Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fasader i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fasader


  

Narodne novine br.: 86 - Datum: 20.08.2007. - Interni ID: 20072679


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje fasader

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
2680
Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/03., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01. i 68/07), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
FASADER
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Ciljevi
Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.
Uključivanje u obrtničku izradu fasaderskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.
Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje obrazovanje i usavršavanje u struci.
Zadaci
Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom izvođenja poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te o mjerama zaštite ljudi i okoliša.
Poznavati svojstva i primjenu materijala, alata, pribora i pomagala.
Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
Steći znanja o važnosti fasade u građevinskoj konstrukciji i njezinoj ulozi u građevinskom objektu.
Usvojiti znanja o različitim vrstama fasadnih sustava, građevinskim podlogama i važnosti odabira odgovarajućeg fasadnog sustava za pojedine podloge. Usvojiti spoznaju o važnosti sustavne gradnje.
Steći znanja o svim vrstama žbuka, njihovim svojstvima i načinima ugradnje pojedinih žbuka.
Steći znanje čitanja troškovnika, tehničkih prospekata raznih proizvođača materijala, smjernica za izvođenje pojedinih završnih radova u građevinarstvu.
Steći vještinu zidanja ravnih zidova fasadnom opekom.
Steći vještinu zidanja zakrivljenih zidova fasadnom opekom.
Steći vještinu zidanja odnosno izvedbe višeslojnih fasadnih zidova.
Steći vještinu žbukanja raznim vrstama žbuka kao i o važnosti naknadne njege žbuke nakon ugradnje. Steći osnovna znanja o žbukalicama, silosima i silomatima.
Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija.
Znati kako se priprema odnosno sanira podloga za fasadu na starijim zgradama.
Usvojiti znanja o različitim principima sanacija kapilarne vlage.
Naučiti osnovna načela estetike u graditeljstvu i upoznati osnovne arhitektonske stilove.
Usvojiti znanje o osnovnim likovnim elementima i načelima komponiranja tih elemenata u skladne cjeline.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom nanošenja svih vrsta završno-dekorativnih slojeva koji se danas koriste u građevinarstvu za pročelja, te upoznati različite baze na kojima su izrađene i s tim u vezi njihova svojstva u primjeni, principe odabira, te njihove značajke. Upoznati pojam strukture, granulacije i nijanse kod završno--dekorativnih slojeva.
Steći znanja o važnosti vremenskih utjecaja kod izvođenja fasaderskih radova, te štete koje mogu nastati zbog vremenskih utjecaja kao i one koje mogu nastati zbog pogrešne ugradnje.
Naučiti rekonstruirati arhitektonske profile na pročeljima.
Usvojiti znanje o rekonstrukciji i sanaciji trodimenzionalnih uzoraka (dekoracija) na pročeljima.
Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.
Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu troškovnika za pojedine fasaderske radove, usvojiti znanje pojma »norma sata«.
Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
Trajanje obrazovanja
3 godine.
Uvjeti za upis
Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fasadera. Ugovor o naukovanju.
Mogućnost nastavka školovanja
Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstor-fasader (Zakon o obrtu).
Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili veleučilištu.
2. NASTAVNI PLAN
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjedno godišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270 70
Matematika u struci270270264204
Građevne konstrukcije2,587270--157
Osnove obojenja i izvedbe završno dekorativnih slojeva-- 26464
Poznavanje nacrta--270 -70
Otpornost građevina ----26464
Organizacija građenja----26464
Osnove računalstva 1,553----53
Izborna nastava1351351 32102
Tjelesna i zdravstvena kultura    
Matematika u struci    
Kultura stanovanja    
Tehnologija građenja    
Praktični dio 900 900 8002600
Tehnologija struke 70  70
Tehnologija fasaderskih radova  70 64134
Tehnološke vježbe   128128
Praktična nastava 830 830 6082268
Ukupno1614601614601613124232

 
NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

A) Općeobrazovni dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270 70
Ukupno931593157224854


B) Stručno-teorijski dio
 
Naziv predmeta Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci270270264204
Građevne konstrukcije 2,587270--157
Osnove obojenja i izvedbe završno-
-dekorativnih slojeva-- 26464
Poznavanje nacrta--270 70
Otpornost građevina----26464
Organizacija građenja----26464
Osnove računalstva1,553----53
Ukupno621062108256676

 
C) Izborni dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci135135132 
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132 
Kultura stanovanja--135-- 
Tehnologija građenja135135132 
Ukupno 135135132102

*Škola ili učenik biraju jedan od ponuđenih predmeta
 
D) Praktični dio
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi340270320930
Praktična nastava u školskoj radionici  
  
– najviše sati*270200128598
Tehnologija struke**70 70
Tehnološke vježbe 128128
Tehnologija fasaderskih radova** 7064134
Praktična nastava u radnom procesu
– najmanje sati  
  
5606304801670
Ukupno 9009008002600

* Svaka škola izrađuje izvedbeni program
** Okvirni sadržaj izvodi se dijelom s cijelim razredom, a dijelom u obliku vježbi po skupinama

Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave). Program zaštite na radu obvezno je završiti standardiziranim testom o osnovama zaštite na radu i protupožarne zaštite, kako bi se učenici odgovorno uključili u proces rada kod poslodavaca u okolnostima povećanog broja izvora opasnosti, pridržavali se postupaka i mjera zaštite, a poslodavci bi imali vjerodostojan dokument u vidu potvrde o položenom testu i time dokaz o ispravnosti angažiranja naučnika i za eventualni nadzor inspekcije rada, zaštite na radu i protupožarne inspekcije.
Godišnji plan ostvarivanja praktične nastave i odnos sadržaja koji se ostvaruju u školskoj radionici ili na gradilištu zajedno utvrđuju (i prilagođavaju tijekom školske godine) škola i poslodavac. Ako škola nema zidarsko-fasadersku radionicu, praktična nastava se izvodi u suradnji s uvježbanim i vještim fasaderima na radilištima, tijekom fasaderske sezone, u licenciranoj fasaderskoj radionici ili graditeljskom poduzeću, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 
E) Ukupno nastave
 Broj satiUkupno sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A Općeobrazovni dio315315224854
B Stručno-teorijski dio210210256676
C Izborni dio353532102
D Praktični dio9009008002600
Ukupno (A+B+C+D) 1460146013124232

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Matematika u struciUsmeno, pismeno.
Građevne konstrukcijeUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Elementi niskogradnjeUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko-tehnološka dokumentacija, domaći rad.
Poznavanje nacrtaGrafičke vježbe, usmeni odgovori, domaći rad.
Otpornost građevinaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Organizacija građenjaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Osnove računalstvaUsmena i pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Izborni predmetUsmeno, pismeno, praktični rad (ovisi o vrsti izbornog predmeta).
Tehnologija struke
Tehnologija fasaderskih radovaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Praktična nastava
Tehnološke vježbePraktični uradak mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

Napomena: Tijekom druge godine obvezna je provedba kontrolnog ispita.
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesor računalstva 
dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika 
prof. informatike i matematikeVSS
ing. informatike 
dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija 
dipl ing. građevinarstvaVSS 
dipl ing. arhitektureVSS
Građevne konstrukcijedipl. ing. arhitektureVSS
dipl. ing. građevinarstva
Osnove obojenja i izvedbe završno-dekorativnih slojevadipl. ing. građevinarstva
dipl. ing. arhitekture
dipl. ing. kemijske tehnologije
ak. kipar
ak. slikarVSS
Poznavanje nacrtadipl. ing. arhitektureVSS
dipl. ing. građevinarstva
Otpornosti građevina dipl. ing. arhitektureVSS
dipl. ing. građevinarstva
Organizacija građenjadipl. ing. arhitektureVSS
dipl. ing. građevinarstva
Izborna nastava strukedipl. ing. arhitektureVSS
dipl. ing. građevinarstva
Matematika u struciprof. matematikeVSS
dipl. ing. matematike
prof. matematike i fizike
prof. matematike i informatike
prof. matematike i nacrtne geometrije
prof. matematike
dipl. ing. građevinarstva
dipl. ing. arhitekture
Tehnologija struke
Tehnologija fasaderskih radova
Tehnologija građenjadipl. ing. arhitektureVSS
dipl. ing. građevinarstvaVŠS
dipl. ing. kemijske tehnologijeVSS
ak. slikar 
ak. kiparVSS
nastavnik praktične nastaveSSS
Tehnološke vježbedipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstva
dipl. ing. kemijske tehnologije
dipl. kipar
dipl. slikar
nastavnik praktične nastave – stručni učitelj majstor soboslikar-ličilacVSS;
SSS
Praktična nastava u školidipl. ing. arhitektureVSS
dipl. ing. građevinarstvaVŠS
dipl. ing. kemijske tehnologije 
nastavnik praktične nastave – stručni učiteljSSS
(suradnik u nastavi) majstor fasader (zidar) 
Praktična nastava u radnom procesunastavnik praktične nastaveVSS
majstor-fasaderSSS

Osim navedenih nastavnika, nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško--psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine« 1/96., 80/99.).
5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Rad s učenicima u skupinama
Kod stručnih predmeta, tamo gdje to zahtijevaju nastavni sadržaji, učenici se moraju odvojiti u skupine.
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
ProstorOpremaNastavni predmet
Računalska učionica15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa internetu, programi za crtanje.Osnove računalstva. Poznavanje nacrta. Tehnologija struke. Tehnologija fasaderskih radova. Tehnologija građenja. Organizacija građenja.
Osnove formulacije i izvedbe završno dekorativnih slojeva
Školska učionicaKlasična učionica s potrebnom tehničkom i crtaćom opremom (sredstvima i pomagalima). Tehnologija struke.
Tehnologija fasaderskih radova.
Tehnologija građenja.
Građevne konstrukcije.
Osnove form. i izvedbe zav. dek. slojeva
Otpornost građevina.
Organizacija građevina.
Školska učionicaUčionica s potrebnom opremom.Matematika u struci
Školska učionicaOvisno o odabranoj vrsti izbornog predmeta.Izborni predmet
Školska radionicaRadionica s potrebnim alatom i mehaniziranim sredstvima za rad (miješalice, pervibrator) strojevi za oblikovanje armature, kalupima za betoniranje, građom za izvedbu oplate, dovoljno opeke i drugih elemenata za zidanje, skelom, alatima i opremom za žbukanje (žbukalicama uz sav potreban pribor za žbukalicu) i alatima za izradu završnih slojeva i bojanje fasade. Radni prostor od 15 m2/po učeniku. Sanitarije, garderobe približno 2 m2 te skladišni prostor, unutrašnji i vanjski približno 7,0 m2 × broj učenika.Praktična nastava
Tehnološke vježbe


6. NASTAVNI PROGRAM – KATALOG ZNANJA

6.1. Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI
Razred: prvi (1.)
      drugi (2.)
      treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje: prvi: 2/70
                    drugi: 2/70
                    treći: 2/64

Ciljevi
Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Uspješno uključivanje u nastavak školovanja (vertikalna prohodnost).

Zadaci
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.
Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.
Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika te navika upornosti, točnosti i urednosti.
Matematičko opismenjivanje učenika kao važan dio opće pismenosti.

Didaktičko-metodičke napomene
Nastava matematike za trogodišnja zanimanja u JMO-u zasniva se na načelima: vertikalne prohodnosti, izbornosti, horizontalne prohodnosti i korelacije sa stručnim nastavnim predmetima.
Sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika, radi čega izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano. O tomu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.
Nastavni sadržaji u matematici isti su za sva zanimanja (što omogućuje horizontalnu prohodnost), a diferencijacija sadržaja s obzirom na pojedino zanimanje (korelacija) ostvaruje se u svim nastavnim jedinicama izborom primjera za motivaciju i ilustraciju, a poglavito nastavnom jedinicom primjene.
U organizacijskom smislu, nastava matematike izvodi se po razrednom odjelu kao jedinstvenoj nastavnoj skupini, unatoč tome što se u razrednom odjelu nalazi više zanimanja; ta heterogenost razrednog odjela prevladava se balansiranjem diferenciranih stručnih sadržaja između zanimanja u tom razrednom odjelu.
Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihova izvođenja i organizacijskog aspekta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku i izbornu nastavu na razini istog razreda (godine).
Radi izbora primijenjenih zadataka i prijenosa znanja, nužna i korisna je suradnja između nastavnika matematike i nastavnika stručnih predmeta, te konzultiranje stručne literature iz stručno--teorijskih područja.
1. RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
BrojeviUvježbati osnovne računske operacije s brojevima i ovladati svojstvima računskih operacija.Prirodni brojevi.
Cijeli brojevi.
Racionalni brojevi.
Realni brojevi. 
Potencije i korijeniNaučiti: izračunati vrijednost potencije pomoću džepnog računala; primijeniti pravila u računanju s potencijama; prevesti broj u standardni oblik; izračunati vrijednost korijena pomoću džepnog računala te uvježbati primjenu pravila u računanju s korijenima. Ilustrirati primjene potencija i korijena.Pojam potencije. Izračunavanje vrijednosti potencije. Računanje s potencijama. Standardni zapis broja. Pojam korijena. Izračunavanje vrijednosti korijena. Računanje s korijenima. Primjene.
PolinomiUpoznati primjere polinoma jedne i više varijabli. Uvježbati zbrajanje, oduzimanje i množenje polinoma jedne i više varijabli. Naučiti kvadrirati binom i kubirati binom.Pojam polinoma.
Vrijednost polinoma u točki.
Zbrajanje, oduzimanje i množenjem polinoma.
Kvadrat binoma. Kub binoma.
Linearne jednadžbeNaučiti riješiti: linearnu jednadžbu; jednadžbe koje se svode na linearnu; sustav linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. Uvježbati primjene linearnih jednadžbi i sustava linearnih jednadžbi u rješavanju problema stručne i praktične naravi. Uvježbati transformacije formula.Pojam jednadžbe.
Linearna jednadžba.
Sustav linearnih jednadžbi.
Primjene.
Transformacije formula.
Postotni račun, kamatni računNaučiti: izračunati postotni iznos, postotak i osnovnu vrijednost. Uvježbati primjene postotnog računa u praktičnim primjerima i znati riješiti zadatke o jednostavnom kamatnom računu.Postotni račun. Primjene.
Jednostavni kamatni račun.
Linearna funkcijaPrimjerima linearnih funkcionalnih ovisnosti dviju veličina iz stručnoga i praktičnog konteksta, upoznati pojam funkcije i njezina grafa. Znati nacrtati graf linearne funkcije te ga kvalitativno i kvantitativno analizirati. Pojam funkcije. Pojam grafa funkcije. Primjeri funkcija.
Linearna funkcija i njezin graf. Nul-točka linearne funkcije.
Tijek linearne funkcije.
Primjene. 
PlanimetrijaUvježbati: pretvorbe mjera za duljinu i mjera za površinu; primjenjivati Pitagorin poučak; izračunati opseg i površinu trokuta, kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, kruga, dijelova kruga i pravilnog šesterokuta. Uvježbati izračunavanje opsega i površine kombiniranih likova praktične naravi. Uvježbati praktične primjene sličnosti. Mjere za duljinu. Mjere za površinu. Pitagorin poučak. Trokut. Četverokuti. Kružnica i krug. Dijelovi kružnice i kruga. Pravilni poligoni. Kombinirani likovi. Sličnost trokuta.

Literatura
1. Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za 1. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 1. – udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Olga Radun: Matematika 1. – zbirka zadataka za 1. razred stručnih škola, Školska knjiga, Zagreb
2. RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
Kompleksni brojeviZnati: određivati drugi korijen iz negativnog broja; potencije imaginarne jedinice; zbrajati, oduzimati, množiti, kvadrirati i dijeliti kompleksne brojeve.Imaginarna jedinica. Kompleksni brojevi. Konjugirano-kompleksni brojevi. Računanje s kompleksnim brojevima. 
Kvadratna jednadžbaNaučiti: rješavati nepotpunu i potpunu kvadratnu jednadžbu, te jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Uvježbati rješavanje problema stručne i praktične naravi pomoću kvadratne jednadžbe.Pojam kvadratne jednadžbe. Rješavanje kvadratne jednadžbe. Jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Primjene.
Kvadratna funkcijaUpoznati primjere kvadratne funkcije. Naučiti: odrediti koordinate tjemena, nul-točke, skicirati graf kvadratne funkcije, opisati tijek funkcije, odrediti jednadžbu parabole zadane trima točkama ili sl. Uvježbati primjene kvadratne funkcije u rješavanju problema minimuma i maksimuma u zadatcima praktične naravi.Pojam kvadratne funkcije. Graf kvadratne funkcije. Nul-točke. Tjeme. Minimum i maksimum. Primjene.
Eksponencijalna funkcija
Logaritamska funkcijaPonoviti potencije. Znati: nacrtati graf eksponencijalne funkcije i opisati njezin tijek; definiciju logaritma, primjenu pravila za logaritmiranje, prijelaz na dekadski i prirodni logaritam, izračunavati vrijednost logaritma pomoću džepnog računala, nacrtati graf i opisati tijek logaritamske funkcije. Uvježbati primjenu logaritma u rješavanju eksponencijalnih jednadžbi.Pojam eksponencijalne funkcije. Graf eksponencijalne funkcije. Pojam logaritma. Računanje s logaritmima. Određivanje vrijednosti logaritma. Graf logaritamske funkcije. Primjene.
Trigonometrija pravokutnog trokutaPonoviti Pitagorin poučak. Znati: zbrajati i oduzimati kutove u stupnjevima, minutama i sekundama; komplementarnost kutova; rješavati pravokutni trokut. Uvježbati primjene trigonometrije pravokutnog trokuta u planimetriji i u rješavanju problema stručne i praktične naravi.Mjerenje kutova u stupnjevima. Pravokutni trokut. Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta. Rješavanje pravokutnog trokuta. Primjene.
StereometrijaZnati: pretvarati mjere za obujam, tekućine i masu; skicirati, izračunati oplošje i obujam kocke, kvadra, prizme, piramide, valjka, stošca i kugle. Uvježbati primjenu stereometrije u rješavanju problema oplošja, obujma i mase kombiniranih tijela koja se susreću u stručnom i praktičnom kontekstu.Mjere za obujam. Mjere za tekućine. Mjere za masu. Kocka. Kvadar. Prizma. Piramida. Valjak. Stožac. Kugla. Kombinirana tijela. Primjene.

Literatura
1. Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Matematika za 2. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 2. – udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Olga Radun: Zbirka zadataka iz matematike za 2. razred strukovnih škola, Element, Zagreb
 
3. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
TrigonometrijaNaučiti: orijentaciju kuta; prikazati na trigonometrijskoj kružnici vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto; riješiti kosokutni trokut. Uvježbati primjene opće trigonometrije u planimetriji, stereometriji i rješavanju problema stručne i praktične naravi.Orijentacija kuta. Definicija trigonometrijskih funkcija kuta. Predznaci trigonometrijskih funkcija kuta. Određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto. Poučak o sinusima. Poučak o kosinusu. Rješavanje kosokutnog trokuta. Primjene trigonometrije.
Analitička geometrija ravnineNaučiti izračunati duljinu dužine, polovište dužine i površinu trokuta u koordinatnom sustavu; odrediti eksplicitnu i implicitnu jednadžbu pravca zadanog dvjema točkama ili točkom i nagibom; ispitati incidenciju točke i pravca; primijeniti uvjet usporednosti i uvjet okomitosti pravaca; izračunati kut između pravaca; ispitati incidenciju točke i kružnice; odrediti jednadžbu kružnice prema zadanim uvjetima; odrediti sjecišta pravca i kružnice. Uvježbati primjene u planimetriji.Dužina: duljina dužine. Polovište. Pravac: eksplicitna jednadžba pravca. Implicitna jednadžba pravca. Pravac zadan točkom i koeficijentom smjera. Pravac zadan dvjema točkama. Uvjet usporednosti pravaca. Uvjet okomitosti pravaca. Kut između pravaca. Kružnica: jednadžbe kružnice. Presjek pravca i kružnice. 
Linearno
programiranjeZnati: prikazati skup rješenja sustava linearnih nejednadžbi s dvije nepoznanice; formulirati problem linearnog programiranja; riješiti problem linearnog programiranja. Odabirom primjera ilustrirati praktične primjene linearnog programiranja.Linearne nejednadžbe. Formulacija problema linearnog programiranja. Rješenje problema linearnog programiranja.
ProporcionalnostUvježbati postavljanje i rješavanje razmjera, upravne i obrnute proporcionalnosti (pravila trojnog), računa diobe i računa smjese, kroz probleme stručne i praktične naravi.Omjeri, razmjeri, upravna proporcionalnost. Obrnuta proporcionalnost. Račun diobe. Račun smjese.

Literatura
1. Ivica Gusić, Jelena Gusić: Matematika za 3. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 3. – udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Vesna Erceg: Metoda gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb
Napomene
Pojedine nastavne cjeline ili nastavne jedinice koje nisu zastupljene u ovoj literaturi, nastavnik obrađuje koristeći drugu literaturu ili osobne didaktičke materijale.
Radi izrade primijenjenih zadataka, nastavnik konzultira literaturu iz stručnih nastavnih predmeta, Tehničku enciklopediju, matematičke časopise i odgovarajuću matematičku literaturu.
6.2. Nastavni predmet: GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE:
Razred: prvi (1.)
      drugi (2.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2,5/87
                    2/70
Ciljevi
Usvajanje široko strukturiranih znanja o građevinskim elementima i njihovim sklopovima, njihovu materijalnu ustrojstvu i ponašanju, funkcionalnosti i položaju u građevini te načinu ugradnje. Posebno je važno uvježbati precizno očitavanje dimenzija i prostornog položaja na temelju nacrta iz tehničke dokumentacije te dobro analiziranje eventualnih zapreka u postupku izvedbe, pa je zato nužno naučiti dobro prikazati određeni sklop građevinskih elemenata u vidu grafičke izrade građevinskih nacrta.
1. RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
GraditeljstvoSteći orijentaciju o graditeljstvu kao osnovnoj djelatnosti društvene zajednice. Upoznati djelatnosti koje prate graditeljstvo. Upoznati značajke tradicionalnoga, unaprijeđenog i montažnog građenja. Upoznati elemente konstrukcija i načine njihova sklopa u cjelinu.Grane graditeljstva. Nastajanje zgrade. Načini građenja. Sustavi građenja.
Osnove grafičkog prikaziva-njaOvladati grafomotoričkim vještinama i razviti sposobnosti prostorne percepcije. Navikavati učenike na urednost i preciznost u radu. Upoznati način kotiranja građevinskih crteža. svladati upotrebu mjerila u crtanju.Tehnički crtež, oprema tehničkog crtanja.
Tehničko pismo, oznake materijala i konstrukcija.
1. VJEŽBA: Tehničko pismo.
Projiciranje predmeta – tlocrt, nacrt, bokocrt.
Projiciranje građevine – tlocrt, presjek, fasade.
2. VJEŽBA: Kotiranje u građevinskim nacrtima. Upotreba mjerila.
Tehnička dokumentacijaUpoznati i shvatiti potrebu postupne izrade tehničke dokumentacije. Upoznati osnovne odredbe iz zakona o građenju koji se odnose na mogućnost građenja. Upoznati vrste projekata i njihovu namjenu. Predočiti i svladati prenošenje vizije 3-dimenz. predmeta na ravninu crteža.Prostorno i urbanističko planiranje. Propisi koji reguliraju građevinsko zahvaćanje u prostor. Građevinska dozvola. Postupnost u projektiranju. Vrste projekata. Gotovi projekti.
3. VJEŽBA: Presjek i tlocrt građev. jame s nanosnom skelom, prikazom terena i visinskim kotama.
Elementi građevinaUsvojiti osnovna znanja o elementima građevina i sklopu tih elemenata u funkcionalnu cjelinu. Upoznati materijale koje koristimo u izradi građevine. Uočiti značajke materijala i njihovu svrsishodnu primjenu.Nosivi elementi: – materijali za izradu.
Nenosivi elementi (funkcionalni): materijali za izolacije, ispune, završnu obradu. Elementi ukruta zgrada.
Redoslijed radova u izgradnjiNaučiti redoslijed radova na građevini. Uočiti poziciju i važnost pojedinog zanimanja u procesu izgradnje.Pripremni radovi. Grubi građevinski radovi. Građevinsko-obrtnički radovi. Završni radovi i instalacije.
Pripremni radovi na gradilištuShvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu. Naučiti pripremne radove na gradilištu. Usvojiti definicije: građev. pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta.Organizacija gradilišta kao proizvodnog pogona. Iskolčenje objekta, nanosna skela.
Zemljani radoviShvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu. Naučiti pripremne radove na gradilištu. Usvojiti definicije: građevine. Pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta. Naučiti osnovne značajke zemljanih radova.Kategorije tla. Mehanizacija za rad u tlu. Preoblikovanje zemljišta.
Vrste zemljanih radova:
– u niskogradnji,
– u visokogradnji.
Osiguranje iskopa.
TemeljenjeUpoznati geomehanička ispitivanja tla. Usvojiti pojam nosivost tla. Razumjeti ovisnost načina, temeljenja o značajkama tla. Upoznati materijale za izradu temelja. Naučiti osnovne vrste temelja. Naučiti svrhu temeljne kanalizacije i princip izrade drenaže.Geomehanička ispitivanja.
Nosivost tla. Zadaća temelja.
Materijali za temelje, oplata temelja.
Vrste temelja: temeljne trake, temeljne stope, rešetke, ploče. Duboki temelji: piloti, kesoni. Temeljna kanalizacija i drenaža.
4. VJEŽBA: Temelji.
HidroizolacijaZnati svrhu i način izrade hidroizolacije. Upoznati klasične i suvremene materijale za izradu HI.
Uočiti važnost kvalitetno izvedene hidroizolacije. Upoznati načine zaštite zgrada od podzemne vode.Namjena i položaj u zgradi. Materijali za hidroizolaciju.
Izrada HI – horizontalne, – vertikalne.
Zaštita od potiska podzemne vode.
5. VJEŽBA
ZidoviZnati namjenu i podjelu zidova. Upoznati materijale za izradu zidova. Upoznati osnovne vezove opeka u zidovima od ONF-a i blok-opeke. Upoznati način zidanja kamenih zidova. Upoznati način izrade monolitnih zidova i stupova.Podjela zidova – prema položaju, nosivosti, načinu izrade.
Materijali za zidove. Zidovi od ONF-a.
Zidovi od blok-opeke.
Zidovi od kamena.
Monolitni zidovi – armiranje i oplate zidova. Stupovi od betona i armiranog betona.
6. VJEŽBA

 
2. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
ZidoviZnati namjenu i izradu nadvoja. Znati namjenu i izradu AB serklaža. Upoznati način izrade zidova od suvremenih materijala i prednosti. Upoznati namjenu i izradu dimov. i ventilacijskih kanala.Otvori u zidovima.
Ukruta zidova – serklaži.
Zidovi od prefabriciranih elemenata (siporeks, durisol, bet. blokovi). Kombinirani zidovi. Dimovodni i ventilacijski kanali.
1. VJEŽBA
Međuetažne konstrukcije – stropoviNaučiti značajke i način izrade najčešće izvođenih stropova. Ponoviti značajke materijala za izradu stropova. Upoznati načine oslanjanja stropova. Upoznati vrste oplata za stropove. Upoznati način postavljanja armature stropa. Upoznati vrste polumontažnih i montažnih stropova. Naučiti dijelove i način izrade fert-stropa. Naučiti namjenu podova i upoznati materijale za izradu podova.Namjena i sastavni dijelovi.
Monolitni stropovi:
– vrste, rasponi, načini oslanjanja,
– armiranje i oplata ravne AB ploče i ploče s gredama,
– tunelska oplata,
– povezivanje armature stropa s armaturom zida.
Polumontažni i montažni stropovi.
Fert, mont. dijelovi, izrada:
– stropovi od prefabriciranih elemenata.
– podupiranje polumont. i montažnih stropova.
 Podovi – materijali i funkcija:
– slojevi poda,
– vrste podova.
2. VJEŽBA
StubištaUpoznati vrste i način izrade stubišta. Ponoviti materijale za izradu stubišta. Upoznati način proračuna dimenzija stubišta. Znati nabrojiti vrste i dijelove stubišta. Znati značajke monolitnoga, polumontažnoga i montažnog stubišta. Upoznati način izrade stubišta. Upoznati način izrade drvenih stubišta. Upoznati materijale za oblogu stubišta.Dijelovi stubišta.
Oblikovanje stubišta.
Dimenzioniranje stubišta.
Podjela stubišta prema vrsti materijala i načinu izrade.
Izrada monolitnog stubišta:
– oplata, armiranje, betoniranje.
3. VJEŽBA
Izrada polumontažnog stubišta. Izrada montažnog stubišta. Drvena stubišta.
Oblaganje stubišta.
KrovištaUpoznati osnovne vrste i značajke krovišta i krovnih pokrova. Znati dijelove krovišta. Upoznati osnovne tipove ravnih krovova i materijale za izradu. Upoznati sustave drvenih krovova i načine prenošenja opterećenja putem elemenata krova. Upoznati konstrukciju jednostavnih i složenih drvenih krovova. Upoznati materijale i izradu pokrova. Upoznati načine odvodnje krovne vode.Funkcija i dijelovi krovišta.
Vrste krovova.
RAVNI KROVOVI:
– prohodni, neprohodni,
– slojevi i konstrukcija.
DRVENA KROVIŠTA:
– oblici i geometrija drvenih krovova,
– oblici drvene građe.
Konstrukcija jednostavnih drvenih krovova.
Konstrukcija složenih drvenih krovišta.
Krovni pokrovi – materijali i izrada pokrova. Odvodnja krovne vode. Uređenje potkrovlja.
4. VJEŽBA
Tradicionalno građenjeUpoznati materijale i posebnosti izrade konstrukcija u tradicijskoj gradnji.Drveni zidovi.
Drveni stropovi.
Građenje kamenom.

