Pravilnik o tehničkim pregledima vozila i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila


  

Narodne novine br.: 148 - Datum: 19.12.2008. - Interni ID: 20084126


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
4069
Na temelju članka 255. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture donosi
PRAVILNIK
O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati objekti i prostor za obavljanje tehničkih pregleda vozila, uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila, uvjeti i način obavljanja tehničkih pregleda vozila, način i rokovi za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda, postupak isključivanja vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila, sadržaj, oblik i veličina obrazaca u svezi s tehničkim pregledima i način vođenja evidencije o tehničkim pregledima te obliku, sadržaju, veličini i postavljanju posebnog znaka kojim se označava važenje tehničkog pregleda vozila.
Članak 2.
Tehnički pregledi vozila su redovni s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, preventivni i izvanredni.
Članak 3.
Redovni tehnički pregledi s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila obavljaju se u mjesecu u kojem ističe rok važenja tehničkog pregleda.
Članak 4.
Preventivni tehnički pregledi su dnevni i periodični. Dnevni preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno, a periodični u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.
Članak 5.
U slučajevima predviđenim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, stanica za tehnički pregled vozila obavlja izvanredni tehnički pregled. Izvanredni tehnički pregled, kao i ispitivanje ispušnih plinova može se obavljati i u svim drugim slučajevima kada se pokaže potreba za ocjenom tehničkog stanja vozila.
II. OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Članak 6.
Objekt stanice za redovni tehnički pregled vozila mora biti čvrsta građevina. Tehnološke linije moraju biti prolaznog tipa (ulaz s jedne strane, a izlaz s druge strane tehnološke linije) prohodne za vozila najvećih dopuštenih dimenzija. U objektu stanice za tehnički pregled vozila moraju se nalaziti i prostorije za obavljanje administrativnih poslova i poslova registracije vozila kao i prostorije za stranke. Prostor od najmanje 15 metara ispred i najmanje 10 metara iza uređaja za ispitivanje sustava za kočenje mora biti vodoravan, napravljen od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala. Na objektu ili na prikladan način neposredno uz objekt mora biti istaknuta propisana »Natpisna ploča stanice za tehnički pregled vozila«.
Članak 7.
Prostor ispred i iza stanice za tehnički pregled vozila mora osiguravati jednostavan ulaz i izlaz iz objekta stanice. Te površine moraju biti izgrađene od asfalta, betona ili drugoga sličnog materijala.
Članak 8.
Objekt stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati.
Članak 9.
Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice.
Uz obvezu iz stavka 1. ovoga članka stanica za tehnički pregled je dužna osigurati video nadzor procesa tehničkog pregleda vozila, odnosno cjelovite tehnološke linije u radnom vremenu stanice i to za svaku tehnološku liniju zasebno.
Sustav videonadzora mora osigurati najmanje očitanje (identifikaciju) registracijskih pločica na vozilima.
Podaci iz sustava video nadzora pohranjuju se na tvrdi disk, odnosno takav medij koji omogućava kontinuirano pohranjivanje te čuvanje istih podataka najmanje godinu dana.
Stanica za tehnički pregled je podatke iz sustava videonadzora na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova i stručne organizacije dužna dati na uvid.
Stanice za tehnički pregled vozila moraju biti opremljene sustavom nadzora iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA
Članak 10.
Za obavljanje redovnih tehničkih pregleda s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, stanica za tehnički pregled mora imati:
1. uređaj s valjcima kojim se provjerava kočna sila po obodu kotača kod motornih i priključnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa;
2. kanal za pregled donjeg postroja vozila duljine najmanje osam metara, širine 0,80 do jedan metar i dubine 1,40 do 1,80 metara, s najmanje jednim stepenicama koje moraju biti izgrađene na izlaznoj strani, ugrađenom unutarnjom rasvjetom koja omogućuje osvijetljenost gornjeg ruba kanala od najmanje 250 luksa te jednim pokretnim svjetlom. Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom iste kakvoće. Na početku kanal mora imati ispunjeno zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika. Gornji rub kanala i zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika moraju biti obloženi čvrstim rubom najmanje visine 7 cm koji otežava pad vozila u kanal. Na one dijelove kanala na koje su postavljeni pojedini uređaji (valjci, razvlačilica itd.) ili tamo gdje tehnologija tehničkih pregleda to ne dopušta, ne moraju biti postavljeni čvrsti rubovi.
Kanal mora biti opremljen kanalskom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila.
Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo lakih vozila (vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase), umjesto kanala za pregled donjeg postroja vozila, može imati dizalicu za podizanje cijelog vozila. Dizalica mora biti opremljena s dodatnom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila.
Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima jednu tehnološku liniju za pregled vozila na kojoj je ugrađen uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilica za teška vozila, onda mora biti ugrađena i kanalska dizalica koja omogućava podizanje najmanje jednog kraja lakih vozila.
Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo teških vozila (vozila iznad 3,5 tone najveće dopuštene mase) umjesto kanalske dizalice može imati ugrađen samo uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilicu;
3. kutomjer za mjerenje slobodnog hoda upravljača kojim se može točno utvrditi svaki pojedinačni stupanj kuta zaokretanja;
4. regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućuje utvrđivanje podešenja kratkih i dugih svjetala i svjetala za maglu, neovisno o tomu je li vozilo prazno ili opterećeno. Regloskop mora biti ugrađen na vodilice;
5. svjetlomjer pomoću koga se može utvrditi razlika intenziteta svjetlosti dvaju ili više istovrsnih svjetala na vozilu;
6. dinamometar za mjerenje sile pritiskanja na papučicu radne kočnice;
7. kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu) s manometrom i priključkom za kontrolu tlaka u gumama;
8. pomičnu mjerku s mogućnošću očitavanja dubine gaznog sloja pneumatika;
9. zvukomjer za mjerenje buke vozila;
10. indeks (etalon) osnovnih boja;
11. metar ili metarsku traku;
12. uređaj za mjerenje zamućenosti ispušnih plinova diesel motora cestovnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa;
13. uređaj za mjerenje značajki (koncentracije) ispušnih plinova benzinskih motora cestovnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa;
14. dva klinasta podmetača za kotače vozila;
15. uređaj za mjerenje usporenja vozila na cesti;
16. štopericu;
17. brojke i slova za utiskivanje broja šasije;
18. indikator točke isparivanja tekućine za kočenje;
19. uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila;
20. uređaj za kontrolu najveće brzine mopeda opremljenih varijatorskim elementima transmisije na pogonski kotač;
21. uređaj za odsis ispušnih plinova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija);
22. uređaj za ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije (detektor plina);
23. informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima vozila. Jedinstveno programsko rješenje dužna je izraditi i održavati stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama;
24. sitni automehaničarski alat;
25. stručnu literaturu i kataloge.
Stanice za tehnički pregled vozila koje obavljaju periodični tehnički pregled kočnica moraju biti opremljene i sa sljedećom opremom:
26. Najmanje dva analogna manometra za mjerenje tlaka u zračnoj kočnoj instalaciji vozila minimalnog promjera 100 mm, mjernog područja od 0 bar do minimalno 16 bar, točnosti klase 1,6 ili boljom, sa spojnim crijevima duljine najmanje 12 metara opskrbljenim sa standardnim priključcima;
27. Adapter pomoću kojeg se može manometrom spojiti na standardne spojnice zračne kočne instalacije motornog vozila na koje se spaja zračna kočna instalacija priključnog vozila;
28. Adapter pomoću kojeg se može manometrom spojiti na upravljački (žuti) i napojni (crveni) vod između vučnog i priključnog vozila;
29. Ručni ventil za regulaciju toka stlačenog zraka sa tri položaja: otvoreno, zatvoreno, zatvoreno sa odzračivanjem jedne strane zatvorenog voda;
IV. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA REDOVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA
Članak 11.
Tehnički pregled vozila može se ovjeriti ako se utvrdi da vozilo ima sve propisne i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima.
Tehnički pregled lake prikolice obavlja se svake treće godine od prvoga tehničkog pregleda.
Na tehničkom pregledu lake prikolice provjerava se broj šasije, uređaj za spajanje s vučnim vozilom, stanje šasije, nadogradnje i ovjesa, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova te stanje guma.
Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u »Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice«.
Članak 12.
Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke, zvučnih signala, ispušnih plinova, usporenja te pregleda kočnica iz članka 27. ovoga Pravilnika.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehnički pregled može se obaviti izvan objekta stanice za tehnički pregled ako se vozilo zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne može uvesti u objekt stanice ili se ne može izvršiti tehnički pregled na određenim uređajima u prostorima stanice za tehnički pregled vozila.
Za vozila za koja se unaprijed zna da zbog svojih dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, tehnički pregled se može obaviti na mjestima gdje se vozila nalaze (gradilište i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled vozila. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda ovakvih vozila vrši se vizualni pregled propisanih sklopova vozila uz primjenu lako dostupnih alata za tu kontrolu.
Na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, tehnički pregledi se mogu obavljati na odgovarajućim prostorima uz prethodno odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, vrši se vizualni pregled propisanih sklopova te mjerenje i rad pomoću uređaja iz članka 10. stavka 1. točke 2., 4., 12., 13., 15., 18., 19., 22., 23. i 24.
Članak 13.
Iznimno, uz odobrenje, tehnički pregledi traktora i njihovih priključnih vozila mogu se obavljati izvan prostora stanica za tehnički pregled vozila – na terenu. Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda traktora na terenu vrši se samo vizualni pregled propisanih sklopova vozila uz primjenu lako dostupnih alata za tu kontrolu. Pregled kočnica mora se izvoditi na asfaltiranoj, ravnoj i osiguranoj površini.
Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska postaja na čijem se području obavlja tehnički pregled.
Članak 14.
Nadzornici tehničke ispravnosti vozila (u daljnjem tekstu: nadzornici) dužni su nositi zaštitnu odjeću prema općem aktu što ga donosi stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i identifikacijsku karticu na kojoj je ispisan naziv stanice za tehnički pregled vozila, funkcija te ime i prezime djelatnika.
Članak 15.
Na tehničkom pregledu se mora utvrditi odgovaraju li podaci u prometnim dokumentima (prometnoj dozvoli i knjižici vozila) stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na redovni tehnički pregled.
Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se ne smije ovjeriti. Takvo vozilo se upućuje na utvrđivanje točnih tehničkih podataka (ispitivanje vozila) nakon čega stanica za tehnički pregled vozila obavlja ispravak podataka u prometnoj dozvoli i knjižici vozila ili izdavanje potpuno novih dokumenata.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka ukoliko stanica za tehnički pregled utvrdi da je u knjižici vozila ili u prometnoj dozvoli neki od podataka upisan pogrešno, izdat će novu prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila, a dokumente s pogrešnim podacima dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj se vozilo nalazi u evidenciji, uz naznaku koji su podaci bili pogrešno upisani.
Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnički pregled i produljenje važenja prometne dozvole će se ovjeriti, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu obrasca za produljenje registracije utisnut će se pečat »PS« (podaci sumnjivi), dimenzije 1x1 cm u crvenoj boji.
O slučajevima iz stavka 4. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe.
Članak 16.
Za vozilo koje nema utisnut broj šasije ili taj broj nije utisnut na pločici proizvođača vozila, tehnički pregled vozila može se ovjeriti samo ako se prethodno na osnovi naloga nadležnog tijela, utisne odgovarajuće brojeve. U slučaju naknadno utisnutog broja šasije izdaje se nova prometna dozvola i knjižica vozila.
Za lake prikolice nastale samogradnjom, stanica za tehnički pregled vozila samostalno određuje i utiskuje broj šasije.
Stanica za tehnički pregled za sve naknadno utisnute brojeve šasije izdaje Potvrdu o naknadnom utiskivanju broja šasije i o tome vodi evidenciju.
Članak 17.
Tehnički podaci o vozilu utvrđuju se uvidom u dokumentaciju o vozilu ili identifikacijske pločice s vozila, ili potvrdu o ispitivanju vozila, prometnu dozvolu i knjižicu vozila ili kataloge vozila. Vozilima koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i dopuštenoga osovinskog opterećenja ispunit će se registracijski list s tim da se u gornjem desnom uglu prednje stranice registracijskog lista upiše tekst »PLOČICE S CRVENIM BROJKAMA I SLOVIMA«.
Članak 18.
Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti samo ako je vozilo čisto i uredno. Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti, bez obzira na to je li tijekom pregleda utvrđena neka neispravnost.
Članak 19.
Tehnički pregled ne smije se obavljati na uređajima i opremi na kojima nije provedena kontrola ispravnosti ili umjeravanje, kao niti na onima uređajima i opremi na kojima se obavlja kontrola ispravnosti ili umjeravanje, odnosno na uređajima koji nisu ispravni.
Ukoliko je stanica za tehnički pregled vozila opremljena s dvije ili više tehnoloških linija tehnički pregled se ne smije obavljati samo na onoj liniji na kojoj se trenutno obavlja umjeravanje ili ispituje ispravnost uređaja i opreme.
Članak 20.
Nadzornik tehničke ispravnosti vozila će pregledati, a prema potrebi i zahvatima ruke utvrditi ima li vozilo sve propisne oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno da li su oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled. Za registarske pločice provjerava se i jesu li originalne.
Članak 21.
Na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila te na izvanrednom tehničkom pregledu (sukladno kategorizaciji vozila: L-mopedi i motocikli, M-osobni automobili i autobusi, N-teretni automobili, i O-priključna vozila), nadzornici provjeravaju:
Dijelovi koji moraju biti provjereni:Nedostaci:Neispravnost uređaja je razlog za neprolazak TP:Kategorija vozila na kojoj se uređaj provjerava:
1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE
1.1 Kolo upravljača– iskrivljenost, napuknutost, pričvršćenost, pokidana obloga
– teško se pomiče
– prevelika zračnost, slobodni hodDAM, N
1.2 Stup upravljača– pričvršćenost
– iskrivljenost
– laka pokretljivostDAL, M, N
1.3 Prijenosni mehanizam upravljača– pričvršćenost
– zračnost (cvilenje, struganje ili lupanje)
– manžete
– zauljenostDAM, N
1.4 Poluge i zglobovi upravljača– zračnost
– iskrivljenost
– poremećen trag kotača DAM, N
1.5 Pojačalo sile zakretanja upravljača– funkcioniranje
– stanje elastičnih crijeva i remena
– zauljenje pumpe
– stanje elektromotoraDAM, N
1.6 Amortizer upravljača– stanje, pričvršćenost
– propuštanje uljaDAL, M, N
1.7 Graničnik kuta zakretanja upravljača– puknut, iskrivljen
– mogućnost nagnječenja kabela i crijevaDAL
1.8 Zakretno postolje priključnog vozila– zračnost postolja
– podmazanostDAO
Uređaj za upravljanje ispituje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda uređaja za upravljanje može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za upravljanje.
2. UREĐAJ ZA KOČENJE
2.1 Radna kočnica– efikasnost (koeficijent kočenja)
– razlika kočenja lijevo – desno
– skokovit porast sile kočenjaDAL, M, N, O
2.2 Pomoćna kočnica– efikasnost (koeficijent kočenja)
– razlika kočenja lijevo – desnoDAL, M, N, O
2.3 Parkirna kočnica– funkcionalnost
– stanje sajli (popucanost, zapletenost, korozija, svinutost, stanje žabica)
– upravljački mehanizam – stanje DAO
2.4 Komanda radne kočnice – hod (prevelik ili premalen)
– jastučić protiv klizanja potrošen, nema ga ili je labav
– prevelika zračnost u zglobnim elementima
– prevelik otpor pokretanju
– propuštanje zrakaDAL, M, N
2.5 Komanda pomoćne kočnice– poluga iskrivljena, slomljena
– potršeni zupci za držanje
– otpuštanjem kočnice poluga se ne vraća samostalno u položaj »otkočeno«
– hod (prevelik ili premalen)
– propuštanje zrakaDAM, N
2.6 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi zračnog kočnog sustava)– kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave)
– elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave)
– kompresor (potrošnja ulja, vrijeme za postizanje tlaka)
– spremnici zraka (korodiranost, oštećenost, loša postavljenost)
– kontrolni manometri u kabini (funkcioniranje)
– regulator tlaka (funkcioniranje, nepravilno podešeni tlakovi, loša postavljenost)
– kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost)
– kočno polužje (iskrivljenost, korozija, nepodmazanost, funkcionalnost, loša postavljenost)
– regulacijski ventili (funkcionalnost, podešenost, propuštanje zraka, korozija, stanje polužja)
– elementi upravljanja i napajanja priključnog vozila (odziv i visina tlakova)
– elementi ABS sustava (el. vodovi, senzori, signal ABS lampice)DAM, N, O
2.7 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi hidrauličnog kočnog sustava)– kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propusnost, korozija, spojne glave)
– elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispucanost, bubrenje, spojne glave
– vakuum pumpa (oštečenost, korodiranost, spoj s motorom)
– regulacijski ventili (funkcionalnost, propuštanje ulja, korozija, stanje polužja)
– kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost,
– kočna tekućina (vrelište)DAL, M, N, O
2.8 Elementi prijenosa sile kočenja (dijelovi mehaničkog kočnog sustava)– ispucalost sajli
– iskrivljenost ili puknuće prijenosnih polugaDAL, M, N, O
2.9 Izvršeni kočni elementi– debljina kočnih pločica i pakni
– diskovi (izbrazdanost, napuknutost, površinska izgorenost, debljina vanjskog srha)
– doboši (ispucanost, zauljenost)DAL, M, N, O
2.10 Spojne glave za kočnicu prikolice– propuštanje zraka
– ispucanost crijeva
– prikladna duljina crijeva
– stanje brtviDAM, N, O
Učinkovitost kočnica (koeficijenti kočenja i razlika sila kočenja lijevo – desno) provjerava se na uređaju iz članka 10. točke 1., a za vozila koja zbog svojih tehničkih karakteristika ne mogu biti ispitana na valjcima, učinkovitost kočnica (koeficijent kočenja) ispituje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 15.
Ostali dijelovi uređaja za kočenje ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda uređaja za kočenje može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za kočenje.
3. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU
3.1 Kratko svjetlo– podešenost,
– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAL, M, N 
3.2 Dugo svjetlo– podešenost,
– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAL, M, N
3.3 Prednje svjetlo za maglu– podešenost,
– intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAM, N
3.4 Pokretno svjetlo (reflektori za osvjetljavanje radova)– funkcioniranje NEM, N, O
3.5 Svjetlo za vožnju unatrag – intenzitet, boja, položaj, povezanost s mjenjačem, DAM, N, O
3.6 Prednja pozicijska svjetla– broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAL, M, N, O
3.7 Stražnja pozicijska svjetla– broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAL, M, N, O
3.8 Stražnje svjetlo za maglu– broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAM, N, O
3.9 Parkirna svjetla– broj, boja, učvršćenostNEM, N, O
3.10 Gabaritna svjetla– broj, boja, učvršćenostDAM, N, O
3.11 Svjetla registracijske pločice– broj, boja, učvršćenostNEL, M, N, O
3.12 Žuta rotacijska ili treptava svjetla– boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozilaNEL, M, N, O
3.13 Plava ili crvena rotacijska ili treptava svjetla– boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozila
– smije li takvo vozilo biti opremljeno takvim svjetlomDAL, M, N, O
3.14 Katadiopteri– broj, boja, oblik, učvršćenost, funkcioniranjeDAL, M, N, O
3.15 Stop svjetla– broj, boja, učvrščenost, funkcioniranjeDAL, M, N, O
3.16 Pokazivači smjera– broj, boja, učvrščenost, funkcioniranjeDAL, M, N, O
3.17 Uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera– funkcioniranjeDAM, N, O
Podešenost dugog i kratkog svjetla i prednjih svjetala za maglu obavlja se na uređaju iz članka 10. točke 4.
Ostali svjetlosni uređaji ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda svjetlosnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti pregledavanih svjetala.
4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST
4.1 Vjetrobran i druge staklene površine– neoštečenost, providnost, deformabilnost slike, funkcionalnost pokretnih prozora,
– postavljanje folija DAL, M, N, O
4.2 Brisači i perači vjetrobrana– funkcioniranje, brojDAM, N
4.3 Retrovizori– učvrščenost, neoštečenost, funkcionalnost, brojDAL, M, N
Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ovih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
5. SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM
5.1 Samonosiva karoserija– korozija, boja, mehanička oštečenja, izbočenost pojedinih elemenata na karoseriji, otvor za nalijevanje goriva, pričvrščenost svih elemenata na karoserijuDAL, M, N, O
5.2 Šasija– broj šasije
– korozija, boja, mehanička oštečenja, pričvrščenost svih elemenata na šasiju, stanje varova, zakovica, vijaka, deformacijeDAL, M, N, O
5.3 Kabina– korozija, boja, mehanička oštečenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvrščenost za šasiju, pričvrščenost drugih dijelova na kabinuDAM, N, O
5.4 Nadogradnja– korozija, boja, mehanička oštečenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvrščenost za šasiju, pričvrščenost drugih dijelova na nadogradnju (ljestve, arnjevi, stranice sanduka itd.)DAM, N, O
Stanje samonosive karoserije te šasije s kabinom i naogradnjom utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
6. ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI
6.1 Polužje ovjesa– stanje poluga, mehaničke deformacije, korozija
– dodirivanje poluga od elemente karoserije vozila
– szračnost i pričvrščenost stabilizirajučih polugaDAL, M, N, O
6.2 Zglobovi ovjesa – stanje gumenih elemenata
– zračnostDAL, M, N, O
6.3 Amortizeri– stanje zglobnih mjesta prihvata na ovjes i karoseriju
– zauljenost, potrošenost
– korozija, mehanička dotrajalostDAL, M, N, O
6.4 Opruge– korozija
– mehanička oštećenja
– plastična deformacija
– učvršćenost na karoseriju i ovjes
– stanje gumenih dijelova zračnih jastukaDAL, M, N, O
6.5 Glavina kotača– zračnost u ležajevima
– korozija
– stanje manžetaDAL, M, N, O
6.6 Naplatci– korozija
– mehanička deformacija od udaraca
– napuknutost
– nedostajanje pojedinih vijaka za pričvrščenje na glavčinuDAL, M, N, O
6.7 Gume– dubina gaznog sloja
– istovjetnost guma na istoj osovini
– odgovarajuće karakteristike guma za promatrano vozilo
– stanje bočnice gumeDAL, M, N, O
Stanje elemenata ovjesa, osovina i kotača utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
7. MOTOR
7.1 Oslonci motora– stanje zglobnih elemenata ovjesaDAL, M, N
7.2 Zauljenost motora– zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogučnost kapanja ulja na cestuDAL, M, N
7.3 Ispušni sustav– pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde, karakteristike ispuha za promatrano voziloDAL, M, N
7.4 Usisni sustav– pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zrakaDAL, M, N
7.5 Sustav za paljenje– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motoraDAL, M, N
7.6 Sustav za napajanje gorivom– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora
– nepropusnost spremnika goriva i svih vodova kojima gorivo prolaziDAL, M, N
7.7 Razvodni mehanizam– zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost, istrošenostDAL, M, N
Stanje motora utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
8. BUKA VOZILA
8.1 Buka u mirovanju vozila s upaljenim motorom– pretjerana buka ispušnog ili usisnog sustava motoraDAL, M, N
Ocjena buke vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Ako se posumnja da vozilo ispušta veću količinu buke od propisane, ispitivanje buke treba provesti na prikladnom (propisanom) prostoru izvan objekta stanice za tehnički pregled pomoću uređaja iz članka 10. točka 9.
9. ELEKTROUREĐAJI I ELEKTROINSTALACIJE
9.1 Elektropokretač– ispravan rad bez metalnih zvukova
– pričvršćenostDAL, M, N
9.2 Generator– iskrenje
– gašenje kontrolne lampice nakon starta motora
– stanje remenaDAL, M, N
9.3 Akumulator– pričvrščenost
– nepropusnost
– nekorodiranost el. spojeva
– postojanje oduška van prostora za putnikeDAL, M, N
9.4 Kontakt brava– ispravno funkcioniranje
– mehaničko oštečenjeDAL, M, N
9.5 Električni vodovi– izoliranost
– uredna položenost po vozilu
– eventualna rastopljenost izolacijeDAL, M, N
Ocjena elektrouređaja i instalacije vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
10. PRIJENOSNI MEHANIZAM
10.1 Spojka– hod papučice spojke
– stanje papučice spojke
– proklizavanjeDAL, M, N
10.2 Mijenjač– stanje, pričvršćenost, zauljenostDAL, M, N
10.3 Vratila, diferencijal i poluvratila– zračnost u zglobovima
– stanje manžeta
– mehanička deformacija
– stanje spojki
– zauljenost diferencijala
– pričvršćenostDAL, M, N
10.4 Lanac, lančanici, remen, remenice– zračnost
– stanje prstenova lanca
– istegnuće
– stanje zubaca
– podmazanost
– pričvršćenostDAL
Ocjena prijenosnog mehanizma utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda prijenosnog mehanizma može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI
11.1 Brzinomjer s putomjerom – funkcioniranje DAL, M, N
11.2 Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo– funkcioniranje DAL, M, N
11.3 Sirena– funkcioniranje DAL, M, N
11.4 Tahograf i li nadzorni uređaj (euro tahograf)– da li je obavljeno ispitivanje DAM, N
11.5 Ograničivač brzine– postojanje na vozilu sukladno propisimaDAM, N
11.6 Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera– funkcioniranjeDAL, M, N
11.7 Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu – funkcioniranjeDAL, M, N, 
Ocjena kontrolnih i signalnih uređaja utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda kontrolnih i signalnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
12. ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST)
12.1 Ispušni sustav– pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sondeNEM, N
12.2 Usisni sustav– pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zrakaNEM, N
12.3 Sustav za paljenje– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motoraNEM, N
12.4 Sustav za napajanje gorivom– pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motoraNEM, N
12.5 Razvodni mehanizam– zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost i zadnja izmjena zupčastog remenaNEM, N
12.6 BEZ-KAT vozila – ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu na brzini vrtnje praznog hoda – prevelik CODAM, N
12.7 REG-KAT vozila – ispitivanje volumenskog sadržaja ugljičnog monoksida (CO) u ispušnom plinu pri povišenoj brzini vrtnje i pri brzini vrtnje praznog hoda. Izračun faktora zraka lambda na povišenoj brzini vrtnje – prevelik CO
– neodgovarajuć faktor zraka lambdaDAM, N
12.8 DIZEL – ispitivanje srednjeg stupnja zacrnjenja ispušnog plina– prevelik srednji stupanj zacrnjenjaDAM, N
EKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjerenjem sastava ispušnog plina na uređajima iz članka 10. točka 12. i 13. Način mjerenja ispušnih plinova ovisi o vrsti ugrađenog motora u vozilo. Za vrijeme obavljanja EKO TESTA može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
Izmjerene i izračunate vrijednosti ispušnog plina se uspoređuju s posebno pripremljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako proizvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim vrijednostima. Iznimno za BEZ-KAT vozila ne smije se ovjeriti redovni tehnički pregled ako izmjerene vrijednosti ispušnih plinova prelaze propisane vrijednosti.
13. UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
13.1 Mehanička spojka– mehanička potrošenost, korodiranost
– postojanje dodatnog osigurača
– pričvršćenost za vučno voziloDAM, N, O
13.2 Električni priključak spojke– ispravna električna spojenost
– funkcioniranjeDAM, N, O
Ocjena uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda električnog priključka na vučnom vozilu koristi se uređaj iz člnaka 10. točke 19., a može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
14. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA
14.1 Unutrašnjost kabine, sjedala i prostora za putnike– izbočenost pojedinih oštrih predmeta
– kvaliteta i čvrstoća sjedala
– unutarnja rasvjeta
– rasvjeta instrument tableDAL, M, N
14.2 Uređaj za ventilaciju kabine i vjetrobrana– grijanje i hlađenje kabine (funkcioniranje)DAM, N
14.3 Vrata vozila– zatvaranje
– brtvljenjeDAM, N, O
14.4 Pokretni prozori i krovovi – zatvaranje
– brtvljenjeDAM, N, O
14.5 Brave – postojanje i funkcioniranje
– mejhanička oštečenostDAM, N, O
14.6 Izlazi za slučaj opasnosti– označenost
– nezagrađenost od pojedinih predmetaDAM
14.7 Blatobrani– postojanje
– učvršćenost
– korozijaDAL, M, N, O
14.8 Branici – postojanje
– učvršćenost
– korozijaDAM, N, O
14.9 Sigurnosi pojasevi– postojanje
– funkcioniranje kopči pojaseva
– neoštećenost pojaseva
– funkcioniranje brzih spojki pojasevaDAM, N
14.10 Dodatne komande za vozilo kojim upravlja osoba s tjelesnim nedostacima– postojanje
– ispravno funkcioniranjeDAL, M
14.11 Kontrola ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije– ispravno funkcioniranjeDAL
Ocjena ostalih uređaja i dijelova vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda ostalih uređaja i dijelova može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede.
Ocjena ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije (točka 14.11) obavlja se na uređaju iz članka 10. točka 20.
15. OPREMA VOZILA
15.1 Aparat za gašenje požara– postojanje
– provjera roka do kada vrijedi ispitivanjeDAM, N
15.2 Sigurnosni trokut– postojanje
– provjera ispravnostiDAM, N
15.3 Kutija prve pomoći– postojanje i urednost materijalaDAM, N
15.4 Klinasti podmetači– postojanjeDAN
15.5 Čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde– postojanjeDAM
15.6 Rezervne žarulje– postojanjeDAM, N
15.7 Rezervni kotač – postojanje, stanje
– postojanje opreme koja zamjenjuje rezervni kotačDAM, N, O
Ocjena opreme vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda opreme vozila može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede. Nadzornik je dužan upozoriti vozača na eventualne nedostake u opremi vozila.
16. REGISTRACIJSKE PLOČICE I OZNAKE
16.1 Registracijske pločice – postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnjaDAL, M, N, O
16.2 Ploče za »teška vozila«– postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnjaDAN
16.3 Ploče za »duga vozila«– postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnjaDAO
16.4 Ploče za »spora vozila«– postojanje, originalnost, neoštećenost, ugradnjaDAL, M, N, O
Ocjena registracijskih pločica i oznaka utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda registracijskih pločica i oznaka može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.
17. PLINSKA INSTALACIJA
17.1 Spremnik plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.2 Armatura spremnika plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.3 Priključak za punjenje– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.4 Priključak za pražnjenje– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.5 Višesmjerni ventil– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.6 Pokazivač količine plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.7 Pročistač plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.8 Isparivač plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.9 Regulator tlaka– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.10 Ventil plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.11 Ventil tekućeg goriva– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.12 Vodovi visokog tlaka (VT)– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.13 Vodovi niskog tlaka (NT)– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.14 Vodovi sredstva za grijanje– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, nepropsunost, učvršćenost, DAL, M, N
17.15 Električni uređaji i instalacije– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, izoliranost, učvršćenost, DAL, M, N
17.16 Lambda sonda– oštećenost, spojenost, učvršćenost, DAL, M, N
17.17 Regulator količine plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, izoliranost, učvršćenost, DAL, M, N
17.18 Elektronički uređaj za lambda kontrolu– oštećenost, spojenost, učvršćenost, DAL, M, N
17.19 Mješač plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, izoliranost, učvršćenost, DAL, M, N
17.20 Brizgaljke plina– usklađenost s posebnim propisima
– oštećenost, izoliranost, učvršćenost, DAL, M, N
Ocjena plinske instalacije utvrđuje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 22. kao i subjektivnom ocjenom nadzornika. Za vrijeme pregleda plinske instalacije može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.

