Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042156


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2158
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
 
MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA 
 Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:
-mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
 
 Zadaci
Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Spoznati važnost rada na siguran način i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekova okoliša.
Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima i poljoprivrednim 
strojevima i uređajima.
Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati samostalno koristiti računala u struci.
Znati čitati i primijeniti tehnička uputa u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.
Znati primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom. 
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.
Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i poljoprivrednih strojevima i uređajima,
svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila .
Upoznati pojedine sklopove motornih vozila, i poljoprivrednih strojeva i uređaja kao funkcionalne cjeline .
Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila, te poljoprivrednih strojeva i uređaja .
Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi: četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori s prisilnim punjenjem cilindra) i shvatiti njihove osobitosti .
Upoznati vrste, svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .
Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .
Razumjeti principe rada dijelova transmisije :spojki, mjenjača, diferencijala ,..
Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.
Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i poljoprivrednim strojem .
Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada .
Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima, poljoprivrednim strojevima i uređajima.
Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata (senzora , upravljačke jedinice, izvršnika). 
Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima .
Upoznati alate, načelo rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila, poljoprivrednih strojeva i uređaja.
Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na poljoprivrednom stroju i uređaju.
Znati i umjeti demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava na poljoprivrednom stroju i uređaju.
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci na poljoprivrednom stroju i uređaju.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.
Upoznati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara
Znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava 
Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled.
Znati i moći izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.
Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .
Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.
Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
 
 Trajanje obrazovanja: 3 godine
 Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor s obrtnikom.
 
2. NASTAVNI PLAN 
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva1,552----52
Matematika u struci270135132137
Tehničko crtanje 1,552 --52
Osnove tehničke mehanike--270--70
Osnove tehničkih materijala135----35
Elementi strojeva--270--70
Osnove automatizacije  13232
Osnove elektrotehnike i elektronike  13232
Tehnike motornih vozila  13232
Poljoprivredni strojevi i uređaji  26464
Izborna nastava135270264169
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi
- Tehnologija obrade i montaže
- Tehnologija održavanja vozila
- Tehnika motornih vozila
- Poljoprivredni strojevi i uređaji
Praktična nastava u školi
s vježbama
Praktična nastava u
radnom procesu 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
560 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
630 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
640 
Ukupno1614591614601512804199

 
Napomena : 
Nastavni predmeti, Tehnike motornih vozila i Poljoprivredni strojevi i uređaji u trećem razredu izvode se u stručno teorijskom dijelu i dijelom u praktičnoj nastavi..
Praktična nastava (objašnjenje)
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom, što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE).
 
2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE 
A)  Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B)  Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva* 1,552000052
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje *1,552000052
Osnove tehničke mehanike 002700070
Osnove tehničkih materijala135000035
Elementi strojeva002700070
Osnove automatizacije2)000013232
Osnovi elektrotehnike i elektronike000013232
Tehnike motornih vozila000013232
Poljoprivredni strojevi i uređaji000026464
Izborni dio 1)
Strukovni predmeti Računalstvo
 Matematika u struci
Tjelesna i zdravstvena kultura
 135270264169
Ukupno 724472458256745

 
* Okvirni sadržaj izvodi se 0,5 sati s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama 
1) Izborni sadržaji izvode se prema uvjetima škole i interesu učenik.
Prioritet dati u strukovnim sadržajima:1.razred: Osnove tehničkih materijala ili računalstvo, 1 sat
                               2.razred: Poljoprivredni strojevi i uređaji, 2 sata      
                               3.razred: Tehnologija održavanja strojeva i vozila, 1 sat     
2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama                                
 
C) Praktični dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama : 
340 
270 
160 
770
 Praktična nastava u
 školskoj radionici
 najviše sati 4) 
 
270 
 
165 
 
64 
 
Tehnologija obrade i montaže** 
70 
  
 
Tehnike motornih vozila 3532 
Tehnologija održavanja vozila 2) 3532 
Poljoprivredni strojevi i uređaji-3532 
 Praktična nastava u
 radnom procesu – 
 najmanje sati 
 
560 
 
630 
 
640 
 
1830
Ukupno 9009008002600

 
** Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat s cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama 
2) Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama
4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program 
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio315315224854
Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 244245256745
Praktični dio 9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1459146012804199

 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktični rad
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Osnove tehničkih materijalausmeno, pismen, praktični rad
Elementi strojeva usmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija održavanja strojeva i vozilausmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacije usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove elektrotehnike i elektronikeusmeno, pismeno
Tehnike motornih vozilausmeno, pismeno, praktični rad
Poljoprivredni strojevi i uređajiusmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavapraktični rad, tehničko – tehnološka dokumentacija
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvadipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, profesor računalstva, dipl. ing. elektrotehnike, profesor elektro predmeta, profesor PTO-aVSS
Matematika u struciprofesor matematike, profesor strojarskih predmeta, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanikedipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgijeVSS
Tehnologija obrade i montažedipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-aVSS
Osnove tehničkih materijaladipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgijeVSS
Elementi strojeva dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a, dipl. ing. metalurgijeVSS
Tehnologija održavanja strojeva i voziladipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmetaVSS
Osnove automatizacije dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-aVSS
Osnovi elektronike i elektrotehnikedipl. ing. elektrotehnike, profesor elektro predmetaVSS
Tehnike motornih voziladipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmetaVSS
Poljoprivredni strojevi i uređajidipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-aVSS
Izborni dio, stručni predmetidipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-aVSS
Praktična nastavadipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje, *profesor PTO-a ,nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstorVSS, VŠS
SSS

 
*Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, NN 1/96.
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1. razr. 1,5 sati
17 sati - zajedno
35 sati - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1. 2. i 3.profesor1. razr. - 2 sata 
70 sati -zajedno
2. razr. - 1 sat 
35 sati -zajedno
3 .razr. - 1 sat 
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. profesor1. razr. 1,5 sati
17 sati - zajedno
35 sati - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
Osnove tehničke mehanike2.profesor2. razr. - 2 sata 
18 sati – zajedno
17 sati - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor,
nastavnik PN,
suradnik,
majstor1 sat 
35 sati – zajedno
1 sat
35 sati - 2 skupine 
30 učenika
 
15 učenika
Elementi strojeva2.profesor2. razr. - 2 sata 
70 sati -zajedno 
30 učenika
Tehnologija održavanja strojeva i vozila2. i 3.profesor2.razr.- 1 sat 
35 sati - 2 skupine 
3. razr. - 1 sat 
32 sata - 2 skupine 
15 učenika
 
15 učenika
Osnove automatizacije3.profesor
 1 sat 
32 sata - 2 skupine 
15 učenika
Osnovi elektrotehnike i elektronike3.profesor1.razr.- 1 sat 
32 sata - zajedno 
30 učenika
Tehnike motornih vozila2. i 3.profesor2.razr.- 1 sat
35 sati - zajedno
3.razr.- 2 sata
64 sata - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
Poljoprivredni strojevi i uređaji2. i 3.profesor2.razr.- 1 sata
35 sati - zajedno
3.razr.- 3 sata
96 sati - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik,
majstor1. g. 830 sati
2. g. 795 sati
3. g. 736 satiŠkolske radionice 
8 -16 učenika.
Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesor 

 
Napomena: sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika
 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Tehničko crtanje
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
 Matematika u struci
Osnove tehničke mehanike
Tehničko crtanje
Osnove tehničkih materijala
Elementi strojeva
Osnove elektrotehnike i elektronike
Tehnike motornih vozila
Poljoprivredni strojevi i uređaji
Klasična učionica +
praktikum Klasična učionica s ormarima
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
 
Praktikum za 
Osnove automatizacije1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, senzoriku, robotiku i drugo 
Osnove automatizacije
Specijalizirana učionica
   (60 m2)Učionica (1 + 30 mjesta) s staklenim vitrinama
i prostorom za nastavna sredstva i pomagala.
1 radno mjesto s PC + LCD projektorom (CD), grafoskop (komplet grafofolija).
Didaktička sredstva:
 - tehničko didaktički modeli, didaktički modeli iz originalnih dijelova i sklopova, plakati, katalozi,  časopisi i prospekti. 
 Tehnike motornih vozila
Praktikum za 
Tehnologiju održavanja vozila1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 - 10 radnih mjesta s opremom za održavanje vozila i minimalno jedno suvremeno vozilo i test uređaj za dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH i uređaj za analizu ispušnih plinova (EKO TEST)  Tehnologija održavanja vozila
Izborni stručni predmeti
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 radnih mjestaPraktična nastava
u školskim radionicama
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 radnih mjestaPraktična nastava
u školskim radionicama
 
 


 
 
6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
Općeobrazovni dio obrazovanja – naukovanja
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.
 
6.1.Praktični dio obrazovanja – naukovanja
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenoga i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; mehaničar poljoprivredne mehanizacije
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.
 Obrazovanje za zanimanje
Radno pravo Objasniti značenje ugovora o obrazovanju - naukovanju
Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju
2.
 
 
 
 Ustrojstvo i organizacija obrazovnih pogona
 
 
 
 Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
- školske radionice
- obrtničke radionice
- pogone poduzeća
- gradilišta i slične objekte
3.
 Zaštita na radu
 Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sigurnost na radu, zaštita okoliša i
racionalno korištenje energije
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere 
prve pomoći
Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati
protupožarne aparate i sredstava.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi
materijali i električna struja.
Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani
radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine
racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.
 
 
 
 
 
 
 Planiranje i priprema rada
 
 
 
 
 
 
 Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili
usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
- materijal predmeta obrade
- alate, pribor, uređaje i strojeve
- sredstva za osobnu zaštitu na radu
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6.
 
 
 
 
 Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i izrada
tehničko-tehnološke dokumentacije
 
 
 Čitati i primijenti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa,
kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove normativa i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije dimenzija, oznake kvalitete obrade, tol. položaja i oblika
7.
 
 
 
 
 Mjerenje i kontrola
 
 
 
 
 Znati i umjeti i izmjeriti dužine:
metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ručna obrada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati i umjeti:
- ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih
operacija
- izvesti sječenje materijala sjekačima
- piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama
- turpijati ravne površine i oblike
- izraditi vanjski i unutarnji navoj
- rezati limove ručnim i stolnim škarama
- ručno ravnati limove
- ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno
- previti lim
- probiti lim probijačem
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrada spajanjem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati i umjeti:
- ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati
- spojiti i osigurati spoj s pomoću vijak, matica i
elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja
- spojiti elemente s pomoću klinova i zatika
- spojiti limove ručnim zakivanjem
- izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem
- izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem
- izvršiti spajanje limova lijepljenjem
- izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u
struci i zanimanju
- elektrolučno zavarivati limove i profile
10.
 
 Lijevanje
 
 Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
- lijevanje u pješčane kalupe
- lijevanje u metalne kalupe
11.
 
 Korozija i površinska zaštita
 
 Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije
12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Strojna obrada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bušenje
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu
materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alat
- znati odrediti brzinu rezanja, broj okretaja i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i
kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu
Brušenje i oštrenje alata
Znati pravilno oštriti alate:
- sjekač, crtaća igla, točkalo
- svrdlo, tokarski nož
Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.
Tokarenje
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu,materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potreban broj okretaja i posmak alata
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu
crteža na traženoj točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu
Glodanje
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okretaja i posmak alata
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu

 
 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.
 
 
 
 Zaštita na radu
 
 
 
 Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima
Upoznati zakonske propise
Izvori opasnosti i mjere zaštite
Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad
Usvajati tijekom cijelog naukovanja
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planiranje i priprema radnog procesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.
Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova
Utvrditi redoslijed operacija održavanja
Izabrati sredstva za podmazivanje, hlađenje i hidraulička
ulja prema svojstvima i namjeni.
Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni
Izabrati i pripremiti alate i instrumente za ispitivanje i mjerenje
Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne dijelove i
rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji
Pripremiti radno mjesto
Kontrolirati i vrednovati rezultate rada
3.
 
 
 
 
 
 
 Čitanje, primjena i izradba 
tehničke dokumentacije
 
 
 
 
 
 Čitati i primjenjivati tehničku dokumentaciju, upute za
održavanje, ispitivanje, utvrđivanje pogrešaka, rastavljanje, 
sastavljanje i podešavanje raznih sklopova i sustava
Čitati i primjenjivati oznake i simbole
Raspoznavati vrste poljoprivrednih strojeva i uređaja te vršiti izbor rezervnih dijelova
Primjenjivati zakonske propise cestovnog prometa
Izrada ispitnih i mjernih protokola
Usvajati tijekom cijelog naukovanja
4.
 
 
 Ispitivanje i mjerenja
 
 
 Mjeriti i ispitati odstupanje položaja i oblika pomoćnim mjerilom i mjernom urom
Vidna kontrola zavarenih spojeva
Ispitati nepropusnost karoserija i sklopova vozila i poljoprivrednih strojeva
Usvajati tijekom cijelog naukovanja
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spajanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Napraviti spojeve s vijcima prema predlošku s obzirom na točnost
položaja, redoslijed, zakretni moment, nagib, stupnjeva nagiba
i osiguranje
Napraviti spojeve utiskivanjem i rastezanjem
Napraviti priključne i utične spojeve
Napraviti pokretne cijevne i gumene spojeve s obzirom na transportne
medije, pritisak i temperaturu
Pripremiti površine za sljepljivanje
Odabrati ljepilo prema materijalu i zahtjevima za lijepljenje spojeva
Lijepiti dijelove iz različitih materijala s obzirom na zahtjeve kvalitete
Stvarati stezne spojeve prešanjem i proširivanjem
Zavarivanje elektrodom (MIG, MAG, TIG)
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Održavanje dijelova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obradba površina:
- pripremiti površine metalnih proizvoda ili dijelova
- za zaštitu od korozije
- izbor sredstava za zaštitu od korozije
Nanijeti sredstvo za zaštitu od korozije na pripremljene površine
Upotreba sredstava za hlađenje i podmazivanje
Uporaba pogonskog goriva
Kontrolirati i ispitati funkcije
- ispitati elemente za spajanje
- ispitati dijelove na mehanička oštećenja trošenja
- ispitati funkciju električnih dijelova, vodova i osigurača
- ispitati električne vodove C 69 s obzirom na izolaciju
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 Održavanje vozila, strojeva, aparata 
i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, 
vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije
 
 
 
 
 
 Kontrolirati ulje motora i mjenjača, sredstvo za 
podmazivanje, hlađenje i rashlađivanje prema uputama
Ispitati baterije
Podmazati i konzervirati dijelove vozila, strojeva, aparata i uređaja
Kontrolirati, čistiti i redovito mijenjati filtre, sito i separatore
Kontrolirati mehaničke spojeve
Kontrolirati električne dijelove i vodove
Podesiti kut, rad, pritisak i frekvenciju okretaja i moment nagiba
Kontrolirati, dopuniti i mijenjati ulje u kočnicama i hidraulici
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Demontaža (rastavljanje) i
montaža (sastavljanje) dijelova, skupina i sustava 
na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima
za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo
i komunalije
 
 
 
 
 
 
 
 
 Demontaža (rastavljanje):
- rastaviti dijelove skupine i sustava s obzirom na funkcije
i prema uputama ispitati njihovu ponovnu upotrebljivost
- rastaviti skupine i dijelove, očistiti ih i spremiti pripravne
za montažu
Priprema za montažu:
- predati skupine dijelova prema uputama za montažu i oznakama montažnih procesa, ispitati dijelova obzirom na ispravnost
- ispitati dijelove i skupine glede funkcionalne ugradnje
- odabrati materijale za brtvljenje
Montaža:
- podesiti dijelove, skupine i sustave s obzirom na toleranciju (dosjeda)
- ispitati pojedine funkcije u procesu montaže
- zabrtviti dijelove i skupine s odgovarajućim brtvilima
- napraviti cijevne, gumene i kabelske spojeve

 
 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.
 
 
 
 
 Elektrotehnika i elektronika
 
 
 
 
 Čitati planove spajanje i priključivanja
Mjeriti istosmjerni napon, struju i otpore u serijskom i paralelnom spoju
Razlikovati električne i elektroničke elemente i skupine te opisati funkcije
Mjerenjem ispitati električne i elektroničke elemente ili skupine u osnovnim spojevima
Pripremiti električne vodove i priključna mjesta
Spojiti električne vodove prema shemi spajanja
2.
 
 
 Hidraulika i pneumatika
 
 
 Čitati i skicirati sheme spajanja
Mjeriti, ispitivati i podešavati pritisak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima.
Napraviti, priključiti i ispitati hidrauličke i pneumatske spojeve prema uputama, crtežima i shemama spajanja.
Ustanoviti pogrešku u radu pneumatskog i hidrauličkog sustava.
Rastaviti i sastaviti hidrauličke i pneumatske dijelove i skupine i otkloniti kvar.
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ispitivanje, podešavanje i priključivanje
mehaničkih hidrauličkih, pneumatskih,
električnih i elektroničkih sustava i uređaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pripremiti inspekciju (pregled) s obzirom na pogonske
i sigurnosno tehničke propise
Ispitati dijelove nosila, strojeva, aparata i uređaja 
obzirom na trošenje i oštećenja i ocijeniti njihovu
funkcionalnost
Kontrolirati funkciju skupina i sustava s obzirom na ispuštanje plinova i buka
Kontrolirati sigurnosne uređaje i osigurati njihovu funkciju
Ispitati i podesiti doziranje uređaja za zaštitu bilja i gnojenje s obzirom na zaštitu okoliša
Ispitati i podesiti mehaničke uređaje
Ispitati ležajeve (prenapregnutost, bočnu zračnost i moment trenja)
Odrediti pritisak kompresije i usporediti sa zadanom vrijednosti
Ispitati uređaj ubrizgavanja na Dieselovu motoru i podesiti ga
Ispitati funkciju, upravljanje, temperaturu, pritisak, položaj i broj okretaja
Ispitati brtvljenje hidrauličkih i pneumatskih skupina i sustava
Ispitati i podesiti sustave kočnica
Mjeriti i namjestiti trag
Staviti u pogon strojeve, aparate i uređaje
4.
 Ispitati ispušne plinove i uređaje za smanjenje ispušnih štetnih tvari
 Odrediti stvarnu vrijednost sastava ispušnih plinova i usporediti ih sa zadanim vrijednostima
Sastav štetnih ispušnih tvari namjestiti na zadanu vrijednost
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stavljanje u pogon dijelova, skupina i 
sustava na vozilima, strojevima, aparatima
i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, 
vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije
 
 
 
 
 
 
 
 Izmjeriti i staviti u pogon stalne dijelove i skupine
Demontirati i montirati dijelove pomoću dizalica i 
uređaja za montažu s obzirom na stavljanje u pogon
Staviti motor u pogon
Staviti u pogon:
- sustave za hlađenje, zračenje i grijanje
- pomoćne uređaje
- rasplinjač i uređaj za uštrcavanje
- uređaje za osvjetljivanje, upozoravanje, signalnih uređaja, električnih i elektroničkih uređaja
- uređaje i sustave za prijenos snage
- generator i uređaj za polazak
- vozni agregat
Montirati kotače i gume
6.
 
 
 
 
 
 Instaliranje uređaja za rad na polju, dvorištima ili unutrašnjosti zgrade
 
 
 
 
 
 Podesiti i ispitati mjesto za postavljanje i učvršćivanje uređaja
Spojiti i priključiti vodove
Ugraditi armature i opskrbne tehničke uređaje
Dopremiti zaštitne uređaje
Ispitati i podesiti dijelove uređaja (armature, mjerne, regulacijske, sigurnosne i transportne)
Ispitati i staviti u pogon uređaje prema tehničkim uputama i uvjetima
Odrediti pogonske podatke kod stavljanja u pogon, usporediti sa zadanim vrijednostima i podesiti ih na stvarne vrijednosti
7.
 
 
 
 
 
 
 
 Ispitivanje električnih priključaka
 
 
 
 
 
 
 
 Ispitivanje strujnih priključke na vanjskim i unutrašnjim uređajima
- učvrstiti električne priključke
- ispitati električna trošila
- ispitati električne dijelove (osigurače, kontaktne utičnice, kabelske spojke, zaštitne prekidače)
- ispitati zaletni moment elektromotora
Ispitati područje malog napona na vozilima, strojevima i aparatima:
- ispitivati električne vodove i izmjeriti napon, otpor i jačinu struje
- ispitati tokove napona
- ispitati električne i elektroničke komponente (elektroniku motora, sigurnosnu, kontrolnu i upravljačku elektroniku)
8.
 
 
 
 Opremanje i izmjena opreme s dodatnim 
dijelovima i uređajima
 
 
 Uskladiti i ugraditi dijelove forme lima i profila
Napraviti dijelove lima i profila prema crtežima i 
osobnim skicama, naročito za okvir vozila i pokrov
Odrediti pribor i uređaje prema tehničkim nacrtima za tipove vozila i strojeva
Ugraditi pribor i dodatne uređaje i ispitati funkciju
9.
 
 
 
 Ocjena šteta na vozilima, strojevima i
aparatima i uređajima za poljoprivredu,
šumarstvo, graditeljstvo i komunalije
 
 Ispitati i propisati štete na vozilima, strojevima, aparatima
i uređajima na temelju podataka od kupca
Utvrditi štete na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima
na temelju pregleda i kontrole buke, te 
sastavljanje zapisnika
10.
 
 Kontrola provedenih radova
 
 Kontrola održavanje i montažnih radova s obzirom na prometnu i pogonsku sigurnost vozila, strojeva, aparata i uređaja
Uočiti i zapisnički konstatirati (utvrditi) štete na graničnim dijelovima i skupinama kod održavanja
Pripremiti vozila, strojeve, aparate i uređaje za predaju kupcima - vlasnicima

 
2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja
 1.   Tehnologija obrade i montaže (1. razr.)
2.   Tehnologija održavanja strojeva i vozila (2. razr.)
3.   Tehnologija održavanja strojeva i vozila (3. razr.)
   
1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
      Opći stručni sadržaji                   I.     II.        III.         Ukupno
      Tehnologija obrade i montaže (70 sati)
1.     Mjerenja i kontrola                     15     –         –            15
2.     Osnove proizvodne tehnike                                                  35     –         –            35
3.     Osnove strojeva i uređaja                10     –         –            10
4.     Toplinska obrada                      10     –         –            10
      Tehnologija održavanja strojeva i vozila (67 sati)
1.     Održavanje i popravak motora SUI        –     35         –            35
2.     Održavanje i popravak spojke                              4            4    
3.     Održavanje i popravak mjenjača           –       –          4            4
4.     Održavanje i popravak diferencijala         –       –          4            4
5.     Održavanje i popravak ovjesa, kotača i guma –       –          4            4
6.     Održavanje i popravak sustava za kočenje    –       –          4            4
7.     Održavanje i popravak sustava za upravljanje –      –          4            4
8.     Održavanje i popravak dodatnih uređaja     –       –                     
      poljoprivrednih strojeva                                   8            8
      Posebni stručni sadržaji
      UKUPNO SATI                      70    35          32          137
 
6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
Razred: prvi (1.) 
tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati);
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
 mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
 
Zadaci
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko-tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Udžbenici za učenike i nastavnike:
 
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec, 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu.
 
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                         4
1. Mjerenje i kontrola       Usvojiti i primijeniti         Mjerenje duljina:
znanja i vještine u praksi.     Mjerenje pomičnim mjerilom
Mjerenje mikrometrom.
Mjerenje komparatorom i
jednostrukim mjerilima
Mjerenje kutova 
univerzalnim kutomjerom
Tolerancije i dosjedi
2. Osnove proizvodne       Upoznati načela rada,       Postupci ručne obrade 
tehnike             alate i postupke pojedinih     odvajanjem čestica:
                        obrada                  - osnove mjerenja i kontrole
                                               - ocrtavanje i obilježavanje
                                               - osnovni kutovi reznog alata
                                               - sječenje
                                               - piljenje
                                               - turpijanje
                                               - grecanje
                                               - izrada navoja.      
                                               Postupci obrade lima:
                                               - rezanje lima
                                               - ravnanje lima
                                                - savijanje lima
                                               - probijanje lima
                                               - previjanje lima.                                                                                                                Kovanje i prešanje.
                                               Valjanje, vučenje, istiskivanje
                                               Lijevanje
                        Upoznati postupke spajanja   Spajanje razdvojivim vezama:
                                               - spajanje vijcima i maticama
                                               - spajanje zaticima i svornjacima
                                               - spajanje klinovima
                                               - spajanje spojkama.
                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:
                                               - spajanje zakivanjem
                                               - spajanje lemljenjem
                                               - spajanje zavarivanjem
                                                - spajanje lijepljenjem.
                        Upoznati načela rada,       Postupci strojne obrade      
                        alate i postupke            Osnove teorije rezanja:
                        pojedinih strojnih           Bušenje
                        obrada                  Tokarenje    
                                               Glodanje
                                               Brušenje
                                               Štancanje
                                               Ostali postupci strojne obrade.
3. Osnove strojeva         Razlikovati pojedine strojeve   Podjela strojeva
   i uređaja               za pretvorbu energije,       - pogonski strojevi
                        materijala i informacija       - radni strojevi
                                               - strojevi s elektroničkom
                                                obradom podataka
                                               - proizvodna postrojenja
2. Toplinska obrada        Usvojiti i primijeniti znanja i    Osnove toplinske obrade
vještine u praksi.           Žarenje
                        Kaljenje
Popuštanje i poboljšanje
Cementiranje i nitriranje
Peći za toplinsku obradu
 
 


6.3. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja strojeva i vozila
                  
Razred: drugi (2.) /mehaničar poljoprivrednih vozila
 Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - mehaničar poljoprivrednih vozila.
 
Zadaci
Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načela i pravila rada.
Znati primijeniti mjerenja u praksi.
Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.
Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo.
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
Tehnika motornih vozila, licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2004 .
B. Švara : Elektroničko ubrizgavanje i paljenje kod Ottova motora ,knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb 1994.
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu.
 
Tehnologija održavanja strojeva i vozila
Područje rada: Održavanje i popravak strojeva i vozila; zanimanja: mehaničar poljoprivrednih vozila
 Cilj i zadaci nastavnih područja
                                                
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Održavanje i popravak motora SUIUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi održavanja motora s unutarnjim izgaranjem.
 Zadaci pripreme rada održavanja
Održavanje motora SUI
Utvrđivanje kvarova
Izbor alata i uređaja za popravak
Preventivni pregledi
Plansko i preventivno održavanje
Dokumentacija održavanja
Radionice održavanja – autoservisi
OTTOV MOTOR
Blok motora, materijali, izrada
Cilindri motora, košuljice
Mjerenje istrošenosti cilindara
Klipovi motora 
Klipni  prsteni       
Klipnjače
Čahure i ležaji
Koljenasto vratilo 
Glava motora
Razvodni mehanizam
Bregasto vratilo
Ventili
SUSTAVI ZA NAPAJANJE GORIVOM OTTOVA – MOTORA
Uloga sustava, vrste i glavni dijelovi
Spremnik goriva, cjevovodi, pročistač goriva
Mehanička crpka za gorivo, pročistač zraka
Uloga i glavni dijelovi rasplinjača, način rada jednostavnog rasplinjača
Uređaj za korekciju sustava smjese, uređaj praznog hoda
Uređaj za punu snagu, uređaj za naglo ubrzanje
Uređaj za početni rad motora
K – jetronic sustav
KE – jetronic sustav
L – jetronic sustav, motronic sustav
SUSTAVI ZA PALJENJE SMJESE KOD OTTOVA – MOTORA
Zadatak i vrste sustava
Indukcijsko paljenje
Tranzitorsko paljenje
Kondenzatorsko i elektronsko paljenje
Ponavljanje gradiva
DieselOVI motori
WankelOVI motori
Dvotaktni motori

 
6.4. Nastavni predmet: Tehnologija održavanja strojeva i vozila
 
Razred: treći (3.)/ mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
 
Zadaci
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.
Usvojiti pojmove i procese kod motora s unutarnjim izgaranjem.
Znati dijelove automobila i njihovu ulogu u cjelini sklopa vozilo.
Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci vozila.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže transmisije, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za kočenje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za paljenje i ubrizgavanje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže ovjesa, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Znati izabrati alate i pribor za podešavanje kuta paljenja i namjestiti kut paljenja .
Znati test uređajem dijagnosticirati kvarove na vozilu
Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara
Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
Tehnika motornih vozila, licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2004 .
B. Švara : Elektroničko ubrizgavanje i paljenje kod Ottova motora knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1994.
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Vozila i vozna sredstva
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Vozila i vozna sredstva, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu.
 
Tehnologija održavanja strojeva i vozila - treća godina: mehaničar poljoprivrednih vozila
 Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Održavanje i popravak spojkeUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja spojke.   
Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata spojke.
 
                                                                                                                                                       Mehanička tarna spojka:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
Hidrodinamička spojka:
-     dijelovi
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     održavanje
2.Održavanje i popravak mjenjačaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja mjenjača.  
Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata mjenjača.
 
                                                                                                                                                       Sinkroni mjenjači:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
Automatski mjenjači:
-     dijelovi
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     održavanje
3.Održavanje i popravak diferencijalaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja diferencijala.     
Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata diferencijala.
 
                                                                                                                                                       Diferencijal:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
4. Održavanje i popravak ovjesa kotača i gumaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja ovjesa, demontaže i montaže kotača i guma.  
Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata ovjesa, kotača i guma.
 
                                                                                                                                                       Ovjes:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
Kotači
-     demontaža
-     montaža
-     održavanje
Gume
-     demontaža
-     montaža
-     održavanje
5.Održavanje i popravak sustava za kočenjeUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za kočenje i njihovo održavanje.   
Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za kočenje.
 
                                                                                                                                                       Mehaničke kočnice:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
Hidrauličke kočnice:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
Zračne kočnice:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
ABS:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
6.Održavanje i popravak sustava za upravljanjeUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja sustava za upravljanje i njegovo održavanje.   
Upoznati važnost i primjenu pojedinih elemenata sustava za upravljanje.
 
                                                                                                                                                       Mehanički upravljački uređaji:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
Servo upravljači uređaji:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje
7.Održavanje i popravak dodatnih uređaja poljoprivrednih vozilaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke rastavljanja i sastavljanja dodatnih uređaja poljoprivrednih strojeva.
Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja poljoprivrednih vozila.
                                                                                                                                                       Dodatni uređaji na poljoprivrednim strojevima:
-     dijelovi
-     rastavljanje
-     utvrđivanje nedostataka
-     zamjena dijelova
-     sastavljanje
-     održavanje


 
 
6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci
            
 Razred: Prvi (1.)
      Drugi (2.)
      Treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati:     1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
 
Zadaci 
Utvrditi znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška
 
Matematika u struci
1. Pregled nastavnih područja 
Red.        Nastavno područje              
br.                                             
1.     Osnovne matematičke operacije                 
2.         Potenciranje         
3.         Korjenovanje                   
4.     Jednadžbe prvog stupnja           
5.     Veličine i jedinice           
6.     Proračuni dužine i kutova                 
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                   
10.    Osnove trigonometrije       
11.    Pravilo trojno                   
12.    Postotni i kamatni račun
13.       Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova               
15.    Izrada kalkulacija u zanimanju                   
 
Matematika u struci: Prva godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Cilj i zadaci nastavnih područja
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Osnovne matematičke       Ponoviti znanja i uvježbati    Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                     potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje
                                                     potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama.           pravilo trojno, postotni račun.
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45° i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                                        Pravokutni trokut - Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                                         pravokutnog trokuta.
7.     Proračuni površina,         Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
                                                
Matematika u struci: Druga godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Cilj i zadaci nastavnih područja 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4

1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,      Kvadrat i kub binoma i 
                              računanje s njima          rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.       jednadžbe, graf funkcije, 
                                                           korijen negativnog broja.
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                             trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
Matematika u struci: Treća godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Cilj i zadaci nastavnih područja
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
2.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit      struke i zanimanja.
 
 
6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sat (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama)
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.
 
Zadaci
Znati se koristi mišem i tipkovnicom. 
Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.
Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom. 
Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                          Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 Metodičke napomene
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
 6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sat (52 sata, 0,5 sati sa cijelim razredom zajedno, 1 sat u skupinama).  
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
Zadaci
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine: izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: izrada i usmena analiza rada    
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Birotehnika Zagreb – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
Tehničko crtanje 
 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                          Broj sati                       
 
1.     Standardi za tehničko crtanje                         2                   
2.     Prostorno prikazivanje i kotiranje                       4                               
3.     Pravokutno projiciranje i kotiranje                      4                  
4.     Presjeci                                         4                   
5.     Tolerancije, znakovi obrade                          4                  
6.     Pojednostavljeno i shematsko crtanje                    4                   
7.     Izrada radioničkog crteža                            5                   
8.     Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva            5             
9.     AutoCAD                                       20    
       
      UKUPNO SATI                                 52           
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Tehničko crtanje (1. godina = 52 sata)
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                                                       Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža.
8.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
3.AutoCADZnati i umjeti izraditi jednostavne crteže u AutoCAD-u
 Osnove AutoCAD-a:
-     otvaranje crteža
-     korištenje naredbi
-     zadavanje koordinata
-     postavljanje parametara crteža
Crtanje u dvije dimenzije:
-     crtanje jednostavnih linija
-     crtanje krivulja
-     uređivanje crteža s alatima
-     kreiranje teksta
-     crtanje kota
-     iscrtavanje i ispis
 

 
Metodička napomena
Svu nastavu AutoCAD-a izvoditi u kabinetu računalstva na programu AutoCAD 2000 ili novijem.
 
 6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
 
Zadaci
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika da može izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i 
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
 
3.F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
4.D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 
Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci i koks
- visoka peć i procesi u visokoj peći
- proizvodi visoke peći
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
- Bessemerov i Thomasov postupak – konvertori.
- Siemens Martenov postupak.
- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
- Elektro postupak dobivanja čelika.
5. Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelikaOsposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora 
podataka iz područja o tehničkim materijalima.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelik.
Alatni čelik.
Označavanje čelika prema standardima.
Označavanje lijevanog željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legure.Usvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora 
podataka iz područja tehničkim materijalima.Vrste obojenih metala i njihovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 
 
6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: mehaničar poljoprivredne mehanizacije. 
Zadaci
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.   Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
2.   Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
 
Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.        Nastavno područje                              Broj sati                     
1.     Uvod u mehaniku                                         5                  
2.     Statika krutog tijela                         
      - sustavi sila u ravnini                                     12                 
      - ravnoteža ravnih punih nosača                               8                  
      - određivanje težišta                                       5                  
3.     Trenje                                                 5                  
4.     Osnove čvrstoće                                        15           
5.     Osnove kinematike                                       10            
6.     Osnove dinamike                                        10            
      UKUPNO SATI                                        70
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.            Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.    
2.Statika krutog tijela   Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
-sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
- nosačima s dva oslonca
- konzoli
- kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).
4.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                              Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
5.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.
6.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 
 


6.10. Nastavni predmet: Elementi strojeva
 
Razred: drugi (2.)
 Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)       
Cilj: 
Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
mehaničar poljoprivredne mehanizacije. 
Zadaci
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupke izrade, ugradnju u podsklopove 
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja 
elemenata strojeva.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;
- vještine; primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
 
1. Eduard Hercigonja: "Strojni elementi 1", Školska knjiga, 2001.
2. Eduard Hercigonja: "Elementi strojeva", Školska knjiga, 2001.
 
 
Elementi strojeva
 
1. Pregled nastavnih područja 
R. br.       Nastavno područje              
                                         
1.     Uvod u elemente strojeva
2.     Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
3.     Elementi za nerastavljivo spajanje
4.     Elementi za rastavljivo spajanje
5.     Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage
6.         Elementi i uređaji za podmazivanje
7.         Elementi za brtvljenje
8.         Elementi za protok i regulaciju
9.         Finomehanički elementi
10.       Osnove mehanizama
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Elementi strojeva (2. godina = 70 sati)
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Uvod u elemente strojevaUpoznati vrste, zadatak i važnost elemenata strojeva.                                                                 Podjela elemenata strojeva.
Standardizacija elemenata strojeva.
2.Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
 Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.
Znati se služiti standardnim 
tolerancijama iz tablica. 
Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.Pojam i značenje tolerancija.
Tolerancije dužina.
ISO sustav tolerancija.
Pojam i vrste dosjeda.
Tolerancije oblika.
Označavanje tolerancija na crtežu.
3.Elementi za nerastavljivo spajanjeUpoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.
Znati izabrati i dimenzionirati
standardni element.Zakovice i zakovični spojevi.
Lemovi i lemljeni spojevi.
Zavari i zavareni spojevi.
Lijepljeni spojevi.
Utisnuti spojevi.
Porubljeni spojevi.
Preklopljeni spojevi.
4.Elementi za rastavljivo spajanjeUpoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.
Znati izabrati i dimenzionirati
standardni element.Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.
Zatici i svornjaci.
Opruge i gibnjevi.
Klinovi i pera.
Spojke.
Stezni spojevi.
Spojevi s glavinama.
5.Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snageUpoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.
Znati izabrati i dimenzionirati
standardni element.Osovine i vratila.
Ležaji.
Tarni prijenos, tarenice.
Remeni prijenos, remeni i remenice.
Zupčani prijenos, zupčanici.
Lančani prijenos, lančanici i lanci.
Užetni prijenos.
6.Elementi i uređaji za podmazivanjeUpoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.
Znati izabrati standardni element.Zadatak podmazivanja.
Načini podmazivanja.
Elementi za podmazivanje.
7.Elementi za brtvljenjeUpoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.
Znati izabrati i dimenzionirati
standardni element.Zadatak brtvljenja.
Vrste brtvi.
Način ugradnje brtvi.
8.Elementi za protok i regulacijuUpoznati vrste, važnost, materijal, izvedbu, područje primjene.
Znati dimenzionirati standardni element.Cijevi i cijevni elementi.
Ventili.
Slavine.
Zasuni.
9.Finomehanički elementiUpoznati osnove finomehaničkih elemenata:
vrste, važnost, materijal, izvedbu,
područje primjene.
 Vijčani, polužni i krivuljni elementi.
Otpornici.
Uklopnici, prekidači, zapinjače, uskočnice.
Regulatori.
Logički sklopovi
10.Osnove mehanizamaUpoznati osnove mehanizama.Princip rada mehanizma.
Dijelovi jednostavnog mehanizma.

 
 
 6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije 
                  
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 1 sat (32 sata) –u skupinama (praktikum)
                        16 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi
                        8 sati – Hidraulički sustavi
                        8 sati - Osnove robotike
Cilj: Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Zadaci 
Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati osnove robotike.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.
Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.
Božičević J.: "Temelji automatike 1. dio ", Školska knjiga, Zagreb 2001. 
 
Praktikum: Osnove automatizacije 
 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.        Ukupno
1.     Pneumatski i elektropneumatski sustavi                  16          16
      Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava.
2.     Hidraulički sustavi                                  8           8
      Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.
3.     Osnove robotike                                   8           8
      Upoznavanje jednostavnih robota.
      UKUPNO SATI                                  32          32
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Praktikum: Osnove automatizacije
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Pneumatski sustavi
 
 
 
 Znati i moći ugraditi jednostavne pneumatske i elektropneumatske sustave.Vježbe:
V1; Izravno upravljanje
V2; Neizravno upravljanje
V3; Upravljanje I – funkcijom
V4; Upravljanje ILI - funkcijom 
V5; Memorijsko upravljanje 
    cilindrom (samodržanje)
V6; Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila
V7; Upravljanje ovisno o tlaku
V8; Upravljanje ovisno o vremenu
V9; Elektro-pneumatsko upravljanje
2.Hidraulički sustaviZnati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.V1; Hidraulička preša
V2; Vježba iz prakse
3.Osnove robotike
 Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.Građa robota.
Princip rada.
Primjena robota.

 


 6.12. Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike
 
Razred: treći (3.)
 Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata) 
Cilj: 
Stjecanje osnovnih znanja o elektrotehnici i elektronici koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
 
Zadaci
Objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice.
Znati izmjeriti napon, struju i otpor.
Znati navesti opasnosti od električne struje i primijeniti mjere za rad na siguran način.
Znati navesti nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi)
Znati objasniti značenje pojmova karakterističnih parametara poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost
Poznavati osnovna teorijska i praktičnih znanja o senzorima i mjerenjima neelektričnih veličina
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području elektrotehnike i 
elektronike.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Nastavni predmet: Osnove elektrotehnike i elektronike 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Električni strujni krugUsvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.
Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu.
Izračunati struju, pad napona i otpor. 
Opisati opasnosti od električne struje za osobe.
Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.
Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom. 
Opisati faktore koji utječu na električni otpor vodiča. 
Izračunati otpor vodiča.
Opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere primjene.Građa materije, električni naboj, napon, struja i otpor.
Ohmov zakon.
Grafičko prikazivanje međusobne ovisnosti električnih veličina.
Djelovanje električne struje.
Prolaz struje kroz čovječje tijelo.
Propisi i mjere zaštite od strujnog udara.
Instrumenti za mjerenje napona i struje i otpora.
Električni otpor vodiča.
Utjecaj temperature, svjetlosti i napona na električni otpor.
2Analogni elektronički sklopoviObjasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara pojedinih elemenata. 
Iz tvorničkih podataka izvaditi karakteristične iznose dopuštenih vrijednosti za pojedine elemente.
Opisati osnovne primjene elektroničkih elemenata.
 
 Poluvodičke diode (ispravljačke, Zenerove).
Ispravljački spojevi, glađenje ispravljenog napona.
Elementi s otporom ovisnim o električnom naponu, magnetskom polju i mehaničkom naprezanju.
Bipolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor, zaštita od prevelikih napona.
Utjecaj temperature na svojstva poluvodičkih elemenata.
3.Mjerenja u elektrotehniciOpisati dijelove i načelo rada analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora.
Opisati načelo izvedbe i rada digitalnog univerzalnog instrumenta.
Primijeniti postupke mjerenja napona i struje. 
Opisati načela postupaka i izvedbi mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta.
Primijeniti postupke mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta.
Opisati dijelove i načelo rada električnoga brojila.
Spojiti električno brojilo i izmjeriti utrošenu električnu energiju.
Opisati načelo rada vatmetra.
Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu.
Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage.
Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima. 
Uvod u mjernu tehniku.


Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa zakretnim svitkom i pomičnim željezom).
 
Proširenje mjernog područja.


Digitalni univerzalni instrument.
Mjerenje napona i struje.


Mjerenje otpora, mjerni mostovi.


Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti.
Instrumenti za mjerenje električnog rada i snage.
Osciloskop i mjerni prikaz.
Mjerenja osciloskopom. 

 
 6.13. Nastavni predmet: Tehnike motornih vozila
 
 
Razred :drugi (2.) i treći (3.)  
Tjedni ( ukupni ) fond sati : 2 . razred: 1 sat (35 sati )
                         3. razred:  2 sata ( 64 sata )
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o motornim vozilima te razvijanje vještina i navika koje će omogućiti kvalitetno izvođenje poslova u zanimanju mehaničar poljoprivredne mehanizacije.
Zadaci 
Osvijestiti nužnost primjene propisanih postupaka zaštite na radu i očuvanja zdrava čovjekova okoliša.
Razumjeti važnost pravilne organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila.
Integrirati prethodno usvojena znanja pri učenju novih sadržaja .
Upoznati pojedine sklopove motornih vozila i motorno vozilo kao funkcionalnu cjelinu ..
Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila .
Upoznati različite izvedbe sklopova ( sustava ) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti .
Pronalaziti i prepoznati sklopove (sustave ) i njihove komponente ugrađene u motornom vozilu .
Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi: četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankelovi) i shvatiti njihove osobitosti .
Upoznati vrste i svojstva goriva za motore s unutarnjim izgaranjem .
Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe .
Upoznati građu dijelova transmisije: spojki, mjenjača ,diferencijala ,...Upoznati postupke demontaže i ugradnje.
Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima, sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača .
Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i ovladati postupcima njihove demontaže i ugradnje.
Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima .
Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata sustava (senzora, upravljačke jedinice, izvršnika).
Primjenjivati usvojena pravila u radovima na motornim vozilima u tehnološkim vježbama i praktičnoj nastavi.
Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja.
Usvojiti osnovna znanja potrebna za daljnje unapređenje i samoobrazovanje .
 
Provjera postignuća učenika: (praćenje i ocjenjivanje)
- Znanje: Usvojenost i razumijevanje nastavnih sadržaja utvrđuje se usmenom i pismenom provjerom .
Usmena provjera znanja provodi se kontinuirano .
Pismena provjera izvodi se pomoću zadataka objektivnog tipa, na kraju nastavnih područja i pri
kraju nastavne godine .
- Vještine: Primjena znanja korištenjem propisane literature, pravilan redoslijed izvođenja operacija , točnost 
izvođenja i ispravnost rukovanjem alata i uređaja .
- Zalaganje: Sudjelovanje učenika pri obradi i uvježbavanju nastavnih sadržaja .
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
Tehnika motornih vozila, licencirani prijevod njemačkog udžbenika grupe autora , HOK i Pučko otvoreno učilište , Zagreb, 2004 .
B.Švara : Elektroničko ubrizgavanje i paljenje kod Ottova motora, knjiga i radni udžbenik, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1994.
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe – Motori s unutarnjim izgaranjem
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Motori s unutarnjim izgaranjem, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu.
 
Tehnike motornih vozila –treći razred (3.) 
Ciljevi, zadaci i sadržaji nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Četverotaktni oto- motorRazumjeti četverotaktni oto- proces
 
 
Usvojiti osobitosti oto- motora i vrednovati ih
 
 
Upoznati klipni mehanizam motora i razumjeti njegovo djelovanje
Prepoznavati različite izvedbe motora i uočiti njihove osobitosti. 
Procijeniti stanje motora
 
Shvatiti funkciju razvodnog mehanizma motora 
 
 
 
 
Steći spoznaje o gorivima i vrstama gorive smjese.
 
 
Objasniti sustave i djelovanje uređaja za pripremu gorive smjese
 
 
 
 
 
 
 
Tumačiti postupke za smanjivanje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima
 
 
Uočiti značaj pravilno izvedenog ispušnog sustava
 
Upoznati sustav podmazivanja motora i pravilno izabrati motorno ulje
 
Razjasniti funkciju hlađenja motora
 
 
Upoznati sustav klimatizacije unutrašnjosti vozila
 
Objasniti građu i djelovanje sustava za paljenjeFizikalne i kemijske osnove oto- procesa
Princip rada
Radni dijagram procesa-pV
Stupanj (omjer ) kompresije
Okretni moment, snaga i brzookretnost motora
Karakteristika motora (dijagram )
Klipovi i klipni prstenovi
Klipnjača, koljenasto vratilo (radilica) i klizni ležajevi 
Zamašnjak i uravnoteženje motora
Blok i glava motora
Izvedbe cilindara motora
Dimenzionalna kontrola
Kontrole ispravnosti 
Upravljački(razvodni) dijagram
Lančani i remenski prijenos
Dijelovi razvodnog mehanizma
Viševentilske izvedbe
Zračnost ventila
Usklađivanje rada motora
Vrste i svojstva benzina
Plinovita goriva
Vrste gorive smjese, omjer goriva i zraka, omjer zraka (lambda) 
Priprema gorive smjese
Izvedbe s rasplinjačem
Djelovanje rasplinjača u različitim režimima rada motora
Podešavanje rada u praznom hodu
Indirektni sustavi ubrizgavanja benzina
Direktno ubrizgavanje (GDI)
Djelovanje i prepoznavanje elemenata sustava ubrizgavanja  
Štetni sastojci ispušnih plinova
Postupci smanjivanja emisije štetnih produkata izgaranja
Djelovanje katalizatora i lambda sonde 
Ispušni sustavi
Pravilan izbor komponenti 
 
Podmazivanje motora
Dijelovi sustava za podmazivanje 
Pravila održavanja sustava
Vrste i svojstva motornih ulja
Sustavi hlađenja motora tekućinom
Regulacija temperature motora
Zračno hlađenje
Ventilacija, grijanje i kondicioniranje zraka
 
Sustavi za paljenje gorive smjese
Stvaranje i razvođenje visokog napona
Udešavanje kuta paljenja
2.Dvotaktni oto-motorUpoznati specifičnosti dvotaktnih motoraRadni proces i dijagram upravljanja (razvođenja)
Konstrukcija motora ,ispiranje i podmazivanje motora
Izvedba sustava paljenja smjese
Specifičnosti motorkotača
3.Dizel-motorRazumjeti radni proces dizel- motora
Upoznati konstrukciju i osobitosti dizel-motora
 
 
Shvatiti djelovanje sustava za pripremu gorive smjese
 
 
 
 
 
 
 
 
Razumjeti rad motora s prednabijanjem i upoznati turbopunjačePrincip rada dizel- motora
Radni proces, pV-dijagram
Konstrukcija i osobitosti dizel- motora usporedba s oto- motorom
Izvedbe motora (direktno ubrizgavanje pretkomore...)
Vrste i svojstva goriva
Djelovanje sustava za dovod goriva
Visokotlačne pumpe (linijske, razvodne ...), pročistači goriva, brizgaljke
Namještanje rada motora
Elektronička regulacija rada motora (EDC)
 
Princip rada motora s prednabijanjem
Turbopunjači i druge vrste punjača
Hlađenje zraka i regulacija punjenja
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prijenos okretnog momenta (snage) motora - transmisijaPredočiti tok snage od motora do pogonskih kotača
 
Upoznati vrste i principe rada spojki
 
 
Objasniti građu i rad mjenjača
 
 
 
Predočiti djelovanje automatskih mjenjača
 
 
Shvatiti djelovanje diferencijala
 
 
Upoznati zglobne prijenosnike
 
Objasniti pogon na sve kotače
 
Naučiti ispravno odabirat ulja za zupčaste prijenosnike
 Funkcija i dijelovi transmisije
Prijenosni omjer
Vrste pogona vozila 
Zadaci spojke
Tarna tanjurasta spojka
Automatske spojke: centrifugalna, hidrodinamička i elektromagnetska
Zadaci i vrste mjenjača
Tok i promjena okretnog momenta
Sinkronizirani mjenjači, sinkroni
Stupnjevani planetarni mjenjač
Hidrauličko i elektrohidrauličko upravljanje
Kontinuirani mjenjač, remenski
Građa i vrste diferencijala
Djelovanje diferencijala
Diferencijali s blokadom
Kardanska vratila, poluvratila, zglobovi
Povremeni i permanentni pogon
Izvedbe 4WD pogona
Hipoidna ulja ,sintetička ulja
ATF ulja
 
5.
 
