Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD


  

Narodne novine br.: 18 - Datum: 14.02.2007. - Interni ID: 20070724


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
724
Na temelju članaka 5., 6., 9., 12. i članka 13. stavka 2. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (»Narodne novine«, broj 58/2006, u daljnjem tekstu: Zakon), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2007. godine donijela
UREDBU
O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD
I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se opseg i sadržaj poslova, odgovornosti, međusobni odnosi tijela i odgovornih osoba, te ovlasti u okviru pripreme, provedbe i nadzora provedbe projekata koji se financiraju iz programa Europske unije: CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD (dalje u tekstu: programi Europske unije), sustav upravljanja nepravilnostima, informiranje, te revizija sustava.
II. OPSEG I SADRŽAJ POSLOVA TIJELA I ODGOVORNIH OSOBA U SUSTAVU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE

Tijela i odgovorne osobe

Članak 2.
Za provedbu programa Europske unije uspostavljaju se:
(a) tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju programa Europske unije, a osobito poslove pripreme, nadzora provedbe i ocjenjivanja programa kojim upravlja Nacionalni koordinator za pomoć i Nacionalni koordinator za program ISPA
(b) tijelo za financijsko upravljanje programima Europske unije kojim upravlja Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje
(c) tijelo odgovorno za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa kojim upravlja Voditelj Upravne direkcije
(d) tijelo za provedbu programa CARDS i PHARE kojim upravlja Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa
(e) tijelo za provedbu programa ISPA kojim upravlja Sektorski dužnosnik za ovjeravanje projekata
(f) tijelo za provedbu programa SAPARD kojim upravlja ravnatelj Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
(g) jedinica za provedbu projekta u okviru programa CARDS i PHARE kojom upravlja Voditelj programa
(h) jedinica za provedbu projekta u okviru programa ISPA kojom upravlja Sektorski koordinator.
Tijelo nadležno za koordinaciju, pripremu, nadzor i ocjenjivanje programa Europske unije
Članak 3.
(1) Tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju, a osobito poslove pripreme, nadzora i ocjenjivanja programa Europske unije jest Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured).
(2) Središnji državni ured obavlja sljedeće tehničke i stručne poslove za Nacionalnog koordinatora:
– koordinacija programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i suradnja s tijelima Europske komisije vezano uz navedene poslove;
– koordinacija pripreme strateških dokumenata i projektnih prijedloga vezanih uz korištenje programa Europske unije u Republici Hrvatskoj;
– koordinacija pregovora s tijelima Europske komisije o strateškim prioritetima i projektnim prijedlozima koji se financiraju iz programa Europske unije;
– priprema međunarodnih ugovora i provedbenih akata koji se sklapaju radi korištenja programa Europske unije;
– upravljanje procesom nadzora nad provedbom programa Europske unije;
– koordinacija postupka ocjenjivanja provedbe programa Europske unije sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.
– koordinacija poslova informiranja o korištenju programa Europske unije u Republici Hrvatskoj;
– usklađivanje programa i projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije s drugim izvorima strane pomoći u Republici Hrvatskoj;
– održavanje baze podataka o završenim, tekućim te planiranim projektima strane pomoći Republici Hrvatskoj.
Nacionalni koordinator
Članak 4.
(1) Državni dužnosnik na čelu Središnjeg državnog ureda jest Nacionalni koordinator programa pomoći i suradnje s Europskom unijom i Nacionalni koordinator za program ISPA (dalje u tekstu: Nacionalni koordinator).
(2) Nacionalni koordinator odgovoran je za sveukupnu koordinaciju programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, a posebno poslove pripreme, nadzora i ocjenjivanja provedbe programa Europske unije, koordinaciju poslova informiranja o programima Europske unije, usklađivanje korištenja pomoći iz programa Europske unije s drugim programima tehničke i financijske pomoći otvorenim Republici Hrvatskoj.
Tijelo za financijsko upravljanje programima Europske unije

Članak 5.
(1) Tijelo nadležno za financijsko upravljanje programima Europske unije je Ministarstvo financija. Poslove financijskog upravljanja programima Europske unije u Ministarstvu financija obavlja Odjel za poslove Nacionalnog fonda (dalje u tekstu: Nacionalni fond).
(2) U Nacionalnom fondu obavljaju se sljedeći poslovi:
– otvaranje bankovnih računa Nacionalnog fonda i podračuna tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– upravljanje financijskim sredstvima i usklađivanje bankovnih računa;
– praćenje priljeva i odljeva sredstava;
– priprema zahtjeva za povlačenje sredstava od Europske komisije;
– kontrola zahtjeva za plaćanje tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– djeluje kao nadležno tijelo koje izdaje, nadzire i povlači akreditaciju SAPARD Agenciji
– provedba djelotvornog sustava za upravljanje i kontrolu tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– uspostava tijela za ovjeravanje provedbe SAPARD programa;
– provedba sustava za razmjenu podataka i izvještavanje Europske komisije.
Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje

Članak 6.
(1) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje je državni dužnosnik u Ministarstvu financija, koji se nalazi na čelu Nacionalnog fonda
(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao poštivanje pravila nabave, izvješćivanja i financijskog upravljanja u sustavu provedbe programa Europske unije, u skladu sa Zakonom i međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.
Tijelo odgovorno za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa

Članak 7.
(1) Tijelo odgovorno za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa jest Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Odgovornost za učinkovitost i točnost koordinacije i izvješćivanja o praćenju i ocjenjivanju SAPARD programa u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva ima Uprava za održivi razvitak seoskog prostora, Upravna direkcija SAPARD programa (u daljnjem tekstu: Upravna direkcija)
(2) U Upravnoj direkciji obavljaju se sljedeći poslovi:
– sastavljanje godišnjeg izvještaja prema konzultacijama s Ravnateljstvom za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi i nakon dobivanja odobrenja od Odbora za praćenje, te ih prosljeđuje Europskoj komisiji;
– informiranje relevantnih tijela o potrebi da se poduzmu odgovarajuće administrativne promjene, ako je takve promjene tražila Europska komisija u Odluci o izmjeni i dopuni SAPARD programa;
– godišnje informiranje Europske komisije uvaživši pri tome savjet Odbora za praćenje o inicijativama koje su poduzeli ili namjeravaju poduzeti s ciljem informiranja javnosti o ulozi koju Europska zajednica ima u SAPARD programu i postignutim rezultatima.
Voditelj Upravne direkcije

Članak 8.
(1) Državni dužnosnik na čelu Upravne direkcije jest Voditelj Upravne direkcije.
(2) Voditelj Upravne direkcije iz stavka 1. ovog članka odgovoran je za poslove iz članka 7. stavka 2.
Tijelo za provedbu programa i dijela programa Europske unije

Članak 9.
(1) Tijelo za provedbu programa CARDS, PHARE i ISPA jest Ministarstvo financija. Poslove provedbe programa CARDS, PHARE i ISPA u Ministarstvu financija obavlja Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje ustrojena u Upravi za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije.
(2) Tijelo za provedbu programa SAPARD jest Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Poslove provedbe programa SAPARD u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva obavlja Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi koje obnaša funkciju SAPARD Agencije.
(3) U tijelu iz stavka 1. ovog članka obavljaju se sljedeći poslovi:
a) provedba natječaja (u skladu s Praktičnim vodičem za procedure ugovaranja u kontekstu vanjske pomoći EZ-PRAG)
– primanje i kontrola kvalitete cjelokupne natječajne dokumentacije; opisa poslova, tehničkih specifikacija, uputa za prijavitelje projektnih prijedloga, smjernica za poziv za podnošenje ponuda, zahtjeva o raspisivanju natječaja, te natječajnih zbirnih listi;
– podnošenje zahtjeva Europskoj komisiji radi objavljivanja najave natječaja i obavijesti o nabavi na internetskoj stranici Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, na internetskoj stranici EuropeAida i u službenom listu Europskih zajednica, ako je primjenjivo;
– pripremanje natječajne dokumentacije i podnošenje na odobrenje Delegaciji Europske komisije u Hrvatskoj.
b) izrada nacrta, priprema i zaključivanje ugovora.
c) uspostava i održavanje računovodstvenog sustava po međunarodnim računovodstvenim standardima.
d) izvršavanje plaćanja.
(4) U tijelu iz stavka 2. ovog članka obavljaju se sljedeći poslovi:
– objavljivanje poziva na podnošenje prijava i odredbi uvjeta natječaja;
– odobrenje projekata u skladu s Planom za poljoprivredu i ruralni razvitak za 2005. – 2006.;
– provjeravanje prijavljenih zahtjeva za odobrenjem projekata, sukladno odredbama i uvjetima prihvatljivosti s Višegodišnjim sporazumom o financiranju, uključujući, ako je to primjereno, i odredbe o javnoj nabavi;
– pismeno definiranje ugovornih obveza između Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD Agencija) i korisnika, uključujući informacije o mogućim sankcijama u slučaju neispunjavanja tih obveza, i ako je to nužno, izdavanje odobrenja o početku rada;
– provođenje provjere na licu mjesta kako bi se dokazala prihvatljivost projekta, prije odobrenja i nakon davanja istog;
– izvješćivanje o napretku u provedbi mjera prema pokazateljima;
– osiguravanje da je korisnik upoznat s doprinosom Europske zajednice projektu;
– plaćanje krajnjim korisnicima.
Voditelj tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije

Članak 10.
(1) Državni dužnosnik na čelu Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje jest Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa i Sektorski dužnosnik za ovjeravanje projekata.
(2) Državni dužnosnik na čelu Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi jest ravnatelj Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD Agencije).
(3) Voditelj tijela iz stavaka 1. i 2. ovog članka odgovoran je Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, za administrativno i financijsko upravljanje svim decentraliziranim programima i projektima Europske unije iz svoje nadležnosti.
Jedinica za provedbu projekta

Članak 11.
(1) Jedinice za provedbu projekta jesu organizacijske jedinice ili projektni timovi koje ustrojavaju korisnici sredstava u okviru programa CARDS i PHARE.
(2) Korisnici sredstava u okviru programa CARDS i PHARE mogu osnovati i jednu Centralnu jedinicu za provedbu projekata koja je direktno odgovorna Voditelju programa.
(3) U jedinicama za provedbu projekta obavljaju se sljedeći poslovi:
– identifikacija strateških ciljeva za korištenje programa Europske unije, sukladno prioritetima iz procesa pristupanja Europskoj uniji;
– identifikacija i oblikovanje projektnih prijedloga, sukladno dogovorenim strategijama;
– ocjenjivanje projektnih prijedloga pristiglih na natječaj i izbor stranog partnera za provedbu projekta;
– tehnička provedba i praćenje prethodno navedenih projekata, uključujući sve postupke podrške provedbene politike, nadzor i izvršenje;
– priprema opisa poslova, tehničkih specifikacija, natječajne dokumentacije, uputa za prijavitelje projektnih prijedloga, projektnih sažetaka te smjernica za poziv za podnošenje ponuda;
– tehnički nadzor i praćenje izvršavanja ugovora, uz obvezu obavještavanja Dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa o poteškoćama ili neizvršavanju obveza tijekom provedbe ugovora:
– priprema izvješća o provedbi projekata, ili dijela programa Europske unije, i njihovo podnošenje nacionalnom koordinatoru;
– sudjelovanje u ocjenjivanju projekata ili dijela programa Europske unije
Voditelj programa

Članak 12.
(1) Državni dužnosnik kod korisnika sredstava u okviru programa CARDS i PHARE jest Voditelj programa.
(2) Voditelj programa odgovoran je za učinkovitu i pravodobnu tehničku provedbu projekata Dužnosniku ovlaštenom za ovjeravanje programa.
(3) Voditelj programa odgovoran je nacionalnom koordinatoru za pripremu projekata, ili dijela programa Europske unije;
(4) Voditelj programa odgovoran je nacionalnom koordinatoru za poslove tehničkog nadzora i podnošenja izvješća o provedbi projekata ili dijela programa Europske unije.
Jedinica za provedbu projekta u okviru programa ISPA

Članak 13.
(1) Jedinice za provedbu projekta u okviru programa ISPA jesu organizacijske jedinice ili projektni timovi koje ustrojavaju korisnici sredstava u okviru programa ISPA.
(2) U jedinicama za provedbu projekata obavljaju se sljedeći poslovi:
– priprema tehničke dokumentacije za provođenje natječaja u sklopu odobrenih ISPA projekata;
– sudjelovanje u odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje usluge, nabavku opreme ili izvođenje radova;
– provedba sklopljenih ugovora i tehnički nadzor nad provedbom mjera;
– priprema izvješća o stanju provedbe projekata u sklopu programa ISPA;
– suradnja s krajnjim korisnicima odobrenih projekata;
– vođenje pismohrane dokumentacije o provedbi ugovora;
– organizacija informiranja javnosti o aktivnostima u sklopu pojedinačnih projekata, u suradnji s nacionalnim koordinatorom, voditeljem tijela za provedbu programa ISPA, krajnjim korisnikom i Europskom komisijom.
Sektorski koordinator za program ISPA

Članak 14.
(1) Državni dužnosnici nadležni za upravno područje prometa, okoliša i voda jesu sektorski koordinatori za program ISPA.
(2) Sektorski koordinator je u nadležnom ministarstvu odgovoran za tehničku provedbu mjera u programu ISPA te osiguranje sredstava nacionalnog sufinanciranja Sektorskom dužnosniku za ovjeravanje projekata
III. MEĐUSOBNI ODNOSI TIJELA I ODGOVORNIH OSOBA U SUSTAVU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE

Provedbeni sporazumi

Članak 15.
(1) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje potpisuje sporazum (ugovor) o obavljanju poslova u sustavu provedbe CARDS, PHARE i ISPA programa Europske unije s Dužnosnikom ovlaštenim za ovjeravanje programa i Sektorskim dužnosnikom za ovjeravanje projekata (dalje u tekstu: provedbeni sporazum).
(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje potpisuje Memorandum o razumijevanju o obavljanju poslova u sustavu provedbe SAPARD programa s ravnateljem Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi.
(3) Provedbeni sporazumi iz stavaka 1. i 2. ovog članka sadrže odredbe o:
– sustavu odgovornosti;
– međusobnim pravima i obvezama;
– postupku nabave;
– upravljanju bankovnim računima;
– sadržaju, obliku i učestalosti zahtjeva za sredstvima od tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije prema Nacionalnom fondu;
– sustavu financijskog izvješćivanja;
– izvješćivanju o nepravilnostima;
– računovodstvu;
– pismohrani.
Operativni sporazumi

Članak 16.
(1) Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa i Sektorski dužnosnik za ovjeravanje projekata zaključuje sporazum (ugovor) sa svakim od voditelja programa u programima CARDS i PHARE te sektorskim koordinatorima i ovlaštenim osobama kod krajnjih korisnika u programu ISPA (dalje u tekstu: operativni sporazum).
(2) Operativni sporazumi iz stavka 1. ovog članka sadrže odredbe o:
– pravima i dužnostima voditelja tijela za provedbu programa ili dijela programa Europske unije;
– pravima i dužnostima voditelja programa, odnosno sektorskog koordinatora;
– postupku odabira projekata;
– postupku nabave;
– postupku zahtjeva za sufinanciranjem;
– postupku preraspodjele sredstava;
– nadzoru;
– postupku plaćanja;
– bankovnim računima;
– reviziji,
– izvješćivanju.
Imenovanje odgovornih osoba

Članak 17.
(1) Čelnik tijela koje je korisnik programa Europske unije daje prijedlog imenovanja Voditelja programa Nacionalnom koordinatoru. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nacionalnog koordinatora uz suglasnost Nacionalnog dužnosnik za ovjeravanje imenuje Voditelja programa.
(2) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nacionalnog koordinatora i uz suglasnost Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje imenuje Sektorskog koordinatora za program ISPA.
IV. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA

Članak 18.
(1) Sva tijela uključena u sustav provedbe programa Europske unije dio su zajedničkog sustava upravljanja nepravilnostima definiranim člankom 5. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 141/2006).
(1) Ministar financija, na prijedlog Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, donosi uputu o otkrivanju i postupanju s nepravilnostima te izvješćivanju o istim u skladu s međunarodno preuzetim obvezama.
Članak 19.
(1) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i uz suglasnost Nacionalnog koordinatora imenuje Dužnosnika za nepravilnosti.
(2) Dužnosnik za nepravilnosti odgovoran je za:
– pokretanje mehanizama postupanja temeljem otkrivenih nepravilnosti u sustavu upravljanja financijskim sredstvima iz programa Europske unije;
– upućivanje proračunskog nadzora u svrhu prikupljanja dokaza, utvrđenja činjenica te pokretanja postupka sankcioniranja u tijelima uključenim u upravljanje sredstvima iz programa Europske unije;
– izvješćivanje Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Službeničkog suda i drugih nadležnih institucija o pokrenutim aktivnostima;
– pokretanje odgovarajućih postupaka temeljem utemeljenih dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti, i
– izvješćivanje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka koji su pokrenuti u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti.
V. INFORMIRANJE

