Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti


  

Narodne novine br.: 14 - Datum: 13.02.2002. - Interni ID: 20020338


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

Vlada Republike Hrvatske
338
Na temelju članka 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. veljače 2002. godine, donijela
UREDBU
O POSTUPKU NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTI
PREDMET I SADRŽAJ UREDBE
Članak 1.
Ovom se Uredbom uređuju postupci nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi roba i usluga te ustupanju radova u vrijednosti do 200.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), u proračunskoj ili poslovnoj godini.
NAČIN NABAVE
Članak 2.
(1) Načini nabave jesu:
1. javno prikupljanje ponuda,
2. ograničeno prikupljanje ponuda,
3. izravno ugovaranje.
(2) Za načine nabave iz stavka 1. ovoga članka prethodna suglasnost Ureda za javnu nabavu nije potrebna.
JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
Članak 3.
(1) Javno prikupljanje ponuda otvoreni je postupak nabave na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda u kojem sve zainteresirane osobe mogu podnijeti ponude sukladno zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nabavu.
(2) U postupku nabave javnim prokupljanjem ponuda naručitelj je obvezan poziv za javno prikupljanje ponuda objaviti u tisku po vlastitom izboru, sukladno Obrascu javnog prikupljanja ponuda iz Priloga II. ove Uredbe.
(3) Poziv za javno prikupljanje ponuda sadrži:
1. naziv i redni broj objave iz evidencije postupaka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti,
2. vrste predmeta nabave (kratak naziv robe i usluga ili kratak opis radova),
3. upute za dobivanje dokumentacije za nabavu ako je potrebna (adresa osoba, telefon, telefaks, e-pošta),
4. rok za dostavu ponude,
5. ostale informacije.
OGRANIČENO PRIKUPLJANJE PONUDA
Članak 4.
Ograničeno prikupljanje ponuda jest postupak nabave u kojem naručitelj poziva najmanje pet natjecatelja po vlastitom odabiru da dostave ponude sukladno dokumentaciji za nabavu.
IZRAVNO UGOVARANJE
Članak 5.
Naručitelj može nabaviti izravnim ugovaranjem s jednim ponuditeljem istovrsnu robu, usluge i radove:
1. u vrijednosti do 20.000,00 kuna u jednoj proračunskoj ili poslovnoj godini, bez prethodne provedbe postupka javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda;
2. ako u prethodnom postupku javnog ili ograničenog prikupljanja ponuda dobije samo jednu prihvatljivu ponudu.
PROVEDBA POSTUPKA NABAVE
Članak 6.
(1) Za vrijednost nabave veću od 20.000,00 kuna, postupak nabave provodi stručno povjerenstvo naručitelja.
(2) Naručitelj može provoditi postupak nabave bez javnog otvaranja ponuda ako je to naveo u dokumentaciji za nabavu.
SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NABAVU
Članak 7.
(1) Naručitelj je obvezan pripremiti dokumentaciju za nabavu prije objave poziva za prikupljanje ponuda i slanja zahtjeva za dostavu ponuda.
(2) Dokumentacija za nabavu sadrži:
– poziv za javno prikupljanje ponuda ili poziv za dostavu ponuda,
– uputu za izradu ponude,
– način dokazivanja sposobnosti ponuditelja i dokaze,
– troškovnik i ostalu dokumentaciju.
KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Članak 8.
(1) Najpovoljnija ponuda u postupku nabave za istovrsne robe, radove i usluge jest ponuda s najnižom cijenom.
(2) Najpovoljnija ponuda u natječaju za usluge iz područja prostornog uređenja i u području arhitektonskog projektiranja jest ekonomski najprihvatljivija ponuda prema cijeni i dodatnim kriterijima odabira navedenim u dokumentaciji za nabavu.
DOSTAVLJANJE PONUDE
Članak 9.
(1) Ponuditelj dostavlja ponudu do određenog roka u pisanom obliku u skladu s pozivom i dokumentacijom za nabavu.
(2) Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.
ROK
Članak 10.
Rok za dostavu ponuda, osim u slučaju izravnog ugovaranja, ne može biti kraći od osam dana od dana objave poziva za javno prikupljanje ponuda ili od dana dostave poziva natjecateljima da dostave ponudu.
GODIŠNJE EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA
Članak 11.
(1) Naručitelj mora voditi evidenciju postupka nabave i sklopljenih ugovora na Obrascu E-MV iz Priloga I. ove Uredbe.
(2) Naručitelj je obvezan u traženom roku dostaviti podatke iz evidencije na zahtjev Ureda za javnu nabavu.
Članak 12.
Obrasci iz članka 3. stavka 2. i članka 11. ove Uredbe tiskani su uz ovu Uredbu u Prilogu I. i Prilogu II. i čine njezin sastavni dio.
ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 13.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 330-01/02-01/01
Urbroj: 5030116-02-4
Zagreb, 7. veljače 2002.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.Prilog I. – OBRAZAC E-MV
Podaci o naručitelju
EVIDENCIJA
postupaka javne nabave i sklopljenih ugovora o nabavi male vrijednosti
Godina
 
Eviden-
cijski
redni br.
nabave
 
 Predmet nabave
 JAVNA OBJAVA
 Datum
  
Ugovor
 
Red. broj
iz plana
nabave
 
 
 Kratak naziv ili opis
predmeta nabave
 
 
 
 Način
nabave na
temelju čl.
 
 
 
 
Naziv tiska
 
 
 Redni
broj
objave
 
 
 Objava
 
Poziv
 Redni
broj
nadmetanja
 
 
 Redni
broj
ugovora
 
 
 
 
Ponuditelj
 
 
 
 
Iznos
 
 
 
 
Napomena
 
 
 


Javno pri-
kupljanje
ponudaOgraničeno
prikupljanje
ponudaIzravno
ugo-
varanje


12345 (za 7 i 8)678910 (za 7 i 8)11121314
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
1. Evidencijski redni broj nabave jest redni broj iz ove evidencije koji se odnosi na sve postupke nabave male vrijednosti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i ovom uredbom kao, i na sve ostale nabave na koje se Zakon o javnoj nabavi i ova uredba ne primjenjuju
2. i 3. Podaci iz plana nabave
4. Članak, stavak, točka na temelju koje se obavlja nabava
5. Naziv tiska u kojem je objavljen poziv za javno prikupljanje ponuda ili prvi stupanj prednadmetanja
6. Redni broj iz ove evidencije ujedno je broj poziva za javno prikupljanje ponuda (obrazac iz Priloga II.) koji se objavljuje u tisku
7., 8., 9. i 10. Datum objave u tisku ili datum slanja poziva ovisno o načinu nabave
Uz podatke iz stupca 9 obvezno navesti podatak i u stupcu 8
11. Redni broj nadmetanja iz ove evidencije (odnosi se na podatke iz stupca 7 i stupca 9)
12., 13., 14., 15. Redni broj ugovora iz ove evidencije i podaci o ugovoru
 
 
 
 
 
PRILOG II.
Javno prikupljanje ponuda
Na temelju članka 3. Uredbe o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijednosti objavljujemo:
JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA br. ________
(evidencijski broj objave iz evidencije E-MV)
 1. (a) Naziv (puni naziv)
   (b) Sjedište – adresa (grad, ulica, broj)
   (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta
   (d) Matični broj naručitelja
 2. Vrsta i količina robe (opisno, sažetak) predmeta nabave
 3. Upute za dobivanje dokumentacije za nadmetanje ako je potrebna
 4. (a) Rok za dostavu ponude
   (b) Adresa na koju se šalje ponuda
 
 Uredba o postupku provedbe programa - Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa


  

Narodne novine br.: 33 - Datum: 11.04.2001. - Interni ID: 20010570


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o postupku provedbe programa - Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
 
571
Na temelju članka 29. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2001. godine donijela
UREDBU
O POSTUPKU PROVEDBE PROGRAMA – RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH PODUZEĆA, TE UVJETIMA I NAČINU FINANCIRANJA PROGRAMA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
DEFINICIJE
U svrhu jasnoće primjene i tumačenja ove Uredbe, sljedeći termini će imati značenje kako slijedi, ukoliko ovom Uredbom nije izričito drugačije određeno:
a) PROGRAM – RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH PODUZEĆA (u daljnjem tekstu: Program), označuje dokument definiran Smjernicama za provedbu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka, koje je utvrdilo Ministarstvo znanosti i tehnologije;
b) NA ZNANJU UTEMELJENA PODUZEĆA, za potrebe ove Uredbe, označuju mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja svoju konkurencijsku prednost, tehnologijsku sposobnost, tj. razvoj i rast, postižu korištenjem znanja, odnosno razvoja i istraživanja pretočenih u napredne tehnologije (procese/postupke, usluge, proizvode);
c) MREŽA TEHNOLOGIJSKIH CENTARA (u daljnjem tekstu: mreža centara), označuje tehnologijske centre koji se u trenutku usvajanja Uredbe nalaze u sustavu potpore Ministarstva znanosti i tehnologije, kao i tehnologijske centre koji će ući u takav sustav nakon usvajanja Uredbe. U trenutku usvajanja Uredbe u mreži centara nalaze se sljedeći tehnologijski centri: Tehnološki centar Split d.o.o., Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o. i Centar za transfer tehnologije d.o.o. Zagreb;
d) KORISNIK, označuje na znanju utemeljeno malo i srednje poduzeće, u pretežito privatnom vlasništvu, te koje nije ovisno i/ili koje nije podvrgnulo vođenje poslova drugom društvu u smislu Zakona o trgovačkim društvima, a kojemu su dodijeljena financijska sredstva u skladu s ovom Uredbom;
e) NATJECATELJ, označuje trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i/ili hrvatskog državljanina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji sudjeluje u postupku dodjele financijskih sredstava iz ovog Programa;
f) PRETPRIJAVA je sastavnim dijelom procesa prijave, a obuhvaća obrazac i prateće dokumente koji se dostavljaju jednom od tehnologijskih centara na način određen ovom Uredbom;
g) PRIJAVA, označuje postupak u kojem se izrađuje poslovni plan/investicijska studija, radi donošenja odluke o financiranju projekta;
h) KONZULTANTI su nezavisni stručnjaci, fizičke i pravne osobe, koji izrađuju poslovni plan/investicijsku studiju i/ili pružaju znanstvenoistraživačke i druge konzultantske usluge korisnicima, tehnologijskim centrima ili Poslovno-inovacijskom centru Hrvatske – BICRO-u (u nastavku: BICRO);
i) KRITERIJI I AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROGRAMA, označuje dokument koji donosi BICRO uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije, a kojim se razrađuju kriteriji ocjenjivanja projekata i aktivnosti u realizaciji Programa;
j) PRORAČUN PROGRAMA U PRORAČUNSKOJ GODINI, označuje dokument koji donosi BICRO uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije, a kojim se za svaku pojedinu proračunsku godinu utvrđuje proračun Programa.
Članak 2.
PREDMET UREDBE
(1) Uredbom o postupku provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća, te uvjetima i načinu financiranja Programa (u daljnjem tekstu: Uredba), utvrđuju se:
– prava i obveze svih sudionika u realizaciji Programa;
– postupci koje je potrebno slijediti kako bi se zaštitila prava i interesi svih sudionika, te zajamčila puna transparentnost realizacije Programa i zakonitost provedbe istog;
– izvori, uvjeti i načini korištenja sredstava iz Programa.
(2) Program je trajnog karaktera, a realizacija ovisi o sredstvima raspoloživim za financiranje Programa u određenom vremenskom razdoblju.
Članak 3.
NOSITELJ I SUDIONICI PROVEDBE PROGRAMA
(1) Nositelj Programa je Ministarstvo znanosti i tehnologije.
(2) Sudionici Programa su:
1. natjecatelji
2. korisnici
3. tehnologijski centri
4. konzultanti
5. Programski kolegij mreže tehnologijskih centara (u daljnjem tekstu: Programski kolegij mreže) – savjetodavno tijelo sastavljeno od ovlaštenih predstavnika tehnologijskih centara, na temelju čijih preporuka o redu prvenstava projekata, BICRO odlučuje o financiranju;
6. Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o., koji je ujedno i koordinator provedbe Programa;
7. Međuresorsko kontrolno tijelo.
II. ZADACI SUDIONIKA PROGRAMA
Članak 4.
ZADACI MINISTARSTVA ZNANOSTI
I TEHNOLOGIJE
(1) Ministarstvo znanosti i tehnologije odgovorno je za ukupnu provedbu Programa. Zadaci Ministarstva znanosti i tehnologije, između ostalog, jesu:
1. ukupna koordinacija Programa;
2. raspis i opoziv javnog poziva;
3. osiguranje (ugovaranje) suradnje sa znanstveno-istraživačkim ustanovama na institucijskoj i administrativnoj razini;
4. ugovaranje suradnje s financijskim institucijama;
5. financiranje promidžbe Programa prema raspoloživim sredstvima;
6. osiguranje sredstava iz državnog proračuna u ovisnosti o proračunskoj poziciji Ministarstva znanosti i tehnologije;
7. druge aktivnosti potrebne za provedbu Programa.
(2) U cilju provedbe Programa, Ministarstvo znanosti i tehnologije sklapa posebne ugovore sa:
– BICRO-om,
– tehnologijskim centrima;
– znanstvenoistraživačkim ustanovama,
– drugim institucijama koje odredi Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Članak 5.
ZADACI BICRO-a
Zadatak BICRO-a je stručna provedba Programa koja, između ostalog, uključuje:
1. koordinaciju provedbe Programa;
2. izradu, usvajanje i izmjenu Kriterija i aktivnosti u realizaciji Programa;
3. izradu, usvajanje i izmjenu proračuna Programa za proračunsku godinu, prema raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna ovisno o proračunskoj poziciji Ministarstva znanosti i tehnologije i drugih izvora;
4. pripremu pravne i ostale dokumentacije za provedbu Programa;
5. organizaciju izrada poslovnih planova/investicijskih studija pojedinih projekata u fazi prijave od strane nezavisnih stručnjaka, radi donošenja odluka o financiranju projekata;
6. aktivnosti usmjerene na identifikaciju potencijalnih sufinancijera i partnera kao sastavni dio analize projekata i pripreme odluke o financiranju projekata;
7. pripremu konačnog prijedloga projekata za financiranje prema redu prvenstva;
8. donošenje konačne odluke o financiranju projekata;
9. operativno financiranje prihvaćenih projekata;
10. nadzor nad korištenjem dodijeljenih financijskih sredstava u suradnji s tehnologijskim centrima;
11. praćenje realizacije Programa u suradnji s tehnologijskim centrima;
12. sudjelovanje u radu Programskog kolegija mreže;
13. druge aktivnosti potrebne za provedbu Programa.
Članak 6.
ZADACI TEHNOLOGIJSKIH CENTARA
Zadaci tehnologijskih centara, između ostalog, jesu:
1. primanje, analiza i odabir pretprijava i dostavljanje pisanog izvješća BICRO-u uz dva primjerka pretprijave;
2. izrada i ocjena poslovnih planova/investicijskih studija i dostavljanje pisanog izvješća BICRO-u;
3. vođenje projekata i organiziranje suradnje korisnika i znanstvenih institucija;
4. pružanje sustavne savjetodavne potpore korisnicima u sustavu financiranja Programa;
5. nadzor nad korištenjem dodijeljenih financijskih sredstava u suradnji s BICRO-m;
6. praćenje realizacije projekata u Programu;
7. sudjelovanje u radu Programskog kolegija mreže;
8. druge aktivnosti potrebne za provedbu Programa.
Članak 7.
Zadaci MeĐuresorskog kontrolnog tijela
(1) Međuresorsko kontrolno tijelo je tijelo koje osniva Vlada Republike Hrvatske, temeljem Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka, u roku 3 mjeseca od dana donošenja ove Uredbe.
(2) Članovi Međuresorskog kontrolnog tijela su imenovani dužnosnici sljedećih ministarstava: Ministarstva znanosti i tehnologije, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva financija, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstva kulture.
(3) Zadatak Međuresorskog kontrolnog tijela je kontrola ukupnog korištenja financijskih sredstava osiguranih iz državnog proračuna u svrhu realizacije Programa. Radom Međuresorskog kontrolnog tijela koordinira Ministarstvo znanosti i tehnologije.
III. FINANCIRANJE
Članak 8.
Izvori financijskih sredstava
(1) Program će se realizirati putem financijskih sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna ovisno o proračunskoj poziciji Ministarstva znanosti i tehnologije i iz drugih izvora.
(2) Način korištenja financijskih sredstava odobrenih iz državnog proračuna određuje se člankom 9. ove Uredbe.
(3) Osiguranje i način korištenja financijskih sredstava iz drugih izvora određuje se posebnim ugovorom između Ministarstva znanosti i tehnologije i tih izvora.
Članak 9.
Instrumenti i osnovna pravila
financiranja projekata
(1) Temeljni instrumenti financiranja u Programu su:
(1.1.) nepovratna sredstva za istraživačko-razvojne i stručne usluge, i
(1.2.) komercijalni oblici financiranja, i to:
(a) zajmovi;
(b) ulaganja u temeljni kapital trgovačkih društava;
(c) potpora projektima putem garancijskih fondova;
(d) ostali instrumenti financiranja koji su raspoloživi i prikladni za financiranje Programa.
(2) Natjecatelj se može natjecati za financiranje istodobnom primjenom više financijskih instrumenata utvrđenih ovom Uredbom. Lista raspoloživih instrumenata financiranja bit će objavljena u javnom pozivu.
(3) Sredstva za istraživačko-razvojne i stručne usluge dodjeljuju se u kombinaciji s najmanje jednim instrumentom iz podstavka (1.2.) stavka (2) ovog članka.
(4) Odobrenim sredstvima ne može se financirati:
– osnivanje i/ili upis pravnih osoba u registre nadležnih tijela;
– pravne i porezne konzultacije;
– kupnja vrijednosnih papira i ostalo financijsko poslovanje;
– osobna potrošnja;
– ostale namjene koje nisu u neposrednoj funkciji realizacije projekta.
(5) Povrat sredstava određuje se odredbama ugovora o financiranju projekta zaključenim s korisnikom.
(6) Povrat sredstava operativno se provodi putem odabrane financijske institucije u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 10.
Sredstva za istraŽivaČko-razvojne
i struČne usluge
(1) Sredstva za istraživačko-razvojne i stručne usluge mogu iznositi najviše do 30% vrijednosti ukupno dodijeljenih sredstava pojedinom projektu i služe za:
– znanstvenoistraživačke usluge znanstvenoistraživačkih i znanstvenonastavnih ustanova uključenih u realizaciju odobrenih projekata;
– pružanje sustavne konzultantske potpore korisnicima, te
– vođenje i praćenje poduzetničkih projekata od strane tehnologijskih centara.
(2) Sredstva za istraživačko-razvojne usluge BICRO uplaćuje izravno istraživačkim i znanstveno-nastavnim ustanovama temeljem okvirnog ugovora između Ministarstva znanosti i tehnologije i tih ustanova, a prema dinamici i strukturi definiranoj zasebnim ugovorom između tih ustanova, korisnika i BICRO-a.
(3) Sredstva za istraživačko-razvojne usluge dodjeljuju se nepovratno i nenaplatno.
(4) Sredstva za stručne usluge BICRO uplaćuje izravno konzultantima ili tehnologijskim centrima prema dinamici i strukturi definiranoj ugovorima između konzultanta, korisnika i BICRO-a, odnosno konzultanta, korisnika i tehnologijskog centra.
(5) Iznimno, u slučaju grube povrede ugovora o financiranju projekta od strane korisnika, korisnik je dužan Ministarstvu znanosti i tehnologije, odnosno BICRO-u, vratiti iznos sredstava koji su bili dodijeljeni kao sredstva za istraživačko-razvojne i stručne usluge, u roku 30 dana od dana raskida ugovora.
Članak 11.
Zajmovi
(1) Uvjeti davanja zajma za pojedini projekt, povrata zajma, sredstava osiguranja plaćanja, kao i druge relevantne odredbe, reguliraju se ugovorom o financiranju projekta koji zaključuju BICRO i korisnik.
(2) Obveza korisnika na povrat zajma uvijek uključuje povrat nominalnog iznosa zajma uvećanog za kamatu jednaku eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, i to prema dinamici utvrđenoj ugovorom o financiranju projekta.
(3) Ministarstvo znanosti i tehnologije odabire, na temelju javnog poziva, financijsku instituciju za operativnu provedbu ovog instrumenta.
(4) Ugovori o financiranju sljedećih vrsta projekata:
– s visokim stupnjem rizika,
– od posebnog tehnologijskog ili gospodarskog značenja,
– tehnologijskog restrukturiranja poduzeća,
– akademskog poduzetništva (spin-offs),
mogu sadržavati odredbu po kojoj će korisnici samo u slučaju uspjeha projekta biti u obvezi vratiti zajam u cijelosti. U slučaju neuspjeha ovakvih projekata, korisnik će biti u obvezi vratiti samo dio sredstava određen ugovorom o financiranju projekta.
(5) Uspješnim projektom, u smislu stavka (4) ovog članka, smatra se onaj projekt koji je u mogućnosti vraćati uložena sredstva bez ugrožavanja rasta poduzeća. Ugovorom iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se, temeljem analize novčanoga toka, početak otplate ugovorenog zajma.
(6) Podatke o ugovorenim sredstvima osiguranja plaćanja za pojedini projekt, BICRO će dostaviti Ministarstvu financija.
(7) U slučaju neuspjeha projekta ili prekida njegove realizacije od strane korisnika, projekt i njegovi ostvareni rezultati (materijalni i nematerijalni) postaju vlasništvom Republike Hrvatske, a njihovu namjenu odredit će Ministarstvo znanosti i tehnologije.
(8) U slučaju grube povrede ugovora o financiranju projekta od strane korisnika, korisnik je dužan Ministarstvu znanosti i tehnologije odnosno BICRO-u vratiti iznos dotad uloženih sredstava, u roku 30 dana od dana raskida ugovora.
Članak 12.
Ulaganje u temeljni kapital trgovaČkog druŠtva
(1) Trgovačka društva koja su utemeljena na:
– istraživanju i razvoju,
– na inženjerskim kompetencijama,
– na know-how-u,
mogu se financirati i ulaganjem u njihov temeljni kapital.
(2) Obujam i dinamika ulaganja u temeljni kapital određuju se ocjenom prijavljenih projekata.
(3) Ugovorom između korisnika i BICRO-a utvrđuje se način i dinamika ulaganja u temeljni kapital, te način povrata uloženih sredstava i izlaska iz vlasničke strukture trgovačkog društva.
IV. PROVEDBA PROGRAMA
Članak 13.
Suradnja sa znanstvenoistraŽivaČkim ustanovama
(1) U pretprijavi projekta natjecatelj navodi potrebu i opis suradnje sa znanstvenoistraživačkom ustanovom, ukoliko je ona potrebna radi ostvarenja projekta.
(2) Suradnja sa znanstvenoistraživačkom ustanovom obuhvaća:
– istraživačko-razvojne i stručne konzultacije;
– istraživačko-razvojne aktivnosti, eksperimente, testiranja i sl.;
– korištenje opreme i prostora znanstvenih ustanova.
(3) Suradnja između korisnika i znanstvene ustanove odvija se temeljem okvirnih ugovora o suradnji između Ministarstva znanosti i tehnologije i znanstvenoistraživačkih ustanova.
Članak 14.
JAVNI POZIV
(1) Ministarstvo znanosti i tehnologije objavljuje u odabranim dnevnim glasilima javni poziv za financiranje iz Programa.
(2) Javni poziv traje do opoziva ili do objavljivanja novog javnog poziva.
Članak 15.
PRETPRIJAVA PROJEKTA
(1) Natjecatelj slobodnim izborom dostavlja pretprijavu samo jednom od tehnologijskih centara, i to pisanim putem u tri primjerka.
(2) U fazi procesa pretprijave natjecatelj podnosi sažet prijedlog poduzetničkog projekta, a prema zadanim elementima utvrđenim javnim pozivom. Prihvaćanjem pretprijave i njenom pozitivnom ocjenom, natjecatelj ostvaruje pravo na ulazak u drugu fazu koja obuhvaća izradu natječajne dokumentacije, tj. poslovnog plana/investicijske studije.
(3) Pretprijava obavezno sadrži sljedeće podatke i dokumente:
– prijedlog poduzetničkog projekta prema elementima navedenim u javnom pozivu;
– ekonomsko-financijsku i pravnu dokumentaciju o poslovanju natjecatelja;
– podatke o drugim izvorima financiranja projekta, ugovorenim ili u pregovorima, s trećim osobama;
– listu ponuđenih sredstava osiguranja;
– potrebu i oblik suradnje sa znanstvenoistraživačkim ustanovama.
(4) U postupku pretprijave natjecatelj se za pomoć i informacije može obratiti tehnologijskim centrima. 
(5) Ukoliko pretprijava ne sadrži sve potrebne elemente i priloge propisane natječajnom dokumentacijom i ovom Uredbom, tehnologijski centar će pozvati natjecatelja da u roku od 15 dana dopuni pretprijavu. Ako natjecatelj ne postupi po traženju tehnologijskog centra u navedenom roku, tehnologijski centar će odbaciti pretprijavu, te natjecatelj više neće moći podnijeti pretprijavu za taj projekt.
(6) Tehnologijski centar donosi jednoznačnu ocjenu pretprijave prema kriterijima određenima u Kriterijima i aktivnostima u realizaciji Programa.
(7) Tehnologijski centar mora donijeti ocjenu pretprijave i dostaviti BICRO-u izvješće o rezultatima ocjene pretprijave i dva primjerka pretprijave iz stavka (1) ovog članka, u roku 30 dana od dana podnošenja potpune natječajne dokumentacije.
(8) Na temelju ocjene pretprijave, BICRO, u roku 30 dana od dana primitka izvješća tehnologijskog centra, donosi odluku o izboru projekta koji ulaze u fazu prijave, te obavještava natjecatelja o odluci. Ukoliko zbog prirode projekta nije moguće donijeti takvu odluku u roku iz ovog stavka, natjecatelj će biti pisano obaviješten o krajnjem roku izbora projekta.
(9) Ukoliko natjecatelj pisano ne obavijesti BICRO o odustanku od projekta u roku od 8 dana od dana primitka odluke o izboru projekta u fazi prijave, smatrat će se da je natjecatelj suglasan da se izradi poslovni plan/studija za taj projekt u skladu sa člankom 16. ove Uredbe.
Članak 16.
PRIJAVA PROJEKTA
(1) Ocjena prijavljenog projekta ostvaruje se izradom dva međusobno nezavisna poslovna plana ili investicijske studije.
(2) Poslovni plan se izrađuje za projekte do 300.000 kn, a investicijska studija za projekte iznad 300.000 kn.
(3) BICRO povjerava izradu poslovnih planova ili investicijskih studija konzultantima, od kojih barem jedna mora biti povjerena tehnologijskom centru koji je zaprimio pretprijavu, ili drugom centru temeljem dogovora s natjecateljem.
(4) Na temelju rezultata izrađenog poslovnog plana/investicijske studije, konzultanti donose ocjenu projekta prema kriterijima određenima u Kriterijima i aktivnostima u realizaciji Programa.
(5) Izrada poslovnog plana/investicijske studije za pojedini projekt mora biti izvršena u roku 90 dana od dana kada BICRO naruči izradu od konzultanata. Ukoliko zbog prirode projekta nije moguće izvršiti ocjenu projekta u roku iz ovog stavka, natjecatelj će biti pisano obaviješten o krajnjem roku izradbe ocjene projekta.
(6) U slučaju dostatne usuglašenosti nalaza dviju nezavisnih analiza projekta, BICRO donosi odluku o financiranju ili nefinanciranju projekta, prema redu prvenstva određenim u članku 17. ove Uredbe. Izostane li usklađenost nalaza, BICRO može zatražiti i daljnje nezavisne analize projekta. BICRO je ovlašten protumačiti stupanj usuglašenosti nalaza nezavisnih analiza projekta.
(7) BICRO pisano obavještava natjecatelja o odluci o financiranju ili nefinanciranju pojedinog projekta.
(8) U slučaju donošenja odluke o financiranju projekta, natjecatelj koji nije trgovačko društvo dužan je u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o odluci o financiranju projekta podnijeti zahtjev za upis osnivanja trgovačkog društva u sudski registar nadležnog suda.
(9) U roku 30 dana od dana donošenja odluke BICRO-a o financiranju projekta, BICRO i korisnik zaključuju ugovor o financiranju projekta, kojim se detaljno određuju prava i obveze svih ugovornih strana. Iznimno, u slučaju iz stavka (8) ovog članka, BICRO i korisnik zaključuju ugovor o financiranju projekta u roku 15 dana od dana donošenja rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu osnivanja društva u sudski registar, a najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja odluke BICRO-a o financiranju projekta.
Članak 17.
NAČELA ZA IZRADU KRITERIJA I IZRADU REDA PRVENSTVA
(1) Kod izrade kriterija za odabir projekata i reda prvenstva polazi se od načela da prednost prilikom financiranja imaju projekti:
– koji stvaraju proizvode i usluge više dodane vrijednosti,
– koji su utemeljeni na tehničko-tehnologijskom istraživanju i razvoju,
– koji su konkurentni na međunarodnom tržištu,
– akademskog poduzetništva,
– kod kojih je potvrđena poduzetnička sposobnost i upravljačko znanje natjecatelja,
– kod kojih je ostvarena diverzifikacija izvora financiranja,
– koji doprinose ravnomjernijem regionalnom razvitku,
– koji jamče potrebnu razinu zaštite okoliša i održivog razvoja.
(2) Detaljni kriteriji za odabir projekata i izradu reda prvenstva utvrđuju se Kriterijima i aktivnostima u realizaciji Programa.
Članak 18.
PRAĆENJE POSLOVANJA KORISNIKA
(1) BICRO i tehnologijski centar, u suradnji kontinuirano prate poslovanje korisnika koji ostvaruje financiranje iz Programa, te nadziru namjensko korištenje financijskih sredstava.
(2) Na temelju prijedloga tehnologijskog centra ili na temelju vlastitog nalaza, BICRO ima pravo obustaviti projekt i raskinuti ugovor o financiranju projekta s pojedinim korisnikom, ako se utvrdi nenamjenska uporaba financijskih sredstava dodijeljenih tom projektu.
(3) Tehnologijski centar i BICRO pružaju korisniku kontinuiranu konzultantsku potporu.
V. POSLOVNA TAJNA
Članak 19.
POSLOVNA TAJNA
(1) BICRO, tehnologijski centri, konzultanti i drugi sudionici provedbe Programa iz članka 3. ove Uredbe, dužni su čuvati sve poslovne tajne, odnosno povjerljive informacije koje bi saznali o pojedinim projektima i/ili natjecateljima u bilo kojoj fazi provedbe Programa.
(2) Poslovnom tajnom odnosno povjerljivom informacijom smatrat će se svaka informacija vezana za projekt i za poslovanje natjecatelja.
(3) Obveze navedene u ovom članku neće se odnositi na informacije koje jesu ili će postati javno dobro na neki drugi način, a ne povredom ovog članka.
VI. IZDACI
Članak 20.
IZDACI ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU PROGRAMA
(1) Izdaci za organizaciju i provedbu Programa izdaci su Ministarstva znanosti i tehnologije i pokrivaju se iz sredstava Programa.
(2) Izdaci za organizaciju predviđeni su proračunom Programa za proračunsku godinu.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
TUMAČENJE ODREDABA UREDBE
Za tumačenje odredaba ove Uredbe nadležno je Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Članak 22.
STUPANJE NA SNAGU
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 640-01/01-01/01
Urbroj: 5030104-01-1
Zagreb, 5. travnja 2001.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.
 Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra


  

