Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042140


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2142
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
GRADITELJ ORGULJA
 
OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA 
 
Cilj 
Odgojno-obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz područja obrade drva, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad bude sposoban izrađivati i popravljati orgulje.
 
Zadaci:
- steći vještinu rada sa strojevima i ručnim alatima u tehnološkom procesu obrade
 drva i izrade dijelova i cijelih orgulja,
      - steći vještinu ugađanja, popravaka i restauriranja instrumenata,
- usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala u izradi
     orgulja,
      - upoznati način prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost 
        izrade jednostavnih crteža,
      - naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda,
      - upoznati izvore opasnosti i mjere zaštite ljudi i okoliša.
 
Trajanje obrazovanja: 
- 3 godine.
 
Uvjeti za upis: 
- završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za rad s drvom, drvnim materijalima te strojevima i napravama za rad drvom.


1.   NASTAVNI PLAN 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
 
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk135135132102
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Glazbala135----35
Akustika--135--35
Poznavanje materijala270135--105
Osnove računalstva135----35
Tehničko crtanje135----35
Konstrukcije --270396166
Tehnologija
zanimanja135270396201
Matematika u struci135135132102
Izborna nastava135135396166
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi 
Tehnologija zanimanja
Praktična nastava u radnom procesu 
340
 
 
 
560 
270
 
 
 
630 160
 
 
 
 
640 
Ukupno1714951714951713444434

 
NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
 
A) Općeobrazovni dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk135135132102
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno 931593157224854

 
B) Strukovno-teorijski dio
 
Nastavni predmetBroj satiUkupan broj sati
1. razred2.razred3.razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Glazbala135----35
Akustika--135--35
Poznavanje materijala270135--105
Osnove računalstva135----35
Tehničko crtanje135----35
Konstrukcije --270396166
Tehnologija
zanimanja*135270396 201
Matematika u struci135135132102
Izborna nastava**135135396166
Ukupno8280828010320880

 
*Dio programa tehnologije zanimanja (vježbe) realiziraju se u terminima praktične nastave u školskoj ili glazbalarskoj radionici. 
** Izborni nastavni predmet može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke. 
Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.
Izborni predmet od 1 ili 2 sata tjedno u trećoj godini treba biti kultura življenja ili predmet struke čiji program izradi škola uz suglasnost Zavoda za školstvo Republike Hrvatske.
Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, 1997).
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).
 
C)Praktični dio (40 tjedana)
 
 Broj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred 
godišnjegodišnje godišnje
Praktična nastava u školi s vježbama340270160 
Tehnologija zanimanja*
(vježbe) 
35 
35 
32 
 
Praktična nastava u radnom procesu* 
560 
630 
640 
 
Ukupno9009008002600


 
* Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave). Program zaštite na radu obavezno je završiti pismenim testom. 
Praktični dio nastave moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati praktične nastave u školi i glazbalarskoj radionici utvrđuje se operativnim programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola nema radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj glazbalarskoj radionici s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 
D)Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3.razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni
dio315315224854
Stručno –
teorijski dio280280320880
Praktični dio9009008002600
Ukupno(A+B+C)1495149513444334

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
 
GlazbalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi
AkustikaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi
Poznavanje materijalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe
domaći rad
Osnove računalstvaPraktičan rad na računalu
Tehničko crtanjeVježbe, usmeni odgovori, domaći rad
KonstrukcijeVježbe- crtanje, usmeni odgovori
Tehnologija zanimanjaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe
Matematika u struciPismena provjera, usmeni odgovori, domaći rad
Izborni predmetOvisi o vrsti izabranog predmeta

 
Napomena: Tijekom drugog polugodišta obvezna je provedba kontrolnog ispita 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti
strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Glazbala profesorVisoko školsko obrazovanje
Prof. glazbene kulture
AkustikaprofesorVisokoškolsko obrazovanje
Prof. fizike
Poznavanje materijalaprofesorVisokoškolsko obrazovanje
dipl. ing. drvne industrije
Osnove računalstvaprofesorVisokoškolsko obrazovanje iz tehnike(računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike, prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. informatičar….
Tehničko crtanjeprofesorVisokoškolsko obrazovanje
dipl. ing. drvne industrije
KonstrukcijeprofesorVisoko školsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije
Tehnologija zanimanjaProfesor i
suradnik u nastaviVisokoškolsko obrazovanje
dipl. ing. drvne. Industrije
Matematika u struciprofesorVisokoškolsko obrazovanje prof. matematike, dipl. ing matematike, dipl. ing. drvne industrije
Izborna nastava struke profesorVisokoškolsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije
Praktična nastavaMajstor- glazbalarSrednje obrazovanje,
glazbalar s položenim majstorskim ispitom

 
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.,80/99.) 
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi
 
Nastavni
predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Glazbala 1.profesor3525
Akustika2.profesor3525
Poznavanje materijala1. 2.profesor70, 3525
Osnove računalstva1.profesor35Rad u grupama po 15
Tehničko crtanje1.profesor3525
Konstrukcije2. 3.profesor70, 96Rad u grupama po 15
Tehnologija zanimanja*1. 2. 3.Profesor
Suradnik u nastavi70,105, 12825
Matematika u struci1. 2. 3.profesor35, 35, 3525
 
Izborni predmet1. 2. 3.profesor35, 35, 96 

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmet
Školska učionicaKlasična učionicaGlazbala, akustika, matematika u struci
Školska učionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcimaPoznavanje materijala
Računalska učionica15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta pisač mogućnost pristupa internetuOsnove računalstva
Učionica-crtaonicaKlasična učionica s jednim računalom popraćeno odgovarajućim crtaćim programomTehničko crtanje i konstrukcije
 
 
Školska učionica, stolarska i glazbalarska radionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima, stolarska i glazbalarska radionica opremljene osnovnim strojevima i alatima za obradu drva pri izradi glazbalaTehnologija zanimanja
 

 


6. NASTAVNI PROGRAM- KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA 
 
 
6.1. Nastavni predmet: GLAZBALA
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
 
Cilj: 
Steći osnovna znanja o klasifikaciji instrumenata i njihovom povijesnom razvoju.
Zadaci:
-     Naučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata po različitim kriterijima.
-     Naučiti razlikovati instrumente.
-     Steći osjećaj za zvuk i znati razlikovati različite izvore.
-     Shvati važnost glazbe u povijesti čovječanstva.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Klasifikacija muzičkih instrumenata
a)žičani instrumenti
 
 
b)duhački instrumenti
 
 
c)udaraljkeNaučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata koji se upotrebljavaju u muzičkoj praksi, te steći znanja o materijalnoj i konstrukcijskoj raznolikosti koja postoji među izvorima zvuka
 
 
 
 - Podjela prema načinu pokretanja žica
- podjela Zaksa i Hornbostela
- podjela prema materijalu od kojeg su instrumenti napravljeni
- podjela prema zvuku određene i neodređene visine
- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima
Violina, viola, viola d amore, violončelo,
Viola da gamba, bariton, kontrabas ,harfa,
Lauta, mandolina, gitara, tambura , balalajka,
Benđžo, citra , cimbal, klavirZnati sastavne dijelove nabrojanih instrumenata, steći vještinu razlikovanja instrumenata s obzirom na dimenzije i tonski opseg, te steći znanja o razvojnom putu instrumenata kroz povijest- Naziv,
- opis,
- povijest,
- tehnika i ton,
- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima.

 
6.2. Nastavni predmet: AKUSTIKA
 
Razred: Drugi (2.)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
 
Cilj: 
Svladati osnovne fizikalne zakonitosti prenošenja i percepciji zvuka
Zadaci: 
-     Naučiti osnovne čimbenike koji utječu na pojavu zvuka.
-     Naučiti osnovna svojstva zvuka.
-     Shvatiti načine proizvodnje i prenošenja zvuka.
-     Shvatiti značenje zvuka u svakodnevnom životu.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
ZvukZnati kako osnovni čimbenici utječu na pojavu zvuka- Definicija,
- izvor zvuka,
- materijalna okolina zvučnog izvora,
- prijemnik zvučnih valova.
Osobine zvukaNaučiti osnovna svojstva zvuka- Trajanje zvuka,
- jačina zvuka,
- visina zvuka,
- boja zvuka.
Prenošenje zvukaSteći znanja o utjecaju materijalne okoline zvučnog izvora na koju će se njegovo treperenje prenijeti- Širenje zvučnog vala oko viljuške koja treperi,
- refleksija zvuka na zakrivljenim površinama.
Prijem zvukaShvatiti doživljaj zvuka- Prijemni organ za zvuk
Osnovna načela stvaranja zvuka kod pojedinih vrsta instrumenataNaučiti što sve utječe na stvaranje zvuka kod pojedinih instrumenata- Stvaranje zvuka kod različitih instrumenata.

 
6.3. Nastavni predmet: Poznavanje materijala
 
Razred: 1. i 2. (prvi i drugi)
Tjedni / ukupni broj sati: 2/70 i 1/35
Cilj: 
Stjecanje teorijskih znanja iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala koja će osposobiti učenike u izboru optimalnog materijala za izradu trzalačkih glazbala.
Zadaci:   
-     usvajanje osnovnih znanja o anatomskoj građi drva, kemijskim i tehničkim svojstvima drva važnim za izradu glazbala,
-     usvajanje znanja o furnirima i njihovoj primjeni u izradi glazbala,
-     usvajanje znanja o nedrvnim materijalima njihovim karakteristikama važnim 
za izradu glazbala,
-     naučiti tehniku pravilnog izbora materijala za izradu glazbala,
-     razviti sposobnost praktičnog primjenjivanja usvojenih znanja,
-     razvijanja urednosti, marljivosti, upornosti i kritičnosti. 
 
 Prvi razred: 2/70 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
DrvoSteći jasnu i potpunu sliku o drvu kao o osnovnom materijalu za izradu glazbalaAnatomija drva,
kemijska svojstva drva, 
tehnička svojstva drva,
greške i oštećenja drva,
trajnost drva,
makroskopska 
identifikacija.
 
Drvo za glazbalaSteći znanja o geografskim podnebljima koje daju najbolje drvo za gradnju glazbala i koju vrstu drva upotrijebiti pri izradi dijelova glazbala.Pronalaženje drva (smreka, javor, voćkarice, egzote,)
vrijeme sječe,
utvrđivanje provodljivosti zvuka u izdubljenom drvu, 
ispitivanje akustičnih svojstava (brzine provodljivosti zvuka, harmonijskih frekvencija, alekvotne frekvencije, ispitivanje svojstva tona po boji-fimbar ).
Odabir i priprema drvaSteći znanja o tome kako odabrati i na najbolji način pripremiti sirovinu.Odabir dijelova drva,
izrada elemenata za buduće detalje putem kalanja(cijepanje),
izrada budućih detalja piljenjem.
FurniriZnati razlikovati vrste furnira i primjenjivati ih pri izradi glazbala.Pojam, vrste, primjena,
sastavljanje i nastavljanje
furnira.
Nedrvni materijali za izradu glazbalaNaučiti svojstva nedrvnih materijala i pravilno ih primijeniti u izradi glazbala.Brusila,
okov,
plastične mase,
prirodni materijali-struna,
ljepila,
metali.
 


 
 
Drugi razred (2): 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Alkoholni lakoviNaučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.Vrste smola i otapala za
izradu alkoholnih lakova,
recepture za izradu
lakova.
Uljni lakoviVrste smola i otapala za 
izradu uljnih lakova,
recepture za izradu.
Nitro lakoviVrste,
recepture za pripremu,
potrebna oprema za 
nitro lakove.
Kombinirani lakoviVrste smola i otapala za
izradu komb. Lakova,
recepture za izradu.
Temeljni lakovi bojeNaučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.Važnost uporabe
temeljnog laka,
priprema temeljnog laka,
boje za temeljni lak.
Završni lakoviVažnost završnih lakova,
priprema i vanjska obrada
završnog laka.
Sredstva za poliranjePolir paste
 
Kemijska i fizička svojstva lakovaKemijska i estetska svojstva lakova,
tvrdoća, elastičnost i trajnost,
otpornost na udarce i habanje.

 
 
6.4. Nastavni predmet: OSNOVE RAČUNALSTVA
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
 
Cilj: Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja rada na računalu. 
 
Zadaci:
-     Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima,
-     upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije,
-     upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja u drvodjeljskoj struci,
-     stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatike
 
Građa računala
 
 
 
 
 
 
 
Rad s računalom
Softver - programska potpora
Word 
 
 
InternetZnati definirati informatiku i računalstvo.
 
Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.
 
 
 
 
 
 
Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice.
 
Znati koristiti se internetom.Osnove informatike, podjela informacija, računalstvo
Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.
 
Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
 
 
Struka na internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

 
Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.
 
6.5. Nastavni predmet: TEHNIČKO CRTANJE
 
Razred: 1.(prvi)
 
Tjedni (ukupni ) broj sati: 1/35
 
Cilj: 
Stjecanje znanja iz osnova tehničkog crtanja, s naglaskom na crtanje elemenata koji su u svezi s proizvodima od drva za glazbalarstvo.
Zadaci: 
-     Upoznati učenike s priborom i sredstvima za crtanje, te normama koji se koriste,
-     naučiti učenike tehnike i načine pisanja i crtanja,
-     upoznati učenike s osnovama projiciranja i predočavanja predmeta,
-     razvijati kod učenika smisao za točnost, urednost i preciznost u radu,
-     utjecati na razvoj kritičnosti pri svom radu.
 
Prvi razred: 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Uvod, crtaći priborZnati primijeniti sve naučene zakonitosti tehničkog crtanja na jednostavnim crtežima. Zadatak tehničkog crtanja, pribor za crtanje i rukovanje priborom. 
Crte-linijeVrste crta, širina crta i primjena kompozicija linija.       
Tehničko pismoTehničko pismo, standardi veličina i metode pisanja.
Formati papira, zaglavlja, sastavnice- Veličine papira za tehničko crtanje, 
previjanje papira, zaglavlja radioničkih
nacrta, sastavnice za sklopni crtež. 
Mjerila i omjeri- Vrste mjerila, primjena i obračun, pravila kotiranja.
Prikazivanje i označivanje materijala i predmeta- Oznake drvnih i nedrvnih materijala,
- prikazivanje predmeta, pravokutna projekcija, pogledi, 
- označivanje presjeka.
 

 
 
6.6. Nastavni predmet: KONSTRUKCIJE
 
Razred: 2. (drugi) i 3. (treći)
 
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70, 3/96
 
Cilj: Stjecanje znanja i sposobnosti čitanja i crtanja nacrta glazbala u obliku tehničkog crteža 
Zadaci:
-     Upoznati učenike sa vezovima drva značajnim za izradu glazbala
-     Razvijati sposobnost izrada skica i nacrta glazbala.
-     Razvijati sposobnost čitanja nacrta i vađenja mjera za izradu glazbala.
-     Poticati urednost, preciznost, točnost.
-     Utjecati na razvoj kritičnosti pri radu.
 
Drugi razred: 2/70
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Uvjeti za konstrukcijuSteći znanja o uvjetima za konstrukciju.Vrsta drva,
čvrstoća drva,
vlažnost drva.
Konstruktivni elementi instrumenata
 
 
 
 Steći znanja o vrstama i prikazivanju vezova u nacrtu tlocrtu i bokocrtu koji se koriste kod izrade glazbala. Steći vještinu prikazivanja opreme instrumenata.
 
 
 
 Vrste vezova za izradu pojedinih instrumenata,
crtanje opreme pojedinih instrumenata 
(gudala, naslona za bradu, držača za žice , pragova, konjića, panjića, prigušivača, kutija, vijke za ugađanje)
Izrada nacrta pojedinih detaljaSteći vještinu crtana nja pojedinih detalja Rozete,
rezbarije,
intarzije,
bordure,
ornamenti,
proračun i izrada, nacrta menzura.

 
Treći razred, 3/96 
      
      Nastavna cjelina 
       Sadržaj 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      Prikaz konstrukcije orgulja -  Nacrt orgulja,
 -  tlocrt orgulja,
 -  bokocrt orgulja,
 -  uzdužni presjek orgulja,
 -  poprečni presjek orgulja,
 -  prikaz drvnih svirala.
 -  prikaz metalnih svirala,
 -  prikaz sviraonika orgulja,
 -  prikaz mijeha orgulja,
 -  prikaz klavijature orgulja,
 -  prikaz ugradnje drvnih svirala,
 -  prikaz ugradnje metalnih svirala,
 -  shematski prikaz rada klavijature,
 -  shematski prikaz rada trakture,
 -  shematski prikaz rada mijeha,
 -  prikaz konstrukcije zračnice,
 -  prikaz ugradnje zračnice,
 -  shematski prikaz rada zračnice,
 -  prikaz konstrukcije kućišta orgulja,
 -  prikaz vrsta kućišta orgulja,
 -  prikaz vezova pri gradnji orgulja,
 -  shematski prikaz rada orgulja.
 
      Prikaz konstrukcije glazbala
        po izboru učenika 
 - Nacrt, tlocrt i bokocrt glazbala, 
 -  nacrt s presjecima glazbala,
 -  presjeci karakterističnih spajanja. 
 

 
 
6.7. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja
 
Razred: 1. (Prvi), 2. (drugi) i 3. (treći)
 
Tjedni (ukupni ) broj sati:          1. raz.T 1/35, V 1/35;
      2. raz. T 2/70, V 1/35
      3. raz. T 3 /96, V 1/32
 
Cilj:
Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade glazbala od krojenja do završne obrade, postavljanja opreme i ugađanja instrumenata
Zadaci: 
-     Upoznati i naučiti koristiti se alatom te pripremati razne ručne i mehaničke alate   
i naprave za rad.
-     Upoznati učenike sa tehnikom rada.
-     Upoznati učenike s opasnostima pri radu te mjerama zaštite.
-     Upoznati i naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa izrade pojedinih vrsta 
glazbala.
-     Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.   
-     Razviti odgovornost za racionalnu upotrebu materijala, za čuvanje i održavanje 
sredstava za rad.
-     Razviti upornost, preciznost i marljivost u radu.
  
Prvi razred: T1/35, V1/35 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Organizacija radnog mjestaUpoznati alat, opremu i organizaciju radioniceRaspored alata i strojeva,
čuvanje alata,
održavanje i čistoća radionice.
Krojenje materijalaSteći znanja i vještine krojenja određenim alatom uz maksimalnu iskoristivost materijalaAlat za mjerenje i zacrtavanje,
ručni alati za piljenje
krojenje ručnim alatima za piljenje, ručni električni alati,
krojenje ručnim električnim alatima, kruže pile,
krojenje kružnim pilama,
uskolisne tračne pile,
krojenje uskolisnim tračnim pilama.
Oblikovanje skrojenih materijalaSteći znanja o alatima i strojevima za oblikovanje ,a također i vještinu rada s njima  Ručnim i električni alati za oblikovanje skrojenih detalja,
tehnologije ravnanja, debljanja, glodanja , bušenja,
održavanje i mjera zaštite,
specijalni strojevi i tehnologije rada sa njima pri izradi pojedinih glazbala.
Izrada spojeva i šablonaNaučiti izrađivati spojeve i šablone za pojedine vrste glazbalaVrste, namjena i tehnologija izrade pojedinih vrsta spojeva karakterističnih za pojedine vrste glazbala.

 
 
Drugi razred: 2/70, 1/35
 Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
 LijepljenjeSteći znanja o načinima i postupcima lijepljenja.Vrste ručnih stegača i ručnih naprava za stezanje,
strojne naprave za stezanje,
priprema ljepila,
priprema spojeva za lijepljenje,
načini stezanja lijepljenih spojeva, vrijeme stezanja,
održavanje i mjere zaštite.
 
 Savijanje drvaSteći znanja o savijanju drvaPriprema drva za savijanje.
načini savijanja
 
 Točnost obradeSteći znanja o važnosti poštivanja dimenzijaPojam točnosti obrade i tolerancije,
mjerila,
kontrola točnosti,
greške.
BrušenjeNaučiti načine rada ručnih i električnih alata i strojevaNaprave za ručno brušenje, 
električni alati za brušenje,
strojevi za brušenje, 
tehnološki proces brušenje.
Površinska obrada glazbalaSteći znanja o radnim alatima, uređajima za površinsku obradu , te utjecaju površinske obrade glatkoće i finoće mehaničke obrade na kvalitetu instrumenta ,njegovu zvučnost i trajnost.Ručni alati za površinsku obradu,
uređaji za špricanje,
uređaji za sušenje,
razlozi za površinsku obradu,
gruba površinska obrada,
fina površinska obrada prije lakiranja,
načini nanošenja temeljnih boja,
načini nanošenja lakova,
usjajivanje površine.

 
 
  Treći razred,  3/96, 1/32       
  
       Nastavna cjelina   
        Sadržaj 
 
 
 
       
Orgulje  -  Pojam i vrste orgulja,
  -  dijelovi i sklopovi orgulja,
  -  materijali za izradu orgulja, 
  -  orguljarski alati i strojevi,
  -  postupci izrade orgulja,
  -  osnove glazbenosti iz orgulja. 
     
      
Uređaji orgulja  -  Uređaj za proizvodnju tlačnog zraka,
 -  uređaj za distribuciju tlačnog zraka, 
 -  uređaj za proizvodnju zvuka,
 -  sustav trakture orgulja,
 -  sustav sviraonika orgulja.
      
Uređaj za proizvodnu tlačnog zraka -  Namjena i sastav uređaja,
 -  ventilatori i mjehovi za dobavu zraka,
 -  spremnici zraka i kapaciteti zraka,
 -  tlakovi u spremnicima zraka.
      
Uređaj za distribuciju tlačnog zraka
     -  Namjena i sastav uređaja,
  -  sistem razvodnih kanala i spremišta,
  -  sistem trakture i veznog polužja,
 -  sustav klavijature i pedala orgulja, 
     
Sustav za proizvodnju zvuka  -  Namjena i sastav sustava zvuka,
 -  metalne i drvene svirale s ventilima, 
 -  električni i pneumatski prekidači,
 -  registri i zračne komore i zračni kanali.
      
 
Sustav sviraonika orgulja -  Namjena i sastav sviraonika, na sviraoniku 
   se prstima aktiviraju tipke klavijature, a one
   preko sistema pneumatskih ili električnih 
   prekidača otvaraju ventile zračnih komora
   i puštaju tlačni zrak na jezičke svirala i
   tada proizvode očekivane zvučne tonove.
      
Izrada orgulja,
 - kućišta,
 - sviraonika,
 - zračnice,
 - svirala,
 - traktue i
 - klavijature. - Prema zadanoj dokumentaciji, izvršiti
   izbor zadanog materijala i alata, izvesti
   potrebita mjerenja, krojenja i izrezivanja
   materijala za pojedine dijelove i sklopove.
 - Izrezani materijal ručno i strojno obraditi
   i obrađeno spojiti u potrebitu cjelinu, a 
   zatim izvršiti kontrolu pravilnosti izrade
   proizvoda kao cjeline.

 
 
6. 8. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: 1., 2., 3. (prvi, drugi i treći)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35, 1/35, 1/32
 
Cilj:
 Naučiti i osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.
Zadaci:
Naučiti i osposobiti učenike za:
- računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim
 jednadžbama,
- postotni račun,
- mjere i mjerenje veličina,
- geometrijske likove i tijela,
- mjerenje i izračun osnovnog materijala,
- izračun kinematike obrade,
- izračun vremena izrade,
- kalkulacije i obračun plaća.
 
Prvi razred: 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Računske operacije s prirodnim brojevima
 
Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima
 
 
 
 
 
Mjerenje veličina
 
 
 
 
Koordinatni sustav u ravnini
 
 
Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom 
 
Proporcionalne veličine
 
 
 
Postotni račun
 
Kut, ravni geometrijski likovi
 
 
 
Geometrijska tijela
 
 Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.
 
 
Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi. Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujme, mase raznih likova i tijela.
 
Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.
 
Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.
 
 
Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.
 
Naučiti izračunati postotak.
 
Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak).
 
Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunavati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).
 Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potenciranje, korjenovanje. 
Pojam razlomka kao dijela cjeline, pojam razlomka kao kvocijenta cijelih brojeva. Zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka. Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.
Međunarodni SI-sustav mjera, broj pretvornik. Mjerenje ploha, obujma i mase.
 
Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.
 
 
Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.
 
Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka, obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.
 
Postotni račun.
 
Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.
Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla.
 

 
Drugi razred: 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Mjere, mjerenje i količina trupaca
 
 
 
 
 
 
 
Mjere, mjerenje i količina građe
 
 
 
 
 
 
 
Izračun deformacija zbog higroskopnosti drva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinematika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Količine osnovnog materijala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Količina pomoćnog materijala 
 
 
 
 Naučiti primjenu standardnih mjera. 
Naučiti računati volumen trupaca izračunom i tablicama.
Upoznati pilansko iskorištenje i otpad.
 
 
 
 
 
Usvojiti primjenu standardnog načina mjerenja.
Naučiti računati volumen piljene građe.
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama. 
 
 
Znati predvidjeti pogreške na vezovima drva, deformacije spojeva zbog promjena vlage.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.
Naučiti izračunati prijenosni odnos za potrebni broj okretaja i za brzinu.
Naučiti izračunavati količinu obrade s obzirom na brzinu pomaka.
 
 
 
 
 
Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element, te njegovu vrijednost (proizvodi obrađeni na crtanju i tehnologiji).
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati potrebe pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element u korelaciji s crtanjem i tehnologijom.
 
 Standardi dimenzija trupaca, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – kubatura (stožac, valjak) tablice za kubaturu, pilansko iskorištenje (nadmjera, točnost piljenja, izračuni).
 
Standardi dimenzija građe, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – volumen (kvadar – kocka).
Količina nadmjere na utezanje (pilanska nadmjera, izračuni).
 
Postotak vlage, izračun veličine utezanja i bubrenja u pojedinim smjerovima za totalno utezanje, za djelomični gubitak ili primanje vlage (rezane građe, elemenata u preradi), promjene dimenzija i izračun pogrešaka u pojedinim vrstama spojeva, konstrukcija i sklopova pri širinskom, dužinskom i debljinskom sastavljanju, pri ugaonom sastavljanju.
 
Broj okretaja, brzina rezanja (pri istosmjernom i protusmjernom rezanju) kod kružnih i tračnih pila, glodalica, blanjalica, brusilica, tokarilica.
Prijenosni odnosi kod remenskih prijenosa. 
Brzina pomaka obratka, podešavanje, izračun količina u protoku.
 
Mjerenje masivnog drva, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje, količina otpada.
Mjerenje pločastog materijala, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje količina otpada. Izračun cijene materijala.
Izračun potrebne količine: ljepila, lakova, vijaka, čavala, moždanika, brusnog sredstva, stakla.
Količina rastepa pomoćnog materijala.

 
Treći razred: 1/32
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Količine materijala za proizvod
 
 
 
 
 
 
Vrijeme izrade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulacije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obračun plaće
 
 
 
 
 
 
 
 Naučiti izračunavati količine i vrijednosti materijala za određene tipove proizvoda u glazbalarstvu.
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) u zanatskoj proizvodnji i industriji.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji čine cijenu koštanja.
Naučiti izračunati vrijednost izrade.
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.
 
 
 
 
 
 Izračun potrebne količine osnovnog i pomoćnog materijala za proizvod, vrijednosti i cijene koštanja, vrijednosti rastepa, škarta.
 
Izračun potrebnog vremena za izradu elemenata, proizvoda, serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno-završna vremena, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).
 
Vrijednost i cijena koštanja (sata, minute) za pojedini proizvod.
Cijena materijala, dodaci na otpad, rastep i škart, ukupni trošak materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit, porezi, režijski troškovi.
 
Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća.
Povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 
6.9. Izborni predmet: Kultura življenja
 
Razred: treći (3.)
Broj sati tjedno (ukupno): 1/32
 
Cilj: 
Razviti kod učenika osjećaj za kulturno ophođenje, posebno u komuniciranju sa strankama i potrebu za zdravim stilovima življenja.
Zadaci:
-     Shvatiti važnost kulturnog ophođenja u svim situacijama u kojima se nalazimo,
-     uočiti važnost pravila kulturnog ponašanja u poslovnom komuniciranju,
-     formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisničkih načina ponašanja, 
-     razviti potrebu za pravilnom prehranom i bavljenje sportom.
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
 
Kultura ponašanja
 
 
 
 
 
 
 
Pravilna prehrana
 
 
 
 
Sport i rekreacija 
 
 
Ovisnosti
 
 
 
 
 
 Steći naviku kulturnog ophođenja u društvenom životu.
 
 
 
 
 
 
Razvijati kod učenika naviku pravilne prehrane i shvatiti važnost pravilne prehrane. 
 
 
Naučiti važnost kretanja i koordinacije.
 
Shvatiti i uočiti negativne strane ovisnosti. 
Formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisnosti.
 
 Važnost kulturnog ophođenja u društvenom životu,
Norme ponašanja (bonton),
Poslovno komuniciranje:
-     odnos kupac - trgovac
-     vještina uspješne komunikacije.
 
Raspored obroka.
kalorična vrijednost hrane
zdrave namirnice,
pretilost kao bolest.
 
Važnost sporta, 
vrste sportova.
 
Pušenje,
alkoholizam,
droga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesti suvremenog svijeta
 
 
 
 
Nenasilno rješavanje problema
 
 
 
 
Život u obitelji
Spolni životUpoznati učenike s  vrstama bolesti suvremenog svijeta i razvijati potrebu preventive protiv ovih bolesti.
 
Razvijati kod učenika pozitivne stavove u životnim situacijama.
 
 
 
Razvijati osjećaj odgovornosti.AIDS,
spolno prenosive bolesti,
aktualne bolesti.
 
 
Poštivanje različitosti,
asertivno i neasertivno ponašanje,
suradnja i tolerancija,
socijalizacija za kooperaciju,
vještine rješavanja sukoba. 
 
Odgovorno roditeljstvo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Program bi se trebao provoditi u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika i samostalnim radom djelovalo na formiranje pozitivnih stavova o načinu življenja.
 
 
6.10. Nastavni predmet: Praktična nastava
 
Razred: 1., 2., 3.
Broj sati:  900, 900, 800
 
Cilj:
 Stjecanje praktičnog znanja, vještina i navika koja omogućuju učeniku obavljanje poslova iz djelokruga zanimanja.
Zadaci nastave: 
    -  da učenici usvoje znanja, vještine i navike u izradi orgulja,
    -  da se osposobe za pravilan izbor materijala za izradu određenog glazbala,
    -  da upoznaju alate i strojeve za rad u glazbarskoj radionici,       .
   -  da se osposobe za podešavanje sredstava za rad i njihovo održavanje,
   -  da se upoznaju sa upotrebom zaštitnih sredstava, te zaštitom okoline,
   -  da se osposobe za brzo prihvaćanje novih rješenja i zadataka,
   -  da se kod učenika razvije osjećaj samostalnog izvršavanju radnih.
 
  Prvi razred, 865
 
  
       Naziv vježbe   
        Sadržaj vježbe
 
 
      
      Zaštita na radu,
-     propisi,
-     povrede,
-     uzroci,
-     preventiva.Uloga i važnost zaštite na radu,
propisi o zaštiti pri radu,
obveze učenika u školskoj i obrtničkoj   
radionici i u poduzeću,
mehanički i električni izvori opasnosti,
požari i ostali izvori opasnosti,
obvezna uporaba zaštitnih sredstava,
postupci kod povreda i pružanje prve 
pomoći povrijeđenima.
     
      Organizacija rada,
-     radno mjesto,
-     radionica,
-     poduzeće,
-     priprema,
-     izvođenje.Upoznati radionički prostor,
upoznati razmještaj alata i strojeva,
zaduženje s osobnim alatom, radnim
odijelom i zaštitnim sredstvima,
temeljito se upoznati s radnim zadatkom,
izborom materijala i alata, izvođenja 
radova, racionalnoj uporabi materijala,
energenata i zbrinjavanja radnih otpadaka.
      
      Mjerenja i kontrola,
         -   zadaća
-     mjerenja,
-     mjerila,
-     kontrola. -  zadaća i vrste mjerenja,
 -  čitanje nacrta i konstrukcija,
 -  mjerila i mjerne jedinice,
 -  postupci mjerenja i održavanje mjerila, 
 -  kontrolom provjeriti mjere, materijal,   
   kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.
     Krojenje materijala ,
-     ručno,
-     strojno,
-     kopiranjem. -  ručnim radnim alatima,
 -  ručnim električnim alatima,
 -  kružnim strojnim pilama,
 -  tračnim strojnim pilama,
 -  ručno i strojno kopiranje.

   
 Drugi razred, 865
 
  
       Naziv vježbe   
        Sadržaj vježbe
 
 
 
     Oblikovanje skrojenog
       radnog materijala
   -  oblikovanje ručnim alatima,
  -  oblikovanje ručnim električnim alatima,
 -  oblikovanje strojnom ravnalicom, 
 -  oblikovanje strojnom debljačom,
 -  oblikovanje srtrojnom glodalicom,
 -  oblikovanje specijalnim strojevima. 
     
      Izrada spojeva 
       za glazbala  -  vrsta spojeva za glazbala,
 -  izrada spojeva ručnim alatima, 
 -  izrada spojeva strojnim alatima,
 -  ugradnja spojeva kod glazbala.
      
 
      Tehnologija lijepljenja -  vrste i karakteristike ljepila,
 -  priprema spojeva za lijepljenje,
 -  postupci lijepljenja spojeva,
 -  vrijeme stezanja spojeva,
 -  kontrola lijepljenih spojeva .
      
 
 
      Površinska obrada  -  gruba površinska obrada,
  -  fina površinska obrada,
  -  polirana površinska obrada,
 -  načini nanošenja temeljnih boja,
 -  načini nanošenja lakova,
 -  površinska obrada okova i opreme glazbala
 -  površinsko poliranje i uglačavanje. 
     
 
 
 
    Zaštita materijala nemetalnim
       i metalnim prevlakama  -  bojenjem i lakiranjem,
  -  bitumeniziranjem,
  -  plastificiranjem,
  -  gumiranjem,
  -  galvanskim prevlakama 
  - metali:
-     eleoksiranjem,
-  bruniranjem,
-     kositrenjem,
-     niklanjem,
-     kromiranjem,
-     pozlaćivanjem,
-     posrebrivanjem,
-     i drugo.

 
 
   Treći razred, 768
 
  
       Naziv vježbe   
        Sadržaj vježbe
 
 
      
     Sastav i izrada orgulja -  Značaj i vrste orgulja, 
 -  Glavni dijelovi orgulja:
-  kućište, sistem proizvodnje zraka,
-  sistem distribucije zraka, svirale,
-  traktura, klavijatura i sviraonik.
-  Postupci izrade elemenata i orgulja.
     
 
    
 
     Izrada kućišta orgulja-  Proučiti zadani nacrt kućišta, 
   izabrati propisani materijal, alate, 
  strojeve i zaštitna sredstva.
-  Izvesti potrebita mjerenja, krojenja i 
  izrezivanja materijala za pojedine
   elemente i sklopove kućišta.
-  Ručno i strojno obraditi i oblikovati
   elemente i spojit ih u cjelinu kućišta orgulja.
-  Izvesti kontrolu pravilnosti izrade,
   kvalitetu, funkcionalnost, estetiku,
   i elemenata i cjeline kućišta.
 
     
     Izrada ostalih dijelova i
      radnih sistema orgulja
 
  -  Sistema proizvodnje zraka,
  -  Sistema distribucije zraka,
  -  Svirala orgulja,
  -  Trakture orgulja,
  -  Klavijature orgulja, 
  -  Sviraonika orgulja.
     
     Postava orgulja na
      mjestu svoga rada  -  Izbor veličine zvučnog objekta,
  -  Izbor pozicije orgulja u objektu,
  -  Stabiliziranje orgulja u objektu,
  -  Podešavanje orgulja za rad,
  -  Puštanje orgulja u rad,
  -  Davanje uputa za rad i održavanje orgulja.
     
     Popravci orgulja  -  Detektacija kvarova,
  -  Otklanjanje kvarova,
  -  Ispitivanje rada.
     
     Restauratorski radovi  -  Snimanje stanja orgulja,
  -  Razrada metoda restauriranja,
  -  Izrada kalkulacije i ponude,
  -  Izvođenje restauiranja orgulja,
  -  Puštanje u rad restauiranih orgulja.

 
 
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
 
Svrha završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za stjecanje zanimanja glazbalar – graditelj orgulja.
Način provjere znanja i umijeća:
Završni ispit:
1.  Praktični dio (izrada stolarskog uratka).
2.   Strukovno- teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).
3.   Ispit znanja iz hrvatskog jezika.
 
Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita):
1.   Praktični dio (izrada stolarskog proizvoda).
2.   Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).
Praktični dio ispita u skladu je s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, Praktična zadaća sastoji se od izrade uratka i radne probe a obuhvaća područja:
Izrada proizvodne dokumentacije uratka 
Izbor pravilnog drvnog materijala uratka 
Izbor potrebnog nedrvnog materijala uratka 
Izbor strojeva, alata i uređaja za obradu 
Krojenje i izrezivanje radnog materijala 
Izrada vezova i spojeva materijala 
Lijepljenja radnog materijala 
Površinska obrada materijala i uratka 
Izrada dijelova i sklopova orgulja 
Ugradnja dijelova i sklopova orgulja 
Ugradnja orgulja na mjesto postavljenja 
Popravci i održavanje orgulja 
Ispitivanje i ugađanje orgulja 
Restauratorski radovi na orguljama 
 
Učenik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati učeniku.
 
URADAK
 
Vrsta uratkaOpis sadržaja uratka
Izrada i ugradnja drvenih sviralaPrema radnom zadatku i proizvodnoj dokumentaciji izrade svirala: izvršiti izbor potrebnog materijala, radnog alata, strojeva i uređaja. Materijal ručno i strojno obraditi i sastaviti u sviralu te sviralu ugraditi. Pritom se ocjenjuje kvaliteta izrade i ugradnje, funkcionalnost, estetika i zvuk svirale.
Izrada i ugradnja metalnih sviralaRadnom dokumentacijom izrade i ugradnje metalnih svirala određena je vrsta radnog metalnog materijala, mjere, radni alati, strojevi i uređaji te postupci obrade, izrade i ugradnje metalnih svirala, a ocjenjuje se kvaliteta izrade, ugradnje i postignuti zvuk svirale
Izrada i ugradnja zračnica sviralaPrema nacrtu i tipu orgulja izrađuje se određeni oblik i volumen zračnice, krojenjem i izrezivanjem elemenata iz određenog materijala te njihova ručna i strojna obrada i izrada zračnice. Provjerava se kvaliteta izrade, funkcionalnost i estetika zračnice.
Izrada i ugradnja mijeha orguljaSastav, oblik i veličina mijeha određena je projektom orgulja i prema njemu se vrši izbor materijala, krojenje i izrezivanje te ručna i strojna obrada i ugradnja mijeha, a ocjenjuje se kvaliteta izrade, ugradnje, funkcionalnost, estetika i rad mijeha.
Izrada i ugradnja klavijature orguljaVrsta i veličina klavijature te njena izrada i ugradnja određena je vrstom orgulja i prema njima se vrši izbor, krojenje i izrezivanje materijala te ručna i strojna obrada, izrada i ugradnja. Vrednuje se kvaliteta izrade, ugradnje, estetika i rad klavijature.
Izrada i ugradnja trakture orguljaPovezanost i rad klavijature i svirala ostvaruje se pomoću trakture. Ona se sastoji iz niza poluga, polužica i zglobova, a izrađuje se od određenog materijala, potrebnih veličina, oblika i međusobno su rastavljivo spojene. Ocjenjuje se kvaliteta izrade, ugradnje, estetika i pravilnost rađa trakture.


 
RADNA PROBA
 
Vrsta radne probeOpis radne probe
Sastavljanje i ugradnja sviraonika orguljaPrema nacrtu i funkciji sviraonika, vrši se izbor, postavljanje i ugradnja pripadajućih elemenata i sklopova u cjelinu sviraonika te provjeru kvaliteta elemenata i sklopova, njihovu ugradnju, funkcionalnost, estetiku i rad sviraonika.
Izrada uzoraka obrade materijala
 Obrade materijala izvode se ručno i strojno pomoću određenih alata, radnih strojeva i uređaja te postupaka: izbora određenog materijala, mjerenja, krojenja, izrezivanja, spajanja spojevima, lijepljenja, savijanja, oblikovanja, površinske mehaničke obrade, površinske zaštite premazima i slično.
 
Površinska obrada uratka i orguljaIzvodi se postupcima ručnog i strojnog grubog i finog brušenja i poliranja površina drvnog i ne drvnog materijala te postupcima nanošenja močila, boje i laka. Ocjenjuje se konačni izgled površine, njena glatkoća, finoća i stupanj visokog sjaja i reflekcije svjetlosti.
Ispitivanje i ugađanje klasičnih orguljaProvjera ispravnosti i rada klavijature, trakture, zračnice, svirala i uređaja za proizvodnju tlačnog zraka te udešavanje svirala i trakture i to samo pomoću standardnog alata i uređaja do postizanja ispravnog zvuka i rada orgulja.

 
Pri izradi praktične zadaće učenik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Učenik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
Teme i cjeline iz predmeta:
 
Poznavanje materijala
 
Tehnička svojstva drva 
2.   Makroskopska identifikacija drva
Bolesti i zaštita drva 
Vrste drva za izradu glazbala 
Akustična svojstva drva za glazbala 
Prirodno i umjetno sušenje drva 
Drvena građa i furniri za glazbala 
Vezivo za drvo i druge materijale 
Močila, kitovi, boje i lakovi 
Metalni materijali i okovi za glazbala 
Plastični i drugi materijali za glazbala 
 
Stručno crtanje
Osnove tehničkog crtanja 
Označavanje drvnih materijala 
Označavanje nedrvnih materijala 
Vezovi i spojevi kod izrade glazbala 
Klasifikacija i vrste glazbala 
Izrada skica i nacrta dijelova glazbala 
Izrada proizvodne dokumentacije glazbala 
8.   Uporaba računala u gradnji glazbala.
 
Stručni račun:
   1.  Mjerne veličine i jedinice
2.  Matematičke i računske operacije
    3.  Izračunavanje potreba materijala
Izračunavanje troškova rada 
Izračunavanje plaća i doprinosa 
 
Tehnologija zanimanja
 
1. Značaj i vrste orgulja
Materijali za gradnju orgulja 
Povijesni razvoj gradnje orgulja 
Osnove glazbenosti iz orgulja 
Obrada materijala ručnim alatima 
Obrada materijala ručnim strojevima 
Obrada materijala radnim strojevima 
Radovi brušenja ručnog i strojnog alata 
Izrada dijelova i sklopova orgulja 
Ugradnja dijelova i sklopova orgulja 
Ugradnja orgulja na mjesto postavljenja 
Popravci i održavanje orgulja 
Ispitivanje i ugađanje orgulja 
Restauratorski radovi na orguljama 
Održavanje radnih strojeva, alata i uređaja 
 
OCJENJIVAČKI LIST
PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
 
Radnje obavljene u okviru
praktične zadaćeBroj bodova
    Poznavanje radne dokumentacije0 – 5
    Izbor radnog procesa izrade0 – 10
    Izbor radnog materijala i dijelova0 – 10
    Izbor alata i radnih strojeva0 – 10
    Izvođenje ručnih obrada uratka0 – 10
    Izvođenje strojnih obrada uratka0 – 10
    Izvođenje mjerenja i kontrole0 – 10
    Ocjena kvalitete izrade uratka0 – 10
    Ocjena utroška radnog vremena0 – 10
    Odnos prema radnim sredstvima0 – 10
    Odnos prema zaštiti na radu0 – 5
    UKUPNO BODOVA100

 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100odličan     ( 5 )
81 – 91vrlo dobar   ( 4 )
67 – 80dobar      ( 3 )
50 – 66dovoljan    ( 2 )
0 – 49nedovoljan  ( 1 )


II. STRUČNO – TEORIJSKI DIO 
 Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. 
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:   
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodova Ocjena
90 – 100 odličan     ( 5 )
80 – 89 vrlo dobar  ( 4 )
70 – 79 dobar      ( 3 )
60 – 69 dovoljan    ( 2 )
Manje od 30 nedovoljan  ( 1 )

 
Učenik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-49
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 
 
 
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042142


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2144
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
GRADITELJ PLASTIČNIH PLOVILA
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA 
 
Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: graditelj plastičnog plovila.
 
Zadaci
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada   i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke spajanja brodskih dijelova, uređaja i sekcija.
Moći izabrati i primijeniti alate, uređaje i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti osnovne pojmove o osmozi.
Upoznati ponašanje materijala prema osmozi.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati osnove automatizacije u montaži.
Upoznati montažu i demontažu pojedinih sustava ili ugradbenih jedinica
Znati sustav gradnje plastičnog plovila.
Znati tehnologiju gradnje, montaže, održavanja plastičnog plovila.
Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Trajanje obrazovanja: 
3 godine
 
Uvjeti za upis: 
završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor.
 
2. NASTAVNI PLAN  
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva1,553----53
Matematika u struci270135132137
Tehničko crtanje 1,553135--88
Osnove tehničke mehanike135135--70
Osnove brodogradnje135----35
Linije plovila----13232
Tehnologija gradnje plovila--270264134
Konstrukcije plovila--270396166
Izborna nastava135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi
Materijali za gradnju plovila
Tehnologija obrade i montaže
Elementi broda
Linije broda
Elektrotehnika
Praktična nastava u radnom procesu 
340
 
 
 
 
 
 
 
 
560 
270
 
 
 
 
 
 
 
 
630 
160
 
 
 
 
 
 
 
 
640 
 
 
Ukupno1714961714951512804271

 
Praktična nastava (objašnjenje):
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz struke koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom, što je vidljivo u tablicama (NASTAVNI PLAN OBJAŠNJENJE).
 
NASTAVNI PLAN - OBRAZLOŽENJE
A)  Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
 B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva1,553----53
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje1,553135--88
Osnove tehničke mehanike135135--70
Osnove brodogradnje135----35
Linije plovila3)----13232
Praktikum:
Tehnologija gradnje plovila,3) 
- 
- 
2 
70 
2 
64 
134
 Konstrukcije plovila3)--270396166
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci ili
prirodoslovlje135135132102
Ukupno B)828182808256817

 
2)  - Okvirni sadržaj je zajednički za područja rada brodogradnja, a izvode se i u tjednu praktične nastave.
3) - Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje.
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
 
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci i stručnih predmeta. 
 
C) Praktični dio s tehnologijama i vježbama
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama : 
340 
270 
160 
770
Praktična nastava u
školskoj radionici ili praktikumu najviše sati 4) 
 
270 
 
165 
 
96 
Materijali za gradnju plovila2,3)3535 
Tehnologija obrade i montaže2) 
35 
  
Elementi strojeva2,3) 35 
Linije plovila3)-3532 
Elektrotehnika3) 32 
 Praktična nastava u
 radnom procesu – 
najmanje sati 
 
560 
 
630 
 
640 
 
1830
Ukupno 9009008002600

      
- Materijali za gradnju plovila2,3) , Tehnologija obrade i montaže2), Elementi strojeva2,3) , Linije plovila3), Elektrotehnika3)  - nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave
 4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio315315224854
Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 281280256817
Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1496149512804271

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktični rad
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Elementi strojevausmeno, pismeno, praktični rad
 Konstrukcije plovilausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija gradnje plovila usmeno, pismeno, praktični rad
Elektrotehnikausmeno, pismeno, praktični rad
Linije plovilausmeno, pismeno, praktični rad
Materijali za gradnju plovilausmeno, pismeno, praktični rad
Osnove brodogradnjeusmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesor računalstva. dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. elektrotehnike 
profesor strojarskih predmeta
profesor PTO-aVSS
Matematika u struciprofesor matematike, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor strojarskih predmeta
profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanikeprofesor strojarskih predmet, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažeprofesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Materijali za gradnju ploviladipl. ing. kemijske tehnologije
dipl. ing. strojarstvaVSS
Elementi strojevaprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-aVSS
Elektrotehnikaprofesor elektrotehnike
dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-aVSS
Konstrukcije ploviladipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehnologija gradnje ploviladipl. ing. brodogradnjeVSS
Osnove brodogradnje dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. strojarstvaVSS
Linije ploviladipl. ing. brodogradnjeVSS
Izborni dio, stručni predmetiprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-aVSS
Praktična nastavadipl. ing. brodogradnje
profesor strojarskih predmeta 
dipl. ing. strojarstva profesor PTO-a
nastavnik praktične nastave- stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
 
 5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
 5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
18 sati - zajedno
35 sati - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1. 2. i 3.profesor1. razr. - 2 sata (2+0)
70 sati -zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati -zajedno
3 .razr. - 1 sat (1+0)
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2. profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati - zajedno
18 sati - 2 skupine
2 .razr. - 1 sat (0+1)
0 sati-zajedno
35 sati - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor,
nastavnik PN,
suradnik,
majstor1 sata (0.5 + 0.5)
18 sati zajedno
17 sati - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
Osnove brodogradnje1. profesor
 1 sat (1 + 0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
Elementi strojeva2.profesor
 1 sat (0,5 + 0,5)
18 sati – zajedno
17 sati - 2 skupine 
30 učenika
15 učenika
Elektrotehnika2.profesor
 1 sat (1 + 0)
35 sati – zajedno 
30 učenika
Materijali za gradnju plovila1. i 2. profesor
 1.raz.
1 sat (1 + 0)
35 sati - zajedno
2.raz
1 sat (0+1)
32 sata – 2 skupine 
 
30 učenika
 
 
15 učenika
Tehnologija gradnje plovila
 2. i 3. profesor2. i 3.raz.
2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 skupine 
 
30 učenika
15 učenika
Konstrukcija plovila2. i 3.profesor
 2.raz.
2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 skupine
3.raz.
3 sata (2+1)
64 sata - zajedno
32 sata - 2 skupine 
 
30 učenika
15 učenika
 
 
30 učenika
15 učenika
Linije plovila
 
 
 
 
 
 2. i 3.
 
 
 profesor,
 
 
 
 2.raz.
1 sat (0 + 1)
35 sati - 2 skupine
3.raz.
2 sata (1 + 1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 skupine 
 
15 učenika
 
 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik, 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 
8 -16 učenika.
Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorSadržaji vježbi u pravilu u skupinamaod 15 učenika


 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
 Tehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
praktikum za TehnologijeKlasična učionica s ormarima
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Materijali za gradnju plovila
Tehnologija gradnje plovila
Praktikum za 
brodogradnju
 1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom + 
specijalizirani softver za brodogradnjuLinije plovila
Konstrukcije plovila
 
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 
6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.
6. 1. Praktični dio obrazovanja – naukovanja
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice,
-     obrtničke radionice, brodogradilište,
-     pogone poduzeća, brod i slično.
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-      materijal predmeta obrade
-      alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
- etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
- kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
10.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. 
11.Strojna obradaBušenje
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 Brušenje i oštrenje alata
Znati pravilno oštriti alate:
- sjekač, crtaća igla, točkalo,svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
Tokarenje
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva:
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Glodanje
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva:
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: graditelj plastičnih plovila
 
A/ CILJEVI I Zadaće PROGRAMA:
- upoznati radne prostorije, alate, strojeve i propisane mjere sigurnosti na radu;
- naučiti sve potrebne operacije, manipulacije, od preuzimanja materijala i tehničke dokumentacije do završetka svih radova;
- primjenjivati zaštitne mjere pri radu;
- radom na specifičnim poslovima i radnim zadacima steći znanja i vještinu potrebnu za obavljanje poslova i radnih znanja i vještina potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka brodograditelja u stakloplastici;
- praktično upoznati organizacijske oblike u gradnji plovila.    
 
