Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake


  

Narodne novine br.: 40 - Datum: 01.04.2009. - Interni ID: 20090925


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
925
Na temelju članka 39., članka 57. stavka 4. i članka 66. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja uz suglasnost ministra nadležnog za financije, donosi
PRAVILNIK
O POČETNOJ CIJENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA NATJEČAJU ZA PRODAJU I ZAKUP, POČETNOJ VISINI NAKNADE NA NATJEČAJU ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP I KONCESIJU ZA RIBNJAKE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuje se način utvrđivanja početne cijene na natječaju za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište), početna visina naknade na natječaju za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade u obavijesti o namjeri davanja koncesije za ribnjake.
Članak 2.
Početna cijena na natječaju za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema vrijednostima navedenim u tablicama koje se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Vrijednosti navedene u tablicama prikazane su po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama zemljišta i mogu se uvećati ili umanjiti sukladno odredbama članka 3. i 4. ovoga Pravilnika.
Katastarske kulture zemljišta za utvrđivanje početne cijene i naknade iz stavka 1. ovoga članka su:
– oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i maslinici,
– livade,
– pašnjaci,
– trstici, močvare i neplodno.
Članak 3.
Početna cijena na natječaju za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta uvećava se u sljedećim slučajevima:
– ako se čestice nalaze u okrupnjenim površinama koje su u funkciji proizvodnje (komasirano i arondirano zemljište i sl.) za 10%,
– ako je poljoprivredno zemljište meliorirano za 10%,
– ako jedinica lokalne samouprave utvrdi da je predmetno poljoprivredno zemljište od posebnog interesa (npr. blizina građevinskog područja) za 10%,
– ako se radi o osobito vrijednom obradivom (P1) poljoprivrednom zemljištu za 20%,
– ako se radi o vrijednom obradivom (P2) poljoprivrednom zemljištu za 15%.
Članak 4.
Početna cijena na natječaju za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta umanjuje se 50% za neobrađeno poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, prema nalazu povjerenstva sastavljenog od tri člana pravne, geodetske i agronomske struke imenovanog od strane upravnog tijela općine, grada, odnosno Grada Zagreba nadležnog za poljoprivredu.
Članak 5.
Početna visina naknade u obavijesti o namjeri davanja koncesije za ribnjake određena je kao jedinstvena na području Republike Hrvatske i iznosi 100,00 kn/ha.
Članak 6.
Ako pojedine katastarske općine nisu navedene u tablici iz članka 2. ovoga Pravilnika, početna cijena na natječaju za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta i početna visina naknade za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema cijenama i naknadama za susjednu katastarsku općinu koja ima najvišu početnu cijenu i naknadu.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/09-01/7
Urbroj: 525-9-1-0362/09-3
Zagreb, 10. ožujka 2009.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
TABLICA ZA UTVRĐIVANJE POČETNE CIJENE I NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
katastarska općinaoranice  
vrtovitrstici
voćnjacilivadepašnjacimočvare
vinogradi neplodno
maslinici 
prodaja (kn/ha)zakup dugogodišnji zakup (kn/ha)prodaja (kn/ha)zakup dugogodišnji zakup (kn/ha)prodaja (kn/ha)zakup dugogodišnji zakup (kn/ha)prodaja (kn/ha)zakup dugogodišnji zakup (kn/ha)
     
GRAD ZAGREB
 
Područni ured za katastar Zagreb
Centar16.6008301.30065011.0005505.000250
Črnomerec   SVE K.O. 
Čučerje   
Dubrava   
Gračani   
Granešina   
Maksimir   
Markuševec   
Mikulići   
Peščenica   
Remete   
Resnik   
Rudeš   
Šestine   
Trešnjevka   
Trnje   
Žitnjak   
Zagreb (Dubrava)
Zagreb (Novi Zagreb)
Blato16.20081012.2006109.0004505.000250
Brezovica   SVE K.O. 
Demerje   
Stupnik   
Kupinečki Kraljevec15.60078011.6005808.400420
Horvati15.60078011.6005808.400420
Čehi16.40082012.2006109.000450
Dragonožec   
Jakuševec   
Klara   
Odra   
Odranski Obrež   
Otok Zaprudski   
Starjak   
Trpuci   
Zagreb (Sesvete)
Adamovec15.80079012.2006109.2004605.000250
Blaguša   SVE K.O. 
Đurđekovec   
Glavnica   
Goranec   
Kašina   
Kraljevec Sesvetski   
Lužan   
Planina   
Sesvete   
Šašinovec   
Vugrovec   
Vurnovec   
Zagreb (Susedgrad)
Gornje Vrapče16.40082012.2006109.0004505.000250
Gornji Stenjevec   SVE K.O. 
Podsused   
Stenjevec   
Vrapče   
     
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
 
Područni ured za katastar Bjelovar
Križevački Kraljevec15.7217868.9484473.7501883.750188
Rovišće   SVE K.O.
Dautan11.51057510.1065053.750188
Drljanovac   
Kozarevac Račanski   
Međurača   
Nevinac   
Nova Rača   
Orlovac   
Sasovac   
Slovinska Kovačica   
Bačkovica11.61558110.6925353.750188
Bedenička   
Bedenik   
Bjelovar   
Bjelovar Sredice   
Bjelovar-Hrgovljani-Nove P11.61558110.6925353.750188
Brezovac   
Ciglena   
Čađavac   
Diklenica   
Galovac   
Gornje Plavnice   
Gornje Sredice   
Gornji Križ   
Gudovac   
Gudovački Draganić   
Kakinac   
Kapela   
Klokočevac   
Kobasičari   
Korenovo   
Lasovac   
Malo Trojstvo   
Markovac Trojstveni   
Mosti   
Obrovnica   
Orovac   
Pavlin Kloštar   
Podgorci   
Predavac   
Prespa   
Prgomelje   
Pupelica   
Rajić Gudovački   
Ravneš   
Ribnjačka   
Severin   
Stare Plavnice   
Šandrovac   
Tomaš   
Velika Pisanica   
Veliko Trojstvo11.61558110.6925353.750188
Višnjevac   
Zdelice   
Zrinski Topolovac   
Žabjak   
Ždralovi   
Ispostava Čazma
Bojana10.9745497.1373573.7501883.750188
Bosiljevo   SVE K.O.
Cerina   
Čazma   
Dapci   
Daskatica   
Dereza   
Draganec   
Lipovčani   
Miklouš   
Pobjenik   
Siščani   
Vagovina   
Vrtlinska   
Blatnica12.0932017.9833993.750188
Đurđic   
Ivanska   
Križic   
Laminac   
Martinac   
Narta   
Petrička   
Samarica   
Sredska   
Stara Plošćica   
Štefanje   
Šušnjara   
Ispostava Daruvar
Krivaja9.9604989.0924553.7501883.750188
Bijela11.0455529.2604633.750188SVE K.O.
Blagorodovac   
Borki   
Brđani Bastajski   
Brestovac   
Cjepidlake   
Daruvar   
Dežanovac   
Dobra Kuća   
Doljani   
Donji Daruvar   
Donji Sređani   
Đulovac   
Golubinjak   
Gornji Daruvar   
Gornji Sređani   
Goveđe Polje   
Imsovac   
Kip   
Klisa   
Končanica   
Koreničani   
Kreštelovac   
Mali Bastaji   
Markovac   
Maslenjača   
Miljanovac   
Pakrani   
Potočani   
Puklica   
Removac   
Sirač   
Sokolovac   
Šibovac   
Trojeglava   
Uljanik   
Veliki Bastaji11.0455529.2604633.750188
Vrbovac   
Vrijeska   
Vukovje   
Zaile   
Ispostava Garešnica
Hrastovac11.8535936.6933353.7501883.750188
Berek11.9075955.9002953.750188SVE K.O.
Bršljanica   
Ciglenica   
Dišnik   
Garešnica   
Gornja Garešnica   
Hercegovac   
Ilovski Klokočevac   
Kajgana   
Kaniška Iva   
Kapelica   
Kostanjevac   
Ladislav   
Mlinska   
Nova Ploščica   
Palešnik   
Pašijan   
Prokop   
Ruškovac   
Šimljana   
Šimljanik   
Tomašica   
Trnovitica   
Trnovitički Popovac   
Velika Trnava   
Vukovje   
Ispostava Grubišno Polje
Brzaja13.3286668.0214013.7501883.750188
Cremušina   SVE K.O.
Dapčevica13.3286668.0214013.750188
Donja Kovačica   
Dražica   
Gornja Kovačica   
Grbavac   
Grubišno Polje   
Mala Barna   
Mala Jasenovača   
Mala Peratovica   
Mala Pisanica   
Mali Grđevac   
Mali Zdenci   
Pavlovac   
Rašenica   
Sibenik   
Topolovica   
Turčević Polje   
Velika Barna   
Velika Peratovica   
Veliki Grđevac   
Veliki Zdenci   
Zrinska   
     
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
 
Ispostava Nova Gradiška
Baćin Dol7.2193615.7762894.0002004.000200
Banićevac   SVE K.O.
Cernik   
Drežnik   
Giletinci   
Golobrdac   
Opatovac   
Podvrško   
Šagovina Cernička   
Šumetlica7.2193615.7762894.000200
Batrina7.4783745.9822994.000200
Bili Brig   
Donji Lipovac   
Dragovci   
Gornji Lipovac   
Komarnica   
Magić Mala   
Nova Kapela   
Seoce   
Siče   
Srednji Lipovac   
Stara Kapela   
Adžamovci10.7365378.2224114.000200
Benkovac   
Bijela Stijena   
Bobare   
Bodegraj   
Bodovaljci   
Brđani   
Cage   
Crnogovci   
Čaprginci   
Čovac   
Davor   
Dolina   
Donji Bogićevci   
Donji Varoš   
Dragalić   
Dubovac   
Godinjak   
Gorice   
Gornji Bogićevci   
Gornji Varoš   
Gređani   
Gunjavci   
Kosovac10.7365378.2224114.000200
Kovačevac   
Lađevac   
Laze   
Lještani   
Ljupina   
Mačkovac   
Mašić   
Medari   
Nova Gradiška   
Novi Varoš   
Okučani   
Orubica   
Oštri Vrh   
Poljane   
Prvča   
Ratkovac   
Rešetari   
Rogolji   
Sičice   
Smrtić   
Staro Petrovo Selo   
Šagovina Mašićka   
Širinci   
Štivica   
Tisovac   
Trnakovac   
Trnava   
Uskoci   
Vrbje   
Vrbova   
Vrbovljani   
Žuberkovac   
Područni ured za katastar Slavonski Brod
Gundinci10.7175367.7953904.0002004.000200
Jaruge   SVE K.O. 
Kruševica   
Sikirevci10.7175367.7953904.000200
Šamac Slavonski   
Banovci11.1795596.4083204.000200
Bebrina   
Bečić   
Beravci   
Bicko Selo   
Brodski Stupnik   
Brodski Varoš   
Brodsko Vinogorje   
Bukovlje Brodsko   
Ciglenik Lužanski   
Crni Potok Brodski   
Čajkovci   
Divoševci   
Donja Bebrina   
Donji Andrijevci   
Dubočac   
Dubovik   
Garčin   
Glogovica   
Gornja Bebrina   
Gornji Andrijevci   
Grabarje Brodsko   
Gromačnik   
Ježevik   
Kaniža   
Kindrovo   
Klakar   
Klokočevik   
Korduševci   
Kujnik   
Kupina   
Kuti Stupnički   
Kuti Trnjanski   
Lovčić   
Lužani11.1795596.4083204.000200
Mala Kopanica   
Malino   
Matković Mala   
Novi Grad na Savi   
Novo Topolje   
Odvorci   
Oprisavci   
Oriovac   
Oriovčić   
Podcrkavlje   
Podvinje   
Poljanci   
Pričac   
Prnjavor Slavonski   
Radovanje   
Rastušje   
Ruščica   
Sapci   
Selna   
Sibinj   
Slatinik Mali   
Slavonski Brod   
Slavonski Kobaš   
Slobodnica   
Sredanci   
Stari Perkovci   
Stari Slatinik   
Staro Topolje   
Stružani   
Svilaj   
Šumeće   
Šušnjevci   
Tomica   
Trnjani   
Velika Kopanica   
Vranovci11.1795596.4083204.000200
Vrba   
Vrhovina   
Vrpolje   
Zadubravlje   
Zbjeg   
Zdenci Brodski   
Zoljani   
Živike   
     
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
 
Područni ured za katastar Dubrovnik
Brijesta13.60068010.40052012.4004965.000250
Janjina   SVE K.O.
Žuljana   
Babino Polje13.80069010.60053013.200528
Banići   
Blato   
Boljenovići   
Brašina   
Broce   
Brsečine   
Buići   
Cavtat   
Čajkovica   
Čelopeci   
Česvinica   
Čibača   
Čilipi   
Dančanje   
Doli   
Donji Brgat   
Donji Majkovi   
Drvenik   
Duba Stonska   
Dubravica   
Dubravka   
Dubrovnik   
Dunave   
Đonta Doli   
Đurinići   
Gabrili   
Gornji Brgat   
Gornji Majkovi   
Goveđari   
Grbavac   
Gromača   
Gruda   
Hodilje   
Knežica   
Koločep   
Komaji   
Komolac   
Korita   
Lopud   
Lovorno   
Ljubač   
Ljuta   
Makoše   
Maranovići13.80069010.60053013.200528
Martinovići   
Mihanići   
Močići   
Mokošica   
Obod   
Obuljeno   
Orašac   
Palje Brdo   
Petrača   
Petrovo Selo   
Plat   
Pločice   
Poljice   
Popovići   
Pridvorje   
Prijevor   
Prožura   
Radovčići   
Rožat   
Slano   
Soline   
Sparagovići   
Ston   
Suđurađ   
Sustjepan   
Šipanska Luka   
Šumet   
Tomislavovac   
Trsteno   
Uskoplje   
Vitaljina   
Vodovađa   
Zabrđe   
Zastolje   
Zaton   
Zaton Doli   
Zavrelje   
Brotnice11.80059010.20051012.400496
Čepikuće   
Duba Konavoska   
Imotica   
Jasenice   
Kliševo   
Kuna Konavoska   
Lisac   
Mravinjac   
Mravinjica   
Mrčevo   
Osobjava   
Osojnik   
Ošlje   
Podimoč   
Popova Luka   
Putniković   
Smokovljani   
Sreser11.80059010.20051012.400496
Stravča   
Stupa   
Šilješki   
Točionik   
Topolo   
Trnova   
Trnovica   
Visočani   
Ispostava Blato
Lastovo14.200710006.6002645.000250
Blato   SVE K.O. 
Smokvica   
Vela Luka   
Ispostava Korčula
Čara14.200710006.8002725.000250
Korčula   SVE K.O. 
Lumbarda   
Pupnat   
Račišće   
Žrnovo   
Ispostava Metković
Borovci16.200810007.2002885.000250
Desne   SVE K.O. 
Dobranje   
Metković   
Opuzen   
Slivno   
Struge   
Vid   
Vidonje   
Ispostava Ploče
Baćina14.600730006.8002725.000250
Brist   SVE K.O.
Gradac   
Podaca   
Komin14.800740 6.800272
Pasičina   
Plina   
Ploče   
Ispostava Korčula (Orebić)
Donja Vručica13.00065010.2005106.6002645.000250
Duba Pelješka   SVE K.O.
Gornja Vručica   
Kuna Pelješka   
Kućište13.600680006.800272
Nakovanj   
Orebić   
Podgorje   
Stanković   
Viganj   
Oskorušno13.00065010.2005106.600264
Pijavičino   
Podobuće   
Potomje   
Prizdrina13.00065010.2005106.600264
Trpanj   
Trstenik   
     
ŽUPANIJA ISTARSKA
 
Područni ured za katastar Pazin
Brkač21.3001.06516.50082512.9006457.500375
Kaldir   SVE K.O. 
Karojba   
Motovun   
Muntrilj   
Novaki Motovunski   
Rakotule   
Zumesk   
Belaj21.3001.06516.50082512.900645
Beram   
Boljun   
Borut   
Brest pod Učkom   
Butoniga   
Cerovlje   
Dolenja Vas   
Draguć   
Gologorica   
Gorenja Vas   
Gračišće   
Gradinje   
Grdoselo   
Grimalda   
Kašćerga   
Kringa   
Kršikla   
Lesišćina   
Lindar   
Novaki Pazinski   
Paz   
Pazin   
Petar u Šumi   
Previž   
Semić   
Skopljak   
Tibole   
Tinjan   
Trviž   
Vranja   
Zabrežani   
Zamask   
Zarečje   
Ispostava Buje
Gradinje21.9001.09515.30076512.6006307.500375
Livade   SVE K.O. 
Brdo21.0001.05015.90079512.900645
Brtonigla   
Buje   
Čepić21.0001.05015.90079512.900645
Donja Mirna   
Grožnjan   
Kaštel   
Kostanjevica   
Krasica   
Kršete   
Kuberton   
Kućibreg   
Lovrečica   
Materada   
Merišće   
Momjan   
Nova Vas   
Novigrad   
Oprtalj   
Petrovija   
Savudrija   
Šterna   
Triban   
Umag   
Završje   
Zrenj   
Ispostava Buzet
Sovišćina23.1001.15515.30076512.6006307.500375
Brgudac23.10092415.30076512.600630SVE K.O. 
Buzet   
Buzet-Stari grad   
Črnica   
Dane   
Hum   
Jelovica   
Lanišće   
Marčenigla   
Račice   
Roč   
Salež   
Senj   
Slum   
Sovinjak   
Svi Sveti   
Trstenik   
Vodice   
Vrh   
Ispostava Labin
Brdo19.50097515.00075011.7005857.500375
Cere   SVE K.O. 
Čepić   
Diminići   
Grobnik   
Jesenovik   
Kožljak   
Krbune   
Kršan   
Kunj   
Labin   
Letaj19.50097515.00075011.700585
Mala Kraska   
Martinski   
Most Raša   
Nedešćina   
Nova Vas   
Novi Labin   
Pićan   
Plomin   
Prkušnica   
Rabac   
Ripenda   
Santalezi   
Skitača   
Šumber   
Šušnjevica   
Trget   
Tupljak   
Ispostava Poreč
Bačva23.7001.18518.00090012.9006457.500375
Baderna   SVE K.O. 
Dračevac   
Frata   
Funtana   
Fuškulin   
Gradina   
Kaštelir   
Labinci   
Lim   
Lovreč   
Mugeba   
Mušalež   
Nova Vas   
Poreč   
Sveti Ivan   
Sveti Vital   
Tar   
Vabriga   
Višnjan   
Vižinada   
Vrsar   
Vrvari   
Žbandaj   
Ispostava Pula
Sutivanac23.1001.15518.30091512.3006157.500375
Barban23.1001.15518.30091512.600630SVE K.O. 
Bokordići   
Brioni   
Fažana   
Filipana   
Galižana   
Gočan   
Juršići   
Kavran   
Krnica   
Ližnjan   
Loborika23.1001.15518.30091512.600630
Marčana   
Medulin   
Muntić   
Peroj   
Pomer   
Premantura   
Prnjani   
Pula   
Rakalj   
Smoljanci   
Svetvinčenat   
Šajini   
Šišan   
Štinjan   
Štokovci   
Valtura   
Vodnjan   
Bale22.8001.14017.70088512.300615
Kanfanar   
Krajcarbreg   
Mrgani   
Rovinj   
Rovinjsko Selo   
Sošići   
Žminj   
     