Narodne novine br.: 8 - Datum: 21.01.2004. - Interni ID: 20040230


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
230
Na temelju članka 14., a u vezi s člankom 119. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 2004. godine donijela
UREDBU
o postupku utvrĐivanja granice pomorskog dobra
I. TEMELJNE ODREDBE
1. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom propisuju se kriteriji i postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra, lučkog područja luka posebne namjene i lučkog područja luka otvorenih za javni promet, način izrade prijedloga granice, plan raspodjele troškova utvrđivanja granice, te sastav županijskog povjerenstva za granice.
Članak 2.
Za svaku županiju na čijem području postoji pomorsko dobro osniva se županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice pomorskog dobra i dostavlja ga Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka na donošenje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo Ministarstva).
2. KRITERIJI ODREĐIVANJA GRANICE POMORSKOG DOBRA
Članak 3.
Granica pomorskog dobra na morskoj obali obuhvaća pojas kopna koji je širok najmanje 6 (šest) metara od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih viših visokih voda.
U slučaju da Povjerenstvo predloži granicu pomorskog dobra isključivo prema Zakonskom minimumu iz stavka 1. ovog članka, dužno je za isti prijedlog zatražiti i dostaviti Povjerenstvu Ministarstva potvrdu Hrvatskog hidrografskog instituta.
Kada Povjerenstvo predlaže granicu pomorskog dobra širu od zakonskog minimuma iz stavka 1. ovog članka, dužno je uvažiti sljedeće kriterije:
1. granicom pomorskog dobra obuhvaća se prostor koji služi korištenju mora za pomorski promet i morski ribolov, te za druge svrhe koje su u vezi s korištenjem mora, sukladno dokumentima prostornog uređenja (npr. plaže, luke – funkcionalni princip);
2. »maritimo« linija iz katastarskih planova (gledajući s kopnene strane), predstavlja granicu pomorskog dobra u slučajevima da nije došlo do promjene konfiguracije morske obale, te ako nije u suprotnosti s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon), i točkom 1. ovog članka;
3. granica pomorskog dobra na morskoj obali obuhvaća i dio kopna nastao nasipavanjem u dijelu koji služi korištenju mora;
Nasip koji je nastao nelegalnim putem, odnosno bez dokumentacije određene posebnim zakonom, u cijelosti se smatra pomorskim dobrom.
4. granica pomorskog dobra utvrđuje se do postojećih prirodnih i legalno sagrađenih umjetnih prepreka – kao što su: prirodni pokosi, niska vegetacija i raslinje, šume, kopneni rub šetnice, morski rub razvrstane ceste, potporni zidovi, građevine za stanovanje i odmaranje, kulturne, vjerske, povjesne građevine, suhozidi, betonski zidovi i slično.
II. POSTUPAK UTVRĐIVANJA GRANICE POMORSKOG DOBRA
Članak 4.
Županijsko poglavarstvo dužno je donijeti godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za narednu godinu, sukladno članku 37. stavak 2. Zakona, do 1. prosinca tekuće godine.
Plan iz stavka 1. ovog članka i izvješće o realizaciji godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinu, županijsko poglavarstvo dužno je putem nadležnog upravnog tijela u županiji dostaviti Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom obuhvatit će se i područja na kojima se provodi katastarska izmjera.
Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice pomorskog dobra temeljem godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom ili iznimno temeljem zahtjeva.
Granica pomorskog dobra utvrđuje se iznimno temeljem zahtjeva, ako područje na koje se zahtjev odnosi nije predviđeno u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.
Zahtjev za utvrđivanje granice pomorskog dobra podnosi se Povjerenstvu.
Povjerenstvo djeluje pri županijskom upravnom tijelu nadležnom za poslove pomorstva.
Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra može biti Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne samouprave i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva).
Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti kopiju katastarskog plana područja na kojem se traži određivanje granice pomorskog dobra i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana i dokaz o uplaćenoj naknadi za utvrđivanje granice pomorskog dobra (u daljnjem tekstu: Dokumentacija zahtjeva).
Geodetski snimak područja, odnosno digitalni ortofoto plan izrađuje se u skladu s propisima o topografskoj izmjeri i obavezno sadrži liniju koja predstavlja crtu srednjih viših visokih voda i liniju koja je šest metara udaljena od crte srednjih viših visokih voda.
Članak 5.
Kada Povjerenstvo zaprimi zahtjev za utvrđivanje granice pomorskog dobra, dužno je u roku od osam dana provjeriti potpunost zahtjeva.
Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev nepotpun, poučit će i pomoći Podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni i za to će mu odrediti rok.
Rok za dopunu zahtjeva ne može biti kraći od 15 dana.
Ako Podnositelj zahtjeva u određenom roku ne dopuni zahtjev smatrat će se da je zahtjev povučen.
Članak 6.
Kada Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev potpun, dužno je u roku od devedeset dana dostaviti prijedlog granice pomorskog dobra Povjerenstvu Ministarstva.
Članak 7.
Prijedlog granice pomorskog dobra sastoji se od tekstualnog (opisnog) dijela s obrazloženjem i priloga.
Tekstualni dio s obrazloženjem prijedloga granice pomorskog dobra mora sadržavati:
1. opis granice pomorskog dobra (popis koordinata karakterističnih točaka predložene granice pomorskog dobra u državnom koordinatnom sustavu);
2. podatke o eventualno određenoj granici pomorskog dobra na osnovu prijašnjih zakonskih propisa;
3. podatke o nasipavanju ili eroziji kopna;
4. podatke o konfiguraciji i postojećem stanju u prostoru;
5. razloge koji uvjetuju prijedlog granice pomorskog dobra;
6. podatke o usklađenosti postojećeg stanja u prostoru sa dokumentima prostornog uređenja.
Prilozi prijedloga granice pomorskog dobra su:
1. kopija katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista;
2. geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana, ucrtanim prijedlogom granice pomorskog dobra, legendom i ovjerom od strane Povjerenstva;
3. izvod iz dokumentacije prostornog uređenja;
4. izvod iz zemljišnjih knjiga;
5. fotografije područja za koji se predlaže granica pomorskog dobra;
6. elektronski oblik zapisa predložene granice pomorskog dobra.
Članak 8.
Ukoliko postojeće stanje u prostoru zahtijeva da se morskom obalom smatra uži dio kopna od Zakonom propisanog, Povjerenstvo je o istom dužno izvijestiti županijsko poglavarstvo.
Prijedlog županijskog poglavarstva za smanjenjem pojasa pomorskog dobra čini sastavni dio priloga prijedloga granica pomorskog dobra iz članka 7. ove Uredbe.
Članak 9.
Granica pomorskog dobra utvrđuje se rješenjem u upravnom postupku koje donosi Povjerenstvo Ministarstva, osim u slučajevima kada se određuje granica lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet.
Rješenje treba između ostalog sadržavati opis granice pomorskog dobra i popis zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica koje se nalaze na pomorskom dobru koje se utvrđuje.
Članak 10.
Povjerenstvo Ministarstva sastoji se od predsjednika i dva člana koje imenuje ministar mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministar).
Jednog člana iz stavka 1. ovog članka imenuje Ministar na prijedlog ministra nadležnog za poslove prostornog uređenja.
III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA GRANICE LUČKOG PODRUČJA
1. GRANICA LUČKOG PODRUČJA ZA LUKE POSEBNE NAMJENE
Članak 11.
Prijedlog granice lučkog područja za luke posebne namjene izrađuje se sukladno članku 13. ove Uredbe.
Na postupak utvrđivanja granice lučkog područja za luke posebne namjene primjenjuju se odredbe članaka 4., 5., 6., 9. i 10. ove Uredbe.
2. GRANICA LUČKOG PODRUČJA ZA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET
Članak 12.
Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje granice lučkog područja može biti županijsko poglavarstvo, nadležna lučka uprava ili Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti kopiju katastarskog plana područja na kojem se traži određivanje granice lučkog područja i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važeće dokumentacije prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana i dokaz o uplaćenoj naknadi za utvrđivanje granice pomorskog dobra.
Zahtjev za utvrđivanje granica lučkog područja za luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, podnosi se Povjerenstvu.
Zahtjev za utvrđivanje granica lučkog područja za luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, podnosi se Povjerenstvu Ministarstva.
Povjerenstvo izrađuje prijedlog granice lučkog područja za luke iz stavka 3. ovog članka i dostavlja ga županijskom poglavarstvu na donošenje.
Povjerenstvo Ministarstva izrađuje prijedlog granice lučkog područja za luke iz stavka 4. ovog članka i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske, na donošenje.
Članak 13.
Prijedlog granice lučkog područja sastoji se od tekstualnog (opisnog) dijela s obrazloženjem i priloga.
Tekstualni dio s obrazloženjem prijedloga granice lučkog područja mora sadržavati:
1. opis granice lučkog područja na kopnu i na moru (popis koordinata karakterističnih točaka predložene granice lučkog područja u državnom koordinatnom sustavu);
2. podatke o eventualno određenoj granici lučkog područja na osnovi prijašnjih zakonskih propisa;
3. podatke o postojećem stanju u prostoru (lučka podgradnja i nadgradnja);
4. razloge koji uvjetuju prijedlog/promjenu granice lučkog područja;
5. podatke o usklađenosti postojećeg stanja u prostoru sa dokumentima prostornog uređenja.
Prilozi prijedloga granice lučkog područja su:
1. kopija katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista;
2. geodetski snimak područja ili digitalni ortofoto plan s uklopljenom kopijom katastarskog plana, ucrtanim prijedlogom granice lučkog područja, legendom i ovjerom od strane Povjerenstva;
3. izvod iz detaljnog plana uređenja ili lokacijska dozvola;
4. izvod iz zemljišnih knjiga;
5. fotografije područja za koji se predlaže granica lučkog područja;
6. elektronski oblik zapisa predložene granice lučkog područja.
IV. SASTAV ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA GRANICE POMORSKOG DOBRA
Članak 14.
Povjerenstvo osniva župan u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Odluku iz stavka 1. ovog članka župan je dužan dostaviti Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, u roku od sedam dana od dana donošenja.
Povjerenstvo se sastoji se od osam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:
 – Županijsko upravno tijelo nadležno za poslove pomorstva (dva člana);
 – Županijsko upravno tijelo nadležno za poslove prostornog planiranja i zaštite okoliša;
 – Ured državne uprave – služba nadležna za poslove pomorstva;
 – Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar;
 – Županijsko odvjetništvo Republike Hrvatske;
 – Lučka kapetanija;
 – Lokalna samouprava na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).
Članove Povjerenstva iz prethodnog stavka, županu predlažu čelnici navedenih tijela.
Povjerenstvo je dužno donijeti Poslovnik o radu u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o osnivanju Povjerenstva.
Članovi povjerenstva između sebe biraju predsjednika Povjerenstva.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 1.000,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.
Naknade iz stavka 7. ovog članka isplaćuju se iz županijskog proračuna.
V. TROŠKOVI UTVRĐIVANJA GRANICE POMORSKOG DOBRA
Članak 15.
Troškovi utvrđivanja granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, sastoje se od naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra i troškova vezanih za prikupljanje dokumentacije zahtjeva.
Iz naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra podmiruje se naknada za rad predsjednika i članova Povjerenstva kao i ostali troškovi nastali u postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.
Kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje sukladno godišnjem planu iz članka 4. stavak 1. ove Uredbe, sredstva za podmirenje troškova utvrđivanja granice pomorskog dobra podmiruju se iz sredstava osiguranih za upravljanje pomorskim dobrom sukladno Zakonu.
Iznimno, kada se granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđuje na temelju zahtjeva podnositelja, podnositelj zahtjeva snosi troškove utvrđivanja granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.
Naknada za utvrđivanje granice pomorskog dobra iznosi 10.000,00 kuna.
Naknada za utvrđivanje granice pomorskog dobra uplaćuje se u korist županijskog proračuna.
Iznimno, naknada za utvrđivanje granice lučkog područja za luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku uplaćuje se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.
U slučaju da je granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđena na zahtjev Podnositelja, a u svrhu pokretanja postupka koncesioniranja na istom području, a Podnositelj zahtjeva nije dobio koncesiju, ima pravo na povrat uplaćene naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra iz županijskog proračuna, u roku od godine dana od dana donošenja rješenja o granici pomorskog dobra.
U slučaju da je granica pomorskog dobra/granica lučkog područja utvrđena na zahtjev Podnositelja i isti je dobio koncesiju, davatelj koncesije dužan je umanjiti koncesijsku naknadu za iznos uplaćene naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra.
U slučaju odustajanja od koncesije Podnositelj zahtjeva nema pravo na povrat uplaćene naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Članak 7. stavak 3. točka 6. i članak 13. stavak 3. točka 6. ove Uredbe počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2005. godine.
Ministar mora, turizma, prometa i razvitka donijet će propis o načinu izrade elektronskog oblika zapisa predložene granice pomorskog dobra.
Iznimno, za 2004. godinu, županijsko poglavarstvo dužno je donijeti godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom do 1. ožujka 2004. godine.
Članak 17.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/04-02/01
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 15. siječnja 2004.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša


  

Narodne novine br.: 114 - Datum: 06.10.2008. - Interni ID: 20083309


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
3301
Na temelju članka 82. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela
UREDBU
O POSTUPKU UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovom Uredbom se utvrđuju djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more i s njima u svezi nepotpun popis glavnih indikativnih tvari, uređuje se način podnošenja zahtjeva za utvrđivanje i način utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za nova postrojenja u kojima se obavljaju djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, obvezni sadržaj tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje, obvezni sadržaj rješenja kojim se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za nova postrojenja, način i obveza provedbe pokusnog rada postrojenja s obzirom na utvrđene mjere i objedinjene uvjete zaštite okoliša, način dostavljanja podataka o praćenju emisija u tlo, zrak, vode i more te druge sastavnice okoliša, uvjeti kada se za postrojenje moraju ishoditi novi objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, odnosno rješenje o izmjenama i dopunama utvrđenih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te način postupanja nadležnih tijela u slučajevima kada bi emisije iz postrojenja mogle izazvati prekogranični utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš drugih država, kao i druge mjere i uvjeti u skladu s međunarodno priznatim standardima i propisima, te utvrđivanje troškova i način pokrića troškova u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(2) Ovom Uredbom određuje se način podnošenja zahtjeva i uvjeti za pribavljanje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, obvezni sadržaj analize stanja u postojećem postrojenju i obvezni sadržaj elaborata o načinu usklađivanja s odredbama Zakona, obvezni sadržaj mišljenja Ministarstva o analizi i elaboratu tvrtke, kao i način njegova izdavanja, te način izdavanja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, rokovi za ispunjenje i primjenu uvjeta iz rješenja.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:
1. tvar je kemijski element i njegovi spojevi, uz izuzetak radioaktivnih tvari u smislu posebnih propisa kojima se uređuje zaštita od radioaktivnih tvari i genetski promjenjivih organizama u smislu posebnih propisa kojima se uređuje zaštita od genetski promijenjenih organizama;
2. značajna promjena u radu je promjena u radu postrojenja koja prema mišljenju nadležnih tijela može imati značajan negativan utjecaj na okoliš;
3. najbolja (iz pojma najbolja raspoloživa tehnika – NRT iz Zakona) označava ono što je najučinkovitije u provedbi visoke opća razine zaštite okoliša kao cjeline;
4. raspoloživa (iz pojma najbolja raspoloživa tehnika – NRT iz Zakona) je pojam kojim se pobliže označavaju tehnike koje su razvijene do takvih razmjera koji dopuštaju njihovu primjenu u određenom industrijskom sektoru pod ekonomski i tehnički održivim uvjetima, uzimajući u obzir troškove, koristi i prednosti i koje su dostupne operatoru;
5. tehnika (iz pojma najbolja raspoloživa tehnika – NRT iz Zakona) podrazumijeva tehnologiju s pripadnom opremom koja se koristi u postrojenju i način na koji je postrojenje projektirano, građeno, te način na koji se postrojenje koristi i održava, kao i način na koji se postrojenje stavlja izvan pogona, odnosno način na koji se uklanja;
6. podnositelj zahtjeva je tvrtka koja obavlja ili će obavljati neku od djelatnosti iz Priloga I. ove Uredbe u postrojenju. Zahtjev za tvrtku podnosi operater;
7. nadležna tijela javne vlasti su Ministarstvo, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, koja su nadležna za rješavanje u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od pojedinih opterećenja;
8. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.
Primjena Uredbe

Članak 3.
(1) Ova Uredba se primjenjuje na postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ova Uredba ne primjenjuje se na postrojenja u kojima će se obavljati i u kojima se obavljaju djelatnosti u smislu stavka 1. ovoga članka kada se radi o postrojenjima i dijelovima postrojenja koja se koriste za istraživanja, razvoj i ispitivanja novih proizvoda i postupaka.
II. DJELATNOSTI I GLAVNE INDIKATIVNE TVARI KOJIMA SE MOGU PROUZROČITI EMISIJE KOJIMA SE ONEČIŠĆUJE TLO, ZRAK, VODE I MORE

Djelatnosti

Članak 4.
Djelatnosti kojima se u smislu ove Uredbe mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more utvrđene su u Prilogu I. ove Uredbe.
Popis glavnih indikativnih tvari

Članak 5.
Popis glavnih indikativnih tvari koje su bitne za određivanje granične vrijednosti emisija u postupku objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (tj. po redu važnosti u odnosu na ostale onečišćujuće tvari), utvrđen je u Prilogu II. ove Uredbe.
III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

1. POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA NOVA POSTROJENJA I U SLUČAJU REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG POSTROJENJA

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 6.
(1) Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se u pisanom obliku i u elektronskom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.).
(2) Zahtjev, osim sadržaja određenog Zakonom, obvezno sadrži:
1. podatke o tvrtki: naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu. Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika;
2. za novo postrojenje i u slučaju rekonstrukcije postojećeg postrojenja, podatke o lokaciji i zahvatu:
– za lokaciju naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se nalazi lokacija zahvata, uključujući i podatke o katastarskoj općini,
– za zahvat točan naziv zahvata s obzirom na djelatnosti utvrđene u Prilogu I. ove Uredbe i popis glavnih indikativnih tvari koje će biti prisutne u postrojenju prema Prilogu II. ove Uredbe.
3. za novo postrojenje i u slučaju rekonstrukcije postojećeg postrojenja podatke o: ovlašteniku koji je izradio tehničko–tehnološko rješenje postrojenja, a u slučaju rekonstrukcije postrojenja koja se provodi u svrhe usklađivanja s odredbama Zakona i ove Uredbe i podatke o ovlašteniku koji je izradio elaborat o načinu usklađivanja s odredbama Zakona. Podaci o ovlaštenicima iz ove točke dokazuju se preslikom suglasnosti koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva;
4. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.
(3) Pobliži sadržaj Zahtjeva utvrđen je obrascem OZ-IPPC u Prilogu III. ove Uredbe. Zahtjev osim podataka i dokaza iz stavka 2. ovoga članka obvezno mora sadržavati sve podatke i dokaze prema obrascu iz Priloga III. ove Uredbe.
(4) Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja Zahtjeva može zahtijevati i zaštitu podataka koji se odnose na pojedine dijelove Zahtjeva. U tom slučaju, u Zahtjevu izričito mora navesti i označiti dijelove Zahtjeva za koje zahtijeva tajnost podataka. Zahtjev za tajnošću podataka mora potkrijepiti razlozima i dokazima prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita poslovne tajne, odnosno zaštita podataka iz razloga nacionalne sigurnosti.
(5) O zahtjevu za tajnošću podataka iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo će odlučiti posebnim zaključkom. Ukoliko Ministarstvo zaključkom odobri ili djelomično odobri zahtjev za tajnošću podataka, s tim podacima, u skladu s donesenim zaključkom, bit će upoznata samo tijela koja sudjeluju u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Na omotu spisa označit će se tajnost podataka s naznakom u kojem dijelu podaci podliježu tajnosti.
Obvezni sadržaj tehničko-tehnološkog rješenja postrojenja

Članak 7.
(1) Tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje, koje se sukladno odredbama Zakona prilaže zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, obvezno sadrži:
1. opće tehničke, proizvodne i radne karakteristike postrojenja,
2. plan s prikazom lokacije zahvata s obuhvatom cijelog postrojenja (situacija),
3. opis postrojenja,
4. blok dijagram postrojenja prema posebnim tehnološkim dijelovima,
5. procesni dijagrami toka,
6. procesna dokumentacija postrojenja,
7. sva ostala dokumentacija koja je potrebna radi objašnjenja svih obilježja i uvjeta provođenja predmetne djelatnosti koja se obavlja u postrojenju.
(2) Kriteriji na temelju kojih se utvrđuju najbolje raspoložive tehnike propisani su u Prilogu IV. ove Uredbe.
Postupak po Zahtjevu

Članak 8.
(1) Nakon što utvrdi da Zahtjev sadrži podatke sukladno ovoj Uredbi i tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje, Ministarstvo o Zahtjevu informira javnost i zainteresiranu javnost.
(2) Kada Ministarstvo utvrdi da Zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama ove Uredbe, odnosno kada tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje ne sadrži sva poglavlja sukladno ovoj Uredbi, u skladu sa zakonom pozvat će podnositelja zahtjeva da, u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, ukloni nedostatke u Zahtjevu.
(3) Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o Zahtjevu provodi se sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 9.
(1) Uvjete za postrojenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja te druge posebne uvjete, od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima tijekom postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, po službenoj dužnosti, pisanim podneskom pribavlja Ministarstvo u skladu s odredbama ove Uredbe i zakona kojim se uređuje opći upravni postupak. Ove uvjete Ministarstvo, po ocijenjenoj potrebi glede ekonomičnosti postupka za postrojenje, može od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima pribaviti i putem konferencije – usmenim izjašnjavanjem predstavnika tijela i/ili osoba.
(2) Nakon što podnositelj zahtjeva dopuni Zahtjev u smislu odredbe članka 8. stavka 2. ove Uredbe, Ministarstvo će zahtjev dostaviti na mišljenje tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima, kojom prilikom će zatražiti da se u skladu s posebnim propisima utvrde i posebni uvjeti. Kada radi ekonomičnosti postupka za manje složeno postrojenje ocijeni potrebnim Ministarstvo može radi pribavljanja posebnih uvjeta tražiti od tijela i/ili osoba da se uvjeti prema posebnim propisima utvrde uvidom u zahtjev na konferenciji njihovih predstavnika koju saziva Ministarstvo.
(3) Tijela i/ili osobe određeni posebnim propisima mogu zatražiti dopunu zahtjeva odnosno dopunu tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje prema zahtjevima posebnog propisa za pojedinu sastavnicu okoliša i/ili opterećenje.
(4) Kada je za primjenu propisa za zaštitu pojedine sastavnice okoliša odnosno opterećenje te za utvrđivanje drugih uvjeta za isto postrojenje nadležno Ministarstvo, ono će primjenom načela ekonomičnosti postupka uvjete po tim posebnim propisima utvrditi odnosno postupak provesti prilikom utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će, slijedom zahtjeva tijela i/ili osobe određenih posebnim propisima, sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak donijeti zaključak kojim će od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu prema zahtjevu tijela i/ili osobe u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca.
(6) Ukoliko tijelo i/ili osoba određeni posebnim propisima ne postupe po zahtjevu Ministarstva u smislu stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana smatrat će se da su posebni uvjeti izdani.
Zaključak o objedinjavanju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s postupkom procjene utjecaja na okoliš
Članak 10.
(1) Nakon što se pribave mišljenja i uvjeti iz članka 9. ove Uredbe, Ministarstvo je dužno donijeti zaključak o vođenju jedinstvenog postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s postupkom procjene utjecaja na okoliš koji se kod Ministarstva vodi po posebnom zahtjevu podnositelja zahtjeva za isto postrojenje – zahvat.
(2) Nakon objedinjavanja postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka pojedine radnje u jedinstvenom postupku obavljaju se koordinirano glede potreba postupka za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i potreba postupka za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(3) Na objedinjeni postupak primjenjuju se odredbe uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.
(4) O zaključku iz stavka 1. ovoga članka javnost i zainteresirana javnost informira se sukladno odredbama Zakona i Uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Sudjelovanje savjetodavnog stručnog povjerenstva

Članak 11.
(1) Savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) osnovano na temelju odredbi Zakona i uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš prema ocjenjenoj potrebi Ministarstva sudjeluje u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša odgovarajućom primjenom odredbi o radu toga povjerenstva uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.
(2) Povjerenstvo u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ne raspravlja i ne daje mišljenje o pribavljenim uvjetima prema posebnim propisima tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima.
(3) Povjerenstvo u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša daje mišljenje o usuglašenosti zahtjeva s tehničko-tehnološkim rješenjem za postrojenje i netehničkim uvjetima. Kada utvrdi da je zahtjev usuglašen s tehničko-tehnološkim rješenjem za postrojenje i netehničkim uvjetima povjerenstvo predlaže Ministarstvu njihovo upućivanje na javnu raspravu.
(4) Kada povjerenstvo sudjeluje radi utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštitite okoliša, a u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš je već donesena odluka o javnoj raspravi, odnosno postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš se ne provodi prema posebnom zahtjevu, po ocjenjenoj potrebi Ministarstva, povjerenstvo mogu činiti samo predstavnici tijela i osoba određenih posebnim propisima, stručnjaci za pojedina područja i predstavnici Ministarstva.
Podnositelj zahtjeva, ovlaštenik i projektant

Članak 12.
Na podnositelja zahtjeva (nositelja zahvata), ovlaštenika i projektanta odgovarajuće se primjenjuju odredbe uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.
Postupanja u slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja postrojenja na okoliš druge države

Članak 13.
U slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja postrojenja na okoliš druge države Zahtjev se dostavlja nadležnom tijelu druge države i daje se primjeren rok za primjedbe, vodeći računa o potrebi obavještavanja javnosti druge države.
Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 14.
Javnost i zainteresirana javnost u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša sudjeluje putem javne rasprave koja se provodi o zahtjevu i tehničko-tehnološkom rješenju za postrojenje sukladno odredbama Zakona i uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.
Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Članak 15.
(1) Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša donosi se nakon što Ministarstvo razmotri:
– procjenu utjecaja zahvata na okoliš prema uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš,
– mišljenje povjerenstva koje se u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša donosi sukladno odredbama ove Uredbe i primjenom odredbi uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš,
– mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima,
– mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti dostavljene tijekom javne rasprave te rezultate bilo kojih prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne prema Zakonu.
(2) O rješenju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo informira javnost i zainteresiranu javnost, te drugu državu kada je sudjelovala u postupku, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Obvezni sadržaj rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Članak 16.
(1) Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša osim sadržaja koji mora imati sukladno uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja na okoliš, a čija izreka se navodi pod brojem I. u izreci toga Rješenja, obvezno u točki II. izreke sadrži:
1. odredbu kojom se utvrđuje da su objedinjeni uvjeti zaštite okoliša izrijekom utvrđeni u obliku knjige koja prileži pismenu rješenja i sastavni je dio izreke toga rješenja;
2. odredbu o tajnosti podataka u kojoj se navodi koji podaci iz rješenja uključujući izreku (podrazumijeva se i priložena knjiga) i obrazloženje rješenja podliježu propisima o tajnosti podataka, s uputom o mogućoj kaznenoj mjeri glede nepoštivanja utvrđene tajnosti podataka;
3. odredbu da je tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje za koje su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema ovom rješenju sastavni dio toga rješenja i prileži mu unutar knjige iz pod-točke 1. izreke toga rješenja;
4. rok važnosti rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša kada se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđuju za postojeće postrojenje;
5. odredbu da se rješenje upisuje u Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje – u slučaju kada se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđuju za postojeće postrojenje. 
(2) U izreci rješenja iz stavka 1. ovoga članka koja je sadržana u knjizi iz točke II. 1. izreke toga rješenja, osim određenoga u stavku 2. ovoga članka, utvrđuje se i:
1. UVJETI OKOLIŠA
– Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz rješenje
– Procesi
– Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja
– Gospodarenje otpadom iz postrojenja
– Korištenje energije i energetska efikasnost
– Sprječavanje akcidenata
– Sustav praćenja (monitoringa)
– Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje
2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA
– Emisije u zrak
– Emisije u vode, odnosno more
– Emisije u ispuste ili sustav za pročišćavanje voda
– Emisije u tlo
– Emisije buke
3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA (ako je potrebno, primjerice: zaštita prirode)
4. PROGRAM POBOLJŠANJA
5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU
6. OBAVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA PREMA ZAKONU
8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA
(3) U obrazloženju rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša obvezno se, s obzirom na zahtjev operatera, navode razlozi i propisi temeljem kojih se donose pojedine mjere zaštite i određuje način praćenja (monitoring).
Provjera ispunjavanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i pokusni rad postrojenja

Članak 17.
(1) Ispunjavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema rješenju iz članka 16. ove Uredbe, između ostaloga, utvrđuje se Uporabnom dozvolom koja se izdaje nakon provedenog tehničkog pregleda prema zakonu kojim se uređuje gradnja.
(2) U postupku izdavanja uporabne dozvole radi provjere ispunjavanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša utvrđuje se ispunjava li postrojenje sve propisane uvjete za rad i/ili za obavljanje djelatnosti prema rješenju iz članka 16. ove Uredbe.
(3) U svrhe iz stavka 2. ovoga članka postrojenju se određuje pokusni rad tijekom kojega moraju biti ispunjeni svi parametri prema mjerama zaštite okoliša određenim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
(4) Pokusni rad postrojenja obvezno se provodi prema mjerama i objedinjenim uvjetima utvrđenim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša a koje mjere i uvjeti su sastavni dio glavnog projekta za postrojenje, te prema načinu potvrđivanja podataka koji su značajni za provjeru uvjeta zaštite okoliša koji je utvrdio revident svojim mišljenjem u postupku provjere projekta.
Sadržaj izreke uporabne dozvole glede objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 18.
(1) Izreka uporabne dozvole, pored određenog posebnim zakonom, glede objedinjenih uvjeta zaštite okoliša sadrži:
1. da je pokusnim radom postrojenja u razdoblju od – do potvrđeno da postrojenje ispunjava sve parametre prema mjerama zaštite okoliša određenim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (navode se klasa i urbroj rješenja i kada i tko ga je izdao), te se utvrđuje da postrojenje ispunjava objedinjene uvjete zaštite okoliša sukladno tome rješenju;
2. da s obzirom na utvrđeno u točki 1. postrojenje glede zaštite okoliša ispunjava propisane uvjete za rad i za obavljanje djelatnosti, te mu se daje odobrenje za rad;
3. da se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša kako je utvrđeno u točkama 1. i 2. izreke primjenjuju u razdoblju od pet godina od dana izdavanja uporabne dozvole;
4. da se uporabna dozvola upisuje u Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje koji vodi Agencija za zaštitu okoliša.
(2) O uporabnoj dozvoli glede objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje Ministarstvo informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
2. POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA

Postupak prije podnošenja Zahtjeva za postojeće postrojenje

Članak 19.
(1) U svrhu usklađivanja postojećeg postrojenja s odredbama Zakona i odredbama ove Uredbe operater sukladno Zakonu prije pribavljanja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša mora sačiniti Analizu stanja postojećeg postrojenja (u daljnjem tekstu: Analiza) i Elaborat o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u daljnjem tekstu: Elaborat).
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Analizom operater utvrdi da je postrojenje usklađeno sa Zakonom i ovom Uredbom, prilikom pribavljanja mišljenja sukladno Zakonu, umjesto Elaborata uz Analizu dat će prijedlog Ministarstvu da ne izrađuje Elaborat, već da se na temelju Analize donese mišljenje o daljnjem postupku.
Obvezni sadržaj Analize i Elaborata

Članak 20.
(1) Obvezni sadržaj Analize i Elaborata pobliže su utvrđeni u Prilogu V. ove Uredbe.
(2) Pojedina poglavlja u Elaboratu iz stavka 1. ovoga članka izrađuju stručnjaci najmanje razine visokog obrazovanja sa završenim diplomskim stupnjem prema propisu kojim se uređuje razina obrazovanja odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje (primjerice: za područje investicija stručnjak ekonomske struke, za područje tehnologije odgovarajući stručnjak tehnološkog profila ovisno o vrsti djelatnosti, za područje lokacije zahvata stručnjak profila prostornog planera, za područje vodnoga gospodarstva stručnjak hidrotehničke struke).
(3) Analiza i Elaborat moraju biti izrađeni na temelju najnovijih, vjerodostojnih i dostupnih podataka, te se moraju temeljiti na stvarnom činjeničnom stanju zatečenom u postrojenju u vrijeme početka njihove izrade, moraju biti stručno utemeljeni i udovoljiti svim zahtjevima glede propisanog sadržaja, a za što je odgovoran operater, odnosno ovlaštenik.
Zahtjev za ocjenu i mišljenje o Analizi i Elaboratu

Članak 21.
(1) Zahtjev za davanje ocjene i mišljenja o Analizi i Elaboratu podnosi se u pisanom obliku i na elektromagnetskom mediju uključujući i Analizu i Elaborat kao dio sadržaja zahtjeva.
(2) Zahtjev za davanje ocjene i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:
1. podatke o tvrtki: naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu – ukoliko postoji. Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika;
2. podatke o lokaciji postojećeg postrojenja:
– za lokaciju naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se postojeće postrojenje nalazi, uključujući i podatke o katastarskoj općini,
– točan naziv postrojenja s obzirom na djelatnosti utvrđene u prilogu I. ove Uredbe i popis glavnih indikativnih tvari koje su prisutne u postrojenju prema Prilogu II. ove Uredbe;
3. Analizu i Elaborat;
4. podatke o ovlašteniku koji je izradio Elaborat, što dokazuje preslikom suglasnosti, koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva;
5. priloženu građevinsku i uporabnu dozvolu za postrojenje i sve njihove možebitne izmjene i dopune;
6. sažetak zahtjeva po svim propisanim točkama obveznog sadržaja u tekstualnom i grafičkom obliku, sačinjen tako da sadržajno bude razumljiv javnosti;
7. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Analizom operater utvrdi da je postrojenje usklađeno sa Zakonom i ovom Uredbom, uz zahtjev za ocjenu i davanje mišljenja sukladno Zakonu, umjesto Elaborata uz Analizu dat će prijedlog Ministarstvu da ne izrađuje Elaborat, već da se na temelju Analize donese ocjena i izda mišljenje o daljnjem postupku.
Postupak po zahtjevu za davanje ocjene i mišljenja o Analizi i Elaboratu

