, Tabašnica, Drenovac Osredački, Kunovac Kupirovački, Kupirovo, Nadvrela, Neteka, Omsica, Otrić i Gračac. 
OPĆINA JASENICE 
I. izborna jedinica 
Jasenice - Centar. 
II. izborna jedinica 
Jasenica - Maslenica. 
III. izborna jedinica 
Jasenica - Glavica Kitnjasta, Zelenikovac, Modrič, Bobija, Rupine, Nadbina. 
IV. izborna jedinica 
Naselje: Zaton Obrovački. 
V. izborna jedinica 
Jasenice - Rovanjska. 
OPĆINA KALI 
I. izborna jedinica 
Kali od kbr. 1 do 100. 
II. izborna jedinica 
Kali od kbr. 101 do 200. 
III. izborna jedinica 
Kali od kbr. 201 do 300. 
IV. izborna jedinica 
Kali od kbr. 301 do 400. 
OPĆINA KUKLJICA 
I. izborna jedinica 
Kukljica od kbr. 1 do 40. 
II. izborna jedinica 
Kukljica od kbr. 41 do 80. 
III. izborna jedinica 
Kukljica od kbr. 81 do 120. 
IV. izborna jedinica 
Kukljica od kbr. 121 do 160. 
V. izborna jedinica 
Kukljica od kbr. 161 do 205. 
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 
I. izborna jedinica 
Lišane Ostrovičke - Podmišljen, Šimunci, Nimci, Devići, Kalcine, Mamići, Brižine, Musići, Mujići. 
II. izborna jedinica 
Lišane Ostrovičke - Pavići, Radaši, Plazine, Stipići, Kalići, Tute, Vrulja. 
III. izborna jedinica 
Naselje: Ostrovica. 
IV. izborna jedinica 
Naselje: Dobropoljci. 
OPĆINA NOVIGRAD 
I. izborna jedinica 
Novigrad od kbr. 1 do 120. 
II. izborna jedinica 
Paljuv. 
III. izborna jedinica 
Pridraga od kbr. 1 do 150. 
IV. izborna jedinica 
Pridraga od kbr. 151 do 330. 
OPĆINA PAKOŠTANE 
I. izborna jedinica 
Pakoštane - Zapadno od glavne ulice - istično od glavne ulice omeđeno ulicom iznad stare škole do crkve. 
II. izborna jedinica 
Pakoštane - centar i Vrana - istok. 
III. izborna jedinica 
Vrana - zapad, Drage - sjever. 
IV. izborna jedinica 
Drage - jug i Vrgada. 
OPĆINA PAŠMAN 
I. izborna jedinica 
Kraj - Ugrinić, Mrljane. 
II. izborna jedinica 
Pašman, Barotul. 
III. izborna jedinica 
Dobropoljana, Neviđane. 
IV. izborna jedinica 
Banj i Ždrelac. 
OPĆINA POLAČA 
I. izborna jedinica 
Polača - Centar, Rasti. 
II. izborna jedinica 
Polača - Perajići, Ražnjevići, Prtenjača. 
III. izborna jedinica 
Gornja i Donja Jagodnja. 
IV. izborna jedinica 
Kakma. 
OPĆINA POLIČNIK 
I. izborna jedinica 
Briševo, Murvica Gornja, Murvica Donja od kbr. 1 do 100. 
II. izborna jedinica 
Murvica Donja od kbr. 101 do 188 i naselje Dračevac Ninski. 
III. izborna jedinica 
Lovinac, Rupalj, Suhovare i Visočane. 
IV. izborna jedinica 
Poličnik od kbr. 1 do 262. 
OPĆINA POSEDARJE 
I. izborna jedinica 
Islam Latinski, Podgradina. 
II. izborna jedinica 
Slivnica Gornja i Slivnica Donja. 
III. izborna jedinica 
Ždrilo - Vučjak, Vinjarec, Posedarje od kbr. 1 do 64. 
IV. izborna jedinica 
Posedarje od kbr. 65 do 203. 
OPĆINA POVLJANA 
I. izborna jedinica 
Povljana - prezimena od A do B. 
II. izborna jedinica 
Povljana - prezimena od DŽ do K. 
III. izborna jedinica 
Povljana - prezimena od L do O. 
IV. izborna jedinica 
Povljana - prezimena od P do S. 
V. izborna jedinica 
Povljana - prezimena od Š do Ž. 
OPĆINA PREKO 
I. izborna jedinica 
Lukoran i Poljana. 
II. izborna jedinica 
Sutomiščica i Ugljan od kbr. 1 do 100. 
III. izborna jedinica 
Ugljan od kbr. 1 do 178 i naselja Rivanj i Sestrunj. 
IV. izborna jedinica 
Preko i naselje Ošljak. 
OPĆINA PRIVLAKA 
I. izborna jedinica 
Privlaka od kbr. 1 do 100. 
II. izborna jedinica 
Privlaka od kbr. 101 do 250. 
III. izborna jedinica 
Privlaka od kbr. 251 do 480. 
IV. izborna jedinica 
Privlaka od kbr. 481 do 650. 
V. izborna jedinica 
Privlaka od kbr. 651. do 750. 
OPĆINA RAŽANAC 
I. izborna jedinica 
Ražanac i naselje Podvršje. 
II. izborna jedinica 
Ljubač, Krneza i Ljubački Stanovi. 
III. izborna jedinica 
Jovići i Rtina. 
IV. izborna jedinica 
Radovin. 
OPĆINA SALI 
I. izborna jedinica 
Brbinj, Luka, Savar, Božava. 
II. izborna jedinica 
Zverinac, Dragove, Veli Rat, Soline, Verunić. 
III. izborna jedinica 
Žman, Zaglav, Sali od kbr. 1 do 59. 
IV. izborna jedinica 
Sali od kbr. 60 do 177. 
OPĆINA STANKOVCI 
I. izborna jedinica 
Stankovci. 
II. izborna jedinica 
Banjevci, Bila Vlaka. 
III. izborna jedinica 
Budak i Crljenik. 
IV. izborna jedinica 
Velim, Morpolača. 
OPĆINA STARIGRAD 
I. izborna jedinica 
Tribanj - Šibuljine, Starigrad od kbr. 1 do 46. 
II. izborna jedinica 
Starigrad od kbr. 47 do 140. 
III. izborna jedinica 
Starigrad od kbr. 141 do 231. 
IV. izborna jedinica 
Seline od kbr. 1 do 87. 
OPĆINA SUKOŠAN 
I. izborna jedinica 
Debeljak od kbr. 1 do 169. 
II. izborna jedinica 
Sukošan od kbr. 1 do 204. 
III. izborna jedinica 
Sukošan od kbr. 205 do 408. 
IV. izborna jedinica 
Gorica i cijelo naselje Glavica. 
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 
I. izborna jedinica 
Sv. Filip i Jakov. 
II. izborna jedinica 
Turanj, Sv. Petar na moru. 
III. izborna jedinica 
Raštane Donje i Raštane Gornje. 
IV. izborna jedinica 
Tičevo - Viterinci, Babac, Sikovo. 
OPĆINA ŠKABRNJA 
I. izborna jedinica 
Prkos, Škabrnja od kbr. 1 do 52. 
II. izborna jedinica 
Škabrnja od kbr. 53 do 158. 
III. izborna jedinica 
Škabrnja od kbr. 159 do 265. 
IV. izborna jedinica 
Škabrnja od kbr. 266 do 366. 
OPĆINA TKON 
I. izborna jedinica 
Tkon - Riva. 
II. izborna jedinica 
Tkon - Ugrinić. 
III. izborna jedinica 
Tkon - Pelastar. 
IV. izborna jedinica 
Tkon - Studenac. 
V. izborna jedinica 
Tkon - Centar. 
OPĆINA VIR 
I. izborna jedinica 
Vir od kbr. 1 do 44. 
II. izborna jedinica 
Vir od kbr. 45 do 88. 
III. izborna jedinica 
Vir od kbr. 89 do 123, Torovi. 
IV. izborna jedinica 
Vir od kbr. 124 do 177, Lozice. 
OPĆINA ZEMUNIK DONJI 
I. izborna jedinica 
Zemunik Gornji - istok i zapad. 
II. izborna jedinica 
Zemunik Donji od kbr. 1 do 100. 
III. izborna jedinica 
Zemunik Donji od kbr. 101 do 200. 
IV. izborna jedinica 
Zemunik Donji od kbr. 201 do 339 i Smoković. 
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 41. 
U Osječko-baranjskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Donja Motičina, Našice, Feričanci, Đurđenovac, Koška. 
II. izborna jedinica 
Donji Miholjac, Podravska Moslavina, Viljevo, Magadenovac, Marijanci, Belišće. 
III. izborna jedinica 
Valpovo, Petrijevci, Bizovac, Petlovac, Darda. 
IV. izborna jedinica 
B.Manastir, Popovac, Draž, Kneževi Vinogradi, Čeminac. 
V. izborna jedinica 
Đakovo, Strizivojna. 
VI. izborna jedinica 
Trnava, Lev.Varoš, Drenje, Satnica Đakovačka, Gorjani, Vladislavci, Punitovci, Viškovci, Semeljci, Vuka, Ernestinovo. 
VII. izborna jedinica 
Čepin, Podgorač, Antunovac, Erdut. 
VIII. izborna jedinica 
Briješće, Brijest, Josipovac, Bilje, Klisa, Nemetin, Podravlje, Sarvaš, Tenja, Tvrđavica, Višnjevac. 
IX. izborna jedinica 
Osijek - mjesni odbori Retfala, Nova Retfala, Ivan Filipović, J.J. Strossmayer. 
X. izborna jedinica 
Osijek - mjesni odbori K.F.Šepera, Gornji grad, Centar, Zrinjevac, Sjenjak, Ivan Meštrović. 
XI. izborna jedinica 
Osijek - mjesni odbori Tvrđa, Knez Branimir, Jug II, Šećerana, Donji grad, Zeleno Polje, Croatia, N.Š.Zrinski. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 42. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Osječko-baranjske županije su: 
GRAD BELI MANASTIR 
I. izborna jedinica 
Beli Manstir - ulice: JNA, Đure Pucara Starog, Planinska, Grobljanska, Laze Kostića, Gustava Krkleca, Antuna Augustinčića, Petra Dobrovića, Baranjska, Stevana Mihaldžića, 8. Marta, Olge Banović, Žarka Zrenjanina, Otona Župančića, Josipa Kozarca, Marije Bursać, Proleterskih brigada, Ive Marinkovića, 51. Vojvođanske divizije, Franjin dvor, Planina, Trg Slobode, Ivana Bošnjaka, M.I.R.Kašanina, Stevana Štiljanovića, Žikice Jovanovića Španca i Viktora Bubnja. 
II. izborna jedinica 
Beli Manastir - ulice: Ivana Mažuranića, Save Kovačevića, Džemala Bijedića, Petefi Šandora, Petra Petrovića Njegoša, Petra Kočića, Republike, Svetozara Miletića, Aleksa Šantića, Dunavska, Petra Preradovića, Zagrebačka, Dravska, Savska, Vuka Karadžića, Božidara Maslarića, Lenjinova, Pionirska, Beogradska i Kiše Erne. 
III. izborna jedinica 
Beli Manastir - ulice: Jovana Lazića, Rade Končara, Zmaj Jove Jovanovića, Vladimira Nazora, Branka Radičevića, Ive Lole Ribara i Adama Dugačkog. 
IV. izborna jedinica 
Beli Manastir - ulice: Đure Jakšića, Matije Gupca, Augusta Cesarca, Ivana Mažuranića, Dr.Mladena Stojanovića, Nikole Tesle, Moše Pijade, Školska, Svetozara Markovića, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Cankara, Sare Bertić, 9. maja, 27. novembra, Đure Đakovića, Borisa Kidriča i Boška Buhe. 
V. izborna jedinica 
Beli Manastir - ulice: Branjin Vrh. 
VI. izborna jedinica 
Šećerana - Šumarina. 
GRAD BELIŠĆE 
I. izborna jedinica 
Veliškovci, Gat, Tiborjanci, Vinogradci. 
II. izborna jedinica 
Bistrinci, Kitišanci, Gorica. 
III. izborna jedinica 
Belišće - Ulice: Radnička, Kralja D.Zvonimira, Braće Radić, Petra Preradovića, Nova, Bistrinačka, Borik, Park A.Hofmanna, Vijenac S.H.Gutmanna, Trg A.Starčevića. 
IV. izborna jedinica 
Belišće - ulice: Bana Jelačića, A. Mihanovića, Gundulićeva, Petra Svačića, Vijenac J.J. Strossmayera, Matije Gupca, Ciglana, Dolac, Ljudevita Gaja. 
V. izborna jedinica 
Belišće - ulice: Kralja Tomislava, V.Nazora, D.Pejačević, Kardinala Stepinca, E.Kvaternika, I.G. Kovačića, J. Račića, T. Ujevića i Bocanjevci. 
VI. izborna jedinica 
Belišće - ulice: A.Šenoe, I.B.Mažuranić, M.P.Katančića, Z.Kunc, Starovalpovački put, S.Vraza, J.Kozarca, N.Tesle, Lj.Posavskog, A. Hebranga, P.Zrinskog, Dravska obala, A.M.Reljkovića, Željeznička, S.Raškaj, Školska, Kralja Trpimira, A.G.Matoš, Kolodvorska, F.Račkog. 
GRAD DONJI MIHOLJAC 
I. izborna jedinica 
Donji Miholjac - ulice: Vukovarska, Prilaz ribnjaku, Ivana Vajde, Majur, Ruđera Boškovića, Bana Jelačića, Antuna Branka Šimića, Ivana Meštrovića, Vatroslava Lisinskog, Kralja Tomislava, Kneza Trpimira, Silvija Strahimira Kranjčevića, Zlatka Balokovića, Zrinsko-Frankopanska, Josipa Kozarca, Ivana Gorana Kovačića i Alojzija Stepinca. 
II. izborna jedinica 
Donji Miholjac - ulice: Andrije Kačića-Miošića, Kralja Držislava, Franje Kuhača, Kolodvorska (od broja 83 do kraja i od broja 72 do kraja), Đakovačka, Katarina Zrinski, Ciglana, Kneza Domagoja, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Eugena Kumičića i Matije Gupca. 
III. izborna jedinica 
Donji Miholjac - ulice: Augusta Cesarca, Augusta Šenoe, Đure Basaričeka, Eugena Kvaternika, Ivana Zajca, Dobriše Cesarića, Prilaz Hobođu, Prilaz Stadionu, Kneza Branimira, Stjepana Radića, Kolodvorska (od broja 1 do 81 i od broja 2 do 68), Kralja Zvonimira, Ljudevita Gaja, Staro Sajmište, Trg Ante Starčevića i Naselje Tržnica. 
IV. izborna jedinica 
Donji Miholjac - ulice: Josipa Jurja Strossmayera, Antuna Mihanovića, Petra Preradovića, Augusta Harambašića, Pavla Radića i Ulica Karaške u Rakitovici. 
V. izborna jedinica 
Rakitovica, Mihaljački Poreč, Golinci i Radikovci 
VI. izborna jedinica 
Sveti Đurađ i Podgajci Podravski. 
GRAD ĐAKOVO 
I. izborna jedinica 
Đakovo - ulice: Vijenac kardinala A.Stepinca od kbr.18 do kraja, A.Starčevića, Ivandvor, E.Derenčina, F.Supila, J.Ivakića, F.Kuhača, I.Kukuljevića, L.Ružičke, Bana Jelačića, M.Cepelića, Hrvatskih velikana, F.Kosine, Kralja Tomislava, Frankopanska, P.Kraljevića, I.Tišova, J.Gotovca, J.Runjanina, V.Karasa, A.Augustinčića, V.Radauša, M.Krleže, Bana N.Jurišića, Trg N.Š.Zrinskog, Korčulanska, Hvarska, Rapska, Bračka, Mostarska, Viška, Paška, Lošinjska, Krčka, Creska i Cvjetni prolaz. 
II. izborna jedinica 
Đakovo - ulice: S.Vraza, Zvečaj I, Zvečaj II, Ilirska, Z.Benčevića, H.Deker, Budrovačka, A.Mihanovića, P.Svačića, M.Topalovića, Savska, B.Kašića, Dunavska, Dravska, R.Boškovića, P.Preradovića, S.Tomerlina, Certisa, O.Ivekovića, N.J.Tordinca, S.Radića, K.Zrinski, J.Palmotića, F.A.Mesaroša, Biskupa Čolnića, L.Botića, Lj.Gaja, biskupa A.Mandića, V.Doneganija, Đ.Basaričeka i Bosutska. 
III. izborna jedinica 
Đakovo - ulice: E.Kvaternika, Splitska, Osječka, M.Gupca, A.Šenoe, A.Cesarca, Vinkovačka, Zagrebačka, Strossmayerov trg, V.Nazora, M.Marulića, Električne centrale, I.Mažuranića, J.Kaštelana, P.Katančića, J.Kozarca, S.S.Kranjčevića, Istarska, I.G.Kovačića, Kolodvorska, H.Kolomana, A.G.Matoša, Park pobjede, V.Lisinskog, H.Vukčića-Hrvatinića, D.Domjanića, P.Miškine i Lj.Šestića. 
IV. izborna jedinica 
Đakovo - ulice: Vijenac kardinala A.Stepinca od kbr. 1 do 18, B.Adžije, Diljska, Psunjska, Pašin prilaz, M.A.Raljkovića, Kralja Zvonimira I., Zajca, F.Račkog, T.Ujevića, Stočin, Kneza Branimira, Kralja P.Krešimira, Kneza Višeslava, Kneza Domagoja, Kneza Trpimira i Kralja S.Držislava i Selci Đakovački. 
V. izborna jedinica 
Đakovo - ulice: A.Hebranga, Lička, O.Keršovanija, Radnička, M.Pavlinovića, Poljska i N.Tesle, Kuševac, Ivanovci Gorjanski i Široko Polje - sve ulice. 
VI. izborna jedinica 
Đakovo - Pavićeva, Kralja Tvrtka, Gundulićeva i M.Držića, Budrovci, Đurđanci, Piškorevci i Novi Perkovci - sve ulice. 
GRAD NAŠICE 
I. izborna jedinica 
Jelisavac, Ledanjska, Ribnjak, Velimirovac, Lila. 
II. izborna jedinica 
Našice (ulice: Braće Radića od kbr. 20 i Školska), Markovac Našički, Vukojevci, Granice, Makloševac, Ceremošnjak. 
III. izborna jedinica 
Našice (ulica: Kralja Tomislava od kbr. 34), Zoljan, Gradac Našički, Londžica, Martin, Breznik Našički. 
IV. izborna jedinica 
Našice (ulice: Mojmir, Duduć, D.Cesarića, V.Nazora, A.G.Matoša, Gajić, J.Kozarca, Sunčana, V.Novaka, E.Kumičića, P.Preradovića, T.Ujevića, M.Krleže, Športska, Ljudevita Gaja, I.D.Mažuranića, D.Pejačević, A.Šenoe, Sestara Klarisa, A.M.Reljkovića, M.Gupca, Pječevićev trg, Vinogradska, B.Kačića, Franjevačka, Sokolska, A.Cesarca. 
V. izborna jedinica 
Našice (ulice: Kralja Tomislava od kbr. 1 do 34, J.J.Strossmayera, R.Boškovića, I.Mažuranića, Osječka, V.Lisinskog, R.Končara, I.Meštrovića, L.Matačića), Velimirovac (ulice: R.Končara, B.Adžije). 
VI. izborna jedinica 
Našice (ulice: Mosorska, Velebitska, A.Starčevića, I.G.Kovačića, Žrtava fašizma, A.Waldingera, V.Bukovca, M.Kraljevića, O.Ivekovića, I.Runjanina, A.Mihanovića, Z.Balokovića, J.Gotovca, F.Livadića, I.Zajca, Radnička, Dunavska, Bosutska, Koranska, Savska, Bračka, Zagrebačka, Đ.Đakovića, Bana Jelačića, F.Kuhača, Braće Radića od kbr. 1 do 19, Kralja Zvonimira). 
GRAD OSIJEK 
I. izborna jedinica 
Mjesni odbori Tenja, Sveta Ana, Klisa - Sarvaš, Briest, Briješće, Lipik, Višnjevac, Josipovac, Naselje Nemetin. 
II. izborna jedinica 
Mjesni odbori Retfala, Nova Retfala, Ivan Filipović i J.J.Strossmayer. 
III. izborna jedinica 
Mjesni odbori Kardinal Franjo Šeper, Gornji Grad, Centar, Zrinjevac i Sjenjak. 
IV. izborna jedinica 
Mjesni odbori.Sv.Rok, Sv.Josip Radnik, Industrijska četvrt i Knez Domagoj 
V. izborna jedinica 
Mjesni odbori Osijek - Lijeva obala, Tvrđa, Ivan Meštrović, Donji Grad, Knez Branimir i Zeleno polje. 
VI. izborna jedinica 
Mjesni odbori Nikola Šubić Zrinski, Šećerana, Croatia, "30. svibanj" - Jug II. 
GRAD VALPOVO 
I. izborna jedinica 
Ivanovci, Marjančaci, Zelčin, Harkanovci. 
II. izborna jedinica 
Šag, Nard, Valpovo - ulice: A.Šenoe, B.Jelačića, Toplice, Kraljevci, Sunčana, E.Kvaternika, Hrastik. 
III. izborna jedinica 
Ladimirevci, Valpovo - ulice: Gajeva, Reljkovićeva, I.L.Ribara, J.Leskovara. 
IV. izborna jedinica 
Valpovo - ulice: Osječka, A.Starčevića, D.Pejačević, B.Radića - do križanja Zrinsko-Frankopanske i I.Mažuranića, Trg kralja Tomislava, Vijenac Hrvatske Republike, I.Mažuranića, J.Kozarca i N.Tesle. 
V. izborna jedinica 
Valpovo - ulice: Braće Radića - od križanja Zrinsko-Frankopanske, I.Mažuranića, Zrinsko Frankopanska, I.Gundulića, P.Preradovića, Kolodvorska, S.Kolara, S.S.Kranjčevića, Starovalpovački put, A.E.Miroljuba, A.B.Šimića - od Zelenog brijega do pruge, Dravska, I.G.Kovačića, A.Mihanovića, V.Lisinskog, I.Zajca, J.Pintarića, Z.Kunc i A.G.Matoša. 
VI. izborna jedinica 
Valpovo - ulice: J.J.Strossmayera, M.Gupca, D.Cesarića, T.Ujevića, A.B.Šimića - od križanja M.Gupca do Zelenog brijega, V.Nazora, Učka, Florijanova, M.P.Katančića, Kralja Petra Krešimira IV, P.Svačića, Bosanska i A.Stepinca. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 43. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Osječko-baranjske županije su: 
OPÆINA ANTUNOVAC 
I. izborna jedinica 

Antunovac - ulice: A.Starčevića, L.Pustara, Ekonomija Štadar, P.Svačića, T.Ujevića, Mirna, Josipin Dvor, Kolodvor, Kralja Zvonimira. 
II. izborna jedinica 
Antunovac - ulice: Braće Radića, P.Šandora, Hrvatske Republike, Školska, N.Š.Zrinskog i B.J.Jelačića. 
III. izborna jedinica 
Ivanovac - ulice: Crkvena, Čepinska, Mala, Korođgrad, Duga od broja 1 do 120. 
IV. izborna jedinica 
Antunovac - Ivanovac - Seleš, Stari Seleš, Orlovnjak, Držanička, Rudine, Duga od broja 121 do 210. 
OPÆINA BILJE 
I. izborna jedinica 
Ulice: B.Kidriča, B.Buhe, B.Stupara, Demeč, Dravska, Dunavska, I.Andrića, I.L.Ribara, P.Šandora, Proleterska, Savska, Vardarska, Vatrogasna, Vinogradska, V.Bakarića i Đ.Đakovića. 
II. izborna jedinica 
Bilje - ulice: 1. maja, 51.divizije, B.Ćopića, Bratstva i jedinstva, E.Kardelja, I.G.Kovačića, I.Mažuranića, JNA, J.Lazića, K.Erne, K.Lajoša, M.Gupca, M.Pijade, N.Tesle, R.Končara, S.Bertić, S.Kovačevića, V.Vlahovića, V.Nazora, Zagrebačka i Đ.Salaja. 
III. izborna jedinica 
Vardarac i Kopačevo. 
IV. izborna jedinica 
Lug, Podunavlje, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda. 
OPÆINA BIZOVAC 
I. izborna jedinica 
Brođanci, Habjanovci, Novaki Bizovački. 
II. izborna jedinica 
Samatovci, Cerovac, Selci, Bizovac - ulica Kralja Tomislava od broja 2 do 130 i 1 do 89. 
III. izborna jedinica 
Cret Bizovački, Bizovac - ulice M.P.Katančića, A.Šenoe i K.Tomislava od 288 - 426. 
IV. izborna jedinica 
Bizovac - ulice: Valpovačka, I.Pavlića, A.Starčevića, V.Nazora, I.Mažuranića, I.Gundulića, Hrvatske Republike, Braće Radića, Sunčana, Kolodvorska, A.Stepinca, P.Preradovića, K.Tomislava od broj 132-286 i od 91 do 267. 
OPÆINA ÈEMINAC 
I. izborna jedinica 
Čeminac (bez ulica V.Vlahovića, I.G.Kovačića) i Novi Čeminac. 
II. izborna jedinica 
Grabovac, Mitrovac i dio Čeminca (ulica V.Vlahovića, I.G.Kovačića). 
III. izborna jedinica 
Kozarac i dio naselja Jagodnjak (ulica Vasilija Gaćeše i Vijenac Nikole Tesle). 
IV. izborna jedinica 
Jagodnjak (bez ulica Vasilija Gaćeše i Vijenca Nikole Tesle). 
OPÆINA ÈEPIN 
I. izborna jedinica 
Čokadinci, Osječka, Čepinski Martinci, Čepin - Andrije Kačića Miošića, Eugena Kvaternika, Franje Račkog, Ivana Adamovića, Kardinala Franje Špegara i Kralja Zvonimira od 176 do kraja, Anke Butorac, Augusta Cesarca, Kardinala Alojzija Stepinca - cijela, Kralja Zvonimira od 102 do 174 i Kralja Zvonimira od 101 do 191. 
II. izborna jedinica 
Naselje Livana - Dinarska, Krbavska, Osječka od broja 25 do kraja, Petrove Gore, Požeške Gore, Svilajska, Velebitska, Bratnička i Osječka od 28 do kraja, Bilogorska, Biokovska, Diljska, Gušće, Ivanšćice, Kalnička, Mosorska, Učka, Zrinske Gore, Žumberačka i Beketinci. 
III. izborna jedinica 
Bosutska, Ciglana Palača, Dravska, Dunavska, Karašička, Kralja Tomislava od 118/a do kraja, Krapinska, Kupska, Lonjska, Mala Branjevina, Neretvanska, Ovčara, Savska, Stanica Vladislavci, Unska, Velika Branjevina, Velika Palača, Veliki Pomoćin i Vrbaska, Kralja Tomislava od broja 103 do 123, Kralja Tomislava od broja 82 do 118, Ruđera Boškovića, Kolodvorska, Kralja Tomislava od 1 do 101, Kralja Tomislava od 2 do 80/B, Željeznička, Ante Starčevića, Bjelolasička, Krndije, Medvednička, Plješivička, Prenjska, Psunjska, Risnjačka i ulica Papuka. 
IV. izborna jedinica 
Bana Josipa Jelačića, J.Cezija, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira od 1 do 99/B, Kralja Zvonimira od 2 do 100, Osječka od 1 do 23/B, Osječka od 2 do 26, Ulica kneza Domagoja, A. Šenoe, Braće Radića, I. Gundulića, J. J. Strossmayera, Lj. Gaja, M. Držića, M. Gupca, A. G. Matoša, D. Šimunovića, E. Kumičića, I. Mažuranića, J. Kozarca, P. Preradovića, Pustara "Ritić", Školska, T. Ujevića i V. Nazora. 
OPÆINA DARDA 
I. izborna jedinica 
Darda - Centar I. - područje omeđeno ulicama B.Kidriča, K.Ernea, P.Drapšina, B.Maslarića i I.L.Ribara. 
II. izborna jedinica 
Darda - Centar II - područje omeđeno dijelom Ulice m.Tita, S.Bertić, Vašarište, Ad.M. Jerkovića, B. Radičevića. 
III. izborna jedinica 
Darda - Mece - cijelo područje Mece, te u Dardi područje omeđeno ulicama JNA do broja 81 i M.Oreškovića. 
IV. izborna jedinica 
Darda - Uglješ - Švajcarnica - cijelo područje naselja Uglješ i Švajcarnica, i u Dardi područje omeđeno ulicama J.Lazića, te Ulice m.Tita do broja 36 i Zlatnica. 
OPÆINA DRAŽ 
I. izborna jedinica 
Cijelo naselje Draž i dio naselja Batina - ulice: 11. novembar i Staklena. 
II. izborna jedinica 
Batina - Batina Jug, Crvena Zvijezda, Doža Đerđa, I. L. Ribara, Jorgovanska, Kenđija, K. Lajoša, M. Gupca, Partizanski put, P. Šandora, Planina, Planina istok, Planina jug, Planina zapad, Trg slobode, V. Nazora, 12. vojvođanske udarne brigade, 7. vojvođanske brigade. 
III. izborna jedinica 
Gajić i Topolje - naselja u cijelosti. 
IV. izborna jedinica 
Duboševica i Podolje - naselja u cjelini 
OPĆINA DONJA MOTIČINA 
I. izborna jedinica 
Donja Motičina - ulice: M. Gupca, Istarska. 
II. izborna jedinica 
Donja Motičina - ulice: Braće Radića, Bana Jelačića, P.Miškine, Sportska. 
III. izborna jedinica 
Donja Motičina - ulice: Vinogradska, I.Gundulića. 
IV. izborna jedinica 
Seona (dio ulice Zrinski Frankopana od kbr. 1 do 100), Gornja Motičina. 
V. izborna jedinica 
Seona (dio ulice Zrinski Frankopana od kbr. 101 do 158), Donja Motičina - ulica: I.Mažuranića. 
OPÆINA DRENJE 
I. izborna jedinica 
Bučje Gorjansko, Podgorje Bračevačko Slatinik Drenjski i Borovik. 
II. izborna jedinica 
Bračevci, Paljevina i Potnjani. 
III. izborna jedinica 
Drenje, Kućanci Đakovački i Preslatinci. 
IV. izborna jedinica 
Mandićevac i Pridvorje. 
OPĆINA ĐURĐENOVAC 
I. izborna jedinica 
Đurđenovac - ulice: Trg bana J. Jelačića, I. Gundulića, Taninska četvrt, J. Kozarca, A. B. Šimića, Radnička, Trg dr. A. Starčevića, A. Stepinca, Braće Radića, A. Mihanovića, Dore Pejačević, M. Reljkovića 
II. izborna jedinica 
Đurđenovac - ulice: M. Gupca, Lj. Gaja, K.P. Svačića, Kralja P. Krešimira, Trg N. Š. Zrinskog, Kolodvorska, Frankopanska, Kralja Zvonimira, V. Nazora, Kralja Tomislava, Željeznička, Cvjetna, Sunčana, I. Mažuranića, M. Marulića, I. Meštrovića, te naselje Krčevina 
III. izborna jedinica 
Beljevina - ulice sve - Našičko Novo Selo - ulice sve, Cabrilovac, Lično Novo Selo - ulice sve 
IV. izborna jedinica 
Šaptinovci - ulice sve, Bokšić - ulice sve, Bokšić Lug - ulice sve, Teodorovac - ulice sve 
V. izborna jedinica 
Klokočevci - ulice sve, Pribiševci - ulice sve, Lipine - ulice sve, Sušine - ulice sve 
OPÆINA ERDUT 
I. izborna jedinica 
Dalj - obuhvaća područje Dunavom južno do Zagrebačke ulice (Beogradske), lijeva strana Zagrebačke (neparna strana) do Ulice b. J. Jelačića (B. Maslarića), B. Jelačića do A. Stepinca (Ive L.Ribara), A. Stepinca obje strane do Ulice hrvatskih gardista (Vinodolske), obje strane Ulice h. gardista do Ulice J. Astaloša (D.Tucovića), Ulicom J. Astaloša do Ulice J. b. Jelačića (Čučalo), skreće prema sjeveru (Željeznička stanica) i obuhvaća Ulicu b.J.Jelačića od kbr. 119 - lijeva strana i kbr. 108. desna strana do kraja, Naselje Vinka Dujića (Radnička ulica) Kolodvorsku, Ekonomiju Marinovci, presijeca prugu kod rampe Osijek - Erdut ide sjevernom granicom K.O. Aljmaš i K.O.Dalj, obuhvaća Daljsku planinu do puta Aljmaš - Erdut uz Dunav ide desnom stranom tog puta do granice sa K.O. Erdut, skreće prema jugu između K.O.Erdut i K.O.Dalj izbija na Ekonomiju Prkos do Dunava. 
II. izborna jedinica 
Dalj - Zagrebačka ulica (Beogradska) lijeva strana do Ulice b.J.Jelačića (B.Maslarića), Ulica b.J.Jelačića lijeva strana do kbr. 119, desna strana od križanja s Ulicom A.Stepinca (I.L.Ribara) do križanja s Ulicom P.K.Pere (J.Popović), skreće Ulicom Petra K.Pere i obuhvaća obje strane do križanja s Ulicom h.branitelja (Vinodoskom), nastavlja Ulicom b.J.Jelačića (B.Maslarića) do kbr. 106, ide Ulicom Željka Svaline (S.Markovića) do željezničke pruge, obuhvaća željezničku stanicu Novi Dalj i ide prugom južno do granice s K.O.Borovo i međom između K.O.Borovo i K.O. Dalj izbija na Dunav i vraća se sjeverno Dunavom do parka. 
III. izborna jedinica 
Bijelo Brdo - obuhvaća cijelu K.O. Bijelo Brdo. 
IV. izborna jedinica 
Aljmaš, Erdut i Planine - obuhvaća K.O.Aljmaš do granice sa K.O.Dalj granicom se spušta sjeverno prema Dunavu i ide putem Aljmaš - Erdut (lijeva strana) uz Dunav, do K.O.Erdut i granicom između K.O.Erdut i K.O. Dalj izbija na Dunav, ide uzvodno do Aljmaša i do međe sa K.O.Bijelo Brdo. 
OPÆINA ERNESTINOVO 
I. izborna jedinica 
Ernestinovo - ulice: Školska, R.Končara, Stadionska, Ive Lole Ribara, V.Nazora od kbr. 1 do 141, V.Nazora od kbr. 2 do 132, te naselja Divoš, Paulin Dvor i Petrova Slatina. 
II. izborna jedinica 
Ernestinovo - ulice: V.Nazora od kbr. 134 do 236, V.Nazora od kbr. 143 do 225, Narodnog fronta, Bratstva i jedinstva, I.G.Kovačića, Braće Radića, M.Gupca, M.Pijade i naselje Ada. 
III. izborna jedinica 
Laslovo - ulice: Trg slobode, V.Nazora, Vinogradska, Bratstva i jedinstva, Školska, Kolodvorska, Željeznička, Josipa Kozarca i naselje Palača. 
IV. izborna jedinica 
Laslovo - ulice: Pobjede, Zadružna, Š.Petefija, Orlovnjak - Vrbik, Ekonomija i naselje Silaš. 
OPĆINA FERIČANCI 
I. izborna jedinica 
U naselju Feričanci - ulice: D. Pejačević, Kozarčeva 
II. izborna jedinica 
Ulice: Kolodvorska zaključno s brojem 114 i Valenovac 
III. izborna jedinica 
U naselju Feričanci - ulice: Zrinska, Vinogradska, Trg M. Gupca, Mjesni odbor Vučjak Feričanački, Gazije i Mirogojska 
IV. izborna jedinica 
U naselju Feričanci - ulice: Kolodvorska od 114, Perićeva, B. Arman Zvekanov i Petrovac Valenovačka 
OPÆINA GORJANI 
I. izborna jedinica 
Kula, Kučanačka, Grobljanska i Rituara. 
II. izborna jedinica 
Grčka i Bolokan. 
III. izborna jedinica 
Punitovačka, Okrugla i Peričeva. 
IV. izborna jedinica 
Tomašanci. 
OPÆINA KNEŽEVI VINOGRADI 
I. izborna jedinica 
Kneževi Vinogradi. 
II. izborna jedinica 
Karanac, Mirkovac, Jasenovac, Sokolovac. 
III. izborna jedinica 
Suza, Kotlina, Kamenac. 
IV. izborna jedinica 
Zmajevac. 
OPĆINA KOŠKA 
I. izborna jedinica 
Koška - ulice: N.Š.Zrinskog od 1 do 329a i od 2 do 212, P.Krešimira, Kolodvorska i B.Radića, Ordanja, Topline, Normanci. 
II. izborna jedinica 
Koška - ulice: M. Gupca, I. Mažuranića, Kneza Višeslava, E. Kvaternika, K. Zvonimira, Trg K. Tomislava, V. Nazora, K. Frankopana i J. Kozarca. 
III. izborna jedinica 
Subotički Lug, Branimirovac, Andrijevac, Ledenik. 
IV. izborna jedinica 
Našička Breznica, Niza. 
OPÆINA LEVANJSKA VAROŠ 
I. izborna jedinica 
Majar i Ovčara. 
II. izborna jedinica 
Levanjska Varoš. 
III. izborna jedinica 
Slobodna Vlast, Musić i R.Dol, Borojevci. 
IV. izborna jedinica 
Đakovačka Breznica, Milinci, Paučje, Čenkovo. 
OPÆINA MAGADENOVAC 
I. izborna jedinica 
Beničanci. 
II. izborna jedinica 
Kućanci. 
III. izborna jedinica 
Lacići i Malinovac. 
IV. izborna jedinica 
Šljivoševci i Magadenovac. 
OPÆINA MARIJANCI 
I. izborna jedinica 
Črnkovci - ulice: Kardinala A.Stepinca, naselje N.Tesle, Ulica b.Radića, A.Šenoe, M.Gupca i J.J.Strossmayera. 
II. izborna jedinica 
Naselje Čamagajevci i Bočkinci i ulice u naselju Črnkovci: S.Radića i Bostanci. 
III. izborna jedinica 
Naselje Marijanci, Marijanski Ivanovci i Ulica k.Zvonimira Marijanci do kbr. 5. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Kunišinci, Brezovica i Ulica kralja Zvonimira, Marijanci od kbr. 5. 
OPÆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 
I. izborna jedinica 
Podravska Moslavina I - ulice: Strossmayerova od 1-111, Strossmayerova 2-104, Topoljska, Dravska. 
II. izborna jedinica 
Podravska Moslavina II - ulice: Strossmayerova 113 - 215, Strossmayerova 06-190, Jorgić. 
III. izborna jedinica 
Podravska Moslavina - ulice: Kolodvorska, Radićeva, Gezinci, Krčenik: Kolodvorska 1 - 75, Kolodvorska 2-82. 
IV. izborna jedinica 
Krčenik: Kolodvorska 77 - 213, Kolodvorska 84 - 106, Orešnjak, Martinci Miholjački, 
OPÆINA PETLOVAC 
I. izborna jedinica 
Petlovac, Širine, Sudaraž. 
II. izborna jedinica 
Baranjsko Petrovo Selo, Novi Bezdan, Novo Nevesinje. 
III. izborna jedinica 
Luč, Torjanci. 
IV. izborna jedinica 
Bolman, Novi Bolman, Zeleno Polje, Majške Međe. 
OPÆINA PETRIJEVCI 
I. izborna jedinica 
Petrijevci - ulice: Republike, I.Kapistrana, Bregovita, P.Preradovića i Mlinska. 
II. izborna jedinica 
Petrijevci - ulice: D.Pejačević, Vjetrovita, Kolodvorska, J.Užarevića, J.Kozarca, V.Nazora , Dr.I.Ribara i A.M.Reljkovića. 
III. izborna jedinica 
Petrijevci - ulice: S.Radića, M.Gupca i J.J.Strossmayera. 
IV. izborna jedinica 
Satnica - ulice: S.Radića, Školska, Trg sv.Katarine, Kolodvorska i Osječka. 
OPĆINA PODGORAČ 
I. izborna jedinica 
Podgorač - dio (ulice: Kralja Tomislava, Strossmayerova, I.Kozarca, M.Gupca). 
II. izborna jedinica 
Podgorač - dio (ulice: H.Juhna, P.Preradovića, Klenik i Trg P.Pejačevića), Ostrošinci, Razbojište. 
III. izborna jedinica 
Stipanovci - dio (naselja: Stipanovci, Kršinci, Kelešinka, Bijela Loza). 
IV. izborna jedinica 
Budimci - dio (naselja: Budimci i Poganovci). 
OPÆINA PUNITOVCI 
I. izborna jedinica 
Punitovci - Krndija - ulice: Domovska od 1 do 41 i od 2 do 80, S.Radića do 1 do 43 i od 2 do 36, M.Gupca od 33 do 83 i od 28 do 60, Krndija. 
II. izborna jedinica 
Josipovac - ulice: Br.Banas od 1 do 155 i od 2 do 70, Kolodvorska od 2 do 12 i Strossmayerova od 2 do 6 i od 1 do 9. 
III. izborna jedinica 
Josipovac Punitovački - Punitovci - ulice: Sttrossmayerova 8 do 112 i od 11 do 121, M.Gupca od 1 do 31 i od 2 do 26. 
IV. izborna jedinica 
Jurjevac - Punitovci - ulice: Jurjavec Punitovački i S.Radića od 45 do 143 i od 38 do 118. 
OPÆINA POPOVAC 
I. izborna jedinica 
Dio naselja Popovac - ulice: Vladimira Nazora, Matije Gupca, Jovana Markovića, Zmaj Jove Jovanovića, Planina. 
II. izborna jedinica 
Popovac - ulice: Đ.Đakovića i B.Radičevića, Branjina - ulice: B.Radičevića, Jatagan Mahala, M.Gupca, M.Horvata, P.Drapšina, S.Miletića, Vašarište. 
III. izborna jedinica 
Popovac - ulice: A.Šantića. I.L.Ribara, N.Tesle, R.Končara, Kneževo - ulice: Ciglana, E.Kardelja, R.Končara, S.Kovačevića, Đ.Pucara. 
IV. izborna jedinica 
Dio naselja Kneževo - ulice: Željeznička, B.Kidriča, Graničarska, Industrijska, Maršala Tita, Radnička, V.Nazora. 
OPÆINA SATNICA ĐAKOVAÈKA 
I. izborna jedinica 
Đak.Satnica - ulice: Kralja Tomislava, lijeva strana ulice A.Starčevića i desna strana ulice S.Starčevića od kbr. 28 do kraja. 
II. izborna jedinica 
Đak.Satnica - ulice: J.B.Jelačića, S.Starčevića od kbr. 2 do 28, Ulica kralja Branimira, V.Nazora i Strossmayerova. 
III. izborna jedinica 
Đak.Satnica - ulice: Braće Radića i Gašinci i M.Tita. 
IV. izborna jedinica 
Gašinci - ulice: S.Radića i M.Gupca. 
OPÆINA SEMELJCI 
I. izborna jedinica 
Semeljci - dio naselja, ulice: Kralja Tomislava, Školska, A.Mihanovića, T.Rakitića, A.Šenoe, V.Nazora, Koritna - dio naselja, ulice: Kolodvorska, Radićeva, J.Kozarca, R.Končara. 
II. izborna jedinica 
Koritna - dio naselja, ulice: M.Gupca, Strossmayerova, M.Mutaje, Lipovac Hrastinski, Šodolovci i Koprivna. 
III. izborna jedinica 
Kešinci - čitavo naselje, Semeljci - dio naselja i ulice: Kolodvorska, Braće Radića. 
IV. izborna jedinica 
Vrbica, Mrzović. 
OPÆINA STRIZIVOJNA 
I. izborna jedinica 
Ulice: K.Tomislava, Šokadijina i Nikolićeva. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Kolodvorska, M.Gupca, V.Nazora, B.Radića od kbr. 1 do 183 i od kbr. 2 do 146. 
III. izborna jedinica 
Ulica: B.Radića od kbr. 185 do 415 i od kbr. 148 do 400, Đ.Basaričeka i N.Tesle. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: B.Radića od kbr. 417 do 525 i od kbr. 402 do 622, naselje Soljak i Sikirevačko Merolino. 
OPÆINA TRNAVA 
I. izborna jedinica 
Trnava - ulice: I.Meštrovića, J.J.Strossmayera, M.Gupca, Braće Radića od kbr 2 do 36 i Ulica hvatskih branitelja od kbr. 1 do 65. 
II. izborna jedinica 
Naselje Dragotin i dio naselja Trnava, Ulice hrvatskih branitelja od kbr. 2 do 70 i Ulica braće Radića od kbr. 1 do 29. 
III. izborna jedinica 
Kondrić i Hrkanovci. 
IV. izborna jedinica 
Lapovci i Svetoblažje. 
OPÆINA VILJEVO 
I. izborna jedinica 
Viljevo I - ulice: V.Nazora - cijela, K.A.Stepinca cijela, dio Ulice braće Radića od kbr. 1 do 75 i od 2 do 106. 
II. izborna jedinica 
Viljevo II - ulice: M.Gupca cijela, naselje Cret Viljevački, dio Ulice braće Radića od kbr. 81 do 291 i od 108 do 290. 
III. izborna jedinica 
Kapelna i Krunoslavlje. 
IV. izborna jedinica 
Ivanovo, Blanje, Bockovac. 
OPÆINA VIŠKOVCI 
I. izborna jedinica 
Viškovci - ulice: Grobljanska od 1-47 i od 2-50, i Ulica k.Tomislava od 1 do 111 i od 2 do 116. 
II. izborna jedinica 
Viškovci - ulica: Omladinska od 1 do 67 i od 2 do 64, Ivana Tišova od 1 do 35 i od 2 do 56, Nova i Bosanska. 
III. izborna jedinica 
Furkuševci. 
IV. izborna jedinica 
Vučevci. 
OPĆINA VLADISLAVCI 
I. izborna jedinica 
Vladislavci - ulice: Erne Kiš od kbr. 2 do kraja, te od kbr. 1 do kraja, Kralja Tomislava od kbr. 224 do kraja i od kbr. 135 do kraja. 
II. izborna jedinica 
Vladislavci - ulice: Kralja Tomislava od kbr. 33 do 133 i od kbr. 72 do 222 i Športska. 
III. izborna jedinica 
Vladislavci - ulice: Kralja Tomislava od kbr. 1 do 31 i od kbr. 2 do 70, Kralja Petra Krešimira, Kralja Petra Svačića, Kralja Zvonimira i Ulica Kudeljava. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Dopsin. 
V. izborna jedinica 
Naselje Hrastin. 
OPÆINA VUKA 
I. izborna jedinica 
Ulice: Osječka od kbr. 1 do 83 i od kbr. 2 do 80, Kolodvorska, Mirna. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Osječka od kbr. 82 do 218 i od 87 do 219, N. Š. Zrinskog, Beketinačka. 
III. izborna jedinica 
Hrastovac. 
IV. izborna jedinica 
Lipovac Hrastinski. 
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA 
ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 44. 
U Šibensko-kninskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Ervenik, Mokro Polje, Radučić, Pađane, Oton, Knin, Vrpolje, Kninsko Polje, Strmica, Plavno, Radljevac, Golubić, Žagrović, Očestovo, Ljubača. 
II. izborna jedinica 
Vrbnik, Potkonje, Kovačić, Biskupija, Ramljane, Uzdolje, Polača, Kijevo, Civljane, Podinarje, Orlić, Markovac, Riđani, Zvjerinac. 
III. izborna jedinica 
Promina, Bobodol, Bogatić/P, Čitluk, Lukar, Ljubotić, Matase, Mratovo, Oklaj, Puljane, Razvođe, Suknovci, Grad Drniš (Drinovci, Širitovci, Karalići, Brištani (Gornji i Donji), Bogatići Miljevački, Ključ, Nos Kalik, Kaočine, Drniš, Badanj, Kričke, Lišnjak, Trbounje, Velušić, Žitnić, Sedramić, Pokrovnik, Pakovo Selo, Radonić, Siverić, Miočić, Biočić, Tepljuh, Kanjani, Parčić, Kadina Glavica, Štikovo). 
IV. izborna jedinica 
Ružić, Baljci, Čavoglave, Gradac, Kljaci, Mirlović Polje, Moseć, Otavice, Ružić, Umljanovići, Unešić, Cera, Nevest, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Vinovo, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Ostrogašica, Podumci, Unešić, Visoka. 
V. izborna jedinica 
Grad Šibenik (Crnica, Meterize, Zaton, Raslina, Bilice, Dubrava, Rakovo Selo, Goriš, Lozovac, Konjevrate, Brnjica, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Danilo). 
VI. izborna jedinica 
Grad Šibenik (Vidici, Baldekin 1, Baldekin 2, Baldekin 3). 
VII. izborna jedinica 
Grad Šibenik (Šubićevac, Građa, Varoš, Stari Grad, Plišac, Mandalina). 
VIII. izborna jedinica 
Grad Šibenik, Primošten, Rogoznica, Zablaće, Ražine Donje, Ražine, Donje Polje, Vrpolje, Vrsno, Lepenica, Podine, Boraja, Brodarica, Žaborić, Jadrtovac, Krapanj, Grebaštica Gornja, Grebaštica Donja, Zlarin, Kaprije, Žirje, Perković, Mravnica, Slivno, Sitno Donje, Primošten, Rogoznica, Dvornice, Ražanj, Podorljak, Čeline, Sapina Doca, Kruševo, Gornje i Donje Ložnice, Gornji i Donji Vezac, Široke, Stavor, Vadalj, Krč Dolac, Krčulj, Mali i Veliki Drvenik, Drage, Kaline, Tribežić, Podgreben, Prhovo, Bilina, Supljak, Bilo, Dolac-Rtić. 
IX. izborna jedinica 
Tisno, Pirovac, Vodice, Betina, Dubrava kod Tisnoga, Dazlina, Jezera, Kašić Banjevački, Murter, Pirovac, Putičanje, Tisno, Prvić Luka, Prvić Šepurine, Srima, Tribunj, Čista Velika, Čista Mala, Gaćelezi, Grabovci. 
X. izborna jedinica 
Grad Skradin, Vodice, Kistanje, Skradin, Skradinsko Polje, Bičine, Dubravice, Plastovo, Bratiškovci, Velika Glava, Rupe, Ićevo, Sonković, Vaćani, Gračac, Ždrapanj, Gorice, Bribir, Žažvić, Piramatovci, Krković, Lađevci, Cicvare, Međare, Kistanje, Modrina Sela, Biovčina Sela, Nunić, Kolažac, Gošić, Đevrske, Krnjeuve, Kakanj, Parčić, Smrdelje, Varivode, Zečva, Ivoševac. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 45. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Šibensko-kninske županije su: 
GRAD DRNIŠ 
I. izborna jedinica 
Drinovci, Širitovci, Karalići, Brištani (Gornji i Donji), Bogatići Miljevački, Ključ, Nos Kalik, Kaočine. 
II. izborna jedinica 
Drniš I. blok, gledano iz pravca Oklaja prema Čikolskom mostu lijevo: lijeva strana ulica: Petra Svačića, Trg kralja Tomislava, Antuna Mihanovića, Božidara Adžije te ulice: Velebitska, Šibenska, Kninska, Svilajska, Nečvenska, Kamička, Put Glavice, Bogočinska, Put Kaluna (lijevo od križanja s Ulicom Petra Svačića), Splitska, Marka Nakića, Vojnovića, Boksitno naselje, Kralja Zvonimira, Trg kulture, Fenčevina, Put svetog Ivana, Barkanj, Petra Krešimira IV, Put stare česme, Ulica Vladimira Nazora od raskrižja s Mihanovićevom lijevo, Ivana Meštrovića, Put Cecele, Tina Ujevića, Josipa Pupačića, A.B. Šimića, A.G. Matoša, Balek, Čikola, Petropoljski put, Trzbalićevac, Stubište, Poljana. 
III. izborna jedinica 
Drniš II blok: gledano iz pravca Oklaja prema Čikolskom mostu desno, desna strana ulica: Petra Svačića, Trg kralja Zvonimira, Antuna Mihanovića, Božidara Adžije te ulice: Rudarska, Bartula Kašića, Jakova Gotovca, Bana Nehorića, Krš, Naselje Leontić, Stjepana Radića, Put Knezova, Serdara Nakića Vojnovića, Božidara Petranovića Mosečka, Meterezi, Mihovila Nikolića, Vuka Mandušića, Petra Nakića, Gradina, Kovačka, Postolarska, Petra Preradovića, Stojana Jankovića, Radnička, Vrtlarska, Bregovita, Kardinala Utješinovića, Miljevačka, Prominska, Josipa Kosora, Zagrebačka, Nikole Tesle, Lovački trg, Volarica, A. Tomaševića, Hrvatskog sokola, Grubišića, M. Begovića, Put svetog Roka, Ploče, Petranovića, Put Kaluna (desno od križanja s Ulicom Petra Svačića, Vladimira Nazora (desno od križanja s Ulicom Antuna Mihanovića), te naselja Trbounje, Lišnjak i Velušić. 
IV. izborna jedinica 
Badanj, Kričke, Sedramić, Žitnić. 
V. izborna jedinica 
Pakovo Selo, Pokrovnik, Radonić. 
VI. izborna jedinica 
Siverić, Miočić, Tepljuh, Kadina Glavica, Parčić, Kanjani. 
GRAD KNIN 
I. izborna jedinica 
Mjesto Potkonje, Ljubač, Oćestovo, Grad Knin (djelomično) ulice: Andrijičin prolaz, Bribirskih knezova, Cesarićeva obala, Domagojeva, Frankopanov prolaz, Franjevački trg, Grabovčeva, Gupčev trg, Gunjačina, Jelačićeva, Jelenina, Kačićeva, Katićev prolaz, Krešimirova, Kumičićeva, Kvaternikove skale, Marulićev trg, Marunova, Nakićeva, Nepalićeva, Odakove skale, Pavlinovićeva, Požarevo šetalište, Svačićeva od kbr. 7 do 24 uključivo, Starčevićev trg, Ujevićeva, Vidrićeva obala, Vinjalićev prolaz, Višeslavova, Zrinski prolaz, Zvonimirova. 
II. izborna jedinica 
Grad Knin (djelomičo) ulice: Blaiburška, Domobranska, Kijevska, Kliški prolaz, Krbavska, Matijaševa, Medačka, Sigetski prolaz, Škabrnjska, Tomislavova parni od kbr. 2 do 114 uključivo, neparni kbr. od 1 do 113 uključivo, Vukovarska. 
III. izborna jedinica 
Grad Knin (djelomično) ulice: Biogradska, Gundulićeva, Ikičina, Imotska, Jovićeva, Kupreška, Maslenička, Ninska, Poljička, Sisačka, Solinska, Trpimirova neparni brojevi od kbr. 1 do 15 uključivo, parni brojevi od kbr. 2 do 28 uključivo, Tvrtkova, Velebitska, Vrgoračka, Vrlička. 
IV izborna jedinica 
Mjesto Kovačić, Polača, Grad Knin (djelomično) ulice: Badurinina, Begovićeva, Bornina, Boškovićeva, Bulićeva, Bušićeva, Carvajev put, 4. gardijske, Dinarska, Dobrilina, Domovinskog rata, Đerekova, Getaldićeva, Gojsaličina, Gospodnetićev put, Hektorovićeva, Hrvatskih vitezova, Jerkovićev put, Kapitul, Kašićeva, Kljakovićeva, Krambergerova, Lašvanski put, Lornjina, Milanovićeva, Mohorovičićeva, Montijeva, Novakova, Paradžikova, Poljakov put, Prominski put, Put Krčića, Raškajeva, Rendićeva, Ružičkina, Seljačke bune, Sinjska, Stari put, Stošićeva, F.Šimunovića, Teslina, Uskočka, Vitezovićeva, Vojnovićeva, Vrančićeva, Vugdeljin put. 
V. izborna jedinica 
Mjesto Radljevac, Žagrović, Grad Knin (djelomično) ulice: Braće Radić, Branimirova, Držislavova, Gotovčeva, Kosorova, Meštrovićeva, Mutimirove skale, Risičina, 7. gardijske, Svačićeva neparni brojevi od kbr. 1 do 5 uključivo, parni od kbr. 2 do 22 uključivo, D.Šimunovića, Trg oluje, Zlatovićeva, Zoranićeva. 
VI. izborna jedinica 
Mjesto Golubić, Kninsko polje, Plavno, Strmica, Vrpolje, Grad Knin, (djelomično) ulice: Alkarska, Berislavićeva, Brilić-Mažuranićeva, Budakova, Bunjevački put, Gotina, Držićeva, Gajeva, Galovićeva, Hatzeova, Hercegovački put, Kninskih biskupa, Kovačićeva, Kranjčevićeva, Lisinskoga, Marovićeva, Matoševa, Mihanovićeva, Plažinina, Preradovićeva, Stepinčeva, Suronjina, Šenoina, Šimićeva, Tijardovićeva, Tomislavova neparni brojevi od kbr. 115 do kraja, parni brojevi od kbr. 116 do kraja, Trpimirova neparni brojevi od kbr. 27 uključivo, parni od kbr. 30 uključivo, Zajčeva. 
GRAD SKRADIN 
I. izborna jedinica 
Skradin, Skradinsko Polje, Bičine 
II. izborna jedinica 
Dubravice, Velika Glava, Plastovo. 
III. izborna jedinica 
Rupe, Ićevo, Bratiškovci. 
IV. izborna jedinica 
Sonković, Bribir, Vaćani, Gorice, Gračac. 
V. izborna jedinica 
Lađevci, Krković, Cicvare, Međare, Piramatovci, Ždrapanj, Žažvić. 
GRAD ŠIBENIK 
I. izborna jedinica 
Crnica, Goriš, Konjevrate, Brnjica, Lozovac, Gradina, Bilice, Zaton i Raslina. 
II. izborna jedinica 
Dubrava, Pakovo Selo, Danilo Kraljice, Danilo Biranj, Perković, Mravnica, Slivno, Sitno Donje, Meterize, Ražine i Ražine Donje. 
III. izborna jedinica 
Zablaće, Donje Polje, Vrpolje, Vrsno, Lepenica, Podine, Boraja, Brodarica, Žaborić, Jadrtovac, Krapanj, Grebaštica, Zlarin, Kaprije, Žirje, Mandalina, Baldekin I. 
IV. izborna jedinica 
Vidici, Baldekin III. 
V. izborna jedinica 
Baldekin II, Šubićevac. 
VI. izborna jedinica 
Plišac, Stari Grad, Građa, Varoš. 
GRAD VODICE 
I. izborna jedinica 
Čista Velika, Čista Mala, Gaćalezi, Grabovci. 
II. izborna jedinica 
Srima, Prvić Luka, Prvić Šepurina. 
III. izborna jedinica 
Vodice: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: Blata, Bristak, Fra Pija Fržopa, Grgurev Ante Kukure, Grgura Ninskog, Grgurev Tonča, Ive Čače, Ivana Gorana Kovačića, Nikole Šubića Zrinskog, Obala Vladimira Nazora, Prvićka, Prvomajska, Šetalište Miše Sladoljeva, Španja Ante, Trg kneza Branimira, Žrtava fašizma, Ante Poljička, Ante Starčevića, Brunac, Braće Kaja, Bribirskih knezova, Doćine, Dulcin, Hrvatskih boraca, Katarine Zrinske, Lička, Mićin Stanka, Mirka Zore, Obrove, Obala, Ive Cote, Obala Matice hrvatske, Pamuković Kamila, Pavla Šubića, Petra Berislavića, Plimici, Prve primorske čete, Pudarica, Rupina, Trg hrvatskih mučenika, Zadarska, Želino. 
IV. izborna jedinica 
Vodice: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: A. Kovačića, Artina, A.Šenoe, Braće Ćirila i Metoda, Don Ante Juričeva Police, E.Kumičića, Fausta Vrančića, Grge Ivasa, Ivana Pelajića, Ljubljanska, Magistrala, Male Vrulje, Matije Gupca, Migalovica, Nikole Tesle, Raca Pave, Ruđera Boškovića, Sarajevska, Skopska, Stablinac, Vlahov Venca, Zagrebačka, Zatonska, Andrije Kačića Miošića, Antuna Mihanovića, Benjamina Udovičića, Bilan Šime-Šiljca, Dr. Ivana Ribara, Dr. Vladka Mačeka, Eugena Kvaternika, Ivana Gundulića, Josipa Šprljana-Akabe, Jurja Šižgorića, Kraje, Lasan Ante-Kabalera, Lovetovo I-VI, Ljudevita Gaja, Marka Marulića, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Neretvljanska, Put Vatroslava Lisinskog, Splitska, Šetalište Ivana Mažuranića, Šibenska, Tina Ujevića, Udovičić Ante Kule. 
V. izborna jedinica 
Tribunj. 
c) Općinsko vijeće 
Članak46. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Šibensko-kninske županije su: 
OPĆINA CIVLJANE 
I. izborna jedinica 
Civljane I i II. 
II. izborna jedinica 
Civljane III i IV. 
III. izborna jedinica 
Civljane V i VI. 
IV. izborna jedinica 
Civljane VII i VIII. 
OPĆINA ERVENIK 
I. izborna jedinica 
Ervenik I i II. 
II. izborna jedinica 
Ervenik III i IV. 
III. izborna jedinica 
Ervnik V i VI. 
IV. izborna jedinica 
Ervenik VII i VIII. 
OPĆINA KIJEVO 
I. izborna jedinica 
Jurići, Validžići, Glavaši. 
II. izborna jedinica 
Cicvarići, Potoci, Kovačevići. 
III. izborna jedinica 
Bajani, Radići, Miljkovići, Čavke, Vujići, Centar. 
IV. izborna jedinica. 
Teskere, Slavići, Gojevići, Maloče, Ercegovci, Podgreda, Podinarje. 
OPĆINA KISTANJE 
I. izborna jedinica 
Kistanje I i II. 
II. izborna jedinica 
Kistanje III i IV. 
III. izborna jedinica 
Kistanje V i VI. 
IV. izborna jedinica 
Kistanje VII i VIII. 
OPĆINA PROMINA 
I. izborna jedinica 
Razvođe, Lukar. 
II. izborna jedinica 
Oklaj. 
III. izborna jedinica 
Bogatić/P, Čitluk, Mratovo, Puljane. 
IV. izborna jedinica 
Bobodol, Ljubotić, Matase, Suknovci. 
OPĆINA ORLIĆ 
I. izborna jedinica 
Orlić I i II. 
II. izborna jedinica 
Orlić III i IV. 
III. izborna jedinica 
Orlić V i VI. 
IV. izborna jedinica 
Orlić VII i VIII. 
OPĆINA PIROVAC 
I. izborna jedinica 
Pirovac: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: sjeverni dio Ulice kralja Zvonimira, Uvala Vrilo, Dubrovačka, Zadarska, Pirovačke satnije, Matije Gupca, Splitska, Put sv. Ante, Grgura Ninskog, Katarine Zrinske, Bartola Kašića, Bezdan, Radnička, Slavonska, Primorska, Kvarnerska, Istarska, Pod stražicom, Podravska, Jadranska. 
II. izborna jedinica 
Pirovac: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: zapadni dio Velike ulice, južni dio Ulice kralja Zvonimira do križanja s Velikom ulicom, Zagrebačka, Cvitana, Vinogradska, Maslinarska, Ribarska, Bakrine, Petra Zoranića, Tina Ujevića, Pirovačkih iseljenika, Jurja Dalmatinca, Dublje, Dalmatinska, Lolić, Put plaže, Kralja Krešimira IV, Jurja Šižgorića, Težačka, Obala Rtine, don Balda Vijalića, Mecanova, Stjepana Radića, Blajburških žrtava, Bravari, Ante Starčevića, Riječka, Put škole. 
III. izborna jedinica 
Pirovac: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: istočnim dijelom Velike ulice do križanja s Ulicom kralja Zvonimira, južnim dijelom Ulice kralja Zvonimira do križanja s Velikom ulicom prema istoku, Obala Hrvatske mornarice, Makirina, Kralja Tomislava, Petra Draganića Vrančića, Stara riva, Gospe Karmelske, Dvorići, Srednja ulica, Gornja ulica, Rudine, Vrata sela, Svetog Jurja, Ružmarinska, Liveli, Mala ulica, Vladimira Nazora, Dobriše Cesarića, Marka Marulića, Urem kapetana, Ivana Gundulića, Starine, Augusta Cesarca, Šibenska, Ruđera Boškovića, Vukovarska, Miroslava Krleže, Hrvatske mladeži, Ivana Gorana Kovačića, Bribirskih knezova, Augusta Šenoe. 
IV. izborna jedinica 
Putičanje. 
V. izborna jedinica 
Kašić Banjevački. 
OPĆINA PRIMOŠTEN 
I. izborna jedinica 
Primošten: Staro Selo i Varoš. 
II. izborna jedinica 
Primošten: obuhvaća birače s prebivalištem u dijelu naselja Primošten ispod i iznad magistrale. 
III. izborna jedinica 
Primošten Burni. 
IV. izborna jedinica 
Kruševo, Široke, Vadalj, Vezac, Lozica. 
OPĆINA ROGOZNICA 
I. izborna jedinica 
Rogoznica - Otok. 
II. izborna jedinica 
Rogoznica - Kopača i Ložnice. 
III. izborna jedinica 
Zečevo Rogozničko, Oglavci, Jarebinjak, Podglavica. 
IV. izborna jedinica 
Dvornice, Ražanj. 
V. izborna jedinica 
Podorljak, Sapina Doca. 
OPĆINA RUŽIĆ 
I. izborna jedinica 
Umljanovići, Kljaci. 
II. izborna jedinica 
Mirlović Polje, Čavoglave. 
III. izborna jedinica 
Ružić, Moseć. 
IV. izborna jedinica 
Gradac, Otavice, Baljci. 
OPĆINA TISNO 
I. izborna jedinica 
Tisno, Dazlina, Dubrava kod Tisna. 
II. izborna jedinica 
Murter. 
III. izborna jedinica 
Betina. 
IV. izborna jedinica 
Jezera. 
OPĆINA UNEŠIĆ 
I. izborna jedinica 
Unešić, Gornje Planjne, Koprno, Ljubostinje. 
II. izborna jedinica 
Mirlović Zagora, Ostrogašica, Podumci, Donje Planjane. 
III. izborna jedinica 
Čvrljevo, Vinovo Gornje, Vinovo Donje, Gornje Utore. 
IV. izborna jedinica 
Nevest, Cera, Visoka, Donje Utore. 
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 47. 
U Vukovarsko-srijemskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Grad Vukovar (Mjesni odbori: Sotin sa naseljima, Jakobovac i Ovčara, "Vladimir Nazor", "Prvi maj", "Vukovar stari", "Stjepan Supanc"). 
II. izborna jedinica 
Grad Vukovar (Mjesni odbori: "Vukovar novi", "Lužac", "Borovo naselje", "Braće Đurđević", "Nikola Demonja", "Bratsvo i jedinstvo"), općina Bogdanovci (naselje Bogdanovci). 
III. izborna jedinica 
Grad Vinkovci (Mjesni odbori: "Ban Jelačić", "Stjepan Radić", "Slavija", "Centar", "Mala Bosna"), općina Nuštar. 
IV. izborna jedinica 
Grad Vinkovci (Mjesni odbori: "Novo Selo", "Lapovci", "Zagrebački blok", "Kolodvor", "Dvanaest redarstvenika", "Mirkovci", "Lenije"). 
V. izborna jedinica 
Grad Ilok, općine Lovas, Tompojevci, Tovarnik, Bogdanovci (naselja Svinjarevci i Petrovci). 
VI. izborna jedinica 
Grad Županja, općine Babina Greda, Gradište, Cerna. 
VII. izborna jedinica 
Općine Ivankovo, Stari Mikanovci (naselja Stari Mikanovci i Novi Mikanovci), Vođinci, Jarmina (naselje Jarmina), Tordinci (naselje Tordinci, Antin, Korog), Trpinja (naselje Ćelije), Andrijaševci (naselje Andrijaševci, Rokovci). 
VIII. izborna jedinica 
Općine Borovo, Trpinja (naselja Trpinja, Bršadin, Bobota, Lipovača, Ludvinci, Pačetin, Vera), Bogdanovci (naselje Negoslavci), Jarmina (naselja Ostrovo, Karadžičevo, Gaboš), Tordinci (naselja Markušica, Antinska Mlaka, Podrinje). 
IX. izborna jedinica 
Općine Nijemci, Stari Jankovci, Otok (naselja Otok i Komletinci), Privlaka. 
X. izborna jedinica 
Općine Gunja, Vrbanja, Drenovci, Bošnjaci. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 48. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Vukovarsko-srijemske županije su: 
GRAD ILOK 
I. izborna jedinica 
M. Tita, Dunavska, Z. Jovina, Benešićeva, Zlatana Sremca, Fruškogorska, Keršovanijeva, 4. prosinca 1944., Šenoina, Šetalište braće Jakšić, I. L. Ribara, Naselje Sofija, Polja - Lovka, Fućije, Cerije i Dolina mira. 
II. izborna jedinica 
JNA, Trg žrtava fašizma, Ribarska, Židovska, Meštrovićeva, Matije Gupca, V. Nazora, Đure Salaja, Grobljanska, Bratstva i jedinstva, Naselje Faluge, Polja - Čardakovac, Orašije, Drljan, Slandala i Vukovo. 
III. izborna jedinica 
Zagrebačka, Gundulićeva, Cesarćeva, Hercegovačkih brigada, A. G. Matoša, M. Krleže, Radićeva, Strossmayerova, Gajeva, Končareva, Polja - Plandište, Križ, Principovac, Karagača. 
IV. izborna jedinica 
I. G. Kovačića, Šturova, Masarikova, Preradovićeva, Štefanekova, Slakovićeva, Školska, Kvaternikova, Naselje Radoš, Polja - Rađevac, Arvaluke, Kanjiža, Velika Kanjiža i Mala Kanjiža. 
V. izborna jedinica 
Bapska. 
VI. izborna jedinica 
Šarengrad, Mohovo. 
GRAD VINKOVCI 
I. izborna jedinica 
"Lenije", "12 redarstvenika" - ulice: Josipa Kozarca, Ivana Kozarca, Dirov brijeg, Duga ulica od br. 60 do 177, Ciglarska od br. 1-63, "Centar" - ulice: Trg Republike, Duga ulica od br. 1-59, Bana Jelačića od br. 2-38, M. A. Reljkovića, Šetalište Dionizija Švagelja, Vatrogasna. 
II. izborna jedinica 
"S. Radić", "Mirkovci". 
III. izborna jedinica 
"Centar" (sve ulice sa izuzetkom ulica navedenih u I. izbornoj jedinici), "Ban Jelačić". 
IV. izborna jedinica 
"Kolodvor", "Zagrebački blok" - ulice: A. G. Matoša od br. 1-54, A. Šenoe od br. 1-39, A. Cesarca br. 63 i 73, Zagrebačka ulica od br. 1-65. Petra Zoranića. Zvonarska od br. 1-53. 
V. izborna jedinica 
"Vinkovačko Novo Selo", "12. redarstvenika" - ulice: Blato, Borinačka, Bunjevačka, Ciglarska od br. 2-41, Duga od br. 100-187, A. Kačića-Miošića, Kneza Branimira, Kraljice Mira, Sv. Antuna Padovanskog, Josipa Kraša, Kulina bana, Eugena Kvaternika, Ferde Livadića, 12 redarstvenika, Šokačka, Vrtna, Elise Šokčević. 
VI. izborna jedinica 
"Slavija", "Mala Bosna", "Zagrebački blok" - ulice: Luja Adamića, Barutana, Blok A. Cesarca, Mije Brašnića, Fra D. Buntića, Augusta Cesarca, Hrvatskih kraljeva od br. 47-130, Jošine br. 62, Vjekoslava Klaića, Josipa Kosora, V. Kovačića br. 3, 7, 13, Kralja Zvonimira od br. 54-114, A. G. Matoša br. 9, 21, 42, Kneza Lj. Posavskog, Slave Raškaj, Josipa Runjanina, A.Šenoe br. 24, 27, Ferde Šišića, P. Šubića, Stjepana Šulcera, Zagrebačka br. 1, 6, 47, Zvonarska br. 50, Željeznički blok i M. Mareka. 
VII. izborna jedinica 
"Lapovci". 
GRAD VUKOVAR 
I. izborna jedinica 
Sotin (ulice: Borisa Kidriča, Dunavska, E. Kardelja, I. L. Ribara, Mašala Tita, M. Oreškovića, M. Gupca, Nova, Školska, V. Nazora, V. Vlahovića, Fruškogorska, V. Karadžića), Jakobovac, Ovčara, Vukovar (ulice: A. G. Matoša, Beogradska, Bratstva i jedinstva, Čvorkovac, Džemala Bijedića, Franca Prešerna, Fruškogorska, Hasana Brkića, Iločka, JNA, Josipa Kozarca, Kumrovečka, Ljubljanska, Marije Bursać, Miroslava Krleže, Narodnih mučenika, Naselje sedam sekretara SKOJ-a, Naselje Veljka Vlahovića, Osiječka, Pariške komune, Pere Cara, Petra kočića, Petri Skela, Petrovaradinska, Prosina, Rataska, Sime Matavulja, Sime Šolaje, Slaviše Vajera Čiće, Slavka Rodića, Splitska, Tina Ujevića, Vlade Bagata, Viktora Bubnja, Vladimira Iljića Lenjina, Vučedol, Zagrebačka, Žikice Jovanovića Španca, 12.04.1945.). 
II. izborna jedinica 
Vukovar (ulice: Alije Alijagića, Augusta Šenoe, Augustinčićeva, Dimitrije Tucovića, Đoke Patkovića, Ljudevita Gaja, I. G. Kovačića, Josipa Kraša, Zmaj Jove Jovanovića, Lenjinovo šetalište, Ljeva bara, Maksima Gorkog, Mašala Tita, Nikole Andrića, Nikole Tesle, Reljkovićeva, Slavonskig brigada, Stanka Vraza, Stjepana Radića, Sundučićeva, Josipa Jurja Strosmayera, Trg oslobođenja, Trg Rade Končara, Trg Republike, Vase Pelagića, Vladimira Nazora, Dalmatinska, Dubrovačka, Trg Matije Gupca, Istarska, Kate Pejnović, Dr. Mladena Stojanovića, Masarykova, Stjepana Supanca, Ognjena Price, Preradovićeva, Pionirska, Heroja Sremskog fronta, Pionirsko naselje, 1. svibnja, Desna supoderica, 6. proleterske divizije, Vukina, Sajmište, Mala, Boško Buha, S. S. Kranjčevića, Cvijetno naselje, A. Kačića, Milovo Brdo). 
III. izborna jedinica 
Lužac (ulice: Arona Kolarića, Dobra voda, 12. udarne proleterske divizije, 4. juli, 8. 9. 1943., 8. udarne divizije, Grmečka, Ivana Kolarevića, Jovana Bererevikća, Milana Popovića, Milice Gračanin, Paje Nedučića, Petra Škondrića, Proleterskih brigada, Žarka Mišića), Vukovar (ulice: 25. svibnja, 8. ožujka, Bogdanovački put, Bogdanovački put, Bogoljuba Vukajlovića, Borisa Krajgera, Budućnosti, Dušana Vargaša, Lijeva supoderica, Nade Dimić, Nova ulica, Otokara Keršovanija, Pere Bosnića, Petrova gora, Save Kovačevića, Slobodana Penezića, Solidarnosti, Stanka Opsenice, Svetozara Markovića, Svetozara Markovića naselje, Vasilija Gačeše, II. kongresa KPJ, Augusta Cesarca, Blaže Jovanovića, Ive Andrića, Josipa Cazija, Omladinskih akcija, Proleterska, Radnička, Radničko naselje, Sonje Marinković, Tome Gorete, Zvonka Brkića). 
IV. izborna jedinica 
Vukovar (ulice: 8. 12. 1944., Alekse Šantića, Borisa Kidrića, Božidara Adžije, Dunavska, Dušana Plečaša, Ivana Gundulića, I. L. Ribara, Lavoslava Ružičke, Moše Pijade, Neznanog junaka, Olajnica, Parobrodska, Partizanska, Trg Marka Oreškovića, Trg žrtava fašizma, 5. vojvođanske udarne brigade, Žrtava fašizma, Jugoslavenskog riječkog brodarstva, Jogoslavenske ratne moranarice, Branislava Nušića, Đergajska, Đergajski odvojak, Ivana Senjuga, Kolodvorska, Kudeljara kolonija, Marka Miljanovića, Slobode, Spasenije Cane Babović, Sremska, Stevana Filipovića, Stjepana Sekulića, Vase Đurđevića, Vinkovačka, Vinogradska, Vuka Karadžića, 27. jula). 
V. izborna jedinica 
Borovo naselje (ulice: Aleja oslobođenja, Božidara Maslarića 1. odvojak, Božidara Maslarića 2. odvojak, Božidara Maslarića 3. odvojak, Božidara Maslarića, Bilogorska, Franje Kluza, Ivana Milutinovića, Jovana Popovića, Jovice Brandajza, Karla Marksa, Omladinska, Dunavska, Đure Đakovića, Ustanička, Vijenac Veljka Vlahovića, Vladimira Nazora, 12. slavonske udarne brigade, Borovo zapad, Kljajićeva, I. L. Ribara, 1. kolonija). 
VI. izborna jedinica 
Lipovača, Vukovar - Borovo naselje (ulice: Borovska cesta, Bosutska, Dravska, Ibarska, Industrijska, Krajiška, Kozaračka, Kozarački odvojak, Nikole Demonje, Nova Banijska, Ohridska, Padobranska, Savska, Stara Banijska, Trg Milentije Popovića, Velebitska, Voćinska, Vrbaska, Zrmanjska, Bosanska, I. bosanski odvojak, II. bosanski odvojak, Hercegovačka, Hercegovački odvojak, Jadranska, Kupska, Lička, Lički odvojak, Lipovački put, Majevička, Mirna, Novoselska, Plitvička, Slavonska, Trpinska cesta, Unska, Vlasinska, Vlasinski odvojak, Dinarska, Durmitorska, Jablanička, Mostarska, Majevičko naselje i Bilogorska. 
GRAD ŽUPANJA 
I. izborna jedinica 
Matije Gupca, Gundulićeva, Solarski prolaz, Kratka, Obla, Lj. Gaja, I. Lovretića, M. Krleže, A. Hebranga, Zlatodolska, Bana J. Šokčevića, Braće Radića. 
II. izborna jedinica 
J. b. Jelačića, Mažuranićeva, V. Nazora, Baruna Trenka, Stanovi - Most, S. Grubera, Savska, Stanovi - Ciglana, Mladena Pozajića. 
III. izborna jedinica 
A. M. Hrvatske, Strossmayerova od br. 3-61, S. S. Kranjčevića, Zagrebačka, V. Lisinskog, Bartola Kašića, Srećka Albinija, Ruđera Boškovića, F. Bačića, Osječka, Franje Hanamana, Augusta Šenoe, Franje Račkoga, Panje, Franje Kuhača, Otona Ivekovića, Marina Držića, I. G. Kovačića. 
IV. izborna jedinica 
M. A. Reljkovića, Josipa Kozarca, Zrinskih i Frankopana, Vojne Krajine, Ilirskog preporoda, Trg Republike, Trg kralja Tomislava, Veliki kraj, Dubrovačka, Vlahe Bukovca, Prolaz Rastoke, Lavoslava Ružičke. 
V. izborna jedinica 
Petra Svačića, Vinkovačka, Trg kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Petra Hektorovića, Petra Krešimira IV, F. Juzbašića, Viktora Sedeli, Šime Menčetića, Hanibala Lucića, Marka Marulića, Antuna Mihanovića, Alojza Stepinca, Petra Preradovića, M. Lorkovića. 
VI. izborna jedinica 
Strossmayerova od 62-213, Šećerana, Mladena Ćatića, Stanovi - Autoput, Ivana pl. Zajca. Naselje Štitar - ulice: Matije Gupca, Josipa Kozarca, Županjska 
VII. izborna jedinica 
Naselje Štitar - ulice: Strossmayerova, Bana J. Jelačića, Školska, Stjepana Radića, Savska, Kralja Tomislava. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 49. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Vukovarsko-srijemske županije su: 
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
I. izborna jedinica 
Vinkovačka ulica od kbr. 1-85, Kardinala Alojzija Stepinca, Stjepana Radića od kbr. 13-139 i od 22-158, Ribarska, Plavi jadran, Zagrebačka, Strossmayerova, Zvonimirova, Vanje Radauša, Ivana Mažuranića, Ratarska od kbr. 1-9, M.A.Reljkovića. 
II. izborna jedinica 
Vinkovačka ulica od kbr. 2-70, Bosutska, Krajiška, Joze Ivakića, Kneza Branimira, Tina Ujevića, Josipa Kozarca, Ulica Blaca, Ratarska od kbr. 10-30, Stjepana Radića od kbr. 1-11 i od 2-20, Ulica Pavina, Ulica Sremac. 
III. izborna jedinica 
Matije Gupca od kbr. 1-189, Školska, Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Ivana Meštrovića. 
IV. izborna jedinica 
Matije Gupca od kbr. 2-188, Kolodvorska, Ante Starčevića, Ivana Zajca, kneza Domagoja, Željeznička, Biljanska, Kralja Tomislava, Marka Marulića, Antuna Mihanovića, Ivana Gundulića, A. B. Šimića, Ulica tri ruže, Ljudevita Gaja. 
OPĆINA BABINA GREDA 
I. izborna jedinica 
Mijata Stojanovića od 1-23 i 2-78, Braće Radića od br. 2-40 i od 1-11, Berava od 1-13, Kralja Tomislava, Savska, Sajmište, V. Nazora od 1-19, Matije Gupca od br. 2-22 i od br. 1-3. 
II. izborna jedinica 
Bana Jelačića, J. J. Strossmayera, Ćevatovo, B. Kompanije, Klasno, Kladavac, Stanovi - Kalilo i Cersine, Bana I. Mažuranića, Ilirskog preporoda. 
III. izborna jedinica 
V. Nazora od br. 21-313 i od 2-90, J. Blažekovića, Novo naselje, Nozice, Lučica, Laze, Gornja Rastovica, Štitarska, Loze. 
IV. izborna jedinica 
Braće Radića od kbr. 42-198 i od br. 13-93, Berava od br. 15-71, Petrov sokak, M. A. Reljkovića, M. Bačića, Stan Mali rit, Josipa Kozarca, Mijata Stojanovića od br. 80-214 i od br. 23-127, Matije Gupca od br. 24-146 i od br. 5-45. 
OPĆINA BOGDANOVCI 
I. izborna jedinica 
M. Tita, M. Gupca, M. Držića, Ulica stadion, V. Nazora do kbr. 10. 
II. izborna jedinica 
Negoslavci cijelo naselje, Bogdanovci i to Ulica V. Nazora od br. 11 do kraja. 
III. izborna jedinica 
Svinjarevci. 
IV. izborna jedinica 
Petrovci. 
OPĆINA BOROVO 
I. izborna jedinica 
A. Cesarca, B. Mišljenovića, B. Kidriča, Bosanska, Bosanski odvojak, D. Maslarića, N. Nušića, Crepulja, B. Radičevića, D. Sremca, Đ. Pucara, Gajićeva, Grobljanska. 
II. izborna jedinica 
I. Andrića, I. L. Ribara, JNA, J. Cazija, Klajićeva, Lenjinova, Mala, N. Kovačevića, N. Tesle, Nova, Odvojak, B. Maslarića, Osječka, Ozrenska, Palih boraca. 
III. izborna jedinica 
Partizanska, Petkovićeva, P. Kačića, Radnička, Ratarska, Ratasrski odvojak, R. Stojaković, Savulja, Slobode, Sremska, Dunavska. 
IV. izborna jedinica 
Školska, Školski odv., Trg palih boraca, V. Stojanovića, Vinogradska, Zmajeva, Željeznička straža, Željeznička, Vukovarska i V. S. Karadžića. 
OPĆINA BOŠNJACI 
I. izborna jedinica 
Strossmayerova ulica, Ul. J. Kozarca, Trg fra B. T. Leakovića, Savska ul. od kbr. 1-13 i od kbr. 2-24. 
II. izborna jedinica 
Gajeva ulica, Stanovi, Nazorova ul. od kbr. 3-183. 
III. izborna jedinica 
Nazorova ulica od kbr. 185-271, M. Gupca, Majke Terezije ul., J. Ivakića, Nazorova ulica - desna strana, J. Babogreca, A. G. Matoša. 
IV izborna jedinica 
Savska ulica od kbr. 15-127 i od kbr. 28-92, Braće Radića od kbr. 2-38 i od kbr. 1-137, Mihanovićeva ul. od kbr. 4-146 i od kbr. 1-125, Topola, Žuželj, Jasinovačice, A. M. Reljković, Morganj od kbr. 44-81. 
OPĆINA CERNA 
I. izborna jedinica 
Šiškovci, Cerna (Strossmayerova). 
II. izborna jedinica 
Braće Radića, Kolodvorska, Ante Starčevića, Kralja Zvonimira - Sokak, Josipa Kozarca, Obala Gorjanski. 
III. izborna jedinica 
Mala Cerna, Jurišićev sokak, Ivana Meštrovića, Matije Gupca, Mihanovićeva. 
IV. izborna jedinica 
Šetalište kralja Tomislava, Kralja Tomislava, Kneza Domagoja, Velika Cerna-Salaši, Lj. Posavskog, Lj. Gaja. 
OPĆINA DRENOVCI 
I. izborna jedinica 
Posavski Podgajci (Ulica Matije Gupca od kbr. 1-148), Rajevo selo (cijelo naselje). 
II. izborna jedinica 
Posavski Podgajci (ulice: Matije Gupca od kbr. 149-346, Savska, V. Nazora, Stanovi, Braće Radića), Drenovci (ulice: Braće Radića, Pukiš, Josipa Kozarca, Vladimira Nazora, Stari Drenovci). 
III. izborna jedinica 
Račinovci, Đurići, Drenovci (ulice: Ante Starčevića, Matije Gupca). 
IV. izborna jedinica 
Drenovci (ulice: Istrev, Toljani, M. A. Reljkovića, Ljudevita Gaja, Soljanska, Franje Hanamana, Veliki šor, Stanovi). 
OPĆINA GRADIŠTE 
I. izborna jedinica 
Kralja Tomislava, Nova, Braće Radića od kbr. 1 do 77 i od 2 do 40. 
II. izborna jedinica 
Braće Radića od kbr. 79 do 295 i od 42 do 280, dr. Marka Kadića. 
III. izborna jedinica 
Kralja Zvonimira, M. Gupca, J. Lovretića, Stanovi - Berava, Mednik, Tvrdno. 
IV. izborna jedinica 
Ulica T. H. Velikana, Kolodvorska, Bosutska, V. Nazora. 
OPĆINA GUNJA 
I. izborna jedinica 
Vladimira Nazora od kbr. 2-172 i od 1-157, Velebit, Br. Radića, M. Gupca, Lj. Gaja, Bjeloševci, Konjuša, Vrbovi i Makovište. 
II. izborna jedinica 
V. Nazora od kbr. 174-356 i od 159-339, Mažuranićeva, B. J. Jelačića, A. B. Šimića, Fra Grge Martića,Tina Ujevića, Tunje Pejića i Graničarska, L. Šokčević - Šaljapina, Š. Bogutovca. 
III. izborna jedinica 
A. M. Reljkovića, Savska, M. Ć. Ćatića, Dž. B. Kulenovića, J. Kaštelana, M. Krleže, Kolodvorska, J. Babogredca. 
IV. izborna jedinica 
A. Starčevića, M. Dizdara, Hrastova, J. Kozarca, I. Gundulića, I. Zajca, A. Šenoe, D. Cesarića, Rajevačka, R. Boškovića, I. Meštrovića. 
OPĆINA IVANKOVO 
I. izborna jedinica 
Ulica Bošnjaci od br. 1-35 i br. 2 do 54, Gorjani od 1-69 i od 2-86, Matije Gupca, Vatrogasna, A. Šenoe, Grobljanska, M. A. Reljkovića, Frankopanska, Lj. Gaja, A. G. Matoša, Kneza Mislava, Ivana Meštrovića, Joze Ivakića, Trg bana Jelačića, Rojčani, F. Trenka, Mokarac, Petra Berislavića, Zrinjevac, V. Nazora, Hercegovačka. 
II. izborna jedinica 
Ulica Bošnjaci od br. 35 i br. 54 do kraja, Braće Radića, Bedemova, Josipa Runjanina, Vinogradska, Strossmayerova, Ivana Gundulića, Ante Starčevića, Grac, Kralja Zvonimira, Kralja Petra Krešimira, Borinačka, 14. travnja, Josipa Kozarca, Slatine, Topolje. 
III. izborna jedinica 
Ulica Gorjani od br. 86 i 69 do kraja, J. S. Reljkovića, Branimirova, N. Š. Zrinskog, Gorjanski rit, Kolodvorska, Ivana Kozarca, Radnička, Žrtava fašizma, Željeznička, F. Franičevića, Kneza Domagoja. 
IV. izborna jedinica 
Retkovci, Prkovci. 
OPĆINA JARMINA 
I. izborna jedinica 
Kneza Branimira, Matije Gupca, I. Gundulića, J. Kozarca, V. Nazora, Radnička, Rudin, Vidraš. 
II. izborna jedinica 
A. Mihanovića, B. Radića, J. J. Strossmayera, A. Šenoe, Vinkovačka, V. Lisinskog. 
III. izborna jedinica 
Zagorska, Borinačka, D. Domjanića, Lj. Gaja, B. Jelačića, I. Meštrovića, N. Tesle, I. Zajca, N. Š. Zrinski. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Gaboš i Karadžićevo. 
V. izborna jedinica 
Naselje Ostrovo. 
OPĆINA LOVAS 
I. izborna jedinica 
Bečka, Ciglana, Dol (J. B. Jelačića) - od ulaska u mjesto do centra, Dol - ostatak ulice, Marka Oreškovića (Vukovarska), Salaš, Tomislavova (Kralja Tomislava), Tompojevačka, Tovarnička. 
II. izborna jedinica 
Franje Račkoga, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Ive Lole Ribara (A. Starčevića), Mali šorićak, Mlinska, Petra Preradovića, Vladimira Bakarića (Tina Ujevića), Središte sela (Trg hrvatskih žrtava). 
III. izborna jedinica 
V. Nazora, Nova, Pave Pavoševića (S. S. Kranjčevića), Partizanska (Kardinala Stepinca), Stjepana Radića. 
IV. izborna jedinica 
Opatovac. 
OPĆINA NIJEMCI 
I. izborna jedinica 
Đeletovci, Šidski Banovci, Nijemci (Kolodvorska od kbr. 23-104). 
II. izborna jedinica 
Vinkovački Banovci, Nijemci (Kolodvorska od kbr. 1-23, Zrinska, Bana Jelačića, Braće Radića, Ciglarska, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, A. G. Matoša, V. Nazora, Omladinska, Ribarska, A. Starčevića, Školska). 
III. izborna jedinica 
Podgrađe, Donje Novo Selo, Nijemci (J. J. Strossmayera, Kralja Krešimira, I. Gundulića, Bosutska obala, Josipa Kozarca, Žrtava fašizma i Trg kralja Tomislava). 
IV. izborna jedinica 
Lipovac, Apševci. 
OPĆINA NUŠTAR 
I. izborna jedinica 
Kolodvorska, Vidova, Petra Svačića, Ljudevita Gaja, Ivana Meštrovića, Ivana Mažuranića, Đure Đakovića, Željeznička, Braće Radića, Mlaćuge, A. B. Šimića, Poljska, Crkveno, Križnog puta od kbr. 1 do 59 i od kbr. 2 do 32. 
II. izborna jedinica 
Frankopanska, Zrinskog, Kralja Tomislava, Zagrebačka, Zvonimirova, Ivana Gundulića, Krešimirova I, Krešimirova II, Krešimirova IV, Vatroslava Lisinskog, Vinkovačka, A. G. Matoša, Bana Jelačića, Josipa Kozarca, Ivana Kozarca, A. M. Reljkovića, Osiječka. 
III. izborna jedinica 
Marinci, Nuštar (Matije Gupca, Marka Marulića, Marina Držića, Augusta Šenoe, Vladimira Nazora, Rudina Henrikovci, Križnog puta od kbr. 34 do 178 i od kbr. 61 do 157). 
IV. izborna jedinica 
Cerić. 
OPĆINA OTOK 
I. izborna jedinica 
B. J. Jelačića - desna strana od kbr. 2-192b, Bosutska, J. J. Strossmayera - lijeva strana od kbr. 1-199, A.Hebranga, Kneza Branimira, Vinkovačka, Đure Basaričeka, Franje Račkoga, Zagrebačka, Strnjaci, Skorotinci. 
II. izborna jedinica 
Trg kralja Tomislava, Ul. bana J. Jelačića - lijeva strana od kbr. 1-195, V. Nazora - desna strana od kbr. 2-118, Braće Radića, Gradinci, Slavonska, Josipa Kosora, Ivana Gundulića, Kolodvorska - desna strana od kbr. 2-18 i lijeva od 1-3. 
III. izborna jedinica 
J. J. Strossmayera - desna strana od 2-204, Kralja Petra Krešimira IV - lijeva strana od kbr. 1-53, Alojzija Stepinca - lijeva strana od 1-1e, Matije Gupca - lijeva strana od kbr. 1-73, Varoščica, Kralja Držislava, Hrvatskih mučenika, Josipa Lovretića, Ruđera Boškovića, Augusta Šenoe, Eugena Kvaternika, Kneza Višeslava, Tina Ujevića, Ivana Meštrovića, Josipa Kozarca, Velebitska, Ratarska, Jelac. 
IV. izborna jedinica 
Vladimira Nazora - lijeva strana kbr. 1-109, Gajeva, Zrinski-Frankopana, Alojzija Stepinca, Kralja Petra Krešimira IV - desna strana, Ante Starčevića, Zvonareva, Bagera, Kolodvorska - desna strana kbr. 20 82 i lijeva strana kbr. 5-15 a, Čistine i Vranjevo. 
V. izborna jedinica 
Komletinci cijelo naselje. 
OPĆINA PRIVLAKA 
I. izborna jedinica 
Čolićeva od kbr. 161 do kraja, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Ljudevita Gaja, A. G. Matoša, Dalmatinska, Graničarska, Marije Jurić Zagorke. 
II. izborna jedinica 
Čolićeva od početka do kbr. 160, Ive Lole Ribara, Josipa Lovretića, Miroslava Krleže, Stjepana Jurića Priše. 
III. izborna jedinica 
Bana Josipa Šokčevića, Ivana Kozarca, Josipa Kozarca. 
IV. izborna jedinica 
Faličevci od početka do kbr. 108, Vrtno Naselje, Kralja Tomislava, Bana Josipa Jelačića, Braće Radića. 
V. izborna jedinica 
Faličevci od kbr. 109 do kraja, Ivana Domca, Josipa Jurja Strossmayera, Radničko Naselje, Kolodvorska, Šokačka, Ante Starčevića, Frankopanska, Školska, Poljska, Josipa Kosora, Zvirinac. 
OPĆINA STARI JANKOVCI 
I. izborna jedinica 
Stari Jankovci. 
II. izborna jedinica 
Novi Jankovci. 
III. izborna jedinica 
Srijemske Laze, Orolik. 
IV. izborna jedinica 
Slakovci. 
OPĆINA STARI MIKANOVCI 
I. izborna jedinica 
Bok, Kolodvorska, Strossmayerova, Đakovačka i Ul. M. Gupca od kbr. 103 do kraja ulice i od kbr. 112 do kraja ulice. 
II. izborna jedinica 
M. Gupca od kbr. 1 do 101 i od kbr. 2 do kbr. 110, Ante Starčevića cijela, Školska, V. Nazora od kbr. 1 do 41, Osječka cijela, Frankopanska i Ulica Svetog Nikole. 
III. izborna jedinica 
Vl. Nazora od kbr. 43. do kraja ulice i od kbr. 2 do kraja ulice, I. Kozarca, Potočka, B. I. Horvata, Mlinska, Vinkovačka. 
IV. izborna jedinica 
Novi Mikanovci. 
OPĆINA TOMPOJEVCI 
I. izborna jedinica 
Tompojevci. 
II. izborna jedinica 
Berak. 
III. izborna jedinica 
Bokšić, Čakovci. 
IV. izborna jedinica 
Mikluševci. 
OPĆINA TORDINCI 
I. izborna jedinica 
Antin, Antinska Mlaka. 
II. izborna jedinica 
Korođ, Podrinje. 
III. izborna jedinica 
Markušica. 
IV. izborna jedinica 
Tordinci. 
OPĆINA TOVARNIK 
I. izborna jedinica 
Ilača 
II. izborna jedinica 
Tovarnik - Zagrebačka (M. Petrušića), Školska (Vukovarska), Fruškogorska (N. Š. Zrinskog), V. Pelagića (Vrljevac), A. G. Matoša, M. Gupca, N. Demonje (30. svibnja), M. Pijade (Bana J. Jelačića) Prvomajska (A. Stepinca)). 
III. izborna jedinica 
Tovarnik - Oslobođenja (Srijemska), J. J. Zmaja (B. Bušića), B. Nušića (N. Tesle), III. krajiška brigada (Vlč. I. Burika), Želj. kolodvor, V. Nazora (Jaukovac), I. L. Ribara (Kralja Tomislava), N. Tesle (Braće Šimunić), Proleterska (A.Starčevića)). 
IV. izborna jedinica 
Tovarnik - Lj. Gaja, Hercegovačka, S. Kovačevića (M. Marjanovića), Sajmište, B. Kidriča (Hrvatskih dragovoljaca), J. Kozarca, S. Šolaje (S. S. Kranjčevića), M. Oreškovića (S. Radića), R. Končara (Matice hrvatske)). 
OPĆINA TRPINJA 
I. izborna jedinica 
Bobota. 
II. izborna jedinica 
Ćelije, Ludvinci, Bršadin. 
III. izborna jedinica 
Trpinja. 
IV. izborna jedinica 
Pačetin, Vera. 
OPĆINA VOĐINCI 
I. izborna jedinica 
J. J. Strossmayer 2-202 (parni brojevi), J. Ivakića. 
II. izborna jedinica 
J. J. Strossmayer 204-322 (parni brojevi), M. Ivaniševića, Vinogradska, Vinkovačka, Kula, Slavonska. 
III. izborna jedinica 
J. J. Strossmayera 1-209 (neparni brojevi), Gradinska, S. Mađera, Mladosti. 
IV. izborna jedinica 
J. J. Strossmayera 211-307 (neparni brojevi), Kućište. 
V. izborna jedinica 
Kolodvorska, J. Kozaraca, B. Radića, Straža. 
OPĆINAVRBANJA 
I. izborna jedinica 
Vrbanja (Braće Radića, Bana J. Jelačića, Josipa Kozarca, Matije Gupca, Tenin sokak, Josipa Purića, Zelenjak, Spačva, Rastoke, Lj. Gaja). 
II. izborna jedinica 
Vrbanja (Kolodvorska, Josipa Bačoke, Ul. hrastova, Lj. Posavskog). 
III. izborna jedinica 
Soljani (Kralja Tomislava, Josipa Kozarca, Lj. Gaja, Matije Gupca, Vrbanjska, Vladimira Nazora). 
IV. izborna jedinica 
Strošinci (cijelo naselje) i naselje Soljani i to Ulica braće Radića i Josipa Jurja Strossmayera. 
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 50. 
U Splitsko-dalmatinskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Vrgorac, Zagvozd, Zmijavci, Runovići, Podbablje, Proložac, Imotski, Lovreć, Cista Provo, Lokvičići. 
II. izborna jedinica 
Gradac, Podgora, Makarska, Baška Voda, Brela, Šestanovac, Omiš, Dugi Rat, Tučepi, Zadvarje. 
III. izborna jedinica 
Vis, Komiža, Hvar, Jelsa, Stari Grad, Sućuraj, Selca, Bol, Pučišća, Postira, Nerežišća, Supetar, Milna, Šolta, dio Splita (Slatine, Meje, Varoš, Grad), Sutivan. 
IV. izborna jedinica 
Vrlika, Hrvace, Sinj, Otok, Trilj, Dicmo. 
V. izborna jedinica 
Kaštela, Solin. 
VI. izborna jedinica 
Marina, Seget, Trogir, Klis, Muć, Okrug Gornji, Dugopolje, Prgomet, Lećevica, Primorski Dolac. 
VII. izborna jedinica 
Split (Bačvice, Blatine - Škrape, Trstenik, Lokve, Split 3, Mertojak, Sućidar (omeđen ulicama Krležina, Vukovarska, Brune Bušića, Velebitska). 
VIII. izborna jedinica 
Split (Špinut, Lovret, Bol, Plokite, Gripe, Sućidar (omeđen ulicama Velebitska, Krležina, Brune Bušića, Lučac-Manuš). 
IX. izborna jedinica 
Split (Kman, Brda, Ravne Njive, Neslanovac, Kocunar, Pujanke). 
X. izborna jedinica 
Split (Žnjan, Visoka, Mejaši, Kamen, Šine, Sirobuja, Stobreč, Žrnovnica, Srinjine, Sitno Donje, Sitno Gornje), Podstrana. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 51. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Splitsko-dalmatinske županije su: 
GRAD HVAR 
I. izborna jedinica 
Majerovica. 
II. izborna jedinica 
Groda. 
III. izborna jedinica 
Glavica. 
IV. izborna jedinica 
Vrisak. 
V. izborna jedinica 
Križna Luka / Križni Rat. 
VI. izborna jedinica 
Prigradska naselja (Milna, Brusje, V. Grablje, Sv. Nedjelja). 
GRAD IMOTSKI 
I. izborna jedinica 
Imotski - dio (ulice: Bleiburška do Glavine Donje, Dr. J. Mladinova, Put Crvenog jezera, Hrvatskog proljeća, Prof. V. Perića, Dr. M. Pauta, J. Jovića, Kneza Branimira, Put Glavine, V. Nazora, I. G. Kovačića, A. Starčevića, Biskupa P. Vujčića, Biskupa Š.Milinovića do Jezeranske ulice, Teslin prolaz, Hasanigičin prolaz, Obrtnički prolaz, Trg Matice hrvatske, Šetalište S. Radića, Put Tržnice, Put groblja, Trg hrvatskih iseljenika, B. Bušića, Hercegovačka, A. G. Matoša, Biokovska, Prilaz Điradi, M. Gupca, N. Š. Zrinskog, Splitska, I.Raosa, Prolaz I.Rendića, Zagrebačka, Osječka, Ispod Volta, Kralja Zvonimira do Veterinarske stanice). 
II. izborna jedinica 
Imotski - dio (ulice: Jezeranska, P. Vrdoljaka, Put Bazane, T. Ujevića, Hajduka, A. Šimića, Biskupa Š. Milinovića do Jezeranske prema Bazani, D. Štambaka, Kralja Tomislava, Fra R. Rudeža, Put Vrdola, Put Gaja, Kralja Zvonimira od Puta Gaja do Veterinarske stanice, A. Mihanovića, te naselje Gaj i Mjesni odbor Glavina Gornja. 
III. izborna jedinica 
Vinjani Gornji. 
IV. izborna jedinica 
Vinjani Donji. 
V. izborna jedinica 
Medvidovića Draga. 
VI. izborna jedinica 
Glavina Donja. 
GRAD KAŠTELA 
I. izborna jedinica 
Kaštel Sućurac. 
II. izborna jedinica 
Kaštel Gomilica. 
III. izborna jedinica 
Kaštel Kambelovac. 
IV. izborna jedinica 
Kaštel Lukšić. 
V. izborna jedinica 
Kaštel Stari. 
VI. izborna jedinica 
Kaštel Novi, Kaštel Štafilić. 
GRAD KOMIŽA 
I. izborna jedinica 
Vrh Gospe, Ribarska ulica, Trup, Put Norpine, Konđijina stroda, Ulica Andrije Kačića Miošića, Ulica Andrije Vitaljića, Ulica baruna Ransonetta, Školska ulica, Ulica hrvatskih mučenika, Ulica Mihovila Pavlinovića, Ulica Stjepana Radića. 
II. izborna jedinica 
Goricina stroda, Ulica Filozofa Petrića, Ulica Brune Bušića, Petrićova stroda, Škor, Biševska ulica, Ulica komiških iseljenika, Ulica San Pedra, Podšpiljska ulica, Put Batude, Stradun, Gundulićeva ulica, Ulica Vinka Foretića, Put Okjucine. 
III. izborna jedinica 
Gornji put, Ulica Matije Gupca, Obala Pape Aleksandra III, Ulica Tina Ujevića, Put Kamenica, Put Benediktinaca, Penica, Ulica Svetog Andrije. 
IV. izborna jedinica 
Kovocova stroda, Trg kralja Tomislava, Ulica kardinala Stepinca, Ulica Ante Starčevića, Golubardo, Čikolina stroda, Palagružina ulica, Pri Španjulovo, Ulica Silvija Martinisa, Ulica Matije Ivanića, Strossmayerova ulica, Ulica kralja Petra Svačića, Jončićeva ulica, Potok. 
V. izborna jedinica 
Naselje Podšiplje, naselje Podhumlje, naselje Žena glava, naselje Borovik, naselje Duboka, naselje Kostirna, otok Biševo, Riva Svetog Mikule, Put kulu Mazzolin, Zrinjsko-frankopanska ulica, Brig, Put Lucice, Bucol.