Članak 22.
Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila ima oblik pravokutnika, dimenzija 52×40 mm. Gornji dio znaka sadrži nazive: »REPUBLIKA HRVATSKA, REPUBLIC OF CROATIA i REPUBLIQUE DE CROATIE«, smještene jedan ispod drugoga. Lijevi i desni rub znaka sadrže crvena i bijela polja s brojkama od 1 do 12 koja predstavljaju mjesece u godini. Gornji rub znaka sadrži dva plava i jedno žuto polje u kojima su upisane buduće kalendarske godine. Znak sadrži optičkopromjenjivi element (hologram) i jedinstvenu numeričku oznaku. Rok valjanosti tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine na gornjem rubu naljepnice u kojoj ističe rok valjanosti tehničkog pregleda.
Znak iz stavka 1. ovog članka postavlja se na vjetrobransko staklo s vanjske strane u gornji desni kut, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni kut. Kod motornih vozila bez vjetrobrana postavlja se na prednjom desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.
Nadzornik je nakon obavljenog tehničkog pregleda na kome je vozilo ispravno, dužan skinuti staru i postaviti novu naljepnicu.
V. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA
Članak 23.
Preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno (dnevni preventivni tehnički pregled) i u propisanim rokovima (periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica).
Stanice koje su obavljale samo preventivne tehničke preglede, a koje su prestale s radom zbog neispunjavanja mjeriteljskih zahtjeva na mjernoj opremi, brisat će se iz registra stanica koje obavljaju samo preventivne tehničke preglede vozila.
1. Dnevni preventivni tehnički pregled
Članak 24.
Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač prije svakog uključivanja vozila u promet. Dnevni preventivni tehnički pregled obavlja se na svim vozilima.
Dnevni preventivni tehnički pregled vozila koje se daje u najam (rent-a-car) obavlja se prije svakog davanja vozila u najam. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač s ovlaštenim djelatnikom pravne osobe koja je najmodavac vozila.
Članak 25.
Za vrijeme obavljanja dnevnoga preventivnoga tehničkog pregleda provjeravaju se sljedeći uređaji:
– kolo upravljača (zračnost, položaj – vizualno i osjetom);
– radna i pomoćna kočnica (funkcioniranje – osjetom);
– dodatni usporivač (funkcioniranje – osjetom);
– stanje tahografa ili nadzornog uređaja (euro tahografa) – vizualno;
– svjetlosni uređaji na vozilu (pozicijska, kratka, duga, gabaritna i stop svjetla, pokazivači pravca, uređaj za uključivanje svih pokazivača smjera i katadiopteri – vizualno funkcioniranje);
– vjetrobran, retrovizori i druge staklene površine (stanje – vizualno);
– brisači i perači vjetrobrana (vizualno funkcioniranje);
– gume (stanje, dubina šare – vizualno);
– kontrolna signalizacija u kabini vozila (brzinomjer, kontrolna lampa za dugo svjetlo, tahograf, signalizator rada pokazivača smjera, pokazivač tlaka kočne instalacije, signali ostalih uređaja ugrađenih na vozilo – vizualno funkcioniranje);
– ispušni sustav (stanje – slušanjem);
– uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila (stanje – vizualno);
– oprema vozila (stanje i postojanje – vizualno);
– i drugi uređaji bitni za sigurnost prometa.
Ispitivanje uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka obavlja se subjektivnom ocjenom bez uređaja za ispitivanje.
Ako se za vozilo vodi putna evidencija, osoba koja je obavila dnevni preventivni tehnički pregled potvrđuje ispravnost vozila na putnom radnom listu.
2. Periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica
Članak 26.
Pravne osobe koje obavljaju periodične tehničke preglede moraju imati ispravne i ispitane uređaje i opremu iz članka 10. točka 1., 2., 3., 4., 7., 8., 14., 15., 19., 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika i odobrenje prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
Članak 27.
Periodičnim tehničkim pregledima i periodičnim tehničkim pregledima kočnica vozila se podvrgavaju u sljedećim rokovima:
– vozila do dvije godine starosti, tijekom 12-og mjeseca od dana obavljenoga redovnoga tehničkog pregleda;
– vozila od dvije do sedam godina starosti, tijekom 6-og mjeseca od dana obavljenoga redovnoga ili preventivnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica tijekom svakog 12-og mjeseca;
– vozila starija od sedam godina starosti, tijekom 3-og mjeseca od dana obavljenoga redovnoga ili preventivnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica tijekom svakog 12-og mjeseca;
– vozila za prijevoz opasnih tvari, tijekom drugog mjeseca od dana obavljenoga redovnoga ili preventivnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica tijekom svakog 12-og mjeseca.
Periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica vrijedi do zadnjeg dana onog mjeseca u kojem ističe propisani rok.
Članak 28.
Periodični tehnički pregledi vozila obavljaju se na isti način kao i redovni tehnički pregledi.
Na periodičnom tehničkom pregledu pregledavaju se uređaji iz članka 21. ovoga Pravilnika iz točki:
1. uređaj za upravljanje;
2. uređaj za zaustavljanje;
3. uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju;
4. uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost;
5. samonosiva karoserija te šasija s kabinom i nadogradnjom;
6. elementi ovjesa, osovine i kotači;
7. motor;
8. buka vozila;
9. elektrouređaji i instalacije;
10. prijenosni mehanizam;
11. kontrolni i signalni uređaj;
13. uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
14. ostali uređaji i dijelovi vozila
Članak 29.
Ako se periodični tehnički pregled vozila (osim posebnoga periodičnog pregleda kočnica) vremenski podudara s redovnim godišnjim pregledom, izvršit će se samo redovni godišnji pregled s tim da se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda ovjeri periodični tehnički pregled.
Nova vozila ne podliježu obvezi periodičnog tehničkog pregleda kočnica.
Članak 30.
Periodični tehnički pregled kočnica iz članka 27. ovoga Pravilnika obavlja se ispitivanjem ispravnog rada i performansi svih funkcija kočne instalacije te uspoređivanjem izmjerenih vrijednosti s uobičajenom tehničkom praksom za pojedine uređaje kočne instalacije. Efikasnost kočnog sustava procjenjuje se izračunom koeficijenata kočenja s obzirom na masu praznog vozila i s obzirom na najveću dopuštenu masu vozila. Izračun tih koeficijenata kočenja izrađuje se mjerenjem sile kočenja, tlakova aktiviranja izvršnih kočnih elemenata, te iz poznatih podataka o masi praznog vozila (ili vaganjem trenutne mase vozila koja se oslanja na valjke) i najvećoj dopuštenoj masi vozila.
Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se najviše 30 dana prije obavljanja redovnoga tehničkog pregleda i ovjerava se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda.
Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se samo u stanicama za tehnički pregled vozila u kojima se obavljaju redovni tehnički pregledi s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, osim u onim preventivnim stanicama za tehnički pregled koje su obavljale periodični tehnički pregled kočnica do stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Periodične tehničke preglede kočnica smiju obavljati samo nadzornici koji prođu posebnu obuku i provjeru znanja koju organizira i provodi stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
VI. NAČIN OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA NA CESTI
Članak 31.
Policijski službenici ili nadzornici tehničkog pregleda mogu obavljati tehničke preglede vozila na cesti.
Za vrijeme obavljanja pregleda na cesti, policijski službenici zaustavljat će vozila koja vizualno izgledaju loše održavana pri tome ne praveći nikakvu diskriminaciju na osnovi nacionalnosti vozača ili države registracije vozila. Mjesta pregleda vozila moraju biti dodatno osigurana tako da se zbog ovih pregleda ne remeti redovni promet.
Za vrijeme pregleda vozila na cesti policijski službenici dužni su voditi evidenciju o pregledanim vozilima na »Zapisniku o tehničkom pregledu vozila na cesti« te svakom vozaču vozila uručiti kopiju ovog dokumenta.
U slučaju ponovljenog zaustavljanja vozila na cesti u tekućem danu, na vozilu se neće obavljati ponovna kontrola ako vozač predoči na uvid Zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti iz kojeg je vidljivo da je kontrola obavljena isti dan.
Pregled vozila na cesti obavlja se vizualnom kontrolom dijelova vozila bitnih za sigurnost prometa na cestama i ekološku podobnost.
U slučaju sumnje u bitnu neispravnost vozila na onim sklopovima vozila na kojima se može izvršiti kontrola ili mjerenje pomoću instrumenata, policijski službenik mora dopratiti vozilo u najbližu stanicu za tehnički pregled gdje će na vozilu biti obavljen izvanredni tehnički pregled.
U slučaju utvrđenja tehničke neispravnosti na cesti ili na izvanrednom tehničkom pregledu zbog koje je prema ocjeni policijskog službenika ili nadzornika tehničke ispravnosti bitno ugrožena sigurnost prometa na cestama, policijski službenik će vozilu zabraniti daljnje sudjelovanje u prometu, tj. vozilu će skinuti registracijske pločice i dopratiti ga do najbližeg parkirališta ili servisa za popravak.
Vozilu će se vratiti registracijske pločice tek nakon što vozač dokaže da je na vozilu obavljen popravak pokvarenih sklopova.
VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 32.
Nakon obavljenog tehničkog pregleda nadzornik koji je izvršio taj pregled potpisuje pripadajući Kontrolni list, a rezultati tehničkog pregleda se ispisuju na Zapisniku o tehničkom pregledu.
Redovni tehnički pregled ovjerava se u obrascima za produljenje važenja prometne dozvole. Tehnički pregled vozila nakon kojeg se ispisuju obrasci za produljenje važenja prometne dozvole ovjerava se »Posebnim žigom za ovjeru tehničkog pregleda». Na mjestima gdje se zbog svoje veličine ne može postaviti »Posebni žig za ovjeru tehničkog pregleda«, postavlja se »Mali žig za ovjeru tehničkog pregleda«.
Članak 33.
Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obvezni na vozilu, ali isti utječu na sigurnost prometa na cesti, nadzornik je dužan provjeriti ispravno funkcioniranje i takvih uređaja.
Tehnički pregled se obavlja bez bitnoga mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.
Detaljniju tehnologiju postupka tehničkih pregleda te upute za pregled pojedinih vozila ovisno o njihovim tehničkim karakteristikama propisat će stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Članak 34.
Tehnički pregled vozila, osim policijskih vozila, neće se ovjeriti ako je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo.
Članak 35.
Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od deset radnih dana.
Ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka vozilo podvrgne ponovnom tehničkom pregledu, provjerava se ispravnost ranije utvrđenoga neispravnog uređaja ili opreme. Iznimno, kod periodičnog tehničkog pregleda kočnica, kod ponovnog pregleda, provjeravaju se samo dijelovi, funkcije i efikasnost ranije utvrđenih neispravnih uređaja za kočenje.
Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.
Članak 36.
Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, pravosudnih tijela ili na zahtjev vlasnika vozila izdati duplikat zapisnika tehničkog pregleda sa svim pojedinačnim ispisima iz pojedinih mjernih uređaja.
Članak 37.
O ovjerenom tehničkom pregledu vozila, produženju važenja prometne dozvole ili bilo kojoj drugoj evidentiranoj radnji na vozilu ili dokumentima vozila, stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa dužna je isti ili sljedeći radni dan dostaviti podatke Ministarstvu unutarnjih poslova. Podaci se dostavljaju pomoću jedinstvenog informatičkog sustava (članak 10. točka 23. ovoga Pravilnika).
VIII. ISKLJUČIVANJE VOZILA IZ PROMETA U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Članak 38.
Ako nadzornik utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući plin nisu ispravni u tolikoj mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, zatražit će od vozača da skine i preda registarske pločice te da prestane koristiti vozilo u prometu na cestama dok se ne otklone utvrđene neispravnosti.
Ako vozač odbije ili nije u stanju skinuti registarske pločice, skinut će ih nadzornik tehničke ispravnosti vozila.
Ako vozač spriječi nadzornika da isključi vozilo iz prometa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, stanica za tehnički pregled vozila odmah će o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu odnosno policijsku postaju.
Članak 39.
O isključivanju vozila iz prometa i skidanju registarskih pločica, stanica za tehnički pregled vozila izdaje potvrdu koja sadrži: naziv stanice za tehnički pregled vozila, registarsku oznaku vozila, ime i prezime vozača, razloge za isključivanje vozila iz prometa, datum, pečat stanice i potpis nadzornika.
Stanica za tehnički pregled vozila zadržava i čuva registarske pločice dok se ne otklone neispravnosti zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa, a najduže deset dana.
Ako vozač ne doveze vozilo na tehnički pregled u roku iz stavka 2. ovog članka ili se na tehničkom pregledu utvrdi da neispravnosti nisu otklonjene, stanica za tehnički pregled vozila dostavit će registarske pločice policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji kod koje se vozilo vodi u evidenciji.
IX. EVIDENCIJA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA
Članak 40.
Stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju o tehničkim pregledima.
Evidencija se vodi na jedinstvenom sustavu za automatsku obradu podataka. Sustav za automatsku obradu podataka mora omogućiti uvid u podatke o obavljenim tehničkim pregledima po vrstama vozila, vrstama tehničkih pregleda i za određeni vremenski period, za najmanje posljednjih dvije godine.
Članak 41.
Rezultati redovnog, preventivnog i izvanrednog tehničkog pregleda utvrđuju se u kontrolnom listu za obavljanje tehničkog pregleda vozila, kontrolnom listu za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica, te zapisniku o tehničkom pregledu vozila i zapisniku o periodičnom tehničkom pregledu kočnica.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rezultati samostalnog ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila utvrđuju se u zapisniku o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila.
Kontrolni listovi i eventualni ispisi pojedinih rezultata mjerenja iz mjeriteljskih instrumenata čuvaju se u pismohrani stanice za tehnički pregled vozila najmanje dvije godine, a zapisnik o tehničkom pregledu predaje se stranci.
Članak 42.
Stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama objedinjuje sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica za tehnički pregled vozila u informatičkom obliku i čuva ih najmanje deset godina.
Podatke iz stavka 1. ovoga članka stanice za tehničke preglede vozila dužne su dostavljati stručnoj organizaciji.
Članak 43.
Primjer obrasca »Karton tehničke ispravnosti lake prikolice« (obrazac broj 1), primjer obrasca »Kontrolni list za obavljanje tehničkog pregleda vozila« (obrazac broj 2), primjer obrasca »Kontrolni list za obavljanje periodičnog tehničkog pregleda kočnica« (obrazac broj 3), primjer obrasca »Zapisnik o tehničkom pregledu vozila« (obrazac broj 4), primjer obrasca »Zapisnik o periodičnom tehničkom pregledu kočnica« (obrazac broj 5), primjer obrasca »Zapisnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila – EKO test« (obrazac broj 6), primjer obrasca »Tehnički pregled na cesti temeljem direktive 2000/30/EC« (obrazac broj 7), »Znak kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda vozila (obrazac broj 8), »Pečat PS« (obrazac broj 9), »Posebni žig za ovjeru tehničkog pregleda vozila« (obrazac broj 10), »Mali žig za ovjeru tehničkog pregleda (obrazac broj 11), »Natpisna ploča stanice za tehnički pregled vozila« (obrazac broj 12) i »Potvrda o naknadnom utiskivanju broja šasije« (obrazac broj 13) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
Obrazac znaka kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda iz članka 22. ovog Pravilnika počet će se primjenjivati na tehničkom pregledu od 1. lipnja 2009. godine.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
Kartoni tehničke ispravnosti lake prikolice izdani po dosadašnjim propisima zamijenit će se kod prvoga tehničkog pregleda lake prikolice.
Članak 45.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj 136/04, 38/06, 119/06 i 11/07).
Članak 46.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-66813/2-2008.
Zagreb, 11. prosinca 2008.
Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.
Obrazac broj 1
Veličina kartona tehničke ispravnosti lake prikolice je 148 x 105 mm
Prednja strana
 