 
Metodičke napomene
Ovaj prijedlog programa izrađen je tako da predmet građevne konstrukcije prati i nadopunjuje se sadržajima predmeta tehnologija struke, naročito u prvoj godini učenja, kako bi onaj učenik koji tu prekida, odnosno završava obrazovanje, stekao što šire znanje o konstrukcijama građevina.
Tijekom obrazovanja svakako je nužna suradnja nastavnika ovih predmeta, kako bi se izbjeglo višestruko nepotrebno ponavljanje istih informacija i da bi se sadržaji predmeta međusobno proširivali i upotpunjavali, a praktična nastava potvrdila primjenu stečenih znanja.
U predmetu građevne konstrukcije, u prvoj godini učenja, poseban je naglasak na svladavanju grafo-motoričkih vještina učenika i razvijanju prostorne percepcije. Također, učenik treba usvojiti znanja o strukturalnim elementima građevina koja mu omogućuju rad u struci. U drugoj godini učenja, usvajaju se znanja o sklapanju konstruktivnih elemenata u funkcionalnu cjelinu i stječu znanja potrebna za nastavak obrazovanja.
Predviđeno je 6 grafičkih vježbi u prvoj i 4 u drugoj godini učenja, a provjere znanja treba provesti u skladu s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju i mogućnostima učenika.
Program realizirati uz pomoć udžbenika, stručnih časopisa, didaktičkih modela, prikazima građevinskih ostvarenja i obveznim posjetima gradilištima.
Literatura
1. Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada
2. B. Blagojević: Građevinske konstrukcije
3. T. Neidhardt: Građevne konstrukcije
 
6.3. Nastavni predmet: OSNOVE OBOJENJA I IZVEDBE ZAVRŠNO DEKORATIVNIH SLOJEVA
Razred: treći (3.)
Broj sati: tjedno/godišnje: 2/64

Ciljevi
Učenici trebaju usvojiti znanje o tehnologiji obrade i pripremi podloga za obojenje i ugradnju različitih vrsta plemenitih žbuka, o bojanju fasadnim bojama i navlačenju i strukturiranju fasadnih plemenitih žbuka i izvedbi dekoracije linijama, te o izvedbi i postavi dvodimenzionalnih šablona, rekonstrukciji plastičnih (trodimenzionalnih) uzoraka i izradi novih odljevaka trodimenzionalnog uzorka i postavi uzorka na pročelje.
Učenici trebaju steći znanja o formulaciji završno-dekorativnih slojeva, posebno o vezivima na bazi kojih su izrađeni, te u vezi s tim i njihovim svojstvima u primjeni i načinima ugradnje. Učenici trebaju steći osnovna znanja o tehnologiji proizvodnje završno-dekorativnih slojeva. Trebaju usvojiti pojam strukture, granulacije i nijanse. Znanje o odabiru pojedinog završnog sloja s obzirom na vrstu fasadnog sustava na koji se aplicira i klimatske prilike. Znanja o pigmentiranju završnog sloja i o refleksiji nijanse.
Trebaju naučiti da se istovjetnost nijanse jamči samo u okviru jedne proizvodne šarže. Moraju usvojiti pojmove vlago-zaštitnih karakteristika završnih slojeva (hidrofobnost i paropropusnost) i kako se one izražavaju, te važeće zahtjeve definirane normom. Učenici trebaju steći znanja o impregnacijama koje se koriste u fasaderstvu, te zaštiti podloga koje se ne žbukaju (fasadne opeke, kamena i sl.) kao i primjeni antigrafitnih impregnacija. Steći i usvojiti trebaju znanje o funkciji završno-dekorativnog sloja (prvo zaštitna, a tek potom estetska).
Osim znanja o tehničko-tehnološkim postupcima kod izrade završnog sloja fasade, učenici trebaju u ovom predmetu usvojiti znanje i steći osjećaj o osnovnim likovnim elementima i načelima komponiranja tih elemenata, te osnovna znanja o povijesnim i suvremenim likovnim obrascima (smjerovima). Znanja trebaju o toplim i hladnim nijansama, te povezanosti nijansa i emocija.
Usvajanjem znanja u ovom nastavnom predmetu učenici trebaju steći osjećaj za restauratorske poslove kod složenih graditeljskih zahvata na značajnim objektima graditeljske baštine.

Zadaci
Zadatak programa je da učenici usvoje znanja o poslovima koji se odnose na upotrebu pribora, alata i strojeva za izradu završnih slojeva fasade.
Učenici trebaju usvojiti znanje o ličilačkim materijalima koji se upotrebljavaju kod fasaderskih radova, te o različitim impregnacijama.
Usvojiti znanje o osnovnim likovnim elementima i načelima komponiranja tih elemenata u skladne cjeline.
Usvojiti znanje o povijesnim i suvremenim likovnim obrascima (smjerovima) u arhitekturi.
Usvojiti znanje o tehnologijama obrade i pripremanja podloga za apliciranje završno-dekorativnih slojeva, te znati svojstva i značajke rada s fasadnim bojama i plemenitim žbukama različitih baza.
Usvojiti znanje o linijskim dekoracijama i izradi povećanoga dekorativnog uzorka pomoću mreže.
Znati načine izrade i postave dvodimenzionalnih šablona i njihovu obradu na fasadi.
Usvojiti znanje o izradi elaborata za rekonstrukciju i sanaciju trodimenzionalnih uzoraka (dekoracija) na pročeljima.
Znati načine izrade odljevka (kalupa) za nove trodimenzionalne dekoracije na pročeljima te njihovu montažu na pročelja.
 
Nastavne cjeline Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Pribor, alati i strojevi za izradu završnih slojeva fasade Naučiti funkcije, dijelove i vrste
alata i strojeva za mehaničku obradu podloga i nanošenje boja.Strojevi i alati za mehaničku obradu podloga: brusni papiri, lopatice, strugači, brusilice, strojevi za pjeskarenje.
Alati i strojevi za nanošenje boja na podlogu: kistovi, četke, valjci i prskalice.
Strojevi za miješanje boja.
Ličilački materijaliUpoznati vrste, sastav i upotrebnu vrijednost ličilačkih materijala.Vrste, porijeklo i upotrebna vrijednost pigmenata.
Vrste i kemizmi veziva i ostalih komponenti u bojama.
Pomoćni ličilački materijali:
a) dodaci bojama
b) materijali za mehaničku i kemijsku obradu podloga
Tehnologija obrade i priprema podloga za obojenjeNaučiti vrste i karakteristike podloga.
Spoznati važnost tehnološke pripreme podloga prije obojenja.Vrste fasadnih podloga.
Postupci čišćenja podloga i fuga.
Postupci pripreme podloge i vrste materijala koje se koriste za tu namjenu. Mjerenje ravnine podloge prije aplikacije fasadnog sustava i važeće tolerancije.
Postupci impregniranja.
Obrada drvenih i metalnih podloga
Fasadne boje i dekorativne žbukeUpoznati premaze i žbuke koje se koriste kao završni slojevi na fasadama.
Spoznati njihove kvalitativne karakteristike i upotrebnu vrijednost.
Proizvodna šarža i s tim u vezi nijansa.Pojam veziva i različite vrste veziva: vapno/cement, polimeri, silikatna veziva, silikonska veziva.
Pojam disperzije, pojam smole. Tehnologija proizvodnje završnih slojeva: pojam fizikalnih mješavina, dispergiranja i močenja praškastih komponenata u vezivima. Pojam nijanse, strukture i granulacije. Ograničenja pri izboru s obzirom na fasadne sustave na koje se ugrađuju.
Ton-karte boja i žbuka, natur-mape s uzorcima. Završni slojevi koji su najpogodniji za primjenu na objektima kulturne spomeničke baštine. Sve vrste završnih slojeva obzirom na baze, strukture i granulacije koje se danas koriste i način njihove ugradnje i izvedbe. Važnost vremenskih utjecaja kod obrade završnih slojeva i moguće štete koje mogu nastati zbog loših vremenskih utjecaja, te načini njihovih sanacija.
Osnovni likovni elementiUsvojiti osnove likovno-vizualne kulture.
Spoznati važnost pojedinih likovnih elemenata.Linija, nijanse, površina, volumen, reljefni prostor.
Osnove linijske stilizacije.
Karakter linija.
Svjetlosne značajke nijanse, pojam refleksije, ali i način mjerenja pojedine nijanse sa svim numeričkim vrijednostima koje se pri tome dobivaju – kolorimetar. Utjecaj nijansi na emocije.
Simbolika i psihološko djelovanje nijansi.
Osnovne kombiniranja nijansi, struktura i granulacija i raščlanjivanje pročelja.
Načela komponiranjaNaučiti načela komponiranja likovnih elemenata u cjelini.Kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija, jedinstvo.
Suprotstavljanje kontrastnih likovnih elemenata u kompoziciji.
Komponiranje cjeline međusobnim usklađivanjem elemenata.
Komponiranje ravnomjernim pravilnim izmjenjivanjem elemenata.
Usklađivanje elemenata u simetričnoj, asimetričnoj i optičkoj ravnoteži.
Komponiranje cjeline u razmjeru zlatnog reza. Pojam zlatnog reza.
Komponiranje cjeline s dominantnim likovnim elementom.
Ujedinjavanje svih likovnih elemenata u cjelinu.
Povijesni stilski likovni obrasciNaučiti osnovne povijesne odrednice i značajke pojedinih stilskih pravaca.Obojene kompozicije po egipatskim i grčkim obrascima.
Karakteristični stilizirani elementi u srednjem vijeku, gotici, renesansi i baroku.
Klasicistička pročelja u današnjim gradovima
Secesijska stilizacija.
Suvremeni likovni obrasciUpoznati suvremene načine stiliziranja, ukrašavanja i obojenja.Slobodno stilizirane likovne kompozicije.
Obojeni prikazi fasada.
Programi koji omogućavaju kompjutorsku simulaciju i prijedloge fasada – prikaz.

 
6.4. Nastavni predmet: POZNAVANJE NACRTA
Razred: drugi (2.)
Broj sati, tjedno/godišnje: 2/70
Ciljevi
Nakon svladavanja programa učenici će biti sposobni razviti »prostorni zor« (viđenje u prostoru), te ga prepoznati (naći elemente tog viđenja) na nacrtima.
Zadaci
Očitati (razlikovati i uspoređivati) tehničku dokumentaciju s točnošću, određenom brzinom i s razumijevanjem na osnovi stečenih spoznaja vezanih za vrste i dimenzije građevinskog materijala, te konstruktivnih elemenata i njihovih karakteristika kao cjelina.
Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) i neposrednog obračuna radova prilikom njihove izvedbe bilo na praktičnoj nastavi ili na gradilištu.
Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) usporedno s razvijanjem tehnološko-izvoditeljskih sposobnosti i vještina na praktičnoj nastavi radova.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Uvod u osnovne geometrijske cjelineNaučiti crtati jednostavne geometrijske likove, konstruirati krivulje.Likovi
1. Kvadrat i paralelogram.
2. Trokut i višekut.
3. Kružnica i elipsa.
Ortogonalna projekcijaUočiti pravila pri projiciranju točke i pravca na dvije i tri ravnine. Svladati određivanje iz projekcije njihova položaja u prostoru i obrnuto.Projiciranje na dvije i tri ravnine.
Definiranje ravnina pomoću y, x, z, osi.
Projekcija točke.
Projekcija dužine i pravca. Projekcija likova. Projekcija tijela.
Prostorna projekcijaUočiti pravila pri projiciranju tijela na ravnine projekcije. Svladati određivanje položaja u prostoru.Prostorni prikaz geometrijskih tijela (aksonometrija, kosa projekcija, izometrija).
Osnove grafičkog prikazivanjaShvatiti važnost mjerila, kota i kotiranja. Svladati crtanje u mjerilu i čitanje kota. Usvojiti pravila kotiranja.Mjerilo
Kote i visinske kote (u tlocrtu i presjeku). Tlocrt.
Presjek.
Pročelje.
Projektna dokumentacijaRazumjeti značenje i redoslijed pojedinih nacrta.Vrste nacrta.
Redoslijed nastajanja i crtanja nacrta.
Mjerila i primjena.
Izvedbeni nacrtUpoznati se s nacrtima sadržanim u projektu i koje podatke o građevini sadrže. Znati koje podatke mogu očitati iz pojedinih tlocrta ili presjeka izvedbenog nacrta.
Uočiti važnost detaljnih nacrta i naučiti ih očitati.Razrada izvedbenog projekta
Situacijski nacrt.
Tlocrt prizemlja.
Tlocrt temelja. Tlocrt krovišta. Presjeci.
Detaljni odnosno radionički nacrtiShvatiti važnost detaljnih odnosno radioničkih nacrta za fasadersko zanimanjeDetalji profilacija na pročelju objekta.
Crtanje detalja u mj. 1:10
Crtanje radioničkog nacrta u mjerilu 1:1 kao podloge za izradu šablona i kalupa.
Koloristička obrada detalja

Metodičke napomene
Najvećim dijelom primjenjuje se metoda grafičkih radova, uz uvod koji se sastoji od objašnjenja i demonstracije na grafičkom primjeru. Vježbama, ponavljanjem i oponašanjem, razvija se prostorni zor učenika. Stječe se spoznaja o važnosti nacrta i sposobnosti njegova čitanja.

Obveze učenika
Učenik mora imati prijeko potreban pribor za crtanje. Zadatke mora izvoditi u predviđenom vremenu, te na način koji uključuje pedantnost, preciznost i točnost.
Literatura
1. Z. Vrkljan: Oprema građevnog nacrta
2. I. Kordiš: Izvedbeni nacrti
3. Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I. i II.
4. T. Neidhard: Građevne konstrukcije I. i Završni radovi II.
5. Koludrović: Tehničko crtanje u slici
6. Mitag: Građevne konstrukcije
7. Lana Lipošinović: Udžbenik za graditeljske tehničke škole; Nacrtna geometrija
8. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade
9. Gotovi projekti
10. Prospekti i katalozi proizvođača
 
6.5. Nastavni predmet: OTPORNOST GRAĐEVINA
Razred: treći (3.)
Broj sati, tjedno/godišnje: 2/64

Ciljevi programa
Shvatiti težnju čovjeka – graditelja da stvori trajnu, sigurnu i lijepu građevinu.
Upoznati »ponašanje« građevnih materijala i njihovu svrsishodnu primjenu u izradi građevnih konstrukcija i eksploataciji. Upoznati zahtjeve koji se postavljaju na različite materijale te njihovu funkciju. Steći potrebna znanja o zvučno-izolacijskim materijalima.
 
Prvo polugodište
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Opterećenja
Stabilnost i ravnoteža
SilePonoviti načine sklapanja nosivih elemenata u funkcionalnu cjelinu. Usvojiti pojam opterećenja nosača. Upoznati vrste opterećenja i razumjeti način djelovanja opterećenja na konstrukciju. Upoznati podjelu opterećenja prema načinu djelovanja na nosače kao i prema učestalosti pojavljivanja. Usvojiti pojmove stabilnost i ravnoteža građevine kao nepromjenjive geometrijske cjeline. Razumjeti prijenos opterećenja putem nosivih elemenata građevine. Usvojiti pojam sile kao posljedicu djelovanja različitih opterećenja na nosače.
Naučiti matematičke uvjete ravnoteže nosača i svakoga njegovog dijela. Usvojiti principe ravnoteže sila.Sustav (sklop) nosivih elemenata u cjelinu. Pojam opterećenja na nosive elemente (vlastita težina, pokretno opterećenje potres…) i podjela: a) statička, dinamička b) osnovno, dodatno, izvanredno. Stabilnost i ravnoteža konstrukcije. Prijenos opterećenja putem konstrukcije – pojam i definicija sile. Uvjeti ravnoteže. Konstrukcije i princip ravnoteže sila.
NaprezanjaShvatiti pojavu unutarnjih sila u nosaču, kao »odgovor« na uvjet ravnoteže svakog dijela nosača. Ponoviti i proširiti znanja o fizičko-mehaničkim karakteristikama pojedinih građevnih materijala i razumjeti »ponašanje« tih materijala. Usvojiti pojam naprezanja materijala. Razlikovati vrste naprezanja u materijalima. Znati izračunati reakcije nosača za najjednostavnije slučajeve opterećenja. Znati izračunati naprezanje materijala u drvenom nosaču, betonskom nosaču, temelju, temeljnoj površini (tlu).Unutarnje (rezne) sile u nosivom elementu (nosaču). Fizičko-mehanička svojstva materijala – kamen, drvo. Beton, AB, tlo. Pojam naprezanja. Vrste naprezanja. Čvrstoća materijala. Zadaci: jednostavniji primjeri izračuna sila i naprezanja u nosačima (od elemenata krovne konstrukcije, stropa, zida – grede, stupa do temelja i temeljnog tla).


Drugo polugodište
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Toplinski tokovi u konstrukcijamaNaučiti pojam topline kao oblika kinetičke energije molekula. Naučiti pojam temperature kao fizikalno svojstvo tijela koje karakterizira njegovo toplotno stanje. Uočiti različite načine prenošenja topline kao što je radijacija, konvekcija, kondukcija. Uočiti da različiti materijali različito provode toplinu. Upoznati da vodljivost topline ovisi o gustoći materijala, veličini pora i količini vodene pare. Naučiti da koeficijent toplinske vodljivosti izražava sposobnosti prijenosa topline kondukcijom te da se eksperimentalno određuje za svaki materijal.
Naučiti da toplinski otpor konstrukcije ovisi o debljini pojedinih materijala te koeficijentu toplinske vodljivosti.a) Toplinski tokovi u konstrukcijama:
– toplina i temperatura,
– prenošenje topline,
– vodljivost topline (vodiči i izolatori),
– koeficijent toplinske vodljivosti,
– toplinski otpor konstrukcije.
b) Primjer i rješenja za različite probleme u konstrukcijama.
Difuzni tokovi u konstrukcijamaSpoznati svojstvo kretanja molekula vodene pare. Uočiti utjecaje relativne vlažnosti zraka na psihofizičke funkcije čovjeka. Usvojiti uvjete kod kojih dolazi do kondenzacije. Naučiti podjelu difuznog toka na stacionaran i restacionaran. Naučiti da se prisutnost vodene pare u zraku karakterizira parcijalnim tlakom i tlakom zasićenja. Uočiti da različiti građevni materijali imaju različit difuzni otpor. Upoznati koeficijente difuznog otpora za pojedine građevne materijale. Ukazati da različiti građevni materijali imaju različite stupnjeve paropropusnosti.
Naučiti funkciju parne brane u konstrukciji, materijale za izvođenje te moguća mjesta ugradnje.a) Difuzija vodene pare:
– relativna vlažnost,
– kondenzacija vodene pare,
– difuzni tok.
b) Tlakovi vodene pare:
– parcijalni tlak i tlak zasićenja.
c) Otpor difuziji vodene pare:
– koeficijent difuznog otpora,
– paropropusnost,
– parne brane.
Toplinska stabilnostSpoznati značaj toplinske stabilnosti kao svojstvo konstrukcije da osigura stalnu temperaturu, bez obzira na temperaturne promjene. Uvidjeti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja. Uočiti svrhu dilatiranja i naučiti važnost primjene toplinske izolacije koja smanjuje temperaturni rad konstrukcije.
Toplisko i zvučno izolirajući materijali. Energetska kartica i izjava izvođača radova, u skladu s važećim Pravilnikom o toplinskom izoliranju i uštedi energije, kao dopuni Zakonu o gradnji.a) Toplinska stabilnost:
– toplinsko prigušenje,
– fazni pomak.
b) Temperaturni rad i temperaturna naprezanja.
c) Dilatiranje.
Kemijska i fizikalna inkompatibilnost materijalaZnačaj sustavne gradnje i poštivanje odabira materijala. Upoznati različite tehnološke postupke ugradnje.a) Međusobno djelovanje različitih materijala kod:
– temelja, zidova, stropova, podova,
– unutarnjih i vanjskih žbuka i drugih fasadnih sustava,
– izoliranje objekta,
– pokrova.