B/ Sadržaj PROGRAMA
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.Raspored i organizacija proizvodnog rada 
2.Sigurnost i zaštita pri raduZakonski propisi i normativni akti radne organizacije. Osnove zaštite od požara. Primjena prve pomoći u raznim slučajevima. Opasnosti i mjere zaštite pri radu: štetnim plinovima, kiselinama 1 lužinama, bojama, razrjeđivačima i drugim kemijskim supstancama. Opasnost i mjere zaštite od otrovnih plinova. Mjere sigurnosti kod primjene električne energije. Sigurnost pri radu sa ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu s ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu na skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova, pri ručnom transportu tereta. Osnovni princip zaštite pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima. Osobna zaštitna sredstva.
3.Ručna obrada drvaMjerni alati. Obilježavanje radnog komada: mjerenjem, šablonom i kopiranjem. Piljenje: dasaka, trenica i trupaca Tesanje: dasaka i trupaca Blanjanje: dasaka i trupaca. Bučenje: podešavanje i zakivanje trenica oplate i palube. Ukopavanje. Lijepljenje.
4.Strojna obradaGater: primjena, rukovanje i održavanje Blanjalica: rukovanje, primjena i održavanje. Glodalica: rukovanje, primjena i održavanje. Pile: rukovanje, primjena i održavanje. Strojna obrada elementa plovila. Strojna obrada elemenata obrade i inventura plovila. Zaštita pri radu: kod blanjanja, piljenja, glodanja i bušenja.
 
5.Izrada kalupaTrasiranje plovila. Izrada šablona. Priprema mjesta za izradu kalupa. centriranje i montaža orebrenja. Izrada kalupa. Pojačanja kalupa.
 
6.Radno mjesto brodograditelja u stakloplasticiRučni alat: čuvanje i održavanje. Sredstva i pribor: za rukovanje, primjena i održavanje. Ručni mehanizirani alati: rukovanje i održavanje.

 
 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: graditelj plastičnih plovila
 
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
7.Izrada plovilaCentriranje i premazivanje kalupa. Priprema i izrada kobilice. Priprema pramčane i krmene statve. Priprema i nanošenje ukrasnog sloja. Priprema i postavljanje ojačanja. Priprema i nanošenje slojeva laminata. Izrada i montiranje rebara. Izrada i montiranje raznih pregrada. Izrada i montiranje palube i nadgrađa. Izrada raznih otvora i prolaza. Izrada poklopaca na otvorima palube. Montiranje i spajanje dijela opreme. Plastificiranje drvenih plovila.
 
8.Porinuće i izvlačenje plovilaNamještanje saona, saonika i ležaja. Namještanje potklada. Tehnika spuštanja plovila. Tehnika izvlačenja plovila.
 
9.Popravak plastičnog plovilaPregled plovila i utvrđivanje oštećenih mjesta. Priprema alata, sredstava, pribora i materijala za popravak. Popravak oštećenja nastalih tijekom izrade plovila. Pripremanje materijala i izrada novih dijelova plovila. Montiranje novih dijelova plovila.
 
10Primjena računala u proizvodnjiOsnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (spojevi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke specifikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 
 
Objašnjenje
Treba nastojati da svi polaznici rade na svim poslovima i radnim zadacima predviđenim programom. Budući da program proizvodnog rada ostvaruju u proizvodnim pogonima, to grupi polaznika koja ostvaruje određeni dio programa ne smije biti veća od 5 polaznika. Dobrom organizacijom rada instruktor će omogućiti polaznicima stjecanje visokog stupnja vještina. Izvedbeni program proizvodnog rada treba biti što više prilagođen poslovima i radnim zadacima radnih organizacija u kojima se obavlja taj rad. Poželjno je da učenici u većem vremenskom bloku borave u poduzeću zbog sagledavanja i usvajanja znanja, vještina i navika u kontinuitetu. U izradi izvedbenog programa, praćenju realizacije i vrednovanja rezultata rada učenika, potrebno je obvezno aktivno sudjelovanje nastavnika tehnologije zanimanja.
 
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
1. Tvornički prospekti
Skupina autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske
 


6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
            
Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji
jedni (ukupni) fond sati: 1sat (35 sati); 0,5 + 0,5
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljaanje poslova u zanimanju: 
- graditelj plastičnih brodova
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.
 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu.


 
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1.Tehnički materijaliUpoznati osnovna znanja o najvažnijim tehničkim materijalima:
-dobivanje
-svojstva
-primjenaOsnovni pojmovi tehnologije
Željezo i čelik.
Svojstva materijala.
Obojeni metali i njihove legure.
Nemetali.
2.Osnove proizvodne
tehnikeUpoznati načela rada, alate i postupke Upoznati postupke spajanja pojedinih Upoznati načela rada pojedinih strojnih obrada, alate i postupke           Postupci ručne obrade odvajanjem čestica:
 - osnove mjerenja i kontrole
- ocrtavanje i  obilježavanje
- osnovni kutovi reznog 
 alata
- sječenje
- piljenje
- turpijanje
- grecanje
- izrada navoja.
Postupci obrade lima:
-     rezanje lima
-     savijanje lima
-     ravnanje lima
-     probijanje lima
-     previjanje lima.
-     kovanje i  prešanje
-     valjanje, vučenje, istiskivanje
-     lijevanje
Spajanje razdvojivim
vezama:
-     spajanje vijcima i maticama
-     spajanje zaticima i svornjacima
-     spajanje klinovima
-     spajanje spojkama
Spajanje nerazdvojivim
vezama:
-     spajanje zakivanjem
-     spajanje lemljenjem
-     spajanje zavarivanjem
-     spajanje lijepljenjem.
Postupci strojne obrade
Osnove teorije rezanja
Bušenje
Tokarenje
Glodanje
Brušenje
Štancanje
Ostali postupci strojne obrade.
3.Osnove strojeva    i uređaja Razlikovati pojedine strojeve za pretvorbu energije, materijala i informacijaPodjela strojeva
-     pogonski strojevi
-     radni strojevi 
-     strojevi s elektroničkom
obradom podataka
-     proizvodna postrojenja
Primjeri: CNC - alatni stroj kao tehnički sustav
Centralno grijanje kao tehnički sustav

 


6.3. Nastavni predmet: Matematika u struci
            
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
Zadaci 
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju brodomehaničar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
 
1.    Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška
 
Matematika u struci
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje               Broj sati po obrazovnim godinama
Br.                                        I.       II.    III.    Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije                  
2.         Potenciranje         
3.         Korjenovanje                    
4.     Jednadžbe prvog stupnja            
5.     Veličine i jedinice           
6.     Proračuni dužine i kutova                 
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                    
10.    Osnove trigonometrije        
11.    Pravilo trojno                    
12.    Postotni i kamatni račun
13.        Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova               
15.     Izrada kalkulacija u zanimanju                    
      UKUPNO SATI:                      70     35     32    137
 
 
Matematika u struci - prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Osnovne matematičke        Ponoviti znanja i uvježbati     Vrste brojeva.
      operacije, vještinu računanja.                          Zbrajanje i oduzimanje.                                           Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje               Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                      potencija.
                                                      Množenje i dijeljenje
                                                      potencija.
                                                      Potenciranje potencija.
3.     Korjenovanje              Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
             s korijenima.               Računske operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama      Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.      Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose            Omjeri i razmjeri, prosto
                              među veličinama.           pravilo trojno, postotni račun.
                              Razumjeti sličnost           Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45° i   60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske veličine, 
                                                      zbroj vektora, množenje
                                                      vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti    Koordinatni sustav, 
                                                      jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.      Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.       Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina            Znati i umjeti proračunati      Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i njegovih dijelova.
                                                      Proračuni razvijene dužine.                                                                                        Pravokutni trokut
                                                      Pitagorin poučak.
                                                      Trigonometrijske funkcije                                                                                         pravokutnog trokuta.
7.     Proračuni površina,          Znati i umjeti proračunati      Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase      površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                      Proračuni volumena i
                                                      oplošja tijela:
                                                      kocka, kvadar, piramida
                                                      valjak, stožac, kugla.
                                                      Proračuni mase i težine.
                                                      
 
Matematika u struci: Druga godina 
Cilj i zadaci nastavnih područja 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
br.
1           2                         3                        4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,       Kvadrat i kub binoma i 
                               računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                      algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                      korijen negativnog broja.
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti             Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                      Primjena trigonometrije.
                                                      Pravokutni i kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti             Jednostavno pravilo trojno.
                               pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti             Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.      Pojam kamatnog računa.
 
 
Matematika u struci: Treća godina 
Cilj i zadaci nastavnih područja 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.  Izračun troškova              Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
2.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna za 
                                                      jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit      struke i zanimanja.
 


6.4. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
 Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
 
 
 
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                               Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodičke napomene:
 
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
 
6.5.Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: prvi (1.)
      drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
                   2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju.
Zadaci
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada     
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
 
Tehničko crtanje 
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.    II.    III.    Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                     4                  4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                 10                 10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                 16                 16
      Presjeci                                     6                  6
      Tolerancije, znakovi obrade                      6                  6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje               6                  6
      Izrada radioničkog crteža                        5                  5
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
      Crtanje krivulja                                8            8   
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva        7            7
Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža           20           20
      UKUPNO SATI                             53    35          88
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj
1         2                         3                                     4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                                                       Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža.

 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj
1         2                   3                             4
1.Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivuljaZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                      Osnovne geometrijske konstrukcije.
Konstrukcije kružnih prijelaza.
Konstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
3.Crtanje detalja na temelju sklopnog crtežaZnati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.
 Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:
-     ortogonalne projekcije
-     kotiranje
-     presjeci
-     tolerancije
-     znakovi obrade.
 

 
6.6.Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: prvi (1.)
      drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                     2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju. 
Zadaci
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.   Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
2.   Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška
 

Osnove tehničke mehanike
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
R. br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.     II.    III.    Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                              5                   5
      Statika krutog tijela                          
      - sustavi sila u ravnini                          12                  12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                   8                   8
      - određivanje težišta                            5                   5
      Trenje                                      5                   5
2.     Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                    15            15
      Osnove kinematike                                  10            10
      Osnove dinamike                                   10            10
      UKUPNO SATI                             35    35            70
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                 Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.     
2.Statika krutog tijela    Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
-nosačima s dva oslonca
- konzoli
-kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
 
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj
1         2                         3                                     4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 


6.7. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje
                  
Razred: prvi (1.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred - 1 sat (35 sati)                     
Cilj: Upoznati učenike s osnovama brodogradnje, brodogradilištem, konstrukcijom i opremom plovila.
Zadaci 
Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu.
Upoznati konstrukcije brodskog trupa.
Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji plovila.
Upoznati opremu plovila i njenu funkciju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature; 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
Furlan, Lučin, Pavelić: Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1. BrodUpoznati osnovna znanja o broduPojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.
2. BrodogradilištaUpoznati organizaciju rada u brodogradilištuShema, pogoni
3. Brodska formaUpoznati osnovne brodske formeDijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.
4. Elementi brodaUpoznati osnovne dijelove brodaStandardi – propisi.
Sustavi gradnje broda.
Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.
Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.
Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.
Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).
Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.
Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.
Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.
Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.
Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.
Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.
5. Oprema brodaUpoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opremeOprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).
Oprema za spašavanje.
Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.
Protupožarna oprema.
Navigacijska oprema.
Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.
Rashladni prostori na brodu.
Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

 
 


6.8. Nastavni predmet: Elementi strojeva
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (0,5 +0,5) 35 sati
 
 
A)  CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA
 
Ciljevi: Stjecanje temeljnih znanja o elementima strojeva u strojogradnji i finomehanici (funkcija, materijal i izrada, opterećenje i naprezanje, ugradnja i održavanje), koja su potrebna u području rada i obrazovnom profilu.
 
Zadaće:


-           stjecanje znanja o vrsti elemenata, karakteristikama i funkciji u podsklopovima i sklopovima,
-           stjecanje znanja o vrsti materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnji u podsklopove i sklopove i održavanju u eksploataciji,
-           stjecanje znanja o vrsti opterećenja, naprezanja i dimenzioniranje elemenata strojeva i uređaja,
-           upoznavanje standarda i tehničke literature i stjecanje znanja o uporabi standarda i tehničke literature koja obrađuje elemente strojeva i uređaja,
-           razvijanje osjećaja za točnost, urednost i sistematičnost u području izrade, ugradnje i održavanja elemenata strojeva i uređaja.
 
B)   SADRŽAJ PROGRAMA
 
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1.Uvod u elemente strojeva u
strojogradnji i finomehanici.Zadaće i značenje elemenata u strojogradnji i finomehanici. Standardizacija elemenata strojeva. Podjela elemenata strojeva.
2.Tolerancija i dosjedi strojnih dijelova.Pojam i značenje tolerancije. Tolerancije dužina. ISO sustav tolerancija. Pojam dosjeda i sustavi dosjeda. Tolerancije oblika. Označavanje tolerancija na tehničkom crtežu.
3.Elementi za spajanje u strojogradnji i
finomehanici 
3.1Nerastavljivi spojevi- Zakovani, zavareni, lemljeni, lijepljeni, utaljeni, utisnuti, porubljeni i prekopljeni (vrste i svojstva, materijal, izvedba, područje primjene).
3.2.Rastavljivi spojevi- Elementi za rastavljivo kruto spajanje: vijci (navoj, vrste navoja i vijaka, materijal za izradu, standardi, područje primjene)
- Zatici i svornjaci (vrste, materijal, područje primjene)
- Elementi za elastično rastavljivo spajanje: opruge i gibnjevi, uteg, zamašnjak, njihalo, giroskop i elastični elementi (svojstva, vrste, materijal, izrada i primjena)
- Stezni spojevi, stezne trake i stezni obruči, uprešani i uvrnuti spojevi (vrste, svojstva, izvedba i primjena)
- Spojevi s glavinama (vrste, svojstva, izvedba i primjena)
-          Spojevi s klinovima i perima (vrste, svojstva, izvedba i primjena).
 
4.Elementi za okretno i pravocrtno
gibanje i prijenos snage u strojogradnji
i finomehanici- Osovine i vratila (vrste, materijal, izrada, primjena, pojam kritičnog broja okretaja).
- Spojke ( zadaća, vrste, svojstva i primjena).
- Ležaji: zadaća i podjela ležaja, klizni, kotrljajući, šiljati, nožasti, zračni i magnetski ležaji, prizme i vodilice (materijal za izradu, izbor ležaja, ugradnja, podmazivanje i održavanje ležaja).
- Remeni prijenos snage (prijenosi s plosnatim i klinastim remenjem).
- Konopni i užni prijenosi, tarni prijenosi, lančani prijenosi.
-          Zupčani prijenosi (osnovni elementi zupčanika, zakon ozubljenja, prijenosni omjer, materijal za izradu, vrste i primjena zupčanika). Pužni prijenos. Planetarni prijenos. Reduktori.
 
5.Elementi za pretvaranje gibanja- Vijčani, polužni, krivuljni.
 
6.Otpornici- Ustavljači, graničnici, prigušnice, kočnice i spojke.
 
7.Uklopnici, prekidači, zapinjače i
uskočnice 
8.Regulatori 
9.Logički sklopoviI, ILI, NE, Bistabil
 
10.Elementi za protok i regulacijuCijevi i cijevni elementi
(ventili, slavine, pipci, zasuni,…).
 
11.Brtve i brtvljenjeZadaća, vrste i ugradnja.
12.Elementi i uređaji za
podmazivanjeZadaća podmazivanja, 
načini podmazivanja.
13.Mehanizmi dotičnog zanimanja 
14.Vježbe- Nerastavljivi spojevi. Crtanje, odabir za ugradnju i ugradnja s osnovama proračuna,
- Rastavljivi spojevi. Crtanje, odabir za ugradnju, osnove proračuna i ugradnja,
- Elementi za okretno i pravocrtno gibanje i prijenos snage: crtanje, objašnjenje njihove funkcije u sklopu, odabir materijala, osnove proračuna, ugradnja i održavanje,
- mehanizmi za pravocrtno gibanje: crtanje, odabir za ugradnju, funkcija, osnove proračuna, ugradnja i održavanje,
- Brtve i brtvljenje: izbor za ugradnju, prema potrebi crtanje, ugradnja i održavanje,
- Elementi i uređaji za podmazivanje: funkcija, eventualno crtanje, odabir za ugradnju, ugradnja i održavanje,
- Mehanizmi dotičnog obrazovnog programa. Crtanje, funkcija, odabir za pojedine uređaje, održavanje te eventualni proračun.

 
 
Objašnjenje
 
Pri izradi izvedbenog programa potrebno je u program ugraditi specifičnost dotične struke i zanimanja. Svako teorijsko objašnjenje potkrijepiti odgovarajućim primjerima.
 Od ukupnog fonda sati elemenata strojeva 25 posto trebaju biti odgovarajuće vježbe.
Vježbe se izvode u podgrupama od 12 do 16 učenika. Vježbe se mogu realizirati istodobno i s cijelim razredom, ako je prostorija dovoljno velika, ali s dva izvršitelja. Vježbe je dovoljno realizirati klasičnim priborom za tehničko crtanje. 
Od navedenih vježbi nastavnik izabire odgovarajuće vježbe i realizira ih nakon svakog sukladnoga kompleksa gradiva. 
Pri provjeri znanja koristi različite metode s naglaskom na pismenoj provjeri (izvršiti najmanje četiri provjere godišnje).
U nastavi elemenata strojeva treba osigurati što viši stupanj zornosti primjenom demonstracijskih metoda. Težište treba dati na funkciju elemenata, tolerancije, ugradnju, crtanje i održavanje elemenata. Numeričke zadatke koristiti radi boljeg shvaćanja izloženih zakonitosti i pojava.
 
C) LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE
 
EDO HERCIGONJA: Elementi strojeva, ''Školska knjiga'' Zagreb. 
REĐEP, PAVUNA, ČELAN, KOROMAN: Elementi finomehanike, ''Školska knjiga'' Zagreb, 1991. 
3. Strojarski priručnici i Tehnička enciklopedija.
 
 
6.9. Nastavni predmet: Elektrotehnika
 
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: - 1 ( 1+0 )  32 sata
 
A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA
 
Cilj je nastave ovog predmeta da omogućiti učenicima koji se obrazuju prema obrazovnom programu za obrt, stjecanje osnovnih znanja iz područja elektrotehnike, koja su povezana s poslovima upravljanja, održavanja i nadzora strojeva i uređaja.
Zadaće nastave ovog predmeta su:
- usvajanje osnovnih zakonitosti elektrotehnike s gledišta primjene u području strojarstva, brodogradnje i metalurgije;
- usvajanje osnovnih znanja o svojstvima i primjeni elektrotehničkih elemenata;
- upoznavanje osnovne građe, principa rada i primjene električnih strojeva;
- upoznavanje električke energije i mogućnosti primjene u pogonima i uređajima,
- upoznavanje osobina niskonaponskih sklopnih aparata i instalacija,
- upoznavanje opasnosti od dodirnog napona i usvajanje postupaka zaštite.
 
B) SADRŽAJ PROGRAMA
III. razred 32 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1.Osnove elektrotehnikeElektrički strujni krug (izvor, vodovi i trošila). Ohmov zakon.
Serijsko i paralelno spajanje trošila.
Djelovanje električne struje (kemijsko, toplotno, svjetlosno, magnetsko i fiziološko).
Mjerenje napona i struje.
Snaga električke struje.
Električki kapacitet i kondenzatori.
Magnetsko polje struje (polje ravnog vodiča, polje zavojnice).
Elektromagneti, induktivitet zavojnice.
Izmjenični napon i struja (trenutna, vršna i efektivna vrijednost, perioda i frekvencija).
Radni otpor, kondenzator i zavojnica u krugu izmjenične struje.
Snaga izmjenične struje.
Trofazni sustav (spajanje trošila u trofaznom sustavu, fazni i linijski napon i struja, snaga u trofaznom sustavu).
 
2.ElektronikaUstrojstvo i funkcijska struktura uređaja upravljanja i zaštite. Analogni i digitalni signal. Diode i ispravljački spojevi. Tranzistor. Optoelektronički elementi. Digitalni sklopovi.
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
Električni strojeviTransformatori (osnovna konstrukcija, fizikalna slika rada, primjene).
Sinkroni strojevi (konstrukcija, fizikalna slika rada, primjene).
Asinkroni strojevi (konstrukcija, fizikalna slika rada trofaznog asinkronog motora, problematika pokretanja i brzine vrtnje, jednofazni asinkroni motor, zagrijavanje i hlađenje motora).
Kolektorski strojevi (osnovna konstrukcija, fizikalna slika rada u generatorskom i motorskom režimu rada, način uzbude, problematika pokretanja i reguliranje brzine vrtnje).
 
4.Niskonaponski razvod električke strujeNiskonaponske instalacije.
Niskonaponski sklopni aparati (prekidi, sklopke, sklopnici, rastavljači, osigurači; vrste, osobine, primjena).
Zaštita u strujnim krugovima niskonaponskih razvoda. Osigurači i releji. Prekostrujna i toplinska zaštita.

 
 
Objašnjenja
U nastavi predmeta treba osigurati što viši stupanj zornosti primjenom demonstracijskih eksperimenata (zakonitosti elektrotehnike, svojstva i primjena elektroničkih elemenata, rad motora, djelovanje zaštite).
Pri izlaganju težište treba biti na fizikalnoj slici rada i primjeni (upravljanje i pogon strojeva i uređaja).
Numeričke zadatke koristiti u namjeri u kojoj pomažu boljem shvaćanju zakonitosti i pojava.
Pri provjeri znanja koristiti različite metode s naglaskom na pismenoj provjeri (za svako polugodište najmanje jedna pismena provjera).
 
C) LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE:
 
E. Stanić:    Osnove elektrotehnike,''Školska knjiga'' Zagreb.
H. Meluzin:  Elektrotehnika na lak način, ''Tehnička knjiga'', Zagreb, 
            1982.
T. Jelaković: Uvod u elektrotehniku i elektroniku, ''Školska knjiga'' 
           Zagreb, 1985.


 
6.10. Nastavni predmet: Materijali za gradnju plovila
 
Razred: prvi (1.)
      drugi (2.)
 Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred – 1 sat (1+0) – 35 sati
                      2. razred – 1 sat (0+1) – 35 sati
 
A) CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA
Zadaće nastave ovog predmeta su da se učenici: 
-     upoznaju tehnička svojstva plastičnih materijala i greške koje nastaju u materijalu pri radu;
-     upoznaju tehnička svojstva, mogućnost zamjene, uvjete i upotrebu pojedinog materijala;
-     osposobe za korektan izbor s obzirom na svrhu i pojedine elemente plovila;
-     osposobe za racionalno korištenje materijala;
-     stručno upoznaju redovne (pomoćne) materijale koji se primjenjuju u brodogradnji, tj. da  nauče sastav, vrstu, tehnička svojstva i upotrebu pojedinih materijala;
-     upoznaju kemijska svojstva anorganskih materijala za gradnju plovila;
-     osposobe za uočavanje sinteze i analize plastičnih masa;
-     upoznaju sa konkretnim vjeržbama s procesom sinteze i analize, kao i s karakteristikama plastičnih masa;
-     upoznaju s mogućnostima primjene i osnovama tehnologije procesa stakloplastike u brodogradnji.
 
B) SADRŽAJ PROGRAMA
 
1. razred
1.   Uvod u nastavne sadržaje
Općenito o plastičnim masama i primjeni u brodogradnji.
2.   Podjela plastičnih masa
Prirodne tvari. Derivati bjelančevina. Sintetske plastične mase: polikondezati, poliesteri, silikoni, polimerizati, poliandusti.
3.   Općenito o polimerizaciji
Mehanizam i kemizam polimerizacije. Polimerizacija u homogenoj fazi. Polimerizacija u otapalima. Emulzijska polimerizacija.
4.   Karakteristike procesa polimerizacije
Mehanička svojstva. Fizikalna svojstva. Kemijska svojstva.
2. razred
5.   Kontrola procesa polimerizacije
Prema vremenu. Prema načinu. Laboratorijska ispitivanja.
6.   Standardi i norme
Standardi i norme u primjeni plastičnih masa.
7.   Prerada plastičnih masa
Općenito o tehnologiji prerade plastičnih masa. Pomoćne operacije prerade i dorade. Dodaci za poboljšavanje – karakteristike plastičnih masa. Ekstrudiranje. Kolaudiranje. Ubrizgavanje. Lijrvanje. Vakuumiranje i ekspandiranje. Prešanje. Plastificiranje. Proizvodnja poliestera. Strojna obrada plastičnih masa.
      8.  Novi materijali za gradnju plovila – posebne vrste plovila
 


6.11. Nastavni predmet: Linije plovila
 
Razred: drugi (2.)
 Treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati:   2. razred – 1 sat (0+1) – 35 sati
                     3. razred – 2 sata (1+1) – 64 sata
 
      A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici teorijski i praktično nauče crtanje linija drvenog i plastičnog plovila na stvarnim primjerima.
Zadaci:
- naučiti trasiranje na klasični i numerički način,
- služenje tablicama za izbor glavnih izmjera plovila,
- ovladavanje znanjem i vještinama trasiranja linije plovila,
- crtanje kontura pramca i krme,
- crtanje vodnih linija,
- provjera usklađenosti pomoću širnica.
 
B) SADRŽAJ PROGRAMA
II. razred 35 sati


Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1.Uvod u trasiranje 
2.Metode trasiranja:klasični i numerički način.
3.Dvorana za trasiranje 
4.Glavne izmjere plovila i tablice očitanja 
5.Pribor za trasiranje 
6.Trasiranje linija:
 
 
 - Raspored projekcija pri izradi linija plovila.
- Mreža linija plovila.
- Vodne linije, uzdužnice, rebra.
- Konstrukcija uzvoja.
 

 
III. razred 64 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
7.Trasiranje linija:- Ucrtavanje mreže unošenje točaka rebara na poprečni plan ucrtavanje rebara.
- Ucrtavanje kontura pramca i krma.
- Crtanje vodnih linija i uzdužnica.
 
8.Provjera usklađenosti pomoću širnica
 
9.Rad na računalu
 

 
Objašnjenje
Građenje brodskih konstrukcija tehnički je i tehnološki složen proces. U tom se procesu izrađuju, montiraju i opremaju pojedini dijelovi plovila. S obzirom na tu činjenicu, potrebno je u realizaciji programa koristiti karakteristične primjere iz područja brodogradnje. Posebnu pozornost valja obratiti standardima i oznakama za obradu koju zahtijeva proces proizvodnje. Osim toga, u realizaciji programa je potrebno povezivanje sa znanjima koje su učenici stekli usvajanjem građe iz tehničkog crtanja u prvoj godini.
Za obradu dijelova programa, koji se odnose na čitanje i služenje dokumentacijom, treba koristiti konkretnu proizvodnu dokumentaciju. U realizaciji programa treba imati u vidu da su ovdje stečena znanja u izravnoj vezi sa sadržajima elemenata plovila i praktične nastave. Za uspješno usvajanje znanja potrebno je da tijekom školske godine učenici realiziraju četiri programa, od kojih je obvezan program linija plovila. Prilikom odabiranja programskih zadataka nastavnik tehničkog crtanja dužan je konzultirati nastavnika elemenata plovila. Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pozornost obratiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Odnos broja sati obrade novog gradiva, u odnosu na vježbe, treba svesti u razumne granice. Vježbe izvoditi u grupama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Tijekom školske godine obvezne su četiri grafičke zadaće. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata.
 
C) LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Kao za nastavni predmet Tehničko crtanje.


6.12. Nastavni predmet: Konstrukcije plovila
 
 
Razred: drugi (2.) 
 treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati:   2. razred – 2 sata (1+1) – 70 sati
                     3. razred – 3 sata (2+1) – 96 sati
 
      A/ CILJEVI I Zadaće PROgRAMA:
- naučiti i shvatiti sustav gradnje plastičnog plovila;
- upoznati detalje konstrukcije brodskog trupa nadgrađe i opreme i shvatiti njihovu funkciju;
- naučiti samostalno čitati radioničke i montažne nacrte, uz poznavanje tehnologije gradnje plastičnog plovila;
- upoznati optimalne oblike pojedinih elemenata i izbor najracionalnije izvedbe.
 
B) SADRŽAJ PROGRAMA
II. razred 70 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1. Osnovni pojmovi o brodu i brodogradnjiOpis plovila, definicija plovila i njegove funkcije, podjela plovila. Podjela plovila prema vrsti. Podjela plovila prema veličini (kod plastične gradnje). Definicija pojmova, pramac, krma, krmica, most, kaštel, skladište, tank, strojarnica i dr. Gradnja plovila: projektiranje, crtanje i trasiranje, faze gradnje i porinuće.
2. Osnove geometrije plovilaProstorna podjela plovila: pramac, sredina, krma, strana plovila, JUJ.
3. Brodograđevno tehnički pojmoviPojam KVL, TVL, LV. Gaz. Pretega, zatega plovila. Tonaža BRT i NRT. Pojam uzgona - deplasmana. Težište sistema i deplasmana. Poprečni i uzdužni presjek plovila - glavna brodska dimenzija. Oznake nadvođa i gaza plovila. Odnosi dimenzija i relativnih brzina. Glavni nautički uvjeti plovila. Klasifikacijski zavodi.
4. Elementi struktureSpajanje elemenata lijepljenjem. Spoj oplate na stik. Kutno spajanje oplate i rebra. Spajanje rebra na stik. Spajanje pomoću vijaka. Spajanje pomoću vijaka s maticom. Spajanje pomoću samostalnih vijaka. Spajanje pomoću zakovica. Spajanje pomoću mehaničkih veza kod "sendvič" konstrukcije. Vanjska oplata i opločenje palube. Kobilica. Pramčana i krmena statva. Bočna kobilica (ljuljna kobilica). Profil rebara - ukrepe. Orebrenje trupa s jednostrukom oplatom: poprečna rebra, uzdužna rebra, razmak rebra, proveze dna, čvorovi međusobnog presjeka greda - orebrenje. Tipovi "sendvič" konstrukcije. Spojevi palube s vanjskom oplatom. Pregrade: pregrade od stakloplastike, drvene pregrade, konstrukcija čvorova prelaza uzdužnih greda kroz poprečne pregrade. Razma. Dokoštitnici. Upore i njihovo spajanje s trupom.

 
 
III. razred 96 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
5.Konstrukcija trupa plovilaKonstrukcija trupa – općenito. Načini obrađivanja veličine elemenata. Konstrukcije trupa.
Tipovi konstrukcije trupa:
- trup plovila bez rebara, s jednostrukom glatkom oplatom
- trup plovila s minimalnim brojem ulaza, s glatkom ili naboranom oplatom
- trup s dvostrukom oplatom - trup s jednostrukom oplatom i rebrima
- trup s oplatom iz "sendvič" konstrukcije
- kompozitna konstrukcija trupa.
6.Oprema i spajanje opreme i uvrtanja s trupomPostolje glavnog stroja i postolje pomoćnih strojeva. Tankovi za ulje, balast, pitku vodu. Strukturni tank. Nestrukturni tank. Materijal za izradu tankova. Otvori na tanku. Otvori na palubi i njihovi poklopci. Spoj cijevi kroz nepropusnu pregradu kroz koju prolazi. Postolja jarbola. Kormilo, vrste i djelovanje. Kormilarski uređaji, vrste i princip djelovanja. Statvena cijev. Jarboli, samarice, sohe čamaca. Vitla, sidra, lanci i konopi. žabe, buke, bitve, zjevače, oka. Ograda linice.
7. Popravak oštećenog plovila od stakloplastikePopravci manjih oštećenja. Popravak onog dijela trupa kome je jedna strana nepristupačna. Popravak velikih oštećenja.
8. BrodogradilišteLežaji - navozi. Potklade - saonike, saone i vodilice. Dokovi - suhi i plovni. Oprema obala.

 
 
 Objašnjenje
Nastavu treba organizirati tako da osigurava aktivnost učenika. Učenici se trebaju služiti informacijama i dokumentacijom, privikavati na samostalni rad, na radu u skupini, što je posebno značajno za samostalno donošenje odluka i njihovo provjeravanje. Svaka nastavna jedinica iz ovog predmeta je profesionalnog značenja za uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka. U ostvarivanju programa maksimalno koristiti radioničke i montažne nacrte. Preporučuje se demonstracija konstrukcija i elemenata u proizvodnom pogonu. Posebnu pozornost (u pedagoškom smislu) treba obratiti konkretnim problemima iz prakse te upućivati učenika na značenje što ga ima nastava konstrukcija plastičnog plovila za nastavak obrazovanja i za primjenu u nastavnim predmetima Tehnologija zanimanja i Obrada i montaža.
 
C) LITERATURA KOJa SE PREPORUčUJE
Skupina autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske

6.13. Nastavni predmet: Tehnologija gradnje plovila
 
NASTAVNI PREDMET : 
Razred: drugi (2.)
 treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati:   2. razred – 2 sata (1+1) – 70 sati
                     3.razred –2 sata (1+1) – 64 sata
 
      A/ CILJEVI I Zadaće PROGRAMA:
- naučiti sistematiziranom obliku pojmove koji se odnose na područja tehnologije gradnje drvenog i plastičnog plovila;
- dobiti objašnjenja za razne tehnološke postupke, kako bi osmislili i uspostavili vezu između tehničko-tehnološke zakonitosti i praktičnog rada;
-     shvatiti ulogu racionalizacije, uštede na radu i sl.; 
-     ponovno i svjesnije uočiti potrebu primjene mjera sigurnosti i zaštite na radu;
- steći osnovu i potrebu za daljnjim usavršavanjem.
 
B) SADRŽAJ PROGRAMA
II. razred 70 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1.Općenito o rasporedu i organizaciji prostora u brodogradilištuVrste i raspored radionica, skladišta i navoza. Putovi i veze između radionice, skladišta i navoza. Osnovna transportna sredstva.
2.Prostor gradnje plovilaLežajevi - navozi otvoreni i zatvoreni. Potklade - saonik, saone i vodilice. Dokovi suhi i plovni. Oprema obala.
3.Organizacija i faze gradnje plovila u stakloplasticiProjektiranje plovila i osnovne karakteristike. Faze gradnje: trasiranje, izrada elemenata, montaža dijelova i oprema plovila. Porinuće i primopredaja.
4.Tehničko-tehnološka dokumentacijaMontažni nacrti. Radionički nacrti. Specifikacija materijala. Narudžbenica, izdatnica. Radni list.
5.Traserski radoviCrtanje linija. Izrada šablona. Centriranje i montaža orebrenja.
6.Izrada kalupaKalupi, vrste i primjena. Priprema kalupa za rad.
7.Izrada i spajanje elemenata trupaTehnološki proces izrade. Izrada iz 1 komada. Izrada iz 2 polovine. Izrada kobilice. Izrada pramčane i krmene statve. Izrada posebnih elemenata i njihovo spajanje. Izrada i montaža rebara. Orebrenje trupa s jednostrukom oplatom. Izrada trupa plovila s jednostrukom oplatom. Izrada trupa plovila s jednostrukom glatkom oplatom. Izrada trupa s minimalnim brojem ulaza s glatkom ili naboranom oplatom. Izrada trupa s dvostrukom oplatom. Izrada trupa s jednostrukom oplatom i rebrima. Izrada trupa s oplatom iz "sendvič" konstrukcije. Spajanje palube s vanjskom oplatom. Izrada razme i postavljanje bokoštitnica. Izrada pregrada od drva i stakloplastike, montiranje pregrada. Izrada upora i njihovo spajanje s trupom.

 
 
III. razred 64 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
8.Izrada otvora i prolazaIzrada otvora za prozore i montiranje prozora. Izrada otvora na palubi. Izrada i montiranje poklopaca otvora na palubi.
9.Spajanje detalja opreme s trupomSpajanje postolja strojeva. Izrada tankova uzgona. Postavljanje tankova. Postavljanje brtva i zjevača.
10.Greške pri spajanju brodskih elemenataGreške s gledišta čvrstoće. Greške s gledišta nepropusnosti. Greške s gledišta funkcionalnosti.
11.Predaja plovila moruPripremanje ležaja za porinuće. Postavljanje kolijevke.
Vrste izvedbi kolijevke i saonica. Vrste predaje plovila moru.
12.Izvlačenje plovila na kopnoIzvlačenje na navoz. Izvlačenje dizalicom. Izvlačenje na doku.
13.Popravak plastičnih plovilaVrste oštećenja. Utvrđivanje oštećenja. Utvrđivanje kvalitete i vrste materijala. Snimanje oštećenja. Određivanje načina popravka. Izbor materijala, metoda i tehnika.
14.Adaptacija plastičnih plovilaSnimanje postojećeg stanja. Utvrđivanje namjene. Utvrđivanje dotrajalosti postojećeg objekta. Izrada tehničke dokumentacije. Izrada uputa za izradu. Utvrđivanje gaza i dimenzija plovila u skladu s novim namjenama.

 
 
Objašnjenje
Polazeći od osnovnog cilja programa da ovi sadržaji u najvećoj mjeri definiraju zanimanje brodograditelj u stakloplastici, učenicima trebaju dati što više informacija i ilustracija - primjera iz svakodnevne prakse. Treba koristiti različite nastavne metode, prvenstveno demonstraciju modela (poželjno) i grafičkih prikaza tehničke dokumentacije, dijalog koristiti u raspravi o problemima koji se javljaju na radu i tako poticati misaonu aktivnost učenika, kako na nastavi tako i u proizvodnom radu. Voditi računa da učenici neće u svom proizvodnom radu raditi na svim poslovima koje obrađuju teme ovog programa. Proizvodni rad obavlja se u pogonima brodogradilišta, a ne u specijaliziranim radionicama, što onemogućava izbor poslova. Zbog toga je nužno u obradi sadržaja manje ili više intenzivirati pojedina područja u ovisnosti o tome da li učenici imaju prilike vidjeti pojedine elemente, strojeve ili uređaje. Jasno da takav pristup zahtijeva suradnju i koordinaciju nastavnika Tehnologije i Praktične nastave.
 
 
C) LITERATURA KOJA sE PREPORUčUJE
Furlan, Lučin, Pavelić: Osnovne brodogradnje, "Školska knjiga", Zagreb
Skupina autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: prvi (1.)      
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)         
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena : vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem, 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Statika krutog tijela    Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju). Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena :vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem, 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u brodogradnji.
Zadaci
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji.
 
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                         4
1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.    Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška 
2.    CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
Napomena
Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem, 
2.   radom na računalu primjenjujući korisnički program. 
 
Izborna nastava: Matematika u struci - druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu            Jedinična kružnica.
                               trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                      Primjena trigonometrije.
                                                      Pravokutni i kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu            Pojam postotnog računa.
                              postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
3.   klasičnim računanjem, 
4.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
Zadaci
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.klasičnim računanjem,
2.radom na računalu primjenjujući korisničke programe.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                        struke i zanimanja.
2.     Izračun troškova            Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
3.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna za 
                                                      jednostavniji posao.
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva 
       
Razred: treća (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta.
 
Zadaci
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Područja korisničkih programa izborne nastave:
1.   tehničko komuniciranje i standardi 
2.   proizvodna tehnika 
3.   upravljanje i regulacija 
 


prilog: materijalni uvjeti
PROSTOR I OPREMA ZA POTREBE BRODOGRAĐEVNIH PREDMETA
Za ove potrebe nastave se treba izvoditi u sljedećim prostorima:
- specijalizirana učionica za brodogradnju - brodograđevnom kabinetu
- specijaliziranoj učionici za tehnologiju brodogradnje,
Zbog optimalnosti i racionalnog korištenja nastavne opreme potrebno je da ovi prostori budu u jednom bloku. Poseban se zahtjev postavlja u vezi prostornog organiziranja specijalizirane učionice za brodogradnju i brodograđevnog kabineta, između kojih bi se trebao nalaziti kabinet za nastavnike.
U školama s malim brojem brodograđevnih odjela može se objediniti specijalizirana učionica za brodogradnju i specijalizirana učionica za tehnologiju brodogradnje.
1. Specijalizirana učionica za brodogradnju
Ova učionica služi za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta: osnove brodogradnje; Elementi plovila; Konstrukcija plovila; Konstrukcije drvenog i plastičnog plovila; Projektiranje i gradnja drvenog plovila, Teorija plovila; Otpor i provi plovila; Osnove projektiranja plovila; Tehničko crtanje i Linije plovila.
 
1.1. Nastavni prostor 
Veličina potrebnog plovila     80 m2
Prostorija treba imati mogućnost zamračenja 
1.2. Nastavna oprema 
1.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja plohe pod nagibom 1300x60015 kom.
- stolica s naslonom učenička30 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolica s naslonom za nastavnika1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 s krilnom pločom (bijelo-zeleno) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva (100×50×190 )2 kom.
- vitrina viseća 4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- utičnica za električnu struju (220 V)4 kom.
- dovod i odvod vode1 priključak
1.2.2. Posebna oprema15 kom.
- priložnik (1300 m)15 kom.
- trobridno mjerilo15 kom.
- školski trokuti, šestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- šabloni za slova1 gar.
- brodski krivuljari2 gar.
- planimetri2 kompl.
- letvice za izvlačenje krivulja20 kom.
- utezi od 1 kg30 kom.
 
1. 3. Nastavna sredstva 
1.3.1. Modeli 
- polumodeli plovila sa ucrtanim rebrima i opločenjem 
- modeli sekcija (ili karakterističnih dijelova sekcija) 
- modeli presjeka glavnog rebra (s obzirom na tip gradnje plovila) 
- makete plovila. 
1.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, filmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija 
- slike različitih vrsta plovila 
- sheme karakterističnih dijelova plovila 
- crteži linija plovila 
- razni grafički prikazi 
- dijafilmovi 
- filmovi: 
"Modelsko ispitivanje plovila", 
"Od projekta do plovila", 
Reklamni filmovi brodogradilišta 
- projektna dokumentacija iz odabranih područja 
- tehničko-tehnološka dokumentacija 
- standardi brodogradnje 
- razni katalozi i prospektni materijali 
- standardi klasifikacijskih društava 
1.4. Tehnička pomagala 
- grafoskop (portabl)1 kom.
- episkop1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem1 kom.

 
2. Brodograđevni kabinet je prostor namijenjen izvođenju sljedećih nastavnih predmeta: Razvijanje i trasiranje; Tehničko crtanje i Linije plovila; 
2.1. Nastavni prostor 
Veličina predviđenog prostora90 - 100 m2
Prostorija mora imati mogućnost zamračenja 
2.2. Nastavna oprema 
2.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja radne plohe s nagibom 1800 - 700 mm10 kom.
- stol za računala6 kom.
- stolice s naslonom (učeničke)16 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolac s naslonom (za nastavnika)1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 cm s krilnom pločom (bijelo-zelena) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva4 kom.
- vitrina viseća4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- instalacije za električnu struju (220V) 
- dovod i odvod vode i izljev 
2.2.2. Posebna oprema 
- mreža rebara, u M 1:10 (prikladnog plovila), na panel pločama s mogućnošću sklapanja1 kom.
- dio poda uređen za razvijanje i trasiranje30 m2
- rasklopne ravnine za demonstraciju projektiranja1 kom.
- priložnik 1800 mm10 kom.
- trobridno mjerilo10 kom.
- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- veliki šestar za prenošenje i dijeljenje dužina3 kom.
- veliki šestar za olovku (za crtanje na podu)3 kom.
- ugaonik 90 (stupnjeva) veliki (za crtanje na podu)3 kom.
- pomični ugaonik3 kom.
- ploča sa ucrtanim kutovima od 0 do 180 stupnjeva3 kom.
- štapovi različitih presjeka za prenošenje trasiranih veličina30 kom.
- letvice za izvlačenje krivulja40 kom.
- utezi od 0,5 do 2 kg60 kom.
- šabloni za sloval gar.
- brodski krivuljari4 gar.
- planimetri2 kompl.
- stolovi za računala9 kom.
- stol za ploter AO1 kom.
- 9 računala 1 kom.

 
 
Aplikativni software za potrebe nastavnih sredstava
2.3. Nastavna sredstva
2.3.1. Modeli
- polumodeli plovila s ucrtanim rebrima i opločenjem
- modeli sekcija (ili karakteristični dijelovi sekcija)
- makete plovila
- modeli jednostavnih brodskih sklopova (sklopovi limova i profila).
2.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija
- slike različitih vrsta plovila
- sheme karakterističnih dijelova plovila
- crteži linije plovila
- razni grafički prikazi
- dijafilmovi
- standardi
- tehničko-tehnološka dokumentacija
- standardi brodogradnje
- standardi klasifikacijskih društava
- razni katalozi i prospekti.
2.4. Tehnička pomagala
- grafoskop                                                   1 kom.
- episkop                                                     1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem                              1 kom.
 
 
 
7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI /ZAVRŠNI ISPIT
 
I.
 
Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje graditelj plastičnih brodova , nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 
Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
 
 
III.
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
ručna i strojna obrada stakloplastike; 
upotreba i održavanje ručnih alata, ručnih mehaniziranih alata, sredstava i pribora za obradu stakloplastike; 
izrada broda, izrada kalupa, izrada elemenata broda, priprema i nanošenje ukrasnog sloja, montiranje i spajanje dijelova opreme; 
plastificiranje drvenih brodova; 
preinaka plovila; 
popravak drvenih i plastičnih brodova. 
 
Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.
 