Zadnja strana
 
Obrazac broj 2
 
 
Obrazac broj 3
 
 
Obrazac broj 4
 
 
 
Obrazac broj 5
 
 
Obrazac broj 6
 
Obrazac broj 7
 
 
Obrazac broj 8
 
Obrazac broj 9
 
Obrazac broj 10
 
Obrazac broj 11
 
Obrazac broj 12
 
Obrazac broj 13
 Pravilnik o tehničkim pregledima vozila


  

Narodne novine br.: 136 - Datum: 30.09.2004. - Interni ID: 20042403


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
2407 
Na temelju članka 255. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 105/04), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom mora, turizma, prometa i razvitka donosi 
PRAVILNIK 
o tehniČkim pregledima vozila 
I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati objekti i prostor za obavljanje tehničkih pregleda vozila, uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila, uvjeti i način obavljanja tehničkih pregleda vozila, način i rokovi za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda, postupak isključivanja vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila, sadržaj, oblik i veličina obrazaca u svezi s tehničkim pregledima i način vođenja evidencije o tehničkim pregledima te obliku, sadržaju, veličini i postavljanju posebnog znaka kojim se označava važenje tehničkog pregleda vozila (prometne dozvole). 
Članak 2. 
Tehnički pregledi vozila su redovni s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, preventivni i izvanredni. 
Članak 3. 
Redovni tehnički pregledi s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila obavljaju se u mjesecu u kojem ističe rok važenja tehničkog pregleda. 
Članak 4. 
Preventivni tehnički pregledi su dnevni i periodični. Dnevni preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno, a periodični u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom. 
Članak 5. 
U slučajevima predviđenim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama stanica za tehnički pregled vozila obavlja provjeru tehničke ispravnosti vozila po nalogu ovlaštene službene osobe. 
II. OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA 
Članak 6. 
Objekt stanice za redovni tehnički pregled vozila mora biti čvrsta građevina. Tehnološke linije moraju biti prolaznog tipa (ulaz s jedne strane, a izlaz s druge strane tehnološke linije) prohodne za vozila najvećih dopuštenih dimenzija. U objektu stanice za tehnički pregled vozila moraju se nalaziti i prostorije za obavljanje administrativnih poslova i poslova registracije vozila kao i prostorije za stranke. Prostor od najmanje 15 metara ispred i najmanje 10 metara iza uređaja za ispitivanje sustava za kočenje mora biti vodoravan, napravljen od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala. Na objektu ili na prikladan način neposredno uz objekt mora biti istaknuta propisana natpisna ploča stanice za tehnički pregled vozila. 
Članak 7. 
Prostor ispred i iza stanice za tehnički pregled vozila mora osiguravati jednostavan ulaz i izaz iz objekta stanice. Te površine moraju biti izgrađene od asfalta, betona ili drugoga sličnog materijala. 
Članak 8. 
Objekt stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati. 
Članak 9. 
Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice. 
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA 
Članak 10. 
Za obavljanje redovnih tehničkih pregleda s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, stanica za tehnički pregled mora imati: 
 1. uređaj s valjcima kojim se provjerava kočna sila po obodu kotača kod motornih i priključnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa; 
 2. kanal za pregled donjeg postroja vozila duljine najmanje osam metara, širine 0,80 do jedan metar i dubine 1,40 do 1,80 metara, s najmanje jednim stepenicama koje moraju biti izgrađene na izlaznoj strani, ugrađenom unutarnjom rasvjetom koja omogućuje osvijetljenost gornjeg ruba kanala od najmanje 250 luksa te jednim pokretnim svjetlom. Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom iste kakvoće. Na početku kanal mora imati ispunjeno zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika. Gornji rub kanala i zaobljeno uzdignuće polukružnog oblika moraju biti obloženi čvrstim rubom najmanje visine 7 cm koji otežava pad vozila u kanal. Na one dijelove kanala na koje su postavljeni pojedini uređaji (valjci, razvlačilica itd.) ili tamo gdje tehnologija tehničkih pregleda to ne dopušta, ne moraju biti postavljeni čvrsti rubovi. 
Kanal mora biti opremljen kanalskom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila. 
Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo lakih vozila (vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase), umjesto kanala za pregled donjeg postroja vozila, može imati dizalicu za podizanje cijelog vozila. Dizalica mora biti opremljena s dodatnom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila. 
Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima jednu tehnološku liniju za pregled vozila na kojoj je ugrađen uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilica za teška vozila, onda mora biti ugrađena i kanalska dizalica koja omogućava podizanje najmanje jednog kraja lakih vozila. 
Ukoliko stanica za tehnički pregled vozila ima dvije ili više tehnoloških linija za pregled vozila, na linijama za pregled samo teških vozila (vozila iznad 3,5 tone najveće dopuštene mase) umjesto kanalske dizalice može imati ugrađen samo uređaj za razvlačenje kotača – razvlačilicu; 
 3. kutomjer za mjerenje slobodnog hoda upravljača kojim se može točno utvrditi svaki pojedinačni stupanj kuta zaokretanja; 
 4. regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućuje utvrđivanje podešenja kratkih i dugih svjetala i svjetala za maglu, neovisno o tomu je li vozilo prazno ili opterećeno. Regloskop mora biti ugrađen na vodilice; 
 5. svjetlomjer pomoću koga se može utvrditi razlika intenziteta svjetlosti dvaju ili više istovrsnih svjetala na vozilu; 
 6. dinamometar za mjerenje sile pritiskanja na papučicu radne kočnice; 
 7. kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu) s manometrom i priključkom za kontrolu tlaka u gumama; 
 8. pomičnu mjerku s mogućnošću očitavanja dubine gaznog sloja pneumatika; 
 9. zvukomjer za mjerenje buke vozila; 
10. indeks (etalon) osnovnih boja; 
11. metar ili metarsku traku; 
12. uređaj za mjerenje zamućenosti ispušnih plinova diesel motora cestovnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa; 
13. uređaj za mjerenje značajki (koncentracije) ispušnih plinova benzinskih motora cestovnih vozila. Uređaj mora biti odobrenog tipa; 
14. dva klinasta podmetača za kotače vozila; 
15. uređaj za mjerenje usporenja vozila na cesti; 
16. štopericu; 
17. brojke i slova za utiskivanje broja šasije; 
18. indikator točke isparivanja tekućine za kočenje; 
19. uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila; 
20. uređaj za kontrolu najveće brzine mopeda opremljenih varijatorskim elementima transmisije na pogonski kotač. Stanice za tehnički pregled vozila moraju biti opremljene ovim uređajem od 1. siječnja 2006. godine; 
21. uređaj za odsis ispušnih plinova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija); 
22. uređaj za ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije (detektor plina); 
23. informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima vozila. Jedinstveno programsko rješenje dužna je izraditi i održavati stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; 
24. sitni automehaničarski alat; 
25. stručnu literaturu i kataloge. 
IV. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA REDOVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA S ISPITIVANJEM ISPUŠNIH PLINOVA 
Članak 11. 
Tehnički pregled vozila može se ovjeriti ako se utvrdi da vozilo ima sve propisne i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima. 
Tehnički pregled lake prikolice obavlja se svake treće godine od prvoga tehničkog pregleda. 
Na tehničkom pregledu lake prikolice provjerava se broj šasije, uređaj za spajanje s vučnim vozilom, stanje šasije, nadogradnje i ovjesa, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova te stanje guma. 
Tehnički pregled lake prikolice ovjerava se u »Kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice«. 
Članak 12. 
Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke, zvučnih signala, ispušnih plinova, usporenja te pregleda kočnica iz članka 27. ovog Pravilnika. 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehnički pregled može se obaviti izvan objekta stanice za tehnički pregled ako se vozilo zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne može uvesti u objekt stanice ili se ne može izvršiti tehnički pregled na određenim uređajima u prostorima stanice za tehnički pregled vozila. 
Za vozila za koja se unaprijed zna da zbog svojih dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, tehnički pregled se može obaviti na mjestima gdje se vozila nalaze (gradilište i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled vozila. 
Na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, tehnički pregledi se mogu obavljati na odgovarajućim prostorima uz prethodno odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled. 
Članak 13. 
Iznimno, uz odobrenje, tehnički pregledi traktora i njihovih priključnih vozila mogu se obavljati i na prostoru koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika ako se na takvom prostoru mogu obaviti sva ispitivanja propisana za tehnički pregled tih vozila. 
Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska postaja na čijem se području obavlja tehnički pregled. 
Članak 14. 
Nadzornici tehničke ispravnosti vozila (u daljnjem tekstu: nadzornici) dužni su nositi zaštitnu odjeću prema općem aktu što ga donosi stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i identifikacijsku karticu na kojoj je ispisan naziv stanice za tehnički pregled vozila, funkcija te ime i prezime djelatnika. 
Članak 15. 
Na tehničkom pregledu se mora utvrditi odgovaraju li podaci u prometnim dokumentima (prometnoj dozvoli i knjižici vozila) stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na redovni tehnički pregled. 
Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, odnosno da svi podaci nisu uneseni u prometnu dozvolu ili knjižicu vozila, tehnička ispravnost vozila i važenje prometne dozvole ne smije se ovjeriti. Za takvo vozilo izdaje se registracijski list s točnim podacima, a vlasnik takvog vozila upućuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta radi usklađivanja podataka odnosno pribavljanja ispravnih dokumenata. 
Iznimno od stavka 2. ovoga članka ukoliko stanica za tehnički pregled utvrdi da je u knjižici vozila ili u prometnoj dozvoli neki od podataka greškom upisan pogrešno, izdat će novu prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila, a dokumente s pogrešnim podacima dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj se vozilo nalazi u evidenciji, uz naznaku koji su podaci bili pogrešno upisani. 
Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnički pregled i produljenje važenja prometne dozvole će se ovjeriti, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu obrasca za produljenje registracije utisnut će se pečat »PS« (podaci sumnjivi), dimenzije 1 x 1 cm u crvenoj boji. 
O slučajevima iz stavka 4. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe. 
Članak 16. 
Za vozilo koje nema utisnut broj šasije ili taj broj nije utisnut na pločici proizvođača vozila, tehnički pregled vozila može se ovjeriti samo ako se prethodno na osnovi naloga nadležnog tijela, utisne odgovarajuće brojeve. U slučaju naknadno utisnutog broja šasije izdaje se nova prometna dozvola i u postojeću knjižicu vozila upisuju naknadno utisnuti brojevi šasije. 
Za lake prikolice nastale samogradnjom, stanica za tehnički pregled vozila samostalno određuje i utiskuje broj šasije. 
Članak 17. 
Tehnički podaci o vozilu utvrđuju se uvidom u dokumentaciju o vozilu ili potvrdu o ispitivanju ili prometnu dozvolu i knjižicu vozila ili priznati katalog vozila. Vozilima koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i dopuštenoga osovinskog opterećenja ispunit će se registacijski list s tim da se u gornjem desnom uglu prednje stranice registracijskog lista upiše tekst »PLOČICE S CRVENIM BROJKAMA I SLOVIMA«. 
Članak 18. 
Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti samo ako je vozilo čisto i uredno obojano, ako su mu svi sklopovi podmazani i ako nije bitnije oštećeno. Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti, bez obzira na to je li tijekom pregleda utvrđena neka neispravnost. 
Članak 19. 
Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati dok se ispituje ispravnost uređaja i opreme stanice za tehnički pregled vozila. 
Ukoliko je stanica za tehnički pregled vozila opremljena s dvije ili više tehnoloških linija tehnički pregled se ne smije obavljati samo na onoj liniji na kojoj se trenutno obavlja umjeravanje ili ispituje ispravnost uređaja i opreme. 
Članak 20. 
Nadzornik tehničke ispravnosti vozila će pregledati, a prema potrebi i zahvatima ruke utvrditi ima li vozilo sve propisne oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno da li su oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled. Za registarske pločice provjerava se i jesu li originalne. 
Članak 21. 
Na redovnom tehničkom pregledu s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, te na izvanrednom tehničkom pregledu (sukladno kategorizaciji vozila: L-mopedi i motocikli, M-osobni automobili i autobusi, N-teretni automobili, i O-priključna vozila), nadzornici provjeravaju: 
      
  NeispravnostKategorija vo- 
 Dijelovi koji moraju biti provjereni: Nedostaci:uređaja je raz-zila na kojoj 
  log za nepro-se uređaj 
  lazak TPprovjerava 
1. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE 
1.1.Kolo upravljača–iskrivljenost, napuknutost, pričvršćenost,DAM, N 
  pokidana obloga  
 –teško se pomiče  
 –prevelika zračnost, slobodni hod  
1.2.Stup upravljača–pričvršćenostDAL, M, N 
 –iskrivljenost   
 –laka pokretljivost  
1.3.Prijenosni mehanizam upravljača–pričvršćenost DAM, N 
 –zračnost (cvilenje, struganje ili lupanje)   
 –manžete   
 –zauljenost  
1.4.Poluge i zglobovi upravljača–zračnostDAM, N 
 –iskrivljenost   
 –poremećen trag kotača   
1.5.Pojačalo sile zakretanja upravljača–funkcioniranjeDAM, N 
 –stanje elastičnih crijeva i remena   
 –zauljenje pumpe   
 –stanje elektromotora  
1.6.Amortizer upravljača–stanje, pričvršćenost DAL, M, N 
 –propuštanje ulja  
1.7.Graničnik kuta zakretanja upravljača–puknut, iskrivljenDAL 
 –mogućnost nagnječenja kabela i crijeva  
1.8.Zakretno postolje priključnog vozila–zračnost postoljaDAO 
 –podmazanost  
Uređaj za upravljanje ispituje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za upravljanje može se koristiti  
sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za upravljanje. 
2. UREĐAJ ZA ZAUSTAVLJANJE 
2.1.Radna kočnica–efikasnost (koeficijent kočenja)DAL, M, N, O 
 –razlika kočenja lijevo – desno  
 –skokovit porast sile kočenja  
2.2.Pomoćna kočnica–efikasnost (koeficijent kočenja)DAL, M, N, O 
 –razlika kočenja lijevo – desno  
2.3.Parkirna kočnica–funkcionalnostDAO 
 –stanje sajli (popucanost, zapletenost, korozija,  
  svinutost, stanje žabica)  
 –upravljački mehanizam – stanje  
2.4.Komanda radne kočnice–hod (prevelik ili premalen)DAL, M, N 
 –jastučić protiv klizanja potrošen, nema ga ili je labav  
 –prevelika zračnost u zglobnim elementima  
 –prevelik otpor pokretanju  
 –propuštanje zraka  
2.5.Komanda pomoćne kočnice–poluga iskrivljena, slomljenaDAM, N 
 –potrošeni zupci za držanje  
 –otpuštanjem kočnice poluga se ne vraća samostalno u položaj »otkočeno«  
 –hod (prevelik ili premalen)  
 –propuštanje zraka  
2.6.Elementi prijenosa sile kočenja–kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost, propus nost, korozija, spojne glave)DAM, N, O 
(dijelovi zračnoga kočnog sustava) 
 –elastična crijeva (učvršćenost, propusnost, ispu canost, bubrenje, spojne glave)  
 –kompresor (potrošnja ulja, vrijeme za postizanje tlaka)  
 –spremnici zraka (korodiranost, oštećenost, loša postavljenost)  
 –kontrolni manometri u kabini (funkcioniranje)  
 –regulator tlaka (funkcioniranje, nepravilno podešeni tlakovi, loša postavljenost)  
 –kočni cilindri (ne brtve, korodiranost, loša postavljenost)  
 –kočno polužje (iskrivljenost, korozija, nepodmazanost, funkcionalnost, loša postavljenost)  
 –regulacijski ventili (funkcionalnost, podešenost, propuštanje zraka, korozija, stanje polužja)  
 –elementi upravljanja i napajanja priključnog vozila (odziv i visina tlakova)  
 –elementi ABS sustava (el. vodovi, senzori, signal ABS lampice)  
2.7.Elementi prijenosa sile kočenja (di-–kruti cjevovod (iskrivljenost, učvršćenost,DAL, M, N, O 
 jelovi hidrauličnoga kočnog sustava) propusnost, korozija, spojne glave)  
 –elastična crijeva (učvršćenost, propusnost,  
  ispucanost, bubrenje, spojne glave)  
 –vakuum pumpa (oštečenost, korodiranost, spoj s motorom)  
 –regulacijski ventili (funkcionalnost, propuštanje ulja, korozija, stanje polužja)  
 –kočni cilindri (nebrtve, korodiranost, loša  
  postavljenost,  
 –kočna tekućina (vrelište)  
2.8.Elementi prijenosa sile kočenja (di-–ispucalost sajliDAL, M, N, O 
 jelovi mehaničkoga kočnog sustava)–iskrivljenost ili puknuće prijenosnih poluga  
2.9.Izvršeni kočni elementi–debljina kočnih pločica i pakniDAL, M, N, O 
 –diskovi (izbrazdanost, napuknutost, površinska izgorenost, debljina vanjskog srha)  
 –doboši (ispucanost, zauljenost)  
2.10.Spojne glave za kočnicu prikolice–propuštanje zrakaDAM, N, O 
 –ispucanost crijeva  
 –prikladna duljina crijeva  
 –stanje brtvi  
Učinkovitost kočnica (koeficijenti kočenja i razlika sila kočenja lijevo – desno) provjerava se na uređaju iz članka 10. točke 1., a za vozila koja zbog svojih tehničkih karakteristika ne mogu biti ispitana na valjcima, učinkovitost kočnica (koeficijent kočenja) ispituje se pomoću uređaja iz članka 10. točke 15. 
Ostali dijelovi uređaja za kočenje ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda uređaja za kočenje mogu se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti uređaja za kočenje.  
3.UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU 
3.1.Kratko svjetlo–podešenost,DAL, M, N 
 –intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost   
stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima 
3.2.Dugo svjetlo–podešenost,DAL, M, N 
 –intenzitet, broj svjetala, boja, zamučenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima  
3.3.Prednje svjetlo za maglu–podešenost,DAM, N 
 –intenzitet, broj svjetala, boja, zamućenost stakla, korozija sjenila, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima  
3.4.Pokretno svjetlo–funkcioniranjeNEM, N, O 
 (reflektori za osvjetljavanje radova)   
3.5.Svjetlo za vožnju unatrag–intenzitet, boja, položaj, povezanost s mjenjačemDAM, N, O 
3.6.Prednja pozicijska svjetla–broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAL, M, N, O 
3.7.Stražnja pozicijska svjetla–broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusob. povezanost s ostal. svjetlimaDAL, M, N, O 
3.8.Stražnje svjetlo za maglu–broj svjetala, boja, zamučenost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlimaDAM, N, O 
3.9.Parkirna svjetla–broj, boja, učvršćenostNEM, N, O 
3.10.Gabaritna svjetla–broj, boja, učvršćenostDAM, N, O 
3.11.Svjetla registracijske tablice–broj, boja, učvršćenostNEL, M, N, O 
3.12.Žuta rotacijska ili treptava svjetla–boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozilaNEL, M, N, O 
3.13.Plava ili crvena rotacijska ili treptava svjetla–boja, učvršćenost, vidljivost sa svih strana vozilaDAL, M, N, O 
 –smije li takvo vozilo biti opremljeno takvim svjetlom  
3.14.Katadiopteri–broj, boja, oblik, učvršćenost, funkcioniranjeDAL, M, N, O 
3.15.Stop svjetla–broj, boja, učvršćenost, funkcioniranjeDAL, M, N, O 
 
