Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje plinoinstalater i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje plinoinstalater


  

Narodne novine br.: 136 - Datum: 28.08.2003. - Interni ID: 20032006


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje plinoinstalater

Ministarstvo prosvjete i športa i 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
2006
 
Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM 
ZA ZANIMANJE plinoinstalater
 
UVOD
 
Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i stručnog dijela (program naukovanja).
      Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).
      Sadržaji stručnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Stručni sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio. 
      Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:
Osnovna obilježja 
Nastavni plan 
Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća 
Potrebna stručna sprema nastavnika 
Uvjeti izvođenja programa 
Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima 
Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit. 
 
1. Osnovna obilježja 
Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:
-     naziv obrazovnoga programa/zanimanja
-     cilj i zadatci programa
-     trajanje obrazovanja
-     uvjeti za upis.
 
2. Nastavni plan
Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i stručnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.
 
3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća
Tablično se navode za svaki predmet iz stručnog dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.


4. Potrebna stručna sprema nastavnika
      Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 
 
5. Uvjeti izvođenja programa
- podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)
- minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena). 
 
6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
-     naziv predmeta
-     razred
-     tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi
-     cilj nastavnoga predmeta
-     zadatci nastavnoga predmeta
-     sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu
-     metodičke napomene za provedbu nastave
-     osnovne obveze učenika.
 
7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit
Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
 
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:
-     Plinoinstalater.
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada  i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke lijevanja.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Upoznati osnove automatizacije i regulacije.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor.
 
 


2. NASTAVNI PLAN  
                                      
A)  Opće obrazovni dio (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručno teorijski dio (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 1)1,553----53
Matematika u struci 1)a270135132137
Tehničko crtanje 1)1,553135--88
Osnove tehničke mehanike 135135--70
Tehnologija 1)
obrade i montaže1(1)35----35
Elementi plinskih instalacija i protoka 2)--270--70
Osnove automatizacije 3)----26464
Tehnologija strojarskih instalacija 2)--1(2)35--35
Tehnologija plinoinstalacija 3)----2(2)6464
 Praktikum NT 3)P----26464
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci ili
prirodoslovlje135270264169
Ukupno B)828182809288849

1)  - Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u strojarstvu. 
1)a - Osnovni matematički sadržaji s vježbama iz struke (preporuka da se sadržaji obrade u 1. polugodištu)
2)  - Okvirni sadržaj je zajednički za područja rada; npr.za vodoinstalatera, plinoinstalatera i instalatera grijanja i klimatizacije, a izvodi se i u tjednu praktične nastave.
3)  Izvode se i u tjednu praktične nastave.
3)P - Tehnološke vježbe u praktikumu.
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade i montaže i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u prvoj godini su  jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
1(2) - Sadržaji Tehnologije strojarskih instalacija i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
2(2) - Sadržaji Tehnologije plinoinstalacija i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u trećoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.


 
2. B) IZBORNI DIO
 
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta. 
Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje. Zbog značaja i složenosti sadržaja nastavnog predmeta Osnove tehničke mehanike preporučljivo je ponuđeni nastavni program ponuditi i kao izborni predmet u 1. razredu. Isto tako u 2. razredu izborni program od 35 sati može biti predmet Tehnički materijali sa sadržajima ispitivanja i mjerenja.
Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.     
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). 
 
C)  Praktični dio (40 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
C 1 - Nastava u školi (tehnološke vježbe) 
-Tehnologija obrade i montaže
-Tehnologija strojarskih instalacija
-Tehnologija plinoinstalacija 
 
35
-
- 
 
-
70
- 
 
-
-
64 
 
35
70
64
- Praktična nastava– najviše sati 4)30520096601
C2 - Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati560
 6306401830
Ukupno C)9009008002600

 
     4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program 
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A) Općeobrazovni dio315315224854
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 281280288849
C) Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1496149513124303

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstvapismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno, praktični rad
Tehničko crtanjepismeno, praktičan rad
Osnove tehničke mehanikeusmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Elementi plinskih instalacija i protokausmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacijeusmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija strojarskih instalacijausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija plinoinstalacijausmeno, pismeno, praktični rad
Praktikum NTusmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 


4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaProfesor računalstva
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Dipl. ing. elektrotehnike 
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Matematika u struciProfesor matematike
Prof. matematike i fizike
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanike Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažeProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Elementi plinskih instalacija i protoka Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove automatizacije Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija strojarskih instalacija Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija plinoinstalacijaProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS, VŠS
SSS
 Praktikum NTProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstorVSS, VŠS
SSS
Izborni dio, stručni predmetiProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Praktična nastavaProfesor strojarskih predmeta 
Dipl. ing. strojarstva 
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave- stručni učitelj
/suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
 
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1., 2., i 3.profesor1.razr. - 2 sata (2+0)
70 sati -zajedno
 
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
 
3. razr. - 1 sat (1+0)
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
 
30 učenika
 
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2. profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati -zajedno
18 sati -2 grupe
 
2. razr. - 1 sat (0+1)
0 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
 
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
 
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1 + 1)
35 sati zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Elementi plinskih instalacija i protoka2. profesor
 2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
16 učenika
Osnove automatizacije3.profesor
 2 sata (1 + 1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija strojarskih instalacija
 2.profesor nastavnik PN
suradnik 
majstor3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija plinoinstalacija
 3.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor4 sata (2 + 2)
64 sata - zajedno
64 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktikum novih tehnologija3.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1+1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice –8-16 učenika.
Gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor.
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorsadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop
 Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
praktikum za tehnologijeKlasična učionica s ormarima
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu, spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Praktikum za 
osnove automatizacije1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje i drugoTehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Osnove automatizacije
Praktikum za nove tehnologije
 1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Izborni sadržaji
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 
 
 
6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA), OPĆEOBRAZOVNI DIO
 
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1. Nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura 
ŠKOLE
strukovne-trogodišnjeBROJ SATI TZK
 RazredprviRazreddrugiRazredtreći
PROGRAMtjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
 OSNOVNI PROGRAM135135132
 IZBORNA NASTAVA135135132

      
Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.
 
Zadaci:
·   razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,
·   stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,
·   razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,
·   usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,
·   razvijanje radnih sposobnosti,
·   izgrađivanje humanih međuljudskih,
·   njegovanje higijenskih navika
·   teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:
-     o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave, 
-     o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,
-     o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,
-     o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,
·     razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.
 
Posebne zadaće za učenike:
 
Razred : PRVI           
utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : DRUGI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage 
·     djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja
·     usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju
·     pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva
 
      Razred : TREĆI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa 
utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena. 
 
Posebne zadaće za učenice:
 
Razred : PRVI                                                     
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja) 
utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava 
 
Razred : DRUGI
utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : TREĆI                                                    
nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita) 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje) 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. 
   
SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA
S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA
 
      Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.
      U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.
      Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.
      Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.
      Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.
 
I. Fizički rad se može podjeliti na:
      1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
      a) velika
      b) srednja (umjerena)
      c) mala.
 
      2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:
      a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini
      b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).
 
Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:
      1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.
      2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.
      3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.
 
II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:
      1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.
      2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).
      3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).
      
Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.
Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:
 
I. skupina
Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).
II. skupina
Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.
III. skupina
Rad na neautomatskim strojevima.
IV. skupina
Rad na automatskim strojevima.
      Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.
 
      Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).
 
      Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).
 
      U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).
 
      U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).
 
OSNOVNI PROGRAM
 
      Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.
      Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:
-     zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika
-     motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje
-     razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća
-     utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu
-     materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:
 
      1)     - atletika                             2)     - košarka
             - športska gimnastika                          - odbojka
             - ples                                     - nogomet
             - ritmičko-športska gimnastika                   - rukomet.
             - borilački športovi.
      
      Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.
 
IZBORNI PROGRAM
 
      Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje. 
      Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:
                                                                 
1) - veslanje                                - stolni tenis
        - klizanje                                 - plivanje
        - skijanje                                 - badminton
        - biciklizam                               - planinarenje
        - tenis                                  - orijentacijsko trčanje i dr.
                  
      2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.
 
      Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa
 
PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI 
SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA
 
      Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.
 
METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE   
 
Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.
      Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće. 
      U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.
      Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.
      Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.
      Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.
      U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.
 
      Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.
      Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.
      Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
      Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.
            
Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo). 
Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave. 
    Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.    
Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:
·     Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi vezane za vrstu zanimanja.
·     U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti. 
·     Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
·     U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.
·     U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.
·     Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.
·     Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak. 
·     Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja. 
·     Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati. 
·     Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.
 
 
6. NASTAVNI PROGRAM - 
  KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA
1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu
 
Br.   Nastavno područje           Sadržaj programa -Cilj (znanja i vještine)                                                   
1            2                            3                          
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice
-     pogone poduzeća
-     gradilišta i slične objekte.
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju.
10.LijevanjeUpoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
- lijevanje u pješčane kalupe
- lijevanje u metalne kalupe.
11.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. 
12.Strojna obradaBušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
-     pridržavati se propisa zaštite na radu.
-     
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu  crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 


Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: plinoinstalater
 
NASTAVNA CJELINAOČEKIVANI REZULTATI
(znanja i umijeća)NASTAVNI SADRŽAJI
1. Zaštita na
  radu
 
 
 
 
 
2. Planiranje i 
  priprema radnog procesa, izrada dokumentacije
 Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu te zakonske propise i institucije osiguranja od nesreće
Primjenjivati zaštitna sredstva prema propisima 
 
Naučiti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama te pripremati potrebnu dokumentaciju
 Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima
Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu
Upoznati zakonske propise
Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad
 
 
Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama
Priprema potrebne dokumentacije
 
3. Izrada 
  elemenata i 
  podsklopova za 
  instalacije 
  vodovoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pripremni 
  građevinski 
  radovi
 
5. Plinsko i 
  električno 
  zavarivanje i 
  plinsko rezanje
 
 
6. Izrada izolacije
 
 
7. Posjet 
  gradilištu i 
  kotlovnici tj. 
  podstanici TE - TONaučiti izrađivati dijelove cjevovoda, montažu elemenata i podsklopove
Znati spojiti i staviti u funkciju kanalizacijsku instalaciju od različitih materijala
Umjeti ispitati instalaciju na nepropusnost 
Razumjeti rad instalacije
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osposobiti za građevinske radove potrebne u struci
 
 
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju
Naučiti sve radnje u zavarivačkoj tehnici
Uvježbati tehnike zavarivanja
 
Umjeti zaštititi cijevi te naučiti izrađivati i postavljati toplinsku izolacijuCijevni spojevi 
Šavne i bešavne cijevi, rezanje, savijanje cijevi, narezivanje kratkih i dugih navoja
Spajanje cijevi 
Za vodovod –fitinzima i armaturama
Montaža cijevi, koljena, T-komada, ventila, zapornice, zasuna i sl. i njihovo brtvljenje u dijelove instalacije
Kanalizacija
Vrste cijevi, prema materijalu i dimenzijama i međusobno spajanje (SL, PVC, olovo, azbest - cement, beton) 
Spajanje cijevi holenderima, prirubnicama i elementima dilatacije
Rezanje, savijanje, deformacija bakrenih i mjedenih cijevi, spajanje holenderima i lemljenje u čvrste nerastavljive veze elemenata cjevovoda
Ispitivanje na nepropusnost prema mediju u protoku
 
Izrada utora u zidu i podu
Bušenje i izrada nosača instalacije
Gipsanje i betoniranje
Zatvaranje šlicova
 
 
 
 
 
 
Antikorozivna zaštita –površinska zaštita cijevi; čišćenje cijevi i premazivanje zaštitnom bojom
Toplinska izolacija elemenata instalacija
 
 
 


Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: plinoinstalater
      
NASTAVNA
CJELINAOČEKIVANI REZULTATI
(znanja i umijeća)NASTAVNI SADRŽAJI
1. Zaštita na radu
 
 
 
 
 
2. Planiranje i 
  priprema 
  radnog procesa, 
  izrada 
  dokumentacije
 Znati koristiti zaštitna sredstva na radu
Usvojiti pravila i zakone o zaštiti na radu
 
 
 
Znati izraditi tehnološki postupak
- popis materijala 
- troškovnika
- tehnički crtež
 Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima
Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu
Primjena sredstava zaštite na radu
 
Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.
Priprema potrebne dokumentacije
 
 
3. Kućna 
  instalacija plina 
  (mjerni dio)
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nemjerni dio 
  plina
 
 
5. Izvedba 
  kućnog 
  priključka
 
 
 
 
6. Instalacije 
  tekućeg plina
 
 
7. Specifične 
  plinske 
  instalacije
 
8. Hitne 
  intervencije i 
  održavanje 
  plinskih 
  instalacija
 
 
 
9. Nove tehnologije
 
10. Praktični rad s 
   dokumentacijom 
   za završni ispit
 Naučiti očitavati tehničku dokumentaciju
Znati izraditi kompletnu instalaciju sa priključkom potrošača na odvode dimnih plinova
Upoznati osnove automatizacije i regulacije
 
 
 
 
Umjeti ispitati mrežu na nepropusnost
 
 
 
Znati i moći postavljati elemente kućnog priključka
 
 
 
 
 
Upoznati elemente prijenosa i gibanja
 
 
 
Upoznati radnje za transport tekućeg plina
 
 
Naučiti moguće kvarove i znati ih otklanjati
 
 
 
 
 
 
Upoznati postupak rada
 
Znati izraditi priključak i mrežu (dio mreže) te izraditi popis materijala, alata, cjenik te tehnološku pripremu s crtežom i pravilima zaštite pri radu s plinomOčitavanje nacrta i tehničkih skica
Određivanje priključaka pl. trošila i zacrtavanje
Građevinski pripremni radovi (probijanje, štemanje)
Izvedba i fiksiranje instalacije
Tlačna proba instalacije
Površinska zaštita (bojenje)
Ugradnja i priključivanje pl. trošila za plinsku instalaciju te dimnjaka na fasadu
 
Izrada plinske instalacije
Tlačna proba instalacije
Postavljanje zapornog organa i plinomjera
 
Građevinski pripremni radovi za ugradnju fasadnog ormarića
Izvedba instalacije od PE S8 cijevi i prelaza na čelik
Ugradnja ormarića sa setom
Ispitivanje
 
Dijelovi, spajanje, proba i način eksploatacije
Instalacija i oprema tekućeg plina
 
Transport tekućeg plina
 
 
 
Hitni popravci
Održavanje kućne instalacije
 
 
 
 
 
 
Primjena novih tehnologija

 
2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja
 
Tehnologija obrade i montaže (1. r.) 
Tehnologija strojarskih instalacija (2. r.) 
Tehnologija plinoinstalacija (3. r.) 
   
 
6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
                  
 
Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
plinoinstalater.
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
      Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.
Mapa za praktičnu nastavu
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1. Tehnički materijali      Upoznati osnovna          Osnovni pojmovi tehnologije.
                        znanja o najvažnijim         Svojstva materijala.
                        tehničkim materijalima: Željezo i čelik.
                        - dobivanje               Obojeni metali i njihove                                                     - svojstva                  legure.
                        - primjena.               Nemetali.
2. Osnove proizvodne      Upoznati načelo rada,       Postupci ručne obrade 
      tehnike            alate i postupke pojedinih     odvajanjem čestica:
                        obrada                  - osnove mjerenja i kontrole
                                               - ocrtavanje i obilježavanje
                                               - osnovni kutovi reznog alata
                                               - sječenje
                                               - piljenje
                                               - turpijanje
                                               - grecanje
                                               - izrada navoja.      
                                               Postupci obrade lima:
                                               - rezanje lima
                                               - ravnanje lima
                                               - savijanje lima
                                               - probijanje lima
                                               - previjanje lima.                                                                      Kovanje i prešanje.
                                               Valjanje, vučenje, istiskivanje
                                               Lijevanje
                        Upoznati postupke spajanja   Spajanje razdvojivim vezama:
                                               - spajanje vijcima i maticama
                                               - spajanje zaticima i                                                                      svornjacima
                                               - spajanje klinovima
                                               - spajanje spojkama.
                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:
                                                - spajanje zakivanjem
                                               - spajanje lemljenjem
                                               - spajanje zavarivanjem
                                               - spajanje lijepljenjem.
                        Upoznati načelo rada,       Postupci strojne obrade      
                        alate i postupke            Osnove teorije rezanja:
                        pojedinih strojnih           Bušenje
                        obrada                  Tokarenje    
                                               Glodanje
                                               Štancanje
                                               Brušenje
                                               Ostali postupci strojne obrade.
3. Osnove strojeva        Razlikovati pojedine strojeve Podjela strojeva
   i uređaja              za pretvorbu energije,  - pogonski strojevi
                        materijala i informacija - radni strojevi
                                               - strojevi s elektroničkom
                                                obradom podataka
                                                - proizvodna postrojenja.
                                               Primjeri:
                                               CNC - alatni stroj kao 
                                                     tehnički sustav.
                                               Centralno grijanje kao 
                                                     tehnički sustav.
 
 
 
 
6.3. Nastavni predmet: Tehnologija strojarskih instalacija 
                  
 
Razred: Drugi /vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
Plinoinstalater.
 
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
      
Čargonja N.: Vodovod i kanalizacija, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb 2002.
Mapa za praktičnu nastavu
 
Tehnologija strojarskih instalacija   
 
Zanimanja: vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Elementi cjevovodaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Novi materijali i proizvodi za izvođenje instalacija; svojstva, odabir, označavanje, cijena, odgovarajući fazonski komadi i preporučena armatura, tehnologije spajanja i razaranja, dezinfekcija, proba, sanacija, garancija i atest, te vođenje tehničke dokumentacije.
 Cijevi
- Čelične cijevi - press sistem
- Bakrene cijevi - press sistem
- PVC cijevi
- Armirane PVC cijevi
- Polietilenske cijevi
- Polipropilenske cijevi
- Polibutilenske cijevi
 -Univerzalni sistemi (kombinacija metala i plastike s press spojevima)
Spojni elementi
Armatura
Brtve
Reduktori i regulatori tlaka
Sigurnosni organi
 
2.
 Spajanje cjevovodaZnati i umjeti spojiti cjevovod rastavljivim i nerastavljivim spojevima.
 Rastavljivi spojevi.
Nerastavljivi spojevi.
 
3.Nemjerni dio instalacijeUpoznati vrste nemjernih dijelova instalacija.Gravitacijski. 
Tlačni.
 
4.Kućni priključak
 Upoznati spojni vod kućnog priključka.
 Spojni vod.
5.Mjerni dio instalacijeUpoznati razvod unutarnje instalacije. 
 Razvod unutarnje instalacije.
 
6.Tehnologije izrade, kontrole, ispitivanja, zaštite, održavanja i sanacije cjevovoda
 Usvojiti važnost pravilnog održavanja cjevovoda. 
7.Djelovanje topline na instalacijuUpoznati opasnosti povećanog djelovanja topline i tlaka na instalaciju.Dilatacija.
Povišenje tlaka i sigurnosna oprema.
Čvrste i klizne točke.
Kompenzatori.


 
8.Djelovanje korozije i
njezino sprečavanjeUpoznati opasnosti od djelovanja korozije.
Znati spriječiti širenje korozije u instalacijama.Pri spajanju cijevi:
- iznutra od fluida i izvana od - okoline
- elektrokorozija.
 
9.Ostale instalacije u kućanstvuUpoznati električne instalacije, telefonske instalacije, uzemljenje.Elektroinstalacije 
(jaka i slaba struja).
Telefonske instalacije.
Uzemljenje.
 
10Obračun potrošnjeNaučiti i znati obračunati potrošnju medija.Brojila.
Nadležnost distributera.
Obveza korisnika.
11Usporedba ekonomičnosti raznih sistema i medija
 Upoznati razlike pojedinih medija u instalacijama. 

 
 
 
 
 
6.4. Nastavni predmet: Tehnologija plinoinstalacija 
                  
 
Razred: Treći/ plinoinstalater
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati) 2 + 2
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: plinoinstalater.
 
 
Zadaci:
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
 
Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb 2002.
Mapa za praktičnu nastavu
 
 
 


Tehnologija plinoinstalacija - Treća godina: 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Kemija izgaranjaUsvojiti znanja.                                                                                                                                                Zrak.
Gorive tvari.
Produkti izgaranja.
 Zagađivači.        
            
2.Plinska gorivaUpoznati osnovna plinska goriva.Vrste plinova.
Proizvodnja plina.
 
3.PlameniciUpoznati i usvojiti rad plamenika.Vrste plamenika.
Funkcioniranje.
Zaštita.
 
4.PlinovodiUpoznati sustav plinovoda.
Moći izabrati i spajati elemente plinovoda.Materijali cjevovoda.
Vrste plinovoda.
Elementi plinovoda.
Spajanje plinovoda.
 
5.Dimovodne instalacijeUpoznati i usvojiti svrhu, princip rada i zakonske propise dimnjaka.Dimnjaci.
Svrha i funkcioniranje.
Materijali.
Zakonski propisi.
 
6.Plinska opremaZnati odabrati elemente instalacije i trošila u plinovodnim sustavima.Nemjerni i mjerni dio instalacije.
Elementi instalacije.
Trošila.
 
7.Postavljenje plinskih trošilaNaučiti važnost propisa pri postavljanju plinskih trošila.Propisi o postavljanju plinskih trošila.
 
8.Grijanje plinomUpoznati primjenu grijanja plinom.Primjena plina za grijanje.
Vrste plinskih grijanja.
 
9.Ukapljeni plinUpoznati propise pri primjeni ukapljenog plina.Propisi o korištenju ukapljenog plina.
 
10.Ostala upotreba plinaUpoznati primjenu plina u drugim područjima.Korištenje plina u industriji, za vozila i sl.
 
11.
 Uređaji i opremaUpoznati uređaje i opremu različitih proizvođača te njihove tehničke karakteristike Plinski protočni grijač vode.
Plinski kombi bojleri.
Kondenzacijski kotlovi.
 
12.Kontrola procesa izgaranja
 Znati i umjeti kontrolirati procese izgaranja.Vizualna kontrola
Kontrola s pomoću instrumenata
Sadržaj CO2
Sadržaj CO
Dimni broj (čađavost)
Sadržaj O2
Temperatura izlaznih dimnih plinova.
 
13.Kotlovnica
 Upoznati propise rada u kotlovnici.
 Propisi.
 
14.Plamenici za više goriva
 Upoznati plamenike za više goriva.
Znati razlike plamenike za više goriva.
 Konstrukcija.
Pogon. 
Sigurnosne mjere.
 
15.Primjena plina u rashladnoj tehnici
 Upoznati i moći odabrati pojedine rashladne uređaje.Rashladni uređaji.
Klimatizacija prostorija s pomoću plina.
 
16.Skladištenje tekućeg plina
 Upoznati načine i uvjete skladištenja tekućeg plina.Mjesta i uvjeti skladištenja.
17.Pretakalište tekućeg plina
 Upoznati pretakalište tekućeg plina.Oprema.
Pogon.
Sigurnosne mjere.
 

 
 


6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci
                  
Razred: Prvi
      Drugi
      Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju strojobravar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
 
Matematika u struci
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
br.    
                                         I.      II.    III.   Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije               
2.         Potenciranje        
3.               Korjenovanje                  
4.     Jednadžbe prvog stupnja         
5.     Veličine i jedinice         
6.     Proračuni dužine i kutova               
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                        
10.    Osnove trigonometrije           
11.    Pravilo trojno                  
12.    Postotni i kamatni račun
13.       Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova                  
15.    Izrada kalkulacija u zanimanju                      
      UKUPNO SATI:                     70     35     32    137


Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Osnovne matematičke Ponoviti znanja i uvježbati          Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s                                           
jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama           pravilo trojno, postotni                                                                                               račun
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45°i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem
                              Prikazati linearne zavisnosti   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                             njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                            Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                             pravokutnog trokuta.  
7.     Proračuni površina,         Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa.
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.


Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,      Kvadrat i kub binoma, i 
                              računanje s njima.          rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci.               
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                     korijen negativnog broja.
 
4.         Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
5.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
6.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
 
Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Izračun troškova           Upoznati troškove i         Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
2.     Kalkulacija               Moći obračunati           Izrada predračuna za 
                              kalkulaciju.               jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktično primijeniti znanje.    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit.     struke i zanimanja.
 
 
 


6.6. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
Razred: Prvi
      
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
                  
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                  Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 
Metodičke napomene:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
 
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
 
 
 
 
 
6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 1,5 sati (53 sata)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: plinoinstalater.
 
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada    
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
 
Tehničko crtanje 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                I.    II.    III.   Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                     4                 4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                10                10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                16                16    
      Presjeci                                    6                 6
      Tolerancije, znakovi obrade                     6                 6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje              6                 6
      Izrada radioničkog crteža                       5                 5    
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
   Građevinski nacrti                                  10          10
   Razvijanje plašteva                                 15          15
   Crtanje osnovnih elemenata strojeva                   10          10
      UKUPNO SATI                            53    35          88
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                     Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.Vježba:
Izrada radioničkog crteža

 


2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Građevinski nacrtiZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                       Projektni (idejni, glavni, situacijski, instalacijski)
Izvedbeni (palirski, detaljni, konstrukcijski, obračunski)
Oprema nacrta (format, okvir, natpis)
Sadržaj nacrta (tlocrt, presjek, pogled) – raspored nacrta
Kotiranje (jedinica, mjera, visinska kota)
Skraćenice i grafičke oznake za pod, stijene, materijal, sanitarije, namještaj, opremu, instalacije
Prikaz stuba, vrata, prozora
Prikaz dimnjaka i ventilacijskih kanala
Građevinske podloge za projektiranje instalacija 
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
Pravokutni presjek – koljeno, etaža, redukcija, račva 
Okrugli presjek - koljeno, etaža, redukcija, račva
Kombinirani presjeci
3.Crtanje osnovnih elemenata strojevaZnati dimenzionirati i nacrtati vijak i maticu. 
 Vijak i matica: vrste prema navoju, konstrukciji, izvedbi – izbor i označavanje prema tablicama.
Cijevi i fazonski komadi za spajanje cijevi – rastavno.

 


6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                    2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: plinoinstalater. 
 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška 
 
Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.   II.    III.   Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                             5                 5
      Statika krutog tijela                         
      - sustavi sila u ravnini                          12                12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                   8                 8
      - određivanje težišta                           5                 5 
      Trenje                                      5                 5
2.     Osnove tehnička mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                   15          15
      Osnove kinematike                                 10          10
      Osnove dinamike                                  10    -     10
      UKUPNO SATI                            35    35          70
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                         3                                        4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                          Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.    
2.Statika krutog tijela Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila.
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
- nosačima s dva oslonca
- konzoli
- kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                            Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

6.9. Nastavni predmet: Elementi plinskih instalacija i protoka
                  
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: plinoinstalater. 
 
Zadaci:
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove 
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva i protoka.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva i protoka.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja 
elemenata strojeva i protoka.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb 2002.
 
Elementi plinskih instalacija i protoka – 2. razred
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                          Broj sati po obrazovnim godinama
                                                      I.    II.    III.  Ukupno
1.     Osnovne fizikalne veličine
2.     Izvedene fizikalne veličine
3.     Mediji u instalacijama
4.     Propisi i nadležnosti vezane uz korištenje instalacija
5.     Materijali, poluproizvodi i proizvodi u cjevarstvu
6.     Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka
7.     Uređaji za mjerenje
8.     Kompletni prikaz instalacije i trošila
      UKUPNO SATI                                 -       70     -      70
 
 


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Elementi plinskih instalacija i protoka (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnovne fizikalne
veličine
 Upoznati osnovne veličine i jedinice SI sustava.                                                                                 Osnovne veličine i jedinice SI sustava.
2.Izvedene fizikalne
 veličineUpoznati izvedene veličine i jedinice SI sustava.Površina.
Volumen.
Brzina.
Ubrzanje:
Protok.
Sila.
Tlak.
Energija.
Snaga.
 
3.Mediji u
instalacijama
 Upoznati i usvojiti važnost strujanja u struci.Stanja medija u ovisnosti o tlaku i temperaturi.
Strujanje i pojave pri strujanju.
 
4.Propisi i nadležnosti vezane uz korištenje instalacija
 Upoznati propise i nadležnosti.Proizvođač.
Distributer.
Korisnik.
 
5.Materijali, poluproizvodi i
proizvodi u
cjevovodu
 Znati i moći izabrati i dimenzionirati poluproizvode i proizvode
u cjevovodu.Gubitak tlaka i dimenzioniranje prema protoku i brzini.
Cijevi.
Fazonski komadi.
Armature.
Materijal za izolaciju 
 
6.Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka
 Znati i moći izabrati i dimenzionirati uređaje za stvaranje i regulaciju protoka.
 Crpke.
Posude.
Regulatori tlaka.
 
7.Uređaji za mjerenje
 Znati i moći primijeniti uređaje za mjerenje u struci i zanimanju.Mjerenje temperature.
Mjerenje tlaka.
Mjerenje protoka 
(nadležnost distributera).
Mjerenje energije.
 
8.Kompletni prikaz
instalacije i trošilaBiti osposobljen čitati dijelove instalacije s nacrta i samostalno prikazati jednostavnu instalaciju s trošilima. Kompletni prikaz instalacije i
trošila s hidrauličkog i
 toplinskog stajališta 
(protok, energija, izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija).

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:
                   CAD + Projekt
 
Razred: Treći
 
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)
                        32 sata - CAD
                        32 sata - Projekt
Cilj:   
CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.
Osposobiti učenika da može izraditi jednostavan projekt prikaza instalacija i trošila.
 
Zadaci:      
- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala
- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža
- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja
  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu 
- moći samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb 2002.
 
Praktikum: CAD + Projekt (3. razred)
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.         Ukupno
1.     CAD                                           32          32
      Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije
 
2.     Projekt                                         32          32
      Prikaz instalacija i trošila plinovodnog sustava
                        
 
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 


2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
CAD + Projekt
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.CAD  
Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzijeOsposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža u CAD programu.Osnove CAD programa
Otvaranje i spremanje crteža
Uporaba naredbi organizacija
Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta
Zadavanje koordinata
Postavljanje parametara crteža
Pregledavanje crteža
Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata
Crtanje jednostavnih crta i likova
Crtanje krivulja
točkastih objekata
Uređivanje crteža pomoću naprednih alata
Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža
Kreiranje teksta
Crtanje kota
Kreiranje stilova kota i tolerancija
Iscrtavanje i ispis crteža      
2. Projekt.Osposobiti učenika da može samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila,
 Prikaz instalacije i
trošila s hidrauličkog i
 toplinskog stajališta. 
(protok, energija izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija.
 
 

 
 
6.11. Nastavni predmet: Praktikum:
                   Upravljanje i automatizacija
                  
Razred: Treći/ vodoinstalateri, plinoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)
                        10 sati – Električne instalacije i zaštita od dodira
                        18 sati – Automatska regulacija
                        20 sati - Mjerenje i mjerni pretvornici
                        16 sati - Upravljanje
Cilj:   
Osposobiti učenika za siguran rad s električnom strujom te za dijagnosticiranje i popravak regulacijskih i upravljačkih elemenata.
 
Zadaci:      
Naučiti raditi na siguran način s električnim uređajima.
Upoznati principe automatske regulacije i rad različitih tipova regulatora.
Razumjeti rad uređaja.
Moći mjerenjem električnih veličina odrediti pokvareni element i zamijeniti ga.
Upoznati principe upravljanja.
Moći programirati upravljačke programatore.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja praktičnim radom uz korištenje literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
 
 
Praktikum: Upravljanje i automatizacija
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.          Ukupno
1.     Električne instalacije i zaštita od dodira               10          10
2.     Automatska regulacija                             18          18
3.     Mjerenje i mjerni pretvornici                       20          20
4.     Upravljanje                                      16          16
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 
 


2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Praktikum: Upravljanje i automatizacija
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Električne instalacije i zaštita od dodiraNaučiti učenika raditi s električnim uređajima na siguran način.Vježbe:
V1; Napon i struja
V2; Ohmov zakon
Istosmjerna i izmjenična struja
V3; Strujni krug izmjenične
    struje
V4; Nadstrujna zaštita
V5; Zaštita od dodira
Izvođenje kućne instalacije
2.Automatska regulacijaUpoznati principe automatske regulacije i rad raznih tipova regulatora.Elementi regulacijskog kruga
Regulacijska staza
Binarna regulacija
P-regulator
PI-regulator
PID-regulator
3.Mjerenje i mjerni pretvorniciUpoznati mjerne davače i obradu signala.
Naučiti učenika dijagnosticirati kvar mjerenjem osnovnih električnih veličina.V6; Mjerenje struje i napona
V7; Mjerenje otpora
Davači temperature
Davači pritiska
Davači protoka
Elektromagnetski ventili
Elektromotori
V8; Mjerenje struje i napona na
    uređaju
4.UpravljanjeUpoznati učenika s principima upravljanja.
Osposobiti učenika za programiranje upravljačkih sklopova.Vrste upravljanja
Upravljački i energetski krug
Princip rada mikroračunala
V9; Programiranje upravljačke
    jedinice uređaja za centralno
    grijanje.

 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
 
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljajanje poslova u strojarskim zanimanjima.
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- visoka peć i procesi u visokoj
 peći
- proizvodi visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s 
  lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
5. Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelikaOsposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja o
tehničkim materijalima.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelik.
Alatni čelik.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legure.Usvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkim materijalima.Vrste obojenih metala i
njihovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Statika krutog tijela Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: Drugi 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji.
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisnički program. 
 


Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                             postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1. klasičnim računanjem,
2. radom na računalu primjenjujući korisničke programe.


Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
 
1         2                        3                                        4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, primjenjujući ih na elementima strojeva.
                                                                                                                                                            Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
 
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
 
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
 

 
 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematia u struci
      
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja.
 
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje  vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
3.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
 
 


Nastavni predmet: Izborna nastava
Osnovni standardi strojarstva 
      
Razred: Treća
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
 
Zadaci:
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Područja korisničkih programa izborne nastave:
tehničko komuniciranje i standardi 
proizvodna tehnika 
upravljanje i regulacija 
 


7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT), OPĆE UPUTE
 
Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u zanimanju.
 
 
Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
 
Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se: 
1.    izradom ispitnoga uratka 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
    Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje. 
 
Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima0-20
Kvaliteta i točnost izrade0-20
Estetski izgled uratka0-10
Primjena mjera za rad na siguran način0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša0-10
Racionalna uporaba energije0-10
Racionalna uporaba materijala0-10
Točnost mjernih rezultata0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata0-10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10

 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice: 
% ostvarenih bodovaocjena
92 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
81 -  91% bodovaVrlo dobar ( 4 )
67 -  80% bodovaDobar ( 3 )
50 -  66% bodovaDovoljan ( 2 )
0 -  49% bodovaNedovoljan ( 1 )

 
 
Stručno-teorijski dio ispita
 
Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.
    Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje 
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta 
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.
Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja. 
Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:   
% bodovaOcjena
90 – 100odličan (5)
80 – 89vrlo dobar (4)
70 – 79dobar (3)
61 – 69dovoljan (2)
30 – 60pravo polaganja usmenoga ispita
0 – 29nedovoljan (1)

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.


 
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
7.1. Nastavni predmet:
 
Ispitni cilj: 
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.
 
Način provjere znanja i umijeća:
-     pismeno
-     praktični uradak ili radne probe.
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
SadržajZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
Tehnologija zanimanja
Tehničko crtanje
Elementi strojeva i protoka
Tehnička mehanikaZnanja: standardizirani TEST
 Testovi 
Priručnik
Praktični dioVještine: Standardizirane
- radne probe
- praktični uradakDokumentacija
Predmet obrade
Alati, uređaji i strojevi

 
Stručno- teorijski dio završnog ispita: 
 
Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno- teorijskih predmeta:
 
1.1.Tehnologija                                           120 minuta   
Zaštita na radu.
Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije.
Planiranje i priprema rada.
Mjerenje i kontrola.
Ručna obrada.
Obrada spajanjem.
Montaža elemenata u sklopove.
Ispitivanje sklopova.
1.2.Tehničko crtanje i elementi strojeva                       60 minuta
Prostorno prikazivanje i kotiranje.              
Pravokutno projiciranje i kotiranje.               
Izrada i analiza crteža elementa i sklopa.
Analiza sastavnih crteža.    
1.3.Tehnička mehanika                               60 minuta
Zadaci:
Proračuni osnove statike krutih tijela.
Proračuni ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Proračuni trenja.
Proračuni čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Proračuni kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Proračuni dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Pitanja za pismeni ispit stručno- teorijskog dijela su standardizirana i nalaze se u Katalogu znanja koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora.
Praktični dio završnog ispita: 
 
Praktični dio završnog ispita može trajati do 18 sati, a izvodi se u dva oblika:
- radne probe
- praktični uradak.
 
Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode se kod obrtnika ili u praktikumima obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
-  sastavljanje i montaža sustava.
 
Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio na naukovanju, u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom mjestu.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
-  izrada elementa sklopa ručnim i strojnim obradama
-  montaža elemenata u sklopove
-  montaža i demontaža sklopova
-  ispitivanje i kontrola dijelova i sklopova
-  puštanje u probni rad.
 
 
 
 
8. Prijelazne i završne odredbe
 
 
Program obrazovanja za zanimanje plinoinstalater koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.
Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje plinoinstalater obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.
Učenici koji su se upisali u program za zanimanje plinoinstalater ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
 
 
 
Klasa: 602-03/03-01/735                       Klasa: 133-02703-02/12
Ur. broj: 532/1-03-01                          Ur. broj: 515-03/03-1
Zagreb, 31. srpnja 2003.                       Zagreb, 31. srpnja 2003.
 
 
 
      Ministar prosvjete i športa                      Ministar za obrt, malo i srednje
           poduzetništvo        
      dr. sc. Vladimir Strugar, v.r.                       Željko Pecek, v.r.
 
 Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje soboslikar-ličilac


  

Narodne novine br.: 136 - Datum: 28.08.2003. - Interni ID: 20032016


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje soboslikar-ličilac

Ministarstvo prosvjete i športa i 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
 
 
2016
Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su
 
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM
ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR-LIČILAC
 
UVOD
 
Odgojno-obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnog dijela (program naukovanja).
 
Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 60203/91-01-II4, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/960l/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).
 
Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/0l) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Strukovni sadržaji su teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio.
 
Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:
 
 l. Osnovna obilježja 
2. Nastavni plan
3. Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća 
4. Potrebna stručna sprema nastavnika
5. Uvjeti izvođenja programa
6. Nastavni program - katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima 
7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit
 
1.  OSNOVNA OBILJEŽJA
 
Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:
- naziv obrazovnoga programa/zanimanja
- cilj i zadaci programa 
- trajanje obrazovanja
- uvjeti za upis.


 
2.   NASTAVNI PLAN
 
Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i strukovnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.
 
3.   OBVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
U tablicama se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.
 
4.   POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
U tablicama se navodi za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi).
 
