Pravilnik o osposobljavanju službenika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Pravilnik o osposobljavanju službenika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita


  

Narodne novine br.: 48 - Datum: 02.05.2006. - Interni ID: 20061158


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o osposobljavanju službenika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
1160
Na temelju članka 210. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 105/04.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O OSPOSOBLJAVANJU SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način osposobljavanja službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: kandidati) za vozače pojedine kategorije vozila te uvjeti i način organiziranja, provođenja i polaganja vozačkog ispita djelatnika.
Članak 2.
Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita provodi se sukladno propisima kojima se uređuje osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila te polaganje vozačkih ispita, osim odredaba koje se odnose na osnivanje i rad autoškola.
Članak 3.
Osposobljavanje kandidata za vozače A1, A, B, C1, C i M kategorije vozila i polaganje vozačkih ispita obavlja se u Policijskoj akademiji.
Iznimno od stavka 1. ovog članka osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita može se obavljati i izvan sjedišta Policijske akademije.
Članak 4.
Pored propisanog programa osposobljavanja kandidata za vozače i polaganja vozačkih ispita Policijska akademija može provoditi i posebne programe osposobljavanja koje odobrava ministar unutarnjih poslova.
Članak 5.
Vozački ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom.
Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove povjerenstva iz stavka 1. ovog članka imenuje ministar unutarnjih poslova, odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 6.
Uspjeh kandidata ocjenjuje se ocjenom: zadovoljava ili ne zadovoljava.
Članak 7.
Kandidat koji nije zadovoljan ocjenom ima pravo prigovora predsjedniku Ispitnog povjerenstva odmah nakon završenog ispita.
O prigovoru kandidata predsjednik Ispitnog povjerenstva sastavit će službenu zabilješku.
O prigovoru iz stavka 1. ovog članka odlučuje predsjednik Ispitnog povjerenstva, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.
Članak 8.
Protiv odluke predsjednika Ispitnog povjerenstva kandidat ima pravo podnijeti žalbu načelniku Policijske akademije u roku od dva dana od dana donošenja odluke o prigovoru.
O žalbi kandidata načelnik Policijske akademije odlučuje rješenjem u roku od osam dana od dana podnošenja žalbe.
Članak 9.
Kandidatu koji je položio vozački ispit izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju djelatnika MUP-a za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita (»Narodne novine«, broj: 12/93.).
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-18083/1-2006.
Zagreb, 24. travnja 2006. 
Ministar 
Ivica Kirin, v. r.Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita


  

Narodne novine br.: 39 - Datum: 16.04.2007. - Interni ID: 20071330


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita

MINISTARSTVO OBRANE
1330
Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02) i članka 210. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04.) donosim
PRAVILNIK
O OSPOSOBLJAVANJU VOJNIH OSOBA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKIH ISPITA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila, način polaganja vozačkih ispita, plan i program osposobljavanja, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema za realizaciju programa osposobljavanja, evidencija i dokumentacija koja se vodi pri osposobljavanju vozača.
Članak 2.
U Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) za vozače motornih vozila osposobljavaju se vojne osobe (djelatne vojne osobe, ročnici, pričuvnici i kadeti), te službenici i namještenici raspoređeni u Oružane snage u skladu s potrebama Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: kandidati za vozače).
II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA

Članak 3.
Osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila u Oružanim snagama provodi se po Planu i programu osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila kojeg donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga na prijedlog ustrojstvene jedinice nadležne za obuku.
Plan i program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća sadržaje iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom, Poznavanje i održavanje vojnih nebojnih vozila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
Osposobljavanje kandidata i polaganje vozačkih ispita provodi se kao programski jedinstven nastavni proces u Središtu za obuku i doktrinu logistike Požega (u daljnjem tekstu: SzOiDL) i to za vozače motornih vozila kategorije A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E i G.
Članak 4.
Plan i program osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila u dijelu koji se odnosi na osposobljavanje iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći temelji se na Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače i Programu vozačkog ispita koje na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.
Članak 5.
Plan i program iz članka 3. ovoga Pravilnika sastoji se od Plana i programa za:
– osposobljavanje ročnika, pričuvnika i kadeta,
– osposobljavanje djelatnih vojnih osoba,
– osposobljavanje za vojnostručne specijalnosti (VSSp),
– sigurnu vožnju i terensku vožnju,
– završnu vojnu obuku.
Članak 6.
Uz Plan i programa iz članka 3. ovoga Pravilnika SzOiDL osigurat će:
– stručnog voditelja i potreban broj stručnih osoba u radnom odnosu koji su potrebni za uspješno ostvarivanje Plana i programa,
– predavače koji ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje toga posla,
– potreban broj instruktora vožnje,
– ovlaštene ispitivače,
– potreban broj vozila odgovarajuće kategorije,
– radne prostorije, prometno vježbalište ili odgovarajuću prometnu površinu, nastavna sredstva, pomagala i opremu u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 7.
Stručni voditelji, predavači, instruktori vožnje i ovlašteni ispitivači moraju ispunjavati uvjete stručne osposobljenosti propisane Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača u autoškolama i instruktora vožnje odnosno Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti ovlaštenih ispitivača koje na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama donosi ministar unutarnjih poslova te imati propisane dozvole (licence) koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Članak 8.
Nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći kandidati su dužni položiti prije pristupanja ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastavni predmet iz stavka 1. ovoga članka polaže se u skladu s programom što ga utvrđuje ministar zdravstva i socijalne skrbi.
III. UVJETI ZA IZVOĐENJE NASTAVE I OBUKE

Članak 9.
Učionica za izvođenje nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila mora imati:
1. vlastiti ulaz koji ne služi kao prolaz u druge prostorije,
2. ukupnu površinu ne manju od 25 m2,
3. radnu površinu po osobi 1,5 m2,
4. radnu površinu za predavača najmanje 8 m2,
5. uređaj za zagrijavanje i dobro osvjetljenje
6. odgovarajući namještaj i opremu i to:
– ormare za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju,
– radne stolove, školske klupe i stolice,
– školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje s mogućnošću okretanja, veličine najmanje 1 m2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m2 ili više.
Pored učionice u istom građevinskom objektu mora biti sanitarni čvor s jednim muškim i ženskim WC-om i umivaonikom.
Članak 10.
Za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Poznavanje i održavanje vojnih nebojnih vozila, SzOiDL mora imati minimum nastavnih sredstava i pomagala i to:
I. Propise koji uređuju područje osposobljavanja kandidata za vozača:
Zakon o sigurnosti prometa na cestama, provedbene propise donesene na temelju toga Zakona i druge propise iz područja cestovnog prometa i sigurnosti u prometu.
II. Stručnu literaturu:
o osposobljavanju kandidata za vozača vozila A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, G kategorije,
o uređajima na vozilima koji su značajni za sigurnost u cestovnom prometu, te o djelovanju raznih nepovoljnih činitelja na odvijanje cestovnog prometa,
iz područja psihologije prometa, prometne tehnike, andragogije i metodike obuke vožnje,
testove znanja koji se koriste tijekom nastave.
III. Nastavna sredstva i pomagala:
Prijenosno računalo ili grafoskop ili dijaprojektor ili projektor ili televizor i videorekorder (player),
tahograf,
komplet propisane opreme vozila,
interaktivni CD ili grafofolije ili dijapozitive ili videofilmove ili druge filmove koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom,
prometne znakove i signalizaciju na cestama, panoe,
maketa za pokazivanje prometnih situacija i prometnih pravila ili magnetska ploča s prometnim elementima,
maketa svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uređaja vozila s vlastitim izvorom svjetlosti.
IV. Motorna vozila za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Članak 11.
Za izvedbu obuke iz predmeta Upravljanje vozilom, SzOiDL mora raspolagati dostatnim brojem tehnički ispravnih vozila koja udovoljavaju uvjetima u prometu na cestama i uvjetima određenim Programom vozačkog ispita i to:
1. za A kategoriju vozila – motocikl,
2. za B kategoriju vozila – osobni automobil,
3. za C1 kategoriju vozila – teretni automobil, do 7 500 kg najveće dopuštene mase,
4. za C1+E, vučna vozila kategorije C1 i priključna vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg, s time da najveća dopuštena masa tako nastale kombinacije vučnog i priključnog vozila ne smije prelaziti 12 000 kg,
5. za C kategoriju vozila – teretni automobil, čija je najveća dopuštena masa iznad 7 500 kg,
6. za C+E, skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.
Uz vozila iz stavka 1. ovoga članka SzOiDL mora osigurati zaštitnu kacigu s ugrađenim komunikatorom koji omogućava vezu između kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje u pratećem vozilu.
Članak 12.
Vozila B, C1, C1+E, C, i C+E kategorije za izvođenje nastave iz predmeta Upravljanje vozilom moraju imati:
1. udvojene komande na spojci i radnoj kočnici, o čemu se mora pribaviti potvrda o ispitivanju konstrukcijskih osobina tih uređaja,
2. četiri vozačka zrcala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila na vozilima C1 i C kategorije i skupa vozila,
3. aparat za gašenje požara,
4. L·pločicu.
Članak 13.
Pločica »L« ima oblik kvadrata, dimenzije 150 x 150 mm, plave je boje i na njoj je bijelom bojom ispisano slovo »L«, i postavlja se:
na motociklu i mopedu – na stražnjoj strani vozila, neposredno ispod ili iznad registarske pločice,
na priključnom vozilu – jedna pločica na stražnjoj strani vozila s lijeve strane,
na radnom stroju – jedna pločica na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila, neposredno s lijeve strane registarske pločice.
Članak 14.
Za izvođenje obuke iz predmeta Upravljanje vozilom, SzOiDL mora osigurati odgovarajuću prometnu površinu s ucrtanim elementima ili prometno vježbalište.
Odgovarajuća prometna površina za izvođenje vježbi iz upravljanja vozilom sastoji se od jedne ili dvije površine od najmanje 500 m2, jedna od dvije površine mora imati kolnik širine najmanje 5 m i dužine najmanje 50 m.
Prometno-tehnički elementi odgovarajuće prometne površine moraju omogućavati uvježbavanje svih osnovnih radnji s vozilom kao što su:
kretanje i zaustavljanje pri raznim brzinama,
polukružno okretanje vozilom,
parkiranje,
vožnja unatrag,
vožnja između čunjeva (»slalom vožnja«)
vožnja u krugu,
vožnja po osmici,
intenzivno kočenje i zaustavljanje.
Vježbe kretanja uz nagib za sve kategorije vozila i vježbe polukružnog okretanja vozila C1, C kategorije i skupa vozila, mogu se izvoditi i na javnim cestama sa slabijim intenzitetom prometa.
Prometno vježbalište sastoji se od jedne ili više površina u istom mjestu, koje nisu javna cesta, a imaju sljedeće prometno-tehničke elemente:
1. kolnik s dvije prometne trake za promet vozila u oba smjera širine najmanje 5 m, a dužine najmanje 250 m,
2. raskrižja na kojima je moguće izvoditi vježbe upravljanja vozilom u situaciji:
kad su ceste iste važnosti,
kad se prometom upravlja prometnim znakovima, a posebno prometnim svjetlima,
kad se promet odvija na raskrižju s kružnim tokom prometa.
3. površine za uvježbavanje:
kretanje unaprijed – unatrag,
parkiranja odnosno garažiranja vozila,
promjene smjera kretanja (pletenica),
promjene smjera kretanja vožnjom unaprijed i unatrag (naizmjenični boksovi),
kretanja u zavoju i na uzastopnim zavojima različitog polumjera (izvođenje »osmice«),
kretanja po skliskom kolniku,
kretanja po oštećenom kolniku,
vožnje na suženju ceste,
vožnje pri izvođenju radova na cesti,
vožnje na neasfaltiranoj cesti,
vožnje na uzbrdici i nizbrdici ceste,
prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini.
Prometno-tehnički elementi prometnog vježbališta, osim za uvježbavanje vožnje na neasfaltiranoj cesti i vožnje pri izvođenju radova na cesti, moraju biti izgrađeni s kolničkim zastorom (asfalt, beton, kocka i slično) prema tehničkim propisima za izgradnju ceste.
Članak 15.
Za izvođenje obuke iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora postojati minimum prometno-tehničkih uvjeta koji omogućuju:
jednu od radnji s vozilom na motorni pogon (polukružno okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice, vožnja unazad),
pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad),
dinamičko uključivanje u prometnicu s pravom prednosti prolaska,
prestrojavanje i razvrstavanje vozilom u pokretu i neposredno pred raskrižjem,
skretanje ulijevo i pravilan izbor izlazne prometne trake,
vožnja i ubrzavanje vozila do maksimalno dozvoljene brzine ili brzine koja ovisi o prometnim i kolničkim uvjetima uz odgovarajuću promjenu stupnja prijenosa, od najnižeg do najvišeg i obratno uz korištenje kočenja motorom, te upotrebom kočnice i spojke,
skretanje ulijevo na raskrižju iz glavne ulice (ceste) u sporednu,
radnju križanja vozilom na cesti s prednošću prolaska,
radnje vozilom na raskrižju na kojem se promet upravlja prometnim svjetlima.
Članak 16.
Dimenzije i prometno-tehnički elementi poligona iz članka 14. i 15. ovoga Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 1.).
Članak 17.
Kandidat može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije:
1. najranije dva mjeseca prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije,
2. ako ima potvrdu o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti (zdravstvena sposobnost) za upravljanje vozilom određene kategorije ili vrste vozila,
3. ako može samostalno rješavati ispitne testove.
Kandidatu se obvezno izdaje knjižica kandidata za vozače (karton vožnje).
Članak 18.
Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije ili vrste vozila, koji se prethodno osposobljavao za vozača jedne od kategorija ili vrste vozila, dužan je priložiti valjanu vozačku dozvolu, odnosno uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za vozača.
Članak 19.
Obuka iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila je obvezna i organizira se u skupinama od najviše 30 kandidata, ovisno o uvjetima iz članka 9. ovoga Pravilnika.
U tijeku dnevnog radnog vremena jednoj skupini mogu se održati najviše četiri sata iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.
Članak 20.
Obuka iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je prethodno položio ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava iz stavka 1. ovoga članka izvodi se prvih deset sati po jedan sat, individualno.
Nakon desetog sata nastava se može izvoditi i kao blok sat, za sve kategorije vozila. Blok sat može se izvoditi s jednim ili s dva kandidata u vozilu B, C1, C, C1+E i C+E kategorije.
Članak 21.
Tijekom dnevnog radnog vremena instruktor vožnje može izvoditi nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom najviše 8 (osam) nastavnih sati.
Za vrijeme trajanja nastave instruktor vožnje mora imati vozačku dozvolu, dozvolu instruktora vožnje i nalog za osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Kandidat koji se osposobljava mora imati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije ili vrste vozila za koju se osposobljava, u izvorniku ili ovjerenoj preslici i knjižicu kandidata za vozača (karton vožnje).
IV. ORGANIZIRANJE, PROVEDBA I POLAGANJE VOZAČKIH ISPITA

