Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog ... i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog ...


  

Narodne novine br.: 111 - Datum: 15.07.2003. - Interni ID: 20031519


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog ...

DRŽAVNI INSPEKTORAT
1519
Na temelju članka 84. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01.), i članka 61. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika (»Narodne novine«, br. 78/03.), utvrđujem
PROGRAM
posebnog dijela drŽavnog struČnog ispita za zvanjE gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora treĆe vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog inspektora i inspektora posuda pod tlakom
I.
Ovim se Programom utvrđuju predmeti koje obuhvaća posebni dio državnog stručnog ispita za zvanja gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora III. vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog inspektora i inspektora posuda pod tlakom i navode pravni izvori za pripremu polaganja tog dijela državnog stručnog ispita.
II.
Posebni dio državnog stručnog ispita za zvanja iz točke I. ovoga Programa sastoji se od pisanog i usmenog dijela ispita.
III.
Pisani dio posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća izradu radnih zadaća u okviru odgovarajućih poslova koje obavlja inspektor koji polaže državni stručni ispit.
IV.
Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i provjere znanja iz predmeta za pojedina zvanja inspektora kako slijedi:
Za zvanje gospodarskog inspektora u podruČju prometa robom i usluga
1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti gospodarskih inspektora, te kazneni postupci gospodarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
Pravni izvori:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349 i 351, i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00. i 51/01.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02. i 122/02.),
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99. i 42/00.).
2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada gospodarskog inspektora u području trgovine, cijena i drugih propisa iz prometa robom, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99. i 52/00.) – članci 1.– 67, 611– 620 i 624– 631.
– Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98. i 45/99.);
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst i 103/03.);
– Zakon o strateškim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 87/02.);
– Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 26/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o bankama (»Narodne novine«, br. 161/98, 84/02.);
– Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe (»Narodne novine«, br.106/93.);
– Zakon o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99.);
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.)
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o kinematografiji (»Narodne novine«, br. 47/80, 20/90, 53/90. i 26/93.);
– Zakon o autorskom pravu (»Narodne novine«, br. 9/99, 76/99,127/99. i 67/01.) – odredbe o prometu, umnožavanju i reproduciranju djela snimljenih na nosačima zvuka i video– kazetama te računalnih programa,
– Zakon o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95, 67/01. i 12/02.);
– Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97.);
– Zakon o mjernim jedinicama (»Narodne novine«, br. 58/93.);
– Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br.11/94. i 37/94.);
– Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/94.);
– Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 52/90, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93, 29/94, 76/99, 8/00. i 13/02.) – odredbe o prometu
– Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98.) – odredbe o prometu
– Zakon o lovu (»Narodne novine«, br. 10/94, 22/94, 29/99, 76/99, 14/01. i 4/02.) – odredbe o prometu
– Zakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03.) – odredbe o prometu
– Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98.) – odredbe o prometu
– Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97. – pročišćeni tekst);
– Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02.);
– Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01.);
– Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 3/03.);
– Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjaka, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda («Službeni list SFRJ.», br. 65/79. i »Narodne novine«, br. 55/96.);
– Zakon o patentima (»Narodne novine«, br. 78/99, 127/99. i 32/02.);
– Zakon o žigu (»Narodne novine«, br. 78/99. i 127/99.);
– Zakon o industrijskom obličju (»Narodne novine«, br. 78/99. i 127/99.);
– Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br. 78/99. i 127/99.);
– Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01.);
– Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93.);
– Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/01. i 83/02.);
– Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/00.);
– Zakon o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01.);
– Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 68/01.);
– Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 68/01.);
– Zakon o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 68/01.);
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03. – pročišćeni tekst);
3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada gospodarskog inspektora u području kakvoće proizvoda i usluga, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br, 55/96.),
a) Propisi o kakvoći:
– kakao proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda,
– zaklanih svinja i kategorizacija svinjskog mesa,
– mesa stoke za klanje i divljači,
– mesnih proizvoda,
– mesa peradi i proizvoda od mesa peradi,
– riba, rakova, školjkaša i njihovih proizvoda,
– keksa i proizvoda srodnih keksu,
– prirodne mineralne izvorske i stolne vode,
– voća i povrća i njihovih proizvoda,
– osvježavajuća bezalkoholna pića,
– gljive i njihovi proizvodi,
– alkoholnih pića,
– mlijeka i proizvoda od mlijeka,
– žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenina,
– meda i drugih pćelinjih proizvoda,
– začina, ekstrata i mješavine začina,
– šećera i ostalih saharida,
– pivo i pivu slične proizvode,
– snack proizvoda,
– juha, koncentrata za juhe, umake i dodatke jelima,
– sol za prehranu ljudi,
– kave i surogata kave,
– octene i razblažene octene kiseline,
– jestivih ulja i masti biljnog porijekla i proizvoda ,
– maslinova ulja,
– jaja i njihovi proizvodi,
– tekućih naftnih goriva i goriva za mlazne motore,
b) propisi o metodama uzimanja uzoraka i metodama ispitivanja,
c) propisi o proizvođačkim specifikacijama,
d) propisi o deklariranju, označavanju, obilježavanju i pakiranju proizvoda:
– rezervnih dijelova za motorna vozila, 
– deterdženata u obliku praška za pranje predmeta od tekstila,
– tekstilnih proizvoda, gotove kože, krzna i proizvoda od prirodne i umjetne kože,
– pasta za zube,
– šampona za pranje kose,
– tekućih deterdženata za ručno pranje posuđa,
e) propisi o ispravama koje prate proizvode u prometu (tehnička uputa, jamčevni list, popis ovlaštenih servisa i najmanjem trajanju jamstvenog roka za proizvode:
– elektromedicinski uređaji odnosno oprema,
– grafička oprema,električni aparati za domaćinstvo,
– plinski aparati za domaćinstvo,
– proizvodi automobilske industrije,
– aparati za gašenje požara,
– oprema za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi,
– uredski pisaći i računski strojevi i dr.
– sportska oprema i rekviziti,
– izolacijski aparati i oprema,
– uređaji iz oblasti radio-komunikacija, audio i video tehnike i uređaja koji se na njih priključuju,
– terminalnih i sličnih uređaja iz područja telekomunikacija
f) propisi o bližem sadržaju tehničkog uputstva
– za uređaje iz oblasti radio – komunikacija, audio i video tehnike i uređaje koji se na njih priključuju
– za elektromedicinske uređaje
– za uređaje iz oblasti radiokomunikacija, audio i videotehnike
g) autorska prava
– Zakon o industrijskom obličju (»Narodne novine«, br.78/99, 127/99.),
– Zakon o patentima (»Narodne novine«, br.78/99, 127/99. i 32/02.),
– Zakon o žigu (»Narodne novine«, br.78/99, 127/99.),
– Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br.78/99,127/99.),
– Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, br. 76/93).
h) propisi o obveznom potvrđivanju
1. Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine« br. 88/98, 165/98, 8/99.);
2. Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljavati ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (»Narodne novine«, br. 83/98. i 126/00.);
3. Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvu i izdavanja potvrda o sukladnosti (»Narodne novine«, br. 69/97.);
4. Pravilnik o obveznom potvrđivanju proizvoda koji prouzrokuje radiofrekvencijske smetnje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje (»Službeni list«, br. 30/91. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
– HRN N.NO.900 – električni aparati, uređaji, postrojenje i druge naprave
– HRN N.NO.901 – granične vrijednosti i metode mjerenja RFS od industrijskih naučnih i medicinskih uređaja u opsegu radio– frekvencija
– HRN N.NO.908 – instrumenti, oprema i osnovne metode mjerenja RFS u opsegu od 10 – 1.000 Mhz
– HRN N.NO.913 – vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon
– HRN N.NO.914 – vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon
– HRN N.NO.915 – vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon
– HRN N.NO.916 – vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon
– HRN N.NO.920 – svjetiljke sa fluorescentnim cijevima
– HRN N.NO.929 – oprema za informacionu tehniku
– HRN N.NO.930 – oprema za informacionu tehniku
– HRN N.NO.932 – radio – difuzni prijemnici i dodatni uređaji
– HRNN.NO.933 – radio– difuzni prijemnici i dodatni uređaji
5. Naredba o obveznom potvrđivanju električnih aparata za kućanstvo (»Sl. list«, br. 43/88 i 131/00.);
– HRN N.M1.050 – aparati za zagrijavanje tekućina
– HRN N.M2.104 – klimatizer prostorija
6. Naredba o obveznom potvrđivanju električnih kućanskih aparat i elektroničkih aparat za sličnu uporabu (»Službeni list«, br. 8/87. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
7. Naredba o obveznom potvrđivanju ručnih alata s elektromotorom (»Službeni list« 43/88. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
8. Pravilnik o obveznom potvrđivanju plinskih kuhinjskih štednjaka, kuhala, pećnica, roštilja i stolnih štednjaka te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih proizvoda (»Službeni list«, br. 18/91. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
9. Pravilnik o obveznom potvrđivanju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih uređaja (»Narodne novine«, br. 79/95. i 131/00.);
– HRN M.E6.303 – plinski aparati za kampiranje
10. Pravilnik o obveznom atestiranju prijemnih antena za televizijske i zvučne radiofonske emisije u frekvencijskom pojasu od 30 Mhz te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list«, br. 30/91.);
11. Naredba o obveznom potvrđivanju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak (»Službeni list«, br. 1/82. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
12. Naredba o obveznom potvrđivanju grla za žarulje sa navojem (»Službeni list«, br. 43/88. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
13. Naredba o obveznom potvrđivanju elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela (»Službeni list«, br. 43/88. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
14. Naredba o obveznom potvrđivanju ploča iverica za opću upotrebu u građevinarstvu (»Sl. list«, br.61/83. i «N. N.», br. 131/00.);
15. Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (»Narodne novine« br. 63/95. i »Narodne novine« br. 131/00.);
16. Pravilnik o obveznom atestiranju fasadnih opeka i glinenih blokova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za atestiranje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 24/90.);
17. Pravilnik o obveznom atestiranju glinenih crepova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za atestiranje tih proizvoda (»Sl. list« br. 24/90.);
18. Naredba o obveznom potvrđivanju cementa (»Sl. list«, br. 34/85, 67/86. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
19. Naredba o obveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od ćelijastog betona (»Sl. list.«, br. 34/85.);
20. Naredba o obveznom potvrđivanju betonskih cijevi za kanalizaciju dužine preko 1 metar (»Sl. list«, br. 34/85. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
21. Naredba o obveznom atestiranju dodataka betonu (»Sl. list«, br. 34/85.);
22. Naredba o obveznom atestiranju frakcijskog kamena agregata za beton i asfalt (»Sl. list«, br, 41/87.);
23. Naredba o obveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka (»Sl. list«, br. 46/87.);
24. Pravilnik o obveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru, te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 24/90. i »Narodne novine«, br. 47/97. i 68/00.);
25. Naredba o obveznom atestiranju protueksplozivno zaštićenih električnih uređaja koji su namijenjeni za uporabu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smjesa (»Službeni list«, br. 25/81.);
26. Naredba o obveznom potvrđivanju sklopki za naprave (»Sl. list«, br. 43/88. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
27. Naredba o obveznom potvrđivanju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje (»Sl. list«, br. 43/88. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
28. Naredba o obveznom potvrđivanju čeličnih užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu (»Sl. list«, br. 27/80. i 67/80. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
29. Naredba o obveznom potvrđivanju čeličnih užadi za opću namjenu (»Sl. list«, br. 61/83. i 17/88. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
30. Naredba o obveznom potvrđivanju kugličnih ležaja (»Sl. list«, br. 62/83. i 85/87. i »Narodne novine«, br. 6/01.);
31. Naredba o obveznom potvrđivanju lanaca i sastavnih elemenata lanaca (»Sl. list«, br. 9/83. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
32. Naredba o obveznom potvrđivanju vijaka, navrtki, podloški za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija (»Sl. list«, br. 61/85. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
33. Naredba o obveznom potvrđivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (»Sl. list«, br. 16/83. i »Narodne novine« br. 1/01.);
34. Naredba o obveznom potvrđivanju šljemova za zaštitu u industriji (»Sl. list«, br. 4/82. i 43/82. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
35. Naredba o obveznom potvrđivanju vatrogasnih šljemova (»Sl. list«, br. 67/86. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
36. Naredba o obveznom potvrđivanju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe rada ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 67/89. i »Narodne novine«, br. 131/01.);