Literatura
1. B. Behaim – Otpornost gradiva nosećih sklopova
2. M. Salvadori – Nosive konstrukcije u arhitekturi

6.6. Nastavni predmet: ORGANIZACIJA GRAĐENJA
Razred: 3. (treći)
Broj sati: 2/64
Ciljevi učenja predmeta
Stjecanje osnovnih znanja o organizaciji građenja objekta uz primjenu Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu te osposobljenost za samostalnu i uspješnu izradu dokaznice mjera i analiza cijena pojedinih radova na objektu, uz primjenu građevinskih normi, s naglaskom na fasaderske radove.
Obrazovni zadaci
Upoznati osnovne pojmove Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i regulativu koja prati izvođenje građevine.
Usvojiti osnovna znanja o glavnim sudionicima u procesu izgradnje objekta te njihovim međusobnim obvezama.
Snalaziti se u investicijsko-tehničkoj dokumentaciji i njezinoj primjeni.
Uočiti važnost pribavljanja građevne, lokacijske i uporabne dozvole.
Usvojiti osnovna znanja o izboru izvoditelja radova, razviti sposobnosti pravilne tehničke organizacije gradilišta i važnosti vođenja potrebne tehničke dokumentacije na objektu te naplati izvedenih radova od investitora.
Razviti odgovornost o provođenju osobnih i gradilišnih mjera zaštite na radu pri građenju.
Razviti sposobnost samostalne uporabe i primjene građevinskih normi.
Usvojiti osnovna znanja o tehnologiji izvođenja i načinu obračuna građevinskih radova, uz primjenu građevinskih normi i mjera ZR, s naglaskom na fasaderske radove.
Razviti sposobnosti pravilnog izračunavanja jedinične cijene pozicije rada, s naglaskom na fasaderske radove.
Funkcionalni zadaci
Osposobiti učenike da primijene usvojena znanja u praksi.
Razviti sposobnost samostalnog rješavanja problema.
Navikavati učenike na uporabu računala i korištenje potrebnog softvera.
Ojačati znanja i vještine komuniciranja i stručnog izražavanja, te pregovaranja i ugovaranja posla.
Odgojni zadaci
Razvijati smisao za sistematičnost, preciznost, točnost, marljivost, urednost i savjesnost u radu. Naučiti da u stručnu organizaciju radilišta spada i odgovarajuće čuvanje i skladištenje nabavljenih materijala.
Razvijati kulturu rada i radnih navika.
Razvijati osjećaj osobne vrijednosti samopouzdanja i samoinicijativnosti u iskazivanju stručnoga i poslovnog djelovanja te osobnosti u poslovnom i društvenom okružju.
Poštivati stajališta i dokaze drugih.
Razvijati stavove zdravog načina življenja i očuvanja okoliša.
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
UvodDefinirati glavna svojstva graditeljstva, podjelu građevne djelatnosti i razlikovati osnovne pojmove Zakona o gradnji objekata u RH.Glavne značajke graditeljstva.
Osnovni pojmovi Zakona o gradnji.
Sudionici u izgradnji objektaNabrojiti sudionike u izgradnji objekta te razlikovati i definirati njihova prava, obveze i odgovornost.Investitor.
Projektant.
Revident.
Izvoditelj.
Nadzorni inženjer.
Investicijsko-tehnička dokumentacijaRazlikovati ulogu, sadržaj, označavanje i razloge kontrole i čuvanja investicijsko-tehničke dokumentacije.Idejni projekt.
Glavni projekt.
Izvedbeni projekt.
Označivanje projekata.
Kontrola tehničke dokumentacije.
Građevna dozvolaDefinirati razloge pribavljanja, nadležna državna tijela te postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.Državna tijela nadležna za izdavanje građevne i lokacijske dozvole.
Zahtjev i postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.
Ustupanje građenja objektaRazumjeti važnost te razlikovati postupke i potrebnu dokumentaciju kod izbora izvoditelja putem javnog natječaja ili putem prikupljanja ponuda, navesti ulogu, značaj i elemente ugovora o građenju.Javni natječaj. Prikupljanje ponuda. Ugovor o građenju.
Tehnička organizacija gradilištaRazumjeti ulogu pripremnih radova u procesu građenja objekta te nabrojiti i opisati osnovne pripremne radove na gradilištu i primijeniti to znanje kod izrade sheme gradilišta. Nabrojiti i opisati obveze i odgovornosti osoblja na gradilištu. Razlikovati, nabrojiti i opisati tehničku dokumentaciju objekta.
Shvatiti važnost uredne i dobro vođene dokumentacije na gradilištu.
Razlikovati, nabrojiti i opisati tehničku dokumentaciju objekta.
Čuvanje i skladištenje materijala za fasadne sustave i žbukanje unutarnjih zidnih površina.Pripremni radovi. Shema gradilišta. Organizacija osoblja na gradilištu. Organizacija administracije na gradilištu.
Dokumentacija na gradilištu
Građevinski dnevnik, upisi izvoditelja, nadzornog inženjera, inspekcije
Građevinska knjiga.
Pregled i primopredaja radovaNavesti državna tijela i opisati postupke pribavljanja uporabne dozvole objekta i izvođenja primopredaje objekta.Dozvola za uporabu i tehnički pregled objekta.
Obračun radovaObjasniti što je situacija, razloge izrade te navesti vrste i elemente situacije.Privremene, obračunske i okončane situacije.
Troškovnik i predradnje prije izrade troškovnika za fasaderske radoveRazlikovati i definirati elemente dokaznice mjera, analize cijena i troškovnika te razumjeti važnost njihova točnog izračunavanja.Dokaznica mjera. Analiza cijena. Troškovnik – vrste i elementi.
Predradnje potrebne prije izrade troškovnika fasaderskih radova
Snimak postojećeg stanja na objektima graditeljske baštine.
Obračun i normiranje radovaČitanje GN i izračunavanje potrebnog materijala, radne snage i mehanizacije za jedinicu mjere, po vrstama radova te izrada dokaznica mjera za zidarske radove.Građevinske norme. Primjena normi kod izračunavanja potrebnog materijala, radne snage i izrade analize cijena po vrstama. s posebnim naglaskom na radove koje izvodi fasader. Izrada dokaznica mjera za fasaderske radove.

Didaktički uvjeti izvođenja nastave
Prostorni i materijalni
Program se ostvaruje u klasičnoj učionici. Realizacija programa provodi se uobičajenim metodama. Poželjno je odvesti učenike na dobro organizirano gradilište.
Literatura
1. Zakon o gradnji
2. Zakon o zaštiti na radu
3. Građevinska regulativa
4. Prosječne norme u građevinarstvu
5. Standardna kalkulacija u IGH

6.7. Nastavni predmet: OSNOVE RAČUNALSTVA
Razred: prvi (1.)
Tjedni/godišnji broj sati: 1,5/53
Ciljevi
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja na računalu.
Zadaci
Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima.
Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.
Upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja iz područja uslužne djelatnosti.
Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
Stvoriti naviku korištenja informatičke tehnologije u području praćenja dostignuća na polju graditeljstva.
Stvoriti naviku razmišljanja kako informatičke tehnologije koristiti i na ostalim područjima rada.
Upoznati učenike s programima za crtanje na računalu da uoče važnost tehnologije kod pripreme, praćenja i izvedbe građevinskih radova.
Upoznati učenike s programima za prezentaciju projekata.
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatikeZnati definirati informatiku i računalstvo.Osnove informatike, podjela informacija, računalstva.
Građa računalaUsvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows. Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.
Rad s računalom Znati se koristiti računalom za pisanje teksta. Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice.Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
Programi za crtanjeUpoznati učenike s važnošću programa za crtanje i projektiranje u graditeljstvu. Program za crtanje. 
InternetZnati koristiti se internetom.Struka na internetu, svjetsko tržište proizvođača fasaderskih materijala, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

Literatura
1. Darko Grundler: Informatika I., za strukovne škole
6.8. IZBORNA NASTAVA

6.8.1. Izborni nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI
Razred: prvi (1.)
      drugi (2.)
      treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje: prvi: 1/35
                   drugi: 1/35
                    treći: 1/32
Ciljevi
Nadopunjavanje i proširivanje znanja stečenih u nastavnom predmetu matematika radi uspješnog uključivanja u nastavak školovanja (vertikalna prohodnost).
Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu struci i radnom okolišu.
Zadaci
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.
Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika, te navika upornosti, točnosti i urednosti.
Didaktičko-metodičke napomene
Nastavni predmet izborna nastava – matematike u struci – formalno je neovisan o nastavnom predmetu matematika u struci u stručno teorijskom dijelu (zasebno se ocjenjuje i upisuje u svjedodžbu).
Međutim, u pogledu realizacije nastave u stručno-teorijskom dijelu i izborne nastave, postoji međuovisnost: sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika u struci, radi čega planiranje i izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano. O tomu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.
U organizacijskom smislu, izborna nastava matematike izvodi se, s obzirom na pretpostavljeni manji interes, istodobno za sva zanimanja u dotičnoj školi, kao jedinstvenu nastavnu skupinu; ako je interes veći, formiraju se dvije ili više nastavnih skupina prema konkretnim organizacijskim uvjetima i srodnosti zanimanja.
Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihova izvođenja i organizacijskoga gledišta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku u stručno-teorijskom dijelu i izbornu nastavu matematike na razini istog razreda.
PRVI RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
BrojeviZnati pravila djeljivosti s: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 i 25 i uvježbati ispitivanje djeljivosti broja. Znati rastaviti broj na proste faktore, odrediti najmanji zajednički višekratnik i najmanji zajednički djelitelj dvaju ili više brojeva. Naučiti opći oblik parnoga i neparnog broja.Djeljivost. Višekratnici.
Parni i neparni brojevi.
Prosti i složeni brojevi.
Polinomski algebarski razlomciUvježbati primjene pravila za potenciranje. Naučiti dijeljenje polinoma jedne varijable
Uvježbati: faktorizacije razlike kvadrata, razlike kubova, zbroja kubova te jednostavnije faktorizacije polinoma i algebarskih izraza koje se temelje na izlučivanju zajedničkog faktora i uporabi formula; proširivanje i jednostavnije skraćivanje algebarskih razlomaka, te zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje jednostavnijih algebarskih razlomaka. Pravila za potenciranje.
Dijeljenje polinoma. Razlika kvadrata.
Razlika kubova. Zbroj kubova.
Faktorizacija polinoma.
Algebarski razlomci. 
Linearne nejednadžbeZnati skicirati interval na brojevnom pravcu.
Naučiti rješavati linearnu nejednadžbu s jednom nepoznanicom, te sustav linearnih nejednadžbi s jednom nepoznanicom.Intervali. Linearne nejednadžbe. Sustav linearnih nejednadžbi.
PlanimetrijaZnati osnovne konstrukcije: simetrale dužine, simetrale kuta, kutova 60°, 30°, 45°… konstrukcije trokuta, četiriju karakterističnih točaka trokuta, te osnovne konstrukcije kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, pravilnog šesterokuta, osmerokuta, peterokuta i deseterokuta.Osnovne geometrijske konstrukcije. Konstrukcije trokuta. Konstrukcije likova. 


DRUGI RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Apsolutna vrijednost realnog brojaUsvojiti definiciju apsolutne vrijednosti realnog broja. Naučiti riješiti osnovne jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima te prikazati skup rješenja na brojevnom pravcu.Apsolutna vrijednost realnog broja.
Udaljenost točaka na brojevnom pravcu. Jednadžbe s apsolutnim vrijednostima.
Nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima.
Kvadratna jednadžba
Kvadratna nejednadžbaUvježbati jednostavnije primjene diskriminante kvadratne jednadžbe i Vieteovih formula. Znati: faktorizirati kvadratni trinom; riješiti jednostavnije kvadratne nejednadžbe i sustave nejednadžbi.Diskriminanta kvadratne jednadžbe.
Vieteove formule. Faktorizacija kvadratnog trinoma. Kvadratne nejednadžbe.
Trigonometrija pravokutnog trokutaZnati: pretvoriti stupnjeve u radijane i obrnuto; odrediti točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°; izvesti osnovne trigonometrijske relacije; dokazati jednostavnije trigonometrijske identitete.Mjerenje kutova u radijanima.
Točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°. Osnovne trigonometrijske relacije. 
StereomertijaNaučiti: odnose između točaka, pravaca i ravnina; skicirati presjek kocke i tetraedra ravninom; odrediti probodište pravca i ravnine. Uvježbati: ortogonalnu projekciju, usporednost, okomitost, mimoilaznost pravaca, udaljenost usporednih pravaca, udaljenost usporednih ravnina, kut pravca i ravnine i kut dviju ravnina, na modelu kocke.Točke, pravci i ravnine. Presjek pravca i ravnine. Usporednost i okomitost. Ortogonalna projekcija i udaljenost. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina.


TREĆI RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
TrigonometrijaNaučiti: namatanje pravca na kružnicu; definicije trigonometrijskih funkcija broja; primijeniti periodičnost, parnost i neparnost; odrediti period jednostavnijih funkcija; ispitati parnost i neparnost jednostavnijih funkcija; primijeniti trigonometrijske formule; transformirati jednostavnije izraze i dokazati jednostavnije identitete; nacrtati grafove osnovnih trigonometrijskih funkcija i funkcije f(x) = A sin(?x+?); riješiti osnovne trigonometrijske jednadžbe.Brojevna kružnica. Definicija trigonometrijskih funkcija broja. Periodičnost. Parnost i neparnost. Osnovne trigonometrijske formule. Adicijski teoremi. Trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta i polovice kuta. Pretvaranje umnoška trigonometrijskih funkcija u zbroj i obrnuto. Grafovi trigonometrijskih funkcija. Trigonometrijske jednadžbe.
VektoriZnati: definiciju vektora; jednakost vektora; grafičko zbrajanje i oduzimanje vektora i množenje vektora brojem; odrediti jedinični vektor, koordinate i duljinu vektora u koordinatnoj ravnini; riješiti jednostavnije zadatke o: podjeli dužine u zadanom omjeru, težištu trokuta, kolinearnosti, skalarnom umnošku vektora i kutu između vektora. Ilustrirati primjene vektora.Pojam vektora. Zbrajanje vektora. Oduzimanje vektora. Množenje vektora brojem. Jedinični vektor. Kolinearnost vektora. Vektori u koordinatnom sustavu. Dijeljenje dužine u zadanom omjeru. Težište trokuta. Skalarni umnožak vektora. Kut između vektora. Primjene.

Literatura
Za svaki razred (1., 2. i 3.) koristi se isti udžbenik ili zbirka zadataka koja je odabrana u nastavnom predmetu matematika; za obradu nastavnih cjelina ili nastavnih jedinica koje nisu zastupljene u odabranom udžbeniku, koristiti drugu literaturu ili osobni didaktički materijal.
6.8.2. Izborni nastavni predmet: KULTURA STANOVANJA
Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno/god.: 1/35
Ciljevi
Usvojiti osnovne pojmove, znanja i vještine o uređivanju, održavanju i odnosu prema prostoru u kojem stanujemo.
Zadaci
Znati bitne principe uređenja i održavanja stambenog prostora.
Razvijati sposobnost sudjelovanja u uređenju i održavanju stambenog prostora u skladu s propisima i principima suvremenog razvoja.
Formirati pozitivne stavove prema životu s ukućanima, susjedima i članovima lokalne zajednice.
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Uvod
Kultura stanovanjaZnati definirati kulturu stanovanja i moći nabrojiti tipove stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.Kultura stanovanja – što je to?
Tipovi stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.
Uređivanje stambenog prostoraMoći nabrojiti potrebne prostorije u stanu s obzirom na uobičajene čovjekove aktivnosti, znati odrediti: potreban namještaj i opremu za svaku prostoriju, minimalne veličine pojedinih prostorija, funkcionalne veze pojedinih dijelova stana i cjeline. Moći nabrojiti tehnička/estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja i navesti primjere iz vlastitog života i/ili iz literature i časopisa. Biti sposoban odrediti detalje kojima se može prigodno oplemeniti stambeni prostor.Analiza stambenog prostora (grupa za: dnevni boravak, gospodarstvo, spavanje i komunikacije).
Tehnička i estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja (toplinska i zvučna zaštita, kućne instalacije, pregrade, vrata, prozori, namještaj, boje, svjetlo, vrtno i sobno bilje...).
Održavanje stambenog prostoraZnati: koje manje kvarove u stanu možemo otkloniti sami i kome se obratiti za veće, kako razvrstati smeće u stanu i odložiti ga na ispravan način. Znati navesti: kome se obratiti prilikom uređenja/adaptacije stana, kako održavati red i čistoću u svojoj sobi/stanu, nove pristupe i tehnologije u projektiranju, izvedbi i održavanju stambenog prostora uz primjere iz života, literature, časopisa i prospekata. Potrebni radovi u održavanju stambenog prostora. Održavanje kućnih instalacija. Rješenje smeća u kući/stanu. Održavanje reda i čistoće u stanu. Adaptacija kuće/stana. Hrvatska sunčana kuća. Nove tehnologije (zvučni zidovi, video zidovi, specijalni vodovi i instalacije, integriranje računalnih sustava). Utjecaji drugih kultura (feng shui...).
Odnos prema stambenom prostoruMoći navesti kako naše navike i ponašanje pridonosi očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu). Moći navesti kako ovladati vještinama suradnje, tolerancije i znati rješavati sukobe s ukućanima i susjedima.Svojim ponašanjem pridonosimo očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu).
Stavovima suradnje i tolerancije s ukućanima i susjedima pridonosimo kvaliteti i ljepoti stambenog prostora.

Napomena: Program bi se uglavnom provodio u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika djelovalo na ostvarenje planiranog cilja i zadaća ovog predmeta.
Literatura
1. Stjepan Planić: Kultura stanovanja, »Revija«, Osijek, 1985.
2. Zdenko Strižić: O stanovanju – arhitektonsko projektiranje, reprint, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1996.
3. Andrija Mutnjaković: Znate li stanovati, Biblioteka: Kultura svakodnevnog života, Zagreb, 1966.
4. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb,
5. Knežević: Višestambene zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
6. Johnny Grey,...: Dizajn stanovanja, Znanje, Zagreb, 2001.
7. Klaus Bayer: Suvremeno uređenje doma, Dušević&Kršovnik, Rijeka, 2003.
8. Dubravka Celebrini: Bonton – vodič lijepog ponašanja, Publika, Zagreb, 2003.
9. Simon Brown: Praktični feng shui, Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.
10. Klaas T. Noordhuis: Vrt – veliki priručnik za cijelu godinu, Veble commerce, Zagreb, 1995.
11. Sanja Muzaferija: Sretni stanovi, Profil, Zagreb, 2004.
12. Stručni časopisi i revije: Oris, Arhitektura, Čovjek i prostor, GO 21, Ambijent, Dekor, Dom i vrt, Elle dekor i dr.
6.8.3. Izborni nastavni predmet: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA
Razred:               prvi (1.)
                    drugi (2.)
                    treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje: prvi: 1/35
                    drugi: 1/35
                    treći: 1/32

Ciljevi i zadaće programa
U odnosu na dosadašnji plan i program strukovnih sadržaja, u kojem su vrlo šturo i nedostatno ponuđene samo neke opće značajke graditeljske djelatnosti, o veličanstvenim dostignućima graditeljskog stvaralaštva, bilo naslijeđenim, aktualnim ili budućim, općenito se niti ne govori. U okviru ovoga predmeta učenik će već u 1. razredu usvajati sve one spoznaje o veličini i značaju graditeljskog pothvata i stvaranja impresivnih zdanja, kulturološkom i gospodarskom značaju graditeljstva koje će ga potpuno opredijeliti za graditeljski poziv, činiti ga ponosnim i ispunjavati ga stvaralačkim mogućnostima svog zanimanja te trajnim interesom za svoju struku.
U drugom razredu, uz uobičajene sadržaje u tehnologiji zanimanja i praktičnoj nastavi, učenik upoznaje i one aktualne tehnologije u kojima će praktična znanja i vještine imati prilike ostvariti po zaposlenju i u iznimno složenim uvjetima i metodama građenja, ali koje mu objašnjavaju i otkrivaju veličinu stvaralačke dimenzije graditelja, te korisnost, značaj i ljepotu građevine koju ostavlja kao trag svog djelovanja i postojanja.
U trećem razredu učenik se susreće sa sadržajima koji nose u sebi najveću dimenziju: problema stručnosti i odgovornosti za kvalitetu ostvarenog posla. To odgojno gledište stručnog obrazovanja zanemareno je u temeljnom području graditeljskog djelovanja, a to su: obnova, sanacija, rekonstrukcija građevina. Ovo je prilika da tradicionalno vrlo traženim graditeljima damo mogućnost da nauče temeljne principe zaštite i održavanja naslijeđenog graditeljskog fonda, jer su ta umijeća gotovo zaboravljena, a pred nama je obnova i zaštita neizmjerno vrijednoga graditeljskog naslijeđa.
PRVI RAZRED

STRUKTURA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE GRAĐENJA
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Što je graditeljstvo?Usvojiti temeljne spoznaje o:
– suštini graditeljstva kao stvaralačkom području i čimbeniku razvoja,
– kulturološkom značenju graditeljskog čina i građevine kao značajnoga povijesnog artefakta,
– mogućem umjetničkom karakteru graditeljskih zdanja, ali i o mogućem ugrožavajućem djelovanju neprihvatljive izgradnje nametnute okolišu.Osnovni pojmovi: djelatnost, tehnika, tehnologija.
Kulturološka uloga graditeljstva ukupnoga civilizacijskog razvoja.
Djelovanje izgrađenog okoliša na čovjekov život.
2. Područja graditeljstvaNaučiti osnovna područja graditeljske, struke i tipove objekata koje obuhvaćaju.Visokogradnja – arhitektura.
Niskogradnja. Vodogradnja.
3. Specifičnosti graditeljske proizvodnjeUočiti bitne značajke graditeljske proizvodnje i uvjeta u kojima se izvodi djelatnost. Naučiti resurse kojima mora raspolagati gradilište kao proizvodni pogon i raspored njihova optimalnog međudjelovanja u tijeku izvedbe građevine.Veličina proizvoda.
Trajanje proizvodnje – izgradnje. Sudionici u izgradnji. Sredstva za rad putuju.
Gradilište kao pogon za proizvodnju.
Suvremenost i trajnost građevine. Vrijednost izgrađenog objekta.
4. Podjela radova i vremenski tijek izgradnje te korištenje objektaPrepoznati ključne faze u građenju i značajke organizacije njihova izvođenja.Pripremni radovi. Građevinski radovi.
Završni radovi. Opremanje objekta.
Korištenje objekta. Održavanje objekta.
Konzervacija i zaštita. Rušenje objekta.
5. Sustavi nosivog tijela građevineNaučiti i razumjeti vrste i načine prijenosa opterećenja od vanjskih opterećenja do tla.Masivni. Linijski. Skeletni. Ćelijasti. Viseći. Zategnuti – šatorasti. Pneumatski.
6. Razvoj graditeljskog umijećaUpoznati i zapamtiti osnovne vrste građenja nosivog sustava te njihova kombiniranja u različitim epohama i podnebljima.
Uvidjeti od kolikog su značaja za izbor materijala i uobličavanje principa građenja u pojedinoj razvojnoj epohi bile društveno-razvojne okolnosti.
Uvježbavati govornu interpretaciju i skiciranje karakterističnih oblika arhitektonskim konstrukcijama.Razvoj tektonskog sustava. Razvoj stereotomskog sustava. Kombiniranje sustava unutar nosivog tijela. Masivnost raznoga srednjeg vijeka. Raščlanjenost korpusa razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka. Odmjerenost i antropomorfnost arh. tijela u renesansi. Razigranost tijela u baroku i rokokou. Strogost i prezentnost klasicizma i historicizma. Moderna i suvremena arhitektura.
7. Suvremene tendencije u graditeljstvu Upoznati se sa stremljenjima u suvremenoj arhitekturi i graditeljstvu.Konstruktivizam.
Ekstatična arhitektura.
»Zelena« arhitektura.
8. Razvoj prostornog planiranja i graditeljstvaUpoznati se sa suvremenim tendencijama demografskoga i gospodarskog razvoja:
– rastom priobalnih područja,
– mogućnostima ruralnog razvoja,
– principima održivog razvoja.Prostorni plan.
Donošenje prostornog plana.
Javni uvid i rasprave.
Urbani razvoj.
Urbanistički planovi.
Detaljni planovi. Građevna dozvola.


DRUGI RAZRED

AKTUALNE TEHNOLOGIJE U SUVREMENOM GRAĐENJU
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Ćelijasti sustaviUpoznati tehnologiju izvedbe AB zidova i monolitnih međukatnih konstrukcija standardiziranih sustava oplata.Trimo oplatni sustav.
Doka sustav.
Noe sustav.
Peri sustav.
2. Građenje tunelskom oplatomUpoznati tehnologiju građenja zgrada, ćelijastoga i saćastoga konstruktivnog sustava tunelskom oplatom.
Shvatiti metodu betoniranja tunelskih cijevi zahvaljujući posebnim oplatama.»Outinord« sustav tunelske oplate.
Tunelske oplate za izvedbu stijenki tunelskih cijevi.
3. Građenje kliznom oplatomShvatiti način izvedbe kliznom oplatom i ograničenja koja treba uvažavati.Toranjske klizne oplate na komunikacijskim jezgrama poslovnih tornjeva, dimnjaka, silosa i sl.
4. Građenje betonom u podvodnim uvjetimaShvatiti složenost izvedbe AB konstrukcija na dnu i obalama vodotoka jezera i mora. Razne vrste betona.Izvedba AB radova na kesonskim komorama.
5. Osiguranje građ. jame od podzemnih vodaUpoznati metode zaprečivanja ulaska vode u široki iskop građ. jame. Upoznati gradnju kanala.Betonske zavjese i ocjedni zastori na stranicama iskopa. Zagati. Upojni bunari.
6. Građenje konstrukcija srednjega i velikog rasponaNa primjerima, uz prezentacijski materijal (DVD), upoznati građevne principe i procese gradnje nosivog sustava velikog raspona.Konstrukcije srednjeg i velikog raspona od AB.
Konstrukcije.
7. Tehnologija gradnje mostovaUpoznati se u najkraćim crtama s postupcima gradnje mostova.Lučni mostovi.
Viseći mostovi.

TREĆI RAZRED

ZAŠTITA I OBNOVA GRADITELJSKE BAŠTINE
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Povijesna i graditeljska istraživanjaUpoznati se s temeljnom procedurom zaštite spomeničke baštine od istražnih radova, prikupljanje podataka, utvrđivanje mjera zaštite do restauracije ili revitalizacije prenamjenom i rekonstrukcijom objekta.Snimanje i istraživanje. Povijesna studija. Arheološka i građevinsko tehnička istraživanja te vođenja sondi.
Dokumentiranje.
Utvrđivanje plana mjera i zaštite te korištenje objekta.
2. SanacijeIlustrirajući i ukazujući na primjere lošeg i dobrog rješenja sanacija, koncentrirati pozornost učenika na primjenu pravilnih metoda uklanjanja pogubnih okolnosti utjecaja vlage i statičke urušenosti i nestabilnosti.Metode isušivanja objekta od utjecaja podzemne vlage. Uklanjanje utjecaja atmosferske vlage i pojam vodoodbojnosti.
Statička stabilnost objekta sprezanjem i potkonstrukcijom:
– u razini temelja,
– u razini međuetažnih konstrukcija,
– u uzdužnim i poprečnim serklažama.
3. Principi obnove rekonstrukcije i prenamjene objekataNaučiti osnovne kriterije radi pravilnog izbora zahvata i funkcije objekta u obnovljenom izdanju.Zahtjev ambijentalnog uklapanja i autentičnosti. Zahtjev funkcionalnog i konstruktivnog poboljšanja u smislu revitalizacije. Zahtjev i primjeri zahvata prenamjene objekta uz uvažavanje izbornih karakteristika objekta.
4. Zidarski i popravci na zidovima i stropovimaNa odgovarajućim primjerima ilustrativnim materijalom približiti učenicima metode rada na popravcima zidova i stropnim konstrukcijama, naročito ako su obogaćeni štukaturama.Popravci na popucalim zidovima. Popravci na spojevima zidova i betonskih konstrukcija ili drugih vrsta nosivih elemenata. Rekonstrukcija drvenih i oplaćenih stropova. Obnova polumontažnih i svođenih međuetažnih konstrukcija.
Ojačanje drvenih stropnih konstrukcija.
5. Obnova žbukaNaučiti metode sondiranja i uzimanja uzoraka radi izvedbe istovrijedne žbuke. Upoznati metode rada skidanja stare žbuke i popravke iste.
Postupci učvršćivanja žbuke mineralnim učvršćivačima, naročito u doticaju s eksponiranim ili apliciranim elementima (dimnjaci, limovi, vent. kanali). Uzimanje uzoraka. Utvrđivanje kompatibilnosti rješenja prema sastavu podloge i parodifuznim svojstvima zida.
Završna obrada. 
6. Obnova međuetažnih konstrukcija i podovaNa odgovarajućim primjerima naučiti o mogućim postupcima obnove, popravka ili zamjeni restitucije oštećenih dijelova međukatne konstrukcije ili podnih podloga ili podnih obloga. Upamtiti da upravo te vrste popravaka utječu na doživljaj kvalitetne sanacije zbog osjetljivosti na vibracije, upuštanje i habanje.Rastavljanje poda i izbijanje nosivih elemenata uz obilježavanje elemenata. Ugradba nosivih elemenata. Ugradba poveznih elemenata. Ugradba ojačanja i zateznih prava u sprezanju stropne konstrukcije. Ugradba vatrootpornih ispuna šupljih i oplaćenih stropnih konstrukcija. Ugradnja pod konstrukcijama i koridora za prolaz instalacija.
7. a Zidarska obnova fasada i fasadnih štukatura i vijenaca (samo za zidare)U posljednjoj cjelini na kraju školovanja na dobro izabranim primjerima upoznati se s uspješno saniranim konstrukcijama specifičnim za zanimanje – fasaderskim radovima kod zidara.Skidanje stare i olabavljene žbukane fasade. Izrada kamene žbuke i profila stilizacije klesane fasade. Izrada profila vijenaca, lizena i kapitela. Štukaterski radovi na pročeljima.
7. b Obnova i rekonstrukcija serklažnih konstrukcija i AB – ukruta (samo armirači-betonirci)– stabilizacijom i ukrutom konstruktivnog sustava kod armirača-betoniraca.Izvedba specifičnih konstrukcija za sprezanje zatega i serklaža. Ulaganje armiranih elemenata u jačanju donje zone stubišnih zavojitih konstrukcija.
7. c Obnova i rekonstrukcija krovišta (samo tesari)– s rekonstrukcijom krovišta i drvenih stubišta i stropova (kod tesara).Rekonstrukcija i zaštita krovišta.
7. d Obnova i rekonstrukcija pokrova– i rekonstrukcijom obloga odnosno pokrova (kod krovopokrivača-izolatera).Rekonstrukcija građe klasičnih pokrova (šindra, crijep, lim, slama, kamen) ili zamjena odgovarajućim vrstama suvremenih materijala (staklo, sintetika, traka, premazi).