5.   UVJETI IZVOĐENJA PROGRAMA
 
-     podaci za rad u skupinama učenika (u tablicama se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)
-     minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena).
 
6.   NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA PO PREDMETIMA
 
-      naziv predmeta i razred
-      tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi 
-      cilj nastavnoga predmeta
-      zadaci nastavnoga predmeta
-      sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu
-      metodičke napomene za provedbu nastave 
-      osnovne obveze učenika
 
7.   ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT
 
Navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju. Provjeravaju se sadržaji iz stručno-teoretskog dijela i iz praktičnog dijela te praktične nastave.
 
 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
 
Naziv obrazovnog programa:  
 
- soboslikar-ličilac
 
 
Cilj
 
Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje soboslikarsko-ličilačkih radova.
 
 
Zadaci 
 
-  usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu 
-  usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu
-  steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan način
-  usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla
-    ovladavanje poslovnom komunikacijom etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima
-  usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove
-  ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge
-  steći znanja o osnovnim vezivnim i pomoćnim ličilačkim materijalima
-  treba svladati vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga
-  spoznati osnovne estetske principe za obojenje eksterijera i interijera 
-  spoznati osnovna kemijska svojstva i karakteristike podloga i materijala
-  stjecanje znanja i vještine u specijalnim dekorativnim obojenjima 
-  usvojiti znanja i vještina o specijalnim sigurnosnim premazima
-  naučiti samostalno raditi, raditi u grupi, da budu ustrajni i korektni 
-  naučiti načine tapetiranja zidova, podova i stropova
-  spoznati načine i uvjete pri sklapanju ugovora
-  shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala
-  naučiti važnost organizacije i shvatiti važnost pravilnog ustrojavanja posla 
-  naučiti osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala
- izračunati površine koje je potrebno obrađivati, te izračunavati konačnu cijenu obavljene usluge 
-  naučiti upotrebljavati kompjutor i stručnu literaturu potrebnu za informiranje o novim materijalima i alatima.
 
  
Trajanje obrazovanja:
     
-  3 godine.
 
 
  Uvjeti za upis:
 
U obrazovanje se mogu upisati svi koji su s uspjehom završili osnovnoškolsko obrazovanje te imaju sklopljen ugovor o naukovanju s poslodavcem. U slučaju ograničenog broja kandidata za upis posebno se vrednuje opći uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne škole i ocjene iz tehničke i likovne kulture. Učenik mora zadovoljavati potrebne zdravstvene uvjete.
 


2. NASTAVNI PLAN
 
A - OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA (35 tjedana)
 
 
PREDMETI1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED 
BROJ SATIBROJ SATIBROJ SATI 
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje 
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tzk135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
UKUPNO A931593157224854

 
B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA (35 tjedana)
 
 
PREDMETI1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED 
BROJ SATIBROJ SATIBROJ SATI 
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje 
Tehnologija zanimanja27031054128303
Crtanje s osnovama obojenja135135132102
Matematika u struci270135132137
Računalstvo270----70
UKUPNO B724551756192612


 
C- IZBORNI DIO PROGRAMA
 
 
PREDMETI1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED 
BROJ SATIBROJ SATIBROJ SATI 
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje 
A / Tzk135135132102
B / Matematika u struci 13513267
C / Osnove restauriranja 13513267
D / Stilovi i razdoblja (Alternativa)  13232
E / Priprema na računalu (Alternativa)  (1) (1) 
F / Ekologija (Alternativa) (1)   
UKUPNO C13531054128268

 
  Općeobrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.
 


D - PRAKTIČNA NASTAVA (40 tjedana)
 
PREDMETI1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED 
BROJ SATIBROJ SATIBROJ SATI 
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje 
TEHNOLOŠKE VJEŽBE1353105396236
PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI (mak.) 325 165 64790
PRAKTIČNA NASTAVA U RADNOM PROCESU (min.) 540 630 6401810
UKUPNO D 900 900 8002600

 
  Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu na 32 nastavna tjedna. U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalni broj sati praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika).
  Ako škole prema svojim izvedbenim programima ostvaruju manje sati praktične nastave u školi, razliku trebaju nadoknaditi u praktičnoj nastavi u radnom procesu tj. ukupno treba imati 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.
  Praktična nastava u radnom procesu (kod obrtnika) raspoređuje se na 40 tjedana.
Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika) trebaju obaviti min. 35-70 sati praktične nastave u školi da upoznaju osnove struke i polože ispit iz zaštite na radu.
 
E - UKUPNO NASTAVE:
 
 BROJ SATIukupni broj sati
1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED
godišnjegodišnjegodišnje
A - OPĆEOBRAZOVNI DIO315315224854
B- STRUČNO-TEORIJSKI245175192612
C- IZBORNI DIO35105128268
D- PRAKTIČNA NASTAVA 9009008002600
UKUPNO (A+B+C+D)1495149513444334

 
 


3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMJEĆA
 
PREDMETNAČIN PROVJERE
TEHNOLOGIJA ZANIMANJAUsmeno, pismeno
TEHNOLOŠKE VJEŽBEPraktične vježbe, usmeno, pismeno
CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJAPraktične vježbe, usmeno
RAČUNALSTVOPraktične vježbe, usmeno
MATEMATIKA U STRUCI (i izborno)Usmeno, pismeno
IZBORNA NASTAVAPraktične vježbe, usmeno, pismeno
PRAKTIČNA NASTAVAPraktične vježbe, mapa praktične nastave, usmeno

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmetNastavnikIzobrazba
TEHNOLOGIJA ZANIMANJAProfesor
 Akademski slikar, dipl. inženjer arhitekture, dipl. inženjer kemijske tehnologije, inženjer grafičke tehnologije, dipl. inženjer građevinarstva
TEHNOLOŠKE VJEŽBEProfesor
 
 
 Akademski slikar, 
prof. likovne kulture (zvanje), restaurator, 
dipl. inženjer arhitekture,
dipl. inženjer kemijske tehnologije
Stručni učiteljSSS. soboslikar-ličilac 
CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJAProfesor
 
 Akademski slikar, prof. likovne kulture, dipl. inženjer arhitekture, restaurator
Suradnik u nastaviSSS. Škola primijenjene umjetnosti
RAČUNALSTVOProfesorProfesor matematike i informatike
Dipl. ing. elektrotehnike
Dipl. informatičar
Dipl. ing. matematike - smjer informatika
Dipl. ing. računalstva
MATEMATIKA U STRUCI
(i izborna nastava)ProfesorProfesor matematike
 
IZBORNA NASTAVA
(strukovni predmeti)Profesor
SSS primij. umjet.Akademski slikar
Akademski kipar
Škola za primij. umjet. i dizajn
PRAKTIČNA NASTAVAProfesor
Stručni učitelj (majstorsko zvanje)
Suradnik u nastavi
Soboslikar-ličilacAkademski slikar
soboslikar - ličilac 
(majstorsko zvanje)
dipl. inženjer kemijske tehnologije
dipl. inženjer građevinarstva

 
5. Izvođenje PROGRAMA 
 
5.1. Minimalni standard
 
-   rad s učenicima u skupinama
-   dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi
 
 
Nastavni predmetNastavnikRazredBroj sati
frontalnoGrupno doBroj učenika
TEHNOLOGIJA ZANIMANJAProfesor tehnologije
 1
2
345
80
4225
25
2215
15
15
CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA
 Profesor struke 
suradnik u nastavi1
2
310
10
1025
25
2215
15
15
TEHNOLOŠKE VJEŽBE
 Profesor struke 
suradnik u nastavi
stručni učitelj1
2
3 35
105
9615
10-15
10-15
RAČUNALSTVOProfesor informatike1
 
 20
 50
 15
 
MATEMATIKA U STRUCIProfesor matematike1
2
370
35
32 30
30
30
IZBORNA NASTAVA
(za strukovne predmete)Profesor struke 
suradnik u nastavi1
2
335
10
10 
25
2230
15
15
PRAKTIČNA NASTAVA
u školiProfesor struke 
suradnik u nastavi
Stručni učitelj1
2
3 325
165
6415
10
10

 
Ako se razred dijeli na grupe, nastavu izvodi profesor odgovarajuće struke odnosno stručni učitelj, a ako se razred ne dijeli uz profesora ili stručnog učitelja u nastavnom procesu sudjeluje suradnik u nastavi.
 


5. 2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
 
ProstorOpremaNastavni predmet
 
Učionica 
PraktikumDidaktički uzorci, gotovi materijali i sirovine, mape uzoraka, projektori, kompjutori.TEHNOLOGIJA ZANIMANJA
Praktikum 
Radionica
 
Lakirnica s
provjetravanjem 
i odvodomDidaktički uzorci materijala, skladište materijala i alata, pomične table za izvođenje vježbi, skladište gotovih izradaka, stalaže, ormari... 
Kompjutori sa skenerima i rezačem za rezanje uzoraka.TEHNOLOŠKE VJEŽBE
Crtaonica 
PraktikumPosebna učionica opremljena crtaćim stolovima, štafelajima i kompjutorima s projektorom.CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA
Praktikum
 16 umreženih računala i ostali didaktički materijali.RAČUNALSTVO
 
Učionica
 Potrebne sheme i modeli i prikazi prostora. Ostali potrebni didaktički materijali.MATEMATIKA U STRUCI
Praktikum
 Sheme, skice, trodimenzionalni odljevi Projektor, videooprema.IZBORNA NASTAVA
RadionicaZidovi, pregradni zidovi, mobilne ploče, pomične skele, nogari i stalci.PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI

 
 
6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA / VJEŠTINA)
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1. Nastavni predmet: Tjelesna i zdravstvena kultura 
 
ŠKOLE
strukovne-trogodišnjeBROJ SATI TZK
 RazredprviRazreddrugiRazredtreći
PROGRAMtjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
 OSNOVNI PROGRAM135135132
 IZBORNA NASTAVA135135132

        
Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.
 
Zadaci:
·    razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,
·   stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,
·   razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,
·   usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,
·   razvijanje radnih sposobnosti,
·   izgrađivanje humanih međuljudskih,
·   njegovanje higijenskih navika
·   teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:
-     o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave, 
-     o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,
-     o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,
-     o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,
·    razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.
 
Posebne zadaće za učenike:
 
Razred : PRVI            
utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : DRUGI                                                    
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja 
usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju 
pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva 
 
      Razred : TREĆI                                                    
nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa 
utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena. 
 
Posebne zadaće za učenice:
 
Razred : PRVI                                                      
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja) 
utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava 
 
Razred : DRUGI
utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : TREĆI                                                     
nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita) 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje) 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. 
   
SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA
S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA
 
      Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.
      U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.
      Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.
      Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.
      Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.
 
I. Fizički rad se može podjeliti na:
      1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
      a) velika
      b) srednja (umjerena)
      c) mala.
 
      2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:
      a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini
      b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).
 
Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:
      1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.
      2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.
      3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.
 
II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:
      1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.
      2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).
      3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).
      
Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.
Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:
 
I. skupina
Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).
II. skupina
Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.
III. skupina
Rad na neautomatskim strojevima.
IV. skupina
Rad na automatskim strojevima.
      Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.
 
      Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).
 
      Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).
 
      U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).
 
      U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).
 
OSNOVNI PROGRAM
 
      Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.
      Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:
-     zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika
-     motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje
-     razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća
-     utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu
-     materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:
 
      1)     - atletika                             2)     - košarka
             - športska gimnastika                          - odbojka
             - ples                                      - nogomet
             - ritmičko-športska gimnastika             - rukomet.
             - borilački športovi.
      
      Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.
 


IZBORNI PROGRAM
 
      Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje. 
      Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:
                                                                  
1) - veslanje                                 - stolni tenis
        - klizanje                                 - plivanje
        - skijanje                                 - badminton
        - biciklizam                                - planinarenje
        - tenis                                   - orijentacijsko trčanje i dr.
                  
      2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.
 
      Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa
 
PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI 
SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA
 
      Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.
 
METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE
      
Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.
      Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće. 
      U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.
      Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.
      Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.
      Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.
      U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.
 
      Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.
      Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.
      Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
      Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.
            
Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo). 
Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave. 
    Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.   
Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:
·    Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi vezane za vrstu zanimanja.
·    U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti. 
·    Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
·    U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.
·    U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.
·    Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.
·    Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak. 
·    Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja. 
·    Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati. 
·    Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.
 
 
B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA
 
6. 2. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA ZANIMANJA
 
Razred 1., 2. i 3.
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2 (70)3 (105)4 (128)9 (303)

 
Cilj programa:
 
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i radne zadatke iz djelokruga svog zanimanja.
 
Zadaci programa: 
 
            Usvajanje onih znanja iz kemije i fizike koja su potrebna ličiocu. Upoznavanje s ličilačkim alatom i priborom. Naučiti osnovne karakteristike pojedinih podloga te usvojiti znanja o ličilačkim materijalima i njihovim osnovnim sastojcima. Omogućiti učeniku upoznavanje s osnovama ličilačke tehnike kao i s alatima i priborom. Učenik stječe znanja o podlogama i materijalima. Naučiti ispravne postupke pri izvođenju radova na pojedinim podlogama. Upoznati sastav i svojstva gotovih tvorničkih boja. Usvojiti znanja o metodama rada u saniranju oštećene podloge kao i zaštite podloge u posebnim uvjetima. Upoznavanje učenika s osnovama organizacije radova. Naučiti učenika prepoznati podloge izložene štetnim faktorima te načine njihova uklanjanja. Naučiti načine završnog lakiranja na pojedinim podlogama. Usvojiti znanja o zaštitnim ličenjima podloga u posebnim uvjetima. Upoznati učenika s organizacijom radova, normativima i kalkulacijom.
 
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
TEHNOLOGIJA ZANIMANJABroj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred
1. razred2. razred3. razred
1.   Osnove ličilačkih tehnika15 15
2.   Ličilački alat i pribor20 20
3.   Podloge15 15
4.   Tehnologija izvođenja radova 6060120
5.   Ličilački materijali204540105
6.   Organizacijski i tehnički propisi 2828
Ukupno70105128303


 


Razred: PRVI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (70)
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Osnove ličilačkih tehnika
 
 Svladati osnovne pojmove o sastavu tvari
 
Steći osnovna znanja iz kemije potrebna ličiocu
 
 
 
 
Steći osnovna znanja iz fizike potrebna ličiocuSastav bojene tvari
A/ Osnove kemije za ličioca
a/ Anorganski i organski spojevi
b/ Kemijske reakcije
c/ Oksidi, lužine, kiseline 
d/ Neutralizacija
e/ Soli i sapuni
f/ Spojevi ugljika
B/ Osnove fizike za ličioca
a/ Fizikalne veličine
b/ Otapanje, masa i stanja tvari
c/ Stupnjevi tekućeg stanja
d/ Sile povezanosti tvari: tvrdoća i elasticitet
e/ Snaga priljubljivanja tvari
f/ Vlaga u zraku, difuzija, osmoza
C/ Osnovni pojmovi zaštite
Ličilački alati i pribor
 Upoznati alate, pribor, strojeve i uređaje karakteristične za ličilačku struku
Poznavanje vrste materijala i vlakana u građi kistova, četki i ličilačkih valjaka
 
Upoznati način rada nisko-tlačne prskalice
 
Spoznati princip rada visokotlačnih prskalica
Uvid u moguće opasnosti pri radu s takvim strojevima
 
Upoznati specifične alate i pribore za dekorativna obojenja.
Uvid u mogućnosti uporabe niza priručnih sredstava pri dekorativnim obojenjima.
Upoznati način prenošenja željenog natpisa ili slike s pomoću šablone
 
Upoznati vrste pomoćnih alata u ličilačkoj struci
 
Poznavanje alata i strojeva za skidanje starih naliča, nečistoće i hrđe te njihova primjena
 
Uvid u vrste i način uporabe pojedinih vrsta brusnih papira s obzirom na vrstu brušenja (suho, vodeno grubo, fino...)
Poznavanje specijalnih priručnih alata za fina dekorativna brušenjaA/ Ličilački alati 
Kistovi i četke
Valjci za ličenje
Lopatice
Prskalice
a/ Nisko-tlačne prskalice: 
fiksirka, aero-sol prskalica
raspršivač
b/ Visokotlačne prskalice
Dijelovi visokotlačne prskalice:
kompresor, pištolj - spremnik za boju
B/ Alati za dekorativna obojenja:
1/ Alati za tapkanje boje
2/ Valjci za dekoracije
3/Alati za izradu dekorativnih linija
4/ Alati za imitacije
5/ Dodatni pribor
C/ Šablone:
 
D/ Alati za dekorativno i umjetničko slikanje
E/ Pismoslikarski alati
F/ Alati za izradu pozlate
G/ Pomoćni ličilački alati
Lopatice
Plamenjače
Strojevi za pjeskarenje
Brusni papiri
Strojevi za brušenje
Alati za dekorativna brušenja
H/ Radne naprave: 
ljestve, skele, nogari i stalci
Podloge 
 Spoznati osnovne karakteristike određene podloge kao nosioca završnog naliča
 
Uočiti razliku između određenih vrsta mineralnih podloga
 
 
Spoznati razliku između pojedinih vrsta drvenih podloga
 
 
Upoznati razliku i karakteristike različitih metalnih podlogaPODLOGE
a) Mineralne podloge 
Prirodni kamen i vrste kamena
Umjetne mineralne podloge 
Vrste ožbukanih podloga
Vrste betonskih podloga
b) Drvene podloge
Bitne karakteristike
Podloge od mekog, tvrdog i ukočenog drva
c) Metalne podloge
Željezo, čelik, bakar, plemeniti metali, legure
Ostale metalne podloge
Ličilački materijaliSpoznati osnovne ličilačke materijale i njihova svojstva
Upoznati podrijetlo pojedinih vrsta pigmenata
 
Uočiti podjelu pojedinih pigmenata prema kvaliteti i vrsti obojenosti
 
Upoznati materijale koji povezuju pigmente u boju i imaju filmotvornu funkciju
 
Upoznati pomoćne ličilačke materijale 
 
Uočiti razliku između osnovnih vezivnih i pomoćnih materijala
Upućivanje u ulogu pomoćnih materijala
 LIČILAČKI MATERIJALI
Podjela ličilačkih materijala:
Podrijetlo, tehnološke oznake i tehnička svojstva
A/ Pigmenti
Bijeli pigmenti:
Crni pigmenti
Crveni pigmenti
Žuti pigmenti
Zeleni pigmenti
Plavi pigmenti
Smeđi pigmenti
B/ Ličilačka veziva
- vodena veziva
- uljana veziva
- lakovna veziva
- disperna veziva
C/ Pomoćni ličilački materijali
- otapala
- sikativi
- omekšivači
- emulgatori
- konzervansi
- fiksitivi

 


Razred: DRUGI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 (105)
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Tehnologija izvođenja radova
 Uvid u način primjene pojedinih tehnološki postupaka u ličilačkim radovima 
Spoznati tehnološke postupke pri uporabi pojedinih materijala
Uočiti važnost pripremnih radova
 
Upoznati bitne karakteristike i postupke pri radu na različitim podlogama i sličnim materijalima
 
Uočiti važnost pravilno izvedenih radnji i njihov redoslijed
Uočiti važnost određenih tehnoloških postupaka
Usvojiti njihov redoslijed
 
Upoznati fizikalne i kemijske postupke u pojedinim fazama rada
 
Spoznati važnost zaštitnih radova u sprečavanju korozije 
A/ Uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 
Priprema radnog mjesta i rad u nastanjenim prostorima
B/ Radovi na mineralnim podlogama
Mase za zaglađivanje i njihova primjena.
Nanošenje i funkcije među slojevima naliča
Disperzne boje i njihova upotreba na mineralnim podlogama
- starim vapnenim žbukama
- novim vapnenim žbukama
- vapneno-cementnim žbukama
- različitim vrstama umjetnih mineralnih podloga
 
C/ Radovi na drvenim podlogama
Vrste materijala i njihova upotreba s obzirom na vrstu drveta
 
D/ Radovi na metalnim podlogama
1. Skidanje nečistoće i hrđe i postupci
2. Uporaba kemijskih preparata za skidanje hrđe
3. Temeljenje temeljnim premazima i razlog temeljenja
4. Primjena boja i lakova za završne premaze 
5. Uporaba i vrsta kitova za zaglađivanje, emajliranje emajl lakom i tehnološki postupci pri radu
6. Zaštita različitih vrsta metala: pocinčanih limova, aluminijskih limova, bakrenih limova
Ličilački materijali
 
 
 
 
 
 
 
 Upoznati materijalni sastav gotovih boja i način njihove proizvodnje
 
Uočiti razlike u vrsti veziva 
 
Spoznati razliku u kvaliteti materijala s obzirom na količinu
Spoznati upotrebne razlike s obzirom na vrstu veziva
 
Uočiti specifičnosti materijala s obzirom na sastav
 
Gotove boje 
Sastav boja
Podjela i proizvodnja
A/ Vodene boje: 
vapnene boje, silikatne boje, cementne boje, tutkalne boje, kazeinske boje
B/ Uljane boje 
Podjela: posne, polumasne, masne, punomasne
C/ Lakovne boje
Sastav i uporaba:
- lakovi na bazi prirodnih smola
- lakovi na bazi umjetnih smola
- celulozni lakovi i nitro lakovi
- klor
- kaučuk i asfaltni lakovi
D/ Disperzne boje 
sastav i uporaba:
- suspenzije
- emulzije
E/ Temeljne boje za:
- drvene podloge
- metalne podloge

 
 
 
Razred: TREĆI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 (128)
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Tehnologija izvođenja radova 
 Upoznati tehnologiju sprečavanja štetnih materijala u podlozi da utječu na oštećenje završnog naliča
 
Spoznati važnost izolacijskih radova kao preventive za očuvanje završnog naliča
 
Uočiti važnost i tehnološku opravdanost primjene pojedinih materijala na određenim podlogama
 
Upoznati razlog završnog dekorativnog obojenja
 
Uočiti razloge posebnih zaštitnih ličilačkih radova
 
Upoznati posebne dekorativno -zaštitne elemente kao zamjenu za naliča
 A/ Neutralizacija:
- cementnih žbuka i betona
- neugašenih čestica vapna u žbuci
- topivih soli u opeci i žbuci
- salitre
- katranske mrlje 
B/ Izolacija:
- vodom promočenih površina
- katrana iz dimnjaka i dimovoda
- mrlja od ogrjevnog plina i nikotina 
C/ Unutrašnje i vanjsko obojenje ožbukanih podloga
Tehnika u primjeni fasadnih boja, ličenje betona 
D/ Završno lakiranje drvenih podloga 
E/ Završno lakiranje metalnih podloga 
F/ Zaštitna ličenja u posebnim uvjetima:
obloge kotlova i pogonski strojevi
G/ Tapete
povijest tapeta kao ukrasnog elementa, krojenje, primjena i način pripreme podloge za učvršćivanje
 
Ličilački materijali
 Upoznati različite vrste materijala i pomoćnih materijala koji se upotrebljavaju u specifičnim uvjetima 
Upoznati pomoćne materijale i njihovu tehnološku primjenu
 A/ Kiseline i lužine za neutralizaciju i čišćenje
B/ Boje otporne na djelovanje lužina 
C/ Specijalni lakovi za radove u posebnim uvjetima otporni na toplinu
Ljepila na bazi disperzija 
Specijalna dvokomponentna ljepila 
Poliester i njegova primjena
Organizacija i tehnički propisi
 Upućivanje u tehničke propise i upoznavanje uvjeta za zaprimanje i izvođenje ličilačkih radovaA/ Ugovor 
Osiguranje, jamstvo, poslovni rizik
B/ Organizacija
Organizacijska priprema radilišta
Analiza dokumentacije
C/ Normativi
Normativi i propisi o uskladištenju materijala
Normativ utroška radnog vremena i materijala
Izmjena ugovorenih cijena i utvrđivanje cijene naknadnih radova
D/ Kalkulacija
Opis radova, cijena, porezi 
 

 
Metodičke napomene:
 
            Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne, opisivanjem i objašnjavanjem pojmova i procesa kombiniraju se s demonstracijom koja se izvodi u manjim grupama. Demonstracija se izvodi na modelima, a praćena je s vizualnim materijalom (videoprojekcija) i crtežom.
 
Obveze učenika:
 
Učenik bilježi predavanja, izrađuje domaće zadatke i radi vježbe. 
 
Literatura:   Oštrek: Tehnologija ličilačke struke
Ivo Fressl: Slikarska tehnologija, Zagreb 1966.
Marković: Ličilački materijali
Tehnički uvjeti za soboslikarsko ličilačke radove, 1970. 


6.3. Nastavni predmet: CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJA
 
 
Razred 1., 2. i 3.
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati1 (35)1 (35)1 (32)3(102)

 
Cilj programa:
 
            Osposobiti učenika za samostalnu izradu jednostavne likovne cjeline/kompozicije od početne ideje do konačne realizacije.
 
 
Zadaci programa: 
 
            Kratko upoznavanje učenika s poviješću likovnog izražavanja. Naučiti osmisliti i izvesti jednostavne crteže. Upoznati se s bojama, njihovim djelovanjem i mogućnostima njihova miješanja i kombiniranja. Razvijanje točnosti i pedantnosti u radu kao i odnosa prema lijepom. Razvijanje estetskog odnosa prema okolini i razvijanje samostalnosti i preciznosti u radu. Izvježbati postupak uvećanja jednostavnih ukrasnih crteža. Upoznati osnove prikaza u perspektivi i rada s bojom na tradicionalni način i na kompjutoru. Naučiti stvarati kombinacije obojenih cjelina te osjetljivost za njihovo estetsko djelovanje. Upoznati se s mogućnostima koje daje računalo u izradi jednostavnih prijedloga za obojenje.
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
CRTANJE S OSNOVAMA OBOJENJABroj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
1.   Uvod10 10
2.   Osnovni likovni elementi25 25
3.   Uvećanje crteža 10 10
4.   Perspektiva 7 7
5.   Osnove kompozicije 8 8
6.   Boja 101727
7.   Rad na računalu 1515
Ukupno353532102


 
 
 


Razred: PRVI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
UVOD
 Upoznati učenika s osnovnim značajkama povijesnih stilskih razdoblja.
 
 
 
 
 
Upoznati osnovne alate i pomagala za likovno izražavanje.A/ KRATKI POVIJESNI PREGLED LIKOVNOG IZRAŽAVANJA
Jednostavniji slikovni prikazi elemenata i oblika u prostoru.
 
B/ MATERIJALNI UVJETI ZA LIKOVNO IZRAŽAVANJE
Vježbe variranja različitih likovnih oblika s pomoću različitih pomagala
 
OSNOVNI LIKOVNI ELEMENTI
 
Naučiti osnove likovne abecede.
 
 
Spoznati mogućnosti oblikovanja spajanjem jednostavnih elemenata u složenije sklopove.
 
 
 
 
 
 
Naučiti osnovne činjenice o prirodi i karakteristikama boja.
 
 
Uočiti vezu svjetlosti i obojenja.
 
 
 
 
Spoznati razliku između vizualnog i mehaničkog miješanja boja.
 
A/ OSNOVNI LIKOVNI ELEMENTI: LINIJA, PLOHA, OBLIK, POVRŠINA, BOJA.
Kombiniranje različitih likovnih elemenata. Izrada linijskih crteža, skica i krokija.
Karakterizacija plohe i površine toniranjem.
Karakterizacija površine simulacijom teksture.
B/ PRIRODA BOJA I OBOJENJA
Komponiranje obojenim plohama.
FIZIKALNO ODREĐENJE BOJE
Prikazi dvodimenzionalnih oblika modelacijom boje. Modulacija bojom.
BOJA KAO SREDSTVO ZA OBOJENJE
Prikazi trodimenzionalnih predmeta modulacijom boje.
 

 
Razred: DRUGI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaj
OSNOVE KOMPOZICIJE
 Uočiti mogućnosti kombiniranja jednostavnijih elemenata u organizirane cjeline.
 
 OSNOVNA NAČELA KOMPONIRANJA: KONTRAST, RITAM, RAVNOTEŽA, HARMONIJA
Izrada likovne kompozicije po načelima komponiranja. Izvođenje vježbi po načelima uspoređivanja i viziranja različitih veličina i oblika likovnih elemenata.
Izrada natpisa i jednostavnijih logotipa.
UVEĆAVANJE CRTEŽA
 Spoznati tehničke mogućnosti u prilagođavanju i dimenzioniranje veličina.
 
 
 UVEĆAVANJE I UMANJIVANJE CRTEŽA S POMOĆU MREŽE.
Izrada konstrukcijskih vježbi jednostavnijih stiliziranih oblika. Izrada ornamentalnih uzoraka i slova.
PERSPEKTIVA
 Spoznati tehničke i konstruktivne moćnosti u prikazu trodimenzionalnog prostora.
 
 PERSPEKTIVA: LINEARNA PERSPEKTIVA, ZRAČNA PERSPEKTIVA
Konstruiranje skica za perspektivni prikaz prostora. Kompjutorska izrada trodimenzionalnih simulacija prostora.
 
BOJA 
Naučiti razlikovati svjetlosne i funkcionalne karakteristike. Naučiti razliku između tona i nijanse boja.
 PODJELA BOJA: TONSKE VRIJEDNOSTI OSNOVNE I MIJEŠANE BOJE
TOPLE I HLADNE BOJE TERCIJARNE BOJE
Izrada tonskih skica.
Vježbe i prijedlozi za obojenje interijera i eksterijera.
Prikazi obojenja tipiziranih prostora.
Izrada kartica boja po određenom uzorku.


Razred: TREĆI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
BOJA
 Uočiti svjetlosne karakteristike oprečnih i suprotstavljenih boja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoznati važnost boje u svakodnevnom životu te njezinu funkcionalnu i upotrebnu vrijednostA/ KONTRASTI BOJA:
1. TOPLO-HLADNI KONTRAST
Izrada tabličnih prikaza toplo-hladnih boja.
 
2. KOMPLEMENTARNI KONTRAST
Izrada vježbi s naglašenim kontrastnim karakteristikama.
 
3. SIMULTANI KONTRAST
Prikazi prostora u različitim kontrastnim obojenjima.
 
B/ PSIHOLOŠKO I FIZIOLOŠKO DJELOVANJE BOJA
Prikazi realnih prostora u obliku skice.
 
1. TOPLE I HLADNE BOJE
2. ILUZIJA PRI OBOJENJU
Izrada idejnih skica predmeta i prostora s obzirom na njihovu funkciju.
 
RAD NA RAČUNALUUpoznati učenika s mogućnostima crtanja u računalu 
 
Upoznati učenika s mogućnostima izvedbe prijedloga obojenja s pomoću računalaOSNOVE CRTANJA NA RAČUNALU
 
OSNOVE OBOJENJA NA RAČUNALU
 

 


Metodičke napomene:
 
      Najvećim dijelom primjenjuje se praktična metoda uz uvod koji se sastoji od kratkog opisa/objašnjenja uz demonstraciju s pomoću primjera, crteža te projekcija određenog i primjerenog materijala. U vježbama, ponavljanjem i oponašanjem stječe se psiho motorička sposobnost kao i senzibilitet učenika. 
 
Obveze učenika:
 
            Učenik mora imati potreban materijal za izvođenje zadataka. Zadatke mora izvoditi u određenom vremenu te na način koji uključuje pedantnost, preciznost i marljivost.
 
Literatura:
 
      D. Šela:      Crtanje, pismo, boje i djelovanje boja
      M. Pejić:     Uvod u likovne umjetnosti
      E. R. Tanay:   Valovi boja, priručnik za likovnu kulturu      
                  Priručnik za kompjutorski program Corel /Ilustrator/
 


6. 4. Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI
 
 
Razred: 1. , 2. , 3.
 
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2 (70)1 (35)1 (32)4 (137)

 
 
Cilj programa: 
 
Nastava matematike omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobljava za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci.
 
 
Zadaci programa:
 
-              da učenici stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu
 
-              da učenici dobiju matematička znanja koja su nužna za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog razvoja struke
 
-              da učenici razvijaju logično mišljenje, sposobnosti za pravilno rasuđivanje i zaključivanje, te sposobnost preciznog formuliranja pojmova
 
-              da se u učenika razvija preciznost i konciznost u izražavanju, te urednost, upornost i sistematičnost u radu
 
-              da učenici stječu znanja potrebna za planiranje i praćenje poslovnih rezultata
 
-               da učenici steknu vještinu samostalnog računanja prema danim uputama.
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
MATEMATIKA U STRUCIBroj sati po obrazovnim godinama
 Ukupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
1. Prirodni brojevi6 6
2. Cijeli brojevi 5 5
3. Racionalni brojevi8 8
4. Linearne jedn. i nejednadžbe     8 8
5. Planimetrija15 15
6. Potencije i polinomi15 15
7. Realni brojevi7 7
8. Graf linearne funkcije6 6
9. Kompleksni brojevi 7 7
10 Kvadratna jednadžba 7 7
11. Mjerne jedinice 6 6
12. Poliedri i rotacijska tijela 15 15
13. Proporcionalnost i primjene 99
14. Postotni, promilni i kamatni račun 88
15. Izračunavanje plaće 99
16. Kalkulacija cijene 66
Ukupno70105128303

 
 


 
 
Razred: PRVI
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Prirodni brojevi Usvojiti pojam skupa N, 
kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog djelitelja i najmanjeg zajedničkog višekratnika.Skup N, svojstva
Računske operacije i svojstva
Pojam djeljivosti
Najveći zajednički djelitelj
Najmanji zajednički višekratnik
2. Cijeli brojeviUsvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima,
računanje sa zagradama.Skup Z, svojstva
Računske operacije i svojstva
Računanje sa zagradama
3. Racionalni brojeviUsvojiti pojam skupa Q,
računanje s razlomcima. 
Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora.Skup Q, svojstva
Računske operacije i svojstva
Decimalni zapis rac. broja
Računanje s decimalnim brojevima
Smještanje rac. brojeva na pravac
 
4. Linearne jednadžbe i nejednadžbeNaučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe.
Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu ako su zadane ostale.Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom
Problem s jednom nepoznanicom
Linearni sustavi s dvije nepoznanice
 
 
5. PlanimetrijaRazlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga, 
kvadrata i pravokutnika. 
Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu.Trokut, vrste trokuta
Površina i opseg trokuta
Krug i kružnica
Četverokut
Opseg i površina četverokuta
6. Potencije i polinomiUsvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent
Naučiti računske operacije s potencijama 
Usvojiti pojam polinoma 
Naučiti računske operacije s polinomima
Naučiti kvadrirati zbroj i razliku
Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata
Usvojiti pojam algebarskog razlomka
Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima
 Pojam potencije s cijelim eksponentom
Operacije s potencijama
Pojam polinoma 
Računske operacije s polinomima
Kvadrat binoma
Razlika kvadrata
Rastavljanje na faktore
Algebarski razlomci
 
7. Realni brojeviShvatiti pojam irac. broja
i ukupnost realnih brojeva
Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac 
Svladati računske operacije s drugim korijenom
Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala
Snalaziti se u koord. sustavu na pravcu i u ravnini  
Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini
i za polovište dužine
 Drugi korijen
Pojam iracionalnih brojeva
Skup R
Koordinatni sustav na pravcu
Računske operacije s drugim korijenom
Racionalizacija nazivnika
Koordinatni sustav u ravnini
Udaljenost točaka u ravnini
Polovište dužine
 
8. Graf linearne funkcijeZnati nacrtati graf linearne funkcije
Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočitiGraf linearne funkcije
Rastuće i padajuće linearne funkcije
Nul točke
Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi


 
 
 
 
 
 
 


Razred: DRUGI
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Skup kompleksnih brojevaShvatiti potrebu proširivanja skupa R
Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja
Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima
Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja Kvadr. jednadžba x = -1 
Skup C, svojstva
Računske operacije
Apsolutna vrijednost kompleksnog broja
 
 
 
 
 
 
2. Kvadratna jednadžba
 Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe 
Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminantiNepotpuna kvadratna jednadžba
Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o
Diskriminanta kvadratne jednadžbe
3. Mjerne jediniceZnati računati s pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja
Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i s pomoću tabela
pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u upotrebi Potencije baze 10
Eksponencijalni zapis realnog broja
Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)
Metrički sustav mjera
(mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)
Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tabelice za pretvorbu
Mjere za vrijeme
4. Poliedri i rotacijska tijelaRazlikovati geometrijska tijela 
Razumjeti pojam oplošja i volumena
Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama
Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima 
iz struke (računanje potrebnog materijala, itd.)Kocka
Kvadar
Prizme
Piramide
Valjak
Stožac
Kugla
 

Razred: TREĆI
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Proporcionalnost i primjeneZnati izračunati nepoznati član razmjera
(usporedba s razlomcima!)
S pomoću pravila trojnog 
znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista , potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)
S pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)
Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova
S pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili
željeno svojstvo smjese Omjeri i razmjeri
Upravo i obrnuto razmjerne veličine
Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina
Aritmetička sredina
Pravilo trojno - jednostavno i složeno
Račun diobe - jednostavan i složeni
Račun smjese - jednostavan i složeni
                                                                               
 
2. Postotni, promilni i kamatni računRazumjeti pojam postotka
Znati izračunati postotak s pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost
Prepoznati i razlikovati postotni račun više i
niže 100
Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a
Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni računPojam postotka
Osnovni postotni račun
Postotni račun više 100
Postotni račun niže 100
Primjena na obračun 
PDV-a
Promilni račun
Jednostavni kamatni račun

 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
3. Izračunavanje plaćeZnati razliku između bruto i neto plaće
S pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće
S pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listuOsnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)
Doprinosi iz plaće i na plaću
Neoporezivi dio plaće
Porezna osnovica
Porezne stope
Tablica prireza po gradovima
Neto plaća
4. Kalkulacija cijeneTreba znati izračunati svaki element kalkulacije
Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacijeOsnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV,
prodajna cijena)
Porez, povrat poreza 
Izrada kalkulacije

 


Literatura: 
 
Za prvi razred:
 
            Boško Jagodić, Milivoj Miliša, Udžbenik za prvi razred 
                  industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
            Sanja Varošanec, Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred
                  trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
            
Za drugi razred: 
 
            Ivan Mrkonjić, Josip Ujević, Udžbenik i zbirka zadataka za drugi 
                 razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
                 (poglavlja 1, 2, 7 i 8.1)
            
Za treći razred:
 
            Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom: 
Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa,vježbenica za
srednje škole, Element, Zagreb
 
    Ne postoji adekvatan udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti dijelove i nekih drugih udžbenika matematike, te članke i tabice računovodstvenih časopisa npr. RRIF ili RIF. 
    
 
Obveze učenika: 
 
        U drugom i trećem razredu u sklopu predmeta matematika u struci učenici bi  trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr. u drugom razredu napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim jedinicama, te cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički itd.
 
        U trećem razredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama, obračun PDV-a za određeno razdoblje uzimajući u obzir naplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.