Članak 22.
Kandidate za polaganje vozačkog ispita određuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga u skladu s potrebama službe.
Vozački ispit čini jedinstvenu programsku cjelinu i provodi se u skladu s Programom vozačkog ispita.
Članak 23.
Vozački ispit provodi Ispitno povjerenstvo koje se sastoji od tri (3) člana koje imenuje zapovjednik SzOiDL iz reda ovlaštenih ispitivača, stručnih voditelja, predavača ili instruktora vožnje.
Čelnik Ispitnog povjerenstva može biti samo osoba koja ima licencu za ovlaštenog ispitivača.
Članak 24.
Ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može pristupiti kandidat koji je prethodno osposobljen prema odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 25.
Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može prijaviti kandidat koji je uspješno svladao sadržaj nastavnog programa i koji je navršio godine života potrebne za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio.
Instruktor vožnje potvrđuje svojim potpisom u knjižici kandidata za vozača (karton vožnje) da je kandidat uspješno svladao sadržaj nastavnog predmeta prema stavku 1. ovoga članka.
Članak 26.
Ovlašteni ispitivač je obvezan prije početka provedbe ispita iz pojedinog nastavnog predmeta uvidom u važeću osobnu ispravu utvrditi identitet kandidata.
Ovlašteni ispitivač neće dopustiti polaganje ispita:
1. kandidatu koji nije osposobljen u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,
2. kandidatu koji ometa normalnu provedbu ispita ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima.
Kandidatu iz stavka 2. ovoga članka omogućit će se ponovo polaganje ispita u roku koje odredi Ispitno povjerenstvo.
Članak 27.
Ovlašteni ispitivač utvrđuje uspjeh na ispitu prema kriterijima koji su sastavni dio Programa vozačkog ispita.
Uspjeh kandidata na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«.
Kandidat koji nije zadovoljan ocjenom ima pravo prigovora.
Prigovor se podnosi Ispitnom povjerenstvu koje o istom odlučuje odmah nakon završenog ispita.
Članak 28.
Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat polaže pismeno (testom) obvezno prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Ispit iz stavka 1. ovoga članka traje 45 minuta.
Testove iz stavka 1. ovoga članka priprema Ispitno povjerenstvo, a pohranjuje i čuva SzOiDL.
Članak 29.
Provjera znanja i vještina kandidata, te ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može se provoditi na prometnim površinama koje imaju minimum prometnih uvjeta iz članka 14. i 15. ovoga Pravilnika.
Članak 30.
Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može pristupiti kandidat koji je zadovoljio na ispitu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Članak 31.
Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom traje dok ovlašteni ispitivač ne ocijeni da je kandidat osposobljen za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu na cesti.
Trajanje ispita za pojedinu kategoriju ili vrstu vozila određuje se Planom i programom iz članka 3. ovoga Pravilnika.
Članak 32.
Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se, u pravilu, na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao.
Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora biti tehnički ispravno, opremljeno i označeno u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, te čisto i uredno.
Za vrijeme ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, na vozilima C1 i C ili C1+E i C+E kategorije, vučno ili vučno i priključno vozilo moraju imati nadgrađe, odnosno ceradu na arnjevima.
Članak 33.
Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, koje za vrijeme provedbe ispita uoči i unese u ispitni list.
Članak 34.
Kandidatu koji je osposobljen za vozača u Oružanim snagama SzOiDL izdaje uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, a vozačku dozvolu izdaje ovlaštena policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu polaganja vozačkog ispita.
Policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ovlaštenoj za izdavanje vozačkih dozvola SzOiDL dostavlja po službenoj dužnosti zahtjeve za izdavanje vozačkih dozvola.
Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:
1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu koje ne smije biti starije od jedne godine;
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest (6) mjeseci;
3. dvije istovjetne fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30 x 35 mm;
4. u slučaju promjene kategorije vozačke dozvole vozačka dozvola koju kandidat posjeduje.
V. DOPUNSKO OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA NA ZAVRŠNOJ VOJNOJ OBUCI

Članak 35.
Kandidati osposobljeni za vozače motornih vozila u SzOiDL ili izvan Oružanih snaga, u drugoj fazi obuke, pri stažiranju po postrojbama osposobljavaju se na motornim vozilima u skladu s položenim kategorijama (A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E).
Članak 36.
Osposobljavanje vozača u drugoj fazi obuke dijeli se na:
1. doobuku,
2. preobuku,
3. obuku u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama
4. obuku terenske i sigurne vožnje.
Članak 37.
Doobuka i preobuka u postrojbama Oružanih snaga provodi se u skladu s Pravilnikom o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima u Oružanim snagama.
Članak 38.
Završna vojna obuka u okviru provedbe vozačkih zadaća u postrojbama Oružanih snaga obvezan je dio obuke vozača-ročnika, a provodi se tijekom služenja vojnog roka.
Sadržaj i učestalost obuke u okviru provedbe vozačkih zadaća u postrojbama Oružanih snaga ovise o namjeni, ulozi i zadaćama svake pojedine postrojbe.
O osposobljavanju vozača pri stažiranju u postrojbama Oružanih snaga vodi se evidencija propisana Planom i programom završne vojne obuke.
Članak 39.
U skladu s Planom i programom osposobljavanja vojnih osoba za vozače motornih vozila u SzOiDL vozači se osposobljavaju za sigurnu i terensku vožnju.
VI. EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJA

Članak 40.
SzOiDL vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti kandidata za vozače i polaganju vozačkih ispita.
Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:
1. matične knjige
2. rasporeda obuke
3. popisa kandidata za vozače.
Članak 41.
Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini:
1. ispitni test iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,
2. ispitni list iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,
3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
4. uvjerenje o položenoj prvoj pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
Članak 42.
Dokumentaciju o osposobljenosti kandidata za vozača čini:
1. uvjerenje o osposobljenosti kandidata iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom
2. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
3. knjižica kandidata za vozača (karton vožnje).
Članak 43.
Matična knjiga čuva se trajno, a raspored obuke, popis kandidata za vozače i ostala dokumentacija tri godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozače.
Oblik i sadržaj matične knjige, rasporeda obuke, uvjerenja o osposobljenosti kandidata iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i knjižice kandidata za vozača tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 2., 3., 4., 5. i 6.).
VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.
Provedbu vozačkih ispita iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, do stjecanja uvjeta za provedbu vozačkih ispita u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika.
Članak 45.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i način polaganja vozačkih ispita (»Narodne novine« broj 22/93).
Članak 46.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-04/3
Urbroj: 512-01-07-1
Zagreb; 4. travnja 2007.
Ministar
Berislav Rončević, v. r. 
PRILOG 1.

DIMENZIJE I PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI POLIGONA ZA POČETNU OBUKU U UPRAVLJANJU MOTORNIM VOZILOM

1. Kolnik
2. Raskrižje ceste iste važnosti
3. Raskrižje regulirano prometnim znacima
4. Raskrižje regulirano svjetlosnom signalizacijom
5. Raskrižje s kružnim tokom, »prometna kružnica«
6. Površina za kretanje naprijed – natrag
7. Površina za polukružno okretanje kretanjem naprijed – natrag
8. Površina za uvježbavanje parkiranja
9. Pletenica
10. Naizmjenični boksovi
11. Uzastopni zavoji različitih promjera »osmica«
12. Klizavi kolnik
13. Oštećeni kolnik
14. Suženje ceste
15. Radovi na cesti
16. Šljunčani kolnik
17. Vožnja na usponu i padu
18. Prijelaz željezničke pruge u razini
19. Osmica za okretanje motocikla
20. Prometno vježbalište, »poligon« 
1. KOLNIK

2. RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI

3. RASKRIŽJE REGULIRANO PROMETNIM ZNACIMA

4. RASKRIŽJE REGULIRANO SVJETLOSNOM SIGNALIZACOJOM 

5. RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETNA KRUŽNICA 

6. POVRŠINA ZA KRETANJE NAPRIJED – NAGRAG 

7. POVRŠINA ZA POLUKRUŽNO OKRETANJE KRETANJEM NAPRIJED – NATRAG 

8. POVRŠINA ZA UVJEŽBAVANJE PARKIRANJA 

9. PLETENICA 

10. NAIZMJENIČNI BOKSOVI 

11. UZASTOPNI ZAVOJI RAZLIČITIH PROMJERA »OSMICA« 

12. KLIZAVI KOLNIK 

13. OŠTEĆENI KOLNIK 

14. SUŽENJE CESTE 

15. RADOVI NA CESTI 

16. TUCANIČKI KOLNIK 

17. VOŽNJA NA USPONUI PADU 

18. PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U RAZINI
19. »OSMICA« ZA OKRETANJE MOTOCIKLA 

 
20. »POLIGON« – PROMETNO VJEŽBALIŠTE
PRILOG 2.
Prva unutarnja stranica matične knjige                 
                 

                    
  
PRILOG 3. 