Metodičke upute za izvođenje predmeta
Nastavnici imaju obvezu da izlaganja učine zanimljivima ponajviše pravilnim odabirom ilustrativnih primjera i prezentacijskih materijala, a koji su značajni i s kulturološkoga i stručnoga gledišta.
U prvom razredu zadaće su usmjerene na pojačanje učenikove identifikacije u uzoru budućeg graditelja, pa mu osim zanimljivih sadržaja treba omogućiti da sam iznosi zapažanja i očituje se o metodama i tehnološkim postupcima. Treba ih upućivati na prikaze i praćenje građevinskih pothvata u stručnoj literaturi.
Sadržaje obrađivati u korelaciji s predmetima građevne konstrukcije, tehnologija struke u prvom razredu, građevnim konstrukcijama, tehnologijom zanimanja i elementima niskogradnje te naročito u trećem razredu s predmetima: otpornost građevina, organizacija građenja i tehnologija zanimanja, a obogatiti ih i stručnim razgledima značajnih objekata u izgradnji ili obnovi.

6.9. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA STRUKE
Razred: prvi (1.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2/70

Ciljevi
Steći uvid u graditeljstvo i tijek izvođenja objekta te stjecanje znanja o organizaciji gradilišta, uporabi i očuvanju osnovnog pribora, alata strojeva, pripremnim radovima i iskopima kao i najčešćim zemljanim radovima, najjednostavnijem temeljenju, hidroizolaciji, temeljnoj kanalizaciji i drenaži, te o izvođenju jednostavnih zidova od opeke, betona i AB.

Zadaci
Steći znanja o nazivima, upotrebi i čuvanju pribora, alata i strojeva za sva graditeljska zanimanja.
Usvojiti znanja o pripremnim radovima, obilježavanju objekta na parceli i izvođenju nanosne skele.
Upoznati se s osnovama tesarskih radova, nazivima, pojmovima i osnovnim tesarskim vezovima.
Usvojiti znanja o zemljanim radovima (iskopima i osiguranju iskopa od urušavanja).
Usvojiti znanje o oplatama, njihovu montažu i demontažu te znati »očitati« prikaz oplata.
Usvojiti osnovna znanja o armiranju i betoniranju temelja.
Usvojiti znanja o izvedbi temeljne kanalizacije i drenaže zgrade.
Steći znanja o ulozi, vrstama materijala i izvedbi hidroizolacije.
Upoznati se s osnovama zidarskih radova, nazivima, pojmovima i pravilima zidanja.
Usvojiti znanje o vrstama i izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova.
Usvojiti znanja o nužnosti ukrute zidanih konstrukcija i rješenja otvora u zidovima.
Upoznati se s vrstama stropnih ploča, njihovim karakteristikama i izvedbom.
PRVI RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Uvod u graditeljstvoNaučiti učenike fazama građenja objekta, upoznati ih s njihovim zanimanjem, organizacijom gradilišta te osnovne činjenice o sastavu i ponašanju osnovnih građevnih materijala.Tijek realizacije građevine. Prikaz poslova svih zanimanja.
Organizacija gradilišta/radionice.
Osnovni građevni materijali.
Pribor, alat, strojeviUsvojiti nazive, znati upotrebljavati pribor, alat, građev. strojeve i transportna sredstva. Naučiti ulogu i vrstu skela. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod upotrebe alata, strojeva i kod rada na skelama. Upotreba zaštitnog skelskog platna.
Ovladati znanjima potrebnim za rad sa žbukalicom, silosom i silomatom.Pribor, alati i strojevi za zemljane radove. Zidarski pribor, alati i strojevi. Tesarski pribor alati i strojevi Armirački pribor, alati i strojevi. Transportna sredstva.
Skele i radni podovi.
Pripremni radovi na izgradnji objektaNaučiti nazive i dimenzije drvene građe, nazive i uporabu veznih sredstava za drvo, načine izvedbe osnovnih tesarskih vezova. Usvojiti teorijsko znanje o slaganju više elemenata u istom pravcu te razne metode obilježavanja pravog kuta. Upoznati se s postupkom iskolčavanja i nanosnom skelom.Osnove tesarskih radova. Označivanje pravca i pravog kuta. Iskolčavanje objekta.
Izrada, postava i rad nanosne skele.
Zemljani radoviSteći znanje o oplatama, vrstama zemljanih radova, a detaljnije o iskopima.
Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zemljanih radova.Oplate.
Zemljani radovi – detaljnije iskopi.
Oplata za podupiranje i razupiranje iskopa.
Izvedba temeljaSteći znanje o izradi i postavi oplata, armiranju i betoniranju trakastih temelja i temelja samaca.Osnove armiračkih radova. Dubina temelja u raznim uvjetima, podbetoniranje temelja. Betoniranje trakastih temelja i temelja samaca (s izradom i postavom oplate i armiranjem). Demontaža oplate.
Temeljna kanalizacija i drenažaNaučiti svrhu i princip postave kanalizacijske mreže, izradu i kontrolnog okna.Temeljna kanalizacija. Dvorišni kanal temeljne kanalizacije. Kontrolna kanalizacijska okna. Drenaža objekta.
HidroizolacijaSteći znanja o materijalima, postavi i izvedbi hidroizolacije. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod izvedbe HI.Materijali za HI. Izvedba bitumenskih HI. Naknadno izvođenje HI.
Osnove zidanjaSteći znanje o nazivima osnovnih zidarskih pojmova, pravilima zidanja, vezovima jednostavnih zidova i stupova. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zidanja.Osnove zidarskih radova – zidarski pojmovi i pravila zidanja. Vrste i omjeri mortova, dimenzije cijelih i lomljenih komada opeke. Vez dužnjaka, vežnjaka, blok opekom NF i šupljim opek. blokovima jednostavnih zidova i stupova.
Nadvoji i ukrute građevineSteći znanja o postavi i izvedbi nadvoja, veznih zidova i serklaža.Nadvoji i ukrute:
– izvedba AB nadvoja,
– postava veznih zidova,
– izvedba vertikalnih serklaža,
– izvedba horizontalnih serklaža.
Betonski i AB zidovi i stupoviSteći znanja o vrstama, izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod AB radova.Izvedba jednostavnih betonskih i AB zidova.
Izvedba jednostavnih betonskih i AB stupova.
Monolitne AB međukatne konstrukcijeSteći znanja o vrstama stropova prema materijalima, različitom presjeku, načinu oslanjanja i izvedbi, postavi oplate, podupiranju, armiranju, i betoniranju ravne AB ploče i ploče s gredama.Podjela stropnih ploča. Izvedba monolitnih AB stropova. Izvedba polumontažnih AB stropova.

Metodičke napomene
Nastava se treba odvijati uglavnom metodama usmenog izlaganja i razgovora, demonstracija na modelima i vizualnim uređajima (video-projektor, DVD player), grafičkog prikazivanja i obogatiti posjetima gradilištima i prezentacijama predstavnika iz privrede.
Obveze učenika
Učenici trebaju bilježiti predavanja s pripadajućim grafičkim prikazima, koristiti raspoloživu literaturu i prospekte proizvođača građevnih materijala, redovito izrađivati domaće uratke te voditi bilješke i grafičke prikaze vježbi koje izvode na praktičnoj nastavi.
Preporučena literatura za nastavnike
1. Tatjana Neidhardt – Građevne konstrukcije
2. Otvoreno sveučilište – Zaštita na radu
3. N. Kacijan – Sigurnost pri građevinskim radovima
4. Đuro Peulić – Konstruktivni elementi zgrade – I., II.
5. Antić – Zidarski radovi
6. Krunić, Opsenica – Tehnologija zanimanja za zidare
7. Z. Sorić – Zidane konstrukcije
8. Marin Horvat– Građevni materijali
9. V. Marčelja – Beton i komponente
10. P. Krstulović – Svojstva i tehnologija betona
11. B. Behaim – Otpornost gradiva nosećih sklopova
12. B. Behaim – Armirani beton
13. Staničić – Prvodjelska tehnologija obrade
14. Prospekti aktualnih proizvođača građevnih materijala, videokasete, CD-i
6.10. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA FASADERSKIH RADOVA
Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2/70
Ciljevi
U drugoj godini školovanja učenik treba steći takva znanja, vještine, umijeća i navike koje će mu omogućiti da u većim graditeljskim tvrtkama sudjeluje u svim vrstama fasaderskih radova koji se izvode mokrim postupkom.
Učenik treba steći znanje i vještinu potrebnu da samostalno obavi kompletnu pripremu za žbukanje kao i žbukanje svim vrstama žbuka manjeg zida.
Učenik treba znati izvesti završnu obradu manjeg zida fasadnim opekama.
Učenik treba steći znanja o svim materijalima koji se koriste u završnim radovima u graditeljstvu, te znati razliku u pojmovima: mort, cementni špric, žbuka, ljepilo, završni sloj itd.
Zadaci
Usvojiti znanje o svojstvima i primjeni materijala, alata, pribora, pomagala i strojeva koji se primjenjuju kod svih vrsta žbukanja i kod svih vrsta fasaderskih radova.
Učenik mora steći znanja o: gipsanim žbukama zaglađenim ili zaribanim, vapneno-cementnim žbukama, toplinskim žbukama (perlitnim i stiropornim), laganim podložnim žbukama, čisto vapnenim žbukama, žbukama s trasom.
Učenik mora znati razlikovati pojmove: mort, žbuka, fasadno ljepilo, završno-dekorativni sloj.
Steći znanje o višeslojnim termoizolirajućim i ventilirajućim fasadama.
Učenik mora usvojiti sva znanja o kontaktnim toplinskim fasadnim sustavima, kao i izolacijskim pločama i zahtjevima koje se postavljaju na njih (organski i anorganski izolatori i njihova svojstva), te pojam koeficijenta toplinske provodljivosti i koeficijenta prolaza topline. Poseban naglasak se treba staviti na ovu vrstu fasadnih sustava, važnost izoliranja i uštede energije.
Usvojiti znanje o zidanju zidova od fasadne opeke u raznim zidarskim vezovima.
Steći znanje za montažu pričvršćenje i demontažu svih vrsta građevinskih skela – od željeza i aluminija kod fasaderskih radova.
TEHNOLOGIJA FASADERSKIH RADOVA, DRUGI RAZRED
Nastavne cjelineOčekivani rezultati
(znanja, umijeća i vještine)Sadržaj
Uvod u predmet
Uloga fasade ili pročelja na građevinskom objektu
Pribor, pomagala, alati i strojevi kod fasaderskih radova
Materijali u fasaderskim radovimaDefinirati glavne značajke fasaderskog zanimanja.
Upoznati ulogu i značaj fasade ili pročelja u funkcionalnom, estetskom i urbanističkom smislu.
Znati zašto služe pojedini alati u ovom zanimanju, kako se radi sa žbukalicom, silosima i silomatima.
Nabrojiti glavna kemijska i fizikalna svojstva materijala kod fasaderskih radova.
Naučiti razliku među pojmovima: mort, cem. špric, žbuka, ljepilo itd.Obrtnički radovi.
Završni radovi na građevinskom objektu.
Funkcionalna uloga fasade ili pročelja na građevinskom objektu.
Estetska i urbanistička uloga fasada.
Pribor i pomagala fasadera.
Ručni alati.
Električni strojevi.
Žbukalice.
Voda, cement, agregati.
Umjetni kamen.
Gipsane žbuke, toplinske žbuke, vapnene žbuke, vapneno cementne žbuke, žbuke sa trasom, baritne žbuke, osnovne sastavnice, završno dekorativne žbuke i boje, sokl žbuke, fasadna ljepila, impregnacije raznih vrsta, sanacijske žbuke i brtvila, razlika između na gradilištu miješanih žbuka (rizici) i gotovih žbuka.
ŽbukanjeNaučiti redoslijed slojeva (ruku) kod žbukanja i njihovu ulogu.
Naučiti redoslijed svih radnji kod žbukanja ravnih dijelova zida.
Naučiti da cem. špric ne spada u sloj žbuke i da je to posebni materijal s posebnom sastavnicom.Usvojiti pojam sustavne gradnje, važnost sušenja u pojedinim sustavima.
Procjena gotove površine.
Sve faze obrade kod pojedinih sustava i materijala.
Priprema podloge kod žbukanja.
Uvjeti kod unutarnjega i vanjskog žbukanja.
Uloga svakog sloja kod žbukanja i važnost sušenja svakog sloja.
Soklovi od umjetnog kamena, pranog kulira, mozaik žbuka, podložne žbuke za sokloveSteći znanje o sastavu pojedine vrste umjetnog kamena i pranoga kulira i umjetnoga kulira (»mozaik žbuke«).
Steći znanje o načinu nanošenja završne žbuke.Njegovanje podložne žbuke.
Soklovi od umjetnoga kamena i pranoga kulira, načini završne obrade.
Završno dekorativne žbuke i njihova obrada.
Kombinacije od umjetnoga kamena, pranog kulira i raznih žbuka.
Spojevi i dilatacije na takvim pročeljima, dilatacijski profili E i V.
Važnost toplinskog izoliranja, način izvedbe svakog pojedinog sustava, završni slojevi u ovim sustavima, najčešće pogreške i sanacije, sustavna gradnja.
Zidanja fasadnom opekomPonoviti vrste fasadnih opeka.
Upoznati se s osnovnim zidarskim vezivima, s naglaskom na vizualnoj kvaliteti takve konstrukcije.Mortovi za zidanje.
Pravilne mjere zidova.
Zidanje fasadnog zida od 12, 25, 38 cm i stupova od 51 cm i njihove kombinacije.
Višeslojne kontaktne termoizolirajuće i ventilirane fasadeVrste i zahtjevi na ploče za toplinsku izolaciju: stiropor klasični bijeli i sivi stiropor poboljšanih svojstava, kamena vuna lamelirana i PTP ploča, pluto, stirodur, troslojne kombi ploče sa stiroporm i kamenom vunom ISO span podloge, Velox podloge, siporeks podloge i obrada svake od njih, ljepila i pričvrsnice – vrste i razlike i kriterij za odabir, tekstilno-staklena mrežica i zahtjevi za nju, izvedba pojedinih sustava, smjerice za izvođenje toplinskih sustava.Moderni sustavi.
Višeslojne fasade.
Ventilirajuća pročelja, postava termo izolacije i obzidavanje opekom ili kamenom.
Fasade sa stiroporom
– pribor, alat i način izvedbe.
Fasade s vunenim pločama
– pribor, alat i način izvedbe.
Troslojne fasade
– pribor, alat i način izvedbe.
Smjernice za izvedbu toplinskih sustava.
Profili kod fasaderskih radovaUzorci svakog od profila.
Nuždan pribor za žbukanje.»Putzek« lajsne, sokl profil, okapni profili, dilatacijski V i E profil, priključna letvica za prozore, profili s integriranom mrežicom itd.
Fasadne skeleShvatiti značaj dobre i sigurne postave skele kod fasaderskih radova.
Skelsko platno – nije samo reklama!Cijevna fasadna skela.
Lake fasadne skele.


Razred: treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje 2/64
Ciljevi
U trećoj godini školovanja učenici trebaju steći znanje prijeko potrebno da samostalno realiziraju obrtničku izvedbu dijela pročelja svim vrstama fasadnih materijala na građevinama.
Trebaju steći potrebno znanje i ovladati vještinama potrebnim da samostalno obave jednostavne dekoraterske poslove prilikom obnove pročelja zgrada spomeničke vrijednosti.
Stjecanje znanja i preciznih vještina s kojima će moći sudjelovati kao pomoćnici u složenim restauratorskim poslovima na objektima spomeničke baštine.
Zadaci
Naučiti žbukati kose i zaobljene zidove, ravne i zakrivljene stropove.
Steći znanje o upotrebi strojeva za žbukanje te usvojiti znanje žbukanja ravnih, kosih i zaobljenih zidova, ravnih i zakrivljenih stropova pomoću strojeva za žbukanje.
Steći znanje o nanošenju svih vrsta završno-dekorativnih slojeva,
Naučiti izvesti toplinsko-izolirajuću višeslojnu fasadu.
Učenik treba upoznati i steći znanja o različitim fasadnim sustavima, sa svim vrstama žbuka i na koji način se one izvode, kao i na koje podloge.
Učenici trebaju usvojiti pojam niskoenergetske kuće pa sve do pasivne kuće.
Učenik treba steći znanja različitih načina obrade podložnih žbuka: zaglađivanje i zaribavanje, kao i sve faze obrade kod pojedinih žbuka, zatim izvedbe različitih struktura kod završnih žbuka: žljebasta, izgrebana (šerana), štokana, prana itd., kao i upoznati alate kojima se to izvodi. Treba naučiti razlikovati debeloslojne i tankoslojne žbuke kod završnih slojeva.
Učenici se trebaju upoznati sa smjernicama za izvođenje radova žbukanja, izvedbama toplinskih fasada i drugim, kao važećim autoritetom u žbukeraju i fasaderstvu.
Usvojiti znanje o izvedbi podnožja i vrstama materijala za podnožje. Steći znanja o korištenju profila kao obveznog pribora za žbukanje.
Naučiti važnost dobro pripremljene podloge za izvedbu fasada na modernim objektima.
Znati kako se priprema odnosno sanira podloga za fasadu na starijim zgradama.
Naučiti povezati znanje o toplinskim tokovima u konstrukcijama koji se uče u predmetu: otpornost građevine s fizičkom realizacijom pojedine vrsta fasade.
Usvojiti znanja potrebna za izradu svih vrsta fasada na kosim i zaobljenim pročeljima.
Naučiti pravila zidarskih vezova na složenim zidarskim konstrukcijama kao što su stupovi, lukovi i svodovi.
Naučiti izračunati utrošak svih vrsta materijala, alata i strojeva, vrijeme izvođenja te naučiti izradu troškovnika za sve vrste fasaderskih radova, upoznati pojam »norma sat«.
Naučiti osnovna načela estetike u graditeljstvu i upoznati osnovne arhitektonske stilove.
Naučiti snimiti arhitektonske profile na pročeljima zgrada spomeničke baštine.
Naučiti izradu šablona za arhitektonske profile i izvedbu takvih novih profila na pročeljima.
TEHNOLOGIJA FASADERSKIH RADOVA, TREĆI RAZRED
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Uvod u predmetUpoznati osnovne teme koje će se raditi tokom školske godine.Sadržaj predmeta.
Povezanost predmeta s vježbama u predmetu praktična nastava i praksa na gradilištu kod poslodavca.
Žbukanja složenih graditeljskih objekataShvatiti problematiku žbukanja većih površina na zgradama.
Uvidjeti potrebu za preciznom razmjerom, dobrim planiranjem i kvalitetnom izvedbom složenije građevine (obiteljskih kuća, pročelja u gradskim blokovima, poslovnih zgrada).Razmjeravanje pročelja i određivanje osnovnih faza žbukanja.
Planiranje izvedbe i suradnja s ostalim izvoditeljima završnih radova.
Redoslijed žbukanja većih površina.
Podloge i priprema podloga za žbukanjeSteći znanje o podlogama za fasadu kod modernih zgrada.
Uvidjeti važnost sanacije podloga kod objekta graditeljske baštine i upoznati materijale koji se pri tome koriste.Podloge na suvremenim graditeljskim materijalima.
Podloge i sanacije podloga na zidovima starih objekata.
SanacijeUpoznati principe različitih pristupa sanaciji od prodora kapilarne vlage: mehanički, fizikalni, kemijski i elektroosmonski. Naučiti načine izvođenja svakog pojedinog pristupa.
Naučiti načine mjerenja vlage u zidovima.Upoznati materijale kojima se provodi sanacija, posebno specijalne vrste žbuka za popravke i njihovo djelovanje, kao i cementna brtvila te načine primjene novih materijala.
Upoznati najznačajnije norme za ovo područje (WTA).
Obnova žbukeNaučiti metode sondiraja i uzimanja uzoraka radi izvedbe istovrijedne žbuke. Upoznati metode rada skidanja stare žbuke i njezine popravke.
Shvatiti obvezu nanošenja sloja za izjednačavanje površina i nanošenja završnog sloja, u svrhu dobivanja ujednačene podloge po strukturi i upojnosti. Postupci učvršćivanja žbuke mineralnim učvršćivačima naročito u doticaju s eksponiranim ili apliciranim elementima (dimnjaci, limovi, ventilacijski kanali).
Izvedba nosača žbuke, premošćivanje drvenih dijelova u građevinskoj podlozi kod žbukanja.... Vlačne napetosti, načini armiranja i zahtjevi na materijale u kojima se ono može vršiti. Zahtjevi na tekstilno staklene mrežice za fasade, mrežice kojima se armira u gipsanim žbukama. Razlika u odnosu na PVC mrežice koje se ne smiju koristiti (E-modul).
Pukotine, vrste i uzroci nastanka. Sanacija. Mjerenje kretanja pukotina gipsanim markerima. Tolerancija dopuštene širine pukotina, mjerenje širine pukotina.Uzimanje uzoraka. Utvrđivanje kompatibilnosti rješenja prema sastavu podloge i parodifuznim svojstvima zida.
Završna obrada.
Uzorci mrežica kojima se obavlja armiranje, pojam elastičnosti podložnih materijala i filmova završno dekorativnih boja.
Visokoelastične boje za sanaciju pukotina, pojam Tg kod veziva za ovakve boje. Boje s mikrovlaknima u svrhu armiranja.
Izvođenje svih vrsta fasada od umjetnoga kamena i plemenitih žbuka na složenim pročeljimaSteći predodžbu o složenosti izvedbe velikih fasada od svih vrsta plemenitih žbuka i njihove kombinacije.Fasade od plemenitih žbuka.
Fasade od plastičnih žbuka.
Kombinacije s kamenim, keramičarskim i aluminijsko-staklenim pročeljima.
Zidanje i oblaganje fasadnom opekom složenih graditeljskih konstrukcijaNaučiti pravila zidanja kod složenih zidova.
Uočiti probleme koji se javljaju kod izvedbe složenih zidarskih konstrukcija.Zidanje zidova složenoga pravocrtnoga i zaobljenoga tlocrtnog oblika.
Zidanje stupova raznih dimenzija i tlocrtnih oblika
(pravokutni, okrugli i eliptični).
Izrada i montaža oplate za lukove i svodove.
Osnove estetike u graditeljstvuUpoznati važnost primjene stilskih elemenata u dekoraciji fasade.Stilovi u arhitekturi (renesansa, barok, klasicizam, secesija).
Funkcionalna arhitektura.

