Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita


  

Narodne novine br.: 101 - Datum: 21.08.2009. - Interni ID: 20092598


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
2598
Na temelju članka 57a. stavka 3. i članka 93. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA I STRUČNIM ZNANJIMA ZA IMENOVANJE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU TE POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti stručne spreme i radnog iskustva za polaganje stručnog ispita, te program, sadržaj i način polaganja stručnog ispita za koordinatora za zaštitu na radu.
Članak 2.
Koordinator za zaštitu na radu može obavljati poslove koordinacije kod investitora, glavnog projektanta i poslodavca kao:
1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I
2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II.
II. UVJETI STRUČNE SPREME I STRUČNA ZNANJA KOORDINATORA
Članak 3.
Koordinator I mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva te položen stručni ispit za koordinatora zaštite na radu.
Članak 4.
Koordinator II mora ispunjavati uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika ili mora imati najmanje završen stručni studij sigurnosti sa stečenim akademskim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer, položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i stručni ispit za koodrinatora za zaštitu na radu.
Članak 5.
Stručni ispit za koordinatora I ne mora polagati osoba koja je položila stručni ispit po posebnom propisu iz graditeljstva i stručni ispit po posebnom propisu iz zaštite na radu.
Koordinator I može obavljati poslove koordinatora II.
III. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
Članak 6.
Pravo na polaganje stručnog ispita za koordinatora I ima osoba koja ima najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i položeni stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva.
Članak 7.
Pravo na polaganje stručnog ispita za koordinatora II ima osoba iz članka 4. ovog Pravilnika i osoba s najmanje završenim stručnim studijem sigurnosti sa stečenim akademskim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i položenim stručnim ispitom stručnjaka zaštite na radu.
IV. ISPITNI PROGRAM
Članak 8.
Stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se prema jedinstvenom programu za koordinatore za zaštitu na radu u fazi izrade projekta i koordinatore zaštite na radu u fazi izvođenja radova, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Dodatak I).
V. PRIJAVA STRUČNOG ISPITA
Članak 9.
Za polaganje stručnog ispita kandidat se prijavljuje Ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Obrazac zahtjeva za polaganje stručnog ispita sastavni je dio ovoga Pravilnika (Dodatak 2, Obrazac SIK-1).
Uz prijavu kandidat mora priložiti dokaze o vrsti i stupnju stručne spreme, položenom stručnom ispitu po posebnom propisu iz graditeljstva odnosno stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu.
U slučaju da kandidat uz prijavu ne priloži svu potrebnu dokumentaciju Ministarstvo će zatražiti da je dostavi u roku od petnaest dana.
Ako kandidat ne dostavi potrebnu dokumentaciju u roku propisanom stavkom 4. ovoga članka smatrat će se da je odustao od polaganja ispita.
Ministar nadležan za rad rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita.
Članak 10.
Ministarstvo pismeno obavještava kandidata najmanje 30 dana prije polaganja ispita o mjestu i vremenu održavanja stručnog ispita.
Ako kandidat bez opravdanog razloga određenog dana ne pristupi stručnom ispitu smatra se da stručni ispit nije položio.
Kandidat može pisanim podneskom Ministarstvu uz odgovarajući dokaz odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje, uz prilaganje odgovarajućih dokaza o nepredviđenim razlozima zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita. U tom se slučaju smatra da kandidat stručni ispit nije polagao.
VI. ISPITNO POVJERENSTVO
Članak 11.
Stručni ispit kandidati polažu pred ispitnim povjerenstvom za stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu.
Članak 12.
Ministar nadležan za rad odlukom imenuje ispitno povjerenstvo.
Osobe za listu ispitivača predlažu Ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Državni inspektorat.
Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati najmanje akademski naziv diplomiranog inženjera i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima izrade, nadzora, primjene ili provedbe propisa zaštite na radu s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit po propisima struke, odnosno državni stručni ispit prema posebnom zakonu.
Članak 13.
Ispitno povjerenstvo za svaki ispitni rok imenuje načelnik Odjela zaštite na radu Ministarstva s liste ispitivača iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.
Ispitno povjerenstvo sačinjavaju predsjednik i dva člana.
Članak 14.
Administrativne i tehničke poslove obavlja tajnik ispitnog povjerenstva.
VII. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
Članak 15.
Stručni ispit se polaže usmeno.
O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.
Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu SIK-2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Članak 16.
Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.
Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.
Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.
Ocjenu stručnog ispita kandidatu zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.
Članak 17.
Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja, a ispit ima pravo polagati najviše tri puta.
Članak 18.
Popravni ispit može polagati samo kandidat koji nije položio jedan ispitni predmet.
Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita.
Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuje na polaganje popravnog ispita.
VIII. UVJERENJE I REGISTAR IZDANIH UVJERENJA
Članak 19.
O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu SIK-3, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.
Članak 20.
Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja (u daljnjem tekstu: Registar).
Registar se vodi prema obrascu SIK-4, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.
IX. TROŠKOVI ISPITA
Članak 21.
Troškove za polaganje stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.
Iznos troškova stručnog ispita rješenjem utvrđuje ministar nadležan za rad.
Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u višem iznosu te se u tom slučaju nadoplaćuje razlika.
Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 40% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih kandidat ili njegov poslodavac.
Članak 22.
Članovima ispitnog povjerenstva pripada nagrada za rad na temelju rješenja koje donosi ministar nadležan za rad.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/09-01/33
Urbroj: 526-08-03/1-09-5
Zagreb, 27. srpnja 2009.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.
DODATAK 1.
SADRŽAJ PROGRAMA STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU
Sadržaj programa osposobljavanja koordinatora za zaštitu na radu mora sadržavati sljedeće teme:
1. Propisi u području zaštite na radu i u području gradnje građevina,
2. Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu
3. Otklanjanje i smanjivanje rizika na radu
4. Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme projekta
5. Primjena pravila zaštite na radu u fazi izvođenja projekta.
1. Propisi u području zaštite na radu i u području gradnje građevina
Opći ciljevi:
– poznavanje važećih propisa ili dijelova propisa, kojima se uređuje gradnja
Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:
– opći pojmovi u području zaštite na radu
– svrha stručnog osposobljavanja:
– važeći propisi koji uređuju gradnju građevina
– odredbe u svezi s projektiranjem
– poznavanje, sadržaja i izrade elaborata zaštite na radu