POMOĆNIČKI URADAK 
 
Vrsta uratkaOpis uratka
Priprema i izrada kobilice Kandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi postupke izrade kobilice, te izraditi kobilicu
Izrada i montaža rebara
 Kandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara, te izraditi i montirati rebra
Izrada pramčane ili krmene statveKandidat mora znati izabrati potreban materijal za statvu, pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku izrade, utvrditi redoslijed postupaka izrade pramčane ili krmene statve, te izraditi pramčanu ili krmenu statvu
Izrada i postavljanje pojačanjaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za pojačanja, pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku izrade, utvrditi redoslijed postupaka izrade pojačanja te izraditi i postaviti pojačanja
Priprema i nanošenje slojeva laminataKandidat mora znati pripremiti i odabrati sredstva za nanošenje slojeva laminata, izabrati i pripremiti alate pribor i uređaje te izvesti nanošenje laminata 
Izrada poklopaca na otvorima palubeKandidat mora znati izabrati potreban materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade raznih otvora na palubi, te izraditi otvore 
Izrada i montiranje pregradeKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade pregrade, te izraditi i montirati pregradu 
Izrada i montaža brodske palube i nadgrađa
 Kandidat mora znati utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske palube i nadgrađa, izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, te izraditi i montirati brodsku palubu i nadgrađe
Izrada otvora i prolazaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade raznih otvora i pregrada, te izraditi razne otvore i pregrade
Izrada i montaža opremeKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade pojedine opreme broda (police, spremnike), te izraditi i montirati opremu.
Plastificiranje drvenih dijelova brodaKandidat mora znati odabrati sredstva za plastificiranje, izabrati i pripremiti alate pribor i uređaje za plastificiranje, zatim plastificirati drvene dijelove broda 
Pripremanje i nanošenje završnoga vanjskog slojaKandidat mora znati pripremiti i odabrati sredstva za nanošenje završnoga vanjskog sloja, izabrati i pripremiti alate pribor i uređaje te izvesti nanošenje završnog sloja 

 
RADNA PROBA 
 
Vrsta radne probe
Opis radne probe
Centriranje i premazivanje kalupa
 Kandidat mora znati odabrati sredstva za premazivanje kalupa, izabrati i pripremiti alate pribor i uređaje za centriranje i premazivanje te centrirati i premazati kalup
 
Obrada plastičnih materijala ručnim električnim i pneumatskim alatomKandidat mora znati izabrati ručne alate te rukovati ručnim alatima i izvršiti obradu plastičnih materijala ručnim električnim i pneumatskim alatima 
Izrada šablona i kontura, trasiranje u naravnoj veličiniKandidat mora znati izabrati i pripremiti alate i pribor za izradu šablona i kontura, te opremu i uređaje za trasiranje (vrpce, letvice, utege, optičke uređaje, računala). Kandidat mora znati izraditi šablone i konture, prenijeti dimenzije s crteža s umanjenim mjerilom na pod trasirnice (ručno, optički mehanografski), te izvršiti kontrolu 
Nanošenje laminataKandidat mora znati izabrati i pripremiti alate pribor i uređaje te izvesti nanošenje laminata 
 
Obrada vanjskih površina plastičnog brodaKandidat mora znati izabrati i pripremiti alate, pribor, opremu i uređaje za obradu vanjskih površina, utvrditi redoslijed postupaka obrade, te obraditi vanjske površine plastičnih brodova
Utvrđivanje oštećenja i popravak na plastičnom dijelu broda Kandidat mora znati utvrditi oštećenje broda izabrati i pripremiti alate za demontažu, skinuti dotrajale i oštećene dijelove broda, očistiti dijelove od kučine i smole i izraditi šablone za krojenje dijelova broda za popravak i izvršiti popravak 
Bojanje i zaštita nadvodnoga i podvodnog dijela brodaKandidat mora znati izabrati i pripremiti alat, pribor i uređaje za bojanje te odrediti vrstu boja i zaštitnih premaza za nadvodni ili podvodni dio broda. Kandidat mora izvesti bojanje i zaštitu broda 
Navoženje, transport i porinuće broda Kandidat mora znati izabrati vrstu porinuća i pripremiti opremu za porinuće, odrediti tehniku spuštanja broda izraditi saonice, saonik i ležaj, namjestiti saonice, saonik i ležaj, namjestiti poklade te znati spustiti i izvući brod. Također, mora poznavati načine kočenja brodova nakon porinuća (sidra, lanci, ravne pregrade ispred krme, debeli konopci s uvojcima )

 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
IV.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.
NASTAVNA područja
 
Zaštita na radu 
Sigurnost na radu 
3.   Postupak ručne i strojne obrade skidanjem strugotine;
4.   Postupak ručne i strojne obrade bez skidanja strugotine;
5.   Postupak spajanja elemenata ostvarivanjem rastavljivih i nerastavljivih spojeva.
6.   Fizikalna, kemijska i tehnološka svojstva materijala;
7.   Vrste, osobine, način dobivanja i primjenu plastičnih materijala kao osnovnog  materijala za gradnju plastičnog plovila;
8.   Sredstva za oplemenjivanje, poboljšanje i konzerviranje plastičnih materijala.
9.   Vrste, funkciju i upotrebu hidrauličkih, pneumatskih i strojem s unutarnjim izgaranjem;
10. Vrste, način rada i primjena kompresora, crpki i strojeva za obradu plastičnih masa;
11. Režime rada, potrebne alate i pribor za rad na: tokarskim strojevima, blanjalici, glodalici, brusilici, blanjalici; 
12. Teoretske sadržaje vezane za trasiranje i izradu šablona potrebnih za izradu (kobilice, statve, hrptenice, spone, podveze itd.);
13. Sadržaje iz područja proizvodnje i tehnologije prerade plastičnih materijala.
Prostorno prikazivanje i kotiranje 
Izrada i analiza radioničkog crteža elemenata plovila 
Tehnološki postupci razvijanje i trasiranje 
Primjena računala u brodogradnji 
Mjerni instrumenti i postupci 
Izračunavanje tehničkih veličina (prava dužina lima, specifikacija materijala) 
Izračunavanje prave dužine elemenata plovila 
Izračunati raspodjelu opterećenja po dužini plovila 
Proračun elemenata za porinuće plovila 
Izračunavanje kamata, troškova i sl. 
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Priprema radnog mjesta i red u radnim 
 prostorijama 0 – 10
Izbor radnih postupaka, strojeva, uređaja, alata i materijala.0 – 10
Izvođenje postupaka izrade zadanog uratka0 – 20
Način rukovanja mehaniziranim alatima 0 – 10
Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju ručnim alatima i uređajima0 – 10
Racionalna uporaba energije0 – 10
Racionalna uporaba materijala0 – 10
Kvaliteta i točnost izrade0 – 10
Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka0 – 10
Završni izgled uratka0 – 10
UKUPNO BODOVA 140

 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
II. STRUČNO – TEORIJSKI DIO 
 
     Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
      Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:   
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-50
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije


  

Narodne novine br.: 136 - Datum: 28.08.2003. - Interni ID: 20032002


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije

Ministarstvo prosvjete i športa i 
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
2002
Na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, br. 69/03. – pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03. – pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo donijeli su
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM 
ZA ZANIMANJE Instalater grijanja i klimatizacije
 
UVOD
 
Odgojno obrazovni programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i stručnog dijela (program naukovanja).
      Sadržaji općeobrazovnoga dijela utvrđeni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih škola te minimuma zajedničkih općih sadržaja strukovnih i umjetničkih škola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR. BROJ: 532-08/91-01 od 20. lipnja 1991. i Odlukom ministra prosvjete i športa o izmjenama i dopunama zajedničkog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje stručne spreme, KLASA: 602-03/96-01/1170, UR. BROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.).
      Sadržaji stručnog dijela temelje se na odredbama Zakona o srednjem školstvu (NN 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01) i Zakona o obrtu (NN 77/93, 90/96 i 64/01). Stručni sadržaji su stručno-teorijski dio (obvezni i izborni) i praktični dio. 
      Sastavnice stručnog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanja u obrtništvu (programa naukovanja) su:
Osnovna obilježja 
Nastavni plan 
Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća 
Potrebna stručna sprema nastavnika 
Uvjeti izvođenja programa 
Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima 
Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit 
 
1. Osnovna obilježja 
 
Osnovna obilježja svakoga odgojno-obrazovnoga programa su:
-     naziv obrazovnoga programa/zanimanja
-     cilj i zadatci programa
-     trajanje obrazovanja
-     uvjeti za upis. 
 
2. Nastavni plan
 
Nastavi plan sadrži popis predmeta općeobrazovnoga i stručnog dijela programa s naznačenim brojem sati u tjednu i godini za svaki razred.
 
3. Obvezni načini provjeravanja znanja i umijeća
 
Tablično se navode za svaki predmet iz stručnog dijela obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja i umijeća.
4. Potrebna stručna sprema nastavnika
 
      Tablično se navode za svaki predmet iz stručnoga dijela potrebna stručna sprema nastavnika (profesora, stručnog učitelja i suradnika u nastavi). 
 
5. Uvjeti izvođenja programa
 
-     podaci za rad u skupinama učenika (tablično se navode za svaki stručno-teorijski predmet s praktičnim/laboratorijskim vježbama broj sati vježbi, realizator i najveći broj učenika u skupini)
-     minimalni materijalni uvjeti za izvođenje nastave pojedinih nastavnih predmeta (tablični prikaz prostora, opreme i predmeta kojima je prostor i oprema namijenjena). 
 
6. Nastavni program – katalog znanja, vještina i umijeća po predmetima
 
-     naziv predmeta
-     razred
-     tjedni i godišnji fond sati s naznakom obveznog broja sati praktičnih/laboratorijskih vježbi
-     cilj nastavnoga predmeta
-     zadatci nastavnoga predmeta
-     sadržaj nastavnoga predmeta podijeljen na nastavne cjeline i s naznačenim očekivanim rezultatima (znanjima i umijećima) i sadržajima kojima se ta znanja i umijeća stječu
-     metodičke napomene za provedbu nastave
-     osnovne obveze učenika.
 
7. Ispitni katalog za završni/pomoćnički ispit
 
Navode se po predmetima cilj, osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera, znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 


1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
 
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:
-     instalater grijanja i klimatizacije
 
Zadaci: 
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke lijevanja.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Upoznati osnove automatizacije i regulacije.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor
 
 


2. NASTAVNI PLAN  
                                      
A)  Općeobrazovni dio (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 1)1,553----53
Matematika u struci 1)a270135132137
Tehničko crtanje 1)1,553135--88
Osnove tehničke mehanike 135135--70
Tehnologija 1)
obrade i montaže1(1)35----35
Elementi cijevnih instalacija i protoka 2)--270--70
Osnove automatizacije 3)----26464
Tehnologija strojarskih instalacija 2)--1(2)35--35
Tehnologija grijanja i klimatizacije 3)----2(2)6464
 Praktikum NT 3)P----26464
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci ili
Prirodoslovlje135270264169
Ukupno B)828182809288849

 
1)  - Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u strojarstvu. 
1)a - Osnovni matematički sadržaji s vježbama iz struke (preporuka da se sadržaji obrade u 1. polugodištu).
2)  - Okvirni sadržaj je zajednički za područja rada; npr. vodoinstalatera, plinoinstalatera i instalatera grijanja i klimatizacije, a izvode se i u tjednu praktične nastave.
3) - Izvode se i u tjednu praktične nastave.
3)P - Tehnološke vježbe u praktikumu.
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade i montaže i tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u prvoj godini su  jedinstveni programi i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
1(2) - Sadržaji Tehnologije strojarskih instalacija i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u drugoj godini su jedinstveni programi i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
2(2) - Sadržaji Tehnologije grijanja i klimatizacije i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u trećoj godini su jedinstveni programi i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.
2. B) IZBORNI DIO
 
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta. 
Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje. Zbog značaja i složenosti sadržaja nastavnog predmeta Osnove tehničke mehanike preporučljivo je ponuđeni nastavni program ponuditi i kao izborni predmet u 1. razredu. Isto tako u 2. razredu izborni program od 35 sati može biti predmet Tehnički materijali sa sadržajima ispitivanja i mjerenja.
Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.     
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). 
 
C)  Praktični dio (40 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
C 1 -Nastava u školi (tehnološke vježbe) 
-Tehnologija obrade i montaže
-Tehnologija strojarskih instalacija
-Tehnologija grijanja i klimatizacije 
 
35
-
- 
 
-
70
- 
 
-
-
64 
 
35
70
64
- Praktična nastava– najviše sati 4)30520096601
C2 - Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati560
 6306401830
Ukupno C)9009008002600

 
            4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program..
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A) Općeobrazovni dio315315224854
B) Stručnoteorijski dio s izbornom nastavom281280288849
C) Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1496149513124303

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstvapismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno, praktični rad
Tehničko crtanjepismeno, praktičan rad
Osnove tehničke mehanikeusmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Elementi cijevnih instalacija i protokausmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacijeusmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija strojarskih instalacijausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija grijanja i klimatizacijeusmeno, pismeno, praktični rad
Praktikum NTusmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 


4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaProfesor računalstva
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Dipl. ing. elektrotehnike 
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Matematika u struciProfesor matematike
Prof. matematike i fizike
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanike Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažeProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Elementi cijevnih instalacija i protokaProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Osnove automatizacije Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor strojarskih predmeta
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija strojarskih instalacija Profesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Tehnologija grijanja i klimatizacijeProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS, VŠS
SSS
 Praktikum NTProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstorVSS, VŠS
SSS
Izborni dio, stručni predmetiProfesor strojarskih predmeta
Dipl. ing. strojarstva
Dipl. ing. brodogradnje
Profesor PTO-aVSS
Praktična nastavaProfesor strojarskih predmeta 
Dipl. ing. strojarstva 
Profesor PTO-a
Nastavnik praktične nastave- stručni učitelj
/suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
 
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1., 2., 3.profesor1. razr. - 2 sata (2+0)
70 sati - zajedno
 
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
 
3. razr. - 1 sat (1+0)
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
 
30 učenika
 
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2.profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati - zajedno
18 sati -2 grupe
 
2. razr. - 1 sat (0+1)
0 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
 
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
 
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1 + 1)
35 sati zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Elementi cijevnih instalacija i protoka2.profesor
 2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
16 učenika
Osnove automatizacije3.profesor
 2 sata (1 + 1)
32 sati - zajedno
32 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija strojarskih instalacija
 2.profesor, nastavnik PN
suradnik 
majstor3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija grijanja i klimatizacije
 3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor4 sata (2 + 2)
64 sati - zajedno
64 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktikum novih tehnologija3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1+1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 8-16 učenika ,
Gospodarske radionice - izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorsadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop 
 Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija strojarskih instalacija
Tehnologija grijanja i klimatizacije
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
Praktikum za tehnologijeKlasična učionica sa ormarima
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija strojarskih instalacija
Tehnologija strojarskih instalacija
Tehnologija grijanja i klimatizacije
Praktikum za 
Osnove automatizacije1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje i drugoTehnologija strojarskih instalacija
Tehnologija grijanja i klimatizacije
Osnove automatizacije
Praktikum za nove tehnologije
 1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom Tehnologija strojarskih instalacija
Tehnologija grijanja i klimatizacije
Izborni sadržaji
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 
 


6. NASTAVNI PROGRAM (KATALOG ZNANJA), OPĆEOBRAZOVNI DIO
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1. Nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura 
 
ŠKOLE
strukovne-trogodišnjeBROJ SATI TZK
 RazredprviRazreddrugiRazredtreći
PROGRAMtjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
 OSNOVNI PROGRAM135135132
 IZBORNA NASTAVA135135132

      
Cilj je razvijati biopsihosocijalne potrebe čovjeka za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja potreba kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada.
 
Zadaci:
·    razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvarati naviku bavljenja športom radi kvalitetne športske rekreacije,
·   stjecanje znanja o činiteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda,
·   razvijanje pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanje mjera za čuvanje i promicanje zdravlja,
·   usvajanje motoričkih informacija za djelotvorno rješavanje potreba razvoja i rješavanja svakodnevnih motoričkih zadataka,
·   razvijanje radnih sposobnosti,
·   izgrađivanje humanih međuljudskih,
·   njegovanje higijenskih navika
·   teorijsko-praktično osposobljavanje za stalnu primjenu odgovarajućeg tjelesnog vježbanja kao dijela kulture življenja i to:
-     o utjecaju procesa tjelesnog vježbanja na ljudski organizam u cjelini i pojedine organske sustave, 
-     o očuvanja zdravlja, načinu prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica prouzročenih obavljanjem određenog zanimanja,
-     o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja,
-     o načinu treniranja i natjecanja, posebice u športovima kojim su se pojačano bavili,
·    razvijati osjećaj za očuvanje prirode, kroz boravak u prirodi, putem ekoloških aktivnosti, športskih igara i zabave.
 
Posebne zadaće za učenike:
Razred : PRVI           
utjecati na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
usklađivati nesrazmjer rasta srčanog mišića, mase tijela i krvožilnog sustava, što uvjetuje brzo umaranje i zahtijeva duži oporavak učenika 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u neracionalnim načinima kretanja 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      Razred : DRUGI                                                  
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenika, posebice na razvoj mišićne mase 
utjecati na usklađivanje nesrazmjera u rastu kostiju (u dužinu), mišića i masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti: gibljivosti, ravnoteže, preciznosti, brzine, eksplozivne snage, repetitivne snage i statičke snage 
djelovati na brzo uspostavljanje narušenih koordinacijskih sposobnosti s obzirom na ubrzan rast u visinu, a manifestira se u naracionalnim načinima kretanja 
usmjeravati učenike da individualno doziraju volumen opterećenja suzbijajući želju za postizavanjem motoričkih dostignuća koja nisu u sukladnosti s njihovim potencijalnim mogućnostima, uz izuzetak utjecaja na brzinu i koordinaciju 
pomagati učenicima da svladaju krizu koja se manifestira u konfliktima između pojedinca i društva 
 
      Razred : TREĆI                                                   
nastaviti s procesom utjecaja na razvoj morfološkog statusa učenika, posebice na povećanje snage ruku i ramenog pojasa 
utjecati na daljnje razvijanje aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na što učinkovitiji razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenika 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
osposobiti učenike da mogu samostalno organizirati športske aktivnosti koje su u funkciji podizanja zdravlja, radnih sposobnosti i što sadržajnijeg korištenja slobodnog vremena. 
 
Posebne zadaće za učenice:
 
Razred : PRVI                                                    
nastaviti s procesom utjecaja na morfološki status učenica, a posebice na proporcionalan razmjer između mišićnog i potkožnog masnog tkiva 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
privikavati učenice na odgovarajuće vježbanje i za vrijeme mjesečnog ciklusa, posebice učenice koje imaju smetnje (dismenoreja) 
utjecati na jakost i gibljivost karličnog pojasa i na snagu leđne muskulature, što je uvjet za nesmetano razvijanje ostalih organskih sustava 
 
Razred : DRUGI
utjecati na daljnji razvoj aerobnih i anaerobnih sposobnosti 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
 
      


Razred : TREĆI                                                   
nastaviti s procesom potpomaganja harmoničnog razvoja morfološkog statusa učenica, posebice prevencijom protiv pojave adipoznosti (celulita) 
stimulirati razvijanje motoričkih sposobnosti, posebno onih koje prije dostižu granicu razvoja - brzina, eksplozivna snaga, preciznost, koordinacija i ravnoteža 
utjecati na daljnji razvoj aerobnih sposobnosti učenica postupnim organskim prilagođavanjem krvožilnog i dišnog sustava (grudno i dijafragmalno disanje) 
utjecati na razvoj opće motorike, a posebice onih struktura gibanja koje su u funkciji određenog zanimanja učenica 
razvijati potrebu za športskim stvaralaštvom u smjeru individualnih športskih dostignuća i u estetskom oblikovanju i doživljavanju motoričkih aktivnosti 
usvajanje određenog fonda motoričkih informacija prijeko potrebnih za očuvanje zdravlja, njegovanje higijenskih navika i navika za očuvanje i korištenje zdrave prirodne sredine. 
   
SPECIFIČNOSTI U ODNOSU NA IZBOR ZANIMANJA UČENIKA
S NAZNAKOM OSNOVNIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA
 
      Svaki rad, ovisno o vrsti zanimanja, radnom mjestu, vanjskim činiteljima i sl., djeluje na čovjeka tako da znači stanovitu opterećenost za pojedine dijelove organizma i organizam u cjelini.
      U pojmu opterećenje, podrazumijeva se odnos između nekog zahtjeva organizma i adaptacijskog kapaciteta za njegovo ostvarenje.
      Što je adaptacijski kapacitet funkcionalnih organskih sustava veći, to će neki stalan zahtjev stvarati manje opterećenje i suprotno. Opterećenje organizma nije samo rezultat djelovanja rada kao aktivnosti, već je uvjetovano nizom drugih činitelja koji djeluju na organizam izvana, ili su uzroci u njemu samom.
      Zakonomjernošću društvenog razvoja profesionalni rad pojedinaca sve je specijaliziraniji. Zato je moguće izolirati pojedine skupine rada, točnije rečeno radnih mjesta, gdje se glavno opterećenje javlja u većoj mjeri na nekim od funkcionalnih sustava.
      Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je, prema tomu i rad u stvarnim uvjetima kompleksan proces koji opterećuje i ima posljedice na čitav organizam, iako su uvijek neki od podsustava opterećeni više, a neki manje. Ovisno o stupnju opterećenosti pojedinih dijelova organizma, rad se može grubo podjeliti na pretežito energetski (fizički) i pretežito informacijski (mentalni). Točnije, podjela prema stupnju opterećenja pojedinih podsustava organizma uvjetovana je stupnjem svrstavanja funkcionalnih organskih sustava u veći rad.
 
I. Fizički rad se može podjeliti na:
      1. Rad s pretežito dinamičkim režimom mišićne aktivnosti, pri čemu, ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada, energetska potrošnja može biti:
      a) velika
      b) srednja (umjerena)
      c) mala.
 
      2. Rad s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti, gdje manjka blagotvoran utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma. Statički se rad može odvijati tako da:
      a) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije na pojedine dijelove tijela ili organizam u cjelini
      b) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu protiv djelovanja sile gravitacije i još nekih drugih različito velikih sila (tereti i sl.).
 
Potrebno je steći i solidna teorijska znanja i to:
      1. O utjecaju procesa vježbanja na ljudski organizam u cjelini i na pojedine organske sustave, osobito sa stajališta promicanja i održavanja zdravlja, načina prevencije i sanacije poremećaja uslijed nekretanja ili posljedica uzrokovanih obavljanjem određenoga zanimanja.
      2. Elementarna znanja o načinu planiranja, programiranja i nadzora procesa vježbanja.
      3. Znanja o načinu treniranja i natjecanja, osobito u športovima kojim su se pojačano bavili.
 
II. Mentalni rad možemo podjeliti prema stupnju i vrsti opterećenja pojedinih dijelova živčanog sustava na:
      1. Senzorički rad, gdje su pretežito opterećeni receptori, osjetni putovi i senzorička središta (kontrolna mjesta) pri automatiziranom radu, radna mjesta vezana uz opasnost i sl.
      2. Sa stereotipnim umnim djelatnostima (umni rad na nižoj razini aktivnosti središnjeg živčanog sustava, npr. rad kancelarijskih službenika isl.).
      3. Stvaralački umni rad (znanstvenih radnika i umjetnika i sl.).
      
Sva navedene vrste rada mogu se, prema intenzitetu s kojim se provodi, podijeliti na lagani, umjereni i teški rad, pri čemu moramo razlikovati rad i intenzitet opterećenja.
Treba dati prikaz opterećenja na organizam i zahtjeva za pojedine sposobnosti, ovisno o načinu rada u radnom procesu koji se odnosi više-manje na sva zanimanja:
 
I. skupina
Rad se provodi jedino djelatnošću našega tijela, bez pomagala (tjelesni rad).
II. skupina
Tjelesni rad s uporabom jednostavnijih alata i instrumenata.
III. skupina
Rad na neautomatskim strojevima.
IV. skupina
Rad na automatskim strojevima.
      Prema navedenoj podjeli moguće je razna zanimanja u pojedinim strukama svrstati u tri skupine. Pojedina zanimanja svrstana su u samo jednu skupinu, a nekad i u dvije, ovisno o načinu rada u procesu istoga zanimanja.
 
      Za zanimanja I. skupine preporuča se u programu nastave primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i za sve motoričke sposobnosti. Često se u tih zanimanja javlja hipertrofija pojedinih skupina mišića koji su aktivirani pri radu, pa valja primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će omogućiti relaksaciju (plivanje, vježbe labavljenja, opuštanja i istezanja, igre i ples, aerobik i ritmičko-športsku gimnastiku za učenice).
 
      Za zanimanja u II. skupini u programu nastave preporuča se primjenjivati kineziološke djelatnosti koje će primarno utjecati na funkciju krvožilnog i dišnog sustava i na motoričke sposobnosti. Posebice treba razvijati koordinaciju i brzinu (vježbanje na spravama, judo, ples, športske igre i dr.).
 
      U III. skupini, za zanimanja kod kojih se rad obavlja pretežito stojeći preporuča se izvođenje motoričkih zadaća u sjedećem i ležećem položaju radi rasterećenja donjih ekstremiteta i primjenu vježbi za jačanje mišića - držaća svoda stopala radi sprječavanja pojave ravnih stopala i drugih oštećenja donjih ekstremiteta. Posebice treba odgovarajućim kineziološkim aktivnostima povećati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (plivanje, veslanje, biciklizam i dr.).
 
      U IV. skupini klasificirana su pretežito zanimanja kod kojih se rad obavlja najvećim dijelom sjedeći, s karakterističnim sagnutim položajem gornjeg dijela tijela pri radu. Ta su zanimanja s pretežito statičkim režimom mišićne djelatnosti. U program nastave preporučuju se kineziološke aktivnosti koje će preventivno i korektivno utjecati na razvoj kralješnice i koje će poboljšati funkciju krvožilnog i dišnog sustava (vježbanje na spravama, atletika, judo, športske igre, ples, koturaljkanje, ritmičko-športska gimnastika i aerobik za učenice i dr.).
 
OSNOVNI PROGRAM
 
      Osnovni je program koncipiran na temeljnim motoričkim sklopovima pojedinih kinezioloških aktivnosti. Tako široko zamišljeni programski sadržaji omogućuju izbor onih kinezioloških aktivnosti, koje su u funkciji utjecaja na pozitivne promjene morfoloških značajki, funkcionalnih sposobnosti, kognitivnih i konativnih dimenzija ličnosti te socijalizaciju svakoga učenika.
      Sadržaji osnovnoga programa određuju se prema slobodnom izboru polaznika za pojedine kineziološke aktivnosti. Mjerila za izbor programskih sadržaja određena su:
-     zdravstvenim stanjem, morfološkim značajkama, funkcionalnim sposobnostima vitalnih organa te psihosocijalnim potrebama svakog učenika
-     motivima i zanimanjem polaznika za pojedine sadržaje
-     razinama usvojenosti teorijskih i motoričkih kinezioloških izvješća
-     utilitarnim vrijednostima pojedinih sadržaja u svakodnevnom radu i životu
-     materijalnima, kadrovskima i drugima mogućnostima škole, odnosno sredine u kojoj škola djeluje.
 
      Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja cilja i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti:
 
      1)     - atletika                            2)     - košarka
             - športska gimnastika                         - odbojka
             - ples                                     - nogomet
             - ritmičko-športska gimnastika                  - rukomet.
             - borilački športovi.
      
      Odabir sadržaja osnovnoga programa svodi se na usavršavanje i razvijanje sposobnosti i osobina, s težištem na usvajanju motoričkih znanja polaznika.
 
IZBORNI PROGRAM
 
      Izborni program tjelesne i zdravstvene kulture predviđen je za učenike industrijskih i drugih srednjih strukovnih škola koje obrazuju učenike za obrtnička zanimanja u jedinstvenom sustavu. Sadržaj izbornog programa nije određen te se preporuča učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). Odabirom aktivnosti i športova u izbornoj nastavi, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, te usvojiti nove spoznaje. 
      Težište aktivnosti treba usmjeriti na športove u kojima dolazi do izražaja samostalno učenje i mogućnost trajnoga samostalnog bavljenja tom aktivnošću kroz duže vremensko razdoblje tijekom radnog vijeka. Izbornim programom treba obogatiti životna iskustva učenika uvođenjem u nove aktivnosti, utjecati na smanjivanje razlika koje se odnose na sposobnosti i osobine učenika i pripremiti učenike za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.
 
      


Programski sadržaji, koji su u funkciji ostvarivanja određenoga cilja i zadaća, mogu se sastaviti iz skupina kinezioloških aktivnosti. To su:
                                                                 
1) - veslanje                                - stolni tenis
        - klizanje                                 - plivanje
        - skijanje                                - badminton
        - biciklizam                               - planinarenje
        - tenis                                  - orijentacijsko trčanje i dr.
                  
      2) - aerobik, rolanje, body building, jedrenje, kuglanje te športovi i druge aktivnosti u tradiciji lokalne sredine, kao i one koje će se s vremenom pojaviti i biti omiljene.
 
      Odabirom navedenih aktivnosti i športova, učenici imaju mogućnost proširiti znanja i sposobnosti, stečena u osnovnom programu, na druge športove i aktivnosti te usvojiti nove spoznaje, različite od onih iz osnovnoga programa
 
PROGRAM TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE ZA UČENIKE KOJI
SE NALAZE U RAZDOBLJU ZDRAVSTVENOGA OPORAVKA
 
      Poslije svake ozljede ili preležane bolesti organizam znatno osjetljivije reagira na promjene temperature, na vrstu i jakost opterećenja. Zato je prijeko potrebno da se program tjelesne i zdravstvene kulture izrađuje i primjenjuje po načelima koja vrijede za izradbu i provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike oštećenoga zdravlja. Prema tomu, za svakoga učenika u razdoblju zdravstvenoga oporavka valja izraditi poseban program, koji ima zadaću što ranijeg i djelotvornijeg zdravstvenog oporavka.
 
METODIČKO-DIDAKTIČKE UPUTE
 
Tjelesna i zdravstvena kultura u sustavu odgoja i obrazovanja ima vrijednost i kao sredstvo odmora s obzirom na mnoge odgojno-obrazovne djelatnosti u kojima prevladavaju statička opterećenja te su pojedini programi tjelesne i zdravstvene kulture koncipirani kao "predasi aktivnog odmora". Sve rašireniji "sedentalni stil života" potiskuje čovjekovu potrebu za kretanjem, pa je stvaranje navike u mlađoj dobi za stalnim tjelesnim vježbanjem jedno od osnovnih načela ovog odgojno-obrazovnog područja.
      Zbog znatnih razlika u zanimanjima, uvjetima rada i raspoloživom vremenu za vježbanje, ostvarenje zadaća tjelesne i zdravstvene kulture različito je za svaku školu, imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva. Prema tomu, izraditi unaprijed pouzdane programe za učenike svih škola nije moguće. 
      U sredinama s minimalnim uvjetima rada mogu se s postojećim fondom sati ostvariti promjenjivi učinci: znatno umanjeni kada je riječ o razvoju osobina i sposobnosti, o promicanju zdravlja i odgojnim učincima. Nešto veća postignuća mogu se ostvariti u stjecanju nekonvencionalnih motoričkih znanja, ali znatno manji u usvajanju motoričkih znanja iz športova za koje su potrebni posebni prostori i oprema.
      Osim već navedenoga, programi rada moraju biti utemeljeni na stvarnim pretpostavkama u odnosima genotipa i utjecaja egzogenih čimbenika na rast i razvoj. Odnos između genotipa i egzogenih utjecaja u različitim je razdobljima razvoja različit i pokazuje zakonomjerne težnje, koje se moraju uzeti u obzir.
      Te zakonitosti imaju samo usmjerivačko značenje i osnova su za izradbu izvedbenih, ali ne i operativnih programa.
      Iz osnovnoga programa, tijekom školske godine, polaznik izabire aktivnost iz jednoga do dva pojedinačna i iz jednoga do dva skupna športa, s istom vremenskom mogućnošću ponavljanja.
      U izboru športa (aktivnosti) moraju se uvažavati materijalni uvjeti škole i koliko god je to moguće, želje polaznika.
 
      Odnos između pojedinačnoga i skupnoga športa i dopunskoga programa treba biti u omjeru 1:1:1.
      Postojećim fondom sati moguće je ostvariti ciljeve i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ako se u jednoj godini program izvodi s najviše 15 tema.
      Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
      Prioritetno treba izabrati aktivnosti kojima se razvija dostatno velika energetska sastavnica, koja će moći djelovati na preobrazbu stanja i osobina svakoga pojedinog učenika. To ujedno znači da treba izabrati one aktivnosti, koje će se moći potpuno provesti s obzirom na materijalne mogućnosti škole.
            
Učenicima obrtničkih škola često s povećanim jednostranim tjelesnim opterećenjem treba ponuditi aktivnosti s kojima će brže doći do oporavka organizma od štetnih i statičkih utjecaja rada, kao i do pravilnog rasta i razvoja u ovoj dobi. U izboru aktivnosti dati prednost športskim igrama i drugim sadržajima koje će učenici moći usvojiti prema osobnoj motivaciji s ciljem osposobljavanja za cjeloživotno bavljenje športskim aktivnostima (badminton, stolni tenis, tenis, aerobik, ples, odbojka i drugo). 
Škole koje organiziraju nastavu praktične nastave u školskim radionicama, mogu ostvarivati program tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom i u tjednu praktične nastave. 
    Prijelazom na jedinstveni nastavni plan i program u obrtničkim zanimanjima smanjena je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na jedan sat tjedno u osnovnom programu te učenicima treba ponuditi program izborne nastave s još jednim satom tjedno. 
Predmet tjelesna i zdravstvena kultura po svojoj strukturi i programskim sadržajima u odnosu na druge predmete je rasterećujući, ali nastavnik je temeljni čimbenik u planiranju, programiranju i realizaciji programa u funkciji rasterećenja učenika te preporučujemo sljedeće:
·    Iz okvirnog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture koji je svojevrsni "meni" vršiti odabir nastavnih cjelina i tema koje se objektivno mogu ostvariti u školi, poštujući potrebe učenika u svakoj pojedinoj školi vezane za vrstu zanimanja.
·    U operativnim nastavnim programima cilj i zadaće treba jasno i precizno definirati te odrediti one koje se realno mogu ostvariti s učenicima različitih interesa i mogućnosti. 
·    Programska neprekidnost mora se poštivati radi kvalitetnijeg i trajnijeg usvajanja motoričkih priopćenja i utjecaja na transformacijske procese, osobito na funkcionalne sposobnosti.
·    U izvođenju nastavnog procesa primjenjivati složenije metodičke organizacijske oblike rada i odgovarajuće nastavne metode i metode učenja.
·    U nastavnom procesu posebice voditi brigu o primjerenom doziranju, distribuciji i kontroli volumena opterećenja na satu.
·    Voditi brigu o optimalnom korištenju raznovrsnih nastavnih sredstava i pomagala.
·    Ocjenjivanje učenika provoditi prema naputku objavljenom u «Glasniku» Ministarstva prosvjete i športa br. 2/96. uz napomenu da bi se izbjegli nesporazumi pri ocjenjivanju i time psihičko opterećenje učenika, treba uvažavati osobne mogućnosti i sposobnosti učenika i u skladu s tim osobni mogući napredak. 
·    Osigurati izvođenje nastave u homogenim skupinama podjelom po spolu, zbog bioloških različitosti spolova i programskih sadržaja. 
·    Nastavu izvoditi u planiranom vremenu od 45 minuta, osim gdje su dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće na drugi način organizirati. 
·    Poticati stvaranje ugodne radne klime između nastavnika i učenika te između samih učenika.


 
6. NASTAVNI PROGRAM - 
  KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA
1. Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu
 
Br.   Nastavno područje           Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)                                                  
1            2                            3                          
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustrojstvo i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice
-     pogone poduzeća
-     gradilišta i slične objekte.
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva za osobnu zaštitu na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
Znati i umjeti izvoditi osnovne postupke spajanja i montaže u struci i zanimanju.
10.LijevanjeUpoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
- lijevanje u pješčane kalupe
- lijevanje u metalne kalupe.
11.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. 
12.Strojna obradaBušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata 
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 


Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije
 
 
 
NASTAVNA CJELINAOČEKIVANI REZULTATI
(znanja i umijeća)NASTAVNI SADRŽAJI
1. Zaštita na radu
 
 
 
 
 
 
2. Planiranje i 
  priprema radnog 
  procesa, izrada 
  dokumentacije
 Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu te zakonske propise i institucije osiguranja od nesreće
Primjenjivati zaštitna sredstva prema propisima 
 
Naučiti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama te pripremati potrebnu dokumentaciju
 Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima
Upoznati zakonske propise
Izvori opasnosti i mjere zaštite 
Primjena zaštitnih sredstava za siguran rad
 
 
Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.
Priprema potrebne dokumentacije
 
 
3. Izrada elemenata 
  i podsklopova za 
  instalacije 
  centralnog 
  grijanja i 
  klimatizacije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Plinsko rezanje, 
  zavarivanje i 
  deformacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Izrada limenih 
  cijevnih vodova i 
  kanala te uređaja 
  za centralno 
  grijanje i uređaja 
  za prozračivanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Električno 
  zavarivanje – 
  elektrodom 
  
 
7. Izrada izolacije
 
 
 
 
8. Posjet gradilištu i 
  kotlovnici
 Znati izraditi elemente i podsklopove instalacija 
Znati rezati i savijati cijevi, narezivati navoje, spajati fitinzima
Znati rezati, savijati bakrene cijevi te ih spajati holenderima i tvrdim i mekim lemom u elemente cjevovoda
Razumjeti rad instalacije
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacije
 
 
 
 
 
 
Znati rukovati plinskim garniturama te plinom rezati, savijati i zavarivati
Znati izrađivati elemente cjevovoda
Znati metode ispitivanja zavarenih spojeva
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja
Naučiti izrađivati cijevi iz limova iz različitih materijala u različite presjeke 
Znati izrađivati elemente cjevovoda te ih sastavljati
Znati sastavljati grijaća tijela s pomoću spojnica
 
Znati ispitivati mrežu i grijaća tijela na nepropusnost te ih demontirati i montirati 
 
 
 
 
 
 
Spoznati razliku između zavarivanja elektrodama i žicom (MIG i MAG)
Znati konstruirati i izraditi podsklopove te ih spojiti zavarivanjem
 
Usvojiti značenje zaštite od korozije
Znati mjeriti, krojiti te rezati i spajati izolacijski materijal
 
 
Upoznati različita gradilišta i vrste kotlovnicaCijevni spojevi - šavne i bešavne cijevi, rezanje, savijanje cijevi, narezivanje kratkih i dugih navoja
Centralno grijanje –spajanje cijevi holenderima, prirubnicama i kompenzatorima, i elementima dilatacije, kompenzatorima i spiralama u dijelove instalacije
Klimatizacija –rezanje, savijanje, deformacija bakarnih i mjedenih cijevi, spajanje holenderima
Tvrdo lemljenje i lemljenje u čvrste nerastavive veze elemenata cjevovoda
Ispitivanje na nepropusnost prema mediju u protoku
 
 
Zavarivanje cijevi s prirubnicama i hamburškim lakovima
Savijanje cijevi u ravnini i prostoru na ''vruće'' i na ''hladno''
Suženje cijevi, izrada lijevkova
Izrada kompenzacijskih lira, razvodnika i spirala
Sastavljanje i ispitivanje dijelova cjevovoda iz izvedenih dijelova
Ispitivanje zavarenih spojeva; na hladni pritisak, ultrazvukom i magnetoflukskom
 
Izrada cijevi i kanala okruglog, kvadratnog i pravokutnog presjeka iz pocinčanog lima, Al-lima; porubom, mekim lemljenjem ili blok-zakovicama i samonarezujućim vijkom
Izrada koljena, difuzora; nape, kape i sl.
Izrada žaluzina
Sastavljanje i montaža grijaćih tijela 
radijatora s: 
  - Sl - člancima s pomoću spojnica i brtvila
- Al - člancima s pomoću spojnica i brtvila
  - Čeličnih radijatora i konvektora
  - Montaža i ispitivanje jednoga grijačeg tijela 
   s pripadajućim elementima armatura za 
   dvocijevni i jednocijevni sustav   
centralnoga grijanja
   
 
 
Izrada raznih temeljnih stopa, konzola i postolja za postavljanje agregata, grijaćih tijela i drugih sklopova i podsklopova
 
 
Površinska zaštita cijevi: čišćenje cijevi i premazivanje zaštitnom bojom
Uzimanje mjera i krojenje izolacijskog materijala i pričvršćenje
 
 
 

 
 


 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: instalater grijanja i klimatizacije
 
NASTAVNA CJELINAOČEKIVANI REZULTATI
(znanja i umijeća)NASTAVNI SADRŽAJI
1. Zaštita na radu
 
 
 
 
2. Planiranje i 
 priprema 
 radnog procesa, 
 izrada dokumentacije
 
 
3. Spremišta goriva
 
 
 
 
4. Kotlovi
 
 
 
 
5. Plamenici i ložišta
 
 
 
 
 
 
6. Dimnjaci
 
 
 
 
7. Razvodna mreža
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Automatika na 
  uređajima 
  centralnoga grijanja
 
 
9. Motorni ventili, 
  miješajuće slavine 
10. Održavanje i 
   kontrola sustava 
   centralnoga 
   grijanja
 
11. Vježbe iz 
   ventilacije i 
   klimatizacije
 
 
12. Nove tehnologije
 
 
13. Posjet gradilištu
 
14. Praktični rad s 
   dokumentacijom 
   za završni ispitZnati koristiti zaštitna sredstva na radu u radionici i gradilištu 
Usvojiti pravila i zakone o zaštiti na radu 
 
Znati izraditi tehnološki postupak 
  - popis materijala
  - troškovnik
  - tehnički crtež
 
Znati izraditi, ispitati i izvršiti montažu rezervoara te znati utvrditi i otkloniti kvar
 
 
Znati spajati kotlove i elemente sigurnosti te utvrditi i otkloniti kvarove
 
 
Znati montažu i spajanje plamenika
Znati podešavati plamenike
Usvojiti važnost i sigurnost plamenika
 
 
Znati spajati kotlove na dimnjake
Znati čistiti i održavati dimnjake 
 
Znati izraditi mrežu centralnoga grijanja sa svim pripadajućim elementima – pumpom, eksp. posudom, razdjeljivačem, grijaćim tijelima, ventilatorima
Znati izvršiti montažu etažnog sustava grijanja
Znati postaviti i spojiti plinski bojler za toplu vodu 
 
Upoznati osnove automatizacije i regulacije
Znati postaviti i spojiti elemente automatike centralnoga grijanja
Razumjeti rad instalacije.
 
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove
Prepoznati kvarove i greške te ih znati otkloniti
 
Znati princip rada ventilacije i klimatizacije 
Znati izraditi montažne radove elemenata
 
Znati spojiti cjevovod 
Upoznati postupke rada
 
 
Znati izraditi mrežu (dio mreže) i sl. te izraditi popis materijala, alata, cjenik te tehnološku pripremu s crtežom i mjerama zaštite na radu
 Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima
Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu
 
Odrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama.
Priprema potrebne dokumentacije
Priprema alata i materijala
 
 
Rezervoari za tekuća i plinovita goriva; montaža, spajanje, izolacija, sustav regulacije i sigurnosti, te ispitivanje
Utvrđivanje i otklanjanje kvarova
 
Montaža i spajanje toplovodnih kotlova
Ispitivanje i atestacija
Elementi sigurnosti
Utvrđivanje i otklanjanje kvarova
 
Montaža i spajanje plamenika za tekuća i plinovita goriva, te kombiniranih plamenika
Regulacija i kontrola rada
Automatika i sigurnost plamenika
Uobičajeni kvarovi i njihovo otklanjanje
 
Spajanje kotlova na zidane i limene dimnjake
Elementi sigurnosti
Održavanje i čišćenje dimnjaka
 
Montaža razvodne mreže s vertikalama i priključenjem na kotao
Montaža cirkulacijskih pumpi, ekspanzije posude, razdjeljivača i sl. prema shemama spajanja
Montaža etažnog sustava grijanja i proizvodnje tople vode s plinskim i električnim bojlerom
 
 
 
Elementi automatike – montaža
 
 
 
 
Montaža elemenata za protok pumpi i motornih vozila za automatiku i dr.
Održavanje u tijeku rada.
Otklanjanje kvarova
 
 
 
Montaža aksijalnog ventilatora; kvarovi i otklanjanje kvarova
Montaža radijalnog ventilatora; kvarovi i otklanjanje kvarova
Montaža klimatskih uređaja
Montaža cjevovoda
 
Posjet gradilištu
 
Primjena novih tehnologija
 
Kotlovnica i toplinska stanica

 
 
 
2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja
 
Tehnologija obrade i montaže (1. r.) 
Tehnologija strojarskih instalacija (2. r.) 
Tehnologija grijanja i klimatizacije (3. r.) 
 
 
6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
 
Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
instalater grijanja i klimatizacije.
 
Zadaci: 
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike
      Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.
 
Mapa za praktičnu nastavu
 
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1. Tehnički materijali      Upoznati osnovna          Osnovni pojmovi tehnologije.
                        znanja o najvažnijim         Svojstva materijala.
                        tehničkim materijalima: Željezo i čelik.
                        - dobivanje               Obojeni metali i njihove                                                     - svojstva                  legure.
                        - primjena.               Nemetali.
2. Osnove proizvodne      Upoznati načelo rada,       Postupci ručne obrade 
      tehnike            alate i postupke pojedinih     odvajanjem čestica:
                        obrada                  - osnove mjerenja i kontrole
                                               - ocrtavanje i obilježavanje
                                               - osnovni kutovi reznog alata
                                               - sječenje
                                                - piljenje
                                               - turpijanje
                                               - grecanje
                                               - izrada navoja.      
                                               Postupci obrade lima:
                                               - rezanje lima
                                               - ravnanje lima
                                               - savijanje lima
                                               - probijanje lima
                                               - previjanje lima.                                                                      Kovanje i prešanje.
                                               Valjanje, vučenje, istiskivanje
                                               Lijevanje
                        Upoznati postupke spajanja   Spajanje razdvojivim vezama:
                                               - spajanje vijcima i maticama
                                               - spajanje zaticima i                                                                    svornjacima
                                               - spajanje klinovima
                                                - spajanje spojkama.
                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:
                                               - spajanje zakivanjem
                                               - spajanje lemljenjem
                                               - spajanje zavarivanjem
                                               - spajanje lijepljenjem.
                        Upoznati načelo rada,       Postupci strojne obrade      
                        alate i postupke            Osnove teorije rezanja:
                        pojedinih strojnih           Bušenje
                        obrada                  Tokarenje    
                                               Glodanje
                                               Brušenje
                                               Štancanje
                                               Ostali postupci strojne obrade.
3. Osnove strojeva        Razlikovati pojedine strojeve Podjela strojeva
   i uređaja              za pretvorbu energije,  - pogonski strojevi
                        materijala i informacija - radni strojevi
                                               - strojevi s elektroničkom
                                                obradom podataka
                                               - proizvodna postrojenja
                                               Primjeri:
                                               CNC - alatni stroj kao 
                                                     tehnički sustav
                                               Centralno grijanje kao 
                                                     tehnički sustav
 
6.3. Nastavni predmet: Tehnologija strojarskih instalacija 
                  
 
Razred: Drugi /vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 
instalater grijanja i klimatizacije.
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade.
Ovladati postupcima spajanja metala u zanimanju za koje se školuje.
Upoznati postupke prerade plastičnih masa.
Upoznati postupke spajanja i lijepljenja.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
 
Čargonja N.: Vodovod i kanalizacija, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, 2002.
Energetika - marketing d.o.o.: Osnove tehnike instalacija vode i plina, EM Zagreb, 2003.
Strelec & suradnici: Plinarski priručnik, 6. izdanje, EM Zagreb, 2002.
Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP - P 600, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb 2002
Šivak M: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak Zagreb, 1998.
Mapa za praktičnu nastavu


Tehnologija strojarskih instalacija   
 
Zanimanja: vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Elementi cjevovodaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
Novi materijali i proizvodi za izvođenje instalacija; svojstva, odabir, označavanje, cijena, odgovarajući fazonski komadi i preporučena armatura, tehnologije spajanja i razaranja, dezinfekcija, proba, sanacija, garancija i atest, te vođenje tehničke dokumentacije.
 Cijevi
- Čelične cijevi - press sistem
- Bakrene cijevi - press sistem
- PVC cijevi
- armirane PVC cijevi
- Polietilenske cijevi
- Polipropilenske cijevi
- Polibutilenske cijevi
- Univerzalni sistemi (kombinacija metala i plastike s press spojevima)
Spojni elementi
Armatura
Brtve
Reduktori i regulatori tlaka
Sigurnosni organi
 
2.
 Spajanje cjevovodaZnati i umjeti spojiti cjevovod rastavljivim i nerastavljivim spojevima.Rastavljivi spojevi.
Nerastavljivi spojevi.
 
3.Nemjerni dio instalacijeUpoznati vrste nemjerenih dijelova instalacija.Gravitacijski. 
Tlačni.
 
4.Kućni priključak
 Upoznati spojni vod kućnog priključka.
 Spojni vod.
5.Mjerni dio instalacijeUpoznati razvod unutarnje instalacije. 
 Razvod unutarnje instalacije.
 
6.Tehnologije izrade, kontrole, ispitivanja, zaštite, održavanja i sanacije cjevovoda
 Usvojiti važnost pravilnog održavanja cjevovoda. 
7.Djelovanje topline na instalacijuUpoznati opasnosti povećanog djelovanja topline i tlaka na instalacijuDilatacija.
Povišenje tlaka i sigurnosna oprema.
Čvrste i klizne točke.
Kompenzatori.


 
8.Djelovanje korozije i
njezino sprečavanjeUpoznati opasnosti od djelovanja korozije.
Znati spriječiti širenje korozije u instalacijama.Pri spajanju cijevi:
- iznutra od fluida i izvana od okoline
- elektrokorozija.
 
9.Ostale instalacije u kućanstvuUpoznati električne instalacije, telefonske instalacije, uzemljenje.Elektroinstalacije 
(jaka i slaba struja).
Telefonske instalacije.
Uzemljenje.
 
10.Obračun potrošnjeNaučiti i znati obračunati potrošnju medija.Brojila.
Nadležnost distributera.
Obveza korisnika.
11.Usporedba ekonomičnosti raznih sistema i medija
 Upoznati razlike pojedinih medija u instalacijama. 

 
 
 
 
6.4. Nastavni predmet: Tehnologija grijanja i klimatizacije 
                  
 
Razred: Treći/ instalater grijanja i klimatizacije
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati) 2 + 2
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.
 
 
Zadaci:
Upoznati učenika s organizacijom rada u građevinarstvu.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke spajanja i lijepljenja.
Upoznati svojstva radnih medija.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala pri koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Razumjeti rad instalacije.
Poznavati svojstva i rad osnovnih elemenata instalacija.
Znati i moći montirati i demontirati pojedine sklopove.
Znati i moći staviti instalaciju u pogon, kao i utvrditi i otkloniti grešku ili smetnju u radu.
Znati i moći izraditi dijelove instalacije u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
 
Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.
 