3.16.Pokazivači smjera–broj, boja, učvršćenost, funkcioniranjeDAL, M, N, O 
3.17.Uređaj za istodobno uključivanje–funkcioniranjeDAM, N, O 
 
 svih pokazivača smjera   
Podešenost dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu obavlja se na uređaju iz članka 10. točke 4. 
Ostali svjetlosni uređaji ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda svjetlosnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede, ovisno o vrsti pregledavanih svjetala. 
4.UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST 
4.1.Vjetrobran i druge staklene površine–neoštećenost, providnost, deformabilnost slike, funkcionalnost pokretnih prozora,DAL, M, N, O 
 –postavljanje folija  
4.2.Brisači i perači vjetrobrana–funkcioniranje, brojDAM, N 
4.3.Vozačka zrcala–učvršćenost, neoštećenost, funkcionalnost, brojDAL, M, N 
Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost ispituju se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede. 
5.SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADOGRADNJOM 
5.1.Samonosiva karoserija–korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih elemenata na karoseriji, otvor za nalijevanje goriva, pričvršćenost svih elemenata na karoserijuDAL, M, N, O 
5.2.Šasija–broj šasijeDAL, M, N, O 
 –korozija, boja, mehanička oštećenja, pričvršćenost svih elemenata na šasiju, stanje varova, zakovica, vijaka, deformacije  
5.3.Kabina–korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvršćenost za šasiju, pričvršćenost drugih dijelova na kabinuDAM, N, O 
5.4.Nadogradnja–korozija, boja, mehanička oštećenja, izbočenost pojedinih dijelova na karoseriji, pričvršćenost za šasiju, pričvršćenost drugih dijelova na nadogradnju (ljestve, arnjevi, stranice sanduka itd.)DAM, N, O 
Stanje samonosive karoserije te šasije s kabinom i naogradnjom utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede. 
6.ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, KOTAČI 
6.1.Polužje ovjesa–stanje poluga, mehaničke deformacije, korozijaDAL, M, N, O 
 –dodirivanje poluga o elemente karoserije vozila  
 –zračnost i pričvršćenost stabilizirajućih poluga  
6.2.Zglobovi ovjesa–stanje gumenih elemenataDAL, M, N, O 
 –zračnost  
6.3.Amortizeri–stanje zglobnih mjesta prihvata na ovjes i karoserijuDAL, M, N, O 
 –zauljenost, potrošenost  
 –korozija, mehanička dotrajalost  
6.4.Opruge–korozijaDAL, M, N, O 
 –mehanička oštećenja  
 –plastična deformacija  
 –učvršćenost na karoseriju i ovjes  
 –stanje gumenih dijelova zračnih jastuka  
6.5.Glavina kotača–zračnost u ležajevimaDAL, M, N, O 
 –korozija   
 –stanje manžeta  
6.6.Naplatci–korozijaDAL, M, N, O 
 –mehanička deformacija od udaraca  
 –napuknutost  
 –nedostajanje pojedinih vijaka za pričvršćenje na glavčinu  
6.7.Gume–dubina gaznog slojaDAL, M, N, O 
 –istovjetnost guma na istoj osovini  
 –odgovarajuće karakteristike guma za promatrano vozilo  
 –stanje bočnice gume  
Stanje elemenata ovjesa, osovina i kotača utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ovih dijelova vozila može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede. 
7.MOTOR   
7.1.Oslonci motora–stanje zglobnih elemenata ovjesaDAL, M, N 
7.2.Zauljenost motora–zauljenost motora oko svih brtvi na motoru i mogućnost kapanja ulja na cestuDAL, M, N 
7.3.Ispušni sustav–pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde, karakteris. ispuha za promatrano voziloDAL, M, N 
7.4.Usisni sustav–pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka,DAM, N 
  prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta  
  motora, spojni kabeli senzora zraka  
7.5.Sustav za paljenje–pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motoraDAL, M, N 
7.6.Sustav za napajanje gorivom–pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motoraDAL, M, N 
 –nepropusnost spremnika goriva i svih vodova kojima gorivo prolazi  
7.7.Razvodni mehanizam–zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost, istrošenostDAM, N 
 
Stanje motora utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede. 
8.BUKA VOZILA   
8.1.Buka u mirovanju vozila s upaljenim motorom–pretjerana buka ispušnog ili usisnog sustava motoraDAL, M, N 
Ocjena buke vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Ako se posumnja da vozilo ispušta veću količinu buke od propisane, ispitivanje buke treba provesti na prikladnom (propisanom) prostoru izvan objekta stanice za tehnički pregled pomoću uređaja iz članka 10. točka 9. 
9.ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE 
9.1.Elektropokretač–ispravan rad bez metalnih zvukovaDAL, M, N 
 –pričvršćenost  
9.2.Generator–iskrenje DA L, M, N 
 –gašenje kontrolne lampice nakon starta motora  
 –stanje remena  
9.3.Akumulator–pričvršćenostDAL, M, N 
 –nepropusnost  
 –nekorodiranost el. spojeva  
 –postojanje oduška izvan prostora za putnike  
9.4.Kontakt brava–ispravno funkcioniranjeDAL, M, N 
 –mehaničko oštećenje  
9.5.Električni vodovi–izoliranostDAL, M, N 
 –uredna položenost po vozilu  
 –eventualna rastopljenost izolacije  
Ocjena elektro uređaja i instalacije vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda motora može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede. 
10.PRIJENOSNI MEHANIZAM 
10.1.Spojka–hod papučice spojkeDAL, M, N 
 –stanje papučice spojke  
 –proklizavanje  
10.2.Mijenjač–stanje, pričvršćenost, zauljenostDAL, M, N 
10.3.Vratila, diferencijal i poluvratila–zračnost u zglobovimaDAL, M, N 
 –stanje manžeta  
 –mehanička deformacija  
 –stanje spojki  
 –zauljenost diferencijala  
 –pričvršćenost  
10.4.Lanac, lančanici, remen, remenice–zračnostDAL 
 –stanje prstenova lanca  
 –istegnuće  
 –stanje zubaca  
 –podmazanost  
 –pričvršćenost  
Ocjena prijenosnog mehanizma utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda prijenosnog mehanizma može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede. 
11.KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI 
11.1.Brzinomjer s putomjerom–funkcioniranjeDAL, M, N 
11.2.Kontrolna plava lampa za dugo svjetlo–funkcioniranjeDAL, M, N 
11.3.Sirena–funkcioniranjeDAL, M, N 
11.4.Tahograf ili nadzorni uređaj–da li je obavljeno ispitivanjeDAM, N 
 
 (euro tahograf)   
11.5.Ograničivač brzine–postojanje na vozilu sukladno propisimaDAM, N 
11.6.Svjetlosni ili zvučni signal–funkcioniranjeDAL, M, N 
 pokazivača smjera   
11.7.Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu–funkcioniranjeDAL, M, N, O 
Ocjena kontrolnih i signalnih uređaja utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda kontrolnih i signalnih uređaja može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede. 
12.ISPITIVANJE ISPUŠNIH PLINOVA MOTORNIH VOZILA (EKO TEST) 
12.1.Ispušni sustav–pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sondeNEM, N 
12.2.Usisni sustav–pričvršćenje, nepropusnost, filtar zraka, prednabi janje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zrakaNEM, N 
12.3.Sustav za paljenje–pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motoraNEM, N 
12.4.Sustav za napajanje gorivom–pričvršćenje, stanje dijelova sustava, raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motoraNEM, N 
12.5.Razvodni mehanizam–zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost i zadnja izmjena zupčastog remenaNEM, N 
12.6.BEZ – KAT vozila – ispitivanje–prevelik CODAM, N 
 volumenskog sadržaja ugljičnog   
 monoksida (CO) u ispušnom plinu   
 na brzini vrtnje praznog hoda   
12.7.REG – KAT vozila – ispitivanje–prevelik CODAM, N 
 volumenskog sadržaja ugljičnog–neodgovarajući faktor zraka lambda  
 monoksida (CO) u ispušnom plinu   
 pri povišenoj brzini vrtnje i pri   
 brzini vrtnje praznog hoda.   
 Izračun faktora zraka lambda na   
 povišenoj brzini vrtnje   
12.8.DIZEL – ispitivanje srednjeg–prevelik srednji stupanj zacrnjenjaDAM, N 
 stupnja zacrnjenja ispušnog plina   
EKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjerenjem sastava ispušnog plina na uređajima iz članka 10. točka 12. i 13. Način mjerenja ispušnih plinova ovisi o vrsti ugrađenog motora u vozilo. Prilikom obavljanja EKO TESTA može se koristiti sva oprema stanice za tehničke preglede.  
Izmjerene i izračunate vrijednosti ispušnog plina se uspoređuju s posebno pripremljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako proizvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim vrijednostima.  
Od 1. listopada 2004. godine ne smije se ovjeriti tehnički pregled vozila ako se na EKO TESTU utvrdi da vozilo ne zadovoljava propisane uvjete. Iznimno za vozila BEZ – KAT kategorije, smije se ovjeriti redovni tehnički pregled, ako izmjerene vrijednosti ispušnih plinova ne prelaze propisane vrijednosti.   
13.UREĐAJ ZA SPAJANJE VUČNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA 
13.1.Mehanička spojka–mehanička potrošenost, korodiranostDAM, N, O 
 –postojanje dodatnog osigurača  
 –pričvršćenost za vučno vozilo  
13.2.Električni priključak spojke–ispravna električna spojenostDAM, N, O 
 –funkcioniranje  
Ocjena uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda električnog priključka na vučnom vozilu koristi se uređaj iz članka 10. točke 19., a može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede. 
14.OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA 
14.1.Unutrašnjost kabine, sjedala–izbočenost pojedinih oštrih predmetaDAL, M, N 
 i prostora za putnike–kvaliteta i čvrstoća sjedala  
 –unutarnja rasvjeta  
 –rasvjeta instrument table  
14.2.Uređaj za ventilaciju kabine–grijanje i hlađenje kabine (funkcioniranje)DAM, N 
 i vjetrobrana   
14.3.Vrata vozila–zatvaranjeDAM, N, O 
 –brtvljenje  
14.4.Pokretni prozori i krovovi–zatvaranjeDAM, N, O 
 –brtvljenje  
14.5.Brave–postojanje i funkcioniranjeDAM, N, O 
 –mehanička oštećenost  
14.6.Izlazi za slučaj opasnosti–označenostDAM, N, O 
 –nezagrađenost od pojedinih predmeta  
14.7.Blatobrani–postojanjeDAL, M, N, O 
 –učvršćenost  
 –korozija  
14.8.Branici–postojanjeDAM, N, O 
 –učvršćenost  
 –korozija  
14.9.Sigurnosni pojasevi–postojanjeDAM, N 
 –funkcioniranje kopči pojaseva  
 –neoštećenost pojaseva   
 –funkcioniranje brzih spojki pojaseva  
14.10.Dodatne komande za vozilo kojim–postojanjeDAL, M 
 upravlja osoba s tjelesnim–ispravno funkcioniranje  
 nedostacima   
14.11.Kontrola ispravnosti ograničivača–ispravno funkcioniranjeDAL 
 
 brzine na mopedima opremljenim   
 varijatorskim element. transmisije   
Ocjena ostalih uređaja i dijelova vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda ostalih uređaja i dijelova može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede. Ocjena ispravnosti ograničivača brzine na mopedima opremljenim varijatorskim elementima transmisije (točka 14.11.) obavlja se na uređaju iz članka 10. točka 20. Stanice za tehnički pregled započet će s ispitivanjem brzine mopeda na redovnom tehničkom pregledu od 1. siječnja 2006. godine. 
15.OPREMA VOZILA   
15.1.Aparat za gašenje požara–postojanje i adekvatni odabir aparataDAM, N 
 –provjera roka do kada vrijedi ispitivanje  
15.2.Sigurnosni trokut–postojanjeDAM, N 
 –provjera ispravnosti  
15.3.Kutija prve pomoći–postojanje i urednost materijalaDAM, N 
15.4.Klinasti podmetači–postojanjeDAN 
15.5.Čekić za razbijanje stakla u–postojanjeDAM 
 slučaju nužde   
15.6.Rezervne žarulje–postojanjeDAM, N 
15.7.Rezervni kotač–postojanje, stanjeDAM, N, O 
 –postojanje opreme koja zamjenjuje rezervni kotač  
Ocjena opreme vozila utvrđuje se subjektivnom ocjenom nadzornika. Prilikom pregleda opreme vozila može se koristiti i sva ostala oprema stanice za tehničke preglede. Nadzornik je dužan upozoriti vozača na eventualne nedostatke u opremi vozila. 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Članak 22. 
Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda (prometne dozvole), ima oblik kruga promjera 70 mm. U sredini znaka ispisana je godina (npr. »2006.«), a rubno u smjeru kazaljke na satu u kvadratnim poljima naizmjence crvene i bijele boje ispisani su brojevi mjeseca u godini. Rok valjanosti prometne dozvole označava se bušenjem broja mjeseca u kojem ističe rok valjanosti prometne dozvole na naljepnici s unaprijed otisnutom godinom u kojoj ističe važenje prometne dozvole. Na unutarnjem prstenu naljepnice buši se šifra stanice za tehnički pregled vozila koja je izdala naljepnicu. Svaka naljepnica označena je jedinstvenim brojem. 
Znak iz stavka 1. ovog članka kod motornih vozila stavlja se s unutarnje strane vjetrobranskog stakla u gornjem desnom kutu, a ako to zbog veličine vozila nije moguće onda u donji desni kut vjetrobranskog stakla. Kod mopeda, motocikla i priključnih vozila postavlja se na prednjem kraju vozila. 
Nadzornik je dužan prilikom obavljanja tehničkog pregleda, uz prethodno dopuštenje vlasnika ili korisnika vozila, stari znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda (prometne dozvole) ukloniti s vozila.  
V. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA 
Članka 23. 
Preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno (dnevni preventivni tehnički pregled) i u propisanim rokovima (periodični tehnički pregled i periodični tehnički pregled kočnica). 
1. Dnevni preventivni tehnički pregled 
Članak 24. 
Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač prije svakog uključivanja vozila u promet. Dnevni preventivni tehnički pregled obavlja se na svim vozilima. 
Dnevni preventivni tehnički pregled vozila koje se daje u najam (rent-a-car) obavlja se prije svakog davanja vozila u najam. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač s ovlaštenim djelatnikom pravne osobe koja je najmodavac vozila. 
Članak 25. 
Prilikom obavljanja dnevnoga preventivnoga tehničkog pregleda provjeravaju se sljedeći uređaji: 
– kolo upravljača (zračnost, položaj – vizualno i osjetom); 
– radna i pomoćna kočnica (funkcioniranje – osjetom); 
– dodatni usporivač (funkcioniranje – osjetom); 
– stanje tahografa ili nadzornog uređaja (euro tahografa) – vizualno; 
– svjetlosni uređaji na vozilu (pozicijska, kratka, duga, gabaritna i stop svjetla, pokazivači pravca, uređaj za uključivanje svih pokazivača smjera i katadiopteri – vizualno funkcioniranje); 
– vjetrobran, retrovizori i druge staklene površine (stanje – vizualno); 
– brisači i perači vjetrobrana (vizualno funkcioniranje); 
– gume (stanje, dubina šare – vizualno); 
– kontrolna signalizacija u kabini vozila (brzinomjer, kontrolna lampa za dugo svjetlo, tahograf, signalizator rada pokazivača smjera, pokazivač tlaka kočne instalacije, signali ostalih uređaja ugrađenih na vozilo – vizualno funkcioniranje); 
– ispušni sustav (stanje – slušanjem); 
– uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila (stanje – vizualno); 
– oprema vozila (stanje i postojanje – vizualno); 
– i drugi uređaji bitni za sigurnost prometa. 
Ispitivanje uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka obavlja se subjektivnom ocjenom bez uređaja za ispitivanje. 
Ako se za vozilo vodi putna evidencija, osoba koja je obavila dnevni preventivni tehnički pregled potvrđuje ispravnost vozila na putnom radnom listu. 
2. Periodični tehnički pregled 
i periodični tehnički pregled kočnica 
Članak 26. 
Pravne osobe koje obavljaju periodične tehničke preglede moraju imati ispravne i ispitane uređaje i opremu iz članka 10. točka 1., 2., 3., 4., 7., 8., 14., 15., 19. i 24. ovoga Pravilnika i odobrenje prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. 
Članak 27. 
Periodičnim tehničkim pregledima i periodičnim tehničkim pregledima kočnica vozila se podvrgavaju u sljedećim rokovima: 
– vozila do dvije godine starosti, svakih 12 mjeseci od dana obavljenoga redovnoga tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci; 
– vozila od dvije do sedam godina starosti, svakih 6 mjeseci od dana obavljenoga redovnoga tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci; 
– vozila starija od sedam godina starosti, svaka 3 mjeseca od dana obavljenoga redovnoga tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci; 
– vozila za prijevoz opasnih tvari, svaka 2 mjeseca od dana obavljenoga redovnoga tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci. 
Članak 28. 
Periodični tehnički pregledi vozila obavljaju se na isti način kao i redovni tehnički pregledi. 
Na periodičnom tehničkom pregledu pregledavaju se uređaji iz članka 21. ovog Pravilnika iz točki: 
 1. uređaj za upravljanje; 
 2. uređaj za zaustavljanje; 
 3. uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju; 
 4. uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost; 
 5. samonosiva karoserija te šasija s kabinom i nadogradnjom; 
 6. elementi ovjesa, osovine i kotači; 
 7. motor; 
 8. buka vozila; 
 9. elektro uređaji i instalacije; 
10. prijenosni mehanizam; 
11. kontrolni i signalni uređaj; 
12. uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila 
13. ostali uređaji i dijelovi vozila 
Članak 29. 
Ako se periodični tehnički pregled vozila (osim posebnoga periodičnog pregleda kočnica) vremenski podudara s redovnim godišnjim pregledom, izvršit će se samo redovni godišnji pregled s tim da se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda ovjeri periodični tehnički pregled. 
Članak 30. 
Periodični tehnički pregled kočnica iz članka 27. ovog Pravilnika obavlja se ispitivanjem ispravnog rada i performansi svih funkcija kočne instalacije te uspoređivanjem izmjerenih vrijednosti s uobičajenom tehničkom praksom za pojedine uređaje kočne instalacije. Efikasnost kočnog sustava procjenjuje se izračunom koeficijenata kočenja s obzirom na masu praznog vozila i s obzirom na najveću dopuštenu masu vozila. Izračun tih koeficijenata kočenja izrađuje se mjerenjem sile kočenja, tlakova aktiviranja izvršnih kočnih elemenata, te iz poznatih podataka o masi praznog vozila (ili vaganjem trenutne mase vozila koja se oslanja na valjke) i najvećoj dopuštenoj masi vozila. 
Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se najviše 30 dana prije obavljanja redovnoga tehničkog pregleda i ovjerava se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda. 
VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE 
Članak 31. 
Redovni tehnički pregled ovjerava se u zapisniku o tehničkom pregledu i obrascima za produljenje važenja prometne dozvole. Produljenje važenja prometne dozvole ovjerava se pečatom iz članka 253. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
Članak 32. 
Prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obvezni na vozilu, ali isti utječu na sigurnost prometa na cesti, nadzornik je dužan provjeriti ispravno funkcioniranje i takvih uređaja. 
Tehnički pregled se obavlja bez bitnoga mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila. 
Detaljniju tehnologiju postupka tehničkih pregleda, te upute za pregled pojedinih vozila ovisno o njihovim tehničkim karakteristikama propisat će stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 
Članak 33. 
Tehnički pregled vozila, osim policijskih vozila, neće se ovjeriti ako je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo. 
Članak 34. 
Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od deset radnih dana. 
Ako se u roku iz stavka 1. ovog članka vozilo podvrgne ponovnom tehničkom pregledu, provjerava se ispravnost ranije utvrđenoga neispravnog uređaja ili opreme. 
Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stavka 1. ovog članka, na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu. 
Članak 35. 
Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, pravosudnih tijela ili na zahtjev vlasnika vozila izdati duplikat zapisnika tehničkog pregleda sa svim pojedinačnim ispisima iz pojedinih mjernih uređaja. 
Članak 36. 
O ovjerenom tehničkom pregledu vozila i produženju važenja prometne dozvole stanica za tehnički pregled vozila dužna je isti ili sljedeći radni dan izvijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja to vozilo vodi u evidenciji. 
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadržava registarsku oznaku i broj, vrstu vozila, ime i prezime vlasnika te datum ovjere tehničkog pregleda vozila i produženja važenja prometne dozvole.  
VII. ISKLJUČIVANJE VOZILA IZ PROMETA U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA 
Članak 37. 
Ako nadzornik utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući plin nisu ispravni u mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama te ako propušta sustav za napajanje gorivom, zatražit će od vozača da skine i preda registarske pločice te da prestane koristiti vozilo u prometu na cestama dok se ne otklone utvrđene neispravnosti. 
Ako vozač odbije ili nije u stanju skinuti registarske pločice, skinut će ih nadzornik tehničke ispravnosti vozila. 
Ako vozač spriječi nadzornika da isključi vozilo iz prometa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, stanica za tehnički pregled vozila odmah će o tomu obavijestiti najbližu policijsku upravu odnosno policijsku postaju. 
Članak 38. 
O isključivanju vozila iz prometa i skidanju registarskih pločica, stanica za tehnički pregled vozila izdaje potvrdu koja sadrži: naziv stanice za tehnički pregled vozila, registarsku oznaku vozila, ime i prezime vozača, razloge za isključivanje vozila iz prometa, datum, pečat stanice i potpis nadzornika. 
Stanica za tehnički pregled vozila zadržava i čuva registarske pločice dok se ne otklone neispravnosti zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa, a najduže deset dana. 
Ako vozač ne doveze vozilo na tehnički pregled u roku iz stavka 2. ovog članka ili se na tehničkom pregledu utvrdi da neispravnosti nisu otklonjene, stanica za tehnički pregled vozila dostavit će registarske pločice policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji kod koje se vozilo vodi u evidenciji. 
VIII. EVIDENCIJA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA 
Članak 39. 
Stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju o tehničkim pregledima. 
Evidencija se vodi na jedinstvenom sustavu za automatsku obradu podataka. Sustav za automatsku obradu podataka mora omogućiti uvid u podatke o obavljenim tehničkim pregledima po vrstama vozila, vrstama tehničkih pregleda i za određeni vremenski period. 
Stanica za preventivni tehnički pregled može evidenciju o tehničkim pregledima voditi i u obliku Registra. 
Članak 40. 
Rezultati redovnog, preventivnoga i izvanrednoga tehničkog pregleda, kao i rezultati ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila utvrđuju se u zapisniku. 
Članak 41. 
Evidencija o tehničkim pregledima čuva se na sustavu za informatičku pohranu podataka u stanici za tehnički pregled najmanje pet godina. Zapisnici o redovnom, izvanrednom i preventivnom tehničkom pregledu čuvaju se najmanje dvije godine. 
Članak 42. 
Kopija potvrde o utisnutom broju šasije čuva se najmanje dvije godine. 
Članak 43. 
Stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama objedinjuje sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica za tehnički pregled vozila u informatičkom obliku i čuva ih trajno. 
Podatke iz stavka 1. ovoga članka stanice za tehničke preglede vozila dužne su dostavljati stručnoj organizaciji. 
Članak 44. 
Obrasci »Karton tehničke ispravnosti lake prikolice«, »Zapisnik o tehničkom pregledu vozila«, »Zapisnik o periodičnom pregledu kočnica«, »Zapisnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila – EKO test« , »Znak kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda (prometne dozvole)«, »Registar preventivnih tehničkih pregleda vozila« i »Pečat PS« tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio. 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 45. 
Kartoni tehničke ispravnosti lake prikolice izdani po dosadašnjim propisima zamijenit će se kod prvoga tehničkog pregleda lake prikolice. 
Članak 46. 
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj 9/93, 69/96, 2/01, 149/02 i 150/03). 
Članak 47. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2004. 
Broj: 511-01-24-68801-2004 
Zagreb, 27. rujna 2004. 
Ministar 
unutarnjih poslova 
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila


  

Narodne novine br.: 9 - Datum: 29.01.1993. - Interni ID: 19930109


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 316. stavak 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90, i 53A/91), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
o tehničkim pregledima vozila
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati objekti i prostor za obavljanje tehničkih pregleda vozila, uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila, uvjeti i način obavljanja tehničkih pregleda vozila, način i rokovi za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda, postupak isključivanja vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila, sadržaj, oblik, veličina i boja obrazaca u svezi s tehničkim pregledima, evidencije i način vođenja evidencije o tehničkim pregledima i tehničkoj ispravnosti vozila te obliku, sadržaju, boji, veličini i postavljanju posebnog znaka kojim se označava valjanost tehničkog pregleda vozila.
Članak 2.
Tehnički pregledi vozila jesu redovni, preventivni i izvanredni.
Članak 3.
Redovni tehnički pregledi obavljaju se u mjesecu u kojem ističe rok valjanosti tehničkog pregleda.
Članak 4.
Preventivni tehnički pregledi su dnevni i periodični: Dnevni preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno, a periodični u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.
Članak 5.
U slučajevima predviđenim Zakonom stanica za tehnički pregled vozila obavlja provjeru tehničke ispravnosti vozila po nalogu ovlaštene službene osobe.
II. OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Članak 6.
Objekt stanice za redovni tehnički pregled vozila mora biti izgrađen od čvrstog materijala, imati ulazna i izlazna vrata, prozore, krov te betoniran ili asfaltiran pod i mora biti prohodan za vozila dopuštenih gabarita. U objektu stanice za tehnički pregled vozila ili neposrednoj blizini moraju se nalaziti i prostorije za obavljanje administrativnih poslova i poslova registracije vozila, posebne prostorije za stranke kao i prostor za otklanjanje manjih neispravnosti na vozilu (zamjena žarulja, podešavanje svjetla, postavljanje, skidanje ili pričvršćivanje registarskih pločica, podešavanje paljenja i sl.). Prostor najmanje 15 metara ispred i najmanje 10 metara iza uređaja za ispitivanje sustava za kočenje mora biti vodoravan, napravljen od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala. Na objektu mora biti istaknut naziv stanice za tehnički pregled vozila.
Članak 7.
Prostor ispred i iza stanice za tehnički pregled vozila mora osiguravati kružno kretanje i pomicanje vozila. Te površine moraju biti izgrađene od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala.
Članak 8.
Objekt stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati.
Članak 9.
Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice.
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA
Članak 10.
Za obavljanje tehničkih pregleda stanica za tehnički pregled mora imati: 
1. uređaj za ispitivanje kočnica vozila usklađen s metrološkim uvjetima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila odnosno uređaj s naletnim pločama za mjerenje usporenja vozila. Ovaj uređaj mora biti postavljen tako da je osovina na kojoj se ispituju sile kočenja u istoj razini s ostalim osovinama; 
2. kanal za pregled donjeg postroja vozila dužine najmanje osam metara, širine 0,80 do jedan metar i dubine 1,40 do 1,60 metara s najmanje jednim stepenicama koje moraju biti izgrađene na izlaznoj strani, ugrađenom unutarnjom rasvjetom koja omogućuje osvijetljenost od najmanje 250 luksa te jednim pokretnim svjetlom. Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom iste kakvoće. Na početku kanal ima zaobljena uzdignuća polukružnog oblika dužine najmanje 30 cm i visine osam do deset cm. Gornji rub kanala i zaobljeno uzdignuće obloženi su tračnicama koje sprečavaju pad vozila u kanal. Na tračnici je montiran pokretni nosač s dizalicom koja omogućuje automatsko podizanje i spuštanje vozila; 
3. kutomjer za mjerenje slobodnog hoda upravljača kojim se može točno utvrditi svaki pojedinačni stupanj kuta zaokretanja; 
4. regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućuje brzo i precizno utvrđivanje reguliranosti velikih i oborenih svjetala i svjetala za maglu, neovisno o tomu je li vozilo prazno ili opterećeno. Regloskop je ugrađen na tračnice u horizontalnom položaju;
5. svjetlomjer pomoću koga se može utvrditi razlika osvijetljenosti dvaju ili više istovrsnih svjetala na vozilu;
6. dinamometar za mjerenje sile pritiskanja na komande kočnica koji se može lako staviti na svaku komandu kočnica; 
7. kompresor s manometrom ili manometar s priključkom na zračnu kompresionu stanicu postavljen tako da se pritisak u gumama može provjeriti prije nego što se počne ispitivanje sustava za kočenje na uređaju iz točke 1. ovog stavka; 
8. mjerač dubine šara gazećeg sloja gume koji ima milimetarsku skalu i mogućnost očitovanja 1/10 mm; 
9. fonometar za mjerenje buke vozila; 
10. indeks (etalon) boja; 
11. metar ili metarsku traku; 
12. uređaj za mjerenje obojenosti ispušnih plinova diesel motora; 
13. uređaj za analizu sastava ispušnih plinova benzinskih i sličnih motora; 
14. dva klinasta podmetača za kotače vozila; 
15. uređaj za mjerenje usporenja s grafičkim pisačem koji pokazuje m/sec ili usporenje u postocima i silu pritiskanja na komande kočnica; 
16. štopericu; 
17. brojeve i zaštitne znakove za utiskivanje broja motora i šasije; 
18. indikator točke isparivanja tekućine za kočenje;
19. uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila.
IV. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA REDOVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA
Članak 11.
Tehnička ispravnost vozila može se ovjeriti ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da vozilo ima sve propisne i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima i normativima i za koje su plaćene sve propisane obveze (porez, carina, naknada za ceste, obvezno osiguranje i sl.).
Članak 12.
Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke, zvučnih signala, ispušnih plinova, kontrolnih i signalnih uređaja, usporenja i vaganja vozila te pregleda kočnica iz članka 30. ovog Pravilnika. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehnički pregled može se obaviti izvan objekta stanice za tehnički pregled ako se vozila zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu uvesti u objekt stanice ili se ne može izvršiti tehnički pregled na određenim uređajima u prostorijama stanice za tehnički pregled vozila za koja se unaprijed nije znalo da su takvih dimenzija ili težine. Za vozila za koja se unaprijed zna da zbog svojih dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, tehnički pregled se može obaviti na mjestima gdje se vozila nalaze (gradilište i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled vozila. Na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, tehnički pregledi se mogu obavljati na odgovarajućim prostorima uz prethodno odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled.
Članak 13. 
Iznimno, uz odobrenje, tehnički pregledi traktora i njihovih priključnih vozila mogu se obavljati i na prostoru koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. ovoga pravilnika ako se na takvom prostoru mogu obaviti sva ispitivanja propisana za tehnički pregled tih vozila. Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska stanica na čijem se području obavlja tehnički pregled.
Članak 14.
Kontrolori stanice za tehnički pregled vozila dužni su nositi zaštitnu odjeću prema općem aktu što ga donosi stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i identifikacijsku karticu na kojoj je ispisan naziv stanice za tehnički pregled vozila, funkcija te ime i prezime djelatnika.
Članak 15. 
Stanica za tehnički pregled vozila dužna je dopustiti vlasniku vozila odnosno vozaču da prati pregled vozila koje je dovezao na tehnički pregled.
Članak 16.
Na tehničkom se pregledu mora utvrditi odgovaraju li podaci u dokumentu o vozilu ili u prometnoj dozvoli ili knjižici vozila stvarnim podacima vozila na koje se odnose odnosno jesu li svi podaci uneseni u prometnu dozvolu ili u knjižicu vozila. Ako se utvrdi da podaci u dokumentu o vozilu ili u prometnoj dozvoli ili knjižici vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, odnosno da svi podaci nisu uneseni u prometnu dozvolu ili knjižicu vozila, tehnička ispravnost vozila ne smije se ovjeriti. Za takvo vozilo izdaje se registracijski list s točnim podacima na koji se stavlja pečat "NEISPRAVNO" u crvenoj boji. Vlasnik takvog vozila upućuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici prema mjestu prebivališta radi usklađivanja podataka odnosno pribavljanja ispravnih dokumenata. Iznimno od stavka 2. ovoga članka ukoliko stanica za tehnički pregled utvrdi da je u knjižici vozila ili u prometnoj dozvoli neki od podataka greškom upisan pogrešno, izdat će novu prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila, a dokumente s pogrešnim podacima dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici u kojoj se vozilo nalazi u evidenciji uz naznaku koji su podaci bili pogrešno upisani. Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnička ispravnost vozila će se ovjeriti, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu zapisnika o tehničkom pregledu vozila utisnut će se pečat "PS" (podaci sumnjivi), dimenzije 1 x 1 cm u crvenoj boji. O slučajevima iz stavka 4. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku stanicu kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe. Dimenzije, sadržaj i opis pečata iz stavka 2. ovoga članka prikazani su na crtežu broj 1.
Članak 17.
Za vozilo koje nema utisnut broj šasije ili taj broj nije utisnut na pločici proizvođača vozila tehnički pregled vozila može se ovjeriti samo ako se prethodno na osnovi potvrde nadležnog organa ili organizacije, utisne odgovarajuće brojeve. Ako stanica za tehnički pregled vozila naknadno utiskuje brojeve šasije, iza tih brojeva utisnut će oznaku "pp" a ispred i iza utisnutih brojeva i oznake svoj zaštitni znak. U tom slučaju izdat će i novu prometnu dozvolu u koju će također ispred broja šasije upisati svoj zaštitni znak. Ministarstvo unutarnjih poslova u rješenju kojim odobrava obavljanje tehničkih pregleda vozila utvrđuje zaštitni znak iz stavka 2. ovog članka.
Članak 18.
Tehnički podaci o vozilu utvrđuju se uvidom u dokument o vozilu ili potvrdu o ispitivanju ili prometnu dozvolu i knjižicu vozila ili priznati katalog vozila. Vozilima koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja ovjerit će se tehnička ispravnost s tim da se u gornjem desnom uglu prednje stranice registracijskog lista upiše tekst "PLOČICE S CRVENIM BROJKAMA I SLOVIMA".
Članak 19. 
Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti samo ako je vozilo čisto i uredno obojeno, ako su mu svi sklopovi podmazani i ako nije bitnije oštećeno. Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti bez obzira na to je li tijekom pregleda utvrđena neka neispravnost.
Članak 20.
Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati za vrijeme dok se ispituje ispravnost uređaja i opreme stanice za tehnički pregled vozila.
Članak 21.
Kontrolor će pregledati a prema potrebi i zahvatima ruke utvrditi ima li vozilo sve propisne oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno nisu li oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled. Za registarske pločice provjerava se i jesu li originalne.
Članak 22. 
Na tehničkom pregledu vozila, osim motocikla i mopeda, kontrolori provjeravaju:
__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
I. UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE
1. kotač upravljača stanje, pričvršćenost jezgra na stup upravljača, slobodni hod
2. stup upravljača pričvršćenost
3. prijenosna kutija upravljača stanje, pričvršćenost, zazor
4. poluge za upravljanje i rukavci stanje, pričvršćenost, zazor u zglobovima, elastične spojke stupa upravljača
5. servo-upravljač stanje raznih elemenata (gipke cijevi, crpka, remen itd.); funkcioniranje
6. amortizer upravljača stanje, pričvršćenost
7. utjecaj ovjesa na upravljanje postoji li utjecaj ovjesa na upravljanje, odnosno je li osigurano vraćanje prednjih kotača u položaj za pravocrtno kretanje
8. nekontrolirano kretanje kotača objektivno mjerenje nekontroliranog držanja kotača
Uređaji za upravljanje ispituju se na kanalu s dizalicom i prednji dio vozila se podiže. Slobodni hod upravljača provjerava se kutomjerom po potrebi. Ispitivanje osobnih automobila može se obavljati i na dodatnoj dizalici za podizanje cijelog vozila.
__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
II. UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE
1. radna kočnica stanje, efikasnost, razlika sila kočenja na kotačima iste osovine
2. pomoćna kočnica stanje, efikasnost, držanje, razlika sila kočenja na kotačima iste osovine
3. parkirna kočnica stanje, efikasnost, držanje
4. komanda radne kočnice stanje, dužina hoda komande
5. komanda pomoćne kočnice stanje, dužina hoda komande, držanje
6. komanda parkirne kočnice stanje, držanje
7. mehanička transmisija kočnica stanje, pričvršćenost, zazori
8. hidraulični i pneumatski stanje, pričvršćenost, gubici (propuštanje tekućine i plinova, rezervoari i transmisije točka isparavanja tekućine za kočenje)
9. regulator za neprekidno stanje, funkcioniranje podešavanje intenziteta kočenja
10. ispušni usporivač stanje, funkcioniranje
11. dvovodni pneumatični prijenosni stanje, funkcioniranje mehanizam sustava za kočenje i usporač zadugotrajno usporavanje vozila
Učinkovitost kočnica provjerava se na uređaju za ispitivanje kočnica iz članka 10. stavak 1. točka 1. ovoga pravilnika. Prije početka ispitivanja kočnica osobnih automobila obvezatno se utvrđuje stanje pritiska u gumama koji mora biti u granicama tehničkih normativa. Vozilima koja imaju tri ili više osovina postavljenih tako da se ispitivanjem ne mogu dobiti mjerodavni rezultati ispitivanja, zatim vozilima koja se zbog mase vozila ne smiju ispitivati na uređaju za ispitivanje kočnica, kao i vozilima koja zbog svojih dimenzija ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, ispitivanje sustava za kočenje obavlja se na način propisan za ispitivanje vozila u pokretu i uz pomoć uređaja iz članka 11. stavak 1. točka 15. ovoga Pravilnika. Neravnomjernost kočenja u ovim slučajevima utvrđuje se stručnom ocjenom kontrolora (zanošenje vozila, tragovi kočenja i sl.). Za osnovu izračunavanja postotka razlike kočenja kotača na istoj osovini (20%) uzima se veća sila kočenja. Kod radne kočnice uzimaju se sile kočenja koje nastanu neposredno prije blokiranja kotača. Prilikom pregleda sustava za kočenje kontrolor se nalazi u vozilu, pritišće komande kočnica i, prema potrebi, preko dinamometra provjerava silu pritiskanja. Sklopove sustava za kočenje na donjoj strani vozila pregledava kontrolor koji se nalazi u kanalu. Gumeni vodovi, prijenosne poluge i rukavci kao i metalna užad mehaničke kočnice ne smiju biti vezani, vareni ni sastavljeni na neki drugi način, napuknuti, savijeni ili oštećeni.
__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
III. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU
a) Uređaji za osvjetljavanje
1. dugo svjetlo stanje, broj, položaj, boja, ujednačenost intenziteta, namještenost, funkcioniranje, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
2. kratko svjetlo stanje, broj, položaj, boja, ujednačenost intenziteta,namještenost, funkcioniranje, međusobna povezanost s ostalim svjetlima
3. svjetla za maglu stanje, broj, položaj, boja, ujednačenost intenziteta, namještenost, funkcioniranje, međusobna povezanost s propisanim svjetlima
4. pokretno svjetlo za istraživanje stanje, uključivanje, položaj
5. svjetlo za osvjetljavanje ceste stanje, položaj, boja, povezanost s ručicom mjenjača prilikom vožnje unatrag
6. svjetla za osvjetljavanje radnog stanje, položaj, boja mjesta
b) uređaji za označavanje vozila
1. prednja pozicijska svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost i istovjetnost, funkcioniranje, povezanost s drugim propisanim svjetlima
2. stražnja pozicijska svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost i istovjetnost, funkcioniranje, povezanost s drugim propisanim svjetlima
3. parkirna svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost i istovjetnost
4. gabaritna svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost, funkcioniranje, povezanost s drugim propisanim svjetlima
5. katadiopteri stanje, položaj, boja, oblik, površina, vidljivost, simetričnost
6. žuto rotacijsko svjetlo stanje, položaj, vidljivost, boja, funkcioniranje
7. plavo treptavo ili rotacijsko stanje, položaj, vidljivost, boja, funkcioniranje svjetlo
8. stražnja svjetla za maglu stanje, položaj, vidljivost, boja, funkcioniranje
c) uređaji za davanje svjetlosnih znakova
1. stop - svjetla stanje, položaj, broj, boja, funkcioniranje, simetričnost, istovjetnost
2. pokazivači smjera stanje, položaj, broj, boja, funkcioniranje, vidljivost, učestalost žmiganja, simetričnost i istovjetnost
3. uređaj za uključivanje svih stanje, funkcioniranje, istovjetnost, kontrolno svjetlo pokazivača smjera
Podešenost i ujednačenost intenziteta dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu provjerava se pomoću regloskopa iz članka 10. stavak 1. točka 4. ovoga Pravilnika. Istovjetnost intenziteta istih svjetala koja se nalaze na vozilu, osim dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu, provjerava se svjetlomjerom iz članka 10. stavak 1. točka 5. ovoga Pravilnika. Ispitivanje svjetlomjerom obavlja se samo kada se mjeri uočena razlika intenziteta istovrsnih svjetala.
__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
IV. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST
1. vjetrobran i druge zastakljene providnost, nedeformiranost predmeta koji se gledaju površine
2. brisači vjetrobrana stanje, broj, funkcioniranje, efikasnost
3. perači vjetrobrana stanje, funkcioniranje
4. vozačka ogledala stanje, položaj, broj, funkcioniranje, mogućnost namještanja, površina, deformiranje slike predmeta, mogućnost uklapanja u gabarite
__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
V. KAROSERIJA, RAM I ŠKOLJKA
1. karoserija stanje, boja, izbočeni, oštri i ukrasni dijelovi, reklamne ploče ili natpisi, otvor za nalijevanje goriva, utjecaj korozije na čvrstoću
2. ram - školjka vizualna kontrola sastavnih elemenata i njihovih sklopova (zakivci, varovi, zavrtnji i dr.) broj, boja, utjecaj korozije na čvrstoću
3. ležna šasija (nosač karoserije) stanje i pričvršćenost, broj, savinuće, izvitoperenost, utjecaj korozije na čvrstoću
VI. OSOVINE, KOTAČI, GUME
1. osovine stanje
2. ovjes stanje i pričvršćenost
3. kotači stanje, pričvršćenost, izvitoperenost prednjih kotača, eventualno trenje prednjih kotača kada se kotač upravljača okrene do kraja
4. okretanje prednjih i stražnjih stanje, zazori koji se kontroliraju ručno na kotaču, pri čemu je kotača osovina dovoljno podignuta
5. amortizeri i gibnjevi stanje, pričvršćenost
6. gume stanje, dubina šara gazećeg sloja, istovjetnost po vrsti, tipu, nosivosti i dimenzijama
Osovine, kotači i gume pregledavaju se na kanalu, a kod osobnih utomobila i drugih lakših vozila može i na posebnoj dizalici.
__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
VII. MOTOR 
provjerava se stanje i funkcioniranje kretanjem vozila i rutinskim pregledom (kontrolor u vozilu)
VIII. BUKA VOZILA
utvrđuje se stručnom ocjenom a u sumnjivim slučajevima uređajem iz članka 10. stavak 1. točka 9. ovog pravilnika
IX. ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE
1. elektro pokretač stanje, funkcioniranje (aktiviranjem elektro pokretača)
2. akumulator pričvršćenost, smještaj, položaj, postojanje oduška izvan prostora za putnike
3. prekidač glavnog kabla električne stanje, funkcioniranje, položaj ručice prekidača instalacije
4. električni kablovi koji se vide stanje, izolacija, pričvršćenost
X. PRIJENOSNI MEHANIZAM 
(spojka, mijenjač, kardansko vratilo stanje, funkcioniranje proklizavanje, slobodni hod pedale spojke kardanski zglobovi) (provjerava kontrolor u vozilu kretanjem vozila)
XI. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI
1. brzinomjer s putomjerom i stanje, funkcioniranje svjetiljkom za osvijetljavanje
2. kontrolna plava lampa za dugo stanje, funkcioniranje svjetlo
3. svjetlosni ili zvučni signalizator stanje, funkcioniranje, vidljivost, istodobnost paljenja s kontrole rada pokazivača smjera pokazivačem smjera
4. tahograf stanje, ispravnost, registrira li brzinu, vrijeme, prijeđeni put, smjenu vozača, da li je izvršen pregled i žigosanje
5. pokazivač raspoloživog pritiska stanje, funkcioniranje, propuštanje, vrijeme za uspostavljanje uređaja radne kočnice normalnog pritiska
6. svjetlosni signal za kontrolu stanje, funkcioniranje položaja vrata koja nisu u vidnom polju vozača
7. signalni uredaj za primanje stanje, funkcioniranje signala od konduktera
8. uređaj za kontrolu izoliranosti stanje, funkcioniranje električne energije
9. uređaj za signalizaciju nedopu- stanje, funkcioniranje štenog pritiska u gumama
10. uređaj za kontrolu rada mehani- stanje, funkcioniranje zama ugrađenih na vozilu
XII. UREĐAJ ZA ODVOD SAGORJELIH PLINOVA
1. cijev s prigušivačem i ispušni stanje, pričvršćenost, usmjerenost i položaj izvoda ispušne plinovi cijevi, stanje prigušivača zvuka i katalizatora
Obojenost ispušnih plinova dizel motora autobusa i teretnih motornih vozila utvrđuje se na uređaju iz članka 10. stavak 1. točka 12. ovoga Pravilnika, a kod osobnih automobila po potrebi. Ispušni plinovi benzinskih i sličnih motora ispituju se na svakom vozilu pomoću uređaja iz članka 10. stavak 1. točka 13. ovoga Pravilnika. __________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
XIII. UREĐAJ ZA SPAJANJE
stanje, položaj, pričvršćenost pomoćna veza, međusobna VUČNOG I PRIKLJUČNOG pokretljivost, osigurač protiv razdvajanja, spoj električne VOZILA instalacije vučnog i priključnog vozila
XIV. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA
1. unutrašnjost kabine i prostor za stanje, rasvjeta ploče s instrumentima i unutrašnjost putnike
2. nasloni i osiguranje prednjih stanje, funkcioniranje sjedišta
3. uređaj za ventilaciju, grijanje, stanje, funkcioniranje odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobrana
4. vrata vozila stanje, zabravljivanje
5. pomoćna vrata ili prozori stanje, položaj, natpis podesni za izlaz u slučaju opasnosti
6. brava vrata stanje, položaj, držanje, osiguranje
7. blatobrani stanje, položaj
8. branici stanje, pričvršćenost, položaj
9. priključci za vezivanje stanje, funkcioniranje sigurnosnih pojasova i sigurnosni pojasovi
10. uređaj za osiguranje vozila od stanje, funkcioniranje neovlaštene uporabe
11. uređaji na vozilima za prijevoz stanje propisanih sigurnosnih i drugih uređaja opasnih tvari
12. uređaji na vozilima kojima stanje i funkcioniranje upravlja vozač s tjelesnim nedostacima
XV. UREĐAJI ZA DAVANJE 
funkcioniranje i intenzitet zvuka (stručnom ocjenom, a po potrebi ZVUČNIH SIGNALA fonometrom)
Članak 23. Na tehničkom pregledu motocikla sa ili bez prikolice, mopeda i motornog vozila na tri kotača čija masa ne prelazi 400 kg kontrolori provjeravaju: __________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
I. UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE
1. kormilo - upravljač pričvršćenost
2. viljuška upravljača stanje, zazor u ležajevima
3. skretanje upravljača eventualne smetnje
II. PREDNJE I STRAŽNJE KOČNICE
1. komanda stanje i hod
2. transmisija stanje, pričvršćenost, zazor, efikasnost
3. kočenje efikasnost
4. bubanj i ploča kočnice stanje, pričvršćenost, prisutnost ulja
5. ukupno kočenje efikasnost (ispituje se na uređaju iz članka 10. stavak 1. točka 1. ovog pravilnika a prema potrebi preko dinamometra)
III. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU
1. dugo svjetlo stanje, namještenost, boja, funkcioniranje
2. kratko svjetlo stanje, namještenost, boja, funkcioniranje
3. svjetlo za maglu stanje, podešenost, boja, funkcioniranje
4. prednje pozicijsko svjetlo stanje, boja, funkcioniranje, istodobno paljenje s drugim propisanim svjetlima, simetričnost i istovjetnost
5. stražnje pozicijsko svjetlo stanje, boja, funkcioniranje, istodobno paljenje s drugim propisanim svjetlima, simetričnost i istovjetnost
6. svjetla za osvjetljavanje stanje, boja, funkcioniranje, istovremeno paljenje s drugim registarske pločice svjetlima
7. katadiopteri stanje, broj, usmjerenost, simetričnost, istovjetnost, oblik i položaj
8. stop - svjetlo stanje, funkcioniranje
9. pokazivači smjera stanje, funkcioniranje
Podešenost i intenzitet dugog i kratkog svjetla i svjetla za maglu provjerava se pomoću regloskopa. Istovjetnost i ujednačenost intenziteta svjetla na motornom triciklu čija masa ne prelazi 400 kg, osim dugog i kratkog svjetla i svjetla za maglu provjerava se svjetlomjerom. Ispitivanje svjetlomjerom obavlja se samo kada se mjeri uočena razlika intenziteta istovjetnih svjetala.
__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________
IV. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST
1. vozačko ogledalo stanje, položaj i da znatnije ne deformira sliku predmeta
V. UREĐAJI ZA DAVANJE 
funkcioniranje i intenzitet zvuka (provjerava se stručnom ZVUČNIH SIGNALA ocjenom a u sumnjivim slučajevima fonometrom
VI. RAM, LIMENI DIJELOVI, PAPUČICE
1. ram, limeni dijelovi stanje, broj rama
2. papučice stanje, zazor
3. lanac ili drugi tip prijenosa¸ stanje, funkcioniranje i zaštita
4. oslonci za noge stanje, pričvršćenost, zglobovi
5. sjedište vozača i suvozača stanje, pričvršćenost, postojanje držača za suvozača
VII. OSOVINE, KOTAČI, GUME
1. osovine pričvršćenost i zazor u ležajevima
2. kotači stanje, usmjerenost, izvitoperenost žbica
3. gume stanje, dubina šara gazećeg sloja
4. ovjes stanje, pričvršćenost elemenata za ovjes i zazor u zglobovima
5. amortizeri i gibnjevi stanje i pričvršćenost
VIII. UREĐAJI ZA ODVOD
stanje, pričvršćenost, usmjerenost i položaj izvoda cijevi ISPUŠNIH PLINOVA
IX. BUKA VOZILA 
utvrđuje se stručnom ocjenom, a u sumnjivim slučajevima uređajem iz članka 10. stavak 1. točka 9. ovoga Pravilnika
X. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA
1. blatobran stanje, pričvršćenost
2. oslonac stanje, funkcioniranje
3. vanjska opremljenost u skladu s propisima
4. bočna prikolica stanje, pričvršćenost, usmjerenost kotača
5. motor stanje, funkcioniranje
Članak 24. Na tehničkom pregledu kontrolori provjeravaju slijedeću opremu:
1. aparat za gašenje požara stanje, pričvršćenost, rok valjanosti, stanje plombe
2. znak za obilježavanje stanje, broj, dimenzije zaustavljenog vozila
3. kutiju prve pomoći stanje i jesu li u skladu sa standardom
4. klinaste podmetače stanje i broj
5. čekić za razbijanje stakla stanje i pričvršćenost na vidnom mjestu
6. rezervne žarulje stanje i broj žarulja
7. rezervni kotač stanje i dubina šare
8. opremu na vozilima za prijevoz stanje, propisane sigurnosne i druge mjere opasnih tvari
9. uže ili polugu za vuču vozila stanje i ispravnost
Članak 25. Znak kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda, ima oblik kruga promjera 70 mm. U sredini znaka ispisana je godina (npr. "94",) a rubno u smjeru kazaljke na satu u kvadratnim poljima naizmjence crvene i bijele boje ispisani su brojevi mjeseca u godini. Osnovna boja znaka mijenja se svake godine. Rok valjanosti tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca u kojem rok valjanosti tehničkog pregleda ističe. Znak iz stavka 1. ovog članka kod motornih vozila (osim motocikla) stavlja se s unutarnje strane vjetrobranskog stakla u gornjem desnom kutu a kod motocikala i drugih vozila na mjestu gdje se lako može uočiti. Znak iz stavka 1. ovoga članka postavlja stanica za tehnički pregled vozila.
V. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA
1. Dnevni preventivni tehnički pregledi
Članak 26. 
Dnevni preventivni tehnički pregledi vozila obavljaju se svakog dana prije uključivanja vozila u promet. Pregled vozila koje se daje u najam (rent-a-car) obavlja se prije svakog davanja vozila u najam. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač ili ovlašteni djelatnik fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik vozila.
Članak 27. 
Prilikom obavljanja dnevnog preventivnog tehničkog pregleda provjeravaju se uređaji iz članka 22. stavak 1. poglavlje I. točka 1. i 4.; II. točka 1. do 3. i 10; III. pod a) točka 1. i 2.; b) točka 1. do 3. i c) točka 1. do 3.; IV. točka 1. do 4.; VI. točka 6.; XI. točka 1. do 10.; XII; XIII. i XV. kao i oprema iz članka 24. ooga Pravilnika. Ispitivanje uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka obavlja se stručnom ocjenom bez uređaja za ispitivanje. Osoba koja je obavila dnevni preventivni tehnički pregled potvrđuje ispravnost vozila na putnom radnom listu.
2. Periodični preventivni tehnički pregled
Članak 28.
Prijevoznici koji obavljaju periodične tehničke preglede moraju imati ispravne i ispitane uređaje i opremu iz članka 10. stavak 1. točka 1. do 4, 7, 8, 14. i 14. ovoga Pravilnika i odobrenje prema članku 263. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Članak 29.
Periodični tehnički pregledi vozila obavljaju se ovisno o starosti vozila u rokovima utvrđenim u članku 30. ovoga Pravilnika.
Članak 30. 
Periodičnim tehničkim pregledima vozila se podvrgavaju u slijedećim rokovima: 
- vozila do dvije godine starosti, svakih šest mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci;
- vozila od dvije do sedam godina starosti, svaka četiri mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci; 
- vozila od sedam do deset godina starosti, svaka tri mjeseca i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci;
- vozila starija od deset godina svaka dva mjeseca i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci; 
- vozila za prijevoz opasnih tvari, svaka dva mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci.
Članak 31.
Periodični tehnički pregled kočnica iz članka 30. ovog Pravilnika, obavlja se na uređaju za mjerenje pritiska u zračnoj odnosno hidrauličnoj instalaciji za kočenje minimalnog promjera 100 mm, točnosti klase najmanje 1,6, na zračnom dijelu instalacije s mogučnošću istodobnog očitavanja stanja na dva različita mjesta, sa spojnim crijevima dužine najmanje 12 m opskrbljenim sa standardnim priključcima, odnosno za hidraulični dio s odgovarajućim standardnim priključkom. Osim na uređaju iz stavka 1. ovog članka, posebni pregled kočnica obavlja se i na uređaju iz članka 10. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika s tim da taj uređaj mora osigurati da prilikom ispitivanja sile kočenja na osovini koja se ispituje ne dođe do smanjenja osovinskog pritiska u odnosu kada se vozilo nalazi na vodoravnoj plohi. Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se najviše 30 dana prije obavljanja redovnog tehničkog pregleda i ovjerava se u knjižici vozila.
Članak 32.
Periodični pregledi vozila obavljaju se na način propisan za redovne tehničke preglede.
Članak 33. 
Ako se periodični tehnički pregled vozila (osim posebnog periodičnog pregleda kočnica) vremenski podudara s redovnim godišnjim pregledom, izvršit će se samo redovni godišnji pregled s tim da se u knjižici vozila ovjeri redovni i periodični tehnički pregled.
VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 34.
Redovni i periodični tehnički pregledi ovjeravaju se u prometnoj dozvoli. Tehnička ispravnost vozila u prometnoj dozvoli ovjerava se pečatom iz Članka 257. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Članak 35.
Tehnička ispravnost vozila, osim policijskih vozila, neće se ovjeriti ako je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo.
Članak 36.
Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, kontrolor određuje rok za otklanjanje neispravnosti koji ne može biti duži od četiri dana, kod čega se mora voditi računa o mogućnosti otklanjanja neispravnosti. Ako se u roku iz stavka 1. ovog članka vozilo podvrgne ponovnom tehničkom pregledu, provjerava se ispravnost ranije utvrđenog neispravnog uređaja ili opreme. Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stavka 1. ovog članka, na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.
Članak 37.
Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, pravosudnih tijela ili na zahtjev vlasnika vozila izdati dijagram rezultata ispitivanja kočnica.
Članak 38.
O ovjerenom tehničkom pregledu vozila stanica za tehnički pregled dužna je isti ili slijedeći radni dan izvijestiti policijsku upravu odnosno policijsku stanicu koja to vozilo vodi u evidenciji. Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadržava registarsku oznaku i broj, vrstu vozila, ime i prezime vlasnika te datum ovjere tehničkog pregleda.
VII. ISKLJUČIVANJE VOZILA IZ PROMETA U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
Članak 39. 
Ako kontrolor utvrdi da uređaji za upravljanje ili uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući plin nisu ispravni tako da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, zatražit će od vozača da skine i preda mu registarske pločice te da prestane koristiti vozilo u prometu na cestama dok se ne otklone utvrđene neispravnosti. Ako vozač odbije ili nije u stanju skinuti registarske pločice, skinut će ih djelatnik stanice za tehnički pregled vozila. Ako vozač spriječi kontrolora da isključi vozilo iz prometa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, stanica za tehnički pregled vozila obavijestit će o tomu najbližu policijsku upravu odnosno policijsku stanicu.
Članak 40.
O isključivanju vozila iz prometa i skidanju registarskih pločica stanica za tehnički pregled vozila izdaje potvrdu koja sadrži: naziv stanice za tehnički pregled vozila, registarsku oznaku vozila, ime i prezime vozača, razloge za isključivanje vozila iz prometa, datum, pečat stanice i potpis kontrolora. Stanica za tehnički pregled vozila zadržava i čuva registarske pločice dok se ne otklone neispravnosti zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa, a najduže deset dana. Ako vozač ne doveze vozilo na tehnički pregled u roku iz stavka 2. ovog članka ili se na tehničkom pregledu utvrdi da neispravnosti nisu otklonjene, stanica za tehnički pregled vozila dostavit će registarske pločice policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici kod koje se vozilo vodi u evidenciji.
VIII. EVIDENCIJA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA
Članak 41.
Stanica za tehnički pregled vozila vodi registar o redovnim tehničkim pregledima za svaku godinu po vrstama vozila (mopedi, motocikli, osobni automobili, autobusi, kombinirani automobil, teretni automobili, specijalna i radna vozila, priključna vozila, traktori i ostala vozila) po vrstama tehničkog pregleda (redovni, izvanredni i provjeru tehničke ispravnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika). Za preventivne tehničke preglede vodi se jedan registar za sve vrste vozila. Registar se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige čije su stranice numerirane, popunjava se čitko, tintom, kemijskom olovkom ili flomasterom. Registar se vodi na obrascu broj 1.
Članak 42.
O redovnom, periodičnom i izvanrednom tehničkom pregledu vodi se zapisnik u koji se unose rezultati ispitivanja uređaja i opreme odmah poslije pregleda. Zapisnik o redovnom, periodičnom i izvanrednom tehničkom pregledu vodi se na obrascu broj 2, a zapisnik o periodičnom pregIedu kočnica na obrascu broj 3.
Članak 43.
Registri o tehničkim pregledima čuvaju se najmanje pet godina. Zapisnici o tehničkom pregledu čuvaju se odvojeno po rednom broju najmanje dvije godine.
Članak 44. 
Kopije potvrda o utisnutom broju šasije čuvaju se najmanje dvije godine.
Članak 45.
Registri o tehničkim pregledima mogu se voditi i na sustavu za automatsku obradu podataka.
Članak 46.
Stanice za tehničke preglede vozila dužne su stručnoj organizaciji iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama dostavljati podatke o tehničkom pregledu zbog automatske obrade podataka.
Članak 47.
Obrasci broj 1 do 3 i crtež broj 1 otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 49.
Stanice za tehnički pregled vozila kada postavljaju ili zamjenjuju uređaj iz članka 10. točka 1. ovoga Pravilnika, dužne su taj uređaj postaviti tako da osigurava uvjete iz članka 31. stavak 2. ovoga Pravilnika. Odredba članka 10. točke 18. i 19. ovoga Pravilnika primjenjivat će se nakon godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Odredba članka 31. glede pregleda kočnica vozila primjenjivat će se nakon godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Do izrade zapisnika o tehničkom pregledu iz članka 42. ovog Pravilnika, a najduže tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu, koristit će se zapisnici o tehničkom pregledu prema dosadašnjim propisima.
Članak 50.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", broj 7/77) i Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", broj 14/83 i 49/90).
Članak 51.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-25-886/1-1993.
Zagreb, 21. siječnja 1993.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture


  

Narodne novine br.: 88 - Datum: 11.10.2001. - Interni ID: 20011489


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture

ministarstvo pomorstva, prometa i veza
1502
Na temelju članka 6. stavka 4. i članka 9. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/99, 128/99 i 68/01), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O TEHNIČKIM UVJETIMA GRADNJE I UPORABE TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
I. SADRŽAJ PRAVILNIKA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj.
II. POJMOVI
Članak 2.
Značenje pojmova i kratica koje se upotrebljavaju u ovom Pravilniku:
1. Međumjesna telekomunikacijska infrastruktura: svi međumjesni spojni putovi (telekomunikacijski kabeli s pripadajućom opremom),
2. Mjesna telekomunikacijska infrastruktura: pristupna mreža do objekta korisnika (svi pristupni kabeli s pripadajućom opremom),
3. Distribucijska telekomunikacijska kanalizacija (DTK): mreža podzemnih cijevi od pogodnog materijala, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija, koja služi za razvod i zaštitu telekomunikacijskih kabela,
4. PEHD cijevi: cijevi izrađene iz polietilena visoke gustoće koje se upotrebljavaju za izvedbu telekomunikacijske kanalizacije;
5. PVC cijevi: cijevi izrađene iz polivinil klorida koje se upotrebljavaju za izvedbu telekomunikacijske kanalizacije,
6. Kabelski zdenci: podzemne prostorije višestruke namjene koje se postavljaju na mjestima nastavljanja, križanja ili promje     ne smjerova kabelske kanalizacije, ispred kabelskih razdjelnika i centrala,
7. Kabelska galerija: podzemna prostorija u obliku hodnika koja služi za smještaj velikog broja kabela,
8. Slabo naseljena mjesta ili njihovi dijelovi: mjesta ili dijelovi mjesta s manje od 5 stanovnika na 1 km˛.
III. PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
Članak 3.
(1) Međumjesna i mjesna telekomunikacijska infrastruktura gradi se i projektira prema propisima o gradnji, u pravilu, podzemno, polaganjem kabela uzduž ulica, cesta, putova, željezničkih pruga ili drugih trasa određenih projektom. Mjesna telekomunikacijska infrastruktura u gradovima i drugim naseljenim mjestima mora se projektirati i graditi podzemno do korisničkog priključnog ormarića (izvodnog ormarića). Na području grada telekomunikacijska infrastruktura se uvlači u kabelsku kanalizaciju.
(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, mjesna telekomunikacijska infrastruktura može se graditi i nadzemno, u određenim slučajevima u nenaseljenim ili slabo naseljenim mjestima ili njihovim dijelovima, ili u slučaju kad bi podzemna gradnja bila neprikladna i ekonomski neopravdana.
(3) U slučaju gradnje iz stavka 2. ovoga članka nije dopušteno postavljanje i prolaz kroz stambene objekte, a telekomunikacijski kabeli moraju se postavljati na zasebne stupove.
Članak 4.
Izbor trase za polaganje kabela telekomunikacijske infrastrukture mora biti u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima ekonomičnosti, te s propisima kojima se uređuje zaštita prirode i okoliša.
Članak 5.
(1) Kod projektiranja u slučaju paralelnog vođenja ili približavanja trase kabela drugim podzemnim ili nadzemnim objektima treba se pridržavati, gdje god je to moguće, udaljenosti navedenih u Tablici 1.:R. br.VRSTA OBJEKTAUdaljenost (m)
1.Udaljenost od donjeg ruba nasipa (pruga, cesta i dr.)5
2.Udaljenost od uporišta nadzemnih kontaktnih vodova10
3.Udaljenost od semafora3
4.Udaljenost od uporišta elektroenergetskih vodova1
5.Udaljenost od uporišta nadzemnih telekomunikacijskih kabela2
6.Udaljenost od cjevovoda gradske kanalizacije, slivnika i toplovoda1
7.Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera do 200 mm1
8.Udaljenost od vodovodnih cijevi promjera većeg od 200 mm2
9.Udaljenost od plinovoda i toplovoda s tlakom do 0,3 MPa1
10.Udaljenost od plinovoda s tlakom od 0,3 do1 MPa10
11.Udaljenost od plinovoda s tlakom većim od 10 MPa izvan gradskih naselja30
12.Udaljenost od instalacija i spremnika sa zapaljivim ili eksplozivnim gorivom10
13.Udaljenost od tračnica tramvajske pruge2
14.Udaljenost od regulacijske crte zgrada u naseljima0,6
15.Udaljenost od temelja zgrada izvan naselja5
16.Udaljenost od živih ograda2
17.Udaljenost od energetskog kabela do 10 kV napona0,5
18.Udaljenost od energetskog kabela od 10 do 35 kV napona1
19.Udaljenost od energetskog kabela napona većeg od 35 kV2
20.Udaljenost od stabala drveća2

 
 
 
(2) Ako se u posebnim slučajevima ne mogu održati udaljenosti navedene u Tablici 1. iz stavka 1. ovoga članka, tada ti slučajevi moraju biti prikazani u projektu sa svim potrebnim podacima.
(3) Projektiranje trase telekomunikacijskih kabela paralelno s kabelima za prijenos električne energije u pravilu treba izbjegavati, a ako se paralelnost ili približavanje kabela ne može izbjeći, udaljenost između tih kabela mora biti veća od 0,5 m, kad se radi o elektroenergetskim kabelima napona do 1000 V. Ako u iznimnim slučajevima oba ova kabela moraju biti položena u isti rov, tada se moraju položiti na različitim visinama, uz obveznu primjenu odgovarajuće mehaničke i termičke zaštite. Udaljenost ovako položenih kabela mora biti veća od 0,3 m.
Članak 6.
Projektiranje i izgradnja telekomunikacijske infrastrukture na mjestima križanja trase kabela s podzemnim i nadzemnim objektima mora biti u skladu s hrvatskim normama i ITU-T preporukama serije K, a udaljenost između pojedinih objekata mora odgovarati vrijednostima navedenim u Tablici 2., osobito u odnosu na energetske kabele, vodeći pritom računa o sastavu zemljišta.R. br.VRSTA PODZEMNOG OBJEKTAUdaljenost (m)
1.Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel postavljen izravno u zemlju3 0,5
2.Udaljenost od elektroenergetskog kabela kad je telekomunikacijski kabel postavljen u određenu cijev3 0,3
3.Udaljenost od vodovodnih, kanalizacijskih, toplovodnih i plinovodnih cijevi niskog tlaka3 0,5
4.Udaljenost od plinovodnih cijevi visokog tlaka kad je telekomunikacijski kabel postavljen u čeličnu cijev3 0,5
5.Udaljenost od željezničkih tračnica3 1,2
6.Udaljenost od gornjeg ruba kolnika3 1,2
7.Udaljenost od telekomunikacijske kanalizacije3 0,15

 
 