6.5. Nastavni predmet: RAČUNALSTVO
 
Razred 1.
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2 (70)--2(70)

 
 
Cilj programa:
 
Učenika naučiti osnovne pojmove informacijske tehnologije te ga osposobiti za: samostalno pisanje i obradu teksta, crtanje na računalu i korištenje Interneta.
 
 
Zadaci programa:
 
Usvojiti podatke o elektroničkim računalima, njihovoj povijesti, građi i primjeni u struci. Naučiti učenike da se samostalno služe računalom u izradi dokumenata, tablica, crtanja na računalu i korištenju Interneta. Znanje stečeno u ovom predmetu učenici će primjenjivati pri izradi praktičnih zadataka u sklopu drugih predmeta, posebno u predmetima struke.
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
RAČUNALSTVOBroj sati po obrazovnim godinama
 Ukupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
Povijesni razvoj računala i upotreba računala4 4
Građa računala8 8
Operacijski sustav Windows8 8
Program za obradu teksta – Word 20 20
Program za crtanje - Coreldraw20 20
Internet10 10
Ukupno70 70


 
 
 


Razred: PRVI
 
Sadržaj programa:
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA I UPOTREBA RAČUNALAZnati nabrojiti generacije računala i njihove karakteristike. Znati područja u kojima se sve računala primjenjuju.
 1.    generacije računala
2.    područja primjene računala
GRAĐA RAČUNALAUsvojiti pojmove hardware i software. Znati nabrojiti osnovne dijelove računala, njihovu funkciju i vrste.
 1.    hardware i software
2.    osnovni dijelovi računala
OPERACIJSKI SUSTAV WINDOWSZnati ulogu operacijskog sustava na računalu. Znati otvoriti željeni program i osnovne operacije s prozorom. Znati spremiti, otvoriti i preimenovati datoteku te naći neku datoteku na disku.
 1.    radno područje Windows
2.    prozor
3.    Windows Explorer
PROGRAM ZA OBRADU TEKSTA WORDZnati upisati zadani tekst, odabrati željenu veličinu i izgled slova, spremiti i otvoriti željeni tekst te ga ispisati na papir. Na postojećem tekstu znati ispraviti pogreške i promijeniti dijelove teksta. Znati unijeti neki objekt u tekst. Znati formirati tablicu i u nju upisati podatke.
 1.    prozor u Wordu
2.    traka s izbornicima
3.    standardna traka s alatima
4.    traka s alatima za oblikovanje
PROGRAM ZA CRTANJE 
CORELDRAWUsvojiti osnovne pojmove crtaćeg programa. Znati koristiti osnovne alate za crtanje i ispune objekata bojom. Svladati rukovanje s objektima. Naučiti osnovne naredbe i efekte za rad s tekstom.
 1.    radno područje CorelDrawa
2.    traka s alatima
3.    traka s izbornicima
INTERNETZnati naći željeni sadržaj na Internetu s pomoću pretraživača. Znati poslati i pročitati elektroničku poštu.
 1.    osnove rada s www.
2.    osnove rada s 
    e - mailom

 
 


Metodičke napomene: 
 
Predviđeni sadržaje treba izvoditi do 30 % sati u teoretskom obliku (osnovne upute za rad na računalima i o primjeni programa korištenih u realizaciji nastave), a ostatak u obliku vježbi s pola odjela u specijaliziranoj informatičkoj učionici koja je opremljena umreženim računalima na kojima je instaliran potreban softver i omogućen pristup Internetu. 
Navedene sadržaje valja razraditi tako da se tijekom izvođenja programa stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane uz pojedino zanimanje (npr. pisanje dopisa, predračuna, izračunavanje PDV-a na cijenu usluge i sl.).
 
Obveze učenika:
 
Od učenika treba zahtijevati temeljitu pripravu prigodom rješavanja zadaće, da bi se vrijeme raspoloživo za neposredan rad na računalu koristilo efikasno i ekonomično. Pisanje teksta programa moguće je tek nakon potpunog razumijevanja postupka rješavanja postavljene zadaće. Redovito pohađanje nastave. Savjesno korištenje računalne opreme tijekom viježbi.
 
LITERATURA: 
 
      Nenad Miljaš: P. C. škola – CorelDraw, izdavač: Pro Mil
      Rajić Krešimir: Računalstvo 1
      Vodič kroz Internet (10 minuta do uspjeha), izdavač: Miš 
 


C - IZBORNI DIO PROGRAMA
 
6. 6. Nastavni predmet: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
(izborna nastava)
 
 
Razred 1., 2. i 3. 
 
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati1 (35)1 (35)1 (32)3 (102)

 
 
 
CILJ:
 
      Razvijanje zdravstvene kulture učenika radi čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline; podmirenje biopsihosocijalnih potreba za kretanjem kao izrazom zadovoljavanje čovjekovih potreba kojima se povećavaju stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.
 
 
ZADACI:
 
Nastaviti s utjecajem vježbanja na razvoj morgološkog statusa učenica, a posebno na proporcionalan razvoj mišićnog i potkožnog masnog tkiva, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđnih mišića, razvijati aerobne sposobnosti učenica (grudi i dijafragmalno disanje), privikavati učenice na adekvatno vježbanje i za vrijeme mjesečnih ciklusa, upoznati učenike sa zakonitostima rasta i razvoja, utjecati na razvoj mišićnih skupina relevantnih za biološku funkciju žene, utjecati na sadržajnije korištenje slobodnog vremena učenika, prihvatiti vježbanje kao prevenciju protiv pojave adipoznosti (celulita)…
 


Razred: PRVI
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
 Upozoriti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.
Vježbama za zagrijavanje i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na fleksibilnost i povećanje pokretljivosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.
U igrama: pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi. - Uvodni sat, terminologija u TZK
- Opće pripremne vježbe
- Aerobika
- Igre
 Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa.- Inicijalno i finalno provjeravanje
- Zaključivanje ocjena
AtletikaTrčanjem podići opće i radne sposobnosti organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo i povećati mišićno, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost.- Ciklično kretanje različitim tempom do 8 min. 
- Tehnika visokog starta
 
 
SkokoviUsvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage, koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela.- Skok uvis prekoračnom tehnikom (škare)
BacanjaUsvajanje pravilne tehnike izvođenja bacanja, stjecanje znanja iz atletike, razvoj koordinacije i skladnosti pokreta.- Bacanje (kugle) O´Brienovom leđnom tehnikom
 
PreskociUsvojiti pravilnu tehniku izvođenja elementa, steći znanja, vještine i sposobnosti, jačati skeletnu muskulaturu, razvijati eksplozivnu snagu (odraz s daske), koordinaciju rada ruku i nogu, veznu spretnost; pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.- Naskok zgrčno na šved. sanduk, saskok uvinućem
Upori, visovi, ravnotežni položajiRazviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.- Kolut naprijed do upora klečećeg zanožno
- Kolut nazad do upora sjedećeg raznožno
- Stav na rukama
- Stav na rukama i kolut naprijed
- Kolut nazad do stava na rukama
- Premet strance
- Tri povezana premeta strance
- Vježba na parteru
- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i na švedskim ljestvama
- Zgibovi na zidnoj preči
Poskoci i skokoviRazviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.- Dječji poskoci prema naprijed i nazad
- Škarice naprijed - nazad
- Mačji skok
Plesne struktureRazviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).- Polka
- Kolo Staro sito i korito
- Kolo Kruške, jabuke, šljive
- Dvokorak
Borilačke struktureUsvojiti znanja, vještine i sposobnosti branjenja od napadača, usvajanje pravilne tehnike obaranja i njezinu praktičnu primjenu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja, hrabrosti.- Samoobrana od čupanja za kosu
- Samoobrana od gušenja objema rukama

 
Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
 Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizmaIzdržaji i zgibovi na zidnoj preči
Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.
Stolni tenis
Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju 
(u parovima)
Nogomet
Košarka ili drugi sportovi
prema mogućnostima škole

 


Razred: DRUGI
 
Sadržaj programa:
 
  
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
 Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.
Opće pripremnim vježbama i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, za ostale dijelove sata, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage; pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.
Na poligonu: razvoj brzine, spretnosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi. Uvodni sat, terminologija u TZK
- Opće pripremne vježbe
- Aerobika
- Poligon
 Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i veselje, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa- Inicijalno i finalno provjeravanje
- Zaključivanje ocjena
AtletikaPodići opću i radnu sposobnost organizma, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, razvoj statične i eksplozivne snage pri niskom startu.- Ciklično kretanje različitim tempom do 10 min. 
- Tehnika niskog starta
 
SkokoviUsvajanje pravilne tehnike izvođenja skokova, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa. - Skok udalj s mjesta 
- Skok uvis opkoračnom tehnikom (stradle) 
PreskociUsvajanje pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže, u fazi leta preko sanduka, razvoj spretnosti; pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.- Odbočka
Upori, visovi, ravnotežni položajiRazvijanje smisla za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), regetitivne i statične snage (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, premeti); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.- Kolut naprijed bez oslonca
- Dva povezana koluta nazad 
- Stav na glavi
- Stav na rukama i kolut naprijed
- Kolut nazad do stava na rukama
- Vježbe na gredi
- Tri povezana premeta strance
- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i na švedskim ljestvama
- Zgibovi na zidnoj preči
Poskoci i skokoviRazviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam- Daleko – visoki skok
- Poskok s prednoženjem i zanoženjem
 
Plesne struktureRazviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje (ples u parovima ili kolu), zatomljivanje negativnih emocija (svadljivosti, depresija, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).- Kolo Kalendare
 - Bečki valcer u parovima (valcer korak)
 
Borilačke struktureUsvojiti vještine i sposobnosti zvanja, usvojiti znanje iz područja gušenja odnosno njezinu praktičnu primjenu u iznenadnoj situaciji u životu, razvoj motivacije za borilačke sportove, pobuđivanje zadovoljstva i veselja, hrabrosti.- Elementarni oblici, hrvanje ukoštac
- Gušenje: sjedeći na trupu

 
 
Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
 Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči
Vježbe za razvoj snage s bućicama od 1 i 2 kg.
Stolni tenis
Dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)
Nogomet
Košarka ili drugi sportovi
prema mogućnostima škole

 
 
 
 


Razred: TREĆI
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
 Podsjetiti učenike na pravila ponašanja u dvorani za TZK, na pravilnu terminologiju koju trebaju koristiti na nastavi TZK, podsjetiti ih na čuvanje školske imovine, njegovanje higijenskih navika.
Opće pripremnim vježbama i aerobikom podići opće i radne sposobnosti organizma, za ostale dijelove sata, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva, smanjiti potkožno masno, a povećati mišićno tkivo, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava; utjecati na jačanje, istezanje i labavljenje mišića, na povećanje pokretljivosti i fleksibilnosti zglobova, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na razvoj koordinacije, pokretljivosti, snage te pozitivan utjecaj vježbanja na cjelokupnu ličnost.
U igrama i na poligonu: razvoj brzine, spretnosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, poštovanje pravila igre, sportsko priznanje poraza i radovanje pobjedi. - Uvodni sat, terminologija u TZK
- Opće pripremne vježbe
- Aerobika
- Igre
- Poligon
 Provjeriti usvojena motorička znanja i informacije, pobuditi zadovoljstvo i radost, zatomiti negativne emocije (svadljivost, pesimizam), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa.- Inicijalno i finalno provjeravanje
- Zaključivanje ocjena
 
AtletikaTrčanjem podići opću i radnu sposobnost, jačati skeletnu muskulaturu, utjecati na proporcionalnu ravnotežu između mase tijela i potkožnog masnog tkiva: smanjiti potkožno, masno tkivo, a povećati mišićno tkivo, razvoj aerobnog kapaciteta, poboljšati rad kardiovaskularnog, respiratornog i živčanog sustava, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost, u štafeti: razviti spretnost i preciznost, usklađenost para, koordinaciju pokreta ruku i nogu.- Ciklično kretanje različitim tempom do 12 min. 
- Tehnika primopredaje štafetne palice
 
SkokoviUsvajanje pravilne tehnike izvođenja skoka, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja atletike, utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa, na snagu leđnih mišića, razvoj eksplozivne snage (posebno snage nogu!), razvoj koordinacije pokreta, razvoj spretnosti i pokretljivosti, ravnoteže tijela.- Skok udalj sa zaletom
- Skok uvis fosbery – flop tehnikom
PreskociUsvajanje pravilne tehnike izvođenja elementa, stjecanje znanja, vještine i sposobnosti, jačanje skeletne muskulature, razvoj eksplozivne snage i koordinacije pokreta, održavanje ravnoteže u fazi lijeta, razvoj spretnosti, pobuđivanje hrabrosti i razbijanje straha.- Zgrčka 
Upori, visovi, ravnotežni položajiRazviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje pokreta, stjecanja znanja, vještina i sposobnosti iz sportske i ritmičke gimnastike, razviti koordinaciju, fleksibilnost, spretnost i preciznost (vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi), razviti repetitivnu i statičnu snagu (zgibovi i izdržaji), razvoj pokretljivosti tijela, održavanje ravnoteže (stojevi, 
premeti, kolutovi); razvoj discipline, upornosti i ustrajnosti učenika, pobuđivanje zadovoljstva i hrabrosti, kolektivnosti, suradnje, prijateljstva, međusobno pomaganje (asistiranje), izgrađivanje međuljudskih odnosa.- Kolut naprijed bez oslonca rukama i kolut nazad
- Stav na rukama i kolut naprijed, kolut nazad do stava na rukama
- Premet strance nečujno i udesno
 Premet naprijed
- Most zaklonom
- Vježba na parteru i gredi
- Vježbe s vijačom, obručem, na niskoj gredi i na švedskim ljestvama
- Zgibovi na zidnoj preči
Poskoci i skokoviRazviti smisao za lijepo, skladno i pravilno izvođenje elemenata gimnastike, razvoj gracioznosti, koordinacije pokreta, osjećaja za ritam.- Jelenji skok
- Kadet
Plesne struktureRazviti osjećaj za ritam, suptilnost, koordinaciju pokreta, pobuđivanje veselja, prijateljstva, suradnje, međusobno usklađivanje i pomaganje, zatomljivanje negativnih emocija 
(svadljivosti, depresije, pesimizma), izgrađivanje međuljudskih humanih odnosa, pozitivan utjecaj na cjelokupnu ličnost i na podizanje opće kulture učenika, stvaranje ugodne atmosfere na satu (uz glazbu).- Bečki valcer u parovima

 
 
 
Za mušku populaciju predviđeni su i sljedeći sadržaji u prvom, drugom i trećem razredu.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
 Stimulirati rast i razvoj, jačanje (s pomoću bućica) mišića ruku i ramenog pojasa, trbušne i leđne muskulature, te mišića nogu; razvoj preciznosti (stolni tenis, dodavanje lopte...), spretnosti, pokretljivosti, pobuđivanje natjecateljskog duha, podizanje radne sposobnosti organizma.Izdržaji i zgibovi na zidnoj preči
Vježbe za razvoj snage s bućicama 
od 1 i 2 kg.
Stolni tenis
dodavanje lopte glavom u sjedećem položaju (u parovima)
Nogomet
Košarka ili drugi sportovi
prema mogućnostima škole


 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODIČKE NAPOMENE: 
 
Nastavne metode:     metoda usmenog izlaganja
                  metoda demonstracije
                  metoda postavljanja i rješavanja
                  metodičkih zadataka
 
Metoda učenja i vježbanja
 
(Oblici rada: križni, frontalni, grupni, paralelno-odjeljenski, izmjenično-odjeljenski i rad u parovima).
 
 
OBVEZE UČENIKA: 
 
Poštovati i pridržavati se pravila ponašanja u dvorani TZK, čuvati školsku imovinu, primjenjivati higijenske navike, redovito vježbati i njegovati korektne odnose prema nastavnicima i dr. učenicima.
 
 
LITERATURA: 
S. Ben i N. Špehar: Fit form
                   J. Pulja: Yoga
                   Šnajder, Milanović: Atletika
                   Ivančević: Ritmičko sportska gimnastika
                   Findak: Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj školi
                   Videokaseta: Aerobik Cindy Crawford (br. 1 i br. 2)
 
 
 
6. 7. Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI
    (izborna nastava)
 
Razred 2. i 3.
 
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati-1 (35)1 (32)2 (67)

 
 
Cilj programa: 
 
      Osposobiti učenike za primjenu matematičkih znanja u životu i radu.
 
 
Zadaci programa:
 
      Razviti sposobnost matematičkog mišljenja, izražavanja, smisla za rad, preciznost, preglednost i točnost u radu te radnu upornost.
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
MATEMATIKA U STRUCI
(izborna nastava)Broj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
1. Geometrijske konstrukcije-20-20
2. Projiciranje-152035
3. Mreže tijela--1212
Ukupno-353267


 


Razred: DRUGI
 
Sadržaj programa:
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Geometrijske konstrukcijeNaučiti osnovne geometrijske konstrukcije i njihovu primjenu u struciSimetrala dužine i simetrala kuta
Konstrukcije nekih kutova
Konstrukcije trokuta, kvadrata, pravokutnika, upisane i opisane kružnice
Konstrukcije pravilnih mnogokuta
 
2. ProjiciranjeRazviti sposobnost prostornog predočavanja i primjenu projekcija u struciProjiciranje točke i pravca na jednu ravninu
Projiciranje točke i pravca na dvije ravnine
Projiciranje dužine i prava veličina dužine

 
 
Razred: TREĆI
 
Sadržaj programa:
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Projiciranje Naučiti projekciju geometrijskih likova i tijela na tri ravnineProjiciranje geometrijskih likova na dvije ravnine
Projiciranje geometrijskih tijela na dvije ravnine
Projiciranje na tri ili više ravnina
2. Mreže tijelaNaučiti razvijati geometrijska tijela odnosno nacrtati njihovu mrežuMreže pravilnih geometrijskih tijela
Mreže složenijih tijela

 
Metodičke napomene: 
 
      Da bi se neki problem geometrije prostora mogao riješiti, potrebno je prostor preslikati na ravninu u kojoj se tada problem rješava konstruktivno geometrijskim metodama. Natavnici trebaju posvetiti posebnu pozornost ostvarivanju načela zrelosti te načela povezivanja nastave s životom i radom učenika.
 
Obveze učenika: 
 
Redovito pohađanje nastave, pisanje školskih i domaćih uradaka, nošenje pribora neophodnog za rad.


6. 8. Nastavni predmet: OSNOVE RESTAURIRANJA
(izborna nastava)
 
Razred 2. i 3.
 
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati-1 (35)1 (32)2 (67)

 
 
Cilj programa: 
 
Objasniti osnovne postupke u restauriranju dekorativnih radova.
 
 
Zadaci programa:
 
Naučiti izvesti rekonstrukciju uništenih dijelova dekoracije.
Naučiti obnoviti uništenu šablonu. 
Usvojiti znanja o metodama obnove oštećenih štukatura.
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
OSNOVE RESTAURIRANJA (izborna nastava)Broj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
1. Povijesni pregled 10520
2. Rekonstrukcija šablone i štukature 251535
3. Pozlata 51212
Ukupno 353267


 


Razred: DRUGI
 
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)
 
 
Sadržaj programa: 
 
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
 KRATKI PREGLED POVIJESNIH STILOVA
 
Upoznati učenika s povijesnim stilovima i materijalnim ostacima kulture.
 
Kompjutorsko pretraživanje slikovnih materijala.
 
 
 REKONSTRUIRANJE ŠABLONE 
Naučiti, prepoznati i rekonstruirati oštećene stilizirane oblike i ukrase.
 
CD-ROM i slični slikovni prikazi.
Vježba se izvodi po metodi izbora elemenata koji su stilski slični uščuvanim dijelovima.
 

 


Razred: TREĆI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
KRATKI PREGLED POVIJESNIH STILOVA
 Upoznati učenika s povijesnim stilovima i materijalnim ostacima kulture.
 Kompjutorsko pretraživanje slikovnih materijala.
 
REKONSTRUIRANJE ŠABLONENaučiti, prepoznati i rekonstruirati oštećene stilizirane oblike i ukrase.
 CD-ROM i slični slikovni prikazi.
Vježba se izvodi po metodi izbora elemenata koji su stilski slični uščuvanim dijelovima.
POPRAVAK, REKOSTRUKCIJA I IZRADA ŠTUKATURA
 Prepoznati i rekonstruirati jednostavnije plastične elemente i ukrase.
 Vježbe uzimanja otiska sačuvanog uzorka, odlijevanje i izrada kalupa. Nadogradnja postojećeg plastičnog elementa.
POZLAĆIVANJE ŠTUKATURA
 Naučiti metodu polaganja zlatnih listića na trodimenzionalne plastične oblike.
 Vježbe pripreme podloge za nanošenje ukrasnih listića. Polaganje zlatnih listića na podlogu s mikstionom.

 
Metodičke napomene:
 
Nakon uvoda u nastavnu cjelinu praćenog vizualnim materijalom izvodi se demonstracija radnih postupaka po etapama. Nakon toga učenik ponavlja iste radnje dok ne uvježba i svlada cjelinu određenih radnji.
 
Obveze učenika:
 
Učenik mora imati odgovarajući materijal i alat te odgovarajuću radnu odjeću.
Prema potrebi učenik može dobiti zadatke koje obavlja kod kuće.
 
Literatura:
           Fielden, Bernard M.: Uvod u konzerviranje kulturnog naslijeđa, Zagreb, 1984.
           Maroević, Ivo: Sadašnjost baštine, Zagreb, 1986.
           Marasović, Tomislav:  Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Split – Zagreb, 1985.    


6. 9. Nastavni predmet: STILOVI I RAZDOBLJA 
(izborna nastava)
 
 
 Razred 2. i 3.
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati 1 (35)1 (32)2 (67)

 
 
Cilj programa:
 
     Objasniti osnovnu logiku stilova i njihovu povezanost s tehnološkim mogućnostima pojedinog razdoblja.
 
 
Zadaci programa: 
 
      Učenik upoznaje povijesne stilove u dekorativnim radovima. Učenik upoznaje značajne građevine u gradu Zagrebu te na njihovom primjeru značaj dekorativnih radova u interijeru i fasadnih rješenja u eksterijeru. Učenik na konkretnim povijesnim primjerima u sklopu svojih vježbi crtežom i analizom tehnoloških postupaka upoznaje metode korištene u prijašnjim vremenima. 
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
STILOVI I RAZDOBLJA
(izborna nastava)
 Broj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
1. Stari svijet 5 5
2. Narodna umjetnost 15 15
3. Srednji vijek 15 15
4. Novo doba 3232
Ukupno 353267


 


Razred: DRUGI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
STARI SVIJET
 Upoznavanje s ličilačkim i zaštitnim tehnikama te ornamentalnim i dekorativnim postupcima u egipatskoj i antičkoj umjetnosti.
 A / Egipat i antika
B/ Rim
1. Posjet muzeju: 
  - arheološki muzej
  - gliptoteka HAZU
2. Proučavanje pojedinih primjera sa crtanjem
3. Analiza tehnološkog postupka
NARODNA UMJETNOST
 
 Upoznavanje s ličilačkim tehnikama i ornamentalnim oblicima u narodnoj umjetnosti.
 A/ Narodna umjetnost u nas
B/ Afrika i drugi narodi
1. Posjet muzeju: 
  - etnografski muzej
2. Proučavanje pojedinih primjera s crtanjem
3. Analiza tehnološkog postupka
 
SREDNJI VIJEK
 Proučavanje i upoznavanje s materijalima, tehnikama i postupcima pri ukrašavanju crkava
(pročelja, portali, unutrašnja dekoracija: slike, oltarne cjeline, freske i ikone)
 
Izgraditi spoznaju o potrebi očuvanja i zaštite dekorativnih radova.
 A/ Ranokršćanko razdoblje i romanika
B/ Kasni srednji vijek- gotika
1. Posjet muzeju: 
  -gliptoteka HAZU
  - Strossmayerova galerija
2. Proučavanje pojedinih primjera s crtanjem
3. Analiza tehnološkog postupka
 

 
 


Razred: TREĆI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
NOVO DOBA 
(do 19. stoljeća)
 Upoznavanje sa stilovima i tehnološkim postupcima u razdoblju od baroka do 19. stoljeća.
 
Ispitivanje i rad s materijalima korištenim na dekorativnim radovima iz baroka i klasicizma. 
 
 
Naučiti cijeniti ličilačke radove iz prošlosti te razvijanje svijesti o njihovu očuvanju i zaštiti.
 A/ Barok
B/ Klasicizam 
 
1. Posjet muzeju: 
 
  - Muzej Mimara
 
2. Proučavanje pojedinih primjera s crtanjem
 
3. Analiza tehnološkog postupka
 
NOVO DOBA 
(19. stoljeće)Upoznavanje sa materijalima korištenim u 19. stoljeću.
 
Naučiti o postupcima zaštite i dekoriranja s početka industrijske ere i moderne.
 
Razviti svijest o potrebi zaštite radova iz tog vremena upoznajući njihove posebne vrijednosti.
 B/ Industrijski stilovi
 
1. Posjet muzeju: 
  - tehnički muzej
   moderna galerija i gradska arhitektura
 
2. Proučavanje pojedinih primjera s crtanjem
 
3. Analiza tehnološkog postupka
 
NOVO DOBA 
(20. stoljeće)Naučiti o novim tehnologijama koje se pojavljuju u 20. stoljeću.
 
Upoznati osnove nove dekorativnosti u funkciji nove arhitekture
 
Usvojiti znanja o lošim i dobrim stranama u zaštiti i dekoriranju pročelja interijera.C/ Moderna i 
   postmoderna
1. Posjet muzeju: 
  moderna galerija i gradska arhitektura
 
2. Proučavanje pojedinih primjera s crtanjem
 
3. Analiza tehnološkog postupka
 

 


Metodičke napomene:
 
            Upoznavanje sa sadržajima izravnim odlaskom na teren te opisom i prezentacijom nedostupnih primjera i materijala. Izvode se vježbe simuliranja starih ličilačkih materijala i postupaka. Rade se crteži s motivima dekorativnih rješenja fasada zgrada raznih povijesnih stilova. 
 
Obveze učenika:
 
      Učenik zapisuje u bilježnicu kratki uvodni sadržaj koji daje potrebne informacije o određenoj temi. Učenik izvodi jednostavne vježbe i za to treba imati radno odijelo i odgovarajući alat. Učenik mora imati odgovarajući pribor za crtanje.
 
Literatura:
                  J. Damjanov:  Likovna umjetnost 1 i 2
                  T. Premerl:    Zagreb, grad moderne arhitekture, Zagreb 2003.
                  Ivo Maroević:  Zagreb nije samim – eseji, Zagreb 1999.
                  Grupe autora:  Zagreb – Gornji grad
                  Kolar, Jovičić: Organizirano obrtništvo u Hrvatskoj: 1852. – 2002. god., 2002. 
            


 6.10. Nastavni predmet: PRIPREMA NA RAČUNALU 
(izborna nastava)
 
Razred 2. i 3.
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati-1 (35)1 (32)2 (67)

 
 
Cilj programa: 
 
Objasniti osnovne postupke u radu na računalu pri pripremi za soboslikarske i pismoslikarske radove.
 
 
Zadaci programa:
 
      Naučiti napraviti ugovor o radu, voditi skladišnu knjigu te napraviti predračun. Znati izvesti idejnu skicu obojenja ili dekorativnog oslikavanja. Znati se koristiti Internetom u poslovanju i praćenju tehnoloških novosti. Znati napraviti jednostavnu prezentaciju svog obrta.
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
PRIPREMA NA RAČUNALU (izborna nastava)Broj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred
(alternativa)1. razred
(alternativa)
1. Dokumentacija na računalu 10717
2. Priprema soboslikarskih radova 151025
3. Priprema pismoslikarskih (ukrasnih) radova 10717
4. Oglašavanje i informiranje 88
Ukupno 353267


 
 
 
 


Razred: DRUGI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35) 
 
Sadržaj programa: 
 
 
NASTAVNA CJELINAOČEKIVANI REZULTATI (ZNANJA, VJEŠTINE, UMIJEĆA)NASTAVNI SADRŽAJ
DOKUMENTACIJA IZVEDENA S POMOĆU RAČUNALA 1Naučiti ispuniti ugovor.
 
 
Voditi skladišnu knjigu.
 
 A/ Ugovor
 
 
B/ Skladišna knjiga
 
 
PRIPREMA ZA SOBOSLIKARSKE
RADOVENaučiti osnove rada s ukrasnim tekstom, naučiti birati već gotove fontove.
 
 A/ Osnove crtanja na  računalu
 
 
 
PRIPREMA ZA PISMOSLIKARSKE RADOVENaučiti osnove rada s ukrasnim tekstom i crtežom.
 A/ Rad s tekstom 
 
B/ Logotip, natpis, dekoracija i ilustracija
 

 


Razred: TREĆI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
DOKUMENTACIJA IZVEDENA S POMOĆU RAČUNALA 2Znati koristiti normativ i podatke proizvođača materijala
Naučiti napraviti predračun/troškovnik koristeći se računalomA/ Normativ i katalozi
 
B/ Predračun/Troškovnik
PRIPREMA ZA SOBOSLIKARSKE RADOVE 2
 Naučiti izvesti jednostavni nacrt s obojenjem kao i kalkulaciju površina i materijala
 
 
 
Znati izvesti na računalu neke jednostavne 
pripremne crteže za dekorativne radove
 A/ Izvedba tlocrta i nacrta i prijedloga obojenja
 
B/ Obračun površina, materijala, kalkulacija i cijena
 
C/ Rad na dekorativnim zadacima
PRIPREMA ZA PISMOSLIKARSKE RADOVE 2
 Upoznati postupak izrade natpisa i ilustracije s pomoću računala kao i osnove izrade jednostavne publikacijeA/ Izrada stranice i više stranica
 
B/ Osnove prijeloma
OGLAŠAVANJE I INFORMIRANJENaučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe
 
Naučiti osnove profesionalnog komuniciranja i prezentiranja 
e-mailom te jednostavne web straniceA/ Korištenje Interneta
 
B/ Izrada web stranice
 
C/ Izrada prezentacije

 
Metodičke napomene: 
 
Učenik radeći na računalu na primjerima i zadatcima izvodi zajedno sa nastavnikom jednostavne vježbe. Nakon toga osposobljava se za samostalni rad na računalu.
 
Obveze učenika: 
 
Učenik mora prethodno svladati osnove računalstva te mora usvojiti primjeren način korištenja računala.
 
Literatura:
 
Ilustrator 7, Biblija, Internet explorer, Brzi tečaj; Office 2000 (PowerPoint i Excel).


6. 11. Nastavni predmet: EKOLOGIJA
(izborna nastava)
 
Razred 1.
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati1 (35)--1 (35)

 
 
Cilj programa: 
 
      Upoznati učenike s osnovama ekologije te ih uputiti u nužnost prepoznavanja i poštovanja ekoloških načela.
 
 
Zadaci programa:
 
Usvojiti etički kodeks u struci. Naučiti upotrebljavati ekološki prihvatljive materijale. Razvijati sposobnost promatranja, uočavanja, povezivanja i zaključivanja. Poticati logičko, analitičko-sintetičko te kritičko mišljenje i prosuđivanje. Poticati uvjerenje o potrebi odgovornog odnosa za prirodu i živi svijet. Proširivati svoje znanje i povezivati sa srodnim znanstvenim disciplinama. Razvijanje osjećaja sposobnosti za primjenu teorijskih znanja u praksi.
 
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
EKOLOGIJA
(izborna nastava)Broj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
1. Uvodni dio5 5
2. Štetne i otrovne tvari15 15
3. Recikliranje10 10
4. Zbrinjavanje štetnog otpada5 5
Ukupno35 35


 
 
Razred: PRVI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
UVODNI DIOSpoznati važnost ekologije kao znanosti.Stanje životnog okoliša.
Opasnosti od otpadnih tvari.
ŠTETNE OTROVNE TVARIUpoznati učenika sa štetnim i otrovnim tvarima. 
 
 
Naučiti uzroke nastanka opasnih tvari.Izvođenje pokusa solnom, fosfornom i sumpornom kiselinom na različitim vrstama podloga.
Ispitivanje kemijskih svojstava različitih vrsta osušenih naliča.
RECIKLIRANJESpoznati načine recikliranja opasnih tvari.Vježbe neutraliziranja različitih vrsta kiselina lužinama.
Filtriranje i pročišćenje otpadnih materijala 
(ulja, otapala i lakova).
ZBRINJAVANJE
ŠTETNOG OTPADAUpoznati učenike s mogućim načinima zbrinjavanja štetnih i opasnih tvari.Pretraživanje Internet stranica o načinu zbrinjavanja otpadnih i štetnih tvari.
Posjet tvornici boja i lakova.

 
Metodičke napomene:
 
Učenik na jednostavnim kemijsko-tehnološkim eksperimentima spoznaje djelovanje različitih materijala iz struke na okolinu. Osim toga usvaja specifične metode odnosa prema okolini i radnom prostoru.
 
Obveze učenika:
 
Učenik treba poštovati i pridržavati se stečenih znanja te kritički vrednovati i valorizirati rezultate i eventualne posljedice svog djelovanja na okolinu.
 
Literatura:
M. Litvinoff:         Atlas zaštite okoliša, 2001.
S. Craall, W. Rankin:  Ekologija za početnike, 2001.
V. Glavač:          Uvod u globalnu ekologiju, 2001. 


D - PRAKTIČNA NASTAVA
 
6. 12. Nastavni predmet: TEHNOLOŠKE VJEŽBE
 
Razred 1., 2. i 3.
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati1(35)3 (105)3 (96)7 (236)

 
 
Cilj programa: 
 
            Steći osnovna znanja o zaštiti na radu. Upoznati učenike s osnovnim i pomoćnim alatima te usvojiti radne postupke primijenjene na podlozi i u zadatku. Svladati osnove ukrasnih tehnika od pripreme do realizacije. Naučiti raditi sa šablonom i izvesti jednostavne imitacije.
 
 
Zadaci programa:
 
        Usvojiti zaštitne mjere potrebne za siguran rad. Naučiti učenika raditi s alatima te upoznati načine pripreme na mineralnoj, drvenoj i metalnoj podlozi. Uputiti učenika u znanja i vještine ukrasnih tehnika te temelje imitacije i pozlate. Naučiti pripremiti površinu i pripremiti uzorak. Naučiti vješto izvlačiti horizontalne i vertikalne linije. Umjeti izraditi jednostavni ornament s natpisom te procrtnicu. Upoznati učenika s mogućnostima dekorativnog rada na metalnoj podlozi. Usvojiti vještinu izrade šablona te ukrasnog kitanja. Naučiti učenika osnovama imitacije i pozlate.
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
TEHNOLOŠKE VJEŽBE
(praktična nastava)Broj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
1. razred2. razred3. razred
1. Zaštitne mjere6 6
2. Osnovni i pomoćni ličilački alati i radna pomagala6 6
3. Rad na mineralnoj podlozi8 816
4. Rad na drvenoj podlozi8 917
5. Rad na metalnoj podlozi7 714
6. Ukrasne tehnike 10560165
7. Imitacije i pozlata 1212
Ukupno3510596236


Razred: PRVI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
ZAŠTITNE MJEREUpoznati učenike s opasnostima i zaštitnim mjerama na radnom mjestu.
 Prikazi vizualno didaktičkih materijala o sigurnosti pri radu.
Demonstracija jednostavnijih vježbi iz prve pomoći.
OSNOVNI I POMOĆNI LIČILAČKI ALATI I RADNE SPRAVEUpoznati osnovne i pomoćne ličilačke alate i sprave te njihovu gradu.
Naučiti pravilno i sigurno rukovati alatima i spravama.Izvođenje jednostavnijih demonstracijskih vježbi s pomoću lopatica i strugača.
RAD NA MINERALNOJ PODLOZI
 Naučiti tehnologiju izrade mineralne podloge te upoznati sastavne dijelove žbuka i betona.
Spoznati važnost pripremnih radova na podlozi za izvođenje završnog obojenja.
 
 
 
Uvježbati motoričke sposobnosti i preciznosti u izvedbi. Uočiti važnost čistoće i točnosti pri izvedbi obojenja.
 A/ IZRADA I PRIPREMA MINERALNE PODLOGE
Izrada radne površine od žbuke.
Zaravnavanje ožbukane podloge s pomoću gipsa, mrežice i mase za zaglađivanje. 
Brušenje podloge brusnim sredstvima.
Impregniranje podloge. 
Izrada betonske podloge. Zaravnavanje betonske podloge cementnim i akrilnim kitovima.
Brušenje različitim brusnim sredstvima.
Impregnacija betonske podloge.
Kompjutorsko pretraživanje informacija o dostupnim materijalima.
B/ IZVOĐENJE JEDNOSTAVNIJEG NALIČA NA MINERALNOJ PODLOZI
Obrubljivanje plohe plosnatim kistom.
Izvlačenje dekorativnih ploha odsjecanjem i obrubljivanjem različito obojenih površina.
RAD NA DRVENOJ PODLOZIUočiti važnost pripremnih radnji na drvenoj podlozi. Naučiti redoslijed radnih operacija i postupaka. Upoznati sredstva za zaravnavanje i temeljenje drvene podloge.
 
Upoznati jednostavnije strojeve za brušenje i vrstu brusnih papira.
 
Uočiti karakteristike različitih materijala za obojenje drveta. Uvježbati tehniku obojenja drvene podloge.
 
Naučiti važnost bajceva i lazurnih premaza.
 C/ PRIPREME DRVENE PODLOGE
 
Brušenje podloge različitim brusnim sredstvima. Strojno brušenje.
Kitanje uljnim brusnim kitom. Brušenje brusnim papirima fine granulacije.
Temeljenje podloge temeljnom bojom.
 
D/ IZVOĐENJE JEDNOSTAVNIJEG VODENOG I LAZURNOG OBOJENJA NA DRVENOJ PODLOZI
Dekoriranje drveta različitim vodenim močilima. Premazivanje drvene podloge lazurnim premazima.
 

 
 
 
Razred: DRUGI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 (105)
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
UKRASNE TEHNIKENaučiti mjeriti zadane površine, trasirati ih i uočiti njihove odnose. Upoznati potrebne sprave i alat za promjeravanje.
 
 
 
 
 
 
Naučiti pravilno upotrebljavati kist i soboslikarsko ravnalo. Usvojiti motoričke vještine potrebne za izvlačenje linija. Upoznati materijal potreban za rad.
 
 
 
Uočiti mogućnost izrade kompleksnijih dekorativnih sklopova s pomoću jednostavnijih likovnih elemenata.
 
 
 
 
 
 
Uvježbati rad palicom i finijim vrstama kistova. Upoznati složenije ličilačke materijale i boje.
 