37. Naredba o obveznom potvrđivanju penjalica za drvene stupove za vodove i o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 67/89. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
38. Naredba o obveznom potvrđivanju aparata za zaštitu dišnih organa (»Sl. list«, br. 49/87. i »Narodne novine«, br. 131/00.);
39. Naputak o ispitivanju i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima (»Narodne novine«, br. 10/94.);
40. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za penjalice za betonske stupove za vodovode i o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje (certificiranje) tih penjalica (»Narodne novine«, br. 116/02.);
41. Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (»Sl. list«, br. 55/83. i »Narodne novine«, br. 53/91);
– Pravilnik o obveznom potvrđivanju protuudarnih ventila za skloništa i dvonamjenske objekte, te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda ( »Sl. list«,br. 24/90. i »Narodne novine«, br. 53/91. i 6/01.);
– Naredba o obveznom atestiranju armirano– betonskih sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima ( »Sl. list«, br. 13/85. i »Narodne novine«, br. 53/91.);
– Naredba o obveznom potvrđivanju čeličnih sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima (»Sl. list«, br. 4/85. i 12/85. i »Narodne novine«, br. 53/91. i 6/01.);
– Naredba o obveznom potvrđivanju sustava za provjetravanje skloništa i dvonamjenskih objekata (»Sl. list«, br. 61/87, i »Narodne novine«, br. 53/91, 131/00.);
– Naredba o obveznom potvrđivanju profiliranih gumenih zaptivnih traka za vrata, kapke i pokretne pregrade skloništa i dvonamjenskih objekata sa hermetičkim zatvaranjem krila (»Sl. list«, br. 35/86. i »Narodne novine«, br. 53/91. i 131/00.);
– Naredba o određivanju sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni garantnim listom i tehničkom uputom i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka osiguranog servisiranja za ta sredstva (»Sl. list«, br. 2/86. i »Narodne novine«, br. 53/91.);
42. Pravilnik o obveznom potvrđivanju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe (»Sl. list«, br. 27/90. i »Narodne novine«, br. 116/00. i 126/00.);
43. Pravilnik o obveznom potvrđivanju zahvatnog uređaja za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 18/91. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
44. Pravilnik o obveznom potvrđivanju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz tereta s kabinom u koju nije moguć pristup ljudi te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 18/91. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
45. Pravilnik o obveznom potvrđivanju graničnih brzina za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 18/91. i »Narodne novine«, br. 1/01.),
46. Pravilnik o obveznom potvrđivanju zabrave vrata voznog okna za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 18/91. i »Narodne novine«, br. 1/01.),
47. Pravilnik o obveznom potvrđivanju odbojnika koji se upotrebljavaju na dizalima te o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 18/91. i »Narodne novine«, br. 1/01.);
48. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertiklani prijevoz tereta s kabinom u koju nije moguć pristup ljudi (»Sl. list«, br. 55/87.);
49. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta (»Sl. list«, br. 16/86. i 28/89.);
50. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za kosi prijevoz osoba i tereta (»Sl. list«, br. 49/86.);
51. Pravilnik o tehničkim normativima za fasadna dizala na električni pogon (»Sl. list«, br. 19/86.);
52. Pravilnik o obveznom atestiranju obloga za kočnice motornih i priključnih vozila i o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Sl. list«, br. 76/90. i »Narodne novine«, br. 69/98.);
i) propisi o homologaciji opreme i dijelova motornih vozila
– Pravilnik o homologaciji vozila (»Narodne novine«, br. 15/02, 88/02, 28/03. i 107/03.);
– Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila i o uvjetima za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje ispitivanja u postupku navedenog potvrđivanja (»Narodne novine«, br. 53/97. i 70A/01.);
– Naredba o označavanju atestirane specijalne opreme transportnih sredstava za međunarodni prijevoz lakokvarljivih prehrambenih proizvoda (»Sl. list« SFRJ», br. 24/78. i Čl. 53. st. 3. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop, s žaruljama kategorija R2 i/ili HS1 (»Narodne novine«, br., 147/98. i 64/99.);
– Naredba o homologaciji katadioptera za motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji svjetla stražnje registarske pločice za motorna vozila (osim motocikala) i njihove prikolice (»Narodne novine«,br. 147/98.);
–  Naredba o homologaciji SB (»Sealed Beam«) glavnih svjetala za cestovna motorna vozila za europski asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop (»Narodne novine«, br. 147/98.);
–  Naredba o homologaciji pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočionih svjetala i gabaritnih svjetala za motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i/ili dugi svjetlosni snop, s halogenim žaruljama H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8,H9, HIR1 i/ili HIR2» (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji motornih vozila s tri kotača u pogledu emisije buke (»Narodne novine«, br. 95/98. i 141/98.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na brave i okove za pričvršćivanje vrata (»Narodne novine«, br. 12/00.);
– Naredba o homologaciji vozila u pogledu zaštite vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara (»Narodne novine«, br. 141/98.);
– Naredba o homologaciji vozila kategorija M, N i O u pogledu kočenja (»Narodne novine«, br. 95/98.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sidrišta sigurnosnih pojasova (»Narodne novine«, br. 12/00.);
– Naredba o homologaciji sigurnosnih pojaseva i sustava držanja odraslih osoba u motornim vozilima (»Narodne novine«, br. 99/00.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sjedala, njihova sidrišta i naslone za glavu (»Narodne novine«, br. 12/00.);
– Naredba o homologaciji svjetala za maglu za cestovna motorna vozila (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za cestovna motorna vozila, za asimetrični kratki i dugi svjetlosni snop ili obadva, s halogenim žaruljama H4 (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihovo unutrašnje uređenje (»Narodne novine«, br. 99/00.);
– Naredba o homologaciji zaštitnih kaciga i njihovih vidnika za vozače i suvozače motocikla i mopeda (»Narodne novine«, br. 58/00.);
– Naredba o homologaciji svjetala za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji naslona za glavu (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine (»Narodne novine«, br. 58/00, 123/00.);
– Naredba o homologaciji upozornih trokutova (»Narodne novine«, br. 99/00, 123/00.);
– Naredba o homologaciji zvučnih upozornih uređaja i motornih vozila s obzirom na njihove zvučne signale (»Narodne novine«, br. 122/99.);
– Naredba o homologaciji guma za motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 58/99.);
– Naredba o homologaciji halogenih glavnih svjetala koji sa svjetlosnim izvorom čine nerastavljivu cjelinu («HSB svjetla») za motorna vozila s asimetričnim kratkim i/ili dugim svjetlosnim snopom (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sprečavanje opasnosti od požara (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na raspored nožnih uređaja za upravljanje (»Narodne novine«, br.17/99, 64/99.);
– Naredba o homologaciji žarulja sa žarnom niti za uporabu u homologiranim svjetlima za motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji stražnjih svjetala za maglu za cestovna motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji motornih vozila s obzirom na uređaj za pokazivanje brzine uključujući i njegovu ugradbu (»Narodne novine«, br. 122/99.);
– Naredba o homologaciji motocikala u pogledu emisije buke (»Narodne novine«, br. 95/98.);
– Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradbu na cestovna vozila (»Narodne novine«, br. 122/99.);
– Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora (»Narodne novine«, br. 141/98.);
– Naredba o homologaciji vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (»Narodne novine«, br. 69/98, 86/98, 64/99.);
– Naredba o homologaciji motora s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena tim motorima s obzirom na štetnu emisiju iz motora (»Narodne novine«, br. 95/98, 64/99, 27/00, 109/02,134/02.);
– Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočionih svjetala, pokazivača smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se mogu smatrati takvim (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke (»Narodne novine«, br. 69/98, 86/98.);
– Naredba homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke (»Narodne novine«, br. 69/98, 27/00, 58/00, 109/02.);
– Naredba o homologaciji motornih vozila u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (»Narodne novine«, br. 69/98, 86/98, 64/99.);
– Naredba o homologaciji guma za gospodarska vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 58/99.);
– Naredba o homologaciji mehaničkih dijelova spojnice za međusobno povezivanje cestovnih vozila (»Narodne novine«, br. 58/99, 64/99.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede (»Narodne novine«, br. 147/98.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle (»Narodne novine«, br. 147/98, 64/99.);
– Naredba o homologaciji uređaja za zaštitu od stražnjeg podlijetanja, vozila s obzirom na ugradbu uređaja za zaštitu od stražnjeg podlijetanja homologiranog tipa te vozila s obzirom na zaštitu od stražnjeg podlijetanja (»Narodne novine«, br. 58/99.);
– Naredba o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji gospodarskih vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine ispred stražnje stjenke kabine (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji mopeda s dva kotača u pogledu emisije buke (»Narodne novine«, br. 95/98.);
– Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji ploča za označavanje spornih vozila (»Narodne novine«, br. 17/99, 64/99, 70A/01, 103/01.);
– Naredba o homologaciji stražnjih ploča za označavanje teških i drugih vozila (»Narodne novine«, br. 17/99, 103/01.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle s asimetričnim dugim i s kratkim svjetlosnim snopom, s halogenim HS1 žaruljama (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji teretnih vozila, prikolica i poluprikolica s obzirom na njihovu bočnu zaštitu (»Narodne novine«, br. 141/98.);
– Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (»Narodne novine«, br. 95/98, 141/98, 64/99.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s dugim i kratkim svjetlosnim snopom (»Narodne novine«, br. 58/99.);
– Naredba o homologaciji parkirnih svjetala za motorna vozila (»Narodne novine«, br. 58/99.),
– Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja (»Narodne novine«, br. 95/98.),
– Naredba o homologaciji vozila s više od tri kotača u pogledu uređaja za upravljanje (»Narodne novine«, br. 141/98.);
– Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila na dva kotača s ili bez bočne prikolice u pogledu ugradbe retrovizora (»Narodne novine«, br. 141/98.);
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor (»Narodne novine«, br. 94/02, 109/02, 116/02.);
– Naredba o homologaciji putničkih vozila opremljenih motorima sa unutrašnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje potrošnje goriva (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji motora s unutarnjim izgaranjem ili elektropogonskih uređaja namjenjenih za pogon motornih vozila kategorija M i N, s obzirom na mjerenje netto snage i najveće 30–minutne netto snage elektropogonskih uređaja (»Narodne novine«, br. 95/98.),
– Naredba o homologaciji svjetala za vožnju po danu za motorna vozila (»Narodne novine«, br. 58/99.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na ograničenje njihove najveće brzine i ugradnju uređaja za ograničenje brzine homologiranog tipa te uređaja za ograničenje brzine (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji zamjenskih sklopova kočnih obloga za motorna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 69/98, 86/98.);
– Naredba o homologaciji bočnih svjetala za označavanje motornih vozila i njihovih prikolica (»Narodne novine«, br. 58/99.);
– Naredba o homologaciji zamjenskih ispušnih sustava za smanjenje buke za motocikle, mopede ili vozila na tri kotača (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji naprave za zaštitu od prednjega podlijetanja, vozila s obzirom na ugradbu naprave za zaštitu od prednjega podlijetanja homologiranoga tipa te vozila s obzirom na njihovu zaštitu od prednjega podlijetanja (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara (»Narodne novine«, br. 70A/01.),
– Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila sa svjetlosnim izvorima s izbojem u plinu (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji svjetlosnih izvora s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim svjetlima s takvim svjetlosnim izvorima za motorna vozila (»Narodne novine«, br. 17/99.);
– Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje emisije ugljičnog dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije M1 i N1 s elektropogonom s obzirom na mjerenje potrošnje električne energije i autonomije kretanja (»Narodne novine«, br. 99/00.);
– Naredba o homologaciji zamjenskih katalizatora za motorna vozila (»Narodne novine«, br. 70A/01.);
– Naredba o homologaciji retrorefleksnih oznaka za teška i duga vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 99/00.);
– Naredba o homologaciji vozila namjenskih za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njihove posebne konstrukcijske značajke (»Narodne novine«, br. 58/00, 123/00, 103/01.);
– Naredba o homologaciji pneumatskih guma za poljoprivredna vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 58/00, 125/02.);
– Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za osobne automobile (»Narodne novine«, br. 58/00.),
– Naredba o homologaciji proizvodnje obnovljenih guma za gospodarska vozila i njihove prikolice (»Narodne novine«, br. 58/00.);
– Naredba o homologaciji vozila u pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosnosignalnih uređaja (»Sl. list SFRJ« 68/85, 1/87, 46/87, Čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.; Toč. VII. Naredbe…br.69/98.);
– Naredba o homologaciji motornih vozila s najmanje tri kotača što se tiče zaštitnih uređaja za sprečavanje neovlaštene upotrebe vozila (»Sl. list SFRJ«, br. 11/85, 1/87, 23/88. i Čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.);
– Naredba o obveznoj homologaciji vozila s dizelskim motorima što se tiče ispuštanja onečišćujućih sastojaka iz motora (»Sl. list SFRJ« br. 11/85, 1/87, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.);
– Naredba o obaveznoj homologaciji bicikala s oto–motorima što se tiče ispuštanja onečišćujućih sastojaka iz motora (»Sl. list SFRJ«, br. 60/86. i čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.);