Članak 7.
Prigodom projektiranja treba se pridržavati hrvatskih normi, ITU-T preporuka serije K (zaštita od utjecaja) te europskih normi prEN 5031 (izračun i metode mjerenja utjecaja energetskih objekata na telekomunikacije) i prEN 5032.
Članak 8.
Trasa položenih kabela – telekomunikacijska infrastruktura mora biti propisno označena, i to nadzemno stupićima ili podzemno pasivnim elektroničkim krugovima. Trase kroz nacionalne parkove moraju se obilježiti podzemno pasivnim elektroničkim krugovima. Pri polaganju telekomunikacijskih kabela u zemlju obvezno se postavlja zaštitna traka, izrađena od odgovarajućeg plastičnog materijala, i to 30 do 40 cm iznad kabela uzduž njegove osi. S obje strane te trake mora biti na kraćim razmacima otisnuto sljedeće upozorenje: »POZOR – TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL«.
Članak 9.
Prigodom građenja distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) moraju se upotrebljavati proizvodi provjerene kakvoće, koji zadovoljavaju hrvatske ili europske norme, kako bi distribucijska telekomunikacijska kanalizacija udovoljila svim zahtjevima u pogledu trajnosti, mehaničke čvrstoće, nepropusnosti na vodu i plin te izolacije kabela od lutajućih struja.
Članak 10.
Pri projektiranju uzemljenja u svim telekomunikacijskim objektima i postrojenjima potrebno je primijeniti optimalno rješenje za odgovarajući sustav uzemljenja, koristeći se pritom izmjerenim podacima o svojstvu zemljišta te pravilnim odabirom vrste uzemljivača, u skladu s hrvatskim normama i europskom normom ETS 300 253.
IV. UVJETI UPORABE IZGRAĐENE INFRASTRUKTURE TELEKOMUNIKACIJSKOG OBJEKTA
Članak 11.
(1) Operator koji obavlja javne govorne usluge, osnovne telekomunikacijske usluge ili tržišne usluge za koje je nužna uporaba radiofrekvencijskog spektra, ima pravo, ako postoje tehničke mogućnosti, koristiti se izgrađenom infrastrukturom telekomunikacijskih objekata u vlasništvu drugih osoba, uz naknadu stvarnih troškova korištenja, na temelju ugovora o neposrednoj nagodbi.
(2) Ako vlasnik infrastrukture telekomunikacijskog objekta odbije sklopiti ugovor o neposrednoj nagodbi iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatski zavod za telekomunikacije će, na zahtjev operatora iz stavka 1. ovoga članka, u roku 60 dana od dana podnošenja tog zahtjeva, utvrditi postoje li tehničke mogućnosti i donijeti rješenje o načinu korištenja i iznosu plaćanja naknade za korištenje, koje u cijelosti zamjenjuje ugovor iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu iznos naknade stvarnih troškova po dužnom metru infrastrukture telekomunikacijskog objekta ne može biti veći od iznosa izračunatog prema sljedećem izrazu:
 
 
 
 
gdje upotrijebljene kratice imaju sljedeće značenje:
IGN – iznos godišnje naknade najma infrastrukture
TI – iznos troškova izgradnje infrastrukture po dužnom metru
IK – iznajmljeni kapacitet
UK – ukupni kapacitet infrastrukture.
(3) Prigodom određivanja iznosa naknade iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski zavod za telekomunikacije uzet će u obzir stvarne troškove izgradnje infrastrukture, troškove zakupa i kupnje zemljišta, troškove smještaja opreme, troškove rashladnih sustava za radijsku opremu te druge troškove vlasnika iz stavka 2., ovoga članka, koji su u vezi s infrastrukturom telekomunikacijskog objekta, u skladu s važećim propisima. Vlasnik infrastrukture telekomunikacijskog objekta, za koju je podnesen zahtjev iz stavka 2. ovoga članka, mora, na zahtjev Hrvatskog zavoda za telekomunikacije, dostaviti sve podatke o troškovima navedenima u ovom stavku.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/01-02/49
Urbroj: 530-01-01-2
Zagreb, 10. listopada 2001.
Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa


  

Narodne novine br.: 65 - Datum: 18.07.2001. - Interni ID: 20011069


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
1069
Na temelju članka 321. stavak 2. točke 2. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 59/96) ministar pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom gospodarstva, donosi
PRAVILNIK
O TEHNIČKIM UVJETIMA I ISPITIVANJU TAHOGRAFA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju tehnički uvjeti koje moraju zadovoljavati nadzorni uređaji kojima se osigurava upis vremena vožnje članova posade vozila, vremena provedenog u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene udaljenosti (u daljnjem tekstu »tahograf«), izradbeni zahtjevi za tahografe i zapisne listove, uvjeti za ugradnju i popravak tahografa, tipno ispitivanje tahografa i zapisnih listova, izgled službene oznake i periodični nadzor tahografa (u daljem tekstu: ispitivanje tahografa).
Ovim se Pravilnikom propisuju i uvjeti koje moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe odnosno obrtnici za dobivanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti.
Članak 2.
U smislu ovog Pravilnika smatra se da je:
– tahograf – nadzorni uređaj koji se ugrađuje u vozilo u svrhu pokazivanja i zapisivanja podataka o kretanju vozila u cestovnom prometu kao i određenog rada vozača, kojim se osigurava upis vremena vožnje članova posade (vozača) vozila, vremena u obavljanju profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravljanje vozilom, vremena odmora, brzine kretanja vozila i prijeđene udaljenosti, 
– zapisni list – dio u tahografu na kojem pisaljka neprekidno piše podatke koji moraju trajno ostati zapisani,
– stalnica »k« tahografa – veličina koja navodi vrijednost ulaznog signala potrebnog za pokazivanje i zapisivanje duljine prijeđenoga puta od 1 km, a izražava se brojem okretaja po kilometru (k = ... okr/km) ili impulsima po kilometru (k = ... imp/km),
– stalnica »w« vozila – veličina koja navodi vrijednost izlaznog signala, a koja nastaje na priključnom mjestu tahografa i vozila (na mjenjaču ili na osovini kotača), i to pod normalnim uvjetima ispitivanja duljine prijeđenoga puta od jednog kilometra, a izražava se brojem okretaja po kilometru (w = …okr/km) ili impulsima po kilometru (w =... imp/km),
– djelatni opseg pogonskog kotača vozila – srednja vrijednost duIjine prijeđenoga puta pogonskog kotača kod punog okretaja u normalnim uvjetima ispitivanja i propisanom postupku, a izražava se u obliku: »l = ... mm«.
II. OPĆE ZNAČAJKE RADA TAHOGRAFA
Članak 3.
Tahograf mora vjerodostojno pokazivati i zapisivati:
1. duljinu prijeđenoga puta vozila,
2. brzinu vozila,
3. trajanje upravljanja vozilom,
4. trajanje drugih vrsta rada i pripravnosti,
5. trajanje prekida rada i trajanje dnevnih odmora,
6. otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list,
7. samo za elektroničke tahografe: svaki prekid napona napajanja tahografa dulji od 100 ms (osim osvjetljenja) te svaki prekid vodiča od davača duljine prijeđenoga puta i brzine do tahografa.
Članak 4.
Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača (posada vozila), tahograf mora na dva različita zapisna lista istodobno i odvojeno zapisivati vremenske podatke iz članka 3. točka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.
III. IZRADBENI ZAHTJEVI ZA TAHOGRAF
I ZAPISNI LIST
A. OPĆI ZAHTJEVI
Članak 5.
Tahograf se sastoji od:
1. pokaznih dijelova uređaja koji pokazuju:
– duljinu prijeđenoga puta vozila (brojač kilometara),
– brzinu vozila (brzinomjer),
– vrijeme (sat).
2. zapisnih dijelova uređaja koji zapisuju:
– duljinu prijeđenoga puta vozila,
– brzinu vozila,
– vremenske podatke iz članka 3. točka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.
3. naprave koje na zapisnim listovima odvojeno zapisuju:
– svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list (listovi),
– samo za elektroničke tahografe – svaki prekid napona napajanja tahografa dulji od 100 ms (osim osvjetljenja), najkasnije do trenutka ponovnog uključenja napona napajanja,
– samo za elektroničke tahografe – svaki prekid napona napajanja davača duljine prijeđenoga puta i brzine dulji od 100 ms i svaki prekid prijenosa signala od davača duljine prijeđenoga puta i brzine do tahografa.
Članak 6.
Tahografu iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu se dodavati i druge naprave.
Dodavanjem tahografu drugih naprava ne smije se utjecati na njegov ispravan rad.
Članak 7.
Sastavni dijelovi tahografa moraju biti od gradiva koje u uvjetima normalne uporabe neće promijeniti svoja svojstva tako da bi to moglo utjecati na skup tehničkih svojstava i značajki propisanih ovim Pravilnikom.
Članak 8.
Duljina prijeđenoga puta vozila može se prikazivati i zapisivati kod vožnje unaprijed i unatrag ili samo kod vožnje unaprijed.
Svako zapisivanje duljine prijeđenoga puta vozila kod vožnje unatrag ne smije utjecati na jasnoću i točnost ostalih zapisa.
Članak 9.
Vlastita frekvencija i prigušenje tahografa mora biti tako izabrana da pokazivanje i zapis brzine vozila može, unutar mjernog područja, slijediti ubrzanje od 2 m/s2, ne prelazeći granice najvećih dopuštenih pogrešaka.
Članak 10.
Kad se mehanizam za pokretanje zapisnog lista nadzire satnim mehanizmom, besprijekorno vrijeme rada sata mora biti najmanje 10% dulje od najduljeg mogućeg trajanja zapisivanja na zapisnom listu.
Članak 11.
Tahograf mora biti opskrbljen osvjetljenjem koje ne zasljepljuje.
U normalnim radnim uvjetima svi unutarnji dijelovi tahografa moraju biti zaštićeni od vlage i prašine.
Svi unutarnji dijelovi tahografa štite se od dodira kućištima, koja u svrhu nadziranja njihova otvaranja imaju propisana mjesta za žigosanje.
B. POKAZNI DIO TAHOGRAFA
Članak 12.
Vrijednost najmanjega mjernoga podjeljka brojača kilometara iznosi 0,1 km, a brojevi koji označuju svakih 100 metara prijeđenoga puta moraju se jasno razlikovati od onih koji predstavljaju cijele kilometre.
Na brojaču kilometara brojevi moraju biti visine najmanje 4 mm i jasno čitljivi.
Brojač kilometara mora omogućiti prikaz od najmanje 
99 999, 9 kilometara.
Članak 13.
Unutar pokaznog mjernog područja brzinomjera, Ijestvica mora imati linearnu podjelu od 1, 2, 5 ili 10 km/h.
Vrijednost podjeljka Ijestvice brzine (duljina podjeljka između dvije uzastopne oznake) ne smije prijeći vrijednost 10% najveće vrijednosti brzine koju ljestvica pokazuje.
Područje prikaza koji se nalazi izvan pokaznog mjernog područja ne mora se označiti brojkama.
Duljinu podjeljka koji odgovara promjeni brzine od 10 km/h ne smije biti manja od 10 mm.
Razmak između kazaljke i Ijestvice brzinomjera s kazaljkom ne smije biti veći od 3 mm.
Članak 14.
Prikaz na satu mora biti vidljiv izvana, a očitavanje mora biti pouzdano, lako i nedvojbeno.
C. ZAPISNI DIO TAHOGRAFA
Članak 15.
Svaki tahograf bez obzira na oblik zapisnog lista mora imati oznaku koja omogućuje pravilno ulaganje zapisnog lista, i to tako da se vremenski prikaz na satu podudara s oznakom vremena na zapisnom listu.
Mehanizam za pomicanje zapisnog lista mora biti izveden tako da pomicanje zapisnog lista bude bez praznog hoda te da se zapisni list može u svako vrijeme uložiti i izvaditi.
Članak 16.
Kod tahografa sa zapisnim listom u obliku diska satni mehanizam upravlja pomicanjem pogonskog sklopa.
Okretanje zapisnog lista mora biti neprekidno i jednolično s brzinom ne manjom od 7 mm/h, mjereno na unutarnjem rubu plohe za zapisivanje brzine vozila.
Članak 17.
Svaki kilometar duljine prijeđenoga puta mora biti prikazan na odgovarajućoj koordinati zapisom duljine od najmanje 1 mm.
Zapis duljine prijeđenoga puta, i kad brzina dostigne gornju granicu zapisnog mjernog područja, mora biti nedvojbeno čitljiv.
Članak 18.
Pisaljka za brzinu mora biti vođena pravocrtno i okomito na smjer pomicanja zapisnog lista, neovisno o obliku zapisnog lista.
Pomicanje pisaljke može biti i kružno kad su ispunjeni ovi uvjeti:
– trag crtanja pisaljke mora biti okomit na srednji opseg kruga (kod zapisnog lista u obliku diska) ili okomit na uzdužnu os plohe predviđene za zapisivanje linearne brzine (kod zapisnog lista u obliku vrpce)
– odnos između polumjera zakrivljenosti traga nacrtanog pisaljkom prema širini polja predviđenog za zapisivanje linearne brzine ne smije biti manji od 2,4: 1, neovisno o obliku zapisnog lista
– oznake na vremenskoj ljestvici moraju na zapisnoj plohi presijecati krivulju istoga polumjera kao što ga ima trag koji crta pisaljka, a razmak između oznaka na vremenskoj ljestvici mora prikazivati vremenski odsječak koji nije dulji od jednog sata.
Članak 19.
Svaka promjena brzine od 10 km/h mora biti prikazana zapisom duljine od najmanje 1,5 mm na odgovarajućoj koordinati.
Članak 20.
Duljina prijeđenoga puta vozila, brzina vozila i svako otvaranje kućišta u koji je uložen zapisni list odnosno zapisni listovi, automatski se zapisuju.
Članak 21.
Tahograf zapisuje vrijeme trajanja upravljanja vozilom i omogućuje prepoznatljivo i jasno zapisivanje ostalih radnih aktivnosti vozača kad se preklopnik automatski ili ručno prebaci u položaj:


1. označen znakom: vremena upravljanja vozilom,
2. označen znakom: vremena ostalih vrsta rada,
3. označen znakom: vremena pripravnosti i to:
– vrijeme čekanja, tj. vrijeme u kojem vozač mora ostati na svom radnom mjestu čekajući poziv da krene, da započne novu vožnju ili da obavi drugi zadatak,
– vrijeme tijekom vožnje provedeno uz vozača,
– vrijeme tijekom vožnje provedeno u kabini za spavanje.
4. označen znakom: vremena prekida rada i dnevnog odmora.
Članak 22.
Između različitih vremena, a na temelju značajki zapisanih tragova, njihovu relativnom položaju i, ako je potrebno, uporabom oznaka iz članka 21. ovoga Pravilnika mora biti nedvojbeno jasna razlika.
Različita vremena mogu se međusobno razlikovati različitim debljinama tragova ili bilo kojim drugim oblikom koji osigurava jednaku mogućnost očitavanja i tumačenja zapisa.
Članak 23.
Ako se u upravljanju vozilom smjenjuju dva vozača koji čine posadu vozila, zapisi iz članka 21. ovog Pravilnika vode se na odvojenom listu svakog vozača.
Pomicanje pojedinih listova iz stavka 1. ovog članka izvodi se jednim zajedničkim mehanizmom ili odvojenim sinkroniziranim mehanizmima.
D. ZATVARANJE TAHOGRAFA
Članak 24.
Kućište u koje je uložen zapisni list odnosno zapisni listovi i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata, mora biti opremljeno sigurnosnom napravom protiv otvaranja.
Članak 25.
Svako otvaranje kućišta u koje je uložen zapisni list odnosno zapisni listovi i u kojem se nalazi mehanizam za namještanje sata automatski se zapisuje na zapisnom listu odnosno zapisnim listovima.
E. OZNAKE
Članak 26.
Tahograf na prednjoj strani ima ove oznake:
1. mjernu jedinicu za duljinu prijeđenoga puta s kraticom »km« neposredno do brojača kilometara
2. blizu ljestvice brzine oznaku »km/h«,
3. mjerno područje brzinomjera u obliku »Vmin... km/h, Vmax... km/h«, ako se ovi podaci ne nalaze na tipskoj pločici tahografa.
Članak 27.
Tipska pločica je ugrađena u tahograf i nosi ove podatke (koji moraju biti jasno vidljivi i čitljivi kad je tahograf ugrađen u vozilo):
1. ime i naslov proizvodača tahografa,
2. tvornički broj i godinu proizvodnje,
3. službenu oznaku vrste tahografa,
4. stalnicu »k« tahografa u obliku »k = ... okr/km« ili »k = ... imp/km«,
5. moguće je i mjerno područje brzinomjera u obliku propisanom u članku 26. točka 3. ovoga Pravilnika,
6. ako je tahograf osjetljiv na nagib tako da to utječe na prekoračenje dopuštenih granica pogrešaka tahografa, mora se navesti kut u obliku: pri čemu je a kut koji zatvara prednja ploča tahografa s vodoravnom ravninom i u kojem je položaju tahograf tipski ispitan, a kutovi prikazuju najveći dopušteni otklon prema gore odnosno prema dolje od kuta a.
F. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE
TAHOGRAFA
Članak 28.
Najveće dopuštene pogreške prije ugradnje u vozilo mogu biti unutar granica:
– za duljinu prijeđenoga puta: ± 1% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km
– za brzinu: ± 3 km/h od stvarne brzine
– za vrijeme: ± 2 min/dan, a najviše 10 minuta nakon 7 dana, ako hod sata bez navijanja nije kraći od sedam dana.
Članak 29.
Najveće dopuštene pogreške kod ugradnje u vozilo mogu biti unutar granica:
– za duljinu prijeđenoga puta: ± 2% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km,
– za brzinu: ± 4 km/h od stvarne brzine,
– za vrijeme: ± 2 min/dan, ili 10 minuta nakon 7 dana.
Članak 30.
Najveće dopuštene pogreške tijekom uparabe u vozilu mogu biti unutar granica:
– za duljinu prijeđenoga puta: ± 4% od stvarne duljine, uz uvjet da mjerena udaljenost nije manja od 1 km,
– za brzinu: ± 6 km/h od stvarne brzine,
– za vrijeme: ± 2 min/dan, ili 10 minuta nakon 1 dana.
Članak 31.
Najveće dopuštene pogreške propisane u članku 28., 29. i 30. ovoga Pravilnika vrijede za temperaturu okoliša od 0°C do 40°C, mjereno neposredno na tahografu.
Članak 32.
Mjerenje najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 29. i 30. ovoga Pravilnika mora se izvoditi u uvjetima propisanim u članku 53. ovoga Pravilnika.
G. ZAPISNI LISTOVI
Članak 33.
Zapisni listovi moraju biti izrađeni na način da ne ometaju normalan rad tahografa te da zapisi budu neizbrisivi, čitljivi i prepoznatljivi, a dimenzije zapisnih listova i svi zapisi ne smiju se promijeniti tijekom rada u normalnim uvjetima vlage i temperature.
Članak 34.
Svaki vozač mora na zapisnom listu zapisati, a da ne ošteti list i ne umanji njegovu čitljivost, ove podatke:
1. na početku uporabe lista svoje ime i prezime,
2. na početku i kraju uporabe lista nadnevak i mjesto,
3. registarsku oznaku vozila koje mu je dodijeljeno, i na početku prve vožnje koja je zapisana na listu, i u slučaju promjene vozila, tijekom uporabe lista,
4. stanje brojača kilometara i to:
– na početku prve vožnje zapisane na listu,
– na kraju zadnje vožnje zapisane na listu,
– u slučaju promjene vozila tijekom radnoga dana (stanje brojača kilometara koje napušta i stanje brojača prijeđenoga puta vozila koje mu je dodijeljeno),
5. vrijeme svake promjene vozila.
Članak 35.
U normalnim uvjetima skladištenja zapisnog lista zapisi moraju ostati jasno čitljivi najmanje 3 (tri) godine.
Članak 36.
Trajanje zapisivanja zapisnog lista, bez obzira na njegov oblik, mora biti 24 sata.
Ako je međusobno povezano nekoliko zapisnih listova, radi povećanja mogućnosti zapisivanja tijekom trajanja vožnje, koje se očekuje bez naknadne zapovijedi poslodavca, spojevi pojedinih listova moraju biti izvedeni tako da zapisi na prijelaznim mjestima ne pokazuju ni prekid ni preklapanje.
Članak 37.
Zapisni listovi moraju imati:
– plohu predviđenu isključivo za zapisivanje podataka koji se odnose na brzinu,
– plohu predviđenu isključivo za zapisivanje podataka koji se odnose na duljinu prijeđenoga puta vozila,
– jednu ili više ploha za zapisivanje podataka koji se odnose na vrijeme upravljanja vozilom, druge vrste rada i pripravnosti te prekida rada i dnevnog odmora.
Članak 38.
Ploha za zapisivanje brzine mora imati ljestvicu, a vrijednost podjeljka ne smije biti veća od 20 km/h.
Svaka razdjelna crta mora biti obilježena brojkom odgovarajuće brzine.
Kratica »km/h« mora se nalaziti najmanje na jednom mjestu zapisne plohe.
Posljednja razdjelna crta mora se slagati s gornjom granicom zapisnog mjernoga područja.
Članak 39.
Ploha za zapisivanje duljine prijeđenoga puta mora biti tako razdijeljena da broj kilometara prijeđenoga puta bude lako čitljiv.
Članak 40.
Ploha ili plohe za zapisivanje vremena upravljanja vozilom, drugih vrsta rada i pripravnosti te prekida rada i, dnevnog odmora moraju biti označene tako da se mogu jasno razlikovati različita vremena.
Članak 41.
Na svakom zapisnom listu moraju biti tiskani ovi podaci:
– ime i naslov ili trgovački znak proizvodača,
– službena oznaka tipa zapisnog lista,
– službena oznaka tipa nadzornog uređaja u kojima se zapisni list može upotrebljavati,
– gornja granica mjernoga područja brzine izražena u km/h.
Na svakom zapisnom listu mora biti tiskana vremenska ljestvica koja je tako podijeljena da omogućuje izravno očitavanje vremena svakih 15 minuta te da se vremenski odsječci od 5 minuta mogu bez teškoće odrediti.
Članak 42.
Zapisni list mora imati slobodnu plohu na kojoj vozač zapisuje najmanje sljedeće podatke, a da se pritom ne ošteti druge podatke:
– ime i prezime vozača,
– nadnevak i mjesto gdje je počela uporaba lista, te nadnevak i mjesto gdje je završena njegova uporaba,
– registracijska oznaka vozila koje je vozaču dodijeljeno tijekom uporabe lista,
– stanje brojača kilometara vozila kojem je vozač dodijeljen tijekom uporabe lista,
– vrijeme svake promjene vozila.
IV. UGRADNJA I POPRAVAK TAHOGRAFA
Članak 43.
Ugradnju tahografa u vozilo vrši ovlaštena pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika.
Tahograf se ugrađuje u vozilo tako da vozač može sa svoga sjedala jasno očitati duljinu prijeđenoga puta, brzinu vozila i vrijeme, a svi dijelovi tahografa, uključujući i prijenosne elemente, moraju istodobno biti zaštićeni od nenamjernih oštećenja.
Popravak tahografa vrši servis, kojeg ovlasti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. 
Članak 44.
Stalnica tahografa »k« mora se moći prilagoditi stalnici vozila »w« s pomoću ugradne naprave za prilagođavanje.
Vozila koja imaju dva ili više prijenosnih odnosa osovina, moraju biti opremljena preklopnom napravom s pomoću koje se različiti prijenosni odnosi automatski dovode na stalnicu vozila »w« za koju je učinjena prilagodba tahografa prilikom ugradnje u vozilo.
Članak 45.
Nakon ugradnje i obavljenog ispitivanja u vozilo se pokraj tahografa ili na njega na vidljivu mjestu stavlja propisana naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa, i treba je osigurati zaštitnom folijom.
Poslije svakoga ispitivanja tahografa u ispitnom mjestu potrebno je zamijeniti naljepnicu sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i osigurati je zaštitnom folijom.
Na naljepnici se upisuje datum do kada vrijedi ispitivanje tahografa, izmjereni djelatni obod mjerenog pogonskog kotača, stalnica »w« vozila, te zadnjih osam brojeva VIN oznake/šasije vozila. Na desnoj strani naljepnice otiskuje se pečat sa jasno čitljivim nazivom i oznakom ispitnog mjesta.
Pečat mora biti u dimenzijama 25 mm x 15 mm.
Naljepnica je veličine 77 mm x 17 mm, sa slobodnim prostorom za pečat s desne strane u širini od 30 mm, sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i izgleda kao na crtežu: 