 
6.11. Nastavni predmet: TEHNOLOŠKE VJEŽBE
Razred: treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje: 8/128
Jedan dan u tjednu kad su učenici na praksi kod poslodavca dolaze u školsku likovno-dekoratersku (štukatersku) radionicu na vježbu koja traje osam sati:
16 vježbi godišnje = ukupno 128 sati
Ciljevi
U trećoj godini školovanja u ovom predmetu cilj naukovanja je da učenik stekne znanje i svlada vještine i umijeća potrebna da nakon školovanja samostalno i uspješno obavlja poslove u zanimanju fasader.
Zadaci
Upoznati se s radom u likovno-dekoraterskoj radionici te ovladati vještinom upotrebe svog pribora, alata i strojeva koji se upotrebljavaju u izradi završnih slojeva fasade.
Ovladati znanjem i vještinama da učenik može samostalno izvoditi dekoraterske zadatke na ravnim dijelovima zida.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom izrade trodimenzionalnih kalupa za arhitektonske ukrase, napraviti odljevak i postaviti ga na pročelje zgrade.
Naučiti principe sanacije podloga i ovladati vještinama prijeko potrebnim za pripremu podloga za sljedeću fazu radova.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom bojanja pročelja svim fasadnim bojama.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom izvedbe pročelja svim dekorativnim žbukama.
Usvojiti specifična znanja za izradu elaborata za sanaciju pročelja kao pripremu za fasaderske radove na pročeljima objekata graditeljske baštine.
Usvojiti znanja da kao pomoćnik sudjeluje u rekonstrukciji složenih pročelja zgrada graditeljske baštine.
Metodičke napomene
Predmet: tehnološke vježbe, usko je povezan s predmetom: osnove obojenja i izvedba završnih dekorativnih slojeva, te u didaktičkom, pedagoškom i tehnološkom pogledu čine jednu cjelinu. Ono što se nauči na teorijskom dijelu potrebno je u tehnološkim vježbama razraditi i ovladati potrebnim vještinama.
TEHNOLOŠKE VJEŽBE, TREĆI RAZRED
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Dekoracija izvedena linijamaNaučiti izvlačiti horizontalne i vertikalne linije pomoću kista i ravnala.Izvlačenje horizontalnih i vertikalnih linija u mrežu, pomoću ravnala i kista.
Uvećavanje dekorativnog uzorka pomoću mrežeSpoznati načine uvećanja uzoraka pomoću mreže.Izrada uvećanog crteža pomoću mreže u različitim omjerima.
Izrada procrtniceNaučiti izraditi i prenijeti željenu dekoraciju na podlogu.Izrada procrtnice, otiskivanje na fasadu i izvedba kistom i palicom.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom bojanja pročelja svim fasadnim bojamaNaučiti pripremiti podlogu kod izvedbe fasadnim bojama.
Naučiti izvesti dio fasade u dva ili više tonova.Izrada podloge.
Priprema alata i količine boje za bojanje zida.
Bojanje zida u dva ili više tonova.
Usvojiti znanje i ovladati vještinom izvedbe pročelja svim dekorativnim žbukamaNaučiti pripremiti podlogu kod izvedbe pročelja dekorativnim žbukama.
Naučiti izvesti dio fasade u dvije ili više vrsta dekorativnih žbuka.Izrada podloge.
Priprema alata i količine dekorativne žbuke za završnu obradu pročelja.
Izvedba pročelja u dvije ili više vrsta dekorativnih žbuka.
Izrada šabloneNaučiti izraditi matricu od plastike i drveta.Izrada plastične i drvene šablone.
Otiskivanje šablone četkom.
Prenošenje šablone na podlogu prskanjem airless prskalicom.
Prenošenje šablone i izvedba u zgrafito tehnici.
Izrada elaborataUočiti i spoznati važnost dokumentiranja zatečenog stanja na uzorcima.Izrada foto-dokumenata i analiza materijala na zatečenom uzorku
Izrada uzoraka završnih slojeva na pročeljima zgrada graditeljske baštine i na zgradama nove arhitektureSpoznati važnost izrade uzoraka fasadnih završnih slojeva prilikom obnove pročelja na objektima graditeljske baštine.
Naučiti izvesti uzorke za pročelja novih zgrada.Završno-dekorativni slojevi, posebno pogodni za primjenu na zgradama koje su spomenici kulture: posebno silikatne žbuke i boje, silikonske žbuke i boje, završni slojevi na vapnenoj osnovi.
Naučiti da napravljeni uzorak treba skinuti s pročelja odmah nakon odabira!
Rekonstrukcija plastičkog uzorkaNaučiti metode rekonstruiranja oštećenih uzoraka.
Naučiti metode uzimanja otisaka na uzorcima.Nadogradnja oštećenih uzoraka glinom i gipsom.
Izrada gumenih otisaka i kalupa.
Izrada plastičkih odljevakaNaučiti postupke lijevanja gipsanih i poliesterskih plastičkih uzoraka.Izrada kalupa za odljevke.
Izrada odljevaka od gipsa i poliestera.
Izrada armiranih odljevaka.

 
6.12. Nastavni predmet: PRAKTIČNA NASTAVA
Ciljevi
Opći cilj je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon školovanja samostalno obavlja osnovne poslove i radne zadaće u svom zanimanju.
Zadaci
Usvojiti znanja o sigurnosti i zaštiti na radu.
Upoznati organizaciju rada na gradilištu i radionicama.
Poznavati svojstava i primjene materijala, alata, pribora i pomagala.
Stjecanje osnovnih znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
Upoznati značaj pripremnih radova za početak rada gradilišta.
Upoznati zemljane radova i spoznati važnost temeljenja zgrade.
Svladati osnovne vještine za polaganje kanalizacije i hidroizolacije.
Upoznati i usvojiti vještine zidanja i žbukanja.
Upoznati i usvojiti vještine žbukanja.
Upoznati i usvojiti vještine armiranja i betoniranja.
Znati izraditi oplatu.
Postavljanje izolacija.
Računske osnove za izračunavanje utroška materijala, vremena izvođenja radova, te izradbu predračuna za pojedine zidarske radove.
Osvijestiti i poticati ulogu fizičke snage i kondicije kod obavljanja zidarskih radova.
Osvijestiti važnost i značaj uloge zidarskog zanimanja u složenom procesu vođenja radova tijekom nastajanja građevine.
Razviti sposobnost vizualizacije zadanog crteža (dvodimenzionalni prikaz) u trodimenzionalnu sliku u svijesti (prostorni zor) kao i obrnuti proces.
Razviti psihomotorne sposobnosti i koordinaciju pokreta pri obavljanju zadataka.
Osposobiti za brzo shvaćanje problema i uspješno pronalaženje rješenja.
Razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom djelovanjem i potrebu za timskim radom.
Upoznati i svladati vještinu rada s tesarskim priborom, alatima i strojevima.
Razviti i uvježbati osjećaj za potrebnu količinu materijala i vremena za izvedbu određene konstrukcije.
 
PRVI RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Zaštita na raduUsvojiti osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu, pravila i način zaštite od njih te pružanje prve pomoći. Izvršiti provjeru znanja za rad na siguran način.Zakon i propisi o zaštiti na radu. Prava i obveze izvoditelja građevinskih radova. Izvori opasnosti pri zidarskim radovima. Zaštitne mjere. Pružanje prve pomoći. Provjera znanja za rad na siguran način.
Organizacija rada u školskoj radionici i na gradilištuUpoznati radne prostore i kućni red školskih radionica te organizaciju rada na gradilištu.Upoznavanje radnih prostora i kućnog reda u školskim radionicama. Organizacija rada na gradilištu (shema gradilišta). Pripremni radovi prije građenja (razgrađivanje starih objekata, rušenje stabala, izrada ograde, montaža privremenih objekata, skidanje humusa).
Alati i priborUsvojiti znanja i vještine pravilne uporabe i čuvanja ručnih alata, pribora i pomagala za zidare, tesare i armirače.Uporaba pribora za mjerenje i obilježavanje. Uporaba ručnoga zidarskog alata i njegovo održavanje. Prenošenje linije vodoravnice i određivanje vertikale zida. Uporaba ručnoga tesarskog alata, njegovo održavanje i oštrenje. Izrada priručne skele (drveni stupovi), radnih stolova i šablona. Uporaba ručnih alata za sječenje, savijanje i spajanje armature.
Pripremni radoviUsvojiti vještine potrebne za obilježavanje temelja na tlu i izradu nanosne skele. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Označivanje pravca na tlu. Određivanje pravog kuta priručnim sredstvima i geodetskim instrumentom. Prenošenje dimenzija iz nacrta na drvene elemente. Izrada elemenata nanosne skele. Prenošenje dimenzija nacrta s nacrta na nanosnu skelu. Obilježavanje temelja na tlu.
Zemljani radovi i temeljenjeUsvojiti vještine iskopa temelja, podupiranja i razupiranja građevne jame, izrade oplate temelja, izrade i ugrađivanje betona te rastavljanje i čišćenje oplate.Ručni iskop trakastih temelja. Ručni iskop temelja samaca. Podupiranje i razupiranje građevne jame i trakastih temelja. Izrada jednostrane i dvostrane oplate temelja i nadtemeljnog zida. Ispravljanje, sječenje, savijanje i nastavljanje armature temelja. Priprema betona i betoniranje temelja i nadtemeljnog zida. Rastavljanje i čišćenje oplata.
Izrada kanalizacije i drenažeUsvojiti vještine potrebne za izvođenje horizontalne kanalizacije ispod objekta i vanjske kanalizacije. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Iskop kanala u padu i revizijskog okna. Postavljanje kanalizacijskih i drenažnih cijevi od betona, kamenštine i PVC-a. Izrada oplate revizijskog okna. Sječenje, savijanje i nastavljanje armature. Betoniranje revizijskog okna.
HidroizolacijeUsvojiti vještine potrebne za izradu horizontalne hidroizolacije temelja, betonske podloge te vertikalne hidroizolacije podrumskih zidova. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Priprema podloge za hidroizolaciju. Izrada horizontalne hidroizolacije temelja i betonske podloge. Izrada vertikalne hidroizolacije podrumskog zida.
Osnove zidanjaUsvajanje vještina potrebnih za izradu morta i zidanje zidova opekom normalnog formata. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Ručna i strojna izrada morta. Obilježavanje i nalaganje ravnih zidova od opeke NF. Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 7 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 12 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 25 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 38 cm. Zidanje opekarskim blokovima.
Betonski i AB zidovi i stupoviUsvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate zidova i stupova, ugradnju armature te ugradnju i njegu betona. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Izrada jednostrane i dvostrane daščane oplate zida, priprema i sastavljanje montažnih oplata za zidove (Peri, Noe, Doka). Priprema i ugradnja armature prema tehničkoj dokumentaciji. Betoniranje betonskih i AB zidova. Izrada daščane oplate stupova različitih presjeka. Priprema i sastavljanje montažnih oplata stupova. Betoniranje AB stupova različitih presjeka. Rastavljanje, čišćenje i pospremanje oplate zidova i stupova. Njega betona.
Nadvoji i ukrute građevineUsvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža, ugradnju armature, ugradnju i njegu betona te ugradnju montažnih nadvoja. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Izrada i montaža oplate, AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža. Izrada i ugradnja armature za AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže. Izrada i ugradnja betona u AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže. Rastavljanje čišćenje i pospremanje oplate nadvoja, Njega betona. Ugradnja montažnih nadvoja.
Monolitne AB međukatne konstrukcijeUsvajanje vještina potrebnih za izradu monolitnih međukatnih konstrukcija. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Izrada skele i daščane oplate za monolitnu AB ploču. Sastavljanje montažne oplate za monolitnu AB ploču. Priprema i ugradnja armature za monolitnu AB ploču prema tehničkoj dokumentaciji na radilištu. Betoniranje AB ploče.

 
Razred: drugi (2.)

Ciljevi
Naglasak obrazovanja u ovom predmetu je prvenstveno stjecanje vještine kod obavljanja svih zadataka koji su definirani u predmetu tehnologija fasaderskih radova.
Učenik treba tijekom druge godine školovanja u ovom predmetu steći takve vještine i umijeće koje će mu omogućiti da u većim graditeljskim tvrtkama sudjeluje u svim vrstama fasaderskih radova koji se izvode mokrim postupkom.
Učenik treba steći takvu vještinu da samostalno obavlja kompletnu pripremu za žbukanje, izvede žbukanje svim vrstama žbuka i napravi završnu obradu manjeg zida fasadnim opekama.

Zadaci
Usvojiti znanje o svojstvima i primjeni materijala te svladati vještinu upotrebe svih alata, pribora, pomagala i strojeva koji se primjenjuju kod svih vrsta žbukanja i kod svih vrsta fasaderskih radova.
Steći osnovna znanja o važnosti fasade u građevinskoj konstrukciji i njezinoj ulozi u građevinskom objektu.
Upoznati i steći vještinu o žbukanju na ravnim površinama, ali i načine i mogućnosti izravnavanja neravnih podloga, kao i važeće tolerancije ravnine za neobrađene i završene zidove prema normi HRN DIN 18 202.
Usvojiti vještinu izvedbe dijela fasade od žbuke, umjetnoga kamena, mozaik žbuke i drugih plemenitih žbuka.
Upoznati i usvojiti vještinu izvedbe višeslojnih termoizolirajućih i ventilirajućih fasada.
Usvojiti vještinu o zidanju zidova od fasadne opeke u raznim zidarskim vezovima.
Usvojiti vještinu potrebnu za montažu pričvršćenje i demontažu svih vrsta građevinskih skela od željeza i aluminija kod fasaderskih radova.
DRUGI RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Organizacija rada u radionici i redoslijed radova na gradilištuUsvojiti znanje o glavnim specifičnostima fasaderskog zanimanjaObrtnički radovi.
Završni radovi na građevinskom objektu.
Specifičnosti fasaderskog zanimanja.
Pribor, pomagala, alati i strojevi kod fasaderskih radovaUsvojiti vještinu upotrebe pomagala, alata i strojeva u ovom zanimanju.Upotreba pribora i pomagala fasadera.
Upotreba ručnih alata.
Upotreba električnih strojeva.
Materijali u fasaderskim radovimaNabrojiti glavna kemijska i fizikalna svojstva materijala kod fasaderskih radova.
Nabrojiti potrebna vremena sušenja za pojedine materijale i moguće minimalne i maksimalne debljine nanošenja. Nabrojiti vrste završnih slojeva, te objasniti pojam nijanse, strukture i granulacije.Ručno pripremiti mješavinu vode, cementa i agregati za žbuku, umjetni kamen, dekorativne žbuke.
ŽbukanjeUsvojiti vještinu i znati izvesti sve slojeve kod žbukanja te znati njihovu ulogu.
Usvojiti vještinu izvedbe svih potrebnih radnji kod žbukanja ravnih dijelova zida.Priprema podloge kod žbukanja.
Razlika između unutarnjega i vanjskog žbukanja.
Izvedba svakog sloja kod žbukanja i važnost sušenja.
Njegovanje završnog sloja žbuke.
Podnožja pročelja (sokli) od umjetnoga kamena, kulira, mozaik žbukeSteći znanje o sastavu svih vrsta žbuka.
Usvojiti vještinu nanošenja svih vrsta završnih žbuka.Izvedba podnožja pročelja (sokla) i cijelih pročelja od umjetnog kamena, načini završne obrade.
Izvedba dekorativnih žbuka, završna obrada. Izrada kombinacija raznih žbuka, izvedba spojeva raznih materijala i dilatacije.
Zidanja fasadnom opekomZnati upotrebljavati sve vrste fasadnih opeka.
Svladati vještinu zidanja osnovnih zidarskih vezova s naglaskom na vizualnoj kvaliteti takve konstrukcije.Ručna i strojna izvedba mortova za zidanje.
Pravilne mjere zidova.
Izrada odnosno zidanje fasadnog zida od 12, 25, 38 centimetara i njihove kombinacije.
Višeslojne termoizolirajuće i ventilirane fasadeZnati izvesti bilo koji od toplinskih fasadnih sustava po svim fazama obrade.
Znati krivulju toplinske provodljivosti materijala te ulogu svakog sloja u sendvič konstrukcijama.Izvesti višeslojne fasade.
Ventilirajuća pročelja, postava termo-izolacije i obzidavanje opekom.
Fasadne skeleShvatiti značaj dobre i sigurne postave skele kod fasaderskih radova.Cijevna fasadna skela.
Lake fasadne skele.

 
Razred: treći (3.)

Ciljevi
U trećoj godini školovanja učenici bi trebali u potpunosti svladati vještinu prijeko potrebnu da samostalno izvode obrtničku izvedbu dijela pročelja sa svim vrstama fasaderskih opeka i materijala na građevinama.
Učenici bi trebali naučiti svoju ulogu u zajedničkom (timskom) radu prilikom svih faza fasaderskih radova, a naročito prilikom grupnog napora tijekom izrade završnog sloja žbuke pročelja.
Trebali bi steći potrebno znanje i potpuno ovladati vještinama nužnim da samostalno obave jednostavne dekoraterske (štukaterske) poslove prilikom obnove pročelja zgrada spomeničke vrijednosti.
Stjecanje znanja i preciznih vještina s kojima će moći sudjelovati kao pomoćnici u složenim restauratorskim poslovima na objektima spomeničke baštine.

Zadaci
U potpunosti svladati vještinu žbukanja kosih i zaobljenih zidova, ravnih i zakrivljenih stropova.
Usvojiti vještinu upotrebe strojeva za žbukanje te vještinu žbukanja ravnih, kosih i zaobljenih zidova, ravnih i zakrivljenih stropova pomoću strojeva za žbukanje.
Znati izvesti dobro pripremljenu podlogu za izvedbu fasada na modernim objektima.
Znati izvesti saniranje podloge za fasade na starijim zgradama.
Usvojiti vještinu potrebnu za izradu svih vrsta fasada na kosim i zaobljenim pročeljima.
Znati pravila zidarskih vezova na složenim zidarskim konstrukcijama kao što su stupovi, lukovi i svodovi te takve složene konstrukcije izvesti.
Naučiti osnovna načela estetike u graditeljstvu i upoznati osnovne arhitektonske stilove.
Usvojiti vještinu snimanja arhitektonskih profila na pročeljima zgrada spomeničke baštine.
Znati samostalno izraditi tesarsko-stolarsku šablonu za arhitektonske profile, izrezati je u limu, prikovati na drvenu konstrukciju i zidarski izvesti takav novi arhitektonski profil na pročelju.
Naučiti osnove vizualne estetike.
Usvojiti vještinu snimanja jednostavnih dekoracija (štukatura) na pročeljima zgrada.
Znati samostalno izvesti sve potrebno za izradu kalupa za jednostavne dekoracije, izraditi takav ornament i montirati ga na pročelje zgrade.
Usvojiti vještinu samostalnog popravljanja jednostavne arhitektonske profilacije i ornamenta.
Znati izvesti završni sloj fasade svim vrstama fasadnih boja.
TREĆI RAZRED
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Uvod u predmetUpoznati osnovne teme odnosno vježbe koje će se realizirati u školskoj zidarsko-fasaderskoj i likovno-dekoraterskoj radionici koje će se raditi tijekom školske godine.Sadržaj predmeta
Povezanost vježbi u školskoj zidarsko-fasaderskoj i likovno-dekoraterskoj radionici i praksom na gradilištu kod poslodavca.
Žbukanja složenih graditeljskih objekataUsvojiti vještinu žbukanja većih površina na zgradama.
Znati precizno razmjeriti po horizontali i vertikali zidove složenijih građevina (obiteljskih kuća, pročelja u gradskim blokovima, poslovnih zgrada).
Znati problematiku prethodnih radova i znati rješenja kod nepravilnosti kod ostalih sudionika u izgradnji građevine.Razmjeravanje pročelja po vertikali.
Razmjeravanje pročelja po horizontali, utvrđivanje postojećeg stanja i eventualnih nepravilnosti na dosad izvedenim radovima.
Određivanje osnovnih faza žbukanja.
Planiranje izvedbe i suradnja s ostalim izvoditeljima završnih radova.
Redoslijed žbukanja većih površina.
Podloge i sanacija odnosno priprema podloga za žbukanjeZnati izvesti podlogu za fasadu kod modernih zgrada.
Znati izvesti hidroizolaciju temeljnih zidova i zidova prizemlja u zgradama graditeljske baštine.
Znati izvesti zidarsku sanaciju podloge kod objekta graditeljske baštine.Podloge na suvremenim graditeljskim materijalima.
Problematika sanacije temeljnih zidova i zidova prizemlja koji su izvedeni bez hidroizolacije.
Podloge i sanacije podloga na zidovima starih objekata.
Izvođenje svih vrsta fasada od umjetnoga kamena i dekorativnih žbuka na složenim pročeljima.Steći i dobro uvježbati vještinu izvedbe velikih zidnih platna od svih vrsta dekorativnih žbuka i njihove kombinacije.Fasade s dekorativnim žbukama.
Kombinacije s kamenim, keramičarskim i metalnim pročeljima.
Zidanje i oblaganje fasadnom opekom složenih graditeljskih konstrukcija.Znati pravila zidarskih vezova kod zidanja složenih zidova.
Znati rješavati probleme koji se javljaju kod izvedbe složenih zidarskih konstrukcija.
Usvojiti vještinu zidanja velikih površina od fasadnih opeka.
Usvojiti vještinu međusobne koordinacije u većoj skupini zidara kod izvedbe složenih graditeljskih konstrukcija.Zidanje zidova složenoga pravocrtnoga i zaobljenoga tlocrtnog oblika.
Zidanje stupova raznih dimenzija i tlocrtnih oblika (pravokutni, okrugli i eliptični).
Izrada i montaža oplate za lukove i svodove.


Metodičke napomene
Svrha praktične nastave u prvoj godini obrazovanja je stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika na radu s različitim materijalima, alatima strojevima i uređajima, te radnih postupaka koji su zajednički za sva osnovna graditeljska zanimanja. U drugom i trećem razredu stječu se specifična fasaderska znanja i vještine. Radovi se izvode na jednostavnim radnim vježbama i jednostavnim alatima i uređajima. Praktična nastava je predmet isključivo praktične naravi te svakom praktičnom radu i vježbi trebaju prethoditi potrebna teorijska tehničko-tehnološka objašnjenja u primjerenom obujmu.
Posebnu pozornost treba obratiti sadržajima zaštite pri radu koji su dani i obrađeni kao posebna cjelina na početku rada u radionici, i na njih se valja vraćati u svakoj konkretnoj vrsti posla, u kojoj se javlja potrebna mjera zaštite.
Sama organizacija i realizacija praktične nastave ima ključan utjecaj na uspješno ostvarenje postavljenih zadataka i ciljeva nastave ovog predmeta i pretpostavlja opremljenost radionice, dobru organizaciju i pripremu pojedinih vježbi i da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s nastavnom opremom.
Praktičnu nastavu najpovoljnije je ostvariti u blokovima po tjedan dana, kada se naizmjenično provodi tjedan teorijske nastave i tjedan praktične nastave. Škola može organizirati i neki drugi oblik realizacije teorijske i praktične nastave, ako to može dati očekivane rezultate. Dio praktične nastave izvodi se u školskoj radionici, a drugi dio u radnom procesu – na gradilištu.
Učenici u radu na praktičnoj nastavi kod obrtnika ili u trgovačkom društvu sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštivati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Pritom je zadaća realizatora programa da učeniku na početku radnog zadatka pruži stručno-teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana za izradu zadatka.
Školski nastavnik koji organizira, izvodi ili prati ostvarenje programa, dužan je voditi brigu da svi učenici najkasnije do kraja školske godine prođu sve programske sadržaje. Također je obveza nastavnika stručno-teorijskih predmeta, značajnih za stjecanje zanimanja, da sudjeluju u izradi i praćenju ostvarenja programa pratične nastave.
Svaki radni zadatak treba imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potreban materijal, sredstva za rad, načine izrade, radne uvjete, propise, zaštitne mjere i ekološke zahtjeve.
Praćenje rada učenika i vrednovanje rezultata rada ima posebnu važnost i izvedbenim programom treba utvrditi način praćenja rada učenika i njegovo ocjenjivanje. Prilikom izrade izvedbenog programa potrebno je za svaku vježbu navesti i sljedeće:
– cilj vježbe, proizvod ili usluga,
– osnovne i pomoćne materijale,
– sredstva za rad (alati, strojevi i uređaji),
– načini izvođenja (organizacija, tehničke i tehnološke upute),
– potrebne mjere zaštite na radu i zaštite okoliša,
– načine vrednovanja rada učenika, stečena znanja, vještine i navike u praktičnom radu.

Obveze učenika
Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati i održavati sljedeći pribor i opremu:
– propisani dnevnik rada (mapa praktičnog dijela naukovanja),
– odobrenu literaturu iz praktične nastave za fasaderske radove,
– pribor za crtanje (olovka, gumica, dva trokuta, šestar, kalkulator i dr.),
– radno odijelo, cipele, kapa i radne rukavice,
– vođenje mape praktičnog dijela naukovanja.
Obvezan je pristupiti usmenom, pismenom i praktičnom provjeravanju znanja i vještina iz praktične nastave.
Literatura koja se preporučuje
Za sada ne postoji neposredna stručna literatura kojom bi se mogli korisno pomoći i učenici i nastavnici, već samo posredna tekstualna pomagala:
1. Tehnički katalozi građevnih materijala,
2. Prospekti proizvođača građevnih materijala, kao i web-stranice,
3. N. Kacian: Osnove zaštite na radu, IPRPZ, 1994.
4. Radna mapa za naukovanje
7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT ZA ZANIMANJE FASADER
Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje fasader nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.
PRAKTIČNI DIO POMOĆNIČKOG ISPITA
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
1. Zaštita na radu i ekološki zahtjevi
2. Poznavanje pribora, alata i strojeva
3. Zidanje zidova debljine 12, 25 i 38 cm opekom nf
4. Žbukanje zida gipsanom i vapneno-cementnom žbukom
5. Žbukanje stropa gipsanom i vapneno-cementnom žbukom
6. Zidanje zidova fasadnim opekom
7. Zidanje stupova i svodova fasadnom opekom
8. Zidanje zavojitih fasadnih zidova
9. Termo izolirajuća fasada izvedena toplinskom žbukom
10. Žbukanje ravnih i zavojitih pročelja
11. Izrada pranoga kulira na pročelju zgrade
12. Ventilirajuća fasada, završni sloj s fasadnom opekom
13. Izrada završno-dekorativnog sloja od pastozne i vapneno-cementne žbuke u raznim strukturama
14. Izrada fasade od mozaik-žbuke
15. Sanacija arhitektonskih profila na objektu povijesne baštine
16. Izrada novoga arhitektonskog profila prema postojećem profilu
17. Izvedba toplinskoga fasadnog sustava sa stiroporom u cijelosti po svim fazama obrade
18. Sanacija zidova zgrada graditeljske baštine od vlage, principi i žbukanje sanacijskim žbukama
19. Sanacija i zidarska obrada arhitektonskih profila na objektu graditeljske baštine
20. Izrada novoga arhitektonskog profila prema postojećem profilu
21. Popravci žbuke na starim pročeljima i renoviranje u cijelosti
22. Montaža i pričvršćenje svih vrsta fasadnih skela
23. Izvedba dekorativnog uzorka, povećanje, postava na fasadu i likovna obrada
24. Izvedba šablone za trodimenzionalne uzorke, izrada uzorka i postava na pročelje
25. Slikarska obrada ukrasnih elemenata na pročeljima starih zgrada
26. Izvedba fasadnim bojama pročelja novih zgrada
27. Izvedba plastičnih kalupa za štukaturu, izrada i postava odljevka te likovna obrada
28. Izvedba elaborata s fotodokumentacijom.
Ispitaniku se iz navedenih područja zadaje izrada jednog uratka i izvođenje jedne do tri radne probe tijekom izrade uratka. Prije nego se pristupi izradi uratka, ispitna komisija treba odobriti tehnološko-tehničku dokumentaciju potrebnu za izradu uratka. Ona treba sadržavati tehnički opis uratka, crtež uratka u ortogonalnim projekcijama u mjerilu, sastavnicu, predviđeni utrošak materijala, radioničke nacrte karakterističnih detalja, opis redoslijeda operacija, fotodokumentaciju postojećeg stanja, tonsku kartu boja.
POMOĆNIČKI URADAK
VRSTA URATKAOPIS URATKA
Zidanje zida fasadnom opekom Uradak mora sadržavati pravokutni sudar, a dio zida treba u tlocrtu biti zakrivljen. Zid mora biti precizno i pravilo izveden po svim pravilima zidarskih vezova.
Dio opeka, koje će se ugraditi u zavojiti zid, treba tako ručno i strojno obraditi da se na licu zida vide pravilni vezovi.
Žbukanje zidaZadani zid treba u jednom dijelu treba biti u tlocrtu zakrivljen. Treba obaviti sve potrebne predradnje da se samo grubo i fino žbukanje dobro odvija. Zidani zid treba ožbukati grubo i fino te pripremiti za završnu izvedbu fasadnom bojom.
Izrada fasade od dekorativnih žbuka u raznim završnim izvedbama Prije izvedbe završnog sloja žbuke ispitanik je obvezan izvršiti provjeru podloge te ako treba izvršiti sve potrebne predradnje za sanaciju podloge.
Potrebno je razmjeriti i provjeriti horizontalne i vertikalne dimenzije zidova. Sama izrada dijela fasade treba biti u najmanje tri završna izvedbe.
Izrada fasade od akrilatne i silikatne žbuke u raznim završnim izvedbamaZa ovaj pomoćnički uradak vrijede isti zahtjevi kao i za prethodni. Provjera i eventualna zidarska sanacija podloge, razmjera i računska provjera horizontalnih i vertikalnih dimenzija pročelja zgrade. Također treba obaviti izvedbu fasade u najmanje tri završne izvedbe.
Izvedba obojenja fasade s karakterističnim dominantnim uzorkomKompletno izvođenje dekorativnog obojenja fasade s dominantnim uzorkom.
Procjena stanja podloge.
Poznavati tehnologiju izvođenja obojenja.
Izrada novoga arhitektonskog profila prema postojećem profiluOvaj pomoćnički uradak bi se trebao napraviti na pročelju zgrade povijesne baštine.
Uradak treba obuhvatiti snimak postojećega oštećenoga arhitektonskog profila, stolarsko-tesarsku izradu drvene šablone i eventualno limarsko okivanje.
Ispitanik treba napraviti zidarsku obradu novoga arhitektonskog profila.