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
 
Područni ured za katastar KARLOVAC
Blatnica Pokupska9.6004806.4503234.2002103.750188
Donje Mekušje   SVE K.O. 
Donje Pokupje   
Draganići   
Karlovac I   
Karlovac II   
Luka Pokupska   
Mahično   
Rečica   
Velika Jelsa   
Zagrad   
Banska Selnica9.4504736.3003154.050203
Banski Kovačevac   
Banski Moravci   
Donji Sjeničak   
Gornji Sjeničak   
Sjeničak Lasinjski   
Šišljavić10.2005106.1502464.050203
Gornji Skrad10.0505035.5502224.050203
Velika Crkvina   
Gornje Stative10.0505036.0002404.200210
Zadobarje   
Budačka Rijeka9.9004956.1502463.900195
Burić Selo   
Cerovac Vukmanički   
Donji Budački   
Gornje Mekušje   
Gornji Budački   
Kamensko   
Krnjak   
Mala Švarča   
Poljana Vojnička   
Popović Brdo   
Skakavac   
Trebinja   
Turanj   
Tušilović   
Utinja   
Vukmanić   
Zagorje   
Zimić   
Desni Štefanki9.1504585.2502633.750188
Desno Sredičko   
Lasinja   
Ispostava Duga Resa
Barilović9.0004505.2502634.0502033.750188
Belaj   SVE K.O. 
Bukovlje   
Cerovac Barilovački   
Donji Skrad   
Donji Zvečaj   
Duga Resa9.0004505.2502634.050203
Gornji Zvečaj   
Gršćaki   
Kosijersko Selo   
Mrežnički Novaki   
Mrežničko Mrzlo Polje   
Erdelj9.1504585.1002554.050203
Generalski Stol   
Koransko Selo   
Mateško Selo   
Mrežnica   
Perjasica   
Poloj   
Svoić   
Bosiljevo9.3004655.1002553.900195
Brajak Brdo   
Glavica   
Gornje Prilišće   
Grabrk   
Hrsina   
Jarče Polje   
Korenić Brdo   
Kozalj Vrh   
Ladešići   
Lašće   
Lipa   
Lišnica   
Maletići   
Modruš Potok   
Mračin   
Mrzljaki   
Novo Selo Bosiljevsko   
Otok na Dobri   
Pišćetke   
Podrebar   
Potok Bosiljevski   
Pribanjci   
Radočaji   
Rosopajnik   
Umol   
Vinski Vrh   
Vodena Draga   
Vukova Gorica   
Zagradci   
Žubrinci   
Ispostava Ogulin
Blata9.4504735.2502633.9001953.750188
Carevo Polje   SVE K.O. 
Cerovnik   
Čorkova Uvala   
Donje Dubrave   
Drežnica8.8504435.1002554.050203
Gornje Dubrave9.6003845.2502633.900195
Hreljin Ogulinski   
Janja Gora   
Jasenak   
Jezero   
Josipdol   
Kunić9.7504885.2502634.050203
Latin   
Lička Jesenica   
Međeđak   
Modruš   
Musulinski Potok   
Ogulin   
Oštarije   
Otok Oštarijski   
Petar Ogulinski   
Plaški   
Ponikve   
Popovo Selo   
Pothum   
Saborsko   
Skradnik   
Tounj   
Trojvrh   
Tržić Tounjski   
Vajin Vrh   
Vitunj   
Zagorje   
Zdenac   
Ispostava Ozalj
Brašljevica10.3505185.7002853.9001953.750188
Malinci   SVE K.O. 
Sekulići   
Pokupje10.2005106.4503233.900195
Donji Lović10.3505186.3003153.900195
Dvorište Vivodinsko   
Ferenci   
Podbrežje   
Vivodina   
Vrhovac   
Zajačko Selo   
Zaluka   
Bratovanci10.0505036.4503234.050203
Breznik   
Brlog Ozaljski   
Bubnjarci   
Griče   
Ilovac   
Jaškovo   
Jurovo   
Lipnik   
Lović Prekriški   
Martinski Vrh   
Novaki Ozaljski   
Ozalj   
Ozaljski Oštri Vrh   
Police Pirišće   
Pravutina   
Ribnik   
Slapno   
Sračak   
Svetice   
Svetičko Hrašće   
Tomašnica   
Trg   
Zorkovac   
Žakanje   
Ispostava Slunj
Blagaj7.3503684.9502484.0502033.750188
Bogovolja   SVE K.O. 
Bročanac   
Cetinski Varoš   
Cvijanović Brdo   
Cvitović   
Donje Primišlje   
Donji Lađevac   
Furjan   
Gnojnice   
Gornje Primišlje   
Gornji Lađevac   
Kremen   
Kruškovača   
Močila   
Nikšić   
Popovac   
Slunj   
Tobolić   
Tržić Primišljanski   
Zbjeg Močilski   
Cetin-grad7.0503535.1002553.900195
Glinice   
Gojkovac   
Maljevac   
Ponor   
Radovica   
Točak   
Drežnik-grad7.2003604.9502482.600130
Kuzma Perjasička   
Mašvina   
Nova Kršlja   
Rakovica   
Sadilovac   
Šljivnjak   
Veljun   
Ispostava Vojnić
Bukovica Utinjska7.8003905.1002552.6001303.750188
Kestenovac   SVE K.O. 
Klokoč   
Kolarić   
Krstinja   
Kuplensko   
Miholjsko   
Radonja   
Selakova Poljana   
Svinica Krstinjska   
Široka Rijeka   
Utinja Vrelo   
Vojnić   
     
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
 
Područni ured za katastar Koprivnica
Botinovac12.0006007.8003905.4002703.750188
Botovo   SVE K.O. 
Bregi Koprivnički   
Delovi   
Drnje   
Duga Rijeka   
Đelekovec   
Glogovac   
Gola   
Gorica   
Gotalovo   
Herešin   
Hlebine   
Imbriovec   
Jagnjedovac   
Javorovac   
Koledinec   
Koprivnica   
Koprivnički Ivanec   
Kunovec   
Kutnjak   
Kuzminec   
Legrad   
Lepavina   
Mala Mučna   
Novačka   
Novigrad Podravski   
Peteranec   
Plavšinac   
Prkos   
Rasinja   
Reka   
Selnica Podravska   
Sigetec   
Sokolovac   
Srijem   
Subotica Podravska   
Torčec   
Velika Mučna   
Veliki Grabičani   
Veliki Otok   
Veliki Poganac   
Zablatje   
Branjska11.8505937.6503836.150308
Hudovljani12.1506088.2504135.850293
Ždala11.5505786.7503386.300315
Ispostava Đurđevac
Ana11.5505786.7503386.3003153.750188
Hampovica   SVE K.O. 
Miholjanec   
Molve   
Novo Virje   
Šemovci   
Virje   
Budančevica11.8505937.2003606.600330
Budrovac   
Čepelovac   
Đurđevac I   
Đurđevac II   
Ferdinandovac   
Kalinovac   
Kloštar   
Kozarevac   
Lijepa Greda   
Mičetinac   
Podravske Sesvete   
Prugovac   
Severovci   
Sirova Katalena   
Suha Katalena   
Ispostava Križevci
Apatovec10.9505488.8504435.2502633.750188
Bočkovec   SVE K.O. 
Bojnikovec   
Borje   
Carevdar   
Cirkvena   
Cubinec   
Čvrstec   
Dijankovec   
Donja Brckovčina   
Dubovec   
Đurđic   
Erdovec   
Finčevec   
Fodrovec   
Glogovnica   
Gornja Rijeka   
Gregurovec   
Gušćerovec   
Helena10.9505488.8504435.250263
Hrsovo   
Kalnik   
Kamešnica   
Kloštar Vojakovački   
Križevci   
Lemeš   
Lukačevec   
Majurec   
Marinovec   
Međa   
Miholec   
Mikovec   
Novi Glog   
Orehovec   
Osijek Vojakovački   
Podvinje Miholečko   
Pofuki   
Potočec   
Potok Kalnički   
Rašćani   
Raven   
Špiranec   
Štrigovec   
Trema   
Vojakovac   
Vojakovačke Sesvete   
Vojnovec Kalnički   
Zaistovec   
Žabno   
Ruševac11.2505639.0004505.100255
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
 
Područni ured za katastar Krapina
Đurmanec10.0505037.8003905.4002703.750188
Gornja Pačetina   SVE K.O. 
Hlevnica   
Jesenje   
Krapina   
Krapina-grad   
Petrovsko   
Putkovec   
Svedruža   
Šakiričevo   
Radoboj9.9004957.6503835.100255
Šemnica   
Velika Ves   
Ispostava Donja Stubica
Andraševec9.3004657.2003604.8002403.750188
Donja Stubica   SVE K.O. 
Dubovec   
Globočec   
Gornja Stubica   
Gusakovec   
Hum Stubički   
Kraljev Vrh   
Laz Bistrički   
Lepa Ves   
Marija Bistrica   
Modrovec   
Mokrice   
Oroslavje   
Poljanica Bistrička   
Pustodol   
Selnica   
Slani Potok   
Strmec Stubički   
Stubička Slatina   
Stubički Matej   
Stubičko Podgorje   
Jakovlje9.3004656.7503384.950248
Ispostava Klanjec
Črešnjevec9.0004507.3503685.1002553.750188
Gornji Čemehovec   SVE K.O. 
Klanjec   
Kraljevec na Sutli   
Križ   
Miljana   
Novi Dvori Klanječki   
Poljana Sutlanska   
Radakovo   
Ravno Brezje   
Razvor9.0004507.3503685.100255
Tomaševec   
Tuhelj   
Zagorska Sela   
Ispostava Pregrada
Brezno8.8504436.7503385.2502633.750188
Cigrovec   SVE K.O. 
Desinić   
Druškovec Humski   
Gorjakovo   
Hum na Sutli   
Jelenjak   
Kostel   
Košnica   
Lupinjak   
Plemenšćina   
Pregrada   
Prišlin   
Sopot   
Velika Horvatska   
Vinagora   
Vrbanec   
Ispostava Zabok
Čret8.7004357.2003604.9502483.750188
Donja Pačetina   SVE K.O. 
Dubrovčan   
Gubaševo   
Jezero Klanječko   
Klokovec   
Krapinske Toplice   
Mala Erpenja   
Mirkovec   
Pustodol   
Selno   
Strmec   
Špičkovina   
Velika Erpenja   
Veliko Trgovišće   
Vrtnjakovec   
Zabok   
Začretje   
Bedekovčina8.8504437.3503684.950248
Komor   
Poznanovec   
Švaljkovec   
Ispostava Zlatar
Belec9.3004657.0503534.8002403.750188
Budinščina   SVE K.O. 
Donja Batina   
Gotalovec   
Hrašćina   
Hrašćinski Kraljevec   
Jertovec   
Konjščina   
Lovrečan   
Mače   
Martinci Zlatarski9.3004657.0503534.800240
Mihovljan   
Oštrc   
Peršaves   
Pešćeno   
Petrova Gora   
Podgrađe Bistričko   
Purga   
Sušobreg   
Tugonica   
Veleškovec   
Veternica   
Vojnovec Loborski   
Zajezda   
Zlatar   
     
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
 
Područni ured za katastar Gospić
Donje Pazarište8.3204166.2403124.6402324.000100
Donji Kosinj   SVE K.O.
Gornje Pazarište   
Gornji Kosinj   
Kaluđerovac   
Klanac   
Konjsko Brdo   
Kruščica   
Kvarte   
Lipovo Polje   
Mlakva   
Perušić   
Studenci   
Barlete8.3204166.2403124.640232
Baške Oštarije   
Bilaj   
Brezik   
Brušane   
Bužim   
Cesarica   
Debelo Brdo   
Divoselo   
Drenovac Radučki   
Gospić   
Karlobag   
Kruškovac   
Kukljić   
Lički Čitluk   
Lički Novi   
Lički Osik   
Lički Ribnik   
Lipe   
Lukovo Šugarje   
Medak   
Mogorić   
Mušaluk   
Ostrvica   
Pavlovac Vrebački   
Počitelj   
Smiljan   
Široka Kula   
Trnovac   
Vrebac   
Ispostava Donji Lapac
Begluci7.2503635.9202964.4802244.000100
Boričevac   SVE K.O.
Brotnja   
Bušević   
Dabašnica7.2503635.9202964.480224
Dnopolje   
Dobroselo   
Doljani   
Donji Lapac   
Drenovac Lički   
Dugopolje   
Gornji Lapac   
Kaldrma   
Kestenovac   
Kupirovo   
Neteka   
Oraovac   
Osredci   
Seoce   
Srb   
Suvaja   
Štrbci   
Tiškovac   
Zaklopac   
Kruge7.3603686.0803044.640232
Melinovac   
Nebljusi   
Ispostava Korenica
Jošan8.1604086.2403124.8002404.000100
Komić   SVE K.O.
Krbava   
Kurjak   
Mekinjar   
Mutilić   
Podlapača   
Srednja Gora   
Svračkovo Selo   
Udbina   
Visuć   
Bjelopolje8.4804246.5603284.480224
Bunić   
Čanak   
Debelo Brdo   
Kozjan   
Krbavica   
Ličko Petrovo Selo   
Plitvička Jezera   
Prijeboj   
Šalamunić   
Titova Korenica   
Trnavac   
Smoljanac8.1604086.2403124.640232
Vaganac   
Ispostava Lovinac
Cerje8.3204165.9202964.3202164.000100
Kik   SVE K.O.
Lovinac   
Ploča   
Raduč   
Ričice   
Smokrić8.3204165.9202964.320216
Sveti Rok   
Štikada   
Vranik   
Ispostava Novalja
Barbati8.4804246.0803044.6402324.000100
Lun   SVE K.O.
Novalja   
Ispostava Otočac
Babin Potok8.3204165.9202964.4802244.000100
Brinje   SVE K.O.
Brlog   
Brloška Dubrava   
Čovići   
Dabar   
Doljani   
Hrvatsko Polje   
Jezerane   
Kompolje   
Križpolje   
Kuterevo   
Letinac   
Ličko Lešće   
Lipice   
Otočac   
Prokike   
Prozor   
Ramljani   
Rudopolje   
Sinac   
Stajnica   
Škare   
Švica   
Turjanski   
Vodoteč   
Vojvoduša   
Vrhovine   
Zalužnica   
Ispostava Senj
Jablanac8.6404326.5603284.6402324.000100
Klada   SVE K.O.
Krasno Polje   
Krivi Put   
Melnice   
Prizna   
Senj   
Starigrad   
Stinica   
Sveti Juraj   
 
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
 
Područni ured za katastar Čakovec
Badličan12.4106218.6704346.2903154.250213
Bogdanovec   SVE K.O.
Črečan   
Dragoslavec   
Gornja Dubrava   
Gornji Hraščan   
Gornji Mihaljevec   
Gradiščak   
Lopatinec   
Macinec   
Martinuševec   
Preseka   
Pretetinec   
Prhovec   
Robadje   
Selnica   
Slakovec   
Stanetinec   
Štrigova   
Trnovec   
Vukanovec   
Zasadbreg   
Zebanec   
Željezna Gora   
Benkovec13.4306729.3504686.460323
Čakovec   
Držimurec   
Gornji Pustakovec   
Gornji Vidovec   
Ivanovec   
Jurčevec   
Kuršanec   
Mala Subotica   
Nedelišće   
Orehovica   
Palovec   
Podbrest   
Pribislavec   
Savska Ves   
Strahoninec   
Strelec   
Šenkovec   
Štefanec   
Totovec   
Turčišće   
Vularija   
Šandorovec12.9206469.6904856.970349
Belica10.88054410.0305026.630332
Dekanovec   
Domašinec   
Ferketinec   
Gardinovec   
Gornji Kraljevec   
Hlapičina   
Krištanovec   
Križovec   
Mačkovec   
Mihovljan   
Mursko Središće   
Novakovec   
Novo Selo Rok   
Peklenica   
Podturen   
Sivica   
Sveti Martin na Muri   
Sveti Urban   
Štrukovec   
Vratišinec   
Žiškovec   
Čakovec (Prelog)
Cirkovljan13.4306729.1804596.4603234.250213
Čehovec   SVE K.O.
Čukovec   
Donja Dubrava   
Donji Hrašćan   
Donji Kraljevec   
Donji Mihaljevec   
Donji Pustakovec   
Donji Vidovec   
Draškovec   
Goričan   
Hemuševec   
Hodošan   
Kotoriba   
Oporovec   
Palinovec   
Prelog   
Sveta Marija   
Sveti Juraj u Trnju   
 
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
 
Područni ured za katastar Osijek
Ada14.8727446.0183014.2502134.250213
Aljmaš   SVE K.O. 
Antunovac   
Bijelo Brdo   
Briješće   
Čepin   
Dalj   
Dopsin   
Erdut   
Ernestinovo   
Hrastin   
Ivanovac   
Josipovac   
Klisa   
Koprivna   
Laslovo   
Orlovnjak   
Osijek   
Palača   
Paulin Dvor   
Sarvaš   
Šodolovci   
Tenja   
Vladislavci   
Beketinci14.7277365.4132714.250213
Vuka   
Čokadinci14.9997506.8953454.250213
Martinci Čepinski   
Tvrđavica Podravlje15.4657736.3513184.250213
Ispostava Beli Manastir
Baranjsko Petrovo Selo15.4397728.3394174.2502134.250213
Batina   SVE K.O. 
Bilje   
Bolman   
Darda   
Draž   
Gajić   
Jagodnjak   
Kneževi Vinogradi   
Kopačevo   
Luč   
Lug   
Petlovac   
Suza   
Šumarina   
Torjanci   
Vardarac   
Zmajevac I   
Zmajevac II   
Beli Manastir15.8787947.2473625.472274
Branjin Vrh   
Branjina   
Čeminac   
Duboševica   
Grabovac   
Kamenac   
Karanac   
Kotlina   
Kozarac   
Podolje   
Popovac   
Topolje   
Donji Miholjac
Beničanci12.5106269.9524984.2502134.250213
Bočkinci   SVE K.O. 
Čamagajevci   
Črnkovci   
Donji Miholjac   
Golinci   
Kapelna   
Kućanci   
Kunišinci   
Lacići   
Marijanci   
Miholjački Poreč   
Moslavina Podravska   
Podgajci Podravski   
Radikovci   
Rakitovica   
Sveti Đurađ   
Šljivoševci   
Viljevo   
Ispostava Đakovo
Bračevci12.3686188.7554384.2502134.250213
Breznica Đakovačka   SVE K.O. 
Bučje   
Budrovci   
Čenkovo   
Dragotin   
Drenje   
Đakovo   
Đurđanci   
Forkuševci   
Gašinci   
Gorjani   
Hrkanovci Đakovački   
Ivanovci Gorjanski   
Kešinci   
Kondrić   
Koritna   
Krndija   
Lapovci   
Levanjska Varoš   
Majar   
Mrzović   
Musić   
Nabrđe   
Novi Perkovci   
Paučje   
Piškorevci   
Podgorje Bračevačko   
Potnjani   
Preslatinci   
Pridvorje   
Punitovci   
Satnica Đakovačka   
Selci Đakovački   
Semeljci   
Slatinik Drenjski   
Slobodna Vlast   
Strizivojna   
Svetoblažje   
Široko Polje   
Tomašanci   
Trnava   
Viškovci   
Vrbica   
Vučevci   
Mandićevac   
Merolino Sikirevačko   
Ispostava Našice
Beljevina11.6775845.6702834.2502134.250213
Bokšić   SVE K.O. 
Breznica Našička   
Ceremošnjak   
Donja Motičina   
Đurđenovac   
Feričanci   
Gazije   
Gornja Motičina   
Gradac Našički   
Klokočevci   
Kršinci   
Martin   
Našice   
Ostrošinci   
Podgorač I   
Podgorač II   
Pribiševci   
Razbojište   
Seona   
Stipanovci   
Sušine   
Šaptinovci   
Vukojevci   
Zoljan   
Budimci12.9016457.8343924.250213
Koška   
Lug Subotički   
Niza   
Poganovci   
Granice12.6266317.9653984.250213
Londžica   
Normanci   
Topoline   
Ispostava Valpovo
Belišće14.5527285.2502624.2502134.250213
Bistrinci   SVE K.O. 
Bizovac   
Bocanjevci   
Brođanci   
Gat   
Habjanovci   
Harkanovci   
Ivanovci   
Marjančaci   
Nard   
Šag   
Tiborjanci   
Valpovo   
Veliškovci   
Vinogradci   
Zelčin   
Ladimirevci14.9997506.8953454.250213
Petrijevci   
Satnica   
 
ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA
 
Područni ured za katastar Požega
Brodski Drenovac11.4985755.3812693.7501883.750188
Bučje Brodsko   SVE K.O. 
Ratkovica   
Zagrađe   
Mijači10.8815446.2973153.750188
Sažije   
Alilovci12.4356226.3663183.750188
Ašikovci   
Bektež   
Bertelovci   
Blacko   
Bolomače   
Bratuljevci   
Brestovac Požeški   
Buk   
Busnovi   
Cerovac Jakšički   
Ciglenik   
Čaglin   
Češljakovci   
Daranovci   
Dervišaga   
Deževci   
Djedina Rijeka   
Doljanovci   
Donji Emovci   
Draga Požeška   
Drškovci   
Duboka   
Eminovci   
Frkljevci   
Gornji Gučani   
Gornji Vrhovci   
Grabarje   
Gradac Požeški   
Gradište Bekteško   
Imbrijevci   
Ivandol   
Jaguplije   
Jakšić   
Jurkovac   
Kalenić   
Kaptol   
Komorica   
Komušina   
Koprivna Požeška   
Koprivnica Požeška   
Kujnik Požeški   
Kula11.6695837.0713543.750188
Kutjevo   
Kuzmica   
Lakušije   
Latinovac   
Laze Ćosine   
Lukač Požeški   
Migalovci   
Mihaljevci   
Mitrovac   
Novo Selo Požeško   
Novo Zvečevo   
Nurkovac   
Oljasi   
Orljavac   
Paka   
Perenci   
Pleternica   
Podgorje Požeško   
Podsreće   
Poljanska   
Poreč   
Radovanci   
Ruševo   
Sapna   
Seoci   
Sesvete Požeške   
Slavonska Požega   
Sloboština   
Sovski Dol   
Stara Lipa   
Stražeman   
Sulkovci   
Šeovci   
Šibokovac   
Škrabutnik   
Šnjegavić   
Štitnjak   
Tominovac   
Toranj Požeški   
Trapari   
Trenkovo   
Treštanovci   
Tulnik   
Ugarci   
Velika   
Veliki Bilač   
Venje   
Vetovo   
Vidovci   
Vilić Selo   
Vranić   
Vrhovci Gradski   
Vučjak Čečavački   
Zakorenje   
Zarilac   
Ispostava Pakrac
Bjelanovac7.9673987.0503533.7501883.750188
Brezine   SVE K.O. 
Bujavica   
Bukovčani   
Čaglić   
Jagma   
Korita   
Kovačevac   
Kukunjevac   
Livađani   
Skenderovci   
Subocka   
Antunovac8.6704348.2764143.750188
Badljevina   
Banovac   
Batinjani   
Bjelajci   
Branešci   
Brekinska   
Budići   
Cikote   
Dereza   
Dobrovac   
Donja Obrijež   
Dragović   
Filipovac   
Gaj   
Gornja Obrijež   
Grahovljani   
Grđevica   
Kapetanovo Polje   
Klisa   
Kraguj   
Kričke   
Kusonje   
Lipik   
Lipovac   
Marino Selo   
Omanovac   
Ožegovci   
Pakrac   
Ploštine   
Poljana   
Prekopakra   
Prgomelje   
Rogulje   
Strižičevac   
Šeovica   
Španovica   
Šumetlica   
Tisovac   
Toranj   
 