– Naredba o obaveznoj homologaciji motocikala s oto–motorom što se tiče ispuštanja onečišćujućih sastojaka iz motora (»Sl. list SFRJ«, br. 60/86. i čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.);
– Naredba o homologaciji velikih vozila za prijevoz putnika s obzirom na njihove opće konstrukcijske značajke (»Narodne novine«, br. 4/03.);
– Naredba o homologaciji posebne opreme motornih vozila koja upotrebljavaju ukapljeni naftni plin kao pogonsko gorivo (»Narodne novine«, 4/03.);
4. Poznavanje propisa iz djelokruga  gospodarskog inspektora u području usluga, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, br. 48/02.);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01. i 33/01.);
– Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 22/89. i 24/90.);
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, br. 14/96.);
– Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine«, br. 22/96,137/98. i 153/02.);
– Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 22/96, 47/97, 25/99. i 29/00.);
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (»Narodne novine«, br. 52/96. i 47/97.);
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96. – ispravak, 19/96. i 76/98.);
– Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 142/99, 47/00, 121/00, 45/01. i 108/01.);
– Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 11/97, 105/98, 38/99, 56/00. i 106/00.);
– Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, br. 62/96, 23/97. i 134/98.);
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (»Narodne novine«, br. 52/96. i 47/97.);
– Pravilnik o iskaznici tuističkog vodiča (»Narodne novine«, br. 62/96.);
– Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (»Narodne novine«, br. 78/96, 47/97. i 80/98.);
– Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore (»Narodne novine«, br. 95/96, i 39/00.);
– Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin (»Narodne novine«, br. 109/96.);
– Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95. – pročišćeni tekst, 52/95, 30/99. i 64/00.)«;
– Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, br. 45/94, 32/96. i 71/97.);
– Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2004. godinu (»Narodne novine«, br. 100/03.);
– Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, br. 83/95. i 95/95.);
– Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2004. godinu (»Narodne novine«, br. 100/03.);
– Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 30/94.);
– Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (»Narodne novine«, br. 75/94, 69/97, 60/98. i 78/99.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, br. 87/01.);
– Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta (»Narodne novine«, br. 86/01.);
Za zvanje gospodarskog inspektora u podruČju poljoprivrede i Šumarstva
1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti gospodarskih inspektora, te kazneni postupci gospodarskih inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
Pravni izvori:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99);
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127, 230, 231, 232, 258, 259, 261, 278, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 297, 298, 303, 312, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349, 351. i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00,129/00. i 51/01.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02. i 122/02.).
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99. i 42/00.).
2. Poznavanje propisa iz djelokruga gospodarskog inspektora u području šumarstva, šumskog sjemena, šumskih sadnica i lovstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 52/90. – pročišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93, 29/94, 76/99, 8/00. i 13/02.);
– Pravilnik o uređivanju šuma (»Narodne novine«, br. 11/97, 121/97, 52/01.);
– Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (»Narodne novine«, br. 42/85, 36/89. i 30/90.);
– Pravilnik o mjerilima za izradu šumsko-odštetnih cjenika (»Narodne novine«, br. 41/87.);
– Zakon o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98.);
– Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike iz šumskog sjemenarstva i rasadničarstva (»Narodne novine«, br. 82/99.);
– Popis uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica upisanih u upisnik uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica (»Narodne novine«, br. 79/01.);
– Popis priznatih i izabranih sjemenskih sastojina koje su na zahtjev proizvođača J. P. »Hrvatske šume« p. o. Zagreb upisane u upisnik proizvođača šumskog sjemena (»Narodne novine«, br. 79/01.);
– Popis priznatih sjemenskih sastojina koje su na zahtjev proizvođača J. P. »Hrvatske šume« p. o. Zagreb izbrisane iz upisnika proizvođača šumskog sjemena (»Narodne novine«, br. 79/01.);
– Popis izabranih sjemenskih sastojina koje su na zahtjev proizvođača J. P. »Hrvatske šume« p. o. Zagreb izbrisane iz upisnika proizvođača šumskog sjemena (»Narodne novine«, br. 79/01.);
– Dopuna popisa u upisnik proizvođača šumskih sadnica (»Narodne novine«, br. 10/03.);
– Dopuna popisa u upisnik proizvođača šumskog sjemena (»Narodne novine«, br. 10/03.);
– Dopuna popisa u upisnik uvoznika šumskog sjemena i šumskih sadnica (»Narodne novine«, br. 10/03.);
– Dopuna popisa priznatih sjemenskih sadnica (»Narodne novine«, br. 10/03.);
– Dopuna popisa izabranih sjemenskih sastojina (»Narodne novine«, br. 10/03.);
– Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93.);
– Pravilnik o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine«, br. 26/03.);
– Zakon o lovu (»Narodne novine«, br. 10/94, 22/94, 29/99, 76/99, 14/01. i 4/02.);
– Pravilnik o katastru lovišta (»Narodne novine«, br. 4/77.);
– Pravilnik o evidenciji o prometu i preradi divljači i njenih dijelova (»Narodne novine«, br. 4/77.);
– Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na površinama izvan lovišta (»Narodne novine«, br. 61/94.);
– Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, br. 53/95.);
– Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, br. 48/96. i 87/02.);
– Pravilnik o lovočuvarskoj službi (»Narodne novine«, br. 48/96. i 87/02.);
– Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima (»Narodne novine«, br. 123/99.);
– Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, br. 123/99.);
– Pravilnik o lovostaji (»Narodne novine«, br. 123/99. i 65/01.);
– Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, br. 87/02.)
3. Poznavanje propisa iz djelokruga gospodarskog inspektora u području vinarstva, stočarstva, morskog i slatkovodnog ribarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03.),
– Pravilnik o vinu (»Narodne novine«, br. 96/96, 7/97, 117/97. i 57/00.),
– Zakon o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98.),
– Zakon o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 19/99.),
– Zakon o ekološkoj poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 12/01.) – odredbe o prometu,
– Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01.),
– Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 91/01.),
– Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda (»Narodne novine«, br. 13/02.) – u prometu,
– Pravilnik o preradi u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 13/02.),
– Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 13/02.),
– Pravilnik o deklaraciji ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br.13/02.) – u prometu,
– Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 13/02.),
– Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 13/02.),
– Pravilnik o držanju pčela (»Narodne novine«, br. 60/98. i 71/98.),
– Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda (»Narodne novine«, br. 20/00.),
– Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija (»Narodne novine«, br. 74/03.),
– Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 67/00.),
– Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 102/00. i 111/00.),
– Pravilnik o upisu i obilježavanju uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, br. 22/98.),
– Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj (»Narodne novine«, br. 127/98.),
– Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, br. 23/98.),
– Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede (»Narodne novine«, 23/98.),
– Pravilnik o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, br. 1/98.),
– Pravilnik o izmjeni pravilnika o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja (»Narodne novine«, br. 28/98.),
– Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja (»Narodne novine«, br. 74/98.),
– Pravilnik o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda, ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 7/98.),
– Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala (»Narodne novine«, br. 155/98.),
– Pravilnik o načinu rada povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka (»Narodne novine«,br. 131/98.),
– Pravilnik o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine«, br. 26/98, 120/98, 55/99. i 76/03.),
– Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97. – pročišćeni tekst),
– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 83/00, 56/01, 69/01, 118/01, 101/02, 72/03, 89/03.),
– Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 99/97.),
– Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 46/96.),
– Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine« br. 103/00. i 152/02.),
– Naredba o ribolovu tunja (»Narodne novine«, br. 36/03.),
– Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov (»Narodne novine« br. 05/02. i 29/02.),
– Pravilnik o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova (»Narodne novine«, br. 128/00. i 118/01.),
– Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova (»Narodne novine«, br. 89/96.),
– Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu (»Narodne novine«, br. 89/96.),
– Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku i sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov (»Narodne novine«, br. 32/03.),
– Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 118/01, 04/02. i 03/03.),
– Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 29/02.),
– Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 8/99, 56/02.),
– Pravilnik o programu ispita za obavljanje uzgoja, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti i obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, br. 07/03.),
– Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 66/03.),
– Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02.),
– Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02.),
– Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 69/97.),
– Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 46/96.),
– Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, 106/01.),
– Uredba o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 7/03.),
– Pravilnik o povlastici za gospodarski ribolov i upisnik o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov (»Narodne novine«, br. 56/02.),
– Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov (»Narodne novine«, br. 118/02.),
– Naredba o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrste i količine ribolovnih alata, opreme i mamca u rekreacijsko-športskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 149/02, 91/03.),
– Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova (»Narodne novine«,br. 91/03.),
– Pravilnik o programu i načinu polaganja ribarskog ispita (»Narodne novine«, br. 91/03.),
– Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 91/03.), športskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 91/03.),
– Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona (»Narodne novine«, br. 149/02.),
– Odluka o osnivanju povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava (»Narodne novine«, br. 149/02.),
– Pravilnik o polaganju ribočuvarskog ispita i upisnika o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu (»Narodne novine«, br. 3/03.),
– Pravilnik o polaganju ribičkog ispita i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu (»Narodne novine«, br. 3/03.),
– Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko– športskom ribolovu (»Narodne novine«, br. 91/03.),
– Pravilnik o povlastici za akvakulturu i upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu (»Narodne novine«, br. 29/02.),
– Pravilnik o popisu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 63/02.),
– Pravilnik o programu za polaganje ispita za akvakulturu, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ispitu i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu (»Narodne novine«, br. 7/03.).
– Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama (»Narodne novine«, br. 149/02.),
– Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet (»Narodne novine«, br. 3/03.),
– Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona (»Narodne novine«, br. 91/03.).
4. Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti i zaštita potrošača
Pravni izvori:
a) Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, sjedište i tvrtka):
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99. i 52/00.);
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br.49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96, 19/96. i 76/98.);
b) Odredbe o zaštiti potrošača ( isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.):
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.);
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.);
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br.16/95.);
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96);
Za zvanje gospodarskog inspektora treĆe vrste zvanja
1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora rada, te kazneni postupci gospodarskog inspektora treće vrste zvanja u provedbi inspekcijskog nadzora
Pravni izvori:
– Zakon o Državnom inspektoratu ((»Narodne novine«, br. 76/99.),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02. i 122/02.);
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99. i 42/00.).
2. Poznavanje propisa koji se odnose na zaštitu potrošača, nedopuštenu trgovinu fizičkih osoba, isticanje tvrtke, iznajmljivanje soba, stanova kuća i apartmana, prijavu i odjavu turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe
Pravni izvori:
a) Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti, isticanju tvrtke, iznajmljivanju soba, stanova kuća i apartmana, prijavu i odjavu turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne pristojbe:
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99. i 52/00.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03.– pročišćeni tekst, 103/03.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
– Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95, 52/95, 30/99. i 64/00.),
b) Odredbe o zaštiti potrošača (isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.):
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.),
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.),
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.),
 