 
Vozni sklop vozila 
Predočiti oscilacije vozila i kotača
Uočavati osobitosti različitih izvedbi ovjesa kotača i funkciju elemenata ovjesa
 
 
 
 
Uskladiti izbor pneumatika s namjenom vozila
 
Upoznati građu i djelovanje sustava upravljanja vozilom
 
 
Razumjeti značaj sustava za sigurnost vožnje 
Osciliranje vozila i kotača, ovješene i neovješene mase
Zavisni i nezavisn (pojedinačni)
ovjes
Elastični oslonci(opruge),udobnost i stabilnost
Vodilice kotača, amortizeri, ...
Pneumatski, hidropneumatski i hidroaktivni sustavi ovjesa
Kotači i pneumatici (gume), svojstva, označavanje, izbor
Uravnoteženje kotača
Geometrija kotača, trag, nagib,...
Izvedbe upravljačkih prijenosnika
Servoupravljači, hidraulički, elektrohidraulički, električni,....
Propisi o stanju guma, upravljačkog mehanizma, amortizera, geometrije,.....
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kočni sustavi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razjasniti zakonske propise
Upoznati i razumjeti djelovanje hidrauličkog kočnog sustava
 
 
 
 
 
Upoznati i razumjeti djelovanje pneumatskog kočnog sustava
 
 
 
 
 
EEZ-smjernice, ECE pravilnici
Fizikalne osnove, izvedbe i dijelovi hidrauličkog kočnog sustava
Kočna tekućina, pojačavanje i regulacija sile kočenja
ABS
Ispitivanje kočnica
Osnove pneumatike, djelovanje pneumatskih kočnica
Kočni uređaji vučnog i priključnog vozila, simboli
Shema dvovodne dvokružne izvedbe teretnog vozila
Usporivači (retarderi)
 
7.
 
 
 Karoserija vozilaUpoznati građu karoserije i okvira vozila
 
 
 
 
 
Ovladati postupcima procjene štete i popravka karoserije
 Karoserija i okvir vozila, samonosiva karoserija, okvir motorkotača
Sigurnost i konstrukcija vozila
Materijali za izradu, zaštita od korozije, lakiranje vozila 
Spajanje dijelova karoserije
Procjena štete, izmjere karoserije
Popravci karoserije, ravnanje, rastezni i mjerni stolovi                          
8.
 
 
 
 
 
 Električni uređaji vozilaUsvojiti osnovna znanja i razvijati osnovne vještine u radu s električnim uređajimaOsnove elektrotehnike
Izvori električnog napona, akumulator, dinamo, alternator
Potrošači električne energije: - -elektromotori, elektropokretač,...
Osvjetljenje i signalizacija vozila
Mjere sigurnosti pri radu
9.Elektronički upravljački i regulacijski sustaviUpoznati elektroničke sustave vozila. Razumjeti djelovanje sustava kao cjeline i pojedinih komponenti u sustavu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Osnove upravljanja i regulacije
Elektronički sustav: senzori, upravljačka jedinica, izvršnici
Djelovanje elektroničkih sustava za: ubrizgavanje i paljenje kod oto- otora (Jetronic, elektroničko paljenje, Motronic) , regulaciju rada dizel- motora (EDC, PDE, Common Rail), protiv blokiranja kotača(ABS, ASR,....), poboljšanje stabilnosti i udobnosti, automatsku blokadu diferencijala ( ESP) ,.......  
NAPOMENA: U svim nastavnim cjelinama obrađuju se i uvježbavaju osnovna pravila i postupci   kontrole ispravnosti, održavanja, servisiranja i tijekom popravka. 6.14. Nastavni predmet: Poljoprivredni strojevi i uređaji
 
Razred: drugi (2.) i treći (3.)/ mehaničar poljoprivrednih vozila
 Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred; 1 sat (35 sati)
                        3. razred; 3 sata (96 sati)
 
Cilj: 
Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - mehaničar poljoprivrednih vozila.
 
Zadaci
Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.
Upoznati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara
Znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava 
Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled.
Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.
Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .
Znati i moći pregledati vozilo, dijagnosticirati i utvrditi kvarove.
Znati postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i opreme vozila. 
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
 Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske
 
Poljoprivredni strojevi i uređaji – Druga i treća godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                 Broj sati po obrazovnim godinama
                                                     II.    III.    Ukupno
1.     Strojevi i uređaji za 
poljoprivredu, šumarstvo, 
vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije                     35    30    65
2.     Specijalni uređaji i
nadogradnja strojeva                                     30    30                
3.     Strojevi i uređaji u radionicama                              20    20
4.     Organizacija i planiranje rada                               16    16
 
      UKUPNO SATI                                 35    96    131


 
Poljoprivredni strojevi i uređaji –druga i treća godina: mehaničar poljoprivredne mehanizacije
 Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Strojevi i uređaji za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije 
 Upoznati osnovne konstrukcije i karakteristike strojeva za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije.  Poljoprivredni strojevi:
-     dijelovi
-     održavanje
Strojevi za šumarstvo:
-     dijelovi
-     održavanje
Strojevi za vrtlarstvo:
-     dijelovi
-     održavanje
Strojevi za graditeljstvo:
-     dijelovi
-     održavanje
Strojevi za komunalije:
-     dijelovi
-     održavanje
 
2.Specijalni uređaji i nadogradnja strojevaUpoznati osnovne elemente specijalnih uređaja na strojevima i nadogradnju strojeva.Uređaji i nadogradnja poljoprivrednih strojeva:
-     dijelovi
-     održavanje
Uređaji i nadogradnja strojeva za šumarstvo:
-     dijelovi
-     održavanje
Uređaji i nadogradnja strojeva za vrtlarstvo:
-     dijelovi
-     održavanje
Uređaji i nadogradnja strojeva za graditeljstvo:
-     dijelovi
-     održavanje
Uređaji i nadogradnja strojeva za komunalije:
-     dijelovi
-     održavanje
 
3. Strojevi i uređaji u radionicamaUpoznati strojeve, alate i uređaje koji se koriste u radionicama.Radni i ručni strojevi za obradu i montažu
Uređaji za podizanje vozila
Uređaji za opskrbu energijom
Specijalni alati i naprave
Čuvanje i održavanje strojeva i alata
Zaštitne mjere pri radu sa pojedinim strojevima i alatima
4.Organizacija i planiranje radaOsvojiti znanja o organizaciji i planiranju rada u radionicama i servisima.Organizacija procesa rada u radionicama
Izračunavanje utroška vremena, materijala i energije.
Planiranje rada
Raspoređivanje poslova
Praćenje rada
Klimatski i drugi uvjeti rada u radionicamaNastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: 
Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
 
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature; 
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
B. Gajić/M. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala, POUZ, Zagreb, 2004.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
 
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Uvod Proširiti
 znanjaZnačenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
 
2.Sirovo željezo 
- dobivanje Proširiti
 znanjaDobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- visoka peć i procesi u visokoj
 peći
- proizvodi visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Proširiti
 znanjaPrerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s 
  lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
 
4.Prerada sirovog željeza u čelik. Proširiti
 znanjaPostupci dobivanja čelika:
- Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
- Siemens Martenov postupak.
- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
- Elektro postupak dobivanja
čelika.
 
5. Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza Proširiti znanjaPodjela čelika.
Konstrukcijski čelici.
Alatni čelici.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
5. Obojeni metali i njihove legure Proširiti znanjaVrste obojenih metala i
njegovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
6. Sinterirani materijali Proširiti znanjaPostupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
7. Nemetali Proširiti znanjaVrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
 
8.Goriva i maziva Proširiti znanjaGoriva.
Maziva.

 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Računalstvo
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: 
Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.
 
Zadaci 
Znati se koristi mišem i tipkovnicom. 
Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.
Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom. 
Znati i moći se koristiti osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
 
Br.Nastavno područje 
Cilj (znanja i umijeća) 
Sadržaj
1234
1.Osnovni pojmoviUsvojiti osnovne pojmove o građi i principu rada računalaPovijesni razvoj 
Sklopovlje (hardware)
Programska podrška (software)
2.SklopovljeUsvojiti osnovne pojmove o sklopovlju (hardwareu)Središnja jedinica:
-     osnovne (matične) ploče
-     vanjske memorije
-     napajanje
-     priključci za proširenje
Periferne jedinice:
-     ulazne jedinice
-     izlazne jedinice
-     komunikacijske jedinice
 
3.Programska podrškaUsvojiti osnovna znanja i moći se koristiti operativnim sustavima i uslužnim programima.DOS
Windows
Programi za obradu teksta
Tablični kalkulator i baze podataka
Grafički programi
AutoCAD
4.InternetOsposobiti se za komuniciranje preko Interneta i moći vršiti pretraživanja WEB Siteova.Osnovni pojmovi 
Slanje i primanje elektronske pošte
Pretraživanje Web Siteova

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: drugi (2.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: 
Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
Zadaci
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
1. Gajić,  Sentić,.: Ispitivanje tehničkih materijala, Pučko otvoreno učilište, Zagreb
2. N. Radovanović: Ispitivanje tehničkih materijala
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
 Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                        3                         4
1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih materijala.
Osnovne postupci ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje:
- vlačne čvrstoće
- tlačne čvrstoće
- čvrstoće na savijanje
- žilavosti i umora
- tvrdoće
- limova
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
 primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
1.   Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška 
      
Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                             postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: 
Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
 
1.   Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
2.   Kulušić B.: Tehnička mehanika
3.   Radovanović N.: Tehnička mehanika – Ispitivanje čvrstoće materijala, Školske novine, Zagreb, 1994.
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – druga godina
 Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
 
Br.Nastavno područje 
Cilj (znanja i umijeća) 
Sadržaj
1234
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, primjenjujući ih na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: 
Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
 s primjenom u struci i zanimanju.
Zadaci 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja.
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
3.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Dijagnostika motornih vozila
 
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sata)         
Cilj: 
Utvrđivanje znanja o osnovama dijagnostike motornih vozila koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci
Znati principe i osnove dijagnostike motornih vozila.
Znati dijagnosticirati vozila s univerzalnim dijagnostičkim uređajem.
Znati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD, OPEL itd.
Znati otkloniti nedostatke utvrđene dijagnosticiranjem.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
1. Upute za korisnike dijagnostičkih uređaja
 
 Izborna nastava: Dijagnostika motornih vozila
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.Nastavno područje 
Cilj (znanja i umijeća) 
Sadržaj
1234
1.Osnove dijagnostike motornih vozilaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Upoznati najvažnije postupke i uređaje za dijagnosticiranje motornih vozila.     
Upoznati važnost i primjenu pojedinih uređaja za dijagnosticiranje motornih vozila.Osnove dijagnostike:
-     metode
-     uređaji
-     utvrđivanje kvarova
-     zamjena dijelova
-     održavanje uređaja
 
2.Dijagnostika s univerzalnim dijagnostičkim uređajemZnati dijagnosticirati vozila s univerzalnim dijagnostičkim uređajem.-     Kompletna dijagnoza
-     Registrator podataka (Datalogger)
3.Dijagnostika sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od poznatih svjetskih proizvođača vozilaZnati dijagnosticirati vozila sa specijalnim dijagnostičkim uređajem od svjetskih proizvođača vozila na primjer FORD, OPEL itd.
 -     Kompletna dijagnoza
-     Registrator podataka (Datalogger)

 
 
7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT 
I.
 Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
III.
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
održavanje poljoprivrednih strojeva, aparata i ostalih uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo te njihovih sklopova i sustava kao i motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa snage; 
opremanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo dodatnom opremom i priborom; 
djelomično održavanje karoserija, okvira i njihova zaštita od korozije; 
održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima poljoprivredne mehanizacije; 
ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočnih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova na vozilima poljoprivredne mehanizacije i ostalim uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, graditeljstvo i komunalije; 
ispitivanje, traženje grešaka, montaža, demontaža i namještanje mehaničkih, hidrauličkih, električnih i elektroničkih sklopova i sustava; 
djelomična izrada pojedinih dijelova vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije; 
opremanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije dodatnom opremom i priborom. 
 Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
 Vrsta uratkaOpis uratka
Generalno uređenje motora - četverotaktnih i dvotaktnihKandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada motora 
Uređenje transmisijeKandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže transmisije, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada transmisije
Generalno uređenje upravljačkog sustava vozilaKandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže upravljačkog sustava, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada upravljačkog mehanizma
Generalno uređenje sustava za kočenje vozilaKandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sustava za kočenje, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava za kočenje
Demontaža i montaža dijelova, skupina i sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu. Nakon montaže izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava 
Stavljanje u pogon dijelova, skupina i sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije Kandidat mora znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADNA PROBA
 
Vrsta radne probeOpis radne probe
Namještanje kuta paljenjaKandidat mora znati izabrati alate i pribor za namještanje kuta paljenja i podesiti kut paljenja 
Utvrđivanje kvaraKandidat mora znati u određenom vremenu utvrditi kvar i procijeniti isplativost popravka
Održavanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije Kandidat mora znati koristeći servisnu knjižicu izvršiti servis određenog vozila, stroja, aparata i uređaja
Ispitivanje, prilagođivanje i priključivanje mehaničkih hidrauličkih, pneumatskih, električnih i elektroničkih sustava i uređaja Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za ispitivanje, namještanje i priključivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara 
Ispitivanje električnih priključaka Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
IV.
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.
 
NASTAVNa područja
 
 
1.   Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno trošenje energije 
2.   Tehnički materijali 
3.   Radni postupci 
4.   Tehničko crtanje, skice, tablice i dijagrami, radni i završni planovi, norme 
5.   Tehnički podaci, pogonske vrijednosti i propisi 
6.   Postupci kod montaže, ispitivanja funkcija i stavljanja u pogon uređaja i sustava 
7.   Osnove elektrotehnike 
8.   Ottov motor 
9.   Dieselov motor 
10. Paljenje i osvjetljavanje 
11. Prijenos snage 
12. Šasija 
13. Pneumatski i hidraulički sustavi 
14. Kočni uređaji 
15. Poljoprivredni strojevi i uređaji 
16. Dodatni uređaji na poljoprivrednim strojevima
17. Temelji matematike 
18. Dužina, kut, površina, volumen 
19. Masa, sila, zakretni moment, brzina, broj okretaja, ubrzanje 
20. Rad, učinak, stupanj djelovanja 
21. Vrijeme dovršenja, radno vrijeme, nagrade i materijal 
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
Radnje obavljene u okviru 
praktične zadaćeBroj bodova
Kako je naučnik pripremio tehničko- tehnološku dokumentaciju0 – 10
Priprema radnog mjesta i red u radionici 0 – 10
Izbor postupaka, pribora, alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije 0 – 10
Izvođenje postupaka zadanog uratka0 – 30 
Način rukovanja alatima i priborom0 – 15
Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka0 –15
Racionalnost u trošenju materijala i energije0 – 10
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Mjerenja i ispitivanja gotovih uradaka 0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Završni izgled uratka0 –10
UKUPNO BODOVA 140

 
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici: 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-63
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042157


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva
2159
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
mesar
 
 
OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA 
Cilj
Odgoj i obrazovanje učenika za zanatsku i industrijsku obradu mesa i
proizvodnju mesa i proizvoda od mesa.
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u
zanimanju - mesar.
Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan
odnos prema radnoj okolini.
Zadaci
Učenika osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji:
1. Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
2. Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
3. Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
4. Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
5. Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
6. Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
7. Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
8. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
9. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
10. Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
11. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.
Posebnosti obrazovanja
Kod obavljanja praktične nastave obvezna je uporaba zaštitne odjeće i
obuće: kape, kute, radnog odjela ili pregače, obuće s gumenim potplatama.
Sve mora biti bijele boje.
Poslovi se obavljaju u zatvorenom prostoru pri danjem i umjetnom svjetlu.
U pogonima je povećana buka koja potječe od strojeva. Podovi su klizavi od
masnoće. Postoji opasnost od mehaničkih, električnih povreda i opeklina.
Djelatnici posao obavljaju isključivo stojeći uz česta sagibanja, izloženi su
fizičkom naporu.
Potrebna je dobra koordinacija rada s vizualnim opažanjima.
Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Uvjeti za upis.
Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova mesara.
2. NASTAVNI PLAN 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk / Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Matematika u struci270135132137
Higijena i sanitacija135----35
Osnove prirodnih znanosti270----70
Poznavanje sirovina270----70
Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa--4140--140
Prerada mesa i mesne prerađevine----4128128
Kultura komunikacije i usluživanja----13232
Marketing----13232
Izborna nastava135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika u struci
Stručni predmeti    
Praktična nastava 900 900 8002 600
Praktična nastava u školi s vježbama
Osnove računalstva s vježbama
Praktična nastava u radnom procesu 360
 
 
 
540 270
 
 
 
630 160
 
 
 
640 
Ukupno 1614951514251512804200

 


NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
 
A)    Općeobrazovni dio 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura  135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno 931593157224854

 
 B)  Stručno- teorijski dio 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci270135132137
Higijena i sanitacija135----35
Osnove prirodnih znanosti270----70
Poznavanje sirovina270----70
Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa--4140--140
Prerada mesa i mesne prerađevine----4128128
Kultura komunikacije i usluživanja----13232
Marketing----13232
Ukupno724572457224714

 
C) Izborni dio
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Primijenjena ekologija135----35
Zoonoze bolesti135----35
Osnove prehrane135----35
Mikrobiologija mesa--135--35
Ambalaža za pakiranje mesa--135--35
Ostali izvori mesa--135--35
Osnove kulinarstva----13232
Autohtona proizvodnja i prerada mesa----13232
Računalstvo ----13232
Ukupno31053105396306

 
D) Praktični dio programa
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Praktična nastava u školi 360 270 160 
Praktična nastava u školi s tehnološkim vježbama 290   
Osnove računalstva s vježbama 70   
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 
Ukupno 900 900 8002600

 
*Napomena: godišnji fond sati praktične nastave u školi i tehnološke vježbe, te praktične nastave u radnom procesu utvrđuju se operativnim programom koji izrađuje škola. Ako škola nema praktikum, praktična se nastava izvodi u licenciranoj radionici, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 
E) Ukupno nastave
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
A) Obvezni općeobrazovni dio programa 315 315 224854
B) Stručno-teorijski dio
- obvezni 245 245 224714
C) Stručno-teorijski dio
- izborni 105 105 96306
D) Praktični dio programa
 900 900 8002600
Ukupno 1565 1565 13444474

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Higijena i sanitacijausmeno, pismeno, praktičan rad u praktikumu
Osnove prirodnih znanostiusmeno, pismeno, laboratorijske vježbe
Poznavanje sirovinausmeno, pismeno, praktično-radionice
Matematika u struciusmeni i pismeno
Osnove računalstvapraktičan rad na računalu, usmeno
Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesausmeno i pismeno, praktično-radionice
Kultura komunikacije i usluživanjausmeno i pismeno, praktično-radionice
Prerada mesa i mesne prerađevineusmeno, pismeno, praktično-radionice
Marketingusmeno, pismeno
Praktična nastava 

 
Predmeti izbornog dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Primijenjena ekologijausmeno, pismeno, praktično
Zoonoze bolestiusmeno, pismeno
Osnove prehraneusmeno, pismeno
Mikrobiologija mesausmeno, pismeno, praktično
Ambalaža za pakiranje mesausmeno, pismeno, praktično
Ostali izvori mesausmeno, pismeno
Osnove kulinarstvausmeno, pismeno, praktično
Autohtona proizvodnja i prerada mesausmeno, pismeno
Računalstvo praktičan rad na računalu, usmeno

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove prirodnih znanostiprof. biologije i kemije, dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Higijena i sanitacijaprof. ili ing. biologije, dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Poznavanje sirovinadipl. ing. prehrambene tehnologije, doktor veterinarske medicineVSS
Matematika u struciprof. ili dipl. ing. matematikeVSS
Osnove računalstvaprof. ili dipl. ing. informatikeVSS
Kultura komunikacije i usluživanjadipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Marketing dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Primarna obrada mesa i obrada mesadipl. ing. prehrambene tehnologije, doktor veterinarske medicineVSS
Izborna nastava (stručni predmeti):
- primijenjena ekologija
- zoonoze bolesti
- osnove prehrane
- mikrobiologija mesa
- ambalaža za pakiranje mesa
- ostali izvori mesa
- osnove kulinarstva
- autohtona proizvodnja i prerada mesa
- računalstvodipl. ing. prehrambene tehnologije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. ili dipl. ing. informatikeVSS
Praktična nastavadipl. ing. prehrambene tehnologije, stručni suradnikVSS, SSS

 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Minimalni standard
 
-   Rad s učenicima u skupinama.
-   Dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi.
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programaRazredNastavnikMinimalni broj sati, vježbiNajveći broj učenika u skupini
Osnove računalstva2.profesor2015
Praktična nastava u školi s vježbama 
1.
 profesor suradnik u nastavi 10
 
2.
 10
 
3.
 10
Izborni stručni predmeti:
- primijenjena ekologija
- zoonoze bolesti
- osnove prehrane
- mikrobiologija mesa
- ambalaža za pakiranje 
 mesa
- ostali izvori mesa
- osnove kulinarstva
- autohtona proizvodnja i prerada mesa
- računalstvo 
 
 
 
3. 
 
 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
 
Prostor
 
Oprema 
Nastavni predmet
Klasična učionicaPloča, grafoskop, projekcijsko platno, TV-video, uzorci, plakati, panoi i ostali didaktički materijali.- Matematika u struci
- Higijena i sanitacija
- Ostali stručno-teorijski predmeti
- Izborni-teorijski predmeti
Specijalizirana učionica – računalna učionica18 računala povezanih u mrežu s mogućnosti pristupa Internetu (računalo nastavnika s CD pisačem), LCD projektor, pisač, programska oprema za obradu teksta, tablični proračun i baze podataka; laserski i tintni pisač, skener i digitalni fotoaparat.- Osnove računalstva
- Računalstvo – izborni
- Stručni predmeti
Specijalizirana učionica – mesarski praktikum
 - Praktična nastava u školi s vježbama
I., II. i III. razred
– Izborni predmet

 
 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
A.  OPĆEOBRAZOVNI DIO
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.
 
 B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA
 
 
 6. 1. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)
 
 TJEDNI (UKUPNI) FOND SATI
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2 (70)1 (35)1 (32)4 (135)

 
CILJ PROGRAMA
 
       Nastava matematike:
-     omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu; 
-   osposobljava ih za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci;
-   razvija smisao i potrebu za samostalni rad, točnost, urednost, sustavnost, 
   preciznost i konciznost u pismenom i usmenom izražavanju.
 
ZADACI PROGRAMA SU DA UČENICI:
 
-     stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i 
   zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu;
-     razviju umijeće primjene dobivenih znanja, umijeće korištenja matematičkih pomagala, umijeće samostalnog stjecanja znanja pomoću stručne i znanstveno- stručne literature, nužne za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog razvoja struke;
-     razviju logičko mišljenje, sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova;
-     stječu znanja potrebna za planiranje i praćenje poslovnih rezultata;
-     steknu vještinu samostalnog računanja prema danim uputama. 
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
 
Red. br. 
Nastavno područjeBroj sati po obrazovnim godinama
I.II.III. Ukupno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.Prirodni brojevi
Cijeli brojevi
Racionalni brojevi
Linearne jednadžbe i nejednadžbe
Planimetrija
Potencije i polinomi
Realni brojevi
Graf linearne funkcije6
5
8
8
15
15
7
6 6
5
8
8
15
15
7
6
9.
10.
11.
12.Kompleksni brojevi
Kvadratna jednadžba
Mjerne jedinice
Poliedri i rotacijska tijela 7
7
6
15 7
7
6
15
13.
14.
15.
16.Proporcionalnost i primjene
Postotni, promilni i kamatni račun
Izračunavanje plaće
Kalkulacija cijene 9
8
9
69
8
9
6
Ukupno:703532137

 
 
Literatura
 
Za prvi razred:
   Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za prvi razred industrijskih i obrtničkih škola, 
   Birotehnika, Zagreb
   Sanja Varošanec: Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred trogodišnjih strukovnih 
   škola, Element, Zagreb
Za drugi razred:
   Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Udžbenik i zbirka zadataka za drugi razred industrijskih i 
   obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb (poglavlja 1., 2., 7., i 8.1.)
Za treći razred:
   Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:
   Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb
 
Ne postoji odgovarajući udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti i dijelove nekih drugih udžbenika matematike te članke i tablice računovodstvenih časopisa, npr. RRIF ili RIF.
 
 
 
 
 
1. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Prirodni brojeviUsvojiti pojam skupa N
Znati tablicu množenja do automatizma
Naučiti pojmove: pribrojnik, zbroj, faktor, umnožak, razlika, količnik
Znati pismeno računati s brojevima do 1000
Znati kriterije i svojstva djeljivosti
Znati odrediti najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnikSkup N
Računske operacije u skupu N i svojstva
Djeljivost, kriteriji djeljivosti
Najveći zajednički djelitelj
Najmanji zajednički višekratnik
2. Cijeli brojeviUsvojiti pojam skupa Z
Naučiti računati s cijelim brojevima
Naučiti računati sa zagradamaSkup Z
Računske operacije u skupu Z i svojstva
Računanje sa zagradama
3. Racionalni brojeviUsvojiti pojam skupa Q
Naučiti računati s razlomcima
Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatoraSkup Q
Računske operacije u skupu Q i svojstva
Decimalni zapis racionalnog broja
Računanje s decimalnim brojevima
Smještanje racionalnih brojeva na brojevni pravac
4. Linearne  
  jednadžbe i 
  nejednadžbeNaučiti spretno rješavati linearne jednadžbe i primjenjivati ih
Znati iz formule izračunati jednu veličinu, ako su zadane ostale
Uvježbati primjenu linearnih jednadžbi u problemskim zadacima
Naučiti rješavati linearne nejednadžbe, zapisivati njihovo rješenje i prikazivati ga na brojevnom pravcuLinearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom
Problemi prvog stupnja s jednom nepoznanicom
Linearni sustavi s dvije nepoznanice
5. PlanimetrijaRazlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu trokuta, kruga, kvadrata i pravokutnika koristeći formuleTrokut, vrste trokuta
Površina i opseg trokuta
Krug i kružnica
Četverokuti
Opseg i površina četverokuta
6. Potencije i 
  polinomiUsvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent
Naučiti računske operacije s potencijama jednakih baza
Usvojiti pojam polinoma
Naučiti računske operacije s polinomima
Naučiti kvadrirati zbroj i razliku
Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata
Naučiti izlučiti zajednički faktorPojam potencije s cijelim eksponentom
Računske operacije s potencijama
Pojam polinoma
Računske operacije s polinomima
Kvadrat binoma
Razlika kvadrata
Rastavljanje na faktore
7. Realni brojeviShvatiti pojam iracionalnog broja i ukupnost realnih brojeva
Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac
Svladati računske operacije s drugim korijenom
Znati zaokružiti decimalni broj na željeni broj decimala
Snalaziti se u koordinatnom sustavu na pravcu i u ravnini
Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini i za polovište dužine 
Znati nacrtati graf linearne funkcije
Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije
Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti
Znati povezati graf linearne funkcije sa sustavom linearnih jednadžbiDrugi korijen
Pojam iracionalnih brojeva
Skup R
Koordinatni sustav na pravcu
Računske operacije s drugim korijenom 
Racionalizacija nazivnika
Koordinatni sustav u ravnini
Udaljenost točaka u ravnini
Polovište dužine
Graf linearne funkcije
Rastuće i padajuće linearne funkcije
Nulte točke
Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 
 
2. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Skup kompleksnih
  brojevaShvatiti potrebu proširivanja skupa R
Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja
Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima
Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog brojaKvadratna jednadžba Skup C, svojstva
Računske operacije s kompleksnim brojevima
Apsolutna vrijednost kompleksnog broja
2. Kvadratna 
  jednadžbaZnati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe
Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminantiNepotpuna kvadratna jednadžba
Rješenja kvadratne jednadžbe
Diskriminanta kvadratne jednadžbe
3. Mjerne jediniceZnati računati pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja
Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u uporabiPotencije baze 10
Eksponencijalni zapis realnog broja
Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)
Metrički sustav mjera (mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)
Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu
Mjere za vrijeme
4. Poliedri i 
  rotacijska tijelaRazlikovati geometrijska tijela
Razumjeti pojam oplošja i volumena tijela
Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama
Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima
iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)
 Kocka
Kvadar
Prizma
Piramida
Valjak
Stožac
Kugla

 
 
3. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Proporcionalnost i 
  primjeneZnati izračunati nepoznati član razmjera (usporedba s razlomcima!) pomoću pravila trojnog
Znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)
Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjeg razdoblja itd.)
Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova 
Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjeseOmjeri i razmjeri
Upravo i obrnuto razmjerne veličine
Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina
Aritmetička sredina
Pravilo trojno – jednostavno i složeno
Račun diobe – jednostavan i složeni
Račun smjese – jednostavan i složeni
2. Postotni, promilni
  i kamatni računRazumjeti pojam postotka
Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora, bez obzira na osnovnu vrijednost
Prepoznati i razlikovati postotni račun više i niže 100
Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a
Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni računPojam postotka
Osnovni postotni račun
Postotni račun više 100
Postotni račun niže 100
Primjena na obračun PDV-a
Promilni račun
Jednostavni kamatni račun
3. Izračunavanje
  plaćeZnati razliku između bruto i neto plaće 
Pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće
Pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)
Doprinosi iz plaće i na plaću
Neoporezivi dio plaće
Porezna osnovica
Porezne stope
Tablica prireza po gradovima
Neto plaća
4. Kalkulacija cijeneTreba znati izračunati svaki element kalkulacije
Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacijeOsnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV, prodajna cijena)
Porez, povrat poreza
Izrada kalkulacije

 
Obveze učenika
  U drugom i trećem razredu u sklopu predmeta Matematika u struci učenici bi trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr., u drugom razredu napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora, ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim jedinicama, te cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički itd.
  U trećem razredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama, obračun PDV-a za određeno razdoblje, uzimajući u obzir neplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.
 
 
 


6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva s vježbama
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno (70 sati godišnje)
 
Cilj nastave predmeta
Stjecanje osnovnih znanja i vještina za uporabu računala do razine rješavanja jednostavnih problema u raznim problemskim situacijama, uz uporabu aplikacijskih računalnih programa.
 
Zadaci:
- prepoznati dijelove osnovne konfiguracije računala i opisati njihovu funkciju,
- samostalno spojiti osnovne dijelove računala i pravilno ga uključiti i isključiti,
- znati samostalno koristiti računalo pri pisanju različitih tekstova i obradi tekstova,
- znati spremiti podatke i ponovno ih pronaći i uporabiti,
- razviti sposobnost služenja računalom pri uporabi raznih baza podataka,
- služiti se gotovim tabličnim proračunima,
- koristiti izvore informacija dostupne uz pomoć računala,
- upoznati mogućnost računala u rješavanju numeričkih i grafičkih zadataka u sklopu predmeta struke (mesari i pekari),
- samostalno upotrijebiti računalo pri rješavanju jednostavnih zadataka u sklopu struke s pomoću aplikacijskih računalnih programa (mesari i pekari),
- komunicirati s drugim osobama pomoću računala,
- primijeniti stečena znanja, dopunjavati ih i razvijati u svakodnevnoj praksi.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaj
1. Osnove rada s računalom
 
 
 
 Pravilno spojiti i pustiti u rad osnovnu konfiguraciju računala, pravilno uključiti i isključiti računalo.
Opisati ulogu operacijskog sustava i organizaciju strukture datoteka u operacijskom sustavu.
Služiti se ispravnim nazivljem za pojedine elemente koji se nalaze u prozoru operativnoga sustava.
Koristiti računalo u Windows okruženju.
Upravljati radnom površinom s pomoću miša i tipkovnice.Osnove arhitekture računala.
Dijelovi računala i njihovo povezivanje.
Uključivanje i isključivanje računala.
Rad s tipkovnicom i mišem.
Organizacija strukture datoteka u operacijskom sustavu.
Sučelje Windowsa.
Rad s datotekama i mapama.
 Pregledati, spremiti, otvoriti, brisati i promijeniti naziv datoteka i mapa.
Ugoditi parametre pisača, tipkovnice, vremena.
Snimiti odgovarajuće sadržaje na disketu, odnosno CD.
Provjeriti disk odgovarajućim programom.
Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe.
Pretraživati internetske stranice.
Slati i čitati e-mail poruke.
Podesiti parametre za uporabu modemskih ulaza.Prilagodbe hardver-softver-korisnik.
Disketa, CD, USB Memory Key.
Snimanje na disketu i CD.
Uporaba Interneta, e-maila.
Programi za rad s multimedijom.
2. Pisanje i obrada teksta
 Izraditi, urediti, preoblikovati, spremiti i otvoriti dokument u programu za obradu teksta (promijeniti fontove, boju slova, postaviti margine, dodati zaglavlje).
Dodavati, zamijeniti, brisati, kopirati i premjestiti tekst.
Pronaći dokument među drugim dokumentima, preimenovati ga i premjestiti.
Izraditi i oblikovati tablicu.
Napraviti ispis dokumenta.Prikaz odabranog programa za obradu tekstova.
Uporaba raspoloživog programa za obradu tekstova.
Priprema, obrada i umnažanje tekstova.
3. Baze podatakaZnati koristiti gotovu bazu podataka, u pripremljenu bazu podataka unijeti nove podatke.
Napraviti ispis podataka iz baze.Pojam i uporaba baze podataka.
Osnovna struktura baze podataka.
Prikaz odabranog programa za rad s bazama podataka.
4. Tablični proračuni i numeričke mogućnosti računala.Objasniti svojstva i mogućnost uporabe programa za tablične proračune.
Upoznati i koristiti program za obradu tablica, unijeti i promijeniti podatke u tablicu.
Znati rezultate tabličnih proračuna prikazati s pomoću dijagrama.
Ispisati dokument.
Koristiti program za numeričke promjene u rješavanju zadataka iz područja struke.Tablični proračuni i prikaz programa za obradu tablica.
Uporaba programa za pripremu i obradu tablica.
Unos i promjena oblika podataka.
Prikaz odabranog programa za numeričke primjene računala.
Uporaba aplikacijskih programa za rješavanje numeričkih podataka iz područje struke.
5. Grafičke mogućnosti računalaUpoznati i koristiti program za rad s grafikom.
Dodati grafički prikaz u tekst.
Napraviti ispis dokumenta.
Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe za rad s grafikom.Prikaz odabranog programa za rad grafikom.
Uporaba grafičke prezentacije podataka u raznim područjima.
Dodavati grafikone u tekst.

 
 
Metodičke napomene
Cjelokupnu nastavu ovog predmeta, uključujući praktični rad učenika (vježbe), optimalno je izvoditi u specijaliziranoj učionici za računalstvo. Učionica mora biti tako opremljena da omogućava samostalan rad jednog učenika na računalu. Dakle, vježbe treba izvoditi u 2 skupine (polovina razreda s najviše 15 učenika), tako da na računalu radi učenik pojedinačno. Vrijeme izvođenja vježbi treba biti predviđeno rasporedom sati od početka školske godine. 
Pri izradi izvedbenog programa treba planirati vrijeme za ponavljanje i uvježbavanje te provjeru usvojenosti znanja iza svake cjeline. Osnovni način provjere usvojenosti znanja i umijeća je praktičan rad na računalu. Provjera znanja učenika obavlja se na računalu rješavanjem jednostavnih konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa. Uspjeh učenika u izvođenju vježbi ocjenjuje se na temelju primjene učenikova znanja u izvođenju vježbe, pokazanih vještina, samostalnosti i izrade pripadne dokumentacije. Pozitivna ocjena iz praktičnog rada na računalu uvjet je za pozitivnu ocjenu iz predmeta.
 
Obveze učenika
- Svaki učenik dužan je za nastavu imati sljedeći pribor i opremu: propisani udžbenik i bilježnicu (format po izboru) za vođenje bilješki na nastavi.
- Učenici na rad u informatičku učionicu trebaju doći pripremljeni. O svakoj vježbi učenik treba podnijeti pisano izvješće (dokument) na kraju sata, na osnovi kojeg će se dati učeniku povratna informacija o rezultatima rada.
- Uz redoviti dolazak na nastavu, obvezna je provjera usvojenosti znanja.
- Kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline (praktičan rad na računalu – rješavanje konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa).
 
Literatura
Informatika / Računalstvo: za srednje škole: udžbenik za 1. i 2. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola, 3-godišnjih strukovnih škola i umjetničkih škola
 
 


 
6.3. Nastavni predmet: Higijena i sanitacija
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno ( 35 sati godišnje)
 
Cilj i zadaci: da se učenici upoznaju sa značenjem osobne higijene u prehrambenoj industriji, zatim s uzrocima, putovima širenja i sprječavanja zaraznih bolesti; s higijenskim rukovanjem i pripremanjem hrane, održavanjem čistoće prostorija, uređaja i pribora; te da steknu osnove zdravstvene kulture
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Osobna higijena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Zdravstveni uvjeti radnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Higijena hrane
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Higijena okoliša
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Zdravstveni nadzorUčenici trebaju usvojiti osnovne higijenske navike, upoznati se s važnošću održavanja čistoće radne i svakodnevne odjeće, objekata za prehrambenu industriju i radnog mjesta.
 
Učenici se trebaju upoznati s vrstama bolesti, izvorima zaraze te načinom prijenosa zaraznih bolesti.
Učenici se moraju upoznati s pojmovima: imunitet, epidemija, endemije i sl. 
Učenici će naučiti načine suzbijanja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti.
 
Učenici će usvojiti načine higijenskog rukovanja i pripremanja hrane, higijenskog prijevoza i skladištenja hrane; higijenskog usluživanja hrane.
 
 
Učenici će usvojiti navike održavanja higijene prostora koji ih okružuje, uočit će važnost sprječavanja onečišćenja vode, zraka i tla, te uvidjeti višestruku korist od gospodarskog zbrinjavanja otpada tj. iskorištenja sekundarnih sirovina.
 
Učenici će upoznati ulogu sanitarne inspekcije i uvidjeti važnost sanitarnog nadzora namirnica, osoba koje sudjeluju u proizvodnom procesu, prostorija i uređaja.1. Osobna higijena
 
2. Higijena odjeće i obuće
 
3. Higijena rada
 
 
 
 
4. Pojam zdravlja
5. Akutne i kronične bolesti
6. Izvori zaraznih bolesti
7. Prijenos zaraznih bolesti (dodirom, zrakom, hranom, vodom za piće itd.):
- crijevni paraziti
- spolne zarazne bolesti
 
8. Higijena rukovanja i pripreme hrane
9. Higijenski uvjeti skladištenja hrane
10. Trovanje hranom
 
11. Otpad
12. Korisno zbrinjavanje otpada
13. Obrada otpadnih voda
14. Ekologija
 
 
 
 
 
15. Sanitarna inspekcija
- zadaci, uloga
- djelovanje
16. Sanitarni nadzor namirnica, radnog osoblja, prostorija i uređaja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6. 4. Nastavni predmet : Osnove prirodnih znanosti
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno ( 70 sati godišnje)
 
Cilj i zadaci: 
- usvojiti znanja i osnovne pojmove iz prirodnih znanosti (kemije i mikrobiologije) kako bi učenici mogli s razumijevanjem pratiti strukovne sadržaje.
 
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
Osnove kemije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primijenjena kemija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnove mikrobiologije
 
 
 
 
 
 
 
 
Primijenjena mikrobiologijaUsvojiti osnovna znanja o kemiji - pojam tvari, agregatna stanja, kemijski elementi i spojevi te ostale osnovne kemijske pojmove
 
 
 
 
 
 
Uočiti ulogu ugljikohidrata, masti i bjelančevina u prehrani ljudi. Uočiti načine nastajanja, građu i izvore tih tvari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steći osnovna znanja o pojmu mikrobiologije, podjeli i građi mikroorganizama, rasprostranjenosti mikroorganizama te korisnim i štetnim mikroorganizmima.
 
Usvojiti osnovna znanja o: mikrobnim procesima, usvojiti pojam fermentacije, uvjete uzgoja mikroorganizama.
Upoznati i naučiti pojmove o mikrobiologiji žitarica i mlinskih proizvoda.- Pojam tvari, agregatna stanja
- Kemijske promjene
- Jednostavne tvari ili kemijski elementi
- Atomi
- Elektronski omotač atoma
- Spojevi
- Pojam kiseline, baze, soli
- Pojam otopine 
 
 Ugljikohidrati:
- nastajanje, izvori
- uloga u prehrani ljudi
- podjela
 Masti:
- nastajanje, izvori
- uloge masti u prehrani ljudi
 Bjelančevine:
- građa, izvori, podjela
- gloga u prehrani ljudi
- enzimi, vitamini
 
 
 
 Pojam mikrobiologije:
- podjela i građa
- mikroorganizmi
- rasprostranjenost mikroorganizama
- korisni i štetni mikroorganizmi
 
 
- Mikrobni procesi
- Fermentacije
- Uzgoj mikroorganizama
- Mikrobiologija žitarica i mlinskih proizvoda
 
 
 
 

 
 
 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.


6. 5. Nastavni predmet: Poznavanje sirovina
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno ( 70 sati godišnje)
 
Cilj zadaci: upoznati učenike sa stokom za klanje i ostalim izvorima mesa, naučiti razlikovati stoku po vrsti, pasmini, tipu, usvojiti znanje o bolestima stoke, građom tijela stoke za klanje.
 
Sadržaj
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Stoka za klanje
 
 
 
 
 
 
 
2. Bolesti stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Građa tijela stoke za klanje
 
 
 
 
4. Ostali izvori mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - naučiti podjelu stoke za klanje prema vrsti, pasmini i tipu
 
 
 
 
 
- usvojiti pojam i podjelu bolesti stoke za klanje, prepoznati bolesne životinje, shvatiti kakve opasnosti prijete od nepregledanog mesa
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti građu tijela, dijelove trupa, kosti, mišiće, tjelesne šupljine da učenik može usvajati kasnija znanja iz područja rasijecanj a mesa
 
- usvojiti znanja o ostalim izvorima mesa i korištenja tehnoloških saznanja u proizvodnji proizvoda od mesa
 
 
 
 
 
 Pojam i podjela stoke za
klanje
Goveda- pasmine, tipovi.
Svinje- pasmine, tipovi.
Ovce, koze- pasmine, tipovi
Konji I ostala stoka za
klanje
 
Pojam i podjela bolesti stoke
za klanje.
Ocjenjivanje zdravstveno higijenske ispravnosti mesa. Nezarazne bolesti, pojam,
podjele, primjeri.
Zarazne bolesti, pojam,
podjela, neke vrste zaraznih
bolesti.
Parazitorne bolesti, pojam
paraziti, vrste parazitornih
bolesti.
 
Stanice, tkivo (mišićno, vezivno, masno, koštano), sustavi organa za kretanje -(kosti, građa, podjela spojevi kostiju, kosti glave, trupa, ekstrimiteta)
 
Mišićni sustav (građa i podjela mišićnog tkiva). Podjela mišića. Probavni sustav, dišni sustav, mokraćno-spolni sustavi, žljezdani sustav.
Perad: dobivanje i vrste mesa peradi.
Meso divljači, kunića, riba, rakova, školjki, nojeva.

 


 
6.6. Nastavni predmet: Primarna obrada stoke za klanje i obrada mesa
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata tjedno / 140 sati godišnje
 
Cilj i zadaci 
Učenici moraju usvojiti znanja iz područja primarne obrade stoke, dobivanje mesa i obrade mesa da uspješno primijene stečena znanja u praksi.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Prijevoz i prihvat stoke u klaonici
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaonice, procesi primarne obrade stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporedni proizvodi klanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sastav mesa, promjene na mesu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzerviranje mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strojevi, uređaji i alati za obradu mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocjenjivanje tržne kakvoće mesa
 
 
 
Rasijecanje mesa
 
Industrijsko
(za preradu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasijecanje mesa za veleprodaju
 
 
 
 
 
 
 
Rasijecanje mesa za maloprodaju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfekcioniranje
 mesa i proizvodi od mesaUsvojena znanja pravilno primjenjivati u transportu stoke.
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena teorijska znanja o fazama rada u klaonici znati povezati s primjenom u praksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti i primijeniti znanja o sporednim proizvodima klanja i razmisliti o još većim mogućnostima iskorištenja.
 
 
 
 
 
 
Znajući sve o građi i svojstvima mesa, može se očekivati da i ta znanja primijene u praksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik treba znati da je meso i proizvodi od mesa pokvarljiva namirnica i da treba odmah prepustiti konzerviranju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja o alatima i strojevima znati primijeniti u praksi.
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja o klaoničkoj težini.
 
 
 
Usvojena znanja iz područja rasijecanja mesa, industrijskog, komercijalnog.
Povezati se praksom u smislu što kvalitetnijeg rasijecanja mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobivena i usvojena znanja primijeniti u području konfekcionaranja mesa i proizvoda od mesaPrijevozna sredstva, postupak sa stokom tijekom prijevoza, prijevoz, propisi koji određuju pravila prijevoza, istovar stoke, stočni depo, postupak sa stokom u stočnom depou.
 
Vrste i tipovi klaonica, zakonski uvjeti gradnje klaonica, voda za potrebe klaonica, otpadne vode. Raspored odjela i linija u klaonici.
Linija klanja svinja. Skidanje dlake, dotjerivanje površine trupa, vađenje unutarnjih organa, završne faze primarne obrade.
Linija klanja goveda (tipovi linija, obrtničke i industrijske), faze rada u primarnoj obradi goveda, strojevi i uređaji koji se pojavljuju na linijskim klanjima.
 
 
Vrste crijeva, primarna i sekundarna obrada crijeva i želuca, iznutrice, vrste obrade sirove kože, obrada za prijevoz. Ostali sporedni proizvodi klanja i postupak s njima.
 
 
 
Građa i kemijski sastav mesa.
Postmortalne promjene na mesu.
Zrenje mesa - proteoliza
Kvarenje mesa – procesi kvarenja (trulež mesa, pljesnivost mesa, smrdljivo zrenje, svjetlucanje).
 