– poznavanje oblika i sadržaja zaštite od požara
– odredbe u svezi s građevinskom dozvolom
– odredbe u svezi s gradnjom
– važeći propisi kojima se uređuje i provodi zaštita na radu
– zakon o zaštiti na radu
– pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore
– pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
– drugi propisi koji se odnose na zaštitu na radu u graditeljstvu.
2. Dužnosti koordinatora za zaštitu na radu
Opći ciljevi:
– poznavanje zadaća različitih sudionika u gradnji
– poznavanje zadaća koordinatora u fazi projektiranja i koordinatora u fazi izvođenja projekta
– aktivnosti koordinatora u fazi projektiranja i koordinatora u fazi izvođenja radova i njihovog sudjelovanja s ostalim učesnicima na radu pri provedbi načela zaštite na radu
– međudjelovanje obavljanja različitih poslova na istoj lokaciji
– mjere za provedbu koji su na raspolaganju koordinatoru
Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:
– uloga i zadaće koordinatora.
– različite faze projektiranja i gradnje objekta te dužnosti i obveze različitih sudionika pri gradnji (ugovorna dokumentacija)
– način provedbe dužnosti koordinatora
– ciljevi, sastav i sadržaj različitih sredstava koordinacije: plan izvođenja radova, tehničke specifikacije projekta (izvedbeni projekt), vođenje evidencije o radu koordinacije
– obavještavanje radnika.
3. Otklanjanje i smanjivanje rizika na radu
Opći ciljevi:
– poznavanje različitih načina koordinacije sigurnosti na radu
– sposobnost prepoznavanja i procjenjivanja rizika na radu:
– opći rizici, kojima su izloženi radnici
– rizici koji su posljedica istovremenog ili uzastopnog (jednog za drugim) rada različitih izvođača na radilištu
– rizici pri izvođenju naknadnih radova na građevinama
– sposobnost određivanja mjera za sprečavanje rizika u pojedinim fazama gradnje (koordinator mora biti kadar predlagati preventivne mjere, pri čemu mora dati prednost poduzimanju mjera u fazi izrade projekta i pri tome voditi računa o troškovima, učinkovitosti i radu u skladu s propisima)
– sposobnost provođenja tih mjera od strane različitih izvođača u svim fazama gradnje.
Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:
– opća načela zaštite
– procjenjivanje rizika
– različite preventivne mjere za sprečavanje nesreća na radu i očuvanja zdravlja radnika te mjerila za izbor tih mjera
– analiza najčešćih rizika i primijenjenih preventivnih mjera na radilištu (u fazi pripreme projekta)
– čimbenici okoliša (određivanje radilišta, ograđivanje radilišta od okolnog terena i uređenje pristupa, geološki čimbenici, okolina radilišta, postojeće mreže i infrastruktura)
– osiguranje prve pomoći, sanitarne opreme, mjesta za odmor, odgovarajuće prehrane i napitaka
– rukovanje teretima
– zemljani radovi
– skladištenje
– rad na velikim visinama i/ili rad koji se odvija na različitim razinama
– uporaba medija i različitih oblika energije na radu (privremene el. instalacije, komprimirani zrak, voda)
– uporaba opasnih proizvoda (kemijske tvari, radioaktivne i ionizirajuće tvari)
– promet i uporaba radne opreme
– kretanje ljudi
– odstranjivanje otpada (prikupljanje, skladištenje i odvoz)
– specifični uvjeti (buka, prašina, zračenje)
– grubi građevinski radovi
– završni građevinski radovi
– utvrđivanje posebno opasnih radova i definiranje odgovarajućih načina sprečavanja rizika pri tim radovima
– studije o rizicima i preventivnim mjerama pri naknadnim radovima na građevinama nakon završetka radova
– kretanje ljudi, pristup do radnih mjesta
– radovi na krovu
– radovi na fasadi
– rad pod zemljom i na tehničkim lokacijama, cjevovodima (voda, plin, telefon, kabelska televizija...)
– rad s radnom opremom (viličari, radni strojevi, dizalice i dr.)
– održavanje instalacija za distribuciju tekućina i energije
– postupak vezano za ozljedu na radu na gradilištu.
4. Primjena pravila zaštite na radu u fazi pripreme projekta
Opći ciljevi:
– sposobnost da se u početnoj fazi projektiranja predvide, utvrde i odrede prioriteti procijenjenih rizika, koji bi mogli nastati iz različitih arhitektonskih, tehničkih, tehnoloških i organizacijskih područja i iz radnog okoliša (bliže i daljnje okoline)
– sposobnost određivanja preventivnih mjera, koje moraju biti sadržane u natječajnoj dokumentaciji: popis uvjeta natječaja, ocjena troškova, plan izvođenja radova, dokumentacija projekta i sposobnost izrade plana izvođenja radova
– sposobnost donošenja organizacijskih odluka, vođenja i održavanja gradilišta
– sposobnost izrade dokumentacije, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.
Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:
– različite faze izrade projekta i postupci, koje je potrebno provesti prije početka radova
– proučavanje dokumentacije i nacrta, koji su dio projekta sa stanovišta sprečavanja rizika (zaštite na radu) pri izvođenju građevinskih radova
– identificiranje rizika koje nije moguće otkloniti te utvrđivanje specifičnih (posebnih) rizika uz definiranje odgovarajućih mjera i tehnika za sprečavanje rizika na radu
– poznavanje načina vođenja sastanaka s različitim sudionicima (investitor, projektant, zaposlenima u projektnom birou, predstavnicima tvrtki) te poznavanje načina davanja odgovarajućih informacija u svezi s osiguranjem zaštite na radu.
– izrada plana izvođenja radova uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično radilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilištu.
– određivanje pravila organiziranja, vođenja i održavanja radilišta, uključujući i pravila uporabe skupne zaštitne opreme i instalacija te pravila, kojima je cilj izbjegavanje rizika, koji proizlaze iz istovremenog odvijanja različitih aktivnosti na radilištu.
5. Primjena pravila zaštite na radu u fazi izvođenja projekta
Opći ciljevi:
– poznavanje oblika i sadržaja plana izvođenja radova
– sposobnost predviđanja situacija, koje bi mogle dovesti do rizika prije početka građevinskih radova
Osnovni sadržaj programa osposobljavanja:
– određivanje radnih zadaća koordinatora
– različite faze radova i radne zadaće različitih sudionika pri gradnji (zadaće, obveze, ugovorna dokumentacija)
– postupak izmjene plana izvođenja radova koji su u tijeku
– poznavanje načina vođenja sastanaka s različitim izvođačima (sudionicima) te poznavanje načina davanja odgovarajućih informacija u svezi s osiguranjem (primjenom) zaštite na radu
– sastavljanje službenih obavijesti, izvješća sa sastanaka ili o obilasku gradilišta, vođenje knjige poduzetih mjera za siguran rad.
Mjera za siguran rad
– nadzor nad provedbom zaštite na radu na radilištu, prepoznavanje i procjena rizika te određivanja odgovarajućih preventivnih mjera, koje je potrebno provesti
– pravila i zahtjevi, koji se odnose na uporabu zajedničke radne opreme (montaža, uporaba, održavanje i rastavljanje)
– način obavještavanja sudionika na radu.
DODATAK 2.
Obrazac SIK-1
______________________________
Ime i prezime kandidata
______________________________
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,
RADA I PODUZETNIŠTVA
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
ZAHTJEV
za polaganje stručnog ispita za koordinatora za zaštitu na radu
Redni brojPODATAK
1.Ime i prezime
2.Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja
3.Broj osobne iskaznice, tko je izdao i gdje
4.Adresa stanovanja i tel. broj
5.Stručna sprema stečena školovanjem, odnosno stručni ili akademski naziv stečen studiranjem, struka
6.Strukovno područje – djelatnost (građevinarstvo) i vrsta poslova za koje se podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita (koordinator I, koordinator II)
7.Tko snosi troškove polaganja ispita
8.Djelatnosti poslodavca u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti
9.Ovjerena preslika diplome
10.Preslika dokumenta o položenom stručnom ispitu ispitu – original na uvid