 
 
 
 
 
Naučiti izraditi adekvatni alat za prenošenje željenog uzorka na stropne i zidne površine.
 A/ ODMJERAVANJE I TRASIRANJE VELIČINA
Mjerenje poteznim metrom i određivanje vertikala viskom. 
Trasiranje trasirkom izmjerene veličine za izvođenje obojenja i dekoracije.
 
B/ LINIRANJE HORIZONTALNIM LINIJAMA
Izrada dekoracije horizontalno izvlačenim linijama na mineralnoj i drvenoj podlozi.
 
C/ MREŽA HORIZONTALNIH, VERTIKALNIH I KOSIH LINIJA
Vježbe dekoriranja izmjerene plohe horizontalnim, vertikalnim i kosim linijama.
 
D/ NATPIS S ORNAMENTOM
Izrada natpisa s ornamentalnim uzorkom.
Završno lakiranje dekorativnog uzorka na drvenoj podlozi. Strojno i ručno lakiranje. 
 
E/ PROCRTNICA
Izrada matrice za prenošenje određenog uzorka na željenu plohu.


Razred: TREĆI
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 (96)
 
 
Sadržaj programa: 
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
UKRASNE TEHNIKE
 Uočiti važnost pripremnih radnji na metalnoj podlozi.
 
Naučiti osobine temeljnih premaza i kitova za metal. Spoznati karakteristike brusnih sredstava za metalne podloge te usvojiti metodologiju strojnog i ručnog brušenja.
 
Upoznati različite vrste zaštitnih i završnih premaza za metal.
 
 
Shvatiti mogućnost kompjutorskog odabira i pretraživanja informacija.
 
Naučiti metodologiju izrade potrebnih pomagala i alata za prenošenje dekorativnih uzoraka.
 
Naučiti uskladiti boje otiska s bojom podloge.
Ispitati različite mogućnosti i kombinacije u suodnosu dvije ili više boja.
 
 
 
Naučiti upotrebu svjetlosnih i kontrastnih efekata boje. Uočiti mogućnost ukrašavanja podloge raznobojnim kitovima i masama.
 
 A/ DEKORATIVNO BOJENJE METALNIH PODLOGA
 
Fosfatiranje metalne podloge. Kitanje poliester-kitom i brušenje.
Nanošenje temeljnog premaza ili dvokomponentnog primjera. Završno lakiranje strojno i ručno. Izvođenje dekorativnog uzorka palicom i kistom.
Izrada uzorka airbrusom (zračnim kistom).
Završno lakiranje bezbojnim i emajl lakovima.
 
B/ ŠABLONA
 
Kompjutorski odabir uzorka za šablonu.
Precrtavanje, prenošenje na plastičnu foliju, usklađivanje i rezanje šablone. Usklađivanje boja.
Otisak izrezanog uzorka na unaprijed pripremljenu mineralnu podlogu.
 
C/ TEHNIKE UKRASNOG KITANJA I RAD TUFEROM
 
Dekoriranje podloge tuferima i raznobojnim kitanjem.


 
IMITACIJE I POZLATA 
 
 
Uvježbati načine imitacije različitih struktura iz prirode likovnim sredstvima.
 
Naučiti dekorativne tehnike lijepljenja i polaganja zlatnih i srebrnih listića.
 D/ IMITACIJA DRVETA
Vježbe imitacije drvenih podloga: hrastovine, mahagonija i oraha. Izrada po zadanom uzorku.
 
E/ MRAMORIZACIJA
 
Vježbe imitacije različitih struktura kamena.
 
F/ POZLATA
 
Vježbe polaganja listića na dvodimenzionalnoj plohi.
Izrada slova i logotipa.
 

 
 
Metodičke napomene:
 
            Prije svake vježbe nastavnik ukratko objasni sadržaj vježbe i demonstrira postupak u primjeni materijala i alata. Učenik tada oponaša viđeni postupak i nastoji postići što bolje rezultate. U početku učenik radi pod kontrolom nastavnika koji ispravlja pogreške i daje poticaj da bi u daljnjoj fazi učenik bio spreman samostalno obaviti zadatak.
 
Obveze učenika:
 
Učenik mora imati odgovarajući alat te radno odijelo.
 
Literatura:
            Grupa autora:  Zaštita na radu, Otvoreno učilište, 1997.
            N. Kacijan:    Upute za siguran rad soboslikara i ličilaca, IPROZ, 1996.
            M. Lawrence:  Dekoriranje i uređenje doma, 1997.
            Ivo Fressl:    Slikarska tehnologija, Zagreb, 1966. 


6.13. Nastavni predmet: PRAKTIČNA NASTAVA  
D2 - U ŠKOLI 
D3 - U RADNOM PROCESU
 
Razred 1., 2. i 3.
 
Ukupni fond sati:
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati8657957042364

 
 
Cilj programa: 
 
      Učenika upoznati s opasnostima na radnom mjestu i uvježbati tehnike pomoći i samopomoći. Naučiti i uvježbati učenika da samostalno izvodi radne postupke u kompletnoj obradi kako standarne tako i posebne zaštite pojedinih podloga od predradnji do završnog obojenja.
 
Zadaci programa:
 
      Osposobiti učenika prepoznati opasnosti koje su moguće na radnom mjestu, njihovo uklanjanje te stjecanje znanja o načinima pomoći. Upoznavanje s vrstama podloge i njihovim karakteristikama. Usvajanje znanja i vještina o metodama saniranja i pripremama podloge.
Naučiti izvesti sve potrebne predradnje na podlogama uz pridržavanje svih ekoloških i zaštitnih mjera. Naučiti koristiti glavne ličilačke alate kao i znati upotrebiti odgovarajuće materijale. Spoznati u radnim postupcima zaštitne i estetske funkcije naliča. Uvježbati ispravno izvoditi završne naliče.
Naučiti samostalno raditi i donositi odluke o adekvatnim postupcima kod određenih vrsta zaštitnog naliča. Upoznati više vrsta završnog naliča i njihove posebnosti. Naučiti raditi s tapetama. Znati primijeniti adekvatne postupke i materijale kod vanjskog naliča.
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
 PRAKTIČNA NASTAVA
(u školi i u radnom procesu)Broj sati po obrazovnim godinamaUkupni broj sati
I.II.III.
Nastavno područjeRazred 
  1. razred 2. razred 3. razred
1. Zaštita pri radu30 30
2. Radovi na mineralnoj podlozi260250164674
3. Radovi na drvenoj podlozi350310200860
4. Radovi na metalnoj podlozi225235140600
5. Rad sa tapetama 8080
6. Posebna zaštitna ličenja i obojenje fasade 120120
Ukupno8657957042364


 
 
Razred: PRVI
 
Ukupni fond sati: 325 (D2) + 540 (D3) = 865
 
Sadržaj programa: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
ZAŠTITA PRI RADU
 Spoznati opasnosti na radnom mjestu.
Usvojiti osobne mjere zaštite i naučiti preventivne mjere pri pružanju prve pomoći i samopomoći pri ozljeđivanju.
Naučiti razlikovati otrovne i štetne tvari.
 
Polaganje ispita iz Zaštite pri radu na kraju odslušanih predavanjaZAŠTITA PRI RADU
Izvođenje vježbi iz prve pomoći. Masaža srca i umjetno disanje. Pokazne vježbe pri prijelomu i unutrašnjim ozljedama i udaru elek. struje.
Podvezivanje rana i ozljeda.
 
RADOVI NA MINERALNOJ PODLOZI
 Shvatiti važnost ovih predradnji za uspješno izvođenje obojenja. Uočiti važnost pravilnog zbrinjavanja otpadnih tvari.
Uočiti važnost zaštite podova i namještaja folijom.
Spoznati važnost i svrhu odstranjivanja starih i labavih čestica boje.
Vježbanje motoričkih sposobnosti i sigurno baratanje alatom. Usvojiti ekološku važnost pri zbrinjavanju otpadnog materijala.
Uvježbati motoriku rada lopaticama.
Naučiti pripremiti potrebni materijal i ne rasipati ga.
Spoznati važnost zaštite okoline od prašine i nečistoće.
Naučiti upotrebljavati zaštitnu masku, naočale i zaštitne rukavice.
Naučiti vrste brusnih papira i drugih brusnih sredstava.
Usvojiti motoriku ručnog i strojnog brušenja.
Učenik mora spoznati važnost sigurnog zbrinjavanja otpadnog materijala.
Shvatiti važnost ovog postupka. Naučiti pravilno upotrebljavati ličilačke četku ili valjak za nanošenje materijala za impregnaciju. Upoznati vrstu i način upotrebe materijala.
Učenik treba svladati složenu tehniku zaglađivanja, pri čemu mora biti svjestan ove dionice rada. Treba naučiti pripremu materijala i koristiti se gladilicom i lopaticom u fazi zaglađivanja.
Učenik treba svladati tehniku 
nanošenja boje na podlogu s pomoću kista i različitih valjaka,
a da pri tome ne prlja okolinu.
 A/ ČIŠĆENJE I PRANJE MINERALNIH PODLOGA
Izvođenje vježbi pranja i četkanja podloge.
B/ SKIDANJE STARIH NALIČA S MINERALNE PODLOGE U NASTANJENIM PROSTORIMA
Močenje i struganje starih slojeva naliča mehaničkim načinom.
C/ ZAPUNJAVANJE OŠTEĆENJA I NAPUKLINA NA MINERALNIM PODLOGAMA U NASTANJENOM PROSTORU
Vježbe ispunjavanja pukotina živim gipsom.
«Otvaranje», močenje i zapunjavanje pukotina.
D/ BRUŠENJE MINERALNE PODLOGE U NASTANJENOM PROSTORU
Vježbe pravilnog ručnog i strojnog brušenja zapunjenih oštećenja.
 
 
 
E/ IMPREGNIRANJE MINERALNE PODLOGE
Izvođenje vježbe s pomoću ličilačke četke i materijala za impregniranje.
F/ ZAGLAĐIVANJE MINERALNE PODLOGE
Vježbe zaglađivanja mineralne podloge s pomoću različitih masa za zaglađivanje.
G/ ZAVRŠNO OBOJENJE
Vježbe obojenja mineralne podloge.
 
RADOVI NA DRVENOJ PODLOZI
 Usvojiti mjere osobne zaštite i zaštite okoliša pri radu i uočiti važnost skidanja starih i dotrajalih naliča.
 
 
 
Naučiti sigurno rukovati elek. fenom i plinskom plamenjačom. Naučiti sigurnosne mjere pri rukovanju kemikalijama i lužinama.
 
 
Naučiti upotrebljavati osobna i druga zaštitna sredstva pri radu. Zaštititi okoliš od nečistoće i prašine.
 
Spoznati važnost pravilnog zbrinjavanja otpadnih materijala.
 
 
Naučiti sve o potrebnom materijalu za uspješno obavljanje posla.
 
Uvježbati upotrebljavati kistove za nanošenje sredstava za impregniranje.
 
 
Naučiti kojim materijalnima se treba koristiti pri zapunjavanju većih oštećenja.
 
 
 
 
 
 
Naučiti vrste materijala potrebnih za zaglađivanje drvene podloge.
 A/ SKIDANJE STARIH NALIČA NA DIJELOVIMA DRVENE GRAĐE I NAMJEŠTAJA U NASTANJENIM PROSTORIMA
Vježbe mehaničkog struganja drvene podloge.
Skidanje starog sloja naliča paljenjem i luženjem.
Čišćenje i pranje prostora od nečistoće i prašine.
B/ ČIŠĆENJE NEČISTOĆA BRUŠENJEM GRAĐEVNE STOLARIJE U NASTANJENOM PROSTORU
Brušenje drvene podloge različitim vrstama brusnih papira ručno i strojno.
Čišćenje prostora.
C/ IMPREGNIRANJE STAROG I NOVOG DRVETA NA GRAĐEVINSKOJ STOLARIJI
Izvođenje vježbi impregniranja pripremljene drvene podloge kistovima i lanenim uljem i firnisom.
 
 
 
 
D/ ZAPUNJAVANJE VEĆIH OŠTEĆENJA NA DIJELOVIMA GRAĐEVNE STOLARIJE
Vježbe zapunjavanja piljevinom, građevnim ljepilom i poliester kitom.
E/ ZAGLAĐIVANJE DRVENIH PODLOGA KITOVIMA ZA DRVO
Vježbe zaglađivanja različitim vrstama lopatice.
RADOVI NA METALNOJ PODLOZI
 Naučiti metode skidanja starih premaza s kovne podloge mehanički i s pomoću kemijskih sredstava.
 
Primjenjivati potrebne zaštitne mjere.
Primijeniti mjere osobne zaštite i zaštita prostora.
 
Naučiti kojim se brusnim sredstvima i sredstvima za odmašćivanje treba koristiti.
 
 
 
 
Spoznati važnost nanošenja temeljnog premaza.
 
 
 
 
Učenik treba upoznati potrebne materijale i alate za uspješno izvođenje posla.
 A/ SKIDANJE STARIH NALIČA S METALNE PODLOGE 
Vježbe mehaničkog, ručnog i strojnog brušenja i luženja kovne podloge.
Paljenje starog naliča električnom ili plinskom plamenjačom.
B/ ČIŠĆENJE, ODMAŠĆIVANJE I BRUŠENJE METALNE PODLOGE
Vježbe pranja i odmašćivanje kovne podloge.
C/ TEMELJENJE METALNE PODLOGE
Miniziranje podloge olovnim minijem i drugim temeljnim antikorozivnim kitovima i smjesama.
D/ KITANJE VEĆIH OŠTEĆENJA NA KOVNIM PODLOGAMA
Vježbe kitanja poliester kitom ili sličnim antikorozivnim kitovima i smjesama.
 

 


Razred: DRUGI
 
Ukupni fond sati: 165 (D2) + 630 (D3) = 795
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
RADOVI NA MINERALNOJ PODLOZIUčenik treba pod nadzorom, ali samostalno izvesti sve potrebne pripremne radnje i pritom se pridržavati svih zaštitnih i ekoloških mjera.
 
 
 
 
 
Primijeniti sve zaštitne mjere (osobne i zaštita prostora). Naučiti pravilno koristiti osnovne ličilačke alate te spoznati karakteristike pojedinih materijala.
 
 
 
 
 
Učenik treba naučiti koristiti kombinirane i složenije ličilačke materijale.
 A/ PREDRADNJE NA MINERALNIM PODLOGAMA U NASTANJENOM PROSTORU
Izvođenje vježbi skidanja starog naliča, zapunjavanja oštećenja gipsom, brušenja, finog zaglađivanja i impregniranja podloge.
B/ NANOŠENJE GOTOVE BOJE NA MINERALNU PODLOGU
Vježbe nanošenja disperzne boje na podlogu.
C/ IZVOĐENJE KOMBINIRANOG OBOJENJA DISPERZNOM BOJOM I ULJANIM LAKOM U NASTANJENOM PROSTORU
Izrada zaštitnog «cokla» u javnim prostorima.
RADOVI NA DRVENOJ PODLOZIUčenik treba uz nadzor, samostalno izvesti sve pripremne radnje na građevnoj stolariji.
 
 
 
 
Učenik mora uočiti mogućnost premazivanja lazurnim premazima te spoznati njihovu zaštitnu i estetsku funkciju.
 
 
Spoznati važnost temeljnih premaza na drvenariji i naučiti kojim se materijalima koristiti.
Naučiti pravilno koristiti kistove za nanošenje boja.
 
Učenik treba primijeniti sve osobne i druge zaštitne mjere. Treba usvojiti motorička znanja i vještine potrebne za nanošenje završnog premaza.A/ PREDRADNJE NA DRVENIM PODLOGAMA
Vježbe brušenja, skidanja starog naliča, kitanja i impregniranja drvene podloge.
B/ NANOŠENJE LAZURNIH PREMAZA NA DRVENU PODLOGU
Premazivanje podloga od ukočenog drva lazurama.
C/ TEMELJENJE DRVENE PODLOGE U NASTANJENOM PROSTORU
Izvođenje temeljnog premaza na građevnoj stolariji kistom i ventilirajućom temeljnom bojom.
D/ ZAVRŠNI PREMAZI EMAJL-LAKOM NA GRAĐEVNOJ STOLARIJI 
Vježbe kistom za lakiranje emajl-lakom.
Rastjerivanje laka i skidanje zacuraka.
 
RADOVI NA METALNOJ PODLOZISpoznati potrebu pripremnih radnji na metalnoj podlozi. Naučiti pravilno i sigurno koristiti potrebni alat.
 
 
 
 
Uočiti važnost temeljenja kovne podloge.
 
 
Naučiti strojnim prskanjem nanositi boju.
 
 
 
 
Naučiti pravilno nanositi lak, te uvježbati rad kistom za lakiranje.
 A/ PREDRADNJE NA METALNIM PODLOGAMA
Izvođenje vježbi pranja, odmašćivanje i brušenja kovne podloge. Kitanje poliester kitom.
B/ TEMELJNI ANTIKOROZIVNI I WASHPRIMER PREMAZI NA METALNIM PODLOGAMA
Prskanje komadnih dijelova kovnih podloga.
Nanošenje temeljnog premaza kistom.
C/ ZAVRŠNI PREMAZI EMAJL LAKOM NA KOVNIM PODLOGAMA
Lakiranje jednostavnijih kovnih elemenata i konstrukcija.
 

 


Razred: TREĆI
 
Ukupni fond sati: 64 (D2) + 640 (D3) =704
 
Sadržaj programa:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
RADOVI NA MINERALNOJ PODLOZIUčenik mora samostalno izvesti sve potrebne predradnje uz primjenu svih zaštitnih i ekoloških mjera.
 
Učenik samostalno i pravilno valjkom nanosi završnu disperzivnu boju na podlogu.
 A/ FINO ZAGLAĐIVANJE, BRUŠENJE I IMPREGNIRANJE MINERALNE PODLOGE
Izvođenje zaglađivanja adekvatnim masama za zaglađivanje.
Pravilno ručno brušenje prijelaza i neravnina na nanesenoj masi. Nanošenje sredstva za impregnaciju četkom ili valjkom.
B/ ZAVRŠNO OBOJENJE MINERALNE PODLOGE U NASTANJENOM PROSTORU
Odabir, priprema i nanošenje boje. Čišćenje i pranje prostora od ostataka boje.
RADOVI NA DRVENOJ PODLOZISamostalno pripremanje drvene podloge za daljnju obradu uz sve potrebne mjere osobne zaštite, zaštite okoliša i ekološke mjere. 
 
 
 
 
Samostalno lakiranje kistom. Naučiti lakirati s pomoću kompresijske prskalice.
 
 
 
 
 
Naučiti tehniku završnog lakiranja drvene podloge.
 
 
 
Naučiti pravilno upotrebljavati posebnu vrstu kista za lakiranje. A/ FINO ZAGLAĐIVANJE, BRUŠENJE I TEMELJENJE GRAĐEVNE STOLARIJE U NASTANJENOM PROSTORU
Mehaničke radnje kitanja različitim vrstama kitova, brušenje, oprašivanje i nanošenje temeljne boje.
B/ ZAVRŠNO LAKIRANJE DRVENE PODLOGE 
EMAJL-LAKOM
Odabir, priprema i lakiranje građevne stolarije.
Lakiranje jednostavnijih drvenih komadnih dijelova prskanjem. 
 
C/ ZAVRŠNO LAKIRANJE DRVENE PODLOGE BEZBOJNIM LAKOM
Izvođenje vježbe nanošenja vodenih i smolnih bezbojnih lakova na drvenu podlogu.
RADOVI NA METALNOJ PODLOZI
 Naučiti vrste i način upotrebe kiselina za nagrizanje hrđe i same podloge a radi boljeg prianjanja temeljnih premaza. Primjenjivati potrebne mjere zaštite pri radu s kiselinama.
 
 
 
 
Samostalno nanošenje jednokomponentnih i dvokomponentnih temeljnih premaza kistom.
Samostalno lakiranje emajl-lakom s pomoću kista.
 
Naučiti metodu prskanja emajl-lakova prskalicom.
 
Naučiti metodom elektrostatskog prskanja nanositi emajl-lak.ZAVRŠNO LAKIRANJE METALNIH PODLOGA EMAJL-LAKOM
a/ Vježbe čišćenja i odmašćivanje kovnih konstrukcija. Premazivanje metalnih podloga premazima za nagrizanje.
b/ Pranje kovnih podloga i priprema za nanošenje temeljnih premaza.
c/ Vježbe temeljenja različitim antikorozivnim temeljnim premazima.
Odabir adekvatnih lakova i lakiranje kistom.
d/ Vježbe elektrostatskog prskanja jednostavnijih kovnih elemenata.
 
RAD S TAPETAMAUpoznati vrste i način polaganja tapeta i različitih obloga na stijene, stropove i podove.
 TAPETIRANJE STIJENA
Izvođenje vježbe polaganja i lijepljenja tapete na zidnu podlogu. Polaganje plastičnih obloga na stropu.
Polaganje podnih obloga lijepljenjem.
POSEBNA ZAŠTITNA LIČENJA I OBOJENJE FASADE Upoznati materijale namijenjene za specijalne vrste ličenja. Naučiti ih upotrebljavati na tijelima koja isijavaju toplinu, na elementima izloženim kemikalijama i sl.
 
Upoznati materijale i primijeniti ih na odgovarajućoj podlozi.
 A/ POSEBNA ZAŠTITNA LIČENJA
Odabir i primjena boja namijenjenih za izvođenje specijalnih naliča.
B/ OBOJENJE PROČELJA FASADNIM BOJAMA
Izvođenje obojenja u eksterijerima izloženim atmosferilijama i UV zrakama

 
 


METODIČKE NAPOMENE: 
 
     Učeniku se metodom demonstracije i opisivanja izlaže radni postupak u primjeni materijala i ispravnom korištenju alata. Učenik oponaša ovaj postupak i pod nadzorom nastavnika/instruktora uviđa i ispravlja svoje pogreške te nastoji u daljnjoj etapi radnju izvesti sa što manje pogrešaka i samostalno. Metodom ponavljanja učenik treba steći vještinu i rutinu u obavljanju poslova kao i potrebna znanja prepoznavanja problema i njihova rješavanja.
 
 
OBAVEZE UČENIKA: 
 
     Učenik mora imati radno odijelo te odgovarajući alat. Učenik mora odraditi potreban broj radnih sati na vježbama kako u školi tako i kod obrtnika.
 
 
LITERATURA: 
 
Grupa autora: Zaštita na radu, Otvoreno sveučilište, 1997.
N. Kacijan: Uputa za siguran rad soboslikara i ličioca, IPROZ, 1996.
Katalozi proizvođača / Chromos, Karbon itd. /
 


7. ISPITNI KATALOG POMOĆNIČKOG ILI ZAVRŠNOG ISPITA
 
Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u zanimanju.
Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
 
Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se: 
1.   izradom ispitnoga uratka 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
   Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje. 
 
Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima0-20
Kvaliteta i točnost izrade0-20
Estetski izgled uratka0-10
Primjena mjera za rad na siguran način0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša0-10
Racionalna uporaba energije0-10
Racionalna uporaba materijala0-10
Točnost mjernih rezultata0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata0-10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10

 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice: 
% ostvarenih bodovaocjena
92 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
81 -  91% bodovaVrlo dobar ( 4 )
67 -  80% bodovaDobar ( 3 )
50 -  66% bodovaDovoljan ( 2 )
0 -  49% bodovaNedovoljan ( 1 )

Stručno-teorijski dio ispita
 
Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.
Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje 
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta 
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.
 
Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja. 
Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:   
 
% bodovaOcjena
90 – 100odličan (5)
80 – 89vrlo dobar (4)
70 – 79dobar (3)
61 – 69dovoljan (2)
30 – 60pravo polaganja usmenoga ispita
0 – 29nedovoljan (1)

 
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.
 
7.1. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA ZANIMANJA
 
Ispitni cilj: 
Na ispitu se provjerava učenikovo poznavanje ekoloških zaštitih mjera, te mjera osobne zaštite, zaštite okoline i sigurnosti pri radu. Provjerava se sposobnost iščitavanja tehničke dokumentacije, izračun materijala i obavljenih radova. Osim toga, učenik mora poznavati razne vrste alata, strojeva i materijala kao i podloga za uspješno izvođenje posla. Potrebno je poznavati i tehnološke postupke za pripremu i završno obojenje te posjedovati stručno-teoretska znanja za izvođenje posebnih dekorativnih i specijalnih zaštitnih obojenja.
 
Znanja:
SadržajZnanjaNastavna i radna sredstva
OSNOVE ZAŠTITE PRI RADU I OPASNOSTI NA RADNOM MJESTUUčenik mora znati objasniti koje su to osnovne mjere zaštite te na koje opasnosti nailazi pri radu.
Znanje o načinu postupanja u slučajevima ozljeda i nesreća na radnom mjestu.
Poznavanje zaštitnih mjera u radu s otrovnim hlapljivim materijalima.Dijapozitivi, priručnici, sheme s prikazima.
ORGANIZACIJA RADILIŠTATreba znati objasniti ustroj i organizaciju radilišta. Poznavati način distribucije i podjele posla.
Poznavanje rada skladišta i manipuliranja materijalom i sredstvima.Priručnici, sheme i tablice normativa.
IZRAČUN VRIJEDNOSTI OBAVLJENOG POSLA 1 MATERIJALAUčenik mora na praktičnom primjeru napraviti kalkulaciju o obavljenom poslu i potrošenom materijalu. Mora znati stručne vrijednosti specifičnih koeficijenata pri izračunu.
Znanje rada sa službenim normama, te korištenja obrazaca za kalkulaciju i ponudu.Tablice normativa, kalkulator, slike i katalozi.
 
ODNOSI SA STRANKAMATreba opisati način komuniciranja i odnos prema strankama i naručiteljima posla.
Znanje i uvjerenje o potrebi uljuđenog odnošenja kao i korektnog izvršavanja svojih obveza.
 Katalozi i sheme.
 
ZNANJA O ALATIMA, POMOĆNIM ALATIMA, RADNIM SPRAVAMA I STROJEVIMA
 Učenik mora poznavati sve potrebne alate i strojeve u struci. Točno ih mora opisati
i objasniti njihovu funkciju i princip rada.
Znanje o funkciji pomoćnog alata i radnih sprava te o njihovoj pravilnoj primjeni.
Poznavanje modernih strojeva za nanošenje naliča, njihovih prednosti i nedostataka.
Znanje o ulozi posebnih alata za izvođenje dekorativnih obojenja i posebnih efekata.Sheme, CD ROM, alati i strojevi, katalozi.
 
POZNAVANJE PODLOGATreba znati sve o vrstama podloga na kojima se izvode radovi.
Poznavanje površinskih i dubinskih svojstava podloge te o njihovom utjecaju na zaštitni nalič i samu podlogu.
Znanje o posebnim karakteristikama drvene i mineralne podloge.
Poznavanje specifičnosti najčešćih metalnih podloga.Slike i tabelice, CD ROM.
 
POZNAVANJE MATERIJALAUčenik treba poznavati vrstu i podrijetlo i upotrebnu vrijednost osnovnih, vezivnih i pomoćnih ličilačkih materijala.
Znanje o vrstama i osobinama vodenih te uljenih i lakovnih materijala za zaštitu.
Znanje o vrstama pigmenta te njihovim karakteristikama i primjeni.
Mora poznavati i različite vrste kitova i masa za zaglađivanje kao i posebne materijale za oslojavanje i obradu podloga.
Znanje o materijalima za zaštitu podloga izloženih posebnim uvjetima i štetnim utjecajima.
Poznavanje materijala za saniranje, izolaciju i neutralizaciju oštećenih podloga.
Znanje o materijalima za zaštitu fasada.Priručnik, katalozi.
 


 
TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVAUčenik mora poznavati osnovne mjere zaštite i zaštite prostora. Treba znati prepoznati vrste i fizikalno stanje podloga kao i opisati potrebne mehaničke i kemijske predradnje za uspješno izvođenje radova.
Znanje o posebnostima radova na staroj podlozi za razliku od rada na novoj podlozi.
Poznavanje svih etapa postupka pri izvođenju radova na drvenoj i mineralnoj podlozi s predradnjama čišćenja i impregniranja.
Znanje o posebnostima radova na metalnoj podlozi.
Poznavanje vrste materijala koji se treba upotrijebiti u određenim radovima s obzirom na vrstu podloge, njezino stanje, izloženost štetnim utjecajima te funkciju i željeni estetski učinak.Shematski prikazi, CD ROM, projekcije, priručnik i katalozi materijala.
 

 
 
Metodičke napomene:
 
     Učenik odgovara pismeno na izabrana pitanja u ograničenom vremenu od najviše četiri sata, a ako ne zadovolji na pismenom ispitu ima mogućnost izaći na usmeni ispit.
 
Obveze učenika:
 
Učenik na ispit donosi potrebni pribor (pisaći pribor, papir i drugo) te kalkulator.
 


7.2. PRAKTIČNI RAD
 
(Praktični dio završnog ispita)
 
Praktični dio završnog ispita može trajati do 35 sati, a izvodi se u dva oblika:
 
- radne probe
- praktični uradak.
 
Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode se kod obrtnika ili u praktikumima obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.
 
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja:
 
- ispitivanje alata
- ispitivanje materijala
- miješanje i isprobavanje tonova po ton karti
- priprema i isprobavanje masa za zaglađivanje.
 
Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio na naukovanju, u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom mjestu.
 
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja:
 
- kompletno izvođenje zaštitnog naliča na mineralnoj podlozi
- kompletno izvođenje zaštitnog naliča na drvenoj podlozi 
- kompletno izvođenje zaštitnog naliča na metalnoj podlozi
- završno čišćenje i adekvatno zbrinjavanje otpadnog materijala čišćenje alata te povrat preostalog iskoristivog materijala.


Ispitni cilj:
 
     Na ispitu se provjerava učenikovo poznavanje ekoloških zaštitnih mjera, te mjera osobne zaštite, zaštite okoline i sigurnosti pri radu. Provjerava se sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, izračun materijala i obavljenih radova. Osim toga učenik mora poznavati različite vrste alata, strojeva i materijala za uspješno izvođenje posla. Potrebno je poznavati i tehnološke postupke za pripremu i završno obojenje te posjedovati stručno-teoretska znanja za izvođenje posebnih dekorativnih i specijalnih zaštitnih obojenja.
 
SADRŽAJIZNANJA
 NASTAVNA I RADNA SREDSTVA
OSNOVNE MJERE ZAŠTITEUčenik mora znati zaštiti radnu okolinu u kojoj radi te se pridržavati osobnih i sigurnosnih mjera zaštite.
Poznavanje postupaka u slučaju ozljeđivanja ili trovanja isparavajućim materijalima.Zaštitne folije, radno odijelo, rukavice, naočale i priručna maska.
 
POZNAVANJE ALATA I MATERIJALAPoznavanje i odabir adekvatnog alata za određene radove.
Praktično znanje o ispravnom korištenju alata, njegovo isprobavanje.
Znanje provjere materijala, njegove ispravnosti te odgovarajuće pripremljenosti.
Radne probe.Alat, materijal, tonske karte, demo podloge za isprobavanje.
STRUGANJE MINERALNE PODLOGE U NASTANJENOM PROSTORUPotrebno je znati skinuti stare slojeve boje mehanički, kemijski i paljenjem, te znati odlučiti o primjeni odgovarajuće metode.Ljestve, lopatice, strugači.
 
PRIPREMNI RADOVI NA MINERALNOJ PODLOZI U NASTANJENOM PROSTORUTreba poduzeti sve potrebne mjere i znanja da se u pripremnim fazama rada podloga pripremi za obojenje. 
Znati pripremiti mineralne podloge s obzirom na specifičnosti sastava za ostale faze u zaštiti: vapnena žbuka, vapneno-cementna žbuka, cementna žbuka itd.
Učenik treba znati pravilno zbrinuti otpadne materijale poslije završene pripremne faze.Brusni papiri, kistovi za oprašivanje, posude za gips.
 
FINO ZAGLAĐIVANJE I IMPREGNIRANJE MINERALNE PODLOGE U NASTANJENOM PROSTORU.Mora zagladiti i impregnirati podlogu, pravilno upotrebljavajući materijal i alat.
Poznavanje i umijeće korištenja masa za zaglađivanje, njezino ujednačeno nanošenje i zaglađivanje brusnim papirom.Gladilica, četka za nano impregnacije, lopatice.
 
ZAVRŠNO OBOJENJE DISPERZNOM BOJOMPotrebno je pokazati znanje pri odabiru i primjeni kvalitetnog materijala.
Znanje i vještina kvalitetnog izvođenja obojenja s korekcijama.
Treba izvesti radne probe.
Na kraju posla očistiti alat, odstraniti otpadni materijal te zbrinuti preostali iskoristivi materijal.Kistovi za obrubljivanje, mali i veliki teleskopski valjci, ljestve i suđe za materijal. Četke i sredstva za čišćenje i pranje.
BRUŠENJE, KITANJE I TEMELJENJE GRAĐ. STOLARIJE U NASTANJENOM PROSTORU
 Učenik treba pravilno izvesti sve potrebne predradnje uz optimainu potrošnju materijala.
Znanje i umjeće upotrebe odgovarajućeg brusnog sredstva.
Znanje i vještina u primjeni odgovarajućeg načina impregniranja.
Znanje o primjeni kitova i zglađivanja drvene podloge.Zaštitna folija, trake za lijepljenje, brusni papir lopatice za nanos kita i kistovi za temeljenje podloga.
 
LAKIRANJE GRAĐEVINSKE STOLARIJE EMAJL-LAKOM
 Treba korektno izvesti završno lakiranje uz pravilan odabir i optimalni način upotrebe materijala.
Znanje i vještina ujednačenog i pravilnog nanošenja završnih slojeva laka.
Prethodno znati izvesti radne probe.
Na kraju posla očistiti alat, odstraniti otpadni materijal te zbrinuti preostali iskoristivi materijal.Kist za lakiranje, suđe za boju.
 
BRUŠENJE, KITANJE I TEMELJENJE KOVNE PODLOGE
 Potrebno je na pravilan način izvesti brušenje, temeljenje i kitanje manje metalne podloge.
Umjeti adekvatno izbrusiti i očistiti metalnu podlogu.
Znanje i vještina pravilnog temeljenja nekoliko najčešćih vrsta metalnih podloga.
Prethodno znati izvesti radne probe.Zaštitna folija i radna odjeća. Brusni strojevi, lopatice za kitanje, kistovi za nanošenje temeljnog premaza.
 
ZAVRŠNO LAKIRANJE KOVNE PODLOGE
 Treba uz tehnološki opravdan izbor završnog premaza korektno lakirati kovnu podlogu.
Znati koristiti kist za nanošenje kao i prskalicu pri završnom obojenju. Na kraju posla očistiti alat, odstraniti otpadni materijal te zbrinuti preostali iskoristivi materijal.Kist za fino nanošenje i rastjerivanje završnog laka,
prskalica s kompresorom.
 
 

 


Metodičke napomene: 
 
Učenik dobiva zadatak koji mora samostalno izvršiti u roku od 35 radnih sati i to u svim dijelovima pravilno postupajući i koristeći primjerene materijale. Učenik također odgovara na nekoliko pitanja vezanih uz konkretnu podlogu, materijal i postupak izvedbe.
 
Obveze učenika:
 
Učenik na ispit donosi radno odijelo i potreban alat, kao i zaštitna sredstva.
 
 
 


8. Prijelazne i završne odredbe
 
 
   Program obrazovanja za zanimanje soboslikar koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.
  Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje soboslikar obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.
   Učenici koji su se upisali u program za zanimanje soboslikar ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
   Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
 
 
Klasa: 602-03/03-01/742                       Klasa: 133-02703-02/22 
Ur. broj: 532/1-03-01                         Ur. broj: 515-03/03-1
Zagreb, 31. srpnja 2003.                       Zagreb, 31. srpnja 2003.
 
 
 
      Ministar prosvjete i športa                       Ministar za obrt, malo i srednje
            poduzetništvo        
      dr. sc. Vladimir Strugar, v.r.                        Željko Pecek, v.r.
 
 Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje stolar


  

Narodne novine br.: 136 - Datum: 28.08.2003. - Interni ID: 20032013


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje stolar

Ministarstvo prosvjete i športa i 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
 
2013
 
Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su
 
NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM
ZA ZANIMANJE STOLAR
 
UVOD
 
 
Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i strukovnoga dijela (program naukovanja).
      Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).
      Sadržaji strukovnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Strukovni sadržaji su strukovno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio. 
      Sastavnice strukovnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:
Osnovna obilježja 
Nastavni plan 
Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća 
Potrebna stručna sprema nastavnika 
Uvjeti izvođenja programa 
Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima 
Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit. 
 
1. Osnovna obilježja 
Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:
-     naziv obrazovnoga programa/zanimanja
-     cilj i zadaci programa
-     trajanje obrazovanja
-     uvjeti za upis.
 
2. Nastavni plan
Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i strukovnoga dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.
 
3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća
Tablično se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.
 
4. Potrebna stručna sprema nastavnika
      Tablično se navode za svaki predmet iz strukovnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 
 
5. Uvjeti izvođenja programa
- podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki strukovno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)
- minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora , opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena). 
 
6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
-     naziv predmeta
-     razred
-     tjedni i godišnji broj sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi
-     cilj nastavnoga predmeta
-     zadaci nastavnoga predmeta
-     sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu
-     metodičke napomene za provedbu nastave
-     osnovne obveze učenika.
 
7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit
Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
 
Cilj:   Odgojno-obrazovni program za zanimanje stolar ima cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz širokog područja obrade drva u obrtništvu i industriji, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja. 
 
Zadaci: 
Steći vještinu rada na strojevima za obradu drva kao i njihovo osnovno održavanje. 
Steći osnovna znanja iz područja automatizacije i robotizacije u proizvodnom procesu. 
Usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala 
Razviti sposobnosti izrade bilo kojeg proizvoda iz širokog spektra finalnih drvnih proizvoda. 
Razviti vještinu sastavljanja, okivanja i ugradnje drvnih proizvoda. 
Upoznati načina prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost izrade jednostavnih crteža. 
Upoznati rad računala i mogućnost primjene u stolarstvu. 
Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda. 
Upoznati osnovna načela uređenja interijera. 
Naučiti zakonitosti koje vladaju u ustrojstvu nekog poduzeća ili obrta. 
Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite ljudi, sredstava i okoliša. 
 
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje
poslova stolara.
 


2. NASTAVNI PLAN
                                       
A)  Općeobrazovni dio (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
 
B)   Strukovno-teorijski dio (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva135---- 35
Tehnologija zanimanja*135270396201
Poznavanje materijala270135 105
Crtanje s konstrukcijama2703105396271
Matematika u struci135135132102
Izborna nastava**135135396166
Ukupno8280828010320880

 
* Dio programa realizira se u školskoj radionici (najmanji obvezni dio sati vježbi prikazan je u praktičnom dijelu naukovanja).
 