GRAD MAKARSKA 
I. izborna jedinica 
Zelenika, Ratac, Veliko Brdo; od granice k.o. Veliko Brdo do "Mostenog potoka". 
II. izborna jedinica 
Bili Brig, Batinići, Puharići; od "Mostenog potoka" sjevernom stranom Ul. A. Starčevića do križanja s Ul. kipara Meštrovića, zapadnom stranom Ul. kipara Meštrovića do križanja sa Vukovarskom ul., te sjevernom stranom Vukovarske do Potoka i dalje prema Biokovu. 
III. izborna jedinica 
Plaža, Gorinka; istočnom stranom Mostenog potoka do križanja s Ul. A. Starčevića do križanja sa Ul. kipara Meštrovića, istočnom stranom Ul. k. Meštrovića do križanja s Vukovarskom ul., južnom stranom Vukovarske ul. do potoka "Bidol" i zapadnom stranom potoka "Bidol" (Jadranska ulica) do mora. 
IV. izborna jedinica 
Centar; od mora istočnom stranom Jadranske ul. (potok Bidol) do križanja sa Ul. A.Starčevića i Don M.Pavlinovića do križanja sa Alkarskom ul. zapadnom stranom Alkarske ul. do križanja sa Franjevačkim putem, zapadnom stranom Franjevačkog puta do Šetališta fra J.Radića i dalje južnom stranom Šetališta do Osejave. 
V. izborna jedinica 
Bidol, Vrpolje; od Biokova istočnom stranom Potoka do Vukovarske ul. sjevernom stranom Vukovarske do potoka Bidol, istočnom stranom potoka Bidol do Ul. A.Starčevića, sjevernom stranom Ul. A.Starčevića i Don M.Pavlinovića do Kotiške ul. zapadnom stranom Kotiške ul. do križanja sa Dubrovačkom i sjevernom stranom Dubrovačke ul. do potoka Paulovac i dalje prema Biokovu. 
VI. izborna jedinica 
Istok, Dugiš; istočnom stranom Franjevačkog puta do križanja sa Alkarskom ul. dalje istočnom stranom Alkarske i Kotiške ul. do Dubrovačke ul. 
GRAD OMIŠ 
I. izborna jedinica 
Priko, Punta. 
II. izborna jedinica 
Stari Grad, Mlija, Vangrad, Borak i Brzet. 
III. izborna jedinica 
Nemira, Čelina, Stanići, Lokva Rogoznica, Medići, Mimice, Marušići i Pisak. 
IV. izborna jedinica 
Seoca, Kostanje, Podgrađe, Slime, Kučiće, Svinišće, Podašpilje. 
V. izborna jedinica 
Smolonje, Zvečanje, Ostrvica, Čišla, Gata, Zakučac, Naklice, Tugare i Dubrava. 
VI. izborna jedinica 
Blato N/C, Nova Sela, Trnbusi, Srijane, Gornji Dolac, Putišići i Donji Dolac. 
GRAD SINJ 
I. izborna jedinica 
Područje grada Sinja od križanja Ul. Andrije Kačića Miošića i Trga kralja Tomislava nastavlja se lijevom stranom Vrličke ulice do križanja s ulicom Put odrine te lijevom stranom ul. Put odrine do križanja sa Batonovom ulicom obuhvaćajući lijevu stranu do "Pavića nebesa", zatim ide granicom naselja Radošić, granicom naselja Brnaze prema Kapeli srca Isusova i nastavlja seoskim putem do potoka Gorućica te ide nizvodno do granice s ul. Put piketa i naselja Glavice obuhvaćajući sve kuće s desne strane ulice i nastavlja se desnom stranom Ulice Miljenka Buljana te desnom stranom Ul. Josipa Matića i Livanjske ul. do početnog položaja. 
II. izborna jedinica 
Područje grada Sinja od križanja Vrličke ul. i Ul. Andrije Kačića Miošića te desnom stranom Vrličke ul. do križanja s ul. Put odrine nastavlja desnom stranom iste do križanja s Batonovom ul. obuhvaćajući sve kuće s desne strane i nastavlja se do granica naselja Suhač te granicom naselja Karakašica, Jasenko, Glavica do granice naselja Glavice i ul. Put piketa obuhvaćajući sve kuće s lijeve strane ul. Put piketa i Miljenka Buljana, te s lijeve strane Ul. Josipa Matića i Livanjske do početnog položaja. 
III. izborna jedinica 
Naselja Brnaze i Turjaci. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Glavice 
V. izborna jedinica 
Naselja Obrovac, Bajagić i Gljev. 
VI. izborna jedinica 
Naselja Radošić, Suhač, Lučane, Karakašica, Jasenko, Čitluk i Zelovo. 
GRAD SOLIN 
I. izborna jedinica 
Obuhvaća MO "Centar bez područja određenog na zapadu Ulicom kneza Trpimira, te na jugu ulicom Put Majdana. 
II. izborna jedinica 
Obuhvaća MO "Kučine", "Mravince", te dio MO "Priko vode" sjeveroistočno od Ulice P.Krešimira IV., i sjeverno od Ulice A.G.Matoša. 
III. izborna jedinica 
Obuhvaća MO "Vranjic" te dio MO "Priko vode" jugozapadno od Ulice P.Krešimira IV., i južno od Ulice A.G.Matoša. 
IV. izborna jedinica 
Obuhvaća MO "Rupotina" te dio MO "Centar" koji obuhvaća područje omeđeno na zapadu Ulicom kneza Trpimira i na jugu ulicom Put Majdana, te dio područja MO "Srednja strana" omeđenoga na jugu Ulicom braće Radić i na zapadu ulicom Ninčevići. 
V. izborna jedinica 
Obuhvaća MO "Srednja strana" osim područja koje je omeđeno ulicama na jugu Braće Radića i na zapadu Ninčevići. 
VI. izborna jedinica 
Obuhvaća MO "Sv.Kajo". 
GRAD SPLIT 
I. izborna jedinica 
Slatine, Meje Varoš, Grad, Lučac-Manuš. 
II. izborna jedinica 
Špinut, Lovret, Bol (izuzev dio u četvrtoj i petoj izbornoj jedinici), Gripe. 
III. izborna jedinica 
Bačvice, Blatine-Škrape (osim dio u četvrtoj izbornoj jedinici), Split 3 (osim dio u četvrtoj izbornoj jedinici), Lokve (osim dio u četvrtoj izbornoj jedinici), Trstenik, Mertojak. 
IV. izborna jedinica 
Kocunar, Sućidar, Pujanke, Visoka, dio Split 3, (Vukovarska - parnih 150-168, Vrančićeva, Matice Hrvatske - neparnih 19-29, Bušićeva - parnih 16), dio Lokve (Matice Hrvatske neparnih 5-15, Stepinčeva - parni 20-48, Šižgorićeva neparni 11 i 13, parni 4-20), dio Blatine-Škrape (Blatine parni 2-8, Matice Hrvatske parni 30-106, Brune Bušića neparni 1-11, A.B.Šimića parni 0-16, te Blatine neparni 33-57, Škrape, Julija Klovića, A.B. Šmića neparni 19-33, Na Križice), Plokite. 
V. izborna jedinica 
Kman, Brda, Ravne Njive, Neslanovac, dio Bol (Mažuranićevo šetalište neparni 37-53, parni 52, Ulica slobode parni 30-36, Put plokita parni 26-46, Velebitska neparni 1-15, parni 2-12, te Put plokita neparni 27-83, Smiljanićeva, Tršćanska parni 46-82). 
VI. izborna jedinica 
Žnjan, Mejaši, Sitno Donje, Sitno Gornje, Kamen, Srinjine, Stobreč, Žrnovnica, Šine, Sirobuja. 
GRAD STARI GRAD 
I. izborna jedinica 
Priko. 
II. izborna jedinica 
Malo Selo. 
III. izborna jedinica 
Grad. 
IV. izborna jedinica 
Dol, Rudine, Selca. 
V. izborna jedinica 
Vrbanj. 
GRAD SUPETAR 
I. izborna jedinica 
Supetar 1, Bolčić. 
II. izborna jedinica 
Supetar 2, Vrdoca-Varoš, Porat-Glavica. 
III. izborna jedinica 
Supetar 3, Pasike, Pliva. 
IV. izborna jedinica 
Splitska, Škrip. 
V. izborna jedinica 
Mirca. 
GRAD TROGIR 
I. izborna jedinica 
Obuhvaća područje naselja Plano, Divulje i u naselju Travarica slijedeće ulice: Krtine, Put Krtina, Zagorska, Sv. Ivana Trogirskog, Vinkovačka ulica, Brigi, Put Demunta (od kbr. 48-zadnjeg kbr.), Ul. dr. Ante Starčević (od kbr. 26 do zadnjeg kbr.), Ul. kneza Trpimira (od kbr. 241 do zadnjeg kbr.), Put Krbana, Rimski put, Sv. Lovre, Trogirska cesta, Krban, Pantan, Trogir, Travarica. 
II. izborna jedinica 
Obuhvaća dio naselja Travarica sa slijedećim ulicama: Ul. dr. Ante Starčevića (od kbr. 1 do kbr.25), Ul. kneza Trpimira (od kbr. 1 do kbr. 240), Put Gospe od anđela, Ul. kneza Domagoja, Novo naselje, Ribola, Put Ribole. 
III. izborna jedinica 
Obuhvaća dio naselja Travarica sa slijedećim ulicama: Antuna Gustava Matoša, Ante Paveškovića, Put Balančane, Kardinala A. Stepinca, Put Plošnjaka, Put Dragulina, Balancane, Put Balancane, Vinka Milata, Skalice, Put Avnoja-a, Betanija, Balančane, Lokvice, Avnoja-a, Dragulin, Put Demunta (od kbr. 1 do kbr. 47). 
IV. izborna jedinica 
Obuhvaća područje naselja Grad, Drvenik Veliki, Drvenik Mali i dio naselja Travarica sa slijedećim ulicama: Put Mulina, Andrije Hebranga i Put Kapelice. 
V. izborna jedinica 
Obuhvaća područje naselja Arbanija, Žedno i dio naselja Čiovo sa slijedećim ulicama: Put sv. Ante, Ivana Maravića Dune, Maljkovićeva, Put Arbanije, Samostan sv. Ante, Šetalište Gradina, Cocina draga, Špira Puovića, Miševac, Ul. sv. Jere, Sveti Jere, Ul. sv. Ane, Marinova draga, Put Salduna, Saldun, Put Sv. Križa, Sveti Križ. 
VI. izborna jedinica 
Obuhvaća područje naselja Čiovo sa slijedećim ulicama: Put Gradine, Čiovo, Kamenita, Obala kralja Zvonimira, Put brodograditelja, Kralja Tomislava, Vučak, Vladimira Bakarića, Vladimira Nazora, Gospe kraj mora, Vicka Žižka, Vicka Krstulovića, Ivana Gundulića, Put Malog Balan, Težačka ulica, Lučica, Petra Franića, Esperantska, Težačka, Josipa Slade, Tina Ujevića, Put Balana, Gruićeva, Brešanova, Malo more, Kamenita ul. Ul. sv. Petra, Milana Bilića, Radnička Rožac, P. Guinovoj, Braće Franića, Put Cubrijana, Stari put, Ul. sv. Lazara, Trg sv. Jakova, Sv. Andrije. 
GRAD VIS 
I. izborna jedinica 
Obuhvaća poljoprivrednu zadrugu "Vis" Stara Issa koju čine; Uvala Rogačić, Šet. A.Zanelle, Stara Issa, Poljička, Zrinsko Frankopanska, Dvori A.Dobranića, Šet.P.M.Oreba, Mijurovac, Vukovarska, Bandirica, Vlaha Paljetka, Cvjetka Radišića, R.M.Hrvatske, Potok I, Dalmatinska. 
II. izborna jedinica 
Obuhvaća ulice: Bana Jelačića, Vukovarska (1-45; 2-22), Poljana sv.Duha, A.Starčevića, Pod Kulom, Kralja Zvonimira, Trg Klapavica, Radojevićev prolaz i Dubrovačka. 
III. izborna jedinica 
Obuhvaća ulice: Hrvatska, Bregovita, Stjepana Radića, Put Lučko brdo, Augusta Šenoe, Strma, Mirni dvori, Kamenita, Šibiškinova, Stubište V.Gospe, Biskupa Mihe Pušića, Obala sv. Jurja, Korzo, Žrtava Fašizma, Matije Gubca, A.G.Matoša, Viškog skupa, Trg Karoline, Trg Patija, Ivana Farfolija. 
IV. izborna jedinica 
Obuhvaća ulice: Vladimira Nazora, Zagrebačka, Petra Svačića, Grge Vlastelice, Vinogradarska, Svetog Ciprijana, Basulinka, Plokita o cvijeća, Viški boj, S.S.Kranjčevića, Don C.Marasovića. 
V. izborna jedinica 
Obuhvaća ulice: Jakšina, Prismen, Trg E.Kvaternika, Torga, Trg Podlože, Obala kralja Krešimira IV., P. Hektorovića, Ribarska, Uskočka, Lučica, Uvala Stončica. 
VI. izborna jedinica 
MO Podstražje, Podaselje, Marine Zemlje, Rukavac, Milna, Barguine, Zaglav, Žužece, Dračevo Polje, Plisko Poje. 
GRAD VRGORAC 
I. izborna jedinica 
Prapatnice, Podprolog, Banja, Orah, Veliki Prolog I (sve osim naselja Milošići i Lukavac), Kokorići i Višnjica. 
II. izborna jedinica 
Dusina, Vrgorac II (južno od ulica Splitska i T.Ujevića i Šetališta M.Raosa, tj. magistralne ceste), Vlaka i Umčani. 
III. izborna jedinica 
Vrgorac I (sjeverno od ulica Splitska i T.Ujevića i Šetališta M.Raosa, tj. magistralne ceste), Veliki Prolog II (naselja Milošići i Lukavac) i Kokezi. 
IV. izborna jedinica 
Rašćane, Poljica (Igrište), Duge Njive, Kozica, Poljica (Žlibina), Dragljane, Kljenak i Draževitići. 
V. izborna jedinica 
Zavojane I, Zavojane II, Mijaca, Stilja, Vina i Ravča. 
GRAD VRLIKA 
I. izborna jedinica 
Vrlika, Kukar. 
II. izborna jedinica 
Maovice, Otišić. 
III. izborna jedinica 
Podosoje i Garjak. 
IV. izborna jedinica 
Vinalić i Kosore. 
V. izborna jedinica 
Ježević i Koljane. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 52. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Splitsko-dalmatinske županije su: 
OPĆINA BAŠKA VODA 
I. izborna jedinica 
Baška Voda - zapadno od Ulice Vladimira Nazora i ulice Put Topića. 
II. izborna jedinica 
Baška Voda - jugoistočno od Ulice Vladimira Nazora, jugozapadno od Ulice fra Andrije Kačića Miošića i ulice Tri ceste. 
III. izborna jedinica 
Baška Voda - sjeveroistočno od Ulice fra Andrije Kačića Miošića i naselja Topići i Bast. 
IV. izborna jedinica 
Promajna, Bratuš, Krvavica. 
OPĆINA BOL 
I. izborna jedinica 
Obuhvaća područja zapadno od granice kino Bol - ulicu Uz Obalu, Ulicu Gospe od sniga, Ulicu hrvatskih domobrana, ulicu Novi put te mjesta Murvicu i Podbarje. 
II. izborna jedinica 
Obuhvaća sva mjesta istočno od gore navedene granice, a zapadno od granice Župna crkva, ulica Uz Pjacu, Ulica težački put. 
III. izborna jedinica 
Obuhvaća sve koji stanuju istočno od gore opisane granice, a zapadno od granice - Ulice težački put, ulice Uz Ložu, Ulice David cesta, Ulica hrvatskih domobrana i Zagrebačke ulice. 
IV. izborna jedinica 
Svi stanovnici istočno od gore opisane granice. 
OPĆINA BRELA 
I. izborna jedinica 
Brela Gornja, Gornji Kričak, Medići. 
II. izborna jedinica 
Zelići, Jakiruša. 
III. izborna jedinica 
Podrače, Šćit. 
IV. izborna jedinica 
Brela Soline, Loznica. 
OPĆINA CISTA PROVO 
I. izborna jedinica 
Biorine, Dobranje. 
II. izborna jedinica 
Cista Velika. 
III. izborna jedinica 
Aržano. 
IV. izborna jedinica 
Cista Provo, Svib. 
OPĆINA DICMO 
I. izborna jedinica 
Sičani, Kraj. 
II. izborna jedinica 
Sušci, Osoje. 
III. izborna jedinica 
Krušvar, Ercegovci. 
IV. izborna jedinica 
Prisoje. 
OPĆINA DUGI RAT 
I. izborna jedinica 
Duće. 
II. izborna jedinica 
Dugi rat. 
III. izborna jedinica 
Sumpetar. 
IV. izborna jedinica 
Jesenice. 
OPĆINA DUGOPOLJE 
I. izborna jedinica 
Koprivno. 
II. izborna jedinica 
Dugopolje - Senj (do Kurirove ulice). 
III. izborna jedinica 
Dugopolje - Rama (od Kurirove ulice do Rogošića ulice) 
IV. izborna jedinica 
Dugopolje - Kute (od Rogošića ulice) 
V. izborna jedinica 
Kotlenice - Liska. 
OPĆINA GRADAC 
I. izborna jedinica 
Drvenik, Zaostrog. 
II. izborna jedinica 
Brist, Podaca. 
III. izborna jedinica 
Gradac - zapad. 
IV. izborna jedinica 
Gradac - istok. 
OPĆINA HRVACE 
I. izborna jedinica 
Hrvace - dio (prezimena: Zorica, Jerkan, Kelava, Kekez, Pletikosić, Jelčić, Odžak, Stipanac, Janković, Armanda, Ivandić, Perković, Renić, Crnjac, Bilić, Paviša, Ljubić, Buljac, Stanić, Vidić, Radman-Livaja). 
II. izborna jedinica 
Hrvace - dio (prezimena: Doljanin, Božinović, Bošnjak, Banović, Radan, Alebić, Galić, Bradarić, Božinović-Mađor, Božinović, Lovrić, Šarić, Romić, Cvitković, Gruban, Stipanovi, Guberac, Janjanin, Kanaet, Kolić, Kostić, Malovan, Mušterić, Marunica, Vrdoljak, Žulj, Matas, Mihaljić, Milić, Paladin, Sedmak, Vukman). 
III. izborna jedinica 
Bitelić Gornji, Bitelić Donji, Dabar, Zastok, Laktac, Rumin, Vučipolje. 
IV. izborna jedinica 
Maljkovo, Satrić, Potravlje. 
OPĆINA JELSA 
I. izborna jedinica 
Obuhvaća dio naselja Jelse, jugoistočno od granice koja ide od Općinskog doma, Splitske banke, ul. uz kuću Lazaneo Šurjak do crpilišta Libora. 
II. izborna jedinica 
Obuhvaća dio naselja Jelse, sjeverozapadno od granice koja ide od Općinskog doma, Splitske banke, ul. uz kuću Lazaneo Šurjak do crpilišta Libora. 
III. izborna jedinica 
Obuhvaća naselja Vrbovska, Poljica, Zastražišće i Gdinj. 
IV. izborna jedinica 
Obuhvaća naselja Svirće, Vrisnik, Pitve, Zavala, Ivan Dolac i Gromin Dolac. 
OPĆINA KLIS 
I. izborna jedinica 
Naselja: Klis-Varoš, Klis-Rupotina i Klis-Brdo. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Klis-Megdan, Klis-Kosa i Klis-Ozrna. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Konjsko, Broćanac, Dugobabe, Vučevica i Korušce. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Brštanovo, Nisko, Prugovo. 
OPĆINA LEĆEVICA 
I. izborna jedinica 
Divojevići. 
II. izborna jedinica 
Kladnjice. 
III. izborna jedinica 
Lećevica - dio (prezimena: Tešija, Beara, Kelam, Krivić, Livaja, Mađor, Ostojić, Prkug, Stričević, Strižak). 
IV. izborna jedinica 
Lećevica - dio (prezimena: Antoljak, Bralo, Bašić, Bužančić, Čovrla, Delić, Gotovac, Klepić, Markić, Matas, Perdić, Prdić, Runtić, Tadić, Vrlika, Bočina). 
V. izborna jedinica 
Radošić. 
OPĆINA LOKVIČIĆ 
I. izborna jedinica 
Berinovac. 
II. izborna jedinica 
Kljenovac. 
III. izborna jedinica 
Lokvičići. 
IV. izborna jedinica 
Gornja Dolića Draga. 
V. izborna jedinica 
Donja Dolića Draga. 
OPĆINA LOVREĆ 
I. izborna jedinica 
Dobrinče, Medov Dolac. 
II. izborna jedinica 
Opanci. 
III. izborna jedinica 
Lovreć. 
IV. izborna jedinica 
Studenci. 
OPĆINA MARINA 
I. izborna jedinica 
Marina, Svinca. 
II. izborna jedinica 
Vinišća, Sevid. 
III. izborna jedinica 
Vrsina, Poljica, Najavi. 
IV. izborna jedinica 
Gustirna, Dograde, Pozorac. 
V. izborna jedinica 
Blizina Gornja, Blizina Donja, Mitlo, Vinovac - Rastovac. 
OPĆINA MILNA 
I. izborna jedinica 
Ložišća, Bobovišća. 
II. izborna jedinica 
Milna I (Pantera, Žalo). 
III. izborna jedinica 
Milna II (Blatačka Riva). 
IV. izborna jedinica 
Milna III (Mlin, Vlaški, Racići). 
OPĆINA MUĆ 
I. izborna jedinica 
Neorić, Sutina, Zelovo, Gizdavac. 
II. izborna jedinica 
Muć Donji, Muć Gornji, Postinje Donje i Postinje Gornje. 
III. izborna jedinica 
Ramljane, Crivac i Bračević. 
IV. izborna jedinica 
Pribude, Ogorje Donje, Ogorje Gornje i Radunić. 
OPĆINA NEREŽIŠĆA 
I. izborna jedinica 
Nerežišća I (Njivica-Stonlovica, Vela Gomila-Rabovo, Get-Mrtva Bondo). 
II. izborna jedinica 
Nerežišća II (Grižica, Trojci, Donja Bonda). 
III. izborna jedinica 
Donji Humac. 
IV. izborna jedinica 
Gornji Humac. 
OPĆINA OKRUG GORNJI 
I. izborna jedinica 
Okrug Donji. 
II. izborna jedinica 
Okrug Gornji (Bana Jelačića, Put sv. Karla, Ribarski put, Krčić, Prgina, Agnićeva, Don Fabijana Barete, Kuzmanićeva, Jerolima Miše, Sv. Eufemije, Dolac, Toč, Liveja I, Liveja II, Kaštil, Šetalište Stjepana Radića, Bušinci, Livala, Tudinova, Obala, Put Planikovice). 
III. izborna jedinica 
Okrug Gornji (Radićeva, 30. svibnja, Put Lokvice, Kuzmića, Planikovica, Ante Starčevića, Lokve, Ul. 4. ožujka, Ul. Ignjacija Radića, Dobričićeva, Ul. Matije Gubca, Lokvice, Put Kuzmića, Kuzmići, Put Glavice, Put Mavarštice, Put Izvana, Zvonimirova, Gospino, Put Mekovića). 
IV. izborna jedinica 
Okrug Gornji (Tudorski put, Okruški put, Ul. sv. Tudora, Ul. Petra Zrinskog, Ul. kneza Domagoja, Kobiljak, Marulovo, Kadulje, Uvala Miličevo, Rožac, Ul. kralja Tomislava, Tudori, Miličevo, Pod Luku, Put Drage, Kneza Trpimira, Sv. Mavra, Put Diruna, Krešimirova, Obala Livoli, Trogirska, Njivice). 
V. izborna jedinica 
Okrug Gornji (Gornji Okrug, Splitska, Dalmatinska, Tepli Bok, Put Garbine, Kneza Branimira, Bočić, Mirine, Put Režića, Drniška, Rastića I, Rastića II, Rastića III, Rastića IV, Rastića VI, Rastića VII, Rastića VIII, Rastića IX, Rastića X, Rastića XII, Buličićev Bok, Franje Krste Frankopana, Dražice). 
OPĆINA OTOK 
I. izborna jedinica 
Gala. 
II. izborna jedinica 
Udovičići i dio MO Otok lijevo od lokalne cesta Han-Grab (Gornji Otok). 
III. izborna jedinica 
Dio MO Otok, desno od lokalne ceste Han-Grab (Donji Otok). 
IV. izborna jedinica 
MO Ruda. 
OPĆINA PODBABLJE 
I. izborna jedinica 
Poljica, Krivodol. 
II. izborna jedinica 
Grudine, Ivanbegovina. 
III. izborna jedinica 
Hršćevani, Kamen Most. 
IV. izborna jedinica 
Drum, Podbablje Gornje. 
OPĆINA PODGORA 
I. izborna jedinica 
Podgora I (zapadni dio do Ul. R. Boškovića te cjelokupno naselje iznad Jadranske ceste). 
II. izborna jedinica 
Podgora II (istočni i južni dio ispod Jadranske ceste i od Ul. R. Boškovića te naselja Drašnice i Čakije). 
III. izborna jedinica 
Igrane, Gornje Igrane. 
IV. izborna jedinica 
Živogošće. 
OPĆINA PODSTRANA 
I. izborna jedinica 
Strožanac. 
II. izborna jedinica 
Grljevac, Mijevac. 
III. izborna jedinica 
Grbavac. 
IV. izborna jedinica 
Sv. Martin, Mutogras, Gornja Podstrana. 
OPĆINA POSTIRA 
I. izborna jedinica 
Postira I (Prvlja, Brilo). 
II. izborna jedinica 
Postira II (Obala, Zastivanja). 
III. izborna jedinica 
Postira III (Glavica). 
IV. izborna jedinica 
Postira IV (Malna Lozna, Dol). 
OPĆINA PRGOMET 
I. izborna jedinica 
Bogdanović. 
II. izborna jedinica 
Labin. 
III. izborna jedinica 
Prgomet. 
IV. izborna jedinica 
Sitno. 
V. izborna jedinica 
Trolokve. 
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 
I. izborna jedinica 
Primorski Dolac I - dio (prezimena: Franić, Vidić, Šustić, Barić, Duvnjak, Ivakić). 
II. izborna jedinica 
Primorski Dolac II - dio (prezimena: Vekić, Škokić, Šimac, Sučević, Šantić, Pleić, Kalpić, Elać, Džakulić, Dujmović). 
III. izborna jedinica 
Primorski Dolac III - dio (prezimena: Španić, Saratlija, Penić, Mišković, Markovina, Brkić, Bešić, Bilandić, Pilić, Puzić, Malenica). 
IV. izborna jedinica 
Primorski Dolac IV - dio (prezimena: Žunić, Taslak, Vržina, Stojak, Šećer, Lazić, Gujinović, Hrga, Radić-Vržina, Šerić). 
V. izborna jedinica 
Primorski Dolac V - dio (prezimena: Balov, Komadina, Ukić, Ljuba, Knežević, Magaš, Lučić, Balov-Lovrinović, Tiku). 
OPĆINA PROLOŽAC 
I. izborna jedinica 
Ričice, Bušanje, Gornji Proložac. 
II. izborna jedinica 
Postranje (dio Prološca). 
III. izborna jedinica 
Proložac. 
IV. izborna jedinica 
Šumet. 
OPĆINA PUČIŠĆA 
I. izborna jedinica 
Pučišća I (Punta - Macal, Soline, Bateša Brdo). 
II. izborna jedinica 
Pučišća II (Ratac - Mali Ratac, Gaj, Porat - Rogoj, Batak - Sv. Rok). 
III. izborna jedinica 
Naselje Pražnica. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Gornji Humac. 
OPĆINA SEGET 
I. izborna jedinica 
Ljubitovica. 
II. izborna jedinica 
Prapatnica, Seget Gornji. 
III. izborna jedinica 
Brstivica. 
IV. izborna jedinica 
Seget Donji, Seget Vranjica. 
OPĆINA SELCA 
I. izborna jedinica 
Selca I. 
II. izborna jedinica 
Selca II. 
III. izborna jedinica 
Selca III. 
IV. izborna jedinica 
Selca IV. 
V. izborna jedinica 
Selca V. 
OPĆINA SUĆURAJ 
I. izborna jedinica 
Sućuraj, Gornja Banda. 
II. izborna jedinica 
Sućuraj, Donja Banda. 
III. izborna jedinica 
IV. izborna jedinica 
Bogomolje. 
OPĆINA SUTIVAN 
I. izborna jedinica 
Sutivan I - Bunta I (zapadni dio naselja Bunta). 
II. izborna jedinica 
Sutivan II - Bunta II (istočni dio naselja Bunta). 
III. izborna jedinica 
Sutivan III - Spoisbanda (središte Sutivana). 
IV. izborna jedinica 
Sutivan IV - Lučica I (istočni dio naselja Lučica). 
V. izborna jedinica 
Sutivan V - Lučica II (zapadni dio naselja Lučica). 
OPĆINA ŠESTANOVAC 
I. izborna jedinica 
Grabovac Centar, Grabovac Goričaj. 
II. izborna jedinica 
Žeževica. 
III. izborna jedinica 
Šestanovac, Kreševo Polje, Katuni Polje. 
IV. izborna jedinica 
Kreševo Brdo, Katuni Brdo, Katuni Prpuša. 
OPĆINA ŠOLTA 
I. izborna jedinica 
Mjesto Grohote. 
II. izborna jedinica 
Mjesto Srednje Selo, Rogač i Nečujam. 
III. izborna jedinica 
Mjesto Donje Selo, Maslinica. 
IV. izborna jedinica 
Gornje Selo i Stomorska. 
OPĆINA TRILJ 
I. izborna jedinica 
Mjesni odbori: Budimiri, Ugljane, Nova Sela, Čaporice, Strmendolac, Vedrine i Trilj uz lijevu obalu Cetine. 
II. izborna jedinica 
Mjesni odbori: Bisko, Vojnić, Gardun i Trilj uz desnu obalu Cetine. 
III. izborna jedinica 
Košute. 
IV. izborna jedinica 
Mjesni odbori: Grab, Jabuka, Velić, Vrpolje, Strizirep, Tijarica, Kamensko, Rože, Voštane i Čačvina. 
OPĆINA TUČEPI 
I. izborna jedinica 
Selo Srida. 
II. izborna jedinica 
Blato. 
III. izborna jedinica 
Ratac. 
IV. izborna jedinica 
Kmena. 
V. izborna jedinica 
Kraj. 
OPĆINA RUNOVIĆI 
I. izborna jedinica 
Slivno (Anići, Barić, Glavaš, Glibota, Jukić, Kustura, Katavić, Lozina, Marinović, Parlov, Radalj, Šimunović, Talaja, Zeljo, Čale, Grepo, Mirkut, Nogalo, Vrdoljak, Vuletić). 
II. izborna jedinica 
Slivno (ostali dio Slivna i naselja Barić, Mrkonjić, Prgomet, Selak). 
III. izborna jedinica 
Runović I (od Sebišine do zaključno Jakića). 
IV. izborna jedinica 
Runović II (od Bitange do zaključno Babića). 
V. izborna jedinica 
Runović III. (od Lešina do zaključno Puljiza i naselja Podosje). 
OPĆINA ZAGVOZD 
I. izborna jedinica 
Zagvozd I; Zagvozd-centar, Bunje, Rašac, Prodani, Gornji Čaglji, Pruže, Alagići, Mušure, Dobro selo i Radići. 
II. izborna jedinica 
Krstatice; Krstatice, Mlikote Gaće, Rake, Biokovsko Selo II. 
III. izborna jedinica 
Župa; Župa, Župa srednja, Gornje Rašćane i Biokovsko selo I. 
IV. izborna jedinica 
Rastovac; Rastovac Donji, Rastovac Gornji, Svaguše, Stapići, Šušići i Bartulovići. 
OPĆINA ZADVARJE 
I. izborna jedinica 
Zadvarje I: Dupci, Kraljevac, Potpoletnica i naselje Zadvarje sa istočne strane magistralne ceste od tvornice Galeb do križanja sa cestom za Vrbanj. 
II. izborna jedinica 
Zadvarje II: Santrići, Pejkovići, istočni dio naselja Zadvarja od rodilišta do ugostiteljske radnje Duare. 
III. izborna jedinica 
Zadvarje III: Dio naselja Zadvarja sa sjeveroistočne magistralne ceste od ugostiteljske radnje Duare do kuće Šaban, dio naselja Zadvarja sa zapadne strane magistralne ceste od ckrve do Kvasinove širine. 
IV. izborna jedinica 
Zadvarje IV: Krželji, dio naselja Zadvarja istočno od magistralne ceste od Milićevca do kuće Šaban. 
V. izborna jedinica 
Zadvarje V: Krnići, dio naselja Zadvarja zapadno od magistralne ceste od Milićevca do Kvasinove širine. 
OPĆINA ZMIJAVCI 
I. izborna jedinica 
Šute, Šumelji, Šabići. 
II. izborna jedinica 
Todorići, Karoglan, Ivkošić, Mišević. 
III. izborna jedinica 
Gudelj, Garac, Mrkonjić. 
IV. izborna jedinica 
Gabelica, Buljan, Vidošević, Piplica. 
V. izborna jedinica 
Milas, Zovko, Kraljević, Tonković, Ćapin. 
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 53. 
U Istarskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Grad Pula (Trg Avnoja, Barbanska, Petra Drapšina, Vladimira Gortana, Istarska-stara, Krčka, P.P.Njegoš, A.Piljana, Splitska, Vodnjanska, B.Adžije, M.Balota, Bratstva jedinstva, Ivana Cankara, A.Cesarec, Leonardo džVinci, JNA, Josipa Krnpotić, N.Tesle, Zagrebačka, Istarska, Dardini, Busoler, Šišanska, Valmade, T.Cilige, F.Flega, B.Gumbac, Japdska, Kalnička, Kaštanjer, N.Kopernika, Kvarnerska, Imska, M.Marjanovića, Mirjna, Monvidal, Raška, Rižanska, P.Studenac, A.Štiglića, Timavska, Valmade, M.M.Vlačića, Dragonja, Vavidalska, Šikići, Škatari, Vukovarska, S.Dobrića, 29.novembra, Motovunska, Dubrovačke bratovštine, Bokotorskog ustanka, I.Božac, G.Erno, Trg Festivala, Gočanska, Istarska, J.Kalca, Trg oslobođenja, Pazinska, J.Poduje, Porečka, J.Rakovca, G.Revelante, Stube, I.Škaljera, A.Štiglića, N.Tesle, Učkin uspon, Flavijevska, I.Belas, J.Brunjaka, V.Butković, Creska, fažanska cesta, Industrijska, V.Jeromele, Braće Reondaldi, Ližnjemoro, Padulj, Paganor, Partizanski put, M.Petrovića, F.Sponze, Tivoli, Valmarin, Vodnjanska, J.Zahtile, V.Vrh, B.E.Kardelja, Ližnjemori ogranak 8, Monte Lešo, naselje Kapeleri, Valelunga, Bunarska, M.Kolića, naselje Brist, Karšiola, Štinjan, Baližerka, Fortin, Kaščuni, Puntižela, Put za kanalić, Pužar, Selo, Štancija, Varoš, Barake, 43. Istarske divizije, Koparska, Braće Čeh, 43. istarske divizije, Ilirija, Komunal, M.Mandića, Triglavska, Valturska). 
II. izborna jedinica 
Grad Pula (I.Adamića, J.Cvečića, Čirilometodske družbe, A.Dalmatina, P.Đakona, M.Držića, F.Glavnića, M.Grakalića, S.Grubie, Casropola, N.Katunara, R.Končara, Konzula Istranina, I.G. Kovačića, B.Lupetine, Obala M.Tita, I.M. Ronjgova, Uspon muzeja narodne revolucije, Danteov trg, Opatijska, Prvog maja, Rasparaganov uspon, Trg Republike, Ribarska, Stara tržnica, V.Š. Paje, Vincent iz Kastva, Zdenac, S.S. Kranjčevića, Lošinjska, I.Marijani, G.Martinuzzi, I.Mažuranića, V.Nazora, Premanturska, F.Prešerna, Rovinjska, D.Vitezića, V.Gržalje, A.M. Kačića, I.Karlića, I.Kirca, B.Kosa, Medulinska, Mutilska, P.Preradovića, S.Santorija, Tičanskih žrtava, I.Valvazora, J.Volarića, Vrtlarska, Fojbon, Manjo, Škokovica, Trg V.Bakarića, Premantura, Prvi valdebečki put, Drugi valdebečki put, Prvi Drugi i Treći valdebečki put, Drenovica, Dolinska, Manjo, Četvrti valdebečki put, V.Putigne, Novi Valdebek, J.Crnobori, J.Ivančića, Vadebek pijecal, Vadebek, Vukovarska, J.Kalca, F.Kumičića, Ljubljanska, J.Rakovca, Rižanska, Sarajevska, Skopljanska, Šišanska, N.Valkonija, M.Vlačića, Zagrebačka, Vukovarska, Argonautska, F.Barbalića, Vukovarska, B.Cukona, Dvogradska, Kraška, A.Mohorovičića, Pomerska, Rudarska, Šišanska, Sisačka, Buzetska, 43. istarske divizije, I.Dobričana, Kastavska, Koparska, Labinska, P.Levaka, Ližanjska, Plominska, Put za groblje, Radnička, D.Trinajstića, D.Tucovića, Vinogradska, Vodovodna, V.Vitasovića, A.Butorac, Gortanova uvala, I.Gundulića, O.Krešovanija, A.Negri, Primorska, Sutjeska, J.Šurana, B.Adžije, Park R.Boškovića, V.C. Emin, J.Dobrila, Lj.Gaja, Stube Jurine i Franine, Bulevar 
13 Kidrića, M.Laginje, M.Marulića, Narodni trg, Omladinska, Rovinjska, A.Zmareglija, V.Švalbe, G.Tartinija, A.Tentora, Trščanska, Vatrogasna, Paola P.Vergeria, D.Vitezića). 
III. izborna jedinica 
Grad Pula (M.Pupina, J.Voltića, P.Budičina, Gotička, I.Gregorića, R.J. Katalinića, Mornarički trg, A.Negrija, Pionirska, A.Šantića, Naselje V.Jože, J.P.Vukovića, O.Ban, P.Budičina, A.Butorac, F.K.Horvata, Kamenjak, V.Karadžića, M.Oreškovića, V.Špinčića, Piranisijev prilaz, Bazovička, Bazovički ogranak jedan, A.Butorac, Savudrijska, Šibenska, Veruda, Verudela, Viška, A.Z. Zenzerovića, Bulevari, Kardelja, M.Cia Benussi, M.Blažina, I.Rabara, A.Raspora, Španskih boraca, A.A.Vidove, B.F.Kardelja, M.Oreškovića, A.A.Vivode, Dolinka, Vidikovac, Rohreggera, A.Družete Petrovskog, Brtatuličev prilaz Carlijeva, Šenoina, Defranceschijeva, Caprinov prilaz, Gerveisova, Fižela, R.Jeretova, Katalinića, B.B.Kidriča, M.Dussi, Stoja, Tvornička, Zelenika, M.Iveša, M.Maretić, S.Marković, R.Petrović, Lj.Posavski, P.Togliatti, Uskočka, Osječka). 
IV. izborna jedinica 
Općine: Vodnjan, Barban, Marčana, Ližnjan, Medulin. 
V. izborna jedinica 
Grad Rovinj, općine Bale, Svetvinčenat, Kanfanar, Žminj. 
VI. izborna jedinica 
Grad Poreč, općine: Vrsar, Sveti Lovreč, Višnjan. 
VII. izborna jedinica 
Gradovi: Umag i Novigrad, općine Brtonigla, Vižinada i Kaštelir - Labinci. 
VII. izborna jedinica 
Grad Buje, Buzet, općine: Grožnjan, Oprtalj, Motovun, Karojba, Cerovlje, Lupoglav, Lanišće. 
IX. izborna jedinica 
Grad Labin, općine Sveta Nedelja, Raša. 
X. izborna jedinica 
Grad Pazin, općine: Tinjan, Sv. Petar u šumi, Gračišće, Pićan, Kršan. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 54. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Istarske županije su: 
GRAD BUJE 
I. izborna jedinica 
Bracanija, Digitromska, Koparska, Momjamska, Istarska, Klesarska, Vodovodna, Stanična, Kaldanija. 
II. izborna jedinica 
Ulica pod lođom, Postolarska, Prolaz Stare uljare, Trg maršala Tita, Sunčana, Trg Slobode, Trg E. Ervola, Ul. Manzoni, Ul. Babić, Ul. Gramsci, Ul. Belvedere, Ul. Brolo, Ul. Alighieri, Ul. De Amicis, Ul. Papo, Ul. Garducel, Ul. Garibaldi, Ul. Mazzini, Ul. Verdi, Ul. Gorki. 
III. izborna jedinica 
Ul. M. Gubec, Ul. M. V. Ilirik, Ul. M. Laginja, Ul. N. Gabrieli, Ul. N. Tesla, Ul. pod voltom, Ul. san Sebastian, Ul. školski brijeg, Ul. tržni prolaz, Ul. V. Gortan, Ul. V. Nazor, Ul. 1. svibanj, Ul. Cornio, Ul. Crosera, Ul. Epulo, Ul. Fontana Carara, Ul. Kula sv. Martina, Ul. Monte Baster, Ul. P. Racizza, Ul. strada Longa, Ul. Gožnjanska. 
IV. izborna jedinica 
Ul. Rudine, Ul. Sucolo, Ul. Villa, Voćni trg, naselje Krasica, Baredine (Donje i Gornje), Lozari. 
V. izborna jedinica 
Bibali, Triban, Buroli, Gamboci, Kršete, Marušići, Merišće, Oskoruš. 
VI. izborna jedinica 
Kaštel, Plovanija, Momjan, Brič, Kučibreg. 
GRAD BUZET 
I. izborna jedinica 
Buzet jug - Stari Grad 
Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja, trgova i ulica: naselje Goričica, Ulica Augustina Vivode, Frane Flega, Ivana Sancina, 1. maja, Stjepana Konzula, sve ulice u Starom Gradu, te Veli Mlun, Mali Mlun i Mala Huba. 
II. izborna jedinica 
Buzet sjever 
Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja, trgova i ulica: Ulica II. istarske brigade, Riječka ulica, Sportska ulica, Ulica A.Cerovca - Tonića, Sjeverna ulica, naselje Korenika, naselje Franečići, naselje Baraka, Koparska ulica. 
III. izborna jedinica 
Sveti Martin - Štrped 
Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Sv.Martin, Krbavčići, Počekaji, Štrped, Baredine, Črnica, Salež, Seljaci, Perci, Škuljari, Ugrini, Kajini i Žonti. 
IV. izborna jedinica 
Vrh - Sovinjak 
Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Vrh, Barušići, Klarići, Marčenegla, Medveje, Negnar, Paladini, Senj, Šćulci, Sovinjak, Bartolići, Krti, Pračan, Sirotići, Sovinjska Brda, Sovinjsko Polje. 
V. izborna jedinica 
Svi sveti - Sveti Ivan - Krušvari 
Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Juričići, Mareinci, Pengari, Podkuk, Podrebar, Sveti Donat, Prodani, Penčići, Krušvari, Juradi, Kosiriga, Martinci, Račice, Rimnjak, Račački Brijeg, Sveti Ivan, Selca Strana, Cunj. 
VI. izborna jedinica 
Roč 
Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Roč Čiritež, Gornja Nugla, Kompanj, Krkuž, Stanica Roč, Rim, Sušići, Ročko Polje, Benčići, Blatna Vas, Brnobići, Durićići, Erkovčići, Forčići, Kotli, Kras i Hum. 
GRAD LABIN 
I. izborna jedinica 
Rabac, Gornji Rabac, Ripenda. 
II. izborna jedinica 
Labin - Gornji grad, Stari Grad, Presika, Duga Luka, Gondolići, Kapelica, Kranjci. 
III. izborna jedinica 
Labin - Senari: Ul.Matije Vlačić zona I,II,III, IV i V, Ul. Zagreba, Ul.Đure Salaja - dio (parni brojevi). 
IV. izborna jedinica 
Labin - Trg Rudara, Tonci, Ul.Rudarska, Ul.K.Kranjca, Ul.Đure Salaja - dio (neparni brojevi). 
V. izborna jedinica 
Labin - Kature. 
VI. izborna jedinica 
Vinež: Vinež, Marcilnica, Starci. 
GRAD NOVIGRAD 
I. izborna jedinica 
Novigrad jezgra 
Velika ulica, Ulica Porporela, Ulica Mandrač, Mlinska ulica, Ribarnička ulica, Škverska ulica, Ulica Zidine, Trg Poceto, Ulica Rotonda, Ulica Gradska vrata, Bolnička ulica, Općinska ulica, Ulica Belvedere, Veliki trg, Ulica Brolo, Ulica Jurja Dobrile, Ulica Giacomo Filippa Tommacinija, Ulica sv.Maksima, Ulica sv. Antona, Ulica Male Gospe, Ulica Kule, Park novigradske biskupije, Ulica Pestrini, Prolaz Venecija. 
II. izborna jedinica 
Novigrad Rivarela 
Epulonova ulica, Emonijska ulica, Ulica Rivarela, Ulica Murve, Tere, Ulica glagoljaša, Ulica Istarskog zavoda, Ulica Livade, Ulica Leko, Ulica Mirna, Ulica Rižanskog placita, Ulica sv. Agate. 
III. izborna jedinica 
Karpinjan 
Ulica Vinceta iz Kastva, Ulica Stipana Konzula Istrijana, Ulica Kastenija, Ulica Božidara Jakca, Karpinjanska ulica, Ulica Eugena Kumičića, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Mate Balote, Ulica Matije Vlačića Ilirika, Ulica Drage Gervaisa, Ulica grofa Rigo. 
IV. izborna jedinica 
Šaini 
Istarska ulica, Podravska ulica, Ulica Vergal, Ulica Šaini, Jadranska ulica, Ulica Josipa Broza Tita, Ulica Giuseppea Tartinija, Ulica Antona Smareglie, Ulica Pietra Kandlera. 
V. izborna jedinica 
Dajla, Mareda 
Dajla, Sveti Benedikt, Novi Benedikt, Šaini, St.Bružada, Mareda, Paklena dolina, Fermići, Salvela, Sv. Fava, Zidine. 
VI. izborna jedinica 
Bužinija, Antenal 
Bužinija, Fakinija, Kršin, Paolija, Prašćarija, Puljere, Sv. servul, Štancija Vinjeri, Stancijeta, Velika Stancija, Sv.Vidal, Cesta Contessa, Antenal, Mirna, Rozalija, Vitorija. 
GRAD PAZIN 
I. izborna jedinica 
Trviž, Katun Trviški, Brajkovići, Zovići, Škrapi, Frankovići, Buići, Vela Traba, Ruhci, Mala Traba, Cvitani, Zamask, Flegi, Frančez, Kršin, Križišće, Movrine, Petehi, Šiminčići, Zamaski Dol, Korona, Rumini, Trloni, Pavletići, Lužer, Čif, Potehlebi, Pekasi, Toncinići, Kašćerga, Bravari, Draga, Petkovići, Stancija Kašćerga, Smoljani, Jukani, Hrljeki, Jelenkovići, Šipraki, Ukotići, Bankovci, Lukači, Maurovići, Beram, Čipri, Ladavci, Kirci, Belci, Podberam, Šuškali, Asfaltna baza. 
II. izborna jedinica 
Kršikla, Gambari, Frki, Petrovići, Gržani, Brtonići, Opatija, Kišići, Kras Grdoselski, Butoniga, Cesari, Bašići, Tončići, Turki, Blekani, Glavanovići, Gabrijelići, Šajkovići, Grdoselo, Katun Grdoselski, Belići, Čerišnjevica, Pujasi, Mišoni, Baničići, Šišovići, Racanija, Grdoselo Brdo, Zarečje, Simičići, Bežići, Savčići, Kažel, Gabrijelići, Gabrijelićev brijeg, Brhaji, Bani, Rimanići, Dušani, Lindar, Bakši, Bakšoti, Jerolimi, Mačinići, Matunčići, Barišići, Bežići, Durari, Ivoli, Jankovići, Lindarski Križ, Miličići, Zabreg, Dubravica, Camillo de Franceschi, Poljoprivredne škole, Dr.Vjekoslava Zidarića, Lindarska cesta, Barake, Rošeti, Vela Vala, Rijavac, Kapetana Lazarića, Matka Laginje, Kolodvorski prilaz, Žudeka, Stareh Kostanji. 
III. izborna jedinica 
15. siječnja, Ospizio Mosconi, Luigi Dellapicola, Prolaz Ernesta Jelušića, Trg Male fontane, Trg slobode, Narodnog doma, Dinka Trinajstića, Muntriljska, 25. rujna, Bože Milanovića, Pristava, Vrtlišće, 43. istarske divizije, Družbe sv. Ćirila i Metoda, Eugenija Kumičića, Velog Jože, Franine i Jurine, Prolaz Vincenta od Kastva, Antuna Kalca, Rusijani, Mećari, Matka Brajše Rašana. 
IV. izborna jedinica 
Dršćevka, Miroslava Bulešića, Šetalište partizanske gimnazije, Jurja Dobrile, Vranica, Saše Šantela, Viktora Cara Emina, Prolaz Frana Matejčića, Gradskih igrališta, Soline, Šaltarija, Velanov Brijeg, Matići, Brestovica, Stancija Rihter, Hrvatskog narodnog preporoda, Draželj, Vjekoslava Spinčića, Jakova Bolčića, Lakota, Dinko Vitezić. 
V. izborna jedinica 
Istarskih glagoljaša, Prilaz Kaštelu, Šime Kurelića, Valvasorova, Frana Novljana, Stari Trg, Brijeg Vladimira Gortana, Trg hodočasnika, Julesa Vernea, Bune Kmetova, Štefanije Ravnić, Buraj, Hrvatski trg, Mećarski put, Štranjga, Franjevačke stube, Trg istarskog razvoda, Vladmira Nazora, Foškići, Stipana Konzula Istrijana, Istarskih narodnjaka, Staropazinski put, Kastavska, Josipa Voltića, Zagrebačka, Mate Balote, Uspon Histra, Nikole Žica. 
VI. izborna jedinica 
Stari Pazin, Lovrin, Sarčija, Mačići, Pilati, Jureši, Fakini, Srbljani, Ciburi, Jelenčići, Bortuli, Šepčići, Rogovići, Stancija Godina, Stancija Mrak, Stancija Pataj, Maršeti, Bertoši, Kuhari, Vranići, Miljevci, Cekovica, Klemenčići, Hrestenica, Fatori, Sironići, Šermani, Novo naselje, Zabrežani, Zgrablići, Kašćergani, Maretići, Šajini, Cerovci, Segovići, Pulići, Drndići, Gajmovići, Pariži, Heki, Grubiši, Munci, Boljki, Ružići, Dobrili, Guštini, Lušetići, Trošti, Voričani, Breščari, Defari, Slokovići, Žbrilini, Frančini, Mali Ježenj, Veli Ježenj, Čubani, Brčani. 
GRAD POREČ 
I. izborna jedinica 
Baderna, Banki, Bonaci, Bratovići, Buići, Češi, Dračevac, Filipini, Fuškulin, Jakići Gorinji, Jasenovica, Jehnići, Jurići, Kadumi, Katun, Kirmenjak, Ladrovići, Matulini, Mičetići, Mihelići, Montižana, Mugeba, Radmani, Rakovci, Rupeni, Ružići, Starići, Šeraje, Štifanići, Šušnjići, Žbandaj, 
Poreč ulice: Velog Jože, I.L.Ribara - dio, Trg k.Branimira, Bruna Valentija, Molindrio, Stancija Žbiža, Stancija Amoroso, Stancija Gržina, Stancija Volpi, Kate Pejnović, Nade Dimić, Brulo, Plava laguna. 
II. izborna jedinica 
Červat Porat, Červar, 
Poreč ulice: Bračka, Brionska, Creska, 43. istarske divizije, Dalmatinska, Hvarska, Istarska, Jadranska, Korčulanska, Lošnjska, Paška, Ilirska, Primorska, Glagoljaška, Rapska, Materada, Špadići, Gornji Špadići, Finida, Camper, Gregovo I, II, III, Kvajera, Mali maj, Podupci, Punta, Stancija, Vinja, Brig, Draga, Kampac, Kampi, Palacina, Pijante, Pošeš, Santarija, Stancija Benuška, Vala, Veli maj, Dvigradska, Grožnjanska, Humska, Ročka, Tinjanska, Vranići kod Poreča, Beramska, Gulići, Lindarska, Medulinska, Žminjska. 
III. izborne jedinice 
Garbina, Mušalež, Radoši kod Žbandaja, Valkarin, Veleniki, Varvari, 
Poreč ulice: Ive Andrića, Maura Gioseffia, Ivana Gorana Kovačića, Motovunska - dio, Bernarda Parentina, Petra Preradovića, Franca Prešerna, Rovinjska, Alekse Šantića, Tarska, Vinka Trinajstića, Tina Ujevića, Višnjanska, Mate Vlašića - dio, Lovrečka, Vrsarska, Stancija Vergotini i Kaštelirska. 
IV. izborna jedinica 
Poreč ulice: Viktora Cara-Emina, Drage Gervaisa, Gimnastička, Ane Guštin, Gašpara Kalčića, Maria Milohanovića, Massa Lombarda, Motovunska - dio, Pazinska, Pulska, Stipe Rajka, Vjekoslava Spinčića, Nikole Tesle - dio, 30. travnja, Mate Vlašića - dio, Ivana Matetića Ronjgova, Mate Balote, Pical. 
V. izborna jedinica 
Poreč ulice: Sv.Maura, Matea Benussi-Cio, Mateo Bernobić, Bože Milanovića, Pina Budicina, Anke Butorac, Cardo Maxsimus, Decumanus, Ljudevita Gaja, Frane Glavinića, Vladimira Gortana, Mire Grahalića, Ivana Gundulića, Zagrebačka, Otokara Keršovanija, Rade Končar, Stjepana Konzula Istranina, Eugena Kumičića, Petra Kandlera, Eufrazijeva, Istarskog razvoda, V.Nazora, Alda Negria, Obala M.Tita, Obala M.Laginje, 8. marta, Park Jurja Dobrile, Park Olge Ban, Partizanska, Pionirska, Prvomajska, I.L.Ribara - dio, Epulonova, Vukovarska, Vitomira Širola Paje, Jože Šurana, Nikole Tesle - dio, Trg Antona Grabara, Trg Frane Supila, Trg Jaokima Rakovca, Trg Marafor, Trg Matije Gupca, Narodni trg, Ribarski trg, Trg slobode, Turistička, Vivode-Arsena Augustina, Matije Vlačića, Josipa Voltića, Save Vukelića, Svetog Eleuterija, Mihe Županića, Mlinska, Otok sv.Nikole, Žatika, Škagacer, Karla Huguesa, Prolaz Peškera. 
VI. izborna jedinica 
Antonci, Bašarinka, Blagdanići, Brčići, Cancini, Dekovići, Frata, Gedići, Kosinožići, Kukci, Mihatovići, Nova Vas, Perci, Rošini, Stranići kod Nove Vasi, Tar, Vabriga, Vržnaveri. 
GRAD PULA 
I. izborna jedinica 
Trg Avnoja, Barbanska, Petra Drapšina, Vladimira Gortana, Istarska-stara, Krčka, P.P.Njegoš, A.Piljana, Splitska, Vodnjanska, B.Adžije, M.Balota, Bratstvo jedinstvo, Ivana Cankara, A.Cesarec, Leonardo džVinci, JNA, Josipa Krmpotić, Matka Laginje, Ljubljanska, Ognjena Price, Frana Supila, N.Tesle, Zagrebačka, Istarska, Đardini, Busoler, Šišanska, Valmade, T.Cilige, F.Flega, B.Gumbac, Japdska, Kalnička, Kaštanjer, N.Kopernika, Kvarnerska, Limska, M.Marjanovića, Mirna, Monvidal, Raška, Rižanska, P.Studenac, A.Štiglića, Timavska, Valmade, M.M.Vlačića, Dragonja, Vavidalska, Šikići, Škatari, Vukovarska, S.Dobrića, 29. novembra, Motovunska, Dubrovačke bratovšine. 
II. izborna jedinica 
Bokotorskog ustanka, I.Božac, G.Emo, Trg Festivala, Gočanska, Istarska, J.Kalca, Trg oslobođenja, Pazinska, J.Poduje, Porečka, J.Rakovca, G.Revelante, Stube, L.Škaljera, A.Štiglića, N.Tesle, Učkin uspon, Flavijevska, I.Belas, J.Brunjaka, V.Butković, Creska, Fažanska cesta, Industijska, V.Jeromele, Braće Reonaldelli, Ližnjemoro, Padulj, Paganor, Partizanski put, M.Petrovića, I.Sponze, Tivoli, Valmarin, Vodnjska, J.Zahtile, V.Vrh, B.E.Kardelja, Ližnjemoro ogranak 8, Monte Lešo, naselje Kapeleri, Valelunga, Bunarska, M.Kolića, naselje Brist, Karšiola, Štinjan, Baližerka, Fortin, Kaščuni, Puntižela, Put za kanalić, Pužar, Selo, Štancija, Varoš, Barake, 43. istarske divizije, Koparska, Braće Čeh, 43. istarske divizije, Ilirija, Komunal, M.Mandića, Triglavska, Valturska. 
III. izborna jedinica 
L.Adamića, J.Cvečića, Čirilometodske družbe, A.Dalmatina, P.Đakona, M.Držića, F.Glavinića, M.Grakalića, S.Grubiše, Casropola, N.Katunara, R.Končara, Konzula Istranina, I.G. Kovačića, B.Lupetine, Obala M.Tita, I.M. Ronjgova, Uspon muzeja Narodne revolucije, Danteov trg, Opatijska, Prvog maja, Rasparaganov uspon, Trg Republike, Ribarska, Stara tržnica, V.Š. Paje, Vincent iz Kastva, Zdenac, S.S. Kranjčevića, Lošinjska, I.Marijani, G.Martinuzzi, I.Mažurani, V.Nazora, Premanturska, F.Prešerna, Rovinjska, D.Vitezića, V.Gržalje, A.M. Kačića, I.Karlića, I.Kirca, B.Kosa, Medulinska, Mutilska, P.Preradovića, S.Santonija, Tičanskih žrtava, I.Valvazona, J.Volarića, Vrtlarska, Fojbon, Manjo, Škokovica, Trg V.Bakarića, Premantura, Prvi valdebečki put, Drugi valdebečki put, Prvi drugi i treći valdebečki put, Drenovica, Dolinska, Manjo, Četvrti valdebečki put, V.Putigne, Novi Valdebek, J.Crnobori, J.Ivančića, Valdebek pijecal, Valdebek, Vukovarska, J.Kalca, E.Kumičića, Ljubljanska, J.Rakovca, Rižanska, Sarajevska, Skopljanska, Šišanska, N.Valkonija, M.Vlačića, Zagrebačka, Vukovarska. 
IV. izborna jedinica 
Argonautska, F.Barbalića, Vukovarska, B.Cukona, Dvogradska, Kraška, A.Mohorovičića, Pomerska, Rudarska, Šišanska, Sisačka, Buzetska, 43. istarske divizije, I.Dobričana, Kastavska, Koparska, Labinska, P.Levaka, Ližnjanska, Plominska, Put za groblje, Radnička, D.Trinajstića, D.Tucovića, Vinogradska, Vodovodna, V.Vitasovića, A.Butorac, Gortanova uvala, I.Gundulića, O.Krešovanija, A.Negri, Primorska, Sutjeska, J.Šurana, B.Adžije, Park R.Boškovića, V.C. Emin, J.Dobrila, Lj.Gaja, Stube Jurine i Franine, bulevar B.Kidriča, M.Laginje, M.Marulića, Narodni Trg, Omladinska, Rovinjska, A.Zmareglija, V.Švalbe, G.Tartinija, A.Tentora, Trščanska, Vatrogasna, Paola P.Vergeria, D.Vitezića. 
V. izborna jedinica 
M.Pupina, J.Voltića, P.Budičina, Gotička, I.Gregorića, R.J. Katalinića, Mornarički trg, A.Negrija, Pionirska, A.Šantia, naselje V.Jože, J.P. Vukovića, O.Ban, P.Budičina, A.Butorac, F.K. Horvata, Kamenjak, V.Karadžića, M.Oreškovića, V.Spinčića, Piranisijev prilaz, Bazovička, Bazovički ogranak jedan, A.Butorac, Savudrijska, Šibenska, Veruda, Verudela, Viška, A.Zenzerovića, Bulevar E.Kardelja. 
VI. izborna jedinica 
M.Cia Benussi, M.Blažina, I.Rabara, A.Raspora, Španskih boraca, A.A.Vivode, B.E.Kardelja, M.Oreškovića, A.A.Vivode, Dolinska, Vidikovac, Rohreggera, A.Družete Petrovskog, Brtatulićev prilaz, Carlijeva, Šenoina, Defranceschijeva, Caprinov prilaz, Gervaisova, Fižela, R.Jeretova, Katalinića, B.B.Kidrića, M.Lussi, Stoja, Tvornička, Zelenika, M.Iveša, M.Maretić, S.Marković, R.Petrović, Lj.Posavski, P.Togliatti, Uskočka, Osječka. 
GRAD ROVINJ 
I. izborna jedinica 
Rovinj: Obala P. Budicin, Pod lukovima (Trg pod lukovima, Trg M. Tita, Sv. Križa, Montalbano, Trg Mateotti, iza kasarne, Vrata pod zidom, Vrata na obali, Ul. Devescovi, Trevisol, Stube Constantini, Dvor Masatto, Veli trg, Šetalište braće Gnot, Arsenale, Grisia, San Vicenti, Porečka, Garzotto, Svjetionik, Andronella, T. Carnazzo, Cronache, Casale, Zdenac, S. Chiurcio, V. Švalbe, Arnolongo, Stube iza tvrđave, Poljana na brijegu, Vrata Val di Bora, Garibaldi, Bregovita, P. Stankovića, Uspon F. Bool, Trg G. Pignaton, Vila di Bora, Stube Driovier, P. Ive, G. Paldaga, Driovier, Obala palih boraca. 
II. izborna jedinica 
De Amicis, Pećine, Pazinska, Androna Leme, A. Ferri, Pekarska, Gortanova, Fontera, Uska ulica, A. Zuliani, M. Garbin, L.A. del Vescovo, Vijenac B. Lorenzetto (parni brojevi od k. br. 10 do k.br. 50), J. Dobrile, Obala A. Rismondo, Obala A. Nege sotto Latina, Ribarski prolaz, J. Rakovac, Nova ulica, R. Daveggia, N. Quarantotto, Trg brodogradilišta, Trg V. iz Kastva, Marina, Trg Campitelli, Vodnjanska, Pusta, Carera, A. Milossa, Mazzini, Duga ulica, Uspon vrtovima, M. Zelco, Ratarska, D. Pergolis, Dom umirovljenika "D. Pergolis", Prolaz G. P. Spongia. 
III. izborna jedinica 
Trg na Lokvi, Carducci, V. Nazor, Omladinska, M. Benussi, Vijenac B. Lorenzetto (svi parni brojevi od 2 do 8 i svi neparni brojevi od 1 do 3), Funtana, S. Pauletića, M. Balote, M. Laginje, I. M. Ronjgova, L. Adamovića, A. Mohorovičića, P. Studenca, Zagrebačka (svi parni i neparni brojevi), S. Radića, F. Iskre, N. Tesle, Kresinskih žrtava, O. Biondi, Cuvi, Centenjer. 
IV. izborna jedinica 
T. Quarantotto, G. Martinuzzi, I Istarske brigade, I. Mažuranić, M. Fachinetti, M. Marulić, Trg Ulika, G. Moisea, S. Žiže, Španjolskih boraca, Valfereri, M. Sellea, A. Temitor, E. Kumičić, Vukovarska, Valbruna II-jug, Polari, S. Vukelić, Valbruna II-sjever, Valbruna, Balska, Žminjska, Motovunska, Grožnjanska. 
V. izborna jedinica 
Angelini, Bernardo Benussi, Braća Brajković, Bolnica, Bolničko naselje, Cademia, Campolongo, Domenico Medelin, Gripole, J.Tankovića, Carmelo, Concetta, L.Brunetti, Laco sercio, Laco de Ran, Lamanova, Laste, M.Macana, M.Maretića, M.Krleže, Monpaderno, Mondelaco, Monpeloso, Monte pozzo, Monter, P.P.Vergerio, Porton Biondi, R.Petrović, S.Pelaj, V.Cara Emina, V.Širola Paje, Valdeleso, Valalta, Vlceresi, Valmoneda, Valsavie, Vijenac F.Glavinića, M.I.Vlačić, B.Zorzetti. 
VI. izborna jedinica 
43. istarske divizije, Angelinka, B.Pesel, Bili put, Cocaletto, D.Segala, G.Dapiran, Fažanska, Galafija, Istarska, Canonica, Madonna di Campo, Morasi, Moncerlongo, Mondelarceh, Moncodogno, Monfiorenzo, Morignan, Pulska cesta, Rato de ran, San Marco, Sarisol, S.Prita, V.Rossetto, Valvidal, Voltignana, Veštar, Šistak, Španidiga, Štanga, Štanjera, Rovinjsko Selo. 
GRAD UMAG 
I. izborna jedinica 
Naselja sa pripadajućim dijelovima naselja: Babići, Križine, Lovrečica, Čepljani, Juricani, Materada, Vardica, Petrovija, Vilanija, Seget, Đuba, Finida. 
II. izborna jedinica 
Naselja sa pripadajućim dijelovima naselja: Bašanija, Crveni Vrh, Katoro, Savudrija, Zimbratija, Kanegra, Kmeti, Sv.Marija na Krasu, Valica, Monterol, Murine. 
III. izborna jedinica 
Umag ulice: Novigradska, Mlinska, Olga Ban, Tribje, Pozioi, Matija Gubec, Matteo Benussi, Ruđer Bošković, Lino Mariani, Božo Milanović, Ottavio Zacchigna, Moela, 22. lipnja, Trgovačka, Trg Marije i Line, Dante Alighieri, Kroz Vrtove, 8. ožujka, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Manzini, Limarska, Kvarnerska, Obala Josipa Broza Tita, Pod Urom, Tornjeva, Trg slobode, Trg Venecije, Sv.Mihael, Marino Bembo, Ribarska, Svodna, Epifanio, Riječka, Sv.Pelegrin, Nova obala, Brolo, Petar Stancovich, 1. svibnja, Sv.Martin, Vrh. 
IV. izborna jedinica 
Umag ulice: Kolodvorska, Ivan Matečić Ronjgov, Viktor Car Emin, Školska, Poljane, Edoardo Pascali, Bujska, Joakim Rakovac, Žrtava fašizma, Vladimir Nazor, Špinel. 
V. izborna jedinica 
Umag ulice: Matija Vlačić Ilirik, Murinska, Vinogradarska, Bruštuloni, Komunela, Merlada, Polezine, Ernesto Fumis, Pazinskih odluka, Zemljoradnička, 6. svibnja, Radnička, Tršćanska, Koparska, Giuseppina Martinuzzi, Angelo Medica, Mate Balota, Mirna, J.Dobrile, Labinska, Zanatska, Nikola Teska, Voćarska, Augustino Vivoda, Bravarska, Zvane Črnja, Matko Laginja, G.Tartini. 
VI. izborna jedinica 
Umag ulice: Savudrijska, Ivo Lola Ribar, Ljubljanska, Zagrebačka, Buzetska, Zadarska, Motovunska, 43. istarske divizije, Kratska, Gian Rinaldo Carli, Miroslav Krleža, Rovinjska, Istarska, Ernest Škrinjar, Porečka, Pino Budicin, Cvjetna, Libero Brajko, Ulika, Istarskih boraca, Braće Kocijančić, Vladimir Gortan, Jadranska, Šetalište Miramare, Villa Rita, Punta Pegolota, E.Miloš, Garofolin. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 55. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Istarske županije su: 
OPĆINA BALE 
I. izborna jedinica 
Bale, Ul. sv. Nikla, D. Cernecca, Ribareva grisa, Zagrebačka i naselje Golaš, Pižanovac i Stancija Bembo. 
II. izborna jedinica 
Sv. Marko, V. Nazora, Kaštel, Garibaldi, Stancija Menihetti, Čubani. 
III. izborna jedinica 
Grote, Borgo, Aldo Negri i naselje Krmed. 
IV. izborna jedinica 
Trg La Musa, Istarska, Rovinjska, Fonde Baracce. 
OPĆINA BARBAN 
I. izborna jedinica 
Barban, Frkeči, Grabri, Kvarantija, Melnica, Špadići, Bateli kod Želiski, Golešovo, Ivanošići, Majčići, Želiski Puntera, Grandići, Fumeti, Pavlići, Kožljani, Celići. 
II. izborna jedinica 
Manjadvorci, Glavani, Hrboki, Rebići, Dobrani, Beloči, Plehuti, Borinići. 
III. izborna jedinica 
Šajini, Bičići, Pačići, Škitača, Trlji, Petehi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Trošti, Valići, Draguzeti, Orihi. 
IV. izborna jedinica 
Prnjani, Barani, Bateli kod Prhati, Gubovica, Prhati, Špadl, Filini, Mavrići, Regulići, Sankovići, Šugari, Vadreš, Jurićevkal, Camlići, Koromani, Cvitići, Dolica, Gorica, Medančići, Varož, Sutivanac, Bašići. 
OPĆINA BRTONIGLA 
I. izborna jedinica 
Naselja: Brtonigla, Grobice, Lukoni, Kovri, Radini, Katunari, Pišine, Katunari Vale, Kršini, Škrinjari. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Nova Vas, Pavići, Medelini, Serbani Gornji, Serbani Donji. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Fiorini, Marinči. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Karigador, Stancija Rosabela. 
OPĆINA CEROVLJE 
I. izborna jedinica: 
Cerovlje, Borut. 
II. izborna jedinica 
Draguć, Grimalda, Pagubice. 
III. izborna jedinica 
Pazinski Novaki. 
IV. izborna jedinica 
Gologarica, Gologorički Dol, Gradinje, Paz. 
OPĆINA GRAČIŠĆE 
I. izborna jedinica 
Gračišće, Škopljak. 
II. izborna jedinica 
Mandalenčići. 
III. izborna jedinica 
Jakačići, Batlug. 
IV. izborna jedinica 
Milotski Brijeg, Bazgalji. 
OPĆINA GROŽNJAN 
I. izborna jedinica 
Grožnjan, Kostanjica, Bjele Zemlje. 
II. izborna jedinica 
Šterna, Kuberton, Vrnjak. 
III. izborna jedinica 
Martinčići, Makovci. 
IV. izborna jedinica 
Završje, Antonci. 
OPĆINA KANFANAR 
I. izborna jedinica 
Kanfanar, Okreti. 
II. izborna jedinica 
Marići, Burići, Maružini. 
III. izborna jedinica 
Šošići, Brajkovići, Bubani, Kurili, Limski Kanal, Matuhanci, Pilkovići, Putini, Šorići, Žuntići. 
IV. izborna jedinica 
Barat, Mrgani, Ladići, Dobrovci, Draguzeti, Jural, Korenići, Červari. 
OPĆINA KAROJBA 
I. izborna jedinica 
Karojba, Kamena Vas, Rabotani, Močibobi, Soldatići. 
II. izborna jedinica 
Motovunski Novaki, Brigi, Klambeši, Kontići, Križmani, Lakošeljci, Margaroti, Pilati, Rupići. 
III. izborna jedinica 
Škropeti, Kvešti, Fideli, Francovići, Livaki, Peckini, Žudigi. 
IV. izborna jedinica 
Rakotule, Kramari, Kuzmi, Konobari, Milići, Močitada, Nadalini, Pahovići, Pupičići, Radoslavi, Rapki, Špinovci. 
OPĆINA KAŠTELIR - LABINCI 
I. izborna jedinica 
Kaštelir. 
II. izborna jedinica 
Tadini, Babići, Cerjani, Krančići, Mekiši kod Kaštelira. 
III. izborna jedinica 
Valentići, Kovači, Rojci, Roškići, Brnokići, Deklići kod Kaštelira. 
IV. izborna jedinica 
Labinci, Dvor. 
OPĆINA KRŠAN 
I. izborna jedinica 
Kršan, Blaškovići, Veljaki, Boljevići, Lazarići. 
II. izborna jedinica 
Vozilići, Stepčići, Plomin, Plomin Luka, Zagorje, Kožljak. 
III. izborna jedinica 
Potpićan, Čambarelići. 
IV. izborna jedinica 
Čepić, Polje, Purgarija, Zatka, Lanišće, Šušnjevica, Jasenovik, Kostrčani, Letaj, Nova Vas, Zankovci. 
OPĆINA LANIŠĆE 
I. izborna jedinica 
Lanišće, Prapoće, Podgaće. 
II. izborna jedinica 
Račja Vas, Brgudac, Trstenik, Dane, Rašpor. 
III. izborna jedinica 
Brest, Klenovšćak, Slum, Kropinjak. 
IV. izborna jedinica 
Jelovice, Vodice. 
OPĆINA LIŽNJAN 
I. izborna jedinica 
Ližnjan (od broja 1 - 150). 
II. izborna jedinica 
Ližnjan (od broja 150 do kraja). 
III. izborna jedinica 
Šišan i Jadreško. 
IV. izborna jedinica 
Valtura i Ušići Dvori, Muntić. 
OPĆINA LUPOGLAV 
I. izborna jedinica 
Lupoglav, Semić, Brest pod Učkom. 
II. izborna jedinica 
Dolenja Vas, Vranja, Lesišćina. 
III. izborna jedinica 
Boljun. 
IV. izborna jedinica 
Boljunsko Polje. 
OPĆINA MARČANA 
I. izborna jedinica 
Filipana, Cetinići, Divšići, Kužinići, Matelići, Stancija Celija, Negričani, Krvavići, Šarići, Balići, Boduleri, Kuftići, Orbanići. 
II. izborna jedinica 
Raklje, Krnica, Krnički Porat, Išići, Peruški, Marusi, Jovići, Mali Vareški, Pavičini, Šegotići, Veliki Vareški, Cokuni, Cveki, Motvuran. 
III. izborna jedinica 
Marčana (od broja 1 - 390), Pinezići. 
IV. izborna jedinica 
Marčana (od broja 391 do kraja), Prodol, Stara Štancija, Škabići, Bratulići, Stancija Palion, Biletići, Kuići, Loborika, Kavran, Belavići, Hreljiči. 
OPĆINA MEDULIN 
I. izborna jedinica 
Premantura, Pomer. 
II. izborna jedinica 
Banjole, Pješčana uvala, I-IX Ogranak, Premanturska BB, 175-290, Vinkuran, Vintijan. 
III. izborna jedinica 
Medulin (Koraš, Vrčevan Ližnjanska, Rov, Kapovica, Kazali, Nova Lokva, Šaraje, Ševe, Bijeca, Katikulić, Centar, Livadice). 
IV. izborna jedinica 
Medulin (Sad, Brajdine, Ribarska, Fucane, Burle, Osipovica, Munida Biškupija). 
OPĆINA MOTOVUN 
I. izborna jedinica 
Motovun, Božići, Dagostini, Divjaki, Meloni, Murari, Nadalini, Režari. 
II. izborna jedinica 
Brkač, Bataji, Bregi, Kolari, Kranceti, Krbina, Labinjani, Ravan, Rudeli, Rušnjak, Sirotići, Tomci, Špini. 
III. izborna jedinica 
Sveti Bartol, Benčići, Beletićev Breg, Fiorini, Flegi, Jasika, Kal, Kaligari, Kotigi, Labinjani, Piški, Sćulci, Valenti, Vežnaveri, Žugani. 
IV. izborna jedinica 
Kaldir, Bertoši, Brdari, Cvitki, Lazi, Gali, Klarići, Paladini, Petretići, Prodani, Štefanići, Valenti. 
OPĆINA OPRTALJ 
I. izborna jedinica 
Oprtalj, Vižentinski Vrhi, Sv. Lucija. 
II. izborna jedinica 
Sv. Ivan, Čepić i Šorgi. 
III. izborna jedinica 
Zrenj, Vižentini, Žnjidarići. 
IV. izborna jedinica 
Livade, Gradinje, Prelići, Ipši. 
OPĆINA PIĆAN 
I. izborna jedinica 
Pićan, Lukeži, Pedrovica, Rimanići, Medigi, Tominčići, Most Pićan, Kukurini, Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Perinići, Barišići, Marišće, Šilci, Šimunici i Ilići. 
II. izborna jedinica 
Jakomići, Donji Kralji, Gornji Kralji, Blaškovići, Slavići, Švići, Floričići, Bilići, Baušići, Bafi, Zajci, Hajnožići, Brižac, Klesari, Runki, Išišće, Žiganti, Mašinerija, Svetinčići, Bugarini, Oršanići, Cinzebi, Benkovići. 
III. izborna jedinica 
Sv. Katarina, Bolovani, Žudigi, Obrš, Belušići, Ivšići, Benići, Jakovici, Andretići, Tučići, Debeli Bajci, Ćopi, Maršani, Ribići, Rebani, Gusterini, Motovani, Zatkari, Jurani, Orič, Lanči, Piletići, Petrinčići, Milanovići, Kunici, Marfani. 
IV. izborna jedinica 
Tupljak, Mandići, Karlići, Rasade, Kalčići, Tončetići, Gopci, Krištofići, Smilovići, Pavićevci, Babići i Gorica, te Grobnik i Krbune (sa pripadajućim selima i zaseocima). 
OPĆINA RAŠA 
I. izborna jedinica 
Sv.Marina, Crni, Drenje, Ravni, Škvaranska, Cerovica, Skitača, Brovinje, Koromačno, Viškovići, Sv.Lovreč Labinski, Vlakovo, Knapići, Staniševi, Polje, Rovinježi, Reburići. 
II. izborna jedinica 
Macarini, Lončari, Laška, Špari, Mikulezići, Kumini, Stanje, Ivanošići, Trgetari, Burjaki, Škarpoci, Županeti, Perčići, Brgod, Kapelica, Trget, Štalije, Most Raša, Matija Vlačić Ilirik, Ivan Batelić, Matko Brajša Rašan, Kovarska, Milana Golja, 1. maj. 
III. izborna jedinica 
Kulj, Barbići, Letajac, Topid, Zartinj, Sv.Bartol, Becići, Maršala Tita, Vodovodna. 
IV. izborna jedinica 
Liče Faraguna, V.Gortan, Istarska, Anka Butorac, Liburnijska, Mate Balote, Nikole Tesle, Krapan, Dom umirovljenika, Lipa, Kokoti. 
OPĆINA SVETA NEDELJA 
I. izborna jedinica 
Nedešćina od kbr. 1 - 150, Vrećari, Štrmac. 
II. izborna jedinica 
Sveti Martin, Martinski, Markoci, Paradiž, Ružići, Županići. 
III. izborna jedinica 
Snašići, Vinež (Marciljani, Faraguni, Tomažići), Dubrova. 
IV. izborna jedinica 
Šumber, Nedešćina (Santalezi, Eržišće, Kraj Drage, Jurazini, Cere, Tomažići). 
OPĆINA SVETI LOVREČ 
I. izborna jedinica 
Sveti Lovreč (Gradski trg, Trg Funtanela, Trg Placa, Trg Placeta, Ul. Limska, Ul. Istarska, Ul. Podzidine, Ul. Gumila, Ul. Kontrada, Ul. Šanpjerovica, Ul. Korsa, Ul. Sv. Anton), Orbani, Lakovići, Radići, Ivići. 
II. izborna jedinica 
Selina, Knapići, Perni, Vošteni, Zgrabljići. 
III. izborna jedinica 
Krunčići, Medaki, Stranići, Rajki, Medvidići, Čehići, Jurcani, Pajari, Heraki, Jakići Dolnji, Kršuli, Kapovići, Frnjolići, Lim. 
IV. izborna jedinica 
Gradina, Delići, Bralići, Begi, Begi, Marasi, Kontešići, Flegi, Kloštar. 
OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI 
I. izborna jedinica 
Gljušćići, Macukini, Slavčići, Tomažini, Dolčani, Videti. 
II. izborna jedinica 
Dolinci, Grgani, Kristani, Kranjci, Kučevari, Pickini. 
III. izborna jedinica 
Sveti Petar, Dajčići, Jukini. 
IV. izborna jedinica 
Turčinovići, Banovci, Dragovanci, Glavica, Grčeti, Jopi, Juršići, Pamići. 
OPĆINA SVETVINČENAT 
I. izborna jedinica 
Svetvinčenat, Bričanci, Foli, Pajkovići, Peresiji, Pusti, Šikuti, Brhanići, Krase, Ferli. 
II. izborna jedinica 
Bokordići, Pustijanci, Režanci, Boškari, Bijažići, Pekici, Štokovci, Bibići, Kersani. 
III. izborna jedinica 
Bidulini, Krančići, Rapanji, Salambati, Smoljanci, Čabrunići, Čabrunići-Stacijon. 
IV. izborna jedinica 
Juršići, Butkovići, Cukrići, Sv.Kirin, Dokići, Klarići, Mandelići, Štancija Mičini, Muškovići, Orlići, Stancija Paradiz, Cirka, Stancija Grgur, Bankovići, Bonašini, Borščići, Gilešići, Škicini, Stancija Cipuli, Tici. 
OPĆINA TINJAN 
I. izborna jedinica 
Tinjan. 
II. izborna jedinica 
Kringa. 
III. izborna jedinica 
Jakovici. 
IV. izborna jedinica 
Muntrilj. 
OPĆINA VIŠNJAN 
I. izborna jedinica 
Cvitani, Sv. Ivan, Majkusi, Gambetići, Gabci, Sinožići, Vrhjani, Rapavel, Smolići, Zoričići, Anžići, Radovani, Žužići. 
II. izborna jedinica 
Vranići kod Višnjana, Ceriani, Diklići, Kurjavići, Vejaki, Prhati, Barići, Prašćari, Štuti, Srebrnići, Legovići, Barat, Bucalovići, Deklevi, Benčani, Strpačići, Višnjan - ulice: Istarska, V. Gortana, V. Nazora, Jože Šurana, Kanali, Dalmatinska, Rade Končara, Rov, Trgovačka, Boki. 
III. izborna jedinica 
Markovac, Breskvari, Kolombera, Bašketi, Korlevići, Farini, Višnjan - ulice: Dr. Gvido del Fabrio, Jamska, Kovačeva, Trg slobode, Del pozzo, Dr. Silvio Fortuna, Trg Pina Budičina. 
IV. izborna jedinica 
Košutići, Rafaeli, Radoši, Pršurići, Ženodraga, Višnjan - ulice: Brezac, Zagrebačka, Kadora. 
OPĆINA VIŽINADA 
I. izborna jedinica 
Vižinada, Vrbani, Maštelići, Trombal, Žudetići. 
II. izborna jedinica 
Brig, Velići, Krušari, Jašruhi, Mekići kod Vižinade. 
III. izborna jedinica 
Ferenci, Staniši, Crklada, Filipi, Grubići. 
IV. izborna jedinica 
Vrh Lašići, Baldaši, Danci, Vranići kod Vižinade, Lašići, Bukeri, Ohnići, Bajkini, Vranjeselo, Čuki, Lardući, Markovići. 
OPĆINA VODNJAN 
I. izborna jedinica 
Fažana: Boraca, Brionska, 43. istarske divizije, Pulska cesta, Vladimira Gortana, Istarska riva, Aleja maslina, Galižanska cesta, Matije Vlačića, Braće Ilić. 
Naselja: Barbariga, Betiga, Mandriol, Murage, Peroj. 
II. izborna jedinica 
Fažana: Pina Budicina, Viktora Cara Emina, Trg stare škole, Zorza Venture, Župni trg, Jurine i Franine, Vladimira Nazora, Omladinska, Put sv.Elizeja, Perojska cesta, Pineta, 1. maja, Ribarska, Piazza Grande, Vodnjanska cesta, Antonia Smareglia, Žrtava fašizma, Proštin, Ruže Petrović, Braće Milin, sv.Kuzme i Damjana. 
Naselja: Stancija Barbo, Surida, Valbandon, Fažanska cesta. 
III. izborna jedinica 
Vodnjan: Istarska, Trg javne vage, Piana i Gradine, Anfifašističkih boraca, S.Martina, V.Nazora, Dolinska, Rudarska, Trgovačka, Narodni trg, Željeznička. 
Naselja: Galižana, Gajana, Krnjaloža, Mednjan, Tršićani. 
IV. izborna jedinica 
Vodnjan: Castello, Mlinska, Paola Veneziana, Kapucinska, Giuseppea Garbildija, Forna Grane, Trg slobode, Župni trg, 1. maja, San Roko i Fažanska cesta, Santa Caterina i Zuka, Zagrebački trg, Trg statuta, 16. januara, Delle mede, Bartolomea Biasoletta, A.Ceccona, Portarol, Giovania A. della Zonca i Antonia Smareglia. 
OPĆINA VRSAR 
I. izborna jedinica 
Vrsar I (ulice: Alda Negria, Brionska, Giacoma Casanove, Gradska vrata, Istarska, Jadranska, Kamenolomska, Pod voltom, Orlandova, Starigradski prilazi, Trg Degrassi, Trg Trsine, Vidikovac Trsine, V.Nazora). 
II. izborna jedinica 
Vrsar II (ulice: Dalmatinska od br. 1 do 36, Limska, Lučka, Motovunska, Obala m.Tita, Pod zidom, Porečka, Primorska, R.Končara, Rovinjska). 
III. izborna jedinica 
Vrsar III (ulice: Brostolade, Dalmatinska od br. 36, Kapetanova stancija, Sv.Martina, Stancija Crljenka, Stancija Valkanela, Vala, Velika Stancija). 
IV. izborna jedinica 
Funtana I (ulice: Antice Gasparini, Bernarda Borisia, Bijela uvala, Crlenki, Coki, Dalmatinska, Frane Blečića, Funtana, Grgeti, Istarska, Jurja Dobrile, Kamenarija, Kaštel, Kortina, Lahi, Ograde, Pod kaštelom, Put perila, Ribarska, Trg sv.Bernarda). 
OPĆINA ŽMINJ 
I. izborna jedinica 
Žminj (Ul.V.Gortana, Stara vrata, Žrtava fašizma, 1.maja, M.Gupca, Pazinska cesta, 9. rujan Lukovica, M.Laginje, Trg m.Tita, Zad, Kaštela, Folići, Gradišće, Gržini, Karnevali, Leprinčani), Mengići, Mužini, Tomišići. 
II. izborna jedinica 
Balići, Benčići, Barišani, Dohrani, Juršani, Klimni, Pohmani, rudani, Žavori, Cere, Badnjevari, Čubani, Feštini, Gajmani, Grižini, Haluzinaceru, Kinkeli, Maksi, Zeci, Žgombini, Rojnići, Bošci, Hreljini. 
III. izborna jedinica 
Modrušani, Baštijanići, Črnji, Dolenji Krničari, Dončići Dolenji, Dončići Gorenji, Fradelani, Hrelji, Humnjani, Karlovići, Kosići, Kranjčići, Križmani, Mačini, Otočani, Sandari, Stancija Reti, Šivati, Škopljani, Kresini, Vadediji, Matiki, Potrati, Stancija Napoleon, Brkići, Dolenji Haluzi, Lucijani, Kadriol, Pifari, Antončići, Blažunčići, Dolenji Pucići, Jurkoti, Krajcar Brijeg, Kršanci, Maraškini, Matijaši, Milanezi, Paladnjaki, Petešići, Prkačini, Roži, Stancija, Batista, Švogari, Tudari, Vidulini, Blagari, Debeljuhi, Vlašići, Zahariji, Krničani, Zamudići. 
IV. izborna jedinica 
Damjanići, Žagrići, Galanti, Krculi, Pucići, Kmeti, Sv.Foška, Petrići, Petercoli, Tankovići Gornji, Tankovići Dolenji, Hrusteti, Šoštari, Laginji, Tončaki, Križanci, Donci, Jurići, Kablari, Kuhari, Mariunčevina, Orbanići Gorenji, Orbanići Dolenji, Pamići, Petešljari, Slivari, Maktići. 
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 56. 
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica 
Lastovo, Vela Luka, Blato, Smokvica, Mljet. 
II. izborna jedinica 
Korčula, Orebić, Trpanj, Lumbarda, Janjina. 
III. izborna jedinica 
Ploče, Slivno, 
IV. izborna jedinica 
Metković. 
V. izborna jedinica 
Opuzen, Kula Norinska, Zažablje, Pojezerje. 
VI. izborna jedinica 
Konavle, Župa Dubrovačka 
VII. izborna jedinica 
Ston, Dubrovačko Primorje, Dubrovnik - dio (Gradski kotar Mokošica, Osojnik, Zaton, Orašac, Ljubač, Trsteno, Brsečine, Dubravica, Kliševo, Mrčevo, Gromača, Riđica). 
VIII. izborna jedinica 
Dubrovnik - dio (Pile-Kono, Ploče, Grad). 
IX. izborna jedinica 
Dubrovnik - dio (Montovjerna, Lapad). 
X. izborna jedinica 
Dubrovnik - dio (Gruž, Elafiti, Gradski kotar Komolac, Sustjepan). 
b) Gradsko vijeće 
Članak 57. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Dubrovačko-neretvanske županije su: 
GRAD DUBROVNIK 
I. izborna jedinica 
Gradski kotar Mokošica, Gradski kotar Komolac, naselja Sustjepan, Osojnik, Zaton, Orašac, Ljubač, Trsteno, Brsečine, Dubravica, Kliševo, Mrčevo, Gromača, Riđica. 
II. izborna jedinica 
Gradski kotar Gruž 
III. izborna jedinica 
Gradski kotar Lapad i Elafiti (Koločep, Lopud, Šipan) 
IV. izborna jedinica 
Gradski kotar Montovjerna 
V. izborna jedinica 
Gradski kotar Pile - Kono. 
VI. izborna jedinica 
Gradski kotar Grad i Gradski kotar Ploče iza Grada. 
GRAD KORČULA 
I. izborna jedinica 
Gradski predjeli: Stari Grad, Sveti Nikola i Cvjetno naselje. 
II. izborna jedinica 
Borak, Betlem, Biline, Novo naselje, Luka Uš i Kulac. 
III. izborna jedinica 
Gradski predjeli: Ekonomija, Sv.Anton, Zagradac, Dominče, (Soline - do granice sa K.O. Lumbarda) i Vrnik. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Pupnat-Kneže, dijelovi naselja Žrnovo-Žrnovska banja, Medvinjak, gradski predjel - Strečica. 
V. izborna jedinica 
Naselja Čara i Račišće. 
VI. izborna jedinica 
Dijelovi naselja Žrnovo - Prvo selo, Brdo, Podstrana, Kampuš i Humac. 
GRAD METKOVIĆ 
I. izborna jedinica 
Naselja Dubravica, Glušci; Ulice: Lovački put, Put kaštela, Stjepana Radića od broja 5-99 i broja 34 do 110, Orašina, Put groblja, Kralja Zvonimira od broja 21 i od broja 10, Tivatska, Oca Ante Gabrića od broja 10 i broja 19, Don Mihovila Pavlinovića, Dubrovačka, Ive Lole Ribara, Paška Baburice, Slatine, Skale VI (desna strana), Skale VII, Skale VIII, Skale IX, Fra Stanka Petrova, Vladimira Nazora od broja 19 i od broja 26, Put Pećine, Svetog Đorđe, Frana Supila, Predolac, Petra Preradovića, A.G.Matoša i Omiška. 
II. izborna jedinica 
Ulice: Ante Starčevića od broja 9 i broja 12, Kralja Zvonimira, Oca Ante Gabrića do broja 8 i broja 17, Stjepana Radića do broja 3 i broja 32, Matice hrvatske, Vladimira Nazora do broja 17 i broja 24, Petra Svačića, Hrvatskih iseljenika, Skale I, II, III, IV, V i lijeva strana ulice Skale VI, Makarska, Ivana Gundulića, Tina Ujevića, Trg kralja Tomislava, Petra Krešimira IV do broja 99 i broja 130, Jeovci, Mobina, Petra Zoranića, A.K.Miošića od broja 21 i 40, Lovre Matića, Jasline. 
III. izborna jedinica 
Ulice: Petra Krešimira IV od broja 101 i 132, Vrbovci, Sv.Franje Asiškog, Ljudevita Gaja, Ante Starčevića od broja 11 i broja 14, Trg bana Jelačića, Ivana Mažuranića, A.K.Miošića do broja 19 i 38, Kneza Domagoja, Splitska, Jakova Gotovca, Sportska, Boćina. 
IV. izborna jedinica 
Ulice: desna strana ulice Put Narone, Put Vida, Neretvanskih gusara, S.S.Kranjčevića, Marka Marulića, Nikole Tesle, Norinska, Hercegovačka, Sv.Ćirila i Metodija, Vile Velebita, Vrgoračka, Kneza Branimira. 
V. izborna jedinica 
Ulice: Mlinska, Mlinski prilaz, Andrije Hebranga, Mostarska, Željeznička stanica, Obala neretvanske kneževine, Zrinjskih i Frankopana, Kneza Trpimira, Mileževac, Jerkovačka. 
VI. izborna jedinica 
Naselja: Vid, Prud; Ulice: lijeva strana ulice Put Narone, Eugena Kvaternika, Zagrebačka, Alojzija Stepinca, Jadranska, Matije Gupca, Opuzenska. 
GRAD OPUZEN 
I. izborna jedinica 
Opuzen: zgrade, područje omeđeno: južnom stranom Ulice A.K.Miošića, dalje južnom stranom Mandarinske ulice do Zadarske ulice, istočnom stranom Zadarske ulice do magistrale, dalje magistralom do Trnovskog mosta. 
II. izborna jedinica 
Opuzen - Pjaca - Prantrnovo: područje omeđeno: Prantrnovo od Podgradinskog mosta do hladnjače PPK Neretvanka, Pjaca - područje omeđeno istočnom stranom Ulice Matice hrvatske do rive, uključujući željezničku stanicu, dijelom Ulice Stjepana Radića, Matice hrvatske do rive, uključujući željezničku stanicu, dijelom Ulice Stjepana Radića do križanja sa Ulicom S.Parmaća, dalje tom ulicom do Ulice A.K.Miošića do Male Neretve. 
III. izborna jedinica 
Opuzen - Smokovo - Selo: područje omeđeno zapadnom stranom Ulice Matice hrvatske, dalje zapadnom stranom Ulice Stanka Parmaća, sjeverna strana Mandarinske ulice, dalje zapadnom stranom Zadarske ulice do magistrale uključujući kvartove: Prašnica, Burčina, Jesenska zaokruženo s Ulicom Ante Starčevića do križanja s Ulicom Matice hrvatske. 
IV. izborna jedinica 
Opuzen - Vlaka - Buk - Crepina - Pržinovac područje od mosta na Jadranskoj magistrali. 
V. izborna jedinica 
Opuzen - Trnovo - Grguruša područje omeđeno od Trnovskog mosta na bosanskoj magistrali do mosta na Jadranskoj magistrali uključujući ulice Strimen, Podvornica, Kekovac i Pinovac. 
GRAD PLOČE 
I. izborna jedinica 
"Ploče I": Mali Milosavac, Milosavac, Močvara. 
II. izborna jedinica 
"Ploče II": Obala. 
III. izborna jedinica 
"Ploče - Stablina": Birina, Prišnica, Stablina. 
IV. izborna jedinica 
Komin. 
V. izborna jedinica 
Rogotin, Šarić-struga, Banja. 
VI. izborna jedinica 
Staševica, Peračko blato, Baćina. 
c) Općinsko vijeće 
Članak 58. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Dubrovačko-neretvanske županije su: 
OPĆINA BLATO 
I. izborna jedinica 
Vela strana 1 - istok (ulica br. 1 - desnu stranu od raskrižja sa ulicom broj 32 do kraja; ulica broj 90 - lijevu stranu od broja 47 (raskrižje sa ulicom broj 80) do kraja i desnu od raskrižja sa ulicom broj 94 do kraja; ulica broj 94 - lijeva strana od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 93) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 97); ulica broj 97 - desnu i lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 94 do kraja; ulicu broj 79 - lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 78) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 80); ulicu broj 32 - desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 65 do raskrižja sa ulicom broj 1); ulicu broj 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 91, 93 i 95 u cijelosti). 
II. izborna jedinica 
Vela strana 2 - zapad (ulica broj 32 - lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 85) do križanja sa ulicom broj 1); ulica broj 79 - desna strana od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 78) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 80); ulica broj 94 - desna strana od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 93) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 97); ulica broj 31 - lijeva i desna strana od raskrižja sa ulicom broj 85 do raskrižja sa ulicom broj 1); ulica broj 85 - desna strana od raskrižja sa ulicom broj 32 do broja 46 (raskrižje sa ulicom broj 86) i lijevu stranu u cijelosti; ulica broj 90 - lijeva strana od broja 3 (raskrižje sa ulicom broj 85) do broja 45 (raskrižje sa ulicom broj 80) i desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broja 85) do raskrižja sa ulicom broj 94; ulica broj 86 - lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 1) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 85); ulica broj 1 - desna strana od broja 10 (raskrižje sa ulicom broj 86) do raskrižja sa ulicom broj 32; ulice broj 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 109 i naselje Potirna u cijelosti). 
III. izborna jedinica 
Mali Učijak i Dočine (obuhvaća ulicu broj 85 - desnu stranu od broja 48 (raskrižje sa ulicom broj 86 do kraja; ulicu broj 86 - desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 1) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 85); ulicu broj 1 - desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 2) do broja 8 (raskrižje sa ulicom broj 86) i lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 6) do raskrižja sa ulicom broj 31; ulicu broj 31 - lijevu stranu od broja 13 (raskrižje sa ulicom 1) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 32); ulicu broj 32 - lijevu stranu od broja 29 (raskrižje sa ulicom broj 31) do broja 31 (raskrižje sa ulicom broj 20); ulicu broj 20 - lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 32 do kraja; ulice broj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18, i 19 u cijelosti). 
IV. izborna jedinica 
Veli Učijak i Krtinja (obuhvaća ulicu broj 1 - lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 31 do kraja; ulicu broj 32 - lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 1 do broja 29 (raskrižje sa ulicom broj 31) i od križanja sa ulicom broj 20 do kraja, kao i desnu stranu od križanja sa ulicom broj 1 do kraja; ulicu broj 31 - desnu stranu od raskrižja sa ulicom broj 1 do kraja (raskrižje sa ulicom broj 32); ulicu broj 20 - desnu stranu od raskrižja sa ulicom broj 32 do kraja; ulice broj 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, kao i područje Prigradice, Blaca, Vele i Male Rasohe, Babine i Dom starih), 
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE 
I. izborna jedinica 
Naselja: Majkovi, Grbljava, Slano, Banići, Trnova, Mravinica, Podgora, Kručica i Slađenovići. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Čepikuće, Lisac, Točionik, Trnovica i Podimoć. 
III. izborna jedinica 
Naselja: Doli i Smokvina. 
IV. izborna jedinica 
Naselja Smokovljani, visoćani, Ošlje i Stupa. 
V. izborna jedinica 
Naselja: Topolo, Imotica i Štedrica. 
OPĆINA JANJINA 
I. izborna jedinica 
Zabreže, Gornje Selo, Dežulovići. 
II. izborna jedinica 
Prišlići, Jaspričići, Popova Luka. 
III. izborna jedinica 
Bara, Drače. 
IV. izborna jedinica 
Sreser. 
V. izborna jedinica 
Osobljava. 
OPĆINA KONAVLE 
I. izborna jedinica 
"Dubravka": Dubravka, Pridvorje, Gabrile, Duba Konavoska, Stravča, Vodovađa, Kuna Konavoska, Drvenik, Brotnice, Jasenice, Lovorno, Mihanići, Ljuta. 
II. izborna jedinica 
"Cavtat": Cavtat, Obod, Zvekovica, Uskoplje. 
III. izborna jedinica 
"Čilipi": Čilipi, Močići, Komaji, Popovići. 
IV. izborna jedinica 
"Gruda": Gruda, Radovčići, Molunat, Vitaljina, Mikulići, Poljice, Đurinići, Pločice. 
OPĆINA KULA NORINSKA 
I. izborna jedinica 
Krvavac I - desna strana obale Neretve (Mjesni ured). 
II. izborna jedinica 
Krvavac II - lijeva obala Neretve - novo naselje (Mjesni ured). 
III. izborna jedinica 
Kula Norinska, Matijevići. 
IV. izborna jedinica 
Momoići, Desne, Podrujnica, Nova Sela, Borovci. 
OPĆINA LASTOVO 
I. izborna jedinica 
Zaklopitica, Prehodišća, Sušac, Pasadur, Dragovoda, Ubli. 
II. izborna jedinica 
(sa lijeve strane ceste) Cestom od Sv. Roka do općine tj.: Gornji Prijevor, Ispod Palaca, Pod Kašćel, Rogači Dolac, Pećnica, Sv. Antoni, Sv. Lucija, Remetina, Komarda, Glavat. 
III. izborna jedinica 
(sa lijeve i desne strane) Cestom od Sv. Martina do Sv. Roka, (desnom stranom) Skalom od Pijevora, Kuća Marković, Raskrižje Među Pale, Ispred Pušice, Ispod Sulara Antičević, Ispred Habre, Niz luku, Ispred trafostanice, do iza Podruma. (sa obje strane ceste) Cestom od Podruma do uljare, Portorus., Struga, Lučica. 
IV. izborna jedinica 
(svi preostali lokaliteti na području mjesta Lastova) 
(sa lijeve strane ceste) cestom od općine do Sv. Roka, skalom od Pijevora, Ispred Markovića, raskrižje Među Pale, Ispred Pušice, Ispod Sulara Antičević, Ispred Habre, Niz luku, Ispred trafostanice, do Podruma tj.: Dolac, Sred Sela, Pijaca, Picinova Laz, Luka, Luža, Ravance, Ispred Janka, Pušćet. 
OPĆINA LUMBARDA 
I. izborna jedinica 
Naselje Vela Glavica. 
II. izborna jedinica 
Naselje Vela Podstrana. 
III. izborna jedinica 
Naselje Kosovo. 
IV. izborna jedinica 
Koludert - Račišće. 
V. izborna jedinica 
Naselje Javić, Naselje Soline (do granice K.O. Lumbarda sa Gradom Korčula). 
OPĆINA MLJET 
I. izborna jedinica 
Maranovići, Okuklje, Korita, Saplunara. 
II. izborna jedinica 
Prožura, Prožurska luka, Sobra, Žadubje, Sršenovići. 
III. izborna jedinica 
Zabriježe, Blato, Ropa, Kozarica. 
IV. izborna jedinica 
Polače, Pomena, Goveđari, B.kuće, Soline, Njivice, Pristanište. 
OPĆINA OREBIĆ 
I. izborna jedinica 
Trstenik, Pijavičino, Potomje, Podbuće, Borje, Donja Banda, Postup. 
II. izborna jedinica 
Kuna, Oskorušno. 
III. izborna jedinica 
Orebić I i II (skupno istok i sredina - istočni dio naselja Orebić do Ulice Ante Starčevića, Mokalo, Jurjevići, Stankovići, Podvlaštica, Kaljanovići, Glabalovo; središnji dio naselja Orebić od Ulice Ante Starčevića do Ulice hrvatske mladeži, Urkovići, Ruskovići). 
IV. izborna jedinica 
Orebić zapad (zapadni dio naselja Orebić od Ulice hrvatske mladeži do hotela "Orsan", Podgorje, Karmen, Gurići, Lampalovo), (Podgorje), Perna, Kučište, Viganj, Lovište. 
OPĆINA POJEZERJE 
I. izborna jedinica 
Seoci. 
II. izborna jedinica 
Otrići. 
III. izborna jedinica 
Kobiljaća. 
IV. izborna jedinica 
Mracir, Mali Prolog, Pozla Gora. 
OPĆINA SLIVNO 
I. izborna jedinica 
Podgradina. 
II. izborna jedinica 
Vlaka, Pižinovac, Lovorje, Tuštevac, Mihalj. 
III. izborna jedinica 
Blace, Trn. 
IV. izborna jedinica 
Klek, Duboka, Komarna, Otok, Duba, Raba, Kremena. 
OPĆINA SMOKVICA 
I. izborna jedinica 
Brojevi kuća: 000, 030, 037, 050, 003, 026, 031, 041, 008, 052, 051, 011, 053, 054, 044, 001, 043, 009, 034, 028, 047, 048, 022, 029, 017, 019, 012, 021, 015, 016, 035. 
Brojevi kuća: 096, 088, 094, 093, 101, 100, 081, 069, 070, 099, 071, 073, 083, 056, 095, 090, 089, 102, 104, 086, 103, 055, 061, 067, 074, 075, 085, 079, 060, 066, 068. 
II. izborna jedinica 
Brojevi kuća: 159, 145, 117, 106, 141, 118, 151, 150, 142, 123, 133, 143, 126, 120, 152, 116, 142, 122, 119, 134, 126, 125, 108, 124, 156, 149, 109, 113, 110, 112, 129, 138, 128, 139, 155, 107, 157. 
Brojevi kuća: 210, 233, 227, 230, 235, 207, 252, 250, 249, 253, 222, 255, 205, 220, 219, 217, 206, 223, 213, 208, 211, 224, 212, 244, 231, 237, 236, 240, 246, 245, 234. 
III. izborna jedinica 
Brojevi kuća: 177, 185, 184, 163, 178, 204, 196, 189, 182, 183, 188, 192, 193, 160, 191, 170, 165, 164, 162, 161, 202, 200, 190, 180, 173, 197, 198, 175, 186, 194, 203, 171. 
Brojevi kuća: 265, 273, 292, 266, 289, 259, 264, 263, 282, 291, 278, 281, 271, 283, 260, 268, 270, 257, 274, 285, 288, 276, 286, 287, 284, 269, 267, 290. 
IV. izborna jedinica 
Brojevi kuća: 394, 369, 363, 408, 323, 370, 339, 359, 364, 383, 390, 409, 378, 373, 344, 376, 823, 362, 396, 798,360, 338, 368, 350, 404, 347, 346, 357, 335,358*, 356, 367, 353, 382, 361, 831. 
Brojevi kuća: 499, 425*, 515, 443, 500, 521, 444, 503, 496, 544, 633, 803, 630, 562, 786, 549, 675, 538, 530, 448, 527, 644, 533, 510, 620, 561, 520, 441, 543*, 558, 798, 537, 423, 502, 798, 601, 454, 641, 643, 501, 525, 553, 522, 507, 421, 426, 
OPĆINA STON 
I. izborna jedinica 
Ston: naselja Zaton Doli, Zamaslina, Konštari Mali Ston, Kobaš, Broce, Ston i Česvinica. 
II. izborna jedinica 
Hodilje: naselja Duba, Rusan, Luka, Malo Selo i Hodilje. 
III. izborna jedinica 
Ponikve - naselja Metohija, Buljenovići, Gornje Selo, Šparagovići, Zabrđe, Dančanje. 
IV. izborna jedinica 
Putniković - naselje - Žuljana, Dubrava, Brijesta, Tomislavac i Putniković. 
OPĆINA TRPANJ 
I. izborna jedinica 
Naselje Trpanj: ulice - Vile, Potok, Žalo, Dinka Fabrisa, Marina Držića. 
II. izborna jedinica 
Naselje Trpanj: ulice - Donje kuće, Dom Nedjeljka Subotića, Trg Ivana Cibilića, Dr.Jurja Ferrija, Kralja Tomislava, Šetalište dr.Iva Belina, Pestiši, Ogrt, Andričići, Put Zaborća, Ribarska obala, Kovači, Ivana Gundulića, Mala kapelica. 
III. izborna jedinica 
Naselje Trpanj: ulice - Dekovići, Čarin put, Zabrižak, Put sv.Roka, Skalini, Sv.Roka, Zasaca, Luka. 
IV. izborna jedinica 
Naselje Gornja Vručica. 
V. izborna jedinica 
Naselje Donja Vručica, Duba Pelješka. 
OPĆINA VELA LUKA 
I. izborna jedinica 
Pupanj, Bobovišća, Bad i dio Mrkog Rata; čija granica ide: ulicom 53 do raskrižja s ulicom 64, ulicom 64 do raskrižja s ulicom 63, ulicom 63 do raskrižja s ulicom 47 do raskrižja na južnu obilaznicu i južnom obilaznicom cestom za Jadranku. 
II. izborna jedinica 
Dio Mrkog Rata, Lučice, područje Kležine, Kokotovca i dijela Kležinskih Laza; čija granica ide: ulicom 53 do raskrižja s ulicom 64, ulicom 64 do raskrižja s ulicom 63, ulicom 63 do raskrižja s ulicom 47, ulicom 47 do raskrižja na južnu obilaznicu, južnom obilaznicom do raskrižja sa ulicom 41, ulicom 41 do raskrižja s obilaznicom Kležinske laze do raskrižja s ulicom 36, ulicom 36 do raskrižja s ulicom 39, ulicom 39 do raskrižja s ulicom 41, ulicom 41 do Obale 3. 
III. izborna jedinica 
Za dio Kležinskih laza, Doca, dio Pinskog rata i Centra: čija granica ide: ulicom 41 do raskrižja s ulicom 39, ulicom 39 do raskrižja s ulicom 36, ulicom 36 do raskrižja sa sjevernom obilaznicom do raskrižja s ulicom 18, ulicom 18, ulicom 17 i ulicom 16 do Obale 2. 
IV. izborna jedinica 
Za područje Pinskog rata, predjela Kale, područje Zubača Vale, Vranca i naselja sjeverozapadno; čija granica ide: ulicom 16, ulicom 18 do sjeverne obilaznice uključivo Vranac, Zbača Valu i naselja sjeverozapadno. 
OPĆINA ZAŽABLJE 
I. izborna jedinica 
Mlinište do vrela, Kosa. 
II. izborna jedinica 
Mlinište od vrela. 
III. izborna jedinica 
Bijeli Vir. 
IV. izborna jedinica 
Badžula, Mislina. 
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 
I. izborna jedinica 
Naselja: Brgat Gornji, Brgat Donji, Grbavac, Martinovići, Makoše i Buići. 
II. izborna jedinica 
Naselja: Čelopeci i Petrača. 
III. izborna jedinica 
Naselje Čibaća. 
IV. izborna jedinica 
Naselja: Kupari, Srebrno i Brašina. 
V. izborna jedinica 
Naselja: Mlini, Zavrelje, Soline i Plat. 
XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
a) Županijska skupština 
Članak 59. 
U Županiji međimurskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su: 
I. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sv. Marija i Donji Mihaljevec. 
II. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Prelog, Draškovec, Hemuševec, Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Oporovec, Otok, Podbrest, Orehovica i Vularija. 
III. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Donji Kraljevec, Goričan, Domašinec, Turčišće, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec i Sv. Juraj u Trnju. 
IV. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Mala Subotica, Držimurec, Palovec, Strelec, Sv. Križ, Štefanec, Pribislavec, Ivanovec, Totovec i Novo Selo na Dravi. 
V. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Belica, Gardinovec, Dekanovec, Novakovec, Podturen, Ferketinec, Miklavec, Celine, Sivica, Krištanovec, Novo Selo Rok, Vratišinec i Gornji Kraljevec. 
VI. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Mursko Središće, Hlapičina, Štrukovec, Peklenica, Križovec, Selnica, Bukovec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica, Praporčan, Zavešćak, Zebanec Selo, Sv.Martin na Muri, Brezovec, Čestijanec, Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak, Jurovčak, Jurovec, Kapelščak, Lapšina, Marof, Vrhovljan i Žabnik. 
VII. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Štrigova, Badličan, Banfi, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Grabrovnik, Jalšovec, Martinuševec, Prekopa, Preseka, Prhovec, Robadje, Stanetinec, Tupkovec, Sv. Urban, Vugrišinec, Vukanovec, Železna Gora, Leskovec, Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Knezovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg, Žiškovec i Slemenice. 
VIII. izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Nedelišće, Črečan, Dunjkovec, Gornji Hraščan, Macinec, Trnovec, Pretetinec, Slakovec, Gornji Kuršanec, Pušćine, Kuršanec i Šandorovec. 
IX. izborna jedinica: 
Obuhvaća: 
a) naselja: Savska Ves i Strahoninec 
b) ulice grada Čakovca i to: Ive Andrića, Miroslava Krleže, Dr. Vinka Žganca, Dr. Vlatka Mačeka, Tomaša Goričanca, Zinke Kunc, Ladislava Kralja, Antuna Mihanovića, Dr. Franje Debana, Fortunata Pintarića, Nikole Pavića, Travnik, Ivana Sokača, Luje Bezeredija, Antuna Augustinčića, Slave Raškaj, Matije Gupca, Mihovila Pavleka Miškine, Milke Trnine, Radnička, Preloška, Buzovečka, Stiper, Zagrebačka, Prilaz, Kolodvorska, Poljska, Tina Ujevića, Dr. Tome Bratkovića, Zvonka Milkovića, S.S.Kranjčevića, Kalnička, Dr. Franje Bučara, E. i G. Legenstein, Vatroslava Lisinskog, Dravska, Jurja Križanića, Ivana Meštrovića, Josipa Bedekovića, Domovinskih žrtava, Putjane i Travnička. 
X. izborna jedinica: 
Obuhvaća: 
a) naselja: Mačkovec i Šenkovec 
b) ulice grada Čakovca i to: Ivana pl. Zajca, Vladimira Nazora, Vukovarska, Ivana Gundulića, Ivana Gorana Kovačića, Tome Massaryka, ZAVNOH-a, Marofska, Otona Župančiča, Koče Racina, Ivana Kukuljevića, Jakova Gotovca, Športska, Golobetka, Carinski odvojak, Janka Slogara, Braće Weiss, Jože Požgaja, Josipa Štolcera Slavenskog, Miroslava Magdalenića, Mirka Kolarića, Florijana Andrašeca, Lavoslava Ružičke, Andrije Mohorovičića, Dr. Ljudevita Gaja, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Žrtava fašizma, Mlinska, Otona Kučere, Kralja Zvonimira, Stjepana Radića, Dobriše Cesarića, Ognjena Price, Kalmana Mesarića, Ivana Pergošića, Josipa Kozarca, Sajmišna, Rudolfa Štajnera, Augusta Cesarca, France Prešerna, Dr. Ante Atarčevića, Nova, Špinčićeva, Trnavska, Marije Jurić Zagorke, Ivana Mažuranića, Martina Pušteka, Petra Preradovića, J.J. Strossmayera, Trg Eugena Kvaternika, Kralja Tomislava, Franjevački trg, Otokara Keršovanija, Valenta Morandinija, Uska, Park Rudolfa Kropeka, Zrinsko Frankopanska, Svetojelenska cesta, Dr. Ivana Novaka, Katarine Zrinske, Matice hrvatske, Trg Republike, Franje Punčeca, Planinarski put, A.G. Matoša, Bartola Kašića, Slavka Kolara, Istarska, Bana J. Jelačića, Dragutina Domjanića, Mihaela Bučića, Mihovljanska, Aleksandra Schulteissa, Stanka Vraza, Augusta Šenoe, Andrije Kačića Miošića, Stjepana Bencea i Mihovljan. 
b) Gradsko vijeće 
Članak 60. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije međimurske su: 
GRAD ČAKOVEC 
I. izborna jedinica: 
Naselje Pribislavec i u gradu Čakovcu slijedeće ulice: A. G. Matoša, Bartola Kašića, Slavka Kolara, Istarska, Bana J. Jelačića, Dragutina Domjanića i Mihaela Bučića. 
II. izborna jedinica: 
Naselja: Novo Selo Rok, Krištanovec, Mačkovec, Slemenice i Žiškovec. 
III. izborna jedinica: 
Naselja: Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Savska Ves, Šandorovec, Totovec i u gradu Čakovcu ulice: Zagrebačka, Prilaz, Kolodvorska, Poljska, Tina Ujevića, Dr. Tome Bratkovića, Zvonka Milkovića, S. S. Kranjčevića, Kalnička, Dr. Franje Bučara, E. i G. Legenstein. 
IV. izborna jedinica: 
Naselje Ivanovec i u gradu Čakovcu ulice: Slave Raškaj, Matije Gupca, Mihovila Pavleka Miškine, Milke Trnine, Radnička, Preloška, Buzovečka, Stiper, Travnik od kućnog broja 11 do 39, Ivana Sokača, Luje Bezeredija i Antuna Augustinčića. 
V. izborna jedinica: 
U gradu Čakovcu ulice: Ive Andrića, Miroslava Krleže, Dr. Vinka Žganca, Dr. Vlatka Mačeka, Tomaša Goričanca, Zinke Kunc, Ladislava Kralja, Antuna Mihanovića, Dr. Franje Debana, Fortunata Pintarića, Nikole Pavića, Travnik od kućnog broja 1 do 10, Putjane, Travnička, Vatroslava Lisinskog, Dravska, Jurja Križanića, Ivana Meštrovića, Josipa Bedekovića, Domovinskih žrtava, Lavoslava Ružičke, Andrije Mohorovičića, Dr. Ljudevita Gaja, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Žrtava fašizma, Mlinska, Otona Kučere, Kralja Zvonimira, Stjepana Radića, Dobriše Cesarića, Ognjena Price, Kalmana Mesarića, Ivana Pergošića, Josipa Kozarca, Sajmišna, Rudolfa Štajnera, Augusta Cesarca, France Prešerna, Dr. Ante Starčevića, Nova, Špinčićeva, Trnavska, Otokara Keršovanija, Valenta Morandinija, Uska i Park Rudolfa Kropeka. 
VI. izborna jedinica: 
Naselje Mihovljan i u gradu Čakovcu ulice: Mihovljanska, Aleksandra Schulteissa, Stanka Vraza, Augusta Šenoe, Andrije Kačića Miošića, Stjepana Bencea, Ivana Gundulića, Ivana Gorana Kovačića, Tome Massaryka, ZAVNOH-a, Marofska, Otona Župančića, Koče Racina, Ivana Kukuljevića, Marije Jurić Zagorke, Ivana Mažuranića, Martina Pušteka, Petra Preradovića, J.J. Strossmayera, Trg Eugena Kvaternika, Kralja Tomislava i Franjevački trg. 
VII. izborna jedinica: 
Ulice grada Čakovca: Zrinsko Frankopanska, Svetojelenska cesta, Dr. Ivana Novaka, Katarne Zrinske, Matice hrvatske, Trg Republike, Franje Punčeca, Planinarski put, Jakova Gotovca, Športska, Globetka, Carinski odvojak, Janka Slogara, Braće Weiss, Jože Požgaja, Josipa Štolcera Slavenskog, Miroslava Magdalenića, Mirka Kolarića, Florijana Andrašeca, Vukovarska, Vladimira Nazora, Ivana pl. Zajca. 
GRAD PRELOG 
I. izborna jedinica: 
Naselja: Draškovec, Hemuševec, Čukovec i Oporovec. 
II. izborna jedinica: 
Naselje Cirkovljan i u gradu Prelogu ulice: Kralja Zvonimira, Trg sv. Florijana, Kalmana Mesarića, Vladimira Nazora i Stjepana Raduća. 
III. izborna jedinica: 
Naselje Otok i u gradu Prelogu ulice: Ludbreška, Čakovečka, Dravska, Matije Gupca, Josipa Bedekovića i Istarska. 
IV. izborna jedinica: 
Naselje Čehovec i u gradu Prelogu ulice: Antuna Mihanovića, Franje Glada, Stjepana Mlinarića, Augusta Šenoe, Kralja Petra Krešimira IV, Kneza Branimira i Ivana Meštrovića. 
V. izborna jedinica: 
U gradu Prelogu ulice: Glavna, Sajmišna, Dr. Vinka Žganca, Konopljišće, Dragutina Domjanića, Prvomajska, Kneza Domagoja, Trg slobode, Nikole Tesle, Miroslava Krleže, Tina Ujevića, Jug I, Zrinska i Frankopanska. 
GRAD MURSKO SREDIŠĆE 
I. izborna jedinica: 
U gradu Mursko Središće ulice: Trg braće Radića, Trg bana Jelačića, Josipa Broza, Vladimira Nazora, Poljska, Matije Gupca, Maksima Gorkog, Dr. Vinka Žganca, Zavrtna, Frankopanska do kbr. 31 i Martinska do kbr. 61. 
II. izborna jedinica: 
Naselje Štrukovec, a u gradu Mursko Središće ulice: Nikole Tesle, Ruđera Boškovića, Marka Kovača, Kralja Zvonimira, Istarsko naselje, Tekstilna, Ivana Gundulića i Sitnice. 
III. izborna jedinica: 
Naselje Hlapičina, a u gradu Mursko Središće ulice: Brežna, Murska, Augusta Cesarca, Augusta Šenoe, Antuna Mihanovića i Martinska od kbr. 62. 
IV. izborna jedinica: 
Naselje Križovec, a u gradu Mursko Središće ulice: Brezje, Kolodvorska, Rade Končara, Franje Koroša, Ivana pl. Zajca, Rudarska i Frankopanska od kbr. 32. 
V. izborna jedinica: 
Naselje Peklenica 
c) Općinsko vijeće 
Članak 61. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Međimurske županije: 
OPĆINA BELICA 
I. izborna jedinica: 
Belica - Ulica kralja Tomislava. 
II. izborna jedinica: 
Belica - ulice: Prvomajska, Matije Gupca, Ivana Mažuranića, Športska, Cvjetna, Zavrtna i Ljudevita Gaja. 
III. izborna jedinica: 
Belica - ulice: Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Zagrebačka, Pavleka Miškine, Radnička, Josipa Slavenskog, Čakovečka i Nikole Šubića Zrinskog. 
IV. izborna jedinica: 
Belica - Ulica braće Radića i naselje Gardinovec od kbr. 1 do 46 i od kbr. 254 do 308. 
V. izborna jedinica: 
Naselje Gardinovac od kbr. 47 do 253. 
OPĆINA DEKANOVEC 
I. izborna jedinica: 
Dekanovec - Kalnička ulica. 
II. izborna jedinica: 
Dekanovec - Ulica maršala Tita od kbr. 1 - 58. 
III. izborna jedinica: 
Dekanovec - Ulica maršala Tita od kbr. 59 - 117. 
IV. izborna jedinica: 
Dekanovec - ulice: Prvomajska i Marka Kovača. 
V. izborna jedinica: 
Dekanovec - ulice: Murska i Josipa Kocijana. 
OPĆINA DOMAŠINEC 
I. izborna jedinica: 
Domašinec - ulice: Glavna ulica. 
II. izborna jedinica: 
Domašinec - ulice: Matije Gupca, Pere Pintara, Ivana Gorana Kovačića, Augusta Cesarca, Martina Pušteka, Vladimira Nazora i Vrtna. 
III. izborna jedinica: 
Domašinec - ulice: Braće Radića, Prvomajska, Stjepana Mezge, Marka Kovača i Katarine Zrinske. 
IV. izborna jedinica: 
Naselje Turčišće. 
OPĆINA DONJA DUBRAVA 
I. izborna jedinica: 
Donja Dubrava - ulice: Trg Republike, Vinogradarska, Novembarskih žrtava, Stari kraj, Murska, Uska, Mihovila Pavleka Miškine, Prilaz i Staropoljska. 
II. izborna jedinica: 
Donja Dubrava - ulice: Zagrebačka, Josipa Slavenskog, Grobljanska, Krbulja, Rudija Šoštarića, Začrtje i 3. travnja. 
III. izborna jedinica: 
Donja Dubrava - ulice: Dravska, Matije Gupca, Braće Radića, Prvomajska, Ribički prolaz, Mlinarska, Splavarska i Zlatarski strmec. 
IV. izborna jedinica: 
Donja Dubrava - ulice: Kalnička, Vladimira Nazora, Koprivnička, Sajmišna, Međimurskih četa, Podravska, Brodarska i naselje Roma. 
OPĆINA DONJI KRALJEVEC 
I. izborna jedinica: 
Donji Kraljevec - ulice: Ludbreška, Gornji kraj, Prvomajska, Dravska, Grobljanska, Mlinska i Kolodvorska. 
II. izborna jedinica: 
Donji Kraljevec - ulice: Čakovečka, Murska, Cvjetna, Augusta Šenoe i Kralja Tomislava i naselja Donji Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju. 
III. izborna jedinica: 
Naselje Hodošan. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Palinovec i Donji Hrašćan. 
OPĆINA DONJI VIDOVEC 
I. izborna jedinica: 
Donji Vidovec - ulice: Braće Radića, Glavna i Ognjena Price. 
II. izborna jedinica: 
Donji Vidovec - ulice: Matije Gupca, Prvomajska, Ljudevita Gaja i Augusta Šenoe. 
III. izborna jedinica: 
Donji Vidovec - ulice: Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Dubravska, Trg slobode i Mihovila Pavleka Miškine. 
IV. izborna jedinica: 
Donji Vidovec - ulice: Rade Končara, Mije Zvonara i Maršala Tita. 
OPĆINA GORIČAN 
I. izborna jedinica: 
Goričan - ulice: Školska, Prvomajska, Dr. Vinka Žganca i J.Š. Slavenskog. 
II. izborna jedinica: 
Goričan - ulice: Mirogojska, Zlatnić, Nova, Zavrtna, Dravska, Glavna i Trg sv. Leonarda. 
III. izborna jedinica: 
Goričan - ulice: Ljudevita Gaja, Cvjetna, Trnavska, Makovica i Murska. 
IV. izborna jedinica: 
Goričan - ulice: Mije Smoleka, Radnička, Vrtna, Petra Krešimira, Kralja Zvonimira, Tratinska, Frankopanska, Donja, Kalnička, Prečna, Antuna Mihanovića i Zrinskih. 
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC 
I. izborna jedinica: 
Naselja Gornji Mihaljevec i Bogdanovec. 
II. izborna jedinica: 
Naselja Dragoslavec Selo i Dragoslavec Breg. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Tupkovec, Vukanovec i Vugrišinec. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Preseka, Badličan i Prhovec. 
V. izborna jedinica: 
Naselja Gornja Dubrava i Martinuševec. 
OPĆINA KOTORIBA 
I. izborna jedinica: 
Kotoriba - ulice: Vrtno naselje, Nikole Zrinskog, Josipa Slavenskog, Kralja Krešimira IV., Dragutina Domjanića, Ivana Mažuranića, Pavleka Miškine, Ignaca sv. Martinskog i Kralja Tomislava od kbr. 101-157 i 86-132. 
II. izborna jedinica: 
Kotoriba - ulice: Ivana Gorana Kovačića, Dr. Vinka Žganca, Nova ulica, Sajmišna, Katarine Zrinski, Andrije Hebranga, Nikole Tesle, Ruđera Boškovića i Kolodvorska. 
III. izborna jedinica: 
Kotoriba - ulice: Stjepana Radića, Duga ulica, Međimurska, Kralja Tomislava od kbr. 1-85 i Alojzija Stepinca. 
IV. izborna jedinica: 
Kotoriba - ulice: Matije Gupca, Bana Josipa Jelačića, Mala, Gradić, Murska, Trg Slobode, Dravska, Zelengaj, Ljudevita Gaja, Vladimira Nazora, 3.travnja, Prvomajska i Školska. 
OPĆINA MALA SUBOTICA 
I. izborna jedinica: 
Mala Subotica - ulice: Braće Radića, Alojzija Stepinca, Dravska, Matije gupca, I.G. Kovačića, Vladimira Nazora, Tomaša Goričanca, Brune Bušića i Glavna od kbr. 1-47 i 2-34. 
II. izborna jedinica: 
Mala Subotica - ulice: Nikole Tesle, Augusta Šenoe, Ljudevita gaja, Miroslava Krleže, Vinka Žganca, Glavna od kbr. 49-167 i 40-156 i dio naselja Palovec od kbr. 1-140. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Držimurec, Strelec i dio Palovca od kbr. 141-281. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Štefanec i Sveti Križ. 
OPĆINA NEDELIŠĆE 
I. izborna jedinica: 
Naselja Črečan, Macinec i Trnovec. 
II. izborna jedinica: 
Naselja: Gornji Kuršanec i Pušćine. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Dunjkovec, Slakovec, Pretetinec. 
IV. izborna jedinica: 
Naselje Gornji Hrašćan, a u naselju Nedelišće ulice: Dravska, Ruđera Boškovića, Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića, Martina Viljevca, Prvomajska i Radnička. 
V. izborna jedinica: 
U naselju Nedelišće: Augusta Šenoe, Đure Đakovića, Grobljanska, Karlović Vinka, Maršala Tita, Nova, Novakova, Petra Preradovića, Sajmišta, Slavka Kolara, Braće Radića, Štamparska, Trg Republike, Trnavska, Vladimira Nazora i Vrtna. 
VI. izborna jedinica: 
U naselju Nedelišće ulice: Jurja Križanića, Čakovečka, Josipa Š. Slavenskog, Josipa Marčeca, Žarkovice, Kalnička, Livadarska, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Antuna Gustava Matoša, Novo naselje, Ognjena Price, Rade Končara i Varaždinska. 
OPĆINA OREHOVICA 
I. izborna jedinica: 
U naselju Orehovica ulice: Zrinskih od broja 71 do 81,Ljudevita Gaja, Josipa Štolcera Slavenskog, Kralja Zvonimira, Braće Radić, Čakovečka, Kalnička, Matije Gupca i Nikole Tesle. 
II. izborna jedinica: 
U naselju Orehovica ulice: Frankopanska, Dravska, A. G. Matoša, Pavleka Miškine, Poljska, Vinka Žganca i Vladimira Nazora. 
III. izborna jedinica: 
Naselje Vularija i u naselju Orehovica ulica Zrinskih od broja 1 do broja 30. 
IV. izborna jedinica: 
U naselju Orehovica ulice: Zrinskih od broja 31 do broja 70, Augusta Cesarca i Augusta Šenoe, te u naselju Podbrest ulice: Marka Kovača i Kalnička. 
V. izborna jedinica: 
Naselje Podbrest, osim ulica: Marka Kovača i Kalničke. 
OPĆINA PODTUREN 
I. izborna jedinica: 
Naselje Podturen osim ulica: M. Gupca i II. zaloka. 
II. izborna jedinica: 
Naselje Novakovec i ulice naselja Podturen: M. Gupca i II. zaloka. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Sivica i Celine. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Miklavec, Ferketinec, Matekovec i Lončarevo. 
OPĆINA SELNICA 
I. izborna jedinica: 
U naselju Selnica ulice: Trg svetog Marka, Jelačićev trg, Ograd, Voćarski put, Zagrebački breg, Zrinskih, Čakovečka, Školska, Dr. Vinka Žganca, Bukovčak, Stepinčeva, Tkalčićeva, Ogradska, Črna Mlaka, Poljska, Frankopanska, Starčevićeva, Braće Radića, Koncovečki put i Zebanska. 
II. izborna jedinica: 
Selnica - ulice: Kamenica, Vinogradska cesta, Selniščak i Trnje, te naselja Donji Koncovčak i Zaveščak. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Donji Zebanec, Gornji Zebanec i Zebanec Selo. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Bukovec, Praporčan, Merhatovec i Plešivica. 
OPĆINA STRAHONINEC 
I. izborna jedinica: 
Strahoninec - ulice: Žrtava fašizma od kbr.1-21, Dravska, Josipa Bajkovca, Kalnička i Palih boraca, 
II. izborna jedinica: 
Strahoninec - ulice: Žrtava fašizma od kbr. 22-187. 
III. izborna jedinica: 
Strahoninec - ulice: Cvjetna, J.H.Zdelara, Matije Gupca i Prvomajska. 
IV. izborna jedinica: 
Strahoninec - ulice: Kolodvorska, Pavleka Miškine i Čakovečka od kbr.1-38. 
V. izborna jedinica: 
Strahoninec - ulice: Čakovečka od kbr. 39-128, Poljska i Marka Kovača. 
OPĆINA SVETA MARIJA 
I. izborna jedinica: 
U naselju Donji Mihaljevec ulice: Andrije Habuša, Čakovečka, Dravska, Franje Bartolića, Franje Novaka, Ivana Žbulja i Prvomajska. 
II. izborna jedinica: 
U naselju Donji Mihaljevec ulice: Kolodvorska, Maršala Tita, Palih boraca, Trg slobode. 
III. izborna jedinica: 
U naselju Sveta Marija ulice: Vladimira Nazora, Omladinska i Glavna. 
IV. izborna jedinica: 
U naselju Sveta Marija ulice: Braće Radića, Cvjetna, Rade Končara, Trg bana Jelačića, Borisa Kidriča, Braće Kanižaj, Ivana Žbulja, Marka Kovača i Kolodvorska. 
V. izborna jedinica: 
U naselju Sveta Marija ulice: Katarine Zrinski, Mije Hunjadija, Zelengaj, Pavleka Miškine, Andrije Habuša, Mirka Dvorskog i Matije Gupca. 
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 
I. izborna jedinica: 
Naselja Zasadbreg i Frkanovec. 
II. izborna jedinica: 
Naselja Mali Mihaljevec i Lopatinec. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Brezje i Okrugli Vrh. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Pleškovec, Vučetinec i Dragoslavec. 
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI 
I. izborna jedinica: 
Naselja Čestijanec, Lapšina, Jurovčak i Jurovec. 
II. izborna jedinica: 
Naselja Žabnik, Vrhovljan i Marof. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Sveti Martin na Muri i Brezovec. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak i Kapelščak. 
OPĆINA ŠENKOVEC 
I. izborna jedinica: 
U naselju Šenkovec ulice: Augusta Šenoe, Prvomajska, Cvjetna, Vrtna, Dr. Vinka Žganca, I.L. Ribara, Naselje dr. Vlatka Mačeka, Maršala Tita od kućnog broja 24 do 74. 
II. izborna jedinica: 
U naselju Šenkovec ulice: Budina, Vlahe Bukovca, Franje Barića i Maršala Tita od kućnog broja 76 do 119 i od kućnog broja 29 do 111. 
III. izborna jedinica: 
U naselju Šenkovec ulice: Braće Radića, Josipa Bedekovića, Zelengajska, Jelenska, Jurja Zrinskog od kućnog broja 4 do 10. 
IV. izborna jedinica: 
U naselju Šenkovec ulice: Anke Butorac, Dragutina Brglesa, Josipa Horvata Zdelara, Marka Kovača, Valenta Morandinija, Ksajpa, Maršala Tita od kućnog broja 2 do 22 i od 1 do 27 i Jurja Zrinskog od kućnog broja 12 do 38 i od kućnog broja 1 do 27. 
V. izborna jedinica: 
Naselje Knezovec. 
OPĆINA ŠTRIGOVA 
I. izborna jedinica: 
Naselja Stanetinec i Sveti Urban. 
II. izborna jedinica: 
Naselja Železna Gora i Prekopa. 
III. izborna jedinica: 
Naselja Štrigova, Leskovec i Robadje. 
IV. izborna jedinica: 
Naselja Banfi, Grabrovnik i Jalšovec. 
OPĆINA VRATIŠINEC 
I. izborna jedinica: 
Naselje Vratišinec od kbr. 2-141. 
II. izborna jedinica: 
Naselje Vratišinec od kbr. 142-256. 
III. izborna jedinica: 
Naselje Vratišinec od kbr. 257-358 i naselje Gornji Kraljevec od kbr. 142-187. 
IV. izborna jedinica: 
Naselje Gornji Kraljevec od kbr. 1-141. 
XXI. GRAD ZAGREB 
Skupština Grada Zagreba 
Članak 62. 
Izborne jedinice za izbor članova skupštine Grada Zagreba su: 
I. izborna jedinica 
Zagreb - dio: naselja na području Sesveta (Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje-Sesvete, Dobrodol, Drenčec, Dubec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Gajišće, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Glavničica, Goranec, Jelkovec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kobiljak, Kučilovina, Kućanec, Luka Sesvete, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Novo Brestje, Paruževina, Planina Gornja, Planina Donja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete-Centar, Sesvetska Sela, Sesvetska Selnica, Sesvetska Sopnica, Soblinec, Staro Brestje, Šašinovec,Šija Vrh, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec) i naselja na dijelu područja Dubrava (Trnovčica, Studenski Grad i Poljanice). 
II. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Granešina, Dankovec, Miroševac, Oporovec, Granešinski Novaki, Zeleni Brijeg, Čulinec, Stari Retkovec, Klaka, Dubrava-središte, Gornja Dubrava, Ivan Mažuranić, Novi Retkovec, Donja Dubrava, 30. svibnja 1990., Čučerje, Branovec-Jalšovec, Novoselec). 
III. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Volovčica, Donje Svetice, Bruno Bušić, Borongaj-Lugovi, Vukomerec, Ferenšćica, Savica-Šanci, Žitnjak, Kozari Bok, Resnik, Kozari Putovi, Petruševac, Ivanja Reka, Trnava, Resnički Gaj, Kanal). 
IV. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Voćarska, Petrova, Ribnjak, Hrvatskih narodnih vladara, Antona Bauera, Matko Laginja, Pavao Šubić, Kralj Zvonimir, Petar Krešimir IV., Knez Mislav, Eugen Kvaternik, Maksimirska Naselja, Ružmarinka, Pešćenica). 
V. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Šestine, Mlinovi, Gračani, Markuševec, Vidovec, Remete, Bukovec, Kozjak, Maksimir, Dobri Dol, Dinko Šimunović, Mašićeva, Dotršćina). 
VI. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Ban Keglević, Petar Zrinski, Stjepan Radić, Kraljevac, Ivan Kukuljević Sakcinski, Tuškanac, Gornji Grad, Nova Ves, August Cesarec, Zrinjevac, Cvjetni trg, Andrija Medulić, Ante Topić Mimara, Petar Svačić, August Šenoa, Gupčeva Zvijezda, Medveščak, Šalata, Samoborček). 
VII. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Podsused, Gornji Stenjevec, Perjavica-Borčec, Gornje Vrapče, Vrapče-centar, Vrapče-jug, Gornja Kustošija, Kustošija-centar, Sveti Duh, Medvedgrad, Šestinski Dol, Jelenovac, Matija Gubec). 
VIII. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Rudeš, Ante Starčević, Ljubljanica, Ciglenica, Pongračevo, Nikola Tesla, Stara Trešnjevka, S.S. Kranjčević, Antun Mihanović, Bartol Kašić). 
IX. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Horvati-Srednjaci, Knežija, Trnjanska Savica, Martinovka, Poljane, Miramare, Cvjetnica, Marin Držić, Trnje, Cvjetno naselje, Veslačko naselje, Savski kuti, Staro Trnje, Hrvatskog književnika Mile Budaka, Sigečica). 
X. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Gajnice, Stenjevec, Malešnica, Špansko, Prečko, Vrbani, Jarun, Gajevo). 
XI. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Zapruđe, Utrine, Travno, Sopot, Siget, Sloboština, Dugave, Središće). 
XII. izborna jedinica 
Zagreb - dio (Trnsko-Krešimir Rakić, Kajzerica, Savski Gaj, Remetinec, Blato, Jakuševac, Hrelić, Sveta Klara), Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprim, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko. 
Članak 63. 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 013-01/95-01/04 
Zagreb, 7. veljače 1997. 
ZASTUPNIČKI DOM 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r. Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave


  

Narodne novine br.: 1 - Datum: 06.01.1993. - Interni ID: 19930004


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 

UKAZ 
o proglašenju Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave 
Proglašavam zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. siječnja 1993.

Zagreb, 6. siječnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske 
dr. Franjo Tuđman, v. r. ZAKON 
o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave 

Članak 1. 
U županijama područje izbornih jedinica za izbor članova županijskih skupština utvrđuje se na način da se područje županije dijeli na dvadeset izbornih jedinica sa približno jednakim brojem birača. 
U Gradu Zagrebu područje izbornih jedinica za izbor članova gradske skupštine utvrđuje se na način da se područje Grada Zagreba dijeli na trideset izbornih jedinica sa približno jednakim brojem birača. 
U kotarevima sa posebnim samoupravnim položajem područje izbornih jedinica za izbor članova kotarske skupštine utvrđuje se na način da se područje kotara sa posebnim samoupravnim položajem dijeli na sedamnaest izbornih jedinica sa približno jednakim brojem birača. 
U gradovima područje izbornih jedinica za izbor vijećnika gradskog vijeća utvrđuje se na način da se područje grada dijeli na trinaest izbornih jedinica sa približno jednakim brojem birača. 
U općinama područje izbornih jedinica za izbor vijećnika općinskog vijeća utvrđuje se na način da se područje općine dijeli na osam izbornih jedinica sa približno jednakim brojem birača. 
Vlada Republike Hrvatske donijet će po potrebi odgovarajuće odluke (akte) radi provedbe ovog Zakona.

ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 
a) Županijska skupština

Članak 2. 
U Županiji Zagrebačkoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Dubravica, Hruševac, Kupljanski, Pušćanski, Kraj Donji, Kraj Gornji, Kupljenovo, Luka Zaprešić, Marija Gorica, Pojatno, Pušča, Pušča Donja, Bregovljana, Pušćanska Dubrava, Marija Magdalena, Pušćanski Žlebec, Hrebine, Žeinci, Vadina, Oplaznik, Celine, Žlebec Goričji, Hrastina, Donji Čemehovec, Prosinec, Sutlanski Lukavec, Vučilčevo, Lugarski Breg, Rozganski Bobovec, Rozga, Bela Gorica, Pologi, Pluska, Krajska Ves, Merenje

II izborna jedinica: 
Brdovec, Drenje, Javorje, Ključ, Laduč, Prigorje, Prudnica, Šenkovec, Zdenci, Trstenik, Harmica, Vukovo selo, Križ Brdovečki

III izborna jedinica: 
Hrastina, Domaslovec, Farkaševac, Gradina, dio MZ Samobor sjeverno i istočno od Fočanske ulice

IV izborna jedinica: 
Samobor izuzev područja sjeverno i istočno od Fočanske ulice

V izborna jedinica: 
MZ Lj. Šmidhen, Bregana, Budinjak, Grdanjci, Lug I Bistrac, Mala Jazbina, Noršić Selo, Otroševec, Podvrh, Stojdraga, Klokočevac, Samoborski Otok

VI izborna jedinica: 
MZ Rude, Braslovje, Manja Vas, Kotari, Bukovje, Cerje Samoborsko, Klake Konščica, Velika Rakovica, Mala Rakovica, Klađe, Molvice, Falaščak, Martin pod Okićem, Podgrađe, Smerovišče, Slani dol, Veliki Lipovec, naselja: Mala Gorica, Srebrnjak

VII izborna jedinica: 
naselja: Kalinovica, Kerestinec, Nedjeljski Breg, Sveta Nedjelja, Brezje Samoborsko, Novaki Samoborski, MZ Drežnik, Galgovo, Pavučnjak, Petkov Breg, Rakov Potok

VIII izborna jedinica: 
naselja: Bestovje, Jagnjić Dol, Orešje, Rakitje, Strmec, MZ Medsave, Celine

IX izborna jedinica: 
dio nekadašnje općine Ozalj uključen u Zagrebačku županiju (25 naselja), MZ Sošice, Kalje, Oštrc, Kostanjevac, Prekrižje, Pribić, Slavetić, Krašić, Gorica Svetojanska

X izborna jedinica: 
MZ Donja Reka, Plešivica, Gornji Desinec, Stankovo, Beter, Donji Desinec, Klinča Sela, Repišće, naselja: Gornja Zdenčina, Donja Zdenčina

XI izborna jedinica: 
MZ Jastrebarsko, Volavje, Petrovina, Gornja Kupčina, Vukšin Šipak, Malunje

XII izborna jedinica: 
MZ Novaki Petrovinski, Cvetković, Kupinec, Bratina, Bregana Pisarovinska, Pisarovina, Lučelnica, Lijevo Sredičko, Donja Kupčina, Domagovići, Izimlje, Čeglje, Guci Draganički, naselje Crna Mlaka

XIII izborna jedinica: 
MZ Bedenica, Žitomir, Omahno, Gornje Orešje, Zadrkovec, Komin, Tomaševec Bisaški, Hrastje, Pretoki, Sv. Ivan Zelina, Beloslavec, Biškupec, Bosna, Keleminovec, Kalinje, Donje Orešje, Turkovčina

XIV izborna jedinica: 
MZ Gornja Drenova, Donja Drenova, Hrnjanec, Blaškovec, Blaževdol, Donja Zelina, Helena, Paukovec, Majkovec, Banja Selo, Bukevje, Laktec, Nespeš, Marinovec, Krečaves, Donje Psarjevo, Gornje Psarjevo, Selnica, Novo Mjesto, Salnik, Polonje, Zrinščina, Radoišče

XV izborna jedinica: 
MZ Gaj, Mlaha, Rakovec, Preseka, Srednja Velika, Talec, Banovo, Pogančec, Lovrečka Varoš, Gradec, Repinec, Cugovec

XVI izborna jedinica: 
MZ Vrbovec, Savska cesta, Poljana, Martinska Ves, Brčevac 

XVII izborna jedinica: 
MZ Bolč, Brezine, Farkaševac, Ivančani, Haganj, Nova Kapela, Dubrava

XVIII izborna jedinica: 
MZ Božjakovina, Lukarišče, Kusanovec, Prikraj, Kozinščak, Hrebinec, Donje Dvorišče, Brckovljani, Gračec, Stančić-Štakorovec, Lonjica, Peskovec, Luka, Negovec, Dulepska

XIX izborna jedinica: 
MZ Dugo Selo, Prozorje

XX izborna jedinica: 
MZ Sop Hruščica, Svibovski Otok, Nart Jalševec, Rugvica, Črnec Rugvički, Črnec Dugoselski, Novaki Oborovski, Preseka, Oborovo, Ježevo, Prevlaka, Donja Greda, Leprovica, Obedišče Ježevsko, Prečec, Tedrovec, Velika Ostrna, Mala Ostrna, Andrilovec, Lupoglav, Gornja Greda.

b) Gradsko vijeće

Članak 3. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Zagrebačke su:

Grad Samobor

I izborna jedinica: 
Trg kralja Tomislava, Trg Matice hrvatske, te ulice: M. Klešćića, Stražnička, A. Šenoe, V. Kirina, M. Strozzi, S. Vraza, Odv. S. Vraza,Obrtnička, F. Livadića, M. Vukasovića, Sv. Ane, Jurjevska, F. Liszta, Lešće, Odv. Lešće, A. Stepinca, Tepec, V. Noršića, Odv. M. Bogdanovića, J. Herovića, Odv. J. Herovića, I. Kukuljevića, I. Hojića, Radnička, I odv. radničke, Okićka, Lijevi odv. Okičke, Desni odv. Okičke, J. Turkovića, E. Kvaternika, Odv. španjolskih dobrovoljaca, A. Mihanovića, I i II odv. A. Mihanovića, Ulica pod lipom, Ulica pod brezom, Odv. ul pod brezom, Ulica pod jelom

II izborna jedinica: 
Ul M. Langa, F. Hrčića, B. Tonija, G. Viteza, Ljubičin prolaz, Grič, Odv. Grič, Giznik, I i II giznički odv, V. Nazora, Samostanska, Odv. D. Jurkošeka, D. Prešerna, V. Vidrića, M. Šnidaršića, D. Domjanića, S. Oreškovića,V. Kullmer, Pušina, T. Ujevića, Odv. T. Ujevića, Šavrićeva, I. Rendića, V. Klaića, J. Draškovića, Odv. V. Klaića, I. Velikanovića, Mirnovečka cesta od I. Velikanovića do I. Perkovca, N. Tesle, I. Benkovića, J. J. Strossmayera, Odv. J. J. Strossmayera, I. Trnskog, M. Bahovca, Šoićeve stube, R. Busine

III izborna jedinica: 
Cvjetno naselje I, Cvjetno naselje II, Cvjetno naselje III, Cvjetno naselje IV, Cvjetno naselje V, Cvjetno naselje VI, Dežmanova, Hegedušićeva, J. Jelačića od kbr.117 - 205, i od 40-176, Jezerska ulica Mažuranićeva, Mažuranićeva odv. I, Mažuranićeva odv. II, Mažuranićev odv. III, Mišićeva odv. II, Ružđakova, Stančićeva od 7 - 27 i od 2 - 98, Stančićeva odv, Štosova odv, V. Babukića, A. Starčevića, A. Nemčića, J. Draškovića, M. Bogovića

IV izborna jedinica: 
Vukovarska, Zagorska, Lj. Gaja, Odv. Lj. Gaja, J. Milakovića, Đ. Đakovića, M. Šilobada, J. Koparea, V. Lisinskog, F. Ivanšćaka, A. G. Matoša, M. Krleže, P. Preradovića, G. Krkleca, I. Zajca, Lijevi odv. I. Zajca, Desni odv. I. Zajca, M. Reisera, Žumberačka, Trg A. Mihanovića, B. Adžije, Hercegovačka, Zagrebačka, Samoborskih bratovština, Mlinska, Pri mostu, Hrvatske bratske zajednice

V izborna jedinica: 
Betonska cesta, Kralja Krešimira IV do Betonske ceste, Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska, N. Š. Zrinskog, Mesnička, P. Svačića, V. Bukovca, Zrinjsko-Frankopanska, M. Gupca, Kolodvorska, Kneza Borne, Kralja Zvonimira, Hrastinska cesta, Odv. hrastinske ceste, T. Čakanića, Odv. T. Čakanića, S. Držislava, Kralja Tvrtka, J. Dalmatinca, I. Meštrovića, K. Racina, J. Bužina, P. Popovića, Grgura Ninskog, Dubrovačka, Bele IV, Ćirilo Metodska, Bašćanske ploče, Kerestinačka, A. P. Praunspergera, 29. studenog, D. Cesarića od Betonske ceste prema sajmištu, Odv. B. Kreigera

VI izborna jedinica: 
Veliki Lipovec i Mali Lipovec, Jarušje, Dragonoš, Sipočki Breg, Slapnica, Slani Dol, Smerovišče, Draganje Selo, Vratnik Samoborski, Gregurič Breg, Višnjevac Podvrški, Beder, Javorek, Breganica, Kostanjevec Podvrški, Vrhovčak, Samobor I, (Starogradska, Mije Juratovića, Vugrinšćak, Šetalište vuz Gradnu, Suhodol, Gornji Kraj, Hamor, Gračec, Antuna Angera, Zaprešićka, Zeiprešićki odvojak, Ludvić, Rudarska Draga, Taborec, Skendera Fabkovića, Čudomeršćak, Gradišće i Palačnik). 

VII izborna jedinica: 
Slava Gora, Velika Rakovica, Mala Rakovica, Samobor II, (Milana Langa, Frana Hrčića, Bogumila Tonija, Odvojak Bogumila Tonija, Grigora Viteza., Ljubičin prolaz, Grič, Odvojak Grič, Giznik, Dragutina Jambrešćaka, Milana Zjalića, Gornji Giznik, Vladimira Nazora, Samostanska, Odvojak Dragutina Jurkošeka, Dragutina Prešerna, Vladimira Vidrića, Martin Žnidarčić, Dragutina Domjanića, Stjepana 
Oreškovića, Vilhelmine Kulmer, Pušina, Tina Ujevića, Odvojak Tina Ujevića, Šavrićeva, Ivana Rendića, Vjekoslava Klajića, Odvojak Vjekoslava Klajića, Janka Draškovića, Ise Velikanovića, Mirnovečka cesta od Ise Velikanovića do Ivana Perkovca, Nikole Tesle, Ivana Benkovića, Josipa J. Strossmayera, Odvojak J. J. Strossmayera, Ivana Trnskog, Marka Bahovca, Šoićeve stube i Ratka Busine).

VIII izborna jedinica: 
Podvrh, Mala Jazbina, Otruševec, Samobor III, (Cvjetno naselje, I, II, III, IV, V i VI, Dežmanova, Hegedušićeva, Josipa Jelačića od 117 do 205 i od 40 do 176, Jezerska ulica, Mažuranićeva I, II i III odvojak Mažuranićeve, II odvojak Mišićeve, Ružđakova, Staničićeva od 7 do 27 i od 2 do 99, Odvojak Stančićeve, Štoosova, Odvojak Štoosove, Vjekoslava Babukića, Ante Starčevića, Antuna Nemčića, Janka Draškovića i Mirka Bogovića).

IX izborna jedinica: 
Klokočevec, Samobor IV (Vukovarska, Zagorska, Ljudevita Gaja, Odvojak Ljudevita Gaja, Josipa Milakovića, Ilirskog pokreta, Milana Šiloboda, Josipa Komparea, Vatroslava Lisinskog, Ferde Ivanšćaka, A.G. Matoša, Miroslava Krleže, Petra Preradovića, Gustava Krkleca, Ivana Zajca, Lijevi odvojak Ivana Zajca, Desni odvojak Ivana Zajca, Milana Reisera, Žumberačka, Trg Antuna Mihanovića, Božidara Adžije, Banijska, Baranjska, Hercegovačka, Zagrebačka, Samoborskih Bratovština, Mlinska, Pri mostu, Hrvatske bratske zajednice, Jakova Gotovca i Borisa Papandopula).

X izborna jedinica: 
Lug, Domaslovec, Hrastina, Samobor V, (Betonska cesta, Kralja Krešimira IV do Betonske ceste, Uskočka, Samoborčekov prilaz, Senjska ulica, Nikole Šubića Zrinskog, Mesnička, Petra Svačića, Vlahe Bukovca, Zrinsko-Frankopanska, Matije Gupca, Kolodvorska, Kneza Borne, Kralja Zvonimira, Hrastinska cesta, Odvojak Hrastinske ceste, Tome Čahanića, Odvojak Tome Čakanića, Stjepana Držislava, Kralja Tvrtka, Jurja Dalmatinca, Ivana Meštrovića, Koste Racina, Josipa Bužina, Pere Popovića, Grgura Ninskog, Dubrovačka ulica, Bele IV, Ćirilo-Metodska, Bašćanske ploče, Kerestinečka, Antuna Petra Praunspergera, 29. studenog, Dobriše Cesarića do Betonske ceste prema Sajmištu, Odvojak Borisa Krajgera, Katarine Zrinske, Prigorska, Cvetkovićeva, Kolumbova II odvojak, Hrvoja Vukčića Hrvatinića i Frana Kršinića).

XI izborna jedinica: 
Samobor VI, (9. svibnja, lijeva strana Svetonedjeljske ceste, Kralja Krešimira IV, Dalmatinska, Lička, Slavonska i Matijaša Korvina).

XII izborna jedinica: 
Samobor VII, (Ivana Perkovca, Josipa Vanjeka, Matije Petra Katančića, Mirnovečka cesta do Svetonedjeljske, Ivana Veroneka, Josipa Terputeca, Milana Bišćana, desna strana Svetonedjeljske ceste, Pekarska, Vatrogasna, odvojak Vatrogasne, Marka Oreškovića, Otokara Keršovanija, Malinska i Adalberta Georgijevića). 

XIII izborna jedinica: 
Samobor VIII (Trg kralja Tomislava, Trg Matice hrvatske, Mirka Kleščića, Stražnička, Augusta Šenoe, Vladimira Kirina, Maje Strozzi, Stanka Vraza, odvojak Stanka Vraza, Obrtnička, Ferde Livadića, Marka Vukasovića, Svete Ane, Jurjevska, Franca Liszta, Lešće, Odvojak Lešće, Alojzija Stepinca, Tepec, Vjekoslava Noršića, Odvojak Milana Bogdanovića, Josipa Herovića, Odvojak Josipa Herovića, Ivana Kukuljevića, I. Hoića, Radnička, I odvojak Radničke, Okićka, lijevi i desni odvojak Okićke, Josipa Turkovića, Eugena Kvaternika, odvojak Španjolskih dobrovoljaca, Antuna Mihanovića, I i II odvojak Antuna Mihanovića, Pod lipom, Pod brezom, odvojak ulice Pod brezom, Pod jelom, Jurja Kocijanića, Ljudevita Šimithena, Josipa Jelačića od 1 do 115 i od 2 do 38, Mokrička, Andrije Hebranga, Halaburšćak, Andrije Bijankinija, Pape Ivana XXIII, Franje Šukleja, Milivoja Presečkog, Ivana Gundulića, Gradišćanskih Hrvata, Matice iseljenika, Milke Trnine, Tatjane Marinić, Janka Stančića, Stjepana Radića, Augusta Cesarca, Franje Bučara, Brdovečka, Jagodica, Jelenšćak, Gaj, Pod Gaj, Bistrac, Bukovečka, Ciglarska, Milana Dvoržaka, Voćarska, Odvojak Voćarske, Mihalja Šilobada i Vukasovićev odvojak).

c) Općinsko vijeće

Članak 4. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Zagrebačke su:

Općina Sveti Ivan Zelina

I izborna jedinica: 
Sveti Ivan Zelina

II izborna jedinica: 
Bukovec Zelinski, Goričica, Paukovec, Banja Selo, Laktec, Bukevje, Križevčec, Majkovec, Sv. Helena, Brezovec Zelinski, Goričanec, Vukovje Zelinsko, Donja Zelina

III izborna jedinica: 
Bunjak, Suhodol Zelinski, Hrnjanec, Gornja Drenova, Donja Drenova, Blaškovec, Nespeš

IV izborna jedinica: 
Velika Gora, Psarjevo Gornje, Psarjevo Donje, Blažev dol, Selnica Psarjevačka, Biškupec Zelinski, Kladešćica, Curkovec

V izborna jedinica: 
Kalinje, Črečan, Orešje Gornje, Orešje Donje, Šalovec, Hrastje, Pretoki, Berislavec

VI izborna jedinica: 
Bedenica, Turkovčina, Beloslavec, Bosna, Omamno, Otrčkovec, Žitomir, Prepolno

VII izborna jedinica: 
Obrež Zelinski, Marinovec Zelinski, Šulinec, Krečaves, Novo Mjesto, Polonje, Tomaševečko Polonje, Topličica Donja, Mokrički Brijeg, Keleminovec, Topličica Gornja 

VIII izborna jedinica: 
Komin, Dubovec, Bisaški, Tomaševec Bisaški, Radoišće, Zrinšćina, Salnik, Gornji Vinkovec, Mokrica Tomaševečka, Novakovec Bisaški, Filipovići, Zadrkovec, Šurdovec. 

Općina Krašić

I izborna jedinica: 
Brlenić - naselje Brlenić i Mirkopolje

II izborna jedinica: 
Brezarić - naselje Brezarić

III izborna jedinica: 
Krašić I - naselje Krašić od kbr.1 do 85 te kbr.159 i selo Krupače

IV izborna jedinica: 
Krašić II - naselje Krašić dio mjesta od kbr. 86 do posljednjeg broja

V izborna jedinica: 
Pribić Crkveni - naselja Pribić Crkveni, Hutin, Strmac Pribićki, Medven Draga i Čunkova Draga

VI izborna jedinica: 
Pribić - naselja Pribić, Hrženik, Krnežići i Kućer

VII izborna jedinica: 
Rude Pribičke - naselja Koste Pribićki, Dol, Svrževo, Puškarov Jarak, Rude Pribićke, Vranjak Žumberački, Pećno, Čučići, Durići, Staničići, Goljak Žumberački, Posinki, Grubači i Stići 

VIII izborna jedinica: 
Prekrižje - naselje Donje Prekrižje, Gornje Prekrižje, Begovo Brdo, Bukovica, Prekriška, Jezerine, Careva Draga, Kurpezova Gorica, Radina Gorica, Barovka, Konjarić Vrh i Prvinci.

Općina Sošice

I izborna jedinica: 
Kostanjevac - naselja Kostanjevac, Žamarija i Jurkovo Selo 

II izborna jedinica: 
Kupčina Žumberačka - naselja Kupčina Žumberačka, Stupe, Žumberak, Željezno Žumberačko, Drašći Vrh,Vukovo Brdo, Markušići, Veliki Vrh i Vlašić Brdo

III izborna jedinica: 
Oštrc - naselja Gornji Oštrc, Donji Oštrc, Tupčina, Radinovo Brdo

IV izborna jedinica: 
Sošice - naselja Sošice, Jezernice, Sopot, Stari Grad Žumberački, Cernik, Reštovo Žumberačko, Višoče, Plavci i Kordići Žumberački 

V izborna jedinica: 
Kalje - naselja Hartje, Grgetići, Tomaševci, Grič, Kalje, Petričko Selo, Višći Vrh, Javor, Mrzlo Polje i Glušinja

VI izborna jedinica: 
Radatović-Kašt-Dragoševci - naselja Radatovići, Dučići, Doljani, Goleši, Kuljaji, Bulići, Sekulići, Gudelji, Pilatovci, Brezovica, Liješće, Dragoševci, Keseri, Komenci, Šiljki, Kunčani, Malinci, Cvjetiše, Badovinci, Kašt i Brašljevica 

VII izborna jedinica: 
Stojdraga - naselja Kravljak, Poklek, Selce Žumberačko i Stojdraga

VIII izborna jedinica: 
Budinjak - naselja Bratelji, Brezovac Žumberački, Budinjak, Cerovac, Dane, Golubići, Gornja Vas, Novo Selo Žumberačko, Osredak Žumberački, Osunja, Sječevac, Šimraki, Tisovac Žumberački. 

Općina Sveta Nedelja

I izborna jedinica: 
Bestovje I - (Kolodvorska, Novačko Polje, Krapinska, Kratska, Kumrovečka, Nazorova, Plješivička, Primorska, Pružna, Samoborska ulica od broja 2 od 100, Savska, Slovenska, Stara cesta od 1 do 11 i od 2 do 100, Stubička, Vinodolska, Zagorska, Zagrebačka od 2 do 98, Zdenci, Zlatarska, Bosanska, Braće Ribara, Gacka, Omladinska, Podreber, Poljski put, Prigorska, Samoborska od 1 do 45, Učka, Prudnjaci, Voćarska, Zagrebačka od 1 do 99, Zelinska, Žumberačka i Dugi Put)

II izborna jedinica: 
Bestovje II - ulice: Grojanska, Kalnička, Končareva, Osječka, Susedgradska, Vukovarska, Orešje, Topolovec
Strmec Samoborski - ulice: Mihanovitćva, Nazorova od br. 1-50, Prečna, Stara cesta od br. 1-18, Filipovićeva od br.1-18, Prešna ulica.

III izborna jedinica: 
Strmec II - (Gajeva, Kate Dumbović, Kozarčeva, Oreškoga, Pionirska, Samoborska od 1 do 199, Selska cesta od 2 do 160, 
Selska cesta - I odvojak, Selska cesta - II odvojak, Slavonska, Strmec, Samoborska, Trnska, Stanka Vraza, Cvetković Jure i Nikole, Čuvela, Kresišće, Savska, Selska cesta, Trg Lazina, Francetićeva, Slavka Galica, Harambašićeva, I.G. Kovačića, Lovasićeva, Mlinska, Nazorova od 67 do 199 i od 68 do 200, Prelčeva, Samoborska od broja 0 do 98, Stari vrti, Vrbovečka, Zlodijeva).

IV izborna jedinica: 
Strmec III - ulice: Gupčeva, Kipišće, Mišićeva, Obrtnička Pružna, Šenoina, Teslina, Ujevićeva, Videkovićeva, Zagorska, Zagrebačka 
Novaki I - ulice: Betonska cesta, Cvjetna cesta, Cvjetna ulica I, Cvjetna ulica II, Cvjetna ulica III, Cvjetna ulica IV, Drenčica, Javorska, Kerestinačka, Lička, Markovićeva, Novaki samoborski, Obrtnička, Pentekova, Prvomajska, Rakitska, Samoborski odvojak, Školska, Teslina, Videkovićeva, Videkovićev odv. I, Videkovićev odv. II, Videkovićev odv. III, Videkovićki ogranak, Videkovićev odv. V, Vodovodna, Vojvodića, Zagorska, Zagrebačka, Z. Kobac, Žugčeva, Mala Gorica I od br. 1-69 i Mala Gorica II od br. 70-111, Ulica Sv. Andrije, Žugci.

V izborna jedinica 
Novaki II - ulice: Čakanićeva, Čakanićeva odv, Nazorova, Novačka cesta od br. 25-61, Omladinska, Rakajska, Siget, 9. svibnja, V. Blaža, F. Vojvodića, Brezje, Mala Gorica I od br.1-69, Čakanići, Topolje, Nazorova, Novačka cesta od 25-61, Športska, Rakajka, Vladimira Nazora, Sigetski odvojak, Jakšina, Celinska, Habdelići, Tuđani.

VI izborna jedinica: 
Mala Gorica II. od 70-111, Sv. Nedelja, Nedeljski breg, Srebrnjak 

VII izborna jedinica: 
Kerestinec, Kalinovica, Žitarka

VIII izborna jedinica: 
Rakitje

Općina Dugo Selo

I izborna jedinica: 
Dugo Selo - ulice: Oborovačka, Šaškovečka, A Starčevića, Bencek, Rimski put, Puhovo, Puhovska ulica, I puhovski odvojak, Vrbovečka, Laznice, II puhovski odvojak

II izborna jedinica: 
I. Meštrovića, B, Huzanića, Klanička, Gorička, 30. svibnja, T. Ujevića, P. Zrinjskog, Jezerska, Puhovo, Kopčevec

III izborna jedinica: 
Dugo Selo - ulice: D. Domjanića, J. Zorića Ferenčakova, E. Kumičića, A. Mihanovića, A. G. Matoša, I. G. Kovačića, Vatrogasna, Jantolov breg, Martin breg, J. Dalmatinca, P. Berislavića, Sportska

IV izborna jedinica: 
Dugo Selo - ulice: Starjak, M. Jurić Zagorke, M. Držića, S. Kolara, S. Ostarijaša, Perivoj I. B. Mažuranić, Osječka, V. Nazora, A. Kačića Miošića, M. Marulića, Kozinšćak

V izborna jedinica: 
Dugo Selo - ulice: Kolodvorska, J. Predavca, Trnovšćica, Sajmišna, Savska, Biskupa A. Kažutića

VI izborna jedinica: 
Dugo Selo - ulice: M. Gupca, Rugvićka, I savski odvojak, II savski odvojak, Štefanovićeva

VII izborna jedinica: 
Dugo Selo - ulice: Zagrebačka, Braće Radić, Brinjska Hercegovačka, Domobranska, Čret, Kopčevačka, Kumrovečka, K Zrinjski, Radnička, Stražara, V. Lisinskog, Zrinjska, Slunjska, Perivoj grofa Draškovića, Kopčevec

VIII izborna jedinica: 
Andrilovec, Lukarišće, Velika Ostrna

Općina Rugvica

I izborna jedinica: 
Sop, Hruščica, Otok Svibovski, Novaki Nartski, Otok Nartski

II izborna jedinica: 
Svibje, Trstenik, Nart Savski, Struga Nartska, Novaki Nartski 

III izborna jedinica: 
Čista Mlaka

IV izborna jedinica: 
Jalševac Nartski, Okunščak, Dragošička, Dugoselski Crnec

V izborna jedinica: 
Rugvica, Rugvički Črnec

VI izborna jedinica: 
Novaki Oborovski, Preseka Oborovska, Leprovica

VII izborna jedinica: 
Oborovo, Prevlaka

VIII izborna jedinica: 
Donja Greda, Obedišće Ježevsko, Ježevo.

Općina Brckovljani

I izborna jedinica: 
Brckovljani I

II izborna jedinica: 
Brckovljani II, Hrebinec, Gornje Dvorišće

III izborna jedinica: 
Gračec I

IV izborna jedinica: 
Gračeć II, Stančić, Štakorovec 

V izborna jedinica: 
Lupoglav

VI izborna jedinica: 
Lupoglav, Prečec, Tedrovec

VII izborna jedinica: 
Prikraj, Kusanovec, Gornja Greda I

VIII izborna jedinica: 
Božjakovina, Donje Dvorišće.

Općina Vrbovec

I izborna jedinica: 
Naselje Vrbovec - JUG - ulice: A. Hebranga, Štefe Iskre Kršnjavi, Ivana Mažuranića, Buban, Vodovodna, Zleninska, Valentinova, Pavleka Miškine, Ivana Draškovića, Tita Brezovačkog, Vukotinovićeva, Ivana Kukuljevića, Ladislava Kiša, Baltazara Patačića, Matije Uradina i Kralja Tomislava.
Naselje Centar - ulice: 7. svibnja, Mate Kvešteka, Trg Petra Zrinskog, Krste Frankopana, Nazorova, Stjepana Radića

II izborna jedinica: 
Cerje, Vrbovečki Pavlovec - ulice: Gradečka, Selska, Vinogradska, Nikole Tesle, Lole Ribara, Ljudevita Gaja, Bjelovarska, Matije Gupca, Križevačka, Župana Junka, Krunoslava Kutena, Marije Jurić Zagorke, Augusta Šenoe

III izborna jedinica: 
ulice - Livadarska, Kolodvorska, Ivana Karlovića, Perinova, Franje Gažija, Braće Radić, Ivana Gorana Kovačića, Antuna Mihanovića, Petra Preradovića, Brčevac 

IV izborna jedinica: 
ulice: Zagrebačka, Ranička, Đure Predovića, 1. svibnja, Eugena Depiennesa, Celine, Topolovec

V izborna jedinica: 
Poljana, Poljanski Lug, Savska cesta i Naselje Stjepana Radića, Prilesje, Konak

VI izborna jedinica: 
Gornji Tkalec, Donji Tkalec, Graberščak, Žunci, Lovrečka Velika, Gostović, Banovo, Kućari i Podolec, Đivan, Varoš Lovrećka, Hruškovica, Cerih i Marenić

VII izborna jedinica: 
Gaj, Dijaneš, Krkač, Dulepska, Pirakovec, Luka, Novo Selo

VIII izborna jedinica: 
Lonjica, Greda, Peskovec, Samoborec, Negovec, Vrhovec.

Općina Dubrava

I izborna jedinica: 
ulice: Svete Margarete, Braće Radić, Ante Starčevića, Sajmišna, Kralja Tomislava, Augusta Šenoe, Zetkan, Graberec 

II izborna jedinica: 
Radnička ulica, Vladimira Nazora, Trg slobode, Zagrebačka, Kalnička, Svetog Martina, Frankopanska, Ivana Zapolje, Branimirova, Trpimirova, Zvonimirova, Žukovec

III izborna jedinica: 
Gornji Vukšinec, Donji Vukšinec, Novaki, Kunđevac 

IV izborna jedinica: 
Bađinec, Svinjarec, Podlužan, Kostanj, Zgališće 

V izborna jedinica: 
Strossmayerova ulica, Brezje, Radulec, Paruževac

VI izborna jedinica: 
Gornji Markinovac, Donji Markinovac, Zvekovac, Mostari, Pehardovac 

VII izborna jedinica: 
Ladina, Koritna, Dubravski Markovac

VIII izborna jedinica: 
Nova Kapela, Stara Kapela, Habijanovac.

Općina Gradec

I izborna jedinica: 
Gradec

II izborna jedinica: 
Gradečki Pavlovec, Potočec

III izborna jedinica: 
Veliki Brezovec, Mali Brezovec

IV izborna jedinica: 
Repinec, Festinec, Podjales, Pokasin

V izborna jedinica: 
Cugovec, Stari Glog

VI izborna jedinica: 
Zabrđe, Fuka Grabrić

VII izborna jedinica: 
Tučenik, Salajci, Remetinec, Lubena, Buzadovac

VIII izborna jedinica: 
Haganj.

Općina Farkaševac

I izborna jedinica: 
Farkaševac

II izborna jedinica: 
Brezine

III izborna jedinica: 
Mački, Majur

IV izborna jedinica: 
Praščevac, Zvonik

V izborna jedinica: 
Bolč

VI izborna jedinica: 
Donji Markovac, Kabal

VII izborna jedinica: 
Ivančani

VIII izborna jedinica: 
Žabnica

Općina Preseka

I izborna jedinica: 
Preseka, Kraljev Vrh

II izborna jedinica: 
Ledina

III izborna jedinica: 
Šelovec

IV izborna jedinica: 
Vinkovec

V izborna jedinica: 
Gornja Velika, Donja Velika, Srednja Velika

VI izborna jedinica: 
Pogančec, Slatina

VII izborna jedinica: 
Kamenica, Strmec, Žabnjak

VIII izborna jedinica: 
Gornjaki, Krušljevac.

Općina Rakovec

I izborna jedinica: 
Rakovec

II izborna jedinica: 
Baničevec

III izborna jedinica: 
Brezani, Goli Vrh

IV izborna jedinica: 
Dvorišće

V izborna jedinica: 
Hudovo, Kolenica, Lipnica

VI izborna jedinica: 
Mlaka, Dropčevac

VII izborna jedinica: 
Valetić

VIII izborna jedinica: 
Hruškovec.

Općina Jastrebarsko

I izborna jedinica: 
Desinec - Donji Desinec, Gornji Desinec, Vlaškovec, Prhoč, Breznik Plešivički i Lokošin dol

II izborna jedinica: 
Plešivica - Donja Reka, Gornja Reka, Zdihovo, Pavlovčani, Plešivica, Prekrižje Plešivičko, Prilipje, Vranov Dol i Jurjevčani

III izborna jedinica: 
Jastrebarsko I - ulice: Cvetkovačka, Trešnjevka, Franje Brezara od kbr. 58 do 106, Josipa Rasteka sa odvojkom, Bana Tome Erdodija, Bakača od 32 do 75, Nikole Tesle, Kolodvorska, Antuna Vancaša, V. Holjevca, Vila Velebita, Kamila Tompe, Arnolda Štrausa, Petra Skoka, Vatroslava Rožića, Janka Matka, Marije Jurić - Zagorke i Cvetković

IV izborna jedinica: 
Jastrebarsko II - ulice: Cvjetno naselje, Dr. Mile Kneževića, Rakitovica, Črnilovečka cesta, Ivane Brlić - Mažuranić, Franje Brezara od 1 do 57, Ante i Davida Starčevića, Bana Tome Erdodija Bakača od 1 do 31, Braće Radić, Okićko naselje, Matije Gupca, Prigorska, Dr. Daville, Tadije Smičiklasa, Zrinski-Frankopanska, Braće Kazić, Štrosmajerov trg, Dragutina Domjanića, Trg Ljube Babića, Kralja Tomislava, Mihanovića, Čabdin i Crna Mlaka

V izborna jedinica: 
Jastrebarsko III - ulice: Vladimira Nazora, Vlaisavljevićeva, V. Vidrića, Mirni put, Augusta Šenoe, Petra Svačića, Vladka Mačeka, Tome Mikloušića, Zagrebačka, Bana Josipa Jelačića s odvojcima Ante Kovačića, Mladinska, T/Desinečka, Gustava Matoša, Plešivička, Eugena Kumičića, Podgaj - lijeva strana, Josipa Torbara, Zdihovačka, Zeleni Gaj, Pavlovčanska cesta, Radnička cesta, Klinčaselska, Zelena ulica (desna strana) i Črnilovec 

VI izborna jedinica: 
Petrovina - Novaki Petrovinski, Domagović, Volavje, Petrovina, Brezari, Rastoki, Slavetić Okrug Slavetič/ćki, Gračac Slavetički, Tihočaj, Dragovanjšćak, Goljak, Brebrovac i Hrlić

VII izborna jedinica: 
Guci Draganički - Čeglje, Izimje, Guci Draganički, Gornja Kupčina, Vukšin Šipak i Pesak

VIII izborna jedinica: 
Sv. Ana - Malunje, Hrastje Plešivičko, Kupeč-Dol, Prodin Dol, Ivančići, Draga Svetojanska, Lanišće, Gorica Svetojanska, Redovje, Grabarak, Miladini, Dolanjski Jarak, Srednjak, Belčići, Celine, Toplice, Bukovac Svetojanski, Hrašće i Paljugi.

Općina Klinča Sela

I izborna jedinica: 
Kupinec, Naselje Gorenjci, Maretići, Tupčevići, Bistrice, Lukačići, Kuševići, Šoški, Mikuševići i Gradsko selo

II izborna jedinica: 
Zdenčina I - Zdenčina od kbr. 24 do 128 i Kupinec - naselja Dečina, Cupari, Horvatići i Jambrešići 

III izborna jedinica: 
Zdenčina II - Gornja Zdenčina i Donja Zdenčina izmedu željezničke pruge Zagreb - Rijeka i auto-ceste Zagreb - Karlovac

IV izborna jedinica: 
Klinča Sela I - Klina Sela I

V izborna jedinica: 
Klinča Sela II - Klinča Sela II i Goli Vrh

VI izborna jedinica: 
Beter, Donja Purgarija, Gornja Purgarija, Novo Selo Okićko, Poljanica Okićka i Gonjeva

VII izborna jedinica: 
Repišće, Kozlikovo i Tržić

VIII izborna jedinica: 
Stankovo i Orešje Okićko.

Općina Pisarovina

I izborna jedinica: 
Donja Kupčina - ulice: Donja Kupčina od br. 1 -150 i od br. 416-472

II izborna jedinica: 
Donja Kupčina - ulice: Donja Kupčina od br. 151-415 

III izborna jedinica: 
Pisarovina - ulice: Zagrebačka, Trnjanska, I. G. Kovačića, Prve partizanske gimnazije, Podgorje, Jamničko, Jamnica Pisarovinska, Velika Jamnička

IV izborna jedinica: 
Pisarovina - ulice: Trg B. Bakrača, Karlovačka, V. Nazora, Vrtna, Topolovec, Pisarovinski i Goranski put, Kupska, Dvoranci

V izborna jedinica: 
Bratina od br. 1-203

VI izborna jedinica: 
Lučelnica

VII izborna jedinica: 
Bregana Pisarovinska, Gračec, Gorica Jamnička

VIII izborna jedinica: 
Lijevo Sredičko, Gradec Pokupski, Selsko Brdo.

Općina Jakovlje

I izborna jedinica: 
Jakovlje I

II izborna jedinica: 
Jakovlje II

III izborna jedinica: 
Jakovlje III

IV izborna jedinica: 
Jakovlje IV

V izborna jedinica: 
Jakovlje V

VI izborna jedinica: 
Jakovlje VI

VII izborna jedinica: 
Jakovlje VII

VIII izborna jedinica: 
Jakovlje VIII

Općina Hruševec Kupljenski

I izborna jedinica: 
Donji Čemehovec, Prosinec, Sutlanski Lukavec, Vučilćevo, Lugarski Breg

II izborna jedinica: 
Dubravica, Rozganski Bobovec, Rozga

III izborna jedinica: 
Bela Gorica, Pologi, Kraj Gornji

IV izborna jedinica: 
Pluska, Krajska Ves, Merenje

V izborna jedinica: 
Hruševec Kupjenski, Hruševec Pušćanski

VI izborna jedinica: 
Kupljenovo I (sve ulice osim M. Gupca od broja 61 do 115 i od 50 do 100)

VII izborna jedinica: 
Kupljenovo II (Ulica M. Gupca od broja 61 do 115 i od broja 50 do 100) i Luka

VIII izborna jedinica: 
Žejinci i Vladina

Općina Donja Pušća

I izborna jedinica: 
Kraj Donji

II izborna jedinica: 
Oplaznik, Celine, Marija Gorica, Žlebec Goričji, Hrastina 

III izborna jedinica: 
Križ Brdovečki, Trstenik Puščanski

IV izborna jedinica: 
Marija Magdalena, Puščanski Žlebec i Hrebine 

V izborna jedinica: 
Gornja Pušća, Bregovljana

VI izborna jedinica: 
Donja Pušća

VII izborna jedinica: 
Pojatno I (ulica M. Gupca od 1 do 99 i od 2 do 98) i Pušćanska Dubrava

VIII izborna jedinica: 
Pojatno II (sve ulice osim M. Gupca od 1 do 99 i od 2 do 98)

Općina Brdovec

I izborna jedinica: 
Vukovo Selo, Harmica i Šenkovec

II izborna jedinica: 
Zdenci Brdovečki

III izborna jedinica: 
Prigorje Brdovečko

IV izborna jedinica: 
Donji Laduč i Ključ Brdovečki

V izborna jedinica: 
Drenje Brdovečko i Prudnice

VI izborna jedinica: 
Gornji Laduč

VII izborna jedinica: 
Brdovec I (sve ulice osim Ilije Gregorića od 1 do 125 i od 2 do 162)

VIII izborna jedinica: 
Brdovec II (ulica Ilije Gregurića od 1 do 15 i od 2 do 162) i Javorje

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

a) Županijska skupština

Članak 5. 
U Županiji Krapinsko-Zagorskoj izborne jedinice za izbor članova Županijske skupštine su :

I izborna jedinica: 
Hum na Sutli

II izborna jedinica: 
Pregrada

III izborna jedinica: 
Desinić - Zagorska sela - Tuhelj

IV izborna jedinca: 
Radoboj - Mihovljan

V izborna jedinica: 
Petrovsko - Djurmanec

VI izborna jedinica: 
Krapina I

VII izborna jedinica: 
Krapina II

VII izborna jedinica: 
Klanjec - Kraljevac na Sutli

IX izborna jedinica: 
Oroslavje

X izborna jedinica: 
Bedekovčina

XI izborna jedinica: 
Sveti Križ Začretje

XII izborna jedinica: 
Zabok

XIII izborna jedinica: 
Krapinske Toplice

XIV izborna jedinica: 
Veliko Trgovišće

XV izborna jedinica: 
Stubičke Toplice - Donja Stubica

XVI izborna jedinica: 
Gornja Stubica

XVII izborna jedinica: 
Marija Bistrica - Zlatar Bistrica

XVIII izborna jedinica: 
Zlatar

XIX izborna jedimca: 
Lobor - Mače

XX izborna jedinica: 
Hrašćina - Budinšćina - Konjšćina 

b) Gradsko vijeće

Članak 6. 
Izborne jedinice za izbor viječnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Krapinsko - Zagorske su:

Grad Krapina

I izborna jedinica: 
Trg Ljudevita Gaja, Magistratska ulica, Uskla ulica, Starogradska ulica, Perivoj Gustava Krkleca, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Dr. Ljudevita Gaja, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda, Ulica Ksavera Šandora Đalskog, Ulica Vladimira Nazora, Štrosmajerova ulica, Ulica Mihovila P. Miškine, Ulica Miroslava Krleže, Ulica kardinala Stepinca, Ulica Ilirskog pokreta, Trg Stjepana Radića, Ulica Miška Pavića, Ulica Sidonije Košutić, Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Tita Brezovačkog, Ulica Dubravka Ivančana, Ulica Mate Lovraka, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Grigora Viteza, Ulica Marije Jambrišek, Crkvena ulica

II izborna jedinica: 
Samostanska ulica, Bregovita ulica, Ulica A. H. Brke, Ulica Stjepana Ortnera, Ulica Janka Leskovara, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Rudolfa Lovrenca, Ulica Branka Samca, Ulica kralja Tomislava, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Branimira, Ulica kralja Stjepana Držislava, Ulica Petra Krešimira IV, Ulica kralja Zvonimira

III izborna jedinica: 
Ulica Matije Gupca, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica prof. dr Krambergera, Ulica Petra Zrinskog i Krste Frankopana, Celjska cesta, Šetalište Vilibalda Sluge, Ulica Dolac, Ulica Ivice Gregurovića

IV izborna jedinica: 
Zagrebačka cesta, Ulica dr. Mirka Crkvenca, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Ante Kovačića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Đure Pejca, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica Ante Starčevića, Ulica Frana Galovića, Ulica Ivana Rendića, Ulica žrtava rata, Ulica dr. Živka Vukasovića, Radobojska cesta, Ulica Ivazla Leva

V izborna jedinica: 
Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko, Straža Krapinska

VI izborna jedinica: 
Lazin Krapinski, Strahinje Krapinsko, Šušelj Breg, Žutnica, Trški vrh

VII izborna jedinica: 
Cerje Jesenjsko, Donje Jesenje, Lužani Zagorski, Podgora Krapinska

VIII izborna jedinica: 
Brdo Jesenjsko, Gornje Jesenje, Zagora, Podgora Krapinska

IX izborna jedinica: 
Velika Ves, Lepajci

X izborna jedinica: 
Gornja Pečetina, Vidovec Petrovski, Pristava Krapinska, Vidovec Krapinski, Pretkovec

XI izborna jedinica: 
Bobovlje, Tkalci, Dolići (od kbr. 1-130)

XII izborna jedinica: 
Donja Šemnica

XIII izborna jedinica: 
Škarićevo.

Grad Zlatar

I izborna jedinica: 
Donja Batina, Šćrbinc

II izborna jedinica: 
Belec, Belećko Završje

III izborna jedinica: 
Juranšćina, Repno

V izborna jedinica: 
Petruševec, Vižanovec

V izborna jedinica: 
Gornja Selnica, Donja Selnica

VI izborna jedinica: 
Gornja Batina Znož, Borkovec

VII izborna jedinica: 
Ratkovec, Zlatar (dio) i to ulice: Varaždinska od kbr. 44-81, Bregovita, Borkovečki put, F. H. Kiša, Batušićeva, Vinogradska od kbr. 28-44, L. Kutnjaka

VIII izborna jedinica: 
Martinšćina

IX izborna jedinica: 
Ervenik Zlatarski (dio), Zlatar (dio) i to ulice: D. Domjanića, M. Stanćića, Poljska, Vinogradska od kbr. 1-27, Zagrebačka od kbr. 74-103, Kaštelska, Park hrvatske mladeži, V. Holjevca, V. Nazora

X izborna jedinica: 
Cetinovec, Ladislavec, Zlatar (dio) i to ulice: S. S. Kranjčevića, A. Starčevića, K. Hegedušića, Sajmišna od kbr. 36-79 i K Š. Đalskog

XI izborna jedinica: 
Zlatar (dio) i to ulice: Martinečka, A G. Matoša, A. Kovačića, A. Mihanovića, Braće Radića, Martinečki gaj, Ribnjak, Šipronska, Vrhovčak, Zagorska i Gradec

XII izborna jedinica: 
Zlatar (dio) i to ulice: M. Gupca, Zagrebaćka od kbr.1-73, P. K Krešimira, Trg slobode i Sajmišna od kbr. 1-35 

XIII izborna jedinica: 
Zlatar (dio) i to ulice: E. Kumičića, I. G. Kovačića, I. Mažuranića, A. Horvata, J. Žerjavića, Lj. Gaja, M. Tita, Riječka i Varaždinska od kbr. 1-43 

Grad Zabok

I izborna jedinica: 
Špičkovina

II izborna jedinica: 
Dubrava - Bračak

III izborna jedinica: 
Gađenci, Hum Zabočki 1 - od kbr. 1-50

IV izborna jedinica: 
Lug Zabočki - Hum Zabočki 2 - od kbr. 51-96

V izborna jedinica: 
Zabok 1 - Naselje Tršinski, Ul. A. Mihanovića, Zabočka cesta, Kaštelski put, M. Gupca od kbr. 1a-25, i od kbr. 2-38, Dački put, Trg D. Domjanića, Ul. V. Nazora, U1. A. Kovačića, Bregovita cesta, Ul. Tituša Brezovačkog 

VI izborna jedinica: 
Zabok 2 - Kumrovečka ulica, Ul. M. J. Zagorke, Ljubljanska ulica, Ulica I. i C. Hnis, Zagrebačka ulica, Strossmayerova ulica, Varaždinska ulica, Ulica Lj. Gaja, Ulica M. Gupca od kbr. 31-53 i od kbr. 40-64

VII izborna jedinica: 
Zabok 3 - Ulica S. Radića, Ul. Tina Ujevića, Ul. M. Gupca od kbr. 66-188 i od kbr. 55-79, Naselje Borovčaki, Trg K Š. Đalskog, U1. A. Šenoe, Ul. N. Tesle, Radničko naselje i U1. K. Š. Đalskog

VIII izborna jedinica: 
Zabok 4 - Ulica M. Gupca od kbr.120-248 i od kbr. 81-137, Zagorska ulica, Naselje Tomeki

IX izborna jedinica: 
Tisanić Jarek, Bregi Zabočki Donji, Bregi Zabočki Gornji

X izborna jedinica: 
Grabrovec

XI izborna jedinica: 
Pavlovec, Gubaševo, Gredice

XII izborna jedinica: 
Matinišće, Gubaševski Prosenik i Začretski Prosenik

XIII izborna jedinica: 
Jakuševec, Repovec

c) Općinsko vijeće

Članak 7. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Krapinsko - Zagorske su:

Općina Bedekovčina

I izborna jedinica: 
Poznanovec

II izborna jedinica: 
Bedekovčina 1 - Križnjče, Židovinjak, Naselje Grbovec, Naselje Jalševec, Zagorska ulica, Ulica Špirance Brijeg

III izborna jedinica: 
Bedekovčina 2 - Ulica A. Mihanovića, Naselje Sovinjak, Naselje Poljana, Naselje Petrovečki, Magdalenićeva ulica, Čajkovljansko naselje, Bregovita ulica, Naselje Glumpaki

IV izborna jedinica: 
Bedekovčina 3 - Ulica S. Radića, Naselje Stamet, Naselje Komari, Radnička ulica, Aleja D. Donijanića, I odvojak A. D. Domjenića, II odvojak A. D. Domjanića, III odvojak A. D. Domjanića, IV odvojak A. D. Domjanića, Naselje Malekovec, Ul. Ljudevita Gaja, Zagrebačka ulica 

V izborna jedinica: 
Bedekovčina 4 - Kabel, Trg A. Starčevića, I. Jakovčića, H. Jankovčića, III Jankovčića, Ulica M. Gupca, Prilaz Jezerina, Orehovička cesta, Naselje Cerina

VI izborna jedinica: 
Zadravec, Orehovica, Pustodol, Orehovački, Grabe Donje 

VII izborna jedinica: 
Martinec, Vojnić Breg, Brestovec, Orehovečki

VIII izborna jedinica: 
Lug Orehovečki, Grabe Gornje, Belovan Zlatarski, Lug Poznanovečki 

Općina Sveti Križ Začretje

I izborna jedinica: 
Klupci od kbr. 55-95, Pustodol Začretski, Početina 1 od kbr. 1-105

II izborna jedinica: 
Švaljkovec, Galovec, Vrankovec

III izborna jedinica: 
Mirkovec, Brezova, Kotarice

IV izborna jedinica: 
Sveti Križ Začrtje 1 - Ciglenica, Ul M. Gupca, Ribnjak, Aleja I. Vukelića, Školska ulica, Ul. Antuna Polanšćaka, Trg J. Lambergera

V izborna jedinica: 
Sveti Križ Začrtje 2 - Zagorska ulica, Šetalište Oskara Wolfa, U1. obitelji Keglević, Ul. obitelji Fizir, Ul. Lj. Gaja, Labudovac, Kolodvorska ulica, Ul. K. Š. Đalskog, U1. I. Kukuljevića Sakcinskog, U1. Milke Kos, Ul. M. J. Zagorke, Ul. Ivana Krizmanića, Ul. Petra Đurkina, Ul. M. Muka Bakliže

VI izborna jedinica: 
Kozajk, Komor, Sekirišće

VII izborna jedinica: 
Đukovec, Pačetina 2 od kbr. 106-197 Završje

VIII izborna jedinica: 
Temovec, Štrmeljevo, Zleć.

Općina Budinšćina

I izborna jedinica: 
Gotalovec, Topličica

II izborna jedinica: 
Pece, Pokojec

III izborna jedinica: 
Marigulić, Pomperovec, Prepuštovec, Sv. Križ

IV izborna jedinica: 
Grlovec

V izborna jedinica: 
Zajezda od kbr. 34 do 171

VI izborna jedinica: 
Zajezda od kbr. 1 do 30, Krapinica

VII izborna jedinica: 
Pažurovec, Budinšćina od kbr. 1 do 23

VIII izborna jedinica: 
Budinšćina od kbr. 24-121.

Općina Veliko Trgovišće

I izborna jedinica:

II izborna jedinica: 
Veliko Trgovišće 1- Klanječko Jezero, U1. K Š. Đalskog, Borovičkog Brijeg, Horvatska ulica, Kardinala Stepinca, U1. K. Mance Franja, Trg Stjepana Tuđmana, Ul. M. Gupca, U1. Hrvatskih mučenika, Gajeva ulica, Bregovita ulica

III izborna jedinica: 
Veliko Trgovišće 2 - Ul. Stjepana Radića, Ul. Vladimira Nazora, Ul. Antuna Mihanovića, Ulica Kralja Tomislava, Ul. 30. svibnja, Zvonimirova ulica, Ulica Andrije Hebranga, Ul. Nikole Tesle, Zagrebačka ulica, Kolodvorska ulica, Ulica dr. Stanka Pinjuha, Ul. Augusta Šenoe, Zelengaj

IV izborna jedinica: 
Strmec, Domahovo, Klanječko Turnišce, Požankovec 

V izborna jedinica: 
Vižovje, Družilovec

VI izborna jedinica: 
Jalše, Ravnice

VII izborna jedinica: 
Dubrovčan 1 od kbr.1-109, Bezavina, Mrzlo Polje

VIII izborna jedinica: 
Dubrovčan 2 od kbr. 110-214, Vilanci, Velika Erpenja.

Općina Krapinske Toplice

I izborna jedinica: 
Vića Sela, Gregurivec, Maturove, Jankovec Začretski 

II izborna jedinica: 
Kulpci od kbr.1-54, Vrtnjakovec, Ul. A. Augustinčića, Slivonja Jarek

III izborna jedinica: 
Krapinske Toplice 1 - Vinogradski put, Zagorski put, I Odvojak Vinogradskog puta, II odvojak Vinogradskog puta, Breg, Zagorski put, Toplička ulica, Ulica J. Badla, Ul. J. Badla I odvojak, Zagrebačka ulica, Ul. Zlatka Balokovića, Odvojak Antuna Augustinčića, Ul. A. Mihanovića, Vino Donje, Cvjetno naselje

IV izborna jedinica: 
Krapinske Toplice 2 - Hršak Breg, I Odvojak, Ul. A. Mihanovića, Vinska cesta, Zelengaj, Ul. Žnidarići, Ribnjak, Mirna ulica, Ul. M. Gupca, Ul. K. Š. Đalskog, Ulica braće Radić, Bregovita ulica, Lovački put, Naselje Jakoplići, Ul. Nožaki, Ulica Škrnik, Gajeva ulica, I Odvojak Lj. Gaja, II Odvojak Lj. Gaja

V izborna jedinica: 
Selno, Oratje

VI izborna jedinica: 
Mala Erpenja

VII izborna jedinica: 
Klokovce, Jasenovac Zagorski

VIII izborna jedinica: 
Čret, Lovreća Sela.

Općina Radoboj

I izborna jedinica: 
Naselje Gorjani Sutinski, Naselje dio Gornje Šemnice od kbr. 1-132

II izborna jedinica: 
Naselje dio Gornje Šemnice hbr.133-193, Naselje Kraljevec Šemnički

III izborna jedinica: 
Naselje Kraljevec Radobojski, Naselje dio Bregi Radobojski kbr. 38 -148

IV izborna jedinica: 
Naselje dio Bregi Radobojski od kbr. 1 -37, Naselje dio Jazvina od kbr. 11-104

V izborna jedinica: 
Naselje dio Jazvina od kbr. 1 -11, Naselje Orehovec Radobojski, Naselje dio Radoboja od kbr. 385 - 411

VI izborna jedinica: 
Naselje dio Radoboja od kbr. 1-141

VII izborna jedinica: 
Naselje dio Radoboja od kbr.142-274

VIII izborna jedinica: 
Naselje dio Radoboj od kbr. 275 - 385, Naselje Strahinje Radobojsko. 

Općina Đurmanec

I izborna jedinica: 
Naselje Gornji Macelj, Naselje dio Donji Macelj 77 -128

II izborna jedinica: 
Naselje dio Donji Macelj 1 -76, naselje dio Đurmanec od 142-232 

III izborna jedinica: 
Naselje dio Đurmanca od kbr. 1 -141, Naselje Dolići od kbr. 131-140

IV izborna jedinica: 
Naselje Ravninsko, Naselje Koprivnica Zagorska

V izborna jedinica: 
Naselje Podbrezovica, Naselje Goričanovec

VI izborna jedinica: 
Naselje Prigorje, Naselje dio naselja Petkovec 1- 54

VII izborna jedinica: 
Naselje dio Putkovca 55-82, Naselje Jezerišće, Naselje Hlevnice

VIII izborna jedinica: 
Naselje dio Hromca, Naselje Lukovčak.

Općina Petrovsko

I izborna jedinica: 
Naselje Petrovsko, Naselje Rovno

II izborna jedinica: 
Naselje Podgaj Petrovski, Naselje Brezovica Petrovska

III izborna jedinica: 
Naselje Benkovec Petrovski, Naselje Preseka Petrovska od kbr.1-56 

IV izborna jedinica: 
Naselje Stara Ves, Naselje Mala Pačetina, Naselje Štuparje od kbr. 1-21

V izborna jedinica: 
Naselje Štuparje od br. 22-126

VI izborna jedinica: 
Naselje Slatina od br. 1 -27 i od br. 61 -128, Naselje Preseka od br. 57-71

VII izborna jedinica: 
Naselje Slatina od broja 28-60, Naselje Svedruža od br. 83 - 132 i od br. 1- 13

VIII izborna jedinica: 
Naselje Svedruža od br.14 do 82, Naselje Gredence.

Općina Hrašćina

I izborna jedinica: 
Domovec, Trgovišće

II izborna jedinica: 
Gornjaki, Hrašćina

III izborna jedinica:: 
Maretić, Husinec

IV izborna jedinica: 
Vrbovo (dio) od kbr. 1 -77

V izborna jedinica: 
Vrbovo (dio) od kbr. 80-166

VI izborna jedinica: 
Jerek Habekov, Donji Kraljevec (dio) od kbr. 1- 16

VII izborna jedinica: 
Donji Kraljevec (dio) od kbr.18-43, Gornji Kraljevec (dio) od kbr. 78 -127

VIII izborna jedinica: 
Gornji Kraljevec (dio) od kbr. 1 -74.

Općina Konjšćina

I izborna jedinica: 
Brlekovo, Turnišće, Bočaki (dio) od kbr. 31-59 

II izborna jedinica: 
Bočaki (dio) od kbr.1- 30, Donja Konjščina, Gornja Konjščina, Kosovečko

III izborna jedinica: 
Konjščina (dio) i to ulice Cvjetna, D. Rožića, Krapinska, I. Gluhaka, Vukovarska i Kolodvorska, Pešćeno 

IV izborna jedinica: 
Konjščina (dio) i to ulice: Kuržna, Odvojak M. Gupca, Bistrička, Ribička, M. Gupca, Rudnička, Sportska, Varaždinska, Voćarska, Zagorska, Zagrebačka i Pionirska

V izborna jedinica: 
Donja Batina (dio), Klimar, Bočadir

VI izborna jedinica: 
Jelovec, Galovec, Krapina selo

VII izborna jedinica: 
Donji Sušobreg (dio) od kbr.1-96, Jertovec (dio) od kbr. 153-215

VIII izborna jedinica: 
Jertovec (dio) od kbr. 1-153.

Općina Mače

I izborna jedinica: 
Mače (dio) od kbr. 1 - 31 i kbr. 91- 168

II izborna jedinica: 
Mače (dio) od kbr. 32 - 84a, Vukanci (dio) od kbr. 30 - 91

III izborna jedinica: 
Mače (dio) od kbr.169 -197, Mali Bukovec

IV izborna jedinica: 
Mače (dio) od kbr. 84b-88, Veliki Bukovec (dio) od kbr. 1 - 106

V izborna jedinica: 
Veliki Komor (dio) od kbr.1- 69, Mali Komor

VI izborna jedinica: 
Veliki Kumor (dio) od kbr. 70-158. Veliki Bukovec (dio) od kbr. 108-148

VII izborna jedinica: 
Peršaves (dio) od kbr. 3 -101, Frkuljevec Poršavoski 

VIII izborna jedinica: 
Delkovec, Vukanci (dio) od kbr. 1 - 29, Peršaves (dio) od kbr. 102-121.

Općina Lobor

I izborna jedinica: 
Lobor (dio) i to ulice A. Šenoe, G. Krkleca, F. H. Kiša, Trg Sv. Ane, Zagrebačka, T. Martinuša, A. G. Matoša, Pećinska, Martinšćina loborska od kbr. 97 - 100, J. Vedrine, Riječka, D. Domjanića, M. J. Zagorke, A. Kovačića, Bregovita i Kostanjevečka

II izborna jedinica: 
Završje Loborsko, Lobor (dio) i to ulica Zagrebačka od 41-59

III izborna jedinica: 
Vinipotok

IV izborna jedinica: 
Vojnovec (dio) od kbr. 122-161, Cebovec, Velika Petrovagorska (dio) od kbr. 1- 13, Petrova Gora (dio) od kbr. 149 -175

V izborna jedinica: 
Stari Golubovec, Velika Petrovagorska (dio) od kbr. 14-47

VI izborna jedinica: 
Vojnovec (dio) od kbr.1-120, Lobor (dio) i to Ulica M. Gupca

VII izborna jedinica: 
Markušbrijeg, Šipki

VIII izborna jedinica: 
Petrova Gora (dio) od kbr. 1- 148

Općina Mihovljan

I izborna jedinica: 
Gregurovec

II izborna jedinica: 
Novi Golubovec, Očura Gora (dio) od kbr 1- 42

III izborna jedinica: 
Gorad (dio) od kbr. 43 - 94, Velika Veternička

IV izborna jedinica: 
Veternica, Kuzminec (dio) od kbr.1-74

V izborna jedinica: 
Kuzminec (dio) od kbr. 75-151, Mihovljan (dio) od kbr. 176-201 

VI izborna jedinica: 
Frkuljevec Mihovljanski, Mihovljan (dio) od kbr. 78 -126 i od kbr. 294 - 350

VII izborna jedinica: 
Mihovljan (dio) od kbr. 1-77 i od kbr. 127 - 175

VIII izborna jedinica: 
Mihovljan (dio) od kbr. 202-293 i od kbr. 351-390.

Općina Zlatar-Bistrica

I izborna jedinica: 
Lipovec, Valeškovec (dio) od kbr. 56 - 92

II izborna jedinica: 
Ervenik Zlatarski (dio), Opasanjek, Valeškovec (dio) od kbr. 41-55

III izborna jedinica: 
Velškovec (dio) od kbr.1- 39, Zlatar-Bistrica (dio) i to ulice: Grančarska, 30. svibnja, A. Cesarca i A Šenoe 

IV izborna jedinica: 
Lovrečan (dio) od kbr. 1-88

V izborna jedinica: 
Lovrečan (dio) od kbr. 89 -117, Zlatar-Bistrica (dio) i to ulice: Gornja Brestovečka i Donja Brestovečka 

VI izborna jedinica: 
Zlatar-Bistrica (dio) i to ulice: V. Nazora od kbr. 43 - 77, Kolodvorska, Zagrebačka, J. Kraša, M. Gupca, S. Radića, Krapinska i Bukovečki put

VII izborna jedinica:. 
Zlatar-Bistrica (dio) i to ulice: V. Nazora od kbr. 1-41, Sportski prolaz, M. Buntaka, Selska, A Mihanovića

VIII izborna jedinica: 
Zlatar-Bistrica (dio) i to ulice: Lj. Gaja, Zagorska, Lovreanska i S. S. Kranjčevića

Općina Marija Bistrica

I izborna jedinica: 
Marija Bistrica - ulice: Trg Republike, Zagrebačka cesta, Nova cesta, Stubička cesta, Šopčev prolaz, Kolodvorska cesta od kbr. 1 -40, Podgorje Bistričko od kbr.1-90

II izborna jedinica: 
Podgorje Bistričko od kbr. 91-287, Laz Bistrički od kbr. 1-62

III izborna jedinica: 
Laz Bistrički od kbr. 65 - 284, Laz Stubički

IV izborna jedinica: 
Globočec, Podgorje Bistričko od kbr. 292-390

V izborna jedinica: 
Marija Bistrica - ulice: Gornjoselska ulica, Gajeva ulica, Poljanica Bistrička, Sušobreg Gornji

VI izborna jedinica: 
Selnica

VII izborna jedinica: 
Hum Bistrički, Podgrađe

VIII izborna jedinica: 
Marija Bistrica - ulica: Kolodvorska ulica od kbr. 40-122,Tugonica 

Općina Gornja Stubica

I izborna jedinica: 
Gornja Stubica

II izborna jedinica: 
Slani Potok, Brezje, Volavec

III izborna jedinica: 
Sveti Matej od kbr.1 -44 i 60-22

IV izborna jedinica: 
Jakšinec, Karivaroš, Sveti Matej od kbr. 45-59

V izborna jedinica: 
Hum Stubički, Sehirevo Selo, Šagudovec od kbr. 59-86 

VI izborna jedinica: 
Gusakovec, Dobri Zdenci, Šagudovec od kbr. 1-58, Pasanska Gorica od kbr. 41-66

VII izborna jedinica: 
Banščica, Dubovec, Pasanska Gorica od kbr. 1-39

VIII izborna jedinica: 
Gornja Stubica - ulica: Zagrebačka kbr. 2, Orehova Gorica, Samci, Modrovec, Vinterovec

Općina Oroslavje

I izborna jedinica: 
Mokrice

II izborna jedinica: 
Slatina, Krušljevo Selo od kbr. 1-36

III izborna jedinica: 
Oroslavje - ulice: Ljube Bavića, Zagrebačka, Krušljevo Selo od kbr. 37-238

IV izborna jedinica: 
Andraševec - ulice: Andraševečka od kbr. 41-56, Grabušićeva, Kraljićeva, Barlovićeva, Kišureva, Kureljeva, Frinčićeva, Knezićeva, Kožuhova, Livadska, Babićeva, Šipkova, Kamenjačka, Brežina, Zimićeva, Dolinska, Gajeva, Leštekova, Hrčićeva, Mala, Vinogorska, Naselje Štefan Dol, Trsna, Gorička, Lipovečka, Verigovo naselje

V izborna jedinica: 
Oroslavje - ulice: Milana Prpića, Stubička cesta od kbr. 1-53, Andraševečka ul. od 1-40

VI izborna jedinica: 
Oroslavje - ulice: A Mihanovića, D. Domjanića, Gajeva, Oroslavska, Park Vranicany, A G. Matoša, Radnička cesta, M. Gupca, M. Račkog, Matice hrvatske, Mohrička, Slatinska, S. Radića, Park obitelji Prpis, I. Mažuranića, Obrtnička, A. Gredičaka, Zagorska, Zelengajska, S. Jožinca, Zelengajska, Strmec Stubički od kbr. 1-166 

VII izborna jedinica: 
Ul. Kralja Tomislava, Potičekova ul. Odvojak Potičeka, Orao Trg

VIII izborna jedinica: 
Stubička cesta od kbr. 54 -160, Zagorsko naselje, ul MJ. Zagorke, Bregovita, Šukova, ul Svetog Roka

Općina Donja Stubica

I izborna jedinica: 
Donja Stubica - ulice: Trg M. Gupca od kbr. 1-20, Župana Vratislava, Matenačka 
od kbr.1-27, Ivana Peštaja, Dubrovačka od kbr. 1-25, Golubovečka, Jozefine Oršić, Ivana Znike, Katarine Patačić, Marčinkovo

II izborna jedinica: 
Donja Stubica - ulice: Nova ulica od kbr. 1-16, Park M. Vrhovca, Obrtnička Podgorska od kbr. 1-20, Kolodvorska, Grobljanska, Toplička od kbr.1-55, Naselje Stubički Kamenjak, Starogradska, Trg M. Gupca od kbr. 21-30

III izborna jedinica: 
Gornja Podgora, Hižakovec, Milekovo selo, Donja Stubica - ulica: Naselje Martinići

IV izborna jedinica: 
Donja Stubica - ulice: Dubrovačka cesta od kbr. 26-40, Podgorska cesta od kbr. 21-89, Donja Podgora

V izborna jedinica: 
Donja Stubica - ulice: Toplička cesta od kbr. 57-111a, Nova ulica od kbr.17-46, Pustodol

VI izborna jedinica: 
Donja Stubica - Matenačka ulica od kbr. 28-39, Golubovečko naselje, Naselje Vukšinec, Lepa Ves od kbr. 138-146a, Matenci 

VII izborna jedinica: 
Vučak, Lepa Ves od kbr. 50-125

VIII izborna jedinica: 
Hruševec, Lepa Ves od kbr. 1-89, od kbr. 125-137, od kbr. 153-178.

Općina Desinić

I izborna jedinica: 
Desinić, Gornji Jalševec

II izborna jedinica: 
Ivanić Desinički, Osredek, Turnišće Desiničko 

III izborna jedinica: 
Trnovec Desinički, Desinić Gora, Šimunci

IV izborna jedinica: 
Jelenjak, Donji Jalšovec, Škalić Zagorski, Turnovo 

V izborna jedinica: 
Stara Ves Kočnička, Ivanić Košnički, Gora Košnička, Jazbina

VI izborna jedinica: 
Gaber, Grohot, Dubravica Klanječko, Nebojse

VII izborna jedinica: 
Zbilj Gornji, Gostenje, Zbilj Donji

VIII izborna jedinica: 
Velika Horvatska, Ravnice

Općina Hum na Sutli

I izborna jedinica: 
Gornje Brezno, Donje Brezno, Brazno Gora, Zaluga

II izborna jedinica: 
Prišlin, Mali Tabor

III izborna jedinica: 
Poređe, Grletinec, Lastine

IV izborna jedinica: 
Druškovec, Humski, Druškovec Gora, Orešje

V izborna jedinica: 
Vrbišnica, Gornji Hum

VI izborna jedinica: 
Lupinjak, Strmec

VII izborna jedinica: 
Klenovec, Rusnica

VIII izborna jedinica: 
Donji Hum

Općina Pregrada

I izborna jedinica: 
Marinec, Pavlovec, Stipernica, Višnjevac, Sopot

II izborna jedinica: 
Gorjakovo, Cigrovec

III izborna jedinica: 
Benkovo, Svetojurski Vrh, Valentinovo, Klenice

IV izborna jedinica: 
Gornja Plemenšćina, Donja Plemenšćina, Vojsak, Bušin

V izborna jedinica: 
Kostel, Kostelsko, Kostel Bregi

VI izborna jedinica:. 
Pregrada Vrhi, Pregrada - ulice: Kolarija, Janka Leskovara, Dragutina Kunovića, Gorička

VII izborna jedinica: 
Pregrada - preostale jedinice

VIII izborna jedinica: 
Vinogorski Vrhi, Grabrovec, Vinagora, Martiša Ves, Mala gora, Velika Gora

Općina Klanjec

I izborna jedinica: 
Bobovec, Police, Rakovec

II izborna jedinica: 
Lučelnica, Tomaševec

III izborna jedinica: 
Bratovski Vrh, Letovčan Tomaševečki, Letovčan Novodvorski, Goljak Klanječki, Gorkovec, Cesarska Ves, Florijan

IV izborna jedinica: 
Dol Klanječki, Podgora, Klanjec - ulice: dr. Ive Brza, Antuna Augustinčića, Josipa Runjanina, Tuheljska, Trg Antuna Mihanovića, Cesargradska, Ružmarinska, Erdodijeva, Ul. Lijepe naše

V izborna jedinica: 
Trsteno, Klanjec - sve ostale ulice, Lepoglavec - osim Lepoglavečke ulice

VI izborna jedinica: 
Mihanović Dol, Lepoglavec - Lepoglavečka ulica, Gredice - od kbr. 1-48

VII izborna jedinica: 
Gredice - od kbr. 49-145, Novt Dvori, Ledine - od kbr. 27 do kraja 

VIII izborna jedinica: 
Ledine - od kbr. 1-26, Kačkovec, Draše, Lukovec Klanječki. 

Općina Kraljevec na Sutli

I izborna jedinica: 
Strmec Sutlanski, Radakovo - od kbr. 1-19

II izborna jedinica: 
Radakovo - od kbr. 19a do 71

III izborna jedinica: 
Radakovo - od kbr. 72-142

IV izborna jedinica: 
Pušave, Radakovo - od kbr. 143-200

V izborna jedinica: 
Movrač

VI izborna jedinica: 
Gornji Čemekovec, Kraljevec na Sutli - od kbr. 78 do 110 

VII izborna jedinica: 
Kapelski Vrh, Kraljevec na Sutli - od kbr. 111-150

VIII izborna jedinica: 
Kraljevec na Sutli - od kbr.1-77

Općina Tuhelj

I izborna jedinica: 
Velinci, D. Škrnik, Kladnik

II izborna jedinica: 
Kumrovec, Razvor

III izborna jedinica: 
Lenišće, Dugnjevec, Ravno Brezje

IV izborna jedinica: 
Risvica, Razdrto, Tuheljsko

V izborna jedinica: 
Prosenik, Pristava

VI izborna jedinica: 
Glogovac Zagorski, Banska Gorica, Lipnica, Zagorska, Tuhelj

VII izborna jedinica: 
Črešnjevec, Tuheljske Toplice

VIII izborna jedinica: 
Sveti Križ

Općina Zagorska sela

I izborna jedinica: 
Harina Zlaka, Bojačno, Luke Poljanske

II izborna jedinica: 
Bratkovec, Poljana sutlanska

III izborna jedinica: 
Miljana, Kuzminec Miljanski

IV izborna jedinica: 
Pušća, Ivanić Miljanski

V izborna jedinica: 
Zagorska Sela - od br.1-77 i od broja 107- 138

VI izborna jedinica: 
Plavić

VII izborna jedinica: 
Brezakovec - od br.1 do br. 32. i od br. 73 do 80, Zagorska Sela - od br. 78 do br.106

VIII izborna jedinica: 
Gornji Škrnik, Brezakovec - od br. 33 do 72.

Općina Stubičke Toplice

I izborna jedinica: 
Ul. Viktora Šipeka

II izborna jedinica: 
Ul. Antuna Mihanovića, Zagorskih Brigada, Sljemenski put, Naselje Podgaj, Park M. Gupca, Vinogradska ulica

III izborna jedinica: 
Ul. Đalskog, Zagrebačka ul, Zagorska ul, A. Šenoe, Lj. Gaja.

IV izborna jedinica: 
Strmečka ul, Obrtnička ul, Mlinarska ul, Nova ul, Brezina

V izborna jedinica: 
Ul. P. Preradovića, Topličko naselje, Ul. Žrtava Seljačke bune, I Strmečki odvojak, Gundulićeva ul, Cvjetna ulica, Ul. V. Nazora, Ul. S. Jozinca, Zelengajska ulica.

VI izborna jedinica: 
Strmec Stubički od kbr. 1 - 166.

VII izborna jedinica: 
Strnlec Stubički od kbr. 167-328.

VIII izborna jedinica: 
Pila, Naselje Sljeme

Općina Budinšćina

I izborna jedinica: 
Gotalovec, Topličica

II izborna jedinica: 
Pece, Pokojec

III izborna jedinica: 
Merigutić, Pomperovec, Prepuštovec, Sveti Križ 

IV izborna jedinica: 
Grtovec

V izborna jedinica: 
Zajezda 34 -171

VI izborna jedinica: 
Zajezda 1-30, Krapinica

VII izborna jedinica: 
Pažurovec, Budinščina 1-23

VIII izborna jedinica: 
Budinščina 24 - 121


ŽUPANIJA SISAČKO - MOSLAVAČKA

a) Županijska skupština

Članak 8. 
U Županiji Sisačko - Moslavačkoj izborne jedinice za izbor članova županijske
skupštine su:

I izborna jedinica: 
Brdo Utinjsko, Bukovica, Kestenovac, Krstinja, Utinja, Vrelo, Sumica Miholjsko, Klokoč, Ključar, Knežević, Kosa, Vojišnica, Kolarić, Radonja, Kuplensko, Vojnić, Široka Rijeka, Vrginmost, Blatuša, Podgorje, Crevavska Strana, Slavsko Polje, Brnjevac, Pješćanica, Kozarac, Mala Trepča, Malička, Perna, Čemernica

II izborna jedinica: 
Lasinja, Novo Selo Lasinjsko, Desno Sredičko, Desni Štefanki, Crna Draga, Dugo Selo Lasinjsko, Trepča, Stipan, Šljivovac, Cremušnica, Golinja, Bović, Gornja Trstenica, Ostrožin, Kirin, Bukovica, Batinova Kosa, Gređani, Hrvatsko Selo, Topusko, Mala Vranovina, Velika Vranovina, Ponikvari, Pecka, Vorkapić Selo, Katinovac, Crni Potok, Staro Selo Topusko, Balinac, Šibine, Hajtić, Šašava, Borovita, Mali Obljaj, Veliki Obljaj, Bojna, Buzeta, Gornji Klasnić, Brubno, Brezovo Polje, Dabrina

III izborna jedinica: 
Glina, Bišćanovo, Šatornja, Gornji Viduševac, Donji Viduševac, Glinsko Novo Selo, Prekopa, Dvorište, Hađer, Marindvor, Donji Selhkvac, Gornji Selkovac, Mala Solina, Velika Solina, Donje Jame, Gornje Jame, Stanhovac, Donja Trstenica, Gornje Taborište, Gračanica, Donja Bučica, Desni Degoj, Slatina, Zaloj, Ilovačak, Donje Selište, Gornja Bućica, Joševica, Dolnjaki, Skela, Maja, Prijeka 

IV izborna jedinica: 
Donji Klasnić, Brestik, Trnovac, Kozaperovica, Mali Gradac, Veliki Gradac, Martinovići, Dragotina, Bijele Vode, Drenovac, Majski Trtnik, Vlahović, Ravno Rašće, Trtnik Glinski, Roviška, Majske Poljane, Brnjeuška, Lušćani, Donja Bačuga, Gornja Bačuga, Veliki Šušnjar, Dodoši, Miočinovići, Mačkovo Selo, Čuntić, Deanovići, Donja Pastuša, Begovići, Tremušnjak, Kraljevčani, Jabukovac, Banijski Dragotinci, Donja Mlinoga, Gornja Mlinoga, Klinac, Jošavica, Prnjavor, Grabovac Banski, Donja Budičina, Blinja, Bijelnik, Letovana, Petkovac, Stražbenica, Madžari, Moštanica

V izborna jedinica: 
Banski Brđani, Bujinja, Čavlovica, Ćove, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Dorlji Dobretin, Donji Javoranj, Donji Žirovac, Đamarićka Draga, Dabići, Draškovac, Dvor, Gage, Glančani, Golubovac, Gorićka, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Dobretin, Gornji Javoranj, Gornji Žirovac, Grabovica, Grmušani, Gvozdanjsko, Hrtić, Jamica, Javornik, Jovac, Kepčije, Niševići, Kobiljak, Komova, Kosna, Kotarani, Kozibrod, Kuljani, Lotne, Ljeskovac, Ljubina, Majdan, Matijevići, Ostojići, Pakovac, Pedalj, Riječani Bujinski, Rogulje, Rudeži, Rujevac, Soćanica, Stanić Polje, Banska Struga, Kirišnica, Šakanlije, Šegetin, Šuvakovica, Trgovi, Udetin, Unčani, Vanići, Volinja, Zakopa, Bansko Vrpolje, Zamlaća, Zrin i Draga Zut

VI izborna jedinica: 
Babina Rijeka, Baćin, Borojevići, Čukur, Donja Velešnja, Donji Bjelovac, Cerovljani, Donji Kukuruzari, Gornja Velešnja, Gornji Bjelovac, Gornji Hrastovac, Gornji Kukuruzari, Graboštani, Knezovljani, Komogovina, Kostajnica, Kostajnički Majur, Kostreši, Bjelovački, Lovča, Mečenčani, Mračaj, Panjani, Prevršac, Rausovac, Rosulje, Selište, Slabinja, Meminska, Stubalj, Svinica, Umetić, Utolica, Krčevo, Živaja, Dubica

VII izborna jedinica: 
Petrinja I, Nebojan, Mala Gorica, Brest Pokupski, Novo Selište, Križ Hrastovački, Cepeliš, Hrastovica, Pecki, Graberje, Sibić, Strašnik, Gora, Glinska Poljana, Međurače, Slana, Vratečko, Novi Farkašić, Dumače, Srednje Mokrice, Gornje Mokrice, Donje Mokrice, Župić, Taborište, Donja Budičina

VIII izborna jedinica: 
Petrinja II, Petrinja III, Petrinja IV, Petrinja V, Novo naselje, Mošćenica, Nova Drenčina, Hrvatski Čuntić, Klinac, Kraljevčani, Dragotinci, Prnjavor Čutinćki, Cipeliš

IX izborna jedinica: 
Staro Selo, Velika Gradusa, Mala Gradusa, Radonja Luka, Petrinjci, Sunja, Drljače, Četvrtkavac, Vedro Polje, Čapljani, Papići, Timovci, Šaš, Slovinci, Kostreški Šaški, Jasenovčani, Donji Hrastovac, Crhveni Bok, Lonja, Bobovac, Mužilovčica, Krivaj Sunjski, Žreme, Greda, Sunjska Graduša, Posvska Krateško, Staza, Čigoč, Gornja Letina, Bestrmna, Blinjska Greda, Trebeš, Puska, Krapje, Drenov Bok, Sigetac Novski, Plesno

X izborna jedinica: 
Galdovo, Budaševo, Brezovica, Prelošćica, Topolovac, Braća Bobetko, Mate Jerković, Capreške Poljane, Braća Haluza, Svinjićko, Gušće, Lukavec, Ivan Buić, Blinjski Kut, Klobućak, Komarevo

XI izborna jedinica: 
Mahovo, Tišina Erdutska, Setuš, Palanjek, Hrastelnica, Zeleni Brijeg, Rukavina, Franjo Ogulinec - Seljo

XII izborna jedinica: 
Vrbina, Dvadesetdrugi lipanj, Željezara

XIII izborna jedinica: 
Nikola Demonja

XIV izborna jedinica: 
Brkiševina, Šišinec, Stari Farkušić, Stari Brod, Lekenik, Donji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Cerje Letovanićko, Palanjek, Pustike, Pešćenica, Lekenik, Poljana Lehenićka, Dužica, Dvadesetdeveti lipanj 1941, Žažina, Petrovec, Janko Čipor, Jazvenik, Stara Drenčina, Nova Drenčina, Odra Sisačka, Stupno, Staro Pračno, Tišina Kaptolska

XV izborna jedinica: 
Kloštar-Ivanić, Ivanić-Grad, Opatinec, Trebovec, Greda Breška, Jalševec Breški, Posavski Bregi, Prečno, Prerovec, Lijevi Dubrovčak, Desni Dubrovčak, Jezero Posavsko, Desno Željezno, Desno Trebarjevo, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Luka, Lijeva Martinska Ves, Desna Martinska Ves

XVI izborna jedinica: 
Mustafina Klada, Razljev, Obedišće, Okoli, Grabrov Potok, Ludina, Mala Ludina, Vidrenjak, Katoličko Selišće, Kompator, Grabričina, Rečica Kriška, Vezišće, Okešinec, Novoselec, Konščani, Križ, Mala Hrastilnica, Veliha Hrastilnica, Johovec, Šivinec, Gornji Prnjavorec, Donji Prnjavorec, Šušnjari, Bunjani, Deanovec, Graberje Ivaničko, Šumećani, Caginec, Stara Marča, Donji Šarampov, Bešlinec, Krišci, Dobreska, Čemernica Lonjska, Lipovac Lonjski

XVII izborna jedinica: 
Krajiška Kutinica, Paurska Kutinica, Srpsko Selište, Srpske Čaire, Ciglenica, Mikleuška, Kletište, Kutinske Čaire, Gornja Gračenka, Donja Gračenka, Repušnica, Osekovo, Voloder, Popovača, Pobrđe, Gornja Jelenska, Potok, Donja Jelenska, Stružec, Donja Vlahinička, Ludinsča, Moslavačka Slatina, Gornja Vlahinička 

XVIII izborna jedinica: 
Kutina

XIX izborna jedinica: 
Janja Lipa, Jamarica, Međurić, Banova Jaruga, Zbjegovača, Gojlo, Ilova, Husain, Mišinka, Šartovac, Brinjani, Stupovača, Piljenice, Velika Kraljeva, Krivaj, Lipovljani, Sigetac Novski, Stara Subotska, Nova Subotska, Kozarica, Novi Grabovac, Lovska, Bair, Bročice, Jasenovac, Uštica, Višnjička, Uštica, Tanac, Košutarica

XX izborna jedinica: 
Brestača, Novska, Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Popovac, Kričke, Jazavica, Roždanik, Rajić, Rajčići, Rađenovci, Borovac, Mlaka, Brezovac 

b) Gradsko vijeće

Članak 9. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Sisačko-Moslavačke su:

Grad Sisak

I izborna jedinica: 
Galdovo - ulice: Galdovačka ulica od br. 1 i 2 do br. 74 i 75, Mile Budaka Savska, Poljska, Petra Preradovića, Brezovičkog odreda, Galdovačka ulica od br. 78 do 215 i 218, Plitvička, Velebitska, Kornatska, Skradinska, Brijunska, Mljetska, Lička, Risnjak, Paklenička, Braće Perković, Galdovaćka ulica od br. 217 i 218 do kraja, Hercegovačka, Braća Bobetko

II izborna jedinica: 
Novo Selo, Capraške Poljane, Novo Praćno, Ivan Buić, Caprag - ulice: Braće Kavurića, Hrvatskog narodnog preporoda, Slovenski trg, Maksa Cajnera, Nine Marakovića, Otokara Keršovanija, Pavla Markovca, Vuje Banjanina, Ozrena Price i MZ "Braća Bobetko"

III izborna jedinica: 
Galdovo Kaptolsko - ulice: Ive Rukavine Siđe, Matije Fintića, Mije Goričkog, Andrije Milčinovića, Vladimira Logomerca, Obala Tome Bakača Erdodija, Savskih žrtava Nikole Tesle, Ivana Fistrovića, Grge Tuškana, Josipa Pupačića, lvana Vončića, Andrije Palmotića, Dobriše Cesarića, Vjenceslava Novaka, Fabijana Kovača, Milana Cankara, Janka Dujaka, Mihovila Pavleka Miškine, Tomaša Goričanca; Hrastelnica Vrbina - ulice: Mihanovićeva obala, Marulića, Ulica lipa, Borisa Brnada, Olivera Potzla, Josipa Runjanina, Ulica kralja Tomislava, Šetalište Vladimira Nazora, Trg Josipa Broza, Ljudevita Gaja, Oktavijana Augusta

IV izborna jedinica: 
Komarevo, Mađari, Letovanci, Bestrma, Blinjska Greda, Blinjski Kut, Brđani Cesta, Brdani Kosa, Kinjačka, Klobučak. Staro Selo, Preloščica

V izborna jedinica: 
Zeleni brijeg - ulice: Vatroslava Lisinskog, Nikole Šipuša, Nikole Tesle, Davorina Trstenjaka, Jurice Kalca, Mihajla Pupina, Športska ulica, Nikole Mikca, Steve Čevapovića Čepe, Antuna Cuvaja, Barice Rapić, Quirinova ulica, Vatrostava Jagića,Kralja Zvonimira, Braće Čulig, Žuberačka, Kalnička, Ferde Hefelea, Marijana Celjaka od br. 77 i 78 do nasipa, Pokupljanska, Stjepana Bezuha, Istarska, Ivana Čeha, Primorska, Slavonska, Posavska, Podravska, Vlahe Bukovca, Turopoljska, Stanka Tintora - Brke, Ante Topića - Mimare, Ive Lasića, Splitska, Ive Mažara, Dragutina Radovića, Đure Čauševića, Mije Dobranića, Stjepana Rožankovića, Odvojak ulice Stjepana Rožankovića 

VI izborna jedinica: 
Zeleni brijeg - ulice: Zagrebačka Ulica, grada Vukovara, dr. Ive Brodarca, Odranska na desnoj strani od ulice Zeleni brijeg i na lijevoj strani do Celjske ulice, Ive Ogulinca, Matije Šipraka, Zagorska, Ulica grada Dubrovnika, Martina Filipića, Ferde Livadića, Štefa Klarića, Celjska, Odranska na desnoj strani od ul. Zeleni brijeg i na lijevoj strani do Celjske ulice do nasipa, Lavoslava Ružičke, Zeleni brijeg, Ive Bakrana, Frana Kršinića, Buzetska,Varaždinska, Trakošćanska, Bitoljska, Antuna Augustinčića, Slave Raškaj, Odra, Žabno

VII izborna jedinica: 
Viktorovac - ulice: Josipa Severa, Ulica 1. maja, Ulica 5. maja, Obala Ruđera Boškovića, Lađarska, Nikole Pejnovića, Josipa Jurja Strossmayera, od broja 1 i 2 do broja 21 i 40, Žitna, Ivana Mažuranića, Stanka Vraza, Franje Ogulinca Selje od broja 37 i 52, Trg Kate Dumbović - Mati, Ivana Šnidaršića, Ivana Lapčevića, Steve Brkljačića, Franje Ogulinca Selje od br. 54 i 39 do kraja, Ive Lovrekovića, Ive Draženovića, Đure Đulaja, Branka Vuletića, Petra Steinburga, Žarka Mihaljevića, Josipa Prše, Antuna Ćavraka, Jože Rožnahovića, Nade Dimić, Ivana Gundulića, Stipe Kerepa, Augusta Cesarca od br. 1 i 2 do br. 83 i 100.