 
 
Pojam konzerviranja.
Fizikalni načini i metode.
Hlađenje – komore za hlađenje, rashladni uređaji, metode hlađenja, utjecaj hlađenja na kvalitetu mesa.
Smrzavanje – smrzavanje robe u mesu, promjena na mesu zbog smrzavanja, metode i načini smrzavanja, skladištenje smrznutog mesa, odmrzavanje.
Sterilizacija, pasterizacija, UV – zračenje
Kemijski način konzerviranja
- soljenje mesa, kuhinjska sol, način soljenja
- salamurenje mesa
sastojci salamure, način i brzina salamurenja, uređaji za salamurenje, stvaranje NO-mioglobin, svojstva
- Dimljenje (fizikalno-kemijski način), sastav dima, djelovanje dima i postupak dimljenja
- Dimni generatori, pušnice
 
 
 
- Noževi, pile, prijenos mesa
- Linije za obradu mesa u rasjekovaonicama
- Stroj za skidanje kože s masnog tkiva
- Separator (odvajanje mesa od kostiju)
 
 
Ocjena klaoničke vrijednosti trupova (klaoničko meso, tržna klasifikacija mesa)
 
Pojam rasijecanja mesa
Sheme rasijecanja
(industrijska, komercijalna)
Rasijecanje svinjskog mesa za preradu, dobivanje pet osnovnih komada, obrada osnovnih komada za proizvode
Rasijecanje goveđeg mesa za preradu, kategoriziranje mesa za preradu,
Obrada mesa za veleprodaju u polovicama, trupcima, četvrtinama, specijalno obrađenim polovicama, četvrtinama, osnovnim dijelovima, sa ili bez kostiju
 
Rasijecanje i prodaja telećeg mesa, junećeg, goveđeg.
Rasijecanje i prodaja mesa odojka, mlade svinjetine, svinjskog mesa.
Rasijecanje i prodaja ovčjeg mesa, janjećeg mesa, mesa mlade janjetine
 
Pojam konfekcioniranja
Ambalaža za konfekcijske linije za konfekcijske faze rada u procesu konfekcioniranja mesa i proizvoda od mesa.
Odjel za konfekcioniranje i prodaju tog mesa.
 
 
 
 
 
 

 
Metodičke napomene 
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika 
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.
 
 


6.7. Nastavni predmet: Prerada mesa i mesne prerađevine
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata tjedno (128 sati godišnje)
 
Cilj i zadaci programa su da učenici usvoje znanja iz područja prerade mesa i da stečeno znanje uspješno koriste u proizvodnji.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Aditivi (dodaci)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strojevi i uređaji za proizvodnju kobasica i suhomesnatih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojam, podjela kobasica, omotači za kobasice
 
 
 
Tehnologija proizvodnje kuhanih kobasica
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje obarenih kobasica
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje polutrajnih kobasica
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje svježih kobasica i proizvoda od oblikovanoga svježeg mesa
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje trajnih kobasica
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje suhomesnatih proizvoda (polutrajnih, trajnih)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja slanina
 
 
 
 
Proizvodnja masti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje konzervi (polukonzerve, trajne konzerve)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodaja mesa i proizvodi od mesaUsvojena znanja treba znati primijeniti u praksi
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja umjeti primijeniti u praksi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobro naučiti vrste kobasica kako ne bi bilo poteškoća u procesu prodaje
 
 
Znati sve o izboru sirovine, procesima obrade i ostalim fazama rada u proizvodnji kuhanih kobasica
 
 
 
 
Učenik treba usvojiti sve o proizvodnji obarenih kobasica da bi mogao sudjelovati u jednostavnijim fazama proizvodnje
 
 
 
Usvojiti znanja o proizvodnji polutrajnih kobasica, široki asortiman polutrajnih kobasica i znati ih svrstati u grupe.
 
 
 
Usvojiti znanja o izradi ovih proizvoda jer to su proizvodi tj. proizvodnja u koju se učenici mogu uključivati.
 
 
 
Shvatiti posebnost, zahtjevnost proizvodnje trajne robe, uspješnost proizvodnje i kako ona ovisi i teorijskim znanjima.
 
 
 
 
Znati sve o trajnim i polutrajnim suhomesnatim proizvodima i njihovoj proizvodnji, greškama, uskladištenju.
 
 
 
 
 
 
 
Znati što su slanine i kakve sve na tržištu možemo naći.
 
 
Usvojiti znanja o proizvodnji, svojstvima masti, vrste masti na tržištu
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o proizvodnji i svojstvima te vrstama konzervnih proizvoda za rad u industrijskim objektima proizvodnje tih proizvoda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja iz kompletne teorije mesarstva koriste učeniku danas na praksi u mesnici, a sutra kao samostalnom mesaru. Kada se zna struka, onda je lakša i komunikacija s kupcem.Pojam dodataka i njihova podjela, svojstva dodataka, sredstva za vezanje vode, mase (polifosfati, emulgatori, škrob, želatina), začini, podjela, aktivne supstance začina, vrste začina za mesarstvo
 
Posude, strojevi za usitnjavanje mesa, mesnog tkiva, kožice, miješalice, uređaji za oblikovanje kobasica, strojevi i uređaji za toplinsku obradu, komore za zrenje, uređaji za vakuumsko pakiranje i obično pakiranje, kolica, štapovi za prijevoz kobasica i suhomesnatih proizvoda, stroj za rezanje suhomesnatih proizvoda, uređaji i naprave za rolanje, ulaganje u ovitak i mrežice
 
Pojam kobasica, podjele, općenito proizvodnja kobasica, omotači za kobasice, prirodni i umjetni
 
Pojam, svojstva, vrste, izbor sirovine, kuhanje, usitnjavanje, pravljenje nadjeva, toplinska obrada, uskladištenje, greške kuhanih kobasica, proizvodnja nekih predstavnika
 
Pojam, svojstva, predstavnici. Izrada, pojam mesnog tijesta, faze rada u proizvodnji obarenih kobasica, izrada nekih predstavnika, greške obarenih kobasica
 
Pojam, svojstva, predstavnici, tehnološki proces proizvodnje po fazama, greške kobasica, proizvodnja nekih predstavnika polutrajnih kobasica.
 
 
Pojam svježih kobasica, predstavnici, svojstva, tehnološki proces proizvodnje, greške. Načini pakiranja, izrada ćevapa, pljeskavica, hamburgera, načini pakiranja i čuvanja.
 
Pojam, svojstva, vrste, tehnologija proizvodnje po fazama. Fermentacija trajne robe, uvjeti fermentacije, greške trajnih kobasica, proizvodnja nekih predstavnika.
 
Pojam, podjela, predstavnici. Tehnološki proces proizvodnje polutrajnih suhomesnatih proizvoda, izrada nekih predstavnika, greške, deklaracija. Tehnološki proces proizvodnje trajnih suhomesnatih proizvoda, greške, deklaracija.
 
Pojam, vrste, tehnološki proces proizvodnje, greške, mogućnost krivotvorenja.
 
Masno tkivo, vrste, građa (kemijska struktura), svojstva, načini topljenja, suhi postupak topljenja, linija, vlažni postupak topljenja, linija svojstava domaće svinjske masti, greške masti.
 
Pojam trajnih, polutrajnih konzervi. Podjela, svojstva. Ambalaža za konzerviranje (vrste materijala, oblici i oblikovanje limenke, izrada kružnog spoja, uzdužnog, hermetičnost, nanošenje deklaracija). Posebni strojevi i uređaji za proizvodnju konzervi (punilice, zatvaračice, strojevi za pranje, rotomati…). Odjel i linija za proizvodnju polukonzervi, tehnološki proces proizvodnje po fazama. Odjel i linije za proizvodnju trajnih konzervi. Proizvodnja miješanih konzervi tipa gulaš, konzervi od mesa, kobasice u limenci. Svojstva i greške konzervi.
 
Prodaja mesa na malo, veleprodaja, klasične mesnice, diskontna prodaja upakiranoga konfekcioniranog mesa, priprema mesa za klasičnu prodaju, prezentacija mesa i proizvoda od mesa, savjetovanje kupca za kupnju.

 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika 
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako isti postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.
 
 


6.8. Nastavni predmet: Kultura komunikacije i usluživanja
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata godišnje)
 
Cilj
Razvijati kod učenika svijest i širiti spoznaje nužne za svladavanje stručnih sadržaja tijekom obrazovanja, te primjena ovih znanja u različitim situacijama tijekom obavljanja poslova u zanimanju mesar.
Zadaci
1. Objasniti značenje kulture komunikacije i usluživanja u svakodnevnom kontaktu s ljudima u mesnoj radionici tj. prodavaonici.
2. Objasniti vrste, značajke i načine usluživanja mesnih i srodnih proizvoda; faze uslužnog procesa.
3. Upoznati i opisati radne prostore i upoznati elemente i oblike opremanja mesno-prodajnog objekta.
4. Objasniti osnovni inventar na prodajnom mjestu.
 
Sadržaj
Nastavna područjaOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Osnove prodajnog usluživanja
 
 
 
 
 
Kultura usluživanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostorije u proizvodno-prodajnim poslovnim jedinicama
 Naučiti osnovne pojmove i važnost usluživanja.
 
 
 
 
Naučiti faze uslužnog procesa i uočiti važnost kulture usluživanja. Prepoznati poželjne osobine ličnosti te modele ponašanja.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti osnovne pojmove i vrste komunikacije.
Putem radionica u skupinama uvježbavati u improviziranim (odglumljenim) situacijama oblike komunikacije.
 
Naučiti glavne i pomoćne prostorije u poslovnoj jedinici te elemente i oblike opremanja.- Pojam usluživanja na prodajnom mjestu
- Važnost usluživanja u mesnicama i srodnim proizvodno-prodajnim radionicama
 
- Faze uslužnog procesa
- Značenje kulture usluživanja
- Poželjne osobine i modeli ponašanja:
  -strpljivost
  -uslužnost
  -susretljivost
  -tolerantnost
 
 
 
 
Pojam komunikacije. Oblici, vrste komunikacije; verbalna, neverbalna komunikacija s kupcem – komunikacija s radnim osobljem
 
 
 
Glavne prostorije.
Pomoćne prostorije.
Elementi i oblici opremanja radnih prostora.

 
 
Metodičke napomene
Osim frontalnog rada, preporučuje se rad u skupinama (npr. igrokazi, radionice, ankete).
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave dužan je imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik - ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).
 
Provjeravanje i ocjenjivanje postignuća
Uz redoviti dolazak na nastavu, provjere usvojenosti znanja:
   - kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline,
   - usmena i pismena provjera,
   - putem praktičnih vježbi.
 
 
 
 
 
 


6.9. Nastavni predmet: Marketing
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata godišnje)
 
CILJ I ZADACI – da učenici: 
- ovladaju kategorijama i funkcioniranjem tržišta u tržišno orijentiranom gospodarstvu,
- stjecanjem stručno-teorijskog znanja iz područja marketinga izrade način marketinškog razmišljanja i tako se uklope u suvremena tržišna kretanja,
- povežu ova znanja s ostalim komplementarnim sadržajima mesarske struke i tako steknu osnovu za aktivno uključivanje u tržišno orijentirani gospodarski proces Republike Hrvatske.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Ponašanje potrošača
 
 
 
 
 
 
 
II. Planiranje marketinga
 
 
 
III. Istraživanje tržišta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Proizvod
 
 
 
 
 
 
 
V. Cijena
 
 
 
VI. Prodaja i distribucija
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Promocija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Kontrola marketinga
 
 
 
IX. Organizacija i primjena marketinga
 Učenici moraju svladati psihologiju kupca – potrošača u procesu donošenja odluka o kupnji.
 
 
 
Učenici moraju svladati planiranje marketinga te vrste marketinga.
 
 
Učenici moraju usvojiti značaj istraživanja marketinga te marketinški informacijski sustav.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenici moraju svladati osnovne pojmove pojedinih proizvoda i njihov životni ciklus te načine formiranja cijena i njezinu politiku.
 
 
 
 
 
 
Svladavanje razlika između prodaje i distribucije te poslovne logistike.
 
 
 
 
 
 
Svladavanje procesa komuniciranja s tržištem te primarne i sekundarne promocijske aktivnosti.
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja provedbe marketinške kulture.
 
 
Učenici trebaju svladati primjenu marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima te osnovnim pojmovima međunarodnog marketinga.- Čimbenici ponašanja potrošača
- Psihologija kupca – potrošača
- Proces donošenja odluke o kupnji
- Zaštita potrošača
 
-Pojam, uloga i značenje planiranja marketinga
-Vrste marketinga
 
- Pojam, zadaća i značenje istraživanja tržišta
- Marketinške informacije i odlučivanje
- Marketinški informacijski sustav (MIS)
- Procesi istraživanja tržišta
- Metode istraživanja tržišta
- Posebna područja istraživanja tržišta
 
- Definiranje proizvoda i njegovih svojstava
- Proizvodni program
- Kvaliteta proizvoda
- Životni ciklus proizvoda
- Politika proizvoda
 
- Cijena
- Načini oblikovanja cijena
- Politika cijena
- Razlika između prodaje i distribucije
- Prodaja i distribucija
- Politika prodaje
- Prodajni i distribucijski kanali
- Poslovna logistika
- Procesi komuniciranja s tržištem
 
- Promocija; pojam i zadaće
- Ostale primarne promocijske aktivnosti
- Sekundarne promocijske aktivnosti
 
 
 
 
- Pojam, uloga i značenje marketinške kontrole
- Provedba marketinške kontrole
- Organizacija marketinga
- Primjena marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima
- Međunarodni marketing

 
Metodičke napomene
Osim frontalnog rada, preporučujemo rad u skupinama (npr. igrokazi, radionice, ankete).
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).


Praktična nastava u školi s vježbama
 
Razred: PRVI (1.)
Ukupni fond sati: 360 sati godišnje
 
Cilj i zadaci
Osposobiti učenika za samostalno obavljanje nekih poslova, održavanje čistoće i higijene radnog mjesta, snalaženje u radionici, poznavanje vrste stoke za klanje, vrste mesa, masnih tkiva, iznutrica i lakših poslova u radionici.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Zaštita na radu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higijenske mjere
 
 
 
 
Praktikum ili obrtnička radionica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrste mesa masnih tkiva
Iznutrice
Svinjske kožice
Vrste obrade polovica, četvrtina
Osnovni komad mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznavanje stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesti stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radni postupci tj. vježbe primjerene za prvu godinu naukovanjaOsposobiti učenike da mogu napisati test zaštite na radu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svladati osnovni higijenski minimum prema pravilniku za rad u prehrani.
 
Upoznavanja i svladavanje osnovnih propisa rada, da bi učenik mogao samostalno raditi.
 
 
 
 
 
 
 
Učenik treba znati razlikovati vrste mesa, vrste osnovnih komada, masnih tkiva iznutrice, kožice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kao budući mesar, treba poznavati sirovinu tj. stoku za klanje. Znati odrediti randman i klasirati stoku za klanje.
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučnik treba shvatiti prijetnju klanja bolesne stoke, uvijek konzultirati veterinarsku inspekciju.
 
 
 
 
 
Usvojena znanja primijeniti u nekim lakšim poslovima pod nadzorom odgovorne osobe.Učenike upoznati sa zaštitom na radu, pojmom, propisima:
- zakonska regulativa
- izvori opasnosti, zaštita
- osobna zaštitna sredstva i ostala zaštita, zaštita okoliša
- znakovi zabrane, opasnosti, informacija, prva pomoć, protupožarne mjere
- Osobna higijena, higijena radnog mjesta, alata, pribora, prostora
 
 
Upoznati praktikum ili obrtničku radionicu ili pogon, zaposlenike, organizaciju rada, što se radi pomoću čega, kako se radi, posude, kolica, alati, stolovi, uređaji, strojevi, linije za proizvodnju, obradu, hladnjače (hlađenje, zamrzavanje).
 
Učenika naučiti da razlikuje meso po vrsti, stoke od koje je dobiveno ako je ono u polovicama, četvrtinama, osnovnim komadima, meso bez kosti.
Organoleptička svojstva mesa. Znak kvalitete, mogućnosti razlikovanja, upoznavanje i prepoznavanje kostiju koje dobijemo iskoštavanjem.
Naučiti raspoznavati potkožno masno tkivo, salo, opornjak, loj. Vrste iznutrica koje koristimo i koje bacamo.
 
- Pojam, vrste stoke za klanje, pasmine, tipovi
- Upoznavanje sa stokom za klanje na mjestu uzgoja, prodaje (sajmovima) i prijema u stočni depo
- Tip pasmina, konformacija trupa, utovljenost težina, čimbenici važni za otkup, randman, klasu
 
Pri otkupu, istovaru u stočni depo, veterinar obavlja pregled stoke, odvajanje bolesne od zdrave, prinudno klanje.
Dezinfekcije transportnog sredstva i depoa radi sprječavanja širenja bolesti.
 
- Rad na procesima soljenja, salamurenja, izrada ćevapa, pljeskavica, priprema ovitaka za kobasice, sparivanje, vezanje, stavljanje na štapove kobasica i kolica. - Vakuum pakiranje robe, pravljenje transportnih kutija, pakiranje robe za prijevoz. Punjenje transportnog sredstva.

 


Razred: DRUGI (2.)
Ukupni fond sati: 270
 
Cilj i zadaci
Učenici moraju usvojiti osnovna znanja i vještine rada u svinjskoj i goveđoj klaonici po pojedinim fazama te samostalno puniti hladnjače, zatim usvojiti znanja o pravilnom rasijecanju i iskoštavanju mesa, te o pravilnom razvrstavanju iznutrica.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Svinjska klaonica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punjenje hladnjače toplim svinjskim polovicama i goveđim, junećim i telećim četvrtinama
 
 
 
 
Goveđa klaonica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporedni proizvodi klanja
 
 
 
 
 
 
 
Obrada svinjske polutke za veleprodaju
 
 
Rasijecanje svinjskog mesa na osnovne dijelove
 
 
Rasijecanje goveđeg mesa na osnovne dijeloveUsvojiti znanja i vještine pojedinih postupaka rada u svinjskoj klaonici. Uvježbavanje svake pojedine faze.
 
 
 
 
 
 
 
Osposobiti i uvježbati učenike za samostalan rad u hladnjači.
 
 
 
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja te uvježbati pojedine faze rada u goveđoj klaonici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o pojedinim sporednim proizvodima klanja i steći vještinu razvrstavanja iznutrica te uvjete odvoženja sporednih proizvoda u kafileriju. 
 
Usvajanje znanja o pojedinim obradama svinjskih polutki.
 
Uvježbavanje obrade i iskoštavanje osnovnih komada mesa
 
 
Uvježbavanje iskoštavanja osnovnih komada mesa.- Utvrđivanje i izvođenje pojedinih faza u svinjskoj klaonici
- Omamljivanje
- Iskrvarenje
- Skidanje dlake i opaljivanje
- Dotjerivanje površine trupa
- Egzenteracija
- Rasijecanje na polovice
 
- Uključivanje hladnjače i kontrola mikroklimatskih uvjeta
- Punjenje hladnjače i pravilno raspoređivanje
- Zatvaranje hladnjače
 
 
 
- Uvođenje goveda u boks
- Omamljivanje
- Iskrvarenje
- Priprema za skidanje kože
- Skidanje kože
- Egzenteracija
- Rasijecanje na polovice i četvrtine
- Priprema kože za prijevoz
 
- Iznutrice
- Pranje, razvrstavanje iznutrica
- Uzimanje krvi
- Odvoženje nejestivih sporednih proizvoda
u kafileriju
 
 
- Klasična
- Guljena
- Francuska
- Milanska
 
Obrada osnovnih komada za potrebe tržišta i prerade
 
Obrada osnovnih dijelova za potrebe tržišta i prerade

 
 
Razred : TREĆI (3.)
Ukupni fond sati: 160
Cilj i zadaci
Osposobiti naučnika za samostalan rad u procesu prerade i proizvodnje mesnih proizvoda, steći znanja i vještine za prodaju mesa i mesnih proizvoda.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Aditivi (dodaci)
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja kuhanih kobasica
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja mesnog tijesta i obarenih kobasica
 
 
 
Proizvodnja polutrajnih kobasica
 
 
 
 
Proizvodnja svježih kobasica
 
 
 
 
Proizvodnja trajnih kobasica
 
 
 
Proizvodnja konzervi
 
 
 
 
 
Priprema i prodaja svježeg mesa
 
 
 
 
 
 
Priprema i prodaja proizvoda i mesaUsvojiti znanja o važnosti aditiva u preradi, pažljivom postupku s opasnim aditivima i pravilnoj upotrebi i dodavanju u proizvodnji.
 
Naučnik može u potpunosti sudjelovati u procesu proizvodnje tlačenice, krvavice
 
 
 
 
Naučnik se može uključivati u neke faze rada, može sudjelovati u pomoćnim poslovima
 
 
Naučnik može samostalno raditi u nekim fazama proizvodnje i sudjelovati u pomoćnim poslovima.
Samostalno sudjelovanje u nekim fazama rada i pomoćnim poslovima.
 
 
Učenici sudjeluju u fazi primjene kobasice za transport, pomoćnim poslovima.
 
Sudjelovanje u fazama pranja konzervi, slaganje za termičku obradu, rad u skladištu gotove robe.
 
Naučnik na osnovi teorijskog znanja i vještine koje je stekao praksom sudjeluje aktivno u procesu prodaje mesa.
 
 
Učenik je u potpunosti osposobljen za samostalan radAditivi za vezanje vode, nadjeva. Aditivi za konzerviranje (smjesa salamure). Oksidansi. Začini (koje koristimo u mesarstvu).
 
 
Proizvodnja krvavice, tlačenice. Priprema sirovine, toplinska obrada sirovine, usitnjavanje, miješanje, punjenje, vezanje, toplinska obrada
 
Proizvodnja neke obarene kobasice (hrenovke, safalade ekstra, parizera) po fazama rada.
 
Proizvodnja neke vrste polutrajnih kobasica (kranjske, debrecinske, mortadele, lovačke, tirolske…) po fazama rada
Proizvodnja pečenice, roštiljače, izbor sirovine, obrada sirovine, sparivanje, pakiranje, prijevoz.
 
Proces proizvodnje nekih trajnih kobasica: čajne, zimske, kulena, srijemske kobasice
 
Proizvodnja trajnih i polutrajnih konzervi.
 
 
 
 
Pripremiti meso za prodaju – rasjeći, iskoštiti, kategorizirati, izložiti, prodavati meso po želji kupca ili prodavati upakirano meso
 
Priprema proizvoda za prodaju, izlaganje robe, narezivanje kobasica prema zahtjevu kupca, prodaja konzervi i ostalih proizvoda

 
 
 


Praktična nastava u radnom procesu
 
Razred: PRVI (1.)
Ukupni fond sati: 540
 
Cilj i zadaci
Svrha naukovanja za zanimanje mesar je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja obavlja poslove i radne zadaće.
 
Sadržaj 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Zaštita na radu, sprečavanje nesreća, zaštita okoliša
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higijenske mjere
 
 
 
 
 
 
 
Poznavanje obrtničke radionice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rukovanje alatima, uređajima, strojevima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznavanje s mesom, 
masnim tkivom,
kožicama,
iznutricom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostavniji postupci obrade mesa:
- soljenje mesa
- salamurenje mesa
- toplinska obrada sirovine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja proizvoda od oblikovanog mljevenog mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rad u kobasičarnici na jednostavnim poslovima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladišta i skladištenje mesa i mesnih proizvoda i priprema za prijevozUčenik treba usvojiti sva saznanja o mjerama zaštite na radu jer samo primjenom tih mjera radit će na siguran način.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja i navike vezane uz higijenske mjere.
 
 
 
 
 
Učenik treba upoznati pogon u kojem radi. Treba znati gdje se što nalazi tj. snalaziti se u prostoru radionice.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilnim pristupom učenika osposobiti za rad s nožem, pilom i jednostavnijim uređajem i strojem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrlo je važno da učenik zna razlikovati vrste mesa, osnovne komade i da može samostalno obaviti neke obrade mesa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uz odgovornu osobu, učenik obavlja neke procese u soljenju, salamurenju, kuhanju sirovine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik neke postupke izvodi samostalno, a one složenije, uz majstora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uključivanjem učenika u faze rada primjerenim za prvi razred možemo očekivati njihov samostalan rad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik se samostalno treba uključivati u procese punjenja hladnjače, pražnjenje, izradu ambalaže, vakuum pakiranja.
 Upoznati učenika s propisima zaštite na radu, primjeni propisa vezanim uz zanimanje u tijeku rada. Upozoriti na mjesta koja predstavljaju izvore opasnosti. U okviru zaštite navesti mogućnost onečišćenja okoliša uzrokovano proizvodnjom. Uklanjanje otpada u skladu s propisima, provoditi dezinfekciju i deratizaciju u skladu s propisima.
 
Objasniti značenje higijene pri radu, nositi čistu radnu odjeću, radno mjesto držati uredno i čisto, pridržavati se propisa o higijeni.
 
Upoznati pogon ili obrtničku radionicu, upoznati procese rada, proizvodnju, broj zaposlenih, kvalifikaciju zaposlenih, organizaciju rada, uključivati naučnika u lakše poslove i postupke čišćenja, održavanje higijene u pogonu.
 
U pogonu ili obrtničkoj radionici upoznati naučnika s alatima i uređajima, strojevima, linijama
- Nož-osnovni alat-naučiti razlikovati noževe, pravilno držati noževe, brusiti nož
- Brusovi, štrajheri
- Uključivati učenika u rad s jednostavnijim strojevima i uređajima, znati njima rukovati 
- Čistiti i održavati higijenu alata, uređaja, strojeva u skladu s propisima o higijeni
 
Vrste mesa (svinjsko, goveđe, juneće…)
Osnovni komadi (but, plećka)
Kategorije I., II., III.
Masno tkivo, kožice, iznutrice
Naučiti jednostavnije postupke obrade mesa (skidanje kože, masnog tkiva)
Transport mesa, rasjekavaonica, hladnjača 
Održavanje čistoće u radnim prostorijama, čistoća alata, uređaja
- Izvođenje soljenja suhim postupkom, potapanjem u otopinu
- Izvođenje salamurenja, priprema otopine salamure i salamurenje pickinjektorom (ručnim, strojnim)
- Stavljanje mesa u bazene, masir kade
- Kuhanje sirovine za kuhanje kobasice, punjenje-pražnjenje kotlova, otkoštavanje svinjskih glava
- održavanje higijene, uređaja, prostora
- Mljevenje mesa na stroju, pravljenje zamjesa
- Izrada pljeskavica na uređaju
- Izrada ćevapa, hamburgera
- Ulaganje u ambalažu i priprema za prijevoz
- Održavanje higijene i čišćenje radnog mjesta
Upoznati učenika s linijom strojeva u kobasičarnici i postupcima koji se izvode u njima.
Dovoženje sirovina do strojeva, odvoženje nadjeva.
Priprema štapova, kolica, vezanje, sparivanje kobasica.
Priprema ovitaka, vješanje kobasica na štapove.
- Vrste skladišta, skladišta gotove robe (obična, hlađena).
- Skladišta za meso (hladnjače i tuneli za zamrzavanje)
- Vođenje evidencije za ulaz i izlaz robe
- Punjenje hladnjača, režimi hlađenja, zamrzavanja
- Vakuum pakiranje mesa i proizvoda od mesa (rad na strojevima, uređajima za pakiranje)
- Izrada transportne ambalaže
- Pakiranje robe za prijevoz
- Deklaracija prodajne transportne ambalaže
- Popratna dokumentacija.
- Utovar transportnog sredstva.
- Održavanje čistoće i higijene u radnim prostorijama.
 

 
 
Razred: DRUGI (2.)
Ukupni fond sati: 630
Cilj i zadaci 
Osposobiti učenike za što samostalniji i pravilan rad na praktičnoj nastavi u obrtničkoj i industrijskoj klaonici i rasjekavaonici. Učenici moraju svladati sigurno i pravilno rukovanje svim alatima, uređajima i strojevima u klaonici i rasjekavaonici.
 
Sadržaj
Nastavno područje
 Očekivani rezultati (znanja i vještine)
 Nastavni sadržaji
 
1. Omamljivanje i klanje goveda
 
 
 
 
 
 
2. Hvatanje i prerada krvi
 
 
 
 
 
3. Skidanje kože s goveda
 
 
 
 
 
 
4. Otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta goveda
 
 
 
 
 
 
 
5. Rasijecanje trupa, vađenje mozga i endokrinih žlijezda 
 
 
 
 
 
6. Preuzimanje toplih goveđih polovica i rad u hladnjači
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Rasijecanje junećih i goveđih polovica na osnovne dijelove
- obrada buta i plećke
- obrada ostalih komada goveđih polutki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Omamljivanje i iskrvarenje svinja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Hvatanje i prerada krvi
 
 
 
 
 
 
10. Šurenje svinja i skidanje dlake
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Opaljivanje zaostale dlake, skidanje crnila i pranje površine trupa svinje
 
 
 
 
12. Otvaranje trupa svinje i vađenje crijevnog kompleta
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Primarno rasijecanje, vađenje mozga i endokrinih žlijezda svinja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Rasijecanje svinjskih polovica na osnovne dijelove
- obrada buta i plećke svinja
- obrada ostalih komada svinjske polutke (leđa, vrata, glave, grudi s potrbušinom)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naučiti pojedinačno omamljivati i klati goveda pomoću el. kliješta, šermerova pištolja, te ručno - rezanjem vratnih žila.
 
 
 
Naučiti samostalno upotrijebiti šuplji nož i bazen za hvatanje krvi.
 
 
 
 
Znati samostalno skinuti kožu s goveda, ručno i pomoću stroja za skidanje kože.
 
 
 
 
Znati samostalno izvesti otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta goveda.
 
 
 
 
 
 
 
Savladati rukovanje alatima za rasijecanje trupa goveda. Samostalno vaditi mozak i endokrine žlijezde.
 
 
 
 
Naučiti regulirati mikroklimatske uvjete u hladnjači. Samostalno razvrstati polovice i složiti meso te prazniti hladnjaču.
 
 
 
 
 
 
 
Znati samostalno izvesti rasijecanje polovica na osnovne dijelove te obradu buta i plećke. Savladati obradu leđa, vrata, slabina i grudno-trbušnog dijela junećega i goveđeg mesa za potrebe tržišta i prerade. Znati samostalno izvaditi biftek.
 
 
 
 
 
 
Naučiti omamiti svinju pištoljem za omamljivanje, električnim kliještima i u tunelu pomoću ugljik-dioksida. Samostalno izvršiti iskrvarenje svinja.
 
 
 
 
 
Pripremiti šuplji nož i bazene za hvatanje krvi. Samostalno skupljati krv u odvodne kanale, puniti spremnike i odvesti u kafileriju.
 
 
 
Svladati rukovanje s bazenom za šurenje svinja, uređajem za potapanje i pomicanje svinja, uređajem za šurenje i skidanje dlake (šer-strojem).
 
 
 
 
Samostalno izvoditi ručno opaljivanje zaostale dlake, skidanje crnila i pranje površine trupa svinje.
 
 
 
 
 
Samostalno izvoditi otvaranje trupa svinje i vađenje crijevnog kompleta.
 
 
 
 
 
 
 
 
Svladati rukovanje sjekačem i pilom da bi pravilno i sigurno izveli rasijecanje trupa na polovice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti rasijecanje polovica na osnovne dijelove. Razlikovati milansku i francusku obradu. Znati samostalno izvesti obradu buta i plećke za potrebe prerade i dobivanje mesa, za potrebe tržišta i za suhomesnate proizvode. Znati kategorizirati meso.
Svladati obradu vrata, leđa, glave i grudi s potrbušinom za potrebe prerade i tržišta.Omamljivanje goveda pomoću električnih kliješta, šermerova pištolja. Iskrvarenje u ležećem i visećem položaju.
 
 
 
 
Iskrvarenje pomoću šupljeg noža. Puštanje krvi u kanalizaciju. Skupljanje krvi u spremnike.
 
 
 
Ručno skidanje kože goveda.
Strojno skidanje kože goveda.
Skupljanje, sortiranje i soljenje koža goveda.
 
 
 
 
Otvaranje zdjelične, trbušne i grudne šupljine i vađenje unutarnjih organa. Pranje, sortiranje i priprema iznutrica za veterinarski pregled. Odvoz crijevnog kompleta u crjevaru. Odvoz konfiskata u kafileriju. Pranje i čišćenje radnog mjesta.
 
Rasijecanje trupa pomoću pile i sjekača. Sječenje polovica na četvrtine. Vađenje mozga i endokrinih žlijezda. Veterinarski pregled mesa.
 
 
 
Dobivanje klaoničke težine. Odvoz četvrtina i polovica do hladnjače. Reguliranje mikroklimatskih uvjeta u hladnjači. Razvrstavanje četvrtina i polovica u hladnjači, slaganje mesa da se ne dodiruje. Pražnjenje hladnjače.
 
 
 
Rasijecanje prednjih i zadnjih četvrtina na osnovne dijelove. Obrada goveđih polovica u obliku milanskoga i francuskog reza. Obrada buta i plećke. Obrada leđa, vrata, slabina i grudno-trbušnog dijela za potrebe tržišta i prerade. Vađenje bifteka.
 
 
 
 
 
 
 
Omamljivanje svinja pištoljem, električnim kliještima i u tunelu pomoću ugljik-dioksida.
Kvačenje svinja i dizanje na viseći kolosijek. Iskrvarenje svinja ubodom u grudi, pomoću šupljeg noža i na liniji za iskrvarenje. Pranje i dezinfekcija pribora i alata.
 
 
Priprema šupljeg noža i bazena. Stavljanje defibrinatora i sprječavanje grušanja. Odvoz krvi u kafileriju.
 
 
 
Šurenje svinja u bazenu toplom vodom Pomicanje i potapanje svinja. Šurenje i skidanje dlake u šer-stroju. Strojno skidanje dlake s površine trupa.
 
 
 
 
Opaljivanje površine trupa pomoću peći i brenerom. Strojno skidanje crnila. Opaljivanje zaostale dlake i ručno skidanje crnila.
 
 
 
 
Otvaranje zdjelične, trbušne i grudne šupljine te vađenje unutarnjih organa. Razvrstavanje i veterinarski pregled iznutrica. Čišćenje i pranje posuda, kolica, bazena, veterinarskog stola, sjekača i pila.
 
 
 
Rasijecanje pomoću tračne pile i sjekača. Dobivanje lake i teške polovice. Vađenje mozga i endokrinih žlijezda. Veterinarski pregled mesa i uzimanje uzoraka za trihinoskopiju. Vaganje i klasifikacija svinjskih polovica.
 
 
 
 
Rasijecanje na osnovne dijelove. Milanska i francuska obrada.
Obrada buta i plećke za potrebe prerade i dobivanja mesa, obrada za suhomesnate proizvode i za potrebe tržišta. Dobivanje I.,II., III. kategorije mesa.
Obrada vrata, leđa, glave za potrebe prerade i tržišta.

 
Razred: TREĆI (3.)
Ukupni fond sati: 640
 
Cilj i zadaci
Osposobljavanje naučnika za samostalno obavljanje karakterističnih poslova u preradi i prodaji mesa i mesnih prerađevina.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Proizvodnja kobasičarskih proizvoda:
-kuhanih
-obarenih
-polutrajnih
-svježih
-trajnih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja masti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja delikatesnih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja konzervi
- trajnih
- polutrajnih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprema prodaje svježeg mesa i mesnih proizvodaUčenik treba biti osposobljen za rad u kobasičarnici na nekim lakšim postupcima (fazama pripreme sirovine, prijevoza, sparivanje, vezanje, vješanje kobasica).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik treba samostalno obavljati pojedinu fazu rada u proizvodnji suhomesnatih proizvoda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik može samostalno sudjelovati u procesu topljenja masnog tkiva u obrtničkim radionicama. DeLaval-ov proces. Učenik se uključuje u pomoćne procese rada.
 
 
 
Učenik se uključuje u pojedinu fazu rada ili radi pomoćne poslove u procesu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik se uključuje u one faze rada gdje postoji ručna obrada jer mnoge linije su automatske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik je osposobljen za pripremu mesa za prodaju pa čak i za samu prodaju svježeg mesa i mesnih proizvoda.Priprema ovitaka (prirodnih, umjetnih), aditiva.
Priprema sirovine.
Obrada sirovine (usitnjavanje, salamurenje, miješanje, kuhanje, narezivanje) ovisno o vrsti kobasice.
Punjenje nadjeva. Oblikovanje (vezanje, sparivanje, priprema kolica, štapova). Vješanje kobasica na štapove, kolica. Toplinska obrada kobasica, toplo, hladno dimljenje. Fermentacija kobasica. Skladištenje kobasičarskih proizvoda.
 
Odabir sirovina za određenu vrstu polutrajnog suhomesnatog proizvoda. Obrada osnovnih komada. Vlažno salamurenje komada mesa, rolanje, vezanje komada mesa, vješanje na štapove. Toplinska obrada, skladištenje. Proizvodnja trajnih suhomesnatih proizvoda:
-proizvodnja buđole
-proizvodnja pršuta po fazama rada
 
 
Priprema masnog tkiva za topljenje, zatim topljenje masnog tkiva. Odvajanje čvaraka od masti. Prešanje čvaraka. Hlađenje i pakiranje domaće svinjske masti. Industrijski način topljenja (DeLaval-ov uređaj). Proizvodnja svinjske masti.
 
Odabrati sirovinu za proizvodnju određenih vrsta proizvoda – delikatesna šunka: rolana vratina punjena usitnjenim mesom, prešani jezici, delikatesni proizvodi sa želeom. Obrada sirovine i izrada proizvoda.
 
Proizvodnja polukonzervi po fazama rada
- odabir sirovine, obrada, punjenje limenki, zatvaranje, pasterizacija, skladištenje proizvoda trajnih konzervi (paštete, mesnog doručka, gulaša, miješanih konzervi)
- izbor sirovine, obrada sirovine, punjenje, zatvaranje konzervi, pranje konzervi, sterilizacija, skladištenje
 
- Prodaja mesa po vrstama:
-odojaka, svinjskog mesa
-junećeg, goveđeg, telećeg
-ovčjeg, mlade janjetine
- Priprema mesa rasijecanjem, iskoštavanjem.  
- Izlaganje mesa u zatvorene vitrine, pakiranje mesa i prodaja u otvorenim vitrinama. Prodaja mljevenog mesa.
- Prodaja kobasičarskih proizvoda, suhomesnatih proizvoda, konzervi, masti, ćevapa, pljeskavica.

 
 
 
 
 
 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava –Primijenjena ekologija
 
Razred: Prvi (1.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci programa su da učenici usvoje znanja o onečišćenju vode, zraka, tla i hrane i upoznaju načine gospodarskog zbrinjavanja otpada.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani zadaci (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
I. Uvod
 
 
 
 
II. Onečišćenje vode
 
 
 
 
 
 
 
III. Onečišćenje zraka
 
 
 
 
IV. Onečišćenje tla
 
 
 
 
 
V. Onečišćenje hrane 
Usvojiti pojam ekologije i upoznati se sa Zakonom o zaštiti okoliša
 
 
Usvojiti znanje o onečišćenju vode, zraka, tla i hrane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati načine gospodarskog zbrinjavanja otpada 
- Pojam ekologije i podjela 
- Zakon o zaštiti okoliša
 
 
- Podjela i uloga vode
- Higijena i potrošnja vode
- Onečišćenje vode i zaštita
- Otpadne vode – vrste i pročišćivanje 
 
- Prirodni sastav zraka
- Onečišćenje zraka i zaštita (imisija, transmisija i emisija)
 
 
- Globalno zatopljenje
- Ozonske rupe i kisele kiše
- Tlo i degradacija
- Otpad, vrste i zbrinjavanje
- Pojam hrane, zdravstvena sigurnost
- Onečišćenje hrane tvarima iz okoliša

 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
Obveze učenika
Svaki učenik je dužan posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava –Zoonoze bolesti
 
Razred: I. (prvi)
Tjedni (ukupni fond sati):  35 (l sat tjedno)
Cilj i zadaci: cilj je da se učenici na temelju saznanja o zoonoznim bolestima upoznaju sa opasnostima koje prijete od mesa koje nije podvrgnuto veterinarskom pregledu.
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Vrste bolesti stoke za klanje
 
 
2. Zoonozne bolesti
 
 
 
 
3.Zarazne zoonozne bolesti
•     Tuberkuloza
•     Q groznica
•     Bedrenica
•     Salmoneloze
•     Slinavka
•          sap
•     bjesnoća
•     vrbanac
       svinja
 
4. Parazitarne zoonozne bolesti
- Ikričavost
- Trihineloza
 
5. Zakonski propisi koji prate bolesti stoke za klanje- naučiti podjelu bolesti stoke za klanje.
 
 
- usvojiti saznanja o simptomima bolesti
 
 
 
- usvojiti saznanja o zoonoznim bolestima I shvatiti opasnosti koje prijete ljudima od zaraženog mesa.
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti da i od parazitarnih bolesti prijete opasnosti koje mogu uništiti stočni fond neke zemlje
 
- naučiti zakonske propise vezane za zoonozne bolestiPojam i podjela bolesti, prosuđivanje ispravnosti mesa
Pojam i podjela zoonoznih
bolesti.
Primjeri zaraznih i
parazitarnih bolesti.
 
Pojam bolesti, simptomi, uzročnik. Procjena mesa veterinarskim pregledom. Uništavanje trupova, mesa.
 
 
 
 
 
 
 
Pojam bolesti. Simptomi, uzročnik, razvoj bolesti, ocjena mesa i postupak s mesom.
 
Pravilnici, propisi vezani za bolesti stoke za klanje, zakonska regulativa

 
 
 
 
 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove prehrane 
 
Razred: prvi (1.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci programa su da učenici nauče kemijski sastav hrane, shvate ulogu pojedinih sastojaka u organizmu, upoznaju hranu biljnoga i životinjskog porijekla i nauče se zdravoj prehrani.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Uvod u osnove prehrane
 
 
 
II. Kemijski sastav prehrambenih proizvoda, energetska i fiziološka vrijednost hrane
 
 
 
 
 
 
III. Vrste hrane
 Usvojiti pojam hrane, osnova prehrane
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja o kemijskim sastojcima hrane, energetskoj i fiziološkoj vrijednosti hrane
Naučiti metabolizam hranjivih sastojaka
Upoznati principe pravilne i zdrave prehrane
 
Naučiti pojedine vrste hrane- Pojam prehrane, hrana
- Klasifikacija robe, označivanje proizvoda, utvrđivanje kvalitete
 
- Osnovni sastojci hrane
- Energetska i fiziološka vrijednost hrane
- Metabolizam hrane
- Zdrava prehrana
- Dijetetska prehrana
- Greške u prehrani
 
- Žitarice, žito i proizvodi na osnovi brašna
- Voće, povrće i prerađevine
- Meso, mlijeko i prerađevine
- Šećeri, ulja, masti, jaja i pića

 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika
Svaki učenik je dužan posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Mikrobiologija mesa 
 
Razred: drugi (2.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci 
Upoznati učenike s mikroskopom i mikroskopiranjem, upoznati učenike s mikroorganizmima korisnim i štetnim u tehnologiji mesa i prerade mesa.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Mikroskop i mikroskopiranje
 
 
 
 
 
Mikroorganizmi koji izazivaju kvarenje mesa i ostale hrane
 
 
 
 
 
Mikroorganizmi važni u obradi i preradi mesa i u proizvodnji ostale hrane
 
 
 
 
 
 
 
 
Ispitivanje bakteriološke čistoće
 
 
 
 
Mikrobiološke pretrageZnanje o mikroskopu i mikroskopiranju umjeti primijeniti u praksi
 
 
 
 
Usvojiti znanje o mikroorganizmima koji kvare hranu i procese kvarenja
 
 
 
 
Usvojiti znanja o važnim porodicama mikroorganizama koji služe u preradi i proizvodnji hrane
 
 
 
 
 
 
Učenici trebaju usvojiti načine ispitivanja bakteriološke čistoće.
Usvojiti znanja o karakterističnim mikroorganizmima pojedine vrste namirnica.Mikroskop, dijelovi, mikroskopiranje preparata:
- fiksnih
- nativnih
- obojenih
 
- Vrste mikroorganizama izazivača kvarenja
- Oblici (vrste kvarenja)
- Načini sprječavanja kvarenja
 
 
Mikroorganizmi koje koristimo u procesu salamurenja mesa (starter kulture).
Starter kulture u procesu izrade trajne robe.
Mliječno kiselinska fermentacija u proizvodnji nekih proizvoda. Alkoholna vrenja.
Uzimanje brisa s radnih površina, posuda, alata, kontrola higijene radnog prostora.
 
- Test mikroorganizama prema Pravilniku
- Mikrobiološke norme
- Termostatiranje konzervi

Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Ambalaža za pakiranje mesa
 
Razred: drugi (2.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci 
Učenike treba upoznati s vrstama materijala, oblicima, izradom tj. važnošću ambalaže u procesu pakiranja mesa i mesnih proizvoda.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Pojam i podjela ambalaže
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaža za pojedine vrste namirnica
 
 
 
 
 
 
 
 
Higijenski i tehnološki uvjeti ambalažeUsvojiti znanja o važnosti pakiranja hrane i prednostima takvog načina prodaje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primijeniti pravu ambalažu za odgovarajuću namirnicu.
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o važnosti higijenskih i tehnoloških uvjeta za ambalažu.Pojam ambalaže i njezina uloga.
Podjela ambalaže prema vrsti materijala odnosno namjeni:
- metalna ambalaža (izrada metalnih posuda – limenki)
- plastična ambalaža
(izrada folija, vrećica, posuda)
- jestivi ambalažni materijal
- papirna i kartonska ambalaža – kutije
- drvena ambalaža;
 
ambalaža za:
 - meso, mesne prerađevine
- ribe i riblje prerađevine
- mlijeko i mliječne prerađevine
- mast i ostale masnoće
- voće i povrće.
 
Higijenski propisi za ambalažni materijal prema Pravilniku.
Tehnološki uvjeti, mogućnost oblikovanja, zatvaranja, otvaranja, nanošenja deklaracije.
 

 
 
 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ostali izvori mesa
 
Razred: II. (drugi)
Tjedni (ukupni fond sati): 35
Cilj i zadaci: cilj programa je da učenici upoznaju ostale izvore mesa, kemijski sastav i njihovu preradu
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Ribe i riblje pererađevine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Beskraljesnjaci
- Ljuskari
- Dvokrilni mekušci
- Glavonošci
 
3. Divljač
 
 
4. Ostale vrste mesa
 -naučiti kemijski sastav I
podjelu ribe
- usvojiti pojam pecature
- znati procijeniti kakvoću ribe
- upoznati riblje prerađevine
-shvatiti rasijecanje, konfekcioniranje, pakiranje i čuvanje ribe.
 
 
 
- upoznati ljuskare (rakove), dvokrilne mekušce (školjkaše) i glavonošce
 
 
- usvojiti osnovne vrsta mesa divljači
 
- upoznati ostale vrste mesa
 Kemijski sastav i podjela
ribe.
Pojam pecature.
Procjena kakvoće ribe.
Posmrtne promjene na mesu
ribe.
Konzerviranje ribe.
Riblje prerađevine.
Ostali riblji proizvodi.
Pakiranje, čuvanje, transport
ribe.
 
Kemijski sastav i podjela beskralješnjaka. Prerada rakova, školjki i glavonožaca.
 
 
Divljač: vrste mesa
 
 
Žabe, kornjače, puževi.