Mapa za praktičnu nastavu
 
 
 
 
Tehnologija plinoinstalacija - treća godina: 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
 
 
1.Kemija izgaranjaUsvojiti znanja o izgaranju.                                                                                                                        i montaže u sklopoveZrak.
Gorive tvari.
Produkti izgaranja.
 Zagađivači.        
            
2.Plinska gorivaUpoznati osnovna plinska goriva.Vrste plinova.
Proizvodnja plina.
 
3.PlameniciUpoznati i usvojiti rad plamenika.Vrste plamenika.
Funkcioniranje.
Zaštita.
 
4.PlinovodiUpoznati sustav plinovoda.
Moći izabrati i spajati elemente plinovoda.Materijali cjevovoda.
Vrste plinovoda.
Elementi plinovoda.
Spajanje plinovoda.
 
5.Dimovodne instalacijeUpoznati i usvojiti svrhu, princip rada i zakonske propise dimnjaka.Dimnjaci.
Svrha i funkcioniranje.
Materijali.
Zakonski propisi.
 
6.Plinska opremaZnati odabrati elemente instalacije i trošila u plinovodnim sustavima.Nemjerni i mjerni dio instalacije.
Elementi instalacije.
Trošila.
 
7.Postavljenje plinskih trošilaNaučiti važnost propisa pri postavljanju plinskih trošila.Propisi o postavljanju plinskih trošila.
 
8.Grijanje plinomUpoznati primjenu grijanja plinom.Primjena plina za grijanje.
Vrste plinskih grijanja.
 
9.Ukapljeni plinUpoznati propise kod primjene ukapljenog plina.Propisi o korištenju ukapljenog plina.
 
10.Ostala upotreba plinaUpoznati primjenu plina u drugim područjima.Korištenje plina u industriji, za vozila i sl.
 
 
 
 
11.
 Uređaji i opremaUpoznati uređaje i opremu različitih proizvođača, te njihove tehničke karakteristike. 
 Plinski protočni grijač vode.
Plinski kombi bojleri.
Kondenzacijski kotlovi.
 
12.Kontrola procesa izgaranja
 Znati i umjeti kontrolirati procese izgaranja.Vizualna kontrola
Kontrola s pomoću instrumenata
Sadržaj CO2
Sadržaj CO
Dimni broj (čađavost)
Sadržaj O2
Temperatura izlaznih dimnih plinova.
 
13.Kotlovnica
 Upoznati propise rada u kotlovnici.
 Propisi.
 
14.Plamenici za više goriva
 Upoznati plamenike za više goriva.
Znati razlike plamenika za više goriva.
 Konstrukcija.
Pogon. 
Sigurnosne mjere.
 
15.Primjena plina u rashladnoj tehnici
 Upoznati i moći odabrati pojedine rashladne uređaje.Rashladni uređaji.
Klimatizacija prostorija s pomoću plina.
 
16.Skladištenje tekućeg plina
 Upoznati načine i uvjete skladištenja tekućeg plina.Mjesta i uvjeti skladištenja.
17.Pretakalište tekućeg plina
 Upoznati pretakalište tekućeg plina.Oprema.
Pogon.
Sigurnosne mjere.
 

 
 
 
 
 
 
6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: Prvi
      Drugi
      Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:     1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sata)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
Zadaci:
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranje i korjenovanje.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju strojobravar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 
 
Matematika u struci
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
br.    
                                         I.      II.    III.   Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije               
2.         Potenciranje        
3.         Korjenovanje                  
4.     Jednadžbe prvog stupnja         
5.     Veličine i jedinice         
6.     Proračuni dužine i kutova               
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                        
10.    Osnove trigonometrije           
11.    Pravilo trojno                  
12.    Postotni i kamatni račun
13.       Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova                   
15.    Izrada kalkulacija u zanimanju                      
      UKUPNO SATI:                     70     35     32    137
 
Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Osnovne matematičke       Ponoviti znanja i uvježbati    Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                     potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje
                                                     potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
 
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
 
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati  Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s                                           
jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama           pravilo trojno, postotni                                                                       račun.
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45° i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
 
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
 
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                             njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                            Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                             pravokutnog trokuta.  
 
 
 
7.     Proračuni površina          Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida,
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
                                                     
 
Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve       Kvadrat i kub binoma, i 
                              računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                     korijen negativnog broja.
 
4.         Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
5.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
6.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
 
Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Izračun troškova           Upoznati troškove i         Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje.       vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
2.     Kalkulacija               Moći obračunati           Izrada predračuna za 
                              kalkulaciju.               jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktično primijeniti znanje.    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit.     struke i zanimanja.
 
6.6. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                  Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 
Metodičke napomene:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
 
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 


6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
 
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 1,5 sati (53 sata)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije.
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada    
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
      
Tehničko crtanje 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                I.    II.    III.   Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                     4                 4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                10                10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                16                16
      Presjeci                                    6                 6
      Tolerancije, znakovi obrade                     6                 6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje               6                 6
      Izrada radioničkog crteža                       5                 5    
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
   Građevinski nacrti                                  10          10
   Razvijanje plašteva                                 15          15
   Crtanje osnovnih elemenata strojeva                    10          10
      UKUPNO SATI                            53    35          88


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                     Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.Vježba:
Izrada radioničkog crteža

 


2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Građevinski nacrtiZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                       Projektni (idejni, glavni, situacijski, instalacijski)
Izvedbeni (palirski, detaljni, konstrukcijski, obračunski)
Oprema nacrta (format, okvir, natpis)
Sadržaj nacrta (tlocrt, presjek, pogled) – raspored nacrta
Kotiranje (jedinica, mjera, visinska kota)
Skraćenice i grafičke oznake za pod, stijene, materijal, sanitarije, namještaj, opremu, instalacije
Prikaz stuba, vrata, prozora
Prikaz dimnjaka i ventilacijskih kanala
Građevinske podloge za projektiranje instalacija 
 
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
Pravokutni presjek – koljeno, etaža, redukcija, račva 
Okrugli presjek - koljeno, etaža, redukcija, račva
Kombinirani presjeci
 
3.Crtanje osnovnih elemenata strojevaZnati dimenzionirati i nacrtati vijak i maticu. 
 Vijak i matica: vrste prema navoju, konstrukciji, izvedbi – izbor i označavanje prema tablicama.
Cijevi i fazonski komadi za spajanje cijevi – rastavno.
 

 
 
 
 
 
 
 


6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                    2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije. 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.   Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
2.   Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 
 
Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                I.     II.   III.   Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                             5                 5
      Statika krutog tijela                         
      - sustavi sila u ravnini                          12                12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                   8                 8
      - određivanje težišta                           5                 5 
      Trenje                                      5                 5
2.     Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                   15          15
      Osnove kinematike                                 10          10
      Osnove dinamike                                  10    -     10
 
      UKUPNO SATI                            35    35          70
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                          Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.    
2.Statika krutog tijela Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
- nosačima s dva oslonca
- konzoli
- kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                            Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 


6.9. Nastavni predmet: Elementi cijevnih instalacija i protoka
                  
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje znanja o elementima cijevnih instalacija i protoka omogućit će obavljanje poslova u zanimanju: instalater grijanja i klimatizacije. 
 
Zadaci:
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove 
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva i protoka.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva i protoka.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja 
elemenata strojeva i protoka.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.
 
 
Elementi cijevnih instalacija i protoka – 2.razred
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                          Broj sati po obrazovnim godinama
                                                      I.    II.    III.  Ukupno
 
1.     Osnovne fizikalne veličine
2.     Izvedene fizikalne veličine
3.     Mediji u instalacijama
4.     Propisi i nadležnosti vezani uz korištenje instalacija
5.     Materijali, poluproizvodi i proizvodi u cjevarstvu
6.     Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka
7.     Uređaji za mjerenje
8.     Kompletni prikaz instalacije i trošila
 
      UKUPNO SATI                                 -       70     -      70
 
 


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Elementi cijevnih instalacija i protoka (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)                            Sadržaj
1         2                   3                                        4
1.Osnovne fizikalne
veličine
 Upoznati osnovne veličine i jedinice SI sustava.                                                                                 Osnovne veličine i jedinice SI sustava.
2.Izvedene fizikalne
 veličineUpoznati izvedene veličine i jedinice SI sustava.Površina.
Volumen.
Brzina.
Ubrzanje.
Protok.
Sila.
Tlak.
Energija.
Snaga.
 
3.Mediji u
instalacijama
 Upoznati i usvojiti važnost strujanja u struci.Stanja medija u ovisnosti o tlaku i temperaturi.
Strujanje i pojave pri strujanju.
 
4.Propisi i nadležnosti vezane uz korištenje instalacija
 Upoznati propise i nadležnosti.Proizvođač.
Distributer.
Korisnik.
 
5.Materijali, poluproizvodi i
proizvodi u
cjevovodu
 Znati i moći izabrati i dimenzionirati poluproizvode i proizvode
u cjevovodu.Gubitak tlaka i dimenzioniranje prema protoku i brzini.
Cijevi.
Fazonski komadi.
Armature.
Materijal za izolaciju.
 
6.Uređaji za stvaranje i regulaciju protoka
 Znati i moći izabrati i dimenzionirati uređaje za stvaranje i regulaciju protoka.
 Crpke.
Posude.
Regulatori tlaka.
 
7.Uređaji za mjerenje
 Znati i moći primijeniti uređaje za mjerenje u struci i zanimanju.Mjerenje temperature.
Mjerenje tlaka.
Mjerenje protoka 
(nadležnost distributera).
Mjerenje energije.
 
8.Kompletni prikaz
instalacije i trošilaBiti osposobljen čitati dijelove instalacije s nacrta i samostalno prikazati jednostavnu instalaciju s trošilima. Kompletni prikaz instalacije i
trošila s hidrauličkog i
 toplinskog stajališta 
(protok, energija, izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija).

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:
                   CAD + Projekt
                  
 
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)
                        32 sata - CAD
                        32 sata - Projekt
 
Cilj:   
CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.
Osposobiti učenika da može izraditi jednostavan projekt prikaza instalacija i trošila.
 
Zadaci:      
- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala
- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradi crteža
- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja
  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu 
- moći samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Šivak M.: Centralno grijanje, ventilacija i klimatizacija, Nakladnička djelatnost M. Šivak, Zagreb, 1998.
 
 
 
 
Praktikum: CAD + Projekt (3. razred)
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.          Ukupno
1.     CAD                                           32          32
      Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije
 
2.     Projekt                                         32          32
      Prikaz instalacija i trošila grijanja
                        
 
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
CAD + Projekt
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.CAD  
Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzijeOsposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža u CAD programu.Osnove CAD programa
Otvaranje i spremanje crteža
Uporaba naredbi
Organiziranje crteža s pomoću slojeva, boja i vrsta crta
Zadavanje koordinata
Postavljanje parametara crteža
Pregledavanje crteža
Uređivanje crteža s pomoću osnovnih alata
Crtanje jednostavnih crta i likova
Crtanje krivulja
 točkastih objekata
Uređivanje crteža s pomoću naprednih alata
Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža
Kreiranje teksta
Crtanje kota
Kreiranje stilova kota i tolerancija
Iscrtavanje i ispis crteža      
2. Projekt.Osposobiti učenika da može samostalno izraditi jednostavni prikaz instalacija i trošila.
 Prikaz instalacije i
trošila s hidrauličkog i
 toplinskog stajališta. 
(protok, energija, izbor trošila, izbor pumpi, sigurnosnih organa, cjevovoda i mjerila potrošnje medija).
 

 
 


6.11. Nastavni predmet: Praktikum:
                   Upravljanje i automatizacija
                  
Razred: Treći/ vodoinstalateri, plinoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije
 
Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)
                        10 sati – Električne instalacije i zaštita od dodira
                        18 sati – Automatska regulacija
                        20 sati - Mjerenje i mjerni pretvornici
                        16 sati - Upravljanje
Cilj:   
Osposobiti učenika za siguran rad s električnom strujom te za dijagnosticiranje i popravak regulacijskih i upravljačkih elemenata.
 
Zadaci:      
Naučiti raditi na siguran način s električnim uređajima
Upoznati principe automatske regulacije i rad različitih tipova regulatora.
Razumjeti rad uređaja.
Moći mjerenjem električnih veličina odrediti pokvareni element i zamijeniti ga.
Upoznati principe upravljanja.
Moći programirati upravljačke programatore.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja praktičnim radom uz korištenje literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
 
Praktikum: Upravljanje i automatizacija
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.       Nastavno područje                   
                                                     III.          Ukupno
1.     Električne instalacije i zaštita od dodira               10          10
2.     Automatska regulacija                             18          18
3.     Mjerenje i mjerni pretvornici                       20          20
4.     Upravljanje                                      16          16
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 
 


2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Praktikum: Upravljanje i automatizacija
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Električne instalacije i zaštita od dodiraNaučiti učenika raditi s električnim uređajima na siguran način.Vježbe:
V1; Napon i struja
V2; Ohmov zakon
Istosmjerna i izmjenična struja
V3; Strujni krug izmjenične
    struje
V4; Nadstrujna zaštita
V5; Zaštita od dodira
Izvođenje kućne instalacije
2.Automatska regulacijaUpoznati principe automatske regulacije i rad raznih tipova regulatora.Elementi regulacijskog kruga
Regulacijska staza
Binarna regulacija
P-regulator
PI-regulator
PID-regulator
3.Mjerenje i mjerni pretvorniciUpoznati mjerne davače i obradu signala.
Naučiti učenika dijagnosticirati kvar mjerenjem osnovnih električnih veličina.V6; Mjerenje struje i napona
V7; Mjerenje otpora
Davači temperature
Davači pritiska
Davači protoka
Elektromagnetski ventili
Elektromotori
V8; Mjerenje struje i napona na
    uređaju
4.UpravljanjeUpoznati učenika s principima upravljanja.
Osposobiti učenika za programiranje upravljačkih sklopova.Vrste upravljanja
Upravljački i energetski krug
Princip rada mikroračunala
V9; Programiranje upravljačke
    jedinice uređaja za centralno
    grijanje.

 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
 
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljajanje poslova u strojarskim zanimanjima.
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji
 
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- visoka peć i procesi u visokoj
 peći
- proizvodi visoke peći
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s 
  lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
5. Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelikaOsposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja o
tehničkim materijalima.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelik.
Alatni čelik.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legure.Usvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkim materijalima.Vrste obojenih metala i
njihovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Statika krutog tijela Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).
 

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: Drugi 
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
 
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
 
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
      Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
                      zbirka grafofolija u boji.
 
 


Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
-     znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
-     vještine: primjena znanja korištenjem literature.
-     zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
lasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisnički program. 
 
Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
 
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
 
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                             postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem, 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, primjenjujući ih na elementima strojeva.
                                                                                                                                                            Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, primjenjujući ih u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematia u struci
      
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.  Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2.  CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
klasičnim računanjem 
radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 


Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja.
 
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
3.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava
Osnovni standardi strojarstva 
      
Razred: Treća
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
 
Zadaci:
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Područja korisničkih programa izborne nastave:
 
tehničko komuniciranje i standardi 
proizvodna tehnika 
upravljanje i regulacija 
 


7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT), OPĆE UPUTE
 
Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u zanimanju.
 
Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz utvrđenih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju.
Praktični dio završnoga/pomoćničkog ispita
Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se: 
1.   izradom ispitnoga uratka 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
   Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje. 
 
Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka 0-10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0-20
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima0-20
Kvaliteta i točnost izrade0-20
Estetski izgled uratka0-10
Primjena mjera za rad na siguran način0-15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša0-10
Racionalna uporaba energije0-10
Racionalna uporaba materijala0-10
Točnost mjernih rezultata0-15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata0-10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0-10

 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice: 
% ostvarenih bodovaocjena
92 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
81 -  91% bodovaVrlo dobar ( 4 )
67 -  80% bodovaDobar ( 3 )
50 -  66% bodovaDovoljan ( 2 )
0 -  49% bodovaNedovoljan ( 1 )

 
 


Stručno-teorijski dio ispita
 
Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.
Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:
- osnovne pojmove i definicije
- građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje 
- analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta 
- sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja.
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30 % od ukupnog broja bodova.
Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnoga tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja. 
Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja.
Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:   
% bodovaOcjena
90 – 100odličan (5)
80 – 89vrlo dobar (4)
70 – 79dobar (3)
61 – 69dovoljan (2)
30 – 60pravo polaganja usmenoga ispita
0 – 29nedovoljan (1)

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.


7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
7.1. Nastavni predmet:
Ispitni cilj: 
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.
 
Način provjere znanja i umijeća:
-     pismeno
-     praktični uradak ili radne probe.
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
SadržajZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
Tehnologija zanimanja
Tehničko crtanje
Elementi strojeva i protoka
Tehnička mehanikaZnanja: standardizirani TEST
 Testovi 
Priručnik
Praktični dioVještine: Standardizirane
- radne probe
- praktični uradakDokumentacija
Predmet obrade
Alati, uređaji i strojevi

 
Stručno- teorijski dio završnog ispita: 
 
Pismeni ispit se sastoji od sadržaja programa stručno- teorijskih predmeta:
 
1.1.Tehnologija                                     120 minuta   
Zaštita na radu.
Sigurnost na radu. 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije.
Planiranje i priprema rada.
Mjerenje i kontrola.
Ručna obrada.
Obrada spajanjem.
Montaža elemenata u sklopove.
Ispitivanje sklopova.
      
1.2.Tehničko crtanje i elementi strojeva                 60 minuta
Prostorno prikazivanje i kotiranje             
Pravokutno projiciranje i kotiranje              
Izrada i analiza crteža elementa i sklopa.
Analiza sastavnih crteža.  
 
1.3.Tehnička mehanika                               60 minuta
Zadaci:
Proračuni osnove statike krutih tijela.
Proračuni ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Proračuni trenja.
Proračuni čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Proračuni kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Proračuni dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 
Pitanja za pismeni ispit stručno - teorijskog dijela su standardizirana i nalaze se u Katalogu znanja koji je pripremila Hrvatska obrtnička komora.
Praktični dio završnog ispita: 
 
Praktični dio završnog ispita može trajati do 18 sati, a izvodi se u dva oblika:
- radne probe
- praktični uradak
 
Radne probe su praktični dio završnog ispita koje imaju cilj provjeru znanja i vještina iz područja koja pripadaju tehnologijama zanimanja, a izvode se kod obrtnika ili u praktikumima obrtničkih škola ili tehnološkim centrima.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
-  sastavljanje i montaža sustava.
 
Praktični uradak u praktičnom dijelu završnog ispita ima cilj provjeru znanja i vještina iz područja bitnih za zanimanja, a izvodi se u obrtničkim radionicama gdje je učenik bio na naukovanju, u školskim radionicama obrtničkih škola ili na drugom propisanom mjestu.
U taj dio praktičnog dijela završnog ispita ulaze područja, npr.:
-  izrada elementa sklopa ručnim i strojnim obradama,
-  montaža elemenata u sklopove,
-  montaža i demontaža sklopova,
-  ispitivanje i kontrola dijelova i sklopova,
-  puštanje u probni rad.
 
 
 
 
8. Prijelazne i završne odredbe
 
 
   Program obrazovanja za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije koji se ostvaruje na osnovi ovog nastavnog plana i programa uvodi se u obrazovni sustav od 2003./04. školske godine te će postupno zamijeniti dosadašnje obrtničke programe (u klasičnom i dvojnom modelu obrazovanja) za navedeno zanimanje.
  Učenici koji su se upisali u prvi razred srednje škole za 2003./04. školsku godinu u program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije obrazuju se u skladu s ovim nastavnim planom i programom.
   Učenici koji su se upisali u program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije ranijih godina, nastavljaju školovanje po programu koji su upisali.
   Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u «Narodnim novinama», a primjenjuje se od 1. rujna 2003. godine.
 
 
Klasa: 602-03/03-01/734                     Klasa: 133-02703-02/14
Ur. broj: 532/1-03-01                        Ur. broj: 515-03/03-1
Zagreb, 31. srpnja 2003.                     Zagreb, 31. srpnja 2003.
 
       Ministar prosvjete i športa                      Ministar za obrt, malo i srednje
           poduzetništvo        
       dr. sc. Vladimir Strugar, v.r.                     Željko Pecek, v.r.
 
 
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kemijski čistač


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042144


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kemijski čistač

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2146
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI
OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
KEMIJSKI ČISTAČ
 
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA 
 
Naziv obrazovnog programa: KEMIJSKI ČISTAČ 
 
Trajanje obrazovanje: 3 godine
 
Cilj obrazovanja:
Osposobiti učenike za samostalno, djelotvorno, stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru struke, vezano za procese pranja, kemijskog čišćenja, doradnim procesima oplemenjivanja i bojenja te pripremiti ih za rad u obrtu i industriji i usavršavanje u struci. 
 
 
Zadaci obrazovanja:
-naučiti sigurno i pravilno koristiti se strojevima i uređajima, te poznavati izvore opasnosti i 
 načine zaštite na radu u pogledu očuvanja osobnosti i materijalnih dobara
-poštivati zakonske propise i razvijati ekološku svijest
-dobro poznavati sirovinski sastav materijala, vrstu apreture, postojanost obojenja i vrstu ne-
 čistoća radi pravilnog odabira postupka njege 
-dobro poznavati svojstva osnovnih i pomoćnih sredstava za otklanjanje nečistoća
-naučiti obavljati poslove pranja, kemijskog čišćenja, oplemenjivanja, bojenja i tiskanja tek-
 stilnih te kožnih i krznenih predmeta 
-naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
-steći potrebna znanja o strojevima i uređajima te pomoćnim sredstvima u svrhu nabave za 
 obavljane poslova
-praviti proračune za vođenje procesa rada i pratiti uspješnost poslovanja
- savladati osnove računalstva za samostalno korištenje stručnih programa 
-naučiti koristiti se stručnom literaturom i primjenjivati najnovija dostignuća tehnike
-razvijati marljivost, korektnost, samostalnost, ustrajnost, odgovornost, disciplinu i spretnost u 
 radu 
 
Uvjeti za upis:
Završena osnovna škola i ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom, liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija za zanimanje kemijski čistač, ugovor sa školom.
 
Ograničenje upisa:
Opća i posebna zdravstvena sposobnost.
 
2. NASTAVNI PLAN 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjedno godišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik 31053105396306
Strani jezik 270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk/Etika 135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura 135135132102
Politika i gospodarstvo --270--70
Osnove računalstva270135132137
Matematika u struci 135135132102
Tehnologija zanimanja s vježbama 27041405160370
Poznavanje materijala 270 ---70
Izborna nastava135270396201
- Kemija
- Tehnike oplemenjivanja tekstila
- Računalstvo
- Tjelesna i zdravstvena kultura
- Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
 Praktična nastava u školi
 Praktična nastava u radnom procesu 360
 
540 270
 
630 160
 
640 
 
 
Ukupno1714951714951713444334


 
NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE
A)  Obvezni općeobrazovni dio programa 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjedno godišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik 31053105396306
Strani jezik 270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk/Etika 135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura 135135132102
Politika i gospodarstvo --270--70
Ukupno931593157224854

 
B)  Stručno-teorijski dio programa 
 
B1) Obvezni:
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjedno godišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva270135132137
Tehnologija zanimanja s vježbama 27041405160370
Matematika u struci 135135132102
Poznavanje materijala 270 ---70
Ukupno724562107224679

 
 
B2) Izborni: 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjedno godišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Kemija --13513267
Tehnike oplemenjivanja tekstila --13513267
Računalstvo --13513267
Tjelesna i zdravstvena kultura 135135132102
Matematika u struci --13513267
Ukupno:135270396201

 
      U prvoj godini naukovanja, naučnik može uzeti jedan od ponuđenih izbornih predmeta u trajanju od 1 sata tjedno. U drugoj godini može uzeti dva izborna predmeta u trajanju svakog od 1 sata tjedno (ukupno 2 sata), a u trećoj godini može uzeti tri izborna predmeta u trajanju svakog od 1 sata tjedno (ukupno 3 sata). 
      Opće obrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta. 
 
 
C) Praktični dio programa 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjedno godišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Praktična nastava u 
školi 360 270 160790
Praktična nastava u 
radnom procesu 540 630 6401810
Ukupno 900 900 8002.600

 
      Na početku praktične nastave obvezno je u školi obraditi u 1. razredu 40 sati zaštite na radu i položit ispiti. 
 
 D) Ukupno nastave:
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjedno godišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Obvezni opće obrazovni 
   dio 931593157224854
Stručno-teorijski dio 
 obavezni724562107224679
Stručno-teorijski dio 
izborni135270396201
 Praktični dio programa -900-900-8002600
Ukupno: (A+B1+B2+C)1714951714951713444334

 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Red.
brojPredmeti strukovnog dijela programaObvezni način provjere ocjenjivanje znanja i umijeća
1.Osnove računalstvausmeno, pismeno, praktičan rad
2. Matematika u struci usmeno, pismeno, praktičan rad
3. Poznavanje materijala usmeno, pismeno 
4. Tehnologija zanimanja s vježbama usmeno, pismeno, praktičan rad
5. Praktična nastava kod obrtnika praktičan rad
6. Praktična nastava u školi praktičan rad
7. Kemija (izborni)usmeno, pismeno, praktičan rad
8.Tehnike oplemenjivanja tekstila (izborni)usmeno, pismeno, praktičan rad
9.Računalstvo (izborni)usmeno, pismeno, praktična rad
10. Tjelesna i zdravstvena kultura ( izborni)praktični rad 
11. Matematika (izborni)usmeno, pismeno 

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA 
 
Nastavni predmetNastavnikIzobrazba
Osnove računalstva-dipl. ing. računalstva 
-prof. matematike i informatike 
-dipl. ing. matematike smjer: računalstvo 
 informatika
-dipl. ing. elektrotehnike VSS
Matematika u struci-dipl. ing. matematike 
-prof. matematike 
-dipl. ing. tekstilne tehnologije VSS
Poznavanje materijala -dipl. ing. tekstilne tehnologije VSS
Tehnologija zanimanja s vježbama -dipl. ing. tekstilne tehnologijeVSS
Praktična nastava-dipl. ing. tekstilne tehnologije 
-stručni učitelj VSS
SSS – s priznatim majstorskim ispitom 
Kemija (izborni)-prof. kemije VSS
Bojenje, oplemenjivanje i tiskanje (izborni)-dipl. ing. tekstilne tehnologije VSS
Računalstvo (izborni)-dipl. ing. računalstva 
-prof. matematike i informatike smjer: 
 računalstvo-informatika 
-dipl ing. elektrotehnike VSS
Tjelesna i zdravstvena kultura (izborni)-prof. tjelesne i zdravstvene kulture VSS
Matematika (izborni)-prof. matematikeVSS

 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA 
5.1. Minimalni standard 
-rad s učenicima u skupinama 
-dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
u skupini
Osnove računalstva1., 2. i 3.-profesor70/ 35/ 3215
Matematika u struci 1., 2. i 3. -profesor 35/ 35/ 3230
Poznavanje materijala 1.-profesor70/ -/ - 30
Tehnologija zanimanja s vježbama 1., 2. i 3. -profesor70/ 140/ 16030
Praktična nastava1., 2. i 3. -profesor
-stručni učitelj900/ 900/ 80015
Kemija (izborna)2. i 3. -profesor -/ 35/ 3215
Bojenje, oplemenjivanje i tiskanje (izborna)2. i 3. -profesor-/ 35/ 3215
Računalstvo (izborna)2. i 3. -profesor-/ 35/ 3215
Tjelesna i zdravstvena kultura (izborna)1., 2. i 3. -profesor35/ 35/ 3215
Matematika (izborna)2. i 3. -profesor-/ 35/ 3215

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa 
 
ProstorOpremaNastavni predmet
Računalska učionica16 računala povezanih u mrežu s mogućnošću pristupa Internetu, LCD projektor, crno-bijeli i kolor pisač, skener, programsku opremu za obradu tekstila, stručni programi za kemijske čistače. Računalstvo
Specijalizirana učionica – praktikum Kemijski laboratorij s osnovnim priborom i kemikalijama za izvođenje vježbi (min. 15 radnih mjesta). Laboratorijska vaga, komplet utega, 15 plamenika, 15 stalaka, 30 kompleta pribora i staklenog posuđa (epruvete sa stalkom, čaše od 50, 100 i 250 ml, menzure od 100 i 1+250 ml, pipete, tronožac, glineni trokut, azbestna mrežica, metalna žlica, drvena  štipaljka, stakleni štapići, kapaljke, okrugle tikvice, hladilo, lijevak, satno staklo, petrijeva zdjelica, čepove, ptt-papir, filtar papir, škare, termometar, uzorci vlakana, tkanina, pletiva, netkanih tekstilija, mikroskopi (15), predmetna i pokrovna stakla, glačala, fen, stol za razvijanje šablona za filmski tisak, sušionik. 
Osnovne kemikalije: kiselina, lužine, destilirana voda, organska otapala (PER, TRI, CCL4), razne soli, jod, deterdženti, sapuni, omekšivači, škrobovi, bojila, tiskarska pasta, specijalne kemikalije za otklanjanje posebnih zaprljanja.Poznavanje materijala i Tehnologija zanimanja s vježbama
Kemijska čistionica Jedan stroj za kemijsko čišćenje, radni stol za preuzimanje i izdavanje robe, vješalice i police za slaganje robe, jedno računalo za unošenje podataka o robi korisnika usluge i izdavanje računa, dva glačala s vakuum parnim glačanjem, lutka za napuhivanje, stroj za preddetaširanje, detašer stol, košara za prijenos robe, jedan stroj za pranje rublja, jedna centrifuga, jedna sušara, jedan stol za širinsko glačanje rublja, jedna preša, zdjelice, četke, brusni papir, spužve, krpe i dr. Tehnologija zanimanja s vježbama i Praktična nastava u školi i kod obrtnika

 
6. NASTAVNI PROGRAM – KATALOG ZNANJA
 
Nastavni predmet (obvezni): Matematika u struci
Razred: 1., 2. i 3. 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati1 (35)1 (35)1 (32)3 (102)

 
Cilj programa
Stjecanje osnovnog matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu i potrebnog za rješavanje problema u struci.
 
Zadaci programa:
-naučiti koristiti matematička znanja za izračunavanje u struci 
-stjecati znanja potrebna za praćenje poslovnih rezultata i postizanje uspjeha
-razvijati logičko zaključivanje, pravilno rasuđivanje, te preciznost, urednost, upornost, sistematičnost u radu
 
Sadržaj programa
1. razred
 
NASTAVNA
CJELINA Očekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaj
1. Skupovi brojeva Naučiti računati s cijelim brojevima, razlomcima, decimalnim brojevima i drugim korijenomOsnovne računske operacije u skupu Z, Q, R.
Racionalni brojevi u decimalnom i razlomačkom obliku
Drugi korijen (kalkulator)
2. Linearne jednadžbe i nejednadžbeNaučiti rješavati jednostavne linearne jednadžbe i nejednadžbe, te sustav dviju jednadžbi Linearne jednadžbe, sustav dviju linearnih jednadžbi, metoda supstitucije, suprotnih koeficijenata, elementarne nejednadžbe s grafičkim prikazom
3. Koordinatni sustav u ravnini Naučiti pridruživanje par brojeva-točaka u ravnini. Naučiti nacrtati jednostavan grafikon Pravokutni koordinatni sustav u ravnini. Grafički prikaz linearne funkcije.
4.Geometrjska tijela 
 Naučiti izračunati oplošje i obujam najjednostavnijih tijela Kvadar, kocka, valjak i kugla 
5.Geometrijski likoviNaučiti izračunati opseg i površinu geometrijskih likovaTrokut, pravokutnik, kvadrat, trapez, krug i polukrug 


 
 
Sadržaj programa
2. razred
NASTAVNA
CJELINA Očekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaj
1. Mjerne jedinice Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tabela pretvarati ih. Razumjeti i koristiti pojmove kod izračunavanja u praktičnim problemima iz struke (izračunati količine topline, vremena, ukupne mase robe i kupelji, temperature, zapremnine…)SI-osnovne jedince: dužina, masa, temperature, vrijeme, jačina struje
SI-izvedene jedinice: površina, volumen, gustoća, brzina, broj okretaja, sila, tlak, količina topline
2. Proračuni u pripremi i vođenju procesa rada Znati izračunati sadržaj kupelji i količinu robe u bubnju stroja. Izračunati količinu vlage koja se centrifugiranjem uklanja iz robe i izračunati količinu ostatka vlage. Naučiti izračunati i sastaviti recepturu potrebnih sastojaka kupelji.Omjer kupelji. Omjer punjenja. Uklanjanje otapala iz robe. Ostatak vlage. Izračunavanje količine potrebnih sastojaka u kupelji za kemijsko čišćenje, pranje, bojenje, oplemenjivanje materijala.
3. Izračunavanje mješavinaZnati iz cijena dodataka u mješavini izračunati cijenu mješavine. Odrediti koncentraciju kupelji i promjenu koncentracije. Izračunavanje cijene mješavina. Izračunavanje promjene koncentracije sadržaja kupelji. 
4. Izračunavanje materijala i kapaciteta Znati definirati ekonomičnost i koeficijent iskorištenja vezano za promet i troškove, te znati voditi poslovanje kemijske čistionice s dobitkom.Kapacitet i stupanj iskorištenja 

 
Sadržaj programa
3. razred
 
NASTAVNA
CJELINA Očekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaj
1. Proporcionalnost i primjeneZnati izračunati nepoznati član razmjera (usporedba s razlomcima!). S pomoću pravila trojnog znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.). S pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.) Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova. S pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese. Omjeri i razmjeri
Upravo i obrnuto razmjerne veličine 
Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina 
Aritmetička sredina 
Pravilo trojno – jednostavno i složeno 
Račun diobe–jednostavan i složen
Račun smjese-jednostavan i složen

 
NASTAVNA
CJELINA Očekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaj
2. Postotni, promilni i kamatni računRazumjeti pojam postotka. Znati izračunati postotak s pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost. Prepoznati i razlikovati postotni račun više i niže 100. Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a. Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun Pojam postotka
Osnovni postotni račun 
Postotni račun više 100
Postotni račun niže 100
Primjena na obračun PDV-a
Promilni račun 
Jednostavni kamatni račun 
3.Izračunavanje plaćeZnati razliku između bruto i neto plaće. S pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće. S pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu.Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez). Doprinosi iz plaće i na plaću. Neoporezivi dio plaće. Porezna osnovica, porezne stope. Tablica prireza po gradovima, neto plaća.
4. Kalkulacija cijeneTreba znati izračunati svaki element kalkulacije. Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije.Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV, prodajna cijena). Porez, povrat poreza, izrada kalkulacije.

 
Metodičke napomene
Oblici i način rada: individualni, grupni i zajednički rad učenika i nastavnika. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, pisani radovi učenika, pismena i usmena provjera znanja.
Nastavna pomagala i uvjeti nastave: geometrijski pribor i tijela, formulari za prijavu poreza, obračun plaća. 
 
Obveze učenika
U vidu seminarskih radova u 2. razredu učenici bi mogli izračunati volumen bubnja stroja za kemijsko čišćenje i volumen destilatora, broj okretaja bubnja, te ostale mjerne vrijednosti stroja. Izračunati troškovnik cijene mješavina u kupelji za bojenje iz zadane recepture. Izraditi troškovnik uređenja poslovnog prostora ako su dane dimenzije prostora i cijene osnovnog i pomoćnog materijala, cijene rada po jedinici vremena. 
U trećem razredu seminarski radovi bi mogli biti: Prijava poreza na dohodak za tekuću godinu. Izrada isplatne liste za dva radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama. Obračun PDV-a za određeno razdoblje uzimajući u obzir naplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata, izračunavanje cijene čišćenja (pranja) određenog odjevnog (ili drugog) predmeta.
 
Literatura 
Za prvi razred: 
Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za 1.r. industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
Za drugi razred:
-Mijo Matošević,prof.: Stručni račun 1. 
-Stručne knjige domaće i strane iz područja kemijskog čišćenja, bojenja i oplemenjivanja
Za treći razred:
Najveći dio gradiva moguće je koristiti s vježbenice
-Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb
Ne postoji adekvatan udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti domaće i strane stručne knjige i časopise, te članke i tabele računovodstvenih časopisa, npr. RRIF ili RIF.


Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Nastavne cjelineBroj sati po godinama obrazovanjaUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
1. Skupovi brojeva 14--14
2. Linearne jednadžbe i nejednadžbe 6--6
3. Koordinatni sustav u ravnini 6--6
4. Geometrijski likovi 3--3
5. Geometrijska tijela 6--6
6. Mjerne jedinice -15-15
7. Proračuni u pripremi i vođenju procesa rada -15-15
8. Izračunavanje mješavina -2-2
9. Izračunavanje materijala i kapaciteta-3-3
10. Proporcionalnost i primjene --99
11. Postotni promilni i kamatni račun--88
12. Izračunavanje plaće --99
13. Kalkulacija cijene --66
UKUPNO:353532102

 
B1) 6.1. Nastavni predmet (obavezni): Računalstvo
 
Razred: 1., 2. i 3.
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
razred1.2.3.ukupno
broj sati2 (70)1(35)1(32)4(137)

 
Cilj programa
Osposobiti učenike za primjenu računalnih (informatičkih) znanja u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na struku.
 
Zadaci programa
Upoznati učenike s elektronskim računalima, njihovom građom i primjenom (u svakodnevnom životu i struci). Naučiti ih da se samostalno služe računalom u izradi dokumenata, proračunskih tablica, jednostavnih baza podataka, razmjeni informacija na Internetu, računalnom grafikom - s naglaskom primjene u zanimanju kemijski čistač.
 
Sadržaj programa:
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati              (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1.  UVOD, POVIJEST I OSNOVNI POJMOVI RAČUNALSTVAupoznati povijesni razvoj računala, pojam digitalnih računala, vrste brojevnih sustavapregled razvoja računala,
brojevni sustavi i način zapisivanja podataka, kodovi i memoriranje
2.  RAČUNALO I UREĐAJI U NJEGOVOM OKRUŽENJUusvojiti osnovne pojmove o sklopovlju suvremenih osobnih računala, posebno o središnjoj jedinici, memorijama i načinima ostvarivanja zapisa, te ulazno-izlaznim sklopovimatemeljna građa Von Neumannovog računala, osnovni dijelovi današnjih računala i njihova funkcija (matična ploča, memorija, CPU, ulazno-izlazni sklopovi, sabirnice), vanjske memorije, ulazni uređaji, izlazni uređaji
3.  OPERACIJSKI SUSTAVIupoznati programski dio računalnog sustava, razumjeti pojam i podjelu programa, znati vrste operacijskih sustava i njihovu ulogu u radu računala; usvojiti pojmove mapa i datoteka te naučiti osnovne radnje za organizaciju podataka programiranje, program i podjela programa; uloga, vrste i razvoj operacijskih sustava; osnovno sučelje OS Windows, rad s ikonama i prozorima, podešavanje okoliša, Windows Explorer, mapa, datoteka (imena i vrste), rad s mapama i datotekama, Control Panel, Accessories
4.  RAČUNALNE MREŽEupoznati uređaje za povezivanje računala, usvojiti pojam računalne mreže, vrste mreža, znati koristiti podatke s drugih računala unutar mrežepojam rač. mreže, razlozi umrežavanja, prijenos podataka na umreženim računalima, infrastruktura mreže, vrste mreža, LAN, WAN 
5.  INTERNETznati što podrazumijeva pojam Internet i spajanje na Internet, upoznati osnovne servise, znati pronaći informacije na webu, znati podesiti postavke korisničkog računa i E-pošte, znati poslati i primiti datoteku putem E-poštepojam Interneta, razvoj; spajanje, korisnički račun, usluge (servisi) i protokoli; osnovni pojmovi, Internet Explorer, pretraživanje, elektronička pošta (E-mail) – slanje i primanje poruka s privitkom
6.  OBRADA TEKSTA (MS Word)usvojiti osnovna znanja o obradi teksta, prilagoditi postavke programa, znati izraditi jednostavni dokument, tablicu, umetnuti gotovu ilustraciju, kreirati predložak i upotrijebiti ga u svom zanimanju (dopis, predračun...) opis prozora, izbornici i alati,
pisanje teksta, postava stranice, spremanje i otvaranje, ispravci i naknadno uređivanje i oblikovanje, kopiranje i premještanje, pripreme za ispis i ispis, izrada tablice, umetanje objekata u tekst (slika, okvira, simbola, hiperveze...), ukrasno pisanje, kreiranje zaglavlja i podnožja, pisanje u stupcima; izrada predloška
7.  PRORAČUNSKE TABLICE (MS Excel)izraditi jednostavnu proračunsku tablicu, te umetnuti formule za jednostavne izračune vezane uz struku ( zbroj, produkt, postotak, srednja vrijednost...), izraditi ponudu, cjenik; izraditi grafikon iz tablice; znati pretražiti listuopis prozora, izbornici i alati (usporedba s Wordom), unos podataka, umetanje i brisanje ćelija, redaka, stupaca; premještanje i kopiranje sadržaja ćelija, oblikovanje ćelija, rad s radnim listovima, postava stranice, ispis; izračuni (formule), sortiranje podataka; izrada grafikona, rad s grafikonom, ispis grafikona; rad s listama (filtriranje, pretraživanje...)
8.  BAZE PODATAKA (MS Access)usvojiti pojam baze podataka, znati izraditi i koristiti jednostavnu bazu podataka vezanu uz struku, izraditi izvještajpojam baze podataka i koraci u radu s bazom; prozor MS Accessa, kreiranje baze pomoću čarobnjaka, kreiranje tablice i unos podataka, kreiranje obrasca za unos, kreiranje upita, kreiranje izvještaja, ispis; veze između tablica u bazi; povezivanje baze s Wordom i Excelom
9.  GRAFIKA NA RAČUNALUznati skenirati sliku i obraditi ju u nekom programu za obradu fotografije; znati naslikati ili nacrtati sliku pomoću računala, spremiti i ispisati vrste računalne grafike, razlike između rasterske i vektorske, programi za obradu slika, skeniranje i obrada, uvoz slike sa dig. fotoaparata i obrada; rad s programskim paketom CorelDraw, ispis i spremanje
10. PREZENTACIJA INFORMACIJA     (MS PowerPoint)znati pripremiti i predstaviti auditoriju određene materijale (vezane uz zanimanje) uz pomoć računala i drugih tehničkih pomagalaosnovno o PowerPointu, izrada prezentacije, uređivanje teksta, rad sa slajdovima, umetanje sadržaja, određivanje podloge i promjena uzorka, dodavanje animacijskih efekata, prikaz prezentacije

 
Metodičke napomene
Nastava računalstva realizira se u specijaliziranoj računalnoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, te pristupom internetu. Uz svako računalo je jedan učenik, tako da se nastava održava s grupom od 15 učenika (u bloku od 2 školska sata). Navedene sadržaje treba realizirati tako da se stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane za zanimanje za koje se učenici školuju.
 
Obaveze učenika
Redovno pohađanje nastave. Savjesno korištenje i čuvanje računalne opreme.
 
Elementi ocjenjivanja
Usmeno, pismeno, praktičan rad na računalu (vježbe)
 
PREGLED NASTAVNIH CJELINA S VREMENSKIM RASPOREDOM
Red. br.NASTAVNA CJELINAbroj sati po godinama obrazovanjaukupno
1.2.3.
1.   UVOD, POVIJEST I OSNOVNI POJMOVI RAČUNALSTVA5 5
2.   RAČUNALO I UREĐAJI U NJEGOVOM OKRUŽENJU12 12
3.   OPERACIJSKI SUSTAVI12 12
4.   RAČUNALNE MREŽE4 4
5.   INTERNET15 15
6.   OBRADA TEKSTA (MS Word)22 22
7.   PRORAČUNSKE TABLICE      (MS Excel) 20 20
8.   BAZE PODATAKA (MS Access) 15 15
9.   GRAFIKA NA RAČUNALU 1818
10.        PREZENTACIJA INFORMACIJA     (MS PowerPoint) 1414
UKUPNO:703532137

 
Nastavu računalstva može predavati: prof. matematike i informatike, dipl. informatičar, dipl. ing. matematike (smjer računalstvo – informatika), prof. PTO-a, dipl. ing. elektrotehnike
 
Literatura:
Lipljin, Milijaš...: INFORMATIKA-RAČUNALSTVO za srednje škole, PRO-MIL,Varaždin, 2003.
Lj. Milijaš: PCškola – Office XP, PRO-MIL, Varaždin, 2002.
N. Milijaš: CorelDraw, PRO-MIL, Varaždin, 2002.
 
 
Nastavni predmet (obavezni): Tehnologija zanimanja s vježbama 
Razred: 1., 2. i 3. 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2/704/1405/16011/370

 
 
Cilj programa
Stjecanje osnovnih teorijskih znanja o tehnološkim procesima pranja, kemijskog čišćenja, kože i krzna, te razvijanja sposobnosti za njihovu primjenu u praksi, vodeći računa o zaštiti ljudi, dobara i okoliša. 
 
Zadaci programa:
-naučiti fizikalne i kemijske osnove s posebnim naglaskom na njihovu primjenu u pranju i kemijskom čišćenju
-naučiti prepoznati nečistoće i odrediti postupak otklanjanja
-spoznati važnost i razlike procesa pranja i kemijskog čišćenja u otklanjanju nečistoća 
-upoznati djelovanje osnovnih i pomoćnih sredstava za pranje i kemijsko čišćenje na tkanu, pletenu, netkanu robu, te kožu i krzno
-naučiti rukovati strojevima i uređajima za pranje, kemijsko čišćenje, detaširanje, glačanje i drugo
-znati provesti tehnološke procese dorade i oplemenjivanja te izvršiti procese bojenja materijala
-voditi računa o zaštiti ljudi, dobara, okoliša 
-povezivati znanja iz poznavanja materijala, matematike u struci s tehnologijom zanimanja s
 vježbama
-razvijati odgovornost, točnost i disciplinu u radu
 
Sadržaj programa:
1. razred
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. PRIRODNE ZNANSTVENE
OSNOVENaučiti definicije osnovnih pojmova fizikalnih i kemijskih veličina. Znati napisat oznake jedinica u SI-sustavu i izračunavati vrijednosti vezano za potrebe struke. Razlikovati analizu i sintezu te znati razlike između elementa, spoja i smjese. Naučiti građu atoma i poredak elemenata u periodnom sustavu. Znati vrste kemijskih veza i zakonitosti kemijskih reakcija. Razlikovati čvrste tvari i svojstva disperznih sustava, koloidne otopine i prave otopine. Definirati kiseline, baze i soli, znati ih dokazati, odrediti pH vrijednost i naučiti zakonitosti pri upotrebi, miješanju, uskladi-
štenju. Naučiti vrste i svojstva organskih spojeva. Fizikalne osnove: vrijeme, brzina, pritisak, energija, snaga, temperatura, vlaga, dužina, površina, volumen, gustoća, agregatna stanja, destilacija, adsorpcija, toplinsko rastezanje čvrstih tvari, tekućina i plinova. Nastajanje električne struje, jačina struje, gustoća, istosmjerna, izmjenična i trofazna struja. Električni otpor, napon elek. struje, rad i snaga elek. struje, izvori opasnosti. Pregled o svjetlu i boji.
Kemijske osnove: čvrste tvari i smjese, soj, analiza, sinteza, struktura atoma i periodni sustav elemenata, kemijske veze i jednadžbe kemijske 
 Poznavati njihova svojstva, posebno topljivost, zapaljivost, toksičnost. Znati pokazati djelovanje anorganskih i organskih spojeva na vlakna, masti, pigmentnu pašinu i druge nečistoće i izvesti zakon otapanja tvari vezano za polarnost molekula. Reakcije, otopine, kiseline, baze i soli. Organska kemija: alkani, alkeni, alkini, areni, alkoholi, fenoli, eteri, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, masti i ulja.
2.TEKSTILNI PROIZVODINaučiti razlikovati pravi proizvod od imitacije, falsifikata i surogata. Naučiti čitati deklaraciju 7 i simbole za održavanje. Definirati i pokazati osnovnu tkaninu, podstavu i međupodstavu. Naučiti vrste, svojstva i upotrebu zavjesa, dekora, popluna, deka, pokrivača, tepiha i drugih pogodnih obloga. Uočiti prednosti nedostatke ukrasnih materijala na odjevnim predmetima kod nošenja i održavanja. Kvaliteta proizvoda. Zahtjevi za kvalitetu proizvoda. Znak kvalitete proizvoda. Sastav prijesne ceduljice (etikete). Simboli za održavanje., Građa odjeće i podjela odjeće. Oblikovanje odjeće i spajanje materijala. Građa kućnog tekstila. Građa materijala koji nisu tekstilnog porijekla ali su sastavni dio odjeće. 
3. OSNOVE TEHNIKE ČIŠĆENJA Znati definirati nečistoće i navesti podjelu. Naučiti prepoznati nečistoće i znati odrediti pravilan postupak za njihovo uklanjanje (pranje ili kemijsko čišćenje).Nečistoće, mehanizam prljanja, zadržavanje nečistoća na materijalu. Uklanjanje nečistoća. Usporedba pranja i kemijskog čišćenja. Prati ili kemijski čistiti. 
 