Za zvanje inspektora rada
1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora rada, te kazneni postupci inspektora rada u provedbi inspekcijskog nadzora
Pravni izvori:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99.);
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02. i 122/02.);
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst) ;
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br.110/97. 27/98, 50/01, 29/00. i 51/01.) – članci 111-115, 127, 303, 317, 318, 323, 324, 328, 337, 339, 345 – 351.
2. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u području radnih odnosa, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01. i 82/01.);
– Zakon o zapošljavanju stranaca (»Narodne novine«, br. 19/92, 33/92, 89/92, 26/93. i 52/94.);
– Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (»Narodne novine« br. 34/91. i 26/93.);
– Zakon o evidencijama u oblasti rada (»Narodne novine«, br. 34/91. i 26/93.);
– Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 143/02.);
– Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 136/02. – pročišćeni tekst);
– Zakon o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/01, 88/02. i 149/02.);
– Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne Novine« br. 33/02.);
– Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98, 71/99, 127/00, 59/01. i 109/01. i 147/02.);
– Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine«, br. 147/02.);
– Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 94/01. i 122/02.);
– Stečajni zakon (»Narodne novine«, br. 44/96, 161/98, 29/99. i 129/00.);
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99. i 52/00.) – čl.32, Čl. 611.– 618. i čl. 630. st.1,2 i 3.
– Ovršni zakon (»Narodne novine« br. 57/96, 29/99. i 42/00.) – Čl.237-240. i čl. 307 b;
– Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine« 71/99.);
– Zakon o načinu određivanja zastupljenosti udruga Sindikata više razine u tripatitnim tijelima na nacionalnoj razini (»Narodne novine«, br. 19/99.);
– Zakon o konvalidaciji (»Narodne novine« br. 104/97.);
– Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 51/98.);
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«br.49/03. – pročišćeni tekst);
– Pravilnik o radnoj knjižici (»Narodne novine«, br. 14/96.);
– Pravilnik o vođenju evidencije i objavi kolektivnih ugovora (»Narodne novine«, br. 14/96. i 76/01.),
– Pravilnik o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara (»Narodne novine«, br. 8/96.),
– Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena (»Narodne novine«, br. 44/96.),
– Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojemu je potrebna pojačana briga i njega (»Narodne novine br. 64/98.);
– Pravilnik o registraciji udruga (»Narodne novine«, br. 14/96.),
– Pravilnik o potvrdi o privremenoj nesposobnosti za rad (»Narodne novine«, br. 11/96.),
– Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta (»Narodne novine«, br. 92/03.),
– Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom (»Narodne novine«, br. 8/96.),
– Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta (»Narodne novine«, br. 103/96.),
– Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete (»Narodne novine«, br. 103/96.),
– Pravilnik o provođenju izbora za radničko vijeće (»Narodne novine«, br. 12/02.);
– Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, br. 59/02.);
– Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, br. 59/02.);
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, br. 96/02.),
– Pravilnik o načinu objave Pravilnika o radu (»Narodne novine«, br. 8/96.);
 – Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovnih studenata (»Narodne novine«, br. 16/96. i 125/97.),
3. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na organizaciju zaštite na radu, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.),
– Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 52/84.),
– Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, br. 59/02.);
– Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (»Narodne novine«, br. 59/02.),
– Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, br. 3/84. i 55/85.),
– Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (»Narodne novine«, br. 56/83.),
– Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (»Narodne novine«, br. 5/84.),
– Pravilnik o izradi procjene opasnosti (»Narodne novine«, br. 48/97.),
– Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 114/02.);
– Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (»Narodne novine«, br. 114/02.);
– Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovih ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 114/02.);
– Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 114/02.);
4. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu na sredstvima rada, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, br. 47/02.),
– Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (»Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi drveta i sličnih materijala (»Narodne novine«, br. 49/86.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (»Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, br. 114/02.),
Osim toga potrebno je načelno poznavanje slijedećih pravilnika:
– Pravilnika o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (Sl. SFRJ, 55/65. i Čl.114. Zakona o zaštiti na radu – »Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.),
– Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (»Narodne novine«, br. 49/86.),
– Pravilnika o zaštiti na radu na željeznicama (»Narodne novine«, br. 11/84. i 7/89.),
– Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu (»Narodne novine«, br. 10/86.).
5. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevinskih radova, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (»Narodne novine«, br. 6/84.),
– Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. SFRJ 42/68, 45/68 i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu – »Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.),
– Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (»Narodne novine«, br. 7/87.),
– Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (»Narodne novine«, br. 45/84.),
– Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (»Narodne novine«, br. 48/97.).
6. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (»Narodne novine«, br. 9/87.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Narodne novine«, br. 53/91.) s odgovarajućim standardima naročito N.B2.741, N.B2. 751 i N.B2.752,
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (»Narodne novine«, br. 19/83.) – naročito poglavlje »3. Postrojenja na otvorenom prostoru« i »6. Sklopke, rastavljači i osigurači (rasklopne naprave)«,
– Tehnički propisi o gromobranima (»Narodne novine«, br. 53/91.), a naročito poglavlja »2. Područje primjene« i »4. Opće odredbe o gromobranima«,
– Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (»Narodne novine«, br. 11/84. i 7/89.) naročito poglavlja »3. Radni prostor na otvorenom«, »7. Željeznička vozila – električne lokomotive i elektromotorni vlakovi«, »11. Rad na postrojenjima visokog napona na električnim prugama«, »12. Rad u elektroenergetskim postrojenjima« i »14. Rad na signalnosigurnosnim uređajima«.
7. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada u odnosu na pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, br.114/02.),
– Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, br. 92/93.),
– Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (SL. SFRJ 35/69. i čl..114. Zakona o zaštiti na radu – »Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.),
– Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (SL SFRJ 29/71. i čl.114. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.),
– Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi (SL. SFRJ 34/68. i čl.114. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.), poglavlje 11 –»Rad s mineralnim gnojivom i sredstvima za zaštitu bilja«,
– Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile i poliklorirane naftalene (»Narodne novine«, br. 7/89.).
Potrebno je i načelno poznavanje zaštite na radu iz sljedećih pravilnika:
– Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim mjerama na radovima pri kemijsko-tehničkim procesima (SL. SFRJ 55/50, 15/65. i čl. 114. Zakona o zaštiti na radu »Narodne novine«, br 59/96. i 94/96.),
– Pravilnik o zaštiti na radu i tehničkim mjerama za razvijače acetilena i acetilenske stanice (SL SFRJ 6/67, 29/67, 27/69. i čl.114 Zakona o zaštiti na radu »Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.),
– Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože (SL. SFRJ, 47/70. i čl.114 Zakona o zaštiti na radu »Narodne novine« br. 59/96. i 94/96),
– Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkom obrađivanju legura lakih metala u kupaonicama s nitratnim solima (SL. SFRJ 48/65. i čl.114 Zakona o zaštiti na radu »Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.),
– Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (»Narodne novine«, br. 11/84. i 7/89.) – Poglavlje 10. – »Čišćenje, pranje, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vozila«,
– Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (»Narodne novine«, br. 10/86.),
– Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (»Narodne novine«, br. 10/86.),
Inspektori rada koji imaju stručnu spremu pravnog usmjerenja ne polažu usmeni posebni dio stručnoga ispita iz predmeta iz točke 4., 5., 6. i 7.
8. Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti i zaštita potrošača
Pravni izvori:
a) Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, sjedište i tvrtka):
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99. i 52/00.),
– Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96. i 45/99.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. -pročišćeni tekst);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
b) Odredbe o zaštiti potrošača ( isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.) :
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96.),
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96, 19/96. i 76/98.),
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.),
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.),
Za zvanje rudarskog inspektora
1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti rudarskog inspektora, te kazneni postupci rudarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
Pravni izvori:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članci 127, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 303, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349, 351.) i »Narodne novine«, br. 27/98, 50/00, 129/00. i 51/01.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02. i 122/02.).
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99. i 42/00.).
2. Poznavanje propisa iz područja rudarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
PODZEMNO I POVRŠINSKO RUDARSTVO
Pravni izvori:
– Zakon o rudarstvu – pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 35/95, 114/01.),
– Pravilnik o istraživanju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),
– Pravilnik o eksploataciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),
– Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (»Narodne novine«, 9/00.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju ugljena (»Službeni list«, br. 4/89, 50/90. i »Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina ( SL. SFRJ 4/86. i 62/87 i »Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala I nemetala (»Službeni list«, 24/91, »Narodne novine« 53/91.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i pijeska te za preradu arhitektonsko-građevinskog kamena (»Službeni list« 11/86, »Narodne novine« 53/91.),
– Pravilnik o tehničkim normativima zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu (»Službeni list«, br. 26/88, »Narodne novine«; br. 53/91.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za strojeve s dizelskim motorima koji se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima u nemetanskim jamama (»Službeni list«, br. 66/78, »Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o sadržaju dugoročnih programa i rudarskih projekata za istraživanje I eksplataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 10/87.),
– Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 19/83,17/86, 46/92, 26/93, 29/94, 59/96),
– Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99, 75/99.),
NAFTNO RUDARSTVO
Pravni izvori:
– Zakon o rudarstvu – pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 35/95, 114/01.),
– Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (»Službeni list«, br. 43/79, 41/81, 15/82. i »Narodno novine« br. 53/91.),
– Pravilnik o istraživanju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),
– Pravilnik o eksplotaciji mineralnih sirovina (»Narodne novine«, br. 125/98.),
– Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (»Narodne novine«, 9/00.),
– Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Službeni list«, br. 64/73. i »Narodne novine«, br. 53/91.),
– Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tehničkih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (»Službeni list«, br. 26/85. i »Narodne novine«, br. 53/91.),
– Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 19/83, 17/86, 46/92, 26/93, 29/94, 59/96.),
– Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99, 75/99.),
– Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93.),
– Zakon o prijevozu opsnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/93.),
– Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95.),
3. Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti i zaštita potrošača:
Pravni izvori:
a) Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, sjedište i tvrtka):
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99. i 52/00.);
– Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98. i 45/99.);
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96. ispravak 19/96. i 76/98.),
b) Odredbe o zaštiti potrošača (isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.):
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br.49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.);
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96. ispravak 19/96. i 76/98.),
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.);
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.);
Za zvanje elektroenergetskog inspektora
1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti elektroenergetskog inspektora, te kazneni postupci elektroenergetskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora
Pravni izvori:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97. – članak 127, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 303, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349, 351. i br. 27/98, 50/00, 129/00. i 51/01.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst);
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02. i 122/02.);
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99. i 42/00.).
2. Poznavanje propisa iz područja elektroenergetike, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.),
– Zakon o energiji (»Narodne novine«, br. 68/01.),
– Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 68/01.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ, br. 53/88. i »Narodne novine«, br. 5/02.) ,
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV (»SL. SFRJ« br. 4/74. i 13/78, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (»SL. SFRJ» br. 51/73. i 65/89, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96. i »Narodne novine«, br. 24/97.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (»SL. SFRJ« br. 13/78, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Naredba o obveznom atestiranju elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela »Narodne novine«, br. 131/00.),
– Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, br. 2/02.),
– Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglice i prašine (»Narodne novine«, br. 69/98, 148/99, 4/00. i 1/01.),
– Opći uvjeti isporuke električne energije (»Narodne novine«, br. 8/91, 61/92, 78/93. i 81/97. i članak 38. stavak 2. Zakona o energiji »Narodne novine«, br. 68/01.),
– Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, br. 88/98.),
– HRN HD 193 S2:2001, Naponska područja za električne instalacije zgrada (Glasilo DZNM, br. 9 – 10/2001.),
– HRN EN 60529:1998, stupnjevi zaštite električne opreme kučište
– HRN N.A5.001:1980, klasifikacija elektronskih i električnih uređaja s obzirom na zaštitu od električnog udara
 – HRN N.B2.730:1984, električne instalacije u zgradama, Opće karakteristike i klasifikacija
 – HRN N.B2.741:1986, električne instalacije u zgradama , Zaštita od električnog udara
 – HRN N.B2.743:1986, električne instalacije u zgradama, Nadstrujna zaštita
 – HRN N.B2.754:1986, električne instalacije u zgradama, Uzemljenje i zaštitni vodiči
– HRN N.B2.771:1986, električne instalacije u zgradama, Prostorije s kadom ili tušem,
Posebni tehnički uvjeti
 – HRN IEC 79-14:1997, električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere, Električne instalacije u ugroženim prostorima (osim rudnika)
 – HRN N.E5.210:1990, niskonaponski rastalni osigurači, Opći tehnički uvjeti i ispitivanja
 – HRN HD 384.7.704 S1:2001, en, električne instalacije zgrada, 7 dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore, odjeljak 704: Instalacije gradilišta i rušilišta (Glasilo DZNM; br. 9 – 10/2001.).
3. Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti i zaštita potrošača
Pravni izvori:
a) Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, sjedište i tvrtka):
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99. i 52/00.),
– Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98. i 45/99.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst.),
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96. ispravak 19/96. i 76/98.),
b) Odredbe o zaštiti potrošača (isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.):
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96.),
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96. ispravak 19/96. i 76/98.),
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.),
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.);
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.),
Za zvanje inspektora posuda pod tlakom
1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora posuda pod tlakom, te kazneni postupci inspektora posuda pod tlakom u provedbi inspekcijskog nadzora
Pravni izvori:
– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine« br. 76/99.),
– Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 110/97, – članak 127, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 303, 317, 318, 323, 324, 337, 339, 345, 348, 349, 351, i br. 27/98, 50/00, 129/00. i 51/01.),
– Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 62/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 88/02. i 122/02.).
– Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 57/96, 29/99. i 42/00.).
2. Poznavanje propisa iz područja posuda pod tlakom te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa
Pravni izvori:
– Zakon o normizaciji (»Narodne novine«. br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih i vrelovodnih kotlova, parnih posuda, pregrijača pare i zagrijača vode (»SL. SFRJ«, br. 7/57, 22/57, 3/58, 56/72 i 61/72, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru (»SL. SFRJ« br. 12/85, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom za tekuće atmosferske plinove (»SL. SFRJ«, br. 9/86, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih tlačnih posuda za tekući ugljični dioksid (»SL. SFRJ«, br. 76/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod tlakom za tekući ugljični dioksid (»SL. SFRJ«, br. 39/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (»SL. SFRJ«, br. 10/90. i 52/90, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude (»SL. SFRJ«, br. 16/83, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirani tekući i pod tlakom rastvorene plinove (»SL. SFRJ«, br. 25/80. i 9/86, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih tlačnih posuda za ukapljene atmosferske plinove (»SL. SFRJ«, br. 39/81, čl. 53. Zakona o normizaciji »Narodne novine«, br. 55/96.),
– Grupe normi iz područja HRN ME 2.
3. Poznavanje propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti i zaštita potrošača
Pravni izvori:
a) Odredbe o općim uvjetima obavljanja djelatnosti (registracija, odobrenje za rad, rješenje, suglasnost, drugo odobrenje nadležnih tijela, sjedište i tvrtka):
– Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99. i 52/00.),
– Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98. i 45/99.),
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br.49/03.– pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o obrtu (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96. ispravak, 19/96. i 76/98.),
b) Odredbe o zaštiti potrošača (isticanje cijena proizvoda i usluga, pravilnost naplate za prodanu robu odnosno obavljenu uslugu, točnost mjerenja roba, pridržavanje propisanog radnog vremena, kupčeva prava, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda i dr.):
– Zakon o trgovini (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst, 103/03.),
– Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 49/03. – pročišćeni tekst),
– Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96. ispravak, 19/96. i 76/98.),
– Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 96/03.),
– Posebne uzance u trgovini na malo (»Narodne novine«, br. 16/95.)
– Posebne uzance u ugostiteljstvu (»Narodne novine«, br. 16/95. i 108/96.).
V.
Način postupanja inspektora u nadzoru nad primjenom propisa iz točke IV. ovog Programa obuhvaća poznavanje tehnike kontrole provođenja inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba propisa u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje podliježu nadzoru inspektora (utvrđivanje činjeničnog stanja, pokretanje i vođenje upravnog i kaznenog postupka).
VI.
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa iz točke IV. ovoga Programa, kao i novi propisi iz područja iz kojeg se polaže posebni dio državnog stručnog ispita, donijeti nakon stupanja na snagu ovog Programa do polaganja državnog stručnog ispita.
VII.
Danom stupanja na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanja gospodarskog inspektora, gospodarskog inspektora treće vrste zvanja, inspektora rada, elektroenergetskog inspektora, rudarskog inspektora i inspektora posuda pod tlakom (»Narodne novine«, br. 81/02.).
VIII.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 133-01/03-01/24
Urbroj: 556-05-01-03-09
Zagreb, 10. srpnja 2003.
  Glavni inspektor 
Branko Jordanić, v. r.Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora rada