VIII izborna jedtnlca: 
Viktorovac - ulice: Josipa Jurja Štrossmayera od br. 23 i 24 do br. 83 i 142, Perivoj Viktorovac, Vinogradska dr. Ive Pedišića, Jure Kaštelana do br. 73, Aleja narodnih heroja, Ante Kovačića (osim broja 14), Augusta Šenoe, Antuna Gustava Matoša, Antuna Grahovara, Augusta Cesarca od br. 85 do kraja, Ivane Brlić Mažuranić, Josipa Jurja Štrossmayera od br. 85 i 144 do kraja, Marijana Celjaka od br.1 i 2 do br. 75 i 76, Ljubice Pavićić, Lonjska Braće Baćan, Jandre Ćipora 

IX izborna jedinica: 
"22. lipanj. - ulica: Rimska od br 1 do br. 11, S. i A. Radića od br.1 i 4 do br.15 i 18, dr. Ante Starčevića od br.1 i 2 do br.19 i 24, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Rimska ulica od br.12 do 18, S. i A. Radića od br. 21 i 22 do br. 33 i 36, Franje Lovrića od br.19 i 20 do br. 29 i 30, dr. Ante Starčevića od br. 21 i 22 do br. 43 i 44, Trg Ljudevita Posavskog, Matije Gupca, Rimska od br. 19 do kraja, S. i A. Radića od br. 35 i 38 do kraja, Franje Lovrića od br. 22 i 31 do kraja, dr. Ante Starčevića od br. 45 i 58 do kraja, Frankopanska, Trg Republike, Trg "22. lipnja" od 1- 4f, Jurja Križanića od br.1-13 i br. 2 -10, Ivana Meštrovića od br. 28 - 44, Trg Josipa Jelačića, Stanari Doma umirovljenika, Silvija Strahimira Kranjćevića 

X izborna jedinica: 
Greda, Jazvenik, Sela, Stara Drenčina, Staro Praćno, Stupno, Vurot

XI izborna jedinica: 
Budaševo, Novo Selo - Palanječko, Topolovac

XII izborna jedinica: 
Eugen Kvaternik - ulica: Maka Dizdara, Školska, Ante Kovačića br. 14, zgrada BS-18, Petrinjska, Vjekoslava Karasa, Ljube Babića, Ivana Zajca, Kupska, Milana Steinera, Krešimira Baranovića, Lasinjska, Ive Tijardovića, Josipa Račića, Vladimira Becića, Lijevi odvojak Petrinske ulice; Viktorovac - ulice: Đure Jakšića, Branka Radičevića, Miroslava Krleže osim zgrade BS-18, Ive Andrića, France Prešerna, Tina Ujevića, Vladimira Vidrića, Gustava Krkleca, Andrije Kačića-Miošića, Marina Držića, Antuna Branka Šimića

XIII izborna jedinica: 
Caprag - ulice: Andrije Hebranga (i Toranj II), Kneza Trpimira-tornjevi I, III, IV, V, VI, VII i VIII, Kneza Domagoja, Ivana Gorana Kovačića, Capraška, Marijana Cvetkovića, Trg Hrvatske državnosti, Kneza Branimira.

Grad Novska

I izborna jedinica: 
Borovac, dio naselja Rajić - ulice: Psunjskog odreda i Partizanska Rajčići, Rađenovci

II izborna jedinica: 
dio naselja Rajić - ulice: Bratstva i jedinstva, Radnička, Lovačka, Kolodvorska i Trg slobode, Jazavica, Roždanik 

III izborna jedinica: 
Voćarica, Paklenica, Stari Grabovac

IV izborna jedinica: 
Bročice

V izborna jedinica: 
Brestača i Kozarice

VI izborna jedinica: 
Plesmo, Sigetac, Stara Subocka, Nova Subocka

VII izborna jedinica: 
Novi Grabovac, Lovska, Brezovac, Bair, Popovac, Kričke 

VIII izborna jedinica: 
Novska 1 - ulice: Osječka, Josipa Kozarca, Lovačka, Zelenička

IX izborna jedinica: 
Novska 2 - ulice: kralja Zvonimira, Ivana Zajca, Ivane Brlić-Mažuranić, Stjepana Radića, Petra Preradovića, Antuna Gustava Matoša, Rudera Boškovića, Ante Kovačića, Matije Antuna Reljkovića, Nikole Tesle, Ivana Gundulića, Augusta Cesarca, Veljka Rađenovića, Ognjena Price, Kolodvorska 

X izborna jedinica: 
Novska 3 - ulice: Vladimira Nazora, Kralja Tomislava, Potočna, Tina Ujevića, Crkvena, Trg Đure Szabe

XI izborna jedinica: 
Novska 4 - ulice: Bukovačka, Josipa Juraja Strossmayera, Gradinska, Vinogradska, Staroselska, Vlaićka

XII izborna jedinica: 
Novska 5 - ulice: Radnička, Marina Dzžića, Vladimira Filipovića, Ilirska, Augusta Šenoe, Frana Krste Frankopana, Bana Josipa Jelačića, Trg Nikole Šubića Zrinskog, Zagorska, Uklade I i II, Ivana Meštrovića, Dalmatinska, Hercegovačka, Zagrebačka i Trg Luke Ilića Oriovčanina

XIII izborna jedinica: 
Novska 6 - ulice: Adalberta Knoppa, Matije Gupca, Rade Končara, Dobriše Cesarića, Antuna Mihanovića, dr. Pavla Gregorića, Slavka Batušića, Josipa Broza Tita, Psunjska, Voćarska

Grad Ivanić-Grad

I izborna jedinica: 
Jalševac Breški, Opatinec, Lepšić, Tarno, Trebovec

II izborna jedinica: 
Posavski Bregi, Šemovec Breški, Breška Greda, Zelina Breška

III izborna jedinica: 
Lijevi Dubrovčak, Prerovec, Prečno, Topolje, Zaklepnica 

IV izborna jedinica: 
Donji Šarampov, Prkos Ivanički, Derežani

V izborna jedinica: 
Graberje Ivaničko, Šumećani

VI izborna jedinica: 
Caginec, Deanovac

VII izborna jedinica: 
G. Šarampov 2 - ulice: Milke Trnine, Belićeva, Ljudeviš Gaja, Predavčeva, Marovski put, Zvonarevo, Kloštaranska, Žeravinec, Ribnjaci, Gajevička, Cvjetna, S. Radića, A. Acingera, Vulinčeva od Spomen doma do Kloštar Ivanića 

VIII izborna jedinica: 
G. Šarampov 1 - ulice : F. Jurinca, M. Gupca, Žitna, Jahovečka, Graberska, Kriška, Caginečka, Petari, Mostarska, Šintrovi, Garićgradska, Dalmatinska, Naftaplinska, Cundićeva, Kopčička, Andigolska

IX izborna jedinica: 
Centar I - ulice: A. G. Matoša, dio Vulinčeve do Spomen doma, Jelengradska, Kolodvorska, Opatinečka, Brencova, Ruža, Pokupska, Krešimira IV, Maznica, J. Badalića 

X izborna jedinica: 
Centar II - ulice: dio Ul. kralja Tomislava do Savske br. 45, Pilanski put, Šiftarova, Širinečka, Badalićeva, Moslavačka, Športska, Part S. Posezija, E. Babića, Školska, Vukovarska

XI izborna jedinica: 
Poljana I - ulice: dio Savske - lijeva strana od mosta do auto-ceste, Majzecova, Ive Rasića, Donja Poljana, Senčićeva, Rajski kut, Bariševa, Borova

XII izborna jedinica: 
Poljana II - ulice: Slobode, Omladinska do Lonje, dio k. Tomislava, Dubrovačka, Franje Moguša, Rudarska, Poljanska, Sajmišna, desna strana Savske od mosta do auto-ceste, Majdekova, Godrijanov put, Deželićeva, Kundekova, Basarićekova, Tvrđavska, Predgađe, Trg V. Nazora, Posavska, Svetličićeva, Gregceva, Popevačeva, Rajski odvojak

XIII izborna jedinica: 
Dječja, Lonjska, Proljetna, S. Gregorka, Oborovska, Hercegovačka, Naftalanska, dio Omladinske od Lonje, Kutanec, Slavka Zalara, Krijesnica, Graničarska

Grad Petrinja

I izborna jedinica: 
Sajeva, N. Vod, Rdićeva, Kačićeva, Đalskog, Trninića, Dr. Ive Ribara, Kozarca, Držića, Ćopića, Hanžekova, Beljkovićeva

II izborna jedinica: 
Maja, Ujevićeva, Omladinska, Prešernova, Supilova, Runjaninova, Pionirska, Štrosmajerov trg, Preradovićev trg, Banovićev, Matije Gupca do mosta, Trg maršala Tita, Turkulinova, 28. SUD-e, Župančićeva, Mažuranićeva, Malinova do pruge, Turkova, Šenoina, Matkovićeva do pruge, Gundulićeva

III izborna jedinica: 
Nazorova, Arhova, Bjelajca, Zmaja, Trg VIII BUD, Kučerina do pruge, Marakovića, Ul. 13. svibnja, Brinske, Vrtni put, R. Korača, Zeleni brijeg, Gupčeva od mosta, Odvojak 5. svibnja, Zokova

IV izborna jedinica: 
1. svibnja, Knežića, Nemeca, Trnskog, Kolara, Cesarića s odvojcima, Matoševa, Kovačićeva, Sajmište, Novakova, Njegoševa, Makanca, Voćarska, Odv. Voćarske, Banijska, Kordunska, Kupska, Janeković s odvojcima, Vinogradska, Vinogradi, Odv. Vinogradske, Piljaka s odv. Kladari

V izborna jedinica: 
Buhe s odvojcima, Radićeva od Sv. Kate, Pejakovićeva, Demonjina, Bajer, Lajcerova, Vlahovića, Karadžića, Šetalište Letinskog, Županijske proleterske čete, Kikića, Čipora, Odv. Čipora, Stahuljakova, Tiljka

VI izborna jedinica: 
Meštrovića, Vojnovića, Kučerina preko pruge (odv. Kučerine I lijevi, odv. Kučerine II, odv. Kučerine III), Čipora preko pruge, Partizanska, Krunića, JNA odvojci, Ljubice Gerovac, Malinova preko pruge, Bratstva i jedinstva, Sisačka do Drenčke, Stojanovića, Miškovića

VII izborna jedinica: 
Bronzića, Tesle, Pribičevića, Kovačevića, Price, 29. novembra, Šupljica, Kamarička, Delčeva, Oreškovića, Naselje BPO, Ratkovićeva preko pruge, Željeznička, Došena, Trnine, Dimić, Kljajića, Miškine, Prilaz Sisačkoj, Boškovićeva, Zlatinska

VIII izborna jedinica: 
Sisačka od Drenačke, Slatina, Slatinski odvojak, Ante Staračića, Horvata, Kljajića, Vebera, Odvojak N. Vebera, Sisački odvojak N. Vebera, Drenačka, Stanićki put, Jurkovićeva, Selište, Nova Drenčina, Ive Andrića

IX izborna jedinica: 
Brest, Gorica, Garekova, Turkova odvojak, Trg D. Trstenjaka, Gačeše, Zagrebačka, V. Subnja, Slatina do 39. odvojci, Ratkovićeva, Hercega

X izborna jedinica: 
Mošćenica

XI izborna jedinica: 
Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Klinac, Kraljevčani, Dragotinci, Donja Budičina, Taborište, Prnjavor Čuntički 

XII izborna jedinica: 
Gora, Graberje, Cepeliš, Križ Hrastovački, Pecki, Sibić, Strašnik, Župić

XIII izborna jedinica: 
Nebojan, Donja Mokrica, Dumače, Glinska Poljana, Gornja Mokrica, Međurače, Novi Farkašić, Slana, Srednja Mokrica, Vratečko.

Grad Kutina

I izborna jedinica: 
MZ: Janja Lipa, Jamarice i Međurić

II izborna jedinica: 
MZ: Ilova, Banova Jaruga i Zbjegovača

III izborna jedinica: 
MZ: Kutinska Slatina, Katoličke Čaire, Kletište, Šartovac, Mišinka i Gojlo

IV izborna jedinica: 
MZ: Stupovača, Brinjani, Kajiška Kutinica, Kutinica, Čaire, Selište i Mikleuška

V izborna jedinica: 
MZ Repušnica

VI izborna jedinica: 
MZ: Husain i Batina, te iz MZ Kutina ulice Podravska ulica i Ravnice 

VII izborna jedinica: 
Kutina, ulice: Kolodvorska ulica, Metanska ulica, Ulica Andrije Hebranga, ulica Kneza Višeslava, Ulica Kneza Domagoja, Ulica Petra Preradovića, Pakračka ulica, Novljanska ulica, Novogradiška ulica, Osiječka ulica, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog i ulica Kneza Trpimira

VIII izborna jedinica: 
Kutina, ulice: Ulica Stjepana Radića, Ulica Mate Lovraka, Centar I, Husainska ulica, Ulica 1. maja, Željeznička ulica, Radnička ulica, Ilovska ulica i Selska ulica

IX izborna jedinica: 
Kutina, ulice: Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Josipa Badelića, Kutinska Ciglenica, Šartovačka ulica, Ulica Milke Trnine, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Vlahe Bukovca, Ulica Ivana Zajca, Ulica Antuna Nemčića i Čukovec 

X izborna jedinica: 
Kutina, ulice: Ulica Vladimira Nazora, Ulica Laclava Ružičke, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Silvije Strahimira Kranjčevića, Ulice Đure Sudete, Ulica Slavka Kolara, Runjaninova ulica, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Mije Drvarića, Ulica Dragice Šutej, Ulica Rudolfa Donassyja, Goilska ulica, Gradine i Moslavačka ulica

XI izborna jedinica: 
Kutina, ulice: Crkvena ulica, Trg Kralja Tomislava, Vinogradska ulica, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Dragutina Pavčeca, Ulica grofova Erdodyja, Ulica Gustava Barona, Ulica Alojzija Stepinca, Voćarska ulica, Sokolovac, Iločka, Mali brijeg, Ulica Sv. Martina, Voloderska ulica, Kutjevačka ulica, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica Kralja Zvonimira, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Augusta Cesarca, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Ivana Gundulića i Ulica Miroslava Kraljevića

XII izborna jedinica: 
Kutina, ulice: Ulica Matije Gupca, Ulica Ilije Gregorića, Bilogorska ulice, Garička ulica, Mramorska ulica, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Jure Kaštelana, Ulica Antuna Branka Šimića, Ulica Nikole Tesle, Brdovita ulica, Ulica Mije Stuparića, Kutinska Lipa, Zagorska ulica, Popovačka ulica i Ivanićgradska ulica

XIII izborna jedinica: 
Kutina ulice: Zagrebačka ulica, Ulica Antuna Gustava Matoša, Lonjska ulica (ne 
parni brojevi), Savska ulica, Glogovac, Lipa, Ludinska ulica, Čazmanska ulica, Jelengradska ulica, Ulica Eugena Kvaternika, Ulica Ante Starčevića, Ulica Ivana Mažuranića, Rudarska ulica, Dubrovačka ulica i Ulica Kralja Petra Krešimira IV.

c) Općinsko vijeće

Članak 10. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Sisačko - Moslavačke su:

Općina Jabukovac

I izborna jedinica: 
Blinja, Deanovići, Jošavica, Donja Pastuša

II izborna jedinica: 
Bijelnik, Madžari, Moštanica

III izborna jedinica: 
Luščani, Petkovac

IV izborna jedinica: 
Begovići, Dodoši, Donja Mlinoga, Tremušnjak

V izborna jedinica: 
Gornja Mlinoga, Gornja Pstuša, Jabukovac, Srpski Čuntić 

VI izborna jedinica: 
Donja Bačuga, Mačkovo selo

VII izborna jedinica: 
Banski Grabovac, Miočinovići, Stražbenica

VIII izborna jedinica: 
Gornja Bačuga, Veliki Šušnjar.

Općina Kloštar Ivanić

I izborna jedinica: 
Obreška D, Obreška G, Stara Marča, dio Bešlinca: Duga ul. - odvojak I, Duga ul. - odvojak II, Omladinska, Omladinski trg

II izborna jedinica: 
Lipovec Lonjski, Ščapovec, dio Kloštar Ivanića: Zagrebačka ulica i Poljska

III izborna jedinica: 
Čemernica Lonjska, Krišci, dio Kloštar Ivanića: Čemernička ulica

IV izborna jedinica: 
Kloštar I - ulice: Vukovarska, J. Badalića, dio Ul. S. Radića od kbr. 75 i 88 prema Ivanić-Gradu

V izborna jedinica: 
Kloštar II - ulice: Sv. Marije, dio S. Radića do kbr. 73 i 86, Duga, Duga odvojak I i II, Milke Trnine, Luke Baretina, S. Babonjića, Trg. Sv. Ivana, dio K. Tomislava do obilaznice 

VI izborna jedinica: 
Kloštar III - ulice: kralja Tomislava, Školska, Crveni kip, Mirni dol, Josipa Kozarca, Slavka Kolara, Caginečka, Kućni dol, Sveti duh, Šarampovska

VII izborna jedinica: 
Kloštar IV - ulice: Cvjetna, Ivana Šveara, Križevačka, Relkovičeva, Naftaplinska, Augusta Šenoe, Ribnjak, Ščapovečka, Vinarska, Vinogradska, Vinogradski odvojci, Maja i Košutarica

VIII izborna jedinica: 
Predavec, Sobočani, dio Bešlinca - Troička ulica.

Općina Križ

I izborna jedinica: 
Bunjani, G. Prnjarovec

II izborna jedinica: 
Rečica, Razljev, Konščani, D. Prnjarovec, Šušnjari 

III izborna jedinica: 
Johovec, Mala Hrastilnica, Velika Hrastilnica, Širinec

IV izborna jedinica: 
Okešinec, Vezišće, dio Novoselca: dio Moslavačke od Kolodvorske do Okešinca-desna strana Kolodvorska i Kolodvorski odvojak

V izborna jedinica: 
Obedišće, dio Novoselca: Česmanska, Školska, Selska ul. dio Moslavačke - lijeva strana od Česmanske do Obedišća

VI izborna jedinica: 
Novoselec - ulice: Moslavačka lijeva strana do Česmanske, desna strana do Kolodvorske, Drvodjelska, Grsničarska, Park Hrvatskih mućenika, Radnička i Hrvatske mladeži 

VII izborna jedinica: 
Križ I - ulice: Zagrebačka, Lička, Zagorska, Prigorska, Čoporova, Maksimirska, Trg Sv. Križa, Milke Trnine, Jandrinec, Zdenka Tomićeka, J. Badalića, Lj. Gaja

VIII izborna jedinica: 
Vinogradska, Školska, A. Šenoe, S. Matković, J. Tomca, Moslavačka, Braće Radić, Žutička, Kriške Republike, Cvjetna, Industrijska cesta, Mihanovićeva 

Općina Jasenovac

I izborna jedinica: 
Mlaka

II izborna jedinica: 
Tanac, Višnjica

III izborna jedinica: 
Uštica

IV izborna jedinica: 
Drenov Bok, Krapje

V izborna jedinica: 
Puska, Trebež

VI izborna jedinica: 
Jasenovac 1 - ulice: Savska, Strossmayerova, Preradovićeva 

VII izborna jedinica: 
Jasenovac 2 - ulice: Vuka Karadžića, Vladimira Nazora, 1. maja i Košutarica

VIII izborna jedinica: 
Jasenovac 3 - ulice: Žrtava fašizma, 22. travnja, Kolodvorska. 

Općina Lipovljani

I izborna jedinica: 
Krivaj

II izborna jedinica: 
Kraljeva Velika

III izborna jedinica: 
Lipovljani 1 - ulice: Zagrebačka, Torovi

IV izborna jedinica: 
Lipovljani 2 - ulice: Josipa Kozarca, Alberta Nemeta

V izborna jedinica: 
Lipovljani 3 - ulice: Balkan, Sajmišna, Brdašce

VI izborna jedinica: 
Lipovljani 4 - ulice: Jasenovačkih žrtava, Braće Karvaš

VII izborna jedinica: 
Lipovljani 5 - ulice: Kolodvorska, Željanska, 1. maja i Košutarica 

VIII izborna jedinica: 
Piljenice.

Općina Velika Ludina

I izborna jedinica: 
MZ: Mustafina Klada, Kompator, Ruškovica

II izborna jedinica: 
MZ: Okoli

III izborna jedinica: 
MZ: Katoličko Selište, Mala Ludina

IV izborna jedinica: 
MZ: Vidrenjak

V izborna jedinica: 
MZ: Gornja Vlahinička, Ludinica

VI izborna jedinica: 
MZ: Grabrov Potok, ulice: Lipovečka, Tome Pučka iz MZ Donja Vlahinička i ulice Moslavačkih brigada, Zagrebačka i Ulica 5. maja od br. 88-132, te broja 89-135 iz MZ Velika Ludina

VII izborna jedinica: 
MZ: Donja Vlahinička, (osim ulica Lipovečka i Tome Pučka)

VIII izborna jedinica: 
Velika Ludina (osim ulica: Moslavačkih brigada, Zagrebačka, 5. maja od br. 88-132, te 89-135).

Općina Popovača

I izborna jedinica: 
MZ: Gornja Gračenica, Ciglenica

II izborna jedinica: 
MZ: Voloder

III izborna jedinica: 
MZ: Donja Gračenica, Osekovo

IV izborna jedinica: 
MZ: Gornja Jelenska, Moslavačka, Slatina, Podbrđe

V izborna jedinica: 
MZ: Popovača, ulice: Sisačka, Ulica braće Weiss, Ulica M. Lovraka, Ulice Nikole Tesle, Ulica Milke Trnine, Trg grofa Erdodyja, Ulica J. Banderiera, Moslavačka ulica, Omladinska ulica, Vinogradska ulica, Ulica Z. Sever, Ulica J. Čuka

VI izborna jedinica: 
MZ: Popovača, ulice: Trnajec, Kolodvorska ulica, Ulica Bana Jelačića, Radnička ulica, Ulica Veliko Brdo, Ulica S. Šajnovića, Jelengradska ulica, Voćarska ulica, Ulica G. Pavlina, Trnovka, Mučakova ulica, Krmelovac 

VII izborna jedinica: 
MZ: Popovača, ulice: Zagrebačka, I. Pergošića, dr. Polaka, Kutinska, A. Nemčića, Rajčevac, Mikulanica, Ribnjača, Vinogradska, Mikulanica, Čupora Moslavačkih, T. Bakača, Lj. Vukotinovića, Sv. Huberta, M. Stuparića, Ulica Hrvatskog preporoda, Ratarska ulica kao i Sisačka ulica u MZ Potok

VIII izborna jedinica: 
MZ: Stružec, Donja Jelenska, Potok (osim ulice Sisačke). 

Općina Lekenik

I izborna jedinica: 
Letovanić - ulica: Vrh letovanički

II izborna jedinica: 
Brkiševina, Šišinec, Stari Brod, Stari Farkašić - Palanjek Pokupski, Pokupsko Vratečko

III izborna jedinica: 
Dužica, Poljana Lekenička

N izborna jedinica: 
Lekenik - ulice: Zagrebačka, Erdodska

V izborna jedinica: 
Lekenik - ulice: Posavska, Kolodvorska, Turopoljska - I i II odvojak, Gajeva, Bana Josipa Jelačića

VI izborna jedinica: 
Pešćenica

VII izborna jedinica: 
Vukojevac - Gornji Vukojevac, Donji Vukojevac, Petrovac, Žažina 

VIII izborna jedinica: 
Brežane, Cerje, Pustike

Općina Martinska Ves

I izborna jedinica: 
Tišina Kaptolska - Bok Palanječki, Strelečko 

II izborna jedinica: 
Tišina Kaptolska - Tišina Kaptolska, Žirčica 

III izborna jedinica: 
Tišina Erdodska, Palanjek

IV izborna jedinica: 
Mahovo, Setuš

V izborna jedinica: 
Martinska Ves Desna, Ljubljanica

VI izborna jedinica: 
Lijeva Luka, Martinska Ves Lijeva

VII izborna jedinica: 
Desno Trebarjevo, Lijevo Trebarjevo, Lijevo Željezno

VIII izborna jedinica: 
Desno Željezno, Desni Dubrovčak, Jezero Posavsko, Petrovac i Žažina

Općina Sunja

I izborna jedinica: 
Sunja

II izborna jedinica: 
Crkveni Bok, Ivanjski Bok, Lonja Suvaj, Mužilovćica, Kratečko, Čigoč

III izborna jedinica: 
Bobovac, Strmen, Kratečko - Bistrać, Sunjsko Selišće, Gornja Letina - Gornja Letina, Donja Letina

IV izborna jedinica: 
Gušće, Lukavec Posavski, Svinjičko, Veliko Svinjičko, Gradusa Posavska, Petrinjci

V izborna jedinica: 
Šaš, Slovinci, Kostreši Šaški, Papići 

VI izborna jedinica: 
Čapljani, Jasenovčani, Staza, Pobrđani, Vedro Polje, Novoselci, Krivaj Sunjski, Žreme, Greda Sunjska

VII izborna jedinica: 
Timarci, Donji Hrastovac, Radonja Luka, Četvrtkovac

VIII izborna jedinica:

Drljače, Mala Paukova, Mala Gradusa, Velika Gradusa, Sjeverovac, Kladari.

Općina Glina

I izborna jedinica: 
Glina - ulice: I. Gregurića, M. Despota, Mlinarska, N. Maraković, Trg I. L. Ribara, Žrtava fašizma, Runjaninova, A. Kovačića, Lička, R. Grmuše, J. Marjanovića, Saveza boraca, A. Blašića, M. Šurbata, A. Koraka, Toplička, A. Šanteka

II izborna jedinica: 
Glina - ulice: N. Šakića, VII udarne divizije, Prvomajska, V. Vlahovića, 11. siječnja, Trg M. Tita, Majska, Boračko naselje, Glina 1, V. Gaćeše, S. Č. Komljenovića, Salaška, Radnička, Omladinska, P. Križanića, N. Demonje, P. Preradovića, Mihanovićeva, I. G. Kovačića, Trg I. Španovića

III izborna jedinica: 
Glina - ulice: R. Mitića, P. Fratrovića, I kotarske part. konf., Željeznički put, Kozarica, Kate Opačić, Ć. Madžarca, M. Medveda, 29. novembra, Kordunska, Vinogradska, 8. marta, V. Nazora, P. Pogledića, Narodnog ustanka, I. Andrića, N. Vebera, Banijskog partizanskog odreda

IV izborna jedinica: 
Maja, Svračica, Prijeka, Dolnjaki, Joševica, Ravno Rašće, Roviška

V izborna jedinica: 
Gornji Viduševac, Donji Viduševac, Skela, Donje Selište 

VI izborna jedinica: 
Velika Solina, Bišćanovo, Boturi, Gornji Selkovac, Donji Setkovac, Donja Trstenica, Turčenica, Šatornja, Mala Solina

VII izborna jedinica: 
Prekopa, Kihalac, Hader, Dvorište, Glinsko Novo Selo, Marinbrod, Gornje Jame, Donje Jame, Stankovac, Gračenica, Šišinečka, Zaloj

VIII izborna jedinica: 
Gornja Bučica, Donja Bučica, Desni Degoj, Ilovačak, Slatina Pokupska, Gornje Taborište, Donje Taborište. 

Općina Divuša

I izborna jedinica: 
Zamlača

II izborna jedinica: 
Struga

III izborna jedinica: 
Unčani od kbr. 1 - 90

IV izborna jedinica: 
Golubovac, Unčani od kbr. 91- 125

V izborna jedinica: 
Divuša, Zrin

VI izborna jedinica: 
Kuljani

VII izborna jedinica: 
Kozibrod, Volinja od kbr. 1 -45

VIII izborna jedinica: 
Čukur, Volinja od kbr. 46 - 68.

Općina Gvozdansko

I izborna jedinica: 
Gvozdansko, Majdan

II izborna jedinica: 
Rujevac od kbr, 1-91

III izborna jedinica: 
Rujevac od kbr. 5-188

IV izborna jedinica: 
Ljeskovac

V izborna jedinica: 
Komora, Gornji Žirovac od kbr. 1-50

VI izborna jedinica: 
Gornji Žirovac od kbr. 51-168

VII izborna jedinica: 
Donji Žirovac, Čavlovica, Kobiljak od kbr 1-6

VIII izborna jedinica: 
Ostojići, Kobiljak od kbr. 7 - 47.

Općina Dvor

I izborna jedinica: 
Dvor (bez ulica V. Strineke, Mile Marića od kbr. 30 - 48 i ul. Prvog maja)

II izborna jedinica: 
Dvor - ulice: Voje Strineke, Prvog maja, Mile Marića od kbr. 30-48, Grmušani, Zakopa

III izborna jedinica: 
Donji Javoranj, Gornji Javoranj, Hrtić, Glavičani, Gorička

IV izborna jedinica: 
Trgovi, Gage, Gor. Stupnica, Donja Stupnica, Pedalj, Ćore, Grabovica

V izborna jedinica: 
Matijevići, Javornik, Zut, Gor. Dobretin, Donji Dobretin 

VI izborna jedinica: 
Udetin, Vrpolje Bansko, Šegestin, Šam Brđani, Rudeži, Daukovac, Švrakarica Đam. Draga, Dadići

VIII izborna jedinica: 
Kepćije, Gor. Oraovica, Donja Oraovica, Draškovac, Šakanlije, Lotine i Buinjski Riječani

VIII izborna jedinica: 
Kosna, Ljubina, Sočanica, Javnica, Kotarani.

Općina Vrginmost

I izborna jedinica: 
Ostrižen - Stipan, Šljivovac, Ostrožin, Kirin

II izborna jedinica: 
Trstenica, Bović, Batinova Kosa, Donja Čemernica 

III izborna jedinica: 
Pješčenica, Kozarac, Brnjavac

IV izborna jedinica: 
Slavsko Polje, Crevarska Strana

V izborna jedinica: 
Blatuša, Bukovica, Gornja Čemernica

VI izborna jedinica: 
Perna, Podgorje, Pecka

VII izborna jedinica: 
Katinovac, Malička, Vorkapić Selo, Crni Petek

VIII izborna jedinica: 
Vrginmost.

Općina Topusko

I izborna jedinica: 
Gređani I od kbr. 44 do 228

II izborna jedinica: 
Gređani II od kbr. bb do kbr. 43, ulice 22. decembra - Topusko, VIII divizije - Topusko

III izborna jedinica: 
Topusko I - ulice: 8. marta, VII divizije od br. bb do br. 19, Vladimira Nazora, Trg bratstva i jedinstva od br. bb do br. 33, ulica Babić brdo

IV izborna jedinica: 
Topusko II - ulice: Trg bratstva i jedinstva od br. 34 do kraja, Kalanjevačka, Boračka, Kordunaška, Šumarijska, Đure Bajića, Banijska, Mirka Poštića od br. bb do 44, Pere Miljevića

V izborna jedinica: 
Hrvatsko Selo, ulica VII divizije Topusko od broja 20 do br. 47 

VI izborna jedinica: 
Velika Vranovina - ulica Mirka Poštića Topusko od br. 45 do kraja, Staro Selo-Topusko od br. bb do broja 45, i od 133 do 146

VII izborna jedinica: 
Ponikvari, ulica Vuka Karadžića

VIII izborna jedinica: 
Staro Selo od br. 46 do 132 i 147 do kraja - Mala Vranovina.

Općina Lasinja

I izborna jedinica: 
Lasinja od kbr. 38 nadalje

II izborna jedinica: 
Novo Selo Lasinjsko, Lasinje od kbr.1 do kbr. 38, Desno Sredičko od kbr. bb kraj kbr. 1 do kbr: 25

III izborna jedinica: 
Desno Sredičko od kbr. 25 pa nadalje, Desni Štefanki od kbr. bb kraj kbr.1 do kbr. 52

IV izborna jedinica: 
Desni Štefanki od kbr. 53 nadalje, Trepča

V izborna jedinica: 
Crna Draga, Dugo Selo Lasinjsko do kbr. 45

VI izborna jedinica: 
Dugo Selo Lasinjsko od kbr. 46 pa nadalje

VII izborna jedinica: 
Čremušnica od kbr. 23 pa nadalje

VIII izborna jedinica: 
Golinja, Čremušnica od kbr.1 do kbr. 22.

Općina Gornji Klasnić

I izborna jedinica: 
Majske Poljane, Brnjeuška, Glinski Trtnik

II izborna jedinica: 
Vlahović, Majski Trtnik, Drenovac Banski

III izborna jedinica: 
Dragotina, Dabrina, Bijele Vode

IV izborna jedinica: 
Veliki Gradac, Momčilović Kosa, Martinovići 

V izborna jedinica: 
Mali Gradac, Kozaperovica, Trnovac Glinski, Brestik

VI izborna jedinica: 
Gornji Klasnić, Brezovo Polje, Brubno, Donji Klasnić 

VII izborna jedinica: 
Gornje Selište, Balinac, Šibine, Hajtić, Šašava, Borovit

VIII izborna jedinica: 
Veliki Obljaj, Mali Obljaj, Hrvatska Bojna, Buzeta.

Općina Vojnić

I izborna jedinica: 
Vojnić

II izborna jedinica: 
Bukovica Utinja, Brdo Utinjsko, Gaćeša Selo, Medadak Utinjski, Utinja Vrelo, Malešević Selo, Podselo

III izborna jedinica: 
Mandić Selo, Kokirevo, Loskunja, Knežević Kosa, Kolarić

IV izborna jedinica: 
Vojišnica, Kartalije, Ključar, Krivaja Vojnićka, Jurga

V izborna jedinica: 
Kupljensko, Radonja, Radmanovac, Johovo, Selakova Poljana, Lisine 

VI izborna jedinica: 
Miholjsko, Rajić Brdo, Petrova Poljana, Dunjak, Klokoč 

VII izborna jedinica: 
Donja Brusovača, Kestenovac, Lipovac Krstinjski, Prisjeka, Husaja, Gornja Brusovača, Jargovac, Široka Rijeka 

VIII izborna jedinica: 
Džaperovac, Štakorovica, Mracelj, Gejkovac, Svinica, Krstinjska, Mračaj Krstinjski, Klupica.

Općina Hrvatska Kostajnica

I izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica I

II izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica II

III tzborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica III

IV izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica IV

V izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica V

VI izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica VI

VII izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica VII

VIII izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica VIII

Općina Mečenčani

I izborna jedinica: 
Mečenčani I

II izborna jedinica: 
Mečenčani II

III izborna jedinica: 
Mečenčani III

IV izborna jedinica: 
Mečenčani IV

V izborna jedinica: 
Mečenčani V

VI izborna jedinica: 
Mečenčani VI

VII izborna jedinica: 
Mečenčani VII

VIII izborna jedinica: 
Mečenčani VIII

Općina Donji Kukuruzari

I izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari I

II izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari II

III izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari III

IV izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari IV

V izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari V

VI izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari VI

VII izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari VII

VIII izborna jedinica: 
Donji Kukuruzari VIII

Općina Utolica

I izborna jedinica: 
Utolica I

II izborna jedinica: 
Utolica II

III izborna jedinica: 
Utolica III

IV izborna jedinica: 
Utolica IV

V izborna jedinica: 
Utolica V

VI izborna jedinica: 
Utolica VI

VII izborna jedinica: 
Utolica VII

VIII izborna jedinica: 
Utolica VIII

Općina Hrvatska Dubica

I izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica I

II izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica II

III izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica III

IV izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica IV

V izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica V

VI izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica VI

VII izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica VII

VIII izborna jedinica: 
Hrvatska Dubica VIII

d) Skupština kotara

Članak 11. 
Izborne jedinice za izbor članova u skupštinu Glinskog kotara na području Županije Sisačko-Moslavačke su:

I izborna jedinica: 
Slatina Pokupska, Zaloji, Gornja Bučica, Desni Degoj, Donja Bučica, Ilovačak, Donje Taborište, Gornje Taborište, Gračanica, Šišinečka, Donje Jame, Stankovac, Velika Solina, Mala Solina, Gornji Selkovac, Donji Selkovac, Bišćanovo, Turčenica, Donja Trstenica, Boturi, Gornji Viduševac, Šatornja, Donji Viduševac, Gornje Jame

II izborna jedinica: 
Glina - sjeveroistočno od ul. N. Maraković, V udarne divizije, V. Gašeće, Banijske i ceste Glina - Dvor. Granica ide sredinom navedenih ulica Marinbrod, Hađer, Dvorište, Kihalac, Prekopa, Novo selo Glinsko

III izborna jedinica: 
Glina - jugozapadno od ulica N. Maraković, VII udarne divizije, V. Gaćeše, Banijske i ceste Glina - Dvor, Donje Selište, Skela, Joševica, Dolnjaki, Prijeka, Maja, Svraćica 

IV izborna jedinica: 
Majske Poljane, Brnjeuška, Roviška, Trtnik Glinski, Vlahović, Ravno Rašće, Majski Trtnik, Drenovac Banski, Martinović, Bijele Vode, Dragotina, Veliki Gradac, Momčilovića Kosa, Kozaperovica

V izborna jedinica: 
Gornje Selište, Balinac, Hajtić, Šibine, Šaševa, Borovita, Buzeta, Dabrina, Gornji Klasnić, Donji Klasnić, Brestik, Trnovac Glinski, Mali Gradac, Ljeskovac, Komora, Gvozdansko, Rujevac

VI izborna jedinica: 
Lasinja, Novo Selo Lasinjsko, Desno Sredičko, Desni Štefanki, Crna Draga, Trepča, Dugo Selo Lasinjsko, Stipan, Šljivovac, Cremušnica, Bović, Golinja, Ostrožin, Ki rin, Gornja Trstenica

VII izborna jedinica: 
Vrginmost, Podgorje, Pješćanica, Kozarac, Gornja Čemernica, Donja Čemernica, Bukovica, Batinova Kosa, Blatuša, Malička

VIII izborna jedinica: 
Topusko, Gređani, Hrvatsko Selo, Ponikvari, Velika Vranovina, Mala Vranovina, Staro Selo Topusko, Vorkapić

IX izborna jedinica: 
Slavsko Polje, Crevarska Strana, Brnjavac, Malešević Selo, Utinja, Vrelo, Međađak Utinjski, Gaćeša Selo, Brdo Utinjsko, Podsedlo, Kartalije, Mandić Selo, Bukovica Utinjska, Živković Kosa, Loskunja, Knežević Kosa, Kolarić, Vojnić

X izborna jedinica: 
Vojišnica, Ključar, Krivaja Vojnička, Radonja, Jurga, Radmanovac, Kupljensko, Johovo, Miholjsko, Klupica, Lisine, Selakova Poljana, Rajić Brdo, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, Dunjak, Kestenovac, Lipovac Krstinjski, Klokoč, Prisjeka, Krstinja, Džaperovac, Jusaja, Gornja Brusovača, Donja Brusovača, Jagrovac, Štakorovica, Široka Rijeka, Mracelj

XI izborna jedinica: 
Gejkovac, Svinica Krstinjska, Crni Potok, Katinovac, Perna, Pecka, Mali Obljaj, Veliki Obljaj, Bojna, Brubno, Brezovo Polje, Kobiljak, Ostojići, Donji Žirovac, Gornji Žirovac, Čavlovica 

XII izborna jedinica: 
Matijevići, Javornik, Stanić Polje, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Kotarani, Zut, Javnica, Sočanica, Ljubina, Zakopa, Ćove, Hrtić, Vanići, Vrpolje Bansko, Grmušani, Gage, Trgovi, Kosna, Majdan, Donja Stupnica Gornja Stupnica

XIII izborna jedinica: 
Dvor, Zamlaća, Struga Banska, Unćani, Golubovac Divuki, Divša, Kozibrod, Kuljani, Donji Javoranj, Gornji Javoranj 

XIV izborna jedinica: 
Jovac, Volinja, Draškovac, Donja Oraovica, Gornja Oraovica, Šakanlije, Bujinja, Riječani Bujinjski, Lotine, Zrin, Rogulje, Šegestin, Draga, Kepčije, Glavičani, Paukovac, Gorička, Udetin, Pedalj, Grabovica, Švrakarica, Rudeži, Lovča, Banski Brđani, Čukur, Panjani, Donja Velešnja

XV izborna jedinica: 
Hrvatska Kostajnica, Kostajnički Majur, Selište Kostajničko, Kostrići, Stublja Mračaj, Graboštani

XVI izborna jedinica: 
Dubica, Donji Cerovljani, Gornji Cerovljani, Baćin, Živaja, Slabinja, Utolica

XVII izborna jedinica: 
Rosulje, Rausovac, Srednja Meminska, Gornja Meminska, Gornji Hrastovac, Malo Krčevo, Veliko Krčevo, Svinica, Kostreši Bjelovački, Gornji Bjelovac, Donji Bjelovac, Gornji Kukuruzari, Donji Kukuruzari, Gornja Velešnja, Donja Valešnja Babina Rijeka, Prevršac, Mečenčani, Umetić, Borojevići, Komogovina, Knezovljani, Lovča.

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

a) Županijska skupština

Članak 12. 
U Županiji Karlovačkoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Jesenak, Partiznska Drežnica, Potok Muslinski, Turkovići, Zagorje, Josipdol, Sveti Petar-Puškarić, Selopek.

II izborna jedinica: 
Ogulin, Ribarići

III izborna jedinica: 
Oštarije, Tounj, Gornje Dubrave, Donje Dubrave, Tvošmarija, Tržić Tounjski, Kamenica, Hreljin Ogulinski, Ponikve, Plaški

IV izborna jedinica: 
Janja Gora, Plavča, Draga Saborsko, Lička Jasenica, Drežničko Selište, Rakovica, Drežnik Grad, Nova Kušlja, Kordunski Ljeskovac, Furjan, Broćanac, Laševac, Kruškovača

V izborna jedinica: 
Slunj, Cvitović, Krenen, Tatar Varoš, Cetinski Varoš, Batroga Gojkovac, Maljevac, Cetin Grad, Ruševica, Popovac, Taborište

VI izborna jedinica: 
Gornje Primišlje, Blagaj, Veljun, Cvijanović Brdo, Šljivnjak, Donji Polaj, Nikšić, Zagorje, Gornji Skrad, Trupinjak, Gornji Budački, Srednji Polaj, Kamensko Selo, Donja Perjasica, Perjasica, Donji Skrad, Budačka Rijeka, Donji Budački Krnjak, Tušilović

VII izborna jedinica: 
Grabrik, Duga Gora, Lešče, Generalski Stol, Bosiljevo, Laslavići, Prikuplje, Erdelj, Vukova Gorica, Vodna Draga, Bres Mrežnički, Zvečaj, Barilovački Cerovac, Bukovlje, Lipa, Prilišće

VIII Izborna jedinica: 
Barilović, Velemenić, Šćulac, Belavići, Bankovački Leskovac, Dvorjanci, Mračin, Dubravci, Jarče Polje, Petar Mrežnički, Novigrad, Varoš Mrežnički, Kučevice, Kunić, Ninski Vrh, Zagradci, Skupica

IX izborna jedinica: 
Vivodina, Police, Kamanje, Jurovski Brod, Žakanje, Velika Paka, Ribnik, Griče, Pravutina, Zaborsko Selo, Završje Netretičko, Donje Stative, Brajak Brdo, Netretić, Hrašće, Tomašnica

X izborna jedinica: 
Ozalj, Gornje Pokuplje, Jaškovo, Mekušje, Mali Erjavec, Podbrežje, Trg Vrhovac, Zorkovac, Lazina Draganići 

XI izborna jedinica: 
Duga Resa, Donje Mrzlo Polje, Petrakovo Brdo

XII izborna jedinica: 
Zadobarje, Mahično-Tuškani, Mrzljaki-Goljak, Velika Jelsa, Mala Jelsa, Hrnetić-Novaki, Orlovac

XIII izborna jedinica: 
Novi Centar

XIV izborna jedinica: 
Stative, Dubovac, Drežnik

XV izborna jedinica: 
Moša Pijade, Zvijezda

XVI izborna jedinica: 
Gaza, Banija Gradac

XVII izborna jedinica: 
Popović-Brdo, Korana, Kamensko, Gornje Mekušje, Pokupska Dolina

XVIII izborna jedinica: 
Sajevac, Belajska Poljica, Ladvenjak, Belajska Vinica, Belaj, Logorište, Mostanje, Turanj, Vukmanički Cerovac,Selišće 

XIX izborna jedinica: 
Švarča, Mala Švarča, Donja Švarča - Luščić

XX izborna jedinica: 
Gornji Sjeničak, Sjeničak, Utinja, Prkos-Bosanski Kovačevac, Skakavac, Slunjski Moravci, Brežani, Banska Selnica, Trebinja, Sišljavić, Banski Moravci, Brodani, Lipje, Ribari, Rečica, Vukmanić-Knez Gorica

b) Gradsko vijeće

Članak 13.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Karlovačke su:

Grad Karlovac

I izborna jedinica: 
Kamensko-Lemić Brdo, Sajevac, Popović Brdo, Brođani, Brežani, Lipje, Ribari, Gornja Trebinja

II izborna jedinica: 
Turanj, Ladvenjak, Selišče, Vukmanić-Knez Gorica, Vukmanički Cerovac (ranije Tušilovački Cerovac), Tušilović (Tušilović, Brezova Glava Mlakovac 1-16.), Donji Badački (Donji Budački, Pavković Selo, Mlakovac od kbr.17 do kraja), Donja Trebinja (od kbr. 2. do 31), Gornja Trebinja od kbr. 30 do 68

III izborna jedinica: 
Gaza, Pokupska Dolina, Gradac, MZ "Korana" (Kurelčeva od 1 do 27, Korana od br. 2 do 3, Prilaz D. Trstenjaka br. 2, Prilaz Korani od 2 do 28, Vrbanićev perivoj od 1 do 12, Radićeva od 34 do kraja)

IV izborna jedinica: 
MZ "Korane" (Tuškanova, Rakovac, Domobranska 16 i 21 do kraja, Aleksandra Majdera, Koransko šetalište, Smičiklasova od 1-11 i Izidora Kršnjavoga ranije L. Mušicki).

V izborna jedinica: 
Švarča, Mala Švarča, Logorište, Dio MZ "Mostanja" (Baščine od kbr. 1 do 77, Baščinska cesta od 24 do 109), Kalnička, Vranska, Lošinjska, Triglavska, Velebitska, Gorička, Mostanje kbr. 48 do kbr. 58)

VI izborna jedinica: 
Grabrik (ranije Moša Pijade), dio MZ "Mostanje" (Udbinja, Galović Brdo, Mašnjakova ul. V. Župančića, Mostanje od kbr. 1 do 48, te od kbr. 59 do kbr. 128)

VII izborna jedinica: 
Donja Švarča - Luščić, Dio MZ "Novi Centar" (ul. M. Držića, ul. I. Meštrovića br. 1-1D, Senjska ul br. 12 do 70)

VIII izborna jedinica: 
Velika Jelsa, Mala Jelsa, Stative, Zadobarje, Priselci, Vučjak, Borlinska od kbr. 37 do 138, Tičarnica dio MZ "Dubovac" (Žumberačka, Stjepana Seljana, Mirka Seljana, Omladinska, Danijela Grčića, Bruna Bušića, Vladimira Bogovića, Hržišče, Borlin Gaj)

IX izborna jedinica: 
MZ " Dubovac" (Dubovac, Matija Jure Šporera, Pivovarska, Nemčićeva, Kupska, Ljubljanska, Marmontova aleja, Žorovica, Kumičićeva, Boškovićeva, Bulićeva, Supilova, Kvaternikova, Strmački dol, Zagrad, Luščić 59, Primorska, Tomićeva, M. Gubca, Petra Kružića, Herte Turze, Strmac, Jamadolska samo parni brojevi. Luščić 41, 43 i 51, Kalvarija), dio MZ "Novi Centar" (ulice: Alfreda Krupe, Vlatka Mačeka, Kranjčevićeva, Naselje Marka Marulića, Mažuranićeva obala od 11 do 36, ulica N. Tesle)

X izborna jedinica: 
MZ "Novi Centar" (ulice: Tina Ujevića, Sarajevska, L Meštrovića 2 do 9, Ljudevita Šestića, M. Krleže, I. Meštrovića br.12, Senjska od 2 do 10, Smičiklasova 16 i 18)

XI izborna jedinica: 
MZ "Zvijezda", dio MZ "Ivan Mažuranić" (ulice: Ljudevita Jonkea, Lopašićeva, Lisinskog, Domobranska 1-19 i 6 - 12a, Zajčeva, Kralja Tomislava 8 -10, 9 -27, Vladimira Nazora 1-7 i 2-22, Vlatka Mačeka 1 -11, 2, 4, 4a, 6,10,12, 16 i 18, Prilaz Vjećeslava Holjevca, Mažuranićeva obala 1, 2, 2a, 3-8, Trg Petra Zrinskog, Pavla Vitezovića, Trg Milana Šufflaya, Ambroza Vranicanija, Šipuševa, Trg Matije Gubca, Perivoj Slobode, Gundulićeva, Šebatićeva 

XII izborna jedinica: 
MZ "Banija"

XIII izborna jedinica: 
MZ "Drežnik".

Grad Ogulin

I izborna jedinica: 
Ogulin - ulice: J. B. Jelačića, J. J. Strossmayera, I. B. Mažuranića, I G. Kovačića 
Trg hrvatskih rodoljuba, V. Nazora, A. Stepinca, Lj. Gaja, dijela ul J. B. Jelačića do početka ulice V. Nazora, A. Šenoe, P. Preradovića, Samoboršćanska i neparni brojevi ul B. Frankopana od Lomošćanske do ul. J. B. Jelačića, Proce

II izborna jedinica: 
Ogulin - ulice: Zrinski trg, I. B. Mažuranić, parni brojevi ul B. Frankopana od Lomošćanske do ul. J. B. Jelačića, Struga Bolnička, Vijenac, T. Ujevića i vijenac I. Marinkovića

III izborna jedinica: 
Ogulin - Prapuče - Zagrad - ulice : Nova cesta, Zulejkina, Zagrad, Zagradski odvojak, ulica Gorica, Krči, Mala cesta, Cvjetna i dio Stare ceste do benzinske stranice, Brod, Brodski odvojak, Bukovnička ulica, Voćarska, Vrtače, Vrtački odvojak, Grediščka ulica, Dobrina Klanck, Prapućanska, Draga Kopelska, Klečka, Bukovnički odvojak, ulica Bukotmik

IV izborna jedinica: 
Ogulin - Žegar - Podvrk - ulice: Žega I-X, Podvrh I-VIII, ulica Drenovac

V izborna jedinica: 
Ogulin, Sveti Jakov - ulice: Sveti Jakov, Krlenac, Šetalište Krlenac, put Škare, Vučić selo, Kalci, Gavani, Kostelići, D. Cesarića, Zečeva ulica, Humac 

VI izborna jedinica: 
Ogulin - Lomost - ulice: Lomošćanska, Kut, Radnički put, Škrile I, Škrile II, Bukovica, Jakovčić, Pešćenica, Sv. Roka Dugave (od broja 1 do broja 32), Dražice, Otok Oštarski

VII izborna jedinica: 
Ogulin - Sveti Petar - Stara cesta do benzinske stanice, Sv. Peat, Marković selo, Puškarići, Turkovići, Vitunj 

VIII izborna jedinica: 
Gornji Zatezali, Donji Zatezali, Donje Dubrave, Vucelić, Gornje Dubrave, Višnić Brdo, Perići, Janjani, Mikašinovići, Mirići, Bartolovići, Gojak, Popovo selo, Munjasi, Trošmarija, Ponikve

IX izborna jedinica: 
Krakar, Tomići, Vukelići, Radojčići, Trbovići, Part. Drežnica, Maravić Draga, Seočani, Brezno Drežničko, Zrnići, Nikolići, Vrućac, Podbitorij, Jasenak, Potok Musulinski

X izborna jedinica: 
Donje Zagorje, Gornje Zagorje, Zagorje Modruško osim Ribarića, Paušića, Dujmića i Kaševara

XI izborna jedinica: 
Desmerice, Zagorje Modruško - Ribarići, Paušići, Kaševari i Dujmići

XII izborna jedinica: 
Ogulin - Salopek Selo, Bošt, Brezik, Dlakovac, Kučinić Selo, Sabljak Selo, Sujmić Selo

XIII izborna jedinica: 
Ogulinski Hreljin, Okruglica Kučaj, Zečica, Mirić Selo, Brestovac, Oklinak

Grad Duga Resa

I izborna jedinica: 
Ulice: Jozefinska cesta, Mrežnička obala, Samovojskina, Brodac, Đure Tomičića, Dr. Ivana Banjavčića, Vinička

II izborna jedinica: 
Ulice: Bana Josipa Jelačića, Trg Svetog Jurja, Naselje Curak, Tina Ujevića, Šenoina, Naselje Brezovac, Vinogradska, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle od kbr.13 nadalje

III izborna jedinica: 
Ulice: Kasar, Josefa Jeruzalema, Šetalište Josefa Anningera, Inzl. Šetalište Tušmer, Naselje Tušmer

IV izborna jedinica: 
Ulice: Stara Cesta od 1- 37 i 2 - 28., Juranovo Brdo, Antuna Mihanovića, Andrije Palmovića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Dobriše Cesarića, Varnica Svibnjska, Kolodvorška, trg Kralja Tomislava, Nikole Tesle do br.12., Tijesna

V izborna jedinica: 
Ulice: Stara cesta od br: 30 nadalje, Stara cesta od br. 39 nadalje, Slavka Kolara, Zagrebačka, Brajska, Radoslava Lopašića. Mate Kulundžića, Sunčano Naselje, Trg Hrvatskih Mučenika, S. S. Kranjćevića

VI izborna jedinica: 
Ulice: Frankopanska, Petra Bučara, Trg N. Š. Zrinskog, Naselje Roganac, Petra Preradovića, Karlovačka, Riječka, Petrakovo Brdo, Lišnica

VII izborna jedinica: 
Belavići-Mrežničke Poljice, Mrežničko Dvorište, Mrežnički Galovići, Dvorjanci, Kozalj Vrh

VIII izborna jedinica. 
Zvečaj - Donji Zvečaj, Novo Brdo, Grganjica, Mrežnički Venac

IX izborna jedinica: 
Sveti Petar, Šeketino Brdo, Gorica, Grščaćaki 

X izborna jedinica: 
Mrežnički Varoš, Belajska Vinica, Pećurkovo Brdo

XI izborna jedinica: 
Mrežnički Brig, Mrežnički Novaki, Cerovački Galovići, Bošt, Mihalić Selo

XII izborna jedinica: 
Rečica, Šišljević, Pokupska Dolina, Brežani, Brođani, Lipje, Ribari, Popović Brdo, Trebinja

XIII izborna jedinica: 
Gornje Stative, Zadobarje, Velika Jelsa, Mala Jelsa, Naselje Priselci, 

Grad Slunj

I izborna jedinica: 
Ulice: A. Šenoe, Mrežnička, E. Kvaternika, I. G. Kovačića, Kordunska, Lj. Gaja, Melnička, N. Tesle, Novo Selo, P. Svačića, Plitvička od broja 103, Rakovačka, S. Abrlića

II izborna jedinica: 
Ulice: Belkovićeva, Blagajskih knezova, Frankopanska, I Hrv. brigade, I. Trnskog, Ivšić brdo, Koranska, Krajiška, Kralja Zvonimira, N. Zrinskog, Novo naselje I, Novo naselje II, S. Mrkalja

III izborna jedinica: 
Ulice: Ogulinska, Plitvička do broja 91, R. Lopašića, Rastoke, Slušnička, Stara cesta, Trg braće Radić, Školska, Trg Zrinsko-Frankopanskih, V. Karasa

IV izborna jedinica: 
Ulice: V. Nazora, Zagrebačka, Strmac, Zubac, N. Turkalja te naselja D. Taborište i 
Cerovac

V izborna jedinica: 
Naselja: D. Furjan, G. Furjan, Zapoljak, Sastavak, Kosa, Čamerovac, Salopek Luke

VI izborna jedinica: 
Naselja: G. Lađevac, Arapovac, Dubrava, Lađ, Selište, D. Ladevac, Čamerovac Polje,Videkić Selo

VII izborna jedinica: 
Naselja: G. Popovac, D. Popovac, Lumbardenir, Slušnica Podmelnica 

VIII izborna jedinica:. 
Naselja: Cvitović, D. Glina, Glinsko Vrelo, G. Taborište, Marindolsko Brdo

IX izborna jedinica: 
Naselja: G. Kremen, D. Kremen, M. Vuković, G. Glina, Miljevac 

X izborna jedinica: 
Naselja: D. Nikšić, G. Nikšić, Hrv. Blagaj, Pavlovac, Crno Vrelo, Bandino Selo, Srp. Blagaj. Cvijanović brdo, Kosijer selo

XI izborna jedinica: 
Naselja: Veljun, Lapovac, Točak Snos

XII izborna jedinica: 
Naselja: Šlivnjak, Grobnik, Velj, Glina, Kutanja, Rabinja, Stojmerić, D. Poloj, Sparenjak, Ponorac, Klanac perjasički, Kuzma, Bukovac, D. Visočka, G. Visočka

XIII izborna jedinica: 
Naselja: G. Primišlje, Primišlje, D. Primišlje, Tržić primišljanski.

e) Općinsko vijeće

Članak 14. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Karlovačke su:

Općina Draganići

I izborna jedinica: 
Lazina od broja 70 do kraja

II izborna jedinica: 
Franječići, Draganići od broja 58 do 95, Lazina od broja 1 do 69

III izborna jedinica: 
Draganići od broja 1 do 57, Vrh Draganićki

IV izborna jedinica: 
Križaničići, Barkovići, Jazvaci

V izborna jedinica: 
Vrbanci, Budrovci od broja 37 do kraja

VI izborna jedinica: 
Goljaki Draganički, Mrzljaki Draganički od broja 80 do kraja

VII izborna jedinica: 
Mrzljaki Draganički od broja 1 do 79, Darići, Budrovci Draganički od broja 1 do 36

VIII izborna jedinica: 
Bencetići, Zagraj, Lug Draganički, Šebreki

Općina Ozalj

I izborna jedinica: 
Boševci, Donji Oštri, Vrh, Gornji Oštri Vrh, Goli Vrh, Fratrovci, Gorščaki, Ozaljski, Ozaljsko Dvorišče, Ilovac, Vini Vrh, Police, Bratovanjci, Durlinci, Lukunić Draga, Rujevo, Ozaljski Novaki, Sopot, Požun

II izborna jedinica: 
Gornji Ozalj, Podgraj, Lukšić Selo, Soldatić, Slapno

III izborna jedinica: 
Svetice, Belinsko Selo, Mali Erjavec, Grdun, Tomašnica, Veliki Erjavec, Breznik, Vrbanska Draga, Svetičko Hrašče 

IV izborna jedinica: 
Jaškovo, Vuksani, Gornje Pokupje, Levkušje, Zorkovac na Kupi

V izborna jedinica: 
Zorkovac Lijevi, Polje, Treščerovac, Trg

VI izborna jedinica: 
Vrhovac Ferenci, Grandić Breg, Škaljevica, Zaluha, Podbrežje

VII izborna jedinica: 
Ozalj centar, Zaječko Selo

VIII izborna jedinica: 
Vivodina, Varaštovac, Belošići, Hodinci, Zorkovac V., Brezje V., Budim V., Cerje V., Dojutrovica, Dvorište V., Donji Lović, Furjanići, Galin, Galez Draga, Gornji Lović, Gorniki V., Hrastovica V., Obrež V., Pečarići, Petruš Vrh, Sršići, Radina Vas, Stojavnice, Vrškovac, Vuketići, Lović Prekriški

Općina Žakanje

I izborna jedinica: 
Kamanje, Veliki Vrh Kamanjski, Preseka, Mali Vrh Kamanjski

II izborna jedinica: 
Orljakovo, Reštovo, Brlog Ozaljski

III izborna jedinica: 
Bubnjarci, Gornji Bukovac, Donji Bukovac

IV izborna jedinica: 
Jurovski Brod, Bubnjarski Brod, Jurovo, Mišinci

V izborna jedinica: 
Zaluka Lipnička, Brikovo, Pravutina

VI izborna jedinica: 
Žakanje, Žakanjska Sela, Jugovac, Breznik, Martinjski Vrh, Novaki Lipnički, Obrk, Jasenovica

VII izborna jedinica: 
Griče, Gorica Lipnička, Gornja Stranica, Donja Stranica, Goli Vrh Lipnički, Lipnik, Skradsko Selo, Veselići, Ravnica Jarnjevići, Drenovica, Sopčić Vrh

VIII izborna jedinica: 
Ribnik, Stankovci, Jadrići, Mošanci, Ertić, Sraćak, Kohanjac, Velika Paka, Mala Paka

Općina Josipdol

I izborna jedinica: 
Ulice: Banova, Karlovačka, Kolodvorska,Ogulinska, Siča, Treskavac, Vrtlarska, Zaborska, Turkalji

II izborna jedinica: 
Podveljun, Rasadnik, ulice: Senjska cesta, Stara cesta, Munjava 

III izborna jedinica: 
Zdenac, Tounj, Gerovo Tounjsko, Potok Tounjski

IV izborna jedinica: 
Rebrovići, Kamenica Skradnićka, Tržić Tounjski 

V izborna jedinica: 
Oštarije

VI izborna jedinica: 
Skradnik, Mihaljevići, Čakovec

VII izborna jedinica:: 
Modruš, Sabljaki Modruški, Salopeki Modruški, Munjava Modruška

VIII izborna jedinica: 
Carevo Polje, Cerovnik, Vojnovac, Trojvrh, istočni Trojvrh, Vajin Vrh

Općina Saborsko

I izborna jedinica: 
Saborsko - Kuselj

II izborna jedinica: 
Saborsko, Čorkova uvala, Ravni Lug, Biljevina

III izborna jedinica: 
Saborsko - Funtana

IV izborna jedinica: 
Saborsko - Senj

V izborna jedinica: 
Saborsko Centar

VI izborna jedinica: 
Saborsko, Tuk, Varoš, Brdine, Skrada

VII izborna jedinica: 
Blata Begovac, Plaščanski

VIII izborna jedinica: 
Lička Jesenica.

Općina Plaški

I izborna jedinica: 
Plaški I

II izborna jedinica: 
Plaški II

III izborna jedinica: 
Janja Gora

IV izborna jedinica: 
Jezero I, Lapat

V izborna jedinica: 
Latin

VI izborna jedinica: 
Pothum Plaščanski, Kunić, Međeđak

VII izborna jedinica: 
Vera, Zebići

VIII izborna jedinica: 
Plaška Glava.

Općina Bosiljevo

I izborna jedinica: 
Žubrinci, Glavica, Johi, Milani, Spahići, Jančani, Sela Bosiljevska

II izborna jedinica: 
Pribanjci, Kasunj, Bosanci, Fratrovci

III izborna jedinica: 
Bosiljevo, Biturajci, Fučkovac, Orišje, Novo Selo Bosiljevsko, Skoblić Brdo

IV izborna jedinica: 
Otok na Dobri, Malik, Mateše

V izborna jedinica: 
Beč, Vodena Draga, Korenić Brdo, Kraljevo Selo, Laslavići, Lisičina Gorica, Potok Bosiljevski, Vrhova Gorica

VI izborna jedinica: 
Varoš Bosiljevska, Resnik Bosiljevski, Hrsina, Dugače 

VII izborna jedinica: 
Podrebar, Lipovšćaki, Rendulići, Krč Bosiljevski, Strgari

VIII izborna jedinica: 
Grabrk, Danj, Podumol, Soline, Špehari, Umol

Općina Barilović

I izborna jedinica: 
Belajske Poljice

II izborna jedinica: 
Belaj, Banjsko Selo, Belajski Malinci, Gornji Velemerić 

III izborna jedinica: 
Donji Velemerić, Podvožić, Veliki Kozinac

IV izborna jedinica: 
Barilović, Kosjersko Selo

V izborna jedinica: 
Barilovački Leskovac, Križ Koranski, Carevo Selo, Koranski Brijeg, Mali Kozinac

VI izborna jedinica: 
Šćulac, Žabljak, Perjasica, Miloševac, Marlovac, Maurovići, Donji Skrad

VII izborna jedinica: 
Barilovatki Cerovac, Koransko Selo, Novo Selo Perjasičko, Svojić, Štirkovac, Barilovački Venac, Točak Perjasički, Zinajevac

VIII izborna jedinica: 
Siča, Donja Perjašica, Gaćeško Selo, Gornji Poloj, Kestenak, Koranska Strana, Lučuca, Mala Koša, Mrežnica, Novi Dol, Orijevac, Ponorac Perjasički, Podlaninsko, Srednji Poloj

Općina Generalski Stol

I izborna jedinica: 
Lipa, Brcković Draga, Crno Kamenje, Gorićice, Trnovo, Gradišče, Lipov Pesak, Sarovo, Protulipa

II izborna jedinica: 
Lešće, Gorinci, Radoćaji, Skukani, Tomašići 

III izborna jedinica: 
Donje Bukovlje, Gornje Bukovlje

IV izborna jedinica: 
Brest Mrežnički, Jankovo Selišće, Keići, Mateško Selo, Petrunići

V izborna jedinica: 
Erdelj

VI izborna jedinica: 
Generalski Stol (dio)

VII izborna jedinica: 
Dobrenići, Generalski Stol (dio)

VIII izborna jedinica: 
Duga Gora, Gornji Zvečaj.

Općina Netretić

I izborna jedinica: 
Netretić, Kolenovac, Zaborsko Selo, Lončar Brdo, Baići, Bogovci, Culibrki, Jakovci Netretički, Kunić Ribnički, Lonjgari, Mali Modruš Potok, Mrzljaki, Pavlčići, Planina Kunička, Rošopajnik, Veliki Modruš Potok 

II izborna jedinica: 
Kućevice, Ladešići, Donje Prilišče, Srednje Prilišče, Gornje Prilišče, Vukova Gorica

III izborna jedinica: 
Završje, Goli Vrh, Piščetke, Brajak Brdo, Donje Stative

IV izborna jedinica: 
Novigrad na Dobri, Vinski Vrh, Maletić, Rešetarevo 

V izborna jedinica: 
Jarče Polje, Strara, Tončići

VI izborna jedinica: 
Skupica, Zagradci, Netretičko Bukovje

VII izborna jedinica: 
Dubravci, Dubravčani

VIII izborna jedinica: 
Mračin, Frketić Selo.

Općina Krnjak

I izborna jedinica: 
Vodević Brdo, Zagorje, Čatrnja, Dvorište

II izborna jedinica: 
Gornji Skrad, Ponorac, Velika Crkvina, Burić Selo, Jasnić Brdo.

III izborna jedinica: 
Mala Crkvina, Perić Selo, Trupninjak, Vojnić Brdo, Bijeli Klanac, Brebornica, Suhodol Budački

IV izborna jedinica: 
Budačka Rijeka (1-85), Gornji Budački, Keserov potok 

V izborna jedinica: 
Budačka Rijeka (87 do kraja), Grabovac vojnički, Partizansko žarište, Poljana vojnička

VI izborna jedinica: 
Dugi Dol, Rastovac Budački, Grabovac Krnjački

VII izborna jedinica: 
Krnjak (bb do 70)

VIII izborna jedinica: 
Krnjak (70 do kraja), Podgorje Krnjačko, Mlakovac.

Općina Skakavac

I izborna jedinica: 
Klipino Brdo, Udbinja Utinska, Ivošević Selo, Kljajić Brdo, Manjerovići, Utinja

II izborna jedinica: 
Kablari, Slunjska Selnica (bb do 21)

III izborna jedinica: 
Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Slunjska Selnica (22 do kraja)

IV izborna jedinica: 
Skakavac

V izborna jedinica: 
Gornji Sjeničak (bb do 247).

VI izborna jedinica: 
Gornji Sjeničak (218 do kraja), Donji Sjeničak, Lasinjska Sjeničak (bb do 37)

VII izborna jedinica: 
Lasinjski Sjenićak (38 do kraja)

VIII izborna jedinica: 
Danski Kovačevac, Prkos.

Općina Cetingrad

I izborna jedinica: 
Cetingrad, P. Potok od br. 1 - 170, Podcetin

II izborna jedinica: 
Batrnoga, Detić Poljana, Kuk, Strmačka, Cet. Varoš, Bilo, Sadikovac

III izborna jedinica: 
Grabarska, Šiljkovača, Đurin Potok, P. Potok od br. 170a do 202

IV izborna jedinica: 
Kruškovača, Trnovi, Bogovolja

V izborna jedinica: 
Komesarac, Kestenje, Srednje Selo, Luke, Kapljuh

VI izborna jedinica: 
Tetar Varoš, Ponor, Gnojnice

VII izborna jedintca: 
Gojkovac, B. Brdo, D. i G. Žrvnica Glinice, P. Varoš, Ruševica od br. 74 -87

VIII izborna jedinica: 
Maljevac, Ruševica od br.1-73, Malj, Selište, Buhača. 

Općina Rakovica

I izborna jedinica: 
Drežnik Grad

II izborna jedinica: 
Rakovica od br.1-28 i od br: 51-72, Klanac, Močila

III izborna jedinica: 
Rakovačko Selište, Oštarski Stanovi, Drage, Rakovica,od br. 27-50

IV izborna jedinica: 
Drežničko Selište, Korita, Čatrnja od br. 101- 105

V izborna jedinica: 
Trinovac, Grabovac, Brajdić Selo, Čatrnja od br. 111-150

VI izborna jedinica: 
Lipovača, Stari Grabovac, Sadilovac

VII izborna jedinica: 
Nova Kršlja, Kordunski Ljeskovac

VIII izborna jedinica: 
Bročanac, Mašvina, Koranski Lug.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

a) Županijska skupština

Članak 15. 
U Županiji Varaždinskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica koja obuhvaća birače I i II mjesne zajednice i mjesne zajednice Kučan u gradu Varaždinu; 

II izborna jedinica koja obuhvaća birače III mjesne zajednice grada Varaždina,;

III izborna jedinica koja obuhvaća birače IV mjesne zajednice grada Varaždina;

IV izborna jedinica koja obuhvaća birače V mjesne zajednice grada Varaždina i mjesne zajednice Hraščica u gradu Varaždinu;

V izborna jedinica koja obuhvaća birače V mjesne zajednice grada Varaždina;

VI izborna jedinica koja obuhvaća birače VII mjesne zajednice grada Varaždina i mjesnih zajednica Črnec, Poljana, Jalkovec, Gojanec u gradu Varaždinu te birače u općini Vidovec;

VII izborna jedinica koja obuhvaća birače općina Gornji Kneginec, Sveti Ilija i Beretinec;

VIII izborna jedinica koja obuhvaća birače općina Jalžabet i Trnovec Bartolovečki;

IX izborna jedinica koja obuhvaća birače općina Sračinec i Petrijanec;

X izborna jedinica koja obuhvaća birače općina Vinica i Cestica;

XI izborna jedinica koja obuhvaća birače općina Maruševec i Voća;

XII izborna jedinica koja obuhvaća birače općine Klenovnik, birače općine Lepoglava u slijedećim naseljima: Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Zloganje, Bednjica, Jazbina Višnjička, Zalužje i Žamvnica, te birače iz općine Ivanec u slijedećim naseljima: Bedenec, Jerovec, Horvatsko, Ribić Breg, Lančić, Knapić, Kaniža, Gečkovec i Vuglovec;

XIII izborna jedinica koja obuhvaća slijedeće ulice u Ivancu: Dj. Arnolda, E. Kumičića, Gundulićeva, Trg hrvatskih Ivanovaca, Trakošćanska, V. Nazora, M. Hrga, Kolodvorska, I. G. Kovačića, B. Radića, L. Šabana, Lj. Gaja, Rudarska, Varaždinska, Bistrica, Vinogradska, Zavojna, R. Rajtera, A. G. Matoša. H. Fallera, Jamine, F. Pusta, Pahinsko, Hudak, I. Kukuljevića, Jezerski put, M. Gupca, V. Jagića, Zagorska, Zeleni dol, D. Domjanića, O. i P. Hrazdira, M. Maleza, A. Šenoe, S. Vukovića, Frankopanska, Kralja Tomislava, A. Mihanovića, A. Cesarca, Žrtava hrvat. domovinskih ratova, Kalnička, Kraševac, te slijedeća naselja: Ivanečko naselje, Punikve, Vitešinec, Prigorec, Ivanečki Vrhovec, Salinovec, Ivanečka željeznica, Stažnjevec, Gačice, Željeznica, Lukavec, Cerje Tužno, Lovrečan, Škriljevec, Radovab, Osečka, Margečan, Seljanec;

XIV izborna jedinica koja obuhvaća slijedeće ulice u Lepoglavi: Gorica, Hrvatskih pavlina od 1-45, A. Šenoe, L Belosteneca, A. Mihanovića, A. Stepinca, Trg kralja Tomislava, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Varaždinska, Sv. Ivana, Borje, Lj. Gaja, Jeles, Očura, Muričevec, A. i K. Patačić, Zagorska, Sestranec, A. Kovačića, Bana Jelačića, Čret, Budim, Gečkovec, B. Radića, Frankopanska, Radnička, Vinogradska, Ves, Hrvatskih pavlina 46-99, A. G. Matoša, I. Mažuranića, I. Rangera, Purga, E. Kvaternika, Trakošćanska, Vulišenec i Kamenički Vrhovec te naselja iz općine Lepoglava: Viletinec, Crkovec, Kamenica, Kameničko Podgorje kao i naselja iz općine Bednja i to: Bednja, Rinkovec, Benkovec, Vrhovec, Bednjanski, Prebukovje, Podgorje Bednjansko, Pleš, Šinkovica Bednjanska, Purga Bednjanska Veliki Gorenec, Mali Gorenec, Šaša, Šašnik, Vrbno, Ježovec, Jazbina Cvetlinska, Meljan, Cvetlin, Jamno, Trakošćan, Šinkovica Šaška, Osonja, Vranojelje, Brezova Gora; 

XV izborna jedinica koja obuhvaća birače općine Ludbreg;

XVI izborna jedinica koja obuhvaća birače općina Mali Bukovec i Sv. Đurđ;

XVII izborna jedinica koja obuhvaća birače općine Donji Martijanec i birače iz slijedećih naselja općine Var. Toplice: Leskovec Toplički, Drenovec, Jalševec Svibovečki, Svibovec, Lovrentovec, Gornja Poljana, Donja Poljana, Rukljevina, Tuhovec, Grešćevina, Retkovec Svibovečki i Lukačevec Toplički;

XVIII izborna jedinica koja obuhvaća birače iz slijedećih naselja: Novi Marof, Remetinec, Strmec Remetinečki, Presečno, Podevčevo, Završje Podbelsko, Filipići, Bela, Moždjenec, Grana, Gornje Makojišće, Paka, Mađarevo, Topličica i Krč;

XIX izborna jedinica koja obuhvaća birače iz slijedećih naselja: Podrute, Donje Makoišće, Jelenščak i Kaknena Gorica te sva naselja u sastavu novoformiranih općina Hum Breznički, Breznica i Visoko;

XX izborna jedinica koja obuhvaća slijedeća naselja: Var. Toplice, Vrtlinovec, Škarnik, Piščanovec, Martinkovec, Jarki Horvatićevi, Petkovec Toplički, Črnile, Hrastovec Toplički, Borićevec Toplički, Čurilovec, Ljubeščica, Kapela Kalnička, Rakovec, Ljubelj, Ljubelj Kalnički, Ključ, Orehovec i Oštrice.

b) Gradsko vijeće

Članak 16.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Varaždinske su:

Grad Varaždin

I izborna jedinica: 
I Mjesna zajednica Varaždin

II izborna jedinica: 
II Mjesna zajednica Varaždin

III izborna jedinica: 
Varaždin - ulice: K. Filića od broja 1 do 82 (svi brojevi) od broja 84 do 114c (samo parni brojevi) tj. do pruge Varaždin, Ivanec, Aleja Kralja Zvonimira br. 2, 4, 6 i 8. te Zrinskih i Frankopana od broja 1-13, te brojevi 15, 17, 19 i 21, Blažekoava, A. Mihanovića, Prešernova, Vidovski trg i Zagrebačka od broja 1-18 (svi parni i neparni brojevi)

IV izborna jedinica: 
III Mjesna zajednica Varaždin

V izborna jedinica: 
Varaždin - ulice: B. Radića od br. 16 do kraja, Ivanečka, R. Hercega, Težakova, Vodovodna, M. Posmodija, Lepoglavska, Jurkovićeva, Hebrangova, A. Kovačića, V. Rosenberg - Ružića i Trakošćanska ulica-zgrade broj 1-10 i broj 12

VI izborna jedinica: 
Varaždin - ulice: Trakošćanska br. 14, 16, 18, 20, 22 i 24, B. Radića od 1-15, Z. i V. Milkovića, Režekova, I. G. Kovačića, F. Košćeca, F. Križanića, M. Laginje, L. Rangera, A. B. Šimića, M. Vidović Abesinke, Đ. Sudete, Vidovečka, J. Pupačića, I. Meštrovića i F. Galinca

VII izborna jedinica: 
IV Mjesna zajednica Varaždin

VIII izborna jedinica: 
Varaždin - ulice: Starčevićeva, Zavojna, Široke ledine, Hercegovačka, Trstenjakova, V. Sokola, F. Seljana, S. Raškaj, J. E. Tomića, V. Bukovca, Kumičićeva, Matošev trg, Vežićeva, Kvaternikova, Šterova, Bosanka, Dvoršćakova, Marulićeva, Zajčeva, Toplička, Harambašićeva, Fabijanska, V. Prelogi, Vinkovčak, Župančićeva, M. A. Reljkovića, B. Kašića, F. Horvata, Kišova, Lj. Filipeca, Đ. Kuhara, I. Belostenca, A. Vramca, Livadsko naselje i Dravska poljana 

IX izborna jedinica: 
Preostale ulice V Mjesna zajednica Varaiždin i Hrašćica 

X izborna jedinica: 
VI Mjesna zajednica - ulice: V. Konščaka, A. Jurinca, S. Glavača, K. Š. Đalskog, Kurelčeva od br. 10 do kraja O. Price br. 19 i 21, te od 23 do kraja tj. od Trenkove ulice do kraja Špinčićeva, Sajmište, N. Tesle, Zavrtnica, R. Boškovića, Međimurska i Koprivnička

XI izborna jedinica: 
Preostale ulice VI Mjesne zajednice Varaždin

XII izborna jedinica: 
VII Mjesna zajednica Varaždin i naselja Jalkovec, Poljana, Črnec i Gojanec

XIII izborna jedinica: 
Kučan, Kučan Marof, Kučan Donji, Kučan Gornji i Zbelava.

c) Općinsko vijeće

Članak 17. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Varaždinske su:

Općina Cestica

I izborna jedinica: 
Gornje Vratno I - ulice: Vinička, Lj. Gaja, Vrtna i Varažinska od broja 1 do 150

II izborna jedinica: 
Gornje Vratno II - ulice: S. Radića, M. Gupca, Dravska i Varaždinska od broja 151 do kraja te Naselje Radovec

III izborna jedinica: 
Virje - Virje, Virje Otok, Vratno Otok i Radovec polje

IV izborna jedinica: 
Cestica - Naselja Cestica i Križovljan

V izborna jedinica: 
Babinec - Naselja Babinec i Brezje Dravsko

VI izborna jedinica: 
Veliki Lovrečan - Naselja Veliki Lovrečan i Dubrava 

VII izborna jedinica: 
Kolarovec - Naselja Kolarovec, Falinić breg, Mali Lovrećan, Selci i Jarki

VIII izborna jedinica: 
Natkrižovljan - Naselja Natkrižovljan, Malo Gradišće i Križanće

Općina Gornji Kneginec

I izborna jedinica: 
Donji Kneginec

II izborna jedinica: 
Gornji Kneginec I - ulice: Toplička od broja 1 do 139 (parni i neparni), Kolodvorska, Breznička, A. Starčevića i Knegin-gradska do broja 14 (parni i neparni)

III izborna jedinica: 
Gornji Kneginec II - ulice: Toplička od broja 140 do kraja (parni i neparni), B. Jelačića, Knegin-gradska od broja 15 do kraja (parni i neparni), Šmičkovec, Školska, Tina Ujevića i Gornji Kneginec bb

IV izborna jedinica: 
Turčin I - Turčin bb, broj 2, 5, 32A, 50, 58 i 63, Dubravka, ulice: Zagrebačka od broja 1 do 42 (parni i neparni), Vukovarska i A. Šenoe

V izborna jedinica: 
Turčin II - ulice: Zagrebačka od broja 43 do kraja Lug, Braće Ribara, Mali Vrh bb, Nova br. 6, Kolodvorska, Dugi vrh i V. Nazora

VI izborna jedinica: 
Varaždin Breg I - Naselja Glavić, Dugi Vrh i Mali Vrh 

VII izborna jedinica: 
Varaždin Breg II - Naselja - Halić, Banjšćina, Mostečka, Melinec i Varaždin Breg bb, 2, 3 i 3A

VIII izborna jedinica: 
Lužan Biškupečki

Općina Jalžabet

I izborna jedinica: 
Jaližabet I - Jalžabet bb, broj 3, 15, 23, 84, 86, 88 i 92 - ulice: Kolodvorska, Prvomajska, Suhodolska, B. Radića, Varaždinska od broja 3 do 59, dom staraca i Novakovečka 

II izborna jedinica: 
Jalžabet II - ulice: Varaždinska od kbr. 61 do kraja, Vinogradska, Ludbreška, Zelengaj, Plitvička, Golo brdo i Zaselak

III izborna jedinica: 
Imbriovec

IV izborna jedinica: 
Leštakovec, Pihovec

V izborna jedinica: 
Novakovec

VI izborna jedinica: 
Kelemen

VII izborna jedinica: 
Jakopovec

VIII izborna jedinica: 
Kaštelanec.

Općina Vidovec

I izborna jedinica: 
Vidovec

II izborna jedinica: 
Domitrovec - Naselje Domitrovec, Budislavec i Krkanec

III izborna jedinica: 
Crgovec - Naselja Crgovec, Šijanec i Papinec

IV izborna jedinica: 
Zamlaća - Naselja Zamlaća i Prekno

V izborna jedinica: 
Tužno I - Naselje Tužno broj 1, 18, 27, 51, 69, 91,113, 139, 142 i 155 - te ulice: S. Radića, Selska, Kratka, Belska i Varaždinska do broja 34

VI izborna jedinica: 
Tužno II - ulice: Varaždinska od broja 35 do kraja, N. Tesle, Gorenec, Radnička, Risnjačka, Ivanečka, Vinogradska, Ribnička i Anke Butorac

VII izborna jedinica: 
Nedeljanec I - Naselje Nedeljanec bb, 3, 16,18, 25, 32, 91, 92, 111, 112, 114, 115, 130, 136, 138, 178 i 189 te ulice: Varaždinska od broja 1 do 121, i od 122 do 140 (smo parni), Livadska i E. Kardelja

VIII izborna jedinica: 
Nedeljanec II - Naselje Nedeljanec - ulice: Varaždinska od broja 123 do 139 (samo neparni) i od broja 142 do kraja (svi), Poljska i B. Radića.

Općina Petrijanec

I izborna jedinica: 
Petrijanec I - ulice: Livadarska, Školska, I. G. Kovačića, Vrtna, M. Gupca, Dravska, A. Starčevića, B. Radića i V. Nazora od 1 do 107 i brojevi 109 i 111

II izborna jedinica: 
Petrijanec II - ulice: Butina, Zrinskih i Frankopana, B. Jelačića, A. Hebranga, A. Stepinca, Trg Sv. Petra i V. Nazora od broja 108 do 130 (samo parni brojevi) i 113 do 201 (samo neparni brojevi) 

III izborna jedinica: 
Petrijanec III - ulice: Zelendvorska, M. Krleže, A. Augustinčića, V. Nazora od broja 134 do 190 (samo parni brojevi) i od 205 do 273 (samo neparni brojevi), Lj. Gaja, Korteš, Grofa Bombelesa, Športska i Nova ulica

IV izborna jedinica: 
Nova Ves I - ulice: H. Krizmana, Vidovečka, R. Končara i F. Bobića od broja 1 do 55 i 57 do 75 (samo neparni brojevi) 

V izborna jedinica: 
Nova Ves II - ulice: Lj. Gaja i F. Bobića od broja 58 do 74 (samo parni brojevi) i od 76 do kraja

VI izborna jedinica: 
Strmec

VII izborna jedinica: 
Majerje

VIII izborna jedinica: 
Družbinec.

Općina Beretinec

I izborna jedinica: 
Beretinec I - ulice: B. Jelačića i Varaždinska 

II izborna jedinica: 
Beretinec II - ulice: Vinogradska, R. Končara, Belska

III izborna jedinica: 
Beretinec III - ulice: A. Lisičaka, B. Radića, Trg slobode i Lj. Gaja

IV izborna jedinica: 
Beretinec IV - ulice: V. Nazora, N. Tesle, R. Šanjeka, A. Šenoe i u Beretincu broj 3, 21, 29 i 73

V izborna jedinica: 
Črešnjevo I - Naselje Črešnjevo - ulice: Školska, M. Gupca i A. Šenoe

VI izborna jedinica: 
Črešnjevo II - Naselja Črešnjevo - ulice: Varaždinska, Poljska, Trg bratstva i jedinstva, Gajeva, Vinogradska i u Črešnjevu broj 18, 20, 34, 83, 85, 98, 108 i 109 

VII izborna jedinica: 
Črešnjevo III - ulice: Zagorska, Radnička, V. Nazora i Ribnička

VIII izborna jedinica: 
Ledinec.

Općina Trnovec Bartolovečki

I izborna jedinica: 
Trnovec I - ulice: Radnička, Nova Nazorova, Zbelska, N. Tesle, I. Cankara i I. Mažuranića

II izborna jedinica: 
Trnovec II - ulice: Varaždinska, Kratka, Branimirova, G. Krkleca i Vrtna

III izborna jedinica: 
Trnovec III - ulice: Lj. Gaja, Bartolovečka, Cvjetna, Male ledine, Široke ledine, B. Radić, R. Hoškovića, A. Šenoe, A. Kovačića, Zeleni put i M. Krleže 

IV izborna jedinica: 
Trnovec IV - ulice: Ludbreška, Dravska, K. Tomislava, S. Vraza i Trnovec Bartolovečki bb i br. 13

V izborna jedinica: 
Bartolovec

VI izborna jedinica: 
Štefanec i Žabnik

VII izborna jedinica: 
Šemovec

VIII izborna jedinica: 
Zamlaka.

Općina Vinica

I izborna jedinica: 
Donje Vratno

II izborna jedinica: 
Goruševnjak, Pešćenica

III izborna jedinica: 
Vinica i Vinica Breg

IV izborna jedinica: 
Marčan

V izborna jedinica: 
Gornje Ladanje I - ulice: Bana Jelačića, V. Nazora, Zelendvorska i S. Radlića

VI izborna jedinica: 
Gornje Ladanje II - ulice: Školska, M. Gupca, V. Lisinskog, Gospodarska, A. Augustinčića, I. G. Kovačića, Opečka, Zelena, G. Krkleca i Kralja Zvonimira

VII izborna jedinica: 
Vinica I - ulice : Rupčićeva, V. Nazora, Petrijanečka, Svete Ane, Gajeva, Banov put i Vrtna

VIII izborna jedinica: 
Vinica II - ulice: S. Radića, Gorička, Vinogradska, M. Dolanskog, Trg Matije Gupca, Gornja Opečka i Vinica br. 12, 35 i 65.

Općina Srčinec

I izborna jedinica: 
Sračinec I - ulice: Vatroslava Jagića, M. Krleže, 8. svibnja, M. Melinčeka i Varaždinska od broj 48 do 132 (samo parni brojevi)

II izborna jedinica: 
Sračinec II - ulice: Trg slobode, Cvjetna, Zelendvorska od broja 1 do broja 60, Đure Kuhara, Lj. Gaja od broja 1 do 57 i Varaždinska od broja 17 do 93 (samo neparni brojevi) 

III izborna jedinica: 
Sračinec III - ulice: Vukovarska, M. Stančića, A. Mihanovića, Dravska i Varaždinska od broja 134 do 188 (samo parni brojevi)

IV izborna jedinica: 
Sračinec IV - ulice: Svetog Antuna, Lj. Gaja od broja 65 do kraja, V. Nazora i Varaždinska od broja 95 do 271 (samo neparni brojevi)

V izborna jedinica: 
Sračinec V - ulice: G. Krkleca, A. Šenoe, Vrtna i Varaždinska od broja 194 do 302 (samo parni brojevi)

VI izborna jedinica: 
Sračinec VI - ulice: M. Gupca, Kralja Tomislava, I. G. Kovačića, Zelendvorska od Nazorove do kraja, B. Radića, I. Kukuljevića i Varaždinska od 275 do 369 (samo neparni brojevi)

VII izborna jedinica: 
Svibovec I - ulice: M. Gupca, Vrtna, Školska i Dravska od broja 1 do 35 te brojevi 37 do 71 (samo neparni brojevi)

VIII izborna jedinica: 
Svibovec II - ulice: Svibovec Podravski, T. Blažeka, Poljska i Dravska od broja 38 do 72 (samo parni brojevi) te od broja 73 do kraja.

Općina Novi Marof

I izborna jedinica: 
Naselje Novi Marof

II izborna jedinica: 
Naselje Remetinec

III izborna jedinica: 
Naselja: Strmec Remetinečki, Presečno

IVizborna jedinica: 
Naselja: Podevčevo, Završje Podbelsko, Filipići, Bela

V izborna jedinica: 
Naselja: Podrute, Kamena Gorica, Jelenščak, Donje Makojišće

VI izborna jedinica: 
Naselja: Ključ, Oštrice, Orehovec

VII izborna jedinica: 
Naselja: Moždenec, Grana, Gornje Makojišće, Paka 

VIII izborna jedinica: 
Naselja: Mađarevo, Topličica, Krč.

Općina Ljubeščica

I izborna jedinica: 
Ljubeščica - ulice: Toplička ulica od kbr 1 do kbr. 31, Bednjanska ulica

II izborna jedinica: 
Ljubeščica - ulica: Zagrebačka od kbr.1 do kbr. 75

III izborna jedinica: 
Ljubeščica - ulice: Kalnička od kbr.1 do kbr. 93b, Vinogradska

IV izborna jedinica: 
Ljubeščica - ulice: Zagrebačka od kbr. 76 do kraja, Braće Radića, Rudnička, Ivanovo Polje, Javorni Vrh od kbr. 1 do kbr. 19

V izborna jedinica: 
Ljubeščica - ulice: Javorni Vrh od kbr. 20 do kraja, Peskovec, Žulinec, Zagorska ulica, Kalnička ulica od kbr. 94 do kraja, naselje Ljubelj od kbr. 1 do kbr 20

VI izborna jedinica: 
Kapela Kalnička od kbr.1 do kbr.16, Rakovec, Toplička ulica (u naselju Ljubeščica) od kbr. 32 do kraja

VII izborna jedinica: 
Kapela Kalnička od kbr. 17 do kraja

VIII izborna jedinica: 
Ljubelj od kbr. 21 do kraja, Ljubelj Kalnički, ulica Križevačka (u naselju Ljubeščica).

Općina Ludbreg

I izborna jedinica: 
Ludbreg I - ulice: Sajmišna, Bednjanska, Koprivnička, F. Galovića, P. Miškine, Lovački put, Vinogradska, Bana Jelačića, Kalnička, M. Krleže, T. Ujevića, M. Krinter, Prigorska, R. Fizira i Rapska

II izborna jedinica: 
Ludbreg II - ulice: M. Marulića, P. Preradovića, Trg Svetog Trojstva, M. Gupca, P. Zrinskog, I. Gundulića, Trg slobode, Štrosmajerova, A. Nemčića, A. Starčevića, M. Kerstnera, V. Lisinskog, Lj. Gaja

III izborna jedinica: 
Ludbreg III - ulice: P. Krešimira, Kačićeva, Zagorska, A. Mihanovića, A. Šenoe, Školska, Frankopanska, Kolodvorska, B. Radića, Zagrebačka, Preloška, V. Fizira, Varaždinska, A. G. Matoša

IV izborna jedinica: 
Selnik

V izborna jedinica: 
Hrastovsko, Kučan

VI izborna jedinica: 
Sigetac

VII izborna jedinica: 
Boljan, Čukovec

VIII izborna jedinica: 
Slokovec, Apatija, Globočec.

Općina Donji Martijanec

I izborna jedinica: 
Donji Martijanec

II izborna jedinica: 
Vrbanovec

III izborna jedinica: 
Sudovčina, Gornji Martijanec i Rivalno

IV izborna jedinica: 
Križovljan

V izborna jedinica: 
Poljanec

VI izborna jedinica: 
Hrastovljan

VII izborna jedinica: 
Čičkovina, Madaraševac

VIII izborna jedinica: 
Slanje.

Općina Mali Bukovec

I izborna jedinica: 
Mali Bukovec I - ulice: Dravska, Bednjanska, Braće Radića 

II izborna jedinica: 
Mali Bukovec II. - ulice: V. Nazora Prvomajska i Pavleka Miškine 

III izborna jedinica: 
Veliki Bukovec

IV izborna jedinica: 
Županec, Novo Selo Podravsko

V izborna jedinica: 
Dubovica

VI izborna jedinica: 
Kapela Podravska

VII izborna jedinica: 
Sveti Petar Ludbreški

VIII izborna jedinica: 
Martinić, Lunjkovec.

Općina Sveti Đurd

I izborna jedinica: 
Sveti Đurd

II izborna jedinica: 
Luka, Komarnica

III izborna jedinica: 
Priles, Obrankovec

IV izborna jedinica: 
Karlovec

V izborna jedinica: 
Sesvete

VI izborna jedinica: 
Struga

VII izborna jedinica: 
Hrženica I - ulice M. Krleže, Radnička, A. Mihanovića, Dravska, Međimurska, Kralja Tomislava, Braće Radića 

VIII izborna jedinica: 
Hrženica II - ulice: Ludbreška, Varaždinska, Mirni put, Vinogradska, M Gupca, V. Nazora, Lovački put, Kalnička i Preloška

Općina Varaždinske Toplice

I izborna jedinica: 
Varaždinske Toplice - ulice: Trg Republike, Trg slobode, Trg A. Mihanovića, Maršala Tita, Kneza Branimira, Kneza Domagoja, Bana Jelačića, Prolaz Metela Ožegovića, Matije Gupca, K Vodopadu, I. Tkalčića, Prolaz dr. J. Locherta, Prolaz Z. Šufflay, Naselje Vrtlinovec

II izborna jedinica: 
Varaždinske Toplice - ulice: Zagrebačka, Martina Pušteka, Toplićnjak, Vrtna, Selnička, Cvjetna, Kralja Zvonimira, Bregovita, Kralja Tomislava neparni kućni brojevi od 1 - 47 i parni kućni brojevi od 2 - 50, Perivoj M. Ružičke Strozzi, Kneza Trpimira, Naselje Škarnik, Naselje Pišćanovec 

III izborna jedinica: 
Varaždinske Toplice - ulice: Varaždinska, Tonimirska, Vinogradska, Nad zidom, Duga ulica, N. Šubića Zrinskog, Braće Radić, dr. I. Martinca A. i I. Kukuljevića, J. Čabrijana, I. Gundulića, A. G. Matoša, D. Domjanića, Vanjkovec, D. Horvata, V. Kirinića, Kralja Tomislava neparni kuć. brojevi od 49 - 53 i parni kbr. od 52 - 64. Vladimira Nazora, Miroslava Krleže, V. Jagića, 32. divizije, Ludbreška, Naselje Hrvatskog proljeća, dr. J. Šlosera, Naselje Martinkovec, Naselje jarki Horvatićevi 

IV izborna jedinica: 
Leskovec Toplički, Drenovec

V izborna jedinica: 
Jalševec Svibovečki, Svibovec, Lovrentovec

VI izborna jedinica: 
Gornja Poljana, Donja Poljana, Rukljevina

VII izborna jedinica: 
Tuhovec, Grešćevina, Retkovec Svibovečki, Lukačevec Toplički

VIII izborna jedinica: 
Petkovec Toplički, Črnile, Hrastovec Toplički, Boričevec Toplički, Čurilovec.

Općina Hum Breznički

I izborna jedinica: 
Hum Breznički od kbr. 1 do kbr. 58

II izborna jedinica: 
Hum Breznički od kbr. 59 do kbr. 133

III izborna jedinica: 
Hum Breznički od kbr. 134 do kraja

IV izborna jedinica: 
Butkovec

V izborna jedinica: 
Krpčenovec

VI izborna jedinica: 
Radešić

VII izborna jedinica: 
Ščepanje od kbr. 1 do kbr. 98

VIII izborna jedinica: 
Ščepanje od kbr. 99 do kraja.

Općina Bednja

I izborna jedinica: 
Bednja

II izborna jedinica: 
Rinkovec, Benkovec, Vrhovec Bednjanski

III izborna jedinica: 
Prebukovje, Podgorje Bednjansko, Pleš

IV izborna jedinica: 
Šinkovica Bednjanska, Pruga Bednjanska, Veliki Gorenec, Mali Gorenec, Šaša, Pašnik

V izborna jedinica: 
Vrbno, Ježovec

VI izborna jedinica: 
Jazbina Cvetlinska, Meljan

VII izborna jedinica: 
Cvetlin, Jamno

VIII izborna jedinica: 
Trakošćan, Šinkovica, Šaška, Osonjak, Vranojelje, Brezova Gora

Općina Lepoglava

I izborna jedinica: 
Lepoglava - ulice: Gorica, Hrvatskih pavlina od 1- 45, A. Šenoe, I. Belostenca, A. Mihanovića, A. Stepinca, Trg kralja Tomislava, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Varaždinska, Sv. Ivana Borje, Lj. Gaja, Jeles

II izborna jedinica: 
Lepoglava - ulice: Očura, Muričevec, A. i K Patačić, Zagorska, Sestranec, A. Kovačića, Bana Jelačića 

III izborna jedinica: 
Lepoglava - ulice: Čret, Budim, Gečkovec, S. Radića, Frankopanska, Radnička, Vinogradska, Ves, Hrvatskih pavlina od 48-99

IV izborna jedinica: 
Lepoglava - ulice: A. G. Matoša, I. Mažuranića, I. Rangera, Purga, E. Kvaternika Trakošćanska, Vulišinec, Kamenički Vrhovec

V izborna jedinica: 
Viletinec, Crkovec, Kamenica, Kameničko Podgorje

VI izborna jedinica: 
Žarovnica

VII izborna jedinica: 
Donja Višnjica, Zlogonje

VIII izborna jedinica: 
Gornja Višnjica, Bednica, Jazbina Višnjička, Zalužje.

Općina Ivanec

I izborna jedinica: 
Ivanec - ulice: Đ. Arnolda, E. Kumičića, Gundulićeva, Trg hrvatskih velikana Ivanovac, Trakošćanska, V. Nazora, M. Hrga, Kolodvorska, I. G.Kovačića, B. Radića, L. Šabana, Lj. Gaja, Rudarska, Varaždinska

II izborna jedinica: 
Ivanec - ulice: Bistrica, Vinogradska, Zavojna, R. Rajtera, A. G. Matoša, H. Fallera, Jamine, F. Pusta, Pahinsko, Hudak, I. KukuIjevića, Jezerski put, M. Gupca, V. Jagića, Zagorska, Zeleni dol, D. Domjanića, O. i P. Hrazdira

III izborna jedinica: 
Ivanec - ulice: M. Maleza, A. Šenoe, S. Vukovića, Frankopanska, Kralja Tomislava, A. Mihanovića, A. Cesarca, Žrtava hrvatskih domovinskih ratova Kalnička, Kraševec

IV izborna jedinica: 
Kaniža, Lančić, Knapić, Gečkovec, Vuglovec

V izborna jedinica: 
Bedenec, Jerovec, Ribić Breg, Horvatsko

VI izborna jedinica: 
Ivanec - Ivanečko Naselje, Punikve, Vitešinec, Prigorec, Ivanečki Vrhovec

VII izborna jedinica: 
Ivanec - Salinovec, Ivanečka Željeznica, Stažnjevec, Gačice, Željeznica, Lukavec, Cerje Tužno

VIII izborna jedinica: 
Ivanec - Lovrečan, Šriljevec, Radovan, Osečka, Margečan, Seljanec, Pece

Općina Klenovnik

I izborna jedinica: 
Klenovnik od 1- 81

II izborna jedinica: 
Klenovnik od 83 -195

III izborna jedinica: 
Klenovnik od 198 -296

IVizborna jedinica: 
Klenovnik od 297 - 375

V izborna jedinica: 
Lipovnik

VI izborna jedinica: 
Vukovoj, Goranec

VII izborna jedinica: 
Plemenšćina

VIII izborna jedinica: 
Dubravec.

Općina Maruševec

I izborna jedinica: 
Donji Ladanj - ulice: M. Gupca, Lj. Gaja, V. Nazora, Ladanjskih rudara, M. Smodeka

II izborna jedinica: 
Koretinec i ulice dijela Donjeg Ladnja ul. G. Krkleca

III izborna jedinica: 
Novaki, Druškovec

IV izborna jedinica: 
Cerje Nebojse, Koškovec

V izborna jedinica: 
Maruševec, Brodarevec, Korenjak

VI izborna jedinica: 
Greda, Selnik

VII izborna jedinica: 
Jurketinec, Bikovec

VIII izborna jedinica: 
Čalinec, Kapelec, Biljevec.

Općina Donja Voća

I izborna jedinica: 
Donja Voća od 1-130

II izborna jedinica: 
Donja Voća od 131 - 227

III izborna jedinica: 
Donja Voća od 228-355

IV izborna jedinica: 
Gornja Voća od 1-163

V izborna jedinica: 
Gornja Voća od 164 - 318

VI izborna jedinica: 
Slivarsko, Fotez breg

VII izborna jedinica: 
Rijeka Voćanska

VIII izborna jedinica: 
Jelovec Voćanski, Budinščak.

Općina Breznica

I izborna jedinica: 
Bisag, Borenec

II izborna jedinica: 
Drašković

III izborna jedinica: 
Jareh Bisaški, Jales Breznički

IV izborna jedinica: 
Vinično, Čret Bisaški

V izborna jedinica: 
Podvorec, Mirkovec Breznički, Tkalec Breznički

VI izborna jedinica: 
Naselje Breznica od kbr. 1 do kbr. 40, od kbr.136 do kbr.151 i od kbr. 42 do kbr. 74

VII izborna jedinica: 
Naselje Breznica od kbr. 76 do kbr.133 i od kbr. 152 do kbr. 253 

VIII izborna jedinica: 
Naselje Breznica od kbr. 254 do kbr. 288 i od kbr. 201 do kbr. 314.

Općina Visoko

I izborna jedinica: 
Kračevec

II izborna jedinica: 
Presečno Visočko

III izborna jedinica: 
Đurinovec

IVizborna jedinica: 
Naselje Visoko od kbr. 1 do kbr. 43

V izborna jedinica: 
Naselje Visoko od kbr. 44 do kbr. 100

VI izborna jedinica: 
Naselje Visoko od kbr. 101 do kraja

VII izborna jedinica: 
Vrh Visočki, dio naselja Čanjevo od kbr. 1 do kbr. 13

VIII izborna jedinica: 
Dio naselja Čanjevo od kbr. 14 do kraja.

Općina Sveti Ilija

I izborna jedinica: 
Sveti Ilija

II izborna jedinica: 
Beletinec i to kućni brojevi 3, 7, 18, 26, 33, 34, 57, 58, 64, 65, 84, 91, 92, 97, 111, 130, 136, 149,170, te ulice Stjepana Radića od kućnog broja 1 do 45. Krušljevačka, Kružna, Vinogradska, Kratka, Zavrtna, Kalnička i Krušljevec 

III izborna jedinica: 
Beletinec - ulice Stjepana Radića od kućnog broja 46 do kraja, Livadska, Radnička Belska i Vodovodna

IV izborna jedinica: 
Doljan

V izborna jedinica: 
Seketin

VI izborna jedinica: 
Tomaševec Biškupečki

VII izborna jedinica: 
Križanec

VIII izborna jedinica: 
Žigrovec.

ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

a) Županijska skupština

Članak 18. 
U Županiji Koprivničko - Križevačkoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Kozarevac, Kloštar Podravski, Progovac, Kalinovac, Suha Katalena 

II izborna jedinica: 
Budrovac, Sirova Katalena, Podravske Sesvete, Bradići, Batinjske, Ferdinandovec, Đurdevac - djelovi naselja Đurdevac: Grkira, Hladna Voda i Severavci

III izborna jedinica: 
Čepelovac, Mićetinac, Ana, Hampovica, Virje, Miholjanec, Šemovci

IV izborna jedinica: 
Đurđevac - dio naselja Đurđevac bez dijelova naselja: Grkira, Hladna Voda i Sev

V izborna jedinica: 
Molve, Grede, Molve Crnec, Drenovica, Ždala, Repaš, Gola, Novačka

VI izborna jedinica: 
Hlebine, Donje Zdjelice, Koprivnički Breci, Delovi, Novigrad Podravski, Plavšinec

VII izborna jedinica: 
Vlaislav, Borovljani, Glogovac, Bakovčica, Štaglinec, Lenišće

VIII izborna jedinica: 
Ledinska, Podolice

IX izborna jedinica: 
Tavašćice

X izborna jedinica: 
Vinica, Dubovec, Kunovec Breg

XI izborna jedinica: 
Legrad, Veliki Otok, Mali Otok, Zablatje, Selnica Podravska, Kutnjak, Imbrovec, Đelekovec, Koledinec, Kuzminec, Tovčec

XII izborna jedinica: 
Gabajeva Greda, Herešin, Otočac, Sigetić, Gotalovo, Drnje, Peteranec

XIII izborna jedinica: 
Koprivnički Ivanec, Kunovec, Pustakovec, Batinovec, Cvetkovec, Subotica, Rasinja, Gorica, Vrhovac, Domaji, Velika Mučna, Reka

XIV izborna jedinica: 
Jagnjedovac, Starigrad, Gornja i Donja Velika, Hudovljani, Mala Mučna, Donji Maslarec, Milićani, Brajinska Lepvina, Sokolovac, Grdak, Prnjarov, Veliki Botinovac

XV izborna jedinica: 
Rijeka Koprivnečka, Veliki Poganac, Radeljevo Selo, Ribnjak, Duga Rijeka, Ivanćec, Ivanec, Prkos, Apatovac, Carevdar, Osijek Vojakovački, Glogovnica Vojakovac, Komešnica, Veliki Potočec, Mali Potočec, Majurec

XVI izborna jedinica: 
Kloštar Vojakovečki, Križevci - Donji grad, Trema Đurdić, Večeslavec

XVII izborna jedinica: 
Čvrstec, Cepidklak, Ladinec, Markovac, Cirkvena, Novi Glog, Žabno, Bukovje, Poljana Križevačka

XVIII izborna jedinica: 
Miholec, Gregurevec, Dubovec, Zaistovec, Dijankovec, Velika Raven, Podgajec, Brckovčina, Gušćerovec, Mikolec, Martinec, Bočkovec, Helena, Križevci - Gornji Grad (dio) - zapadni dio, M. Z. Križevci - Gornji Grad

XIX izborna jedinica: 
Sudovec, Gornja Rijeka, Kolavec, Fodorovec, Orehovec, Hižanovec, Kalnik

XX izborna jedinica: 
Križevci Gornji Grad - istočni dio M. Z. Križevci - Gornji Grad, Križevci Centar.

b) Gradsko vijeće

Članak 19. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Koprivničko - Križevačke su:

Grad Križevci

I izborna jedinica: 
Križevci - ulice: Kosovec, Sviličićev put, Helenski put, Lipovčica, Kalnička, Vara ždinska, Gornje Vine, Groberanec, Ivana Lepušića, Mladine i Mali Potočec 

II izborna jedinica: 
Križevci - ulice: I. Viteza, Račkoga, Markovićeva, Novakova, Potočka - sjeverna strana, Zagorska, F. Supila, J. Božičkovića, J. Drohobeczkya, Pušća - sjeverna strana Smičiklasova sj. strana, I. Vojnovića 

III izborna jedinica: 
Križevci - ulice: Veliki Potočec, M. Demerca, Ratarna, Nehajeva, Koprivnička, sj. strana Bana J. Jelačića, M. Dotonija, D.Ronarića, Lj. Vukotinovića, Gajeva, P. Zrinskog - sj. strana, Obrtnička, Potočka južna strana, Svetokriška i Baltićeva

IVizborna jedinica: 
Križevci - ulice: Grdenićeva, Radnički dol, Pušća - južna str, Kramarovec, Smičiklasova - južna str, Prigorska, T. Ujevića, R. Končara, Paška, S. Kolara, A. Štrige, S. Mihaljića, Pesek, Zagrebačka - sj. strana, Koruška - sj. strana, Vrbovečka - sj. strana, A. G. Matoša, Trg Sv. Florijana - sj. strana, Glogovničke bune, G. Bohutinskoga, K Hauslera, M. Bogovića ,Starčevićeva, Mažuranićev trg, Križevčine 

V izborna jedinica: 
Križevci - ulice: I. Z. Dijankovečkog, Nemčićev trg, Trg B. Lackovića, J. J. Strossmayera, K. Heruca, Zvonimirova, Šenoina, Sermagijeva, Trg S. S. Kranjćevića, Đure Salaja, Frankopanska, A. Mihanovića, Preradovićeva, Istarska, Crni put, P. Krešimira

VI izborna jedinica: 
Križevci - ulice: Koprivnička - južna str., Lj. Modeća, P. Zrinskog - južna str., B. Hanžeka, Tomislavova, F. Kerna, N. Tesle, Zagrebačka - južna str., F. Gundruma, F. Galovićeva, Koruška - južna str., Vrbovečka - južna str., Trg Sv. Florijana - južna str. Stjepana Radića

VII izborna jedinica: 
Križevci - ulice: M. Gupca, Nine Vavre, S. Rubido, Bjelovarska cesta, A. Lenarčića, D. Lambla, V. Koroskenya, Kalnmičke punte, M. Kiepacha, Gundulićeva, Cvjetna

VIII izborna jedinica: 
Apatovac, Osjek Vojakovački, Gornja Glogovnica, Marinovec, Jarčani, Sveta Helena, Žibrinovec

IX izborna jedinica: 
Igneš Križevački, Majurec, Ivanec Križevači, Donja Glogovnica, Vojakovac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Podbrdani Vojakovački, Kostadinovac, Mičijevac, Novi Bošnjani

X izborna jedinica: 
Carevdar, Mali Carevdar, Stari Bošnjani, Kloštar Vojakovački, Velike Sesvete, Male Sesvete, Većeslavec, Povelić, Ruševac

XI izborna jedinica: 
Donji Cubinec, Cubinec, Bukovje Križevačko, Gračina Poljana, Križevačka, Đurdic, Novi Đurdic

XII izborna jedinica: 
Sveti Martin, Prikraj Križevački, Špiranec, Kundevec, Gornja Brckovčina, Donja Brckovčina, Karane, Podgajec, Dijankovec

XIII izborna jedinica: 
Veliki Raven, Mali Raven, Bojnikovec, Novaki Ravenski, Stara Ves Ravonska, Lemeš, Gornji Dubovec, Kučari, Pavlovec Rvenski, Donji Dubovec, Srednji Dubovec, Lunec, Erdovec.

Grad Koprivnica

I izborna jedinica 
KOPRIVNICA I, Trg Kralja Zvonimira, Križevačka ulica, Ul. Josipa Jurja Strossmayera, Ul. Dubovec, Ul. Grgura Karlovčana, Antuna Gustava Matoša, Ljudevita Posavskog

II izborna jedinica: 
KOPRIVNICA II, Trg mladosti, Ul. Antuna Nemčića, Cvjetna ulica, Ul. Rudolfa Horvata, Ul. Antuna Mihanovića, U1. Stjepana Miklaužića, Ul. Milana Krmpotića, Ratarska ulica, Planinska ulica, Ulica Ciglana, Ulica Bajer, Ul. braće Malančec, Bilogorska ulica, Špoljarska ulica, Starogradska ulica od kbr. 2 do 158 i od 1 do 135, Ul. kraljice Jelene, Ivana Gorana Kovačića

III izborna jedinica 
KOPRIVNICA III, Školska ulica, Ul. Matije Gupca, Mosna ulica, Ul. braće Radića, Ul. stari Brežanec, Ul. novi Brežanec, Sajmišna ulica, Rebrinska ulica, Ul. Ivana Mažuranića, Franjevačka ulica, Potočna ulica, Magdalenska ulica, Ul. Petra Svačića, Ul. Beč, Omladinska ulica, Ul. Ferde Rusana, Gorička ulica, Ul. lvana Trnskog, Bjelovarska cesta

IV izborna jedinica: 
KOPRIVNICA IV, Trg dr. Leandera Brozovića, Ul. Đure Estera, Oružanska ulica, Sokolska ulica, Vijećnička ulica, Frankopanska ulica, Trg bana Josipa Jelačića, Zrinski trg, Florijanski trg, Trg dr. Tomislava Bardeka, Svilarska ulica, Dravska ulica, Ul. Frana Galovića, Ul. Mirka Viriusa, Ul. Maksima Gorkog, Marofska ulica, Ul. M. Pavleka Miškine, Čarda, Đelekovečka cesta

V izborna jedinica 
KOPRIVNICA V, Preložna ulica, Ledinska ulica, Gibanićna ulica, Ul. Tome Blažeka, Ul. Tome Šestaka, Ul. Josipa Reša, Peteranska cesta, Herešin (izvan ulica), Ul. Matije Gupca, Ul. Darka Ozmeca, Koprivnička ulica, Marofska ulica, Ul. Hrvatske državnosti, Školska ulica, Zagorska ulica 

VI izborna jedinica: 
KOPRIVNICA VI, Herešinska ulica, Ul. Stjepana Kukeca, Ul. Kneza Domagoja, Ul. dr. Željka Selingera, Ul. Miroslava Krleže, Ul. Vinka Vošickog, Ul. Tome Čikovića, Ul. Mije Šimeka, Ul. Eugena Kumičića, Ul. Miklinovec, Ul. Ivana Sabolića, Ul. Franje Mraza, Ul. Fortunata Pintarića, Ul. Đure Sudete, Ul. Nikole Selaka, Ul. Milana Grafa, Ul. Ante Neimarevića

VII izborna jedinica 
KOPRIVNICA VII, Trg kralja Tomislava, Trg podravskih heroja, Trg slobode, Kolodvorska ulica, Podravska ulica, Vinička ulica, Ul. Đure Salaja, Ul. Ivana Meštrovića

VIII izborna jedtnica 
KOPRIVNICA VIII, Ul. Augusta Šenoe, Hercegovačka ulica, Ul. Nikole Tesle, Istarska ulica, Dalmatinska ulica, Ul. Josipa Kozarca, Trg kralja Krešimira, Ul. Ante Starčevića, Duga ulica, Ul. Franje Gatija, Ul. Severovec, Ul. donji Banovac, Ul. gornji Banovac, Pavelinska ulica, Ivanjska ulica, Ul. Đure Basarićeka, Ul. Krste Hegedušića, Opatička ulica, Ul. Hrvatske državnosti, Ul. Vladimira Nazora Ulica Tarašice

IX izborna jedinica 
KOPRIVNICA XI, Varaždinska cesta (neparni kbr.), Zagrebačka ulica, Domelska ulica, Ul. Brune Bušića, Ul. Alekse Šantića, Čakovečka ulica, Križevačka ulica, Ul. Rudešinkin brijeg, Trakošćanska ulica, Zagorska ulica, Crnogorska ulica, Ul. Podolice

X izborna jedinica 
KOPRIVNICA X, Vinogradska ulica, I. Vinogradski odvojak, II Vinogradski odvojak, III Vinogradski odvojak, IV. Vinogradski odvojak, V. Vinogradski odvojak, Ludbreška ulica, Ul. Andrije Hebranga, Kalnička ulica, Ul. Frana Supila, Ul. Tome Prosenjaka, Vinodolska ulica, I Vinodolski odvojak, II Vinodolski odvojak, Ul. Tina Ujevića, Ul. kneza Branimira, Ul. Kozarnjak, Ul. Vinički Dol, Ul. Vinica, Ul. Vinički odvojak I, Ul. Vinički odvojak II, Ul. Ivana Trubelje, Ul. Vinički put, Ul. Čomborov put, Ul. Dubovečki Breg, Ul. Josipa Sirutke, Ul. Dubovečki dol, Ul. Voćarski put

XI izborna jedinica: 
KOPRIVNICA XI, Varaždinska cesta (parni kbr.), Ivanjska cesta, Ul. dr. Nikole Sertića, Ul. Zvirišće, Marijanska ulica, Ul. Močile, Ul. Močilski odvojak I, Ul. Močilski odvojak II, Kunovec Breg (izvan ulica), Ljetna ulica, Gorička ulica, Koprivnička ulica, Potočna ulica, Vinogradska ulica, Ul. Botinovečki jarak, Ulica dol, Ulica Dolanec, Ulica Leptan, Ulica Maklac

XII izborna jedinica 
REKA, Reka (izvan ulica), Kolodvorska ulica, Ulica Logorište, Ul. prvog maja, Ul. kralja Zvonimira, Mažuranićev trg, Trg Ljudevita Gaja, Ul. Frana Galovića, Ul. Stjepana Radića, Starogradska ulica, Ul. Rečko Polje

XIII izborna jedinica: 
STARIGRAD, Bakovčica, Jagnjedovec, Koprivnica, Starogradska ulica (od kbr. 160 do 312 i od 137 do 263), Ulica Širovice, Ul. pod lipama, Radnička cesta, Starigrad (izvan ulica), Bukovačka cesta, Ul. Teofila Hana, Ulica Draganovac, Krešimirova ulica, Kamengradska ulica, Kanalska ulica, Ul. Galovićev breg, Ul. mirni dol, Mlinarska ulica, Ul. vinogradski put, Lipanjska ulica, Ul. Nemčićev dol, Pionirska ulica, Ulica Prvomajska, Rudarska ulica, Ul. svetog Vida

c) Općinsko vijeće

Članak 20. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Koprivničko-Križevačke su:

Općina Sveti Petar Orehovec

I izborna jedinica: 
Zaistovec, Rovci, Donji Fodrovec, Gornji Fodrovec, Mokrice Miholečke, Kusijevec, Brezje Miholečko, Podravec Riječki, Kolarce, Pofuki, Vukšinec, Koštanjevec, Donja Rijeke, Fajerovec 

III izborna jedinica: 
Sudovec, Gornja Rijeka, Dropkovec, Štrigovec, Deklešanec, Vukovec

IV izborna jedinica: 
Hiženovec, Vojnovec Kalnički, Popovec Kalnički, Obret Kalnički, Vinarec, Finčevec, Borje, Bogaćevo, Bogaćevo Riječko, Nemčevec

V izborna jedinica: 
Kalnik, Potok Kalnički, Kamešnica, Dedina

VI izborna jedinica: 
Šoprun, Hrgovec, Črnčevec, Bočkovec, Piškovec, Zamladinec, Mikovec, Selanec, Brdo Orehovečko 

VII izborna jedinica: 
Sveti Petar Orehovec, Orehovec, Barlabaševec, Lukačevec, Voljavec Riječki, Podvinje Miholečko, Selnica Miholečka, Guščerovec, Šalamunovec, Meda

VIII izborna jedinica: 
Miholec, Gorica Miholečka, Brežani, Ferežani, Gregurovec, Beketinec, Sela Ravenska, Kapela Ravenska.

Općina Sveti Ivan Žabno

I izborna jedinica: 
Brezovljani, Predavec Križevački, Škrinjari, Šofići

II izborna jedinica: 
Budilovo, Prkos, Grubiševo, Osudevo, Dvorište, Vražje oko, Gornje selo do kbr. 29

III izborna jedinica: 
Trema - Gornje selo od kbr. 29A, Grabovec, Rašćani, Bušići, Balogi, Ferenčići, Plentaji, Pruga Jambrušići, Jakčini, Carevići, Ervišci, Čeredari, Škvorci, Šebi, Ištoki

IV izborna jedinica: 
Cepidlak, Ladinec, Sv. P. Čvrstec, Kaniža, Štefanci, Damjani, Rumenjaki, Rađe, Kemenovići, Crlenjaki, Lalići, Bolteki, Vukoslav

V izborna jedinica: 
Markovac Križevački, Hrsovo, Kendelovac, Kuštani 

VI izborna jedinica: 
Cirkvena, Brdo Cirkvensko

VII izborna jedinica: 
Novi Glog, Sveti Ivan Žabno - ulice: Braće Radića, Kolodvorska, M. Budaka, Paromlinska

VIII izborna jedinica: 
Sveti Ivan Žabno - ulice: Cvjetna, Zagrebačka, Kralja Tomislava, A. G. Matoša, Habijanci, Lanišće, Trg K Lukaša, Križevačka, Bjelovarska, Voćarska 

Općina Gola

I izborna jedinlca 
Gola (Dravska ul., P. Preradovića A Šenoe, Trg jedinstva) 

II izborna jedinica: 
Gola (S. Radića, P. Miškine)

III izborna jedinica: 
Gotalovo (Dravska, Jadran, S. Radiš)

IV izborna jedinica: 
Novačka

V izborna jedinica: 
Otočka

VI izborna jedinica: 
Repas

VII izborna jedinica: 
Ždala

VIII izborna jedinica: 
Ždala.

Općina Peteranec

I izborna jedinica: 
Peteranec (F. Galovića, T. Blažeka)

II izborna jedinica: 
Peteranec (Br. Radića)

III izborna jedinica: 
Peteranec (M. Gupca)

IV izborna jedinica: 
Peteranec (Kralja Tomislava)

V izborna jedinica: 
Sigetec (I. Berute, Komatnica)

VI izborna jedinica:· 
Sigetec (Dravska)

VII izborna jedinica: 
Sigetec (Br. Radića, M. Gupca)

VIII izborna jedinica: 
Sigetec (M Eršege, Starogradska).

Općina Legrad

I izborna jedinica: 
Legrad (Trg Sv. Trojstva Mali Otok)

II izborna jedinica: 
Legrad (I. L. Ribara, Soderica)

III izborna jedinica: 
Legrad (M. P. Miškine)

IV izborna jedinica 
Legrad (Kralja Tomislava parni kbr., P. Šandora parni kbr.) 

V izborna jedinica 
Legrad (Kralja Tomislava neparni kbr., P. Šandora neparni kbr.)

VI izborna jedinica: 
Selnica Podravska

VII izborna jedinica: 
Veliki Otok

VIII izborna jedinica: 
Zablatje.

Općina Novigrad Podravski

I izborna jedinica: 
BOROVLJANI, Borovljani

II izborna jedinica: 
DELOVI, Delovi

III izborna jedinica: 
NOVIGRAD PODRAVSKI - Ulica Trnovec, Komarnička ulica, Gornja ulica

IV izborna jedinica 
NOVlGRAD PODRAVSKI - Trg Matije Gupca, Virovska ulica, Ul. viteza Trnskog, Ul. braće Radića

V izborna jedinica: 
NOVIGRAD PODRAVSKI- Ul. Blaža Mađera

VI izborna jedinica: 
NOVIGRAD PODRAVSKI - Koprivnička ulica.

VII izborna jedinica: 
NOVIGRAD PODRAVSKI -Ul. Ljudevita Gaja, Sajmišna ulica, Javorovac 

VIII izborna jedinica: 
VLAISLAV - Plavišinac, Srdinac, Vlaislav.

Općina Rasinja

I izborna jedinica: 
Cvetkovec (Trg Sv. Trojstva, Koprivnička, Varaždinska, Vinogradska, Gorica, Grbaševec)

II izborna jedinica 
Duga Rijeka (Duga Rijeka, Ivančec, Ludbreški Ivanac, Mala Rasinjica, Mala Rijeka, Ribnjak, Segovina, Velika Rasinjica) 

III izborna jedinica 
Kutnjak (Antolovec, Kutnjak)

IV izborna jedinica: 
Kuzminec (Kotedinec, Kuzminec, Vojvodinec)

V izborna jedinica: 
Rasinja

VI izborna jedinica: 
Rasinja (Belanovo Selo, Lukovec, Rasinja)

VII izborna jedinica 
Subotica Podravska (Trg Mladosti, Koprivnlčka ul., Varaždinska, Kolodvorska, Vinogradska, Potočna, Ul. gornji kut)

VIII izborna jedinica 
Veliki Poganac (Prkos, Radeljevo Selo, Veliki Grabićani, Veliki Poganac).

Općina Sokolovac

I izborna jedinica: 
HUDOVIJANI - Donja Velika, Gornja Velika, Hudovljani, Rovištanci 

II izborna jedinica: 
LEPAVINA - Donjara, Lepavina, Mala Branjska, Miličani, Velika Branjska

III izborna jedinica: 
MALA MUČNA - Brđani Sokolovački, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Kamenica, Mala Mučna, Pešćenik 

IV izborna jedinica 
MALI GRABIČANI - Mali Grabičani, Mali Poganac, Rijeka Koprivnička

V izborna jedinica 
SOKOLOVAC - Trg. dr. Tomislava Bardeka, Koprivnička ulica, Križevačka ulica, Bilogorska ulica, Ulica Lještak, Ulica partizanski put, Ulica Dabrava

VI izborna jedinica 
GRDAK - Grdak, Mali Botinovac, Prnjavor Lepavinski, Veliki Botinovac. 

VII izborna jedinica 
SRIJEM - Ladislav Sokolovački, Srijem, Široko Selo, Trnovac Sokolovački

VIII izborna jedinica: 
VELIKA MUČNA - Domaji, Jankovac, Paunovac, Velika Mučna, Vrhovac Sokolovački

Općina Drnje

I izborna jedinica: 
Botovo - izvan ulica (Braće Mesarića, Br. Radića, P. Miškine, Prvomajska, Kralja Zvonimira)

II izborna jedinica: 
Drnje - izvan ulica (Dravska, Ločka)

III izborna jedinica: 
Drnje (Crkvena, S. Pašice, Kolodvorska)

IV izborna jedinica: 
Drnje (Ul. Pemija, Trg Kralja Tomislava)

V izborna jedinica: 
Drnje (Ul. oslobođenja, Br. Radića)

VI izborna jedinica: 
Torčec (Podravska ulica parni kbr.)

VII izborna jedinica: 
Torčec (Podravska ulica neparni kbr.)

VIII izborna jedinica: 
Toirčec (Ul. br. Radića, Koprivnička).

Općina Đelekovec

I izborna jedinica: 
Đelekovec (Dravska ulica)

II izborna jedinica: 
Đelekovec (Ulica palih boraca)

III izborna jedinica 
Đelekovec (Ul. M. Viriusa)

IV izborna jedinica: 
Đelekovec (Ul. M. P. Miškine parni kbr.)

V izborna jedinica: 
Đelekovec (Ul. M. P. Miškine neparni kbr.)

VI izborna jedinica 
Đelekovec (Ul. P. Kvakana)

VII izborna jedinica: 
Imbriovec (parni kbr.)

VIII izborna jedinica: 
Imbriovec (neparni kbr.).

Općina Hlebine

I izborna jedinica: 
Hlebine (Ul. bana J. Jelačića parni kbr.)

II izborna jedinica: 
Hlebine (Ul. bana J. Jelačića neparni kbr.)

III izborna jedinica: 
Hlebine (Ul. M. Gupca parni kbr.)

IV izborna jedinica: 
Hlebine (Ul. M. Gupca neparni kbr.)

V izborna jedinica 
Hlebine (Ul. K. Hegedušića)

VI izborna jedinica: 
Hlebine (Ul. Lj. Gaja)

VII izborna jedinica: 
Hlebine (Ul. S. Radića)

VIII izborna jedinica: 
Gajeva Greda.

Općina Koprivnički Bregi

I izborna jedinica: 
Glogovac - ulice: Glogovac (izvan ulica), Voćarska, Rudarsko naselje, Bilogorska, Cvjetna

II izborna jedinica: 
Glogovac - ulice: S. Radića, Vinogradska, Koprivnička, Radničko naselje

III izborna jedinica: 
Jeduševac - ulice: Jeduševac, Koprivnički Bregi, V. Nazora

IV izborna jedinica: 
Koprivnički Bregi - ulice: Vinogradska, Kolodvorska, Poljanec, Narodne omladine, Svetog Roka

V izborna jedinica: 
Koprivnički Bregi - ulice: A. Šenoe, Kralja Tomislava 

VI izborna jedinica: 
Koprivnički Bregi - ulice: M Gupca, Lj. Gaja

VII izborna jedinica: 
Koprivnički Bregi - ulice: M. P. Miškine, Braće Radića

VIII izborna jedinica: 
Štaglinec.

Općina Koprivniki Ivanec

I izborna jedinica: 
Botinovec Ivanečki, Pustakovec

II izborna jedinica: 
Koprivnički Ivanec (Koprivnička ulica parni kbr.) 

III izborna jedinica: 
Koprivnički Ivanec (Koprivnička ulica neparni kbr.) 

IV izborna jedinica: 
Koprivnički Ivanec (Ul. M. Gupca parni kbr, Ul. Br. Radića parni kbr.)

V izborna jedinica: 
Koprivnički Ivanec (Ul. M. Gupca neparni kbr, Ul. Br. Radića neparni kbr.)

VI izborna jedinica 
Koprivnički Ivanec (Vinogradska ulica, Goričko) 

VII izborna jedinica: 
Kunovec - izvan ulica, (Jelačićeva ulica, Braće Radića)

VIII izborna jedinica: 
Kunovec (Ul. kralja Tomislava, M. Gupca, Seljačke bune). 

Općina Đurdevac

I izborna jedinica: 
naselja: Grkina, Severovci, ulice: Grkinska Medašna, Kolodvorska 

II izborna jedinica: 
naselje Kalinovac bez Kolodvorske ulice

III izborna jedinica: 
Đurđevac (ulice: M. Gupca, M. Krleže, Kudrinka, Severovačka, Ul. mladosti, A. Hebranga, P. Zrinskog, Š. Brauna, Pešćenica, Tratinska, Stiska, M. Matočec, P. Preradovića)

IV izborna jedinica: 
Đurđevac (ulice: dio S. Radića od br. 45 do kraja i od br. 54 do kraja, Istarska, Malinov trg, Vinogradska, Ciglenska, Kolodvorska, V. Nazora, Dr. L. Kranjćev, I. G. Kovačića, I. Mažuranića, A. G. Matoša, T. Ujevića, R. Boškovića, Trg hrv. mladosti)

V izborna jedinica: 
Đurđevac (ulice: dio Ulice Đ. Basaričeka od br. 2 do 34 i od br.1 do 31, A. Radića, Donji Brvci, Bjelovarska, Kralja Zvonimira, E. Kumičića, M. P. Miškine, F. Rusana, P. Radića, P. Drapšina)

VI izborna jedinica: 
Đurđevac (ulice: B. Jelačića, Škurdijeva, P. Krešimira IV, naselja: Čepelova, Mičetinac, Sveta Ana)

VII izborna jedinica: 
Đurđevac (ulice: I. Mažuranića, G. Karlovčana, Kralja Tomislava, A. Šenoe, I. Gundulića, Bregovita, Trg sv. Juraja, Lj. Gaja, S. Radića od 1 do 45 i od 2 do 54, 1. svibnja, Starogradska)

VIII izborna jedinica: 
naselja: Burdovac, Sirova Katalena,Suha Katalena.

Općina Virje

I izborna jedinica: 
naselja: Donje Zdjelice, Miholjanec, Rakitnica

II izborna jedinica: 
naselja: Hampovica, Šemovci, osim Virovske ulice i Ulica S. Radića od br. 64 do kraja i broj 63 do kraja.

III izborna jedinica: 
Virje (dio naselja Šemovci ul. Virovska i dio Ulice S. Radića od br. 2-64 i br. 1-63, ulice: Gorička, F. V. Šignjara, Vinogradska)

IV izborna jedinica: 
Virje (ulice: Miholjanska, Novigradska, J. Kucala, Kralja Tomislava, Vrbas, A. Hebranga, Trg b. Jelačića, Trg M. Gupca) 

V izborna jedinica: 
Virje (ulice: V. Nazora, Brestova, Ciglenska, A. Šenoe, Istarska, Trnovac, Trg Prodavić, Gradišće, Trg S. Radića) 

VI izborna jedinica: 
Virje (ulice: Lj. Gaja, B. Radića, Hrvatskih domobrana, M. P. Miškine)

VII izborna jedinica: 
Virje (ulice: F. Rusana, I. Gundulića, F. Lugarića, Kolodvorska, Paromlinska, Đ. Sudete, Šemovačka i dio Mitrovice od br. 2-36 i od 1-41)

VIII izborna jedinica: 
Virje (ulice: A. Cesrca, P. Preradovića, A. Starčevića, F. Fanceva, E. Kvaternika).

Općina Molve

I izborna jedinica: 
Molve Grede

II izborna jedinica: 
Molve (ulice: Molve Ledine, Dravska, Braće Novakovića) 

III izborna jedinica: 
Molve (ulica Marijanska od br.1-61 i br. 2-60)

IV izborna jedinica: 
Molve (ulica Marijanska od br. 62 do kraja i od br. 63 do kraja) 

V izborna jedinica: 
Molve (ulice: Virovska i dio ulice Medvrti od br. 2-24)

VI izborna jedinica: 
Molve (ulica Đurđevačka i Medvrti od br. 26 do kraja)

VII izborna jedinica: 
Molve (Ulica P. Preradovića, Ključeci i Trg kralja Tomislava)

VIII izborna jedinica: 
Molve (Trg Br. Radića, ul. Konačka i M. P. Miškine) 

Općina Ferdinanovac

I izborna jedinica: 
dio naselja Novo Virje, ulica Drenovica, Dravska, M. Milaka, Širine 

II izborna jedinica: 
dio naselja Novo Virje, ulice: Crnec, Pavljanci, Kingovo, Karaš, Trepče

III izborna jedinica: 
dio naselja Novo Virje, ulice: Medvedička i Trepčanska 

IVizborna jedinica: 
naselja: Brodić, Batinske i ul. Laz od kbr. 1-36

V izborna jedinica: 
Ferdinanovac (ulice: Dravska, Hladna voda, Hrastova Greda, ulica Laz od kbr. 37-74)

VI izborna jedinica: 
Ferdinanovac

VII izborna jedinica: 
Ferdinanovac (ulice Mirogojska, Trg slobode, V. Nazora, A. Šenoe, M. Gupca, Lj. Gaja, L. Mekiš, Pavlanci)

VIII izborna jedinica: 
Ferdinanovac (ulice: Kranjica, L. Greda, Orl, Tolnica, Trepče). 

Općina Kloštar Podravski

I izborna jedinica: 
naselje Prugovac

II izborna jedinica: 
naselje Kozarevac

III izborna jedinica: 
Kloštar Podravski (ulice: M. Gupca, Pridvorje, Kralja Tomislava i dio Ulice 1. svibnja od br. 1-45 i br. 2-50)

IV izborna jedinica: 
Kloštar Podravski (ulice: P. Preradovića, Oderjan, Lj. Gaja, Veseli brijeg, Mirogojska, Trg Sv. obitelji)

V izborna jedinica: 
naselja: Budančevica. Kloštar Podravski, dio ulica: 1. svibnja od br. 47 - 65 i 52 - 68, Ulička

VI izborna jedinica: 
Sesvete Podravske (ulice: Mekiš, A Mihanovića, Draganci) 

VII izborna jedinica: 
Sesvete Podravske (ulice: Dubrovnik, E. Tomića, Preradovića, Trg b. J. Jelačića)

VIII Izborne jedinica: 
Sesvete Podravske (ulice: B. Radića, Đ. Basaričeka, I. Gundulića, I. Mažuranića, Lj. Gaja, M. P. Miškine, Razlev, Trg kralja Tomislava i Trg V. Nazora).

ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

a) Županijska skupština

Članak 21. 
U Županiji Bjelovarsko-Bilogorskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Donji Mosti, Donje Sredice, Zrinski Topolovac, Gornji Križ, Jakopovac, Poljančani, Jabučeta, Gornje Zdelice, Pavlin Kloštar, Domankuš, Rovišće, Prgomelje, Gornji Mosti, Srednji Mosti, Babotok, Tvrda Reka, 
Lipovćani, Prnjavor, Visovi, Reškovci, Kobasičari, Lalići, Kovačevac, Kraljevac, Draganić, Kakinac, Šiptari, Prekobrdo, Tuk, Žabljak, Stančić, Rajić, Breza, Diebali

II izborna jedinica: 
Kapela, Lipovo Brdo, Curlovac, Nova Diklenica, Starčevljani, Višnjevac, Kupinovac, Letićani, Gornje Plavnice, Predavac, Zvijerci, Podgorci, Stanići, Botinac, Stari Škucani, Stara Diklenica, Srednja Diklenica, Novi Škucani

III izborna jedinica: 
Petar Biškup-Veno, Križevačka cesta

IV izborna jedinica: 
Stjepan Iveković, Stjepan Radić, Markovac Trojstveni, Purićani

V izborna jedinica: 
Grga Jankes, Ždralovi, Novoseljani

VI izborna jedinica: 
Tomo Vinković, Stevo Šabić, Hrgovljani

VII izborna jedinica: 
Velike Sredice, Brezovac, Stare Plavnice, Klokočevac, Stari Pavljani, Gudovac, Veliko Korenovo, Tomaš, Prespa, Prokljuvani, Novi Pavljani, Malo Korenovo, Kašljevac, Drljanovac, Tociljevac, Slovinska Kovačica, Sasovac, Kozarevac, Nevenac, Obrovnica, Kokinac, Mala Ciglena, Gornji Tomaš

VIII izborna jedinica: 
Veliko Trojstvo, Orovac, Severin, Ciglena, Galovac, Dautan, Patkovac, Lasovac, Meuđrača, Keglevac, Vrbica, Dominkovica, Malo Trojstvo, Paulovac, Jasenik, 
Pupelica, Maglenča, Grginac, Martinac

IX izborna jedinica: 
Bedenik, Šandrovac, Bulinac, Velika Pisanica, Nova Rača, Stara Rača, Orlovac, Ribnjačka, Bedenička, Nova Pisanica, Čađavac, Bačkovica, Polum, Babinac, Ravnaeš, Lasovac Brdo

X izborna jedinica: 
Čazma, Dapci, Lipovčani, Cerina, Pobjednik, Vrtlinska, Miklouš, Dereza, Bosiljevo, Prokljuvani, Općevac, Suhaja, Marčani, Palančani, Sovari, Donji Lipovčani, Gornji Lipovčani, Prnjarovac, Komuševac, Milaševac, Donji Dragićevci, Gornji Dragićevci, Grabnik, Podbrđani, Grabovnica, Andigole, Pavlićani, Martinac, Novo Selo, Vučani 

XI izborna jedinica: 
Draganec, Štefanje, Ivanska Laminac, Narta, Đurđic, Utiskani, Samarica, Donja Petrička, Babinac, Gornja Petrička, Srijedska, Stara Ploščica, Križic, Rastovac, Daskatica, Staro Štefanje, Starine, Gornja Šušnjara, Blatnica, Paljevine, Kolarevo Selo, Siščanji, Zdenčec, Donja Šušnjara, Vagovina, Bojan, Gornji Draganac, Donji Draganac

XII izborna jedinica: 
Stara Plošćica, Srijedska, Donja Pretička, Samarica, Berek, Krivaja, Potok, Šimljana, Nova Plašćica, Ruškovac, Šimljanica, Begovača, Oštri Zid, Šimljanik, Gornja Garešnica, Novo Selo, Podgarić, Veliki Prokop, Dišnik, Trnovitički Popovac, Kostanjevac, Velika Trnovitica, Velika Mlinska, Mali Pašijan, Veliki Pašijan, Velika Bršljanica, Kapelica

XIII izborna jedinica: 
Garešnica, Malo Vukovje, Veliko Vukovje, Kaniška Iva, Ciglenica, Hratovac, Rogoža

XIV izborna jedinica: 
Ladislav, Hercegovac, Palešnik, Zdenčac, Tomašica i Garešnićki Brestovac

XV izborna jedinica: 
Cremušina, Donja Kovačica, Dražica, Gornja Kovačica, Mala Pisanica, Mali Grdevac, Pavlovac, Topolovica, Sibenik, Veliki Grdevac, Zrinjska

XVI izborna jedinica: 
Brđani, Dapčevićki, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Peratovica, Veliki Zdenci, Velika Jasenovača

XVII izborna jedinica: 
Daruvar- I blok, Daruvar - II blok, Daruvar - III/1 blok i Daruvarski Vinogradi, 
Daruvar - II/2 blok, Daruvar - IV blok te Marhovac i Vrbovac, Daruvar - V blok

XVIII izborna jedinica: 
Daruvar - VI blok, Daruvar - VII blok, Daruvar - VIII blok, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Doljani, Ljudevit Selo i Lipovac Majur 

XIX izborna jedinica: 
Sirać - I blok i Donji Borki, Sirać - II blok te Gornji i Srednji Borki i Zaile, Sirač 
- III blok i Bijela, Sirać - IV blok i Kip, Sirać - V blok i Barica, Miljanovac, Šibovec, Pakrani, Dežanovac - I blok i Ivanovo Polje, Dežanovac - II blok, Sokolovac i Kreštelovac, Gornji Sređani i Goveđe Polje, Donji Sređani i Golubinjak, Uljenik i Duhovi, Trojeglava, Drlež i Kaštel Dežanovački, Gornji Uljanik, Uljanički Brijeg i Blagorodovac

XX izborna jedinica: 
Končanica - I blok, Končanica - II blok, Končanica - III blok i Otkopi, Šuplja Lipa i Dioš, Stržanac i Boriš, Imsovac, Daruvarski Brestovac - I blok, Daruvarski Brestovac - II blok i Brestovačka Brda, Đulovac - I blok te Removac Mala i Velika Klisa i Kliški Kravljak, Đulovac - II blok te Stara i Nova Krivaja, Gornji i Donje Cjepidlake i Puklica, Đulovac - III blok te Mali i Veliki Bastaju, Katinac i Potočani, Mala i Velika Babina Gora, Velika i Mala Maslenjača, Vukovje, Batinjani, Batinska Rijeka i Dobra Kuća, Donja i Gornja Vrijeska, Borova Kosa i Škodinovac, Veliki i Mali Miletinac, Koreničani i Bastajski Brđani.

b) Gradsko vijeće

Članak 22. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Bjelovarsko-Bilogorske su:

Grad Bjelovar

I izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: Matice hrvatske, I. Gundulića, P. Preradovića, V. Lisinskog, dr. A. Starčevića, Kačićev prolaz, T. G. Masaryka, 108. puka, F. Rusana, J. J. Strossmajera, A. Kovačića-Miošića, A. Medulića, Trg hrvatskog sokola, Braća Diviš, K. Špoljara, I. Kozarčanina, J. Jelačića, Trg E. Kvaternika, I. V. Trnskog, P. Zrinskog, I. Mažuranića, F. Supila 

II izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: Trg S. Radića (od broja 1 do 13 - neparni brojevi), A. Šenoe, V. Nazora, Lj. Gaja, A. B. Šimića, Šet. dr. I. Lebovića, L. Starčevića, N. Jurišića, A. Mihanovića, (od Ulice J. Jelačića do Franjevačke ulice i neparni brojevi od Franjevačke ulice do Ulice M. Bogovića), Franjevačka (od Šet dr. I. Lebovića do Mihanovićeve ulice), Ul. Sv. Antuna, Trumbićeva, J. Haulika, Slavonska cesta, Mlinovec, Raničko naselje - Prilaz I i II, Vidikovac, P. Zoranića, R. Wagnera, Izvorska, J. Matačića, Savska, Dravska, Drinska, Glogovaska, Lonjska, Unska, Ilovska, Braće Vusić, Bjelovarska

II izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: Franjevačka (od P. Biškupa do Mihanovićeve): Mihanovićeva (od Franjevačke do M. Bogovića - parni brojevi), Trg S. Radića (od V. Nazora do M. Bogovića kbr. 28 - 50 - parni brojevi), V. Mačeka, A. Radića, H. Šuleka, M. Lovraka, V. Frajtića, Ž. Sabola, M. Gupca (od kbr.1-39), A. Stepinca, J. Šuteja, Banovine Hrvatske, A. Cesarca, Bokokotarska, P. Radića, S. Kolara, Prolaz P. Radića, F. Livadića, M Bogoća

IV izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: Lj. Jonkea, Zagorska, I. Grande, Trakošćanska, M. Gupca (kbr, 40 do kraja), Naselje Kralja Zvonimira I, II, III, IV i V, S. Javora, M. Šufflaya, A. Hebranga, P. Biškupa, Međimurska, P. Hektorovića, Ilirska, Graničarska, Kokinačkih žrtava, Ivančanska, Š. Menčetića 

V izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: K Frankopana, T. Bakača (od kbr.15 do 31), J. Kljakovića, V. Desnice, N. Sopa, D. Domjanića, J. Pupačića, I. Meštrovića, Lj. Babića, F. Prešerna, M. Drežića, C. Medovića, J. Tomića, 1. svibnja, M. Dizdara, J. Kaštelana, M. Laginje, K. Š. Đalskog, Trg A. G. Matoša, I. G. Kovačića, Trg S. Vraza, M. i N. Rojc, V. Vidrića, J. Palmotića, D. Demetra, J. Draškovića, G. Ninskog, Trg kralja Tomislava, Male Sredice, I. Gregurića

VI izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: A. Kovačića, V. Bukovca, F. Galovića, I. Česmičkog, J.Makanca, Dalmatinca, D. Grganića, B. Ivanković, Moslavačka, F. Vrančića, R. Boškovića, Dvoržaka, S. Hondla, N. Tesle, P. Miškine, Kuhača, O. Kućere, S. S. Kranjčevića, Trg Radića (od kbr. 2 do 24 i 17,19, 21), Ninska, T. Bakača (od kbr.1 do 14), V. Nazora (od kbr. 4. do 33), Zagrebačka, Don F. Bulića, M. Getaldića, I. Volodera, A. Oppitza, A. Mohrovičića,Ž. Markovića, B. Markovića 

VII izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: Naselje kralja P. Krešimira IV, V. Paljetka, Baranjska, Osječka, Prilaz A. Hebranga, Vinkovačka, Kalnička, V. Bubnja, B. Berse, Prilazi Berse I, II i III, Cvjetna, J. S. Bacha, A. T. Mimare, Đ. Baskričeka, B. Bušića, Istarska, Vukovarska, Bilogorska, Hlebinska, Jezerska, Podravska, Iločka, Srijemska, B. Papandopule, Šarengradska, V. Žganeca, M. J. Zagorke, Z. Lovrenčevića, L. Ružičke, R.Wimera

VIII izborna jedinica: 
Zvijerci, Sv. L. Mandića, Sv. N. Tavelića, Kumičića, A. Gabrića, J. Zadranina, L. Matačića, M. Petković, J. Runjanina, A. Hebranga, Drinskih mučenica, Ćirila i Metda, E. Bulešića, D. Mandića, I. Zajca, Bl. G. Kotaskog, K. Kolba, V. Novaka, I. Merza, Gotovca, S. Šubića, A. Kažotića, M. Križečanina, M. Stanković, O. Kotarske, F. Adraševca, V. Vošnjaka, J. Langa, P. Barberića, T. Stančića, A. Antića, Jasminova, Gornje Plavnice, Kupinovac, Letičani, Puričani, Prokljuvani

IX izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: K. Odaka, J. Gotovca, Gostomila, O. Totha, F. Pintarića, A. Canjuge, J. Š. Slavenskoga, K. Kotromanić-Kosače, Đurđevačka cesta, Put žrtvama u Lugu, I. Pernara, F. Gossmana, G. Karlovčana, E. Kolonića, Trojstvena, F. Klvanje, Vijenac, K. Svobode, S. Šantalaba, A. Konca, L. Matačića, Novoseljanska, Crkvena, M. Trnine, Tomaš, Gornji Tomaš, Ciglena, Mala Cigle

X izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: Križevačka cesta, Prilaz Sv. Ane, U1. Sv. Ane, T. Ujevića, I. Cankara, A. Harambašića, Đ. Sudete, M. Krleže, J. Filipovića, S. Borojevića, Ul. kralja P. Svačića, D. Šimunovića, R. Frangeša-Mihanovića, J. Kozarca, M. Divkovića, D. Cesarića, V. Holjevca, Brijunska, Ul. kralja Tvrtka, A. M. Reljkovića, Barutanska, Nove Plavnice, Stare Plavnice 

XI izborna jedinica: 
Bjelovar - ulice: Daruvarska, I. Dončevića, U1. kralja Tomislava, Crkvena, M. Trnine, Ždralovska, U1. kneza Višeslava, M. Bobetka, Prespa, Patkovac, Kokinac, Stari Pavljani, Obrovnica 

XII izborna jedinica: 
I. Tijardovića, Velike Sredice, M. Marulića, Prilaz M. Marulića, Gudovačka, Plavnička, Bosanska, Livadska, Brezovac, Novi Pavljani, Galovac, Malo Korenovo, Veliko Korenovo

XIII izborna jedinica: 
Gudovac, Prgomelje, Klokočevac, Breza, Rajić, Stančić 

Grad Daruvar

I izborna jedinica: 
Daruvar I blok

II izborna jedinica: 
Daruvar II blok

III izborna jedinica: 
Daruvar III/1 blok i Daruvarski Vinogradi

IV izborna jedinica: 
Daruvar III/2 blok

V izborna jedinica: 
Daruvar IV blok te Markovac i Vrbovac

VI izborna jedinica: 
Daruvar V blok

VII izborna jedinica: 
Daruvar VI blok

VIII izborna jedinica: 
Daruvar VII blok

IX izborna jedinica: 
Daruvar VIII blok

X izborna jedinica: 
Donji Daruvar

XI izborna jedinica: 
Gornji Daruvar

XII izborna jedinica: 
Doljani

XIII izborna jedinica: 
Ljudevit, Selo i Lipovac Majur.

c) Općinsko vijeće

Članak 23. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Bjelovarsko - Bilogorske su:

Općina Veliko Trojstvo

I izborna jedinica: 
Veliko Trojstvo - ulice: Vinogradska I, Vinogradska II, Kolodvorska, Braće Radić, Mišulinovac do kbr. 45

II izborna jedinica: 
Veliko Trojstvo - Mišulinovac, od kbr. 48 do kraja, Radničko naselje, Bilogorsko naselje, Jovača, M. Gupca

III izborna jedinica: 
Veliko Trojstvo - Bilogorska ulica, Maglenča

IV izborna jedinica: 
Šandrovac sa ulicama (Bjelovarska, Zagrebačka, Jarak, Velebitska)

V izborna jedinica: 
Šandrovac sa ulicama (Bilogorska, Vinogradska, Mali Šandrovac, Donji), Pupelica

VI izborna jedinica: 
Grginac, Martinac, Vrbica

VII izborna jedinica: 
Čurlovac, Višnjevac, Kegljevac

VIII izborna jedinica: 
Dominkovica, Malo Trojstvo, Paulovac, Jesenik.

Općina Velika Pisanica

I izborna jedinica: 
Velika Pisnica od kbr. 1-179 i 2 -258b

II izborna jedinica: 
Velika Pisanica od kbr. 181-347 i od 280 - 430a

III izborna jedinica: 
Velika Pisnica od kbr. 349 - 501 i od 432 do 586

IV izborna jedinica: 
Lasovac od kbr. 59 -189 i od 38 - 264, Lasovac Brdo

V izborna jedinica: 
Lasovac od kbr.1- 57 i 2 - 36, Babinac

VI izborna jedinica: 
Bedenik

VII izborna jedinica: 
Kašljavac, Ravneš, Bačkovica

VIII izborna jedinica: 
Bedenička, Čađavac, Nova Pisanica, Polum, Ribnjačka. 

Općina Nova Rača

I izborna jedinica: 
Nova Rača

II izborna jedinica: 
Severin od kbr. 1 do 247

III izborna jedinica: 
Severin od kbr. 248 do 268, Orovac, Tociljevac

IV izborna jedinica: 
Stara Rača, Nevinac

V izborna jedinica: 
Dautan, Slovinska Kovačica

VI izborna jedinica: 
Bulinac, Orlovac

VII izborna jedinica: 
Međurača, Kozarevac Račanski

VIII izborna jedinica: 
Drljanovac, Sasovac.

Općina Kapela

I izborna jedinica: 
Kapela

II izborna jedinica: 
Botinac, Lipovo Brdo, Nova Dilenica, Srednja Dilenica

III izborna jedinica: 
Bobotok, Jabučeta, Gornje Zdelice,

IV izborna jedinica: 
Gornji Mosti, Srednji Mosti, Donji Mosti

V izborna jedinica: 
Sredice Gornje, Jakopovac, Tvrda Reka

VI izborna jedinica: 
Poljančani, Pavlin Kloštar, Reškovci, Lalići, Prnjavor, Lipovčani

VII izborna jedinica: 
Visovi, Kobasičari, Stanići, Novi Skucani

VIII izborna jedinica: 
Stari Skucani, Starčevljani, Stara Diklenica.

Općina Rovišće

I izborna jedinica: 
Rovišće - I (Gornjani)

II izborna jedinica: 
Rovišće - II (Donjani), Draganić

III izborna jedinica: 
Zrinski Topolovac, Gornji Križ

IV izborna jedinica: 
Kraljevac, Kovačevac

V izborna jedinica: 
Predavac do kbr:152

VI izborna jedinica: 
Predavac od kbr.154 do kraja, Šiptari, Prekobrdo

VII izborna jedinica: 
Tuk, Žabjak

VIII izborna jedinica: 
Domankuš, Podgorci, Kakinac.

Općina Grubišno Polje

I izborna jedinica: 
Grubišno Polje - ulice: Kralja Zvonimira, Stalovica, 77. samostalnog bataljona Zbora NG, Julije Klovića, Tina Ujevića, Vilka Nićea, Antuna Gustava Matoša, Mala Barna, Mala Jasenovača, Velika Peratovica, Mala Peratovica, Dapčevački Brđani, Velika Dapčevica, Mala Dapčevica, Lončarica 

II izborna jedinica: 
Grubišno Polje - ulice: Trg J. bana Jelačića, N. Šubića Zrinskog, Matije Gupca, Huge Badalića, Ivana Nepomuka Jemeršića, Ignjatička, M. A. Reljkovića, 4.studenoga 1991., Braće Radića do benzinske pumpe i kuće Pop Emila, Kolodvorska i Ilovska 

III izborna jedinica: 
Grubišno Polje - ulice: Braće Radića od benzinske pumpe i kuće Pop Emila do kraja kućnog niza, 30. svibnja 1990., Lipovac, Andrije Hebranga, Hrvatskih branitelja, Bartola Kašića, Mate Lovraka, Ljudevita Gaja, Petra Preradovića, Vjekoslava Klemena, Terezije B. Banje, Ivana Zajca, Josipa Kozarca, Praškog proljeća

IV izborna jedinica: 
Veliki Zdenci

V izborna jedinica: 
Ivanovo Selo, Treglava, Rastovac, Munije, Turč. Polje, Dijakovac

VI izborna jedinica: 
Poljani, D. Rašenica, G. Rašenica

VII izborna jedinica: 
M. Zdenci, Orlovac (Zdenački)

VIII izborna jedinica: 
Vel. Barna, Vel. Jasenovača, Grbavac.

Općina Veliki Grđevac

I izborna jedinica: 
Veliki Grđevac - ulice: Franciskovićeva, T. B. Banje 

II izborna jedinica: 
Bjelovarska, T. M. Lovraka, S. Radića, B. J. Jelačića, P. Preradovića, J. Kozarca, Dalmatinska ulica, K. Tomislava, Kralja Zvonimira, Matije Gupca

III izborna jedinica: 
Veliki Grđevac - ulice: V. Nazora i Slavka Kolara, Pavlovac - ulice: Kolodvorska od broja 28 i 41 do kraja kućnog niza 

IV izborna jedinica: 
Pavlovac - ulice: M Gupca, Kralja Zvonimira, Ladislavska ulica, Stjepana Radića

V izborna jedinica: 
Dražica

VI izborna jedinica: 
Donja Kovačica

VII izborna jedinica: 
Mala Pisanica

VIII izborna jedinica: 
Gornja Kovačica, Sibenik, Cremušina, Zrinska, Topolovica, Mali Grđevac.

Općina Končanica

I izborna jedinica: 
Končanica I blok

II izborna jedinica: 
Končanica II blok

III izborna jedinica: 
Končanica III blok i Otkopi

IV izborna jedinica: 
Šuplja Lipa i Dioš

V izborna jedinica: 
Stražanac i Boriš

VI izborna jedinica: 
Imsovac

VII izborna jedinica: 
Daruvarski Brestovac I blok

VIII izborna jedinica: 
Daruvarski Brestovac II blok i Brestovačka Brda

Općina Dežanovac

I izborna jedinica: 
Dežanovac I blok i Ivanovo polje

II izborna jedinica: 
Dežanovac II blok

III izborna jedinica: 
Sokolovac i Kreštelovac

IV izborna jedinica: 
Gornji Sređani i Goveđe Polje

V izborna jedinica: 
Donji Sređani i Golubinjak

VI izborna jedinica: 
Uljanik i Duhovi

VII izborna jedinica: 
Trojeglava, Drlež, Kaštel Dežanovski

VIII izborna jedinica: 
Blagorodovac, Gornji Uljanik i Uljanički Brijeg.

Općina Sirač

I izborna jedinica: 
Sirač I blok i Donji Borki

II izborna jedinica: 
Sirač II blok, Gornji Borki, Srednji Borki i Zaile

III izborna jedinica: 
Sirač III blok i Bijela

IV izborna jedinica: 
Sirač IV blok i Kip

V izborna jedinica: 
Sirač V blok i Barica

VI izborna jedinica: 
Miljanovac

VII izborna jedinica: 
Šibovac

VIII izborna jedinica: 
Pakrani

Općina Đulovac

I izborna jedinica: 
Đulovac I blok, Removac, Mala Klisa, Velika Klisa, Kliški Kravljak

II izborna jedinica: 
Đulovac II blok, Stara Krivaja, Nova Krivaja, Gornje Cjepidlake, Donje Cjepidlake i Puklica

III izborna jedinica: 
Đulovac III blok, Mali Bastaji, Velihi Bastaji, Katinac, Potočani 

IV izborna jedinica: 
Mala Babina Gora, Velika Babina Gora

V izborna jedinica: 
Velika Maslenjača, Mala Maslenjača

VI izborna jedinica: 
Vukovje, Batinjani, Batinjska Rijeka i Dobra Kuća

VII izborna jedinica: 
Donja Vrijeska, Gornja Vrijeska, Borova Kosa i Škodinovac 

VIII izborna jedinica: 
Veliki Miletinac, Mali Miletinac, Koreničani i Bastajski Brđani

Općina Čazma

I izborna jedinica: 
Dereza, Čazma - ulice: Česmanska, Omladinska, F. Vidovića, A. G. Matoša, 26. lipnja, Livadarska

II izborna jedinica: 
Bosiljevo, Prokljuvani, Općevac, Čazma - ulice: A Vulinca, Trg Čazmanskog kaptola, Braće Radića, Kralja Tomislava

III izborna jedinica: 
Čazma - ulice: Milana Novačića, Grge Jankosa, Kralja Zvonimira, Bana Jelačića, Ribarska

IV izborna jedinica: 
Suhaja, Čazma - ulice: Sv. Andrije, Matije Gupca, Moslavačka, Voćarska

V izborna jedinica: 
Dapci, Marčani, Palančani, Sovari, Donji Lipovčani, Gornji Lipovčani, Prnjarovac

VI izborna jedinica: 
Komuševac, Donji Draganec, Gornji Dr ganec, Milaševac 

VII izborna jedinica: 
Cerina, Donji Dragičevci, Gornji Dragičevci, Grabnik, Pobjenik, Podbrđani, Grabovnica

VIII izborna jedinica: 
Andigole, Pavličani, Vrtlinska, Martinac, Donji Miklouš, Gornji Miklouš, Novo Selo, Vučani

Općina Ivanska

I izborna jedinica: 
Utiskani, Ivanska - Ulica Slavka Kolara, Mali Bjelovar, Josipa Kozarca, Petra Preradovića

II izborna jedinica: 
Ivanska - Trg kralja Tomislava, Ivana Mažuranića, Đure Sudete, Valog

III izborna jedinica: 
Samarica, Donja Petrička

IV izborna jedinica: 
Babinac, Gornja Petrička

V izborna jedinica: 
Đurđic

VI izborna jedinica: 
Srijedska

VII izborna jedinica: 
Stara Plošćica

VIII izborna jedinica: 
Križic, Rastovac.

Općina Štefanje

I izborna jedinica: 
Daskatica, Staro Štefanje

II izborna jedinica: 
Laminac, Starine, Gornja Šušnjara

III izborna jedinica: 
Narta (Donja) od kbr.1 do 223 i od kbr. 2 do 192

IV izborna jedinica: 
Narta (Gornja) od kbr. 223 do 371 i kbr. 192 do 330, Blatnica 

V izborna jedinica: 
Paljevine, Kolarevo Selo

VI izborna jedinica: 
Sišćani, Zdenčec

VII izborna jedinica: 
Štefanje, Donja Šušnjara

VIII izborna jedinica: 
Vagovina, Bojana

Općina Berek

I izborna jedinica: 
Kostanjevec, Begovača

II izborna jedinica: 
Šimljana, Šimljanik

III izborna jedinica: 
Krivaja, Šimljanica

IV izborna jedinica: 
Gornja Garešnica, Novo Selo

V izborna jedinica: 
Oštri Zid, Podgarić

VI izborna jedinica: 
Potok, Ruškovac

VII izborna jedinica: 
Berek I, parna strana brojeva plus neparni od 1-29

VIII izborna jedinica: 
Berek II, neparna strana brojeva od 31-241.

Općina Garešnica

I izborna jedinica: 
Garešnički Brestovac, Zdenčac

II izborna jedinica: 
Trnovitički Popovac, Mali Pašijan, Dišnik, Veliki Prokop, Hrastovčić, Odvojak M. Gupca

III izborna jedinica: 
Veliko Vukovje, Velika Bršljanica, Mala Bršljanica, Rogoža, Malo Vukovje

IV izborna jedinica: 
Tomašica, Kajgana, Hrastovac

V izborna jedinica: 
Garešnica, ulice: Vukovarska, Varaždinska, Slavka Kolara, Milke Trnine, Kralja Tomislava, Moslavačka od pruge, Đurđice Rijetković, Dragana Bublića, Garička, Petra Krešimira IV

VI izborna jedinica: 
Ciglenica, Kanjiška Iva, Garešnica, ulice: V. Nazora, Kolodvorska

VII izborna jedinica: 
Kapelica, Garešnica ulice: Humljanova, Mate Lovraka, Petra Svačića, Radnička, Graničarska

VIII izborna jedinica: 
Garešnica ulice: Trg hrvatskih branitelja, A. L. Dade, Moslavačka do pruge, M. Gupca, Bana Jelačića, Selište. 

Općina Hercegovac

I izborna jedinica: 
Nova Ploščica, Gornja Ploščica, Mala Trnovitica, Gornja Trnovitica

II izborna jedinica: 
Ladislav

III izborna jedinica: 
Velika Trnava, Hercegovac, ulice: Moslavačka od kbr. 307-221 

IV izborna jedinica: 
Ilovski Klokočevac, Hercegovac, ulice: Moslavačka od kbr. 1 -130

V izborna jedinica: 
Hercegovac, ulice: Moslavačka od 131-220, Pepe Bukača, Omladinska, Dragutina Fuksa, Hrvatskih branitelja, Kralja Tomislava, Ante Starčevića, V. Nazora, S. Radića, Radnička, Braće Petr, Trg kralja Zvonimira, Zdenačka cesta 

VI izborna jedinica: 
Palešnik

VII izborna jedinica: 
Velika Trnovitica

VIII izborna jedinica: 
Ml. Vinogradi, Mala Mlinska, Velika Mlinska, Veliki Pašijan. 

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

a) Županijska skupština

Članak 24. 
U Županiji Primorsko-Goranskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Banjol, Barbat, Kampor, Lopar, Mundanije, Palit, Rab, Supetarska Draga, Baška, Punat

II izborna jedinica: 
Skrbčići-Pinezići, Poljica-Milohnići, Porat - Vantačići, Malinska, Sv. Vid -Miholjice, Dobrinj, Vrbnik, Njivice, Omišalj, Šilo - Polje, Krk 

III izborna jedinica: 
Crikvenica, Drivenik, Tribalj, Grižane - Belgrad, Bribir, Seke, Novi Vinodolski, Povile, Ledenice, Krmpote-Klenovica, Kraljevica, Šmrika, Jadranovo, Dramalj

IV izborna jedinica: 
Delnice, Turke, Crni Lug, Lokve, Fužine, Lič, Tršće, Prezid, Gerovo, Čabar, Plešce, Zlobin, Hreljin - dio (Naselje Ružić Selo iz MZ Hreljin)

V izborna jedinica: 
Vrbovsko, Srpske Moravice, Lukovdol, Gomirje, Severin na Kupi, Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora, Kupjak, Mrkopalj, Brod na Kupi, Sunger

VI izborna jedinica: 
Križišće, Hreljin - dio (naselja Hreljin i Meja - Gaj iz MZ Hreljin), Praputnjak, Krasica, Bakar, Sveti Kuzam, Škrljevo, Kukuljanovo, Cernik - Čavle, Kostrena, Draga 

VII izborna jedinica: 
Jelenje, Marinići, Viškovo, Grobnik, Pašac, Svilno, Orehovica

VIII izborna jedinica: 
Jurdani, Mune, Kras, Žerjane, Bregi - Matulji-Rukavac - dio (naselja Rukavac, Kučeli i Matulji iz MZ Bregi - Matulji-Rukavac), Klana, Škalnica, Kastav

IX izborna jedinica: 
Costabella, Srdoči, Grpci, Gornji Zamet

X izborna jedinica: 
Zapadni Zamet, Zamet, Kantrica

XI izborna jedinica: 
Sveti Nikola, Pehlin

XII izborna jedinica: 
Turnić, Podmurvice, Banderovo

XIII izborna jedinica: 
Drenova, Škurinje

XIV izborna jedinica: 
Škurinjska Draga, Brašćine - Pulac, Kozala

XV izborna jedinica: 
Mlaka, Nikola Tesla, Belveder, Rade Končar

XVI izborna jedinica: 
Brajda, Školjić, Luka Centar - Sušak, Bulevard 

XVII izborna jedinica: 
Trsat, Pećine, Krimeja, Vojak

XVIII izborna jedinica: 
Gornja Vežica, Donja Vežica

XIX izborna jedinica: 
Ika, Ičići - Poljane, Lovran - dio (naselja Dobreč, Liganj i Lovranska Draga iz MZ Lovran), Veprinac-Učka, Opatija-Centar, Punta Kolova, Kosovo, Volosko, Pobri, Bregi - Matulji - Rukavac - dio (naselja Bregi i Mihotići iz MZ Bregi - Matulji - Rukavac) Lovran - dio (naselja Lovran, Medveja, Tuliševica iz MZ Lovran), Draga

XX izborna jedinica: 
Beli, Cres, Dragozetići, Orlec, Lubenice, Martinšćica, Osor, Punta Križa, Nerezine, Valun, Unije, Ćunski, Susak, Mali Lošinj, Veli Lošinj, Ilovik.

b) Gradsko vijeće

Članak 25. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Primorsko - Goranske su:

Grad Rijeka

I izborna jedinica: 
Costabella, Kantrida, Zamet

II izborna jedinica: 
Srdoči, Zapadni Zamet

III izborna jedinica: 
Grpci, Gornji Zamet, Pehlin

IV izborna jedinica: 
Sveti Nikola

V izborna jedinica: 
Turnić, Mlaka

VI izborna jedinica: 
Škurinjska Draga, Podmurvice

VII izborna jedinica: 
Banderovo, Brajkda, N. Tesla

VIII izborna jedinica: 
Škurinje, Drenova

IX izborna jedinica: 
Belveder, Rade Končar, Školjić, Luka

X izborna jedinica: 
Kozala, Brašćine - Pulac, Orehovica, Pašac, Svilno 

XI izborna jedinica: 
Centar - Sušak, Bulevard, Krimeja, Trsat

XII izborna jedinica: 
Pećine, Donja Vežica

XIII izborna jedinica: 
Gornja Vežica, Draga, Kostrena, Sveti Kuzman, Vojak.

Grad Novi Vinodolski

I izborna jedinica: 
Krmpote - Klenovica - Povile: Bile, Drinak, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Smokvica Krmpotska, Sibinj Krmpotski, Zabukovac 

II izborna jedinica: 
Ledenice - Dom kulture: Bater, Breze, Crno, Donji Zagon, Gornji Zagon, Ledenice

III izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - I: Frankopanski trg, Stari Grad, Abranska, Vinodolska, Andrije Šermana, Matije Mažuranića, Stube I i II, Klančići, Sv. Trojice, Dr. Bogoslava Mažuranića, Braće Radić

IV izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - II: Krasica, Žrtava fašizma, Jurkovo, Trg Ivana Mažuranića, Nova Krasa, Vatrogsna, Bočak 

V izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - III: Krasa, Bribirska cesta, Mikulja, Šija, Ivanjska

VI izborna jedinica: 
Novi Vinodolski- IV: Ulica građanske škole, Antuna Mažuranića, Baroldino Selo, Josipa Mažuranića, Palih boraca

VII izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - V: Jamice, Posteni, Prilaz, Vodovodna, Šćedine, Ivana Vončine, Prilaz Jamice, Podosap, Pridolska, Žagonjska 

VIII izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - VI: Panos, Zatrep, Primorska, Kalvarija, Goranska, Selačka, Obala Petra Krešimira IV, Frana Mažuranića, Riječka, Istarska, Pod sv. Mikulj, Taklo, TN Zagori, Obala kneza Branimira

IX izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - VII: Kralja Tomislava, Šetalište kneza Domagoja, Glavica, Lišanska, Ogulinska, Luka, Senjska, Grabrova, Sopot, Povilska

X izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - VIII: Zagrebačka, Korzo Vinodolskoga zakona

XI izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - IX: Rasadnik, Lokvica, Nova ulica, Stjepana Mažuranića, Ladislava Maričića, Šenoina 

XII izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - X: Lukavice, Prilaz Merci Klement Crnčića, Kralja Zvonimira, 22. lipnja

XIII izborna jedinica: 
Novi Vinodolski - XI : Osap, Krmpotska, Prisika, ZAVNOH-a, Ledenička. 

Grad Opatija

I izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Andrije Štangera, Matuljska cesta, Pavlovac, Preluka, Riječka cesta kbr. 1-4, Rikarda Katalinića Jeretova, Stube Rikarda Katalinića Jeretova, Tošina, 25. maja, dr. Andrije Mohorovičića, dr. Ante Madnića i Črnikovica

II izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Brajdica, M. Tita 1- 31, 33 - 64, 66 - 70, 72, 73, 75 - 91 (neparni), Nova cesta kbr. 6, 9, 20-22, 24, 31, 48-56 (parni), 59-61, 85-89 (neparni), 91, 93 i 99, Obala Frana Supila, Put uz Dol, Skradinj, Stube Baredine, Vinka Palalića, Šetalište Lipovica

III izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Feliksa Peršića, M. Tita kbr. 74 - 122 (parni), 85 -135 (neparni), 137, 139, Mileve Sušanj, Nova cesta kbr. 111-115 (neparni), 117 -121 (neparni), Prolaz Matka Brašje, Stubište Lipovica, Ivana Brozine Slovana 

IV izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Izaka Poščića, Davorina, Trinajstića kbr. 12, naselje Pobri

V izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Kosovska ulica, Nova cesta kbr. 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 74 i 80, Dušana Mavra, I. Istarske čete, Davorina Trinajstića bez kbr. 12

VI izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Borisa Želea kbr.1-6, 8, Emila Bošnjaka, Jelenkin put, Mušićevac, naselje Zora - Vrutki, Nova cesta kbr. 126 -144 (parni),143 -155 (neparni), Partizanske stube, Put u Bregi, Put Vrutki kbr. 11, 12, 13, 16, 19-21, 26 i 27, Put za Trbuhovac, Stube Borisa Želea, Stube Emila Bošnjaka, Stube Marušenac, Drage Gervaisa kbr. 2, Vrutki kbr. 1-31 (neparni), 2 - 22 (parni).

VII izborna jedinica: 
Opatija - ulice: 9. rujna, Augusta Šenoe, Dražica, Križišće, Kumičićeva kbr.1-9, M. Tita kbr. 124 -166 (parni), 141-175 (neparni), Nova cesta kbr. 82 -124 (parni) 123 -141 (neparni), Radnička ulica, Stube 9. rujna, Stube Tomaševac, Viktora Cara Emina, Vjekošlava Spinčića, Zert

VIII izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Josipa Jurja Dobrile, Maršala Tita kbr.168 -198 (parni), 177 -197 (neparni), Nikole Tesle, Omladinska, Maksima Gorkog, Kumičićeva kbr. 10, 12, 11-17 (neparni), Park 1. maja, Park Ive Lole Ribara, Pionirski prolaz, Stube Rupa, Trg Vladimira Gortana kbr. 1-4 i 6, Nazorova, Ive Lole Ribara 

IX izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Joakima Rakovca, Maršala Tita kbr. 200-204, 206-210 (parni), 209, 212-216, 218-252 (parni), Nova cesta kbr. 150-162 (parni), 157-169 (neparni), Put Slavići, Put Vrutki kbr.1- 7 (neparni), Trg Vladimira Gortana kbr. 5, 7 i 8, Ulica Vrutki kbr. 26, 28 i 33, Veprinečki put

X izborna jedinica: 
Opatija - ulice: Maršala Tita kbr.199, 201, 205, 207, 211, 215, 216, 219-253 (neparni), 254-294 (parni), 293, Nova cesta 164-196 (parni), 204, Antona Mikića, Antona Raspora, Stanka Jurdane, Baredi, dio naselja Ičići - Cesta Maršala Tita

XI izborna jedinica: 
Naselje Ičići - bez Ceste Maršala Tita, te naselje Poljane

XII izborna jedinica: 
Veprinac, Mala Učka, Vela Učka

XIII izborna jedinica: 
Ika, Dobreć, Oprić.

Grad Crikvenica

I izborna jedinica: 
Crikvenica - ulice: Dr. Ivana Kostrančića, Braće dr. Sobol, Milovana, Muževića, Viktora Findrlea, Miroslava Krleže, Marka Marulića, Tina Ujevića, Marije Styskalove, Vukovarska, Julija Klovića, Gajevo šetalište do kbr. 26, Prolaz Br. Urbanitz, Zvonka Cara, Drage Garvaisa, Ulice Braće Buchoffer

II izborna jedinica: 
Crikvenica - ulice: Pavla Radića, Prćavac, Sad, Sopaljska, Matkovići, Franje Cara, Ante Starčevića, Put Sopaljske, Ivana Pahlića, Gromačine

III izborna jedinica: 
Crikvenica - ulice: Trg Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Bana Jelačića, Ključecov prilaz, Kralja Tomislava, Ljube Stipanića, Prolaz Danijela Kneza, Stube Mate Dvorničića, Ivana Polića i Ede Lovrića, Prolaz Ivana Andreasa, Stube Johanessa Frischaufa, Put Dragutina Raljušića

IV izborna jedinica: 
Crikvenica - ulice: Kala Sv. Antona, Dvorac, Kala Grgura Ninskog, Vrtna, Kralja Zvonimira, Kala Andrije Kačića, Kotarska, Petak, Petra Preradovića, Ivana Skomerže, Frankopanska, Braće Brozićević, Nike Veljačića 

V izborna jedinica: 
Crikvenica - ulice: Vinodolska, Školska, Jurišićeva, Basaričekova, Žimider, Tončićevo, Tončićev odvojak, Braće Car Uračić, Gorica Braće Cvetić, I. Gundulića, Stubište Ivana Paljage 

VI izborna jedinica: 
Crikvenica - ulice: Turistički put, Zagrebačka, Ulica Glagoljaša, Nikole Cara-Črnog, Dr. Antuna Barca, Dvorska, Ribarska, Šet. Vladimira Nazora, Čakavska, Vatroslava Lisinskog, Primorska, Goranska, Zidarska

VII izborna jedinica: 
Hrusta

VIII izborna jedinica: 
Ladvić, Kotor, Dolac, Zoričić, Gornja Draga, Šupera, Podšupera, Židine, Donja Draga, Studenci, Benići

IX izborna jedinica: 
Dramaljsko Selce, Manestri, Lokvica, Kočjak, Dirakovica, Klanfari Dramalj

X izborna jedinica: 
Dramalj - ulice: Gajevo šetalište od 26 do 78., Ulica Braće Car, Milovana Muževića od neparnog broja 11 i od parnog broja 30, Braće Košuljandić, Oktobarske revolucije do hotela "Ad Turres" i Zagrebačke ulice

XI izborna jedinica: 
Jadrovo, Katun, Smokovo, Kloštar Šiljevički

XII izborna jedinica: 
Selce - ulice: Emila Antića, Mihovila Jeličića, I. Lole Ribara, Prilaz I. L. Ribara, Knežina, Španskih boraca, Partizanska, Prilaz Partizanskoj, Trg palih boraca, I Prilaz trgu palih boraca, II Prilaz Trgu palih boraca, Dvorac, Omladinska, XIII divizije, Maršala Tita do parnog br. 70 i do neparnog 117, R. Končara, Stjepana Brozovića i Drače

XIII izborna jedinica: 
Selce - ulice: Maršala Tita od parnog broja 70 i od neparnog broja 117, Slavka Jeličića, Prilaz Slavka Jeličića, V. Lončarića, Andrije Antića, Ivana Jeličića, Andrije Kršula, Brdo, Metkino i Jesenova

Grad Čabar

I izborna jedinica: 
Plešće, naselja koja ulaze u sastav: Donji Žagari, Kamenski Hrib, Mandli, Okrivje i Plešce (ul. J. Gašparca i Ul. M. Antuna od kbr. 1- 20)

II izborna jedinica: 
Plešće, naselja koja ulaze u sastav: Fažonci, Plešce (Ul. M. Antuna od br. 21-52), Podstene, Požarnica, Smrekari i Zamost

III izborna jedinica: 
Parg, naselja koja ulaze u sastav: Parg i Gorači

IV izborna jedinica: 
Čabar, naselja koja ulaze u sastav: Tropeti, Čabar (Ul. narodnog oslobođenja, Ul. N. Zrinskoga, Trg kralja Tomislava, Ul. Žrtava fašizma i Ul. I. G. Kovačića) 

V izborna jedinica: 
Čabar, naselja koja ulaze u sastav: Čabar, (Zaobilaznica, Ul. F. O. Velikoga, Vatrogasna ul.), i Gornji Žagari

VI izborna jedinica: 
Prezid, naselja koja ulaze u sastav: Bazli, Kozji Vrh, Lautari, Kranjci i Prezid (Ul. braće Žagar, Kamonje, Mlake, Partizanski put, Školska, Vatrogasna i Zbitke)

VII izborna jedinica: 
Prezid, naselja koja ulaze u sastav: Prezid (Goranska ulica)

VIII izborna jedinica: 
Tršće, naselja koja ulaze u sastav: Brinjeva Draga, Crni Lazi, Makov Hrib, Mrkutova Draga, Ravnice, Srednja Draga i Frbežari

IX izborna jedinica: 
Tršće, naselja koja ulaze u sastav Tršće 

X izborna jedinica: 
Tršće, naselja koja ulaze u sastav: Kraljev Vrh, Lazi, Vrhci, Kršleti, Selo, Sokoli i Vrhovci

XI izborna jedinica: 
Smrečje, naselje koja ulaze u sastav Mali Lug, Smrečje i Vode

XII izborna jedinica: 
Gerovo, naselja koja ulaze u sastav: Hrib i Gerovo (Zagrebačka ul., B. Š. Adamića, Riječka ul., Žrtava fašizma i Klaonička ul.)

XIII izborna jedinica: 
Gerovo, naseljsa koja ulaze u sastav: Gerovo (Ul. E. Kvaternika, Vodovodna ul., Partizanska ul, Milanska ul., Snježnička ul.,Vodplanica) i Gerovski Kraj.

Grad Rab

I izborna jedinica: 
Naselje Lopar - proteže od sjevera do zapada od puta uz crkvu sv. Ivana pa do zaseoka Matahlijići

II izborna jedinica: 
Naselje Lopar - preostali dio naselja Lopar

III izborna jedinica: 
Naselje Draga - Mundanije (Gornja) - preostali dio Supetarske Drage, sjeverozapadnog dijela naselja Mundanije od područne škole, lokalnim putem u smjeru sjeveroistoka

IV izborna jedinica: 
Naselje Supetarska Draga (Doljnja) uključujući i Gonar na jugu od Minimaksa ukljućujući i naselje "Vršani" 

V izborna jedinica: 
Naselje Kampor - sjeverozapadni dio naselje od linije koju čini lokalni put za "Mravići"

VI izborna jedinica: 
Naselje Kampor - Palit - preostali dio naselja Kampor te sjeverozapadni dio naselja Palit koji je omeđen putem Novi Barišići - Kameni most na magistralnoj cesti te pravcem magistralne ceste od prilaznog puta za kuću broj 421 (Beg), te ovim putem u pravcu sjevera. Ovaj dio obuhvaća zaseoke Guščići, Barišić, Fafije, Mlacovići, Markovine, Vidi i Blagdani

VII izborna jedinica: 
Naselje Rab - Palit - područje Grada Raba te dio naselja Palit (iza hotela "Imperial"). Južni dio omeđen lokalnom cestom ispod Monte Stipa do Škvera i magistralnom cestom do Autobusne stanice

VIII izborna jedinica:. 
Naselje Palit - preostali dio naselja Palit ukljućujući naselja Antešići, Matičići kod Centrale, Dudići, Monte Stipe i Mali Palit

IX izborna jedinica: 
Naselja Mundanije - Palit - Banjol - preostali dio naselja Mundanije od Područne škole ne jug sa dijelom naselja Banjol omeđen magistralnom cestom Banjol - Rab unutar pravca od Vatrogasnog doma do Snuge i do granice Mjesne zajednice Mundanije, te dio naselja Palit omeđen lokalnom cestom Brni - Vatrogasni dom dalje u pravcu sjever - zapad kroz naselje Mali Patit do "Pekare" u pravcu sjeveroistoka do Crkve sv. Ilija

X izborna jedinica: 
Naselje Banjol - preostali dio naselja Banjol bez dijelova istog naselja sadržanih u točki 11. i 12.

XI izborna jedinica: 
Naselje Banjol - granica Barbat - Banjol prema sjeveru do uvale II Padova te putem do mora do lokalne ceste u zaseoku Montani dalje istom cestom do raskršća sa lokalnim putem Pičuljani te istim do magistralne ceste na Snugi te istom cestom do granice sa naseljem Mundanije

XII izborna jedinica: 
Naselje Barbat - Banjol - područje od izborne jedinice Barbat I do lokalnog puta koji se proteže u zaseoku "Pandeli" od mora putem do magistralne ceste - dalje lokalnim putem u istom smjeru prema zaseoku Ilijići, koji ostaju sa sjeverozapadne strane, s tim što zaseoci "Pandeli" i "Mikelići" u cijelosti ulaze u izbornu jedinicu broj XI - Banjol

XIII izborna jedinica: 
Naselje Barbat - područje Vodenča (krajnji jugoistok naselja) do puta u zaseoku "Pičuljani" koji se proteže pored "Melina" od mora preko lokalne ceste i magistralne ceste dalje u istom smjeru.

Grad Krk

I izborna jedinica: 
Ulice Obala Hrvatske mornarice, Ribarska, Vela placa, Jurja Križanića, Trg Krčkih glagoljaša, Petra Žgaljića, Veli dvor, Dr. Dinka Vitezića, Get, Matije Gupca, Čede Žica, Trg Sv. Kvirina, Antuna Mahnića, Josipa Jurja Strossmayera od br.1-15 i od br. 2-12

II izborna jedinica: 
Ulice Josipa Jurja Strossmayera od br. 17-57 i od br.14-40, Trg Kamplin, Alojzija Stepinca, Istarski prolaz, Zrinska, Frankopenska, Galija, Vrata slobode, Krčkih iseljenika, Puntarska, Šetalište, Dražica

III izborna jedinica: 
Ulice: Narodnog preporoda od br. 2 do kraja i od br. 37 do kraja, Ružmarinska, Vlade Tomašića, Lovorik, Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, Dubašljanska, Vrbnička, Baščanska, Dobrinjska, Omišljanska, Miroslava Krleže

IV izborna jedinica: 
Ulice: A. G. Matoša, I. G. Kovačića, Antuna B. Šimića, Vladimira Nazora, Narodnog preporoda od br.1- 37, Lakmartinska, Put mora, Riječka, Vidikovac, Mate Balote, Stjepana Radića, Vršanska, Maslinik, Borik, Vinogradska

V izborna jedinica: 
Ulice: Slavka Nikolića od br. 37 do kraja i od br. 32 do kraja, Zagrebačka, Ivana Meštrovića, Ivana Gundulića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Ivana Mažuranića 

VI izborna jedinica: 
Ulice: Sv. Bernardin, Trg Bana Jelačića, Bodulska, Drage Gervaisa, Otokara Keršovanija, Augusta Cesarca, Zadarska, Splitska, Kralja Tomislava

VII izborna jedinica: 
Ulice: Slavka Nikolića od br. 1-27 i od br. 2 - 32, Josipa Pupačića, Dubrovačka, Ruđera Boškovića, Braće Juras, Crikvenička, Tina Ujevića, Kvarnerska 

VIII izborna jedinica: 
Ulice: Senjska, Košljunska, Creska, Lošinjska, Paška, Lina Bolmarčića, Vjenceslava Novaka, Bartula Kašića, Plavnička, Rapska, Matka Laginje, Braće Linardić, Felixa Zazinovića, Ježevac, Vukovarska, Lukobran

IX izborna jedinica: 
Naselje: Kornić, Lakmartin, Muraj

X izborna jedinica: 
Naselja: Poljica, Milohnić, Brzac, Linardić

XI izborna jedinica: 
Naselja: Nenadići, Žgaljići, Bajčići, Brusići, Vrh-Kosići

XII izborna jedinica: 
Naselje: Vrh

XIII izborna jedinica: 
Naselja: Pinezići, Skrpčići, Vrh-Salatići. 

c) Općinsko vijeće

Članak 26. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Primorsko-Goranske su:

Općina Kraljevica

I izborna jedinica: 
Kraljevica I: ulice Vršina, Bakarački put, Faru, Kavranić, Kumrovečka, Sisačka, Preradovićeva, Filipa Pavešića, Podfaru, Obala maršala Tita i Zrinski trg

II izborna jedinica: 
Kraljevica II: ulice Braće Radića, Mata Valjata, Vrtić, Palih boraca, Frankopanska, Rovinu Kalinu, Sušilo, Brodarsku i Faranski progon

III izborna jedinica: 
Kraljevica III: Strossmayerova, Dražina, Kovačnica, Ivana Jakovčića, Banj, Zahrusticu, Ugljicu, Milana Šenoe, Pod Banj, Marijana Jurkovića, Oštro, Milutina Cihlara, Javorišće i Šetalište Vladimira Nazora.

IV izborna jedinica: 
Kraljevica IV: naselja Ivana Pravdice Tominog i Carevo

V izborna jedinica: 
Šmirka: našelje Šmirka

VI izborna jedinica: 
Hreljin: naselje Hreljin

VII izborna jedinica: 
Ružić seto - Zlobin: Ružić selo i Ziobin 

VIII izborna jedinica: 
Bakarac-Križišće: naselja Bakarac, Križišće, Mali dol i Veli dol.

Općina Bakar

I izborna jedinica: 
Kukuljanovo: Kukuljanovo, zaseoci Plosna i Ponikve

II izborna jedinica: 
Krasnica: Krasnica

III izborna jedinica: 
Meja-Gaj: naselje Meja-Gaj

IV izborna jedinica: 
Praputnjak: Praputnjak

V izborna jedinica: 
Škrljevo: Škrljevo

VI izborna jedinica: 
Bakar I: ulice Gornji Grad, Voj, Gornja Zagrda i Donja Zagrda 

VII izborna jedinica: 
Bakar II: ulice Breg, Koguli, Primorje (od kućnog broja 1-70) i Nautička

VIII izborna jedinica: 
Bakar III: ulice Stara Cesta, Lokaj, Nova Cesta, Primorje (od kućnog broja 71 - do kraja), Veberova i Senjska

Općina Čavle

I izborna jedinica: 
Čavle I: dio naselje Čavle - od broja 1 do 200

II izborna jedinica: 
Čavle II: dio naselja Čavle - od broja 200 do 324 i Soboli


II izborna jedinica: 
Cernik I: dio naselja Cernik - od broja 1 do 120 i Novo naselje, Buzdohanja (Halovać)

IV izborna jedinica: 
Cernik II: dio naselja Cernik - od broja 120 do kraja

V izborna jedinica: 
Buzdohanj : Buzdohanj

VI izborna jedinica: 
Mavrinci: naselje Mavrinci

VII izborna jedinica: 
Grobnik: Grobnik, Zastenice i Ilovik

VIII izborna jedinica: 
Podčudnić: Podćudnić i Podrvanj.

Općina Jelenje

I izborna jedinica: 
Drežnice I: ulice Drežničkih boraca, Borovička ulica, Buna, Rićinska ulica, Stolac i 
Sušička ulica

II izborna jedinica: 
Drežnice II: Obrovac, ulica Ogradica, Okršaj, Školska, Umole i Pulipoje

III izborna jedinica: 
Drežnice III: Podkilavac, Podkilavačka ulica, Težačka ulica i Planinska ulica

IV izborna jedinica: 
Dražice IV: Podrtk, Molnari, Male Dražice, Velike Dražice, Lukeši, Drestin i Velići

V izborna jedinica: 
Jelenje: Jelenje, te naselja Lubarska i Ratulje

VI izborna jedinica: 
Podhum I: Podhum od kućnog broja 1-200

VII izborna jedinica: 
Podhum II: Podhum od kućnog broja 201 do kraja

VIII izborna jedinica: 
Martinovo selo: naselja Martinovo selo, Brnelići, Kuljani, Milaš, Baštijani, Trnovica, Zoretići i Lopača. 

Općina Viškovo

I izborna jedinica: 
Marinići I: Marinići, Blažići i Lučinići 

II izborna jedinica: 
Marinići II: Bezjaki, Štefani, Draga, Mučići, Trampi i Trampov breg

III izborna jedinica: 
Marinići III: Straža, Petrci i Stupari

IV izborna jedinica: 
Viškovo I: Kapiti, Furićevo, Juraši i Viškovo 

V izborna jedinica: 
Viškovo II: Vozišće, Široli, Dovičići, Brnasi, Gornji Jugi, Donji Jugi i Milohni

VI izborna jedinica: 
"Mladenići": Mladenići i Saršoni

VII izborna jedinica: 
Sroki: Sroki i Kosi

VIII izborna jedinica: Mrčelji: Mrčelji.

Općina Kastav

I izborna jedinica: 
Brnčići: Hrnčići, Jardasi, Kudeji, Rudno, Krajevac, Jelušići, Jelovićani, Gornji Turki, Donji Turki, Pavletići, Žegoti i Bani

II izborna jedinica: 
Kastav: Kastav, Jurćici i Škrlji

III izborna jedinica: 
Čikovići I: Novo naselje Čikovići

IV izborna jedinica: 
Čikovići II: Čikovići - Brestovice

V izborna jedinica: 
Čikovići III: Jurjenići

VI izborna jedinica: 
Rubeši: Rubeši i Tometić

VII izborna jedinica: 
Spinčići: Spinčići

VIII izborna jedinica: 
Trinsjstići: Trinejstići i Belići.

Općina Klana

I izborna jedinica: 
Klana I: Podstrmac, Predboršt i Kalužica

II izborna jedinica: 
Klana II: Zatrep i dio naselja Klana od broja 4 do 16 i od broja 229 do 250

III izborna jedinica: 
Klana III: Laze, Pilana i dio naselja Klana od broja 18 do 88 .

IV izborna jedinica: 
Klana IV: dio naselja Klana od broja 89 do 228

V izborna jedinica: 
Lisac: Lisac

VI izborna jedinica: 
Studena I: dio naselja Studena od broja 1 do 52

VII izborna jedinica: 
Studena II: dio naselja Studena od broja 53 do kraja

VIII izborna jedinica: 
Škalnica: Škalnica i Breza

Općina Kostrena

I izborna jedinica: 
Vrh Martinišćice

II izborna jedinica: 
Glavani

III izborna jedinica: 
Šodići

IV izborna jedinica: 
Žuknica

V izborna jedinica: 
Paveki

VI izborna jedinica: 
Sv. Lucija

VII izborna jedintca: 
Rožmanići

VIII izborna jedinica: 
Sv. Barbara

Općina Malinska

I izborna jedinica: 
Ulice: Bodulska, Braće Turčić, Cuklićevo, Dobrinjska Draga, Franje Supila, I. Milčetića Matine, Ivana Zajca, Jadranska, Jamina, Karinovo, Klarina, Kralja Tomislava, Krčkih iseljenika, Lanišće, Lina Bolmarčića, Mate Balote, Mekotina, Odv. Kralja Tomislava, Odv. Krčkih iseljenika, Pavus, Pionirska, Boljička Portić, Priko Poja, Radnička, Rajška cesta, Riječka, Slavka Pančića, Vrtsča, Vlade Bagata i Zagrebačka 

II izborna jedinica: izborna jedinica: 
Ulice: Bok, Branka Župana, Dubašljanska br. 68-92 i 69-83, Dražine, Jaz, Jovakina Tončića, Kala, Kvarnerska, Mihovila Radića, Mire Ostrogovića, Obala 

III izborna jedinica: 
Ulice: Dubašljanska br. 94 -134 i 85 - 109, Haludovo, Ljudevita Gaja, Nikole Tesle, Put Haludova, Rudera Boškovića i Vladimira Nazora

IV izborna jedinica: 
Naselje Bogovići, dio naselja Malinska ulice: Dubašljanska br. 1-67 i od 2-66, Levanda, Palih boraca, Svetog Apolinara

V izborna jedinica: 
Naselja: Barušići, Kremenići, Ljutići, Milovčići, Oštrobradići, Radići i Žgombići

VI izborna jedinica: 
Naselja: Milćetići, Sabljići, Strilčić, Sv. Anton, Sv. Ivan i Zidarići

VII izborna jedinica: 
Malinska: ulice - Dubašljanska od br. 136-140, Miroslava Krleže, Primorska i 
Samoborska Naselja: Maršići, Sršići i Sv.Vid Miholjice

VIII izborna jedinica: 
Naselja: Porat, Vantačići i Turčići. 

Općina Omišalj

I izborna jedinica: 
Omišalj: ulica "Bjanižov"

II izborna jedinica: 
Omišalj: ulice: Brgučena, Pušća, Homutno 

III izborna jedinica: 
Omišalj: ulice: Lokvica, Medermuniće, Kačini, Kenčinar, Put mora, Prikešte, Pod kačini, Kovačnica, Male vraca, Male Steni, Vele Steni, Mestačini, Panćirov, Pod placu

IV izborna jedinica: 
Omišalj: ulice: Dubec, Dunaj, Cvor, Klančina, G. Vraca, Njivićina, Poklončić, Put Dupca, Put Stogati, Pod Volta, Pod ·murve, Pod koprivicu, Put Sten, Papica, Veli Dvor, Zakuće, Šoiće, Maršija, Moltina, Na Rivi, Omišalj bb

V izborna jedinica: 
Omišalj - Njivice: ulice: Jadranska, Večja, Veli Kijec, Mali Kijec, Stran, Baječ, N. Lončarića (Njivice), Krčine (Njivice)

VI izborna jedinica: 
Njivice: ulice: A. Starčevića, Trg Ružmarina, Gromačine, Kralja Tomislava i Krste Frankopana

VII izborna jedinica: 
Njivice: ulice: Cvjetni trg, Jeplenički put, Stube put Kijca, Starča, Stražbica, Luke Tirata, Ivana Zajca, Bodulska, 30. svibnja, N. Jurjevića, Njivice bb

VIII izborna jedinica: 
Njivice: ulice: Draga, Odvojak Draga, Ribarska obala, Kala Placa, Primorska, Lolite, Put postana, Peharček, Beli Kamik, H. Jadran, Jezero, Zvonimirova, Jadranska, Omladinska, Gundulićeva, dr. Zdravka Kučića i Mate Balote.

Općina Vrbnik

I izborna jedinica: 
Vrbnik - ulice: Vitezovića, Placa vrbničkog statuta, Pojana, Roč, Smokovec, J. A. Petrisa, Dvor, Saliž, Pod voltu, Opjica Glavača, Vrtni put, Nad kovač 

II izborna jedinica: 
Vrbnik - ulice: Pod zvonik, Dverca, Mala placa, Pod jablnu, Mokri dvor, Grškovićev prolaz, Potočina, Trg kralja Zvonimira, Galija, Plokata, Pred Sparov zid, Vrtec

III izborna jedinica: 
Vrbnik - ulice: Škuljica, Varoš, Pod haštel, Šenoin put, Gospoja, Zagradi, Trg svetog Ivana, Draga

IV izborna jedinica: 
Vrbnik - ulice: Pred sveti križ, Zgribnica, Frankopanska, Supec, Dratuina Parčića, Glagoljaška

V izborna jedinica: 
Vrbnik - ulice: Grohot, Popa Ivana Feretića, Lokvica, dr. Mata Dvorničića, Gornji Supec, Popa Frana Volarića, Japnenica, Vinogradska, Namori, Bočina, Sri Markovi, Stari put

VI izborna jedinica: 
Vrbnik - ulice: Retec, Šipun, Braće Trinajstić i selo Risiku od kbr.174 do kraja tj. 234

VII izborna jedinica: 
Risika od kbr. 4 do 173

VIII izborna jedinica: 
Garica - Kempelje: naselja Garica i Kempelje.

Općina Baška

I izborna jedinica: 
Baška - ulice: Zvonimirova, Palada od br. 13-32

II izborna jedinica: 
Baška - ulice: Palada od br. 38 -93, Gorinka, Ribarska, Z. Čermakove, E. Geistilicha

III izborna jedinica: 
Baška - ulice: Guncičevo, Kružna, V. Nazora, Dol, Goica, Gruh

IV izborna jedinica: 
Baška - ulice: Gruh od br. 20 do kraja, Uskočka, Munter, Na vrti, Kricin, Stari dvori, Dvori narca, Frankopanska, Skopalj od broja 2-7

V izborna jedinica: 
Baška Batomalj i Jurandvor - ulice: Skopalj od br. 8 -10, Zarok, Potok, Prilaz kupalištu, II POS-a, Pešćivica, Zagrebačka, naselje Batomalj i dio naselja Jurandvor od broja 1- 4

VI izborna jedinica: 
Jurandvor: dio naselja Jurandvor od br. 4a -138

VII izborna jedinica: 
Jurandvor i Draga Bašćanska: dio naselja Jurandvor od br.139 do kraja i dio naselja Draga Bašćanska od br. 1-179

VIII izborna jedinica: 
Draga Bašćanska: dio naselja Draga Bašćanska od br. 179 - 429.

Općina Dobrinj

I izborna jedinica: 
Naselja: Dobrinj, Soline, Čižići

II izborna jedinica: 
Naselje Polje

III izborna jedinica: 
Dio naselja Šilo, ulice: Na vodici, Pećine, Lokvišća, Borča, Josipa Pavačića, Jasenovica, Brdo, Nova cesta, Stara cesta, Žvankova, Sv. Mikul, Borići, Braće Pranolić od broja 2 do br. 10

IV izborna jedinica: 
Naselja: Klimno, Županje i Šilo 
Ulice: Braće Franolić od broja 11 do br, 25 i Konjska 

V izborna jedinica: 
Naselja: Gabonjin i Klanice

VI izborna jedinica: 
Naselja: Kras, Sv. Ivan Dobrinjski

VII izborna jedinica:· 
Naselja: Sužan, Rasopsno, Tribulje, Rudine, Meline

VIII izborna jedinica: 
Naselja: Gostinjac, Sv. Vid Dobrinjski, Hlapa, Žestilac. 

Općina Punat

I izborna jedinica: 
Punat - ulice: Batovo, Buka, Creska, Frankopanska, I. G. Kovačića, Istarska, Jadranska, Klančić, Kljepina do br. 20 

II izborna jedinica: 
Punat - ulice: Kljepina od br. 21. Košlunska, Krčka, Krušija, Kvarnerska, Lošinjska, Plavnička, Novi put, Obala do br. 20, Matije Gupca

III izborna jedinica: 
Punat - ulice: Obala od br. 25, Pod topol, Primorska, Put vele vode, Redi,17. travnja do br. 37

IV izborna jedinica: 
Punat - ulice: 17. travnja od br. 38, Stari klanac, Veli dvor, Vinogradska, Žardin, Prgon

V izborna jedinica: 
Punat - ulice: A. Cesarca, Dolnja kala, Gornja kala, Gajeva, Galija, Guvnić, Košljun, Kolušin do br. 29

VI izborna jedinica: 
Punat - ulice: Kolušin od br. 31, Kralja Zvonimira, N. Tesle, Pasjak, Pešćivica, Placa

VII izborna jedinica: 
Punat - ulice: Put Sv. Trojice, Puntarskih mornara, Puntarskih težaka, R. Boškovića, V. Nazora, Starobašćanska 

VIII izborna jedinica: 
Punat - Stara Baška - ulice: Stare brajde, Stara placa, Vela draga, naselje Stara Baška.

Općina Mali Lošinj

I izborna jedinica: 
Mali otoci - Ilovik, Sušak, Male Srakane, Vele Srakane, Unije 

II izborna jedinica: 
Veli Lošinj

III izborna jedinica: 
Čunski, Sveti Jakov, Nerezine, Osor, Punta Križa, Ustrine, Belej

IV izborna jedinica: 
Spiridona Gopčevića, Lošinjskih brodoraditelja, Malin, Ljubljanska, Otavio Ostroman, Poljana I, Poljana III, Prevlaka, Rujnica, Sv. Nikole

V izborna jedinica: 
Brdina, Donja Bričina, Vl. Gortana, Matije Gupca, Josip Kašman, Mario Martinolić, Trg Republike Hrvatske, Riva Lošinjskih kapetana, Studenac

VI izborna jedinica: 
Bernard Capponi, Vittorio Craglieto, Creska, Kaštel, J. A. Kraljića, Lošinjskih pomoraca, Bože Milanovića, Mije Mirković, Osorska, Sv. Martin, Nikole Tesle, Silvire Tommasini, Veloselska cesta, Trg Zagazinjine

VII izborna jedinica: 
Bukovica, Dubovica, Gravot, Kalvarija, Omladinska, Stjepana Radića, Sv. Marije, Valdarske, Braće I. i S. Vidulića, Mate Vidulića, Vrak, Zagrebačka

VIII izborna jedinica: 
Bočac, Ikat, Dell Conte, G. Garibaldi, A. Haračića, Istarska, Jamina, Kozulić dr. Dinko, Priko, Dominik Skopinić, Sunčana uvala, Velopin, Vresikovo, Trg žrtava fašizma 

Općina Cres

I izborna jedinica: 
Ulice - Creskog statuta, Turion, Bejanska, Put fortače, Drevenik, Lošinjska, Žrtava fašizma, Rialto, Lubenička, Zagrebačka, Palada, Lungomare sv. Mikule

II izborna jedinica: 
Ulice - Varožina, Trg Frane Petrića, Riva Creskih kapetana, Cons, Družbe sv. Ćirila i Metoda, Alberta Fortisa, Melin I, Melin II, Melin III, Melin IV

III izborna jedinica: 
Ulice - Veli dvor, Ribarska, Šetalište XX aprila, Kovačine, Zagrad, Klančić rov, Bernardino Rizzi, Kutonina, Ante Tentor, Sv. Sidar, Kapetana Nikola Drae, Kuntrada Creskih kopača, Pod urom

IV izborna jedinica: 
Ulice - Kuntrada Pečarica, Osorska, Pjaceta, Giovanni Noise, Zazid, Peškera, Trg Sv. Frane, Jadranska obala, Grabar, Loznati, Vodice

V izborna jedinica: 
Martinšćica, Stivan, Miholšćica, Vidović, Grmov

VI izborna jedinica: 
Mjesta - Orlec, Krčina Vrana, Stanić, Hrasta

VII izborna jedinica: 
Mjesta - Podol, Pernat, Lubenice, Valun, Zbičina

VIII izborna jedinica: 
Mjesta - Beli, Niška Žanjevići, Dragozetići, Sv. Petar, Ivanje, Predošćica, Filozići (Svjetionik), Porozina, Važminec, Vodice, Loznati, Frantin.

Općina Lovran

I izborna jedinica: 
dio naselja Lovran - Stari grad, Šetalište M. Tita kbr. 62, 63 - 66, 69 - 73, 74 - 78

II izborna jedinica: 
dio naselja Lovran - Cesta Lovranska Draga i Zaheji

III izborna jedinica: 
dio naselja Lovran - ulice: Cesta 43. Istarske divizije kbr. 20-43, Cvjetni put, Put Oprič, Put Školarevo, Jakova Juričića, Viktora Cara Emina, Vatrogasni prolaz, Šetalište M. Tita kbr.1, 2, 4-9,10-28 (parni),11, 30, 32, 36-0 (parni), Ulica Lokva i Put Vojina

IV izborna jedinica: 
dio naselja Lovran - ulice: Bahova, Cesta 43. Istarske divizije kbr.1-5, 6-8 (parni), Omladinska, dr. Nilo Cara

V izborna jedinica: 
dio naselja Lovran - ulice: 28. divizije, Žrtava fašizma, Trg Slobode, Šetalište m. Tita kbr.13,15,19, 23-27 (neparni), 29-51 (neparni), 44, 48, 50 - 54 (parni), 55, 56, 57, 59 i 60 

VI izborna jedinica: 
dio naselja Lovran - ulice: Brajdice, 9. rujna, Rezine i dio naselja Liganj kbr.1-4

VII izborna jedinica: 
naselja Medveja, Kali, Visoče, Tuliševica (od kbr. 1- 3, 5 - 7 i 9 - 11), te dio Lovrana - Šetalište m. Tita kbr. veći od 76 (parni) i 87 (neparni)

VIII izborna jedinica: 
naselja Liganj kbr. 6-93, Lovranska Draga, Tuliševica 12, 13,15-17, 19-44, 46-50, 52-60, 62 i 64, te dio naselja Lovran, Put za Tuliševicu.

Općina Matulji

I izborna jedinica: 
Matulji - ulice: Cesta Osojnaki, Kastavska cesta, Kvarnerska cesta, Ivana i Matka 
Boštijana, Mavričićev put, Osojanski, Trtni, Eugena Kumičića, Stari grad, Vladimira Gortana, Cesta Dalmatinskih brigada i Gaj

II izborna jedinica: 
Matulji - ulice: Antoničićeva, Frianska cesta, Kružni put, Marinčićeva ulica, Perasov put, Popovićev put, Put živica, Put za Buč, Put za Trinajstić, Žrtava fašizma, Antona Dubrović, Bermać, Braće Milih, Frana Supila, Matka Laginje, Mirka Dukića, Radetići, Stanka Milih, Tunić, Šmogorska cesta 

III izborna jedinica: 
Matulji - ulice: Nazorova, Stubište Mate Balote, Trg m. Tita, Ivana Matetića Ronjgova, M. Friana, Viktora Cara Emina, Šetalište Drage Gervaisa, Jankovićeva cesta, Partizanski put, pioniska ulica, Put Mileve Sušanj, Put Puhari, Branka Laginje, Vlatka Sušanj

IV izborna jedinica: 
Matulji - ulice: Cesta 43. Istarske divizije 1-45, te naselje Mihotići: Cesta 43. Istarske divizije kbr. 46 -117, Cesta Dušana Mavra, Cesta Šime Juričića, Jugova Rebar, Mihotićev prolaz, Put Brdo, Put Luskino, Put Matka Mandića, Put Perinovo, Put Stanka Luksetića, Put Uroša Radeta, Ruhčev put, Slavići i Ulica Kučići 

V izborna jedinica: 
naselja Kućeli, Rukavac i Bregi

VI izborna jedinica: 
naselja Mučići, Jurdani i Jušići

VII izborna jedinica: 
naselja Zvoneće, Brešca, Mali Brgud, Veli Brgud, Permani i Ružići

VIII izborna jedinica: 
naselja Vele Mune, Male Mune, Žejane, Brdce, Pasjak, Lipa, Šapjane i Rupa

Općina Mošćenička Draga

I izborna jedinica: 
dio naselja Mošćenička Draga - Šetalište 25. travnja, Trg slobode, Aleja Slatina i Barba Rike, te naselje Sveti Ivan - I dio

II izborna jedinica: 
dio naselja Mošćenička Draga: Ljube Mrakovčića, Potok, Stari grad, Antona Rosovića

III izborna jedinica: 
naselja Brseč i Zagorje

IV izborna jedinica: 
naselja Martina i Golovik

V izborna jedinica: 
naselja Jelena, Kalac i Grabrova

VI izborna jedinica: 
naselje Moščenice

VII izborna jedinica: 
naselje Petar

VIII izborna jedinica: 
naselja Obrš, Kraj, Anton i Sučići.

Općina Brod Moravice

I izborna jedinica: 
Doluši, Planica, Kocijani, Podstene, Pauci, Zahrt, Čučak, Šepci Podstenski, Smišljak, Lokvice

II izborna jedinica: 
Donji Šajn, Gornji Šajn, Donji Šehovec, Gornji Šehovac, Donja Lamana Draga, Gornja Lamana Draga, Zavrh, Šimatovo, Colnari, Završje, Naglići, Nove Hiže, Podgorani, Klešeće Selo, Goliki, Goršteki, Kavrani, Volfi, Moravačka sela

III izborna jedinica: 
Vele Drage, Male Drage, Razdrto, I. G. Kovačića

IV izborna jedinica: 
Matika, Donji Konc, Radićeva od kbr. 1 -9

V izborna jedinica: 
Ulica Sunger, Draški put, Školska, Radićeva od kbr. 10 - 26

VI izborna jedinica: 
Kuti, Maklen, Delači, Kolodvorska

VII izborna jedinica: 
Novi Lazi, Stari Lazi, Donja Dobra od kbr. bb.-1, 2-8

VIII izborna jedinica: 
Ključ, Donja Dobra od kbr. 10-36.

Općina Delnice

I izborna jedinica: 
Crni Lug, Bela Vodica,Biljevina, Donji Okrug, Malo Selo, Gornji Okrug, Gornja Krašićevica, Razloge, Razloški Okrug, Srednja Krašićevica, Vela Voda, Zelin Crnoluški, Lučice

II izborna jedinica: 
Javornik, Vučnik, Ploškovo, Japlenški vrh, Podlučički vrh, Željeznička ulica, Lujzinska cesta - osim broja 31- 41, Supilova od kbr. 2 - 22 i 1- 37

III izborna jedinica: 
Viktor Bubanj, Lujzinska cesta od kbr. 31-41

IV izborna jedinica: 
Supilova od kbr. 24 - 94 i od 39 - 99, Mirka Drenovačkog, Amerikanska, Školska, Stjepana Radića, Stanka Majnarića, Dr. Josipa Kajfeša, Sajmišna

V izborna jedinica: 
Supilova od kbr. 96 -180 i od 101 -197, Kamenita, Frankopanska, Bolfova, Mesnička, Grabanj

VI izborna jedinica: 
Doli, Prilaz, Doli I, Prilaz Doli II, Delnička ulica, Goranska ulica, Vidikovac, Lovačka ulica, Španjolskih dobrovoljaca, Kuti, Zdenka Petranovića Jastreba, Vere Hinkove, Zrinska, G. P. G. brigade, Ograja

VII izborna jedinica: 
Supilova od kbr.182 - 332 i od 199 - 349, Dedin, Zalesina i Željeznička stanica, Marija Trošt, Gornji Turni, Raskrižje Tihovo, Iševnica, Donji Ložac, Radočaj, Gornje Tihovo, Donje Tihovo, Mala Lešnica, Velika Lešnica

VIII izborna jedinica: 
Belo, Brod na Kupi, Čedanj, Donji Turni, Gašparci, Golik, Gornji Ložac, Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Hrvatsko, Kalić, Kočićin, Krivac, Kupa, Kuželj, Podgora Turkovska, Požar, Sedalce, Ševalj, Turke, Zamost Brodski, Zapolje Brodsko, Zakraje Turkovski, Zeagolik.

Općina Fužine

I izborna jedinica: 
Pirovište, Banovina

II izborna jedinica: 
Lič od kbr. 2-152, Lič od kbr. 1-57

III izborna jedinica: 
Lič od kbr. 59 -143, Lič od kbr. 154 -266, Potkobiljak 

IV izborna jedinica: 
Slavica, Belo Selo, Vrata od kbr: 1-8

V izborna jedinica: 
Vrata od kbr. 9 - 86

VI izborna jedinica: 
Benkovac Fužinski, Zagorica, Breg, Sveti Križ do centra od 72-108, Fužine od kbr. 109-119

VII izborna jedinica: 
Fužine Gornje Selo od kbr: 1 -72, Vrelo, Purga od kbr.184 -198, Grbajel

VIII izborna jedinica: 
Donje Selo od kbr.130- 181, Novo naselje, Kolibice, Željeznička stanica, Općina Lokve

Općina Lokve

I izborna jedinica: 
Mrzla Voda, Zelin Mrzlovodički, Gorki Raj, Lazac, Homer od kbr. 70 - 84 i od 52 - 69

II izborna jedinica: 
Homer od kbr. 12 - 50 i od 86 - 92

III izborna jedinica: 
Homer od kbr. 1 - 11, 95 - 113, 161-184

IV izborna jedinica: 
Španskih dobrovoljaca od kbr. 102-159, Njivice

V izborna jedinica: 
Španskih dobrovoljca od kbr. 47 -101, Topolovac,

VI izborna jedinica: 
Španskih dobrovoljaca od kbr.1-46

VII izborna jedinica: 
Školska, XIII divizije

VIII izborna jedinica: 
Sopač, Sljeme.

Općina Mrkopalj

I izborna jedinica: 
Brestova Draga, Stara Cesta

II izborna jedinica: 
Bukovac Sungerski, Dio Sungera od kbr. 7-117

III izborna jedinica: 
Dio Sungera od kbr. 1 - 6, Tomići, Dio Muževski kraj od kbr. 18-81, Jakino

IV izborna jedinica: 
Dio Muževski kraj od 1- 17, Školska, Desna strana Ulice Nova Varoš, Ulica Jezero

V izborna jedinica: 
Lijeva strana Ulice Nova Varoš, Pilanska, Vojni Tuk, Mrkopaljski Tuk

VI izborna jedinica: 
Poljska Dio Stari kraj od kbr. 1-66

VII izborna jedinica: 
Dio Stari kraj od kbr. 67-180/I, Razdoljska, Begovo Razdolje

VIII izborna jedinica: 
Poljice, Poljička

Općina Ravna Gora

I izborna jedinica: 
Stara Sušica, Ulica Bajt od kbr. 1 -30

II izborna jedinica: 
Stari Laz, Ulica Kosa od kbr. 42-89

III izborna jedinica: 
Ulica Bajt od kbr. 31-55, Ulica Pod rub, Ulica Vrh, Ulica I. G. Kovačića od kbr. 1 - 75.

IV izborna jedinica: 
Ulice: Suhiana Radića, Šahovska, Matanovci, Vatrogasna, Radinovo naselje, B. Markovića, Kralja Tomislava

V izborna jedinica: 
Ulice: Ivana Mažuranića, Pod javorovom kosom, Požganine, Školska, I. G. Kovačića od kbr. 76-154.

VI izborna jedinica: 
Ulica I. G. Kovačića od kbr. 155 - 263.

VII izborna jedinica: 
Ulice: Bojska, Riječka Kosa od kbr.1-41, I. G. Kovačića od kbr. 264 - 365.

VIII izborna jedinica: 
Kupjak, Buzin, Leskova Draga, Rogi, Šije.