Članak 20.
(1) Sva tijela uključena u sustav upravljanja programima Europske unije dio su zajedničkog sustava informiranja javnosti.
(2) Nacionalni koordinator, uz suglasnost Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, donosi uputu o provođenju aktivnosti informiranja o programima Europske unije.
Članak 21.
(1) Nacionalni koordinator imenuje službenika za informiranje na nacionalnoj razini u Središnjem državnom uredu.
(2) Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje imenuje službenika za informiranje na nacionalnoj razini u Ministarstvu financija.
(3) Službenik za informiranje iz stavka 1. ovog članka odgovoran je za koordinaciju informiranja javnosti o planiranim i odobrenim projektima i napretku u provedbi programa Europske unije.
(4) Službenik za informiranje iz stavka 2. ovog članka odgovoran je za koordinaciju informiranja javnosti o financijskom upravljanju programima Europske unije.
VI. NADZOR I OCJENA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Članak 22.
(1) Nacionalni koordinator donosi upute vezane uz nadzor i ocjenu provedbe projekata u okviru programa ili dijela programa Europske unije.
(2) Zajednički odbor za praćenje (definiran Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, Dodatak 1, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2005) sastaje se najmanje jednom godišnje ili po potrebi u svrhu analize provedbe svih programa Europske unije.
(3) Nacionalni koordinator po potrebi donosi upute vezane za rad Zajedničkog odbora za praćenje, Sektorskih pododbora za praćenje te pojedinih odbora za praćenje programa ili dijela programa Europske unije.
VII. REVIZIJA

Članak 23.
(1) Reviziju programa CARDS i PHARE obavlja Državni ured za reviziju u okviru redovnih godišnjih revizija ministarstava i drugih proračunskih korisnika u skladu sa svojim programom rada.
(2) Reviziju programa ISPA obavlja Državni ured za reviziju u skladu s ISPA Memorandumom o financiranju.
(3) Reviziju programa SAPARD obavlja Tijelo za ovjeravanje SAPARD programa.
Članak 24.
(1) Tijelo za ovjeravanje SAPARD programa je Ministarstvo financija. Poslove ovjeravanja SAPARD programa u Ministarstvu financija obavlja Samostalni odjel za ovjeravanje provedbe SAPARD-a.
(2) Tijelo za ovjeravanje SAPARD programa odgovorno je za:
– izradu potvrde o godišnjem završnom računu SAPARD agencije, kao i o SAPARD – ovom računu u eurima kojim se potvrđuje potpunost, točnost i istinitost tih računa;
– izvješćivanje na godišnjoj osnovi o adekvatnosti sustava upravljanja i kontrole Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD agencije)
– ispitivanje postoje li i jesu li korektni nacionalni elementi sufinanciranja.
(3) Tijelo za ovjeravanje rada SAPARD programa treba biti u operativnom smislu neovisno od Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi (SAPARD agencije) i primjereno tehnički opremljeno.
(4) Tijelo za ovjeravanje rada SAPARD programa provodit će ispitivanje prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima i smjernicama definiranim u Višegodišnjem sporazumu o financiranju.
(5) Provjere se moraju provoditi tijekom svake financijske godine i nakon nje.
Unutarnja revizija

Članak 25.
(1) Unutarnju reviziju u tijelima u okviru sustava za upravljanje programima Europske unije obavljaju jedinice za unutarnju reviziju osnovane u ministarstvima i ostalim tijelima državne uprave.
(2) Jedinice iz stavka 1. ovog članka provode unutarnju reviziju administracije, financijskog i tehničko-upravljačkog sustava. Unutarnja revizija provodi se kod korisnika proračuna ili druge institucije ovlaštene za provedbu programa i projekata koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija, uključujući i sve druge sudionike koji su primili sredstva za programe i projekte Europske unije.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Upute iz članaka 18. i 20. ove Uredbe trebaju se donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 27.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/04-02/03
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 7. veljače 2007.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r. 
 Uredba o upravnim pristojbama


  

Narodne novine br.: 60 - Datum: 25.06.1993. - Interni ID: 19931213


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske i na sjednici 25. lipnja 1993. godine donijela 

UREDBU
o upravnim pristojbama 

Članak 1. 
Za spise i radnje pred organima državne uprave, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvinka Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po ovoj Uredbi i Tarifi upravnih pristojbi. 

Članak 2. 
Pristojbeni obveznik je osoba na zahtjev koje se pokreće postupak odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi upravnih pristojbi propisano plaćanje pristojbe. 
Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više pristojbena obveznika, njihova je obveza solidarna. 
Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna pristojba, ako je taj zahtjev u nedjeljivom interesu svih podnositelja. 

Članak 3. 
Pristojbena obveza nastaje u času predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave odnosno, u času podnošenja podneska. 

Članak 4. 
Pristojbe se plaćaju u času nastanka pristojbene obveze, ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije. 

Članak 5. 
Ako je Tarifom upravnih pristojbi propisano da se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje pristojbe uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi, ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi upravnih pristojbi. 

Članak 6. 
U rješenju ili drugoj ispravi za koju je pristojba plaćena naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju. 

Članak 7. 
Podnesci i drugi spisi, za koje nije plaćena pristojba ili je nedovoljno plaćena ne primaju se neposredno od stranke, dok stranka pravilno ne plati pristojbu na podnesak. 
Ako podnesak ili drugi spis, za koji nije plaćena pristojba ili je nedovoljno plaćena, stigne poštom, organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu pozvat će pristojbenog obveznika pismenom opomenom da u roku 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu. 
Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je pristojba bila od početka uredno plaćena. 
Ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe izvršit će se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti pristojbenom obvezniku o izvršenju tražene radnje. 

Članak 8. 
Od plaćanja pristojbi oslobođeni su: 
1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela. 
2. Organizacije iz oblasti prosvjete, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, skrbi i humanitarne organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti. 
3. Invalidske i slične organizacije, u obavljanju svoje djelatnosti. 
4. Gradani slabog imovnog stanja, čiji ukupni prihod, uključujući i članove njihove obitelji u prethodnoj godini ne prelazi po članu obitelji 50% od prosječne minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. 
5. Strani državljanin za vizu i za odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja, kao i državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili pristojbi na vize. 

Članak 9. 
Pristojbe ne plaćaju se za sljedeće spise i radnje: 
1. Prijedloge, prijave i druge podneske i druge predstavke u općem interesu, 
2. Molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama, 
3. Spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobađanja od plaćanja pristojbe, 
4. Spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza, 
5. Spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim evidencijama, 
6. Spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja biračkih spiskova, 
7. Spise i radnje za upis u knjigu državljana i matične knjige, 
8. Spise i radnje u postupku usvojenja i postavljanja staratelja, 
9. Sve prijave i prilozi za razrez poreza, pristojba,ovjeru poslovnih knjiga i računa i sličnih obveza te poreznih oslobođenja i olakšica, 
10. Spise i radnje u postupku denacionalizacije imovine i komasacije, 
11. Sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi, 
12. Spise i radnje u svezi sa školovanjem učenika i studenata, osim taksa za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu, 
13. Spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava u svezi s radnim odnosom, 
14. Spise i radnje u svezi s pomorskim i brodarskim knjižicama i sve upise u njih, 
15. Spise i radnje u svezi s primanjem poklon-paketa i darova od dobrotvornih organizacija iz inozemstva, 
16. Spise i radnje u svezi s reguliranjem prava i dužnosti iz oblasti obrane, 
17. Spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskih državljana i osobne karte za stranca koja se izdaje strancu s trajnim nastanjenjem, 
18. Spise i radnje u svezi sa zaštitom spomenika kulture, 
19. Podnesci upućeni organima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu. 
20. Spise i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba, 
21. Spise i radnje u svezi s popravkom i održavanjem stambenih zgrada i stanova, 
22. Spise i radnje u neposrednoj svezi s radom novinara, fotoreportera i snimatelja, 
23. Spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti, 
24. Spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, 
25. Prijave i odjave prebivališta osoba, boravišta i adrese stanovanja osoba, 
26. Spise i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. 

Članak 10. 
Strani državljani sa trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze po propisima o pristojbama kao i hrvatski državljani. 

Članak 11. 
U ispravama koje se izdaju bez pristojbe mora se naznačiti u koju se svrhu izdaju i na osnovi kojeg propisa su oslobođene od pristojbe. Ove isprave mogu se upotrijebiti u druge svrhe kada za njih bude plaćena odgovarajuća pristojba. 

Članak 12. 
Osoba koja je platila pristojbu koju nije bila dužna platiti ili za radnju koju organ nije izvršio, ima pravo na povrat više plaćene pristojbe. 
Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke. 
O zahtjevu za povrat pristojbe rješava organ za čiji je rad plaćena pristojba. 
O zahtjevu za povrat pristojbe kod pravnih osoba s javnim ovlastima rješava uprava prihoda. 

Članak 13. 
Od pristojbenog obveznika, koji pristojbu ne plati u propisanom roku, pristojba se naplaćuje prisilno po propisima o prisilnoj naplati neposrednih poreza od pravnih i fizičkih osoba. 

Članak 14. 
Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena. 
Tijek zastare prava na naplatu pristojbe prekida se svakom službenom radnjom nadležnog organa izvršenom radi naplate, koja je stavljena do znanja pristojbenom obvezniku. 
Tijek zastare prava na povrat pristojbe prekida se svakom radnjom pristojbenog obveznika poduzetom kod nadležnog organa radi povrata pristojbe. 
U svakom slučaju, zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi puta počela teći. 

Članak 15. 
Unutarnju kontrolu primjene propisa o pristojbama obavlja svaki organ u obavljanju svoje djelatnosti. 

Članak 16. 
Pristojbe se plaćaju u upravnim biljezima emisije Republike Hrvatske. 
Izuzetno od stavka 1. ovoga članka pristojbe se plaćaju u gotovom novcu: 
1. ako pristojba iznosi više od 30.000 hrvatskih dinara 
2. ako je propisano da se pristojba plaća u gotovom novcu bez obzira na iznos pristojbe. 

Članak 17. 
Konzularne pristojbe plaćaju se kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu u stranoj valuti prema sjedištu diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva. 
Ako u Tarifi upravnih pristojba nije obuhvaćena strana valuta prema sjedištu diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva, visina konzularne pristojbe određuje se prema odnosu DEM. 
Rješenje o povratu konzularnih pristojbi donosi šef diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih pristojbi. 

Članak 18. 
Pristojbeni obveznik, koji iz inozemstva traži da mu organ uprave Republike Hrvatske izvrši rad za koji se plaća pristojba, plaća pristojbu u stranoj valuti. 

Članak 19. 
Pristojbe su prihod Proračuna Republike Hrvatske. 

Članak 20. 
Izdavanje, raspačavanje, povlačenje iz upotrebe i zamjena upravnih biljega uređuje se aktom ministra financija. 

Članak 21. 
Poništavanje upravnih biljega koji se lijepe na podnesak obavlja organ nadležan za prijem podneska, a u ostalim slučajevima organ koji donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća pristojbu. 
Upravni biljezi poništavaju se pečatom organa ili na drugi odgovarajući način. 

Članak 22. 
Ovlaštenje za maloprodaju upravnih biljega pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija. 
Ministar financija određuje proviziju od prodaje upravnih biljega u maloprodaji. 

Članak 23. 
Pristojbe se plaćaju po sljedećoj tarifi: 
TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI 
1. Opće pristojbe 
Tar. br. 1. 
Plaća se hrvatskih dinara 
Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije 
propisana druga pristojba 1.000 
Napomena: 
Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima 
stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu. 
Tar. br. 2 
Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 4.000 
Napomena: 
1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba taksa po ovom tar. broju 
plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje. 
2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba. 
Tar. br. 3. 
Za žalbu protiv rješenja 4.000 
Tar. br. 4. 
Za uvjerenja koja izdaju organi, ako nije drukčije propisano 3.000 
Tar. br. 5. 
Plaća se hrvatskih dinara 
Za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa: 
1. za ovjeru svakog potpisa 4.000 
2. za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka 
originala 6.000 
Napomena: 
1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnog 
kancelarijskog formata ili manjeg. 
2. Ako je rukopis, odnosno prijepis, čija se ovjera vrši, pisan na stranom jeziku, 
plaća se dvostruka pristojba iz točke 2. ovog tarifnog broja 
3. Ako se ovjera vrši na terenu, plaća se dvostruka pristojba iz ovog tarifnog broja. 
Tar. br. 6. 
Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu 2.000 
2. Pristojbe iz oblasti unutarnjih poslova 
Tar. br. 7. 
Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana 
1. za izdavanje putovnica 3.000 
2. za izdavanje pogranične propusnice 3.000 
3. za izdavanje zajedničke putovnice - za svaku osobu 1.000 
4. za upis djeteta u putovnicu 2.000 
5. za izdavanje putne isprave umjesto oštećene ili nestale 6.000 
Tar. br. 8. 
Za izdavanje viza ili klauzule "poslovno" 
1. za vizu na putovnicu 2.000 
2. za vizu za zajedničku putovnicu - po osobi 500 
3. za klauzulu "poslovno" 4.000 
4. za vizu na pomorsku ili brodarsku knjižicu 2.000 
Tar. br. 9. 
1. za izdavanje ili produženje roka važenja putne isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva i putni list za stranca) 4.000 
2. za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale 8.000 
Tar. br. 10. 
Za izdavanje vize, odobrenja za produženi boravak, odobrenja za trajno nastanjenje i osobne karte za stranca 
1. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu i tranzitnu vizu 3.000 
2. za izlaznu vizu 2.000 
3. za izlazno-ulaznu odnosno ulazno-izlaznu vizu za neograničen broj putovanja 9.000 
4. za poslovnu vizu 20.000 
5. za odobrenje za produženi boravak 10.000 
6. za odobrenje za trajno nastanjenje 60.000 
7. za prijepis odobrenja za trajno nastanjenje 30.000 
Napomena: 
Za vizu na putnoj ispravi u koju se upisuju i članovi obitelji osobe kojoj je izdata 
putna isprava plaća se jedna pristojba. 
Plaća se hrvatskih dinara 
Pristojba se ne plaća za spise i radnje za: 
1.priznavanje statusa izbjeglice. 
Tar br.11. 
Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu: 
1.za stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelaz 25.000 
2.za privremeno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 10.000 
3.za privremeno (skupno) odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnom prijelazu 10.000 
4. za odobrenje za kretanje i boravak izvan mjesta graničnog prijelaza 15.000 
5.za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske 10.000 
6. za odobrenje za držanje i nošenje lovačko-športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj 20.000 
7. za odobrenje za obavljanje podvodnih aktivnosti 4.000 
Tar.br.12. 
1. Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanju od hrvatskog državljanstva 300.000 
2. Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 60.000 
Napomena: 
Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od hrvatskog 
državljanstva članova iste obitelji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe. 
Pristojbu iz točke 2.ovog tarifnog broja u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva 
ne plaća pripadnik hrvatskog naroda koji nema hrvatsko državljanstvo. 
Tar.br.13 
Za prometnu dozvolu i knjižicu vozila za vozila na motorni pogon i priključnih vozila, za potvrdu o upotrebi probne pločice,za odobrenje za utiskivanje broja šasije,te za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja (licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnički pregled vozila te za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila,kao i odobrenja za odražvanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 
1.za izdavanje prometne dozvole i knjižice vozila za vozila na motorni pogon i priključna vozila3.000 
2.za produženje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila 2.000 
3. za potvrdu o upotrebi probne ploćice 2.000 
4. za odobrenje za utiskivanje broja šasije 3.000 
5.za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila 50.000 
6.za izdavanje dopuštenja (licence) kontrolora tehničke ispravnosti vozila i dopuštenja 
(licence) referenta za registraciju vozila u stanicama za tehnićke preglede vozila 30.000 
7.za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 30.000 
8.za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih,uništenih ili oštećenih,prema stavku 
1.točkama 1.i 4.ovog tarifnog broja 6.000 
Plaća se hrvatskih dinara 
Napomena: 
Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se pristojba. 
Tar. br. 14 
Za izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole 
1. za vozačku dozvolu 3.000 
2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 3.000 
3. za produženje važnosti dozvole prema stavku 1 točka 1. ovog tarifnog broja 3.000 
4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 10.000 
5. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli 2.000 
6. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovog 
tarifnog broja naplaćuje se pristojba 6.000 
Tar. br.15. 
Za odobrenje za nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, izdavanje oružnog lista, odobrenja 
za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja i dozvole za nošenje oružja, odobrenja za 
skupljanje oružja, odobrenja za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja ili otvaranje civilnog strelišta te odobrenje za prijevoz oružja, streljiva i eksplozivnih tvari 
1. za odobrenje za nabavu oružja po komadu 5.000 
2. za odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari 50.000 
3. za izdavanje oružnog lista, odobrenja za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, 
po komadu ili dozvole za nošenje oružja 10.000 
4. za odobrenje za sakupljanje oružja 20.000 
5. za upis rezervnih cijevi u oružni list po komadu 5.000 
6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, 
popravljanja i prepravljanja oružja ili otvaranje civilnog strelišta 50.000 
7. za odobrenje za prijevoz oružja, streljiva ili eksplozivnih tvari 10.000 
8. za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, prema stavku 1. točke 1. do 4. ovog tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu. 
Tar. br. 16. 
Za izdavanje odobrenja ili dozvole 
1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolaze preko područja više općina te odobrenje mjesta za izgradnju objekata, odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 100.000 
2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, rezervoara i drugih objekata te posuda, postrojenja i uređaja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 100.000 
3. za odobrenje lokacija za izgradnju skladišta i priručnih skladišta, odnosno postavljanje kontejnera za držanje eksplozivnih tvari 50.000 
Plaća se hrvatskih dinara 
4. za dozvolu za upotrebu kontejnera za držanje eksplozivnih tvari 50.000 
5. za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje i stavljanja u promet eksplozivnih tvari (uključivo i streljivo) 200.000 
6. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje) 200.000 
7. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 200.000 
8. za stavljanje u promet uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 50.000 
9. za izdavanje ili produženje, odnosno upisa nove kategorije ili proširenja na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata) 3.000 
10. za upis promjena prebivališta ili boravišta ADR potvrdi (certifikatu) 2.000 
11. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda 
(certifikata) 6.000 
Tar. br. 17. 
Za izdavanje potvrde da su u tehničkoj dokumentaciji predviđene propisane ili 
pravilima tehničke prakse usvojene mjere zaštite od požara 
1. za fizičke osobe 20.000 
2. za pravne osobe 100.000 
3. Gospodarske pristojbe 
Tar. br. 18. 
Za rješenje kojim se odobrava: 
1. osnivanje poduzeća, banke ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u 
inozemstvu. 50.000 
2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravjauće odnosno 
reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 20.000 
3. uvoz u Republiku Hrvatsku sredstava u naturalnom obliku, stranog porijekla, 
koja su uložena kao osnivački ulog ili korištena kao osnovna ili obrtna sredstva 
poduzeća u inozemstvu 10.000 
4. oslobađanje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka dobiti 
iz poduzeća osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze 20.000 
5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom 20.000 
6. upis u registar poduzeća, banke, osiguravajuće, odnosno reosiguravajuće 
organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja 20.000 
Tar. br.19. 
Za rješenje kojim se odobrava: 
1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih 
ciljeva u zajedničkoj proizvodnji 30.000 
2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 15.000 
3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog 
broja 5.000 
Tar. br. 20. 
Za upis u registar otvaranja predstavništva, odnosno osnivanja poslovnih jedinica 
(skladišta, servisa i sl.) u inozemstvu 20.000 
Plaća se hrvatskih dinara 
Tar br. 21. 
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar predstavništva stranih osoba u 
Republici Hrvatskoj 60.000 
Za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici 
Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete robe u 
Republici Hrvatskoj 30.000 
Tar br. 22. 
Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe 25.000 
Tar br. 23. 
Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za 
osobnu potrošnju 50.000 
Tar. br. 24. 
Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga, koji se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s inozemstvom) 60.000 
Tar. br. 25. 
Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu 60.000 
Tar. br. 26. 
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o ulaganju stranih osoba i ugovora o osnivanju vlastitih poduzeća stranih osoba 120.000 
Za upis u registar inozemnih ulaganja dodatnog ulaganja, reinvestiranja dobiti, prestanka ugovora o ulaganju i ugovora o osnivanju, prijenosa uloga i repatrijacija inozemnog uloga 30.000 
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 60.000 
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj 35.000 
Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know-how) između domaćih poduzeća i stranih osoba 60.000 
Tar. br. 27. 
Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu i izvozu 3.000 
Tar. br. 28. 
Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu 20.000 
4. Prometne pristojbe 
Tar. br. 29. 
Za odobrenje (licencu) pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje međunarodnog cestovnog 
prijevoza 70.000 
Tar. br. 30. 
1. za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom prometu za svaku liniju po 15.000 
2. za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima, za svaku liniju u medunarodnom prometu : 
Plaća se hrvatskih dinara 
a) u bilateralnom prometu 70.000 
b) u tranzitnom prometu 70.000 
3. za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom cestovnom prometu 10.000 
4. za rješenje o odobrenju privremenog ili trajnog prekida prijevoza na liniji za međunarodni prijevoz putnika ili stvari, domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi 10.000 
5. za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovoga tarifnog broja 6.000 
Napomena: 
1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. 
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta. 
Tar. br. 31. 
Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom slobodnom prijevozu putnika, i to: 
1 u bilateralnom prometu 30.000 
2. u tranzitnom prometu 40.000 
Napomena: 
1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. 
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta. 
Tar. br. 32. 
Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu 10.000 
Napomena: 
1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. 
2 Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta. 
Tar. br. 33. 
1. Za dozvolu za međunarodni cestovni prijevoz stvari, izuzimajući slučajeve iz čl. 38. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu, po svakoj dozvoli 15.000 
2. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni prijevoz stvari, a kada to nije određeno međunarodnim ugovorom odnosno u slučaju zahtjeva za dodatnim dozvolama, po 
svakoj dozvoli 35.000 
3. Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za prijevoz stvari iz Republike Hrvatske za treću zemlju i obratno 30.000 
Napomena: 
1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. 
Plaća se hrvatskih dinara 
2. Strana pravna ili fizička osoba oslobada se plaćanja prislojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta. 
Tar. br 34 
Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to: 
1. u bilateralnom prijevozu - za prijevoz jednim vučnim vozilom 25.000 
2. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 10.000 
3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom 25.000 
4. za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 10.000 
Tar. br. 35. 
1 Za dozvolu kojom se stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi odobrava obavljanje unutarnjeg prijevoza stvari u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj 30.000 
2. Za odobrenje kojim se stranom brodu odobrava prijevoz putnika i stvari između hrvatskih luka i pristaništa 1,125.000 
3. Za odobrenje kojim se stranoj jahti ili čamcu odobrava prijevoz putnika uz naknadu između 
hrvatskih luka 375.000 
Tar. br. 36. 
Za dozvolu kojom se domaćem prijevozniku odobrava korištenje zakupljenog stranog vozila za međunarodni prijevoz putnika ili stvari 15.000 
Tar. br. 37. 
Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni linijski prijevoz stvari: 
1. u bilateralnom prometu 150.000 
2. u tranzitnom prometu 150.000 
Tar. br. 38. 
Za dozvolu: 
1. za radio-difuznu postaju 
a) do 0,5 kw 70.000 
b) više od 0,5 do 5 kw 80.000 
c) više od 5 do 10 kw 90.000 
d) više od 10 do 50 kw 100.000 
e) više od 50 kw 200.000 
2. za radijsku postaju kojoj je dodijeljena jedna frekvencija 20.000 
3. za radijsku postaju kojoj su dodijeljene dvije frekvencije 40.000 
4. za radijsku postaju kojoj su dodijeljene tri ili više frekvencija 50.000 
5. za radijsku postaju stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi - isto kao pod točkama 2. do 4. ovog tarifnog broja 
6. za postavljanje amaterske radijske postaje 10.000 
7. za rad amaterske radijske postaje 10.000 
8. za privremenu dozvolu - 50 posto od takse iz ovog tarifnog broja 
9. za odobrenje za uporabu radijske postaje za telefoniju koja je predviđena da radi u radio-frekvencijskim područjima što su namijenjeni građanima (ručna radijska postaja) 15.000 
10. za odobrenje za uporabu radijske postaje za različite oblike veza u sustavu telekomunikacija HPT - Hrvatske pošte i telekomunikacije 50.000 
Tar.br.39. 
1. Za rješenje kojim se odobrava upis plovnog objekta na moru i unutrašnjoj plovidbi: 
1.za upis u upisnik brodova 112.500 
2.za upis u evidenciju čamaca 22.500 
2. Za rješenje kojim se odobrava ime,oznaka ili znak raspoznavanja broda 75.000 
3.Za upis u evidenciju plutajućih objekata 60.000 
4.Za rješenje o upisu i brisanju iz registra civilnih zrakoplova 20.000 
Napomena: 
Pristojba po točkama 1,2. i 3.ovog tarifnog broja ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo za civilnu zaštitu i vatrogasnu službu. 
5.Pristojbe iz oblasti poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede 
Tar.br.40. 
Za rješenje kojim se: 
1.priznaje novostvorena sorta i upisuje u registar novostvorenih sorti poljoprivrednog i 
šumskog bilja 50.000 
2.odobrava uvođenje u proizvodnju strane sorte i upisuje u evidenciju stranih sorti 50.000 
3.utvrđuje domaća,strana i udomaćena sorta poljoprivrednog i šumskog bilja i upisuje u popis utvrđenih sorti 40.000 
4.briše sorta iz registra,evidencije odnosno popisa iz točke 1,2.i 3.ovoga tarifnog broja 30.000 
5.dozvoljava zaštita sorte i upisuje u registar zaštićenih novostvorenih sorti odnosno u registar zaštićenih stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 50.000 
6.dozvoljava evidentni upis sorte u registar evidentnih sorti 40.000 
7.ugovor o prijenosu prava korištenja zaštićene sorte upisuje u registar iz točke 5.ovoga tarifnog 
broja 100.000 
8.kojim se dozvoljava prijenos prava korištenja zaštićene sorte 100.000 
Tar.br.41. 
Za rješenje o: 
1.upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sjemena odnosno registar proizvođača šumskog 
sjemena 50.000 
2.upisu u registar dorađivača poljoprivrednog sjemena odnosno registar proizvođača šumskog 
sjemena 50.000 
3.upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala odnosno registar proizvođača šumskog sadnog materijala 50.000 
4.upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena,odnosno popis osoba ovlaštenih za obvezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena 50.000 
5.upisu u popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena, odnosno popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena 50.000 
6. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala, odnosno popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog 
sadnog materijala 50.000 
7. brisanju iz registra i popisa iz točaka 1. do 6. ovoga tarifnog broja 30.000 
Tar. br. 42. 
Za izdavanje : 
1. stalne dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 100.000 
2. privremene dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 80.000 
3. suglasnosti za uvoz gotovih sredstava za zaštitu bilja 50.000 
Na zahtjev za produženje važenja dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja 100.000 
Tar. br. 43. 
Za rješenje o: 
1. upisu u registar proizvođača kvalitelne rasplodne stoke 50.000 
2. brisanje iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 30.000 
3 utvrđivanje da su ispunjeni uvjeti za obavljanje poslova analize i superanalize stočne hrane 60.000 
Tar. br. 44. 
Za rješenje o: 
1. upisu u registar mineralnih gnojiva 50.000 
2. brisanju iz registra mineralnih gnojiva 30.000 
3. utvrđivanju koje osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata, za obavljanje analize i za davanje mišljenja na osnovi kojeg se obavlja upis u registar mineralnih gnojiva 60.000 
Tar. br. 45. 
Na prijavu za upis u registar proizvođača grožđa i vina za promet 50.000 
Za rješenje kojim se: 
1. odobrava došećeravanje droždine (masulja) i mošta 60.000 
2. dozvoljava označavanje vina sa zaštitom geografskog porijekla 50.000 
3. dozvoljava stavljanje u promet svakogodišnje proizvodnje vina sa zaštitom geografskog 
porijekla 120.000 
Tar br. 46. 
Za rješenje kojim se utvrđuje: 
1. ribolovno-gospodarska osnova za unapređenje ribarstva 100.000 
2. godišnji plan gospodarenja ribolovnim područjem 60.000 
Za rješenje kojim se odobrava: 
1. unošenje novih vrsta riba i drugih vodenih životinja u ribolovne vode 50.000 
2. izlov matica u otvorenim vodama za vrijeme mrijesta riba 50.000 
3 izlovljavanje matice i divlje ribe u otvorenim vodama 60.000 
Tar. br. 47 
Na zahtjev za: 
1. prestanak važenja odobrenja za stavljanje gotovih lijekova u veterini u promet 60.000 
2. obnovu odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet 60.000 
3. stavljanje gotovog lijeka u veterini u promet 100.000 
Tar. br. 48. 
Za rješenje kojim se 
1. utvrđuje da veterinarske stanice, druge pravne i fizičke osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 100.000 
2. utvrđuje da objekti, prostorije i oprema iz članka 27. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti udovoljavaju propisenim veterinarsko-sanitarnim uvjetima 100.000 
3. utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja iz uvoza odgovara propisanim 
uvjetima 100.000 
4. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso i drugi proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu (domaću) potrošnju udovoljava propisanim 
uvjetima 100.000 
5. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso, proizvodi i sirovine životinjskog podrijetla namijenjeni izvozu udovoljava propisanim uvjetima 100.000 
6. utvrđuje da se uzgoj ribe, peradi za priplod i jaja za nasad namijenjenih izvozu obavlja u objektu koji udovoljava propisanim uvjetima 100.000 
7. utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz životinja, prozvoda i sirovina životinjskog podrijetla i određuje mjesto karantene, vrste i način ispitivanja i druge uvjete držanja u 
karanteni 100.000 
8. odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti veterinarskoj stanici odnosno veterinarskoj ambulanti, veterinarskoj klinici, veterinarskoj ljekarni, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju, specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti, objektu specijalizirane stočarske proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti 100.000 
9. odobrava stavljanje gotovih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u veterini u promet 100.000 
10. uvozniku odobrava uvoz (izvoz ili provoz) gotovih lijekova u veterini i pomoćnih ljekovitih 
sredstava 100.000 
11. daje suglasnost za uvoz gotovih lijekova u veterini i mješavina ljekovitih supstanci radi laboratorijskog ili kliničkog ispitivanja 100.000 
Tar. br. 49. 
Za rješenje o: 
1. odobravanju šumskogospodarske osnove područja, odnosno televizije šumskogospodarske osnove 
područja 100.000 
2. davanju suglasnosti za osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom, program za gospodarenje šumama, reviziju, odnosno obnovu osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom i program za gospodarenje 
šumama 50.000 
Tar. br 50. 
Za izdavanje: 
1. vodoprivrednih uvjeta za izvođenje regionalnih ili detaljnih geoloških istraživanja te za izvođenje drugih radova koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 60.000 
2. vodoprivrednih uvjeta za građenje 50.000 
3. vodoprivredne suglasnosti za eksploataciju šljunka, pijeska i kamena; za radove na zaštiti od erozija i bujica; hidromelioracijske radove; za organizaciju deponija krutog i tekućeg otpada te druge radove koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 50.000 
4. vodoprivredne dozvole za: 
- korištenje voda iz izvorišta za javnu vodoopskrbu 80.000 
- korištenje voda u energetske i druge pogonske svrhe 120.000 
- za ispuštanje otpadnih voda, voda s promijenjenim svojstvima ili otpadnih tvari 80.000 
5. vodoprivredne dozvole za proizvodnju i puštanje u promet kemijskih sredstava koja nakon uporabe dospijevaju u vode 80.000 
Za produženje roka važnosti: 
1. vodoprivredne suglasnosti iz točke 3. ovoga tarifnog broja 40.000 
2. vodoprivrednih dozvola iz točke 4. ovoga tarifnog broja 60.000 
6. Katastarske pristojbe 
Tar. br. 51. 
Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala, skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih materijala plaća se pristojba po utrošenom satu 3.000 
Započeti radni sat računa se kao cijeli. 
Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala. 
Tar. br. 52. 
Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjžnog dijela katastarskog operata, zapisnika izmjere i sličnih elsborata plaća se pristojba prema utrošenom satu 1.500 
Započeti radni sat računa se kao cijeli. 
Tar. br. 53. 
Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija ili osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu 4.000 
Započeti sat računa se kao cijeli. 
7. Pristojbe iz oblasti zdravstva 
Tar. br. 54. 
Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom 2.000 
Tar.br.55. 
Za upis u registar privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom 10.000 
Tar.br.56. 
1.na zahtjev za: 
- izdavanje odobrenja za stavljanje u promet ili za obnovu odobrenja za stavljanje u promet lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 20.000 
- za izdavanje odobrenja za uvoz lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 10.000 
- za izdavanje uvjerenja o kvaliteti proizvoda 6.000 
- za izdavanje dozvole za uvoz - izvoz opojnih droga,promet opojnih droga na veliko i malo i promet na veliko i malo lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 10.000 
- izdavanje odobrenja za proizvodnju lijekova i opojnih droga 10.000 
- izdavanje odobrenja za oslobađanje od plaćanja carine za specifičnu medicinsku opremu,rezervne dijelove i potrošni materijal koji se koristi u zdravstvu 10.000 
2.na zahtjev za: 
- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) namirnica i određenih predmeta opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju 10.000 
3.na zahtjev za: 
- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz)otrova 10.000 
- izdavanje odobrenja na promet otrova na veliko i malo i halogenih ugljikovodika 10.000 
- izdavanje odobrenja za uporabu otrova 10.000 
- izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova 10.000 
- izdavanje odobrenja za prijevoz otvora 10.000 
- izdavanje odobrenja za razvrstavanje otrova 10.000 
- izdavanje odobrenja za stavljanje u promet otrova namijenjenih održavanju javne higijene i za dezinfekciju dezinsekciju i deratizaciju 10.000 
- izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova 10.000 
4.na zahtjev za: 
- izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) izvora ionizirajućih zračenja 10.000 
- izdavanje odobrenja za promet izvora ionizirajućih zračenja 10.000 
- izdavanje odobrenja za uporabu ili proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja 10.000 
- izdavanje odobrenja za prijevoz,za skidanje,zamjenu ili novo postavljanje izvora ionizirajućih 
zračenja 10.000 
5.obavijesti o otrovima u prometu ili o otrovima koji se upotrebljavaju u industrijskoj 
proizvodnji 6.000 
6.na zahtjev za: 
- utvrđivanje uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda izvršnih djelatnika u željezničkom prometu i osoba na stručnoj izobrazbi za izvršnog djelatnika ili uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda vozača motornih vozila,ili zdravstvenih pregleda i imunizacije članova posade plovila unutarnje 
plovidbe 10.000 
7.na zahtjev za: 
- dobivanje odobrenja za obavljanje laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe 6.000 
- dobivanje odobrenja za obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj čovjek radi i 
boravi 6.000 
- dobivanje odobrenja za davanje toksikološke ocjene otrova ili za davanje ocjene o efikasnosti pojedinih otrova 6.000 
8.na zahtjev za: 
- dobivanje odobrenja za obavljanje pojedinih poslova iz oblasti zaštite od ionizirajućih 
zračenja 6.000 
- obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja 6.000 
Tar.br.57. 
1.za izdavanje (uvozniku) odobrenja: za uvoz (izvoz ili provoz): živežnih namirnica i određenih predmeta opće upotrebe,sirovine za njihovu proizvodnju,otrova i izvora ionizirajućih zračenja 6.000 
2.za izdavanje odobrenja za promet: otrova na veliko i malo,opojnih droga na veliko,lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava,izvora ionizirajućih zračenja 6.000 
3.za izdavanje odobrenja za korištenje: otrova,izvora ionizirajućih zračenja 6.000 
4. za izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova,opojnih droga,izvora ionizirajućih zračenja 6.000 
5.za izdavanje odobrenja za prijevoz: izvora ionizirajućih zračenja,otrova 5.000 
6.za izdavanje odobrenja za skidanje,zamjenu,novo postavljanje izvora ionizirajućih zračenja 4.000 
7.zahtjev za razvrstavanje otrova u skupine 8.000 
8.obavijesti: o otrovima u prometu,o otrovima koji se koriste u industrijskoj proizvodnji,o isporuci izvoza ionizirajućih zračenja,o ozračenosti stanovništva i osoba koje su pri radu izložene djelovanju ionizirajućih zračenja 9.000 
8. Građevinske pristojbe 
Tar. br. 58. 
Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama 8.000 
Tar. br. 59. 
Za uvjerenje o uvjetima uređenja prostora: 
1. za građenje stambenog objekta s najviše tri stana te pomoćnog ili gospodarskog objekta koji sa stambenim čini stambenu i gospodarsku cjelinu na građevinskoj parceli površine od 1 ha 5.000 
2. za građenje objekta, osim objekata iz točke 1 na parceli površine do 1 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine do 1 km 15.000 
3. za građenje objekta na parceli površine od 1 do 5 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine od 1 do 5 km 30.000 
4. za građenje objekta na parceli površine od 5 do 10 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine od 5 do 10 km 45.000 
5. za građenje objekta na parceli površine preko 10 ha ili linearnog infrastrukturnog objekta dužine preko 10 km 60.000 
Tar. br. 60 
Za izdavanje građevinske dozvole: 
1. za jednostavne objekte 5.000 
2. za stambene objekte do 300 m2 i gospodarske i poslovne objekte do 200 m2 od građevinske 
vrijednosti 0,50% 
3. za ostale objekte od građevinske vrijednosti 0,25% 
Za tehnički pregled izgrađenog objekta (novog ili rekonstruiranog) radi izdavanja dozvole za upotrebu plaća se 80% iznosa pristojbe za izdavanje građevinske dozvole. Za izdavanje načelne dozvole plaća se 10% iznosa pristojbe za izdavanje građevinske dozvole. 
Napomena: 
Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena zgrada u ratnim razaranjima. 
Tar. br. 61. 
Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za objekte za koje je izdavanje ove suglasnosti predviđeno u uvjetima uređenja prostora 10.000 
9. Pristojbe iz oblasti prosvjete i kulture 
Tar. br. 62 
1. za rješenja iz oblasti prosvjete i kulture 2.000 
2. na žalbe ili prigovore protiv rješenja iz točke 1. tarifnog broja 4.000 
3. za uvjerenja iz oblasti prosvjete i kulture 3.000 
4. za stručna mišljenja iz oblasti prosvjete i kulture 6.000 
5. za prijepise rješenja i uvjerenja te duplikate isprava iz oblasti prosvjete i kulture 4.000 
6. za izdavanje i produženje važnosti dozvole za vozača instruktora 3.000 
10. Pristojba za obavljanje djelatnosti 
Tar. br. 63. 
Za upis u registar radnji 50.000 
11. Carinske pristojbe 
Tar. br. 64. 
Za ispravu na temelju koje se carinarnici prijavljuje roba koja se izvozi - uvozi 1.000 
Napomena: 
1. Ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: prijava za uvoz i provoz robe, prijava za izvoz i provoz robe, izjava o teretu i odlazni manifest, poštansko-carinska prijava, deklaracija za sajamsku robu i druga isprava na temelju koje se roba prijavljuje carinarnici. 
2. Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom. 
3. Pristojba iz ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko se puta roba prijavljuje carinarnici. 
4. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se: 
1) za ispravu kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republike Hrvatske 
2) za poštansko-carinsku prijavu koju podnosi pošta. 
Tar. br. 65. 
Za rješenja što ih donosi carinarnica: 
1. za rješenje kojim se odobrava otvaranje proširenja ili preseljenje carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta 20.000 
2. za rješenje kojim se odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog smještaja 10.000 
3. za rješenje kojim se odobrava privremeni izvoz ili uvoz robe radi oplemenjivanja i ugradnje i za rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kakvoći i vrijednosti robe u carinskoj deklaraciji, za rješenja što ih carinarnica donosi u redovnom upravnom postupku, za rješenje o prijenosu prava iz prijevoznih isprava i za ostala rješenja što ih carinarnica donosi u skraćenom 
postupku 2.000 
Napomena: 
1. Pod proširenjem carinskog skladišta, konsignacijskog skladišta, slobodne carinske prodavaonice i specijaliziranog skladišta strane robe i robe domaće proizvodnje, te prodajnog mjesta, u smislu ovoga tarifnog broja, ne smatra se povećanje asortimana i vrijednosti robe u tim prostorijama. 
2. Pristojba za prijenos prava iz prijevozne isprave iz točke 3. ovog tarifnog broja plaća se za svaki prijenos koji se traži iz jedne prijevozne isprave ili više prijevoznih isprava. 
3. Pristojba po ovome tarifnom broju ne plaća se za rješenja koja se odnose na robu u provozu preko carinskog područja Republike Hrvatske. 
4. Pristojba iz točke 1. i 2. ovoga tarifnog broja naplaćuje se samo ako se prije dana donošenja rješenja prostorije komisijski pregledaju. 
Tar. br. 66. 
Za odobrenje za podizanje robe iz carinarnice bez potrebne dokumentacije 5.000 
Tar. br. 67. 
Za carinsku dekleraciju i obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici nose uza se 10.000 
Napomena: 
1. Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za građane i za obračun uvoznih pristojbi za robu koju putnici nose uza se, pristojba se po ovome tarifnom broju plaća u gotovom novcu. 
2. Za izvoznu carinsku deklaraciju plaća se 50% od pristojbe iz ovog tarifnog broja. 
3. Pristojba po ovom tar. broju ne plaća se za izjavu na temelju koje se podiže roba bez potpune dokumentacije koja je pod carinskim nadzorom i za priznanicu za naplatu carine i drugih uvoznih pristojbi u putničkom prometu s inozemstvom. 
Tar.br.68. 
Za carinsku ispravu na temelju koje se roba šalje pod carinski nadzor 2.000 
Napomena: 
1.Carinskom ispravom na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom,u smislu ovoga tarifnog broja,smatra se: carinska popratnica,izvozna carinska deklaracija na temelju koje se roba šalje izlaznoj carinarnici,izlazni list konsignacijske robe,povratni list,posebni robni manifest za carinsku robu,posebni manifest putničke prtljage koji je prispio odvojeno od vlasnika i druga carinska isprava na temelju koje se roba šalje pod carinskim nadzorom.Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR,karnet ATA ili druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom. 
2.Pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko puta se roba prijavljuje carinarnici. 
3. Ako se carinskom ispravom šalje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom,ne plaća se pristojba iz ovog tarifnog broja. 
Tar.br.69. 
1.Za objašnjenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi,carinskom postupku i pravilima i obvezama sudionika u carinskom postupku,koje izdaju carinski organi na zahtjev stranke 10.000 
2.Za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe -EUR-1 2.000 
Tar.br.70. 
Za obavijest da je udovoljeno svim uvjetima za provođenje mjera carinskog nadzora za početak rada carinskih zona 10.000 

12. Konzularne pristojbe 

Tar. br. 71. 
Za molbu i druge podneske kod diplomatskih ili konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu : 
DEM 15,00 
ATS 100,00 
FRF 50,00 
ITL 10.000,00 
USD 9,00 
CAD 10,00 
AUD 11,00 
Za svaki slijedeći podnesak po istoj stvari, ako nije potrebno novo samostalno rješenje: 
DEM 8,00 
ATS 50,00 
FRF 25,00 
ITL 6.000,00 
USD 5,00 
CAD 6,00 
AUD 7,00 
Napomena: 
1. Pristojba po ovom tar br. plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno u zapisnik ili su na drugi način primljeni u predstavništvu. 
2. Pristojba po stavku 1. ovog tar. br. plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna prislojba. 
3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva obraća neposredno nadležnom upravnom tijelu plaća se pristojba po tar. br. 1. ove tarife. 
4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske obraća diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se pristojba po ovom tarifnom broju preračunato u hrvatskim dinari ma. 
Tar. br. 72. 
Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama: 
1. za dostave u europskim zemljama 
DEM 10,00 
ATS 80,00 
FRF 40,00 
ITL 7.000,00 
USD 6,00 
CAD 7,00 
AUD 8,00 
2. za dostave u izvaneuropskim zemljama 
DEM 15,00 
ATS 100,00 
FRF 50,00 
ITL 10.000,00 
USD 9,00 
CAD 10,00 
AUD 11,00 
Napomena: 
1. Ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje avionskom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove avionske poštarine za dostavu i odgovor. 
2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe. 
Tar. br. 73. 
Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu: 
1. za izdavanje putovnice osobama starijim od 27 godina 
DEM 125,00 
ATS 875,00 
FRF 410,00 
ITL 95.000,00 
USD 75,00 
CAD 88,00 
AUD 95,00 
2. za izdavanje putovnice osobama mlađim od 27 godina 
DEM 75,00 
ATS 525,00 
FRF 247,00 
ITL 54,750,00 
USD 45,00 
CAD 52,00 
AUD 56,00 
3.za izdavanje putovnice djetetu 

DEM 50,00 
ATS 350,00 
FRF 170,00 
ITL 35.000,00 
USD 30,00 
CAD 35,00 
AUD 38,00 
Napomena: 
1.Za izdavanje duplikata putovnice naplaćuje se pristojba u istom iznosu kao i za original putovnice određene vrste. 
2.Za izdavanje putnog lista za povratak u Republiku Hrvatsku naplaćuje se pristojba u istom iznosu kao i za dječju putovnicu. 
3.Šef predstavništva koji izdaje putni list za repatrijaciju može podnositelja zahtjeva,s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti,osloboditi od plaćanja pristojbe. 
4.Za upis članova obitelji u putovnicu plaća se pristojba u iznosu umanjenom za 50% u odnosu na pristojbu za odgovarajuću putovnicu. 
5.Za molbu kojom se traži izdavanje putovnice ili njenog duplikata ne plaća se pristojba. 
6.Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske ima pravo osloboditi stranku slabog imovnog stanja plaćanja pristojbe iz ovog tarifnog broja. 
7.U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima organizacije Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj,šef diplomatsko-konzularnog predstavništva ima pravo naplaćivati pristojbu u manjem iznosu od propisanog ali ne u manjem od 50% od propisanog iznosa. 
Tar.br.74. 
Za putne isprave koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu strancima : 
Za izdavanje putnog lista za strance: 
DEM 50,00 
ATS 350,00 
FRF 170,00 
ITL 35.000,00 
USD 30,00 
CAD 35,00 
AUD 38,00 
Napomena: 
Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu može podnositelja zahtjeva,s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti,osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju. 
Tar. br. 75. 
Za vize koje izdaju diplomatska ili konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu: 
1. za hrvatske državljane 
a) za vizu na putnoj ispravi 
DEM 20,00 
ATS 150,00 
FRF 65,00 
ITL 15.000,00 
USD 12,00 
CAD 14,00 
AUD 15,00 
b) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po 
DEM 7,00 
ATS 50,00 
FRF 25,00 
ITL 5.000,00 
USD 4,00 
CAD 5,00 
AUD 6,00 
2. za strance 
a) za vizu na putnoj ispravi za jedno putovanje radi boravka u Republici Hrvatskoj ili za jedan tranzit: 
DEM 17,00 
ATS 120,00 
FRF 60,00 
ITL 12.500,00 
USD 10,00 
CAD 12,00 
AUD 13,00 
b) za vizu na putnoj ispravi za neograničeni broj putovanja 
DEM 50,00 
ATS 350,00 
FRF 170,00 
ITL 35.000,00 
USD 30,00 
CAD 35,00 
AUD 38,00 
c) za vizu na zajedničkoj putnoj ispravi za svaku osobu po 
DEM 7,00 
ATS 45,00 
FRF 25,00 
ITL 5.000,00 
USD 4,00 
CAD 5,00 
AUD 6,00 
Napomena: 
1. Za djecu do navršenih 14 godina života plaća se pristojba umanjena za 50%. 
2. Za molbu kojom se traži izdavanje viza ne plaća se pristojba. 
3. Za vizu na putnoj ispravi u kojoj su upisani i članovi obitelji osobe kojoj je izdata putna isprava plaća se jedna pristojba. 
4. Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu može osloboditi od plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju poznate osobe pojedinih zemalja, u skladu s načelom reciprociteta. 
5. Građanima dražva koje na osnovu dvostranog sporazuma državljanima Republike Hrvatske ne naplaćuju pristojbe za vize, pristojbe za vize također se ne naplaćuju. 
Tar. br. 76. 
Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka koje izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, ako drugačije nije propisano: 
DEM 20,00 
ATS 140,00 
FRF 65,00 
ITL 15.000,00 
USD 12,00 
CAD 14,00 
AUD 15,00 
Tar. br. 77. 
Za izdavanje potvrda koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu 
DEM 40,00 
ATS 280,00 
FRF 135,00 
ITL 30.000,00 
USD 24,00 
CAD 28,00 
AUD 30,00 
Tar. br. 78 
Za sastavljanje oporuke: 
1.u kancelariji predštavništva 
DEM 100,00 
ATS 700,00 
FRF 330,00 
ITL 73.000,00 
USD 60,00 
CAD 70,00 
AUD 75,00 
2. izvan kancelarije predstavništva 
DEM 160,00 
ATS 1.100,00 
FRF 530,00 
ITL 120.000,00 
USD 95,00 
CAD 113,00 
AUD 122,00 
3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke 
DEM 80,00 
ATS 550,00 
FRF 270,00 
ITL 60.000,00 
USD 47,00 
CAD 56,00 
AUD 60,00 
Tar. br. 79. 
Za sastavljanje ugovora u kancelariji predstavništva: 
DEM 80,00 
ATS 550,00 
FRF 270,00 
ITL 60.000,00 
USD 47,00 
CAD 56,00 
AUD 60,00 
Napomena: 
Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba. 
Tar.br.80. 
Za sastavljanje punomoći 
DEM 17,00 
ATS 120,00 
FRF 60,00 
ITL 12.500,00 
USD 10,00 
CAD 12,00 
AUD 13,00 
Napomena: 
Za molbu kojom se traži sastavljanje punomoći ne plaća se pristojba. 
Tar. br. 81. 
Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom drugačije nije propisano: 
DEM 50,00 
ATS 350,00 
FRF 170,00 
ITL 35.000,00 
USD 30,00 
CAD 35,00 
AUD 38,00 
Napomena: 
Za molbu kojom se traži sastavljanje isprava iz ovog tarifnog broja ne plaća se pristojba. 
Tar. br. 82. 
Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom: 
1. za prvu stranicu 
DEM 17,00 
ATS 120,00 
FRF 60,00 
ITL 12.500,00 
USD 10,00 
CAD 12,00 
AUD 13,00 
2.za svaku sljedeću stranicu po 
DEM 10,00 
ATS 80,00 
FRF 40,00 
ITL 7.000,00 
USD 6,00 
CAD 7,00 
AUD 8,00 
Napomena: 
1. Za više primjeraka istog prijepisa ili fotokopije s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim tarifnim brojem. 
2. Za ovjeru prijepisa ili fotokopije koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom tarifnom broju. 
Tar. br. 83. 
Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe : 
DEM 33,00 
ATS 250,00 
FRF 110,00 
ITL 24.000,00 
USD 20,00 
CAD 23,00 
AUD 25,00 
Tar. br. 84. 
Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva: 
DEM 65,00 
ATS 460,00 
FRF 220,00 
ITL 48.000,00 
USD 38,00 
CAD 46,00 
AUD 50,00 
Tar. br. 85. 
Za ovjeru potpisa građanina na ispravi: 
DEM 20,00 
ATS 150,00 
FRF 65,00 
ITL 15.000,00 
USD 12,00 
CAD 14,00 
AUD 15,00 
Napomena: 
Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi. 
Tar. br. 86. 
Za ovjeru potpisa na molbi za otpust iz hrvatskog državljanstva: 
DEM 220,00 
ATS 1.600,00 
FRF 740,00 
ITL 160.000,00 
USD 130,00 
CAD 155,00 
AUD 170,00 
Napomena: 
Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi. 
Tar. br. 87. 
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi: 
DEM 20,00 
ATS 150,00 
FRF 65,00 
ITL 15.000,00 
USD 12,00 
CAD 14,00 
AUD 15,00 
Tar. br. 88. 
Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojoj se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo : 
DEM 200,00 
ATS 1.400,00 
FRF 670,00 
ITL 150,000,00 
USD 120,00 
CAD 140,00 
AUD 150,00 
Tar.br.89. 
Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno: 
1.do 100 riječi 
DEM 17,00 
ATS 120,00 
FRF 60,00 
ITL 12.500,00 
USD 10,00 
CAD 12,00 
AUD 13,00 
2.za svaku sljedeću riječ po 
DEM 0,05 
ATS 0,40 
FRF 0,20 
ITL 40,00 
USD 0,03 
CAD 0,04 
AUD 0,04 
3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno, sačinjen i ovjeren u predstavništvu : 
a) do 100 riječi 
DEM 43,00 
ATS 300,00 
FRF 145,00 
ITL 32.000,00 
USD 25,00 
CAD 30,00 
AUD 33,00 
b) za svaku sljedeću riječ po 
DEM 0, 10 
ATS 0,70 
FRF 0,30 
ITL 75,00 
USD 0,06 
CAD 0,07 
AUD 0,08 
Napomena: 
Na molbu kojom se traži usluga iz ovog tarifnog broja ne plaća se pristojba. 
Tar. br. 90. 
Za deponiranje potpisa i pečata notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu : 
DEM 160,00 
ATS 1.100,00 
FRF 530,00 
ITL 120.000,00 
USD 95,00 
CAD 113,00 
AUD 122,00 
Tar. br. 91. 
Za radnje u ostavinskim predmetima: 
1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu: 
a) za prvu stranicu zapisnika 
DEM 50,00 
ATS 350,00 
FRF 170,00 
ITL 35.000,00 
USD 30,00 
CAD 35,00 
AUD 38,00 
b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po 
DEM 7,00 
ATS 50,00 
FRF 25,00 
ITL 5.000,00 
USD 4,00 
CAD 5,00 
AUD 6,00 
2. za službene radnje izvan prostorija predstavništva (zastupanje pred lokalnim organima, sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj tarifi nije drukčije propisano, za svaki dan službenog rada: 
DEM 140,00 
ATS 1.000,00 
FRF 470,00 
ITL 100.000,00 
USD 80,00 
CAD 100,00 
AUD 105,00 
3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka: 
- za svaki dan službenog rada 
DEM 160,00 
ATS 1.100,00 
FRF 530,00 
ITL 120.000,00 
USD 95,00 
CAD 113,00 
AUD 122,00 
- osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta 1% 
4. za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje) 6% 
Napomena: 
1. Za popis ostavinske mase ili za nalaz procjene ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz toč. 3. alineja 1 ovog tarifnog broja. 
2. Kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana. 
Tar. br. 92. 
Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 
Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine: 
1. za ostavine do DEM 500, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3% 
2. za ostavine preko DEM 500 do DEM 1.000, preračunatih u nacionalnoj valuti 
zemlje prijema 5% 
3. za ostavine preko DEM 1.000, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 6% 
Napomena: 
1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu. 
2. Za molbu kojom se traži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se pristojba. 
Tar. br. 93. 
Za čuvanje depozita: 
1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje: 
DEM 20,00 
ATS 150,00 
FRF 65,00 
ITL 15.000,00 
USD 12,00 
CAD 46,00 
AUD 50,00 
2. za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti: 
- za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti 5% 
- za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti 4% 
3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe: 
DEM 65,00 
ATS 460,00 
FRF 220,00 
ITL 48.000,00 
USD 38,00 
CAD 46,00 
AUD 50,00 
Napomena: 
Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za slijedeće depozite: Novčane iznose položene unaprijed radi pokrića taksa, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr. 
Tar. br. 94. 
Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade: 
DEM 9,00 
ATS 60,00 
FRF 30,00 
ITL 6.600,00 
USD 5,00 
CAD 6,00 
AUD 7,00 
Napomena: 
Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice plaća se pristojba u istom iznosu. 
Tar. br. 95. 
Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige: 
DEM 7,00 
ATS 50,00 
FRF 20,00 
ITL 5.000,00 
USD 4,00 
CAD 5,00 
AUD 6,00 
Tar. br. 96. 
Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika 
1. za prvu stranicu 
DEM 10,00 
ATS 80,00 
FRF 40,00 
ITL 7.000,00 
USD 6,00 
CAD 7,00 
AUD 8,00 
2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga tarifnog broja. 
Tar. br. 97. 
Za posredovanje diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnost plovidbe, pored efektivnih troškova 
DEM 70,00 
ATS 500,00 
FRF 230,00 
ITL 50.000,00 
USD 40,00 
CAD 50,00 
AUD 55,00 
Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisan posebna taksa 
DEM 50,00 
ATS 350,00 
FRF 170,00 
ITL 35.000,00 
USD 30,00 
CAD 35,00 
AUD 38,00 

Članak 24. 
Za spise i radnje za koje je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ove Uredbe naplatit će se pristojba koja je bila propisana u času nastanke pristojben obveze. 

Članak 25. 
Izuzetno od odredbi članka 19. ove Uredbe, u 1993. godini, pristojbe plaćene u gotovom novcu za spise i radnje, osim pred republičkim organima, diplomatskim, konzularnim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu, prihod su proračuna dosadašnje općine na području koje je sjedište organa za čiji je rad plaćena pristojba. 
Izuzetno od odredbe članka 19. ove Uredbe, u 1993. godini, prihod od pristojbi koji je ostvaren prodajom upravnih biljega, pripada dosadašnjoj općini na području koje izvršena prodaja upravnih biljega i Proračunu Republike Hrvatske u jednakim dijelovima, bez obzira kod kojeg s organa upotrijebljeni biljezi. 

Članak 26. 
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje vrijediti Uredba o administrativnim taksama ("Narodne novine",br. 40/92). 

Članak 27. 
Propisi doneseni za provedbu Uredbe o administrati nim taksama ("Narodne novine", br. 40/92) ostaju na snazi do donošenja propisa iz članka 20. i 22. ove Uredbe. 

Članak 28. 
Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

Klasa : 412-02/92-01 /01 
Urbroj : 5030112-93-16 
Zagreb, 25. lipnja 1993. 

Predsjednik 
Nikica Valentić, v.r. Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe


  

Narodne novine br.: 33 - Datum: 24.03.2006. - Interni ID: 20060863


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
864
Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2006. godine donijela
UREDBU
O UPUĆIVANJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE PREDMET UREDBE

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se postupak upućivanja državnog službenika na rad izvan državne službe te prava i obveze državnog službenika upućenog na rad izvan državne službe.
UPUĆIVANJE NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE
Članak 2.
Državni službenik može se uputiti na rad izvan državne službe u upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnu osobu s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj odnosno međunarodnu organizaciju, radi obavljanja privremenih poslova koji zahtijevaju posebne vještine i stručno iskustvo.
Državnog službenika na rad izvan državne službe upućuje čelnik državnog tijela u kojem je državni službenik zaposlen.
UVJETI KOJE DRŽAVNI SLUŽBENIK MORA ISPUNJAVATI
Članak 3.
Na rad izvan državne službe može se uputiti državni službenik koji ima posebne vještine i stručno iskustvo za obavljanje poslova izvan državne službe, te koji ima najmanje pet godina neprekidnog radnog staža u državnoj službi na odgovarajućim poslovima.
Na rad izvan državne službe ne može se uputiti državni službenik protiv kojega se vodi postupak zbog teške povrede službene dužnosti ili kazneni postupak.
UPUĆIVANJE NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Članak 4.
Državnog službenika može se uputiti na rad izvan državne službe u upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnu osobu s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj, na temelju pisanog prijedloga čelnika tijela odnosno pravne osobe u koju se državni službenik upućuje, uz pisanu suglasnost državnog službenika.
Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati razloge za rad državnog službenika izvan državne službe i vrijeme njegova obavljanja.
UPUĆIVANJE NA RAD IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE U MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU
Članak 5.
Državnog službenika može se, kada je to u interesu Republike Hrvatske, uputiti na rad u međunarodnu organizaciju.
Za upućivanje na rad iz stavka 1. ovoga članka potrebna je suglasnost državnog službenika.
RJEŠENJE
Članak 6.
O upućivanju na rad izvan državne službe čelnik državnog tijela odlučuje rješenjem.
Rješenje mora sadržavati ime i prezime državnog službenika, stručnu spremu i struku, ostvareni radni staž, radni staž u državnoj službi, naziv radnog mjesta na koje je raspoređen, naziv upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima odnosno međunarodne organizacije u koju se državni službenik upućuje na rad, vrijeme na koje se upućuje na rad izvan državne službe i dan kada se mora vratiti na rad u državno tijelo.
VRIJEME RADA IZVAN DRŽAVNE SLUŽBE
Članak 7.
Državnog službenika upućuje se na rad izvan državne službe u upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnu osobu s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj na vrijeme potrebno za obavljanje privremenih poslova, a najduže na vrijeme od dvije godine.
Državnog službenika upućuje se na rad u međunarodnu organizaciju na vrijeme trajanja mandata u međunarodnoj organizaciji.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka državni službenik može se uputiti na rad u međunarodnu organizaciju za još jedan mandat.
POVRATAK NA RAD U DRŽAVNO TIJELO
Članak 8.
Po isteku vremena na koje je upućen na rad izvan državne službe državni službenik se ima pravo vratiti u državno tijelo na poslove koje je obavljao prije upućivanja na rad izvan državne službe, odnosno na odgovarajuće poslove sukladno stručnoj spremi.
Državni službenik upućen na rad izvan državne službe može se vratiti na rad u državno tijelo prije isteka roka utvrđenog rješenjem iz članka 6. ove Uredbe, na osobni zahtjev, ako za to postoje opravdani razlozi, ili na prijedlog upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima odnosno međunarodne organizacije u koju je upućen na rad.
Rješenje o prijevremenom povratku donosi čelnik državnog tijela. U rješenju se mora navesti dan kada se državni službenik mora vratiti na rad u državno tijelo.
MIROVANJE PRAVA I OBVEZA IZ DRŽAVNE SLUŽBE
Članak 9.
Državnom službeniku za vrijeme rada izvan državne službe na koji je upućen rješenjem iz članka 6. ove Uredbe miruju prava i obveze iz državne službe.
Vrijeme iz stavka 1. ovoga članka priznaje se kao neprekidni rad u državnoj službi i kao stečeno radno iskustvo u struci.
Državni službenik za vrijeme rada izvan državne službe ima prava i obveze iz službe odnosno radnog odnosa prema propisima i aktima upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj odnosno međunarodne organizacije u koju je upućen na rad.
PRESTANAK DRŽAVNE SLUŽBE
Članak 10.
Ako se državni službenik ne vrati na rad u državno tijelo u roku utvrđenom rješenjem iz članka 6. ove Uredbe, odnosno u roku utvrđenom rješenjem iz članka 8. stavka 3. ove Uredbe, prestaje mu državna služba sukladno članku 137. stavku 1. podstavku f) Zakona o državnim službenicima.
STUPANJE NA SNAGU
Članak 11.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/06-01/08
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 22. ožujka 2006.
Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.Uredba o uredskom poslovanju


  

Narodne novine br.: 7 - Datum: 16.01.2009. - Interni ID: 20090171


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o uredskom poslovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
171
Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. siječnja 2009. godine donijela
UREDBU
O UREDSKOM POSLOVANJU
I. OPĆE ODREDBE
Primjena uredbe
Članak 1.
Ovom uredbom uređuje se uredsko poslovanje u tijelima državne uprave.
Podredna primjena uredbe
Članak 2.
Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na uredsko poslovanje stručnih službi Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i drugih državnih tijela, tijela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.
Uredsko poslovanje
Članak 3.
(1) Uredsko poslovanje je skup pravila, mjera u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju pismena, njihovoj evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu.
(2) Postupanje s pismenima u elektroničkom obliku obavlja se sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s elektroničkim ispravama.
Temeljni pojmovi uredskog poslovanja
Članak 4.
U smislu ove Uredbe:
– pisarnica je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani;
– pismohrana je dio pisarnice koja obavlja poslove čuvanja i izlučivanja pismena te drugih dokumenata;
– dokument je svaki podatak, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podatka, fizički predmet, priopćenje ili informacija, koji sadržajem i strukturom čini raspoznatljivu i jednoznačno određenu cjelinu povezanih podataka;
– elektronički dokument je bilo koja vrsta elektroničkog zapisa koji nema svojstva elektroničke isprave;
– elektronička isprava je isprava uređena sukladno posebnim propisima;
– pismeno je podnesak ili akt;
– podnesak je pismeno kojim stranka pokreće postupak, dopunjuje, mijenja svoj zahtjev odnosno drugo traženje ili od tog odustaje;
– akt je pismeno kojim tijelo odlučuje o predmetu postupka, odgovara na podnesak stranke, određuje, prekida ili završava neku službenu radnju te obavlja službeno dopisivanje s drugim tijelima odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti;
– prilog je svaki pisani sastavak ili slikovni prikaz (tablica, slika, crtež ili slično) kao i fizički predmet koji se prilaže uz podnesak ili akt radi nadopune, pojašnjenja ili dokazivanja njegovog sadržaja;
– spis (predmet) je skup pismena, priloga i drugih dokumenata koji se odnose na isto pitanje ili zadaću ili koji na drugi način čine posebnu cjelinu;
– dosje je skup predmeta koji se odnose na istu cjelinu, istu osobu, tijelo ili zadaću;
– brojčana oznaka je identifikacija predmeta odnosno pismena i sastoji se od klasifikacijske oznake i urudžbenog broja;
– klasifikacijska oznaka označava predmet prema sadržaju, godini nastanka, obliku i rednom broju predmeta;
– urudžbeni broj označava stvaratelja pismena, godinu nastanka i redni broj pismena unutar predmeta.
Pisarnica
Članak 5.
(1) Tijela državne uprave (u tekstu koji slijedi: tijela) dužna su ustrojiti pisarnicu.
(2) Iznimno, u tijelu kod kojeg je opseg uredskog poslovanja manji, poslove pisarnice može obavljati određeni službenik uz druge poslove, a određena pismena mogu se zaprimati i u pojedinim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama tijela, ako to zahtijeva organizacija upravnog poslovanja ili njihova prostorna izdvojenost.
(3) Pisarnica jednog tijela može obavljati uredske poslove i za jedno ili više drugih tijela, ako se njihovi čelnici u pisanom obliku o tome dogovore.
(4) Pismena koja nisu primljena posredstvom pisarnice, već izravno elektroničkim putem, bez odgode se upisuju i u odgovarajućoj elektroničkoj evidenciji pisarnice.
Pismohrana
Članak 6.
(1) U sastavu pisarnice ustrojava se pismohrana.
(2) Pismohrana preuzima dovršene spise (predmete), organizira korištenje, obradu, izlučivanje pismena i drugih dokumenata, vodi evidenciju o registraturnoj građi, brine se za cjelovitost i sređenost cjelokupne registraturne i arhivske građe, nadzire je i čuva te obavlja poslove u svezi s predajom gradiva nadležnom arhivu sukladno posebnim propisima o arhivskoj djelatnosti.
Članak 7.
Ovlast i postupanje u poslovima uredskog poslovanja u pojedinom tijelu uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu.
II. PRIMITAK, OTVARANJE I PREGLED POŠILJKI
Primitak pismena i drugih pošiljki
Članak 8.
(1) Primanje pismena i drugih pošiljki (novčanih pisama, paketa, brzojava i drugo) obavlja se, u pravilu, na određenom mjestu u pisarnici, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme tijela, a prima ih ovlašteni službenik pisarnice (u tekstu kako slijedi: službenik pisarnice). Izvan redovnog radnog vremena, kao i u dane kad tijelo ne radi, pošiljke prima dežurni službenik, ako je u tijelu organizirana služba dežurstva.
(2) Izuzetno, za unutarnje ustrojstvene jedinice koje vode poseban upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik ili imaju osnovane odgovarajuće baze dokumenata u slučaju elektroničke obrade dokumenata, čelnik tijela može odrediti da se pismena i druge pošiljke upućene tim ustrojstvenim jedinicama primaju u tim jedinicama, ali se bez odgode moraju ubilježiti i u odgovarajućoj elektroničkoj evidenciji pisarnice.
Postupak s pismenima koja podliježu plaćanju upravne pristojbe
Članak 9.
Službenik pisarnice koji podnesak prima neposredno od stranke odbit će primitak podneska ako uz podnesak nije priložena propisana upravna pristojba. Podnesak koji stigne putem poštanske službe, elektroničkim putem ili na drugi način, a uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi, zaprimit će se, a o tome će se uz otisak prijemnog štambilja staviti službena bilješka. S takvim podneskom postupit će se na način propisan Zakonom o upravnim pristojbama.
Predaja podnesaka usmeno na zapisnik
Članak 10.
Ako stranka traži da se podnesak primi usmeno na zapisnik, službenik pisarnice uputit će je službeniku iz nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice.
Postupak u slučaju nenadležnosti
Članak 11.
Ako tijelo nije nadležno za primitak podneska, službenik pisarnice tijela upozorit će na to podnositelja i uputiti ga na nadležno tijelo, ako je jasno koje je tijelo nadležno za postupanje po tom podnesku. Ako podnositelj nakon upozorenja i dalje zahtjeva da se njegov podnesak primi, službenik pisarnice dužan je zaprimiti takav podnesak, o tome će se staviti službena bilješka uz otisak prijemnog štambilja i dostaviti ga u rad.
Potvrda primitka
Članak 12.
(1) Na zahtjev stranke koja neposredno predaje izvornik podneska, primitak podneska potvrđuje se stavljanjem otiska prijemnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir. U otisak prijemnog štambilja upisuje se datum primitka i brojčana oznaka. Potvrdu potpisuje službenik pisarnice koji je podnesak primio.
(2) Primitak pismena od drugih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti a dostavljena putem dostavljača, potvrđuje se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi za mjesto, na dostavnici ili povratnici.
(3) Izuzetno, točno vrijeme dostave (sat i minuta) upisuje se kad je to posebnim propisima određeno. Ovaj podatak treba pribilježiti i na primljenom pismenu odnosno njegovoj omotnici, ako službenik nije ovlašten za otvaranje pošiljke.
Drugi načini primitka pošiljki
Članak 13.
(1) Primitak pošiljki koje se tijelu dostavljaju putem poštanske službe, kao i podizanje pošiljki iz poštanskog pretinca obavlja se na način utvrđen propisima za obavljanje poštanske službe. Prilikom primitka odnosno podizanja pošiljki službenik ne smije podići pošiljku ako utvrdi da je pošiljka oštećena. U takvom slučaju zatražit će od nadležne poštanske službe da se stanje i sadržaj pošiljke komisijski utvrdi i tek tada smije preuzeti pošiljku zajedno sa zapisnikom o komisijskom nalazu.
(2) Pismena se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Pismena dostavljena u elektroničkom obliku s elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi. Elektroničkim putem dostavljeno pismeno smatra se podnijetim tijelu u trenutku kad je zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. Službenik koji je primio pismeno elektroničkim putem bez odgode će pošiljatelju potvrditi primitak pismena.
(3) Ako se iz tehničkih razloga ne može pročitati pismeno primljeno elektroničkim putem, o tome će se bez odgode na prikladan način obavijestiti pošiljatelja, koji je dužan ponovno poslati pismeno u ispravnom elektroničkom obliku koji je u uporabi u tijelu kojem se šalje pismeno ili ga dostaviti na drugi propisani način.
Otvaranje pošiljki
Članak 14.
(1) Pošiljke primljene u zatvorenim omotnicama naslovljene na tijelo otvara službenik pisarnice. Iznimno, pošiljke koje su označene određenim stupnjem tajnosti otvara čelnik tijela ili druga službena osoba toga tijela koju on za to ovlasti.
(2) Službenik pisarnice koji otvara pošiljke ne smije potvrditi primitak niti otvoriti pošiljke na čijoj je omotnici pored naziva tijela naznačeno osobno ime čelnika tijela ili druge službene osobe toga tijela, kao niti pošiljke u vezi s raspisanom licitacijom, natječajima i druge pošiljke ako je na omotnici naznačeno da ih može otvoriti samo čelnik tijela, druga službena osoba ili komisija. Takve pošiljke upisat će se u knjigu primljene pošte (Obrazac broj 1. – Knjiga primljene pošte) i uz potpis predati naslovljenoj osobi, odnosno komisiji.
(3) Izuzetno, čelnik tijela može ovlastiti drugu službenu osobu da potvrdi i otvori pošiljke naznačene na njegovo osobno ime.
(4) U tijelu u kojem postoji služba dežurstva, pošiljke primljene izvan redovnog radnog vremena prima dežurni službenik. Ako dežurni službenik nije ovlašten za otvaranje pošiljki, a razvidno je da se radi o hitnoj pošiljci, o primitku takve pošiljke odmah će na prikladan način obavijestiti službenu osobu toga tijela ovlaštenu za otvaranje te vrste pošiljki.
Pregled pošiljki
Članak 15.
(1) Prilikom otvaranja i pregleda sadržaja pošiljki naročito treba paziti da se ne ošteti njihov sadržaj, da se pismena i prilozi ne pomiješaju te da pojedino pismeno ili prilog ne ostanu u omotnici. Ako neko od pismena označenih na omotnici nedostaje ili su primljeni samo prilozi bez pismena, odnosno ako broj priloga koji su navedeni u pismenu ne odgovara broju primljenih priloga ili se ne može utvrditi tko je pošiljatelj pismena, to će se navesti u službenoj bilješci uz otisak prijemnog štambilja.
(2) Uz pismeno primljeno preporučeno, prilaže se omotnica u svim slučajevima kad je datum predaje pismena poštanskoj službi preporučeno od značaja za računanje rokova (na primjer: žalbe, natječaji i slično) ili kad se iz samog pismena ne može utvrditi pošiljatelj, a ti su podaci označeni na omotnici. Ako je u jednoj omotnici dostavljeno više pismena uz koje bi trebalo priložiti omotnicu, omotnica će se priložiti uz jedno od tih pismena, a na ostala pismena upisat će se brojčana oznaka pismena uz koje je priložena omotnica.
Posebni postupci s primljenim pošiljkama
Članak 16.
(1) Ako su primljene oštećene omotnice ili druge pošiljke, ili postoji sumnja o njihovom neovlaštenom ili zlonamjernom otvaranju, prije otvaranja treba o tome sastaviti službenu bilješku, u nazočnosti i uz potpis još dva službenika toga tijela, u kojoj će se utvrditi vrsta i opseg oštećenja. 
(2) Ako je pošiljka naslovljena na drugo tijelo, pravnu ili fizičku osobu, ili ako se nakon pregleda sadržaja omotnice ustanovi da je pismeno upućeno drugom tijelu, pravnoj ili fizičkoj osobi, stavit će se na njega bilješka: “Pogrešno dostavljeno« i uz naznaku kome se pismeno dostavlja, na prikladan način dostavit će se onome kome je upućeno. Takva pismena upisuju se u knjigu otpremljene pošte.
(3) Ako se prilikom pregleda pošiljke utvrdi da je uz podnesak priložen novac ili neka druga vrijednost, kratkom bilješkom ustanovit će se njihova vrsta ili vrijednost, a iznos novca upisati u odgovarajuću rubriku prijemnog štambilja. Ove vrijednosti predat će se, uz potpis primitka na samom podnesku, službeniku toga tijela ovlaštenom za materijalno-financijsko poslovanje.
(4) Ako je uz pismeno priložena dostavnica, na njoj treba službenik pisarnice potvrditi primitak stavljanjem datuma, potpisa te otiska štambilja s nazivom tijela i bez odgode je vratiti pošiljatelju. Izuzetno, ako je pismeno s dostavnicom naslovljeno na službenu osobu tijela, primitak potvrđuje naslovljena osoba.
Postupanje s aktima označenima određenim stupnjem tajnosti
Članak 17.
Ako se pismena označena određenim stupnjem tajnosti primaju elektroničkim putem, postupat će se prema propisima o zaštiti tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti.
Razvrstavanje i raspoređivanje pismena
Članak 18.
(1) Primljena pismena razvrstavaju se na pismena predmeta upravnog postupka i pismena predmeta neupravnog postupka.
(2) Razvrstana pismena raspoređuju se na unutarnje ustrojstvene jedinice upisivanjem brojčane oznake unutarnje ustrojstvene jedinice u rubriku »Ustrojstvena jedinica« prijemnog štambilja.
(3) Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica utvrđuje čelnik tijela planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena, tako da obuhvaća sve poslove iz djelokruga toga tijela, a donosi se krajem tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Brojčane oznake u toku godine ne smiju se mijenjati ni brisati, ali se mogu dodavati nove, ako to zahtijevaju promjene nastale u vezi ustrojstva i djelokruga tijela. S planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena moraju biti upoznati svi službenici.
(4) Razvrstavanje i raspoređivanje primljenih pismena obavlja službenik pisarnice koji otvara i pregledava primljene pošiljke. Izuzetno, čelnik tijela može odrediti da razvrstavanje i raspoređivanje pismena obavlja drugi službenik.
Prijemni štambilj
Članak 19.
(1) Na izvornike primljenih pismena koja se upisuju u upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno u urudžbeni zapisnik stavlja se otisak prijemnog štambilja (Obrazac broj 2. – Prijemni štambilj).
(2) Ako je dokument zaprimljen elektroničkim putem podaci koje sadrži prijemni štambilj, ugrađuju se u primljeni dokument na način uređen posebnim propisima o elektroničkoj ispravi.
(3) Otisak prijemnog štambilja stavlja se na pismeno u gornjem desnom uglu prve stranice pismena, a ako tamo nema mjesta, na drugom pogodnom mjestu prve stranice. Ako na prvoj stranici nema dovoljno mjesta, otisak prijemnog štambilja stavit će se na zadnjoj stranici pismena na pogodno mjesto. Ako su sve stranice pismena u potpunosti popunjene, otisak prijemnog štambilja stavit će se na papir koji će se pričvrstiti uz pismeno. Otisak prijemnog štambilja ne stavlja se na priloge.
(4) U otisak prijemnog štambilja upisuje se u rubrike:
1) »Primljeno« – datum primitka;
2) »Klasifikacijska oznaka« – klasifikacijsku oznaku;
3) »Urudžbeni broj« – urudžbeni broj;
4) »Ustrojstvena jedinica« – brojčana oznaka unutarnje ustrojstvene jedinice u koju se pismeno raspoređuje;
5) »Prilozi« – broj priloženih priloga;
6) »Vrijednosti« – ukupan iznos upravne pristojbe, novca ili naznaku drugih vrijednosti koje su priložene pismenu.
(5) Omotnica pismena i upravna pristojba ne smatraju se prilozima.
III. UPISIVANJE PISMENA
Upisivanje pismena
Članak 20.
(1) Primljena, razvrstana i raspoređena pismena te vlastiti akti upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka ili u urudžbeni zapisnik, kao osnovne evidencije uredskog poslovanja, onoga dana i pod onim datumom kad su primljeni odnosno nastali.
(2) Ako se zbog velikog broja primljenih pismena ili iz drugih opravdanih razloga sva primljena pismena ne mogu upisati istoga dana kad su primljena, upisat će se najkasnije sljedećeg radnog dana, prije upisivanja novoprimljenih pismena i to pod datumom kad su primljena.
(3) U upisnik predmeta upravnog postupka upisuju se pismena predmeta upravnog postupka, a u urudžbeni zapisnik pismena neupravnog postupka. U urudžbeni zapisnik se ne upisuju pismena koja ne predstavljaju službenu prepisku (na primjer: vraćene dostavnice ili povratnice, dokumentacija internog karaktera, službena glasila, časopisi, druge tiskovine i slično).
Brojčana oznaka
Članak 21.
Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik vode se po sustavu brojčanih oznaka, odnosno klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva.
Klasifikacijska oznaka
Članak 22.
Klasifikacijska oznaka sastavljena je od četiri grupe brojčanih oznaka:
– klasifikacije prema sadržaju,
– klasifikacije prema vremenu,
– klasifikacije prema obliku i
– rednog broja predmeta.
Klasifikacija prema sadržaju
Članak 23.
(1) Klasifikacija prema sadržaju određuje se prema sadržaju prvog pismena u predmetu. Pismena koja se primaju svrstavaju se prema upravnom području u glavne grupe, grupe, podgrupe i djelatnosti unutar podgrupe. Prvi broj klasifikacijske oznake označava glavnu grupu, drugi broj grupu, treći broj podgrupu unutar pojedinog upravnog područja, a četvrti i peti broj označavaju djelatnost unutar podgrupe.
(2) Brojevi koji označavaju djelatnost unutar podgrupe odvajaju se ravnom crticom (-) od brojeva koji označavaju glavnu grupu, grupu i podgrupu, a kosom crtom (/) od klasifikacije prema vremenu.
Klasifikacija prema vremenu
Članak 24.
Klasifikacija prema vremenu određuje godinu otvaranja predmeta, a označava se s posljednja dva broja kalendarske godine u kojoj je određeni predmet otvoren. Iza ta dva broja stavlja se crtica (-) i slijedi brojčana oznaka klasifikacije prema obliku predmeta.
Klasifikacija prema obliku (dosje)
Članak 25.
Klasifikacija prema obliku je brojčana oznaka dosjea koja po potrebi razrađuje klasifikaciju prema sadržaju na uže cjeline, i odvaja se ravnom crticom (-) od klasifikacije prema vremenu, a označava se s dva ili više brojeva, od 01 pa nadalje, do potrebnog broja.
Redni broj predmeta
Članak 26.
Redni broj predmeta označava redoslijed predmeta unutar klasifikacije prema sadržaju, vremenu, obliku i odvaja se kosom crtom (/) od brojčane oznake klasifikacije prema obliku, a označava se s dva ili više brojeva od 01 pa nadalje, do potrebnog broja.
Posebne oznake predmeta
Članak 27.
(1) Pismena predmeta upravnog postupka i pismena označena određenim stupnjem tajnosti moraju imati i oznaku prvostupanjskog ili drugostupanjskog upravnog postupka, odnosno stupnja tajnosti, koja se stavlja prije klasifikacijske oznake te odvaja ravnom crticom (-) od oznake klasifikacije prema sadržaju.
(2) Oznaka upravnog postupka (UP/I ili UP/II) odnosno stupanj tajnosti, sukladno propisima o tajnosti podataka, upisuju se u otisak prijemnog štambilja.
Jednoznačno određenje predmeta odnosno pismena
Članak 28.
Klasifikacijska oznaka označava predmet, a urudžbeni broj pojedino pismeno u tom predmetu.
Urudžbeni broj
Članak 29.
(1) Urudžbeni broj sastoji se od:
– brojčane oznake stvaratelja pismena;
– brojčane oznake godine nastanka pismena te
– rednog broja pismena unutar predmeta.
Brojčana oznaka stvaratelja pismena
Članak 30.
Brojčana oznaka stvaratelja pismena označava osobe ili tijela koja su se podneskom obratila tijelu, odnosno tijela koja su sastavila akte. U sastavu brojčane oznake stvaratelja pismena može se utvrditi i brojčana oznaka za pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice tijela, tako da se iza brojčane oznake tijela stavi ravna crtica (-) i brojčana oznaka unutarnje ustrojstvene jedinice. Ako se brojčana oznaka stvaratelja pismena razrađuje i po užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u tijelu, te se oznake međusobno također odvajaju crticama (-), a ako se razrađuju i po pojedinim službenicima, broj službenika odvaja se kosom crtom (/) od oznake unutarnje ustrojstvene jedinice.
Brojčana oznaka godine nastanka akta ili primitka podneska
Članak 31.
Brojčana oznaka godine nastanka akta ili primitka podneska označava godinu nastanka akta ili primitka podneska i označava se s posljednja dva broja kalendarske godine u kojoj su nastali ili primljeni.
Redni broj pismena unutar predmeta
Članak 32.
Redni broj pismena označava redoslijed podneska, odnosno akta unutar predmeta.
Oblik urudžbenog broja
Članak 33.
Brojčane oznake stvaratelja pismena, godine nastanka i rednog broja međusobno se odvajaju crticama (-).
Određivanje klasifikacijske oznake odnosno urudžbenog broja
Članak 34.
(1) Klasifikacijska oznaka određuje se prilikom upisa prvog podneska odnosno akta kojim se osniva predmet, a urudžbeni broj kod upisivanja i svakog sljedećeg pismena koje se odnosi na isti predmet.
(2) Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj određuju se u pisarnici tijela.
Obrasci upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika
Članak 35.
Pismena upravnog postupka prvog stupnja upisuju se u upisnik predmeta upravnog postupka prvog stupnja (Obrazac broj 3. – Upisnik predmeta upravnog postupka prvog stupnja), pismena upravnog postupka drugog stupnja u upisnik predmeta upravnog postupka drugog stupnja (Obrazac broj 4. – Upisnik predmeta upravnog postupka drugog stupnja), a pismena neupravnog postupka u urudžbeni zapisnik (Obrazac broj 5. – Urudžbeni zapisnik).
Povezivanje i prijenos upisa
Članak 36.
(1) Ako se isti predmet vodi pod dvije ili više klasifikacijskih oznaka, obavit će se povezivanje tih klasifikacijskih oznaka u odgovarajućoj evidenciji (očevidniku) tako da će se predmet dalje voditi pod klasifikacijskom oznakom pod kojom je predmet prvi put upisan, a kod upisa ostalih predmeta označit će se u odgovarajućoj rubrici veze pod kojom će se klasifikacijskom oznakom dalje voditi.
(2) Na odgovarajući način postupit će se i kad neupravni predmet postane upravni ili obratno, s tim da će službenik koji rješava predmet staviti službenu bilješku u omot spisa predmeta da je predmet potrebno vratiti pisarnici radi upisa u odgovarajuću evidenciju, kako bi službenik pisarnice u rubrici „Razvođenje ili napomena« evidencije upisao prijenos.
Omot spisa predmeta
Članak 37.
(1) Prilikom upisivanja prvog podneska, odnosno akta kojim se osniva predmet, otvara se omot spisa za taj predmet, a podnesak ,odnosno akt stavlja u omot spisa, u koji se ulažu i ostala pismena tog predmeta.
(2) Na unutarnjim stranicama omota spisa kronološki se vodi evidencija primljenih podnesaka odnosno akata u predmetu (Obrazac broj 6. – Omot spisa neupravnog predmeta i obrazac broj 7. – Omot spisa predmeta upravnog postupka). Podnesci, odnosno akti slažu se u omotu spisa prema datumu njihova primitka odnosno nastanka, tako da se na vrhu nalazi pismeno koje je zadnje primljeno ili nastalo.
(3) Omot spisa ostaje u tijelu i kad se predmet dostavlja drugom tijelu na nadležno postupanje, sve do izlučivanja ili predaje nadležnom arhivu.
Združivanje pismena
Članak 38.
Nakon osnivanja spisa predmeta naknadno pristigli podnesci odnosno akti združuju se tako da se svaki sljedeći podnesak ili akt dostavi u rad unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici kod koje se predmet nalazi. Ako se spis predmeta nalazi u pismohrani ili rokovniku predmeta, novi podnesak odnosno akt uložit će se u omot spisa toga predmeta i dostaviti u rad unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici.
Vođenje i zaključivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika
Članak 39.
(1) Upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudžbeni zapisnik počinju se voditi na početku godine. Upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik zaključuju se 31. prosinca tekuće godine, stavljanjem službene bilješke o ukupnom broju predmeta upisanih u upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudžbeni zapisnik.
(2) Službenu bilješku potpisuje službenik pisarnice koji vodi upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik. Ispod bilješke o zaključenju ispisuju se klasifikacijske oznake neriješenih predmeta iz te godine.
(3) Naknadno pristigli podnesci odnosno akti upisat će se u upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudžbeni zapisnik ,one godine u kojoj je predmet osnovan.
Uvezivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika
Članak 40.
(1) Na kraju godine upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudžbeni zapisnik, uvezuju se u jednu ili više knjiga.
(2) Ako se upisnik predmeta, odnosno urudžbeni zapisnik vode u elektroničkom obliku, na kraju godine se ispisuju i također uvezuju u jednu ili više knjiga.
(3) Zajedno s upisnikom predmeta upravnog postupka, odnosno urudžbenim zapisnikom, uvezuje se i preslika plana klasifikacijskih, odnosno brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za tu godinu.
Evidencije (očevidnici) predmeta označenih određenim stupnjem tajnosti
Članak 41.
Za pismena označena određenim stupnjem tajnosti vode se posebne evidencije (očevidnici), odnosno odgovarajuće elektroničke baze podataka, sukladno propisima o tajnosti podataka.
Kazalo
Članak 42.
(1) Kazalo se kao pomoćna evidencija vodi radi lakšeg i bržeg pronalaženja klasifikacijske oznake predmeta (Obrazac broj 8. – Kazalo).
(2) U kazalo se upisuju podaci po predmetu prema početnom slovu prezimena, odnosno naziva stranke na koju se predmet odnosi ili prema početnom slovu riječi koja označava bitni sadržaj predmeta.
(3) Po pošiljatelju, odnosno prema početnom slovu prezimena ili naziva pošiljatelja, upisivanje podataka u kazalo obavlja se ako to zahtijeva veliki broj predmeta istog sadržaja.
(4) Kazalo se ne mora voditi ako se evidencije (očevidnici) vode u elektroničkom obliku.
IV. DOSTAVA PISMENA U RAD
Dostavljanje spisa predmeta odnosno pismena u rad
Članak 43.
Poslije upisivanja pismena u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik, pismena se dostavljaju u rad u pravilu istog dana kad su zaprimljeni. U izuzetnim slučajevima bit će dostavljeni u rad najkasnije početkom radnog vremena sljedećeg radnog dana.
Interna dostavna knjiga
Članak 44.
(1) Dostavljanje pismena između pisarnice i unutarnjih ustrojstvenih jedinica obavlja se putem pomoćne evidencije, interne dostavne knjige (Obrazac broj 9. – Interna dostavna knjiga), ukoliko se elektroničkim putem ne može sa sigurnošću pratiti tijek pismena između pisarnice i unutarnjih ustrojstvenih jedinica.
(2) Svaka unutarnja ustrojstvena jedinica ima jednu, a po potrebi i više internih dostavnih knjiga.
(3) Primitak pismena potvrđuje se potpisom ovlaštenog službenika unutarnje ustrojstvene jedinice. Ovlašteni službenik unutarnje ustrojstvene jedinice dužan je nakon primitka pismena rasporediti ih na pojedine službenike. Primanje pismena u rad potvrđuje i službenik kojem je predmet dodijeljen u rad stavljanjem datuma i potpisa.
(4) Interna dostavna knjiga nalazi se na određenom mjestu u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici, a mora se dostaviti pisarnici u vrijeme upisivanja novih pismena.
(5) Ako se spis predmeta ustupa drugoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici istog tijela, ovlašteni službenik unutarnje ustrojstvene jedinice stavit će unutar omota spisa uputu s potpisom, datumom, i oznakom unutarnje ustrojstvene jedinice kojoj se akt ustupa, radi upisa u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik.
(6) Ako se pismena obrađuju elektroničkim putem, raspoređivanje pismena na službenike obavlja ovlašteni službenik, određivanjem brojčane oznake unutarnje ustrojstvene jedinice odnosno brojčane oznake službenika.
V. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKA OBRADA AKTA
Sastavni dijelovi neupravnog akta
Članak 45.
(1) Službena prepiska s drugim tijelima ili osobama obavlja se neupravnim aktima. Ako posebnim propisima nije drukčije određeno, neupravni akt mora sadržavati sljedeće osnovne dijelove:
– zaglavlje;
– osobno ime odnosno naziv i adresu primatelja;
– kratku oznaku predmeta;
– tekst akta;
– potpis ovlaštene službene osobe te
– otisak službenog pečata.
(2) Osim osnovnih dijelova, neupravni akt sadržava i druge podatke (ako postoje): vezu brojčanih oznaka, naznaku priloga, kao i kome se akt dostavlja osim primatelju.
Zaglavlje akta
Članak 46.
(1) Zaglavlje se stavlja u gornjem lijevom uglu akta i sadrži dijelove propisane propisima o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.
(2) U zaglavlju akta klasifikacijska oznaka naznačuje se velikim slovima: »KLASA:«, a urudžbeni broj: »URBROJ:«, kao i u oznaci veze i tekstu akta.
Adresa primatelja
Članak 47.
(1) Adresa primatelja sastoji se od imena i prezimena odnosno naziva primatelja te njegove adrese odnosno sjedišta, ulice i kućnog broja (poštanskog pretinca), poštanskog broja i naziva mjesta.
(2) Adresa primatelja kojima se akt dostavlja radi postupanja stavlja se na desnu stranu akta ispod zaglavlja akta.
(3) Ako se akt istog sadržaja (raspis) dostavlja istovrsnim tijelima odnosno pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, ispod naziva vrste tijela odnosno osoba stavlja se oznaka »SVIMA«.
Oznaka predmeta
Članak 48.
(1) Oznaka predmeta naznačuje se velikim slovima: »PREDMET:«, s lijeve strane akta, ispod zaglavlja akta, niže od adrese primatelja.
(2) Kratki sadržaj predmeta sadrži: ime i prezime odnosno naziv stranke i njezino prebivalište odnosno sjedište te stvar na koju se predmet odnosi.
Veza brojčanih oznaka
Članak 49.
Ispod oznake »PREDMET« upisuje se oznaka: »Veza:« i u nastavku navodi brojčana oznaka i datum pismena na koje se odgovara odnosno očituje.
Tekst akta
Članak 50.
Tekst akta mora biti jasan, sažet i čitak. U tekstu mogu se upotrebljavati samo one kratice koje su općepoznate. Zakone i druge propise koji se navode u aktu treba, u pravilu, napisati njihovim punim nazivom uz oznaku službenog glasila, broj i godina, u kojem su objavljeni.
Potpis ovlaštene službene osobe
Članak 51.
(1) Službene akte vlastoručno potpisuje čelnik tijela ili ovlašteni službenik. Ime i prezime osobe koja potpisuje akt ispisuje se neposredno ispod naziva službene dužnosti.
(2) Potpis ovlaštene osobe stavlja se s desne strane ispod teksta akta.
Otisak službenog pečata
Članak 52.
Na svakom aktu koji se otprema stavlja se s lijeve strane potpisa ovlaštene službene osobe otisak službenog pečata, tako da otisak pečata jednim dijelom zahvati naziv službene dužnosti i potpis ovlaštene osobe, ako posebnim propisima nije drukčije određeno.
Prilozi
Članak 53.
Prilozi koji se dostavljaju uz akt označavaju se njihovim ukupnim brojem odnosno njihovim nazivom. Oznaka priloga navodi se tako da se ispod teksta akta s lijeve strane navede riječ »Prilozi:«. Prilozi uz akt slažu se po redu izlaganja u aktu.
Način otpreme akta
Članak 54.
(1) Način otpreme akta određuje se uputom pisarnici koja se stavlja lijevo ispod teksta odnosno ispod oznake priloga i naznake kome se sve akt dostavlja, a sastoji se od načina otpreme (preporučeno, avionom, dostavom i slično), datuma i potpisa službenika koji je akt izradio ili druge ovlaštene osobe.
(2) Prilikom otpreme akta, službenik u pisarnici dužan je provjeriti formalnu ispravnost akta i na eventualne nedostatke upozoriti službenika i vratiti mu spis predmeta radi nadopune akta, a osobito ako adresa nije točna ili potpuna ili ako uz akt nije priložen naznačeni broj priloga, ako akt nije potpisala ovlaštena službena osoba te ako nedostaje uputa pisarnici za daljnji rad.
(3) Akti koji se ne otpremaju elektroničkim putem, u pravilu se otpremaju običnom poštom. Ovlašteni službenik uputom pisarnici na primjerku akta koji ostaje u spisu predmeta može odrediti i drukčiji način otpreme akta.
Dostava radi obavijesti ili na znanje
Članak 55.
(1) Ako se akt dostavlja i drugim osobama odnosno tijelima radi obavijesti ili na znanje, ispod teksta s lijeve strane akta stavljaju se riječi: »O tome obavijest:« ili »Na znanje:«, a ispod toga osobna imena odnosno nazivi primatelja s adresom.
(2) Ako se akt dostavlja većem broju osoba koje nisu određene temeljem propisa ili odredive, ovlaštena službena osoba dužna je uz uputu pisarnici priložiti popis primatelja s naznačenim osobnim imenima odnosno nazivom i adresom sjedišta primatelja.
Dostava upravnih akata
Članak 56.
U upravnim aktima osobna imena odnosno naziv osoba kojima se akt dostavlja naznačuju se tako da se ispod upute o pravnom lijeku s lijeve strane akta navodi velikim slovima riječ: »DOSTAVITI:« te osobe odnosno tijela kojima se akt dostavlja.
Rješavanje više predmeta jednim aktom
Članak 57.
(1) Ako je jednim aktom riješeno više predmeta koji se odnose na istu osobu ili tijelo, isto pitanje ili cjelinu, a koji su upisani u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno u urudžbeni zapisnik pod različitim klasifikacijskim oznakama, takav akt treba donijeti pod prvom upisanom klasifikacijskom oznakom, s time da se izvrši povezivanje klasifikacijskih oznaka u upisniku predmeta upravnog postupka odnosno urudžbenom zapisniku. U tom slučaju sva pismena koja se odnose na taj predmet odlažu se u omot spisa predmeta koji je prvi upisan, a na omote spisa drugih predmeta stavlja se bilješka pod kojom klasifikacijskom oznakom je predmet riješen.
(2) Kad je jednim aktom riješeno više zasebnih predmeta, službenik je dužan na vrhu prve stranice primjerka akta koji ostaje u spisu, na vidnom mjestu ispisati klasifikacijske oznake svih zajedno riješenih predmeta.
Izrada akata
Članak 58.
Akti se izrađuju u potrebnom broju primjeraka, osim ako se izrađuju elektroničkim putem.
Ostali postupci u vezi s izradom akata
Članak 59.
(1) Za uvjerenja i druge potvrde koji se izdaju u većem broju s istim osnovnim tekstom, koriste se propisani obrasci. Umjesto obrazaca mogu se upotrebljavati štambilji s odgovarajućim tekstom. Uvjerenja i druge potvrde mogu se izdavati i elektroničkim putem.
(2) Prilikom sastavljanja teksta obrazaca i štambilja treba voditi računa da je tekst u skladu s posebnim propisima te da olakšaju i pojednostave rad tijela i stranaka.
Pripremanje akata za potpis
Članak 60.
Na jednom primjerku akta pripremljenom za potpis ovlaštene službene osobe koji ostaje u spisu, stavlja potpis službenik koji je akt izradio za potpis, a po potrebi i drugi službenici koji su sudjelovali u izradi akta. Potpisi se stavljaju u pravilu s desne strane, ispod mjesta za potpis službene osobe ovlaštene za potpisivanje.
VI. OTPREMANJE AKATA
Otpremanje akata putem pisarnice
Članak 61.
(1) Otpremanje akata obavlja se putem pisarnice.
(2) Izuzetno, unutarnje ustrojstvene jedinice koje su prostorno odvojene, a vode poseban upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik, mogu samostalno otpremati svoje akte.
(3) Unutarnje ustrojstvene jedinice koje vode poseban upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik koje ne otpremaju akte samostalno, otpremaju ih putem pisarnice.
(4) Svi akti preuzeti u toku dana na otpremu, moraju biti otpremljeni tog istoga dana. Akti primljeni poslije zaključivanja otpremnih knjiga, ako nisu hitni, otpremit će se idućeg radnog dana.
(5) Akti koji se istog dana šalju istom primatelju, na istu adresu, stavljaju se u jednu omotnicu. Ako se koji od tih akata šalje preporučeno, treba u zajedničku omotnicu staviti i ostale akte koji bi se inače otpremili kao obične pošiljke. Ako se istom primatelju istovremeno otpravlja velik broj akata ili neki drugi materijali koji ne mogu stati u zajedničku omotnicu, treba ih pripremiti za otpremu i otpremiti na način određen propisima poštanske službe.
(6) Na omotnici u kojoj se otpremaju akti na gornjem lijevom uglu naslovne strane ispisuje se naziv i adresu pošiljatelja, kao i oznaka svih klasifikacijskih oznaka akata koji se nalaze u omotnici. Osobno ime, naziv i mjesto primatelja pošiljke piše se velikim slovima, a ispod toga stavlja se ulica i kućni broj ili broj poštanskog pretinca te poštanski broj odredišne pošte.
(7) Neponišteni državni biljezi i druge vrijednosti te pošta označena određenim stupnjem tajnosti otpremaju se uvijek preporučeno i predaju se pisarnici radi otpreme u zatvorenim omotnicama. Omotnice s aktima označenim određenim stupnjem tajnosti moraju biti zapečaćene ili na drugi pogodan način osigurane, sukladno propisima o tajnosti podataka.
Dostavna knjiga za poštu
Članak 62.
Dostavna knjiga za poštu je pomoćna evidencija koja se vodi za otpremljenu poštu (Obrazac broj 10. – Dostavna knjiga za poštu), radi upisa svih akata koji se otpremaju putem poštanske službe.
Troškovi poštarine
Članak 63.
Troškovi otpreme pošte obračunavaju se i evidentiraju na način utvrđen općim aktima poštanske službe.
Dostavna knjiga za mjesto
Članak 64.
Svi akti i drugi materijali koji se otpremaju drugim tijelima i osobama u istom mjestu ili se radi žurnosti ili drugih razloga moraju osobno dostaviti, mogu se otpremiti putem dostavljača. Takvi akti upisuju se u dostavnu knjigu za mjesto kao pomoćnu evidenciju (Obrazac broj 11. – Dostavna knjiga za mjesto). Prijem pošiljke potvrdit će se potpisom u dostavnoj knjizi za mjesto i na dostavnici.
VII. RAZVOĐENJE AKATA U UPISNIKU PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA ODNOSNO URUDŽBENOM ZAPISNIKU
Razvođenje spisa predmeta
Članak 65.
(1) Razvođenje spisa predmeta u upisniku predmeta upravnog postupka odnosno urudžbenom zapisniku obavlja se prema uputi pisarnici. Uputu o razvođenju spisa predmeta određuje službenik koji po spisu postupa.
(2) Razvođenje dovršenih predmeta obavlja se tako da se u upisnik predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnik upisuje datum razvođenja i stavlja oznaka: »a/a« i rok čuvanja, sukladno propisima o arhivskoj djelatnosti.
(3) Spise koji se stavljaju u rokovnik predmeta s određenim datumom određuje službenik koji radi na predmetu. Na omote spisa predmeta koji se odlažu u rokovnik predmeta stavlja se oznaka »R« (rok) i datum kad nastupa rok.
(4) Službenik pisarnice poslije obavljenog razvođenja, spis predmeta odlaže u rokovnik predmeta ili u pismohranu.
VIII. ROKOVNIK PREDMETA
Rokovnik predmeta
Članak 66.
(1) Predmeti za koje je određeno da se drže u pisarnici do određenog roka stavljaju se u rokovnik predmeta, prema datumu koji je odredio ovlašteni službenik.
(2) Na dan roka ili kad u međuvremenu pristigne novo pismeno koje se odnosi na taj predmet, uzimaju se iz rokovnika predmeta svi predmeti i predaju u rad odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama preko interne dostavne knjige. Ako dan roka pada u nedjelju ili državni praznik, predmeti se predaju u rad jedan dan ranije.
IX. STAVLJANJE PREDMETA U PISMOHRANU I ČUVANJE
Postupak prije stavljanja u pismohranu
Članak 67.
(1) Riješeni predmeti stavljaju se u pismohranu i u njoj čuvaju, sukladno propisima o zaštiti arhivske građe.
(2) Ako se pismena obrađuju elektroničkim putem, riješeni predmeti snimaju se na elektronički medij i čuvaju na drugom mjestu. U izvornom obliku na papiru čuvaju se samo oni dokumenti za koje je to utvrđeno propisom o izlučivanju arhivske građe. Na čuvanje spisa u pismohrani primjenjuju se propisi o čuvanju arhivske građe.
Pregled prije stavljanja u pismohranu
Članak 68.
(1) Prije stavljanja spisa predmeta u pismohranu ovlašteni službenik koji je radio na spisu i dao uputu pisarnici za razvođenje dužan je kronološkim redom, prema datumu nastanka odnosno primitka složiti sva pismena s prilozima, na način da se na vrhu predmeta nalazi posljednje pismeno u predmetu.
(2) Ako su omoti spisa predmeta oštećeni, predmeti će se prije odlaganja u pismohranu staviti u nove omote spisa.
Odlaganje predmeta u pismohranu
Članak 69.
(1) Ovlašteni službenici unutarnjih ustrojstvenih jedinica dužni su dovršene predmete bez odgode vratiti pisarnici.
(2) Dovršeni predmeti odlažu se u pismohranu po klasifikacijskim oznakama, po rednim brojevima predmeta.
Sređivanje i čuvanje predmeta u pismohrani
Članak 70.
(1) Za svaku klasifikacijsku oznaku treba u pismohrani predvidjeti, u pravilu, posebni omot (fascikl, korice s vezicama i slično) u kojem se predmeti slažu po broju predmeta unutar klasifikacijske oznake.
(2) U pismohrani se posebno odlažu predmeti upravnog postupka, a posebno predmeti neupravnog postupka.
(3) Na svaki posebni omot stavlja se naziv tijela, klasifikacijska oznaka i oznaka a/a.
(4) Dovršeni predmeti, upisnici predmeta upravnog postupka odnosno urudžbeni zapisnici i pomoćne evidencije, kao i ostali evidentirani materijali moraju se čuvati u sređenom stanju do izlučivanja odnosno do predaje nadležnom arhivu.
(5) Predmeti određenog stupnja tajnosti čuvaju se odvojeno od ostalih predmeta i to na način koji osigurava čuvanje njihove tajnosti na primjeren način, sukladno propisima o tajnosti podataka.
Rukovanje predmetima stavljenim u pismohranu
Članak 71.
(1) Predmetima stavljenim u pismohranu rukuje službenik pisarnice ovlašten za rad u pismohrani.
(2) Spisi predmeta izdaju se iz pismohrane samo uz potvrdu i to ovlaštenoj službenoj osobi nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice. Potvrda mora sadržavati: klasifikacijsku oznaku predmeta, datum uzimanja i vraćanja spisa predmeta, potpis službenika koji preuzima spis predmeta uz oznaku unutarnje ustrojstvene jedinice. Potvrda se drži na mjestu preuzetog spisa predmeta, a po povratku potvrda se ulaže u vraćeni spis.
(3) Iznimno, pismeno primljeno poslije odlaganja predmeta u pismohranu, uložit će se u spis predmeta i dostaviti u rad nadležnoj ustrojstvenoj jedinici bez izdavanja potvrde.
(4) Predmeti stavljeni u pismohranu mogu se izdavati i osobama izvan tijela samo uz pisano odobrenje čelnika tijela.
Knjiga pismohrane
Članak 72.
(1) Knjigu pismohrane dužna je voditi pisarnica, kao pomoćnu evidenciju radi općeg pregleda cjelokupnog građe odložene u pismohranu (Obrazac broj 12. – Knjiga pismohrane), ukoliko se elektroničkim putem ne vidi koji su predmeti u pismohrani.
(2) Kad se građa odložena u pismohranu nakon izlučivanja uništava ili predaje nadležnom arhivu, akt o uništenju građe, odnosno akt o predaji građe nadležnom arhivu upisuje se u knjigu pismohrane. Akt o uništenju registraturne građe odnosno predaji nadležnom arhivu donosi čelnik tijela, sukladno propisima o arhivskoj djelatnosti.
(3) Na svaki dio građe odložene u pismohranu stavlja se oznaka rednog broja knjige pismohrane pod kojim je upisana.
X. PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI
Pečati i žigovi s grbom Republike Hrvatske
Članak 73.
Postupanje s pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske obavlja se sukladno posebnim propisima.
Štambilji
Članak 74.
U obavljanju poslova uredskog poslovanja mogu se koristiti štambilji kao pomoćno-tehnička sredstva, koji mogu biti promjenjivog sadržaja.
XI. OSTALE ODREDBE
Članak 75.
(1) Odredbe ove uredbe koje se odnose na primjenu klasičnih uredskih sredstava na odgovarajući način se primjenjuju i na elektroničku obradu dokumenata, osim u slučaju kad je izrijekom propisan postupak za elektroničku obradu dokumenata.
(2) Uredsko poslovanje u elektroničkom obliku uredit će standardnim projektom elektroničkog uredskog poslovanja čelnici središnjih tijela državne uprave nadležni za poslove opće uprave i informatičko poslovanje.
(3) Pitanja koja su u vezi s uredskim poslovanjem, kao što su raspored radnih prostorija, rad u radnim prostorijama, primanje stranaka, dežurstvo, uporaba računala i drugih elektroničkih pomagala, telefona, telefaksa, stručne knjižnice i slično, uredit će se pravilnikom o unutarnjem redu tijela.
(4) Klasifikacijske oznake i brojčane oznake stvaratelja i primatelja pismena uredit će se naputkom o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena kojeg donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave.
(5) Sadržaj i oblik obrazaca od broja 1. do 12. propisani su uz ovu uredbu i čine njezin sastavni dio.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 76.
(1) Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti: Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 38/87 i 42/88) i Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 49/87 i 38/88).
(2) Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (»Narodne novine«, broj 38/88) ostaje na snazi do donošenja naputka o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena.
(3) Čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave donijet će naputak o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 77.
Čelnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku uz suglasnost s čelnikom Središnjeg državnog ureda za upravu donijet će standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 78.
(1) Nadzor nad primjenom ove Uredbe obavlja upravna inspekcija središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave.
(2) Čelnici tijela državne uprave odgovorni su za provedbu ove Uredbe.
Članak 79.
Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 035-01/08-01/01
Urbroj: 5030106-09-1
Zagreb, 8. siječnja 2009.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
KNJIGA PRIMLJENE POŠTE
Redni brojDatum primitkaBrojčana oznakaPošiljateljUstrojstvena jedinicaPotvrda primitka
PismenoBroj preporukeIme i prezime odnosno nazivMjestoDatumPotpis
123456789


Obrazac broj 1. (format: 210 x 297 mm)
PRIJEMNI ŠTAMBILJ
REPUBLIKA HRVATSKA
brojčana oznaka i naziv tijela
Primljeno:
Klasifikacijska oznaka:Ustrojstvena jedinica

Urudžbeni broj:PriloziVrijednost


Obrazac broj 2. (format: 70 x 40 mm)
UPISNIK PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA PRVOG STUPNJA
Klasifikacijska oznakaUrudžbeni brojDatum primitka zahtjevaIme i prezime odnosno naziv i mjesto podnositelja zahtjevaKratak sadržaj zahtjeva
12345

Odluka o zahtjevu i datum odlukeRad prvostupanjskog tijela po žalbi i datum odlukeRazvođenje ili napomena
Zahtjev odbačenZahtjev odbijenZahtjev usvojenPostupak obustavljenU rokuŽalba odbačenaRješenje zamijenjeno novimŽalba dostavljena drugostupanjskom tijelu
DaNe
6789101112131415


Obrazac broj 3.
UPISNIK PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA DRUGOG STUPNJA
Klasifikacijska oznakaUrudžbeni brojDatum primitka žalbeIme i prezime odnosno naziv i mjesto podnositelja žalbeNaziv tijela koje je donijelo ili nije donijelo prvostupanjsko rješenjeRevizija
123456


ŽalbaRazvođenje ili napomena
Odluka o žalbi i datum odlukeU roku Razlozi usvajanja žalbe
Žalba odbačenaŽalba odbijenaRješenje izmijenjenoRješenje poništenoRješenje proglašeno ništavimObustava postupkaDaNePovreda pravila postupkaPogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanjePogrešna primjena materijalnog prava
78910111213141516Obrazac broj 4.
URUDŽBENI ZAPISNIK
Klasifikacijska oznakaPredmetUrudžbeni brojDatum primitkaDatum nastanka pismenaUstrojstvena jedinicaRazvođenje
DatumOznaka
12345678

Prijenos


Prijenos


Obrazac broj 5.
OMOT SPISA NEUPRAVNOG PREDMETA
(prva stranica)
______________________________
(naziv tijela – štambilj)
Oznaka unutarnje ustrojstvene jedinice: _______________
Klasifikacijska oznaka: ____________________________
Predmet: ______________________________________

Obrazac broj 6. 
OMOT SPISA PREDMETA UPRAVNOG POSTUPKA
UP/

___________________
(naziv tijela – štambilj)
Oznaka unutarnje ustrojstvene jedinice: ___ Rok za rješavanje: ____
Klasifikacijska oznaka: ________________
Predmet:__________________________
ZAHTJEV:
a) odbačen
b) odbijen
c) usvojen
Dana:
ŽALBA PO PRVOSTUPANJSKOM TIJELU
a) odbačena
b) rješenje zamijenjeno novim
c) žalba dostavljena drugostupanjskom tijelu
Dana:
ŽALBA PO DRUGOSTUPANJSKOM TIJELU
a) odbačena
b) odbijena
c) rješenje izmijenjeno
d) rješenje poništeno
1. povreda pravila postupka
2. pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje
3. pogrešna primjena materijalnog prava
e) rješenje proglašeno ništavim
Dana:
POSTUPAK OBUSTAVLJEN
Dana:
REVIZIJA:
Dana:
R


Obrazac broj 7.
Unutarnja stranica obrazaca 6. i 7.
Urudžbeni brojDatum primitkaPOPIS AKATA
(kratka oznaka sadržaja)PRILOZI PRIMJEDBA
NazivBroj priloga
123457


KAZALO
MjesecPredmet – pošiljateljMjesto pošiljateljaKlasifikacijska oznakaPošiljatelj – predmetStranica urudžbenog zapisa
123456


Obrazac broj 8.
INTERNA DOSTAVNA KNJIGA
Red. brojDatum upisaBroj aktaPotvrda primitkaReferentVraćeno pisarniciPrimjedba
Klasif. oznakaUrudž. brojDatumPotpisDatumPotpis
12345678910Obrazac broj 9.
DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU
Datum upisaBroj aktaPrimateljPoštarinaBroj preporuke
Klasifikacijska oznakaUrudžbeni brojIme i prezime odnosno nazivMjesto
1234567


Obrazac broj 10.
DOSTAVNA KNJIGA ZA MJESTO
Red.
brojDatum
UpisaBroj aktaPrimateljPotvrda primitka
Klasifikacijska oznakaUrudžbeni brojIme i prezime, odnosno nazivAdresaDatumPotpis
12345678

Obrazac broj 11.
KNJIGA PISMOHRANE
Redni brojDatum upisaGrađaPrimjedba
GodinaOpis građeUkupan broj 
123456


Obrazac broj 12.Uredba o Uredu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske


  

Narodne novine br.: 129 - Datum: 06.11.2002. - Interni ID: 20022078


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o Uredu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
2081
Na temelju članka 21. stavka 1. i članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001) i članka 60. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2002. godine donijela
UREDBU
O UREDU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se djelokrug Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja Uredom, okvirni broj potrebnih državnih službenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda.
Članak 2.
Ured obavlja protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito: pripremu stručnih i analitičkih materijala za potrebe predsjednika Vlade; stručnu obradu materijala za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Vlade, Užeg kabineta i radu Hrvatskoga sabora; koordinaciju odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, sazivanje i pripremu sjednica Užeg kabineta Vlade, te sastanaka predsjednika Vlade i izradu bilješki s tih sastanaka, te druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.
Članak 3.
U Uredu se, kao posebna unutarnja ustrojstvena jedinica, osniva Odjel za makroekonomsku analizu.
Odjel za makroekonomsku analizu obavlja stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava; poslove analize gospodarskih kretanja (monetarna i tečajna politika, fiskalna politika, bankarstvo, financijska tržišta, itd.); poslove razvijanja sustava procjena i izrade projekcija; izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o aktualnim gospodarskim zbivanjima na makro i mikro razini; vrednuje mjere ekonomske politike; prati odvijanje strukturnih reformi, te održivost gospodarskog rasta i razvoja; ažurira baze podataka te obavlja druge poslove po nalogu Vlade i predsjednika Vlade.
Članak 4.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Predstojnik Ureda ima zamjenika kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda.
Zamjenik predstojnika Ureda zamjenjuje predstojnika Ureda u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda.
Predstojnik Ureda za svoj rad i rad Ureda, a zamjenik predstojnika Ureda za svoj rad, odgovorni su Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade.
Radom Odjela za makroekonomsku analizu upravlja savjetnik predsjednika Vlade zadužen za gospodarska pitanja.
Članak 5.
Predstojnik Ureda u odnosu na državne službenike Ureda ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.
Članak 6.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda odredit će se način rada Ureda, te će se utvrditi radna mjesta u Uredu, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika, te druga pitanja sukladno zakonu.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi predstojnik Ureda, po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.
Članak 7.
Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio.
Tablica iz stavka 1. ovog članka ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe Ured preuzima državne službenike Stručne službe Vlade Republike Hrvatske koji su obavljali poslove u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Preuzeti državni službenici nastavljaju obavljati dosadašnje poslove do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku iz članka 6. ove Uredbe.
Članak 9.
Do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu rashodi Ureda financirat će se iz Razdjela 020, Glave 05 Vlada Republike Hrvatske.
Članak 10.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/02-01/29
Urbroj: 5030109-02-2
Zagreb, 31. listopada 2002.
Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe - Narodne novine br.: 33 / 2006
Uredba o uredskom poslovanju - Narodne novine br.: 7 / 2009
Uredba o Uredu privremene uprave za uspostavu hrvatske vlasti na području Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema - Narodne novine br.: 1 / 1996
Uredba o Uredu Vlade Republike - Narodne novine br.: 70 / 2001
Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za udruge - Narodne novine br.: 132 / 1998
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...