Priložene dokumente navesti:
Potpis kandidata
______________________
DODATAK 3.
Obrazac: SIK-2 +

DODATAK 4.

Obrazac: SIK-3 +
DODATAK 5.
Tablica: SIK-4 



Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje


  

Narodne novine br.: 13 - Datum: 25.02.1994. - Interni ID: 19940252


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK 
O UVJETIMA I TRAJANJU KARANTENE ZA UVEZENE ŽIVOTINJE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom određuju uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj i držanje životinja iz uvoza i vrijeme u kojem se provjerava zdravstveno stanje uvezenih životinja.
Članak 2. 
U smislu odredaba ovog pravilnika:
1. karantena je sustav protuepizootijskih mjera u određenom mjestu i za određeno vrijeme radi provjere zdravlja uvezenih životinja; 
2. životinje su, sve životinje prema članku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti, njihovo sjeme, zameci, kao i jaja domaće peradi i drugih ptica;
3. karantenski objekt je prostorija, nastamba ili skup nastambi, kao i otvorene površine oko nastambi u kojima se u uvjetima potpune izolacije drže životinje iz uvoza, tako da je spriječen neposredan ili posredan dodir s drugim životinjama dok traje provjera njihovog zdravstvenog stanja.
Članak 3.
Karantenski objekt za uvezene konje, magarce, mule, mazge, goveda, ovce, koze, svinje i perad, glede prostora izgradnje mora udovoljavati slijedećim uvjetima: 
1. prostor na kojem se nalazi karantenski objekt mora biti udaljen od naselja stočnih objekata, kafilerija, smetlišta i jama grobnica najmanje 500 m, a razina podzemnih vode na mjestu izgradnje mora biti najmanje dva metra ispod površine;
2. karantenski objekt mora biti dovoljno prostran da bi se osigurala funkcionalna povezanost pojedinih dijelova objekta i osigurao od ulaska ljudi i životinja ogradom visokom najmanje 1,80 m i udaljenom najmanje 10 m od najbliže karantenske nastambe; 
3. mora imati samo jedan ulaz, preko kojega se nadzire kretanje ljudi i životinja te promet hrane za životinje i drugog materijala;
4. karantenski objekt mora imati dovoljno vode za piće i pranje, te sustav za prihvaćanje i neškodljivo odvođenje otpadnih i atmosferskih voda; 
5. gnojište mora biti unutar karantenskog objekta izgrađeno tako da nije moguće zagađivanje okoliša i raznošenje bioloških agenasa;
6. u karantenskom objektu ne smije se za trajanja karantene držati druge životinje osim onih na koje se karantena odnosi: 
7. ulaz u karantenski objekt mora imati dezinfekcijsku barijeru za osoblje i vozila;
8. unutar karantenskog objekta mora se osigurati pranje i dezinfekcija vozila nakon istovara uvezenih životinja;
9. unutar karantenskog objekta mora se osigurati nastamba ili prostorija za odvojeno držanje životinja kod kojih se utvrde promjene zdravstvenog stanja.
Članak 4.
Nastamba u karantenskom objektu za uvezene životinje iz članka 3. ovoga pravitnika glede tehničkih uvjeta i opreme mora udovoljavati slijedećim uvjetima: 
1. da je izgrađena od čvrstog materijala, da osigurava tehnološke uvjete uzgoja i normative higijene smještaja za uvezene životinje; 
2. ulaz u karantensku nastambu mora imati dezinfekcijske barijere za osoblje i vozila; 
3. karantenska nastamba mora imati podesne prostorije, ili ograđene prostore, za održavanje higijene djelatnika.
Članak 5.
Uvezano sjeme i zameci sisavaca moraju se čuvati u prikladnim posebno označenim spremnicima u odvojenoj prostoriji do završetka karantene. Uvezena jaja za rasplod domaće peradi, pernate divljači i drugih ptica moraju se čuvati u odvojenoj prostoriji do valenja. Uvezena jaja za rasplod mogu se valiti samo u posebno obilježenim predvalionicima i valionicima u kojima se u vrijeme valenja uvezanih jaja ne smiju valiti jaja drugog podrijetla.
Članak 6.
Karantenski objekt za uvezene pse, mačke, kuniće. krznaše, ukrasne ptice i perad, akvarijske ribice, gmazove i druge životinje ako se uvoze pojedinačno ili u malom broju za vlastite potrebe kao kućni ljubimci, kao i za zvijeri, divlje i egzotične životinje za zoološke vrtove, može biti samo prostorija ili prostorije koje moraju biti građene i smještene tako da udovoljavaju tehnološkim i veterinarsko-sanitarnim uvjetima za uzgoj tih vrsta, da su odvojene od prostorija u kojima se drže druge životinje i da je trajno omogućen veterinarski nadzor. Karantenski objekt za uvezene životinje iz stavka 1. ovoga članka, a koje se uvoze u većem broju za daljnji uzgoj ili prodaju, moraju udovoljavati uvjetima iz članka 3. i 4. ovoga pravilnika. Karantenski objekt za uvezenu divljač namijenjenu uzgoju na farmama ili za obnovu lovišta, mora udovoljavati uvjetima iz članka 3. i 4. ovoga pravilnika.
Članak 7. 
Karantenski objekt za uvezene pčele, dudove svilce, ribe i njihova oplođena jaja (ikre), rakove, školjke, kornjaše, puževe, pijavice i laboratorijske životinje, mora biti ograđen tako da udovoljava tehnološkim i veterinarsko-sanitarnim uvjetima za uzgoj tih životinjskih vrsta i smješten tako da osigurava odvojenost od drugih životinja.
Članak 8.
Karantenski objekt mora biti pripremljen za prijem životinja iz uvoza najmanje 14 dana prije njihova prispijeća u karantenu. Priprema karantenskog objekta razumijeva temeljito čišćenje i dezinfekciju, odgovarajućim sredstvom, otvorenih površina u krugu karantenskog objekta, površina objekta, opreme i pribora za rad.
Članak 9.
Za trajanja karantene, ulaz u krug karantenskog objekta zabranjen je osobama koje nisu uposlene u karanteni, osim veterinarskim inspektorima i ovlaštenim veterinarskim djelatnicima koji provode naređene protuepizootijske mjere, klinička i alergijska ispitivanja, te patoanatomske i laboratorijske pretrage.
Članak 10.
Karantena za uvezene životinje, za sjeme i zametke sisavaca traje do završetka naređenih dijagnostičkih pretraga, a najduže 30 dana. Karantena za uvezena rasplodna jaja domaće peradi i drugih ptica traje tijekom inkubiranja i tri dana nakon valenja.
Članak 11.
Karantena se može produžiti ako se odgovarajućim pretragama posumnja na zaraznu bolest ili se dokaže postojanje zarazne bolesti kod uvezenih životinja.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje ("Narodne novine", br. 53/91).
Članak 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-2/94-1/20 
Urbroj : 525-01-94-1 
Zagreb, 11. veljače 1994.
Ministar poljoprivrede i šumarstva 
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.