 

PRILOG 4.
PRILOG 5.


PRILOG 6. Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita


  

Narodne novine br.: 22 - Datum: 23.03.1993. - Interni ID: 19930359


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita

MINISTARSTVO OBRANE
Na temelju članka 209. stavka 1. i članka 316. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 84/92), ministar obrane donosi
PRAVILNIK
o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita
1. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 
Ovim pravilnikom propisuju se: 
- uvjeti i način osposobljavanja vojnih osoba za vozače vozila pojedine kategorije, 
- prostor, popis nastavnih sredstava, pomagala i opreme koja omogućuje realizaciju sadržaja programa osposobljavanja osoba za vozače vozila pojedinih kategorija, 
- uvjeti i način organiziranja, provedbe i polaganja vozačkog ispita vojnih osoba, 
- evidencija i dokumentacija koja se vodi pri osposobljavanju vozača vojnih motornih vozila i provedbi vozačkog ispita. 

2. OSPOSOBLJAVANJE VOJNIH OSOBA ZA VOZAĆE VOJNIH MOTORNIH VOZILA 

Članak 2. 
Motornim vozilima Hrvatske vojske mogu upravljati slijedeće kategorije vozača vojnih motornih vozila (u daljnjem tekstu: vozač): 
- vozač - vojnik na odsluženju vojnog roka, 
- vozač - profesionalni vojnik, 
- vozač - namještenik u Hrvatskoj vojsci, i- vozač - dočasnik Hrvatske vojske i 
- vozač - časnik Hrvatske vojske. 

Članak 3. 
U Hrvatskoj vojsci za vozače se mogu osposobljavati samo vojnici na odsluženju vojnog roka, dok se ostale osobe iz članka 2. ovog pravilnika osposobljavaju o svom trošku u drugim ustanovama izvan Hrvatske vojske (auto-škole i druge pravne i fizičke osobe koje školuju ili osposobljavaju vozače). 
Iznimno, kada posebne potrebe to zahtijevaju, mogu se i ostale osobe iz članka 2. osposobljavati za vozače vojnih motornih vozila unutar Hrvatske vojske, ako za istu ima mogućnosti i dostatnih kapaciteta i po dobiverioj suglasnosti Tehničko-prometne uprave MORH-a. 

3. OSPOSOBLlAVANJE VOJNIKA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA 

Članak 4. 
Osposobljavanje vojnika za vozače provodi se kao dio specijalističke vojne obuke i odgoja vojnika opskrbnih službi Hrvatske vojske. 

Članak 5. 
Osposobljavanje vojnika za vozače realizira se kroz dvije faze: 
a) Osposobljsvanje za vozače unutar specijalističke vojne obuke i 
b) Osposobljavanje vojnika vozača pri stažiranju po postrojbama rodova, vidova i službi Hrvatske vojske. 

3.OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE VOJNIH MOTORNIH VOZILA UNUTAR SPECIJALISTIčKE VOJNE OBUKE
Članak 6. 
Osposobljavanje kandidata za vozače provodi se kao dio specijalističke izobrazbe vojnika u prometnoj službi, a provodi ga posebna automobilska nastavna jedinica. 3.1.1. Uvjeti za osposobljavanje kandidata za vozače 

Članak 7. 
Za vozače se mogu osposobljavati osobe: 
- koje su duševno i tjelesno sposobne za upravljanje vozilima, 
- koje su najviše 2 mjeseca mlađe od godina potrebnih za izdavanje vozaćke dozvole, 
- koje imaju položen vozački ispit "B" kategorije i 
- kojima nije odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje vozilom. 

Članak 8. 
Automobilska nastavna jedirlica može započeti s osposobljavanjem kandidata za vozače kada Ministarstvo obrane Republike Hrvatske doneše Rješenje o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovim i drugim važećim propisima. 

Članak 9. 
Automobilska nastavna jedinica provodit će osposobljavanje kandidata za vozače: 
- ako ima plan i program rada o osposobljavanju vozača, 
- ako je osiguran potreban broj stručnih radnika za uspješno ostvarivanje nastavnih planova i programa osposobljavanja, 
- ako je osiguran potreban prostor, nastavna sredstva i pomagala, te oprema koja omogućuje nesmetano osposobljavanje kandidata za vozače. 

Članak 10. 
U svrhu provedbe osposobljavanja, automobilska nastavna jedinica mora imati na raspolaganju: 
1. potreban broj učionica, nastavnih sredstava i pomagala, motornih i priključnih vozila, 
2. drugih nužnih tehničkih materijalnih sredstava, prometni poligon ili odgoverajuću površinu, 
3. stručne kadrove i 
4. odgovarajuće opremljene prostorije za rad pratećih službi. 

Članak 11. 
Za osposobljavanje kandidata za vozače, automobilska nastavna jedinica mora imati: 
1. zbirku propisa za područje prometa i priručnike iz pograma osposobljavanja, 
2. odgovarajuću literaturu o djelovanju i održavanju uredaja na vozilima koji su značajni za sigurnost u prometu, te o djelavanju raznih nepovoljruh činitelja na odvijanje prometa, 
3. stručnu literaturu iz područja psihologije prometa, andragogije, metodike obuke vožnje. i 
4. testove koji se koriste tijekom nastave. 

3.1.2. Uvjeti za izvedbu nastave i obuke 

Članak 12. 
Za izvedbu nastave iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila" obvezno se koristi minimum nastavnih sredstava i pomagala: · 
I. Priručnici ; 
II. Vizualna i audio-vizualna nastavna sredstva i pomagala; 
1. grafoskop ili dijaprojektor ili epiprojektor ili projekor ili epidijaskop ili televizor i videorekorder (player), s pripadajućim panoima ili grafofolijama ili dijapozitivima ili rideofilmovima ili drugim filmovima koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila"; 
2. sheme prometnih znakova; 
3. maketu za pokazivanje prometnih situacija i prometkih pravila ili magnetsku ploču sa svim prometnim elenentima; 
4. maketu svjetlosnih i svjetlosho-signalnih uređaja sa vlastitim izvorom svjetlosti i 
5. komplet propisane opreme-vozila. 

Članak 13. 
Za izvedbu nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći unesrećenima u prometu", obvezno se koriste slijedeća natavna sredstva i pomagala: 
I. Priručnici; 
11. Ostala nastavna sredstva I pomagala: 
1. kutija prve pomaći 
2. individualni prvi zavoj : 
- tip I, 
- tip II, 
- tip III, 3. zavoj 4 x 5, 4. zavoj 8 x 5, 
5. zavoj 12 x 5, 
6. trokutaste marame, 7. hidrofilna gaza 1/4, 8. hidrofilna gaza 1/2, 9. hidrofilna gaza 1/1, 
10. igle sigurnosnice, 
11. ljepljiva traka (flaster) 2 x 5, 12. sterilne komprese od gaze, 
13. priručni materijal (prometni trokut, kravata, letvice, novine, karton za izradu ovratnika i dr.), 
14. lutka za uvježbavanje umjetnog disanja i masaže srca, 
15. daska za imobilizaciju kralježnice, 
16: pokrivač, . 
17. plastične vrečice za spremanje amputiranih dijelova tijela, 
18. škare, 
Navedena sredstva se osiguravaju u količinama proraunatim na temelju nastavnih kapaciteta automobilske nastavne jedinice. 

Članak 14. 
Za izvedbu obuke iz predmeta "Upravljanje motornim ozilom", automobilska nastavna jedinica treba raspolagadostatnim brojem vozila i to: 
1. za "A" kategoriju - vozila "A" kategorije s dva kotača; 
2. za "B" kategoriju - vozila "B" kategorije koja nemaju automatski mjenjač, 
3. za "C" kategoriju - vozila "C" kategorije čija najveća dopuštena masa iznosi 
najmanje 7;5 t; 
4. za "D" kategoriju - vozila "D" kategorije koja imaju najmanje 35 sjedala; 
5. za "E" kategoriju - vozila "C" kategorije s priključnim vožilom s dvije osovine, čija najveća dopuštena masa iznoši najmanje 4,5 t i vlastitim sistemom kočenja. 

Članak 15. 
Vozila "C" i "D" kategorije za izvedbu obuke iz upravljanja motornim vozilom moraju imati: 
1. dvostruke komande na spojci i radnoj kočnici. 
2. dva vozačka ogledala š vanjskih strana prednjeg dijela vozila, 
3. aparat za gašenje požara i , 
4. "L" pločicu. 

Članak 16. 
Pločica "L" tma oblik kvadrata, dimenzlje 150 x 150 mm, plave je boje i na njoj je bijelom bojom ispisano slovo "L". 
"L" pločica se postavlja: 
1. na motociklu - jedna pločica na stražnjoj strani vozila, neposredno ispod ili iznad registarske pločice, 
2. na priključnom vozilu jedna pločica na stražnjoj strani vozila s lijeve strane, 
3. na ostalim vozilima dvije pločice: jedna na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila. 

Članak 17. 
Za izvedbu obuke iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", automobilska nastavna jedinica koristi poligon ili odgovarajuće prometne površine. 
Prometni poligon za izvodenje vježbi iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" sastoji se od jedne ili više površina koje nisu javna cesta imaju slijedeće prometnotehničke elemente : 
1. kolnik s dvije prometne trake za promet vozilom u oba smjera, širine nejmanje 5 m, a dužine najmanje 240 m, 
2. raskrižja na kojima je moguće izvoditi vježbe upravljanja vozilom u situaciji: 
- kad su ceste iste važnosti, 
- kad je promet reguliran prometnim znakovima, a posebno semaforima, 
- kad se promet odvja u kružnom toku. 
3. prometnu površinu za uvježbavanje: 
- kretanja naprijed - natrag, 
- parkiranja odnosno garažiranja 
- promjena smjera kretanja (pletenica), 
- promjena pravca kretanja vožnjonk naprijed i natrag (naizmjenični boksovi) 
- kretanja u zavoju i na uzastopnim zavojima različitog radijusa, 
- kretanja po klizavom kolniku, , 
- kretanja po oštećenom kolniku, 
- vožnje na suženju ceste, 
- vožnje pri izvedbi radova na cesti, 
- vožnje na,tucaničkom kolniku, 
- vožnje na usponn i padu ceste; 
- vožnje na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini, 
- okretanja motocikla (izvedba "osmice"). 
Prometno-tehnički elementi poligona, osim za uvježbavanje vožnje na tucaničkom kolniku I izvođenja radova na cesti, moraju biti,izgrađeni sa suvremenim kolničkim zastorom (asfalt, beton, kocka i slično) prema tehničkim propisima za izgradnju cesta. 
Odgovarajuća površina za izvedbu vježbi iz upravljanja vozilom sastoji se od jedne ili dvije površine od ukupno 500 m2, jedna od dvije površine mora imati kolnik širine najmanje 5 m I dužine najmanje 50 m. 
Odgovarajuća površina mora omogućavati uvježbavanje svih temeljnih radnji s vozilom, kao što su: 
- kretanje i zaustavljanje pri raznim brzinama, 
- okretanje vozilom s manevrom ili bez manevra, 
- parkiranje, 
- vožnja uz nagib. 
Vježbe kretanja mogu se izvoditi i na javnim cestama sa slabijim intenzitetom prometa. 
Prometni poligon ili odgovarajuća površi·na moraju biti obilježeni odgovarajućim prometnim znakom. 

Članak 18. 
Za osposobljavanje kandidata za vozače, automobilska nastavna jedinica mora raspolagati potrebnim brojem instruktora vožnje. 
Instruktor vožnje je osoba sa završenim petim stupnjem stručne spreme za zanimanjem instruktor vožnje i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije ili vrste vozila. 
Kandidate za vozače mogu ošposobljavati slijedeće kategorije instruktora vožnje: 
1. časnik - dočasnik - instruktor vožnje, 2. građanska osoba - instruktor vožnje, 3. vojnik - pomoćnik instruktora vožnje. 
Instruktor vožnje iz stavka 3., točka 1. i 3. ovog članka može osposobljavati samo kandidate za vozače u automobilskoj nastavnoj jedinici. 