 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove kulinarstva
 
Razred: III. (treći)
Tjedni (ukupni fond sati): 32
Cilj i zadaci: 
Upoznati učenike s vrstama kuhinje, rastumačiti osnovne postupke kulinarske obrade i shvatiti promjene na hrani nakon kulinarske obrade.
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Hrana
 
 
 
 
2. Osnovni postupci pripreme i kulinarske obrade hrane
 
 
 
 
 
3. Kulinarska obrada mesa
 
 
 
 
 
4. Kulinarska obrada povrća
 
 
 - ponoviti podjelu i kemijski
sastav hrane
- ponoviti nutritivnu i energetsku vrijednost hrane
 
- upoznati osnovne postupke pripreme I kulinarske obrade hrane
 
 
 
 
- usvojiti kulinarsku obradu pojedinih komada mesa i ustanoviti promjene nakon kulinarske obrade
 
 
- savladati pripremu i postupke kulinarske obrade povrćaPodjela i kemijski sastav
hrane
Nutritivna i energetska vrijednost hrane
 
Priprema:
Blanširanje
Kuhanje
Pirjanje
Pečenje
Prženje
 
Primjena postupaka kulinarske obrade za pojedine komade mesa. Promjene na mesu nakon kulinarske obrade.
 
Procesi pripreme i kulinarske obrade povrća. Promjene na povrću nakon kulinarske obrade.

 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava -Autohtona proizvodnja i prerada mesa
 
Razred: treći (3.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)
 
Cilj i zadaci: upoznati učenike sa starim pasminama stoke za klanje, proizvodnjom domaćih, hrvatskih proizvoda, što bi se u dogledno vrijeme trebalo i zaštititi.
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Proizvodnja mesa od starih autohtonih pasmina
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja nekih starih autohtonih kobasičarskih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja nekih autohtonih suhomesnatih proizvodaShvatiti da Hrvatska ima specifičnih, domaćih pasmina koje ne smijemo prepustiti izumiranju, a meso je odlično za hranu i preradu.
 
 
 
 
Proizvoditi naše domaće kobasičarske proizvode i dati mu zaštitu «hrvatski proizvod»
 
 
 
 
 
 
Usvojiti pojam naše domaće, hrvatske proizvodnje suhomesnatih proizvoda i izlasku na tržište s domaćim zaštićenim proizvodima.Buša, podolsko, istarsko govedo, značajke, uzgoj, dobivanje mesa; turopoljska, slavonska svinja, značajke, uzgoj, dobivanje mesa; 
paška lička ovca: značajke, uzgoj, dobivanje mesa
Izbor sirovina, obrada sirovine, završne faze rada kobasičarskih proizvoda.
Kulen, kulenova seka, srijemska kobasica, samoborska salama, Gavrilovićeva salama, slavonska krvavica, zagorska krvavica, melna kobasica, samoborske češnjovke, slavonska kobasica
Izbor sirovine, obrada sirovine, završne faze rada u proizvodnji:
- dalmatinski pršut
- istarski pršut
- dalmatinska panceta

 
Metodičke napomene
Osim frontalnog rada, preporučujemo rad u grupama ( radionice, ankete).
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave dužan je imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik - ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).
 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Računalstvo
 
Razred: treći (3.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)
 
Cilj programa
Objasniti osnovne postupke u radu na računalu pri pripremi za izradu propagandnih materijala i svladati 1-2 grafička programa na računalu.
 
Zadaci programa
Pripreme za rad (razne skice, dizajn), naučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.
 
Sadržaj
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Priprema za izradu promidžbenih materijala – I. dioNaučiti osnove rada s ukrasnim tekstom, naučiti birati već gotove fontove.
 
 
Upoznati postupke izrade natpisa s ilustracijom u grafičkom programu Corell, Photoshop
 
Naučiti izraditi stranicu i više stranica.A) Rad s različitim fontom, izbor gotovih fontova, preoblikovanje, rad s tekstom
 
B) Ilustracije, dekoracija, natpis, reklama
 
 
 
 
C) Izrada stranica i više stranica
2. Priprema za izradu promidžbenih materijala – II. dioKoristiti se grafičkim programima u dizajnu natpisa.
Naučiti uvećati tekst za određeni postotak i sačuvati ga ili ispisati na pisaču.
 
Naučiti samostalno dizajnirati grafička rješenja za posjetnice, naslovnice, natpise i reklame u nekom grafičkom programu.A) Izrada skica
 
 
 
 
 
 
 
B) Vlastiti dizajn na računalu u grafičkom programu
3. Oglašivanje i informiranjeNaučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.
 
Naučiti osnove profesionalnog komuniciranja e-mailom te izradu jednostavne web stranice.
 
Naučiti osnove prezentiranja e-mailom.
 
Svladati osnove engleskog jezika, osobito stručne terminologije potrebne za rad na računalu.A) Korištenje Interneta
 
 
 
B) Izrada web stranice
 
 
 
 
 
 
C) Izrada prezentacije
 
 
D) Svladavanje potrebnog znanja iz engleskog jezika (osobito stručne terminologije) za rad na računalu

 
Metodičke napomene
   Predmet mora teći u korelaciji s nastavom računalstva.
Nastavna metoda: vježbe
Obveze učenika
   Ako su učenici odabrali ovaj izborni predmet, dužni su biti na nastavi predmeta i izvoditi sve zadatke u skladu s programom.
 
Literatura
   Literatura koja objašnjava određeni grafički program na računalu: priručnici za Word, Corell, Photoshop i Internet; Officce XP (PowerPoint i Excel), literatura iz područja suvremenog dizajna.


7. ISPITNI KATALOG POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA 
 
Svrha pomoćničkog/završnog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje mesar nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
Završni ispit se sastoji iz hrvatskog jezika i pomoćničkog ispita. 
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
1.   klanje stoke;
2.   pripremanje mesa za veleprodaju i maloprodaju;
3.   priprava mesa i proizvoda od mesa za prodaju;
4.   proizvodnja mesnih prerađevina;
5.   proizvodnja kuhanih i sirovih salamura;
6.   ocjena mesa i mesnih prerađevina;
7.   skladištenje mesa i mesnih prerađevina;
8.   proizvodnja masti;
9.   rukovanje i briga o strojevima, uređajima i alatima;
10. higijenske mjere pri radu i mjere zaštite na radu.
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
POMOĆNIČKI URADAK
 
Vrsta uratkaOpis uratka
Obrada svinjske polutke - «francuska obrada»Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Rasijecanje guljene svinjske polutke za maloprodajuPriprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Rasijecanje prednje juneće četvrtiPriprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Rasijecanje ovčetine za maloprodajuPriprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Izrada domaće kobasicePriprema radnog mjesta, alata i strojeva, priprema mesa i začina, izrada kobasice, kontrola kvalitete, priprema za prijevoz i skladištenje
Izrada hrenovkePriprema radnog mjesta, alata i strojeva, priprema mesa i začina, izrada hrenovki, kuhanje, kontrola kakvoće, priprema za prijevoz i skladištenje

 
RADNA PROBA 
 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
Izložiti rasječeno meso u rashladnu vitrinu po vrstama i kategorijamaPriprema vitrine, slaganje mesa po vrstama i kategorijama, ukrašavanje
Rasječeno meso prirediti za odreske, kotlete, meso za gulaš, meso za juhuPriprema radnog mjesta za rasijecanje mesa, odabir alata, strojeva, rasijecanje mesa i priprema za prodaju
Odabrati meso za pojedine vrste kobasicaPrema određenoj vrsti kobasice pripremiti meso i druge potrebne sastojke

 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
NASTAVNA PODRUČJA
 
Pripreme i postupci prijema i klanja stoke 
Sastav i obradba mesa 
Priprema proizvoda od mesa i prodaja 
Strojevi i uređaji 
Osnove fizike 
Osnove kemije 
Osnove biologije 
Matematičke i računske osnove 
Izračunavanje materijala 
Izračunavanje plaća 
Izračunavanje troškova 
Izračunavanje kamata 
Izračunavanje cijene proizvoda 
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Razumijevanje naloga i uputa0 – 10
Poznavanje postupka pripreme uratka0 – 10
Spretnost rukovanja alatima, strojevima i uređajima0 – 10
Ispitivanje težine, količine i kvalitete robe0 – 10
Postupci izrade i oblikovanja uratka ili radne probe0 – 10
Estetski izgled i ukrašenost uratka0 – 10
Kvaliteta izrade 0 – 10
Postupci kontrole0 – 10
Radna norma0 – 10
Primjena mjera zaštite na radu i provođenje mjera higijene osobno i na radnom mjestu0 – 10
UKUPNO BODOVA 100

 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-64
Zagreb, 1. srpnja 2004.
 
 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 

 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mljekar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042158


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mljekar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva
2160
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE


mljekar
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
Cilj
 
Odgoj i obrazovanje učenika za zanatsku i industrijsku obradu mlijeka,
proizvodnju mlijeka i proizvoda od mlijeka. Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju – mljekar. Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan odnos prema radnoj okolini.
Zadaci
Naučnika osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka. 
Poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće. 
Poznavanje zaštite radne i životne sredine. 
Čišćenje mljekare. 
Proizvodnju konzumnog mlijeka. 
Proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka. 
Rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora. 
Proizvodnju sladoleda. 
Proizvodnju evaporiranog i kondenziranog mlijeka, mlijeka u prahu, surutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena. 
Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji. 
Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji 
Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda. 
Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša. 
Posebnosti obrazovanja
 
Kod obavljanja praktične nastave obvezna je uporaba zaštitne odjeće i obuće: kape, kute, radnog odjela ili pregače, obuće s gumenim potplatama. Sve mora biti bijele boje.
Poslovi se obavljaju u zatvorenom prostoru pri danjem i umjetnom svjetlu.
U pogonima je povećana buka koja potječe od strojeva. Postoji opasnost od mehaničkih, električnih povreda i opeklina.
Djelatnici posao obavljaju isključivo stojeći uz česta sagibanja, izloženi su fizičkom naporu.
Potrebna je dobra koordinacija rada s vizualnim opažanjima.
Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Uvjeti za upis.
Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova mljekara.


 
2. NASTAVNI PLAN 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk / etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Matematika u struci270135132137
Higijena i sanitacija135----35
Ekologija i sanitacija270----70
Osnove stočarstva270----70
Proizvodnja mlijeka135----35
Mljekarski strojevi i uređaji--270--70
Mljekarska mikrobiologija--270--70
Konzumni i fermentativni mljekarski proizvodi----4140140
Marketing----13232
Ambalaža za mliječne proizvode----13232
Izborna nastava135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika u struci
Stručni predmeti    
Praktična nastava 900 900 8002 600
Praktična nastava u školi s vježbama
Osnove računalstva s vježbama
Praktična nastava u radnom procesu 
360
 
 
 
540 
270
 
 
 
630 
160
 
 
 
640 
Ukupno 1614951514251512804200

 


NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE 
                                      
  A) Općeobrazovni dio 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura  135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno 931593157224854

 
B) Stručno-teorijski dio programa
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci270135132137
Ekologija i sanitacija270----70
Osnove stočarstva270----70
Proizvodnja mlijeka135----35
Mljekarski strojevi i uređaji--270--70
Mljekarska mikrobiologija--270--70
Konzumni i fermentativni mljekarski proizvodi----4140140
Marketing----13232
Ambalaža za mliječne proizvode----13232
Ukupno 724572457224  714

 
C) Izborni dio
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Proizvodnja krmnog bilja135----35
Ekologija u stočarstvu--135--35
Stoka za proizvodnju mlijeka135----35
Proizvodnja sladoleda i DMP----13232
Kontrola kvalitete mlijeka---    -13232
Proizvodnja autohtonih sireva--135--35
Računalstvo  13232
Ukupno 135135132102

 
1.   Praktični dio programa
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Praktična nastava u školi 360 270 160 
Praktična nastava u školi s vježbama 290   
Osnove računalstva s vježbama 70   
Praktična nastava u radnom procesu
 540 630 640 
Ukupno 900 900 8002600

* Program praktične nastave razrađen je na 40 tjedana.
Napomena: godišnji fond sati praktične nastave u školi i tehnološke vježbe, te praktične nastave u radnom procesu, utvrđuje se operativnim programom koji izrađuje škola. Ako škola nema praktikum, praktična se nastava izvodi u licenciranoj radionici, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
Ukupno nastave
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
A) Obvezni općeobrazovni dio programa-315-315-224854
B) Stručno-teorijski dio
- obvezni-245-245-224726
C) Stručno-teorijski dio
- izborni-35-35-32102
D) Praktični dio programa
 -900-900-8002600
Ukupno -1495-1495-12804330

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Ekologija i sanitacijaUsmeno, pismeno, praktični rad u praktikumu
Poznavanje materijalaUsmeno, pismeno, laboratorijske vježbe
Osnove stočarstvaUsmeno i pismeno
Matematika u struciUsmeno i pismeno
Osnove računalstvaPraktičan rad na računalu, usmeno
Proizvodnja mlijekaUsmeno i pismeno
Mljekarski strojevi i uređajiUsmeno i pismeno, praktično - radionice
Mljekarska mikrobiologijaUsmeno, pismeno i laboratorijske vježbe
Konzumni i fermentativni mljekarski proizvodiUsmeno, pismeno i praktičan rad u školskom praktikumu
Praktična nastavaPraktičan rad u školskom praktikumu i radnom procesu, usmeno, pismeno
Marketing Usmeno, pismeno
Ambalaža za mliječne proizvodeUsmeno, pismeno, praktičan rad

 
Predmeti izbornog dijela programaObvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Proizvodnja krmnog biljaUsmeno, pismeno, praktični rad
RačunalstvoUsmeno, pismeno
Ekologija u stočarstvuUsmeno, pismeno, praktični rad
Stoka za proizvodnju mlijekaUsmeno, pismeno, praktični rad
Proizvodnja sladoleda i DMP-aUsmeno, pismeno, praktični rad
Kontrola kvalitete mlijekaUsmeno, pismeno, laboratorijske vježbe
Proizvodnja autohtonih sirevaUsmeno, pismeno, laboratorijske vježbe

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti stručnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Ekologija i sanitacijadipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Osnove stočarstvadipl. ing. agronomije - stočarstvoVSS
Matematika u struciprofesor ili dipl. ing. matematikeVSS
Osnove računalstva
Računalstvo-izbornaprofesor ili dipl. ing. informatikeVSS
Proizvodnja mlijekadipl. ing. agronomijeVSS
Mljekarski strojevi i uređajidipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Mljekarska mikrobiologijadipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Konzumni i fermentativni mljekarski proizvodidipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Izborna nastava (stručni predmeti)
-proizvodnja krmnog bilja
-ekologija u stočarstvu
-stoka za proizvodnju mlijeka
-proizvodnja sladoleda i DMP-a
-kontrola kvalitete mlijeka
-proizvodnja autohtonih sirevadipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Marketingdipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Praktična nastava u školi s vježbamaprofesor, stručni učitelj, dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Praktična nastava u radnom procesuprofesor, stručni učitelj, dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS

 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Minimalni standard
 
-   rad s učenicima u skupinama,
-   dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi.
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programaRazredNastavnikMinimalni broj sati, vježbiNajveći broj učenika u skupini
Osnove računalstva s vježbama
Računalstvo (izborna nastava) 1.profesor2015
Praktična nastava u školi s vježbama 
1.
 profesor suradnik u nastavi40010
 
2.
 40010
 
3.
 30010
Izborni stručni predmeti:
-      Proizvodnja krmnog bilja
-      Ekologija u stočarstvu
-      Stoka za proizvodnju mesa
-      Proizvodnja sladoleda i DMP
-      Kontrola kvaliteta mlijeka
-      Proizvodnja autohtonih sireva
 
 
 
 
3. 
 
 
Profesor
suradnik u nastavi 
 
 
 
20 
 
 
 
10

 
5. 2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
 
Prostor
 
Oprema 
Nastavni predmet
Klasična učionicaPloča, grafoskop, projekcijsko platno, TV-video, uzorci, plakati, panoi i ostali didaktički materijali- Matematika u struci
- Ekologija i sanitacija
- Ostali stručno-teorijski predmeti
- Izborni-teorijski predmeti
Specijalizirana učionica – računalna učionicaStandardna oprema, 16 računala povezanih u mrežu s mogućnosti pristupa internetu te ostali pribor
 - Osnove računalstva
- Računalstvo – izborni
- Stručni predmeti
Specijalizirana učionica – mljekarski praktikum
 Mini mljekarnica s osnovnim strojevima i uređajima za izvođenje vježbi (minimalno 10 radnih mjesta) te osnovnom labaratorijskom opremom. 
 
 
 - Praktična nastava u školi s vježbama 
I., II. i III. razred
 

 
6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA


A.  OPĆEOBRAZOVNI DIO
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.
 
 B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA
 
 6. 1. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2 (70)1 (35)1 (32)4 (135)

 
Cilj programa
 
Nastava matematike:
-     omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu; 
-   osposobljava ih za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci;
-   razvija smisao i potrebu za samostalni rad, točnost, urednost, sustavnost, 
   preciznost i konciznost u pismenom i usmenom izražavanju.
 
Zadaci programa su da učenici:
 
-     stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i 
   zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu;
-     razviju umijeće primjene dobivenih znanja, umijeće korištenja matematičkih pomagala, umijeće samostalnog stjecanja znanja pomoću stručne i znanstveno- stručne literature, nužne za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog razvoja struke;
-     razviju logičko mišljenje, sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova;
-     stječu znanja potrebna za planiranje i praćenje poslovnih rezultata;
-     steknu vještinu samostalnog računanja prema danim uputama. 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
 
Red. broj 
Nastavno područjeBroj sati po obrazovnim godinama
I.II.III. Ukupno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.Prirodni brojevi
Cijeli brojevi
Racionalni brojevi
Linearne jednadžbe i nejednadžbe
Planimetrija
Potencije i polinomi
Realni brojevi
Graf linearne funkcije6
5
8
8
15
15
7
6 6
5
8
8
15
15
7
6
9.
10.
11.
12.Kompleksni brojevi
Kvadratna jednadžba
Mjerne jedinice
Poliedri i rotacijska tijela 7
7
6
15 7
7
6
15
13.
14.
15.
16.Proporcionalnost i primjene
Postotni, promilni i kamatni račun
Izračunavanje plaće
Kalkulacija cijene 9
8
9
69
8
9
6
Ukupno:703532137

 
Literatura
 
Za prvi razred:
Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za prvi razred industrijskih i obrtničkih škola, 
Birotehnika, Zagreb
Sanja Varošanec: Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred trogodišnjih strukovnih 
škola, Element, Zagreb
Za drugi razred:
Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Udžbenik i zbirka zadataka za drugi razred industrijskih i 
obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb (poglavlja 1., 2., 7., i 8.1.)
Za treći razred:
Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:
Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb
 
Ne postoji odgovarajući udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti i dijelove nekih drugih udžbenika matematike te članke i tablice računovodstvenih časopisa, npr. RRIF ili RIF.
 
1. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Prirodni brojevi


 Usvojiti pojam skupa N
Znati tablicu množenja do automatizma
Naučiti pojmove: pribrojnik, zbroj, faktor, umnožak, razlika, količnik
Znati pismeno računati s brojevima do 1000
Znati kriterije i svojstva djeljivosti
Znati odrediti najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnikSkup N
Računske operacije u skupu N i svojstva
 
 
 
Djeljivost, kriteriji djeljivosti
Najveći zajednički djelitelj
Najmanji zajednički višekratnik
2. Cijeli brojevi


Usvojiti pojam skupa Z
Naučiti računati s cijelim brojevima
Naučiti računati sa zagradamaSkup Z
Računske operacije u skupu Z i svojstva
Računanje sa zagradama
3.   Racionalni brojevi 
 
 Usvojiti pojam skupa Q
Naučiti računati s razlomcima
Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora
 
 Skup Q
Računske operacije u skupu Q i svojstva
Decimalni zapis racionalnog broja
Računanje s decimalnim brojevima
Smještanje racionalnih brojeva na brojevni pravac
4. Linearne jednadžbe i 
  nejednadžbe


Naučiti spretno rješavati linearne jednadžbe i primjenjivati ih
Znati iz formule izračunati jednu veličinu, ako su zadane ostale
Uvježbati primjenu linearnih jednadžbi u problemskim zadacima
Naučiti rješavati linearne nejednadžbe, zapisivati njihovo rješenje i prikazivati ga na brojevnom pravcuLinearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom
Problemi prvog stupnja s jednom nepoznanicom
Linearni sustavi s dvije nepoznanice
 
 
 
 
5.   Planimetrija
 
 
 Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu trokuta, kruga, kvadrata i pravokutnika koristeći formule
 
 Trokut, vrste trokuta
Površina i opseg trokuta
Krug i kružnica
Četverokuti
Opseg i površina četverokuta
6. Potencije i 
  polinomi
 
 
 
 
 
 Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent
Naučiti računske operacije s potencijama jednakih baza
Usvojiti pojam polinoma
Naučiti računske operacije s polinomima
Naučiti kvadrirati zbroj i razliku
Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata
Naučiti izlučiti zajednički faktorPojam potencije s cijelim eksponentom
Računske operacije s potencijama
 
Pojam polinoma
Računske operacije s polinomima
Kvadrat binoma
Razlika kvadrata
Rastavljanje na faktore
7. Realni brojevi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Shvatiti pojam iracionalnog broja i ukupnost realnih brojeva
Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac
Svladati računske operacije s drugim korijenom
Znati zaokružiti decimalni broj na željeni broj decimala
Snalaziti se u koordinatnom sustavu na pravcu i u ravnini
Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini i za polovište dužine 
Znati nacrtati graf linearne funkcije
Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije
Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti
Znati povezati graf linearne funkcije sa sustavom linearnih jednadžbi
 
 Drugi korijen
Pojam iracionalnih brojeva
Skup R
Koordinatni sustav na pravcu
Računske operacije s drugim korijenom 
Racionalizacija nazivnika
Koordinatni sustav u ravnini
Udaljenost točaka u ravnini
Polovište dužine
Graf linearne funkcije
Rastuće i padajuće linearne funkcije
Nulte točke
Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi
 
 
 
 
 

 
 
2. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Skup kompleksnih
  brojevaShvatiti potrebu proširivanja skupa R
Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja
Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima
Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog brojaKvadratna jednadžba x2=-1
Skup C, svojstva
Računske operacije s kompleksnim brojevima
Apsolutna vrijednost kompleksnog broja
2. Kvadratna 
  jednadžbaZnati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe
Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminantiNepotpuna kvadratna jednadžba
Rješenja kvadratne jednadžbe
Ax2+bx+c=0
Diskriminanta kvadratne jednadžbe
3. Mjerne jediniceZnati računati pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja
Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u uporabiPotencije baze 10
Eksponencijalni zapis realnog broja
Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)
Metrički sustav mjera (mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)
Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu
Mjere za vrijeme
4. Poliedri i 
  rotacijska tijelaRazlikovati geometrijska tijela
Razumjeti pojam oplošja i volumena tijela
Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama
Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima
iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)
 Kocka
Kvadar
Prizma
Piramida
Valjak
Stožac
Kugla

 
 
3. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Proporcionalnost i 
  primjeneZnati izračunati nepoznati član razmjera (usporedba s razlomcima!) pomoću pravila trojnog
Znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)
Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjeg razdoblja itd.)
Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova 
Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjeseOmjeri i razmjeri
Upravo i obrnuto razmjerne veličine
Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina
Aritmetička sredina
Pravilo trojno – jednostavno i složeno
Račun diobe – jednostavan i složeni
Račun smjese – jednostavan i složeni
2. Postotni, promilni
  i kamatni računRazumjeti pojam postotka
Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora, bez obzira na osnovnu vrijednost
Prepoznati i razlikovati postotni račun više i niže 100
Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a
Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni računPojam postotka
Osnovni postotni račun
Postotni račun više 100
Postotni račun niže 100
Primjena na obračun PDV-a
Promilni račun
Jednostavni kamatni račun
3. Izračunavanje
  plaćeZnati razliku između bruto i neto plaće 
Pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće
Pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)
Doprinosi iz plaće i na plaću
Neoporezivi dio plaće
Porezna osnovica
Porezne stope
Tablica prireza po gradovima
Neto plaća
4. Kalkulacija cijeneTreba znati izračunati svaki element kalkulacije
Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacijeOsnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV, prodajna cijena)
Porez, povrat poreza
Izrada kalkulacije

 
Obveze učenika
  U drugom i trećem razredu u sklopu predmeta Matematika u struci učenici bi trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr., u drugom razredu napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora, ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim jedinicama, te cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički itd.
  U trećem razredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama, obračun PDV-a za određeno razdoblje, uzimajući u obzir neplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.
 
 
6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva s vježbama
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (70)
 
Cilj 
Cilj nastave predmeta Osnove računalstva je stjecanje osnovnih znanja i vještina za uporabu računala do razine rješavanja jednostavnih problema u raznim problemskim situacijama, uz uporabu aplikacijskih računalnih programa.
 
Zadaci:
- prepoznati dijelove osnovne konfiguracije računala i opisati njihovu funkciju,
- samostalno spojiti osnovne dijelove računala i pravilno ga uključiti i isključiti,
- znati samostalno koristiti računalo pri pisanju različitih tekstova i obradi tekstova,
- znati spremiti podatke i ponovno ih pronaći i uporabiti,
- razviti sposobnost služenja računalom pri uporabi raznih baza podataka, 
- služiti se gotovim tabličnim proračunima,
- koristiti izvore informacija dostupne uz pomoć računala,
- upoznati mogućnost računala u rješavanju numeričkih i grafičkih zadataka u sklopu predmeta struke (mesari i pekari),
- samostalno upotrijebiti računalo pri rješavanju jednostavnih zadataka u okviru struke pomoću aplikacijskih računalnih programa (mesari i pekari),
- komunicirati s drugim osobama pomoću računala,
- primijeniti stečena znanja, dopunjavati ih i razvijati u svakodnevnoj praksi.
 
Sadržaj


Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaj
1. Osnove rada s računalom
 
 
 
 Pravilno spojiti i pustiti u rad osnovnu konfiguraciju računala, pravilno uključiti i isključiti računalo.
Opisati ulogu operacijskog sustava i organizaciju strukture datoteka u operacijskom sustavu.
Služiti se pravilnim nazivljem za pojedine elemente koji se nalaze u prozoru operativnoga sustava.
Koristiti računalo u Windows okruženju.
Upravljati radnom površinom s pomoću miša i tipkovnice.Osnove arhitekture računala.
Dijelovi računala i njihovo povezivanje.
Uključivanje i isključivanje računala.
Rad s tipkovnicom i mišem.
Organizacija strukture datoteka u operacijskom sustavu.
Sučelje Windowsa.
Rad s datotekama i mapama.
 Pregledati, spremiti, otvoriti, brisati i promijeniti naziv datoteka i mapa.
Ugoditi parametre pisača, tipkovnice, vremena.
Snimiti odgovarajuće sadržaje na disketu, odnosno CD.
Provjeriti disk odgovarajućim programom.
Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe.
Pretraživati internetske stranice.
Slati i čitati e-mail poruke.
Podesiti parametre za uporabu modemskih ulaza.Prilagodbe hardver-softver-korisnik.
Disketa, CD, USB Memory Key.
Snimanje na disketu i CD.
Uporaba Interneta, E-mail.
Programi za rad s multimedijom.
2. Pisanje i obrada teksta
 Izraditi, urediti, preoblikovati, spremiti i otvoriti dokument u programu za obradu teksta (promijeniti fontove, boju slova, postaviti margine, dodati zaglavlje).
Dodavati, zamijeniti, brisati, kopirati i premjestiti tekst.
Pronaći dokument među drugim dokumentima, preimenovati ga i premjestiti.
Izraditi i oblikovati tablicu.
Napraviti ispis dokumenta.Prikaz odabranog programa za obradu tekstova.
Uporaba raspoloživog programa za obradu tekstova.
Priprema, obrada i umnažanje tekstova.
3. Baze podatakaZnati koristiti gotovu bazu podataka, u pripremljenu bazu podataka unijeti nove podatke.
Napraviti ispis podataka iz baze.Pojam i uporaba baze podataka.
Osnovna struktura baze podataka.
Prikaz odabranog programa za rad s bazama podataka.
4. Tablični proračuni i numeričke mogućnosti računala.Objasniti svojstva i mogućnost uporabe programa za tablične proračune.
Upoznati i koristiti program za obradu tablica, unijeti i promijeniti podatke u tablicu.
Znati rezultate tabličnih proračuna prikazati s pomoću dijagrama.
Ispisati dokument.
Koristiti program za numeričke promjene u rješavanju zadataka iz područja struke.Tablični proračuni i prikaz programa za obradu tablica.
Uporaba programa za pripremu i obradu tablica.
Unos i promjena oblika podataka.
Prikaz odabranog programa za numeričke primjene računala.
Uporaba aplikacijskih programa za rješavanje numeričkih podataka iz područje struke.
5. Grafičke mogućnosti računalaUpoznati i koristiti program za rad s grafikom.
Dodati grafički prikaz u tekst.
Napraviti ispis dokumenta.
Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe za rad s grafikom.Prikaz odabranog programa za rad grafikom.
Uporaba grafičke prezentacije podataka u raznim područjima.
Dodavati grafikone u tekst.

 
Metodičke napomene
Cjelokupnu nastavu ovog predmeta, uključujući praktični rad učenika (vježbe), optimalno je izvoditi u specijaliziranoj učionici za računalstvo. Učionica mora biti tako opremljena da omogućava samostalan rad jednog učenika na računalu. Dakle, vježbe treba izvoditi u 2 skupine (polovina razreda s najviše 15 učenika), tako da na računalu radi učenik pojedinačno. Vrijeme izvođenja vježbi treba biti predviđeno rasporedom sati od početka školske godine. 
Pri izradi izvedbenog programa treba planirati vrijeme za ponavljanje i uvježbavanje i provjeru usvojenosti znanja nakon svake cjeline. Osnovni način provjere usvojenosti znanja i umijeća je praktičan rad na računalu. Provjera znanja učenika obavlja se na računalu rješavanjem jednostavnih konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa. Uspjeh učenika u izvođenju vježbi ocjenjuje se na temelju primjene učenikova znanja u izvođenju vježbe, pokazanih vještina, samostalnosti i izrade pripadne dokumentacije. Pozitivna ocjena iz praktičnog rada na računalu uvjet je za pozitivnu ocjenu iz predmeta.
 
Obveze učenika
- Svaki učenik dužan je za nastavu imati sljedeći pribor i opremu: propisani udžbenik i bilježnicu (format po izboru) za vođenje bilješki na nastavi.
- Učenici na rad u informatičku učionicu trebaju doći pripremljeni. O svakoj vježbi učenik treba podnijeti pisano izvješće (dokument) na kraju sata, na osnovi kojeg će se dati učeniku povratna informacija o rezultatima rada.
- Uz redoviti dolazak na nastavu, provjere usvojenosti znanja.
- Kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline (praktičan rad na računalu – rješavanje konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa).
 
Literatura
Informatika / Računalstvo: za srednje škole: udžbenik za 1. i 2. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola, 3-godišnjih strukovnih škola i umjetničkih škola


6. 3. Nastavni predmet: Osnove stočarstva
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno / 70 sati godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- upoznavanje građe i funkcioniranja životinjskog organizma, posebno s motrišta proizvodnje mlijeka;
- upoznavanje opće hranidbe domaćih životinja, s naglaskom na potrebama mliječne stoke;
- upoznavanje specifičnih utjecaja ekoloških čimbenika na životinje.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Građa i funkcija životinjskih organizama
 
 
 
Opće stočarstvo
 
 
 
 
 
Opća hranidba preživača
 
 
 
 
Zoohigijena u uzgojuUpoznati i razumjeti građe i funkcije organa životinjskog organizma
 
 
 
Upoznati i razlikovati pasmine, selekciju, reprodukciju
 
 
 
 
 
Upoznati hranjive tvari i krmiva s motrišta proizvodnje mlijeka
 
 
 
 
Upoznati i usvojiti osnove mikroklimatskih i zoohigijenskih uvjeta u stočnim nastambama- satnice, tkiva, organi
- krvožilni sustav
- organi za probavu
- mliječne žlijezde, vime
 
- pojam domaće životinje
- pasmine - nastanak
- selekcija - prirodna i umjetna, masovna i industrijska
- reprodukcija
 
- sastav životinjskih i biljnih organizama
- hranjive tvari i voda, ugljikohidrati, masti, proteini, minerali, vitamini, stimulativne tvari
- krmiva u hranidbi mliječne stoke (krmne tablice, primjena obroka)
 
- utjecaj osnovnih ekoloških čimbenika na životinje (sunce, zrak, voda, tlo)
- stočne nastambe (načela gradnje)
- normativi za pojedine vrste i kategorije mliječne stoke

 
6.4. Nastavni predmet: Ekologija i sanitacija
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno / 70 sati godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- upoznavanje ekološkog okvira života i razornog djelovanja čovjeka na prirodu,
- upoznavanje utjecaja onečišćenog okoliša na zdravlje ljudi,
- upoznavanje načina čišćenja i sterilizacije opreme i sredine u kojoj se nalazi mlijeko na očuvanje čovjekova (širega) okoliša.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Ekološki okvir života
 
Sanitacija u mljekarstvu
 
 
 
 
 
Zaštićena prirodna baština- upoznati i razumjeti osnove ekosustava i posljedice njegova poremećaja
- upoznati, razumjeti i primijeniti mjere sanitacije kao nužne mjere za osiguranje kvalitete u proizvodnji
- znati i umjeti provesti kontrolu čistoće mljekarske opreme
 
 
- upoznati i razumjeti nužnost zaštite prirode
- podići ekosvijest za čuvanje i njegovanje prirodnih bogatstava-biotop, ekosustav, kruženje energije u prirodi, onečišćivanje vode, zraka i tla
- mlijeko kao hranjiva podloga
- onečišćivanje mlijeka uzročnicima iz okoline i mljekare
- čišćenje, pranje i sterilizacija u mljekarstvu
- tehnike čišćenja
- kontrola čistoće mljekarske opreme
- ciljevi i kategorije zaštite
- nacionalni parkovi Hrvatske i svijeta
- raznolikosti flore i faune Hrvatske

 
 
6.5. Nastavni predmet: Proizvodnja mlijeka
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno / 35 sati godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- upoznavanje važnosti proizvodnje mlijeka u svjetskom i hrvatskom gospodarstvu, te mjesto govedarstva, kozarstva i ovčarstva u odnosu na ostale djelatnosti;
- upoznavanje pasmina, tipova mliječne stoke i selekcije.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Govedarstvo:
- reprodukcija
- tehnologija proizvodnje mlijeka i selekcija goveda
Kozarstvo
- pasmine
- uzgoj
 
 
 
- proizvodnja mlijeka
Ovčarstvo
-pasmine
-uzgoj i selekcija
-proizvodnja ovčjeg mlijekaUsvojiti znanja o reprodukciji i selekciji goveda
 
 
 
 
Usvojiti znanja o pasminama koza
Upoznati i usvojiti sastav i svojstva kozjeg mlijeka
 
 
Usvojiti znanja o pasminama, svojstvima i sastavu ovčjeg mlijeka- proizvodni tipovi pasmine goveda
- spolna dozrelost, stelnost, teljenje krava i junica, fiziologija stvaranja i lučenja mlijeka
 
- važnost kozarstva
- dioba pasmina
- morfološko-fiziološka i ekonomska svojstva nekih pasmina
- sastav i svojstva mlijeka
- klasifikacija i morfološko fiziološka svojstva nekih pasmina
- sastav i svojstva ovčjeg mlijeka i čimbenici koji uzrokuju promjenu mliječnosti
- laktacija i mužnja

 
Metodičke napomene
Nastava se ostvaruje u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu i obvezan je redovito pohađati nastavu.
 
6. 6. Nastavni predmet: Mljekarski strojevi i uređaji
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno / 70 sati godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- upoznavanje strojeva i uređaja za mužnju i primarnu obradu mlijeka,
- upoznavanje uređaja i opreme u proizvodnim linijama te automatsko vođenje procesa.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
Uređaji za primarnu obradu mlijeka
Uređaji i oprema za toplinsku obradu mlijeka
 
Uređaji i oprema za proizvodnju kiselog mliječnih proizvoda
Uređaji i oprema za proizvodnju kondenziranog mlijeka te mlijeka u prahu 
 
Uređaji za proizvodnju maslaca
 
 
 
Uređaji i oprema za proizvodnju sireva
 
Sustav uređaja za mjerenje i automatsko vođenje procesaUpoznati i pravilno primijeniti uređaje
 
Upoznati i razumjeti princip rada, pravilno rukovati i voditi proces
 
Usvojiti specifičnosti rada uređaja i svladati rukovanje uređajima
 
Upoznati i razumjeti princip rada uređaja i naučiti pravilno rukovati
 
 
Usvojiti princip rada i objasniti rukovanje uređajima
 
 
 
Upoznavanje uređaja, prepoznati bitne dijelove koji osiguravaju kvalitetu proizvoda
 
Razumjeti principe mjerenja određenih parametara i naučiti točno očitavati na kontrolnim točkama- uređaji za mužnju
- uređaji za prijem, čuvanje i transport mlijeka
- oprema za visoku i kratkotrajnu pasterizaciju mlijeka
- pločasti i cijevni pasterizatori
- uređaji za mikubiranje mlijeka
- uređaji za pakiranje i hlađenje proizvoda
- uparivače
- kondenzatori
- uređaji za sušenje mlijeka
- bućkalice
- uređaji za kontinuiranu proizvodnju maslaca
- strojevi za pakiranje
- kade
- pretpreše
- preše
- strojevi za pakiranje
- mjerenje temperature, tlaka, protoka, razine, gustoće
- električni mjerni instrumenti
- automatsko vođenje procesa

6. 7. Nastavni predmet: Mljekarska mikrobiologija
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno / 70 sati godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- upoznavanje raznolikosti mikroorganizama na temelju njihove jednostavne građe,
- upoznavanje mikroorganizama u proizvodnji mliječnih proizvoda,
- upoznavanje štetnih mikroorganizama.
 
Sadržaj


Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Uvod u mikrobiologiju
 
 
 
 
 
 
Morfologija i anatomija mikrone stanice
 
Fiziologija mikroorganizama
 
Industrijska mikrobiologija
 
Mikroflora mlijeka i prerađevina
 
 
 
 
 
Inhibicija mikroba
 
 
 
 
 
Higijena
 
 
 
 Naučiti i razumjeti osnovne pojmove
 
 
Usvojiti osnovne pojmove
Prepoznati mikrobnu stanicu pod mikroskopom
 
 
Naučiti i razumjeti osnovne pojmove
 
 
 
Usvojiti znanja o korisnosti mikroorganizama
Prepoznati određene gotove proizvode mikrobnih procesa
Prepoznati promjene uzrokovane mikroorganizmima
Razumjeti uzgoj korisnih mikroorganizama
 
 
 
 
Naučiti, razumjeti i prepoznati metode fizikalne i kemijske inhibicije
 
 
 
 
Usvojiti i razumjeti osnove higijene i to osobne, higijene pribora i opreme, prostorija, ambalaže itd.- mikrobne skupine 
- podjela
 -rasprostranjenost mikroorganizama u prirodi
- bakterije
- gljivice – kvasci
- pljesni
- virusi
 
 
- razmnožavanje mikroorganizama
- rast (sektori rasta)
- uzgoj mikroba u industriji
fermentacije 
a) aerobne (octena, limunska, fumarna)
b) anaerobne (etanolna, mliječna, butanolna, propionska)
- bakterije, kvasci i plijesni u korisnoj proizvodnji i kvarenju mlijeka i prerađevina
- organoleptičke promjene mlijeka
- metode zaštite mlijeka te korisni i štetni mikrobi u mliječnim prerađevinama
a) fizikalne inhibicije-sterilizacija, metode sterilizacije – visoka temperatura, svjetlost, isušivanje i dr.
b) kemijske inhibicije-dezinfekcija; djelovanje dezinfekcijskih sredstava u zaštiti hrane, vode, pribora za rad i čovjeka
a) osobna – tijela, obuće i odjeće
b) pribor za rad s hranom
c) prostorija za proizvodnju, čuvanje i prodaju hrane
d) vozila za prijevoz hrane do potrošača

 
6.8. Nastavni predmet: Konzumni i fermentativni mljekarski proizvodi
 
Razred: treći (3.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sat tjedno (140 sati)
 
Cilj i zadaci: upoznati učenike sa osnovnim proizvodima u mljekarstvu i procesom proizvodnje tih proizvoda (mlijeko, jogurt, sir i sl.)

Sadržaj
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
Proizvodnja konzumnog mlijeka, rukovanje strojevima i njihovo održavanje
 
Proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka, rukovanje strojevima
 
 
 
Proizvodnja sladoleda, 
rukovanje strojevima, uređajima i priborom i njihovo održavanje
 
 
Proizvodnja evaporiranog i kondenziranog mlijeka, mlijeka u prahu, surutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena
Proizvodnja sira, rukovanje strojevima, uređajima i priborom i njihovo održavanje
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja vrhnja i maslaca, rukovanje strojevima, uređajima i priborom i njihovo održavanje 
Znati napraviti osnovne mliječne proizvode 
 
 
 
Znati postupke fermentiranja
 
 
 
 
 
Znati proizvesti sladoled od mlijeka i prirodnih sastojaka
 
 
 
 
Znati postupke evaporacije (isparivanja). Služiti se evaporimetrom.
 
 
 
Znati postupke izrade raznih vrsta sireva
 
 
 
 
 
 
 
 
Znati napraviti vrhnje i maslac. Znati sluužiti se priborom i strojevima za izradu. 
Hlađenje i cijepljenje mlijeka - kulturama mikroorganizama
 
 
Priprema mlijeka za jogurt, kiselo mlijeko, acidofilno mlijeko, kefir
Kontrola toka zrenja
Punjenje napitaka u plastične čaše
Hlađenje i uskladištenje
 
Zrenje
Smrzavanje
Tučenje
Oblikovanje i skrućivanje
Pakiranje i čuvanje sladoledne smjese
 
Koncentriranje mlijeka
Izdvajanje laktoze iz sirutke
Izrada mliječnih zamjena
 
 
Priprema mlijeka za sir
Tvrdi i polutvrdi sirevi
Sirenje
Obrada sirnog zrna
Dogrijavanje i sušenje sirnog zrna
Predprešanje i stvaranje kalupa i prešanje sira
Prešanje sira, zrenje
Svježi sir, topljeni sir
Rezanje sira
Dobivanje vrhnja 
Pasterizacija i hlađenje vrhnja
Proizvodnja slatkog i kiselog vrhnja
Priprema vrhnja za bučkanje
Proizvodnja maslaca kontinuiranim postupkom
Pranje zrna maslaca i gnječenje maslaca
Uravnavanje udjela vode u maslacu
Pakiranje i skladištenje maslaca6.9. Nastavni predmet: Marketing
 
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata godišnje)
 
CILJ I ZADACI – da učenici: 
- ovladaju kategorijama i funkcioniranjem tržišta u tržišno orijentiranom gospodarstvu,
- stjecanjem stručno-teorijskog znanja iz područja marketinga izrade način marketinškog razmišljanja i tako se uklope u suvremena tržišna kretanja,
- povežu ova znanja s ostalim komplementarnim sadržajima mesarske struke i tako steknu osnovu za aktivno uključivanje u tržišno orijentirani gospodarski proces Republike Hrvatske.
 
Sadržaj
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Ponašanje potrošača
 
 
 
 
II. Planiranje marketinga
 
III. Istraživanje tržišta
 
 
 
 
IV. Proizvod
 
 
 
 
V. Cijena
VI. Prodaja i distribucija
 
 
 
 
 
 
VII. Promocija
 
VIII. Kontrola marketinga
IX. Organizacija i primjena marketinga
 Učenici moraju svladati psihologiju kupca – potrošača u procesu donošenja odluka o kupnji.
 
 
 
Učenici moraju svladati planiranje marketinga te vrste marketinga.
Učenici moraju usvojiti značaj istraživanja marketinga te marketinški informacijski sustav.
 
 
 
Učenici moraju svladati osnovne pojmove pojedinih proizvoda i njihov životni ciklus te načine formiranja cijena i njezinu politiku.
 
 
Svladavanje razlika između prodaje i distribucije te poslovne logistike.
 
 
 
 
 
 
Svladavanje procesa komuniciranja s tržištem te primarne i sekundarne promocijske aktivnosti.
Usvojiti znanja provedbe marketinške kulture.
Učenici trebaju svladati primjenu marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima te osnovnim pojmovima međunarodnog marketinga.- Čimbenici ponašanja potrošača
- Psihologija kupca – potrošača
- Proces donošenja odluke o kupnji
- Zaštita potrošača
-Pojam, uloga i značenje planiranja marketinga
-Vrste marketinga
- Pojam, zadaća i značenje istraživanja tržišta
- Marketinške informacije i odlučivanje
- Marketinški informacijski sustav (MIS)
- Procesi istraživanja tržišta
- Metode istraživanja tržišta
- Posebna područja istraživanja tržišta
- Definiranje proizvoda i njegovih svojstava
- Proizvodni program
- Kvaliteta proizvoda
- Životni ciklus proizvoda
- Politika proizvoda
- Cijena
- Načini oblikovanja cijena
- Politika cijena
- Razlika između prodaje i distribucije
- Prodaja i distribucija
- Politika prodaje
- Prodajni i distribucijski kanali
- Poslovna logistika
- Procesi komuniciranja s tržištem
- Promocija; pojam i zadaće
- Ostale primarne promocijske aktivnosti
- Sekundarne promocijske aktivnosti
- Pojam, uloga i značenje marketinške kontrole
- Provedba marketinške kontrole
- Organizacija marketinga
- Primjena marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima
- Međunarodni marketing 
6.10. Nastavni predmet: Ambalaža za mliječne proizvode mlijeka
 
Razred: treći (3.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)
 
Cilj i zadaci 
Učenike treba upoznati s vrstama materijala, oblicima, izradom tj. važnošću ambalaže u procesu pakiranja mlijeka i mliječnih proizvoda.
 
Sadržaj
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Pojam i podjela ambalaže
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaža za pojedine vrste mliječnih namirnica i ostale robe
 
 
 
Higijenski i tehnološki uvjeti ambalažeUsvojiti znanja o važnosti pakiranja hrane i prednostima takvog načina prodaje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primijeniti pravu ambalažu za odgovarajuću namirnicu.
 
 
 
 
Usvojiti znanja o važnosti higijenskih i tehnoloških uvjeta za ambalažu.Pojam ambalaže i njezina uloga.
Podjela ambalaže prema vrsti materijala odnosno namjeni:
- metalna ambalaža (izrada metalnih posuda – limenki)
- plastična ambalaža
(izrada folija, vrećica, posuda)
- jestivi ambalažni materijal
- papirna i kartonska ambalaža – kutije
- drvena ambalaža;
 
Ambalaža za:
 - mlijeko, mliječne prerađevine
- meso, ribe i riblje prerađevine
- mast i ostale masnoće
- voće i povrće.
 
Higijenski propisi za ambalažni materijal prema Pravilniku.
Tehnološki uvjeti, mogućnost oblikovanja, zatvaranja, otvaranja, nanošenja deklaracije.
 