Pravilnik o uvjetima izdavanja suglasnosti


  

Narodne novine br.: 26 - Datum: 29.02.2008. - Interni ID: 20080854


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o uvjetima izdavanja suglasnosti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
854
Na temelju članka 213. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 79/2007), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA IZDAVANJA SUGLASNOSTI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja uvjeta pod kojima uredi državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba, izdaju suglasnost strancu-osnivaču vlastitog trgovačkog društva, obrtniku koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, osobi koja se bavi slobodnim zanimanjem sukladno propisima Republike Hrvatske te pružatelju usluga u ime inozemnog poslodavca.
UVJETI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI

Članak 2.
Uvjeti za izdavanje suglasnosti strancu – osnivaču vlastitog trgovačkog društva i obrtniku koji su registrirali poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj su sljedeći:
– da svojim poslovanjem utječe na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj,
– da se uvode novi proizvodni postupci, nova oprema i suvremena tehnologija,
– da potiče otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domaće radne snage.
Članak 3.
Uvjeti za izdavanje suglasnosti za pružatelje usluga u ime inozemnog poslodavca su sljedeći:
– ako je pružatelj usluga zaposlen kod inozemnog poslodavca i ima odgovarajuće kvalifikacije, a inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga u djelatnosti visoke tehnologije te da pružanje usluga predstavlja interes za Republiku Hrvatsku.
Članak 4.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti stranac podnosi osobno, uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba prema mjestu sjedišta trgovačkog društva ili obrta, a za pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca prema mjestu sjedišta trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor.
Iznimno, stranac-osnivač vlastitog trgovačkog društva, obrtnik koji ima registriranu poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, sukladno propisima Republike Hrvatske i pružatelj usluga u ime inozemnog poslodavca, zahtjev za izdavanje suglasnosti može podnijeti i putem ovlaštenog punomoćnika.
Članak 5.
Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti sadrži: ime i prezime stranca, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, broj važeće putne isprave te adresu boravišta u Republici Hrvatskoj.
Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti stranac dobiva u uredu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.
Uz popunjeni obrazac iz stavka 1. ovog članka, stranac je dužan priložiti isprave iz članka 6. 7. i 9. ovog Pravilnika (ovisno o statusu podnosioca zahtjeva).
Članak 6.
Zahtjevu za izdavanje suglasnosti, stranac – osnivač vlastitog trgovačkog društva, dužan je priložiti sljedeće:
1. Potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje poslovne dozvole nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu obavljanja poslovne aktivnosti.
2. Ovjereni Izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo (ne stariji od 30 dana).
3. Elaborat o ulaganju koji sadrži opis ulaganja minimalno 100.000 eura kroz materijalnu ili nematerijalnu imovinu u razdoblju od tri godine (prva godina – najmanje 40. 000 eura, druga godina – najmanje 30. 000 eura i treća godina najmanje – 30. 000 eura):
– Materijalna imovina – vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva
– Nematerijalna imovina – opravdani troškovi ulaganja mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how). Nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete;
– mora se koristiti isključivo u trgovačkom društvu
– mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)
– mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima
– mora biti uključena u imovinu, odnosno biti iskazana u bilanci.
Obrazac Elaborata o ulaganju iz stavka 1. točke 3. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Ako je iz Izvatka iz sudskog registra za trgovačko društvo razvidno da je upisano više osnivača trgovačkog društva, suglasnost za izdavanje poslovne dozvole odobrit će se samo jednom osnivaču.
Od sljedeće poslovne godine trgovačko društvo mora biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, a što dokazuje potvrdom prijave Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, nadležnom Područnom uredu i Ispostavi porezne uprave,
Stranac-osnivač trgovačkog društva dužan je zahtjevu za izdavanje suglasnosti radi produžavanja poslovne dozvole priložiti godišnji financijski izvještaj (GFI -POD) kojim će dokazati da je ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu uključeno u imovinu društva te o broju zaposlenih državljana Republike Hrvatske u njegovom trgovačkom društvu.
Članak 7.
Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obrtnika koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, stranac je dužan priložiti sljedeće:
1. Potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje poslovne dozvole nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu obavljanja poslovne aktivnosti.
2. Procjenu poslovanja u prvoj godini rada koja sadrži planirani dohodak.
3. Opis proizvodnog procesa s eventualnim planom uvođenja novih proizvodnih postupaka, opreme i suvremene tehnologije.
4. Planirani broj zapošljavanja državljana Republike Hrvatske.
Stranac–obrtnik je dužan zahtjevu za izdavanje suglasnosti radi produžavanja poslovne dozvole, dostaviti dokaz o zapošljavanju radnika – potvrda Regosa.
Članak 8.
Prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje suglasnosti radi produžavanja poslovne dozvole, stranac iz članaka 6. i 7. ovog Pravilnika dužan je priložiti potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, nadležnog Područnog ureda i Ispostave kojom se utvrđuje da nema dug na ime javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.
Članak 9.
Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stranca – pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca, prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje poslovne dozvole nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
2. Potvrda o radno-pravnom statusu kod inozemnog poslodavca
3. Ugovor sklopljen između inozemnog poslodavca i trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj.
4. Ovjereni Izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor (ne stariji od 30 dana).
Članak 10.
Iznimno od članka 9. ovoga Pravilnika pružatelji usluga turističkog zastupnika i pružatelji usluga turističkog animatora uz potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje poslovne dozvole nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, moraju priložiti potvrdu o upisu u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju pri ministarstvu nadležnom za turizam, odnosno ugovor o pružanju usluga turističkog animatora u Republici Hrvatskoj.
Članak 11.
Pružatelj usluga u ime inozemnog poslodavca iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika koji ponovno podnosi zahtjev za dobivanje suglasnosti za izdavanje poslovne dozvole dužan je priložiti i dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima u Republici Hrvatskoj za proteklo razdoblje poslovanja ako je isplata naknade za pružene usluge izvršena u Republici Hrvatskoj.
Članak 12.
Uvjeti propisani člancima 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika ne odnose se na kategoriju stranaca iz članka 139. stavka 1. točke 1. Zakona o strancima.
Članak 13.
O razmatranju zahtjeva za izdavanje suglasnosti odlučuje stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje predstojnik odnosno pročelnik nadležnog tijela.
O zahtjevu za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka odlučit će se u roku od 8 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
Članak 14.
Suglasnost iz članka 13. ovog Pravilnika dostavlja se po službenoj dužnosti nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u roku od 5 dana od dana izdavanja.
Članak 15.
Stranac iz članka 132. stavka 1. točke 3. Zakona o strancima, koji se bavi slobodnim zanimanjem sukladno propisima Republike Hrvatske i koji ima valjano rješenje (odluku) o upisu u odgovarajući registar koji vodi nadležna institucija Republike Hrvatske, odnosno turistički zastupnik koji je ishodio potvrdu o upisu u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija, koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za turizam, nije dužan uredu državne uprave u županiji odnosno uredu Grada Zagreba podnositi zahtjev za izdavanjem suglasnosti.
Rješenje (odluka) o upisu u odgovarajući registar koji vodi nadležna institucija Republike Hrvatske, smatrat će se prethodnom suglasnošću za izdavanje poslovne dozvole kod nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje prema mjestu obavljanja poslovne aktivnosti.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/07-01/126
Urbroj: 526-12-01/1-08-11
Zagreb, 13. veljače 2008.
Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i 
ministar gospodarstva,rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

ELABORAT O ULAGANJU
Opis ulaganja u sljedeće tri godine:
Prikaz procjene
(izraženo u €)1. god.
ulaganja2. god.
ulaganja3. god.
ulaganja
A) MATERIJALNA IMOVINA  
 1. Nekretnine
(opis)  
   
   
   
 2. Infrastrukturni objekti/
priključci (opis)  
   
   
   
B) NEMATERIJALNA IMOVINA  
 1. Patenti, licencije,
know-how, … (opis)  
   
   
   
UKUPNA vrijednost ulaganja A+B  

 
C) OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA
 Broj zaposlenih
Državljana
RH:Ostalih:UKUPNO:
 1. Vrste radnih mjesta i stručna sprema  
   
   
   
   
   

 
U ______________, ____________god.       Ime i prezime



Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište


  