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
 
Područni ured za katastar Rijeka
Bakar9.3004656.6003304.2002103.750188
Bakarac   SVE K.O.
Cernik-Čavle   
Draga   
Dražice   
Drenova   
Grobnik   
Hreljin   
Jelenje   
Kostrena Barbara   
Kostrena Lucija   
Kraljevica   
Krasica   
Kukuljanovo   
Marinići   
Pašac   
Podhum   
Podrvanj   
Praputnjak   
Ružić Selo   
Stari Grad   
Sušak   
Škrljevo   
Šmrika   
Veli Dol   
Viškovo   
Zlobin   
Jelenje Lepenice9.6004806.7503384.200210
Breza9.1504586.6003304.200210
Kastav   
Klana   
Lisac   
Marčelji   
Rečina   
Srdoči   
Studena   
Škalnica   
Zamet   
Ispostava Cres
Beli9.3004656.4503234.3502183.750188
Cres   SVE K.O. 
Cres-grad   
Dragozetići   
Lubenice   
Martinščica   
Orlec   
Pernat   
Podol   
Predošćica9.3004656.4503234.350218
Stivan   
Valun   
Vrana   
Ispostava Crikvenica
Belgrad9.1504586.6003304.3502183.750188
Bribir   SVE K.O. 
Crikvenica   
Dramalj   
Drivenik   
Grižane   
Jadranovo   
Krmpote9.1504586.6003304.050203
Ledenice   
Novi9.1504586.7503384.350218
Selce   
Ispostava Čabar
Čabar9.1504586.4503234.2002103.750188
Gerovo   SVE K.O. 
Gorači   
Hrib   
Plešce   
Prezid   
Ispostava Delnice
Begovo Razdolje9.1504586.3003154.0502033.750188
Belo9.3004656.3003154.050203SVE K.O. 
Brod Moravice   
Brod na Kupi   
Bukov Vrh   
Crni Lug   
Delnice   
Divjake   
Fužine   
Grbajel   
Lič   
Lokve   
Mrkopalj   
Mrzla Vodica   
Ravna Gora   
Razloge   
Stara Sušica   
Stari Laz   
Sunger   
Turke   
Vrata   
Završje   
Razdrto9.1504586.1503084.050203
Ispostava Krk
Baška9.4504736.4503234.2002103.750188
Batomalj   SVE K.O. 
Bogović   
Dobrinj   
Draga Baška   
Garica   
Kornić   
Krk   
Krk-grad   
Linardići   
Miholjice   
Omišalj   
Poljica9.3004656.300315 
Punat   
Skrbčići   
Soline   
Stara Baška   
Sužan   
Sveti Anton   
Vrbnik   
Vrh   
Ispostava Mali Lošinj
Belej9.4504736.4503234.3502183.750188
Ćunski   SVE K.O. 
Mali Lošinj   
Mali Lošinj-grad   
Nerezine   
Osor   
Punta Križa   
Susak   
Sveti Jakov   
Unije   
Ustrine   
Veli Lošinj   
Ispostava Opatija
Brce10.6505336.9003454.3502183.750188
Bregi   SVE K.O. 
Brgud   
Brseč   
Jurdani   
Jušići   
Kalac   
Kraj   
Kućeli   
Lipa   
Lovran   
Martina   
Matulji   
Mošćenice   
Mošćenička Draga   
Mune   
Opatija   
Oprić   
Pasjak   
Perenići   
Pobri   
Poljane   
Puharska   
Puži   
Rukavac Donji   
Rukavac Gornji   
Rupa   
Šapjane   
Tuliševica   
Vasanska   
Veprinac   
Volosko   
Zvoneća   
Žejane 6.750338 
Ispostava Rab
Banjol9.3004656.6003304.2002103.750188
Barbat na Rabu   SVE K.O. 
Kampor   
Lopar   
Rab-Mundanije   
Supetarska Draga   
Ispostava Vrbovsko
Blaževci9.3004656.1503083.9001953.750188
Draga Lukovdolska   SVE K.O. 
Klanac   
Lukovdol   
Mali Jadrč   
Osojnik   
Plemenitaš   
Rim   
Severin na Kupi   
Veliki Jadrč   
Gomirje9.3004656.3003153.900195
Gomirsko Vrbovsko   
Moravice9.3004656.0003003.900195
Vrbovsko   
 
 
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
 
Područni ured za katastar Sisak
Brkiševina10.028501546827337501883.750188
Šišinec   SVE K.O.
Cerje Letovanićko7.80339052292613750188
Dužica   
Farkašić   
Greda   
Jazvenik   
Lekenik   
Letovanić   
Odra Sisačka   
Pešćenica   
Poljana Lekenička   
Sela   
Stara Drenčina   
Stupno   
Turopoljski Lekenik   
Vukojevac   
Žažina   
Jezero Posavsko10.48452454052703750188
Bok Palanječki8.61043153992703750188
Budaševo-Topolovac   
Čigoč   
Desno Trebarjevo   
Desno Željezno   
Erdetsko Galdovo   
Gušće   
Hrastelnica   
Kratečko   
Lijeva Luka   
Mahovo   
Martinska Ves   
Martinska Ves Lijeva   
Mužilovčica   
Novi Sisak   
Palanjek   
Preloščica   
Setuš   
Stari Sisak   
Svinjičko   
Tišina Erdetska   
Bestrma6.96634850302513750188
Bistrač   
Blinjski Kut   
Bobovac   
Brđani   
Crkveni Bok   
Crnac   
Čapljani   
Donje Komarevo6.96634850302513750188
Donji Hrastovac   
Drljača   
Gornje Komarevo   
Gradusa Posavska   
Greda Sunjska   
Ivanjski Bok   
Jasenovčani   
Kinjačka   
Kostreši Šaški   
Krivaj Sunjski   
Letina   
Lonja   
Mala Gradusa   
Mala Paukova   
Novo Selo   
Novoselci   
Papići   
Petrinjci   
Pobrđani   
Pračno   
Radonja Luka   
Selišće   
Sjeverovac   
Slovinci   
Staro Selo   
Staza   
Strmen   
Sunja   
Šaš   
Timarci   
Vedro Polje   
Velika Gradusa   
Vukoševac   
Žirčica   
Žreme   
Ispostava Dvor
Čavlovica7.797390375018837501883.750188
Kobiljak   SVE K.O.
Žirovac   
Brđani6.950347 3750188
Bujinja   
Ćore   
Divuša   
Dobretin   
Draga   
Draškovac   
Dvor   
Gage   
Glavičani   
Golubovac   
Gorička   
Grabovica   
Grmušani   
Gvozdansko   
Javnica   
Javoranj6.950347 3750188
Javornik   
Komora   
Kosna   
Kozibrod   
Kuljani   
Lotine   
Ljeskovac   
Ljubina   
Majdan   
Matijevići   
Oraovica   
Pedalj   
Rogulje   
Rujevac   
Sočanica   
Stanić-Polje   
Struga   
Stupnica   
Šakanlije   
Šegestin   
Švrakarica   
Udetin   
Unčani   
Volinja   
Vrpolje   
Zakopa   
Zamlača   
Zrin   
Zut   
Ispostava Glina
Balinac8.216411375018837501883.750188
Bijele Vode   SVE K.O.
Bišćanovo   
Bojna   
Borovita   
Boturi   
Brestik   
Brezovo Polje   
Brnjeuška   
Brubno   
Bučica   
Buzeta   
Dabrina   
Desni Degoj   
Dolnjaci   
Donja Trstenica   
Donje Selište   
Donji Selkovac   
Dragotina   
Drenovac Banski   
Dvorište   
Glina   
Gornje Selište   
Gornji Selkovac   
Gračenica Šišenečka   
Hađer7.6763843.7501883750188
Hajtić   
Ilovačak   
Jame   
Joševica   
Kihalac   
Klasnić   
Kozaperovica   
Maja   
Majske Poljane   
Majski Trtnik   
Mala Solina   
Mali Gradac   
Marinbrod   
Martinovići   
Novo Selo Glinsko   
Obljaj   
Pokupska Slatina   
Prekopa   
Prijeka   
Ravno Rašće   
Roviška   
Skela   
Stankovac   
Svračica   
Šaševa   
Šatornja   
Šibine   
Taborište   
Trtnik Glinski   
Turčenica   
Velika Solina   
Veliki Gradac   
Viduševac   
Vlahović   
Zaloj   
Ispostava Hrvatska Kostajnica
Babina Rijeka7.676384375018837501883.750188
Bačin   SVE K.O.
Bjelovac   
Borojevići   
Cerovljani   
Čukur   
Donja Velešnja   
Dubica   
Gornja Velešnja   
Gornji Hrastovac   
Graboštani   
Knezovljani   
Komogovina   
Kostajnica   
Kostajnički Majur   
Krčevo   
Kukuruzari   
Lovča   
Mečenčani   
Meminska   
Mračaj   
Panjani   
Prevršac   
Rausovac   
Selište Kostajničko   
Slabinja   
Stubalj   
Svinica   
Umetić   
Utolica   
Živaja   
Ispostava Kutina
Banova Jaruga9.933497675333837501883.750188
Jamarica   SVE K.O.
Janja Lipa   
Međurić   
Gornja Jelenska10.76653863233163750188
Grabrov Potok   
Katoličko Selišće   
Ludina   
Okoli   
Potok   
Ruškovica   
Stružec   
Vidrenjak   
Batina11.04555256042803750188
Gračenica   
Husain   
Ilova   
Kutina   
Mikleuška   
Osekovo   
Popovača   
Repušnica   
Selište   
Šartovac   
Voloder   
Zbjegovača   
Čaire10.58052962793143750188
Kutinica   
Stupovača   
Ispostava Novska
Drenov Bok8.138407653432737501883.750188
Jasenovac   SVE K.O.
Krapje   
Puska   
Uštica   
Borovac9.50147573343673750188
Brestača   
Bročice   
Donji Rajić   
Goleši   
Gornji Rajić   
Jablanac Jasenovački   
Jazavica   
Košutarica9.50147573343673750188
Kozarice   
Kričke   
Krivaj   
Lipovljani   
Lovska   
Mlaka   
Novi Grabovac   
Novska   
Paklenica   
Piljenice   
Plesmo   
Roždanik   
Stari Grabovac   
Subocka   
Subocki Grad   
Velika Kraljeva   
Vočarica   
Ispostava Petrinja
Brest Pokupski7.428371375018837501883.750188
Bačuga7.5023753750188 SVE K.O.
Dolčani   
Dragotinci   
Glinska Poljana   
Gora   
Gorske Mokrice   
Graberje   
Grabovac Banski   
Kraljevčani   
Križ Hrastovički   
Lušćani   
Međurače   
Novo Selište   
Pecki   
Prnjavor Čuntički   
Sibić   
Slana   
Strašnik   
Veliki Šušnjar   
Vratečko   
Begovići6.84534237501883750188
Bijelnik   
Blinja   
Budičina   
Cepeliš   
Čuntić   
Deanovići   
Hrastovica   
Jabukovac   
Jošavica   
Klinac   
Letovanci   
Mačkovo Selo   
Mađari   
Mlinoga   
Mošćenica   
Moštanica6.84534237501883750188
Nova Drenčina   
Pastuša   
Petkovac   
Petrinja   
Stražbenica   
Taborište   
Tremušnjak   
Ispostava Topusko
Batinova Kosa9.270464375018837501883.750188
Blatuša   SVE K.O.
Bović   
Brnjavac   
Bukovica   
Cremušnica   
Crni Potok   
Čemernica   
Dugo Selo   
Golinja   
Gornja Trstenica   
Gređani   
Hrvatsko Selo   
Katinovac   
Kirin   
Kozarac   
Mala Vranovina   
Malička   
Ostrožin   
Pecka   
Perna   
Pješčanica   
Podgorje   
Ponikvari   
Slavsko Polje   
Staro Selo   
Stipan   
Šljivovac   
Topusko   
Trepča   
Velika Vranovina   
Vorkapić   
Vrginmost   
 
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
 
Područni ured za katastar Split
Donje Selo6.630332004.2501704.250213
Gornje Selo   SVE K.O. 
Grohote   
Srednje Selo   
Sitno Gornje8.160408 4.250170
Srinjine   
Donja Podstrana8.330417 4.250170
Gornja Podstrana   
Kamen   
Slatine   
Split   
Stobreč   
Žrnovnica   
Ispostava Hvar
Brusje8.670434004.2501704.250213
Grablje   SVE K.O. 
Hvar   
Ispostava Imotski
Opanci6.6303325.2702644.2501704.250213
Aržano8.1604085.270264 SVE K.O. 
Biorine   
Cista Provo   
Dobranje   
Glavina Gornja   
Imotski-Glavina   
Krastatice   
Lokvičić   
Lovreć   
Medovdolac   
Podbablje   
Poljica   
Postranje   
Proložac   
Ričice   
Runović   
Slivno   
Studenci   
Svib   
Vinjani   
Zagvozd   
Župa   
Ispostava Kaštela
Kaštel Gomilica8.840442004.2501704.250213
Kaštel Kambelovac   SVE K.O. 
Kaštel Lukšić   
Kaštel Novi   
Kaštel Stari   
Kaštel Sućurac8.840442 4.250170
Kaštel Štafilić   
Bogdanovići8.670434 4.250170
Divojevići   
Kladnjice   
Labin   
Lećevica   
Prgomet   
Primorski Dolac   
Radošić   
Trolokve   
Sitno   
Ispostava Makarska
Bast-Baška Voda11.050553006.1202454.250213
Brela   SVE K.O. 
Drašnice   
Drvenik   
Igrane   
Kotišina   
Makarska-Makar   
Podgora   
Tučepi   
Veliko Brdo   
Zaostrog   
Živogošće   
Ispostava Omiš
Duće11.0505537.31036649301974.250213
Jesenice   SVE K.O. 
Omiš   
Rogoznica   
Donji Dolac11.0505537.310366 
Gornji Dolac   
Srijane   
Trnbusi   
Grabovac11.0505537.310366 
Blato na Cetini11.0505537.310366 
Čisla   
Dubrava   
Gata   
Katuni   
Kostanje   
Kreševo   
Kučiće   
Nova Sela   
Podgrađe   
Slime   
Svinišće   
Tugare   
Zakučac   
Zvečanje   
Žeževica   
Ispostava Sinj
Bajagić7.6503835.61028144201774.250213
Bisko   SVE K.O. 
Brnaze   
Budimir   
Čaporice7.6503835.610281 
Dabar   
Donji Bitelić   
Ercegovci   
Gala   
Garjak   
Glavice   
Gljev   
Gornji Bitelić   
Grab   
Hrvace   
Ježević   
Kamensko   
Karakašica   
Koljane   
Kosore   
Košute   
Kraj   
Krušvar   
Lučane   
Maovice   
Obrovac Sinjski   
Otišić   
Otok   
Podosoje   
Potravlje   
Prisoje   
Radošić   
Ruda   
Satrić   
Sićane   
Sinj   
Strizirep   
Sušci   
Tijarica   
Turjaci   
Udovičić   
Ugljane   
Vedrine   
Velić   
Vinalić   
Vojnić Sinjski   
Voštane   
Vrlika   
Vrpolje   
Vučipolje   
Ispostava Solin
Bračević6.9703496.46032347601904.250213
Bročanac   SVE K.O. 
Brštanovo   
Crivac   
Donje Ogorje   
Donje Postinje   
Donji Muć   
Dugobabe   
Gizdavac   
Gornje Ogorje6.9703496.460323 
Gornje Postinje   
Gornji Muć   
Konjsko   
Korušce   
Milešine   
Neorić   
Nisko   
Pribude   
Prugovo   
Ramljane   
Sutina   
Vučevica   
Dugopolje6.9703496.460323 
Kotlenica   
Koprivno6.9703496.460323 
Blaca6.9703496.4603234930197
Klis   
Kučine   
Mravinci   
Solin   
Ispostava Stari Grad
Bogomolje8.840442004.9301974.250213
Dol   SVE K.O. 
Gdinj   
Jelsa   
Pitve   
Starigrad   
Sućuraj   
Svirče   
Vrbanj   
Vrboska   
Vrisnik   
Zastražišće   
Ispostava Supetar
Bobovišće10.370519004.9301974.250213
Bol   SVE K.O. 
Dol   
Donji Humac   
Dračevica   
Gornji Humac   
Milna   
Mirce   
Nerežišća   
Novo Selo   
Postire   
Povlja   
Pražnice   
Pučišće   
Selca   
Splitska   
Sumartin   
Supetar   
Sutivan   
Škrip   
Ispostava Trogir
Blizna00004.7601904.250213
Bristivica  SVE K.O. 
Ljubitovica  
Mitlo-Vinovac  
Prapatnica  
Donji Seget  
Drvenik  
Gornji Seget  
Marina  
Okrug  
Trogir  
Vinišće  
Žedno   
Ispostava Vis
Komiža7.140357004.5901844.250213
Vis    
Ispostava Vrgorac
Dragljane8.1604080042501704250213
Dusina   SVE K.O. 
Kozica   
Orah   
Poljica   
Ravča   
Stilja   
Vrgorac   
Vrgorac I   
Zavojane   
Raščane11.560578  
 
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
 
Područni ured za katastar Šibenik
Račice6.8803445.9202965.2802644.000200
Sevid   SVE K.O.
Lepenica7.0403526.0803044960248
Bilice7.3603685.920296528264
Boraja   
Bribir   
Crnica   
Danilo Biranj   
Danilo Kraljice   
Donje Polje   
Dubrava   
Dubravice   
Gorica   
Grebaštica   
Jadrtovac   
Konjevrate   
Krapanj   
Lozovac   
Mandalina   
Martinska   
Pirovac   
Slivno   
Srima   
Šibenik   
Tijesno   
Tribunj   
Vodice   
Vrpolje   
Zaton-Raslina   
Bratiškovci6.5603285.9202964960248
Čista   
Ostrovica   
Piramatovci   
Rupe   
Skradin   
Vačani   
Velika Glava   
Sitno Donje6.5603286.0803044960248
Jezera8.3204166.2403125280264
Kornati   
Murter Betina   
Primošten   
Prvić   
Rogoznica   
Zlarin   
Žirje   
Ispostava Drniš
Badanj7.3603684.3202164.3202164.000200
Drniš   SVE K.O.
Gradac   
Kadina Glavica   
Kričke   
Miočić   
Otavice   
Parčić   
Ružić   
Siverić   
Baljci7.0403524.3202164.160208
Biočić   
Bogatić Prominski   
Bogetić Miljevački   
Brištane   
Čavoglave   
Čitluk   
Donje Vinovo   
Drinovci   
Kaočine   
Karalić   
Kljake   
Ključ   
Lukar   
Ljubostinje   
Matase   
Mirlović Polje   
Mirlović Zagora   
Moseć   
Mratovo   
Nevest   
Oklaj   
Ostrogašica   
Pakovo Selo   
Planjane   
Podumci   
Pokrovnik   
Puljane   
Radonić   
Razvođe   
Sedramić   
Suknovci   
Širitovci   
Štikovo   
Tepljuh   
Trbounje   
Umljanović   
Unešić   
Velušić   
Žitnić   
Čvrljevo6.7203364.480224 
Donje Utore   
Gornje Utore   
Gornje Vinovo   
Visoka   
Ispostava Knin
Biskupija6.8803445.1202564322164.000200
Golubić   SVE K.O.
Knin   
Kninsko Polje   
Orlić   
Ramljane   
Uzdolje   
Vrbnik   
Zvjerinac   
Žagrović   
Cetina6.5603284.9602484.160208
Civljane   
Kijevo   
Đevrske6.880344 4.320216
Smrdelje   
Biovičino Selo6.560328 4.160208
Donji Ervenik   
Gornji Ervenik   
Ivoševci   
Kistanje   
Kolašac   
Modrino Selo   
Nunić   
Parčić6.560328  
Mokro Polje6.720336  
Očestovo   
Oton   
Pađane   
Plavno   
Polača   
Radljevac   
Radučić   
Riđane   
Strmica   
Turić   
 
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
 
Područni ured za katastar Varaždin
Babinec11.8505938.1004055.5502783.750188
Bartolovečki Trnovec   SVE K.O.
Beletinec   
Beretinec   
Biškupec - I   
Biškupec - II   
Črešnjevo   
Družbinec   
Ilija   
Jakopovec   
Jalkovec   
Jalžabet   
Kaštelanec   
Kelemen   
Kneginec   
Križovljanska Dubrava   
Kućan   
Ladanje Gornje   
Majerje   
Marčan   
Natkrižovljan   
Nedeljanec   
Novakovec   
Petrijanec   
Petrijanečka Nova Ves   
Radovec   
Sračinec   
Šemovec   
Tužno   
Varaždin   
Varaždin-breg   
Vidovec   
Vinica   
Vinicabreg   
Vratno   
Zamlača   
Žabnik   
Ispostava Ivanec
Bednja11.2505636.7503385.4002743.750188
Cerje   SVE K.O.
Čalinec   
Donja Višnjica   
Donja Voća   
Donje Ladanje   
Druškovec   
Gornja Višnjica   
Gornja Voća   
Ivanec11.2505636.7503385.400270
Jerovec   
Kamenica Ivanečka   
Kaniža   
Klenovnik   
Lepoglava   
Maruševec   
Očura Lepoglavska   
Radovan   
Rinkovec   
Šaša   
Trakošćan   
Ispostava Ludbreg
Donji Martijanec10.5005257.6503835.7002853.750188
Gornji Martijanec   SVE K.O.
Hrastovljan   
Bolfan10.6505337.8003905.850293
Čukovec   
Hrastovsko   
Hrženica   
Kapela Podravska   
Karlovec Ludbreški   
Komarnica Ludbreška   
Križovljan   
Ludbreg   
Lunjkovec   
Mali Bukovec   
Novo Selo Podravsko   
Selnik   
Sesvete Ludbreške   
Sigetec Ludbreški   
Slanje   
Slokovec   
Struga   
Sveti Đurđ   
Sveti Petar   
Veliki Bukovec   
Vinogradi Ludbreški   
Ispostava Novi Marof
Bisag9.9004957.3503685.1002553.750188
Čanjevo   SVE K.O.
Đurinovec   
Vinično   
Visoko   
Breznica10.0505037.2003605.100255
Butkovec   
Kamena Gorica   
Ščepanje   
Bela10.2005107.8003905.250263
Donje Mokojišće   
Drašković   
Drenovec   
Grana   
Hrastovec Toplički   
Kalnička Kapela   
Ključ   
Leskovac Toplički10.2005107.8003905.250263
Ljubešćica   
Novi Marof   
Podevčevo   
Poljana   
Remetinec   
Sudovec   
Svibovec   
Tuhovec   
Varaždinske Toplice   
 