 
Praktična nastava u školi s vježbama
 
Razred: prvi (1.)
Ukupni fond sati: 360 sati godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- osposobiti učenike kako proizvesti i sačuvati kvalitetu mlijeka te pravilno koristiti mlijeko u izradi mliječnih proizvoda; 
- osposobiti učenike za proizvodnju stočne hrane, njegu životinja i naučiti o važnosti hranidbe; 
- usvojiti osnovna znanja o mužnji krava i važnosti higijene pri uzgoju stoke i u stočnim nastambama.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Zaštita na radu
 
II. Priprema stočne hrane
 
 
 
III. Hranidba i njega krava
 
 
IV. Mužnja
 
 
 
 
 
V. Higijena i sanitacija opreme za mužnju
 
 
 
VI. Održavanje povoljnih uvjeta u stočnim nastambama
VII. Reprodukcija i selekcija goveda
VIII. Proizvodnja i promet svježeg mlijekaUsvojiti znanja o bitnosti zaštite na radu u mljekarskoj industriji
Steći znanja o važnosti pripreme stočne hrane u mljekarstvu
 
 
Steći znanja o pojedinim fazama procesa proizvodnje mlijeka
 
Steći osnovna znanja i uočiti razlike ručne i strojne mužnje
 
 
 
 
Usvojiti znanja o izvorima zaraze mlijeka
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o bitnosti povoljnih uvjeta u stočnim nastambama
Usvojiti znanja o bitnosti selekcije i reprodukcije goveda
Usvojiti znanja o proizvodnji i prometu svježeg mlijeka- pojam, uloga
- izvori opasnosti i mjere zaštite
- priprema voluminozne stočne hrane
- priprema koncentrirane stočne hrane
- određivanje hranidbene i biološke vrijednosti krmiva na osnovi organoleptičkih svojstava
- hranidba u pojedinim fazama procesa proizvodnje mlijeka, hranjive tvari i voda, ugljikohidrati, masti, proteini, minerali i vitamini
- mužnja krava
- primarna obrada i isporuka mlijeka
- mužnja krava ručno i strojno
- mužnja ovaca ručno i strojno
- mužnja koza ručno i strojno
- prednosti i mane ručne i strojne mužnje
- porijeklo mikroorganizama mlijeka; infekcije mlijeka i vimena, infekcije mlijeka izvan vimena
- čišćenje i pranje u mljekarstvu
- kontrola čistoće mljekarske opreme
- mikroklimatski uvjeti
- zoohigijenski uvjeti
- selekcija goveda radi dobivanja većih količina mlijeka
 
 
- proizvodnja svježeg mlijeka
- pakiranje mlijeka
- transport mlijeka

 
Razred: drugi (2.)                            
Ukupni fond sati: 270 sati godišnje
270 sati godišnje
 
Cilj i zadaci:
- ovladati znanjima i vještinama za proizvodnju različitih mliječnih proizvoda, te pravilnog korištenja mlijeka radi proizvodnje fermentiranih mliječnih napitaka.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Prijem mlijeka na sabiralištu
 
 
 
 
II. Prijem mlijeka u mljekari
 
 
 
 
 
 
III. Termička obrada mlijeka
 
 
 
IV. Priprema čistih kultura za mliječno kisele proizvode
 
 
V. Proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka
 
 
 
 
VI. Nusproizvodi prerade mlijekaUsvojiti osnovna znanja o otkupu i sakupljanju mlijeka putem sabirnih mjesta i sabirališta
 
 
 
 
Učenici trebaju usvojiti osnovna saznanja o važnosti uzimanja uzorka i njegovoj senzorskoj i fizikalnokemijskoj analizi
 
 
 
 
Učenici trebaju steći znanja o uređajima za termičku obradu
 
 
Usvojiti osnovna znanja o izolaciji čistih kultura za mliječno kisele proizvode te pripremu hranjivih podloga
 
Usvojiti osnovna znanja proizvodnje fermentiranih mliječnih proizvoda
 
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja proizvodnje nusproizvoda prerade mlijeka- otkup i sakupljanje mlijeka
- sabirna mjesta i sabirališta
- određivanje postotaka masnoće
- pištolj za kiselost
- laktodenzimetar
- bočice za uzorkovanje mlijeka
- prijemna rampa
- uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje kvalitete
- senzorske analize
- fizikalno-kemijske analize (stupanj kiselosti, specifična težina, postotak mliječne masti, suha tvar, prisutnost mikroorganizama)
- uređaji za termičku obradu (pasterizacija, sterilizacija)
- vrste pasterizatora
- vrste sterilizatora
- izolacija čistih kultura za kiselo mliječne proizvode
- hranjiva podloga; sastav, uvjeti
- pakiranje proizvoda
- priprema specifičnih kultura za pojedini proizvod
- nacjepljivanje na steriliziranu hranjivu podlogu
- inkubacija pod uvjetima koji su optimalni za pojedini proizvod
- pakiranje
- proizvodnja obranog mlijeka
- proizvodnja kazeina
- proizvodnja sirutke
- proizvodnja sirutke u prahu
- izdvajanje laktoze iz sirutke
 

 
Razred: treći (3.)
Ukupni fond sati: 160 godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- učenici moraju usvojiti osnovna znanja i vještine u proizvodnji sireva i maslaca.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Tehnologija sira -proizvodnja
 
 
 
 
 
II. Proizvodnja pojedinih vrsta sireva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Proizvodnja maslaca i vrhnja
 
 
 
 
 
IV. Greške maslaca
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Kontrola proizvodnje maslacaUsvojiti osnovna znanja proizvodnje sira te uočiti promjene prilikom faza proizvodnje
 
 
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja o proizvodnji pojedinih vrsta sireva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja proizvodnje maslaca i vrhnja
 
 
 
 
 
Usvojiti osnovna saznanja grešaka koje mogu nastati tokom proizvodnog procesa
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja i bit nadzora proizvodnje maslaca na tržištu na izračunavanje randmana i njegove kontrole- odabiranje i priprema mlijeka za sir
- sirenje mlijeka (koagulacija kazeina)
- soljenje sira
- zrenje sira
- proizvodnja sira (tradicionalni postupak)
- održavanje sira i opreme tijekom zrenja
- reguliranje sastava sira i kontrola randmana
- camembert
- roquefort
- gorgonzola
- trapist
- ementaler (ementalac)
- parmenzan
- proizvodnja svježeg sira
- proizvodnja mekog sira
- proizvodnja topljenog sira
- proizvodnja polutvrdog i tvrdog sira
- sirne konzerve
- proizvodnja maslaca od pasteriziranog vrhnja
- pasterizacija vrhnja
- hlađenje i dezodorizacija pasteriziranog vrhnja
- kontrola pasterizacije vrhnja
- bućkalica (stap) i pribor za gnječenje
- dodavanje boje maslacu
- dužina uskladištenja i transport na tržište
- šaren maslac (dodatak boje)
- mrlje (pljesni)
- senzorske analize
- greške konzistencije (lomljiv i grudičast maslac, maziv i ljepljiv maslac, nepravilan raspored vode u maslacu)
- promjene okusa i mirisa (užeglost, okus po siru, kiseo okus, okus po kvascu, okus po ribi…)
- izračunavanje randmana
- kontrola randmana

 


Praktična nastava u proizvodnom procesu
 
Razred: prvi (1.)
Ukupni fond sati: 540 sati godišnje
 
Cilj i zadaci: 
- učenici trebaju usvojiti znanja o važnosti pripreme stočne hrane te hranjenju stoke radi dobivanja većih i kvalitetnijih količina mlijeka.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
I. Priprema stočne hrane
 
 
II. Hranidba stoke i biološka vrijednost krmiva
III. Higijena smještaja muznih životinja
 
 
 
 
IV. Mužnja
 
 
 
V. Primarna obrada mlijeka nakon mužnje 
Usvojiti znanja o pripremi i važnosti pojedinih sastojaka pri proizvodnji stočne hrane
 
Usvojiti znanja o određivanju parametara biološke vrijednosti krmiva
Usvojiti znanja o uvjetima smještaja muznih životinja, o higijeni prostora te prostoru potrebnom za nesmetano kretanje radnika
 
 
 
Usvojiti znanja o načinima mužnje, usvojiti vještine ručne i strojne mužnje te primarne obrade mlijeka 
- pojedini sastojci koji ulaze u recepturu
- miješanje sastojaka smjese stočne hrane
- ispravnost stočne hrane
- određivanje parametara biološke vrijednosti krmiva
- objekti za održavanje muznih životinja
- higijena prostora
- vlažnost zraka
- temperatura
- radni prostor za pripremne radnje
- pravilno vezanje životinja
- ručna
- strojna
- redoslijed pravilne mužnje
- prorjeđivanje mlijeka
- hlađenje mlijeka
- čuvanje mlijeka na mjestu proizvodnje
- skupljanje i transport mlijeka

 
Razred: drugi (2.)
Ukupni fond sati: 630 sati godišnje
 
Cilj i zadaci:
- ovladati praktičnim saznanjima skupljanja i transporta mlijeka te važnosti određivanja pojedinih sastojaka;
- usvojiti znanja o uređajima u kojima se termički obrađuje mlijeko te o različitosti proizvodnje fermentiranih mliječnih napitaka.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati 
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Skupljanje i transport mlijeka
 
 
 
 
 
II. Termička obrada mlijeka
 
 
III. Fermentirani mliječni napitciUsvojiti osnovna znanja o sakupljanju i transportu mlijeka u radnom procesu te bitnost određivanja pojedinih parametara
 
 
 
 
Usvojiti znanja o termičkoj obradi, te o uređajima u kojima se termički obrađuje i njihovo održavanje
Usvojiti osnovna i praktična saznanja o proizvodnji fermentiranih mliječnih napitaka- sabirna mjesta
- ispitivanje kakvoće mlijeka na licu mjesta
- organoleptička pretraga
- određivanje svježine
- određivanje postotka mliječne masti
- određivanje grube nečistoće
- uređaji za transport mlijeka
- pasterizatori
- sterilizatori
- čišćenje uređaja
- kiselo mlijeko
- jogurt
- acidofilno mlijeko
- kefir
- kumis

 


Razred: treći (3.)                 
Ukupni fond sati: 640 godišnje
 
Cilj i zadaci:
- učenici trebaju usvojiti osnovna znanja i vještine koje su potrebne u proizvodnji sira i maslaca.
 
Sadržaj


Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
I. Tehnologija proizvodnje sira
 
 
 
 
 
 
 
II. Tehnologija maslaca 
Usvojiti znanja ovisno o fazama proizvodnje sira u radnom procesu
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o fazama proizvodnje vrhnja i maslaca u radnom procesu 
- obrada i priprema mlijeka za sir
- sirenje i obrada sirnog zrna
- oblikovanje, prešanje i soljenje
- održavanje sira i opreme tijekom zrenja
- utvrđivanje randmana
- izrada polutvrdih i tvrdih sireva
- proizvodnja svježeg sira
- proizvodnja mekih i topljivih sireva
 
- proizvodnja vrhnja
- proizvodnja maslaca

 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Računalstvo
 
Razred: treći (3.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)
 
Cilj programa
Objasniti osnovne postupke u radu na računalu pri pripremi za izradu propagandnih materijala i svladati 1-2 grafička programa na računalu.
 
Zadaci programa
Pripreme za rad (razne skice, dizajn), naučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Priprema za izradu promidžbenih materijala – I. dioNaučiti osnove rada s ukrasnim tekstom, naučiti birati već gotove fontove.
Upoznati postupke izrade natpisa s ilustracijom u grafičkom programu Corell, Photoshop
Naučiti izraditi stranicu i više stranica.A) Rad s različitim fontom, izbor gotovih fontova, preoblikovanje, rad s tekstom
B) Ilustracije, dekoracija, natpis, reklama
 
C) Izrada stranica i više stranica
2. Priprema za izradu promidžbenih materijala – II. dioKoristiti se grafičkim programima u dizajnu natpisa.
Naučiti uvećati tekst za određeni postotak i sačuvati ga ili ispisati na pisaču.
Naučiti samostalno dizajnirati grafička rješenja za posjetnice, naslovnice, natpise i reklame u nekom grafičkom programu.A) Izrada skica
 
 
 
B) Vlastiti dizajn na računalu u grafičkom programu
3. Oglašivanje i informiranjeNaučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.
 
Naučiti osnove profesionalnog komuniciranja e-mailom te izradu jednostavne web stranice.
Naučiti osnove prezentiranja e-mailom.
Svladati osnove engleskog jezika, osobito stručne terminologije potrebne za rad na računalu.A) Korištenje Interneta
 
 
B) Izrada web stranice
 
C) Izrada prezentacije
D) Svladavanje potrebnog znanja iz engleskog jezika (osobito stručne terminologije) za rad na računalu

 
Metodičke napomene
   Predmet mora teći u korelaciji s nastavom računalstva.
Nastavna metoda: vježbe
Obveze učenika
   Ako su učenici odabrali ovaj izborni predmet, dužni su biti na nastavi predmeta i izvoditi sve zadatke u skladu s programom.
 
Literatura
   Literatura koja objašnjava određeni grafički program na računalu: priručnici za Word, Corell, Photoshop i Internet; Officce XP (PowerPoint i Excel), literatura iz područja suvremenog dizajna.
 
Napomena: 
Svaka škola prema mogućnostima odabire izborne predmete prema predloženim izbornim predmetima (vidi tablicu - nastavni plan izbornih predmeta.). Prema odabranom izbornom predmetu škola razrađuje nastavni program


7. ISPITNI KATALOG POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA 
 
Svrha pomoćničkog /završnog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje mljekar, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
Završni ispit se sastoji iz hrvatskog jezika i pomoćničkog ispita. 
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
proizvodnja pasteriziranoga, steriliziranoga i homogeniziranoga svježega konzumnog mlijeka; 
proizvodnja pasteriziranoga, steriliziranoga i homogeniziranoga vrhnja od svježeg mlijeka; 
proizvodnja mlijeka u prahu, evaporiranoga i kondenziranog mlijeka; 
proizvodnja maslaca; 
proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka (jogurta, kiselog mlijeka itd.); 
proizvodnja sireva i sirutke; 
proizvodnja kazeina i laktoze; 
proizvodnja mliječnih sladoleda. 
 
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
Vrsta uratkaOpis uratka
Proizvodnja konzumnog mlijeka
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kandidat mora znati rukovati strojevima za proizvodnju mlijeka, u odnosu na vrstu konzumnog mlijeka i kvalitativnim i kvantitativnim zadanim parametrima gotovih proizvoda, poznavati njihovo održavanje kao i funkcioniranje pomoćnih strojeva i uređaja (opskrba toplom, ledenom i bunarskom vodom, parom, zrakom i električnom energijom). Mlijeko mora biti dopremljeno od proizvođača ohlađeno, a zatim klasificirano (prema kvalitativnim parametrima), pročišćeno, ohlađeno, uskladišteno, tipizirano, homogenizirano, pasterizirano ili sterilizirano i punjeno u povratnu ili nepovratnu ambalažu. Kandidat mora poznavati vrstu, čuvanje i pripremu ambalaže.
Proizvodnja fermentiranih mliječnih proizvoda (jogurt, kiselo mlijeko, acidofilno mlijeko, kefir)
 
 
 
 
 
 
 Kandidat mora znati rukovati strojevima za proizvodnju fermentiranih mliječnih napitaka, poznavati njihovo održavanje te održavanje uređaja i pribora.
Pri proizvodnji fermentiranih mliječnih proizvoda treba izvršiti pripremu mlijeka, hlađenje na temperaturu cijepljenja ovisno o vrsti fermentiranog proizvoda, cijepljenje mlijeka čistim kulturama (količinama i vrstama u odnosu na željeni proizvod), kontrolirati i prekinuti tijek zrenja u odnosu na željene kvalitativne parametre za svaki pojedini proizvod. Kandidat mora znati puniti fermentirane proizvode u plastične čaše te ih hladiti i uskladištiti.
Proizvodnja sladoleda
 
 
 
 
 
 Kandidat mora znati rukovati strojevima za proizvodnju sladoleda, poznavati njihovo održavanje te održavanje uređaja i pribora.
Pri proizvodnji sladoleda treba znati pripremiti smjesu za sladoled, homogenizirati smjesu, odrediti vrijeme zrenja, izvršiti smrzavanje, oblikovanje i skrućivanje smjese, te pakiranje i čuvanje sladoledne smjese.
 
Proizvodnja sira 
 
 
 
 
 
 
 Kandidat mora znati rukovati strojevima za proizvodnju sira, poznavati njihovo održavanje te održavanje uređaja i pribora.
Kandidat treba znati odabrati mlijeko za proizvodnju sira, prema kvalitativnim parametrima mlijeka i vrsti sira, izvršiti cijepljenje čistim kulturama mikroorganizama, sirenje, obradu gruša, punjenje u kalupe, prešanje, soljene, te daljnju njegu sira tijekom zrenja kao i uvjete potrebne za njihovo zrenje. 
 
Proizvodnja vrhnja 
 
 
 
 
 Kandidat mora znati rukovati strojevima za proizvodnju vrhnja, poznavati njihovo održavanje te održavanje uređaja i pribora.
Kandidat treba znati proizvesti vrhnje određene gustoće i masnoće, te znati tipizirati vrhnje za daljnju preradu
(maslac, različite vrste fermentiranog vrhnja), pasterizirati ga, homogenizirati i hladiti do daljnje obrade.
Proizvodnja maslaca
 
 
 
 Kandidat mora znati rukovati strojevima za proizvodnju maslaca, poznavati njihovo održavanje te održavanje uređaja i pribora.
Pri proizvodnji maslaca treba pripremiti vrhnje za bućkanje, izvršiti bućkanje i proizvoditi maslac kontinuiranim postupkom te pakirati i uskladištiti maslac.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADNA PROBA 
 
Vrsta radne probeOpis radne probe
Klasificiranje mlijekaKandidat mora znati klasificirati mlijeko prema kvaliteti nakon izvršenih ispitivanja (alkoholne probe, ispitivanje kiselosti, određivanje postotka (%) gustoće, određivanje mjerenje temperature itd.).
Priprema čistih kultura mikroorganizama Kandidat mora znati pripremiti čistu kulturi mikroorganizama za cijepljenje mlijeka o ovisnosti o vrsti željene fermentacije (fermentirani proizvodi, sirevi i dr.), te njezino čuvanje, kontrolu kvalitete i aktivnost.
Dobivanje čokoladnog mlijekaKandidat mora znati odrediti sastav smjese za čokoladno mlijeko i umjeti napraviti čokoladno mlijeko.
Priprema smjese za dobivanje topljenog siraKandidat mora znati odrediti sastav smjese za dobivanje topljenog sira i umjeti napraviti topljeni sir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
NASTAVNA PODRUČJA
 
1.   Mlijeko 
2.   Čistoća i sterilnost uređaja 
3.   Mikrobiologija mlijeka 
4.   Strojevi i uređaji u mljekari 
5.   Tehnologija mlijeka i fermentiranih mliječnih proizvoda 
6.   Tehnologija sladoleda i dehidriranih mliječnih proizvoda 
7.   Tehnologija maslaca i vrhnja 
8.   Tehnologija sira 
9.   Laboratorijski pribor i oprema 
10. Osnovne laboratorijske tehnike 
11. Kontrola mlijeka 
12. Fermentirani mliječni napici 
13. Vrhnje 
14. Maslac 
15. Sir 
16. Računske operacije 
17. Izračunavanje sirovina 
18. Izračunavanje plaća 
19. Izračunavanje troškova 
20. Izračunavanje kamata 
 
OCJENJIVAČKI LIST
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije 
0 – 10
Priprema radnog mjesta i red u radionici 0 – 10
Izbor postupaka rada, strojeva i pribora0 – 10
Izvođenje postupaka izrade zadanog uratka0 – 20 
Način rukovanja strojevima, uređajima i priborom0 – 15
Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka0 –15
Racionalnost u trošenju materijala i energije0 – 10
Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Ispitivanja kvalitete gotovog proizvoda 0 – 10
Urednost i higijena0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Završni izgled i kvaliteta proizvoda0 –10
UKUPNO BODOVA 140

 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-65
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042159


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2161
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI
OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
OBUĆAR
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA PROGRAMA
 
Naziv obrazovnog programa: Obućar
 
Cilj 
Osposobiti učenike da samostalno, stručno, kvalitetno, ekonomično i kreativno obavljaju poslove u obućarskom zanimanju.
 
Zadaće obrazovanja 
Za ostvarivanje navedenog cilja potrebno je ostvariti: 
a)   opće zadaće: 
-     steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć, daljnji osobni razvoj u struci,
-     steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave, komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
-     spoznati vlastite mogućnosti i dosege,
-     spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,
-     biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.
 
b)   zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:
- upoznati izvore opasnosti, znati primijeniti mjere zaštite na radu i razvijati ekološku svijest,
- steći vještinu upravljanja strojevima za izradu obuće i pravilno ih održavati,
- usvojiti znanja o svojstvima i primjeni različitih materijala,
- stjecanje znanja, vještina i navika u tehnološkom procesu izrade obuće,
- steći osnovna znanja i sposobnost izrade nacrta novog modela,
- razvijati kreativnost, točnost i urednost,
- upoznati rad računala i primijeniti ga u struci, 
- steći osnovna matematička znanja i znati rješavati računske zadatke iz područja struke,
- razvijanje navika uporabe stručne literature i primjena inovacija u struci,
- razvijanje radnih navika i odgovornost prema radu.
 
 - Trajanje obrazovanja:  3 godine.
-  Uvjeti za upis: 
              -  završena osnovna škola, 
-     liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
-     sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,
-     ugovor o naukovanju.
 
2. NASTAVNI PLAN
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk / Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Računalstvo----26464
Matematika u struci135135132102
Tehnologija obuće270270264204
Modeliranje obuće270270264204
Poznavanje materijala135135--70
Estetika135----35
Izborna nastava135270396201
Računalstvo
Matematika u struci
Tehnologija obuće
Modeliranje obuća
Tjelesna i zdravstvena kultura    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi – s tehnološkim vježbama izrade obuće 360 270 160 
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 
Ukupno1714951714951713414334
 


 
NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE
 
A) Općeobrazovni dio programa
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk / Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
 
B) Stručno-teorijski dio programa
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Računalstvo----26464
Matematika u struci135135132102
Tehnologija obuće*270270264204
Modeliranje obuće270270264204
Poznavanje materijala135135--70
Estetika135----35
Ukupno724562107224679

 
*Dio programa tehnologije obuće realizira se u školskoj ili proizvodnoj radionici (vježbe prikazane u praktičnom dijelu naukovanja). Sadržaji su vezani za strojeve u izradi i proizvodnji obuće.
 
C) Izborni dio programa
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Računalstvo----13232
Matematika u struci--13513267
Tehnologija obuće135135132102
Modeliranje obuće135135132102
TZK135135132102
Ukupno135270396201

 
Napomena: Općeobrazovni i stručno-teorijski dio realiziraju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 tjedna. 
 
D) Praktični dio programa (40 tjedana)*
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
Praktična nastava u školi (maksimalno)360270160 
Tehnološke vježbe obuće (nastava u školi) 
35 
35 
32 
Praktična nastava u radnom procesu 
540 
630 
640 
Ukupno9009008002600

 
* Preporučuje se
 
Napomena:
- praktični dio nastave do 700 sati mora se realizirati do kraja nastavne godine, a 200 (1./2. razred), 160 (3. razred) sati, tijekom školske godine;
- učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u obućarskim radionicama moraju imati minimalno 70 sati praktične nastave u školi i položeni ispit iz zaštite na radu.
 
E) Ukupno nastave
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Obvezni dio931593157224854
 Stručno-teorijski dio - obvezni724562107224679
 Stručno-teorijski dio – izborni135135132102
 Praktični dio programa s tehnološkim vježbama-900-900-8002600
Ukupno1714951614601512804235

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Računalstvousmeno, pismeno, praktični rad na računalu (vježbe)
Matematika u struciusmeno, pismeno
Tehnologija obućeusmeno, pismeno, vježbe
Modeliranje obućeusmeno, praktični rad (vježbe)
Poznavanje materijalausmeno, pismeno, vježbe
Estetikausmeno, pismeno, vježbe
Praktična nastavapraktični uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)
Izborni program 
 usmeno, pismeno, vježbe

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA ZA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Računalstvoprof. ili dipl. ing. matematike i informatike ili elektrotehnike,
dipl. informatičar
prof. PTO-a,
prof. matematike i informatikeVSS
Matematika u struciprof. matematike,
dipl. ing. matematike,
ing. obuć. tehnologijeVSS
 
VŠS
Tehnologija obućeing. obuć. tehnologijeVŠS
Modeliranje obućeing. obuć. tehnologijeVSS
Poznavanje materijaladipl. ing. kemije,
dipl. ing. kemijske tehnolog. (modul koža)
ing. obuć. tehnologijeVSS
 
VŠS
Estetikaprof. likovne umjetnosti
akademski slikar
ing. obuć. tehnologijeVSS
 
VŠS
Praktična nastava u školiing. obuć. tehnologije
stručni učitelj VŠS
SSS
Praktična nastava u radioniciVKV obućar, majstor obućarVKV
-majstorski ispit

 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1. Minimalni standardi
 
Rad s učenicima u skupinama:
- dijeljenje razrednog odjela i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi.
 
Nastavni predmeti strukovnog dijela programaRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Računalstvo1prof. 6415
Matematika u struci1,2,3prof. 
ing. obuć. tehnologije35,35,3230
Tehnologija obuće1,2,3ing. obuć. tehnologije70,70,6430
Modeliranje obuće1,2,3ing. obuć. tehnologije70,70,6415
Poznavanje materijala1,2prof.
ing. obuć. tehnologije35,3530
Estetika1prof.
ing. obuć. tehnologije3530
Praktična nastava 1,2,3ing. obuć. tehnologije
stručni učitelj 325, 235, 12815

 
5.2. Minimalni materijalni uvjet za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmet
Informatička učionica- 16 umreženih računala s potrebnim softverom, LCD-projektor, skener, digitalni fotoaparat, pristup internetu
- obućarske tablice
- obućarska tehnološka dokumentacija
- program za crtanje obućeRačunalstvo, modeliranje obuće
Specijalizirana učionica- računalo
- različiti uzorci dijelova obuće, materijala metalne galanterije i dr.
- mikrometar
- plastične podloge, mundus noževi, obuć. metar, tablice, grafikoni, pribor za crtanje, kalupi, modni časopisi, stručna literatura i dr.Tehnologija obuće, modeliranje obuće, poznavanje materijala, estetika
Učionica- šestar, trokut, kutomjer, ravnalaMatematika u struci
Školska radionica- stroj za: krojenje, šivanje, ohrapavljenje, obradu ruba potplata i pete, prešanje
- alati i uređaji za izradu obuće (čekić, nož, šilo, kost, kliješta itd.)
- različiti materijali (osnovni i pomoćni)
 Praktična nastava u školi, tehnološke vježbe obuće, poznavanje materijala

 
Napomena
U strukovnim predmetima preporuča se posjet međunarodnom tjednu ''Kože i obuće'', sajmu obrtništva, Muzeju za umjetnost i obrt, tvornicama obuće, proizvođačima kože.
 
6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
B) STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA
B1) OBVEZNI DIO PROGRAMA 
 
6.1. Nastavni predmet: Računalstvo
 
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred3.Ukupno
Broj sati2(64)2(64)

 
Cilj programa
Osposobiti učenike za primjenu računalnih (informatičkih) znanja u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na obućarsku struku.
 
Zadaci programa
Upoznati učenike s elektroničkim računalima, njihovoj građi i primjeni (u svakodnevnom životu i struci). Naučiti ih da se samostalno služe računalom u razmjeni informacija na internetu, izradi dokumenata, proračunskih tablica – s naglaskom na primjene u zanimanju.
 
Sadržaj programa: treći (3)
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Uvod, povijest i osnovni pojmovi računalstvaUpoznati povijesni razvoj računala
Pojam digitalnih računalaPregled razvoja računala
Osobno računalo – hardver/softver
Računalni sustavi
2. Računalo i uređaji u njegovu okružjuUsvojiti osnovne pojmove o sklopovlju suvremenih osobnih računala, posebno o središnjoj jedinici, memorijama i načinima ostvarivanja zapisa, te ulazno-izlaznim sklopovimaTemeljna građa von Neumannova računala
Osnovni dijelovi današnjih računala i njihova funkcija (matična ploča. memorija. CPU, ulazno-izlazni sklopovi, sabirnice, vanjske memorije, ulazni i izlazni uređaji)
3. Operacijski sustaviUpoznati programski dio računalnog sustava
Razumjeti pojam i podjelu programa
Znati vrste operacijskih sustava i njihovu ulogu u radu računala, 
Usvojiti pojmove mapa i datoteka, te naučiti osnovne postupke za organizaciju podatakaProgramiranje, program i podjela programa
Uloga vrste i razvoj operacijskih sustava: osnovno sučelje OS Windows, rad s ikonama i prozorima, Windows Explorer, mapa, datoteka (imena i vrste), rad s mapama
Control Panel
4. Računalne mrežeUpoznati uređaje za povezivanje računala, vrste mreža
Znati koristiti podatke s drugih računala unutar mrežePojam računalne mreže
Razlozi umrežavanja
Prijenos podataka na umreženim računalima
Infrastruktura mreže
Vrste mreža: LAN, WAN
5. InternetZnati što podrazumijeva pojam Interneta i spajanje na mrežu
Upoznati osnovne servise
Znati pronaći informacije na webu
Znati podesiti postavke korisničkog računa i e-poštePojam interneta, razvoj, spajanje, korisnički računi, usluge (servisi) i protokoli; osnovni pojmovi, Internet Explorer, pretraživanje, elektronička pošta – slanje i primanje poruka s privitkom
6. Obrada teksta (MS Word)Usvojiti osnovna znanja o obradi teksta
Prilagoditi postavke programa
Znati izraditi jednostavni dokument, tablicu, umetnuti gotovu ilustraciju, kreirati predložak i upotrijebiti ga u svom zanimanju (tehnološka dokumentacija, specifikacija modela, operacijski list, narudžba, plan potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, radni nalog, popratni list, obračunski list osnovnog i pomoćnog materijala)Opis prozora, izbornici i alati, pisanje teksta, postava stranice, ispravci i naknadno uređivanje i oblikovanje, kopiranje i premještanje. Pripreme za ispis, izrada tablica, umetanje objekata u tekst (slika, okvira, simbola, hiperveza), ukrasno pisanje, oblikovanje zaglavlja i podnožja, pisanje u stupcima, izrada predloška...
7. Proračunske tablice   (MS Excel)Izraditi jednostavnu proračunsku tablicu, izraditi grafikon iz tablice; znati pretražiti listu, umetnuti formule za jednostavne izračune vezane za struku (zbroj, produkt, postotak, srednja vrijednost), izraditi tablicu mjera za dužinu stopala (obuć. centimetar), za širinu stopala (širinske tablice), sortiment obuće, visina šarica po veličinama, upust gornjišta za navlačenje, upusti za međusobno spajanje dijelova obuće, širina zapora (derbija)Opis prozora, izbornici i alati (usporedba s Wordom), unos podataka, umetanje i brisanje ćelija, redaka, stupaca
Premještanje i kopiranje sadržaja ćelija, oblikovanje ćelija, rad s radnim listovima, postava stranice, ispis
Izračuni (formule), sortiranje podataka, izrada grafikona, ispis grafikona
Rad s listama (filtriranje, pretraživanje...)

 
Metodičke napomene
Nastava računalstva realizira se u specijaliziranoj računalnoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, te pristupom Internetu,. Uz svako računalo je po jedan učenik, tako da se nastava održava sa skupinom od 15 učenika (u bloku od 2 školska sata).
Ove sadržaje treba ostvariti tako da se stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane za zanimanje za koje se učenici školuju.
 
Obveze učenika
Redovito pohađanje nastave. Savjesno korištenje i čuvanje računalne opreme.
 
Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline3. razredUKUPNO
1. Uvod, povijest i osnovni pojmovi računalstva33
2. Računalo i uređaji u njegovom okruženju88
3. Operacijski sustavi66
4. Računalne mreže22
5. Internet1212
6. Obrada teksta (MS Word)2020
7. Proračunske tablice (MS Excel)1313
UKUPNO6464

 
 
Literatura
Ljipljin, Milijaš,... : Informatika i računarstvo za srednje škole, Pro-mil, Varaždin, 2003. 
Lj. Milijaš: PC škola – Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002. 
 
 
6.2. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati1/351/351/323/102

 
Cilj programa
Osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.
 
Zadaci programa:
-     obavljati računske operacije cijelim, racionalnim i realnim brojevima,
-     rješavati jednostavne linearne jednadžbe i nejednadžbe,
-     crtati grafove funkcija (linearne) u koordinatnom sustavu u ravnini,
-     koristiti mjerne jedinice za duljinu, površinu, opseg i masu,
-     mjeriti i preračunavati veličine obuće,
-     izračunavati normative utroška osnovnoga i pomoćnog materijala, te vremena izrade obuće,
-     izrađivati planske kalkulacije,
-     obračunavati troškove i plaću.
 
Sadržaj programa: prvi (1.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Skupovi brojevaNaučiti računati s cijelim brojevima, razlomcima, decimalnim brojevima i drugim korijenomOsnovne računske operacije u skupu Z, Q, R
Racionalni brojevi u decimalnom i razlomačkom obliku
Drugi korijen
2. Linearne jednadžbe i nejednadžbeNaučiti rješavati jednostavne linearne jednadžbe i nejdnadžbe, te sustav dviju jednadžbiLinearne jednadžbe sustav dviju linearnih jednadžbi
Metode: supstitucije i suprotnih koeficijenata
Elementarne nejednadžbe s grafičkim prikazom
3. Koordinatni sustav u ravniniNaučiti pridruživanje par brojeva-točka u ravnini
Naučiti crtati jednostavan grafikonPravokutni koordinatni sustav u ravnini
Grafički prikaz linearne funkcije
4. Geometrijski likoviNaučiti izračunati opseg i površinu geometrijskih likovaTrokut, pravokutnik, kvadrat, trapez, krug i polukrug
5. Geometrijska tijelaNaučiti izračunati oplošje i opseg najjednostavnijih tijelaKvadar, kocka, valjak i kugla

 
Sadržaj programa: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Geometrijski likoviNaučiti označiti pregib stopala i pregib prstijuBazične točke na kopiji kalupa po zlatnom rezu
Kut i mjerenje kuta
2. Aritmetička sredinaNaučiti izračunati aritmetičku sredinuPozicijska sredina, specifična težina
3. Mjere, mjerenje i izračun veličine obućeNaučiti i primijeniti odgovarajuće mjerne jedinice
Naučiti preračunavati iz različitih mjernih sustava
Naučiti služiti se dužinskim i širinskim tablicama za obućuMetrički sustav mjera
Engleski sustav mjera i druge jedinice iz SI sustava
Mjere za obuću, obućarski metar i širinske tablice
4. Normativ utroška osnovnog materijalaNaučiti izračunati normativ korisne površine materijala za gornje i donje dijelove para obućeJedinice za mjerenje
Normativ za gornje (metoda paralelograma) i donje dijelove (površinski i težinski)
5. Normativ utroška pomoćnog materijalaNaučiti izračunati potrebnu količinu pomoćnog materijalaIzračunati količinu konca, ljepila, vezica, zakovica, rinčica, kopči, zatvarača itd.

 
Sadržaj programa: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Proporcionalnost i primjeneZnati izračunati nepoznati član razmjera (usporedba s razlomcima)
Pomoću pravila trojnog znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao, itd.)
Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja)
Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova
Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjeseOmjeri i razmjeri
Upravo i obrnuto razmjerne veličine
Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina
Aritmetička sredina
Pravilo trojno - jednostavno i složeno
Račun diobe - jednostavan i složen
Račun smjese - jednostavan i složen
2. Postotni, promilni i kamatni računRazumjeti pojam postotka 
Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost
Prepoznati i izračunati postotni račun više i niže od 100
Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a
Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni računPojam postotka
Osnovni postotni račun
Postotni račun više 100
Postotni račun niže 100
Primjena na obračun 
PDV-a 
Promilni račun
Jednostavni kamatni račun
3. Izračunavanje plaćeZnati razliku između bruto i neto plaće
Pomoću tablica znati izračunati neoporezivi dio plaće
Pomoću formulara i formula znati napraviti platnu listuOsnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto, neto, doprinosi, porez, prirez)
Doprinosi iz plaće i na plaću
Neoporezivi dio plaće
Porezna osnovica
Porezne stope
Tablica prireza po gradovima
Neto plaća
4. Kalkulacija cijeneTreba izračunati svaki element kalkulacije
Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacijeOsnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez-PDV, prodajna cijena)
Porez, povrat poreza
Izrada kalkulacije 

 
Metodičke napomene
Za izračune je potrebno pripremiti kopiju kalupa, šablone i tehnološku dokumentaciju na modeliranju i tehnologiji obuće.
 
Obveze učenika
U 2. razredu učenik bi trebao samostalno izraditi normativ utroška osnovnog materijala.
U 3. razredu treba izraditi cijenu određenog proizvoda.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavna cjelina1. razred2. razred3. razredUKUPNO
1. Skupovi brojeva14 14
2. Linearne jednadžbe i nejednadžbe6 6
3. Koordinatni sustav u ravnini6 6
4. Geometrijski likovi3 3
5. Geometrijska tijela6 6
6. Geometrijski likovi 5 5
7. Aritmetička sredina 2 2
8. Mjere, mjerenje i izračun veličine obuće 8 8
9. Normativ utroška osnovnog materijala 10 10
10. Normativ utroška pomoćnog materijala 10 10
11. Proporcionalnost i primjena 99
12. Postotni, promilni i kamatni račun 66
13. Izračunavanje plaće 88
14. Kalkulacija cijene 99
UKUPNO353532102

 
Literatura
Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za 1. razrede industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb 
Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb 
 
 
6.3. Nastavni predmet: Tehnologija obuće
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.UKUPNO
Broj sati2/702/702/646/204

 
Cilj obrazovanja
Steći temeljna znanja, upoznati tehnološke procese izrade obuće i primijeniti u praksi.
 
Zadaci programa:
- upoznati važnost i utjecaj obuće na deformacije stopala i ljudski hod,
- upoznati učenike sa stručnom terminologijom u izradi obuće,
- upoznavanje s dijelovima i vrstama obuće,
- upoznati učenike s pripremom rada i tehnološkom dokumentacijom,
- znati napraviti normativ utroška materijala i kalkulaciju novog proizvoda uz pomoć računala,
- naučiti pravila krojenja i sastavljanje dijelova šivanjem,
- naučiti točan redoslijed tehnoloških postupaka izrade obuće,
- poznavati alate, strojeve i radna pomagala potrebne za zanimanje, te njihovu primjenu i održavanje,
- razvijati sposobnost stručnog savjetovanja kupcima,
- poticati učenike na praćenje novih tehnoloških dostignuća i razvoja struke.
 
Sadržaj: prvi (1.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Uvod u tehnologijuRazumjeti pojam tehnologije i faze oblikovanja obućePočeci oblikovanja obuće, razvoj manufakture i industrijske proizvodnje
2. Dijelovi i vrste obućeNaučiti stručne nazive dijelova obuće
Znati karakteristike i
prepoznati različite vrste obućeDijelovi gornjišta i donjišta obuće
Podjela obuće prema namjeni i tipovima tehnološkog postupka
3. Krojenje dijelova gornjištaZnati pravila ručnog krojenja prirodne kože
Znati pravila krojenja tekstila 
I ulogu dijelova
Znati karakteristične smjerove istezanja prirodne kože
Razlikovati alat, pribor, uređaje i strojeve
Razvijati sposobnost uštede materijalaPravila i tehnike krojenja prirodne kože
Krojenje umjetne kože i tekstila
Ručno i strojno krojenje
4. Priprema iskrojenih dijelova gornjištaNaučiti kompletirati sve dijelove po veličini, boji i artiklu
Razlikovati vrste, načine i svrhu označivanja
Upoznati oblike i dimenzije stanjivanja
Naučiti tehniku stanjivanjaRazvrstavanje dijelova
Označivanje dijelova
Stanjivanja rubova
Sastav dijelova
Podvijanje
Stanjivanje rubova za međusobni sastav i podvijanje

 
Sadržaj: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Priprema radaUpoznati organizaciju i poslove pripreme
Naučiti izraditi preglednu tehnološku dokumentaciju
Znati izraditi normativ utroška materijala i vrijeme izrade
Znati jedinice mjere za kožuCilj i zadaća pripreme rada
Modelarnica
Tehnološka priprema
Tehnološka dokumentacija
Metrički i engleski sustav mjera za kožu
Utvrđivanje normativa utroška osnovnog i pomoćnog materijala
2. Obrada rubova gornjištaRazlikovati obrađene rubove
Upoznati tehnike obrade rubova
Znati princip radaPodvijanje rubova
Zupčanje
Paspuliranje
Obrubljivanje 
3. Spajanje dijelova šivanjemPrepoznati vrste uboda
Znati razlikovati vrste konca i pravilno primijeniti u praksi
Naučiti osnovne faze šivanja
Znati označivanje i dijelove igle
Znati odabrati iglu prema materijaluVrste šivanja
Vrste konaca
Igle za šivanje
Šivanje zapora, pasica, tabanica, ukrasa, sarica, remenaca, kapice, luba, trenča, oglavka, podstave
4. Tehnološki proces izrade gornjištaNaučiti razlikovati krojeve obuće
Znati točan redoslijed radnih postupakaTehnološki proces izrade zatvorene obuće
Oglav kroja
Derbi kroj
Mokasine
Salonka
Otvorene obuće

 
Sadržaj: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Isijecanje dijelova donjištaZnati pravilno isijecanje dijelova uz maksimalno iskorištenje materijala
Odabrati materijal
Znati zbrinuti materijal i odlagati otpad
Znati namjenu krupona, vrata, okrajine, konita, texona, termofleksa, gume, plastike...
Razlikovati alat i uređaje za isijecanjeIsijecanje dijelova iz kože i supstituta
Lub
Tvrdica
Temeljna tabanica
Potplat
Potpetnjak 
2. Obrada dijelova donjištaNaučiti svrhu i važnost obrade luba, tvrdice, temeljne tabanice, potplata i potpeticeObrada ugradnih i nagaznih dijelova
Anatomija i higijena stopala
3. Spajanje gornjišta s dijelovima donjištaZnati pripremiti kalupe
Razlikovati tipove obuće
Steći osnovna znanja o načinu izrade pojedinih vrsta obuće
Naučiti tehnološki proces izrade lijepljene obuće
Upoznati tehnološki proces fleksibil, kalifornija, prošivane i brizgane obućeTipovi tehnološkog procesa
Tehnološki procesi izrade
Lijepljenje
Fleksibil
Kalifornija
Prošivana i brizgana obuća
4. Dovršavanje proizvodaUpoznati sredstva za dovršavanje obuće
Znati odrediti sredstva za dovršavanje prema materijalu
Znati održavati i zbrinuti obućuSredstva za dovršavanje gornjih i donjih dijelova obuće (finiš)
Vrste, svojstva i primjena: boja, politura, voskova, apretura, sjajila, sredstva za čišćenje
Sredstva za njegu i održavanje obuće
Zbrinjavanje gotove obuće
5. Kontrola kvalitete proizvodnjeUpoznati čimbenike o kojima ovisi kvaliteta obuće, upoznati osnovne standarde koje mora zadovoljiti obuća (deklaracija, klasiranje i označivanje)Načela, oblici i metode kontrole
Kontrola osnovnih sredstava, materijala, radne snage i kvalitete proizvoda
Ulazna, međufazna i završna kontrola

 
Metodičke napomene
Nastava se održava u specijaliziranoj učionici, a tehnološke vježbe sa sadržajima strojeva u školskoj ili proizvodnoj radionici.
 
 
Obveze učenika:
- nazočnost na nastavi i tehnološkim vježbama obuće,
- tehnološki proces izrade gornjišta i donjišta obuće,
- izrada mapa s uzorcima različitih operacija izrade obuće.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline1. razred2. razred3. razredUKUPNO
1. Uvod u tehnologiju5 5
2. Dijelovi i vrste obuće10 10
4. Krojenje dijelova gornjišta30 30
5. Priprema iskrojenih dijelova gornjišta25 25
6. Priprema rada 15 15
7. Obrada rubova gornjišta 15 15
8. Spajanje dijelova šivanjem 30 30
9. Tehnološki proces izrade gornjih dijelova 10 10
10. Isijecanje dijelova donjišta 55
11. Obrada dijelova donjišta 55
12. Spajanje dijelova gornjišta s dijelovima donjišta 3535
13. Dovršavanje proizvoda 1515
14. Kontrola kavalitete proizvodnje 44
UKUPNO707064194

 
Literatura
Ne postoji odgovarajući udžbenik. Sadržaji se mogu koristiti iz više udžbenika.
D. Novina: Tehnologija proizvodne obuće 1.-4. dio, Zagreb, 1981. 
T. Somogy: Strojevi i uređaji, Zagreb, 1980. 
I. Turković: Nastava strukovno-teorijskih predmeta u srednjim školama, Informator, Zagreb, 1997. 
Časopis ''Koža i obuća'' 
 
 
6.4. Nastavni predmet: Modeliranje obuće
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2/702/702/646/204

 
Cilj programa 
Steći temeljna znanja, sposobnost čitanja i razvijati vještinu crtanja osnovnih krojeva obuće u obliku crteža ili uz pomoć računala.
 
Zadaci programa
-     upoznavanje s pojmom dizajna,
-     znati crtati dječje, ženske i muške modele gornjišta,
-     naučiti anatomiju noge,
-     znati mjere stopala i uzeti mjeru noge,
-     znati se služiti i čitati tablice,
-     primijeniti znanje u modeliranju obuće po mjeri i ortopedske obuće,
-     naučiti crtati konstrukciju ugradnih i nagaznih dijelova donjišta,
-     upoznati umnožavanje (gradiranje) dijelova obuće,
-     naučiti se služiti tehničkim priborom i koristiti se računalnim crtaćim priborom,
-     razvijati kod učenika točnost, urednost i kreativnost u izradi konstrukcije obuće,
-     razvijati samokritičnost, odgovornost i osjećaj osobne vrijednosti.
 
Sadržaj programa: prvi (1.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Dizajn obućeUpoznati i razlikovati umjetnički i industrijski dizajn
Upoznati se s oblikovanjem obuće i primjenom ideja u modeliranju
Izraditi skice obuće likovnim tehnikama ili uz pomoć programa za crtanje na računaluUmjetnički i industrijski dizajn
Ideje
Moda i modeliranje
Izrada i ocjenjivanje uzoraka
2. Građa nogeNaučiti kosti noge 
Izmjeriti nogu
Upoznati medicinske zahtjeve i primijeniti ih u modeliranjuKostur noge
Oblik stopala
Obilježja noge
Mjere i snimanje noge
Medicinski zahtjevi
3. Mjere za obućuNaučiti međunarodne (engleske, francuske) mjere za dužinu stopala
Naučiti širinske koeficijente
Znati se služiti tablicama i izraditi ih na računaluMjere za dužinu i širinu:
- engleske
- francuske
- centimetarske
 
4. KalupiNaučiti vrste i funkcije kalupa
Znati označiti i zbrinuti kalupeVrste kalupa
Proizvodnja kalupa
Kontrola i skladištenje
5. Metode modeliranjaUpoznati metode modeliranja obućeGeometrijska metoda 
Metoda po kopiji kalupa
Kompjutorsko modeliranje
6. Geometrijsko modeliranjeNacrtati osnovne krojeve u obliku nacrta
Služiti se tehničkim priborom ili računalomCrtanje oglav i derbi kroja, salonke i visoke cipele

 
Učenici su obvezni tijekom druge godine izraditi sljedeće vježbe:
-     skica obuće,
-     mjera noge,
-     geometrijski crtež oglav kroja,
-     geometrijski crtež derbi kroja.
 
Sadržaj programa: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Modeliranje po kopiji kalupaZnati kopirati kalup
Odrediti pregib stopala i prstiju
Naučiti crtati osnovi modela i označiti šabloneKopija kalupa
Bazične točke
Crtanje osnove modela
2. Modeliranje muške obućeNacrtati osnovu modela muške niske i visoke cipele
Izraditi šablone za vanjske i podstavne dijelove
Razlikovati krojeve obućeCrtanje osnove modela muške polucipele: 
- oglavak
- derbi
- s kapicom 
- s trenčom 
- mokasino 
Crtanje osnove modela muške visoke cipele
Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova gornjišta
3. Modeliranje ženske obućeZnati nacrtati osnovu modela ženske obuće s modnim trendovima
Salonke i sandale
Kopirati vanjske i podstavne dijelove (šablone)Crtanje osnove modela ženske obuće: 
- salonka, 
- sandala, 
- polucipela, 
- mokasine, 
- gležnjače
Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova gornjišta
4. Modeliranje dječje obućeZnati nacrtati osnove modela dječje obuće
Izraditi šablone za izradu uzorakaCrtanje osnove modela dječje balerinke i visoke cipele
Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova

 
Učenici su obvezni tijekom druge godine izraditi sljedeće vježbe :
-     kopija kalupa,
-     model oglavak kroja,
-     model derbi kroja,
-     model mokasino,
-     model salonke,
-     model visoke cipele.
 