Narodne novine br.: 5 - Datum: 12.01.2009. - Interni ID: 20090142


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
142
Temeljem odredbi članka 309. stavak 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/8, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE FINANCIJSKI INSTRUMENTI MORAJU ZADOVOLJAVATI PRILIKOM UVRŠTENJA NA UREĐENO TRŽIŠTE
I. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se značajke financijskih instrumenata koje se uzimaju u obzir prilikom procjene zadovoljavaju li isti uvjete za uvrštenje na redovito tržište.
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08,146/08);
3. Izdavatelj je svaki subjekt koji izdaje prenosive vrijednosne papire i, kada je to primjereno, druge financijske instrumente;
4. Izdavatelj iz Republike Hrvatske je izdavatelj koji ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj;
5. Strani izdavatelj je izdavatelj koji nema registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.
II. PRVO UVRŠTENJE DIONICA NA UREĐENO TRŽIŠTE
Članak 3.
U smislu ovog Pravilnika, prvo uvrštenje dionica na uređeno tržište se smatra izvršenim kada je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:
1. dionice prije toga nisu bile uvrštene na uređeno tržište,
2. dionice su prije toga bile uvrštene na uređeno tržište, ali su isključene iz trgovanja na svim uređenim tržištima na kojima su bile uvrštene.
III. UVRŠTENJE PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA NA UREĐENO TRŽIŠTE
Članak 4.
Prenosivi vrijednosni papiri
(1) Prenosivi vrijednosni papiri smatraju se slobodno prenosivima u smislu Zakona ako se njima može trgovati u transakciji, ako ih se nakon toga može prenositi bez ograničenja, i ako su svi vrijednosni papiri unutar iste vrste zamjenjivi.
(2) Prenosivi vrijednosni papiri koji podliježu ograničenju prijenosa ne smatraju se slobodno prenosivima osim ako za to ograničenje prijenosa nije vjerojatno da će izazvati poremećaje na tržištu.
(3) Prenosivi vrijednosni papiri koji nisu u potpunosti uplaćeni mogu se smatrati slobodno prenosivima ako su poduzete mjere kojima se osigurava prenosivost takvih vrijednosnih papira te ako postoje javno dostupne informacije koje ukazuju na činjenicu da odnosni vrijednosni papiri nisu u potpunosti uplaćeni, kao i značaj koji te činjenice imaju na dioničare.
(4) Kada burza odlučuje o uvrštenju određene dionice na uređeno tržište, prilikom procjene može li se tom dionicom trgovati fer, korektno i djelotvorno, mora uzeti u obzir sljedeće:
1. distribuciju dionica javnosti,
2. financijske podatke koji se odnose na prethodna razdoblja, podatke o izdavatelju i podatke koji pružaju uvid u poslovanje, a čije je sastavljanje predviđeno u Dijelu trećem, Glava II. Zakona, te podatke koji jesu ili će biti dostupni javnosti.
(5) Smatra se da je slobodno prenosiv i da je moguće njime trgovati fer, uredno i djelotvorno onaj prenosivi vrijednosni papir koji je uvršten u službeno tržište u skladu s Direktivom 2001/34/EZ i trgovanje kojim nije privremeno obustavljeno.
(6) U smislu članka 328. Zakona, prilikom procjene može li se određenim prenosivim vrijednosnim papirom iz članka 3. stavka 1. točka 3. podtočka c. trgovati fer, uredno i djelotvorno, ovisno o prirodi vrijednosnog papira koji se uvrštava, burza je dužna provjeriti jesu li ispunjeni sljedeći kriteriji:
1. da su značajke odnosno uvjeti vrijednosnog papira jasne i nedvosmislene te da omogućavaju korelaciju između cijene vrijednosnog papira i cijene ili druge mjere vrijednosti temeljnog instrumenta,
2. da je cijena ili druga mjera vrijednosti temeljnog instrumenta pouzdana i javno dostupna,
3. da postoji dovoljno javno dostupnih informacija koje su potrebne za vrednovanje vrijednosnih papira,
4. da aranžmani za utvrđivanje cijene namire vrijednosnog papira osiguravaju da cijena ispravno odražava cijenu ili drugu mjeru vrijednosti temeljnog instrumenta,