Članak 22.
(1) Ukoliko utvrdi da zahtjev za davanje ocjene i mišljenja o Analizi i Elaboratu ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama ove Uredbe, Ministarstvo će u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak pozvati podnositelja zahtjeva da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, ukloni nedostatke u zahtjevu.
(2) Nakon što utvrdi da zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke sukladno ovoj Uredbi, Ministarstvo će zahtjev dostaviti na ocjenu i mišljenje povjerenstvu iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe.
Mišljenje o Analizi i Elaboratu

Članak 23.
Nakon što postupi u skladu s odredbom članka 22. ove Uredbe, Ministarstvo daje Mišljenje koje obvezno sadrži:
1. ocjenu Analize i Elaborata;
2. utvrđeno odstupanje od NRT-a, ukoliko odstupanje postoji;
3. popis svih mjera (investicijskih i ne-investicijskih) koje operater mora poduzeti prema rezultatima poglavlja iz točke 2.1. do 2.2, iz Priloga IV. ove Uredbe, s dinamikom njihovog izvođenja;
4. izjavu o uključivanju utvrđenih mjera i obaveza u zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša;
5. ocjenu o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene;
6. po potrebi i druge zahtjeve i obveze vezano za postrojenje, operatera i/ili tvrtku;
7. smjernice za daljnji postupak.
Postupak nakon pribavljenog mišljenja na Analizu i Elaborat

Članak 24.
(1) Postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta za postojeća postrojenja provodi se kao objedinjeni postupak sukladno ovoj Uredbi u slučaju kada je mišljenjem Ministarstva iz članka 23. ove Uredbe predviđeno da se postupak usklađivanja postrojenja sa Zakonom i ovom Uredbom provede tako da postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša obuhvati i procjenu utjecaja na okoliš.
(2) Na postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećih postrojenja nakon pribavljenog mišljenja na Analizu i Elaborat, odnosno na Analizu uključujući i zahtjev podnositelja zahvata odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe kojima je uređen postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za nova i rekonstrukciju postojećih postrojenja, a prema smjernicama za daljnji postupak koje se daju mišljenjem iz članka 23. ove Uredbe.
(3) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će osigurati informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite.
Sadržaj rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje

Članak 25.
(1) Na rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje, odgovarajuće se primjenjuje sadržaj rješenja propisan ovom Uredbom za nova postrojenja u dijelu u kojem je takav sadržaj kod postojećeg postrojenja objektivno moguće utvrditi.
(2) Osim sadržaja utvrđenog sukladno stavku 1. ovoga članka, rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje, obvezno sadrži krajnje rokove, odnosno razdoblja u kojima se moraju provesti pojedine faze postupka dostizanja zadanih mjera i parametara te uvođenja NRT, ako radi o postrojenju u kojem je to u postupku utvrđeno nužnim.
(3) Rokovi iz stavka 2. ovoga članka određuju se ovisno o složenosti potrebnog zahvata i procijenjenoj visini investicije potrebnoj za postrojenje. Najduži rok može se utvrditi do 2017. godine od dana izdavanja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.
IV. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA O PRAĆENJU EMISIJA I UVJETI KADA SE ZA POSTROJENJE MORAJU PRIBAVITI NOVI, ODNOSNO DOPUNITI ILI IZMIJENITI UTVRĐENI OBJEDINJENI UVJETI ZAŠTITE OKOLIŠA

Način dostavljanja podataka o praćenju emisija

Članak 26.
Operater je dužan podatke o praćenju emisija iz postrojenja u tlo, zrak, vode i more te druge sastavnice okoliša i kao i podatke o opterećenjima (otpad) dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša na način određen Zakonom i pravilnikom kojim se propisuje registar onečišćivanja okoliša.
Uvjeti kada se za postrojenje moraju pribaviti novi, odnosno dopuniti ili izmijeniti utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša

Članak 27.
(1) Za postrojenje se moraju pribaviti novi objedinjeni uvjeti zaštite okoliša kada praćenjem emisija iz postrojenja operater utvrdi da emisije bitno utječu na okoliš, odnosno ugrožavaju zdravlje ljudi, te kada operater u postrojenju uvodi nove tehnologije i/ili tehnike, mijenja djelatnost ili postrojenje prilagođava obavljanju djelatnosti koja nije obuhvaćena izdanim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
(2) Za postrojenje se moraju pribaviti izmjene, odnosno dopune objedinjenih uvjeta zaštite okoliša kada praćenjem emisija iz postrojenja operater utvrdi da emisije prelaze utvrđene granične vrijednosti iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, te kada u postrojenju u manjem obujmu uvodi nove tehnologije i/ili tehnike u svrhu redovitog održavanja pogona, odnosno postrojenja.
(3) Ocjenu o kakvoj se promjeni u postrojenju radi donijet će Ministarstvo na temelju obavijesti koju je operater dužan podnositi sukladno Zakonu, odnosno na temelju obavijesti ili mišljenja koja će mu biti dostavljena ili će ih pribaviti od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima na način propisan ovom Uredbom.
(4) Kada operater, temeljem odredbi Zakona obavijesti Ministarstvo o značajnoj promjeni u postrojenju, Ministarstvo može tražiti od drugih nadležnih tijela očitovanje o potrebi izmjene utvrđenih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(5) Ministarstvo će postupiti u smislu stavka 4. ovoga članka i u slučaju kada ono sukladno Zakonu razmatra potrebu dopunjavanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša po proteku razdoblja od pet godina nakon izdanog prvobitnog rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.
(6) Zahtjev za produljenje roka važenja utvrđenih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša operater je obvezan podnijeti Ministarstvu najkasnije 6 mjeseci prije isteka roka važnosti rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno prije isteka, odnosno u istom roku prije isteka razdoblja važnosti uporabne dozvole u dijelu koji se odnosi na objedinjene uvijete zaštite okoliša.
(7) Kada operater propusti podnijeti zahtjev iz stavka 6. ovoga članka u propisanom roku dužan je bez odlaganja za postrojenje pribaviti novo rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
V. TROŠKOVI POSTUPKA

Način utvrđivanja i pokrića troškova postupka

Članak 28.
(1) Troškovi postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša određuju se posebnim zaključkom tijekom postupka u spisu predmeta, aproksimativno i uplaćuju se prema tom zaključku.
(2) Konačni obračun troškova postupka obavlja se prije nego se pristupi izradi nacrta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i utvrđuje se zaključkom.
(3) Troškovi postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta u postupku izdavanja uporabne dozvole određuju se sukladno zakonu kojim se uređuje gradnja.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dijelovi ove Uredbe

Članak 29.
Prilozi I., II., III., IV. i V. čine sastavni dio ove Uredbe.
Započeti postupci

Članak 30.
(1) Ukoliko je za neko postrojenje do stupanja na snagu ove Uredbe započeo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš taj postupak provest će se kao samostalni postupak prema Zakonu i uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš. Takvo postrojenje slijedom odredbi ove Uredbe smatrat će se postojećim postrojenjem.
(2) Operater postojećeg postrojenja u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od tri mjeseca od pribavljanja uporabne dozvole podnijeti zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema Zakonu i ovoj Uredbi.
Članak 31.
Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2009. godine.

Klasa: 351-01/08-01/10
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 30. rujna 2008.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
PRILOG I.
POPIS DJELATNOSTI KOJIMA SE MOGU PROUZROČITI EMISIJE KOJIMA SE ONEČIŠĆUJE TLO, ZRAK, VODE I MORE
Djelatnosti kojima se u smislu ove Uredbe mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more su:
1. Energetika
1.1. Postrojenja s izgaranjem, nazivne toplinske snage preko 50 MW.
1.2. Rafinerije mineralnih ulja i plinova.
1.3. Koksare.
1.4. Tvornice za uplinjavanje i ukapljivanje ugljena.
2. Proizvodnja i prerada metala
2.1. Postrojenja za prženje i sinteriranje metalnih ruda (uključujući sulfidne rude).
2.2. Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarno ili sekundarno taljenje), uključujući neprekidno lijevanje, kapaciteta preko 2,5 tone na sat.
2.3. Postrojenja za preradu neobojenih metala:
(a) tople valjaonice kapaciteta preko 20 tona sirovog čelika na sat;
(b) kovačnice s čekićima čija energija prelazi 50 kJ po čekiću, gdje uporabljena snaga toplinskog izgaranja prelazi 20 MW;
(c) nanošenje zaštitnih prevlaka od staljenih metala, ulaznog kapaciteta preko 2 tone sirovog čelika na sat.
2.4. Ljevaonice neobojenih metala, proizvodnog kapaciteta preko 20 tona na dan.
2.5. Postrojenja:
(a) za proizvodnju neprerađenih obojenih metala iz ruda, koncentrata ili sekundarnih sirovina primjenom metalurških, kemijskih ili elektrolitskih procesa;
(b) za taljenje kao i legiranje obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode (rafiniranje, lijevanje u talionicama, itd.), kapaciteta taljenja preko 4 tone na dan za olovo i kadmij ili preko 20 tona na dan za sve druge metale.
2.6. Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala u kojima se primjenjuje elektrolitski ili kemijski proces, s kadama za obradu zapremine preko 30 m3.
3. Industrija minerala
3.1. Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili vapna u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta od preko 50 tona na dan.
3.2. Postrojenja za proizvodnju azbesta i izradu proizvoda na bazi azbesta.
3.3. Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna, kapaciteta taljenja preko 20 tona na dan.
3.4. Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, kapaciteta taljenja preko 20 tona na dan.
3.5. Postrojenja za izradu keramičkih proizvoda pečenjem, osobito crijepova, opeke, vatrostalne opeke, pločica, kamenine ili porculana, proizvodnog kapaciteta preko 75 tona na dan i/ili kapaciteta peći preko 4 m3 i gustoće stvrdnjavanja preko 300 kg/m3 po peći.
 Proizvodnja u smislu kategorija djelatnosti sadržanih u ovom odjeljku znači industrijsku proizvodnju tvari ili skupina tvari navedenih u točkama 4.1 do 4.6 putem kemijske prerade.
4.1. Kemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih organskih kemikalija, kao što su:
(a) jednostavni ugljikovodici (linearni ili ciklički, zasićeni ili nezasićeni, alifatski ili aromatski);
(b) ugljikovodici koji sadrže kisik, kao što su alkohol, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, esteri, acetati, eteri, peroksidi, i epoksidne smole;
(c) ugljikovodici koji sadrže sumpor;
(d) ugljikovodici koji sadrže dušik, kao što su amini, amidi, dušični spojevi, nitro-spojevi ili spojevi nitrata, nitrili, cijanati, izocijanati;
(e) ugljikovodici koji sadrže fosfor;
(f) halogeni ugljikovodici;
(g) organometalni spojevi;
(h) osnovni plastični materijali (polimeri, sintetska vlakna i vlakna na bazi celuloze);
(i) sintetske gume;
(j) boje i pigmenti;
(k) površinski aktivne tvari i surfaktanti.
4.2. Kemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih anorganskih kemikalija, kao što su:
(a) plinovi, kao što su amonijak, klor ili klorovodik, fluor i fluorovodik, ugljični oksidi, sumporni spojevi, dušični oksidi, vodik, karbonil klorid;
(b) kiseline, kao što su kromna kiselina, fluorovodična (fluoridna) kiselina, fosforna (fosfatna) kiselina, dušična (nitratna) kiselina, klorovodična (kloridna) kiselina, sumporna (sulfatna) kiselina, oleum, sumporasta (sulfitna) kiselina;
(c) baze, kao što su amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid;
(d) soli, kao što su amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, srebreni nitrat;
(e) nemetali, metalni oksidi ili drugi anorganski spojevi, kao što je kalcijev karbid, silicij, silicijev karbid.
4.3. Kemijska postrojenja za proizvodnju umjetnih gnojiva na bazi fosfora, dušika ili kalija (jednostavna ili složena umjetna gnojiva).
4.4. Kemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih sredstava za zaštitu bilja i biocida.
4.5. Postrojenja u kojima se za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda koriste kemijski ili biološki procesi.
4.6. Kemijska postrojenja za proizvodnju eksploziva.
5. Gospodarenje otpadom
5.1. Postrojenja za zbrinjavanje ili oporabu opasnog otpada postupcima D1 do D15, odnosno postupcima R1, R5, R6, R8 i R9 prema posebnom propisu kapaciteta preko 10 tona na dan.
5.2. Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada kapaciteta preko 3 tone na sat.
5.3. Postrojenja za zbrinjavanje neopasnog otpada postupcima D8 i D9 prema posebnom propisu kapaciteta preko 50 tona na dan.
5.4. Odlagališta otpada na koja se odlaže više od 10 tona na dan otpada ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.
6. Druge djelatnosti
6.1. Industrijska postrojenja za proizvodnju:
(a) pulpe od drveta ili drugih vlaknastih materijala;
(b) papira i kartona, proizvodnog kapaciteta preko 20 tona na dan.
6.2. Postrojenja za predobradu (postupci kao što su pranje, bijeljenje, merceriziranje) ili bojenje tekstilnih vlakana, čiji je kapacitet obrade veći od 10 tona na dan.
6.3. Postrojenja za štavljenje kože, čiji je kapacitet obrade veći od 12 tona gotovih proizvoda na dan.
6.4. (a) Klaonice kapaciteta proizvodnje trupala preko 50 tona na dan.
(b) Postrojenja za obradu i preradu namijenjena za proizvodnju hrane iz:
– sirovina životinjskoga podrijetla (osim mlijeka), kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda preko 75 tona na dan,
– sirovina biljnog podrijetla, kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda preko 300 tona na dan (prosječna kvartalna vrijednost).
(c) Postrojenja za obradu i preradu mlijeka, pri čemu je dnevni ulaz mlijeka veći od 200 tona (prosječna godišnja vrijednost).
6.5. Postrojenja za zbrinjavanje ili recikliranje životinjskih trupala i životinjskoga otpada (kafilerije), kapaciteta obrade preko 10 tona na dan.
6.6. Postrojenja za intenzivan uzgoj peradi ili svinja s više od:
(a) 40 000 mjesta za perad;
(b) 2 000 mjesta za proizvodnju tovnih svinja (preko 30 kg), odnosno 300 uvjetnih grla; ili
(c) 750 mjesta za krmače, odnosno 225 uvjetnih grla.
6.7. Postrojenja za površinsku obradu tvari, predmeta ili proizvoda u kojima se koriste organska otapala, osobito za apretiranje, tiskanje, premazivanje, odmašćivanje, prevlačenje vodonepropusnim slojem, obradu zatvaranja površinskih pora, bojenje, čišćenje ili impregniranje, kapaciteta potrošnje preko 150 kg na sat ili više od 200 tona na godinu.
6.8. Postrojenja za proizvodnju ugljika (tvrdo pečenog ugljena) ili elektrografita postupkom spaljivanja ili grafitizacije.
PRILOG II.

POPIS GLAVNIH INDIKATIVNIH TVARI PREMA KOJIMA SE PRILIKOM OBAVLJANJA DJELATNOSTI IZ PRILOGA I. ODREĐUJU GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA
Glavne indikativne tvari kojima se prilikom obavljanja djelatnosti iz priloga I. ove Uredbe mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, te ih treba uzeti u obzir kao relevantne za utvrđivanje graničnih vrijednosti emisija, uzimajući u obzir uputu iz ovog Priloga su:
Za zrak:
1. Sumporni dioksid i ostali sumporni spojevi
2. Dušični oksidi i ostali dušični spojevi
3. Ugljični monoksid
4. Hlapivi organski spojevi
5. Metali i njihovi spojevi
6. Praškaste tvari
7. Azbest (suspendirane čestice, vlakna)
8. Klor i njegovi spojevi
9. Fluor i njegovi spojevi
10. Arsen i njegovi spojevi
11. Cijanidi
12. Tvari i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva, ili svojstva koja bi preko zraka mogla negativno utjecati na reprodukciju
13 Poliklorirani dibenzodioksini i poliklorirani dibenzofurani;
Za vode, uključujući more i tlo:
1. Organohalogeni spojevi i tvari koje mogu stvarati takve spojeve u vodenom okolišu
2. Organofosforni spojevi
3. Organokositreni spojevi
4. Tvari i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva, ili svojstva koja bi u vodenom okolišu ili preko vodenog okoliša mogla negativno utjecati na reprodukciju
5. Postojani ugljikovodici i postojane organske otrovne tvari koje se akumuliraju u živim organizmima
6. Cijanidi
7. Metali i njihovi spojevi
8. Arsen i njegovi spojevi
9. Biocidi i proizvodi za zaštitu bilja
10. Suspendirani materijali
11. Tvari koje doprinose eutrofikaciji (posebno, nitrati i fosfati)
12. Tvari koje negativno utječu na ravnotežu kisika (i mogu se mjeriti pomoću parametara kao što su BPK5, KPK, itd.).
Uputa:
S obzirom da se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđuju objedinjenim – integriranom postupkom u kojem se istovremeno vodi računa o više sastavnica okoliša i slijedom toga o više tvari koje mogu biti u procesu (međusobnom odnosu), za izbor NRT-a (najboljih raspoloživih tehnika) potrebno je sačiniti listu prioriteta po kojima će se taj izbor ravnati. Kod toga se mora voditi računa o glavnim indikativnim tvarima sa kojima se taj izbor mora rukovoditi.
Za ostale tvari koje nisu na ovom popisu, budući da su već NRT i ostale mjere s pripadnim vrijednostima emisija određeni slijedom glavnih indikativnih tvari s ovoga popisa, primjenjuju se drugi načini smanjenja emisija ako je to potrebno.
 
PRILOG III.
OZ- IPPC
OBRAZAC
ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA
Obrazac zahtjeva sastoji se od nekoliko cjelina koje su u skladu s Direktivom IPPC. Gospodarski subjekti moraju odgovoriti na pitanja navedena u obrascu i zahtjev potkrijepiti referencama za sustave koji se upotrebljavaju u postrojenju, npr. može se navesti sustav upravljanja, ali nije potrebno priložiti svu dokumentaciju.
Na mnoga se pitanja može odgovoriti jednostavno navodeći brojke koje se odnose na tonažu proizvedenih proizvoda, podatke o emisijama i o proizvedenom otpadu. Ova vrsta podataka može gospodarskom subjektu pomoći pri utvrđivanju elementa, kao što su npr. stvarni troškovi proizvedenog otpada, koje treba uzeti u obzir kod budućih promjena. Za sve emisije spomenute u ovom zahtjevu navedite razdoblja u kojima se uzimaju uzorci i za koje se izračunavaju prosjeci, te varijacije emisija, npr. ako su dostupni podaci – polusatne prosjeke, dnevne prosjeke, mjesečne prosjeke, masene emisije i emisije po toni proizvoda.
Svi zahtjevi za nova postrojenja moraju biti kompletni, a kad je u pitanju zahtjev za postojeće postrojenje, za sve dijelove obrasca koje nije moguće popuniti treba navesti što nedostaje i zašto. Tada će biti moguće neke informacije dostaviti naknadno, a te se informacije mogu zatražiti u dozvoli u okviru uvjeta za poboljšanja (vidi odjeljak Q).
Obrazac zahtjeva sadrži sljedeće rubrike:
A. Podaci o tvrtki
1. Osnovni podaci
2. Podaci o postrojenju
3. Dodatne informacije o postrojenju
4. Osnovni podaci o postojećim dozvolama
5. Podaci vezani uz izmjenu postojećih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
6. Zaštićeni podaci
B. Sustavi upravljanja koji se primjenjuju ili predlažu
C. Podaci vezani uz postrojenje i njegovu lokaciju
1. Plan koji prikazuje lokaciju na kojoj je smješteno postrojenje i lokacija svih zaštićenih ili osjetljivih područja
1.1. Karta na kojoj je vidljiva lokacija i doseg utjecaja 
2. Procesi koje se koriste u postrojenju, uključujući usluge (energija, obrada vode, itd.)
3. Opis postrojenja
4. Referentne oznake mjesta emisija prikazane na blok dijagramu postrojenja
5. Operativna dokumentacija postrojenja
D. Popis sirovina, sekundarnih sirovina i drugih tvari i energija potrošena ili proizvedena pri radu postrojenja
1. Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari koje se upotrebljavaju u postrojenju
1.1. Popis sirovina, pomoćnih materijala i drugih tvari
1.2. Voda
1.3. Skladištenje sirovina i ostalih tvari
2. Proizvodi i poluproizvodi proizvedeni u postrojenju
2.1. Proizvodi i poluproizvodi
3. Energija utrošena ili proizvedena u postrojenju
3.1. Ulaz goriva i energije
3.2. Energija proizvedena u postrojenju
3.3. Karakterizacija svih potrošača energije
3.4. Korištenje energije
3.5. Potrošnja energije
E. Opis vrsta i količina predviđenih emisija iz postrojenja u svaki medij kao i utvrđivanje značajnih posljedica emisija na okoliš i ljudsko zdravlje
1. Onečišćenje zraka
1.1. Popis izvora i mjesta emisija u zrak, uključujući tvari neugodnog mirisa i mjere za sprečavanje emisija
1.2. Opis metoda za sprečavanje emisija, njihova učinkovitost i utjecaj na okoliš
2. Onečišćenje površinskih voda
2.1. Mjesto ispuštanja u prijemnik
2.2. Proizvedene otpadne vode
2.2.1. Popis pokazatelja onečišćenja vode
2.2.2. Opis metoda za sprečavanje emisija
2.2.3. Utjecaj emisije onečišćujućih tvari na vodu i vodni sustav
2.3. Ispuštanje u sustav javne odvodnje
3. Onečišćenje tla
3.1. Onečišćenje tla
3.1.1. Popis pokazatelja onečišćenja tla
3.1.2. Posljedica emisija na onečišćenje tla i na ekosustave
3.2. Onečišćenje tla vezano uz poljoprivredne aktivnosti
3.2.1. Popis pokazatelja onečišćenja tla
3.2.2. Posljedica emisija na onečišćenje tla i na ekosustave
4. Gospodarenje otpadom
4.1. Naziv i količine proizvedenog otpada
5. Buka
6. Vibracije
7. Ionizirajuće zračenje
F. Opis i karakterizacija okoliša na lokaciji postrojenja
1. Grafički prikaz točne lokacije postrojenja i okolnog područja
1.1. Karta lokacije i šireg okolnog područja
2. Karakterizacija okoliša okolnog područja
3. Prethodno onečišćenje i mjere planirane za poboljšanje stanja okoliša
G. Opis i karakteristike postojeće ili planirane tehnologije i drugih tehnika za sprečavanje ili, tamo gdje to nije moguće, smanjivanja emisija iz postrojenja
1. Tehnologije i tehnike koje se koriste za sprječavanje i smanjivanje emisija iz postrojenja (emisija koje štetno utječu na okoliš)
2. Predložene (planirane) tehnologije i tehnike za sprečavanje ili smanjivanje emisija iz postrojenja.
H. Opis i karakteristike postojećih ili planiranih (predloženih) mjera za sprečavanje proizvodnje i/ili oporabu/zbrinjavanje proizvedenog otpada iz postrojenja
1. Mjere za sprečavanje nastanka i/ili za oporabu /zbrinjavanje proizvedenog otpada iz postrojenja
2. Predložene (planirane) mjere za sprečavanje proizvodnje i oporabu otpada iz postrojenja
I. Opis i karakteristike postojećih ili planiranih mjera i korištene opreme za nadzor postrojenja i emisija u okoliš
1. Postojeći sustav mjera i tehničke opreme za nadzor postrojenja i emisija u okoliš
2. Planirani sustav mjera i tehničke opreme za nadzor postrojenja i emisija u okoliš
3. Praćenje stanja okoliša
J. Detaljna analiza postrojenja s obzirom na najbolje raspoložive tehnike (NRT)
1. Usporedba s razinama emisija vezanim uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika (NRT – pridružene vrijednosti emisija)
2. Analiza emisijskih parametara postrojenja s obzirom na NRT
2.1. Onečišćenje zraka
2.2. Onečišćenje voda i tla
K. Opis i karakteristike ostalih planiranih mjera, osobito mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, mjera za sprječavanje rizika za okoliš i svođenje opasnosti od nesreća i njihovih posljedica na minimum
1. Mjere za smanjivanje potrošnje na minimum i bolje iskorištavanje sirovina, sekundarnih sirovina, drugih tvari i vode
2. Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti
3. Mjere za sprječavanje rizika za okoliš i svođenje opasnosti od nesreća i njihovih posljedica na minimum
4. Mjere za izbjegavanje rizika od onečišćenja okoliša i mjere za uklanjanje opasnosti po ljudsko zdravlje nakon zatvaranja postrojenja
5. Vrsta i vremenski plan izmjena koje iziskuju ili bi mogle iziskivati izdavanje novih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
6. Popis dodatnih važnih dokumenata koji se odnose na zaštitu okoliša (politika okoliša, deklaracija o sustavu EMAS, dodijeljena oznaka kontroliranog proizvoda – oznaka ekološki prihvatljivog proizvoda)
L. Popis mjera koje će se poduzeti nakon zatvaranja postrojenja, u cilju izbjegavanja bilo kakvog rizika od onečišćenja ili izbjegavanja opasnosti po ljudsko zdravlje i sanacije lokacije postrojenja
M. Kratak i sveobuhvatan sažetak podataka navedenih pod točkama od A. do L. za informiranje javnosti
N. Identifikacija sudionika u procesu i drugih subjekata za koje gospodarski subjekt koji upravlja postrojenjem zna da bi mogli biti izloženi značajnim štetnim učincima kada bi postojeće ili novo postrojenje imalo prekogranično djelovanje
O. Izjava
P. Prilozi zahtjeva:
1. Podaci označeni sa »Zaštićeno i povjerljivo!«
2. Dodatna dokumentacija
3. Popis korištenih kratica i simbola
Q. Prijedlog uvjeta za dobivanje dozvole (neobvezno)
1. Prijedlog programa poboljšanja koji obuhvaća točke od B. do K.
2. Pojedinosti o mjerenjima i tehničkoj opremi koja se koristi za zaštitu zraka, vode, tla
3. Utvrđivanje graničnih vrijednosti emisija
4. Mjere za sprječavanje onečišćenja temeljene na najboljim raspoloživim tehnikama
5. Mjere za sprječavanje i smanjivanje proizvodnje otpada, a ako to nije moguće, mjere za oporabu otpada
6. Uvjeti u pogledu korištenja energije
7. Mjere za sprječavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica
8. Mjere za smanjivanje dalekosežnog prekograničnog onečišćenja i prekograničnih učinaka
9. Mjere za smanjivanje onečišćenja iz postrojenja
10. Zahtjevi u pogledu metoda nadzora i prikupljanja podataka koje gospodarski subjekt koji upravlja postrojenjem mora zabilježiti i unijeti u informacijski sustav
11. Zahtjevi u pogledu probnog rada i mjera vezanih uz izvanredne radne uvjete (zastoj u radu)
 
TABELA
 
PRILOG IV.
Pri utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika (iz pojma NRT iz Zakona), općenito ili u posebnim slučajevima, vodeći računa o troškovima i koristima vezanima uz pojedine mjere te vodeći računa o načelima predostrožnosti i sprečavanja, treba uzeti u obzir sljedeće zahtjeve:
1. korištenje tehnologija kod kojih nastaju male količine otpada;
2. korištenje manje opasnih tvari;
3. promicanje oporabe i recikliranja tvari koje nastaju i koje se koriste u procesu, i tamo gdje je to primjereno, otpada;
4. usporedivi postupci, uređaji ili radne metode koje su uspješno iskušane na industrijskoj razini;
5. tehnološki napredak i promjene u znanstvenim spoznajama i shvaćanjima;
6. vrsta, učinci i opseg predmetnih emisija;
7. datumi upuštanja novih ili već postojećih postrojenja;
8. vrijeme koje je potrebno za uvođenje najboljih raspoloživih tehnika;
9. potrošnja i svojstva sirovina (uključujući vodu) koje se koriste u postupku i energetska učinkovitost;
10. potreba da se spriječi ili svede na minimum sveukupni utjecaj emisija na okoliš kao i uz njih vezane opasnosti;
11. potreba da se spriječe nesreće i da se posljedice za okoliš svedu na minimum;
12. sve nove informacije o tehnikama koje se objavljuju u službenim dokumentima EU.
UPUTA:
Popisi najboljih raspoloživih tehnika objavljuju se u službenim dokumentima EU, te su na taj način dostupni operaterima tvrtki koje podliježu obvezama prema ovoj Uredbi.
PRILOG V.

OBVEZNI SADRŽAJ ANALIZE STANJA POSTOJEĆEG POSTROJENJA I OBVEZNI SADRŽAJ ELABORATA O NAČINU USKLAĐIVANJA POSTOJEĆEG POSTROJENJA S ODREDBAMA ZAKONA I OVE UREDBE
1. Analiza stanja postojećeg postrojenja obvezno sadrži:
1.1. Podatke sukladno obveznom sadržaju zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša po točkama A,B,C,D, E, F, G, H, I, J, K, L, iz Priloga III. ove Uredbe koje je moguće dati i utvrditi u vrijeme kada se analiza radi;
1.2. Navod i obrazloženje razloga za neiskazane podatke prema točki 1.1. naprijed i informaciju o možebitnom naknadnom davanju podataka;
1.3. Utvrđeno odstupanje od najboljih raspoloživih tehnika (NRT) ukoliko postoji;
1.4. Priloge koji su propisani kao obvezni uz zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša po odgovarajućim točkama sukladno točki 1.1. naprijed;
15. Druge podatke i dokumente prema ukazanoj potrebi, ovisno o lokaciji postojećeg postrojenja, djelatnosti i dosezima poznatog i predvidljivog utjecaja na okoliš.
2. Elaborat o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja s odredbama Zakona i ove Uredbe obvezno sadrži: 
2. 1. dijelove pred-investicijske ili investicijske studije za usklađivanje:
2.1.2 Tehničko-tehnološku analizu
2.1.2. 1. Tehnologiju (mora se temeljiti na NRT)
2.1.2. 2. Opis tehničkog rješenja
2.1.2.3. Utroške materijala i energije
2.1.3. Iskorištenost proizvodnih kapaciteta
2.1.4. Životni vijek projekta
2.1.5. Dinamiku projekta
2.1.6. Izvore financiranje i obaveze prema njima
2.2. Druge ne-investicijske mjere s dinamikom izvođenja
2.3. Odgovarajuće priloge (primjerice: dijelovi ili cijela investicijska studija)
2.4. Prijedlog Ministarstvu mišljenja koje bi trebalo dati
2.4.1. Utvrđeno odstupanje od NRT-a ukoliko postoji
2.4.2. Popis svih mjera (investicijskih i ne-investicijskih) koje operater mora poduzeti prema rezultatima poglavlja iz točke 2.1. do 2.2, naprijed s dinamikom njihovog izvođenja
2.4.3. Izjavu o uključivanju navedenih mjera i obveza u zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

 Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita


  