Članak 46.
Na tahografu moraju biti žigosani ovi dijelovi:
1. završeci spojeva izmedu tahografa i vozila,
2. ugradna naprava za prilagođivanje i spojno mjesto gdje je ona uključena u spojni vod,
3. preklopna naprava vozila s dva ili više prijenosnih odnosa osovina,
4. spojevi naprave za prilagođivanje i preklopne naprave s drugim dijelovima tahografa,
5. kućišta propisana u članku 11. stavka 3. ovoga Pravilnika, na kojima je oznaka žiga ovlaštenog servisa tahografa.
6. naljepnice sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i stalnice k, sa zaštitnom folijom.
Žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm. Linijom je krug podijeljen u dva jednaka dijela. U brojniku se nalazi oznaka »HR 25«, a u nazivniku se nalazi brojevna oznaka ispitnog mjesta za tahografe. Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga.
Žig se može naručiti samo na temelju valjanog ovlaštenja i izgleda kao na crtežu:Pored dijelova iz stavka 1. ovog članka na tahografu mogu biti žigosani i drugi dijelovi, sukladno tipnom odobrenju.
U slučaju hitne potrebe smiju se ukloniti samo žigovi s dijelova iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.
O vremenu i okolnostima pod kojima je došlo do uništenja žigova sastavlja se zapisnik.
V. TIPNO ISPITIVANJE
Članak 47.
Tipno ispitivanje tahografa i zapisnog lista određenoga prototipa, obavlja se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugim propisima.
Na tipno ispitivanje podnosi se traženi broj prototipova iste vrste tahografa ili zapisnih listova.
Prototip tahografa i zapisnog lista koji zadovoljava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom označuje se službenom oznakom vrste tahografa i zapisnog lista.
Članak 48.
U tipnom odobrenju za određenu vrstu zapisnog lista mora se navesti službena oznaka vrste (vrsta) tahografa za koji se odobrava uporaba zapisnog lista.
Članak 49.
Službena oznaka vrste tahografa i zapisnog lista sastoji se od pravokutnika dimenzija najmanje 7x4,5 mm unutar kojeg se upisuje slovo »e« iza kojeg slijedi broj 25, a ispod pravokutnika je broj službene oznake iz tipnog odobrenja.
Službena oznaka vrste tahografa i zapisnog lista izgleda kao na crtežu: 


 
Dimenzije su dane u milimetrima, mogu biti i veće, ali se odnosi veličina moraju zadržati.
Tipno ispitivanje tahografa obavlja Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza.
VI. ISPITIVANJE TAHOGRAFA
Članak 50.
Tahograf, nov ili popravljen, prije ugradnje mora biti ispitan, a ispitivanjem se utvrđuje sukladnost s tipnim odobrenjem i ispravnost uređaja.
Tahograf sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednost mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih u članku 28. ovoga Pravilnika, žigoše se u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. ovoga Pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označivanje stalnice tahografa »k« i naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i treba ih osigurati zaštitnom folijom.
Naljepnica za označavanje stalnice »k« tahografa pravokutnog je oblika dimenzija 26x15mm, i izgleda kao na crtežu: 


Članak 51.
Tahograf koji se prvi put ugrađuje u vozilo mora biti ispitan zajedno s cijelom instalacijom.
Tahograf sukladan podacima iz tipnog odobrenja, a koji ima vrijednosti mjerenih veličina unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka iz članka 29. ovoga Pravilnika, žigoše se u skladu s odredbom članka 46. stavka 1. ovoga Pravilnika i na njega se stavlja naljepnica za označavanje stalnice tahografa »k« i naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa, te trebaju biti osigurane zaštitnom folijom.
  Članak 52.
Ponovno ispitivanje i ovjeravanje sastoji se od pregleda tahografa i instalacije, ispitivanja s ispitnim uređajem i ispitivanja na ispitnoj stazi ili ispitnim valjcima.
Pregled tahografa i instalacije sastoji se od provjere:
– sukladnosti tahografa s tipnim odobrenjem,
– neoštećenosti žigova na uređaju i drugim ugrađenim dijelovima,
– veličine opsega pogonskoga kotača (odgovara li ona veličini zapisanoj na naljepnici s bitnim značajkama za uporabu tahografa),
– ispravnosti žigova temeljenih člankom 11. stavkom 3. ovog Pravilnika.
Na tahograf koji zadovoljava propisane tehničke zahtjeve stavlja se naljepnica sa značajkama bitnim za uporabu tahografa i žigoše se na svim mjestima propisanim člankom 46. stavkom 1. ovoga Pravilnika.
Ispitivanje tahografa vrijedi godinu dana.
Svaki ugrađeni tahograf mora biti ispitan.  
Visinu naknade za ispitivanje tahografa utvrđuje ministar pomorstva, prometa i veza.
Članak 53.
Mjerenje pogreške kod ugradnje i tijekom uporabe obavlja se pod normalnim uvjetima rada, odnosno referencijskim uvjetima, a to su:
– nenatovareno vozilo u stanju spremnom za vožnju,
– tlak u gumama prema uputi proizvođača,
– istrošenost guma u okviru propisanih dopuštenih granica,
– kretanje vozila: vozila se moraju kretati snagom vlastitog motora, pravocrtno na ravnoj površini brzinom od 50 +/– 5 km/h; mjerenje se može obaviti i na propisanom ispitnom mjestu s valjcima ako mjerni postupak ima propisanu točnost.
Pogreške mjerenja kod ugradnje i tijekom uporabe moraju se nalaziti unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih člankom 29. i 30. ovoga Pravilnika.
Članak 54.
Na ispitivanje tahografa mogu se podnositi tahografi koji imaju tipno odobrenje i službenu oznaku vrste tahografa, koju je izdala za to ovlaštena institucija države potpisnice Europskog sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju međunarodne cestovne prijevoze (AETR).
Članak 55.
Rezultati pregleda i ispitivanja unose se u izvješće o ispitivanju i čuvaju se 3 (tri) godine.
VII. UVJETI ZA OVLAŠĆIVANJE RADI ISPITIVANJA TAHOGRAFA
Članak 56.
Ispitivanje tahografa obavlja se na ispitnom mjestu na kojem pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika ima pravo uporabe.
Ispitno mjesto se mora nalaziti na istoj adresi i u prostoru za koji je pravna osoba ili obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika dobio ovlaštenje.
Poslovi ispitivanja tahografa smiju se obavljati isključivo na ispitnom mjestu.
Ispitno mjesto u sastavu pravne osobe ili obrtnika koji se bavi i ostalim trgovačkim djelatnostima (prodaja, servisiranje, proizvodnja i sl.), mora biti ustrojeno kao funkcionalna cjelina, a prostorija za ispitivanje i evidenciju tahografa mora biti fizički odvojena od drugih prostorija pravne osobe ili obrtnika koji su ovlašteni za ispitivanje tahografa. 
Članak 57.
Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika koja se ovlašćuje za ispitivanje tahografa mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
1. djelatnika,
2. prostorije za ispitivanje i evidenciju tahografa,
3. staze ili ispitnih valjaka,
4. kanala, navoza ili dizalice,
5. pristupnog prostora za vozila,
6. kontrolni uređaj,
7. ispitne opreme i pribora,
8. ispitnih postupaka za tahografe.
Zadovoljavanje svih uvjeta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje povjerenstvo od tri člana koje prema potrebi imenuje ministar pomorstva, prometa i veza.
1. DJELATNICI
Članak 58.
Pravna osoba odnosno obrtnik ovlaštena za ispitivanje tahografa mora na ispitnom mjestu zapošljavati najmanje dva djelatnika.
Djelatnici raspoređeni na poslovima ispitivanja tahografa moraju imati najmanje srednju stručnu spremu strojarskog, elektrotehničkog ili prometnog smjera i najmanje 1 godinu radnog iskustva u svojoj struci.
Djelatnici raspoređeni na poslovima ispitivanja tahografa moraju biti stručno osposobljeni za ispitivanje tahografa.
Stručna osposobljenost djelatnika dokazuje se ispravom proizvođača tahografa ili od njega ovlaštenog zastupnika o osposobljenosti za ispitivanje i ugradnju tahografa i potvrdom o završenom školovanju za ispitivanje i ugradnju tahografa prema programu odobrenom od ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Isprava o osposobljenosti djelatnika vrijedi pet godina od završetka obuke za tip tahografa za koji je osposobljen.
Po isteku roka iz prethodnog stavka stručna osposobljenost provodi se provjerom znanja djelatnika koju provodi Ministarstvo pomorstva, prometa i veza u suradnji s ovlaštenim zastupnikom proizvođača tahografa.
Postupak utvrđivanja stručne osposobljenosti djelatnika za ispitivanje tahografa provodi se pri utvrđivanju zadovoljavanja ispitnog mjesta propisanim uvjetima.
Poslove ispitivanja tahografa ne mogu obavljati oni djelatnici koji nisu pristupili provjeri stručne osposobljenosti ili na istoj nisu zadovoljili, kao ni oni kojima je radi nesavjesna rada Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i veza izrečena zabrana rada na poslovima ispitivanja tahografa.
2. PROSTORIJA ZA ISPITIVANJE I EVIDENCIJU TAHOGRAFA
Članak 59.
Ispitno mjesto mora imati prostoriju za pregled, ispitivanje, smještaj dijelova i pribora te evidenciju ispitanih tahografa koja je:
1. izgrađena u skladu s propisanim tehničkim normativima i uvjetima higijensko-tehničke zaštite u pogledu vibracija, prašine, para, štetnih plinova, zračenja i drugog,
2. izgrađena tako da nije prolazna prostorija i s tako izvedenim ulazom da se u nju ne može ući izravno iz vanjskog nezaštićenog prostora,
3. prostrana toliko da u nju mogu stati najmanje dva radna stola duljine 120 cm s pripadajućim stolicama te najmanje jedan ormar ili polica za smještaj dijelova i pribora za ispitivanje te evidenciju o tahografima.
Članak 60.
Prostorija za ispitivanje i evidenciju tahografa može se upotrebljavati samo za navedene poslove.
Prostorija za ispitivanje mora imati:
1. napajanje etalona i ispitnih uređaja: 220 V ± 10%, 50 Hz ± 1%,
2. napon napajanja tahografa: 12 (24) V ± 10% odnosno nazivna vrijednost ± 10%.
3. STAZA ILI ISPITNI VALJCI
Članak 61.
Ispitno mjesto mora imati stazu. Staza može biti opremljena ispitnim valjcima.
Duljina staze bez ispitnih valjaka, ako se za ispitivanje prijenosnog omjera koristi elektronički uređaj za ispitivanje prijenosnog omjera–etalon mora biti najmanje 30 m, odnosno najmanje 50 m, ako se koristi mehanički uređaj za ispitivanje prijenosnog omjera–etalon.
Tahografi kod kojih se ispitnim postupkom zahtijeva dulja staza od propisane u stavku 1. ovog članka, ispitno mjesto koje nema takvu stazu ne smije ispitivati takve tahografe. Širina ispitne staze mora biti najmanje 4 m. Staza mora biti smještena na vodoravnom terenu s odstupanjem +/– 2%.
Kad ispitno mjesto ima stazu s mjernim valjcima, dimenzije staze moraju biti primjerene uvjetima za uporabu valjaka. Valjci moraju imati standardnu nesigurnost najmanje tri puta manju od dopuštene pogreške značajke prijenosnog omjera.
Staza mora biti izvan javne prometne površine i mora biti smještena uz prostoriju za ispitivanje i evidenciju tahografa.
Direktni izlaz sa staze na javnu prometnu površinu mora omogućavati sigurno uključivanje vozila u promet.
4. KANAL, NAVOZ ILI DIZALICA
Članak 62.
Ispitno mjesto mora imati kanal, navoz ili dizalicu koji se upotrebljavaju u postupku ispitivanja tahografa i koji duljinom, širinom i nosivošću moraju biti primjereni osovinskim razmacima motornih vozila u koje se ugrađuju tahografi.
Kanal, navoz ili dizalica moraju biti izvan javne prometne površine i moraju biti smješteni uz prostoriju za ispitivanje i evidenciju tahografa.
Kanal, navoz ili dizalica najmanje se moraju nalaziti u nadkritom prostoru koji štiti od padavina.
Direktni izlaz s kanala, navoza ili dizalice na javnu prometnu površinu mora omogućavati sigurno uključivanje vozila u promet.
5. PRISTUPNI PROSTOR ZA VOZILA
Članak 63.
Ispitno mjesto mora imati pristupni prostor kojim se omogućava prilaz vozila stazi i kanalu, navozu ili dizalici.
Na pristupnom prostoru mora biti vidljivo označen smjer kretanja vozila i mjesto za njegovo parkiranje.
Pristupni prostor se mora nalaziti izvan javne površine i biti dovoljno prostran da se na njega može parkirati najmanje jedno vozilo primjereno dimenzijama motornih vozila, u koje se ugrađuju tahografi.
6. UREĐAJI ZA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI TAHOGRAFA
Članak 64.
Ispitno mjesto mora imati najmanje sljedeće uređaje za ispitivanje ispravnosti tahografa (etaloni):
1. dva uređaja za ispitivanje brzine i prijeđenog puta, od kojih se barem na jednom mogu ispitati tahografi na mehanički pogon,
2. uređaj za ispitivanje mjerila vremena u tahografu,
3. dva uređaja za ispitivanje prijenosnog omjera transmisije vozila.
Za ispitivanje tahografa smiju se upotrebljavati samo uređaji za ispitivanje koji su ovjereni i imaju valjani ovjerni žig odnosno ovjernicu o zadovoljavanju mjeriteljskom zahtjevu.
  Članak 65.
Najveća dopuštena pogreška uređaja iz članka 64. stavak 1. točka 1. mora biti najmanje tri puta manja od dopuštene pogreške mjerila brzine i duljine prijeđenog puta u tahografu.
  Članak 66.
Najveća dopuštena pogreška uređaja iz članka 64. stavak 1. točka 2. mora biti najmanje deset puta manja od dopuštene pogreške mjerila vremena u tahografu.
 Članak 67.
Najveća dopuštena pogreška iz članka 64. stavak 1. točka 3. mora biti najmanje tri puta manja od dopuštene pogreške mjerila prijenosnog omjera transmisije vozila u tahografu.
7. ISPITNA OPREMA I PRIBOR
 Članak 68.
Ispitno mjesto mora imati najmanje sljedeću ispitnu opremu:
1. uređaj za pumpanje guma s odgovarajućim tlakomjerom smještenim uz ispitnu stazu ili kanal, navoz ili dizalicu,
2. mjernu vrpcu duljine 30 m,
3. kontrolne šablone s priborom,
4. opremu za plombiranje i žigosanje,
5. osnovni automehaničarski i autoelektričarski alat,
6. ispitne uređaje za ispitivanje tahografa (prema uputama proizvođača tahografa).
Ispitna oprema iz točaka 1., 2. i 6. stavka 1. ovog članka mora imati valjan ovjerni žig, odnosno valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima.
8. ISPITNI POSTUPCI ZA TAHOGRAFE
Članak 69.
U ispitnom mjestu mora postojati i moraju se primjenjivati metode i postupci ispitivanja tahografa koji sadrže najmanje:
1. metode i postupke ispitivanja tahografa, koje propisuje proizvođač tahografa,
2. postupke održavanja i praćenja ispravnosti uređaja za ispitivanje ispravnosti tahografa–etaloni, ispitne opreme i pribora za ispitivanje tahografa,
3. postupke zaprimanja zahtjeva za ispitivanje tahografa, evidentiranja rezultata ispitivanja tahografa, čuvanja izvješća o ispitivanju tahografa i dr.,
4. postupke preuzimanja, upotrebe i čuvanja žigova,
5. propise i norme iz područja ispitivanja tahografa.
Postupci i metode iz stavka 1. ovog članka moraju biti izrađene u pisanom obliku te moraju biti stalno dostupne djelatnicima ispitnog mjesta.
Članak 70.
U metodama i postupcima ispitivanja iz članka 69. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika mora biti utvrđen sadržaj izvješća o ispitivanju tahografa, koji mora imati najmanje sljedeće podatke:
1. naziv i adresu ispitnog mjesta,
2. naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
3. tip, serijski broj i službenu oznaku tipa ovjeravanog tahografa,
4. vrstu i registarsku oznaku vozila u koje je tahograf ugrađen,
5. datum prijama i datum ugradbe tahografa,
6. podatke o upotrijebljenim kontrolnim uređajima,
7. rezultate ispitivanja tahografa,
8. zaključak o stanju tahografa,
9. ime i potpis djelatnika koji je obavio ispitivanje,
10. žig ispitnog mjesta.
U privitku izvješća mora biti postupkom ispitivanja određen broj zapisnih listova s rezultatima ispitivanja. Na svakom zapisnom listu mora biti naveden tip tahografa. Svaki zapisni list mora ovjeriti djelatnik koji je obavio ispitivanje.
Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora izvješća o ispitivanju čuvati najmanje dvije godine.
Članak 71.
Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora voditi evidenciju obavljenih ispitivanja tahografa s pomoću elektroničkog računala u bazi koja sadrži najmanje:
1. redni broj upisa,
2. datum prijama tahografa,
3. naziv i adresu podnositelja zahtjeva,
4. tip, serijski broj i službenu oznaku tahografa,
5. vrstu, registarsku oznaku i broj šasije vozila u koje je tahograf ugrađen,
6. broj ispitnog mjesta u kojem je prethodno ispitivanje bilo obavljeno,
7. datum prethodnog ispitivanja,
8. datum do kada vrijedi ispitivanje tahografa,
9. podatke o upotrijebljenim kontrolnim uređajima,
11. tlak zraka u zračnicama vozila,
12. rezultate ispitivanja,
13. zaključak o stanju tahografa,
14. ime osobe koja je obavila ispitivanje.
Podatke iz evidencije iz stavka 1. ovog članka pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora čuvati na primjeren način (diskete, CD ROM …) najmanje dvije godine po isteku roka ispitivanja tahografa.
Članak 72.
Pravna osoba odnosno obrtnik iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika tijekom važenja ovlaštenja mora:
1. zadovoljavati uvjete propisane ovim Pravilnikom,
2. obavljati ispitivanje tahografa koji imaju valjanost tipnog odobrenje, sukladno odobrenom postupku ovjeravanja i obučenosti djelatnika, te opremljeno ispitno mjesto, 
3. obavijestiti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu Ministarstvo) o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ispitnog mjesta da zadovolji uvjete propisane ovim Pravilnikom,
4. svakog prvog mjeseca tekuće godine izvjestiti Ministarstvo o obavljenim ispitivanjima iz protekle godine na primjeren način prema članku 71. ovog Pravilnika,
5. provoditi stručno usavršavanje djelatnika ispitnog mjesta prema planu stručnog usavršavanja,
6. omogućavati djelatnicima ispitnog mjesta sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanje koje organizira Ministarstvo ili ustanova koja obavlja djelatnost obrazovanja u Republici Hrvatskoj iz ove djelatnosti,
7. pridržavati se visine i načina plaćanja troškova ovjeravanja tahografa.
Ako pravna osoba odnosno obrtnik, tijekom važenja ovlaštenja za ispitivanje tahografa prestane ispunjavati bilo koji od gore navedenih uvjeta Ministarstvo pomorstva, prometa i veza oduzet će mu ovlaštenje za rad.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 73.
 Ovlaštenje koje se daje temeljem članka 284. Zakona o sigurnosti prometa na cestama pravnoj osobi odnosno obrtniku vrijedi najdulje 5 (pet) godina.
  Članak 74.
Ovlašteni mjeriteljski laboratoriji koji su ovlašteni prema Pravilniku o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 52/97, 104/98 i 120/99), mogu obavljati ispitivanje tahografa do isteka roka valjanosti danog im ovlaštenja.
Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka zamijenit će se, s valjanošću do njegova isteka, Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i veza.
  Članak 75.
Tahografi koji imaju tipno odobrenje izdano prema Pravilniku o metrološkim uvjetima za daljinomjere, brzinomjere i kronotahografe (»Narodne novine«, br. 53/91) i Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se nadzire rad vozača i kretanje vozila u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 44/95) mogu se upotrebljavati i podnositi na ispitivanje do roka utvrđenog posebnim propisima.
  Članak 76.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.
Klasa: 011-01/01-02/39
Urbroj: 530-01-01-1
Zagreb, 11. srpnja 2001.
  Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila - Narodne novine br.: 9 / 1993
Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture - Narodne novine br.: 88 / 2001
Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine - Narodne novine br.: 120 / 2005
Pravilnik o tehničkim uvjetima i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz avionom - Narodne novine br.: 3 / 2009
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja - Narodne novine br.: 26 / 2000
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...