Članak 19. 
Dozvolu instruktora vožnje izdaje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. 
Dozvolu pomoćnika instruktora vožnje vojniku izdaje automobilska nastavna jedinica. 
Dozvola instruktora vožnje može se izdati osobi iz stavka 2. ovog članka, koja je položila poseban ispit za instruktora vožnje, te ispunjava i druge uvjete iz članka 18. stavak 2. ovog pravilnika. 
Ispit za instruktora vožnje polaže osoba koja je stekla IV, VI. ili VII. stupanj stručne spreme prometnog smjera. 

3.1.3. Nastava 

Članak 20. 
Nastavu u okviru osposobljavanja kandidata za vozače sačinjava: 
1.nastava iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila", 
2. nastava iz predmeta "Prva pomoć unesrećenima u prometu", 
3. nastava iz predmeta "Poznavanje motornih vozila". Obuku sačinjava obuka iz predmeta "Upravljanje motornim vozilima" i "Održavanje motornih vozila". 

Članak 21. 
Nastava iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila", "Prva pomoć unesrećenima u prometu" i "Poznavanje motornog vozila" organizira se u obrazovnim grupama od najviše 45 osoba. 
Nastavni sat traje 45 minuta, a blok-sat 90 minuta. U jednom danu može se jednoj grupi odreti tri nastavna sata. Nakon održanog nastavnog sata obavezan je odmor od 10 minuta; a iza blok-sata, 15 minuta. 

Članak 22. 
Obuka kandidata za vozače iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" provodi se pojedinačno. Za vrijeme trajanja nastavnog sata, osim vozača i instruktora, u vozilu mogu biti samo osobe koje su neposredno uključene u provedbu obuke. 
Obuka se može provoditi s jednim kandidatom najviše tri nastavna sata dnevno. 
Nastavni sat iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" traje 45 minuta. 
Obuka iz predmeta "Održavanje motornih vozila" organizira se po potrebi grupno i pojedinačno. 

Članak 23. 
Vozač-instruktor, kojem je to osnovno zanimanje, može tijekom dnevnog radnog vremena vršiti obuku iz upravljanja motornim vozilom najviše 9 nastavnih sati. 

Članak 24. 
O završenom programu osposobljavanja ili dijela osposobljavanja, automobilska nastavna jedinica kandidatu za vozača izdaje uvjerenje. - 

Članak 25. 
Prvi dio obuke kandidata za vozače iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" počnje na poligonu ili na odgovarajćojpovršini, dok se drugi dio obuke izvodi na javnoj cesti. 

Članak 26. 
Obuka iz dijela programa osposobljavanja koja se izvodi na javnoj cesti, može započeti s kandidatom koji je prethodno položio ispit iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila". 

Članak 27. 
Za obuku kandidata za vozače može se koristiti samo vozilo koje je tehnički ispravno i opremljeno sukladno članku 15. ovog pravilnika. 

Članak 28. 
Za vrijeme obuke iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" vozač-instruktor mora imati nalog za vožnju, te karton o obuci kandidata s kojim izvodi vježbe iz upravljanja vozilom. 
Kandidat koji se obučava dužan je imati kod sebe uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje odgovarajućom kategorijom vozila. 
Kandidati koji se obučavaju za vozače motocikla mogu samostalno izvoditi vježbe iz upravljanja vozilom na javnoj cesti, pod uvjetom da imaju potvrdu o položenom ispitu iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila", te da su završili pet nastavnih sati vježbi iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" na poligonu, pod nadzorom vozača-instruktora. 

3.1.4. Polaganje ispita za vozače motornih vozila 

Članak 29. 
Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu, a sastoji se od nastavnih predmeta: 
1. prometna i sigurnosna pravila, 2. prva pomoć unesrečenima u prometu, 3. upravljanje motornim vozilom. 

Članak 30. 
Ispit iz svakog nastavnog predmeta polaže še pred komisijom koju čine dva člana, od kojih je jedan predsjednik. 
Za provedbu dijela ispita iz članka 29. stavak 1. točka 3. ovog pravilnika, oba člana ispitne komisije moraju posjedovati vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije za koju se provodi vozački ispit. 
Dijelu ispita iz članka 29. stavak 1. točka 3. ovog pravilnika prisustvuje i vozač-instruktor koji je kandidata osposobljavao. 

Članak 31. 
Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta polaže se prema utvrđenom nastavnom planu i programu osposobljavanja vojnika kandidata za vozače. 

Članak 32. 
Ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može pristupiti kandidat koji je osposobljen prema odredbama ovog pravilnika. 

Članak 33. 
Vozačke ispite provodi ovlaštena komisija koju predlaže automobilska nastavna jedinica, a imenuje i odobrava Tehničko-prometna uprava Ministarstva obrane RH. 

Članak 34. 
Automobilska nastavna jedinica određuje datume i vrijeme provedbe ispita iz pojedinih nastavnih predmeta, što regulira rasporedom rada i obuke. 
Prije početka provođenja ispita, komisija je dužna utvrditi identitet kandidata temeljem važeće osobne isprave. 
Komisija nećdozvoliti polaganje ispita kandidatu za kojeg se utvrdi ili posumnja da zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi, nije sposoban pristupiti ispitu. 

Članak 35. 
Uspjeh kandidata u pojedinim dijelovima vozačkog ispita ocjenjuje se sa "zadovoljio" ili "nije zadovoljio". 

Članak 37. 
Ispit iz prometnih i sigurnosnih pravila polaže se pismenim testom (u daljnjem tekstu: test), obaezno prije uključivanja kandidata u obuku vožnje koja se izvodi na javnoj cesti. 
U ispitnoj grupi koja ispunjava test može biti najviše 45 kandidata. 

Članak 38. 
Testiranje traje 60 minuta/ 
Ispit je položio handidat koji je točnim odgovorima na pitanja u testu postigao najmanje 90% bodova. 
Kandidat koji nije položio test ispitna komisija dužna je saopčiti pogreške radi kojih nije položio ispit. 

Članak 39. 
Kandidatu koji nije položio test, odobrit če se ponovno polaganje u roku koji nije kraći od sedam dana od posljednjeg polaganja ispita. 

Članak 40. 
Prilikom testiranfa, ispitna komisija je dužna:1. spriječiti kandidate u prepisivanju, 
2. osigurati razmještaj kandida s kojim će spriječiti međusobno dogovaranje: 

Članak 41. 
Kandidat koji tijekom ispita ometa ostale kandidate ili se koristi nedopuštenim pomagallma, bit će udaljen s testiranja, a takav test ocjenjuje se ocjenom "nije zadovoljio" u obrazloženje komisije. 

Članak 42. 
Prilikom ispravljanja i ocjenjivanja testa, komisija je dužna primjenjivsti slijedeće kriterije: 
1. pitanje na koje kandidat nije dao odgovor ili je dao dva ili više odgovora, ocjenjuje se negativno, 
2. prepravljeni odgovori na pitanja ocjenjuju se negativno, 
3. prepravljeni odgovori na pitanja koja se daju opisno, mogu se priznati ako je ispravak izvršen u pravopisnom ili gramatičkom smislu ili ako se radi o pogrešci u pisanju, pod uvjetom da ispravkom nije mijenjana bit odgovora. 

Članak 43. 
Kandidat koji ne zadovolji na tri uzastopna testirenja, isključuje se iz daljnjeg tijeka obuke za vozača i vrši mu se promjena VES-a. 

Članak 44. 
Ispit iz "Pružanja prve pomoći unesrećenima u prometu" ne polaže se, budući da su ga kandidati za vozače položili prilikom ranijeg polaganja ispita ("B" kategorija). 

Članak 45. 
Ispitu iz "Upravljanja motornim vozilom" može pristupiti kandidat koji je položio ispit iz "Prometnih i sigurnosnih pravila". 

Članak 46. 
Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" polaže se pojedinačno. 
Na ispitu iz "Upravljanja motornim vozilom" utvrđuje se da li je kandidat stekao znanje i potrebne vještine za samostalno upravljanje motornim vozilom kategorije za koju polaže vozački ispit. 

Članak 47. 
Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" polaže se u dva dijela: 
- na prometnom poligonu ili odgovarajućoj površini i 
- na javnoj cesti, uz uvjet da isti zadovolje minimum prometnih uvjeta. 

Članak 48. 
U minimumu prometnih uvjeta iz članka 47. ovog pravilnika moraju biti sadržani slijedeći elementi: 
1. jedan od manevara sa motornim vozilom (okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice unazad), 
2. pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad), 
3. dinamično uključivanje u prometnicu s pravom prednosti prolaza, 
4. prestrojavanje i razvrstavanje vožilom u pokretu i neposredno pred raskrižjem, 
5. skretanje u lijevo i pravilan izbor izlaznog prometnog traka, 
6. ubrzavanje vozile do maksimalne brzine koju dopušta trasa, ovisno o prometnim i kolničkim uvjetima uz odgovarajuću pronkjenu stupnju prijenosa i od maksimalne bxzine do drugog stupnja prijenosa, uz korištenje kočenja motorom, te uporabom kočnice i spojke. 

Članak 49. 
Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" koji se poleže na javnoj cesti traje onoliko vremena koliko je komisiji potrebno da bi procijenila je li kandidat osposobljen za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu, ali ne duže od 30 minuta. 

Članak 50. 
Na dijelu ispita iz "Upravljanja motornim vozilom" koji se polaže na javnoj cesti, kandidat je dužan pokazati znanje i potrebne vještine za sigurno i samostalno upravljanje 
vozilom, a posebno: 
- sigurno, sinkronizirano i samostalno koristiti uređaje i opremu na vozilu, 
- upravljati vozilom u skladu s pravilima prometa, 
- upravljati vozilom u skladu s prometnim i kolnič kim uvjetima, 
- održavati pravac u vožnji unaprijed s mijenjanjemstupnja prijenosa, 
- prilagođavati brzinu kretanja vozila uvjetima na prometnici, a pri većim brzinama prometa na cesti, sigurno upravljati vozilom, 
- pravilno vršiti pretjecanje, obileženje i mimoila,ženje vozila, 
- pravilno vršiti prestrojavanje, razvrstavanje i skretanje ulijevo i udesno, 
- pravilno i sigurno polukružno okretati vozilo, 
- pratiti promet oko sebe i koristiti vozačka ogledala, zapažati prometne znakove i postupati po njihovom značenju, 
- postupati dovoljno obazrivo i oprezno prema drugim sudionicima u prometu, a posebno prema pješacima, djeci i starijim osobama, 
- sigurno usklađivati radnje pri upravljanju vozilom, 
- sigurno zaustavljati vozilo pri različitim brzinama 
kretanja. 

Članak 51. 
Na ispitu iz "Upravljanja vozilom" za vozače motornih vozila "A" kategorije, koji se polaže na poligonu ili na za to uređenoj površini, kandidat koji polaže ispit treba pokazati da je u stanju pripremiti vozilo ža vožnju i pravilno izvoditi vozilom naročito slijedeće radnje: 
- polazak vozilom s mjesta, 
- održavanje pravca u vožnji s promjenom stupnja prijenosa, 
- davanje odgovarajućih znakova, 
- okretanje vozilom i vožnja u suprotnom smjeru na prostoru obilježenom linijom širine 0,2 m, čija je dužina najmanje 35 m, . 
- vožnja po oznakama u obliku osmice koja je ucrtana na prostoru 8 x 5 m i ograničena čunjevima, pri čemu osoba koja polaže ispit ne smije nogom dodirivati tlo, 
- slalom vožnja izmedu čunjeva ( čunjeva na dužini 25 m), pri čemu osoba koja polaže ispit ne smije nogom dodirivati tlo. 
Nakon izvođenja radnji navedenih u stavku 1. ovog članka, kandidat za vozača vozila "A" kategorije pristupa dijelu ispita koji se polaže na javnoj cesti, tako što mu se zadaje unaprijed ispitni zadatak (itinerar), a, zatim ga se slijedi drugim vozilom. 