Narodne novine br.: 61 - Datum: 31.05.2006. - Interni ID: 20061454


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1457
Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine donijela
UREDBU
O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se postupak, način polaganja i Program državnog stručnog ispita, izdavanje svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu i vođenje posebnog očevidnika o položenim državnim stručnim ispitima.
Članak 2.
Državni stručni ispit (u daljnjem tekstu: Ispit) je organizirani način provjere znanja, vještina i osposobljenosti državnog službenika (u daljnjem tekstu: službenik) za rad u državnom tijelu.
Ispit se polaže po utvrđenom programu i na način kojim se omogućava provjera stručne osposobljenosti službenika za samostalno obavljanje poslova i zadaća određene stručne spreme.
Članak 3.
Ispit je dužan položiti službenik primljen redovitim ili izvanrednim postupkom prijma u državnu službu, koji zadovolji na probnom radu i nema položen Ispit.
Službenik kojem je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja Ispita za obavljanje određenih poslova, polaže Ispit za obavljanje tih poslova.
Članak 4.
Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio Ispita zajednički je za sve službenike bez obzira na poslove koje obavljaju.
Posebni dio Ispita sastoji se od provjere: posebnih znanja i poznavanja propisa potrebnih za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga državnog tijela u kojem je službenik zaposlen.
Pravni izvori za polaganje općeg i posebnog dijela Ispita propisuju se Programom koji je sastavni dio ove Uredbe.
Članak 5.
Ispit se polaže pred Državnom ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: Komisija).
Sjedište Komisije je pri središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.
POSTUPAK POLAGANJA ISPITA
Članak 6.
Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje Ispita podnosi se čelniku državnog tijela (u daljnjem tekstu: čelnik tijela) u kojem je službenik zaposlen.
Čelnik tijela odnosno osoba koju on za to ovlasti razmatra zahtjev za podnošenje prijave, ovjerava podatke unesene u prijavu za polaganje Ispita (u daljnjem tekstu: prijava) i vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu, te prijavu bez odlaganja dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose.
Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama:
– rješenje o prijmu u državnu službu odnosno o rasporedu na radno mjesto ili ugovor o radu,
– opis poslova radnog mjesta, s naznakom poslova koje službenik u većem dijelu obavlja,
– svjedodžba ili diploma o završenom školovanju,
– radna knjižica,
– dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.
Članak 7.
Prijavu službenik ne može podnijeti prije isteka probnog rada, a dužan ju je podnijeti najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je dužan položiti Ispit.
Službenik koji u toku rada u državnoj službi stekne stručnu spremu za jedan ili dva stupnja višu od one koju ima, ne može podnijeti prijavu za polaganje Ispita prije isteka šest mjeseci od trenutka rasporeda na radno mjesto za koje je uvjet stečena stručna sprema.
Članak 8.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose dužno je osigurati polaganje Ispita do isteka utvrđenog roka za polaganje, ako je prijava podnesena u roku utvrđenom ovom Uredbom.
Članak 9.
Polaganje Ispita obavlja se u sjedištu Komisije.
Izuzetno, polaganje Ispita može se obaviti i izvan sjedišta Komisije na zahtjev tijela koje službenika upućuje na polaganje Ispita, o čemu odlučuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ako Ispit polaže veći broj službenika sa zajedničkim posebnim dijelom Ispita.
Ako se Ispit organizira izvan sjedišta Komisije, troškove organizacije ispita snosi državno tijelo na čiji zahtjev se traži polaganje Ispita izvan sjedišta Komisije.
Članak 10.
Kad središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose primi prijavu, utvrđuje da li službenik ispunjava uvjete za polaganje Ispita i o tome donosi rješenje kojim se odobrava polaganje Ispita.
Obavijest o mjestu i danu polaganja Ispita mora biti dostavljena službeniku najkasnije petnaest dana prije dana određenog za polaganje.
Članak 11.
Službenik može iz opravdanih razloga, u pisanom obliku, odgoditi polaganje Ispita za rok koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose najkasnije do dana određenog za polaganje.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka smatra se da je Ispit odgođen, odnosno da nije ni održan.
O odgađanju odnosno odustanku od polaganja Ispita službenik je dužan izvijestiti i državno tijelo koje ga upućuje na polaganje Ispita.
Članak 12.
Službenik koji nije pristupio polaganju Ispita niti je Ispit odgodio, kao i službenik koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.
Na ponovno polaganje Ispita u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe ove Uredbe koje se odnose na ponavljanje cijelog ispita. O nepristupanju službenika na Ispit, odnosno odustanku bez opravdanih razloga, obavijestit će se državno tijelo koje je službenika uputilo na polaganje Ispita.
Članak 13.
Ukoliko službenik iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja Ispita, Komisija donosi pisanu odluku o odgađanju Ispita, koja se unosi u zapisnik o polaganju Ispita.
Ako službenik ni nakon dva uzastopna poziva na Ispit, ne pristupi polaganju Ispita bez opravdanog razloga, smatra se da Ispit nije položio i gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto.
Zaključak o obustavi postupka zbog gubitka prava na polaganje Ispita dostavlja se službeniku i državnom tijelu koje ga je uputilo na polaganje Ispita.
Članak 14.
Službenik koji je započeo s polaganjem Ispita, u slučaju iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe, može nastaviti polaganje ispita najkasnije u roku do 30 dana računajući od dana kada je donesena odluka o odgađanju ispita.
U opravdanom slučaju Komisija može taj rok produljiti za još do 30 dana.
Ako službenik koji je započeo polaganje Ispita ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem Ispita u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovog članka iz neopravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.
Službenik koji ne pristupi polaganju odnosno ne nastavi s polaganjem Ispita u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iz opravdanih razloga, može pristupiti polaganju Ispita izvan utvrđenih rokova ako mu ne prestane državna služba.
Članak 15.
Troškove prvog polaganja Ispita snosi državno tijelo koja upućuje službenika na polaganje Ispita.
Službeniku koji je prijavio Ispit i odgodio njegovo polaganje, uplaćeni iznos troškova polaganja priznaje se za naknadno polaganje Ispita.
NAČIN POLAGANJA ISPITA
Članak 16.
Opći dio Ispita polaže se usmeno.
Posebni dio Ispita polaže se pisano i usmeno.
Članak 17.
Usmeni dio općeg dijela Ispita sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni sporovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije.
Članak 18.
Pisani dio posebnog dijela Ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja službenik koji polaže Ispit.
Usmeni dio posebnog dijela Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i znanja o poslovima na kojima službenik radi, odnosno za koje se priprema i provjere poznavanja predmeta utvrđenih Programom u dijelu koji se odnosi na upravno područje u kojem službenik radi.
Članak 19.
Pisanu zadaću iz posebnog dijela Ispita određuje Komisija neposredno prije početka Ispita, na prijedlog člana Komisije koji ispituje posebni dio i sukladno Programu i podacima o obavljenoj praksi, odnosno poslovima koje obavlja službenik koji polaže Ispit.
Pisana zadaća obuhvaća, u pravilu, osim teoretskog dijela i mogućnost rješavanja određenog pitanja ili problema u pojedinom upravnom području, ovisno o poslovima koje službenik obavlja.
Članak 20.
Izrada pisane zadaće i usmeni dio posebnog dijela Ispita za poslove srednje stručne spreme obavlja se, u pravilu, na dan određen za polaganje općeg dijela Ispita. Izrada pisane zadaće za poslove srednje stručne spreme može trajati najviše dva sata.
Izrada pisane zadaće i usmeni dio posebnog dijela Ispita za poslove više i visoke stručne spreme može se obavljati u trajanju dužem od jednog dana. Izrada pisane zadaće za navedene poslove može trajati najviše četiri sata.
Članak 21.
Za vrijeme izrade pisane zadaće službenik može koristiti potrebna tehnička i stručna pomagala i drugi materijal za obradu zadaće.
Službenik koji je pristupio polaganju Ispita, za vrijeme trajanja Ispita ne smije koristititi mobitel, te u slučaju kršenja navedene zabrane može biti udaljen sa Ispita i smatrat će se da Ispit nije položio.
Članak 22.
O provođenju Ispita sastavlja se zapisnik.
U zapisnik se unose podaci o sadržaju i načinu provođenja Ispita, kao i zapažanja od značaja za ocjenu pokazanog znanja službenika koji polaže Ispit.
Članak 23.
Osobe koje polažu državni stručni ispit ovisno o stupnju stručne spreme trebaju pokazati sljedeće poznavanje ispitne građe i to:
– za visoku stručnu spremu detaljno poznavanje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita,
– za višu stručnu spremu dobro poznavanje općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita,
– za srednju stručnu spremu dobro poznavanje općeg dijela državnog stručnog ispita i osnovno poznavanja načela i rješenja sadržanih u pravnim izvorima na posebnom dijelu državnog stručnog ispita.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je u Programu općeg i posebnog dijela Ispita utvrđena ispitna građa ovisno o stručnoj spremi, službenik treba pokazati detaljno poznavanje ispitne građe u okviru stručne spreme za koju polaže Ispit.
Članak 24.
Uspjeh službenika koji polaže Ispit ocjenjuje se ocjenom »Ispit položen« ili »Ispit nije položen«.
Ocjenu »Ispit položen« dobiva službenik koji polaže Ispit, ako je Komisija na temelju rezultata pisane zadaće i usmenih odgovora iz svih predmeta stekla uvjerenje da službenik ima zadovoljavajuće poznavanje ispitne građe.
Komisija o pokazanom znanju službenika koji je polagao Ispit donosi odluku većinom glasova svih članova Komisije nakon provedenog Ispita.
POPRAVNI ISPIT I PONAVLJANJE ISPITA
Članak 25.
Nakon prvog polaganja odnosno pristupanja Ispitu službenik koji ne položi najviše dva predmeta, ima pravo pristupiti dva puta na popravni Ispit iz tih predmeta.
Službenik koji ne položi tri ili više predmeta, ponavlja cijeli Ispit odnosno opći i posebni dio Ispita. Nakon ponavljanja cijelog Ispita, službenik ima pravo još jednom polagati popravni Ispit iz najviše dva predmeta.
Ako je službeniku utvrđena obveza polaganja posebnog dijela Ispita prema posebnim propisima, ima pravo polagati Ispit najviše dva puta.
U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, službenik koji u posljednjem pokušaju ne položi Ispit gubi pravo polaganja Ispita za to radno mjesto. O gubitku prava na polaganje Ispita središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose donosi zaključak o obustavi postupka.
Članak 26.
Odredbe ove Uredbe koje se odnose na obavijest o mjestu i danu polaganja, te odgađanje i odustanak od polaganja Ispita odnose se i na postupak i način polaganja popravnog ispita.
Članak 27.
Službenik koji ne položi jedan ili dva predmeta pristupa u roku 30 dana popravnom Ispitu iz tih predmeta.
Ako službenik ne položi tri ili više predmeta, može pristupiti ponovnom polaganju Ispita najkasnije u roku od 60 dana od dana polaganja Ispita.
Smatrat će se da nije položio Ispit službenik koja neopravdano ne pristupi ponovnom polaganju odnosno popravnom Ispitu u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.
KOMISIJA
Članak 28.
Komisija se sastoji od predsjednika i članova.
Članove Komisije koji ispituju opći dio Ispita imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, a članove Komisije koji ispituju posebni dio Ispita imenuje čelnik državnog tijela nadležnog za pojedino upravno područje, uz prethodnu suglasnost čelnika središnjega tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Čelnik središnjega tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose odnosno osoba koju on ovlasti određuje predsjednika i članove Komisije sukladno listi imenovanih članova za opći i posebni dio Ispita.
Članak 29.
Članovi Komisije imenuju se iz reda službenika koji imaju: visoku stručnu spremu, položen Ispit, najmanje sedam godina radnog staža u državnim tijelima, istaknute rezultate u radu i/ili stručne radove u području za koje će provoditi Ispit, te koji nije kažnjavan za povrede službene dužnosti.
Iznimno, članovi Komisije mogu biti visokoškolski nastavnici javne uprave i pravnih znanosti koji u svom nastavnom i znanstvenom radu djeluju u području za koje će se provoditi Ispit.
Članak 30.
Predsjednik Komisije imenuje se iz reda istaknutih stručnjaka zaposlenih u državnom tijelu, koji ima najmanje deset godina radnog staža u državnim tijelima i udovoljava ostalim uvjetima utvrđenim člankom 29. stavkom 1. ove Uredbe.
Predsjednik Komisije odgovoran je za:
– za zakonito provođenje Ispita,
– za usklađenu primjenu ispitnih kriterija,
– korektan odnos članova Komisije i tajnika prema osobi koja polaže Ispit,
– ostvarenje uvjeta za provođenje Ispita,
– održavanje reda za vrijeme provedbe Ispita,
– izdavanje svjedodžbe o položenom Ispitu u roku utvrđenom zakonom.
Članak 31.
Komisija, u pravilu, obavlja Ispit u sastavu od predsjednika i tri člana za opći dio, te odgovarajućeg broja članova koji ispituju posebni dio Ispita.
Članak 32.
Administrativne i druge poslove za Komisiju obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.
Tajnike Komisije imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Tajnik Komisije može se imenovati iz redova službenika koji imaju: najmanje srednju stručnu spremu, položen Ispit, tri godine radnog staža i organizacijske sposobnosti.
Članak 33.
Tajnik Komisije ima obvezu za službenika koji polaže Ispit:
– utvrditi osobne podatke,
– upoznati službenika koji je pristupio polaganju Ispita s njegovim pravima i obvezama (vrijeme trajanja pisanog dijela Ispita, način ponašanja za vrijeme pisanog dijela Ispita, ostvarivanje kontakta s ispitivačem koji je predložio zadaću i sl.),
– uručiti temu pisane zadaće i potrebna tehnička i stručna pomagala i drugi materijal za obradu zadaće,
– utvrditi da li su plaćeni troškovi,
– prisustvovati usmenom dijelu Ispita i neposredno voditi zapisnik o Ispitu,
– administrativno-tehnički obraditi predmet prije dostavljanja svjedodžbe službeniku koji je položio Ispit,
– dostaviti svjedodžbu službeniku koji je položio Ispit i državnom tijelu koje je službenika uputilo na Ispit.
Članak 34.
Predsjednik, članovi i tajnik Komisije za obavljanje poslova u vezi s Ispitom odnosno za rad u Komisiji imaju pravo na naknadu.
Visinu naknade određuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose posebnim rješenjem.
SVJEDODŽBA O POLOŽENOM ISPITU
Članak 35.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose dostavlja službeniku koji je položio Ispit svjedodžbu o položenom Ispitu.
Svjedodžbu potpisuje predsjednik Komisije.
Primjerak svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka dostavlja se i državnom tijelu koje je službenika uputilo na polaganje Ispita.
Podatak o položenom Ispitu unosi se u osobni očevidnik službenika.
Članak 36.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose vodi očevidnik o Ispitima.
Obrazac prijave, očevidnika o Ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom Ispitu pravilnikom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Položeni ili priznati Ispit za obavljanje određenih poslova na temelju propisa koji su se primjenjivali prije stupanja na snagu ove Uredbe, smatraju se položenim ili priznatim Ispitom prema odredbama ove Uredbe.
Ispit nije dužan polagati službenik koji je oslobođen obveze polaganja Ispita na temelju dosadašnjih propisa.
Članak 38.
Službenik koji ima položen ili priznat Ispit odnosno koji je oslobođen od obveze polaganja Ispita prema ranijim propisima, obvezan je položiti posebni dio Ispita ako je posebnim propisom utvrđena obveza polaganja Ispita za obavljanje određenih poslova na koje je raspoređen.
Članak 39.
Čelnik tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose donijet će pravilnik iz članka 36. stavka 2. ove Uredbe u roku 60 dana od stupanja ove Uredbe na snagu.
Članak 40.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti:
– Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika (»Narodne novine«, br. 78/2003 i 57/2004), odredbe članaka 15. do 44. kojima je reguliran državni stručni ispit,
– Program općeg dijela državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 144/2003 i 149/2003),
– Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 18/2004).
Članak 41.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti:
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita iz područja ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 73/2005),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja zaštite prava i interesa djece (»Narodne novine«, broj 57/2005),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za radno mjesto državnoga mjeriteljskog inspektora (»Narodne novine«, br. 183/2004 i 132/2005),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike iz upravnog područja obrane Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 27/2004),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za službene osobe Protuobavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 15/2004),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita s upravnog područja financija (»Narodne novine«, broj 200/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog inspektora i inspektora posuda pod tlakom (»Narodne novine«, broj 111/2003),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje zdravstva (»Narodne novine«, broj 106/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera iz nadležnosti Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj 32/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja osiguranja pravosudnih tijela (»Narodne novine«, broj 32/2003),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnih područja: pomorstva, unutarnje plovidbe, cestovnog prometa i cesta, željezničkog prometa, civilnog zrakoplovstva te pošte i telekomunikacija (»Narodne novine«, broj 118/2002),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prava i politike tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 92/2002),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike ministarstva znanosti i tehnologije (»Narodne novine«, broj 49/2002),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike ministarstva gospodarstva i tijela državne uprave ustrojena za područja gospodarstva (»Narodne novine«, broj 7/2002),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje kulture (»Narodne novine«, broj 57/2001),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja europskih integracija (»Narodne novine«, broj 29/2001),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja ugostiteljstva i turizma (»Narodne novine«, broj 17/2001),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje obrta, malog i srednjeg poduzetništva (»Narodne novine«, broj 117/2000),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove (»Narodne novine«, broj 26/2000),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike ministarstva povratka i useljeništva (»Narodne novine«, broj 42/98),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za službenike u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 26/98 i 30/99),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz djelokruga zaštite obitelji, materinstva i mladeži (»Narodne novine«, broj 22/98),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja meteorologije i hidrologije (»Narodne novine«, broj 37/97),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike koji obavljaju poslove normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, potvrđivanja (certificiranja) i nadzora predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 22/97),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i zaposlenike “Hrvatskih voda” ovlaštene za izdavanje vodopravnih akata (»Narodne novine«, broj 1/97),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prava prognanika i područja prava povratnika (»Narodne novine«, broj 101/96)
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja obnove i područnog razvitka Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 92/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje visoke naobrazbe i znanosti (»Narodne novine«, broj 81/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za poslove inspektora zaštite bilja (»Narodne novine«, broj 51/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz djelokruga vanjskih poslova (»Narodne novine«, broj 32/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 30/96),
– Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje prosvjete (predškolski odgoj, osnovno i srednje školstvo), športa i tehničke kulture (»Narodne novine«, broj 27/96),
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita u području unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 19/96)
– Program posebnog dijela državnog stručnog ispita iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, stanovanja i komunalnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 98/95),
Članak 42.
Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita propisan ovom Uredbom počet će se primjenjivati od 1. rujna 2006. godine.
Članak 43.
Svako državno tijelo objavit će na svojoj web-stranici dio Programa općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na njihov djelokrug.
Članak 44.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/06-01/01
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 25. svibnja 2006.
Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja 
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
PROGRAM OPĆEG I POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