Sadržaj programa: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Modeliranje obuće specijaliziranih programaZnati izraditi različite modele obuće specijaliziranih programa
Izraditi šablone gornjištaCrtanje osnove modela:
- kalifornija postupak, - fleksibl postupak, 
- model po mjeri, 
- ortopedski model
Kopirati vanjske i podstavne dijelove
2. Kompjutorsko modeliranje*Upoznati se sa specijaliziranim računalnim programima
Primjena u izradi novih modela obućePriprema modela za kompjutorsko modeliranje
3. Konstrukcija ugradnih dijelovaNacrtati geometrijski lub i tvrdicu
Izraditi šabloneCrtanje luba i tvrdice
4. Konstrukcija donjih dijelovaIzraditi konstrukciju i oblikovati dijelove donjištaCrtanje: 
- temeljne tabanice,
- uložene tabanice,
- potplata,
- potpetnjaka
5. Gradiranje modelaPripremiti model za umnožavanje dijelova obućeMetode gradiranja: rodin kljun, redukcijski šestar, pantograf i strojno

 
*Sadržaj modeliranja obuće na računalu pomoću specijaliziranoga računalnog programa realizirati u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva ili tvornicama obuće.
 
Učenici su obvezni tijekom treće godine izraditi sljedeće vježbe:
-     model fleksibl obuće,
-     model kalifornija obuće,
-     model po narudžbi,
-     ortopedski model,
-     konstrukcija donjih dijelova,
-     nacrt modela za gradiranje.
 
Metodičke napomene
Nastava se preporučuje u obliku vježbi u specijaliziranoj ili računalnoj učionici uz uporabu tablica, kataloga, crteža, grafikona, interneta i specijaliziranih računalnih programa.
Vježbe modeliranja izvoditi u naravnoj veličini.
Nastava se održava u bloku od 2 školska sata.
 
Obveze učenika
Samostalno izraditi modele prema predviđenim vježbama.
Nošenje modelarskog pribora i pribora za crtanje.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline1. razred2. razred3. razredUKUPNO
1. Dizajn obuće10 10
2. Građa noge12 12
3. Mjere za obuću15 15
4. Kalupi10 10
5. Metode modeliranja5 5
6. Geometrijsko modeliranje18 18
7. Modeliranje po kopiji kalupa 10 10
8. Modeliranje muške obuće 25 25
9. Modeliranje ženske obuće 20 20
10. Modeliranje dječje obuće 15 15
11. Modeliranje obuće specijaliziranih programa 2020
12. Kompjutorsko modeliranje 2020
13. Konstrukcija ugradnih dijelova 44
14. Konstrukcija donjih dijelova 1515
15. Gradiranje modela 55
UKUPNO707064204

 
Literatura
V. Mandić: Građa i funkcija stopala, Zagreb, 1964. 
D. Prelčec: Modeliranje u industriji obuće, 1. i 2. dio, Zagreb, 1964. 
L. Blažević, S. Pribić: Estetika odijevanja, Alfa, Zagreb, 2000. 
 I. Turković: Nastava strukovno-teorijskih predmeta u srednjim školama, Informator, Zagreb, 1997. 
Modni časopisi 
 
6.5. Nastavni predmet: Poznavanje materijala
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.) razred
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.Ukupno
Broj sati1/351/352/70

      
Cilj programa
Stjecanje temeljnih teorijskih znanja o osnovnim i pomoćnim materijalima te primjeni u izradi obuće.
 
Zadaci programa
- upoznati građu sirove kože i načine konzerviranja,
- upoznati štavna sredstva i proces štavljenja kože,
- steći znanja o vrstama i greškama gotovih koža,
- steći vještinu raspoznavanja prirodne kože, njezine posebnosti, vrijednosti i primjene,
- usvojiti znanja o različitim umjetnim materijalima i tekstilu,
- steći vještinu raspoznavanja gumenih, plastičnih i kožnih potplata,
- usvojiti znanja o ljepilima, sredstvima za održavanje i njegu obuće,
- usvojiti znanja o ponašanju materijala pri naprezanju, vlazi, toplini, svjetlosti i kemikalijama,
- usvajati naviku zbrinjavanja kože, ljepila i drugih materijala,
- razvijati kod učenika osjetila opipa, mirisa i percepcije,
- razvijati interes za praćenje razvoja novih materijala ili novih svojstava materijala,
- poticati naviku čuvanja radnog i životnog okoliša.
 
Sadržaj programa: prvi (1.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Poznavanje materijala
 Upoznati osnovni i pomični materijal za izradu obuće
 Osnovni i pomoćni materijal
 
2. Poznavanje sirove kožeZnati opisati građu sirove kože
Znati objasniti načine konzerviranja sirove kože
Znati podjelu oštećenjaGrađa sirove kože Konzerviranje i
oštećenja sirove kože
3. Tehnološke operacije prerade kožeUpoznati tehnološki proces prerade kože
Znati biljno i kromno štavljenje kože
Znati bojenje koža površinski i po cijelom presjeku
Znati svrhu prerade kože
Razlikovati kemijske i mehaničke postupke prerade kože
Upoznati mjere zaštite čovjekova okoliša od otpadnih voda u procesu prerade kože i njihova primjena
Upoznati se s preradom otpadaPripremni radovi
Štavljenje
Bojenje i mašćenje
Dovršavanje kože prema namjeni
Ekologija
4. Poznavanje gotovih kožaZnati osobine gotovih koža
Znati svojstva, obradu i primjenu koža za gornjište
Podstavne kože
Znati određene promjene u strukturi i svojstvima tijekom tehnološkog procesa izrade
Razlikovati gotove kože
Znati primijeniti kože
Znati primijeniti kože prema vrsti obuće
Znati utjecaj grešaka na kvalitetu i klasiranje (razvrstavanje) gotovih koža
Znati uvjete skladištenja pojedinih vrsta materijalaGrađa i svojstva gotovih koža
Vrste gotovih koža
Obućarske kože
Kože za gornje dijelove: klasični, plastik i korigirani boks, velur, nubuk, semiš, henting, analin kože, napa, ševro, ševret
Podstavne kože: ovčja, kozja, teleća, svinjska, konjska, cjepanik, prirodno krzno
Kože za potplatu
Nedostaci i klasifikacija gotovih koža
Zbrinjavanje gotovih koža

 
Učenici su obvezni tijekom prve godine izraditi vježbe: 
snimanja histološke građe sirove kože, 
kontrole procesa štavljenja ''kuhanjem'', 
određivanja čvrstoće i istezanja lica gotove kože, 
postojanosti površinskog filma na suho i mokro trljanje. 
 
Sadržaj programa: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Poznavanje zamjenskih materijalaRazlikovati vrste i svojstva umjetnih materijala
Znati odabrati i primijeniti materijal za gornje i podstavne dijelove, lubove, tabanice, kapice i okvire
Znati promjene i svojstava materijala u obradiUmjetni materijali na bazi: tekstila, sintetskih i kožnih vlakana
(poromerički materijal, konit, tekson i termofleks)
2. TekstilPrepoznati podrijetlo tkanine
Znati razlikovati platneni, keper i atlas vez
Pravilan odabir tekstila i primjena u obućarstvu 
Upoznati sirovinski sastav i numeraciju konacaVrste tekstilnih sirovina:
biljna vlakna (pamuk, lan konoplja)
Životinjska vlakna: vuna i krzno
Sintetska vlakna: nylon, terylen
Tkanine: žutica, keper platno, flanel, rips, saten
Netkani tekstil: triko, filc
Svojstva i primjena
Konac*
3. GumaZnati objasniti dobivanje gume iz prirodnoga i sintetskog kaučuka
Znati svojstva, razlikovati i primijeniti različite vrste gumaPrirodni i sintetski kaučuk
Dobivanje gume 
Svojstva, vrste i primjena gume: krep, mikro, spužvasta-pjenasta guma
Gumena potplata i potpetice 
4. LjepilaZnati vrste ljepila
Znati pravilno pripremiti materijal
Izabrati i upotrijebiti ljepilo
Znati zbrinuti ljepilo
Znati primijeniti mjere zaštite i zaštite od požaraLjepila: vrste, svojstva i primjena ljepila
Disperzna ljepila
Jednokomponentna,
dvokomponentna i
poliuretanska ljepila
Taljiva ljepila
5. Plastične masePrepoznati različite plastične potplate i potpetice
Znati svojstva i pravilno ih pripremiti za lijepljenjePolivinil-klorid (PVC-potplat)
Poliuretan (PU-potplat)
6. Kože za potplat (đonske)Znati podjelu vrste i primjenu potplatnih koža
Razlikovati i prepoznati potplatne kožeKože za potplat: vrste i primjena
Ago krupon
Komerc
Specijal 
7. Sredstva za dovršavanje i održavanje obućeUpoznati sredstva za dovršavanje proizvoda
Znati razlikovati i primijeniti sredstva za održavanje obućeSredstva za dovršavanje obuće**
Sredstva za održavanje obuće: vrste i primjena
Sjajila
Sredstva za impregnaciju
Sredstva za brušene kože
Sredstva za njegu gumene i platnene obuće

  * - konac izučavati u tehnologiji obuće – 2. razred
   - nastavna cjelina: spajanje dijelova šivanjem
 ** - sredstva za dovršavanje obuće - izučavati u tehnologiji obuće - 3. razred
-     nastavna cjelina – dovršavanje obuće
 
Učenici su obvezni druge godine izraditi vježbe:
probe promjena dimenzija umjetnih materijala pod utjecajem vlage, 
ispitivanja vlakana plamenom, 
ispitivanja otpornosti gume na temperaturu, 
ispitivati čvrstoću lijepljenja. 
 
Metodičke napomene:
- u izvođenju teorijske nastave koristiti različite uzorke materijala,
- organizirati vježbe u specijaliziranom laboratoriju za ispitivanje materijala i proizvodnim obućarskim radionicama,
- preporučuje se stručni posjet proizvođačima prirodne ili umjetne kože, tekstila ili potplate.
 
Obveze učenika:
- izrada predviđenih vježbi i prikupljanje kataloga s različitim materijalima.
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline1. razred2. razredUKUPNO
1. Poznavanje materijala2 2
2. Poznavanje sirove kože4 4
3. Tehnološke operacije prerade kože9 9
4. Poznavanje gotovih koža20 20
5. Poznavanje zamjenskih materijala 77
6. Tekstil 66
7. Guma 66
8. Ljepila 55
9. Plastične mase 55
10. Potplatne kože 33
11. Sredstva za dovršavanje i održavanje obuće 33
UKUPNO353570

 
Literatura
Ž. Bajza: H. Grgurić-T. Vuković, Tehnologija kože i krzna, Zagreb, 1985. 
T. Prajs: Materijali za proizvodnju obuće, Viša tehnička-obućarska škola,      Zagreb, 1968. 
T. Prajs: Pomoćni obućarski materijali, Zagreb, 1967. 
Časopis “Koža i obuća”- Hrvatsko društvo kožara i obućara 
 
 
6.6. Nastavni predmet: Estetika
 
Razred: prvi (1.)
 
Razred1.Ukupno
Broj sati1/351/35

 
Cilj programa
Učenje osnova likovnosti i primjena zakonitosti na obući.
 
Zadaci programa:
- upoznavanje osnovnih elemenata likovnosti,
- upoznavanje s povijesnim razvojem obuće,
- upoznavanje tipova građe stopala i utjecaj na oblikovanje obuće,
- naučiti primijeniti stečeno znanje u funkcionalnom i suvremenom oblikovanju obuće,
- poticati kreativne sposobnosti.
 
Sadržaj programa: prvi (1.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeće)Nastavni sadržaji
1. Estetika obućeUpoznati pojmove estetike dizajna, umjetnosti i zanata.Estetika
Umjetnost
Dizajn
Zanat
2. Elementi likovnostiUpoznati različite oblike crta (linija) i linearno oblikovanje.
Upoznati plošne elemente u likovnosti.
Upoznavanje s različitim vrstama materijala i raspoznavanje tekstura.
Upoznavanje s različitim oblicima obuće.
Nacrtati različite oblike obuće.
Upoznavanje s tonskim skalama i različitim tonskim vrijednostima.
Olovkom prikazati tonsku skalu.
Upoznati osnovna svojstva, intenzitet boje i zakonitosti koje vladaju u “krugu boja”.
Upoznavanje s primjenom suodnosa među bojama – kontrasti.
Znati primijeniti sklad boja u izradi obuće.
Znati načela kompozicije.
Znati predvidjeti oblik i veličinu modnih ukrasa (ornamenta) na obući.
Znati primijeniti sve zakonitosti u obući.
Nacrtati obuću.Crta
Ploha
Tekstura
Oblik
Boja
Ton
Kompozicija
3. Povijesni razvoj obućeUpoznati značajke povijesnih stilova obuće.
Znati razlikovati različite forme.
Znati uočiti nastanak novog stila.
Upoznati razvoj obuće tijekom novonastalih povijesnih situacijaStare civilizacije
Mezopotamija
Grčka (helenistika)
Rimsko doba
Romanika
Gotika
Renesansa
Barok 
Rokoko
 
4. Obuća 19. i 20. st. Poznavati nove oblikeBidermajer
Moda turnira
Obuća 20. st.
5. Tipovi građe noguZnati prema izgledu prepoznati oblik stopala.
Nacrtati različite oblike stopala.
Znati primijeniti likovne elemente u oblikovanju obuće za različiti izgled noge.Kvadratni
Egipatski
Grčki

 
Metodičke napomene
Nastava se izvodi u specijaliziranoj učionici. Omogućiti učenicima posjet Muzeju za umjetnost i obrt.
 
Obveze učenika
Samostalno izraditi modne crteže obuće olovkom (obična i u boji).
 
Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline1. razredUKUPNO
1. Estetika obuće22
2. Elementi likovnosti1515
3. Povijesni razvoj obuće1010
4. Obuća 19. i 20. st.44
5. Tipovi građe nogu44
UKUPNO3535

 
 
Literatura
Loara Blažević-Sanja Pribić: Estetika odijevanja, Alfa, Zagreb, 2000. 
Ljubo Babić: Boja i sklad, Hrvatski izdavački bibliografski zavod, Zagreb, 1943. 
Dragutin Prelčec: Modeliranje obuće, Viša tehnička obućarska škola, Zagreb, 1964. 
Modni časopisi 
 
B2) IZBORNI DIO PROGRAMA
 
6.7. Nastavni predmet: Računalstvo
 
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred3.UKUPNO
Broj sati1/321/32

 
Cilj obrazovanja 
Nadopuniti i proširiti znanja stečena u obveznom programu
 
Zadaci programa
Naučiti koristiti grafiku na računalu s primjenom u obućarskoj struci, naučiti prezentirati informacije u obliku slajdova ili putem web stranice.
 
Sadržaj: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Grafika na računaluZnati skenirati i obraditi sliku u nekom programu za obradu fotografije
Znati naslikati ili nacrtati sliku pomoću računala
Spremiti ili ispisati sliku
Nacrtati skice modela obućeVrste računalne grafike
Razlike između rasterske i vektorske
Programi za obradu slika
Skeniranje i obrada
Uvoz slike s digitalnog fotoaparata i obrada
Rad s programskim paketom CorelDraw
Ispis i spremanje
2. Prezentacija informacija*Znati pripremiti i predstaviti auditoriju određene materijale uz pomoć računala i drugih tehničkih pomagala radi predstavljanja i promicanja djelatnosti vezane uz konkretno zanimanjeOsnovno o PowerPointu
Izrada prezentacije
Uređivanje teksta
Rad sa slajdovima
Umetanje sadržaja
Određivanje podloge i promjena uzorka
Dodavanje animacijskih efekata
Prikaz prezentacije

* Ovisno o predznanjima, mogućnostima i potrebama polaznika, umjesto PowerPointa može se učiti izrada web stranica.
 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u specijaliziranoj računalskoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, inkjet pisačem, te pristupom internetu. 
Zbog posebnosti sadržaja koji zahtijeva isključivo rad na računalu, nastava se održava u bloku od 2 školska sata sa skupinom od 15 učenika (uz svako računalo 1 učenik).
 
Obveze učenika
Redovito pohađanje nastave.
Savjesna uporaba i čuvanje računalne opreme.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline3. razredUKUPNO
1. Grafika na računalu 1818
2. Prezentacija informacija1414
UKUPNO3232

 
Literatura za nastavnika
LJ. Milijaš: PC škola- Pffice xp, Pro-mil, Varaždin, 2002. 
I. Kartelo: FrontPage 2000, Škola E-92, Split, 2000. 
N. Milijaš: CorelDraw, Pro-mil, Varaždin, 2002. 
 
 
6.8. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3UKUPNO
Broj sati1/351/351/32102

 
Cilj programa
Proširiti znanje iz matematike iz obveznog programa (za učenike koji žele nastaviti školovanje na višoj školi).
 
Zadaci programa:
- usvojiti osnove računanja s polinomima i algebarskim razlomcima,
- definirati potencije racionalnog eksponenta i pravila za rad s potencijama,
- steći temeljne pojmove o skupu kompleksnih brojeva,
- naučiti rješavati kvadratnu jednadžbu i sustav linearne i kvadratne jednadžbe,
- nacrtati graf kvadratne funkcije,
- naučiti osnove trigonometrije pravokutnog trokuta,
- definirati, nacrtati, znati napisati jednadžbu kružnice, elipse, hiperbole, parabole.
 
Sadržaj: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. PolinomiNaučiti zbrajati, množiti, potencirati polinome i rastavljati ih na faktoreZbrajanje i množenje polinoma
Kvadrat binoma
Kub binoma
Razlika kvadrata
2. Algebarski razlomciNaučiti skraćivati, zbrajati, množiti, dijeliti jednostavnije algebarske razlomkeSkraćivanje algebarskih razlomaka
Računske operacije među algebarskim razlomcima
3. Potencije racionalnog eksponentaNaučiti izračunati potenciju s cjelobrojnim i razlomačkim eksponentom, te pojednostavniti algebarske izraze koji sadrže potencijePotencije cijelog eksponenta
Definicija korijena
Potencije racionalnog eksponenta
4. Skup kompleksnih brojevaShvatiti pojam imaginarne jedinice, naučiti zbrajati, množiti, dijeliti i grafički prikazati kompleksne brojeveRješavanje jednadžbi: x2=z
Definicija i potencije imaginarne jedinice
Kompleksna ravnina
Zbrajanje, množenje, dijeljenje kompleksnih brojeva
5. Kvadratna jednadžbaNaučiti srediti i riješiti kvadratnu jednadžbu i sustav jednadžbi, znati sastaviti jednadžbu iz poznatih rješenjaNepotpuna kvadratna jednadžba
Kvadratna jednadžba oblika: ax2+bx+c=0
Sustav kvadratne i linearne jednadžbe
Vietove formule

 
Sadržaj: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Kvadratna funkcijaZnati nacrtati kvadratnu funkciju
Moći odrediti kvadratnu funkciju iz tri poznate točke grafaCrtanje grafa iz niza izračunatih točaka
Tjeme i nultočke
Određivanje jednadžbe iz poznatih točaka grafa
2. Trigonometrija pravokutnog trokutaNaučiti definicije trigonometrijskih funkcija u pravokutnom trokutu i osnovne relacije među njima, koristeći te definicije i Pitagorin poučak            Moći izračunati nepoznate elemente trokutaDefinicije trigonometrijskih funkcija
Osnovne relacije među trigonometrijskim funkcijama
Zbroj kutova u trokutu
Pitagorin poučak
Određivanje prirodnih vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću kalkulatora
Rješavanje pravokutnog trokuta
3. Kružnica, elipsa, hiperbola, parabolaNaučiti rješavati krivulje i napisati jednadžbe iz poznatih podatakaDefinicija, konstrukcija i jednadžba kružnice, elipse, parabole i hiperbole

 
Obveze učenika:
- rješavanje domaćih zadaća.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline2. razred3. razredUKUPNO
1. Polinomi6 6
2. Algebarski razlomci8 8
3. Potencije6 6
4. Skup kompleksnih brojeva6 6
5. Kvadratna jednadžba9 9
6. Kvadratna funkcija 66
7. Trigonometrija 99
8. Kružnica 55
9. Elipsa 44
10. Hiperbola 44
11. Parabola 44
UKUPNO353267

 
Literatura
Matematika za 1. razred tehničkih škola (1.-5. poglavlje) 
Dakić, Elezović: Matematika za 2. razred tehničkih škola (1.-4. poglavlje) 
Sanja Varošanec: Matematika za 3. razred tehničkih škola (4. poglavlje) 
 
6.9. Nastavni predmet: Tehnologija obuće
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.UKUPNO
Broj sati1/351/351/323/102

 
Cilj obrazovanja 
Steći i proširiti znanja te upoznati nove tehnološke operacije i postupke u proizvodnji obuće.
 
Zadaci programa:
- upoznati specifične radne postupke i tehnike korištenja računala,
- upoznati automatizirane i programirane strojeve za izradu specijalizirane obuće,
- razvijati zanimanje za struku,
- osposobiti za stalno usavršavanje i praćenje novih tehnoloških dostignuća u obućarskoj struci.
 
Sadržaj: prvi (1.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Krojenje gornjištaUpoznati mogućnosti krojenja dijelova pomoću automatskog računala
Upoznati tehniku krojenjaKrojenje prirodne kože računalom
Automatsko i kompjutorsko krojenje dijelova obuće
2. Priprema iskrojenih dijelova gornjištaPoznavati razloge egaliziranja dijelova gornjišta
Znati pripremiti dijelove i stroj za označivanje
Razlikovati oznake
Poznavati funkciju matriciranja
Znati pripremiti dijelove za valkanje
Znati programirati stroj za stanjivanje rubovaCijepanje iskrojenih dijelova
Tehnika cijepanja
Strojno označivanje dijelova
Tehnika rada
Matriciranje dijelova gornjišta
Oblikovanje produženih oglavaka
Stanjivanje rubova na strojevima s troreznim programom

 
Sadržaj: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Priprema radaUpoznati se s poslovima studija i operativne pripreme
Znati izvršiti analizu vremena izrade i pojednostavljenje rada uz pomoć računalaStudij rada
Operativna priprema
2. Spajanje dijelova šivanjemPrepoznati različite posebne postupke šivanja
Znati različite strojeve s ručnim i automatskim vođenjem procesa šivanja
Znati prednosti i nedostatke posebnih šivaćih strojevaŠivanje trenča licem na lice
Šivanje špage
Križno šivanje
Šivanje podložene lastike
Šivanje remenaca i zatvarača na dvoiglenim strojevima
Šivanje po rubu s automatskim obrezivanjem podstave i odsijecanjem konca
Ukrasno šivanje na strojevima s automatskim vođenjem procesa šivanja
3. Visokofrekventno (VF) zavarivanjeUpoznati tehnologiju obrade sastavnih dijelova gornjišta VF postupkom
Znati svojstva materijala za VF zavarivanje
Upoznati strojeve i sjekače noževeZavarivanje međusobnih sastava
Zavarivanje vanjskih i podstavnih dijelova
Utiskivanje imitacija estetsko-modnih elemenata
4. Tehnološki procesi izrade gornjištaPrepoznati i razlikovati krojeve obuće
Znati redoslijed radnih postupakaTehnološki procesi izrade: visoke obuće, čizme, mokasino (čarapa), ortopedske obuće

 
Sadržaj: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
1. Isijecanje dijelova donjištaZnati pripremiti materijal i uređaje za isijecanje dijelovaAutomatsko isijecanje 
2. Obrada dijelova donjištaZnati tehnološke procese obrade temeljne tabanice
Znati dijelove tabanice 
Znati svojstva materijala za izradu tabanica
Upoznati presvlačenje potpetica s kožama reptila
Znati obradu potpetica od gume
Upoznati presvlačenje potpetica za kalifornija obuću
Znati obradu potplata s okvirom, povišenim rubom i prošivanu obućuObrada temeljne tabanice: za otvorenu obuću sa zglobnim dodatkom, za fleksibil i okvir-šivani postupak, za kombinirano brizgani postupak
Obrada potpetica
Obrada potplata
3. Spajanje gornjišta s dijelovima donjištaZnati tehnološke procese izrade donjišta
Znati strojeve alate i uređaje potrebne za izradu specijaliziranih programa
Znati odabrati materijale, PVC- granulate i gumene smjese
Znati pripremiti metalne kalupe
Upoznati proces navlačenja i privlačenja cijelog upusta gornjišta
Znati princip rada stroja za pričvršćivanje potpeticaTehnološki procesi izrade donjišta: okvir šivane obuće, kovane, cijelo-brizgane i vulkanizirane obuće
Automatizirano navlačenje i privlačenje cijelog upusta gornjišta
Strojno pričvršćivanje potpetica

 
Metodičke napomene
Nastavu realizirati predavanjem i posjetom specijaliziranih obućarskih radionica i pogona.
 
Obveze učenika
Izraditi vježbe vezane za sadržaje programa:
-     priprema iskrojenih dijelova,
-     spajanje dijelova šivanjem,
-     spajanje gornjišta s dijelovima donjišta.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline1. razred2. razred3. razredUKUPNO
1. Krojenje gornjišta15 15
2. Priprema iskrojenih dijelova gornjišta20 20
3. Priprema rada 7 7
4. Spajanje dijelova šivanjem 16 16
5. Visokofrekventno (VF) zavarivanje 4 4
6 Tehnološki procesi izrade gornjišta 8 8
7. Isijecanje dijelova donjišta 22
8. Obrada dijelova donjišta 1515
9. Spajanje gornjišta s dijelovima donjišta 1515
UKUPNO353532102

 
Literatura
D. Novina: Tehnologija proizvodnja obuće, Zagreb, 1981. 
Časopis "Koža i obuća" 
 
6.10. Nastavni predmet: Modeliranje obuće
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati
Razred1.2.3.UKUPNO
Broj sati1/351/351/323/102

 
Cilj obrazovanja
Proširiti znanja i vještine u kreiranju i modeliranju specijalizirane i modne obuće.
 
Zadaci programa:
- razvijati kreativne sposobnosti,
- upoznati načela stvaranja novog proizvoda,
- naučiti samostalno modelirati različite vrste modne i mladenačke obuće,
- naučiti primijeniti stečena znanja i vještine iz struke u dizajniranju novog proizvoda,
- razvijati sposobnost promatranja i uspoređivanja,
- razvijati kod učenika preciznost i urednost crteža,
- pratiti modne trendove,
- naučiti koristiti stručnu literaturu,
- poticati samostalnost u kreiranju obuće,
- razvijati kulturu odijevanja i obuvanja.
 
Sadržaj: prvi (1.) razred


Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Kreiranje obućeUpoznati ulogu i zadatke kreatora ''modelara u oblikovanju obuće''
Upoznati važnost i svrhu dizajna
Prikupljati ideje
Crtati crteže obuće različitim likovnim tehnikamaKreator
Modelar 
Crtanje
 
2. Konstrukcija kalupa i tabaniceZnati nacrtati profil kalupa i temeljnu tabanicu
Prijedlog nacrta novog modela oblika kalupa i tabaniceGeometrijska konstrukcija profila kalupa
Geometrijska konstrukcija tabanice
3. Mjere obućeUpoznati američki sustav mjera
Znati preračunavati iz različitih sustava mjera
Znati čitati tabliceAmerički sustav mjera
Preračunavanje mjera

 
Učenici su obvezni tijekom prve godine izraditi vježbe:
- modni crtež,
- profil kalupa,
- nacrt tabanice.
 
Sadržaj: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Kreiranje i modeliranje muške obućeNacrtati skice i crteže muške obuće
Izabrati crteže
Nacrtati modele i izrezati šabloneCrtanje osnove modela muške gojzerice
Crtanje osnove modela muške čizmice na zatvarač i čizmice bez zatvarača
Kopiranje vanjskih i podstavnih dijelova gornjišta
2. Kreiranje i modeliranje ženske obućeNacrtati skice i crteže ženske obuće
Izabrati crtež za modeliranje
Znati izraditi model s asimetričnim linijamaCrtanje osnove modela ženske: salonke, polucipele, gležnjače, čizme na zatvarač i bez zatvarača
3. Kreiranje i modeliranje dječje obućeNacrtati skice dječje obuće i ukrasa
Izabrati skice za modeliranje
Znati modelirati razne ukrase
Uskladiti veličinu i oblik ukrasa prema dječjoj cipeliCrtanje osnove modela dječjih cipela
Crtanje ukrasa (ornamenata)
Izrada šablona

 
Učenici su obvezni tijekom druge godine izraditi vježbe:
- muški model obuće, 
- ženski model obuće,
- dječji model obuće.
 
Sadržaj: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Modeliranje obuće specijaliziranih programaZnati izabrati i pripremiti kalup
Znati modelirati specifične modele
Razlikovati konstrukcijeCrtanje osnove modela: mokasina (žaba), ortopedski modeli, sportski modeli
2. Modna obućaCrtati skice modela
Crtati originalne crteže modela
Znati izabrati oblik kalupa
Odrediti vrstu i boju materijala, konca, ukrasa, potplata i potpetice
Znati oblikovati
Izraditi puloverRazličiti tipovi modela: muške, ženske, dječje obuće
Oblikovanje različitih modnih ukrasa
3. Ocjenjivanje novog modelaPromatrati, uspoređivati i predlagati nova idejna rješenja
Znati korigirati novi uzorak obućeIspitivanje i analiza novog modela obuće
Korigiranje šablona
4. Gradiranje modela*Upoznati način umnožavanja dijelova obuće uz pomoć računalaGradiranje uz pomoć računala s programom za crtanje

*Gradiranje modela realizirati na Fakultetu kemijskog inženjeringa ili tvornicama obuće koje su opremljene specijaliziranim računalnim programima.
 
Učenici su obvezni tijekom treće godine izraditi vježbe:
- model obuće specijaliziranog programa,
- modni uzorak.
 
Metodičke napomene
Nastava se preporučuje u obliku vježbi u specijaliziranoj ili računalnoj učionici uz uporabu modnih časopisa, crteža, uzoraka obuće, kataloga, tablica, interneta i specijaliziranih programa.
Vježbe modeliranja izvoditi u naravnoj veličini obuće.
Omogućiti posjete muzejima i modnim sajmovima.
 
Obveze učenika
Samostalno izraditi modele prema predviđenim vježbama i izraditi mapu s crtežima obuće.
Nošenje modelarskog pribora i pribora za crtanje.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline1. razred2. razred3. razredUKUPNO
1. Kreiranje obuće15 15
2. Konstrukcija kalupa i tabanice13 13
3. Mjere obuće7 7
4. Kreiranje i modeliranje muške obuće 14 14
5. Kreiranje i modeliranje ženske obuće 12 12
6. Kreiranje i modeliranje dječje obuće 9 9
7. Modeliranje obuće specijaliziranih programa 1010
8. Modna obuća 1414
9. Ocjenjivanje novog modela 44
10. Gradiranje modela 44
UKUPNO353532102

 
Literatura
V. Mandić: Građa i funkcija stopala, Zagreb, 1964. 
D. Prelčec: Modeliranje u industriji obuće 1. i 2. dio, Zagreb, 1964. 
L. Blažević, S. Prpić: Estetika odijevanja, Alfa, Zagreb, 2000. 
I. Turković: Nastava strukovno-teorijskih predmeta u srednjim školama, Informator, Zagreb, 1997. 
Modni časopisi 
 
6.11. Nastavni predmet: Tjelesna i zdravstvena kultura 
 
Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama" br. 136 od 28. kolovoza 2003.
 
C) PRAKTIČNI DIO PROGRAMA 
 
C1) 6.12. NASTAVNI PREDMET: TEHNOLOŠKE VJEŽBE - OBUĆE
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.UKUPNO
Broj sati1/351/351/323/102

 
Cilj obrazovanja
Steći osnovna znanja i sposobnost upravljanja strojevima u izradi obuće.
 
Zadaci programa:
- upoznati učenike s opasnostima i mogućim povredama,
- osposobiti za primjenu osobnih mjera zaštite na radu,
- upoznati princip rada strojeva za izradu obuće,
- razviti naviku čuvanja i održavanja strojeva i uređaja,
- sposobnost čitanja shema strojeva,
- sposobnost primjene znanja u praksi,
- osposobiti učenika za stalno usavršavanje, praćenje i primjenu novih strojeva u izradi obuće.
 
Sadržaj: prvi (1.) razred
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaj
1. Mehanička proizvodnja obućeUpoznati mogućnosti rasporeda strojeva u procesu izrade obuće
Znati prednosti i nedostatke
Znati izabrati najpovoljniji raspored strojevaRaspored strojeva: 
- linijski
- grupni
- kružni 
2. Strojevi za krojenje dijelova gornjištaZnati podjelu strojeva
Razlikovati strojeve
Znati dijelove stroja i princip rada
Upoznati način upravljanja strojem
Znati regulirati visinu hoda udarne grede
Razlikovati podloge za krojenje
Znati vrste noževa
Znati održavati strojeve, podloge i noževe
Znati primjenu mjera zaštitePodjela strojeva na:
- mehanički pogon
- hidraulični pogon
- pneumatski pogon
- elektro-kontaktni pogon
Vrste podloga
Uređaji za krojenje
3. Strojevi za pripremu iskrojenih dijelovaZnati odrediti debljinu cijepanja materijala
Znati dijelove stroja i mogućnost primjene označivanja s folijom i bez folije
Znati pripremiti podloge za označivanje
Znati princip rada strojeva i dijelove stroja
Znati odabrati papučicu i regulirati širinu i debljinu stanjivanjaStroj za cijepanje
Stroj za označivanje dijelova (žigovanje)
Stroj za stanjivanje rubova gornjišta
Namjena i princip rada stroja
Dijelovi stroja
Folije za označivanje
Označivanje dijelova gornjišta i uložnih tabanica
Namjena i dijelovi stroja
Oblici i veličine papučica
Jednorezni i trorezni strojevi

 
Sadržaj: drugi (2.) razred
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaj
1. Strojevi za obradu rubaZnati dijelove stroja i pripremu ljepila
Znati regulirati temperaturu spremnika za ljepiloStroj za podvijanje rubova
Namjena i princip rada
Dijelovi stroja
Taljiva ljepila
2. Strojevi za šivanjeZnati podjelu i primjenu šivaćih strojeva
Znati prednosti i nedostatke strojeva
Znati dijelove šivaćeg stroja
Znati važnost i ulogu konca i igle u procesu šivanja
Mogućnost primjene različitih dodatnih uređajaPodjela šivaćih strojeva
Strojevi široke primjene (ravni, stubni i rameni)
Strojevi ograničene primjene s ručnim vođenjem procesa šivanja (specijalizirani)
Stroj cik-cak
Stroj za šivanje obruba, špage, dvoigleni
Strojevi ograničene primjene s automatiziranim vođenjem procesa šivanja
Strojevi za šivanje ukrasnih zapora i ukrasnih šavova
Dodatni uređaji

 
Sadržaj: treći (3.) razred
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaj
1. Strojevi za isijecanje i obradu dijelova donjištaZnati pogon i princip rada strojeva za isijecanje luba, temeljne kabanice, potplata i potpetnjaka
Upoznati princip rada strojeva za obradu rubova
Znati upravljati sa strojevima za stanjivanje rubova i bojenje potplata
Znati dijelove strojeva i način održavanjaStrojevi za isijecanje -polumosni
Strojevi za isijecanje - mosni
Strojevi za oblikovanje zglobnog i petnog dijela tabanice
Strojevi za stanjivanje potplata
Strojevi za bojenje potpetica
2. Strojevi za spajanje gornjišta s donjištemUpoznati princip rada strojeva za: oblikovanje lubnog dijela gornjišta, navlačenje gornjišta na kalup, poravnavanje nabora
Znati princip rada strojeva za: brušenje upusta gornjišta i potplata, obrezivanje rubova potplata i potpetica, prešanje, pričvršćivanje i glačanje
Znati dijelove strojeva i način održavanjaStrojevi za oblikovanje lubnog dijela gornjišta s lubom
Strojevi za navlačenje i privlačenje gornjišta na kalup
Strojevi za poravnavanje nabora
Strojevi za brušenje
Stroj za obrezivanje ruba potplata i potpetice
Strojevi za prešanje
Strojevi za pričvršćivanje potpetica
Strojevi za glačanje

 
Metodičke napomene
 
Vježbe se realiziraju u školskim i proizvodnim obućarskim radionicama, metodom usmenog izlaganja i demonstracijom.
Razredni odjel podijeliti u skupine.
Oblici rada: frontalni, skupni i u parovima.
 
Obveze učenika:
- nazočnost na svim vježbama,
- pisana priprema za svaku vježbu,
- pridržavati se pravila ponašanja u proizvodnim radionicama,
- nositi zaštitnu odjeću.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Nastavne cjeline1. razred2. razred3. razredUKUPNO
1. Mehanička proizvodnja obuće4 4
2. Strojevi za krojenje dijelova gornjišta10 10
3. Strojevi za pripremu iskrojenih dijelova21 21
4. Strojevi za obradu ruba 10 10
5. Strojevi za šivanje 25 25
6. Strojevi za isijecanje i obradu dijelova donjišta 1212
7. Strojevi za spajanje gornjišta s donjištem 2020
UKUPNO353532102

Literatura
T. Somogy: Strojevi i uređaji 1.-4. dio, Zagreb, !980. 
D. Novina: Tehnologija proizvodnje obuće 1.-4. dio, Zagreb, 1981. 
Časopis: Koža i obuća 
C2) + C3) PRAKTIČNA NASTAVA U ŠKOLI I RADNOM PROCESU
 
6.13. Nastavni predmet: Praktična nastava

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.UKUPNO
Praktična nastava9009008002600

 


Cilj obrazovanja
Stjecanje znanja, vještina i navika u tehnološkom procesu izrade obuće i osposobljavanje za samostalni rad.
 
Zadaci programa:
-     osposobiti učenike za obavljanje praktičnog rada na siguran način,
-     naučiti stručno upravljati i održavati alat, strojeve i uređaje,
-     steći potrebna znanja, vještine i navike u tehnološkom procesu izrade obuće (krojenje, šivanje, spajanje i dorada obuće),
-     znati stručno odabrati, obrađivati i zbrinuti materijale,
-     znati se koristiti tehnološkom dokumentacijom,
-     razvijati pravilan odnos prema radu,
-     stjecanje radnih navika, štedljivosti i čuvanja radnog okoliša.
-     
Sadržaj programa: prvi (1.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Zaštita na raduZnati primijeniti zakonske propise 
Upoznati mogućnost povreda
Opasnosti od električne struje, otrovnih tvari, buke i požara
Znati primijeniti zaštitna sredstva u procesu izrade obuće
Znati odlagati otpad kože i ne onečišćivati radni okoliš
Primijeniti zaštitne uređaje na strojevimaPropisi za nositelje osiguranja u slučaju nezgode
Mehanički izvori opasnosti
Opasnosti od padova, električne struje, štetnih i otrovnih tvari, buke i požara
Osobna zaštitna sredstva
Prva pomoć
Test zaštite na radu
2. Obućarska radionicaUpoznati radni prostor i radno mjesto
Znati pravila kretanja
Upoznati razmještaj strojeva u radionici
Upoznavanje s programom naukovanjaPravila kretanja i kućni red u radionici
Održavanje radnog mjesta
Okvirni program naukovanja
3. Upoznavanje s alatima i uređajimaUpoznati alate, uređaje i pribor koji se najčešće koristi u izradi obuće
Naučiti naoštriti nožRazličiti alati, uređaji i pribori
4. Upoznavanje s dijelovima obućePrepoznati i razlikovati osnovne dijelove obuće (oglav, sarica, lub, tvrdica, tabanica, đon)Gornji i donji dijelovi obuće
5. Krojenje dijelova gornjištaSteći vještinu izvođenja ručnog i strojnog krojenja
Znati krojiti prirodnu i umjetnu kožu, te tekstil
Stjecati naviku ekonomičnog iskorištenja kože
Naučiti pravilno upravljati strojem za krojenje
Znati zbrinuti materijal
Znati odlagati otpadPriprema šablona, alata, materijala i radnog mjesta za ručno krojenje
Priprema noževa i stroja za strojno krojenje
6. Razvrstavanje dijelova gornjištaZnati kompletirati dijelove po radnom nalogu, brojevima, boji i artiklu
Znati složiti par dijelova obuće i čitati radni nalogRadni nalozi
Iskrojeni dijelovi gornjišta
7. Označivanje dijelova Znati primijeniti šilo i olovku
Razlikovati vrste označivanja
Rabiti ekoolovke
Upoznati mogućnosti povreda šilom i strojem
Pravilno upravljati strojemPriprema iskrojenih dijelova, alata, pribora, šablona, stroja za označivanje.
 
8. Stanjivanje dijelovaSteći vještinu ručnog i strojnog stanjivanja
Znati regulirati širine i debljine stanjivanja na stroju
Upoznati mogućnosti povreda prstiju nožem
Pravilno rukovati i održavati stroj
Znati odlagati otpadAlat za ručno i popravno stanjivanje
Priprema stroja za stanjivanje
Princip rada
9. Nanošenje ljepila i lijepljenjeNaučiti lijepiti i razlikovati gumena i specijalna ljepila
Pravilan odabir ljepila
Naučiti vrijeme sušenja ljepila
Upoznati mogućnosti požara i štetnosti na zdravljeVrste ljepila: 
- privremeno i trajno ljepilo
- za međusobno spajanje dijelova
- za podvijeni rub
10. Bušenje rupicaNaučiti bušiti rupice po oznakama
Upozoriti na povrede prstiju šilom, čekićem i probijačemUkrasno i funkcionalno bušenje rupica
11. Ručno šivanjeSteći vještinu ručnog pletenja
Ekonomično se odnositi prema koncu
Moguće povrede prstiju iglomSpecijalni konac
Igle za ručno šivanje

 
Sadržaj programa: drugi (2.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Podvijanje rubovaZnati pripremiti alat, gumeno ljepilo i radno mjesto za ručno podvijanje
Narezati, zarezati i nanijeti ljepilo na dijelove za podvijanje
Pravilno podviti rubove sa šilom i čekićem
Znati regulirati, koristiti i održavati stroj
Očistiti spremnik za ljepilo (taljivo)Alat 
Ljepila
Priprema stroja za podvijanje
2. Šivanje podstaveZnati koristiti i održavati šivaći stroj
Provući gornji i namotati donji konac
Znati pričvrstiti iglu, uskladiti debljine igle i konca prema materijalu
Skrojene dijelove podstave sašiti u jednu cjelinuDijelovi podstave
Dijelovi šivaćeg stroja
Igla
Konac
Pripremiti šivaći stroj
 
3. Obrubljivanje i paspuliranje rubovaSašiti paspul po iskrojenim dijelovima
Razlikovati paspuleFrancuski 
Njemački 
Talijanski 
Pripremiti šivaći stroj s vodilicom
4. Šivanje gornjih dijelova obućeSteći vještinu šivanja osnovnih operacija pridržavajući se pravilaŠivanje remenaca
Sastav sarica, kapica, lubova, jezika
5. Ugradnja podstaveLjepilo nanijeti na naličje podstave i lica
Pravilno izvršiti postupakLinija sastava
Derbi sastav
6. Porubno šivanjePažljivo izabrati donji konac za šivanje otvorene obuće
Regulirati dužinu uboda na stroju
Estetski šivatiOtvorena i zatvorena obuća
7. Šivanje zapora, pasica i tabanicaNaučiti primijeniti pravila šivanja
Napraviti kontrolu kvalitete izrade operacije
Sašiti zapor, tabanicu i pasicuVisoki šivaći stroj
Izbor igle i konca
Pravila šivanja
8. Isijecanje dijelova donjištaRučno ili strojno isjeći: lub, tvrdicu, temeljnu tabanicu, potplat, potpetnjak i dr.
Znati funkciju dijelova na gotovoj obućiAlat i uređaji za isijecanje donjih dijelova obuće
Priprema materijala i stroja
9. Obrada i ugradnja ugradnih dijelovaStanjiti rubove na određenu debljinu ili širinu
Ugraditi lub i tvrdicu između vanjskih i podstavnih dijelovaLub
Tvrdica
Ljepilo 
10. Pričvršćivanje temeljne tabanicePričvrstiti temeljnu tabanicu na kalup čavlima ili spajalicamaTemeljne tabanice za nisku i visoku potpeticu
Kalupi

 
Sadržaj programa: treći (3.) razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. Navlačenje i privlačenje gornjištaPripremiti kliješta za navlačenje, čavle, ljepilo, kalup, gornjište
Znati navlačiti upust gornjišta od vrha do pete
Upoznati dijelove i rad stroja (kliješta-škare)Ručno i strojno navlačenje gornjišta na kalup
Vršni dio
Petni dio
Stranice
 
2. Priprema upusta gornjištaOdabrati brusni papir
Hrapaviti upust gornjištaBrušenje
Pripremiti stroj i alat za hrapavljenje upusta
3. Nalaganje i prešanje potplataOdabrati ljepilo
Nanošenje ljepila
Nalijepiti potplat
Regulirati pritisak i vrijeme prešanja potplata
Steći vještinu nalaganja potplataLjepilo
Priprema stroja i alat za prešanje potplata
4. Obrada ruba, potplata i peteRaspoznavati profilirane noževe
Izmjena noževa
Izabrati profil noža prema željenoj obradi ruba potplata i pete
Steći vještinu obrezivanja Koristiti zaštitne naočalePriprema stroja za obrezivanje ruba potplata i potpetice
5. Pričvršćivanje potpeticaNaučiti postupke pričvršćivanja pete (niske -krčak)
Znati pričvrstiti potpeticu čavlima, ljepilom i centralnim vijkomČavli
Stroj za pričvršćivanje potpetica
Ljepilo
 
6. Dovršavanje obućePrepoznati i razlikovati politure, boje i voskove
Znati polirati površinu i rub, potplata i potpetice
Razlikovati finiširanje gornjišta od finiširanja donjištaSredstva za dovršavanje
Strojevi i alati za dovršavanje
7. Popravak obućeOsposobiti učenike za sve vrste popravakaSredstva za dovršavanje, finiširanje i njegu obuće

 
Metodičke napomene
Praktična nastava u licenciranoj obrtničkoj radionici organizira se temeljem ugovora o naukovanju, a u licenciranoj radionici trgovačkog društva temeljem ugovora o praktičnoj nastavi koji se sklapa između škole i poduzeća. Djelomično se praktična nastava ostvaruje i u školskoj radionici, ako su za to osigurani potrebni uvjeti. Iznimno se veći dio praktične nastave može realizirati u školskoj radionici, ako za to ne postoje osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i trgovačkim društvima. 
Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u obućarskim radionicama moraju imati minimalno 70 sati praktične nastave u školi i položeni ispit iz zaštite na radu.
 
Obveze učenika:
- sklopiti ugovor o naukovanju,
- redovito nazočiti nastavi,
- u mapi za praktičnu dio naukovanja izraditi pripremu za svaku vježbu,
- savjesno koristiti i čuvati strojeve i alat,
- primijeniti mjere zaštite na radu,
- nositi obućarski alat i pribor,
- nositi zaštitnu odjeću.
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Nastavne cjeline1. razred2. razred3. razredUKUPNO
1. Zaštita na radu35 35
2. Obućarska radionica15 15
3. Upoznavanje alata i uređaja15 15
4. Upoznavanje dijelova obuće15 15
5. Krojenje dijelova gornjišta300 300
6. Razvrstavanje dijelova gornjišta50 50
7. Označivanje dijelova100 100
8. Stanjivanje rubova200 200
9. Nanošenje ljepila i lijepljenje55 55
10. Ručno šivanje80 80
11. Podvijanje rubova 100 100
12. Šivanje podstvave 50 50
13. Obrubljivanje 
i paspuliranje rubova 100 100
14. Šivanje gornjih dijelova obuće 200 200
15. Ugradnja podstave 50 50
16. Porubno šivanje 100 100
17. Šivanje zapora, pasica i tabanica 100 100
18. Isijecanje dijelova donjišta 50 50
19. Obrada i ugradnja ugradnih dijelova 65 65
20. Pričvršćivanje temeljne tabanice 50 50
21. Navlačenje i privlačenje gornjišta 240240
22. Pripremanje upusta gornjišta 5050
23. Nalaganje i prešanje potplate 5050
24. Obrada ruba potplata i pete 200200
25. Pričvršćivanje potpetica 5050
26. Dovršavanje obuće 100100
27. Popravak obuće 7878
UKUPNO8658657682498

 
Literatura
D. Novina: Proizvodnja obuće 1.-4. dio, Zagreb, 1981. 
T. Somogy: Strojevi i uređaji u proizvodnji obuće, Zagreb, 1980. 
D. Prelčec: Kontrola proizvodnje, Zagreb, 1972. 
I. Turković: Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje u praktičnoj nastavi, Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1996. 
I. Turković: Osnove metodike praktične nastave 1. dio, Šk. novine, Zagreb, 1995. 
 