  

Narodne novine br.: 10 - Datum: 06.02.1996. - Interni ID: 19960149


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora rada

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI 
Na temelju članka 87. st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" br. 74/94, 86/94 i 7/95) i članka 25. stavka 3. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika ("Narodne novine" br. 45/95) ministar rada i socijalne skrbi propisuje 
PROGRAM 
POSEBNOGA DIJELA DRŽAVNOGA STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE INSPEKTORA RADA 
I 
Osobe koje su obavezne polagati državni stručni ispit za zvanje inspektora rada pripremaju se na polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita na temelju pravnih izvora utvrđenih ovim programom. 
II 
Posebni dio stručnoga ispita sastoji se od pismenoga i usmenog dijela. Pismeni se dio sastoji od izrade nacrta upravnoga akta iz propisa čiju primjenu nadzire inspektor rada. 
III 
Usmeni dio posebnoga dijela stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz predmeta: 
Propisi o radnim odnosima, 
Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada, 
Organizacija zaštite na radu, 
Pravila zaštite na radu na sredstvima rada, 
Pravila zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevinskih radova, 
Pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije, 
Pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima. 
IV 
Inspektori rada koji imaju stručnu spremu pravnog usmjerenja ne polažu usmeni posebni dio stručnoga ispita iz predmeta iz točke III 4., 5., 6. i 7. 
V 
Iz predmeta Propisi o radnim odnosima ispit se sastoji od provjere poznavanja sljedećih propisa: 
Zakon o radu (NN br. 38/95), 
Zakon o zapošljavanju stranaca (NN br. 19/92, 33/92, 89/92, 26/93 i 52/94), 
Zakon o zaštiti građana na privremenom radu u inozemstvu (NN br. 34/91 i 26/93), 
Zakon o evidencijama u oblasti rada (NN br. 34/91 i 26/93), 
Zakon o poduzećima za zapošljavanje invalida (NN br. 57/89 i 26/93), 
Zakon o blagdanima i neradnim danima (NN br. 14/91), 
Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN br. 75/93) 
Zakon o određivanju poslova i radnih zadataka na kojima se zapošljavaju slijepi invalidi rada odnosno invalidne osobe (NN br. 12/79, 31/86, 47/89 i 26/93), 
Zakon o zapošljavanju - čl. 2. (NN br. 55/90, 19/91, 26/93, 117/93 i 76/94). 
Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju (NN br. 26/83, 48/83, 5/86, 42/87, 34/89, 40/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94), 
Uputa o radnoj knjižici (NN br. 9/91), 
Uputa o registraciji i objavljivanju registriranih kolektivnih ugovora (NN br. 29/92), 
Pravilnik o metodologiji po kojoj će radnici utvrditi osobito teške, naporne i po zdravlje štetne poslove odnosno radne zadatke (NN br. 32/86). 
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje neophodne pojačane majčine njege djeteta do 3 godine života (NN br. 4/81), 
Pravilnik o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepiranog djeteta (NN br. 34/90 i 16/91), 
Pravilnik o sadržaju i načinu registracije odluke o izboru odnosno ugovora o zapošljavanju radnika - pomorca kao člana posade broda (NN br. 73/94), 
Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje (NN br. 11/95). 
VI 
Iz predmeta Ustrojstvo, poslovi i ovlasti inspekcije rada ispit se sastoji od provjere poznavanja sljedećih propisa: 
Zakon o inspekciji rada (NN br. 9/83, 17/86, 9/91, 26/93 i 29/94), 
Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 75/93) čl. 23. do 32., 
Zakon o prekršajima (NN br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92, 60/93, 11/94 i 33/95) - čl. 15., 17. st. 1., čl. 20., 21., 28., 30. - 35., 42., 57., 83., 109. st. 1., 2. i 6., 124. st. 3., 
Zakon o privrednim prijestupima (NN br. 53/91 i 91/92) - čl. 89. - 94., 
Zakon o krivičnom postupku (NN br. 34/93, 38/93 i 29/94) - članci 139. i 141. 
Krivični zakon Republike Hrvatske (NN br. 32/93) - čl. 66. do 70.. 
VII 
Iz predmeta Organizacija zaštite na radu ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa: 
Zakon o zaštiti na radu (NN br. 19/83, 17/86, 46/92 i 26/93), 
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN br. 52/84), 
Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN br. 52/84), 
Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN br. 3/84 i 29/85) - uskladiti sa novim pravilnicima ministra, 
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83), 
Pravilnik o poslvoima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84). 
VIII 
Iz predmeta Pravila zaštite na radu na oruđima za rad ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa: 
Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (NN br. 53/91), 
Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi drveta i sličnih materijala (NN br. 49/86), 
Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (NN br. 53/91), 
Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava (NN br. 52/84). 
Osim toga potrebno je načelno poznavanje slijedećih pravilnika: 
Pravilnika o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (NN br. 19/83), 
Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86), 
Pravilnika o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 10/86), 
Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu (NN br. 10/86). 
IX 
Iz predmeta Pravila zaštite na radu za radne i pomoćne prostorije i pri izvođenju građevinskih radova ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa: 
Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN br. 6/84), 
Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN br. 19/83), 
Pravilniku o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN br. 7/87), 
Pravilniku o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (NN br. 45/84). 
X 
Iz predmeta Pravila zaštite na radu pri korištenju električne energije ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa: 
Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87), 
Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN br. 53/91) s odgovarajućim standardima naročito N.B2.741, N.B2 751 i N.B2.752, 
Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (NN br. 19/83) - naročito poglavlje "3. Postrojenja na otvorenom prostoru" i "6. Sklopke, rastavljači i osigurači (rasklopne naprave)", 
Tehnički propisi o gromobranima (NN br. 53/91) a naročito poglavlja "2. Područje primjene" i "4. Opće odredbe o gromobranima", 
Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84) naročito poglavlja "3. Radni prostor na otvorenom", "7. Željeznička vozila - električne lokomotive i elektromotorni vlakovi", "11. Rad na postrojenjima visokog napona na električnim prugama", "12. Rad u elektroenergetskim postrojenjima" i "14. Rad na signalnosigurnosnim uređajima". 
XI 
Iz predmeta Pravila zaštite na radu pri kemijsko-tehnološkim procesima ispit se sastoji od provjere poznavanja slijedećih propisa: 
Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave (NN br. 52/84), 
Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 92/93), 
Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (NN br. 19/83), 
Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (NN br. 19/83), 
Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi (NN br. 19/83) poglavlje 11. - Rad s mineralnim gnojivom i sredstvima za zaštitu bilja. 
Pravilnik o zaštiti pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane naftalene (NN br. 7/89). 
Potrebno je i načelno poznavanje zaštite na radu iz slijedećih pravilnika: 
Pravilnik o tehničkim i zdravstveno tehničkim zaštitnim mjerama na radovima pri kemijsko-tehnološkim procesima (NN br. 19/83), 
Pravilnik o zaštiti na radu i tehničkim mjerama za razvijače acetilena i acetilenske stanice (NN br. 19/83), 
Pravilnik o posebnim mjerama i normativima zaštite na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože (NN br. 19/83), 
Pravilnik o zaštiti na radu pri tehničkom obrađivanju legura lakih metala u kupaonicama s nitratnim solima (NN br. 19/83), 
Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama (NN br. 11/84) - Poglavlje 10. - Čišćenje, pranje, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vozila, 
Pravilnik o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih legura (NN br. 10/86), 
Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN br. 10/86). 
XII 
Ovaj program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 011-04/95-01/04 
Urbroj: 524-06-96-4 
Zagreb, 24. siječnja 1996. 
Ministar 
Joso Škara, v.r. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa


  

Narodne novine br.: 2 - Datum: 09.01.1997. - Interni ID: 19970034


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA 
Na temelju članka 87. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", broj 74/94, 86/94 i 7/95), donosim 
PROGRAM 
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA 
I 
Ovim se Programom utvrđuju predmeti koje obuhvaća posebni dio državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i navode pravni izvori za pripremu polaganja toga dijela državnog stručnog ispita. 
II 
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. 
III 
Pismeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od izrade pismene zadaće na zadanu temu iz djelokruga poslova inspektora sigurnosti željezničkog prometa. 
IV 
Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pismene zadaće i provjere znanja iz slijedećih predmeta: 
1. Poslovi, ovlasti i obveze inspektora sigurnosti željezničkog prometa. 
2. Sigurnost željezničkog prometa. 
V 
Predmet "Poslovi, ovlasti i obveze inspektora sigurnosti željezničkog prometa" obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu - poglavlje V i VI ("Narodne novine", broj 77/92, 26/93 i 29/94). 
2. Zakon o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", broj 53/94). 
3. Zakon o prekršajima ("Narodne novine", broj 2/73, 5/73, 9/80, 25/84, 52/87, 43/89, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95). 
4. Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92 i 26/93). 
VI 
Predmet "Sigurnost željezničkog prometa" obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu - poglavlje I do IV i VII ("Narodne novine", broj 77/92, 26/93 i 29/94). 
2. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge ("Narodne novine", broj 84/94 i 32/96). 
3. Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste ("Narodne novine", broj 32/94 i 96/94). 
4. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila ("Narodne novine", broj 82/96). 
5. Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa ("Narodne novine", broj 32/94 i 39/94). 
6. Pravilnik o poslovima na kojima djelatnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa ("Narodne novine" broj, 32/94). 
7. Pravilnik o unutarnjem redu na željeznici ("Narodne novine", broj 53/91). 
VII 
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa iz točke V i VI, kao i novi propisi iz područja iz kojih se polaže posebni dio državnog stručnog ispita, a koji će stupiti na snagu nakon donošenja ovog Programa. 
VIII 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 133-02/96-01/22
Urbroj: 530-01-96-3
Zagreb, 27. prosinca 1996. 
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora


  

Narodne novine br.: 92 - Datum: 17.11.1995. - Interni ID: 19951482


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94, 86/94 i 7/95) utvrđujem 

PROGRAM 
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE TRŽIŠNOG INSPEKTORA 

I. 
Ovim se Programom utvrđuju predmeti koje obuhvaća posebni dio državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora 
i navode pravni izvori za pripremu polaganja tog dijela državnog stručnog ispita. 