OPĆI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
I.
Opći dio državnog stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni sporovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije
II.
Pravni izvori i literatura za pripremu polaganja općeg dijela državnog stručnog ispita utvrđuju se ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova u tijelima državne vlasti.
III.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90, 135/97,113/00, 28/01)
1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90)
2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93,92/96, 48/99, 15/00, 59/01, 199/03)
2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04)
2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 199/03, 30/04, 136/04., 22/05, 44/06)
3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108.-112.)
3.3. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
3.4. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, broj 49/06)
4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05), u dijelu koji se odnosi na:
– vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– oblike neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju (referendum, mjesni zbor građana, predlaganje donošenja akata ili rješavanja pitanja iz djelokruga predstavničkih tijela, podnošenje predstavki i pritužbi),
– tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste i djelokrug)
– upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste),
– temeljni opći akt jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave),
– mjesnu samoupravu (oblike)
– prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun
4.2. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01)
5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.), temeljne postupovne institute kao slijedi:
– Glava I. – Osnovna načela;
– Glava II. – Nadležnost, točka 1. Stvarna i mjesna nadležnost, točka 5. Službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i rješavanje;
– Glava III., točka 1. Stranka, i točka 2. Procesna sposobnost i zakonski zastupnik;
– Glava IV. – Komuniciranje organa i stranaka, točka 1. Podnesci, točka 3. Zapisnik, točka 4. Razgledanje spisa i obavijesti u toku postupka,
– Glava V. – Dostava, točka 3. Obavezna osobna dostava;
– Glava VI. – Rokovi,
– Glava X. – Pokretanje postupka i zahtjevi stranaka, točka 1.,
– Glava XI. – Postupak do donošenja rješenja, A. Opća načela, točka 1. i B. Dokazivanje, točka 2. Isprave – članak 164, točka 2. Uvjerenja, točka 3. Svjedoci – članak 173., točka 4. Izjava stranke, točka 5. Vještaci – članak 183., točka 6. – Tumači – članak 193. i točka 7. Uviđaj – članak 194. i 195.;
– Glava XII. – Rješenje,
– Glava XIII. – Zaključak,
– Glava XIV. – Žalba.
5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92), osim odredaba članka 45. do 76.
6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000. i 116/00) – bez odredaba o pristojbenoj tarifi.
6.5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02).
7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije:
7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine – sva poglavlja osim 8., 9. 10. i 11.
7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – treće dopunjeno izdanje, MVPEI, 2006.
Publikacije se mogu pronaći na internetskim stranicama:
www.delhrv.cec.eu.int.hr
www.mvp.hr
www.eu-pregovori.hr
IV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90,135/97, 113/00, 28/01)
1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90)
1.3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 22/92, 42/92 i 71/97 – ispravak)
1.4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« broj 22/92, 27/92, 01/93, 11/94, 68/95, 108/96)
1.5. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 29/02, 99/99)
2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93,92/96, 48/99, 15/00, 199/03)
2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04)
2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06)
2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine« broj 21/02. i 78/03)
2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 43/01. i 8/04)
3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108. – 112.)
3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 69/95, 17/01, 82/01 i 114/03, 142/03, 30/04), odredbe:
– Glava I. – Opće odredbe
– Glava III. – Zaštita života, zdravlja, privatnosti i dostojanstva radnika,
– Glava VI. – Radno vrijeme
– Glava VII. – Odmori i dopusti
– Glava IX. – Zaštita majčinstva
– Glava XIX. – Sindikati i udruge poslodavaca
– Glava XX. – Kolektivni ugovori
3.4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
3.5. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, broj 49/96)
4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.), u dijelu koji se odnosi na:
– vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju (referendum, mjesni zbor građana, predlaganje donošenja akata ili rješavanja pitanja iz djelokruga predstavničkih tijela, podnošenje predstavki i pritužbi),
– tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, djelokrug, način izbora članova i trajanje mandata),
– upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, način upravljanja tijelima, odgovornost za rad tijela),
– nadzor nad općim i pojedinačnim aktima (tko provodi),
– mjesnu samoupravu (oblike, tijela upravljanja, odgovornost tijela upravljanja)
– prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun
4.2. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97, 124/97, 50/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-103/1997 od 31. ožujka 1998., 68/98, 22/99, 42/99 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-772/1997, U-I-773/1997 od 21. travnja 1999, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02,25/03, 107/03 i 175/03), u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe (»Narodne novine«, broj 10/97):
– način utvrđivanja granica između općina i gradova,
– nadležnost Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave,
– promjenu područja, promjenu sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.
4.3. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01)
4.4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97 – čl. 28. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 127/00 – članak 172. točka 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01 i 117/01 – ispravak, 150/02 i 147/03) – glave I. i II. u dijelu koji se odnosi na:
– izvore sredstava za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– proračun i godišnji obračun proračuna (što se njima iskazuje i rokove donošenja).
5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.), osim odredaba glave XVI.
5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92).
6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000. i 116/00),
6.5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02).
7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije:
7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine
7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – treće dopunjeno izdanje, MVPEI, 2006.
Publikacije se mogu pronaći na internetskim stranicama:
www.delhrv.cec.eu.int.hr
www.mvp.hr
www.eu-pregovori.hr
V.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90,135/97, 113/00, 28/01)
1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/90)
1.3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 22/92, 42/92. i 71/97 – ispravak)
1.4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« broj 22/92, 27/92, 01/93, 11/94, 68/95, 108/96)
1.5. Zakon o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92)
1.6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 29/02, 99/99)
1.7. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01)
1.8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02)
1.9. Zakon o državnom pečatu (»Narodne novine« broj 33/95)
2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93,92/96, 48/99, 15/00, 199/03)
2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04)
2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06)
2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine« broj 21/02 i 78/03)
2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 43/01 i 8/04)
2.6. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 138/99, 16/00, 36/00, 105/00, 24/01, 22/05)
3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108. – 112.)
3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 69/95, 17/01, 82/01 i 114/03, 142/03, 30/04 i 137/04)
3.4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)
3.5. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, broj 49/06)
4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine« – međunarodni ugovori – broj 14/97), u dijelu koji se odnosi na: datum donošenja (potpisivanja), načela koja propisuje, obvezu država članica na obavještavanje Glavnog tajnika Vijeća Europe,
4.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.), u dijelu koji se odnosi na:
– vrste i osnovna obilježja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju (referendum, mjesni zbor građana – postupak i način raspisivanja odnosno sazivanja i posljedice takvog izjašnjavanja građana, predlaganje donošenja akata ili rješavanje pitanja iz djelokruga predstavničkih tijela, podnošenje predstavki i pritužbi),
– tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, djelokrug, način određivanja broja članova, trajanje mandata, način odlučivanja),
– raspuštanje predstavničkog tijela i imenovanje povjerenika,
– iskazivanje nepovjerenja članovima poglavarstva,
– prava osoba izabranih odnosno imenovanih na određene dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (vrste, način upravljanja tijelima, odgovornost za rad tijela),
– nadzor nad zakonitošću općih i pojedinačnih aktata (tijela za provedbu nadzora i način),
– mjesnu samoupravu (oblike, tijela upravljanja, odgovornost tijela upravljanja),
– prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračun,
– suradnja općina, gradova i županija međusobno i s jedinicama drugih država.
4.3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97, 124/97, 50/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-103/1997 od 31. ožujka 1998, 68/98, 22/99, 42/99 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-772/1997, U-I-773/1997 od 21. travnja 1999, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02,25/03, 107/03 i 175/03), u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe (»Narodne novine«, broj 10/97):
– način utvrđivanja granica između općina i gradova,
– nadležnost Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave,
– promjenu područja, promjenu sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.
4.4. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01)
4.5. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), u dijelu koji se odnosi na:
– način izbora članova predstavničkih tijela, konstituiranje predstavničkih tijela, nespojivost
– dužnosti članova, prestanak mandata
– postupak kandidiranja, tijela za provedbu izbora
– zaštita izbornog prava.
4.6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97 – čl. 28. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 127/00 – članak 172. točka 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01 i 117/01 – ispravak, 150/02 i 147/03), u dijelu koji se odnosi na:
– izvore sredstava za financiranje jedinica lokalne i područne (regionale) samouprave, posebno općinski, gradski, županijski,
– proračun i godišnji obračun proračuna (sadržaj, rokovi donošenja).
5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:
5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.),
5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92).
6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:
6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000. i 116/00),
6.5. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02).
7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije:
7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine,
7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, od kandidature do članstva, treće dopunjeno izdanje, MVPEI, 2006.
7.3. Peto proširenje Europske unije, MEI, 2004.
7.4. Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine«, broj 49/05)
Publikacije se mogu pronaći na internetskim stranicama:
www.delhrv.cec.eu.int.hr
www.mvp.hr
www.eu-pregovori.hr
VI.
Pravni izvori za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđene ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa.
POSEBNI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
VII.
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vanjskih poslova za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
1.2. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
1.3. Zakon o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96)
1.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine« broj 133/05)
1.5. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (Klasa: 011-02/05-03/02, urbroj: 521-03-08-01-01/05-01-06 od 2. veljače 2006.)
1.6. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vanjskih poslova za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
2.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
2.2. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
2.3. Zakon o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96)
2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine« broj 133/05)
2.5. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (Klasa: 011-02/05-03/02, urbroj: 521-03-08-01-01/05-01-06 od 2. veljače 2006.)
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vanjskih poslova za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
3.1. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
3.2. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
3.3. Zakon o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96)
3.4. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (Klasa: 011-02/05-03/02, urbroj: 521-03-08-01-01/05-01-06 od 2. veljače 2006.)
VIII.
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Priručnik o Europskoj uniji za državne službenike u Republici Hrvatskoj, Elisabeth Hyllseth, Marthe Indset, Sanja Kostovska – Zagreb 2006.
1.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – treće dopunjeno izdanje MVPEI, Zagreb, 2006.
1.3. Peto proširenje Europske unije, MEI, Zagreb, 2004.
1.4. Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, MVPEI, Zagreb, 2006.
1.5. Strateški dokument Europske komisije o napretku u procesu proširenja (Bruxxeles, 6. 10. 2004. COM (2004.) 657 final, poglavlje 3. Hrvatska
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela informiranja i obrazovanja, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo (»Narodne novine«, broj 13/06)
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europskih zajednica, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Ugovor o osnivanju Europske unije (pročišćeni tekst MEI – neslužbeni prijevod, listopad 2000.): članak 1. – 7., 11. – 17., 29. – 32., 35., 43. – 44., 49.
3.2. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01 i 1/05)
3.3. Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji (za pripadajuću godinu)
3.4. Pristupno partnerstvo
3.5. T. C. Hartley: »Temelji prava Europske zajednice« (»Pravni fakultet«, Sveučilište u Rijeci – 1999.): str. 3. – 37., 38. – 41., 95. – 110., 137. – 161., 165. – 178., 195 – 236., 342. – 360. i 459. – 463.
3.6. Siniša Rodin: »Europska integracija i ustavno pravo«, Biblioteka Studije i istraživanja/IMO. 1997.,
4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela koordinacije pretpristupne pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.1. Pretpristupni programi Europske unije, www.mvpei.hr
4.2. Pristupno partnerstvo
5. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja europskih integracija, iz dijela prevođenja hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik i prevođenje pravne stečevine na hrvatski jezik, pored pravnih izvora iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
5.1. Priručnik za prevođenje pravnih akata Europske unije na hrvatski jezik
5.2. Priručnik za prevođenje hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik
IX.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja financija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Sve osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija polažu posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1.1. Zakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 67/01, 94/01 i 177/04)
1.2. Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, broj 67/01)
1.3. Zakon o Financijskoj policiji (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.4. Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/92 i 26/93.)
1.5. Zakon o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03 i 142/03)
1.6. Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03)
1.7. Državni proračun Republike Hrvatske za tekuću godinu
1.8. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97 – čl. 28. st. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 73/00, 127/00 – čl. 172. t. 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03)
1.9. Zakon o državnoj reviziji (»Narodne novine«, broj 70/93, 48/95,105/99, 44/01, 49/03- pročišćeni tekst i 177/04)
1.10. Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05)
1.11. Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02)
1.12. Zakon o bankama (»Narodne novine«, broj 84/02)
1.13. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/01)
1.14. Zakon o kamatama (»Narodne novine«, broj 94/04)
1.15. Uredba o visini stope zateznih kamata (»Narodne novine«, broj 153/04)
1.16. Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05)
1.17. Zakon o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/01)
1.18. Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (»Narodne novine« broj 36/02)
1.19. Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05)
1.20. Zakon o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02)
1.21. Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05)
1.22. Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca (»Narodne novine«, br. 189/03)
1.23. Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 127/00, 86/01 i 150/02)
1.24. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.25. Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04 i 90/05)
1.26. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04 i 90/05)
1.27. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 69/97, 26/00, 127/00 i 153/02)
1.28. Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode (»Narodne novine«, broj 51/94, 56/95, 67/99, 105/99, 55/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst i 95/04)
1.29. Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Narodne novine«, broj 105/99, 127/00, 114/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.30. Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, broj 139/97, 105/99, 55/00, 127/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst i 95/04)
1.31. Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, broj 87/05)
1.32. Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 55/00, 101/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst i 123/03)
1.33. Zakon o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, broj 51/94, 139/97, 55/00, 127/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.34. Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 51/94, 139/97, 127/00, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.35. Zakon o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, broj 51/94, 141/98, 55/00, 127/00, 67/01, 107/01, 136/02 – pročišćeni tekst)
1.36. Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 146/05)
1.37. Međunarodni računovodstveni standardi (»Narodne novine«, broj 36/93, 47/95, 65/96, 39/97, 105/97, 3/99, 148/99 i 2/00)
1.38. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 105/04 i 127/04)
1.39. Carinski zakon (»Narodne novine« broj 78/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03 i 140/05)
2. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija – financijski sustav i proračunski sustav – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
2.1. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu
2.2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 27/05)
2.3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 27/05)
2.4. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 112/93 i 96/94)
2.5. Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 20/94, 40/94 i 98/94)
2.6. Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/03, 140/05)
2.7. Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 111/03i 189/04)
2.8. Odluka o uvjetima za izdavanje odobrenja za osobne prijenose imovine u inozemstvo s osnove pomoći i poklona (»Narodne novine«, broj 111/03 i 149/03)
2.9. Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 111/03)
2.10. Odluka o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača (»Narodne novine«, broj 111/03, 08/04 i 51/04)
2.11. Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, broj 145/03)
2.12. Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (»Narodne novine«, broj 88/05)
2.13. Odluka o uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima (»Narodne novine«, broj 146/03)
2.14. Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 34/05)
2.15. Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (»Narodne novine«, broj 111/05)
2.16. Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na kredit i depozite (»Narodne novine« broj 74/03)
2.17. Zakon o štedno-kreditnim zadrugama (»Narodne novine«, broj 84/02)
2.18. Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, broj 109/97, 117/97, 76/97, 10/01 i 92/05)
2.19. Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 109/97 i 114/01)
2.20. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 84/02, 87/02 i 120/02)
3. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija – porezni sustav i sustav nadzora obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
3.1. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst)
3.2. Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (»Narodne novine«, broj 83/02 i 149/02)
3.3. Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 95/05)
3.4. Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 95/05)
3.5. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04, 153/05)
3.6. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 28/01)
3.7. Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, broj 92/05 i 155/05)
3.8. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanja i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza (»Narodne novine« broj 59/94, 109/96 i 119/01)
3.9. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, broj 59/94, 109/96, 46/98 i 119/01)
3.10. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine««, br. 59/94, 106/96, 158/98, 164/98, 27/99 i 119/01)
3.11. Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanju markicama za njihovo obilježavanje (»Narodne novine«, broj 112/99, 50/00, 119/01 i 59/03)
3.12. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 63/00, 119/01 i 26/03
3.13. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (»Narodne novine«, broj 179/03)
3.14. Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Narodne novine«, broj 112/99 i 119/01)
4. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja – carinski sustav – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
4.1. Uredba za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine« broj 161/03)
4.2. Pravilnik o obrascima za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine« broj 176/03)
4.3. Pravilnik o posebnostima provedbe carinskog postupka u međunarodnom pomorskom, riječnom i zračnom prometu (»Narodne novine« broj 62/00 i 81/00)
4.4. Pravilnik o kriterijima sniženja jamstvene svote za namirenje carinskog duga (»Narodne novine« broj 147/99)
4.5. Pravilnik o slučajevima i okolnostima kada se neće zahtijevati polaganje osiguranja za plaćanje carine (»Narodne novine« broj 147/99)
4.6. Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (»Narodne novine« broj 154/03 i 189/03)
4.7. Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 12/05 i 68/05)
4.8. Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima (»Narodne novine« broj 179/03 i 57/04) 
4.9. Odluka o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništva u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 73/91, 37/92, 29/97 i 123/02)
4.10. Ovršni zakon (»Narodne novine« broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03 194/03, 151/04 i 88/05)
4.11. Zakon o slobodnim zonama (»Narodne novine« broj 44/96, 78/99, 127/00 i 92/05)
4.12. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/05 i 151/05)
4.13. Zakon o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« broj 19/98 i 151/03)
4.14. Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 02/05 i 34/05)
4.15. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu TIR karneta (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 1/92 – Konvencija objavljena u Carinskom vjesniku broj 2/3 ožujak 1994)
4.16. Međunarodna konvencija o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj 6/87, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 3/95)
4.17. Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 16/98 i 8/99)
4.18. Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (»Službeni vjesnik Prezidijuma FNRJ, broj 18/52, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 4/94)
4.19. Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka (»Narodne novine – Međunarodni ugovori » broj 6/05 i 01/06)
4.20. Protokol o sporazumu o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 7/81, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 4/94)
4.21. Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom – CMR konvencija (»Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori«, broj 11/58 – Konvencija objavljena u Carinskom vjesniku broj 6/7 srpanj 1994)
4.22. Bečka Konvencija o diplomatskim odnosima (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 2/64, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
4.23. Bečka Konvencija o konzularnim odnosima (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 5/66, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
4.24. Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 13/98 i 18/98)
4.25. Sporazum između SFRJ i Republike Italije o reguliranju pograničnog prometa te kopnenog i pomorskog prijevoza između pograničnih područja (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 10/86)
4.26. Sporazum između SFRJ i Narodne Republike Mađarske o reguliranju malograničnog saobraćaja (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 8/77)
4.27. Međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih termina INCOTERMS (»Narodne novine« broj 53/91) – objavljena u Carinskom vjesniku broj 6 – 7, srpanj 1993
4.28. Sporazum FNRJ i Italijanske Republike o lokalnoj razmjeni između pograničnih zona Trsta, s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane (»Službeni list FNRJ – Dodatak, broj 11/56)
4.29. Zakon o ratifikaciji sporazuma između SFRJ i Republike Italije o bescarinskoj robnoj razmjeni u okviru trščanskog sporazuma o malograničnom prometu s listama »C« i »D« (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi« broj 8/89)
4.30. Zakon o carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 61/00 i 117/00)
4.31. Uredba o carinskoj tarifi (»Narodne novine« broj 145/05, 149/05i 11/06)
4.32. Pravilnik o postupku pojednostavljenog razvrstavanja robe u carinskom postupku (»Narodne novine«, broj 102/00)
4.33. Naputak za primjenu sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe u carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 76/04)
4.34. Objašnjenja Harmoniziranog sustava (»Carinska uprava i Institut za javne financije« Zagreb 2000) s izmjenama i dopunama
4.35. Objašnjenja Kombiniranog nazivlja (»Carinska uprava i Institut za javne financije« Zagreb 2003) s izmjenama i dopunama
4.36. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/01 i 1/05)
4.37. Zakon o potvrđivanju Razmjene pisama između Republike Hrvatske i Europske zajednice u svezi uvjerenja (certifikata) iz točke 6. Sporazuma o uzajamnim preferencijalnim trgovačkim koncesijama za određena vina (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/02)
4.38. Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/05 i 9/05)
4.39. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i države EFTA-e (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori« broj 12/01)
4.40. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Srednjeeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/03, 17/03 i 4/04)
4.41. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije (» Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 5/03)
4.42. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/01 i 2/05)
4.43. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Makedonije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/97, 16/97, 7/03 i 10/03)
4.44. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldavije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/04 i 9/04)
4.45. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/03, 4/04 i 5/04)
4.46. Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/02)
4.47. Sporazum Svjetske trgovinske organizacije i tekstovi Tehničkog odbora za carinsku vrijednost (»Carinski vjesnik«, poseban broj veljača 2001.)
4.48. Naputak o određivanju carinske vrijednosti (»Carinski vjesnik«, broj 11/1999)
4.49. Naputak o provođenju odredbi protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice (»Narodne novine«, broj 125/02)
4.50. Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, broj 92/05 i 155/05)
4.51. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanja i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza (»Narodne novine« broj 59/94, 109/96 i 119/01)
4.52. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo (»Narodne novine«, broj 59/94, 109/96, 46/98 i 119/01)
4.53. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, br. 59/94, 106/96, 158/98, 164/98, 27/99 i 119/01)
4.54. Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanju markicama za njihovo obilježavanje (»Narodne novine«, broj 112/99, 50/00, 119/01 i 59/03)
4.55. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (»Narodne novine«, broj 63/00, 119/01 i 26/03
4.56. Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel – dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (»Narodne novine«, broj 179/03)
4.57. Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode (»Narodne novine«, broj 112/99 i 119/01)
4.58. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost – kod uvoza (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00,63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/02, 198/03, 55/04, 77/04 i 153/05)
4.59. Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovine (»Narodne novine«, broj 172/04)
4.60. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda vodu (»Narodne novine«, broj 23/97, 40/97 i 112/97)
4.61. Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 172/04)
4.62. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03)
4.63. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99)
4.64. Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 106/00)
4.65. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 128/99, 14/00, 55/00, 137/04 – pročišćeni tekst)
4.66. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04)
4.67. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 101/98, 75/99,76/99, 61/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03)
4.68. Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, broj 16/02 i 129/04)
4.69. Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda (»Narodne novine, broj 15/97)
4.70. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine« broj 67/03, 83/03, 121/03 i 198/03)
4.71. Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza (»Narodne novine«, broj 47/97)
4.72. Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, broj 96/03 i 140/05)
4.73. Odluka o unošenju i iznošenju gotovine, čekova i materijaliziranih vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 111/03)
4.74. Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05)
4.75. Uredba o određivanju proizvoda za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći (»Narodne novine«, broj 127/99 i 143/05)
4.76. Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje (»Narodne novine«, broj 9/00) 
4.77. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99)
4.78. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04)
4.79. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/03 i 177/04)
4.80. Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj gotovog lijeka koji ima odobrenje za stavljanje u promet u drugim državama (»Narodne novine«, broj 55/99)
4.81. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdrastvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 60/90, 26/93, 29/94, 55/96, 1/97 – pročišćeni tekst)
4.82. Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03 i 141/04)
4.83. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03) 
4.84. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05)
4.85. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03)
4.86. Naredba o dodatnim fitosanitetskim uvjetima za uvoz sjemenskog krumpira u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 163/98)
4.87. Naredba o određivanju graničnih prijelaza za uvoz, izvoz i provoz pošiljaka bilja za koji je obavezan zdravstveni pregled (»Narodne novine«, broj 76/05)
4.88. Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstva za zaštitu bilja u prometu preko državne granice (»Narodne novine«, broj 22/04, 25/04, 60/04, 101/04 i 67/05)
4.89. Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine, broj 68/98 i 33/05)
4.90. Zakon o otrovima (»Narodne novine«, broj 27/99, 37/99 i 55/99) 
4.91. Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, broj 100/04)
4.92. Uredba o popisu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, broj 184/04)
4.93. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04 i 153/05)
4.94. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine«, broj 120/05)
4.95. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 97/93, 34/95 i 151/03)
4.96. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96 i 163/03)
4.97. Pravilnik o homologaciji vozila (»Narodne novine«, broj 100/05)
4.98. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05)
4.99. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 76/93)
4.100. Zakon o oružju (»Narodne novine«, broj 69/92, 26/93, 43/93, 29/94, 108/95, 20/97, 46/97 – pročišćeni tekst, 27/99, 12/01 i 19/02)
4.101. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99 i 151/03)
4.102. Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 104/00)
4.103. Uredba o provedbi carinskih mjera s robom kojom se povređuje pravo intelektualnog vlasništva (»Narodne novine«, broj 50/06)
4.104. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05)
4.105. Uredba o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata (»Narodne novine«, broj 97/03, 142/03, 176/04 i 14/06)
4.106. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05)
4.107. Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena veterinarska inspekcija (»Narodne novine«, broj 73/05) 
4.108. Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 34/06)
4.109. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 111/03) članci 19, 20, 285, 286, 297, 298 i 325)
X.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova srednje stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o obrani (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02)
2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine« broj 115/02 i 182/03, 20/05, 151/05)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova više i visoke stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o obrani (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02)
2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04)
3. Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite, te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine« broj 33/02)
4. Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine« broj 33/02, 173/03)
5. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine« broj 128/99, 129/00, 16/01, 22/02)
6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine« broj 115/02 i 182/03, 20/05, 151/05)
7. Uredba o utvrđivanju naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj 17/03)
8. Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 179/04)
9. Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 33/03 i 168/03)
10. Pravilnik o vojnoj stezi (»Narodne novine« broj 95/03)
11. Pravilnik o radu Inspektorata obrane (»Narodne novine« broj 143/02 i 60/04)
12. Pravilnik o djelokrugu rada, dužnostima i ovlastima pripadnika vojne policije (»Narodne novine« broj 74/03)
XI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja unutarnjih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. policijski službenici
1.1. Zakon o policiji (»Narodne novine« broj: 129/00.)
1.2. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« broj: 108/96.)
1.3. Zakon o prekršajima (»Narodne novine« broj: 88/02., 122/02., 187/03., 105/04 i 127/04)
1.4. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine« broj: 5/90, 30/90, 47/90)
1.5. Pravilnik o načinu policijskog postupanja (»Narodne novine« broj: 81/03.)
1.6. Zakon o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 34/95 – pročišćeni tekst, 109/03 i 173/03)
1.7. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 105/04.)
1.8. Zakon o javnom okupljanju (»Narodne novine« broj: 128/99., 90/05 i 150/05)
1.9. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 4/94- Odluka Ustavnog suda RH)
1.10. Zakon o prebivalištu i boravištu građana (»Narodne novine« broj: 53/91).
1.11. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj: 11/02 i 122/02)
1.12. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99, 133/02 i 48/05)
1.13. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine« broj: 9/92 i 66/02)
1.14. Zakon o strancima (»Narodne novine« broj: 109/03 i 182/04)
1.15. Kazneni zakon RH – Opći dio (»Narodne novine« broj: 110/97 i 27/98)
1.16. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 110/97) – predistražne radnje, hitne istražne radnje, postupanje sa sumnjivim tvarima, izvidi kaznenih djela, posebne izvidne mjere
1.17. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine« broj: 117/03)
2. državni službenici koji obavljaju poslove iz područja upravnih poslova i drugih područja unutarnjih poslova
2.1. Zakon o policiji (»Narodne novine« broj: 129/00.)
2.2. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« broj: 108/96.)
2.3. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj:53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 4/94 – Odluka Ustavnog suda RH)
2.4. Zakon o prebivalištu i boravištu građana (»Narodne novine« broj: 53/91, 26/93, 29/94 i 11/00)
2.5. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj: 11/02 i 122/02)
2.6. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99, 33/02 i 133/02)
2.7. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine« broj: 9/92. i 66/02)
2.8. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine« broj: 69/92, 26/93 i 29/94)
2.9. Zakon o azilu (»Narodne novine« broj: 103/03)
2.10. Zakon o strancima (»Narodne novine« broj: 109/03)
2.11. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine« broj: 108/96)
3. službenici koji obavljaju poslove zaštite od požara i inspekcijskih poslova
3.1. Zakon o policiji (»Narodne novine« broj: 129/00.)
3.2. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj: 58/93 i 33/05)
3.3. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj: 174/04)
3.4. Zakon o zaštiti osoba i imovine (»Narodne novine« broj: 83/96, 90/96, 96/01 i 114/02)
3.5. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/03)
3.6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj: 108/95)
3.7. Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 178/04)
3.8. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj: 97/93 i 151/03)
3.9. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/93)
3.10. Zakon o minimalnim uvjetima zaštite u poslovanju gotovim novcem (»Narodne novine« broj: 170/03 I 150/05)
XII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja imovinsko-pravnih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02),
2. Zakon o izvlaštenju (»Narodne novine« broj 9/94, 35/94, 112/00i 114/01),
3. Zakon o zemljišnjim knjigama (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 i 100/04),
4. Zakon o šumama (»Narodne novine« broj 140/05) – glavaX – imovinsko-pravni odnosi,
5. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04)
6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) – glava IV. obveze i prava vlasnika kulturnoga dobra,
7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01).
XIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja kaznenog prava polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Kazneni zakon – članak 85. i 86. (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05),
2. Zakon o kaznenom postupku – članak 473. i 474. (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03),
3. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03),
4. Pravilnik o kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« broj 25/00, 42/03 i 92/04),
5. Zakon o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) – glave I – do IX – materijalno-pravne odredbe, glava X – temeljne odredbe, glava XI – nadležnosti sudova i upravnih tijela, glava XIX – prekršajni nalog, glava XXIV – postupak prema maloljetnicima, glava XXVI – rehabilitacija i glava XXVII – izvršenje odluka o prekršaju i izvršenje zaštitnih mjera i prekršajna evidencija,
6. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj 10/02) – glava I – opće odredbe i glava II – elektronički potpis i napredan elektronički potpis,
7. Pravilnik o prekršajnoj evidenciji (»Narodne novine« broj 144/03 i 139/04).
XIV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera iz nadležnosti Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 190/03 – pročišćeni tekst),
2. Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, broj: 21/74., 39/74., 58/88., 19/90., 66/93. i 73/00.) – odredbe o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (glava XXI., članak: 334., 345., 346., 347., 348., 349., 350., 351., 352., 353., 354., 355., 356., 3587., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367. i 368.),
3. Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi (»Narodne novine«, broj: 128/99.),
4. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, broj: 111/97., 27/98. i 12/02.) – odredbe izvršenju sankcija upućivanja u odgojni zavod i maloljetničkog zatvora (članak: 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107 i 116),
5. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj: 10/97., 27/98., 58/99., 112/99. i 58/02.), – odredbe o izvršenju pritvora i postupanju s pritvorenicima (članak: 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118. i 504.),
6. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 105/04 – odredbe Glave XXVII. Izvršenje odluka o prekršaju i izvršenje zaštitnih mjera, prekršajna evidencija)
7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj: 35/04, 92/04, 187/04, 65/04 i 46/06.), – odredbe o unutarnjem ustrojstvu Uprave za zatvorski sustav (članak: 53 do 121..),
8. Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora (»Narodne novine«, broj: 135/99.)
9. Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (»Narodne novine«, broj: 97/01.),
10. Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu (»Narodne novine«, broj: 18/02.),
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja osiguranja pravosudnih tijela, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, broj: 150/05. – opće odredbe članak 1. do 8., odredbe o djelokrugu i nadležnosti članak 16. do 26., odredbe o sudskoj upravi članak 29. do 32, odredbe o zaštiti osoba, imovine i objekata članak 124. do 126.)
2. Zakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj: 51/01) – opće odredbe članak 1. do 9., odredbe o ustrojstvu i radu 10. do 13., odredbe o poslovima državno odvjetničke uprave, odjeli i odsjeci članka 29. do 31., odredbe o zaštiti osoba, imovine i objekata državnih odvjetništava članak 138.)
3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj: 110/97., 27/98.,50/00., 129/00., 51/01. i 105/04. – temeljne odredbe članak 1. do 9., odredbe o kaznenom djelu i krivnji članak 25. do 50., odredbe o kaznama, mjerama upozorenja i sigurnosnim mjerama članak 49. do 81.)
4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj: 35/04., 92/04, 87/04 i 46/06 – članak 1. do 12, članak 53. do 63.)
5. Pravilnik o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela (»Narodne novine«, broj: 97/01.),
6. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj: 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 151/04. i 88/05. – odredbe o postupanju sudskog ovršitelja i ometanju sudskog ovršitelja članak 43. i 44.)
7. Sudski poslovnik (»Narodne novine«, broj: 80/97., 20/98., 118/01., 49/03. i 32/04. – uvodne odredbe članak 1. do 3., odredbe o poslovima sudske uprave, članak 4. do 9., odredbe o sudskoj pisarnici članak 22. i 23. odredbe o radnom vremenu, odmorima i dopustima i službi dežurstva članak 40. do 43. odredbe o sudskoj zgradi, kućnom redu, odredbe o rasporedu radnih prostorija i oglasnoj ploči članak 47. do 55., odredbe o vremenu za primanje stranaka i obavještavanju stranaka o stanju predmeta članak 56. do 61. odredbe o primitku podnesaka u sudskoj pisarnici članak 131. do 136.)
8. Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima (»Narodne novine«, broj: 106/02. – opće odredbe članak 1. i 2., odredba o poslovanju državnoodvjetničke uprave članak 3., odredbe o ovlastima i dužnostima državnog odvjetnika članak 4. do 7. odredba o ustrojstvenim jedinicama članak 19. i 20., odredbe o pisarnici članak 21. i 22., odredbe o radnom vremenu, odmorima i dopustima članak 35. i 36. odredba o službi dežurstva članak 37., odredba o godišnjim odmorima članak 38., odredbe o službenoj zgradi i rasporedu radnih prostorija članak 39. do 45., odredbe o radu sa strankama i drugim osobama članak 46. do 49., odredbe o čuvanju službene tajne i nestanku tajnih podataka članak 54. do 62., odredbe o preuzimanju i otvaranju pošiljki članak 92. do 97.)
9. Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa – normativni (opći) dio – član 1. do 13..
XV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. energetika i rudarstvo
1.1. energetika
1.1.1. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04)
1.1.2. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.1.3. Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04)
1.1.4. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 68/01)
1.1.5. Zakon o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/01)
1.1.6. Ugovor o energetskoj povelji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 15/97).
1.2. rudarstvo
1.2.1. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 35/95, 114/01, 190/03).
2. trgovina
2.1.1. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj: 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 62/01, 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03 i 55/04) i prateći podzakonski propisi:
2.1.2. Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica (»Narodne novine«, br. 105/01)
2.1.3. Uredba za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 16/02 i 129/04)
2.1.4. Uredba o dražbama (javnim nadmetanjima) određenih drvnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 7/99 i 16/02)
2.1.5. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, br. 67/03, 83/03, 121/03 i 198/03)
2.1.6. Uredba za osnivanje i rad predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 7/97)
2.1.7. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine«, br. 37/98, 73/02 i 153/02)
2.1.8. Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 98/96, 73/02 i 79/02)
2.1.9. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, br. 80/01)
2.1.10. Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97) i prateći podzakonski propisi:
2.1.11. Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/01, 156/02 i 110/04)
2.1.12. Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja (»Narodne novine«, br. 2/01 i 83/01)
2.1.13. Zakon o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, broj 173/2003)
2.1.14. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj 10/2002)
2.1.15. Pravilnik o registru davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa koji izdaju kvalificirane certifikate (»Narodne novine«, broj 54/2002)
2.1.16. Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektroničkih potisa (»Narodne novine«, broj 54/2002)
2.1.17. Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektroničkog potpisa i naprednog elektroničkog potpisa, sredstava za izradu elektroničkog potpisa, naprednog elektroničkog potpisa i sustava certificiranja i obveznog osiguranja davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata (»Narodne novine«, broj 54/2002).
2.1.18. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« br. 122/03)
2.1.19. Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 100/04)
2.1.20. Uredba o popisu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 184/04)
2.1.21. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdvanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 166/04)
2.2. zaštita potrošača:
2.2.1. Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 96/03)
2.2.2. Zakon o obveznim odnosima (u dijelu u kojem su implementirane smjernice iz područja zaštite potrošača, »Narodne novine«, broj 33/05),
2.2.3. Zakon o udrugama »Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02).
2.3. koordinacija unutarnjeg tržišta:
2.3.1. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« br. 158/03),
2.3.2. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« br. 158/03)
2.3.3. Zakon o normizaciji (»Narodne novine« br. 163/03)
2.3.4. Zakon o akreditaciji (»Narodne novine« br. 158/03)
2.3.5. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03)
3. državne robne zalihe
3.1. Zakon o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine« broj 87/2002)
4. poduzetništvo
4.1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine, broj 29/02)
4.2. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 49/03)
4.3. Program poticaja malog i srednjeg poduzetništva Vlade Republike Hrvatske donesen 5. svibnja 2004. godine.
5. obrt
5.1. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03 – pročišćeni tekst)
5.2. Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (»Narodne novine«, broj 86/01)
5.3. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 87/01, 47/05).
5.4. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 152/00, 118/03)
5.5. Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (»Narodne novine«, br. 21/02)
5.6. Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (»Narodne novine«, br. 101/95)
5.7. Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, br. 86/01)
6. međunarodni gospodarski odnosi
6.1. Zakon o trgovini, (»Narodne novine«, broj 49/03 (pročišćeni tekst), 96/03, 103/03, 170/03, 55/04) – dio koji se odnosi na vanjsku trgovinu
6.2. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, broj 67/03, 83/03, 121/03, 198/03)
6.3. Uredba o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzacijske pristojbe (»Narodne novine«, broj 139/04
6.4. Uredba o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza (»Narodne novine«, broj 73/02 i 33/03)
6.5. Zakon o Carinskoj tarifi (»Narodne novine«, broj 61/00, 117/00)
6.6. Osnovna saznanja o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i našim obvezama preuzetim članstvom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/00)
Napomena: za točku 6.6. informacije o gradivu nalaze se na web stranici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, na adresi: www.mingorp.hr
7. industrija i privatizacija
7.1. Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, broj 19/91, 83/92, 84/92, 94/93, 2/94, 9/95);
7.2. Zakon o privatizaciji (»Narodne novine«, broj 21/96, 71/97, 16/98, 73/00);
7.3. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93,34/99, 152/00, 118/03);
7.4. Zakon o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 84/02, 87/02, 120/02);
7.5. Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju (»Narodne novine«, broj 84/92, 70/93, 76/93, 52/94, 87/96);
7.6. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93);
7.7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01);
7.8. Zakon o privatizacijskim i investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 109/97 i 114/01);
7.9. Zakon o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 107/95 i 12/96);
7.10. Zakon o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, broj 84/02);
7.11. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 80/02, 81/02);
7.12. Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj 44/01 i 115/05).
7.13. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 158/03)
7.14. Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, broj 163/03)
7.15. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/03)
7.16. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03).
7.17. Zakon o slobodnim zonama (»Narodne novine«, broj 44/96, 78/99, 127/00 i 92/05).
XVI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja rada i zapošljavanja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o radu (»Narodne novine, br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04. i 137/04 – pročišćeni tekst),
2. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96, 94/96, 114/03),
3. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03),
4. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom (»Narodne novine« br. 143/02 i 33/05),
5. Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, br. 114/03).
XVII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja mirovinskog osiguranja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05),
2. Zakon o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, broj 162/98 i 82/01),
3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, broj 71/99),
4. Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 52/99, 145/99, 24/00 i 52/00),
5. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04 i 92/05) – odredbe o ostvarivanju prava na mirovinu,
6. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, broj 128/99, 129/00, 16/01 i 22/02),
7. Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04)
8. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine« broj 94/01), za kandidate koji rade na poslovima doplatka na djecu.
XVIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja mora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, sigurnosti plovidbe i zaštite mora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, br. 181/04),
1.2. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03),
1.3. Zakon o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 124/97),
1.4. Zakon o hrvatskom registru brodova (»Narodne novine«, br. 81/96),
1.5. Zakon o javnom prijevozu u linijskom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 131/97),
1.6. Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 34/97, 41/99 i 27/00), – polažu samo inspektori
1.7. Uredba o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04. i 101/04.),
1.8. Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 90/05),
2. Osoba koja polaže ispit za inspektora sigurnosti plovidbe, uz pravne izvore iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
2.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02,187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja unutarnje plovidbe, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Zakon o unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine«, br. 19/98 i 151/2003),
3.2. Zakon o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/ 2002),
3.3. Zakon o vodama (»Narodne novine« br. 107/95),
3.4. Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 80/2000) – samo inspektori
3.5. Pravilnik o upisu brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, br. 56/2000),
3.6. Pravilnik o tehničkom održavanju unutarnjih plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 108/2005)
3.7. Pravilnik o brodskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine«, br. 56/2000) – samo inspektori,
3.8. Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine« br. 103/2000) – samo inspektori,
3.9. Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke unutarnjih voda i o mjerilima za njihovo razvrstavanje (»Narodne novine«, br. 102/2000)
3.10. Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine« br. 99/96, i 11/98)
4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja održivoga razvitka otoka, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.1. Zakon o otocima (»Narodne novine« 34/99, 149/99 i 32/02),
4.2. Uredba o sadržaju i metodologiji izrade programa održivog razvitka otoka, sa sadržajem i metodologijom izrade programa održivog razvitka otoka (»Narodne novine« 94/02)
4.3. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04)
4.4. Zakon o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« broj: 26/03., 42/05., 90/05.)
XIX.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prometa, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja cestovnog prometa i cesta, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.2. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04)
1.3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04)
1.4. Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, broj 77/99) – samo inspektori
1.5. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 97/93)
1.6. Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine«, broj 48/97)
1.7. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (»Narodne novine«, broj 76/97 i 31/98)
1.8. Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila (»Narodne novine«, broj 76/97) – samo inspektori
1.9. Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine«, broj 87/05)
1.10. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine«, broj 33/05 i 64/05)
1.11. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, broj 82/05) – samo za osobe visoke stručne spreme
2. Osoba koja polaže ispit za inspektora cestovnog prometa i cesta, uz pravne izvore iz točke 1. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
2.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja željezničkog prometa, polaže usmeni i pisani dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Zakon o Hrvatskim željeznicama (»Narodne novine«, br. 53/94, 139/97, 98/98, 162/98.);
3.2. Zakon o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03, 194/03, 30/04).
3.3. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92, čl. 105. Zakona – 26/93/novč. kazna);
3.4. Pravilnik o željezničkim stabilnim postrojenjima (»Narodne novine«, br. 5/95.);
3.5. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (»Narodne novine«, br. 84/94, 32/96.);
3.6. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila (»Narodne novine«, br. 82/96, 161/98.);
3.7. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 13/95.);
4. Osoba koja polaže ispit za inspektora željezničkog prometa, uz pravne izvore iz točke 2. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
4.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02,187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
1. Predmet zračnog prometa obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.2. Zakon o zračnim lukama (»Narodne novine«, broj 19/98)
1.3. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98)
1.4. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (»Narodne novine«, broj 19/98)
1.5. Pravilnik o iskaznici zrakoplovnog inspektora i o načinu vođenja očevidnika (»Narodne novine«, broj 122/99) – samo inspektori
1.6. Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova (»Narodne novine«, broj 68/00) – samo inspektori
1.7. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe o sposobnosti (JAR–OPS 1) (»Narodne novine«, broj 67/04)
1.8. Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 52/01) – samo inspektori
1.9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona (JAR-FCL 1) (»Narodne novine«, broj 99/01 i 82/05)
1.10. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja te programima za stručno osposobljavanje, provjeru i utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovno-tehničkog osoblja (9A-JAR-66) (»Narodne novine«, broj 5/02)
1.11. Pravilnik o priručnicima i dokumentima koje mora imati zračni prijevoznik za stjecanje, izmjenu i produžavanje svjedodžbe o sposobnosti (»Narodne novine«, broj 51/02)
1.12. Pravilnik o tipu zrakoplova i zrakoplovnog uređaja koji podliježu postupku homologacije i postupku utvrđivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova (»Narodne novine«, broj 121/02)
1.13. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe o sposobnosti – certifikata aerodroma (»Narodne novine«, broj 16/05
1.14. Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu (»Narodne novine«, broj 65/05)
1.15. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima helikoptera (»Narodne novine«, broj 93/05)
1.16. Pravilnik o sadržaju glavne knjige Registra zrakoplova Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/92; članak 189. stavak 3. Zakona o zračnom prometu – »Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.17. Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima zrakoplovno-prometnog osoblja (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.18. Pravilnik o načinu ispitivanja nesreća zrakoplova (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04)
1.19. Pravilnik o postupku i načinu utvrđivanja plovidbenosti zrakoplova (»Narodne novine«, broj 132/98)
Osoba koja polaže ispit za zrakoplovnog inspektora, uz pravne izvore iz točke 3. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
2. Predmet telekomunikacija i pošte obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05),
2.2. Pravilnik o telekomunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, 183/04,
2.3. Pravilnik o koncesijama i dozvolama za obavljanje telekomunikacijskih usluga (»Narodne novine«, 49/04 i 26/05),
2.4. Pravilnik o osnovnim telekomunikacijskim uslugama (»Narodne novine«, broj 123/05),
2.5. Zakon o pošti (»Narodne novine«, 172/03, 15/04 i 92/05),
2.6. Pravilnik o poštanskom sustavu javnog operatora (»Narodne novine«, 5/05),
2.7. Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga (»Narodne novine«, 151/04).
Osoba koja polaže ispit za poštanskog i telekomunikacijskog inspektora, uz pravne izvore iz točke 4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.) – odredbe koje se odnose na podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog, te na zapisnik o izvidnim radnjama, ispitivanje svjedoka, ispitivanje osumnjičenika te ovrhu kaznenih mjera.
XX.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja regionalnog razvitka, obnove, prognanika i povratnika, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1 Zakon o obnovi (»Narodne novine«, broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00),
2 Zakon o područjima posebne državne skrbi, (»Narodne novine«, broj 26/03, 42/05 i 90/05),
3 Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara, (»Narodne novine«, broj 44/01 i 90/05),
4 Zakon o brdsko-planinskim područjima, (»Narodne novine«, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05 i 90/05),
5 Zakon o otocima, (»Narodne novine«, broj 34/99, 32/02),
6 Zakon o prostornom uređenju, (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
7 Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03, 100/04)
8 Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (»Narodne novine« broj 68/00),
9 Zakon o utvrđivanju ratne štete (»Narodne novine« broj 61/91 i 70/91),
10 Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (»Narodne novine« broj 117/03).
11 Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 117/03).
12 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine« broj 96/93, 39/95, 29/99 i 128/99),
13 Uredba o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 10/01),
14 Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine« br. 94/05).
XXI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja ugostiteljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03. – pročišćeni tekst i 117/03.)
1.2. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj (»Narodne novine«, broj 84/05.)
1.3. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02., 108/02. – ispr., 132/03. i 73/04.)
1.4. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«, broj 175/03. i 106/04.)
1.5. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01., 52/04. i 106/04.)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96., 19/96., (ispr) i 76/98.)
2.2. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96., 23/97. i 134/98.)
2.3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.)
2.4. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 35/95. – pročišćeni tekst, 64/00. i 42/05.)
2.5. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 35/95 i 52/95)
2.6. Pravilnik o turističkim uslugama nautičkom turizmu koje može pružati građanin (»Narodne novine«, broj 109/96)
2.7. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine« 142/99., 47/00., 121/00., 45/01.,108/01.,106/04.)
2.8. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97., 105/98., 38/99., 56/00. i 106/00.).
XXII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivrede, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivrede, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Predmet Biljna proizvodnja obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst) kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.2. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.3. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.4. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj 69/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za poljoprivrednog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.5. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.6. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.7. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.8. Zakon o duhanu (»Narodne novine«, broj. 69/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.9. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94., 19/94. i 117/03.), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.10. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.11. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.12. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (N. N. br.12/01), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona, – samo inspektori koji polažu za poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju,
1.13. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01 i 83/02), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
1.14. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
2. Predmet Vinogradarstvo i vinarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za vinarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
2.2. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
3. Predmet Biljno zdravstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.2. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 9/99 – »Međunarodni ugovori«),
3.3. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 16/98 – »Međunarodni ugovori«),
3.4. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.5. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.6. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za fitosanitarnog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.7. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94., 19/94. i 117/03.), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.8. Objava o stupanju na snagu Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 9/99 – »Međunarodni ugovori«),
3.9. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 16/98 – »Međunarodni ugovori«),
3.10. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.11. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97, 163/03 i 137/04 – pročišćeni tekst), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.12. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.13. Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine« broj 68/98), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.14. Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narodne novine« broj 113/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.15. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 140/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona, kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
3.16. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4. Predmet stočarstvo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
4.1. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98 i 151/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4.2. Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja (»Narodne novine«, broj 171/97),
4.3. Uredba o državnoj ergeli Lipicanaca (»Narodne novine«, broj 101/97),
4.4. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, broj 156/02),
4.5. Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi (»Narodne novine«, broj 114/05),
4.6. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koje polaže državni stručni ispit za stočarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.7. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98 i 151/03), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
4.8. Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja (»Narodne novine«, br. 171/03),
4.9. Uredba o državnoj ergeli Lipicanaca (»Narodne novine«, br. 101/97),
4.10. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 156/02),
4.11. Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi (»Narodne novine«, br. 114/05),
4.12. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 19/99), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Poljoprivredni, stočarski, vinarski i fitosanitarni inspektori pored gore navedenih propisa moraju poznavati odredbe članka 170. Zakona o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 12/02, 187/03, 105/04 i 127/04) i članka 180. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 58/99, 58/02, 142/02 i 62/03 – pročišćeni tekst)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivredno zemljište, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
– Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«’, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja održivi razvitak seoskog prostora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
– Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 12/01), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja poljoprivredna politika, EU i međunarodna suradnja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01 i 83/02),
2. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja tržišna i strukturna potpora u poljoprivredi, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01 i 83/02), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona,
2. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02, 117/03, 82/04 i 12/05), kao i svi propisi donijeti temeljem citiranog Zakona.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja ribarstvo, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 74/94, 59/96 i 46/97 – pročišćeni tekst, 48/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o morskom ribarstvu,
2. Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu,
3. Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Narodne novine«, broj 53/91).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za ribarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97 – članak 127., 230., 231., 232., 258.,259., 261., 278., 280., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 286., 297., 298., 303., 312., 317., 318., 323., 324., 337., 339., 345., 348., 349. i 351. i »Narodne novine«, broj 27/98, 50/00,129/00 i 51/01),
2. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97 – članak 171. – 175. i »Narodne novine«, broj 27/98, 58/99, 112/99, 58/02),
3. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 – članci 1. – 9., 23., 24., 36. – 41., 51., 53. – 56., 58. – 60.,76. – 92., 96., 105., 110. – 132., 139., 154. – 156., 158. – 237. i 245. – 266.),
4. Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 74/94, 59/96 i 46/97 – pročišćeni tekst, 48/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovi Zakona o morskom ribarstvu,
5. Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/01, 174/04, 10/05),
– Podzakonski akti doneseni na osnovi Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 82/05),
6. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 11/93, 34/99, 52/00 i 118/03 – članci 1. – 11., 32. – 40., 611. – 618., 624. i 630.),
7. Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98 i 45/99),
8. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, broj 11/96 i 109/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03 – članci 1. – 27. i 73. – 99.),
9. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 49/03 – članci 1. – 44. i 81. – 98.),
10. Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo (»Narodne novine«, broj 98/96),
11. Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Službeni List«, broj 65/79, 48/84, »Narodne novine«, broj 53/91).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prehrambena industrija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04),
2. Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (»Narodne novine«, broj 114/04, 128/04, 34/05),
3. Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine«, broj 153/04, 159/04, 9/05 i 82/05),
4. Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvoda od kave i kavovina (»Narodne novine«, broj 172/04),
5. Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (»Narodne novine«, broj 172/04),
6. Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima (»Narodne novine«, broj 174/04 i 90/05),
7. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 2/05, 79/05 i 107/05),
8. Pravilnik o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine«, broj 42/05 i 57/05),
9. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/05),
10. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/05),
11. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/05),
12. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, broj 78/05),
13. Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (»Narodne novine«, broj 80/05),
14. Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake »tradicionalni ugled« (»Narodne novine«, broj 127/05),
15. Zakon o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03),
16. Lista zemljopisnih oznaka (»Narodne novine«, broj 6/04),
17. Pravilnik o fizikalno kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od mošta i vina te voćnih vina (»Narodne novine«, broj 106/04),
18. Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine«, broj 106/04),
19. Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 105/04),
20. Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/04 i 91/05),
21. Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, broj 102/04 i 64/05),
22. Pravilnik o vinogradarskim područjima (»Narodne novine«, broj 159/04 i 64/05),
23. Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, broj 159/04, 14/05, 42/05 i 62/05),
24. Pravilnik o proizvodnji vina (»Narodne novine«, broj 2/05),
25. Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine«, broj 7/05),
26. Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, broj 121/05).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja veterinarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03),
2. Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99),
3. Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 79/98),
4. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04),
5. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97 i 36/98),
6. Pravilnik o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca. (»Narodne novine«, broj 179/04),
7. Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza (»Narodne novine«, broj 52/05),
8. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 187/04),
9. Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 6/05),
10. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis (»Narodne novine«, broj 26/06),
11. Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis (»Narodne novine«, broj 30/05),
12. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B. melitensis) i uvjetima za određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u odnosu na brucelozu (B. Melitensis) (»Narodne novine«, broj 146/04),
13. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 114/04),
14. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (»Narodne novine«, broj 103/04),
15. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, broj 55/01),
16. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja (»Narodne novine«, broj 32/00),
17. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara (»Narodne novine«, broj 122/99),
18. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja (»Narodne novine«, broj 81/99),
19. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje goveđe spongiformne encefalopatije (»Narodne novine«, broj 44/96),
20. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja (»Narodne novine«, broj 67/91),
21. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda (»Narodne novine«, broj 67/91)
22. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja (»Narodne novine«, broj 67/91),
23. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje newcastelske bolesti (»Narodne novine«, broj 67/91),
24. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje furunkuloze pastrva (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 72/91),
25. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje vrtičavosti pastrva (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 72/91),
26. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorijenjivanje infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 63/89),
27. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 22/89),
28. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloza peradi (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 6/88),
29. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tifusa peradi (»Narodne novine«, broj 53/91 i »Sl. list«, broj 6/88)
30. Naredba o mjerama za sprečavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 26/06),
31. Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje (»Narodne novine«, broj 13/94),
32. Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena granična inspekcija (»Narodne novine«, broj 73/05),
33. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima (»Narodne novine«, broj 52/93),
34. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 147/04),
35. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 147/04),
36. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda gotove stočne hrane, aditiva i lijekova u prometu preko granice RH (»Narodne novine«, broj 151/04),
37. Pravilnik o pošiljkama životinja i proizvoda kojie podliježu veterinarsko- zdravstvenoj kontroli, a za koje nije potrebno rješenje o nepostojanju veterinarsko- zdravstvenih smetnji za uvoz u RH i provoz preko područja RH i o pošiljkama proizvoda živ. podrijetla (»Narodne novine«, broj 130/04),
38. Pravilnik o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, broj 110/04),
39. Pravilnik o označavanju pasa (»Narodne novine«, broj 162/03, 114/04 i 26/05),
40. Pravilnik o opasnim psima (»Narodne novine«, broj 26/05),
41. Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja u unutarnjem prometu (»Narodne novine«, broj 20/04),
42. Pravilnik o izdavanju veterinarsko-zdravstvenih svjedodžbi za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 134/05),
43. Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 13/05),
44. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje kopitara u promet (»Narodne novine«, broj 88/05),
45. Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, veterinarske opreme u stručnih djelatnika, kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 136/97),
46. Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice, veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa za obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti u provedbi mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti životinja (»Narodne novine«, broj 129/97),
47. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku davanja, produljivanja i oduzimanju odobrenja za rad veterinara (licence) (»Narodne novine«, broj 71/98),
48. Pravilnik o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća u obavljanju veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 54/98),
49. Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (»Narodne novine«,broj 181/03),
50. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine«, broj 45/92),
51. Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar (»Narodne novine«, broj 7/92),
52. Pravilnik o načinu postupanja sa životinjskim lešinama i otpadom životinjskog podrijetla te o njihovom uništavanju (»Narodne novine«, broj 24/03),
53. Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 152/02),
54. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije u kojima se smještaju ili skladište sirove kože ta sadržaju i načinu vođenja evidencije (»Narodne novine«, broj 51/94),
55. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači (»Narodne novine«, broj 36/95),
56. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja (»Narodne novine«, broj 52/93),
57. Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati sajmovi, tržnice, izložbe, dogoni i druga otkupna mjesta te javne smotre životinja (»Narodne novine«, broj 30/83),
58. Pravilnik o vođenju Upisnika odobrenih objekata (»Narodne novine«, broj 88/03),
59. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 20/92, 27/92 i 75/93),
60. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, broj 149/03),
61. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, izgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša (»Narodne novine«, broj 117/04),
62. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba te rakova i proizvoda od rakova (»Narodne novine«, broj 148/99),
63. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 96/05),
64. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 101/05),
65. Naredba o zabrani uporabe proteina životinjskog podrijetla u prehrani životinja (»Narodne novine«, broj 8/01),
66. Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste za prehranu (»Narodne novine«, broj 4/02),
67. Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama čije se meso i proizvodi koriste u prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 70/02),
68. Naredba zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te tvari hormonskog i tireostatskog učinka (»Narodne novine«, broj 21/03)
69. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe u obavljanju djelatnosti prometa na veliko i malo veterinarskim lijekovima, ljekovitim dodacima i veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 73/99),
70. Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda (»Narodne novine«, broj 142/03),
71. Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu (»Narodne novine«, broj 132/05),
72. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se korste u veterinarskoj medicini (»Narodne novine«, broj 149/05),
73. Pravilnik o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda, te o načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri kakvoće (»Narodne novine«, broj 148/99),
74. Pravilnik o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namjenjenih prehrani ljudi (»Narodne novine«, broj 74/97),
75. Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva (»Narodne novine«, broj 144/98),
76. Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu (»Narodne novine«, broj 133/99),
77. Naredba o obveznom pretraživanju goveda na prisutnost uzročnika goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) (»Narodne novine«, broj 45/01),
78. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 53/91 i 111/00),
79. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole nojeva (»Narodne novine«, broj 150/02),
80. Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla (»Narodne novine«, broj 118/04),
81. Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (»Narodne novine«, broj 116/05),
82. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja (»Narodne novine«, broj 116/05),
83. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (»Narodne novine«, broj 136/05),
84. Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova (»Narodne novine«, broj 66/05),
85. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine«, broj 110/04,121/04 i 29/05),
86. Pravilnik o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04),
87. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pokusnim životinjama i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04),
88. Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (»Narodne novine«, broj 146/05),
89. Pravilnik o držanju pčela (»Narodne novine«, broj 60/98 i 71/98),
90. Odluka o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke (»Narodne novine«, broj 44/98 i 126/00),
91. Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 67/00),
92. Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida (»Narodne novine« broj 164/04),
93. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 164/04),
94. Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, broj 28/98),
95. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika ugojnih organizacija (»Narodne novine«, broj 164/04),
96. Pravilnik o načinu rada povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka (»Narodne novine«, broj 131/98),
97. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (»Narodne novine«, broj 134/05),
98. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara (»Narodne novine«, broj 134/05),
99. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 134/05),
100. Pravilnik o metodama za ispitivanje i osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine«, broj 134/05),
101. Pravilnik o iskaznici i znaku veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 39/98).
Za veterinarske inspektore sadržaj polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita je isti gore navedenom.
XXIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja šumarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05),
3. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 – čl. 30., 39. i 59.),
4. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03),
5. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05),
6. Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06),
7. Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (»Narodne novine«, broj 113/03),
8. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 70/05),
9. Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 96/03 – čl. 47.),
10. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 – čl. 21., 29., 51., 83., 94. i 106.)
11. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05 – čl. 5., 34., 42.-45., 71., 93. i 201.),
12. Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 11/97, 121/97, 132/97, 52/01, 150/03, 194/03, 55/04 i 9/05),
13. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03),
14. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, broj 82/99),
15. Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karta staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (»Narodne novine«, broj 7/06).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za šumarskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93),
3. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 140/05),
4. Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 180/04),
5. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03.),
6. Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/05),
7. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 122/02),
8. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – članak 261.),
9. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03 – pročišćeni tekst),
10. Pravilnik o doznaci stabala, žigosnju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 42/85, 36/89 i 30/90),
11. Pravilnik o mjerilima za izradu šumsko-odštetnih cjenika (»Narodne novine«, broj 41/87),
12. Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, broj 11/97, 121/97, 132/97, 52/01, 150/03, 194/03, 55/04 i 9/05),
13. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, broj 26/03),
14. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, broj 82/99),
15. Pravilnik o načinu i uvjetima prodaje božićnih drvaca iz vlastite proizvodnje (»Narodne novine«, broj 176/03, 195/03 i 135/04),
16. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 57/05),
17. Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima (»Narodne novine«, broj 179/03).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja drvna industrija, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o klasifikaciji neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 180/04),
3. Zakon o hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (»Narodne novine«, broj 22/06),
4. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drva (»Narodne novine«, broj 57/05 i 76/05),
5. Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, broj 42/85, 36/89 i 30/90),
6. Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 14/06),
7. Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (»Narodne novine«, broj 63/95).
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja lovstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupka donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06),
3. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 123/99),
4. Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 87/02),
5. Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05),
6. Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
7. Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, broj 123/99),
8. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
9. Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov (»Narodne novine«, broj 48/96).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za lovnog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05),
2. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 122/02),
3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – članak 258.),
4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03 – pročišćeni tekst),
5. Pravilnik o katastru lovišta (»Narodne novine«, broj 4/77),
6. Pravilnik o evidenciji o prometu i preradi divljači i njenih dijelova (»Narodne novine«, broj 4/77),
7. Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na površinama izvan lovišta (»Narodne novine«, broj 61/94),
8. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj 40/06),
9. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
10. Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, broj 48/96 i 87/02),
11. Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, broj 123/99),
12. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, broj 123/99),
13. Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, broj 155/05),
14. Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, broj 87/02).
XXIV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vodnog gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 150/05),
2. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05),
3. Pravilnik o izdavanju vodoprivrednih akata (»Narodne novine«, broj 28/96),
4. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (»Narodne novine«, broj 34/96),
5. Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, broj 99/96 i 11/98),
6. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97, 92/97 i 65/05),
7. Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sredstava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (»Narodne novine«, broj 4/98),
8. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (»Narodne novine«, broj 82/96 i 102/97),
9. Uredba o klasifikaciji voda (»Narodne novine«, broj 77/98),
10. Uredba o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine«, broj 78/98),
11. Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine«, broj 40/99,6/01 i 14/01),
12. Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine«, broj 55/02),
13. Uredba o visini vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 14/06 i 35/06),
14. Uredba o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, broj 14/06),
15. Pravilnik o vođenju vodne dokumentacije (»Narodne novine«, broj 13/06).
16. Državni plan za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 8/99),
17. Državni plan obrane od poplava (»Narodne novine«, broj 8/97, 32/97, 93/99 i 14/03),
18. Pravilnik o obračunu i plaćanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 30/06),
19. Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, broj 62/00),
20. Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, broj 29/01).
Za vodopravne inspektore sadržaj polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita je isti gore navedenom.
XXV.
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite okoliša, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94, 128/99)
1.2. Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 74/99 i 79/99)
1.3. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, broj 59/00, 136/04)
1.4. Pravilnik o katastru emisije u okoliš (»Narodne novine«, broj 36/96)
1.5. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.6. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04)
1.7. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (»Narodne novine«, broj 32/98)
1.8. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, broj 50/05)
1.9. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine«, broj 123/97 i 112/01)
1.10. Pravilnik o vrstama otpada (»Narodne novine«, broj 27/96) – vidi čl. 9. Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, (»Narodne novine«, broj 50/05)
1.11. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05)
1.12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (»Narodne novine«, broj 40/06)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za inspektora zaštite okoliša, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine«, br. 33/96)
2.2. Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, br. 16/02, 100/04,159/04, 98/05)
2.3. Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 7/97)
2.4. Plan intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 82/99)
2.5. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 8/97),
2.6. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, br. 120/05)
2.7. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, broj 133/05)
2.8. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine«, broj 133/05)
2.9. Uredba o kakvoći biogoriva (»Narodne novine«, broj 141/05)
2.10. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 140/97, 105/02, 108/03 i 100/04)
2.11. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnog izvora tehnološkog procesa proizvodnje mineralne vune i keramičkih vlakana i roku primjene graničnih vrijednosti emisije oksida sumpora izraženih kao SO2 kod uređaja za loženje, plinskih turbina i motora s unutarnjim izgaranjem (»Narodne novine«, broj 98/05)
2.12. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, broj 120/05)
2.13. Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine«, broj 4/02)
2.14. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (»Narodne novine«, broj 155/05)
2.15. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, broj 1/06)
2.16. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 130/05)
2.17. Pravilnik o popisu pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (»Narodne novine«, broj 1/04)
2.18. Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/03)
2.19. Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (»Narodne novine«-MU, broj 12/93)
2.20. Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine« – MU, broj 12/93, 11/93, 8/96, 14/00, 12/01)
2.21. Konvencija o nadzoru preko graničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (»Narodne novine« – MU, broj 3/94) članci od 1. do 10.,
2.22. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04) od članka 149. do članka 174,
2.23. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) članak 13., članak 36., od članka 47. do članka 52.,
2.24. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), od članka 23. do članka 25.,
2.25. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99, 173/03), članak 43. i članak 44.,
2.26. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99), članak 26. i članak 27.,
2.27. Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 151/03), od članka 49. do članka 59.
2.28. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01) od članka 116. do članka 139.
2.29. Zakon o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 173/03) od članka 67. do članka 69.
2.30. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05), od članka 178. do članka 193.,
2.31. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), članak 8., od članka 177. do članka 192.,
2.32. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04 i 178/04), članak 34. i članak 39.,
2.33. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 101/04), od članka 165. do članka 178.,
2.34. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), od članka 94. do članka 108.,
2.35. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.36. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 81. do članka 88.,
2.37. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 31., članak 31. a, članak 32., članak 32. a,
2.38. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03), članak 77.,
2.39. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93, 33/05), od članka 30. do članka 42.,
2.40. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), od članka 70 do članka 78.,
2.41. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), od članka 57. do članka 64.,
2.42. Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, broj 10/94, 19/94 i 117/03) od članka 58. do članka 65.
2.43. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.44. Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, broj 50/00)
2.45. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96 i 114/03), članak 102.,
2.46. Zakon o inspekciji rada (»Narodne novine«, broj 59/96 i 94/96),od članka 16. do članka 31.,
2.47. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99,96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.48. Zakon o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00), članak 5.,
2.49. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04), članak 170.,
2.50. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 105/04), članak 250., 252., 262., članak 323., članci od 337. do 351.,
XXVI.
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prostornog uređenja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04)
1.2. Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, br. 128/04)
1.3. Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine«, br. 101/98)
1.4. Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 6/00 i 68/03)
1.5. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 86/04, 138/04)
1.6. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine«, br. 47/82)
1.7. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine«, br. 29/83, 36/85 i 42/86)
1.8. Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/92)
1.9. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/95)
1.10. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03 i 100/04)
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za urbanističkog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 – ispr. i 163/04),
2.2. Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem (»Narodne novine«, broj 163/04),
2.3. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 127/99),
2.4. Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 21/06),
2.5. Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati županijski odnosno gradski zavod za prostorno uređenje za obavljanje poslova izrade prostornih planova (»Narodne novine«, broj 104/98),
2.6. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04), od članka 149. do članka 174. Zakona,
2.7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 151/05),
2.8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03), od članka 10. do članka 14., od članka 56. do članka 64. i od članka 80. do članka 93. Zakona,
2.9. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94 i 128/99),od članka 25. do članka 34. i od članka 62. do članka 70. Zakona,
2.10. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« br. 59/00 i 136/04), popis zahvata
2.11. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 70/05), članak 8., članak 38., članak 124. i od članka 177. do članka 192.,
2.12. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 37., članak 42., i od članka 64. do članka 86.,
2.13. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), članak 8., od članka 23. do članka 25.,
2.14. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 21., od članka 65. do članka 87., članak 102.,
2.15. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99 i broj 173/03), članak 20, članak 43. i članak 44.,
2.16. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 16., članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.17. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), članka 86., od članka 94. do članka 108. Zakona,
2.18. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), članak 37., od članka 70 do članka 78.,
2.19. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članak 17., od članka 57. do članka 64.,
2.20. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 8. do članka 17., od članka 81. do članka 88.,
2.21. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05), članak 12. i članak 13., od članka 30. do članka 42.,
2.22. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 64/04 i 70/05), članak 20., od članka 112. do članka 115.,
2.23. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 29., članak 31. a, članak 32, članak 32. a,
2.24. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), od članka 144. do članka 155., članak 160,
2.25. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Narodne novine«, broj 53/92 i »Službeni list« br. 64/73), članak 10., članak 12. stavak 3.,
2.26. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03 – pročišćeni tekst), članak 47., članak 77.,
2.27. Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02), članak 17., članak 18.,
2.28. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95, 150/05), od članka 122. do članka 124., od članka 178. do članka 193.,
2.29. Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98), članak 5.,
2.30. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.31. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.32. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, – proč. tekst, 82/04 i 178/04), članak 34., članak 39.,
2.33. Zakon o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88), od članka 1. do članka 15.,
2.34. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99), od članka 87. do članka 92.,
2.35. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04), članak 170. Zakona,
2.36. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 27/98, 129/00, 51/00 i 105/04), članak 252.a, od članka 337. do članka 351.
XXVII.
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja graditeljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o gradnji (»Narodne novine, br. 175/03 i 100/04))
1.2. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (»Narodne novine«, br. 53/02)
1.3. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, br. 104/03)
1.4. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, br. 108/04)
1.5. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje nije potrebna građevinska dozvola (»Narodne novine«, br. 138/04 i 28/06)
1.6. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04),
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za građevinskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:
2.1. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00, 89/00),
2.2. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 89/00),
2.3. Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (»Narodne novine«, broj 98/99),
2.4. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, broj 98/99 i 29/93),
2.5. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (»Narodne novine«, broj 6/00»),
2.6. Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora (»Narodne novine«, broj 1/05),
2.7. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije (»Narodne novine«, broj 9/00 i 99/02),
2.8. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije (»Narodne novine«, broj 1/98),
2.9. Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika (»Narodne novine«, broj 2/00),
2.10. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 2/05),
2.11. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 151/05),
2.12. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine«, broj 1/05),
2.13. Zakon o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, broj 33/92),
2.14. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, broj 33/95),
2.15. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/03),
2.16. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03),
2.17. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03, 194/03), od članka 52. do članka 75.,
2.18. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, broj 158/03), članak 7.,
2.19. Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, broj 128/04),
2.20. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, broj 86/04 i 138/04),
2.21. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94, 128/99), od članka 62. do članka 70.,
2.22. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine«, broj 59/00 i 136/04), Popis zahvata,
2.23. Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04), od članka 65. do članka 87.,
2.24. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 178/04), od članka 64. do članka 86.,
2.25. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/03), od članka 23. do članka 25.,
2.26. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99, 173/03), članak 43. i članak 44.,
2.27. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99), članak 26. i članak 27.,
2.28. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), od članka 80. do članka 93.,
2.29. Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 107/05, 150/05), od članka 178. do članka 193.,
2.30. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05), članak 8., od članka 177. do članka 192.,
2.31. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03, 82/04 i 178/04), članak 34. i članak 39.,
2.32. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 101/04), od članka 165. do članka 178.,
2.33. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03), od članka 94. do članka 108.,
2.34. Zakon o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04), članak 37., od članka 71. do članka 73.,
2.35. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 190/03), članak 77.,
2.36. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93, 33/05), članak 12., članak 13., članak 14., članak 15., članak 15.a, članak 16., članak 17., od članka 30. do članka 42.,
2.37. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, broj 108/95), članak 22.
2.38. Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, broj 178/04), članak 44., od članka 48. do članka 50.,
2.39. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Narodne novine«, broj 53/92 i »Službeni list« br. 64/73), članak 10., članak 12. stavak 3.,
2.40. Zakon o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), članak 31. a, članak 32., članak 32. a,
2.41. Zakon o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02), članak 17., članak 18.
2.42. Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 123/03, 30/04), članak 30. i članak 41.,
2.43. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 77/92, 100/04), od članka 81. do članka 88.,