5. kada namira vrijednosnog papira zahtijeva ili predviđa mogućnost isporuke temeljnog vrijednosnog papira ili imovine, a ne novčanu namiru, da postoje primjereni aranžmani za namiru i isporuku tog temeljnog vrijednosnog papira ili imovine kao i primjereni aranžmani za dobivanje relevantnih podataka o temeljnom vrijednosnom papiru ili imovini.
IV. UVRŠTENJE IZVEDENICA NA UREĐENO TRŽIŠTE
Članak 5.
Izvedenice
(1) Prilikom uvrštenja financijskog instrumenta iz članka 3. stavak 1. točka 2. podtočka d. Zakona na uređeno tržište, burza je dužna utvrditi udovoljava li taj financijski instrument sljedećim uvjetima:
1. uvjeti ugovora kojim se kreira financijski instrument moraju biti jasni i nedvosmisleni te omogućavati korelaciju između cijene financijskog instrumenta i cijene ili druge mjere vrijednosti temeljnog instrumenta,
2. cijena ili druga mjera vrijednosti temeljnog instrumenta mora biti pouzdana i javno dostupna,
3. dovoljno informacija potrebnih za vrednovanje izvedenica mora biti dostupno javnosti,
4. aranžmani za utvrđivanje cijene namire ugovora moraju biti takvi da navedena cijena primjereno odražava cijenu ili drugu mjeru vrijednosti temeljnog instrumenta,
5. kada namira izvedenice zahtijeva ili predviđa mogućnost isporuke temeljnog vrijednosnog papira ili imovine umjesto novčane namire, moraju postojati primjereni postupci koji omogućavaju sudionicima na tržištu dobivanje relevantnih informacija o tom temeljnom vrijednosnom papiru ili imovini kao i primjereni postupci za namiru i isporuku temeljnog vrijednosnog papira ili imovine.
(2) Na financijske instrumente iz članka 3. stavak 1. točka 2. podtočka d. alineja 2, 3, 4 i 7 Zakona, točka 2. stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
1. ugovor kojim se kreira navedeni instrument mora biti takav da tržištu omogućava načine objave ili procjenu cijene ili druge mjere vrijednosti temeljnog instrumenta, ako cijena ili mjera vrijednosti nije na drugi način dostupna javnosti,
2. uređeno tržište osigurava postojanje primjerenih nadzornih postupaka za praćenje trgovanja i namire takvih financijskih instrumenata,
3. uređeno tržište osigurava da namira i isporuka, bilo fizički ili u novcu, mogu biti izvršeni u skladu s uvjetima ugovora i uvjetima predmetnih financijskih instrumenata.
V. UVRŠTENJE JEDINICA U SUBJEKTIMA ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA NA UREĐENO TRŽIŠTE
Članak 6.
Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
(1) Burza je prilikom odlučivanja o uvrštenju u trgovanje jedinica u subjektima za zajednička ulaganja, dužna provjeriti udovoljava li isti uvjetima za plasman subjekata za zajednička ulaganja prema zakonu koji uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
(2) Pri procjeni može li se jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja s javnom ponudom trgovati fer, uredno i djelotvorno, sukladno odredbama članka 328. Zakona, burza je dužna uzeti u obzir:
1. distribuciju udjela javnosti,
2. postoje li primjereni aranžmani održavanja tržišta ili može li društvo za upravljanje ulagateljima osigurati odgovarajuće alternativne aranžmane za otkup udjela,
3. je li ulagateljima dovoljno transparentno prikazana vrijednost udjela, objavljivanjem neto vrijednosti imovine, prikazana dovoljno transparentno ulagateljima.
(4) Pri procjeni može li se jedinicama u zatvorenom društvu za zajedničko ulaganje trgovati fer, uredno i djelotvorno burza je dužna uzeti u obzir sljedeće aspekte:
1. distribuciju (raspodjelu) udjela javnosti,
2. je li vrijednost udjela ulagateljima prikazana dovoljno transparentno, bilo putem objavljivanja informacija o ulagačkoj strategiji fonda ili periodičnim objavljivanjem neto vrijednosti imovine.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/09-04/19
Urbroj: 326-01-09-1
Zagreb, 7. siječnja 2009.
Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.



Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu


  

Narodne novine br.: 130 - Datum: 29.11.2006. - Interni ID: 20062876


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA
2879
Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 33/2006), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se dodatni tehnički uvjeti koje mora ispunjavati brod kojim se obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu: javni prijevoz), a odnosi se na brzinu, starost broda, broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora osigurati brodar za pojedinu liniju.
Uvjeti propisani ovim Pravilnikom odnose se na brodove kojima se obavlja javni prijevoz na državnim, županijskim i međužupanijskim, te lokalnim linijama.
Članak 2.
Pojedini izrazi za potrebe ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:
1. Putnički brod – je brod ovlašten prevoziti više od 12 putnika, posebno izgrađen i opremljen za tu svrhu, s jednom ili više paluba u trupu i nadgrađu, te sa ili bez kabinskog smještaja za putnike;
2. Ro – ro putnički brod (trajekt) jest putnički brod opremljen tako da omogućava cestovnim i željezničkim vozilima da se ukrcaju (»roll on«) na brod ili iskrcaju (»roll off«) s njega, koji prevozi više od 12 putnika;
3. Brzi putnički brod je brod kako je definiran u članku 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04) i koji udovoljava međunarodnim pravilnicima o brzim plovilima (DSC ili HSC Pravilnik);
4. Klasični putnički brod je brod kojim se obavlja prijevoz na klasičnim brodskim linijama, čija brzina nije manja od 12 čvorova, osim ako ne plove na relacijama kraćim od 5 milja;
5. Putnik je svaka osoba osim:
a. zapovjednika i članova posade ili drugih osoba zaposlenih na brodu ili uključenih u bilo koju djelatnost na brodu za njegove potrebe i
b. djeteta mlađeg od jedne godine;
6. Brodar je fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda;
7. Kompanija – je fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik);
8. Minimalna brzina broda u liniji je brzina koju brod mora na određenoj liniji postići u plovidbi od izlaska iz jedne luke do ulaska u drugu luku u normalnim vremenskim uvjetima, uz najviše 85% snage porivnog/ih stroja/strojeva što se dokazuje potvrdom izdanom od nadležne institucije;
9. Starost broda računa se od datuma isporuke broda do datuma raspisivanja natječaja;
10. Agencija za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija) je Agencija koja obavlja poslove u vezi s davanjem koncesija za državne linije osnovana Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (u daljnjem tekstu Zakon);
11. Davatelj koncesije je tijelo ovlašteno u članku 26. Zakona, za davanje koncesije na određenoj liniji;
12. DSC Pravilnik (Dynamically Supported Craft Code) – Međunarodni pravilnik o sigurnosti dinamički podržavanih plovila u skladu s IMO rezolucijom A.373(X) s dopunama;
13. HSC Pravilnik (High – speed Craft Code) – Međunarodni pravilnik o sigurnosti brzih brodova u skladu s Međunarodnom konvencijom o sigurnosti na moru, 1974. (SOLAS 74) s dopunama, Glava X;
14. Priznata organizacija je organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava;
15. Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: Tehnička pravila) su propisi doneseni na temelju Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), kojima se utvrđuju zahtjevi kojima moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije, kao i način obavljanja tehničkog nadzora i izdavanja isprava, zapisa i knjiga pomorskog objekta i kompanije.
Članak 3.
Za obavljanje javnog prijevoza, pored uvjeta propisanih u članku 13. stavcima 1. do 5. Zakona, brod mora ispunjavati dodatne tehničke uvjete:
1. da putnički brod ima uspostavljen integrirani sustav za intervenciju u izvanrednim situacijama;
2. da brzi putnički brod ispunjava uvjete za rad brzog plovila;
3. sposobnost za prijevoz opasnih tereta, ako je primjenjivo;
4. da ima minimalni broj članova posade;
5. da ima odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji od strane lučke kapetanije sukladno Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 127/95).
Umjesto uspostavljenog integriranog sustava za intervenciju u izvanrednim situacijama iz stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika putnički brod mora ispunjavati sustav potpore kako je utvrđeno u poglavlju 8. Poslovnika sustava upravljanja sigurnošću i zaštite okoliša (ISM koda), odnosno kako je predviđeno Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova.
Članak 4.
Ispunjavanje uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika brodar dokazuje:
1. za putnički brod ispravom o uspostavljenom integriranom sustavu za intervencije u izvanrednim situacijama sukladno Rezoluciji međunarodne pomorske organizacije A.852.(20) o smjernicama za strukturom integriranog sustava planiranja;
2. dozvolom za rad brzog plovila sukladno točki 1.9.3. HSC Pravilnik;
3. svjedodžbom o sposobnosti prijevoza opasnih tereta, izdanu od priznate organizacije, ako je primjenjivo;
4. rješenjem o minimalnom broju članova posade izdanom od nadležne lučke kapetanije sukladno Pravilniku o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu, koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice;
5. kopijom Općeg plana broda;
6. tlocrtom garažnog prostora s ucrtanim trakama vozila, te označenim visinama u garaži za Ro-Ro putnički brod.
Brodar iz stavka 1. ovoga članka mora imati potvrdu o usklađenosti izdanu od priznate organizacije, kojom dokazuje da preuzima odgovornost kompanije.
Dokaz o uspostavljanju sustava potpore iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dokazuje se Potvrdom upravljanja sigurnošću »izdane od strane priznate organizacije«.
Članak 5.
Minimalna brzina Ro-Ro putničkog broda i klasičnog putničkog broda ovisno o najvećoj udaljenosti između polazne i odredišne luke na liniji, navodi se u Tablici broj 1.