7. ISPITNI KATALOG POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT
 
Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom, nužna za obavljanje poslova u zanimanju.
 
Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnoga i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
 
Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se: 
1.   izradom ispitnoga uratka. 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
   Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje. 
 
Postupci koji se ocjenjuju i raspon bodova
 
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima0-20
Kvaliteta i točnost izrade0-20
Estetski izgled uratka0-10
Primjena mjera za rad na siguran način0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša0-10
Racionalna uporaba energije0-10
Racionalna uporaba materijala0-10
Točnost mjernih rezultata0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata0-10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10

 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice: 
 
Postotak (%) ostvarenih bodovaOcjena
92 – 100odličan ( 5 )
81 -  91vrlo dobar ( 4 )
67 -  80dobar ( 3 )
50 -  66dovoljan ( 2 )
 0 -  49nedovoljan ( 1 )

 
Stručno-teorijski dio ispita
Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik koji je postigao više od 60 % mogućih bodova, položio je stručno-teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60 % mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu, upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30 % mogućih bodova, upućuje se na popravni ispit.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije;
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje; 
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta; 
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje s 20 – 30 % od ukupnog broja bodova.
Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu pogrešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa, tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja. 
Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima, što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. 
Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:   
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100odličan (5)
80 – 89vrlo dobar (4)
70 – 79dobar (3)
61 – 69dovoljan (2)
30 – 60pravo polaganja usmenoga ispita
 0 – 29nedovoljan (1)

 
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici, gdje su dostupna sva navedena sredstva.
 
7.1. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
Ispitni cilj 
Provjera stečenog znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za stjecanje zanimanja obućar.
 
Način provjere znanja i umijeća:
praktični dio (izrada jednog para obuće), 
stručno-teorijski ispit znanja (pisani/usmeni oblik). 
PRAKTIČNI DIO ISPITA
Praktični dio ispita sastoji se od izrade praktičnog uratka (1 par obuće), a vrijeme izrade je maksimalno 21 sat.
Učenik je položio praktični dio pomoćnićkog ispita, ako je dobio pozitivne ocjene iz praktičnog uratka.
Ako ne izradi praktični uradak, učenik nije položio praktični dio ispita.
Ocjena se utvrđuje prema bodovnoj ljestvici.
 
Teme za praktični uradak
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom/pomoćničkom ispitu
 
SadržajZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
IZRADA LIJEPLJENE OBUĆE:
muške sandale 
muške niske cipele 
muške gležnjače 
muške visoke cipele 
muške čizme 
ženske sandale 
salonke 
ženske niske cipele 
ženske gležnjače 
ženske čizmice 
dječje niske cipele 
dječje visoke cipele 
dječje čizmice 
 
 
Odabrati i primijeniti sredstva zaštite na radu (zaštitne rukavice i zaštitne naočale)
Znati odabrati i obraditi materijal
Znati pravilno upravljati alatom i strojevima
Izraditi lijepljenu obuću koristeći tehnološku dokumentaciju 
 
Sredstva za zaštitu
Skica modela
Model lijepljene obuće sa šablonama
Obućarski alat
Obućarski metar
Specifikacija modela
Operacijski list
IZRADA PROŠIVANE OBUĆEOdabrati konac za prošivanje potplata
Znati pripremiti stroj za prošivanje
Izraditi prošivanu obuću po tehnološkom procesu izradeSkica modela
Model prošivane obuće sa šablonama
Stroj za prošivanje potplata
Operacijski list
Specifikacija modela
IZRADA FLEKSIBIL OBUĆEOdabrati konac za šivanje upusta gornjišta za međupotplat
Pripremiti stroj za šivanje
Izraditi fleksibl obuću po redoslijedu operacijaCrtež modela sa šablonama za rad
Stroj za šivanje potplata
Operacijski list
Specifikacija modela
IZRADA KALIFORNIJA OBUĆEOdabrati materijal za izradu 
Izraditi kalifornija obuću po tehnološkom proces izradeSkica
Model sa šablonama
Visoki stroj za šivanje tabanice i pasice
Operacijski list
IZRADA BRIZGANE OBUĆEZnati pripremiti smjesu za brizganje
Znati pripremiti stroj za brizganje
Izraditi brizganu obuću po tehničko – tehnološkoj dokumentacijiSkica modela
Uzorak
PVC ili PU smjesa za brizganje
Stroj za brizganje
Specifikacija
Operacijski list

 
STRUČNO – TEORIJSKI DIO ISPITA
 
Obuhvaća teorijska znanja, nužna za obavljanje poslova u zanimanju obućar.
 
Stručno – teorijski dio završnog ispita:
- polaže se pismeno odnosno usmeno, a predmeti stručno teorijskog dijela su:
tehnologija obuće, 
modeliranje obuće, 
poznavanje materijala. 
 
Teme i cjeline iz nastavnog područja: 
 
Krojenje gornjišta 
Označivanje dijelova 
Stanjivanje rubova 
Priprema rada 
Obrada rubova gornjišta 
Spajanje dijelova šivanjem 
Isijecanje dijelova donjišta 
Obrada dijelova donjišta 
Spajanje dijelova gornjišta s donjištem 
 
Modeliranje obuće 
Građa noge 
Mjere obuće 
Kalupi 
Geometrijsko modeliranje 
Modeliranje po kopiji kalupa 
Modeliranje muške obuće 
Modeliranje ženske obuće 
Modeliranje dječje obuće 
Konstrukcija ugradnih dijelova 
Konstrukcija donjih dijelova 
Gradiranje modela 
 
Poznavanje sirove kože 
Tehnološke operacije prerade kože 
Poznavanje gotovih koža 
Poznavanje zamjenskih materijala 
Tekstil 
Guma 
Ljepila 
Plastične mase 
Potplatne (đonske) kože 
Sredstva za održavanje obuće 
 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-66
Zagreb, 1. srpnja 2004. 
 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042160


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2162
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu («Narodne novine», br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI
OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
PEĆAR
 
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
 Ciljevi obrazovanja
Odgojno-obrazovni program za zanimanje pećar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz
širokog područja primjene građevinske keramike i nekeramičkih materijala u obrtništvu i industriji, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad,
obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.
 
Zadaci obrazovanja
-  usvojiti osnove građevinarstva, građevinskih elemenata i konstrukcija,
-  osposobiti se za odgovorno rješavanje stručnih zadataka u zanimanju pećara,
-  imati sposobnost prepoznavanja izvora opasnosti te mjera zaštite ljudi, sredstava,
  okoliša i propisanih ekoloških mjera,
-  razvijati sposobnost racionalnog korištenja materijala i energije,
-  usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi keramičkih i nekeramičkih
   materijala i građevinskih elemenata,
-  moći prema proizvodnoj dokumentaciji izvršiti pravilan izbor materijala,
   elemenata, ručnog i strojnog alata, radnih strojeva i naprava,
-  usvojiti postupke ručne i strojne obrade građevinskog materijala i elemenata,
-  stječu vještine izrade, ispitivanja i puštanja u rad raznih zidnih štednjaka,
         krušnih peći, klasičnih peći i kamina, te talioničkih i industrijskih peći,
-  razvijati sposobnost za povezivanje stručnih i teorijskih znanja s praktičnim
   znanjima iz zanimanja pećara,
-  osposobiti se za kontrolu kvaliteta vlastitog rada i rada drugih djelatnika,
-  spoznati vlastite mogućnosti i dosege i biti sposoban uskladiti svoje osobne
   zahtjeve s zahtjevima drugih i svog okruženja, 
-  osposobiti se za samostalno korištenje stručne literature, usavršavanje u struci
   i cjeloživotno obrazovanje te uljudno i kulturno komunicirati s okruženjem.
 
 
Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i ugovor.
Prijelaz u viši razred:
-utvrđuje se pravilnikom.
Završetak obrazovanja:
-utvrđuje se pravilnikom.
Mogućnost nastavka školovanja 
Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstor-pećar (Zakon o obrtu, NN 77/93. i 64/2001.).
 
Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 
 
2.   NASTAVNI PLAN 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk /Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura 135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Matematika u struci270135132137
Osnove računalstva270----70
Građevinske konstrukcije 270270--140
Poznavanje nacrta--270264134
Organizacija i obračun radova ----26464
Izborna nastava135270264169
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tehnologija zanimanja
Matematika u struci  
 
   
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi s vježbama
Tehnologija zanimanja
Praktična nastava u radnom proces 360
 
 
 
 
560 
 
 270
 
 
 
 
665 160
 
 
 
 
640 
 
 
Ukupno1714601714601612484168

 


NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE 
A)  Općeobrazovni dio programa 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjedno godišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk /Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura 135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B)  Stručno-teoretski dio programa 
 
 
Nastavni predmetBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci270135132137
Osnove računalstva270----70
Građevinske konstrukcija 270270--140
Poznavanje nacrta--270264134
Organizacija i obračun radova ----26464
Ukupno621051755160545

 
 
C) Izborni dio programa 
 
 
Nastavni predmetBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Tjelesna i zdravstvena kultura 135135132102
Matematika u struci --13513267
Strukovni predmeti 135135132102
Ukupno(1)2(35)70(2)3(70)105(2)3(64)96(169)271

 
*Izborni nastavni predmet u 1. i 2. godini može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke.
 
Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.
Izborni predmet od 1 sat tjedno u trećoj godini treba biti predmet struke, čiji program sastavlja škola uz suglasnost Zavoda za školstvo.
Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, br. 11, Zagreb, 1997.).
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporučuje se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).
 
D) Praktični dio programa 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Praktična nastava u školi s vježbama  
340 
270 
160 
Tehnologija zanimanja 70 70 64 
Praktična nastava u radnom procesu (min.) 
560 
630 
640 
Ukupno 900 900 8002600

 
Praktična nastava u školi raspoređuje se u prvom i drugom razredu na 35 nastavnih tjedana, a u trećem razredu na 32 tjedna. Praktična nastava u radnom tjednu raspoređuje se na 40 tjedana. 
Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu. 
 
C) Ukupno sati nastave
 
 
   Nastavni program              Broj  sati 
 Ukupno
   sati    
1. razr.2. razr.3. razr.
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio 315315224   854
Stručno-teorijski dio 210175160   545
Izborni dio 357064169
Praktični dio 900900800   2600
UKUPNO 1460146012484168

 
3.   OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
  Predmeti strukovnog dijela  
  Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja
 
 1. Matematika u struci   usmeno, pismeno
 2. Građevinske konstrukcije  usmeno, pismeno, praktični rad
 3. Poznavanje nacrta   usmeno, pismeno, izrada nacrta
 4. Organizacija i obračun radova  usmeno, pismeno
 5. Tehnologija zanimanja   usmeno, pismeno, praktični rad
 6. Osnove računalstva   pismeno, usmeno, praktični rad na računalu
 7. Izborni predmeti  usmeno, pismeno (praktični rad)
 8. Praktična nastava  praktičan uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

 
 
4.   POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
    Predmeti strukovnog 
     dijela programa 
    Nastavnik
  Izobrazba
1. Matematika u struci    profesor matematike
  dipl. ing. matematike 
   dipl. ing. građevinarstva                     
   dipl. ing. arhitektureVSS
2. Građevinske konstrukcije 
  dipl. ing. građevinarstva
  dipl. ing. arhitekture 
VSS
 3. Poznavanje nacrta 
  dipl. ing. građevinarstva
  dipl. ing. arhitekture 
VSS
 4. Organizacija i obračun radova 
  dipl. ing. građevinarstva
  dipl. ing. arhitekture 
 
VSS
 5. Tehnologija zanimanja  
  dipl. ing. građevinarstva
  dipl. ing. arhitekture
  nastavnik praktične nastave
  suradnik u nastavi – majstor pećar 
VSS
VŠS
SSS
 6. Osnove računalstva   diplomirani informatičar
   dipl. ing. računalstva
   dipl. ing. matematike
   dipl. ing. elektrotehnike 
VSS
7. Praktična nastava u školi 
  dipl. ing. građevinarstva
  dipl. ing. arhitekture
  nastavnik praktične nastave
  suradnik u nastavi – majstor pećar 
VSS
VŠS
SSS
 
 
 8. Praktična nastava u tvrtkama
  
  nastavnik praktične nastave
  stručni učitelj – voditelj obrta
  suradnik u nastavi – majstor pećar 
VŠS
VKV
SSS

 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Minimalni radni standard - obvezuje kod određenih nastavnih predmeta, dijeljenje razrednog odjela u radne skupine učenika i sudjelovanje određenog broja suradnika u nastavi tih nastavnih predmeta, a taj minimalni standard je sljedeći: 
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika 
 
 
1. Matematika u struci 
 
1,2,3. 
 
profesor 
1. r. - 70 sati - zajedno
2. r. - 35 sati - zajedno
3. r. - 32 sata - zajedno 
30 učenika
30 učenika
30 učenika 
 
 
 
2. Građevinske konstrukcije 
 
 
1,2.
 
 
 
 
profesor 
1. r. - 70 sati (1+1)
- 35 sati - zajedno
- 35 sati - 2 skupine
2. r. - 70 sati (1+1)
- 35 sati - zajedno
- 35 sati - 2 skupine 
 
30 učenika
15 učenika
 
30 učenika
15 učenika
 
 
 
3 Poznavanje nacrta 
 
3. 
 
profesor 
3. r. - 64 sata (1+1)
- 32 sati - zajedno
- 32 sata - 2 skupine 
 
30 učenika
15 učenika 
 
4. Organizacija i obračun radova 
3. 
profesor 
3. r. - 64 sata (1+1)
- 32 sati - zajedno
- 32 sata - 2 skupine 
 
30 učenika
15 učenika  
 
 
 
 
5. Tehnologija zanimanja 
 
 
 
1,2,3. 
 
 
 
profesor 
1. r. - 70 sati (1+1)
- 35 sati - zajedno
- 35 sati - 2 skupine
2. r. - 70 sati (1+1)
- 35 sati - zajedno
- 35 sati - 2 skupine
3. r. - 64 sata (1+1)
- 32 sata - zajedno
- 32 sata - 2 skupine 
 
30 učenika
15 učenika
 
30 učenika
15 učenika
 
30 učenika
15 učenika  
 
6. Osnove računalstva 
1. 
profesor70 sat (1+1)
35 sata zajedno
35 sata - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
  
 
7. Praktična nastava1,2,3.profesor
nastavnik
suradnik
majstor1. g. - 900 sati
2. g. - 900 sati
3. g. - 800 satiSkupine učenika
su od 8 do l6 

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti - za ostvarivanje obrazovnih programa, potrebni su
 primjereni radni prostor i radna oprema, navedeni u narednoj tablici:
 
   Prostor    Oprema  
   Nastavni predmeti
 
 
 1. Računalna učionica
 
 Standardna računalna oprema
 za (1 + 15) radnih mjesta 
  - Računalstvo u struci
  - Stručni predmeti   
 
 2. Klasična učionica 
 Školska učionica s (1 + 30) radnih 
 mjesta, PC+LCD i grafoskopom. 
 - Matematika u struci
 - Obračun radova,
 
 
 3. Univerzalna učionica     
   Univerzalna učionica (1+30) s ormarima 
 i vitrinama, modelima za crtanje i zbirci
 uzoraka građevinskih materijala, te s
 PC + LCD, grafoskopom i drugo. 
 
 - Poznavanje nacrta
 
 
 
 4. Specijalizirana 
   učionica za pećarsku   struku 
 S pećarskom zbirkom modela i uzoraka
 peći, pećarskim ručnim i strojnim alatom 
 pećarskim radnim strojevima, pećarskim 
 konstrukcijama, s PC + LCD, 
grafoskopom, didaktički plakati i dr.  
 - Osnove pećarstva
 - Pećarska radna sredstva
 - Pećarske konstrukcije
 
 
 
 5. Školski praktikum za
   tehnologiju zanimanja
   
 Sa zbirkom ručnih alata i ručnih izradaka elemenata peći i peći, strojni alati i radni strojevi za izradu elemenata i peći, alati i uređaji za ispitivanje i održavanje peći, te PC + LCD, grafoskop i dr. 
 - Osnove pećarskih radova,
 - Izrada i održavanje peći 1.     
 - Izrada i održavanje peći 2.
 
 
 6. Školske radionice
   i praktikumi 
Pećarski ručni alati, ručni mehanizirani  
 alati, ručni strojni alati, pećarski radni 
 strojevi, uzorci pećarskih elemenata i
 peći, pećarske konstrukcije i dr. 
 - Ručne obrade materijala
 - Obrade ručnim strojevima
 - Strojne obrade materijala
 

 
6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
     Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa br. 1. od 11. ožujka 2003.g. nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodne novine" br. 136 od 28. kolovoza 2003.g. 
 
6.1. Nastavni predmet: Matematika u struci
            
Razred nastave: Prvi (1.), drugi (2.), treći (3. )
      
Godišnji broj sati nastave:     1. razred - 2 sata (70 sati)
                        2. razred - 1 sat (35 sati)
                        3. razred - 1 sat (32 sati)
Ciljevi nastave
 Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
 
Zadaci nastave: 
 Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
 Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
 Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.
 Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
 Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju pećar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška
 
Matematika u struci - 1. razred,  2/70  
      
   Nastavno područje              (Cilj) Znanja i umijeća             Sadržaj
 
1.     Osnovne matematičke       Ponoviti znanja i uvježbati    Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                     potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje
                                                     potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s                                     
jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama.           pravilo trojno, postotni                                                                                   račun.
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45° i   60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                  njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                 pravokutnog trokuta.
7.     Proračuni površina,         Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa.
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
      
 Matematika u struci - 2. razred,  1/35 
      
    Nastavno područje           Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
 
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,      Kvadrat i kub binoma i 
                              računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                           korijen negativnog broja.
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
Matematika u struci - 3. razred,  1/32  
 
  Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                 Sadržaj
                                                           
 
1.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
2.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit      struke i zanimanja.
 
 
6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva
 
Razred: 1.
Tjedni(ukupni) broj sati: 2/70
Cilj: Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja na računalu.
Zadaci: 
-     upoznati učenike s radom računala i njegovom dijelovima
-     upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije
-     upoznati učenike s načinom korištenja Interneta radi širenja znanja iz područja uslužne djelatnosti
-     stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima


Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatike
 
 
Građa računala
 
 
 
 
 
 
 
 
Rad s računalom 
Software- 
programska potpora Word
 
 
InternetZnati definirati informatiku i računalstvo
 
Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu
 
 
 
 
 
 
Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice
 
Znati koristiti se InternetomOsnove informatike,podjela informacija, računalstva
 
Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Winows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom  i mišem, obrada i ispis teksta.
 
Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
 
 
Struka na Internetu , svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača

 
Metodičke napomene: Preporučuje se izvođenje nastave isključivo praktičnim radom na računalu.
Zadaci za učenike: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.
 
6.3. Nastavni predmet: Građevinske konstrukcije
 
Razredi nastave:  prvi (1.) i drugi ( 2.)
Tjedni i godišnji broj sati:  2/70, 2/70
 
Ciljevi nastave
Nastavom građevinskih konstrukcija, stječu se stručno-teorijska znanja važna kao osnova i dopuna praktičnoj nastavi i ona omogućavaju učeniku da po završetku naukovanja može samostalno obavljati poslove i zadatke na razini pomoćničkog zvanja pećara.
 
Zadatak nastave da učenici:
·             mogu steći osnovna znanja o graditeljstvu i područjima građevinarstva,
·             upoznaju se s vrstom radova u geodeziji, niskogradnji, visokogradnji i hidrogradnji,
·             upoznati se s vrstom građevinske tehnike, radnim strojevima i uređajima,
·             osposobiti se u ovladavanju grafomotoričkim sposobnostima i vještinama,
·             razvijaju sposobnost percepcije, crtanja i prenošenja objekata u ravninu crtnje,
·             spoznaju projekcija, mjerila, kotiranja te iz projekcije prikazati prostorni položaj,
·             upoznati se sa vrstom i postupcima izrade tehničke dokumentacije i projekata,
·             upoznati se sa strukturalnim elementima građevinskih objekata te posebno vrstama
         peći i njihovim konstrukcijama.
 
Sadržaji predmeta
 
Građevinske konstrukcije - 1. razred, 2/70 
 
 1. GRADITELJSTVO, GRAĐEVINSKA TEHNIKA:
- određenje biti građevinarstva kao djelatnosti; uloga i značenje u ukupnom razvoju i obnovi; smjerovi /geodezija, niskogradnja, visokogradnja, vodogradnja/, komplementarne djelatnosti /građevinska     industrija i obrtništvo/.
 2. GRAFIČKO PRIKAZIVANJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:
- tehnički nacrt, tehničko pismo, sastavnica; oznake građevnih materijala i konstrukcija, grafičko
prikazivanje:
     l. vježba: /grafomotoričke vještine upotrebe crtaćeg pribora, tehničkog pisma, grafičkog  naglašavanja; oznake materijala i konstrukcija /grafički rad u olovci/; projekcije: ortogonalna, aksonometrija; tlocrt. nacrt, bokocrt - pojam presjeka; kotiranje /horizontalno i visinske kote/;
     2. vježba: tlocrt, nacrt i bokocrt /s osnovnim kotama, oznakama i opisom/ jednostavnijih sklopova geometrijskih tijela /grafički rad u olovci/ tehnička dokumentacija i građevinski nacrti - idejni, glavni, izvedbeni projekt /svrha, sadržaj i mjerilo/; upoznavanje s gotovim nacrtima i projektima;
     3. vježba: tlocrt, presjek i aksonometrija jednostavnog arhitektonskog korpusa /ili njegovog dijela/ zadanog samo čistim dimenzijama prostora i debljinom stijena i horizontalnih konstrukcija; kotiranje horizontalno i visinsko /grafički rad u olovci/.
 
3. ELEMENTI GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA:
    -  konstruktivni i nekonstruktivni elementi zgrade - vrste i podjela konstruktivnih sustava prema načinu prenošenja tereta /masivni, skeletni, nosive plohe/; vrste i podjela konstruktivnih elemenata prema funkciji i položaju u objektu;
    -  građevinski, obrtnički i instalaterski radovi - podjela konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata obzirom na logiku izvođenja: u okviru građevinskih /grubih radova; u okviru građevinsko-obrtničkih /završnih/ radova; u okviru instalaterskih radova;
    -  pripremni radovi na gradilištu - upostavljanje gradilišta kao proizvodnog pogona /iskolčivanje, ograda gradilišta, pomoćni objekti, instalacije, gradilišna mehanizacija, deponije materijala, rušenje zapreka, skidanje humusa, obilježavanje objekta itd./ nanosna skela i obilježavanje iskopa;
 
    -  zemljani radovi - vrste preoblikovanja zemljišta: iskop, otkop, nasip, odabir sredstava za zemljane radove - kategorije tla; široki iskop, osiguranje strana podupiranjem, oplata, drenaža građevinskog iskopa; rovovski iskop, osiguranje strana, razupiranje, oplata;
    -  temelji - zadaće i vrste temelja - nosivost tla; temeljne trake /zidane, betonske, od A- betona-oplata/; kaskadni temelji, temelji samci; temelji roštilji, temelji kontra grede, temeljne ploče, ankerski blokovi; temeljenje na pilotima, u specijalnim uvjetima /kesoni/; izvođenje temeljne kanalizacije i drenaže s pripadajućim uređajima;
    4. vježba - tlocrt, nacrt i aksonometrija iskopa građevinske jame s oplatom za podupiranje i tlocrt, nacrt i aksonometrija temelja s oplatom /grafički rad u olovci/;
- hidroizolacije - zaštita objekta od podzemne vlage; horizontalna hidroizolacija; vertikalna hidroizolacija; - - zidovi od opeke NF - opća pravila zidanja; mortovi i vrste opeka; zidovi od opeke NF 12 i 7 cm; nosivi zidovi od opeke NF 25-38-51 cm /vez vežnjaka, dužnjaka, engleski, poljski vez/; pravokutni sudar i križanje zidova od opeka NF; kosokutni sudar i križanje zidova od opeka NF; istaci i vijenci u zidu od opeke NF; dimnjački kanali u zidu od opeke NF;
    5. vježba - vezovi u zidovima od opeke NF u tlocrtu, pogled /lice i naličje/ te aksonometriji /grafički rad u olovci s tonskim obojenjem pojedinih slojeva/ M l : 10 /A3/;
- zidovi od modularnih opekarskih blokova - zidovi od opekarskih blokova M-30, 20 i 30 cm; zidovi od opekarskih blokova za pregradne zidove 10 i 15 cm.
 
Metodičke napomene
Program realizirati u školskoj učionici, crtanjem na školskoj ploči /poželjno kredom u boji/, potkrepljujući usvajanje sadržaja demonstracijom konstruktivne osobitosti na didaktičkim modelima - maketama, grafofolijama, dijapozitivima, iskoristiti svaku mogućnost neposrednog uvida u tehnološke i praktične osobine izvedbe pojedinih građevnih konstrukcija u okviru posjeta gradilištima. U toku godine izraditi 2 školske zadaće i 5 grafička rada - vježbi.
 
Građevinske konstrukcije - 2. razred,  2/70 
 
      I. ZIDOVI I KONSTRUKCIJE U ZIDOVIMA
 
1. ZIDOVI OD KAMENA:
- vrste i stog kamenih elemenata za zidanje; mješoviti zidovi od opeke i kamena.
2. OTVORI U ZIDOVIMA:
- nadvoji od opeke i kamena; ugradba konstrukcija za zatvaranje otvora /suha, polusuha i mokra ugradba dovratnika i doprozornika/; izvedba parapetnih zidova, izvedba parapeta.
3. UKRUTA ZIDOVA – SERKLAŽI:
- stabiliziranje zidnih stijena - /i zgrade u cjelini/ od horizontalnih utjecaja; izvedba horizontalnih i vertikalnih serklaža u zidanim konstrukcijama.
4. ZIDOVI I STUPOVI OD BETONA I ARMIRANOG BETONA:
- armatura i armirački radovi; montaža i zatvaranje oplate betonskih i armirano-betonskih zidova i stupova; armirano-betonski nadvoji, armatura i oplata.
5. ZIDOVI OD PREFABRICIRANIH ELEMENATA:
- zidovi od siporeks-blokova i ploča (plinobetona); zidovi od durisol-blokova i termoblokova; zidovi od teških i lakih betonskih blokova.
6. KOMBINIRANI ZIDOVI:
- obložni zidovi od fasadne opeke, ventilirani fasadni zidovi; zidovi od montažnih sendvič-panela.
7. DIMOVODNI I VENTILACIJSKI KANALI:
- vođenje visine i oznake dimovodnih i ventilacijskih kanala; samostalni dimnjaci; dimnjaci od specijalnih dimnjačkih blokova:
1. vježba: zidovi s otvorom, nadvojem, horizontalni i vertikalni presjek, aksonometrija /grafički rad u olovci/ M l : 50 /A3/.
 
 II. MEĐUETAŽNE KONSTRUKCIJE:


- sastavni dijelovi: nosiva međuetažna konstrukcija; podna podloga - slojevi i funkcije; podna obloga -vrste; podgled stropne konstrukcije.
1. MONOLITNI AB. STROPOVI:
- vrste, rasponi, način oslanjanja na zidove, grede i nadvoje; armiranje i oplate ravne ploče, kasetirane AB. ploče, sitnorebričaste AB. ploče; tunelske oplate, velikoformatne oplate.
2. POLUMONTAŽNE I MONTAŽNE STROPNE KONSTRUKCIJE:
- fert i monta-stropovi /dijelovi, plan montaže/; stropovi od prednapregnutih prefabriciranih elemenata /betonskih, siporeks itd./; podupiranje montažnih i polumontažnih stropova; drveni stropovi /za tesare/; podne podloge /za zidare, keramičare-oblagače/;
    2. vježba - tlocrt, presjek, aksonometrija međukatne konstrukcije /grafički rad u olovci/ M l : 20 /A3/ - / s akustičnom izolacijom - termoizolacijom, hidroizolacijom, estrih-podlogom za zidare; keramičare-oblagače, krovopokrivače-izolatere; drveni stropovi; oplata monolitnog stropa za tesare/.
3. STUBIŠTA:
- osnovni dijelovi stubišta, oblikovanje i dimenzioniranje stubišta; vrste stubišta s obzirom na vrstu materijala i način izvedbe; konstrukcija i izvedba monolitnog AB. stubišta, armiranje i oplata; montažno stubište i oblaganje stubišta.
    3. vježba - detaljni nacrt stubišta / grafički rad u olovci / M l : 20 /A3/; armatura i oplata stubišta /zidari; tesari; obloga stubišta /keramičar-oblagač/; hidroizolacija i toplinska izolacija stubišta /krovopokrivač i izolater/.
 
III. KROVNE KONSTRUKCIJE:


- vrste, funkcije, dijelovi; krovište i pokrov.
1. RAVNI KROVOVI:
- hladni i topli krovovi; neprohodni i prohodni krov.
2. DRVENA KROVIŠTA:
- oblici i geometrija kosih krovova; roženičko krovište, stolice i visulje; jednostruka i dvostruka stolica; jednostruka i dvostruka visulja, trostruka stolica i visulja; složena krovišta, prislonjeni krovovi; rešetkasti krovni nosači.
3. KROVNI POKROVI:
- vrste materijala s obziroma na nagib; odzračivanje pokrovne konstrukcije; pokrov običnim crijepom; pokrov utorenim crijepom; pokrov žljebnjacima; pokrov limom; pokrov sindrom; pokrov eternit-pločama.
  4. vježba - tlocrt i presjek kosog dvostrešnog krova s pokrovom /zidari, tesari, krovopokrivači-izolateri/; tlocrt i presjek ravnog  prohodnog krova s keramičkom oblogom /keramičar-oblagač,plan pozicije i presjeci kose monolitne ploče /zidar, tesar/.
 
Metodičke napomene
Program realizirati u školskoj učionici, crtanjem na školskoj ploči /poželjno kredom u boji/, potkrepljujući usvajanje sadržaja demonstracijom konstruktivne osobitosti na didaktičkim modelima - maketama, grafofolijama, dijapozitivima, iskoristiti svaku mogućnost neposrednog uvida u tehnološke i praktične osobine izvedbe pojedinih građevnih konstrukcija u okviru posjeta gradilištima. Tijekom godine izraditi 2 školske zadaće i 4 grafička rada - vježbe.
 
Literatura koja se preporučuje:
Z. Vrkljan: Oprema građevinskih nacrta
Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I. i II., Tehnička knjiga, Zgb
S. Vasiljević: Građevinske konstrukcije I. i II., Skripta, GŠC
Inženjerski priručnik (u tisku)
Tehnička enciklopedija HLZ-a
 
6.4. Nastavni predmet: Poznavanje nacrta
 
Razred nastave: drugi(2.), treći ( 3. )
Tjedni i godišnji broj sati: 2(70), 2/64 
 
Ciljevi nastave
Stjecanje osnovnih znanja iz poznavanja nacrta koja će omogućiti učeniku da po završetku naukovanja može samostalno obavljati poslove i radne zadatke na razini pomoćničkog zvanja pećara.
 
Zadatak nastave je da učenici:
·     upoznaju pribor i sredstva za crtanje i važećim standardima,
·     upoznaju osnove projiciranja i predočavanja predmeta i objekata,
·     razvijaju smisao za točnost, urednost i preciznost u radu crtanja,
·     znaju izraditi skice, nacrte i sheme elemenata i sklopova u svom zanimanju,
·     stječu sposobnost i vještinu brzog uočavanja i čitanja detalja na nacrtima,
·     razvijaju sposobnost percepcije, crtanja i prenošenja objekta na ravninu crtnje.
 
Sadržaji predmeta
 
Poznavanje nacrta - 2. razred, 2/70
 
1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:
- bit grafičko-numeričkog prikazivanja budućeg proizvoda - građevinskog objekta; tehnički nacrt kao uputa za izradu budućeg objekta; shema realizacije građevinskog objekta: od planiranja, investicijskog programa projektiranja do izvođenja i eksploatacije; vrste projekata - postupnost u projektiranju; svrha, sadržaj i mjerila: idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta; upoznavanje s gotovim projektima.
 
2. OSNOVE GRAFIČKOG PRIKAZIVANJA I GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA:
- kotiranje u izvedbenim nacrtima; oznake i opis nacrta;
   1. program oznake konstrukcija za zatvaranje otvora /vrata i prozori/, /grafički rad u olovci M l : 50 /A3/;
   2. program oznake građevnih elemenata /sanitarni uređaji, instalacije, ogrjevna tijela, štednjaci i peći/,  / grafički rad u olovci/ M l : 50 /A3/.
 
3. GLAVNI PROJEKT
- manji obiteljski objekt standardne složenosti, razrada glavnog projekta prema predlošku; situacijski nacrt – Sitacija- 3.program: kote terena, visina objekta, položaj pristupa, priključak na komunalnu mrežu /grafički rad u olovci/ /A3/; provjera i kontrola kotiranih dijelova;
Tlocrt temelja - 4 program: l: 100, grafički rad u olovci//A3/;
Tlocrt podruma- 5.program: l: 100, grafički rad u olovci//A3/;
Tlocrt prizemlja /kata/ - 6. program l : 100 /grafički rad u olovci/ /A3/; 
Presjeci A-A i B-B - T. program l: 50; kontrolna kota, struktura međukatnih, podnih i krovnih konstrukcija; opis /grafički rad u olovci/ /A3/ 
Poznavanje nacrta - 3. razred, 2/64 
 
1. IZVEDBENI PROJEKT:
- manji obiteljski objekt standardne složenosti, razrada izvedbenog projekta prema predlošku; 
Tlocrt temelja - 1. program: tlocrt temelja l: 50 /grafički rad u olovci//A3/; hidroizolacija, toplinska izolacija;
Tlocrt podruma 2. program: tlocrt podruma l : 50 /grafički rad u olovci/J/A3/; podne podloge, provjera i kontrola kotiranih dijelova; stubište /prevaljeni presjeci/.
Tlocrt prizemlja /kata/ - 3. program l : 50 /grafički rad u olovci/ /A3/; usklađivanje kota pojedinih etaža /horizontalnih i vertikalnih/; oznake ugrađenih elemenata.
Presjeci A-A i B-B - 4. program l: 50; kontrolna kota, struktura međukatnih, podnih i krovnih konstrukcija; opis /grafički rad u olovci/ /A3/ tlocrt i presjek krovišta / krovopokrivači-izolateri/.
 
Tlocrt i presjek terase i ravnog krova - 5. program: l : 50; dimenzije i grafički
prikaz drvene građe krovišta /grafički rad u olovci/ /A3/ /krovopokrivač- izolater.
 
2. DETALJNI NACRTI
6. program: l : 20, l : 2, l : 1; detaljni nacrt kaljeve peći 
7. program l : 20, l : 2, l : 1; detaljni nacrt otvorenog kamina
 
Metodičke napomene:
Program se izvodi u školskoj učionici sa crtaćim priborom i zbirkom uzoraka i maketa. Grafičku interpretaciju, opremu nacrta dodatno ilustrirati grafofolijama i gotovim projektima te izradom potrebitog broja vježbi i projekata.
 
 
Literatura koja se preporučuje:
Vrkljan, Kordiš: Oprema građevinskih nacrta - izvedbeni nacrti, gotovi projekti
S. Vasiljević: Građevinske konstrukcije, Skripta, GŠC.
 
6.5. Nastavni predmet: Organizacija i obračun radova 
 
Razred nastave: treći ( 3. )
Tjedni i godišnji broj sati:  2/64
 
Ciljevi i zadaće predmeta
Cilj je predmeta razumijevanje ustrojstva radova i sudionika u procesu građenja, organizacije rada u graditeljstvu te praktično upoznavanje s obračunom izvedenih radova i kalkulacijom cijena. U obradi sadržaja specifičnih za pojedina zanimanja, s obzirom na njihovo cikličko nastavljanje treba naglasiti potrebu pregleda uvjeta za nastavak radova i primopredaju radova.
 
Organizacija i obračun radova - 3. razred, 2/64 
 
SUDIONICI U GRADNJI OBJEKATA:
- investitor; projektant; izvođač; tijela građevinarstva.
INVESTITOR:
- pripremni radovi prije izrade projekata; objedinjavanje svih radova na investiciji.
PROJEKTANT:
- projektant - projektno poduzeće; vrste projekata: idejna skica, idejni projekt, projekt za dobivanje građevinske dozvole, izvedbeni projekt.
IZVODITELJ:
- izvoditelj - poduzeće izvoditelja; organizacija poduzeća izvoditelja; organizacija gradilišta:  tehnička organizacija, administrativna organizacija, pripremni radovi na gradilištu.
 TIJELA GRAĐEVINARSTVA:
- tijelo građevinarstva nadležno za izdavanje građevinske dozvole; inspekcijske službe; urbanistički plan.
USTUPANJE RADOVA:
- način ustupanja radova; ugovor o građenju: bitni i nebitni dijelovi ugovora.
GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA:
- građevinski dnevnik; građevinska knjiga; radni nalog; prozivnik; situacije.
TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJA RADOVA:
- komisija za tehnički pregled; rješenje o uporabi objekta; primopredaja i konačni obračun radova.
OBRAČUN KOLIČINA RADOVA:
- dokaznica mjera općenito; dokaznica mjera za: zemljane radove, zidarske radove, tesarske radove, armiračke radove, betonske radove, keramičarsko-oblagačke radove, izolaterske i krovopokrivačke radove, podopolagačke i druge radove ovisno o zanimanju polaznika.
NORMIRANJE I ANALIZIRANJE CIJENA:
- norma: općenito, norma rada, norma materijala, norma rada mehanizacije; primjena normi: analiza pojedinih stavki radova, vodeći računa o zanimanju; izvadak materijala: općenito za određene vrste radova vodeći računa o zanimanju.
OBRAČUN RADOVA:
- izrada troškovnika; izrada situacija.
 
Metodičke napomene:
Program se izvodi u klasičnoj učionici koja mora biti opremljena grafoskopom te mora postojati mogućnost primjene dijaprojektora ili videovrpci s primjerima organizacije gradilišta te izradu dva
programa – vježbe iz obračuna radova.
 
Literatura koja se preporučuje:
       -  Zakon o gradnji, 
       -  građevinske norme.
 
6.6. Izborni dio programa
6.6.1.    Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u «"Narodne novine" br. 136» od 28. kolovoza 2003.g. 
 
6.6.2.  Matematika u struci
 
Razred: Drugi (2.) i treći ( 3.) 
Ciljevi nastave: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci: 
    - Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
    - Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
    - Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
    - Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
 - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
  - vještine: primjena znanja korištenjem literature;
  - zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.    Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
2.    CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.klasičnim računanjem,
2.radom na računalu primjenjujući korisničke programe.     
 
 Izborna nastava Matematika u struci - 2. razred, 1/35 
      
Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
 
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                             postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
 
 
 Izborna nastava Matematika u struci - 3. razred, 1/32 
      
      
   Nastavno područje           Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj 
 
 
 1.    Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja
                              .
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i      Materijalni troškovi,
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
 3.    Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
 
C) Praktični dio programa
 
6.7. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja 
 
Razredi nastave: prvi (1.), drugi (2.), treći ( 3.)
Tjedni i godišnji broj sati nastave:  2/70, 2/70, 2/64
 
Ciljevi nastave,
Nastavom tehnologije zanimanja, stječu se osnovna stručno-teorijska znanja kao važna osnova i dopuna praktičnoj nastavi i koja učeniku omogućavaju da po završetku naukovanja može samostalno obavljati poslove i radne zadatke na razini pomoćničkog zvanja pećara.
 
Zadatak nastave je da učenici:
·     spoznaju osnove građevinarstva i građevinskih elemenata,
·     razvijaju sposobnost razumijevanja i korištenja građevinskih nacrta,
·     razvijaju prostorno predočavanje i osjećaj mjera u prostoru,
·     osposobljavaju se za odgovorno rješavanje stručnih zadataka,
·     osposobljavaju se za povezivanje stručnih i teorijskih znanja s praktičnim znanjima,
·     razvijaju sposobnost ekonomičnog korištenja materijala i energenata,
·     stječu sposobnost organizacije osobnog rada i skupnog rada,
·     razvijaju sposobnost organizacije i analize od cjeline do detalja,
·     razvijaju sposobnost komunikacije i osjećaje za estetski rad.
 
 
Tehnologija zanimanja - 1. razred,  2/70 
 
  Nastavno područje  
 Očekivana znanja i umijeća  
  Nastavni sadržaji
 
 
1 Uvod u zanimanje
-     naukovanje,
-     propisi,
-  ugovori,
-  organizacija.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razvijanje pravilnog odnosa prema obrazovanju i struci te uočavanje značaja stručnog rada i razvijanja profesionalnog identiteta. 
Spoznavanje osnova ugovora, prava i obveze iz naukovanja te proces obrazovanja. 
Znati pravila rada i ponašanja u školi i radionici. Značaj građevinarstva kao gospodarske grane, vrste građevinskih djelatnosti i vrste građevinskih zanimanja. Upoznati vrste pećarskih radova te ulogu zanimanja pećara u društvenom privređivanju i stvaranju materijalnih dobara. Objasniti važnost obrazovanja za strukovno zanimanje pećara te ulogu škole, obrtničke radionice  i pogona poduzeća u procesu vođenja naukovanja. 
Upoznati namjenu, ustroj i organizaciju rada školskih radionica, obrtničkih radionica i pogona poduzeća, njihov radni prostor, sredstva za rad i zaštitna radna sredstva.
 
2. Zaštita i sigurnost na radu
-     propisi,
-     povrede,
-     uzroci, 
Upoznati propise o zaštiti na radu prema Zakonu o zaštiti na radu, izvore opasnosti i pravila zaštite na radu kod uporabe Uloga i važnost zaštite na radu, zaštita radnog mjesta i okoliša.
Propisi o zaštiti pri radu, prava i obveze učenika u školskoj i obrtničkoj radionici.
-     preventiva,
-     ekologija.materijala, alata, strojeva i
pomagala, rada na visinama, energenata i zaštitnih sredstava. Zna povrijeđenom pružiti prvu pomoć, zbrinuti radne otpatke, održavati radno mjesto, okoliš i poštivati ekološke norme.
 Mehanički izvori opasnosti pri uporabi ručnih alata, radnih strojeva i pomagala te uklanjanje njihovih opasnosti.
Opasnosti od vibracija, zračenja, buke, pare, plinova, kemikalija, lako zapaljivih materijala, električne struje te nedovoljno i nepravilno osvijetljenih radnih mjesta, radionica i pogona.
Uzroci i štetne pojave požara i eksplozija, mjere zaštite i gašenja te bitni propisi o protupožarnoj sigurnosti na radnom mjestu.
Poznavanje mogućih izvora zagađenja zraka, tla i vode.
Poznavanje i uporaba osobni zaštitnih sredstava i pomagala.
Postupci ponašanja kod povreda  i pružanja prve pomoći.
Poznavanje propisa o sigurnom izvođenju pećarskih radova, radu na visinama i uporabi ispravnih  i standardnih alata i pomagala. Racionalna uporaba radnog materijala i radnih energenata.
Otpaci i njihovo zbrinjavanje te utjecaj razvoja tehnologije na čovjeka, okruženje i ekologiju. 
 
3.Tehničko tehnološka priprema
-     zadaća,
-     izbor,
-     priprema,
-     gradnja,
-     kontrola. 
Razvija sposobnost samostalnog osmišljavanja procesa rada, pripremu potrebite proizvodne dokumentacije te pokretanje i kontrolu proizvodnog ciklusa.Temeljito proučavanje i poznavanje radnog zadatka i njegove radne dokumentacije    te izvršiti potrebitu radnu pripremu:
- izbor radnog prostora,
- izbor radnog materijala,
- izbor radnih sredstava,
- izbor zaštitnih sredstava,
- izvođenje radova gradnje,
- kontrola izvedenih radova.
 
 4. Mjerenja i kontrola
-     zadaća,
-     mjerila, 
-     mjerenja,
-     kontrola.
 
Zna čitati nacrte i konstrukcije, mjerne jedinice, mjerila i mjerenja te provoditi kontrolu izvedene gradnje.Zadaća i vrste mjerenja, čitanja nacrta i konstrukcija, kataloga, tablica i dijagrama te radnih i proizvođačkih uputa.
Mjerila, mjerne jedinice, postupke mjerenja, rukovanje i održavanje radnih mjerila.
Kontrolom se provjeravaju mjere, materijali, funkcionalnost, kvaliteta gradnje i estetika.
 5. Pećarski materijali
-     mortovi,
-     ljepila,
-     brtvilaRazvija spoznaje o vrstama pećarskih materijala, njihovim karakteristikama i izboru, pripremi i ugradnji te održavanju Mortovi – namjena, vrste, sastav, priprema, kvalitete, doprema, ugradnja, kontrola i održavanje. Ljepila – namjena, vrste, sastav,
-     opeka,
-     keramika,
-     beton,
-     kamen,
-     metali,
-     staklo, 
-     drvo.
 i kontroli ugrađenog materijala. 
Stječe samostalnost i sigurnost u izboru i uporabi pećarskih materijala te korištenju njihovih kataloga, prospekata i uputa. 
Zna propise i postupke primanja, skladištenja, čuvanja i izdavanja skladišnog materijala.priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva. 
Brtvljeni materijali – namjena, vrste, sastav, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva.
Zidne opeke – namjena, vrste, sastav, dimenzije, izbor, priprema, ugradnja, kontrola, zaštita i održavanje zidova.
Keramičke pločice – namjena,  oblici, dimenzije, zidne, podne, 
specijalne, obrade pločica rezanjem, piljenjem, lomljenjem, bušenjem i brušenjem, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje.
Betonski elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje gradnje.
Kameni elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja i održavanje.
Metalni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje.
Stakleni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje. 
Drvo i drvni elementi –namjena, vrste, sastav, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje.

 
 
Tehnologija zanimanja - 2. razred,  2/70 
 
  Nastavno područje  
 Očekivana znanja i umijeća  
  Nastavni sadržaji
 
 
  1. Zidanje zidova opekom
       -  konstrukcije,
       -  alati i pomagala,
       -  zidne opeke,
-  zidni mortovi,
-  vrste zidova,
       -  izvedbe,
-  kontrola.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razvija osjećaj za kreativnost, radnu preciznost te siguran i odgovoran rad u pećarstvu.
Poznaje nacrte, konstrukcije, alate i materijale, pripremu i izvođenje i održavanje građenja te vođenje dnevnika praktične nastave i radne mape.Upoznaje se s nacrtima zidova, konstrukcijama zidova, zidnim opekama, mortovima, radnom skelom, radnim alatom i napravama, zaštitnim sredstvima te pripremom i izvođenjem zidanja pojedinih zidova. 
Poznaje pravila pripreme i izvođenja svih vrsta standardnih zidova i njihovih spojeva,
pripremanje mortova za zidanje zidova raznim opekama, zidanje zidova opekom debljine 6,5, 12, i 25 cm., zidanje ravnih i kutnih zidova. zidanje križnih i kružnih zidova, zidanje lukova i svodova 
Zidanje priključaka i križanja dvaju zidova s jednakim i različitim debljinama zidova.
Crtanje tlocrta pojedinih zidova na podovima radnih objekata i uz potrebita objašnjenja.
Upoznaje se s izradom mape i radioničkog dnevnika.
 
   2. Žbukanje zidova
-     alati,
-     žbuke,
-     priprema ,
-     izvođenje,
-     kontrola. 
Razvija spretnost ruku te osjećaj za odgovoran i ekonomičan rad kod žbukanja, te poznaje alate, materijale, postupke žbukanja i kontrolu tih radova.
Zna važnost sigurne pripreme i  uporabe radne skele i pomoćnih naprava kod radova zidanja i žbukanja.  Upoznaje se sa zadatkom žbukanja te alatom za žbukanje i njegovom uporabom.
Poznaje pripremu i primjenu grubih i finih žbuka, njihove omjere sastojaka te pripremu žbuke i mortova za obrtničke i industrijske radove. 
Podloga žbukanja priprema se čišćenjem od ostatka morta i nanošenjem tekuće žbuke za određivanje točaka vodilica i vodećih traka, a zatim se odabiru i izvode pojedine faze žbukanja i uz pripadajuću kontrolu.
Zna nanošenje i izravnavanje grube žbuke te nanošenje i 
izravnavanje fine žbuke na površine radnog objekta.
 