II. 
Posebni dio državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora sastoji se od pismenog i usmenog dijela ispita. 

III. 
Pismeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća izradu pismenog zadatka na zadanu temu iz propisa čiju primjenu nadzire tržišna inspekcija. 

IV. 
Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita polaže se iz slijedećih predmeta: 
1. Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada tržišne inspekcije, te kazneni postupci tržišnih inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora 
2. Propisi iz djelokruga rada tržišne inspekcije u području trgovine, obrta i cijena, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa 
3. Propisi iz djelokruga rada tržišne inspekcije u području kakvoće proizvoda i usluga, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa 

V. 
Predmet Ustrojstvo, poslovi, ovlasti i način rada tržišne inspekcije, te kazneni postupci tržišnih inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 21/95) 
2. Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", br. 21/95) 
3. Krivični Zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 32/93 i 38/93) 
4. Osnovni Krivični Zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/93 i 35/93) 
5. Zakon o krivičnom postupku ("Narodne novine", br. 34/93, 38/93 i 25/94) 
6. Zakon o izvršenju sankcija za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 21/74, 39/74, 55/80, 19/90, 26/93 i 66/93) 
7. Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", br. 53/91, 91/92 i 26/93) 
8. Zakon o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95). 

VI. 
Predmet Propisi iz djelokruga rada tržišne inspekcije u području trgovine, obrta i cijena, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa obuhvaća slijedeće pravne izvore.: 
1. Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93) 
2. Zakon o trgovini ("Narodne novine", br, 53/91, 77/92 i 26/93) 
3. Zakon o unutarnjem prometu robe i o uslugama u prometa robe ("Narodne novine" br. 32/77, 31/86, 50/81, 47/89, 19/90 i 26/93) 
4. Zakon o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine". br. 53/91) 
5. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine"", br. 48/95) 
6. Zakon o državnim robnim zalihama ("Narodne novine", br. 92/94) 
7. Zakon o vanjsko trgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br, 53/91, 6/92, 33/92, 65/92, 26/93, 109/93 i 111/93) 
8. Zakon o provođenju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a u svezi sankcija protiv SFRJ ("Narodne novine", br.109/93) 
9. Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe ("Narodne novine", br.106/93) 
10. Zakon o duhanu ("Narodne novine", br. 40/15 i 47/89) 
11. Posebne uzance u trgovini na malo ("Narodne novine", br.16/95) 
12. Zakon o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93) 
13. Zakon o kinematografiji ("Narodne novine", br. 47/80 i 20/90), 
14. Zakon o zadrugama ("Narodne novine", br. 36/95) 
15. Zakon o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br 53/91, 60/91,13/91, 2/92, 29/92, 26/93 i 43/93) 
16. Zakon o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85, 41/89, 53/90 i 26/93) 
17. Zakon o mjernim jedinicama ("Narodne novine", br 58/93) 
18. Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br.11/94) 
19. Zakon o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92) 
20. Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 95/94 i 34/95) 
21. Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", br. 6/95) 
22. Novi propisi iz područja trgovine, obrta i cijena donijeti nakon objavljivanja ovog Programa 
Način postupanja tržišnog inspektora u nadzoru nad primjenom propisa iz stavka I. ove točke obuhvaća poznavanje tehnike kontrole provođenja inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba tih propisa u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje podliježu nadzoru tržišne inspekcije (utvrđivanje činjeničnog stanja, pokretanje i vođenje upravnog i kaznenog postupka). 

VII. 
Predmet Propisi iz djelokruga rada tržišne inspekcije u području kakvoće proizvoda i usluga, nad primjenom tih propisa obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
l. Zakon o standardizaciji ("Narodne novine", br, 53/91, 26/93 i 44/95) te 
a) Propisi o kakvoći: 
- kakao proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda 
- zaklanih svinja i kategorizacija svinjskog mesa 
- mesa stoke za klanje i divljači 
- mesnih proizvoda 
- proizvoda od mesa peradi 
- riba, rakova, školjkaša i njihovih proizvoda 
- keksa i proizvoda srodnih keksu 
- prirodne mineralne vode 
- voća i povrća i njihovih proizvoda 
- osvježavajuća bezalkoholna pića 
- gljive i njihovi proizvodi 
- alkoholnih pića 
- mlijeka i proizvoda od mlijeka 
- žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenina 
- meda i drugih pčelinjih proizvoda 
- začina 
- kave i surogata 
- octa i razblažene octene kiseline 
- jestivih ulja i masti biljnog porijekla i proizvoda 
- jaja i njihovi proizvodi 
- naftnih derivata 
b) propisi o metodama uzimanja uzoraka i metodama ispitivanja 
c) propisi o proizvodačkim specifikacijama 
d) propisi o deklariranju, označavanju, obilježavanju i pakiranju proizvoda 
- rezervnih dijelova za motorna vozila 
- deterdženata u obliku praška za pranje predmeta od tekstila 
- tekstila 
- kreme za zube 
- šampona za pranje kose 
- tekućih deterdženata za ručno pranje posuđa 
- obuće 
e) propisi o ispravama koje prate proizvode u prometu (tehnička uputa, jamčevni list, popis ovlaštenih servisa) 
f) propisi o bližem sadržaju tehničkog uputstva 
- za uređaje iz oblasti radio-komunikacija, audio i video tehnike i uređaje koji se na njih priključuju 
g) propisi o obveznom certificiranju 
2. Zakon o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", br. 53/91,19/92, 61/92 i 26/93) 
3. Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93) 
4. Zakon o posebnom porezu na naftne derivate ("Narodne novine", br. 51/94) - nenamjensko korištenje ulja za loženje 
5. Novi propisi iz područja kakvoće proizvoda i usluga donijeti nakon objavljivanja ovog Programa 

Način postupanja tržišnog inspektora u nadzoru nad primjenom propisa iz stavka 1. ove točke obuhvaća poznavanje tehnike kontrole - provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba tih propisa u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje podliježu nadzoru tržišne inspekcije (utvrđivanje činjeničnog stanja, pokretanje i vođenje upravnog i kaznenog postupka). 

VIII. 
Posebni dio državnog stručnog ispita provodit će se prema ovom Programu od 1. siječnja 1996. godine. 

IX. 
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

Klasa: 133-01/95-01/32 
Urbroj: 526-10/95-000 l 
Zagreb, 9. studeni 1995. 

Ministar 
Davor Štern, v. r. Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje veterinarskog inspektora


  