Članak 52. 
Na ispitu iz "Upravljanja vozilom" za vozače motornih vozila "C", "D" i "E" kategorije, koji se polaže na poligonu ili na za to uređenoj površini, kalididat koji polaže ispit mora pokazati da je u stanju prlpremiti vozilo za vožnju i pravilno izvoditi slijedeče radnje: 
- održavanje pravca pri vožnji unaprijed i unazad na jednoj prometnoj traci širine 2,5 m i zaustavljanje vozila na siguran način, 
-- mijenjanje stupnja prijenosa od najnižeg do najvišeg i obratno na zadanoj dionici; 
- polukružno okretanje vozila na prostoru čija širina iznosi 5 m, 
- parkiranje vozila okomito, koso i uz ivicu kolnika, vožnjom unaprijed i unazad u određeni prostor, odnosno uz desnu ili lijevu ivicu kolnika u smjeru kretanja vozila, 
- pokretanje vozila na nagibu uz uporabu pomočne kočnice. 

Članak 53. 
Kandidat koji je na ispitu iz upravljanja motornim vozilom zadovoljio kriterije iz članka 50., te ovisno o kategoriji vozila za koje polaže vozački ispit i kriterije iz članka 51. i 
52_ ocjenjuje se sa "zadovoljio". 

Članak 54. 
Kandidatima koji nisu položili ispit iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", ispitna komisija mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, a koje su prethodno evidenlirane i unesene u ispitni list 
Ispitna komisija temeljem učinjenih grešaka upučuje kandidata iz stavka 1. ovog članka na dopunski program osposobljavanja u trajanju od 6 nastavnih sati. 

Članak 55. 
Po realiziranom dopunskom programu osposobljavanja, kandidat ima pravo na ponovno polaganje ispita iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" po proteku najmanje 3 dana od posljednjeg polaganja ispita. 

Članak 56. 
Kandidat koji ne zadovolji na dva uzastopna ispita iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", isključuje se iz daljnjeg tijeka obuke za vozača i vrši mu se promjena VES 

Članak 57. 
Ispit iz "Upravljanja motornim vozilom" prekida se u slijedećim slučajevima: 
1. ako tijekom ispita vozilo na kojem se provodi ispit, postane tehnički neispravno, 
2. ako za vrijeme ispita dode do prometne nezgode, 3. ako kandidat svojim ponašanjem i postupcima ometa njegovu normalnu provedbu. 

3.1.5. Imenovanje komisija za provedbu vozačkih ispita 

Članak 58. 
Za člana ispitne komisije za provedbu ispita iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila" i "Upravljanje motornim vozilima" može biti imenovan časnik - dočasnik ili gradanska osoba koja ima VI. ili VII. stupanj stručne spreme prometnog, pravnog, odgojno-obrazovnog ili strojarskog smjera i položeni vozački ispit, odnosno građanska osoba koja ima V. stupanj stručne spreme; zanimanje vozač instruktor. 
Osobe iz stavka 1. ovog članka moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu i položen poseban ispit utvrđen ovim pravilnikom. 

Članak 59. 
Poseban ispit iz članka. 58. stavak 2. ovog pravilnika čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od: 
1. ispita iz "Poznavanja prometnih i sigurnosnih pravila", 
2. ispita iz "Prometne tehnike" 
3. ispita iz poznavanja Pravilnika o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila, 
4. ispita iz upravljanja vozilom, 
5. praktične provedbe ispita s kandidatom za vozača i od ocjenjivanja kandidata, 
6. pismenog prikaza provedbe ispita s obrazloženjem ocjene, 
usmene obrane pismenog rada. 

Članak 60. 
Poseban ispit za ispitivače časnike i dočasnike, provodi komisija koju imenuje Tehničko-prometna uprava Ministarstva obrane Republike Hrvatske. 
Poseban ispit za ispitivače građanske osobe provodi komisija koju imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske. 

Članak 61. 
Ispitivač iz članka 60. stavak 1. može ispitivati samo kandidate za vozače koji su osposobljavani u automobilskoj nastavnoj jedinici. 

3.1.6. Stjecanje prava na upravljanje vojnim vozilima 

Članak 62. 
Pravo na upravljanje vojnim motornim vozilima može steči osoba koja udovoljava slijedećim uvjetima: 
1. da je duševno i tjelesno sposobna upravljati vozilom, 2. da je navršila 18 godina, 
3. da je položila vozački ispit za upravljanje vozilima određene kategorije, 
4. da joj odlukom nadležnog organa nije zabranjeno upravljanje vozilom. 
Iznimno od odredbe točke 2. stavka 1. ovog članka, pravo na upravljanje autobusima može steči osoba koja je navršila 21 godinu života. 
Pravo na upravljanje motornim vozilima kategorije "D" može steći vozač koji ima pravo upravljati motornim vozilom kategorije "C": 
1. ako je upravljao motornim vozilima kategorije "C" najmanje dvije godine, 
2. ako je upravljao motornim vozilima kategorije "B" i "C" ukupno najmanje tri godine, od čega motornim vozilima "C" kategorije najmanje jednu godinu. 

Članak 63. 
Vozilima Hrvatske vojske mogu upravljati vozači koji posjeduju važeče vozačke dozvole sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s tim da vozači vozila "C" kategorije imaju pravo i: 
1. skupnog prijevoza osoba ako teretno vozilo ima sjedala učvršćena pod tovarnog sanduka, stranice tovarnog sanduka vistne najmanje 60 cm, ceradu postavljenu na tovarnom sanduku i ljestve za ulaženje, odnosno silaženje, 
2. vuče priključnih sredstava ukupne mase do 750 kg. 

Članak 64. 
Vozač kojem je izdana vozačka dozvola bilo koje kategorije ima pravo upravljati i traktorom, radnim strojem i mopedom. 

Članak 65 . 
Osobama koje su osposobljene za vozače u Hrvatskoj vojsci, dozvolu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja po mjestu polaganja vozačkog ispiita. 
Vozačka dozvola se izdaje na pismeni zahtjev kandidata koji treba sadržavati:- prezime i ime, 
- očevo fme, 
- nadnevak i mjesto rođenja, 
- zanimanje , 
- spol, 
- državljanstvo; 
- prebivalište i adresu stanovanja, 
- naziv i mjesto automobilske nastavne jedinice koja je osposobljavala kandidata, 
- nadnevak i mjesto polaganja vozačkog ispita, 
- za koju kategoriju, odnosno vrstu vozila se traži dozvola, 
- da li već posjeduje vozačku dozvolu i za koje kategorije vozila, 
- da li mu je izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane izdavanja ili oduzimanja dozvole, te 
- mjesto i nadnevak podnošenja zehtjeva. 
Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se: 1. uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od jedne godine; 
2. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od jedne godine; 
3. dvije fotografije osobe za koju se traži dozvola, veličine 30 x 35 mm; 
4. vozačka dozvola koju već posjeduje kandidat. 
Pismene zahtjeve za izdavanje vozačkih dozvola i uvjerenja o položenom vozačkom ispitu, policijskoj upravi ovlaštenoj za izdavanje vozačkih dozvala, dostavlja automobilska nastavna jedinica. 

1.7. Evidendja i dokumentacija o osposobljavanju i provedbi vozačkog ispita 

Članak 66. 
O osposobljavanju kandidata za vozače, automobilska nastavna jedinca dužna je za svaku partiju vozača voditi slijedeče dokumente: 
1. matičnu knjigu, 
2. dnevnik rada s imenikom, 
3. karton o osposobljavanju kandidata za vozače u upravljanju vozilom. 

Članak 67. 
O provedbi vozačkog ispita, automobilsha nastavna jedinica dužna je za svaku partiju vozača voditi: 
1. evidenciju kandidata koji su položili vozački ispit, 2. evidenciju kandidata koji nisu položili vozački ispit. Evidenciju čine dokumenti o provedbi vozačkog ispita 1. ispitni test iz predmeta "Prometna i sigurnosna pravila", 
2. ispitni test iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom", · 
3. pismeno izvješće o provedbi vozačkog ispita. 

3.2. Osposobljavanje vojnika vozača pri stažiranju po postrojbama vidova, rodova i službi 

Članak 68. 
U osposobljavanju vojnika vozača u drugoj fazi obuke, pri stažiranju postrojbama vidova, rodova i službi, ravnopravno se uključuju vojnici vozači "A", "B", "C", "D" ili "E" kategorije koji su vozački ispit položili: 
1. u Hrvatskoj vojsci - u automobilskoj nastavnoj jedinici, 
2. izvan Hrvatske vojske. - u auto-školi ili kod drugih pravnih i fizičkih osoba koje školnju ili osposobljavaju vozače. 

Članak 69: 
Osposobljavanje vojnika vozača u drugoj fazi obuke dijeli se na: 
1. doobuku, 2. preobuku, 
3. obuku u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama vidova, rodova i službi. 

3.2.1. Doobuka 

Članak 70 
Doobuka se provodi neposredno po dolasku vozača na stažiranje u postrojbe vidove, rodova i službi, odnosno kada se vojnici - vozači u tijeku služenja vojnog roka otkomaridiraju ili prekomandiraju u druga zborna mjesta. 

Članak 71. 
Kroz provedbu doobuke vojnici - vozači se upoznaju sa tehničko-eksploatacijskim karakteristikama motornih vozila i priključnih sredstava koja im se u postrojbi vida, roda ili službe, povjeravaju na uporabi, odnosno upoznaju uvjete regionalnog i mjesnog javnog prometa u zbornom mjestu gdje služe vojni rok. 

Članak 72. 
Prije nego je završena doobuka, vojnici se ne smiju slati na samostalne zadaće sa motornim vozilima. 

Članak 73. 
Nastavu u okviru provedbe doobuke vozača sačinjava nastava iz predmeta "Prometna i sigurnosria pravila", "Poznavanje motornih vozila", dok obuku sačinjava obuka iz predmeta "Upravljanje motornim vozilima" i "održavanje motornih vožila". 

Članak 74. 
Trajanje i sadržaj doobuke vojnika - vozača reguliraju se nastavnim programom osposobljavanja vojnih osoba za vozače. 

3.2.2. Preobuka 

Članak 75. 
Preobuka se provodi u svim slučajevima kada se vojnik 
- vozač zadužuje da upravlja drugim tipom motornog vozila, kojim do tada nije upravljao. 

Članak 76. 
Preobuka se ne smije provoditi na tipu i kategoriji motornog vozila za koju vozač nema odgovarajuću vozačku dozvolu. 

Članak 77. 
Kroz provedbu preobuke vojnih - vozać se osposobljava za raspolaganje, temeljno održavanje i upravljanje motornim vozilom sa kojim se prvi put zadužuje. 

Članak 78. 
Nastavu u okviru preobuke vojnika - vozača sačinjava nastava iz predmeta "Poznavanje motornih vozila", dok obuku sačinjava obuka iz predmeta "Upravljanje motornim vozilom" i "Održavanje motornih vozila". 

Članak 79. 
Trajanje i sadržaj preobuke vozača regulirani su Nastavnim programom osposobljavanja vojnih osoba za vozače vojnih motornih vozila. 

3.2.3. Obuka u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama vidova, rodova i službi 

Članak 80. 
Obuka u okviru provedbe vozačkih zadaća po postrojbama vidova, rodova i službi je obvezni i temeljni dio obuke svih vojnika vozača. 
Provodi se tijekom cijelog služenja vojnog roka i to: 1. u automobilskoj nastavnoj, prometnim i transportnim jedinicama, 
2. u postrojbama vidova, rodova i službi. 

Članak 81. 
Sadržaj i učestalost obuke u okviru provedbe vozačkih ; zadača po postrojbama vidova, rodova i službi, ovise o namjeni, ulozi i zadaćama svahe konkretne postrojbe. 