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
 
Područni ured za katastar Virovitica
Bačevac11.8825945.1002554.0802043.750188
Borova   SVE K.O. 
Brezovica   
Budanica   
Budrovac Lukački   
Bušetina   
Cabuna   
Detkovac   
Dugo Selo Lukačko   
Gačište   
Gornje Bazje   
Gradina   
Kapan   
Lozan   
Lukač   
Naudovac   
Orešac   
Pčelić   
Rezovac   
Rogovac   
Rušani   
Suhopolje   
Špišić Bukovica   
Turanovac   
Virovitica   
Virovitica-grad   
Vukosavljevica   
Jasenaš12.6456326.1113064.889244
Gvozdanska9.7114865.8942954.715236
Levinovac   
Pivnica   
Ispostava Orahovica
Bankovci10.2805145.8612935.0782543.750188
Bare   SVE K.O. 
Crnac   
Čačinci   
Dolci   
Donja Pištana   
Donje Predrijevo   
Duzluk   
Gornja Pištana   
Kokočak   
Krajna   
Kutovi   
Manastir Orahovica   
Nova Jošava   
Obradovci   
Orahovica   
Stara Jošava10.2805145.8612934.616231
Šumeđe   
Zdenci   
Brezovljani9.7824895.034252 
Krasković   
Pušina   
Slatinski Drenovac   
Suha Mlaka   
Ispostava Pitomača
Dinjevac10.1015057.0983555.1352573.750188
Grabrovnica   SVE K.O. 
Kladare   
Mala Črešnjevica   
Otrovanec   
Pitomača I   
Pitomača II   
Sedlarica   
Velika Črešnjevica   
Stari Gradac9.1774596.2553134.734237
Turnašica   
Ispostava Slatina
Bakić9.9694985.5012754.9232463.750188
Bistrica   SVE K.O. 
Bokane   
Čeralije   
Dobrović   
Donja Bukovica   
Donje Bazje   
Donje Kusonje   
Donji Meljani   
Đuričić   
Gornja Bukovica   
Gornje Kusonje   
Gornje Predrijevo   
Gornje Viljevo   
Gornji Meljani   
Gornji Miholjac   
Hum Voćinski   
Hum-Varoš   
Ivan-Brijeg   
Kapinci   
Kometnik   
Kozice   
Kuzma   
Lisičine   
Lukavac   
Macute   
Medinci   
Mikleuš   
Miljevci   
Nova Bukovica   
Novaki   
Novskovci   
Podravska Slatina   
Popovac Voćinski   
Radosavci   
Rijenci9.9694985.5012754.923246
Sekulinci   
Sladojevci   
Slatinski Lipovac   
Smude   
Sopje   
Starin   
Vaška   
Voćin   
Vraneševci   
Čađavica11.4115715.5732795.288264
 
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
 
Ispostava Vinkovci
Andrijaševci15.0237516.5613284.5002254.500225
Apševci   SVE K.O. 
Donje Novo Selo   
Đeletovci   
Ivankovo   
Komletinci   
Lipovac   
Mirkovci   
Nijemci   
Novi Jankovci   
Novi Mikanovci   
Orolik   
Otok   
Podgrađe   
Privlaka   
Prkovci   
Retkovci   
Rokovci   
Slakovci   
Sremske Laze   
Stari Mikanovci   
Vinkovački Banovci   
Vinkovačko Novo Selo   
Vinkovci I   
Vinkovci II   
Vođinci   
Antin16.4308226.5343274.500225
Gaboš   
Jarmina   
Karadžićevo   
Korođ   
Markušica   
Tordinci   
Cerić14.7107367.5733794.500225
Marinci   
Nuštar   
Ostrovo   
Stari Jankovci   
Šidski Banovci   
Ispostava Vukovar
Bobota17.5528789.7454874.5002254.500225
Borovo   SVE K.O. 
Borovo Naselje   
Bršadin   
Lipovača   
Ludvinci   
Pačetin   
Trpinja   
Vera17.5528789.7454874.500225
Berak15.69278511.434572 
Bogdanovci   
Čakovci   
Grabovo   
Mikluševci   
Negoslavci   
Petrovci   
Sotin   
Svinjarevci   
Tompojevci   
Vukovar   
Ispostava Ilok
Bapska15.69278511.4345724.5002254.500225
Ilok   SVE K.O. 
Lovas   
Mohovo   
Opatovac   
Šarengrad   
Tovarnik   
Ilača14.7107367.5733794.500225
Ispostava Županja
Babina Greda12.6366326.0533034.5002254.500225
Bošnjaci   SVE K.O. 
Cerna   
Drenovci   
Đurići   
Gradište   
Gunja   
Posavski Podgajci   
Račinovci   
Rajevo Selo   
Soljani   
Strošinci   
Šiškovci   
Štitar   
Vrbanja   
Županja   
 
ŽUPANIJA ZADARSKA
 
Područni ured za katastar Zadar
Ist9.7604887.5203764.1602084.000200
Molat   SVE K.O. 
Olib   
Premuda   
Silba   
Vir   
Zapuntel   
Božava9.4404727.5203764.320216
Brbinj   
Dragove   
Kali   
Kukljica   
Luka   
Lukoran   
Mali Iž   
Poljana   
Preko   
Rava   
Sali   
Savar   
Sestrunj   
Soline   
Sutomiščica   
Ugljan   
Veli Iž   
Veli Rat   
Zverinac   
Žman   
Bibinje9.7604887.8403924.480224
Bokanjac   
Briševo   
Crno   
Diklo   
Dračevac   
Galovac   
Gorica   
Islam Latinski   
Murvica   
Nin   
Novigrad   
Petrčane   
Poličnik   
Poljica   
Posedarje   
Pridraga   
Privlaka   
Radovin9.7604887.840392 
Ražanac   
Slivnica   
Smoković   
Suhovare   
Sukošan   
Škabrnje   
Vinjerac   
Visočane   
Vrsi   
Zadar   
Zemunik   
Seline9.4404726.720336 
Starigrad   
Tribanj-Kruščica   
Ispostava Benkovac
Banjevci6.8803445.9202964.1602084.000200
Benkovac   SVE K.O. 
Buković   
Ceranje   
Donja Jagodnja   
Gornja Jagodnja   
Gornje Biljane   
Kolarina   
Korlat   
Kula Atlagić   
Lepuri   
Lisičić   
Lišane Ostrovica   
Nadin   
Perušić Benkovački   
Polača   
Pristeg   
Radošinovci   
Raštević   
Stankovci   
Šopot   
Tinj   
Vukšić   
Bjelina6.8803445.920296 
Brgud   
Bruška   
Dobropoljci   
Karin   
Popovići   
Donje Biljane6.8803445.920296 
Islam Grčki   
Smilčić   
Velim6.8803445.920296 
Ispostava Biograd na Moru
Biograd na Moru8.3204167.2003605.4402724.000200
Filipjakov   SVE K.O. 
Pakoštane   
Raštane   
Turanj   
Vrana   
Banj8.1604087.0403525.440272
Dobropoljana   
Mrljane   
Neviđane   
Pašman   
Tkon   
Vrgada   
Ždrelac   
Ispostava Gračac
Bruvno6.7203365.2802644.0002004.000200
Deringaj   SVE K.O. 
Duboki Dol   
Glogovo   
Grab   
Gračac   
Kijani   
Kom   
Mazin   
Omsica   
Palanka   
Pribudić   
Prljevo   
Rudopolje   
Tomingaj   
Velika Popina   
Vrelo   
Zrmanja   
Ispostava Obrovac
Bilišane7.3603685.1202564.0002004.000200
Golubić   SVE K.O. 
Jasenice   
Krupa   
Kruševo   
Medviđa   
Muškovci   
Obrovac   
Zaton Obrovački   
Zelengrad   
Žegar   
Ispostava Pag
Dinjiška8.4804246.7203364.0002004.000200
Kolan   SVE K.O. 
Pag   
Povljana   
 
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
 
Područni ured za katastar Dugo Selo
Andrilovec11.7005859.1504585.7002853.750188
Brckovljani   SVE K.O. 
Dugo Selo I   
Dugo Selo II   
Hrebinec   
Ježevo   
Leprovica   
Lupoglav   
Ostrna   
Prozorje   
Hruščica   
Novaki Oborovski   
Oborovo   
Okunščak   
Rugvica   
Prečec11.5505789.0004505.550278
Ispostava Ivanić Grad
Bešlinec11.5505786.6003304.8002403.750188
Breška Greda   SVE K.O. 
Caginec   
Hrastilnica   
Ivanić Grad   
Kloštar Ivanić   
Križ   
Lepšić   
Nova Marča   
Novoselec   
Obreška   
Okešinec   
Opatinec   
Posavski Bregi   
Šarampov   
Širinec   
Šumećani   
Šušnjari   
Topolje   
Lijevi Dubravčak11.7005856.3003155.100255
Prečno   
Trebovec11.7005856.4503234.950248
Ispostava Jastrebarsko
Brlenić11.5505786.7503384.5002253.750188
Cvetković   SVE K.O. 
Desinec   
Domagović   
Donja Kupčina   
Gornja Kupčina   
Jastrebarsko   
Klinča Sela   
Krašić I11.5505786.7503384.500225
Krašić II   
Kupinec   
Lijevo Sredičko   
Lučenica   
Mirkopolje   
Petrovina   
Pisarovina   
Plešivica   
Plešivička Reka   
Prekrižje   
Pribić   
Slavetić   
Sveta Jana   
Velika Jamnička   
Volavje   
Zdenčina   
Čaglje11.4005706.6003304.350218
Okić11.5505786.7503384.500225
Kalje11.4005706.4503234.200210
Kostanjevac   
Mahovljić   
Mrzlo Polje Žumberačko   
Pečno   
Sošice   
Željezno Žumberačko   
Žumberak   
Ispostava Samobor
Budinjak11.4005707.0503534.5002253.750188
Grabar   SVE K.O. 
Poklek   
Cerje Samoborsko11.5505786.9003454.350218
Domaslovec   
Drežnik Podokički   
Galgovo   
Kerestinec   
Klokočevec Samoborski   
Konšćica   
Molvice   
Noršić Selo   
Otruševec   
Podvrh   
Rakitje   
Rakov Potok   
Rakovica   
Rude   
Samobor   
Slani Dol   
Strmec Samoborski   
Sveta Nedelja   
Šipački Breg   
Vrbovec   
Ispostava Sv. Ivan Zelina
Bedenica10.8005407.8003904.8002403.750188
Hrastje   SVE K.O. 
Komin   
Obrež10.8005407.8003904.950248
Orešje   
Blaškovec10.9505487.6503834.950248
Blaževdol   
Helena   
Hrnjanec   
Laktec   
Paukovec   
Psarjevo   
Zelina   
Novo Mijesto10.5005257.9503985.100255
Radoišće   
Tomaševec   
Salnik10.6505338.1004055.250263
Gornji Vinkovec   
Žitomir   
Ispostava Velika Gorica
Bukevje11.5505787.3503684.6502333.750188
Bukovčak   SVE K.O. 
Buševec   
Cerovski Vrh   
Cvetković Brdo   
Čička Lazina   
Črnkovec   
Donja Lomnica   
Donje Podotočje   
Drnek   
Dubranec   
Gornje Podotočje   
Gradići   
Gustelnica   
Kosnica   
Kozjača   
Kravarsko   
Kuče   
Kurilovec   
Lekneno   
Lukavec   
Mičevec   
Mraclin   
Novo Brdo   
Novo Čiče   
Obrezina   
Pleso   
Podvornica   
Poljana Čička   
Ribnica   
Ruča   
Staro Čiče   
Strmec Bukovski   
Šćitarjevo   
Šiljakovina   
Veleševec   
Velika Buna   
Velika Gorica   
Velika Mlaka   
Vukomerić11.4005707.3503684.650233
Vukovina   
Auguštanovec11.1005557.2003604.500225
Gornji Hruševec   
Hotnja   
Lijevi Štefanki   
Lukinić   
Pokupsko   
Roženica   
Zgurić Brdo   
Turopoljski Lug10.8005407.2003604.800240
Ispostava Vrbovec
Bađinec11.1005558.7004354.8502433.750188
Bolč   SVE K.O. 
Brezine   
Brezje   
Cugovec   
Dubrava   
Farkaševac   
Fuka   
Habjanovac   
Haganj   
Kabal   
Marinkovac   
Nova Kapela   
Novaki   
Paruževac   
Vukšinac   
Zabrđe   
Zetkan   
Zvonik   
Dijaneš10.9505488.4004205.700285
Gostović   
Gradec   
Hruškovica   
Hudovo   
Lonjica   
Lovrečka Varoš   
Mlaka   
Negovac   
Pirakovec   
Podjales   
Poljana   
Preseka   
Rakovec   
Samoborec   
Stari Glog   
Tkalec   
Tučenik   
Velika   
Vrbovec   
Brčevec10.8005408.4004205.700285
Luka   
Poljanski Lug   
Valetić   
Vinkovec   
Ispostava Zaprešić
Bistransko Podgorje10.5005256.3003154.3502183.750188
Brdovec   SVE K.O. 
Donja Bistra   
Gornja Bistra   
Kraj   
Kupljenovo   
Laduć   
Pušća   
Zaprešić   
Dubravica10.5005256.3003154.200210
Pluska   
Prosinec   Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača


  