Tablica broj 1. MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA RO-RO PUTNIČKE (TRAJEKTNE) I KLASIČNE BRODOVE
DUŽINA RELACIJE (najveća udaljenost između polazne i odredišne luke na liniji) (NM)MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI (čv)
Ro-Ro
putnički brodKlasični
putnički brod
0 – 2,4978
2,5 – 4,9810
5,0 – 9,9912
10,0 – 19,91214
20,0 – 29,91416
30,0 i više1816

Članak 6.
Minimalna brzina brzog putničkog broda ovisno o najvećoj udaljenosti između polazne i odredišne luke na liniji, navodi se u Tablici broj 2.

Tablica broj 2. MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI ZA BRZE BRODOVE
DUŽINA RELACIJE
(najveća udaljenost između polazne i odredišne luke na liniji) (NM)MINIMALNA BRZINA BRODA U LINIJI (čv)
do 11,920
12,0-17,922
18,0-23,924
preko 23,926

Članak 7.
Prilikom raspisivanja natječaja za davanje koncesije, davatelj koncesije će odrediti maksimalno vrijeme trajanja putovanja na određenoj liniji.
Članak 8.
Maksimalna starost broda kojim se obavlja javni prijevoz je za:
1. Putnički brod – 35 godina
2. Ro- Ro putnički brod – 35 godina
3. Brzi putnički brod – 20 godina.
Članak 9.
Brod može prevoziti broj putnika koji je određen Tehničkim pravilima za određenu vrstu i kapacitet broda.
Kapacitet vozila izražen je u broju putničkih vozila na način da se ukupni garažni prostor u dužnim metrima trake vozila širine 2,2 m podijeli s dužinom 4,65 m (prostor koji zauzima jedno vozilo iznosi 4,65 m × 2,2 m).
Članak 10.
Davatelj koncesije mora prilikom razmatranja ponuda za sudjelovanje u natječaju za davanje koncesije provjeriti putem nadležne lučke kapetanije da li brod ima manevarska svojstva i minimalnu brzinu određenu za pojedinu liniju.
Članak 11.
Davatelj koncesije može od nadležne lučke kapetanije tijekom trajanja koncesije zatražiti provjeru ispunjavanja uvjeta iz odluke i ugovora o koncesiji.
Članak 12.
Brodar koji obavlja javni prijevoz dužan je uz zahtjev na suglasnost za red plovidbe, Agenciji dostaviti i odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji izdanu od lučke kapetanije, na osnovi zadovoljavajućih rezultata početne provjere i početnog posebnog pregleda, sukladno postupku definiranom u Pravilniku o inspekcijskom nadzoru sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, broj 127/05) odnosno zapisnik o obavljenom redovnom posebnom pregledu od strane nadležnog inspektora lučke kapetanije, za brod koji je već bio u liniji.
Članak 13.
Prilikom raspisivanja natječaja za svaku pojedinu liniju davatelj koncesije je dužan utvrditi obvezu osiguranja zamjenskog broda.
Zamjenski brod mora ispuniti sve uvjete utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom.
Odlukom odnosno ugovorom o koncesiji pobliže će se urediti uvjeti i način korištenja zamjenskog broda u slučaju havarije ili više sile.
Članak 14.
Brodar može kao zamjenski brod koristiti i brod drugog brodara uz uvjet da davatelju koncesije dostavi pisani ugovor s vlasnikom broda o načinu i uvjetima korištenja drugog broda i da je u potvrdi o upravljanju sigurnošću broda (ISM Pravilnik) ovlaštenik koncesije naveden kao kompanija.
Članak 15.
Davatelj koncesije može dopustiti, u odluci o davanju koncesije, da se jedan brod imenuje kao zamjenski brod za više linija, vodeći računa da se ne dovede u pitanje redovito održavanje javnog prijevoza.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ukoliko brodar nije upisan kao vlasnik broda, dužan je dostaviti ugovor s vlasnikom broda čiji brod namjerava koristiti kao zamjenski brod uz ispunjavanje uvjeta iz članka 13. ovoga Pravilnika.
Članak 16.
Brodarima koji su obavljali javni obalni linijski pomorski promet temeljem Zakona o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 131/97), na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, može se utvrditi i manja brzina od utvrđene u članku 5. tablici broj 1. i članku 6. tablici broj 2. kao i veća starost broda od utvrđene u članku 8. ovoga Pravilnika, uz uvjet da se koncesija ne može dati za državne linije na rok duži od 5 godina, za županijske i međužupanijske linije na rok duži od 3 godine i za lokalne linije na rok duži od 2 godine.
Nakon isteka koncesije dobivene na temelju odredbi iz stavka 1. ovoga članka brodar se ne može s istim brodom javiti na natječaj za obavljanje javnog prijevoza.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 130-01/06-01/50
Urbroj: 530-04-06-14
Zagreb, 6. studenoga 2006.
Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forum



Jeste li tražili:

Pravilnik o uvjetima izdavanja suglasnosti - Narodne novine br.: 26 / 2008
Pravilnik o uvjetima koje financijski instrumenti moraju zadovoljavati prilikom uvrštenja na uređeno tržište - Narodne novine br.: 5 / 2009
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa - Narodne novine br.: 130 / 2006
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji Hrvatske turističke zajednice - Narodne novine br.: 68 / 1992
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - Narodne novine br.: 148 / 2008




Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...