3.2.4. Evidencija i dokumentcija o osposobljavanju vozača pri stažiranju po postrojbama vidova, rodova i službi 

Članak 82. 
O osposobljavanjn vozča pri stažiranju postrojbama vidova, rodova i službi vodi se dokument "Pregled izvršene obuke, preobuke i ostvarenih vozačkih zadaća". 

4. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 83. 
Nastavni plan i program osposobljavanfa osoba za vozače vojnih motornih vozila, instruktora vožnje ži članova : ispitnih komisija, donosi Uprava za obuku GSHV-a uz suglasnost Tehničko-prometne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske. 
Nastavni plan i program osposobljavanja osoba za vo' zače vojnih motornih vozila mora sadržavati najmanje sadržaje iz članka 203. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92 i 5%93), odnosno ; treba biti u skladu s nstavnim sadržajima Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br. 50/91). 
Nastavni plan i program za osposobljavanje članova ispitnih komisija mora biti u skladu s nastavnim sadržajima Pravilnika o imenovanju komisija za provođenje vozačkih ispita ("Narodne novine", br. 50/91). 
Nastavni plan i program osposobljavanja instruktora vožnje mora biti u skladu s općim aktima stručne organizacije iz članka 205. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 

Članak 84. 
Dimenzije i prometno-tehnički elementi poligona, oblik i sadržaj dokumenata i evidencije iz članka 66. i 82., dozvole iz članka te. stavak 2. i uvjerenja iz članka 24. i 65. ovog pravilnika, priloženi su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio. 

Članak 85. 
Dokumentacija o osposobljavanju kandidata za vozače iz članka 66. stavak 1. točka 1. i 2. čuva se trajno u arhivi automobilske nastavne jedinice, dok se dokument iz istog članka, stavak 1. točka 3. čuva tri godine. 

Članak 86. 
Dokumentacija o provedbi vozačkog ispita iz članka 67. stavak 1. točka t. i 2. čuva se trajno u arhivi automobilske nastavne jedinice, dokumentii iz istog članka, stavak 2. točka 1., 2. i 3. čuva tri godine. 

Članak 87. 
Dokument o osposobljavanju vozača pri stažiranju u postrojbama vida, roda ili službe iz članka 82. čuva se tri godine u arhivi postrojbe vida, roda ili službe u kojoj se vojni ·vozač nalazio na stažiranju. 

Članak 88. 
Sadržaj, formu i oblik testova za polaganje ispita iz predmeta "Upravljanje motornim vozilima", "Prometnih i sigurnosnih pravila" propisufe i donosi Uprava za obuku GSHV-a uz suglasnost Tehničko-prometne uprave Ministarstva obrane Republike Hrvatske. 

Članak 89. 
Ovaj pravilntk stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". 

KlaSa: 340-08/93-01/02 
Urbroj : 512-01-93-477 
Zagreb,1. ožujka 1993. 

Ministar obrane 
Gojko Šušak, v. r. 
DIMENZIJE I PROMETNO-TEHNIČKI ELEMENTI POLIGONA ZA POČETNU OBUKU U UPRAVLJANJU MOT ORNIM VOZILOM

1. KOLNIK

2 . RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI

3. RASKRIZJE REGULIRANO PROMETNIM ZNACIMA

4. KRIŽANJ E SA SEMAFORIMA

5. KRIŽANJE SA KRUŽNIM TOKOM "PROMETNA KRUŽNICA"

6. POVRŠINA ZA KRETANJE NAPRIJED - NATRAG

7. POVRŠINA ZA POLUKRUŽNO OKRETANJE KRETANJEM NAPRIJED-NATRAG

8. POVRŠINA ZA UVJEŽBAVANJE PARKIRANJA

9. PLETENICA

10. NAIZMJENIČNI BOKSOVI

11. UZASTOPNI ZAVOJI RAZLIČITIH PROMJERA - "OSMICA"

12 . KLIZAV KOLNIK

13. OŠTEĆENI KOLNIK

14. SUŽENjE CESTE

15. RADOVI NA CESTI

16. TUCANIČKI KOLNIK .

17.  VOŽNJA NA USPONU I PADU

18 . PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE U RAZINI

19. "OSMICA' ZA OKRETANJE MOTOCIKLA

Prva unutamja stranica matične knjige

AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA

----------------------------------------------------------

MATIČNA KNJIGA


Svezak--------------


Redni broj od (---------) do (------------)
Nadnevak od do---------------- do ---------------


ZAPOVIJEDNIK

M.P.
-----------------------


Druga unutarnja stranica matične knjige


UPUTE ZA POPUNJAVANJE
1. Prednja stranica matične hnjige:
-u rubriku "AUTOMOBIISKA NASTAVNA JEDINICA" upisuje se točan naziv i mjesto automobilske nastavne jedinice za osposobljavanje vozača vojnih motornih vozila;
- u rubriku "Svezak" upisuje se točni broj sveska pod kojim je otvorena matična knjiga;
- u rubriku " Redni broj-----od--------do---" upisuju se početni i zadnji broj sadržaja matične knjige;
- u rubriku "Nadnevak od (---) do (----)" upisuje se nadnevak otvaranja i zaključivanja matične knjige;
- u rubriku "ZAPOVJEDNIK" upisuje se čin, ime i prezime zapovjednika auitomobilske nastavne jedinice, koji svojim potpisom i pečatom jedinice ovjerava otvaranje matične knjige. ; 2. Listovi matične knjige: ;
Listovi u matičaoj knjizi sadrže podatke o osobama koje su se u automobilskoj nastavnoj jedmici osposobljavale za upravljanje vojnim motornim vozilima.
Podaci o osobama unose se u rubrike koje su označene brolevima od 1 do 38
Sadržaj pojedinih rubrika jasno je određeni pa za unošenje podataka nisu potrebna posebna objašnjenja. Na posljednjoj stranici ne tiskaju se rubrike za upisivenje podataka o osobama koje su uključene u proces osposobljavanja.
3. Zadnja stranica,matične knjige ·
Na zadnjoj stranici matične knjige upisuje se početni I zadnji broj sadržaja matične knjige, a potom zapovjednik automobilske nastavne jedinice svojim potpisom ovjerava zatvaranje matične knjige.

Listovi matične knjige

1 Redni broj

2 PREZIME, IME I IME OCA

3 JMBG

4 Dan mjesec I godina rođenja

5 Mjesto rođenja I općina

6 Adresa boravišta

7 Jedinica iz koje se upućuje kandidat

8 Odjel za međuopćinske poslove obrane koji upućuje kandidata

9 Kategorije vozila koje posjeduje kandidat

10 Mjesto polaganja kategorija

11 Nadnevak polaganja kategorija

12 Broj vozačke dozvole koju posjeduje kandidat

13 Vozačku dozvolu izdala

14 Nadnevak izdavanja vozačke dozvole

15 Broj I nadnevak izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti

16 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdao

17 Kategorije vozila za koje se osposobljava kandidat

18 VES

19 Matična nastavna jedinica u koju se raspoređuje kandidat

20 Vrijeme pohađanja nastave ( od - do )

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA VOZAČKOG ISPITA
Upravljanje vozilom
21 Ispit polagao ( koliko puta )
22 Broj sati nastave
23 Nadnevak položenog ispita

Prometna I sigurnosna pravila
24 Ispit polagao ( koliko puta )
25 Broj sati nastave
26 Nadnevak položenog ispita

Broj sati nastave
27 Prva pomoć unesrećenima u prometu
28 Poznavanje mot. vozila
29 Održavanje mot. vozila

30 Razlog udaljavanja s obuke

31 Broj I nadnevak rješenja u udaljavanju sa obuke

32 Nadnevak izdavanja uvjerenja o završenom programu osposobljavanja

33 Potpis ovlaštene osobe za izdavanje uvjerenja

34 Nadnevak izdavanja vozačke dozvole

36 Vozačku dozvolu izdala

37 Potpis osobe koja se osposobljava

38 PRIMJEDBA


Zadnja stranica matične knjige


Ovaj svezak matične knjige počinje rednim brojem ---------, a završava rednim brojem ---------


ZAPOVJEDNIK

--------------------------

Prva unutarnja stranica Dnevnika rada sa imenikom


AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA


MATIČNA NASTAVNA JEDINICA

DNEVNIK RADA S IMENIKOM


Redni broj obrazovne grupe------ /--------- god.
Vrijeme održavanja nastave od --------- do --------------


ZAPOVJEDNIK NASTAVNE JEDINICE

M.P.
----------------------------


Druga unutarnja stranica Dnevnika rada sa imenikom

UPUTE ZA POPUNJAVANJE
1. Prednja stranica Dnevnika rada sa imenikom:
- u rubriku "AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA" upisuje se točan naziv i mjesto automobilske nastavne jedinice za osposobljavanje vozača vojnih motornih vozila;
-u rubriku "MATIČNA NASTAVNA JEDINICA" upisuje se matična (osnovna) nastavna fedinica (vod) koja osposobljava vozače vojnih motornih vozila;
-u rubrici "Redni broj obrazovne grupe ---/---- god." upisuje se rastaći redni broj pristigle partije kandidata na obuku za vojne vozače, te godina u kojoj se provodi osposobljavanje;
-u rubriku"Vrijeme održavanja nastave od do " upisuje se vremenski period koji je obrazovna grupa provela na osposobljavanju u matičnoj natavnoj jedinici.
2. Listovi Dnevnika rada sa imenikom:
Listovi Dnevnika rada sa imenikom sadrže podatke o prisustvovanju nastavi osoba osposobljenih u matičnoj nastavnoj jedinici.
Podaci o prisustvovanju nastavi upisuju se prema kandidatima, evidentiranjem nastavnih sadržaja i nadnevka kada su isti realizirani.
Sadržaj pojedlnih rubrika (1-69) jasno je određen, s tim da dajemo posebna objašnjenja:
-u rubriku 4 upisuju se nastavni predmeti prema Nastavnom planu i programu osposobljavanja osoba za vozače vojnih motornih vozila;
- u rubrike 5-49 upisuju se nadnevci prisustvovanja nastavi prema planiranom rasporedu osposobljavanja, dok se u rubrike 51-55, 57-61 i 63-67, prema ukazanoj potrebi, evidentira prisustvovanje dopunskof nastavi. Rečene rubrike popunjavaju se upisivanjem t
- u rubrike 50, 56 62 i 68 zapovjednik matične nastavne jedinice svojim potpisom potvrđuje realizaciju nastavnih , sadržaja za svakog kandidata;
- u rubriku 60 zapovjednlk matične nastavne jedinice tekstualno upisuje svoja zapažanja o kandidatima. 3. Zadnja stranica Dnevnika rada sa imenikom:
Na zadnjoj stranici Dnevnika rada sa imenikom zapovjednik matične nastavne jedinice podnosi tekstualno izvješće o tijeku osposobljavanja i postignutim rezultatima konkretne obrazovne grupe i ovjerava ga svojim potpisom. .