Narodne novine br.: 30 - Datum: 19.04.1996. - Interni ID: 19960626


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje veterinarskog inspektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 
Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 74/94, 86/94 i 7/95), članka 52. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika (»Narodne novine«, br. 48/95) i članka 96. stavak 2. i 3., članka 97. i 115. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 52/91, 64/91, 26/93 i 29/94) te članka 48. Zakona o stavljanju lijekova u promet (»Narodne novine«, br. 53/91) i članka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93), ministar poljoprivrede i šumarstva, donosi 
PROGRAM 
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE VETERINARSKOG INSPEKTORA 
I. 
Ovim se Programom utvrđuju predmeti koje obuhvaća posebni dio državnog stručnog ispita iz upravnog područja u oblasti veterinarstva te propisuju pravni izvori za pripremu polaganja tog dijela državnog stručnog ispita.
II. 
Osobe koje imaju obvezu polagati državni stručni ispit za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje iz oblasti veterinarstva, za zvanje veterinarskog inspektora, polažu posebni dio državnog stručnog ispita iz utvrđenih predmeta te se pripremaju za polaganje ispita na temelju pravnih izvora propisanih ovim Programom. 
III. 
Osobe, ovlašteni veterinari iz veterinarskih stanica - pravnih osoba s javnim ovlastima, sukladno članku 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93), koje imaju ovlaštenje za obavljanje veterinarsko-sanitarnih pregleda i kontrola na temelju članka 115. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 52/91, 64/91, 26/93 i 29/94), te osobe, koje imaju obvezu na temelju članka 48. Zakona o stavljanju lijekova u promet (»Narodne novine«, br. 53/91), polažu posebni dio državnog stručnog ispita iz utvrđenih predmeta te se pripremaju za polaganje ispita na temelju pravnih izvora propisanih ovim Programom. 
IV. 
Osobama iz točke III. koje su položile posebni dio stručnog ispita za ovlaštenog veterinara na temelju ovog Programa, priznaje se posebni dio državnog stručnog ispita za zvanje veterinarskog inspektora. 
V. 
Posebni dio stručnog ispita sastoji se od pismenog i usmenog dijela ispita. 
VI. 
Pismeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća izradbu pismene zadaće na zadanu temu iz područja propisa čiju primjenu nadzire veterinarska inspekcija. 
VII. 
Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita obavlja se na način koji omogućava utvrđivanje stvarne osposobljenosti osobe za obavljanje odgovarajućih zadaća i poslova, obuhvaća provjeru znanja iz pismene zadaće, neposredno provođenje inspekcijskog nadzora te obavljanja veterinarsko sanitarnih pregleda i kontrola. 
VIII. 
Usmeni dio posebnog dijela stručnog ispita za veterinarskog inspektora polaže se iz slijedećih predmeta: 
1. Ustroj veterinarstva i veterinarske inspekcije. 
2. Kontrola zaraznih i nametničkih bolesti životinja. 
3. Veterinarsko sanitarni nadzor, pregledi i kontrole. 
4. Kontrola lijekova za uporabu u veterini. 
5. Stočarstvo, umjetno osjemenjivanje i reprodukcija stoke. 
IX. 
Predmet, Ustroj veterinarstva i veterinarske inspekcije obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 52/91, 64/91, 26/93 i 29/94) - (čl. 1.-7., čl. 59., čl. 60.-83., čl. 84.-117., čl. 118.-135.) 
2. Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, prostorija, opreme i stručnih djelatnika kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u obavljanju poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 12/92) 
3. Pravilnik o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 4/86) 
4. Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati sajmovi, tržnice, izložbe, dogoni i druga otkupna mjesta te javne smotre životinja (»Narodne novine«, br. 3/83) 
5. Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati objekti za neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, životinjskih otpadaka i životinjskih konfiskata (»Narodne novine«, br. 34/85) 
6. Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati prostorije u kojima se skladište sirove kože te sadržaj i način vođenja evidencije (»Narodne novine«, br. 51/94) 
7. Pravilnik o pošiljkama proizvoda životinjskog podrijetla za koje ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje pri uvozu i provozu (»Narodne novine«, br. 86/93) 
8. Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja (»Narodne novine«, br. 60/94) 
9. Naredba o visini naknade za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (»Narodne novine«, br. 37/93) 
10. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari na graničnim prijelazima (»Narodne novine«, br. 52/93) 
11. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja (»Narodne novine«, br. 52/93) 
12. Pravilnik o načinu utovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo, higijensko tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati pošiljka i obrascu svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke (»Narodne novine«, br. 52/91)
13. Odluka o osnivanju graničnih veterinarskih stanica (»Narodne novine«, br. 58/91) 
14. Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice (»Narodne novine«, br. 3/95) 
15. Odluka o visini naknade za veterinarsko sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 63/94) 
16. Uputstvo o načinu vođenja evidencije o inspekcijskim pregledima koje obavljaju veterinarski inspektori (»Narodne novine«, br. 6/80, 52/91)
17. Krivični Zakon Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 32/93 i 38/93) - čl. 28., 117., 118., 119., 176., 206., 208., 209., 215., 219., 221., 222., 
18. Osnovni Krivični zakon Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 31/93 i 35/93) - Glava II. »Krivično djelo i krivična odgovornost«; 
19. Zakon o krivičnom postupku (»Narodne novine«, br. 34/93, 38/93 i 25/95) - Glava XV. »Krivična prijava«; 
20. Zakon o izvršenju sankcija za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 21/74, 39/74, 55/80, 19/20, 26/93 i 66/93) - Glava XV. I VIII 
21. Zakon o privrednim prijestupima (»Narodne novine« br. 53/91, 91/92 i 26/93); 
22. Zakon o prekršajima (»Narodne novine«, br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95) 
Predmet, Kontrola zaraznih i nametničkih bolesti životinja, obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 52/91, 64/91, 26/93 i 29/94) - (čl. 8.-37., čl. 38.-49., čl. 84.-117) 
2. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju (»Narodne novine«, br. - za godinu u tijeku) 
4. Naredba o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 23/91; 41/91) 
5. Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području Županije Vukovarsko-srijemske (»Narodne novine«, br. 34/95) 
6. Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području Županije Brodsko-posavske i Županije Osječko-baranjske (»Narodne novine«, br. 91/95) 
7. Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog podrijetla i o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i oprema za sabiranje, neškodljivo uklanjanje i utvrđivanje uzroka uginuća, a i prijevozna sredstva za transport životinjskih leševa i otpadaka životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 52/91) 
8. Uputstvo o znacima na temelju kojih se može smatrati da se stočna zaraza pojavila te o načinu i postupku izvještavanja o pojavi stočne zaraze (»Narodne novine«, br. 52/91) 
9. Naredba o određivanju zaraznih bolesti životinja za koje se mora odmah osigurati utvrđivanje zaraznih bolesti ili uzroka uginuća životinja (»Narodne novine«, br. 34/95) 
10. Pravilnik o laboratorijskim testovima, metodama te o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije koje provjeravaju rezultate laboratorijskih ispitivanja u oblastima dijagnostike zaraznih bolesti životinja i veterinarsko-sanitarne ispravnosti sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla, odgovarajuće odredbe (»Narodne novine« br. 52/91) 
11. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukastl bolesti (»Narodne novine«, br. 67/91) 
12. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda (»Narodne novine«, br. 67/91) 
13. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja (»Narodne novine«, br. 67/91) 
14. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara (»Narodne novine«, br. 67/91) 
15. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 67/91) 
16. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja (»Narodne novine«, br. 67/91) 
17. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja (»Narodne novine«, br. 69/91) 
18. Naredba o mjerama sprečavanja unošenja bruceloze ovaca i koza na teritorij Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 26/91) 
19. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 69/91) 
20. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja (»Narodne novine«, br. 69/91) 
21. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tifusa peradi (»Narodne novine«, br. 52/91) 
22. Pravilnik o načinu i mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, br. 52/91) 
23. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa (»Narodne novine, br. 52/91) 
24. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja (»Narodne novine«, br. 52/91) 
25. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloze peradi (»Narodne novine«, br. 52/91) 
26. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine«, br. 45/92) i (»Narodne novine« 52/91)
27. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači (»Narodne novine«, br. 36/95) 
28. Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar (»Narodne novine«, br. 7/92) 
29. Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje (»Narodne novine«, br. 13/94) 
30. Program za osposobljavanje djelatnika za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 45/92)
XI. 
Predmet, Veterinarsko sanitarni nadzor, pregledi i kontrole, obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br 52/91, 64/91, 26/93 i 29/94) - (čl. 50.-58., čl. 96-117, čl. 118.-124.) 
2. Pravilnik o laboratorijskim testovima, metodama te o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije koje provjeravaju rezultate laboratorijskih ispitivanja u oblastima dijagnostike zaraznih bolesti životinja i veterinarsko-sanitarne ispravnosti sirovina i proizvoda životinjskog podrijetla - određena poglavlja (»Narodne novine«, br. 52/91) 
3. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 20/92; 27/92; 75/93) 
4. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 52/91) 
5. Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadna animalna tvar - odgovarajuće odredbe (»Narodne novine«, br. 7/92) 
6. Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati objekti za neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, životinjskih otpadaka i životinjskih konfiskata - odgovarajuće odredbe (»Narodne novine«, br. 34/85) 
7. Pravilnik o načinu utovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo, higijensko tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati pošiljka i obrascu svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke (»Narodne novine«, br. 52/91)
8. Pravilnik o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede i kontrole (»Narodne novine« br. 77/95) 
XII. 
Predmet, Kontrola lijekova za uporabu u veterini,
obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o stavljanju lijekova u promet (»Narodne novine«, br. 53/91)
2. Pravilnik o bližim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje stavljaju lijekove u promet, odnosno koje ispituju i kontroliraju lijekove koji se upotrebljavaju u veterini (»Narodne novine«, br. 53/91) 
3. Pravilnik o propisivanju i izdavanju lijekova koji se upotrebljavaju u veterini (»Narodne novine«, br. 53/91) 
4. Naredba o lijekovima za upotrebu u veterinarstvu koji podliježu posebnoj kontroli (»Narodne novine«, br. 53/91) 
5. Rješenje o jedinstvenoj klasifikaciji lijekova za upotrebu u veterini (»Narodne novine«, br. 53/91) 
6. Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za upotrebu u veterini (»Narodne novine«, br. 52/92) 
XIII. 
Predmet, Stočarstvo, umjetno osjemenjivanje i reprodukcija stoke, 
obuhvaća slijedeće pravne izvore: 
1. Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva (»Narodne novine«, br. 11/79) 
2. Pravilnik o matičnim i proizvodnim evidencijama kvalitetnih grla i načinu njihova označivanja (»Narodne novine«, br. 9/89) 
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke (»Narodne novine«, br. 52/80) 
4. Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizičkih, kemijskih i mikrobioloških analiza stočne hrane (»Narodne novine«, br. 53/91) 
5. Odluka o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke (»Narodne novine«, br. 46/83) 
6. Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani (»Narodne novine«, br. 4/92) 
7. Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca (»Narodne novine«, br. 44/93) 
8. Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 52/91, 64/91, 26/93 i 29/94) - (čl. 60.-70., čl. 77-83.) 
9. Pravilnik o uvjetima glede uređenja objekata, prostorija, opreme i stručnih djelatnika kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u obavljanju poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti - čl 26.-29., 34. i 43. (»Narodne novine«, br. 12/92) 
10. Program osposobljavanja radnika za obavljanje umjetnog osjemenjivanja životinja (»Narodne novine«, br. 14/84 i 52/91) 
11. Pravilnik o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti, čl. 4.-8. (»Narodne novine«, br. 4/86) 
XIV. 
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaćaju i sve izmjene i dopune propisa iz točke IX., X., XI., XII. i XIII. ovoga Programa, kao i nove propise iz oblasti veterinarstva. 
XV. 
Posebni dio državnog stručnog ispita provodit će se prema ovom Programu od 1. svibnja 1996. godine. 
XVI. 
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«
Klasa: 322-01/96-01/35 
Urbroj: 525-01-96-01 
Zagreb, 16. travnja 1996. 
Ministar 
poljoprivrede i šumarstva 
Matej Janković, v. r. 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa - Narodne novine br.: 2 / 1997
Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora - Narodne novine br.: 92 / 1995
Program posebnog dijela državnog stručnog isptia iz područja ugostlteljstva i turizma - Narodne novine br.: 86 / 1995
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita iz područja ravnopravnosti spolova - Narodne novine br.: 73 / 2005
Program posebnog dijela državnoga stručnog ispita s upravnog područja financija - Narodne novine br.: 200 / 2003
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...