Narodne novine br.: 78 - Datum: 06.07.2009. - Interni ID: 20091867


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
1867
Na temelju članka 4. f stavka 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi
PRAVILNIK
O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se propisuje program, provođenje programa, uvjeti i način provjere znanja za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača određenih kategorija cestovnih vozila za prijevoz tereta i putnika iz država članica Europske unije i država nečlanica ako su zaposleni u tvrkama s poslovnim nastanom u državi članici, postupak izdavanja svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (u daljnjem tekstu: SSO o početnim kvalifikacijama) i svjedodžbi o periodičkoj izobrazbi (u daljnjem tekstu: SSO o periodičkoj izobrazbi), vođenje evidencije, troškovi provođenja izobrazbe i ispita, za početne kvalifikacije i periodičku izobrazbu, te izgled obrasca SSO o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi.
Članak 2.
(1) Stečene početne kvalifikacije i periodička izobrazba dokazuju se svjedodžbama iz članka 7., 9. i 11. ovoga Pravilnika.
(2) Vozači koji su državljani država nečlanica, a koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije ili za nju rade, te vozači koji obavljaju cestovni prijevoz tereta odnosno putnika unutar država članica Europske unije vozilima za čije upravljanje je potrebna vozačka dozvola kategorija C1, C1+E, C ili C+E ili vozačka dozvola D ili D+E, odnosno vozačka dozvola koja je priznata kao istovjetna, stjecanje početnih kvalifikacije i periodičke izobrazbe dokazuju vozačkom dozvolom s oznakom koda Zajednice ili kvalifikacijskom karticom vozača koju je izdalo nadležno tijelo druge države članice.
II. STJECANJE POČETNIH KVALIFIKACIJA I PERIODIČKE IZOBRAZBE
Članak 3.
(1) Kandidati koji su državljani država članica Europske unije mogu steći početne kvalifikacije u državi u kojoj imaju prebivalište ili u kojoj su zaposleni.
(2) Kandidati koji su državljani država nečlanica, a koji nisu stekli početne kvalifikacije i zaposleni su u tvrtki s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije ili za nju rade, mogu steći početne kvalifikacije u državi članici Europske unije u kojoj tvrtka ima poslovni nastan ili u državi članici Europske unije koja im je izdala radnu dozvolu.
(3) Kandidati iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika mogu periodičku izobrazbu steći u državi članici Europske unije u kojoj imaju prebivalište ili u državi članici Europske unije u kojoj rade.
III. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE
Članak 4.
(1) Za dobivanje ovlaštenja za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe, pravne osobe (u daljnjem tekstu: centri za osposobljavanje) moraju imati:
a) program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe, kojim se utvrđuju nastavni sadržaji, plan provedbe i nastavne metode, izrađen sukladno minimalnim zahtjevima i sadržajima izobrazbe za početnu kvalifikaciju i provedbu periodičke izobrazbe, koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1.),
b) stručne kadrove za provedbu kvalitetne izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom iz točke a) ovoga stavka i to najmanje pet osoba u radnom odnosu sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prometnog smjera (cestovnog) ili strojarskog, od kojih najmanje tri osobe s prometnim smjerom (cestovnim) za izvođenje programa osposobljavanja,
c) u vlasništvu ili zakupu najmanje po jedno motorno vozilo kategorija C1, C1+E, C, C+E, D i D+E, opremljeno za osposobljavanje, odnosno najmanje po jedno vozilo one kategorije za koju će provoditi program za stjecanja početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe. Vozila moraju ispunjavati zahtjeve za ispitna vozila koji su određeni Direktivom 2006/126/ES o vozačkim dozvolama, odnosno Programom vozačkog ispita (»Narodne novine«, broj 155/2008.),
d) u vlasništvu ili zakupu uredski prostor za prijam kandidata, površine najmanje 8 m2, propisno opremljenu učionicu za provedbu teorijskog dijela osposobljavanja za najmanje 20 kandidata, pri čemu se za svakog kandidata mora osigurati najmanje 2,5 m2 radne površine, a za predavača najmanje 8 m2 radne površine,
e) u vlasništvu nastavna sredstva i pomagala za izvođenje programa početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe, informatičku opremu i program za realizaciju teorijskog dijela osposobljavanja (računalo i projektor u učionici, »magičnu« ploču, ploču s listovima, sheme pojedinih sklopova vozila (originalni ili umanjeni modeli sklopova vozila, primjerice mjenjač, motor, itd..), analogni i digitalni tahograf, stručnu literaturu koja obuhvaća sva tematska područja utvrđena programom iz točke a) ovoga stavka,
f) računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti,
g) u vlasništvu ili zakupu prometno vježbalište, površine najmanje 1500 m2 i dimenzija najmanje 25 m širine i 60 m duljine, na kojem je moguća provedba praktičnog dijela osposobljavanja. Vježbalište mora biti izvedeno sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt, beton) i mora biti propisno označeno.
IV. SADRŽAJ, NAČIN I PROGRAM STJECANJA POČETNIH KVALIFIKACIJA
Članak 5.
Kandidati mogu steći početne kvalifikacije na sljedeće načine:
– provjerom znanja,
– ubrzanim načinom stjecanja početnih kvalifikacija, ili
– kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač, te kroz druge vrste obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač.
1. Program i sadržaj ispita
Članak 6.
(1) Provjera znanja obavlja se polaganjem ispita, koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.
(2) Teorijski dio ispita mora trajati najmanje četiri nastavna sata (180 minuta), a sastoji se iz dva dijela i to:
– pitanja koja uključuju odabir između više ponuđenih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor,
– analize pojedinih slučaja.
(3) Praktični dio ispita mora trajati najmanje dva sata, a sastoji se iz dva dijela i to:
– ispita za ocjenu osposobljenosti za racionalnu vožnju u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, a koji mora trajati najmanje 90 minuta. Ispit se, u pravilu, provodi na svim vrstama gradskih prometnica te na cestama izvan naselja, brzim cestama i autocestama, a koje ceste imaju različite stupnjeve težine na koje kandidati mogu naići te u uvjetima različitih gustoća prometa. Vrijeme vožnje po cesti mora biti optimalno iskorišteno, tako da se kandidati mogu ocijeniti iz svih područja s kojima će se vjerojatno susretati u vožnji,
– praktičnog dijela ispita, u trajanju od najmanje 30 minuta, koji obuhvaća sadržaje iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.
Vozilo koje se koristi za provedbu ispita mora ispunjavati zahtjeve za ispitna vozila propisane Direktivom 2006/126/EZ, odnosno Programom vozačkog ispita (»Narodne novine«, broj 155/2008.).
(4) Uz praktični dio ispita iz stavka 3. ovoga članka može se provesti i ispit na posebnom terenu ili na simulatoru vožnje, kako bi se ocijenila osposobljenost za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana ili noći.
(5) Ispit iz stavka 4. ovoga članka smije trajati najviše 30 minuta i to vrijeme se uračunava u ukupno trajanje praktičnog dijela ispita.
(6) Praktičnom dijelu ispita može pristupiti kandidat koji ima položen vozački ispit za odgovarajuću kategoriju, odnosno koji ima vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. Praktični dio ispita provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju), koji ocjenjuje osposobljenost kandidata. Ovlašteni ispitivač mora imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog), položen stručni ispit i iskustvo od najmanje pet godina na poslovima provedbe vozačkih ispita ili edukacije u cestovnom prometu. U vozilu, tijekom ispita, osim kandidata koji polaže ispit, može biti i osoba koja je osposobljavala kandidata.
(7) Kandidat koji obavlja djelatnost prijevoza tereta, a želi promijeniti ili proširiti djelatnost na prijevoz putnika ili obratno, mora položiti teorijski dio ispita koji nije polagao te položiti i praktični dio ispita u cijelosti.
Članak 7.
(1) Kandidatu koji uspješno položi teorijski i praktični dio ispita, stručna organizacija koja je na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita, izdaje SSO o početnim kvalifikacijama za određenu kategoriju vozila.
(2) Obrazac SSO o početnim kvalifikacijama tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.).
2. Ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija
Članak 8.
(1) Postupak ubrzanog stjecanja početnih kvalifikacija mora obuhvaćati poduku iz svih područja navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i to u obliku tečaja u trajanju od najmanje 140 nastavnih sati. Nakon završenog tečaja kandidati polažu pismeni ispit koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja navedenog u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.
(2) Uz pohađanje tečaja iz stavka 1. ovoga članka, kandidati moraju, u pratnji stručnog zaposlenika centra za osposobljavanje, obaviti 10 nastavnih sati vožnje samostalno u vozilu.
(3) Samostalnoj vožnji mogu pristupiti kandidati koji imaju položeni vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno važeću vozačku dozvolu.
(4) Samostalna vožnja obavlja se u vozilu za odgovarajuću kategoriju, koje ispunjava zahtjeve za ispitna vozila određene Direktivom 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama, odnosno Programom vozačkog ispita (»Narodne novine«, broj 155/2008.).
(5) Kandidati smiju voziti najviše četiri nastavna sata od navedenih deset nastavnih sati samostalne vožnje na posebnom terenu ili na odgovarajućem simulatoru vožnje, u cilju osposobljavanja vozača za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana i noći.
(6) Kandidati koji obavljaju prijevoz tereta i posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama, a žele obavljati prijevoz putnika ili obrnuto, nisu dužni polagati dio ispita za početne kvalifikacije koji je zajednički, nego samo dio koji nisu polagali.
(7) Tečaj ubrzanog stjecanja početne kvalifikacije iz stavka 6. ovoga članka traje 35 nastavnih sati, uključujući dva i pol sata samostalne vožnje u vozilu odgovarajuće kategorije, u pratnji osobe koja je osposobljavala kandidata.
(8) Nakon završenog tečaja kandidati polažu pismeni i usmeni ispit, koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja navedenog u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.
Članak 9.
(1) Kandidatu koji je redovito pohađao tečaj i položio pismeni ispit, stručna organizacija koja je na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08.) ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita, izdaje svjedodžbu kojom potvrđuje ubrzano stjecanje početne kvalifikacije.
(2) Obrazac svjedodžbe kojom se potvrđuje uspješno položen ispit o ubrzanim početnim kvalifikacijama (SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3.).
3. Provedba ispita
Članak 10.
(1) Ispiti se provode u ispitnim centrima stručne organizacije iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, koje rješenjem odredi ministar nadležan za promet.
(2) Ispit provodi ovlašteni ispitivač koji mora imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog), položen stručni ispit i iskustvo od najmanje pet godina na poslovima provedbe vozačkih ispita ili edukacije u cestovnom prometu te dopuštenje (licenciju), sukladno posebnom propisu iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(3) Na način određivanja i organiziranja rada ovlaštenih ispitivača koji provode ispite, utvrđivanje rokova, mjesta i vremena polaganja ispita te obavješćivanje kandidata, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe propisa o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita i općih akata ovlaštene stručne organizacije iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(4) Odluku o visini naknade provođenja tečajeva i visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača donosi ministar nadležan za poslove prometa.
V. SADRŽAJ, NAČIN I PROGRAM PROVOĐENJA PERIODIČKE IZOBRAZBE
Članak 11.
(1) Periodička izobrazba vozača je obvezna obuka kojom se osobama koje imaju SSO o početnim kvalifikacijama, ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početnih kvalifikacija, osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.
(2) Periodička izobrazba provodi se svakih pet godina pohađanjem obveznog tečaja iz svih područja navedenih u Dijelu 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika, u trajanju od najmanje 35 nastavnih sati, a najmanje sedam sati dnevno. Periodička izobrazba može se dijelom provoditi i na simulatoru vožnje.
(3) Nakon završene periodičke izobrazbe provodi se pismeni ispit u ispitnom centru. Ispit provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju). Kandidatu koji položi pismeni ispit ovlaštena stručna organizacija iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje SSO o periodičkoj izobrazbi.
(4) Ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju o vozačima koji su prošli periodičku izobrazbu.
(5) Obrazac svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 4.).
(6) Na način određivanja i organiziranja rada ovlaštenih ispitivača koji provode ispite, utvrđivanje rokova, mjesta i vremena polaganja ispita te obavješćivanje kandidata, primjenjuju se na odgovarajući način odredbe propisa o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita i općih akata ovlaštene stručne organizacije iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.
Članak 12.
Periodičku izobrazbu moraju proći:
a) vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama i vozači koji imaju završenu srednju stručnu spremu u zanimanju vozač, pet godina nakon izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama, odnosno izdavanja svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi ili osposobljenosti za zanimanje vozač, te nakon toga svakih pet godina,
b) vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, pet godina nakon isteka roka propisanog člankom 4.c stavkom 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu(»Narodne novine«, br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08) te nakon toga roka svakih pet godina (D ili D+E do 10. rujna 2013., a C1, C1+E, C ili C+E do 10. rujna 2014.).
c) vozači koji su završili prvi tečaj periodičke izobrazbe, svakih pet godina prije isteka roka važenja SSO o periodičkoj izobrazbi.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Klasa: 011-01/09-02/40
Urbroj: 530-07-09-1
Zagreb, 24. lipnja 2009.
Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
PRILOG 1
MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POČETNU I PERIODIČKU IZOBRAZBU VOZAČA
MINIMALNI ZAHTJEVI
– PODRUČJA – SADRŽAJIKATEGORIJE VOZILA
C1C1+ECC+EDD+E
Dio 1. Popis područja – predmeta 
1.USAVRŠAVANJE RACIONALNE VOŽNJE, KOJA SE TEMELJI NA PROMETNIM PROPISIMA I SIGURNOSNIM PRAVILIMA
1.1.Poznavanje obilježja prijenosnih sustava radi njihove optimalne iskorištenosti: 
dijagrami okretnog momenta, snage i specifične potrošnje motora, optimalno korištenje brojača okretaja, optimalni broj okretaja pri promjeni brzine, dijagrami omjera prijenosa mjenjačaXXXXXX
1.2.Poznavanje tehničkih obilježja i rada sigurnosnih kontrola za nadzor nad vozilom, smanjenje habanja na minimum i sprječavanja smetnji u radu: 
specifičnosti hidrauličkog vakumskog sustava servo kočnica, ograničenje korištenja kočnica i usporivača, kombinirano korištenje kočnica i usporivača, bolje korištenje omjera brzine i prijenosa, korištenje inercije vozila, usporavanje i kočenje na nizbrdici, postupci u slučaju kvaraXXXXXX
1.3.Sposobnost optimizacije potrošnje goriva: 
optimizacija potrošnje goriva primjenom znanja iz točaka 1.1. i 1.2.XXXXXX
1.4.Sposobnost utovara vozila uz poštivanje sigurnosnih pravila i ispravno korištenje vozila: 
sile koje utječu na vozilo u kretanju, korištenje omjera prijenosa mjenjača u skladu s opterećenjem vozila i osobinama ceste, izračun korisnog opterećenja vozila ili kombinacije, izračun ukupnog obujma, raspodjela opterećenja, posljedice preopterećenja osovine, stabilnost i težište vozila, vrste ambalaže i paleta; glavne kategorije tereta koje zahtijevaju pričvršćivanje, tehnike pritezanja i privezivanja, korištenje remenja za pričvršćivanje, korištenje priteznih uređaja, korištenje opreme za rukovanje teretom, postavljanje i skidanje cerade ili nepromočive tkanine.XXXX
1.5.Sposobnost osiguravanja sigurnosti i udobnosti putnika:
prilagođavanje uzdužnom i bočnom kretanju, poštivanje ostalih sudionika u prometu, podjela cesta, položaj vozila na cesti, sigurno kočenje, upravljanje prevjesom, korištenje posebnih infrastruktura (javne površine, vozne trake za posebne svrhe), rješavanja nesuglasja između sigurne vožnje i ostalih uloga vozača, interakcija i komunikacija s putnicima, osobitosti određenih skupina putnika (invalidne osobe, djeca)XX
1.6.Sposobnost utovara vozila uz poštovanje sigurnosnih pravila i ispravno korištenje vozila: sile koje utječu na vozilo u vožnji, primjena omjera prijenosa mjenjača u skladu s opterećenjem vozila i osobinama ceste, izračun korisnog opterećenja vozila ili skupa vozila, raspodjela opterećenja, posljedice preopterećenja osovine, stabilnost i težište vozilaXX
2.PRIMJENA PROPISA
2.1.Poznavanje propisa kojima je uređeno: maksimalno radno vrijeme u području prijevoza, 
načela, primjena i posljedice primjene Uredbe Vijeća 1985/3820/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva u vezi s cestovnim prijevozom (SL L br. 370 od 31.12.1985, str. 1) i Uredbe Vijeća 1985/3821/EEZ od 20. prosinca 1985. o tahografu (nadzornom uređaju) u cestovnom prometu (SL L br. 370 od 31.12.1985, str. 8) sa svim izmjenama i dopunama; kazne za nekorištenje, neispravno korištenje ili neovlašteno rukovanje tahografom; poznavanje socijalnih uvjeta u cestovnom prijevozu, prava i dužnosti vozača u pogledu početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe.XXXXXX
2.2. Poznavanje propisa koji uređuju prijevoz tereta: 
licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza, obveze na temelju standardnih ugovora za prijevoz tereta, priprema dokumenata koji čine ugovor za prijevoz, međunarodne prijevozne dozvole, obveze na temelju Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz tereta cestom, priprema međunarodnog teretnog lista, prelaženje graničnog prijelaza, otpremnička poduzeća, posebni prateći dokumenti za teret.XXXX
2.3Poznavanje propisa o prijevozu putnika: 
prijevoz posebnih skupina putnika, sigurnosna oprema u autobusima, sigurnosni pojasevi, opterećenje vozila.XX
3.ZDRAVLJE, SIGURNOST NA CESTI I ZAŠTITA OKOLIŠA, USLUGA, LOGISTIKA
3.1.Upoznavanje vozača s rizicima na cesti i ozljedama na radu:
svijest vozača o opasnostima na cesti, vrste ozljeda na radu u djelatnosti prijevoza, statistika o prometnim nesrećama na cesti, sudjelovanje vozača teretnih vozila i autobusa u prometnim nesrećama, posljedice po ljudske živote, te materijalne i financijske posljedice.XXXXXX
3.2,Sposobnost sprječavanja kriminaliteta i trgovine ljudima:
opće informacije, posljedice za vozače, preventivne mjere, kontrolni popis, propisi o odgovornosti prijevoznika.XXXXXX
3.3.Sposobnost sprječavanja fizičkih rizika: 
ergonomska načela, rizične kretnje ili držanje tijela, fizička spremnost, vježbe rukovanja teretom, osobna zaštita.XXXXXX
3.4.Svijest o važnosti fizičke i mentalne sposobnosti: 
načela zdrave, uravnotežene prehrane, djelovanje alkohola, droga ili drugih tvari, koje mogu utjecati na ponašanje, simptomi, uzroci, utjecaj umora i stresa, ključna uloga temeljnog ciklusa rad/odmor.XXXXXX
3.5.Sposobnost procjenjivanja krizne situacije: 
ponašanje u izvanrednim situacijama, ocjena stanja, izbjegavanje komplikacija prometne nesreće, pozivanje pomoći, pomoć ozlijeđenima i pružanje prve pomoći, ponašanje u slučaju požara, evakuacija putnika iz teretnog vozila/autobusa, osiguravanje sigurnosti putnika, ponašanje u slučaju napada i osnovna načela pripreme izvješća o nesreći.XXXXXX
3.6.Sposobnost prilagodbe ponašanja poboljšanju ugleda poduzeća:
ponašanje vozača i ugled poduzeća, važnost standarda usluga vozača za poduzeće, uloge vozača i osoba s kojima je vozač u kontaktu ili s kojima se susreće, održavanje vozila, organizacija rada, komercijalne i financijske posljedice spora.XXXXXX
3.7.Poznavanje gospodarskog okruženja cestovnog prijevoza tereta i organizacije tržišta: 
cestovni prijevoz u odnosu na druge načine grane prometa (tržišno natjecanje, otpremnici), različite aktivnosti u cestovnom prijevozu (javni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, pomoćne aktivnosti u prijevozu), organizacija glavnih vrsta prijevoznih poduzeća i pomoćnih aktivnosti u prijevozu, različite prijevozne specijalizacije (cisterne, prijevoz pri određenoj temperaturi, itd.), promjene u gospodarskoj grani (razvoj usluga, multimodalni teretni prijevoz, korištenje podizvođača, itd.)XXXX
3.8.Poznavanje gospodarskog okruženja cestovnog prijevoza putnika i organizacija tržišta: 
cestovni prijevoz putnika u odnosu na druge načine prijevoza putnika (željeznica, osobni automobil), različite djelatnosti u vezi s cestovnim prijevozom putnika, prelazak granica (međunarodni prijevoz), organizacija glavnih vrsta poduzeća za cestovni prijevoz putnikaXX

PRILOG 2 
Obrazac SSO o početnim kvalifikacijama kojom se potvrđuje stjecanje početne kvalifikacije na temelju provedene provjere znanja
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA PROMETA I INFRASTRUKTURE
(prva stranica svjedodžbe)
SVJEDODŽBA
O PROVEDENOJ PROVJERI ZNANJA ZA STJECANJE
POČETNIH KVALIFIKACIJA
__________________________________
Stručna organizacija koja je na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita
Ovom svjedodžbom Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na temelju čanka 4c stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08), potvrđuje da vozač/vozačica
(ime i prezime)
(datum i mjesto rođenja)
(državljanstvo)
(vrsta i br. osobnog dokumenta)
(datum izdavanja osobnog dokumenta)
(nadležno tijelo koje je izdalo osobni dokument)
(br. vozačke dozvole)
(datum izdavanja vozačke dozvole)
(nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvolu)

do(datum) ispunjava zahtjeve vezano uz stjecanje početnih
kvalifikacija i stručno je osposobljen/osposobljena za prijevoz tereta (ili putnika) (1) u cestovnom prometu.

(mjesto i datum izdavanja svjedodžbe)
(potpis i pečat odgovorne osobe)
(druga stranica svjedodžbe)
OPĆE ODREDBE
Ova svjedodžba je dokaz o stjecanju početnih kvalifikacija iz članka 6. stavka 1. točke b) Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz tereta ili putnika, o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća 1985/3820/EEZ i Direktive Vijeća 1991/439/EEZ te o opozivanju Direktive Vijeća 1976/914/EEZ (SL L br. 226 od 10.9.2003, str. 4, sa svim izmjenama i dopunama).
Ovom svjedodžbom potvrđuje se da je vozač/vozačica do ______________ (datum) stručno osposobljen/osposobljena za prijevoz tereta (i/ili putnika)1 u cestovnom prometu.

1 Nepotrebno precrtati.
PRILOG 3 
Obrazac SSO o početnim kvalifikacijama kojom se potvrđuje ubrzano stjecanje početnih kvalifikacija
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA PROMETA I INFRASTRUKTURE
(prva stranica svjedodžbe)
SVJEDODŽBA
O PROVEDENOM UBRZANOM STJECANJU POČETNIH KVALIFIKACIJA
__________________________________
Stručna organizacija koja je na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita
Ovom svjedodžbom Republika Hrvatska , Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, na temelju članka 4c stavka 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08), potvrđuje da vozač/vozačica
(ime i prezime)
(datum i mjesto rođenja)
(državljanstvo)
(vrsta i br. osobnog dokumenta)
(datum izdavanja osobnog dokumenta)
(nadležno tijelo koje je izdalo osobni dokument)
(br. vozačke dozvole)
(datum izdavanja vozačke dozvole)
(nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvolu)

do(datum) ispunjava zahtjeve vezano uz stjecanje početnih
kvalifikacija i stručno je osposobljen/osposobljena za prijevoz robe (ili putnika)(1) u cestovnom prometu.
(mjesto i datum izdavanja svjedodžbe)
(potpis i pečat odgovorne osobe)
(druga stranica svjedodžbe)
OPĆE ODREDBE
Ova svjedodžba je dokaz o stjecanju početnih kvalifikacija iz članka 6. stavka 1. točke b). Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća 1985/3820/EEZ i Direktive Vijeća 1991/439/EEZ te o opozivanju Direktive Vijeća 1976/914/EEZ (SL L br. 226 od 10.9.2003, str. 4, sa svim izmjenama i dopunama).
Ovom svjedodžbom potvrđuje se da je vozač/vozačica do ______________(datum) stručno osposobljen/osposobljena za prijevoz tereta (i/ili putnika)1 u cestovnom prometu.

1 Nepotrebno precrtati.
PRILOG 4 
Obrazac svjedodžbe kojom se potvrđuje periodička izobrazba vozača nakon stjecanja početnih kvalifikacija
(prva stranica svjedodžbe)
__________________________________
Stručna organizacija koja je na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama ovlaštena za poslove organiziranja i provođenja vozačkih ispita
SVJEDODŽBA
O PROVEDENOJ PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA
Ovom svjedodžbom ______________________(naziv stručne organizacije), na temelju članka 4e. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/04, 48/05, 151/05, 111/06 i 63/08), potvrđuje da je vozač/vozačica
(ime i prezime)
(datum i mjesto rođenja)
(državljanstvo)
(vrsta i br. osobnog dokumenta)
(datum izdavanja osobnog dokumenta)
(nadležno tijelo koje je izdalo osobni dokument)
(br. vozačke dozvole)
(datum izdavanja vozačke dozvole)
(nadležno tijelo koje je izdalo vozačku dozvolu)

završilo/završila tečaj periodičke izobrazbe u trajanju od 35 sati 
(datum) ispunjava zahtjeve stručne osposobljenosti vozača/vozačice za prijevoz tereta(ili putnika)(1) u cestovnom prometu.
(mjesto i datum izdavanja svjedodžbe)
(potpis i pečat odgovorne osobe)
(druga stranica svjedodžbe)
OPĆE ODREDBE
Ova svjedodžba je dokaz o periodičkoj izobrazbi vozača iz članka 8. stavka 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća 1985/3820/EEZ i Direktive Vijeća 1991/439/EEZ te o opozivanju Direktive Vijeća 1976/914/EEZ (SL L br. 226 od 10.9.2003, str. 4, sa svim izmjenama i dopunama).
Ovom svjedodžbom potvrđuje se da je vozač/vozačica do ______________(datum) stručno osposobljen/osposobljena za obavljanje prijevoz tereta i/ili putnika)1 u cestovnom prometu.

1 Nepotrebno precrtati.Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države


  

Narodne novine br.: 95 - Datum: 24.11.1995. - Interni ID: 19951538


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst i 48/95) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi 

PRAVILNIK 
O POČETNOM GODIŠNJEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU I ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE 

Članak 1. 
Ovim pravilnikom propisuje se početni godišnji iznos naknade (u daljnjem tekstu: početni iznos naknade) za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kod davanja koncesije i zakupa putem javnog natječaja. 

Članak 2. 
Početni iznos naknade poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države određen je po klasama i kulturama zemljišta odredenim u tablicama i to: 
1. katastarske kulture oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i maslinjaci (Tablica 1.) ; 
2. katastarska kultura livade (Tablica 2.); 
3. katastarska kultura pašnjaci (Tablica 3.); 
4. katastarska kultura trstici (Tablica 4.). 

Članak 3. 
Tablice 1., 2., 3. i 4. s pripadnim sadržajem prilog su ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

Članak 4. 
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ("Narodne novine", br. 2/94). 

Članak 5. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama". 

Klasa:320-02/95-01/461 
Urbroj: 525-01-95-1 
Zagreb, 14. studeni 1995. 