** Izborni nastavni predmet u 1. i 2. godini može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke. 
U trećoj godini izborni predmet od 2 sata tjedno treba biti iz struke, a bira se između:
osnova restauriranja namještaja, tehnologije bačvarstva, tehnologije model-stolarstva, tehnologije tokarenja i tehnologije zanimanja ovisno o vrsti stolarske radionice u kojoj se obavlja praktična nastava.
Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.
Za izborne sadržaje iz matematike mogu se također koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje broj 11, Zagreb, 1997.).
      Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). 
 
 
 
C)  Praktični dio (40 tjedana)*
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
C 1 - Nastava u školi
-     Tehnologija zanimanja
-     Praktična nastava- 
       najviše sati 
 
35
 
325 
 
35
 
235 
 
32
 
128 
 
102
 
688
C2 - Praktična nastava u
    stolarskoj radionici –
    najmanje sati 
 
540 
 
630 
 
640 
 
1810
Ukupno9009008002600

* preporučuje se
 
Napomena: Praktični dio nastave od 700 sati treba realizirati do kraja nastavne godine,
a ostatak od 200 odnosno 160 sati tijekom školske godine. 
Od 2 600 sati 30% je moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati 
            praktične nastave u školi i stolarskoj radionici utvrđuje se operativnim 
            programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola
nema stolarsku radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj stolarskoj
radionici s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa. 
 
D)  Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A) Općeobrazovni dio315315224854
B) Strukovno-teorijski dio 280280320880
C) Praktični dio9009008002600
Ukupno (A+B+C)1495149513444334

 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstvaPraktični rad na računalu
Tehnologija zanimanjaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko- tehnološka dokumentacija, domaći rad
Poznavanje materijalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad
Crtanje s konstrukcijamaVježbe, usmeni odgovori, domaći rad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Matematika u struciPisana provjera, usmeni odgovori, domaći rad
Izborni predmetOvisi o vrsti izabranog predmeta

 
Napomena: Tijekom drugog polugodišta druge godine obvezna je provedba kontrolnog ispita.
 
 
 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesorvisokoškolsko obrazovanje iz tehnike (računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike,
prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. informatičar
Tehnologija zanimanjaprofesor, 
suradnik u nastavi visokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije 
Poznavanje materijalaprofesor visokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije 
Crtanje s konstrukcijamaprofesor visokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije,
Izborna nastava strukeprofesorvisokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije 
Matematika u struciprofesor visokoškolsko obrazovanje,
prof. matematike, dipl. ing. matematike, dipl. ing. drvne industrije
Praktična nastava u školiprofesor,
stručni učiteljvisokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije, 
srednje obrazovanje
drvodjeljske struke s položenim stručnim ispitom
Praktična nastava u stolarskoj radionici Majstor- stolarsrednje obrazovanje,
stolar s položenim majstorskim ispitom

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.). 
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Računalstvo1.profesor3515
Tehnologija zanimanja1. 2. 3.profesor i
suradnik u nastavi70, 105, 9625
Poznavanje materijala1. 2.profesor70, 3525
Crtanje s konstrukcijama1. 2. 3.profesor70, 105, 9625, za rad u računalnoj učionici 15
Matematika u struci1. 2. 3.profesor35, 35, 3525
Izborni predmet
struke 3.profesor i
suradnik u nastavi70 

 
 
 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalska učionica15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa Internetu.Računalstvo
Školska učionica, stolarska radionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima; Stolarska radionica s osnovnim strojevima za obradu drva; Klasična učionica, 15 računala s odgovarajućim programima za crtanje, LCD projektor, pisač.Tehnologija zanimanja
Školska učionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima.Poznavanje materijala
Učionica- crtaonica,
Računalna učionicaKlasična učionica, 15 računala s odgovarajućim programima za crtanje, LCD projektor, pisač.Crtanje s konstrukcijama
Školska učionicaKlasična učionica Matematika u struci
 Izborni predmet

 
Napomena: U sklopu strukovnih predmeta nužno je predvidjeti posjete sajmu namještaja i obrtništva, muzeju za umjetnost i obrt, aktualnim izložbama s tematikom iz struke, a također karakterističnim pogonima drvne industrije (pilanama, proizvođačima ploča, tvornicama namještaja…).
 
 
 
 
 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1. Nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura 
 
ŠKOLE
strukovne-trogodišnjeBROJ SATI TZK
 RazredprviRazreddrugiRazredtreći
PROGRAMtjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
 OSNOVNI PROGRAM135135132
 IZBORNA NASTAVA135135132

      
Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.
 
Zadaci:
·    razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,
·   stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,
·   razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,
·   usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,
·   razvijanje radnih sposobnosti,
·   izgrađivanje humanih međuljudskih,
·   njegovanje higijenskih navika
·   teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:
-     o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave, 
-     o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,
-     o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,
-     o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,
·    razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.
 
Posebne zadaće za učenike:
 
Razred : PRVI           
utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : DRUGI                                                  
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja 
usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju 
pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva 
 
      Razred : TREĆI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa 
utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena. 
 
Posebne zadaće za učenice:
 
Razred : PRVI                                                    
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja) 
utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava 
 
Razred : DRUGI
utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : TREĆI                                                   
nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita) 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje) 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. 
   
SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA
S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA
 
      Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.
      U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.
      Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.
      Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.
      Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.
 
I. Fizički rad se može podjeliti na:
      1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
      a) velika
      b) srednja (umjerena)
      c) mala.
 
      2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:
      a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini
      b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).
 
Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:
      1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.
      2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.
      3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.
 
II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:
      1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.
      2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).
      3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).
      
Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.
Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:
 
I. skupina
Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).
II. skupina
Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.
III. skupina
Rad na neautomatskim strojevima.
IV. skupina
Rad na automatskim strojevima.
      Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.
 
      Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).
 
      Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).
 
      U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).
 
      U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).
 
OSNOVNI PROGRAM
 
      Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.
      Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:
-     zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika
-     motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje
-     razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća
-     utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu
-     materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:
 
      1)     - atletika                            2)     - košarka
             - športska gimnastika                         - odbojka
             - ples                                     - nogomet
             - ritmičko-športska gimnastika                  - rukomet.
             - borilački športovi.
      
      Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.
 
IZBORNI PROGRAM
 
      Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje. 
      Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:
                                                                 
1) - veslanje                                - stolni tenis
        - klizanje                                 - plivanje
        - skijanje                                - badminton
        - biciklizam                               - planinarenje
        - tenis                                  - orijentacijsko trčanje i dr.
                  
      2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.
 
      Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa
 
PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI 
SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA
 
      Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.
 
METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE
 
Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.
      Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće. 
      U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.
      Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.
      Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.
      Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.
      U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.
 
      Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.
      Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.
      Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
      Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.
            
Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo). 
Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave. 
    Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.  
Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:
·    Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi vezane za vrstu zanimanja.
·    U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti. 
·    Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
·    U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.
·    U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.
·    Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.
·    Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak. 
·    Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja. 
·    Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati. 
·     Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.
 
6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva
 
Razred: 1.
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
Cilj: Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja rada na računalu. 
Zadaci:
·    Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima.
·    Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.
·    Upoznati učenike s načinom korištenja Interneta radi širenja znanja u drvodjeljskoj struci.
·    Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatike
 
 
Građa računala
 
 
 
 
 
 
 
 
Rad s računalom
Software - programska potpora
Word 
 
InternetZnati definirati informatiku i računalstvo.
 
Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.
 
 
 
 
 
 
Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice
 
Znati koristiti se InternetomOsnove informatike, podjela informacija, računalstvo
 
Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.
 
Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
 
Struka na Internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

Metodičke napomene: Preporučuje se izvođenje nastave isključivo praktičnim radom na računalu.
Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.


6.3. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja
 
Razred: 1., 2., 3.
Tjedni (ukupni) broj sati teorije, vježbi:      1/35 T, 1/35 V;
                                    2/70 T, 1/35 V;
3/96 T, 1/32 V.
Cilj:
Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade proizvoda od drva, drvnih i nedrvnih materijala, od krojenja do završne obrade i postavljanja u prostor ili ugradnje.
 
Zadaci:
·    Upoznati i naučiti koristiti se alatom te pripremati razne ručne i mehaničke alate i 
naprave za rad. 
·    Upoznati učenike s tehnikama rada na različitim primjerima.
·    Upoznati učenike s opasnostima pri radu te mjerama zaštite.
·    Naučiti svrhu sušenja i upoznavati tijek sušenja drva.
·    Naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa od krojenja materijala do blanjanja, savijanja, izrade vezova i profila, pa do montaže i sastavljanja.
·    Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.
·    Razviti odgovornost za racionalnu uporabu materijala, za čuvanje i održavanje sredstava za rad te težnju za povećanjem proizvodnosti.
 
   Prvi razred: T 1/35, V 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Radionica
 
 
 
 
 
 
Ručni radni alat
Ručni mehanički alat (prijenosni strojevi).
 
 
Mjerenje i zacrtavanje
 
 
 
Krojenje 
 (ručno)
 
 
 
Blanjanje
(ručno)
 
Ručna izrada spojeva
 
 
Prirodno sušenje
 
 
 
 
Umjetno sušenje drva
 
 
 
Strojevi za krojenje
 
 
 
 
Krojenje s pomoću strojeva
 
 
 
 
 
 
 Upoznati alat i opremu stolarskih radionica.
Shvatiti organizaciju rada u 
stolarskim radionicama.
 
 
 
Naučiti sve o ručnim i ručnim prijenosnim alatima. Upoznati i učenike s primjenom mjera zaštite na radu.
 
Upoznati i naučiti učenike kako mjeriti i zacrtavati masivno drvo, te pločaste i drvne materijale.
 
Posebno učenicima skrenuti pažnju na važnost krojenja s obzirom na iskorištenje materijala, naučiti vrste krojenja. 
 
Naučiti svrhu i važnost blanjanja te izbor blanjanja.
 
Naučiti osnovne spojeve te znati primijeniti alate za konkretan spoj.
 
Upoznati se s pojmovima stovarišta, složajeva te naučiti razloge sušenja drva, načine slaganja složajeva te prednosti i mane prirodnog sušenja.
Upoznati učenika s
umjetnim sušenjem. 
Naučiti razliku između prirodng i umjetnog sušenja.
Naučiti opremu sušionice.
Upoznati se sa strojevima za krojenje i njihovim alatima. 
Znati pripremati alate za rad.
Naučiti glavne dijelove i njihove funkcije.
 
Znati opisati načine krojenja te znati izraditi shemu krojenja s izračunom iskorištenja za masivno drvo i za ploče.
Znati objasniti i pojmove prepiljivanje, raspiljivanje, prikraćivanje, okorak, okrajak. 
Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.
 Prostor radionice – površina, visina, osvijetljenost, grijanje,  vlaga, protupožarna zaštita, radno odijelo, stolarska klupa, osobni ili zajednički radni alat.
Alati za mjerenje, zacrtavanje, za piljenje, blanjanje, bušenje, glodanje, brušenje.
 
 
Mjerenje piljene građe i pločastih materijala, 
zacrtavanje za krojenje.
 
 
Pojam krojenja i principi krojenja, smjerovi krojenja. Izbor pila i način krojenja.
 
Izbor blanja i tehnike rada s blanjama.
 
Zacrtavanje, izbor i primjena alata za izradu spojeva produženja i proširenja.
Stovarište složajevi, trajanje sušenja, klima.
 
 
 
Sušionice – vrste, oprema sušionice, načini sušenja, usporedba prirodnog i umjetnog sušenja.
Kružne pile – dijelovi, uloga, održavanje, alat; tračne pile, primjena, dijelovi i održavanje alata.
 
Tehnološki proces krojenja.
Određivanje nadmjere.
Izbor i podešavanje strojeva.
Sheme krojenja.
Veličina otpada.
Numerički vođeni strojevi i krojenje na njima.

 
Drugi razred: T 2/70, V 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Blanjalice i tehnologija blanjanja
 
 
 
Glodalice i tehnologija glodanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bušilice i tehnologija bušenja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubilice i tehnologija dubljenja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tokarilice i tehnologija tokarenja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preše i tehnologija prešanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savijanje drva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Točnost obrade
 Upoznati i naučiti vrste blanjalica te njihov princip rada. 
Naučiti svrhu blanjanja te kako se zaštititi prilikom rada.
Upoznati se s vrstama glodalica, naučiti glavne dijelove i njihove funkcije, naučiti o zaštiti na glodalicma. 
Upoznati radni alat glodalica.
Naučiti kako raditi na glodalici i njihove mogućnosti pri izradi vezova i profila.
Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati vrste bušilica, njihov radni alat. 
Naučiti o zaštiti prilikom rada na bušilicama.
Upoznati se s tehnološkim procesom bušenja i problemima pri bušenju.
Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati se s pojmom dubljenja i vrstama dubilica.
Upoznati se s načinom rada na dubilicama i načinom zaštite.
Naučiti glavne dijelove.
 
 
 
 
 
 
Upoznati učenike sa strojevima za tokarenje.
Naučiti načine tokarenja i kako se zaštiti prilikom rada.
Naučiti koje vrste drva su najpogodnije za tokarenje.
Upoznati se s tehnološkim procesom i točnošću obrade.
 
 
 
 
 
Upoznati se s vrstama preša.
Naučiti razloge prešanja.
Upoznati se s tehnološkim procesom prešanja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati se s tehnološkim procesom savijanja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti kako provjeriti i kontrolirati točnost obrade. 
Upoznati uvjete koji utječu na točnost obrade.
 Vrste blanjalica, glavni dijelovi i njihova uloga, radni alat blanjalica, tehnološki proces blanjanja, održavanje i mjere zaštite.
Pojam glodanja, vrste glodalica (stolna glodalica, nadstolna glodalica, karusel glodalica, kopirne glodalice, tokarske glodalice, čeparice za ovalne i prizmatične čepove);
dijelovi, opis i primjena stroja, mjere zaštite, održavanje, vrste i namjena radnih alata, rad na pojedinim strojevima, izrada vezova i profila, tehnološki proces izrade, naprave i uređaji koji se koriste, šablone, točnost i tolerancije, režimi glodanja.
Numerički vođeni strojevi i rad na njima.
 
Pojam bušenja, vrste bušilica (jednovretena, viševretena, horizontalna, vertikalna, kombinirana, oscilirajuća; opis strojeva, dijelovi, uloga, radni alat, zaštita pri radu i održavanje, namjena, tehnološki proces bušenja, bušenje okruglih i ovalnih rupa, izrada vezova, točnost, kinematika alata, oštrenje alata, točnost i tolerancije, režim bušenja.
Numerički vođeni strojevi i rad na njima.
 
Pojam dubljenja, vrste strojeva (ekscentrične i lančane dubilice) dijelovi, opis stroja, priprema za rad te namjena stroja, održavanje stroja i alata, zaštita pri radu, načini i tehnika dubljenja, izrada vezova na dubilicama, upuštanje okova, točnost i tolerancije.
Pojam tokarenja, vrste tokarilica (centrična, čeona, propusna, automatska tokarilica, tokarska glodalica), namjena, opis i dijelovi stroja, zaštita pri radu, održavanje strojeva i alata, tehnološki proces tokarenja, tehnika rada, točnost i tolerancije, režim tokarenja.
 
Pojam i razlog prešanja, namjena, dijelovi, opis i priprema (stroja) preša, održavanje i mjere zaštite pri radu, vrste preša (s obzirom na ostvarivanje pritiska, temperaturu prešanja, način i oblik prešanja, namjeru, preše za furniranje, za okvire, za korpuse, za masivne ploče); tehnika rada, vrste i ostvarivanje pritiska te izračun potrebnog pritiska, tehnološki proces i princip prešanja, režimi prešanja.
 
 
Savijanje, sile naprezanja i njihove posljedice.
Priprema drva za savijanje – omekšavanje, plastifikacija, oblici savijanja, načini savijanja – ručno, strojno, šablona, savijanje u VF polju, sušenje savijenih elemenata, zaštita pri radu, kondicioniranje savijenih elemenata.
Pojam točnosti obrade i tolerancije.
Mjerila.
Kontrola točnosti.
Greške.
 

 
 
Treći razred: T 3/96, V 1/32 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Transport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija oplemenjivanja – furniranja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brusilice i tehnologija brušenja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija površinske obrade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija izrade proizvoda od masivnog drva
A) Namještaja
-     masivnog namještaja
-     pločastog namještaja
 
 
 
B) Građevinske
   stolarije
 
.
 Upoznati se s načinima transporta sitnog i krupnog otpada te transportom elemenata i gotovih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati se s razlozima oplemenjivanja. Naučiti razlikovati materijale za oplemenjivanje. Naučiti postupke oplemenjivanja različitim materijalima.
Upoznati tehnološki proces i opremu.
Naučiti pogreške kod oplemenjivanja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati se s pojmom brušenja. Naučiti vrste brusilica i načine brušenja. 
Upoznati se s brušenjem različitih vrsta materijala. 
Naučiti odrediti brusni materijal za brušenje, odnosno znati odrediti količinu potrebnih brusila.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati učenike s razlozima površinske obrade.
Naučiti tehnološki proces obrade. Znati razlikovati materijale pri površinskoj obradi. 
Naučiti o opasnostima pri površinskoj obradi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na primjerima stolca od masiva, komode i kreveta naučiti redoslijed operacija i postupaka te znati izračunati potrebe materijala.
Na primjeru korpusnog elementa namještaja od ploča naučiti redoslijed operacija i postupaka te znati izračunati potrebe materijala.
 
Na primjerima prozora s izolacijskim staklom i vrata od masiva naučiti redoslijed operacija i postupaka te znati izračunati potrebe materijala.
 Zračni transport otpada, vrste (centralni, lokalni; prednosti i mane) dijelovi sistema za transport, funkcioniranje transporta u struji zraka – održavanje.
Vrste transportera za krupni otpad: valjčani, tračni, pogonjeni, nepogonjeni – namjena, dijelovi, skretnice, održavanje, zaštita.
 
Oplemenjivanje raznim materijalima: oplemenjivanje furnirom,
- priprema podloge: egaliziranje, popravak, vlaga, dimenzije;
- priprema furnira: odabir, poravnavanje, krojenje, sastavljanje, kontrola;
- priprema ljepila: vrste, načini pripreme, nanošenje ljepila, formiranje paketa – sklopa:
- prešanje: ciklus prešanja, režim prešanja, vađenje i odlaganje furniranih elemenata;
- pogreške pri furniranju i njihovo otklanjanje: probijanje ljepila
nezalijepljenost furnira, pukotine na krojevima, pukotine na furniru, raširena sljubnica, preklapanje furnira;
-rad na siguran način, zaštita.
 
Brušenje – razlozi brušenja, neravnine, Strojevi za brušenje, vrste: tračne brusilice, tanjuraste brusilice, valjkaste brusilice (stolarska tračna brusilica, širokotračna s kontaktnom papučom i bez nje – s jednim i više agregata, rudo brusilice, propusna tračna za ravne štapove i savinute, jedno i više cilindrična brusilica; bubanj brusilica, četka, brusilica; 
- dijelovi brusilica i njihova uloga 
- brusni papir
- zaštita pri radu na brusilicama. 
- tehnološki proces brušenja.
Brušenje profila, furniranih površina, masivnog drva – širokih i uskih elemenata, savijenih elemenata.
Količina brusnog sredstva.
Površinska obrada – razlozi:
fizički, estetski, funkcionalni (trajnost, promjena boje, glatkoća, mogućnost održavanja). 
Priprema površine: četkanje, otprašivanje, odsmoljavanje, čišćenje mrlja od cementa, vapna, tinte i masnoće, izbjeljivanje, kitanje, močenje.
Nanošenje lakova – načini: u neraspršenom obliku (kistom, lopaticom, valjkom, spužvom, nalijevanjem, uranjanjem, provlačenjem, strojno – valjcima);
u raspršenom obliku (zračno i bezračno špricanje, špricanje u elektrostatskom polju, oblijevanje).
Nanošenje lazura – stvaranje lazurskih premaza: načini (kistom, uranjanjem).
Otvrdnjavanje prevlaka (lakovi, lazura), ubrzavanje otvrdnjivanja (temperatura, strujanje zraka, energija zračenja, režimi sušenja).
Tehnološki proces površinske obrade (priprema površine, nanošenje zaštitnih filmova u više slojeva, međubrušenje – razlozi, obrada sjaja površine: brušenje lakova, poliranje, politiranje).
 
Dužinsko, širinsko i debljinsko i kutno sastavljanje masiva i ploča, izrada konstruktivnih elemenata i sklopova te sastavljanje gotovih proizvoda. Površinska obrada. Izračun materijala.
 
Izrada prozora s izolacijskim staklom od krojenja elemenata do površinske obrade i postavljanja. Izračuna materijala.
Izrada vrata od masiva od krojenja do površinske obrade i postavljanja. Izračun materijala.

 
 
6.4. Nastavni predmet: Poznavanje materijala
 
Razred: 1. i 2.
 
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70 i 1/35
 
Cilj:   Stjecanje teoretskih znanja iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala koja će
osposobiti učenika za odabir optimalnih materijala za izradu različitih proizvoda od drva i razviti u učenika ljubav prema drvu kao plemenitom i ekološki nezamjenjivom materijalu.
 
Zadaci: 
Usvojiti znanja o svojstvima, izboru drva, drvnih i nedrvnih materijala. 
Usvojiti znanja o građi, svojstvima i greškama drva. 
Steći vještinu raspoznavanja drva, njegove estetske vrijednosti i primjenjivosti. 
Seći vještinu razlikovanja i pravilnog odabira furnira i ploča za izradu različitih proizvoda. 
Usvojiti znanja o različitim nedrvnim materijalima koji služe u obradi drva. 
Razviti u učenika svijest o ljepoti i ekološkoj vrijednosti drva. 
 


Prvi razred: 2/70
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Dijelovi stabla
 
 
Elementi građe drva
 
 
 
Makroskopska građa drva
 
 
Identifikacija drva
 
 
 
 
Svojstva drva
 
 
 
 
 
Greške drva
 
 
 
 
 
Piljeno drvo
 
 
 
 
FurniriUsvojiti pojmove sastojine i staništa, razlikovati dijelove stabla.
 
Znati opisati anatomske karakteristike i elemente građe drva
 
 
Razlikovati presjeke drva, razlikovati građu listača i četinjača na presjecima.
 
Razlikovati vrste drva prema teksturi i boji, razlikovati vrste drva za izradu građevne stolarije i namještaja.
 
Znati razlikovati svojstva drva na uzorcima.
 
 
 
 
Znati povezati utjecaj koje greške drva imaju na njegovu upotrebljivost.
 
 
 
Znati opisati načine raspiljivanja trupaca, znati nazive i dimenzije piljene građe i optimalnu primjenu.
 
 
Znati razlikovati furnire sa stajališta proizvodnje, upotrebe, svojstava i primjeneVrste sastojina i staništa, dijelovi stabla.
 
Stanica, membrana, jažice,
traheide, traheje, vlakanca,
parenhim, histološka građa drva.
Osnovni presjeci i dijelovi drva.
 
 
Makroskopska identifikacija drva listača i četinjača.
Kemijski sastav drva.
 
 
Estetska svojstva, mehanička svojstva, tehnička svojstva, električna i akustična svojstva, masa, hidroskopnost, sadržaj vlage, utezanje i bubrenje
 
Greške oblika stabla i debla, građe drva, od uzroka fizičke prirode, boje i konzistencije, od insekata i štetnika pod vodom.
 
Raspiljivanje trupaca, razvrstavanje piljene građe, vrste piljene građe, primjena piljenje građe.
 
Pojam, vrste, razvrstavanje i primjena furnira.

 
 
Drugi razred: 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Ploče
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedrvni materijali
 
 
 
 Razlikovati ploče, prema svojstvima, znati odrediti namjenu ploča, ekološki aspekti upotrebe ploča.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti svojstva brusila i njihovu primjenu, razlikovati ljepila, njihova svojstva i primjenu, znati svojstva lazura, njihove prednosti i primjenu, razlikovati lakove ovisno o mjestu upotrebe, poznavati vrste i mogućnosti primjene plastičnih masa.Pojam, primjena i podjela ploča
Ploče od masivnog drva
Furnirske ploče: vrste, uporaba,
uskladištenje, raspoznavanje
Panel-ploče: vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.
Iverice: vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.
Vlaknatice: vrsta, uporaba, uskladištenje, svojstva.
MDF, HDF ploče, ostale ploče:
vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.
Brusila: pojam, vrste, oznake, primjena.
Ljepila: pojam, vrste, nazivi i
primjena.
Močila, boje, lužila i izbjeljivači: svojstva i primjena.
Lazure: pojam, vrste i primjena.
Lakovi i razređivači: pojam, vrste, nazivi i primjena
Plastične mase: pojam, vrste,
oznake i primjena.
Ekološki aspekti primjene i recikliranja nedrvnih materijala.

 
Metodičke napomene: U izvođenju nastave preporučuje se korištenje uzoraka drva, drvnih i nedrvnih materijala, posjet botaničkom i zoološkom vrtu, ponavljanje usvojenih znanja izvoditi u tematskim radionicama
Zadaci za učenike: Izrada domaćih pisanih radova iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala te prikupljanje različitih kataloga.
 
 
6.5. Nastavni predmet: Crtanje s konstrukcijama
 
Razred: 1., 2. i 3.
 
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70 , 3/105 i 3/96.
 
Cilj:   Steći sposobnost čitanja i crtanja jednostavnih nacrta namještaja, građevne stolarije i
drugih proizvoda od drva u obliku tehničkog crteža ili uz pomoć računalnih crtaćih programa.
 
Zadaci: 
Upoznavanje elemenata drvnih konstrukcija, načina spajanja drva i različitih konstrukcijskih oblika. 
Stjecanje sposobnosti prikazivanja namještaja u prostoru. 
Stjecanje vještine izrađivanja nacrta namještaja, građevne stolarije i drugih proizvoda od drva priborom za crtanje ili uz pomoć računalnih crtaćih programa. 
Razvijanje preciznosti i urednosti u izradi i opisivanju nacrta. 
Razvijanje sposobnosti uređenja interijera, stambenih i javnih prostora uz pomoć računalnih crtaćih programa. 
Razvijanje vještina i sposobnosti oblikovanja proizvoda od drva poštujući principe ergonomije i tehnologičnosti. 
Razvijati u učenika sposobnost uočavanja estetskih svojstava namještaja za opremanje stambenih i javnih prostora. 
Shvatiti značenje timskog rada. 
 
Prvi razred: 2/70 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Tehničko crtanje
 
 
 
 
 
 
Nacrtna geometrija
 
 
 
 
 
 
 
 
Označavanje materijala
 
 
 
 
Vezovi drva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikacija proizvoda od drva.
 Znati izraditi tehnički crtež geometrijskih likova i tijela, znati prikazati u zadanom mjerilu zadane elemente u nacrtu i presjeku.
 
 
 
Znati prikazati u ortogonalnoj,
kosoj projekciji i izometriji geometrijske likove i tijela Znati nacrtati jednostavne elemente namještaja u nacrtu, tlocrtu i bokocrtu.
 
 
 
Naučiti označavanje drvnih i nedrvnih materijala u tehničkim crtežima.
 
 
 
Znati nacrtati najčešće upotrebljavane vezove za spajanje masivnog drva i ploča.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti osnovnu klasifikaciju namještaja prema namjeni.Osnove tehničkog crtanja, pribor za crtanje, vrste crta i njihova primjena, tehničko pismo, kotiranje, crtanje u mjerilu, standardi, presjeci i vrste nacrta (Vježba 1).
 
Ortogonalna projekcija točke, likova i tijela.
Prikazivanje geometrijskih tijela u kosoj projekciji i izometriji. Vježba 2.
Vježba 3: Prikazivanje pojednostavljenih elemenata namještaja u izometriji, kosoj i otogonalnoj projekciji.
Označavanje masivnog drva,
označavanje pločastih materijala, označavanje nedrvnih materijala (vježba 4).
 
 
Pojam veza i spoja drva, vrste vezova.
Vezovi proširenja za masivno drvo, za pločaste materijale (vježba 5.).
Vezovi produženja za masivno drvo, za pločaste materijale (vježba 6.).
Kutni vezovi (masivnog drva i ploča): kutno plošno sastavljanje, kutno bočno sastavljanje (vježbe 7., 8.).
Križni vezovi (vježba 9.).
Priključno sastavljanje
(vježba 10.).
 
Kvalifikacija finalnih drvnih proizvoda. Klasifikacija namještaja prema različitim kriterijima.

 
Drugi razred: 3/105
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Računalni crtaći programi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namještaj za pohranu
 
 
 
 
 
 
Namještaj za 
podloge
 
 
 
 
 
 
Namještaj za sjedenje
 
 
 
 
Namještaj za ležanje
 Znati se koristiti računalnim crtaćim programima, znati na računalu izraditi jednostavne nacrte različitih elemenata namještaja. 
 
 
 
 
 
 
 
Znati nacrtati nacrt elementa korpusnog namještaja uz korištenje kataloga ili računalnih programa za odabir okova i izradu nacrta.
 
 
 
 
Znati izraditi nacrt stola i koristiti se računalnim crtaćim programima
 
 
 
 
 
 
Znati izraditi nacrt stolca prema zadanim dimenzijama u mjerilu, koristeći se računalnim crtaćim programom
 
 
Usvojiti osnovna znanja o konstrukciji namještaja za ležanje. Znati izraditi nacrt ležaja koristeći se računalnim crtaćim programom.Uvod u crtanje objekta, izrada arhitektonskog crteža, crtanje objekata koji leže pod određenim kutom, naredba pan, zoom, crtanje sa zadanim kordinatama, crtanje geometrijskih likova, izrada tlocrta, rad sa skupovima odabranih objekata, opremanje crteža (tekst, označavanje, kotiranje).
Nazivi dijelova i sklopova ormara, osnovne mjere, osnovni konstrukcijski oblici Noge, nožišta i donožja, fiksna i demontažna konstrukcija ormara, vrata i okov, ladice i okov (vježba 1.).
Nazivi dijelova i sklopova stola, osnovne dimenzije i tipovi stolova, nožišta stolova, ploča stola, učvršćivanje ploče i nožišta, fiksna i demontažna konstrukcija stolova (vježba 2.).
 
 
Nazivi dijelova i sklopova stolca, osnovne dimenzije stolca, noge i nožište stolca, sjedalo i naslon stolca 
(vježba 3)
 
Nazivi dijelova i sklopova ležaja, vrste ležaja i dimenzije, stranice, noge i donožja, okov, podovi i madraci
(vježba 4) 

 
Vježbe:
1. Nacrt ormara s vratima ili ladicama.
2. Nacrt stola.
3. Nacrt stolca s naslonom ili bez naslona.
4. Nacrt kreveta za jednu osobu.
Izrada vježbi dijelom kao tehnički crtež u olovci, dijelom uz korištenje računalnih crtaćih programa.
 
Treći razred: 3/96
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Građevinski nacrti
 
 
 
Građevinska stolarija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drvene stube
 
 
 
 
 
 
 
3D odgovarajući računalni program
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namještaj stambenih prostora
 
 
 
 
 
 
 
Namještaj javnih prostora
 
 
 
 
 
Unutarnje opremanje
 Znati čitati građevinske nacrte, znati simbole i oznake koje se koriste na nacrtima.
 
Znati izraditi nacrt prozora ili vrata koristeći se računalnim crtaćim programima.
 
 
 
 
 
 
 
 
Znati izračunati broj i veličinu stuba za zadani prostor, znati izraditi nacrt stubišta.
 
 
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja o kulturi stanovanja.
Znati se koristiti računalnim programom za oblikovanje interijera, stambenog i javnog prostora (tlocrtni i perspektivni prikaz).
 
 
 
 
 
Znati podjelu namještaja prema upotrebi, znati osobitosti konstrukcije i odabira materijala za oblikovanje namještaja stambenih prostora.
 
 
 
 
Znati osobitosti konstrukcija i odabira materijala za oblikovanje namještaja javnih prostora.
 
 
 
 
Znati izraditi nacrte i odabrati materijal za unutarnje opremanje prostorija.Vrste građevinskih nacrta, mjerila, prikazivanje namještaja.
 
Uzimanje mjere i vrste mjera.
Prozori: vrste, podjela, materijal za izradu, okov, okivanje i brtvljenje, ustakljivanje i ugradba.
Vrata: vrste, podjela, materijal za izradu, okov i okivanje, brtvljenje, ugradba.
Izrada nacrta prozora i vrata (vježba 1. i 2.).
 
Podjele i vrste stubišta, konstrukcijske vrste, proračun broja stuba i dimenzioniranje stubišta, konstrukcija gazišta, ograda i rukohvata, materijal za izradu stubišta, izrada nacrta stubišta (vježba 3.).
 
Oblikovanje kuća i tlocrta, uređenje prostora, oblikovanje namještaja za sobe, kuhinje, ulazne prostore: raspored namještaja u tlocrte, perspektiva prostora i namještaja.
Oblikovanje namještaja ureda i lokala, raspored namještaja u tlocrte, perspektiva prostora i namještaja. 
 
Oblikovanje namještaja za kuhinje, dnevne sobe, spavaće sobe, predsoblja i kupaonice: materijal, dimenzije, položaj u prostoriji.
Oblikovanje namještaja i interijera manjeg dvosobnog stana (vježba 4.).
 
Oblikovanje namještaja za urede i lokale, materijal, dimenzije, položaj u prostoru
Oblikovanje interijera i namještaja javnog prostora po izboru (Vježba 5.).
 
Spušteni stropovi, zidne obloge, pregradne stijene i podovi: materijal, konstrukcija, montaža i ugradnja.
 

 
Vježbe:
1. Nacrt izo-prozora
2. Nacrt vrata (sobnih ili ulaznih)
3. Nacrt stubišta.
4. Oblikovanje namještaja stana
5. Oblikovanje namještaja javnog prostora.
 
Metodičke napomene: Preporučuje se izvođenje nastave u obliku vježbi u crtaonici ili računalskoj učionici uz korištenje uzoraka, kataloga, Interneta i crtaćih računalnih programa (Korpus, Arcon i sl.).
 
Zadaci za učenike: Samostalna izrada nacrta namještaja, građevne stolarije, obloga i drvenih stubišta u obliku tehničkog crteža ili uz pomoć računalnih crtaćih programa.
 
 
 
 
 
6. 6. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: 1., 2., 3
 
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35, 1/35, 1/32
 
Cilj: Naučiti i osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.
 
Zadaci: 
Naučiti i osposobiti učenike za:
- računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim jednadžbama
- postotni račun
- mjere i mjerenje veličina
- geometrijske likove i tijela
- mjerenje i izračun trupaca i građe
- izračun kinematike obrade 
- izračun količine materijala i vremena izrade
- kalkulacije i obračun plaća.
 
1. razred: 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Računske operacije s prirodnim brojevima
 
Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima
 
 
 
 
 
 
Mjerenje veličina
 
 
 
 
Koordinatni sustav u ravnini
 
 
 
 
Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.
 
Proporcionalne veličine.
 
 
 
 
Postotni račun.
 
Kut, ravni geometrijski likovi.
 
 
 
Geometrijska tijela.
 
 Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.
 
 
 
Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi. Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujme, mase raznih likova i tijela.
 
Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.
 
 
 
Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.
 
 
 
Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.
 
Naučiti izračunati postotak.
 
Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak).
 
 
Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunavati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).
 Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potenciranje, korjenovanje.
 
Pojam razlomka kao dijela cjeline, pojam razlomka kao kvocijenta cijelih brojeva. Zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka. Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.
 
Međunarodni SI-sustav mjera, broj pretvornik. Mjerenje ploha, obujma i mase.
 
Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.
 
 
 
 
Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.
 
 
Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka, obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.
 
 
Postotni račun.
 
Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.
Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla.
 

 
 
Drugi razred: 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Mjere, mjerenje i količina trupaca.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjere, mjerenje i količina građe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izračun deformacija zbog higroskopnosti drva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinematika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Količine osnovnog materijala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Količina pomoćnog materijala 
 
 
 
 Naučiti primjenu standardnih mjera. 
Naučiti računati volumen trupaca izračunom i tablicama.
Upoznati pilansko iskorištenje i otpad.
 
 
 
 
 
Usvojiti primjenu standardnog načina mjerenja.
Naučiti računati volumen piljene građe.
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama. 
 
 
Znati predvidjeti pogreške na vezovima drva, deformacije spojeva zbog promjena vlage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.
Naučiti izračunati prijenosni odnos za potrebni broj okretaja i za brzinu.
Naučiti izračunavati količinu obrade s obzirom na brzinu pomaka.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element, te njegovu vrijednost (proizvodi obrađeni na crtanju i tehnologiji).
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati potrebne pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element u korelaciji s crtanjem i tehnologijom.
 
 Standardi dimenzija trupaca, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – kubatura (stožac, valjak) tablice za kubaturu, pilansko iskorištenje (nadmjera, točnost piljenja, izračuni).
 
Standardi dimenzija građe, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – volumen (kvadar – kocka).
Količina nadmjere na utezanje (pilanska nadmjera, izračuni).
 
 
 
 
Postotak vlage, izračun veličine utezanja i bubrenja u pojedinim smjerovima za totalno utezanje, za djelomični gubitak ili primanje vlage (rezane građe, elemenata u preradi), promjene dimenzija i izračun pogrešaka u pojedinim vrstama spojeva, konstrukcija i sklopova pri širinskom, dužinskom, i debljinskom sastavljanju, pri ugaonom sastavljanju.
 
Broj okretaja, brzina rezanja (pri istosmjernom i protusmjernom rezanju) kod kružnih i tračnih pila, glodalica, blanjalica, brusilica, tokarilica.
Prijenosni odnosi kod remenskih prijenosa. 
Brzina pomaka obratka, podešavanje, izračun količina u protoku.
 
Mjerenje masivnog drva, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje, količina otpada.
Mjerenje pločastog materijala, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje količina otpada. Izračun cijene materijala.
Izračun potrebne količine: ljepila, lakova, vijaka, čavala, moždanika, brusnog sredstva, stakla.
Količina rastepa pomoćnog materijala.

 
 
Treći razred: 1/32
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Količine materijala za proizvod
 
 
 
 
 
 
Vrijeme izrade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulacije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obračun plaće
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opremanje objekataNaučiti izračunavati količine i vrijednosti materijala za određene tipove proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) prema namjeni i vrsti proizvoda.
 
 
 
Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) u zanatskoj proizvodnji i industriji.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji sačinjavaju cijenu koštanja.
Naučiti izračunati vrijednost proizvodnje, pojedinačne i serijske.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala te vremena izrade, cijenu koštanja za pojedini proizvod opremanja.Izračun potrebne količine osnovnog i pomoćnog materijala za proizvod, vrijednosti i cijene koštanja, vrijednosti rastepa, škarta.
 
Izračun potrebnog vremena za izradu elemenata, proizvoda, serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno-završna vremena, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).
 