2.44. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98 i 178/04), od članka 144. do članka 155., članak 160,
2.45. Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05), od članka 112. do članka 115.,
2.46. Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05), od članka 70 do članka 78.,
2.47. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), od članka 57. do članka 64.,
2.48. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99), od članka 87. do članka 92.,
2.49. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99), od članka 19. do članka 34.,
2.50. Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96 i 114/03), članak 102.,
2.51. Zakon o inspekciji rada (»Narodne novine«, broj 59/96 i 94/96), od članka 16. do članka 31.,
2.52. Zakon o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99,96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05), od članka 10. do članka 30.,
2.53. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članak 383.,
2.54. Zakon o policiji (»Narodne novine«, broj 129/00), članak 5.,
2.55. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04), članak 170.,
2.56. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01 i 105/04), članak 252.a, članak 323., od članka 337. do članka 351.
XXVIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja komunalnog gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03, 82/04, 178/04)
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 23/00)
3. Zakon o grobljima (»Narodne novine«, br. 19/98)
4. Zakon o dimnjačarskoj službi (»Narodne novine«, br. 15/65)
XXIX.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja stanovanja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96, 48/98 – presuda USRH i 66/98 – ispravak)
2. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97, 117/05)
3. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (»Narodne novine«, br. 120/00)
4. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97 – Odluka USRH, 68/98, 94/01 – Uredba i 78/02 – Uredba)
5. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (»Narodne novine«, br. 35/92, 72/92, 83/93, 110/93 – Odluka USRH)
6. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01, 82/04)
7. Uredba o održavanju zgrada (»Narodne novine«, br. 64/97)
8. Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika zgrade (»Narodne novine«, br. 22/06)
XXX.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/2003. i 48/2005.)
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/2001., 88/2002. i 149/2002., 117/2003., 30/2004., 177/2004. i 90/2005.)
3. Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (»Narodne novine«, br. 32/2002. i 30/2004.).
XXXI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja sanitarne inspekcije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 27/99.)
2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 60/92. i 26/93.),
3. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 1/97 – pročišćeni tekst i 128/99) – važeći samo u dijelu koji se odnosi na predmete opće uporabe
4. Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 20/2003.)
5. Zakon o hrani (»Narodne novine«, broj 117/2003., 130/2003. i 48/2004.)
6. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 137/04 – pročišćeni tekst),
7. Zakon o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 150/05),
8. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 27/99 i 173/2003.)
9. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, broj 105/99)
Poznavanje zakona navedenih pod rednim brojem 8. i 9. traži se od inspektora Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
XXXII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja farmaceutske inspekcije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 121/2003. i 177/04.)
2. Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka (»Narodne novine«, broj 36/2005.)
3. Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
4. Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
5. Pravilnik o uvjetima i postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na veliko lijekovima te uvoza i izvoza lijekova (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
6. Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova na veliko (»Narodne novine«, broj 29/2005.)
7. Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove (»Narodne novine«, broj 40/2005.)
8. Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 62/2005.)
9. Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 54/2005.)
10. Pravilnik o razvrstavanju, izdavanju, zahtjevima, ocjeni sukladnosti i očevidniku medicinskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 54/2005.)
11. Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi (»Narodne novine«, broj 143/98.)
XXXIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98., 117/00i 81/04.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova više stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br.96/2003.)
3. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98.,117/00 i 81/04.)
4. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (»Narodne novine«, br. 92/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja socijalne skrbi za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o socijalnoj skrbi, (»Narodne novine«, broj 73/97., 27/2001., 59/2001., 82/2001. i 103/2003.)
2. Zakon o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 96/2003.)
3. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom »Narodne novine«, br. 143/2002. i 33/2005.)
4. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad (»Narodne novine«, br. 62/98. i 148/99.)
5. Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98., 117/00i 81/04.)
6. Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (»Narodne novine«, br. 92/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obiteljsko-pravne zaštite i zaštite djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 116/2003., 17/2004. i 136/2004.) – prvi i peti dio
2. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90.)
3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 116/2003.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obiteljsko-pravne zaštite i zaštite djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju za obavljanje poslova više i visoke stručne spreme polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 116/2003., 17/2004. i 136/2004.)
2. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90.)
3. Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. Haque, 1980.
4. Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, New York 1956.
5. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 116/2003.)
6. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, br. 69/92. 26/93. i 29/94.)
7. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, br.96/2003.)
8. Zakon o suzbijaju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/2001., 87/2002.,163/2003. i 141/2004.)- I. Opće odredbe i V. Mjere za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
9. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 111/97., 27/98. i 12/2002.)
10. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 129/2000., 51/2001., 111/2003. i 105/2004.) – Opći dio I. Temeljne odredbe, II. Primjena kaznenog zakonodavstva RH; Posebni dio – XIV. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, XVI. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži i XXV. Kaznena djela protiv službene dužnosti.
XXXIV.
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite žrtava i sudionika rata polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1.1. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 7/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 91/04. i 103/03.).
1.2. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 14/06.) s Listom postotaka koja je sastavni dio tog Pravilnika.
1.3. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata, od I. da IV. skupine, prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (»Narodne novine«, broj: 29/02. i 32/02.).
1.4. Pravilnik o oštećenju organizma na osnovi kojih vojni civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (»Narodne novine«, broj: 29/02. i 32/02.).
1.5. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 29/02 i 32/02.).
1.6. Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 37/01.).
2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obavljanja civilne službe polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
2.1. Zakon o civilnoj službi (»Narodne novine«, broj: 25/03.).
2.2. Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj: 84/03.).
2.3. Pravilnik o radu Povjerenstva za civilnu službu (»Narodne novine«, broj: 84/03.).
2.4. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obveznicima civilne službe te obrascu i sadržaju iskaznice civilne službe (»Narodne novine«, broj: 84/03.).
XXXV.
1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1.1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97)
1.2. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03, 76/05)
1.3. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 69/03, 81/05)
1.4. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 36/06)
1.5. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99)
2. Osoba koje polaže državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora polaže pisani i usmeni dio ispita iz pravnih izvora navedenih pod stavkom 1. ove točke i sljedećih pravnih izvora:
2.1. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 50/95 i 73/97)
2.2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97)
2.3. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03, 76/05)
2.4. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01, 69/03, 81/05)
2.5. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 36/06)
2.6. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99)
3. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja visokog školstva i znanosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
3.1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04)
3.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 47/99)
4. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja športa polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
4.1. Zakon o športu (»Narodne novine«, broj 111/97, 13/98, 24/01)
4.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 47/99)
XXXVI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja kulture polaže pisani i usmeni dio ispita vezan uz ustrojstvo, poslove i način obavljanja kulturnih djelatnosti za sljedeća područja kulture:
– zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
– muzeji, galerije i likovne djelatnosti,
– arhivi,
– knjižnice,
– kazalište i glazba,
– film i audiovizualna proizvodnja,
– nakladništvo,
– kulturne i umjetničke udruge i umjetničke organizacije,
– položaj samostalnih umjetnika,
– financiranje javnih potreba u kulturi,
– međunarodna kulturna suradnja,
– mediji,
– zaštita prirode.
1. Propisi kojima su uređena navedena područja kulture:
1.1. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93 i 29/97 – ispr.),
1.2. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, br. 96/01)
1.3. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90 i 27/93),
1.4. Zakon o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 48/04),
1.5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03 i 157/03),
1.6. Zakon o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98),
1.7. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97 i 64/00),
1.8. Zakon o knjižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97, 5/98 i 104/00),
1.9. Zakon o kazalištima (»Narodne novine«, br. 61/91, 13/97 i 127/00),
1.10. Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96, 44/96 i 127/00),
1.11. Zakon o »Nagradi Vladimir Nazor« (»Narodne novine«, br. 27/91),
1.12. Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 96/01),
1.13. Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 25/03),
1.14. Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 122/03),
1.15. Zakon o medijima (»Narodne novine« br.59/04),
1.16. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br.70/05) i
1.17. Europska kulturna konvencija – Pariz, 19. prosinca 1954. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/99).
2. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja zaštite kulturnih dobara, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. i 1.7. ovoga članka, trebaju poznavati i Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (»Narodne novine«, br. 21/86, 33/89, 26/93 i 128/99), te sljedeće međunarodne dokumente:
2.1. Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba – Haag, 14. svibnja 1954. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/02 – objava) s pripadajućim Pravilnikom i Protokolima,
2.2. Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara – Pariz, 14. studenoga 1970. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93),
2.3. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine – Pariz, 23. studenoga 1972. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93),
2.4. Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. g. sastavljena u Valletti 16. siječnja 1992. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 4/04 i 9/04 objava),
2.5. Konvencija o zaštiti arhitektonskog blaga Europe – Granada, 3. listopada 1985. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 6/94),
2.6. UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima – Rim 24. lipnja 1995. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/00 i objava 6/02),
3. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja zaštite prirode, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., i 1.16. ovoga članka, trebaju poznavati i sljedeće međunarodne dokumente:
3.1. Konvencija o zaštiti kulturne i prirodne baštine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/93),
3.2. Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/93),
3.3. Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/96),
3.4. Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 12/99 i objava 5/00),
3.5. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/00 i objava 11/00),
3.6. Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 6/00),
4. Državni službenici – inspektori za zaštitu kulturnih dobara, kao i inspektori za zaštitu prirode, te državni službenici ovlašteni za obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode, pored poznavanja propisa iz točke 2. i točke 3. ovoga članka, trebaju na državnom stručnom ispitu pokazati i poznavanje sljedećih propisa:
4.1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) – odredbe koje se odnose na pokretanje prekršajnog postupka i vođenje skraćenog prekršajnog postupka,
4.2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 i 105/04) – odredbe koje se odnose na kaznena djela protiv kulturnih dobara,
4.3. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 58/99 i 112/99, 58/02, 143/02 i 62/03) – odredbe koje se odnose na podnošenje kaznene prijave.
5. Obveznici polaganja državnoga stručnog ispita koji rade na poslovima upravnog područja medija, pored propisa iz točke 1. podtočke 1.1., 1.2., 1.12., 1.13., 1.14. i 1.15. ovoga članka, trebaju poznavati i sljedeće međunarodne dokumente:
5.1. Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji s Protokolom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« 11/01)
XXXVII.
Osoba visoke stručne spreme koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te prava Mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04 i 92/05)
2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03) – članci 5., 6., 7. i 8.
3. Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 86/05);
4. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 43/05);
5. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 45/05)
Osoba više stručne spreme koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te prava Mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/04 i 92/05)
2. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03) – članci 5., 6., 7. i 8.
XXXVIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite obitelji, materinstva i mladeži, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Kazneni zakon Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98., 50/00., 129/00., 111/03., 51/01., 105/04 i 84/05.)– Opći dio, Posebni dio: Glava X. – Kaznena djela protiv života i tijela, Glava XIV. – Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na štetu djeteta i maloljetne osobe, Glava XV. – Kaznena djela protiv časti i ugleda, Glava XVI. – Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži);
2. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 116/03, 17/04 i 136/04);Prvi dio – Uvodne odredbe, u cijelosti; Drugi dio – Brak, poglavlje II. »Pretpostavke za sklapanje braka«, poglavlje III., »Osobna prava i dužnosti bračnih drugova«, poglavlje IV. »Prestanak braka«, točka 3. »Posredovanje prije razvoda braka«; Treći dio – Roditelji i djeca, poglavlje II. »Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece«; Četvrti dio – Posvojenje, poglavlje I. »Pretpostavke za zasnivanje posvojenja«, poglavlje III. »Prava i dužnosti iz posvojenja« Peti dio – Skrbništvo, poglavlje I. »Skrbništvo i Skrbništvo za maloljetne osobe«, Šesti dio – Uzdržavanje, poglavlje I. »Uzdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika«, poglavlje II. »Uzdržavanje bračnog druga«, poglavlje III. »Uzdržavanje izvanbračnog druga i majke izvanbračnog djeteta«.
3. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj 116/03);
4. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06); – Poglavlje III. »Prava u socijalnoj skrbi« točka 7. »Pomoć i njega u kući«; Poglavlje IV. »Ustanove socijalne skrbi«, od članka 79. do 80. i;
5. Zakon o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, broj 116/03);
6. Zakon o istospolnim zajednicama (»Narodne novine«, broj 116/03);
7. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04 i 137/04- pročišćeni tekst, 150/04.) – glava IX. »Zaštita majčinstva«;
8. Zakon o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki (»Narodne novine«, broj 24/96, 109/97, 82/01 i 30/04);
9. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04, i 90/05); – Poglavlje 1. »Osigurane osobe«
10. Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta (»Narodne novine«, broj 96/03., 33/05.);
11. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine«, broj 94/01);
12. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, broj 96/03).
XXXIX.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja geodetskih i katastarskih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove obuhvaća sljedeće predmete:
1. Osnovni geodetski radovi
2. Topografska izmjera i izrada državnih zemljovida
3. Katastar
4. Geodetski radovi za posebne potrebe
5. Izrada i održavanje katastarskih planova
6. Katastar vodova i registar prostornih jedinica
Ispit za katastarske poslove obuhvaća sljedeće predmete:
1. Katastar
2. Izrada i održavanje katastarskih planova
3. Katastar vodova i registar prostornih jedinica
Pravni izvori i literatura za pripremu polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za geodetske i katastarske poslove utvrđuju se ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova u tijelima državne uprave.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
3. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
4. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
5. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
6. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
7. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
8. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
3. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
4. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
5. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
6. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
7. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
4. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
5. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, broj 26/00)
7. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
8. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
9. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
10. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
11. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 116/03)
12. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
13. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
4. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
5. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
6. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
7. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
8. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Ispit za geodetske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
4. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03, 175/03)
5. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 47/98)
6. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03)
7. Program državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 64/01)
8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
9. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
10. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
11. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, broj 26/00)
12. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
13. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
14. Pravilnik o načinu topografske izmjere i o izradbi državnih zemljovida (»Narodne novine«, broj 55/01)
15. Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 110/04, 117/04)
16. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
17. Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 116/03)
18. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
19. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05)
20. Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, br. 50/88.)
Ispit za katastarske poslove:
1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99)
2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 98/98)
3. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
4. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01, 47/03, 175/03)
5. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 47/98)
6. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/03)
7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 167/04)
8. Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 19/03)
9. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 26/00)
10. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice (»Narodne novine«, broj 26/00)
11. Pravilnik o katastru zemljišta (»Narodne novine«, broj 28/00, 68/03)
12. Pravilnik o registru prostornih jedinica (»Narodne novine«, broj 75/00)
13. Pravilnik o načinu čuvanja i korištenja dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 55/01)
14. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/04)
15. Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 29/05)
XL.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja meteorologije i hidrologije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se iz sljedećih stručnih područja:
1. Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime
2. Sinoptička meteorologija
3. Meteorološka istraživanja i razvoj
4. Onečišćenje zraka i oborinskih voda
5. Obrana od tuče
6. Hidrologija
Pravni izvor zajednički za sve osobe koje polažu posebni dio državnog stručnog ispit po svim stručnim područjima je sljedeći:
– Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 14/78)
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološka motrenja: prizemna, visinska, konvencionalna i daljinska
2. Osnovna obrada meteoroloških podataka
3. Osnove meteorološke statistike i klimatologije
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
– Priručnik za šifriranje prizemnih meteoroloških motrenja FM 12 – IX Ext. SYNOP – s kopnene postaje, FM 13 – IX Ext. SHIP – morske postaje, DHMZ, Zagreb, travanj 1994.,
– Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
– Naputak za izvještavanje klimatoloških podataka s Glavnih klimatoloških postaja, DHMZ, Zagreb 1996. (HRKLIMA),
– Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
– Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Priručnik i naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda
http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Klimatološka statistika, kontrola i korištenje podataka
2. Meteorološko-aerološka mjerenja i motrenja i šifriranje izvještaja s poznavanjem naputaka
3. Osnove opće meteorologije i mreže meteoroloških postaja
4. Kontrola rada i inspekcija meteoroloških postaja, provjera i osnovna obrada meteoroloških podataka
5. Umjeravanje meteoroloških instrumenata i sustava
6. Specijalna meteorološka mjerenja
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03 i 194/03-ispravak) odredbe:
1.1. Glava VI., točka 1. Mjerila,
2. Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
3. Naputak za izvještavanje klimatoloških podataka s Glavnih klimatoloških postaja, DHMZ, Zagreb 1996. (HRKLIMA),
4. Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
5. Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda http://meteo.hr
– Osnovna statistička obrada podataka u klimatologiji, PMF, 1980., autori: Penzar B., Makjanić B.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Opća meteorologija – motrenje, obrada podataka i praćenje klime« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Osnove opće meteorologije i mreže meteoroloških postaja
2. Meteorološka motrenja: prizemna, visinska, konvencionalna i daljinska
3. Kontrola, arhiviranje i statistička obrada meteoroloških podataka
4. Osnove klimatologije
5. Praćenje vremena i klime
6. Umjeravanje meteoroloških instrumenata i sustava
7. Specijalna meteorološka mjerenja
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03 i 194/03-ispravak) odredbe:
1.1. Glava V. Tehničko mjeriteljstvo
1.2. Glava VI., točka 1. Mjerila
1.3. Glava VI., točka 4. Ovlašćivanje,
2. Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (»Narodne novine – međunarodni ugovori« broj 2/96),
3. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996., autori: Penzar B. i suradnici,
4. Osnovna statistička obrada podataka u klimatologiji, PMF, 1980., autori: Penzar B., Makjanić B.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Sinoptičke meteorologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološki elementi
2. Meteorološki podaci, analiza i prognoza vremena
3. Poznavanje organizacije i izvođenja sinoptičke meteorologije u praksi
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
1. Priručnik za šifriranje prizemnih meteoroloških motrenja FM 12 – IX Ext. SYNOP – s kopnene postaje, FM 13 – IX Ext. SHIP – morske postaje, DHMZ, Zagreb, travanj 1994.,
2. Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
3. Naputak za izvještavanje klimatoloških podataka s Glavnih klimatoloških postaja, DHMZ, Zagreb 1996. (HRKLIMA),
4. Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
5. Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Priručnik i naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda
http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Sinoptičke meteorologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološki podaci, analiza i prognoza vremena
2. Osnove pomorske meteorologije i oceanografije
3. Poznavanje organizacije i izvođenja sinoptičke meteorologije u praksi
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Pravilnik o obavljanju meteorološke službe na pomorskim brodovima (»Narodne novine« broj: 96/96),
2. Opća i prometna meteorologija I, II, Školska knjiga, Zagreb 1994., autor: Gelo B.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područje »Sinoptičke meteorologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Osnove daljinskih mjerenja
2. Osnove zrakoplovne meteorologije
3. Opasne atmosferske pojave
4. Meteorološki podaci, analiza i prognoza vremena
5. Pomorska meteorologija i oceanografija
6. Poznavanje organizacije i izvođenja sinoptičke meteorologije u praksi
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
3. Opća i prometna meteorologija I, II, Školska knjiga, Zagreb 1994., autor: Gelo B.,
4. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996., autori: Penzar B. i suradnici,
5. Osnove meteorologije, FPZ, 2003., autor: Tutiš V.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Meteorološka istraživanja i razvoj« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Meteorološki elementi
2. Osnovna obrada meteoroloških podataka
3. Primjena statističkih metoda u meteorologiji
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj stručnoj literaturi:
1. Naputak za izvještavanje mjesečnih vrijednosti s kopnenih postaja FM 71-X CLIMAT, DHMZ, Zagreb, 1997.,
2. Naputak za rad običnih klimatoloških postaja,
3. Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja Glavne meteorološke postaje, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.,
4. Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika Glavne meteorološke postaje u osobno računalo, DHMZ, Zagreb, veljača 1998.
Naputci se mogu pronaći na internetskoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Meteorološka istraživanja i razvoj« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Atmosferski procesi i modeliranje atmosferskih procesa
2. Klima i klimatske promjene
3. Zaštita atmosfere od onečišćavanja i praćenje kakvoće zraka i oborine
4. Metode analize i prognoze vremena
5. Primijenjena meteorologija (u svim područjima ljudskih djelatnosti koje su ovisne ili uvjetovane meteorološkim, hidrološkim i klimatskim uvjetima ili trenutnim stanjem vremena, voda, mora i tla)
6. Agrometeorologija
7. Biometeorologija
8. Primjena statističkih metoda u meteorologiji
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (»Narodne novine – međunarodni ugovori« broj 2/96),
2. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996., autori: Penzar B. i suradnici,
3. 50 godina rada Državnog hidrometeorološkog zavoda 1947.-1997., DHMZ, 1998.,
4. 150 godina meteoroloških motrenja u Hrvatskoj, DHMZ, 2002.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Onečišćenje zraka i oborinskih voda« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Kemijske analize oborinskih voda
2. Kemijske analize štetnih plinovitih primjesa u zraku (dušik, dioksid, lebdeće čestice)
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04),
2. Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine« broj 120/05),
3. Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 04/02),
4. Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 43/02),
5. Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),
6. Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),
7. Uredba o ozonu u zraku (»Narodne novine« broj 133/05),
8. Pravilnik o praćenju kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 155/05).
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Obrana od tuče« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Podjela i osnovne karakteristike kumulonimbusnih (olujnih) oblaka i prateće pojave
2. Osnove rada meteoroloških radara i prepoznavanje vrsta kumulonimbusa
3. Osnove djelovanja i tehnička sredstva djelovanja u obrani od tuče
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine« broj 53/01),
2. Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 36/02),
3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 75/02),
4. Naputak za rad u obrani od tuče DHMZ RH, ožujak 2003, http://meteo.hr
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Obrana od tuče« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Podjela i osnovne fizičke karakteristike olujnih oblaka i tučonosnih procesa
2. Meteorološki radari i interpretacija radarskih parametara kumulonimbusa
3. Tehnička sredstva djelovanja i metodologija rada u obrani od tuče
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine« broj 53/01),
2. Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 36/02),
3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 75/02),
4. Naputak za rad u obrani od tuče DHMZ RH, ožujak 2003, http://meteo.hr
5. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996, autori: Penzar B. i suradnici.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Obrana od tuče« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Dinamika i mikrofizika kumulonimbusnih oblaka
2. Osnove radarske meteorologije i interpretacija radarskih parametara kumulonimbusnih oblaka
3. Metodologija djelovanja obrane od tuče i tehnička sredstva djelovanja
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o sustavu obrane od tuče (»Narodne novine« broj 53/01),
2. Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 36/02),
3. Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče (»Narodne novine« broj 75/02),
4. Naputak za rad u obrani od tuče DHMZ RH, ožujak 2003, http://meteo.hr
5. Opća i prometna meteorologija I, Školska knjiga, Zagreb 1994, autor: Gelo B.,
6. Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i HMD, 1996, autori: Penzar B. i suradnici.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova srednje stručne spreme iz stručnog područja »Hidrologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Definicija i podjela hidrologije
2. Hidrološki ciklus
3. Osnove meteorologije
4. Hidrologija površinskih voda
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05)
1.1. Glava I. Temeljne odredbe – članak 2., 3. i 4.
1.2. Glava II. Upravljanje vodama, točka 1. Vodne građevine – članak 8., točka 2. Teritorijalne osnove za upravljanje vodama – članak 14. i 17., točka 4. Korištenje voda – članak 24., podtočka a) – članak 32. i 38., podtočka b) – članak 44., podtočka c) – članak 49., točka 6. Vodno dobro i njegovo korištenje, podtočka a) – članak 57., podtočka b) – članak 60., točka 7. Zaštita voda – članak 68., 71. i 76., točka 8. Uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda, podtočka a) Uređenje vodotoka i drugih voda – članak 82., podtočka b) Zaštita od štetnog djelovanja voda, podnaslov obrana od poplava – članak 86., podnaslov zaštita od erozija i bujica – članak 93.
2. Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu, RNG, Zagreb, 2000., autor: Žugaj R.
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova više stručne spreme iz stručnog područja »Hidrologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Definicija i podjela hidrologije
2. Vodna bilanca
3. Vjerojatnost i statistika u hidrologiji
4. Elementi meteorologije
5. Hidrološka mjerenja
6. Otjecanje vode
7. Osnove podzemnih voda
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05)
2. Državni plan obrane od poplave (»Narodne novine« broj 8/97, 32/97, 43/98, 93/99, 14/03, 188/03, 02/05 i 152/05 i 28/06),
3. Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu, RNG, Zagreb, 2000., autor: Žugaj R.,
4. Vjerovatnoća i statistika u hidrologiji, Građevinski fakultet univerziteta u Sarajevu, 2000. autor: Husno Hrelja
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita za obavljanje poslova visoke stručne spreme iz stručnog područja »Hidrologije« ispit polaže iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Definicija i podjela hidrologije
2. Vodna bilanca
3. Vjerojatnost i statistika u hidrologiji
4. Elementi meteorologije
5. Hidrološka mjerenja
6. Hidrologija površinskih voda
7. Osnove podzemnih voda
8. Interakcija površinskih i podzemnih voda
9. Ekohidrologija
10. Primjena GIS-a u hidrologiji
11. Organizacija baze podataka za potrebe hidrologije
Provjera znanja obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima i stručnoj literaturi:
1. Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05),
2. Državni plan obrane od poplave (»Narodne novine« broj 8/97, 32/97, 43/98, 93/99, 14/03, 188/03, 02/05 i 152/05 i 28/06),
3. Državni plan za zaštitu voda (»Narodne novine« broj 8/99),
4. Uredba o klasifikaciji voda (»Narodne novine« broj 77/98),
5. Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu, RNG, Zagreb, 2000., autor: Žugaj R.,
6. Vjerovatnoća i statistika u hidrologiji, Građevinski fakultet univerziteta u Sarajevu, 2000. autor: Husno Hrelja,
7. Primjenjena hidrologija, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986., autor: Srebrenović D.,
8. Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka, Institut građevinarstva Hrvatske, 2003., autor: Bonacci O.
XLI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite intelektualnog vlasništva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnog stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete:
1. Pravo intelektualnog vlasništva,
2. Pravo patenta,
3. Pravo žiga,
4. Pravo industrijskog dizajna,
5. Pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga
6. Autorsko pravo i srodna prava
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Pravo intelektualnog vlasništva polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Zakon o žigu, dio 1. – 5. (»Narodne novine« broj 173/03)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 1. – 4. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 1. – 2. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, I. Uvodne odredbe (»Narodne novine« broj 167/03)
6. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
7. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
8. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Zakon o žigu, dio 1.-5. (»Narodne novine« broj 173/03)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 1.-4. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 1. – 2. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, I. Uvodne odredbe (»Narodne novine« broj 167/03)
6. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
7. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
8. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Zakon o žigu, dio 1. – 5. (»Narodne novine« broj 173/03)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 1. – 4. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 1. – 2. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
5. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, I. Uvodne odredbe (»Narodne novine« broj 167/03)
6. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
7. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
8. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Pravo patenta polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, Poglavlja I do IV, te XII i XIII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Pravilnik o patentu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, Poglavlje I. – Temeljne odredbe (»Narodne novine« broj 54/05)
4. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
5. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu, osim Poglavlja V do VII i IX do XII (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Pravilnik o patentu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, Poglavlje I. – Temeljne odredbe (»Narodne novine« broj 54/05)
4. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
5. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
6. Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Poglavlja I i II (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 3/98, 10/98)
7. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, članci 1. – 5. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
8. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije (WTO Sporazum TRIPS), članci 27. i 29.
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o patentu (»Narodne novine« broj 173/03, 87/05)
2. Pravilnik o patentu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 54/05)
4. Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva (»Narodne novine« broj 24/06)
5. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
6. Uredba o naknadama za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
7. Ugovor o suradnji na području patenata (PCT), Poglavlja I i II, (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 3/98, 10/98)
8. Zakon o potvrđivanju Ugovora o patentnom pravu (PLT) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 10/2004)
9. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata (Sporazum o suradnji i proširenju) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/2003)
10. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (1883.), (»Narodne novine« broj MU broj 12/93, 3/99)
11. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije (WTO Sporazum TRIPS)
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Pravo žiga, Pravo industrijskog dizajna i Pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti proizvoda i usluga polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o žigu, dio 4. – 10 (»Narodne novine« broj 173/03)
2. Pravilnik o žigu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 7. – 10. (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Pravilnik o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 72/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o žigu, dio 4. – 10. (»Narodne novine« broj 173/03)
2. Pravilnik o žigu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o industrijskom dizajnu, dio 7 – 10 (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Pravilnik o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 72/04)
5. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, dio 3. – 6. (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
6. Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 72/04)
7. Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
8. Madridski Protokol (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 13/03, 18/03)
9. Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/03, 1/04)
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o žigu (»Narodne novine« broj 173/03)
2. Pravilnik o žigu (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 173/03)
4. Pravilnik o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« broj 72/04)
5. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 173/03, 186/03)
6. Pravilnik o oznakama zemljopisnog pod rijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« broj 72/04)
7. Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93 i 3/99)
8. Madridski Protokol (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 13/03, 18/03)
9. Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 14/03,1/04)
10. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
11. Sporazum o trgovačkim aspektima prava intelektualnog vlasništva TRIPS
Osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita iz predmeta Autorsko pravo i srodna prava polaže posebni dio ispita ovisno o stručnoj spremi potrebnoj za obavljanje poslova.
Za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« broj 167/03)
2. Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
4. Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00 i 187/04)
Za obavljanje poslova više stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« broj 167/03)
2. Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99, 11/99)
4. Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju – skraćeno Rimska konvencija (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
5. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije – skraćeno Sporazum TRIPS (Dio I, Dio II – Razdio 1, Dio III)
6. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
7. Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
Za obavljanje poslova visoke stručne spreme osoba polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« broj 167/03)
2. Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (»Narodne novine« broj 72/04)
3. Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99, 11/99)
4. Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju – skraćeno Rimska konvencija (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93, 3/99)
5. Ugovor o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/00)
6. Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 6/00)
7. Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije – skraćeno Sporazum TRIPS
8. Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (»Narodne novine« broj 64/00, 160/04)
9. Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine« broj 86/00, 89/00, 187/04)
XLII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja mjeriteljstva, potvrđivanja i ispitivanja te nadzora predmeta od plemenitih kovina, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz sljedećih predmeta:
1. Sustav mjernih jedinica i mjeriteljstva;
2. Nadzor predmeta od plemenitih kovina;
3. Sustav homologacije;
4. Nadzor i upravne mjere u području mjeriteljstva, potvrđivanja i ispitivanja i nadzora predmeta od plemenitih kovina;
1. Predmet »Sustav mjernih jedinica i mjeriteljstva« obuhvaća sljedeće pravne izvore:
1.1. Zakona o mjernim jedinicama (»Narodne novine« broj 58/93) – članak 4.,
1.2. Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03),
2. Predmet »Nadzor predmeta od plemenitih kovina« obuhvaća sljedeće pravne izvore:
2.1. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 76/93),
2.2. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima s obzirom na izradbu moraju udovoljavati predmeti od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 107/93),
2.3. Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće i način određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 107/93),
2.4. Pravilnik o oblicima državnih žigova (»Narodne novine«, broj 107/93),
2.5. Naredba o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 9/94).
3. Predmet »Sustav homologacije« obuhvaća sljedeće pravne izvore:
3.1. Pravilnik o homologaciji vozila (»Narodne novine« br. 100/05),
3.2. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine« br. 75/01, 89/01 i 4/02)
4. Predmet »Nadzor i upravne mjere u području mjeriteljstva, potvrđivanja i ispitivanja i nadzora predmeta od plemenitih kovina obuhvaća pravne izvore navedene u točkama 1., 2., i 3. i to odredbe koje se odnose na nadzor i upravne mjere.
XLIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja statistike, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
Posebni dio državnoga stručnog ispita polaže se iz sljedećih tematskih cjelina:
1. Temeljni pojmovi, procesi i načela službene statistike
2. Statistička infrastruktura
3. Područje rada statistike
4. Primjena statističkih metoda
5. Razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske i usklađivanje hrvatske statistike sa standardima Europske unije i Ujedinjenih naroda.
1. Tematska cjelina »Temeljni pojmovi, procesi i načela službene statistike« obuhvaća sljedeće:
1.1. Temeljni statistički pojmovi
1.2. Temeljni statistički procesi
1.3. Temeljna načela službene statistike
1.4. Profesionalna etika u statistici.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– »Konferencija europskih statističara, statistički standardi i studije – br. 51.: Arhitektura informacijskih sustava za domaće i međunarodne statističke urede – Upute i preporuke«, Ujedinjeni narodi, Ženeva 1999.
– Uredba Vijeća (EC) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistikama Zajednice; Temeljna načela službenih statistika u regiji Ekonomske komisije za Europu, ECE, Ženeva, 15. travnja 1992.
– Deklaracija o profesionalnoj etici, ISI, 1985.
2. Tematska cjelina »Statistička infrastruktura« obuhvaća sljedeće:
2.1. Pravna osnova provođenja statističkih istraživanja
2.2. Čuvanje i pohranjivanje podataka
2.3. Klasifikacije i nomenklature
2.4. Registri i evidencije.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 103/03.)
– Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94)
– Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj. 13/03.)
– Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 52/03.).
3. Tematska cjelina »Područje rada statistike« obuhvaća sljedeće:
3.1. Predmet i zadaća granske statistike
3.2. Instrumenti za provedbu statističkih istraživanja
3.3. Metodologije, nomenklature i standardi
3.4. Obrada, publiciranje, informiranje i diseminacija podataka
3.5. Osnovni pokazatelji
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. – 2012. (»Narodne novine«, broj 28/05.)
– Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. – 2007. (»Narodne novine«, broj 28/05.)
– Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu (»Narodne novine«, broj 4/06)
– Metodološke upute, Državni zavod za statistiku
– Priručnik za izradu programskih zahtjeva, Državni zavod za statistiku
– Program publiciranja, Državni zavod za statistiku
4. Tematska cjelina »Primjena statističkih metoda« obuhvaća sljedeće:
4.1. Zadaća i cilj statističke analize, relativni brojevi
4.2. Srednje vrijednosti
4.3. Mjere disperzije
4.4. Regresija i korelacija
4.5. Analiza vremenskih nizova
4.6. Individualni i skupni indeksi
4.7. Metoda uzorka.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Ivan Šošić, »Uvod u statistiku«
– Ivan Šošić, »Vježbe iz statistike, I. dio«
– Ivan Šošić, »Vježbe iz statistike, II. dio«
5. Tematska cjelina »Razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske i usklađivanje hrvatske statistike sa standardima Europske unije i Ujedinjenih naroda« obuhvaća sljedeće:
5.1. Temeljna načela statistike Ujedinjenih naroda
5.2. Razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske
5.3. Organizacija statističkog sustava Republike Hrvatske
5.4. Diseminacija statističkih podataka
5.5. Zaštita statističkih podataka i povjerljivost
5.6. Kvaliteta statističkih podataka
5.7. Statistički standardi Ujedinjenih naroda i Europske unije
5.8. Razvoj i primjena međunarodnih statističkih standarda u Republici Hrvatskoj.
Provjera znanja obavlja se prema sljedećoj literaturi:
– Pojmovnik poslovnih statistika, Državni zavod za statistiku 2001.
– Metodološke pripreme za primjenu europske klasifikacije djelatnosti NACE Rev. 1
– Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002. (»Narodne novine«, broj 13/03.)
– NKD 2002. Statistička klasifikacija djelatnosti Republike Hrvatske s objašnjenjima, Metodološke upute br. 48, DZS
– Klasifikacija proizvoda po djelatnostima RH – KPD, Metodološke upute br. 15, DZS
– Sustav nacionalnih računa 1993., Europski sustav nacionalnih računa ESA 1995.
– Zakon o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 103/03.)
– Temeljna načela Ujedinjenih naroda
– EUROSTAT (http://europa.eu.int/comm/commissioners/solhes/indeks-en.htm)
– Boris Hajoš, »Europa na internetu«, Zagreb, 1999.
Državni službenici na radnome mjestu visoke stručne spreme polažu državni stručni ispit prema zadanom programu.
Državni službenici na radnom mjestu više stručne spreme polaže državni stručni ispit prema programu iz točaka 1., 2. i 3. te točke 4. stavka 1., 2., 3., 5. i 6. i točke 5.
Državni službenici na radnome mjestu srednje stručne spreme polaže državni stručni ispit prema programu iz točaka 1., 2. i 3. te točke 4. stavka 1., 2. i 6. i točke 5. stavka 1., 2., 3. i 5.
XLIV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja odgovarajućih inspekcija iz djelokruga Državnog inspektorata, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. za radno mjesto gospodarskog inspektora u području prometa robom i usluga
1.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti gospodarskog inspektora, te kazneni postupci gospodarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05 i 129/05),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97 – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349 i 351, i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine«, br. 178/04),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05).
1.2. Pravni izvori uz predmet trgovine, obrta i usluga
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03) – članci 1. – 67., 611. – 620. i 624. – 631.
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01, 49/03. – pročišćeni tekst i 96/03, 103/03, 170/03 i 55/04);
– Zakon o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02);
– Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/04. i 151/05. – članak 7., 34., 35., 46., 47., 48., 95., 97., 99., 101. i 102.);
– Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 16/02. i 129/04.),
– Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe (»Narodne novine«, br. 106/93.);
– Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 128/99, 14/00, 55/00. i 137/04. – članak 3., 4., 5., 6., 7., 8., 8a, 13., 16., 17., 18. i 19.);
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93, 90/96, 102/98, 64/61, 71/01, 49/03. – pročišćeni tekst);
– Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 2/01, 156/02, 110/04.),
– Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01. i 83/02.) – odredbe o upisu u upisnik poljoprivrednih domaćinstava;
– Zakon o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.);
– Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.);
– Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, br. 42/05.)
– Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 68/01.);
– Zakon o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 68/01. i 87/05.);
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01. i 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04.);
1.3. Pravni izvori uz predmet zaštita potrošača
– Zakon o zaštiti potrošača, (»Narodne novine«, br. 96/03.),
– Zakon obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05.),
– Zakon o bankama (»Narodne novine«, br. 84/02) – odredbe o zaštiti potrošača,
– Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05.) – odredbe o zaštiti potrošača
– Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04. – ispravak, 140/05. i 143/05. – ispravak),
– Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine«, br. 90//04. i 124/04.),
– Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 146/05.),
– Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 87/05.) – odredbe o prometu kave,
– Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (»Narodne novine«, br. 92/05.),
– Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01. i 14/01.),
– Pravilnik o deklaraciji ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 13/02.),
– Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda (»Narodne novine«, br. 13/02.).
– Pravilnici o kakvoći proizvoda koji nisu animalnog podrijetla, i to:
– Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, br. 78/05),
– Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima, (»Narodne novine«, br. 73/05),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za snack proizvode (»Narodne novine«, br. 52/97),
– Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05),
– Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05),
– Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama, te škrobu i škrobnim sirupima (»Narodne novine«, br. 174/04 i 90/05),
– Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovina (»Narodne novine«, br. 172/04),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za sol za prehranu ljudi (»Narodne novine«, br. 15/97),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za ulja od ploda i komine masline (»Narodne novine«, br. 35/99, 44/00 i 109/00),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarina i njima srodnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti (»Narodne novine«, br. 39/99 i 34/02),
– Pravilnik o kvaliteti voća i povrća i gljiva (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 29/79 i 53/87),
– Pravilnik o kvaliteti proizvoda od voća, povrća, gljiva i pektinskih preparata (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 1/79, 20/82, 39/89, 74/90 i 46/91),
– Pravilnik o kvaliteti jestivih gljiva (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 46/91 i 64/91),
– Pravilnik o kvaliteti začina, ekstrakata začina i mješavine začina, (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 4/85 i 84/87),
– Pravilnik o kvaliteti pekarskog kvasca (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 32/87),
– Pravilnik o kvaliteti juha, koncentrata za juhe, koncentrata za umake i dodatke jelima (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 5/82 i 58/85),
– Pravilnik o kvaliteti kave i surogata kave, čaja, začina, koncentrata za juhu, pekarskog kvasca, praška za pecivo, praška za puding (»Narodne novine«, br. 53/91 i »Službeni list«, br. 22/63, 2/64.i 45/81).
1.4. Pravni izvori uz predmet ugostiteljstva i turizma
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj: 48/95, 20/97, 46/97. – pročišćeni tekst, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03. i 42/05.);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00 18/01, 33/01, 21/03, 52/04 i 106/04.) – odredbe članaka od 1. – 4., od 16. – 115. i prilozi: V., VI., VII., VIII. i IX.
– Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještanih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02, 132/03, 73/04);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 175/03., 106/04. i 12/06.);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine kampovi i druge vrste objekata za smještaj (»Narodne novine«, 84/05.)
– Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja (»Narodne novine«, broj 14/96, 30/96 i 75/97);
– Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa (»Narodne novine«, broj 14/96, 30/96 i 75/97);
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 14/96);
– Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine«, broj 22/96,137/98 i 152/02);
– Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/96, 47/97, 25/99, 29/00 i 196/03, ispr. 42/04);
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (»Narodne novine«, broj 52/96. i 47/97.).
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, broj 16/95 i 108/96);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96. ispravak 19/96. i 76/98.).
– Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 142/99, 47/00, 121/00, 45/01.,108/01. i 106/04.);
– Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/04);
– Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96, 23/97 i 134/98);
– Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (»Narodne novine«, broj 54/96);
– Pravilnik o Upisniku putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96 ispr. 78/96. i 75/97);
– Pravilnik o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana (»Narodne novine«, 62/96 i 75/97);
– Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča (»Narodne novine«, broj 62/96 ispr. 78/96 i 75/97);
– Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika (»Narodne novine«, br. 62/96 ispr. 78/96, 75/97 i 153/02);
– Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, broj 62/96 i 153/02);
– Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (»Narodne novine«, broj 78/96, 47/97 i 80/98);
– Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin (»Narodne novine«, broj 109/96);
– Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj: 27/91, 109/93, 30/94, 35/95. – pročišćeni tekst 30/99, 64/00. i 42/05.).
– Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, broj 45/94, 32/96 i 71/97);
– Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, broj 83/95. i 95/95.);
– Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2006. godinu (»Narodne novine«, broj 52/05);
– Uredba o visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. (»Narodne novine«, broj 52/05.);
– Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2005. i 2006. godinu (»Narodne novine«, br. 52/05.);
– Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (»Narodne novine«, br. 75/94, 69/97, 60/98. i 78/99.).
Pravni izvori uz predmet tehničkog zakonodavstva
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 135/05)
– Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 158/03)
– Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03, 100/04)
– Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03)
– Zakon o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/03, 158/03, 177/03, 60/04 i 70/05)
– Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/04)
Pravni izvori uz predmet intelektualnog vlasništva
– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine« br. 167/03.) odredbe koje se odnose na promet i reproduciranje (umnožavanje) glazbenih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i slike, računalnih programa i knjiga (od čl. 1. – 33., čl. 80. – 98., čl. 107. – 121., čl. 125., 133., 139., 145., čl. 189. i 192.)
– Zakon o žigu (»Narodne novine« br. 173/03.) – čl. 1. – 4., čl. 7. – 13., čl. 32. – 35., čl. 38.-39., čl. 80.
– Zakon o patentu (»Narodne novine« br. 173/03. i 87/05.) – čl. 1. – 5., čl. 15., čl. 48. – 53., čl. 58. – 63., čl. 70., čl. 97. i 98.
– Zakon o industrijskom dizajnu (»Narodne novine« br. 173/03.) – čl. 1. i 2., čl. 10. – 22., čl. 39., čl. 58.
– Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine« br. 173/03. i 186/03.) – čl. 1. – 12., čl. 15. – 18., čl. 32. i 33., čl. 37. – 41., čl. 53.
– Zakon o hrani (»Narodne novine« br. 117/03.) – odredbe koje se odnose na zaštitu izvornosti i zemljopisnog podrijetla hrane – Poglavlje X
– Zakon o vinu (»Narodne novine« br. 96/03.) – odredbe koje se odnose na zaštitu zemljopisnog podrijetla vina – Poglavlje IV i V
– Zakon o trgovini (»Narodne novine« br. 11/96., 101/98., 30/99., 75/99., 76/99., 62/01., 101/01., 49/03. – pročišćen tekst, 103/03., 170/03. i 55/04.) – Dio IV – Nepošteno tržišno natjecanje
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine« br. 96/03.) – Dio III – Oglašavanje proizvoda i usluga
– Kazneni zakon (»Narodne novine« br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.) – čl. 229., 230., 231., 232. i 285.
Pravni izvori uz predmet ispitivanja sukladnosti
– Zakon o hrani (»Narodne novine« br. 117/03., 130/03. i 48/04.),
– Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane (»Narodne novine« br. 114/04., 128/04. i 34/05.),
– Pravilnik o kakvoći mesa stoke za klanje peradi i divljači (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 34/74., 26/75 i 13/78)
– Pravilnik o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 2/85., 12/85. i 24/86.)
– Pravilnik o kvaliteti mesa peradi (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 1/81. i 51/88.)
– Pravilnik o kakvoći mesnih proizvoda (»Narodne novine« br. 53/91., 96/97., 158/03. i »Sl. list« br. 29/74.,13/78. i 41/80)
– Pravilnik o kvaliteti proizvoda od mesa peradi (»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 55/91.)
– Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (»Narodne novine« br. 53/91., 96/97. i 158/03. i »Sl. list« br. 65/79. i 48/84.)
– Pravilnik o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura(»Narodne novine« br. 53/91. i 158/03. i »Sl. list« br. 51/82. i 39/99.)
– Pravilnik o kakvoći sirovog mlijeka (»Narodne novine« br. 102/00. i 111/00.)
– Pravilnik o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja (»Narodne novine« br. 53/91., 96/97., 128/97. i 158/03. i »Sl. list« br. 55/89.),
– Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda (»Narodne novine« br. 20/00.)
– Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine« br. 2/05, 79/05. i 107/05.),
– Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (»Narodne novine« br. 172/04.),
– Pravilnik o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine« br. 42/05. i 57/05.),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (»Narodne novine« 23/97., 40/97. i 112/97.),
– Pravilnik o kvaliteti alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa (»Narodne novine« 53/91. i 102/03. – na snazi odredbe o kakvoći leda i koncentriranoj octenoj kiselini i opće odredbe koje se na njih odnose),
– Zakon o vinu (»Narodne novine« br. 96/03.),
– Pravilnik o vinu (»Narodne novine« br. 96/96., 7/97, 117/97. i 57/00.),
– Pravilnik o proizvodnji vina (»Narodne novine« br. 02/05.),
– Zakon o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 76/99. i 151/03.),
– Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine« br. 85/05. i 13/06.),
– Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine« br. 20/04. i 10/05.),
– Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine« br. 121/05.),
– Pravilnik o voćnim sokovima i nektarima te njima srodnim proizvodima (»Narodne novine«br. 125/05.).
1. Za radno mjesto gospodarskog inspektora treće vrste zvanja
1.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora treće vrste zvanja, te kazneni postupci gospodarskog inspektora treće vrste zvanja u provedbi inspekcijskog nadzora
1.1.1. Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05. i 129/05.),
1.1.2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349 i 351, i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
1.1.3. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine«, br. 178/04.),
1.1.4. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
1.1.5. Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04. i 88/05.).
1.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa koji se odnose na zaštitu potrošača, nedopuštenu trgovinu fizičkih osoba, isticanje tvrtke, iznajmljivanje soba, stanova kuća i apartmana, prijavu i odjavu turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe
1.2.1. Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti, isticanju tvrtke, iznajmljivanju soba, stanova kuća i apartmana, prijavu i odjavu turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe prema postojećim propisima:
1.2.1.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
1.2.1.2. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
1.2.1.3. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
1.2.1.4. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
1.2.1.5. Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
1.2.1.6. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95, 52/95, 30/99, 64/00, 100/03. i 42/05.),
1.2.2. Odredbe o zaštiti potrošača (isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.), prema postojećim propisima:
1.2.2.1. Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
1.2.2.2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
1.2.2.3. Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 163/03.),
1.2.2.4. Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
1.2.2.5. Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.),
1.2.2.6. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05.),
1.2.2.7. Zakon o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03, 130/03 i 48/04),
1.2.2.8. Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01 i 14/01),
1.2.2.9. Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
1.2.2.10. Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.),
1.2.2.11. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00 18/01, 33/01, 21/03, 52/04 i 106/04);
1.2.2.12. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještanih objekata iz skupine hoteli »Narodne novine«, broj 48/02, 132/03, 73/04);
1.2.2.13. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 175/03 i 106/04);
1.2.2.14. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata iz skupine kampovi i druge vrste objekata za smještaj (»Narodne novine«, 84/05.)
1.2.2.15. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 14/96);
1.2.2.16. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine«, broj 22/96,137/98 i 152/02);
1.2.2.17. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/96, 47/97, 25/99, 29/00 i 196/03, ispr. 42/04);
1.2.2.18. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (»Narodne novine«, broj 52/96. i 47/97.).
1.2.2.19. Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, broj 16/95 i 108/96);
1.2.2.20. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 142/99, 47/00, 121/00, 45/01., 108/01. i 106/04.);
1.2.2.21. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/04);
1.2.2.22. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, broj 62/96, 23/97 i 134/98);
1.2.2.23. Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, broj 45/94, 32/96 i 71/97);
1.2.2.24. Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, broj 83/95. i 95/95.);
1.2.2.25. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2005. godinu (»Narodne novine«, broj 91/04);
1.2.2.26. Uredba o visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2005. (»Narodne novine«, broj 91/04).
2. za radno mjesto inspektora rada
2.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora rada, te kazneni postupci inspektora rada u provedbi inspekcijskog nadzora:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine« broj 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05, 48/05, 129/05 i 140/05)
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04)
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 62/03 – pročišćeni tekst i 178/04) – čl. 171. – 175.
– Kazneni zakon (»Narodne novine« broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2566/2003, U-I-2892/2003, 105/04 i 84/05) – čl. 111. – 115., 127., 303., 317., 318., 323., 324., 328., 337., 339., 345. – 351.
2.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u području radnih odnosa, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
– Zakon o radu (»Narodne novine« broj 38/95, 54/95, 64/95, 17/01, 82/01, 114/03, 30/04, 142/03, 137/04 – pročišćeni tekst i 68/05 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2766/2003)
– Zakon o strancima (»Narodne novine« broj 109/03 i 182/04)
– Zakon o evidencijama u oblasti rada (»Narodne novine« broj 34/91 i 26/93)
– Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 143/02)
– Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – pročišćeni tekst i 112/05)
– Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04, 90/05)
– Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« broj 33/02, 86/02, 114/03 i 151/03)
– Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« broj 102/98, 71/99, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02 117/03, 30/04, 174/04 i 92/05)
– Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine« broj 147/02, 175/03 i 177/04)
– Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04 i 92/05) – čl. 35. i čl. 145.
– Stečajni zakon (»Narodne novine« broj 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03 i 187/04) – čl. 71., čl. 109., čl. 120. – 122.
– Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine« broj 114/03)
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 i 118/03) – čl. 32., čl. 611. – 618. i čl. 630. st. 1., 2. i 3.
– Ovršni zakon (»Narodne novine« broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05) čl. 237. – 240. i čl. 307.u
– Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine« broj 71/99)
– Zakon o načinu određivanja zastupljenosti udruga Sindikata više razine u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini (»Narodne novine« broj 19/99)
– Zakon o konvalidaciji (»Narodne novine« broj 104/97)
– Zakon o obrtu (»Narodne novine« broj 49/03 – pročišćeni tekst) – čl. 29.
– Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara (»Narodne novine« broj 8/96)
– Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena (»Narodne novine« broj 44/96)
– Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana briga i njega (»Narodne novine« broj 64/98)
– Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta (»Narodne novine« broj 92/03)
– Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta (»Narodne novine« broj 103/96)
– Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete (»Narodne novine« broj 103/96)
– Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine« broj 59/02)
– Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine« broj 59/02)
– Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« broj 96/02 i 152/04)
– Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne broj 16/96, 125/97 i 37/06).
2.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na organizaciju zaštite na radu, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96, 114/03 i 100/04);
– Pravilnik o izradi procjene opasnosti (»Narodne novine«, broj 48/97 i 114/02);
– Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 52/84);
– Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, broj 3/84 i 55/85);
– Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (»Narodne novine«, broj 56/83);
– Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, broj 5/84);
– Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnike i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 59/02);
– Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, broj 59/02);
– Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03);
– Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03);
– Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/05);
– Pravilnik o sigurnosnim znakovima (»Narodne novine«, broj 29/05);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (»Narodne novine«, br. 42/05);
– Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, br. 39/06)
2.3.1. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu na sredstvima rada, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine« 47/02);
– Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (»Narodne novine« br. 53/91);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (»Narodne novine« br. 49/86);
– Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (»Narodne novine« 53/91)
– Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine« 114/02 i 126/03);
– Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (»Narodne novine« br. 10/86);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (»Narodne novine« br. 49/86);
– Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (»Narodne novine« br. 11/84 i 7/89);
2.3.2. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevinskih radova, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine« br. 6/84 i 42/05);
– Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (»Narodne novine« 45/84);
– Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. l. 42/68 i 45/68 i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu);
– Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (»Narodne novine« br. 7/87);
2.3.3. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (»Narodne novine« br. 9/87);
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (»Narodne novine« 19/83) naročito poglavlje »3 Postrojenja na otvorenom prostoru« i »6 Sklopke, rastavljači i osigurači (rasklopne naprave)«;
– Tehnički propisi o gromobranima (»Narodne novine« 53/91) naročito poglavlje »2 Područje primjene« i »4 Opće odredbe o gromobranima«;
2.3.4. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine« br. 92/93);
– Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (»Narodne novine« br. 39/06);
– Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« br. 145/04)
– Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile (»Narodne novine« br. 7/89);
– Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radovima pri kemijsko-tehnološkim procesima (Sl. l. 55/50, 15/65 i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu);
– Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože i krzna i otpadaka kože (Sl. l. 47/70 i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (»Narodne novine« br. 10/86);
– Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (»Narodne novine« br. 10/86)
Inspektori rada koji imaju stručnu spremu pravnog usmjerenja ne polažu usmeni posebni dio stručnog ispita iz predmeta pod točkom 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.
2.4. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.).
3. za radno mjesto elektroenergetskog inspektora
3.1. Pravni izvori uz Predmet ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti elektroenergetskog inspektora, te kazneni postupci elektroenergetskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br.76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05., 48/05. i 129/05.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127., 230., 231., 232., 258., 259., 261., 278., 280., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 297., 298., 303., 312., 317., 318., 323., 324., 337., 339., 345., 348., 349. i 351., i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine«, br. 178/04.),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04. i 88/05.).
3.2. Pravni izvori uz predmet Iz područja elektroenergetike, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
– Zakon o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01. i 177/04.–osim poglavlja II., III. i IV.),
– Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 177/04.),
– Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 158/03.)
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« br. 158/03.),
– Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, br. 14/06.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Službeni list SFRJ«, br. 53/88. i članak 53. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96. i »Narodne novine« , br. 5/02., čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine« br. 158/03.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (»Službeni list SFRJ«, br. 4/74, čl. 98. Pravilnika broj 13/78, članak 53. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96., članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine«, br. 158/03.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (»Sl. l. SFRJ«, br. 65/88, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96. i »Narodne novine« br. 24/97., članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti »Narodne novine«, br 158/03.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (»SL. SFRJ« br. 13/78, čl. 53. Zakona o normizaciji, »Narodne novine« br. 55/96. i članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine«, br. 158/03.)
– Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 135/05.),
– Pravilnik o izgledu i uporabi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, br. 88/98, 165/98, 8/99, članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine«, br. 158/03.),
– Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme i instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, br. 39/06.)
– HRN N.B2.741:1986, Električne instalacije zgrada, Zaštita od električnog udara (članak 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96, članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, »Narodne novine«, br. 158/03.).
3.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.).
4. za radno mjesto rudarskog inspektora
4.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti rudarskog inspektora, te kazneni postupci rudarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05., 48/05. i 129/05.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349 i 351, i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine« br. 178/04.),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04.i 88/05.).
4.2. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa iz područja rudarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
– Zakon o rudarstvu – (»Narodne novine«, br. 190/03.),
– Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96),
– Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93.)
– Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.),
– Zakon o prijevozu opsnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/93.),
– Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95.),
4.3. Pravni izvori uz predmet Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99.,52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03.- pročišćeni tekst,96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
5. za radno mjesto inspektora posuda pod tlakom
5.1. Pravni izvori uz predmet ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora posuda pod tlakom, te kazneni postupci inspektora posuda pod tlakom u provedbi inspekcijskog nadzora
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99, 96/03, 151/03, 160/04, 174/04, 33/05., 48/05. i 129/05.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127., 230., 231., 232., 258., 259., 261., 278., 280., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 297., 298., 303., 312., 317., 318., 323., 324., 337., 339., 345., 348., 349. i 351., i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04. i 84/05.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst, i čl. 82. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći »Narodne novine« br. 178/04.),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02,122/02, 187/03, 105/04, 127/04.),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04.i 88/05.).
5.2. Pravni izvori uz predmet poznavanja propisa iz područja posuda pod tlakom, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:
– Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03),
– Zakon o energiji (»Narodne novine« 68/01, 177/04),
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine« br. 163/03),
– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine« br. 135/05,)
– Pravilnik o tlačnoj opremi (»Narodne novine« br. 135/05).
– Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih i vrelovodnih kotlova, parnih posuda, pregrijača pare i zagrijača vode (Sl. l. SFRJ, 7/57, 22/57, 3/58, 56/72 i 61/72, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru (Sl. l. SFRJ br. 12/85, čl.53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, članak 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom za tekuće atmosferske plinove (Sl. l. br. 9/86, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih tlačnih posuda za tekući ugljični dioksid (Sl.l. br. 76/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod tlakom za tekući ugljični dioksid (Sl. l. br. 39/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. l. br. 10/90 i 52/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03).
– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude (Sl.l. br. 16/83, čl.53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirani tekući i pod tlakom rastvorene plinove (Sl. l. SFRJ br. 25/80, i 9/86, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine« br. br. 55/96, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br. 158/03),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih tlačnih posuda za ukapljene atmosferske plinove (Sl. l. SFRJ br. 39/88, čl. 53. Zakona o normizaciji, čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti »Narodne novine« br.158/03),
5.3. Pravni izvori uz predmet poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03.- pročišćeni tekst, 96/03, 103/03, 170/03. i 55/04.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 117/03.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.).
XLV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite od ionizirajućih zračenja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, br. 27/99 i 173/03), i podzakonski akti doneseni na temelju toga zakona:
1.1. Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućih zračenja u medicini i stomatologiji (»Narodne novine«, br. 113/99),
1.2. Pravilnik o načinu i rokovima provedbe neposrednog nadzora nad izvorima ionizirajućih zračenja, načinu mjerenja ozračenja djelatnika i bolesnika koji su izloženi ionizirajućim zračenjima, vođenju i sadržaju evidencija i registara te načinu izvješćivanja u vezi s tim zračenjima (»Narodne novine«, br. 63/00),
1.3. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručne izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost s izvorima ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, br. 67/00) i
1.4. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (»Narodne novine«, br. 84/00 i 106/03),
1.5. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuća zračenja (»Narodne novine«, br. 84/00 i 106/03),
2. Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 27/01), poglavlje »Nadležnost« – članak 16. do 18.),
3. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93 i 151/03) – članak 58. – 102.)
4. Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (»Narodne novine«, br. 67/03, 83/03, 121/03 i 198/03).
XLVI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja vatrogastva polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04)
2. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05)
3. Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst i 174/04)
4. Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (»Narodne novine«, br. 96/02, 102/02)
5. Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/01)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja civilne zaštite polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04)
2. Zakon o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«, broj 55/89,18/90, 47/90, 19/91 – pročišćeni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00) – od čl. 24. b. do 24. ž.)
3. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97)
4. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 20/06)
5. Pravilnik o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 25/06)
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja djelovanja cenatara 112 i sustava javnog uzbunjivanja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04) Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04)
2. Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe (»Narodne novine«, broj 108/05)
3. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (»Narodne novine«, broj 13/06)
4. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (»Narodne novine«, broj 47/06)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova inspektora za vatrogastvo ili inspektora zaštite i spašavanja te poslova državnog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, pored pravnih izvora iz područja obavljanja poslova, polaže posebni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04) u dijelu koji se odnosi na materijalnopravne temeljne odredbe (čl. 1. – 30.), prekršajni nalog (čl. 160., čl. 166. – 169.) te pokretanje, započinjanje i prekid postupka (čl. 170-172.)
2. Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02).
XLVII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja nuklearne sigurnosti polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
Predmeti:
1. Nuklearne djelatnosti
2. Nuklearni materijali
3. Međunarodna suradnja
Provjera znanja za sve tri navedene tematske cjeline obavlja se prema sljedećim pravnim izvorima:
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Nacionalni propisi
1.1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),
1.2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (»Narodne novine«, broj 143/98)
1.3. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 181/04 – članci 10., 27., 61., 824.-840.)
2. Međunarodne konvencije i bilateralni ugovori:
2.1. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 5/01),
2.2. Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.3. Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.4. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/95),
2.5. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/99),
2.6. Konvencija o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/01).
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova visoke stručne spreme – inspektore – polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Nacionalni propisi
1.1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),
1.2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (»Narodne novine«, broj 143/98)
1.3. Pomorski zakonik (»Narodne novine«, broj 181/04 – članci 10., 27., 61., 824.-840.)
1.4. Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (»Narodne novine«, broj 120/05)
2. Međunarodne konvencije i bilateralni ugovori:
2.1. Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 5/01),
2.2. Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.3. Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93 i 1/06),
2.4. Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/95),
2.5. Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/99),
2.6. Konvencija o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/01)
2.7. Sporazum između Republike Hrvatske i International Atomic Energy Agency (IAEA) o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 13/94)
2.8. Dodatni protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i International Atomic Energy Agency (IAEA) o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/00)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova više stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),
2. Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (»Narodne novine«, broj 143/98)
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećem pravnom izvoru:
1. Zakon o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 173/03),
XLVIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja opće uprave, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. u dijelu koji se odnosi na udruge, vjerske zajednice, zaklade, fundacije i političke stranke:
1.1. Zakon o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01. i 11/02.)
1.2. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 11/02.)
1.3. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.)
1.4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka (»Narodne novine« broj 79/1994)
1.5. Zakon o zakladama i fundacijama (»Narodne novine« broj 36/95. i 64/01.)
1.6. Pravilnik o upisu u Zakladni upisnik (»Narodne novine« broj 4/96. i 103/01.)
1.7. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine« broj 83/02.)
1.8. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 9/03., 12/03. i 24/04.)
1.9. Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve (»Narodne novine« broj 15/2003 – međunarodni ugovori)
1.10. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/2002)
1.11. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 120/2003)
2. u dijelu koji se odnosi na kadrovske poslove i službeničke odnose:
2.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05),
2.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika (članci 108-112.),
2.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 38/95, 54/95,69/95, 17/01, 82/01 i 114/03, 142/03, 30/04),
2.4. Zakon o zapošljavanju (»Narodne novine«, br. 59/96. i 114/01),
2.5. Zakon o strancima (»Narodne novine«, broj 109/03), u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje stranaca
2.6. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 94/01, 88/02, 149/02, 117/03 i 30/04)
2.7. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05),
2.8. Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj sužbi (»Narodne novine«, broj 8/06)
2.9. Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, broj 8/06)
2.10. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – isp., 66/2005 i 131/05)
2.11. Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe (»Narodne novine«, broj 33/06)
2.12. Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (»Narodne novine«, broj 33/06)
2.13. Pravilnik o radnoj knjižici (»Narodne novine«, broj 14/96.),
2.14. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja ispita)
3. u dijelu koji se odnosi na građanska stanja i matičarstvo:
3.1. Obiteljski zakon (»Narodne novine« broj 116/03, 17/04 i 136/04)
3.2. Zakon o državnim maticama (»Narodne novine« broj 96/93)
3.3. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine« broj 69/92, 26/93 i 29/94)
3.4. Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (»Narodne novine« broj 202/03 i 49/05)
3.5. Uredba o područjima matičnih ureda (»Narodne novine« broj 2/98)
3.6. Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine« broj 202/03)
3.7. Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine« broj 202/03)
3.8. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine« broj 202/03)
3.9. Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine« broj 112/93)
3.10. Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine« broj 48/94)
3.11. Pravilnik o obrascima za dostavljanje podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (»Narodne novine« broj 3/00)
3.12. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine« broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 150/5 i 153/05)
3.13. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (»Narodne novine« broj 10/74)
3.14. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03)
3.15. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine« broj 139/04)
3.16. Zakon o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92)
3.17. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93)
3.18. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj 54/91, 3/92 i 149/02)
3.19. Pravilniko utvrđivanju cijene obrasca domovnice (»Narodne novine« broj 41/00)
3.20. Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (»Narodne novine« broj 53/91 i 88/01)
3.21. Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (»Narodne novine« broj 53/91)
3.22. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (»Službeni list FNRJ«, dodatak – broj 10/65)
3.23. Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori i dvostrani sporazumi 1967.)
3.24. Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori«, broj 8/91)
3.25. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 12/93)
Propise pod rednim brojevima 3.22. do 3.25.
4. u dijelu koji se odnosi na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu:
4.1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine« – Međunardni ugovori – broj 14/97),
4.2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02),
4.3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.),
4.4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 10/97, 124/97, 50/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-103/1997 od 31. ožujka 1998, 68/98, 22/99, 42/99 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-772/1997, U-I-773/1997 od 21. travnja 1999, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02, 25/03, 107/03 i 175/03),
4.5. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, broj 62/01),
4.6. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03),
4.7. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97 – čl. 28. stavak 3. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 127/00 – članak 172. točka 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01 i 117/01 – ispravak, 150/02 i 147/03),
4.8. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obnašanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, broj 33/96 i 92/01),
5. u dijelu koji se odnosi na odnose s javnošću i protokol:
5.1. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04),
5.2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03),
5.3. Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 122/03),
5.4. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, broj 10/02)
5.5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
6. u dijelu koji se odnosi na ostale poslove iz područja opće uprave i općih poslova:
6.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-248/1994 od 13. studenoga 1996.),
6.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92),
6.3. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88),
6.4. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 49/87 i 38/88),
6.5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95),
6.6. Pravilnik o primjeni Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 93/95.)
6.7. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93, 48/99, 15/00, 127/00 – vjerodostojno tumačenje članka 2. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, 59/01, 190/03 – pročišćeni tekst i 199/03,),
6.8. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. i 129/05.)
IL.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja informatičkih poslova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima, programima i stručnim podlogama u području informatičkih poslova:
1. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine« broj10/2002)
2. Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 146/2004)
3. Zakon o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine« broj150/2005)
4. Zakon o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine« broj173/2003)
5. Kazneni zakon (»Narodne novine« broj 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004 i 84/2005) – u dijelu koji se odnosi na odredbe kojima se uređuje računalni kriminal – odredbe članka 223., 223.a, 224. i 224.a.
6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/2003)
7. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine« broj 139/2004)
8. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine« broj 69/2005)
9. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/2003) – u dijelu koji se odnosi na opće odredbe, načela i izuzeća sadržano u člancima 1. do 8.
L.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava i politike tržišnog natjecanja i državnih potpora polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se iz sljedećih predmeta:
1. Pravo tržišnog natjecanja,
2. Usklađivanje prava tržišnog natjecanja s propisima EZ,
3. Pravo državnih potpora,
4. Usklađivanje prava državnih potpora s propisima EZ
U predmetu Pravo tržišnog natjecanja obavlja se provjera znanja prema sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine« broj 122/03),
2. Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine« broj 51/04),
3. Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije poduzetnika (»Narodne novine« broj 51/04),
4. Uredba o sporazumima male vrijednosti (»Narodne novine« broj 51/04),
5. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji ne djeluje na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (»Narodne novine« broj 51/04),
6. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma između poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (»Narodne novine« broj 158/04),
7. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine« broj 105/04),
8. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije (»Narodne novine« broj 2/05),
9. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (»Narodne novine« broj 54/05),
10. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93 i 34/99), Glava VI., »Povezana društva« članak 473. – 511., Glava VII. »Pripajanje i spajanje društva«, članak 512. – 550., Glava VIII. »Prijenos imovine«, članak 551. – 552., Glava IX. »Preoblikovanje društva«, članak 553. – 582., Dio četvrti »Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja«, članak 611.-623.
U predmetu Usklađivanje prava tržišnog natjecanja s propisima EZ obavlja se provjera znanja prema sljedećim izvorima:
1. Ugovor o osnivanju Europske zajednice (pročišćeni tekst Ministarstva europskih integracija – neslužbeni prijevod, listopad 2000.), Glava VI. »Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanju i ujednačavanju zakona«, Poglavlje 1. »Pravila o tržišnom natjecanju«, Odjeljak 1. »Pravila koja se odnose na poduzeća«, članak 81. – 86.,
2. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/01), Glava VI. »Usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišnog natjecanja«, članak 69. i 70., te članak 40.
U predmetu Pravo državnih potpora obavlja se provjera znanja prema sljedećim izvorima:
1. Zakon o državnim potporama (»Narodne novine« broj 140/05),
2. Uredba o državnim potporama (»Narodne novine« broj 121/03)
3. Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (»Narodne novine« broj 11/05)¸
4. Program dinamike usklađivanja postojećih programa državnih potpora s kriterijima stavak 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i njihovih država članica (»Narodne novine« broj 125/04)
5. Program prilagodbe sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj sa sustavom u Europskoj zajednici (»Narodne novine« broj 125/04)
U predmetu Usklađivanja prava državnih potpora s propisima EZ obavlja se provjera znanja prema sljedećim izvorima:
1. Ugovor o osnivanju Europske zajednice (pročišćeni tekst Ministarstva za europske integracije – neslužbeni prijevod, listopad 2000.), Glava VI. »Zajednička pravila o
2. tržišnom natjecanju, oporezivanju i ujednačavanju zakona«, Poglavlje 1. »Pravila o tržišnom natjecanju«, Odjeljak 2. »Potpore koje daju države«, članak 87. – 89.,
3. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj
14/01), Glava VI »Usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišnog natjecanja« članak 70.
LI.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja informacijsko-dokumentacijskih poslova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03.)
2. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04.) – glava I. i II.
3. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97. i 64/00.) – glava I., II. i III.
4. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 63/04.)
5. Zakon o knjižnicama (»Narodne novine«, broj 105/97., 5/98. i 104/00.) – glava I., IX. i X.
6. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (»Narodne novine«, broj 21/02.)
7. Pravilnici i norme za bibliografsku i dokumentacijsku obradu:
8. Pravilnik i priručnik za izradu abecednih kataloga, Knjiga 1. – Odrednice i redalice, Eva Verona (definicija službenih publikacija, korporativnih tijela, formalnih odrednica), Zagreb, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986.
9. ISBD (G): Opći međunarodni standardni bibliografski opis, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979.
10. ISBD (S) Međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1992.
11. ISBD (M): Međunarodni standardni bibliografski opis omeđenih publikacija, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1980.
12. ISBD (CM): Međunarodni standardni bibliografski opis kartografske građe, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1982.
13. ISBD (NBM): Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1993.
14. ISBD (ER): Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe, (Uvodne napomene), Zagreb, IFLA, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.
15. Pojmovnik Eurovoc, HIDRA, Europska unija, http://www.hidra.hr/eurovoc/eurovoc1.htm
16. HRN ISO 2108:2003: Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN)
17. HRN ISO 3297:2004: Informacije i dokumentacija – Međunarodni standardni broj serijske publikacije
18. HRN ISO 2788:2004: Dokumentacija – Smjernice za izradu i razvoj jednojezičnih tezaurusa
19. HRN ISO 5963:2001: Dokumentacija – Metode analize dokumenata, određivanje njihovih predmeta i odabira indeksnih naziva
20. Priručnik za UNIMARC, Mirna Willer, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1989.
LII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja zaštite prava i interesa djece polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Konvencija o pravima djeteta (»Službeni list – Međunarodni ugovori«, br. 15/90, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93 i 20/97)
– Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 5/02 i 2/03)
– Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 5/02 i 7/02);
2. Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu (»Službeni list – Međunarodni ugovori« br. 2/60 i »Narodne novine« br. 31/91);
3. Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece (»Službeni list – Međunarodni ugovori« br. 7/91, »Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 4/94);
4. Zakon o pravobranitelju za djecu (»Narodne novine«, br. 96/03);
5. Obiteljski zakon (»Narodne novine« br. 116/03, 17/04, i 136/04);
6. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine« br. 116/03.);
7. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03. i 44/06) – III. Prava u sustavu socijalne skrbi, IV Obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, VII Nadležnost i postupak;
8. Zakon o doplatku za djecu (»Narodne novine« br. 94/01);
9. Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 94/01,88/02, 149/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 90/05) – 1. Osigurane osobe čl. 5. do 9., 2. Prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja;
10. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03 i 48/05 – ispr.) – Mjere zdravstvene zaštite – čl. 16. do 20., Prava i dužnosti osoba u ostvarivanju zdravstvene zaštite – čl. 21. do 22., Zdravstvena djelatnost čl. 23., Razine zdravstvene djelatnosti – čl. 24. i 25.;
11. Kazneni zakon (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05 – ispr.) – Opći dio – I. Temeljne odredbe, II. Primjena kaznenog zakonodavstva RH; Posebni dio – XIV. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, XVI. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži, XXII. Kaznena djela protiv pravosuđa i XXV. Kaznena djela protiv službene dužnosti;
12. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 110/97, 27/98 – ispr., 58/99, 112/99, 58/02 i 143/02 – ispr.) – Opće odredbe;
13. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine« br. 111/97, 27/98-ispr., i 12/02);
14. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine« br. 111/97, 128/99 i 79/02) – I. Opće odredbe, II. Temeljna načela;
15. Zakon o prekršajima (»Narodne novine« br. 88/02, 122/02, 187/03, 105/04 i 127/04 – ispr.) – VIII. Primjena prekršajnih sankcija prema maloljetnicima čl. 61. do 75., XXIV Postupak prema maloljetnicima – čl. 238. do 244.;
16. Zakon o policiji (»Narodne novine« br. 129/00) – čl. 24;
17. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« br. 10/97 i 133/97 – ispr.); III. Programi dječjeg vrtića
18. Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine« br. 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) – III. 2. Nastavni plan i program te organiziranje nastave, 3. Učenici, IV. Zdravstvena i socijalna skrb učenika
19. Zakon o srednjem školstvu (»Narodne novine« br. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01, 114/01 i 81/05); II. 1. Programi srednjeg školstva, 2. Nastavni plan i program, 4. Organiziranje nastave, VI. Učenici.
LIII.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja promicanja i zaštite ravnopravnosti spolova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:
1. Zakon o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03)
2. UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (1979.)
3. Zakon o istospolnim zajednicama (»Narodne novine« broj 116/03)
4. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine« broj 116/03)
5. Zakon o medijima (»Narodne novine« broj 59/04), odredbe:
5.1. Glava I. Opće odredbe
5.2. Glava II. Opća načela
5.3. Glava III. Prava i obveze nakladnika, t. 3. Informacije o nakladniku i mediju od interesa za javnost, t. 4. Medijska načela i obveze, t. 5. Oglašavanje
5.4. IV. Prava i obveze novinara
6. Obiteljski zakon (»Narodne novine« broj 116/03, 17/04 i 136/04)
LIV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja javne nabave polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 197/03 i 92/05),
2. Uredba o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02),
3. Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, broj 14/02),
4. Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 179/03 i 98/05),
5. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, broj 117/03).
LV.
Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova iz djelokruga Obavještajne agencije, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:
1. Zakon o sigurnosnim službama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 32/02 i 38/02),
2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04 i 84/05), članci: 1. – 48., 135. – 187., 337. – 351.)
3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
4. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 68/03),
5. Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 32/02),
6. Godišnje smjernice za rad sigurnosnih službi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 121/03),
7. Uredba o pravu nošenja i načinu uporabe oružja službenih osoba Obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 83/03),
8. Uredba o službenoj iskaznici i znački službenih osoba Obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 83/03),
9. Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 83/03),
10. Uredba o utvrđivanju poslova protuobavještajne zaštite i osiguranja određenih osoba, objekata i prostora (»Narodne novine«, broj 83/03 i 70/05),
11. Uredba o osnivanju Zavoda za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju (»Narodne novine«, broj 83/03),
12. Uredba kojom se utvrđuju dužnosti odnosno poslovi od posebnog značaja za nacionalnu sigurnost za obavljanje kojih se provodi sigurnosna provjera (»Narodne novine«, broj 83/03),
13. ostali podzakonski akti iz područja sigurnosnog djelovanja, zaštite tajnosti podataka, unutarnjem nadzoru rada, uredskom, materijalnom i financijskom poslovanju, koje pobliže odredi čelnik sigurnosne službe, a koji imaju oznaku tajnosti.
LVI.
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa utvrđene ovim Programom, a koji će stupiti na snagu nakon stupanja na snagu ovoga Programa. 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra - Narodne novine br.: 8 / 2004
Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša - Narodne novine br.: 114 / 2008
Uredba o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate - Narodne novine br.: 187 / 2003
Uredba o poticanju ulaganja - Narodne novine br.: 64 / 2007
Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama Bljesak i Oluja - Narodne novine br.: 24 / 1996
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...