RADNA PROBA
VRSTA RADNE PROBE OPIS RADNE PROBE 
Ručno miješanje žbukeOcjenjuje se sastav žbuke, omjer komponenata i miješanje.
ŽbukanjePostupak nanošenja žbuke – upotreba ravnalice i gladilice.
Montaža fasadne skeleAko se pomoćnički uradak izvodi na visini, ispitanik montira i pričvršćuje dio potrebne fasadne skele.
Priprema izrade završnog sloja fasadeIspitanik mora pokazati vještinu baratanja vodenom vagom kod prenošenja vag-risa.

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
STRUČNO-TEORIJSKI DIO POMOĆNIČKOG ISPITA
Stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju i koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
Nastavna područja (teme i cjeline iz predmeta struke)
1. Pripremni radovi na gradilištu
2. Organizacija rada kod fasaderskih radova
3. Građevinski radovi koji prethode fasaderskim
4. Materijali za fasaderske radove
5. Zidovi
6. Stropovi
7. Stupovi
8. Lukovi i svodovi
9. Ustrojstvo građenja i sudionici u građenju
10. Vrste građevinskih objekata
11. Hidroizolacija – važnost zaštite objekta od vlage i vode
12. Zidanje zidova – opća pravila zidanja
13. Sirovina i način priprave te uporaba žbuke (morta)
14. Betonski i armirano-betonski zidovi
15. Žbukanje–unutrašnje i vanjsko
16. Ugrađivanja građevinskih elementa
17. Potrebe i načini izvedbe toplinske i zvučne izolacije
18. Višeslojne fasade
19. Priprema podloga na pročeljima starijih i novih zgrada
20. Skele za fasaderske radove
21. Arhitektonska plastika na zgradama graditeljske baštine
22. Stilsko-povijesna razdoblja
23. Podjela boja, njihova funkcionalna i simbolička vrijednost
24. Osnove tehničkog crtanja
25. Vrste nacrta i njihov sadržaj
26. Označavanje materijala, konstrukcija i opreme
27. Glavni nacrt
28. Izvedbeni nacrt i njegova uporaba na gradilištu
29. Detaljni odnosno radionički nacrti pojedinih zidarskih i fasaderskih konstrukcija
30. Troškovnik za fasaderske radove
31. Dokaznica mjera
32. Izračunavanje cijene rada – analiza cijena
Standardizirani ocjenjivački list

I. PRAKTIČNI DIO ISPITA
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Izrada dokumentacije za uradak* 0 – 20
Korištenje zaštitnih sredstava i naprava 0 – 5 
Spretnost rukovanja alatima i napravama 0 – 10
Koncentracija i izdržljivost0 – 10
Brzina i preciznost (točnost) 0 – 5
Kakvoća izrađene radne probe0 – 10
Točnost dimenzija i obrade prema planu 0 – 20
Kakvoća izrađenog uratka0 – 20
UKUPNO BODOVA 100


Bodovna lista
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan (5)
81 – 91Vrlo dobar (4)
67 – 80Dobar (3)
50 – 66Dovoljan (2)
0 – 49Nedovoljan (1)


II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
Bodovna lista
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan (5)
80 – 89Vrlo dobar (4)
70 – 79Dobar (3)
60 – 69Dovoljan (2)
Manje od 30Nedovoljan (1)

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2007.

Klasa: 311-01/05-01/327
Urbroj: 526-12-03/1-07-12
Zagreb, 9. srpnja 2007.
Ministar
Branko Vukelić, v. r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za gudačka glazbala


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042139


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za gudačka glazbala

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2141
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
GLAZBALAR ZA GUDAČKA GLAZBALA
 
 
OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA 
 
Cilj 
Odgojno-obrazovni program za zanimanje glazbalar za gudačka glazbala ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz područja obrade drva što će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme, uvođenja u rad bude sposoban izrađivati sve vrste gudačkih glazbala.
 
Zadaci:
-     Steći vještinu rada sa strojevima i ručnim alatima u tehnološkom procesu izrade
-     gudačkih glazbala,
-     steći vještinu ugađanja, popravaka i restauriranja instrumenata,
-     usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala u izradi
-     gudačkih glazbala,
-     upoznati način prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost 
-     izrade jednostavnih crteža,
-     naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda,
-     upoznati izvore opasnosti i mjere zaštite ljudi i okoliša.
 
Trajanje obrazovanja: 
- 3 godine.
 
Uvjeti za upis: 
- završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za rad s drvom, drvnim materijalima te strojevima i napravama za rad drvom.
 


2.   NASTAVNI PLAN
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
 
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk135135132102
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Glazbala135----35
Akustika--135--35
Poznavanje materijala270135--105
Osnove računalstva135----35
Tehničko crtanje135----35
Konstrukcije --270396166
Tehnologija
zanimanja135270396201
Matematika u struci135135132102
Izborna nastava135135396166
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi 
Tehnologija zanimanja
Praktična nastava u radnom procesu 
340
 
 
 
560 
270
 
 
 
630 160
 
 
 
 
640 
Ukupno1714951714951713444434

 
NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE
 
A) Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
 
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk135135132102
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno 931593157224854

 
 
 
 
B) Strukovno-teorijski dio 
 
Nastavni predmetBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Glazbala135----35
Akustika--135--35
Poznavanje materijala270135--105
Osnove računalstva135----35
Tehničko crtanje135----35
Konstrukcije --270396166
Tehnologija
zanimanja*135270396 201
Matematika u struci135135132102
Izborna nastava**135135396166
Ukupno8280828010320880

 
*Dio programa tehnologije zanimanja (vježbe) realiziraju se u terminima praktične nastave u školskoj ili glazbalarskoj radionici. 
** Izborni nastavni predmet može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke. 
Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.
Izborni predmet od 1 ili 2 sata tjedno u trećoj godini treba biti kultura življenja ili predmet struke, čiji program izrađuje škola, uz suglasnost Zavoda za školstvo.
Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, 1997.).
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).
 
C) Praktični dio (40 tjedana)
 
 Broj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred 
godišnjegodišnje godišnje
Praktična nastava u školi s vježbama340270160 
Tehnologija zanimanja*
(vježbe) 
35 
35 
32 
 
Praktična nastava u radnom procesu* 
560 
630 
640 
 
Ukupno9009008002600


 
* Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave).Program zaštite na radu obvezno treba završiti pismenim testom. 
Praktični dio nastave moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati praktične nastave u školi i glazbalarskoj radionici utvrđuje se operativnim programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola nema radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj glazbalarskoj radionici s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni
  dio315315224854
Stručno –
  teorijski dio280280320880
Praktični dio9009008002600
Ukupno(A+B+C)1330133013444334

 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
 
GlazbalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi
AkustikaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi
Poznavanje materijalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe
domaći rad
Osnove računalstvaPraktičan rad na računalu
Tehničko crtanjeVježbe, usmeni odgovori
KonstrukcijeVježbe - crtanje, usmeni odgovori
Tehnologija zanimanjaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe
Matematika u struciPismena provjera, usmeni odgovori, domaći rad
Izborni predmetOvisi o vrsti izabranog predmeta

 
Napomena: Tijekom drugog polugodišta obvezna je provedba kontrolnog ispita 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti
strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Glazbala profesorvisokoškolsko obrazovanje,
prof. glazbene kulture
Akustikaprofesorvisokoškolsko obrazovanje,
prof. fizike
Poznavanje materijalaprofesorvisokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije
Osnove računalstvaprofesorvisokoškolsko obrazovanje iz tehnike(računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike, prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. informatičar….
Tehničko crtanjeprofesorvisokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije
Konstrukcijeprofesorvisokoškolsko obrazovanje, dipl. ing. drvne industrije
Tehnologija zanimanjaprofesor,
suradnik u nastavivisokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. drvne industrije
Matematika u struciprofesorvisokoškolsko obrazovanje, prof. matematike, dipl. ing. matematike, dipl. ing. drvne industrije
Izborna nastava struke profesorvisokoškolsko obrazovanje, dipl. ing. drvne industrije
Praktična nastavamajstor - glazbalarsrednje obrazovanje,
glazbalar s položenim majstorskim ispitom

 
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.,80/99.) 


5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi
 
Nastavni
predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Glazbala 1.profesor3525
Akustika2.profesor3525
Poznavanje materijala1. 2.profesor70, 3525
 
 
Osnove računalstva1.profesor35Rad u skupinama po 15
Tehničko crtanje1.profesor3525
Konstrukcije2. 3.profesor70, 96Rad u skupinama po 15
Tehnologija zanimanja1. 2. 3.Profesor,
suradnik u nastavi35, 70, 9625
Matematika u struci1. 2. 3.profesor35, 35, 3525
 
Izborni predmet3.profesor70 

 
 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmet
Školska učionicaKlasična učionicaGlazbala, akustika, matematika u struci
Školska učionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcimaPoznavanje materijala
Računalska učionica15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, pisač, mogućnost pristupa internetuOsnove računalstva
Učionica-crtaonicaKlasična učionica s jednim računalom, popraćeno odgovarajućim crtaćim programomTehničko crtanje i konstrukcije
 
 
Školska učionica, stolarska i glazbalarska radion
icaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima, stolarska i glazbalarska radionica, opremljene osnovnim strojevima i alatima za obradu drva pri izradi glazbala.Tehnologija zanimanja
 

 
 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA 
 
6.1. Nastavni predmet: Glazbala
 
Razred: Prvi (1.)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
 
Cilj: 
Steći osnovna znanja o klasifikaciji instrumenata i njihovom povijesnom razvoju.
Zadaci:
-     Naučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata po različitim kriterijima.
-     Naučiti razlikovati instrumente.
-     Steći osjećaj za zvuk i znati razlikovati različite izvore.
-     Shvati važnost glazbe u povijesti čovječanstva.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati 
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Klasifikacija muzičkih instrumenata
a) žičani instrumenti
 
 
b)duhački instrumenti
 
 
c) udaraljkeNaučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata koji se upotrebljavaju u muzičkoj praksi, te steći znanja o materijalnoj i konstrukcijskoj raznolikosti koja postoji među izvorima zvuka
 
 
 
 
 
 - Podjela prema načinu pokretanja žica,
- podjela Zaksa i Hornbostela,
- podjela prema materijalu od kojeg su instrumenti napravljeni,
- podjela prema zvuku određene i neodređene visine,
- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima.
Violina, viola, viola d amore, violončelo,
Viola da gamba, bariton, kontrabas ,harfa,
Lauta, mandolina, gitara, tambura , balalajka,
Benđžo, citra , cimbal, klavirZnati sastavne dijelove nabrojanih instrumenata, steći vještinu razlikovanja instrumenata obzirom na dimenzije i tonski opseg, te steći znanja o razvojnom putu instrumenata kroz povijest- Naziv,
- opis,
- povijest,
- tehnika i ton,
- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima.

 
 
6.2. Nastavni predmet: Akustika
 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
Cilj: 
Svladati osnovne fizikalne zakonitosti prenošenja i percepcije zvuka.
Zadaci: 
-     naučiti osnovne čimbenike koji utječu na pojavu zvuka,
-     naučiti osnovna svojstva zvuka,
-     shvatiti načine proizvodnje i prenošenja zvuka,
-     shvatiti značenje zvuka u svakodnevnom životu.
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
ZvukZnati kako osnovni čimbenici utječu na pojavu zvuka.- Definicija,
- izvor zvuka,
- materijalni okoliš
  zvučnog izvora,
- prijemnik zvučnih
 valova.
Osobine zvukaNaučiti osnovna svojstva zvuka.- Trajanje zvuka,
- jačina zvuka,
- visina zvuka,
- boja zvuka.
Prenošenje zvukaSteći znanja o utjecaju materijalnog okoliša zvučnog izvora na koji će se njegovo treperenje prenijeti.- Širenje zvučnog vala oko viljuške koja treperi,
- refleksija zvuka na zakrivljenim površinama.
Prijem zvukaShvatiti doživljaj zvuka.- Prijemni organ za zvuk
Osnovna načela stvaranja zvuka kod pojedinih vrsta instrumenataNaučiti što sve utječe na stvaranje zvuka kod pojedinih instrumenata.- Stvaranje zvuka kod različitih instrumenata.

 
 
6.3. Nastavni predmet: Poznavanje materijala
 
Razred: 1. i 2. (prvi i drugi)
Tjedni / ukupni broj sati: 2/70 i 1/35
Cilj: 
Stjecanje teorijskih znanja iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala koja će osposobiti učenike u izboru optimalnog materijala za izradu trzalačkih glazbala.
Zadaci:   
-     usvajanje osnovnih znanja o anatomskoj građi drva, kemijskim i tehničkim svojstvima drva važnim za izradu glazbala,
-     usvajanje znanja o furnirima i njihovoj primjeni u izradi glazbala,
-     usvajanje znanja o nedrvnim materijalima njihovim karakteristikama važnim 
za izradu glazbala,
-     naučiti tehniku pravilnog izbora materijala za izradu glazbala,
-     razviti sposobnost praktičnog primjenjivanja usvojenih znanja,
-     razvijanja urednosti, marljivosti, upornosti i kritičnosti. 
 
Prvi razred: 2/70 
 Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
DrvoSteći jasnu i potpunu sliku o drvu kao o osnovnom materijalu za izradu glazbalaAnatomija drva,
kemijska svojstva drva, 
tehnička svojstva drva,
greške i oštećenja drva,
trajnost drva,
makroskopska 
identifikacija.
 
Drvo za glazbalaSteći znanja o geografskim podnebljima koje daju najbolje drvo za gradnju glazbala i koju vrstu drva upotrijebiti pri izradi dijelova glazbala.Pronalaženje drva (smreka, javor, voćkarice, egzote,)
vrijeme sječe,
utvrđivanje provodljivosti zvuka u izdubljenom drvu, 
ispitivanje akustičnih svojstava (brzine provodljivosti zvuka, harmonijskih frekvencija, alekvotne frekvencije, ispitivanje svojstva tona po boji-fimbar ).
Odabir i priprema drvaSteći znanja o tome kako odabrati i na najbolji način pripremiti sirovinu.Odabir dijelova drva,
izrada elemenata za buduće detalje putem kalanja(cijepanje),
izrada budućih detalja piljenjem.
FurniriZnati razlikovati vrste furnira i primjenjivati ih pri izradi glazbala.Pojam, vrste, primjena,
sastavljanje i nastavljanje
furnira.
Nedrvni materijali za izradu glazbalaNaučiti svojstva nedrvnih materijala i pravilno ih primijeniti u izradi glazbala.Brusila,
okov,
plastične mase,
prirodni materijali-struna,
ljepila,
metali.
 


 
 
Drugi razred (2): 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Alkoholni lakoviNaučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.Vrste smola i otapala za
izradu alkoholnih lakova,
recepture za izradu
lakova.
Uljni lakoviVrste smola i otapala za 
izradu uljnih lakova,
recepture za izradu.
Nitro lakoviVrste, recepture za pripremu,
potrebna oprema za 
nitro lakove.
Kombinirani lakoviVrste smola i otapala za
izradu komb. lakova,
recepture za izradu.
Temeljni lakovi bojeNaučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.Važnost uporabe
temeljnog laka,
priprema temeljnog laka,
boje za temeljni lak.
Završni lakoviVažnost završnih lakova,
priprema i vanjska obrada
završnog laka.
Sredstva za poliranjePolir paste
 
Kemijska i fizička svojstva lakovaKemijska i estetska svojstva lakova,
tvrdoća, elastičnost i trajnost,
otpornost na udarce i habanje.

 


6.4. Nastavni predmet: Osnove računalstva
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
 
Cilj: Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja rada na računalu. 
Zadaci:
-     Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima,
-     upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije,
-     upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja u drvodjeljskoj struci,
-     stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatike
 
Građa računala
 
 
 
Rad s računalom
Softver - programska potpora
Word 
 

InternetZnati definirati informatiku i računalstvo.
 
Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.
 
 
Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice.
 
Znati koristiti se internetom.Osnove informatike, podjela informacija, računalstvo
Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.
Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
Struka na internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

 
Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.
 
 


6.5. Nastavni predmet: TEHNIČKO CRTANJE
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni ) broj sati: 1/35
 
Cilj: 
Stjecanje znanja iz osnova tehničkog crtanja, s naglaskom na crtanje elemenata koji su u svezi s proizvodima od drva za glazbalarstvo.
Zadaci: 
-     Upoznati učenike s priborom i sredstvima za crtanje, te normama koji se koriste,
-     naučiti učenike tehnike i načine pisanja i crtanja,
-     upoznati učenike s osnovama projiciranja i predočavanja predmeta,
-     razvijati kod učenika smisao za točnost, urednost i preciznost u radu,
-     utjecati na razvoj kritičnosti pri svom radu.
 
Prvi razred: 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Uvod, crtaći priborZnati primijeniti sve naučene zakonitosti tehničkog crtanja na jednostavnim crtežima. Zadatak tehničkog crtanja, pribor za crtanje i rukovanje priborom. 
Crte-linijeVrste crta, širina crta i primjena kompozicija linija.       
Tehničko pismoTehničko pismo, standardi veličina i metode pisanja.
Formati papira, zaglavlja, sastavnice- Veličine papira za tehničko crtanje, 
previjanje papira, zaglavlja radioničkih
nacrta, sastavnice za sklopni crtež. 
Mjerila i omjeri- Vrste mjerila, primjena i obračun, pravila kotiranja.
Prikazivanje i označivanje materijala i predmeta- Oznake drvnih i nedrvnih materijala,
- prikazivanje predmeta, pravokutna projekcija, pogledi, 
- označivanje presjeka.
 

 
 
6.6. Nastavni predmet: Konstrukcije
 
Razred: 2. i 3. (drugi i treći)
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70, 3/99
 
Cilj: 
Stjecanje znanja i sposobnosti čitanja i crtanja nacrta glazbala u obliku tehničkog crteža. 
Zadaci:
-     Steći vještinu crtanja vezova drva značajnih za izradu glazbala,
-     razvijati sposobnost izrade skica i nacrta glazbala,
-     razvijati sposobnost čitanja nacrta i vađenja mjera za izradu glazbala,
-     poticati urednost, preciznost, točnost,
-     utjecati na razvoj kritičnosti pri radu.
 
Drugi razred: 2/70
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Uvjeti za konstrukcijuSteći znanja o uvjetima za konstrukcijuVrsta drva,
čvrstoća drva,
vlažnost drva.
Konstruktivni elementi instrumenata
 
 
 
 Steći znanja o vrstama i prikazivanju vezova u nacrtu tlocrtu i bokocrtu koji se koriste kod izrade glazbala. Steći vještinu prikazivanja opreme instrumenata.
 
 
 
 Vrste vezova za izradu pojedinih instrumenata,
Crtanje opreme pojedinih instrumenata 
(gudala, naslona za bradu, držača za žice, pragova, konjića, panjića, prigušivača, kutija, vijaka za ugađanje).
Izrada nacrta pojedinih detaljaSteći vještinu crtanja pojedinih detalja. Rozete,
rezbarije,
intarzije,
bordure,
ornamenti,
proračun i izrada
nacrta menzura.

 
 
Treći razred 3/96
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
 
Izrada nacrta pojedinih gudačkih instrumenata
 
 
a) violine
 
 
b) violončelo 
Steći vještinu prikazivanja gudačkih glazbala u pogledu i presjeku, poštujući zakonitosti tehničkog crtanja. Steći znanja i vještinu čitanja nacrta 
Način konstruiranja lika violine tipa Antonio Stradivari, 1709.,
način konstruiranja lika violine tipa Giuseppe Guarneri del Gesu 1735.,
uzdužni presjek violine,
poprečni i uzdužni presjek zvučnice,
uzdužni presjek zvučnice i dna,
konstrukcija oduška Antonio Stradivari,
konstrukcija oduška Giuseppe Guarneri del Gesu,
prikaz položaja dušice i kobilice,
prikaz položaja kobilice i dušice
nacrt, tlocrt , bokocrt 
nacrt, s presjecima 
A-A, B-B, C-C,
presjeci karakterističnih detalja spajanja  
pojedinih dijelova instrumenata.
 
Izrada nacrta jednoga gudaćeg instrumenta po izboruNacrt, tlocrt, bokocrt,
nacrt s presjecima.
Presjeci karakterističnih detalja spajanja.

 
 
6.7. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja
 
Razred: 1. 2. i 3. (prvi, drugi i treći)
 
Tjedni (ukupni ) broj sati:     1. razr. T 1/35, V 1/35
2. razr. T 2/70, V 1/35
3. razr. T 3 /96, V 1/35
Cilj: 
Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade glazbala - od krojenja do završne obrade, postavljanja opreme i ugađanja instrumenata.
Zadaci: 
-     Upoznati i naučiti koristiti se alatom te pripremati razne ručne i mehaničke alate   
      i naprave za rad,
-     upoznati učenike s tehnikom rada,
-     upoznati učenike s opasnostima pri radu te mjerama zaštite,
-     upoznati i naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa izrade pojedinih vrsta 
glazbala,
-     upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade,   
-     razviti odgovornost za racionalnu uporabu materijala, za čuvanje i održavanje 
sredstava za rad,
-     razviti upornost, preciznost i marljivost u radu.
 
Prvi razred: 1/35, 1/35 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Organizacija radnog mjestaUpoznati alat, opremu i organizaciju radionice- Raspored alata i strojeva,
- čuvanje alata,
- održavanje i čistoća radionice.
Krojenje materijalaSteći znanja i vještine krojenja određenim alatom, uz maksimalnu iskoristivost materijala- Alat za mjerenje i zacrtavanje,
- ručni alati za piljenje,
- krojenje ručnim alatima za piljenje,
- ručni električni alati,
- krojenje ručnim električnim alatima,
- kruže pile,
- krojenje kružnim pilama,
- uskolisne tračne pile,
- krojenje uskolisnim tračnim pilama.
Oblikovanje skrojenih materijalaSteći znanja o alatima i strojevima za oblikovanje, a također i vještinu rada s njima  - Ručni i električni alati za oblikovanje skrojenih detalja,
- tehnologije ravnanja, debljanja, glodanja, bušenja,
- održavanje i mjera zaštite,
- specijalni strojevi i tehnologije rada s njima pri izradi pojedinih glazbala.
Izrada spojeva i šablonaNaučiti izrađivati spojeve i šablone za pojedine vrste glazbala- Vrste, namjena i tehnologija izrade pojedinih vrsta spojeva, karakterističnih za pojedine vrste glazbala.

 
Drugi razred: 2/ 70, 1/35
 
 Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
 LijepljenjeSteći znanja o načinima i postupcima lijepljenja- Vrste ručnih stegača i ručnih naprava za   
za stezanje,
- strojne naprave za stezanje,
- priprema ljepila,
- priprema spojeva za lijepljenje,
- načini stezanja lijepljenih spojeva,
- vrijeme stezanja,
- održavanje i mjere zaštite.
 
 Savijanje drvaSteći znanja o savijanju drva- Priprema drva za savijanje,
- načini savijanja.
 
 Točnost obradeSteći znanja o važnosti poštivanja dimenzija- Pojam točnosti obrade i tolerancije,
- mjerila,
- kontrola točnosti,
- greške.
BrušenjeNaučiti načine rada ručnih i električnih alata i strojeva- Naprave za ručno brušenje, 
- električni alati za brušenje,
- strojevi za brušenje, 
- tehnološki proces brušenja.
Površinska obrada glazbalaSteći znanja o radnim alatima, uređajima za površinsku obradu, te utjecaju površinske obrade na kvalitetu instrumenta njegovu zvučnost i trajnost- Ručni alati za površinsku obradu,
- uređaji za špricanje,
- uređaji za sušenje,
- razlozi za površinsku obradu,
- gruba površinska obrada,
- fina površinska obrada prije lakiranja,
- načini nanošenja temeljnih boja,
- načini nanošenja lakova,
- usjajivanje površine.