Ministar poljoprivrede i šumarstva 
Matej Janković, v. r 


Tablica 1. 
       POČETNI GODIŠNJI IZNOS NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU DRŽAVE 
Katastarske kulture oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i maslinjaci       kn/ha 

____________________________________________________________________________________________________________
Općina         Katastarski                 Katastarska klasa 
            kotar      I    II   III   IV   V    VI   VII   VIII 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Beli Manastir      Beli Manastir  551   522   464   384   301   238   172   97 
Beli Manastir      Darda      553   506   441   393   315   253   191   98 
Benkovac        Benkovac    393   313   226   209   80   38 
Benkovac        Skradin     558   429   263   129   67 
Benkovac        Zadar-Kopno   488   385   282   171   74   47 
Biograd         Zadar-Kopno   416   329   241   146   63   40 
Biograd         Zadar-Otoci   411   307   196   72 
Bjelovar        Bjelovar    388   346   291   250   204   177   115   59 
Bjelovar        GrubišnoPolje  368   337   300   252   209   175   122   65 
Bjelovar        Križevci    406   354   297   254   203   160   112   57 
Brač          Brač      797   524   364   202   119 
Buje          Poreč      372   317   268   206   155   110   65   34 
Buzet          Pazin      510   456   402   320   244   168   98   43 
Cres-Lošinj       Krk-Lošinj       246   213   172   135   106   66   33 
Crikvenica       Otočac     478   417   363   290   218   157   109   66 
Crikvenica       Rijeka     419   349   278   222   162   126   91   45 
Čabar          Delnice         333       221   182   156   108   65 
Čakovec         Čakovec     498   434   370   309   256   210   153   71 
Čakovec         Mursko Središće 589   502   402   297   192   109   86   61 
Čakovec         Varaždin    463   425   373   318   252   204   123   65 
Čakovec         Štrigova    531   458   373   316   239   150   89   61 
Čazma          Bjelovar    404   360   303   260   212   184   120   61 
Čazma          Garešnica    411   364   323   270   212   165   128   64 
Čazma          Križ      414   373   325   262   215   167   123   69 
Daruvar         Pakrac         399   348   289   227   168   95   70 
Daruvar         Slatina     463   380   352   292   232   152   108   56 
Delnice         Delnice     351   301   250   199   164   141   98   59 
Delnice         Ogulin     355   309   276   211   172   135   95   46 
Delnice         Ozalj      344   305   272   224   176   134   90   42 
D.Stubica        Zaprešić    440   381   316   271   233   177   98 
D. Stubica       Zlatar Bistrica 391   346   307   271   233   176   110 
Donji Lapac       Gračac         223   190   156   130   97   63   37 
Donji Lapac       Korenica        214   191   158   125   95   69   39 
D. Miholjac       Valpovo     530   453   380   331   263   199   127   68 
Drniš          Drniš      465   273   250   167   92   53 
Drniš          Promina     423   365   250   163   96   48 
Drniš          Split Zagora  323   253   205   127   100   70 
Dubrovnik        DubrovnikPrimorje 393  341   239   158   93 
Dubrovnik        DubrovnikZagora 416   323   199   94   70 
Dubrovnik        Korčula     402   298   204   105   61 
Duga Resa        Ozalj          308   274   226   178   136   90   42 
Duga Resa        Vojnić         305   268   219   180   134   94   43 
Duga Resa        Ogulin     358   312   277   212   173   135   96   46 
Dugo Selo        Zagreb     355   322   279   236   196   165   95 
Dvor          Kostajnica           301   232   172   100   56 
Dvor          Glina              258   203   165   113   66   36 
Đakovo         Đakovo     452   388   340   268   200   140   108 
Đakovo         Vinkovci    438   382   344   266   225   150   82   58 
Đurdevac        Đurdevac    365   325   276   236   205   173   110   60 
Đurđevac        Koprivnica   376   331   280   246   197   163   104   56 
Đurdevac        Virovitica   386   336   291   238   202   157   92   56 
Garešnica        Garešnica    462   409   364   303   239   186   144   72 
Garešnica        Pakrac     475   428   373   310   244   181   102   75 
Glina          Glina          304   272   214   174   119   69   38 
Gospić         Gospić             306   251   209   156   100   60 
Gračac         Gračac         289   246   203   168   125   82   47 
Grub. Polje       Grubišno Polje 451   413   368   309   257   215   149   80 
Grub. Polje       Garešnica    495   438   390   325   256   199   154   77 
Hvar          Hvar      1127   597   182 
Imotski         Imotski     380   335   291   214   134   89   54   26 
Imotski         Šestanovac   445   335   253   170   132   99   66   44 
Ivanec         Varaždin    409   375   330   281   223   180   108   57 
Ivanić Grad       Križ      383   345   301   242   199   155   114 
Ivanić Grad       Velika Gorica  393   344   293   245   202   164   108 
Ivanić Grad       Zagreb     373   338   292   248   205   172   99   53 
Jastrebarsko      Jastrebarsko  460   434   373   315   257   201   128   62 
Jastrebarsko      Žumberak    498   440   388   324   272   198   111   64 
Jastrebarsko      Karlovac    478   424   37S   319   266   190   129   76 
Karlovac        Karlovac    359   320   282   240   200   143   97   57 
Karlovac        Jastrebarsko  346   327   280   237   193   151   97   47 
Karlovac        Ogulin     385   335   298   228   186   145   103   50 
Karlovac        Ozalj      370   328   293   241   190   145   97   45 
Karlovac        Vojnić     370   327   288   236   193   144   101   46 
Kaštela         Split Primorje 429   341   278   198   147   101   42 
Kaštela         Split Zagora  449   352   285   176   139   97   48 
Klanjec         KrapinskeToplice    336   283   245   213   159   100 
Knin          Knin      476   387   278   181   101   46 
Knin          Benkovac    436   347   251   232   89   42 
Knin          Promina     454   392   268   175   103   52 
Knin          Sinj      322   272   236   175   111   75 
Knin          Skradin     512   392   254   116   61 
Koprivnica       Koprivnica   411   361   306   268   216   178   114   61 
Koprivnica       Bjelovar    408   364   306   262   214   186   121   62 
Koprivnica       Križevci    426   372   312   267   213   168   117   60 
Koprivnica       Čakovec     419   365   311   260   215   177   129   60 
Korenica        Korenica    414   357   318   263   208   159   115   66 
Korenica        Ogulin ¸    431   375   333   255   208   162   116   56 
Korenica        Gospić     415   336   316   259   216   162   104   62 
Korčula         Korčula     575   425   291   150   87 
Kostajnica       Kostajnica   433   385   333   256   191   111   62 
Krapina         KrapinskeToplice444   399   335   291   252   188   118   64 
Krapina         Zlatar Bistrica 424   375   333   294   252   191   120   61 
Križevci        Križevci    392   342   287   246   196   154   108   55 
Križevci        Koprivnica   375   330   280   245   197   162   104   56 
Krk           Krk-Lošinj       495   429   347   272   215   132   66 
Kutina         Kutina     450   394   337   250   214   168   135   74 
Kutina         Križ      406   365   319   257   211   164   121   68 
Kutina         Garešnica    401   355   316   263   207   161   125   63 
Kutina         Nova Gradiška  442   388   333   256   213   143   108   54 
Labin          Pazin      332   296   261   208   159   109   63   28 
Lastovo         Korčula             329   169 
Ludbreg         Koprivnica       320   271   237   191   157   101 
Ludbreg         Varaždin        317   278   237   188   152   91 
Makarska        Makarska    947   467   137 
Metković        Metković    592   489   453   304       112   57 
Našice         Našice     539   464   388   312   251   175   118   66 
Našice         Požega     533   458   387   312   242   189   123   66 
Našice         Valpovo     514   440   369   321   255   193   123   66 
N. Gradiška       Nova Gradiška  498   437   375   288   240   162   122   61 
N. Gradiška       Požega     503   433   366   295   229   179   116   62 
N. Gradiška       Slavonski Brod 513   431   362   289   233   185   121   60 
Novi Marof       Križevci        318   266   228   182   143   100   51 
Novi Marof       Varaždin        313   275   234   186   150   90   48 
Novi Marof       Zlatar Bistrica     292   259   229   196   148   93   48 
Novi Zagreb       Velika Gorica  415   364   310   259   213   173   114   57 
Novi Zagreb       Jastrebarsko  389   368   316   267   218   171   109   53 
Novi Zagreb       Samobor     409   362   312   256   221   174   109   53 
Novska         Kostajnica   461   410   354   273   203   118   66   46 
Novska         Nova Gradiška  423   371   319   245   204   137   103   52 
Obrovac         Bukovica        301       166   95    42 
Ogulin         Ogulin     381   332   295   225   184   143   102   49 
Ogulin         Otočac         344   299   239   180   130   90   55 
Omiš          Imotski     487   430   373   274   172   115   70   33 
Omiš          Sinj      495   418   363   269   171   115   68   38 
Omiš          Split Primorje     404   329   235   175   120   70   50 
Omiš          Šestanovac       426   352   251   187   123   77   55 
Opatija         Volosko     569   506   402   311   221   162   97 
Orahovica        Našice     543   467   391   314   252   176   119   67 
Orahovica        Slatina     512   419   388   322   256   168   119   62 
Osijek         Osijek     532   491   434   381   303   237   169 
Osijek         Darda      538   491   428   382   307   246   186 
Osijek         Valpovo     598   511   429   373   296   225   143 
Osijek         Đakovo     607   521   456   360   268   188   145 
Otočac         Otočac     413   360   313   251   188   136   94   57 
Ozalj          Ozalj          355   317   261   205   157   104   49 
Ozalj          Karlovac        345   305   259   216   154   105   62 
Ozalj          Jastrebarsko      351   301   254   207   163   104   50 
Ozalj          Žumberak        353   311   260   218   159   89   51 
Pag           Rab-Pag     230   187   123   68   40 
Pakrac         Pakrac     366   330   287   239   188   139   79   57 
Pakrac         Nova Gradiška  394   346   297   228   190   128   96   48 
Pazin          Pazin      440   393   346   276   211   145   84   37 
Pazin          Poreč      492   419   356   274   205   146   87   46 
Petrinja        Glina      333   296   265   209   169   116   68   37 
Petrinja        Kostajnica   386   343   296   229   170   99   56 
Petrinja        Lekenik     366   322   281   217   168   107   66 
Ploče          Makarska    937   466   368   251   156   86   49 
Ploče          Metković        425   394   264   167   98   49 
Požega         Požega     501   430   364   294   228   178   115   62 
Požega         Pakrac     459   414   361   300   235   175   99   72 
Požega         Slavonski Brod 511   429   360   288   232   185   120   60 
Poreč          Poreč      531   452   383   295   221   157   93   49 
Pregrada        Krapinske Toplice    338   284   246   214       100 
Pula          Pula      489   425   382   296   215   151   91   38 
Pula          Pazin      464   415   365   291   222   153   89   40 
Rab           Rab-Pag     493   400   264   145 
Rijeka         Rijeka         328   262   209   152   119   86   43 
Rijeka         Delnice         297   247   197   162   139   96   58 
Rijeka         Volosko         346   275   213   151   111   66   0 
Rovinj         Pula      400   347   312   242   176   123   75   31 
Samobor         Samobor     459   406   350   287   248   195   122   59 
Samobor         Žumberak    464   410   362   302   254   184   103   59 
Senj          Otočac             423   338       183   127   78 
Sesvete         Zagreb         437   378   320   265   222   127   69 
Sinj          Sinj      396   335   290   215   137   92   55   31 
Sisak          Sisak      370   335   280   224   187   124   68 
Sisak          Jastrebarsko  331   312   268   227   185   145   92   45 
Sisak          Kostajnica   393   349   302   233   173   101   57   46 
Sisak          Lekenik     385   338   295   228   176   113   69   46 
Sisak          Nova Gradiška  379   333   286   219   183   123   93   47 
Sisak          Velika Gorica  357   313   267   223   183   149   98   49 
Slatina         Slatina     522   427   396   328   261   171   121   63 
Slatina         Valpovo     520   445   374   325   258   196   125   67 
Slav.Brod        Slavonski Brod 431   362   304   243   196   156   101   51 
Slav.Brod        Vinkovci    401   350   315   243   206   137   75   46 
Slunj          Slunj      250   223   196   166   142   105   69   33 
Slunj          Ogulin     274   239   212   162   133   103   74   35 
Slunj          Vojnić     264   233   205   168   138   103   72   33 
Solin          Sinj      343   289   251   186   118   80       27 
Solin          Split Primorje 360   286   233   166   124   85       35 
Solin          Split Zagora  374   293   238   147   116   81       40 
Solin          Šestanovac   392   296   223   150   116   87       39 
Split          Split Primorje 277   220   179   128   95 
Split          Šestanovac   306   230   174   117   91 
Split          Brač      411   270   190   104   61 
Šibenik         Šibenik-Kopno      254   174   95   44 
Šibenik         Šibenik-Otoci      251   167   95   50 
Šibenik         Split Primorje     176   143   102   76 
Šibenik         SplitZagora       187   152   94   74 
Šibenik         Promina         226   155   101   59 
Šibenik         Otočac         155   135   108   81 
Šibenik         Skradin         285   175   86   45 
Valpovo         Valpovo     580   496   417   362   288   218   139   74 
Valpovo         Osijek     511   472   417   366   291   228   162   105 
Varaždin        Varaždin    545   500   439   374   297   240   144   76 
Vel. Gorica       Velika Gorica  405   355   302   252   208   169   111   55 
Vel. Gorica       Sisak      436   395   330   264   220   147   80 
Vel. Gorica       Lekenik     453   398   347   269   208   133   82 
Vinkovci        Vinkovci    507   442   398   308   260   173   95 
Vinkovci        Vukovar     488   442   381   339   244   187   130 
Vinkovci        Osijek     469   433   382   335   267   209   149 
Virovitica       Virovitica   500   434   377   308   261   204   119   73 
Virovitica       GrubišnoPolje  455   416   371   311   259   217   150   80 
Virovitica       Slatina     508   416   386   320   254   167   118   61 
Vis           Vis       290 
Vojnić         Vojnić         275   242   198   162   121   85   38 
Vrbovec         Križ      383   345   301   242   199   155   114   64 
Vrbovec         Križevci    397   346   290   249   198   156   109   56 
Vrbovsko        Delnice         385   320   255   210   180   125   75 
Vrbovsko        Ogulin         389   345   264   216   168   120   58 
Vrbovsko        Ozalj          378   337   278   218   167   111   52 
Vrginmost        Glina          343   307   242   196   134   78   42 
Vrgorac         Vrgorac         371   243   111   43 
Vrgorac         Imotski         418   362   267   67 
Vukovar         Vukovar     521   472   407   362   260   199   138   92 
Vukovar         Osijek     501   462   408   358   285   223   159   102 
Zabok          KrapinskeToplice 296  266   223   193   168   125   79   43 
Zabok          ZlatarBistrica 282   250   222   196   168   127   80   41 
Zadar          Zadar-Kopno   619   490   358   218   95   61 
Zadar          Zadar-Otoci   790   591   377   138   77   46 
Zadar          Rab-Pag     561   456   300   165   98   55 
Zadar          Bukovica    484   325   300   178   101   46 
Zagreb         Zagreb     371   336   291   246   203   171   98   53 
Zaprešić        Zaprešić    382   331   275   235   203   154   86   42 
Zelina         Križevci            288   247   197   155   108 
Zelina         ZlatarBistrica         274   242   207   157   98 
Zelina         Zagreb             282   239   197   166   95 
ZlatarBistrica     Zlatar Bistrica 405   358   318   281   241   182   114   59 
Županja         Vinkovci    478   417   375   290   245   163   90 
_____________________________________________________________________________________________________________ Tablica 2. 
Katastarska kultura livade                                   kn/ha 

____________________________________________________________________________________________________________
Općina         Katastarski                 Katastarska klasa 
            kotar      I    II   III   IV   V    VI   VII   VIII 

____________________________________________________________________________________________________________
Beli Manastir      Beli Manastir  252   222   185   167   141   100   81   67 
Beli Manastir      Darda      215   204   178   152   137   111   96   74 
Benkovac¸        Benkovac        44    33   19   11 
Benkovac        Skradin         44    30   15   11 
Benkovac        Zadar-Kopno       44    33   22   11 
Biograd         Zadar-Kopno   85        52   33 
Biograd         Zadar-Otoci   74        52   37 
Bjelovar        Bjelovar    89   81    78   67   63   59   48   30 
Bjelovar        GrubišnoPolje  96   85    78   67   63   56   44   30 
Bjelovar        Križevci    96   85    78   70   63   48   37   26 
Brač          Brač 
Buje          Poreč      67   59    48   41   30   26   19   11 
Buzet          Pazin      59   52    44   33   26   22   15   11 
Cres-Lošinj       Krk-Lošinj       30    26       15 
Crikvenica       Otočac     81   70    52   41   30   22   15   11 
Crikvenica       Rijeka     41   37    33   26   19   11   11    7 
Čabar          Delnice                 63   56   44   33   19 
Čakovec         Čakovec     93   81    70   56   30   22       19 
Čakovec         Mursko Središće 93   78    67   56   33   26       19 
Čakovec         Varaždin    81   70    63   59   52   41       15 
Čakovec         Štrigova    96   81    70   52   30   19       15 
Čazma          Bjelovar    56   52    48   44   41   37   30   19 
Čazma          Garešnica    70   63    52   44   37   30   26   15 
Čazma          Križ      63   59    52   44   41   30   19   15 
Daruvar         Pakrac         74    67   59   56   48   26 
Daruvar         Slatina         78    67   63   52   48   33 
Delnice         Delnice     74   70    59   52   44   33   26   15 
Delnice         Ogulin     111   96    81   67   52   41   26   15 
Delnice         Ozalj      85   74    67   56   48   37   26   15 
Donja Stubica      Zaprešić        70    63   56   44   33 
Donja Stubica      Zlatar Bistrica     70    63   56   48   37 
Donji Lapac       Gračac         37    30   22   11 
Donji Lapac       Korenica        37    30   19   15 
D. Miholjac       Valpovo     100   93    81   74   67   56   48 
Drniš          Drniš      41   30    22    7 
Drniš          Promina     33   26    22   11 
Drniš          Split Zagora   44   30    19   11 
Dubrovnik        Dubrovnik Primorje22  11 
Dubrovnik        Dubrovnik Zagora 37   22 
Dubrovnik        Korčula     30   15 
Duga Resa        Ozalj          33    33   26   22   19   11    7 
Duga Resa        Vojnić         37    33   26   22   19   15   11 
Duga Resa        Ogulin         44    37   30   22   19   11    7 
Dugo Selo        Zagreb         52    44   37   33   30   22 
Dvor¸          Kostajnica            19   19   15   11 
Dvor          Glina              22   19   15   11 
Đakovo         Đakovo     93   85    70   56   48   37 
Đakovo         Vinkovci    96   81    67   63   48   41 
Đurevac         Đurevac     52   48    41   37   33   30   30   19
Đurevac         Koprivnica   56   52    44   41   33   30   22   15 
Đurevac         Virovitica   63   56    48   41   37   26   19   15 
Garešnica        Garešnica    59   52    44   37   30   26   22   15 
Garešnica        Pakrac     52   44    41   37   33   30   15   11 
Glina          Glina          33    30   22   19   15   11 
Gospić         Gospić     41   30    26   19   15   11 
Gračac         Gračac         37    30   22   11 
Grub. Polje       Grubišno Polje 63   59    52   44   41   37   19 
Grub. Polje       Garešnica    70   63    52   44   37   30   26   15 
Imotski         Imotski         37    26 
Imotski         Šestanovac       44    19 
Ivanec         Varaždin    56   48    44   41   33    30   19   11 
Ivanić Grad       Križ      52   48    44   37   30    26   15 
Ivanić Grad       Velika Gorica  56   48    44   37   30    22   15 
Ivanić Grad       Zagreb     52   48    41   37   30    26   19 
Jastrebarsko      Jastrebarsko  130   115   100   89   74    59   41   22 
Jastrebarsko      Žumberak    100   85    74   63   30    22   15   11 
Jastrebarsko      Karlovac    63   56    48   44   37    33   22   15 
Karlovac        Karlovac    59   52    48   41   37    30   22   15 
Karlovac        Jastrebarsko  63   56    48   41   37    30   19   11 
Karlovac        Ogulin     70   63    52   44   33    26   19   11 
Karlovac        Ozalj      63   56    52   41   37    30   19   11 
Karlovac        Vojnić     63   56    48   41   33    30   22   15 
Klanjec         Krapinske Toplice 78  70    63   56   48    37   30 
Knin          Knin      67   52    41   30   19 
Knin          Benkovac    70   59    44   26   15 
Knin          Promina     81   63    48   22   15 
Knin          Sinj      63   52    41   30   19 
Knin          Skradin     93   81    70   44   26 
Koprivnica       Koprivnica   67   63    56   52   41   33   26   19 
Koprivnica       Bjelovar    63   56    52   48   44   41   33   19 
Koprivnica       Križevci    67   63    56   52   44   3 ·   26   19 
Koprivnica       Čakovec     96   85    74   59   33   26   22   19 
Korenica        Korenica    85   74    59   37   26   22   15 
Korenica        Ogulin     67   59    48   41   30   22   15 
Korenica        Gospić     81   59    52   37   33   22   15 
Kostajnica       Kostajnica       37    30   30   22   15 
Krapina         Krapinske Toplice111  104   89   81   67   56   41   26 
Krapina         Zlatar     111   104   93   78   67   52   44   26 
Križevci        Križevci    93   85    74   67   59   48   37   22 
Križevci        Koprivnica   93   85    78   70   59   48   37   26 
Krk           Krk-Lošinj       41    33   26   22   15   11 
Kutina         Kutina     74   63    56   48   37   26   19   15 
Kutina         Križ      63   59    52   44   37   30   19   15 
Kutina         Garešnica    70   59    52   44   37   30   26   15 
Kutina         Nova Gradiška  74   67    59   52   41   33   30   22 
Labin          Pazin      63   52    44   37   26   22   15   11 
Ludbreg         Koprivnica       63    56   52   44   37 
Ludbreg         Varaždin        63    56   52   44   37 
Našice         Našice     67   56    48   37   33   22       15 
Našice         Požega     63   56    48   41   33   33       19 
Našice         Valpovo     56   52    44   41   37   33       22 
N. Gradiška       Nova Gradiška  78   70    63   56   44   37 
N.Gradiška       Požega     78   70    63   52   44   41 
N. Gradiška       Slavonski Brod 81   74    67   52   41   33 
Novi Marof       Križevci        59    52   48   44   33   26   19 
Novi Marof       Varaždin        59    52   52   41   33   22   15 
Novi Marof       Zlatar         63    56   48   41   33   26   15 
Novi Zagreb       Velika Gorica      81    74   63   52   41   26   15 
Novi Zagreb       Jastrebarsko      78    70   59   52   41   30   15 
Novi Zagreb       Samobor         78    74   59   48   41   26   15 
Novska         Kostajnica       70    59   56   44   33 
Novska         Nova Gradiška      70    63   56   44   37 
Obrovac         Bukovica                 7 
Ogulin         Ogulin     52   44    37   30   22   19   11 
Ogulin         Otočac     122   107   78   63   44   30   22 
Omiš          Imotski         59 
Omiš          Sinj           56 
Omiš          Split Primorje      70 
Omiš          Šestanovac        67 
Opatija         Volosko          0   44    37   30   22   15   11 
Orahovica        Našice          22   19    15   15   11    7 
Orahovica        Slatina         19   19    15   15   11    7 
Osijek         Osijek     52    48   41    37   33   26 
Osijek         Darda      52    48   41    33   33   26 
Osijek         Valpovo     48    44   41    37   33   30 
Osijek         Đakovo     59    52   44    33   30   22 
Otočac         Otočac     30    26   19    15   11 
Ozalj          Ozalj          67   63    52   44   33   22 
Ozalj          Karlovac         63   56    48   41   37   26 
Ozalj          Jastrebarsko       67   59    52   44   33   22 
Ozalj          Žumberak         96   85    70   30   26   19 
Pag           Rab-Pag     33    22   11 
Pakrac         Pakrac     78    70   63    56   52   44   26 
Pakrac         Nova Gradiška  85    74   67    59   48   37   26 
Pazin          Pazin      81    70   59    48   37   30   22   15 
Pazin          Poreč      78    70   59    48   37   30   22   15 
Petrinja        Glina      41    37   30    26   22   15 
Petrinja        Kostajnica   37    33   30    26   22   15 
Petrinja        Lekenik     33    33   30    26   22   15 
Požega         Požega     63    56   48    41   33   33   22 
Požega         Pakrac     56    52   44    41   37   33   19 
Požega         Slavonski Brod 67    59   52    41   3    26   19 
Poreč          Poreč          48   41    33   26   22 
Pregrada        KrapinskeToplice     67   59    52   44   37 
Pula          Pula      78    63   56    48   37   30   22   15 
Pula          Pazin      81    67   51    44   33   33   22   19 
Rijeka         Rijeka          30   21    19   15   11 
Rijeka         Delnice         22   19    19   15   11    7    4 
Rijeka         Volosko         26   22    19   15   11    7    7 
Rovinj         Pula      56    48   41    33   26   22   15 
Samobor         Samobor         70   63    52   44   37   22   15 
Samobor         Žumberak         85   74    63   56   41   30   19 
Senj          Otočac                  30   22 
Sesvete         Zagreb          78   67    54   52   41   30 
Sinj          Sinj      44    37   30    22   15    7 
Sisak          Sisak      56    48   44    37   33   33   11 
Sisak          Jastrebarsko  56    52   44    37   33   26   19   11 
Sisak          Kostajnica   59    52   44    41   33   22   15   11 
Sisak          Lekenik     52    48   44    41   33   22   15   11 
Sisak          Nova Gradiška  59    52   48    41   33   26   19   11 
Sisak          Velika Gorica  59    52   44    37   33   26   15   11 
Slatina         Slatina     44    41   33    33   21   22   14 
Slatina         Valpovo     41    37   33    30   30   26   19 
Slav. Brod       Slavonski Brod 26    26   22    19   15   11 
Slav. Brod       Vinkovci    30    26   19    19   15   11 
Slunj          Slunj          33   26    22   14   11 
Slunj          Ogulin          30   26    22   19   11    7 
Slunj          Vojnić          26   22    19   15   15   11 
Solin          Sinj              15 
Solin          Split Primorje         15 
Solin          Split Zagora          11 
Solin          Šestanovac           11 
Šibenik         Šibenik-Kopno      30   11 
Šibenik         Šibenik-Otoci      33   15 
Šibenik         Split Primorje     26   15 
Šibenik         Split Zagora      26   15 
Šibenik         Promina         26   19 
Šibenik         Otočac         26   19 
Šibenik         Skradin         30   11 
Valpovo         Valpovo     30   26   22   22   19   15   15   11 
Valpovo         Osijek     33   30   26   22   19   15   15   11 
Varaždin        Varaždin    70   63   56   52   44   37   26   15 
Vel. Gorica       Velika Gorica      70   63   52   44   33   22   15 
Vel. Gorica       Sisak          67   59   52   44   33   22   15 
Vel. Gorica       Lekenik         70   59   56   44   33   19   15 
Vinkovci        Vinkovci    56   48   41   37   26   22 
Vinkovci        Vukovar     48   41   37   33   30   26 
Vinkovci        Osijek     52   48   37   33   30   22 
Virovitica       Virovitica   48   44   41   33   0    22   15 
Virovitica       Grubišno Polje 48   41   37   33   30   26   15 
Virovitica       Slatina     48   44   37   33   30   26   19 
Vojnić         Vojnić             37   33   26   22    0 
Vrbovec         Križ      89   81   74   63   56   44   26 
Vrbovec         Križevci    85   78   70   63   56   44   33 
Vrbovsko        Delnice     56   52   44   37   33   26   19   11 
Vrbovsko        Ogulin     81   70   59   52   37   30   19   11 
Vrbovsko        Ozalj      63   56   48   41   33   26   19   11 
Vrginmost        Glina      67   59   48   41   33   22   19 
Vukovar         Vukovar         78   70   67   59   52 
Vukovar         Osijek         85   74   63   59   44 
Zabok          Krapinske Toplice100  89   81   70   59   48   37 
Zabok          ZlatarBistrica 96   93   81   70   59   48   37 
Zadar          Zadar-Kopno   74   63   44   30   15 
Zadar          Zadar-Otoci   67   59   41   26   15 
Zadar          Rab-Pag     100   63   33   22   15 
Zadar          Bukovica    78   59   41   15   11 
Zagreb         Zagreb     74   67   59   52   44   33   30 
Zaprešić        Zaprešić    67   63   56   48   41   30   26 
Zelina         Križevci    96   85   78   70   63   48 
Zelina         Zlatar Bistrica 96   89   81   70   59   48 
Zelina         Zagreb     100   93   81   70   59   44 
Zlatar Bistrica     Zlatar Bistrica     85   78   67   56   44   37   22 
Županja         Vinkovci        44   37   33   26   22 
____________________________________________________________________________________________________________