Vrijednost i cijena koštanja (sata, minute) za pojedinačnu i serijsku proizvodnju.
 
Cijena materijala, dodaci na otpad, rastep i škart, ukupni trošak materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit, porezi, režijski troškovi.
 
Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća.
Povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.
 
Izračun količine materijala, vremena izrade, cijene koštanja za poslove opremanja (podovi, pregradne stijene), obloge zidova, spušteni stropovi, ograde, stubišta, ugrađeni namještaj, konstrukcije nadstrešnica i zimskih vrtova.

 
Napomena: Za izračun količine materijala i izradu pojedinih shema krojenja, kao i izradu kalkulacija i obračun plaća primijeniti stečena znanja iz računalstva te ih obogatiti ovim sadržajima.
Drugu i treću godinu raditi u korelaciji s ostalim strukovnim sadržajima (tehnologija zanimanja, tehnologija materijala i crtanje s konstrukcijama).
 
 
6.7. Nastavni predmet- Izborna nastava: Osnove restauriranja namještaja
 
Razred: 3.
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/64
Cilj:   Stjecanje stručno-teoretskih znanja i vještina iz područja restauriranja drva u svrhu izvođenja rekonstrukcije i restauracije proizvoda iz drva.
 
Zadaci: 
Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama. 
Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa restauracije proizvoda iz drva. 
Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju zatečenog i restauriranog stanja proizvoda. 
Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu drva. 
Stvaranje pravilnog odnosa prema radu. 
 
Sadržaj: 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Restauratorski alat i pribor
 
 
 
 
Restauratorski materijal
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija restauriranja namještaja
 
 
 
 Poznavati alate za finu stolarsku obradu i pribor za restauriranje namještaja
 
 
 
Poznavati materijale za površinsku obradu i materijale za rekonstrukciju drva i furnira kod namještaja
 
 
 
 
 
 
Znati rukovati alatima i materijalima pri restauriranju namještaja i njegovoj površinskoj obradi.
 Organizacija restauratorske radionice, alati i njihova upotreba, pribor za restauriranje i njegova upotreba.
 
Vrste materijala za skidanje premaza i preslika, kitanje i finu obradu površine, vrste drva i njihova upotreba u restauriranju namještaja, furniri, vrste i rekonstrukcija furnira, vrste močila, boja, pigmenata, lakova i zaštitnih premaza te njihova upotreba.
Dokumentiranje i fotografiranje, stolarska konsolidacija, skidanje premaza i preslika, rekonstrukcija nedostajućih dijelova drva i furnira, uvod u intarziju i rezbariju, kitanje, bojenje, retuširanje i politiranje drva.

 
Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u restauratorskoj radionici
Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih radova vezanih uz temu rastauracije drva.
 
 
6.8. Nastavni predmet: Izborni predmet -Tehnologija bačvarstva
 
Razred: 3.
Tjedni (ukupni) fond sati: 2/64
Cilj:   Stjecanje stručno-teoretskih znanja iz područja bačvarstva u svrhu proizvodnje bačvarskih proizvoda.
 
Zadaci: 
Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama 
Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa proizvodnje bačvarskih proizvoda 
Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju za različite bačvarske proizvode 
Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu drva i metala u bačvarstu 
Stvaranje pravilnog odnosa prema radu 
 
Sadržaj: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Bačve
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje bačve
 
 
 
 
 
Kace
 
 
 
 
 
Stalci i postolja
 
 
 
Površinska obrada
 
 Znati razlikovati bačve prema namjeni, znati odrediti vrstu materijala ovisno o vrsti bačve.
 
 
 
 
 
Znati se koristiti alatima i strojevima pri izradi bačve.
 
 
 
 
 
Poznavati različite vrste kaca, znati izraditi nacrt kace i kacu uz korištenje alata i strojeva.
 
 
 
Znati funkciju i vrste stalaka i postolja i sudjelovati u njihovoj proizvodnji.
 
 
Znati odabrati vrstu i materijale za površinsku obradu, znati parafinirati bačvu.
 
 Bačve za vino, bačve za žestoka pića, konstrukcija i elementi bačve, konstrukcija dužica, konstrukcija dna, proračun i konstrukcija obruča bačve, izrada nacrta bačve – vježba.
 
Ručni alati i strojevi u bačvarskoj proizvodnji, alati i naprave za obradu metala, sredstva za brtvljenje i proces brtvljenja, izrada bačve – vježba.
 
Vrste kaca, konstrukcija i elementi kace, odabir materijala, tehnološki proces proizvodnje kace, izrada kace – vježba.
Stalci i postolja, vrste, odabir materijala, konstrukcija, tehnološki proces proizvodnje.
 
Parafin i parafiniranje, površinska obrada bačve, materijali i postupci.
Površinska obrada kace, materijali i postupci.

 
Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u bačvarskoj radionici.
 
Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih radova i tehničke dokumentacije za bačvarske proizvode
 
 
 
6.9. Nastavni predmet: Izborna nastava - Tehnologija model-stolarstva
 
Razred: 3.
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2/64
 
Cilj:   Stjecanje stručno-teoretskih znanja iz područja model-stolarstva u svrhu
 proizvodnje različitih modela i kalupa.
 
Zadaci: 
Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama. 
Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa proizvodnje različitih modela i kalupa. 
Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju za različite proizvode u model-stolarstvu. 
Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu drva. 
Stvaranje pravilnog odnosa prema radu. 
 
 
Sadržaj: 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Mjere i mjerenja
 
 
 
Modeli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalupi
 
 
Jezgre
 
 
ŠabloniranjeZnati svrhu i primjenu modela i usvojiti načine mjerenja.
 
 
Znati izraditi nacrt za izradu jednostavnijih modela, sudjelovati u proizvodnji modela.
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti pojmove o vrstama i izradi kalupa.
 
Usvojiti pojmove o vrstama i izradi jezgre.
 
Upoznati se s pojmom i vrstama šabloniranja.Mjere i mjerenja u izradi modela, vrste modela, elementi modela.
 
Konstrukcija modela, odabir materijala, modeli za zupčanike, modeli za pumpe, modeli za turbine, konstrukcija, čitanje nacrta, proces izrade, materijal za izradu, modeli za kalupljenje, konstrukcija i izrada jednostavnijeg modela – vježba.
Vrste i primjena kalupa, konstrukcija, materijal i proces izrade.
Vrste i primjena jezgri, konstrukcija, materijali i procesi izrade.
Šabloniranje u pijesku,
šabloniranje u ilovači.

Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u model-stolarskoj radionici
Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih i crtanih radova vezanih uz proizvodnju modela
 
 
6.10. Nastavni predmet: Izborni predmet - Tehnologija tokarenja
 
Razred: 3.
Tjedni (ukupni) fond sati: 2/64
Cilj:   Stjecanje stručno-teoretskih znanja iz područja tokarenja drva u svrhu proizvodnje različitih tokarskih proizvoda. 
 
Zadaci: 
Povezivanje usvojenih stručno-teoretskih znanja s navikama i vještinama. 
Znati pripremiti materijal, alate i strojeve za izvršenje tehnološkog procesa u tokarstvu. 
Znati samostalno izraditi tehničku dokumentaciju za različite tokarske proizvode i suvenire. 
Stjecanje znanja o karakteristikama, podešavanju, održavanju i mjerama zaštite na radu s alatima i strojevima za obradu i tokarenje drva. 
Stvaranje pravilnog odnosa prema radu. 
 
Sadržaj: 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Tokareni stolac
 
 
 
 
 
 
 
Tokarenje savijenih elemenata
Kugla
 
 
 
 
 
Suveniri
 
 
 
 
Naprave i šablone
 
 
 
 Znati izraditi nacrt i tehničku dokumentaciju tokarenog stolca, izraditi tokareni stolac.
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o postupcima savijanja i sudjelovati u izradi savijenih elemenata.
Usvojiti znanja o konstrukciji i izradi kugle.
 
 
 
 
Usvojiti znanja o vrstama i tradiciji izrade drvenih suvenira, tradicijski suveniri
 
 
Znati konstruirati i sudjelovati u izradi naprava i šablona
 Konstrukcija tokarenog stolca, odabir materijala, tokarski alati i strojevi, izrada okruglih nogu, tokarenje stožastih elemenata, površinska obrada, materijal i postupci, izrada nacrta i izrada tokarenog stolca - vježba
Tokarenje savijenih elemenata, materijal, tokarski alati i strojevi
Konstrukcija kugle, odabir materijala, proces izrade, tokarski alati i strojevi, proces izrade navoja, primjena kugle, sudjelovanje u izradi kugle - vježba
Vrste suvenira, materijal za izradu, konstrukcija, proces tokarenja, površinska obrada i upotreba boje kod tradicijskih suvenira
Tipovi naprava i šablona, konstrukcija naprava i šablona za izradu zakrivljenih elemenata, rad sa šablonama i napravama - vježba

 
Metodičke napomene: Nastavu izvoditi kombiniranjem rada u učionici i u tokarskoj radionici.
Obveze učenika: Izrada domaćih pisanih i crtanih radova vezanih uz tokarske proizvode.
 
 
6.11. Nastavni predmet: Izborna nastava: Tehnologija zanimanja 
 
Razred: 3.
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/64
 
Cilj:   Naučiti i teoretskim znanjima pripremiti učenike stolare za samostalan rad u radionici
na poslovima građevinske stolarije i unutarnje opreme.
Zadaci: 
Upoznati učenike s materijalima (okovi, vrste drva, brtvila, ljepilo) koji se koriste. 
Naučiti i upoznati strojeve i alate koje će koristiti. 
Upoznati se s postupcima rada pri izradi građevinske stolarije, ali i svih ostalih poslova pri unutarnjem opremanju. 
Upoznati učenike s načinima zaštite i površinske obrade. 
 
Sadržaj:
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Tehnologija građevne stolarije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija izrade masivnog namještaja
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija izrade pločastog namještaja
A) Od oplemenjenih pločastih materijala
 
 
 
 
B) Od neoplemenjenih pločastih materijala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drvena stubišta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unutarnje opremanjeUpoznati učenike s procesima izrade prozora, vrata i naučiti operacije koje se izvode i kojim redoslijedom. 
Upoznati sve materijale koji se koriste. Upoznati se sa zaštitnim sredstvima i tehnikama ugradnje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati učenike s tehnikama rada, načinima lijepljenja i prešanja. Upoznati se sa strojevima i alatima koji se koriste. 
Teoretski učenike osposobiti za rad u radionici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda.
 
Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda od masivnog drva.
 
Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda od oplemenjenih pločastih materijala.
 
 
 
 
 
Upoznati učenike s tehnološkom dokumentacijom, naučiti ih razradu tehnološkog procesa za pojedine vrste proizvoda ovisno o načinu oplemenjivanja površina materijala.
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti učenike vrste stubišta i materijale koji se koriste. 
 
 
 
 
 
Pokazati učenicima tehnike postavljanja i površinske obrade drvenih stuba.     
 
 
 
 
Upoznati učenike s raznim poslovima koje se koriste pri unutarnjim opremanjima: od oblaganja zidova, spuštenih stropova, podova pa do pregradnih stijena i građevnog namještaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Materijali koji se koriste (drvo, staklo, brtvila, ljepilo, okovi, materijali za zaštitu, ambalaža).
Tehnološki proces proizvodnje: krojenje, duljinsko, debljinsko i širinsko spajanje, izrada profila na glodalici i blanjalici, izrada ugaonih vezova, nanošenje ljepila, slijepljivanje, prešanje i učvršćivanje spojeva, priprema površine za površinsku obradu, brušenje, površinska dorada zaštitnim sredstvima (impregnacija, temeljna boja, lak, lazura).
Ugradnja građevinske stolarije – načini ugradnje: mokra, suha, usidrenje.
 
Načini nanošenja ljepila, način sastavljanja, prešanja, učvršćivanja spojeva-vezova pri proizvodnji: 
-namještaja (lijepljenje rubnih letvi, lijepljenje korpusa, lijepljenje stolova, stolica i raznih okvira, lijepljenje širokih masivnih ploha, naprave za sastavljanje, za natiskivanje čepova, kontrola točnosti sastava i čvrstoće),
-građevna stolarija (lijepljenje okvira, nanos ljepila, učvršćenje vezova, prešanje, okivanje, točnost okivanja elemenata unutarnjeg opremanja (pregradnih stijena, spuštenih stropova)
-tehnološki proces, tehnološka dokumentacija i vrijeme izrade.
 
Tehnološki proces izrade i korpusa od masivnog drva, fronte (sa i bez uklada), stolaca, stolova.
 
Potrebna dokumentacija u tehnološkom procesu, vremena izrade (korelacija sa crtanjem, stručnim računom, praktičnom nastavom i tehnologijom materijala.
Tehnološki proces izrade tehnološke dokumentacije, vremena izrade za pojedine vrste korpusnog namještaja (kuhinje, sobe, uredi, radni stolovi )
(Korelacija s crtanjem, stručnim računom, praktičnom nastavnom i tehnologijom materijala).
 
Tehnološki proces izrade od neoplemenjene: iverice, vlaknatice, stolarske ploče, furnirske ploče, MDF ploče, te oplemenjivanje furnirima, folijama i lakovima.
Tehnološka dokumentacija, vrijeme izrade za pojedine vrste proizvoda. 
(Korelacija s crtanjem, stručnim računom, praktičnom nastavnom i tehnologijom materijala).
 
Izrada i priprema elemenata za pojedine vrste drvenih stubišta (oblaganje betonskih, izrada cijelih drvenih stubišta). 
Izrada gazišta, čela stuba, tetiva, podesta, ograda rukohvata.
Montaža stuba zatvorenih na objektu i montaža na betonsku podlogu zatvorenih stuba, montaža kružnih stuba. 
Površinska obrada drvenih stubišta.
 
Tehnologija obrade drva i drvnih materijala te montaža gotovih elemenata i proizvoda:
- oblaganje zidova
- spuštenih stropova
- ugrađeni namještaj
- podovi
- pregradne stijene.

 


6.12. Nastavni predmet: Praktična nastava
 
Razred: 1., 2., 3.
 
Ukupni broj sati: 900, 900, 800
 
Cilj:
Cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.
Zadaci:
- da učenici usvoje znanja, vještine i navike iz područja izrade namještaja i građevne stolarije
- da se osposobe za brzo prihvaćanje novih rješenja
- da upoznaju alate i strojeve za rad u stolarskoj radionici
- da se osposobe za izbor najprimjerenijeg materijala za izradu određenog stolarskog proizvoda
- da se osposobe za podešavanje sredstava za rad, pravilan rad, te da se upoznaju sa zaštitnim
  sredstvima te zaštitom okoliša
- da se kod učenika razvije osjećaj odgovornosti i samostalnosti za izvršavanje radnih zadataka.
 
Sadržaj:
Posebni ciljevi
Nastavna cjelinaSadržaj programa
Znanja i vještine koje se moraju svladati 
1  2  3  4  5  6**
Zaštita na radu*1. Primijeniti zakonske i podzakonske propise o zaštiti na radu u pogonima za preradu drva i nedrvnih materijala.
2. Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode.
3. Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode kao i uzroke nesreće tipične za ovo zanimanje.
4. Odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima.
5. Navesti opasnosti od električne struje.
6. Navesti ostale izvore opasnosti (buka, prašina, osvijetljenost proizvodnog pogona).
7. Navesti osnovna pravila sprečavanja požara.
8. Pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode.
9. Pravilno postupiti s otpadom. 
 
+  +  +  +  +  +
 
+
 
 
+  +  +  +  +  +
 
+  +  +  +  +  +
+
+
 
+
+  +  +  +  +  +
+  +  +  +  +  +
Organizacija stolarske radionice1.Upoznati prostor i razmještaj opreme i strojeva u radionici.
2.Razlikovati i znati koristiti raznu opremu i alate.
3.Naučiti i uvidjeti pozicije i razmještaj strojeva u radionici.+
 
 
+  +  +  +  +  +
+
 
Održavanje i 
oštrenje ručnih alata1.Pripremiti za rad i raditi sa svim najvažnijim ručnim alatima.
2.Naučiti naoštriti noževe blanji.
3.Naučiti naoštriti ručne pile.
4.Oštriti dlijeta.+  +
 
+
+
+
 
Odabiranje drva i drvnih materijala
 
 
 
 
 
 
 
Obrada drva i drvnih materijala ručnim alatima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izrada spojeva od drva i drvnih materijala 
1. Razlikovati vrste drva prema teksturi i boji.
2. Utvrditi pogreške. 
3. Slagati piljeno drvo.
4. Sušiti drvo – voditi sušenje.
5. Mjeriti vlažnost drva, uzeti u obzir utezanje i bubrenje pri odabiranju.
6. Razlikovati drvne materijale (panel-ploče, furnirske ploče, iverice, vlaknatice) i razlikovati ih prema svojstvima i primjeni. 
1. Primjena najvažnijih alata za mjerenje i zacrtavanje drva i drvnih materijala (prizmatično mjerilo, drveni metar, čelični metar, platnena vrpca, pomično mjerilo, kutomjer, pravokutnik, kosokutnik, pomični kutnik, crtalo, šestar, šilo, olovka za zacrtavanje).
2. Odrediti nadmjeru. 
3. Mjeriti i zacrtavati.
4. Razlikovati ručne pile prema finoći nazubljenja i prema tome primjenjuju li se za krojenje po ravnim ili krivuljastim zacrtima (pila paralica, pila zarubnica, pila zavojnica, 
pila kutnica, velika pila listarica, obična pila listarica, fina pila listarica, pila šiljatica, pila utornica, pila furnirka).
5. Izvoditi jednostavno piljenje prema zacrtu.
6. Primijeniti ručne blanje prema namjeni i obliku oštrice noža (strug, ravnjač, gladić, svlak, zupčasta blanja, vjenčenjak, temeljnjak, utornjak, lučna blanja, profilna blanja).
7. Izvoditi blanjanje raznim blanjama prema zadanim mjerama.
8. Raditi dlijetima za izradbu rupa, utora, žljebova.
9. Izvoditi operaciju struganja drva postrugom, rašpom i strugačem.
10. Izvoditi operaciju bušenja upotrebom šablona za bušenje i raznih vrsta bušilica (običnog vratila, drill-vratila, prsne bušilice, žličastog svrdla, usrednog svrdla, Douglas svrdla, Cooks svrdla, Irwing svrdla, Forstner svrdla, pužnog svrdla, proširivača i probijača).
1. Prikazati elemente spoja u aksonometriji i ortogonalnoj projekciji materijala.
2. Odabrati drvo i alat ovisno o zadatku za izradu vezova.
3. Prenijeti zadane mjere elemenata spoja zacrtavanjem na obradak.  
-spoj na otvorene kose zupce
  1  2  3  4  5  6
+
+
+
+  +  +  +  +  +
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
+
+
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
+
 
+
 
 
 
 
 
+
 
 
+
+ 
 
 
 
 
 
 
+
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izrada spojeva od drva i drugih drvnih materijala 
4.Izraditi spojeve od masivnog drva i to:
- spoj na sljub 
- spoj na lastin rep, spoj na utor i pero
- spoj na vlastite utore i slobodno pero
- spoj na tupi sljub i moždanike 
- spoj na tupi sljub i plosnate čepove 
- spoj na poluutor 
- spoj na kosinu 
- spoj na preklop, spoj na čep i raskol
- spoj na preklop i zupce
- spoj na poluzatvorene kose zupce
- spoj na zatvorene kose zupce.
 
1. Izraditi jednostavne spojeve s čavlima i vijcima.
2. Izraditi jednostavnu konstrukciju od masivnog drva s pomoću opisanih spojeva. 
3. Izraditi klinaste zupce za produženje drva.
4. Izraditi razne kutne spojeve u zatvorenom korpusu od panel-ploče i iverice.
5. Izraditi ovalne i pravokutne čepove na elementima stolova i stolaca.
6. Izraditi dvostruki čep i raskol na elementima prozora i vrata.1  2  3  4  5  6 
 +  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   +  +
     +
     
     +
     +
 
     +
 
     +
Oštrenje, podešavanje i održavanje alata1. Oštriti i razvraćati listove ručnih pila.
2. Oštriti nož ručne blanje, ravnati stopalo blanje, krpati trup blanje, popravljati jezičak blanje.
3. Oštriti dlijeta.
4. Objasniti postupak strojnog oštrenja, razvraćanja zubaca te lemljenja listova tračnih pila.
5. Objasniti strojno oštrenje noževa blanjalice.
6. Objasniti strojno oštrenje alata za brušenje i glodanje.     +
     +
 
     
     +
     +
 
 
     +
     +
Podešavanje, korištenje i održavanje strojeva i uređaja1. Upotrebljavati i održavati ručne električne strojeve:
- ručnu vibracijsku brusilicu strojeva
- ručnu kružnu pilu uređaja
- ručnu blanjalicu
- ručnu bušilicu
2. Podešavati, koristiti i održavati stolnu, klatnu, poteznu te višelisnu kružnu pilu.
3. Podešavati, koristiti i održavati stolnu tračnu pilu.
4. Podešavati, koristiti i održavati jednostrane, dvostrane, trostrane i četverostrane blanjalice.
5. Podešavati, koristiti i održavati stolnu, nadstolnu i kopirnu glodalicu.
6. Podešavati, koristiti i održavati stolne i nadstolne jednovretenaste i viševretenaste bušilice.
7. Podešavati, koristiti i održavati dubilice.
8. Podešavati, koristiti i održavati tračne i cilindrične brusilice, te brusilice za rubove.
9. Podešavati, koristiti i održavati centričnu, čelnu i automatsku tokarilicu.
10. Podešavati, koristiti i održavati prešu za furniranje, prešu za okvire, prešu za korpuse.
11. Podešavati, koristiti i održavati uređaje za odvod usitnjenog i krupnog otpada.     +  +
 
 
 
 
 
     +  +
 
     +  +
 
     +  +
 
     +  +
 
     +  +
 
 
     +
 
     +
 
     +
 
     +  +
 
     +
 
Primjena ljepila1. Uporaba raznih vrsta ljepila.
3. Lijepiti jednostavne spojeve. Priređivati sintetska ljepila.
4. Primjenjivati različite načine nanošenja ljepila na površine koje će se lijepiti.
5. Lijepiti plemenite furnire i folije na razne načine.
6. Lijepiti furnir na rubove.
7. Lijepiti rubne letvice.      +  +
     +  +
 
     +  
 
     +  +  +  +
     +  +  +  +
     +  +  +  +
Izrada skica i čitanje tehničkih crteža; izrada krojnih lista prema tehničkom crtežu1. Rukovati priborom za crtanje.
2. Izrađivati skice i tehničke crteže u aksonometriji i ortogonalnoj projekciji pridržavajući se normi i simbola.
3. Čitati skice i tehničke crteže.
4. Napraviti popis dijelova konstrukcije.
5. Odrediti mjere pojedinih dijelova konstrukcije.
6. Navesti svrhu upotrebe konstrukcije.     +  +  +  +
     +  +  +  +
 
 
     +  +  +  +
     +  +  +  +
     +  +  +  +
 
     +  
Izračunavanje materijala i troškova1. Izračunati potreban materijal.
2. Izračunati potrebno vrijeme troškova za izradbu pojedinih dijelova konstrukcije.
3. Izračunati troškove proizvodnje jednog proizvoda ili proizvodne serije.        +
        +
 
        +  +  +
Rad s ostalim nedrvnim materijalima
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaža okova i ostalih dijelova konstrukcije
 
 
 
 
 
 
 
Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje dijelova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površinska obrada 
 
 
 
 
 
 
 1. Primjena sintetskih materijala u proizvodnji namještaja, građevne stolarije i pri uređenju interijera. 
2. Pravilno skladištiti plastične profile, ljepila, lakove, okove, sredstva za brtvljenje.
3. Jednostavne elemente konstrukcije od termoplastičnih materijala ručno rezati, zavarivati i obrađivati varove.
4. Rezati prozorsko staklo.
5. Umetnuti prozorsko staklo i zabrtviti ga.
1. Odabrati i upotrijebiti metalne profile za izradbu prozora, vrata i namještaja.
2. Primjena zaštite od korozije i postupak oplemenjivanja površine. 
3. Koristiti sredstva za spajanje: čavle, vijke, lamele.
4. Odabrati i montirati okove za prozore i vrata.
5. Odabrati i montirati okove za namještaj, za zatvaranje, okretanje, spajanje i ukrašavanje.
1. Prema zadanom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolca bez naslona, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.
2. Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove manjeg elementa korpusnog namještaja koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.
3. Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolice s naslonom koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.
4. Prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove stolice s naslonom koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.
5. Izraditi dijelove stola sa šahovskom pločom i tokarenim nogama prema vlastitom tehničkom crtežu, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.
6. Izraditi dijelove prozora i vrata prema zadanim i vlastitim tehničkim crtežima, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.
7. Izraditi dijelove stubišta prema zadanom tehničkim crtežima, koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove spojiti i završno obraditi.        +
 
        +
 
        +
 
        +  +  +
        +  +  +
 
        +
 
        +
 
        +
        +  +
        +  +  +
 
 
        +  +
 
 
 
 
        +  +
 
 
 
      +  +  +  +
 
 
 
      +  +  +  +
 
 
 
      +  +  +  +
 
 
 
        +  +  +
 
 
 
        +  +  +
 
 
 
           +  +
 
 
 
 
 
 
 
           +  +
 
 
             +
 
 
           +  +
 
           +  +
 
           +  +
 
 
           +  +
 
 

 
 
Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površinska obrada
 
 
 
 
 
 
 
Ugradba montažnih dijelova konstrukcije 
1. Izrada građevinske stolarije
  - izrada prozora
  - izrada vrata.
2. Izrada namještaja
  - izrada namještaja za sjedenje
  - izrada namještaja za pohranu
  - izrada kuhinjskih elemenata
  - izrada stolova.
3. Furniranje
  - furniranje ploha
  - furniranje rubova.
4. Ostalo
 - izrada stubišta.
 
1. Razlikovati važne skupine kemijskih zaštitnih sredstava.
2. Obavljati preventivne mjere konstruktivne i kemijske zaštite drva.
3. Pripremiti površinu konstrukcije za površinsku obradu: bušenjem, izbjeljivanjem, uklanjanjem probijenog ljepila, odsmoljavanjem, četkanjem, kitanjem i močenjem.
4. Nanositi lakove: ručno, valjčanjem, špricanjem te polirati površine konstrukcija.
Ugradba građevinske stolarije.
Ugradba ormara.
Ugradba stuba.
Ugradba pregradnih stijena.
Ugradba spuštenih stropova.
Ugradba podova.
Ugradba obloga zidova. 1  2  3  4  5  6
           +  +
 
 
           +  +
 
 
 
 
      +  + +  +
 
 
           +  +
 
 
 
           +  +
 
           +  +
           +  +
 
 
 
 
          +  +
         
           +  +
           +  +
           +  +
           +  +
           +  +
           +  +
           +  +

* Osposobljavanje učenika za zaštitu na radu od 35 sati obaviti u školi na početku prvog razreda.
** Raspored cjelina i tema prema broju polugodišta.
 
 
 
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
Ispitni cilj:   Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za
stjecanje zanimanja stolar.
 
Način provjere znanja i umijeća:
Završni ispit:
1.  Praktični dio (izrada stolarskog uratka).
2.   Strukovno- teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).
3.   Ispit znanja iz hrvatskog jezika.
 
Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita):
1.   Praktični dio (izrada stolarskog proizvoda).
2.   Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).
 
 
Praktični dio ispita u skladu je s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. Praktična zadaća se sastoji od izrade uratka i radne probe, a obuhvaća područja: 
Izrada nacrta proizvoda. 
Zaštita na radu i ekološki zahtjevi. 
Svojstva i primjena drvnih materijala. 
Primjena nedrvnih materijala. 
Ručni alati za obradu drva i njihova uporaba. 
Mehanizirani ručni alati i njihova uporaba. 
Strojno krojenje masiva. 
Strojno krojenje ploča. 
Izrada vezova (strojno i ručno ) 
Izrada profila. 
Sastavljanje elemenata i sklopova. 
Površinska obrada. 
 
 
Temeljem navedenih područja naučniku se zadaje izrada jednog uratka i izvođenje jedne radne probe iz dolje navedene tablice. Prije nego se pristupi izradi uratka, Ispitni odbor treba odobriti tehnološku dokumentaciju za izradu.. Ona treba sadržavati crtež uratka u ortogonalnoj projekciji u mjerilu, sastavnicu s čistim i krojnim mjerama te utroškom materijala, karakteristične detalje i potrebne radne operacije.
 
Stolarski uradak 
 
Vrsta uratka Opis uratka
OrmarOrmar može biti: garderobni, ormar dnevne sobe ili ormar predsoblja. Treba biti izrađen od najmanje dvije vrste drvnih materijala s tim da jedan mora biti masivno drvo. Treba imati police, vješalice i najmanje jednu ladicu.
Blagavaonički stolStol treba biti za, najmanje, četiri osobe i od masivnog drva ili kombinacije ploče i masiva.
Pisaći stolPisaći stol treba biti izrađen od kombinacije bar dvije vrste osnovnog materijala. Treba imati ladicu.
Stolić dnevne sobeUradak treba biti izrađen od masivnog drva i imati policu.
Blagovaonička stolicaStolac treba biti izrađena od masivnog drva ili kombinacije s furnirskom pločom i drugim materijalima.
ProzorProzor treba biti jednokrilni ili dvokrilni s izolacijskim staklom ili krilo na krilo. Materijal: masivno drvo 
Ulazna vrataUlazna vrata trebaju biti od masivnog drva ili kombinacije s drugim drvnim ili nedrvnim materijalima s nadsvjetlom ili bez njega.
StubištaStubišta se mogu izrađivati kao samostalan proizvod i to ravna, polukružna ili spiralna ili se mogu oblagati podloge.

 
 
Radna proba se odabire prema izabranom uratku a može biti:
 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
Sastavljanje masivnog drva po širiniRadna proba sadrži: krojenje, blanjanje, izradu veza, nanošenje ljepila ili veznog elementa, sastavljanje i prešanje te završnu obradu.
Sastavljanje drvnih elemenata pod kutomRadna proba sadrži: krojenje, blanjanje, izradu veza, nanošenje ljepila ili veznog elementa, sastavljanje i prešanje te završnu obradu.
Oplemenjivanje rubova kod pločaOvisno s čim se oplemenjuje rub ploče (letvica, furnir i drugi materijali) ocjenjuje se postupak rada od krojenja ploče i pripreme, nanošenja ljepila ili materijala za oplemenjivanje do prešanja i završne obrade.
Površinska obradaOvisno o vrsti površinske obrade ocjenjuje se priprema podloge, priprema materijala za površinsku obradu, postupak nanošenja, međubrušenje i završna obrada.

 
 
Pri izradi praktične zadaće učenik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
 
Strukovno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
Teme i cjeline iz predmeta: 
Tehnologija zanimanja 
 
Osnovne vrste i karakteristike masivnog drva. 
Postotak vode u drvu i načini sušenja. 
Vrste i primjena drvnih materijala. 
Vrste i primjena nedrvnih materijala. 
Ručni i mehanizirani alati za obradu drva i njihova primjena. 
Tehnologija krojenja masiva i ploča. 
Tehnologija blanjanja i glodanja. 
Tehnologija izrade korpusnog namještaja. 
Tehnologija izrade namještaja za sjedenje. 
Tehnologija izrade namještaja za podloge. 
Tehnologija sastavljanja. 
Tehnologija brušenja. 
Tehnologija površinske obrade različitim materijalima. 
Osnovne karakteristike strojeva za grubu strojnu obradu. 
Osnovne karakteristike strojeva za finu strojnu obradu. 
Preše. 
 
Crtanje s konstrukcijama:
Osnove tehničkog crtanja. 
Označavanje drvnih materijala. 
Označavanje nedrvnih materijala. 
Vezovi širinskog sastavljanja. 
Vezovi dužinskog sastavljanja. 
Vezovi debljinskog sastavljanja. 
Vezovi ugaonih sastava. 
Oplemenjivanje rubova. 
Crtanje korpusnog namještaja u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu. 
Crtanje stolova u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu. 
Crtanje stolica u ortogonalnoj projekciji i u mjerilu. 
Crtanje dijelova građevinske stolarije. 
 
Matematika u struci:
Matematičke i računske operacije. 
Postotni račun. 
Izračunavanje potrebnog materijala. 
Izračunavanje troškova rada. 
 
 
STANDARDIZIRANI OCJENJIVAČKI LIST
 
I.          PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Izrada dokumentacije za uradak0 – 10
Korištenje zaštitnih sredstava i naprava0 – 10
Spretnost rukovanja alatima i strojevima. 0 - 10
Podešavanje strojeva i alata. 0- 10
Koncentracija i izdržljivost0 - 10
Kakvoća izrađene radne probe0 - 10
Točnost dimenzija i obrade prema planu 0 - 20
Kakvoća izrađenog uratka0 - 20
UKUPNO BODOVA: 0-100

 
 
BODOVNA LISTA
 
% bodovaocjena
92 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
81 -  91% bodovaVrlo dobar ( 4 )
67 -  80% bodovaDobar ( 3 )
50 -  66% bodovaDovoljan ( 2 )
0 -  49% bodovaNedovoljan ( 1 )

 
 
 
II. STRUKOVNO – TEORETSKI DIO 
 
     Strukovno teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje donosi ispitna komisija, na osnovu kataloga ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite.
      
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:   
 
BODOVNA LISTA
 
% bodovaocjena
90 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
         80 -  89% bodova Vrlo dobar ( 4 )
         70 -  79% bodova Dobar ( 3 )
         60 -  69% bodovaDovoljan ( 2 )
      Manje od 30% bodova           Nedovoljan ( 1 )

 
 
Učenik koji postigne 30 do 59% bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
8. Prijelazne i završne odredbe
 
 
Program obrazovanja za zanimanje stolar koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za zanimanja stolar, drvogalanterist, stolar-modelar, drvotokar, bačvar i kolar.
Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje stolar obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.
Učenici koji su se upisali u program za zanimanja stolar, drvogalanterist, stolar-modelar, drvotokar, bačvar ili kolar ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
 
 
Klasa: 602-03/03-01/740                     Klasa: 133-02703-02/13
Ur. broj: 532/1-03-01                        Ur. broj: 515-03/03-1
Zagreb, 31. srpnja 2003.                     Zagreb, 31. srpnja 2003.
 
 
 
      Ministar prosvjete i športa                      Ministar za obrt, malo i srednje
           poduzetništvo        
      dr. sc. Vladimir Strugar, v.r.                       Željko Pecek, v.r.
 
 
 Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje strojobravar


  

Narodne novine br.: 136 - Datum: 28.08.2003. - Interni ID: 20032005


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje strojobravar

Ministarstvo prosvjete i športa i 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
 
2005
 
Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE Strojobravar
 
UVOD
 
 
Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i stručnog dijela (program naukovanja).
      Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).
      Sadržaji stručnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Stručni sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio. 
      Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:
Osnovna obilježja 
Nastavni plan 
Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća 
Potrebna stručna sprema nastavnika 
Uvjeti izvođenja programa 
Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima 
Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit 
 
1. Osnovna obilježja 
Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:
-     naziv obrazovnoga programa/zanimanja
-     cilj i zadatci programa
-     trajanje obrazovanja
-     uvjeti za upis.
 
2. Nastavni plan
Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i stručnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.
 
3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća
Tablično se navode za svaki predmet iz stručnog dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.
 


4. Potrebna stručna sprema nastavnika
      Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 
 
5. Uvjeti izvođenja programa
- podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)
- minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora , opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena). 
 
6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
-     naziv predmeta
-     razred
-     tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi
-     cilj nastavnoga predmeta
-     zadatci nastavnoga predmeta
-     sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu
-     metodičke napomene za provedbu nastave
-     osnovne obveze učenika.
 
7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit
Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 
 
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA 
 
 
Cilj:
 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju:
-     strojobravar
 
Zadaci:
 
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada  i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke spajanja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.
Upoznati postupke lijevanja.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.
Moći programirati izradu jednostavnih dijelova numerički upravljanih alatnih strojeva.
Upoznati osnove automatizacije u montaži.
Upoznati montažu i demontažu pojedinih strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći staviti strojeve u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku i smetnju u radu strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor
 
 


2. NASTAVNI PLAN  
                                      
A)  Općeobrazovni dio (35 tjedana)
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 1)1,553----53
Matematika u struci 1)a270135132137
Tehničko crtanje 1)1,553135--88
Osnove tehničke mehanike 135135--70
Tehnologija 1)
obrade i montaže1(1)35----35
Tehnologija obrade i održavanja 2)--1 (2)35--35
Elementi strojeva 2--270--70
Tehnologija strojobravarije3)----2 (2)6464
Praktikum:
Osnove automatizacije 3)P----26464
 Praktikum: 
  Nove tehnologije
 (CAD – CNC - CAM) 3)P----26464
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci ili
prirodoslovlje135270264169
Ukupno B)828182809288849

 
1)  - Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u strojarstvu. 
1)a - Osnovni matematički sadržaji s vježbama iz struke (preporuka da se sadržaji obrade u 1. polugodištu).
2)  - Okvirni sadržai je zajednički za područja rada; npr. strojobravara, alatničara i tokara, a izvode se i u tjednu praktične nastave.
3)  Izvode se i u tjednu praktične nastave.
3)P - Tehnološke vježbe u praktikumu.
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade i montaže i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u prvoj godini su  jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
1(2) - Sadržaji Tehnologije obrade i održavanja i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
2(2) - Sadržaji Tehnologije strojobravarije i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u trećoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
 
2. B) IZBORNI DIO
 
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta. 
Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje. Zbog značaja i složenosti sadržaja nastavnog predmeta Osnove tehničke mehanike preporučljivo je ponuđeni nastavni program ponuditi i kao izborni predmet u 1. razredu. Isto tako u 2. razredu izborni program od 35 sati može biti predmet Tehnički materijali sa sadržajima ispitivanja i mjerenja.
Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu. 
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). 
 