4.PREUZIMANJE
I SORTIRANJE ROBE Naučiti pravilno preuzeti robu. Znati uočiti sve nečistoće, oštećenja i evidentirati ih. Znati sortirati robu ovisno o nečistoćama, obojenosti i osjetljivosti na medij za njihovo uklanjanje, te mehaničko djelovanje. Naučiti ispitati postojanosti na kemijsko čišćenje i pranje. Preuzimanje robe. Sortiranje robe. Ispitivanje postojanosti: obojenja, gumbi, ukrasnih perlica, aplikacija, trakica, patentnih zatvarača i dr. 


 
Sadržaj programa
2. razred
 
NASTAVNE CJELINEOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. POSTUPAK PRANJA 
a) Voda i para Naučiti fizička i kemijska svojstva vode. Znati usporediti svojstva tvrde i meke vode i odrediti uporabne vrijednosti vode za piće i pranje. Naučiti koje tvari uzrokuju tvrdoću i kako ih otkloniti. Razviti ekološku svijest o očuvanju voda. Znati uporabnu vrijednost suhe i mokre pare vezano za struku. a) Voda – Fizička i kemijska svojstva vode. Voda za piće. Uporaba vode, kružni tok vode. Prirodna voda. Tvrdoća vode. Otpadne vode. Pravilnik o sastavu otpadnih voda. Isparavanje i kondenziranje vode.
Vrste para, pritiska para. 
b)Teorija pranja Znati definirati proces pranja i naučiti kako čimbenici pranja utječu na rezultat pranja. Odabrati pravilan proces pranja uz odgovarajući deterdžent i program pranja. Izvesti proces pranja i ispitati efekte pranja. Naučiti strojeve za kontinuirano i diskontinuirano pranje. Znati navesti prednosti i nedostatke pranja. Teorija pranja i kako voda otklanja čestice prljavština. Čimbenici u procesu pranja (voda, sapuni, deterdženti, toplina, mehanička energija, vrste nečistoća, vrste materijala za pranje). Izvođenje i način pranja. Strojevi za pranje. Prednosti i nedostaci pranja. 
2. POSTUPAK KEMIJSKOG ČIŠĆENJA 
a) Organska otapala Znati definirati postupak kemijskog čišćenja. Naučiti vrte, svojstva organskih otapala i njihove prednosti, nedostatke i naučiti kako ih koristiti, uskladištiti i rukovati njima. Znati pokazati djelovanje PER-a sa i bez pojačivača na otklanjanje nečistoća. Organska otapala (benzin,m tetraklormetan, trikloretilen, perkloretilen, fluorklor ugljikovodici, ugljikovodikova otapala i dr.). Pojačivači – sastav i svojstva. 
b)Preddetaširanje Objasniti važnost preddetaširanja. Znati pripremiti kupelj za preddetaširanje i izvesti postupak ručnog preddetaširanja. Priprema robe za kemijsko čišćenje . preddetaširanje. Vrste preddetaširanja
(ručno, strojno, kontinuirano)
c) Kemijsko čišćenje Naučiti dijelove stroja i znati njihovu funkciju. Naučiti kako faze čišćenja utječu na efekt otklanjanja nečistoća te znati odrediti i prilagoditi program rada stroja ovisno o vrsti materijala i nečistoćama na njima. Provesti program čišćenja sa mehaničkim i konvekcijskim sušenjem, te dezodoriranjem. Građa strojeva za kemijsko čišćenje. Faze u procesu kemijskog čišćenja.:
1. faza čišćenja: (pretpranje, pranje, mehaničko djelovanje, vrijeme obrade, sastav kupelji za kemijsko čišćenje.
2. faza: Sušenje i odstranjivanje mirisa iz robe. 
d) DetaširanjeZnati definirati postupak, naučiti važnost postupka i znati redoslijed rada pri izvođenju. Zapamtiti nazive specijalnih kemikalija za otklanjanje nečistoća i naučiti raditi na detašer stolu. Detaširanje. Kemikalije i druga pomagala kod detaširanja. Redoslijed rada postupak rada. Stol za detaširanje (građa i funkcija pojedinih dijelova).
e) Filtracija otapala Znati definirati postupak i objasniti važnost. Naučiti prednosti i nedostatke vrsta cjedila. Naučiti pripremiti filtar za filtraciju i znati u kojoj se fazi kemijskog čišćenja provodi. Filtracija organskih otapala. Važnost postupka za efekt čišćenja. Vrste cjedila. Pomoćna sredstva za procjeđivanje. Izvođenje filtracije. 
d) Destilacija Naučiti definirati postupak. Razlikovati uljnu i parnu destilaciju i uvjete rada. Naučiti važnost postupka i postupnost u provođenju. Izvršiti destilaciju nečistog PER-a. Definirati pojam korozije, naučiti vrste, gdje se javljaju i kako ih spriječiti. Naučiti prednosti i nedostatke kemijskog čišćenja. Destilacija kupelji za kemijsko čišćenje i važnost postupka za efekt čišćenja. Pravilan postupak pri destilaciji. Vrste destilacije (destilatora). Izvođenje postupka destilacije. Korozija strojeva u kemijskom čišćenju. Prednosti i nedostaci kemijskog čišćenja. 
3. DOBIVANJE ENERGIJE 
a) Proizvodnja energije Naučiti važnost generatora pare i znati funkciju pojedinih dijelova. Poznavati osnovne karakteristike napojne vode za parne kotlove. Znati ulogu kompresora u kemijskom čišćenje. Naučiti kako rade uređaji za duboko hlađenje. Poznavati njihov ekološki i ekonomski značaj. Znati vrste rashladnih tvari.1. Proizvođači pare: 
Kotlovi (električni, parni). Generator pare. Voda za parne kotlove. 
2. Proizvođači tlačnog zraka: 
Kompresori.
3. Uređaji za duboko hlađenje: 
Uređaji za duboko hlađenje s reciklažom topline. Rashladne tvari u rashladnim uređajima. 
 
b) Štednja energije Naučiti kako se štednjom energije može postići bolje iskorištenje i ekonomska dobit. Održavanje strojeva, izolacija, korištene otpuštajuće pare, vode u procesima pranja i dr. 
4. ZAVRŠNE OBRADE Znati važnost glačanja i utjecaje kojima se roba izlaže. Naučiti glačati razne vrste materijala. Poznavati uređaje za glačanje i rukovati njima. Glačanje u kemijskim čistionicama te uređaji i problematika glačanja. Glačanje rublja u praonicama. 

 
Sadržaj programa
3. razred
 
NASTAVNE CJELINEOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. ČIŠĆENJE KOŽE I KRZNA Poznavati greške i propuste prerade kože u svrhu rješavanja reklamacija čišćenja. Poznavati svojstva prirodnih i umjetnih koža i krzna radi provedbe postupaka pranja ili kemijskog čišćenja. Naučiti sortirati kožu i preddetaširati je. Znati pripremiti kupelj za čišćenje i provesti proces obrade. Poznavati postupke obrade kože. Izvršiti naknadne procese oplemenjivanja. Greške sirove kože. Prerada kože. Svojstva gotovih koža. Vrste gotovih koža. Dobivanje umjetnih koža. Krzna, prerada i konfekcioniranje. Podjela i vrste krzna. Sortiranje i priprema za čišćenje kožnih i krznenih predmeta. Postupci čišćenja kože i krzna u organskim otapalima. Mašćenje kože, hidrofobiranje, bojenje, dogotovljavanje kože i krzna. 
2. ČIŠĆENJE UKRASNIH TEKSTILIJA Izvršiti pravilnu pripremu za procese pranja ili kemijskog čišćenja vjenčanica, zavjesa, dekora, popluna, deka i pokrivača, tepiha i podnih obloga, te znati provesti postupke. Čišćenje vjenčanica, zavjesa, dekora, tepiha i drugih podnih obloga, popluna, deka, pokrivača i d. 
3.OPLEMENJI-
VANJE TEKSTILANaučiti ciljeve i zadaće oplemenjivanja. Poznavati tehnološki proces dorade i oplemenjivanja celuloznih materijala i izvršiti iskuhavanje, izbjeljivanje, škrobljenje, omekšavanje pamuka. Izvršiti doradu pamuka protiv gužvanja, na vodoodbojnost i ispitati efekte. Znati izračunati potrebne količine dodataka u kupelji. Naučiti tehnološke procese dorade i oplemenjivanja vunenih materijala. Ciljevi i zadaće tehnoloških procesa oplemenjivanja. Tehnološki proces dorade i oplemenjivanja pamučnih i drugih celuloznih materijala. Tehnološki proces dorade i oplemenjivanja vunenih materijala. Apretiranje, apreturna sredstva i visoko oplemenjivanje.
4. BOJENJE TEKSTILA Znati objasniti pojmove boje i bojila. Naučiti se koristiti kartama uzoraka bojila. Znati izračunati potrebne količine dodataka u kupelji za bojenje. Dobro poznavati karakteristike pojedinih bojila i pripadajućih dodataka u kupelji za pravilno bojenje vlakana. Izvršiti bojenje pamuka, viskoze, vune, PES-a, PA, mješavina PA/pamuk i PES/pamuk pripadajućim bojilima Osnove iz znanosti o bojama i bojilima. Pojam boje i bojila. Kemijske i bojadisarske značajke bojila. Trgovačka nomenklatura i podjela bojila. Postupci bojenja. Bojenje celuloznih vlakana (pamuk, lan, viskoza) direktnim i reaktivnim bojilima. Bojenje bjelančevinastih vlakana (vuna, svila) kiselim bojilima. Bojenje sintetičkih vlakana (PES, PA) disperznim bojilima. Bojenje mješavina PES/pamuk, PA/pamuk.
5. TEKSTILNI TISAK Naučiti definirati opće pojmove tiska i usporediti s bojenjem. Poznavati tehnike i metode tiska. Znati pripremiti tiskarsku pastu. Naučiti prenijeti uzorke na šablonu fotokemijskim postupkom i tiskati uzorak. Naučiti tiskati uzorak batik tehnikom. Izvršiti fiksiranje nakon tiskanja. Opći pojmovi tiska. Metode tiska. Uređaji i tehnike tiska. Izrada šablona za tiskanje materijala. Tiskarska pasta. Pigmentni tisak. Završne operacije tiska. 
6. ISPITIVANJE POSTOJANOSTI OBOJENJA Znati pripremiti uzorak za ispitivanje postojanosti obojenja. Naučiti koristiti se propisima za ispitivanje postojanosti i provesti postupke. Znati koristiti se sivom skalom i dati pravu ocjenu postojanosti obojenja. Priprema uzorka za ispitivanje postojanosti obojenja. Ispitivanje postojanosti obojenja na pranje, trenje, kemijsko čišćenje, na glačanje, kap, znoj i na svjetlost. 
7.ISPITIVANJE KAKVOĆE I UTVRĐIVANJE IZVORA GREŠAKA Naučiti ispitati kvalitetu organskih otapala ispitivanjem pH-vrijednosti, sadržaja kiselina, lužina, vode i dr. Znati analizirati i vrednovati greške gubitka sjaja, izbjeljivanja obojenja, mehanička oštećenja, nastajanje mrlja i dr. Kvalitativne metode kontrole kvalitete organskog otapala. Kontrola efekta pranja. Poznavanje važnih izvora grešaka. 
8. SLUČAJEVI ŠTETA I OBRAĐIVANJE REKLAMACIJANaučiti korektno razgovarati s korisnikom usluge i naći rješenja za oštećenje predmeta. Naučiti da sve greške na robi nastale pranjem i kemijskim čišćenjem nisu ujedno i posljedica tih postupaka. Izdati čistu robu. Uzroci šteta tekstilnih i drugih materijala u pranju i kemijskom čišćenju. Problemi u njezi odjeće. Reklamacije korisnika usluga. Izdavanje robe. 
9. ZAŠTITA OKOLIŠA S OBZIROM NA RADNO MJESTO Naučiti koje su kritične točke u procesu kemijskog čišćenja u smislu zagađivanja okoliša. Poštivati propise u srhu očuvanja ljudi, dobara i okoliša. Propisi o odstranjivanju otpadnih voda, o otklanjanju otapala, o zaštiti od imisije. Značaj zatvorenog sistema stroja za kemijsko čišćenje na okolinu. 

 
Metodičke napomena
Oblici i način rada: individualni, grupni i zajednički rad učenika i nastavnika. Analiza shema, crteža. Seminarski radovi učenika. Pismena i usmena provjera znanja i logičkog zaključivanja. Predavanja, razgovori, analiza primjera iz prakse, pisani rad učenika, laboratorijski eksperimenti. 
Nastavna pomagala i uvjeti nastave: Periodni sustavi elemenata, razna anorganska i organska otapala, pomoćna sredstva za pranje i kemijsko čišćenje, dijelovi strojeva za pranje i kemijsko čišćenje. Bojila i druga kemijska sredstva za bojenje, oplemenjivanje, tiskanje materijala. Pravilnici o zaštiti okoliša. Grafofolije, propagandni materijali, domaća i strana stručna literatura. 
 
Obveze učenika
1. razred – seminarski rad s temom: Vrste deklaracija i znakovi kvalitete proizvoda.
2. razred – seminarski radovi s temama: Razvoj pranja i kemijskog čišćenja kroz povijest do današnjih dana, Preddetaširanje muškog odijela, Kemijsko čišćenje ženskog kostima od sirove svile, Detaširanje zaostalih mrlja od kave i krvi na pamučnoj bluzi, Filtracija otapala i Destilacija otapala. 
3. razred – seminarski radovi: Zaštita okoliša i Čišćenje vjenčanica.
 
Literatura
 
1. Z.Brodić: Tehnologija bojenja tekstila I. i II. Dio, Zagreb, l980.
2. M.Herak,B.Sever, B.Zdjelarević: Kemija oko nas
3. Stričević-Sever: Organska kemija 
4. V.Paar: Fizika – udžbenik za 1. raz. Gimnazije
5. Dr.sc.I.Soljačić, dr.sc.A.M.Grancarić, dr.sc.D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila
6. dr.sc.A.M.Grancarić, dr.sc.I.Soljačić: Vježbe iz procesa oplemenjivanja tekstila 
7. Stručna literatura: Časopis Tekstil, domaće i strane stručne knjige, časopisi, priručnici i 
  propagandni materijali
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Nastavne cjeline Broj sati po godinama obrazovanja Ukupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
1. Prirodne znanstvene osnove 
  a) fizikalne osnove13
 -
 -
 13
 
  b) kemijske osnove 34--34
2. Tekstilni proizvodi 10--10
3. Osnove tehnike čišćenja 10--10
4. Preuzimanje i sortiranje robe 3--3
5. Postupak pranja 
  a) voda i para -13-13
  b) teorija pranja -25-25
6. Postupak kemijskog čišćenja 
  a) organska otapala -12-12
  b) preddetaširanje -6-6
  c) kemijsko čišćenje -20-20
  d) detaširanje -16-16
  e) filtracija otapala -8-8
  f) destilacija -12-12
7. Dobivanje energije 
  a) proizvodnja energije -18-18
  b) štednja energije -2-2
8. Završne obrade-8-8
9. Čišćenje kože i krzna --2424
10. Čišćenje ukrasnih tekstilija --66
11. Oplemenjivanje tekstila --2020
12. Bojenje tekstila --6060
13. Tekstilni tisak --1616
14. Ispitivanje postojanosti obojenja --1010
15. Ispitivanje kakvoće i utvrđivanje izvora grešaka --1010
16. Slučajevi šteta i obrađivanje reklamacija --88
17. Zaštita okoliša s obzirom na radno mjesto --66
    U K U P N O:70140160370

 
Nastavni predmet: Poznavanje materijala
Razred: 1.
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2/70--2/70

 
Cilj programa
Ovladati osnovnim znanjima o tekstilnim i dr. materijalima koji su temelj cjelokupne tekstilne i druge proizvodnje, a potrebna su za razumijevanje procesa izrade, oplemenjivanja, bojenja i njege gotovih proizvoda, te njihove primjene u odjevne svrhe, u radu i svakodnevnom životu. 
 
Zadaci programa:
-znati vrste i građu tekstilnih vlakana 
-navesti kriterije podjelu vlakana i uočiti osnovne razlike između prirodnih i umjetnih vlakana
-spoznati važnost primarnih i sekundarnih svojstava vlakana na ponašanje u preradi i primjeni
-razvijati sposobnosti prepoznavanja vlakana na temelju izgleda, opipa, građe i drugih karak-
 teristika
-upoznati i objasniti postupak dobivanja tkanina, pletiva i netkanih tekstilija te kože i krzna 
-spoznati važnost svojstava tkanina, pletiva i netkanih tekstilija te kože i krzna na njihovo 
 ponašanje u preradi primjeni i postupcima održavanja
spoznati glavna područja uporabe tkanina, pletiva, netkanih tekstilija, kože krzna i razvit sposobnost njihova prepoznavanja iz pokazanih uzoraka 
-razvijati sposobnost povezivanja nastavne građe, logičko zaključivanje i razvijati interes za struku
 
Sadržaj programa
1. razred
 
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. VLAKNANaučiti definicije osnovnih pojmova i znat ih prepoznati. Naučiti vrste prirodnih i umjetnih vlakana. Znati odrediti posljedice primarnih i sekundarnih svojstava na ponašanje gotovih odjevnih predmeta i dr. Naučiti strane nazive tekstilnih vlakana i odrediti glavne karakteristike. Znati postupke dobivanja vlakana i odrediti glavna područja uporabe, te prepoznati znakove kvalitete. Znati usporediti svojstva pojedinih vlakana, uočiti prednosti i nedostatke te ponašanja u nošenju i održavanju. Naučiti identificirati vlakna kvalitativnim metodama dokazivanja. Osnovni pojmovi i nazivlje (tekstil, vlakno, pređa, konac, tkanina, pletivo, netkane tekstilije…). Tabela podjele tekstilnih vlakana. Građa tekstilnih vlakana. Primarna i sekundarna svojstva vlakana. 
1. Biljna vlakna: pamuk, lan, tvrda vlakna
2. Životinjska vlakna: vuna, dlake i svila
3. Mineralna vlakna: azbest
4. Umjetna vlakna iz prirodnih polimera: viskozna, modalna, bakrena, acetatna, liocel vlakna
5.Sintetička vlakna iz organskih polimera: poliesterska, poliamidna, akrilna, modakrilna, elastomerna, te mikro vlakna.
 Kvalitativne metode dokazivanja vlakana (organoleptičko dokazivanje, dokazivanje mikroskopiranjem, gorenjem, otapanjem u kemijskim reagensima. 
2.PREĐE I KONCINaučiti razlikovati pređe od konaca. Znati prepoznat vrste pređa i konaca i odrediti im namjenu. Postupak dokazivanja pređa i konaca. Vrste pređa i konaca. Svojstva pređa i konaca. 
3.TKANINENaučiti izradu tkanina i vezova. Upoznati svojstva, vrste i upotrebu tkanina različitog sirovinskog sastava. Znati ih prepoznati i odrediti postupke održavanja. Izraditi osobne zbirke uzoraka tkanina. Postupak dobivanja tkanina. Vrste tkalačkih stanova. Postanak i podjela vezova. Vrste tkanina (pamučne, lanene, vunene, svilene, polusintetičke i sintetičke tkanine).
4.PLETIVA Znati razlikovati pletiva od tkanina. Naučiti prepoznati vrste pletene robe. Odrediti pravilan postupak održavanja.Postupak dobivanja pletiva. Vrste pletene robe s obzirom na način dobivanja. Svojstva, upotreba i njega pletiva.
5.NETKANE TEKSTILIJEUočiti razlike između tkanina, pletiva i netkanih tekstilija. Znati ih prepoznati, odrediti namjenu i postupak održavanja. Postupci dobivanja netkanih tkestilija. Vrste, svojstva i upotreba netkanih tkstilija. 
6. KOŽE I KRZNA Poznavati građu kože. Naučiti razlikovati kože i krzna. Uočiti razlike prirodnih i umjetnih koža i krzna, te navesti područja primjene.Povijesni razvoj i upotreba kože i krzna. Sirova koža i kemijski sastav kože. Prirodne i umjetne kože i krzna. Područja primjene kože i krzna. 

 
 
Metodičke napomene
Oblici i način rada: individualni, grupni i frontalni rad učenika i nastavnika. Analiza crteža, skica. Seminarski radovi učenika, zbirke uzoraka tekstilnih i drugih materijala učenika. Pismena i usmena provjera znanja i logičkog zaključivanja. Metoda usmenog izlaganja, razgovora, pisani rad učenika, laboratorijski eksperimenti. 
Nastavna pomagala i uvjeti nastave: uzorci vlakana, pređa, konaca, tkanina, pletiva, netkanih tekstilija, prirodnih i umjetnih koža i krzna. Mikroskopi i drugi materijali za mikroskopiranje, grafofolije. Propagandni materijali, stručna literatura, skice. 
Nastavni predmet realizira se u specijaliziranoj učionici.
 
Obveze učenika
Svaki učenik trebao bi izraditi zbirku vlakana, pređa i konca, tkanina, pletiva, netkanih tekstilija, te koža i krzna. 
 
Literatura
 
1. Čunko-Friščić: tekstilna vlakna 
2. mr.sc.Friščić-mr.sc.B.Vuljanić: Tekstilna vlakna – vježbe (kvalitativna analiza)
3. Grgurić,Vuković,Bajza: Tehnologija kože i krzna
4. Sturčna literatura: časopis Tekstil, domaće i strane stručne knjige i priručnici
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom 
 
Nastavne cjelineBroj sati po godinama obrazovanjaUkupni
broj sati
1.2.3.
1. Vlakna 35--35
2. Pređe i konci 2--2
3. Tkanine 22--22
4. Pletiva 5--5
5. Netkane tekstilije 3--3
6. Kože i krzna 3--3
  U K U P N O:70--70

 
 
Nastavni predmet (izborni): Kemija 
 
Razred: 2. i 3. 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
Razred1.2.3Ukupno
Broj sati-1 /351 /322 /67

 
Cilj programa                                             
Usvojiti osnovna znanja i vještine iz kemije u području opće, anorganske i organske kemije.
 
Zadaci programa:
-znati strukturu atoma i prirodni sustav elemenata, kemijski račun i veze između atoma i molekula, otopine, osnove elektrokemije i metale
-razvijati maštu, sposobnost mišljenja i brzog rasuđivanja
-uvesti učenike u metodologiju predmeta 
-usvojiti osnovna znanja o nemetalima, ugljikovodicima i organskim spojevima s kisikom 
 
Sadržaj programa:
2. razred
 
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1.STRUKTURA ATOMA
PRIRODNI SUSTAV ELEMENATA Naučiti simbole elemenata. Objasniti kemijsku formulu spoja. Što je smjesa, priprema smjese. Razlika između smjese i soja. Elementarne čestice masa i naboj. Atomski i maseni broj. Prikaz građe atoma. Unificirana atomska jedinica mase. Prirodni i umjetni izotopi, upotreba izotopa. Energetsko stanje elektrona, energetska razina, podrazina i orbitala. Elektronska konfiguracija atoma. Periodni sustav i struktura atoma, periodičnost svojstava kemijskih elemenata. Određivanje valencije elemenata. Tvari – Elementi, spojevi, smjese
Struktura atoma – građa atoma, relativna atomska masa, izotopi, elektronski omotač atoma, konfiguracija atoma
Periodni sustav elemenata- periodni sustav i građa atoma, periodičnost svojstava kemijskih elemenata 
2. KEMIJSKI RAČUN Primjena formula pri računanju Ar, Mr. Mjerne jedinice u SI sustavu. Kemijske formule, način sastavljanja formula i kemijske jednadžbe. Relativna atomska masa, relativna molekulska masa. Količina tvori mol molarna masa. Maseni udio elementa u spoju. 
3. VEZE IZMEĐU ATOMA I MOLEKULA 
 Iz periodnog sustava elemenata očitati valentnu ljusku i valentne elektrone, valenciju. Nastajanje iona primanjem i otpuštanjem elektrona. Ionski spojevi, ionski kristali. Jednostruka, dvostruka i trostruka kovalentna veza, zajednički elektronski par valentna crta. 
Metalna veza, kristalna rešetka metala, gibanje valentnih elektrona. Neravnomjerni raspored naboja u molekuli, privlačna sila između naboja i fizikalna svojstva takovih spojeva. Kemijske veze i struktura molekule
Ionska , kovalentna, metalna veza. Polarnost molekula, vodikova veza.
 
4. OTOPINE Razlikovati disperzne sustave po veličini čestica. Otapalo, otopljena tvar, topljivost. Zasićene, nezasićene i prezasićene otopine. Izračunavanje koncentracije otopine i priprema otopine. Razlikovati skupine srodnih spojeva, kiseline, baze, soli. Njihova svojstva u vodenim otopinama. Fizikalna i kemijska svojstva tih spojeva. Ispitivanje otopine pomoću indikatora. Kemijskom jednadžbom neutralizacije odrediti koje se tvari mijenjaju, smjer promjene, koja tvar nastaje i jednak broj atoma prije i poslije promjene.Disperzni sustavi
Grubo disperzni sustav, koloidni sustav, prave otopine, iskazivanje sustava otopine.
 
 
Kiseline, baze, soli 
Kiseline, hdroksidi (baze), soli, neutralizacija, indikaatori i pojam pH
5. OSNOVE ELEKTROKEMIJE Koji spojevi spadaju u elektrolite i s vodom stvaraju katione i anione. Koji su spojevi neelektroliti. Kako se električna energija može dobiti pomoću kemijskog procesa. Elektrokemijski izvori energije 
Elektrolitne otopine, džepna baterija, akumulator
6. METALI (kovine)Boja, sjaj, tvrdoća metala, toplinska i električna vodljivost. Korozija – razaranje metala usred djelovanja okoline. Zaštita od korozije. Dobivanje, svojstva i primjena legura. Nalaženje i proizvodnja željeza. Upotreba željeza i čelika.Metali
Svojstva metala, korozija metala, legure, željezo, čelik 

 
 
Sadržaj programa 
3. razred
 
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. NEMETALIKoji elementi spadaju u VII. grupu periodnog sustava elemenata. Njihova jednaka svojstva, različita svojstva i srodnost. Važni spojevi halogenih elemenata. Koji su elementi VI. grupa. Njihova jednaka svojstva, različita svojstva i srodnost. Kisik, voda, peroksidi. Koji su elementi V.grupe. Njihova jednaka svojstva, različita svojstva i srodnost. Važni spojevi dušikove skupine elemenata. 
Koji su elementi IV.grupe elemenata i njihova svojstva. Alotropske modifikacije ugljika. Anorganski spojevi ugljika. Struktura obilježja molekula organskih spojeva. Halogeni elementi. 
Halkogeni elementi
Kisik i njegovi sojevi 
Dušikova skupina elemenata 
 
 
 
 
Ugljikova skupina elemenata 
Ugljik i njegovi spojevi 
 
 2. UGLJIKOVODICI Homologni niz alkana. Naziv alkana i način na koji oni nastaju. Fizička svojstva alkana (agregatno stanje, vrelište). Dobivanje i upotreba alkana, gorenje alkana i halogeniranje.
 Alkani
Struktura alana. Nomenklatura alkana, kemijska svojstva alkana.
Cikloalkani.
 
 
Naziv alkena i način na koji nastaje. Kemijska svojstva alkena i upotreba alkena,. Alkeni
Nomenklatura alkena. Kemijska svojstva alkena
Položaj trostruke veze i 
Reakcija adicije na trostruku vezu. Gorenje alkina, upotreba alkina. Alkini
Trostruka veza kod alkina. Reakcije alkina. 
Građa benzenske jezgre. Aroma i fizikalna svojstva arena. Kemijska reakcija arena i ostali važni areni. Upotreba arena, boje.Aromatski ugljikovodici – areni
Struktura benzena. Kemijska svojstva benzena. Primjena benzena. 
Nalazište nafte. Preradba nafte. Upotreba naftnih sastojaka goriva, otapala, svijeće, vazelini, asfalt. Polimerni materijali, vrste i upotreba.Nafta
Frakcije nafte. Polimerni materijali.
 
3. ORGANSKI SPOJEVI S KISIKOM Prepoznavanje organskih spojeva s kisikom po funkcionalnim skupinama. Podjela alkohola prema položaju hidroksilne skupine. Svojstva i upotreba alkohola. Dobivanje i upotreba etera. Svojstva fenola i upotreba. Alkoholi, fenoli, eteri
Nomenklatura alkohola. Svojstva i dobivanje alkohola. Eteri, fenoli – svojstva dobivanja, upotreba. 
Nomenklatura aldehida i ketona. Dobivanje aldehida i ketona iz alkohola. Upotreba.Aldehidi i ketoni
Nomenklatura aldehida i ketona. Dobivanje, svojstva i upotreba. 
Funkcionalna skupina kiselina i nomenklatura. Fizikalna svojstva i dobivanje kiselina. Kemijska reakcija kiselina, neutralizacija i esterifikacija. Više masne kiseline. Masti i ulja – dobivanje. Karboksilne kiseline i njihovi derivati
Nomenklatura organskih kiselina. Svojstva i dobivanje organskih kiselina. Mast i ulja.
Što su sapuni, vrste i dobivanje. Djelovanje sapuna u destiliranoj vodi i običnoj vodi. Razlika između sapuna i detergenata Sapuni i detergenti
Sapuni – dobivanje, svojstva i vrste. Detergenti – vrste i djelovanje. 
Funkcionalne skupine ugljikohidrata. Podjela ugljikohidrata. Škrob, celuloza, celulozna vlakna.Ugljikohidrati
Klasifikacija i nomenklatura. Glukoza, fruktoza, disaharidi, polisaharidi

 
Metodičke napomena
Usmeno izlaganje, razgovor, upućivanje, izvođenje pokusa, pismene i usmene provjere znanja
Nastava se realizira u specijaliziranoj učionici za kemiju i laboratoriju. 
Literatura
A.Petreski, M.Herak: Kemija udžbenik za prvi razred strukovne škole
D.Stričević, B.Sever: Organska kemija
D.Hothig-Hus,M.Hus: Kemija za 1. razred strukovnih škola – udžbenik i radna bilježnica i
                  Kemija za 2. razred strukovnih škola – udžbenik i radna bilježnica 
 
 Pregled nastavnih cjelina
 
NASTAVNE CJELINEBroj sati po godinama obrazovanjaUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
1. Struktura atoma -6-6
2. Periodni sustavi elemenata -2-2
3. Kemijski račun -6-6
4. Veze između atoma i molekula -7-7
5. Otopine -6-6
6. Osnove elektrokemije -3-3
7. Metali -5-5
8. Nemetali --77
9. Ugljikovodici --1010
10.Organski spojevi s kisikom --1515
   U K U P N O:-353267

 
 
Nastavni predmet (izborni): TEHNIKE OPLEMENJIVANJA TEKSTILA 
Razred: 2. i 3. 
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati-1 (35)1 (32)2 (67)

 
Cilj programa
Znati pravilno upotrijebiti bojila, kemikalije. Ovladati osnovnim saznanjima bojila, kemikalija, tiskarskih pasta i uređaja, znati upotrijebiti tehnološka pomagala i služiti se s njima. Osjećaj obojenja prema nijansama bojila i procesu rada. Tiskarske paste, uređaji u bojenju, oplemenjivanju i tiskanju tekstila. 
 
Zadaci programa:
-upoznati se s osnovnim pojmom, boje i bojila 
-znati se koristiti kartonom uzoraka proizvođača
-znati pripremiti kupelj za bojenje kao i tiskarske paste za tiskanje
-znati provesti postupke bojenja, oplemenjivanja i tiskanja
-znati glavna područja uporabe dorađenih materijala
-znati provesti različite postupke tiskanja materijala (rezerviranjem, razaranjem, prskanjem, 
 direktnim tiskom)
-znati ispitati i provesti postupke ispitivanja postojanosti obojenja, bojenih i tiskanih materija-
 la, razvijati interes za struku
-znati vrste tekstilnih materijala prema sirovinskom sastavu i načinu dorade
-znati pripremne procese kod obrade celuloznih i vunenih tkanina i vlakana 
-znati važnost i ulogu vode u obradi tekstila
-znati različitost obrade od sintetskih tkanina i vlakana
-razumjeti i razlikovati dorade tkanina
-upoznati osnovne grupe bojila za bojenje tkanina iz celuloznih materijala
 
Sadržaj programa 
2. razred
 
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Voda u oplemenjivanju Znati sredstva i uređaje za omekšavanje vode. Znati pomoću kemikalija analizirati tvrdoću vode. Poznavati zakone o očuvanju voda. Osnovni procesi dorade tekstila, te uloga vode u tehnološkom procesu. Metode omekšavanja vode. Otpadne vode i ekološki zahtjevi. 
2. Pripremni procesi za celulozne tkanineZnati dobivene efekte provedenih tehnoloških procesa, te usporediti njihova svojstva i važnost u odjevne i druge svrhe. Znati opisati strojeve i uređaje za pripremne procese. Poznavati osnovne osobine kemijskih sredstava i uvjete primjene u procesima. Tehnološki procesi obrade celuloznih tkanina. Skice i sheme osnovnih uređaja za pripremne procese. Osnovna i pomoćna kemijska sredstva za izvođenje pripremnih procesa.
3. Sušenje tekstilnih materijala Znati prepoznati strojeve i uređaje za sušenje tekstila. Znati provesti kontrolu, ostatka vlage u materijalu. Postupci uklanjanja vlage iz materijala. Sušenje tekstilnih materijala prema vrsti, namjeni i daljnjoj proizvodnji. 
4. Završne obrade na celuloznim materijalima Znati pojedine faze rada završnih obrada i znati ispitati efekte. Znati usporediti svojstva obrađenih i neobrađenih celuloznih materijala. Uređaji za provedbu završnih dorada. Važnost efekata dobivenih završnim obradama. Shematski prikazi uređaja. 
5. Mokre obrade vunenih materijalaZnati ponašanje vunenog vlakna u dodiru s vodom, kemijskim sredstvima i povišenom temperaturom. Znati provesti efekte pranja i valjkanja vunenih materijala. Tehnološki procesi mokre obrade vunenih materijala. Efekti valjkanja prema predloženim uzorcima. 
6. Mokra obrada sintetskih materijala Znati provesti postupke obrade i oplemenjivanja (pranje i iskuhavanje, omekšavanje, ukrućivanje i bojenje).Fizička i kemijska svojstva sintetskih materijala, te usporedba s prirodnim i polusintetičkim materijalima. 

 
Sadržaj programa
3. razred
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1.Bojenje i tiskanje prirodnih i kemijskih vlakana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati obojiti materijale i pripremiti ih za provedbu postupka razaranja obojenja u smislu uzorkovanja.
Znati napraviti idejnu skicu uzorka i prenijeti na šablonu. 
Znati potrebne komponente tiskarske paste i pripremiti ju.
Znati provesti postupke tiskanja: direktno tiskanje, tiskanje rezerviranjem, prskanjem i razaranjem. 
Znati provesti postupke: sušenja, fiksiranja, parenja i pranja tiskanih materijala. Izrada šablone za tisak. Prenošenje uzorka na šablonu fotokemijskim postupkom. Tiskarska pasta. Vrste tekstilnog tiska. Naknadne obrade na bojenim i tiskanim materijalima. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Metodičke napomene
Oblici rada: individualni i grupni. Rad u laboratoriju, metoda eksperimenta. Analiza skica uređaja za rad u tehnološkom procesu, te upoznavanje s kartama uzoraka. 
 
Nastavna pomagala
Skice i sheme uređaja za obradu tekstila. Dio nastavnog programa realizirat će se odlaskom u tekstilne radionice i radne organizacije.
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.
brojNastavna cjelinaBroj sati po godinama obrazovanjaUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
1.Voda u oplemenjivanju -3-3
2.Pripremni postupci za celulozne tkanine -10-10
3. Sušenje tekstilnih materijala -7-7
4. Završne obrade na celuloznim materijalima -5-5
5. Mokre obrade vunenih materijala -7-7
6. Mokra obrada sintetskih tkanina -3-3
7. Bojenje i tiskanje prirodnih i kemijskih vlakana --3232
      U K U P N O:-353267

 
B2) 6.4. Nastavni predmet (izborni): Računalstvo
 
Razred: 2. i 3.
Tjedni (ukupni) fond sati:
 
razred1.2.3.ukupno
broj sati-1(35)1 (32)2(67)

 
Cilj programa
Proširiti i nadopuniti znanja stečena u obaveznom programu.
 
Zadaci programa
Naučiti izraditi predloške za dokumentaciju, izračun, skupno pismo, koristiti bazu podataka, izraditi i objaviti jednostavnu web stranicu, proširiti i nadopuniti znanja o grafici na računalu - uz primjenu u struci 
 
Sadržaj programa:
NASTAVNA CJELINAOčekivani rezultati              (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1. RAD S TEKSTOM – napredno korištenje(MS Word)izraditi predloške za dokumentaciju, izraditi skupno pismoizrada predloška, umetanje objekata u tekst (slika, okvira, simbola, polja, matem. formula, zaglavlja i podnožja...), korištenje predloška, priprema i izrada skupnog pisma
2. PRORAČUNSKE TABLICE (MS Excel)izraditi predloške Excela za izračune i pretraživanje podataka (vezano uz struku)prikaz datuma i vremena, zamrzavanje naslova stupaca i redaka, korištenje formula (zbrajanje uz uvjet, prosjek uz uvjet, min i max uz uvjet, brojanje ćelija, računanje vrijednosti otplate zajma, traženje rješenja...) 
3. BAZE PODATAKAu jednostavnoj situaciji koristiti Excel za rad s bazom; znati ažurirati i koristiti bazu u Accessupretraživanje liste po kriteriju, rad s filtriranom listom (Excel); baza u Accessu, rad sa slogovima, uređivanje obrasca, kreiranje upita i dodavanje polja, pretraživanje po zadanom kriteriju, upotreba logičkih operatora, izvješća, izrada adresnih naljepnica, ispis
 4. IZRADA WEB STRANICEizraditi jednostavnu web stranicu koristeći alate instalirane na računalima s ciljem predstavljanja i promicanja djelatnosti vezane za konkretno zanimanjeizrada jednostavne web stranice (npr. FrontPage), organizacija i struktura, umetanje objekata, linkovi; dodavanje efekata;
objavljivanje stranice, FTP Explorer
 5. CORELDRAWkoristiti alate za vektorsku grafikuizgled prozora CorelDraw, izbornici, alati za oblikovanje, rezanje, brisanje, rotaciju, crtanje geom. likova, unos teksta, uzimanje uzorka i ispunu; presjek, isječak, unija objekata; izrada naljepnica, bar koda; ispis i priprema za tiskaru

 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u specijaliziranoj računalnoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, inkjet pisačem, te pristupom internetu. Zbog specifičnosti sadržaja koji zahtijeva isključivo rad na računalu, nastava se održava u bloku od 2 školska sata s grupom od 15 učenika ( uz svako računalo 1 učenik).
Navedene sadržaje treba realizirati tako da se stavi naglasak na primjere iz struke za koju se učenici školuju.
 
Elementi ocjenjivanja
Praktičan rad na računalu (vježbe) 
 
PREGLED NASTAVNIH CJELINA S VREMENSKIM RASPOREDOM
red. br.NASTAVNA CJELINAbroj sati po godinama obrazovanjaukupno
1.2.3.
11.        RAD S TEKSTOM (MS Word) 10 10
12.        PRORAČUNSKE TABLICE (MS Excel) 10 10
13.        BAZE PODATAKA 15 15
14.        IZRADA WEB STRANICE 1414
15.        CORELDRAW 1818
      UKUPNO: 353267

 
Kadrovski uvjeti:
Nastavu računalstva može predavati: prof. matematike i informatike, dipl. informatičar, 
dipl. ing. matematike (smjer računalstvo – informatika), prof. PTO-a, dipl. ing. elektrotehnike
 
Literatura za nastavnika: Lj. Milijaš: PC škola- Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002.
                    I. Kartelo: FrontPage 2000, Škola E-92, Split, 2000  
                    N. Milijaš: CorelDraw, Pro-mil, Varaždin, 2002.
 
C) PRAKTIČNI DIO PROGRAMA
 
Nastavni predmet (obvezni): Praktična nastava
Razred: 1., 2. i 3. 
Tjedni (ukupni): fond sati:
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati9009008002.600

 
Praktična nastava realizira se kod obrtnika i školskoj radionici.
 
Cilj programa
Stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalan rad u kemijskoj čistionici na održavanju – njezi odjeće, te oplemenjivanju i bojenju materijala. Osposobljavanje za samostalno rukovanje strojevima i uređajima. Stjecanje profesionalnog odnosa prema struci i korisnicima usluga.
 
Zadaci programa:
-osposobiti učenike za zaštitu na radu, upoznati ih sa sredstvima zaštite, pružanja prve pomoći, održavanjem osobne higijene na radnom mjestu osnovama komuniciranja u radionici i sa korisnicima usluga
-naučiti ih važnosti postojanja praonice i kemijske čistionice 
-osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova:
-     preuzimanja, sortiranja i izdavanja robe
-     pripreme robe za pranje i kemijsko čišćenje
-     procesa pranja bijelog i šarenog ravnog i oblikovanog rublja
-     procesa preddetaširanja, kemijskog čišćenje i detaširanja robe
-     čišćenja kože i krzna, vjenčanica, zavjesa, dekora, popluna, deka, pokrivača, tepiha i dr. 
-     bojenja i oplemenjivanja materijala različitih fizikalnih i kemijskih struktura 
-     održavanja strojeva i uređaja te zaštite okoliša, ljudi i dobara 
-   razvijanje spretnosti, odgovornosti, reda, čistoće i discipline u radu
-   povezivanje teorijskih znanja i njihovu primjenu u praksi
-   stjecanje radnih navika i ljubav prema struci, te profesionalnog odnosa prema budućem zva-
 nju i korisnicima usluga
 
Sadržaj programa
1. razred
 
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1.    Zaštita na radu i sprječavanje nesreća te ekološkizahtjevi
 
 
 
 
 
 
 Usvojiti osnovne propise o zaštiti na radu i zaštiti od požara. Poznavati zaštitna sredstva i znati ih primijeniti. Znati uzroke nezgoda tipične za zanimanje kemijski čistač. Poznavati opasnosti PER-a i drugih kemikalija na zdravlje i okoliš. Poznavati opasnosti od električne struje, požara i ostale opasnosti. Naučiti pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode. Poznavati sadržaj ormarić prve pomoći. Primjena zakonskih propisa i zaštitnih mjera. Vrste opasnosti i njihovo uklanjanje. Tjelesni napori i položaj tijela. Opasnosti od štetnih otrovnih tvari, od električnog udara, od buke i vibracija, od štetnih zračenja, od mikroklimatskih uvjeta. Zaštita od požara: sredstva za gašenje te oprema i sprave. Pružanje prve pomoći. Ormarić prve pomoći. 
2. Usvajanje rada u kemijskoj čistionici i praonici rublja
 
 
 
 
 
 
 
 Znati važnost održavanja odjeće pranjem i kemijskim čišćenjem iz higijenskih i estetskih razloga. Znati se koristiti tehničkim uputama o radu strojeva za pranje i kemijsko čišćenje. Znati svojstva PER-a i vode, pojačivača, deterdženata i ostalih kemijskih sredstava. Znati razlikovati tkanu, pletenu i netkanu robu, te proizvode iz kože, krzna i skaja. Znati prepoznati osnovnu tkaninu, podstavu i međupodstavu. Znati čitati deklaraciju i tumačiti simbole o održavanju.Važnost postojanja kemijske čistionice i praonice rublja. Strojevi, uređaji, alati i kemijska sredstva u kemijskom čišćenju i pranju. Različitosti otklanjanja nečistoća u pranju i kemijskom čišćenju. Razlikovanje odjevnih predmeta od tekstilnih i netekstilnih materijala. Građa odjevnih predmeta, vrste deklaracija i simboli za održavanje (pranje, bijeljenje, kemijsko čišćenje, sušenje, glačanje).
3. Sabirnice – preuzimanje,
sortiranje i izdavanje robe
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati uspostaviti pravilnu komunikaciju s korisnikom usluge. Znati uočiti nečistoće, oštećenja i druge nedostatke, obilježiti ih i unijeti u prijemni blok. Znati upisati broj na evidencijsku markicu, i pričvrstiti na predmet. Znati razvrstati robu prema sirovinskom sastavu, vrsti i dubini obojenja, vrsti nečistoća i njihovoj koncentraciji, vrsti i stupnju oštećenja, mehaničkom djelovanju i postojanosti na pranje i kemijsko čišćenje. Održavati red i čistoću. Pravilna komunikacija s korisnikom usluge kod preuzimanja robe. Preuzimanje i evidentiranje robe. Sortiranje preuzete robe prema osjetljivosti na vodu i PER, prema mehaničkom djelovanju i obojenosti. Izdavanje čiste robe i rješavanje reklamacija. 
4. Unutrašnje prenošenje robe u kemijskoj čistionici i praonici
 
 
 
 
 Znati pravilno razmjestiti strojeve i uređaje za pranje i kemijsko čišćenje te ostala sredstva i pomagala. Znati voditi proces rada tako da su prljava i čista roba potpuno odvojene. Znati koristiti: košare, za sortiranje i prijenos robe, pokretne stalke s vješalicama, motke za skidanje vješalica s visećih stalak. Znati održavati čistoću radnog prostora. Način kretanja robe kroz radionicu. Racionalno korištenje prostora i svrsishodno korištenje rada. Održavanje prostora radionice urednim i prohodnim. Strojevi, uređaji i alati za prenošenje robe. 
5. Priprema robe za pranje i kemijsko čišćenje Znati pripremiti radni stol s emulzijom za čišćenje, četkama, spužvama i drugim pomagalima za otklanjanje nečistoća. Očistiti džepove, rubove hlača, orukvice ovratnike. Priprema radnog prostora, priprema kemikalija, deterdženata, omekšivača i drugih pomoćnih sredstava. Čišćenje grubih nečistoća s predmeta. 
 Znati ispitati postojanosti gumbi, obojenja, apreture i dr. na pranje i kemijsko čišćenje. Znati provjeriti deklaraciju i simbole o održavanju i znati donijeti odluku o provedbi procesa njege. Provjeriti ispravnost sortiranja robe. Znati izvagati robu i pripremiti sva osnovna i pomoćna sredstva za pranje i kemijsko čišćenje, kao i za naknadno oplemenjivanje.Ispitivanje postojanosti materijala na provedbu procesa pranja i kemijskog čišćenja. Deklaracija i simboli u održavanju robe. Vaganje robe i sredstava za provedbu pranja, kemijskog čišćenja i oplemenjivanja.
6. Pranje – priprema i upravljanje strojevima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati primijeniti usvojena znanja o tehničkim uputama u radu sa strojevima. Znati osigurati dotok i opskrbu strojeva sa električnom energijom, vodom, osigurati čistoću stroja, filtara i dr. Znati sortiranu, izvaganu i označenu robu staviti u bubanj stroja, staviti stroj u pogon i pratiti faze procesa pranja. Znati voditi proces pranja obojenog i bijelog rublja. Znati dozirati sredstva za pranje u procesima pretpranja i pranja bijelog i šarenog rublja, te koristiti sredstva za izbjeljivanje (varikina, perborat i dr.). Dodati omekšivač ili štirku u zadnju vodu kod ispiranja. Znati se koristiti centrifugama i sušarama u cijeđenju i sušenju robe.Strojevi za kontinuirano i diskontinuirano pranje. Faze procesa pranja: namakanje, pranje i iskuhavanje, ispiranje. Pranje bijelog i šarenog rublja. Količine deterdženata u pretpranju i pranju rublja. Deterdženti, omekšivači, sredstva za ukrućivanje i bjelila u procesu pranja. Centrifugiranje i sušenje robe.


7. Preddetaširanje


Znati prirediti radni stol za čišćenje, izdvojiti predmete za preddetaširanje, prirediti kemikalije za otklanjanje specijalnih zaprljanja. Znati pripremiti emulziju za preddetaširanje od PER-a, pojačivača i dr. dodataka u određenim omjerima. Pravilno položiti predmet na radni stol i četkama na jače uprljana mjesta (ovratnici, orukvice, džepovi, prednjice…) nanositi emulziju. Znati laganim udaranjem ili blagim četkanjem u smjeru niti osnove tretirati nečistoće bez oštećenja predmeta i ostaviti predmet odležati.Priprema radnog prostora za ručno preddetaširanje. Priprema kemikalija, četki, štapića, spužvica, krpi i emulzije za ručno preddetaširanje. Izvođenje procesa preddetaširanja.