Tablica 3. 
POČETNI GODIŠNJI IZNOS NAKNADE 
ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU DRŽAVE 
Katastarska kultura pašnjaci                                  kn/ha 

____________________________________________________________________________________________________________
Općina         Katastarski                 Katastarska klasa 
            kotar      I    II   III   IV   V    VI   VII   VIII 

____________________________________________________________________________________________________________
Beli Manastir      Beli Manastir  78   59   48   37   33   30   26   22 
Beli Manastir      Darda      63   52   44   33   30   26   22   19 
Benkovac        Benkovac    15   11   7    4    2 
Benkovac        Skradin     15   11   7    4    2 
Benkovac        Zadar-Kopno   15   11   7    4    2 
Biograd         Zadar-Kopno   15   11   7    4    2 
Biograd         Zadar-Otoci   15   11   7    4    2 
Bjelovar        Bjelovar    19   19   15   11    7 
Bjelovar        Grubišno Polje 19   15   15   11    7 
Bjelovar        Križevci    19   15   15   11   11 
Brač          Brač      15   11   7    4 
Buje          Poreč      15   11   11    7   7    4    4 
Buzet          Pazin      15   15   11    7   7    4    4 
Cres-Lošinj       Krk-Lošinj   15   11   7    4   4    4    4   2 
Crikvenica       Otočac     19   11   7    4   4    4 
Crikvenica       Rijeka     15   11   7    4   4    2 
Čabar          Delnice         15   11    4 
Čakovec         Čakovec     15   11   7    4 
Čakovec         Mursko Središće 15   11   7    4 
Čakovec         Varaždin    15   11   7    4 
Čakovec         Štrigova    15   7    4    4 
Čazma          Bjelovar    15   11   11    7   4 
Čazma          Garešnica    15   15   11    7   7 
Čazma          Križ      15   11   11    7   7 
Daruvar         Pakrac     15   11   11   11   7    7 
Daruvar         Slatina     15   11   11   11   7    7    4 
Delnice         Delnice     15   11   7    4 
Delnice         Ogulin     15   11   7    4 
Delnice         Ozalj      15   11   7    4 
D. Stubica       Zaprešić    15   11   7    4   4    4 
D. Stubica       Zlatar Bistrica 7    11   7    4   4    4 
Donji Lapac       Gračac     15   11   7    4 
Donji Lapac       Korenica    15   11   7    4 
D. Miholjac       Valpovo     15   11   7    4   4 
Drniš          Drniš              7    4   4 
Drniš          Promina             7    4   4 
Drniš          Split Zagora          7    4   2 
Dubrovnik        Dubrovnik Primorje15  11   7    4 
Dubrovnik        Dubrovnik Zagora 15   11   7    4 
Dubrovnik        Korčula     15   11   7    4 
Duga Resa        Ozalj¸     15   11   7    4   2 
Duga Resa        Vojnić     15   11   7    4   4 
Duga Resa        Ogulin     15   11   7    4   4    4 
Dugo Selo        Zagreb     15   11   7    4   4    4 
Dvor          Kostajnica       11   7    4   4    4 
Dvor          Glina          15   7    7   4    4 
Đakovo         Đakovo     15   11   7    4   4 
Đakovo         Vinkovci    15   11   7    4   4 
Đurevac         Đurevac     41   33   26   19   15 
Đurevac         Koprivnica   37   33   26   19   15 
Đurevac         Virovitica   33   30   26   19   15 
Garešnica        Garešnica    15   11   7    4   4 
Garešnica        Pakrac     15   11   7    4   4 
Glina          Glina      15   11   7    7   4 
Gospić         Gospić     15   11   7    4 
Gračac         Gračac     15   11   7    4 
Grub. Polje       Grubišno Polje 15       7        2 
Grub. Polje       Garešnica    15       7        4 
Hvar          Hvar      15   11   7 
Imotski         Imotski     15   11   7    4 
Imotski         Šestanovac   15   11   7    4 
Ivanec         Varaždin    15   11   7    4    4    4 
IvanićGrad       Križ      15   11   7    7 
Ivanić Grad       Velika Gorica  15   11   7    7 
IvanićGrad       Zagreb     15   11   7    7 
Jastrebarsko      Jastrebarsko  15   11   7    4    4 
Jastrebarsko      Žumberak    15   11   7    4    4 
Jastrebarsko      Karlovac    15   11   7    4    4 
Karlovac        Karlovac    15   11   7    4    4 
Karlovac        Jastrebarsko  15   11   7    4    4 
Karlovac        Ogulin     15   11   1    4    4 
Karlovac        Ozalj      15   11   7    4    4 
Karlovac        Vojnić     15   11   7    4    4 
Kašlela         Split Primorje 15   11   7    4 
Kaštela         Split Zagora  15   11   7    4 
Klanjec         KrapinskeToplice30   26   22   19   15   11 
Knin          Knin      15   11    7   4    2    2 
Knin          Benkovac    15   11    7   4    2    2 
Knin          Promina     15   11    7   4    2    2 
Knin          Sinj      15   11    7   4    2    2 
Knin          Skradin     15   11    7   4    2    2 
Koprivnica       Koprivnica   22   19   15   11 
Koprivnica       Bjelovar    19   19   15   11 
Koprivnica       Križevci    19   15   15   11 
Koprivnica       Čakovec     48   37   19   15 
Korenica        Korenica    15   11   7    4 
Korenica        Ogulin     15   11   7    4 
Korenica        Gospić     15   11   7    4 
Korčula         Korčula     15   11   7 
Kostajnica       Kostajnica       11   7    7    4    4 
Krapina         Krapinske Toplice            19   15   11 
Krapina         Zlatar                 19   11   11 
Križevci        Križevci    22   19   19   15   11   11 
Križevci        Koprivnica   30   26   19   15   11   11 
Krk           Krk-Lošinj   15   11   7    4    4    4    2    2 
Kutina         Kutina     26   19   11   4 
Kutina         Križ      19   15   15   11 
Kutina         Garešnica    19   15   11   11 
Kutina         Nova Gradiška  19   15   11   11 
Labin          Pazin      15   11   7    4    4    4    4    2 
Lastovo         Korčula     15   11   7 
Ludbreg         Koprivnica   15   11   7    4 
Ludbreg         Varždin     15   11   7    4 
Makarska        Makarska    15   11   7    4 
Metković        Metković    15   11   7    4 
Našice         Našice     15   11   7    7    4    4    4 
Našice         Požega     15   11   7    7    4    4    4 
Našice         Valpovo     15   11   7    4    4    4    4 
N. Gradiška       Nova Gradiška  19   15   15   11   7    4    4    4 
N. Gradiška       Požega     15   11   11   7    7    4    4    4 
N. Gradiška       Slavonski Brod 19   15   15   11   7    4    4    4 
Novi Marof       Križevci    15   11   11   7    7    4 
Novi Marof       Varaždin    15   11   7    7    7    4 
Novi Marof       Zlatar     15   11   11   7    7    4 
Novi Zagreb       Velika Gorica  15   11   7    4    4    4    4 
Novi Zagreb       Jastrebarsko  15   11   7    4    4    4    4 
Novi Zagreb       Samobor     15   11   7    4    4    4    4 
Novska         Kostajnica       19   15   11   7    7 
Novska         Nova Gradiška      19   15   11   7    7 
Obrovae         Bukovica    15   11   7    4    2 
Ogulin         Ogulin     15   11   7    4 
Ogulin         Otočac     15   11   7    4 
Omiš          Imotski     26   19   15   7    4    4 
Omiš          Sinj      19   15   11   7    4    4 
Omiš          Split Primorje 30   22   11   7    4    4 
Omiš          Šestanovac   15   11   7    4    4    2 
Opatija         Volosko         11   7    4    4    4    4    4 
Orahovica        Našice     33   33   30   26   22   19   11   11 
Orahovica        Slatina     41   33   30   30   22   19   11   11 
Osijek         Osijek     26   26   15   11   7 
Osijek         Darda      26   22   19   15   11 
Osijek         Valpovo     26   22   19   15   11 
Osijek         Đakovo     26   22   19   15    7 
Otočac         Otočac     15   11   7    4 
Ozalj          Ozalj      15   11   7    4    2 
Ozalj          Karlovac    15   11   7    4    4 
Ozalj          Jastrebarsko  15   11   7    4    2 
Ozalj          Žumberak    15   11   7    4    2 
Pag           Rab-Pag     15   11   7    4 
Pakrac         Pakrac     19   15   15   11   11    7    4 
Pakrac         Nova Gradiška  22   19   19   15   11    7    4 
Pazin          Pazin      19   15   11   7    7    4    4    4 
Pazin          Poreč      15   11   11   7    7    4    4    4 
Petrinja        Glina      15   11   7    4    4    4 
Petrinja        Kostajnica   15   11   7    4    4    4 
Petrinja        Lekenik     15   11   7    4    4    4 
Ploče          Makarska    15   11   7    4 
Ploče          Metković    15   7    4 
Požega         Požega     15   1    11   7    7    4    4   4 
Požega         Pakrac     15   11   7    7    7    4    4   4 
Požega         Slavonski Brod 15   15   11   7    7    4    4   4 
Poreč          Poreč      11   7    7    7    4    4 
Pregrada        Krapinske Toplice    26   19   15   11 
Pula          Pula      15   11   7    7    4    4    4   4 
Pula          Pazin      15   11   7    4    4    4    4   4 
Rab           Rab-Pag     15   11   7    4 
Rijeka         Rijeka         11   7    4    2    2    2 
Rijeka         Delnice         11   7    4    2    2    2 
Rijeka         Volosko         11   7    4    2    2    2 
Rovinj         Pula      15   11   7    4    4    4    2 
Samobor         Samobor     19   15   11   11   4 
Samobor         Žumberak    22   19   11    7   7 
Senj          Otočac         11   7    4 
Sesvete         Zagreb         22   19   15   11    7   7 
Sinj          Sinj      15   11   7    4    2    2 
Sisak          Sisak      15   11   7    4    4    4 
Sisak          Jastrebarsko  15   11   7    4    2    2 
Sisak          Kostajnica   15   11   7    4    4    4 
Sisak          Lekenik     15   11   7    4    4    4 
Sisak          NovaGradiška  15   11   7    4    4    4 
Sisak          VelikaGorica  15   11   7    4    2    2 
Slatina         Valpovo     52   44   37   26   19    7   4 
Slav.Brod        Slavonski Brod 15   11   7    4    4 
Slav.Brod        Vinkovci    15   11   7    4    4 
Slunj          Slunj      15   11   7    4    4 
Slunj          Ogulin     15   11   7    4    4 
Slunj          Vojnić     15   11   7    4    4 
Solin          Sinj      15   11   7    4    2    2 
Solin          Split Primorje 15   11   7    4    2    2 
Solin          Split Zagora  15   11   7    4    2    2 
Solin          Šestanovac   15   11   7    4    2    2 
Split          Split Primorje 15   11   7    4 
Split          Šestanovac   15   11   7    4 
Splil          Brač      15   11   7    4 
Šibenik         Šibenik-Kopno  30   15   11    7    4 
Šibenik         Šibenik-Otoci  22   15   11    7    4 
Šibenik         Split Primorje 26   19   7    4    4 
Šibenik         Split Zagora  19   15   11    7    4 
Šibenik         Promina     26   15   11    7    4 
Šibenik         Otočac     22   15   11    7    4 
Šibenik         Skradin     30   19    7    4    4 
Trogir         Split Primorje 15   11    7    4 
Trogir         Split Zagora      11    7    4    2 
Valpovo         Valpovo     15   11    7    7 
Valpovo         Osijek     15   11    7    7 
Varaždin        Varaždin    15   11    7    7    7 
Vel. Gorica       Velika Gorica  15   11   11    7    4 
Vel. Gorica       Sisak      15   15   11    7    7 
Vel. Gorica       Lekenik     22   15   11    7    7 
Vinkovci        Vinkovci    19   15   15    7    7 
Vinkovci        Vukovar     15   15   11   11    7 
Vinkovci        Osijek     19   19   11   11    7 
Virovitica       Virovitica   15   11    7    4    4   2    2 
Virovitica       Grubišno Polje 15   11    7    4    4   2    2 
Virovitica       Slatina     15   11    7    4    4   4    2 
Vis           Vis       15   11    7 
Vojnić         Vojnić     15   11    7    4   2 
Vrbovec         Križ      33   30   26   19 
Vrbovec         Križevci    33   26   26   22 
Vrbovsko        Delnice     15   11    7    4   2 
Vrbovsko        Ogulin     15   11    7    4   2 
Vrbovsko        Ozalj      15   11    7    4   2 
Vrginmost        Glina      15   11    7    4   4 
Vrgorac         Vrgorac     15   11    7    4 
Vrgorac         Imotski     15   11    7    4 
Vukovar         Vukovar     19   15   15    11   7    7    7 
Vukovar         Osijek     22   22   15    11   7    7    7 
Zabok          Krapinske Toplice26   22   19    19   11   11 
Zabok          ZlatarBistrica 26   22   19    19   11   11 
Zadar          Zadar-Kopno   22   11    4    4   4 
Zadar          Zadar-Otoci   19   11    7    4   4 
Zadar          Rab-Pag     15   11    7    4   4 
Zadar          Bukovica    15   11    7    4   4 
Zaprešić        Zaprešić    15   11   11    7   4    4 
Zelina         Križevci    30   22   22    19   15   11 
Zelina         ZlatarBistrica 30   26   22    19   11   11 
Zelina         Zagreb     26   26   22    19   15   11 
Zl.Bistrica       Zlatar Bistrica 15   11    7    4   4    4   2 
Županja         Vinkovci    26   22   19    11   11 
____________________________________________________________________________________________________________
Tablica 4. 
POČETNI GODIŠNJI IZNOS NAKNADE 
ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU DRŽAVE 
Katastarska kultura trstici                                   kn/ha 

____________________________________________________________________________________________________________
Općina         Katastarski                 Katastarska klasa 
            kotar      I    II   III   IV   V    VI   VII   VIII 

____________________________________________________________________________________________________________
Beli Manastir      Beli Manastir  22   15   11   7 
Beli Manastir      Darda      19   19   11   7 
Benkovac        Benkovac             4 
Benkovac        Skradin             4 
Benkovac        Zadar-Kopno           2 
Biograd         Zadar-Kopno   7    4    2 
Biograd         Zadar-Otoci   7    4    2 
Čakovec         Čakovec     7 
Čakovec         Mursko Središće 7 
Čakovcc         Varaždin     7 
Daruvar         Pakrac      7    7   4    4 
Daruvar         Slatina     7    7   4    4 
D. Miholjac       Valpovo     7 
Dubrovnik        Dubrovnik Primorje 7 
Dubrovnik        Dubrovnik Zagora 7 
Dubrovnik        Korčula     7 
Jastrebarsko      Jastrebarsko  11 
Jastrebarsko      Žumberak    11 
Jastrebarsko      Karlovac    15 
Knin          Knin       7   4 
Knin          Benkovac     7   4 
Knin          Promina     7   2 
Knin          Sinj       7   2 
Knin          Skradin     7   4 
Koprivnica       Koprivnica    7 
Koprivnica       Bjelovar     7 
Koprivnica       Križevci     7 
Koprivnica       Čakovec     7 
Krk           Krk-Lošinj    7   4    4    2 
Labin          Pazin              4    2 
Lastovo         Kurčula             0 
Ludbreg         Koprivnica       4    2 
Ludbreg         Varaždin        4    2 
Makarska        Makarska 
Metkuvić        Metkovie     7   4 
Našice         Našice         7 
Našice         Požega         7 
Našice         Valpovo         7 
N. Gradiška       Nova Gradiška  11           4 
N. Gradiška       Požega     11           4 
N. Gradiška       Slavonski Brod  7           4 
Orahovica        Našice     11 
Orahovica        Slatina     7 
Osijek         Osijek     19   15    7   7 
Osijek         Darda      19   15   11   7 
Osijek         Valpovo     11    7    7   4 
Osijek         Đakovo     11   11    7   4 
Pag           Rab-Pag     7    4 
Pakrac         Pakrac          4    4   2 
Pakrac         Nova Gradiška      4    4   4 
Ploče          Makarska     7    4 
Ploče          Metković     7    4 
Rovinj         Pula       7    4 
Sesvete         Zagreb     11 
Sinj          Sinj       7    4 
Slatina         Slatina     7 
Slatina         Valpovo     11 
Slav. Brod       Slavonski Brod  7 
Slav. Brod       Vinkovci     7 
Valpovo         Valpovo         7   7 
Valpovo         Osijek         15   7 
Varaždin        Varaždin         4 
Virovitica       Virovitica    7 
Virovitica       Slatina     7 
Vukovar         Vukovar     11    7   4    4 
Vukovar         Osijek     19   15   7    4 
Zadar          Zadar-Kopno       4   2 
Zadar          Rab-Pag         4   4 
Zadar          Bukovica         4   4 
____________________________________________________________________________________________________________Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države


  

Narodne novine br.: 2 - Datum: 12.01.1994. - Interni ID: 19940026


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 
Na temelju članka 24c. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 34/91, 26/93 i 79/93) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK 
o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Članak 1. 
Ovim pravilnikom propisuje se početni godišnji iznos naknade (u daljnjem tekstu: početni iznos naknade) za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kod davanja koncesije putem natječaja ili javnog prikupljanja ponuda.