 
Treći razred: 3/99, 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaj
Tehnologija gradnje suvremenih žičanih gudačkih instrumenata s ravnim gudalom
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija gradnje starih žičanih gudačkih instrumenata s ravnim gudalom
Tehnologija gradnje žičanih gudačkih instrumenata s kružnim gudalom
 Steći znanja o različitim tehnologijama gradnje gudačkih glazbala- Tehnologija gradnje violine kremonskih graditelja,
- tehnologija gradnje violine graditelja Stanka Domitrovića,
- tehnologija gradnje viola,
- tehnologija gradnje violončela,
- tehnologija gradnje kontrabasa.
- Tehnologija gradnje stare viole (da bračo, da gamba, d amore).
 
 
- Tehnologija gradnje organistruma.
Izrada glazbala tehnikom kopiranja na strojevima (serijska proizvodnja)Steći osnovna znanja o industrijskoj proizvodni glazbala- Strojevi, uređaji, alati, naprave i pomagala za tehniku kopiranja.
- tehnologija izrade.
Ugađanje instrumenataSteći znanja i vještine ugađanja glazbala- Uređaji i alati za ugađanje instrumenata.
Popravak oštećenih instrumenata Steći znanja o popravljanju i restauriranju glazbala- Alati i naprave za popravak instrumenata.
Restauriranje starih instrumenata- Alati i naprave za restauriranja starih instrumenata.
DokumentacijaZnati samostalno utvrditi cijenu koštanja za glazbalo- Tehnička dokumentacija za izradu pojedine vrste glazbala,
- izrada kalkulacije.

 
 
6. 8. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: 1., 2., 3. (prvi, drugi i treći)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35, 1/35, 1/32
 
Cilj:
 Naučiti i osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.
Zadaci:
Naučiti i osposobiti učenike za:
- računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim
 jednadžbama,
- postotni račun,
- mjere i mjerenje veličina,
- geometrijske likove i tijela,
- mjerenje i izračun osnovnog materijala,
- izračun kinematike obrade,
- izračun vremena izrade,
- kalkulacije i obračun plaća.
 
1. razred: 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Računske operacije s prirodnim brojevima
 
Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima
 
 
 
 
 
Mjerenje veličina
 
Koordinatni sustav u ravnini
 
 
 
Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom 
 
Proporcionalne veličine
 
 
 
 
 
 
 
Postotni račun
 
Kut, ravni geometrijski likovi
 
 
 
 
 
 
Geometrijska tijela
 
 Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.
 
 
 
Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.
 
 
 
Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi. 
Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujme, mase raznih likova i tijela.
 
Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.
Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.
Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.
 
Naučiti izračunati postotak.
 
Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak).
 
 
Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunavati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).
 Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potenciranje, korjenovanje. 
Pojam razlomka kao dijela cjeline, pojam razlomka kao kvocijenta cijelih brojeva. Zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka. Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.
Međunarodni SI-sustav mjera, broj pretvornik. 
Mjerenje ploha, obujma i mase.
 
Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.
 
 
 
Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.
 
Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka, obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.
 
 
 
 
 
Postotni račun.
 
Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.
 
 
 
Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla.
 

 
 
Drugi razred: 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Mjere, mjerenje i količina trupaca
 
 
 
 
 
Mjere, mjerenje i količina građe
 
 
 
 
Izračun deformacija zbog higroskopnosti drva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinematika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Količine osnovnog materijala
 
 
 
 
 
 
Količina pomoćnog materijala 
 
 
 
 Naučiti primjenu standardnih mjera. 
Naučiti računati volumen trupaca izračunom i tablicama.
Upoznati pilansko iskorištenje i otpad.
 
Usvojiti primjenu standardnog načina mjerenja.
Naučiti računati volumen piljene građe.
 
 
Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama. 
 
 
Znati predvidjeti pogreške na vezovima drva, deformacije spojeva zbog promjena vlage.
 
Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.
Naučiti izračunati prijenosni odnos za potrebni broj okretaja i za brzinu.
Naučiti izračunavati količinu obrade s obzirom na brzinu pomaka.
 
Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element, te njegovu vrijednost (proizvodi obrađeni na crtanju i tehnologiji).
 
 
Naučiti izračunavati potrebe pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element u korelaciji s crtanjem i tehnologijom.Standardi dimenzija trupaca, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – kubatura (stožac, valjak) tablice za kubaturu, pilansko iskorištenje (nadmjera, točnost piljenja, izračuni).
 
 
Standardi dimenzija građe, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – volumen (kvadar – kocka).
Količina nadmjere na utezanje (pilanska nadmjera, izračuni).
 
Postotak vlage, izračun veličine utezanja i bubrenja u pojedinim smjerovima za totalno utezanje, za djelomični gubitak ili primanje vlage (rezane građe, elemenata u preradi), promjene dimenzija i izračun pogrešaka u pojedinim vrstama spojeva, konstrukcija i sklopova pri širinskom, dužinskom i debljinskom sastavljanju, pri ugaonom sastavljanju.
 
Broj okretaja, brzina rezanja (pri istosmjernom i protusmjernom rezanju) kod kružnih i tračnih pila, glodalica, blanjalica, brusilica, tokarilica.
Prijenosni odnosi kod remenskih prijenosa. 
Brzina pomaka obratka, podešavanje, izračun količina u protoku.
 
 
Mjerenje masivnog drva, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje, količina otpada.
Mjerenje pločastog materijala, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje količina otpada. Izračun cijene materijala.
Izračun potrebne količine: ljepila, lakova, vijaka, čavala, moždanika, brusnog sredstva, stakla.
Količina rastepa pomoćnog materijala.

 
 
 
Treći razred: 1/32
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Količine materijala za proizvod
 
 
 
 
 
 
Vrijeme izrade
 
 
 
Kalkulacije
 
 
 
 
 
 
Obračun plaće
 
 
 
 Naučiti izračunavati količine i vrijednosti materijala za određene tipove proizvoda u glazbalarstvu.
 
 
Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) u zanatskoj proizvodnji i industriji.
 
 
Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji čine cijenu koštanja.
Naučiti izračunati vrijednost izrade.
 
 
Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.
 
 
 
 Izračun potrebne količine osnovnog i pomoćnog materijala za proizvod, vrijednosti i cijene koštanja, vrijednosti rastepa, škarta.
 
Izračun potrebnog vremena za izradu elemenata, proizvoda, serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno-završna vremena, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).
 
Vrijednost i cijena koštanja (sata, minute) za pojedini proizvod.
Cijena materijala, dodaci na otpad, rastep i škart, ukupni trošak materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit, porezi, režijski troškovi.
 
Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća.
Povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 
 
6.9. Izborni predmet: Kultura življenja
 
Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno (ukupno): 1/35
 
Cilj: 
Razviti kod učenika osjećaj za kulturno ophođenje, posebno u komuniciranju sa strankama i potrebu za zdravim stilovima življenja.
Zadaci:
-     Shvatiti važnost kulturnog ophođenja u svim situacijama u kojima se nalazimo,
-     uočiti važnost pravila kulturnog ponašanja u poslovnom komuniciranju,
-     formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisničkih načina ponašanja, 
-     razviti potrebu za pravilnom prehranom i bavljenje sportom.
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati 
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
 
Kultura ponašanja
 
 
 
 
 
 
Pravilna prehrana
 
 
 
 
Sport i rekreacija 
 
 
Ovisnosti
 
 
 
 Steći naviku kulturnog ophođenja u društvenom životu.
 
 
 
 
 
Razvijati kod učenika naviku pravilne prehrane i shvatiti važnost pravilne prehrane. 
 
 
Naučiti važnost kretanja i koordinacije.
 
Shvatiti i uočiti negativne strane ovisnosti. 
Formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisnosti.
 
 Važnost kulturnog ophođenja u društvenom životu,
Norme ponašanja (bonton),
Poslovno komuniciranje:
-     odnos kupac - trgovac
-     vještina uspješne komunikacije.
 
Raspored obroka.
kalorična vrijednost hrane
zdrave namirnice,
pretilost kao bolest.
 
Važnost sporta, 
vrste sportova.
 
Pušenje,
alkoholizam,
droga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesti suvremenog svijeta
 
 
 
 
Nenasilno rješavanje problema
 
 
 
 
Život u obitelji
Spolni životUpoznati učenike s  vrstama bolesti suvremenog svijeta i razvijati potrebu preventive protiv ovih bolesti.
 
Razvijati kod učenika pozitivne stavove u životnim situacijama.
 
 
 
 
Razvijati osjećaj odgovornosti.AIDS,
spolno prenosive bolesti,
aktualne bolesti.
 
 
Poštivanje različitosti,
asertivno i neasertivno ponašanje,
suradnja i tolerancija,
socijalizacija za kooperaciju,
vještine rješavanja sukoba. 
 
Odgovorno roditeljstvo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Program bi se trebao provoditi u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika i samostalnim radom djelovalo na formiranje pozitivnih stavova o načinu življenja.
6.10. Nastavni predmet: Praktična nastava
 
Razred: 1. 2. i 3. (prvi, drugi i treći)
 
Cilj naukovanja za ovo obrtničko zanimanje je stjecanje znanja, vještina i
navika koja omogućuju polazniku da nakon završenog naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadatke na razini pomoćničkog zvanja.
 
Zadaci: 
-     Usvojiti znanja, vještine i navike iz područja izrade žičanih trzalačkih instrumenata,
-     steći sposobnost odabira najprimjerenijeg materijala za izradu određenog 
instrumenta,
-     svladati rad s alatima i strojevima za rad u glazbarskoj radionici,
-     osposobiti se za podešavanje sredstava za rad,
-     upoznati se s uporabom zaštitnih sredstava, te načinima zaštite okoliša,
-     osposobiti se za brzo prihvaćanje novih rješenja,
-     razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom izvršavanju radnih zadaća. 
 
Prvi razred (1.)
 
Cjelina, temaSadržaj programa
Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)
Zaštita na radu*Primijeniti zakonske i podzakonske propise o zaštiti na radu u pogonima za preradu drva i nedrvnih materijala.
Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode.
Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode kao i uzroke nesreće tipične za ovo zanimanje.
Odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima.
Navesti opasnosti od električne struje.
Navesti ostale izvore opasnosti (buka, prašina, osvijetljenost proizvodnog pogona).
Navesti osnovna pravila sprječavanja požara.
Naučiti pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode.
Naučiti pravilno postupiti s otpadom.
Organizacija radnog mjesta i radioniceUpoznati alat, opremu, ustrojstvo radionice.
Naučiti održavati i čuvati alat i opremu.
Odabir materijalaNaučiti prepoznavati vrste materijala koje se koriste u glazbalarskoj radionici i znati ih izabrati za pojedinu namjenu.
Ručno krojenje materijalaNaučiti koristiti pribor za mjerenje, zacrtavanje i ručno krojenje različitih materijala za izradu glazbala.
Krojenje ručnim električnim alatima Naučiti krojiti različite materijale ručnim mehaniziranim alatima za obradu drva.
Krojenje kružnim i tračnim pilamaNaučiti strojno krojiti materijale. 
Oblikovanje detaljaNaučiti pojedine detalje oblikovati pomoću ručnih alata.
Oblikovanje detalja mehaniziranim alatimaNaučiti koristiti ručne mehanizirane alate pri izradi pojedinih detalja za gradnju gudačkih instrumenta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Osposobljavanje učenika za zaštitu na radu od 35 sati obaviti u školi na početku prvog razreda.
Drugi razred (2.) 
Cjelina, temaSadržaj programa
Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)
Rad na blanjalicama i glodalicama Naučiti raditi na strojevima za poravnavanje i profiliranje i njihovu primjenu u izradi gudačkih instrumenata.
Izrada spojeva i šablonaNaučiti izrađivati pojedine vrste šablona karakterističnih za pojedina glazbala.
LijepljenjeNaučiti primjenu pojedinih vrsta ljepila za izradu instrumenata.
SavijanjeSvladati tehnologiju savijanja od pripreme drva do kondicioniranja.
BrušenjeSvladati tehniku ručnoga i strojnog brušenja te pripreme instrumenta ili dijelova za površinsku obradu.
Površinska obrada glazbalaSvladati tehniku nanošenja pojedinih materijala za površinsku obradu na pojedine vrste gudačkih glazbala od močenja i izbjeljivanja do nanošenja lakova.
 
 
 
 
 
 
 
 
Treći razred (3.)
Cjelina, temaSadržaj programa
Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)
Tehnologija izrade violineSvladati postupak izrade violine od krojenja elemenata do površinske obrade.
Tehnologija izrade violeSvladati postupak izrade viole od krojenja elemenata do površinske obrade.
Tehnologija izrade violončelaSvladati postupak izrade violončela od krojenja elemenata do površinske obrade.
Izrada drugog instrumentaIzraditi drugi gudački instrument po vlastitom ili izboru radionice.
Izrada opreme za pojedina glazbalaNaučiti izrađivati prateću opremu za pojedina glazbala.
Ugađanje glazbalaSvladati postupke ugađanja glazbala.
Popravak oštećenih glazbalaNaučiti načine popravaka pojedinih glazbala.
Restauriranje starih instrumenataUpoznati osnovne tehnike restauriranja trzalačkih glazbala.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena :Preporuča se posjet poznatim radionicama i tvornicama za proizvodnju komercionalnih glazbala.
 
 
 
7. ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)
 
Ispitni cilj: 
Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za 
stjecanje zanimanja glazbalar-graditelj gudačkih instrumenata.
 
Način provjere znanja i umijeća
 
Završni ispit   
1.   Praktični dio (izrada žičanoga gudačkog instrumenta). 
2.   Stručno - teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik). 
3.   Ispit znanja iz hrvatskog jezika.
       
Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita)
1.   Praktični dio (izrada žičanoga gudačkog instrumenta).
2.   Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).
 
Praktični dio ispita u skladu je s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. 
Praktična zadaća se sastoji od izrade uratka i radne probe, a obuhvaća područja:
1.   Izrada nacrta izabranoga žičanoga gudačkog instrumenta.
2.   Izbor odgovarajućeg drvnog materijala po vrsti i kvaliteti.
3.   Izbor odgovarajućeg nedrvnog materijala.
4.   Strojevi, uređaji i alati za obradu drva pri izradi žičanih gudačkih instrumenata.
5.   Strojevi, uređaji i alati za izradu opreme žičanih gudačkih instrumenata.
6.   Krojenje.
7.   Izrada vezova.
8.   Tehnologija lijepljenja.
9.   Površinska obrada.
10. Ugađanje instrumenta.
Temeljem navedenih područja naučniku se zadaje izrada uratka. Zadaje se i izvođenje jedne radne probe. Prije nego se pristupi izradi uratka, ispitni odbor treba odobriti elaborat koji sadrži skicu, nacrt s presjecima, prikaz karakterističnih detalja sastavljanja, krojnu listu, utrošak materijala i tehnološki proces izrade zadanog, odnosno odabranog uratka. 
Uradak 
Vrsta uratka Opis uratka
ViolinaOvaj gudači instrument mora biti izrađen od odgovarajuće vrste drva, može imati dimenzije po Stradivariju, a s obzirom na promjene dimenzije, to može biti i neki drugi instrument iz obitelji srodnih glazbala.

 
Radna proba 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
IZRADA OSNOVNIH DIJELOVA
 
a) Priprema radova
 
 
 
 
 
 
b) Izrada dna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Izrada zvučnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Izrada vrata i glave violine
 
 
 
Radna proba podrazumijeva:
- odabir kvalitete smrekovine i javora 
- pripremu kalupa za ugradnju panjića
- izrezivanje daščica za stranice
- grubu obrada stranica (blanjom, strugalom),
- savijanje i lijepljenje stranica na panjiće kalupa i obrade stranica na kalupu (utvrđivanje nadmjere).
Radna proba obuhvaća:
- odabir kvalitetnog javora
- određivanje i blanjanje osnovice (čela) za mjerenje
- pripremu dasaka za lijepljenje
- lijepljenje, poravnavanja osnovice (na el. blanjalici)
- ucrtavanje oblika dna (s nadmjerom) prema stranicama
- krojenje oblika dna (tračnom pilom)
- ostavljanje pete na gornjem dijelu dna za vrat
- profiliranje lica dna
- kopanje unutrašnjosti dna
- fina obrada
- odvajanje kalupa od dna
- lijepljenje pojačanja, poravnavanja stranice na ravnoj brusnoj ploči
- lijepljenje dna na stranice.
Radna proba zasniva se na provjeri:
- odabira kvalitetne smrekovine
- definitivnog određivanja visine stranice
- lijepljenja pojačanja, raspiljivanja daske
- poravnavanja sljubnica i lijepljenja daske
- ravnanja osnovice, zacrtavanja oblika prema stranicama, piljenja oblika zvučnice 
- profiliranja lica, kopanja istanjivanja na potrebne dimenzije, izrade ff-ključeva, pripreme i izrade bass gredice, lijepljenja bass gredice, lijepljenja zvučnice na stranice, frezanja utora i ugradnje bordure.
Radna proba zasniva se na provjeri:
- grube obrade, fine obrade i izradi rupa za čivije.
ZAVRŠNI RADOVI
a) površinska obrada
b) akustika instrumenta
 
Radna proba zasniva se na provjeri:
- grube i fine obrade violine i postupka lakiranja;
- debljine rezonantnih ploča, bass gredica, ff ključeva, žljebica, dušica, konjića i lakiranja.

 
Pri izradi praktične zadaće naučnik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.  
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
Teme i cjeline iz predmeta:
Poznavanje materijala
 
1.   Tehnička svojstva drva.
2.   Makroskopska identifikacija. 
3.   Drvo za glazbala.
4.   Sušenje drva za glazbala.
5.   Akustična svojstva drva za glazbala.
6.   Primjena furnira pri izradi glazbala.
7.   Lakovi.
Stručno crtanje
 
1.   Osnove tehničkog crtanja.
2.   Označivanje drvnih materijala.
3.   Označivanje ne drvnih materijala.
4.   Vezovi za izradu glazbala.
5.   Klasifikacija žičanih gudačkih instrumenata.
6.   Povijest i opis žičanih gudačkih instrumenata.
7.   Oprema žičanih gudačkih instrumenata.
8.   Crtanje gudačkih instrumenata u mjerilu s presjecima.
9.   Crtanje karakterističnih detalja sastavljanja za žičane gudačkih instrumente.
Tehnologija proizvodnje
 
1.   Tehnologije proizvodnje žičanih gudačkih instrumenata.
2.   Ugađanje instrumenata.
3.   Popravak oštećenih instrumenata.
4.   Restauriranje starih instrumenata.
 
Stručni račun
1.   Matematičke i računske operacije.
2.   Izračunavanje potreba materijala. 
3.   Izračunavanje troškova rada.
 
 
STANDARDIZIRANI OCJENJIVAČKI LIST
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Izrada elaborata za uradak0-20
Spretnost rukovanja alatima i strojevima0-10
Koncentracija i izdržljivost0-10
Kakvoća izrađene radne probe0-20
Točnost dimenzija i obrade prema planu0-20
Kakvoća izrađenog uratka0-20
UKUPNO BODOVA: 0 -100

 
 
BODOVNA LISTA
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 -  91Vrlo dobar ( 4 )
67 -  80Dobar ( 3 )
50 -  66Dovoljan ( 2 )
0 -  49Nedovoljan ( 1 )
 
 
 
 
 
 
 
 
II. STRUČNO – TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje donosi ispitna komisija.
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:   
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
 90 – 100Odličan ( 5 )
     80 -  89 Vrlo dobar ( 4 )
     70 -  79 Dobar ( 3 )
     60 -  69Dovoljan ( 2 )
      manje od 30           Nedovoljan ( 1 )

 
 
Učenik koji postigne 30 – 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-45
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042138


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva
2140
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
 
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
GLAZBALAR ZA TRZALAČKA GLAZBALA
 
 
 
 
 
OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA 
 
Cilj: 
Odgojno-obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala ima za cilj stjecanje znanja , vještina i umijeća iz područja obrade drva, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad bude sposoban izrađivati i popravljati sve vrste trzalačkih glazbala.
 
Zadaci:
- Steći vještinu rada sa strojevima i ručnim alatima u tehnološkom procesu izrade
        trzalačkih glazbala.
      - Steći vještinu ugađanja, popravaka i restauriranja instrumenata.
- Usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala u izradi
     trzalačkih glazbala.
      - Upoznati način prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost 
        izrade jednostavnih crteža.
      - Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
      - Upoznati izvore opasnosti i mjere zaštite ljudi i okoliša.
 
Trajanje obrazovanja: 
3 godine
 
Uvjeti za upis: 
Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za rad s drvom, drvnim materijalima te strojevima i napravama za rad drvom.


2. NASTAVNI PLAN
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
 
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk135135132102
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Glazbala135----35
Akustika--135--35
Poznavanje materijala270135--105
Osnove računalstva135----35
Tehničko crtanje135----35
Konstrukcije --270396166
Tehnologija
zanimanja135270396201
Matematika u struci135135132102
Izborna nastava135135396166
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi 
Tehnologija zanimanja
Praktična nastava u radnom procesu 
340
 
 
 
560 
270
 
 
 
630 
160
 
 
 
640 
Ukupno1714951714951713444434

 
 
NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
 
A)  Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupan broj sati
1. razred2.razred3.razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
 
Strani jezik270270264204
Povijest 270----70
Vjeronauk135135132102
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno 931593157224854

 
B)  Strukovno-teorijski dio 
 
Nastavni predmetBroj satiUkupan broj sati
1. razred2.razred3.razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Glazbala135----35
Akustika--135--35
Poznavanje materijala270135--105
Osnove računalstva135----35
Tehničko crtanje135----35
Konstrukcije --270396166
Tehnologija
zanimanja*135270396 201
Matematika u struci135135132102
Izborna nastava**135135396166
Ukupno8280828010320880

 
*Dio programa tehnologije zanimanja (vježbe) realiziraju se u terminima praktične nastave u školskoj ili glazbalarskoj radionici. 
** Izborni nastavni predmet može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke. 
Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.
Izborni predmet od 1 ili 2 sata tjedno u trećoj godini treba biti kultura življenja ili predmet struke čiji program izradi škola uz suglasnost Zavoda za školstvo.
Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, 1997).
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).
 
C) Praktični dio (40 tjedana)
 
 
 Broj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3. razred 
godišnjegodišnje godišnje
Praktična nastava u školi s vježbama340270160 
Tehnologija zanimanja*
(vježbe) 
35 
35 
32 
 
Praktična nastava u radnom procesu* 
560 
630 
640 
 
Ukupno9009008002600

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Napomena: 
Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave).Program zaštite na radu obavezno je završiti pismenim testom. 
Praktični dio nastave moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati praktične nastave u školi i glazbalarskoj radionici utvrđuje se operativnim programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola nema radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj glazbalarskoj radionici s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupan broj sati
1. razred2. razred3.razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni
  dio315315224854
Stručno –
  teorijski dio280280320880
praktični dio9009008002600
Ukupno(A+B+C)1495149513444334

 
 


3. OBAVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObavezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
 
GlazbalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi
AkustikaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi
Poznavanje materijalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe
domaći rad
Osnove računalstvaPraktičan rad na računalu
Tehničko crtanjeVježbe, usmeni odgovori
konstrukcijeVježbe- crtanje, usmeni odgovori
Tehnologija zanimanjaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe
Matematika u struciPismena provjera, usmeni odgovori, domaći rad
Izborni predmetOvisi o vrsti izabranog predmeta

 
Napomena: Tijekom drugog polugodišta obvezna je provedba kontrolnog ispita 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti
strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Glazbala profesorVisoko školsko obrazovanje
Prof. glazbene kulture
AkustikaprofesorVisokoškolsko obrazovanje
prof. fizike
Poznavanje materijalaprofesorVisokoškolsko obrazovanje
dipl. ing. drvne industrije
Osnove računalstvaprofesorVisokoškolsko obrazovanje iz tehnike(računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike, prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. informatičar….
Tehničko crtanjeprofesorVisokoškolsko obrazovanje
dipl. ing. drvne industrije
KonstrukcijeprofesorVisoko školsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije
Tehnologija zanimanjaprofesor
suradnik u nastaviVisokoškolsko obrazovanje
dipl. ing. drvne. industrije
Matematika u struciprofesorVisokoškolsko obrazovanje prof. matematike, dipl. ing matematike, dipl. ing. drvne industrije
Izborna nastava struke profesorVisokoškolsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije
Praktična nastavaMajstor- glazbalarSrednje obrazovanje,
glazbalar s položenim majstorskim ispitom

 
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.,80/99.) 
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 5.1. rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi
 
Nastavni
predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Glazbala 1.profesor3525
Akustika2.profesor3525
Poznavanje materijala1. 2.profesor70, 3525
 
 
Osnove računalstva1.profesor35Rad u grupama po 15
Tehničko crtanje1.profesor3525
Konstrukcije2. 3.profesor70, 96Rad u grupama po 15
Tehnologija zanimanja*1. 2. 3.Profesor
Suradnik u nastavi 70, 96,12825
Matematika u struci1. 2. 3.profesor35, 35, 3525
 
Izborni predmet1. 2. 3.profesor35, 35, 96 

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmet
Školska učionicaKlasična učionicaGlazbala, akustika, matematika u struci
Školska učionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcimaPoznavanje materijala
Računalska učionica15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta pisač mogućnost pristupa internetuOsnove računalstva
Učionica-crtaonicaKlasična učionica s jednim računalom popraćeno odgovarajućim crtaćim programom
 Tehničko crtanje i konstrukcije
 
 
Školska učionica, stolarska i glazbalarska radionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima, stolarska i glazbalarska radionica opremljene osnovnim strojevima i alatima za obradu drva pri izradi glazbalaTehnologija zanimanja
 

 
 
6. NASTAVNI PROGRAM- KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA 
 
6.1. Nastavni predmet: Glazbala
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
 
Cilj: Steći osnovna znanja o klasifikaciji instrumenata i njihovom povijesnom razvoju.
Zadaci:
-     Naučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata po različitim kriterijima.
-     Naučiti razlikovati instrumente.
-     Steći osjećaj za zvuk i znati razlikovati različite izvore.
-     Shvati važnost glazbe u povijesti čovječanstva.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati 
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Klasifikacija muzičkih instrumenata
a)žičani instrumenti
 
 
b)duhački instrumenti
 
 
c)udaraljkeNaučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata koji se upotrebljavaju u muzičkoj praksi, te steći znanja o materijalnoj i konstrukcijskoj raznolikosti koja postoji među izvorima zvuka
 
 
 
 
 
 - Podjela prema načinu pokretanja žica,
- podjela Zaksa i Hornbostela,
- podjela prema materijalu od kojeg su instrumenti napravljeni
- podjela prema zvuku određene i neodređene visine
- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima
Violina, viola, viola d amore, violončelo,
Viola da gamba, bariton, kontrabas ,harfa,
Lauta, mandolina, gitara, tambura , balalajka,
Benđžo, citra , cimbal, klavirZnati sastavne dijelove nabrojanih instrumenata, steći vještinu razlikovanja instrumenata obzirom na dimenzije i tonski opseg, te steći znanja o razvojnom toku instrumenata kroz povijest- Naziv,
- opis,
- povijest,
- tehnika i ton,
- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima.