8. Glačanje odjeće i rublja

Znati primijeniti usvojena znanja o tehničkim uputama u radu s uređajima za glačanje. Znati osigurati uređajima sve dotoke energije. Znati odabrati pomagalo za glačanje ovisno o predmetu (glačalo, lutka, presse, valjak i dr.). Znati glačati radno rublje (stolnjaci, plahte, jastučnice) propuštanjem između vrućih valjaka. Znati odrediti redoslijed glačanja pojedinih dijelova odjevnih predmeta: ovratnik, rukavi, leđa, prednjica, pojasnica, džepovi i dr. Znati glačati deke, pliš, samt, velur, veste, propuhivanje pare uz završno hlađenje. Znati uglačati vjenčanice, zavjese i druge sintetičke materijale uz određeni pritisak, parenje i hlađenje na kraju.Strojevi i uređaji za glačanje ravnog i oblikovanog rublja u praonicama i kemijskim čistionicama (valjci za glačanje, glačalo na paru, lutke, rukavci, parne presse, ormari za glačanje, stol za glačanje). Redoslijed glačanja pojedinih dijelova odjevnih i drugih predmeta. Postupci glačanja ravnog i oblikovanog rublja na strojevima i uređajima za glačanje. Utjecaji temperature, vlage, pritiska i hlađenja u postupku glačanja. Upečeni i zagoreni sjaj kod glačanja i rješavanje probleme.
 Znati odjevne predmete od vune i lana najprije pretpariti, a zatim glačati bez sjaja, te ohladiti. Znati uglačati odjeću iz sirove svile bez sjaja i otapanja sericina, te proizvode iz degumirane svile. Znati uglačati kapute, jakne, sakoe na lutkama uz propuhivanje pare i hlađenje. Znati predmete nakon glačanja staviti na vješalicu i popraviti nedostatke puštanjem pare iz glačala, te pripremiti za izdavanje korisnicima usluga.Završna faza procesa glačanja predmeta i zadržavanje glačanjem dobivenog oblika. Umatanje ravnog i oblikovanog rublja.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Sadržaj programa
2.   razred
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1.    Rad na strojevima za preddetaširanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati primijeniti usvojena znanja o tehničkim uputama u radu sa strojevima za preddetaširanje. Znati osigurati opskrbu strojeva s električnom energijom, kemikalijama, parom, vodom, komprimiranim zrakom. 
 
Znati uočiti nečistoće, odrediti porijeklo i odabrati sredstva za otklanjanje. Znati pripremiti emulziju PER-a, pojačivača, vode, specijalnih sredstava za preddetaširanje u određenom omjeru, ovisno o vrsti materijala i nečistoćama – trljanjem bijele krpice natopljene PER-om na porub. Znati ispitati postojanost obojenja, gumbi, perlice, aplikacije.
Pravilno položiti predmet na radnu površinu i naučiti nanositi emulziju na jače uprljana mjesta pomoću četaka ili pištolja za raspršivanje i ponavljati postupak do potpunog očišćenja. Znati shematski prikazati i objasniti uređaje za strojno preddetaširanje. Strojevi za preddetaširanje robe. Prepoznavanje – identifikacija nečistoća:
1.špricanjem magle čiste vode na 
  mrlju
2.oblik rubova 
3.opip nečistoće 
4.boja nečistoće
5.miris nečistoće
6.mjesto gdje se mrlja nalazi
7.mješavine nečistoća
 
 
Osnovna pravila za otklanjanje nečistoća preddetaširanjem i postupci rada.
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Rad na strojevima za kemijsko čišćenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usvojena znanja o tehničkoj dokumentaciji stroja znati primijeniti u radu. Naučiti važnost postojanja više rezervoara za PER i čistoćama kupelji u njima. Znati kapacitet stroja za čišćenje, broj filtara, vrstu i broj filtarskih elemenata, te destilator. Znati raditi sa programima rada i mogućnošću izmjene pojedinih programa, te automatski i ručno voditi proces. Znati izračunati volumen bubnja, volumen destilatora, ukupnu masu robe i kupelji u bubnju stroja, omjer kupelji, idealan omjer punjenja bubnja stroja. 
Znati karakteristike organskih otapala za čišćenje (fizikalne i kemijske osobine), te karakteristike ostalih dodataka u kupelji (pojačivač, voda i dr.). 
Znati koristiti generator pare i kompresor u kemijskom čišćenju i drugdje, te znati kako rade uređaji za duboko hlađenje.
 
 
 Strojevi za kemijsko čišćenje, građa i funkcija pojedinih dijelova. 
Faze rada stroja, dužine trajanja svake pojedine faze (pretpranje, pranje, centrifugiranje, sušenje, dezodoriranje, destilacija i dr.).
Procesi čišćenja različitih vrsta materijala s obzirom na sirovinski sastav, sastav kupelji za čišćenje i dužinu trajanja procesa. Proračun vezani za proces kemijskog čišćenja. 
Fizikalna i kemijska svojstva PER-a, te karakteristike ostalih kemijskih sredstava u kupelji za kemijsko čišćenje i njihovo djelovanje na robu koja se čisti. Uređaji za dobivanje energije i štednja energije. 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Postupci kemijskog čišćenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Provjeriti sve priključke strojeva za kemijsko čišćenje i staviti u bubanj stroja izvaganu i pripremljenu robu (prethodno sortiranu i preddetaširanu).
Odabrati program rada ovisno o robi koja se čisti i uključiti stroj u rad. Znati provesti proces pretpranja uz kratki kružni tok kupelji. Znati provesti proces pranja uz dugi kružni tok kupelji. 
Znati provesti centrifugiranje i konvekcijsko sušenje robe, uz dezodoriranje na kraju procesa. Znati odrediti temperaturu sušenja i dužinu trajanja procesa sušenja. Očišćenu robu nakon procesa kemijskog čišćenja izvaditi iz bubnja i znati je pravilno staviti na vješalice ili drugačije uredno složiti. 
 
 Rukovanje strojem za kemijsko čišćenje, u svrhu pravilnog procesa čišćenja robe, te osobne zaštite i zaštite okoliša.
Faze kemijskog čišćenja:
a) faza čišćenja - pretpranje
            - pranje
b) faza sušenja i odstranjivanja
   mirisa iz robe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Shematski prikaz stroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati nacrtati shematski prikaz stroja za kemijsko čišćenje s opisom pojedinih dijelova. Znati nacrtati kratki kružni tok kupelji u fazi pretpranja i opisati protok kupelji. Znati nacrtati dugi kružni tok kupelji u fazi pranja s opisom protoka kupelji. Znati shematski prikazati odjeljivač vode (separator) i opisati ga. Znati shematski prikazati grubi i fini filtar i opisati ih. 
Znati shematski prikazati destilator i opisati ga. Znati shematski prikazati strujanje zraka u fazi sušenja i dezodoriranja s reciklažom topline, primjenom uređaja za duboko hlađenje i opisati. Građa stroja za kemijsko čišćenje i funkcija pojedinih dijelova u procesu čišćenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Detaširanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prekontrolirati čistoću obrađenog materijala nakon kemijskog čišćenja i znati razvrstati robu na čistu, slabo očišćenu i robu s mrljama. Odnijeti čistu robu na glačanje, slabo očišćenu na ponovno kemijsko čišćenje, a robu s mrljama na detaširanje. 
Znati robu za detaširanje pretpariti na stolu za glačanje radi lakšeg uočavanja zaostalih nečistoća. Znati identificirati vlakna vizualno i metodom gorenja, te poznavati svojstva ponašanja u reakcijama s vodom, organskim otapalima, kiselinama, lužinama, sredstvima za izbjeljivanje, te ponašanjima pri visokim temperaturama, mehaničkim djelovanjima, te odredit postojanosti obojenja i apreture. Kontrola robe nakon procesa kemijskog čišćenja.
Identifikacija vlakana i njihova svojstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Znati tehničke nazive sredstava za otklanjanje nečistoća i poznavati koje nečistoće otklanjaju. Znati pravilno nanositi sredstva i vremenski ograničiti njihovo djelovanje. 
Znati glavne dijelove uređaja za detaširanje i znati rukovati njima:
a) parnim pištoljem znati razvlačiti i otkloniti mrlju
b) pištoljem za raspršivanje vode vlažiti dio predmeta 
c) komprimiranim zrakom i vakuumom znati brzo sušiti mrlju i tako spriječiti stvaranje vijenca oko nje.
Znati raditi brzo sa što manje kemikalija. Prekontrolirati očišćenu robu i uputiti ju na glačanje. Specijalna sredstva za otklanjanje nečistoća, njihova svojstva i rad s njima. 
Detašer stroj i otklanjanje nečistoća na njemu.
 
 
 
 
 
 
Kontrola očišćenje robe. 

 
Sadržaj programa 
3. razred
 
NASTAVNE
CJELINEOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
1.    Postupci i uređaji za odvajanje otpala u kemijskom čišćenju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naučiti glavne dijelove stroja za kemijsko čišćenje i znati prepoznati dijelove za odvajanje organskog otapala od nečistoća i vode (filtar, destilator, odjeljivač vode – separator). Uočiti smještaj filtara i destilatora, te znati razloge takvog razmještaja. Znati prepoznati separator, vrstu (jednostruki, dvostruki) i uočiti gdje se u njemu nalazi PER, a gdje voda i kuda otječu iz njega. 
Znati se koristiti spremnicima PER-a različitih čistoća kupelji vezano za obojenost robe koja se čisti i sirovinski sastavUređaji za odvajanje organskih otapala od nečistoća i drugih neželjenih primjesa, te tok kupelji u njima. Važnost odvajanja otapala od topljenih i krutih nečistoća za proces kemijskog čišćenja.
 
 
 
Spremnici kupelji organskog otapala i korištenje u čišćenju robe.
 
 
2.    Rad na uređajima za filtraciju (procjeđivanje)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naučiti tehničku dokumentaciju o vrsti filtara, uporabi i održavanju.
Otvoriti filtar, uočiti vrstu i broj filtarskih elemenata te spoznati tok kupelji od ulaza nečistog otapala do izlaza filtriranog otapala. 
Znati postupak odvajanja nečistoća iz PER-a kod korištenja filtara iz mikro vlakana, u odnosu na filtre koji koriste filtarski prašak. 
Znati naplaviti filtarski prašak na filtarske elemente (ako je riječ o klasičnim filtrima).
 
Znati ulogu grubog i finog filtara u čišćenju organskih otapala i znati koje vrste nečistoća oni otklanjaju, te ih znati očistiti. Znati kontrolirati proces cijeđenja kupelji. 
 
 Uređaji za filtraciju organskog otapala. 
Građa filtara i tok kupelji kroz njih (shematski prikaz). Usporedba rada klasičnih filtara sa filtarskim praškom i ekoloških filtara iz mikrovlakana. Važnost uporabe filtarskih prašaka za filtriranje i njihove vrste. Čišćenje filtara od nečistoća i priprema za procjeđivanje. 
 
Grubi i fini filtri u čišćenju organskih otapala od nečistoća (shematski prikaz), i kontrola procesa cijeđenja.
 
 
 
3.    Destilacija kupelji nakon kemijskog čišćenja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti tehničku dokumentaciju o vrstama destilatora, uporabi i održavanju. 
Znati prepoznati destilator, uočiti mjerne instrumente na njemu i prepoznati da li se radi 
o parnom ili uljnom destilatoru. Znati grafički prikazati i objasniti stupnjevitost postupka destilacije. Znati napuniti destilator nečistim otapalom vodeći računa o visini punjenja, uključiti grijače i toplinu dovoditi postepeno, te uključiti vodu za hlađenje. Znati kontrolirati temperaturu da ne dođe do termičke razgradnje i pirolize PER-a. Nakon provedbe procesa očistiti destilator od otpada, kojeg hermetički zatvoriti i popuniti očevidnik, te predati na zbrinjavanje. Znati voditi proces tako da ne dođe do grašaka. Destilacija organskog otapala i destilator.
 
Regeneracija organskog otapala u postupku destilacije i ponovno korištenje u kemijskom čišćenju.
Uljna i parna destilacija. 
Grafički prikaz i stupnjevitost postupka destilacije. 
Učestalost destilacije i izvođenje postupka: 
a) visina punjenja destilatora
b) termička razgradnja PER-a
c) čišćenje destilatora 
d) temperatura destiliranog PER-a

 
 Znati uključiti hladnu vodu da teče kroz hladionik radi ukapljivanja PER-a, vodeći računa o njenoj temperaturi. Znati specifične težine vode i PER-a i zakonitosti odvajanja. Znati što je to kontaktna voda i znati kako ona može zagaditi otpadne vode. Poznavat propise o otpadnim vodama. Znati indikator papirom prekontrolirati pH vrijednost PER-a i izvršiti neutralizaciju. Uloga hladionika (kondenzatora u procesu destilacije i shematski prikaz uređaja. Odjeljivač vode (separator) i njegova uloga u odvajanju PER-a od vode shematski prikaz. Dupli separator i njegova prednost i njegove uporabe. Kontrola pH vrijednosti destiliranog PER-a.
4.    Posebni postupci kemijskog čišćenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati prepoznati predmete iz luksuznih vlakana (sirova i degumirana svila, organdi, kašmir, fina pletenina i dr.), proučiti deklaraciju i simbole o održavanju, te znati odabrati proces čišćenja i voditi uz oprez, tj. skratiti za oko 20%. Znati prepoznati nečistoće, grupirati veće količine predmeta sličnih ili istih karakteristika i voditi proces čišćenja. Znati pripremiti kupelji za postizanje efekata vodoodbojnosti, uljeodbojnosti, protiv zapaljivosti, zaštite od moljaca i dr. te obraditi očišćene predmete u njima. Posebni postupci kemijskog čišćenja vezano za izradu predmeta i njihov sirovinski sastav.
Posebni postupci kemijskog čišćenja vezano za vrstu nečistoća, vrstu predmeta i obojenosti.
Posebni postupci kemijskog čišćenja ovisno o željenom efektu oplemenjivanja. 
 
 
 
 
 
5.    Čišćenje kože i krzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati temeljito pregledati predmete i razvrstati prema obojenosti, vrsti i stupnju onečišćenja. Kod hrapave kože znati masna i sjajna mjesta razrahliti tvrdom četkom ili spužvom, te nanijeti sredstva za preddetaširanje. Znati vodotopive mrlje četkanjem i udaranjem natopiti vodom i odsisati suhom krpom, te predmet na zraku potpun osušiti. Znati voditi postupke jednokupeljnog i dvokupeljnog čišćenja i znati kada se primjenjuju.
Puniti stroj najviše 70%, radi boljeg čišćenja i jednoličnog sušenja. Najprije čistiti svjetliju, osjetljiviju i manje prljavu robu, a zatim tamniju. Čistiti kod srednjeg do visokog omjera kupelji i znati da u suprotnom može doći do oštećenja. Znati pripremiti kupelj za čišćenju s dodatkom sredstava za mašćenje, sredstava za apretiranje i impregniranje, pojačivača bez sposobnosti vlaženja, bez vode, čistiti, centrifugirati, rolirati i sušiti kod niže temperature. 
 
 Preuzimanje i sortiranje kože i krzna. 
Preddetaširanje kože i krzna. 
Tretiranje kože vodom prije provedbe procesa kemijskog čišćenja. 
Postupci čišćenja kože. 
Redoslijed postupaka u strojnom čišćenju:
1. punjenje stroja i stanje kupelji
2. slijed šarži 
3. ulja za mašćenje i sredstva za 
  apretiranje i impregniranje
4. sadržaj vode i pojačivača u 
  kupelji za čišćenje
5. centrifugiranje, roliranje i 
  sušenje
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. Naknadni postupci na kožnoj i
krznenoj odjeći 
 
 
 
 
 
 Znati pravilno nanositi ulja za mašćenje te izbjeći negativne učinke prejakog i preslabog mašćenja. Naučiti bojati brušene kože prskanjem bojila, a glatke kože prskanjem i nanošenjem bojila spužvicom. Znati da se suha koža prvo boja, a zatim masti da se boja u isti ili nešto tamniji ton, da se hidrofobna sredstva nanose nakon bojenja. Znati oglačati kožni predmet. Procesi obrade kože nakon provedenog kemijskog čišćenja:
a) mašćenje kože
b) bojenje kože
c) hidrofobiranje kože
d) dogotovljavanje kože 
 
 
 
6.    Čišćenje vjenčanica 
 
 
 
 
 
 Znati odrediti sirovinski sastav vjenčanice, postojanost perlica i drugih aplikacija, te odrediti postupak održavanja (pranje ili kemijsko čišćenje). Znati zaštititi vjenčanicu u čišćenju i pranju. Znati provesti postupak kemijskog čišćenja uz posebne uvjete.
Znati provesti mokru obradu uz blage uvjete pranja. Znati oglačati i izdati vjenčanicu Preuzimanje vjenčanice, pregledavanje i uočavanje nečistoća i oštećenja. Ispitivanje postojanosti na pranje i kemijsko čišćenje i provedba postupaka. Glačanje i izdavanje vjenčanice. 
 
 
7.    Čišćenje zavjesa, dekora, popluna,
deka, tepiha, podnih obloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati utvrditi sirovinski sastav zavjesa i dekora, preddetaširati i odrediti postupak suhog ili mokrog čišćenja. Utvrditi sirovinski sastav, izgled naličja tepiha (sa ili bez apreture), postojanost obojenja, konstrukciju temeljnog tkanja, vrstu ljepila kod podnih obloga, vrstu nečistoća i znati provesti postupke pranja, kemijskog čišćenja i šamponiranja. Utvrditi sirovinski sastav, preddetaširati odrediti postupak suhog ili mokrog pranja.Čišćenje zavjesa i dekora.
Čišćenje tepiha i podnih obloga.
Čišćenje deka, popluna i pokrivača.
 
 
 
 
 
 
8.    Bojenje i oplemenjivanje materijala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Znati prirediti kupelj za bojenje i postići egalnost obojenja pravilnim izborom bojila, dodataka, optimalne temperature i pokretanjem robe ili kupelji. Znati vrste bojila i oznake pod kojima dolaze na tržište. Znati se koristiti kartom uzoraka i izračunati recepture za bojenje. Znati obojiti pamučne, viskozne, vunene, svilene, sintetičke materijala, te njihove mješavine. Znati ispitati postojanost obojenja i provesti obrade za povećanje postojanosti kod slabo postojanih bojila. Znati objasniti oznake na odjevnim predmetima «wash and wear», «permanent press», «superwash», «sanforizirano» i postupke dobivanje tih efekata. Znati provesti postupke omekšavanje i ukrućivanja rublja. Osnove teorije bojenja 
Postupci bojenja materijala različitih fizikalnih i kemijskih struktura.
Oplemenjivanje materijala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.    Postupci održavanja strojeva i uređaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Provjeravati i održavati ispravnim sve dotoke električne, vodovodne, plinske instalacije. Provjeravati i držati ispravnim sve mjerne instrumente na uređajima. Redovito čistiti zračni, grubi i fini filtar na stroju za kemijsko čišćenje. Održavati uređaj za destilaciju ispravnim i čistiti destilator. Održavati ispravnim uređaj za hlađenje s reciklažom topline. Održavati čistim spremnike za PER. 
Generator pare na glačalu održavati čistim, osigurati stalni dotok napojne vode i kontrolirati tvrdoću. Glačalo održavati ispravnim. Uređaje za pranje, centrifugiranje i sušenje održavati ispravnim. Održavanje uređaja i strojeva za pranje, centrifugiranje, sušenje, glačanje, strojeva za kemijsko čišćenje, preddetaširanje i detaširanje, te uređaja i strojeva za tiskanje i bojenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Zaštita okoliša i zakoni o zaštiti 
 
 
 Pridržavati se zaštitnih zakona o emisiji i propisa o ograničavanju emisije. Pridržavati se zakona o zaštiti voda i zakona o odstranjivanju otpada. Zakonski propisi o zaštiti ljudi, dobara i okoliša. 
 
 

 
 
Metodičke napomena
Individualni i zajednički rad učenika i stručnog učitelja u kemijskoj čistionici. Praktičan rad učenika. Pismena zapažanja učenika – dnevnici rada. Razgovori, analiza skica, crteža, analiza primjera iz prakse i praktičan rad učenika. 
 
Nastavna pomagala i uvjeti nastave
Tehnička dokumentacija o strojevima, propagandni materijali, stručna literatura. Osnovna i pomoćna sredstva za potrebe pranja, kemijskog čišćenja, bojenja, oplemenjivanja i potrebna oprema za obavljanje tih poslova. 
Nastava u školi i kod obrtnika: metoda usmenog izlaganje, razgovora, praktičan rad učenika.
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.
brojNastavne cjelineBroj sati po godinama obrazovanjaUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
1.Zaštita na radu i sprečavanje nesreća te ekološki zahtjevi 40--40
2. Ustrojstvo rada u kemijskoj čistionici i praonici rublja 35--35
3. Sabirnice – preuzimanje, sortiranje i izdavanje robe 91--91
4. Unutrašnje prenošenje robe u kemijskoj čistionici i praonici rublja 21--21
5.Priprema robe za pranje i kemijsko čišćenje 84--84
6. Pranje – priprema i upravljanje strojevima 210--210
7. Preddetaširanje – ručno 210--210
8. Glačanje odjeće i rublja 209--209
9. Rad na strojevima za preddetaširanje -147-147
10. Rad na strojevima za kemijsko čišćenje-350-350
10.1. Postupci kemijskog čišćenja -128-128
10.2.Shematski prikaz stroja -42-42
11. Detaširanje -233-233
12. Postupci i uređaji za odvajanje otapala u kemijskom čišćenju --4242
13. Rad na uređajima za filtraciju (procjeđivanje)--8484
14. Destilacija kupelji nakon kemijskog čišćenja --8484
15.Posebni postupci kemijskog čišćenja--105105
16. Čišćenje kože i krzna --147147
16.1.Naknadni postupci na kožnoj i krznenoj odjeći --4242
17. Čišćenje vjenčanica --2121
18. Čišćenje zavjesa, dekora, popluna, deka, pokrivača, tepiha, podnih obloga--4949
19.Bojenje i oplemenjivanje materijala --168168
20.Postupci održavanja strojeva i uređaja --5050
21.Zaštita okoliša i zakoni o zaštiti --88
     U K U P N O:9009008002.600

 
 


7. ISPITNI KATALOG - ZAVRŠNI/POMOĆNIČKI ISPIT 
 
      Cilj završnog/pomoćničkog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom neophodna za obavljanje poslova u zanimanju. 
      Stručni dio završnog/pomoćničkog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja, vještina i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa (praktična nastava i laboratorijske/praktične vježbe). Sadržaji teorijskog dijela polažu se iz stručnih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i s pomoću kojih se znanja provjeravaju. 
      Praktični dio završnog/pomoćničkog ispita
      Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog/pomoćničkog dijela ispita provodi se:
 
1.   Izradom ispitnog uratka 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija. 
Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje. 
 
      Postupci koji se vrednuju i raspon bodova:
 
Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka0 - 10
Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu 0 – 20 
Redoslijed i ispravnost postupaka u rukovanju alatima i instrumentima 0 – 20
Kvaliteta i točnost izrade 0 – 20
Estetski izgled uratka 0 – 10 
Primjena mjera za rad na siguran način 0 - 15
Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša 0 – 10
Racionalna uporaba energije 0 – 10
Racionalna uporaba materijala 0 – 10
Točnost mjernih rezultata 0 – 15
Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata 0 – 10
Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije 0 - 10

 
 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno ispitno mjerenje temeljem bodovne ljestvice:
 
Postotak (% )ostvarenih bodovaOcjena
92 – 100 odličan (5)
81 – 91 vrlo dobar (4)
67 – 80 dobar (3)
50 – 66 dovoljan (2)
0 – 49 nedovoljan (1)

 
Stručno-teorijski dio ispita 
 
      Stručno-teorijski dio završnog, odnosno pomoćničkog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik, koji je postigao više od 60% mogućih bodova položio je stručno-teorijski dio završnog/pomoćničkog ispita. Ispitanik koji je postigao 30-60% mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji je na pismenom dijelu ispita postigao manje od 30% mogućih bodova upućuje se na popravni ispit.
      Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti slijedeće razine znanja i sposobnost:
-     osnovne pojmove i definicije
-     građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje 
-     analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta 
-     sintezu, vrednovanje i prijedloge novih ili zamjenskih rješenja. 
Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje sa 20 do 30% od ukupnog broja bodova. 
      Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnog tipa: učenik treba izračunavati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablice, pronaći određenu grešku na shemi, izvesti zaključke iz zadanih podataka, shema, nabrojiti sastavne dijelove i drugo. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili uređaja ili sustava, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanje objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijeda operacija, potrebnog alata i pribora. To se može postići na taj način da se prostor za odgovore tako oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarno znanje, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja. 
      Općenito, treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spojeve treba dodati učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje, štedi na vremenu, a provjerava se bitno, tj. znanje spajanja. 
 
      Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenoga pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. 
      Ocjenjivanje se obavlja prema ovoj ljestvici:
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100odličan (5)
80 – 89 vrlo dobar (4)
70 – 79 dobar (3)
61 – 69 dovoljan (2)
30 – 60 pravo polaganja usmenog ispita
0 – 20 nedovoljan (1)

 
      Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže i fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme te materijalne primjere i modele različitih uređaja i sustava koji su predmet ispitivanja. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedene sredstva. 
 
7.1. Praktični uradak i ispitne probe 
 
      Okvirni sadržaji praktičnog uratka i ispitnih proba razinom moraju odgovarati zadacima i ciljevima obrazovnog programa za kemijskog čistača, a utemeljeni su na praktičnoj nastavi u školi i praktičnoj nastavi kod obrtnika. 
      Ispitni uradak je provedba procesa pranja ili kemijskog čišćenja na tekstilnim te kožnim i krznenim predmetima u trajanju do 8,00 sati. Ispitne probe učenik izrađuje tijekom trajanja ispitnog uratka. To su osnovni postupci koje svaki učenik mora naučiti tijekom obrazovanja: preuzimanje robe, sortiranje robe, preddetaširanje, održavanje (pranje ili kemijsko čišćenje), detaširanje, glačanje, kontrola gotove robe i izdavanje robe. 
      Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija. 
      Zbog ujednačenosti kriterija polaganja završnog ispita učenici i članovi komisija trebaju se upoznati s pravilima polaganja ispita, kako bi se izbjegle eventualne nejasnoće te ispit održao regularno. Tjedan dana prije polaganja praktičnog dijela završnog ispita učenik mora u dogovoru s nastavnikom odabrati temu praktičnog uratka, kako bi na vrijeme osigurao potrebnu opremu i predmet na kojem će polagati ispit. Zbog raznovrsnosti rada na praktičnom ispitu više učenika iz istog razreda ne može birati isti praktični uradak.
 
7.1.2. Ocjene na praktičnom dijelu završnog ispita 
 
      Ocjene na praktičnom dijelu ispita proizlaze iz elemenata:
1.   Ocjene ispitnog uratka 
2.   Ocjene ispitnih proba 
Ad1.) Kod ispitnog uratka ocjenjuje se tehnika, preciznost i urednost rada. 
Ad2.) Kod ispitnih proba učenika se ocjenjuje iz slijedećih područja:
1.   preuzimanje robe
a) komunikacija s korisnikom usluge
b) pregledavanje i uočavanje oštećenja i nečistoća 
          c) označavanje predmeta 
          d) unošenje zabilješki u prijemni blok 
 
2.   sortiranje robe 
a) prema osjetljivosti na kupelj za otklanjanje nečistoća 
b) prema mehaničkom djelovanju 
c) prema obojenosti 
 
3.   preddetaširanje robe
a) ispitivanje postojanosti gubi, kopči, patentnih zatvarača 
b) ispitivanje postojanosti obojenja i apreture 
c) pregledavanje i čišćenje džepova, poruba i dr. 
d) određivanje sirovinskog sastava 
e) određivanje postupka održavanja
f) priprema emulzije 
g) izvođenje postupka 
 
4.   održavanje predmeta
4.1. kemijsko čišćenje
a)   priprema stroja za čišćenje 
b)   određivanje količine robe za čišćenje 
c)   određivanje dodataka u kupelji
d)   odabiranje pravilnog procesa obrade 
e)   odabiranje pravilnog procesa sušenja 
   
4.2. pranje
a)   priprema stroja za pranje 
b)   određivanje mase robe za pranje 
c)   određivanje deterdženata i drugih dodataka u kupelji 
d)   odabiranje pravilnog procesa obrade 
e)   završne obrade (omekšavanje, ukrućivanje)
f)    cijeđenje robe i sušenje robe 
 
5.   detaširanje 
a)   pravilno sortiranje nakon kemijskog čišćenja 
b)   određivanje sirovinskog sastava predmeta 
c)   odabir pribora sredstava 
d)   suho i mokro detaširanje 
e)   obrada zaostalih mrlja 
 
6.   glačanje
a)   sortiranje robe ovisno o postupku glačanja 
b)   odabir stroja za glačanje 
c)   priprema stroja za glačanje 
d)   određivanje temperature glačala
e)   izvođenje glačanja 
 
7.   kontrola gotove robe 
a)   kontrola čišćenja 
b)   kontrola detaširanja 
c)   kontrola glačanja
d)   sortiranje gotove robe 
e)   pakiranje robe 
 
8.   izdavanje robe 
a)   traženje odgovarajućeg predmeta 
b)   komunikacija sa strankom 
c)   rješavanje (eventualnih) reklamacija 
 
Cilj ovih proba je ocjenjivanje vještine i znanja učenika u rukovanju strojevima, alatima i drugim pomoćnim sredstvima pri pranju i kemijskom čišćenju odjevnih i drugih predmeta. Svaki ispitni uradak završava očišćenim predmetom. Kod ocjenjivanja proba treba obratiti pozornost na pravilan redoslijed rada, odabir pravilnog postupka obrade i pomoćnih sredstava, te tehniku, preciznost i urednost pri radu. 
Učenik je položio praktični dio pomoćničkog ispita ako je dobio pozitivnu ocjenu iz praktičnog uratka i ako je zadovoljio na najmanje četiri ispitne probe. 
U slučaju da učenik ne zadovolji na ispitnim probama ili članovi komisije nisu potpuno suglasni o ocjeni, mogu mu se dati dodatne ispitne probe (manji broj – do tri) kako bi se lakše mogla dati konačna ocjena. Ako i nakon dodatnih proba učenik nije zadovoljio, upućuje se na ponorno polaganje završnog ispita. 
Cjelokupno trajanje praktičnog dijela završnog ispita ne može biti duže od 4 sata. Ako učenik u tom vremenu ne izradi ispitni uradak i probe nije također položio praktični dio ispita. 
 
7.1.3. Teme praktičnog uratka 
 
Sadržaj – teme ispitnog uratkaZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
Čišćenje kožne jakne 
1.Preuzimanje kožne jakne
2.Sortiranje kožne jakne
3.Preddetaširanje kožne jakne
4.Kemijsko čišćenje kožne 
  jakne
5.Detaširanje kožne jakne 
6.Glačanje kožne jakne 
7.Kontrola očišćene kožne 
  jakne 
8.Izdavanje kožne jakne 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati preuzeti, pregledati, uočiti oštećenja i nečistoće, sve zabilježiti i evidentirati predmet. Ispravno razvrstati jaknu. Razrahliti masna i sjajna mjesta i preddetaširati jaknu. Znati pripremit kupelj za čišćenje i odabrati postupak čišćenja. Znati rukovati strojem za kemijsko čišćenje. Odabrati potrebna sredstva za otklanjanje zaostalih mrlja i detaširati ih. Znati bojati, mastiti, hidrofobirati kožu. Znati glačati, izvršiti kontrolu očišćene jakne i izdat čistu robu.Zaštita sredstava za rad. Stroj za kemijsko čišćenje. Radni stol za preddetaširanje i detašer stol. PER, voda i druga kemijska sredstva. Stroj za otklanjanje nečistoća. Četke, spužve, bojila, sredstva za mašćenje, hidrofobiranje. Stol za glačanje i glačalo. 
 
 
 
 
 
Kemijsko čišćenje ženskog vunenog kostima 
1.Preuzimanje ž. kostima 
2.Sortiranje ž. kostima 
3.Preddetaširanje ž. kostima 
4.Kemijsko čišćenje ženskog
  vunenog kostima 
5.Detaširanje ženskog vune-
  nog kostima 
6.Glačanje ženskog vunenog
  kostima 
7.Kontrola očišćenog ženskog
  vunenog kostima 
8.Izdavanje ženskog vunenog
  kostima 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Pregledati kostim i uočiti nečistoće, oštećenja, unijeti zabilješke u prijemni blok i označiti predmet bez oštećenja. Pravilno sortirati ženski kostim. Znati ispitati postojanost gumbi, patentnih zatvarača, postojanost obojenja i dr. na PER. Znati pripremiti emulziju za preddetaširanje i izvesti postupak. Znati izvesti postupak čišćenja u stroju. Pregledati očišćeni predmet i znati izvesti postupak detaširanja eventualno zaostalih nečistoća. Znati uglačati ženski kostim, izvjesiti na vješalicu i izvršiti završnu kontrolu uratka. Znati izdati robu korisniku usluge. Zaštitna sredstva za rad. Stol za preddetaširanje, detaširanje, stroj za kemijsko čišćenje, stol za glačanje i glačalo. Četke, spužve, i druga pomoćna sredstva. Voda, PER, i druga specijalna sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja.
 
 
 
 
 
 
 
 
Održavanje vjenčanice
1.Preuzimanje vjenčanice
2.Sortiranje vjenčanice
3.Preddetaširanje vjenčanice
4.Pranje i kemijsko čišćenje 
  vjenčanice 
5.Detaširanje vjenčanice
6.Glačanje vjenčanice
7.Kontrola usluge
8.Izdavanje vjenčanice
 
 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati pregledati vjenčanicu, uočiti nečistoće, oštećenja, pismeno evidentirati, te pričvrstiti evidencijski listić na predmet bez oštećenja. Znati ispitati postojanosti gumbi, perlica i drugih aplikacija na PER, te ih zaštititi. Znati pripremiti emulziju za preddetaširanje i izvesti postupak. Znati odabrati postupak pranja ili kemijskog čišćenja te pripremiti kupelji i izvesti postupak. Pregledati predmet i neotklonjene nečistoće znati detaširanjem odstraniti (ako ih ima). Znati oglačati vjenčanicu, izvjesiti na vješalicu, pregledati i zaštititi umatanjem. Izdati robu korisniku usluge. Zaštitna sredstva za rad. Stol za preddetaširanje i detaširanje. Stroj za pranje i kemijsko čišćenje. Glačalo, četke, spužve i druga pomoćna sredstva, deterdženti, omekšivači, voda, PER i kemikalije za otklanjanje specijalnih zaprljanja. 
 
 
 
 
 
 
 
Održavanje balonera
1.preuzimanje balonera
2.Sortiranje balonera
3.Preddetaširanje balonera 
4.Kemijsko čišćenje ili pranje balonera
5.Detaširanje balonera
6.Glačanje balonera
7.Kontrola očišćenog 
  balonera
8.Izdavanje balonera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati preuzeti baloner, pregledati ga, uočiti i označiti nečistoće, oštećenja i druge nedostatke, pismeno evidentirati. Pravilno pričvrstiti evidencijski broj na predmet bez oštećenja. Znati sortirati baloner s drugom robom i izvršiti ispitivanja postojanosti na PER. Znati izvršiti preddetaširanje s pripremljenom emulzijom. Znati odabrati postupak pranja ili kemijskog čišćenja te odabrati programe rada stroja i količine pomoćnih sredstava i izvesti postupak. Temeljito pregledati obrađen baloner i zaostale nečistoće znati detaširanjem otkloniti. Znati oglačati baloner. Izvršiti kontrolu očišćenog balonera, staviti na vješalicu i zaštititi umatanjem. Izdati baloner korisniku usluge.Zaštitna sredstva za rad. Stol za preddetaširaje i detašer stroj. Stroj za pranje i kemijsko čišćenje. Glačalo, četke, spužve i druga pomoćna sredstva. Voda, deterdženti, PER i kemikalije za otklanjanje specijalnih zaprlja-
nja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pranje stolnog i posteljnog 
rublja
1.Preuzimanje stolnog i
  posteljnog rublja za pranje
2.Sortiranje rublja
3.Pranje stolnog i posteljnog
  rublja 
4.Glačanje
5.Kontrola gotove robe
6.Izdavanje opranog rublja 
 
 
 
 Poznavat zaštitna sredstva. Znati uočiti i prepoznati nečistoće, oštećenja, pismeno naznačiti i evidentirati rublje. Pravilno sortirati rublje i znati ispitati postojanosti na proces pranja. Znati pripremiti stroj za pranje, odrediti masu robe te količinu deterdženta i drugih dodataka u kupelj. Znati odabrati pravilan proces pranja sa završnim obradama. Znati centrifugirati i u sušari osušiti robu. Izvršiti kontrolu pranja i znati uglačati rublje na valjku za glačanje i glačalu. Izvršiti završnu kontrolu, umotati rublje i izdati korisniku usluge. Zaštitna sredstva za rad. Voda, deterdženti, kemijska sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja, deterdženti, omekšivači, škrobiva. Stroj za pranje, centrifuga, sušara, valjak za glačanje, stol za glačanje i glačalo. 
 
 
 
 
 
Čišćenje krznene bunde 
1.Preuzimanje krznene bunde
2.Sortiranje krznene bunde
3.Preddetaširanje krznene 
  bunde
4.Kemijsko čišćenje krznene
  bunde
5.Detaširanje krznene bunde
6.Glačanje krznene bunde
7.Kontrola očišćene krznene
  bunde
8.Izdavanje krznene bunde 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati pregledati krznenu bundu, uočiti oštećenja, nečistoće i druge nedostatke, sve zabilježiti i označiti predmet. Pripremiti kupelj za preddetaširanje i znati ispitat postojanosti na kemijsko čišćenje. Znati pripremiti kupelj za čišćenje u stroju i voditi proces čišćenja. Odrediti temperaturu sušenja. Pripremiti kemijska sredstva za otklanjanje zaostalih nečistoća i znati ih otkloniti na detašeru. Znati uglačati podstavu, izvršiti kontrolu čišćenja i izdati čistu robu. Zaštitna sredstva za rad. Radni stol za preddetaširanje, detašer stol. Stroj za kemijsko čišćenje. PER i druga kemijska sredstva za otklanjanje nečistoća, četke, spužve, sredstva za mašćenje i hidrofobiranje. Stol za glačanje i glačalo, vješalice. 
 
 
 
 
 
Pranje i kemijsko čišćenje 
deka
1.Preuzimanje deke 
2.Sortiranje deke 
3.Preddetaširanje deke 
4.Kemijsko čišćenje ili pranje
  deke 
5. Detaširanje deke 
6. Glačanje deke 
7.Kontrola očišćene deke 
8.Izdavanje deke
 
 
 
 
 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati pažljivo pregledati deku, uočiti i označiti nečistoće, oštećenja, te pismeno evidentirati. Pravilno pričvrstiti evidencijski broj na predmet bez oštećenja. Znati sortirati deku s drugom robom i izvršiti ispitivanje postojanosti na PER i vodu. Znati pripremiti kupelj za otklanjanje posebnih nečistoća i otkloniti ih Znati odabrati postupak pranja ili kemijskog čišćenja, odabrati programe rada stroja, količine pomoćnih sredstava i znat rukovati njima. Pažljivo pregledati očišćenu deku i znati detaširanjem otkloniti nečistoće. Znati izvršiti kontrolu očišćene deke, oglačati ju, upakirati i izdati korisniku usluge. Zaštitna sredstva za rad. PER, vod i druga kemijska sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja, deterdženti, omekšivači, četke, spužve i drugo. Detašer uređaj, stroj za pranje i kemijsko čišćenje, centrifuga, sušara. Stol za glačanje i glačalo, vješalice. 
 
 
 
 
 
 
 
Održavanje zavjesa 
1.Preuzimanje zavjesa 
2.Sortiranje zavjesa
3.Preddetaširanje zavjesa
4.Kemijsko čišćenje ili pranje
  zavjesa
5.Detaširanje zavjesa
6.Glačanje zavjesa
7.Kontrola usluge
8.Izdavanje zavjesa
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati uočiti nečistoće, oštećenja, pismeno naznačiti i pričvrstiti evidencijski broj. Znati sortirati zavjese ovisno o sirovinskom sastavu, obojenosti i znati ispitati postojanosti na pranje i kemijsko čišćenje. Znati odabrati postupak pranja ili kemijskog čišćenja, te odrediti programe i potrebna sredstva. Znati otkloniti specifične nečistoće i izvesti postupak njege zavjesa. Zaštitna sredstva za rad. Stroj za pranje i kemijsko čišćenje. PER, voda i druga kemijska sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja te deterdženti i omekšivači, četke, spužve i drugo. Stol za glačanje i glačalo, vješalice. 
 
 
 
 
 Izvršiti glačanje čistih zavjesa, provesti kontrolu uratka i znati izdati zavjese korisniku usluge. 
Kemijsko čišćenje zimskog kaputa
1.Preuzimanje zimskog kaputa
2.Sortiranje zimskog kaputa 
3.Preddetaširanje zimskog 
  kaputa
4.Kemijsko čišćenje zimskog 
  kaputa
5.Detaširanje zimskog kaputa
6.Glačanje zimskog kaputa
7.Kontrola očišćenog zimskog
  kaputa
8.Izdavanje zimskog kaputa
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Pregledati kaput, zabilježiti nečistoće, oštećenja, evidentirati predmet bez oštećenja. Znati sortirati kaput s ostalom robom. Znati ispitati postojanost gumbi, obojenja na PER. Znati pripremiti emulziju za preddetaširanje i izvesti postupak. Znati odrediti program rada stroja i izvesti postupak čišćenja. Detaširanjem znati otkloniti zaostale nečistoće. Znati oglačati kaput, izvjesiti na vješalicu, izvršiti završnu kontrolu i izdati robu korisniku usluge.Zaštita sredstava za rad. Stol za predetaširanje i detašer stroj, stroj za kemijsko čišćenje, stol za glačanje, lutka za napuhavanje ili kabineti. Četke, spužve i druga pomoćna sredstva, PER, pojačivač i druga pomoćna sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja. Vješalice.
 
 
Kemijsko čišćenje muškog odijela
1.Preuzimaje muškog odijela
2.Sortiranje muškog odijela
3.Preddetaširanje muškog 
  odijela 
4.Kemijsko čišćenje muškog 
  odijela 
5.Detaširanje muškog odijela
6.Glačanje muškog odijela
7.Kontrola čišćenja muškog 
  odijela 
8.Izdavanje muškog odijela 
 
 
 
 
 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati preuzeti muško odijelo, zabilježiti nečistoće, oštećenja i pismeno evidentirati, pričvrstiti evidencijski broj bez oštećenja na predmet. Znat sortirati muško odijelo. Znati ispitati postojanost gumbi, obojenja i dr. na PER. Znati pripremiti emulziju za preddetaširanje i izvesti postupak pripreme za kemijsko čišćenje. Znati rukovati strojem za kemijsko čišćenje i odrediti program rada stroja. Detaširanjem znati otkloniti zaostale nečistoće. Znati primijeniti zakon detaširanja. Znati oglačati muško odijelo, izvjesiti na vješalicu, izvršiti završnu kontrolu i izdati robu korisniku usluge.Zaštitna sredstva za rad. PER pojačivač i druga pomoćna sredstva za otklanjanje nečistoća. Stol za predddetaširanje, detašer uređaj. Stroj za kemijsko čišćenje, lutka za napuhavanje, stol za glačanje i glačalo, spužve, četke i druga sredstva , vješalice. 
 
 
 
 
 
 
 
Održavanje ženske haljine iz 
PES-a
1.Preuzimanje haljine iz PES-a
2.Sortiranje haljine
3.Preddetaširanje haljine
4.Pranje ili kemijsko čišćenje
  haljine
5.Detaširanje haljine
6.Glačanje haljine
7.Izdavanje haljine
 
 
 
 Znati primijeniti zaštitna sredstva. Znati pregledati haljinu, zabilježiti nečistoće, oštećenja i evidentirati predmet. Znati ispitati postojanost gumbi, obojenja, aplikacija i sl. na pranje i kemijsko čišćenje. Znati sortirati haljinu ovisno o sirovinskom sastavu, obojenosti i znati ispitati postojanosti na pranje i kemijsko čišćenje. Znati pripremiti kupelj za preddetaširanje i otkloniti nečistoće. Znati odabrati postupak pranja ili kemijskog čišćenja, odrediti programe Zaštitna sredstva za rad. PER, pojačivač i druga pomoćna sredstva za otklanjanje nečistoća, deterdženti, omekšivači, četke, spužve i drugo. Stol za preddetašuru i detašer uređaj. Stroj za pranje i kemijsko čišćenje. Stol za glačanje i glačalo, vješalice.
 
 
 rada strojeva i potrebna sredstva. Znati provesti postupak pranja ili kemijskog čišćenja. Detaširanjem znati otkloniti zaostale nečistoće. Znati oglačati haljinu, provesti kontrolu uratka, i izdati predmet korisniku usluge. 
Održavanje pamučnih jakni
1.Preuzimanje pamučne jakne
2.Sortiranje pamučne jakne
3.Preddetaširanje pamučne
  jakne
4.Kemijsko čišćenje ili pranje
  pamučne jakne 
5.Detaširanje pamučne jakne 
6.Glačanje pamučne jakne 
7.Kontrola očišćene jakne 
8.Izdavanje pamučne jakne
 
 
 
 Znat primijeniti zaštitna sredstva. Znati uočiti nečistoće, oštećenja, evidentirati ih i pričvrstiti evidencijski broj. Znati sortirati pamučnu jaknu te ispitati postojanosti na pranje i kemijsko čišćenje. Znati pripremiti emulziju za otklanjanje nečistoća i preddetaširati pamučnu jaknu. Znati odabrati postupak održavanja, pranja ili kemijskog čišćenja. Znati pripremiti stroj i odrediti dodatke u kupelji, te provesti postupak. Detaširanjem znati otkloniti zaostale nečistoće. Znati izvršiti kontrolu očišćene jakne, oglačati je upakirati i izdati korisniku usluge. Zaštitna sredstva za rad. PER, voda, sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja, deterdženti, omekšivači, četke, spužve i dr. Stroj za pranje i kemijsko čišćenje centrifuga, sušara. Stroj za preddetašuru i detašuru. Stol za glačanje i glačalo, lutka za napuhavanje, vješalice. 
 
 
 
 
Održavanje pernatih odjevnih predmeta
1.Preuzimanje pernate jakne
2.Sortiranje jakne
3.Preddetaširanje pernate 
  jakne
4.Kemijsko čišćenje ili pranje 
  pernate jakne
5.Detaširanje pernate jakne
6.Glačanje pernate jakne
7.Kontrola očišćene jakne
8.Izdavanje pernate jakne
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati uočiti nečistoće, oštećenja, pismeno evidentirati i označiti jaknu. Znati sortirati jaknu i ispitati postojanosti na pranje i kemijsko čišćenje. Znati pripremiti emulziju za preddetaširanje i izvesti postupak. Donijeti odluku o postupku pranja ili kemijskog čišćenja jakne. Znati pripremiti stroj i odrediti dodatke u kupelji te provesti postupak. Znati sortirati robu nakon procesa čišćenja, a zaostale mrlje znati suhim ili mokrim detaširanjem otkloniti Znati uglačati pernatu jaknu i izdati korisniku usluge. Zaštitna sredstva za rad. Stroj za pranje i kemijsko čišćenje, centrifuga, sušara. PER, voda, sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja, deterdženti, četke, spužve i drugo. Uređaj za preddetaši-
ranje i detaširanje. Glačalo, lutke za napuhavanje, vješalice. 
 
 
 
 
Čišćenje ženskog kostima iz sirove svile
1.Preuzimanje kostima iz siri-
  ve svile
2.Sortiranje kostima
3.Preddetaširanje ženskog 
  kostima iz sirove svile
4.Kemijsko čišćenje kostima 
  iz sirove svile
5. Detaširanje kostima
6.Glačanje ženskog kostima iz 
  sirove svilePoznavati zaštitna sredstva. Znati pregledati kostim, zabilježiti nečistoće, evidentirati predmet. Znati sortirati kostim i ispitati postojanosti na kemijsko čišćenje. Znati pripremiti emulziju za preddetaširanje i izvesti postupak otklanjanja nečistoća.
Znati oglačati ženski kostim iz sirove svile. Izvršiti kontrolu usluge, umotati predmet i izdati korisniku usluge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zaštita sredstava za rad. PER, voda i druga sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja. Četke, spužve i drugo. Stol za preddetaširanje. Stroj za kemijsko čišćenje. Detašer stroj. Glačalo, lutka ili kabineti, vješalice.
 
 
 
7.Kontrola očišćenog ženskog 
  kostima iz sirove svile
8.Izdavanje ženskog kostima 
  iz sirove svile 
 
 
 
 
 
Održavanje odjevnih predme-
ta iz degumirane svile 
1. Preuzimanje odjevnog predmeta iz degumirane svile (haljine, bluze…)
2.Sortiranje svilenog predmeta
3.Preddetaširanje svilenog predmeta
4. Kemijsko čišćenje ili pranje svilenog predmeta 
5.Detaširanje svilenog predmeta
6.Glačanje svilenog predmeta
7.Kontrola očišćenog svilenog predmeta 
8.Izdavanje svilenog predmeta
 
 
 
 Poznavati zaštitna sredstva. Znati preuzeti i pregledati predmet, uočiti nečistoće, oštećenja, upozoriti korisnika usluge i pismeno sve evidentirati. Znati pričvrstiti evidencijski broj na predmet bez oštećenja. Znati pripremiti predmet za proces pranja ili kemijskog čišćenja vezano za vrstu nečistoća i osjetljivosti predmeta. Donijet pravilnu odluku o provedbi procesa njege, ispitati postojanost obojenja, zaštititi predmet pripremit stroj, odrediti dodatke u kupelji i provesti proces. Znati pregledati čistu robu, eventualne nečistoće otkloniti detaširanjem i znati uglačati predmet. Upakirati i izdati čisti predmet. Zaštitna sredstva za rad. Stroj za pranje i kemijsko čišćenje, PER, voda, sredstva za otklanjanje posebnih zaprljanja, deterdženti, omekšivači, spužve i dr. 
Stroj za detaširanje. Stol za glačanje i glačalo, vješalice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2. Pismena provjera stručno-teorijskih znanja
 
    Provjerava se iz predmeta:
1.   Poznavanje materijala 
2.   Tehnologija zanimanja s vježbama
3.   Matematika u struci
 
1. Iz stručnog predmeta Poznavanje materijala učenici moraju poznavati područja:
 
- vlakna – definirati osnovne pojmove i nazivlje u tekstilu, poznavati primarna i sekundarna svojstva vlakana (finoća, higroskopnost, čvrstoća, elastičnost, istezljivost, nabijanje statičkim elektricitetom, morfološka građa), znat navesti podjelu vlakana, glavne karakteristike i svojstva prirodnih i kemijskih vlakana, poznavati djelovanje kiselina, lužina, sredstava za izbjeljivanje, povišene temperature, sunčeve svjetlosti, vode i organskih otapala na vlakna i znati posljedice. 
 