Članak 2. 
Početni iznos naknade poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države određen je u DEM po kulturama i klasama zemljišta u tablicama, i to: 
1. katastarske kulture oranice i vrtovi (tablica 1.) 
2. katastarske kulture livade (tablica 2.) 
3. katastarske kulture pašnjaci (tablica 3.) 
4. katastarske kulture trstici (tablica 4.) 
Početni iznos naknade za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države po tablicama iz stavka 1. ovog članka odreduje se u valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan donošenja odluke o raspisivanju natječaja odnosno javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije.

Članak 3. 
Početni iznos naknade za koncesiju trajnih nasada u vlasništvu države (voćnjaci, vinogradi i maslenici) utvrđuje se pojedinačno za svaku vrstu nasada. 
Nadležno upravno tijelo za imovinsko pravne poslove po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu dužno je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva dostaviti podstke o vrsti nasada, površini nasada u ha. lokaciji nasada, početnim projektiranim prinosima (t/ha) ukupnoj neotpisanoj amortizaciji, godišnjoj amortizaciji nasada, projektiranom vijeku upotrebe nasada (godina) i starosti nasada (godina).

Na osnovi dobivenih podataka Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će početni iznos naknade za koncesiju svakog trajnog nasada.

Članak 4. 
Tablice 1., 2., 3. i 4. s pripadnim sadržajem prilog su ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-01/100 
Urbroj: 525-01-93-1 
Zagreb, 27. prosinca 1993.

Ministar poljoprivrede i šumarstva 
Ivan Tarnaj, dipt. ing., v. r.
POČETNI GODIŠNJI IZNOS NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU DRŽAVE KATASTARSKE KULTURE ORANICE I VRTOVI (DEM/HA)

Tablica 1.

Općina (bivša) Katastarski kotar IIIIIIIVVVIVIIVIII
ŽupanjaVinkovci15613612295805329
Beli ManastirBeli Manastir 18017015112598785632
Beli ManastirDarda181165144128103836232
BenkovacBenkovac12810274682612
BenkovacSkradin182140864222
BenkovacZadar-Kopno15912692562415
BiogradZadar-Kopno13610779482113
BiogradZadar-Otoci1341006423
BjelovarBjelovar127113958167583819
BjelovarGrubišno Polje 120110988268574021
BjelovarKriževci132116978366523619
BračBrač2601711206639
BujePoreč121103886751362111
BuzetPazin16714913110580553214
Cres-LošinjKrk-Lošinj 80705644352111
CrikvenicaOtočac1561361189571513622
CrikvenicaRijeka137114917353413015
DaruvarPakrac1301139474553123
DaruvarSlatina1511241159576503518
DelniceDelnice11598826554463219
DelniceOgulin116101906956443115
DelniceOzalj11299897358442914
Donja StubicaZaprešić 14412410388765832
Donja Stubica Zlatar Bistrica 12711310089765736
Donji LapacGračac 73625142322112
Donji LapacKorenica70625241312313
Donji MiholjacValpovo17314812410886654122
DrnišDrniš1528982543017
DrnišPromina13811982533116
DrnišSplit Zagora1058367413323
DubrovnikDubrovnik Primorje 128111785230
DubrovnikDubrovnik Zagora 136105653123
DubrovnikKorčula13197673420
Duga ResaOzalj100907458443014
Duga ResaVojnić99877259443114
Duga ResaOgulin102906956443115
Dugo SeloZagreb1161059177645431
DvorKostajnica9876563318
DvorGlina846654372212
GarešnicaGarešnica 1511341199978614723
GarešnicaPakrac15514012210180593324
GlinaGlina99897057392312
GospićGospić 1008268513320
GračacGračac 94806655412715
Grubišno PoljeGrubišno Polje 14713512010184704926
Grubišno PoljeGarešnica 16214312710683655025
HvarHvar36819560
ImotskiImotski 12411095704429188
lmotski Šestanovac145109825643322114
IvanecVaraždin1331231089273593519
Ivanić GradKriž 1251139879655137
Ivanić GradVelika Gorica 1281129680665435
Ivanić GradZagreb122110958167563217
JastrebarskoJastrebarsko 15014212210384664220
JastrebarskoŽumberak 16314412710689643621
JastrebarskoKarlovac15613912210487624225
KarlovacKarlovac117104927865473219
KarlovacJastrebarsko113107927763493215
KarlovacOgulin126109977461473416
KarlovacOzalj121107967962473215
KarlovacVojnić121107947763473315
KaštelaSplit Primorje 1401119165483314
KaštelaSplit Zagora 1461159357453216
KlanjecKrapinske Toplice 1109280695232
KninKnin15512691593315
KninBenkovac14211382762914
KninPromina14812888573417
KninSinj1058977573624
KninSkradin167128793820
KoprivnicaKoprivnica1341181008870583720
KoprivnicaBjelovar1331191008670614020
KoprivnicaKriževci1391221028770553820
KoprivnicaČakovec 1371191028570584220
KorenicaKorenica1351161048668523821
KorenicaOgulin1411221098368533818
KorenicaGospić1351191038570533420
KorčulaKorčula 188139954928
KostajnicaKostajnica14112610984623620
KrapinaKrapinske Toplice 1451301099582613921
KrapinaZlatar Bistrica1381221099682623920
KriževciKriževci 128112948064503518
KriževciKoprivnica123108918064533418
KrkKrk-Lošinj16214011389704322
KutinaKutina1471291108170554424
KutinaKriž1321191048469543922
KutinaGarešnica1311161038668534120
KutinaNova Gradiška 1441271098470473518
LabinPazin1089758685236219
LastovoKorčula10755
LudbregKoprivnica1048877625133
LudbregVaraždin1039177615030
MakarskaMakarska30915245
MetkovićMetković 193160148993718
NašiceNašice17615112710282573922
NašicePožega17414912610279624022
NašiceValpovo16814312110583634022
Nova GradiškaNova Gradiška 1621421239478534020
Nova GradiškaPožega 1641411199675583820
Nova GradiškaSlavonski Brod 1671411189476603920
Novi MarofKriževci104877559473317
Novi MarofVaraždin102907661492916
Novi MarofZlatar Bistrica 95857564483016
Novi ZagrebVelika Gorica 1351191018470573719
Novi ZagrebJastrebarsko1271201038771563617
Novi ZagrebSamobor13411810284072573617
NovskaKostajnica1511341168966392215
NovskaNova Gradiška 1391211048067453417
ObrovacBukovica98543114
OgulinOgulin124108967460473316
OgulinOtočac112987859422918
OmišImotski1401229056372311
OmišSinj1371188856382213
OmišSplit Primorje1321087757392316
OmišŠestanovac 1391158261402518
OpatijaVolosko186165131102725332
OrahovicaNašice17715212810382583922
OrahovicaSlatina16713712710584553920
OsijekOsijek174160142124997755
OsijekDarda1751601401251008061
OsijekValpovo195167140122977347
Osijek?akovo198170149117886147
OtočacOtočac 1351181028261443119
OzaljOzalj1161038567513416
OzaljKarlovac1131008571503420
OzaljJastrebarsko114988368533416
OzaljŽumberak1151028571522917
PagRab-Pag7561402213
PakracPakrac119108947861452619
PakracNova Gradiška 129113977462423116
PazinPazin1441281139069472712
PazinPoreč1611371168967482815
PetrinjaGlina10997876855382212
PetrinjaKostajnica1261129775553218
PetrinjaLekenik1201059271553522
PločeMakarska30615212082512816
PločeMetković 13912986543216
PožegaPožega1631401199674583820
PožegaPakrac1501351189877573224
PožegaSlavonski Brod 1671401189476603920
PorečPoreč 1731481259672513016
PregradaKrapinske Toplice 11093807033
PulaPula1601391259770493012
PulaPazin1521351199573502913
RabRab-Pag1611308647
RijekaRijeka1078568503928
RijekaDelnice978164534531
RijekaVolosko1139069493622
RovinjPula1301131027957402410
SamoborSamobor1501331149481644019
SamoborŽumberak1521341189983603419
SenjOtočac 138110604125
SesveteZagreb 14312310586734222
SinjSinj129109957045301810
SisakSisak121109917361412214
SisakJastrebarsko108102887460473015
SisakKostajnica128114987656331815
SisakLekenik126110967558372315
SisakNova Gradiška124109937260403015
SisakVelika Gorica117102877360493216
SlatinaSlatina17013912910785564021
SlatinaValpovo17014512210684644122
Slavonski BrodSlavonski Brod 141118997964513317
Slavonski BrodVinkovci1311141037967452515
SlunjSlunj8273645446342311
SlunjOgulin9078695343342412
SlunjVojnić8676675545342411
SolinSinj11294826139269
SolinSplit Primorje118937654402812
SolinSplit Zagora112967848382613
SolinŠestanovac128967349382813
SplitSplit Primorje9072584231
SplitŠestanovac10075573830
SplitBrač13488623420
ValpovoValpovo18916213611894714524
ValpovoOsijek16715413611995745334
VaraždinVaraždin 17816314312297784725
Velika GoricaVelika Gorica 132116998268553618
Velika GoricaSisak14212910886724826
Velika GoricaLekenik14813011388684327
VinkovciVinkovci166144130100855731
VinkovciVukovar159144124111806142
VinkovciOsijek153141125109876849
ViroviticaVirovitica16314212310085673924
ViroviticaGrubišno Polje 14813612110284714926
ViroviticaSlatina16613612610483543920
VisVis95
VojnićVojnić 90796553392813
VrbovecKriž125113987965513721
VrbovecKriževci130113958165513618
VrbovskoDelnice1261048369594124
VrbovskoOgulin1271138670553919
VrbovskoOzalj1231109171543617
VrginmostGlina1121007964442614
VrgoracVrgorac121793614
VrgoracImotski 1361188755
VukovarVukovar17015413311885654530
VukovarOsijek16315113311793735233
ZabokKrapinske Toplice9687736355412614
ZabokZlatar Bistrica9282726455422613
ZadarZadar-Kopno202160117713120
ZadarZadar-Otoci258193123452515
ZadarRab-Pag18314998543218
ZadarBukovica15810698583315
ZagrebZagreb121110958066563217
ZaprešićZaprešić 125108907766502814
ZelinaKriževci9480645135
ZelinaZlatar Bistrica8979685132
ZelinaZagreb9278645431
Zlatar BistricaZlatar Bistrica 1321171049279593719
ŠibenikŠibenik-Kopno 83573114
ŠibenikŠibenik-Otoci 82553116
ŠibenikSplit Primorje 57473325
ŠibenikSplit Zagora 61503124
ŠibenikPromina74503319
ŠibenikOtočac 51443526
ŠibenikSkradin93572815
?akovo?akovo14812711188654635
?akovoVinkovci1431251128773492719
?urđevac?urdevac 119106907767573620
?urđevacKoprivnica 123108918064533418
?urdevacVirovitica126110957866513018
ČabarDelnice1097259513521
ČakovecČakovec 16314212110184685023
ČakovecMursko Središće 1921641319763362820
ČakovecVaraždin 15113912210482674021
ČakovecŠtrigova 17315012210378492920
ČazmaBjelovar132117998569603920
ČazmaGarešnica 1341191068869544221
ČazmaKriž1351221068670554023Pravilnik o podacima i načinu vođenja dokumentacije o mogućim darivateljima dijelova ljudskog tijela radi presađivanja s umrle osobe


  

Narodne novine br.: 188 - Datum: 28.11.2003. - Interni ID: 20032751


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o podacima i načinu vođenja dokumentacije o mogućim darivateljima dijelova ljudskog tijela radi presađivanja s umrle osobe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
2951
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o uvjetima za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela (»Narodne novine«, br. 53/91), ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O PODACIMA I NAČINU VOĐENJA DOKUMENTACIJE O MOGUĆIM DARIVATELJIMA DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA RADI PRESAĐIVANJA S UMRLE OSOBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se podaci i način vođenja dokumentacije bolničkih zdravstvenih ustanova o mogućim darivateljima dijelova ljudskog tijela radi presađivanja s umrle osobe te način i rokovi dostave podataka iz te dokumentacije koordinatoru Eksplantacijskog programa pri Ministarstvu zdravstva (u daljnjem tekstu: koordinator Programa), odnosno Referentnom centru Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva (u daljnjem tekstu: Referentni centar).
Članak 2.
Pod dijelovima ljudskoga tijela u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se organi i tkiva.
Organi u smislu ovoga Pravilnika su srce, pluća, jetra, bubrezi, gušterača i tanko crijevo.
Tkiva u smislu ovoga Pravilnika su rožnice, koža, kosti, zglobovi, ligamenti i srčani zalisci i druga za transplantaciju podobna tkiva.
Članak 3.
Za svakog bolesnika u jedinici intenzivnoga liječenja, liječnik mora odmah ispuniti obrazac Prijava o bolesniku u komi, ako bolesnik udovoljava sljedećim uvjetima:
– bolesnik u dobi između 5 i 65 godina u komi s Glasgow skalom kome L 7 i utvrđenom etiologijom kome:
kraniocerebralna ozljeda
moždani udar
dekompenzirani primarni intrakranijalni tumor
anoksično oštećenje mozga.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio. Obrazac se ispunjava u dva primjerka, od kojih se jedan prilaže povijesti bolesti, a drugi se tijekom prvoga dana prijama bolesnika, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način šalje koordinatoru Programa.
Članak 4.
Liječnik u jedinici intenzivnoga liječenja, koji je primio bolesnika u komi u skladu s kriterijima iz članka 3. ovoga Pravilnika mora u skladu s medicinskim kriterijima provesti kliničke postupke utvrđivanja moždane smrti te o nalazu odmah obavijestiti koordinatora za eksplantaciju u zdravstvenoj ustanovi (u daljnjem tekstu: bolnički koordinator), koji poduzima daljnje postupke u vezi potvrđivanja moždane smrti.
Liječnik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je ispuniti Zapisnik o utvrđivanju moždane smrti na obrascu koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Članak 5.
U bolničkim zdravstvenim ustanovama koje nemaju mogućnost dovršenja postupka potvrđivanja moždane smrti, liječnici su dužni u skladu s medicinskim kriterijima, započeti postupak utvrđivanja moždane smrti i osigurati prijevoz bolesnika u zdravstvenu ustanovu u kojoj će se nastaviti postupak potvrđivanja moždane smrti, odnosno s koordinatorom Programa dogovoriti dolazak mobilnog tima za potvrdu moždane smrti, ako je isti dostupan.
U slučaju prijevoza bolesnika, obrazac zapisnika o utvrđivanju moždane smrti sa izvršenim postupcima treba priložiti ostaloj medicinskoj dokumentaciji bolesnika koja se dostavlja zdravstvenoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 6.
Liječnik u jedinici intenzivnog liječenja mora za sve bolesnike, koji umru u bolnici zbog oštećenja mozga, ispuniti obrazac Izvješće o zdravstvenoj skrbi umrlog u JIL, koji je kao Prilog III. sastavni dio ovoga Pravilnika.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka mora se ispuniti u dva primjerka, od kojih se jedan prilaže povijesti bolesti, a drugi primjerak se šalje koordinatoru Programa u pisanom obliku, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način najkasnije u roku od 48 sati.
Članak 7.
Bolnički koordinator mora najkasnije u roku od 60 minuta nakon ispunjenja propisanih uvjeta za darivanje i presađivanje organa, u pisanom obliku, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način dostaviti koordinatoru Programa obrazac Podaci o darivatelju, tiskanom u Prilogu IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika te Referentnom centru presliku krvne grupe, a u svrhu poduzimanja daljnjih postupaka za uzimanje i presađivanje organa i tkiva.
Članak 8.
Eksplantacijski kirurg obvezan je po učinjenoj eksplantaciji ispuniti odgovarajući obrazac Izvješće o eksplantiranom organu/tkivu.
Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilozima V., VI., VII. i VIII. ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Obrazac se ispunjava u 2 primjerka, od kojih se jedan prilaže uz eksplantirani organ/tkivo, a jedan se dostavlja u Referentni centar. 
Članak 9.
Voditelj eksplantacijskog tima, po učinjenoj eksplantaciji ispunjava Potvrdu o preuzimanju organa na obrascu koji je tiskan u Prilogu IX. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Potvrda o preuzimanju organa ostaje u dokumentaciji bolničke zdravstvene ustanove u kojoj je obavljena eksplantacija.
Članak 10.
Organ/tkivo nakon eksplantacije mora biti sterilno upakiran i pohranjen u posude za prijenos i transportne hladnjake, zajedno sa tkivnim i krvnim uzorcima za tipizaciju propisanim standardnim operativnim postupcima.
Na hladnjak iz stavka 1. ovog članka stavlja se naljepnica koja mora sadržavati:
– sadržaj, uključujući naznaku o materijalu ljudskoga podrijetla,
– naziv zdravstvene ustanove u kojoj je izvršena eksplantacija,
– odredišnu adresu,
– sve podatke o vrsti prijevoznog sredstva i redu vožnje, ako se organ upućuje sredstvima javnog prijevoza.
Članak 11.
Kada na Listi čekanja pri Referentnom centru ne postoji odgovarajući primatelj ili iz organizacijskih razloga, koje transplantacijski centar mora dokumentirati, odgovarajući mogući primatelj ne može biti transplantiran, koordinator Programa može, obrascem Organ offer koji je tiskan u Prilogu X. ovoga Pravilnika, organ ponuditi međunarodnim transplantacijskim organizacijama. 
Članak 12.
Prilikom prijenosa organa izvan/u Republiku Hrvatsku koordinator Programa dužan je izvijestiti carinsku ispostavu i popuniti obrazac Potvrda o prelasku transplantacijskog tima i/ ili prijenosu ljudskog organa iz/u Republiku Hrvatsku isključivo u svrhu transplantacije koji je tiskan u Prilogu XI. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka koordinator Programa ispunjava u tri primjerka i ovjerava ga svojim potpisom te jedan primjerak dostavlja u pisanom obliku, elektroničkim ili drugim odgovarajućim putem carinskoj ispostavi, drugi primjerak prati organ, a treći ostaje u arhivi Ministarstva zdravstva.
Članak 13.
Bolnički koordinator obvezan je ispuniti i dostaviti koordinatoru Programa Tromjesečno izvješće o mogućim darivateljima dijelova ljudskoga tijela radi presađivanja, supotpisano od ravnatelja bolničke zdravstvene ustanove.
Obrazac iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu XII. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Članak 14.
Obavijest o izvršenoj transplantaciji i podacima primatelja trebaju se dostaviti u Referentni centar u roku od 48 sati nakon izvršene transplantacije.
Ako eksplantirani organ ne bude transplantiran, transplantacijski kirurg obvezan je u pisanom obliku izvijestiti koordinatora Programa i Referentni centar o razlozima zbog kojih organ nije transplantiran.
Članak 15.
Transplantacijski kirurg obvezan je po izvršenoj transplantaciji ispuniti Izvješće o transplantiranom organu.
Izvješće iz stavka 1. ovoga članka popunjava se na odgovarajućem obrascu iz Priloga XIII., XIV., XV. i XVI. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.
Obrazac se ispunjava u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja Referentnom centru, a drugi se prilaže u dokumentaciju bolničke zdravstvene ustanove.
Članak 16.
Transplantacijski timovi dužni su pratiti transplantacijske rezultate u skladu s Protokolom koji utvrđuje Referentni centar.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podacima koje u posebnoj evidenciji vode zdravstvene organizacije te o načinu i rokovima dostave podataka i obavijesti (»Narodne novine«, br. 53/91) te stavak 2. točke VIII. i stavak 1. točke XXV. Naputka za provođenje Programa za eksplantaciju organa (»Narodne novine«, br. 75/98).
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/03-04/22 
Urbroj: 534-03-01-01/4
Zagreb, 18. studenoga 2003. 
Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.
 
 
Prilog I
PRIJAVA O BOLESNIKU U KOMI
 
Prilog II
ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU MOŽDANE SMRTI
1/3
2/3
3/3
 
Prilog III
IZVJEŠĆE O ZDRAVSTVENOJ SKRBI UMRLOG U JIL
 
Prilog IV
PODACI O DARIVATELJU
1/2
2/2
 
Prilog V
IZVJEŠĆE O EKSPLANTIRANOM ORGANU - BUBREG
 
 
Prilog VI
IZVJEŠĆE O EKSPLANTIRANOM ORGANU - JETRA / GUŠTERAČA
 
Prilog VII
IZVJEŠĆE O EKSPLANTIRANOM ORGANU - SRCE-PLUĆA
 
>
Prilog VIII
IZVJEŠĆE O EKSPLANTIRANOM TKIVU - BULBUS
 
Prilog IX
POTVRDA O PREUZIMANJU ORGANA
1/2
2/2
 
Prilog X
ORGAN OFFER 
 
Prilog XI
POTVRDA
O PRELASKU TRANSPLANTACIJSKOG TIMA I/ILI PRIJENOSU LJUDSKOG ORGANA IZ /U REPUBLIKU HRVATSKU ISKLJUČIVO U SVRHU TRANSPLANTACIJE
 
Prilog XII
TROMJESEČNO IZVJEŠĆE O MOGUĆIM DARIVATELJIMA DIJELOVA LJUDSKOGA TIJELA RADI PRESAĐIVANJA
 
Prilog XIII
IZVJEŠĆE O TRANSPLANTIRANOM ORGANU - SRCE/PLUĆA
 
Prilog XIV
IZVJEŠĆE O TRANSPLANTIRANOM ORGANU - BUBREG
 
Prilog XV
IZVJEŠĆE O TRANSPLANTIRANOM ORGANU - JETRA
 
Prilog XVI
IZVJEŠĆE O TRANSPLANTIRANOM ORGANU - GUŠTERAČA
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - Narodne novine br.: 95 / 1995
Pravilnik o početnom godišnjem iznosu naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - Narodne novine br.: 2 / 1994
Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostaviti Vijeću za regulaciju energetskih djelatnosti - Narodne novine br.: 97 / 2003
Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti duž­ni dostavljati Ministarstvu - Narodne novine br.: 87 / 2007
Pravilnik o podnošenju isprava u carinskom postupku - Narodne novine br.: 41 / 1994
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...