C) Praktični dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
C 1 - Nastava u školi
     (tehnološke vježbe) 
- Tehnologija obrade i  montaže
- Tehnologija obrade i  održavanja
- Tehnologija strojobravarije 
 
35
-
- 
 
-
70
- 
 
-
-
64 
 
35
70
64
- Praktična nastava
– najviše sati 4)30520096601
C2 - Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati560
 6306401830
Ukupno C)9009008002600

 
4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program. 
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A) Općeobrazovni dio315315224854
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 281280288849
C) Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1496149513124303

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktični rad
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Elementi strojeva usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacije usmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija obrade i održavanja usmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija strojobravarijeusmeno, pismeno, praktični rad
Praktikum NT usmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 


4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaProfesor računalstva
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Dipl. ing. elektrotehnike 
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Matematika u struciProfesor matematike
Prof. matematike i fizike
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanikeProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažeProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Elementi strojeva Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove automatizacije Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija strojobravarije Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
 Praktikum NTProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstorVSS, VŠS
SSS
Izborni dio, stručni predmetiProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Praktična nastavaProfesor strojarskih predmeta 
Dipl. ing. strojarstva 
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave- stručni učitelj
/suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1. 2. i 3.profesor1. razr. - 2 sata (2+0)
70 sati -zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati -zajedno
3 .razr. - 1 sat (1+0)
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2. profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati - zajedno
18 sati - 2 grupe
2 .razr. - 1 sat (0+1)
0 sati-zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor,
nastavnik PN,
suradnik,
majstor2 sata (1 + 1)
35 sati zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Elementi strojeva2. profesor
 2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove automatizacije3.profesor
 2 sata (1 + 1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija obrade i održavanja
 2.profesor, nastavnik PN,
suradnik, 
majstor3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija strojobravarije
 3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik, 
majstor4 sata (2 + 2)
64 sati - zajedno
64 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktikum novih tehnologija3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik, 
majstor2 sata (1+1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik, 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 
8 -16 učenika.
Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorsadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 


5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
 Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija strojobravarije
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
praktikum za TehnologijeKlasična učionica s ormarima
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija strojobravarije
Praktikum za 
Osnove automatizacije1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, senzoriku, robotiku i drugoTehnologija obrade i održavanja
Tehnologija strojobravarije
Osnove automatizacije
Praktikum za nove tehnologije:
CAD - CAM1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologijuTehnologija obrade i održavanja
Tehnologija strojobravarije
Izborni sadržaji
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 


6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA), OPĆEOBRAZOVNI DIO
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1. Nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura 
 
ŠKOLE
strukovne-trogodišnjeBROJ SATI TZK
 RazredprviRazreddrugiRazredtreći
PROGRAMtjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
 OSNOVNI PROGRAM135135132
 IZBORNA NASTAVA135135132

      
Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.
 
Zadaci:
·     razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,
·   stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,
·   razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,
·   usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,
·   razvijanje radnih sposobnosti,
·   izgrađivanje humanih međuljudskih,
·   njegovanje higijenskih navika
·   teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:
-     o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave, 
-     o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,
-     o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,
-     o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,
·     razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.
 
Posebne zadaće za učenike:
 
Razred : PRVI           
utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : DRUGI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja 
usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju 
pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva 
 
      Razred : TREĆI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa 
utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena. 
 
Posebne zadaće za učenice:
 
Razred : PRVI                                                     
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja) 
utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava 
 
Razred : DRUGI
utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : TREĆI                                                    
nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita) 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje) 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. 
   
SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA
S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA
 
      Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.
      U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.
      Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.
      Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.
      Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.
 
I. Fizički rad se može podjeliti na:
      1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
      a) velika
      b) srednja (umjerena)
      c) mala.
 
      2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:
      a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini
      b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).
 
Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:
      1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.
      2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.
      3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.
 
II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:
      1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.
      2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).
      3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).
      
Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.
Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:
 
I. skupina
Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).
II. skupina
Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.
III. skupina
Rad na neautomatskim strojevima.
IV. skupina
Rad na automatskim strojevima.
      Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.
 
      Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).
 
      Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).
 
      U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).
 
      U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).
 
OSNOVNI PROGRAM
 
      Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.
      Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:
-     zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika
-     motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje
-     razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća
-     utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu
-     materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:
 
      1)     - atletika                             2)     - košarka
             - športska gimnastika                          - odbojka
             - ples                                     - nogomet
             - ritmičko-športska gimnastika                   - rukomet.
             - borilački športovi.
      
      Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.
 
IZBORNI PROGRAM
 
      Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje. 
      Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:
                                                                 
1) - veslanje                                - stolni tenis
        - klizanje                                 - plivanje
        - skijanje                                 - badminton
        - biciklizam                               - planinarenje
        - tenis                                  - orijentacijsko trčanje i dr.
                  
      2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.
 
      Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa
 


PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI 
SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA
 
      Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.
 
METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE
 
Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.
      Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće. 
      U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.
      Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.
      Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.
      Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.
      U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.
 
      Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.
      Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.
      Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
      Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.
            
Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo). 
Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave. 
    Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.    
Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:
·     Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi vezane za vrstu zanimanja.
·     U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti. 
·     Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
·     U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.
·     U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.
·     Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.
·     Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak. 
·     Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja. 
·     Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati. 
·     Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.
 


6. NASTAVNI PROGRAM - 
  KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA
 
1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu
 
Br.   Nastavno područje           Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)                                          
1            2                            3                          
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice
-     pogone poduzeća, gradilišta i slično.
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
10.LijevanjeUpoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
- lijevanje u pješčane kalupe
- lijevanje u metalne kalupe.
11.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. 
12.Strojna obradaBušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
 


Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: strojobravar
 
Br.   Nastavno područje           Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)     
1            2                            3                          
1.Obrazovanje za zanimanjePonoviti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogona
- Ponoviti i proširiti
 znanja Ponoviti ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice
-     pogone poduzeća gradilišta i slično.
3.Radno pravo
Zaštita na radu
- Ponoviti i proširiti
 znanja Ponoviti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Ponoviti zadaće zaštite na radu.
Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
- Ponoviti i proširiti
 znanja Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema rada
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještine
- Planiranje i priprema u
 zanimanjuOsigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada. 
Procijeniti opseg rada.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacije
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještine
- Dokumentacija u 
 zanimanjuČitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati.
Upoznati norme i standardizaciju.
Razumjeti oznake s tehničkih crteža:
-     projekcije i kote
-     tolerancije
-     oznake kvalitete obrade.
Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.
Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.


 
7.Mjerenje i kontrola
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještine
- Mjerenje i kontrola 
  u zanimanjuZnati i umjeti izmjeriti dužine:
- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
Znati i umjeti mjeriti mehaničkim i električnim mjerilima.
Znati i umjeti ispitati točnosti oblika i dimenzija digitalnim mjernim alatima i uređajima.
Znati i umjeti ispitati hrapavost površina ovisno o funkciji.
Znati i umjeti ispitati površine na trošenje i oštećenje.
8.Ručna obrada
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještine
- Ručna obrada u
 zanimanjuZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
9. Obrada spajanjem
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještine
- Spajanja u zanimanjuZnati i umjeti ispitati hrapavost površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti izvršiti spajanje utiskivanjem.
10.Strojna obrada
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještine
- Strojna obrada u
 zanimanjuRezanje materijala;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti strojnu pilu za rezanje, materijal predmeta obrade
-     umjeti pravilno stegnuti materijal
-     znati i umjeti pravilno podesiti i uključiti stroj
-     pridržavati se propisa zaštite na radu.
Bušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti tokariti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti glodati prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate: 
sjekač, crtaća igla, točkalo, svrdlo, tokarski nož i slično.
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti brusilicu, materijal predmeta obrade, alate za brušenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti brusiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
11. Toplinska obrada
u zanimanju
 Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade, odrediti režim rada prema zahtjevima crteža.
Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.
Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.
Znati se služiti podacima iz literature.
12.Montaža elemenata u mehaničke sklopove
- Prema zanimanjuZnati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.
Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.
Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u mehaničke sklopove.
Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.
Znati i umjeti provjeriti mehaničke sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.
Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle pogreške u montaži.
13.Montaža elemenata u
pneumatske i hidrauličke sustaveZnati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati i umjeti prepoznati, izabrati i ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.
14.CNC programiranje 
alatnih strojevaUpoznati i usvojiti ustroj 
CNC alatnog stroja.
Upoznati i usvojiti mjerne sustave pri CNC upravljanju.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti koordinatni sustav pri CNC upravljanju.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično
primijeniti nultu i referentnu točku pri CNC upravljanju.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti vrste CNC upravljanja.
15.Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja.
 Upoznati služba održavanja strojeva, uređaja i postrojenja.
Upoznati radionice održavanja.
Upoznati dokumentaciju održavanja.
Upoznati i usvojiti zadaće snimanja kvarova – defektacija.
Znati i umjeti podmazivati stroj prema uputama proizvođača.
Znati i umjeti izvršiti preventivni pregled na alatnom stroju.
Znati i umjeti izvršiti mali i srednji popravak na alatnom stroju ili sklopu.

 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: strojobravar
 
Br.   Nastavno područje           Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)     
1            2                            3                          
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Planiranje i priprema rada
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještine
 Znati samostalno osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada. 
Procijeniti opseg rada.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
3. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacije
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještineZnati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati.
Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.
Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake s tehničkih crteža:
-     projekcije i kote
-     tolerancije
-     oznake kvalitete obrade.
Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.
Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.
4.Montaža elemenata u mehaničke sklopove
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještineZnati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.
Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.
Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u mehaničke sklopove.
Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.
Znati i umjeti provjeriti mehaničke sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.
Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle pogreške u montaži.
5.Montaža elemenata u
pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještineZnati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati i umjeti prepoznati, izabrati i ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti pneumatske i hidrauličke sustave.
Znati i umjeti provjeriti pneumatske i hidrauličke sustave i utvrditi pogreške.
Znati i umjeti popraviti pogreške i ponovo pustiti pneumatske i hidrauličke sustave u ispravan i siguran rad.
6.CNC programiranje 
alatnih strojeva
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještineUpoznati i usvojiti ustroj CNC alatnog stroja
Upoznati i usvojiti mjerne sustave pri CNC upravljanju.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti koordinatni sustav pri CNC upravljanju.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti nultu i referentnu točku pri CNC upravljanju.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti vrste CNC upravljanja.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti alatne sustave i korekcije alata pri CNC upravljanja 
Znati i umjeti programirati izradu jednostavnih dijelova na CNC alatnim strojevima.
Znati i umjeti izraditi predmet na numerički upravljanoj alatnoj glodalici ili obradnom centru.
7.Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja
- Ponoviti i proširiti
 znanja i vještineUpoznati službu održavanja strojeva,
uređaja i postrojenja.
Upoznati radionice održavanja.
Upoznati dokumentaciju održavanja.
Upoznati i usvojiti zadaće snimanja kvarova – defektacija.
Znati i umjeti podmazivati stroj prema uputama proizvođača.
Znati i umjeti izvršiti preventivni pregled na alatnom stroju.
Znati i umjeti izvršiti mali i srednji popravak na alatnom stroju ili sklopu.


 
8.Montaža i demontaža
strojeva i uređajaUpoznati redoslijed sastavljanja i montaže,   
Upoznati proces sastavljanja i montaže elemenata.
Raditi na poslovima:
- rastavljanja strojeva i uređaja
- odlaganja i transporta dijelova
- čišćenja i pranja dijelova
- kontrole i klasifikacije dijelova
- sastavljanja i montaže.
Izrada jednostavnijih dijelova:
- popravci manjih sklopova
- sastavljanje i montaža u sklopove.
Raditi na poslovima sastavljanja i montaže elemenata prijenosa snage i gibanja:
- sastavljanje i montaža osovina i vratila
- ugradnja i demontaža ležaja
- sastavljanje i montaža remenica
- sastavljanje i montaža zupčanika
- sastavljanje i montaža lančanika.
Raditi na poslovima održavanja i popravaka osnovnih sklopova alatnih strojeva:
- postolja strojeva i vodilica
- radnog stola, nosača alata i vodilica
- pogona alatnih strojeva
- prigona alatnih strojeva
- elementa za posluživanje strojeva         
- električnih spojeva i vodova.
9.Stavljanje strojeva, uređaja i postrojenja u pogon
 
 Upoznati i raditi u suradnji s majstorom i drugim suradnicima na poslovima:
- transporta i prijema strojeva, uređaja i postrojenja
- postavljanja strojeva, uređaja i postrojenja
- stavljanja strojeva, uređaja i postrojenja u pogon
- održavanja strojeva, uređaja i postrojenja prema 
- uputama proizvođača.

 


2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja
 
1.   Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
2.   Tehnologija obrade i održavanja (2. r.)
3.   Tehnologija strojobravarije (3. r.)
   
 
1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
      Opći stručni sadržaji                  I.      II.    III.  Ukupno
 
      Tehnologija obrade i montaže (70 sati)
1.     Tehnički materijali                    25                 25
2.     Osnove proizvodne tehnike             35                 35
3.     Osnove strojeva i uređaja              10                 10
        
                  Tehnologija obrade i održavanja (105 sati)
1.     Mjerenja i kontrola                          10          10
2.     Toplinska obrada                            10          10
3.     Obrada odvajanjem čestica                    25          25
4.     Osnove upravljanja i regulacije                 20          20
5.     Osnove CNC upravljanja                     20          20
6.     Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja       20           20
 
      Posebni stručni sadržaji
 
A                 Tehnologija strojobravarije (128 sati)
1.     Mehanički sustavi – montažna tehnika    -             32    32
2.     Remont strojeva i uređaja              -             32    32
3.     Elektrotehnika i električni strojevi       -             32    32
4.     Projekt: Tehnološki postupak izrade i montaže          32    32
 
                
      UKUPNO SATI                      70    105   128   303
 
 
 
 
6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
            
Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu
jedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: 
- strojobravar.
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.
 
Mapa za praktičnu nastavu.
 
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1. Tehnički materijali      Upoznati osnovna          Osnovni pojmovi tehnologije.
                        znanja o najvažnijim         Svojstva materijala.
                        tehničkim materijalima:       Željezo i čelik.
                        - dobivanje               Obojeni metali i njihove                                         
- svojstva                legure.
                        - primjena.               Nemetali.
2. Osnove proizvodne      Upoznati načela rada,       Postupci ručne obrade 
      tehnike            alate i postupke pojedinih     odvajanjem čestica:
                        obrada                  - osnove mjerenja i kontrole
                                               - ocrtavanje i obilježavanje
                                               - osnovni kutovi reznog alata
                                               - sječenje
                                               - piljenje
                                               - turpijanje
                                               - grecanje
                                               - izrada navoja.      
                                               Postupci obrade lima:
                                               - rezanje lima
                                               - ravnanje lima
                                               - savijanje lima
                                               - probijanje lima
                                                - previjanje lima.                                                          Kovanje i prešanje.
                                               Valjanje, vučenje, istiskivanje
                                               Lijevanje
                        Upoznati postupke spajanja   Spajanje razdvojivim vezama:
                                               - spajanje vijcima i maticama
                                               - spajanje zaticima i                                                          svornjacima
                                               - spajanje klinovima
                                               - spajanje spojkama.
                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:
                                               - spajanje zakivanjem
                                               - spajanje lemljenjem
                                               - spajanje zavarivanjem
                                               - spajanje lijepljenjem.
                        Upoznati načela rada,       Postupci strojne obrade      
                        alate i postupke            Osnove teorije rezanja:
                        pojedinih strojnih           Bušenje
                        obrada                  Tokarenje    
                                               Glodanje
                                               Brušenje
                                               Štancanje
                                               Ostali postupci strojne obrade.
 
3. Osnove strojeva        Razlikovati pojedine strojeve Podjela strojeva
   i uređaja              za pretvorbu energije,        - pogonski strojevi
                        materijala i informacija       - radni strojevi
                                               - strojevi s elektroničkom
                                                obradom podataka
                                               - proizvodna postrojenja
                                               Primjeri:
                                               CNC - alatni stroj kao 
                                               tehnički sustav
                                               Centralno grijanje kao 
                                               tehnički sustav
6.3. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i održavanja 
                  
Razred: Drugi /strojobravar, alatničar, tokar
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - strojobravar.
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načela i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade s odvajanjem čestica i bez odvajanja čestica.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade s odvajanjem čestica i bez odvajanja čestica u izradi određenog zadatka.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
      Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G., Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Pneumatika i lektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Metodičko-didaktički priručnik za nastavnike Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.
Mapa za praktičnu nastavu
 
Tehnologija obrade i održavanja   
 
Područje rada: Proizvodna tehnika; Zanimanja: strojobravar, alatničar, tokar
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Mjerenje i kontrolaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
 Mjerenje duljina:
Mjerenje pomičnim
 mjerilom
Mjerenje mikrometrom.
Mjerenje komparatorom i
jednostrukim mjerilima
Mjerenje kutova 
univerzalnim kutomjerom
Tolerancije i dosjedi
2.Toplinska obradaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Osnove toplinske obrade
Žarenje
Kaljenje
Popuštanje i poboljšanje
Cementiranje i nitriranje
Peći za toplinsku obradu
3.Strojna obrada
odvajanjem čestica
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
 Osnove teorije rezanja
Geometrija oštrice alata
Strugotina
Pojava topline i hlađenje
Režimi rada
Sile rezanja i snaga
Bušenje, proširivanje,
razvrtavanje, upuštanje
- vrste i geometrija alata:
  svrdla, proširivala, razvrtala, upuštala,
- naprave za stezanje,
- bušilice; glavni dijelovi
- izvori opasnosti i mjere zaštite
Tokarenje
- vrste i geometrija alata
- naprave za stezanje
- tokarilice; glavni dijelovi
- izvori opasnosti i mjere zaštite
Glodanje
- vrste i geometrija alata
- naprave za stezanje
- glodalice; glavni dijelovi
- izvori opasnosti i mjere zaštite
 
Brušenje
- vrste i geometrija alata
- naprave za stezanje
- brusilice; glavni dijelovi
- izvori opasnosti i mjere zaštite
Blanjanje
- vrste i geometrija alata
- naprave za stezanje
- blanjalice; glavni dijelovi
- izvori opasnosti i mjere zaštite
Piljenje
- vrste i geometrija alata
- naprave za stezanje
- pile; glavni dijelovi
- izvori opasnosti i mjere zaštite
Provlačenje
- vrste i geometrija alata
- naprave za stezanje
- strojevi; glavni dijelovi
- izvori opasnosti i mjere zaštite
Završne fine obrade;
princip rada, alati i strojevi
 - honanje
- lepanje
- superfiniš
- elektroerozija
- obrada ultrazvukom
- obrada laserom.
4.Osnove upravljanja Upoznati vrste i funkcije upravljanja Osnove upravljanja
- vrste upravljanja
- logički sklopovi (I, ILI, NE)
Pneumatski sustavi
Karakteristika i primjena
 pneumatike
Elementi pneumatskih i elektropneumatskih
 sustava
Simboli i norme u 
pneumatici i elektropneumatici
Hidraulički sustavi
Karakteristika i primjena
hidraulike
Elementi hidrauličkih sustava
Simboli i norme u hidraulici i elektrohidraulici
5.Osnove 
CNC upravljanjaUpoznati osnove
CNC upravljanjaSastavni dijelovi i ustroj
CNC glodalice
Mjerni sustavi
Koordinatni sustav
Nulte i referentne točke
Vrste CNC upravljanja
Alatni sustavi i korekcija
alata
Program i programiranje
6.
 Održavanje strojeva,
uređaja i postrojenja
 Upoznati osnove održavanja strojeva, uređaja i postrojenja.Služba održavanja strojeva,
uređaja i postrojenja
Zadaci pripreme rada održavanja
Snimanje kvarova
Podmazivanje strojeva
Preventivni pregledi
Plansko i preventivno održavanje
Dokumentacija održavanja
Radionice održavanja

 


6.4. Nastavni predmet: Tehnologija strojobravarije 
                  
Razred: Treći/ strojobravar
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati) 2 + 2
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - strojobravar.
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Upoznati i znati odabrati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.
Moći programirati izradu jednostavnih dijelova numerički upravljanih alatnih strojeva.
Upoznati osnove automatizacije u montaži.
Upoznati montažu i demontažu pojedinih strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći staviti strojeve u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku i smetnju u radu strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Matošević M.:Tehnologija strojobravarije, udžbenik za drugi i treći razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.
Mapa za praktičnu nastavu
 
 
 
Tehnologija strojobravarije - Treća godina: 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
 
1.Mehanički sustavi
i montažna tehnika
Sastavljanje i montaža
u sklopove    
Sastavljanje i montaža elemenata prijenosa snage i gibanja
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije
postupke sastavljanja  
Upoznati važnost i primjenu
pojedinih elemenata
prijenosa snage i gibanja                                                                                                                                     Mehanički sustavi          
Sastavljanje:   
- sastavljanje vijcima i
  maticama
- sastavljanje zaticima i
 svornjacima
- sastavljanje klinovima
- sastavljanje spojkama
- spajanje prešanjem 
- ugradnja i demontaža.
Montaža:
- shema i redoslijed 
  sastavljanja i montaže      
- proces sastavljanja i montaže
 elemenata.
                  
Sastavljanje i montaža,
elementi prijenosa snage i gibanja:
- sastavljane i montaža osovina
 i vratila
- ugradnja i demontaža ležaja
- sastavljanje i montaža remenice
- sastavljanje i montaža
  zupčanika
- sastavljanje i montaža
  lančanika.
                  
Osnovni elementi i sklopovi alatnih strojeva:
- postolja strojeva i vodilice
- radni stol, nosači alata i
 vodilice
- pogoni alatnih strojeva
- prigoni alatnih strojeva
- elementi za posluživanje
 strojeva.     
2.Remont strojeva i uređajaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Vijek trajanja strojeva
Rastavljanje strojeva i uređaja
Odlaganje i transport dijelova
Čišćenje i pranje dijelova
Kontrola i klasifikacija dijelova
Sastavljanje i montaža
Izrada jednostavnijih dijelova
Popravci manjih sklopova
Sastavljanje i montaža u
sklopove
 
Transport i prijem strojeva,
uređaja i postrojenja
Postavljanje strojeva, uređaja i
postrojenja
Stavljanje strojeva, uređaja i
postrojenja u pogon
Održavanje strojeva, uređaja i
postrojenja prema uputama
proizvođača
3.Elektrotehnika i električni strojevi
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
 Osnovni pojmovi iz elektrotehnike                  
- električni strujni krug
- Ohmov zakon
- vrste i spajanje djelatnih otpora.
Toplinsko djelovanje
električne struje
Magnetsko djelovanje
Kemijsko djelovanje
Električne mjere zaštite
 
Osnovna znanja o
električnim strojevima
4. Projekt
 
Tehnološki postupci izrade i montažeSamostalno izraditi zadatak
 
Razraditi tehnološki   
postupak izrade uz    
uporabu skica, tablica, dijagrama, standarda,  
propisa i drugih dostupnih podataka   
 
Razraditi tehnološke poslove montaže. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Tehnološki postupak izrade i montaže mehaničkog sklopa
Sastavni i radionički crtež. 
Izbor broja i redoslijeda
operacija. 
Izbor alata. 
Izbor stroja. 
Određivanje režima rada.
Određivanje vremena izrade.
Analiza ekonomičnosti izrade.
Određivanje vremena izrade.
Tehnološka lista.
Operacijska lista.
Karta alata i naprava.
Popis poslova montaže. 
Radna mjesta za montažu.
Alati i pribor za montažu.
Vrijeme montaže.
Zaštita na radu.

      
6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci
            
Razred: Prvi
      Drugi
      Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:     1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju strojobravar.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška
 
Matematika u struci
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
br.                                             I.      II.    III.   Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije               
2.         Potenciranje        
3.               Korjenovanje                  
4.     Jednadžbe prvog stupnja         
5.     Veličine i jedinice         
6.     Proračuni dužine i kutova               
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                        
10.    Osnove trigonometrije           
11.    Pravilo trojno                  
12.    Postotni i kamatni račun
13.       Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova                  
15.    Izrada kalkulacija u zanimanju                      
      UKUPNO SATI:                     70     35     32    137
Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Osnovne matematičke       Ponoviti znanja i uvježbati    Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                     potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje
                                                     potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s                               
jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama.           pravilo trojno, postotni                                                      račun.
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45° i   60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                             njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                            Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                             pravokutnog trokuta.
7.     Proračuni površina,         Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
                                                     
 
Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,      Kvadrat i kub binoma i 
                              računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                     korijen negativnog broja.
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
 
 
Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
2.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit      struke i zanimanja.
 


6.6. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
 
Razred: Prvi
      
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
                  
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                               Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 
Metodičke napomene:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
 
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 


6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:     1. razred 1,5 sati (53 sata)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: strojobravar.
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine:   Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada    
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
 
Tehničko crtanje 
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                I.    II.    III.   Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                    4                  4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                10                 10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                16                 16
      Presjeci                                    6                  6
      Tolerancije, znakovi obrade                     6                  6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje               6                  6
      Izrada radioničkog crteža                       5                  5
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
      Crtanje krivulja                              -      8            8   
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva             7    -       7
Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža         20           20
      UKUPNO SATI                            53    35          88
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                                        4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                                                       Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža.

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivuljaZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                      Osnovne geometrijske konstrukcije.
Konstrukcije kružnih prijelaza.
Konstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
3.Crtanje detalja na temelju sklopnog crtežaZnati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.
 Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:
-     ortogonalne projekcije
-     kotiranje
-     presjeci
-     tolerancije
-     znakovi obrade.
 

 


6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                     2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: strojobravar. 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška
 
Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                I.    II.    III.   Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                             5                  5
      Statika krutog tijela                         
      - sustavi sila u ravnini                          12                 12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                   8                  8
      - određivanje težišta                           5                  5
      Trenje                                      5                  5
2.     Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                   15            15
      Osnove kinematike                                 10            10
      Osnove dinamike                                  10            10
      UKUPNO SATI                            35    35            70
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                 Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.    
2.Statika krutog tijela Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
- nosačima s dva oslonca
- konzoli
- kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                                        4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 


6.9. Nastavni predmet: Elementi strojeva
 
Razred: Drugi
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)
                    
Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: strojobravar. 
Zadaci:
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupke izrade, ugradnju u podsklopove 
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja 
elemenata strojeva.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
E. Hercigonja: Elementi strojeva, ŠK, Zagreb 
Grupa autora: Elementi finomehanike, ŠK, Zagreb 
Strojarski priručnici, Katalozi, CD 
 
 
Elementi strojeva
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                           II.          Ukupno
1.     Uvod u elemente strojeva
2.     Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
3.     Elementi za nerastavljivo spajanje
4.     Elementi za rastavljivo spajanje
5.     Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage
6.         Elementi i uređaji za podmazivanje
7.         Elementi za brtvljenje
8.         Elementi za protok i regulaciju
9.         Finomehanički elementi
10.       Osnove mehanizama
 
      UKUPNO SATI                                       70      70


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Elementi strojeva (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Uvod u elemente strojevaUpoznati vrste, zadatak i važnost elemenata strojeva.                                                                 Podjela elemenata strojeva.
Standardizacija elemenata strojeva.
2.Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
 Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.
Znati se služiti standardnim 
tolerancijama iz tablica. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.Pojam i značenje tolerancija.
Tolerancije dužina.
ISO sustav tolerancija.
Pojam i vrste dosjeda.
Tolerancije oblika.
Označavanje tolerancija 
na crtežu.
3.Elementi za nerastavljivo spajanjeUpoznati vrste, važnost,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Zakovice i zakovični spojevi.
Lemovi i lemljeni spojevi.
Zavari i zavareni spojevi.
Lijepljeni spojevi.
Utisnuti spojevi.
Porubljeni spojevi.
Preklopljeni spojevi.
4.Elementi za rastavljivo spajanjeUpoznati vrste, važnost,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.
Zatici i svornjaci.
Opruge i gibnjevi.
Klinovi i pera.
Spojke.
Stezni spojevi.
Spojevi s glavinama.
5.Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snageUpoznati vrste, važnost,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Osovine i vratila.
Ležaji.
Tarni prijenos, tarenice.
Remeni prijenos, remeni i remenice.
Zupčani prijenos, zupčanici.
Lančani prijenos, lančanici i lanci.
Užetni prijenos.
6.Elementi i uređaji za podmazivanjeUpoznati vrste, važnost,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati 
standardni element.Zadatak podmazivanja.
Načini podmazivanja.
Elementi za podmazivanje.
7.Elementi za brtvljenjeUpoznati vrste, važnost,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Zadatak brtvljenja.
Vrste brtvi.
Način ugradnje brtvi.
8.Elementi za protok i regulacijuUpoznati vrste, važnost,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati dimenzionirati
standardni element.Cijevi i cijevni elementi.
Ventili.
Slavine.
Zasuni.
9.Finomehanički elementiUpoznati osnove
finomehaničkih elemenata:
vrste, važnost,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
 Vijčani, polužni i krivuljni elementi.
Otpornici.
Uklopnici, prekidači, zapinjače, uskočnice.
Regulatori.
Logički sklopovi
10.Osnove mehanizamaUpoznati osnove
mehanizama.Princip rada mehanizma.
Dijelovi jednostavnog mehanizma.

 
 
 
 
 
 
6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:
                   CAD - CNC - CAM tehnologija
                  
Razred: Treći
      
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 2 sata (64 sata)
                     32 sata - CAD
                    32 sata - CAM
Cilj:   
CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.
CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.
Zadaci:      
CAD:
- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala
- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradi crteža
- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja
  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu. 
CAM:
- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva
- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim  strojevima.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
 
 
 
Praktikum: CAD – CNC - CAM tehnologija (3. razred)
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.         Ukupno
1.     CAD                                           32          32
        Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije
2.     CAM                                           32          32
      Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima    
      (CNC glodalica ili obradni centar)    
      
      UKUPNO SATI                                  32          32
 
 
 


2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.CAD  
Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzijeOsposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža u CAD programu.Osnove CAD program
Otvaranje i spremanje crteža
Uporaba naredbi
Organiziranje crteža s pomoću slojeva, boja i vrsta crta
Zadavanje koordinata
Postavljanje parametara crteža
Pregledavanje crteža
Uređivanje crteža s pomoću osnovnih alata
Crtanje jednostavnih crta i likova
Crtanje krivulja točkastih objekata
Uređivanje crteža s pomoću naprednih alata
Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža
Kreiranje teksta
Crtanje kota
Kreiranje stilova kota i tolerancija
Iscrtavanje i ispis crteža
2. CNC - CAM
Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima:    
CNC glodalica ili obradni centar.Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.
 Sastavni dijelovi i ustroj CNC glodalice ili obradnog centra
Mjerni sustavi
Koordinatni sustav
Nulte i referentne točke
Vrste upravljanja
Alatni sustavi i korekcija alata
Program i programiranje
Izrada predmeta na
numerički upravljanoj alatnoj glodalici ili obradnom centru

 
 


6.11. Nastavni predmet: Praktikum:
                   Osnove automatizacije - Upravljanje i automatizacija
                  
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)
                        32 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi
                        16 sati – Hidraulički sustavi
                        16 sati - Osnove robotike
Cilj:   
Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Zadaci:      
Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.
Upoznati osnove robotike.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
Literatura za učenike i nastavnike:
Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G., Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Pneumatika i lektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.
Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 
 
Praktikum: Osnove automatizacije – Upravljanje i automatizacija
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.         Ukupno
1.     Pneumatski i elektropneumatski sustavi              32          32
        Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava.
2.     Hidraulički sustavi                                16          16
        Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.
3.     Osnove robotike                                 16          16
        Upoznavanje jednostavnih robota.
 
      UKUPNO SATI                                  64          64
 


2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Praktikum: Osnove automatizacije
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Pneumatski sustaviZnati i moći ugraditi jednostavne pneumatske i elektropneumatske sustave.Vježbe:
V1; Izravno upravljanje
V2; Posredno upravljanje
V3; Upravljanje I – funkcijom
V4; Upravljanje ILI - funkcijom 
V5; Memorijsko upravljanje
    cilindrom 
V6; Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila
V7; Upravljanje ovisno o tlaku
V8; Upravljanje ovisno o vremenu
V9; Upravljanje elektromagnetskim ventilima
2.Hidraulički sustaviZnati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.V1; Hidraulička preša
V2; Vježba iz prakse
3.Osnove robotike
 Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.Građa robota.
Princip rada.
Primjena robota.

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljajanje poslova u strojarskim zanimanjima.
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- visoka peć i procesi u visokoj
 peći
- proizvodi visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s 
  lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
5. Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelikaOsposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja o
tehničkim materijalima.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelik.
Alatni čelik.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legure.Usvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkim materijalima.Vrste obojenih metala i
njihovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Prvi
            
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)         
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Statika krutog tijela Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: Drugi 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
Zadaci:
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji.
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisnički program. 
 


Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                             postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem, 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 


Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, primjenjujući ih na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematia u struci
      
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.klasičnim računanjem
2..radom na računalu primjenjujući korisničke programe.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja.
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
3.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva 
       
Razred: Treća
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
Zadaci:
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
      1. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Područja korisničkih programa izborne nastave:
tehničko komuniciranje i standardi 
proizvodna tehnika 
upravljanje i regulacija 
 
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT), OPĆE UPUTE
 
Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u zanimanju.
 
Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
 
Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se: 
1.    izradom ispitnoga uratka 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
    Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje. 
 
Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima0-20
Kvaliteta i točnost izrade0-20
Estetski izgled uratka0-10
Primjena mjera za rad na siguran način0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša0-10
Racionalna uporaba energije0-10
Racionalna uporaba materijala0-10
Točnost mjernih rezultata0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata0-10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10

 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice: 
% ostvarenih bodovaocjena
92 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
81 -  91% bodovaVrlo dobar ( 4 )
67 -  80% bodovaDobar ( 3 )
50 -  66% bodovaDovoljan ( 2 )
0 -  49% bodovaNedovoljan ( 1 )

 
 
 
 
Stručno-teorijski dio ispita
 
Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.
Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje 
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta 
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.
 
Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja. 
Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:   
% bodovaOcjena
90 – 100odličan (5)
80 – 89vrlo dobar (4)
70 – 79dobar (3)
61 – 69dovoljan (2)
30 – 60pravo polaganja usmenoga ispita
0 – 29nedovoljan (1)

 
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.


 
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
7.1. Nastavni predmet:
 
Ispitni cilj: 
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.
 
Način provjere znanja i umijeća:
-     pismeno
-     praktični uradak ili radne probe
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
SadržajZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
Tehnologija zanimanja
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Tehnička mehanikaZnanja: standardizirani TEST
 Testovi 
Priručnik
Praktični dioVještine: Standardizirane
- radne probe
- praktični uradakDokumentacija
Predmet obrade
Alati, uređaji i strojevi

 
1.   Stručno- teorijski dio završnog ispita:
 
Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno- teorijskih predmeta:
 
1.1.Tehnologija                                           120 minuta   
Zaštita na radu.
Sigurnost na radu.
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije.
Planiranje i priprema rada.
Mjerenje i kontrola.
Ručna obrada.
Obrada spajanjem.
Strojna obrada.
Toplinska obrada.
Montaža elemenata u mehaničke sklopove.
Montaža elemenata u pneumatske i hidrauličke sustave.
CNC programiranje alatnih strojeva.
Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja.
Montaža i demontaža strojeva i uređaja.
Stavljanje strojeva, uređaja i postrojenja u pogon.
      
1.2.Tehničko crtanje i elementi strojeva                       60 minuta
Prostorno prikazivanje i kotiranje              
Pravokutno projiciranje i kotiranje               
Izrada i analiza radioničkog crteža elementa stroja.
Analiza sastavnih crteža.    


 
1.3.Tehnička mehanika                               60 minuta
Zadaci:
Proračuni osnove statike krutih tijela.
Proračuni ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Proračuni trenja.
Proračuni čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Proračuni kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Proračuni dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 
 
Pitanja za pismeni ispit stručno- teorijskog dijela su standardizirana i nalaze se u Katalogu znanja koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora.
 
 
 
Praktični dio završnog ispita: 
 
Praktični dio završnog ispita može trajati do 18 sati, a izvodi se u dva oblika:
- radne probe
- praktični uradak.
 
Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode se kod obrtnika ili u praktikumima obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze npr. područja:
-  sastavljanje i montaža mehaničkog sustava (ugradnja ležaja, klina…..)
-     sastavljanje pneumatskog sustava (npr. na FESTO-didaktičkim pločama)
-     sastavljanje hidrauličkog sustava (npr. na FESTO-didaktičkim pločama).
 
Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz
područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio na naukovanju, u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom mjestu.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze npr. područja:
-  izrada elementa sklopa ručnim i strojnim obradama
-  montaža elemenata u mehaničke sklopove
-  montaža i demontaža strojeva i uređaja
-  stavljanje strojeva, uređaja i postrojenja u pogon
-  mjerenje i kontrola dijelova i sklopova
-  izrada dijela na CNC upravljanim alatnim strojevima.
 


8. Prijelazne i završne odredbe
 
 
   Program obrazovanja za zanimanje strojobravar koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.
  Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje strojobravar obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.
  Učenici koji su se upisali u program za zanimanje strojobravar ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
  Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
 
 
 
Klasa: 602-03/03-01/737                     Klasa: 133-02703-02/19
Ur. broj: 532/1-03-01                        Ur. broj: 515-03/03-1
Zagreb, 31. srpnja 2003.                     Zagreb, 31. srpnja 2003.
 
 
 
      Ministar prosvjete i športa                      Ministar za obrt, malo i srednje
           poduzetništvo        
      dr. sc. Vladimir Strugar , v.r.                        Željko Pecek, v.r.
 
 Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje vodoinstalater


  

Narodne novine br.: 136 - Datum: 28.08.2003. - Interni ID: 20032011


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje vodoinstalater

Ministarstvo prosvjete i športa i 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
 
2011
Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM 
ZA ZANIMANJE Vodoinstalater
 
UVOD
 
Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i stručnog dijela (program naukovanja).
      Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).
      Sadržaji stručnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Stručni sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio. 
      Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:
Osnovna obilježja 
Nastavni plan 
Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća 
Potrebna stručna sprema nastavnika 
Uvjeti izvođenja programa 
Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima 
Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit. 
 
1. Osnovna obilježja 
Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:
-     naziv obrazovnoga programa/zanimanja
-     cilj i zadatci programa
-     trajanje obrazovanja
-     uvjeti za upis.
 
2. Nastavni plan
Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i stručnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.
 
3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća
Tablično se navode za svaki predmet iz stručnog dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.
 
4. Potrebna stručna sprema nastavnika
      Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 
 
5. Uvjeti izvođenja programa
-     podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)
-     minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena). 
 
6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
-     naziv predmeta
-     razred
-     tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi
-     cilj nastavnoga predmeta
-     zadatci nastavnoga predmeta
-     sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu
-     metodičke napomene za provedbu nastave
-     osnovne obveze učenika.
 
7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit
Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
 
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:
-     vodoinstalater
 
Zadaci: 
Usvojiti značaj organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke lijevanja.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Upoznati osnove automatizacije i regulacije.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor.