- tkanine – poznavati kako nastaju, iz čega se sastoje i vrste osnovnih vezova, poznavati vrste i svojstva: pamučnih, lanenih, vunenih, svilenih, viskoznih i sintetičkih tkanina, te postupke njege i održavanja.
- pletiva – znati dobivanje pletiva, prednosti i nedostatke u nošenju i održavanju.
- netkane tekstilije – poznavati svojstva i upotrebu.
- kože i krzna – poznavati građu sirove kože, znati usporediti kože i krzna, poznavati svojstva prirodnih i umjetnih koža i krzna. 
 
2. Iz stručnog predmeta Tehnologija zanimanja s vježbama učenici moraju poznavati slijedeća područja:
 
- prirodno znanstvene osnove – znati definirati slijedeće pojmove: temperatura (OC, OK), toplina, agregatna stanja , tvari, adsorpcija i desorpcija, električna struja, (istosmjerna, izmjenična, trofazna gustoća struje) analiza i sinteza. Poznavati svojstva i vrste disperznih sustava, te njihovu primjenu u tehnologiji pranja i kemijskog čišćenja; izvesti zakon otapanja tvari na osnovu polarnosti molekula; znati osnovna svojstva i primjenu kiselina i lužina u struci, poznavati pH vrijednosti, pH skalu, indikatore; usvojiti svojstva i vrste organskih spojeva vezanih za struku. 
 
- tekstilni proizvodi – poznavati zaštitne znakove proizvoda, vrste popratnih kartica, znati definirati što je deklaracija i objasniti značenje simbola za održavanje; definirati pojam odjeće te objasniti na odjevnom predmetu što je osnovna tkanina, a što pribor. 
 
- osnove tehnike čišćenja – znati definirati nečistoće, objasniti kako do prljanja dolazi i navesti nečistoće, objasniti kako do prljanja dolazi, navesti koji sve faktori utječu na zadržavanje nečistoća na materijalu. Poznavati vrste nečistoća i mogućnosti za njihovo uklanjanje pranjem ili kemijskim čišćenjem, te znati usporediti procese. 
 
- preuzimanje i sortiranje robe - naučiti pravilno preuzeti robu (uočit nečistoće, oštećenja, evidentirati predmet), te znati sortirati robu ovisno o obojenosti, osjetljivosti na medij za uklanjanje nečistoća i mehaničko djelovanje. 
 
- postupak pranja – poznavati fizička i kemijska svojstva vode, znati tvrdoću vode i postupke mekšanja vode i čišćenja vode. Znati objasniti kako voda otklanja čestice prljavštine, definirati deterdžente te navesti komponente u njihovu sastavu i znati karakteristike pojedinih vrsta. Poznavati faze procesa pranja i vrste strojeva za izvođenje, znati osnovne prednosti i nedostatke pranja. 
 
- postupak kemijskog čišćenja – poznavati vrste organskih otapala u kemijskom čišćenju, naučiti svojstva, prednosti i nedostatke. Definirati pojačivače, poznavati vrste tvari u sastavu pojačivača i znati njihova svojstva. Znati definirati preddetaširanje, čime se provodi i znati usporediti ručno i strojno preddetaširanje. Znati osnovne dijelove stroja za kemijsko čišćenje i njihovu funkciju u procesu rada; poznavati kratki i dugi kružni tok kupelji i shematski ga prikazati; znati objasniti značenje visokog i niskog omjera kupelji, mehaničkog djelovanja, vremena obrade i sastava kupelji na otklanjanje nečistoća. Poznavati vrste sušenja robe u stroju za kemijsko čišćenje i objasniti ih Definirati detaširanje i poznavati redoslijed operacija pri izvođenju postupka; poznavati glavne dijelove detašer stola i njihovu funkciju te znati postupak rada pri izvlačenju zaostalih mrlja. Poznavati važnost filtracije u procesu kemijskog čišćenja, kada se izvodi i što se koristi za izvođenje postupka; znati vrste filtera i usporediti svojstva; znati očistiti filtre i ponovno ih pripremiti za proces filtracije. Znati definirati destilaciju PER-a, shematski je prikazati, objasniti važnost i grafički prikazati stupnjevitost postupka; poznavati vrste destilacije i navesti prednosti i nedostatke; poznavati ulogu hladionika i odjeljivača vode.
 
- dobivanje energije – poznavati građu generatora pare, funkciju pojedinih dijelova te znati osnovne karakteristike napojne vode za potrebe uređaja. Poznavati važnost kompresora i uređaja za dubok hlađenje s reciklažom topline na proces kemijskog čišćenje; poznavati vrste rashladnih tvari te njihov ekološki i ekonomski značaj. Naučiti značaj štednje energije. 
 
- završne obrade – znati važnost glačanja i utjecaja kojim se roba izlaže; poznavati uređaje za glačanje ravnog i oblikovanog (konfekcioniranog) rublja i usvojiti osnovna znanja o glačanju različitih tkanih i pletenih proizvoda bez oštećenja. 
 
- čišćenje kože i krzna – poznavati vrste gotovih koža i krzna i tome prilagoditi postupke čišćenja; znati pravilno razvrstati kožne predmete prije kemijskog čišćenja, osvojiti osnovna znanja vezano za punjenje stroja i stanje kupelji, mašćenje kupelji, prisustava vode u kupelji, temperatura sušenja; poznavati postupke čišćenja kože i krzna u otapalu te naknadne procese obrade. 
 
- čišćenje ukrasnih tekstilija – poznavati postupke čišćenja vjenčanica, zavjesa, dekora, tepiha, popluna, deka i pokrivača. 
 
- oplemenjivanje tekstila – poznavati koji se efekti postižu procesima dorade i oplemenjivanja: izbjeljivanjem, škrobljenjem, omekšavanjem i znati koja se sredstva koriste i postupke obrade. Znati objasniti oznake na deklaraciji «wash and wear», «permanent press», «superwach», «sanforizirano». Poznavati efekte hidrofobiranja i deofobiranja i znat kako se provode. 
 
- bojenje tekstila – znati objasniti pojmove boje i bojila, poznavati kemijski proces bojenja i osnovne faktore u bojenju; dobro poznavati karakteristike pojedinih bojila i pripadajućih dodataka u kupelji za pravilno bojenje vlakana točno određenog sirovinskog sastava; poznavati proces bojenja pamuka direktnim bojilima s iscrpljenjem kupelji. 
 
- tekstilni tisak – poznavati osnovnu razliku u uzorkovanju materijala bojenjem i tiskanjem; znat osnovne komponente u sastavu tiskarske paste; definirati što je sve potrebno imati za provedbu sito tiska. 
 
- ispitivanje postojanosti obojenja – poznavati kako se u praksi postupa s ispitivanjima postojanosti obojenih materijala na pranje i kemijsko čišćenje. 
 
- ispitivanje kakvoće i utvrđivanje izvora grešaka – znati analizirati i vrednovati greške gubitka sjaja, obojenja, mehanička oštećenja, nastajanje mrlja i dr. 
 
- slučajevi šteta i obrađivanje šteta – znati korektno razgovarati s korisnikom usluge i naći rješenje za oštećenja predmeta. 
 
- zaštita okoliša s obzirom na radno mjesto – poznavati kritične točke u procesu kemijskog čišćenja u smislu zagađivanja okoliša; znati objasniti značaj zatvorenog sistema stroja za kemijsko čišćenje na okolinu.
 
 
3. Iz stručnog predmeta Matematika u struci učenici moraju poznavati slijedeća područja: 
 
- mjerne jedinice – poznavati oznake i jedinice SI sustava; preračunavati oC u oK i obrnuto; znati izračunati količinu topline potrebnu za zagrijavanje vode i PER-a s jedne temperature na drugu i usporediti rezultate; izračunati masu vode i PER-a istog volumena i usporediti rezultate; znati izračunati volumen bubnja stroja za kemijsko čišćenje, te izračunati volumen bubnja stroja za kemijsko čišćenje, te izračunati volumen destilatora. 
 
- proračuni u pripremi i vođenju procesa – znati izračunati volumen kupelji ako je zadan omjer kupelj; znati izračunati ukupnu masu robe kupelji u bubnju stroja; izračunati optimalnu količinu robe u bubnju stroja za provedbu postupka uz odgovarajući omjer punjenja; znati izračunati potrebne količine dodataka u kupelji za bojenje, kemijsko čišćenje ili oplemenjivanje. 
 
- izračunavanje plaće – znati razliku između bruto i neto plaće, izračunavati neoporezivi dio plaće, pomoću formulara i formula znati napraviti platnu listu.
 
-kalkulacija cijene – treba znati izračunati svaki element kalkulacije, znati napraviti promjene cijena s odgovarajućim promjenama kalkulacije. 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-51
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042147


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2149
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
KLESAR
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
 
Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.
 
Zadaci: 
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije
Upoznati i uputiti učenike u zaštitu na radu, čuvanje zdravlja i zdrave čovjekova okoliša
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu kamena
Razlikovati vrste stijena prema svojstvima i prema geološkom postanku
Osposobiti učenika da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi klesanaca
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže
Moći u jednostavnom obliku koristiti računalo
Upoznati i znati primijeniti ručne alate za obradu kamena
Upoznati i znati primijeniti ručne električne i pneumatske alate za obradu kamena
Upoznati i znati primijeniti strojeve za branje i obradu kamena
Upoznati se s načinima horizontalne i vertikalne montaže kamena
Moći sastaviti jednostavnu dokaznicu mjera i jednostavnu ponudu
Znati i moći koristiti stručnu literaturu
Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti, ugovor.
Uvjeti za napredovanje: 
- prijelaz u viši razred: pozitivna ocjena iz svih predmeta,
- završavanje obrazovanja: završni ispit;
- mogućnost nastavka školovanja :    
a) polaganje razlika u četverogodišnjoj tehničkoj školi,
b) nastavak školovanja u dvogodišnjoj Višoj obrtničkoj školi.
 
2.   NASTAVNI PLAN
 
 
Naziv predmetaBroj sati 
Ukupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva270----70
Matematika u struci270135132137
Tehničko crtanje 270----70
Građevni materijali 1(2)35----35
Tehnologija obrade kamena--1(1)351(1)3267
Klesarske konstrukcije1(3)351(3)35264134
Petrografija--270--70
Poznavanje nacrta----26464
Građevne konstrukcije--270--70
Organizacija i obračun radova----26464
Izborna nastava--13513267
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi
s vježbama
- Tehnologija obrade kamena
- Građevinski materijali
- Klesarske konstrukcije
- Zaštita na radu
Praktična nastava u radnom procesu 
360
 
 
 
 
 
 
540 
 
 
270
 
 
 
 
 
 
630 
160
 
 
 
 
 
 
640 
 
 
Ukupno1714951714601613444299

 


2. NASTAVNI PLAN - OBRAZLOŽENJE
A)  Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 270----70
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje270 --70
Građevinski materijali 1(2)35 --35
Tehnologija obrade kamena--1(1)351(1)3267
Klesarske konstrukcije1(3)351(3)35264134
Petrografija--270--70
Matematika, izborna nastava                                   13513267
Poznavanje nacrta----26464
Građevne konstrukcije  270--70
Organizacija i obračun radova----26464
Ukupno828082809288848

 
1(1) - Sadržaji Tehnologije obrade kamena u drugoj i trećoj godini mogu se izvoditi jedan sat kao teorijska nastava te 4 sata mjesečno u tvrtki koja raspolaže sa strojevima koji su obrađeni u teorijskoj nastavi.
1(2) - Sadržaji Građevinskih materijala u prvoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u učionici i praktikumu ili školskoj radionici ,okvirno po jedan sat.
1(3)- Sadržaji Klesarskih konstrukcija u prvoj i drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u učionici i praktikumu odnosno školskoj radionici, okvirno po jedan sat.
 
IZBORNI DIO
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci i stručnih predmeta. 
     Sadržaji izbornog dijela programa u stručnom području mogu biti već programirani sadržaji nastavnih programa s povećanim fondom sati. Škole mogu odabrati dio iz ponuđenih sadržaja ili predložiti Zavodu za unapređivanje školstva sadržaje po vlastitom izboru koji su u funkciji zanimanja za koje se učenik obrazuje. 
     Za izborne sadržaje iz matematike u struci u 2. i 3. razredu mogu se ponuditi sadržaji uže vezani uz stručne predmete, zastupljeni s 1 satom po tjednu.   
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). 
 
C) Praktični dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi s vježbama
Nastava u školi – tehnološke vježbe1
- Tehnologija obrade 
  kamena
- Građevinski materijali
- Klesarske konstrukcije  
 360
 
290
 
 
 
35
35
 270
 
235
 
 
35
 
 
 160
 
128
 
 
32
 
 
 790
- Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati540
 630
 640
 1810
 
Ukupno 9009008002600

U okviru praktične nastave u školi realiziraju se sadržaji zaštite na radu s najviše 35 sati.
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio315280256851
Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom 280280288848
Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1495146013444299

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računarstvaPismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struciUsmeno, pismeno
Tehničko crtanjePismeno, praktični rad
Građevinski materijaliUsmeno, pismeno
Tehnologija obrade kamenaUsmeno, pismeno, praktični rad
Klesarske konstrukcijeUsmeno, pismeno, praktični rad
PetrografijaUsmeno, pismeno, praktični rad
Građevinske konstrukcijeUsmeno, pismeno, praktični rad
Poznavanje nacrtaUsmeno, pismeno, praktični rad
Organizacija i obračun radovaUsmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavaUsmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetaUsmeno, pismeno, praktični rad

 
4.   POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesor računalstva, dipl. ing. Graditeljstva, 
dipl. ing. strojarstva
prof. PTOVSS
Matematika u strucipeofesor matematike
dipl. ing. matematike
dipl. ing. građevine
dipl. ing. strojarstva
prof. PTOVSS
Tehničko crtanjedipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. strojarstva
prof. PTO
dipl. ing. arhitektureVSS
Građevinski materijalidipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. arhitektureVSS
Tehnologija obrade kamena dipl. ing. strojarstva
 dipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. rudarstvaVSS
Klesarske konstrukcijedipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. arhitektureVSS
Petrografijadipl. ing. rudarstva
dipl. ing. geologije
prof. zemljopisa
dipl. ing. zemljopisaVSS
Građevinske konstrukcijedipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. arhitektureVSS
Poznavanje nacrtadipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. arhitektureVSS
Organizacija i obračun radovadipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. arhitektureVSS
Izborni dio, stručni predmetidipl. ing. graditeljstva
dipl. ing. arhitekture
dipl. ing. strojarstva
prof. matematikeVSS
Praktikum nastave tehnologije
Praktikum nastave građevinskih materijaladipl. ing. strojarstva
dipl. ing. graditeljstvaVSS
Praktična nastavadipl. ing. graditeljstva
akademski kipar
dipl. konzervator, restaurator
nastavnik praktične nastave-stručni učitelj, suradnik u nastavi, majstor
 VSS, VŠS, SSS

 
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor2 sata
18 sati zajedno
35 sati u 2 skupine 
25 učenika
do 15 učenika
Matematika u struci1.,2.,i 3.profesor1.    razred-2 sata zajedno
2.    razred-1 sat zajedno
3.    razred-1 sat zajedno25 učenika
 
 
25 učenika
 
 
25 učenika
Tehničko crtanje1.profesor1. razred 2 sata zajedno25 učenika
Građevinski materijali1.profesor
dipl. ing.1. razred
35 sati zajedno
35 sati u dvije skupine
 
25 učenika
do 15 učenika
Tehnologija obrade kamena2. i 3. razredprofesor
dipl. ing.2. razred
35 sati zajedno
35 sati u dvije skupine
3. razred
32 sata zajedno
32 sata u dvije skupine 
25 učenika
 
do 15 učenika
 
25 učenika
 
do 15 učenika
Klesarske konstrukcije1.,2. i 3. razredprofesor
dipl. ing.razred 
35 sati zajedno
35 sati u 2 skupine
razred 
35 sati zajedno
35 sati u 2 skupine
3.razred
32 sata zajedno
32 sata u 2 skupine 
25 učenika
do 15 učenika
 
25 učenika
do 15 učenika
 
25 učenika
do 15 učenika
Petrografija2.razredprofesor
dipl. ing.2.razred       
35 sati zajedno
35 sati u 2 skupine 
25 učenika
do 15 učenika
Građevinske konstrukcije
 2.razredprofesor
dipl. ing2.razred
35 sati zajedno
35 sati u 2 skupine 
25 učenika
do 15 učenika
Poznavanje nacrta3.razredprofesor
dipl. ing.3.razred
62 sata zajedno 
25 učenika
Organizacija i obračun radova3.razredprofesor
dipl. ing.razred 
32 sata zajedno
32 sata u 2 skupine 
25 učenika
do 15 učenika
Izborna nastava matematika2. i 3. razredprofesor
dipl. ing.2.razred
35 sati zajedno
3.razred
32 sata zajedno 
25 učenika
 
25 učenika
Izborna nastava TZK2. i 3. razredprofesor
 2.razred
35 sati zajedno
3.razred
32 sata zajedno 
25 učenika
 
25 učenika
Praktična nastava1.,2. i 3. razredprofesor
nastavnik praktične nastave
suradnik u nastavi
majstor1.razred 900 sati
2.razred 900 sati
3. razred 800 satiškolske radionice
5-8 učenika u grupi
gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 (min. 1+8) računalaOsnove računalstva
 Stručni predmeti      
Klasična učionica + praktikum za vježbe iz tehnologije, građevinskih materijala i klesarskih konstrukcijaKlasična učionica s ormarima, 1 radno mjesto s PC + LCD. Školska radionica za ručnu i strojnu obradu, praktikum za montažuGrađevinski materijali
Klesarske konstrukcije
Tehnologija obrade kamena
Klasična učionicaKlasična učionica s ormarima, PC + LCD, grafoskop, epidijaskop, TV + videoTehničko crtanje
Petrografija
Matematika u struci
Organizacija i obračun radova
Poznavanje nacrta
Građevinske konstrukcije
Školska radionica za ručnu obradu kamenaPrema standardu s 50 radnih mjesta. Kompleti ručnih kovanih alata, ručnih električnih alata, ručnih pneumatskih alata (kompresor min. 1,5 m3)Praktična nastava u školi
Školska radionica za strojnu obradu kamenaPrema standardu za 10 radnih mjesta - minimalno stroj za rad u jednoj osi (npr. „monolama”), stroj za rad u dvije osi (npr. „mostna freza”), stroj za rad u tri osi ( npr. „CNC glodalica”)Praktična nastava u školi

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje broj 11., lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
  Razred: prvi (1.)
          drugi (2.)
          treći (3.)
  Tjedni fond sati: 1. razred 2 sata ( 70 sati)
                 2. razred 1 sat  ( 35 sati)
                 3. razred 1 sat  ( 32 sata)
  Cilj: Stjecanje novih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
 
  Zadaci: 
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanje o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatka.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnim jednadžbama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju klesar.
 
   Literatura:
1.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, »UM» d.o.o
Nova Gradiška
 
Matematika u struci - prva godina: 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj
1.   Osnovne matematičke       Ponoviti znanja i vježbati            Vrste brojeva
    operacije                 vještinu računanja                Zbrajanje i oduzimanje
                                                        Množenje i dijeljenje
                                                        Osnovne računske 
                                                        operacije s razlomcima
 2.   Potenciranje              Znati i umjeti računati             Pojam potencije
                             s potencijama                   Zbrajanje i oduzimanje potencija
                                                         Množenje i dijeljenje
                                                         Potencija
                                                         Potenciranje potencija
 3.   Korjenovanje                Znati i umjeti računati            Pojam korjenovanja
                              s korijenima                   Računske operacije
 4.  Jednadžbe i linearni            Znati i umjeti računati            Općenito o jednadžbama
    odnos veličina               s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe
                              s jednom nepoznanicom          Linearne jednadžbe s 
                                                         jednom nepoznanicom
                              Upoznati odnose među           Omjeri i razmjeri, prosto
                              veličinama                    pravilo trojno
                                                         Postotni račun
                              Razmjeri sličnosti               Sličnost trokuta,
                              u trokutu                     odnos stranica u trokutu
    odnos stranica za 30,45 i 60                                                        
                             Upoznati vektorske veličine        Pojam vektorske veličine
                                                         Zbroj vektora, množenje
                                                         Vektora s brojem
                             Prikazati linearnu nezavisnost       Koordinatni sustav
                                                         Jednadžba pravca
 5.  Veličine i jedinice             Naučiti osnovne veličine          Veličine
                              Znati pretvoriti jedinice           Pretvorba jedinice
 6.  Proračuni dužina i kutova       Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine 
                              podjelu dužina i kutova           Proračuni opsega kruga
                                                         i njegovih dijelova
                                                         Proračuni razvijene dužine
                                                         Pravokutni trokut
                                                         Pitagorin poučak
 7,  Proračuni površina            Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:
    volumena, oplošja i mase       površinu, volumen               ravni likovi
                             oplošje i masu likova             krug, dijelovi kruga
                             i tijela                         elipsa
                                                         Proračuni volumena i 
                                                         Oplošja tijela:
                                                         Kocka, kvadar, piramida 
                                                         Valjak, stožac, kugla
                                                         Proračuni mase i težine
 
 
Matematika u struci - druga (2.) godina 
Cilj i zadaci nastavnih područja:
 R.br.   Nastavno područje         Cilj (znanje i umijeće)              Sadržaj
 
 1.   Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,            Kvadrat i kub binoma
                            računanje s njima                rastavljanje na faktore
                                                         algebarski razlomci
 
 2.   Kvadratne jednadžbe         Znati riješiti korijene              Rješenje kvadratne 
                             kvadratne jednadžbe              jednadžbe, graf funkcije
                                                         korijen negativnog broja
 
 3.   Trigonometrijske funkcije      Znati primijeniti                  Jedinična kružnica
                             trigonometrijske funkcije           Trigonometrijske funkcije
                                                         Primjena trigonometrije
                                                         Pravokutni i kosokutni
                                                         trokut, mjerenje kutova
 
 4.  Pravilo trojno               Znati primijeniti                  Jednostavno pravilo trojno 
                             pravilo trojno                   Složeno pravilo trojno 
                              
5.  Postotni i kamatni račun        Znati primijeniti                  Pojam postotnog računa
                             postotni i kamatni račun           Pojam kamatnog računa
 
 
 
Matematika u struci - treća (3.) godina 
Cilj i zadaci nastavnog područja:
 
 
 R.br.   Nastavno područje         Cilj (znanje i umjeće)           Sadržaj
 
 1.   Izračun troškova            Upoznati troškove i              Materijalni troškovi,
                             njihovo izračunavanje             vrijeme izrade, troškovi
                                                         izrade, cijena proizvoda
                                                         ili usluga, izračun norme
 
 2.   Kalkulacije                Moći obračunati                 Izrada predračuna
                             kalkulaciju                     za jednostavni posao
 
 3.   Proračuni u struci           Praktično primijeniti znanje         Izrada zadataka iz
     i zanimanju                Priprema za završni ispit           struke i zanimanja
 
 
6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva
 
Razred:  prvi (1.)
Tjedni fond sati: 2 sata tjedno
 
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.
 
Zadaci: Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom
       Upoznati učenika s principima korištenja tekst-procesora i tabličnih kalkulatora
       Upoznati učenika s korištenjem baze podataka i interneta
       Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
 Br.   Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                Sadržaj
 
 
1.  Upoznavanje s računalom       Osnove korištenja Windowsa,       Crtanje (MS Paint)
                             Služenje mišom                  Igranje «Solitaire»
2.  Služenje tipkovnicom          Služenje tipkovnicom              Prepisivanje teksta
3.  Oblikovanje teksta            Služenje alatima za oblikovanje      Izrada dopisa
                             teksta
4.  Tablični kalkulator            Izrada tabličnog proračuna         Izrada kalkulacije
                                                         materijala i rada
5.  Tablični kalkulator kao         Korištenje sredstava za unošenje     Izrada baze podataka
    baza podataka               i analizu podataka                u tekst procesoru
6.  Tekst procesor kao           Povezivanje tekst procesora        Izrada cirkularnih pisama
    baze podataka               i baze podataka               
7.  Baze podataka               Unošenje, pretraživanje i           Rad s nekom bazom
                             ispis podataka                  podataka
8.  Služenje pomoćnim           Korištenje pomoćnih sredstava      Crtanje (MS Draw)
    sredstvima za crtanje          za crtanje (grid, object snap,layers,    AUTOCAD
                             blokovi)
9.  Internet i e-mail              Korištenje interneta              Programi za internet 
                                                          i e-mail
 
Metodičke pripreme:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
 
Obveza učenika:
Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.
 
6.3. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
 
Razred: prvi (1.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 70 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnog znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.
 
Zadaci: 
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti se za cjeloživotno učenje.
 
Literatura: 1. Koludrović Č. Koludrović-Harbić I. Koludrović R.: 
            Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama
            Čiril Koludrović, Rijeka, priručnik
2.    Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb, udžbenik
3.Knežević-Kordiš: Oprema građevinskih nacrta, gotovi projekti
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
Red.        Nastavno područje                Broj sati
br.
1.             Uvod u tehničko crtanje                2              
2.             Standardi u tehničkom crtanju            8
3.             Osnovne geometrijske konstrukcije        2
4.             Konstrukcija kružnih prijelaza            4
5.             Pismeni ispit                         2
6.             I. GRAFIČKI RAD                   2
7.            Pravokutno i ortogonalno projiciranje        3
8.            Predočavanje predmeta                 8
9.            Pismeni ispit                         2
10.           II. GRAFIČKI RAD                   2
11.           Ortogonalna i kosa projekcija                
     jednostavnog modela                   4
12.           Pismeni ispit                         2
13.           Presjeci                            6
14.           III. GRAFIČKI RAD                  2
15.          Pismeni ispit                          2
16.           Tehničko crtanje u građevinarstvu         10
17.           IV. GRAFIČKI RAD                  2
18.           V. GRAFIČKI RAD                   2
19.           VI. GRAFIČKI RAD                  2
20.           ZAVRŠNI ISPIT ZNANJA             3
 
Tehničko crtanje- prvi razred
 
R. br.               Cilj ( znanje i umijeće)              Sadržaj
 
1.                  Upoznati se s važnošću            Uvod u tehničko crtanje   
           tehničkog crtanja                Važnost tehničkog crtanja u
                   Upoznati se s priborom            suvremenom grafičkom komuniciranju
                   za tehničko crtanje
 
    
 2.                 Upoznati se sa standardima         Osnovno o standardima
                   u tehničkom crtanju              Vrste crta
                                                Mjerila općenito
                                                Mjerila u građevinskim nacrtima
                                                Formati papira
                                                Kotiranje crteža
                                                Tehničko pismo
3.                  Upoznati učenika s osnovnim        Osnovne geometrijske konstrukcije
                   geometrijskim konstrukcijama
 
         
4.                  Upoznati učenika s konstruiranjem    Konstrukcija kružnih prijelaza
                   kružnih prijelaza
 
5.                  Upoznati učenika s pravokutnim      Projiciranje na jednu ravninu
                    ili ortogonalnim projiciranjem        Projiciranje na jednu ravninu
                                                Projiciranje na dvije i tri ravnine
                                                Smjer poglede i ravnine projekcija 
 
6.                  Upoznati učenike s prostornim       Prostorno predočavanje
                   predočavanjem predmeta           Perspektiva: perspektiva s jednim,
                                                dva ili tri nedogleda
                                                Kosa projekcija
                                                Dimetrija
                                                Izometrija
                                                Prizmatično tijelo u izometriji i
                                                njegove ortogonalne projekcije
                                                Analiza vidljivosti točaka,bridova
                                                i ploha-tabelarni prikaz
 
7.                  Upoznati učenike s ortogonalnom     Ortogonalna i kosa projekcija
                   i kosom projekcijom jednostavnog     jednostavnog modela s približno
                   modela                        20-30 točaka
                                                Konstrukcija kružnog valjka u
                                                izometriji na osnovi nacrta
                                                Konstruiranje valjkastog detalja
                                                u tri karakteristična položaja u
                                                izometriji
                                                Konstrukcija kružnog prstena u 
                                                izometriji
                                                Konus u izometriji
                                                Složeno tijelo u izometriji
                                                Na osnovi nacrta nacrtati tijelo u
                                                prostoru
                                                Skiciranje
 
8.                  Upoznati učenike s presjecima       Vrste presjeka i označavanje presjeka
                                                Puni presjek
                                                Polovični presjek
                                                Djelomični presjek
                                                Presjek trostrane prizme
                                                Presjek kvadra
                                                Presjek valjkaste čahure
                                                Presjek kružnog valjka
 
9.                  Upoznati učenike s tehničkim       Mjerila u građevinskim nacrtima
                   crtanjem u građevinarstvu          Oznake materijala i konstrukcija
                   Upoznati učenike s jednostavnim    u građevinskim nacrtima
                   građevinskim nacrtima            Detalj tlocrta M  1 : 50
                                                Tlocrt stambenog objekta M 1 : 50
                                                Pročelje stambenog objekta M 1 : 50
                                                Presjek stambenog objekta M 1 : 50
 
 
6.4. Nastavni predmet: Građevni materijali
 
Razred: prvi (1.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: jedan sat ( 35 sati)
 
Cilj: Stjecanje znanja iz građevinskih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.
 
Zadaci: Upoznati učenike s osnovnom građevinskim materijalima koji se rabe
        pri gradnji građevinskih objekata
        Upoznati učenike s postankom, načinom proizvodnje, pripremom i primjenom
        građevinskog materijala te fizikalnim, fizikalno-kemijskim i mehaničkim svojstvima 
        Upoznati učenike s načinom ispitivanja svojstava materijala
        Znati i moći koristiti stručnu literaturu
        Osposobiti se za cjeloživotno školovanje
 
Provjera postignuća rada učenika
        - Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i     
        pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova
       - Vještine: primjena znanja korištenjem literature
       - Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
 
 
Literatura:  Crnković, Šarić : Građenje prirodnim kamenom,IGH Zagreb
           Marin Horvat, prof.: Građevni materijali, Graditeljsko-geodetska škola Osijek
           Beslač: Materijali u graditeljstvu, Školska knjiga, Zagreb
           Marčelja: Beton i komponente, Tehnička knjiga ,Zagreb
 
 
Građevni materijali 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
R. br.          Nastavno područje              Broj sati
 
1.               Kamen                           5
2.               Veziva                           5
3.               Mort                             2
4.               Opekarski proizvodi                  3
5.               Beton                            5
6.               Bitumen                          2
7.               Drvo                            4
8.               Čelik                            4
9.               Staklo                           2
10.              Boje i premazi                     3
 
Građevni materijali - prvi (1.) razred, 35 sati
 
R.br.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
 
1.       Kamen              Upoznati se s vrstama ,        Kamen kao građevinski materijal
                            nastankom i svojstvima        Eruptivne stijene
                            kamena                   Taložne stijene
                                                     Izmijenjene stijene
                                                     Vrste kamena s obzirom na obradu
                                                     Svojstva stijena
                                                     Trajnost i zaštita kamena
                                                     Komercijalna podjela
                                                     građevinskog kamena
 
2.    Veziva                   Upoznati učenike s vrstama    Veziva-vrste i podjela
                             građevinskih veziva          Cement
                             Upoznati učenike sa svojstvima Vrste cementa
                             cementa i vapna            Svojstva cementa
                                                     Vapno, vrste vapna
                                                     Gips
 
3.   Mort                     Upoznati učenike s vrstama    Izrada i uporaba morta
                             i načinom izrade morta       Vrste morta
 
4.   Opekarski                 Upoznati učenike s vrstama    Proizvodnja opeke
    proizvodi                  opeka i crijepa             Vrste opeke
                                                     Crijep
                                                     Keramički proizvodi
                                                
5.  Beton                     Upoznati učenike s vrstama    Komponente betona
                             i pripremom betona          vjeti agregata za običan beton
                                                     Vrste betona
                                                     Čvrstoća betona
                                                     Armirani beton
                                                     Prednapregnuti beton
                                                     Laki beton
 
6.  Bitumen                   Upoznati učenike s vrstama    Proizvodnja i uporaba bitumena
                             i svojstvima bitumena        Hladni premazi
                                                     Asfalt-beton
 
7.  Drvo                      Upoznati učenike sa svojstvima Drvo kao građevinski materijal
                             drva kao građevinskog materijalaSastav i vrste drva
                                                     Podjela drva prema obradi
                                                     Proizvodi od rezane građe
                                                     Greške drva
                                                     Vezna sredstva
                                                    Svojstva drva
                                                     Trajnost i zaštita drva
                                                
 
8.  Čelik                      Upoznati učenika sa svojstvima Proizvodnja željeza
                             i vrstama čelika             Proizvodnja čelika
                                                     Obrada čelika
                                                     Svojstva čelika
                                                     Proizvodi od čelika
                                                     Zaštita čelika
                                                     Primjena ostalih metala
                                                     u graditeljstvu
 
9.  Staklo                     Upoznati učenike s načinom   Proizvodnja stakla
                             proizvodnje i vrstama stakla    Prerada stakla
                                                     Vrste i elementi od stakla
 
10. Boje i premazi               Upoznati učenike s vrstama    Vrste boja i premaza
                             boja i premaza
 
 
6.5. Nastavni predmet: KLESARSKE KONSTRUKCIJE
 
Razred:  prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati:  prvi razred jedan sat ( 35 sati)
                        drugi razred jedan sat ( 35 sati)
                        treći razred dva sata ( 64 sata)
 
Cilj: Stjecanje znanja iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslova u
     zanimanju klesar.
 
Zadaci:  Ovladati s osnovnim karakteristikama klesarskih konstrukcija
        Znati povezati zakonitosti iz klesarskih konstrukcija s znanjem i vještinama
        iz tehničkog crtanja i građevinskih materijala
        Znati i moći primijeniti zakonitosti klesarskih konstrukcija pri izradi i montaži
        klesanaca
        Znati i moći koristiti stručnu literaturu
        Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje
 
Provjera postignuća rada:
 
- Znanje:   poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim 
         ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa
- Vještine:  primjena znanja korištenjem literature te ranije stečenog znanja iz tehničkog crtanja
         i nacrtne geometrije
- Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
 
Literatura:   Crnković,Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH Zagreb
            Đ. Peului: Građevinske konstrukcije I. i II.,Tehnička knjiga, Zagreb
            Granić: Građevinske konstrukcije
            M.Potočnjak: Osnove tehničke obrade kamena
 
 


Klesarske konstrukcije
Pregled nastavnih sadržaja s vremenskim rasporedom:
                  
 
R.br.   Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinamaUkupno
I.II.III.
1.     Zidovi u kamenu               7 7
2.     Stupovi od kamena            7 7
3.     Lukovi i okviri od kamena       10 10
4.     Kamene obloge                11 11
 35 35
5.Kamena stepeništa  24 24
6.Grobnice 11 11
  35 35
7.Profilirani kameni lukovi 55
8.Kameni vijenci 88
9.Složene kamene fasade  5151
  6464
 Ukupno  134

                                                  
 
Klesarske konstrukcije
 
R. br.  Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
 
1.   Zidovi u kamenu            Usvojiti pojmove            Zidovi od kamena-vrste i podjela
                             Razlikovati vrste zidova       Zidovi od lomljenog kamena
                                                     Zidovi od klesanaca
                                                     Vrste i način ugradbe klesanaca
                                                     Mješoviti zidovi
2.   Stupovi od kamena           Razlikovati vrste stupova      Stupovi od kamena
 
3.   Lukovi i okviri od kamena      Razlikovati jednostavne       Lukovi od kamena
                             lukove od kamena           Ravni luk
                             Znati napraviti specifikaciju    Segmentni luk
                                                     Polukružni luk
                                                     Okviri od kamena
                                                     Klupica
                                                     Geometrijska konstrukcija ostalih             
                                                     lukova
                                                     Profilirani okviri od kamena
4.   Kamene obloge             Razlikovati vrste obloga       Horizontalne vanjske obloge
                             Znati napraviti specifikaciju    Horizontalne unutarnje obloge
                                                     Obloga zidova-mokri postupak
                                                     Suha obloga zidova
                                                     Sidra za suhu oblogu
 
5.  Kamena stepeništa           Razlikovati vrste stepeništa    Stepeništa-vrste i podjela
                             Moći izračunati stepenište     Proračun stepeništa
                             Znati napraviti specifikaciju    Jednokrako monolitno stepenište
                                                     Dvokrako monolitno stepenište
                                                     Jednokrako obložno stepenište
                                                     Dvokrako obložno stepenište
                                                     Zavojna stepeništa
                                                     Usklađivanje ravnih i klinastih
                                                     Stepenica
                                                     Polukružno stepenište
                                                     Kružno stepenište
                                                     Ugradba klinastih stepenica
                                             
 
6.   Grobnice                  Moći i znati nacrtati          Jednostavne grobnice
                             grobnicu                  Složene grobnice
                             Znati napraviti specifikaciju    Detalji grobnica
                                                     Kamena poklopnica
 
 
7,  Profilirani kameni lukovi        Znati nacrtati profile         Profilirani lukovi
 
8.  Kameni vijenci               Znati nacrtati vijenac         Međukatni vijenac
                             Moći napraviti specifikaciju    Krovni vijenac
                             Znati napraviti ponudu        Arhitrav
                                                     Vijenci na povijesnim građevinama
 
9.  Složene kamene fasade         Znati i moći napraviti         Bifora
                             složenu kamenu fasadu       Trifora
                             Moći napraviti specifikaciju    Geometrijska konstrukcija bifore
                             s ponudom                Složene fasade od kamena
                                                     Stup – polustup
                                                     Baza – polubaza
                                                     Kapitel – polukapitel
                                                     Arkade lukova
                                                     Kamene ograde
                                                     Detalji kamenih ograda
                                                     Svodovi
                                                     Kupole
 
 
6.6. Nastavni predmet: Petrografija
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati : dva sata (70 sati)
 
Cilj: Stjecanje znanja iz predmeta Petrografija omogućit će obavljanje poslova za zanimanje klesar.
 
Zadaci : Upoznati učenike s osnovnim i pomoćnim materijalima zanimanja
        Omogućiti učenicima razumijevanje primjene materijala prema namjeni
        Znati i moći povezati teoretska i praktična znanja
        Upoznati načela održavanja i zaštite kamena
        Znati i moći koristiti stručnu literaturu
        Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje
 
Provjera postignuća rada učenika:
 
-     znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja 
-     vještine: primjena znanja korištenjem stručne literature
-     zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnog sadržaja
 
Literatura: Kamergran: Petrografija
          Šestanović: Geologija
 
Petrografija
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
R.br.         Nastavno područje           Broj sati
 
1.           Uvod u petrografiju                4
2.           Minerali i stijene                  9
3.           Svojstva stijena                  14
4.           Otpornost i raspadanje kamena       19
5.           Branje i primjena kamena           24
            Ukupno:                      70
 
Petrografija 

Cilj i zadaci nastavnog područja
 
R. br.    Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
 
1.   Uvod u petrografiju           Upoznati učenike s          Uvod
                             pojmovima                Opće značenje petrografije
                                                     Građa zemlje
                                                     Geološka razdoblja zemljine                                    
                                                  Prošlosti
2.  Minerali i stijene             Upoznati učenike s          Minerali i stijene
                             vrstama stijena             graditelji litosfere
                                                     Podjela stijena-
                                                     Karakteristika podjele
                                                     Magmatske stijene - podjela
                                                     Sedimentalne stijene - podjela 
                                                     Metamorfne stijene - podjela
                                                     Inženjerska klasifikacija stijena
3.  Svojstva stijena              Upoznati učenike sa         Struktura i tekstura
                             svojstvima stijena           Tehnička svojstva stijena
                                                     Ispucalost stijena
                                                     Boja i gustoća stijena
                                                     Poroznost i tvrdoća stijena
                                                     Voda u čvrstim stijenama -
                                                     prirodna vlažnost i 
                                                     sposobnost upijanja vode
                                                     Sposobnost upijanja vode -
                                                     kapilarnost, higroskopnost 
                                                     Poroznost stijena
                                                     Toplotna provodljivost, spec.
                                                     toplina, toplotno širenje
                                                     Toplotno širenje i otpornost
                                                     prema vatri
                                                     Čvrstoća na pritisak i savijanje
                                                     Čvrstoća na udar, smicanje i habanje 
                                                     Plastičnost i dinamično svojstvo 
                                                     kamena
     
 4.   Raspadanje i otpornost        Upoznati učenike s          Kemijsko vremensko raspadanje-
     kamena                   uzročnicima oštećenja        uzročnici
                             kamena                  Vidovi kemijskog raspadanja
                                                     Uzročnici fizičkog vremenskog
                                                     raspadanja
                                                     Mehanizmi razarajućeg djelovanja 
                                                     vode
                                                     Djelovanje biljaka na kamen
                                                     Djelovanje životinja 
                                                     Utjecaj klime na kamen
                                                     Otpornost prema bušenju i
                                                     djelovanju eksploziva
                                                     Otpornost prema klesanju i rezanju 
                                                     Otpornost prema drobljenju i 
                                                     sposobnost poliranja                                             
                                                     Lomljeni, drobljeni i mljeveni kamen 
 
5.   Branje i primjena kamena      Upoznati učenike s          Industrijski rezani kamen
                             načinom branja i            Udarni postupak površinske obrade
                             obrade i primjene           Abrazivni postupak površinske 
                             kamena                  obrade
                                                     Primjena kamena kroz povijest na
                                                     teritoriji Republike Hrvatska         
                                                     Kamen kao građevinski materijal
                                                     Kamen kao sirovina za 
                                                     proizvodnju građ. materijala
                                                     Vapno, gips, portland
                                                     Cement, hidraulično vapno
                                                     Termoizolacijski materijal
                                                     Primjena kamena u industriji
                                                     Magmatske stijene- primjena
                                                     Sedimentalne stijene – primjena
                                                     Metamorfne stijene – primjena
                                                     Primjena nevezanih stijena
                                                     Zaštita ugrađenog kamena
                                                     Kemijska sredstva zaštite
                                                     Tradicionalna sredstva
                                                     Vježbe na terenu 
 
6.7. Nastavni predmet: Građevinske konstrukcije
 
Razred: drugi (2.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 70 sati)
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz građevinskih konstrukcija koja će omogućiti
     obavljanje poslova u zanimanju klesar.              
 
Zadaci : Upoznati učenike s osnovnim postulatima građevinskih konstrukcija
        Povezati zakonitosti građevinskih konstrukcija s znanjem stečenim
        iz predmeta Tehničko crtanje i Građevinski materijali
        Razlikovati objekte niskogradnje i visokogradnje
        Razlikovati vrste građevinskih konstrukcija
        Upoznati se s elementima građevinskih konstrukcija
        Znati i moći koristiti stručnu literaturu
        Osposobiti se za cleloživotno obrazovanje
 
Provjera postignuća rada učenika
 
- Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim 
i pismenim ispitivanjem sadržaja 
- Vještine: primjena znanja korištenjem literature
- Zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
 
Literatura:  D. Peulić: Građevinske konstrukcije I. i II., Tehnička knjiga, Zagreb
           Granić: Građevinske konstrukcije
 
 
Građevinske konstrukcije
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
R. br.       Nastavno područje                Br. sati
1.            Građevinska tehnika                   2
2.            Građevinski objekti                    8
3.            Građevinske konstrukcije i elementi       38
4.            Metalne konstrukcije                   8
5.            Drvne konstrukcije                   14
              Ukupno                           70
 
Cilj i zadaća nastavnog područja
Građevinske konstrukcije
R. br.  Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
 
1.     Građevinska tehnika        Upoznati učenike s građ.           Građevinska tehnika
                             tehnikom
2.     Građevinski objekti         Upoznati učenike s vrstama         Objekti visokogradnje
                             građevinskih objekata             Objekti niskogradnje
                                                         Prometnice, ceste, željeznice
                                                         Naročito opterećene konstrukcije
                                                         - mostovi, brane, tuneli
                                                         Hidrograđevni objekti
 
3.   Građevinske konstrukcije      Upoznati učenike s vrstama         Temelji: vrste, dimenzioniranje
     i elementi                 i elementima građevinskih          armiranje, zaštita od vlage
                             konstrukcija                    Zidovi: vrste i funkcija
                             Upoznati učenike s vrstama         -zidovi od opeke
                             zidova                        -zidovi od betona      
                                                         -zidovi od betonskih blokova
                             Upoznati učenike s vrstama         -zidovi od kamena
                             s vrstama stupova                Stupovi, vrste i funkcija
                                                         -kameni stupova
                                                         -betonski i AB stupovi
                             Upoznati učenike s vrstama         Nosači-funkcija
                             nosača                        -vrste nosača
                                                          -AB nosači
                                                         -prednapregnuti nosači
                             Upoznati učenike s vrstama         Serklaži:
                             i funkcijom serklaža               -lukovi
                                                         -nadvoji
                             Upoznati učenike s vrstama         Međukatne konstrukcije:
                             i funkcijom međukatnih           -vrste i funkcija
                             konstrukcija                    -monolitne međuk. konstrukcije
                                                         -polumontažne međuk. konstrukcije
                                                         -montažne međuk. konstrukcije
 
3.   Metalne konstrukcije          Upoznati učenike s vrstama         Svojstva čelika
                             metalnih konstrukcija             Vezna sredstva
                                                         Spojevi
                                                         Vrsta čeličnih konstrukcija
 
4.  Drvene konstrukcije           Upoznati učenike s vrstama         Svojstva drva
                             drvenih konstrukcija              Spojna sredstva
                                                         Spojevi
                                                         Vrste drvenih konstrukcija
                                                         Zaštita drva
 
 
6.8. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA
Razred: drugi (2.) i treći (3.)
 
Tjedni (ukupni) broj sati:  jedan sat ( 35 sati)
                        Jedan sat ( 32 sata)
 
Cilj: Stjecanje znanja iz tehnologije obrade kamena koja će omogućiti obavljanje
     poslova u zanimanju klesar.
 