Općina Skrad

I izborna jedinica: 
Naselje Vladimira Nazora, Tuška ulica od kbr. 5-21, Tusti Vrh

II izborna jedinica: 
Goranska ulica od kbr.1- 16, Ulica I. Ribara

III izborna jedinica: 
Ulice: Ivana Gorana Kovačića, Goranska od kbr. 17-42, Grič, Cvjetna ulica

IV izborna jedinica: 
Selska ulica, Vatrogasna, Podstena, Šubetov Most

V izborna jedinica: 
Šiljar, Veliko Selce, Malo Selce

VI izborna jedinica: 
Planina Skradska, Rasohe, Betski Ravan, Rskrižje, Zakrajac Brodski, Pucak, Gorica Skradska, Školska ulica, Tuška ulica od kbr. 1-4, Trški Lazi, Vrh Brodski

VII izborna jedinica: 
Divjake, Hribac, Hlevci, Buhov Vrh, Gramalj, Resnatac

VIII izborna jedinica: 
Gornja Dobra, Mala Dobra, Pečišće, Sleme Skradsko, Brezje Dobransko, Gorani, Hosnik, Žrnovac, Bukovac Podvrški, Podslemenski Lazi

Općina Vinodolska 
(sjedište Bribir),

I izborna jedinica: 
Bribir, Gradac, Dragaljin, Poduljan

II izborna jedinica: 
Podgori, Kosavin, Podugrinac, Jargovo, Podskoči i Kričina 

III izborna jedinica: 
Štale Sv. Mikula

IV izborna jedinica: 
Sv. Vid Ugrini i Kićeri

V izborna jedinica: 
Drivenik, Benkovići, Bačići, Benići, Drivenički, Cerovičk, Čandrli, Jerčinovići, Klairići, Kokanj, Plišići, Petrinovići, Goričane, Šimići, Ropci, Drivenik-stanica

VI izborna jedinica: 
Grižane, Dolinci, Kamenjak, Marušići, Belgrad, Barci, Franovići, Mavrići, Miroši, Saftići i Šarari

VII izborna jedinica: 
Kostelj, Antovo, Baretići, Blaškovići i Bašunje Vele

VIII izborna jedinica: 
Tribalj, Tribalj Gornji, Sušik, Belobrajići, Podsopalj, Drivenički, Pećca, Podsopalj Belgradski, Ričina, Sentičevići, Bašunje Male, Janjevalj, Blažići. 

Općina Vrbovsko

I izborna jedinica: 
Jablan, Senjsko, Jelovac, Gladi, Poljana, Klajner Brdo, Senj - ulice: Ul. Viktora Bubnja, Pilanska ul, Jarak, Vujnovići 

II izborna jedinica: 
Vrbovsko - ulice: Tvornička Dobra, Željeznička, Grozdane, 43. Istarske divizije, Zagrebačka, Slovenskih brigada, 1. maja, Skakavac, Blažev brijeg, 9. rujna i ul. Ivana Gorana Kovačića od broja 1 do broja 80 s desne strane i broja 95 s lijeve strane ulice

III izborna jedinica: 
Vrbovsko - ulice : Ulica lvana Gorana Kovačića od broja 82 s desne i 97 s lijeve strane ulice, Bakarska Draga, Školska 13. divizije, Tomislavova, Radnička, Hambarište, Mrzle Drage, Rožman Brdo, Presika Hajdine, Donje Hajdine, Gornje Hajdine, Vukmani, Tuh i Stubica

IV izborna jedinica: 
Gomirje, Kosanovići, Musulini, Ribnjak, Polovine, Bremas Poljana, Luke, Kovaćevići, Zelići, Kamensko, Majer, Ljubošina, Trnova Poljana, Carevo Brdo, Polajse, Ključ i Ribatić Poljana

V izborna jedinica: 
Lukovdol, Ertić, Lukovdolska Draga, Dolenci, Gorenći, Nadvučnik, Podvučnik, Vučnik, Štefanci, Blaževci, Zapeć, Plemenitaš i Zaumol

VI izborna jedinica: 
Severin na Kupi, Liplje, Zdihovo, Rim, Klanac, Plešivica, Damalj, Močila, Smišljak, Osojnik, Veliki Jadrić i Mali Jadrić

VII izborna jedinica: 
Srpske Moravice - ulice: Školska ulica, ulica s desne strane željezničke pruge Rijeka-Zagreb, Carevići, Donji Vučkovići, Gornji Vučkovići, Donji Vukšići, Gornji Vukšići, Komlenići, Radoševići, Matići, Petrovići, Tići, Mlinari i Žakule 

VIII izborna jedinica: 
Srpske Moravice - ulice : preostale ulice s lijeve strane željezničke pruge Rijeka - Zagreb, Bunjevci, Dokmanovići, Dragovići, Jakšići, Nikšići, Radigojna, Tomići, Topolovica i Vučinići.


ŽUPANIJA LIČKO - SENJSKA

a) županijska skupština

Članak 27. 
U Županiji Ličko - Senjskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Pag, Dinjiška, Povljana, Vlašić

II izborna jedinica: 
Kolan, Barbati, Novalja, Lun, Stara Novalja

III izborna jedinica: 
Senj - dio, Krivi Put

IV izborna jedinica: 
Senj - dio, Vratnik

V izborna jedinica: 
Krasno, Jablanac, Karlobag, Sveti Juraj

VI izborna jedinica: 
Raduč, Medak, Kruškovac, Počitelj, Mogorić, Pavlovac, Lički Ribnik, Vrebac, Bilaj, Čitluk, Barlete 

VII izborna jedinica: 
Lički Novi, Brušane, Bužim, Trnovac, Pazarište, Mušaluk

VIII izborna jedinica: 
Gospić - dio, Divoselo, Žabica Podoštra

IX izborna jedinica: 
Gospić - dio, Debelo Brdo, Kaniža

X izborna jedinica: 
Gospić - dio, Smiljan

XI izborna jedinica: 
Ostrvica, Stari Lički Osik, Novi Lički Osik

XII izborna jedinica: 
Perušić, Široka Kula

XIII izborna jedinica: 
Kosa Gostovača, Ivčević, Kosa Krš - Mlakva, Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Lipovo polje

XIV izborna jedinica: 
Turjanski, Ramljane, Ličko Lešće, Sinac, Zalužnica, Čovići

XV izborna jedinica: 
Sinac, Gornje Vrhovine, Vrhovine, Rudopolje, Donji Babin Potok, Gornji Babin Potok

XVI izborna jedinica: 
Donji Prozor, Gornji Prozor, Lipovlje - Gorići, Ponori, Srpsko polje, Kompolje, Švica, Brlog, Kuterevo

XVII izborna jedinica: 
Otočac - dio (Gornji Grad i Donja Dubrava)

XVIII izborna jedinica: 
Otočac - Donji Grad, Orovac, Poljice, Staro Selo, Podum, Škare, Glavace, Doljani

XIX izborna jedinica: 
Dabar, Letinac, Glibodol, Lipice, Stajnica, Jezerane, Križpolje 

XX izborna jedinica: 
Brinje, Križ, Kamenica, Vodoteč, Prokike, Rapain Klanac, Drenov Klanac, Brloška Dubrava

b) Gradsko vijeće

Članak 28. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Ličko-Senjske su:

Grad Otočac

I izborna jedinica: 
Brlog, Brloška Dubrava, Drenov Klanac, Kompolje i Hrvatsko Polje

II izborna jedinica:

Čovići

III izborna jedinica: 
Donje Lešće i Podum

IV izborna jedinica: 
Gornje Lešće, Ramljani i Doljani

V izborna jedinica: 
Kutarevo i Ponori

VI izborna jedinica: 
Dio naselja Otočac: Kralja Zvonimira od 1-21, Ćirila i Metoda, Vatrogasna, Bana Jelačića, Luka, Nikole Tesla, Radnička, Ljudevita Gaja, Marka Marulića i Trg Popa Marka Mesića

VII izborna jedinica: 
Dio naselja Otočac: Kralja Zvonimira od 21-89, Bartola Kašića, Dr. Andrije Štampara, N. Mašića i V. Nazora

VIII izborna jedinica: 
Dio naselja Otočac: Ive Senjanina, Ante Starčevića, Ruđera Boškovića, Fortička, Petra Zrinskog, Frankopanska, Kneza Branimira, Ivana Zajca, Forcuranje, Zagrebačka, Biškupljak, Joksima Novića, Miroslava Krleže i Staro Selo

IX izborna jedinica: 
Dio naselja Otočac: Stjepana Radića, Jadranska, Kapelsko, Novoselija, Sajmišna, Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Ivana Meštrovića, Ivana Mažuranića, Dio Kralja Zvonimira od 90-160

X izborna jedinica: 
Dio naselja Otočca:Poljice, Orovac, Šumećica, Vivoze, naselja Goriće i Dabar

XI izborna jedinica:

Prozor

XII izborna jedinica: 
Sinac i Škare

XIII izborna jedinica: 
Švica i Lipovlje.

Grad Senj

I izborna jedinica: 
Krivi Put

II izborna jedinica: 
Vratnik

III izborna jedinica: 
Krasno

IV izborna jedinica: 
Jablanac

V izborna jedinica: 
Sveti Juraj

VI izborna jedinica: 
Senj - Trbušnjak

VII izborna jedinica: 
Senj - Biljčevica - Bunica

VIII izborna jedinica: 
Senj - Mundaričevci I

IX izborna jedinica: 
Senj - Mundaričevci II

X izborna jedinica: 
Senj - Varoš

XI izborna jedinica: 
Senj - Lopica

XII izborna jedinica: 
Senj - Stolačko naselje

XIII izborna jedinlca: 
Senj - Grad.

Grad Gospić

I izborna jedinica: 
Budak, Lički Osik (stari), Mušaluk, Novoselija, Ostrvica, Urije, Vukšić

II izborna jedinica: 
Lički Osik (naselje), i Široka Kula

III izborna jedinica: 
Bužim, Debelo Brdo I, Debelo Brdo II, Rastoka, Smiljan, Smiljansko polje i Veliki Žitnik

IV izborna jedinica: 
Brušane, Lički Novi, Oštra (Podoštra), Rizvanuša, Trnovac i Trnovačko Novoselo

V izborna jedinica: 
Bilaj, Bilajsko Novoselo, Divoselo, Lički Čitluk, Lički Ribnik i Oranice

VI izborna jedinica: 
Brezik, Kukljić, Medak i Počitelj

VII izborna jedinica: 
Barlete, Mogorić, Pavlovac Vrebački i Zavode

VIII izborna jedinica: 
Drenovac Radučki, Kruškovac i Raduč

IX izborna jedinica: 
Smiljanska, Dr Mile Starčevića, Oštarska, Kralja Tomislava, Logorište, Petra Svačića, Tina Ujevića, Augusta Šenoe, Petra Preradovića, Vladimira Nazora, Silvija Strahimira Kranjčevića, Kneza Domagoja, Dr. Mile Budaka, Antuna Gustava Matoša, Karla Brkljačića, Jurline Tomljenovića, Bužimska, Pazariška, Ferdinanda Kovačevića i Davida Starčevića

X izborna jedinica: 
Budačka, Nikole Jurišića, Perušička, Nikole Šubića Zrinjskog, Kneza Mislava, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira, Jure Turića, Zagrebačka i Kneza Branimira

XI izborna jedinica: 
Kaniža Gospićka, Kaniška, Put hrvatske garde, Ivana Hrvaćanina, Čanić gaj, Mirkovci, Trnovačka, Kneza Jerka Rukavine, Bana Josipa Jelačića, Eugena Kvaternika, Popa Marka Mesića, Bana Ivana Karlovića, Ljudevita Gaja, Antuna Mihanovića i Grofa Janka Draškovića 

XII izborna jedinica: 
Žabica, Žabička, Kneza Lovre Milinkovića, Velebitska, Kralja Petra Krešimira, Kneza Novaka, Jasikovačka, Trg Čardak, Bilajska, Lipovska, Lipe, Senjska, Zadarska, Ribnička, Crikvenička, Dubrovačka, Riječka, Varaždinska, Vukovarska, Splitska, Karlovačka, Lovinačka, Pakračka, Osiječka, Kosinjska, Slunjska i Vinkovačka 

XIII izborna jedinica: 
Dr Ante Starčević, Nikole Tesle, Vile Velebita, 30. svibnja 1990, Popa Nikole Mašića, Senjskih žrtava, Miroslava Kraljevića, Lavoslava Vukelića, Eugena Kumičića, Ivana Gojtana, Frana Kurelca, Žakana Broza, Popa Frane Binićkog, Mlinarska, Trg Stjepana Radića, Vjenceslava Novaka, Trg Zrinskog i Frankopana, Trg Žitničkih žrtava, Neznanih junaka i Gedeona Zastavnikovića

c) Općinsko vijeće

Članak 29. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Lićko-Senjske su:

Općina Brinje

I izborna jedinica: 
Ulice - Ivice Lovinčića, Ljubice Gerovac, Srđana Uzelca, Anke Vučetić i Zadgrad

II izborna jedinica: 
Ulice - 13 PGUD, Ilije Kosovca, Radnička, Ivana Vranića, Lokmeri, Hobari, Blažani, Brinjska Kamenica, Jellnići, Radotići i Sertići

III izborna jedinica: 
Ulice - Lučane, Draženaviće, Drenovac, Holjevce, Linariće, Perkoviće, Kalanje, Rajkoviće i Vučetiće 

IV izborna jedinica: 
Naselje Križpolje

V izborna jedinica: 
Naselja - Letinac, Žuta Lokva, Prokike, Rapain Klanac

VI izborna jedinica: 
Naselja - Križ Kamenica, Vodoteč

VII izborna jedinica: 
Naselje Jezerane i dio Stajnice

VIII izborna jedinica: 
Naselja Lipice, Glibodol i dio Stajnice.

Općina Vrhovine

I izborna jedinica: 
Donji Babin Potok

II izborna jedinica: 
Gornji Babin Potok

III izborna jedinica: 
Gornje Vrhovine

IV izborna jedinica: 
Rudopolje

V izborna jedinica: 
Turjanski

VI izborna jedinica: 
Vrhovine I - Ulica 35 udarne divizije - lijeva

VII izborna jedinica: 
Vrhovine II - Ulica 35 udarne divizije - desna

VIII izborna jedinica: 
Zalužnica

Općina Pag

I izborna jedinica: 
Dinjiška, Miškovići, Smokvica, Stara Vas, Vlašići 

II izborna jedinica: 
Povljana

III izborna jedinica: 
Kolan i Mandre

IV izborna jedinica: 
Vrčići, Gorica i dio naselja Pag - Blato i Malin 

V izborna jedinica: 
Šimuni, Košljun i dio naselja Pag - Bošana i Vodice 

VI izborna jedinica: 
Dio naselja Pag Bašaca, Golija, Uhlinac i ulica Kralja Zvonimira 

VII izborna jedinica: 
Dio mjesta Pag Vela ulica, Ulica Jurja Dalmatinca, Trg Kralja Petra Krešimira, Ulica Bana Jelačića, Vangrada, Ulica Donata Fabijanića, Ulica Don Jose Felicinovića, Koludraška ulica, Ulica Nikole Portade, Zrinsko-Frankopanska ulica i Ulica Svete Marije

VIII izborna jedinica: 
Dio mjesta Pag Kašićeva ulica, Knezeva ulica, Vela gušterna, Katine, Nikole Valentića, Ulica Ivana Mirkovića, Ulica Ivana Mršića, Dominikanski trg, Ulica Kralja Tomislava, Prosiza, Sv. Jelena i Lokunja

Općina NovaIja

I izborna jedinica: 
Lun i Potočnica

II izborna jedinica: 
Zubovići i dio naselja Kustići - od ceste Novalja - Metajna do mora

III izborna jedinica: 
Metajna i Vidalići i dio naselja Metajna i Vidalići i dio mjesta Kustići - od ceste Novalja - Metajna do brda 

IV izborna jedinica: 
Naselje Stara Novalja i slijedeće dijelovi naselja Novalja; Ulica Skopljanska granično sa ulicom Kralja Tomislava

V izborna jedinica: 
Naselje Caska, Gajac i slijedeće dijelove naselja Novalja, ulica Slatinska do ulice Murvica

VI izborna jedinica: 
Dijelovi mjesta Novalja; predio Gaj i ulica Lunjski put do križanja Primorske ulice i ulice Kralja Tomislava

VII izborna jedinica: 
Dijelovi mjesta Novalja; stara jezgra Novalje od Trga Lože i obale Petra Krešimira IV do Zaobilaznice

VIII izborna jedinica: 
Dijelovi mjesta Novalja, područje Bok, područje do Vodovodne ulice.

Općina Perušić

I izborna jedinica: 
Perušić i Prvan Selo

II izborna jedinica: 
Donja Pazarišta, Kalnovača, Mala Plana, Podastrana, Popovača i Velika Plana

III izborna jedinica: 
Aleksinica, Kruškica, Klanac, Oteš, Vaganac i Vranovine 

IV izborna jedinica: 
Bukovac Perušički, Konjsko Brdo i Kosa Janjačka 

V izborna jedinica: 
Malo Polje, Markovo Selo, Mezinovac, Kvarte, Klenovac i Kaluderovac 

VI izborna jedinica: 
Donji Kosinj

VII izborna jedinica: 
Bakovac Kosinjski i Gornji Kosinj

VIII izborna jedinica: 
Krš, Lipovo Polje, Mlakva i Studenci.

Općina Karlobag

I izborna jedinica: 
Karlobag I blok

II izborna jedinica: 
Karlobag II dio

III izborna jedinica: 
Karlobag III dio

IV izborna jedinica: 
Crni Dabar i Došen Dabar

V izborna jedinica: 
Barić Draga

VI izborna jedinica: 
Lukovo Šugarje

VII izborna jedinica: 
Baške Oštarije, Konjsko, Sušanj Cesarički, Ledenik Cesarički, Kućišta Cesarićka, Vidovac Cesarički

VIII izborna jedinica: 
Cesarica

ŽUPANIJA VIROVITIČKO - PODRAVSKA

a) Županijska skupština

Članak 30. 
U Županiji Virovitičko - Podravskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
MZ Pitomača

II izborna jedinica: 
Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Križnica, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Starogradački Marof, Stari Gradac, Velika Črešnjevica, Turnašica

III izborna jedinica: 
Vukosavljevica, Lozan, Špišić Bukovica, Rogovac, Okrugljača, Bušetina, Novi Bogdanovac

IV izborna jedinica: 
Podgorje, Sv. Đurad, Golo Brdo, Milanovac, Rezovačke Krčevine, Rezovac, Jasenaš, Mala Trapinska

V izborna jedinica: 
Trnava, Pivnica Slavonska, Levinovac, Pepelana, Budanica, Cabuna, Pčelić, Žubrica, Suhopolje

VI izborna jedinica: 
Jugovo Polje, Naudovac, Orešac, Gačište, Budakovac, Podravski Sokolac, Brezovica, Detkovac, Novi Gradac, Gradinski Lug, Rušani, Gradina

VII izborna jedinica: 
Majkovac, Ada Lukačka, Borova, Terezino polje, Dijelka, Gornje Bazje, Budrovec, Dugo Selo, Turanovac

VIII izborna jedinica: 
Bačevac, Lukač, Brezik, Miljanovićevo, Mitrovica, Brezovo Polje, Ovčara, Korija, Virovitica između glavnih prometnica za Bjelovar - zapad - i za Mađarsku - sjever.

IX izborna jedinica: 
Virovitica između glavnih prometnica za Mađarsku - sjever i Osijek - istok

X izborna jedinica: 
Virovitica između glavnih prometnica za Osijek - istok i Grubišno Polje - jug, Čemernica

XI izborna jedinica: 
Virovitica između glavnih prometnica za Grubišno Polje - jug i Bjelovar - zapad

XII izborna jedinica: 
Novaki (Općina P. Slatina), Vaška, Kapinci, Sopje, Španat, Ciganka, Bistrica, Donji Meljani, Grabić, Čomborje 

XIII izborna jedinica: 
Čađavica, Noskovci - Dubrava, Čađavački Lug, Zvonimirovac, Vraneševci, Gornje Predrijevo, Starin, Šaševo, Donje Bazje, Donja Bukovica, Bjelkovac, Dobrović, Brezik, Miljevci, Petrovac, Aleksandrovac

XIV izborna jedinica: 
Balinci, Četekovac, Ćeralije, Gor. Meljani, Sekulinci, Smude, Rijenci, Bokane, Macute, Golenić, Mikleuš, Voćin, Kuzma, Lisičine, Kometnik - Zubići

XV izborna jedinica: 
Bakić, Gor. Miholjac, Sladojevci, Radosavci, Hum, Hum Varoš, Donje Kusonje, Gro. Kusonje, Lukavac, Mačkovac, Ivan Brijeg, Kozice, Nova Bukovica

XVI izborna jedinica: 
Medinci i dio Podravske Slatine sjeverno od Podravske magistrale 

XVII izborna jedinica: 
Dio Podravske Slatine južno od Podravske magistrale

XVIII izborna jedinica: 
Crnac (Općina Orahovica), Vel. Rastovac, Milanovac, Breštanovci, Zdenci, Banhovci

XIX izborna jedinica: 
Orahovica

XX izborna jedinica: 
Čaćinci, Dolci, Pušina, Slatinski Drenovac. 

b) Gradsko vijeće

Članak 31. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Virovitičko - Podravske su:

Grad Virovitica

I izborna jedinica: 
Korija, Virovitica (Štrosmajerova od 35, Vinogradska, Bajer, Dravska).

II izborna jedinica: 
V. Nazora, A. M. Kačića, Zvonimirov trg, J. Palmotića, Kralja P. Krešimira, Franjevačka, A, Cesarca, I. G. Kovačića, I. Mažuranića, Prolaz J. Draškovića, Štrosmajerova od 31, R. Boškovića, D. Bogdanića, L Ružičke, S. Ilića Jurišićeva, dr. M Pupeka.

III izborna jedinica: 
(M. Gupca, E. Šolovića, I. Kapistrana, Trg fra B. Gerbera, E. Kvaternika, Trg K. Tomislava 2, 4, 6, Trg Frankopana, Zrinski vrt, F. Rušana do 46, S. Vraza.

IV izborna jedinica: 
P. Preradovića, E. Kumičića, D. Cesarića, K. Š. Đalskog, F. Fujsa, T. Maretića, P. Radića, F. Račkog, Trg kralja P. Svačića, Trg Lj. Patačića, Trg kralja Tomislava, Bana J. Jelačića. 

V izborna jedinica: 
Pejačevićeva, Trg dr. A. Starčevića, T. Masarika, N. Tesle, A. Šenoe, Lj. Gaja do 22.

VI izborna jedinica: 
Lj. Gaja od 23. Zbor narodne garde, I. Matačića, I. Zajca, Z. Kunc, V. Lisinskog, J. Gotovca, J. Vlašimskog, Fra F. Pintarića, Bilogorska, Kalnička, Psunjska, Antunovac, Vukovarska, Zlatna Polja do 176.

VII izborna jedinica: 
S. Radića, T. Kolara, A. G. Matoša, M. J. Zagorke, M. Feldmana, S. S. Kranjčevića, T. Ujevića, P. Berislavića, N. Š. Zrinskog, Osječka od 77, Sajmište.

VIII izborna jedinica: 
A Mihanovića, M. Nikolića, A. Stepinca, T. Bakača, I. Gundulića, Požari, Bečka.

IX izborna jedinica: 
F. Rusana od 47, V. Bukovca, J. Runjanina, V. Belobrka, Hrvatskih žrtava, I. Meštrovića, A. Augustinčića, M. Kraljevića, A. Štampara, A. Hebranga, Đ. Basarićeka N. Trika

X izborna jedinica: 
Taborište (Osječka od 78, Zagorska, Slavonska, Podravska, M. Krleže, M. Lovraka, Franje Baruna Trenka, Lička, Čemernica, M. Budaka, Moslavačka, Istarska).

XI izborna jedinica: 
Milanovac (Ul. Sv. Krža, Virovitica i Milanovac, Ul. Sv. Trojstva, Vinogradški put, Jasenaš).

XII izborna jedinica: 
Rezovac (Rezovačke krčevine, Zlatna polja od 177, Iločka).

XIII izborna jedinica: 
Podgorje, Sv. Đurad, Golo brdo.

Grad Podravska Slatina

I izborna jedinica: 
Podravska Slatina (Trg Sv. Josipa, Bana Jelačića, Kralja Zvonimira do ulice N. Š. Zrinskog, Papučka, M. Kraljevića, G. Viteze, G. J. Draškovića, Ribnjak, J. Gotovca, Matice hrvatske)

II izborna jedinica: 
Podravska Slatina (Kolodvorska, Š. J. Burgera, D. Pejačević, Lj. Jonkea, A. Starčevića, N. Tesle, M. P. Katančića, N. Š. Zrinskog, Lj. Gaja, I. G. Kovačića, V. Lisinskog)

III izborna jedinica: 
Podravska Slatina (Štrosmajerova, K Tomislava, I. Tijardovića, Industrijska, B. Radića od mosta do Obreza, M Gupca do pruge, D. Cesarića, R. Boškovića)

IV izborna jedinica: 
Podravska Slatina (Braće Radića od centra do mosta Marina Držića, M. Trnine, A. Katarine Zrinske, M. A. Reljkovića, Kreminac, V. Nazora od Centra do gostionice 1001 noć, Š. K Đalski, Frankopanska, Mlinska)

V izborna jedinica: 
Podravska Slatina (Voćinska, Lipa, I. B. Mažuranić, Josipa Kozarca, Gundulićeva, A. G. Matoš, Augusta Šenoe, Marka Marulića, Ivanbrijeg, Marka Marulića).

VI izborna jedinica: 
Podravska Slatina (Antuna Kovačića, Sunčana, Vinogradska, M. J. Zagorke, Tina Ujevića, Rudolfa Kolibaša, Potočani III, Ljudevita Posavskog, B. Kašića, Banovačka, Brune Bušića, Mirna I i II).

VII izborna jedinica: 
Podravska Slatina (L. Matačića, I. Meštrovića, Dravska, Lovačka, Školska, Cvjetna I, II, III, Slave Raškaj, M. Slatinskog, Andrije Hebranga, S. S. Kranjčevića). 

VIII izborna jedinica: 
Podrsvska Slatina (Kralja Zvonimira od u N. Š. Zrinski do kraja, Stublovačka), Kozice.

IX izborna jedinica: 
Podravska Slatina (V. Nazora od gostionice 1001 noć do kraja, Primorska), Medinci, Senkovac.

X izborna jedinica: 
Podravska Slatina M. Gupca (od pruge do kraja), Bakić

XI izborna jedinica: 
Podravska Slatina (B. Radića od Obreza do kraja, V. Novaka, Antuna Mihanovića, Duboka Dolina, Slavonska, Dragutina Domjanića), Golenić, Lukavac.

XII izborna jedinica: 
Sladojevci, Radosavci.

XIII izborna jedinica: 
Bistrica, Donji Meljani, Sladojevački Lug.

c) Općinsko vijeće

Članak 32. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Virovitičko-Podravske su:

Općina Čađavica

I izborna jedinica: 
Čađavica (Zagrebačka, Kolodvorska, Dubrovačka) 

II izborna jedinica: 
Čađavica (Vukovarska do br. 122, Livadska, Matije Gupca, Radnička)

III izborna jedinica: 
Čađavica (Vukovarska od br.122 do kraja), Ilmidvor 

IV izborna jedinica: 
Čađavački lug (Osječka, Kralja P. Svačića) 

V izborna jedinica: 
Noskovci, Noskovačka Dubrava

VI izborna jedinica: 
Starin, Šaševo i Vraneševci

VII izborna jedinica: 
Zvonimirovac (Bednjanska, Krapinska, Podravska do kbr. 49, Antolić Rudolfa i do kbr. 66, Čelig Marka)

VIII izborna jedinica: 
Donje Bazije, Zvonimirovac (Podravska od kbr. 51, Slunjski Anke do kraja i kbr. 72, Premec Ljubice do kraja).

Općina Nova Bukovica

I izborna jedinica: 
Bukovica (Vukovarska, Kolodvorska do pruge)

II izborna jedinica: 
Nova Bukovica (Matije Gupca, Zagrebačka)

III izborna jedinica: 
Nova Bukovica (Vinogradska, Josipa bana Jelačića) 

IV izborna jedinica: 
Nova Bukovica (Frankopanska), Aleksandrovac

V izborna jedinica: 
Nova Bukovica (Kolodvorska od pruge do kraja), Brezik

VI izborna jedinica: 
Miljevci (Kralja Tomislava, Grobljanska)

VII izborna jedinica: 
Miljevci (Dravska), Donja Bukovica, Gornje Viljevo

VIII izborna jedinica: 
Dobrović, Bjelkovac.

Općina Sopje

I izborna jedinica: 
Sopje (Kralja Tomislava, Josipa Kozarca)

II izborna jedinica: 
Sopje (Vladimira Nazora), Sopjanska Greda, Gornje Predrijevo

III izborna jedinica: 
Čomborje i Grabić

IV izborna jedinica: 
Gornji Miholjac i Španat

V izborna jedinica: 
Ciganka

VI izborna jedinica: 
Novaki, Višnjica

VII izborna jedinica: 
Vaška

VIII izborna jedinica: 
Kapinci.

Općina Mikleuš

I izborna jedinica: 
Mikleuš (Nikola Šubić Zrinski od kbr. 52 i 57 do kbr. 97 i 82, Matije Gupca od 1 i 2 do 39 i 40)

II izborna jedinica: 
Mikleuš (Nikola Šubić Zrinski od kbr.1 do 54 i 59)

III izborna jedinica: 
Mikleuš (Josipa Kozarca, Školska, I. Pl. Zajca, Petrovac od kbr. 1 do 19 i 20)

IV izborna jedinica: 
Mikleuš (N. Šubić Zrinski od kbr. 99 i 84 do kraja, Jabučik, Bana Jelačića, Antuna Kanžlića, Ivane Brlić-Mažuranić)

V izborna jedinica: 
Mikleuš (Matije Gupca od kbr. 41 i 42 do kraja)

VI izborna jedinica: 
Petrovac od kbr. 21 i 22 do kraja

VII izborna jedinica: 
Četekovac od kbr. 42 i 43 do kraja

VIII izborna jedinica: 
Balinci - Čojlug, Četekovac od kbr.1 i 2. do kbr. 35 i 36

Općina Crnac

I izborna jedinica: 
Crnac I, Radićeva ulica i selo Žabnjaća

II izborna jedinica: 
Crnac II, Zrinska ulica

III izborna jedinica: 
Crnac III, Kolodvorska ulica, Kozice i Radničko naselje 

IV izborna jedinica: 
Milanovac, Krivaja, Pustara, Suha Mlaka i dio Breštanovaca, ulica Školska, Petranovićeva i Šumska

V izborna jedinica: 
Mali Rastovac i ostatak Breštanovaca ulice, Jadranska i Kolodvorska 

VI izborna jedinica: 
Veliki Rastovac I od broja 1-189

VII izborna jedinica: 
Veliki Rastovac II od br. 180. zaključno s brojem 238, te dio sela Novog Petrovog Polja od br. 1-120

VIII izborna jedinica: 
Novo Petrovo Polje od br. 121. - zaključno s brojem 132. i selo Staro Petrovo Polje.

Općina Čačinci

I izborna jedinica: 
Čačinci I (Ul. Ivana G. Kovačića, Vladimira Nazora, Glavna od 72-151. i Glavna od 109 - 263)

II izborna jedinica: 
Čačinci II (Ul. Ravna, Radnička, K. Zvonimira od 8 - 22 i od 3 - 29)

III izborna jedinica: 
Čačinci III (Ul. Slavonska, K. Zvonimira 1-3 i 2-8, Augustina Dukovića, Mlinska, Braće Radića i Glavna od 101-109)

IV izborna jedinica: 
Čačinci IV (Ul. Glavna od 1-99 i Glavna 2-62, Bana Jelačića, Matije Gupca od 2 - 38)

V izborna jedinica: 
Čačinci V (Ul. Lipovačka, Petra Preradovića, Bukbička, Kolodvorska od 14 -102)

VI izborna jedinica: 
Čačinci VI (Ul. Josipa Jurja Štrosmajera, Zrinska, Matije Gupca 1-29, Kolodvorska 2 -14, Vinogradska, Munjarska, K. Tomislava, A. Cesarca i mjesto Vojlovica)

VII izborna jedinica: 
Mali Rastovac i ostatak Breštanovaca, ulice Jadranska i Kolodvorska 

VIII izborna jedinica: 
Veliki Rastovac I od broja 1 -189.

Općina Orahovica

I izborna jedinica: 
Orahovica I (Trg Sv. Križa, Ulica Ivana Đanića, Vijenac Zrinskih-Frankopaina, Ivan Zajc, Trg bana Ivana Mažuranića, Josipa Kozarca, Ulica A. Mihanovića, Ivana Gundulića, Franje Gavrančića, Stjepana Radića, Kneginje Ružice, Trg pl. Mihalovića, Ulica kralja Zvonimira (od kbr. 3-39 i od 2-46), Ulica kralja Tomislava.

II izborna jedinica: 
Orahovica II (Ulica kralja Zvonimira (od kbr. 41-187 i od 48 do 202), Trg sv. Florijana, Put Merkura, Merkur I, Merkur II, Merkur III i Ulica Petra Preradovića (od kbr. 1- 3)

III i izborna jedinica: 
Orahovica III (Ulica Petra Preradovića od kbr. 5 - 6, Matije Gupca od 2 - 8 i od 1-15, Josipa Runjanina, Sošićevo šetalište, Branimirova. ulice, A. G. Matoša, Vladimira Nazora, A. Šenoe, Slavonska Ul. i Riječani

IV izborna jedinica: 
Orahovica IV (Pištanački put, Ul. Danice Poljak, Bana Jelačića, Zeleni odvojak, Matice hrvatske, Dore Pejaćević, F. Supila, Ljudevita Gaja, Domagojeva ul., J. Poljaka)

V izborna jedinica: 
Orahovica V (Ul. Matije Gupca od br. 10 - 98 i 17 - 69, K Zvonimira od 206 - 300 i 199 - 305, Braće Ivšić, Dalmatinska Ul. od br. 54 - 70 i 39 - 94)

VI izborna jedinica: 
Orahovica VI (Ul. A. Starčevića, Dalmatinska 1- 38. i 2 - 54., B. Mandića te mjesta Bolci i Bjeljevina Orahovička) 

VII izborna jedinica: 
Orahovica VII (mjesta Nova Jošava, Stara Jošava, Crkvari, Šumeđe, Karlovac Feričanački i Magadinovac) 

VIII izborna jedinica:

Orahovica VIII (mjesta Donja Pištana, Duzlu, Humljani, Krajna, Krašković, Prekoračani, Slat. Drenovac)

Općina Zdenci

I izborna jedinica: 
Mjesto Duga Međa i ulice u mjestu Zdenci, Kolodvorska (desna strana)

II izborna jedinica: 
Mjesto Bankovci i ulice u mjestu Zdenci, Kolodvorska (lijeva strana), Mirogojska ulica i Gorička ulica

III izborna jedinica: 
Mjesto Zdenci, Ul. Štrosmajerova

IV izborna jedinica: 
Mjesto Zdenci, Ul. braće Radića, Školska ulica, Matije Gupca, Radnička, Augusta Šenoe, Ivana G. Kovačića 

V izborna jedinica: 
Mjesta Zokov Gaj, Gutmanovci, Grudnjak, Pustara, Vereš Major 

VI izborna jedinica: 
Slavonske Bare

VII izborna jedinica: 
Mjesta Kutovi i Obradovci

VIII izborna jedinica: 
Predrijevo

Općina Lukač

I izborna jedinica: 
Terezino Polje, Zrinj Lukački, Katinka

II izborna jedinica: 
Ada Lukačka, Dijelka, Rit, Gornje Bazje dio od kbr.164 

III izborna jedinica: 
Gornje Bazje do kbr. 163

IV izborna jedinica: 
Turanovac do kbr. 59

V izborna jedinica: 
Turanovac od kbr. 60, Kapela, Dvor

VI izborna jedinica: 
Lukač

VII izborna jedinica: 
Budrovac Lukački, Dugo Selo Lukačko do kbr. 156 

VIII izborna jedinica: 
Brezik, Dugo Selo Lukačko od kbr. 157, Brezovo Polje.

Općina Gradina

I izborna jedinica: 
Novi Gradac, Majkovac Podravski, Žlebina

II izborna jedinica: 
Detkovac, Rušani od kbr. 143

III izborna jedinica: 
Rušani do kbr. 142, Lug Gradinski

IV izborna jedinica: 
Budakovac, Sokolac Podravski, Brezovica (Nova Brezovica od kbr. 1-48)

V izborna jedinica: 
Brezovica, Matije Gupca, Stjepana Radića

VI izborna jedinica: 
Bačevac, dio Gradine - ulice: Lj. Gaja, A. Hebranga, Trg kralja Zvonimira

VII izborna jedinica: 
Lipovac, Mitrovica, Gradinska, dio Gradine - J. bana Jelačića, Hrvatskog Sabora

VIII izborna jedinica: 
Gradina (M. Gupca, V. Nazora).

Općina Špišić Bukovica

I izborna jedinica: 
Okrugljača Bušetina (V. Nazora)

II izborna jedinica: 
Rogovac, Lozan (I. Gundulića, I. Marinkovića od 134, Bušetina, Nova Bušetina, M. Gupca od 105)

III izborna jedinica: 
Hušetina (M. Gupca do 104. B. Radića)

IV izborna jedinica: 
Rogovac, Lozan (I. Marinkovića do 131), Vukosavljevica (Kolodvorska do 67)

V izborna jedinica: 
Vukosavljevica (Kolodvorska od sB, Zeleno brdo, Bilogorska, Bijelo brdo)

VI izborna jedinica: 
Špišić Bukovica (Bukovička, S. Radića, P. Miškine od 24b), Novi Antunovac

VII izborna jedinica: 
Špišić Bukovica (P. Miškine od 26, V. Nazora, Vinogradska, Bukovački vinogradi, P. Preradovića do 49)

VIII izborna jedinica: 
Špišić Bukovica (P. Preradovića od 50, M. Gupca, Kolodvorska, Mali Zagreb)

Općina Suhopolje

I izborna jedinica: 
Pivnica Slavonska, Rodin Potok, Sovjak, Trnava Cabunska, Velika Trapinska, Zvonimirovo, Žiroslavlje, Žubrica

II izborna jedinica: 
Dio Pepelana do kbr. 50, Budanica, Trnava, Jugovo Polje, dio Pčelića do kbr. 144

III izborna jedinica: 
Dio Pčelića od kbr. 145, Borova, Bukova

IV izborna jedinica: 
Cabuna, Nova Cabuna, Žubrica

V izborna jedinica: 
Orešac, Gaćište, Zvonimirovo, Žiroslavlje 

VI izborna jedinica: 
Ovčara, dio Suhopolja - ulice: Kralja Tomislava, Preradovićeva 

VII izborna jedinica: 
Naudovac, dio Suhopolja - Kapan, S. Radića, Trg Svete Terezije, M. Gupca

VIII izborna jedinica: 
Suhopolje - ulice: Bana J. Jelačića, Kralja Zvonimira, I. Mažuranića, I. Gundulića, V. Nazora, A. Stepinca, Vukovarska, B. Radića, Dubrovačka, Kolodvorska, A. Hebranga, Đ. Basaričeka, Aleja grofa Jankovića, E. Kvaternika, Vinogradska

Općina Pitomača

I izborna jedinica: 
Kladare, Dinjevac, Grabrovnica

II izborna jedinica: 
Starogradački Marof, Stari Gradac, Turnašica

III izborna jedinica: 
Sedlarica, Velika Črešnjevica, Mala Črešnjevica 

IV izborna jedinica: 
Otrovanec i dio naselja Pitomača (A. Šenoe, Vinogradska) 

V izborna jedinica: 
Križnica, Đuretina Pitomača (Dravska: Dravski odvojak, Brestić, Šašnato Polje, Petra Krešimira IV)

VI izborna jedinica: 
Pitomača (Gajeva, Mihanovićeva, Domjanićeva, V. Lisinskog, P. Zrinskog, F. Galoviča, Livadska, P. Preradovića) 

VII izborna jedinica: 
Pitomača (B. Radića, A. G. Matoša, V. Nazora, Đ. Basaričeka, D. Cesarića, M. Gupca)

VIII izborna jedinica: 
Pitomača (J. Štrosmajera, Draškovićeva, Trg Kralja Tomislava, I. Mažuranića, M. P. Miškine, T. Ujevića).

Općina Voćin

I izborna jedinica: 
Voćin (Trg Gospe Voćinske, Ulice Prebedna, Prosinačkih žrtava, Vinkovačka, Vladimira Udabnya)

II izborna jedinica: 
Voćin (Ulica Vukovarska)

III izborna jedinica: 
Voćin (Ulice Dubrovačka, N. Š. Zrinskog)

IV izborna jedinica: 
Voćin (Ulica J. Martinca, Macute, Bokane, Ceralije, Dobrići, Đuričići, Gornji Meljani, Kometnik - Jorgići, Kometnik - Zubići, Sekulinci, Rijenci, Smude)

V izborna jedinica: 
Hum (Kuzma, Lisičine, Popovac)

VI izborna jedinica: 
Hum Varoš

VII izborna jedinica: 
Mačkovac

VIII izborna jedinica: 
Novo Kusonje (Gornji Kusonji, Donji Kusonji)

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

a) Županijska skupština

Članak 33. 
U Županiji Požeško-Slavonskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su :

I izborna jedinica: 
Ciglane (Požega), Orljava (Požega)

II izborna jedinica: 
Centar (Požega), Seoci, Crkveni Vrhovci, Gradski Vrhovci, Novo Selo, Škrabutnik, Nurkovac, Brestovac, Dolac

III izborna jedinica: 
Tekija (Požega), Drškovci, Završje

IV izborna jedinica: 
Arslanovci (Požega), Vidovci, Eminovci, Svetinja Alaginci, Komušina, Vasine Laze

V izborna jedinica: 
Kutjevo, Grabarje, Lukač, Tominovac, Bjeliševac, Šumanovci, Cerovac, Ćošinci, Granje, Rajsavac, Radnovac, Novoselci, Lakušija, Sesvete, Trapari, Ašikovci

VI izborna jedinica: 
Vetovo, Ovčare, Podgorje, Bešinci, Novi Bešincič Doljanovci, Kaptol, Golo Brdo, Češljakovci, Velika Radanovci, Potočani

VII izborna jedinica: 
Pleternica, Gradac, Buk, Frkljevci, Brdani, Pleternički Mihaljevci

VIII izborna jedinica: 
Jakšić, Bertelovci, Tekići, Treštanovci, Šeovci, Ramanovci, Turnič, Alilovci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Trenkovo, Golobroci, Štitnjak, Novi Štitnjak, Kunovci, Marindvor, Ugarci, Gornji Emovci, Donji Emovci, Nova Lipa, Stara Lipa

IX izborna jedinica: 
Dervišaga, Kuzmica, Bresnica, Poloje, Komorica, Ratkovica, Drenovac, Bčćje, Zagrađe, Bilice

X izborna jedinica: 
Stari Zdenkovac, Vlatkovac, Sibokovac, Dobrogošće, Imrijevci, Paka, Sovski Dol, Ruševo, Migalovci, Kneževac, Sapna, Nova Ljeskovica. Jurkovac, Jašik, Duboka, Milanlug, Čaglin, Ivanovci, Djedina Rijeka, Veliki Bilač, Mali Bilač, Latinovac, Vukojevica, Gradište, Bektež, Poreć, Nova Lipovica, Ciglenik, Knežci, Tulnik, Kalenić, Zarilac, Kula

XI izborna jedinica: 
Novo Zvečevo, Mrkopolje, Doljanci, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Stražeman, Poljanska, Draga, Aleksandrovac, Trnovac, Biškupci, Oždakovci, Smoljanovci, Striježevica, Sažije, Mijaći, Kamenska, Orijavac, Podsreće, Markovac, Lučinci, Crljenci, Sloboština, Bratuljevci, Perenci, Požeški Brđani, Milanovac, Oljasi, Toranj, Krivaj, Bankovci, Kujnik, Pasikovci, Kopriva, Čečavac, Šnjegavić, Jeminovac, Ruševac, Čečavački Vučjak, Deževci, Pavlovci, Žigerovci, Borićevci, Ivan Dol, Oblakovac, Vilić Selo, Škenderovci, Jaguplije, Busnovi, Gornji Gučani, Donji Gučani, Zakorenje, Daranovci

XII izborna jedinica: 
Našice

XIII izborna jedinica: 
Bokšić, Bokšić Lug, Šaptinovci, Klokoćevci, Lipine, Ladanska, Jelisavec, Velimirovac, Teodorovac, Lila, Beljevina, Beljevina (Krčevina)

XIV izborna jedinica: 
Markovac Našički, Vukojevci, Kelešinka, Stipanovci, Kršinci, Podgorač, Ostrošinci, Bela Loza, Razbojište, Budimci, Poganovci

XV izborna jedinica: 
Đurđenovac, Sušine, Pribiševci, Brezik Našički, Martin

XVI izborna jedinica: 
Feričanci, Vučjak Ferinačački, Valenovac, Gazije, Našičko Novo Selo, Donja Motičina, Gornja Motičina, Sedna, Zoljan, Gradac Našički, Londžica, Makloševac, Ceremošnjak, Granice

XVII izborna jedinica: 
Pakrac - ulice: Aleja kestenova, Obala Petra Krešimira, Matije Gupca, Ive Andrića, I. B. Mažuranić, Mate Lovraka Zvonimirova. Basarićekova, Ruđera Boškovića, Kranjčevićeva, Zbora narodne garde, Kneza Domagoja, Braće Ribar, I. G. Kovačića, Vinka Rehaka, A. Cesarca i Držićeva, te naselja: Kusonje, Prekopakra, Novi Majur, Stari Majur, Batinjani, Badijevina, Omanovac, Dereza, Gornji Grahovljani, Srednji Grahovljani, Donji Grahovljani, Donja Obrijež, Veliki Banovac, Ploštine, Toranj, Mali Banovac, i Gornja Obrijež

XVIII izborna jedinica: 
Pakrac: ulice: Matice hrvatske, Bolnička, Prilaz Baruna Trenka, Prilaz na mali most, Petra Preradovića, Papučka, Hrvatskih velikana, Braće Radić, Andrije Hebranga, S. Grabrić, Trg bana Jelačića, Vinogradska, Kneza Branimira, Braće Šakić, Gavrinica, Vukovarska, Pepe Polaka, Kragujski put, Šeovački put, Veberov sokak, Osječka, Planinarska, 105. brigade, 103. brigade, 30. svibnja, M. Krleže, J. J. Štrosmajera, Kralja Tomislava, A. Šenoe, Lj. Gaja, V. Lisinskog, I. Gundulića, Kalvarija, Svetog Roka, Psunjska, Jana Žiške, Palih branitelja, Pilanski put, Kranjćevićeva, Krndija, I. Meštrovića, Grigora Vileza i Branešci, Novo Selo, Donja Šumetlica, Kričke, Gornja Šumetlica, Cicvare, Bjelajci, Jakovci, Rogulje, Cikote, Koturić, Mali Budići, Veliki Budići, Popovci, Ožegovci, Bućje, Glavica, Prgomelje i Tisovac 

XIX izborna jedinica: 
Lipik - ulice: Školska, A. Starčevića, Nikole Tesle, Fllipovačka, V. Nazora, A. Stepinca, Matije Gupca, Hrvatskih branitelja, Frankopanska, I. G. Kovačića, Rudera Boškovića, Ergela, Vukovarska, Slavonska, Trg kralja Tomislava, Marije Terezije, Baranjska i Udinska, te naselja: Skenderovci, Bukovčani, Gornji Caglić, Bjelanovac, Subocka, Livadani, Dobrovac, Jagma, Korita, Kukunjevac i Klisa 

XX izborna jedinica: 
Lipik - ulice: Stjepana Radića, Miroslava Krleže, Augusta Cesarca, Jadranska, Ljudevita Gaja, Petra Svačića I, Gundulića, Čakovečka, I. Mažuranića, J. Kozarca. Tina Ujevića i Ivana Meštrovića, te naselja: Donji Čaglić, Kovačevac, Antunovac, Marino Selo, Ribnjaci, Kapetanovo Polje, Brekinska, Gaj, Brezine, Strižićevac, Bujavica, Poljana, Filipovac, Japaga i Šeovica

b) Gradsko vijeće

Članak 34. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Požeško-Slavonske su:

Grad Požega

I izborna jedinica: 
Arslanovci I - ulice: Pod Gradom, Antuna Kanižlića, Miroslava Kraljevića, Trenkova, Grgin dol, Njemačka, Pavla Thallera, Armina Pavića, Arslanovci, Točak, Ivana Filipovića, Ljudevita Gaja, Ivana Muljevića, Pilanski Put, Ivana Matkovića, Svetog Ilije, Tome Matića, Kralja Tomislava, Kneza Branimira, Dubrovačka (do potoka Komušanec)

II izborna jedinica: 
Arslanovci II - Dubrovačka (od potoka Komušanac do Vidovaca), Brune Bušića, Augusta Cesarca, Nikole Tesle, Augusta Šenoe, Snježne gospe, Vranduk, Komušanec, Vranovačka, Komušanski Put, Majurska

III izborna jedinica: 
Centar I - Vukovarska, Republike Hrvatske, Dr. Vlatka Mačeka, Alojzija Stepinca, Franje Cirakija, Industrijska, Cvjetna, Stjepana Radića, Slavonska, Antuna Mihanovića, Josipa Pavičića, Primorska, Vjekoslva Babukića, Istarska

IV izborna jedinica: 
Centar II - Svetog Vida, Gimnazijska, Trg Svete Terezije, Dragutina Lermana, Cehovska, Svetog Florijana, Kamenita vrata,Trg Svetog Trojstva, Županijska, Mesnička, Sokolova, Vučjak, Kapavac, Fratrovica, Janka Jurkovića, Zdenka Turkovića, Stjepana Koydla, Jagodnjak, Luke Imbrišimovića, Ivana Mesnera, Mitrovo brdo, Seovački put

V izborna jedinica: 
Ciglana I - Pavla Radića, Josipa Paviševića, Ive Čakulića, Vilima Justa, Zelena, Fra Grge Martića, Svetog Leopolda Mandića, Rudinska, Eugena Kvaternika (od broja 1 do Ulice Dr. Ante Šercera), Dr. Ante Šercera, Frankopanska (do trgovine)

VI izborna jedinica: 
Ciglane II - Frankopanska (od trgovine do kraja ulice), Vilima Korajca, Cernička, Dr. Matije Kožića, Luka Makse Kunatrovića, Eugena Kvaternika (od Ulice Dr. Ante Šercera do kraja), Dr. Andrije Štampara, Varelovac, Borisa Hanžekovića, Viktora Ivičića, Sunčana

VII izborna jedinica: 
Orljava I - Osječka, Ratarnička, Iločka, Andrije Hebranga, Hrvatskih branitelja, Mlinska, Kralja Zvonimira, Kralja Krešimira, Kneza Trpimira, Kneza Domagoja, Kralja Držislava, Kneza Mislava, Bana Pavla Šubića, Bana Petra Berislavića, Bana Emerika Derenčina, Kneza Ljudevita Posavskog, Bana Borića, Kralja Petra Svačića, Kralja Tvrtka, Grgura Ninskog

VIII izborna jedinica: 
Orljava II - Milke Trnine, Zrinska, Bana Josipa Jelačića, Kneza Višeslava, Ante Starčevića, Fra Kaje Adžića, Đure Basaričeka, Josipa Andrića, Fra Grgura Čevapovića, Eugena Podbuskog, Vilme Nožinić

IX izborna jedinica: 
Tekija I - Matice Hrvatske, Matije Gupca, Dalmatinska, Julija Kempfa, Domobranska, Ivana Gorana Kovačića, Orljavska, Josipa Runjanina, Dobriše Cesarića, Josipa Eugena Tomića, Ruđera Boškovića, Otona Kučere, Ivana Mažuranića, Tina Ujevića, Vanje Radauš, Slavka Kolara, Vladimira Nazora, A. G. Matoša

X izborna jedinica: 
Tekija II - S. S. Kranjčevića, Dore Pejačević, Tekija Sv. Roka, V. Lisinskog, Kalvarija, J. J. Strossmayera, Vinogradska, Ivana Šveara, Frane Supila, Zlate Kolarić Kišur, Zagrebačka, J. Kozarca, Radnička, Sv. Josipa, P. Preradovića, Marina Držića, Marka Marulića, Jakova Gotovca, Zdenke Marković, Ivana Gundulića, Miroslava Krleže, Vodovodna, Matije Antuna Reljkovića 

XI izborna jedinica: 
Vidovci - Vidovci, Dervišaga

XII izborna jedinica: 
Novo Selo - Seoci, Crkveni, Vrho Laze, Gradski Vrhovci, Komušina, Škrbutnik, Drškovci, Novo Selo, Lipa Stara, Lipa Nova, Emovci Donji, Emovci Gornji, Ugarci, Kunovci

XIII izborna jedinica: 
Mihaljevci - Mihaljevci, Golobrdci, Krivaj, Marindvor, Novi Mihaljevci, Novi Štitnjak, Šeovci, Štitnjak, Turnić, Alaginci, Bankovci.

Grad Našice

I izborna jedinica: 
Jelisavec

II izborna jedinica: 
Martin i Brezik

III izborna jedinica: 
Zoljan, Gradac, Londžica i Ceremošnjak

IV izborna jedinica: 
Vukojevci, Makloševac, Granice

V izborna jedinica: 
Markovac

VI izborna jedinica: 
Velimirovac, Ribnjak, Lađanska

VII izborna jedinica: 
Našice - ulice: Mojmir, Dudić, D. Cesarića, V. Nazora, A. G. Matoša, Gajić, J. Kozarca, Sunčana, V. Novaka, E. Kumičića, P. Preradovića, T. Ujevića, M. Krleže i Športsku

VIII izborna jedinica: 
Našice - ulice: Lj. Gaja, I. B. Mažuranić, D. Pejačević, A. Šenoe, Sestara Klarisa, A M. Reljkovića, M. Gupca, Pječavićev trg i K Tomislava

IX izborna jedinica: 
Našice - ulice: J. J. Štrosmajera, R. Boškovića, I. Mažuranića i Osječku ulicu Našičkog Markovca

X izborna jedinica: 
Našice - ulice: B. Radića od kućnog broja 20, Školsku, V. Lisinskog, R. Končara i I. Meštrovića 

XI izborna jedinica: 
Našice - ulice: Vinogradska, B. Kačića, Franjevačku, Sokolsku, V. Lisinskog, L Matačića, B. Radića od broja 27, Velimirovac (R Končara i B. Adžije) i A. Cesarca

XII izborna jedinica: 
Našice - ulice: Mosorska, Velebitska, A. Starčevića, I. G. Kovačića, Žrtava fašizma, A. Valdingera, V. Bukovca, M. Kraljevića, O. Ivekovića, J. Runjanina, A. Mihanovića, Z Bolkovića, J. Gotovca, F. Livadića, I. Zajca i Radničku ulicu

XIII izborna jedinica: 
Našice - ulice: Dunavska, Bosutska, Koranska, Savska, Bračka, Zagrebačka, Đ. Đakovića, B. Jelačića, F. Kuhača, B. Radića od 1 do 19 i Kralja Zvonimira. 

c) Općinsko vijeće

Članak 35. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Požeško-Slavonske su:

Općina Brestovac

I izborna jedinica: 
Brestovac - Brestovac

II izborna jedinica: 
Završje - Završje, Nurkovac

III izborna jedinica: 
Dolac - Daranovac

IV izborna jedinica: 
Jaguplije - Skenderovci, Brđani, Perenci

V izborna jedinica: 
Vilić Selo - Boričevci, Žigerovci, Pavlovci 

VI izborna jedinica: 
Zakorenje - Gučani Donji, Gučani Gornji, Busnovi 

VII izborna jedinica: 
Ivan Dol - Oblakovac, Bolomače, Vučjak, Ruševac, Jeminovac, Šnjegavić, Čečevac, Koprivna, Rasna, Deževci

VIII izborna jedinica: 
Orljavac - Kujnik, Pasikovci, Sloboština, Crljenci, Podsreće, Vranić, Kamnska, Mijači, Amatovci, Sažije, Striježevica. 

Općina Čaglin

I izborna jedinica: 
Čaglin - Čaglin

II izborna jedinica: 
Sovski Dol - Sovski Dol, Paka, Imbrijevci

III izborna jedinica: 
Ruševo - Ruševo

IV izborna jedinica: 
Djedina Rijeka - Djedina Rijeka, Ivanovci, Veliki Bilać, Latinovac, Nova Lipovica, Draganlug

V izborna jedinica: 
Milanlug - Milanlug, Vukojevica, Duboka, Jasik

VI izborna jedinica: 
Ljeskovica - Ljeskovica, Jurkovac

VII izborna jedinica: 
Migalovci - Migalovci, Kneževac, Sapna, Darkovac

VIII izborna jedinica: 
Vlatkovac - Vlatkovac, Sibokovac, Novi Zdenkovac, Stari Zdenkovac, Mokreš, Dobra Voda, Jezero, Stojčinovac i Dobrogošće. 

Općina Jakšić

I izborna jedinica: 
Eminovci - Eminovci

II izborna jedinica: 
Treštanovci - Treštanovci, Svetinja

III izborna jedinica: 
Tekić - Tekić, Bertelovci

IV izborna jedinica: 
Rajsavac - Rajsavac, Radnovac

V izborna jedinica: 
Cerovac - Cerovac, Granje

VI izborna jedinica: 
Jakšić I - Matije Gupca, Hrvatskih branitelja, Bana Josipa Jelačića, Stjepana Radića, Pavla Radića, Alojzija Stepinca, Luke Ibrišimovića

VII izborna jedinica: 
Jakšić II - Osječka, Kralja Tomislava, Kolodvorska od 20 do 27a

VIII izborna jedinica: 
Jakšić III - Kolodvorska od 22 i 29, Kralja Zvonimira, Mlinska i Vladimira Nazora

Općina Kaptol

I izborna jedinica: 
Alilovci - Alilovci

II izborna jedinica: 
Ramanovci - Ramanovci

III izborna jedinica: 
Češljakovac - Češljakovac

IV izborna jedinica: 
Golobrdo - Golobrdo

V izborna jedinica: 
Doljanovac - Doljanovac, Komarovci

VI izborna jedinica: 
Podgorje - Podgorje, Bešinci, Novi Bešinci

VII izborna jedinica: 
Kaptol I - Trg Vilima Korajca, Malca, Zagradska, Češka, Vinogradska, Komarovačka, Velička, Velički odvojak

VIII izborna jedinica: 
Kaptol II - Požeška ulica, Majstorska ulica, Treštanovačka ulica, Školska i Vetovačka.

Općina Pleternica

I izborna jedinica: 
Kuzmica - Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci, Blacko, Novoselci i Trapari

II izborna jedinica: 
Gradac - Gradac, Lakušija, Sesvete, Ćosinac, Ašikovci, Zarilac, Knežci

III izborna jedinica: 
Frkljevci - Frkljevci, Bilice, Mihaljevići, Brđani, Vrčindol, Kadanovci, Resnik, Svilna, Buk. Kalenić, Plet. Mihaljevci, Tulnik, Bilač mali

IV izborna jedinica: 
Brodski Drenovac - Brodski Drenovac, Bučje i Zagrađe 

V izborna jedinica: 
Sulukovci - Sulukovci, Bresnica, Bzenica, Pož. Koprivnica, Komorica, Ratkovica

VI izborna jedinica: 
Pleternica I - Ivana Šveara, Mlinska, Vinogradska, Prilaz, Josipa Kozarca, Trg Zrinjskog i Frankopana, Ive Andrića, Andrije Štampara, Matije Gupca, Augusta Šenoe, Mile Budaka, Školska, Stjepana Radića, Ljudevita Gaja, Grgin Dol, Miroslava Krleže

VII izborna jedinica: 
Pleternica II - Dolač, Bana Josipa Jelačića, Kaje Adžića i Vesela

VIII izborna jedinica: 
Pleternica III - Vladimira Nazora, Baruna Trenka, Orljavska, Kralja Tomislava, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Zvonimira, Eugena Podupskog, Ante Starčevića, Ivanindvorska, L G. Kovačića, Pavla Radića, Petra Krešimira.

Općina Kutjevo

I izborna jedinica: 
Vetovo - Vetovo

II izborna jedinica: 
Lukač - Lukač, Hrnjevac, Venje, Mitrovac

III izborna jedinica: 
Tominovac - Tominovac, Ovčare, Šumanovac, Bjeliševac, Ferovac

IV izborna jedinica: 
Grabarje -Grabarje, Ciglenik, Poreč

V izborna jedinica: 
Bektež - Bektež, Kula i Gradište

VI izborna jedinica: 
Kutjevo I - Ulica Mirka Masnera, Vodenička, A. G. Matoša, Vilima Korajca, Slavonska, Andrije Hebranga, I. B. Mažuranić, Vinogradska, Luke Imbrišimovića, Zdenka Turkovića od br. 1 do 39 i od br. 22 do 46, Stjepana Radića od br. 54 do 66 i od 67 do 83

VII izborna jedinica: 
Kutjevo II - Zdenka Turkovića od br. 2 do 20, Matije Gupca od 1 do 21 i od 2 do 22, Republike Hrvatske od 54 do 82 i od 79 do 137, Stjepana Radića od 1 do 65 i od 2 do 50, Hrvoja Hrvatinića, Cvjetna, Julija Kemfa, Ivana Mažuranića, Kralja Tomislava, Otok, Miroslava Kraljevića, Tihomira Badovinca, Kestenik

VIII izborna jedinica: 
Kutjevo III - Matije Gupca od 23. do 73 i od 24 do 78a, Republike Hrvatske od 1 do 77 i od 2 do 44, Ante Starčevića, Bana Josipa Jelačića, Augusta Šenoe, Vinkomir, Ljudevita Gaja, Zagrebačka, Eugena Kvaternika, Josipa Kozarca, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira, Tomislava Tomića.

Općina Velika

I izborna jedinica: 
Radovanci - Radovanci, Potočani

II izborna jedinica: 
Trenkovo - Trenkovo

III izborna jedinica: 
Trnovac - Trnovac, Toranj, Aleksandrovac

IV izborna jedinica: 
Biškupci - Biškupci, Milanovac, Oljasi, Bratuljevci, Lučinci, Milivojevci, Markovac, Ozdakovci, Smoljanovci, Klisa, Nježić, Bogdašić, Kruševo, Kam. Vučjak, Mrkopolje

V izborna jedinica: 
Draga - Draga, Stražeman, Doljanci, Kantrovci, Poljanska, Vrhovci, Novo Zvečevo

VI izborna jedinica: 
Velika I - Stjepana Radića, Zrinjska, Šubićeva, Josipa Eugena Tomića, Josipa Kozarca, Vilima Pintara, Matije Gupca, Svetog Augustina, Cirakijeva, Tina Ujevića, Travnik, Luke Imbrišimovića, Baruna Trenka

VII izborna jedinica: 
Velika II - Bana Josipa Jelačića - parni brojevi od 52 do 148, neparni od broja 21 do 109, Vinogradska, Nikole Tesle, Vladimira Nazora, Zvonimirova

VIII izborna jedinica: 
Velika III - Bana Josipa Jelačića - parni brojevi od bb do 50, neparni od 1 do 19, 
Strosmayerova,Vilima Korajca, Miroslava Kraljevića, Kralja Tomislava, Frankopanska, Dragutina Lermana

Općina Lipik

I izborna jedinica: 
Ulice: Školska, A. Starčevića, Nikole Tesle, Filipovačka, V. Nazora, Alojzija Stepinca, Matije Gupca, Hrvatskih branitelja, Frankopanska, I. G. Kovačića, Ruđera Boškovića i Ergela, te naselja: Skenderovci, Bukovčani, Gornji Čaglić i Bjelanovac

II izborna jedinica: 
Ulice: Vukovarska, Slavonska, Trg Kralja Tomislava, Marije Terezije, Baranjska i Udinska. te naselja: Subocka i Livađani

III izborna jedinica: 
Ulice: Stjepana Radića, Miroslava Krleže, Augusta Cesarca, Jadranska, Ljudevita Gaja, Petra Svačića, Ivana Gundulića, Čakovečka, Ivana Mažuranića, Josipa Kozarca, Tina Ujevića i Ivana Meštrovića te naselja: Donji Čaglić i Kovačevac

IV izborna jedinica: 
Naselja: Antunovac, Marino Selo, Ribnjaci, Kapetanovo Polje i Brekinska

V izborna jedinica: 
Naselja: Gaj, Brezine, Strižičevac, Bujavica i Poljana 

VI izborna jedinica: 
Naselja: Dobrovac, Jagma i Korita

VII izborna jedinica: 
Naselja: Kukunjevac i Klisa

VIII izborna jedinica: 
Naselja: Filipovac, Japaga i Šeovica.

Općina Pakrac

I izborna jedinica: 
Pakrac - Ulice: Aleja Kestenova, Obala Petra Krešimira, Matije Gupca, Ive Andrića, L B. Mažuranić, Mate Lovraka, Zvonimirova, Basaričekova, Ruđera Boškovića, Kranjčevićeva, Zbora Narodne Garde, Kneza Domagoja, Braće Ribar, I. G. Kovačića, Vinka Rehaka, A. Cesarca i Držićeva, te naselje Kusonje

II izborna jedinica: 
Pakrac - Ulice: Matice Hrvatske, Bolnička, Prilaz Baruna Trenka, Prilaz na mali most, Petra Preradovića, Papučka, Hrvatskih velikana, Braće Radića i Andrije Hebranga te naselja: Kraguj, Brusnik, Lipovac i Dragović

III izborna jedinica: 
Pakrac - Ulice: S. Grabrić, Trg Bana Jelačića, Vinogradska, Kneza Branimira, Braće Šakić, Gavrinica, Vukovarska, Pepe Polaka, Kragujski put, Šeovački put, Veberov sokak, Osječka, Planinarska, 105. Brigade, 1o3. Brigade, 30. svibnja i M. Krleže te naselje Branešci 

IV izborna jedinica: 
Pakrac - Ulice: J. J. Štrosmajera, Kralja Tomislava, A. Šenoe, Lj. Gaja, V. Lisinskog, L Gundulića, Kalvarija, Svetog Roka, Psunjska, Jan Žiške i Palih branitelja te naselja: Novo Selo, Donja Šumetlica, Kričke, Gornja Šumetlica, Cicvare, Bjelajci, Jakovci, Rogulje i Cikote

V izborna jedinica: 
Pakrac - Ulice: Pilanski put, Kranjčevićeva, Krndija, I, Meštrovića, Grigora Viteza i Marinkovac, te naselja: Koturić, Mali Budići, Veliki Budići, Popovci, Ožegovci, Bučje, Glavica, Prgomelje i Tisovac

VI izborna jedinica: 
Prekopakra, Novi Majur, Stari Majur i Batinjani

VII izborna jedinica: 
Badljevina, Omanovac, Dereza, Gornji Grahovljani, Srednji Grahovljani i Donji Grahovljani

VIII izborna jedinica: 
Donji Obrijež, Veliki Banovac, Ploštine, Toranj, Mali Banovac i Gornja Obrijež.

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

a) Županijska skupština

Članak 36. 
U Županiji Brodsko-Posavskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su :

I izborna jedinica: 
MZ "Dr. Ante Starčević"

II izborna jedinica: 
MZ "Zrinski-Frankopan", "Podrinje", "Brodsko vinogorje", "Kolonija"

III izborna jedinica: 
MZ "Budainka", "Jelas", "Josip Rimac", "Brodska varoš".

IV izborna jedinica: 
MZ "Plavo polje", "Centar", "Mali Paris". 

V izborna jedinica: 
MZ "Josip Juraj Štrosmajer", "Andrija Hebrang". 

VI izborna jedinica: 
MZ "Radnički trg", "Antun Mihanović". 

VII izborna jedinica: 
Općine Brodski Stupnik, Bebrina.

VIII izborna jedinica: 
Općina Oriovac

IX izborna jedinica: 
Općine Sibinj, Pocrkavlje

X izborna jedinica: 
Općina Slavonski Šamac

XI izborna jedinica: 
Općine Vrpolje, Velika Kopanica, Gundinci

XII izborna jedinica: 
Općine Donji Andrijevci, Garčin

XIII izborna jedinica: 
Općine Oprisavci, Klakar

XIV izborna jedinica: 
Općina Nova Kapela

XV izborna jedinica: 
Općina Staro Petrovo Selo

XVI izborna jedinica: 
Općina Rešetari

XVII izborna jedinica: 
Općina Cernik

XVIII izborna jedinica: 
Općina Stara Gradiška

XIX izborna jedinica: 
Općina Nova Gradiška I. - i to ulice: Kovačevac, Radnička i Vrebino brdo, Prvča, P. Preradovića, Seged, E. Kvaternika Gaj, Lj. Gaja, Ulica Zrinskih,Trg Kneza Višeslava, D. Lobe, M. Lanosovića, Tina Ujevića, M. Kraljević, i Potočna. 
Slavča, A. Šenoe, B. Kašića, I. Andrića, A. G. Matoša, V. Nikolić, Sv. Vinka, Lipovica, Vinogradska, M. Bauera, Psunjska, Mlinarska, Cvjetna i Kožarska. 
Frankopanska, K. Dieneša, Prkos, Lj. Ljubibratića, Haulikova, Kramarićeva, A. Štampara, B. Radičevića, A. Mandrovića, Trg G. Viteza, J. Kozarca, S. S. Kranjčevića, Strmačka i A. B. Šimića. 
Mala, Ratarska, Požeška, Cernička, M. J. Zagorke, M. Gupca.

XX izborna jedinica: 
Općina Nova Gradiška II. - i to ulice: Štrosmajerova, Mažuranićeva, I. Kršnjavog, Kralja P. Krešimira, F. Račkog, Ulica Javora, Sv. Roka, Braće Radić i Voćarska. Bana Jelačiča, Mihanovićeva, Fra L. Ibrašimovića, G. Ninskog, A. Starčevića, F. Schmita, V. Lisinskog, A. K. Miočića, I. Zajca, Lj. Posavskog, Grofa J. Draškovića, P. Svačića i Bedem. 
Relkovićeva, N. Tesle, V. Nazora, Kolodvorska, Trg k. Tomislava, Slavonskih graničara, A. Stepinca, I. Gundulića, M. Genkovića i Cvjetni trg. 
Naselje Urije 
Željeznička, Zagrebačka, A. Hebranga, M. Đurića, S. Raškaj, I. G. Kovačić, i E. Furgarića,Kralja Zvonimira, R. Boškovića, I. Kerdića, I. Meštroviča, G. Medovića.Baruna Trenka, Kralja Trpimira i I. Domca.

b) Gradsko vijeće

Članak 37. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Brodsko-Posavske su:

Grad Slavonski Brod

I izborna jedinica: 
MZ Centar, MZ J. Rimac

II izborna jedinica: 
MZ A. Hebrang, dio MZ dr. A. Starčević (Faerbaha, Gortana, Osječka do Željezničke pruge, D. Račkog) 

III izborna jedinica: 
MZ J. J. Štrosmajer

IV izborna jedinica: 
MZ Radnički trg

V izborna jedinica: 
MZ A. Mihanović

VI izborna jedinica: 
MZ Plavo Polje

VII izborna jedinica: 
MZ Jelas

VIII izborna jedinica: 
MZ Brodski Varoš, MZ Budianka

IX izborna jedinica: 
MZ Kolonija

X izborna jedinica: 
MZ Mali Pariz, MZ Zrinski Frankopani

XI izborna jedinica: 
MZ Brodsko Vinogorje, MZ Podvinje

XII izborna jedinica: 
MZ Dr. A. Starčević, (Osječka do loo, Becića, Berislavića, Zvonimirova, Cejtnerova, Dubravčića, Kranjčevića, Lanosovića, Zoranića, Željeznička, Držinića, Hlišića, Iličića, Šišića, Marukića, Runjanina, Smičiklasa, A Gabrića, Mostarska, Krleže, Ivanića, 30. svibnja 1990, V. Novaka, D. Bogdanovića, Dombovića, Folnegovića, M. Tereze)

XIII izborna jedinica: 
MZ dr. A Starčević (Bašića, Kažotića, Daus, Martinovića, Osječka od 100 do kraja, Banimira Turčinovića, Lovretića, Pokaza, Domca, Šubića). 

Grad Nova Gradiška

I izborna jedinica: 
Kovačevac, Radnička, Vrebino brdo

II izborna jedinica: 
Prvča, P. Preradovića, Seged, E. Kvaternika, Gaj 

III izborna jedinica: 
Lj. Gaja, Ul. Zrinshih, Trg Kneza Višeslava, D. Lobe, M Lanosovića, T. Ujevića, M. Kraljevića, Potočna

IV izborna jedinica: 
Slavča, A Šenoe, B. Kašića, I. Andrića, A. G. Matoša, V. Nikolić, Sv. Vinka,Lipovica, Vinogradska, M. Bauera, Psunjska, Mlinarska, Cvjetna, Kožarska

V izborna jedinica: 
Frankopanska, K Dieneša, Prkos, Lj. Ljubibratića, Haulikova, Kramarićeva, A Štampara, B. Radičevića, A Mandrovića, Trg G. Viteza, J. Kozarca, S. S. Kranjčevića, Strmačka, A B. Šimića

VI izborna jedinica: 
Mala Ratarska, Požeška, Cernička, M J. Zagorke, M. Gupca

VII izborna jedinica: 
Štrosmajerova, Mažuranićeva, I. Kršnjavog, Kralja P. Krešimira, F. Račkog, Ulica Javora, Sv. Rok, B. Radić, Voćarska

VIII izborna jedinica: 
Bana Jelačića, Mihanovićeva, Fra L Ibrašimovića, G. Ninski, A. Starčević, F. Schmit, V. Lisinski, A. K. Miočić, I. Zajc, Lj. Posavski, Grof J. Drašković, P. Svačić, Bedem

IX izborna jedinica: 
Reljkovićeva, N. Tesla, V. Nazor, Kolodvorska, Trg K Tomislava, Slavonski graničari, A. Stepinac, I. Gundulić, M. Genković, Cvjetni trg

X izborna jedinica: 
Naselje Urije

XI izborna jedinica: 
Željeznička, Zagrebačka, A. Hebrang, M. Đurić, S. Raškaj, I. G. Kovačić, E. Purgarić 

XII izborna jedinica: 
Kralja Zvonimira, R. Bošković, L Kerdić, I. Meštrović, C. Medović,

XIII izborna jedinica: 
Baruna Trenka, Kralja Trpimira, I. Domac.

c) Općinsko vijeće

Članak 38. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Brodsko - Posavske su:

Općina Bebrina

I izborna jedinica: 
Bebrina

II izborna jedinica: 
Stupnički kuti

III izborna jedinica: 
Šumeće

IV izborna jedinica: 
Zbjeg

V izborna jedinica: 
Banovci

VI izborna jedinica: 
Dubočac

VII izborna jedinica: 
Kaniža (lijeva strana sela - svi neparni brojevi)

VIII izborna jedinica: 
Kaniža (desna strana sela - svi parni brojevi).

Općina Brodski Stupnik

I izborna jedinica: 
Brodski Stupnik (S. Radića od 1-172, A Rašića 1-121)

II izborna jedinica: 
Brodski Stupnik (S. Radića od 174-282, P Zrinskog 1 - I20, Omladinska 1-11)

III izborna jedinica: 
Brodski Stupnik (Vinogradska), Lovičići

IV izborna jedinica: 
Gornji Andrijevci

V izborna jedinica: 
Grižići, Krajačići

VI izborna jedinica: 
Stari Slatnik (Hrvatskih branitelja od 1-97, A. Stepinca)

VII izborna jedinica: 
Stari Slatnik (Hrvatskih branitelja od 98 - 207)

VIII izborna jedinica: 
Stari Slatnik (Hrvatskih bratnitelja od 207 do kraja, Martinovićeva). 

Općina Oriovac

I izborna jedinica: 
Oriovac (A. Cesarca, Lj. Gaja, M. Mesića, B. Radića, V. Becića, Kolodvorska, Zagrebačka, naselje Kujnik) 

II izborna jedinica: 
Oriovac (Frankopanska do Osnovne škole, L Ilića, V. Nazora, M. Gabrića, I. Gundulića, Radnička, Trg hrvatskog preporoda)

III izborna jedinica: 
Oriovac (Frankopanska od Osnovne škole do kraja, A. Starčevića, A. Šenoe, naselje Radovanje)

IV izborna jedinica: 
Lužani

V izborna jedinica: 
Lužani (Orljavska, B. Jelačića, M. Stojanovića, Savska, Prićac, Živike)

VI izborna jedinica: 
Bečić, Malino i Ciglenik

VII izborna jedinica: 
Slav. Kobaš I (ul. A. Starčevića, S. Radića) 

VIII izborna jedinica: 
Slav. Kobaš II (ul. S. Florijana, M. Gupca, Orljavska, Savska i Kloštarska).

Općina Sibinj

I izborna jedinica: 
Sibinj I (B.Radića, M. Gupca, K Mislava, Sv. Ivana)

II izborna jedinica: 
Sibinj II (Trg K Tomislava, Sibinjskih žrtava, Vinogradska, Sv. Vinka, A Stepinca)

III izborna jedinica: 
Sibinj (108. brigade ZNG, V. Benošića, Naselje Završje) 

IV izborna jedinica: 
Gromačnik

V izborna jedinica: 
Bartolovci

VI izborna jedinica: 
Slobodnica I (Južni dio od 140)

VII izborna jedinica: 
Slobodnica II (sjever)

VIII izborna jedinica: 
Jakačina, Grgurevići, Čelikovići, Ravan, Brčino.

Općina Podcrkavlje

I izborna jedinica: 
Podcrkavlje

II izborna jedinica: 
Firov kraj, Vinogradska, Naselje Ježevik

III izborna jedinica: 
Bukovlje (S. Radića, J. Kozarca, D. Rakovca, Stadionska) 

IV izborna jedinica: 
Brodski Zdenci

V izborna jedinica: 
Crni Potok, Dubovik, Kindrovo, Matković, Mala, Oriovčić 

VI izborna jedinica: 
Gornji Slatnik, Donji Slatnik

VII izborna jedinica: 
Grabarje, Glogovica

VIII izborna jedinica: 
Rastušje, Tomica.

Općina Oprisavci

I izborna jedinica: 
Kupina Prnjavor

II izborna jedinica: 
Novi Grad

III izborna jedinica: 
Bradanci

IV izborna jedinica: 
Stružani, Zoljani

V izborna jedinica: 
Svilaj

VI izborna jedinica: 
Oprisavci od 1-131

VII izborna jedinica: 
Oprisavci (od 204 do kraja i od 131 do kraja)

VIII izborna jedinica: 
Trnjanski kuti, Poljanci.

Općina Velika Kopanica

I izborna jedinica: 
Velika Kopanica I ul.

II izborna jedinica: 
Velika Kopanica II ul.

III izborna jedinica: 
Velika Kopanica III ul.

IV izborna jedinica: 
Velika Kopanica IV ul.

V izborna jedinica: 
Mala Kopanica

VI izborna jedinica: 
Beravci I

VII izborna jedinica: 
Beravci II

VIII izborna jedinica: 
Divoševci.

Općina Slavonski Šamac

I izborna jedinica: 
Slavonski Šamac I (V. Nazora, Nova ulica, M. Gupca)

II izborna jedinica: 
Slavonski Šamac II (Zvonimirova, Savska, Stanovi)

III izborna jedinica: 
Kruševica I (Gajeva, Novo Naselje, Dubočica)

IV izborna jedinica: 
Kruševica II (Radićeva, K Tomislava, Štrosmajerova, Gundulićeva)

V izborna jedinica: 
Sikirevci I (A. Stepinca)

VI izborna jedinica: 
Sikirevci II (Gajeva)

VII izborna jedinica: 
Sikirevci III (M. Gupca, V. Nazora, B. Kašića, S. Radića) 

VIII izborna jedinica: 
Jaruge.

Općina Garčin

I izborna jedinica: 
Bicko Selo, Sapci

II izborna jedinica: 
Klokočevik

III izborna jedinica: 
Korduševci, Šušnjevci, Vrhovine.

IV izborna jedinica: 
Garčin (od 2- 1oo, 1-99), Selna

V izborna jedinica: 
Gaćin II (od 100 do kraja parnih brojeva i od 99 do kraja neparnih brojeva)

VI izborna jedinica: 
Trnjani

VII izborna jedinica: 
Vranovci

VIII izborna jedinica: 
Zadubravlje.

Općina Donji Andrijevci

I izborna jedinica: 
Donji Andrijevci I ul.

II izborna jedinica: 
Donji Andrijevci II ul.

III izborna jedinica: 
Donji Andrijevci III ul.

IV izborna jedinica: 
Donji Andrijevci IV ul.

V izborna jedinica: 
Donji Andrijevci V ul.

VI izborna jedinica: 
Donji Andrijevci VI ul.

VII izborna jedinica: 
Staro Topolje I

VIII izborna jedinica: 
Staro Topolje II, Novo Topolje.

Općina Vrpolje

I izborna jedinica: 
Vrpolje I (S. Radića, Štrosmajerova)

II izborna jedinica: 
Vrpolje II (Šamačka, I. Meštrović)

III izborna jedinica: 
Vrpolje III (B. Jelačića do pruge, Starčevićeva, Pavićeva)

IV izborna jedinica: 
Vrpolje IV (B. Jelačića od pruge do kraja, Kneževičeva, Perkovačka)

V izborna jedinica: 
Čajkovci I (B. Radića od 1-243)

VI izborna jedinica: 
Čajkovci II (B. Radića od 2-230)

VII izborna jedinica: 
Stari Perkovci I (Hercegovačka, Kolodvorska, L Klaića, V. Nazora)

VIII izborna jedinica: 
Stari Perkovci II (S. Radića, M Gupca, F. Zmaića, Đakovačka, Dragutinska).

Općina Gundinci

I izborna jedinica: 
Gundinci I (M Gupca 1-113 i od 2-94)

II izborna jedinica: 
Gundinci II (M. Gupca od 115 -195 i od 98 -180, Sajmišna 15 - 23)

III izborna jedinica: 
Gundinci III (S. Radića od 2-94 i od 1-87, Sajmišna od 1-14)

IV izborna jedinica: 
Gundinci IV (S. Radića 96-142, i od 89-131)

V izborna jedinica: 
Gundinci V (Zagrebačka 2-106 i od 1-49)

VI izborna jedinica: 
Cundinci VI (Zagrebačka 108-242 i od 51- 135)

VII izborna jedinica: 
Gundinci VII (Đakovačka)

VIII izborna jedinica: 
Gundinci VIII (Đ. Vardića).

Općina Klakar

I izborna jedinica: 
Gornja Vrba I (Vrbskih žrtava 2-206, Savska, M. Gupca)

II izborna jedinica: 
Gornja Vrba II (Vrbskih žrtava 1-207, B. Radića, M. Mesića, Naselje Klis)

III izborna jedinica: 
Ruščica I (parni kbr. svih ulica)

IV izborna jedinica: 
Ruščica II (neparni kbr svih ulica)

V izborna jedinica: 
Klakar

VI izborna jedinica: 
Gornja Bebrina

VII izborna jedinica: 
Donja Bebrina

VIII izborna jedinica: 
Donja Vrba.

Općina Cernik

I izborna jedinica: 
Baćindol

II izborna jedinica: 
Banićevac, Opršinac, Sinlije,

III izborna jedinica: 
Cernik I (Školska, Šumetlica)

IV izborna jedinica: 
Cernik II (Požeška, Rokova)

V izborna jedinica: 
Cernik III (Đurićeva, Potočna i ostale).

VI izborna jedinica: 
Cernik IV (Frankopanska)

VII izborna jedinica: 
Podvrško, Opatovac, Golobrdac,

VIII izborna jedinica: 
Šagovina Cernička, Geletinci.

Općina Davor

I izborna jedinica: 
Savska od 1-10,I. Mažuranića od 1-55 i od 2-38, P. Svačića od 1-5 i od 2-6, I. Gundulića od 1-21 i od 2-18, K Tomislava od 1-15 i od 2-18, S. Radića od 1-43 i od 2-24, Lj. Gaja od 1-13 i od 2-14, Frankopanska od 1-9 i od 2-8, 
K Krešimira od 1-2 i od 2-6, Bana Jelačića od 1-17

II izborna jedinica: 
Savska od 11-13, A. Kačića Miošića od 1-47 i od 2-58, B. Jelačića od 2-12, I. Kerdića od 1-9 i od 2-14, J. J. Štrosmajera od 1-25 i od 2-38, I. Gundulića od 22-38 i od 23-33, K Tomislava od 20-34 i od 19-37

III izborna jedinica: 
Savska od 20-27, I. Gundulića od 38-50 i od 33-55, K Tomislava od 37-59 i od 36-50, K. Zvonimira od 1-29, M. Gupca od 1-17 i od 2-10

IV izborna jedinica: 
Savska od 27-35, K Zvonimira od 2-28, I. Gundulića od 57-59 i od 52-74, K Tomislava od 61-79 i od 52-66, V. Lisinskog od 1-21 i od 2-12, I. Kerdića od 9-21 i od 10-18.

V izborna jedinica: 
Savska od 35-52, V. Nazora od 1-27, A Mihanovića od 1-7 i od 2-6, V. Lisinskog od 21-43 i od 12-18, Ladarska, A. Starčevića, I. Kerdića

VI izborna jedinica: 
Orubica I (Savska od 1-92, M. Gupca od 1- 27 i od 2-22)

VII izborna jedinica: 
Orubica II (Relkovićeva od 1-67 i od 2-18, J. J. Štrosmajera od 1-57 i 2-47)

VIII izborna jedinica: 
Orubica III (Radićeva od 2-90 i 1-65).

Općina Gornji Bogićevci

I izborna jedinica: 
Dragalić I od 1-167 i 2-182

II izborna jedinica: 
Dragalić II od 184-206 i 169-185 i Poljane

III izborna jedinica: 
Dubovac, Kosovac

IV izborna jedinica: 
Gornji Bogićevci (Baruna Becka, S. Mlineka i Smrtić) 

V izborna jedinica: 
Gornji Bogićevci (Matije Gupca, Radnička i Brodska) 

VI izborna jedinica: 
Gorice, Donji Bogićevci

VII izborna jedinica: 
Mašić

VIII izborna jedinica: 
Medari, Trnava.

Općina Nova Kapela

I izborna jedinica: 
Batrina I (Đ. Đakovića, Reljkovićeva, R Jakovca, Radićeva od kbr. 1-25 i 2-26)

II izborna jedinica: 
Batrina II (Kolodvorska, Radnička, Radićeva od kbr. 27-185 i 28-186), Seoce

III izborna jedinica: 
Bili Brig, Donji Lipovac

IV izborna jedinica: 
Dragovci, Stara Kapela

V izborna jedinica: 
Nova Kapela I (Zlate Dupko, Vl. Nazora, K Zvonimira, A. Šenoe) 

VI izborna jedinica: 
Nova Kapela II (Kralja Tomislava)

VII izborna jedinica: 
Siče, Magić, Mala

VIII izborna jedinica: 
Srednji Lipovac, Gornji Lipovac i Pavlovci.

Općina Okučani

I izborna jedinica: 
Benkovac, Čaprginci, Ratkovac, Širinci i Trnakovac 

II izborna jedinica: 
Bodegraj

III izborna jedinica: 
Cage

IV izborna jedinica: 
Čovac i Vrbovljani

V izborna jedinica: 
Gornji Rogolji, Donji Rogolji, Bobare, Lještani i Bijela Stijena

VI izborna jedinica: 
Lađevac

VII izborna jedinica: 
Okučani I (A. Marindolca, Stanivukovićeva, Kruškovac, Voćarska, Zelengajska, N. Vujasinović kbr. 2-16 i 1-9)

VIII izborna jedinica: 
Okučani II (N. Vujasinović od kbr. 18 do kraja i od 11 do kraja, N. Gragosavljević, Vinogradska, Radnička, Željeznička i 12.aprila).

Općina Rešetari

I izborna jedinica: 
Adžamovci

II izborna jedinica: 
Drežnik, Gunjavci

III izborna jedinica: 
Rešetari I (V. Nazora od 1-408 i od 489-492)

IV izborna jedinica: 
Rešetari II (M. Gupca od 409-488, Frankopanska od 1-56, Kožarska od 57-98, K Tomislava od 478-731)

V izborna jedinica: 
Rešetari III (B. Jelačića od 99-477, Ratarska, B- Jelačića i K. Tomislava od 732-740)

VI izborna jedinica: 
Rešetari IV (B. Radića od 1-263, A. Petrovića od 264-278)

VII izborna jedinica: 
Rešetari V (K Krešimira od 299-556, Bukovica)

VIII izborna jedinica: 
Zapolje, Brdani.

Općina Stara Gradiška

I izborna jedinica: 
Donji Varoš I od 1-89

II izborna jedinica: 
Donji Varoš II od 90-144, Pivare

III izborna jedinica: 
Gornji Varoš

IV izborna jedinica: 
Novi Varoš I od 1-49 i od 2-62, Gređani

V izborna jedinica: 
Novi Varoš II od 51 do 129 i od 64-146

VI izborna jedinica: 
Stara Gradiška I - zgrade od 1-9

VII izborna jedinica: 
Stara Gradiška II - zgrade od 10-18

VIII izborna jedinica: 
Uskoci.

Općina Staro Petrovo Selo

I izborna jedinica: 
Godinjak, Tisovac

II izborna jedinica: 
Laze, D. Crnogovci, G. Crnogovci

III izborna jedinica: 
Staro Petrovo Selo I (Gupčeva, Lj. Gaja, Reljkovićeva) 

IV izborna jedinica: 
Staro Petrovo Selo II (K Zvonimira, Frankopanska, Kolodvorska, B. Radić od 1-65 i od 2-66, A. Hebranga)

V izborna jedinica: 
Staro Petrovo Selo III (B. Radić od 67-193 i od 68-208, A. Šenoe, Vinogradska, Ljudevita Posavskog, Starci, Oštri Vrh, Vladisovo)

VI izborna jedinica: 
Štivica

VII izborna jedinica: 
Vrbova I od 1-91 i od 2-9o, Blažević Dol

VIII izborna jedinica: 
Vrbova II od 93-343 i od 92-386, Komarnica.

Općina Vrbje

I izborna jedinica: 
Hodovaljci I od 1-99 i od 2-102

II izborna jedinica: 
Bodovaljci II od 101-209 i od 104-204,

III izborna jedinica: 
Mačkovac, Visoka Greda, Savski bok

IV izborna jedinica: 
Ljupina I od 1-199 i od 2-200

V izborna jedinica: 
Ljupina II od 2o1 do kraja i od 2o2 do kraja

VI izborna jedinica: 
Sičice

VII izborna jedinica: 
Vrbje I (K Tomislava, N. Tesle)

VIII izborna jedinica: 
Vrbje II (B. Radić, Ratarska Dolina).

ŽUPANIJA ZADARSKO-KNINSKA

a) Županijska skupština

Članak 39. 
U Županiji Zadarsko-Kninskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Udbina, Titova Korenica, Smoljanac.

II izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Donji Lapac i Gračac. 

III izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Lovinac.

IV izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Kistanje, Ervenik, Oklić.

V izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja grada Knina i općine Nadvoda. 

VI izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina Kijevo i Civljane. 

VII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Stankovci, Lišane, Ostrovičke, Lisičić, Polača.

VIII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Benkovac, Smilčić, Obrovac.

IX izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Sv. Filip i Jakov i Pašman.

X izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Pakoštane, Grad Biograd n/m.

XI izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Bibinje, Sukošan, Škabrnje, Zemunik Donji.

XII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Vir i Nin.

XIII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Novigrad, Ražanac, Posedarje, Starigrad.

XIV izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Preko, Kali, Sali. 

XV izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Jasenice, Kruševo, Poličnik.

XVI izborna jedinica: 
Briševo, Smiljevac, Bili Brig, Crvene kuće, Gaženica, Dračevac, Zadarski, Crno, Ploča, Ričina, Arbanasi.

XVII izborna jedinica: 
Poluotok, Jazine

XVIII izborna jedinica: 
Jazine II, Višnjik

XIX izborna jedinica: 
Voštarnica, Brodarica

XX izborna jedinica: 
Kožino, Petrčane, Vidikovac, Plovanija, Diklo, Bokanjac, Borik, Vlado Bagat.

b) Gradsko vijeće

Članak 4o. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Zadarsko - Kninske su:

Grad Zadar

I izborna jedinica: 
Brgulje, Silba, Olib, Molat, Zapuntel, Premuda, Ist, Rava, Veli Iž, Mali Iž

II izborna jedinica: 
Petrčane, Diklo, Kožino, Puntamika,Bokanjac

III izborna jedinica: 
Vidikovac, Maslina, Plovanija, Crno

IV izborna jedinica: 
Gornji Bilig, Bili Brig, Crvene kuće, Gaženica

V izborna jedinica: 
Voštarnica

VI izborna jedinica: 
Jazine II

VII izborna jedinica: 
Arbanasi, Ričina

VIII izborna jedinica: 
Stanovi, Smiljevac

IX izborna jedinica: 
Višnjik

X izborna jedinica: 
Jazine I, Ploče, Dračevac Zadarski

XI izborna jedinica: 
MZ Brodarica - dio omeđen ulicama: Obala kneza Trpimira, Sutomiška, dio Ulice Mak Dizdar, Put Nina i nadalje južno Ul. I. Meštrovića 

XII izborna jedinica: 
MZ Poluotok - zapadno od Ulice Jurja Barakovića, Narodnim trgom, Ul. Mihovila Klaića, Ul. Špire Brusine do Kopnenih vrata

XIII izborna jedinica: 
MZ Poluotok - istočno od Ulice Jurja Barakovića, Narodnim trgom, Ulicom Mihovila Klaića, Ulica Špire Brusine do Kopnenih vrata i dio MZ Brodarica sjeverno od ulice Put Nina do istočno Puta Bokanjca i sjeverno od zadarske obilaznice.

Grad Biograd na moru

I izborna jedinica: 
Poluotok omeđen Obalom kralja Petra Krešimira IV do Trga Hrvatskih velikana i Trg kralja Tomislava

II izborna jedinica: 
Centar - omeđen Trgom kralja Tomislava i Trgom Hrvatskih velikana, Zagrebačkom ulicom, Splitskom, Marka Marulića, Put Solina do plaže "Soline"

III izborna jedinica: 
Rus I - Zagrebačkom ulicom, Ante Starčevića i Splitskom

IV izborna jedinica: 
Rus II - Zagrebačkom ulicom, Dubrovačkom, Splitskom i Ante Starčevića

V izborna jedinica: 
Tuče - ulicom Marka Marulića, Splitskom, S. S. Kranjčevića i Ivana Gorana Kovačića

VI izborna jedinica: 
Jez Vruljine - Zagrebačkom ulicom, Zadarskom, Mihe Pracata i Šetalište kneza Branimira

VII izborna jedinica: 
Bošana - Šetalištem kneza Branimira, šetllištem Bošana do katastarske općine Sv. Filip i Jakov, Jadranskom turističkom cestom, Miroslava Kraljevića, Ivana Rendića, Ivana Meštrovića, Vlahe Bukovca do Zadarske

VIII izborna jedinica: 
Ulicom Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Ivana Rendiš, Miroslava Kraljevića, Jadranskom turističkom cestom, Zagrebačkom, Zadarskom do Ulice Vlahe Bukovca

IX izborna jedinica: 
Meterize - Zagrebačkom ulicom, Jadranskom turističkom cestom, Splitskom i Dubrovačkom

X izborna jedinica: 
Granda - Kumenat - Splitskom i Jadranske turističke ceste, od Jadranske turističke ceste do k.o. Pakoštane (Kumenat) 

XI izborna jedinica: 
Kosa - zapad - Jadranskom turističkom cestom, Hvarskom do puta za Novo groblje

XII izborna jedinica: 
Kosa - centar - Uglanskom, Murterskom, Bračkom, Neretvanskom, Cetinskom uključujući Jankolovicu

XIII izborna jedinica: 
Kosa - istok - Cetinskom, Jadranskom turističkom cestom i Zrmanjskom ulicom.

c) Općinsko vijeće

Članak 41. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Zadarsko - Kninske su:

Općina Bibinje

I izborna jedinica: 
Bibinje od kućnog broja 1 - 80

II izborna jedinica: 
Bibinje od kućnog broja 81 - 160

III izborna jedinica: 
Bibinje od kućnog broja 161 do 240

IV izborna jedinica: 
Bibinje od kućnog broja 241 do 320

V izborna jedinica: 
Bibinje od kućnog broja 321do 400

VI izborna jedinica: 
Bibinje od kućnog broja 401 do 480

VII izborna jedinica: 
Bibinje od broja 481 do 560

VIII izborna jedinica: 
Bibinje od broja 561 do 636.

Općina Pašman

I izborna jedinica: 
Tkon

II izborna jedinica: 
Kraj - Ugrinić

III izborna jedinica: 
Pašman - Barotul

IV izborna jedinica: 
Mrljane

V izborna jedinica: 
Dobropoljana

VI izborna jedinica: 
Nevidane

VII izborna jedinica: 
Banj

VIII izborna jedinica: 
Ždrelac.

Općina Sv. Filip i Jakov

I izborna jedinica: 
Sv. Filip i Jakov istočno

II izborna jedinica: 
Sv. Filip i Jakov zapadno

III izborna jedinica: 
Turanj

IV izborna jedinica: 
Krmčina (Sv. Petar na moru)

V izborna jedinica: 
Raštane Donje

VI izborna jedinica: 
Raštane Gornje

VII izborna jedinica: 
Tičevo - Viterinci

VIII izborna jedinica: 
Babac.

Općina Pakoštane

I izborna jedinica: 
Pakoštane - zapad od Glavne ulice zapadno do "Jaza" 

II izborna jedinica: 
Pakoštane - istok od Glavne ulice, istok omeđeno ulicom iznad "Stare škole" do crkve

III izborna jedinica: 
Pakoštane- Centar

IV izborna jedinica: 
Vrana - istok

V izborna jedinica: 
Vrana - zapad

VI izborna jedinica: 
Drage - sjever

VII izborna jedinica: 
Drage - jug

VIII izborna jedinica: 
Vrgada.

Općina Sukošan

I izborna jedinica: 
Debeljak od kućnog broja 1 do 85

II izborna jedinica: 
Debeljak od kućnog bnoja 86 do 169

III izborna jedinica: 
Sukošan od kućnog broja 1 do 102

IV izborna jedinica: 
Sukošan od kućnog broja 103 do 204

V izborna jedinica: 
Sukošan od kućnog broja 205 do 306

VI izborna jedinica: 
Sukošan od kućnog broja 307 do 408

VII izborna jedinica: 
Gorica od kućnog broja 1 do 88

VIII izborna jedinica: 
Gorica od kućnog broja 89 do 174 i cijelo naselje Glavica. 

Općina Zemunik Donji

I izborna jedinica: 
Zemunik Gornji - istok

II izborna jedinica: 
Zemunik Gornji - zapad

III izborna jedinica: 
Zemunik Donji od kućnog broja 1 do 113

IV izborna jedinica: 
Zemunik Donji od kućnog broja 114 do 225

V izborna jedinica: 
Zemunik Donji od kućnog broja 226 do 339

VI izborna jedinica: 
Galovac od kućnog broja 1 do 130

VII izborna jedinica: 
Galovac od kućnog broja 131 do 261

VIII izborna jedinica: 
Smoković.

Općina Škabrnja

I izborna jedinica: 
Prkos

II izborna jedinica: 
Škabrnja od kućnog broja 1 do 52

III izborna jedinica: 
Škabrnja od kućnog broja 53 do 105

IV izborna jedinica: 
Škabrnja od kućnog broja 106 do 158

V izborna jedinica: 
Škabrnja od kućnog broja 159 do 212

VI izborna jedinica: 
Škabrnja od kućnog broja 213 do 265

VII izborna jedinica: 
Škabrnja od kućnog broja 266 do 310

VIII izborna jedinica: 
Škabrnja od kućnog broja 311 do 366.

Općina Poličnik

I izborna jedinica: 
Briševo

II izborna jedinica: 
Lovinac i Rupalj

III izborna jedinica: 
Suhovare

IV izborna jedinica: 
Visočane

V izborna jedinica: 
Poličnik od kućnog broja 1 do 131

VI izborna jedinica: 
Poličnik od kućnog broja 132 do 262

VII izborna jedinica: 
Murvice od kućnog broja 1 do 100

VIII izborna jedinica: 
Murvice od kućnog broja 101 do 188 kao i naselje Dračevac Ninski.

Općina Posedarje

I izborna jedinica: 
Islam Latinski

II izborna jedinica: 
Podgradina

III izborna jedinica: 
Slivnica Gornja

IV izborna jedinica: 
Slivnica Donja

V izborna jedinica: 
Ždrilo-Vučjak i Vinjerac

VI izborna jedinica: 
Posedarje od kućnog broja 1 do 64

VII izborna jedinica: 
Posedarje od kućnog broja 65 do 129

VIII izborna jedinica: 
Posedarje od kućnog broja 130 do 203.

Općina Novigrad

I izborna jedinica: 
Novigrad od kućnog broja 1 do 60

II izborna jedinica: 
Novigrad od kućnog broja 61 do 120

III izborna jedinica: 
Paljuv

IV izborna jedinica: 
Pridraga od kućnog broja 1 do 66

V izborna jedinica: 
Pridraga od kućnog broja 67 do 132

VI izborna jedinica: 
Pridraga od kućnog broja 133 do 200

VII izborna jedinica: 
Pridraga od kućnog broja 201 do 266

VIII izborna jedinica: 
Pridraga od kućnog broja 267 do 330.

Općina Starigrad

I izborna jedinica: 
Tribanj - Šibuljine

II izborna jedinica: 
Starigrad od kućnog broja 1 do 46

III izborna jedinica: 
Starigrad od kućnog broja 47 do 92

IV izborna jedinica: 
Starigrad od kućnog broja 93 do 140

V izborna jedinica: 
Starigrad od kućnog broja 141 do 186

VI izborna jedinica: 
Starigrad od kućnog broja 187 do 231

VII izborna jedinica: 
Seline od kućnog broja 1 do 43

VIII izborna jedinica: 
Seline od kućnog broja 44 do 87.

Općina Ražanac

I izborna jedinica: 
Ražanac od kućnog broja 1 do 90

II izborna jedinica: 
Ražanac ud kućnog broja 91 do 155 i naselje Podvršje 

III izborna jedinica: 
Krnez i Ljubački Stanovi

IV izborna jedinica: 
Ljubač

V izborna jedinica: 
Jovići

VI izborna jedinica: 
Rtina

VII izborna jedinica: 
Radovin od kućnog broja 1 do 60

VIII izborna jedinica: 
Radovin od kućnog broja 61 do 120.

Općina Preko

I izborna jedinica: 
Lukoran

II izborna jedinica: 
Poljana

III izborna jedinica: 
Sutomišćica

IV izborna jedinica: 
Ugljan od kućnog broja 1 do 100

V izborna jedinica: 
Ugljan od kućnog broja 101 do 178 i naselja Rivanj i Sestrunj 

VI izborna jedinica: 
Preko od kućnog broja 1 do 104

VII izborna jedinica: 
Preko od kućnog broja 105 do 210

VIII izborna jedinica: 
Preko od kućnog broja 211 do 300 i naselje Ošljak. 

Općina Kali

I izborna jedinica: 
Kali od kućnog broja 1 do 80

II izborna jedinica: 
Kali od kućnog broja 81 do 162

III izborna jedinica: 
Kali od kućnog broja 163 do 244

IV izborna jedinica: 
Kali od kućnog broja 245 do 320

V izborna jedinica: 
Kali od kućnog broja 321 do 400

VI izborna jedinica: 
Kukljica od kućnog broja 1 do 88

VII izborna jedinica: 
Kukljica od kućnog broja 87 do 128

VIII izborna jedinica: 
Kukljica od kućnog broja 129 do 201.

Općina Sali

I izborna jedinica: 
Brbinj, Luka i Savar

II izborna jedinica: 
Božava, Zvernica i Dragova

III izborna jedinica: 
Veli Rat, Sotine i Verunić

IV izborna jedinica: 
Žman

V izborna jedinica: 
Zaglav

VI izborna jedinica: 
Sali od kućnog broja 1 do 59

VII izborna jedinica: 
Sali od kućnog broja 60 do 120

VIII izborna jedinica: 
Sali od kućnog broja 121 do 177.

Općina Vir

I izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 1 do 22

II izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 23 do 44

III izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 45 do 66

IV izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 67 do 88

V izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 89 do 100

VI izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 101 do 123

VII izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 124 do 145

VIII izborna jedinica: 
Vir od kućnog broja 148 do 177.

Općina Nin

I izborna jedinica: 
Poljica, Poljica - Brig

II izborna jedinica: 
Žerava i Ninski Stanovi

III izborna jedinica: 
Privlaka od kućnog broja 1 do 229

IV izborna jedinica: 
Privlaka ad kućnog broja 230 do 458

V izborna jedinica: 
Zaton

VI izborna jedinica: 
Vrsi od kućnog broja 1 do 160

VII izborna jedinica: 
Vrsi od kućnog broja 181 do 261 i naselje Grbe

VIII izborna jedinica: 
Nin.

KOTAR KNIN

a) Skupština kotara

Članak 42. 
Izborne jedinice za izbor članova u skupštinu Kninskog kotara na području Županije Zadarsko - Kninske su: 

I izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Jasenice, Kruševo 

II izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina Kijevo, Civljani

III izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Lisičić 

IV izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Lišane Ostroničke 

V izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Polača

VI izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Stankovci

VII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Lovinac

VIII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Kistanje

IX izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina Ervenik, Orlić 

X izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Udbina

XI izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općina: Titova Korenica i Smoljanac

XII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Benkovac

XIII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Smilčić 

XIV izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Obrovac i Nadvoda

XV izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Donji Lapac

XVI izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja općine Gračac

XVII izborna jedinica: 
Sva mjesta sa područja grada Knina

b) Gradsko vijeće

Grad Knin

I izborna jedinica: 
Knin I

II izborna jedinica: 
Knin II

III izborna jedinica: 
Knin III

IV izborna jedinica: 
Knin IV

V izborna jedinica: 
Knin V

VI izborna jedinica: 
Knin VI

VII izborna jedinica: 
Knin VII

VIII izborna jedinica: 
Knin VIII

IX izborna jedinica: 
Knin IX

X izborna jedinica: 
Knin X

XI izborna jedinica: 
Knin XI

XII izborna jedinica: 
Knin XII

XIII izborna jedinica: 
Knin XIII.

c) Općinsko vijeće

Općina Kistanje

I izborna jedinica: 
Kistanje I

II izborna jedinica: 
Kistanje II

III izborna jedinica: 
Kistanje III

IV izborna jedinica: 
Kistanje IV

V izborna jedinica: 
Kistanje V

VI izborna jedinica: 
Kistanje VI

VII izborna jedinica: 
Kistanje VII

VIII izborna jedinica: 
Kistanje VIII.

Općina Ervenik

I izborna jedinica: 
Ervenik I

II izborna jedinica: 
Ervenik II

III izborna jedinica: 
Ervenik III

IV izborna jedinica: 
Ervenik IV

V izborna jedinica: 
Ervenik V

VI izborna jedinica: 
Ervenik VI

VII izborna jedinica: 
Ervenik VII

VIII izborna jedinica: 
Ervenik VIII.

Općina Orlić

I izborna jedinica: 
Orlić I

II izborna jedinica: 
Orlić II

III izborna jedinica: 
Orlić III

IV izborna jedinica: 
Orlić IV

V izborna jedinica: 
Orlić V

VI izborna jedinica: 
Orlić VI

VII izborna jedinica: 
Orlić VII

VIII izborna jedinica: 
Orlić VIII.

Općina Udbina

I izborna jedinica: 
Udbina I

II izborna jedinica: 
Udbina II

III izborna jedinica: 
Udbina III

IV izborna jedinica: 
Udbina IV

V izborna jedinica: 
Udbina V

VI izborna jedinica: 
Udbina VI

VII izborna jedinica: 
Udbina VII

VIII izborna jedinica: 
Udbina VIII.

Općina Titova Korenica

I izborna jedinica: 
Titova Korenica I

II izborna jedinica: 
Titova Korenica II

III izborna jedinica: 
Titova Korenica III

IV izborna jedinica: 
Titova Korenica IV

V izborna jedinica: 
Titova Korenica V

VI izborna jedinica: 
Titova Korenica VI

VII izborna jedinica: 
Titova Korenica VII

VIII izborna jedinica: 
Titova Korenica VIII.

Općina Smoljanac

I izborna jedinica: 
Smoljanac I

II izborna jedinica: 
Smoljanac II

III izborna jedinica: 
Smoljanac III

IV izborna jedinica: 
Smoljanac IV

V izborna jedinica: 
Smoljanac V

VI izborna jedinica: 
Smoljanac VI

VII izborna jedinica: 
Smoljanac VII

VIII izborna jedinica: 
Smoljanac VIII.

Općina Kijevo

I izborna jedinica: 
Kijevo I

II izborna jedinica: 
Kijevo II

III izborna jedinica: 
Kijevo III

IV izborna jedinica: 
Kijevo IV

V izborna jedinica: 
Kijevo V

VI izborna jedinica: 
Kijevo VI

VII izborna jedinica: 
Kijevo VII

VIII izborna jedinica: 
Kijevo VIII.

Općina Civljane

I izborna jedinica: 
Civljane I

II izborna jedinica: 
Civljane II

III izborna jedinica: 
Civljane III

IV izborna jedinica: 
Civljane IV

V izborna jedinica: 
Cetina V

VI izborna jedinica: 
Cetina VI

VII izborna jedinica: 
Cetina VII

VIII izborna jedinica: 
Cetina VIII.