Listovi dnevnika rada s imenikom
1 Redni broj
2 PREZIME I IME
3 Kategorije vozila za koje se osposobljava
4 NASTAVNI PREDMETI

PRISUSTVOVANJE NASTAVI (nadnevci )

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50 Potvrđuje provedbu nastave

Prisustvovanje dopunskoj nastavi ( nadnevci )
51
52
53
54
55
56 Potvrđuje provedbu nastave

Prisustvovanje dopunskoj nastavi ( nadnevci )
57
58
59
60
61

62 Porvrđuje provedbu nastave

Prisustvovanje dopunskoj nastavi ( nadnevci )
63
64
65
66
67

68 Potvrđuje provedbu nastave

69 PRIMJEDBA


Zadnja stranica Dnevnika rada sa imenikom


IZVJEŠĆE
O OSPOSOBLJAVANJU OBRAZOVNE GRUPE


ZAPOVJEDNIK

00129363612
00129363613
00129363618
00129363631
00129363635
00129363638
00129363643
00129363792
00129363797
00129383798
00129363807
00129363833
00129363843
00129367251 - 00129367254
00129367257 - 00129367300
00129367418 - 00129367450
00129387501 - 00129367666
00129387668 - 00129367800
00129387951 - 00129368000
00129372302 - 00129372313
00129372320 - 00129372333
00129372346
00129372350
00129377801
00129377806 - 00129377812
00129377819 - 00129377650
00129377669
00129377866
00129377927
00129377931 - 00129377941
00129378622
00129378831
00129388551 - 00129388700
00129389801 - 00129389850
00129389831 - 00129389850
00129389860 - 00129389881
00129398358 - 00129398450
00129398528 - 00129389861
00129398812 - 00129398821
00129398827 - 00129398700
00129398754
00129398851 - 00129390000
00129399001 - 00129399506
00129399568 - 00129400000

Nova serija:
01290010423
01290010425
01290010429
01290010499
01290010838
01290010802 - 01290010804
01290010851 - 01290010850
01290011951
01290011952
01290011953
01290014852
01290014853
01290014858 - 01290014858
01290011872 - 01290014874
01290014878 - 01290014879
012911011882 - 0129I1014889
01290014692
01290014695
01290014698 - 01290014700
01290025504
01280025587
01290025692 - 01290025700
01290028798 - 01290028800
01290031178 - 01290031200
01290034602
01290034603
01290034604
01290034610 - 01290034612
01290034814 - 01290034817
012900 4725
01290034738
01290035401 - 01290035550
01290035619
01290035843
01290036401 - 01290038500
01290036951 - 01290039000
KASKO:
017274
017275
014805 - 014825
018232 - 018250
019581
030734 - 030750
013738
019551
030885 - 030875
034803 - 034825
035578 - 035800
043130 - 043150
031283
004509 - 004525

KASKO-DRUŠTVENI:
048028
048669
048670
048671
048672
048873
047371
CIVIL:
104180 - 104200
117813 - 117825
116652
116997
101880 - 101900
112051 - 112075
108211 - 108225
100210
106603 - 106625
109347 - 109350
109701 - 109705
112438
090003
095363 - 095375
081852 - 081875
085378 - 085400
091997
096182
100431 - 100450
100451 - 100475
1045089 - 1045259
092667
092734
092735
097902 - 097925
102069 - 102075
085417 - 085425
094518

K-111126 - K-111131

CIVIL - DRUŠTVENI:
058488
058489
059117
068345
071245
07543
074837
075775
075833
076090
074228 - 074235
077745
083282
068380 - 068388

CIVIL - DRUŠTVENI (paketi):
008252
008333
008334
008359
008308

KUĆANSTVO:
148352 - 148358
125558
126228
126229
126230
126232 - 126250
124532 - 124550
128674
125875
130030
130045
130046
130054 - 130075
133251 - 133300
137435 - 137450
137451 - 137475
138354 - 138375
139645 - 139850
145950
148312 - 148325
148378 - 148400
151201 - 151225
1493189 - 1493259
1509519 - 1509759
1514019 - 1514259

POLICE ZA OSIGURANJE PODUZETNIKA, OBRTNIKA I ZANATLIJA:
008501 - 008505
013000
POLICE ZA OSIGURANJE
STOKE:
14101 - 14125
14424 - 14425

OSIGURANJE ŽIVOTA
NEZGODA N/4:
000049
030803 - 030825
POTVRDE (PRIZNANICE):
D-36 00041 - 00050
D-36 002801 - 002850
D-36 001087
D-36 001091 - 001100
D-38 04901 - 04925
D-36 04508 - 04525
D-36 008757 - 008764
D-36 003073
D-36 003075
D-36 003076 - 003100
 ZELENI KARTONI:
0522989
9345289
528748
9342115
9342118
06223500
07473285
9344294
93443000
9345024
520070
9153539
03661683
077079586
9153793
9154100
9157091
9154535
9147652
9150754
9148453
9148531
9149121
9150377
06407491
523494
527752
9347705
528748
9342118
9342119
07473283
9150578
9344295
93442298
06340181 - 06340200
9345048
520087
9153549
06402448
9345979
9153795
9157001
9152915
9157429
9147713
914411
9148498
9148548
9149135
9150378
07478548
9345288
521201
2852890
9342117
9342120
07473264
9352600
93442296
9344299
533819
9346900
9153513
9348606
07698210
9353508
9154074
9157003
9155605
07701587
9148955
9148440
9148443
91491117
9150358
06407490
07478549
4646801 - 4647300
0129901 - 013000
0531281 - 0531300
9352334 - 9352350
9352351 - 9352375
9352376 - 9352400
0528476 - 0528486

Prednja stronica kartona

Automobilska nastavna jedinica

KARTON
o osposobljavanju kandidata za vozače u upravljanju vozilom.

Polaznik:

JMBG:

KATEGORIJA VOZILA

Posjeduje:

Osposobljava se:

Matična nastavna jedinica:

Zapovjednik matične nastavne jedinice:

Red. broj
Nadnevak
Broj sati
Marka I tip vozila
Reg. oznaka vozila
POTPIS
polaznika
instruktora
zapovjednika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

UKUPNO SATI


Zadnja strana kartona
Dopunsko osposobjavanje kandidata
Red . broj
Nadnevak
Broj sati
Marka I tip vozila
Reg. oznaka vozila
POTPIS
polaznika
instruktora
zapovjednika
UKUPNO SATI :

Dopunsko osposobjavanje kandidata
Red . broj
Nadnevak
Broj sati
Marka I tip vozila
Reg. oznaka vozila
POTPIS
polaznika
instruktora
zapovjednika
UKUPNO SATI :


Prednja unutarnja stranica pregleda


POSTROJBA HRVATSKE VOJSKE
PREGLED

IZVRŠENE DOOBUKE, PREOBUKE I OSTVARENIH IH VOZAČKIH ZADAĆA"

Redni broj od --------( ---- ) do------- (----- )
Nadnevak od -------- ( ---- ) do--------(----- )


ZAPOVJEDNIK
M.P.


Druga unutrašnja stranica pregleda

UPUTE ZA POPUNJAVANJE
1. Prednja stranica pregleda:
- u rubriku "POSTROJBA HRVATSKE VOJSKE" upisuje se točan naziv i mjesto postrojbe, roda, vida ili službe Hrvatske vojske u kojoj se vozač nalazi na stažiranju;
- u rubriku "Redni broj od --- (---) do---- (----)" upisuje se početni i zadnji broj sadržaja pregleda;
- u rubriku "Nadnevak od---- do----- " upisuje se nadnevak otvaranja I zaključivanja pregleda;

- u rubriku "ZAPOVJEDNIK" upisuje se čin, ime i prezime zapovjednika postrojbe roda, vida ili službe Hrvatske vojske, koji svojm potpisom i pečatom postrojbe ovjerava otvaranje pregleda.
2. Listovi pregleda:
Listovi pregleda izvršene doobuke, preobuke i ostvarenih vzačkih zadaša sadrže podatke o provedbi druge faze obuke vozača.
Podaci o prisustvovanju nastavi upisuju se prema vozačima, evidentiranjem nastavnih sadržaja i nadnevka kada su isti realizirani.
Sadržaj pojedinih rubrika (1-102) jasno je određen, s tim da dajemo posebna objašnjenja:
- u rubriku 5 upisuju se nastavni predmeti prema Nastavnoin planu i programu osposobljavanja osoba za vozače vojnih motornih vozila;
-u rubriku 6-18 upisuju se nadnevci i broj sati prisustvovanja nastavnim sadžajima doobuke. Rečene rubrike popunjavaju se upisivanjem točnog nadnevka izvođenja doobuke i označavanjem broja ·nastavnih sati prema nastavnim predmetima,
- u rubriku 19 upisuje se ukupan broj ostvarenih nastavnih sati prema nastavnim predmetima, dok u rubrici 20 vozač svojim potpisom potvrđuje točnost upisanih podataka,
- u rubriku 21-40 upisuju se nadnevci i broj prisustvovanja nastavnim sadržajima preobuke za svaki slučaj kada se ista provodi. Način popunjavanja ovih rubrika istovjetan je upisivanju nstavnih sadržaja doobuke ,
- u rubrike 41 - 100 upisuju se samo nadnevci kada je vozač bio na izvršenju vozačkih zadaća
3. Zadnja stranica pregleda -
 Na zadnjoj stranici pregleda upisuje se početni i zadnfi broj sadržaja pregleda, a potom zapovjednik postrojbe + roda, vida ili službe Hrvatske vojske svojim potpisom ovjerava zatvaranje pregleda .

Listovi pregleda

1 Redni broj
2 PREZIME I IME VOZAČA
3 Početak stažiranja vozača
4 NASTAVNI PREDMETI

NADNEVCI I SATI REALIZACIJE

DOOBUKE
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 UKUPNO
20 Potpis vozača

PREOBUKE

21 Marka I tip vozila
22
23
24
25 Potpis vozača
26 Marka I tip vozila
27
28
29
30 Potpis vozača
31 Marka I tip vozila
32
33
34
35 Potpis vozača
36 Marka I tip vozača
37
38
39
40 Potpis vozača
VOZAČKE ZADAĆE ( nadnevci )

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 Završetak stažiranja vozača
102 Potpis vozač


Zadnja stranica pregleda


Ovaj svezak Pregleda izvršene doobuke, preobuke i ostvarenih vozačkih zadaća počinje rednim brojem ---------------------------- (------- ), a završava rednim brojem------------------- ( ---- ) .


ZAPOVJEDNIK


Naslovna stranica
GRB
REPUBLIKE HRVATSKE
 REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

AUTOMOBILSKA NASTAVNA JEDINICA , Broj -----
Važi za osposobljavanje vojnih osoba za vozače motornih vozila kategorije -------

DOZVOLA ZA VOZAČA - INSTRUKTORA 1. Prezime:------ 2. Ime: -------
3. Čin: --------
4. Nadnevak i mjesto rođenja:------------
5. Prebivalište i adresa:-------------

6. Nadnevak izdavanja:--------------

Mjesto za fotografiju ( 30 x 35 )
M.P. (potpis ovlaštene osobe) :


Poleđina
OGRANIČENJA:

NAPOMENE:

AUTOMOBILSKA NASTAVNA
JEDINICA

----------------------------------
Broj :--------------------------

Nadnevak:-----------------


Temeljem članka 24. Pravilnika o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila ("Narodne novine", broj ----/-----), izdaje se

UVJERENJE

da je kandidat---------------------------------------(prezime, ime oca. ime) ( JMBG ) , rođen-----------(nadnevak) u--------------(njesto) pohađao u vremenu od -------do ----------- nastavu prema Nastavnom planu i programu utvrđenom Previlnikom o osposob
1. iz nastavnog područja Prometna i sigurnosna pravila ---------- sati,
2. iz nastavnog područja Upravljanje motornim vozilom ----------sati.
Uvjerenje se izdaje zbog pristupa ispitu za vojnog vozača. ZAPOVJEDNIK
M.P.

AUTOMOBILSKA  NASTAVNA
JEDINICA

--------------------------------
Broj :----------------------
Nadnevak:-----------------

Temeljem članka 65. stavak 3. točka 1. Pravilnika o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila ("Narodne novine", broj ----/----); članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92) i članka 4

UVJERENJE

da je kandidat--------------------------(prezime, ime oca, ime) ( JMBG ) rođen -------------(nadnevak ) u ------------ (mjesto) osposobljen za upravljanje motornim vozilom ---------- ------- kategorije.
Vozački ispit za nevedenu kategoriju motornog vozila kandidat je položio ----------------(nadnevak) u ----------------- (mjesto) Uvjerenje se izdaje u cilju izdavanja vozačke dozvole.

M.P.
ZAPOVJEDNIK

 Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje iseljenika, useljenika i pripadnika hrvatske nacionalne manjine


  

Narodne novine br.: 148 - Datum: 11.12.2002. - Interni ID: 20022365


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje iseljenika, useljenika i pripadnika hrvatske nacionalne manjine

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
2368
Na temelju članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« 15/00 i 20/00), a u svezi odredaba članka 24. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 92/94), ministar vanjskih poslova donosi
PRAVILNIK
O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA UČENJE HRVATSKOG JEZIKA I STIPENDIRANJE ISELJENIKA, USELJENIKA I PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava iseljenika, useljenika i pripadnika hrvatske nacionalne manjine na naknadu za učenje hrvatskog jezika te ostvarivanje prava učenika i studenata na stipendiranje.
Iseljenici, useljenici i pripadnici hrvatske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu korisnici) ostvaruju prava utvrđena ovim Pravilnikom putem natječaja koji se objavljuje u Republici Hrvatskoj jednom godišnje.
Članak 2.
U smislu ovog Pravilnika:
1. Iseljenik je pripadnik hrvatskog naroda koji je rođen u inozemstvu i koji ima prebivalište u inozemstvu, ili koji je rođen u Republici Hrvatskoj a iselio se je s namjerom da trajno živi u inozemstvu i ima prebivalište u inozemstvu.
2. Useljenik je pripadnik hrvatskog naroda koji je rođen u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj i ima prebivalište u inozemstvu, a koji se useljava s namjerom da stalno živi u Republici Hrvatskoj.
Kao dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu osoba iz stavka 1. i 2. ovog članka može se prihvatiti odgovarajuća javna isprava u kojoj su se oni osobno ili jedan od roditelja tako izjašnjavali. U slučaju da nisu u mogućnosti pribaviti takvu ispravu, pripadnost hrvatskom narodu može se priznati potomcima hrvatskih iseljenika, ukoliko takvo njihovo opredjeljenje proizlazi iz drugih poznatih činjenica.
3. Nacionalna manjina općenito, pa tako i hrvatska nacionalna manjina, označava skupinu koja je brojčano manja od ostatka stanovništva neke države, čiji pripadnici kao državljani te države imaju etničke, vjerske ili jezične crte različite od onih ostatka stanovništva te žele sačuvati svoju kulturu, tradiciju, vjeru ili jezik.
Članak 3.
Pravo na učenje hrvatskog jezika i pisma imaju korisnici koji nisu stariji od 35 godina.
Zahtjev za pohađanje nastave hrvatskog jezika i pisma i zahtjev za naknadu troškova učenja hrvatskog jezika i pisma iz članka 5. ovog Pravilnika podnosi se Ministarstvu vanjskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Korisniku starijem od 35 godina može se iznimno, odlukom Ministra, usvojiti zahtjev za pohađanje nastave i naknadu troškova učenja hrvatskog jezika i pisma iz članka 3. stavaka 1. ovog Pravilnika.
Članak 4.
Učenje hrvatskog jezika i pisma provode visoka učilišta koja izvode nastavu hrvatskog jezika i književnosti, otvorena pučka učilišta ili ustanove koje su registrirane za učenje hrvatskog jezika.
Ustanove iz stavka 1. ovog članka polaznicima učenja hrvatskog jezika i pisma koji s uspjehom savladaju program, izdaju uvjerenje o poznavanju hrvatskog jezika i pisma.
Članak 5.
Ministarstvo može korisnicima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika nadoknaditi troškove učenja hrvatskog jezika i pisma, prema programu obrazovne ustanove, pod uvjetom da pohađaju nastavu kod ustanova iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika.
Radi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka korisnici moraju pružiti pisani dokaz da pohađa nastavu hrvatskog jezika i pisma.
Članak 6.
Korisnici, učenici srednjih škola, odnosno studenti visokih učilišta koji nisu stariji od osamnaest, odnosno dvadeset pet godina, imaju pravo na stipendiju tijekom radovnog školovanja, odnosno studiranja, za podmirenje osnovnih životnih troškova.
Članak 7.
Pravo na dodjelu stipendije ima korisnik, učenik srednje škole, koji pored uvjeta iz članka 6. ispunjava i sljedeće uvjete:
– da se upisuje u srednju školu u Republici Hrvatskoj
– da je završio osnovnu ili dio srednje škole u inozemstvu koja mu omogućava nastavak srednje naobrazbe u Republici Hrvatskoj.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka dokazuje se inozemnom školskom svjedodžbom u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, te njenom preslikom i prijevodom, ovjerene od sudskog tumača.
U slučaju dvojbe jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. alineje 2. ovog članka, mišljenje daje Ministarstvo prosvjete i športa.
Visina stipendije učenika srednje škole utvrđuje se odlukom Ministra za tekuću školsku godinu.
Članak 8.
Pravo na dodjelu stipendije ima korisnik, student, koji pored uvjeta iz članka 6. ovog Pravilnika ispunjava i sljedeće uvjete:
– student koji upisuje prvu godinu dodiplomskog studija da je završio srednju školu bez ponavljanja godine
– student koji upisuje drugu godinu i ostale godine dodiplomskog studija da je do sada svladao upisani studij bez ponavljanja godine.
Visina stipendije studenta visokog učilišta utvrđuje se odlukom Ministra za tekuću akademsku godinu.
Članak 9.
Prioritet pri ostvarivanju prava iz ovog Pravilnika imaju
– učenici i studenti s boljim uspjehom u školovanju
– učenici i studenti lošijeg socijalnog statusa obitelji
Članak 10.
Radi dodjele stipendija Ministarstvo raspisuje natječaj, koji se objavljuje u javnom glasilu.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka sadrži uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, postupak i način provedbe natječaja, te rok za podnošenje zahtjeva.
Na temelju provedenog natječaja Ministarstvo donosi odluku o dodjeli stipendija.
Na temelju odluke iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo sklapa ugovor s učenikom, odnosno studentom, kojemu je dodijeljena stipendija, kojim se pobliže uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje povratnika i useljenika (»Narodne novine« broj 102/00).
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 604-02/02-01/57
Urbroj: 521-03-05-03-02-03
Zagreb, 10. prosinca 2002.
Ministar 
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje povratnika i useljenika


  

Narodne novine br.: 102 - Datum: 17.10.2000. - Interni ID: 20001995


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje povratnika i useljenika

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
1997
Na temelju članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 15/00 i 20/00), a u svezi s odredbama članka 24. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94), ministar vanjskih poslova donosi
PRAVILNIK
O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU ZA UČENJE HRVATSKOG JEZIKA I STIPENDIRANJE POVRATNIKA I USELJENIKA
Članak 1.
Radi poticanja hrvatskih iseljenika na povratak i useljavanje, te stvaranje uvjeta za njihovo brže integriranje u sustav Republike Hrvatske, ovim Pravilnikom utvrđuju se prava povratnika i useljenika na naknadu za učenje hrvatskog jezika, te ostvarivanje prava učenika i studenata na stipendiranje.
Povratnici i useljenici ostvaruju prava utvrđena ovim Pravilnikom pod uvjetom da se useljavaju u Republiku Hrvatsku s namjerom da u njoj stalno žive.
Članak 2.
U smislu ovog Pravilnika:
1. Povratnik je hrvatski državljanin koji se iselio u inozemstvo do 30. svibnja 1990. godine, a koji se vraća s namjerom da stalno živi u Republici Hrvatskoj.
2. Useljenik je pripadnik hrvatskog naroda koji je rođen i ima prebivalište u inozemstvu, a koji se useljava s namjerom da stalno živi u Republici Hrvatskoj. Pripadnik hrvatskog naroda je osoba kojoj je jedan od roditelja ili jedan od predaka trećeg ili četvrtog nasljednog reda (djedovi i bake, pradjedovi i prabake) bio pripadnik hrvatskog naroda.
Članak 3.
Pravo na učenje hrvatskog jezika i pisma ima povratnik i useljenik koji nije stariji od 35 godina.
Zahtjev za pohađanje nastave hrvatskoga jezika i pisma i zahtjev za naknadu troškova učenja hrvatskog jezika i pisma iz članka 5. ovog Pravilnika podnosi se Ministarstvu vanjskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Povratniku i useljeniku starijem od 35 godina može se iznimno, odlukom ministra, usvojiti zahtjev za pohađanje nastave i naknadu troškova učenja hrvatskog jezika i pisma iz članka 5. ovog Pravilnika.
Članak 4.
Učenje hrvatskog jezika i pisma Ministarstvo može povjeriti visokom učilištu koje izvodi nastavu hrvatskog jezika i književnosti, otvorenom pučkom učilištu ili ustanovi koja je registrirana za učenje hrvatskog jezika.
Ustanove iz stavka 1. ovog članka polaznicima učenja hrvatskog jezika i pisma koji s uspjehom savladaju program, izdaju uvjerenje o poznavanju hrvatskog jezika i pisma.
Članak 5.
Ministarstvo može povratniku i useljeniku iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika nadoknaditi troškove učenja hrvatskog jezika i pisma, najviše do 150 sati, pod uvjetom da je pohađao nastavu kod ustanova iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika.
Radi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka povratnik i useljenik mora pružiti pisani dokaz da je pohađao nastavu hrvatskog jezika i pisma.
Članak 6.
Povratnici i useljenici, učenici srednjih škola, odnosno studenti visokih učilišta koji nisu stariji od osamnaest, odnosno dvadeset pet godina, imaju pravo na stipendiju tijekom redovnog školovanja, odnosno studiranja, za podmirenje osnovnih životnih troškova.
Članak 7.
Pravo na dodjelu stipendije ima povratnik i useljenik, učenik srednje škole, koji pored uvjeta iz članka 6. ispunjava i sljedeće uvjete:
– da se upisuje u srednju školu u Republici Hrvatskoj
– da je završio osnovnu ili dio srednje škole u inozemstvu koja mu omogućava nastavak srednje naobrazbe u Republici Hrvatskoj.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka dokazuje se inozemnom školskom svjedodžbom u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, te njenom preslikom i prijevodom, koju je ovjerio sudski tumač.
U slučaju dvojbe jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1. alineje 2. ovog članka, mišljenje daje Ministarstvo prosvjete i športa.
Visina stipendije učenika srednje škole ne može iznositi više od 600,00 kuna mjesečno.
Članak 8.
Pravo na dodjelu stipendije ima povratnik i useljenik, student, koji pored uvjeta iz članka 6. ovog Pravilnika ispunjava i sljedeće uvjete:
– student koji upisuje prvu godinu dodiplomskog studija da je završio srednju školu bez ponavljanja godine
– student koji upisuje drugu godinu i ostale godine dodiplomskog studija da je do sada svladao upisani studij bez ponavljanja godine.
Visina stipendije studenta visokog učilišta ne može iznositi više od 800,00 kuna mjesečno.
Članak 9.
Prioritet pri ostvarivanju prava iz ovog Pravilnika imaju:
– učenici i studenti lošijeg socijalnog statusa obitelji
– učenici i studenti s boljim uspjehom u školovanju.
Članak 10.
Radi dodjele stipendija Ministarstvo raspisuje natječaj, koji se objavljuje u javnom glasilu.
Natječaj iz stavka 1. ovog članka sadrži uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, postupak i način provedbe natječaja, te rok za podnošenje zahtjeva.
Na temelju provedenog natječaja Ministarstvo donosi odluku o dodjeli stipendija.
Na temelju odluke iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo sklapa ugovor s učenikom, odnosno studentom, kojemu je dodijeljena stipendija, kojim se pobliže uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-03/12   
Urbroj: 521-03-05-00    
Zagreb, 13. listopada 2000.
Ministar
vanjskih poslova
Tonino Picula, v. r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita - Narodne novine br.: 22 / 1993
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje iseljenika, useljenika i pripadnika hrvatske nacionalne manjine - Narodne novine br.: 148 / 2002
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje povratnika i useljenika - Narodne novine br.: 84 / 1998
Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu - Narodne novine br.: 47 / 2003
Pravilnik o ostvarivanju socijalne zaštite - Narodne novine br.: 10 / 1991
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...