  3. Podloge za oblaganja
-     zadaća,
-     priprema,
-     izvođenje,
-     kontrola. 
Stječe spoznaje o važnosti podloge, njenim vrstama, slojevima, materijalu, radnim alatima te postupcima pripreme,  izvođenja podloga.
Zna izvođenje kontrole položenih obloga i postupke otklona nastalih nedostataka.Zadatak podloge te alati i materijali za izradu podloge.
Vrste slojeva, debljine slojeva, sastav i omjeri komponenata. Materijal i priprema smjese ovise o zadanoj vrsti podloge i za njene slojeve odabire se propisana vrsta i omjeri komponenata. 
Ta se masa u obliku morta ili žbuke ručno ili strojno polaže u slojevima do postizanja željene debljine, stanja i kvaliteta radne podloge, a propisi o radu kod izvođenja oblaganja su:
- svi radovi u pećarstvu moraju se izvoditi u skladu s važećim pravilnicima i normama u području građevinarstva, 
- u izvođenju radova, postizanje propisanog obujma, kvalitete, rokova i cijene ugovorenog rada. - provođenje propisa o zaštiti na radu, protupožarnoj zaštiti, zaštiti radnog mjesta i okoliša. 
Kontrola radova utvrđuje
 propisanim ispitnim metodama i uočeni nedostaci se otklanjaju pod nadzorom kontrolora.
 
   4. Oblaganja keramikom
-  zadaća,
-  alati,
-  materijali,
-  obrada pločica,
-  postupci oblaganja,
-  kontrola radova. 
Stječe znanja o značenju oblaganja te radnim alatima, materijalima i postupcima izvođenja oblaganja.   
Poznaje keramičke proizvode i proizvođače, uporabu uputa i kataloga proizvođača te izbor, obradu, pripremu, ugradnji i kontrolu izvedenog rada. Značenje oblaganja površina te alati i materijali za oblaganja. Upoznati keramičarske ručne alate, ručno strojne alate, radne strojeve, naprave te njihove vrste, uporabu i održavanje.   Upoznati keramičke proizvode
za oblaganja, njihovu vrstu, namjenu, svojstva, dimenzije, načine izbora, načine obrade i proizvodnje, naše glavne proizvođače keramičkih pločica te služenje njihovim uputama, prospektima i katalozima.  
Upoznati osnovne obrade keramičkih pločica; točno odmjeravanje i označivanje zadanih mjera na pločicama te postupke rezanja, piljenja, lomljenja, brušenja i ručnu i strojnu izradu provrta u keramičkim pločicama. 
 
   5. Unutarnja oblaganja
-     zadaća,
-     alati, 
-     materijali,
-     podna,
-     zidna,
-     kontrola. 
Razvija stručnost, samostalnost  i preciznost u radu oblaganja. Poznaje vrste i karakteristike podnih i zidnih oblaganja, radne alate i materijale, mjerenje i određivanje površina oblaganja, pripremu i ugradnju pločica sa strogo određenim razmacima, nagibima, horizontalama, vertikalama i kontrolu radova.Upoznati važnost unutarnjih podnih i zidnih oblaganja i njihove karakteristike te vrste, dimenzije, izbor, pripremu i ugradnju keramičkih pločica, izbor i uporabu radnog alata i naprava i uređaja za rad. 
 Znati izmjeriti i izračunati površine podova i zidova, pripremiti potreban materijal, radni alat i pomagala, pripremiti površine za oblaganje, odrediti točke i trake vodilice, polagati pločice na podlogu i kontrolirati njihov međusobni razmak. 
Zna opločiti unutarnje ravne podove i zidove, podove i zidove sa više ravnina, kružne zidove, stupove pravokutnog i kružnog presjeka te oblaganja lukova i svodova, kada, stubišta, balkona, parapeta i špaleta te uspješno ugraditi gotove završne keramičke elemente i elemente od plastike, stakla, metala i drva.
Zna izvesti potrebita brtvljenja, fugiranja, čišćenja i kontrolu izvedenog oblaganja.
 
   6. Vanjska oblaganja
-     zadaća,
-     alati,
-     materijali,
-     pročelja, 
-     terasa,
-     krovovi,
-     izvođenje,
-     kontrola. 
Stječe profesionalna znanja iz važnoga keramičarskoga radnog područja oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te izbora i sigurne uporabe radne skele, uređaja, radnih alata i zaštitnih sredstava na radu.
Zna za svaku vrstu spomenutih radova mjeriti i odrediti površine oblaganja, potrebne vrste i količine potrebitog materijala.
 Upoznati važnost vanjskih oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te njihove radne alate, radne skele, pomagala i materijale za oblaganja. 
Oblaganje pročelja, zadatak, radni alati i naprave, materijali i njihov izbor, karakteristike i dimenzije, podloge, priprema, gradnja te kontrola gradnje.
Oblaganje terasa, zadatak, radni
alati i naprave, izbor materijala, dimenzije, karakteristike, podloge, priprema i ugradnja te provjera ispravnosti gradnje.
Oblaganje ravnih krovova, zadatak, radni alati i naprave, materijali i njihov izbor, podloge i slojevi podloga, priprema i izvođenje oblaganja krovova te stroga i dvostruka kontrola ispravnosti izvedenih radova. 
Propisom je strogo određena vrsta i kvaliteta podloge, njeni slojevi, materijal, slijed polaganja i uvjeti polaganja slojeva.

 
 
Tehnologija zanimanja - 3. razred,  2/64 
 
   Nastavna cjelina 
 
 Očekivana znanja i umijeća 
     Nastavni sadržaji
 
 1. Keramičke peći
    - poznavanje zadatka, 
    - organizacija rada,
    - priprema materijala,
    - kaljeve peći
    - otvoreni kamini
    - gradnja postolja,
    - gradnja ložišta,
    - goriva peći,
    - gradnja stuba,
    - gradnja tjemena,
    - ugradnja opreme,
    - spajanje dimnjaka,
    - čišćenje peći,
    - ispitivanje peći,
    - predaja peći.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Krušne peći
-     konstrukcije, 
-     materijali,
-     postolja,
-     ložišta,
-     plaštevi,
-     stropovi,
-     dimnjaci,
-     oprema,
-     kontrola. 
Razvija spoznaje o vrstama peći, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, materijalima i alatima, pripremi i gradnji te pravilima ispitivanja, kontrole i održavanja peći. Stječe sposobnost povezivanja stručno teorijskih znanja sa sadržajima praktične nastave. Razvija povećanu sposobnost i kreativnost, preciznost i estetiku te odgovornost za organizaciju i izvođenje planiranih radova.
 Zna važnost povezanosti radova u građevinarstvu te osjećaj za skupni rad, radni prostor, estetiku rada i poštivanje građevinskih i ekoloških radnih normi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razvija spoznaje o vrstama krušnih peći, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, opremi, materijalima, alatima i uređajima 
Stječe osjećaj za samostalnost , kreativnost, preciznost i urednost radnog prostora i okoliša.Gradnja peći vezana je za izvođače koji dobro poznaju vrste i konstrukcije peći, materijale za peći, postupke gradnje peći, građevinske propise i norme , kataloge i prospekte, upute proizvođača o pripremi i ugradnji građevinskih materijala te sljedeće faze radova: 
-Poznavanje zadatka, pravilno proučavanje i dobro poznavanje radnog zadatka i tehničko -tehnološke radne dokumentacije. Organizaciju rada, uspješnu pripremu i organizaciju radnog prostora , radnih mjesta i rada u gradnji peći. Pripremu materijala, raspoznavanje i razvrstavanje materijala i elemenata peći prema vrsti materijala, mjerama, klasi, 
boji, glazuri, uzorku te pripremiti opremu peći za sastavljanje, povezivanje i ugradnju. Postolje peći, prema nacrtu peći izabrati i pripremiti elemente i prvi red precizno položiti prema skici tlocrta nacrtanoj na tlu samog postolja ili nekoj podlozi, ostali redovi elemenata se polažu i povezuju do planirane visine postolja i uz izradu pripadajućih kanala i otvora postolja peći. Središnji dio peći, izvodi se od šamotnih opeka i ploča zadanih oblika i veličina, a najvažniji mu je dio ložište te se izradi ložišta i ugradnji rešetke ložišta provodi se uz povećanu stručnu odgovornost. Završni dio peći, čine svodovi, vijenci i pokrov, oni su šamotni elementi određenih oblika i veličina, a polažu se u redovima i veličinama u zavisnosti od pojedinih konstrukcija završnog dijela peći.
Opremu peći, čine vratašca ložišta, rešetka ložišta, vratašca prostora pepeljarnice i drugo te njihovo pravilno postavljanje, učvršćenje i reguliranje. Dimnjake i dimne kanale peći, njihove materijale te postupke i uređaje za pripremu i ugradnju određenih dimnih kanala, dimnih priključaka kao i dimnjaka uz strogo poštivanje njihovih oblika, veličina i izvedbi. Čišćenje peći tijekom gradnje peći izvode se razna unutarnja i vanjska zapunjavanja spojnih mjesta i razmaka te se provodi stručno čišćenje i uklanja višak ili dodaje manjak materijala i uz ocjenu ispravnosti gradnje. Ispitivanje peći, izgrađena i očišćena peć podvrgava se postupcima ispitivanja za određivanje njene ispravnosti gradnje, vrstu i kvalitetu ugrađenog materijala i dijelova, kvalitetu gradnje, rad peći, funkcionalnost i estetiku te predaju ispravne peći i uz pripadajuće upute za njen rad i održavanje.
 
Poznaje planove i konstrukcije 
peći, može čitati i nacrtati skice i nacrte, nacrtati i objasniti pojedine detalje iz složene konstrukcije peći te mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt rada i obratno. 
Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji, te pripremiti i točno ugraditi u konstrukciju peći. Postolja peći, prema konstrukciji i nacrtu peći . 
Središnji dio peći, ložište i plaštevi i njihovi elementi, izbor elemenata, priprema i ugradnja. Završni dio peći, svodovi i stropovi i njihovi elementi, izbor elemenata, priprema i ugradnja. Dimovodi peći, su dimovodni kanali u peći , priključci peći na dimnjak, kućni dimnjak i njihovi elementi, izbor elemenata te priprema, ugradnja i održavanje. Ispitivanje peći, završetkom ugradnje sve pripadajuće opreme i elemenata te čišćenja peći, provjera se ispravnost gradnje, vrsta ugrađenog materijala, opreme, rad peći, funkcionalnost, estetika, rukovanje i održavanje. 
 
  3. Zidni štednjaci 
-     konstrukcije,
-     materijali,
-     oprema,
-     izvedba,
-     kontrola. 
Razvija svijest o utjecaju ispravne izvedbe na sigurnost i uporabu zidnih štednjaka.
Upoznaje vrste i konstrukcije štednjaka, njihove materijale, elemente, opremu, te alate, uređaje i postupke gradnje. Poznaje vrste i konstrukcije krušnih peći, može čitati nacrte, skicirati, nacrtati i objasniti važnije dijelove peći. 
Može mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt i obrnuto. 
Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga i pripremiti za ugradnju u konstrukciju štednjaka. Postolje peći, prema konstrukciji i nacrtu odabrati i pripremiti materijal i elemente te ih ugraditi u postolje sa s pripadajućim otvorima i kanalima postolja. 
Središnji dio ili ložište peći, izbor elemenata te priprema i ugradnja. Završni dio peći, vijenci, svodovi i stropovi te izbor njihovi elementi i ugradnja. 
Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimnjak i njihovi elementi, izbor elemenata te priprema, ugradnja i održavanje zidnih štednjaka. 
 
  4. Industrijske peći
-     kovačke, 
-     kalioničke,
-     talioničke,
-     metalurške,
-     gradnja,
-     održavanje. 
Razvija spoznaje o značenju, vrstama, konstrukcijama, gradnji i radu industrijskih peći.
Razvija stručnost, kreativnost, preciznost i profesionalnu odgovornost te sposobnost povezivanja stručno-teorijskih predmeta s praktičnom nastavom 
Stječe osjećaj za radnu sigurnost i urednost radnog okoliša.
 
 Kovačke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi te priprema, ugradnja, rad peći i njihovo održavanje. 
Kalioničke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi i oprema, te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.
Talioničke peći, namjena, vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.
Metalurške peći, namjena, vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.
 
 5. Ostala oblaganja
      -  teracom, 
      -  kamenom,
      -  keramikom,
      -  izvođenje,
      -  kontrola. 
Stjecanja znanja i umijeća iz posebnih vrsta oblaganja, njihove primjene, materijale i izbor, pripremu, ugradnju i kontrolu.
Zna skicom predočiti izvedbe radova i voditi dnevnik praktične nastave i radne mape.Ostala važnija oblaganja su unutarnja i vanjska oblaganja s teraco pločama, teraco masom, kamenom i specijalnom vrstom keramičkih materijala.
Oblaganja teraco pločama, primjena, materijali i njihove karakteristike, priprema rada, izvođenje i održavanje.
Oblaganje kamenom, primjena, karakteristike kamena, priprema, ugradnja i održavanje.
Specijalna oblaganja, posebna oblaganja i s posebnim keramičkim materijalima, mozaika, bazena, kiselo-otporno, peći i dr.

 
Metodičke napomene:
Stjecanje stručno-teorijskog znanja za zanimanje pećara, pretpostavlja postojanje i korištenje školskog praktikuma s potrebnom opremom i školske radionice praktične nastave te stručnih posjeta učenika proizvođačima građevinskih materijala, obrađivačima i ugraditeljima tih materijala, elemenata i opreme u području i svijetu građevinarstva. 
 
Literatura koja se preporučuje: 
      Horvat:  Građevinski materijali, priručnik – skripta
      Beslać:  Materijali u graditeljstvu, Školska knjiga, Zagreb
      Merčelja: Beton i komponente, Tehnička knjiga, Zagreb
      Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, RGN-fakultet, Zagreb
       - tehnički katalozi građevnog materijala
       - prospekti proizvođača građevinskog materijala
       - periodične stručne tiskovine
 
6.8. Nastavni predmet: Praktična nastava
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenoga odnosno operativnog programa. Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole. Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.  Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim odnosno operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaji programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
Razred nastave: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)  
Godišnji broj sati nastave:  za 1. -830, za 2. - 830, za 3. - 736.
                                    
Ciljevi nastave:
Praktična nastava je osnovni stručni predmet koji udružuje i dopunjava znanja, vještine i navike iz ostalih stručnih predmeta koje učeniku omogućavaju da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja pećara.
 
Zadatci nastave da učenici:
usvoje znanja, vještine i navike iz područja izrade i održavanja peći, 
upoznaju alate, uređaje i strojeve za izradu i održavanje peći, 
osposobe se za brzo prihvaćanje novih rješenja i stječu spretnost ruku, 
usvoje pravilne tehnološke postupke pripreme i izvođenja pećarskih radova, 
stječu osjećaj samostalnosti, brzine, preciznosti i odgovornosti u svom radu, 
razviju svijest o značaju pridržavanja uputa proizvođača pećarskih proizvoda, 
razvije osjećaj za skupni rad i nauče brinuti se o uređenoj radnoj okolini, 
razvijaju svijest o pridržavanju propisa o zaštiti na radu i okružju. 
 
 
 Praktična nastava - 1. razred,  830 sati
 
  Nastavno područje  
 Očekivana znanja i umijeća  
  Nastavni sadržaji
 
 
1. Zaštita i sigurnost na radu, 
-     propisi,
-     povrede,
-     uzroci,
-     preventiva,
-     ekologija.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati propise o zaštiti na 
radu, izvore opasnosti, pravila zaštite na radu kod uporabe materijala, alata, strojeva, pomagala, energenata, rada na visinama, i zaštitnih sredstava.
Znati povrijeđenom pružiti prvu pomoć, zbrinuti radne otpatke, održavati radno mjesto, okoliš i poštivati ekološke norme.Uloga i važnost naukovanja, te
uloga i važnost zaštite na radu, zaštite radnog mjesta i okoliša.
Propisi o zaštiti pri radu, prava i obveze učenika u školskoj i obrtničkoj radionici.
Mehanički izvori opasnosti pri uporabi ručnih alata, radnih strojeva i pomagala te otklanjanje 
njihovih opasnosti. 
Opasnosti od vibracija, zračenja, buke, pare, plinova, kemikalija, lako zapaljivih materijala,
električne struje te nedovoljno i nepravilno osvijetljenih radnih mjesta, radionica i pogona.
Uzroci i štetne pojave požara i eksplozija, mjere zaštite i gašenja te bitni propisi o protupožarnoj sigurnosti na radnom mjestu.
Poznavanje mogućih izvora onečišćenja zraka, vode i tla.
Poznavanje i upotreba osobnih zaštitnih sredstava i pomagala.
Postupci ponašanja kod povreda i pružanja prve pomoći. 
Poznavanje propisa o sigurnom izvođenju pećarskih radova, radu na visinama i uporabi ispravnih i standardnih alata i pomagala te racionalnu uporabu materijala i radnih energenata. 
Otpaci materijala i njihovo zbrinjavanje te utjecaj razvoja tehnike i tehnologije na čovjeka, okruženje i ekologiju.
 
 2. Organizacija izvođenja rada,
-     radnom mjestu,
-     radionici,
-     gradilištu,
-     priprema,
-     zaštita,
      -   otpaci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razvija spoznaje odnosa prema organizaciji rada i radu, poznaje radni zadatak, radno mjesto, sredstva za rad, ponašanja u radnom prostoru, koristiti se određenim radnim zaštitnim sredstvima i vođenje dnevnika praktične nastave.
Zna proizvodnu dokumentaciju, organizaciju, pripremu i izvođenje radnog procesa u radionici i na gradilištu.Upoznaje se s radim zadatkom, radioničkim prostorom, radnim sredstvima, pravilima ponašanja  i kretanja u radionici i na gradilištu te vođenjem dnevnika praktične nastave.
Zadužuje se osobnim alatom, radnim odijelom, sredstvima zaštite i garderobnim ormarićem.
Temeljito se upoznaje s radnim zadatkom, proizvodnom dokumentacijom, pripremom i izvođenjem rada: 
- izbor materijala i dijelova,
- izbor alata, strojeva i naprava,
- izbor radnih zaštitnih sredstava,
- kvalitetno izvođenje radova,
- racionalna uporaba materijala,
- racionalna uporaba energenata,
- pravilno zbrinjavanje otpadaka, 
- poštivanje ekoloških propisa.
 
  3. Skladištenje materijala, 
-     preuzimanje,
-     skladištenje,
-     čuvanje, 
-     izdavanje,
-     zaštita.
     
Razvija spoznaje o materijalima, alatima i radnim strojevima te zadaću i funkcionirane glavnih i pomoćnih skladišta kao i njihovu evidenciju i distribuciju. 
 Raspoznavanje materijale i alate te njihovo preuzimanje po vrsti, količini, boji i kvalitetu. 
Propise o skladištenju i čuvanju
materijala, alata, strojeva, 
uređaja, zaštitne opreme i drugo. 
Vođenje skladišne evidencije o ulasku i izlasku robe iz skladišta. Održavanju skladišne čistoće, osvjetljenja, temperature i vlage.
Poznavati osnovne karakteristike materijala, alata i naprava, njihovu namjenu, pripremu, 
uporabu, održavanje i zaštitu.
  
  4. Priprema materijala,
-     mortova,
-     ljepila,
-     brtvljenog,
-     opeka,
-     keramičkog,
-     betonskog
-     kamenog,
-     metalnog,
-     staklenog, 
-     drvnog.
 
Razvija spoznaje o vrstama pećarskih materijala, njihovim karakteristikama i izboru, pripremi i ugradnji te održavanju i kontroli ugrađenog materijala. 
Stječe samostalnost i sigurnost u izboru i uporabi pećarskih materijala te korištenju njihovih kataloga, prospekata i uputa. 
Zna propise i postupke primanja, skladištenja, čuvanja i izdavanja skladišnog materijala.Mortovi – namjena, vrste, sastav, priprema, kvalitete, doprema, ugradnja, kontrola i održavanje. Ljepila – namjena, vrste, sastav, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva. 
Brtvljeni materijali – namjena, vrste, sastav, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva.
Zidne opeke – namjena, vrste, sastav, dimenzije, izbor, priprema, ugradnja, kontrola, zaštita i održavanje zidova.
Keramičke pločice – namjena,  oblici, dimenzije, zidne, podne, 
specijalne, obrade pločica rezanjem, piljenjem, lomljenjem, bušenjem i brušenjem, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje.
Betonski elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje gradnje.
Kameni elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja i održavanje.
Metalni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje.
Stakleni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje. 
Drvo i drvni elementi –namjena, vrste, sastav, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje.
 
  5. Zidanje zidova opekom,
       -  konstrukcije,
       -  alati i pomagala,
       -  zidne opeke,
-  zidni mortovi,
-  vrste zidova,
       -  izvedbe,
-  kontrola.
 
Razvija osjećaj za kreativnost, radnu preciznost te siguran i odgovoran rad u pećarstvu.
Poznaje nacrte, konstrukcije, alate i materijale, pripremu i izvođenje i održavanje građenja te vođenje dnevnika praktične nastave i radne mape.Upoznaje se s nacrtima zidova, konstrukcijama zidova, zidnim opekama, mortovima, radnom skelom, radnim alatom i napravama, zaštitnim sredstvima te pripremom i izvođenjem zidanja pojedinih zidova. 
Poznaje pravila pripreme i izvođenja svih vrsta standardnih zidova i njihovih spojeva,
pripremanje mortova za zidanje zidova raznim opekama, zidanje zidova opekom debljine 6,5, 12, i 25 cm., zidanje ravnih i kutnih zidova. zidanje križnih i kružnih zidova, zidanje lukova i svodova.
Zidanje priključaka i križanja dvaju zidova sa jednakim i različitim debljinama zidova.
Crtanje tlocrta pojedinih zidova na podovima radnih objekata i uz potrebita objašnjenja.
Upoznaje se s izradom mape i radioničkog dnevnika.
 
   6. Žbukanje zidova,
-     alati,
-     žbuke,
-     priprema ,
-     izvođenje,
-     kontrola. 
Razvija spretnost ruku te osjećaj za odgovoran i ekonomičan rad kod žbukanja, te poznaje alate, materijale, postupke žbukanja i kontrolu tih radova.
Zna važnost sigurne pripreme i  uporabe radne skele i pomoćnih naprava kod radova zidanja i žbukanja.  Upoznaje se sa zadatkom žbukanja te alatom za žbukanje i njegovom uporabom.
Poznaje pripremu i primjenu grubih i finih žbuka, njihove omjere sastojaka te pripremu žbuke i mortova za obrtničke i industrijske radove. 
Podloga žbukanja priprema se čišćenjem od ostatka morta i nanošenjem tekuće žbuke za određivanje točaka vodilica i vodećih traka, a zatim se odabiru i izvode pojedine faze žbukanja i uz pripadajuću kontrolu.
Zna nanošenje i izravnavanje grube žbuke te nanošenje i 
izravnavanje fine žbuke na površine radnog objekta.

 
 
Praktična nastava - 2. razred,  830 sati
 
  Nastavno područje  
 Očekivana znanja i umijeća  
  Nastavni sadržaji
 
 
  1. Podloge za oblaganja
-     zadaća,
-     priprema,
-     izvođenje,
-     kontrola. 
Stječe spoznaje o važnosti podloge, njenim vrstama, slojevima, materijalu, radnim alatima te postupcima pripreme,  izvođenja podloga.
Zna izvođenje kontrole položenih obloga i postupke otklona nastalih nedostataka.Zadatak podloge te alati i materijali za izradu podloge.
Vrste slojeva, debljine slojeva, sastav i omjeri komponenata. Materijal i priprema smjese ovise o zadanoj vrsti podloge i za njene slojeve odabire se propisana vrsta i omjeri komponenata. 
Ta se masa u obliku morta ili žbuke ručno ili strojno polaže u slojevima do postizanja željene debljine, stanja i kvaliteta radne podloge, a propisi o radu kod izvođenja oblaganja su:
- svi radovi u pećarstvu moraju se izvoditi u skladu s važećim pravilnicima i normama u području građevinarstva, 
- u izvođenju radova, postizanje propisanog obima, kvaliteta, rokova i cijenu ugovorenog rada. - provođenje propisa o zaštiti na radu, protupožarnoj zaštiti, zaštiti radnog mjesta, zbrinjavanju radnih otpadaka i zaštiti okoliša. 
Kontrola radova utvrđuje propisanim ispitnim metodama i uočeni nedostaci se otklanjaju pod nadzorom kontrolora.
 
   2. Oblaganja keramikom 
-  zadaća,
-  alati,
-  materijali,
-  obrada pločica,
-  postupci oblaganja,
-  kontrola radova. 
Stječe znanja o značaju oblaganja te radnim alatima, materijalima i postupcima izvođenja oblaganja.   
Poznaje keramičke proizvode i proizvođače, uporabu uputa i kataloga proizvođača te izbor, obradu, pripremu, ugradnji i kontrolu izvedenog rada. Značaj oblaganja površina te alati i materijali za oblaganja. Upoznati keramičarske ručne alate, ručno strojne alate, radne strojeve, naprave te njihove vrste, uporabu i održavanje.   Upoznati keramičke proizvode
za oblaganja, njihovu vrstu, namjenu, svojstva, dimenzije, načine izbora, načine obrade i proizvodnje, naše glavne proizvođače keramičkih pločica te služenje njihovim uputama, prospektima i katalozima.  
Upoznati osnovne obrade keramičkih pločica; točno odmjeravanje i označavanje zadanih mjera na pločicama te postupke rezanja, piljenja, lomljenja, brušenja i ručnu i strojnu izradu provrta u keramičkim pločicama. 
 
   3. Unutarnja oblaganja
-     zadaća,
-     alati, 
-     materijali,
-     podna,
-     zidna,
-     kontrola. 
Razvija stručnost, samostalnost  i preciznost u radu oblaganja. Poznaje vrste i karakteristike podnih i zidnih oblaganja, radne alate i materijale, mjerenje i određivanje površina oblaganja, pripremu i ugradnju pločica sa strogo određenim razmacima, nagibima, horizontalama, vertikalama i kontrolu radova.Upoznati važnost unutarnjih podnih i zidnih oblaganja i njihove karakteristike te vrste, dimenzije, izbor, pripremu i ugradnju keramičkih pločica, izbor i uporabu radnog alata i naprava i uređaja za rad. 
 Znati izmjeriti i izračunati površine podova i zidova, pripremiti potreban materijal, radni alat i pomagala, pripremiti površine za oblaganje, odrediti točke i trake vodilice, polagati pločice na podlogu i kontrolirati njihov međusobni razmak. 
Zna opločiti unutarnje ravne podove i zidove, podove i zidove s više ravnina, kružne zidove, stupove pravokutnog i kružnog presjeka te oblaganja lukova i svodova, kada, stubišta, balkona, parapeta i špaleta te uspješno ugraditi gotove završne keramičke elemente i elemente od plastike, stakla, metala i drva.
Zna izvesti potrebita brtvljenja, fugiranja, čišćenja i kontrolu izvedenog oblaganja.
 
   4. Vanjska oblaganja
-     zadaća,
-     alati,
-     materijali,
-     pročelja, 
-     terasa,
-     krovovi,
-     izvođenje,
-     kontrola. 
Stječe profesionalna znanja iz važnog keramičarskog radnog područja oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te izbora i sigurne uporabe radne skele, uređaja, radnih alata i zaštitnih sredstava na radu.
Zna za svaku vrstu spomenutih radova mjeriti i odrediti površine oblaganja, potrebne vrste i količine potrebitog materijala.
 Upoznati važnost vanjskih oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te njihove radne alate, radne skele, pomagala i materijale za oblaganja. 
Oblaganje pročelja, zadatak, radni alati i naprave, materijali i njihov izbor, karakteristike i dimenzije, podloge, priprema, gradnja te kontrola gradnje.
Oblaganje terasa, zadatak, radni
alati i naprave, izbor materijala, dimenzije, karakteristike, podloge, priprema i ugradnja te provjera ispravnosti gradnje.
Oblaganje ravnih krovova, zadatak, radni alati i naprave, materijali i njihov izbor, podloge i slojevi podloga, priprema i izvođenje oblaganja krovova te stroga i dvostruka kontrola ispravnosti izvedenih radova. 
Propisom je strogo određena vrsta i kvaliteta podloge, njeni slojevi, materijal, slijed polaganja i uvjeti polaganja slojeva.
   
   5. Ostala oblaganja
-     teracom, 
-     kamenom,
-     keramikom, 
-     izvođenje,
-     kontrola. 
Stjecanja znanja i umijeća iz posebnih vrsta oblaganja, njihove primjene, materijale i izbor, pripremu, ugradnju i kontrolu. 
Zna skicom predočiti izvedbe radova i voditi dnevnik praktične nastave i radne mape.Ostala važnija oblaganja su unutarnja i vanjska oblaganja 
sa taraco pločama, teraco masom, kamenom i specijalnom vrstom keramičkim materijala.
Oblaganja teraco pločama, primjena, materijali i njihove karakteristike, priprema, izvođenje i održavanje.
Oblaganja teraco masom, primjena, materijali i njihove karakteristike, priprema rada,
izvođenje i održavanje.
Oblaganja kamenom, primjena, karakteristike kamena, priprema, ugradnja i održavanje.
Specijalna oblaganja su oblaganja posebnim keramičkim materijalima, mozaika, bazena, 
kiselo-otporno, peći i dr.

 
Praktična nastava - 3. razred,  736 sati
 
  Nastavno područje  
 Očekivana znanja i umijeća  
  Nastavni sadržaji
 
 
 1. Gradnja keramičkih peći
      -  poznavanje zadatka,
      -  organizacija rada,
      -  priprema materijala,
      -  gradnja postolja,
      -  gradnja ložišta,
      -  goriva peći,
      -  gradnja stuba,
      -  gradnja tjemena,
      -  ugradnja opreme, 
      -  spajanje dimnjaka,
      -  čišćenje peći, 
      -  ispitivanje peći,         
      -  predaja peći.  
 
Razvija spoznaje o vrstama peći, njihovim konstrukcijama,
glavnim cjelinama i elementima, materijalima i alatima, pripremi
i gradnji te pravilima ispitivanja, kontrole i održavanja peći. 
Stječe sposobnost povezivanja stručno teorijskih znanja sa sadržajima praktične nastave.
Razvija povećanu samostalnost i kreativnost, preciznost i estetiku  te odgovornost za organizaciju i izvođenje planiranih radova.
Zna važnost povezanosti radova u građevinarstvu te osjećaj za skupni rad, radni prostor, estetiku rada i poštivanje građevinskih i
ekoloških radnih normi.
 
 Gradnja peći, vezana je za izvođače koji dobro poznaju vrste i konstrukcije peći, materijale za peći, postupke gradnje peći, građevinske propise i norme, kataloge i prospekte, upute proizvođača o pripremi i uporabi građevinskih materijala te slijedeće faze radova. 
Poznavanje zadatka, pravilno proučavanje i dobro poznavanje radnog zadatka i tehničko- tehnološke radne dokumentacije. 
Organizaciju rada, uspješnu pripremu i organizaciju radnog
prostora, radnih mjesta i rada u gradnji peći.
Pripremu materijala, raspoznavanje i razvrstavanje materijala i elemenata peći prema vrsti materijala, mjerama, klasi, boji, glazuri, uzorku te pripremiti opremu peći za sastavljanje i ugradnju.
Postolje peći, prema nacrtu peći izabrati i pripremiti elemente i prvi red precizno položiti prema skici tlocrta nacrtanoj na tlu samog postolja ili nekoj podlozi, ostali redovi elemenata se polažu i povezuju do planirane visine postolja i uz izradu pripadajućih kanala i otvora postolja peći.
Središnji dio peći, izvodi se od šamotnih opeka i ploča zadanih oblika i veličina a najvažniji mu je dio ložište te se izrada ložišta i ugradnja rešetke ložišta provodi uz povećanu radnu odgovornost.
Završni dio peći, čine svodovi, vijenci i pokrov, oni su šamotni elementi određenih oblika i veličina a polažu se u redovima i veličinama u zavisnosti od završnog dijela peći.
Opremu peći čine: vratašca ložišta, rešetka ložišta, vratašca prostora pepeljarnice i dr., te njihovo pravilno postavljanje, učvršćenje i reguliranje.
Dimnjake i dimne kanale peći, njihove materijale te postupke i uređaje za pripremu i gradnju određenih dimnih kanala, dimnih priključaka i dimnjaka uz strogo poštivanje njihovih oblika, veličina i izvedbi.
Čišćenje peći, tijekom gradnje peći izvode se razna unutarnja i vanjska zapunjavanja spojnih mjesta i razmaka te se provodi stručno čišćenje i otklanja višak ili manjak materijala i uz ocjenu ispravnosti gradnje.
Ispitivanja peći, izgrađena i očišćena peć podvrgava se postupcima ispitivanja za određivanje njene ispravnosti gradnje, vrstu i kvalitetu ugrađenog materijala i dijelova, kvalitetu gradnje, rad peći, funkcionalnost i estetiku te predaju ispravne peći uz upute za rad i održavanje.
2. Gradnja otvorenih kamina
-     konstrukcije,
-     zidani, montažni
-     materijali,
-     postolja,
-     ložišta,
-     plaštevi,
-     stropovi,
-     dimnjaci,
-     oprema,
      -   kontrola.Razvija spoznaje o vrstama otvorenih kamina, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, opremi, materijalima, alatima i uređajima,Poznaje planove i konstrukcije otvorenih kamina, može čitati i nacrtati skice i nacrte, nacrtati i objasniti 
pojedine detalje iz složene konstrukcije otvorenog kamina te mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt rada i obratno.
Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji, te pripremiti i točno ugraditi u konstrukciju peći.
Postolja kamina, prema konstrukciji i nacrtu , odabrati i pripremiti materijal i ugraditi elemente u postolje u redovima do potrebne visine uz izradu pripadajućih zračnih kanala i drugih otvora u postolju peći.
Središnji dio peći, ložište i plaštevi i njihovi elementi; izbor elemenata, priprema i ugradnja.
Završni dio peći, svodovi i stropovi i njihovi elementi; izbor elemenata opreme priprema i ugradnja.
Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimljak.
 
  3. Gradnja krušnih peći
-     konstrukcije,
-     materijali,
-     postolja,
-     ložišta,
-     plaštevi,
-     stropovi,
-     dimnjaci,
-     oprema,
-     kontrola. 
Razvija spoznaje o vrstama krušnih peći, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, opremi, materijalima, alatima i uređajima, Poznaje planove i konstrukcije peći, može čitati i nacrtati skice i nacrte, nacrtati i objasniti 
pojedine detalje iz složene konstrukcije peći te mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt rada i obratno.
Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji, te pripremiti i točno ugraditi u konstrukciju peći.
Postolja peći, prema konstrukciji i nacrtu peći, odabrati i pripremiti materijal i ugradite elemente u postolje u redovima do potrebne visine uz izradu pripadajućih zračnih kanala i drugih otvora u postolju peći.
Središnji dio peći, ložište i plaštevi i njihovi elementi; izbor elemenata, priprema i ugradnja.
Završni dio peći, svodovi i stropovi i njihovi elementi; izbor elemenata, priprema i ugradnja.
Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimnjak, kućni dimnjak i njihovi elementi; izbor elemenata te priprema, ugradnja i održavanje.
Ispitivanje peći, završetkom ugradnje sve pripadajuće opreme i elemenata te čišćenja peći, provjerava se ispravnost gradnje, vrsta ugrađenog materijala, opreme, rad peći, funkcionalnost, estetika, rukovanje i održavanje.
 
  4. Gradnja zidnih štednjaka
-     konstrukcije,
-     materijali,
-     oprema,
-     izvedba,
-     kontrola. 
Razvija svijest o utjecaju ispravne izvedbe na sigurnost i uporabu zidnih štednjaka. Upoznaje vrste i konstrukcije štednjaka, njihove materijale, elemente, opremu, te alate, uređaje i postupke gradnje.Poznaje vrste i konstrukcije zidnih štednjaka, može čitati nacrte, skicirati, nacrtati i objasniti važnije dijelove peći.
Može mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt i obrnuto.
Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji te ga pripremiti i ugraditi u konstrukciju štednjaka.
Postolje peći, prema konstrukciji i nacrtu odabrati i pripremiti materijal i elemente te ih ugraditi u postolje s pripadajućim otvorima i kanalima postolja.
Središnji dio ili ložište peći, izbor elemenata, priprema i ugradnja. Završni dio peći, vijenci, svodovi i stropovi te izbor njihovih elementa i ugradnja. Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimnjak i njihovi elementi, te izbor elemenata, priprema, ugradnja
i održavanje zidnih štednjaka.
 
 5. Gradnja industrijskih peći
-     kovačke,
-     kalioničke,
-     talioničke,
-     metalurške,
-     gradnja,
-     održavanje.
 
Razvija spoznaje o značenju, vrstama, konstrukcijama, gradnji i radu industrijskih peći. 
Razvija stručnost, kreativnost, preciznost i profesionalnu odgovornost te sposobnost povezivanja stručno-teorijskih predmeta s praktičnom nastavom. Stječe osjećaj za radnu sigurnost i urednost radnog okoliša.Kovačke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje. 
Kalioničke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi i oprema, te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje. Talioničke peći, namjena, vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje. 
Metalurške peći, namjena vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.

 
Metodičke napomene,
      Svrha praktične nastave u prvoj godini obrazovanja je stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika na radu s različitim materijalima, alatima strojevima i uređajima. Radovi se izvode na jednostavnim radnim vježbama i jednostavnim alatima i uređajima. Praktična nastava je predmet isključivo praktične naravi te svakom praktičnom radu i vježbi trebaju prethoditi potrebna teorijska tehničko-tehnološka objašnjenja u primjerenom obujmu. 
Posebnu pozornost treba obratiti sadržajima zaštite pri radu koji su dani i obrađeni kao posebna cjelina na početku rada u radionici i na njih se valja vraćati u svakoj konkretnoj vrsti posla u kojoj se javlja potrebna mjera zaštite. 
Sama organizacija i realizacija praktične nastave ima ključan utjecaj na uspješno ostvarenje postavljenih zadataka i ciljeva nastave ovog predmeta i pretpostavlja opremljenost radionice, dobru organizaciju i pripremu pojedinih vježbi i da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s nastavnom opremom. 
Praktičnu nastavu najpovoljnije je ostvariti u blokovima po tjedan dana, kada se naizmjenično provodi tjedan teorijske nastave i tjedan praktične nastave. Škola može organizirati i neki drugi oblik realizacije teorijske i praktične nastave, ako to može dati očekivane rezultate. Dio praktične nastave izvodi se u školskoj radionici, a drugi dio u radnom procesu u radionicama obrtnika, malih poduzetnika i drugim licenciranim radionicama za obuku učenika. 
       Prilikom izrade izvedbenog programa praktične nastave potrebno je imati u vidu predznanje učenika stečeno u osnovnoj školi i činjenicu da za određeni dio programiranih radova učenici nemaju odgovarajuću teorijsku podlogu. Učenici u radionicama obrtnika sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštivati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Pritom je zadaća realizatora programa da učeniku na početku radnog zadatka pruži stručno-teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana za izradu zadatka.
       Školski nastavnik koji organizira, izvodi ili prati ostvarenje programa, dužan je voditi brigu da svi učenici najkasnije do kraja školske godine prođu sve programske sadržaje. Također je obveza nastavnika stručno-teorijskih predmeta, značajnih za stjecanje zanimanja, da sudjeluju u izradi i praćenju ostvarenja programa praktične nastave. 
       Svaki radni zadatak treba imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potrebiti materijal, sredstva za rad, načine izrade, radne uvjete, propise, zaštitne mjere i ekološke zahtjeve. 
       Praćenje rada učenika i vrednovanje rezultata rada ima posebnu važnost i izvedbenim programom treba utvrditi način praćenja rada učenika i njegovo ocjenjivanje. Prilikom izrade izvedbenog programa potrebno je za svaku vježbu navesti i sljedeće:
    -  cilj vježbe, proizvod ili usluga,
    -  osnovne i pomoćne materijale,
    -  sredstva za rad (alati, instrumenti, strojevi i uređaji),
    -  načini izvođenja (organizacija, tehničke i tehnološke upute),
    -  potrebne mjere zaštite na radu i zaštite okoliša,
    -  načine vrednovanja rada učenika, stečena znanja, vještine i navike u praktičnom radu.
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati i održavati sljedeći pribor i opremu:
   -  propisani dnevnik rada (mapa praktičnog dijela naukovanja),
   -  odobrenu literaturu iz praktične nastave, pećarske struke i pećarskih radova,
   -  pribor za crtanje (olovka, gumica, dva trokuta, šestar, kalkulator i dr.), 
   -  radno odijelo, cipele, kapa i radne rukavice,
   -  vođenje mape praktičnog dijele naukovanja, 
   -  pristup usmenom, pismenom i praktičnom provjeravanju znanja i vještina iz praktične nastave.
 
Literatura koja se preporučuje
Za sada ne postoji neposredna stručna literatura kojom bi se mogli korisno pomoći i učenici i nastavnici, već samo posredna tekstualna pomagala: 
   -  tehnički katalozi građevnog materijala,
   -  prospekti proizvođača građevnog materijala, 
   -  N.Kacian: Osnove zaštite na radu, IPRPZ, 1994. 
   -  Radna mapa za naukovanje POU, Zagreb, 2003. 
 
7.  ISPITNI KATALOG -  POMOĆNIČKI ISPIT
 
Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje pećar nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog
dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
gradnja zidnih štednjaka, 
gradnja kalijevih peći, 
gradnja stojećih kamina, 
gradnja krušnih peći, 
gradnja kalioničkih peći, 
gradnja talioničkih peći, 
podna oblaganja pločicama, 
zidna oblaganja pločicama, 
specijalna oblaganja pločicama. 
 
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
 Vrsta uratkaOpis uratka
    Gradnja štednjakaOdabrati prostor i veličinu štednjaka, položaj dimnjaka i njegove veličine, vrste i veličine dimnih kanala štednjaka, grijače i zračne zaklopke te provjeriti ispravnost rada štednjaka 
 
    Gradnja slobodno
    stojećeg kaminaUtvrditi položaj dimnjaka, prema nacrtu izraditi ložište, izolirano radi gubitaka topline, klupice i nadgradnja te zaklopka. Peć se fugira, očisti i ispitana preda korisniku
 
    Izvedba podnog
      opločenjaOdabrati zadanu vrstu podnog opločenja, pripremiti podloge za opločenje, izračunati najviše i najniže točke završnog opločenja, slijedi i izvođenje opločenja, fugiranje i čišćenje te provjera kvalitete i predaja rada
   Gradnja suvremenoga 
    položenog kaminaOdrediti položaj dimnjaka i njegovu veličinu, izraditi kamin prema zadanim mjerama, dimne kanale peći prilagoditi prema dimnjaku, optimalno mjesto ugradnje, zračne zaklopke, fugiranje i čišćenje te ispitivanje rada i kvalitete, davanje uputa i predaja peći
   Gradnja složenoga
   zidanog štednjakaUtvrditi položaj dimnjaka i njegovu veličinu, prostor za gradnju štednjaka, mjere dimnih kanala u peći, ugraditi grijače i regulacijske zaklopke, slijedi fugiranje i čišćenje te ispitivanje, upute i predaja štednjaka 
   Gradnja krušne peći 
   za pečenje i grijanjeIzvedba dimnjaka je obvezna prema nacrtu i zbog važećih propisa - izgradnja kostura peći s grijačima, lukovima, pećnicama zapećcima i poklopcem, fugiranje i čišćenje peći, ispitivanje, upute i predaja korisniku 


 
   RADNA PROBA
 
Vrsta radne probeOpis radne probe
  Opločivanje kupaonice 
Provjera: ispravnosti izbora materijala za oblaganje, točnosti polaganja pločica prema nacrtu, ravnosti cjelokupne postave pločica, točnosti nagiba, horizontalnosti i vertikalnosti sastava pločica, te čistoće i izgleda 
  Zidani štednjaciProvjera: izbora i postavljanja kostura peći, ispravnosti dimnih kanala, ugradnje vodokotlića i nosača, ispravnosti dimnjaka, kvalitete izrade i estetike površine štednjaka 
  Krušne pećiProvjera: izrade postolja i glavne mjere peći, glavne mjere dimnjaka i njegovog položaja, razvrstavanja kutnih i drugih elemenata, izrade luka i njegove izmjere te kvalitete izrade 
   Otvoreni i toplo
   zračni kamini 
Provjera: ispravnog izbora veličine uloška, postavljanja i ugradnje uloška, izgradnje kupole kamina pomoću mreže, ugradnje toplinskih elemenata te završne površinske obrade kamena
 

 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
NASTAVNI PREDMET
Tehnologija zanimanja
Značenje i razvoj pećarskog zanimanja 
Vrste pećarskih radova 
Osnovni pećarski materijali 
Oblici energije i njena racionalna uporaba 
Zaštita na radu i zaštita okoliša 
Keramički materijali za oblaganje 
Keramika, kamen beton, staklo i metal 
Drvo, papir, tekstil i plastične mase 
Izolacijski i vatrostalni materijali 
Veziva, ljepila, mort i žbuka 
Pripremni radovi prije oblaganja 
Osnove zidanja i žbukanja 
Priprema površine za oblaganje 
Izvođenje oblaganja keramičkim pločicama 
Izvođenje oblaganja ostalim materijalima 
Osnove izvedbe pećarskih radova 
Složene izvedbe pećarskih radova 
Namjena i izvedba kalijevih peći i kamina 
Namjena i izvedba krušnih peći 
Namjena i izvedba industrijskih peći 
Ručni keramičarski i pećarski alati 
Keramičarske ručne i strojne pile 
Keramičarske ručne i strojne bušilice 
Ostali keramičarski uređaji i naprave 
Radni otpadci i njihovo zbrinjavanje 
Održavanje radnih sredstava i radnog prostora 
Stručni predmeti
Presjeci predmeta i njihovo kotiranje 
Radionički, sastavni i shematski crteži 
Predočavanje i izrada crteža jednostavnih elemenata 
Građevinsko predočavanje elemenata konstrukcija 
Izrada i analiza skica iz zanimanja 
Izrada i analiza proizvodne dokumentacije 
7.   Uporaba računala i programa u zanimanju
 
Matematika u struci
Mjerne veličine i jedinice 
Izračunavanje površine, volumena i mase 
Izračunavanje količine materijala i vremena rada 
Izračunavanje broja okretaja i brzine obrade 
5.   Izračunavanje vremena strojne obrade piljenja 
Određivanje vremena strojne obrade brušenja 
Određivanje pojedinačnih i ukupnih troškova 
Izračunavanje poreza, kamata i plaća 
OCJENJIVAČKI LIST
 I. PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
Radnje obavljene u okviru 
praktične zadaćeBroj bodova
Poznavanje radne dokumentacije     0 -  5
Izbor radnog procesa izrade0 - 10
Izbor radnog materijala i dijelova0 - 10
Izbor alata i radnih strojeva     0 - 10
Izvođenje ručnih obrada uratka0 - 10
Izvođenje strojnih obrada uratka0 - 10
Izvođenje mjerenja i kontrole     0 - 10
Ocjena kvalitete izrade uratka0 - 10
Ocjena utroška radnog vremena     0 - 10
Odnos prema radnim sredstvima0 - 10
Odnos prema zaštiti na radu     0 -  5
UKUPNO BODOVA 0 - 100

 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100 odličan     ( 5 )
81 – 91 vrlo dobar  ( 4 )
67 – 80 dobar      ( 3 )
50 – 66 dovoljan    ( 2 )
0 – 49 nedovoljan  ( 1 )

 
 II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100 odličan     ( 5 )
80 – 89 vrlo dobar  ( 4 )
70 – 79 dobar      ( 3 )
60 – 69 dovoljan    ( 2 )
Manje od 30 nedovoljan  ( 1 )

 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-67
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mljekar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pekar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje precizni mehaničar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje prodavač - Narodne novine br.: 80 / 2007
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...