Općina Jasenice

I izborna jedinica: 
Naselje Zaton Obrovački, ulice: Baričići, Modrići, Gaci, Zaton

II izborna jedinica: 
Naselje Zaton Obrovački, ulice: Jokići, Prše, Milanci, Čude, Grkovac

III izborna jedinica: 
Naselje Jesenice, ulice: Babija, Brig Šarlića, Nadbrina, Podprag, Nadadraga, Rupine, Meki Doci, Čićenice, Kitnjasta Glavica, Podumac, Vučiplje

IV izborna jedinica: 
Naselje Jesenice, ulice: Burilovac, D. Simičevići, Strana Šarlića, Šibenik, Narune V izborna jedinica:
Naselje Jesenice, ulice: Centar, Burilovac, G. Zubci

VI izborna jedinica: 
Naselje Jesenice, ulice: Zelenikovac, Punari, Glavice, Bužonjića, Male Vrulje, Vukića, Dolac, Stupica

VII izborna jedinica: 
Neselje Jesenice, ulice: Rovanjska (Bez Jasića), Modrić 

VIII izborna jedinica: 
Naselje Jesenice, ulice: Maslenica

Općina Benkovac

I izborna jedinica: 
Benkovac 1, Barice

II izborna jedinica: 
Benkovac 2, Centar I

III izborna jedinica: 
Benkovac 3, Kaštel

IV izborna jedinica: 
Benkovac 4, Centar II - pijaca

V izborna jedinica: 
Buković

VI izborna jedinica: 
Benkovačko Selo

VII izborna jedinica: 
Kožlovac

VIII izborna jedinica: 
Kuta Atlagić.

Općina Lisičić

I izborna jedinica: 
Lisičići

II izborna jedinica: 
Podgrađe

III izborna jedinica: 
Karin Donji

IV izborna jedinica: 
Popovići

V izborna jedinica: 
Brgud

VI izborna jedinica: 
Bruška

VII izborna jedinica: 
Radoljice

VIII izborna jedinica: 
Medviđa.

Općina Lišane Ostrovičke

I izborna jedinica: 
Lišane Ostrovičke

II izborna jedinica: 
Kolarina

III izborna jedinica: 
Donji Lepuri

IV izborna jedinica: 
Bulić

V izborna jedinica: 
Bjelina

VI izborna jedinica: 
Dobropoljci, Ostrovica

VII izborna jedinica: 
Vukšić

VIII izborna jedinica: 
Prović.

Općina Polača

I izborna jedinica: 
Polača

II izborna jedinica: 
Nadin, Zagrad

III izborna jedinica: 
Tinj, Lišane Tinjske

IV izborna jedinica: 
Raštević, Korlat

V izborna jedinica: 
Šopot

VI izborna jedinica: 
Kakma, Jagodnje Donje

VII izborna jedinica: 
Zapužane, Jagodnje Gornje

VIII izborna jedinica: 
Podlug, Perušić Benkovački.

Općina Stankovci

I izborna jedinica: 
Stankovci

II izborna jedinica: 
Prirateg

III izborna jedinica: 
Miranje, Ceranje Gornje,·Ceranje Donje

IV izborna jedinica: 
Velim, Crljenik

V izborna jedinica: 
Budak, Bila Vlaka

VI izborna jedinica: 
Morpolača

VII izborna jedinica: 
Banjevci

VIII izborna jedinica: 
Radošinovci, Dobra Voda.

Općina Smilčić

I izborna jedinica: 
Smilčić

II izborna jedinica: 
Islam Grčki I (do škole - zapad)

III izborna jedinica: 
Islam Grčki II (od škole - istok)

IV izborna jedinica: 
Kašić

V izborna jedinica: 
Biljene Donje I, Veljane, Trljuge

VI izborna jedinica: 
Biljene Donje II, Škorići

VII izborna jedinica: 
Biljene Gornje I, Gagići, Opačići, Radmanovići 

VIII izborna jedinica: 
Biljene Gornje II, Dukići, Ostojići.

Općina Lovinac

I izborna jedinica: 
Gornja Ploča

II izborna jedinica: 
Kik

III izborna jedinica: 
Vranik

IV izborna jedinica: 
Lovinac

V izborna jedinica: 
Smokrić

VI izborna jedinica: 
Ričice

VII izborna jedinica: 
Ličko Cerje

VIII izborna jedinica: 
Sveti Rok.

Općina Obrovac

I izborna jedinica: 
Naselje Obrovac, ulice: Milišanski put, Blok C- 16, Milice Poljak, Put Fortice, Ulica slobode, Radnički put

II izborna jedinica: 
Naselje Obrovac, ulice: Boška Jokića, Obala Petra Šimičevića, Omladinska, Put Kruševa, Rudarska

III izborna jedinica: 
Naselje Obrovac, ulice: Obala Tome Breulja, Trg slobode

IV izborna jedinica: 
Naselje Obrovac, ulice: Put Knina, VI udarne brigade, Tome Breulja 

V izborna jedinica: 
Naselje Muškovci, sve ulice osim Sekulići i Milanko 

VI izborna jedinica: 
Naselje Plišane, ulice, Berberi, Gajice, Gnjatovići, Gugleta, Kalalići, Kuridže, Majstorovići, Mijuri, Bišići, Obućine, naselje Muškovci, ulica Sekulići

VII izborna jedinica: 
Naselje Bilišane, ulica Bilišane

VIII izborna jedinica: 
Naselja Bilišane, ulice: Oluići, Pešelji, Rodići, Sekulići, Svinjski Dolac, Brtići, naselje Muškovci, ulica Milanci.

Općina Kruševo

I izborna jedinica: 
Naselje Kruševo, ulice: Brajnovići, Bukovac Donji, Dolac, Kobljani, Marinovići; naselje Zelengrad, ulice: Mitrovići kod Njive, Mitrovići kod Jame i Vlačine

II izborna jedinica: 
Naselje Kruševo, ulice: Bubnjari, Gornje Polje, Brslani, Grgići, Brkići, Josići, Jurjevići, Karlovac, Župani, Drage

III izborna jedinica: 
Naselje Kruševo, ulice: Donje Polje, Orljak; naselje Gornji Karin, ulice: Lončari, Radeke

IV izborna jedinica: 
Naselje Kruševo, ulice: Ribnica, Vozarica, Pod Gredom, naselje Gornji Karin, ulice: Slane, Višići

V izborna jedinica: 
Naselje Kruševo, ulice: Baići, Buljati, Gunde, Karamarci, Lipotići, Ugljari, Brčići, Zevelinac, Miljanići, Pržine, Kruševo, (inozemci)

VI izborna jedinica: 
Naselje Zelengrad, ulice: Adami, Čorluk, Donje Čeprnje, Gagići, Bjeluši, Gagići Ćujici, Gagići Kiće, Garonje, Garonje Čeprnje, Jasenovača, Ješići, Kretari, Leut, Pece, Peanovići, Lupović, Ploča, Veselinovići Puzile, Veselinović Rašponjić, Pužile

VII izborna jedinica: 
Naselja Zelengrad, ulice: Tepše, Rokići, Kuzmići, naselje Gornji Karin, ulice: Ležaje, Alavanje, Drače, Donje Drače, Vukše, Ćose, Dragaši, Lakići, Vukasi

VIII izborna jedinica: 
Naselje Gornji Karin, ulice: Donje Radeke, Donji Mlinari, Dupari, Gornje Drače, Jurašini, Lacmanovići, Mlinari, Pešići, Trbovići, Grede, Lakića, Šuše i ulice 1- 26.

Općina Nadvoda

I izborna jedinica: 
Naselje Golubić

II izborna jedinica: 
Naselje Komazeci

III izborna jedinica: 
Naselje Krupa

IV izborna jedinica: 
Naselje Bogatnik, ulice: Babići, Badnjevići, Rogatnik, Dražari, Gajina, Jajići, Jokanovići, Kovačevići, Krivodol, Milići

V izborna jedinica: 
Naselje Bogatnik, ulice: Mokri Dol, Novo Naselje, Radmilovići, Rajići, Šukare, naselje Kaštel Žegarski, ulice Bajići, Rundale

VI izborna jedinica: 
Naselje Kaštel Žegar, ulice: Kaštel, Kubati, Lakići, Novo naselje, Konpanlije, Panđići, Ušljebrke, Vukanci 

VII izborna jedinica: 
Naselje Nadvoda, ulice: Bobići, Berići Gajina, Barići, Ćoso, Drazeti, Ljubičići, Nijići, Nadvoda, Sanadari

VIII izborna jedinica: 
Naselje Medvode, ulice: Zavoda, Belje, Brndelji, Brndelji Simići, Nanići.

Općina Donji Lapac

I izborna jedinica: 
Donji Lapac

II izborna jedinica: 
Nebljusi, Kruge, Meljanac, Gornji Štrpci,Donji Štrpci 

III izborna jedinica: 
Kestenovac, Bušević, Birovača, Mišljenovac 

IV izborna jedinica: 
Dugopolje, Orovac, Gajine, Gornji Lapac

V izborna jedinica: 
Dobroselo, Brezovac, Doljani, Brotinja

VI izborna jedinica: 
Donji Srb

VII izborna jedinica: 
Donja Suvaja, Gornja Suvaja, Begluci, Neteka, Dabašnica

VIII izborna jedinica: 
Gornji Srb, Osredci, Dugopolje, Kaldrma, Kupirovo, Kunovac, Tiškovac Lički, Drenovac, Osredački.

Općina Gračac

I izborna jedinica: 
Gračac I

II izborna jedinica: 
Gračac II

III izborna jedinica: 
Gračac III i Štikode

IV izborna jedinica: 
Kom, Zrmanja, Prljevo, Palanka, Pribudić

V izborna jedinica: 
Vučipolje, Grab, Duboki Dol, Cerovac, Obrić, Rastićevo, Nad Vrelo

VI izborna jedinica: 
Velika Popuna, Glogovo, Gubačevo Polje i Omsica

VII izborna jedinica: 
Mazin, Bruvno, Rudopolje Bruvansko

VIII izborna jedinica: 
Tomingaj, Ceringaj, Kijani.

ŽUPANIJA OSJEČKO - BARANJSKA

a) Županijska skupština

Članak 43. 
U Županiji Osječko -Baranjskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Benićanci, Blanje-Bockovac,Viljevski Čret, Donji Miholjac, Miholjački Martinci, Gložde, Golinci, Kadelna, Moslavački Krčenik, Krunoslavlje, Kučanci, Lacići, Malinovac, Miholjački poreč, Podravska Moslavina, Radikovci, Rakitovica, Đurađ, Šljivoševci, Donje Viljevo, (MZ stare općine Donji Miholjac)

II izborna jedinica: 
Bočkinci, Čamagajevci, Črnkovci, Marjanci, Podravski Podgaji (MZ stare općine Donji Miholjac), Belišće, Bistrinci, Bocanjevci, Gat, Gorica, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci, Vinogradci (MZ stare općine Valpovo)

III izborna jedinica: 
Harkanovci, Ivanovci, Marjančanci, Nard, Valpovo, Zelčin (MZ stare općine Valpovo), Babjak, Breznica, Našička, Koška, Ledenik, Ličani, Subotički Lug, Niza Ordanja, Topoline, Vučkovac (MZ stare općine Našice) 

IV izborna jedinica: 
Bizovac, Brođanci, Cerovec, Cret, Habjanovci, Ladimirevci, Novaki, Petrijevci, Samatovci, Satnica, Selci, Šag (MZ stare općine Valpovo), Čepinski Martinci, Čokadinci, Josipovac (MZ stare općine Osijek)

V izborna jedinica: 
Đuro Đaković, Đuro Rajs, Šandor Petefi, Višnjevac (MZ stare općine Osijek)

VI izborna jedinica: 
Beketinci, Brešće-Livana, Ignjo Batrnek, Mali, Vladimir Nazor, Dopsin, Koprivna, Josip Cazi, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Šodolovci, Vladislavci, Vuka (MZ stare općine Osijek) 

VII izborna jedinica: 
Ada, Tenjski Antunovac, Ernestinovo, Ivanovac, Laslovo, Palača, Silaš, Sveta Ana, Tenja (MZ stare općine Osijek), Klisa (MZ stare općine Vukovar)

VIII izborna jedinica: 
Industrijska četvrt, Ivan Filipović, Josip Juraj Štrosmajer

IX izborna jedinica: 
Gornji Grad, Kardinala Šepera, Sveti Rok, Zrinjevac

X izborna jedinica: 
Centar, Sveti Josip Radnik, Podravlje,Tvrđa, Tvrđavica (MZ stare općine Osijek), 
(MZ stare općine Beli Manastir)

XI izborna jedinica: 
Knez Domagoj, Šećerana, 30. svibanj

XII izborna jedinica: 
Croatia, Sjenjak, N. Š. Zrinjski

XIII izborna jedinica: 
Donji Grad, Knez Branimir, Vijenac Ivana Meštrovića 

XIV izborna jedinica: 
Zeleno Polje, Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj, Dalj Planina, Erdut, Orašje, Sarvaš

XV izborna jedinica: 
Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Kozjak, Tikveš, Zlatna Greda Podunavlje, Mece, Darda, Švajcarnica, Uglješ, 

XVI izborna jedinica: 
Čeminac, Beli Manastir, Novi Čeminac, Jagodnjak, Kozarac, Grabovac, Mitrovac, Petlovac, Baranjsko Petrovo Selo, Luč, Zeleno Polje, Širine, Sudaraž, Bolman, Novi Bolman, Majške Međe, Torjanci, Novo Nevesinje, Novi Bezdan, Šećerana, Šumarina, Branjin Vrh

XVII izborna jedinica: 
Gajić, Popovac, Branjina, Kneževo, Kneževi Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Jasenovac, Mirkovac, Sokolovac, Draž, Topolje, Duboševica, Batina, Podolje. 

b) Gradsko vijeće

Članak 44. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Osječko-Baranjske su:

Grad Osijek

I izborna jedinica: 
MZ "Šandor Petefi"i MZ "Đuro Rajs" 

II izborna jedinica: 
MZ "lvan Filipović" i MZ J.J. Štrosmajer" 

III izborna jedinica: 
MZ "Sv. Rok"i MZ "Kard. Franje Šepara" 

IV izborna jedinica: 
MZ "Sv. Josip Radnik"i MZ "lndustrijska četvrt" 

V izborna jedinica: 
MZ "Gornji Grad",MZ "Centar",MZ "Zrinjevac",MZ "Đuro Đaković"i MZ "Brešće" 

VI izborna jedinica: 
MZ "Ivan Meštrović",MZ "Tvrđa",MZ "Tvrđavica"i MZ "Podravlje"

VII izborna jedinica: 
MZ " N. Š. Zrinski"i MZ "Sjenjak"

VIII izborna jedinica: 
MZ "3o. svibnja"

IX izborna jedinica: 
MZ "Knez Domagoj" i MZ "Šečerana" 

X izborna jedinica: 
MZ "Croatia"i MZ "Donji Grad"

XI izborna jedinica: 
MZ "Knez Branimir"i MZ "Zeleno polje"

XII izborna jedinica: 
MZ "Višnjevac"i MZ "Josipovac"

XIII izborna jedinica: 
MZ "Tenja", MZ "Sv. Ana-Tenja", MZ "Klisa"i MZ "Sarvaš".

Grad Valpovo

I izborna jedinica: 
Ivanovci, Marjančaci

II izborna jedinica: 
Zelčin, Harhanovci

III izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: Hrastik, Eugena Kvaternika, S.S. Kranjčevića; Nard

IV izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: Bana J.Jelačića, Toplice, Sunčana, Kraljevci, Šag

V izborna jedinica: 
Ladimirevci

VI izborna jedinica: 
Ladimirevci - ulice: Braće Radića, Mlaka, Oslobođenja, Ulica Ante Starčevića - u Valpovu

VII izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: Augusta Šenoe, Nikole Tesle, Osječka, Josipa Kozarca

VIII izborna jedinica: 
Valpovo - ulica: Bana Ivana Mažuranića, Braće Radića, Vij. Hrvatske Republike, Petra Preradovića 

IX izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: Zrinsko-Frankopanska, I. Gundulića, Kolodvorska, Slavka Kolara, Dravska cesta, Starovalpovački put, A.E. Mirovljuba, I.G. Kovačića

X izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: I. L. Ribara, Dore Pejačević, Reljkovićeva, Gajeva, Florjanova, Katančićeva

XI izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: A.B. Šimića, J.J. Strossmayera, Antuna Mihanovića, Vatroslava Lisinskog, A.G. Matoša, Ivana Zajca, Zinke Kunc, J.Pintarića, Trg Kralja Tomislava i Alojza Stepinca

XII izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: Vladimira Nazora, Tina Ujevića, Dobriše Cesarića, Učka

XIII izborna jedinica: 
Valpovo - ulice: Matije Gupca, Bosanska, Kralja Petra Svačića, Kralja Petra Krešimira IV.

Grad Đakovo

I izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: A.Starčevića, N. Derenčina, F. Supila, J. Ivakića, F. Kuhača, I. Kukuljevića, I.Ružičke, Ivandvor, B.Adžije, Diljska, Psunjska, Pašin prolaz, A.Reljkovića, Kr.Zvonimira od kčbr. 2 do 16

II izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: V.A. Stepinca, B.Jelačića, M.Cepelića, Hrvatskih velikana, F. Kosine, Kr. Tomislava od kčbr. 2 do 22 i od 2 do 29

III izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: M. Gupca, A. Šenoe, A.Cesarca, Vinkovačka, Zagrebačka, Splitska, Štrosmajerov trg, Pavićeva, E. Kvaternika, I. Gundulića, M. Držića, Osječka i Kr. Tvrtka

IV izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: S. Vraza, Zvečaj I, Ilirska, Z. Benčevića, R.Deker, A. Mihanovića, P.Svačića, M. Topalovića, Savska, B. Nušića, Dunavska, Dravska, F. Boškovića, P. Preradovića od 52 do 65 i od 65 lijeva strana i Budrovačka 

V izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: Certisa, Zvečaj II, O. Ivekovića, J. Tordinca, S. Tomerlina, Preradovićeva od kbr. 54 do kbr. 67 lijeva strana

VI izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: A. Hebranga, Lićka, O. Keršovanija, Radnička, N. Tesle, M. Pavlinovića, Poljska V. Nazora, M. Marulića i Električne centrale

VII izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: J. Gotovca J. Runjanina V. Karasa, A. Augustinčića, V. Radauša, M. Krleže, B. N. Jurišića, Trg N. Šubića Zrinjskog, Korčulanska, Hvarska, Rapska, Bračka, Murterska, Viška, Paška, Lošinjska, Krčka, Creska i Cvjetni prolazđ

VIII izborna jedinica: 
Đakovo - ulice: S. Radića, K. Zrinski, J. Palmotića, F. A. Mesaroša, B. A. Čelnića, L. Botića, Lj. Gaja, B. A. Mandića, V. Doneganija, Đ. Basaričeka, Bosutska, F. Račkog, T. Ujevića, Stočin, Kneza Branimira, K. P. Krešimira, K.Višeslava, K. Domagoja, K. Trpimira, Kr. Držislava, Kr. Zvonimira od 18 i kčbr. 1 i I. Zajca.

IX izborna jedinica: 
Đakovo - ulica: I. Mažuranića, J. Kaštelana, P. Katančića, J. Kozarca, S.S. Kranjčevića, Istarska, I. Kovačića, Kolodvorska, H. Kolomana, A.G. Matoša, Park pobjede, V. Lisinskog, H.Vukčića Hrvatinića, D. Domjanića, P. Miškina, Lj. Šestića, Đakovački Pisak, I. Tišova, Frankopanska, P. Kraljevića, Dubrovačka i Kr. Tomislava od 24 do 74 i od 31 do 69

X izborna jedinica: 
Budrovci i Đurđanci

XI izborna jedinica: 
Piškerovci i Novi Perkovci

XII izborna jedinica: 
Đakovački selci

XIII izborna jedinica: 
Široko Polje, Kuševac i Ivanovci.

Grad Beli Manastir

I izborna jedinica: 
Planina-Vašarište (područje omeđeno ul. JNA, Planinska, G. Krkleca i Planina),

II izborna jedinica: 
Planina Remont (područje omeđeno ul. JNA, Planinska, G. Krkleca, I. Marinkovića, Židovska dolina i Karanački put),

III izborna jedinica: 
Općina (područje omeđeno ulicama JNA, V. Karadžića, Šećerana, A. Dugačkog),

IV izborna jedinica: 
Centar I (područje omeđeno ulicama V. Karadžića, Palača, Šećeranski put i Adama Dugačkog) 

V izborna jedinica: 
Centar 2 (područje omeđeno ulicama JNA, Trg Slobode, A. Dugačkog, Vl. Nazora).

VI izborna jedinica: 
Mljekara (područje omeđeno Trg Slobode, I. Milutinovića, Republike i sjecište Trg Slobode i Sare Bertić).

VII izborna jedinica: 
Langova baza (područje omeđeno ul. Sare Bertić, Školska, sjecište Trg Slobode, ul. S.Bertić i Vodovod, želj. pruga),

VIII izborna jedinica: 
Šparta (područje omeđeno ul. Školska, Trg slobode, Vl. Nazora i S. Bertić),

IX izborna jedinica: 
Dom zdravlja (područje omeđeno ul. JNA, R Končara, Školska, V. Nazora i S. Bertić),

X izborna jedinica: 
Novo naselje (područje omeđeno ul. JNA, Školska, S. Bertić i Đ. Jakšića),

XI izborna jedinica: 
Šećerana,

XII izborna jedinica: 
Šumarina,

XIII izborna jedinica: 
Banjin vrh.

c) Općinsko vijeće

Članak 45. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Osječko - Baranjske su:

Općina Donji Miholjac

I izborna jedinica: 
Donji Miholjac - ulice: prilaz Ribnjaku, Kneza Trpimira, Ciglana, Ivana Meštrovića, R Boškovića, Vukovarska, Majur, V. Nazora, Bana Jelačića, Kneza Domagoja, Ivana Mažuranića, A. B. Šimića, Kralja Tomislava, I. Vajde, Matije Gupca, S. S. Kranjčevića, E. Kumičića i Vatroslava Lisinskog

II izborna jedinica: 
Donji Miholjac - ulice: A. Starčevića, Josipa Kozarca, Zlatka Balokovića, Vukovarska, Ljudevita Gaja, Naselje Tržnica, Zrinsko - Frankopanska i Kolodvorska do broja 68

III izborna jedinica: 
Donji Miholjac - ulice: I. Gundulića do broja 277, Kolodvorska do kraja, Kačićeva ul., Kralja Držislava, F. Kuhača i Đanovačka

IV izborna jedinica: 
Donji Miholjac - ulice: A. Šenoe, Đure Basaričeka, Pavla Radića, Stjepana Radića, D. Cesarića, E. Kvaternika, Ivana Zajca, Prilaz Hobođu, Prilaz Stadionu 

V izborna jedinica: 
Donji Miholjac - ulice: Petra Preradovića, Gorica, Augusta Harambašića, Štrosmajerova, Antuna Mihanovića 

VI izborna jedinica: 
Rakitovica i Sveti Đurađ - ulice: Sveti Đurađ: A. Radića i Matije Gupca, Rakitovica: Cijelo naselje

VII izborna jedinica: 
Sveti Đurađ i Podr. Podgajci - ulice:P. Podgajci: Cijelo naselje, Sveti Đurađ: Školska i dio A. Radića do broja 159

VIII izborna jedinica: 
Miholjački Poreč, Radikovci i Golinci (sva nabrojena naselja)

Općina Marijanci

I izborna jedinica: 
Marijanci - ulice: Trg Svetog Petra i Pavla i V. Nazora

II izborna jedinica: 
Marijanci - ulice: Štrosmajerova i Kralja Zvonimira - lijeva strana

III izborna jedinica: 
Marijanci, Marj. Ivanovci, Brezovica - ulice: Marijanci: Bana J. Jelačića, Kralja Zvonimira - desna strana, Mar. Ivanovci: cijelo naselje, Brezovica: cijelo naselje.

IV izborna jedinica: 
Kunišinci - cijelo naselje

V izborna jedinica: 
Čamagajevci - cijelo naselje

VI izborna jedinica: 
Črnkovci - ulice: Braće Radića, V. Nazora, Štrosmajerova i Matije Gupca

VII izborna jedinica: 
Črnkovci - ulice: Alojzija Stepinca i A. Šenoe

VIII izborna jedinica: 
Črnkovci - ulice: N. Tesle i Bostanci, Bočkinci - ulice: cijelo naselje.

Općina Šljivoševci

I izborna jedinica: 
Šljivoševci - ulice: V. Nazora - parni brojevi

II izborna jedinica: 
Šljivoševci - ulice: V. Nazora - neparni brojevi, Magadenovac: cijelo naselje

III izborna jedinica: 
Lacići - ulica: A. Kačića

IV izborna jedinica: 
Lacići i Malinovac - ulice: Lacići: V. Nazora, Ivana Krajačića, Pavla Radića, Malinovac: cijelo naselje.

V izborna jedinica: 
Benićanci I - ulice: I. L. Ribara

VI izborna jedinica: 
Benićanci II - ulice: B. Radića, Kralja Tomislava, V. Nazora i Nikole Šubića Zrinskog

VII izborna jedinica: 
Kućanci I - ulice: M. Gupca, Kralja Zvonimira od 2 - 86 i od 1-119 broja

VIII izborna jedinica: 
Kućanci II - ulice: Kralja Zvonimira-ostalo i Stjepana Radića. 

Općina Donje Viljevo

I izborna jedinica: 
Viljevo I - ulice: Br. Radića od 1-245

II izborna jedinica: 
Viljevo II - ulice: Br. Radića do kraja, neparni brojevi i parni od broja 2 do br. 226

III izborna jedinica: 
Viljevo III - ulice: Br. Radića do kraja i V. Nazora od 1 - 67 i od 1-100

IV izborna jedinica: 
Viljevo IV- ulice: V. Nazora do kraja, A. Starčevića, M Gupca, A. Stepinca i Kralja Tomislava

V izborna jedinica: 
Kapelna - ulice: N. Tesle, P. Preradovića od broja 1-51 i do broja 2-3o

VI izborna jedinica: 
Kapelna, Blanje, Bockovac, Vilj. Cret - ulice: Kapelna: ostalo, Blanje - Boskovac - V. Cret: cijelo naselje

VII izborna jedinica: 
Gloždje - ulice: Vuka Karadžića - cijela, N. Marakovića do br. 53

VIII izborna jedinica: 
Goždje i Krunoslavlje - ulice: Gloždje: ostalo, Krunoslavlje: cijelo naselje.

Općina Podravska Moslavina

I izborna jedinica: 
Podravska Moslavina I - ulice: Štrosmajerova od 1-75 i od 2-68 broja, Topoljska-jela

II izborna jedinica: 
Podravska Moslavina II - ulice: Štrosmajerova od 75-151 i od 68-142

III izborna jedinica: 
Podravska Moslavina III - ulice: Štrosmajerova od 151-227 i od 142-220, Dravska ulica - cijela

IV izborna jedinica: 
Podravska Moslavina IV - ulice: Jorgić-cijela

V izborna jedinica: 
Podravska Moslavina - Gezinci - ulice: Radićeva, Kolodvorska, Štrosmajerova, Gezinci - cijelo naselje

VI izborna jedinica: 
Krčenik - ulice: Kolodvorska od 1-75 i od 2-82

VII izborna jedinica: 
Krčenik - ulice: Kolodvorska od 75-161 i od 82-142

VIII izborna jedinica: 
Krčenik, Orešnjak, Martinci - ulica: Kolodvorska, Orešnjak i Martinci: cijela naselja.

Općina Čepin

I izborna jedinica: 
Mjesna zajednica Josip Cazi-Čepin

II izborna jedinica: 
MZ Čepinski Martinci i MZ Čokadinci

III izborna jedinica: 
Naselje Livana i MZ Vladimir Nazor-Čepin; Psunjska, Kopaonička, Veleška, Kranjska, Cerska, Krndije, Plješevička, Homoljska, Pronjska

IV izborna jedinica: 
preostali dio MZ Vladimir Nazor Čepin

V izborna jedinica: 
MZ "lgnjo Batrnek-Mali" Čepin

VI izborna jedinica: 
Biračko mjesto 204

VII izborna jedinica: 
Biračko mjesto 205 i 206

VIII izborna jedinica: 
Biračko mjesto 207, 208 i 209.

Općina Ernestinovo

I izborna jedinica: 
Biračko mjesto 251 u MZ Ernestinovo

II izborna jedinica: 
Biračko mjesto 252 u MZ "Ernestinovo" naselje Divoš

III izborna jedinica: 
MZ Hrastin

IV izborna jedinica: 
MZ Korođ

V izborna jedinica: 
MZ Laslovo

VI izborna jedinica: 
Biračko mjesto 226 u MZ Laslovo

VII izborna jedinica: 
MZ Ada, MZ Palača MZ Paulin Dvor

VIII izborna jedinica: 
MZ Petrova Slatina i MZ Silaš.

Općina Vuka

I izborna jedinica: 
Dio naselja Baketinci, ulice: Čepinska cesta, Ribarska i Sječe i dio Čepinske ulice do broja 99 i do broja 100

II izborna jedinica: 
Dio Čepinske ulice od broja 1o2 do kraja i od broja 101 do kraja

III izborna jedinica: 
MZ Dopsin

IV izborna jedinica: 
Biračko mjesto 215 MZ Vladislavci

VI izborna jedinica: 
Veliki i Mali Rastovac u okviru naselja Vuka

VII izborna jedinica: 
Kolodvorska, Ulica Milka Cepelića, Željeznička stanica i Osječka (početak do 81 i početak do 80)

VIII izborna jedinica: 
MZ Vuka: Ulica Beketinačka, N. Š. Zrinski i Osječka (83 do kraja i 82 do kraja).

Općina Erdut

I izborna jedinica: 
MZ Erdut

II izborna jedinica: 
MZ Orašje - Erdut

III izborna jedinica: 
MZ Aljaš

IV izborna jedinica: 
MZ Bijelo Brdo

V izborna jedinica: 
MZ Dalj planina - Dalj

VI izborna jedinica: 
Biračko mjesto 194, 195 i 196 u MZ Dalj

VII izborna jedinica: 
Biračko mjesto 197,198 i 199 u MZ Dalj

VIII izborna jedinica: 
Biračko mjesto 200 i 201 u MZ Dalj.

Općina Antunovac

I izborna jedinica: 
Biračko mjesto broj 219 u MZ Antunovac

II izborna jedinica: 
Biračko mjesto broj 221 u MZ Antunovac

III izborna jedinica: 
Biračko mjesto 222 u MZ Antunovac

IV izborna jedinica: 
Biračko mjesto broj 223 u MZ Antunovac

V izborna jedinica: 
Biračko mjesto broj 224 u MZ Antunovac

VI izborna jedinica: 
Biračko mjesto broj 254 u MZ Ivanovac

VII izborna jedinica: 
Biračko mjesto broj 255 u MZ Ivanovac

VIII izborna jedinica: 
Biračko mjesto broj 226 u MZ Ivanovac.

Općina Semeljci

I izborna jedinica: 
Semeljci - ulice: K Tomislava, Školska, A. Mihanovića, T. Rakitića, A. Šenoe i V. Nazora

II izborna jedinica: 
Semeljci - B.Radića, Kolodvorska.

III izborna jedinica: 
Koritna - ulice: M. Gupca, Strossmayera ,M. Mutaje.

IV izborna jedinica: 
Koritna - ulice: Kolodvorska, B. Radića, J. Kozarca, R. Končara i Lipovac.

V izborna jedinica: 
Kešinci

VI izborna jedinica: 
Mrzović

VII izborna jedinica: 
Vrbica i Andruševac

VIII izborna jedinica: 
Koprivna i Šodolovci.

Općina Trnava

I izborna jedinica: 
Trnava - ulice: Strossmayerova od kbr. 2-24 i od kbr.19-35, L Botića, Meštrovićeva od kbr.1-95, M. Gupca od kbr. 2-44, Brdo-Vučjak

II izborna jedinica: 
Trnava - ulice: M. Gupca od kbr.1-47, B. Radića, Palih boraca od kbr. 2-70

III izborna jedinica: 
Trnava - ulice: Palih boraca od kbr.1-67, Meštrovićeva od kbr. 2-66, Brdo - Luka i Međa

IV izborna jedinica: 
Lapovci od kbr. 1-167 i od kbr. 78-160

V izborna jedinica: 
Lapovci od kbr. 2-176 i od kbr.169 do 185 i Svetoblažje

VI izborna jedinica: 
Kondrić

VII izborna jedinica: 
Hrkanovci

VIII izborna jedinica: 
Dragotin.

Općina Gorjani

I izborna jedinica: 
Gorjani: ulice - Grčka, Bolokan, Punitovačka, Okrugla i Perićeva

II izborna jedinica: 
Gorjani: ulica - Ritvara, Grobljanska, Kula i Kućanačka 

III izborna jedinica: 
Ivanovci

IV izborna jedinica: 
Tomašanci

V izborna jedinica: 
Punitovci: ulice - Domovska, S. Radića-Krndija

VI izborna jedinica: 
Punitovci; Ulica M. Gupca - Jurjevac

VII izborna jedinica: 
Josipovac I - Ulica B. Banas

VIII izborna jedinica: 
Josipovac III - Ulica J. J. Strossmayera.

Općina Punitovci

I izborna jedinica: 
Punitovci - ulice: S. Radića od 2 do 40, od 1 do 55

II izborna jedinica: 
Punitovci - ulice: S. Radića od 42 do 116 i od 57 do 143 

III izborna jedinica: 
Punitovci - ulice: M. Gupca od 28 do 60 i od 35 do 87 i Domovska ulica od 1-41 i od 2-80

IV izborna jedinica: 
Punitovci, Josipovac - ulice: M. Gupca od 2 do 26 i od 1 do 33, Štrosmajerova od 75 do 121 i od 86 do 112

V izborna jedinica: 
Josipovac - ulice: Br. Banas od 1 do 55 i od 2 do 30 i Kolodvorska od 2 do 18

VI izborna jedinica: 
Josipovac - ulice: Br. Banas od 50-70 i od 55-155

VII izborna jedinica: 
Josipovac - ulice: Štrosmajerova od 1-73, 2-76

VIII izborna jedinica: 
Jurjevac.

Općina Drenje

I izborna jedinica: 
Drenje: ulice - Zvonimirova, Školska, Kosinac od 2-24

II izborna jedinica: 
Drenje: ulice - Gajeva, Ciglarska i Mađarski kraj, Kosinac od 1-7

III izborna jedinica: 
Paljevine i Slatinik

IV izborna jedinica: 
Mandićevac i Pridvorje

V izborna jedinica: 
Kućanci i Preslatinci

VI izborna jedinica: 
Potnjani: ulice - L. Ribara, I. Markovića, B. Pave, B. Radića od 1-47

VII izborna jedinica: 
Potnjani: ulice - B. Radića od 2-52,Žrtava Fašizma i Radnička

VIII izborna jedinica: 
Bračevci, Bučje, Podgorje.

Općina Đakovačka Satnica

I izborna jedinica: 
Đak. Satnica - ulica: Gašinačka

II izborna jedinica: 
Đak. Satnica - ulice: A Starčevića i Zagrebačka 

III izborna jedinica: 
Đak. Satnica - ulice: B. Radića i Strossmayerova

IV izborna jedinica: 
Đak. Satnica: ulice - B. Jelačića desna str. do kćbr. 52, lijeva do kčbr. 45, Branimirova i V. Nazora

V izborna jedinica: 
Đak. Satnica: ulice - B. Jelačića od kčbr. 47 do 123 i od kćbr. 54 do 150

VI izborna jedinica: 
Gašinci: Ulice - M.Tita

VII izborna jedinica: 
Gašinci: ulice - M.Gupca i S. Radića od kčbr. 1 do 73 i 2 do 34

VIII izborna jedinica: 
Gašinci: ulice - S. Radića od kčbr. 75 do 171 i kćbr. od 36 do I60.

Općina Strizivojna

I izborna jedinica: 
Strizivojna - ulice: Kr. Tomislava, Šokadija i Nikolićeva 

II izborna jedinica: 
Strizivojna - ulice: B. Radića od kčbr. 1 do 63 i od kčbr. 2 do 66, V. Nazora i Kolodvorska

III izborna jedinica: 
Strizivojna - ulice: B. Radića od kčbr. 65 -160 i od 68 - 164 i M.Gupca

IV izborna jedinica: 
Strizivojna - ulice: B. Radića od 167 i od 166 - 250

V izborna jedinica: 
Strizivojna - ulice: N. Tesle, B. Jelačića i Đ. Basaričeka

VI izborna jedinica: 
Strizivojna - ulice: Br. Radića od 251 - i od 252 - 402 

VII izborna jedinica: 
Strizivojna - ulice: Br. Radića od 401 do kraja i od 404 do kraja

VIII izborna jedinica: 
Soljak i Sikirevačko Merolino.

Općina Levanjska Varoš

I izborna jedinica: 
Lev. Varoš od kčbr. 2 do 68 i od kčbr. 1 do 55

II izborna jedinica: 
Lev. Varoš od kčbr. 70 do 162 i od kčbr. 57 do 155

III izborna jedinica: 
Majar od kčbr. 1 do 81 i od kčbr. 2 do 40

IV izborna jedinica: 
Majar od kčbr. 87 do 111 i od kčbr. 42 do 86 i Ovčara 

V izborna jedinica: 
Musić i Ratkov Dol

VI izborna jedinica: 
Milinac, Čenkovo, Paučje i Borojevci

VII izborna jedinica: 
Đak. Breznica

VIII izborna jedinica 
Slobodna vlast.

Općina Viškovci

I izborna jedinica: 
Viškovci - ulice: Grobljanska od 1-47 od 2 - 50

II izborna jedinica: 
Viškovci - Ulica kr. Tomislava od 1-11 od 2-116

III izborna jedinica: 
Viškovci - ulica: Omladinska od 1-25 i od 2 - 64

IV izborna jedinica: 
Viškovci - ulice: Omladinska od 27-67, Nova ulica od 1 - 29 i od 2 - 38

V izborna jedinica: 
Viškovci - ulice: Nova od 31 do 43, Proleterska ulica od kćbr. 1-35 i 2-56

VI izborna jedinica: 
Forkuševci - ulice: Br. Jedinstva od 1- 69, i od 2 - 60, Vučevačka od 2 -14

VII izborna jedinica: 
Forkuševci - ulice: Br. Jedinstva od 71 do 127 i od 62 do 112 i Ulica Vučevačka od 1 do 31

VIII izborna jedinica 
Vučevci.

Općina Petrijevci

I izborna jedinica: 
Petrijevci - ulice: Republike (od 1-77 i 2 -172).

II izborna jedinica: 
Petrijevci - ulice: Republike (od 79- 131 i 174-210), Kapistrana, Bregovita, Petra Preradovića, Mlinska (od 1-11, 2 - 26) 

III izborna jedinica: 
Petrijevci - ulice: Mlinska (od 13-39, 28-46), Dore Pejačević, Vjetrovita

IV izborna jedinica: 
Petrijevci - ulice: Kolodvorska, J. Užarevića, Josipa Kozarca, Vladimira Nazora, Dr. Ribara, A. M. Reljkovića 

V izborna jedinica: 
Petrijevci - ulice: Strossmayerova, Matije Gupca

VI izborna jedinica: 
Petrijevci - ulica: Stjepana Radića

VII izborna jedinica: 
Satnica - ulice: Stjepana Radića, Školska, Trg sv. Katarine

VIII izborna jedinica: 
Satnica - ulice: Kolodvorska, Osječka.

Općina Bizovac

I izborna jedinica 
Bizovac - ulice: Valpovačka, I. Pavlića, A. Starčevića, Vladimira Nazora, Ivana Mažuranića, Ivana Gundulića, Kralja Tomislava (od br. 2 -130)

II izborna jedinica: 
Bizovac - ulice: Kralja Tomislava (od 1-114), Hrvatske Republike, Braće Radića, Novaki

III izborna jedinica: 
Bizovac - ulice: Sunčana, Kolodvorska, Kralja Tomislava (od 132-208, i od 143 - 267)

IV izborna jedinica: 
Bizovac - ulice: M P. Katančića, Alojza Stepinca, Augusta Šenoe, Petra Preradovića, Kralja Tomislava (od 210-426)

V izborna jedinica: 
Habjanovci

VI izborna jedinica: 
Cret

VII izborna jedinica: 
Samatovci, Cerovac, Selci

VIII izborna jedinica: 
Brođanci.

Općina Belišće

I izborna jedinica: 
Belišće - ulice: Titov trg, Vijenac S. H. Gutmanna, Park A. Hofmanna, Radnička

II izborna jedinica: 
Belišće - ulice: I. G. Kovačića, A. G. Matoša, Kralja Trpimira, Slave Raškaj, Željeznička, Školska, Bistrinačka, K. D. Zvonimira, Petra Preradovića, Nova, Braće Radića, Borik

III izborna jedinica: 
Belišće - ulice: Bana Josipa Jelačića, Dolac, Antuna Mihanovića, Ivana Gundulića, Petra Svačića, Franje Račkog, Ljudevita Gaja, Prilaz, Vijenac J. J. Strossmayera, Kitišanci

IV izborna jedinica: 
Belišće - ulice: Kralja Tomislava, Matije Gupca, Eugena Kvaternika, I. L. Ribara, Vladimira Nazora, Dore Pejačević 

V izborna jedinica: 
Belišće - ulice: Petra Zrinskog, Zinke Kunc, Nikole Tesle, Andrije Hebranga, A. Metije Reljkovića, Ljudevita Posavskog, Stanka Vraza, Augusta Šenoe, Ivane Brlić Mažuranić, Fiskulturna, Josipa Kozarca, M. P. Katančića, Starovalpovački put

VI izborna jedinica: 
Bistrinci

VII izborna jedinica: 
Gat, Veliškovci

VIII izborna jedinica: 
Bocanjevci, Gorica Valpovačka, Tiborjanci, Vinogradci. 

Općina Čeminac

I izborna jedinica: 
(Ul. Ljudevita Gaja)

II izborna jedinica: 
(Područje omeđeno ul. M. Gupca, Kolodvorska i željeznička pruga)

III izborna jedinica: 
(Područje omeđeno ul. V. Vlahovića i Novom ulicom) 

IV izborna jedinica: 
Novi Čeminac

V izborna jedinica: 
Jagodnjak I (područje desno od Ul. B. Kidrića)

VI izborna jedinica: 
Jagodnjak II (područje lijevo od Ul. B. Kidrića) 

VII izborna jedinica: 
Kozarac

VIII izborna jedinica: 
Grabovac-Mitrovac.

Općina Popovac

I izborna jedinica: 
(Područje omeđeno ul. V. Nazora, J. Markovića i M. Gupca)

II izborna jedinica: 
(Područje omeđeno ul. Đ. Đakovića i Braće Radića)

III izborna jedinica: 
(Područje omeđeno ul. I. L Ribara, V. Nazora i N. Tesle) 

IV izborna jedinica: 
Kneževo (Područje omeđeno ul. Graničarska i Radnička)

V izborna jedinica: 
Kneževo (Područje omeđeno ul. Željeznička i Industrijska)

VI izborna jedinica: 
Kneževo (Područje omeđeno ulicom B. Kidrića) 

VII izborna jedinica: . 
Branjina (područje omeđeno ul. M. Gupca, M. Horvata i S. Miletića)

VIII izborna jedinica: 
Branjina (područje omeđeno ul. M. Gupca, P. Drapšina i B. Radičevića).

Općina Petlovac

I izborna jedinica: 
(Ulica Rade Končara)

II izborna jedinica: 
(Ulica Z.Brkića, J. Kraša, J. Lazića, Kolodvorska, Nova i V. Nazora)

III izborna jedinica: 
Baranjsko Petrovo Selo (Glavna ulica)

IV izborna jedinica: 
Baranjsko Petrovo Selo (Daljok, Kolodvorska)

V izborna jedinica: 
Luč

VI izborna jedinica: 
Bolman

VII izborna jedinica: 
Torjanci

VIII izborna jedinica: 
Novi Bezdan.

Općina Kneževi Vinogradi

I izborna jedinica: 
Kneževi Vinogradi I (Glavna ulica)

II izborna jedinica: 
Kneževi Vinogradi II (područje omeđeno ul. 8. marta i Republike)

III izborna jedinica: 
Kneževi Vinogradi III (ulice S. Miletića, P. Šandora i Olgina)

IV izborna jedinica: 
Karanac I (Ul. Kolodvorska i I. L Ribara)

V izborna jedinica: 
Karanac II (Ul. P. Šandora i N. Tesle)

VI izborna jedinica: 
Zmajevac

VII izborna jedinica: 
Suza

VIII izborna jedinica: 
Jasenovac.

Općina Bilje

I izborna jedinica: 
Bilje I (područje omeđeno Ul. V. Nazora, Dravska i Beljska)

II izborna jedinica: 
Bilje (Ul. Rade Končara)

III izborna jedinica: 
Bilje (Ul. P. Šandora, K Lajoša, 1. maja, M. Pijade i područje omeđeno ulicama S. Bartić i I. Mažuranića) 

IV izborna jedinica: 
Bilje (područje omeđeno Ul. Bratstva i jedinstva, V. Vlahovića, Zagrebačka, P. Salaja i L Mažuranića) 

V izborna jedinica: 
Kopačevo

VI izborna jedinica: 
Vardarac

VII izborna jedinica: 
Lug

VIII izborna jedinica: 
Kozjak.

Općina Draž

I izborna jedinica: 
Draž (Ul. V. Nazora i Dunavska)

II izborna jedinica: 
Draž (Ul. Braće Radića i I. L. Ribara i Planina) 

III izborna jedinica: 
Gajić

IV izborna jedinica: 
Topolje

V izborna jedinica: 
Duboševica

VI izborna jedinica: 
Batina (Ul. V. Nazora, P. Šandora i K Lajoša)

VII izborna jedinica: 
Batina (područje omeđeno Ul. I. L Ribara, V. Nazora, Trg slobode, Partizanski put i Ul. crvene zvijezde)

VIII izborna jedinica: 
Podolje.

Općina Darda

I izborna jedinica: 
Darda - Poljoprivredna zadruga (područje omeđeno željezničkom prugom Ul. M. Tita, TS II i Željeznička)

II izborna jedinica: 
Darda - Centar 1. (područje omeđeno željezničkom prugom, Ul. M. Gupca i R. Končara).

III izborna jedinica: 
Darda - Centar 2. (područje omeđeno željezničkom prugom, Ul. A M. Jerkovića i B. Radičevića) 

IV izborna jedinica: 
Darde - Vašarište (Vašarište, Ul. V. Bubnja, JNA i Ul. A M. Jerkovića)

V izborna jedinica: 
Darda (područje omeđeno Ul. M. Gupca, S. Bertić, Željeznička, B. Radičevića i JNA)

VI izborna jedinica: 
Darda (područje omeđeno Ul. Novo naselje, željeznička pruga, V. Vlahovića i N. Demonje)

VII izborna jedinica: 
Mece

VIII izborna jedinica: 
Uglješ.

Općina Koška

I izborna jedinica: 
Koška 1, Ordana, Koška (N. Š. Zrinskog (1 - 63) i (2 - 68), Trg K Tomislava, V. Nazora, K Frankopana, B. Radića, J. Kozarca, K Zvonimira)

II izborna jedinica 
Koška (M. Gupca, I. Mažuranića, Kneza Višeslava, E. Kvaternika, K Zvonimira)

III izborna jedinica: 
Koška (N. Š. Zrinskog (od 65 - 329a i od 70-212), P. Krešimira, Kolodvorska)

IV izborna jedinica: 
Našička Breznica

V izborna jedinica: 
Niza

VI izborna jedinica: 
Topline, Vučkovac

VII izborna jedinica: 
Subotički Lug, Babjak

VIII izborna jedinica: 
Ledenik, Ličani.

XV ŽUPANIJA ŠIBENSKA

a) Županijska skupština

Članak 46. 
U Županiji Šibenskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Grada, Crnica

II izborna jedinica: 
Varoš, Stari Grad

III izborna jedinica: 
Baldekin I, Plišac, Baldekin III/A

IV izborna jedinica: 
Vidici. Ražine, Ražine Donje, Zablaće, Mandalina 

V izborna jedinica: 
Baldekin II, Baldekin III/B

VI izborna jedinica: 
Šubićevac, Meterize

VII izborna jedinica: 
Donje Polje, Vrpolje, Vrsno, Lepenica, Podine, Boraja, Brodarica, Zabotić. Jadrtovac, Krapanj, Grebaštica Donja, Grebaštica Gornja, Zlarin, Kaprije, Žirje

VIII izborna jedinica: 
Goriš, Konjevrate, Lozovac, Bilice, Zaton, Raslina, Čista Velika

IX izborna jedinica: 
Dubrava kod Šibenika, Danilo Kraljice, Danilo, Danilo Biranj, Perković, Mravnice, Slivno, Slivno Gornje, Sitno Donje

X izborna jedinica: 
Primošten Burnji, Primošten/A (Staro selo i Varoš), Primošten/B (Ispod i iznad magistrale), Primošten Južni (Široke, Ložnice, Vezac, Vadalj), Kruševo, Podorljak i Sapina Doca (Milinkovica, Mahala, Kotelja, Pišćet,Pazdelj i Široka Glavica), Rogoznica/A (Zečevo Rogozničko, Peleš, Podglave), Podglavica, (Stupin, Čelina, Mocire, Rajkovi, Prodajnica, Krugljice), Jarebinjak, Oglavci, Dvornice i Ražanj (Kanica, Modrić)

XI izborna jedinica: 
Skradin, Dubravice, Velika Glava, Bićine, Skradinsko Polje, Skorići, Rupe, Laškovica, Ićevo, Sonković, Gračac, Bratiškovci, Gorice, Plastovo, Bribir, Žažvić, Medare, Cicvare, Pavići, Piramatovci, Vaćani, Krković, Lađevci, Bilo Stanovi, Ždrapanj

XII izborna jedinica: 
Betina, Jezera, Tisno A, dio MZ Tisno, (osim Gomilice i Ivinja), MZ Dubrava kod Tisna, Dazlina, Tisno B, dio MZ Tisno Gomilice, Ivinj, Privac A, dio MZ Pirovac (birači od Ulice Rade Končara i Ulice palih boraca, Pirovac B, dio MZ Pirovac (preostali MZ), naselja Putičanje, Kašić, Murter A,luke birači dijela MZ Murter (ulice: desna strana Ul. Hrvatskih vladara do Kornatske ulice - desno, Ul.Murterskih Brašćin- desno, Ul. Murterski Brašćin - desno, Ul. Put Slanice - desno i sve što se nalazi od spomenutih ulica desno), Murter B- Butine - Selo (birači Trga Rudine sve lijevo, uključujući Ul. Hrvatskih vladara lijevo, Ul. Pod crtaj, nastavak Ul. Zadvorje, lijevo od Kornatske ulice, sve lijevo ud Murterskih Braščih, sve lijevo od Ulice Put Slanice, sve lijevo od Ul. Turističke - Put)

XIII izborna jedinica: 
Vodice I - Tribunj, Srima, Prvić Luka, Prvić Šepurina, Čista Mala i dio MZ Vodice koji obuhvaća područje od autobusnog kolodvora uz more do granice sa Srimom, sve sjeverno od magistrale i iznad magistrale, te desnu stranu ulice Venca Vlahova od broja 2 do broja 36

XIV izborna jedinica: 
Vodice II - ostatak mjesne zajednice Vodice, naselja Gaćelezi i Grabovci

XV izborna jedinica: 
Drniš

XVI izborna jedinica: 
Ključ, Kaočine, Drinovci, Brištani, Bogatići, Sritovci, Karalić, Nos Kalik, Radonić, Pokrovnik, Pakovo Selo

XVII izborna jedinica: 
Unešić, Mirlović Zagora, Podumci, Ostrogašica, Donje Planjane, Gornje Planjane, Donje Vinovo, Gornje Vinovo, Čvrljevo, Gornje Utore, Donje Utore, Visoka Cera, Koprno, Ljubostinje, Nevest

XVIII izborna jedinica: 
Oklaj, Matase, Puljane, Ljubotić, Čitluk, Mratovo, Bogatić, Razvode, Suknovci, Lukar, Bobodol, Trbounje, Lišnjak, Velušić, Badanj

XIX izborna jedinica: 
Siverić, Tepljuh, Biočić, Miočić, Štikovo, Parčić, Kanjane, Kadina Glavica, Otavice, Gradac

XX izborna jedinica: 
Kričke, Moseč, Umljanović, Kljaci, Mirlović Polje, Baljci, Sedramić, Žitnić.

b) Gradsko vijeće skupština

Članak 47. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Šibenske su: 

Grad Šibenik

I izborna jedinica: 
Goriš, Konjevrate, Lozovac, Bilice, Zaton, Raslina, Čista Velika.

II izborna jedinica: 
Dubrava, Danilo Kraljice, Danilo, Danilo Biranj, Perković, Mravnice, Slivno, Slivno Gornje, Slivno Donje

III izborna jedinica: 
Zablaće, Ražine, Donje Polje, Vrpolje, Vrsno, Lepenica, Podine, Boraja, Ražine Donje, Mandalina

IV izborna jedinica: 
Brodarica, Zaborić, Jadrtovac, Krapanj, Grebaštica Donja, Grebaštica Gornja, Zlarin, Kaprije, Žirje.

V izborna jedinica: 
Meterize, Grada

VI izborna jedinica: 
Crnica

VII izborna jedinica: 
Varoš, Stari Grad

VIII izborna jedinica: 
Baldekin I, Plišac

IX izborna jedinica: 
Baldekin I, Plišac

X izborna jedinica: 
Šubićevac

XI izborna jedinica 
Baldekin II

XII izborna jedinica: 
Baldekin III/A - ulice: Skopska, Bosanska, Trg A. Hebranga, Stjepana Radića od broja 54 pa dalje (parni), Mandalinskih žrtava zaključno sa stambenim naseljem Krvavice

XIII izborna jedinica: 
Baldekin III/B-ulice: J. J. Štrosmajera, Karlovačka, Varaždinska, I. Gundulića, M. Marulića, P. Zoranića, F. Supila od broja 1 pa dalje (neparni), S. Radića od broja 89 do 131. Vidici.

Grad Drniš

I izborna jedinica: 
Drniš I blok

II izborna jedinica: 
Drniš II blok

III izborna jedinica: 
Siverić Tepljuh

IV izborna jedinica: 
Kadina Glavica, Kanjane, Parčić

V izborna jedinica: 
Miočić, Hiočić, Štikovo

VI izborna jedinica: 
Badanj, Kričke

VII izborna jedinica: 
Trbounje, Velušić, Lišnjak

VIII izborna jedinica: 
Ključ, Kaočine, Nos Kalik

IX izborna jedinica: 
Drinovci, Brištani

X izborna jedinica: 
Širitovci, Karalić, Brištani

XI izborna jedinica: 
Sedramić, Žitnić

XII izborna jedinica: 
Radonić

XIII izborna jedinica: 
Pokrovnik, Pakovo Selo.

c) Općinsko vijeće

Članak 48. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Šibenske su:

Općina Primošten

I izborna jedinica: 
Primošten Burnji

II izborna jedinica: 
Primošten A (Staro selo i Varoš)

III izborna jedinica: 
Primošten B (ispod i iznad magistrale)

IV izborna jedinica: 
Primošten Južni (Široke, Ložnice, Vezac, Vadalj), Kruševo

V izborna jedinica: 
Podorljak, Sapina Doca (Milinkovica, Mahala, Kotelja, Pišćet, Pazdelj i Široka Glavica)

VI izborna jedinica: 
Rogoznica A (Kopača, Svjetionik Mulo)

VII izborna jedinica: 
Rogoznica B (Zvečevo, Rogozničko, Peleš, Podglave, Podglavica (Stupin, Čelin, Mocire, Rajkovi, Prodajnica, Krugljice), Jarebinjak, Oglavci

VIII izborna jedinica: 
Dvornice, Ražanj (Kanica Modrić).

Općina Skradin

I izborna jedinica: 
Skradin

II izborna jedinica: 
Dubravice, Velika Glava

III izborna jedinica: 
Bićine, Skradinsko Polje, Skorići

IV izborna jedinica: 
Rupe, Laškovica, Ićevo

V izborna jedinica: 
Sonković, Gračac

VI izborna jedinica: 
Bratiškovci ,Gorice Plastovo

VII izborna jedinica: 
Bribir, Žažvić, Medare, Cicvare, Pavići 

VIII izborna jedinica: 
Piramatovci, Vaćani, Krković, Lađevci, Bilo Stanovi, Ždrpanj.

Općina Vodice

I izborna jedinica: 
Vodice - područje od autobusnog kolodvora uz more do granice sa Srimom, sve sjeverno do magistrale i iznad magistrale, te desne strane ulice Venca Vlahov, od broja 2 - 36,

II izborna jedinica: 
Vodice - ulice: Ante Poljička, Vladka Mačeka (Roca Pave),Rade Končara, Matije Gupca, Mare Vrulje, Kragujevačka, Bribirskih knezova (Kozaračka), Migalovica, V. I. Lenjina, Pamuković Kamila, Brunca (Proleterska) od broja 2-46, Ante Starčevića (Proleterska) od br. 58 -124, Mićin Stanka, Lička, Obrove (Kistanjska), Petra Berislavića (M. Gorkog) sve sjeverno do magistrale, Magistrala od broja 4, Vlahov Venca od br.1- 37, obala Juričev Ive Cote, Hrvatskih boraca (Prvoboraca), Dulcin (Partizanska), Braće Kaje, Mirka Zore, lijeva strana od broja 1 do 111, Trg kneza Branimira (Poljana maršala Tita) od broja 75 do 81, Trg hrvatskih mučenika (Trg I. L Ribara) od broja 9 do 31, Prve primorske čete od broja 
16 do 44

III izborna jedinica: 
Vodice - ulice: Trg hrvatskih mučenika (Trg I. L Ribara) od broja 1 do 8, Obala 25. Svibnja, Obala V. Nazora, Šetalište Miše Gladovljeva (Šetalište M. Pijade), Ive Cače od broja 1 do 7, Žrtava fašizma od broja 1 do 24, Grgura Ninskog (Žrtava fašizma) od broja 19 do 3o i od broja 1 do 30, Fra Pija Fržopa (Žrtava fašizma) od broja 35 do 39 i od broja 1 do 8, Trg kneza Branimira (Poljana m. Tita) od broja 1 do 38, Mirka Zore od broja 13 do 23 i svi parni brojevi, Grgurev Tonča, Gaćelezi, Grabovci

IV izborna jedinica: 
Vodice - ulice: Trg kneza Branimira od broja 39 do 74, Brunca neparni brojevi od 3 do 85, A. Starčevića od broja 87 do 19 i od broja 1 do 119.

V izborna jedinica: 
Tribunj (Varoš 9 Sovlja)

VI izborna jedinica: 
Tribunj (predio Rupe)

VII izborna jedinica: 
Srima, Prvić Luka, Prvić Šepurine

VIII izborna jedinica: 
Cista Mala.

Općina Tisno

I izborna jedinica: 
Betina

II izborna jedinica: 
Jezera

III izborna jedinica: 
Tisno - dio MZ "Tisno" (osim Gomilice i Ivanja), Dubrava kod Tisna i Dazlina

IV izborna jedinica: 
Tisno - dio MZ "Tisno" Gomilice i Ivinj

V izborna jedinica: 
Pirovac - ulice: Rade Končara, Palih boraca

VI izborna jedinica: 
Pirovac, Putičanje, Kašić

VII izborna jedinica: 
Luke, Murter - ulice: desna strana ulice Hrvatskih vladara do Kornatske ulice desno, Ul. Murterskih Brašćin - desno, Put Slanice - desno i sve što se nalazi od spomenutih ulica desno

VIII izborna jedinica: 
Butine - selo - od Trga Rudine sve lijevo, Ul. hrvatskih vladara lijevo, ul. Pod crtaj, nastavak ul. Zadvorje, sve lijevo od Kornatske ulice, sve lijevo od Ul. Murterskih Brašćin, sve lijevo od ul. Put Slanice, sve lijevo od ul. Turističke - Put. 

Općina Oklaj

I izborna jedinica: 
Oklaj

II izborna jedinica: 
Razvođe

III izborna jedinica: 
Čitluk

IV izborna jedinica: 
Luka

V izborna jedinica: 
Matase

VI izborna jedinica: 
Mratovo, Bogatić P.

VII izborna jedinica: 
Suknovci, Bobodol

VIII izborna jedinica: 
Puljane, Ljubotić

Općina Unešić

I izborna jedinica: 
Unešić

II izborna jedinica: 
Mirlović Zagora

II izborna jedinica: 
Koprno, Cera

IV izborna jedinica: 
Podumci, Ostrogašica Ljubostinje

V izborna jedinica: 
Čvrljevo, Utore Donje, Utore Gornje

VI izborna jedinica: 
Nevest, Visoka

VII izborna jedinica: 
Donje Vinovo, Gornje Vinovo

VIII izborna jedinica: 
Gornje Planjane, Donje Planjane.

Općina Ružić

I izborna jedinica: 
Ružić

II izborna jedinica: 
Gradac

III izborna jedinica: 
Otavice

IV izborna jedinica: 
Umljanović, Moseć

V izborna jedinica: 
Kljake

VI izborna jedinica: 
Čavoglave

VII izborna jedinica: 
Mirlović Polje

VIII izborna jedinica: 
Baljci

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

a) Županijska skupština

Članak 49. 
U Županiji Vukovarsko-Srijemskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Borovo Naselje (Vukovar), Braće Đurđević (Vukovar), Lužac (Vukovar)

II izborna jedinica: 
Novi Vukovar, Stari Vukovar, V. Nazora

III izborna jedinica: 
Prvi svibanj (Vukovar), S. Supanc, (Vukovar), Negoslavci

IV izborna jedinica: 
Borovo, Brat i Jed. (Vukovar)

V izborna jedinica: 
Grabovo, Sotin, Čakovci, Bokšić, Mikluševci, Tompojevci, Tovarnik

VI izborna jedinica: 
Vera, Trpinja,Bobota, Ćelija, Ludvinci, Lipovača, Pačetin, Bogdanovci, Petrovci, Svinjarevci, Berak

VII izborna jedinica: 
Ilok, Šarengrad, Bapska, Mohovo, Lovas, Opatovac

VIII izborna jedinica: 
Jarmina, Ivankovo, Markušica, Gaboš, Karadžićevo 

IX izborna jedinica: 
Korođ, Mlaka Antinska, Tordinci, Ostrovo, Nuštar, Marinci, Cerić, Podrinje

X izborna jedinica: 
Stari Mikanovci, Novi Mikanovci ,Vođinci, Prkovci, Retkovci, Andrijaševci

XI izborna jedinica: 
M. Pijade (Vinkovci), S. Radića (Vinkovci), S. Kneževića (Vinkovci)

XII izborna jedinica: 
Kolodvorska (Vinkovci), Zagrebački blok (Vinkovci)

XIII izborna jedinica: 
B. Bakarića (Vinkovci), Lenije (Vinkovci), Mirkovci

XIV izborna jedinica: 
Lapovci (Vinkovci), Slavija (Vinkovci), Privlaka

XV izborna jedinica: 
Stari Jankovci, Novi Jankovci, Srijemske Laze, Slakovci, Otok 

XVI izborna jedinica: 
Orolik, Đeletovci, Vinkovački Banovci, Šidski Banovci, Ilača, Komletinci, Donje Novo Selo, Nijemci, Podgrađe, Apševci, Lipovac

XVII izborna jedinica: 
Županja

XVIII izborna jedinica: 
Šiškovci, Cerna, Gradište, Štitar, Babina Greda

XIX izborna jedinica: 
Bošnjaci, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Gunja

XX izborna jedinica: 
Vrbanja, Drenovci, Đurići, Račinovci, Soljani, Strošinci.

b) Gradsko vijeće

Članak 50. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Vukovarsko-Srijemske su:

Grad Županja

I izborna jedinica: 
Veliki Kraj, Matije Gupca, I. Gundulića, Solarski prolaz, Kratka od 1-15

II izborna jedinica: 
Kratka od 16-48, Obla Lj. Gaja, J. Lovretića, M Krleže, A. Hebranga, Zlatodolska, Braće Radića 1-109

III izborna jedinica: 
Braće Radića od 2 itd, B. J. Jelačića, lvana Mažuranića, V. Nazora, B. Trenka od 1- 44

IV izborna jedinica: 
B. Trenka od 1- 104, Stanovi pod Oraškim mostom, St. Grubara, Savska, Stanovi Ciglane, M Pozajića 1-43

V izborna jedinica: 
M.Pozojića 43 - 88, M. A. Reljkovića, J. Kozarca, Zrinskog i Frankopana, Vojna Krajina, Ilirskog preporoda, Trg Kralja Tomislava 1

VI izborna jedinica: 
Trg Kralja Tomislava 2-13, Aleja Matice Hrvatske, J. J. Štrosmajera, S. S. Kranjčevića, Zagrebačka, V. Lisinskog, B. Kažića cijela, S. Albinija od 1-5

VII izborna jedinica: 
Srećka Albinija 5 -17, I. R. Boškovića, F. Bačića, Osiječka, F. Hanamana, A. Šenoe, Dr. F. Račkog 1-180

VIII izborna jedinica: 
Dr. F. Račkog 18c -93, Šećerana, I. Pl. Zajca, M Lorković, P. Svačića 1-8

IX izborna jedinica: 
Petra Svačića od 9 -169, Vinkovačka, Petra Preradovića, A. Stepinca, A. Mihanovića, M. Marulića, P. Hehtorovića, H. Lucića, Š. Mencetića, Sedeli Viktora

X izborna jedinica: 
P. Krešimira IV, Trg Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Ponje, F. Kuharića, O. Ivekovića, L. Ružićke, M. Držića, V. Bukovca, Prolaz Rastoke, Dubrovačka 1-56

XI izborna jedinica: 
Dubrovačka 56 - 85, Stanovi, Auto-put, J. J. Štrosmajera od 44 -213, J. J. Štrosmajera iz Štitara od 2-226

XII izborna jedinica: 
Županjski stanovi, B. J. Jelačića od 1- 101, i 2-178 Štitar, Štrosmajerova od 1-247, Školska 

XIII izborna jedinica: 
M Gupca, Stjepana Radića, Savska, J. Kozarca

Grad Vinkovci

I izborna jedinica: 
Mjesna zajednica " Lenije"

II izborna jedinica: 
Mjesna zajednica "Stjepan Radić"

III izborna jedinica: 
Mjesna zajednica "Centar"

IV izborna jedinica: 
Mjesna zajednica "Kolodvor"

V izborna jedinica: 
"V mjesna zajednica"

VI izborna jedinica: 
Dio područja VI Mjesne zajednice i to ulice Alojzija Stepinca (parni brojevi), Dalmatinska, Školska, Željeznička, Voćarska, Sigetska, Marka Marulića, Ivana Meštrovića, Bosanska, Jadranska, Trogirska, Vinogradska, Primorska i Petra Hektorovića

VII izborna jedinica: 
Dio područja VI Mjesne zajednice koje čine ulice Alojzija Stepinca (neparni brojevi), Petra Preradovića, Ivane Brlić-Mažuranić, Mate Ivanića, Bartola Kašića, Senjskih Uskoka, Dubrovačka, Krbavska, Velebitska, Kralja Stjepana Tomaševića, Županjska, Bohnova, Ciglarska, Ljeskovačka, Visovačka, Zagorska, Prolazna, Dren

VIII izborna jedinica: 
Dio Mjesne zajednice "Lapovci" koja čine ulice Lapovačka od 2-22, Kneza Mislava od 1-13, Slavka Jankovića od 1-16, Antuna Branka Šimića od 1-7 i 4 - 10, Ohridska od 1-15 i 4-10

IX izborna jedinica: 
Dio Mjesne zajednice "Lapovci" koja čine ulice Lapovačka od 1-5 i od 24-36, J. J. Strossmayera, Slavka Jankovića od 17 -20, A. B. Šimića od 9 - 23 i 12 -16, I. G. Kovačića od 1-71, Poljska od 1-20, Eugena Kvaternika od 38-60

X izborna jedinica: 
Mjesna zajednica "Ban Jelačić"

XI izborna jedinica: 
Mjesna zajednica "Zagrebački blok"

XII izborna jedinica: 
Mjesna zajednica "Slavija"

XIII izborna jedinica: 
Mjesna zajednica "Mirkovci".

Grad llok

I izborna jedinica: 
Mohovo

II izborna jedinica: 
Šarengrad - ulice: Bišket, Crnogorska, Zlatana Sremca, Osječka, Ridarska

III izborna jedinica: 
Šarengrad ulice: Stjepana Radića, Školska, Zagrebačka, Dunavska

IV izborna jedinica: 
Rapska - ulice: Braće Radića, Ciglana, Fruškogorska, Ljudevita Gaja, I. G. Kovačića,I. L Ribara, Junačka, Moše Pijade

V izborna jedinica: 
Rapska - ulice: Maršala Tita, Matije Gupca, Mlinska, Nova ul., Palih boraca, Partizanska, Proleterska

VI izborna jedinica: 
Rapska - ulice: Slavka Radića, Sportska, Sremska, Stjepana Radića, Šidska, J. J Štrosmajera, Vladimira Nazora 

VII izborna jedinica: 
Ilok ulice: A. G. Matoša, Akvaluk "A Cesarca", A. Šenoe, Benešićeva, Br. jedinstva, Cerije, Čardakovac, Dolina mira

VIII izborna jedinica: 
Ilok - ulice: Dr. Z. Cremeca, Dunavska, Faluge, Đ. Salaja, Fruškogorska, Fućije, Grobljanska, Hercegovačkih brigada, I. L. Ribara

IX izborna jedinica: 
Ilok - ulice: I. G. Kovačića, I. Gundulića, Zmaj Jovina, JNA, Kanjiža, Karagaca, Kvaternikova, Lovaška, Šturova

X izborna jedinica: 
Ilok - ulice: Lj. Gaja, M. Krleže, Mala Kanjiža, Maršala Tita, Masarikova, M. Gupca, Meštrovićeva, Naselje - Sofija

XI izborna jedinica: 
Ilok - ulice: Orašje, O. Keršovanija, Plandište, Polje križ, Preradovićeva, Principovac, R Končara, Radnička

XII izborna jedinica: 
Ilok - ulice: Radoš, Rađevac, Ribarska Skandala, Slatkovićeva, S. Radića Šetalište I. L Ribara, Školska, Šokačko brdo

XIII izborna jedinica: 
Ilok - ulice: Štefanikova, J. J. Štrosmajera, Trg žrtava fašizma, Turska skela, V. Vlahovića, Velika Kanjiža, V. Nazora, Vukov salaš, Zagrebačka, Židovska, 04.12 1944., Šetalište braće Jakšić. 

Grad Vukovar

I izborna jedinica: 
Naselja - Sotin, Ovčar, Jakorovac i Ulice MZ: Mitnica u Vukovaru, Vučedol, Kumrovečka, Ratarska,Prosina 

II izborna jedinica: 
MZ Mitnica - ostale ulice

III izborna jedinica: 
MZ Vukovar stari

IV izborna jedinica: 
MZ Stjepan Supanc - ostale ulice koje nisu ušle u Izbornu jedinicu br.13

V izborna jedinica: 
MZ 1. svibanj

VI izborna jedinica: 
MZ Vukovar novi

VII izborna jedinica: 
MZ Lužac

VIII izborna jedinica: 
MZ Braće Radić

IX izborna jedinica: 
MZ Kralj Tomislav i ostale ulice koje nisu ušle u Izbornu jedinicu br. 12

X izborna jedinica: 
MZ Alojzije Stepinac

XI izborna jedinica: 
MZ Nikola Šubić Zrinski

XII izborna jedinica: 
MZ Kralj Tomislav - ulice: Dunavska, Franje Kluza, Omladinska I. Milutinovića, Kljajićeva, J. Popovića, Đ. Đakovića, V. Nazora, I. L Ribara

XIII izborna jedinica: 
MZ Stjepan Supanc - ulice: Dubrovačka, Omladinska, Istarska, K Pejnović. Trg M. Gupca, Sajmište, Radničko naselje I., Naselje D. Price, Naselje Dubrava, Zrinjska, Naselje I. Andrića, Naselje Sonje Marinković, A. Cesarca

c) Općinsko vijeće

Članak 51. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Vukovarsko-Srijemske su:

Općina Andrijaševci

I izborna jedinica: 
Naselje Rokovci - ulice: Blaca. Bosutska, Kneza Branimira, Joze Ivakića, Josipa Kozarca, Mažuranića, Pavina, Plavi Jadran: od l-16

II izborna jedinica: 
Naselje Rokovci - ulice: Plavi Jadran od 16, Stjepana Radića do 66

III izborna jedinica: 
Naselje Rokovci - ulice: Stjepana Radića od 67, Ratarska, M. Reljkovića, Ribarska

IV izborna jedinica: 
Naselje Rokovci - ulice: A. Stepinca, Štrosmajerova, Tina Ujevića, Vinkovačka, Zagrebačka, Kralja Zvonimira 

V izborna jedinica: · 
Naselje Andriješevci - ulice: Lj. Gaja, Ivana Gundulića, Matije Gupca od 17-151,

VI izborna jedinica: 
Naselje Andriješevci - ulice: Matije Gupca od 152, Kneza Domagoja, Kolodvorska do 75

VII izborna jedinica: 
Naselje Andriješevci - ulice: Kolodvorska od 77 do kraja, Kralja Tomislava, Marka Marulića, Ivana Meštrovića, Antuna Mihanovića, Vladimira Nazora do kraja

VIII izborna jedinica: 
Naselje Andriješevci - ulice: Poljska,Ante Starčevića, Školska, Nikole Tesle, Tri ruže, Ivana Zajca

Općina Tordinci

I izborna jedinica: 
Naselje Antin i Mlaka - ulice: B. Radića, M. Gupca, Kolodvorska, Z Sremca, Gundulićeva do 30

II izborna jedinica: 
Naselje Antin i Mlaka - ulica Gundulićeva od 31 do kraja 

III izborna jedinica: 
Naselje Markušica - ulice: V. Karadžića, Podvučanska, I. L Ribara, Šodolovačka

IV izborna jedinica: 
Naselje Markušica - ulice: S. S. Popovića, Balkanska, Nova, Grobljanska, Čeretinci

V izborna jedinica: 
Naselje Tordinci - ulice: V. Bakarića, Gaj, J. Kozarca, A. G. Matoša, V. Nazora do kraja

VI izborna jedinica: 
Naselje Tordinci - ulice: S. Radića, Radnička, M. A. Reljkovića, Štrosmajerova, M. Tita

VII izborna jedinica: 
Cijelo naselje Korođ

VIII izborna jedinica: 
Cijelo naselje Podrinje.

Općina Stari Mikanovci

I izborna jedinica: 
Naselje Stari Mikanovci - ulice: Kolodvorska od 18 -198 i 25 -185, Bok, Matije Gupca 1-59, Željeznički kolodvor

II izborna jedinica: 
Naselje Stari Mikanovci - ulice: Kolodvorska od 2 -16 i 1-23a, Đakovačka, A. Starčevića, M. Gupca od 68 do kraja i 61 do kraja

III izborna jedinica: 
Naselje Stari Mikanovci - ulice: M. Gupca od 8 - 66, Svetog Nikole, V. Nazora od 2 - 100 i 1-109, Školska, Osječka, Potočka, Bana Ivaniša Horvata, J. Kozarca

IV izborna jedinica: 
Naselje Stari Mikanovci - ulice: V. Nazora od 102. do kraja i 111. do kraja Mlinska, Vinkovačka

V izborna jedinica: 
Cijelo naselje Novi Mikanovci

VI izborna jedinica: 
Naselje Vođinci - ulice: J. Kozarca, M. Ivaniševića, Kolodvorska, Kučište

VII izborna jedinica: 
Naselje Vođinci - ulice: Braće Radića, Gradinska, J. Ivakića, Kula S. Madera, Sla. vonska, Štrosmajerova od 1-55 i 201 do 322

VIII izborna jedinica: 
Naselje Vođinci - ulice: Vinkovačka, Vinogradska, Štrosmajerova od broja 56 do 201.

Općina Bošnjaci

I izborna jedinica: 
Štrosmajerova desna cijela, Štrosmajerova lijeva 1 -17 

II izborna jedinica: 
Štrosmajerova 19 - 183a, J. Kozarca, Trg F. T. Lenković, Savska 1-13 i 2 - 24

III izborna jedinica: 
Gajeva lijeva cijela, Gajeva desna od 2-76

IV izborna jedinica: 
Gajeva desna 78-190, Stanovi, Nazorova 3 -183

V izborna jedinica: 
Nazorova 185-271, Gupčeva cijela, M Terezije, J. Ivakić 

VI izborna jedinica: 
Nazorova desna cijela, J. Babogreca, A. G. Matoša

VII izborna jedinica: 
Savska 15 -127, Savska 28 -92, B. Radića 2 -38 i 1-101, Topola,Žuželj, Jasinovačice

VIII izborna jedinica: 
B. Radića 103 -137, Mihanovićeva 4 -146, i 1-125. A. M. Reljkovića, Morganj 44-81.

Općina Vrbanja

I izborna jedinica: 
V. Nazora 1-105, 2 -88, Trconičeva 1 -27, 2 - 62, Poštanska 1- 21, 2 -10, M. Gupca 1-17, 2 -70, Br. Radića 1- 37, 2 - 40, Čatića 1-11, 2-24

II izborna jedinica: 
Br. Radića 1-157, V. Nazora 7 - 37, J. Kozarca 2 -19, Štrosmajera 1 -19, M. Gupca 3-51

III izborna jedinica: 
Tomislavova 1- 40, M Gupca 52 -184

IV izborna jedinica: 
Lj. Gaja iz Vrbanje, Lj. Gaja iz Soljana 7 -44, Vrbanjska iz Soljana 3 -64, J. Kozarca 1-25, 2-138

V izborna jedinica: 
B. J. Jelačića 1-175, 2 -124, Rastoke 1-119, 2 -18, Br. Radića 2 - 9

VI izborna jedinica: 
K Lj. Posavskog 1 - 223, 2 -194

VII izborna jedinica: 
M.Gupca 1-155, 2 -82, Kolodvorska 2 -108, 1- 99

VIII izborna jedinica: 
Kolodvorska 101-259, 110-282.

Općina Cerna

I izborna jedinica: 
Šiškovci

II izborna jedinica: 
Štrosmajerova ul, Tomislavovo šetalište, I. Kozarca 

III izborna jedinica: 
Tomislavova, Kn. Domagoja, I. Meštrovića, Salaši 

IV izborna jedinica: 
Mala Cerna, A. Mihanovića, Ljudevita Posavskog

V izborna jedinica: 
Velika Cerna, Ljudevita Gaja od 1- 14

VI izborna jedinica: 
Lj. Gaja od 1-79, Radićeva, A. Starčevića od 2 - 20

VII izborna jedinica: 
A Starčevića od 2 - 112, Kolodvorska, K. Zvonimira od 2 -114

VIII izborna jedinica: 
Jurišićeva, M. Gupca, K Zvonimira od 1 -133.

Općina Gradište

I izborna jedinica: 
K Tomislava od 2 -158, i od 1-100

II izborna jedinica: 
Trg Hrvatskih velikana od 2 - 84, i od 1- 49, K Zvonimira od 2 -112

III izborna jedinica: 
K Zvonimira od 114,140 i od 1- t67, Kolodvorska od 2-52

IV izborna jedinica: 
Kolodvorska od 52 - 72 i od 1- 67, Bosutska- cijela Nova - cijela 

V izborna jedinica: 
M. Gupca - cijela, J. Lovretića - cijela, V. Nazora od 2 -72 i od 1- 5

VI izborna jedinica: 
V. Nazora od 7 - 53, B. Radića od 2 - 244

VII izborna jedinica: 
B. Radića od 246 - 280, Dr. M. Kadića - cijela, B. Radića od 1-77

VIII izborna jedinica: 
B. Radića od 79 - 295, Berava Stanovi, Mednik, Tvrdno Stanovi. 

Općina Gunja

I izborna jedinica: 
Vladimira Nazora 1-212 i 2-108

II izborna jedinica: 
Matije Gupca - cijela, Vrhovi - cijela, Konjuška - cijela, Gajeva - cijela, Braće Radić - cijela, Velebit - cijela, Tina Ujevića- cijela, Stanovi 24-27

III izborna jedinica: 
Vl. Nazora 114-220, I. L Ribara - cijela, Mažuranićeva - cijela, M. Oreškovića-cijela, A Šantića- cijela

IV izborna jedinica: 
Vl. Nazora 217 - 339, Vl. Nazora 222 - 356, Stanovi 57 - 60, Dr. Savadinović 1-147

V izborna jedinica: 
Dr. Savadinović 2-144, Đ. Đakovića - cijela, Savska 1-87, Stanovi 2 -12

VI izborna jedinica: 
Savska 2 - 54, Naserova - cijela, B. Kidrića- cijela, J. Kaštelana - cijela, Kolodvorska 1- 57

VII izborna jedinica: 
Kolodvorska 59 - 97, J. Kozarca - cijela, R.Končara -·cijela, F. Šehovića - cijela, I. Meštrovića - cijela, Prvomajska - cijela, Br. jedinstva - cijela, Stanovi 47 - 53a. 

VIII izborna jedinica: 
Br. Nikolić - cijela, A Šenoe - cijela.

Općina Drenovci

I izborna jedinica: 
Drenovci I - Ul. Vl. Nazora od 4 - 210 i 3 -167, Ul. br. Radića, Pukiš, Ul. ž. stanice-cijela, Lj. Gaja

II izborna jedinica: 
Drenovci II - Ul. F. Hanamana od 6-122 i 3-19. ul. Soljanska od 1-43 i 4-48, V. Šor od 4 - 72 i 3 -195, M. Gupca od 2 - 54 i 1- 65

III izborna jedinica: 
Drenovci III - U1. A. Starčevića od 1- 85 i 2 - 44, Ul. V. Nazora od 67 -121 i 2 - 44, ToIjani od 4 -124 i 1-135, A. M. Reljkovića od 1- 7 i 4 - 20, Stanovi od 28 - 38 i 35 - 37, Istrev od 1- 69

IV izborna jedinica: 
Đurići - Istrev (Drenovci od broja 69 -163), Ul. Matije Gupca (iz Đurića) - cijela, Velebit, Ante Starčevića iz Račinovaca od 1 -103 i 2 - 94

V izborna jedinica: 
Račinovci - ul. Braće Radić od 1-93 i 2 -138, Savska od 1- 27 i 2 - 38, Marka Markovića od 1- 47 i 2 - 42, Vladimira Nazora od 1- 63 i 2 - 8, R. J. Boškovića od 1-53 i 2-24, Grobljanska od 1-35 i 2-24

VI izborna jedinica: 
Posavski podgajci - U1. M. Gupca od 2 - 346 i 1-181

VII izborna jedinica: 
U1. M. Gupca od 183 do 317, Braće Radić od 2 - 30 i 1- 33, Vladimira Nazora od 2 - 22 i 1-17, Savska od 2 - 36 i 1- 27, Vladimira Nazora iz Rajeva Sela od 1 -143 i 2-248

VIII izborna jedinica: 
Rajevo Selo - Sve ulice osim ulice Vladimira Nazora.

Općina Stari Jankovci

I izborna jedinica: 
Novi Jankovci - ulice: J. Ivakića, Kolodvorska, Školska 

II izborna jedinica: 
Novi Jankovci - ulice: Varaždinska, Vidorska, Vinkovačka 

III izborna jedinica: 
Orolik

IV izborna jedinica: 
Slakovci - ulice: Preradovićeva od br.100 do kraja i od 93 do kraja, Gundulićeva, Vatrogasna, Šipovačka 

V izborna jedinica: 
Slakovci - ulice : Preradovićeva do br. 93 i do br.100, Braće Radića, J. Kozarca, Željeznička, Jošina, Stanovi

VI izborna jedinica: 
Stari Jankovci - ulice: M. Tita, Braće Radić, M. Gupca, Kneza Branimira, Nikole Tesle

VII izborna jedinica: 
Stari Jankovci - ulice: R. Boškovića, V. Nazora, J. J. Strossmayera, Bana Jelačića, Vinkovačka 

VIII izborna jedinica: 
Srijemske Laze.

Općina Otok

I izborna jedinica: 
Otok - ulice: Andrije Hebranga, Omladinska, Poljska, Sajmište, Štrosmajerova, Školska, Tina Ujevića, Vinkovačka, Braće Radića, Bosutska do 36

II izborna jedinica: 
Otok - ulice: Bosutska od 36, Dalmatinska, Gradinci, Bana Jelačića, Josipa Kosora, Slavonska

III izborna jedinica: 
Otok - ulice: Ciglarska, Kralja Držislava, M. Gupca, J. Kozarca, J. Lovretića, V. Nazora, Ratarska, J. J. Štrosmajera, Trg kralja Tomislava, Varoščica

IV izborna jedinica: 
Otok - ulice: Velebitska, K P. Krešimira, Ulica bagera, Lj. Gaja, Kolodvorska, V. Nazora, Radnička, A. Starčevića, Z Frankopana, Alojzija Stepinca, Rudina čistine

V izborna jedinica: 
Privlaka - ulice: Braće Radića, Ivana Domca, Frankopanska, B. Jelačića, J. Kosora, M. Krleže, Kolodvorska, M Tita, V. Nazora, Poljska, I. L Ribara, J. J. Štrosmajera, Školska, Vrtno naselje, M. Gupca, Bana J. Jelačića, I. Kozarca, J. Kozarca do br.16

VI izborna jedinica: 
Privlaka - ulice: J. Lovretića, I. L Ribara, Bana J. Šokčevića, Kralja Tomislava, Vrtno naselje, Braće Radića, F. Čolića do 138

VII izborna jedinica: 
Komletinci - ulice: Braće Radića (cijela), Matije Gupca, A. Starčevića, Školska, Apševci, J. Kozarca do 74

VIII izborna jedinica: 
Privlaka i Komletinci - ulice: Franje Čolića od 138 do kraja, M Krleže do kraja, A. G. Matoša, V. Nazora, I. L Ribara, M. Gupca, (Naselje Privlaka); ulice: Josipa Kozarca od 76 do kraja, Kralja Tomislava, V. Nazora i Vezir (Naselje Komletinci). 

Općina Nijemci

I izborna jedinica: 
Apševci

II izborna jedinica: 
Donje Novo Selo

III izborna jedinica: 
Đeletovci

IV izborna jedinica: 
Lipovac

V izborna jedinica: 
Nijemci i to ulice: Bana Jelačića, Bosutska obala, Braće Radića, Lj. Gaja, I. Gundulića, M.Gupca, Kolodvorska do br. 37

VI izborna jedinica: 
Nijemci i to ulice: Kolodvorska od 38 do kraja, J. Kozarca, A. G. Matoša, V. Nazora, Omladinska, A. Starčevića, Štrosmajerova, Školska, K Tomislava, Zrinska, Žrtava fašizma

VII izborna jedinica: 
Podgrada

VIII izborna jedinica: 
Šidski Banovci i Vinkovački Banovci.

Općina Nuštar

I izborna jedinica: 
Nuštar-ulice: Križnog puta od br. 34 -176 i od br. 61-153, A Šenoe, V. Nazora, M. Marulića, M. Gupca, naselje Henrikovci

II izborna jedinica: 
Nuštar - ulice: Kolodvorska, Vidova, P. Svačića, L Mažuranića, Lj. Gaja, I. Meštrovića, Đ. Đakovića, Željeznička, Braće Radić, A. B. Šimića, Poljska, Mlaćuge

III izborna jedinica: 
Nuštar - ulice: Križnog puta od br.1-59 i od br. 2 - 32, Bana Jelačića, J. Kozarca, A. M. Reljkovića
IV izborna jedinica: 
Nuštar- ulice: Kralja Tomislava, Frankopanska, Vinkovačka, Zrinskog, Zvonimirova, Zagrebačka, V. Lisinskog, Gundulićeva, Krešimira I, Krešimira II, Krešimira IV

V izborna jedinica: 
Cerić - ulice: J. Dalmatinca, J. Ivakića, I. Meštrovića, Nuštarska 1- 100

VI izborna jedinica: 
Cerić - ulice: Nuštarska do kraja, Kralja Tomislava, Vinkovačka do br. 78.

VII izborna jedinica: 
Cerić - ulice: Vinkovačka od br. 78 do kraja, Vinkovačke bašče

VIII izborna jedinica: 
Marinci.

Općina Jarmina

I izborna jedinica: 
Jarmina - ulice: D. Domjanića, Lj. Gaja, M Gupca, B. Jelačića, V. Lisinskog, I. Meštrovića

II izborna jedinica: 
Jarmina - ulice: V. Nazora, N. Tesle, Vinkovačka

III izborna jedinica: 
Jarmina - ulice: L Zajca, N. Š. Zrinskog, M Gupca,K.K.Branimira 

IV izborna jedinica: 
Jarmina - ulice: M. Gupca od 45-125, I. Gundulića, A. Mihanovića, V. Nazora do 64

V izborna jedinica: 
Jarmina - ulice - V. Nazora do kraja, B. Radića, J. J. Štrosmajera, A. Šenoe, Zagorska

VI izborna jedinica: 
Karadžićevo

VII izborna jedinica: 
Ostrovo

VIII izborna jedinica: 
Gaboš.

Općina Ivankovo

I izborna jedinica: 
Ivankovo - ulice: Trg Bana Jelačića, P. Berislavića, Frankopanska, Lj. Gaja, Gorjani do 86, Joze Ivakića, Matoša, I. Meštrovića, Mokarac, Rojičani, Slatine

II izborna jedinica: 
Ivankovo - ulice: Topolje, 14. travnja, Zrinjevac, Gorjani od 183 do kraja, Gorjanski rit, Kolodvorska do kraja

III izborna jedinica: 
Ivankovo - ulice: J. Kozarca, Radnička, J. S. Reljkovića, N. Š. Zrinskog, F. Franičevića, Gorjani od 73 do 210, Hercegovačka cijela, V. Nazora

IV izborna jedinica: 
Ivankovo - ulice: F. Trenka, Željeznička, Ž. Fašizma, Bedemova, Bošnjaci od 1-209

V izborna jedinica: 
Ivankovo - ulice: Grobljanska, M Gupca, J. Kozarca, Kralja Petra Krešimira, Kralja Zvonimira, M. A. Reljkovića, Šenoe, Vatrogasna, Borinačka, Bošnjaci od 107 do 180

VI izborna jedinica: 
lvankovo - ulice: Bošnjaci od 180 do kraja, Grac, I. Gundulića, B. Radića, J. Runjanina, Štrosmajera, Vinogradska

VII izborna jedinica: 
Retkovci

VIII izborna jedinica: 
Prkovci.

Općina Bogdanovci

I izborna jedinica: 
Svinjarevci - ulice: S. Radića, Dalmatinska, Dunavska, Grbak, M. Gupca, Nova, Pašnjačka, S. Radića, Rit, Vinkovačka, Vinogradska

II izborna jedinica: 
Svinjarevci - ulica: Vukovarska i Petrovc; Ulice - M.Vukosavljevića, Petrovačka, Proleterska

III izborna jedinica: 
Petrovci - ulice: M.Apića, B. Papuge, JNA, J. Hardija, Lugarnica, Vukovarska

IV izborna jedinica: 
Negoslavci - ulice: B. Merandžića, B. Nušića, Dubrava, Deletovačka

V izborna jedinica: 
Negoslavci - ulice: Lug, M.Tita, M.Serbića, Oslobođenja 

VI izborna jedinica: 
Negoslavci - ulice:Partizanska,Petrovačka,Radnička, Vukovarska

VII izborna jedinica: 
Negoslavci - ulice: Stara Vujadina, Željeznička, Bogdanovci, Ulica B. Kidrića

VIII izborna jedinica: 
Bogdanovci - ulice: M.Držića, M.Tita, M.Gupca, V.Nazora 

Općina Borovo

I izborna jedinica: 
Borovo - ulice: A. Cesarca, B. Mišljenovića, B. Kidrića, Bosanska, Bos.odvojak, D. Maslarića

II izborna jedinica: 
Borovo - ulice: D. Nušića, B. Radičevića, Crepulja, D. Sremca, Đ. Pucara, Gajićeva, Grobljanska 

III izborna jedinica: 
Borovo - ulice: I. Andrića, I. L. Ribara, JNA, J. Cazija, Klajićeva, Lenjinova, Mala

IV izborna jedinica: 
Borovo-ulice: N. Kovačevića, N. Tesle, Nova, Odvojak, B. Maslarića, Osiječka, Ozrenska, Palih boraca

V izborna jedinica: 
Borovo - ulice: Partizanska, Patkovićeva, P. Kačića, Radnička, Ratarska, Ratarski odvojak

VI izborna jedinica: 
Borovo - ulice: R Stojaković, Savulja, Slobode, Sremska, Dunavska

VII izborna jedinica: 
Borovo - ulice: Školske, Školski odv., Trg palih boraca, V. Stojakovića, Vinogradska.

VIII izborna jedinica: 
Borovo - ulice: V. S. Karadžića, Vukovarska, Zmajeva, Željeznička, Željeznička stražara 

Općina Lovas

I izborna jedinica: 
Opatovac - ulice: Dunavska, Đ. Đakovića, Fruškogorska 1, I. L Ribara, Lovaška, Nevesinjska

II izborna jedinica: 
Opatovac - ulice: Pustara, Ribarska, Salaš, Fruškogorska 2, Lovas - Ulice Restoran Jelas, Sataš

III izborna jedinica: 
Lovas - ulice: Brdo, Ciglana, Dol, Duga ul.

IV izborna jedinica: 
Lovas - ulice: Franje Račkog, I. L Ribara, Tomislavova, Lj. Gaja

V izborna jedinica: 
Lovas - ulice: Mala ul., Mali Šoričak, M.Oreškovića, M.Gupca

VI izborna jedinica: 
Lovas - ulice: Mlinska, Nova, P. Nedučića, Š. Petefija, Partizanska

VII izborna jedinica: 
Lovas - ulice: P. Pavoševića, P. Preradovića, S. Šolaje, Slav. brigada, Slovenačkog bataljona

VIII izborna jedinica: 
Lovas - ulice: S. Radića, Tompojevački put, Tovarnička, V. Nazora, Radnička.

Općina Tompojevci

I izborna jedinica: 
Tompojevci

II izborna jedinica: 
Berak - ulice: Čakovačka, Orolička, Pašnjak, S. Radića

III izborna jedinica: 
Berak - ulice: Sarajevska, Sotinačka, Svinjarevačka, Šidska

IV izborna jedinica: 
Berak - ulice: Tri ruže, Vinkovačka, J. J. Zmaja

V izborna jedinica: 
Novi Čakovci, Grabovo, Čakovci -ulice: Dalmatinska, Deligradska, M. Oreškovića, M Tita, Škadarska 

VI izborna jedinica: 
Čakovci -ulice: Stražara, Čakovci, Sv. Markovića, Š. Petefija, Želježnička, Mikljuševci - Ulica - Salaš

VII izborna jedinica: 
Mikluševci - ulice: A. Šenoe, Čvorkovac, , M. Tita, Grobi, Tanska, M. Pijade

VIII izborna jedinica: 
Mikluševci -ulice: N. Heroja, Partizanska, P. Preradovića, V. Nazora

Općina Tovarnik

I izborna jedinica: 
Ilača

II izborna jedinica: 
Tovarnik - ulice: I. G. Kovačića, A. G. Matoša, Beogradska, B. Kidriča, Br. Nudića, B. Nušića 

III izborna jedinica: 
Tovarnik - ulice: Fruškogorska, Hercegovačka, III. Krajiške ud. pr. brigade, I. L. Ribara

IV izborna jedinica: 
Tovarnik - ulice: Kolodvorska, Krajiška, Lj. Gaja, M. Oreškovića, M. Gupca, M. Pijade

V izborna jedinica: 
Tovarnik - ulice: N. Demonje, N. Tesle, Odašiljač HTV, Oslobodenja, Proleterska, Prvomajska

VI izborna jedinica: 
Tovarnik - ulice: R. Končara, Sajmište, S.Kovačevića, S. Šolaje, Školska, Šumica

VII izborna jedinica: 
Tovarnik - ulice: V. Pelegića, V. Nazora, Zagrebačka, Z. J. Jovanovića

VIII izborna jedinica: 
Tovarnik - ulice: Željeznička stanica, Josipa Kozarca. 

Općina Trpinja

I izborna jedinica: 
Bobota - ulice: Ciglana, Čirićeva, Ekonomija Bobota, Klajićeva, JNA, Mitrovićeva, Nedeljkovićeva, Patkovićeva

II izborna jedinica: 
Bobota - ulice: Pavlovićeva, Petkovićeva,Srmska, Stojakova, Vašarište, Vukajlova., Čelije, Ulice - Bobotska, Zagorska

III izborna jedinica: 
Čelije-ulica: Zagrebačka, Bršadin; Ulice- Br. Đurđevića, Crnogoraca, D. Zaharića, Đ. Đakovića, Đ. Mitrovića, Kalamunjina, Ž. Krajinova, Ledine, Lenjinova, N. Novakovića, M. Milankovića, M. Šustera, M. Mirkovića

IV izborna jedinica: 
Bršadin - ulice: Mitrovićeva, Nas. pašnjak, N.Živkovića, Novo nas.,Ribarska Stražara, Školška, Šumski put, V. Pelagića, V. Đurdevića, Zmaj Jovina, Ž. Okrajinova, Željeznička, Ludvinci; Ulice - B. Maslarića, S. Radića, V. Bakarića

V izborna jedinica: 
Ludvinci - ulice: V. Nazora, Vera, Lipovaca, Pačetin; Ulica-Ribarska 

VI izborna jedinica: 
Pačetin - ulice: Crnogoraca, B. Nudića, Popovićeva, B. Radića, Ekonomija, Jocićeva, P. Neducića, Pandurevićeva, Pavićeva, Trpinja; Ulice - B. Erdeljac, B. Kovačevića

VII izborna jedinica: 
Trpinja - ulice: Br. Lazić, Bršadinić, Crnogoraca, D. Kelićač - Sremca, Bajčanska, Gavrilova, Glavna, J. Perajlića

VIII izborna jedinica: 
Trpinja - ulice: Manojlova, Nova, Novi šor, Orlovača, Velika, Veliki Sokak.

Općina Babina Greda

I izborna jedinica: 
Ulice: V. Nazora od br. 34-66 i 79-201, J. Blažekovića od br. 66 do I82, Sajmište od br. 70-90, Stan Granić 252-255, i stanovi Cvorić i Lipovac cijeli

II izborna jedinica: 
Ulice: Vl. Nazora od br. 203 do 213, i od br. 68-90, N. Naselje cijelo, Stanovi Ber. Greda, Nožice, Lučica, Laze, Berova i Rastovica

III izborna jedinica: 
Ulice: V. Nazora od br.1- 77 i 2 - 32, J. Hlažekovića od br. 2 -61, K. Tomislava 1-27b, Štitarska cijela, B. I. Mažuranić - cijela, Stan Granice br. 252, Stan Loža od 256 - 258

IV izborna jedinica: 
Savska - cijela, Sajmište od 1-53 i 2-68, K Tomislava od br. 29 - 45, i od br 2-48d

V izborna jedinica: 
Cevatovo-cijelo, B. J. Jelačića - cijela, Klasno - cijela, Ilir. Preporoda - cijela, Bab. Kompanije - cijela, J. J. Štrosmajera od br. 1-21

VI izborna jedinica: 
M. Stojanovića od br.1-127, i od br. 26-214, A. M. Reljkovića - cijela, J. Kozarca - cijela

VII izborna jedinica: 
B. Radića od br. 58-198 i od br. 15-53, M. Gupca od br. 5 - 15 i od br. 76 - 146, Berava od br. 23 - 71, Petrov sokak - cijela, M. Bačića - cijela, Stan Mali Rit - cijeli 

VIII izborna jedinica: 
B. Radića od br. 2-56 i od br. 1-13, Berava od br.1-21, M. Gupca od br.1-3 i od br. 2-74, M. Stojanovića od br. 2-24, J. J. Štrosmajera od br. 2-80, i od br. 23-37, Kladovac od br.141, Stanovi - Kalilo i Cersino

ŽUPANIJA SPLITSKO - DALMATINSKA

a)Županijska skupština

Članak 52. 
U Županiji Splitsko-Dalmatinskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Grad, Slatine, Meje i Varoš (mjesne zajednice stare općine Split)

II izborna jedinica: 
Spinut i Lovret (mjesne zajednice stare općine Split)

III izborna jedinica: 
Bol i Lučac - Manuš (mjesne zajednice stare općine Split)

IV izborna jedinica: 
Bačvice, Gripe i dio mjesne zajednice Lokve i to ulice: Kranjčevićeva (neparni 15 - 45) Stepinčeva (neparni 11-11, 35 -71, 75 - 87) Šižgorićeva (neparni 9 - 9, parni 22-34) (mjesne zajednice stare općine Split) 

V izborna jedinica: 
Sućidar, Kocunar, Visoka i dio mjesne zajednice Lokve koji nije u IV izbornoj jedinici (mjesne zajednice stare općine Split)

VI izborna jedinica: 
Split III, Blatine - Škrape i Trstenik (mjesne zajednice stare općine Split)

VII izborna jedinica: 
Plokite, Kman i Ravne Njive (mjesne zajednice stare općine Split)

VIII izborna jedinica: 
Brda, Neslanovac, Pujanke i Mejaši (mjesne zsjednice stare općine Split)

IX izborna jedinica: 
Mertojak, Žnjan, Sirobuja, Stobreč, Kamen, Šine, Žrnovnica, Srinjine, Sitno Gornje, Sitno Donje i Podstrana (mjesne zajednice stare općine Split)

X izborna jedinica: 
Dol, Donji Humac, Nerežišća, Milna, Mirca, Postira, Splitska, Supetar, Sutivan, Škrip, Bol, Gornji Humac, Novo Selo, Povlja, Pražnica,Pučišća, Selca, Sumartin (mjesne zajednice stare općine Brač), Bogomolje, Brusje, Dol, Gdinj, Jelsa, Hvar, Poljica, Stari Grad, Sućuraj, Sveta Nedjelja, Svirče, Velo Grablje, Vrbanj, Vrbovska, Vrisnik, Zastražišće, Zavala (mjesne zajednice stare općine Hvar), Komiža. Plisko Polje, Podstražje, Podšpilje, Vis (mjesne zajednice stare općine Vis) 

XI izborna jedinica: 
Kaštel, Sućurac, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Donja Kaštela (mjesne zajednice stare općine Kaštela)

XII izborna jedinica: 
Arbanija, Blizna Donja, Blizna Gornja, Bristivica, Drvenik Mali, Drvenik Veliki, Dograde, Gustirna, Najevi, Ljubitovica, Marina, Poljica, Rastovac, Mitlo, Vinovac, Okrug Donji, Okrug Gornji, Plano, Prapatnica, Seget Donji, Seget Gornji, Sevid, Svinca, Trogir - Čiovo, Trogir - Grad, Trogir 
- Travarica, Vinišće, Vranjica, Vrsine, Žedno, (mjesne zajednice stare općine Trogir) Grohote, Stomorska (mjesne zajednice stare općine Split)

XIII izborna jedinica: 
Blato n/c, Čelina-Stanići, Čisla, Donji Dolac, Dubrava, Duće, Dugi Rat, Gata, Gornji Dolac, Grabovac, Grabovac - Goričaj, Katuni - Brdo, Katuni - Polje, Katuni - Prpuša, Kostanje, Kreševo, Kučići, Lokva - Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Omiš, Ostrvica, Pisak, Podašpilje, Podgrađe 
Putišići, Seoca, Slime, Smolanje, Srijane, Svinice, Šestanovac, Trnbusi, Tugare, Zadvarje, Zakučac, Zvečanje, Žeževica (mjesne zajednice stare općine Omiš) 

XIV izborna jedinica: 
Bast, Baška Voda, Brela Donja, Brela Gornja, Krvavica - Bratuš, Makarska, Promajna, Tučepi, Veliko Brdo, Drašnice, Drvenik, Igrane, Podgora, Zaostrog, Živogošće (mjesne zajednice stare općine Makarska) Banja Dragljane, Draževitići, Duge Njive, Dusino, Rašćane, Kljenak, Kokovići, Kotezi, Kozica, Mijaca, Orah, Poljica, Žlibina, Podprolog, Prapatnice, Ravča, Stilja, Umčani, Veliki Prolog, Vina, Višnjica, Vlaka, Vrgorac, Zavojane (mjesne zajednice stare općine Vrgorac)

XV izborna jedinica: 
Donji Vinjani, Glavina Donja, Glavina Gornja, Gornji Vinjani, Grubine, Drum, Hrščevani, Imotski, Kamenmost, Gornje Podbablje, Medvidovića Draga, Poljica, Ivanbegovina, Krivodol, Lokvičić, Zmijanci, Runovići, Slivno, Podosoje (mjesne zajednice stare općine Imotski)

XVI izborna jedinica: 
Donji Proložac, Gornji Proložac, Ričice, Sumet, Dolića Draga, Lovreć, Medov Dolac, Dobrinče, Studenci, Cista Provo, Velika Cista, Svib, Aržano, Biorine, Dobranje, Zagvozd, Krstatice, Raščane Gornje, Rastovac, Župa, Župa Srednja (mjesne zajednice stare općine Imotski), Gradac, Brist, Podaca

XVII izborna jedinica: 
Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci, Lučane, Suhač, Radošić, Zelovo, Čitluk, Jasensko, Krkašića, Obrovac, Bajagić, Gljev, (mjesne zajednice stare općine Sinj) 

XVIII izborna jedinica: 
Bitelić, Dabar, Hrvace, Maljkovo Laktac, Potravlje, Rumin, Satrić, Bisko, Budimir, Tijarica Čaćvine - Čapovice, Gardun, Grab, Jabuka, Košute, Kamensko, Nova Sela, Rože, Strmendolac, Strizirep, Trilj, Ugljane, Velić - Vrpolje, Vedrine, Vojnić, Voštane, Gala, Otok, Rudo, Udovičići (mjesne zajednice stare općine Sinj)

XIX izborna jedinica: 
Gorjak, Ježević, Kosore, Koljane, Maovice, Otišić, Podosoje, Vinalić, Vrlika, Ercegovci, Kraj, Krušvar, Osoje, Prisoje, Sičani, Sušci (mjesne zajednice stare općine Sinj) Bračevići, Crivac, Donje Postinje, Donji Muć, Gornje Postinje, Gornji Muć, Neorić, Ramljane, Sutina, Milešina, Donje Ogorje, Gornje Ogorje, Pribude, Radunić (mjesne zajednioe stare općine Solin) Bogdanovići, Divujevići, Kladnice, Labin, Lečevica, Prgomet, Primorski Dolac, Radošić, Sitno, Trolokve, (mjesne zajednice stare općine Kaštela).

XX izborna jedinica: 
Solin - Priko vode, Solin - Centar, Vranjic, Mravince, Kučine, Klis, Brštanovo - Nisko, Dugobabe, Dugopolje, Gizdavac, Korušce, Kotlenice, Liska, Prugovo, Rupotina, Srenja Stana, Sveti Kajo - Solin, Bročanac (mjesne zajednice stare općine Solin).

b) Gradsko vijeće

Članak 53. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Splitsko - Dalmatinske su:

Grad Split

I izborna jedinica: 
Split I - MZ Slatina, MZ Meje i MZ Varoš

II izborna jedinica: 
Split II - MZ Spinut i dio MZ Lovret - ulice: Gundulićeva (neparni 1-23, parni 2-24),Hrvatske mornarice (neparni 1-11, parni16 - 44) 
Kavanjinova (parni 2-14), Lička (neparni 1-9), Lovretska (neparni 1-27, parni 2-14), Lučićeva (neperni 1-19, parni 4-12), Put Glavičana 2, Put Skalica (neparni 1-49), Starčevićeva (neparni 1-27, parni 2-16, 32- 38), Sukošanska (neparni 19, parni 2-18), Šutroičin put, Table (neparni 1-7, parni 2- 28), Zrinjsko-Frankopanska (parni 22-68)

III izborna jedinica: 
Split III - MZ Bol i dio MZ Lovret

IV izborna jedinica:: 
MZ Glavina Gornja i dio MZ Imotski i to ulice: P. Vrdoljaka (sjeverni dio), D. Štambaka, fra R. Rudeža, A. Šimića, Put Gaja, Put Vrdola, Put Bazane, Put Jezerca.

V izborna jedinica: 
Dio MZ Imotski i to ulice: dr. J. Mladinova, Kneza Branimira, prolaz M. Pauta (istočni dio), Put Crvenog jezera, fra V. Perića, Hrvatskog proljeća,

VI izborna jedinica: 
Dio MZ Imotski i to ulice: A Starčevića, Kralja Tomislava, Jezeranska ulica, I. G. Kovačića, biskupa P. Vujčića, Put Glavine (zapadni dio), biskupa Š. Milinovića (zapadni dio), T. Ujevića (istoćni dio), Put Groblja, Teslin prolaz, Hasanaginičin prolaz, Obrtnički prolaz, V. Nazora (dio od crkve do ulaza u Modro jezero)

VII izborna jedinica: 
Dio MZ Imotski i to ulice: Šetalište S. Radića, V. Nazora (dio od starog kolodvora do crkve), Kralja Zvonimira, Zagrebačka ulica, Vinarski prolaz, Osječka ulica i Rendića, T. Ujevića (istočni dio), P. Vrdoljaka (južni dio), Ispod Volta, "Brista"

VIII izborna jedinica: 
Dio MZ Imotski i to ulice: B: Bušića, Blajburška ulica, Splitska utica, M Gupca, Trg Imotskih iseljenika, Biokovska ulica, A G. Matoša, N. Šubića Zrinshog, Hercegovačka ulica, Put tržnice, Put Đirade, biskupa S. Milinovića, (istočni dio), I. Raosa

IX izborna jedinica: 
Dio MZ Glavina Donja koja obuhvaća zaseoke: Godže, Ćerluke, Ukradene, Brkane, Diviće, Grbavce, Jažiće, Martinoviće, Kukavice, Rašiće, Sušiće, Zdilare

X izborna jedinica: 
Dio MZ Glavina Donja koja obuhvaća zaseoke: Brečiće, Vujčiće, Aćimoviće, Mršić, Lasić, Kadijević, Knežević, Kuzman, Adžija, Bašić, Kukavice, Grančiće, Gudelj-Velaga, Mendeš, Pačiće, Pedrove, Pujiće, Tadiće, Vučkoviće

XI izborna jedinica: 
Split XI - MZ Ravne njive i MZ Brda

XII izborna jedinica: 
Split XII - MZ Mejaši, MZ Mertojak, MZ Neslanovac i MZ Žnjan, 

XIII izborna jedinica: 
Split XIII - MZ Stobreč, MZ Sirobuja, MZ Šine, MZ Žrnovnica, MZ Srinjine, MZ Sitno Gornje, MZ Sitno Donje i MZ Kamen.