2. NASTAVNI PLAN  
                                      
A)  Općeobrazovni dio (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 1)1,553----53
Matematika u struci 1)a270135132137
Tehničko crtanje 1)1,553135--88
Osnove tehničke mehanike 135135--70
Tehnologija 1)
obrade i montaže1(1)35----35
Elementi vodovodnih instalacija i protoka 2)--270--70
Osnove automatizacije 3)----26464
Tehnologija strojarskih instalacija 2)--1(2)35--35
Tehnologija vodoinstalacija 3)----2(2)6464
 Praktikum NT 3)P----26464
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci ili
prirodoslovlje135270264169
Ukupno B)828182809288849

1)  - Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u strojarstvu.
1)a - Osnovni matematički sadržaji s vježbama iz struke (preporuka da se sadržaji obrade u 1. polugodištu).
2)  - Okvirni sadržaj je i zajednički za područja rada; npr. vodoinstalatera, plinoinstalatera i instalatera grijanja i klimatizacije, a izvode se i u tjednu praktične nastave.
3) Izvode se i u tjednu praktične nastave.
3)P - Tehnološke vježbe u praktikumu.
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade i montaže i tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u prvoj godini su  jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
1(2) - Sadržaji Tehnologije strojarskih instalacija i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
2(2) - Sadržaji Tehnologije vodoinstalacija i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u trećoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.


2. B) IZBORNI DIO
 
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta. 
Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje. Zbog značaja i složenosti sadržaja nastavnog predmeta Osnove tehničke mehanike preporučljivo je ponuđeni nastavni program ponuditi i kao izborni predmet u 1. razredu. Isto tako u 2. razredu izborni program od 35 sati može biti predmet Tehnički materijali sa sadržajima ispitivanja i mjerenja.
Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.     
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). 
C)  Praktični dio (40 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
C 1 - Nastava u školi (tehnološke vježbe) 
- Tehnologija obrade i montaže
- Tehnologija strojarskih instalacija
- Tehnologija vodoinstalacija 
 
35
 
-
 
-
 
 
-
 
70
 
- 
-
 
-
 
64 
35
 
70
 
64
- Praktična nastava– najviše sati 4)30520096601
C2 - Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati5606306401830
Ukupno C)9009008002600

 
4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program. 
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A) Općeobrazovni dio315315224854
B) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom 281280288849
C) Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1496149513124303

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno, praktični rad
Tehničko crtanje pismeno, praktičan rad
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Elementi vodovodnih instalacija i protoka usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacije usmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija strojarskih instalacija usmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija vodoinstalacijausmeno, pismeno, praktični rad
Praktikum NT usmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 
 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaProfesor računalstva
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Dipl. ing. elektrotehnike 
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Matematika u struciProfesor matematike
Prof. matematike i fizike
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanike Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažeProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Elementi vodovodnih instalacija i protoka Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove automatizacije Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija strojarskih instalacija Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija vodoinstalacijaProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS, VŠS
SSS
 Praktikum NTProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstorVSS, VŠS
SSS
Izborni dio, stručni predmetiProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Praktična nastavaProfesor strojarskih predmeta 
Dipl. ing. strojarstva 
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave- stručni učitelj
/suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
 
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1., 2. i 3profesor1. razr.- 2 sata (2+0)
70 sati-zajedno
 
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati-zajedno
 
3. razr. - 1 sat (1+0)
32 sata-zajedno 
30 učenika
 
 
30 učenika
 
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2. profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati-zajedno
18 sati -2 grupe
 
2. razr. - 1 sat (0+1)
0 sati-zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati-zajedno
 
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati-zajedno 
30 učenika
 
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1 + 1)
35 sati zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Elementi vodovodnih instalacija i protoka2. profesor
 2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
16 učenika
Osnove automatizacije3.profesor
 2 sata (1 + 1)
32 sati - zajedno
32 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija strojarskih instalacija
 2.profesor nastavnik PN
suradnik 
majstor3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija vodoinstalacija
 3.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor4 sata (2 + 2)
64 sati - zajedno
64 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktikum novih tehnologija3.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1+1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor
nastavnik PN
suradnik 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 8-16 učenika,
gospodarske radionice - izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorsadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
 Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
Praktikum za tehnologijeKlasična učionica s ormarima
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Praktikum za 
osnove automatizacije1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje i drugoTehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Osnove automatizacije
Praktikum za nove tehnologije
 1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom Tehnologija obrade i održavanja
Tehnologija vodoinstalacija
Izborni sadržaji
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 
 


6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA), OPĆEOBRAZOVNI DIO
 
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1. Nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura 
 
ŠKOLE
strukovne-trogodišnjeBROJ SATI TZK
 RazredprviRazreddrugiRazredtreći
PROGRAMtjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
 OSNOVNI PROGRAM135135132
 IZBORNA NASTAVA135135132

      
Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.
 
Zadaci:
·     razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,
·   stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,
·   razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,
·   usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,
·   razvijanje radnih sposobnosti,
·   izgrađivanje humanih međuljudskih,
·   njegovanje higijenskih navika
·   teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:
-     o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave, 
-     o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,
-     o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,
-     o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,
·     razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.
 
Posebne zadaće za učenike:
 
Razred : PRVI           
utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : DRUGI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja 
usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju 
pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva 
 
      Razred : TREĆI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa 
utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena. 
 
Posebne zadaće za učenice:
 
Razred : PRVI                                                     
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja) 
utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava 
 
Razred : DRUGI
utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : TREĆI                                                    
nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita) 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje) 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. 
   
SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA
S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA
 
      Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.
      U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.
      Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.
      Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.
      Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.
 
I. Fizički rad se može podjeliti na:
      1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
      a) velika
      b) srednja (umjerena)
      c) mala.
 
      2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:
      a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini
      b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).
 
Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:
      1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.
      2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.
      3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.
 
II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:
      1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.
      2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).
      3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).
      
Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.
Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:
 
I. skupina
Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).
II. skupina
Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.
III. skupina
Rad na neautomatskim strojevima.
IV. skupina
Rad na automatskim strojevima.
      Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.
 
      Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).
 
      Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).
 
      U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).
 
      U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).
 
OSNOVNI PROGRAM
 
      Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.
      Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:
-     zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika
-     motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje
-     razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća
-     utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu
-     materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:
 
      1)     - atletika                             2)     - košarka
             - športska gimnastika                          - odbojka
             - ples                                     - nogomet
             - ritmičko-športska gimnastika                   - rukomet.
             - borilački športovi.
      
      Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.
 
IZBORNI PROGRAM
 
      Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje. 
      Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:
                                                                 
1) - veslanje                                - stolni tenis
        - klizanje                                 - plivanje
        - skijanje                                 - badminton
        - biciklizam                               - planinarenje
        - tenis                                  - orijentacijsko trčanje i dr.
                  
      2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.
 
      Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa
 
PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI 
SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA
 
      Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.
 
METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE   
 
Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.
      Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće. 
      U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.
      Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.
      Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.
      Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.
      U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.
 
      Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.
      Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.
      Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
      Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.
            
Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo). 
Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave. 
    Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno.      
Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:
·     Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi vezane za vrstu zanimanja.
·     U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti. 
·     Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
·     U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.
·     U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.
·     Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.
·     Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak. 
·     Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja. 
·     Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati. 
·     Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.
 
 
 
6. NASTAVNI PROGRAM - 
  KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA
 
1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
 
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu
 
Br.   Nastavno područje           Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)                                                  
1            2                            3                          
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice
-     pogone poduzeća
-     gradilišta i slični objekti.
 
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
 
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
 
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
 
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
 
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
 
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju.
 
10.LijevanjeUpoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
- lijevanje u pješčane kalupe
- lijevanje u metalne kalupe.
 
 
 
 
11.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. 
12.Strojna obradaBušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
-     znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
-     umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
 - pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
 
 
 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: vodoinstalater
 
 
 
 
 
NASTAVNA CJELINAOČEKIVANI REZULTATI
(znanja i umijeća)NASTAVNI SADRŽAJI
1. Zaštita na
  radu
 
 
 
 
 
2. Planiranje i 
  priprema radnog
  procesa, izrada 
  dokumentacije
 Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu te zakonske propise i institucije osiguranja od nesreće
Primjenjivati zaštitna sredstva prema propisima 
 
Naučiti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama te pripremati potrebnu dokumentaciju
 Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima
Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu
Upoznati zakonske propise
Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad
 
 
Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.
Priprema potrebne dokumentacije
 
3. Izrada 
  elemenata i 
  podsklopova za 
  instalacije 
  vodovoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pripremni 
  građevinski 
  radovi
 
5. Plinsko i 
  električno 
  zavarivanje i 
  plinsko rezanje
 
 
6. Izrada izolacije
 
7. Posjet 
  gradilištu i 
  kotlovnici tj. 
  podstanici TE - TONaučiti izrađivati dijelove cjevovoda, montažu elemenata i podsklopove
Znati spojiti i staviti u funkciju kanalizacijsku instalaciju od različitih materijala
Umjeti ispitati instalaciju na nepropusnost 
Razumjeti rad instalacije
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osposobiti za građevinske radove potrebne u struci
 
 
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju
Naučiti sve radnje u zavarivačkoj tehnici
Uvježbati tehnike zavarivanja
 
Umjeti zaštititi cijevi te naučiti izrađivati i postavljati toplinsku izolacijuCijevni spojevi 
Šavne i bešavne cijevi, rezanje, savijanje cijevi, narezivanje kratkih i dugih navoja
Spajanje cijevi 
Za vodovod –fitinzima i armaturama
Montaža cijevi, koljena, T-komada, ventila, zapornice, zasuna i sl. i njihovo brtvljenje u dijelove instalacije
Kanalizacija
Vrste cijevi, prema materijalu i dimenzijama i međusobno spajanje (SL, PVC, olovo, azbest - cement, beton) 
Spajanje cijevi holenderima, prirubnicama i elementima dilatacije
Rezanje, savijanje, deformacija bakrenih i mjedenih cijevi, spajanje holenderima i lemljenje u čvrste nerastavljive veze elemenata cjevovoda
Ispitivanje na nepropusnost prema mediju u protoku
 
Izrada utora u zidu i podu
Bušenje i izrada nosača instalacije
Gipsanje i betoniranje
Zatvaranje šlicova
 
 
 
 
 
 
Antikorozivna zaštita –površinska zaštita cijevi; čišćenje cijevi i premazivanje zaštitnom bojom
Toplinska izolacija elemenata instalacija
 
 
 

 
 Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: vodoinstalater
 
NASTAVNA
CJELINAOČEKIVANI REZULTATI
(znanja i umijeća)NASTAVNI SADRŽAJI
1. Zaštita na radu
 
 
 
 
2. Planiranje i 
  priprema 
  radnog procesa, 
  izrada 
  dokumentacije
 Znati koristiti zaštitna sredstva na radu
Usvojiti pravila i zakone o zaštiti na radu
 
Znati izraditi tehnološki postupak
  - popis materijala
  - troškovnik
  - tehnički crtež
 Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima
Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu
 
Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama
Priprema potrebne dokumentacije
Priprema potrebnih alata i naprava
 
3. Kućna 
  instalacija 
  vodovoda i 
  kanalizacije
 
 
 
4. Postavljanje 
  sanitarija i 
  priključivanje 
  na instalaciju
 
5. Kućni 
  priključak
 
 
6. Posebne 
  instalacije
 
 
 
7. Topla sanitarna 
  (konzumna) 
   voda
 
8. Nove tehnologije 
 
9. Posjet muzeju 
  Gradskog 
  vodovoda te 
  gradilištima
 
 
10. Praktični rad s
   dokumentacijom 
   za završni ispit
 Naučiti spajanje montaže instalacija vodovoda i kanalizacije
Umjeti izvršiti tlačnu probu instalacije te znati toplinsko i antikorozivnno zaštititi
 
Znati i moći montirati sve elemente i sklopove
 
 
 
Umjeti izvršiti ulični priključak te znati pravila distributera 
 
 
Znati postaviti hidroforsko postrojenje
Naučiti posebne sisteme instalacija
 
Naučiti spajati razna grijaća tijela na vodovodnu instalaciju i dimnjak
 
Upoznati postupke rada
 
Znati izraditi priključak i vodovodnu instalaciju s odvodnjom te izraditi tehničku pripremu s potrebnim alatom, materijalom i tehničkim crtežimaTemeljni razvodi i usponi (vertikale)
Građevinski radovi (prodori, usjeci i sl.)
Ogranci i priključci trošila
Tlačna proba instalacije
Površinska i toplinska zaštita instalacije
 
 
Kade, školjke i vodokotlići, bide, armatura, slavine i dr.
 
 
 
Spoj na uličnu instalaciju (šelna), spojni vod, set vodomjera u šahtu
Nadležnost distributera
 
Hidroforsko postrojenje
Protupožarni sistemi - hidrantska mreža i lokalni sistem (šprinkler)
 
 
Ugradnja i spajanje raznih grijača (bojlera, plinskih aparata, izmjenjivača i sl.) sa spojem na dimnjak
 
Primjena novih tehnologija

 


2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja
 
Tehnologija obrade i montaže (1. r.) 
Tehnologija strojarskih instalacija (2. r.) 
Tehnologija vodoinstalacija (3. r.) 
   
 
6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
                  
 
Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
vodoinstalater.
 
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
      Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.
 
Mapa za praktičnu nastavu
 
 
 


Tehnologija obrade i montaže - prva godina: sva zanimanja u strojarstvu
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1. Tehnički materijali      Upoznati osnovna          Osnovni pojmovi tehnologije.
                        znanja o najvažnijim         Svojstva materijala.
                        tehničkim materijalima:       Željezo i čelik.
                        - dobivanje               Obojeni metali i njihove                                                     - svojstva                                                    legure.
                        - primjena.               Nemetali.
2. Osnove proizvodne      Upoznati načelo rada,       Postupci ručne obrade 
      tehnike            alate i postupke pojedinih     odvajanjem čestica:
                        obrada                  - osnove mjerenja i kontrole
                                                - ocrtavanje i obilježavanje
                                               - osnovni kutovi reznog alata
                                               - sječenje
                                               - piljenje
                                               - turpijanje
                                               - grecanje
                                               - izrada navoja.      
                                               Postupci obrade lima:
                                               - rezanje lima
                                               - ravnanje lima
                                                - savijanje lima
                                               - probijanje lima
                                               - previjanje lima                                                                                                          Kovanje i prešanje.
                                               Valjanje, vučenje, istiskivanje
                                               Lijevanje.
                        Upoznati postupke spajanja   Spajanje razdvojivim vezama:
                                               - spajanje vijcima i maticama
                                               - spajanje zaticima i                                                                                                         svornjacima
                                               - spajanje klinovima
                                               - spajanje spojkama.
                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:
                                               - spajanje zakivanjem
                                               - spajanje lemljenjem
                                               - spajanje zavarivanjem
                                               - spajanje lijepljenjem.
                        Upoznati načelo rada,       Postupci strojne obrade      
                        alate i postupke            Osnove teorije rezanja:
                        pojedinih strojnih           - bušenje
                        obrada                  - tokarenje    
                                               - glodanje
                                               - brušenje
                                               - štancanje
                                               - ostali postupci strojne obrade.
 
3. Osnove strojeva        Razlikovati pojedine strojeve Podjela strojeva
   i uređaja              za pretvorbu energije,        - pogonski strojevi
                        materijala i informacija       - radni strojevi
                                               - strojevi s elektroničkom
                                                obradom podataka
                                               - proizvodna postrojenja
                                               Primjeri:
                                               CNC - alatni stroj kao 
                                                     tehnički sustav
                                               Centralno grijanje kao 
                                                     tehnički sustav
 
 
 
 
 
6.3. Nastavni predmet: Tehnologija strojarskih instalacija 
                  
 
Razred: Drugi /vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
- vodoinstalater.
 
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
      
Čargonja N.: Vodovod i kanalizacija, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
 
Mapa za praktičnu nastavu
 
 
 
 
Tehnologija strojarskih instalacija   
 
Zanimanja: vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Elementi cjevovodaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Novi materijali i proizvodi za izvođenje instalacija; svojstva, odabir, označavanje, cijena, odgovarajući fazonski komadi i preporučena armatura, tehnologije spajanja i razaranja, dezinfekcija, proba, sanacija, garancija i atest, te vođenje tehničke dokumentacije.
 Cijevi
- Čelične cijevi - press sistem
- Bakrene cijevi - press sistem
- PVC cijevi
- armirane PVC cijevi
- polietilenske cijevi
- polipropilenske cijevi
- polibutilenske cijevi
- univerzalni sistemi (kombinacija metala i plastike s press spojevima)
Spojni elementi
Armatura
Brtve
Reduktori i regulatori tlaka
Sigurnosni organi
 
2.
 Spajanje cjevovodaZnati i umjeti spojiti cjevovod rastavljivim i nerastavljivim spojevima.Rastavljivi spojevi.
Nerastavljivi spojevi.
 
3.Nemjerni dio instalacijeUpoznati vrste nemjernih dijelova instalacija.Gravitacijski. 
Tlačni.
 
4.Kućni priključak
 Upoznati spojni vod kućnog priključka.
 Spojni vod.
5.Mjerni dio instalacijeUpoznati razvod unutarnje instalacije. 
 Razvod unutarnje instalacije.
 
6.Tehnologije izrade, kontrole, ispitivanja, zaštite, održavanja i sanacije cjevovodaUsvojiti važnost pravilnog održavanja cjevovoda. 
7.Djelovanje topline na instalacijuUpoznati opasnosti povećanog djelovanja topline i tlaka na instalacijuDilatacija.
Povišenje tlaka i sigurnosna oprema.
Čvrste i klizne točke.
Kompenzatori.
8.Djelovanje korozije i
njezino sprečavanjeUpoznati opasnosti od djelovanja korozije.
Znati spriječiti širenje korozije u instalacijama.Pri spajanju cijevi:
- iznutra od fluida i izvana od okoline
- elektrokorozija.
 
9.Ostale instalacije u kućanstvuUpoznati električne instalacije, telefonske instalacije, uzemljenje.Elektroinstalacije 
(jaka i slaba struja).
Telefonske instalacije.
Uzemljenje.
 
10Obračun potrošnjeNaučiti i znati obračunati potrošnju medija.Brojila.
Nadležnost distributera.
Obveza korisnika.
11Usporedba ekonomičnosti raznih sistema i medija
 Upoznati razlike pojedinih medija u instalacijama. 

 
 
 


6.4. Nastavni predmet: Tehnologija vodoinstalacija 
                  
 
Razred: Treći/ vodoinstalater
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati) 2 + 2
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
- vodoinstalater
 
 
Zadaci:
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
 
Čargonja N.: Vodovod i kanalizacija, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
 
Mapa za praktičnu nastavu
 
 
 
 
 
Tehnologija vodoinstalacija - treća godina: 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
 
1.Osobine vodeUpoznati svojstva vode.
                                                                              Fizikalna svojstva vode.
Kemijska svojstva vode.
Biološka svojstva vode.
Tehnološka svojstva vode.    
            
2.Pitka voda i vodopripremaUpoznati važnost analize pitke vode.
Posjetiti vodopripremu.Svojstva pitke vode.
Zakonski propisi.
Vodopriprema (mehaničko, kemijsko i biološko čišćenje vode).
3.Kišnica
 Upoznati kišnicu.Korištenje kišnice, 
skupljanje i čišćenje kišnice,
cisterne i posude za spremanje kišnice.
 
4.Priprema i potrošne vode
 Usvojiti važnost filtriranja.Uklanjanje tvrdoće.
Filtriranje.
 
5.
 Pumpe ili sisaljkeUpoznati vrste pumpi, princip rada i primjenu.
Moći izabrati potrebnu pumpu. Stapne pimpe.
Centrifugalne pumpe.
Hidroejektor.
Izbor pumpi.
 
6.VodoopskrbaUpoznati vodozahvatne radove.
Posjetiti vodopripremu.Vodozahvati (podzemnih, nadzemnih atmosferskih i izvorskih voda).
 
7.VodovodUpoznati vrste vanjskog vodovoda.
Usvojiti dijelove spojnog voda.
Razumjeti dijelove unutarnjeg vodovoda.
Raditi na poslovima povezivanja dijelova u sustav.
Upoznati i usvojiti način rada samostalnog vodovoda.Vanjski vodovod
(gravitacijski, tlačni, granasti i kružni razvod, rasteretna posuda, vodosprem, vodotoranj).
Spojni vod (vodomjernica, vodomjer).
Unutarnji vodovod (razvod, ugradnja cijevi, smetnje i opasnosti, simboli).
Samostalni vodovod
(hidrofor, spremnik na tavanu).
 
 
 
 
8.Armatura unutarnjeg vodovodaUpoznati elemente armature unutarnjeg vodovoda.
Moći izabrati pojedini element iz sustava.
 Spojnici.
Vodovodna armatura.
Sanitarna armatura.
Zahodska armatura.
 
9.Topla vodaUpoznati načine pripreme tople vode.Skupna proizvodnja tople vode.
Pojedinačna proizvodnja tople vode.
 
10.Priprema tople vode s pomoću plina i
solarnoga grijanja
 Upoznati elemente za pripremu tople vode.
Moći izabrati pojedini element za pripremu tople vode.
 Protočni plinski grijač vode.
Plinski kombi bojler.
Priprema tople vode s pomoću solarnoga grijanja
 
11.Sanitarne prostorije, uređaji i ugradnja sanitarne opremeUpoznati sanitarne prostorije.
Usvojiti načine ugradnje pojedinih elemenata.Kupaonica.
Zahod.
Kuhinja.
Javne prostorije.
 
12.KanalizacijaUpoznati važnost i vrste kanalizacije.
 Otpadne vode (pročišćavanje):
- unutarnja kanalizacija
- vanjska kanalizacija.
 
13.Obrada otpadnih voda
 Upoznati uređaje za pročišćenje otpadnih voda.
Usvojiti važnost pravilnog izbora i dimenzioniranja septičkih jama.
 Uređaji za pročišćenje otpadnih voda.
Septičke jame.
 
14.Uređaji različitih proizvođača i njihova montažu i podešavanje iz područja vodovoda i kanalizacije
 Upoznati uređaje za opremanje objekata.Oprema za javne zahode.
Oprema za velike kuhinje.
Oprema za bolnice.
Oprema za hotele.
Kade za masažu.
Jacuzzi kade.
 
15.Opremanje bazena 
 Upoznati uređaje za opremanje bazena.Uređaji za dezinfekciju, čišćenje, izmjenu i dogrijavanje vode
 
16.Korištenje vode u poljoprivredi
 Upoznati uređaje u poljoprivredi.
 Uređaji za navodnjavanje i zalijevanje bilja.
Pojilice za stoku.
 

 
            
 
 
6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci
                  
 
Razred: Prvi
      Drugi
      Treći
 
Tjedni (ukupni) fond sati:     1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju vodoinstalater.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška
 
 
Matematika u struci
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
br.    
                                         I.      II.    III.   Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije               
2.         Potenciranje        
3.               Korjenovanje                  
4.     Jednadžbe prvog stupnja         
5.     Veličine i jedinice         
6.     Proračuni dužine i kutova               
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                        
10.    Osnove trigonometrije           
11.    Pravilo trojno                  
12.    Postotni i kamatni račun
13.       Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova                  
15.    Izrada kalkulacija u zanimanju                      
      UKUPNO SATI:                     70     35     32    137
 
 
 
Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Osnovne matematičke Ponoviti znanja i uvježbati          Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                     potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje
                                                     potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
 
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
 
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s                                           
jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama.           pravilo trojno, postotni                                                                             račun.
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45° i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti.   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
 
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
 
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                                   njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                                  Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                                   pravokutnog trokuta.  
 
7.     Proračuni površina          Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
                                                     
 
 
 
Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,      Kvadrat i kub binoma i 
                              računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci
                                               
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene,        Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                           korijen negativnog broja.
                                               
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
 
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
 
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
 
 
 
 
 
Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Izračun troškova           Upoznati troškove i         Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
2.     Kalkulacija               Moći obračunati           Izrada predračuna za 
                              kalkulaciju.               jednostavniji posao.
 
 
3.     Proračuni u struci           Praktično primijeniti znanje.  Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit.     struke i zanimanja.
 
 
 
 
 
6.6. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
 
Razred: Prvi
      
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
                  
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje.
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj
1         2                         3                                   4
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                  Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 
Metodičke napomene:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
 
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
 
 
 
 
 
6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
 
Razred: Prvi
      Drugi
 
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 1,5 sati (53 sata)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: vodoinstalater.
 
 
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine:   Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada    
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
 
      
Tehničko crtanje 
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                I.    II.    III.   Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                     4                 4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                10                10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                16                16    
      Presjeci                                    6                 6
      Tolerancije, znakovi obrade                     6                 6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje              6                 6
      Izrada radioničkog crteža                       5                 5    
 
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
   Građevinski nacrti                                  10          10
   Razvijanje plašteva                                 15          15
   Crtanje osnovnih elemenata strojeva                    10          10
 
      UKUPNO SATI                            53    35          88
 
 
 
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                     Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
izrada radioničkog crteža

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Građevinski nacrtiZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                       Projektni (idejni, glavni, situacijski, instalacijski)
Izvedbeni (palirski, detaljni, konstrukcijski, obračunski)
Oprema nacrta (format, okvir, natpis)
Sadržaj nacrta (tlocrt, presjek, pogled) – raspored nacrta
Kotiranje (jedinica, mjera, visinska kota)
Skraćenice i grafičke oznake za pod, stijene, materijal, sanitarije, namještaj, opremu, instalacije
Prikaz stuba, vrata, prozora
Prikaz dimnjaka i ventilacijskih kanala
Građevinske podloge za projektiranje instalacija 
 
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
Pravokutni presjek – koljeno, etaža, redukcija, račva 
Okrugli presjek - koljeno, etaža, redukcija, račva
Kombinirani presjeci
 
3.Crtanje osnovnih elemenata strojevaZnati dimenzionirati i nacrtati vijak i maticu. 
 Vijak i matica: vrste prema navoju, konstrukciji, izvedbi – izbor i označavanje prema tablicama.
Cijevi i fazonski komadi za spajanje cijevi – rastavno.
 

 
 
 
 
 
 
 
6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
 
Razred: Prvi
      Drugi
 
Tjedni (ukupni) fond sati:     1. razred 1 sat (35 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
 
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: vodoinstalater. 
 
 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 
 
 
 
Osnove tehničke mehanike
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                I.    II.    III.   Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                             5                 5
      Statika krutog tijela                         
      - sustavi sila u ravnini                          12                12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                   8                 8
      - određivanje težišta                           5                 5 
      Trenje                                      5                 5
 
2.     Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                  15          15
      Osnove kinematike                                 10          10
      Osnove dinamike                                  10          10
 
 
      UKUPNO SATI                            35    35          70
 
 
 
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                                  i montaže u sklopoveVeličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.    
2.Statika krutog tijela Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila.
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila, reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
 
 
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
- nosačima s dva oslonca
- konzoli
- kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).
 

 
 
 
 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                            Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno na elementima strojeva i u tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno na elementima strojeva i u tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 
 
 
 
 
6.9. Nastavni predmet: Elementi vodovodnih instalacija i protoka
                  
 
Razred: Drugi
      
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)
                    
Cilj: Stjecanje znanja i elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: vodoinstalater. 
 
 
Zadaci:
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnju u podsklopove 
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva i protoka.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva i protoka.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja 
elemenata strojeva i protoka.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
 
 
 
 
Elementi vodovodnih instalacija i protoka – 2. razred
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                          Broj sati po obrazovnim godinama
                                                      I.    II.    III.  Ukupno
 
1.     Osnovne fizikalne veličine
2.     Izvedene fizikalne veličine
3.     Mediji u instalacijama
4.     Propisi i nadležnosti vezane uz korištenje instalacija
5.     Materijali, poluproizvodi i proizvodi u cjevarstvu
6.     Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka
7.     Uređaji za mjerenje
8.     Kompletni prikaz instalacije i trošila
 
      UKUPNO SATI                                 -       70     -      70
 
 
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Elementi vodovodnih instalacija i protoka (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnovne fizikalne
veličine
 Upoznati osnovne veličine i jedinice SI sustava.                                                                                 Osnovne veličine i jedinice SI sustava.
2.Izvedene fizikalne
 veličineUpoznati izvedene veličine i jedinice SI sustava.Površina.
Volumen.
Brzina.
Ubrzanje:
Protok.
Sila.
Tlak.
Energija.
Snaga.
 
3.Mediji u
instalacijama
 Upoznati i usvojiti važnost strujanja u struci.Stanja medija u ovisnosti o tlaku i temperaturi.
Strujanje i pojave pri strujanju.
 
4.Propisi i nadležnosti vezane uz korištenje instalacija
 Upoznati propise i nadležnosti.Proizvođač.
Distributer.
Korisnik.
 
5.Materijali, poluproizvodi i
proizvodi u
cjevovodu
 Znati i moći izabrati i dimenzionirati poluproizvode i proizvode
u cjevovodu.Gubitak tlaka i dimenzioniranje prema protoku i brzini.
Cijevi.
Fazonski komadi.
Armature.
Materijal za izolaciju.
 
6.Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka
 Znati i moći izabrati i dimenzionirati uređaje za stvaranje i regulaciju protoka.
 Crpke.
Posude.
Regulatori tlaka.
 
7.Uređaji za mjerenje
 Znati i moći primijeniti uređaje za mjerenje u struci i zanimanju.Mjerenje temperature.
Mjerenje tlaka.
Mjerenje protoka 
(nadležnost distributera).
Mjerenje energije.
 
8.Kompletni prikaz
instalacije i trošilaBiti osposobljen čitati dijelove instalacije s nacrta i samostalno prikazati jednostavnu instalaciju s trošilima. Kompletni prikaz instalacije i
trošila s hidrauličkog i
 toplinskog stajališta 
(protok, energija, izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija).

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:
                   CAD + Projekt
                  
Razred: Treći
      
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)
                        32 sata - CAD
                        32 sata - Projekt
 
 
Cilj:   
CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.
Osposobiti učenika da može izraditi jednostavan projekt prikaza instalacija i trošila.
 
Zadaci:      
- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala
- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradi crteža
- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja
  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu 
- moći samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
 
Praktikum: CAD + Projekt (3. razred)
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III          Ukupno
1.     CAD                                           32          32
      Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije
 
2.     Projekt                                         32          32
      Prikaz instalacija i trošila vodovodnog sustava
                        
 
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 
 
 


2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
CAD + Projekt
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.CAD  
Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzijeOsposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža u CAD programu.Osnove CAD programa
Otvaranje i spremanje crteža
Uporaba naredbi
Organiziranje crteža s pomoću slojeva, boja i vrsta crta
Zadavanje koordinata
Postavljanje parametara crteža
Pregledavanje crteža
Uređivanje crteža s pomoću osnovnih alata
Crtanje jednostavnih crta i likova
Crtanje krivulja
točkastih objekata
Uređivanje crteža s pomoću naprednih alata
Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža
Kreiranje teksta
Crtanje kota
Kreiranje stilova kota i tolerancija
Iscrtavanje i ispis crteža      
2. Projekt.Osposobiti učenika da može samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila
 Prikaz instalacije i
trošila s hidrauličkog i
 toplinskog stajališta 
(protok, energija, izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija).
 

 


6.11. Nastavni predmet: Praktikum:
                   Upravljanje i automatizacija
                  
 
Razred: Treći/ vodoinstalateri, plinoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije
      
 
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)
                        10 sati – Električne instalacije i zaštita od dodira
                        18 sati – Automatska regulacija
                        20 sati - Mjerenje i mjerni pretvornici
                        16 sati - Upravljanje
 
 
Cilj:   
Osposobiti učenika za siguran rad s električnom strujom te za dijagnosticiranje i popravak regulacijskih i upravljačkih elemenata.
 
Zadaci:      
Naučiti raditi na siguran način s električnim uređajima.
Upoznati principe automatske regulacije i rad različitih tipova regulatora.
Razumjeti rad uređaja.
Moći mjerenjem električnih veličina odrediti pokvareni element i zamijeniti ga.
Upoznati principe upravljanja.
Moći programirati upravljačke programatore.
 
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja praktičnim radom uz korištenje literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
 
 
 
 
Praktikum: Upravljanje i automatizacija
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.          Ukupno
1.     Električne instalacije i zaštita od dodira               10          10
2.     Automatska regulacija                             18          18
3.     Mjerenje i mjerni pretvornici                       20          20
4.     Upravljanje                                      16          16
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Praktikum: Upravljanje i automatizacija
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Električne instalacije i zaštita od dodiraNaučiti učenika raditi s električnim uređajima na siguran način.Vježbe:
V1; Napon i struja
V2; Ohmov zakon
Istosmjerna i izmjenična struja
V3; Strujni krug izmjenične
    struje
V4; Nadstrujna zaštita
V5; Zaštita od dodira
Izvođenje kućne instalacije
2.Automatska regulacijaUpoznati principe automatske regulacije i rad raznih tipova regulatora.Elementi regulacijskog kruga
Regulacijska staza
Binarna regulacija
P- regulator
PI - regulator
PID - regulator
3.Mjerenje i mjerni pretvorniciUpoznati mjerne davače i obradu signala.
Naučiti učenika dijagnosticirati kvar mjerenjem osnovnih električnih veličina.V6; Mjerenje struje i napona
V7; Mjerenje otpora
Davači temperature
Davači pritiska
Davači protoka
Elektromagnetski ventili
Elektromotori
V8; Mjerenje struje i napona na
    uređaju
4.UpravljanjeUpoznati učenika s principima upravljanja.
Osposobiti učenika za programiranje upravljačkih sklopova.Vrste upravljanja
Upravljački i energetski krug
Princip rada mikroračunala
V9; Programiranje upravljačke
    jedinice uređaja za centralno
    grijanje.

 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
 
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljajanje poslova u strojarskim zanimanjima.
 
Zadaci:
 
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
 
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji
 
 
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
 
1         2                   3                       4
 
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
 
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- visoka peć i procesi u visokoj
 peći
- proizvodi visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s 
  lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
 
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
 
5. Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelikaOsposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja o
tehničkim materijalima.
 
 Podjela čelika.
Konstrukcijski čelik.
Alatni čelik.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legure.Usvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkim materijalima.
 Vrste obojenih metala i
njihovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
 
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Prvi
            
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                  
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
 
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
 
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 
 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
  
1.Statika krutog tijela Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).
 

 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: Drugi 
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
 
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
 
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji.
 
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
 
1         2                   3                       4
 
1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.
 Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.
 Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
 
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
 
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Drugi
            
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
      
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
 
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisnički program. 
 
 
 
Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.   Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
 
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
 
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                             postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
            
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
                  
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
 
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
 
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
 
klasičnim računanjem, 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
 
1         2                   3                       4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, primjenjujući ih na elementima strojeva.
                                                                                                                                                            Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
 
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
 
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
 

 
 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematia u struci
      
Razred: Treći
            
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
            
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
 
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja.
 
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje  vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
3.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava
Osnovni standardi strojarstva 
      
Razred: Treća
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
 
Zadaci:
 
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
 
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Područja korisničkih programa izborne nastave:
 
tehničko komuniciranje i standardi 
proizvodna tehnika 
upravljanje i regulacija 
 
 
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT), OPĆE UPUTE
 
Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u zanimanju.
 
 
Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
 
Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se: 
1.    izradom ispitnoga uratka 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
    Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje. 
 
Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima0-20
Kvaliteta i točnost izrade0-20
Estetski izgled uratka0-10
Primjena mjera za rad na siguran način0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša0-10
Racionalna uporaba energije0-10
Racionalna uporaba materijala0-10
Točnost mjernih rezultata0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata0-10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10

 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice: 
% ostvarenih bodovaocjena
92 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
81 -  91% bodovaVrlo dobar ( 4 )
67 -  80% bodovaDobar ( 3 )
50 -  66% bodovaDovoljan ( 2 )
0 -  49% bodovaNedovoljan ( 1 )

 
Stručno-teorijski dio ispita
 
Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.
    Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje 
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta 
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.
 
Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja. 
Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:   
% bodovaOcjena
90 – 100odličan (5)
80 – 89vrlo dobar (4)
70 – 79dobar (3)
61 – 69dovoljan (2)
30 – 60pravo polaganja usmenoga ispita
0 – 29nedovoljan (1)

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.


7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
 
7.1. Nastavni predmet:
 
Ispitni cilj: 
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.
 
 
Način provjere znanja i umijeća:
-     pismeno
-     praktični uradak ili radne probe.
 
 
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
 
SadržajZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
Tehnologija zanimanja
Tehničko crtanje
Elementi strojeva i protoka
Tehnička mehanikaZnanja: standardizirani TEST
 Testovi, 
priručnik
Praktični dioVještine: standardizirane
- radne probe
- praktični uradakDokumentacija
Predmet obrade
Alati, uređaji i strojevi
 

 
 
Stručno-teorijski dio završnog ispita: 
 
Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno- teorijskih predmeta:
 
1.1.Tehnologija                                           120 minuta   
 
Zaštita na radu.
Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije.
Planiranje i priprema rada.
Mjerenje i kontrola.
Ručna obrada.
Obrada spajanjem.
Montaža elemenata u sklopove.
Ispitivanje sklopova.
      
1.2.Tehničko crtanje i elementi strojeva                       60 minuta
 
Prostorno prikazivanje i kotiranje.              
Pravokutno projiciranje i kotiranje.               
Izrada i analiza crteža elementa i sklopa.
Analiza sastavnih crteža.      
 
1.3.Tehnička mehanika                                     60 minuta
 
Zadaci:
Proračuni osnove statike krutih tijela.
Proračuni ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Proračuni trenja.
Proračuni čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Proračuni kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Proračuni dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 
 
Pitanja za pismeni ispit stručno- teorijskog dijela su standardizirana i nalaze se u Katalogu znanja koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora.
 
 


Praktični dio završnog ispita: 
 
Praktični dio završnog ispita može trajati do 18 sati, a izvodi se u dva oblika:
- radne probe
- praktični uradak
 
Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode kod obrtnika ili u praktikumima obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
-  sastavljanje i montaža sustava.
 
Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz
područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio na naukovanju u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom mjestu.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
-  izrada elementa sklopa ručnim i strojnim obradama
-  montaža elemenata u sklopove
-  montaža i demontaža sklopova
-  ispitivanje i kontrola dijelova i sklopova
-  puštanje u probni rad.
 
 


8. Prijelazne i završne odredbe
 
 
Program obrazovanja za zanimanje vodoinstalater koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.
Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje vodoinstalater obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.
Učenici koji su se upisali u program za zanimanje vodoinstalater ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
 
 
 
Klasa: 602-03/03-01/743                      Klasa: 133-02703-02/15
Ur. broj: 532/1-03-01                        Ur. broj: 515-03/03-1
Zagreb, 31. srpnja 2003.                      Zagreb, 31. srpnja 2003.
 
 
 
      Ministar prosvjete i športa                      Ministar za obrt, malo i srednje
           poduzetništvo        
      dr. sc. Vladimir Strugar, v.r.                       Željko Pecek, v.r.
 
 
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje stolar - Narodne novine br.: 136 / 2003
Nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje strojobravar - Narodne novine br.: 136 / 2003
Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih - Narodne novine br.: 136 / 2003
Nastavni plan i program za osnovnu školu - Narodne novine br.: 102 / 2006
Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole - Narodne novine br.: 102 / 2006
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...