Zadaci: Upoznati učenike s tehnologijom branja i obrade kamena
        Upoznati učenike sa strojevima za branje kamena u kamenolomu
        Upoznati učenike sa strojevima za obradu kamena
        Upoznati učenike s mjerama zaštite na radu pri korištenju strojeva
        Znati i moći koristiti stručnu literaturu
        Osposobiti se za cjeloživotno školovanje
Provjera postignuća rada učenika:
 
  - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim
         i pismenim ispitivanjem sadržaja
  - vještine: primjena znanja korištenjem literature
  - zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
 
Tehnologija obrade kamena
Pregled nastavnih sadržaja s vremenskim rasporedom
 
R. br.     Nastavno područje       Drugi (2.) razr.   Treći razr. (3.)   Ukupno
 
1.     Općenito o strojevima                2                           2
2.     Energija i oblici energije               4                           4
3,     Materijali i elementi strojeva            9                           9
4.     Elementi klipnog mehanizma            2                          2
5.     Elementi za protok i regulaciju protoka     3                          3
6.     Strojevi u kamenolomu               15                         15
                             
7.     Strojevi za obradu kamena                            5           5
8.     Primarni strojevi-piljenje blokova                       14          14
9.     Sekundarni strojevi-precizna obrada                     2           2
10.    Strojevi za obradu površine                            3           3
11.    Strojevi za obradu proizvoda                           2           2
12.    Pomoćni strojevi i uređaja                            6           6
      Ukupno                           35             32          67
 
Cilj i zadaća nastavnog područja
Tehnologija obrade kamena
 
R.br.  Nastavno područje     Cilj ( znanje i umijeće)       Sadržaj
 
1.   Općenito o strojevima        Upoznati učenike sa         Općenito o strojevima
                             strojevima za branje
                             i obradu kamena
2.    Energija i oblici energije       Upoznati učenike s          Izvori i vrste energije
                             izvorima i vrstama           Mehanička energija
                             energije                  Toplinska energija
                                                     Kemijska energija
3.    Materijali i elementi          Upoznati učenike s          Općenito o materijalima
     strojeva                  materijalima               Elementi za spajanje
                                                     Čvrste razdvojive veze
                             Upoznati učenike s          - klinovi
                             Elementima strojeva         - prstenasti uskočnici
                                                     “segerovi prsteni”
                                                     - vijci
                                                     Čvrste nerazdvojive veze:
                                                     - zakovice
                                                     - zavarivanje
                                                     - lemljenje
                                                     - lijepljenje
                                                     Elementi za kružno gibanje
                                                     prijenos snage:
                                                     -osovine i vratila
                                                     - trenje i podmazivanje
                                                     - ležajevi
                                                     - spojke
                                                     - tarni prijenos
                                                     - prijenos snage zupčanicima
                                                     - remenski prijenos
                                                     - prijenos snage lancima
                                                     - čelična sajla
4.    Elementi klipnog mehanizma   Upoznati učenike s          Elementi klipnog mehanizma
                             elementima klipnog
                             mehanizma
5.    Elementi za protok i          Upoznati učenike s          Elementi za protok i regulaciju
     regulaciju protoka           elementima za protok        protoka:
                             i regulaciju protoka          - cijevi
                                                     - ventili
6.    Strojevi u kamenolomu       Upoznati učenike sa         Strojevi za branje kamena
                             strojevima za branje         Strojevi za bušenje i odvaljivanje
                             kamena                  - pneumatski čekić
                             Znati funkcije strojeva        - hidraulična sonda
                             a branje kamena            - hidraulički odvaljivač
                                                     - pneumatski jastuci
                                                     Žične pile:
                                                     - klasična žična pila
                                                     - dijamantna žična pila
                                                     Sjekačica
                                                     Dijamantna kružna pila
                                                     Vađenje plamenom
                                                     Strojevi pomoćnih djelatnosti
                                                     u kamenolomu:
                                                     - kompresori
                                                     - dizalice
                                                     - vitla
                                                     - teška mehanizacija
7.    Način obrade kamena        Upoznati učenike s vrstama    Način obrade kamena:
                             strojne obrade kamena       - udarna obrada
                                                     - termička obrada
                                                     - abrazivna obrada
                                                     - obrada kamena ručnim alatima
                                                     - pneumatski alati
                                                     - dijamantni alati
 
8.    Strojevi za obradu           Upoznati učenike sa strojevima Zahtjevi koji se postavljaju
     kamena                   za obradu kamena           u proizvodnji kamena
                             Znati funkciju strojeva za      Podjela strojeva za obradu 
                             obradu kamena             kamena
                                                     Tehnološke sheme obrade AG 
                                                     Kamena
                                                     Udarna obrada
                                                     Alati za izravnavanje i 
                                                     oblikovanje ploča-ručni
                                                     Prijenosni i stabilni strojevi
                                                     za završnu udarnu obradu
                                                     Termička obrada, termorezač
                                                     Termički čekić
9.    Primarni strojevi-       Upoznati učenike sa strojevima      Abrazivna obrada kamena
     piljenje blokova        a raspiljivanje blokova             - općenito
                        Znati funkciju strojeva             Piljenje blokova-općenito
                        za raspiljivanje                  Gateri-općenito
                                                     Gateri s krivocrtnim gibanjem
                                                     radnog okvira 
                                                     Sistem dovođenja abrazivne
                                                     pulpe 
                                                     Čelične pile-radna tijela gatera
                                                     Gateri s pravocrtnim gibanjem 
                                                     radnog okvira
                                                     - gateri kojima je radni smjer
                                                     podizanje kolica s blokom
                                                     - gateri kod kojih je radni okvir
                                                     postavljen vertikalno
                                                     Dijamantne pile-radna tijela 
                                                     gatera s pravocrtnim gibanjem
                                                     radnog okvira
                                                     Dijamantni segmenti reznih
                                                     alata za obradu AG kamena
                                                     Granulacija dijamanata
                                                     Marka dijamanata
                                                     Vezivo
                                                     Uređaja za napinjanje i
                                                     razdvajanje pila na gaterima
                                                     trojevi s jednom plosnatom 
                                                     pilom-«monolama»
                                                     Strojevi s dijamantnom 
                                                     kružnom pilom
                                                     Strojevi s više diskova
                                                     Kružna pila-disk-radno tijelo
                                                     stroja s dijamantnom kružnom
                                                     pilom
                                                     Montaža diska
                                                     Strojevi s elastičnim radnim 
                                                     tijelima 
                                                     Dijamantna žica-radno tijelo 
                                                     pile                                                                                          
10.  Sekundarni strojevi-     Upoznati učenike sa strojevima      Dijamantne kružne pile
     precizna obrada       za sekundarnu obradu             - portalne pile
                        - ploča                        - mostne pile
                        - klesanaca                    - konzolne pile
                                                     Strojevi za raspilavanje
                                                     - portalni
                                                     - mostni
                                                     - konzolni
11.  Strojevi za obradu      Upoznati učenike sa strojevima      Brusne trake
     površine             za obradu površine               Polirke
                                                     Ostala obrada površina
                                                   
12.   Strojevi za obradu      Upoznati učenike sa strojevima      Obrada rubova
     proizvoda            za finalnu doradu                Izrada utora i žljebova
 
13.   Pomoćni strojevi       Upoznati učenike sa strojevima      Opskrba tehnološkom vodom
     i uređaji              i uređajima koji su vezani uz        Unutarnji i vanjski transport
                        obradu kamena                  Priprema i transport zraka
                                                     Opskrba električnom 
                                                     energijom
                                                     Tehnološki procesi u 
                                                     proizvodnji kamenih ploča
 
 
 
6.9. Nastavni predmet: Organizacija i obračun radova
 
Razred: treći (3.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 64 sata)
Cilj:  Stjecanje znanja iz predmeta Organizacija i obračun radova koja će
      omogućiti obavljanje poslova u zanimanju klesar.
 
Zadaci: - upoznati učenike s organizacijom gradilišta
-     upoznati učenike s organizacijom rada na gradilištu
-     upoznati učenike s načinim izračuna radova
-     znati i moći napraviti jednostavnu ponudu
-     znati i moći koristiti stručnu literaturu
-     osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje
 
Provjera postignuća rada učenika:
-     znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa
-     vještine: primjena znanja korištenjem literature
-     zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb
 
Organizacija i obračun radova
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
R. br.             Nastavno područje          Broj sati
 
1.             Sudionici u gradnji objekta               6
2.             Tehnička dokumentacija                5
3.             Ustupanje građenja objekta              6
4.             Organizacijska shema gradilišta
               i projektiranje organizacije               3
5.             Organizacija upravljanja na gradilištu,
               naplata radova                       8
6.             Praćenje gradnje objekta-               2
               
7.             Tehnički prijam objekta                 5
8.             Organizacija kamenarskih radova          5
9.             Obračun radova po vrstama normiranja
               u graditeljstvu                       16
10.            Izrada tehničke dokumentacije            8
 
                                      Ukupno:    64
 
Cilj i zadaća nastavnih sadržaja
Organizacija i obračun radova
R.br.  Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
 
1.    Sudionici u gradnji objekta     Upoznati učenike sa         Investitor
                             sudionicima u gradnji         Projektant
                             objekta                   Izvoditelj
                                                     Nadzorna tijela
                                                     Ovlašteni revident
2.    Tehnička dokumentacija      Upoznati učenike s vrstama    Vrste tehničke dokumentacije
                             i sadržajem tehničke         Sadržaj tehničke dokumentacije
                             dokumentacije              Izrada tehničke dokumentacije
 
3.    Ustupanje građenja objekta    Upoznati učenike sa         Ugovor o gradnji         
                             sadržajem ugovora o         Pripremni radovi
                             gradnji                   -opis
                             Upoznati učenike s          - izgradnja građevinske skele
                             vrstama pripremnih          - organizacija
                             radova                   - zaštitne mjere
 
4.    Organizacijska shema        Upoznati učenike s          Organizacijska shema gradilišta
     gradilišta i projektiranje       organizacijskom shemom      Projektiranje organizacije
     organizacije               gradilišta
 
5.    Organizacija upravljanja       Upoznati učenike s          Organizacija upravljanja na
     na gradilištu, naplata radova    organizacijom upravljanja      gradilištu, naplata radova
                             i naplatom radova           -organizacija osoblja
                                                     -tehnička dokumentacija na
                                                     gradilištu   
 
6.    Praćenje gradnje objekta      Upoznati učenike sa službama   Praćenje gradnje objekta
                             koje prate gradnju objekta      - nadzor
                                                     - inspekcijske službe
 
7.    Tehnički prijem objekta       Upoznati učenike s pojmom     Tehnički prijem objekta
                             tehničkog prijema objekta
 
 8.   Organizacija kamenarskih     Upoznati učenike s          Organizacija kamenarskih 
     radova                   organizacijom kamenarskih     radova
                             radova na gradilištu          - pripremni radovi
                                                    - izrada građevinske skele
                                                    - organizacija izvođenja
                                                    - zaštitne mjere na gradilištu
 
9.    Obračun radova po          Upoznati učenike s normiranjem  Obračun radova po vrstama
     vrstama normiranja          radova i analizom cijena        normiranja u graditeljstvu:
     u graditeljstvu              Upoznati učenike s pojmom     primjena normi
                             i izradom troškovnika         čitanje normi
                                                     - izrada pomoćne analize cijena
                                                     - izrada glavne analize cijena
                                                     - izrada dokaznice mjera
                                                     - sastavljanje cjenika radne 
                                                    snage i materijala
                                                     - utvrđivanje potrebitih stavki
                                                     troškovnika
                                                     - izrada troškovnika
                                                     - izrada operativnog plana 
                                                    objekta u obliku gantograma
 
10.  Izrada tehničke             Upoznati učenike sa sadržajem  Izrada tehničke dokumentacije
     dokumentacije              i izradom tehničke dokumentacije- tehnički opis
                                                     - idejno rješenje
                                                     - palirski nacrt
                                                     - detalji
                                                     - projekti zanatskih radova
                                                     - projekti instalacija
                                                     - troškovnik
                                                     - dokaznica mjera
 
 
6.10. Nastavni predmet: Poznavanje nacrta
 
Razred:  treći (3.)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: dva sata ( 64 sata)
 
Cilj:  Stjecanje znanja iz predmeta Poznavanje nacrta koja će omogućiti obavljanje 
     poslova u zanimanju klesar.
 
Zadaci: - znati i moći čitati nacrt
       - znati i moći nacrtati nacrt jednostavnog objekta
       - znati i moći nacrtati klesarski detalj
       - znati koristiti stručnu literaturu
       - osposobiti se za cjeloživotno učenje
  
Provjera postignuća rada učenika:
 
  - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja kao i izradom programa
  - vještine: primjena znanja korištenjem literature
  - zalaganje: sudjelovanje učenika u savladavanju nastavnih sadržaja
 
Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb
          Potočnjak: Osnove tehničke obrade kamena
 
Poznavanje nacrta
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
R. br.       Nastavno područje                 Broj sati
 
1.        Presjeci geometrijskih tijela                   9
2.        Kosa projekcija                           19
3.        Ortogonalna aksonometrija                   22
4.        Centralna projekcija                        14
                            
          Ukupno:                                64
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Poznavanje nacrta
R. br.  Nastavno područje      Cilj ( znanja i umijeća)      Sadržaj
 
1.   Presjeci geometrijskih tijela     Znati konstruirati elipsu       Konstrukcija elipse
                             Znati nacrtati presjek         Nacrt kamenog stupa
                             kamenog stupa             Presjeci stupa
 
2.    Kosa projekcija            Znati nacrtati kameni luk      Nacrt kamenog luka
                                                     Presjek luka
                                                     Prostorna slika luka
                                                     Detalji luka
                            Znati nacrtati kameni         Nacrt krovnog vijenca
                             krovni vijenac              Prostorna slika krovnog 
                                                     vijenca
 
3.    Ortogonalna aksonometrija    Znati nacrtati nacrt kamene    Nacrt kamene klupice
                             klupice                   Prostorna slika klupice
                             Znati nacrtati nacrt          Nacrt polubaze stupa
                             polubaze stupa             Prostorna slika polubaze
 
4.    Centralna projekcija         Znati nacrtati nacrt okvira     Nacrt okvira
                             grobnice                  Perspektivna slika okvira
                                                     Detalji okvira 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


IZBORNA NASTAVA
MATEMATIKA U STRUCI
 
Razred: drugi (2.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 razred 1 sat (35 sati)
Cilj:
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi. Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke. Znati i moći koristiti se stručnom literaturom . Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
-znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;
-vještine: primjena znanja korištenjem literature;
-zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 Literatura za učenike i nastavnike:    
 1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, «UM» d.o.o. Nova Gradiška   
2. CD – Datenbank Metalltechnik CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.    klasičnim računanjem
2.    radom na računalu primjenjujući korisnički program
 
Izborna nastava – Matematika u struci – druga (2.) godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
R. br.     Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
1              2                       3                         4
 
1.         Trigonometrijske funkcije      Utvrditi primjenu            Jedinična kružnica                                                                                  trigonometrijske funkcije      Trigonometrijske funkcije           
                                                          Primjena trigonometrije
                                                          Pravokutni i kosokutni trokut
                                                          Mjerenje kuta.
2.         Pravilo trojno              Utvrditi primjenu            Jednostavno pravilo trojno.
Pravila trojnog              Složeno pravilo trojno
 
3.         Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu            Pojam postotnog računa.                    
Postotnoga i kamatnogračuna   Pojam kamatnog računa
                                
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
 
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sata)
 
Cilj:
Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju. Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju. Znati i moći koristiti se stručnom literaturom. Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;
- vještine: primjena znanja korištenjem literature;
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, «UM» d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbankm Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.    klasičnim računanjem 
2.    radom na računalu primjenjujući korisničke programe
 
Izborna nastava – Matematika u struci - treća godina (3.)
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
R. br.  Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                Sadržaj    
1         2                            3                          4
1.  Proračuni u struci i zanimanju   Praktična primjena znanja          Izrada zadataka iz struke i zanimanja.
2.  Izračun troškova            Poznavanje troškova i njihovo      Materijalni troškovi vrijeme izrade,
                             izračunavanje                   ukupni troškovi izrade, cijena proizvoda
                                                         ili usluge, izračun norme.
3.  Kalkulacija                  Obračun posla i zarade            Izrada predračuna-ponude za jednostavniji 
                                                         posao
 


PRAKTIČNA NASTAVA
 
NASTAVNI PREDMET:     Tehnološke vježbe 
- Građevni materijali
- Klesarske konstrukcije
- Tehnologija obrade kamena
- Zaštita na radu
 
a)   Zaštita na radu
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: ukupno 35 sati realizirati u prvom mjesecu rada škole
 
Cilj: Osposobiti učenike za siguran rad u školskoj radionici
     
Zadaci:  Upoznati ulogu i značaj zaštite na radu
        Upoznati izvore mogućih opasnosti i mjere zaštite
        Priviknuti se uporabi osobnih zaštitnih sredstava
        Upoznati se s a sigurnim načinom transporta i rukovanja kamenom
        Upoznati se sa sigurnim korištenjem alata i pribora za obradu kamena
        Znati pružiti osnovnu prvu pomoć
        Znati koristiti sredstva za zaštitu i gašenje požara
 
Provjera postignuća rada učenika
 
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim, pismenim i 
       praktičnim ispitivanjem sadržaja
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i praktična primjena znanja tijekom vježbi
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
 
Literatura: Jozo Valentić: Priručnik zaštite na radu za obrazovanje i praksu
 
Zaštita na radu
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.    Nastavno područje         Broj sati
 
1. Osnove zaštite na radu               3
2. Izvori opasnosti i mjere zaštite          9
3. Osobna zaštitna sredstva             3
4. Radna okolina                     2
5. Sigurnost u transportu i rukovanje
   materijalom-kamenom               2
6. Sigurnost pri radu alatom i priborom
   (za obradu kamena)                 5
7. Pušenje i alkohol                   1
8. Prva pomoć                       6
9. Zaštita od požara                   4
 
Ciljevi i zadaci nastavnih područja: Zaštita na radu
 
R. br.    Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1              2                  3                     4
 
1.   Osnove zaštite na radu   Upoznati učenika s ulogom    Uloga i značaj zaštite na radu
                        i značajem zaštite na radu     Statistika nezgoda
                                                Nezgode i profesionalna oboljenja
                                                Inspekcija rada i provođenje mjera
                                                zaštite na radu
                                                Poslovi u posebnim uvjeti rada
 
2.  Izvori opasnosti i mjere    Upoznati učenike s mogućim   Mehanički izvori opasnosti
    zaštite                izvorima opasnosti          -od rotirajućih dijelova
                        Upoznati učenike s mjerama   -od dijelova koji se kreću 
                        zaštite                   pravocrtno
                                                -od stršećih i oštrih predmeta
                                                -od uklještenja
                                                Opasnosti od električne struje
                                                -djelovanje električne struje
                                                na ljudski organizam
                                                -čimbenici kod udara električne struje
                                                -opasnosti i mjere zaštite kod
                                                električne struje
                                                -upute za siguran rad s električnim
                                                trošilima
                                                Opasnosti pri kretanju
                                                -radne površine i prostori
                                                -rad na većim visinama
 
                                                 Opasnosti od štetnih plinova i           
                                                 kiselina
                                                 Opasnosti od buke i vibracija
 
3.    Osobna zaštitna sredstva Upoznati učenike s vrstama     Osobna zaštitna sredstva:
                        zaštitnih sredstava           -glave, očiju, lica
                        Naučiti učenike koristiti        -sredstva za zaštitu sluha i dišnih
                        sredstva za zaštitu            organa
                                                 -sredstva za zaštitu ruku, nogu i 
                                                 trupa
                                                 -sredstva za zaštitu pri radu na                                                
                                                 visini 
 4.   Radna okolina         Upoznati učenike s            Mikroklimatski uvjeti
                        Karakteristikama radne okoline   Svijetlost i vid
 
5.    Sigurnost u transportu   Upoznati učenike sa sigurnim   Priprema za siguran transport
     i rukovanju kamenom    transportom i rukovanjem      -prihvat, utovar i istovar tereta
                        kamenom                 -pokreti i položaj tijela pri radu
                                                 i transportu
 
6.    Sigurnost pri radu      Upoznati učenike sa sigurnim   Sigurnost pri radu klesarskim 
     alatom i priborom       radom klesarskim alatom i      alatima
     (za obradu kamena)     priborom                  Rad s bušilicom, bušaćim čekićem
                                                 i ručnom brusilicom (frezom)
                                                 Rad s pneumatskim alatima
 
7.    Pušenje i alkohol       Upoznati učenike s opasnošću   Opasnosti od pušenja
                        od alkohola i pušenja          Opasnosti od konzumacije alkohola 
 
8.    Prva pomoć          Upoznati učenike s vrstama     Prva pomoć-
                        pružanja prve pomoći         -oživljavanje
                                                 -zaustavljanje krvarenja
                                                 -povreda oka
                                                 -odstranjivanje stranog tijela iz oka
 
9.    Zaštita od požara       Upoznati učenike s uzrocima    Uzroci nastajanja požara
                        nastajanja požara te s načinom   Vrsta protupožarnih aparata
                        gašenja istih                Gašenje požara
 
Tehnološke vježbe - Građevinski materijali 
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: jedan sat ( 35 sati)
 
Cilj:  Stjecanje osnovnih znanja i vještina koja će omogućiti lakše obavljanje poslova klesara
Zadaci: 
Upoznati učenike s vrstama i karakteristikama građevinskog materijala
Znati pripremiti različite vrste betona i mortova
Upoznati sredstva za zaštitu kamena, drva i željeza
Znati koristiti stručnu literaturu
Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje
 
Provjera postignuća rada učenika:
 
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem 
- vještine: pravilno rukovanje alatom i priborom, praktične vježbe, primjena stručne literature
- zalaganje: sudjelovanje učenika u vježbama
 
Literatura: Marin Horvat: Građevni materijali
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
R. br.       Nastavno područje          Broj sati
 
1.  Građevni materijali - vrste i podjela            2
2.  Kamen                                 3
3.  Glina                                  1
4.  Veziva                                 5
5.  Mort                                  4
6.  Beton                                  6
7.  Ugljikovodični materijali                     2
8.  Drvo                                  4
9.  Kovine i slitine                           4
10. Staklo                                  1
11. Plastične mase                           1
12. Boje i lakovi                             2
   Ukupno                               35
 
Cilj i zadaci nastavnog područja: Građevinski materijali
 
R. br.  Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
 1             2                       3                     4
                                    
                                                 
 1.    Građevni materijali          Upoznati učenike s vrstama    Građevni materijali
                             građevnih materijala
 
 2.    Kamen                  Upoznati učenike s vrstama    Kamen kao građevni materijal
                             kamena kao građevnog      Vrste stijena
                             materijala
 
 3.    Glina                    Upoznati učenike s vrstama    Vrste opeke
                             opekarskih proizvoda        Crijep
                                                     Keramičke pločice
 
 4.   Veziva                   Upoznati učenike s vrstama   Cement
                             građevnih veziva            Vapno
                                                     Gips
 
 5.   Mort                    Upoznati učenike s vrstama    Mort
                             morta                    Žbuka
 
 6.   Beton                    Upoznati učenika sa sastavom Sastav betona
                             i vrstama betona            Vrste betona
                                                     Laki beton
                                                     Armirani beton
                                                     Prednapregnuti beton
 
 7.   Ugljikovodični materijal       Upoznati učenike s vrstama    Bitumen i katran
                             i primjenom ugljikovodičnih    Bitumenski i katranski proizvodi 
                             materijala                 Asfalt
 
 8.   Drvo                     Upoznati učenike s vrstama    Drvo kao građevni materijal
                             i primjenom drva kao        Vrste drva
                             građevnog materijala        Svojstva i greške drva
                                                     Zaštita drva
                                                     Tehnička podjela drva
                                                     Industrijski drveni materijal
 
 9.   Kovine i slitine              Upoznati učenike s vrstama    Proizvodi od željeza
                             i primjenom željeza i čelika    Proizvodi od čelika
                             u graditeljstvu              Zaštita željeza i čelika
                                                     Uporaba ostalih kovina i 
                                                     slitina u graditeljstvu
 
10.   Staklo                    Upoznati učenike s primjenom  Obrada stakla
                             stakla u graditeljstvu         Vrste stakla
 
11.   Plastične mase             Upoznati učenike s uporabom  Vrste i podjela plastičnih masa
                             plastike u graditeljstvu        Uporaba plastičnih masa
 
12.   Boje i lakovi               Upoznati učenike s vrstama    Vrste i podjela boja
                             i uporabom boja i lakova u    Premazi
                             graditeljstvu
 
 
Tehnološke vježbe - Tehnologija obrade kamena
 
Razred:  drugi (2.) i treći (3.)
Tjedni (ukupni ) fond sati:     jedan sat ( 35 sati) drugi razred
                        jedan sat (32 sata) treći razred
      Izvodi se u bloku od 4 sata jedanput mjesečno u tvrtki koja raspolaže odgovarajućim 
     strojevima.
Cilj: Stjecanje novih znanja i vještina iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslova klesara.
Zadaci: Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež pri izradi programa
Cilj:  Stjecanje osnovnih znanja i umijeća o strojevima za branje i obradu kamena
 
Zadaci:  Upoznati strojeve za branje i obradu kamena « in situ»
        Znati svojstva i karakteristike navedenih strojeva
        Znati pokrenuti iste strojeve 
        Znati i moći izvesti jednostavnije operacije s istim strojevima
        Znati koristiti stručnu literaturu
        Osposobiti se za cjeloživotno obrazovanje
 
Provjera postignuća rada učenika
 
-     Znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja i vježbi ocjenjuje se usmenim ispitivanjem sadržaja i vježbi
-     Vještine: pravilno rukovanje strojevima pravilno izvođenje operacija korištenje stručne literature
-   Zalaganje: sudjelovanje učenika u vježbama
 
Literatura:  Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom: Tehnologija obrade kamena
 
R. br.     Nastavno područje         Br. sati    Drugi (2.) razr.   Treći (3.) razr.
 
1.        Energija i oblici energije                     1
2.        Materijali i elementi strojeva                  2
3.        Elementi klipnog mehanizma                  1
4.        Elementi za protok i regulaciju protoka          1
5.        Strojevi u kamenolomu -
          -strojevi za branje kamena-sonda              8
          -žična pila                               8
          - podsjekačica                            8
          -pneumatski čekić                         1
          -pneumatski jastuci                        1
          -dizalice, vitla                            1
          -teška mehanizacija                        1
 6.        Vrsta obrade kamena                       2
          Ukupno                                35
 
7.          Primarni strojevi 
– raspiljivanje-
          – gateri                                 4
– monolama                             2
– dijamantfil                             2
          – renđer                                2
– tajabloki                               2
8.          Sekundarni strojevi-precizna obrada-
– portalne kružne pile                       2
– konzolne kružne pile                      2
– mostne kružne pile                       2
– polirke-zglobne                          4
– kombinirani stroj za marmete                4
– traka za obradu velikih ploča                4
– stroj za obradu rubova                     2 
  
          Ukupno                               32
          Ukupno                            35 + 32 = 67
 
Tehnološke vježbe - Klesarske konstrukcije 
 
Razerd:  prvi (1.)
        drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1 sat tjedno (35 sati)
                     2. razred 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj:  Stjecanje osnovnih znanja i vještina iz klesarskih konstrukcija koja će omogućiti obavljanje poslove klesara.
Zadaci: Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež pri izradi programa
       Znati primijeniti zakonitosti klesarskih konstrukcija u praksi
       Znati i moći koristiti stručnu literaturu
       Osposobiti se za cjeloživotno učenje
Provjera postignuća rada učenika:
       Grafički radovi prve godine - izrada i usmena analiza
       Zidovi, lukovi
       Prvi program-analiza
       Profilirani okviri
       Vertikalne i horizontalne obloge
       Drugi program-analiza 
       Grafički radovi druge godine-izrada i usmena analiza
       Stepeništa-proračun
       Jednokrako monolitno, dvokrako monolitno
       Treći program-analiza
       Obložna stepeništa
       Četvrti program-analiza
       Kružna i polukružna stepeništa
       Peti program-analiza
       Grobnice
       Šesti program-analiza
Literatura: Crnković, Šarić: Građenje prirodnim kamenom, IGH, Zagreb
 
 
Klesarske konstrukcije :
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
                                                     Broj sati
R. br.    Nastavno područje                   1. razr.   2. razr.   Ukupno
 
1.        Zidovi od kamena                      2                  2
2        Stupovi od kamena                     1                  1
3.        Lukovi od kamena                     4                  4
4.        Izrada prvog programa                  7                  7
5.        Okviri od kamena                      1                  1
6.        Klupica                             1                  1
7.        Profilirani okviri                       2                  2
8.        Horizontalne obloge                    2                  2
9.        Vertikalne obloge                      2                  2
10.       Suha obloge zidova                     6                  6                                     
11.       Izrada drugog programa                 7                  7    
 
12.      Stepeništa – monolitna                            3        3
13.      Izrada trećeg programa                           4        4
14.      Stepeništa – obložna                             3        3 
15.      Izrada četvrtog programa                          4        4
16.      Zavojna stepeništa                               6        6
17.      Izrada petog programa                            4        4
18.      Grobnice                                      6       6
19.      Izrada šestog programa                           5        5
 
        Ukupno:                             35       35       70
 
 
Cilj i zadaci nastavnog područja: Klesarske konstrukcije
 
R. br.   Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)        Sadržaj
1              2                  3                     4
 
1.    Zidovi od kamena           Upoznati učenike s vrstama    Zidovi od kamena-vrste
                             zidova od kamena          Zidovi od lomljenog kamena
                                                     Zidovi od klesanaca
                                                     Ugradba klesanaca
                                                     Mješoviti zidovi
2.    Stupovi od kamena          Upoznati učenike s vrstama    Stupovi od kamena
                             stupova od kamena
3.    Lukovi od kamena           Upoznati učenike s vrstama    Lukovi od kamena
                             lukova od kamena          -ravni luk
                                                     -segmentni luk
                                                     -polukružni luk
     Izrada prvog programa
 
4.    Okviri od kamena           Upoznati učenike s vrstama    Okviri od kamena
                             okvira od kamena
 
5.    Klupica                  Upoznati učenike s vrstama   Klupica
                             klupica
6.    Profilirani okviri            Upoznati učenike s vrstama   Profilirani okviri od kamena
                             profila na okvirima          Geometrijske konstrukcije ostalih lukova
 
7.    Horizontalne obloge          Upoznati učenike s vrstama   Horizontalne obloge
                             obloga                   -vanjske
                                                     -unutrašnje
8.    Obloga zidova              Upoznati učenike s vrstama    Vertikalna obloga
                             vertikalne obloge zidova      - mokra
                                                     -suha
                                                     Sidra za suhu oblogu
 
     Izrada drugog programa
 
9.    Stepeništa                 Upoznati učenike s vrstama    Monolitna stepeništa
                             i proračunom stepeništa       -proračun stepeništa
                                                     -jednokrako monolitno
                                                     -dvokrako monolitno
Izrada trećeg programa
 
10.   Obložna stepeništa          Upoznati učenike s vrstama   Obložna stepeništa
                             obložnih stepeništa          -jednokrako
                                                     -dvokrako
     Izrada četvrtog programa
 
11.   Zavojna stepeništa          Upoznati učenike s vrstama    Zavojna stepeništa
                             zavojnih stepeništa           Usklađivanje zavojnih i klinastih
                                                     stepeništa                                                   
                                                     Polukružno stepenište
                                                     Kružno stepenište
      Izrada petog programa
 
12.   Grobnice                 Upoznati učenike s vrsta      Kamene poklopnice
                             grobnica                  Jednostavne grobnice
                                                     Složene grobnice
                                                     Detalji grobnice
Izrada šestog programa
 
Praktični dio obrazovanja-naukovanje
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se u školskim radionicama obrtničke škole te kod obrtnika ili u odgovarajućoj industriji kamena.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa. Godišnji fond sati praktične nastave podijeljen je u tri dijela. Prvi dio izvodi se isključivo u odgovarajuće opremljenoj školskoj radionici. Drugi dio praktične nastave izvodi se po izboru učenika u licenciranoj (dobro opremljenoj) školskoj radionici ili u obrtničkoj odnosno industrijskoj (dobro opremljenoj) radionici. Treći dio praktične nastave izvodi se u obrtničkoj, odnosno, industrijskoj radionici na strojevima za branje i obradu kamena.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava. Ocjenjivanje i praćenje učenika u obrtničkim, odnosno, industrijskim radionicama izvodi majstor klesar odnosno predradnik u industrijskoj radionici u suradnji s nastavnikom klesarstva zaduženim za praćenje učeničke prakse. Konačna ocjena praktične nastave izvodi se iz ocjene rada u školskoj radionici te ocjene rada u obrtničkoj, odnosno, industrijskoj radionici. Ocjenjuju se minimalno tri elementa: kreativnost, vještina i zalaganje.
 
 
Prva godina zanimanja: Praktična nastava
 
R.br.    Nastavno područje             Sadržaj programa - cilj (znanja i vještine)
1              2                                     3                  
 
1.        Obrazovanje za zanimanje          Objasniti značenje ugovora o obrazovanju-       
                                      naukovanju
2.        Ustroj i organizacija obrazovnog     Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije 
          pogona                       pogona za obrazovanje:
                                      -školske radionice
                                      -obrtničke radionice
                                      -pogona poduzeća
                                      -gradilišta i sličnih objekata
3.        Radno pravo, Zaštita na radu       Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju-
                                      naukovanju
                                      Objasniti zadaće zaštite na radu
                                      Navesti bitne odredbe Zakona o zaštiti na radu
                                      koje vrijede za obrazovni pogon
4.        Sigurnost na radu, Zaštita okoliša     Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu
          Racionalno korištenje energije       Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu 
                                      i uvoditi mjere prve pomoći
                                      Navesti bitne propise za sprječavanje požara
                                      te upoznati protupožarne aparate i sredstva
                                      Upozoriti na opasnost koje uzrokuju pare, plinovi
                                      lako zapaljivi materijali i električna struja
                                      Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su 
                                      uvjetovani radnim mjestom
                                      Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu
                                       i načine racionalne uporabe
                                      Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu
                                      i načine racionalne uporabe energije u 
                                      strukovnom području rada
5.        Planiranje i priprema rada         Osigurati tok tehnološkog postupka rad 
                                      uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu
6.        Ručni alati                     Upoznati učenike s ručnim alatom za obradu 
                                      kamena               
                                      Znati naziv i funkciju pojedinih alata
                                      Spremanje i održavanje alata
7.        Mjerni pribor                   Upoznati učenike s mjernim priborom potrebnim
                                      za klesarsku obradu
                                      Znati funkciju mjernog pribora
8.        Rukovanje alatom                Ispravno i sigurno kretanje s alatom
                                      Pravilni stav pri radu s pojedinim alatima
                                      Privikavanje na rad kod obrade ravne plohe
9.        Uočavanje pravca slojevitosti kamena Podešavanje neobrađenog kamena po
                                   zadanim mjerama
10.        Izrada ravne plohe grubim alatima   Piket- znati način uporabe
                                      Špica- znati način uporabe
                                      Zubatka- znati način uporabe
11.        Gruba obrada ivica               Znati obraditi ivicu (rub) finom zubatkom
12.        Fina obrada plohe                Martelina- znati način uporabe
                                      Bućarda- znati način uporabe
13.        Obrada ivica (rubova) na dlijeto      Upoznati i znati rad s dlijetom
14.        Obrada jednostavnih klesanaca      Znati što su to klesanci
                                      Znati redoslijed uporabe alata
                                      Prilaz na lice- znati i moći obraditi sve bočne
                                      plohe grubim i finim alatima
                                      Znati pripremiti plohe za brušenje i poliranje
                                      Znati primijeniti različite tehnike obrade na
                                      arhitektonskim detaljima fasade
                                      -obrada rustiko
                                      -obrada punta piket
                                      -obrad zubatkom (žgrafun)
                                      -obrada grubom i finom zubatkom
                                      -obrada martelinom
                                      -obrada bućardom
                                      Znati isklesati: 
                                      klesance fasade
                                      jednostavni stup
                                      pragove
stepenice   
vijence
15.        Rad u obrtničkoj radionici          Upoznati se s organizacijom rada radionice
          ili industrijskoj radionici            Znati primijeniti odredbe Zakona o zaštiti na radu
          za obradu kamena               Znati i moći primijeniti znanja i vještine stečene
                                      u školskoj radionici
                                      Steći radne navike s obzorom na osmosatno radno 
                                      vrijeme
                                      Upoznati se s funkcijom rada malih ručnih 
                                      električnih i pneumatskih strojeva :
                                      freze, bušilice, brusilice, štemalice i sl.
                                      Znati i moći voditi dnevnik rada u radionici 
                                       
 
16.        Izrada jednostavnih profiliranih      Znati i moći izraditi jednostavni profilirani klesanac
          klesanaca                      -prijelaz profila na lice
                                      -profili- pravokutni
                                      -konveksni
                                      -konkavni
17.        Ručno brušenje i poliranje          Znati upotrijebiti odgovarajuće alate i pribore
                                      za brušenje
                                      Razlikovati brusove po finoći zrna
                                      Znati napraviti pripremu za poliranje
                                      Znati polirati i ravnu i zaobljenu površinu
                                      Znati zaštititi polirane površine
18.        Horizontalna obloga              Znati postaviti različite vrste podova i stepenica
                                      i vanjskih i unutrašnjih
                                      Znati očistiti završene obloge
                                      Znati fugirati završene obloge
                                      Upoznati način zaštite i održavanja obloženih
                                      površina
 19.       Izbor i priprema materijala          Rad na potrebitoj dokumentaciji- Znati napraviti 
                                      jednostavni nacrt- Znati i razumjeti zadani nacrt
                                      Znati naručiti materijal po zadanoj dokumentaciji
                                      Moći preuzeti materijal
                                      Znati i moći izvršiti izmjere potrebitog materijala
20.        Izrada šablona                  Upoznati se s potrebnim alatom za izradu šablona
                                      Znati napraviti šablonu:
                                      -šablona od papira
                                      -šablona od lima
                                      -šablona od žice
                                      Znati primijeniti šablone kod izrade kamenih 
                                      elemenata
21.        Izrada jednostavnih profiliranih      Znati izraditi ravni profil
          klesanaca                      Znati izraditi konkavni profil
                                      Znati izraditi konveksni profil
22.        Izrada uglova kod jednostavnih      Znati izraditi ugao jednostavnog profila
          profila                        
23.        Izrada profila pneumatskim         Znati koristiti pneumatske alate:
                                      pneumatsko dlijeto
                                      pneumatski škic
                                      pneumatske turbine
                                      za izradu profila
24.        Ručno brušenje i poliranje          Znati upotrijebiti različite brusove za brušenje
          profiliranih klesanaca             profiliranih površina
                                      Znati ručno ispolirati profilirane površine
25.        Strojno brušenje i poliranje          Znati upotrijebiti ručne brusilice za 
          profiliranih klesanaca             brušenje profiliranih površina 
 
26.        Rad u obrtničkoj radionici          Znati i moći primijeniti znanje i vještine stečeno
          ili industrijskoj radionici            u školskoj radionici
          za branje i obradu kamena          Upoznati način rada i karakteristike strojeva u 
                                      kamenolomu-žična pila
                                         -sonda
                                         -podsjekačica
                                         -bageri
                                         -utovarivači 
 
27.        Izrada složenih profiliranih          Znati isklesati složeni
          klesanaca                      profilirani klesanac
28.        Izrada uglova profiliranih           Znati isklesati otvoreni ugao
          uglova klesanaca                ugao profiliranog klesanca
                                      Znati isklesati zatvoreni ugao
                                      profiliranog klesanca
29.        Izrada rozetnih oblika u kamenu      Znati nacrtati jednostavniju rozetu
                                      Znati napraviti odgovarajuće šablone
                                      Znati isklesati jednostavniju rozetu
30.        Izrada stupova i stupića            Znati nacrtati jednostavniji stup
                                      Znati nacrtati jednostavniju kamenu ogradu
                                      Znati napraviti odgovarajuće šablone
                                      Znati isklesati profilirani stupić
                                      -ručno        
                                      -strojno
                                      Znati isklesati kameni stup
                                      -brušeni
                                      -štokani-martelina, gradina
                                      Znati isklesati kameni stup s entazisom
                                      i kanekurama 
31.        Izrada profiliranih baza            Znati isklesati kamenu bazu
          i kapitela                      Znati isklesati kamenu polubazu
                                      Znati isklesati jednostavni kapitel
                                      Znati isklesati jednostavni polukapitel
32.        Izrada jonskih i korintskih          Znati isklesati jonski kapitel
          kapitela                       Znati isklesati korintski kapitel
33.        Graviranje slova u kamenu         Znati nacrtati raster slova na kamenoj ploči
                                      Znati isklesati slova na kamenoj ploči
                                      -udubljena
                                      -rišaltana-ispupčena
34.        Ornamentika u kamenu            Znati prenijeti sliku ornamenta na kamen
                                      Znati isklesati ornament
35.        Punktiranje u kamenu             Znati tehniku punktiranja
 
36.        Rad u obrtničkoj radionici          Znati i moći primijeniti znanje i vještine
          ili industrijskoj radionici            stečeno u školskoj radionici
          za obradu kamena               Upoznati način rada i karakteristike strojeva
                                      za obradu kamena:
                                      - gateri
                                      -monolame
                                      -dijamantfil
                                      -tajabloki
                                      -freze-konzolne
                                       -mostne
                                      -polirke
                                      -rad na širokoj liniji za brušenje i poliranje
                                      -rad na liniji za proizvodnju marmeta
                                      -rad na ostalim strojevima
37.        Rad u obrtničkoj radionici          Znati ugrađivati kamen-montažerski radovi
          ili industrijskoj radionici            -vertikalna ugradba kamena
          koja se bavi montažom            -viseća horizontalna obloga u kamenu
                                      -viseća vertikalna obloga u kamenu
                                      -obloga otvora u zidu
                                      Suha vertikalna obloga
                                      Obloga zidnim panelima u kamenu
 
7. ISPITNI KATALOG – POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT
 
  Cilj završnog ispita je da ispitanik dokaže da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja utvrđena nastavnim planom i programom nužna za obavljanje poslova u zanimanju.
  Stručni dio završnog ispita sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela kojima se provjeravaju usvojenost znanja i umijeća potrebna za obavljanje poslova zanimanja klesar. Praktični dio ispita utemeljen je na praktičnom dijelu programa .Sadržaji teorijskog dijela utvrđuju se iz odgovarajućih predmeta. Ispitnim katalogom navode se po predmetima osnovne ispitne zadaće koje se na ispitu provjeravaju, način provjere te daje tablični pregled sadržaja iz kojih se obavlja provjera znanja i umijeća koja učenik treba pokazati i nastavnih i radnih sredstava kojima se učenik može služiti i pomoću kojih se znanja provjeravaju.
 
  Praktični dio završnog ispita
 
  Provjera postignutih znanja, vještina i navika u praktičnom dijelu završnog ispita provodi se:
1.   IZRADOM ISPITNOG URATKA
Pri izradi praktičnog uratka ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu zada ispitna komisija.
Praktični dio ispita ocjenjuje se temeljem rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade praktične zadaće. Listu vrednovanja utvrđuje ispitna komisija na način da se svaki postupak boduje.
Postupci koji se vrednuju i način bodovanja:
 
a) Samostalnost u planiranju tijeka rada i izrade uratka                  0 – 10
b) Utrošeno vrijeme za planiranje i izradu                            0 – 20
c) Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju alatima                  0 – 20
d) Kvaliteta i točnost izrade                                      0 – 20
e) Estetski izgled uratka                                         0 – 10
f) Primjena mjera za rad na siguran način                            0 – 15
g) Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša                              0 – 10
h) Racionalna uporaba energije                                   0 – 10
i) Točnost mjernih rezultata                                      0 – 15
j) Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata            0 – 10
k) Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije                        0 –10
 
 
Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak, odnosno, ispitno mjerenje temeljem bodovne liste:
 
BODOVNA LISTA
 
% ostvarenih bodovaocjena
92 - 100% bodovaOdličan ( 5 )
81 -  91% bodovaVrlo dobar ( 4 )
67 -  80% bodovaDobar ( 3 )
50 -  66% bodovaDovoljan ( 2 )
0 -  49% bodovaNedovoljan ( 1 )

 

Stručno-teorijski dio ispita
 
Stručno-teorijski dio završnog ispita polaže se pismeno, odnosno usmeno. Ispitanik koji je postigao više od 60 % mogućih bodova, položio je stručno-teorijski dio završnog ispita. Ispitanik koji je postigao 30 – 60 % mogućih bodova ima pravo polagati usmeni ispit. Ako ispitanik ne zadovolji na usmenom ispitu upućuje se na popravni ispit iz stručno-teorijskog dijela ispita u idućem ispitnom roku. Ispitanik koji na pismenom dijelu ispita postigne manje od 30 % mogućih bodova, upućuje se na popravni ispit.
 Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća znanja nužna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za stručno-teorijski dio naukovanja. Pitanja i zadaci trebaju obuhvatiti sljedeće razine znanja i sposobnosti:
-     osnovne pojmove i definicije;
-     građu, spajanje, djelovanje, izračunavanje;
-     analizu djelovanja na temelju zadanih uvjeta
-     sintezu, vrednovanje i prijedlog novih i zamjenskih rješenja.
 
   Poželjno je da svaka od ovih razina znanja sudjeluje s 20 – 30 % ukupnog broja bodova.
  Na pismenoj provjeri stručno-teorijskih znanja pitanja i zadaci trebaju u najvećoj mjeri biti objektivnog tipa: učenik treba računati, crtati sheme, pročitati podatke iz sheme ili tablica, uvidjeti pogreške, izvesti zaključke iz zadanih podataka, nabrojiti sastavne dijelove i dr. Treba izbjegavati pitanja esejskog tipa poput opisivanja nekog posla. Ako postoji potreba za opisivanjem nekog posla ili struja, onda je najbolje i takva pitanja pretvoriti u pitanja objektivnog tipa tako da se sugerira nabrajanje po stavkama: materijala, redoslijed operacija, potrebnog alata i pribora. To se postiže na taj način da se prostor za odgovore oblikuje u tablicu. Time se učeniku olakšava da bolje pokaže stvarna znanja, postiže se veća preglednost odgovora i objektivnost ocjenjivanja.
  Općenito treba nastojati da pitanja i zadaci sadrže tablice, sheme, skice i crteže na kojima učenik treba pronaći, obraditi i interpretirati podatke. Crteži i fotografije su dobrodošli i onda kada se od učenika traži da opiše građu nekog stroja ili uređaja ili nabroji njegove dijelove. Tada se na ilustraciji mogu označiti pozicije brojevima ili slovima što olakšava snalaženje učenika i poboljšava komunikaciju učenika i ocjenjivača. Od učenika također treba tražiti grafičko izražavanje: crtanje shema i skica. Ako treba provjeriti znanje spajanja, shema ili skica može biti djelomično nacrtana, a spajanje treba izvršiti učenik. Time se pomaže učeniku da organizira prostor za crtanje ,štedi se vrijeme, a provjerava se bitno.
 Za rješavanje pitanja i zadaća ispitanik ima na raspolaganju četiri sata uz uporabu dopuštenog pribora za pisanje, brisanje, crtanje i računanje te priručnika i ostalih pisanih materijala. Ocjenjivanje se obavlja po ovoj ljestvici:
BODOVNA LISTA
 
% ostvarenih bodovaocjena
90 - 100% bodovaodličan ( 5 )
80 -  89% bodovavrlo dobar ( 4 )
70 -  79% bodovadobar ( 3 )
61 -  69% bodovadovoljan ( 2 )
30 - 60% bodovapravo polaganja usmenog ispita
0 – 29% bodovanedovoljan ( 1 )

 
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. I u ovom dijelu ispita treba što više koristiti sheme, crteže, fotografije, primjere projekata, tablice i kataloge proizvođača opreme i materijala itd. Zato je poželjno da se usmeni ispit održava u specijaliziranoj učionici gdje su dostupna sva navedena sredstva.
 
7.1. Nastavni predmet: Hrvatski jezik
Ispitni cilj: Ispit pismenog izražavanja
Način provjere znanja i umijeća: Tematska zadaća - pismeno
 
7.2. Nastavni predmet: Petrografija
Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Petrografija u zanimanju klesar.
Način provjere znanja i umijeća: Pismeni i usmeni ispit
 
7.3. Nastavni predmet: Tehnologija obrade kamena
Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Trhnologija obrade kamena u zanimanju klesar.
Način provjere znanja i umijeća: Pismeni i usmeni ispit, 40 sati rada na strojevima te rezanje klesanca za završni ispit
 
7.4. Nastavni predmet: Klesarske konstrukcije
Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Klesarske konstrukcije u zanimanju klesar.
Način provjere znanja i umijeća: Crtanje programa po odabranom ispitnom pitanju s dokaznicom mjera, usmena obrana.
 
7.5. Nastavni predmet: Praktična nastava
Ispitni cilj: Znati i moći primijeniti znanja stečena iz predmeta Praktična nastava u zanimanju klesar.
Način provjere znanja i umijeća: Izrada klesanca u školskoj radionici kao detalja iz zadanog ispitnog programa, a u ograničenom vremenu od najviše 40 sati.
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom/pomoćničkom ispitu:
 
SadržajZnanjaNastavna i radna sredstva
PetrografijaStandardizirana pitanja          Uzorci
Geološke karte
Tehnologija obrade kamenaStandardizirana pitanjaFotografije strojeva
Modeli
Klesarske konstrukcijeStandardizirana pitanjaProjekti
Gotovi klesanci
Praktični dioVještine:
Standardizirane -
-radne probe
-praktični uradakTehnička dokumentacija
Strojevi
Alati

 
Za praktični rad zadaju se uradci u skladu s nastavnim planom iz područja:
 
 1. Zaštita na radu i zaštita okoliša
 2. Postavljanje radne skele
 3. Primjena i ugradba klesanaca i ploča
 4. Oblikovanje kamenih klesanaca i ploča
 5. Obrada kamenih površina
 6. Uočavanje slojevitosti kamena
 7. Obrada jednostavnih profiliranih klesanaca
 8. Izrada i upotreba šablona
9. Izrada složenih klesanaca
10. Izrada složenih profiliranih klesanaca
11. Strojna obrada kamena ručnim električnim i pneumatskim alatima
12. Brušenje i poliranje ravnih površina, rubova i profila
13. Izrada raznih tipova slova
14   Izrada ornamenata u kamenu
 
Za stručno-teorijski dio ispita zadaju se pitanja u skladu s nastavnim planom iz područja: 
 
Petrografija
 -minerali
 -utjecaj leda i vjetra na kamen
 -utjecaj klime na stijene
 -erozija stijena
 -fizičke osobine minerala
 -čvrstoća kamena na habanje, pritisak, savijanje i udarac
 -oblik, veličina i unutarnja građa zemlje
 -minerali graditelji stijena
 -magmatske stijene
 -metamorfne stijene
 -sedimentne stijene
Tehnologija obrade kamena
-     dijamantne kružne pile s horizontalnim i vertikalnim diskom
-     osnovna namjena i glavni dijelovi stroja za obradu rubova
-     elektromotorno ručno vitlo
-     vrste gatera s obzirom na alat koji koriste
-     kompresori- vrste, princip rada
-     gateri- redoslijed obrade u liniji
-     dijamantni disk i dijamantne krune
-     trafostanice u opskrbi električnom energijom
-     brusne trake 
 Klesarske konstrukcije
-     kružno stepenište
-     segmentni luk u kamenu
-     kamene ograde
-     horizontalna obloga
-     ravni luk u kamenu
-     međukatni vijenac
-     stupovi od kamena
-     krovni vijenac
-     zidovi od kamena
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine
Klasa:133-02/04-02/7                               
Ur. Broj: 526-12/04-52                    
Zagreb, 1. srpnja 2004.
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije - Narodne novine br.: 136 / 2003
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kemijski čistač - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klobučar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kotlar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kovač - Narodne novine br.: 112 / 2004
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...