Grad Omiš

I izborna jedinica: 
Dolac Gornji, Dolac Donji, Putišići, Srijane, Trnbusi 

II izborna jedinica: 
Nova Sela Blato

III izborna jedinica: 
Podgrađe, Kostanje

IV izborna jedinica: 
Slime, Kučiće, Svinišće, Podašpilje 

V izborna jedinica: 
Čelina - Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice, Marušići, Pisak

VI izborna jedinica: 
Seoca, Smolonje, Zvečanje, Cišla, Ostrvica

VII izborna jedinica: 
Zakučac, Gata, Naklice

VIII izborna jedinica: 
Tugare, Dubrava

IX izborna jedinica: 
Omiš I

IX izborna jedinica: 
Omiš II

XI izborna jedinica: 
Omiš III

XII izborna jedinica: 
Omiš IV

XIII izborna jedinica: 
Omiš V.

Grad Trogir

I izborna jedinica: 
Naselje Plano i dio MZ Travarica

II izborna jedinica: 
Travarica I i dio MZ Grad

III izborna jedinica: 
Travarica II

IV izborna jedinica: 
Travarica III

V izborna jedinica: 
Travarica IV

VI izborna jedinica: 
Travarica V

VII izborna jedinica: 
Travarica VI

VIII izborna jedinica: 
MZ Grad i Drvenik Mali

IX izborna jedinica: 
Arbanija, Žedno i dio MZ Čiovo

X izborna jedinica: 
Čiovo i Drvenik Veliki

XI izborna jedinica: 
Dio MZ Čiovo i dio Okrug Gornji

XII izborna jedinica: 
Dio MZ Čiovo

XIII izborna jedinica: 
Dio Okrug Gornji i Okrug Donji

Grad Solin

I izborna jedinica: 
Centar - Solin I

II izborna jedinica: 
Centar - Solin II

III izborna jedinica: 
Centar - Solin III

IV izborna jedinica: 
Sveti Kajo - Solin I

V izborna jedinica: 
Sveti Kajo - Solin II

VI izborna jedinica: 
Srednja Strana - Solin I

VII izborna jedinica: 
Srednja Strana - Solin II

VIII izborna jedinica: 
Srednja Strana - Solin III

IX izborna jedinica: 
Rupotina - Solin

X izborna jedinica: 
Priko Vode - Šolin I

XI izborna jedinica: 
Priko Vode - Solin II

XII izborna jedinica: 
Vranjic

XIII izborna jedinica: 
Mravince, Kučine.

Grad Hvar

I izborna jedinica: 
Majerovica

II izborna jedinica: 
Zastup

III izborna jedinica: 
Gojava

IV izborna jedinica: 
Groda

V izborna jedinica: 
Glavica

VI izborna jedinica: 
Burak

VII izborna jedinica: 
Lučica

VIII izborna jedinica: 
Bukainka

IX izborna jedinica: 
Vrisak

X izborna jedinica: 
Križna Luka

XI izborna jedinica: 
Križni Rat

XII izborna jedinica: 
Brusje

XIII izborna jedinica: 
Milna i Velo Grablje.

Grad Makarska

I izborna jedinica: 
Veliko Brdo

II izborna jedinica: 
Makarska - Zelenka

III izborna jedinica: 
Makarska - Ratac

IV izborna jedinica: 
Makarska - Bili brig, Batinići, Puharići

V izborna jedinica: 
Makarska - Plata, Sinokoša

VI izborna jedinica: 
Makarska - Vrpolje

VII izborna jedinica: 
Makarska -Bidol, Makar

VIII izborna jedinica: 
Makarska - Gorinka

IX izborna jedinica: 
Makarska - centar, Mala obala

X izborna jedinica: 
Makarska - istok

XI izborna jedinica: 
Tučepi - Srida Sela

XII izborna jedinica: 
Tučepi - zapad

XIII izborna jedinica: 
Tučepi - istok

Grad Sinj[R1]

I izborna jedinica: 
Granica počinje od Trga kralja Tomislava te ide desnom stranom Livanjske ulice te ul. Josipa Matića i ul. Miljenka Buljana i nastavlja ul. Put Piketa do granice sa MZ Glavice koja obuhvaća sve kuće s desne strane navedenih ulica, zatim se nastavlja desnom stranom uzvodno potoka Gorućica do seoskog puta koji vodi prema Kapeli srca Isusova, te desnom stranom ul. Pavla Vučkovića do malog mosta na cesti Sinj - Split te desnom stranom Alkarskog trkališta, Brnaške ulice i Trga kralja Tomislava do početnog položaja 

II izborna jedinica: 
Područje od Malog mosta na cesti Sinj - Split (Kapelica srca Isusova) koja se nastavlja lijevom stranom ulice Pavla Vučkovića preko Splitske ceste te ide lijevom stranom Alkarskog trkališta. Brnaške ulice te Trga kralja Tomislava do ulice Andrije Kačića Miošića. Zatim ide lijevom stranom ul. Andrije Kačića Miošića do kržanja ul. fra Ivana Markovića i Bregovite, te lijevom stranom Bregovite sa ulicom Put Ruduše, dalje lijevom stranom Put Ruduše do križanja sa ulicom Put pazara,te nastavlja se lijevom stranom Put pazara s ulicom Kula, te obuhvaća lijevu i desnu stranu Put Župića i Gorućice prema granici MZ Radošić uključujući zaseoke Tomaševići, Budimiri, Glavinovići te nastavlja granicom sa MZ Brnaze do Budimira potoka te potokom na početni položaj (Kapelica srca Isusova)

III izborna jedinica: 
Područje grada Sinja od križanja ul. Andrije Kačića Miošića i Trga kralja Tomislava nastavlja se lijevom stranom Vrličke ulice do križanja sa ul. Put odrine te lijevom stranom ul. Put odrine do križanja sa Batonovom ulicom obuhvaćajući lijevu stranu do "Pavića nebesa" zatim se spušta na granicu sa MZ Radošić obuhvaćajući Paviće i Periće te se nastavlja lijevom stranom ulice Miletin, Boričevac, te ul. Andrije Kačića Miošića na početni položaj 

IV izborna jedinica: 
Područje grada Sinja od križanja ulice Vrličke i Put odrine (samačka zgrada) te lijevom stranom Vrličke ulice i Filipa Grabovca sa granicom MZ Suhač, zatim se spušta na svršetak Batonove ulice koja obuhvaća kuće sa lijeve strane, te se spušta lijevom stranom do ulice Put odrine do početnog položaja

V izborna jedinica: 
Područje grada Sinja od križanja Vrličke i A. K Miošića te ide desnom stranom Vrličke ulice do Jakina guvna na križanje sa Zagrebačkom ulicom te ide desnom stranom Zagrebačke ulice do križanja sa ul. Tadije Anušića. Zatim ide desnom stranom ul. Tadije Anušića do spomenika, te nastavlja do ulice Put Šumarije desnom stranom uključujući i stambenu zgradu na Hipodromu, te se nastavlja desnom stranom ulice Put piketa, Miljenka Buljana, Josipa Matića i Livanjske do Trga kralja Tomislava do početnog položaja

VI izborna jedinica: 
Područje grada Sinja do Jakina guvna desnom stranom ulice Filipa Grabovca do tromeđe MZ Sinj, Suhač i Karakašica te granicom MZ Jasensko, MZ Glavice i do MZ Sinj od spomenika te dalje desnom stranom ulice Tadije Anušića do križanja sa Zagrebačkom ulicom te desnom stranom Zagrebačke ulice do Jakina guvna na početni položaj

VII izborna jedinica: 
Područje Brnaza s desne strane ceste Sinj - Split do kraja Brnaza u pravcu Splita do podnožja Kukuzovca, a s lijeve strane do raskrsnice Masle pa onda lijevom stranom ceste Brnaze-Trilj do Velike Kapelice u Brnazama uključujući sjeverni dio Ivkovića Glavice (zaseoci: Vučkovići, Šabići, Arbanasi, Panze, Masle, Malbaša, Jukič, Brčić, Bašćevan, Ivandić, Vukasović -Lončar, Paštar, Mastelić - Ivić, Šentija, Marinović, Marić, Benja, Talaja, Vidić, Putnik, Gabrić, Mastelić, Mastelić-Gure, Dalija, Jagnjić)

VIII izborna jedinica: 
Turjaci-Brnaze - naselje Turjaci, te dio naselja Brnaze s južne strane Ivkovića Glavice do Kapelice u Brnazama i dalje od Kapelice s lijeve strane ceste Sinj -Trilj do granice s naseljem Turjaci, te od Masle između lijeve strane ceste Sinj-Split i s desne strane ceste Sinj -Trilj do granice s naseljem Turjaci (komšiluci: Vrgoč, Mandac, Miloš Ivković, Delija, Rogulj, Klišanin, Klarić, Mihaljević, Čarić, Čabo, Vidalina, Pervan, Ćukušić, Prelas i Rančić)

IX izborna jedinica: 
Glavice I - Glavice Donje

X izborna jedinica: 
Glavice II - Glavice Gornje

XI izborna jedinica: 
Lučane, Suhač, Radošić, Zelovo

XII izborna jedinica: 
Čitluk, Jasensko, Karakašica

XIII izborna jedinica: 
Obrovac, Sinjski, Bajagić, Gljev

Grad Kaštela

I izborna jedinica: 
Kaštel Sućurac - ulice: Cesta K Sućurac, L Bana, S. Batine, Naselje Partizan i Kod željezničke stanice 

II izborna jedinica: 
Kaštel Sućurac - ulice: Palih boraca, Prvoboraca, Omladinska, Petrina, Put Gojače, B. Berama, D. Jerkunice, Kaštilac, Putalj, Ribarska, Prvomajska, Trg P. Marušića, Savez boraca, Žrtava fašizma, Rajkova, L Sokola, Obala, Putaljski put, Put kave, Radnička, Brižina, P. Vrtlara, Stara kava, Gupčeva i Ledine

III izborna jedinica: 
Kaštel Sućurac - Kaštel Gomilica - ulice Kaštel Sućurca: Magistrala, K Sućurac, Magistrala Vrila, Put Bratinčevića, A Bonacina, Radničko naselje, K Pavelina, A Alfirevića, Magistrala Čaval, Magistrala Orišac, Gorice, Orišac, Put Dragočevo, Sokolana i Magistrala Smoljevci, ulice Kaštel Gomilice: Đ. Đakovića, Mosorska, SKOJ-a, Put Kozjaka, Proleterska, B. Kidriča, Solidarnosti i Poljski put

IV izborna jedinica: 
Kaštel Gomilica - ulice: Gomilačkih žrtava, Cesta K Gomilica, Jugovinilska, Uz vodovod, Prvih partizana, Pionira Gomilice, D. Rokova, Bratstva-jedinstva, Banjalučka, Put groblja, Dalmatinska, Kaštilac, Zadrugarska, Put kupališta, Primorska, Put vodovoda, Ustanička, Mariborska, Put kave, U magistralu, Trg palih boraca Brižine, Prvoboraca, Omladinska, Podmeje, Put partizana, Radnička, Gomiličkih žrtava, Dalmatinski put i Pionirska

V izborna jedinica: 
Kaštel Kambelovac - ulice: Cesta K Kambelovac, Ustanička, Šetalište M. Tita, Šetalište F. Kapova, A Britvića, Trg D. Britvića, S. Gančevića, Kaštelanskog odreda, Ovala Kruševića, A Topića i A. Ribara

VI izborna jedinica: 
Kaštel Kambelovac - ulice: S. Bedalova, Streljanih 1942., I. L Ribara, Kumbatova, D. Lučin, Dalmatinski put, Stupi, Širina, S. Krokara, V. Dudana, Lopotići, Ribarski prilaz, Uz magistralu, Lažani, Uz željezničku prugu, S. Bedalova, V. Bedalova, Kamberova, Prilaz partizana, S. Krokara, Put streljanih, Put groblja

VII izborna jedinica: 
Kaštel Lukšić - ulice: Komjate, Kašteline, I. Burića, Palih boraca, Lj. Omašića, Braće Biliškov, Sibovica, Šetalište S. Butir, A Savina, A Andromak, N. Jokića, Šetalište žrtava fašizma, B. Topića, I. Mirkova, A. Viculina, Trg M Tita, I. Batušića, Turistička, Put groblja, A Borovića, Biokovska, i Prelaz partizana

VIII izborna jedinica: 
Kaštel Lukšić - ulice: Cesta K. Lukšić, M. Livakovića, Šetalište A. Matijace, Put blata, Gostinjska, Majurine, Braide, Sinokoše, Magistrala, Šulavi i Rušinac

IX izborna jedinica: 
Kaštel Stari - ulice: parni brojevi ulice M. Bartulice, Kamberovo šetalište, Kaštelanska cesta u Kaštel Starom, Zagorski put sjeverno od Magistralne ceste, Magistrala istočna strana ulice Zagorski put, Put Banovine, Bojišće

X izborna jedinica: 
Kaštel Stari - ulice: neparni brojevi ulice M. Bartulice, južna strana Magistrale, zagorski put južno od Magistrale, ulica Titova obala, ulica 8. mart, ulica M. Borovića, ul. I. Jurasa, Boraca NOR-a, F. Babina, Kaštelanska cesta, Fuležina, P. Vrtlara, Ključanica, Tolanac, Radun, Sv. Juraj, Malačka, Smokvinac

XI izborna jedinica: 
Kaštel Novi - ulice: Braće-Kuzmanić, Put blata, A. Beretina, Polinovac, Partizanski put, Obala L Barića, 26. divizije, L Čipika, Narodni trg, A. Grgina, K Duišin, M Čikare, J. Duišin, Prelaz Polića, Blaževa ulica, F. Studina, Grge Čavke, Put njiva, Kaštelanska cesta u Kaštel Novom do Magistrale

XII izborna jedinica: 
Kaštel Štafilić - ulice : Ponikvice, Stomorija, Ričivica, Rudine, Crnoće, Trećanica, Put Stomorje, parni dio Magistrale, ulica Put groblja, Kaštelanska u Kaštel Štafiliću, Lucijin put, Braće Perišić, Ul. braće Klišmanić

XIII izborna jedinica: 
Kaštel Štafilić - ulice: Nehajski put, Kaštelanska cesta od ulice Nehajski put do granice sa Trogirom, Područje Divulja, Područje Resnika sa sjevernim dijelom do Magistrale, Bilinski put, Domašćine područje, Put Zagoraca, Turistička ulica, Narodne armije, Šetalište M. Tita, Kaštelanskih boraca, V. Simere, Bijaćka, Javorska, Braće Papić, A Krivića, I. Mornara, Put poljoprivrednika. 

Grad Vis

I izborna jedinica: 
ulice: Stara Issa, Apolonija zanelle, Rogačić, samostan Prirovo, Pojička, Zrinjsko-Frankopanska, Dvori Auntuna Dobronića

II izborna jedinica: 
ulice: Vukovarska od broja 47 do 73, Mijurovac, Bandirica, Vlaha Paljetka, Radišićeva, Ravnica Matice Hrvatske, Potok i Dalmatinska

III izborna jedinica: 
ulice: Vukovarska od broja 1 do 45 (neparni) i od br. 2 do zaključno 22 (parni).

IV izborna jedinica: 
ulice: Bana Jelačića, Poljana sv. Duha, A. Starčevića, Pod kulom, Kralja Zvonimira, Trg Klapavica i Radojevića prolaz

V izborna jedinica: 
ulice: Dubrovačka i Hvarska

VI izborna jedinica: 
ulice: Brigovite, Stjepana Radića, Put Lučko brdo, Augusta Šenoe, Strma, Mirni Dvori, Kamenita, Sibiskinova, Biskupa Mihe Pušića

VII izborna jedinica: 
ulice: A. G. Matoša, Obala sv. Jurja, Žrtava fašizma, Korzo, Matije Gupca, Viškog skupa

VIII izborna jedinica: 
ulice: Neorova i Ivana Farolfija

IX izborna jedinica: 
ulice: Zagrebačka, Svačićeva, Grga Vlastelice, Vinogradska, Sv. Ciprijana, Baulinka, Ivana Farolfija

X izborna jedinica: 
ulice: Viški boj, S. S. Kranjčevića, Don Cvjetka Marasovića

XI izborna jedinica: 
ulice: Ribarska, Petra Hektorovića, Obala kralja Krešimira IV, Podloža, Uskočka, Lučica

XII izborna jedinica: 
MZ Podstražje

XIII izborna jedinica: 
MZ Plisko Polje sa Dračevim Poljem.

Grad Imotski

I izborna jedinica: 
Donji Vinjani, biračko mjesto "Škola Bušići" i Crna Gora

II izborna jedinica: 
Donji Vinjani, biračko mjesto "Udovica"

III izborna jedinica: 
Donji Vinjani, biračko mjesto"Škola Rebići" i Medvidovića Draga - biračko mjesto- kuća Ivice Medvidovića

IV izborna jedinica: 
Glavina Donja - biračko mjesto Osnovna škola - Centar 

V izborna jedinica: 
Glavina donja - biračko mjesto "Bara" i "Luka" 

VI izborna jedinica: 
Glavina Gornja i Imotski i to prezimena od A-C

VII izborna jedinica: 
Imotski - prezimena od C do H

VIII izborna jedinica: 
Imotski - prezimena od H do N

IX izborna jedinica: 
lmotski - prezimena od N do Š

X izborna jedinica: 
Imotski - prezimena od Š do Ž 
XI izborna jedinica: 
Vinjani Gornji - biračko mjesto"Kukavice"

XII izborna jedinica: 
Vinjani Gornji - biračko mjesto "Lončari" i "Kutleše"

XIII izborna jedinica: 
Lokvičići - Kljenovac, Berinovac, Donji Lokvičići 

c) Općinsko vijeće

Članak 54. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Splitsko - Dalmatinske su:

Općina Podstrana

I izborna jedinica: 
Strožanac

II izborna jedinica: 
Strožanac - Blato

III izborna jedinica: 
Grljevac

IV izborna jedinica: 
Miljevac

V izborna jedinica: 
Grbavac

VI izborna jedinica: 
Sv. Martin

VII izborna jedinica: 
Mutogras

VIII izborna jedinica: 
Gornja Podstrana

Općina Marina

I izborna jedinica: 
Vrsine

II izborna jedinica: 
Poljica, dio Dograda,Najevi (koji nemaju status naselja)

III izborna jedinica: 
Gustirna, Pozorac i dio MZ Dograde

IV izborna jedinica: 
Vinovac, Mitlo, dio Rastovca i dio Sevida

V izborna jedinica: 
Blizna Gornja, Blizna Donja i dio Rastovca

VI izborna jedinica: 
Dio Marine, dio Svinca

VII izborna jedinica: 
Dio Marine, dio Sevida i dio Vinišća

VIII izborna jedinica: 
Dio Vinišća.

Općina Seget

I izborna jedinica: 
Dio naselja Bristvica

II izborna jedinica: 
Dio naselja Ljubitovica

III izborna jedinica: 
Prapatnica, dio naselja Ljubitovica, dio naselja Seget Gornji i dio naselja Bristivica

IV izborna jedinica: 
Seget Vranjica i dio Segeta Gornjeg

V izborna jedinica: 
Seget Donji i dio naselja Seget Gornji

VI izborna jedinica: 
Dio Seget Donji

VII izborna jedinica: 
Dio Seget Donji

VIII izborna jedinica: 
Dio Seget Donji.

Općina Jelsa

I izborna jedinica: 
Vela Banda

II izborna jedinica: 
Mala Banda

III izborna jedinica: 
Riva

IV izborna jedinica: 
Svirče

V izborna jedinica: 
Vrboska

VI izborna jedinica: 
Poljica,Zastražišće

VII izborna jedinica: 
Pitve, Vrisnik

VIII izborna jedinica: 
Zavala, Sv. Nedjelja

Općina Sućuraj

I izborna jedinica: 
Sućuraj I

II izborna jedinica: 
Sućuraj II

III izborna jedinica: 
Sućuraj III

IV izborna jedinica: 
Sućuraj IV

V izborna jedinica: 
Bogomolje-selo

VI izborna jedinica: 
Bogomolje-Selca

VII izborna jedinica: 
Gdinj - Dugi Dolac

VIII izborna jedinica: 
Gdinj - Visoka.

Općina Stari Grad

I izborna jedinica: 
Priko

II izborna jedinica: 
Malo Selo

III izborna jedinica: 
Siberija

IV izborna jedinica: 
Grad

V izborna jedinica: 
Njiva

VI izborna jedinica: 
Dol

VII izborna jedinica: 
Vrbanj-Gorica

VIII izborna jedinica: 
Vrbanj-Glavica.

Općina Dugi Rat

I izborna jedinica: 
Krilo Jesenice - Krilo Jesenice, Bajnice

II izborna jedinica: 
Sumpetar - Sumpetar, Suhi Potok

III izborna jedinica: 
Orij - Orij, Mali Rat

IV izborna jedinica: 
Duće I - dio naselja Duće

V izborna jedinica: 
Duće II - dio naselja Duće

VI izborna jedinica: 
Dugi Rat I - dio naselja Dugi Rat I

VII izborna jedinica: 
Dugi Rat II- dio naselja Dugi Rat

VIII izborna jedinica: 
Dugi Rat III - dio naselja Dugi Rat.

Općina Šestanovac

I izborna jedinica: 
Grabovac Centar - Grabovac Centar

II izborna jedinica: 
Grabovac Goričaj - Grabovac Goričaj

III izborna jedinica: 
Katuni Polje

IV izborna jedinica: 
Katuni Bro - Katuni Bro, Prpuše

V izborna jedinica: 
Kreševo - Kreševo

VI izborna jedinica: 
Šestanovac - Šestanovac

VII izborna jedinica: 
Zadvarje - Zadvarje

VIII izborna jedinica: 
Žeževica - Žeževica

Općina Šolta

I izborna jedinica: 
Grohote

II izborna jedinica: 
Nečujam

III izborna jedinica: 
Rogač

IV izborna jedinica: 
Srednje Selo

V izborna jedinica: 
Donje Selo

VI izborna jedinica: 
Maslinica

VII izborna jedinica: 
Stomorska

VIII izborna jedinica: 
Gornje Selo.

Općina Podgora

I izborna jedinica: 
Podgora - zapad

II izborna jedinica: 
Podgora - istok

III izborna jedinica: 
Podgora - Čaklje

V izborna jedinica: 
Podgora - Selo

IV izborna jedinica: 
Podgora - Kraj

VI izborna jedinica: 
Drašnice

VII izborna jedinica: 
Igrane - Selo - Gornje Igrane

VIII izborna jedinica: 
Igrane - kraj.

Općina Gradac

I izborna jedinica: 
Brist

II izborna jedinica: 
Drvenik

III izborna jedinica: 
Gradac-Bošac

IV izborna jedinica: 
Gradac - Soline

V izborna jedinica: 
Gradac - Mlatinje

VI izborna jedinica: 
Podaca

VII izborna jedinica: 
Zaostrog

VIII izborna jedinica: 
Živogošće.

Općina Brela

I izborna jedinica: 
Gornja Brelo

II izborna jedinica: 
Brela - zapad

III izborna jedinica: 
Brela - istok

IV izborna jedinica: 
Brela - Soline

V izborna jedinica: 
Brela - Zelići

VI izborna jedinica: 
Brela - Selo

VII izborna jedinica: 
Brela - Medići

VIII izborna jedinica: 
Brela - Podrače.

Općina Baška Voda

I izborna jedinica: 
Baška voda - zapad

II izborna jedinica: 
Baška voda - istok

III izborna jedinica: 
Baška voda - kraj

IV izborna jedinica: 
Baška voda - Baško Polje

V izborna jedinica: 
Baška voda - Selo

VI izborna jedinica: 
Bast

VII izborna jedinica: 
Promajna

VIII izborna jedinica: 
Kvravica Bratuš.

Općina Bol

I izborna jedinica: 
Bol I (Murvica - Benačica)

II izborna jedinica: 
Bol II (Kupina)

III izborna jedinica: 
Bol III (Podborje - Obala)

IV izborna jedinica: 
Bol IV (Riva - uz pijacu - Novi Put)

V izborna jedinica: 
Bol V (Loža - Račić)

VI izborna jedinica: 
Bol VI (Kotlina - uz poljanu)

VII izborna jedinica: 
Bol VII (Blato - Ratac)

VIII izborna jedinica: 
Bol VIII (Blato - Glavica).

Općina Pučišća

I izborna jedinica: 
Pučišća I (Punta - Macal)

II izborna jedinica: 
Pučišća II (Soline)

III izborna jedinica: 
Pučišća III (Bateše Brdo)

IV izborna jedinica: 
Pučišća IV (Ratac - Mali Ratac, Gaj)

V izborna jedinica: 
Pučišća V (Porat - Rogoj)

VI izborna jedinica: 
Pučišća VI (Botak - Sv. Rok)

VII izborna jedinica: 
Pražnica

VIII izborna jedinica: 
Gornji Humac.

Općina Selca

I izborna jedinica: 
Povija

II izborna jedinica: 
Novo Selo

III izborna jedinica: 
Selca I (Lokanjac, Ulica Gospe Karmelske)

IV izborna jedinica: 
Selca II (Sadić, Ulica Marka Marulića)

V izborna jedinica: 
Selca III (Mala Banda, Ulica V. Nazora)

VI izborna jedinica: 
Selca IV (Selački zaseoci, Ulica Selačkih iseljenika, Ul. palih boraca)

VII izborna jedinica: 
Sumartin I (Vetika Banda)

VIII izborna jedinica: 
Sumartin II (Mala Banda).

Općina Postira

I izborna jedinica: 
Postira I (Prvlja)

II izborna jedinica: 
Postira II (Brilo)

III izborna jedinica: 
Postira III (Obala)

IV izborna jedinica: 
Postira IV (Zastivanje)

V izborna jedinica: 
Postira V (Istočna Glavica)

VI izborna jedinica: 
Postira VI (Zapadna Glavica)

VII izborna jedinica: 
Postira VII (Mala Lozna)

VIII izborna jedinica: 
Dol.

Općina Supetar

I izborna jedinica: 
Supetar I (Bolčić)

II izborna jedinica: 
Supetar II (Vrdoca - Varoš)

III izborna jedinica: 
Supetar III (Porat - Glavica)

IV izborna jedinica: 
Supetar IV (Pasike I)

V izborna jedinica: 
Supetar V (Pasike II - Pliva)

VI izborna jedinica: 
Mirca

VII izborna jedinica: 
Škrip

VIII izborna jedinica: 
Splitska.

Općina Milna

I izborna jedinica: 
Milna I (Pantera)

II izborna jedinica: 
Milna II (Žalo)

III izborna jedinica: 
Milna III (Blatačka Riva)

IV izborna jedinica: 
Milna IV (Mlin - Vlaška - Racić)

V izborna jedinica: 
Sutivan I (Lučica)

VI izborna jedinica: 
Sutivan II (Bunta)

VII izborna jedinica: 
Sutivan III (Topoisbanda)

VIII izborna jedinica: 
Ložišća - Bobovišća.

Općina Nerežišća

I izborna jedinica: 
Nerežišča I (Njivica - Stonkovica)

II izborna jedinica: 
Nerežišća II (Vela Gomila -Rokova)

III izborna jedinica: 
Nerežišća III (Get - Mrtva Bonda)

IV izborna jedinica: 
Nerežišća IV (Grižica, Trojci)

V izborna jedinica: 
Nerežišća V (Donja - Bonda)

VI izborna jedinica: 
Dračevica

VII izborna jedinica: 
Donji Humac I (Sjeveroistočno od puta ulaz u naselje - groblje)

VIII izborna jedinica: 
Donji Humac II (Jugozapadno od puta ulaz u naselje - groblje). 

Općina Vrgorac

I izborna jedinica: 
Busina, Veliki Prilog

II izborna jedinica: 
Rašćane, Poljica igrište, Mijaca i Poljica Žlibina 

III izborna jedinica: 
Kozica, Dragljane, Vlaka i Zavojane

IV izborna jedinica: 
Duge Njive, Kljenak, Ravča, Višnjica, Kokorići, Kotezi

V izborna jedinica: 
Danja, Oran, Stilja

VI izborna jedinica: 
Pratatnice, Podprolog, Draževitići, Umčani

VII izborna jedinica: 
Vrgorac I - ulice: T. Ujevića, cestom prema Metkoviću i Škulja

VIII izborna jedinica: 
Vrgorac II -Vrgorac, Vina.

Općina Dicmo

I izborna jedinica: 
Ercegovci

II izborna jedinica: 
Kraj

III izborna jedinica: 
Krušvar

IV izborna jedinica: 
Osoje

V izborna jedinica: 
Prisoje I - Prisoje, Klanac, Bilane, Podruge, Grčići, Bilokapići, Zebići

VI izborna jedinica: 
Prisoje II - Prisoje, Bralići, Silići, Mirčete, Žuro, Milanović, Vojković

VII izborna jedinica: 
Siščani

VIII izborna jedinica: 
Sušci.

Općina Hrvace

I izborna jedinica: 
Donji Bitelić

II izborna jedinica: 
Rumin, Gornji Bitelić

III izborna jedinica: 
Dabar, Laktac, Vučipolje, Zasiok

IV izborna jedinica: 
Hrvace I - Hrvace, Jerkani, Jankovići, Pavišići, Kelava, Kekez, Armanda, Kodžoman, Pletikosići, Odžaci, Perkovići, Ivandići, Ljubići, Stipanac, Renić, Crnjan

V izborna jedinica: 
Hrvace II - Buljac, Mihaljević, Mušterić, Malovan, Šarić, Stipanović, Cvitković, Guberac, Lovrić, Mađor-Božinović, Gruban, Milić 

VI izborna jedinica: 
Hrvace III - Bošnjak, Vukman, Radan, Matas, Banović, Galić, Lovrić, Alebić, Paladin, Janjanin, Marunica, Doljanin

VII izborna jedinica: 
Satrić, Maljkovo

VIII izborna jedinica: 
Potravlje.

Općina Otok

I izborna jedinica: 
Otok I - Centar Otoka, Predio Glavičica, predio Vuletina, predio Rupa, predio Buljug

II izborna jedinica: 
Otok II - predio Strana 1, predio Strana 2 , (bez Vuletina i Rupe), područje Korita

III izborna jedinica: 
Otok III - Udovičići, Jelašce

IV izborna jedinica: 
Otok IV - predio Priblaće uz Cetinu do Bašića i Viro koje ne obuhvaća

V izborna jedinica: 
Gala - područje od Kosinca do Munivraninog progona

VI izborna jedinica: 
Gala - Otok - područje od Munivraninog progona do Živinića 

VII izborna jedinica: 
Ruda - područje Male Rude te zaseoke Matijaševiće, Paleško i Crljene iz Velike Rude

VIII izborna jedinica: 
Ruda - Ovrlja - područje Velike Rude osim zaselaka Matijaševića, Paleško i Crljena, te područje naselja Ovrlje

Općina Trilj

I izborna jedinica: 
Vojnić, Gardun, Bisko

II izborna jedinica: 
Ugljane, Budimiri, Vinine, Nova Sela, Čaporice

III izborna jedinica: 
Gornja Tijarica, Donja Tijarica, Vrandolac, Kamensko, Strizirep 

IV izborna jedinica: 
Velić, Vrpolje, Voštane, Čačvina, Rože, Ljut

V izborna jedinica: 
Košute

VI izborna jedinica: 
Trilj

VII izborna jedinica: 
Grab, Vrabač, Krivodol, Podi

VIII izborna jedinica: 
Vedrine, Strmendolac, Jabuka

Općia Vrlika

I izborna jedinica: 
Vrlika I - područje dijela naselja Vrlike čija granica počinje od Ulice Put Česme i od Česme do Ulice 30. svibnja, te tom ulicom do ulice Bana Berislavića od granice Civljana obuhvaća sve kuće na lijevoj strani navedenih ulica

II izborna jedinica: 
Vrlika III - područje dijela Vrlike čija granica počinje od Ulice Put Česme do Ulice 30. svibnja, te tom ulicom dalje ulicom Bana Berislavića od granice Civljana te obuhvaća sve kuće s desne strane navedenih ulica i zaselak Kukar.

III izborna jedinica: 
Ježević, Koljane

IV izborna jedinica: 
Podosoje

V izborna jedinica: 
Otišić

VI izborna jedinica: 
Vanalić, Gusjak

VII izborna jedinica: 
Maovice

VIII izborna jedinica: 
Kosore

Općina Kaštelanska Zagora

I izborna jedinica: 
područje sadašnje MZ Bogdanovići

II izborna jedinica: 
područje sadašnjih MZ Divojevići i Kiadnjice 


III izborna jedinica: 
sadašnja MZ Lećevica

IV izborna jedinica: 
sadašnje MZ Radošić i Trolokve

V izborna jedinica: 
sadašnje MZ Prgomet i Labin

VI izborna jedinica: 
Primorski Dolac - Primorski Dolac i zaseoci: Balov, Duvnjak, Đakulić, Elač, Ivakić, Knežević, Komadina, Ljuba, Mišković, Penić, Pleić, Sartlija, Škokić, Španjić, Šustić, Ukić i Vidić 

VII izborna jedinica: 
dio sadšnje MZ Primorski Dolac i zaseoke: Žunić, Bešić, Brkić, Dujmović, Maletić, Markovina, Stojaci, Šantić, Šimac, Taslak i Vržine 

VIII izborna jedinica: 
sadašnja MZ Sitno te zaseoci Primorskog Doca: Barić, Franić, Koplić, Lozić, Pleić, Sučević, Šećer i Zekić

Općina Komiža

I izborna jedinica: 
Vrh Gospe, Ul. Vinka Foretića, Put Norpine, Put Okjucine, Julica

II izborna jedinica: 
Stradun, Ribarska ulica, ul. Ivana Gundulića, Trup, Kondijina stroda, ul. Andrije Kačića

III izborna jedinica: 
Kriva ulica, Goričina ulica, Ulica filozofa Petrića, Perićeva stroda, Školska ulica, Biševska ulica 

IV izborna jedinica: 
Ulica Komiških iseljenika, ulica San Pedro, Podšpiljska ulica, Put Batude, Ulica hrvatskih mučenika, Škor 

V izborna jedinica: 
Kovočova stroda, Riva, pod kulom Mazzelin, Ulica Zrinsko-Frankopanska, Trg kralja Tomislava, Kraj Gospe od sedam žalosti, Bucon 

VI izborna jedinica: 
Pri Španjulovo, Ulica žrtava fašizma, Ulica Matije Ivanića, Ulica J. J. Strossmayera, Ulica kralja Svačića, Ulica Matije Gupca, Golu Bardo, Čikolina ulica, Palagružina ulica

VII izborna jedinica: 
Gornji put, Ulica Svetog Andrije, Ulica Silvija Martinisa, Jončićeva ulica, Put Lučice, Obala Petra Aleksandra III, Penica, Ulica Tina Ujevića, Put Benediktinaca, Put Kamenica

VIII izborna jedinica: 
Podšpilje, Podhumlje, Žena glava, Borovik, Duboka.

Općina Donji Muć

I izborna jedinica: 
Muć Donji

II izborna jedinica: 
Muć Gornji

III izborna jedinica: 
Neorić - dio naselja Neorić

IV izborna jedinica: 
Sutina, Zelovo Sutinsko i dio naselja Neorić

V izborna jedinica: 
Ogorje Donje, Ogorje Gornje, Radunić

VI izborna jedinica: 
Bračević, Pribude

VII izborna jedinica: 
Crivac, Milešina

VIII izborna jedinica: 
Ramljane, Postinje Donje, Postinje Gornje.

Općina Klis

I izborna jedinica: 
Klis I, Klis -Megdan, Klis-Kosa, Klis-Ozrna

II izborna jedinica: 
Klis II - Klis-Varoš, Klis-Rupotina, Klis-Grlo

III izborna jedinica: 
Dugopolje I, Liska

IV izborna jedinica: 
Dugopolje II

V izborna jedinica: 
Dugopolje III, Kule, Kotlenice

VI izborna jedinica: 
Prugovo, Koprivno, Gizdovac

VII izborna jedinica: 
Konjsko, Bročanac, Dugobabe, Vućevica, Korušce, Blaca

VIII izborna jedinica: 
Brštanovo, Nisko.

Općina Donji Proložac

I izborna jedinica: 
Gornji Proložac "Podi", biračko mjesto škola i ""Bušanje" - biračko mjesto škola 

II izborna jedinica: 
Proložac Donji -biračko mjesto "Dom"

III izborna jedinica: 
Proložac Donji - biračko mjesto "Nugao" 

IV izborna jedinica: 
Proložac Donji - biračko mjesto "Budim" 

V izborna jedinica: 
Proložac Donji - biračko mjesto "Buljanija" i "Brdo"

VI izborna jedinica: 
Proložac Donji - biračko mjesto "Lug" i "Šumet"

VII izborna jedinica: 
Ričice - biračko mjesto škola

VIII izborna jedinica: 
Dolića Draga - biračko mjesto škola

Općina Zagvozd

I izborna jedinica: 
Zagvozd I

II izborna jedinica: 
Zagvozd II

III izborna jedinica: 
Zagvozd III

IV izborna jedinica: 
Zagvozd IV

V izborna jedinica: 
Zagvozd V

VI izborna jedinica: 
Krstatice

VII izborna jedinica: 
Biokovsko Selo, Župa Donja i Župa Srednja

VIII izborna jedinica: 
Restovac.

Općina Zmijavci-Runović

I izborna jedinica: 
Zmijevci - Šute, Šumelji, Šabići, Todorići, Karoglan, Ivkošić, Mišević

II izborna jedinica: 
Zmijevci - Gudelj, Garac, Mrkonjić, Gabelica, Buljan, Vidošević, Piplica

III izborna jedinica: 
Zmijevci - Milas, Zovko, Kraljević, Tonković, Ćapin 

IV izborna jedinica: 
Runović - biračko mjesto "Sebišina" i Ljubičići

V izborna jedinica: 
Runović - biračko mjesto "Škola" i "Dom"

VI izborna jedinica: 
Runović "Bilića kuća" i Podosoje

VII izborna jedinica: 
Slivno - Anići, Barić, Glavaš, Glibota, Jukić, Kustura, Katavić, Lozina, Marinović, Parlov, Radalj, Šimunović, Talaja, Zeljo, Čale, Grepo, Mikrut, Nogalo, Vrdoljak i Vuletić

VIII izborna jedinica: 
Dio MZ Slivno i naselja Barić, Mrkonjić, Prgomet i Selak.

Općina Podbablje

I izborna jedinica: 
Grubine - naselja Mračaj, Žužuli i Matkovići 

II izborna jedinica: 
Grubine - Vukovići, Jonjići, Karini

III izborna jedinica: 
MZ Drum

IV izborna jedinica: 
Gornje Podbablje, Hršćevani

V izborna jedinica: 
Poljica

VI izborna jedinica: 
Dio MZ Poljica, naselje Šušnjari i MZ Ivanbegovina

VII izborna jedinica: 
MZ Kamenmost

VIII izborna jedinica: 
MZ Krivodol

Općina Lovreć

I izborna jedinica: 
Lovreć I

II izborna jedinica: 
Lovreć II

III izborna jedinica: 
Lovreć III

IV izborna jedinica: 
Lovreć IV

V izborna jedinica: 
Medovdolac

VI izborna jedinica: 
Dobrinče

VII izborna jedinica: 
Studenci

VIII izborna jedinica: 
Studenci.

Općina Cista Provo

I izborna jedinica: 
Cista Provo

II izborna jedinica: 
Cista Velika, Čelani, Keglji, Kujići, Burazini, Manarići 

III izborna jedinica: 
Cista Velika, dio i to naselja Šetka, Maglići i cijela MZ Dobranje

IV izborna jedinica: 
MZ Biorine i ostali dio MZ Cista Velika

V izborna jedinica: 
Svib I

VI izborna jedinica: 
Svib II

VII izborna jedinica: 
Aržano I

VIII izborna jedinica: 
Aržano II

ŽUPANIJA ISTARSKA

a) Županijska skupština

Članak 55. 
U Županiji Istarskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Sve MZ Općine Buzet*, Zrenj, Kašćerga, Oprtalj, Motovun, Draguć, Lupolgav, Karojbadio (naselje Karojba, naselje Rakotule)

II izborna jedinica: 
MZ Grožnjan, Marušići, Momjan, Buje, Krasica, Nova Vas, Kaštel, Juricani, Babići, Brtonigla Fiorini, Dajla, Bužinija, Šterna

III izborna jedinica: 
MZ Marija na Krasu, Petrovija, Umag, Murine, Savudrija

IV izborna jedinica: 
MZ Zabrežani, Pazin, Grdoselo, Zarečje, Beram, Trviž, Muntrilj, Kajroba (dio naselja Novaki Motovunski, Škropeti), Lindar, Cerovlje

V izborna jedinica: 
MZ Batluk, Žminj, Sv. Petar u Šumi, Kringa, Gračišće, Kanfanar, Savičenta, Kukurini, Katarina, Barat, Hehi, Marići-Dragići-Maruzini 

VI izborna jedinica: 
MZ Novigrad, Tar, Kaštelir, Vižinada, Višnjan, Nova Vas, Veli Maj

VII izborna jedinica: 
MZ Anka Butorac, Vrvari, Veleniki, Grbina,Žbadalj, Baderina, Cvitani, Tinjan VIII izborna jedinica: 
MZ Šajini, Vodnjan, Juršići, Divšići, Peroj Fažana, Valbandon, Štinjan

IX izborna jedinica: 
MZ Loborika, Valtura, Šišan, Muntić, Ližnjan, Jadreški, Medulin, Premantura, Pomer, Šikići-Škatari, I.Lorencin, Busoler, Galižana

X izborna jedinica: 
MZ Marčana, Krnica, Rakalj, Barban, Sutivanac, Trget, Koromačno, Raša Kranjci, Madnjadvorci, Martinski

XI izborna jedinica: 
MZ Labin, Stari Grad-Labin, Drenje

XII izborna jedinica: 
MZ Rabac, Ripenda Kosi, Plomin, Nedešćine, Pićan, Šumber, Podpićan, Čepić, Tupljak, Krbune, Šušnjevica, Kozljak, Kršan, Snašci, Vinež, Vranja, Boljun

XIII izborna jedinica: 
MZ Fuškulin, Vrsar, Mrgani, Rovinjsko selo, Sošići, Mirna, Stari Grad, Na Lokvi, Mondelako, Španidigo

XIV izborna jedinica: 
MZ Centener, P. Budicini, Štanga, Bale, Lovreć

XV izborna jedinica: 
MZ Veli Vrh, Šijan-dio (bez Šišanskog naselja) 

XVI izborna jedinica: 
MZ Šijan-dio (Šišansko naselje), Gregovica, Vidikovac, Kaštenjer

XVII izborna jedinica: 
MZ Anka Butorac, Centar

XVIII izborna jedinica: 
MZ Stari Grad, Boris Kidrič, Arena

XIX izborna jedinica: 
MZ Giulio Revelante, Mirna, Valdebek

XX izborna jedinica: 
MZ Veruda, Nova Veruda, Stoja.

b) Gradsko vijeće

Članak 56. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Istarske su:

Grad Pazin

I izborna jedinica: 
Beran

II izborna jedinica: 
Grodselo

III izborna jedinica: 
Reki

IV izborna jedinica: 
Kašćerga

V izborna jedinica: 
Kršikla

VI izborna jedinica: 
Zarečje

VII izborna jedinica: 
Zamask

VIII izborna jedinica: 
Trviž

IX izborna jedinica: 
Zabrežani

X izborna jedinica: 
Buraj

XI izborna jedinica: 
Dršćevka

XII izborna jedinica: 
Pazin-Centar

XIII izborna jedinica: 
Stari Pazin.

Grad Buje

I izborna jedinica: 
Buje - ulice: Brolo, P. Papo, S. Sebastijan, G. Garibaldi, F. de Anicis

II izborna jedinica: 
Buje - ulice: M. Laginje, P. Budući, M. Gorki, D. Malzzini, A Gramsci, E. Pucer, 7. novembra, I. Sinković, A. Negri, G. Car Ducci, D. Aligiteri, S. Stipančić, Belvedere, Tržni prolaz i Voćni trg

III izborna jedinica: 
Buje - ulice: Trg slobode, Pod Voltom, 1. maj, A. Manzoni, G. Verdi, A. Babić, N. Tesle i Trg M. Tita

IV izborna jedinica: 
Buje - ulice: Digitronska, Klesarska, Stanična i Momijanska 

V izborna jedinica: 
Buje - ulice: V. Vlahović

VI izborna jedinica: 
Buje - ulice: Partizanska, Dva semafora, Š. Brijeg, V. Gortan, Grožnjanska, Koparska, Matije Gupca i Bracanija

VII izborna jedinica: 
Buje - ulice: V. Nazora i Sunčana

VIII izborna jedinica: 
Bijele zemlje, Triban, Lozari i Baredine

IX izborna jedinica: 
Kaštel

X izborna jedinica: 
Brič, Kućibreg, Oskoruš i Marušići 

XI izborna jedinica: 
Marišće, Bibali i Momjan

XII izborna jedinica: 
Gamboci, Buroli i Kršete

XIII izborna jedinica: 
Galdanija i Plovanija

Grad Pula

I izborna jedinica: 
Pula - ulice: Braće Čehi (neparni 45 - 55, parni 58 do kraja bez 64), R. Gumbac, Komunal, Valmade, Japodska, Kaštanjer, Kvarnerska, Mirna, Rudarska (23, 25, 27 do kraja), M. Vlačić (38-48 i parni 51-88), Barbalić (14-20), Vukovarska (34-59), bivša Beogradska (64 - 84 i 85 -105), T. Ciliga (10,12 do kraja), Kalnička, Limka, M Marjanović, Raška, Rižanska (10-34 i 38 do kraja), A. Štiglić (13b,15,17,18, 21 do 41, 45 i 54 do kraja), Timavska, N. Vlaconi (43, 54 i 58), F. Flego, Dragonja, bivša Valvidalska, Istarska, N. Kopernik, Monvidal, P. Studenac, Valturska (62-74), P. Drapšin, V. Gortan (bb. i 2), Flavijska (40 do kraja), Splitska (parni), Trg AVNOJ-a, V. Gortan (3 do kraja), Ližnjanska, Vodnjanska (do 36), Barbanska, G. Emo (17 do kraja), Krčka, J. Poduje (16,18, 20 i 22), Porečka (25 do 31 neparni, 33 do kraja), Stube, N. Tesle (47, 49 i 51 do kraja), Učkin uspon, Petrović Nj. P., A. Piljan, Splitska (neparni)

II izborna jedinica: 
Pula - ulice: M. Balota, Gijardini (do 12), S. Dobrić (do 11,12a,13,13a od 14 do 28 parni), Istarska (od 8,10 do 20 parni), Flavinska (do 8, 10-20 parni), Ljubljanska (do 5), L da Vinci, 29. novembra (do 21, 25, 25a, 44 i 46), Ljubljanska (7 do 23), J. Rakovac (11 i 13), N. Tesle (do 13, 14,14a i 16), park N. Tesle, Zagrebačka (7 do 23 neparni), S. Dobrić (12), I. Cankar, A. Cesarec, J. Kalo (do 13,16 i 18), K Krnkpotić, Flanatička, P. Preradović, O. Price, J. Rakovac (do 10 i 12), S. Santorija, F. Supilo, Zagrebačka (10 do 22 parni), B. Adžije (do 22), gijardini (od 15 do kraja), M. Laginje (do 3 i 6), Zagrebačka (2, 4 i 6), Čirilmetodske družbe, Đakona Paula, N. Katunar, I. G. Kovačić, Obala M. Tita (do 15), Rasparaganov uspon, R. Končar, D. Lupetin, Matetić, Ronjgov I., Opatijska, Trg Republike, Ribarska, Stara Tržnica, Vincent iz Kastva, Zdenac

III izborna jedinica: 
Pula - ulice: Lošinjska, L. Marjani (do 17, 19 do 31 neparni), Marinuzzi, V. Nazor (2 do 10 parni), Omladinska (1), Premanturska (10 do 100), Rovinjska (7, 9 do kraja), Tršćanska (17 i 19), A. Kačić Miošić, Medulinska (bb. 5 - 55), Mutilska, Vrtlarska, B. Kos (do 15), Valvazor 1, Medulinska (78 do kraja), Fojbon, V. Gržalje, I. Karlić, L. Kirac, B. Kos (od 16 do kraja), Medulinska (56 do 77), J. Volarić, Proštinjske Bune, Tičanskih žrtava, Manjo (od 29 do kraja), Škokovica, J. Crnobori, Premanturska (107 do 148), Prvi, Drugi, Treći i Četvrti Valdečki put, Drenovica, Dolinka (do 102 i 132 do kraja), Manjo (22, 24 i 25), Valdebek

IV izborna jedinica: 
Pula - ulice: Vukovarska (8 do 32 parni,17 do 35 neparni), bivša Beogradska (40 do 62 parni 65 do 83 neparni), T. Ciliga (do 9), J. Kalo (15, 17, 19, 21 do 30, 32-46 parni), R Kumičić, Ljubljanska (24 do kraja), J. Rakovac (18-38 parni), Rižanska (do 9, 15 do 37 neparni i 36), Sarajevska (35 do kraja), Skopljanska (16,18 do kraja), A. Štiglić (26-48 parni i 43), N. Valconi (do 42, 44 - 52), M. Vlačić (24, 36 do 37, 39 do 49 neparni), Zagrebačka (24 do kraja), F. Barbalić (do 11 neparni), A. Mohorovičić, Šišanska (do 32 bez 25), F. Barbalić (2 do 10 parni), Sisačka, bivša Beogradska (88, 90,107 do kraja), Rudarska (do 22, 24 i 26), Argonalska, B. Cukon. Dvogradska, Kraška, Pomerska, Šišanska (25, 40 do 52), M. Vlačić (93 do kraja), Busoler, Šišanska (65 do kraja), Šikići, Škatari

V izborna jedinica: 
Pula - ulice: O. Ban (od 42 do kraja), S. S. Kranjčević, B. Marjani (18, 22, 28 od 33 do kraja), I. Mažuranić, V. Nazor (do 9 neparni i od 11 do kraja), Omladinska (40 do kraja), M. Orešković (55-85 neparni), F. Prešern (9, od 16 do kraja), D. Vitezić, M. Pupin, J.Voltić (do 19), A. D. Petrovskog, M. Orešković (52 do 62 parni)

VI izborna jedinica: 
Pula - ulice: P. Budićin (20, 22, 31, 33, 35), A Negri (5 do 27), Trg SKOJ-a (29 - 37 neparni), Naselje Veli Jože, Vuković P. Janka, A Butorac (48 do 58 parni), Gorička, I. Gregorić, Jeretova Katalinića (1 do 16), Trg Jug. mornarice, A. Negri (4), Pionirska, A. Šantić, P. Togliatti (do 11, 13, 15 i 17), O. Ban (do 40), P. Budićin (do 18 parni, od 7 do 15 neparni, 28 i 30), A Butorac (do 21), F. Horvat Kiša Kamenjak, V. Karadžić, M Orešković (7, 9 do 49), V. Spinčić

VII izborna jedinica: 
Pula - ulice: A Butorac (22-46 parni), Gortanova uvala, A. Negri (28, 30, 39 do kraja), Primorska, J. Šuran, Uskočka (do 12), Veruda (do 10,11 do 17 neparni ·i 29), I. Gundulić, O. Keršovani, M. Orešković (do 6 i 8), Sutjeska, Bazovićka, Bazovički ogranak I, P. Budićin (do 13 neparni), Savudrijska, Šibenska, T. A. Zenzerović, Bulevar K E. (do 7), A. Butorac (od 27 do kraja neparni), Veruda (12 do 30 parni, 21 i 27), Verudela (do 6), Viška, Bulevar K E (od 14 -32 parni, 34 do kraja)

VIII izborna jedinica: 
Pula - ulice: B. Adžije (23 i 24), J. Dobrila, Stube Jurine i Franine, Bulevar B. Kidriča (1), M. Laginje (5 i 7), Medulinska (2 i 4), Narodni trg, Omladinska (3 do 6), Premanturska (1), A. Smareglija, V. Švalbe, G. Tartini (6), Vatrogasna, P. P. Vergerio, Park A Bošković, V. Car Emin, Lj. Gaj, M. Marulić, G. Tartini (od 7 do kraja), A Tentor, Rovinjska (do 6 i 8), Tršćanska, L Adamić, A Dalmatinska, F. Glavinić, M. Grahalić, Trg Narodne revolucije,1. maja, V. Širola Pajo, J. Cvečić, S. Grubiše, M. Gubec, Konzula Istranina, Uspon Muzeju Narodne revolucije

IX izborna jedinica: 
Pula - ulice: I. Rabar, J. Voltić (od 20 do kraja), Bulevar E. Kardelja (9 do 21 neparni i 29), M Benussi, M. Blažina, A Raspor, Španskih boraca, Veruda (38), Bulevar E Kardelja (31 i 33 i 23, 25 i 27), Vidikovac (do 72 i 90), Robrega, Verudela (21 do kraja), A A. Vivoda (do 30 i od 32 do kraja), M.Orešković (64 - 82 parni i 85), Veruda (32, 34, 36 i 36a), Dolinka (108 do 122), Vidihovac (74 do 82)

X izborna jedinica: 
Pula - ulice: Fižela, Jeretova Ktalinića (17a do kraja), Bulevar E. Kardelja (7a do kraja), M. Lussi, Stoja, Tvornička, Zalenika, Lj. Posavski, P. Togrijatti (od 12 do kraja parni), Uskoka (14 do kraja), M. Ivaša, M. Maretić, S. Marhović, R Petrović, Osiječka

XI izborna jedinica: 
Pula - ulice: Koparska (do 31 neparni), Put za groblje, Trinaestić, D. Tucović, Bokokotorskog ustanka, Emo Gabrijela (do 16), Trg F. J. F., Gočanska, J. Podulje (do 15,17,19 i 21), Porečka (do 24, 26 do 32 parni), L Škaljer, N. Tesla (od 31 do 45 neparni, 44 do 50 parni), I. Božac, J. Kalo (od 41 do 63 neparni, 50 do 58 parni), Pazinska,J. Rakovac (41 do 69 neparni 72, 74, 76), G. Revelante, A Štiglić (do 13,14 do 28 parni), Istarska (24 do 38), bivša JNA (9 do 21 neparni, 24 do 38 
parni), Obala M. Tita (16 do kraja), Trg oslobodenja, Škaljer (do 10, 12 do 22 parni), J. Kalo (31 do 39 neparni), J. Rakovac (25, 31, 35, od 40 do kraja parni), Sarajevska (do 33), N. Tesle (13,15,17 do 30, 32 do 40 parni), M Vlačić (do 23 i 25), Dubrovačke bratovšćine, Poljana Svetog Martina, Vukovarska (1 do 13 neparni), bivša Beogradska (do 39, 41 do 61), S. Dobrić (15 do 27 neparni, 30 do kraja), 29. novembra (22 i 26), Motovunska, Nezakcijska, Skopljanska (do 15 i 17)

XII izborna jedinica: 
Pula - ulice: Buzetska, 43, Istarske divizije (do 85 neparni), Dobričan I.,Kastavska, Koparska (33 do 39 neparni),Labinska (do 85), P. Levak, V. Vitasović, Plominska, Radnička, Vinogradska, Vodovodna, I. Belas, I. Brunjak, V. Butković, Fažanska cesta,(do 34), Industrijska, V. Jeromele, Braće Leordanelli, Ližnjanska, Paganor, Partizanski put, M. Petrović, F. Spounza, Tivoli, Valmarin, Vodnjanska (od 39 do kraja), J. Zahtila, Veli Vrh, Creska, Padulj, Štinjan

XIII izborna jedinica: 
Pula - ulice: 43. Istarske divizije (do 18 parni), Koparska(do 38 parni od 4o do kraja), J. Kalo (od 60 do kraja parni), Triglavska, Valturska (do 61, 63, 73 od 75 do kraja), Braće Čeh (do 44, 48, 56, 64), 43. Istarske divizije (24 do 84 parni, od 86 do kraja), A Dukić, Ilirija, Labinska (87 do kraja), M. Mandić, Valtursko Polje Muntić.

Grad Labin

I izborna jedinica: 
Rabac

II izborna jedinica: 
Gornji Rabac i Ripenda

III izborna jedinica: 
Vinež

IV izborna jedinica: 
Stari Grad, Presika, Duga, Luka Gondolići

V izborna jedinica: 
Kapelica,Kranjci

VI izborna jedinica: 
Marcilnica, Starci

VII izborna jedinica: 
Ul. Matije Vlačića zona:II, IV i V

VIII izborna jedinica: 
UL Matije Vlačića zona I i III

IX izborna jedinica: 
Ul. Zagrebačka, Tonci, dio Ul. Rudarske od par. br. 6 -18/8, dio Ul. K Kranjca od 1-9/5 i od 2-16/3, te dio Đ. Salaja od 1-23

X izborna jedinica: 
Ul. Rudarska od neparnog kbr. 9-18/3 i parnog kbr. 20-30/3, dio Ul. K Kranjca od 11 -17, dio Ul. K Kranjca od parnog kbr. 18 - 60 i od neparnog kbr. 19 - 33)

XI izborna jedinica: 
Kature zona I od br. 1- 13

XII izborna jedinica: 
Kature zona I od 14-25 i Kature zona III

XIII izborna jedinica: 
Kature znna II od zgr. 1-7

Grad Poreč

I izborna jedinica: 
Baderna (naselja: Rupeni, Banki, Jurići, Jakići II, Rakovci, Štifanići, Baderna, Bratovići, Katun, Matutini, Šeraje, Bonaci, Šušnjići, Kirmenjak, Ružići, Ladrovići, Mićetići, Jehnići, Žbandaj. Radmani, Buići, Filipini, Mihelići, Radoši, Kadumi)

II izborna jedinica: 
Fuškulin (naselja: Fuškulin, Montižana, Starići, Varvari, Musalež, Dračevac, Mugeba, Čuši, Jasenovica, Velenki, Valkarin)

III izborna jedinica: 
Nova Vas (naselja: Nova Vas, Antonci, Brčići, Stranići kod Poreča, Bašarinka, Dekovići, Blagdanići, Vržnaveri, Kosinožići, Mihatovići, Čančini, Rošini, Gedići)

IV izborna jedinica: 
Tar (naselja: Tar, Perci, Frata, Rogovići, Vabriga)

V izborna jedinica: 
Veli Maj (naselja: Veli Maj, Materada, Červar, Vranići kod Poreča, Kukci, Mali Maj, Červar Porat, Gulići, Špadići)

VI izborna jedinica: 
Špadići (ulice: Bračka, Creska, Hvarska, Jadranska, Lošinjska, Primorska, Špadići, Brionska, Dalmstinska, Istarska Korčulanska, Paška; Rapska, Gornji Špadići) 

VII izborna jedinica: 
Čimižin (ulice: Pazinska Ilirska, Pulska, Tarska, Višnjanska, Lovrečka, Stancija Vergotini, Finida, 43. ist. div, Glagoljaška, Rovinjska, 30. Travnja, M.Vlašića - dio, Vrsarska, Kaštelirska)

VIII izborna jedinica: 
Bolnica (ulice: I. Andrića; I: G. Kovačića, P. Preradovića, A. Šantića. T. Ujevića, M. Gioseffia, B. Parentina, F. Prešerna, D. Trinajstića, Stancija Portun)

IX izborna jedinica: 
Gaspar Kalčić (ulice: V. Cara Emina, A.Guštin, M. Milohanovića. Motovunska, N.Tesle - dio, I. Matetića, Ronjgova, D. Zervea, G. Kalčića, M. Lombarde, S. Rajka, M. Vlašića - dio, Pical)

X izborna jedinica: 
Elektra (ulice: Gimnastička, M. Balote, V. Spinčića) 

XI izborna jedinica: 
Narodno sveučilište (ulice: B. Milanovića, Decumanus - dio, M Grahalića, O. Keršovanija, Istar. razvoda, A. Negria, 8. marta, Partizanska, Prvomajska, J. Šurana, Trg J. Rakovca, M Županića, Zatika, K Huguesa, P. Budičina, V. Gortana, Zagrebačka, P. Kandlera, V. Nazora - dio, Obala m Tita- dio, Park O. Ban, Pionirska, Vukovarska, N. Tesle - dio, Trg slobode, Mlinska Škagacer)

XII izborna jedinica: 
Hotel Neptun (ulice: Sv. Maura, C. Maksimus, Decumanus: dio, F. Glavinića, R Končara -dio, E. Kumičića, V. Nazora - dio, Obala M Laginje,I. L Ribara - dio, Trg A Grabara, Trg Marafor, Narodni trg, Turistička, M Vlašića, Sv. Eleuterija, M Bernobića, A. Butorac - dio, Lj. Gaja, I. Gundulića, S. Konzula, Eufrazijeva, Istranina, Obala m. Tita - dio, Park J. Dobrile, Epulonova, Trg F. Supila, Trg M Gupca, Ribarski trg, A. V. Augustina, J. Voltića, Otok Sv. Nikola)

XIII izborna jedinica: 
MZ A. Butorac (ulice: M. Benussia Cia, R Končara -dio, I. L. Ribara - dio, Trg k. Branimira, S. Vukelića, Stancija Bergamante, Stancija Zbiža, St. Grižina, St. Volpi, N. Dimić, Plava laguna, Garbina, A Butorac - dio, V. Jože, V. Širola Paje, B. Valentija, Molindrijo, St. Padovan, St. Amorozo, St Roza, K Pejnović, Brulo, Zelena Laguna).

Grad Rovinj

I izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: Obala Pino Budicin, Pod lukovima, Trg m. Tita, Svetog Križa, Montalbano, Matteottijev trg, Iza kasarne, Vrata pod zidom, Vrata na obali, R Devescovi, Trg pod lukovima, Trevisol, Stube Constantini, Dvor Masato, Veli trg, Šetališe Gnot, Arsenale, Andronela, Grisija, Sanvičenti, Porečka, Garzotto i Svjetionik Sveti Ivan

II izborna jedinica: 
Rovinj -ulice: T. Caenazzo, Cronache, Casale, Zdenac, S. Thiurco, V. Švalbe, Arnolongo, Stube Batistella, Stube iza tvrđave, Poljana na brijegu, Vrata Valdibora, Garibaldi, Trg Pignton, Bregovita, P. Stanković, Uspon F. Bodi, Trg Valdibora, Obala palih boraca, Stube Driovie, P. Ive, G. Palijaga, Driovie

III izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: de Amicis, Pećine, Pazinska, Androna Leme, A Ferri, Pekarska, Gordana, Fontera, Uska, A Zulijani, M. Gardi, E.La Delvescovo, Vijenac Lorenzzeto (lijeva strana od ulice B. Perbolis do ulice J. Dobrila), Uspon E. Buttera, J. Dobrila

IV izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: Obala A Rismondo, A. Negri, Sotolatina, Ribarski prolaz, J. Rakovca, Nova Ulica, R Daveggia, Nello Quarantotto, Trg brodogradilište, Trg V. Iskastua, Prolaz Marina, Trg Kampitelli, Vodnjanska i Carera

V izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: A Millosa, Mazzini, Duga Ulica, Uspon vrtovima, M. Zeloto, Na Lokvi, Ratarska, D. Pergolis, Prolaz Spongija, Carducci, Dom umirovljenika "G. Pervolis", V. Nazor,Omladinska, M Benussi, Vijenac Lorenzetto (lijeva i desna strana od broja 2-8 i od 1-3) i Funtana

VI izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: S. Radića (do broja 11), S. Pauletića, M Balote, Matka Laginje, I. M. Ronjgova, L Adamovića, A Mohorovičića, P. Studenca, i Zagrebačka (od broja 1 do 6)

VII izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: Zagrebačka (od broja 7 do kraja), F. Iskre, N. Tesle, Kresinskih žrtava, D. Biondi, dio grada Cuvi i Centener

VIII izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: T. Quarantto, G. Martinuzzi, I. Istarske brigade, I. Mažuranića, M. Facchinetti, M Marulića, Trg Ulika i G. Mojsea

IX izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: Španskih boraca, Valpereri, M Selle, A Tentora, E. Kumičića, Vukovarska, Velbruna II, jug, Polari, Naselje S. Vukelić, Valbruna sjever, Valbruna stara, Balska, Žminjska, Motovunska i Grožnjanska

X izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: Pulska cesta, Štanga, Fažanska, Štanjera, Istarska, D. Segalla, V. Rossetto, G. Dapiran i MZ Špandigo 

XI izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: B. Pesel, V. Širola Paje, 43. Istarske divizije, Prolaz M Macana, Prolaz M. Maretić, Zorzetti, D. Medeli, Cademikja, Vijenac P. Glavinića, Glamanovo Laco Secio i Gripole

XII izborna jedinica: 
Rovinj - ulice: R Petrović, Angelini, Concetta, Carmelo, Laste, B. Brajković, Bolnica, Bolničko naselje, Valsavie, Vallalta, Val Moneda, M. Krleže, Vlačićeva, B. Benussi, P. P. Vergerio, V. Cara Emina, Porton Bjondi, Sv. Pelaj, L Brunetti, Val de Lesso, Monpaderno, Monter, Valčerezi i Monte Pozzo.

XIII izborna jedinica: 
Rovinjsko selo, Sošići, Brajkovići,Bubani, Matuhanci, Žuntići, Sorići, Puntini, Kurili i Pilkovići. 

c) Općinsko vijeće

Članak 57. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Istarske su: 

Općina Marčana

I izborna jedinica: 
Filipana, Cetinići, Divšići, Kužinići, Matelići, Stancija Celija, Negričani, Krvavići, Šarići, Balići, Boduleri, Kuftići, Orbanići 

II izborna jedinica: 
Rakalj

III izborna jedinica: 
Krnica, Krnički porat, Išići, Peruški, Marusi

IV izborna jedinica: 
Jovići, Mali Varoški, Pavićani, Begotići, Veliki Vareški, Cohuni, Cveki, Motvuran

V izborna jedinica: 
Marčana dio I., Pinezići

VI izborna jedinica: 
Marčana dio II

VII izborna jedinica: 
Marčana dio III, Prodol, Stara Stancija, Škabići, Borinići, Bratulići, Stancija Palion, Biletići, Kujići

VIII izborna jedinica: 
Loborika Kavran.

Općina Medulin

I izborna jedinica: 
Banjole

II izborna jedinica: 
Premanturska (bb. 175 do 290), Vinkuran, Vintijan

III izborna jedinica: 
Pješćana uvala, Ogranak I - X

IV izborna jedinica: 
Medulin dio

V izborna jedinica: 
Medulin dio

VI izborna jedinica: 
Medulin dio

VII izborna jedinica: 
Pomer, Medulin dio

VIII izborna jedinica: 
Premantura.

Općina Vodnjan

I izborna jedinica: 
Fažana dio

II izborna jedinica: 
Fažana dio

III izborna jedinica: 
Stancija Barbo, Šurida, Valbandon, Fažanska cesta (58 do kraja)

IV izborna jedinica: 
Sveta Cecilija, Stancija Palaš, Buranj, Kacana, Majmajola, Salvela, Beogradska, Demarin, A Ferlin, V. Gortan, V. Nazor, Pionirska, Rudarska, Gajana, Krnjeloža, Mednjan, Tršićani 

V izborna jedinica: 
Biasoleto, A Cekon, Kastelo, B. Kidrič, Narodni trg

VI izborna jedinica: 
Kacana, P. Budućin, Braće Kerlon, Defrancchi, 9. septembar, Garibaldi, O. Gorlato, Trg Slobode, Smareglija, Zagrebački trg, I. maj, Belavići, Hreljići .

VII izborna jedinica: 
Bratstva jedinstva, L Forlani, Trg pobjede, Stari Grad,16. januar, Via Delle Mede, Barbariga, Betiga, Mandriol, Murage, Peroj

VIII izborna jedinica: 
Galižana

Općina Žminj

I izborna jedinica: 
Žminj I (dio naselja Žminj : Vladimira Gortana, Stara vrata, Žrtava fašizma, I Maj, M Gupca), Folići, Gradišće, Grizli, Karnevali, Leprinčani, Mengići, Mužini, Tomšići

II izborna jedinica: 
Žminj II (dio naselja Žminj: Pazinska cesta, 9. rujan, Lukovica, M. Laginje, Trg M Tita, Zat kaštelom)

III izborna jedinica: 
naselja: Balići I, Benčići, Barišani, Dohrani, Juršani, Klimni, Pohmani, Rudani, Žavori

IV izborna jedinica: 
naselja: Cere, Badnjevari, Čubani, Feštini, Gajmani, Grižini, Haluzi na Ceru, Kinekli , Maksi, Zeci, Žgombini, Rojnići, Bošci, Hreljini, Slivari, Maktići

V izborna jedinica: 
naselja: Modrušani, Baštijanići, Črnji, Dolenji, Hrničari, Dončići dolenji, Dončići gorenji, Fradelani, Hrelji, Humnjani, Karlovići, Kosići, Kranjčići, Križmani, Mačini,Otočani, Sandari, Stancija Reti, Šivati, Škopljani, Kresini, Badediji, Matiki, Potrati, Stancija Napoleon, Brkići, Dolenji Haluzi, Lucijani, Kadriol

VI izborna jedinica: 
Pifari, Antočić,Blažunčići, Dolenji Pucići, Jurkotim Krajcar Brijeg, Kršanci, Maraškini, Matijaši, Malanezi, Paladnjaki, Petešići, Prčkini, Roži, Stancija Batista, Švogari, Tudari, Vldulini, Blagari,Debeljuhi,Vlašići 

VII izborna jedinica: 
Domijanići, Žagrići, Galanti, Krculi, Pucići, Kmeti, Sv. Foška, Petrići, Petercoli, Tankovići gorenji, Tenkovići dolenji, Hrusteti, Šoštari, laginji, Tončaki

VIII izborna jedinica: 
Križanci, Donci, Jurići, Kablari, Kuhari, Marinćevina, Orbanići gorenji, Orbanići dolenji, Pamići, Petešljari, Zahariji, Krinčari, Zamudići

Općina Kanfanar

I izborna jedinica: 
Kanfanar I, Rupnjak

II izborna jedinica: 
Kanfanar II, Pinkulovica

III izborna jedinica: 
Kanfanar III, Placa

IV izborna jedinica: 
Kanfanar, Perašići, Okreti

V izborna jedinica: 
Barat, Draguzeti, Ladići

VI izborna jedinica: 
naselja: Mrgani, Jural, Korenići, Červari, Dobravci 

VII izborna jedinica: 
Marići

VIII izborna jedinica: 
Burići, Maružini.

Općina Brtonigla

I izborna jedinica: 
Brtonigla - ulice: Trg slobode, M Tita, Školski trg, Bunarska, R Garibaldi, V. Drušković, G. Mazzini, A Ferri i Glavna 

II izborna jedinica: 
Brtonigla - ulice: Brijestova, Palih boraca, Šušnjevica, I. L Ribar i Ronko, naselja: Turini, Stancija Drušković i Škrinjari

III izborna jedinica: 
Brtonigla - ulice: Grobica, G. Marconi, Mira,Klaonička i Nova, naselja: Kršin, Balentići

IV izborna jedinica: 
Brtonigla - ulice: Srednja, Istarska, Vrtna, Dudova, Mlinska i 8. rujna

V izborna jedinica: 
Fernetići, Marinčići, Kovri, Donji Katunari, Katunari, Pisini i Radini

VI izborna jedinica: 
Karigador i Fiorini

VII izborna jedinica: 
Nova Vas sjever

VIII izborna jedinica: 
Nova Vas jug

Općina Novigrad

I izborna jedinica: 
Novigrad - ulice: Obala Šuran, Ribarska, J. Milavac, 28. novembar, Trg M Balote, V. C. Emina

II izborna jedinica: 
Novigrad - ulice: Trg slobode, I. Benčić, V. Gortan, G. Pavretta, P. Budici, I. Rongo, O. Ban, O. Rivarela

III izborna jedinica: 
Novigrad -ulice: Aldo Negri, C. Travagin, B. Jedinstva, N. Tesla i Pazinska

IV izborna jedinica: 
Novigrad -ulice: J. Rakovac, Mandrač, O. Padovan,1. maja, Šetalište Miramare

V izborna jedinica: 
Novigrad - ulice: Šaini, Umaška, Celeg,a Omladinska, Istarska,, Paklena Dolina, Tri Novigrada, Podravska i Dalmatinska 

VI izborna jedinica: 
Novigrad -ulice: Vidal, Ljubljanska, M. Lina, V. Nazora, D. Bijedića, Pionirska, M. Orešković, P. Širola, Cvjetna, Krapinjanska, I. L Ribar, Valica i Vergal. Naselje: Krapinjan

VII izborna jedinica: 
Novigrad - ulice: Bujska, Porečka, Garibaldi, M. Gupca, M. Pijade i VII sekretara SKOJ-a, naselje: Antenal

VIII izborna jedinica: 
Bužinija

Općina Oprtalj

I izborna jedinica: 
Oprtalj i Vižintinski vrhi

II izborna jedinica: 
Sv. Lucije i Sv. Ivan

III izborna jedinica: 
Čepić i Šorgi

IV izborna jedinica: 
Zrenj i Žonti

V izborna jedinica: 
Vižintini i Žnjidarići

VI izborna jedinica: 
Livade

VII izborna jedinica: 
Gredinje

VIII izborna jedinica: 
Plrelići i Ipši

Općina Grožnjan

I izborna jedinica: 
Martinčići: Kale, Franci, Ljubići, Ražmani i Bankovo, Grožnjan i to: Stanica, Šalterija, Danijeliši i Jarpetar

II izborna jedinica: 
Grožnjan - ulice, Bujska, U. Gorjana, M. Gorjana, Braće Korva, Put Zidine, Nova Vrata, Feručo Pojani i Trg Gljagoljaša 

III izborna jedinica: 
Grožnjan i to: Altini, Jedrini, Perini, Regancini, Felgi, Pertići, Mali Kalčini, Veli Kalčini, Peroj i Vrh Roman

IV izborna jedinica: 
Martinčići i to: Klija, Pijuki, Cerije, Martinčići, Dupci, Šauli, Altini i Glavice

V izborna jedinica: 
Makovci

VI izborna jedinica: 
Šterna Kuberton i Brdo

VII izborna jedinica: 
Antonci

VIII izborna jedinica: 
Završje i Kostanjica

Općina Umag

I izborna jedinica: 
Umag -ulice: Aldo Negri, Ribarska, Ivan Mrav, Kvarnerska, Riječka, N. Bešića, Marija Ilina, M Mugija, Slobode, Slijepa, Svodna, D. Alighijeri, Trgovačka Garibaldi, Pod Urom, M Tita, Tornjeva, A Gransci,1. maj, Limarska, 8. marta, 27. juli 

II izborna jedinica: 
Umag - ulice: Vrh, A Babić, O. Ban, N. Radin, A Banković, F. Pojani, Novovrških žrtava, O. Žakinja, V. Bubanj, M Benussi,I. B. Slovan, L Marijani, V. Nazor, M Gubec i Trafostanica 

III izborna jedinica: 
Umag - ulice: J. Rakovac, Špinel, V. C. Emin, P. Širola, V. Gortana, E. Miloš, Poljane, J. Smilovića

IV izborna jedinica: 
Umag - ulice: Zemljoradnička, Pazinskih odluka, 6. maja, Ivo i Pino, Koparska, N. Tesla, Polezine, G. Martunizzi, Udruženih radnika, Kumrovačka, Murinskih boraca, AVNOJ-a, Tršćanska, Vinogradska i Zanatska.Naselje: Monterol

V izborna jedinica: 
Umag - ulice: Mirna ulica, Savudrijska cesta, M Balote, R Paladin, A Medića, 29. novembar, T. Tomšić, 43. Istarske divizije, I Krebelj, A Ferri, Braće Demtić, E Škrinjar, B, Kocijančić, Istarska, Vila Rita, L L Ribar, Cvjetna, Aleja Istarskih boraca, Braće Kremešteter, P. Budicin, I. Brajko, M Rak, M Šorgo, Prekomorskih brigada

VI izborna jedinica: 
Babići, Lovrečica, Križine, Seget, Đuba, Finida, Cepljeni i Dajla

VII izborna jedinica: 
Bašanija, Savudrija, Crveni Vrh, Zambratija, Murine, Katoro 

VIII izborna jedinica: 
Materada, Juricani, Vardica, Petrovija, Sveta Marija na Krasu, Valica, Kmeti i Vilanija

Općina Tinjan

I izborna jedinica: 
Tinjan

II izborna jedinica: 
Kringa

III izborna jedinica: 
Radetići

IV izborna jedinica: 
Kmačići

V izborna jedinica: 
Jekovici

VI izborna jedinica: 
Brečevići

VII izborna jedinica: 
Muntrilj

VIII izborna jedinica: 
Brčići.

Općina Sveti Petar u Šumi

I izborna jedinica: 
Sveti Petar u Šumi

II izborna jedinica: 
Pamići

III izborna jedinica: 
Turčinovići

IV izborna jedinica: 
Dolinci

V izborna jedinica: 
Gljuščići

VI izborna jedinica: 
Jopi

VII izborna jedinica: 
Slavčići

VIII izborna jedinica: 
Glavica

Općina Lupoglav

I izborna jedinica: 
Lupoglav

II izborna jedinica: 
Semići

III izborna jedinica: 
Brest pod Učkom

IV izborna jedinica: 
Besiščina

V izborna jedinica: 
Dolenja Vas

VI izborna jedinica: 
Boljunsko Polje

VII izborna jedinica: 
Vranja

VIII izborna jedinica: 
Boljun.

Općina Cerovlje

I izborna jedinica: 
Cerovlje

II izborna jedinica: 
Borut

III izborna jedinica: 
Draguć

IV izborna jedinica: 
Grimalca

V izborna jedinica: 
Gologorica

VI izborna jedinica: 
Paz

VII izborna jedinica: 
Pazinski Novaki

VIII izborna jedinica: 
Gologorički Dol.

Općina Motovun

I izborna jedinica: 
Motovun

II izborna jedinica: 
Brkač

III izborna jedinica: 
Kaldin

IV izborna jedinica: 
Sv. Bartol

V izborna jedinica: 
Karojba

VI izborna jedinica: 
Rakotule

VII izborna jedinica: 
Motovunski Novaki

VIII izborna jedinica: 
Škropeti.

Općina Gračišće

I izborna jedinica: 
Gračišće

II izborna jedinica: 
Škopljak

III izborna jedinica: 
Katun Gračaski

IV izborna jedinica: 
Milotiski Brijeg

V izborna jedinica: 
Batlug

VI izborna jedinica: 
Bazgalji

VII izborna jedinica: 
Lindar

VIII izborna jedinica: 
Brljafi.

Općina Sveta Nedelja

I izborna jedinica: 
Nedešćina od br. 1-80

II izborna jedinica: 
Nedešćina od br. 80-150

III izborna jedinica: 
naselja: Santalezi, Eržišće, Kraj Drage, Jurazini, Cere

IV izborna jedinica: 
naselja Vrećari, Strmac

V izborna jedinica: 
naselje: Šumber

VI izborna jedinica: 
naselja: Franići, Mali Turini, Veli Turini, Marići, Snašići, Mali Golji i Veli Golji VII izborna jedinica:
naselja: Martinski, Markoci, Paradiž

VIII izborna jedinica: 
naselja: Ružići, Županići.

Općina Raša

I izborna jedinica: 
Liče Faraguna, Vladimir Gortan, Istarska, Anke Butorac, Liburnijska, Mate Balota

II izborna jedinica: 
Maršal Tito

III izborna jedinica: 
Matija Vlačić Ilirik, Štalije, Most Raša 

IV izborna jedinica: 
Ivan Betelić, Nikola Tesla, Matko Brajša Rašan, Kovarska, Milan Golj,1. maj, Lipa, Sveti Bortul

V izborna jedinica: 
Skitača, Sveta Marina, Ravni, Drenje, Crni, Skvaranska, Trapan, Dom umirovljenika

VI izborna jedinica: 
Koromačno, Brovinje, Viškovići

VII izborna jedinica: 
Trget, Brgod, Trgetari, Polje, Stanišovi, Sveti Lovreč Labinski

VIII izborna jedinica: 
Kunj, Letajac, Topid, Barbići, Vodovodna, Kokoti.

Općina Vrsar

I izborna jedinica: 
Vrsar I (ulice: Brionska, Jadranska, St. Valkanela, Sv. Martin, Istarska, Trg Trsine, St. Velika)

II izborna jedinica: 
Vrsar II (ulice: G. Kasanove, A. Negria, Kamenolomska, Vidikovac, Trsine - dio) III izborna jedinica: 
Vrsar III (ulice: Orlandova, V. Nazora, Pod zidom, Trg Degrassi, Gradska Vrata, Pod voltom, Starogradski prilaz, Vidikovac Trsine - dio)

IV izborna jedinica: 
Vrsar IV (ulice: Dalmatinska - dio, Obala M. Tita,Porečka, Pineta, Montraker, R Končara - dio, Primorska, Rovinjska, Petalon)

V izborna jedinica: 
Vrsar V (ulice: Motovunska, Lučka, Limska, Dalmatinska - dio, R Končara - dio) VI izborna jedinica: 
Vrsar VI (ulice: Dalmatinska - dio, St. Crljenki, Vala, Kapetanova st, Koversada)

VII izborna jedinica: 
Funtana I (ulice: Grgeti, J. Đobrile, B. Borissia, Kortina, Funtena, Kaštel, F. Blečića, A. Gasparini, Pod Kaštelom)

VIII izborna jedinica: 
Funtana II (ulice: Lani, Coki, Istarska, Ribarska, Valkanela, Ograde, Cerlenki, Dalmatinska, Kemenarija, Puntica, Put Perila,Bijela Uvala).

Općina Višnjan

I izborna jedinica: 
Cvitani (naselja: Cvitani, Sv. Ivan, Majkusi, Gambetići, Fabci, Sinožići, Vrhjani) II izborna jedinica: 
Rapavel (naselja: Rapavel, Smolići, Zoričići, Anžići, Radovani, Žušići)

III izborna jedinica: 
Vranići kod Višnjana (naselja: Vranići kod Višnjana, Cerion, Diklići, Kurjavići, Vejaki, Prhati, Barići, Prašćari)

IV izborna jedinica: 
Markovac (naselja: Markovac, Broskvari, Kolumbera, Baškoti, Korlevići, Farini) V izborna jedinica: 
Labinci (naselja: Labinci, Dvori)

VI izborna jedinica: 
Višnjan I (ulice: Dr. G. del Fabrio, Jamska, Kovačeva, Trg Slobode, Del Pozzo, Dr. S. Fortuna, Trg P. Budičina i naselja: Bačva, Žikovići, Milanezi, Košutići, Rafaeli, Radoši, Pršurići, Ženodraga)

VII izborna jedinica: 
Višnjan II (ulice: Istarska, V. Gortana, V. Nazora, J. Šurana, Kanali, Dalmatinska, R Končara, Rov, Trgovačke, Bokići)

VIII izborna jedinica: 
Višnjan III (ulice: Brežac, Zagrebačka, Kadore, naselja: Štuti, Srebrnići, Kočići, Legovići, Barat, Bucalovlći, Deklevi, Benčani,Strpačići). 

Općina Lanišće

I izborna jedinica: 
Lanišće

II izborna jedinica: 
Prapoče (naselja: Prapoče i Podpače)

III izborna jedinica: 
Račja Vas (naselja: Račja Vas, Brgudac)

IV izborna jedinica: 
Trstenik (naselja: Trstenik, Dane, Rašpor)

V izborna jedinica: 
Vodice

VI izborna jedinica: 
Brest (naselja: Brest i Klenovšćak)

VII izborna jedinica: 
Slum (naselja: Slum, Kropnjak)

VIII izborna jedinica: 
Jelovice.

Općina Kršan

I izborna jedinica: 
Krašn, Blaškovići, Veljaki

II izborna jedinica: 
Boljevići, Lazarići, Čambarelići

III izborna jedinica: 
Vozilići, Stepčići

IV izborna jedinica: 
Plomin, Plomin Luka, Zagorje

V izborna jedinica: 
Čepić, Polje, Purgarija, Zlatka, Lanišće 

VI izborna jedinica: 
Potpićan

VII izborna jedinica: 
Šušnjevica, Jasenovik, Kostrčani, Letaj, Nova Vas, Zankovci

VIII izborna jedinica: 
Kožljak.

Općina Pićan

I izborna jedinica: 
Pićan

II izborna jedinica: 
Jakomići

III izborna jedinica: 
Zajci

IV izborna jedinica: 
Mantovani, Orić

V izborna jedinica: 
Sv. Katarina

VI izborna jedinica: 
Tupljak

VII izborna jedinica: 
Kukurini

VIII izborna jedinica: 
Krbune, Grobnik, Oršanići, Cinzebi.

Općina Vižinada

I izborna jedinica: 
Vižinada, Piškovica, Vrbani, Maštelići, Trombal, Žudetići

II izborna jedinica: 
Brig, Velići, Jadruni, Mekiši kod Vižinade

III izborna jedinica: 
Ferenci, Staniši, Crklada, Filipi, Grubići

IV izborna jedinica: 
Bajkini, Vranje Selo, Ćuki, Nadruči, Markovići 

V izborna jedinica: 
Vrh Lašići, Baldaši, Danci, Vranići kod Vižinade, Lašići, Bukori, Ohnići

VI izborna jedinica: 
Kaštlir

VII izborna jedinica: 
Valentići, Rojci, Kovači, Roškići, Diklići, Kranjčići

VIII izborna jedinica: 
Babići, Mekiši kod Kaštelira, Tadini, Cerjani, Brnobići

Općina Sveti Lovreč Pazenatički

I izborna jedinica: 
Flengi, Delići, Bralići

II izborna jedinica: 
Gradina, Kloštar, Marasi, Kontešići, Begi

III izborna jedinica: 
Krunčići, Kapovići, Franjolići, Medaki, Kršuli

IV izborna jedinica: 
Stranići kod Lovreča, Jakići I, Čehići, Rajki, Medvidići, Jurcani

V izborna jedinica: 
Orbani, Zagrabljići, Vošteni, Radići, Perini 

VI izborna jedinica: 
Selina, Knapići

VII izborna jedinica: 
Sveti Lovreč Pazenatički I - ulice: Šampjerovica i Korsa; Lakovići, Heraki, Ivići, Pajari

VIII izborna jedinica: 
Sveti Lovreč Pazenatički II - ulice: Badošnjak, Gradski Trg, Istarska, Limska, Sv. Antona, Lovreč, Gumila, Kontrada, Podzidine, Trg Funtanela

Općina Bale

I izborna jedinica: 
Bale - Ulica bratstva jedinstva (Sveti Nikola)

II izborna jedinica: 
Bale - Ulice Beogradska, (Sveti Julijan),Pionirska (D. Cernecca), Trg palih boraca (Ribareva grisa) i Zagrebačka

III izborna jedinica: 
Bale - Narodni trg (Sveti Marko), V. Nazor, Kaštel, Garibaldi i stancije Črni Bijek, Menighetti i Čubani

IV izborna jedinica: 
Bale - Istarska (Grote), 29. novembar (Borgo) i Aldo Negri

V izborna jedinica: 
Bale - Trg Lenjin (Trg Lamusa), Karlo Marx (Istarska) i dio Ulice Kardeljeve (Rovinjska)

VI izborna jedinica: 
Bale - Fonde paracche i dio Kardeljeve ulice (Rovinjska)

VII izborna jedinica: 
Golaš, Pižanovac i Stancija Bembo

VIII izborna jedinica: 
Krmelj.

Općina Barban

I izborna jedinica: 
Barban dio I

II izborna jedinica: 
Barban dio II, Frkači, Grabri, Kvarantija, Melnica, Špadići, Bateli, Zeliški, Golešovo, Ivanošići, Majčići, Puntera

III izborna jedinica: 
Hrboki, Beloći, Dobrani, Pluheti, Rebići

IV izborna jedinica: 
Barani, Bateti kod Prhati, Gubavica, Prhati, Prnjaki, Špadi, Filini, Mavrići, Regulići, Sankovići, Šugari, Valdreš, Jurićev Kal, Camlići, Koromani

V izborna jedinica: 
Petoki, Poljaki, Rajki, Rojnići, Trošti, Valići, Draguzeti

VI izborna jedinica: 
Orihi, Fumeti, Grandići, Pavlići, Kožljani, Celići 

VII izborna jedinica: 
Trlji, Škitača, Šaini, Bičići, Pačići 

VIII izborna jedinica: 
Glavani, Manjadvorci.

Općina Svet Vinčenat

I izborna jedinica: 
Jurišići

II izborna jedinica: 
Dokići, Klarići, Mandalići, Stanicija Mićini, Muškovići, Orlići, Stancija Paradož,Cirka, Cukrići, Sveti Kirin, Stancija Grgur, Bankovići, Bonašini, Brščići, Galešići, Čabronići 

III izborna jedinica: 
Svet Vinćenat dio

IV izborna jedinica: 
Svet Vinćenat dio

V izborna jedinica: 
Bokordići, Pustijanci, Bričanci, Pajkovići, Poresije, Pusti, Brhanići, Frlini, Krase, Šikuti, Foli, Krančići, Vidulini

VI izborna jedinica: 
Rapanji, Salambati, Smoljanci

VII izborna jedinica: 
Bijažići, Pekići, Štokovci, Bibići, Kršani

VIII izborna jedinica: 
Boškari, Režanci.

Općina Ližnjan

I izborna jedinica: 
Ližnjan dio

II izborna jedinica: 
Ližnjan dio

III izborna jedinica: 
Ližnjan dio

IV izborna jedinica: 
Šišanj dio

V izborna jedinica: 
Šišanj dio

VI izborna jedinica: 
Valtura dio

VII izborna jedinica: 
Valtura dio

VIII izborna jedinica: 
Jadreški.

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

a) Županijska skupština

Članak 58. 
U Županiji Dubrovačko-Neretvanskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

a) Županijska skupština

I izborna jedinica: 
Račišće, Žrnovo, Pupnat, Lumbarda, Korčula 

II izborna jedinica: 
Blato, Smokvica, Čara

III izborna jedinica: 
Vela Luka, Prožura - B. Polje - Blato, Maranovići - Korita, Goveđari, Lastovo, Ubli (MZ Stara općina Lastovo) 

IV izborna jedinica: 
Ploče (Kardeljevo)

V izborna jedinica: 
Baćina, Šarić Struga, Peračko Blato, Banja, Staševica, Plina jezero, Stablina, Komin,Rogatin

VI izborna jedinica: 
Borovci, Nova Sela, Desne, Podrujnica, Vid, Prud, Momići, Kulanorinska, Krvavac I, Krvavac II, Kobiljača, Otrić-Seoci, Mali Prolog

VII izborna jedinica: 
Metković - Lijeva obala Neretve, Dubravica, Glušci 

VIII izborna jedinica: 
Metković - Desna obala Neretve s predjelom Velika Bočina 

IX izborna jedinica: 
Opuzen, Prantrnovo, Mala Neretva, Podgradina, Blace-Trn, Duba Mihalj, Raba, Klek, Vidonje, Bijeli Vir

X izborna jedinica: 
Orebić, Lovište, Kučište, Donja Vručica, Trpanj, Gornja Vrućica, Donja Banda, Oskorušno, Podobuće, Potonje, Pelješka župa, Pijavičino, Trstenik, Janjina, Sreser, Žuljana, Putniković, Brijesta, Dančanje, Ponikve, Metohija

XI izborna jedinica: 
Ston, Imotica, Stonsko primorje, Đonta Doli, Smokovljani, Visočani, Čepikuće, Slano, Majkovi, Dubravica, Riđica, Mravinjac, Mrčevo, Kliševo, Bresećine, Trsteno, Gromača, Orašac, Zaton, Osojnik, Topolo

XII izborna jedinica: 
Mokošica

XIII izborna jedinica: 
Gruž - dio MZ zapad. od Radeveljićeve ulice, Koločep, Šipanska Luka, Suđurađ, Lopud

XIV izborna jedinica: 
Lapad

XV izborna jedinica: 
Montovjerna (dio južno od bivše ulice Oktobarske revolucije) 

XVI izborna jedinica: 
Gruž ( dio istočno od Radeveljićeve ulice), Montovjerna (dio sjeverno od bivše ul. Oktobarske revolucije), Pile - Kono (dio sjeverno od Ulice maršala Tita i zapadno od Zrinsko-Franokopanske ulice)

XVII izborna jedinica: 
Grad, Pile - Kono (dio južno od Ulice m. Tita i istočno od Zrinsko-Frankopanske ul.), Ploče (južno od bivše ulice JNA)

XVIII izborna jedinica: 
Ploče (sjev. od bivše ulice JNA), Komolac, Župa Dubrovačka (dio od grada do Kupara)

XIX izborna jedinica: 
Župa Dubrovačka (dio istočno od Kupara), Cavtat, Gabrile, Konavoska Brda-Stravča

XX izborna jedinica: 
Radovčići, Molunat, Vitaljina, Pridvorje, Ljuta Gruda, Kuna Konavoska, Dubravkam Vodovađa, Mikulići, Ćilipi, Popović, Poljice.

b) Gradsko vijeće

Članak 59. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije Dubrovačko - Neretvanske su:

Grad Dubrovnik

I izborna jedinica: 
MZ "Župa Dubrovačka", osim ulica: Donja Čibača, Dubac, Đurići, Gorica, Gornja Čibača, Kaluža, Malo brdo, Mišići, Ponor i Rudina

II izborna jedinica: 
MZ "Ploče - Iza grada"

III izborna jedinica: 
MZ "Grad" i ulice: Brsalje, od kućnog broja 1-9, Điura Pulića, Frana Antice, Ivana Kukuljevića, Svetog Đarđa, Od Tabakarije, Skalini dr. Marka Foteza i Uz Posat

IV izborna jedinica: 
MZ "Pile - Kono" osim ulica navedenih u izbornoj jedinici br. 3.

V izborna jedinica: 
Istočni dio MZ "Montovjerna" na zapad do ulica: Od Svetog Mihajla, dijela ulice Bana Josipa Jelačića, Dr. Vladka Mačeka, dijela ulice Iva Vojnovića i Josipa Kosora uključujući dio Janjinske ulice do ulice Iva Vojnovića

VI izborna jedinica: 
Zapadni dio MZ "Montovjerna" od granica navedenih u izbornoj jedinici broj 5 VII izborna jedinica: 
Dio MZ "Lapad" omeđen na jugu s ulicom Od Mihajla do raskrižja, na zapad uključivo cijelu ulicu Kralja Tomislava prema sjeveru do ulice Iva Dulčića, uključivo ulicu Ćira Carića, do ulice Vatroslava Lisinskog i Ivana Zajca, te mjesne zajednice: Koločep, Lopud, Suđurađ i Špinska Luka

VIII izborna jedinica: 
Zapadni dio MZ "Lapad", koji nije obuhvaćen izbornom jedinicom broj 7

IX izborna jedinica: 
Zapadni dio MZ "Gruž" prema istoku ukljućujući Radničhu ulicu, dio ulice Andrije Hebranga do ulice Padre Perice, prema sjeveroistoku do uključivo Sustjepanske, Augusta Matoša, Tina Ujetvića, Silvije Strahimira Kranjčevića, Hodiljske, Trnovičke, Viške i Frana Prešerna 

X izborna jedinica: 
Sjeveroistočni dio MZ "Gruž", koji nije obuhvaćen izbornom jedinicom broj 9

XI izborna jedinica: 
MZ "Mokošica" osim ulica: Od izvora, Vinogradska, Sustjepan i Batahovina MZ "Osojnik"

XII izborna jedinica: 
MZ "Komolac" i ulice navedene u izbornoj jedinici broj 11

XIII izborna jedinica: 
Banići, Brsečine, Čepikuće, Dubravica, Gromača, Kliševo, Lisac, Ljubač, Mrčevo, Majkovi, Mravinjac, Orašac, Podgora, Podimoč, Slano, Smokovljani, Točionik, Trnovica, Trnova, Trsteno, Doli, Imotica, Ošlje, Stupa, Štedrica, Topolo, Visočani. Zaton

Grad Metković

I izborna jedinica: 
Klada I

II izborna jedinica: 
Klada II

III izborna jedinica: 
Krnjesavac

IV izborna jedinica: 
Orašina

V izborna jedinica: 
Pjaca

VI izborna jedinica: 
Pržine

VII izborna jedinica: 
Jerkovac I

VIII izborna jedinica: 
Jerhovac Duvrat

IX izborna jedinica: 
Unka

X izborna jedinica: 
Glibuša

XI izborna jedinica: 
Dubravica

XII izborna jedinica: 
Prud

XIII izborna jedinica: 
Vid

Grad Korčula

I izborna jedinica: 
Gradski predjeli Stari Grad i Biline

II izborna jedinica: 
Gradski predjeli Sveti Nikola, Strečica i Cvjetno naselje 

III izborna jedinica: 
Gradski predjeli Borak, Betlem i Novo naselje do puta za naplov 

IV izborna jedinica: 
Gradski predjeli dio Novog naselja do puta za naplov, Luka, Kalac, Ekonomija, oko bivše vojarne i dio do samousluge Gradina 

V izborna jedinica: 
Gradski predjeli za Gradac

VI izborna jedinica: 
Gradski predjeli Dominče, Vrnik, Soline, Sveti Anton

VII izborna jedinica: 
Kosovo, Javić i Žabljak, naselja Lumbarda

VIII izborna jedinica: 
Vela Podstrana, Mala Glavica, Vela Glavica, Tatinja i Mala Podstrana naselja Lumbarda

IX izborna jedinica: 
Prvo Selo, Brdo, Žrnovska Banja, Medvidnjak, naselje Žrnovo 

X izborna jedinica: 
Podstrana, Kampuš i Humac, naselja Žrnovo

XI izborna jedinica: 
Pupnat

XII izborna jedinica: 
Račišće

XIII izborna jedinica: 
Čara.

Grad Ploče

I izborna jedinica: 
Ploče - Mali Milosavac

II izborna jedinica: 
Ploče - Milosavac

III izborna jedinica: 
Ploče - Močvara

IV izborna jedinica: 
Ploče - Birina

V izborna jedinica: 
Ploče - Obala

VI izborna jedinica: 
Ploče - Prišnica

VII izborna jedinica: 
Komin 1

VIII izborna jedinica: 
Komin 2

IX izborna jedinica: 
Staševica

X izborna jedinica: 
Stablina

XI izborna jedinica: 
Rogotin

XII izborna jedinica: 
Baćina - Peračko Blato

XIII izborna jedinica: 
Plina (Banja, Plina Jezero, Šarić Struga).

c) Općinsko vijeće

Članak 60. 
Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Županije Dubrovačko-Neretvanske su:

Općina Kula Norinska

I izborna jedinica: 
Desna obala Neretve

II izborna jedinica: 
Lijeva obala Neretve

III izborna jedinica: 
Kula Norinska

IV izborna jedinica: 
Desne

V izborna jedinica: 
Momići

VI izborna jedinica: 
Borovci

VII izborna jedinica: 
Nova Sela

VIII izborna jedinica: 
Podrujnica.

Općina Opuzen

I izborna jedinica: 
Opuzen (Pjaca) I

II izborna jedinica: 
Opuzen Selo

III izborna jedinica: 
Grguruša

IV izborna jedinica: 
Buk (do kuće Rade Curića)

V izborna jedinica: 
Vlaka (od kuće Rade Curića), Crepina - Pržinovac 

VI izborna jedinica: 
Prantrnovo

VII izborna jedinica: 
Trnovo

VIII izborna jedinica: 
Opuzen II.

Općina Zažablje

I izborna jedinica: 
Mlinište - do Vrela

II izborna jedinica: 
Mlinište - do Vrela

III izborna jedinica: 
Mislina

IV izborna jedinica: 
Badžula

V izborna jedinica: 
Bijeli Vir

VI izborna jedinica: 
Dobranje

VII izborna jedinica: 
Kosa-Komazini

VIII izborna jedinica: 
Spile-Opšivači.

Općina Pojezerje

I izborna jedinica: 
Obrići

II izborna jedinica: 
Seoci

III izborna jedinica: 
Pisak

IV izborna jedinica: 
Mracir

V izborna jedinica: 
Kobiljača

VI izborna jedinica: 
Koratići

VII izborna jedinica: 
Mali Prolog

VIII izborna jedinica: 
Pozla Gora.

Općina Slivno

I izborna jedinica: 
Blace

II izborna jedinica: 
Otok - Duba

III izborna jedinica: 
Tuštevac - Raba - Lovorje - Pižanovec

IV izborna jedinica: 
Klek, Duboka, Komarna

V izborna jedinica: 
Trn

VI izborna jedinica: 
Podgradina

VII izborna jedinica: 
Vlaka (lijeva obala)

VIII izborna jedinica: 
Mihalj.

Općina Orebić

I izborna jedinica: 
Naselja Trstenik, Pijavičino, Potomje i Podobuće 

II izborna jedinica: 
Naselja: Kuna Pelješka, Oskorušno i Donja Banda

III izborna jedinica: 
Naselja: Trpanj (osim istočnog dijela "Dekovići" koji ulazi u sastav izborne jedinice broj IV)

IV izborna jedinica: 
Naselja Duba Pelješka, Gornja Vrućica, Donja Vrućica i dio naselja Trpanj (koji obuhvaća predjele: Dekovići, Selo i Žalo)

V izborna jedinica: 
Naselje Stanković i istoćni dio naselja Orebić koji obuhvaća birače nastanjene u predjelu koji ide istočno od Ulica Kralja Zvonimira pa sve do granice sa sadašnjom općinom Dubrovnik uključujući i predjel Mokalo

VI izborna jedinica: 
Središnji dio naselja Orebić, obuhvaća područje zapadno od Ulice Kralja Zvonimira i istočno od granice koja ide od trajektnog pristaništa Ulicom Hrvatske Mladeži i dalje putem za zaseok Rusković

VI izborna jedinica: 
Zapadni dio naselja Orebić (koji obuhvaća područje zapadno od granice koja ide od trajektnog pristaništa Ulicom Hrvatske Mladeži i dalje putem za zaseok Rusković, obuhvaćaju zaseok Rusković), naselje Podgorje i naselje Kučište

VIII izborna jedinica: 
Naselja Viganj, Nakovanj i Lovište.

Općina Konavle

I izborna jedinica: 
Cavtat, osim ulica: Donji Obod, Gornji Obod, Poluganje, Put od Oboda i Šetalište žal

II izborna jedinica: 
Dio Cavtata i to ulice navedene u izbornoj jedinici broj 1 Zvekovica 

III izborna jedinica: 
MZ "Konavoska Brda", MZ "Gabrile", MZ "Kuna", Pridvorje

IV izborna jedinica: 
Ćilipi, Močići

V izborna jedinica: 
MZ "Popovići", MZ "Radovčići", MZ "Poljice", Komaji

VI izborna jedinica: 
MZ "Gruda", Zastolje

VII izborna jedinica: 
MZ "Ljuta", MZ "Dubravka", Vodovađa, Lovorno 

VIII izborna jedinica: 
MZ "Molunat-Đurinići", MZ "Vitaljina-Pločice", MZ "Mikulići", Palje Brdo.

Općina Ston

I izborna jedinica: 
Zaton Doli, Mali Ston, Broce

II izborna jedinica: 
Ston

III izborna jedinica: 
Hodilje, Luka, Duba Stonska, Česvinica

IV izborna jedinica: 
MZ "Ponikve", MZ "Metohija"

V izborna jedinica: 
MZ "Putnikovići"

VI izborna jedinica: 
MZ "Dančanje", MZ "Brijesta", MZ "Sreser", Osobljava

VII izborna jedinica: 
MZ "Žuljana"

VIII izborna jedinica: 
MZ "Janjina", osim Osobljave.

Općina Mljet

I izborna jedinica: 
Korita, Saplunara

II izborna jedinica: 
Maranovići, Prožura, Okuklje, Prožurska Luka

III izborna jedinica: 
Dio Babinog Polja: Zadublje

IV izborna jedinica: 
Dio Babinog Polja: Sršenovići, Sobra

V izborna jedinica: 
Dio Babinog Polja: Zabrežje

VI izborna jedinica: 
Blato, Ropa, Kozarica

VII izborna jedinica: 
Goveđari, Njivice, Babine kuće, Soline

VIII izborna jedinica: 
Polače, Pomena

Općina Blato

I izborna jedinica: 
Vela Strana I, naselje Blato

II izborna jedinica: 
Vela Strana 2, naselje Blato

III izborna jedinica: 
Vlasinje, naselje Blato

IV izborna jedinica: 
Dočine, naselje Blato i naselje Potirna

V izborna jedinica: 
Mali Učijak I, naselje Blato

VI izborna jedinica: 
Mali Učijak 2, naselja Blato

VII izborna jedinica: 
Veli Učijak, naselja Blato

VIII izborna jedinica: 
Krtinja, naselja Blato.

Općina Smokvica

I izborna jedinica: 
Sjeveroistočni dio naselja Smokvica

II izborna jedinica: 
Sjeverozapadni dio naselja Smokvica

III izborna jedinica: 
Istočni dio naselja Smokvica

IV izborna jedinica: 
Jugozapadni dio naselja Smokvica

V izborna jedinica: 
Južni dio naselja Smokvica

VI izborna jedinica: 
Mali Zaglav-Brna naselja Smokvica

VII izborna jedinica: 
Centar-Brna naselja Smokvica

VIII izborna jedinica: 
Kupa-Brna naselja Smokvica.

Općina Vela Luka

I izborna jedinica: 
Pupanj - Bobovišće i Bad, čija granica ide Ulicom 63 do raskrižja na Ulicu 47, a Ulica 47 do raskrižja na obilaznicu a dalje obilaznicom, cestom za "Jadranku". 

II izborna jedinica: 
Predio dijela Bada i Mrkog rata, čija granica ide Ulicom 64, Ulicom 64 do raskrižja sa Ulicom 53, Ulicom 53 do Obale 3.

III izborna jedinica: 
Predio dijela Mrkog rata i Lučica čija granica ide Ulicom 53 do raskrižja sa Ulicom 64, Ulicom 64 do raskrižja sa Ulicom 63, Ulicom 63 do raskrižja sa Ulicom 47 do raskrižja sa Ulicom 41, Obalom 3 do Ulice 53.

IV izborna jedinica: 
Predjel Kležina i dio Kležinskih Laza i ide granicom: Ulicom 47 do raskrižja sa Obilaznicom, Obilaznicom do raskrižja sa Ulicom 41, Ulicom 41 do raskrižja sa Obilaznicom Kležinske laze do raskrižja sa Ulicom 36, Ulicom 36 do raskrižja sa Ulicom 39, Ulicom 39 do raskrižja sa Ulicom 41, Ulicom 4I do raskrižja sa Ulicom 47.

V izborna jedinica: 
Dio predjela Kležinski Lazi i Dolac,te ide granicom: Ulicom 41 do raskrižja sa Ulicom 39, Ulicom 39 do raskrižja sa Ulicom 39, Ulicom 39 do raskrižja sa Obilaznicom, Obilaznicom do raskrižja sa Ulicom 20, Ulicom 20 do raskrižja sa Ulicom 5, Ulicom 5, Ulicom 30 i Ulicom 35 do raskrižja sa Ulicom 41

VI izborna jedinica: 
Predjel Centar i dio Pinskog rata,a ide granicom Ulica 41 do raskrižja sa Ulicom 35, Ulicom 35 do raskrižja sa Ulicom 30, Ulicom 30, Ulicom 5 do raskrižja sa Ulicom 20, Ulicom 20, Ulicom 21 do Obilaznice, Obilaznicom do raskrižja sa Ulicom 18, Ulicom 18, Ulicom 17 i Ulicom 16 do Obale 2

VII izborna jedinica: 
Dio predjela Pinski rat i dio predjela Kali, a ide granicom: Ulicom 16, Ulicom 17, Ulicom 18 do Obilaznice. Obilaznicom do Ulice 7, Ulicom 7 do raskrižja sa ulicom 6, Ulicom 6, Ulicom 7 do obale 2

VIII izborna jedinica: 
Obuhvaća predjele: Zubaća, Vala, Vranac, dio Kala do Ulice 8, dalje Ulicom 6 i Ulicom 7.

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

a) Županijska skupština

Članak 61. 
U Županiji Međimurskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Banfi, Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec, Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Grabrovnik, Jalšovec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Prekopa, Robade, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova,Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec, Željezna Gora i Leskovec.

II izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Brezovec, Čestijanec, Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak, Jurovec, Jurovčak, Kapelščak, Lapšina, Marof, Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Žabnik, Bukovec, Donji Zebanec, Donji Koncovčak, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica, Praporčan, Selnica, Zaveščak i Zebanec Selo.

III izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Hlapičina, Štrukovec, Mursko Središće, Peklenica i Križovec.

IV izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Novakovec, Podturen, Miklavec, Ferketinec, Sivica, Vratišinec i Gornji Kraljevec.

V izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Knezovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg i Šenkovec

VI izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Nedelišće, Pušćine i Gornji Kurašenec.

VII izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Dunjkovec, Črečan, Gornji Hrašćan, Macinec, Pretetinec, Slakovec i Trnovec. 

VIII izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Belica, Gardinovec i Novo Selo Rok.

IX izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Donja Dubrava i Donji Vidovec.

X izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Kotoriba, Sveta Marija i Donji Mihaljevec.

XI izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Prelog, Otok, Čehovec i Cirkovljan.

XII izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Oporovec, Draškovec, Čukovec, Hemuševec i Goričan.

XIII izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Donji Kraljevec, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec i Sveti Juraj u Trnju.

XIV izborna jedinica: 
Obuhvaća slijedeća naselja: Domašinec, Dekanovec, Turčišće, Držimurec i Strelec.

XV izborna jedinica: