Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama


  

Narodne novine br.: 21 - Datum: 06.03.2002. - Interni ID: 20020482


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
482
Na temelju članka 50. stavka 2. i članka 60. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000 i 59/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2002. godine, donijela
UREDBU
o unutarnjem ustrojstvu ureda drŽavne uprave u Županijama
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama (dalje u tekstu: ured državne uprave), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana te druga pitanja od značaja za rad ureda državne uprave.
Članak 2.
Sjedište ureda državne uprave je u sjedištu županije.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sjedište ureda državne uprave može se utvrditi i izvan sjedišta županije.
Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na području županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
– gospodarstvo (industrija, brodogradnja, energetika, rudarstvo, trgovina, obrtništvo, vodno gospodarstvo, ribarstvo, pomorstvo, promet i veze, turizam, poljoprivreda i šumarstvo, lovstvo te poljoprivredna inspekcija, inspekcija zaštite bilja, inspekcija bilinogojstva i vodopravna inspekcija)
– društvene djelatnosti (prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, tržište rada i odnosi sa sindikatima, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, sanitarna inspekcija, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštita vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945., te članova njihovih obitelji, zaštita prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te hrvatskih branitelja kao i suradnja u poslovima u svezi s ekshumacijom i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata
– prostorno uređenje i graditeljstvo (graditeljstvo, zaštita okoliša, prostorno uređenje obnova ratom razrušenih objekata)
– imovinsko pravne poslove (poslovi u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i denacionalizacija)
– opću upravu (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu
– nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te – statistiku.
U uredu državne uprave obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda državne uprave.
Članak 4.
Ured državne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove iz članka 3. ove Uredbe u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje.
II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE, UVJETI ZA NJIHOVO USTROJAVANJE I NAČIN UPRAVLJANJA
Članak 5.
U uredu državne uprave mogu se ustrojiti sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: službe, odsjeci, pododsjeci i odjeljci.
Izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se ispostave, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ureda.
Dosadašnji matični uredi nastavljaju s radom kao unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave, u skladu s uredbom kojom se uređuju područja matičnih ureda.
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice u sjedištu ureda
Članak 6.
Služba se ustrojava u sjedištu ureda, kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja te za obavljanje poslova iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe.
Služba se može ustrojiti ako je za obavljanje određenih poslova iz stavka 1. ovoga članka, ovom Uredbom predviđeno najmanje devet (9) izvršitelja uključujući i čelnika.
Radom službe upravlja pomoćnik predstojnika.
Pomoćnik predstojnika usklađuje obavljanje poslova u odgovarajućem upravnom području u sjedištu ureda i ispostavama i odgovoran je za obavljanje poslova državne uprave u odgovarajućem upravnom području na prostoru cijele županije.
Pomoćnik predstojnika je za svoj rad i rad službe odgovoran predstojniku ureda državne uprave.
Članak 7.
U okviru službe mogu se ustrojiti odsjeci i pododsjeci.
Unutarnje ustrojstvene jedinice (odsjeci i pododsjeci) mogu se ustrojiti u okviru službe samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije unutarnje ustrojstvene jedinice.
Članak 8.
Odsjek se ustrojava u okviru službe za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja te za obavljanje općih pomoćnih i tehničkih poslova većeg opsega za potrebe ureda državne uprave.
Za ustrojavanje odsjeka potrebno je najmanje sedam (7) izvršitelja uključujući i voditelja odsjeka.
Pododsjek se ustrojava za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja te za obavljanje općih pomoćnih i tehničkih poslova većeg opsega za potrebe ureda državne uprave.
Za ustrojavanje pododsjeka potrebno je najmanje pet (5) izvršitelja uključujući i voditelja pododsjeka.
b) Ispostave ureda državne uprave
Članak 9.
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti ureda državne uprave izvan njegovog sjedišta osnivaju se ispostave, u gradovima i općinama koje odredi Vlada na prijedlog predstojnika ureda.
Gradovi i općine u kojima se osnivaju ispostave, područje gradova i općina za koje se pojedina ispostava osniva i poslovi koji se obavljaju u ispostavama ureda državne uprave određuju se ovom Uredbom.
Ispostavom ureda državne uprave upravlja voditelj ispostave.
Voditelj ispostave odgovoran je za svoj rad i rad u ispostavi predstojniku ureda državne uprave, a za obavljanje poslova u pojedinom upravnom području i pomoćniku predstojnika nadležnom za odgovarajuće upravno područje.
Članak 10.
U ispostavama ureda državne uprave u kojima ima više od deset (10) izvršitelja, voditelj ispostave može biti jedan od službenika koji upravlja pojedinom ustrojstvenom jedinicom u toj ispostavi.
U ispostavama ureda državne uprave u kojima ima manje od deset (10) izvršitelja, poslove voditelja ispostave obavlja jedan od službenika koji obavlja poslove državne uprave u toj ispostavi ili voditelj druge ispostave.
Članak 11.
U ispostavama ureda državne uprave mogu se ustrojiti pododsjeci i odjeljci.
Unutarnje ustrojstvene jedinice (pododsjeci i odjeljci) mogu se ustrojiti u ispostavama ureda državne uprave samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dvije unutarnje ustrojstvene jedinice.
Iznimno, u ispostavama ureda državne uprave u kojima nema uvjeta za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica, mogu se predvidjeti i samostalni izvršitelji.
Članak 12.
Pododsjek se ustrojava u ispostavi ureda državne uprave za obavljanje određenih poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja.
Za ustrojavanje pododsjeka potrebno je najmanje pet (5) izvršitelja uključujući i voditelja pododsjeka.
Članak 13.
Odjeljak se ustrojava u ispostavi ureda državne uprave za obavljanje određenih poslova državne uprave u pojedinom upravnom području.
Za ustrojavanje odjeljka potrebno je najmanje troje (3) izvršitelja uključujući i voditelja odjeljka.
Članak 14.
Za obavljanje općih, administrativnih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe ispostave, u ispostavi ureda državne uprave mogu se ustrojiti isključivo odjeljci.
Odjeljkom iz stavka 1. ovoga članka upravlja neposredno voditelj ispostave.
c) Način upravljanja
Članak 15.
Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica ureda državne uprave upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica i za svoj rad odgovaraju predstojniku, pomoćniku predstojnika nadležnom za odgovarajuće upravno područje i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.
Članak 16.
Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice, a naročito:
– planiraju poslove koje će izvršavati unutarnja ustrojstvena jedinica;
– raspoređuju poslove na pojedine službenike,
– daju upute službenicima za izvršavanje određenog posla,
– prate izvršavanje poslova u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici,
– obavljaju nadzor nad radom službenika i namještenika,
– supotpisuju nacrte akata iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice,
– ukazuju na probleme koji se pojavljuju u radu unutarnje ustrojstvene jedinice te predlažu načine izvršavanja pojedinih poslova.
Članak 17.
U uredima državne uprave osniva se stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo predstojnika ureda državne uprave.
Stručni kolegij u pravilu čine predstojnik, zamjenik predstojnika, pomoćnici predstojnika i voditelji ispostava.
Pitanja koja će se raspravljati na stručnom kolegiju, mjesto i vrijeme održavanja utvrđuje predstojnik.
III. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA
Članak 18.
U uredu državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada
Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova ureda državne uprave u određenoj godini.
Godišnji plan rada donosi predstojnik.
Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.
Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.
IV. RASPORED RADNOG VREMENA I UREDOVNI DANI
Članak 19.
Tjedno radno vrijeme ureda državne uprave raspoređuje se u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljaka do petka.
Iznimno, predstojnik može, ovisno o potrebama određenih službi, za te službe odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih službi, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.
Članak 20.
Ured državne uprave dužan je raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.
Ured državne uprave radi u pravilu dnevno od 8,00 do 16,00 sati.
 Predstojnik ureda državne uprave može ovisno o potrebama službe i mjesnim prilikama odrediti početak redovitog radnog vremena od 7 do 9 sati.
Članak 21.
Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.
Dnevni odmor mora se u pravilu organizirati tako da ured državne uprave, gdje je to moguće, ne prekida rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.
Članak 22.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se sukladno lokalnim prilikama tako da se građanima i drugim strankama omogući obavljanje poslova u uredu državne uprave.
Članak 23.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama pobliže se uređuju pravilnikom o unutarnjem redu ureda državne uprave.
Ured državne uprave dužan je putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama ureda, odnosno na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu ureda državne uprave odnosno uredovnom vremenu za rad s građanima i drugim strankama.
Članak 24.
Uredovne dane ureda državne uprave određuje predstojnik ureda posebnom odlukom.
Uredovni dani su određeni dani u tjednu u kojima se određeni poslovi državne uprave obavljaju u mjestima izvan sjedišta ureda državne uprave odnosno izvan sjedišta ispostave.
Odlukom o održavanju uredovnih dana utvrditi će se poslovi koji će se obavljati na uredovne dane te mjesto i vrijeme održavanja uredovnih dana.
Odluka o održavanju uredovnih dana objavljuje se u odgovarajućim sredstvima javnog priopćavanja te na drugi prikladan način.
V. USTROJSTVO UREDA DRŽAVNE UPRAVE I NJIHOVIH ISPOSTAVA TE OKVIRNl BROJ POTREBNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Ured drŽavne uprave 
u ZagrebaČkoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 25.
Sjedište ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji je u Gradu Zagrebu.
Članak 26.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Zagrebu:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 27.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 28.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 29.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 30.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 31.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 32.
Za obavljanje poslove iz djelokruga ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Dugom Selu za područje grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica.
Ispostava u Ivanić Gradu za područje grada Ivanić Grada te općina Kloštar Ivanić i Križ.
Ispostava u Jastrebarskom za područje grada Jastrebarskog te općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak.
Ispostava u Samoboru za područje grada Samobora te općina Stupnik i Sveta Nedjelja.
Ispostava u Sv. Ivanu Zelini za područje grada Sv. Ivan Zelina te općine Bedenica.
Ispostava u Velikoj Gorici za područje grada Velike Gorice te općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.
Ispostava u Vrbovcu za područje grada Vrbovca te općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.
Ispostava u Zaprešiću za područje grada Zaprešića te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća.
Članak 33.
Ispostave ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave i statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 34.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu I koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog I
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
                               
 
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda 1
Zamjenik predstojnika 1
Služba za zajedničke poslove 24
Služba za gospodarstvo 18
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove9
Služba za društvene djelatnosti 18
Služba za opću upravu 9
Ispostava u Dugom Selu 33
Ispostava u Ivanić Gradu 32
Ispostava u Jastrebarskom 36
Ispostava u Samoboru 48
Ispostava u Sv. Ivanu Zelini 18
Ispostava u Velikoj Gorici 36
Ispostava u Vrbovcu 32
Ispostava u Zaprešiću 32
SVEUKUPNO 347

 
Ured drŽavne uprave 
u Krapinsko-zagorskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 35.
Sjedište ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji je u Krapini.
Članak 36.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Krapini:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 37.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 38.
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove te statistiku.
Članak 39.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo.
Članak 40.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 41.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 42.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Donjoj Stubici za područje gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Marija Bistrica, Stubičke Toplice i Gornja Stubica.
Ispostava u Klanjcu za područje grada Klanjca te općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela i Tuhelj.
Ispostava u Pregradi za područje grada Pregrade te općina Hum na Sutli i Desinić.
Ispostava u Zaboku za područje grada Zaboka te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.
Ispostava u Zlataru za područje grada Zlatara te općina Budinšćina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar Bistrica i Marija Bistrica.
Članak 43.
Ispostave ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu i statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 44.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu II koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog II
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
                                     
 
 br. izvršitelja 
Predstojnik ureda 1
Služba za zajedničke poslove 16
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove17
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
 9
Služba za društvene djelatnosti 13
Služba za opću upravu  9
Ispostava u Donjoj Stubici  23
Ispostava u Klanjcu 12
Ispostava u Pregradi 15
Ispostava u Zaboku 29
Ispostava u Zlataru 23
SVEUKUPNO        167

Ured drŽavne uprave 
u SisaČko-moslavaČkoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 45.
Sjedište ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji je u Sisku.
Članak 46.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Sisku.
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 47.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 48.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 49.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 50.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 51.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 52.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Kutini za područje grada Kutine te općina Velika Ludina i Popovača.
Ispostava u Novskoj za područje grada Novske te općina Jasenovac i Lipovljani
Ispostava u Petrinji za područje grada Petrinje.
Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici za područje grada Hrvatska Kostajnica te općina Majur, Donji Kukuruzari i Hrvatska Dubica.
Ispostava u Dvoru za područje općine Dvor.
Ispostava u Glini za područje grada Gline.
Ispostava u Topuskom za područje općine Topusko
ispostava u Gvozdu za područje općine Gvozd.
Članak 53.
Ispostave ureda državne uprave u Kutini, Novskoj i Petrinji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave i stručne poslove iz područja statistike.
Ispostave ureda državne uprave u Hrvatskoj Kostajnici i Glini obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti i opću upravu.
Ispostava ureda državne uprave u Dvoru obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu.
Ispostava ureda državne uprave u Topuskom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti i opću upravu.
Ispostava ureda državne uprave u Gvozdu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na matičarstvo i popise birača.
Osim poslova iz stavka 1,2. 3 i 4. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 54.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu III koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog III
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
                                    
 
 br. izvršitelja 
Predstojnik ureda 1
Zamjenik predstojnika 1
Služba za zajedničke poslove33
Služba za gospodarstvo21
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 28
Služba za društvene djelatnosti27
Služba za opću upravu19
Ispostava u Kutini36
Ispostava u Novskoj20
Ispostava u Petrinji18
Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici 5
Ispostava u Dvoru 2
Ispostava u Glini 8
Ispostava u Topuskom 4
Ispostava u Gvozdu 1
SVEUKUPNO       224

Ured drŽavne uprave 
u KarlovaČkoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 55.
Sjedište ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji je u Karlovcu.
Članak 56.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Karlovcu
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 57.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 58.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 59.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 60.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 61.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 62.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Ogulinu za područje grada Ogulina, te općina Saborsko, Josipdol, Tounj i Plaški.
Ispostava u Dugoj Resi za područje grada Duga Resa te općina Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić i Barilović.
Ispostava u Slunju za područje grada Slunja te općina Cetingrad i Rakovica.
Ispostava u Ozlju za područje grada Ozlja te općina Ribnik i Žakanje.
Ispostava u Vojniću za područje općine Vojnić.
Članak 63.
Ispostave ureda državne uprave u Ogulinu i Slunju obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko--pravne poslove, opću upravu te statistiku.
Ispostava ureda državne uprave u Dugoj Resi obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te opću upravu.
Ispostava ureda državne uprave u Ozlju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, opću upravu te statistiku.
Ispostava ureda državne uprave u Vojniću obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti i opću upravu.
Osim poslova iz stavka 1, 2, 3 . i 4. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 64.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu IV. koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog IV
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
                                       
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda1
Služba za zajedničke poslove 36
Služba za gospodarstvo 21
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
18
Služba za društvene djelatnosti 23
Služba za opću upravu 14
Ispostava u Ogulinu 28
Ispostava u Dugoj Resi 20
Ispostava u Slunju 15
Ispostava u Ozlju 11
Ispostava u Vojniću 3
SVEUKUPNO        190

 
Ured drŽavne uprave u VaraŽdinskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 65.
Sjedište ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji je u Varaždinu.
Članak 66.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Varaždinu:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 67.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 68.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 69.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 70.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 71.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 72.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Ivancu za područje gradova Ivanec i Lepoglava te općina Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec.
Ispostava u Ludbregu za područje grada Ludbrega te općina Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ.
Ispostava u Novom Marofu za područje gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Ljubešćica, Breznički Hum, Brezica i Visoko.
Članak 73.
Ispostave ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu i statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda u Varaždinskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 74.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu V koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog V
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
                                       
 
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda1
Zamjenik predstojnika 1
Služba za zajedničke poslove 45
Služba za gospodarstvo 22
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
23
Služba za društvene djelatnosti 23
Služba za opću upravu 19
Ispostava u Ivancu 28
Ispostava u Ludbregu 22
Ispostava u Novom Marofu 25
SVEUKUPNO 209

Ured drŽavne uprave 
u KoprivniČko-kriŽevaČkoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 75.
Sjedište ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji je u Koprivnici.
Članak 76.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Koprivnici:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 77.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave) te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 78.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 79.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 80.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 81.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 82.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Đurđevcu za područje grada Đurđevca te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.
Ispostava u Križevcima za područje grada Križevca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.
Članak 83.
Ispostava ureda državne uprave u Đurđevcu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti te opću upravu.
Ispostava ureda državne uprave u Križevcima obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti te opću upravu.
Osim poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 84.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu VI koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog VI
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
                                    
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda 1
Zamjenik predstojnika (?) 1
Služba za zajedničke poslove22
Služba za gospodarstvo21
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove  
12
Služba za društvene djelatnosti 19
Služba za opću upravu18
Ispostava u Đurđevcu22
Ispostava u Križevcima 25
SVEUKUPNO141

 
Ured drŽavne uprave 
u Bjelovarsko-bilogorskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 85.
Sjedište ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je u Bjelovaru.
Članak 86.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 87.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 88.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 89.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 90.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 91.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 92.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izvan sjedišta ured državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Daruvaru za područje grada Daruvara te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.
Ispostava u Garešnici za područje grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.
Ispostava u Grubišnom Polju za područje grada Grubišno Polje te općine Veliki Grđevac.
Ispostava u Čazmi za područje grada Čazme te općina Ivanska i Štefanje.
Članak 93.
Ispostave ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave i statistike.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 94.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Bjelovarko-bilogorskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu VII koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog VII
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
                                      
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Zamjenik predstojnika   1
Služba za zajedničke poslove 24
Služba za gospodarstvo 21
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
14
Služba za društvene djelatnosti 25
Služba za opću upravu 14
Ispostava u Daruvaru 18
Ispostava u Garešnici 13
Ispostava u Grubišnom Polju 11
Ispostava u Čazmi 13
SVEUKUPNO155

 
Ured drŽavne uprave 
u Primorsko-goranskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 95
Sjedište ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji je u Rijeci.
Članak 96.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 97.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 98.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 99.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 100.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 101.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 102.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Crikvenici za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te općine Vinodolske.
Ispostava u Čabru za područje grada Čabra.
Ispostava u Delnicama za područje grada Delnice te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora. Ispostava u Delnicama obavlja i imovinsko-pravne poslova na području grada Čabra.
Ispostava u Krku za područje grada Krka te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.
Ispostava u Malom Lošinju za područje gradova Mali Lošinj i Cres.
Ispostava u Opatiji za područje grada Opatije te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.
Ispostava u Rabu za područje grada Raba.
Ispostava u Vrbovskom za područje grada Vrbovsko.
Članak 103.
Ispostave ureda državne uprave u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te opću upravu.
Ispostava ureda državne uprave u Čabru obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti te opću upravu.
Osim poslova iz stavka 1. i 2. ove Uredbe u ispostavama ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 104.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu VIII koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog VIII
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
                                     
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Zamjenik predstojnika   1
Služba za zajedničke poslove 48
Služba za gospodarstvo56
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
39
Služba za društvene djelatnosti 48
Služba za opću upravu28
Ispostava u Crikvenici24
Ispostava u Čabru 9
Ispostava u Delnicama22
Ispostava u Krku24
Ispostava u Malom Lošinju21
Ispostava u Opatiji24
Ispostava u Rabu14
Ispostava u Vrbovskom11
SVEUKUPNO370

 
 
 
 
Ured drŽavne uprave 
u LiČko-senjskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 105.
Sjedište ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji je u Gospiću.
Članak 106.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 107.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 108.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 109.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 110.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 111.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 112.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji izvan sjedišta ured državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Otočcu za područje grada Otočca te općina Vrhovine i Brinje.
Ispostava u Senju za područje grada Senja. Ispostava u Senju obavlja poslove prosvjete, kulture, informiranja, športa i tehničke kulture, te zaštite prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih branitelja te osoba nastradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 18. kolovoza 1990. i članova njihovih obitelji i za grad Novalju.
 Ispostava u Novalji za područje grada Novalje. Ispostava u Novalji obavlja poslove pomorstva i za grad Senj te općinu Karlobag.
Ispostava u Korenici za područje općina Plitvička Jezera, Udbina i Donji Lapac.
Članak 113.
U ispostavama ureda državne uprave u Otočcu, Senju i Korenici obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo, imovinsko-pravne poslove, opću upravu i statistiku.
U ispostavi ureda državne uprave u Novalji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, rad, zdravstvo, socijalnu skrb, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštita vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945. do 17. 8. 1990. te članova njihovih obitelji, prostorno uređenje i graditeljstvo, imovinsko-pravne poslove, opću upravu i statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 114.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu IX koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog IX
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
                                     
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda 1
Zamjenik predstojnika  1
Služba za zajedničke poslove14
Služba za gospodarstvo10
Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
11
Služba za društvene djelatnosti 15
Služba za opću upravu12
Ispostava u Otočcu19
Ispostava u Senju14
Ispostava u Novalji 6
Ispostava u Korenici 7
SVEUKUPNO110

 
Ured drŽavne uprave 
u VirovitiČko-podravskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 115.
Sjedište ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji je u Virovitici.
Članak 116.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.
Članak 117.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 118.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 119.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo.
Članak 120.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 121.
Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, imovinsko-pravne poslove, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 122.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Orahovici za područje grada Orahovice te općina Zdenci, Crnac i Čačinci.
Ispostava u Slatini za područje grada Slatina te općina Nova Bukovica, Čađavica, Voćin, Sopje i Mikleuš.
Ispostava u Pitomači za područje općine Pitomača.
Članak 123.
Ispostave ureda državne uprave u Orahovici i Slatini obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu te statistiku.
Ispostava ureda državne uprave u Pitomači obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti i opću upravu.
Osim poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 124.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu X koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog X
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
                                    
 br. izvršitelja
 Predstojnik ureda  1
 Zamjenik predstojnika   1
Služba za zajedničke poslove 17
Služba za gospodarstvo 18
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
 9
Služba za društvene djelatnosti 15
Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 17
Ispostava u Orahovici 13
Ispostava u Slatini 18
Ispostava u Pitomači  6
SVEUKUPNO115

 
Ured drŽavne uprave 
u PoŽeŠko-slavonskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 125.
Sjedište ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji je u Požegi.
Članak 126.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
3. Služba za društvene djelatnosti
4. Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
Članak 127.
Služba za zajedničke poslove obavlja opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave te stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika.
Članak 128.
Služba za gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo te statistiku.
Članak 129.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 130.
Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, imovinsko-pravne poslove, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice.
Članak 131.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osniva se:
Ispostava u Pakracu za područje gradova Pakrac i Lipik.
Članak 132.
Ispostava ureda državne uprave u Pakracu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave i statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka i ispostavi ureda državne uprave u Pakracu obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 133.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XI koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XI
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
                                    
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Služba za zajedničke poslove 22
Služba za gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo 
 22
Služba za društvene djelatnosti 15
Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 16
Ispostava u Pakracu 31
SVEUKUPNO 
107

 
Ured drŽavne uprave 
u Brodsko-posavskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 134.
Sjedište ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji je u Slavonskom Brodu.
Članak 135.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 136.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 137.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 138.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 139.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 140.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 141.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osniva se:
Ispostava u Novoj Gradiški za područje grada Nova Gradiška te općina Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje.
Članak 142.
Ispostava ureda državne uprave u Novoj Gradiški obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave te statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavi ureda državne uprave u Novoj Gradiški obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 143.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XII koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XII
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
                                       
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Služba za zajedničke poslove 44
Služba za gospodarstvo 27
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove  
 20
Služba za društvene djelatnosti  29
Služba za opću upravu 23
Ispostava u Novoj Gradiški 47
SVEUKUPNO191

 
Ured drŽavne uprave u Zadarskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 144.
Sjedište ureda državne uprave u Zadarskoj županiji je u Zadru.
Članak 145.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Zadarskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 146.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 147.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 148.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 149.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 150.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 151.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Zadarskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Benkovcu za područje grada Benkovca te općina Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci.
Ispostava u Biogradu na Moru za područje grada Biograd na Moru te općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon.
Ispostava u Gračacu za područje općine Gračac.
Ispostava u Obrovcu za područje grada Obrovca te općine Jasenice.
Ispostava u Pagu za područje grada Paga te općine Povljana.
Članak 152.
Ispostave ureda državne uprave u Zadarskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu i statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Zadarskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 153.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Zadarskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XIII koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XIII
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
                                    
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda 1
Zamjenik predstojnika  1
Služba za zajedničke poslove31
Služba za gospodarstvo30
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
29
Služba za društvene djelatnosti 41
Služba za opću upravu 26
Ispostava u Biogradu na moru19
Ispostava u Benkovcu 9
Ispostava u Gračacu 7
Ispostava u Obrovcu 4
Ispostava u Pagu 16
SVEUKUPNO214

 
Ured drŽavne uprave 
u OsjeČko-baranjskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 154.
Sjedište ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji je u Osijeku.
Članak 155.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Osijeku:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 156.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika te pravne, kadrovske, opće, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 157.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 158.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 159.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 160.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 161.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Belom Manastiru za područje grada Beli Manastir te općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac.
Ispostava u Donjem Miholjcu za područje grada Donji Miholjac te općina Donja Motičina, Magadenovac, Marjanci, Podravska Moslavina i Viljevo.
Ispostava u Đakovu za područje grada Đakovo te općina Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci.
Ispostava u Našicama za područje grada Našice te općina Đurđenovac, Feričanci i Koška.
Ispostava u Valpovu za područje gradova Valpovo i Belišće te općina Bizovac i Petrijevci.
Članak 162.
Ispostave ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te stručne poslove iz područja statistike.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 163.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XIV koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XIV
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
                                   
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda1
Zamjenik predstojnika 1
Služba za zajedničke poslove67
Služba za gospodarstvo47
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
32
Služba za društvene djelatnosti 49
Služba za opću upravu34
Ispostava u Belom Manastiru37
Ispostava u Donjem Miholjcu26
Ispostava u Đakovu38
Ispostava u Našicama27
Ispostava u Valpovu25
SVEUKUPNO384

 
Ured drŽavne uprave 
u Šibensko-kninskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 164.
Sjedište ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji je u Šibeniku.
Članak 165.
Za obavljanje poslova iz djelokruga uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Šibeniku:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za i opću upravu.
Članak 166.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe ureda državne uprave.
Članak 167.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 168.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 169.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 170.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 171.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Kninu za područje grada Knina te općina Ervenik, Kistanje, Biskupija, Kijevo i Civljani.
Ispostava u Drnišu za područje grada Drniša te općina Promina, Ružić i Unešić.
Ispostave ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo, imovinsko-pravne poslove, opću upravu te statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 172.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XV. koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XV
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
                                       
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Zamjenik predstojnika   1
Služba za zajedničke poslove 17
Služba za gospodarstvo 28
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
30
Služba za društvene djelatnosti 21
Služba za opću upravu 15
Ispostava u Kninu 20
Ispostava u Drnišu 17
SVEUKUPNO150

 
Ured drŽavne uprave 
u Vukovarsko-srijemskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 173.
Za obavljanje poslova iz djelokruga uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Vukovaru:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služ ba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 174.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 175.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 176.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 177.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 178.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 179.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Vinkovcima za područje grada Vinkovci te općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci.
Ispostava u Županji za područje grada Županja te općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja.
Ispostava u Iloku za područje grada Iloka.
Članak 180.
U ispostavama ureda državne uprave u Vinkovcima i Županji obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te opću upravu.
U ispostavi ureda državne uprave u Iloku obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, radne odnose, tržište rada i odnose sa sindikatima, zdravstvenu zaštita, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, socijalnu skrb, zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata i zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945., te članova njihovih obitelji, zaštitu prava i rješavanje o statusu člana obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te hrvatskih branitelja, kao i suradnja u poslovima u svezi s ekshumacijom i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata, imovinsko-pravne poslove te opću upravu.
Osim poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 181.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XVI. koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XVI
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
                                       
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Zamjenik predstojnika   1
Služba za zajedničke poslove 29
Služba za gospodarstvo 26
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
 23
Služba za društvene djelatnosti 29
Služba za opću upravu19
Ispostava u Vinkovcima 63
Ispostava u Županji 50
Ispostava u Iloku  9
SVEUKUPNO250

 
Ured drŽavne uprave 
u Splitsko-dalmatinskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 182.
Sjedište ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji je u Splitu
Članak 183.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 184.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 185.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 186.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 187.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 188.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 189.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Hvaru za područje gradova Hvar i Stari Grad te općina Jelsa i Sućuraj.
Ispostava a u Imotskom za područje grada Imotski te općina Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci.
Ispostava u Kaštelima za područje grada Kaštela te općina Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac.
Ispostava u Makarskoj za područje grada Makarske te općina Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi.
Ispostava u Omišu za područje grada Omiša te općina Šestanovac, Dugi Rat i Zadvarje.
Ispostava u Sinju za područje gradova Sinj, Trilj i Vrlika te općina Dicmo, Hrvace i Otok.
Ispostava u Solinu za područje grada Solina te općina Klis, Dugopolje i Muć.
Ispostava u Supetru za područje grada Supetra te općina Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.
Ispostava u Trogiru za područje grada Trogira te općina Marina, Okrug i Seget.
Ispostava u Visu za područje gradova Vis i Komiža.
Ispostava u Vrgorcu za područje grada Vrgorca.
Članak 190.
U ispostavama ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji obavljaju se upravni i stučni poslovi koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo, opću upravu i statistiku.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 191.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XVII koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XVII
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
                                       
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Zamjenik predstojnika   1
Služba za zajedničke poslove 68
Služba za gospodarstvo 54
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
 48
Služba za društvene djelatnosti 79
Služba za opću upravu 33
Ispostava u Hvaru 24
Ispostava u Imotskom 28
Ispostava u Trogiru 27
Ispostava u Visu 13
Ispostava u Solinu 22
Ispostava u Supetru 25
Ispostava u Omišu 24
Ispostava u Sinju 36
Ispostava u Kaštelima 25
Ispostava u Makarskoj 33
Ispostava u Vrgorcu 15
SVEUKUPNO556

 
 
Ured drŽavne uprave u Istarskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 192.
Sjedište ureda državne uprave u Istarskoj županiji je u Puli.
Članak 193.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Istarskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Puli.
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 194.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 195.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 196.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 197.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 198.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 199.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Istarskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Bujama za područje gradova Buje, Novigrad i Umag te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.
Ispostava u Buzetu za područje grada Buzeta te općine Lanišće
Ispostava u Labinu za područje grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja.
Ispostava u Pazinu za područje grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
Ispostava u Poreču za područje grada Poreča te općina Kaštel-Labinci, Sv. Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar
Ispostava u Rovinju za područje grada Rovinja te općina Bale, Kanfanar i Žminj.
Ispostava u Umagu za obavljanje poslova gospodarstva za područje gradova Umag, Buje, Novigrad te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.
Članak 200.
Ispostave ureda državne uprave u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču i Rovinju obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te poslove opće uprave.
Ispostava ureda državne uprave u Bujama obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove te poslove opće uprave.
Ispostava ureda državne uprave u Umagu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo.
Osim poslova iz stavka 1, 2 i 3. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Istarskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 201.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Istarskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XVIII koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XVIII
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
                                   
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Zamjenik predstojnika  1
Služba za zajedničke poslove 22
Služba za gospodarstvo 27
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove 
 27
Služba za društvene djelatnosti 28
Služba za opću upravu 19
Ispostava u Bujama 20
Ispostava u Buzetu 12
Ispostava u Labinu    28
Ispostava u Pazinu 26
Ispostava u Poreču 35
Ispostava u Rovinju 28
Ispostava u Umagu 5
SVEUKUPNO279

 
Ured drŽavne uprave u DubrovaČko-
-neretvanskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 202.
Sjedište ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je u Dubrovniku.
Članak 203.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Dubrovniku:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 204.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 205.
Služba za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i statistiku.
Članak 206.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Članak 207.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.
Članak 208.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice ureda državne uprave.
Članak 209.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osnivaju se:
Ispostava u Korčuli za područje grada Korčule te općina, Lumbarda, Orebić, Trpanj. Ispostava u Korčuli za područje općina Blato, Smokvica i Vela Luka obavlja poslove gospodarstva, statistike, društvenih djelatnosti i opće uprave
Ispostava u Lastovu za područje općine Lastovo obavlja poslove gospodarstva, statistike, društvenih djelatnosti i opće uprave.
Ispostava u Metkoviću za područje gradova Metković i Opuzen te općine Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje.
Ispostava u Pločama za područje grada Ploče.
Ispostava u Vela Luci za područje općina Blato, Lastovo, Smokvica i Vela Luka.
Članak 210.
Ispostave ureda državne uprave u Korčuli, Metkoviću i Pločama obavljaju upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, poslove opće uprave i stručne poslove iz područja statistike.
Ispostava ureda državne uprave u Vela Luci obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo te imovinsko-pravne poslove.
Ispostava ureda državne uprave u Lastovu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, poslove opće uprave i statistike.
Osim poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka u ispostavama ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 211.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji prikazan je u tabeli u prilogu XIX koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XIX
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
                                   
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Služba za zajedničke poslove 25
Služba za gospodarstvo 26
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko- pravne poslove 
29
Služba za društvene djelatnosti 25
Služba za opću upravu 27
Ispostava u Korčuli 23
Ispostava u Vela Luci 3
Ispostava u Lastovu 5
Ispostava u Metkoviću 28
Ispostava u Pločama 18
SVEUKUPNO210

 
Ured drŽavne uprave 
u MeĐimurskoj Županiji
a) Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug
Članak 212.
Sjedište ureda državne uprave u Međimurskoj županiji je u Čakovcu.
Članak 213.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Međimurskoj županiji ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Čakovcu:
1. Služba za zajedničke poslove
2. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
3. Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
4. Služba za društvene djelatnosti
5. Služba za opću upravu.
Članak 214.
Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda državne uprave.
Članak 215.
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove.
Članak 216.
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo.
Članak 217.
Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na društvene djelatnosti.   
Članak 218.
Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, statistiku te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.
Članak 219.
Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda državne uprave u Međimurskoj županiji izvan sjedišta ureda državne uprave osniva se:
Ispostava u Prelogu za područje grada Preloga te općina Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija.
Članak 220.
Ispostava ureda državne uprave u Prelogu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo, imovinsko-pravne poslove te poslove matičarstva.
Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka u ispostavi ureda državne uprave u Prelogu obavljaju se i opći, administrativni te pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ispostave.
b) Okvirni broj državnih službenika i namještenika
Članak 221.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji prikazan je u tabeli u Prilogu XX koja je sastavni dio ove uredbe i objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Prilog XX
OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
                                       
 br. izvršitelja
Predstojnik ureda  1
Zamjenik predstojnika   1
Služba za zajedničke poslove 32
Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove 15
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo  12
Služba za društvene djelatnosti  15
Služba za opću upravu 33
Ispostava u Prelogu  9
SVEUKUPNO      118

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 222.
Pitanja od značaja za rad ureda državne uprave koja nisu uređena Zakonom i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu ureda državne uprave, a osobito broj potrebnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, kao i njihove ovlasti i odgovornosti. Pravilnikom o unutarnjem redu mogu se predvidjeti i niže ustrojstvene jedinice.
Predstojnik ureda državne uprave donijet će pravilnik o unutarnjem redu, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.
Na temelju Pravilnika iz stavka 2. ovoga članka, predstojnik ureda državne uprave donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.
Na državne službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima.
Članak 223.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe, uredi državne uprave preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, čije su poslove preuzeli te nastavljaju s radom na preuzetim poslovima u dosadašnjim poslovnim prostorima područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Članak 224.
Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o ustrojavanju županijskih ureda (»Narodne novine« br. 116/93, 23/96, 96/97 i 149/99).
Članak 225.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa 023-03/02-01/08
Ubroj: 5030109-02-1
Zagreb, 28. veljače 2002.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.Uredba o unutarnjem ustroju Ministarstva financija


  

Narodne novine br.: 43 - Datum: 04.04.2005. - Interni ID: 20050826


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o unutarnjem ustroju Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
826
Na temelju članka 60. stavka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2005. godine donijela

UREDBU
O UNUTARNJEM USTROJSTVUMINISTARSTVA FINANCIJA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Uredbom određuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija (dalje u tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
Članak 2.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Kabinet ministra
2. Samostalni odjel za odnose s javnošću i informiranje
3. Samostalni odjel za unutarnju reviziju
4. Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole
5. Tajništvo Ministarstva
6. Zavod za makroekonomske analize i planiranje
7. Državna riznica
8. Uprava za gospodarstvo
9. Uprava za financijski sustav
10. Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose
11. Uprava za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije
12. Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
13. Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak
14. Samostalna služba za informacijski sustav
15. Samostalna služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.
Članak 3.
Upravne organizacije u sastavu Ministarstva i ustrojstvena jedinica osnovane posebnim zakonima jesu:
1. Porezna uprava
2. Carinska uprava
3. Financijska policija
4. Devizni inspektorat
5. Ured za sprječavanje pranja novca.
KABINET MINISTRA
Članak 4.
Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja protokolarne poslove za potrebe ministra i državnog tajnika; pribavlja dokumentaciju i materijale od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica; osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; obavlja prevoditeljske i lektorske poslove; obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i državnog tajnika.
SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
Članak 5.
Samostalni odjel za odnose s javnošću i informiranje obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju s medijima i prezentaciju aktivnosti Ministarstva; poslove vezano za planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s javnošću; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti Ministarstva; priprema istup ministra, državnog tajnika i drugih dužnosnika Ministarstva u javnosti; uređuje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove suradnje s Uredom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u vladinim i nevladinim organizacijama; poslove u svezi s razmjenom informacija od javnog interesa; odgovora na pritužbe građana; obavlja poslove u svezi s provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.
SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Članak 6.
Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije, usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru financija u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru financija; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj Upravi; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.
SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJI NADZOR I KONTROLE
Članak 7.
Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole (FMC) koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu, koje se primarno odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja; sudjeluje i pomaže čelnicima upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva u opisu i popisu poslova, uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima poslovanja, kako u okviru Državne riznice tako i u drugim upravama, odnosno u područjima i aktivnostima koje nisu vezane za financijsko poslovanje; rad Odjela usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Ministarstva. Odjel sastavlja izvješća o uspostavljenim sustavima unutarnjih kontrola; obavlja poslove nadzora pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva, Financijske policije, Deviznog inspektorata i Ureda za sprječavanje pranja novca; provodi inspekcijski nadzor u pojedinim predmetima po pravu nadzora; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada; koordinira obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nadležnih službi za unutarnji nadzor Porezne uprave i Carinske uprave, surađuje s odgovornom osobom za financijsko upravljanje i unutarnje kontrole (FMC); surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.
TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Članak 8.
Tajništvo Ministarstva posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; pripremu i praćenje ostvarivanja plana rada Ministarstva; usklađivanje i sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; praćenje stanja kadrova u Ministarstvu; predlaganje plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika za Ministarstvo; poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu i nadzor rada državnih službenika i namještenika; brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; izrađuje rješenja i obavlja druge stručne poslove iz područja službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima te računovodstvene, opće, tehničke i pomoćne poslove za uži dio Ministarstva, Devizni inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Članak 9.
U Tajništvu Ministarstva ustrojavaju se:
1. Odjel za pravne poslove
2. Odjel za kadrovske poslove
3. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
4. Odjel za računovodstvene poslove
5. Odjel za opće poslove.
1. Odjel za pravne poslove
Odjel za pravne poslove usklađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; priprema plan rada Ministarstva i objedinjuje izvješća o njegovu ostvarivanju; daje očitovanja na pravna pitanja koja ne spadaju u djelokrug ostalih ustrojstvenih jedinica; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva.
2. Odjel za kadrovske poslove
Odjel za kadrovske poslove obavlja za potrebe užeg dijela Ministarstva, Devizni inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca stručne i administrativne poslove u svezi s prijmom, raspoređivanjem, premještajem i prestankom državne službe te u svezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; vodi osobne očevidnike, dosjee državnih službenika i namještenika te druge kadrovske evidencije; izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Odjela; koordinira obavljanje kadrovskih poslova za cjelokupno Ministarstvo; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva.
3. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja za potrebe užeg dijela Ministarstva, Devizni inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca poslove koji se odnose na planiranje, upravljanje i razvoj kadrova, sustav napredovanja i nagrađivanja, praćenje karijere državnih službenika i namještenika, planiranje i organizaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika; izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Odjela; koordinira obavljanje poslova razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za cjelokupno Ministarstvo; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva.
4. Odjel za računovodstvene poslove
Odjel za računovodstvene poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva, Devizni inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca izrađuje kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća, financijske planove i plan proračuna; kontrolira izdatke u skladu s postojećim propisima; likvidira račune; obavlja poslove obračuna i isplate plaće; obavlja knjiženje dokumentacije; vodi evidenciju kapitalne imovine; vodi blagajničko poslovanje i obavlja druge poslove u okviru poslovanja područne riznice; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva.
U Odjelu za računovodstvene poslove ustrojavaju se:
4.1. Odsjek za računovodstvene poslove
4.2. Odsjek za planiranje
4.3. Odsjek za konsolidaciju i upravljanje područnom riznicom.
4.1. Odsjek za računovodstvene poslove
Odsjek za računovodstvene poslove izrađuje zakonom propisana financijska i statistička izvješća; obavlja poslove likvidature; obavlja poslove obračuna i isplate plaće; obavlja knjiženja dokumentacije; vodi evidenciju kapitalne imovine; vodi blagajničko poslovanje.
4.2. Odsjek za planiranje
Odsjek za planiranje izrađuje prijedlog plana proračuna i mjesečnih financijskih planova te prati i analizira njihovo izvršenje.
4.3. Odsjek za konsolidaciju i upravljanje područnom riznicom
Odsjek za konsolidaciju i upravljanje područnom riznicom izrađuje zakonom propisane konsolidirane financijske izvještaje u okviru razdjela Ministarstva te vodi sve operativne poslove u okviru poslovanja područne riznice užeg dijela Ministarstva.
5. Odjel za opće poslove
Odjel za opće poslove obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine u sjedištu Ministarstva; izrađuje planove obrane i evakuacije te o tome vodi potrebnu evidenciju; obavlja prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu i arhiviranje; obavlja knjižničarske poslove, poslove ekonomata, prijepisa i umnožavanja materijala, prijevoza službenim vozilima i održavanja vozila, tekućeg održavanja zgrade, opreme i sredstava za rad, poslove čišćenja; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva.
U Odjelu za opće poslove ustrojavaju se:
5.1. Odsjek za poslove obrane, sigurnosti i zaštite
5.2. Odsjek za opće poslove.
5.1. Odsjek za poslove obrane, sigurnosti i zaštite
Odsjek za poslove obrane, sigurnosti i zaštite izrađuje planove obrane i evakuacije; obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine u sjedištu Ministarstva; obavlja poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane, sigurnosti i zaštite.
5.2. Odsjek za opće poslove
Odsjek za opće poslove obavlja poslove ekonomata i prijepisa te uredske poslove; prima, otvara, otprema i dostavlja poštu; urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; arhivira i čuva registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva; obavlja knjižničarske poslove, poslove službenog prijevoza, telefonske službe, održavanja zgrade, opreme, sredstava za rad i službenih vozila, fotokopiranja i umnožavanja materijala; obavlja pripremu i posluživanje napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva i poslove čišćenja.
U Odsjeku za opće poslove ustrojavaju se:
5.2.1. Pododsjek za opće, tehničke i pomoćne poslove
5.2.2. Pododsjek pisarnica.   
5.2.1. Pododsjek za opće, tehničke i pomoćne poslove
Pododsjek za opće, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove ekonomata i prijepisa, poslove službenog prijevoza, telefonske službe, održavanja zgrade, opreme, sredstava za rad i službenih vozila, fotokopiranja i umnožavanja materijala; obavlja pripremu i posluživanje napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva te poslove čišćenja.
5.2.2. Pododsjek pisarnica
Pododsjek pisarnica obavlja uredske poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva; prima, otvara, otprema i dostavlja poštu; urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelo-vodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i registar istih; obavlja knjižničarske poslove; arhivira i čuva registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva.
ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZEI PLANIRANJE
Članak 10.
Zavod za makroekonomske analize i planiranje upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja izrađuje godišnje i višegodišnje projekcije i prognoze proračunskih agregata; prati i analizira makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice analizira i planira fiskalnu politiku na razini državnog proračuna, izvanproračunskih fondova te lokalne i područne (regionalne) samouprave; analizira monetarnu politiku i politiku tečaja; sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama, te u poslovima u svezi s nastupom Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; prema međunarodnim i europskim standardima za fiskalnu politiku, izrađuje izvješća (GFS i ESA95 izvješća) za središnji državni proračun, izvješća za izvanproračunske fondove i agencije te izvješća za opću državu; održava ažurnost fiskalne statistike – duga serija podataka te priprema Mjesečni i Godišnji statistički prikaz Ministarstva financija; surađuje s domaćim i inozemnim ekonomskim fakultetima i institucijama, s Hrvatskom narodnom bankom; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Članak 11.
U Zavodu za makroekonomske analize i planiranje ustrojavaju se:
1. Odjel fiskalne statistike
2. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza
3. Odjel fiskalnih analiza i projekcija.
1. Odjel fiskalne statistike
Odjel fiskalne statistike izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim i europskim standardima za fiskalnu statistiku (GFS i ESA95 izvješća) za središnji državni proračun, fiskalna izvješća za izvanproračunske fondove i agencije te fiskalna izvješća za opću državu; održava ažurnost proračunske statistike – duga serija podataka, te obavlja sve druge poslove za unaprjeđenje fiskalne statistike prema međunarodnim standardima.
2. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza
Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza prati i analizira hrvatska i svjetska makroekonomska kretanja; izrađuje godišnje i višegodišnje prognoze i projekcije gospodarskog rasta, inflacije i drugih makroekonomskih agregata, posebice osnovnih fiskalnih kategorija; s Odjelom fiskalnih analiza i projekcija te u suradnji s drugim upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje Mjesečni statistički prikaz na hrvatskom i engleskom jeziku i Godišnje izvješće Ministarstva financija; surađuje s domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama, bankama, Hrvatskom narodnom bankom i međunarodnim organizacijama.
3. Odjel fiskalnih analiza i projekcija
Odjel fiskalnih analiza i projekcija obavlja poslove mjesečnog praćenja kretanja proračuna; izrađuje usporedne analize s prethodnim godinama; izrađuje dnevne informacije, projekcije prihoda i rashoda do kraja kvartala i godine; u suradnji sa Sektorom za upravljanje javnim dugom izrađuje plan financiranja na razini godine i kvartala; izrađuje trogodišnje projekcije proračuna, odnosno načela fiskalne politike u skladu sa Zakonom o proračunu; izrađuje međunarodne usporedbe i analize proračuna.
DRŽAVNA RIZNICA
Članak 12.
Državna riznica upravna je organizacija u sastavu Ministarstva u kojoj se obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje državnog proračuna, državno računovodstvo i upravljanje javnim dugom, te poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda.
Članak 13.
U Državnoj riznici ustrojavaju se:
A) Sektor za pripremu proračuna
1. Odjel za pripremu i izradu proračuna države
1.1. Odsjek za pripremu i izradu državnog proračuna
1.2. Odsjek za konsolidaciju proračuna
2. Odjel za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata
3. Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3.1. Odsjek za sustav evidencija i fiskalno izravnanje
3.2. Odsjek za normativnu djelatnost i analizu normativnih akata
B) Sektor za izvršavanje državnog proračuna
1. Odjel za kunski platni promet i pravno-financijske poslove
1.1. Odsjek za kunski platni promet
1.2. Odsjek za pravno-financijske poslove
2. Odjel za devizni platni promet
3. Odjel za upravljanje financijskim tijekovima
4. Odjel za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje
4.1. Odsjek za normativno uređenje računovodstva
4.2. Odsjek za knjigovodstvo
4.3. Odsjek za analizu financijskih izvještaja
C) Sektor za upravljanje javnim dugom
1. Odjel za zaduživanje i upravljanje javnim dugom
1.1. Odsjek za zaduživanje
1.2. Odsjek za upravljanje javnim dugom i rizicima
2. Odjel za evidenciju javnog duga
2.1. Odsjek za računovodstveno praćenje financijskih obveza
2.2. Odsjek za evidenciju i izvještavanje o stanju javnog duga
3. Odjel za državna jamstva i garancije
3.1. Odsjek za izdavanje i evidenciju državnih jamstava i garancija
3.2. Odsjek za naplatu državnih jamstava i garancija
D) Odjel za razvoj i podršku sustavu Državne riznice
1. Odsjek za razvoj sustava Državne riznice
2. Odsjek za informatičku i operativnu podršku
3. Odsjek za edukaciju korisnika sustava Državne riznice
E) Odjel proračunskog nadzora
1. Odsjek za nadzor proračunskih korisnika
2. Odsjek za nadzor izvanproračunskih korisnika i primatelja sredstava
iz državnog proračuna
3. Odsjek za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
F) Odjel za poslove Nacionalnog fonda.
A) Sektor za pripremu proračuna
Sektor za pripremu proračuna unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Državne riznice koja obavlja poslove vezane za planiranje, izradu i donošenje proračuna države i konsolidiranog proračuna države; radi na unaprjeđenju sustava upravljanja javnim financijama; prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke po područjima javne potrošnje koja se financira iz državnog proračuna; obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja proračuna po programima i sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun; obavlja i druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.
1. Odjel za pripremu i izradu proračuna države
Odjel za pripremu i izradu proračuna države obavlja poslove koji se odnose na izradu državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu i dvogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna državnog proračuna tijekom godine i izradu konsolidiranog plana prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna države, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; predlaže opću politiku rashoda i izdataka po prioritetima; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; prati izvršenje njihovih financijskih planova te sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona koji uređuje sustav javne potrošnje.
1.1. Odsjek za pripremu i izradu državnog proračuna
Odsjek za pripremu i izradu državnog proračuna izrađuje upute za izradu državnog proračuna u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje; surađuje sa Zavodom za makroekonomske analize i planiranje te s drugim upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na pripremi podataka za ukupne prihode i rashode za trogodišnje razdoblje; predlaže opću politiku rashoda i izdataka po prioritetima te utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utemeljena na projekciji prihoda i primitaka; daje savjete i preporuke Vladi Republike Hrvatske o mogućim prioritetima u utvrđivanju programa, mogućim uštedama i novim prijedlozima politika; organizira i koordinira aktivnosti korisnika i nositelja proračunskih sredstava u svezi s izradom državnog proračuna u definiranju rashoda i izdataka; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke potrebne za izradu njihovih financijskih planova; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po programima; izrađuje nacrt prijedloga državnog proračuna za tekuću fiskalnu godinu i dvogodišnje razdoblje; izrađuje izmjene i dopune državnog proračuna tijekom godine; daje upute za planiranje i odobrava dinamiku financijskog plana proračunskih korisnika po mjesecima; daje suglasnosti glede namjenskog trošenja odnosno preraspodjele sredstava planiranih u državnom proračunu; izrađuje zakonom propisane pravilnike i naputke; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna koji se odnosi na planiranje sredstava u državnom proračunu; sudjeluje u radu radnih skupina, sastavljenih od stručnjaka Ministarstva i međunarodnih institucija, s ciljem unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; dnevno surađuje s Odjelom za razvoj i podršku sustavu Državne riznice na razvoju novih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces (obrasci, metodologije) pripreme i izrade državnog proračuna, njegovih izmjena i dopuna te preraspodjela; surađuje s tijelima državne uprave te upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s pripremom i izradom proračuna države.
1.2. Odsjek za konsolidaciju proračuna
Odsjek za konsolidaciju proračuna izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; u suradnji s odgovornim osobama kod izvanproračunskih korisnika priprema, prati i procjenjuje elemente za izradu njihovih financijskih planova; obavlja usklađenja s dopuštenom razinom javne potrošnje; izrađuje konsolidirani plan prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna države, koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih korisnika; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa koji uređuju sustav financiranja izvanproračunskih korisnika iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja, sustava vodoprivrede, cestogradnje; prati izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika; izrađuje izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika tijekom godine; sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona koji uređuje sustav javne potrošnje; surađuje s tijelima državne uprave te s upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s pripremom i izradom proračuna države.
2. Odjel za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata
Odjel za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata prati i analizira prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: prosvjeta, kultura, znanost, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zapošljavanje, pravosuđe i uprava, obrana i javna sigurnost, gospodarstvo, zaštita okoliša, graditeljstvo, obnova i razvitak i druga područja; prati i analizira provedbu programa po područjima javne potrošnje; priprema prijedloge proračunske potrošnje za pojedinačne proračunske korisnike te ih prosljeđuje Odjelu za pripremu i izradu proračuna države; daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih programa; kontrolira i potvrđuje procjenu rashoda i izdataka proračunskih korisnika; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; prati i analizira rashode i izdatke proračunskih korisnika vezane za pripremu razvojnih programa, planova nabave i planova radnih mjesta; obavlja poslove koji se odnose na postupak pripreme i registriranja kapitalnih projekata po nadležnim ministarstvima i njihovo objedinjavanje na razini Ministarstva; analizira i ocjenjuje troškove predloženih kapitalnih projekata kao i buduće koristi nastale provedbom projekata, a radi izrade prioriteta za utvrđivanje razine proračunskog ograničenja kapitalnog dijela proračuna utvrđuje stopu rentabilnosti projekta i utjecaj projekta na prirodu i okoliš; vodi registar planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje te o tome daje informacije Odjelu za pripremu i izradu proračuna države; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio proračuna države; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za kapitalne projekte u državnom proračunu.
3. Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odjel za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojava i vodi registre jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obrađuje zahtjeve te izrađuje prijedlog mišljenja i odluke za davanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje; izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje proračuna i decentralizirane funkcije; izrađuje smjernice, propise i metodologiju za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja; surađuje s nadležnim tijelima u svrhu unapređenja sustava decentralizacije i upravljanja javnim financijama.
3.1. Odsjek za sustav evidencija i fiskalno izravnanje
Odsjek za sustav evidencija i fiskalno izravnanje ustrojava i vodi registre jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: proračuna, izdanih suglasnosti za zaduženje i jamstava te druge registre u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima; obrađuje zahtjeve jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za davanje suglasnosti za zaduženje te izrađuje prijedlog mišljenja i odluke za davanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje; izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje (horizontalno i vertikalno) proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz pomoći iz državnog proračuna; analizira i obračunava visinu tekuće pomoći proračunima iz državnog proračuna (fiskalno izravnanje) prema propisanim kriterijima; analizira proračune po vrstama prihoda i rashoda te po proračunskim klasifikacijama; analizira planove proračuna po dijelovima javne potrošnje koja se financiraju iz proračuna jedinica kao izravne funkcije i decentralizirane funkcije; surađuje s odgovornim osobama u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s pripremom i izradom proračuna.
3.2. Odsjek za normativnu djelatnost i analizunormativnih akata
Odsjek za normativnu djelatnost i analizu normativnih akata izrađuje smjernice, naputke i podzakonske propise za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom i projekcijom fiskalne politike; izrađuje pravne akte koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda; izrađuje kriterije i pravne akte za usklađivanje akata lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja planiranja proračuna financija; organizira i provodi izobrazbu djelatnika koji obavljaju poslove u svezi s pripremom, planiranjem i izradom normativnog dijela proračuna u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to preko seminara, radionica, internetskih tečajeva, javnih tribina i dr.; analizira zakonske i podzakonske propise i odluke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodne standarde o financiranju proračuna u dijelu koji se odnosi na plan proračuna; surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi unaprjeđenja postupka i metodologije planiranja i upravljanja javnim financijama; surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i izradi proračuna te izradi prijedloga propisa kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz njihova proračuna; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje propise i podzakonske akte u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje potrebna objašnjenja propisa koji uređuju sustav planiranja decentraliziranih funkcija; sudjeluje u radu radnih skupina, sastavljenih od stručnjaka Ministarstva i međunarodnih institucija, u svrhu unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; surađuje s međunarodnim i domaćim institucijama, organizacijama i državnim tijelima te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na raznim programima u svrhu unaprjeđenja sustava decentralizacije i upravljanja javnim financijama u dijelu koji se odnosi na njihove proračune; organizira i provodi izobrazbu djelatnika koji obavljaju poslove u svezi pripremom, planiranjem i izradom normativnog dijela proračuna u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to preko seminara, radionica, internetskih tečajeva, javnih tribina i dr.
B) Sektor za izvršavanje državnog proračuna
Sektor za izvršavanje državnog proračuna unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Državne riznice koja u okviru svoje djelatnosti obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, a u skladu s državnim proračunom; izrađuje projekciju veličine i dinamike novčanih tijekova na računu državnog proračuna kao i svih računa korisnika državnog proračuna, te utvrđuje iznos mjesečno raspoloživih sredstava za svakoga proračunskog korisnika državnog proračuna; izrađuje nacrt prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i nacrte pravilnika, u skladu sa Zakonom o proračunu u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga Sektora unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi prijedloga drugih zakonskih i podzakonskih propisa; daje mišljenja i prijedloge vezano za avansna plaćanja; obavlja poslove normativnog uređenja i razvoja računovodstva; razvija i prati knjigovodstvene i pomoćne evidencije Glavne knjige Državne riznice; konsolidira i analizira financijske izvještaje; priprema izvještaje za interne i eksterne korisnike, izrađuje plan i izvještaje o radu iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.
1. Odjel za kunski platni promet i pravno-financijske poslove
Odjel za kunski platni promet i pravno-financijske poslove obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; kontrolira revidirane mjesečne planove i odobrava zahtjeve za plaćanje; vodi dnevnu evidenciju o stanju sredstava na žiroračunu državnog proračuna te ostale evidencije za potrebe rada Odjela; izrađuje nacrt zakona o izvršavanju državnog proračuna te njegove izmjene i dopune; izrađuje nacrte pravilnika u skladu sa Zakonom o proračunu; izrađuje upute iz djelokruga rada Odjela unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama; izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku tih stavaka te izrađuje rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u korist državnog proračuna.
1.1. Odsjek za kunski platni promet
Odsjek za kunski platni promet obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, a u skladu s državnim proračunom; izrađuje upute iz djelokruga rada Odsjeka unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama; definira poslovne procese i procedure, kolanje dokumentacije, nadležnosti, ovlasti i odgovornosti službenika; sudjeluje na unapređenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na propise koji se odnose na izvršenje državnog proračuna; na temelju financijskih planova korisnika, koje je odobrio Sektor za pripremu proračuna, utvrđuje mjesečne dodjele sredstava korisnicima državnog proračuna; kontrolira revidirane mjesečne planove i odobrava zahtjeve za plaćanje; izrađuje zbrojne naloge za sva plaćanja na teret računa državnog proračuna; vodi dnevnu evidenciju o stanju sredstava na žiroračunu državnog proračuna te ostale evidencije za potrebe rada Odsjeka; prati izvršavanje državnog proračuna; kontaktira i pruža stručnu pomoć korisnicima državnog proračuna.
1.2. Odsjek za pravno-financijske poslove
Odsjek za pravno-financijske poslove izrađuje nacrt zakona o izvršavanju državnog proračuna; izrađuje nacrte pravilnika, u skladu sa Zakonom o proračunu, u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga rada Odsjeka unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama; definira poslovne procese; obavlja poslove unosa planova, rezervacije sredstava i zahtjeva za plaćanje na određenim stavkama Ministarstva financija, te izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku tih stavaka; izrađuje rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u korist državnog proračuna.
2. Odjel za devizni platni promet
Odjel za devizni platni promet obavlja poslove deviznog platnog prometa i izrađuje naloge za plaćanje u inozemstvo na temelju zahtjeva za plaćanje korisnika državnog proračuna; obavlja poslove unosa planova, rezervacije sredstava i zahtjeva za plaćanje na određenim stavkama Ministarstva, te izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku tih stavaka; obavlja raspored i otkup deviznih sredstava po naplatama iz inozemstva za korisnike proračuna; priprema suglasnosti za dodjelu i korištenje deviznog podračuna; raspoređuje novčane priljeve doznačene iz inozemstva na prijelazne račune kod banaka; izvršava devizni povrat više plaćenog poreza inozemnim osobama; izrađuje naloge o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda i primitaka na temelju sudskih rješenja u svezi s deponiranim deviznim sredstvima oduzetima od fizičkih osoba zbog počinjenja kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja kao i deviznih sredstava uplaćenih na ime jamčevina, depozita od strane pravosudnih tijela, Carinske uprave i drugih tijela državne uprave; pruža stručnu pomoć korisnicima državnog proračuna u području deviznog poslovanja; izrađuje upute iz djelokruga rada Odjela unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama; definira poslovne procese i procedure, kolanje dokumentacije, nadležnosti, ovlasti i odgovornosti službenika.
3. Odjel za upravljanje financijskim tijekovima
Odjel za upravljanje financijskim tijekovima izrađuje projekciju veličine i dinamike novčanih tijekova državnog proračuna; izrađuje projekcije dnevno raspoloživih novčanih sredstava na računu državnog proračuna; prati kretanje novčanih sredstava na računima i podračunima proračunskih korisnika; izrađuje projekcije proračunskih prihoda i primitaka u suradnji sa Zavodom za makroekonomske analize i planiranje i Sektorom za upravljanje javnim dugom, te proračunskih odljeva, tj. rashoda i izdataka državnog proračuna na mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; utvrđuje strukturu, veličinu i dinamiku proračunskih rashoda i izdataka putem analize planiranih stavki, aktivnosti, programa i korisnika državnog proračuna; prati saldo na računima proračuna i na računima proračunskih korisnika; na temelju utvrđene mjesečne dodjele sredstava i revidiranih mjesečnih planova otpuštaju se sredstva korisnicima državnog proračuna; obavlja analizu planiranih veličina (salda, priljeva i odljeva) državnog proračuna s ostvarenim veličinama te utvrđuje odstupanja; izrađuje upute iz djelokruga rada Odjela unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama, definira poslovne procese i procedure, kolanje dokumentacije, nadležnost, ovlasti i odgovornost službenika.
4. Odjel za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje
Odjel za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje računovodstva i usklađenje s međunarodnim računovodstvenim standardima u javnom sektoru; utvrđuje politiku i računovodstvenu metodologiju u sustavu neprofitnog računovodstva; koordinira poslove izrade propisa i primjene računovodstvenih standarda u sustavu poduzetničkog računovodstva; razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo; daje prijedlog unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige Državne riznice; usklađuje Glavnu knjigu s analitičkim evidencijama; razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja korisnika proračuna; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje.
4.1. Odsjek za normativno uređenje računovodstva
Odsjek za normativno uređenje računovodstva izrađuje propise iz područja proračunskog računovodstva i usklađuje ih s međunarodnim standardima; utvrđuje i razvija računovodstvenu metodologiju i politiku te provodi usklađenja s međunarodnim računovodstvenim standardima u javnom sektoru; normativno uređuje i opisuje procedure sustava izvještavanja; koordinira aktivnosti radi jednoobraznosti primjene proračunskog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć proračunskim korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje upute i mišljenja o primjeni proračunskog računovodstva; razvija međunarodnu suradnju na području proračunskog računovodstva te daje prijedloge za unaprjeđenje informatizacije pojedinih procesa u sustavu Državne riznice. U sustavu neprofitnog računovodstva sudjeluje u izradi propisa; utvrđuje politiku i računovodstvenu metodologiju; surađuje s neprofitnim organizacijama te izrađuje upute i mišljenja o primjeni neprofitnog računovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja. U sustavu poduzetničkog računovodstva koordinira poslove na izradi propisa i primjeni računovodstvenih standarda; prati smjernice Europske unije i ostale zahtjeve na međunarodnoj razini o pravnoj regulativi poduzetničkog računovodstva; usklađuje propise koji se odnose na poduzetničko računovodstvo.
4.2. Odsjek za knjigovodstvo
Odsjek za knjigovodstvo razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo; daje prijedlog unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige Državne riznice (sheme knjiženja, računovodstvene politike i dr.); koordinira knjiženje i usklađenje između Glavne knjige i analitičkih evidencija; odobrava neautomatska knjiženja u Glavnu knjigu Državne riznice; kontrolira Glavnu knjigu Državne riznice i predlaže mjere uklanjanja nedostataka u Glavnoj knjizi; daje upute za godišnji popis imovine i obveza Glavne knjige Državne riznice; surađuje s drugim odjelima na uspostavljanju analitičkih evidencija i veza s Glavnom knjigom Državne riznice; kontrolira i knjigovodstveno evidentira devizne izvode; kontrolira i knjigovodstveno evidentira devizne naloge za uplatu i isplatu; knjigovodstveno evidentira obračunske transakcije nastale uslijed usklađenja ili sličnih nedokumentiranih transakcija (tečajne razlike, otpisi i slično); usklađuje kartice Glavne knjige s analitičkim evidencijama; kontrolira evidencije koje se vode u Financijskoj agenciji; vodi i druge potrebne pomoćne evidencije Glavne knjige Državne riznice.
4.3. Odsjek za analizu financijskih izvještaja
Odsjek za analizu financijskih izvještaja razvija analitički okvir financijskog izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja; prezentira financijske izvještaje u periodičnim publikacijama; priprema financijske izvještaje nadležnim državnim tijelima; sastavlja interne izvještaje za potrebe odlučivanja. U okviru konsolidacije financijskih izvještaja Odsjek rješava pitanje obuhvata proračuna Republike Hrvatske; vodi i ažurira registar korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s Državnim zavodom za statistiku, Hrvatskom narodnom bankom i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvija postupke i metode konsolidacije te daje upute; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sastavlja konsolidirane financijske izvještaje proračuna države i konsolidirane financijske izvještaje proračuna Republike Hrvatske.
C) Sektor za upravljanje javnim dugom
Sektor za upravljanje javnim dugom unutarnja je ustrojstvena jedinica u sustavu Državne riznice koja upravlja portfeljom javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu, temeljeno na strategiji upravljanja javnim dugom te mjerama i instrumentima minimiziranja rizika i troška otplate. Sektor priprema ugovore za kreditna zaduženja; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje vrijednosnih papira na domaćem i vanjskom tržištu; izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja državnim dugom i potiče razvoj domaćega financijskog tržišta; vodi evidenciju duga, izdanih jamstava i zajmova te priprema izvještaje o stanju javnog duga; provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava; ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja i priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava; nadzire provedbu odluka o jamstvima te otplate od strane krajnjih korisnika; obavlja i druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.
1. Odjel za zaduživanje i upravljanje javnim dugom
Odjel za zaduživanje i upravljanje javnim dugom obavlja poslove upravljanja domaćim i vanjskim dugom s ciljem osiguranja potreba za financiranjem utvrđenih državnim proračunom, nastojeći minimizirati troškove zaduživanja i održavati rizik na prihvatljivoj razini; izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja državnim dugom; potiče razvoj domaćeg financijskog tržišta; priprema ugovore za kreditna zaduženja; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu; analizira portfelj javnog duga s obzirom na ročnost, rezidentnost, valutnu strukturu, instrumente i dužnika, predlažući smjernice za strategiju upravljanja javnim dugom, te mjere i instrumente minimiziranja rizika i troška otpale.
1.1. Odsjek za zaduživanje
Odsjek za zaduživanje obavlja poslove vezane za zaduživanje na domaćem i vanjskom tržištu sukladno računu financiranja državnog proračuna; upravlja potrebama i obavlja sve poslove vezane za zaduživanje (kratkoročno i dugoročno); priprema ugovore za kreditna zaduženja; provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu; surađuje s bankama i ostalim financijskim institucijama; sudjeluje u izradi trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom.
1.2. Odsjek za upravljanje javnim dugom i rizicima
Odsjek za upravljanje javnim dugom i rizicima izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja javnim dugom; postavlja standarde za mjerenje uspješnosti u ostvarenju ciljeva postavljenih u strategiji; izrađuje go-dišnji plan zaduživanja; analizira portfelj javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu; uspoređuje pokazatelje duga s utvrđenim standardima; u suradnji s Odsjekom za zaduživanje predlaže mjere usmjerene djelotvornijem upravljanju javnim dugom; izrađuje zakonske i podzakonske propise u dijelu zaduživanja i upravljanja javnim dugom; razvija strategiju upravljanja rizikom; razvija metode kojima bi se smanjili troškovi otplate duga u skladu s poboljšanjem upravljanja izloženošću rizicima; provodi kvantitativne analize i modeliranja rizika; priprema izvještaje o upravljanju rizicima, uključujući valutni rizik, rizik promjena kamatnih stopa i likvidnost.
2. Odjel za evidenciju javnog duga
Odjel za evidenciju javnog duga obavlja poslove evidentiranja javnog duga u smislu stvaranja obveza po zaduživanju na domaćem i vanjskom tržištu te praćenja i evidentiranja otplata po zaduživanjima; provodi evidenciju javnog duga prema kriterijima ročnosti (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni dug), rezidentnosti (unutarnji i vanjski dug), valuti, vrsti kamatnih stopa (fiksne, varijabilne, fiksne uz indeksaciju i sl.), prema instrumentima (trezorski zapisi, instrumenti tržišta novca, obveznice, krediti, ostalo), dužniku (javni sektor, izvan javnog sektora, financijske, nefinancijske institucije); dnevno prati aktivnosti kao što su osiguranje plaćanja u ugovoreno vrijeme, nadzor nad stanjima dospjelih neplaćenih obveza i druge aktivnosti vezane uz samu pripremu plaćanja; izrađuje izvještaje o stanju javnog duga za potrebe internih i eksternih korisnika.
2.1. Odsjek za računovodstveno praćenje financijskih obveza
Odsjek za računovodstveno praćenje financijskih obveza izrađuje projekcije otplata glavnice i kamate dospjelih financijskih obveza; vodi brigu o dospijećima duga i prati tijek plaćanja; usklađuje evidencije s domaćim i inozemnim bankama glede obračuna duga i njegova plaćanja.
2.2. Odsjek za evidenciju i izvještavanje o stanju javnog duga
Odsjek za evidenciju i izvještavanje o stanju javnog duga provodi evidencije u sustavu javnog duga temeljem sklopljenih ugovora o zaduživanjima na domaćem i vanjskom tržištu; izrađuje izvještaje za različite vrste korisnika – interne (organizacijske jedinice unutar Ministarstva) i eksterne (Vladu Republike Hrvatske, investitore, međunarodne organizacije, javnost), za različite namjene – za potrebe statistike i analize, upravljanja likvidnošću, praćenja otplata, te za različite strukture – prema valutnoj strukturi duga, prema kreditoru, vremenu dospijeća, propisanoj ekonomskoj klasifikaciji.
3. Odjel za državna jamstva i garancije
Odjel za državna jamstva i garancije provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava; ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja te priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava; vodi registar izdanih jamstava; nadzire provedbu odluka o jamstvima te izvršenje garantiranih obveza krajnjih korisnika.
3.1. Odsjek za izdavanje i evidenciju državnihjamstava i garancija
Odsjek za izdavanje i evidenciju državnih jamstava i garancija zaprima zahtjeve za izdavanje državnog jamstva; priprema prijedloge Vladi Republike Hrvatske za izdavanje suglasnosti za zaduženje ministarstvima i pravnim osobama u javnom sektoru i izvan javnog sektora; izrađuje suglasnost tražitelju jamstva i kreditoru o namjeri davanja državnog jamstva; provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava; ocjenjuje učinke novoga kreditnog zaduženja na ukupno poslovno stanje tražitelja, uzimajući u obzir postojeće stanje zaduženosti; pribavlja i analizira mišljenje nadležnih ministarstava o razvojnim promjenama i restrukturiranju društva tražitelja jamstva, te ocjenu mogućnosti otplate kredita; ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja; koordinira poslove između banke vjerovnika i korisnika kredita; priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava, uz nadzor njihova izdavanja; vodi registar izdanih jamstava; vodi analitičke kartice komitenata; sudjeluje na izradi zakonskih i podzakonskih propisa u području državnih jamstava i garancija; izrađuje kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izdanim jamstvima; surađuje s poslovnim bankama i ostalim financijskim institucijama; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom.
3.2. Odsjek za naplatu državnih jamstava i garancija
Odsjek za naplatu državnih jamstava i garancija obavlja poslove kontrole stanja društva; poziva dužnike na povrat sredstava; daje naloge za blokadu računa dužnika banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet; provodi regresne naplate po protestiranom jamstvu; provodi naplatu potraživanja po Londonskom i Pariškom klubu; provodi naplatu potraživanja po kreditima plasiranima preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak; priprema i prati realizaciju ugovora o obročnoj otplati; kontrolira evidencije o izvršenim povratima na ime regresne naplate kod banaka i drugih financijskih organizacija ovlaštenih za platni promet; obavlja poslove u svezi s prijavljivanjem potraživanja u stečajnu masu za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak; vodi poslove proizašle iz stečajeva banaka; obavlja poslove u svezi s rješavanjem financijsko-pravnih odnosa s fizičkim i pravnim osobama proizašle iz stečajeva banaka; surađuje s poslovnim bankama i ostalim financijskim institucijama; surađuje s Poreznom upravom i s trgovačkim sudovima.
D) Odjel za razvoj i podršku sustavu Državne riznice
Odjel za razvoj i podršku sustavu Državne riznice obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize, unaprjeđenja i standardizacije poslovnih procesa i procedura unutar sustava Državne riznice i područnih riznica; poslove vezane uz uspostavu tehnološkog jedinstva cjelovitog sustava Državne riznice i potpune integracije informatičkog sustava Državne riznice s financijsko-informacijskim sustavima svih tijela državne uprave; poslove vezane uz izvođenje informatičkih projekata i optimizaciju postojećih informacijskih sustava; poslove aplikativne i operativne podrške poslovnim procesima sustava Državne riznice; poslove edukacije korisnika; pruža stručnu pomoć korisnicima; izrađuje korisničku dokumentaciju; obavlja tehničko-operativne poslove na aplikacijama; poslove u vezi s autorizacijom, sigurnošću i zaštitom podataka; sudjeluje u izradi publikacija unutar Državne riznice; obavlja i druge poslove koje odredi glavni državni rizničar.
1. Odsjek za razvoj sustava Državne riznice
Odsjek za razvoj sustava Državne riznice obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize i unapređenja poslovnih procesa sustava Državne riznice; izrađuje studije izvodljivosti; obavlja poslove pripremanja projektnih zadataka i koordinacije projekata; poslove analize i optimizacije poslovnih procesa i procedura Državne riznice i područnih riznica; obavlja standardizaciju poslovnih procesa i procedura Državne riznice i financijskih službi područnih riznica s ciljem poslovnog i tehnološkog jedinstva sustava Državne riznice; obavlja poslove uvođenja novih tehnologija; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja; obavlja poslove razvoja i unapređenja jedinstvenog izvještajno-analitičkog sustava javnih financija; poslove analize i optimizacije informacijskog sustava; poslove prilagodbe informacijskog sustava Državne riznice poslovnim procesima Državne riznice; poslove razvoja informatičke infrastrukture, sistemske i programske podrške.
2. Odsjek za informatičku i operativnu podršku
Odsjek za informatičku i operativnu podršku obavlja tehničko--operativne poslove na aplikacijama; pruža stručnu pomoć korisnicima; izrađuje korisničku i ostalu potrebnu dokumentaciju; dodjeljuje pravo pristupa sustavu Državne riznice (autorizacija); utvrđuje pravila i standarde kojima se propisuje način korištenja i zaštite informatičke infrastrukture; koordinira rad na uspostavi rezervnog sustava Riznice i pohrani podataka; koordinira rad na uvođenju elektroničkog potpisa; koordinira povezivanje informacijskih sustava svih razina sustava Državne riznice u jedinstvenu cjelinu; koordinira poslove na uspostavi standarda razmjene podataka između sustava Državne riznice i drugih informacijskih sustava.
3. Odsjek za edukaciju korisnika sustava Državne riznice
Odsjek za edukaciju korisnika sustava Državne riznice planira, organizira i provodi edukaciju korisnika sustava Državne riznice za korištenje aplikacije sustava Državne riznice; surađuje s Odsjekom za informatičku i operativnu podršku u pružanju stručne pomoći korisnicima.
E) Odjel proračunskog nadzora
Odjel proračunskog nadzora obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kod proračunskih korisnika, izvanproračunskih korisnika i primatelja sredstava; obavlja nadzor zakonitosti korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzor zakonitog i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna koja su izravno ili neizravno doznačena navedenim jedinicama; nadzire namjensko korištenje kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zaduživanje i davanje jamstava; poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te nalaže mjere za poboljšanje stanja.
1. Odsjek za nadzor proračunskih korisnika
Odsjek za nadzor proračunskih korisnika nadzire korištenje sredstava državnog proračuna u visini, za namjene i u vrijeme kako je propisano državnim proračunom; nadzire da li se sredstva državnog proračuna koriste u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem proračunskih sredstava; obavlja pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata ministarstava, državnih upravnih organizacija, središnjih državnih ureda, proračunskih fondova, udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te drugih pravnih osoba koje se financiraju iz državnog proračuna; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog proračuna.
2. Odsjek za nadzor izvanproračunskih korisnika i primatelja sredstava iz državnog proračuna
Odsjek za nadzor izvanproračunskih korisnika i primatelja sredstava iz državnog proračuna nadzire korištenje sredstava državnog proračuna za namjene i u visini kako je propisano državnim proračunom; provjerava da li se sredstva državnog proračuna koriste u skladu s posebnim propisima koji se odnose na izvanproračunske fondove, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje, te u tu svrhu provjerava njihovu računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; nadzire da li pravne i fizičke osobe koje primaju sredstva iz državnog proračuna koriste navedena sredstva u skladu s posebnim propisima, sudskim odlukama i ugovorima.
3. Odsjek za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odsjek za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadzire da li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska sredstva u skladu sa zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje planiranje i izvršavanje proračuna; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja sukladno zakonima i drugim propisima koji uređuju financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; provjerava da li se sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena.
F) Odjel za poslove Nacionalnog fonda
Odjel za poslove Nacionalnog fonda obavlja, u skladu s pravilima i postupcima Europske unije, poslove primitka i financijskog upravljanja svim programima Europske unije: otvara posebne bankovne račune za prihvaćanje sredstava Europske unije; upravlja sredstvima na posebnim bankovnim računima; usklađuje bankovne račune; priprema zahtjeve za povlačenje sredstava od Europske komisije i sredstava s osnove sufinanciranja iz državnog proračuna i drugih domaćih izvora; prenosi sredstva na podračune provedbenih agencija (Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje i druge) sukladno mehanizmima koji su utvrđeni posebnim financijskim sporazumima; kontrolira zahtjeve za plaćanje koje ispostavljaju provedbene agencije; uspostavlja i provodi sustav upravljanja i kontrole sredstava iz svoje nadležnosti, priprema financijska izvješća o svojem poslovanju; održava sustav izvještavanja Europske komisije (tzv. PERSEUS), obavlja poslove arhiviranja dokumentacije o financijskom upravljanju programima.
UPRAVA ZA GOSPODARSTVO
Članak 14.
Uprava za gospodarstvo upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja analizira financijsko stanje javnih poduzeća i poduzeća u pretežitom državnom vlasništvu; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; surađuje sa Sektorom za upravljanje javnim dugom u obavljanju poslova u svezi s izdavanjem državnih jamstava; vodi registar i prati koncesije; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; unapređuje sustav prikupljanja neporeznih prihoda; prati i analizira politiku državnih potpora; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; predlaže nacrte zakona i drugih propisa, njihove izmjena i dopune; surađuje na zajedničkim poslovima vezanima za misije Međunarodnog monetarnog fonda i programe Svjetske banke; pokreće rad na projektima sa znanstvenom podlogom, koja je usmjerena unapređenju djelotvornosti fiskalne politike; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Članak 15.
U Upravi za gospodarstvo ustrojavaju se:
1. Odjel za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnoga državnog interesa i praćenje koncesija
2. Odjel za državne potpore i elementarne nepogode.
1. Odjel za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnoga državnog interesa i praćenje koncesija
Odjel za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnoga državnog interesa i praćenje koncesija prati poslovanje javnih poduzeća i trgovačkih društava u pretežitom državnom vlasništvu; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; vodi registar koncesija te prati sustav odobravanja i naplate koncesija.
U Odjelu za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnoga državnog interesa i praćenje koncesija ustrojavaju se:
1.1. Odsjek za praćenje javnih poduzeća
1.2. Odsjek za praćenje i analizu koncesija
1.1. Odsjek za praćenje javnih poduzeća.
Odsjek za praćenje javnih poduzeća analizira poslovanje javnih poduzeća i trgovačkih društava od državnog interesa; obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja javnih poduzeća s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; detaljno analizira razvojne programe pojedinih poduzeća i ocjenjuju kvalitetu poslovnih odluka u budućnosti te projicira moguća poslovna stanja pojedinih javnih i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu; unapređuje razinu transparentnosti praćenja poslovanja javnih poduzeća u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva.
1.2. Odsjek za praćenje i analizu koncesija
Odsjek za praćenje i analizu koncesija analizira dinamiku naplate na osnovi odobrenih koncesija kroz sustavnu kontrolu, koja se provodi preko registra koncesija; prati i predlaže unaprjeđenje sustava odobravanja i naplate koncesija putem zakonskih mjera, a u svrhu povećanja prihoda državnog proračuna; surađuje s drugim institucijama nadležnima za koncesije, te s lokalnim jedinicama; predlaže nove propise i visinu koncesijskih naknada; sudjeluje u projiciranju prihoda od koncesijskih naknada u pripremi državnog proračuna
2. Odjel za državne potpore i elementarne nepogodne
Odjel za državne potpore i elementarne nepogode analizira i unaprjeđuje sustav državnih potpora; sudjeluje u izradi propisa o državnim potporama; predlaže mjere djelotvornijeg sustava odobravanja, evidentiranja i kontrole državnih potpora; sudjeluje u usklađivanju nacionalnih zakona sa zakonima Europske unije; surađuje na različitim projektima i u provedbi programa međunarodnih institucija; sudjeluje u oblikovanju ukupne politike državnih potpora u skladu sa smjernicama Europske unije; sudjeluje u procjeni i predlaganju primjerene pomoći područjima koja su zahvaćena elementarnim nepogodama.
U Odjelu za državne potpore i elementarne nepogode ustrojavaju se:
2.1. Odsjek za državne potpore
2.2. Odsjek za elementarne nepogodne.
2.1. Odsjek za državne potpore
Odsjek za državne potpore analizira državne potpore; sudjeluje u izradi propisa o državnim potporama; predlaže mjere djelotvornijeg sustava odobravanja, evidentiranja i kontrole državnih potpora; sudjeluje u usklađivanju nacionalnih zakona sa zakonima Europske unije; surađuje na projektima i u provedbi programa međunarodnih institucija.
2.2. Odsjek za elementarne nepogode
Odsjek za elementarne nepogode, u suradnji s nadležnim ministarstvima, analizira stanja vezana za nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih nepogoda; izrađuje prijedloge odluka vezano za raspodjelu sredstava i izvješća o dodjeli sredstava; u suradnji s nadležnim ministarstvima planira u državnom proračunu sredstva za štete uzrokovane elementarnim nepogodama; sudjeluje u izradi propisa.
UPRAVA ZA FINANCIJSKI SUSTAV
Članak 16.
Uprava za financijski sustav upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja izrađuje odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarskog i deviznog sustava, sustava osiguranja i platnog prometa, tržišta novca i tržišta kapitala; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; obavlja inspekcijski nadzor određenih financijskih institucija; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga Uprave; obavlja druge poslove koje odredi ministar.
Članak 17.
U Upravi za financijski sustav ustrojavaju se:
1. Odjel za depozitne financijske institucije, platni i devizni sustav
2. Odjel za nedepozitne financijske institucije i financijska tržišta
3. Odjel za nadzor financijskih institucija.
1. Odjel za depozitne financijske institucije,platni i devizni sustav
U Odjelu za depozitne financijske institucije, platni i devizni sustav obavljaju se poslovi iz djelokruga Uprave koji se odnose na sustav banaka, stambenih štedionica, štedno-kreditnih zadruga, sustav platnog prometa i devizni sustav.
U Odjelu za depozitne financijske institucije, platni i devizni sustav ustrojavaju se:
1.1. Odsjek za sustav banaka, stambenih štedionica i štedno-kreditnih zadruga
1.2. Odsjek za sustav platnog prometa
1.3. Odsjek za devizni sustav.
1.1. Odsjek za sustav banaka, stambenih štedionicai štedno-kreditnih zadruga
Odsjek za sustav banaka, stambenih štedionica i štedno-kreditnih zadruga obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izradu i suradnju u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja bankarskog sustava, sustava stambenih štedionica i štedno-kreditnih zadruga; izrađuje stručna mišljenja vezano za primjenu propisa iz svoga djelokruga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; surađuje u izradi odobrenja za obavljanje pojedinih poslova; obrađuje podatke za izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju; obavlja druge poslove vezane za primjenu propisa iz svoga djelokruga.
1.2. Odsjek za sustav platnog prometa
Odsjek za sustav platnog prometa obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izradu i suradnju u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja platnog prometa; surađuje u izradi odobrenja za obavljanje pojedinih poslova te obavlja druge poslove vezano za primjenu propisa iz svoga djelokruga: izrađuje stručna mišljenja vezano za primjenu propisa iz svoga djelokruga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje sustava platnog prometa.
1.3. Odsjek za devizni sustav
Odsjek za devizni sustav obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izradu i suradnju u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja deviznog sustava; izrađuje stručna mišljenja vezano za primjenu propisa iz svoga djelokruga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje deviznog sustava.
2. Odjel za nedepozitne financijske institucijei financijska tržišta
U Odjelu za nedepozitne financijske institucije i financijska tržišta obavljaju se poslovi iz djelokruga Uprave koji se odnose na sustav osiguranja, investicijskih fondova i financijskih tržišta.      
U Odjelu za nedepozitne financijske institucije i financijska tržišta ustrojavaju se:
2.1. Odsjek za sustav osiguranja
2.2. Odsjek za sustav investicijskih fondova
2.3. Odsjek za sustav financijskih tržišta.
2.1. Odsjek za sustav osiguranja
Odsjek za sustav osiguranja obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izradu i suradnju u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja osiguranja; izrađuje stručna mišljenja vezano za primjenu propisa iz svoga djelokruga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje sustava osiguranja.
2.2. Odsjek za sustav investicijskih fondova
Odsjek za sustav investicijskih fondova obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izradu i suradnju u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz ovog područja; analizira stanje u sustavu i predlaže mjere za njegovo poboljšanje; obrađuje podatke za izdavanje naloga za isplatu državnih poticajnih sredstava za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova; obavlja druge poslove vezane uz primjenu propisa iz svoga djelokruga.
2.3. Odsjek za sustav financijskih tržišta
Odsjek za sustav financijskih tržišta obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izradu i suradnju u izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja financijskih tržišta; izrađuje stručna mišljenja vezano uz primjenu propisa iz svog djelokruga; analizira stanje na financijskom tržištu i predlaže mjere za njegovo poboljšanje.
3. Odjel za nadzor financijskih institucija
Odjel za nadzor financijskih institucija obavlja inspekcijski nadzor te kontrolira i prati zakonitost rada štedno-kreditnih zadruga i određenih drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; surađuje i usklađuje aktivnosti s drugim odjelima, nadležnim tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i međunarodnim financijskim institucijama; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
UPRAVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJEI MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE
Članak 18.
Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja poslove iz područja bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ministarstva financija; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama u okviru djelokruga Ministarstva temeljem strategije i politika Vlade Republike Hrvatske za rješavanje strukturnih i razvojnih problema te ostvarivanja održivoga rasta; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama temeljem sklopljenih ugovora o zajmovima i/ili darovnicama i temeljem tehničke pomoći primljene preko tih institucija; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja financijskih odnosa s inozemstvom; obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na suradnju, pripremu i pregovore za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata koji se odnose na brojne strukturne i institucionalne reforme radi ostvarivanja uvjeta za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Članak 19.
U Upravi za europske integracije i međunarodne financijske odnose ustrojavaju se:
1. Odjel za europske integracije
2. Odjel za međunarodne financijske institucije
3. Odjel za bilateralne i multilateralne financijske odnose.
1. Odjel za europske integracije
Odjel za europske integracije sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih za održavanje ukupnih odnosa, a osobito razvijanje financijsko-gospodarske suradnje s institucijama i tijelima Europske unije; obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na suradnju, pripremu i pregovore za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju; prati, proučava i stručno obrađuje pitanja iz međunarodnoga financijskog prava; sudjeluje u pregovorima za sklapanje međunarodnih financijskih ugovora te daje prijedloge i mišljenja na nacrte međunarodnih financijskih ugovora koje sklapa Republika Hrvatska; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata koji se odnose na strukturne i institucionalne reforme radi ostvarivanja uvjeta za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
U Odjelu za europske integracije ustrojavaju se:
1.1. Odsjek za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije
1.2. Odsjek za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije.
1.1. Odsjek za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije
Odsjek za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na ugovorno uređivanje odnosa; prati, proučava i stručno obrađuje pitanja iz međunarodnoga financijskog prava; sudjeluje u pregovorima za sklapanje međunarodnih financijskih ugovora i daje prijedloge i mišljenja na nacrte međunarodnih financijskih ugovora koje sklapa Republika Hrvatska; analizira i koordinira usklađivanje financijskog pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije; izrađuje mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga financijskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije te analizira učinke tih nacrta prijedloga; predlaže mjere radi usklađivanja financijskog zakonodavstva; prati integracijske zakonodavne procese država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima; sudjeluje u organizaciji stručnih savjetovanja, radionica, seminara i tečajeva; koordinira izradu poglavlja Nacionalnog programa koja se odnosi na usklađivanje financijskog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije; vodi dokumentaciju financijskih propisa Europske unije, usklađenih financijskih propisa Republike Hrvatske i njihovih prijevoda te vodi baze podataka o usklađivanju financijskog pravnog sustava; daje stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u usklađivanju financijskog pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije te sudjeluje u procesu pregovaranja s Europskom unijom.
1.2. Odsjek za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije
Odsjek za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije pruža stručnu pomoć pri upravljanju projektima koji pripadaju u područje nadležnosti Ministarstva; koordinira poslove vezane za korištenje programa Europske unije s organizacijskim jedinicama unutar Ministarstva; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz izvora Europske unije; analizira financijske mogućnosti, načine i uvjete te predlaže aktivnosti i provedbu općih i posebnih oblika financijske suradnje od interesa za integriranje Republike Hrvatske u europsko i svjetsko gospodarstvo, posebice glede sklapanja i korištenja povoljnih financijskih aranžmana iz raznih izvora Europske unije; surađuje sa Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje Ministarstva o provedbi poslova iz svog djelokruga. Odsjek usklađuje projekte koje na području financija podupire Europska unija s onima iz drugih izvora tehničke i financijske pomoći; koordinira poslove izrade strateških dokumenata za korištenje strane pomoći s drugim organizacijskim jedinicama unutar Ministarstva financija; koordinira pripremu prijedloga projekata i tehničkoga dijela natječajne dokumentacije te prati provedbu projekata. Na poslovima vezanima za pripremu sektorskih strategija i projekata, kao i praćenja njihove provedbe, surađuje s Nacionalnim koordinatorom za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom. Na poslovima provođenja natječaja i ugovaranja te financijskoga upravljanja projektima surađuje sa Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija; upravlja programima Europske unije u sklopu svoje sektorske nadležnosti, kako je to uređeno posebnim memorandumima o suglasnosti sklopljenima s Europskom komisijom.
2. Odjel za međunarodne financijske institucije
Odjel za međunarodne financijske institucije obavlja poslove razvijanja financijskih odnosa s vodećim međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima (Međunarodni monetarni fond, grupacija Svjetske banke, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe, Europska investicijska banka, Inter-američka banka za razvoj, Nordijska investicijska banka i ostale); prati poslovnu politiku, programe, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku.
U Odjelu za međunarodne financijske institucije ustrojavaju se:
2.1. Odsjek za sklapanje i provedbu međunarodnih financijskih ugovora
2.2. Odsjek za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora.
2.1. Odsjek za sklapanje i provedbu međunarodnih financijskih ugovora
Odsjek za sklapanje i provedbu međunarodnih financijskih ugovora priprema i obavlja poslove vezano za izradu dokumenata o strategijama suradnje Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama; priprema i obavlja poslove vezano za ugovaranje i potpisivanje međunarodnih ugovora o zajmovima, darovnicama i drugim oblicima financijske podrške i pomoći što ih te institucije odobravaju izravno Republici Hrvatskoj i/ili drugim pravnim osobama uz jamstvo Republike Hrvatske; priprema i obavlja poslove vezano za izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih financijskih ugovora i pripreme drugih propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu i provedbu kandidiranja projekata za financiranje sredstvima međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove nadzora provedbe svih projekata financiranih iz zajmova i darovnica u nadležnosti Ministarstva; priprema, koordinira i obavlja poslove korištenja sredstava zajmova, darovnica i drugih oblika financijske pomoći prema pravilima i procedurama međunarodnih financijskih institucija; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima pojedinih zajmova i darovnica; priprema i obavlja poslove vezano za korištenje sredstava zajmova, darovnica i drugih oblika financijske pomoći; priprema i obavlja poslove u svezi s osiguravanjem sredstava za uredno i pravodobno plaćanje obveza međunarodnim financijskim institucijama; priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; priprema i obavlja poslove vezano za suradnju s uredima međunarodnih financijskih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; obavlja poslove vezano za vođenje zbirke međunarodnih ugovora i evidencija izvornika međunarodnih ugovora koje je sklopilo, odnosno kojih je stranka Ministarstvo financija; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima te organizira stručna savjetovanja, radionice, seminare i tečajeve; surađuje s drugim organizacijskim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima te usklađuje, potiče i prati provedbu sklopljenih međunarodnih ugovora.
2.2. Odsjek za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora
Odsjek za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima te pruža stručnu potporu vezano za tijek financijskih sredstava za projekte tehničke pomoći; sudjeluje u pripremi planova korištenja investicijskih zajmova ili darovnica kojima se financiraju programi ulaganja i projekti tehničke pomoći međunarodnih financijskih institucija; prati pripremu ugovora; koordinira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja iz državnog proračuna; prati i programskim sustavom vodi ukupan tijek financijskih sredstava; vodi financijske evidencije i priprema tekuća i konačna financijska izvješća za pojedine davatelje zajmova ili darovnica, domaće korisnike i Ministarstvo; organizira financijsku reviziju korištenja sredstava te vodi evidencije o članskim ulozima i financijskim obvezama koje proizlaze iz članstava Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim financijskim institucijama.
3. Odjel za bilateralne i multilateralne financijske odnose
Odjel za bilateralne i multilateralne financijske odnose prati, proučava i stručno obrađuje financijske odnose Republike Hrvatske s državama članicama Europske unije, članicama Pariškog i Londonskog kluba te s ostalim financijskim institucijama i organizacijama država s kojima Republika Hrvatska ima financijske i gospodarske odnose; brine se o unapređenju tih financijskih odnosa i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; posebno prati, proučava i stručno obrađuje projekte, programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz multilateralnih i izvora međunarodnih političkih i drugih organizacija (Ujedinjeni narodi, ECOSOC, NATO, Pakt o stabilnosti, OESS te druge europske i izvaneuropske regionalne organizacije); u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija prati, proučava i stručno obrađuje političke i društvene procese od važnosti za financijske međunarodne odnose i suradnju; koordinira aktivnosti Ministarstva i drugih tijela Republike Hrvatske u području bilateralne i multilateralne financijske suradnje; priprema i provodi sklapanje multilateralnih i bilateralnih financijskih sporazuma; analizira i prati učinke sklopljenih financijskih sporazuma i predlaže mjere za unapređenje bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa; koordinira, sudjeluje u pripremi i izradi te provodi bilateralne financijske ugovore koje Republika Hrvatska sklapa s drugim državama te s njihovim financijskim institucijama i organizacijama; priprema izvještaje o provedbi multilateralnih i bilateralnih financijskih projekata pomoći i suradnje te predlaže mjere radi što učinkovitijeg korištenja tih financijskih projekata; prati ostvarivanje multilateralne i bilateralne financijske suradnje te u vezi s tim predlaže mjere za unapređenje financijske suradnje s europskim i izvaneuropskim zemljama; usuglašava i usklađuje aktivnosti s drugim državnim tijelima i institucijama vezano uz multilateralnu i bilateralnu financijsku suradnju te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
UPRAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMAI PROJEKATA POMOĆI EUROPSKE UNIJE
Članak 20.
Uprava za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije upravna je organizacija u sastavu Ministarstva i središnja jedinica za obavljanje poslova u vezi s financiranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i revizijom provedbe svih programa i projekata pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj. Surađuje s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, drugim ministarstvima i upravnim organizacijama Ministarstva u pripremi prijedloga i provedbi konkretnih programa i projekata pomoći; predlaže godišnje i višegodišnje planove financiranja programa i projekata; priprema i provodi natječaje te sklapa ugovore o nabavi usluga, roba i radova; podnosi ugovore na suglasnost i odobravanje plaćanja od strane nadležnih službi Europske unije i Ministarstva; upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava (knjigovodstveno, plaćanja preko jedinstvenog računa, praćenje i izvještavanje); organizira obuku u svezi s pripremom i provedbom projekata; savjetuje provedbene službe ministarstava, agencija i tijela o propisima, pravilima i postupcima za nabavu i plaćanje usluga, roba i radova u svezi s pomoći Europske unije; organizira nadzor i reviziju financijskih tijekova za projekte pomoći Europske unije; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Članak 21.
U Upravi za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije ustrojavaju se:
1. Odjel za upravljanje projektima pomoći Europske unije
2. Odjel za financije i računovodstvo.
1. Odjel za upravljanje projektima pomoći Europske unije
Odjel za upravljanje projektima pomoći Europske unije obavlja sve poslove vezane za korištenje programa i projekata Europske unije i zemalja članica Europske unije namijenjenih za pridruživanje i punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji (CARDS, PHARE, ISPA i drugi programi namijenjeni jačanju institucionalne sposobnosti Republike Hrvatske i provedbu aktivnosti vezanih za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju) Poslovi Odjela odnose se osobito na oglašavanje i priopćavanje ponuda, ocjenjivanje ponuda, ugovaranje, edukaciju stručnjaka drugih ministarstava, koordinaciju i suradnju s ministarstvima, odnosno s korisnicima financijskih sredstva. Oglašavanje i priopćavanje ponuda (tendera) provodi se prema postupcima predviđenima propisima Europske unije, odnosno prema hrvatskim propisima ako su u skladu s propisima Europske unije, a odnose se na sve vrste ponuda, i to: rada, dobara i usluga. Odjel organizira i provodi postupak nadmetanja i ocjenjivanja; priprema ugovore prema provedbenim postupcima nadmetanja, i to za sve vrste ugovora: robe, dobara i usluga; priprema natječajnu dokumentaciju; priprema odgovarajuće pisane upute i objašnjenja u vezi s oglašavanjem, priopćavanjem, provedbom natječajnog postupka, ugovaranja i ocjenjivanja; organizira i provodi edukaciju osoblja ministarstava i drugih državnih tijela, odnosno korisnika, vezano za sve poslove koje obavlja; surađuje s Državnim uredom za reviziju; po potrebi sudjeluje u izradi uputa vezanih za primjenu metodoloških uputa; koordinira odgovarajuće jedinice i nadležne osobe u ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i državne vlasti u provedbi navedenih aktivnosti. Odjel je nositelj primjene Decentraliziranog sustava provedbe EU sredstava (DIS); u skladu s propisima i pravilima Europske unije i uz suradnju s Europskom unijom i Delegacijom Europske unije provodi konkretne projekte.
2. Odjel za financije i računovodstvo
Odjel za financije i računovodstvo obavlja poslove financija, plaćanja, kontrole, računovodstva, financijskog izvješćivanja, vođenja glavne knjige i bankovnog računa; upravlja sustavom financija i računovodstva vezano za sve poslove korištenja programa i pomoći Europske unije i zemalja članica Europske unije u Republici Hrvatskoj. Računovodstveni poslovi obuhvaćaju osobito: ustanovljenje i održavanje odgovarajućega računovodstvenog sustava (računski plan, glavna knjiga, jedinstveni račun u okviru jedinstvenog računa riznice), držanje evidencije i odgovarajućeg računovodstva za svaki program, evidentiranje svih plaćanja po programima, projektima, ugovorima i slično, sastavljanje financijskih izvještaja te evidencija svih transakcija prema metodologiji PERSEUS ili drugim programima sukladno zahtjevima Europske unije. Odjel vodi jedinstveni račun s podračunima; održava, vodi i upravlja bankovnim računom kod Hrvatske narodne banke. Račun je kunski i devizni, odnosno u euro iznosima. Odjel sastavlja mjesečna financijska izvješća u vezi sa stanjem na računima kod Hrvatske narodne banke; na osnovi zahtjeva Europske unije sastavlja plaćanja predujmova; skuplja i sastavlja svaki mjesec izvješća o financijskom stanju za svaki program, projekt odnosno pomoć; sastavlja financijske izvještaje; provodi edukaciju u vezi svih navedenih poslova; organizira edukaciju osoblja ministarstava i drugih državnih tijela odnosno korisnika u odnosu na sve poslove koje obavlja; surađuje s Državnim uredom za reviziju; po potrebi sudjeluje u kreiranju uputa vezanih za primjenu metodoloških uputa (PERSEUS, Twinnig i drugih); koordinira odgovarajuće jedinice i nadležne osobe u ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i državne vlasti u provedbi navedenih aktivnosti. Odjel je nositelj primjene Decentraliziranog sustava provedbe EU sredstava (DIS); u skladu s propisima i pravilima Europske unije i uz suradnju s Europskom unijom i Delegacijom Europske unije provodi konkretne projekte.
UPRAVA ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE
Članak 22.
Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja utvrđuje i razvija sveobuhvatni sustav unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC), što se odnosi na unutarnju reviziju te financijsko upravljanje i unutarnje kontrole.
Članak 23.
U Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole ustrojavaju se:
1. Odjel za metodologiju i koordinaciju unutarnje revizije
2. Odjel za metodologiju i koordinaciju financijskog upravljanja i unutarnje kontrole.
1. Odjel za metodologiju i koordinaciju unutarnje revizije
Odjel za metodologiju i koordinaciju unutarnje revizije, kao središnja harmonizacijska jedinica, koordinira provedbu unutarnje revizije kod proračunskih korisnika; utvrđuje i razvija metodologiju i standarde rada unutarnje revizije u javnom sektoru u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom zemalja Europske unije; priprema i donosi priručnik za unutarnju reviziju; donosi program te koordinira aktivnosti u dijelu provedbe stručnog programa za edukaciju unutarnjih revizora; sudjeluje u edukaciji i izdaje stručno ovlaštenje unutarnjim revizorima; donosi kodeks strukovne etike unutarnjih revizora; surađuje s jedinicama za unutarnju reviziju u javnom sektoru davanjem smjernica i razmjenom informacija; usklađuje programe njihova rada i procjenjuje njihove aktivnosti; nadgleda provedbu utvrđenih zahtjeva i analizira provođenje zadataka jedinica za unutarnju reviziju; izrađuje konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima svih jedinica za unutarnju reviziju i podnosi ga Vladi Republike Hrvatske; razvija i održava informacijski sustav Uprave; surađuje s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima; sudjeluje pri izradi i izmjeni propisa iz nadležnosti Ministarstva.
2. Odjel za metodologiju i koordinaciju financijskog upravljanja i unutarnje kontrole
Odjel za metodologiju i koordinaciju financijskog upravljanja i unutarnje kontrole, kao središnja harmonizacijska jedinica, utvrđuje i razvija metodologiju financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru u skladu s najboljom praksom zemalja Europske unije, a koja se primarno odnosi na neovisne funkcije prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, te na procedure pripreme, obrade i pohrane financijskih i ostalih dokumenata; priprema i donosi priručnik za financijsko upravljanje i unutarnje kontrole, te izrađuje i razvija procedure; provodi edukaciju osoblja zaduženog za uvođenje financijskog upravljanja i unutarnje kontrole; surađuje s dužnosnicima za to područje; izrađuje konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima vezanima za financijsko upravljanje i unutarnje kontrole i podnosi ga Vladi Republike Hrvatske; surađuje s drugim državnim tijelima i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima; sudjeluje pri izradi i izmjeni propisa iz nadležnosti Ministarstva.
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK
Članak 24.
Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak ustrojstvena je jedinica Ministarstva koja rješava o žalbama protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije iz djelokruga poreznog postupka, carinskog postupka i postupka financijskog nadzora nad zakonitošću obračuna i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih drugim posebnim zakonima; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; donosi rješenja u provedbi upravnog nadzora nad zakonitošću prvostupanjskih upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova, izrađuje nacrte odgovora na tužbe u sudskim sporovima koji su pokrenuti temeljem upravnih akata iz djelokruga Službe; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina te u pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnom postupku; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja; rješava o žalbama protiv upravnih akata iz nadležnosti Ministarstva.
Članak 25.
U Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak ustrojavaju se:
1. Odjel za porezni postupak
2. Odjel za carinski postupak.
1. Odjel za porezni postupak
Odjel za porezni postupak provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv prvostupanjskih upravnih akata Porezne uprave i Financijske policije i postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; provodi upravni nadzor; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih rješenja i drugih akata u upravnom postupku; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; priprema nacrte rješenja koja se donose u izvršenju sudskih odluka; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i u pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u poreznom postupku; prati primjenu poreznih propisa te inicira njihovu izmjenu; sustavno prati međunarodne ugovore zaključene u području poreza i europske smjernice u postupcima oporezivanja.
2. Odjel za carinski postupak
Odjel za carinski postupak provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi protiv prvostupanjskih upravnih rješenja Carinske uprave i Financijske policije i postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; obavlja upravni nadzor; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih rješenja i drugih akata u upravnom postupku; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; priprema nacrte rješenja koja se donose u izvršenju sudskih odluka; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja carina i poreza te u pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u carinskom postupku; prati primjenu carinskih i poreznih propisa te daje inicijativu za njihovu izmjenu; sustavno prati međunarodne ugovore zaključene u području carina i poreza i europske smjernice u postupcima carinjenja.
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV
Članak 26.
Samostalna služba za informacijski sustav organizira i uspostavlja jedinstveni informacijski sustav svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove vezane za planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, administriranje računala Ministarstva, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, definiranje i održavanje korisničkih aplikacija ustrojstvenih jedinica, brigu o dokumentaciji dostupnih programskih paketa, uređivanje javnih i internih informacijskih servisa, brigu za promociju Ministarstva u elektroničkim i drugim medijima, prijedloge za unaprjeđenje informacijskog sustava Ministarstva; analizira i odabire raspoloživa informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Ministarstva; planira nabavu računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i programske osnovice; brine se o edukaciji službenika i namještenika za djelotvorno i ispravno korištenje svih informatičkih resursa Ministarstva; određuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informacijske infrastrukture Ministarstva; prati i primjenjuje odgovarajuće svjetske i domaće standarde na području informatike; vodi brigu o instalaciji, reinstalaciji i kontinuiranom održavanju svih informatičkih resursa; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva i ministar.
Članak 27.
U Samostalnoj službi za informacijski sustav ustrojavaju se:
1. Odjel za informacijski sustav i sistemsku podršku
2. Odjel za komunikacijsku tehnologiju
3. Odjel za sigurnost informacijskog sustava.
1. Odjel za informacijski sustav i sistemsku podršku
U Odjelu za informacijski sustav i sistemsku podršku obavljaju se poslovi planiranja, razvoja i održavanja informacijskog sustava Ministarstva; poslovi projektiranja, koordiniranja i organiziranja izrade i primjene informacijskih sustava; podrške korisnicima informacijskog sustava i održavanje veze između korisnika i razvoja sustava, te korisnika i provedbe; poslovi organiziranja i provođenja izobrazbe za korištenje informacijskog sustava, te uvođenja novih programskih proizvoda u uporabu; poslovi oblikovanja i prezentacije podataka na svim raspoloživim medijima; poslovi upravljanja računalnom infrastrukturom Ministarstva i podrške svim poslovima koji osiguravaju rad računalne mreže; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Samostalne službe.
2. Odjel za komunikacijsku tehnologiju
Odjel za komunikacijsku tehnologiju upravlja računalnom infrastrukturom Ministarstva i podrška je svim poslovima koji osiguravaju rad računalno-komunikacijske mreže; obavlja stručne poslove vezane za planiranje razvoja i modernizaciju komunikacijskih i informacijskih sustava Ministarstva, uspostavljanje normi za interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih sustava unutar Ministarstva, određivanje prioriteta i prijedloga za nabavu opreme iz područja komunikacija i informacijske tehnologije, kreiranje planskog održavanja opreme, nadgledanje sigurnosti komunikacija i provođenje mjera za zaštitu sigurnosti informacijske i komunikacijske infrastrukture; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Samostalne službe.
3. Odjel za sigurnost informacijskog sustava
Odjel za sigurnost informacijskog sustava inicira i kontrolira provođenje sigurnosnih mjera na svim razinama upravljanja Ministarstvom; izvješćuje ministra o stanju sigurnosti informacijskog sustava; definira program sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva na osnovi sigurnosne politike; redovito prati provođenje sigurnosnih mjera te uočava i otklanja odstupanja u postupku provedbe; izrađuje program izobrazbe zaposlenika Ministarstva o sigurnosnim mjerama te vodi brigu o provedbi programa; sudjeluje u postupku oblikovanja i razvoja informacijskih sustava s ciljem primjene sigurnosnih zahtjeva; aktivno pruža pomoć zaposlenicima u provođenju programa sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva te obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Samostalne službe.
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
Članak 28.
Samostalna služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza ustrojstvena je jedinica Ministarstva koja se bavi planiranjem, pripremom, građenjem, opremanjem, rekonstrukcijom i davanjem na uporabu novih graničnih prijelaza, te investicijskim i tekućim održavanjem novoizgrađenih i postojećih graničnih prijelaza; provodi postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi (nadmetanja, odabir ponuditelja, prijedlozi za zaključivanje ugovora); provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja; prati promjenu stanja u prostoru na graničnim prijelazima s ciljem poboljšanja protočnosti prometa i osuvremenjivanja objekata, uvažavajući nova dostignuća, tehnologije i pravce razvoja prostornog planiranja, zaštite okoliša i izgradnje objekata u skladu sa standardima Europske unije; prati propise iz područja prostornog planiranja, zaštite okoliša i građenja te sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa; obavlja i druge poslove u vezi s upravljanjem državnom imovinom na graničnim prijelazima, nadzire naplatu i korištenje terminala, organizira izradu kontrolnih blokova za naplatu terminala i o tome vodi evidenciju; daje oslobođenja od plaćanja usluga terminala; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
Članak 29.
U Samostalnoj službi za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza ustrojavaju se:
1. Odjel za pripremu i projektiranje
2. Odjel za izgradnju i održavanje.
1. Odjel za pripremu i projektiranje
Odjel za pripremu i projektiranje obavlja sve poslove i radnje vezano za pripremne radove, kao što je planiranje gradnje graničnih prijelaza, izrada programa izgradnje te utvrđivanje elemenata za izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza. Aktivnosti obuhvaćaju izradu projektnih zadataka i organiziranje izrade projektne dokumentacije: izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu, izrada idejnog projekta za načelnu dozvolu, izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu, izrada izvedbenog projekta s troškovnikom; organiziranje geodetskih radova: izrada geodetske podloge, izrada parcelacijskog elaborata, izrada elaborata za izvlaštenje; organiziranje geotehničkih radova: provođenje geotehničkih istražnih radova, izrada geotehničkih elaborata; organiziranje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa: otkup nekretnina (procjena vrijednosti, nagodbe s vlasnicima, zaključivanje ugovora o kupoprodaji), izvlaštenje, upis u zemljišne knjige, upis u katastar zemljišta. Aktivnosti obuhvaćaju koordiniranje upravnim postupcima ishođenja odobrenja za gradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza: lokacijska dozvola, načelna dozvola, građevinska dozvola.
2. Odjel za izgradnju i održavanje
Odjel za izgradnju i održavanje provodi izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza, daje na uporabu objekte i prostore na graničnim prijelazima; organizira tekuće i investicijsko održavanje na postojećim graničnim prijelazima. Organiziranje izgradnje ili rekonstrukcije obuhvaća pripremanje i praćenje izvođenja radova te provođenje ovlaštenog stručnog nadzora nad izvođenjem radova, investicijski nadzor nad radovima i ishođenje dozvole za uporabu, uz organiziranje tehničkog pregleda. Aktivnosti na održavanju graničnih prijelaza obuhvaćaju organiziranje tekućeg i investicijskog održavanja na objektima i opremi te zajedničku i individualnu komunalnu potrošnju.
POREZNA UPRAVA
Članak 30.
Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
1. zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza,
2. utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava,
3. utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,
4. provođenje inspekcijskog nadzora,
5. provođenje ovrhe radi naplate poreza,
6. podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka,
7. vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,
8. davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim poreznim predmetima,
9. međunarodnu pravnu pomoć u poreznim stvarima,
10. proučavanje poreznih sustava i suradnju s poreznim tijelima drugih država,
11. praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza,
12. izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju,
13. izgradnju i korištenje poreznog informacijskog sustava,
14. davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara,
15. izdavanje markica za označavanje i registraciju automata i stolova za igre na sreću,
16. provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima,
17. provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje je u postupku financijskog nadzora utvrdila Financijska policija.
Porezna uprava obavlja i poslove koji se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate doprinosa za obvezna osiguranja, te na podnošenje prekršajnih prijava i vođenje prekršajnog postupka zbog povrede propisa o plaćanju obveznih doprinosa.
Porezna uprava prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima za obvezna osiguranja i predlaže promjene porezne politike i poreznih propisa te drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i obveznih doprinosa.
Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza koji u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom.
Porezna uprava obavlja poslove vođenja i rješavanja u prvostupanjskom prekršajnom postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema zahtjevu Financijske policije.
Članak 31.
Porezna uprava poslove iz svojega djelokruga obavlja u Središnjem uredu, područnim uredima i ispostavama područnih ureda.
SREDIŠNJI URED
Članak 32.
U Središnjem uredu Porezne uprave ustrojavaju se:
1. Služba za porezni sustav
U Službi za porezni sustav ustrojavaju se:
1.1. Odjel za porez na dodanu vrijednost
1.2. Odjel za porez na dobit i dohodak
1.3. Odjel za Opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine
1.4. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
1.5. Odjel za doprinose
2. Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije
U Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije ustrojavaju se:
2.1. Odjel za međunarodnu suradnju
2.2. Odjel za europske integracije
3. Služba za porezni postupak i porezne evidencije
U Službi za porezni postupak i porezne evidencije ustrojavaju se:
3.1. Odjel za porezni postupak
3.2. Odjel za porezne evidencije i poreznu statistiku
4. Služba za informacijski sustav
U Službi za informacijski sustav ustrojavaju se:
4.1. Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja
4.2. Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima
4.3. Odjel za servis poreznim obveznicima
4.4. Odjel – Kontakt-centar
5. Služba za nadzor
U Službi za nadzor ustrojavaju se:
5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta
5.2. Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika
5.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost
5.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara
6. Služba za ovršni postupak
U Službi za ovršni postupak ustrojavaju se:
6.1. Odjel za naplatu
6.2. Odjel za ovrhu
6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije
7. Služba za igre na sreću, zabavne i nagradne igre
U Službi za igre na sreću, zabavne i nagradne igre ustrojavaju se:
7.1. Odjel za igre na sreću
7.2. Odjel za zabavne igre i nagradne igre
8. Služba za kadrovske poslove, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
U Službi za kadrovske poslove, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:
8.1. Odjel za kadrovske poslove
8.2. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
9. Služba za opće, pravne i računovodstvene poslove
U Službi za opće, pravne i računovodstvene poslove ustrojavaju se:
9.1. Odjel za opće poslove
9.2. Odjel za pravne poslove
9.3. Odjel za računovodstvene poslove
10. Samostalni odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela
11. Samostalni odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
U samostalnom odjelu za financijsko upravljanje i kontrolu ustrojavaju se:
11.1. Odsjek za prethodne kontrole
11.2. Odsjek za naknadne kontrole i unutarnji nadzor
1. SLUŽBA ZA POREZNI SUSTAV
Članak 33.
Služba za porezni sustav obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavljanje radnji predviđenih Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenu obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupanje u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu; predlaganje promjena propisa o doprinosima i drugih propisa radi unapređenja sustava i učinkovitijeg ubiranja doprinosa; sustavno praćenje primjene propisa o doprinosima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o doprinosima, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni propisa o doprinosima u pojedinačnim predmetima.
U Službi za porezni sustav ustrojavaju se:
1.1. Odjel za porez na dodanu vrijednost
1.2. Odjel za porez na dobit i dohodak
1.3. Odjel za Opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine
1.4. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
1.5. Odjel za doprinose.
1.1. Odjel za porez na dodanu vrijednost
Odjel za porez na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima.
1.2. Odjel za porez na dobit i dohodak
Odjel za porez na dobit i dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima.
1.3. Odjel za Opći porezni zakon, lokalne porezei nekretnine
Odjel za Opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima.
1.4. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavljanje radnji predviđenih Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenu obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; davanje stručnih mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupanje u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu.
1.5. Odjel za doprinose
Odjel za doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena propisa o doprinosima i drugih propisa radi unapređenja sustava i učinkovitijeg ubiranja doprinosa; sustavno praćenje primjene propisa o doprinosima i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o doprinosima, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni propisa o doprinosima u pojedinačnim predmetima.
2. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJUI EUROPSKE INTEGRACIJE
Članak 34.
Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju i kontaktiranje s inozemnim poreznim upravama te međunarodnim organizacijama; vođenje i organiziranje poslova i aktivnosti oko priprema za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na nadležnost Porezne uprave; analiziranje i koordiniranje usklađivanje poreznog zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije; organiziranje, vođenje i održavanje sustava izmjene podataka o porezu na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: VIES) te razmjenu podataka s drugim zemljama Europske unije kao središnjeg ureda za vezu (dalje u tekstu: CLO); praćenje i promicanje suradnje te razmjene podataka s pojedinim državama, integracijama i regionalnim inicijativama; koordiniranje priprema i provedbu programa i projekata međunarodne tehničke pomoći.
U službi za međunarodnu suradnju i europske integracije ustrojavaju se:
2.1. Odjel za međunarodnu suradnju
2.2. Odjel za europske integracije.
2.1. Odjel za međunarodnu suradnju
Odjel za međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju i kontaktiranje s inozemnim poreznim upravama te međunarodnim organizacijama.
2.2. Odjel za europske integracije
Odjel za europske integracije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje i organiziranje poslova i aktivnosti oko priprema za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na nadležnost Porezne uprave; analiziranje i koordiniranje usklađivanje poreznog zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije; organiziranje, vođenje i održavanje sustava VIES te razmjenu podataka s drugim zemljama Europske unije kao CLO; praćenje i promicanje suradnje te razmjene podataka s pojedinim državama, integracijama i regionalnim inicijativama; koordiniranje priprema i provedbu programa i projekata međunarodne tehničke pomoći.
3. SLUŽBA ZA POREZNI POSTUPAK I POREZNE EVIDENCIJE
Članak 35.
Služba za porezni postupak i porezne evidencije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa; izradu radnih postupaka (metodologija rada) pri oporezivanju (porezni postupak) i ubiranju doprinosa; izradu projekata za računalne aplikacije, koordiniranje provedbe projekata i organiziranje edukacije za primjenu aplikacija; nakon uvođenja novih postupaka rada i tehnologija vodi brigu o novoprihvaćenim računalnim aplikacijama i radnim postupcima; koordiniranje rada uredskog poslovanja i arhiviranja, poslova izdavanja poreznih kartica i poreznih potvrda i prekršajnog postupka, te poslova u svezi s doprinosom za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i drugih doprinosa; praćenje funkcioniranja poreznog sustava u cjelini i pojedinih vrsta poreza i doprinosa, napose njihove ciljeve, učinak, posljedice i međuovisnosti; izradu propisa o poreznim evidencijama i davanje naputaka o njihovoj provedbi; organiziranje jedinstvenog vođenja evidencije poreznih obveznika, uplatnih računa i način uplaćivanja prihoda; prikupljanje podataka, izrada statističkih izvješća te provođenje analiza; prikupljanje podataka porezne statistike, izrada analiza i izvješća o utvrđenim, naplaćenim i nenaplaćenim porezima, doprinosima, pristojbama i drugim prihodima.
U Službi za porezni postupak i porezne evidencije ustrojavaju se:
3.1. Odjel za porezni postupak
3.2. Odjel za porezne evidencije i poreznu statistiku.
3.1. Odjel za porezni postupak
Odjel za porezni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave što se odnose na porezni postupak i ubiranje doprinosa; izradu radnih postupaka (metodologija rada) pri oporezivanju (porezni postupak) i ubiranju doprinosa; izradu projekata za računalne aplikacije, koordiniranje provedbe projekata i organiziranje edukacije za primjenu aplikacija; nakon uvođenja novih postupaka rada i tehnologija vodi brigu o novoprihvaćenim računalnim aplikacijama i radnim postupcima; koordiniranje rada uredskog poslovanja i arhiviranja, poslova izdavanja poreznih kartica, poreznih potvrda i prekršajnog postupka, te poslova u svezi s doprinosa za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i drugih doprinosima.
3.2. Odjel za porezne evidencije i poreznu statistiku
Odjel za porezne evidencije i poreznu statistiku obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje funkcioniranja poreznog sustava u cjelini i pojedinih vrsta poreza i doprinosa, napose njihove ciljeve, učinak, posljedice i međuovisnosti; izradu propisa o poreznim evidencijama i davanje naputaka o njihovoj provedbi; organiziranje jedinstvenog vođenja evidencije poreznih obveznika, uplatnih računa i način uplaćivanja prihoda; prikupljanje podataka, izrada statističkih izvješća te provođenje analiza; prikupljanje podataka porezne statistike, izrada analiza i izvješća o utvrđenim, naplaćenim i nenaplaćenim porezima, doprinosima, pristojbama i drugim prihodima.
4. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV
Članak 36.
Služba za informacijski sustav obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije stručne poslove koji se odnose na projektiranje, izgradnju, razvijanje i uporabu informacijskog sustava; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području projektiranja, razvoja i izrade programske podrške i načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; razvijanje tehničko-tehnološkog sustava za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području projektiranja, razvoja i izrade programskih rješenja; predlaganje metoda rada sukladnih novim informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.); obavljanje poslova normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama; osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti vezanih za programsku podršku; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području komunikacija, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području komunikacija i o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; na temelju smjernica i normiziranih procesa, projektirati, razvijati, implementirati, te održavati rad sustava za razmjenu podataka i informacija sa zemljama Europske unije kao što je organizacija sustava i komunikacijske mreže (dalje u tekstu: CCN/CSI), CLO, te podrška za sustave VIES i informacijski sustav za primjenu poreza na dodanu vrijednost na elektroničke transakcije (dalje u tekstu: VES); razvijanje tehničko-tehnološkog sustava za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području komunikacija; obavljanje poslova održavanja i unapređivanja komunikacijskog sustava; osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti vezanih za komunikacijski sustav; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima; osiguravanje pomoći korisnicima iz područja uporabe računalne opreme; osiguravanje pomoći korisnicima pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja; redovitu edukaciju djelatnika; predlaganje primjene novih tehnologija i unapređenje rada u razvoju servisa poreznim obveznicima (skup usluga putem kojih Porezna uprava pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava i prijedlog sadržaja za Internet i Intranet te ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izrada, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izrada publikacija i projektiranje računalnih programa koji omogućuju poreznim obveznicima izvršenje poreznih obveza; organiziranje i realizacija sustava elektroničkih poreznih prijava; organiziranje sustava poreznih posrednika (medijatori); priprema sadržaja za Kontakt-centar; organiziranje i upravljanje radom Kontakt-centra – Središnjeg dijela; organiziranje rada Kontakt-centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; edukacija službenika za rad u Kontakt-centru.
U Službi za informacijski sustav ustrojavaju se:
4.1. Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja
4.2. Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima
4.3. Odjel za servis poreznim obveznicima
4.4. Odjel – Kontakt-centar.
4.1. Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja
Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja obavlja stručne poslove koji se odnose na projektiranje, izgradnju, razvijanje i uporabu informacijskog sustava; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području projektiranja, razvoja i izrade programske podrške i načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; razvijanje tehničko-tehnološkog sustava za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području projektiranja, razvoja i izrade programskih rješenja; predlaganje metoda rada sukladnih novim informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.); obavljanje poslova normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području komunikacija, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području komunikacija i o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; na temelju smjernica i normiziranih procesa, projektira, razvija, imeplementira, i održava rad sustava za razmjenu podataka i informacija sa zemljama Europske unije (CCN/CSI, CLO, te podrška za sustave VIES i VES); razvija tehničko-tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija na području komunikacija.
4.2. Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima
Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima obavlja stručne poslove koji se odnose na osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti vezanih uz programsku podršku; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima; obavljanje poslova održavanja i unapređivanja komunikacijskog sustava; osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti vezanih uz komunikacijski sustav; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima; osiguravanje pomoći korisnicima iz područja uporabe računalne opreme; osiguravanje pomoći korisnicima pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja; redovitu edukaciju djelatnika.
4.3. Odjel za servis poreznim obveznicima
Odjel za servis poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unapređenje rada u razvoju servisa poreznim obveznicima (skup usluga preko kojih Porezna uprava pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava i prijedlog sadržaja za Internet i Intranet te ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izrada ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izrada publikacija i projektiranje računalnih programa koji omogućuju poreznim obveznicima izvršenje poreznih obveza; organiziranje i realizacija sustava elektroničkih poreznih prijava; organiziranje sustava poreznih posrednika (medijatori).
4.4. Odjel – Kontakt-centar
Odjel – Kontakt-centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Kontakt-centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); organiziranje i upravljanje radom Kontakt-centra – Središnjeg dijela, organiziranje rada Kontakt-centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; edukaciju službenika za rad u Kontakt-centru.
5. SLUŽBA ZA NADZOR
Članak 37.
Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta; koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika, koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara.
U Službi za nadzor ustrojavaju se:
5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta
5.2. Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika
5.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost
5.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra.
5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta
Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta.
5.2. Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika
Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika.
5.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost
Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora poreza na dodanu vrijednost.
5.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnihi nagradnih igra
Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara.
6. SLUŽBA ZA OVRŠNI POSTUPAK
Članak 38.
Služba za ovršni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu odnosno obročnu otplatu duga; koordiniranje provođenja ovršnog postupka; izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu; suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima; koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak.
U Službi za ovršni postupak ustrojavaju se:
6.1. Odjel za naplatu
6.2. Odjel za ovrhu
6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije.
6.1. Odjel za naplatu
Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu odnosno obročnu otplatu duga.
6.2. Odjel za ovrhu
Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja ovršnog postupka te na izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu.
6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije
Odjel za stečajeve i likvidacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima te na koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak.
7. SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU, ZABAVNE I NAGRADNE IGRE
Članak 39.
Služba za igre na sreću, zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka i izradu odobrenja za priređivanje igara na sreću i klađenja te izradu odobrenja za rad igračnica i automat klubova; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja igara na sreću te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; davanje odobrenja za priređivanje nagradnih igara; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa.
U Službi za igre na sreću, zabavne i nagradne igre ustrojavaju se:
7.1. Odjel za igre na sreću
7.2. Odjel za zabavne i nagradne igre.
7.1. Odjel za igre na sreću
Odjel za igre na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka i izradu odobrenja za priređivanje igara na sreću i klađenja te izradu odobrenja za rad igračnica i automat-klubova; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa.
7.2. Odjel za zabavne i nagradne igre
Odjel za zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na davanje odobrenja za priređivanje nagradnih igara; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa
8. SLUŽBA ZA KADROVSKE POSLOVE, RAZVOJ IUPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Članak 40.
Služba za kadrovske poslove, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obavljanje kadrovskih poslova; vođenje kadrovskih evidencija djelatnika; obavljanje poslova upravljanja ljudskim potencijalima (obrazovanje, planiranje kadrova, uvođenje u rad novih kadrova /mentorstvo/, praćenje karijere kadrova /profesionalni razvoj/, otkrivanje rukovodnih potencijala i sl.) te organiziranje stalne i sustavne izobrazbe službenika i namještenika preko savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.
U Službi za kadrovske poslove, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:
8.1. Odjel za kadrovske poslove
8.2. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima.
8.1. Odjel za kadrovske poslove
Odjel za kadrovske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obavljanje kadrovskih poslova i vođenje kadrovskih evidencija službenika i namještenika Porezne uprave i Financijske policije.
8.2. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obavljanje poslova upravljanja ljudskim potencijalima (obrazovanje, planiranje kadrova, uvođenje u rad novih kadrova /mentorstvo/, praćenje karijere kadrova /profesionalni razvoj/, otkrivanje rukovodnih potencijala i sl.) te organiziranje stalne i sustavne izobrazbe službenika i namještenika Porezne uprave i Financijske policije preko savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja.
9. SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENEPOSLOVE
Članak 41.
Služba za opće, pravne i računovodstvene poslove obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analiza prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; provođenje javnog nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom i sredstvima prijevoza te ostalom imovinom; obavljanje godišnjeg popisa imovine; obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje pravnih poslova (izrade izvješća, planova rada i sl.); rješavanje o žalbama protiv rješenja Porezne uprave prvog stupnja u prekršajnim postupcima pokrenutima prije 1. listopada 2002.; obavljanje knjigovodstveno-financijskih poslova.
U Službi za opće, pravne i računovodstvene poslove ustrojavaju se:
9.1. Odjel za opće poslove
9.2. Odjel za pravne poslove
9.3. Odjel za računovodstvene poslove.
9.1. Odjel za opće poslove
Odjel za opće poslove obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; provođenje javnog nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima te ostalom imovinom; obavljanje godišnjeg popisa imovine; obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte.
9.2. Odjel za pravne poslove
Odjel za pravne poslove obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga rada Službe, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; kontrolira izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinsko-pravne odnose; obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama protiv rješenja Porezne uprave prvog stupnja u prekršajnim postupcima pokrenutima prije 1. listopada 2002.
9.3. Odjel za računovodstvene poslove
Odjel za računovodstvene poslove obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obavljanje knjigovodstveno-financijskih poslova.
10. SAMOSTALNI ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNOKAZNENIH DJELA
Članak 42.
Samostalni odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; koordiniranje odjelima za otkrivanje porezno kaznenih djela u područnim uredima.
11. SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJEI KONTROLU
Članak 43.
Samostalni odjel za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola; neovisne funkcije prethodne i naknadne financijske kontrole; računovodstvenu funkciju; funkciju financijskog izvještavanja; javnu nabavu; uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola; obradu i pohranu financijskih i ostalih dokumenata.
U Samostalnom odjelu za financijsko upravljanje i kontrolu ustrojavaju se:
11.1. Odsjek za prethodne kontrole
11.2. Odsjek za naknadne kontrole i unutarnji nadzor.
11.1. Odsjek za prethodne kontrole
Odsjek za prethodne kontrole obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola te na organizacijsku strukturu, metode i postupke s ciljem zakonitog, ekonomičnog i učinkovitog korištenja sredstava.
11.2. Odsjek za naknadne kontrole i unutarnji nadzor
Odsjek za naknadne kontrole i unutarnji nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na učinkovitost prikupljanja državnih prihoda; učinkovitost i ekonomičnost financiranja državne potrošnje; upravljanje financijskom imovinom države; uspostavljanja sustava odgovornosti; postupak javne nabave; smanjenje rizika u postizanju ciljeva; usklađenost sa zakonima i propisima; naknadne kontrole u svrhu potvrđivanja zakonitosti, točnosti i učinkovitosti radnji nakon što se radnje provedu, tj. provjerava se usklađenost radnji s postojećim pravilima neposredno nakon što se radnje poduzmu; utvrđivanje i sankcioniranje nepravilnosti ili prijevara; provođenje inspekcija ili istraga na temelju pritužbi ili sumnji.
PODRUČNI UREDI
Članak 44.
Ustrojava se 20 područnih ureda Porezne uprave kako slijedi:
1. Područni ured Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb
2. Područni ured Krapina, sa sjedištem u Krapini, za Krapinsko--zagorsku županiju
3. Područni ured Sisak, sa sjedištem u Sisku, za Sisačko-moslavačku županiju
4. Područni ured Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, za Karlovačku županiju
5. Područni ured Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za Varaždinsku županiju
6. Područni ured Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, za Koprivničko-križevačku županiju
7. Područni ured Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, za Bjelovarsko--bilogorsku županiju
8. Područni ured Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za Primorsko-goransku županiju
9. Područni ured Gospić, sa sjedištem u Gospiću, za Ličko-senjsku županiju
10. Područni ured Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, za Virovitičko-podravsku županiju
11. Područni ured Požega, sa sjedištem u Požegi, za Požeško-slavonsku županiju
12. Područni ured Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za Brodsko-posavsku županiju
13. Područni ured Zadar, sa sjedištem u Zadru, za Zadarsku županiju
14. Područni ured Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za Osječko-baranjsku županiju
15. Područni ured Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, za Šibensko--kninsku županiju
16. Područni ured Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, za Vukovarsko-srijemsku županiju
17. Područni ured Split, sa sjedištem u Splitu, za Splitsko-dalmatinsku županiju
18. Područni ured Pazin, sa sjedištem u Pazinu, za Istarsku županiju
19. Područni ured Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, za Dubrovačko-neretvansku županiju
20. Područni ured Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, za Međimursku županiju.
Članak 45.
U Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se:
1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa
U Odjelu za utvrđivanje poreza i doprinosa ustrojavaju se odsjeci:
1.1. Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa
1.2. Odsjek za porezne evidencije
U Odjelu za utvrđivanje poreza i doprinosa ustrojavaju se ispostave:
1.3. Zagreb – Centar
U ispostavi Zagreb – Centar ustrojavaju se:
1.3.1. – 3. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
1.4. Zagreb – Medveščak
U ispostavi Zagreb – Medveščak ustrojavaju se:
1.4.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.5. Zagreb – Trešnjevka
U ispostavi Zagreb – Trešnjevka ustrojavaju se:
1.5.1. – 5. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – V
1.6. Zagreb – Trnje
U ispostavi Zagreb – Trnje ustrojavaju se:
1.6.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.7. Zagreb – Dubrava
U ispostavi Zagreb – Dubrava ustrojavaju se:
1.7.1. – 3. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
1.8. Zagreb – Maksimir
U ispostavi Zagreb – Maksimir ustrojavaju se:
1.8.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.9. Zagreb – Susedgrad
U ispostavi Zagreb – Susedgrad ustrojavaju se:
1.9.1. – 3. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
1.10. Zagreb – Črnomerec
U ispostavi Zagreb – Črnomerec ustrojavaju se:
1.10.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.11. Zagreb – Novi Zagreb
U ispostavi Zagreb – Novi Zagreb ustrojavaju se:
1.11.1. – 3. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
1.12. Zagreb – Pešćenica
U ispostavi Zagreb – Pešćenica ustrojavaju se:
1.12.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.13. Zagreb za poreze građana
U ispostavi Zagreb za poreze građana ustrojavaju se:
1.13.1. – 2. Pododsjek za poreze građana I – II
1.14. Zagreb za nekretnine
U ispostavi Zagreb za nekretnine ustrojavaju se:
1.14.1. – 2. Pododsjek za nekretnine I – II
1.15. Zagreb za velike porezne obveznike
U ispostavi Zagreb za velike porezne obveznike ustrojavaju se:
1.15.1. – 2. Pododsjek za velike porezne obveznike I – II
1.16. Dugo Selo
1.17. Ivanić Grad
1.18. Jastrebarsko
1.19. Samobor
U ispostavi Samobor ustrojavaju se:
1.19.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.20. Sesvete
U ispostavi Sesvete ustrojavaju se:
1.20.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.21. Sv. Ivan Zelina
1.22. Velika Gorica
U ispostavi Velika Gorica ustrojavaju se:
1.22.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
1.23. Vrbovec
1.24. Zaprešić
U ispostavi Zaprešić ustrojavaju se:
1.24.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
2. Odjel za planiranje, pripremu i analize nadzora
3. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika i financijskih institucija
U Odjelu za nadzor velikih poreznih obveznika i financijskih institucija ustrojavaju se:
3.1. – 5. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika I – V
4. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika
U Odjelu za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika ustrojavaju se:
4.1. – 4. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I – IV
5. Odjel za nadzor fizičkih osoba
U Odjelu za nadzor fizičkih osoba ustrojavaju se:
5.1. – 3. Odsjek za nadzor fizičkih osoba I – III
5.4. Odsjek za nadzor igara na sreću i zabavnih igara
6. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost
U Odjelu za nadzor poreza na dodanu vrijednost ustrojavaju se:
6.1.- 5. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost I – V
7. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela
U Odjelu za otkrivanje porezno kaznenih djela ustrojavaju se:
7.1. – 3. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela I – III
7.4. Odsjek za pravne poslove
8. Odjel za ovrhu
U Odjelu za ovrhu ustrojavaju se:
8.1. – 2. Odsjek za pokretnine I – II
8.3. Odsjek za stečajeve, likvidacije i nekretnine
9. Odjel za prekršajni postupak
10. Odjel za opće poslove.
Članak 46.
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA
Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava.
1.1. Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa
Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja.
1. 2. Odsjek za porezne evidencije
Odsjek za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.
1.3. – 1.24. Ispostave Područnog ureda Zagreb
Ispostave Područnog ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove.
U ispostavama u kojima su ustrojeni pododsjeci, poslovi ispostave obavljaju se unutar pododsjeka.
U ispostavama Zagreb – Centar, Zagreb – Medvešćak, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad, Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica obavljaju se poslovi za pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti, te poreza na dodanu vrijednost.
U Ispostavi Zagreb za poreze građana obavljaju se poslovi za građane s područja grada Zagreba (osim Sesveta), te utvrđuje posebni porez na motorna vozila i lokalne poreze (porez na cestovna motorna vozila) za pravne i fizičke osobe obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti te poreza na dodanu vrijednost i to za ispostave Zagreb – Centar, Zagreb – Medvešćak, Zagreb – Trešnjevka, Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad, Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica.
U Ispostavi Zagreb za nekretnine obavljaju se poslovi za građane s područja grada Zagreba (osim Sesveta), i to utvrđivanje i naplata poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplata poreza na nasljedstvo i darove.
U Ispostavi Zagreb za velike porezne obveznike obavljaju se poslovi za velike porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost s područja grada Zagreba, te za ostale poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike.
2. ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU
Odjel za planiranje, pripremu i analizu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora; određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Odjelom za prekršajni postupak i Odjelom za ovrhu; izradu analiza rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i analizu prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba.
3. ODJEL ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKAI FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika i financijskih institucija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poslove inspekcijskog nadzora u velikih poreznih obveznika, povezanih poreznih obveznika i financijskih institucija; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.
Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.
4. ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIHOBVEZNIKA
Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora u malih i srednjih poreznih obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.
Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.
5. ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA
Odjel za nadzor fizičkih osoba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora fizičkih osoba koji su obveznici poreza na dohodak; obavljanje inspekcijskog nadzora igara na sreću i zabavnih igara; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.
Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.
6. ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora plaćanja poreza na dodanu vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.
Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.
7. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured; obavlja pravne poslove za Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela i Službu za nadzor.
U Odjelu za otkrivanje porezno kaznenih djela ustrojavaju se:
7.1. – 3. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela I – III
Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela I – III obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje poreznog kaznenih djela Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenice o uočenim pojavnostima u Središnji ured.
7.4. Odsjek za pravne poslove
Odsjek za pravne poslove obavlja pravne poslove za Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela i Službu za nadzor.
8. ODJEL ZA OVRHU
Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije, pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu javnih prihoda.
8.1. – 2. Odsjek za pokretnine I-II
Odsjek za pokretnine I – II neposredno provodi postupak ovrhe.
8.3. Odsjek za stečajeve, likvidacije i nekretnine
Odsjek za stečajeve, likvidacije i nekretnine predlaže pokretanje stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima.
9. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK
Odjel za prekršajni postupak obavlja poslove prekršajnog postupka i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda te Financijske policije; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i obavljanje ostalih poslova.
10. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novorazvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.
Članak 47.
U područnim uredima Porezne uprave Split, Rijeka, Osijek i Pazin ustrojavaju se:
1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa
Unutar Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa u Područnom uredu Rijeka ustrojavaju se ispostave:
1. Crikvenica
2. Čabar
3. Delnice
4. Krk
5. Mali Lošinj
6. Opatija
U ispostavi Opatija ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
7. Rab
8. Rijeka
U ispostavi Rijeka ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – V
9. Vrbovsko
Unutar Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa u Područnom uredu Osijek ustrojavaju se ispostave:
1. Beli Manastir
2. Donji Miholjac
3. Đakovo
4. Našice
5. Osijek
U ispostavi Osijek ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
6. Valpovo.
Unutar Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa u Područnom uredu Split ustrojavaju se ispostave:
1. Hvar
2. Imotski
3. Kaštela
4. Makarska
5. Omiš
6. Sinj
7. Solin
8. Split
U ispostavi Split ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – V
9. Supetar
10. Trogir
11. Vis
12. Vrgorac
Unutar Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa u Područnom uredu Pazin ustrojavaju se ispostave:
1. Buzet
2. Labin
3. Pazin
4. Poreč
U ispostavi Poreč ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
5. Pula
U ispostavi Pula ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
6. Rovinj
7. Umag
U ispostavi Umag ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
2. Odjel za nadzor
Unutar odjela za nadzor u Područnom uredu Rijeka ustrojavaju se odsjeci:
Odsjek za nadzor I – V
Unutar odjela za nadzor u Područnom uredu Osijek ustrojavaju se odsjeci:
Odsjek za nadzor I – III
Unutar odjela za nadzor u Područnom uredu Split ustrojavaju se odsjeci:
Odsjek za nadzor I – VI
Unutar odjela za nadzor u Područnom uredu Pazin ustrojavaju se odsjeci:
Odsjek za nadzor I – IV
3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela ustrojava se u područnim uredima Split, Rijeka i Osijek.
4. Odjel za ovrhu
5. Odjel za prekršajni postupak
6. Odjel za opće poslove.
Članak 48.
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA
Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja; koordinira obavljanje poslova ispostava.
Ispostave Područnog ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove.
U ispostavama u kojima su ustrojeni pododsjeci, poslovi ispostave obavljaju se unutar pododsjeka.
2. ODJEL ZA NADZOR
Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.
Poslovi odjela obavljaju se unutar odsjeka.
3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; na postupanje po nalozima istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u Središnji ured.
4. ODJEL ZA OVRHU
Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije, pripremu financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.
5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK
Odjel za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda te Financijske policije; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i obavlja ostale poslove.
6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i materijalno-financijske poslove; na sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme i novorazvijenih programskih rješenja (help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.
Članak 49.
U ostalim područnim uredima Porezne uprave ustrojavaju se:
1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa
2. Odjel za nadzor
U Odjelu za nadzor u ostalim područnim uredima Porezne uprave ustrojavaju se po dva odsjeka za nadzor, osim u područnim uredima Gospić, Virovitica i Požega.
3. Odjel za ovrhu
4. Odjel za prekršajni postupak.
Članak 50.
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA
Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za zaposlenike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda i iz Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala davanja.
2. ODJEL ZA NADZOR
Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje koordinira Središnji ured.
Poslovi odjela obavljaju se unutar odsjeka.
3. ODJEL ZA OVRHU
Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanje stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije, priprema financijske dokumentacije, predlaže načine bolje naplate prihoda.
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK
Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog ureda te Financijske policije; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i obavlja ostale poslove.
U ostalim područnim uredima Porezne uprave opće poslove obavljaju samostalni izvršitelji.
Samostalni izvršitelj osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; osigurava pružanje pomoći korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novorazvijenih programskih rješenja (help-desk); obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavlja poslove u svezi s nabavom uredskog materijala; obavlja kadrovske i materijalno-financijske poslove.
Članak 51.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Zagreb obavlja poslove iz svoga djelokruga za područne urede: Zagreb, Krapina, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar i Čakovec.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Split obavlja poslove iz svoga djelokruga za područne urede: Split, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Rijeka obavlja poslove iz svoga djelokruga za područne urede: Rijeka, Gospić i Pazin.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Osijek obavlja poslove iz svoga djelokruga za područne urede: Osijek, Virovitica, Požega, Slavonski Brod i Vukovar.
Članak 52.
Unutar Područnog ureda Krapina ustrojavaju se ispostave:
1. Donja Stubica
2. Klanjec
3. Krapina
4. Pregrada
5. Zabok
6. Zlatar
Unutar Područnog ureda Sisak ustrojavaju se ispostave:
1. Dvor
2. Glina
3. Gvozd
4. Hrvatska Kostajnica
5. Kutina
6. Novska
7. Petrinja
8. Sisak
U ispostavi Sisak ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
Unutar Područnog ureda Karlovac ustrojavaju se ispostave:
1. Duga Resa
2. Karlovac
U ispostavi Karlovac ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
3. Ogulin
4. Ozalj
5. Slunj
6. Vojnić
Unutar Područnog ureda Varaždin ustrojavaju se ispostave:
1. Ivanec
2. Ludbreg
3. Novi Marof
4. Varaždin
U ispostavi Varaždin ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
Unutar Područnog ureda Koprivnica ustrojavaju se ispostave:
1. Đurđevac
2. Koprivnica
U ispostavi Koprivnica ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
3. Križevci
Unutar Područnog ureda Bjelovar ustrojavaju se ispostave:
1. Bjelovar
U ispostavi Bjelovar ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
2. Čazma
3. Daruvar
4. Garešnica
5. Grubišno Polje
Unutar Područnog ureda Gospić ustrojavaju se ispostave:
1. Donji Lapac
2. Gospić
3. Korenica
4. Otočac
5. Senj
Unutar Područnog ureda Virovitica ustrojavaju se ispostave:
1. Orahovica
2. Slatina
3. Virovitica
U ispostavi Virovitica ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
Unutar Područnog ureda Požega ustrojavaju se ispostave:
1. Pakrac
2. Požega
U ispostavi Požega ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
Unutar Područnog ureda Slavonski Brod ustrojavaju se ispostave:
1. Nova Gradiška
2. Okučani
3. Slavonski Brod
U ispostavi Slavonski Brod ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
Unutar Područnog ureda Zadar ustrojavaju se ispostave:
1. Biograd na Moru
2. Benkovac
3. Gračac,
4. Obrovac
5. Pag
6. Zadar
U ispostavi Zadar ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – III
Unutar Područnog ureda Šibenik ustrojavaju se ispostave:
1. Drniš
2. Knin
3. Šibenik
U ispostavi Šibenik ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
Unutar Područnog ureda Vukovar ustrojavaju se ispostave:
1. Vinkovci
U ispostavi Vinkovci ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
2. Vukovar
3. Županja
4. Ilok
Unutar Područnog uredu Dubrovnik ustrojavaju se ispostave:
1. Dubrovnik
U ispostavi Dubrovnik ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
2. Korčula
3. Lastovo
4. Metković
5. Ploče
Unutar Područnog ureda Čakovec ustrojavaju se ispostave područnog ureda:
1. Čakovec
U ispostavi Čakovec ustrojavaju se:
Pododsjek za utvrđivanje poreza I – II
2. Mursko Središće
3. Prelog
Članak 53.
ISPOSTAVE PODRUČNOG UREDA
Ispostave Područnog ureda obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove.
U ispostavama u kojima su ustrojeni pododsjeci, poslovi ispostave obavljaju se unutar pododsjeka.
Članak 54.
Ispostava Gospić ima samostalne izvršitelje u Novalji.
Ispostava Virovitica ima samostalne izvršitelje u Pitomači.
Ispostava Korčula ima samostalne izvršitelje u Blatu i Veloj Luci.
Članak 55.
Jedan područni ured može pojedine poslove obavljati za drugi područni ured, o čemu odluku donosi ravnatelj.
Jedna ispostava može pojedine poslove obavljati za druge ispostave s područja istog područnog ureda, o čemu odluku donosi ravnatelj.
UPRAVLJANJE POREZNOM UPRAVOM
Članak 56.
Poreznom upravom upravlja ravnatelj s položajem pomoćnika ministra, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu pomoćnici ravnatelja.
Radom službi u Središnjem uredu upravljaju pomoćnici ravnatelja.
Radom područnih ureda Porezne uprave upravljaju pročelnici.
Radom ispostava područnih ureda upravljaju voditelji ispostava.
CARINSKA UPRAVA
Članak 57.
Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite, te donosi mjere za njihovu provedbu, organizira i nadzire rad carinske službe, prati i obrađuje podatke o izvozu, uvozu i provozu, obavlja carinski nadzor u robnom i putničkom prometu s inozemstvom, primjenjuje međunarodne ugovore o trgovini i bilateralne sporazume i ugovore iz područja međunarodnoga cestovnog prometa, obavlja provjeru fizičkih i pravnih osoba u skladu s carinskim, trošarinskim i drugim propisima na cijelom području Republike Hrvatske, odobrava i provodi carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe, prati naplatu prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe te poduzima mjere za osiguranje njihove naplate, obavlja nadzor i kontrolu obračuna i naplate carine, trošarina i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe, obavlja poslove prisilne naplate carine, trošarina i drugih davanja, obavlja devizno-valutnu kontrolu u međunarodnome putničkom prometu s inozemstvom, sprječava i otkriva carinske i devizne prekršaje i kaznena djela u carinskim i trošarinskim stvarima, vodi upravni i prekršajni postupak zbog povreda carinskih i trošarinskih propisa te podnosi zahtjeve i poduzima druge radnje za provedbu prekršajnog i kaznenog postupka, priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelatnosti Carinske uprave, brine o izgradnji, održavanju i modernizaciji carinskih objekata, obavlja poslove koje se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti djelatnika Carinske uprave, provodi prvostupanjsko i drugostupanjsko disciplinsko sudovanje, organizira stručno obrazovanje i usavršavanje carinskih službenika i namještenika te sudjeluje u provedbi državnih stručnih ispita za službenike, nadzire rad međunarodnih otpremnika, provodi stručne ispite i izdaje odobrenja za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva, surađuje s inozemnim carinskim službama i međunarodnim organizacijama u rješavanju carinskih pitanja, obavlja i poslove koji su joj temeljem posebnih propisa stavljeni u djelokrug, obavlja i druge poslove koje joj odredi ministar.
Članak 58.
Radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice: Središnji ured i carinarnice.
U Središnjem uredu ustrojavaju se službe, odjeli, odsjeci, pododsjeci.
U carinarnicama se ustrojavaju odjeli, odsjeci, pododsjeci, carinske ispostave i carinski odjeljci.
U carinskim ispostavama (graničnom) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi neposrednog provođenja mjera carinskog nadzora i radnje carinske provjere putnika, prijevoznih sredstava i robe, te poslovi devizno-valutne provjere u međunarodnom i pograničnom prometu, ovisno o vrsti prijevoznih sredstava i graničnih prijelaza; obavlja se nadzor robe u putničkom prometu, obračun i naplata uvoznih davanja, te izricanje i naplaćivanje mandatnih kazni; obavljaju se poslovi otkrivanja i privremenog zadržavanja krijumčarene i druge skrivene robe, te podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka; poslovi provjeravanja i poduzimanja mjera za sprječavanje ilegalnog prelaska ljudi, te skidanja i stavljanja carinskih obilježja na prijevozna sredstva; poslovi evidentiranja i nadziranja visokotarifne i rizične robe; provjeravanje i uzimanje uzorka robe koja podliježi naplati posebnih poreza; odobravanja početka provoznog postupka, određivanje roka za njegov završetak i provjeravanje ispravnosti i pravodobnosti završetka provoznog postupka.
U carinskim ispostavama (robne) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi preuzimanja podnesenih carinskih deklaracija i njihova provjeravanja, vraćanja neispravnih deklaracija prije prihvaćanja, odbacivanja deklaracija zaključkom i prihvaćanja podnesene carinske deklaracije; poslovi provjeravanja je li roba podnesena i sastavljanja zapisnika o utvrđenom stanju po provjerama; podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i naknadne naplate carinskog i poreznog duga; obavljanje poslova procjene rizika, utvrđivanja carinske vrijednosti i podrijetla robe; poslovi nadzora robe, odnosno provjeravanje postojanja carinskih obilježja na prijevoznom sredstvu ili robi, provjeravanja njegove istovjetnosti s upisanim obilježjem u JCD, te prije puštanja robe skidanja obilježja (kod uvoza) i stavljanja obilježja na prijevozno sredstvo ili robu i upisivanje u JCD (kod izvoza); obavljanje nadzora nad robom visokog rizika po tvrtkama, te poslovi praćenja pravodobnosti uplate carinskih i ostalih pristojbi.
U carinskim ispostavama (granično-robnim) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.
SREDIŠNJI URED
Članak 59.
U Središnjem uredu Carinske uprave ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice koje su pod izravnom nadležnošću ravnatelja Carinske uprave, i to:
1. Odjel za unutarnji nadzor i kontrolu
2. Služba za organizaciju, pravne poslove, razvoj i obuku kadrova i opće poslove
3. Služba za financijsko-knjigovodstvene poslove i poslove izgradnje i održavanja carinskih objekata
4. Služba za carinski sustav i procedure
5. Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije
6. Služba za posebne poreze
7. Služba za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij
8. Služba za nadzor
9. Služba za informacijski sustav, statistike i analize.
1. ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU
Članak 60.
Odjel obavlja nadzor i kontrolu rada svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu ispravne primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja propusta i ujednačavanja prakse svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske, sustavno izučava i procjenjuje ugroženost carinske službe i njezinih službenika i namještenika od korupcije i organiziranog kriminala, te s tim u vezi nalaže operativne provjere, obavlja analize i simulacije za Europsku uniju, prikuplja podatke koji se odnose na carinska davanja, prati moguća kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane carinskih službenika (interna kontrola) i poduzima mjere u skladu s ovlastima propisanima zakonom, prati ravnomjernu primjenu pravnih normi, obavlja kontrolu carinskih deklaracija i isprava koje se podnose uz carinske deklaracije te obračun carinskog i poreznog duga, provodi kontrolu pravodobnog evidentiranja i naplate carinskih davanja, izrađuje inspekcijska izvješća i predlaže poduzimanje određenih mjera, redovito provodi neposredan nadzor po ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, provodi carinski nadzor, carinsku provjeru i kontrolu pri sprječavanju i otkrivanju carinskih i trošarinskih prekršaja, priprema stručne podloge za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih ili disciplinskih postupaka zbog povrede carinskih propisa od strane carinskih službenika, analizira predložene mjere Odjela za upravljanje rizicima i postupa sukladno ovlastima propisanima zakonom, surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s pročelnicima iz područja svoga djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
U Odjelu za unutarnji nadzor i kontrolu ustrojavaju se:
1.1. Središnji odsjek za unutarnji nadzor i kontrolu
1.2. Područni odsjek za unutarnji nadzor i kontrolu.
1.1. Središnji odsjek za unutarnji nadzor i kontrolu
Odsjek redovito provodi neposredni nadzor i kontrolu po ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, provodi carinski nadzor, carinsku provjeru i kontrolu pri sprječavanju i otkrivanju carinskih i trošarinskih prekršaja, prikuplja materijalne dokaze o kršenju zakona i kršenju pravila struke, priprema stručne podloge za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih ili disciplinskih postupaka zbog povrede carinskih propisa od strane carinskih službenika, izrađuje inspekcijska izvješća, na podlozi kojih predlaže poduzimanje određenih mjera načelniku Odjela, obavlja analize i simulacije za Europsku uniju, prikuplja podatke koji se odnose na carinska davanja, izrađuje kodeks ponašanja i prati njegovu provedbu, prati moguća kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane carinskih službenika (interna kontrola) i poduzima mjere u skladu s ovlastima propisanim zakonom, obavlja kontrolu carinskih deklaracija i isprava koje se podnose uz carinske deklaracije i obračun carinskog i poreznog duga, provodi kontrolu pravodobnog evidentiranja i naplate carinskih davanja, obavlja poslove kontrole rada carinskih ispostava i odjela u pogledu ispravne primjene carinskih, trgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa, u koordinaciji s Područnim odsjekom za unutarnji nadzor i kontrolu, priprema neposredni nadzor po ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga rada, surađuje s pročelnicima iz područja svoga djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i načelnika Odjela.
1.2. Područni odsjek za unutarnji nadzor i kontrolu
Odsjek redovito provodi neposredni nadzor i kontrolu iz područja djelokruga carinarnica, provodi carinski nadzor, carinsku provjeru i kontrolu pri sprječavanju i otkrivanju carinskih i trošarinskih prekršaja na području carinarnica, prikuplja materijalne dokaze o kršenju zakona i kršenju pravila struke carinskih službenika koji rade na području carinarnica, priprema stručne podloge za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih ili disciplinskih postupaka zbog povrede carinskih propisa od strane carinskih službenika na području carinarnica, izrađuje inspekcijska izvješća, na podlozi kojih predlaže poduzimanje određenih mjera načelniku Odjela, prikuplja podatke koji se odnose na carinska davanja na području carinarnica, prati moguća kršenja zakonitosti rada i pravila službe od strane carinskih službenika (interna kontrola) i poduzima mjere u skladu s ovlastima propisanima zakonom na području carinarnica, obavlja kontrolu carinskih deklaracija i isprava koje se podnose uz carinske deklaracije te obračun carinskog i poreznog duga na području carinarnica, provodi kontrolu pravovremenog evidentiranja i naplate carinskih davanja na području carinarnica, obavlja poslove kontrole rada carinskih ispostava i odjela u pogledu ispravne primjene carinskih, trgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa na području carinarnica, surađuje sa Središnjim odsjekom za unutarnji nadzor i kontrolu, u koordinaciji sa Središnjim odsjekom za unutarnji nadzor i kontrolu priprema neposredni nadzor po ustrojstvenim jedinicama carinarnica, surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s pročelnicima iz područja svoga djelokruga, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i načelnika Odjela.
2. SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE POSLOVE, RAZVOJI OBUKU KADROVA I OPĆE POSLOVE
Članak 61.
U okviru Službe za organizaciju, pravne, kadrovske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: provjera strukture Carinske uprave u cjelini, provjera radnog vremena, provjera potrebe kadrova, inspekcija po nalogu europske komisije, procjena sadašnjeg zakonodavstva i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na organizaciju, izrada novih zakonskih prijedloga za poboljšanje rada iz djelokruga rada organizacije, upoznavanje javnosti s rezultatima rada carinske službe, praćenje promjena usmjerenih na organizacijska poboljšanja, provjera postojećih procesa poslovanja u Carinskoj upravi i razvoj novih, odgovarajuće izmijenjenih tijekova, priprema mišljenja na nacrte prijedloga zakona, suradnja s nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima, izrada pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, izrada odgovora na tužbe iz obveznopravnih i drugih odnosa pred Upravnim i drugim redovnim sudovima, zastupanje na sudu, izrada prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi, izrada prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi, poslovi u svezi s rješavanjem imovinskopravnih poslova, vođenje disciplinskog sudovanja, praćenje statusnih prava službenika i namještenika te njihova rada i napredovanja u službi, obavljaju se poslovi koji se odnose na provedbe natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika, poslovi izrade rješenja iz područja radnih odnosa, izrade plana razvoja kadrova, odnosno praćenja karijere kadrova, utvrđivanja parametara za vrednovanje radnih mjesta, obrade predmeta, predstavki i prigovora iz djelokruga rada službe, zaprimanje pošte te razvrstavanje, evidentiranje, urudžbiranje i dostavljanje pošte u rad, otpremanje pošte i arhiviranje spisa, poslovi zaštite na radu, upravljanje voznim parkom i održavanje čistoće prostorija, obavlja poslove za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja, organizira seminare za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih državnih službenika, organizira stalne i sustavne obuke službenika i namještenika, izrađuje programe za provjeru stručnih znanja, organizira edukaciju i zdravstvene preglede službenika koji rukuju opremom, naoružanjem, zaštitnim sredstvima, prati zakonodavstvo iz djelokruga rada službe, surađuje sa sindikatima, sastavlja izvješća po potrebi, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za organizaciju, pravne poslove, razvoj i obuku kadrova i opće poslove ustrojavaju se:
2.1. Odjel za organizaciju
2.2. Odjel za pravne poslove
2.3. Odjel za razvoj kadrova i opće poslove
2.4. Odjel za obuku kadrova i stručno usavršavanje.
2.1. Odjel za organizaciju
U okviru Odjela za organizaciju obavljaju se poslovi provjere strukture Carinske uprave u cjelini, provjere radnog vremena, provjere potrebe kadrova, inspekcije po nalogu Europske komisije, procjene sadašnjeg zakonodavstva i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na organizaciju, izrade novih zakonskih prijedloga i podzakonskih propisa za poboljšanje rada iz djelokruga rada organizacije, upoznavanja javnosti s rezultatima rada carinske službe, akcijama i mjerama koje carinska služba poduzima za sprječavanje i otkrivanje korupcije i kriminala u svim pojavnim oblicima, benchmarkinga kao sustavnog i trajnog postupka evaluacije, usmjerenog na organizacijska poboljšanja koji vodi do identifikacije i proširenja metoda, postupaka proizvoda i usluga koji se pokažu najboljima (best practice), provjere postojećih procesa poslovanja u Carinskoj upravi i razvoja novih ili odgovarajućih izmijenjenih tijekova, koordiniranje rada s carinarnicama, odjelom za suzbijanje krijumčarenja o organiziranju rada na rendgen-kamionima i operativnom djelovanju na terenu (mjesto i vrijeme), nadzire rad u nižeustrojstvenim jedinicama i pruža stručnu pravnu pomoć, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, sastavlja izvješća po potrebi.
2.2. Odjel za pravne poslove
U okviru Odjela za pravne poslove obavljaju se poslovi izrade prijedloga za podzakonske propise i druge propise iz svoga djelokruga rada, izrade raznih naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Odjela, pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave u pitanjima koja ulaze u djelokrug Carinske uprave, suradnje na izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade tijela državne vlasti, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti; praćenje primjene propisa, obavljanje pravne kontrole valjanosti svih akata iz djelokruga Odjela, suradnje sa nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima, poslovi izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe iz obveznopravnih i drugih odnosa pred Upravnim i drugim redovnim sudovima, obrade predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima, po potrebi zastupa na sudu, poslovi izrade prijedloge za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka, poslovi u svezi s rješavanjem imovinskopravnih odnosa, pripreme prijedloga uputa za rad carinarnica iz djelokruga rada Odjela, poslovi disciplinskog sudovanja, nadzora rada u niže ustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pravne pomoći; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.
2.3. Odjel za razvoj kadrova i opće poslove
U okviru Odjela za razvoj kadrova i opće poslove obavljaju se poslovi izrade prijedloga za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz svoga djelokruga rada, praćenja zakonske regulative iz svog područja rada, praćenja statusnih prava službenika i namještenika, te njihov rad i napredovanje u službi, poslovi koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti djelatnika, upravno--pravni poslovi u svezi s prijamom u državnu službu i rasporedom na radna mjesta, te se provodi postupak u svim drugim pitanjima koja se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Carinske uprave u I. stupnju, izrađuju se rješenja iz područja radnih odnosa, obrađuju predmeti, predstavke i prigovori iz djelokruga rada Odjela, prati se stanje u određenim upravnim područjima, izrađuje plan razvoja kadrova, odnosno praćenja karijere kadrova (profesionalni razvoj, otkrivanje upravljačkih potencijala), utvrđuju parametri za vrednovanje radnih mjesta, poduzimaju zakonske mjere vezano za polaganje državnih stručnih ispita, prate se podaci o djelatnicima Carinske uprave, obavljaju se poslovi zaštite na radu za koje je, prema propisima obvezan, poslodavac, poslovi organiziranja zakonom propisanih oblika stručnog osposobljavanja za rad na siguran način, te ostale zakonom propisane edukacije, suradnje sa sindikatima, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pravne pomoći, Odjel surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.
U Odjelu za razvoj kadrova i opće poslove ustrojavaju se:
2.3.1. Pododsjek za opće poslove i pisarnica
2.3.2. Pododsjek za tehničke poslove.
2.3.1. Pododsjek za opće poslove i pisarnica
U okviru Pododsjeka za opće poslove i pisarnice obavlja se zaprimanje pošte, razvrstavanje, evidentiranje, urudžbiranje i dostavljanje pošte u rad, otpremanje pošte, arhiviranje predmeta, telefonska služba, održavanje čistoće prostorija, uključujući i vanjske površine.
2.3.2. Pododsjek za tehničke poslove
U okviru Pododsjeka za tehničke poslove obavljaju se poslovi upravljanja voznim parkom i vodi se briga o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila, poslovi vanjske i unutarnje dostave službenih akata, održavanja zgrade i uređaja zgrade, sastavljanja predračuna troškova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, poslovi pomoćno-tehničkog obilježja čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnog tijela.
2.4. Odjel za obuku kadrova i stručno usavršavanje
U okviru Odjela za obuku kadrova i stručno usavršavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja, organiziranje seminara za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih državnih službenika, organiziranje stalne i sustavne obuke (školovanja) službenika i namještenika Carinske uprave preko savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja, provođenje pripreme za edukaciju carinskih službenika, izrade programa za provjeru stručnih znanja, praćenje provedbe programa obrazovanja, praćenje zakonske regulative iz svoga područja, organiziranje edukacije i zdravstvenih pregleda djelatnika koji rukuju opremom, naoružanjem, zaštitnim sredstvima, pružanje stručne pomoći nižeustrojstvenim jedinicama.
U Odjelu za obuku kadrova i stručno usavršavanje ustrojavaju se:
2.4.1. Središnji odsjek za obrazovanje
2.4.2. Područni odsjek za obrazovanje.
2.4.1. Središnji odsjek za obrazovanje
U okviru Odsjeka obavljaju se poslovi koordinacije vezano za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika, izrađuju se nove obrazovne metode, utvrđuju strategije obrazovanja carinskih službenika, praćenja i controlling obrazovanja, potiču se znanstveni radovi i sudjelovanje u Europskoj uniji obrazovnim programima, organizira izdavanje publikacija na temu obrazovanja; surađuje s Područnim odsjekom za obrazovanje.
2.4.2. Područni odsjek za obrazovanje
U okviru Odsjeka obavljaju se poslovi organiziranja stalne i sustavne izobrazbe službenika i namještenika Carinske uprave, organiziranja savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja službenika, utvrđivanja potreba za obrazovanjem na operativnoj i strateškoj razini, koordinacije i finalizacije obrazovnog plana, obrazovanja trenera, vodstvo provedbenih mjera, organizacije suradnje na operativnoj razini, analize potrebe za obrazovanjem i utvrđivanje rezultata, suradnje na izradi plana za doškolovanje za cijelu Carinsku upravu, utvrđivanja individualnih potreba za školovanjem, koordiniranja edukacija po carinarnicama, sudjelovanja u organizaciji temeljnog obrazovanja, vođenje projekata za školovanje.
3. SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA CARINSKIH OBJEKATA
Članak 62.
U okviru Službe za financijsko-knjigovodstvene poslove i poslove izgradnje i održavanja carinskih objekata obavljaju se poslovi praćenja i analize rezultata naplate carinskog i poreznog duga i ovrhe u cjelini, izrade propisa o knjigovodstvu i naplati carinskog i poreznog duga, organiziranja jedinstvenog vođenja obveznika posebnih poreza, uplatnih računa vezanih uz posebne poreze i način uplaćivanja prihoda, obavlja se obrada i knjiženje izvoda uplatnih računa, izrada mjesečne analize prihoda koji ostvaruje Carinska uprava, izrada mjesečnih analiza, ostvarenje plana prihoda Carinske uprave, izrada procjene prihoda Carinske uprave za potrebe Zavoda za makroekonomske analize i planiranje te planiranje proračuna, poslovi izrada plana proračuna, izrada plana rashoda – trogodišnje projekcije proračuna Carinske uprave po aktivnostima i kapitalnim projektima sukladno sa Zakonom o proračunu te prema planu i programu za njegovu izradu, izrada mjesečnih financijskih planova nakon donošenja državnog proračuna, praćenje i izvršenje proračuna, pripremanje podataka za možebitne izmjene i dopune proračuna, zaprimanje, provjere i verifikacija te registriranje instrumenata za osiguranje carinskog duga, izrada rješenja povodom zahtjeva za odgodom plaćanja i za obročno plaćanje carinskog duga, praćenje izvršenje obveza po takvim rješenjima, praćenje važenja i korištenje instrumenata osiguranja carinskog duga, sustavno praćenje svih zakonskih osnova naplate carinskog i poreznog duga, izrada uputa i stručnih pojašnjenja carinarnica, dnevno praćenje i izrada analize ostvarenih vlastitih prihoda, te njihovo pražnjenje na račun Državne riznice, kontinuirano praćenje ispunjavanja ugovornih obveza, predlažu se i pripremaju podaci za planiranje vlastitih prihoda, obavlja se priprema i predlaganje nacrta normativnih akata o primjeni financijskog poslovanja, priprema i kontroliranje zahtjeva za izvršavanje tekućih i kapitalnih izdataka, praćenje izvršenja obveza po kapitalnim projektima, izrada pregleda i izvješća izvršenih zadataka u odnosu na plan, praćenje realizacije trošenja sredstava, izrada godišnjih i periodičnih obračuna, izrada izvješća o nenaplaćenim potraživanjima, provođenje javnog nadmetanja i pripremanje kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave, praćenje rokova isporuka i plaćanja te kvalitete isporučene robe, pružanje stručne pomoći carinarnicama u pogledu trošenja financijskih sredstava, obavljaju se poslovi financijskog knjigovodstva, bilanciranje obračuna materijalno-financijskog poslovanja, poslovi vođenja blagajne i obračuna plaća, vodi se briga oko nabave i prijma osnovnih sredstava i sitnog inventara, organizacije godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja, vodi se evidencija osiguranja službenih vozila, evidencija o izradi pečata, štambilja te izradi i popravku carinskih kliješta, obavljaju se poslovi i radnje vezani uz izgradnju, održavanje i modernizaciju objekata Carinske uprave, te nadziranje i koordiniranje svih sudionika tijekom izgradnje ili rekonstrukcije, prati se realizacija programa investicijskog održavanja, održavanje i nabavljanje kompletne opreme za redoviti rad svih službi na objektima Carinske uprave, daju se suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata sukladno Zakonu o carinskoj službi, provodi se postupak javnog nadmetanja u skladu s propisima o nabavi robe, usluga i ustupanju radova, za koje pribavlja potrebne suglasnosti, dozvole i odobrenja, izrađuju se godišnji periodični planovi nabave i provode javna nadmetanja u suradnji sa carinarnicama; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za financijsko-knjigovodstvene poslove i poslove izgradnje i održavanja carinskih objekata ustrojavaju se:
3.1. Odjel za naplatu i knjigovodstvo carinskog i poreznog duga
3.2. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i analitičko--planske poslove
3.3. Odjel za izgradnju i održavanje carinskih objekata.
3.1. Odjel za naplatu i knjigovodstvo carinskogi poreznog duga
U okviru Odjela za naplatu i knjigovodstvo carinskog i poreznog duga obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje naplate carinskog i poreznog duga i ovrhe, praćenje i analiziranje rezultata u naplati carinskog i poreznog duga i ovrhe, izrada mjesečnih analiza prihoda koje ostvaruje Carinska uprava, usklađivanje baze podataka s Gradskim zavodom za automatsku obradu podataka i Financijskom agencijom, dostava mjesečne analize ostvarenja plana prihoda Ministarstvu financija, zaprimanje, provjera i verifikacije te registriranje instrumenata za osiguranje carinskog duga, izrada rješenja povodom zahtjeva za odgodom plaćanja i za obročno plaćanje carinskog duga, praćenje izvršenja obveza po takvim rješenjima, praćenje važenja i korištenje instrumenata osiguranja carinskog duga, sustavno praćenje svih zakonskih osnova naplate carinskog i poreznog duga, primjena propisa iz područja financijskomaterijalnog poslovanja, izrada uputa i potrebnih pojašnjenja carinarnicama vezanih za obračun i naplatu carinskog i poreznog duga, praćenje funkcioniranja naplate carinskog i poreznog duga u cjelini, izrada propisa o knjigovodstvu i naplati carinskog i poreznog duga i davanje naputaka o njihovoj provedbi, organiziranje jedinstvenog vođenja obveznika posebnih poreza, uplatnih računa vezanih za posebne poreze i način uplaćivanja prihoda, izrada i praćenje stanja naplaćenih i nenaplaćenih potraživanja carinskog i poreznog duga, obrada i knjiženje izvoda uplatnih računa proračuna, dnevno praćenje i izrada analize ostvarenih vlastitih prihoda, te njihova pražnjenja na račun Državne riznice, nadzor rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanje stručne pravne pomoći; suradnja s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.
3.2. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i analitičko-planske poslove
U okviru Odjela za financijsko-računovodstvene poslove i analitičko-planske poslove obavljaju se poslovi praćenja primjene propisa iz djelokruga financijskog poslovanja, pripreme stručne podloge za poduzimanje i provedbu mjera iz djelokruga rada Odjela, izrade uputa iz djelokruga rada Odjela, pripreme i predlaganje nacrta normativnih akata o primjeni financijskog poslovanja, poslovi izrade plana proračuna, procjene prihoda Carinske uprave za potrebe Zavoda za makroekonomske analize i planiranje te planiranje proračuna, pripremanja podataka za planiranje vlastitih prihoda, izrade plana rashoda – trogodišnje projekcije proračuna Carinske uprave, po aktivnostima i kapitalnim projektima u skladu sa Zakonom o proračunu te prema planu i programu za njegovu izradu, izrade mjesečnih financijskih planova nakon donošenja državnog proračuna, praćenja i izvršenja proračuna, pripremanja podataka za možebitne izmjene i dopune proračuna, financijskog poslovanja iz djelokruga Carinske uprave, analiziranja izvršenja proračuna po aktivnostima i kapitalnim projektima Carinske uprave, organiziranja i koordiniranja rada na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad Carinske uprave sukladno zakonskim propisima, pripreme i kontroliranja zahtjeva za izvršavanje tekućih i kapitalnih izdataka, praćenja izvršenja obveza po kapitalnim projektima, izrade pregleda i izvješća izvršenih zadataka u odnosu na plan; sudjeluje na izradi periodičnih obračuna završnih računa, preko zaposlenika područnih rizničara, obavlja poslove vezano za izvršavanje sredstava Carinske uprave odobrenih u Državnom proračunu, poslove izrade planova, analiza i godišnjih obračuna, izrade tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća, provođenja javnog nadmetanja i pripreme kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave sukladno Zakonu, obavlja kontrolu izvršenja obveza po ugovorima, rokova isporuka i plaćanja te kvalitetu isporučene robe, obavlja poslove financijskog knjigovodstva, bilanciranja obračuna materijalno-financijskog poslovanja, vođenja blagajne i obračuna plaće, nabave i prijema osnovnih sredstava i sitnog inventara, izrade pečata, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pravne pomoći; surađuje sa carinarnicama u području svoga djelokruga.
3.3. Odjel za izgradnju i održavanje carinskih objekata
U okviru Odjela za izgradnju i održavanje carinskih objekata obavljaju se svi poslovi i radnje vezani uz izgradnju, održavanje i modernizaciju objekata Carinske uprave, te poslovi vezani uz izradu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije za izvođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata Carinske uprave, poslovi održavanja i nabave kompletne opreme za redovit rad svih službi na objektima Carinske uprave pripreme i praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata Carinske uprave; nadzire i koordinira sve sudionike tijekom izgradnje ili rekonstrukcije, sukladno Zakonu o carinskoj službi daje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata, sudjeluje u sastavljanju projektnih zadataka i elaborata, provodi postupke javnog nadmetanja u skladu s propisima o nabavi roba, usluga i ustupanju radova, za koje pribavlja potrebne suglasnosti, dozvole i odobrenja, provodi stručni nadzor nad izvođenjem radova, izrađuje godišnje periodične planove nabave i provodi javna nadmetanja u suradnji s carinarnicama.
4. SLUŽBA ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE
Članak 63.
U okviru Službe za carinski sustav i procedure obavljaju se poslovi suradnje u postupcima za donošenje drugih propisa koji se primjenjuju u carinskoj službi, pripreme nacrta naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju pri provedbi carinskih procedura, suradnje u postupcima usklađivanja hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura u praksi hrvatske carinske službe, radi njezina usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država Europske unije, provedbe carinskih procedura te carinskih upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, provedbe postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva pri provedbi carinskih procedura, iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba, usklađivanja ili provedbe postupanja carinske službe u slučaju izvanrednih ili kriznih situacija, sudjelovanja u provedbi mjera zajedničke agrarne politike i subvencioniranja izvoza, sudjelovanja u provedbi mjera za zaštitu od dampinškog ili subvencioniranog uvoza, suradnje s drugim službama u vezi s provedbom carinskih propisa, te poslovi osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga rada, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za carinski sustav i procedure ustrojavaju se:
4.1. Odjel za carinski sustav
4.2. Odjel za carinske procedure
4.3. Odjel za granične procedure i izvanredna postupanja
4.4. Odjel za zajedničku agrarnu politiku.
4.1. Odjel za carinski sustav
U okviru Odjela za carinski sustav obavljaju se poslovi sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje novih propisa hrvatskoga pravnoga sustava, kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinskog sustava, te pripreme stručnih podloga za donošenje novih carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva financija i drugih državnih tijela, praćenja postupaka za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu, te pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i poduzimanje drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost; devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o financijskim prekršajima, u dijelu koji se odnosi na carinsku problematiku, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni, zaštita okoliša, te zaštita nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava, posebice propisa o ustroju državne uprave i posebnim ovlastima upravnih tijela u provedbi carinskih propisa, općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava, praćenja primjene carinskih propisa, te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu, praćenja provedbe mjera gospodarske politike, te politike carinske i izvancarinske zaštite, te izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskoga sustava, sudjelovanja u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni carinskih propisa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu propisa poreznih i drugih propisa u djelokrugu Carinske uprave, te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih, prekršajnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjeg ureda.
4.2. Odjel za carinske procedure
U okviru Odjela za carinske procedure obavljaju se poslovi sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura, provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure, izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinske povlastice i provedbu carinskih procedura, provedbe upravnoga nadzora, te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinarnica, suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje.
U Odjelu za carinske procedure ustrojavaju se:
4.2.1. Odsjek za carinske postupke
4.2.2. Odsjek za carinsko upravni i prekršajni postupak
4.2.3. Odsjek za zaštitu intelektualnog vlasništva.
4.2.1. Odsjek za carinske postupke
U okviru Odsjeka za carinske postupke obavljaju se poslovi sudjelovanja i pripreme stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura, provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojima se uređuju carinske procedure, provedbe upravnog nadzora, te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinarnica, suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje, provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih povlastica, obavljanje stručnih poslova u postupcima povezanima s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura, vođenja propisanih evidencija i provedba upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom postupku u praksi carinske službe, sudjelovanja u provedbi djelatnosti Carinske uprave na stručnom usavršavanju ovlaštenih carinskih otpremnika, usklađivanja rada carinarnica u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe, obavljaju se stručni poslovi za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe.
4.2.2. Odsjek za carinsko upravni i prekršajni postupak
U okviru Odsjeka za carinsko upravni i prekršajni postupak obavljaju se poslovi provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih povlastica, obavljaju se stručni poslovi u postupcima povezanima s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura, vođenja propisanih evidencija i provedba upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom postupku u praksi carinske službe, sudjelovanja u provedbi djelatnosti Carinske uprave na stručnom usavršavanju ovlaštenih carinskih otpremnika, usklađivanja rada carinarnica u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe, obavljaju se stručni poslovi za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe.
4.2.3. Odsjek za zaštitu intelektualnog vlasništva
U okviru Odsjeka za zaštitu intelektualnog vlasništva obavljaju se poslovi sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području intelektualnog vlasništva u dijelu koji se odnosi na procedure za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, pripreme stručnih podloga za donošenje propisa o provedbi postupaka za zaštitu intelektualnog vlasništva u praksi carinske službe, provedbe upravnih postupaka za zaštitu intelektualnog vlasništva u djelokrugu Središnjega ureda, vođenja evidencija o zahtjevima za zaštitu intelektualnog vlasništva, suradnje s državnim i javnim tijelima, te interesnim udrugama za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u djelokrugu carinarnica, suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u postupcima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva pri provedbi carinskih procedura.
4.3. Odjel za granične procedure i izvanredna postupanja
U okviru Odjela za granične procedure i izvanredna postupanja obavljaju se poslovi sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja u reguliranju prakse prema međunarodnoj, europskoj, međudržavnoj i nacionalnoj carinskoj regulativi u poslovima prekograničnog i pograničnog prometa te nadzora državne granice, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i propisa u provedbi carinskih procedura prekograničnog i pograničnog pomorskog, riječnog, zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akata te mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura u području kontrolnih i drugih funkcija na granici, provođenja upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda vezano uz djelatnost Odjela, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano za obveze carinske službe iz odredaba o zaštiti i nadzoru unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz međunarodnih i međudržavnih obveza i odredaba o izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz međunarodnih, europskih i međudržavnih obveza i odredaba o uređenju procedura u obavljanju vitalnoga civilnog transporta vezano uz zemlje članice Europske unije, zemlje kandidate i treće zemlje, obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora područnih centara za izvanredna i krizna stanja, za obavljanje vitalnoga civilnog transporta i područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa, obavljaju se poslovi menadžmenta u izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, upravljanja krizama u dijelu koji se odnosi na odgovornost carinskih djelovanja, sudjelovanje u suradnji s Europskom agencijom za upravljanje i provedbu suradnje na vanjskim granicama, sudjelovanje u radu i suradnji međudržavnih pograničnih tijela, te izrade stručnih podloga vezanih uz te aktivnosti i provedbu mjera iz toga djelokruga, sudjelovanje u izradi, usklađivanju i kontroli tekućih i periodičnih planova centralne službe i područnih centara za izvanredna i krizna stanja, za obavljanje vitalnoga civilnog transporta, te područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i obavljanja obuke djelatnika i timova za izvanredna djelovanja i krizna stanja.
U Odjelu za granične procedure i izvanredna postupanja ustrojavaju se:
4.3.1. Odsjek za granične procedure
4.3.2. Odsjek za izvanredna i krizna postupanja.
4.3.1. Odsjek za granične procedure
U okviru Odsjeka za granične procedure obavljaju se poslovi sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja u reguliranju prakse prema međunarodnoj, europskoj, međudržavnoj i nacionalnoj carinskoj regulativi u poslovima prekograničnog i pograničnog prometa te nadzora državne granice, sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja po Schengenskom sporazumu glede carinskih mjera u politici suradnje slobodnoga prometa, sigurnosti i prava te slobodnoga kretanja osoba u uvjetima ukidanja unutarnjih granica i uspostave pravila novog režima na vanjskim granicama Europske unije, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i propisa u provedbi carinskih procedura prekograničnog i pograničnog pomorskog, riječnog, zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akata te mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura u području kontrolnih i drugih funkcija na granici, sudjelovanja u suradnji s Europskom agencijom za upravljanje i provedbu suradnje na vanjskim granicama, provođenja upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda vezano uz djelatnost Odjela.
4.3.2. Odsjek za izvanredna i krizna postupanja
U okviru Odsjeka za izvanredna i krizna postupanja obavljaju se poslovi sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja u reguliranju prakse prema međunarodnoj, europskoj, međudržavnoj i nacionalnoj carinskoj regulativi u poslovima prekograničnog i pograničnog prometa te nadzora državne granice, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i propisa u provedbi carinskih procedura prekograničnog i pograničnog pomorskog, riječnog, zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akata te mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura u području kontrolnih i drugih funkcija na granici, provođenja upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda vezano uz djelatnost Odjela, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz odredbi o zaštiti i nadzoru unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obaveze carinske službe iz međunarodnih i međudržavnih obveza i odredaba o izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz međunarodnih, europskih i međudržavnih obveza i odredaba o uređenju procedura u obavljanju vitalnog civilnog transporta vezano uz zemlje članice Europske unije, zemlje kandidate i treće zemlje, obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora područnih centara za izvanredna i krizna stanja, za obavljanje vitalnoga civilnog transporta i područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa, obavljaju se poslovi menadžmenta u izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, upravljanja krizama u dijelu koji se odnosi na odgovornost carinskih djelovanja, sudjelovanje u suradnji s Europskom agencijom za upravljanje i provedbu suradnje na vanjskim granicama, sudjelovanje u radu i suradnji međudržavnih pograničnih tijela, te izrade stručnih podloga vezanih uz te aktivnosti i provedbu mjera iz toga djelokruga, sudjelovanje u izradi, usklađivanju i kontroli tekućih i periodičnih planova centralne službe i područnih centara za izvanredna i krizna stanja za obavljanje vitalnog civilnog transporta i područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i obavljanja obuke djelatnika i timova za izvanredna djelovanja i krizna stanja.
4.4. Odjel za zajedničku agrarnu politiku
U okviru Odjela za zajedničku agrarnu politiku obavljaju se poslovi sustavnog praćenja propisa Europske unije u dijelu koji se odnosi na zajedničku agrarnu politiku, posebice tržišne organizacije i sustav poticaja, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa o agrarnoj politici, posebice tržišne organizacije i sustava poticaja, kako pri njihovu usklađivanju s propisima Europske unije, tako i u dijelu koji se uređuje nacionalnim propisima država Europske unije, poslovi pripreme naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinarnica u provedbi propisa europske odnosno nacionalne agrarne politike, te uređuje postupak realizacije izvoznih poticaja, provedbe mjera carinskog nadzora u prekograničnom prometu poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih mjerama zajedničke agrarne politike, usklađivanja rada carinarnica i drugih stručnih službi koje sudjeluju u postupku odobravanja, isplaćivanja i knjiženja izvoznih subvencija, pružanja stručne pomoći izvoznicima i drugim korisnicima u postupku odobravanja i dodjeljivanja izvoznih subvencija.
5. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJUI EUROPSKE INTEGRACIJE
Članak 64.
U okviru Službe za međunarodnu suradnju i europske integracije obavljaju se poslovi pripreme prijedloga za sklapanje ugovora sa stranim carinskim službama o međusobnoj pomoći i suradnji, organiziranja pregovora o istima, te provodi zakonsku proceduru glede stupanja na snagu istih, davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i konvencija, aktivnog sudjelovanja u radu tijela Svjetske carinske organizacije (World Customs Organization – dalje u tekstu: WCO) na području carinske suradnje, koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima WCO i Svjetske trgovačke organizacije (World Trade Organization – dalje u tekstu: WTO) s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske ovisno o tematskom području, pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a, aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske komisije na području carinske suradnje, organiziranja i koordiniranja zastupanja u tijelima Europske komisije s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području, aktivnog sudjelovanja u pregovorima s Europske komisije, aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama, te donošenja acquis communautairea, organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa, organiziranja i koordiniranja projekata tehničke pomoći Europske unije, organiziranja i koordiniranja projektima koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova ili donacija, suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj, prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije ustrojavaju se:
5.1. Odjel za međunarodnu suradnju
5.2. Odjel za europske integracije.
5.1. Odjel za međunarodnu suradnju
U okviru Odjela za međunarodnu suradnju obavljaju se poslovi pripreme prijedloga za sklapanje ugovora sa stranim carinskim službama o međusobnoj pomoći i suradnji, organiziranja pregovora o istima, te provodi zakonsku proceduru glede stupanja na snagu istih, davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i konvencija, aktivnog sudjelovanja u radu tijela WCO na području carinske suradnje, koordiniranja sudjelovanja i rad u tijelima WCO i WTO s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području, pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a, distribuiranja podnesaka međunarodnih institucija i inozemnih državnih tijela prema stručnim službama te koordiniranja njihova izvršavanja, suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj, organiziranja međunarodnih skupova i sastanaka, prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave.
5.2. Odjel za europske integracije
U okviru Odjela za europske integracije obavljaju se poslovi aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske komisije na području carinske suradnje, organiziranja i koordiniranja zastupanja u tijelima Europske komisije s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području, organiziranja i koordiniranja suradnje s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog sudjelovanja u pregovorima s Europskom komisijom, aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama, te donošenja acquis communautairea, smjernica regulativa i drugih propisa u Europskoj uniji – suradnja sa Službom za carinski sustav i postupke, provođenja aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog sustava kriterijima Europske unije, praćenja harmonizacije carinskih postupaka sukladno zahtjevima Europske unije, organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa, organiziranja i koordiniranja projektima tehničke pomoći Europske unije, organiziranja i koordiniranja projektima koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova ili donacija, organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata, distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske komisije prema stručnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, organiziranja i pripremanja službenika za rad u tijelima Europske komisije, prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave.
6. SLUŽBA ZA POSEBNE POREZE
Članak 65.
U okviru Službe za posebne poreze obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga, nacrta, prijedloga zakona i pravilnika sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, pripreme stručnih podloga i nacrta naputaka za provedbu, sudjelovanja u radu radnih tijela za izradu stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; surađuje u pripremi te priprema stručne podloge kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s pravnim stečevinama Europske unije, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te surađuje s njima, prati smjernice proračunske porezne politike te sudjeluje na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga Službe, prati posebne propise čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza, izrađuje mjesečna izvješća o radu, nadzire poslove glavnog trezora i pomoćnih trezora, obavlja inspekcijske poslove nad proizvodnjom te proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod poreznog obveznika u svezi s označavanjem propisanim markicama, sukladno trošarinskim propisima, obavljaju se poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, izdavanja odobrenja za porezna oslobođenja posebnog poreza, koja su propisana trošarinskim propisima, priprema naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te druge propise vezane uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa te surađuje u izradi prijedloga izmjena zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanja savjeta, mišljenja i odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, obavljaju se poslovi vezani za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturiranja troškova markica naručitelju, nadziranja uništenja markica za označavanje trošarinskih proizvoda, obavljaju se poslovi dnevnog praćenja utroška i uplate tiskarske vrijednosti za markice, poslovi nadzora nad uporabom markica, evidentiranja podataka o količini izdanih markica za trošarinske proizvode, te uspoređivanje s podacima iz izvješća o proizvedenim količinama, stanja zaliha, izvezenim količinama trošarinskih proizvoda; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za posebne poreze ustrojavaju se:
6.1. Odjel za porezni sustav
6.2. Odjel za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama.
6.1. Odjel za porezni sustav
U okviru Odjela za porezni sustav obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga, nacrta, prijedloga zakona i pravilnika sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, pripremanja stručnih podloga i nacrta naputaka za provedbu, sudjelovanja u radu radnih tijela za izradu stručnih podloga i izrade nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave, organiziranja i koordiniranja rada s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pogledu usuglašavanja stajališta u svezi s izradom stručnih podloga, izmjena i dopuna zakona o posebnim porezima i pripadajućih pravilnika, suradnje u pripremi te priprema stručnih podloga kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s pravnim stečevinama Europske unije, praćenja gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te suradnje s njima, praćenja smjernica proračunske porezne politike, sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga Službe, praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza, poslovi izrade mjesečnih izvješća o radu, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga; surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
6.2. Odjel za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama
U okviru Odjela za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama obavljaju se poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, izdavanja odobrenja za porezna oslobođenja od posebnog poreza, koja su propisana trošarinskim propisima, pripreme naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te druge propise vezane uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa te suradnje u izradi prijedloga izmjena zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanje savjeta i mišljenja, davanje odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, poslovi nadzora glavnog trezora i pomoćnih trezora, inspekcijski poslovi nad proizvodnjom te proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod poreznog obveznika u s vezi s označavanjem propisanim markicama, sukladno trošarinskim propisima, poslovi vezani za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturiranja troškova markica naručitelju, nadziranja uništenja markica za označavanje trošarinskih proizvoda, poslovi dnevnog praćenja utroška i uplate tiskarske vrijednosti za markice, poslovi nadzora nad uporabom markica, evidentiranja podataka o količini izdanih markica za trošarinske proizvode, te uspoređivanje s podacima iz izvješća o proizvedenim količinama, stanja zaliha, izvezenim količinama trošarinskih proizvoda, izrade mjesečnih izvješća o radu, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga; surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
U Odjelu za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama ustrojavaju se:
6.2.1. Odsjek za porezne postupke
6.2.2. Odsjek za označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama.
6.2.1. Odsjek za porezne postupke
U okviru Odsjeka za porezne postupke obavljaju se poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, izdavanja odobrenja za porezna oslobođenja posebnog poreza, koja su propisana trošarinskim propisima, pripremanja naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te drugih propisa vezanih uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa, te suradnje u izradi prijedloga za izmjene zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanja savjeta i mišljenja, te davanja odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, izrade mjesečnih izvješća o radu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga.
6.2.2. Odsjek za označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama
U okviru Odsjeka za označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama obavljaju se poslovi nadzora glavnog trezora i pomoćnih trezora, inspekcijski poslovi nad proizvodnjom te proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod poreznog obveznika u svezi s označavanjem propisanim markicama sukladno trošarinskim propisima, poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, pripremanja naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te drugih propisa vezanih uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa te suradnje u izradi prijedloga izmjena zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanje savjeta i mišljenja te odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, poslovi vezani za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, fakturiranja troškova markica naručitelju, nadziranja uništenja markica za označavanje trošarinskih proizvoda, poslovi dnevnog praćenja utroška i uplate tiskarske vrijednosti za markice, poslovi nadzora nad uporabom markica, evidentiranja podataka o količini izdanih markica za trošarinske proizvode, te uspoređivanje s podacima iz izvješća o proizvedenim količinama, stanja zaliha, izvezenim količinama trošarinskih proizvoda, poslovi izrade i dostave mjesečnih izvješća o radu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga.
7. SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI LABORATORIJ
Članak 66.
U okviru Službe za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij obavljaju se poslovi pripreme stajališta i zastupanja Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, Europske komisije i drugim međunarodnim sastancima i seminarima, u svezi s carinskom tarifom, vrijednošću i podrijetlom, preuzimanja i praćenja međunarodnih i europskih propisa vezanih uz Carinsku tarifu (dalje u tekstu: CT) i prilagodbe domaćeg zakonodavstva istim, implementacije amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinsku tarifu Republike Hrvatske, preuzimanja, implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih propisa i drugih dokumenata WCO, WTO i Europske unije vezanih za Carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe, pripreme stručnih podloga i donošenja nacionalnih propisa vezanih uz CT, donošenja konačnih odluka o razvrstavanju robe uz CT, davanja obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u CT, davanja mišljenja o razvrstavanju robe u CT za potrebe upravnog i prekršajnog postupka, praćenja europskih propisa vezanih uz carinske kvote te izuzeća i implementacije tih propisa u nacionalni sustav za kvote i izuzeća, upravljanja i nadzora nad podacima o carinskim kvotama i izuzećima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu, pripreme stručnih podloga i implementacija u CT preuzetih obveza iz međunarodnih i međudržavnih ugovora, pripreme stručnih podloga i implementacije mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT, praćenja europskih propisa i analiza njihova utjecaja na nacionalnu Integriranu tarifu zajednice (Tarif intégré communautaire – dalje u tekstu: TARIC sustav), implementacije tih propisa u nacionalni TARIC sustav, suradnje s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, s drugim ministarstvima i tijelima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu Europske komisije iz područja vezanim uz TARIC, poslovi upravljanja i nadzora nad podacima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za TARIC u Bruxellesu, utvrđivanja carinske vrijednosti za određenu robu, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe, provjere vjerodostojnosti dokumentacije po zamolnicama stranih administracija, vršenja provjera vjerodostojnosti deklariranja projekta WCO razmjene podataka za carinsku vrijednost, odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti po upitima uvoznika/otpremnika, praćenja i analize problema utvrđivanja podrijetla robe, te predlaganje rješenja, izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka, obrade podataka dostavljenih od uvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika, neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljanje izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljanja kontrole, obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po istima, odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe, provjere provođenja primjene povrata ili izuzeća, praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, suradnje sa carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje, provođenja fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja u CT, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja i drugih kažnjivih djela i sl., provođenja fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi, davanja nalaza o izvršenom ispitivanju, suradnje s drugim službama i odjelima Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica, provjere kod pravnih osoba, kontrole koje obavljaju mobilne ekipe i Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij ustrojavaju se:
7.1. Odjel za carinsku tarifu
7.2. Odjel za carinsku vrijednost
7.3. Odjel za podrijetlo robe
7.4. Odjel za carinski laboratorij.
7.1. Odjel za carinsku tarifu
U okviru Odjela za carinsku tarifu obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti, Gospodarskom komorom i gospodarskim subjektima iz djelokruga rada odjela u pripremi stajališta vezano uz zastupanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske komisije, sudjelovanje u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu WTO i drugih međunarodnih organizacija i tijela, sudjelovanje i zastupanje Republike Hrvatske na drugim međunarodnim sastancima i seminarima, poslovi praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa iz djelokruga odjela te implementacije tih propisa u nacionalno zakonodavstvo, implementacija amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u CT, koordiniranja i suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave koja sudjeluju pri izradi i donošenju Zakona i Uredbe o CT, poslovi pripremanja stručnih podloga i implementiranje u CT preuzetih obveza iz međunarodnih i međudržavnih ugovora te pripremanja stručne podloge i implementacija mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pripremi kod izrade drugih propisa, poslovi pripremanja stručnih podloga i implementacija tih propisa u CT i sudjelovanje u radu radnih tijela za njihovu provedbu, donošenja konačnih odluka o razvrstavanju robe u CT, poslovi izdavanja obvezujućih i drugih mišljenja o razvrstavanju robe u CT, izrada naputaka, smjernica i uputa iz djelokruga rada odjela, poslovi upravljanja i nadzora nad podacima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestima za TARIC i kvote u Bruxellesu, organiziranja prikupljanja i prijenosa statističkih podataka te pripremanja i prosljeđivanja periodičnih izvješća iz djelokruga rada odjela u Bruxelles, poslovi pripremanja stručnih materijala i provođenja obuke carinskih djelatnika u okviru Odjela za obuku kadrova i stručnog usavršavanja, poslovi suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima kontrole rada carinarnica, suradnje sa Službom za nadzor, drugim službama u Carinskoj upravi i pročelnicima carinarnice u području djelokruga rada odjela, poslovi razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu iz djelokruga odjela, davanja informacija i odgovora na upite pravnih i fizičkih osoba, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći.
U Odjelu za carinsku tarifu ustrojavaju se:
7.1.1. Odsjek za carinsku tarifu
7.1.2. Odsjek za kvote
7.1.3. Odsjek za TARIC.
7.1.1. Odsjek za carinsku tarifu
U okviru Odsjeka za carinsku tarifu obavljaju se poslovi pripreme stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO, praćenja radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranje o odlukama usvojenima na sjednicama, kontaktiranje odgovarajućih tijela WCO, sudjelovanje u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu WTO i drugih međunarodnih organizacija i tijela, poslovi pripreme stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranje o odlukama usvojenima na sjednicama, kontaktiranje odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanje i zastupanje Republike Hrvatske u drugim međunarodnim sastancima i seminarima, poslovi preuzimanja i praćenja međunarodnih i europskih propisa vezanih uz CT i prilagodba domaćeg zakonodavstva istim, implementacija amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinsku tarifu Republike Hrvatske, preuzimanje, implementacija, poslovi preuzimanja, praćenja i ažuriranje podzakonskih propisa i drugih dokumenata WCO i Europske unije vezanih uz CT, poslovi pripreme stručnih podloga i donošenje nacionalnih propisa vezanih u CT, koordiniranja i suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave koja sudjeluju pri izradi i donošenju Zakona i Uredbe o CT, suradnja s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pripremi kod izrade drugih propisa u dijelu koji se odnosi na CT, suradnja s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu te s drugim ministarstvima i tijelima koja sudjeluju u postupku izdavanja dozvola i drugih zabrana i ograničenja uvoza i izvoza u okviru provedbe odnosnih propisa, poslovi pripreme stručnih podloga i implementacija u CT odredaba tih propisa i sudjelovanje u radu radnih tijela za provedbu odnosnih propisa, donošenja konačnih odluka o razvrstavanju robe u CT, obavljanje nadzora nad praksom razvrstavanja robe u CT, poslovi izdavanja obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u CT, izrada naputaka i smjernica o razvrstavanju robe u CT, priprema stručnih materijala po pitanjima razvrstavanju robe u CT, davanje mišljenja o razvrstavanju robe u CT za potrebe upravnog i prekršajnog postupka, poslovi pripreme stručnih materijala i obuke carinskih djelatnika po pitanjima razvrstavanju robe u CT u okviru Odjela za obuku kadrova i stručnog usavršavanja, davanje uputa carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u CT, suradnja s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima kontrole rada carinarnica, suradnja sa Službom za inspekcijske kontrole iz područja CT, suradnja s drugim službama u Carinskoj upravi, poslovi razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu.
7.1.2. Odsjek za kvote
U Odsjeku za kvote obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanja u glasovanju o propisima vezanima uz carinske kvote i izuzeća, suradnje s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima, Gospodarskom komorom i gospodarskim subjektima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu tijela Europske komisije iz područja carinskih kvota i izuzeća, praćenja europskih propisa vezanih uz carinske kvote i izuzeća te implementacije tih propisa u nacionalni sustav za kvote i izuzeća, poslovi upravljanja i nadzora nad podacima o carinskim kvotama i izuzećima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu, pripreme i prosljeđivanja periodičnih izvješća u centralnom mjestu za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu, informiranja nacionalnih i međunarodnih tijela o sustavu upravljanja kvotama i izuzećima, pripremanja stručnih podloga i implementiranja u CT preuzete obveze iz međunarodnih i međudržavnih ugovora, pripremanja stručne podloge i implementaciju mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT, suradnja s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima u okviru provedbe propisa, iz područja carinskih kvota i izuzeća, sudjelovanja u radu radnih tijela za raspodjelu i praćenje carinskih kvota i suspenzija, poslovi pripreme stručnih materijale i obuke carinskih djelatnika iz područja carinskih kvota i izuzeća s Odjelom za obuku kadrova i stručnog usavršavanja, davanja uputa carinskim djelatnicima iz područja carinskih kvota i izuzeća te izrade naputaka i smjernica iz područja istih, sudjelovanja u pripremi kod izrade carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinske kvote i izuzeća, suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima obavljanja kontrole rada carinarnica i suradnje sa Službom za inspekcijske poslove iz područja carinskih kvota i izuzeća, razvoja i uređenja tekstova i informacija o carinskim kvotama i izuzećima za objavu na intranetu i internetu.
7.1.3. Odsjek za TARIC
U okviru Odsjeka za TARIC obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije i praćenja radnih materijala i izvješća sa sjednica istih, praćenja europskih propisa i analiziranja njihova utjecaja na nacionalni TARIC sustav, i implementiranje tih propisa u nacionalni TARIC sustav, suradnje s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu Europske komisije iz područja povezanih uz TARIC, upravljanja i nadziranja podataka koji se dnevno izmjenjuju sa centralnim mjestom za TARIC u Bruxellesu, organiziranja prikupljanja i prijenosa statističkih podataka, analize i integriranja svih zakonskih odredaba koje se tiču uvoza i izvoza robe u TARIC, suradnje s drugim službama Carinske uprave te s ministarstvima i tijelima u postupku izrade drugih propisa koje se ugrađuje u TARIC, pripremanja stručnih podloga i implementacija u TARIC odredaba tih propisa, pripremanje stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika iz područja povezanih uz TARIC, s Odjelom za obuku kadrova i stručno usavršavanje, davanje uputa carinskim djelatnicima iz područja povezanih uz TARIC i izrade naputaka i smjernica iz područja povezanih uz TARIC, suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima obavljanja kontrole rada carinarnica, sa Službom za inspekcijske poslove iz područja povezanih uz TARIC i suradnje s drugim službama u Carinskoj upravi, davanja informacija i odgovora na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristiglih u pismenom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, carinske tarife, trošarinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku.
7.2. Odjel za carinsku vrijednost
U okviru Odjela za carinsku vrijednost obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, sudjelovanja i zastupanja Republike Hrvatske u drugim međunarodnim sastancima i seminarima vezano uz carinsku vrijednost (dalje u tekstu: CV), pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije vezano uz CV, praćenja radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranja o odlukama usvojenima na sjednici, kontaktiranja odgovarajućih tijela Europske komisije, preuzimanja, implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih akata i drugih dokumenata WCO i Europske unije vezanih uz CV, sudjelovanja u pripremi kod izrade carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave nadležnima za odnosne propise, utvrđivanja carinske vrijednosti za određenu robu u složenijim slučajevima, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti po upitima uvoznika/otpremnika, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za provjeru u složenijim slučajevima, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevima Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak u složenijim slučajevima, poslovi provjere vjerodostojnosti dokumentacije po zamolnicama stranih administracija, provjere vjerodostojnosti deklariranih podataka u okviru projekta WCO razmjene podataka za carinsku vrijednost, odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti, koordinacije radom specijalista za carinsku vrijednost u carinarnicama, održavanja tematskih sastanaka sa specijalistima za carinsku vrijednost, davanja smjernica za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku vrijednost, praćenja i nadziranja rada specijalista za carinsku vrijednost u carinarnicama, suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima obavljanja kontrole po carinarnicama, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga rada, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga rada.
7.3. Odjel za podrijetlo robe
U okviru Odjela za podrijetlo robe obavljaju se poslovi sustavnog praćenja međunarodnih ugovora te pravila Europske unije o podrijetlu robe, sudjelovanja u pregovorima o pravilima podrijetla i načinima administrativne suradnje u ugovorima o slobodnoj trgovini, primjene pravila o podrijetlu sadržanih u Protokolima o podrijetlu, usuglašavanja načela carinske suradnje, rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje, praćenja i analize problema utvrđivanja podrijetla robe, izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka sukladno Carinskom zakonu i Uredbi za provedbu Carinskog zakona, obrade podataka dostavljenih od izvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika, provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika, neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljanja izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljene kontrole, poslovi obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po istima, odgovara na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe, provjere provođenja primjene zabrane povrata ili izuzeća od plaćanja carine, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO-a, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske unije, praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranje o odlukama usvojenim na sjednicama, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, davanja mišljenja o podrijetlu robe po zahtjevima Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak po složenijim slučajevima, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
7.4. Odjel za carinski laboratorij
U okviru Odjela za carinski laboratorij obavljaju se poslovi praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, praćenja tehnološkog razvoja i unaprjeđenja na području instrumenata za analize, praćenja razvoja na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja, suradnje s carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje, kontaktiranja odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanja i zastupanja Republike Hrvatske u drugim međunarodnim sastancima i seminarima, provođenja fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe, u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja u CT, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja, drugih kažnjivih djela i slično, provođenja fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi, davanja nalaza o izvršenom ispitivanju, sudjelovanja u pripremi kod izrade carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinski laboratorij, sudjelovanja u pripremi kod izrade drugih propisa i normi iz djelokruga rada, suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima, carinske provjere i kontrole, sudjelovanja u provedbi postupka carinskog nadzora i otkrivanja carinskih i trošarinskih prekršaja, suradnje s drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica, provjere kod pravnih osoba, kontrole koje obavljaju mobilne ekipe i Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara, pripremanja stručnih materijala i obuke carinskih djelatnika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja, izrade naputaka i smjernica iz djelokruga rada Odjela, davanja uputa carinskim djelatnicima u pogledu poznavanja robe, postupka uzorkovanja i slično iz djelokruga rada Odjela, sudjelovanja na stručnim sastancima i seminarima, praćenja međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
8. SLUŽBA ZA NADZOR
Članak 67.
U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod deklaranata i poreznih obveznika, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje, ili u prostorijama bilo koje osobe koja posjeduje navedene podatke i isprave o prometu robe koja je puštena deklarantu ili je nezakonito uvezena, a može pregledati robu ili uzeti uzorke robe ako je roba još uvijek dostupna, naknadne provjere i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, kao i namjenske uporabe, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom, naknadne provjere i razmjene informacija u okviru međunarodne pravne pomoći te suradnje s međunarodnim institucijama za sprječavanje prijevara, koordiniranja i poduzimanja na osnovi rezultata provjere – mjere za naknadnu naplatu, podnošenja prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu, obavještavanja poreznog tijela s činjenicama značajnima za oporezivanje poreznih obveznika, te poduzima mjere kako bi se slučaj ispravno uredio, sudjelovanja u izradi plana i priprema naknadne provjere i inspekcijskog nadzora, analiziranja i obrade podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave Republike Hrvatske o provedenim carinskim postupcima te evidentiranim obvezama i uplatama obveznika posebnih poreza, analiziranja podataka prikupljenih iz Odjela za upravljanje rizicima i drugih informacijskih izvora Carinske uprave Republike Hrvatske te drugih tijela državne uprave, izgradnje, razvitka, upravljanja i održavanja informacijskog sustava za upravljanje rizicima i automatsku obradu carinskih deklaracija, koristeći se podacima i aktivnostima istražnog, obavještajnog i kontrolnog odjela Carinske uprave, te podacima carinarnica i carinskih ispostava, određivanja i provođenja mjera za ograničavanje protoka podataka, ako postoje zakonska ili neka druga ograničenja, vođenja brige o čuvanju podataka, poslovi izrade nacrta propisa, naputaka i objašnjenja za postupanje ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u svezi s primjenom selektivnosti na osnovi podataka i sustava za upravljanje rizicima, procjene kriterija selektivnosti i profila rizika, obavljanje provjere, nadziranja i mjera rezultata analitičkih aktivnosti, te s tim u skladu izvršavanje korekcije profila selektivnosti, koordiniranja i provođenja poslova provjere, inspekcijskog nadzora, naknadne provjere i suzbijanje prijevara, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za suzbijanje krijumčarenja-prijevara za ciljani ili slučajni odabir (izbor osoba), prijevoznih sredstava ili pošiljaka za detaljne provjere, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za provjere za obavljanje inspekcijskog nadzora kod deklaranata i obveznika posebnih poreza ili drugih osoba koji su izravno ili neizravno sa njima poslovno povezani, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za unutarnji nadzor i kontrolu na temelju prikupljenih podataka, praćenja o protočnosti prometa prekograničnih prijelaza i o brzini postupanja kod unutarnjih ispostava, odnosno praćenja rezultata o otkrivanju nepravilnosti u odnosu na broj detaljnih provjera, analiziranja i upravljanja podacima, istraživanja podataka usporedbe i analize, te tumačenja rezultata analize u kontekstu carinskih propisa i postupanja, na suzbijanju krijumčarenja robe, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, organizacije o provedbe operativnih akcija na cijelom carinskom području, provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara i mjera izvanredne kontrole putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta krijumčarenja, obavljanja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja postupaka za dokazivanje krijumčarenja kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih prekršaja ili kaznenih djela, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja opojnih droga i prekursora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materija i drugih opasnih tvari, rada u okviru povjerenstva, prikupljanja informacija o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca, izrade plana specijalističke obuke carinskih službenika, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, prikupljanja podataka svih službi u zemlji i inozemstvu koje provode zakone, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, dostavljanja podataka u Odjel za upravljanje rizicima, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, sastavljanja redovnih i izvanrednih izvješća za ravnatelja o stanju na području svoga djelokruga rada, provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te izvorima ionizirajućeg zračenja, organiziranja zdravstvenih pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje, odnosno koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, nadziranja, čuvanja i sigurne uporabe opreme i naoružanja, planiranja nabave čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima, brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja, vođenja odgovarajuće evidencije, poduzimanja i predlaganja mjera za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine, sastavljanje izvješća po potrebi, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćivanje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za nadzor ustrojavaju se:
8.1. Odjel za provjere
8.2. Odjel za upravljanje rizicima
8.3. Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara
8.4. Odjel za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca
8.5. Odjel za izvješćivanje i operativnu tehniku.
8.1. Odjel za provjere
U okviru Odjela za provjere obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod deklaranata i poreznih obveznika te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje, ili u prostorijama bilo koje osobe koja posjeduje navedene podatke i isprave o prometu robe, koja je puštena deklarantu ili je nezakonito uvezena, a može pregledati robu ili uzeti uzorke robe ako je roba još uvijek dostupna, naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, kao i namjenske uporabe, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom, naknadne provjere i razmjene informacija u okviru međunarodne pravne pomoći, te suradnje s međunarodnim institucijama za sprječavanje prijevara, koordiniranja i poduzimanja na osnovi rezultata provjere – mjere za naknadnu naplatu, podnošenja prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu, obavještavanja poreznog tijela s činjenicama značajnim za oporezivanje poreznih obveznika, te poduzimanje mjera kako bi se slučaj ispravno uredio, sudjelovanja u izradi plana i priprema naknadne provjere i inspekcijskog nadzora, analiziranja i obrade podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave Republike Hrvatske o provedenim carinskim postupcima i evidentiranim obvezama i uplatama obveznika posebnih poreza, analiziranja podataka prikupljenih iz Odjela za upravljanje rizicima i drugih informacijskih izvora Carinske uprave Republike Hrvatske te drugih tijela državne uprave, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
8.2. Odjel za upravljanje rizicima
U okviru Odjela za upravljanje rizicima obavljaju se poslovi izgradnje, razvitka, upravljanja i održavanja informacijskog sustava za upravljanje rizicima i automatsku obradu carinskih deklaracija, koristeći se podacima i aktivnostima istražnoga obavještajnog, kontrolnog odjela Carinske uprave, kao i podacima carinarnica i carinskih ispostava, određivanja i provođenja mjera za ograničavanje protoka podataka, ako postoje zakonska ili neka druga ograničenja, vođenja brige o čuvanju podataka, poslovi izrade nacrta propisa, naputaka i objašnjenja za postupanje ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u svezi s primjenom selektivnosti na osnovi podataka i sustava za upravljanje rizicima, procjene kriterija selektivnosti i profila rizika, vršenja provjere, nadziranja i mjera rezultata analitičkih aktivnosti, te s tim u skladu vršenja korekcije profila selektivnosti, koordiniranja i provođenja poslova provjere, inspekcijskog nadzora, naknadne provjere i suzbijanje prijevara, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za suzbijanje krijumčarenja-prijevara za ciljani ili slučajni odabir (izbor osoba), prijevoznih sredstava ili pošiljaka za detaljne provjere, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za provjere za obavljanje inspekcijskog nadzora kod deklaranata i obveznika posebnih poreza ili drugih osoba koji su izravno ili neizravno s njima poslovno povezani, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za unutarnji nadzor i kontrolu na temelju prikupljenih podataka, praćenja o protočnosti prometa prekograničnih prijelaza i o brzini postupanja kod unutarnjih ispostava, odnosno praćenja rezultata o otkrivanju nepravilnosti u odnosu na broj detaljnih provjera, razvitka i izrade profila (modula) za sustav upravljanja rizicima i automatsku obradu carinskih deklaracija, koristeći se podacima i aktivnostima istražnog, obavještajnog i kontrolnog odjela Carinske uprave, kao i podacima carinarnica i carinskih ispostava, poslovi izrade i unosa profila u sustav upravljanja rizicima korištenjem informacija za razvoj kriterija za sustav upravljanja rizicima, kontinuiranog analiziranja utjecaja profila na selektivnost pošiljaka i davanje prijedloga za uvođenje novih, ažuriranja i brisanja starih profila, vršenja analize kretanja uvoza, izvoza i provoza, te uobičajenih značajki, profila ranijih prekršitelja, analize kriterija za prepoznavanje rizika, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, istraživanja podataka, usporedbe i analize, te tumačenja rezultata analize u kontekstu carinskih propisa i postupanja, provjere, nadziranja i mjerenja rezultata analitičkih aktivnosti, uključujući ukupne rezultate i rezultate prihoda, te s tim u skladu izvršavanje korekcije profila za selektivnost, utvrđivanja aktivnosti postavljanja kriterija i važeće vrijednosti koji će se primijeniti na proces selektivnosti, te ih redovito ažurira, predlaganja kriterija za provođenje provjera analize dobivenih rezultata i ugradnje istih u profil, objedinjavanja i razmjene obavijesti s analitičarom za prijevare i s analitičarom rizika kako bi osigurali da se obavijesti o riziku iskazuju kroz aktivnosti u otkrivanju prijevara i da otkrivanje prijevara utječe na selektivnost temeljenu na rizicima, poslovi sudjelovanja u provođenju provjera inspekcijskog nadzora i suzbijanju prijevara, osiguranja da prikupljeni podaci i obavijesti budu pravodobno proslijeđeni mjerodavnim osobama, određivanja i uspostavljanja putova kolanja podataka od izvora do korisnika, pri čemu se određuju načini da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno, razvitka i održavanja unutarnjih, vanjskih i stranih izvora podataka, prikupljanja podataka kroz suradnju s privredom – industrijom, vođenja brige o Hot-Line (operativnog dežurstva) na način da podaci koji su prikupljeni preko istog budu dostavljeni na mjerodavno mjesto, davanja podrške operativnom rukovodstvu na carinskim ispostavama u identificiranju i prepoznavanju lokalnih faktora rizika, koji su potrebni za izradu profila za sustav upravljanja rizicima, utvrđivanja veze između podataka operativnih carinskih službi, poslovi vođenja i ažuriranja baze podataka o rezultatima pregleda robe inspekcijskog nadzora, prekršitelja i carinskog laboratorija, izvješćivanja formalnog ili neformalnog, pismenog ili usmenog korisnika svojih usluga, te vođenja brige da izvješća budu dostavljena pravodobno, analize i upravljanje podacima, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga rada, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga rada.
8.3. Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara
U okviru Odjela za suzbijanje krijumčarenja-prijevara obavljaju se poslovi na suzbijanju krijumčarenja robe, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, organizacije o provedbe operativnih akcija na cijelom carinskom području, provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara i mjera izvanredne kontrole putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta krijumčarenja, poslovi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja postupaka za dokazivanje krijumčarenja kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih prekršaja ili kaznenih djela, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, suradnje s Odjelom za upravljanje rizicima i Odjelom za izvješćivanje i operativnu tehniku, suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
8.4. Odjel za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca
U okviru Odjela za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca obavljaju se poslovi provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja opojnih droga i prekursora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materija i drugih opasnih tvari, rada u okviru povjerenstva, prikupljanja informacija o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca, izrade plana specijalističke obuke carinskih službenika, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
8.5. Odjel za izvješćivanje i operativnu tehniku
U okviru Odjela za izvješćivanje i operativnu tehniku obavljaju se poslovi prikupljanja podataka svih službi u zemlji i inozemstvu koje provode zakone, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, dostavljanja podataka u Odjel za upravljanje rizicima, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, sastavljanja redovnih i izvanrednih izvješća za ravnatelja o stanju na području svoga djelokruga rada, provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te izvorima ionizirajućeg zračenja, organiziranja zdravstvenih pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje, odnosno koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, nadziranja, čuvanja i sigurne uporabe opreme i naoružanja, planiranja nabave čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima, brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja, vođenja odgovarajuće evidencije, poduzimanja i predlaganja mjera za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
9. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV, STATISTIKEI ANALIZE
Članak 68.
U okviru Službe za informacijski sustav, statistike i analize obavljaju se poslovi preuzimanja i praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za Europsku uniju, izrade i publiciranja izvješća za Europsku uniju, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, dostave obrađenih podataka Statistike Europske unije s trećim zemljama (dalje u tekstu: EUROSTAT), poslovi izrade i publiciranja podataka za EUROSTAT, suradnje s EUROSTAT-om, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku (dalje u tekstu: DZS), utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja DSZ-u, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja DSZ-u, suradnje s DZS-om na unaprjeđivanju suradnje definirana Ugovorom o međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine DSZ-a, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije – Statistike Europske unije među zemljama članicama (dalje u tekstu: INTRASTAT), utvrđivanja i praćenja metodologije INTRASTAT-a, primjene metodologije pri obradi podataka za INTRASTAT, analize podataka za INTRASTAT, prikupljanje, obrade i analize podataka za EU INTRASTAT, provjere podataka koje odstupaju od utvrđenih odnosa sa DSZ-om, ispravka utvrđenih nepravilnosti za DSZ, brige oko zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave Republike Hrvatske sukladno informatičkim standardima, back up, osiguranja konzistentnosti aplikacija i podataka carinske službe, praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacija novih informacijskih tehnologija (dalje u tekstu: IT) sukladnih potrebama carinske službe, edukacije korisnika IT sustava, poslovi planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, sudjelovanja u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i procedurama, sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije, sudjelovanja u međunarodnim zajedničkim projektima, vođenja raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi iz Republike Hrvatske i inozemstva, pripreme, analize, izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije, help desk-a i Kompjuteriziranog provoznog postupka (New computerised transit system – dalje u tekstu: NCTS); surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga rada, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga rada, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za informacijski sustav, statistike i analize ustrojavaju se:
9.1. Odjel za statistike i analize
9.2. Odjel za informacijski sustav.
9.1. Odjel za statistike i analize
U okviru Odjela za statistike i analize obavljaju se poslovi preuzimanja i praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za Europsku uniju, izrade i publiciranja izvješća za Europsku uniju, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, dostave obrađenih podataka EUROSTAT-u, izrade i publiciranja podataka za EUROSTAT, suradnje s EUROSTAT-om, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju DZS-u, utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja DSZ-u, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja DSZ-u, suradnje s DZS-om na unaprjeđivanju suradnje definirane Ugovorom o međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine DSZ-a, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije -INTRASTAT, utvrđivanja i praćenja metodologije INTRASTAT-a, primjene metodologije pri obradi podataka za INTRASTAT, analize podataka za INTRASTAT, prikupljanja obrade i analize podataka za Europsku uniju INTRASTAT, provjere podataka koje odstupaju od utvrđenih odnosa sa DSZ-om, ispravke utvrđenih nepravilnosti za DSZ; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
9.2. Odjel za informacijski sustav
U okviru Odjela za informacijski sustav obavljaju se poslovi glede zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave Republike Hrvatske sukladno informatičkim standardima, back up, osiguranja konzistentnosti aplikacija i podataka carinske službe, praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacija novih IT tehnologija sukladnih potrebama carinske službe, edukacije korisnika IT sustava, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područje djelovanja carinske službe, održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, sudjelovanja u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i procedurama, sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije, sudjelovanja u međunarodnim zajedničkim projektima, vođenja raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi iz Republike Hrvatske i inozemstva, poslovi pripreme, analize, izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije, help desk-a i NCTS; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
CARINARNICE
Članak 69.
U Carinskoj upravi ustrojava se 12 carinarnica, koje se razlikuju po kategorijama, ovisno o opsegu i složenosti poslova:
1. Carinarnica Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu
2. Carinarnica I Krapina, sa sjedištem u Krapini
3. Carinarnica I Osijek, sa sjedištem u Osijeku
4. Carinarnica I Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu
5. Carinarnica I Pula, sa sjedištem u Puli
6. Carinarnica I Rijeka, sa sjedištem u Rijeci
7. Carinarnica I Split, sa sjedištem u Splitu
8. Carinarnica II Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici
9. Carinarnica II Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku
10. Carinarnica II Zadar, sa sjedištem u Zadru
11. Carinarnica II Ploče, sa sjedištem u Pločama
12. Carinarnica II Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku.
1. CARINARNICA ZAGREB
Članak 70.
U Carinarnici Zagreb ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
1.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
1.3. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
1.3.1. Odsjek za provjere
1.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
1.3.3. Odsjek za posebne poreze.
1.3.1. Odsjek za provjere
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjeru i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
1.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane za prijevare, te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira putove kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanju prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara, te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
1.3.3. Odsjek za posebne poreze
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koji se odnose na posebne poreze, te izrađuje upite vezano za nejasnoće u njihovoj primjeni. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano za posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Donosi rješenja o: naplati ili poreznom oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za posebne poreze i po potrebi pokreće naplatu posebnih poreza; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka i postupaka ovrhe. Prati porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen posebni porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Prati naplatu posebnih poreza na razini carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
1.4. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplate, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za organizaciju, kadrove, financije i naplatu ustrojavaju se:
1.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
1.4.2. Odsjek za financije i naplatu.
1.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu, te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Izrađuje plan godišnjih odmora za djelatnike carinarnice. Očituje se po prigovorima djelatnika na rješenja i na tužbe. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Kompletira dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena državnih službenika i namještenika. Po zahtjevu Središnjeg ureda izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica odnosno prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu, te izrađuje izvješća o tim objektima. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbenu dokumentaciju o zgradama i objektima carinarnice. Podnosi zahtjeve za izradu službenih znački, faksimila i iskaznica i vodi o njima evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o djelatnicima carinarnice, obavlja službene upise u radne knjižice i izrađuje uvjerenja iz djelokruga kadrovskih poslova. Izrađuje prijave i odjave zaposlenih na mirovinsko osiguranje te zaposlenih i članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju u sustavu automatske obrade podataka, kompletira osobne dosjee djelatnika carinarnice. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu djelatnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a po potrebi i Inspekciji rada. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanjem djelatnika carinarnice i prijavljuje ih za polaganje državnog stručnog ispita. Unosi konačne ocjene djelatnika u informatički sustav. Obavlja sve poslove zaštite na radu za koje je po propisima obvezan poslodavac. Svakodnevno preuzima pristiglu poštu, stavlja prijamni štambilj, daje je na uvid pročelniku i dostavlja u rad ustrojstvenim jedinicama. Priprema, evidentira i otprema odlazeću poštu. Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik za upravne predmete za sve predmete pristigle u carinarnicu putem informatičkog sustava, razdužuje ih i dostavlja u arhivu. Prima zamolbe i zahtjeve stranaka i kontrolira uplaćene upravne pristojbe. Preuzima i čuva registraturnu građu carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Izdaje ovjerene preslike dokumentacije iz arhive po zahtjevu stranaka, carinarnica i drugih državnih tijela. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, pruža usluge telefonske centrale, dostave akata, uzoraka i drugih pošiljaka ustrojstvenim jedinicama, te održava čistoću poslovnih prostorija. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
1.4.2. Odsjek za financije i naplatu
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i Sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike. U suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Obavlja naplatu s bankovnih jamstava za nepravodobno podmirena carinska dugovanja po carinskim deklaracijama, uz prethodno obavješćivanje nositelja bankovnog jamstva. Prati objave u »Narodnim novinama« o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima, te pravodobno podnosi prijave potraživanja stečajnim upraviteljima, trgovačkim sudovima i Središnjem uredu. Knjiži zaduženja i uplate temeljem izvoda iz Financijske agencije na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Dnevno izlistava otvorene nepovezane uplate i obavlja povrate i prijenose pogrešnih i dvostrukih uplata. Zadužuje rješenja iz carinsko-upravnog postupka, prati rokove za naplatu i po potrebi ih dostavlja na prisilnu naplatu. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici, te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Izrađuje račune za izvanuredovno carinjenje carinskih službenika. Obračunava naknade s osnove prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Izdaje potvrde o dugovanjima za tvrtke i otpremnike, te potvrde o izvršenim uplatama. Zaprima i evidentira položene mjenice s naslova odobrenja za povlaštene statuse pojedinih obveznika koje donesi ravnatelj Carinske uprave. Izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća RAD-1 i RAD-1G o zaposlenim djelatnicima i isplaćenoj plaći, izrađuje propisane obrasce M-4 i M-8 za zaposlenike koji odlaze u mirovinu i obrasce MP-14 vezano za porodne dopuste. Evidentira i knjiži sve račune vezano za službena vozila carinarnice, izdaje putne radne listove za vozila i dostavlja redovita mjesečna izvješća o korištenju vozila u Središnji ured. Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika carinarnice i unosi ih u informatički sustav. Obračunava plaće i razliku plaća, obavlja obračun bolovanja, te obračunava i kontrolira troškove prijevoza za djelatnike carinarnice. Obračunava, likvidira i isplaćuje putne naloge i troškove puta djelatnika carinarnice, isplaćuje naknade za odvojeni život, te kontrolira i likvidira dnevna blagajnička izvješća. Uplaćuje novčane kazne s osnove prekršaja na posebni račun depozita carinarnice, prima gotovinu po osnovi carinskih pristojbi i uplaćuje ju na evidentni račun carinarnice. Trebuje i izdaje blokove za korištenje terminala na graničnim prijelazima i obavlja naplatu istih od otpremnika. Izdaje potvrde o osobnim primanjima djelatnika i popunjava obrasce za bankovne kredite djelatnicima carinarnice. Postupa po privremeno oduzetoj domaćoj i stranoj valuti kao predmetu kaznenog djela ili prekršaja, te je deponira na posebni račun Ministarstva financija i o tome šalje izvješće Deviznom inspektoratu. Posluje s akreditivom. Prikuplja ponude dobavljača radi odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektima carinarnice. Trebuje i čuva boju za carinske pečate i izdaje ju ispostavama. Izrađuje narudžbe i primke po zaprimljenim računima, te vodi evidenciju o opremi, carinskim obrascima, uredskom i potrošnom materijalu, njihovu skladištenju i čuvanju, te njima opskrbljuje ustrojstvene jedinice. Mjesečno naručuje carinske obrasce, zaprima ih i pojedinačno ovjerava, te popisuje serijske brojeve. Unosi obrasce s mjerama djelatnika u informatički sustav, zaprima, evidentira i skladišti carinske odore, obuću i opremu, te zadužuje s njima djelatnike. Nabavlja, čuva i izdaje stručnu literaturu. Nabavlja, evidentira i čuva pečate svih vrsta, kao i carinska kliješta. Priprema potrebnu dokumentaciju i osigurava uvjete za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine carinarnice. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
1.5. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, Carinske tarife, posebnih poreza i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odsjeka za provjere carinarnice u složenijim slučajevima. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija. Odgovara na upite pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost s djelatnicima Odjela za carinsku vrijednost u Središnjem uredu Carinske uprave. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize; prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici Zagreb ustrojavaju se carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave I. kategorije:
1. Carinska ispostava Jankomir (robna)
2. Carinska ispostava Žitnjak (robna)
3. Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična)
4. Carinska ispostava Ranžirni kolodvor (robno-granična)
5. Carinska ispostava Bregana (granična)
5.1. Carinski odjeljak I Harmica (granični)
5.2. Carinski odjeljak II Bregana Naselje (granični)
5.3. Carinski odjeljak II Donji Čemehovec (pogranični)
5.4. Carinski odjeljak II Kraj Donji (pogranični)
5.5. Carinski odjeljak II Novo Selo Žumberačko (pogranični)
B) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Velesajam (robna)
2. Carinska ispostava Slobodna Zona (robna)
3. Carinska ispostava Zapadni kolodvor (robna)
4. Carinska ispostava Podsused (robna)
5. Carinska ispostava Karlovac (robna)
5.1. Carinski odjeljak II Pribanjci (granični)
6. Carinska ispostava Sisak (robna)
7. Carinska ispostava Kutina (robna)
8. Carinska ispostava Maljevac (granična)
8.1. Carinski odjeljak II Obljaj (pogranični)
8.2. Carinski odjeljak II Gejkovac (pogranični)
8.3. Carinski odjeljak II Pašin Potok (pogranični)
8.4. Carinski odjeljak II Bogovolja (pogranični)
8.5. Carinski odjeljak II Kordunski Ljeskovac (pogranični)
8.6. Carinski odjeljak II Donji Vaganac (pogranični-sezonski)
9. Carinska ispostava Hrvatska Kostajnica (granična)
9.1. Carinski odjeljak I Dvor na Uni (granični)
9.2. Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica (granični)
9.3. Carinski odjeljak I Volinja (granični)
10. Carinska ispostava Pošta (robno-granična)
11. Carinska ispostava Jasenovac (granična)
C) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Jurovski Brod (granična)
1.1. Carinski odjeljak II Vivodina (pogranični)
1.2. Carinski odjeljak II Obrež (pogranični)
1.3. Carinski odjeljak II Pravutina (pogranični)
1.4. Carinski odjeljak II Prilišće (pogranični)
1.5. Carinski odjeljak II Brezovica (pogranični)
1.6. Carinski odjeljak II Kašt (pogranični)
2. Carinska ispostava Glavni kolodvor (granična)
2. CARINARNICA I KRAPINA
Članak 71.
U Carinarnici I Krapina ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
2.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
2.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
2.3. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
2.3.1. Odsjek za provjere
2.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
2.3.3. Odsjek za posebne poreze.
2.3.1. Odsjek za provjere
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjeru i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
2.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane uz prijevare, te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira putove kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara, te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
2.3.3. Odsjek za posebne poreze
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koji se odnose na posebne poreze, te izrađuje upite vezano uz nejasnoće u njihovoj primjeni. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano uz posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Donosi rješenja o: naplati ili poreznom oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za posebne poreze i po potrebi pokreće naplatu posebnih poreza; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka i postupaka ovrhe. Prati porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen posebni porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Prati naplatu posebnih poreza na razini carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
2.4. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplate, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za organizaciju, kadrove, financije i naplatu ustrojavaju se:
2.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
2.4.2. Odsjek za financije i naplatu.
2.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu, te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Izrađuje plan godišnjih odmora za djelatnike carinarnice. Očituje se po prigovorima djelatnika na rješenja i na tužbe. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Kompletira dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena državnih službenika i namještenika. Po zahtjevu Središnjeg ureda izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica odnosno prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu, te izrađuje izvješća o tim objektima. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbenu dokumentaciju o zgradama i objektima carinarnice. Podnosi zahtjeve za izradu službenih znački, faksimila i iskaznica i vodi o njima evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o djelatnicima carinarnice, obavlja službene upise u radne knjižice i izrađuje uvjerenja iz djelokruga kadrovskih poslova. Izrađuje prijave i odjave zaposlenih na mirovinsko osiguranje te zaposlenih i članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju u sustavu automatske obrade podataka, kompletira osobne dosjee djelatnika carinarnice. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu djelatnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a po potrebi i Inspekciji rada. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanjem djelatnika carinarnice i prijavljuje ih za polaganje državnog stručnog ispita. Unosi konačne ocjene djelatnika u informatički sustav. Obavlja sve poslove zaštite na radu za koje je po propisima obvezan poslodavac. Svakodnevno preuzima pristiglu poštu, stavlja prijamni štambilj, daje je na uvid pročelniku i dostavlja u rad ustrojstvenim jedinicama. Priprema, evidentira i otprema odlazeću poštu. Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik za upravne predmete za sve predmete pristigle u carinarnicu putem informatičkog sustava, razdužuje ih i dostavlja u arhivu. Prima zamolbe i zahtjeve stranaka i kontrolira uplaćene upravne pristojbe. Preuzima i čuva registraturnu građu carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Izdaje ovjerene preslike dokumentacije iz arhive po zahtjevu stranaka, carinarnica i drugih državnih tijela. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, pruža usluge telefonske centrale, dostave akata, uzoraka i drugih pošiljaka ustrojstvenim jedinicama, te održava čistoću poslovnih prostorija. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
2.4.2. Odsjek za financije i naplatu
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i Sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike. U suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Obavlja naplatu s bankovnih jamstava za nepravodobno podmirena carinska dugovanja po carinskim deklaracijama, uz prethodno obavješćivanje nositelja bankovnog jamstva. Prati objave u Narodnim novinama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima, te pravodobno podnosi prijave potraživanja stečajnim upraviteljima, trgovačkim sudovima i Središnjem uredu. Knjiži zaduženja i uplate temeljem izvoda iz Financijske agencije na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Dnevno izlistava otvorene nepovezane uplate i obavlja povrate i prijenose pogrešnih i dvostrukih uplata. Zadužuje rješenja iz carinsko-upravnog postupka, prati rokove za naplatu i po potrebi ih dostavlja na prisilnu naplatu. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici, te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Izrađuje račune za izvanuredovno carinjenje carinskih službenika. Obračunava naknade s osnove prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Izdaje potvrde o dugovanjima za tvrtke i otpremnike, te potvrde o izvršenim uplatama. Zaprima i evidentira položene mjenice s naslova odobrenja za povlaštene statuse pojedinih obveznika koje donosi ravnatelj Carinske uprave. Izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća RAD-1 i RAD-1G o zaposlenim djelatnicima i isplaćenoj plaći, izrađuje propisane obrasce M-4 i M-8 za zaposlenike koji odlaze u mirovinu i obrasce MP-14 vezano za porodne dopuste. Evidentira i knjiži sve račune vezano za službena vozila carinarnice, izdaje putne radne listove za vozila i dostavlja redovita mjesečna izvješća o korištenju vozila u Središnji ured. Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika carinarnice i unosi ih u informatički sustav. Obračunava plaće i razliku plaća, obavlja obračun bolovanja, te obračunava i kontrolira troškove prijevoza za djelatnike carinarnice. Obračunava, likvidira i isplaćuje putne naloge i troškove puta djelatnika carinarnice, isplaćuje naknade za odvojeni život, te kontrolira i likvidira dnevna blagajnička izvješća. Uplaćuje novčane kazne s osnove prekršaja na posebni račun depozita carinarnice, prima gotovinu po osnovi carinskih pristojbi i uplaćuje ju na evidentni račun carinarnice. Trebuje i izdaje blokove za korištenje terminala na graničnim prijelazima i obavlja naplatu istih od otpremnika. Izdaje potvrde o osobnim primanjima djelatnika i popunjava obrasce za bankovne kredite djelatnicima carinarnice. Postupa po privremeno oduzetoj domaćoj i stranoj valuti kao predmetu kaznenog dijela ili prekršaja, te je deponira na posebni račun Ministarstva financija i o tome šalje izvješće Deviznom inspektoratu. Posluje s akreditivom. Prikuplja ponude dobavljača radi odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektima carinarnice. Trebuje i čuva boju za carinske pečate i izdaje ju ispostavama. Izrađuje narudžbe i primke po zaprimljenim računima, te vodi evidenciju o opremi, carinskim obrascima, uredskom i potrošnom materijalu, njihovu skladištenju i čuvanju, te njima opskrbljuje ustrojstvene jedinice. Mjesečno naručuje carinske obrasce, zaprima ih i pojedinačno ovjerava, te popisuje serijske brojeve. Unosi obrasce s mjerama djelatnika u informatički sustav, zaprima, evidentira i skladišti carinske odore, obuću i opremu, te zadužuje s njima djelatnike. Nabavlja, čuva i izdaje stručnu literaturu. Nabavlja, evidentira i čuva pečate svih vrsta, kao i carinska kliješta. Priprema potrebnu dokumentaciju i osigurava uvjete za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine carinarnice. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
2.5. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, Carinske tarife, posebnih poreza i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano uz carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odsjeka za provjere carinarnice u složenijim slučajevima. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija. Odgovara na upite pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost s djelatnicima Odjela za carinsku vrijednost u Središnjem uredu Carinske uprave. Sustavno prati međunarodne konvencije, te pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize; prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici I Krapina ustrojavaju se carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave I. kategorije:
1. Carinska ispostava Macelj (granična)
1.1. Carinski odjeljak II Klenovac Humski (pogranični)
1.2. Carinski odjeljak II Mali Tabor (pogranični)
1.3. Carinski odjeljak II Luke Poljanske (pogranični)
1.4. Carinski odjeljak II Plavić (pogranični)
1.5. Carinski odjeljak II Draše (pogranični)
B) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Krapina (robna)
C) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Lupinjak (granična)
1.1. Carinski odjeljak II Razvor (granični)
1.2. Carinski odjeljak II Hum na Sutli (granični).
3. CARINARNICA I OSIJEK
Članak 72.
U Carinarnici I Osijek ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
3.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica, te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
3.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
3.3. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
3.3.1. Odsjek za provjere
3.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
3.3.3. Odsjek za posebne poreze.
3.3.1. Odsjek za provjere
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjeru i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
3.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane za prijevare, te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira puteve kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i vrši poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara, te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
3.3.3. Odsjek za posebne poreze
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koji se odnose na posebne poreze, te izrađuje upite vezano za nejasnoće u njihovoj primjeni. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano za posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Donosi rješenja o: naplati ili poreznom oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za posebne poreze i po potrebi pokreće naplatu posebnih poreza; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka i postupaka ovrhe. Prati porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen posebni porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Prati naplatu posebnih poreza na razini carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
3.4. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplate, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za organizaciju, kadrove, financije i naplatu ustrojavaju se:
3.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
3.4.2. Odsjek za financije i naplatu.
3.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu, te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Izrađuje plan godišnjih odmora za djelatnike carinarnice. Očituje se po prigovorima djelatnika na rješenja i na tužbe. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Kompletira dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena državnih službenika i namještenika. Po zahtjevu Središnjeg ureda izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica odnosno prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu, te izrađuje izvješća o tim objektima. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbenu dokumentaciju o zgradama i objektima carinarnice. Podnosi zahtjeve za izradu službenih znački, faksimila i iskaznica i vodi o njima evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o djelatnicima carinarnice, obavlja službene upise u radne knjižice i izrađuje uvjerenja iz djelokruga kadrovskih poslova. Izrađuje prijave i odjave zaposlenih na mirovinsko osiguranje te zaposlenih i članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju u sustavu automatske obrade podataka, kompletira osobne dosjee djelatnika carinarnice. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu djelatnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a po potrebi i Inspekciji rada. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanjem djelatnika carinarnice i prijavljuje ih za polaganje državnog stručnog ispita. Unosi konačne ocjene djelatnika u informatički sustav. Obavlja sve poslove zaštite na radu za koje je po propisima obvezan poslodavac. Svakodnevno preuzima pristiglu poštu, stavlja prijamni štambilj, daje je na uvid pročelniku i dostavlja u rad ustrojstvenim jedinicama. Priprema, evidentira i otprema odlazeću poštu. Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik za upravne predmete za sve predmete pristigle u carinarnicu putem informatičkog sustava, razdužuje ih i dostavlja u arhivu. Prima zamolbe i zahtjeve stranaka i kontrolira uplaćene upravne pristojbe. Preuzima i čuva registraturnu građu carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Izdaje ovjerene preslike dokumentacije iz arhive po zahtjevu stranaka, carinarnica i drugih državnih tijela. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, pruža usluge telefonske centrale, dostave akata, uzoraka i drugih pošiljaka ustrojstvenim jedinicama, te održava čistoću poslovnih prostorija. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
3.4.2. Odsjek za financije i naplatu
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike. U suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Obavlja naplatu s bankovnih jamstava za nepravodobno podmirena carinska dugovanja po carinskim deklaracijama, uz prethodno obavješćivanje nositelja bankovnog jamstva. Prati objave u »Narodnim novinama« o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima, te pravodobno podnosi prijave potraživanja stečajnim upraviteljima, trgovačkim sudovima i Središnjem uredu. Knjiži zaduženja i uplate temeljem izvoda iz Financijske agencije na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Dnevno izlistava otvorene nepovezane uplate i obavlja povrate i prijenose pogrešnih i dvostrukih uplata. Zadužuje rješenja iz carinsko-upravnog postupka, prati rokove za naplatu i po potrebi ih dostavlja na prisilnu naplatu. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici, te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Izrađuje račune za izvanuredovno carinjenje carinskih službenika. Obračunava naknade s osnove prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Izdaje potvrde o dugovanjima za tvrtke i otpremnike, te potvrde o izvršenim uplatama. Zaprima i evidentira položene mjenice s naslova odobrenja za povlaštene statuse pojedinih obveznika koje donesi ravnatelj Carinske uprave. Izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća RAD-1 i RAD-1G o zaposlenim djelatnicima i isplaćenoj plaći, izrađuje propisane obrasce M-4 i M-8 za zaposlenike koji odlaze u mirovinu i obrasce MP-14 vezano za porodne dopuste. Evidentira i knjiži sve račune vezano za službena vozila carinarnice, izdaje putne radne listove za vozila i dostavlja redovita mjesečna izvješća o korištenju vozila u Središnji ured. Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika carinarnice i unosi ih u informatički sustav. Obračunava plaće i razliku plaća, obavlja obračun bolovanja, te obračunava i kontrolira troškove prijevoza za djelatnike carinarnice. Obračunava, likvidira i isplaćuje putne naloge i troškove puta djelatnika carinarnice, isplaćuje naknade za odvojeni život, te kontrolira i likvidira dnevna blagajnička izvješća. Uplaćuje novčane kazne s osnove prekršaja na posebni račun depozita carinarnice, prima gotovinu po osnovi carinskih pristojbi i uplaćuje ju na evidentni račun carinarnice. Trebuje i izdaje blokove za korištenje terminala na graničnim prijelazima i obavlja naplatu istih od otpremnika. Izdaje potvrde o osobnim primanjima djelatnika i popunjava obrasce za bankovne kredite djelatnicima carinarnice. Postupa po privremeno oduzetoj domaćoj i stranoj valuti kao predmetu kaznenog dijela ili prekršaja, te je deponira na posebni račun Ministarstva financija i o tome šalje izvješće Deviznom inspektoratu. Posluje s akreditivom. Prikuplja ponude dobavljača radi odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektima carinarnice. Trebuje i čuva boju za carinske pečate i izdaje ju ispostavama. Izrađuje narudžbe i primke po zaprimljenim računima, te vodi evidenciju o opremi, carinskim obrascima, uredskom i potrošnom materijalu, njihovu skladištenju i čuvanju, te njima opskrbljuje ustrojstvene jedinice. Mjesečno naručuje carinske obrasce, zaprima ih i pojedinačno ovjerava, te popisuje serijske brojeve. Unosi obrasce s mjerama djelatnika u informatički sustav, zaprima, evidentira i skladišti carinske odore, obuću i opremu, te zadužuje s njima djelatnike. Nabavlja, čuva i izdaje stručnu literaturu. Nabavlja, evidentira i čuva pečate svih vrsta, kao i carinska kliješta. Priprema potrebnu dokumentaciju i osigurava uvjete za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine carinarnice. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
3.5. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, Carinske tarife, posebnih poreza i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku. Obučava carinske djelatnika o razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odsjeka za provjere carinarnice u složenijim slučajevima. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija. Odgovara na upite pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost s djelatnicima Odjela za carinsku vrijednost u Središnjem uredu Carinske uprave. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize; prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice pri provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici I Osijek ustrojavaju se carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju po kategorijama, ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave I. kategorije:
1. Carinska ispostava Bajakovo (granična)
B) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Luka Drava Osijek (granično-robna)
1.1. Carinski odjeljak I Zračna luka (granično-robni)
2. Carinska ispostava Slobodna zona Osijek (robna)
3. Carinska ispostava Osijek-terminal (robna)
3.1. Carinski odjeljak I Pošta (robni)
3.2. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Osijek (robni)
3.3. Carinski odjeljak I Veletržnica (robni)
4. Carinska ispostava Donji Miholjac – most (granična)
5. Carinska ispostava Duboševica (granična)
5.1. Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo (granični)
5.2. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir (granično-robna)
6. Carinska ispostava Vukovar (granično-robna)
6.1. Carinski odjeljak II Vukovar-skela (pogranični)
7. Carinska ispostava Slobodna zona Vukovar (robna)
8. Carinska ispostava Vinkovci (robna)
9. Carinska ispostava Gunja (granična)
9.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Drenovci (granični)
9.2. Carinski odjeljak II Strošinci (pogranični)
10. Carinska ispostava Županja-most (granična)
11. Carinska ispostava Slavonski Šamac (granična)
11.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Slavonski Šamac (granični)
11.2. Carinski odjeljak II Svilaj (pogranični)
11.3. Carinski odjeljak II Dubočica (pogranični)
11.4. Carinski odjeljak II Burumi (pogranični – sezonski)
12. Carinska ispostava Požega (robna)
13. Carinska ispostava Slavonski Brod (robna)
14. Carinska ispostava Slobodna zona Slavonski Brod (robna)
15. Carinska ispostava Slavonski Brod-most (granična)
15.1. Carinski odjeljak I Luka (granični)
16. Carinska ispostava Stara Gradiška (granična)
16.1. Carinski odjeljak II Davor (pogranični)
17. Carinska ispostava Nova Gradiška (robna)
18. Carinska ispostava Donji Miholjac–terminal (robna)
19. Carinska ispostava Županja-terminal (robna)
20. Carinska ispostava Ilok (granična)
20.1. Carinski odjeljak II Ilok I (granični)
20.2. Carinski odjeljak II Ilok II (granični)
20.3. Carinski odjeljak II Ilok III (granični)
20.4. Carinski odjeljak II Bapska (granični)
21. Carinska ispostava Tovarnik (granična)
22. Carinska ispostava Erdut (granična)
22.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Erdut (granični)
C) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Batina (granična)
2. Carinska ispostava Željeznički kolodvor Tovarnik (granična)
4. CARINARNICA I VARAŽDIN
Članak 73.
U Carinarnici I Varaždin ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
4.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima; produženju rokova u svezi s otkupom robe, načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
4.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
4.3. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
4.3.1. Odsjek za provjere
4.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
4.3.3. Odsjek za posebne poreze.
4.3.1. Odsjek za provjere
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjeru i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi i obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
4.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane za prijevare, te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira puteve kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opsanih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara, te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
4.3.3. Odsjek za posebne poreze
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koji se odnose na posebne poreze, te izrađuje upite vezano za nejasnoće u njihovoj primjeni. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano za posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Donosi rješenja o naplati ili poreznom oslobođenju od plaćanja posebnog poreza. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za posebne poreze i po potrebi pokreće naplatu posebnih poreza; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka i postupaka ovrhe. Prati porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen posebni porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Prati naplatu posebnih poreza na razini carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
4.4. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplate, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za organizaciju, kadrove, financije i naplatu ustrojavaju se:
4.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
4.4.2. Odsjek za financije i naplatu.
4.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu, te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Izrađuje plan godišnjih odmora za djelatnike carinarnice. Očituje se po prigovorima djelatnika na rješenja i na tužbe. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Kompletira dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena državnih službenika i namještenika. Po zahtjevu Središnjeg ureda izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica odnosno prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu, te izrađuje izvješća o tim objektima. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbenu dokumentaciju o zgradama i objektima carinarnice. Podnosi zahtjeve za izradu službenih znački, faksimila i iskaznica i vodi o njima evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o djelatnicima carinarnice, obavlja službene upise u radne knjižice i izrađuje uvjerenja iz djelokruga kadrovskih poslova. Izrađuje prijave i odjave zaposlenih na mirovinsko osiguranje te zaposlenih i članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju u sustavu automatske obrade podataka, kompletira osobne dosjee djelatnika carinarnice. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu djelatnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a po potrebi i Inspekciji rada. Obavlja poslove u svezi sa stručnim osposobljavanjem djelatnika carinarnice i prijavljuje ih za polaganje državnog stručnog ispita. Unosi konačne ocjene djelatnika u informatički sustav. Obavlja sve poslove zaštite na radu za koje je po propisima obvezan poslodavac. Svakodnevno preuzima pristiglu poštu, stavlja prijamni štambilj, daje ju na uvid pročelniku i dostavlja u rad ustrojstvenim jedinicama. Priprema, evidentira i otprema odlazeću poštu. Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik za upravne predmete za sve predmete pristigle u carinarnicu putem informatičkog sustava, razdužuje ih i dostavlja u arhivu. Prima zamolbe i zahtjeve stranaka i kontrolira uplaćene upravne pristojbe. Preuzima i čuva registraturnu građu carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Izdaje ovjerene preslike dokumentacije iz arhive po zahtjevu stranaka, carinarnica i drugih državnih tijela. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, pruža usluge telefonske centrale, dostave akata, uzoraka i drugih pošiljaka ustrojstvenim jedinicama, te održava čistoću poslovnih prostorija. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
4.4.2. Odsjek za financije i naplatu
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike. U suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Obavlja naplatu s bankovnih jamstava za nepravodobno podmirena carinska dugovanja po carinskim deklaracijama, uz prethodno obavješćivanje nositelja bankovnog jamstva. Prati objave u Narodnim novinama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima, te pravodobno podnosi prijave potraživanja stečajnim upraviteljima, trgovačkim sudovima i Središnjem uredu. Knjiži zaduženja i uplate temeljem izvoda iz Financijske agencije na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Dnevno izlistava otvorene nepovezane uplate i obavlja povrate i prijenose pogrešnih i dvostrukih uplata. Zadužuje rješenja iz carinsko-upravnog postupka, prati rokove za naplatu i po potrebi ih dostavlja na prisilnu naplatu. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici, te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Izrađuje račune za izvanuredovno carinjenje carinskih službenika. Obračunava naknade s osnove prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Izdaje potvrde o dugovanjima za tvrtke i otpremnike, te potvrde o izvršenim uplatama. Zaprima i evidentira položene mjenice s naslova odobrenja za povlaštene statuse pojedinih obveznika koje donesi ravnatelj Carinske uprave. Izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća RAD-1 i RAD-1G o zaposlenim djelatnicima i isplaćenoj plaći, izrađuje propisane obrasce M-4 i M-8 za zaposlenike koji odlaze u mirovinu i obrasce MP-14 vezano za porodne dopuste. Evidentira i knjiži sve račune vezano za službena vozila carinarnice, izdaje putne radne listove za vozila i dostavlja redovita mjesečna izvješća o korištenju vozila u Središnji ured. Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika carinarnice i unosi ih u informatički sustav. Obračunava plaće i razliku plaća, obavlja obračun bolovanja, te obračunava i kontrolira troškove prijevoza za djelatnike carinarnice. Obračunava, likvidira i isplaćuje putne naloge i troškove puta djelatnika carinarnice, isplaćuje naknade za odvojeni život, te kontrolira i likvidira dnevna blagajnička izvješća. Uplaćuje novčane kazne s osnove prekršaja na posebni račun depozita carinarnice, prima gotovinu po osnovi carinskih pristojbi i uplaćuje ju na evidentni račun carinarnice. Trebuje i izdaje blokove za korištenje terminala na graničnim prijelazima i obavlja naplatu istih od otpremnika. Izdaje potvrde o osobnim primanjima djelatnika i popunjava obrasce za bankovne kredite djelatnicima carinarnice. Postupa po privremeno oduzetoj domaćoj i stranoj valuti kao predmetu kaznenog dijela ili prekršaja, te je deponira na posebni račun Ministarstva financija i o tome šalje izvješće Deviznom inspektoratu. Posluje s akreditivom. Prikuplja ponude dobavljača radi odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektima carinarnice. Trebuje i čuva boju za carinske pečate i izdaje ju ispostavama. Izrađuje narudžbe i primke po zaprimljenim računima, te vodi evidenciju o opremi, carinskim obrascima, uredskom i potrošnom materijalu, njihovu skladištenju i čuvanju, te njima opskrbljuje ustrojstvene jedinice. Mjesečno naručuje carinske obrasce, zaprima ih i pojedinačno ovjerava, te popisuje serijske brojeve. Unosi obrasce s mjerama djelatnika u informatički sustav, zaprima, evidentira i skladišti carinske odore, obuću i opremu, te zadužuje s njima djelatnike. Nabavlja, čuva i izdaje stručnu literaturu. Nabavlja, evidentira i čuva pečate svih vrsta, kao i carinska kliješta. Priprema potrebnu dokumentaciju i osigurava uvjete za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine carinarnice. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
4.5. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO
Odjel obavlja poslove i zadatke na području u nadležnosti carinarnica Varaždin i Koprivnica.
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, Carinske tarife, posebnih poreza i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odsjeka za provjere carinarnice u složenijim slučajevima. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija. Odgovara na upite pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost s djelatnicima Odjela za carinsku vrijednost u Središnjem uredu Carinske uprave. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice kod provjera pravnih osoba i provjera koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici I Varaždin ustrojavaju se carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave I. kategorije:
1. Carinska ispostava Goričan (robno-granična)
2. Carinska ispostava Varaždin (robna)
2.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni)
2.2. Carinski odjeljak I Pošta (robni)
2.3. Carinski odjeljak I Ludbreg (robni)
2.4. Carinski odjeljak I Ivanec (robni)
B) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Čakovec (robna)
1.1. Carinski odjeljak I. Željeznički kolodvor Čakovec (granični)
2. Carinska ispostava Kotoriba (robna)
2.1. Carinski odjeljak I Murakeresztur (granični)
3. Carinska ispostava Dubrava Križovljanska (granična)
3.1. Carinski odjeljak II Otok Virje (granični)
3.2. Carinski odjeljak II Cvetlin (pogranični)
3.3. Carinski odjeljak II Gornja Voća (pogranični)
4. Carinska ispostava Trnovec (granična)
4.1. Carinski odjeljak II Banfi (pogranični)
4.2. Carinski odjeljak II Preseka (pogranični)
C) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Mursko Središće (granična)
1.1. Carinski odjeljak II Bukovje (granični)
1.2. Carinski odjeljak II Sveti Martin na Muri (pogranični)
5. CARINARNICA I PULA
Članak 74.
U Carinarnici I Pula ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
5.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i kod puštanja robe u slobodan promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
5.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
5.3. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
5.3.1. Odsjek za provjere
5.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
5.3.3. Odsjek za posebne poreze.
5.3.1. Odsjek za provjere
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjere i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
5.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane za prijevare, te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira puteve kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Obavlja preventivne radnje i vrši poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara, te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Obilazi pomorski akvatorij službenim plovilom carinarnice ili plovilima drugih državnih tijela, sudjeluje u provedbi mjera i poslova u nadzoru i zaštiti unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Obilazi i obavlja neposredni nadzor nad lučkim terminalima i skladištima, prati najave o kretanjima brodova i ostalih plovila, a po potrebi obavlja njihovu pretragu. Obilazi i obavlja pregled marina i nautičkih centara, te obavlja potrebne provjere i pretrage jahti i čamaca. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
5.3.3. Odsjek za posebne poreze
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koji se odnose na posebne poreze, te izrađuje upite vezano za nejasnoće u njihovoj primjeni. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano za posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Donosi rješenja o: naplati ili poreznom oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za posebne poreze i po potrebi pokreće naplatu posebnih poreza; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka i postupaka ovrhe. Prati porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen posebni porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Prati naplatu posebnih poreza na razini carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda posebnim i nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
5.4. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplate, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za organizaciju, kadrove, financije i naplatu ustrojavaju se:
5.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
5.4.2. Odsjek za financije i naplatu.
5.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu, te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Izrađuje plan godišnjih odmora za djelatnike carinarnice. Očituje se po prigovorima djelatnika na rješenja i na tužbe. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Kompletira dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena državnih službenika i namještenika. Po zahtjevu Središnjeg ureda izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica odnosno prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu, te izrađuje izvješća o tim objektima. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbenu dokumentaciju o zgradama i objektima carinarnice. Podnosi zahtjeve za izradu službenih znački, faksimila i iskaznica i vodi o njima evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o djelatnicima carinarnice, obavlja službene upise u radne knjižice i izrađuje uvjerenja iz djelokruga kadrovskih poslova. Izrađuje prijave i odjave zaposlenih na mirovinsko osiguranje te zaposlenih i članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju u sustavu automatske obrade podataka, kompletira osobne dosjee djelatnika carinarnice. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu djelatnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a po potrebi i Inspekciji rada. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanjem djelatnika carinarnice i prijavljuje ih za polaganje državnog stručnog ispita. Unosi konačne ocjene djelatnika u informatički sustav. Obavlja sve poslove zaštite na radu za koje je po propisima obvezan poslodavac. Svakodnevno preuzima pristiglu poštu, stavlja prijamni štambilj, daje je na uvid pročelniku i dostavlja u rad ustrojstvenim jedinicama. Priprema, evidentira i otprema odlazeću poštu. Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik za upravne predmete za sve predmete pristigle u carinarnicu putem informatičkog sustava, razdužuje ih i dostavlja u arhivu. Prima zamolbe i zahtjeve stranaka i kontrolira uplaćene upravne pristojbe. Preuzima i čuva registraturnu građu carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Izdaje ovjerene preslike dokumentacije iz arhive po zahtjevu stranaka, carinarnica i drugih državnih tijela. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, pruža usluge telefonske centrale, dostave akata, uzoraka i drugih pošiljaka ustrojstvenim jedinicama, te održava čistoću poslovnih prostorija. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
5.4.2. Odsjek za financije i naplatu
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i Sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike. U suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Obavlja naplatu s bankovnih jamstava za nepravodobno podmirena carinska dugovanja po carinskim deklaracijama, uz prethodno obavješćivanje nositelja bankovnog jamstva. Prati objave u Narodnim novinama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima, te pravodobno podnosi prijave potraživanja stečajnim upraviteljima, trgovačkim sudovima i Središnjem uredu. Knjiži zaduženja i uplate temeljem izvoda iz Financijske agencije na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Dnevno izlistava otvorene nepovezane uplate i obavlja povrate i prijenose pogrešnih i dvostrukih uplata. Zadužuje rješenja iz carinsko-upravnog postupka, prati rokove za naplatu i po potrebi ih dostavlja na prisilnu naplatu. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici, te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Izrađuje račune za izvanuredovno carinjenje carinskih službenika. Obračunava naknade s osnove prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Izdaje potvrde o dugovanjima za tvrtke i otpremnike, te potvrde o izvršenim uplatama. Zaprima i evidentira položene mjenice s naslova odobrenja za povlaštene statuse pojedinih obveznika koje donesi ravnatelj Carinske uprave. Izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća RAD-1 i RAD-1G o zaposlenim djelatnicima i isplaćenoj plaći, izrađuje propisane obrasce M-4 i M-8 za zaposlenike koji odlaze u mirovinu i obrasce MP-14 vezano za porodne dopuste. Evidentira i knjiži sve račune vezano za službena vozila carinarnice, izdaje putne radne listove za vozila i dostavlja redovita mjesečna izvješća o korištenju vozila u Središnji ured. Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika carinarnice i unosi ih u informatički sustav. Obračunava plaće i razliku plaća, obavlja obračun bolovanja, te obračunava i kontrolira troškove prijevoza za djelatnike carinarnice. Obračunava, likvidira i isplaćuje putne naloge i troškove puta djelatnika carinarnice, isplaćuje naknade za odvojeni život, te kontrolira i likvidira dnevna blagajnička izvješća. Uplaćuje novčane kazne s osnove prekršaja na posebni račun depozita carinarnice, prima gotovinu po osnovi carinskih pristojbi i uplaćuje ju na evidentni račun carinarnice. Trebuje i izdaje blokove za korištenje terminala na graničnim prijelazima i obavlja naplatu istih od otpremnika. Izdaje potvrde o osobnim primanjima djelatnika i popunjava obrasce za bankovne kredite djelatnicima carinarnice. Postupa po privremeno oduzetoj domaćoj i stranoj valuti kao predmetu kaznenog dijela ili prekršaja, te je deponira na posebni račun Ministarstva financija i o tome šalje izvješće Deviznom inspektoratu. Posluje s akreditivom. Prikuplja ponude dobavljača radi odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektima carinarnice. Trebuje i čuva boju za carinske pečate i izdaje ju ispostavama. Izrađuje narudžbe i primke po zaprimljenim računima, te vodi evidenciju o opremi, carinskim obrascima, uredskom i potrošnom materijalu, njihovu skladištenju i čuvanju, te njima opskrbljuje ustrojstvene jedinice. Mjesečno naručuje carinske obrasce, zaprima ih i pojedinačno ovjerava, te popisuje serijske brojeve. Unosi obrasce s mjerama djelatnika u informatički sustav, zaprima, evidentira i skladišti carinske odore, obuću i opremu, te zadužuje s njima djelatnike. Nabavlja, čuva i izdaje stručnu literaturu. Nabavlja, evidentira i čuva pečate svih vrsta, kao i carinska kliješta. Priprema potrebnu dokumentaciju i osigurava uvjete za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine carinarnice. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
U Carinarnici I Pula ustrojavaju se carinske ispostave II. i III. kategorije, a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Luka Pula (robna)
1.1. Carinski odjeljak II Slobodna zona (robni)
2. Carinska ispostava Kaštel (granična)
2.1. Carinski odjeljak II Lucija (pogranični)
3. Carinska ispostava Plovanija (granična)
4. Carinska ispostava Buje (robna)
5. Carinska ispostava Buzet (robna)
6. Carinska ispostava Zračna luka (granična)
7. Carinska ispostava Rovinj (granično-robna)
8. Carinska ispostava Umag (granično-robna)
8.1. Carinski odjeljak II Novigrad (granični, sezonski)
8.2. Carinski odjeljak II Marina Umag (granični, sezonski)
9. Carinska ispostava Poreč (granično-robna)
9.1. Carinski odjeljak II Zračna luka Vrsar (granični, sezonski)
10. Carinska ispostava Labin (granično-robna)
10.1. Carinski odjeljak I Bršica (granični)
10.2. Carinski odjeljak II Luka Plomin (granični)
11. Carinska ispostava Pazin (robna)
12. Carinska ispostava Požane (granična)
12.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Lupoglav (granični)
12.2. Carinski odjeljak II Slum (pogranični)
B) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Jelovice (granična).
6. CARINARNICA I RIJEKA
Članak 75.
U Carinarnici I Rijeka ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
6.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodni promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
6.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
6.3. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
6.3.1. Odsjek za provjere
6.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
6.3.3. Odsjek za posebne poreze.
6.3.1. Odsjek za provjere
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje: provodi provjere i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
6.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane za prijevare, te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira puteve kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Obavlja preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara, te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Obilazi pomorski akvatorij službenim plovilom carinarnice ili plovilima drugih državnih tijela, sudjeluje u provedbi mjera i poslova u nadzoru i zaštiti unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Obilazi i obavlja neposredni nadzor nad lučkim terminalima i skladištima, prati najave o kretanjima brodova i ostalih plovila, a po potrebi obavlja njihovu pretragu. Obilazi i obavlja pregled marina i nautičkih centara, te obavlja potrebne provjere i pretrage jahti i čamaca. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
6.3.3. Odsjek za posebne poreze
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koji se odnose na posebne poreze, te izrađuje upite vezano za nejasnoće njihovoj primjeni. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano za posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Donosi rješenja o naplati ili poreznom oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za posebne poreze i po potrebi pokreće naplatu posebnih poreza; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka i postupaka ovrhe. Prati porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen poseban porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Prati naplatu posebnih poreza na razini carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda posebnim i nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
6.4. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplate, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za organizaciju, kadrove, financije i naplatu ustrojavaju se:
6.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
6.4.2. Odsjek za financije i naplatu.
6.4.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu, te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Izrađuje plan godišnjih odmora za djelatnike carinarnice. Očituje se po prigovorima djelatnika na rješenja i na tužbe. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Kompletira dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena državnih službenika i namještenika. Po zahtjevu Središnjeg ureda izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica odnosno prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu, te izrađuje izvješća o tim objektima. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbenu dokumentaciju o zgradama i objektima carinarnice. Podnosi zahtjeve za izradu službenih znački, faksimila i iskaznica i vodi o njima evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o djelatnicima carinarnice, obavlja službene upise u radne knjižice i izrađuje uvjerenja iz djelokruga kadrovskih poslova. Izrađuje prijave i odjave zaposlenih na mirovinsko osiguranje te zaposlenih i članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju u sustavu automatske obrade podataka, kompletira osobne dosjee djelatnika carinarnice. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu djelatnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a po potrebi i Inspekciji rada. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanjem djelatnika carinarnice i prijavljuje ih za polaganje državnog stručnog ispita. Unosi konačne ocjene djelatnika u informatički sustav. Obavlja sve poslove zaštite na radu za koje je po propisima obvezan poslodavac. Svakodnevno preuzima pristiglu poštu, stavlja prijamni štambilj, daje je na uvid pročelniku i dostavlja u rad ustrojstvenim jedinicama. Priprema, evidentira i otprema odlazeću poštu. Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik za upravne predmete za sve predmete pristigle u carinarnicu putem informatičkog sustava, razdužuje ih i dostavlja u arhivu. Prima zamolbe i zahtjeve stranaka i kontrolira uplaćene upravne pristojbe. Preuzima i čuva registraturnu građu carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Izdaje ovjerene preslike dokumentacije iz arhive po zahtjevu stranaka, carinarnica i drugih državnih tijela. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, pruža usluge telefonske centrale, dostave akata, uzoraka i drugih pošiljaka ustrojstvenim jedinicama, te održava čistoću poslovnih prostorija. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
6.4.2. Odsjek za financije i naplatu
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i Sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike. U suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Obavlja naplatu s bankovnih jamstava za nepravodobno podmirena carinska dugovanja po carinskim deklaracijama, uz prethodno obavješćivanje nositelja bankovnog jamstva. Prati objave u Narodnim novinama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima, te pravodobno podnosi prijave potraživanja stečajnim upraviteljima, trgovačkim sudovima i Središnjem uredu. Knjiži zaduženja i uplate temeljem izvoda iz Financijske agencije na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Dnevno izlistava otvorene nepovezane uplate i obavlja povrate i prijenose pogrešnih i dvostrukih uplata. Zadužuje rješenja iz carinsko-upravnog postupka, prati rokove za naplatu i po potrebi ih dostavlja na prisilnu naplatu. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici, te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Izrađuje račune za izvanuredovno carinjenje carinskih službenika. Obračunava naknade s osnove prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Izdaje potvrde o dugovanjima za tvrtke i otpremnike, te potvrde o izvršenim uplatama. Zaprima i evidentira položene mjenice s naslova odobrenja za povlaštene statuse pojedinih obveznika koje donesi ravnatelj Carinske uprave. Izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća RAD-1 i RAD-1G o zaposlenim djelatnicima i isplaćenoj plaći, izrađuje propisane obrasce M-4 i M-8 za zaposlenike koji odlaze u mirovinu i obrasce MP-14 vezano za porodne dopuste. Evidentira i knjiži sve račune vezano za službena vozila carinarnice, izdaje putne radne listove za vozila i dostavlja redovita mjesečna izvješća o korištenju vozila u Središnji ured. Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika carinarnice i unosi ih u informatički sustav. Obračunava plaće i razliku plaća, obavlja obračun bolovanja, te obračunava i kontrolira troškove prijevoza za djelatnike carinarnice. Obračunava, likvidira i isplaćuje putne naloge i troškove puta djelatnika carinarnice, isplaćuje naknade za odvojeni život, te kontrolira i likvidira dnevna blagajnička izvješća. Uplaćuje novčane kazne s osnove prekršaja na posebni račun depozita carinarnice, prima gotovinu po osnovi carinskih pristojbi i uplaćuje ju na evidentni račun carinarnice. Trebuje i izdaje blokove za korištenje terminala na graničnim prijelazima i obavlja naplatu istih od otpremnika. Izdaje potvrde o osobnim primanjima djelatnika i popunjava obrasce za bankovne kredite djelatnicima carinarnice. Postupa po privremeno oduzetoj domaćoj i stranoj valuti kao predmetu kaznenog dijela ili prekršaja, te je deponira na posebni račun Ministarstva financija i o tome šalje izvješće Deviznom inspektoratu. Posluje s akreditivom. Prikuplja ponude dobavljača radi odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektima carinarnice. Trebuje i čuva boju za carinske pečate i izdaje ju ispostavama. Izrađuje narudžbe i primke po zaprimljenim računima, te vodi evidenciju o opremi, carinskim obrascima, uredskom i potrošnom materijalu, njihovu skladištenju i čuvanju, te njima opskrbljuje ustrojstvene jedinice. Mjesečno naručuje carinske obrasce, zaprima ih i pojedinačno ovjerava, te popisuje serijske brojeve. Unosi obrasce s mjerama djelatnika u informatički sustav, zaprima, evidentira i skladišti carinske odore, obuću i opremu, te zadužuje s njima djelatnike. Nabavlja, čuva i izdaje stručnu literaturu. Nabavlja, evidentira i čuva pečate svih vrsta, kao i carinska kliješta. Priprema potrebnu dokumentaciju i osigurava uvjete za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine carinarnice. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
6.5. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI LABORATORIJ
Odjel obavlja poslove i zadatke na područjima u nadležnosti carinarnica Rijeka i Pula.
Odjel surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, Carinske tarife, posebnih poreza i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku. Obučava carinske djelatnika o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odsjeka za provjere carinarnice u složenijim slučajevima. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija. Odgovara na upite pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost s djelatnicima Odjela za carinsku vrijednost u Središnjem uredu Carinske uprave. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize; prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja. Surađuje sa središnjim carinskim laboratorijem. Provodi fizikalne i kemijske analize za potrebe carinske službe, u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja iste u Carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i prekršaja s naslova posebnih poreza i drugih kažnjivih djela. Provodi fizikalne i kemijske analize komercijalne naravi. Daje nalaze o izvršenim ispitivanjima. Surađuje s drugim ovlaštenim laboratorijima. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice kod provjera pravnih osoba i provjera koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici I Rijeka se ustrojavaju carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave I. kategorije:
1. Carinska ispostava Srdoči (robna)
1.1. Carinski odjeljak I Matulji (robni)
2. Carinska ispostava Luka Rijeka (granično-robna)
3. Carinska ispostava Pasjak (granična)
3.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane (granični)
3.2. Carinski odjeljak II Vele Mune (pogranični)
4. Carinska ispostava Rupa (granična)
4.1. Carinski odjeljak II Lipa (pogranični)
B) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Bakar (granično-robna)
2. Carinska ispostava Škrljevo (robna)
3. Carinska ispostava Omišalj (granično-robna)
3.1. Carinski odjeljak I Zračna luka (granični)
C) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Pošta (robna)
2. Carinska ispostava Gospić (robna)
2.1. Carinski odjeljak II Senj (granično-robni)
3. Carinska ispostava Brod na Kupi (granična)
3.1. Carinski odjeljak II Blaževci (pogranični)
4. Carinska ispostava Prezid (granična)
4.1. Carinski odjeljak II Zamost (pogranični)
4.2. Carinski odjeljak II Čabar (pogranični)
4.3. Carinski odjeljak II Prezid I (pogranični)
5. Carinska ispostava Mali Lošinj (granično-robna)
7. CARINARNICA I SPLIT
Članak 76.
U Carinarnici I Split ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
7.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNII CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:
7.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
7.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.
7.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanju nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodni promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
7.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
7.2. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
7.2.1. Odsjek za provjere
7.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
7.2.3. Odsjek za posebne poreze.
7.2.1. Odsjek za provjere
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjere i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
7.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane za prijevare, te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira puteve kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i vrši kontrole i akcije u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Obilazi pomorski akvatorij službenim plovilom carinarnice ili plovilima drugih državnih tijela, sudjeluje u provedbi mjera i poslova u nadzoru i zaštiti unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Obilazi i obavlja neposredni nadzor nad lučkim terminalima i skladištima, prati najave o kretanjima brodova i ostalih plovila, a po potrebi obavlja njihovu pretragu. Obilazi i obavlja pregled marina i nautičkih centara, te obavlja potrebne provjere i pretrage jahti i čamaca. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
7.2.3. Odsjek za posebne poreze
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koji se odnose na posebne poreze, te izrađuje upite vezano za nejasnoće u njihovoj primjeni. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano za posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Donosi rješenja o: naplati ili poreznom oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na plovila. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za posebne poreze i po potrebi pokreće naplatu posebnih poreza; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i kaznenih postupaka i postupaka ovrhe. Prati porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen posebni porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Prati naplatu posebnih poreza na razini carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
7.3. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplate, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za organizaciju, kadrove, financije i naplatu ustrojavaju se:
7.3.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
7.3.2. Odsjek za financije i naplatu.
7.3.1. Odsjek za organizaciju i kadrove
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezina poboljšanja. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu, te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Izrađuje plan godišnjih odmora za djelatnike carinarnice. Očituje se po prigovorima djelatnika na rješenja i na tužbe. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Kompletira dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena državnih službenika i namještenika. Po zahtjevu Središnjeg ureda izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica odnosno prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu, te izrađuje izvješća o tim objektima. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbenu dokumentaciju o zgradama i objektima carinarnice. Podnosi zahtjeve za izradu službenih znački, faksimila i iskaznica i vodi o njima evidenciju. Vodi matične knjige i osobne očevidnike o djelatnicima carinarnice, obavlja službene upise u radne knjižice i izrađuje uvjerenja iz djelokruga kadrovskih poslova. Izrađuje prijave i odjave zaposlenih na mirovinsko osiguranje te zaposlenih i članova obitelji na obvezno zdravstveno osiguranje. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju u sustavu automatske obrade podataka, kompletira osobne dosjee djelatnika carinarnice. Evidentira i prijavljuje ozljede na radu djelatnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a po potrebi i Inspekciji rada. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanjem djelatnika carinarnice i prijavljuje ih za polaganje državnog stručnog ispita. Unosi konačne ocjene djelatnika u informatički sustav. Obavlja sve poslove zaštite na radu za koje je po propisima obvezan poslodavac. Svakodnevno preuzima pristiglu poštu, stavlja prijamni štambilj, daje je na uvid pročelniku i dostavlja u rad ustrojstvenim jedinicama. Priprema, evidentira i otprema odlazeću poštu. Vodi urudžbeni zapisnik i upisnik za upravne predmete za sve predmete pristigle u carinarnicu putem informatičkog sustava, razdužuje ih i dostavlja u arhivu. Prima zamolbe i zahtjeve stranaka i kontrolira uplaćene upravne pristojbe. Preuzima i čuva registraturnu građu carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Izdaje ovjerene preslike dokumentacije iz arhive po zahtjevu stranaka, carinarnica i drugih državnih tijela. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, pruža usluge telefonske centrale, dostave akata, uzoraka i drugih pošiljaka ustrojstvenim jedinicama, te održava čistoću poslovnih prostorija. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
7.3.2. Odsjek za financije i naplatu
Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, drugim carinarnicama i Sindikatima u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga Odsjeka. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike. U suradnji s nadležnim odjelom donosi prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Obavlja naplatu s bankovnih jamstava za nepravodobno podmirena carinska dugovanja po carinskim deklaracijama, uz prethodno obavješćivanje nositelja bankovnog jamstva. Prati objave u Narodnim novinama o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima, te pravodobno podnosi prijave potraživanja stečajnim upraviteljima, trgovačkim sudovima i Središnjem uredu. Knjiži zaduženja i uplate temeljem izvoda iz Financijske agencije na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Dnevno izlistava otvorene nepovezane uplate i obavlja povrate i prijenose pogrešnih i dvostrukih uplata. Zadužuje rješenja iz carinsko-upravnog postupka, prati rokove za naplatu i po potrebi ih dostavlja na prisilnu naplatu. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici, te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Izrađuje račune za izvanuredovno carinjenje carinskih službenika. Obračunava naknade s osnove prava djelatnika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Izdaje potvrde o dugovanjima za tvrtke i otpremnike, te potvrde o izvršenim uplatama. Zaprima i evidentira položene mjenice s naslova odobrenja za povlaštene statuse pojedinih obveznika koje donesi ravnatelj Carinske uprave. Izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća RAD-1 i RAD-1G o zaposlenim djelatnicima i isplaćenoj plaći, izrađuje propisane obrasce M-4 i M-8 za zaposlenike koji odlaze u mirovinu i obrasce MP-14 vezano za porodne dopuste. Evidentira i knjiži sve račune vezano za službena vozila carinarnice, izdaje putne radne listove za vozila i dostavlja redovita mjesečna izvješća o korištenju vozila u Središnji ured. Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika carinarnice i unosi ih u informatički sustav. Obračunava plaće i razliku plaća, obavlja obračun bolovanja, te obračunava i kontrolira troškove prijevoza za djelatnike carinarnice. Obračunava, likvidira i isplaćuje putne naloge i troškove puta djelatnika carinarnice, isplaćuje naknade za odvojeni život, te kontrolira i likvidira dnevna blagajnička izvješća. Uplaćuje novčane kazne s osnove prekršaja na posebni račun depozita carinarnice, prima gotovinu po osnovi carinskih pristojbi i uplaćuje ju na evidentni račun carinarnice. Trebuje i izdaje blokove za korištenje terminala na graničnim prijelazima i obavlja naplatu istih od otpremnika. Izdaje potvrde o osobnim primanjima djelatnika i popunjava obrasce za bankovne kredite djelatnicima carinarnice. Postupa po privremeno oduzetoj domaćoj i stranoj valuti kao predmetu kaznenog dijela ili prekršaja, te je deponira na posebni račun Ministarstva financija i o tome šalje izvješće Deviznom inspektoratu. Posluje s akreditivom. Prikuplja ponude dobavljača radi odabira najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektima carinarnice. Trebuje i čuva boju za carinske pečate i izdaje ju ispostavama. Izrađuje narudžbe i primke po zaprimljenim računima, te vodi evidenciju o opremi, carinskim obrascima, uredskom i potrošnom materijalu, njihovu skladištenju i čuvanju, te njima opskrbljuje ustrojstvene jedinice. Mjesečno naručuje carinske obrasce, zaprima ih i pojedinačno ovjerava, te popisuje serijske brojeve. Unosi obrasce s mjerama djelatnika u informatički sustav, zaprima, evidentira i skladišti carinske odore, obuću i opremu, te zadužuje s njima djelatnike. Nabavlja, čuva i izdaje stručnu literaturu. Nabavlja, evidentira i čuva pečate svih vrsta, kao i carinska kliješta. Priprema potrebnu dokumentaciju i osigurava uvjete za godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine carinarnice. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
7.4. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI LABORATORIJ
Odjel obavlja poslove i zadatke na područjima u nadležnosti carinarnica Split, Zadar, Šibenik, Ploče i Dubrovnik.
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, Carinske tarife, posebnih poreza i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku. Obučava carinske djelatnike po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Prati podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odsjeka za provjere carinarnice u složenijim slučajevima. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po zahtjevima stranih administracija. Odgovara na upite pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti. Sudjeluje na tematskim sastancima za carinsku vrijednost s djelatnicima Odjela za carinsku vrijednost u Središnjem uredu Carinske uprave. Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja. Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize; prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja. Surađuje sa središnjim carinskim laboratorijem. Provodi fizikalne i kemijske analize za potrebe carinske službe, u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja iste u Carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i prekršaja s naslova posebnih poreza i drugih kažnjivih dijela. Provodi fizikalne i kemijske analize komercijalne naravi. Daje nalaze o izvršenim ispitivanjima. Surađuje s drugim ovlaštenim laboratorijima. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice kod provjera pravnih osoba i provjera koje obavljaju mobilne ekipe i djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici I Split se ustrojavaju carinske ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave I. kategorije:
1. Carinska ispostava Sjeverna luka Split (robna)
1.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni)
1.2. Carinski odjeljak I Veletržnica (robni)
2. Carinska ispostava Luka Split (granično-robna)
2.1. Carinski odjeljak II Komiža (sezonski)
2.2. Carinski odjeljak II Vis (sezonski)
2.3. Carinski odjeljak II Hvar (sezonski)
2.4. Carinski odjeljak II Stari Grad (sezonski)
B) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Zračna luka (granično-robna)
1.1. Carinski odjeljak II Brač (sezonski)
2. Carinska ispostava Kamensko (granična)
2.1. Carinski odjeljak II Aržano (granični)
2.2. Carinski odjeljak II Bili Brig (pogranični)
2.3. Carinski odjeljak II Aržano Pazar (pogranični)
3. Carinska ispostava Vinjani Donji (granična)
3.1. Carinska odjeljak I Vinjani Gornji (granični)
3.2. Carinski odjeljak II Dvorine (pogranični)
3.3. Carinski odjeljak II Ričice (pogranični)
3.4. Carinski odjeljak II Jovića Most (pogranični)
3.5. Carinski odjeljak II Sebišina (pogranični)
3.6. Carinski odjeljak II Slivno (pogranični)
4. Carinska ispostava Imotski (robna)
C) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Pošta (robna)
8. CARINARNICA II KOPRIVNICA
Članak 77.
U Carinarnici II Koprivnica ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
8.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNII CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:
8.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
8.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.
8.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanju nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodni promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
8.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak
U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
8.2. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
8.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
8.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara.
8.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjere i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano uz posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencije obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen poseban porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz alkohola i alkoholnih pića te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Obavlja poslove vezano uz narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica te fakturira troškove markica naručitelju. Nadzire uništenje markica za označavanje alkohola i alkoholnih pića. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
8.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane za prijevare te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira puteve kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
8.3. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJEI NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslova, financijsko-materijalno poslovanje i naplatu te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezino poboljšanje. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz odgovarajućih zakona i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, o prestanku državne službe te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Podnosi prijedloge za prijam djelatnika Središnjem uredu te sudjeluje u poslovima vezano uz prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanja djelatnika carinarnice. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju, te popunjava obrasce i podnosi potrebne prijave i odjave u svezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem. Organizira i provodi prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu i arhiviranje. Preuzima i čuva registraturnu građu Carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, poslove čišćenja poslovnih prostorija te pruža usluge telefonske centrale. Izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica te prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbene dokumentacije o zgradama i objektima carinarnice. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te i prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja. Obavlja naplatu duga iz podnesenih instrumenata osiguranja. Knjiži zaduženja i uplate, temeljem izvoda iz Financijske agencije, na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Obavlja financijsko-materijalne poslove obračuna plaća, bolovanja i svih drugih primanja djelatnika carinarnice te ih unosi u informatički sustav. Obavlja poslove blagajne. Vodi evidenciju i poslove oko nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara. Vodi poslove ekonomata. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici II Koprivnica ustrojavaju se carinske ispostave II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Koprivnica (robna)
1.1. Carinski odjeljak I Gyekenyes (granični)
1.2. Carinski odjeljak I Bjelovar (robni)
1.3. Carinski odjeljak I Virovitica (robni)
B) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Terezino Polje (granična)
2. Carinska ispostava Gola (granična).
9. CARINARNICA II ŠIBENIK
Članak 78.
U Carinarnici II Šibenik ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
9.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNII CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:
9.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
9.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.
9.1.1. Odsjek za carinsko upravni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodni promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
9.1.2. Odsjek za carinsko prekršajni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
9.2. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
9.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
9.2.2. Odsjek upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara.
9.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjere i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnim za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza te prati smjernice proračunske politike vezano uz posebne poreze. Vodi poslove u svezi pomoćnog trezora. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencije obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen poseban porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Obavlja poslove vezano uz narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Vrši poslove u svezi kontrole i označavanja mjerila protoka i vage. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
9.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane uz prijevare te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira putove kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara te zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Obilazi pomorski akvatorij službenim plovilom carinarnice ili plovilima drugih državnih tijela, sudjeluje u provedbi mjera i poslova u nadzoru i zaštiti unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Obilazi i obavlja neposredni nadzor nad lučkim terminalima i skladištima, prati najave o kretanjima brodova i ostalih plovila, a po potrebi obavlja njihovu pretragu. Obilazi i obavlja pregled marina i nautičkih centara te obavlja potrebne provjere i pretrage jahti i čamaca. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
9.3. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE,FINANCIJE I NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslova, financijsko-materijalno poslovanje i naplatu, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezino poboljšanje. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz odgovarajućih zakona i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, o prestanku državne službe te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Podnosi prijedloge uz prijam djelatnika Središnjem uredu te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanja djelatnika carinarnice. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju, te popunjava obrasce i podnosi potrebne prijave i odjave u svezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem. Organizira i provodi prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu i arhiviranje. Preuzima i čuva registraturnu građu Carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, poslove čišćenja poslovnih prostorija te pruža usluge telefonske centrale. Izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica te prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbene dokumentacije o zgradama i objektima carinarnice. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja. Obavlja naplatu duga iz podnesenih instrumenata osiguranja. Knjiži zaduženja i uplate, temeljem izvoda iz Financijske agencije, na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Obavlja financijsko-materijalne poslove obračuna plaća, bolovanja i svih drugih primanja djelatnika carinarnice te ih unosi u informatički sustav. Obavlja poslove blagajne. Vodi evidenciju i poslove oko nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara. Vodi poslove ekonomata. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici II Šibenik ustrojavaju se carinske ispostave II., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Ražine (robna)
2. Carinska ispostava Luka Šibenik (robno-granična)
2.1. Carinski odjeljak II Primošten (sezonski)
3. Carinska ispostava Knin (robno-granična)
3.1. Carinski odjeljak I Strmica (granični)
3.2. Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje (granični)
3.3. Carinski odjeljak II Lička Kaldrma (pogranični).
10. CARINARNICA II ZADAR
Članak 79.
U Carinarnici II Zadar ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
10.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNII CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:
10.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
10.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.
10.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanju nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja evidencija u slobodnim zonama te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodni promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
10.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika kod pronalaska napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
10.2. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano za nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
10.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
10.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara.
10.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjeru i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano uz posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencije obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen poseban porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave.Obavlja poslove vezano uz narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
10.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane uz prijevare te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira puteve kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasanih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Obilazi pomorski akvatorij službenim plovilom carinarnice ili plovilima drugih državnih tijela, sudjeluje u provedbi mjera i poslova u nadzoru i zaštiti unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Obilazi i obavlja neposredni nadzor nad lučkim terminalima i skladištima, prati najave o kretanjima brodova i ostalih plovila, a po potrebi obavlja njihovu pretragu. Obilazi i obavlja pregled marina i nautičkih centara te obavlja potrebne provjere i pretrage jahti i čamaca. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
10.3. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE,FINANCIJE I NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslova, financijsko-materijalno poslovanje i naplatu te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezino poboljšanje. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz odgovarajućih zakona i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, o prestanku državne službe te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Podnosi prijedloge uz prijam djelatnika Središnjem uredu te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanja djelatnika carinarnice. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju te popunjava obrasce i podnosi potrebne prijave i odjave u svezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem. Organizira i provodi prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu i arhiviranje. Preuzima i čuva registraturnu građu Carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, poslove čišćenja poslovnih prostorija te pruža usluge telefonske centrale. Izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica te prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbene dokumentacije o zgradama i objektima carinarnice. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja. Obavlja naplatu duga iz podnesenih instrumenata osiguranja. Knjiži zaduženja i uplate, temeljem izvoda iz Financijske agencije, na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Obavlja financijsko-materijalne poslove obračuna plaća, bolovanja i svih drugih primanja djelatnika carinarnice te ih unosi u informatički sustav. Obavlja poslove blagajne. Vodi evidenciju i poslove oko nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara. Vodi poslove ekonomata. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici II Zadar ustrojavaju se carinske ispostave II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Gaženica (robno-granična)
2. Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo (granična)
2.1. Carinski odjeljak I Užljebić (granični)
3. Carinska ispostava Luka Zadar (robno-granična)
3.1. Carinski odjeljak Sali (granični-sezonski)
3.2. Carinski odjeljak Božava (granični-sezonski)
B) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična)
11. CARINARNICA II DUBROVNIK
Članak 80.
U Carinarnici II Dubrovnik ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
11.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNII CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:
11.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
11.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.
11.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u slobodan promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
11.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
11.2. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
11.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
11.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara.
11.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjeru i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza te prati smjernice proračunske politike vezano uz posebne poreze.Vodi poslove u svezi pomoćnog trezora. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencije obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnesene prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen poseban porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave.Obavlja poslove vezano uz narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
11.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane uz prijevare te za izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira putove kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara kod prometa roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Obilazi pomorski akvatorij službenim plovilom carinarnice ili plovilima drugih državnih tijela, sudjeluje u provedbi mjera i poslova u nadzoru i zaštiti unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Obilazi i obavlja neposredni nadzor nad lučkim terminalima i skladištima, prati najave o kretanjima brodova i ostalih plovila, a po potrebi obavlja njihovu pretragu. Obilazi i obavlja pregled marina i nautičkih centara, te obavlja potrebne provjere i pretrage jahti i čamaca. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
11.3. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE,FINANCIJE I NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplatu, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezino poboljšanje. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz odgovarajućih zakona i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, o prestanku državne službe te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Podnosi prijedloge uz prijam djelatnika Središnjem uredu te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanja djelatnika carinarnice. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju, te popunjava obrasce i podnosi potrebne prijave i odjave u svezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem. Organizira i provodi prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu i arhiviranje. Preuzima i čuva registraturnu građu Carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje je protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, poslove čišćenja poslovnih prostorija te pruža usluge telefonske centrale. Izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica te prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbene dokumentacije o zgradama i objektima carinarnice. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja. Obavlja naplatu duga iz podnesenih instrumenata osiguranja. Knjiži zaduženja i uplate, temeljem izvoda iz Financijske agencije, na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Obavlja financijsko-materijalne poslove obračuna plaća, bolovanja i svih drugih primanja djelatnika carinarnice te ih unosi u informatički sustav. Obavlja poslove blagajne. Vodi evidenciju i poslove oko nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara. Vodi poslove ekonomata. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici II Dubrovnik ustrojavaju se carinske ispostave II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Luka Gruž (granično-robna)
2. Carinska ispostava Zračna Luka (granično-robna)
2.1. Carinski odjeljak II Cavtat (granični-sezonski)
3. Carinska ispostava Korčula (granično-robna)
3.1. Carinski odjeljak II Vela luka (granično-robni)
3.2. Carinski odjeljak II Ubli Lastovo (granični)
4. Carinska ispostava Gornji Brgat (granična)
5. Carinska ispostava Karasovići (granična)
5.1. Carinski odjeljak I Vitaljina (granični)
B) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Pošta (robna)
2. Carinska ispostava Zaton Doli (granična)
2.1. Carinski odjeljak II Imotica (pogranični)
2.2. Carinski odjeljak II Čepikuće (pogranični)
2.3. Carinski odjeljak II Slano (pogranični)
12. CARINARNICA II PLOČE
Članak 81.
U Carinarnici II Ploče ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
12.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNII CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u carinsko upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:
12.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
12.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.
12.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-upravnog postupka. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o: obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe te o uništenju robe pod carinskim nadzorom. Donosi odobrenja: za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanja robe u slobodan promet; za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
12.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odsjeka. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka s prilozima, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s naslova posebnih poreza te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o: privremenom oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; spajanju ili razdvajanju postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni te stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
12.2. ODJEL ZA NADZOR
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:
12.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
12.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara.
12.2.1. Odsjek za provjere i posebne poreze
Izrađuje plan inspekcijskih nadzora i izrađuje naloge za iste. Analizira i obrađuje podatke za procjenu rizika radi određivanja subjekata provjera. Provodi provjere i inspekcijski nadzor kod deklaranata, primatelja robe i korisnika carinskih postupaka s oslobođenjem te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje; provodi provjeru i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s uvozom, izvozom i prodajom robe koja podliježe plaćanju posebnih poreza. Na osnovi rezultata provjera sastavlja nalaze i donosi rješenja za naknadnu naplatu duga, podnosi prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu i obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog obveznika. Nadzire porezno dopuštene manjkove kod poreznih obveznika posebnih poreza. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti obveznika posebnih poreza, te prati smjernice proračunske politike vezano uz posebne poreze. Vodi poslove u svezi s pomoćnim trezorom. Surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja djelokruga rada Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja, te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Provjerava rješenja o plaćanju povoljnije carine, oslobađanju od plaćanja carine, odgodi plaćanja, povratu, otpustu i naknadnoj naplati carinskog duga. Obavlja inspekcijske poslove u trgovačkim društvima putem knjigovodstvenih evidencija, provjerom carinskih deklaracija i ostalih komercijalnih isprava koje se odnose na robu. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Priprema, prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencije obveznika posebnih poreza. Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati posebnih poreza, prijavljena posebna skladišta, zaprima podnijete prijave i provjerava evidencije o kupcima. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza od strane izvoznika za robe na koje je u domaćem prometu plaćen poseban porez. Utvrđuje bitne činjenice za izdavanje odobrenja za uvoz i izvoz duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića, te podatke o tome dostavlja Središnjem uredu Carinske uprave. Obavlja poslove vezano za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturira troškove markica naručitelju. Dnevno prati utrošak i uplatu tiskarske vrijednosti za markice. Kontrolira obilježavanje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda nadzornim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Obavlja poslove u svezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage. Inicira provjere kod Središnjeg ureda i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po carinskim pitanjima, sukladno međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere podrijetla robe). Sudjeluje u postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj tarifi i podrijetlu robe, radi ujednačavanja prakse. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
12.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, istrage i suzbijanje prijevara
Prikuplja informacije i podatke koji se odnose na suzbijanje prijevara i brine se o pravodobnom dostavljanju informacija Odjelu za upravljanje rizicima pri Središnjem uredu. Istražuje i uspoređuje raspoložive podatke, analizira ih i tumači rezultate u kontekstu carinskih propisa i postupanja. Daje podršku lokalnim operativnim rukovodstvima u identificiranju i izradi lokalnih profila rizika za sustav selektivnosti. Određuje aktivnosti, uspostavlja kriterije i važeće vrijednosti koje će se primijeniti u sustavu za upravljanje rizicima, te ih redovito ažurira. Prepoznaje rizike, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, te primjenjuje razne alate i tehnike za procjenu rizika. Razvija i održava vanjske izvore podataka. O saznanjima pravodobno izvješćuje nadređene i ovlaštene djelatnike u drugim ustrojstvenim jedinicama carinarnice. Čuva i podastire dokumente vezane uz prijevare te uz izradu regionalnih i lokalnih profila. Koordinira putove kolanja informacija od izvora do korisnika, pri čemu određuje načine da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno. Izvodi preventivne radnje i obavlja poslove na suzbijanju prijevara pri prometu roba, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari. Koristi rendgen-uređaj i ostalu posebnu opremu. Planira i obavlja kontrole i akcije, u cilju suzbijanja prijevara, u suradnji sa Središnjim uredom i drugim tijelima državne uprave. Planira i koordinira rad i aktivnosti mobilnih timova na terenu. Provodi ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara i mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta prijevara i zaprima prijave građana. Sudjeluje u dokaznom postupku u procesuiranju krijumčara. Obilazi pomorski akvatorij službenim plovilom carinarnice ili plovilima drugih državnih tijela, sudjeluje u provedbi mjera i poslova u nadzoru i zaštiti unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa. Obilazi i obavlja neposredni nadzor nad lučkim terminalima i skladištima, prati najave o kretanjima brodova i ostalih plovila, a po potrebi obavlja njihovu pretragu. Obilazi i obavlja pregled marina i nautičkih centara mte obavlja potrebne provjere i pretrage jahti i čamaca. Nadgleda prometne pravce i robne terminale, kao i mjesta okupljanja prijevoznih sredstava. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.
12.3. ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE,FINANCIJE I NAPLATU
Surađuje sa Središnjim uredom, drugim carinarnicama i sindikatima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se primjenjuju na organizacijske, kadrovske i opće poslove, financijsko-materijalno poslovanje i naplatu te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Sustavno analizira postojeću organizaciju rada u carinarnici i predlaže njezino poboljšanje. Izrađuje akte s naslova korištenja prava zaposlenih iz odgovarajućih zakona i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dostavlja ih Središnjem uredu te kontrolira korištenje tih prava. Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, imenovanja, premještaje, o prestanku državne službe te rješenja za korištenje godišnjih odmora djelatnika carinarnice. Podnosi prijedloge uz prijam djelatnika Središnjem uredu, te sudjeluje u poslovima vezano za prijam novih djelatnika i vježbenika u službu. Obavlja poslove u svezi s stručnim osposobljavanja djelatnika carinarnice. Pruža stručnu pomoć pročelniku carinarnice u svezi s pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene dužnosti. Unosi podatke i svakodnevno ažurira kadrovsku evidenciju, te popunjava obrasce i podnosi potrebne prijave i odjave u svezi s mirovinskim i zdravstvenim osiguranjem. Organizira i provodi prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu i arhiviranje. Preuzima i čuva registraturnu građu Carinarnice po propisanim rokovima čuvanja, izlučuje ju protekom roka čuvanja i izdaje predmete iz arhive putem reversa. Obavlja sve poslove u svezi s voznim parkom carinarnice, održavanjem i tekućim održavanjem poslovnih objekata i opreme carinarnice, poslove čišćenja poslovnih prostorija te pruža usluge telefonske centrale. Izrađuje evidencije i pribavlja dokumentaciju o vlasništvu države nad objektima koje koristi carinarnica te prikuplja podatke o stanovima u državnom vlasništvu. Čuva i koristi građevinsko-tehničku dokumentaciju i izvedbene dokumentacije o zgradama i objektima carinarnice. Provodi postupak prisilne naplate carinskog duga, poreza na dodanu vrijednost, posebnih poreza i drugih davanja. Donosi rješenja u ovršnom postupku kod pravnih osoba i obavlja poslove prisilne naplate za fizičke osobe i obrtnike te prvostupanjska rješenja o odgodi ovrhe. Prati objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad carinskim dužnicima te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja. Obavlja naplatu duga iz podnesenih instrumenata osiguranja. Knjiži zaduženja i uplate, temeljem izvoda iz Financijske agencije, na evidentni i depozitni račun, formira temeljnice uplata, kontrolira stanje na kontima i prazni prihode na propisane račune proračuna, Carinske uprave i Hrvatskih cesta. Prima, kontrolira i likvidira račune za izvršene usluge carinarnici te ih kompletirane s prilozima dostavlja na plaćanje u Središnji ured. Obavlja financijsko-materijalne poslove obračuna plaća, bolovanja i svih drugih primanja djelatnika carinarnice te ih unosi informatički sustav. Obavlja poslove blagajne. Vodi evidenciju i poslove oko nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara. Vodi poslove ekonomata. Obavlja poslove zaštite na radu za carinarnicu. Izrađuje upite vezano uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.
U Carinarnici II Ploče ustrojavaju se carinske ispostave II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave II. kategorije:
1. Carinska ispostava Luka Ploče (granično-robna)
2. Carinska ispostava Metković (granična)
3. Carinska ispostava Željeznički kolodvor i Luka Metković (granično-robna)
3.1. Carinski odjeljak I Gabela I (granični)
3.2. Carinski odjeljak II Gabela II (pogranični)
3.3. Carinski odjeljak II Prud (granični)
3.4. Carinski odjeljak II Unka (pogranični)
B) Carinske ispostave III. kategorije:
1. Carinska ispostava Klek (granična)
1.1. Carinski odjeljak II Vukov Klanac (pogranični)
2. Carinska ispostava Orah (granična)
2.1. Carinski odjeljak II Podprolog (pogranični)
3. Carinska ispostava Mali Prolog (granična)
UPRAVLJANJE CARINSKOM UPRAVOM
Članak 82.
Carinskom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda Carinske uprave.
Pomoćnik ravnatelja upravlja radom službe u Središnjem uredu.
Pomoćnik ravnatelja odgovoran je ravnatelju Carinske uprave za rad službe kojom upravlja, te za svoj rad. Pomoćnik ravnatelja odgovoran je za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova u odjelima u carinarnicama iz područja djelokruga službe, te za ukupno stanje na području djelokruga službe.
Radom odjela u Središnjem uredu upravlja načelnik odjela, radom odsjeka upravlja voditelj odsjeka, a radom pododsjeka voditelj pododsjeka.
Načelnik odjela u Središnjem uredu odgovoran je za rad odjela neposredno ravnatelju i pomoćniku ravnatelja.
Radom carinarnice upravlja pročelnik, koji je za rad carinarnice odgovoran ravnatelju. Pročelnik carinarnice odgovoran je i pomoćnicima ravnatelja za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice.
Pomoćnik pročelnika carinarnice odgovoran je ravnatelju i pročelniku carinarnice za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice.
Radom odjela u carinarnici upravlja načelnik odjela, a radom odsjeka upravlja voditelj odsjeka. Načelnik odjela u carinarnici za rad je odjela odgovoran ravnatelju i pročelniku carinarnice, a voditelj odsjeka za rad je odsjeka odgovoran pročelniku carinarnice i načelniku odjela.
Radom carinske ispostave upravlja predstojnik carinske ispostave, a radom carinskog odjeljka upravlja voditelj carinskog odjeljka.
Predstojnik carinske ispostave je za rad ispostave odgovoran ravnatelju i pročelniku carinarnice, a voditelj carinskog odjeljka je za rad odjeljka odgovoran pročelniku carinarnice i predstojniku ispostave.
FINANCIJSKA POLICIJA
Članak 83.
Financijska policija upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja poslove financijskog nadzora zakonitosti, pravilnosti i provodobnosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonom.
Članak 84.
Financijska policija poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu Financijske policije u Zagrebu i u postajama Financijske policije.
SREDIŠNJI URED
Članak 85.
Središnji ured Financijske policije obavlja poslove financijskog nadzora u provedbi posebno složenog nadzora; utvrđivanja manje obračunanih ili uplaćenih proračunskih obveza; sustavnog praćenja pravilnosti primjene propisa; organiziranja, usklađivanja, usmjeravanja i nadziranja rada postaja Financijske policije; pružanja stručne pomoći radi jedinstvenog postupanja u provođenju financijskog nadzora; predlaganja donošenja i izrade nacrta naputaka u primjeni financijskih propisa; osiguravanja međunarodne pravne pomoći i suradnje s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima; obavlja i druge poslove potrebne za provedbu članka 5. Zakona o financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 177/04).
U Središnjem uredu Financijske policije ustrojavaju se:
1. Odjel za posebne i druge neizravne poreze
2. Odjel za izravne poreze, doprinose, koncesije i druge proračunske prihode.
1. Odjel za posebne i druge neizravne poreze
Odjel za posebne i druge neizravne poreze obavlja poslove organiziranja, usklađivanja, usmjeravanja i nadziranja rada postaja Financijske policije u svezi s provedbom financijskog nadzora zakonitosti utvrđivanja, obračunavanja i uplate posebnih i drugih neizravnih poreza; obavlja poslove financijskog nadzora u provedbi posebno složenog nadzora; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; pruža stručnu pomoć radi jedinstvenog postupanja u provođenju financijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.
2. Odjel za izravne poreze, doprinose, koncesije i druge proračunske prihode.
Odjel za izravne poreze, doprinose, koncesije i druge proračunske prihode obavlja poslove organiziranja, usklađivanja, usmjeravanja i nadziranja rada postaja Financijske policije u svezi s provedbom financijskog nadzora zakonitosti utvrđivanja, obračunavanja i uplate izravnih poreza, koncesija i drugih proračunskih prihoda; obavlja poslove financijskog nadzora u provedbi posebno složenog nadzora; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; pruža stručnu pomoć radi jedinstvenog postupanja u provođenju financijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.
POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE
Članak 86.
Postaje Financijske policije obavljaju poslove financijskog nadzora zakonitosti utvrđivanja, obračunavanja i uplate proračunskih prihoda; utvrđivanja manje obračunanih ili uplaćenih proračunskih obveza; nadzora proizvodnje i prometa proizvoda koji se oporezuju po posebnim propisima; nadzora zakonitosti te pravilnosti obračuna i uplate doprinosa za obvezno osiguranje; podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i kaznenih prijava te druge poslove potrebne za provedbu članka 5. Zakona o financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 177/04).
Ustrojava se pet postaja Financijske policije:
1. Postaja Zagreb za područje Zagrebačke županije i Grad Zagreb, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije, sa sjedištem u Zagrebu
2. Postaja Split za područje Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko--neretvanske županije, sa sjedištem u Splitu
3. Postaja Rijeka za područje Primorsko-goranske, Istarske i Karlovačke županije, sa sjedištem u Rijeci
4. Postaja Osijek za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije, sa sjedištem u Osijeku
5. Postaja Zadar za područje Zadarske, Ličko-senjske i Šibensko--kninske županije, sa sjedištem u Zadru
U Postaji Zagreb ustrojavaju se:
1. Odjel za posebne poreze
1.1. Odsjek za naftne derivate i duhanske proizvode
1.2. Odsjek za ostale posebne poreze
2. Odjel za neizravne poreze
3. Odjel za izravne poreze i doprinose
4. Odjel za koncesije i ostale proračunske prihode.
1. Odjel za posebne poreze
Odjel za posebne poreze organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata posebnih poreza; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa; daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Postaje.
1.1. Odsjek za naftne derivate i duhanske proizvode
Odsjek za naftne derivate i duhanske proizvode obavlja poslove iz djelokruga Odjela za posebne poreze koji se odnose na zakonitost, pravilnost i pravodobnost obračuna, prijava i uplata posebnog poreza u proizvodnji i prometu naftnih derivata i duhanskih proizvoda.
1.2. Odsjek za ostale posebne poreze
Odsjek za ostale posebne poreze obavlja poslove iz djelokruga Odjela za posebne poreze koji se odnose na zakonitost, pravilnost i pravodobnost obračuna, prijava i uplata posebnog poreza u proizvodnji i prometu piva, alkohola, kave, bezalkoholnih pića i drugih posebnih poreza.
2. Odjel za neizravne poreze
Odjel za neizravne poreze organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata neizravnih poreza; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Postaje.
3. Odjel za izravne poreze i doprinose
Odjel za izravne poreze i doprinose organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata izravnih poreza i doprinosa; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Postaje.
4. Odjel za koncesije i ostale proračunske prihode
Odjel za koncesije i ostale proračunske prihode organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija te ostalih proračunskih prihoda; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; obavlja druge poslove po nalogu načelnika Postaje.
U postajama Split, Rijeka, Osijek i Zadar ustrojavaju se:
1. Odjel za posebne i druge neizravne poreze
2. Odjel za izravne poreze, doprinose, koncesije i druge proračunske prihode.
1. Odjel za posebne i druge neizravne poreze
Odjel za posebne i druge neizravne poreze organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata posebnih i drugih neizravnih poreza; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika postaje.
2. Odjel za izravne poreze, doprinose, koncesije i druge proračunske prihode
Odjel za izravne poreze, doprinose, koncesije i druge proračunske prihode organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata izravnih poreza, doprinosa, koncesija i drugih proračunskih prihoda; procesuira kaznena djela i prekršaje; predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora; organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru; prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika postaje.
UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM POLICIJOM
Članak 87.
Financijskom policijom upravlja ravnatelj s položajem pomoćnika ministra, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda, a u radu mu pomažu pomoćnici ravnatelja.
Postajama Financijske policije upravljaju načelnici postaja.
Stručni uvjeti za raspored na položaj pomoćnika ravnatelja i načelnika postaje su kao za višeg inspektora.
Odjelima u Središnjem uredu i postajama Financijske policije upravljaju načelnici odjela, a odsjecima voditelji odsjeka.
DEVIZNI INSPEKTORAT
Članak 88.
Devizni inspektorat upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja inspekcijski nadzor i vodi prekršajni postupak u prvom stupnju u području deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata kad svoju djelatnost obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske; prati i proučava aktualna pitanja i pojave iz devizno-pravnog sustava i inicira prijedloge za njegovo poboljšanje; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakonskih i drugih propisa iz područja deviznog poslovanja; obavlja i druge poslove koje joj odredi ministar.
Članak 89.
U Deviznom inspektoratu ustrojavaju se:
A) Sektor za devizni nadzor
1. Odjel za devizni nadzor gospodarskih subjekata
1.1. Odsjek za devizni nadzor rezidenata
1.2. Odsjek za devizni nadzor nerezidenata
2. Odjel za devizni nadzor financijskih institucija
2.1. Odsjek za devizni nadzor banaka
2.2. Odsjek za devizni nadzor ostalih financijskih institucija
3. Odjel za devizni nadzor mjenjača
B) Odjel za devizne prekršaje.
A) Sektor za devizni nadzor
Sektor za devizni nadzor unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Deviznog inspektorata koja obavlja poslove planiranja, organizacije i provedbe inspekcijskog nadzora nad rezidentima i nerezidentima u primjeni zakona i propisa koji uređuju devizno poslovanje, trgovinu s inozemstvom i sprječavanje pranja novca; izdaje naloge za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju nadziranih osoba; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznih obveznika i inicira provedbu poreznog nadzora kod tih obveznika; predlaže, organizira i sudjeluje u provedbi koordiniranih akcija nadzora različitih inspekcijskih službi unutar ili izvan Ministarstva financija; obavlja neposredan inspekcijski nadzor obveznika po zahtjevu Ureda za sprječavanje pranja novca, Hrvatske narodne banke i drugih nadležnih tijela; istražuje i analitički prati pojave u deviznom poslovanju rezidenata i nerezidenata te predlaže poboljšanje deviznih i s njima povezanih zakonskih propisa; sudjeluje u međunarodnoj razmjeni podataka s odgovarajućim tijelima i službama pojedinih država koje su nadležne za nadzor deviznog poslovanja; definira i predlaže sustav indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija prema Zakonu o sprječavanju pranja novca, te provodi nadzor primjene toga Zakona kod obveznika u deviznom nadzoru; sudjeluje u monitoringu inozemnih organizacija vezano uz provedbu mjera za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj; obavlja i druge poslove koje odredi ministar i glavni devizni inspektor.
1. Odjel za devizni nadzor gospodarskih subjekata
Odjel za devizni nadzor gospodarskih subjekata obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora kod rezidenata i nerezidenata koji obavljaju gospodarsku i drugu djelatnost iz nefinancijskog sektora u primjeni zakona i propisa koji uređuju devizno poslovanje, trgovinu s inozemstvom i sprječavanje pranja novca
1.1. Odsjek za devizni nadzor rezidenata
Odsjek za devizni nadzor rezidenata obavlja pripremne radnje na prikupljanju i razvijanju baza podataka za izradu planova inspekcijskog nadzora; organizira i provodi neposredni inspekcijski nadzor kod domaćih pravnih osoba i trgovaca pojedinaca, podružnica nerezidentnih društava i trgovaca pojedinaca; udruga, zaklada i drugih neprofitnih institucija u primjeni propisa iz nadležnosti Deviznog inspektorata; analizira, statistički prati i izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; surađuje s drugim nadležnim tijelima u svrhu djelotvornijeg nadzora ovoga segmenta poslovanja; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Deviznog inspektorata.
1.2. Odsjek za devizni nadzor nerezidenata
Odsjek za devizni nadzor nerezidenata obavlja pripremne radnje na prikupljanju i razvijanju baza podataka za izradu planova inspekcijskog nadzora; organizira i provodi neposredan inspekcijski nadzor kod nerezidenata koji obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost na području Republike Hrvatske, uključivo strane korisnike slobodnih zona, predstavništva stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca, strane udruge, zaklade, i druge neprofitne organizacije upisane u odgovarajuće upisnike (registre) nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj u primjeni propisa iz nadležnosti Deviznog inspektorata; analizira, statistički prati i izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; surađuje s drugim nadležnim tijelima u svrhu djelotvornijeg nadzora ovoga segmenta poslovanja; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Deviznog inspektorata.
2. Odjel za devizni nadzor financijskih institucija
Odjel za devizni nadzor financijskih institucija obavlja planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora kod domaćih financijskih institucija u primjeni zakona i propisa koji uređuju devizno poslovanje, trgovinu s inozemstvom i sprječavanje pranja novca.
2.1. Odsjek za devizni nadzor banaka
Odsjek za devizni nadzor banaka obavlja pripremne radnje na prikupljanju i razvijanju baza podataka za izradu planova inspekcijskog nadzora; organizira i provodi neposredan inspekcijski nadzor kod domaćih banaka, podružnica stranih banaka u Republici Hrvatskoj i drugih depozitnih financijskih institucija u primjeni propisa iz nadležnosti Deviznog inspektorata; statistički prati, analizira i izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; surađuje s drugim nadležnim tijelima u svrhu djelotvornijeg nadzora ovog segmenta financijskog sektora; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Deviznog inspektorata.
2.2. Odsjek za devizni nadzor ostalih financijskih institucija
Odsjek za devizni nadzor ostalih financijskih institucija obavlja pripremne radnje na prikupljanju i razvijanju baza podataka za izradu planova inspekcijskog nadzora; organizira i provodi neposredan inspekcijskih nadzor kod osiguravajućih društava, leasing društava, investicijskih fondova, ovlaštenih društava i drugih subjekata tržišta kapitala u primjeni propisa iz nadležnosti Deviznog inspektorata; statistički prati, analizira i izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; surađuje s drugim nadležnim tijelima u svrhu djelotvornijeg nadzora ovoga segmenta financijskog sektora; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Deviznog inspektorata.
3. Odjel za devizni nadzor mjenjača
Odjel za devizni nadzor mjenjača planira, organizira i provodi kontrolu ovlaštenih mjenjača i njihovih mjenjačkih mjesta u primjeni propisa koji uređuju devizne poslove, sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma; statistički prati i izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora; surađuje s drugim nadležnim tijelima u svrhu djelotvornijeg nadzora ovoga segmenta financijskog sektora; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Deviznog inspektorata.
B) Odjel za devizne prekršaje
Odjel za devizne prekršaje unutarnja je ustrojstvena jedinica Deviznog inspektorata koja vodi prekršajni postupak u prvom stupnju zbog prekršaja propisanih Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o trgovini i Zakonom o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske, a koji se pokreću temeljem zahtjeva ovlaštenih osoba Deviznog inspektorata, Hrvatske narodne banke, policije, Carinske uprave i Porezne uprave te drugog zakonom ovlaštenog tijela. Odjel sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propis; obavlja administrativne poslovi za potrebe Deviznog inspektorata; putem računalnih programa vode evidencije prekršajnih predmeta i mjenjačkih mjesta. U Odjelu se obavljaju poslovi zapisničara; izrađuju mjesečna i godišnja izvješća o riješenim predmetima; izdaju nalozi i vodi evidencija o privremeno i trajno oduzetim novčanim sredstvima položenim na račun Deviznog inspektorata i poduzimaju radnje za prisilnu naplatu pravomoćno izrečenih novčanih kazni.
UPRAVLJANJE DEVIZNIM INSPEKTORATOM
Članak 90.
Deviznim inspektoratom upravlja glavni devizni inspektor.
Pomoćnik glavnog deviznog inspektora pomaže glavnom deviznom inspektoru u upravljanju Deviznim inspektoratom, zamjenjuje ga u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri glavni devizni inspektor, a za svoj rad odgovoran je glavnom deviznom inspektoru i ministru financija.
Radom Odjela upravljaju načelnici, koji su za svoj rad odgovorni glavnom deviznom inspektoru i pomoćniku glavnog deviznog inspektora.
Radom Odsjeka upravljaju voditelji odsjeka, koji su za svoj rad odgovorni glavnom deviznom inspektoru, pomoćniku glavnog deviznog inspektora i načelniku Odjela.
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
Članak 91.
Ured za sprječavanje pranja novca samostalna je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija osnovana temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca (u daljnjem tekstu: Zakon) kao financijsko-obavještajna jedinica administrativnog tipa, koja prikuplja, analizira, analitički obrađuje i pohranjuje Zakonom propisane podatke o transakcijama, dobivene od Zakonom određenih obveznika, u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma; dostavlja obavijesti o sumnjivim transakcijam nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje i procesuiranje, zajedno s njima poduzima mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma; obavlja administrativni nadzor obveznika nad provedbom Zakona iz djelokruga svoje nadležnosti; neposredno i pod uvjetom uzajamnosti međunarodno razmjenjuje podatke o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim tijelima i službama pojedinih država koje se bave sprječavanjem pranja novca; obavlja i druge poslove bitne za razvoj preventivne strategije u sprječavanju pranja novca.
Članak 92.
U Uredu za sprječavanje pranja novca ustrojavaju se:
1. Odjel za prevenciju
2. Odjel za analitiku.
1. Odjel za prevenciju
Odjel za prevenciju obavlja stručne i administrativne poslove na području prevencije – sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma u suradnji sa Zakonom određenim obveznicima; predlaže i prati razvoj preventivne strategije u području sprječavanja pranja novca u suradnji s domaćim i inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem pranja novca; projektira i razvija inteligentni informacijski sustav Ureda sa svim svojim podsustavima, u cilju ustrojavanja baza podataka; prima, prikuplja i statistički analizira podatke o gotovinskim i sumnjivim transakcijama korištenjem informacijskog sustava Ureda; obavlja administrativne poslove vezano uz informatički unos i korištenje podataka iz baza Ureda; provodi informatičku edukaciju službenika Ureda i ovlaštenih osoba obveznika; određuje pravila i standarde zaštite te način korištenja informacijske infrastrukture Ureda; obavlja administrativni nadzor nad obveznicima iz Zakona i podnosi nadležnom tijelu zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika; provodi koordinaciju nadzora nad obveznicima s ostalima nadležnim državnim tijelima; stručno osposobljava službenike Ureda, ovlaštene osobe obveznika i službenike drugih nadležnih državnih tijela u poduzimanju mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca; sastavlja i obveznicima dostavlja povratne obavijesti o sumnjivim transakcijama (tzv. feedback); daje obveznicima usmena i pisana tumačenja vezana za praktičnu primjenu Zakona i podzakonskih propisa; razvija i prati sustav indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija kod obveznika; predlaže i priprema zakonske, podzakonske i interne propise s područja sprječavanja pranja novca, te s područja sistemske zaštite podataka i evidencija Ureda.
2. Odjel za analitiku
Odjel za analitiku, na osnovi specifične ekspertize (tzv. grupno-obavještajne analitike), analitički obrađuje podatke o zaprimljenim gotovinskim i sumnjivim transakcijama temeljem određenih indikatora i metodologija; obavlja poslove međunarodne suradnje putem razmjene podataka i informacija s odgovarajućim međunarodnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; analizira i prati tendencije pranja novca u zemlji i međunarodno; sastavlja izvješće o radu Ureda sa sveobuhvatnom analizom i procjenom zaprimljenih podataka o transakcijama i trendovima pranja novca u zemlji; otkriva sumnjive transakcije i nelogične ekonomsko-poslovne odnose u njima temeljem određenih indikatora, u cilju potvrđivanja ili odbacivanja sumnje na pranje novca, te daje prijedloge za analitičku obradu novih predmeta; utvrđuje indicije na pranje novca, te uspostavlja vezu između sumnjive transakcije i određene kriminalne aktivnosti u zemlji i inozemstvu iz koje potječu nezakonita sredstva; nalaže obvezniku odgodu obavljanja sumnjivih transakcija najviše za 72 sata; obavijesti o sumnjivim transakcijama dostavlja nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje, s preporukom o poduzimanju mjera i postupaka vezano za sumnjive transakcije; predlaže razvoj operativne strategije Ureda; daje prijedloge za poboljšanje analitičkog rada Ureda u cijelosti; analizira, prognozira i priprema izvješća o stanju na području sprječavanja pranja novca i izrađuje tipologije pranja novca u Republici Hrvatskoj; razvija međunarodne odnose te pod uvjetom uzajamnosti obavlja međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca; priprema i provodi bilateralne i druge sporazume iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca s odgovarajućim tijelima drugih država i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu Europske unije s područja pranja novca; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne i operativne strategije u području sprječavanje pranja novca; stručno osposobljava i provodi trening osoblja, te aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa, Poseban odbor Vijeća Europe: Moneyval i drugi); prati međunarodnu legislativu, te međunarodne konvencije s područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca; kontaktira s inozemnim monitorinzima vezano za poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj.
UPRAVLJANJE UREDOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
Članak 93.
Predstojnik Ureda predstavlja Ured i upravlja njegovim radom, a za svoj rad odgovoran je ministru financija.
Pomoćnik predstojnika Ureda pomaže predstojniku u upravljanju Uredom, zamjenjuje ga u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda, a za svoj rad odgovoran je predstojniku Ureda i ministru financija.
Radom Odjela upravljaju načelnici, koji su za svoj rad odgovorni predstojniku Ureda i pomoćniku predstojnika.
III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
Članak 94.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Državni tajnik zamjenjuje ministra u slučaju njegove spriječenosti, te obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri ministar.
Upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama upravljaju čelnici utvrđeni Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, broj 43/2001 i 8/2004).
Na čelu Samostalnog odjela za odnose s javnošću i informiranje je glasnogovornik.
Članak 95.
Radom Državne riznice upravlja glavni državni rizničar, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.
Za obavljanje poslova u Državnoj riznici glavni državni rizničar odgovoran je ministru financija.
IV. OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKAI NAMJEŠTENIKA
Članak 96.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe i ne objavljuje se u Narodnim novinama.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 97.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća te stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, ovlasti i odgovornosti državnih službenika i namještenika, način upravljanja te druga pitanja značajna za rad Ministarstva, a koja nisu određena ovom Uredbom.
Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar financija, uz prethodnu suglasnost Središnjega državnog ureda za upravu, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 98.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 70/2001, 71/2003 i 198/2003).
Članak 99.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/05-01/02
Urbroj: 5030120-05-1
Zagreb, 18. ožujka 2005.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
 Uredba o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske


  

Narodne novine br.: 55 - Datum: 25.10.1991. - Interni ID: 19911472


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka l01. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. donosim
UREDBU
o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Članak 1. 
Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe Zakona o unutarnjim poslovima "Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni teks1). ako ovom uredbom nije drukčije uređeno.
Članak 2.
Ovlaštene službene osobe imaju pravo bez sudbenog naloga zadržati osobu koja remeti ili ugrožava javni- red i mir ili ako je to nužno iz razloga sigurnosti, najduže do 6 dana odnosno dok za to postoje razlozi.
Članak 3. 
Ovlaštene službene osobe mogu bez rješenja o pretrazi i bez prisutnosti svjedoka u slučaju ugrožavanja javnog reda i mira ili ako je to nužno iz razloga sigurnosti, izvršiti pretragu osoba prilikom privođenja, zadržavanja ili lišavanja slobode.
Članak 4. 
Ovlaštene službene osobe mogu bez sudbenog naloga ući u tuđi dom i u poslovne prostorije pravnih i fizičkih osoba i po potrebi izvršiti pretragu doma, odnosno poslovnih prostorija kada je to neophodno radi provođenja mjera zaštite osobne sigurnosti određenih osoba, osiguranja određenih objekata ili drugih razloga opće sigurnosti:
Članak 5. 
Ovlaštene službene osobe mogu upotrijebiti vatreno oružje, pored slučajeva navedenih u članku 42. Zakona o unutarnjim poslovima, ako ne mogu spriječiti bijeg osobe zatećene u vršenju kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora, osobe lišene slobode I osobe za koju je izda1 nalog za lišenje slobode.
Članek 6. 
Ministar unutarnjih poslova može ograničiti ili zabraniti kretanje na javnom mjestu za određeno vrijeme ili na određenom području zbog izvanrednih okolnosti koje ugrožavaju Ustavom utvrđeni poredak ili javni red i mir. Mjera iz stavka 1. ovoga članka traje dok postoje okolnosti zbog kojih je bila izrećena. Ministar unutarnjih poslova dužan je izvijestiti predsjednika Republike i Vladu Republike Hrvatske o mjerama koje je poduzeo.
Članak 7.
Popuna slobodnih radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova obavlja se osobama koje imaju ratni raspored u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Članak 8.
Osobe koje su raspoređene sukladno članku 7. ove uredbe imaju ista ovlaštenja i dužnosti kao i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.
Članak 9. 
Za povrede radne discipline mogu se izreči, pored mjera navedenih u članku 87. Zakona o unutarnjim poslovima slijedeće disciplinske mjere: 1. zatvor do sedam dana, 2. oduzimanje zvanja.
Članak 10. 
Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.
Evidencijski broj 13 
Broj : 962/91. 
Zagreb, 10. rujna 1991.
Predsjednik Republike Hrvatske 
dr. Franjo tuđman, v. r.Uredba o upisu u sudski registar


  

Narodne novine br.: 61 - Datum: 02.10.1992. - Interni ID: 19921645


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o upisu u sudski registar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 73c. stavka 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list", broj 18/83 i 17/90) koji se temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", broj 53A/91) primjenjuje kao republički zakon, Vlada Republihe Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU
o upisu u sudski registar

I. Osnovne odredbe

Članak I. 
Uredbom se propisuju uvjeti upisa u sudski registar pravnih subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost i drugih subjekata određenih zakonom (u nastavku tehsta "subjekti upisa"). 
U sudski registar upisuju se i dijelovi subjekata upisa koji imaju odredene ovlasti u pravnom prometu s trećim osobama.

Članak 2. 
U sudski registar upisuje se osnivanje, organiziranje i prestanak subjekta upisa, te statusne i druge promjene tog subjekta. 
U sudshi registar upisuju se i drugi podaci o subjektima upisa koji su značajni za pravni promet i to: tvrtka, sjedište, djelatnosti, ovlaštenja u pravnom prometu s trećim osobama, vrsta i opseg odgovornosti za obaveze subjekata upisa utvrđene statutom, imena osoba ovlaštenih za zastupanje i granice njihovih ovlaštenja, naziv i sjedište osnivača te broj i datunm akta o osnivanju. 
Kod komanditnog društva pri upisu se označavaju posebice homplementari, a posebice homanditori. 
Kod upisa dijelova s posebnim ovlastima u pravnom prometu upisuje se sadržaj i opseg posebnih ovlasti. 
U sudski registar upisuju se i podaci o drugim ćinjenicama što su određeni zakonom.

Članak 3. 
Djelatnosti se upisuju u sudski registar prema propisima o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti a za trgovačke djelatnosti prema nomenklaturi trgovačkih struka, odnosno u skladu sa posebnim zakonima ili propisima donesenim na temelju zakona. 
Ako djelatnost nije predviđena propisima iz stavka 1., sud će odlučiti o upisu uzimajući u obzir odredbe akata subjekata upisa.

Članak 4. 
U tvrtku subjekta upisa unosi se njegov oblik organiziranja ili kratica tog oblika i to: 
1. "dionićko društvo" ili "d.d." 
2. "društvo s ograničenom odgovornošću" ili "d.o.o" 
3. "komanditno društvo" ili "k.d." odnosno "komanditno društvo na dionice" ili "k.d.d." 
4. "društvo s neogranićenom solidarnom odgovornošću članova" ili "d.n.sol.o" 
Ako fizička osoba osniva subjekt upisa koji nije organiziran na jedan od načina iz stavka 1., tada se u tvrtku subjekta upisa unosi "s potpunom odgovornošću" ili "s.p.o."

Članak 5. 
U tvrtku komanditnog društva unose se imena svih homplementara ili jednoga od njih ili više njih i oznaka "i ostali". 
U tvrtku društva s neograničenom solidarnom odgovornošću članova unose se imena svih članova, odnosno jednoga od njih ili više njih i oznaka "i ostali".

Članak 6. 
Sudski registar sastoji se od registarskih uložaka s registarskim listovima. 
Uz sudski registar vode se zbirke isprava druge pomoćne knjige i evidencije koje se uređuju posebnim propisom. 
Sudski registar, pomoćne knjige i evidencije mogu se obradivati kompjutorom.

Članak 7. 
Prijava za upis u sudski registar sadrži podatke iz članka 2. stavka 2. ove uredbe. 
Podaci iz stavka 1. upisuju se na propisanom obrascu prijave, zavisno o predmetu upisa. 
Prijavu za upis u sudski registar podnosi ovlaštena osoba. 
Uz prijavu za upis u sudski registar prilažu se isprave i dokazi predviđeni zakonom i ovom uredbom, zavisno o predmetu upisa.

Članak 8. 
Ako ovnom ili aktom o osnivanju u skladu sa zakonom određeno davanje suglasnosti, odobrenja, ovlasti. potvrde ili drugih odgovarajućih akata, uz prijavu za upis u sudski registar prilažu se i ti akti. 
Ako je osnivač subjekta upisa pravna osoba s područja drugog suda uz prijavu se prilaže dokaze da je osnivač upisan u sudski registar. 
Ako je osnivač subjekta upisa strana pravna osoba, uz prijavu za upis u sudski registar podnosi se dokaz da je osnivač upisan u odgovarajući registar (knjigu) države kojoj pripada, odnosno za osnivača stranu fizičhu osobu dokaz kojlm se utvrđuje njezin identitet.

II. Upis u sudski registar osnivanja ili organiziranja

Članak 9. 
Uz prijavu za upis u sudshki registar osnivanja ili organiziranja subjekta upisa prilažu se: 
1. akt o osnivanju odnosno organiziranju: 
2. dohaz o uplati sredstava za osnivanje i početak rada i dokaz o predaji stvari osnovanom subjektu: s popisom i procjenom, odnosno dokaz o vrijednostl imovine organiziranog subjekta, 
3. dokaz o određivanju vršitelja dužnosti ili imenovanju zastupnika, ako taj nije određen u aktu o osnivanju odnosno organiziranju; 
4. ovjerovljen potpis zastupnika 
Uz prijavu za upis po potrebi prilažu se i dokazi iz članka 8. ove uredbe. 
Za upis javnog poduzeća odnosno društva, prilaže se i potvrda nadležnog organa lokalne samouprave da to poduzeće, odnosno društvo udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje poslova predviđenih zakonom, ako skupština te lokalne jedinice nije osnivač ili suosnivač. 
Za upis u sudski registar osnivanja, odnosno organiziranja dioničkog društva, banke ili druge financijske organizacije ili organizacije osiguranja prilaže se i statut odnosno pravila. 
Subjekt upisa, osim onog iz stavka 4.. dužan je dostaviti registarskom sudu statut, odnosno pravila u roku od 60 dana od dana upisa u sudski registar, ako to nije priložio uz prijavu za upis. 
Holding poduzeće uz prijavu za upis u sudski registar dostavlja podatke (osnivačke akte) i dokaz o upisu za subjekte kojima upravlja. 
Ako se kao zastupnik upisuje prokurist uz prijavu za upis u sudski registar prilaže se odluka organa upravljanja o suglasnosti za davanje prokure.

Članak 10. 
Ako je posebnim zakonom propisano da se radnja ili poljoprivredno gospodarstvo upisuje u sudski registar, upis se obavlja prema odredbama ove uredbe, ako tim zakonom nije drugačije određeno. 

Članak 11. 
Ako je statutom odnosno pravilima subjekta upisa utvrđeno da dio subjekta ima određene ovlasti u pravnom prometu s trećim osobama, uz prijavu u sudski registar prilaže se odluka o imenovanju zastupnika tog dijela, njegov ovjerovljeni potpis, te statut odnosno pravila subjekta upisa, ako ranije nije priložen. 
Uz prijavu za brisanje iz sudskog registra dijela subjekta s određenim ovlastima u pravnom prometu, prilaže se dokaz o prestanku tih ovlasti.

III. Upis u sudski registar statusnih promjena i promjena oblika organiziranja

Članak 12. 
Uz prijavu za upis u sudski registar organiziranja svakog novog subjekta nastalog podjelom postojećeg subjekta prilažu se: 
1. odluka subjekta upisa o podjeli na dva ili više novih subjekata upisa; 
2. odluka o imenovanju zastupnika; 
3. ovjerovljeni potpis zastupnika. 
Svaki subjekt upisa iz stavka 1. dužan je u roku 60 dana nakon upisa dostaviti i statut odnosno pravila ako to nije dostavio pri upisu.

Članak 13. 
Uz prijavu za upis u sudski registar spajanja dva ili više subjekata upisa u novi subjekt upisa prilažu se: 
1. odluke subjekta upisa o spajanju; 
2. odluka o imenovanju zastupnika novog subjekta; 
3. ovjerovljeni potpis osobe ovlaštene za zastupanje; 
4. statut, odnosno pravila.

Članak 14. 
Uz prijavu za upis u sudski registar pripajanja jednog subjekta drugom subjektu prilažu se: 
1. odluka subjekta koji se pripaja; 
2. odluka subjekta kojemu se pripaja drugi subjekt o prihvaćanju pripajanja.

Članak 15. 
Prijavu za upis u sudski registar brisanja subjekta upisa zbog podjele, spajanja ili pripajanja podnosi ovlaštena osoba subjekta koji prestaje postojati ili novog subjekta odnosno subjekta kojem se pripaja i to istodobno s prijavama iz članaka 12. do 14. ove uredbe. 
Uz prijavu brisanja subjekta upisa u društvenom vlasništvu koji prestaje zbog podjele, prilaže se i suglasnost Agencije za restrukturiranje i razvoj.

Članak 16. 
Uz prijavu upisa u sudski registar promjene oblika organiziranja prilaže se odluka o promjeni oblika organiziranja ili statut odnosno pravila kojima se mijenja oblik organiziranja.

Članak 17. 
Uz prijavu za upis u sudski registar promjena nastalih pretvorbom subjekata upisa s društvenim kapitalom prilažu se : 
1. odluka o pretvorbi; 
2. suglasnost Agencije za restrukturiranje i razvoj na odluku o pretvorbi, a potvrda iste Agencije ako se radi o subjektu s vrijednosti do pet milijuna DEM obračunatih u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske; 
3. dokaz da je pretvorba izvršena; 
4. statut odnosno pravila; 
5. popis vlasnika dionica ili uloga. 
Prilikom upisa udjela upisuju se vlasnici udjela s vrijednošću udjela od 100.000 DEM i više obračunatih u hrvatskim dinarima po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, a ako takvih nema, uspisuje se prvi s najvećim udjelom. U oba slučaja dodaje se "i ostali".

IV. Upis u sudski registar drugih podataka važnih za pravni promet

Članak 18. 
Uz prijavu za upis u sudski registar promjene tvrtke, sjedišta, bliže adrese ili djelatnosti upisanog subjekta prilaže se odluka o takvoj promjeni ili izmjena odgovarajućih odredbi statuta odnosno pravila.

Članak 19. 
Uz prijavu za upis promjene osnivača odnosno vlasnika njihovog povećanja ili smanjenja broja ili promjene ukupnog osnivačkog odnosno vlasničkog udjela, prilaže se dokaz o promjeni ošnivača ili vlasnika odnosno udjela.

Članak 20. 
Uz prijavu za upis u sudski registar promjene osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa i granica njezinih ovlasti prilažu se: 
1. odluka organa upravljanja subjekta upisa o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje; 
2. ovjerovljeni potpis osobe ovlaštene za zastupanje.

V. Upis u sudski registar podataka o drugim činjenicama određenim zakonom

Članak 21. 
Registarski sud po službenoj dužnosti upisuje u sudski registar odluku o otvaranju i zaključivanju stečajnog odnosno likvidacijskog postupka, te odluku o odobrenju prisilne nagodbe s uvjetima te nagodbe (vrijeme i postotak isplate vjerovnika). 
Registarski sud po službenoj dužnosti po primitku pravomoćnog rješenja nadležnog tijela, upisuje u sudski registar zabranu obavljanja određene djelatnosti.

Članak 22. 
Uz prijavu za upis u sudski registar drugih podataka o činjenicama određenim zakonom, prilažu se isprave kojima se utvrđuju promjene podataka o tim ćinjenicama.

VI. Objava upisa u sudski registar i izdavanje izvatka i potvrde 

Članak 23. 
Nakon upisa u sudski registar osnivanja, organiziranja, statusnih i drugih promjena te podataka važnih za pravni promet subjekta upisa, sud će na trošak stranke odgovarajući upis objaviti u "Narodnim novinama". 
Tekst registra za objavu upisa prilaže se istodobno s dokazima uz prijavu za upis u sudski registar odgovarajućih podataka. 

Članak 24. 
Izvadak iz sudskog registra sadrži samo podatke upisane u odgovarajućim registarskim listovima iz aktivnog dijela registarskog uloška i izdaje se na propisanom obrascu ili na ovjerovljenom presliku registarskih listova subjekta upisa. 
O upisanim podacima u sudskom registru iz pasivnog dijela registarskog uloška registarski sud izdaje potvrde.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 25. 
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o upisu u sudski registar poduzeća i drugih pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost ("Službeni list" broj 74/90) i Ureda o upisima organizacija udruženog rada i drugih društvenih pravnih osoba u sudski registar ("Službeni list". broj 67/83 i 13/87).

Članak 26. 
Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/92-01/04 
Urbroj: 5030115-92-3 
Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik 
Hrvoje Šarinić, v. r.Uredba o upisu u sudski registar ustanova


  

Narodne novine br.: 11 - Datum: 17.02.1994. - Interni ID: 19940212


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o upisu u sudski registar ustanova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 75. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93) u svezi s člankom 73.c stavkom 1. Zakona o postupku za upis u sudski registar ("Narodne novine", broj 53A/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 1994. donijela 
UREDBU 
O UPISU U SUDSKI REGISTAR USTANOVA 
Članak 1.
Uredbom se propisuje način upisa ustanove, podružnice ustanove i zajednice ustanova u sudski registar ustanova. 
Članak 2. 
Na upis subjekata upisa iz članka 1. ove Uredbe u sudski registar ustanova, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Uredbe o upisu u sudski registar ("Narodne novine", broj 61/92), ako ovom Uredbom nije drukčije propisano. 
Članak 3. 
U sudski registar ustanova upisuju se sljedeći podaci o ustanovama: naziv; sjedište; djelatnosti; imena osoba ovlaštenih za zastupanje i granice njihovih ovlasti; tvrtka ili nazivi sjedišta, odnosno ime i prezime, te prebivalište ili boravište osnivača; dan osnivanja, odnosno prestanka ustanove 
Članak 4. 
Djelatnosti ustanove, podružnice ustanove i zajednice ustanova upisuju se u sudski registar ustanova u skladu s posebnim propisima za svaku vrstu ustanova. 
Članak 5. 
Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ustanova, ministar pravosuđa donijet će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. 
Članak 6. 
Subjekte upisa koji su po dosadašnjim propisima upisani u sudski registar, a ispunjavaju uvjete iz članka 78. Zakona o ustanovama, sud će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, upisati u sudski registar ustanova. istodobno s upisom u sudski registar ustanova, sud će te subjekte upisa brisati iz sudskog registra. Na način propisan u stavku 1. ovoga članka, sud će postupiti i sa subjektima upisa koji su po dosadašnjim propisima upisani u sudski registar za obavljanje djelatnosti sukladno sa stavkom 2. člankom 1. Zakona o ustanovama. O novom broju registarskog uloška sud će obavijestiti ustanovu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. 
Članak 7. 
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 740- 13/93-01 /05 
Urbroj : 5030109/94-2 
Zagreb, 16. veljače 1994. 
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r. 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Uredba o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske - Narodne novine br.: 55 / 1991
Uredba o upisu u sudski registar - Narodne novine br.: 61 / 1992
Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove - Narodne novine br.: 58 / 2008
Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda - Narodne novine br.: 100 / 2008
Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima - Narodne novine br.: 14 / 1994
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...