 
 
6.2. Nastavni predmet: Akustika
 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
Cilj: 
Svladati osnovne fizikalne zakonitosti prenošenja i percepciji zvuka
Zadaci: 
-     Naučiti osnovne činioce koji utječu na pojavu zvuka.
-     Naučiti osnovna svojstva zvuka.
-     Shvatiti načine proizvodnje i prenošenja zvuka.
-     Shvatiti značenje zvuka u svakodnevnom životu.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umjeća)Sadržaj
ZvukZnati kako osnovni činioci utječu na pojavu zvuka.- Definicija,
- izvor zvuka,
- materijalna okolina zvučnog izvora,
- prijemnik zvučnih valova.
Osobine zvukaNaučiti osnovna svojstva zvuka.- Trajanje zvuka,
- jačina zvuka,
- visina zvuka,
- boja zvuka.
Prenošenje zvukaSteći znanja o utjecaju materijalne okoline zvučnog izvora na koju će se njegovo treperenje prenijeti.- Širenje zvučnog vala oko viljuške koja treperi,
- Refleksija zvuka na zakrivljenim površinama.
Prijem zvukaShvatiti doživljaj zvuka- Prijemni organ za zvuk.
Osnovna načela stvaranja zvuka kod pojedinih vrsta instrumenataNaučiti što sve utječe na stvaranje zvuka kod pojedinih instrumenata.- Stvaranje zvuka kod različitih instrumenata.

 
 
6.3. Nastavni predmet: Poznavanje materijala
 
Razred: 1. (prvi) i 2. (drugi)
Tjedni (ukupni ) broj sati: 2/70 i 1/35
 
Cilj: Stjecanje teoretskih znanja iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala koja će osposobiti učenike u izboru optimalnog materijala za izradu trzalačkih glazbala.
Zadaci:   
-     Usvajanje osnovnih znanja o anatomskoj građi drva, kemizmu, tehničkim svojstvima drva važnim za izradu glazbala.
-     Usvajanje znanja o furnirima i njihovoj primjeni u izradi glazbala.
-     Usvajanje znanja o nedrvnim materijalima njihovim karakteristikama važnim 
za izradu glazbala.
-     Naučiti tehniku pravilnog izbora materijala za izradu glazbala.
-     Razviti sposobnost praktičnog primjenjivanja usvojenih znanja.
-     Razvijanja urednosti, marljivosti, upornosti i kritičnosti.       
Prvi razred: 2/70 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umjeća)Sadržaj
DrvoSteći jasnu i potpunu sliku o drvu kao o osnovnom materijalu za izradu glazbala- Anatomija drva
- kemizam drva 
- tehnička svojstva drva
- greške i oštećenja drva
- trajnost drva
- makroskopska identifikacija
 
Drvo za glazbalarstvoSteći znanja o geografskim podnebljima koje daju najbolje drvo za gradnju glazbala i koju vrstu drva upotrijebiti pri izradi dijelova glazbala.
Steći znanja o ispitivanju akustičnih svojstava drva za glazbala.- Pronalaženje drva (smreka, javor, vočkarice, egzote),
- vrijeme sječe,
- utvrđivanje provodljivosti zvuka u dubećem stanju,
-ispitivanje akustičnih svojstava (brzine provodljivosti zvuka, harmonijskih frekvencija, alekvotne frekvencije ,ispitivane svojstva tona po boji-fimbar).
Odabir i priprema drvaSteći znanja kako odabrati i na najbolji način pripremiti sirovinu- Odabir dijelova drva
- izrada elemenata za buduće detalje putem kalanja(cijepanje)
- izrada budućih detalja pilljenjem
FurniriZnati razlikovati vrste furnira i primjenjivati ih pri izradi glazbala- Pojam, vrste, primjena
- sastavljanje i nastavljanje furnira
Nedrvni materijali za izradu glazbalaNaučiti svojstva nedrvnih materijala i pravilno ih primijeniti u izradi glazbala- Brusila,
- okov,
- plastične mase,
- prirodni materijali-struna,
- ljepila,
- metali.
 
Drugi razred:1/35 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umjeća)Sadržaj
Alkoholni lakoviNaučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, njihovom pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo- Vrste smola i otapala za izradu alkoholnih lakova,
- recepture za izradu.
Uljni lakovi- Vrste smola i otapala za izradu uljnih lakova,
- recepture za izradu.
Nitro lakovi- Vrste,
- recepture za pripremu,
- potrebna oprema za nitro lakove.
Kombinirani lakovi- vrste smola i otapala za izradu komb. lakova
- recepture za izradu
Temeljni lakovi bojeNaučiti razlikovati lakove i ostale materijale za površinsku obradu te steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, njihovom pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.- Važnost upotrebe temeljnog laka,
- priprema temeljnog laka,
- boje za temeljni lak.
Završni lakovi- Važnost završnih lakova,
- priprema i vanjska obrada završnog laka.
Sredstva za poliranje- Polir paste
 
Kemijska i fizička svojstva lakova- Kemijska i estetska svojstva lakova,
- tvrdoća, elastičnost i trajnost,
-otpornost na udarce i habanje.


 
 
6.4. Nastavni predmet: Osnove računalstva
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35
Cilj: Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja rada na računalu. 
Zadaci:
-     Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima.
-     Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.
-     Upoznati učenike s načinom korištenja Interneta radi širenja znanja u drvodjeljskoj struci.
-     Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatike
 
 
Građa računala
 
 
 
Rad s računalom
Software - programska potpora
Word 
 InternetZnati definirati informatiku i računalstvo.
 
Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.
 
Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice
 


Znati koristiti se InternetomOsnove informatike, podjela informacija, računalstvo.
 
Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.
Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
 
Struka na Internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

 
Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete  
 
6.5. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni ) broj sati: 1/35
 
Cilj: 
Stjecanje znanja iz osnova tehničkog crtanja, s naglaskom na crtanje elemenata koji su u svezi s proizvodima od drva za glazbalarstvo.
Zadaci: 
-     Upoznati učenike s priborom i sredstvima za crtanje, te normama koji se koriste,
-     naučiti učenike tehnike i načine pisanja i crtanja,
-     upoznati učenike s osnovama projiciranja i predočavanja predmeta,
-     razvijati kod učenika smisao za točnost, urednost i preciznost u radu,
-     utjecati na razvoj kritičnosti pri svom radu.
 
Prvi razred: 1/35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umjeća)Sadržaj
Uvod, crtaći priborZnati primijeniti sve naučene zakonitosti tehničkog crtanja na jednostavnim crtežima. Zadatak tehničkog crtanja, pribor za crtanje i rukovanje priborom. 
Crte-linijeVrste crta, širina crta i primjena kompozicija linija.       
Tehničko pismoTehničko pismo, standardi veličina i metode pisanja.
Formati papira, zaglavlja, sastavnice- Veličine papira za tehničko crtanje, 
previjanje papira, zaglavlja radioničkih
nacrta, sastavnice za sklopni crtež. 
Mjerila i omjeri- Vrste mjerila, primjena i obračun, pravila kotiranja.
Prikazivanje i označivanje materijala i predmeta- Oznake drvnih i nedrvnih materijala,
- prikazivanje predmeta, pravokutna projekcija, pogledi, 
- označivanje presjeka.
 

 
6.6. Nastavni predmet: Konstrukcije
 
Razred: 2. i 3. (drugi i treći)
 
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70, 3/99
 
Cilj: 
Stjecanje znanja i sposobnosti čitanja i crtanja nacrta glazbala u obliku tehničkog crteža. 
Zadaci:
-     Steći vještinu crtanja vezova drva značajnih za izradu glazbala,
-     razvijati sposobnost izrade skica i nacrta glazbala,
-     razvijati sposobnost čitanja nacrta i vađenja mjera za izradu glazbala,
-     poticati urednost, preciznost, točnost,
-     utjecati na razvoj kritičnosti pri radu.
 
Drugi razred: 2/70
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Uvjeti za konstrukcijuSteći znanja o uvjetima za konstrukcijuVrsta drva,
čvrstoća drva,
vlažnost drva.
Konstruktivni elementi instrumenata
 
 
 
 Steći znanja o vrstama i prikazivanju vezova u nacrtu tlocrtu i bokocrtu koji se koriste kod izrade glazbala. Steći vještinu prikazivanja opreme instrumenata.
 
 
 
 Vrste vezova za izradu pojedinih instrumenata,
Crtanje opreme pojedinih instrumenata 
(gudala, naslona za bradu, držača za žice, pragova, konjića, panjića, prigušivača, kutija, vijaka za ugađanje).
Izrada nacrta pojedinih detaljaSteći vještinu crtanja pojedinih detalja. Rozete,
rezbarije,
intarzije,
bordure,
ornamenti,
proračun i izrada
nacrta menzura.

 
 
Treći razred: 3 /96
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umjeća)Sadržaj
Izrada nacrta pojedinih trzalačkih instrumenata
a)gitare
 
 
 
 
 
 Steći znanja i vještinu prikazivanja trzalačkih glazbala u pogledu i presjeku poštujući zakonitosti tehničkog crteža. Steći vještinu čitana nacrta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - prikaz razvoja gitare
- nacrt gitare španjolskog modela
- španjolski način spajanja vrata i glave gitare u presjeku A-A, C-C 
- prikaz vrata izrađenog iz tri dijela u presjeku A-A, C-C
- nacrt, tlocrt, bokocrt
- nacrt mandoline sa presjecima A-A, B-B,
C-C
- karakteristični detalji spajanja (vez gornjeg panja i vrate-lastin rep, i rezonantne kutije,
vez donjeg panja s prednjom, zadnjom i bočnom daskom, vez prečke s pojačanjem)
- nacrt, tlocrt, bokocrt
- nacrt tambure sa presjecima A-A, B-B, 
C-C
- karakteristični detalji spajanja
b)mandoline
 
 
 
 
 
c) tambure
 
 
Izrada nacrta jednog trzalačkog žičanog instrumenta po izboru učenika- nacrt, tlocrt, bokocrt
- nacrt s presjecima
- presjeci karakterističnih detalja

 
 
6.7. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja
 
Razred: 1. (prvi) 2. (drugi) i 3. (treći)
 
Tjedni (ukupni ) broj sati:     1. raz.T 1/35, V 1/35;
2. raz. T 2/70, V 1/35
3. raz. T 3 /96, V 1/32
 
Cilj: Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade glazbala od krojenja do završne obrade, postavljanja opreme i ugađanja instrumenata
 
Zadaci: 
-     Upoznati i naučiti koristiti se alatom te pripremati razne ručne i mehaničke alate 
i naprave za rad.
-     Upoznati učenike sa tehnikom rada.
-     Upoznati učenike s opasnostima pri radu te mjerama zaštite.
-     Upoznati i naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa izrade pojedinih vrsta 
glazbala.
-     Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.   
-     Razviti odgovornost za racionalnu upotrebu materijala, za čuvanje i održavanje 
sredstava za rad.
-     Razviti upornost, preciznost i marljivost u radu.
  
Prvi razred: 1/35, 1/35
Prvi razred: 1/35, 1/35 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
Organizacija radnog mjestaUpoznati alat, opremu i organizaciju radionice- Raspored alata i strojeva,
- čuvanje alata,
- održavanje i čistoća radionice.
Krojenje materijalaSteći znanja i vještine krojenja određenim alatom, uz maksimalnu iskoristivost materijala- Alat za mjerenje i zacrtavanje,
- ručni alati za piljenje,
- krojenje ručnim alatima za piljenje,
- ručni električni alati,
- krojenje ručnim električnim alatima,
- kruže pile,
- krojenje kružnim pilama,
- uskolisne tračne pile,
- krojenje uskolisnim tračnim pilama.
Oblikovanje skrojenih materijalaSteći znanja o alatima i strojevima za oblikovanje, a također i vještinu rada s njima  - Ručni i električni alati za oblikovanje skrojenih detalja,
- tehnologije ravnanja, debljanja, glodanja, bušenja,
- održavanje i mjera zaštite,
- specijalni strojevi i tehnologije rada s njima pri izradi pojedinih glazbala.
Izrada spojeva i šablonaNaučiti izrađivati spojeve i šablone za pojedine vrste glazbala- Vrste, namjena i tehnologija izrade pojedinih vrsta spojeva, karakterističnih za pojedine vrste glazbala.

 
 
Drugi razred: 1/ 70, 1/35
 
 Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umjeća)Sadržaj
 LijepljenjeSteći znanja o načinima i postupcima lijepljenja- Vrste ručnih stegača i ručnih naprava za   
za stezanje,
- strojne naprave za stezanje,
- priprema ljepila,
-priprema spojeva za lijepljenje,
- načini stezanja lijepljenih spojeva,
- vrijeme stezanja,
- održavanje i mjere zaštite.
 
 Savijanje drvaSteći znanja o savijanju drva- Priprema drva za savijanje,
- načini savijanja.
 
 Točnost obradeSteći znanja o važnosti poštivanja dimenzija- Pojam točnosti obrade i tolerancije,
- mjerila,
- kontrola točnosti,
- greške.
BrušenjeNaučiti načine rada ručnih i električnih alata i strojeva- Naprave za ručno brušenje, 
- električni alati za brušenje,
- strojevi za brušenje, 
- tehnološki proces brušenje.
Površinska obrada glazbalaSteći znanja o radnim alatima, uređajima za površinsku obradu , te utjecaju površinske obrade glatkoće i finoće mehaničke obrade na kvalitetu instrumenta, njegovu zvučnost i trajnost- Ručni alati za površinsku obradu,
- uređaji za špricanje,
- uređaji za sušenje,
- razlozi za površinsku obradu,
- gruba površinska obrada,
- fina površinska obrada prije lakiranja,
- načini nanošenja temeljnih boja,
- načini nanošenja lakova,
- usjajivanje površine.

 
Treći razred: 3/96, 1/32
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umjeća)Sadržaj
Tehnologija gradnje žičanih trzalačkih
Instrumenata sa hvatilom  
 
 
 
 
 
 
Tehnologija gradnje žičanih trzalačkih instrumenata bez hvatilaSteći znanja o različitim tehnologijama izrade trzalačkih glazbala- Tehnologija gradnje gitare,
- tehnologija gradnje gitare po Zvonimiru Šokičiću,
- tehnologija gradnje mandoline,
- tehnologija gradnje tambura (bisernica, brač, bugarija,čelo, berde i dandulice),
- tehnologija gradnje tambure po graditelju Đuri Zariču,
-tehnologija gradnje harfe,
-tehnologija gradnje lire.
 

 
6. 8. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: 1., 2., 3. (prvi, drugi i treći)
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35, 1/35, 1/32
Cilj:
 Naučiti i osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.
Zadaci:
Naučiti i osposobiti učenike za:
- računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim
 jednadžbama,
- postotni račun,
- mjere i mjerenje veličina,
- geometrijske likove i tijela,
- mjerenje i izračun osnovnog materijala,
- izračun kinematike obrade,
- izračun vremena izrade,
- kalkulacije i obračun plaća.
 
Prvi razred: 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Računske operacije s prirodnim brojevima
 

Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima
 
 
 
 
Mjerenje veličina
 
Koordinatni sustav u ravnini
 
 
Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.
 
 
Proporcionalne veličine
 
 
 
 
 
 
 
Postotni račun
 
Kut, ravni geometrijski likovi
 
 
 
 
Geometrijska tijela
 
 Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.
 
Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.
 
 
 
 
 
Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi. 
Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujme, mase raznih likova i tijela.
 
Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.
 
Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.
Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.
 
Naučiti izračunati postotak.
 
Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak).
 
Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunavati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potenciranje, korjenovanje. 
Pojam razlomka kao dijela cjeline, pojam razlomka kao kvocijenta cijelih brojeva. Zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka. Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.
Međunarodni SI-sustav mjera, broj pretvornik. 
Mjerenje ploha, obujma i mase.
 
Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.
 
 
Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.
 
 
Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka, obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.
 
 
 
 
 
Postotni račun.
 
Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.
 
Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla.
 

 
 
Drugi razred: 1/35
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Mjere, mjerenje i količina trupaca
 
 
 
 
Mjere, mjerenje i količina građe
 
 
 
 
Izračun deformacija zbog higroskopnosti drva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinematika
 
 
 
 
 
 
 
 
Količine osnovnog materijala
 
 
 
 
 
 
Količina pomoćnog materijala 
 
 
 Naučiti primjenu standardnih mjera. 
Naučiti računati volumen trupaca izračunom i tablicama.
Upoznati pilansko iskorištenje i otpad.
 
Usvojiti primjenu standardnog načina mjerenja.
Naučiti računati volumen piljene građe.
 
 
Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama. 
 
 
Znati predvidjeti pogreške na vezovima drva, deformacije spojeva zbog promjena vlage.
 
 
Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.
Naučiti izračunati prijenosni odnos za potrebni broj okretaja i za brzinu.
Naučiti izračunavati količinu obrade s obzirom na brzinu pomaka.
 
Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element, te njegovu vrijednost (proizvodi obrađeni na crtanju i tehnologiji).
 
 
 
Naučiti izračunavati potrebe pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element u korelaciji s crtanjem i tehnologijom.
 Standardi dimenzija trupaca, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – kubatura (stožac, valjak) tablice za kubaturu, pilansko iskorištenje (nadmjera, točnost piljenja, izračuni).
 
Standardi dimenzija građe, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – volumen (kvadar – kocka).
Količina nadmjere na utezanje (pilanska nadmjera, izračuni).
 
Postotak vlage, izračun veličine utezanja i bubrenja u pojedinim smjerovima za totalno utezanje, za djelomični gubitak ili primanje vlage (rezane građe, elemenata u preradi), promjene dimenzija i izračun pogrešaka u pojedinim vrstama spojeva, konstrukcija i sklopova pri širinskom, dužinskom i debljinskom sastavljanju, pri ugaonom sastavljanju.
 
Broj okretaja, brzina rezanja (pri istosmjernom i protusmjernom rezanju) kod kružnih i tračnih pila, glodalica, blanjalica, brusilica, tokarilica.
Prijenosni odnosi kod remenskih prijenosa. 
Brzina pomaka obratka, podešavanje, izračun količina u protoku.
 
Mjerenje masivnog drva, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje, količina otpada.
Mjerenje pločastog materijala, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje količina otpada. Izračun cijene materijala.
Izračun potrebne količine: ljepila, lakova, vijaka, čavala, moždanika, brusnog sredstva, stakla.
Količina rastepa pomoćnog materijala.

 
Treći razred: 1/32
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Količine materijala za proizvod
 
 
 
Vrijeme izrade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalkulacije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obračun plaće
 
 
 
 
 
 
 
 Naučiti izračunavati količine i vrijednosti materijala za određene tipove proizvoda u glazbalarstvu.
 
 
Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) u zanatskoj proizvodnji i industriji.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji čine cijenu koštanja.
Naučiti izračunati vrijednost izrade.
 
 
 
 
 
 
Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.
 
 
 
 
 
 Izračun potrebne količine osnovnog i pomoćnog materijala za proizvod, vrijednosti i cijene koštanja, vrijednosti rastepa, škarta.
 
Izračun potrebnog vremena za izradu elemenata, proizvoda, serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno-završna vremena, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).
 
Vrijednost i cijena koštanja (sata, minute) za pojedini proizvod.
Cijena materijala, dodaci na otpad, rastep i škart, ukupni trošak materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit, porezi, režijski troškovi.
 
Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća.
Povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 
6.9. Izborni predmet: KULTURA ŽIVLJENJA
 
Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno (ukupno): 1/35
 
Cilj: 
Razviti kod učenika osjećaj za kulturno ophođenje, posebno u komuniciranju sa strankama i potrebu za zdravim stilovima življenja.
Zadaci:
-     Shvatiti važnost kulturnog ophođenja u svim situacijama u kojima se nalazimo,
-     uočiti važnost pravila kulturnog ponašanja u poslovnom komuniciranju,
-     formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisničkih načina ponašanja, 
-     razviti potrebu za pravilnom prehranom i bavljenje sportom.
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati 
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
 
Kultura ponašanja
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilna prehrana
 
 
 
 
Sport i rekreacija 
 
 
Ovisnosti
 
 
 
 
 
Bolesti suvremenog svijeta
 
 
 
Nenasilno rješavanje problema
 
 
 
 
Život u obitelji
Spolni životSteći naviku kulturnog ophođenja u društvenom životu.
 
 
 
 
 
 
Razvijati kod učenika naviku pravilne prehrane i shvatiti važnost pravilne prehrane. 
 
 
Naučiti važnost kretanja i koordinacije.
 
Shvatiti i uočiti negativne strane ovisnosti. 
Formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisnosti.
 
Upoznati učenike s  vrstama bolesti suvremenog svijeta i razvijati potrebu preventive protiv ovih bolesti.
Razvijati kod učenika pozitivne stavove u životnim situacijama.
 
 
 
Razvijati osjećaj odgovornosti.Važnost kulturnog ophođenja u društvenom životu,
Norme ponašanja (bonton),
Poslovno komuniciranje:
-     odnos kupac - trgovac
-     vještina uspješne komunikacije.
 
 
Raspored obroka.
kalorična vrijednost hrane
zdrave namirnice,
pretilost kao bolest.
 
Važnost sporta, 
vrste sportova.
 
Pušenje,
alkoholizam,
droga.
 
 
 
AIDS,
spolno prenosive bolesti,
aktualne bolesti.
 
Poštivanje različitosti,
asertivno i neasertivno ponašanje,
suradnja i tolerancija,
socijalizacija za kooperaciju,
vještine rješavanja sukoba.
 
Odgovorno roditeljstvo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Program bi se trebao provoditi u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika i samostalnim radom djelovalo na formiranje pozitivnih stavova o načinu življenja.
 
6.10. Nastavni predmet: Praktična nastava
 
Razred: 1. (prvi), 2. (drugi) i 3. (treći)
 
Cilj: 
Cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i
     navika koja omogućuju učeniku da nakon završenog obrazovanja samostalno obavlja 
     poslove i radne zadatke iz djelokruga zanimanja.
Zadaci: 
-     Usvojiti znanja, vještine i navike iz područja izrade žičanih trzalačkih instrumenata.
-     Steći sposobnost odabira najadekvatnijeg materijala za izradu određenog 
instrumenta.
-     Svladati rad s alatima i strojevima za rad u glazbarskoj radionici.
-     Osposobiti se za podešavanje sredstava za rad.
-     Upoznati se sa uporabom zaštitnih sredstava, te načinima zaštite okoline
-     Osposobiti se za brzo prihvaćanje novih rješenja.
-     Razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom izvršavanju radnih zadaća. 
 
Prvi razred
Cjelina, temaSadržaj programa
Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)
Zaštita na radu*Primijeniti zakonske i podzakonske propise o zaštiti na radu u pogonima za preradu drva i nedrvnih materijala.
Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode.
Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode kao i uzroke nesreće tipične za ovo zanimanje.
Odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima.
Navesti opasnosti od električne struje.
Navesti ostale izvore opasnosti (buka, prašina, osvijetljenost proizvodnog pogona).
Navesti osnovna pravila sprečavanja požara.
Naučiti pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode.
Naučiti pravilno postupiti s otpadom.
Organizacija radnog mjesta i radioniceUpoznati alat, opremu, ustrojstvo radionice.
Naučiti održavati i čuvati alat i opremu.
Odabir materijalaNaučiti prepoznavati vrste materijala koje se koriste u glazbalarskoj radionici i znati ih izabrati za pojedinu namjenu.
Ručno krojenje materijalaNaučiti koristiti pribor za mjerenje, zacrtavanje i ručno krojenje različitih materijala za izradu glazbala.
Krojenje ručnim električnim alatima Naučiti krojiti različite materijale ručnim mehaniziranim alatima za obradu drva.
Krojenje kružnim i tračnim pilamaNaučiti strojno krojiti materijale 
Oblikovanje detaljaNaučiti pojedine detalje oblikovati pomoću ručnih alata
Oblikovanje detalja mehaniziranim alatimaNaučiti koristiti ručne mehanizirane alate pri izradi pojedinih detalja za gradnju trzalačkih instrumenta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Osposobljavanje učenika za zaštitu na 
radu od 35 sati obaviti u školi na početku prvog razreda.
 
Drugi razred: 
Cjelina, temaSadržaj programa
Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)
Rad na blanjalicama i glodalicama Naučiti raditi na strojevima za poravnavanje i profiliranje i njihovu primjenu u izradi trzalačkih instrumenata
Izrada spojeva i šablonaNaučiti izrađivati pojedine vrste šablona karakterističnih za pojedina glazbala..
LijepljenjeNaučiti primjenu pojedinih vrsta ljepila za izradu instrumenata.
SavijanjeSvladati tehnologiju savijanja od pripreme drva do kondicioniranja.
BrušenjeSvladati tehniku ručnog i strojnog brušenja te pripreme instrumenta ili dijelova za površinsku obradu.
Površinska obrada glazbalaSvladati tehniku nanošenja pojedinih materijala za površinsku obradu na pojedine vrste trzalačkih glazbala od močenja i izbjeljivanja do nanošenja lakova.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treći razred:
Cjelina, temaSadržaj programa
Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)
Tehnologija izrade gitareSvladati postupak izrade gitare od krojenja elemenata do površinske obrade.
Tehnologija izrade mandolineSvladati postupak izrade mandoline od krojenja elemenata do površinske obrade.
Tehnologija izrade tambureSvladati postupak izrade tambure od krojenja elemenata do površinske obrade.
Izrada drugog instrumentaIzraditi drugi trzalački instrument po vlastitom ili izboru radionice.
Izrada opreme za pojedina glazbalaNaučiti izrađivati prateću opremu za pojedina glazbala i znati je ugraditi.
Proizvodnja glazbala tehnikom kopiranjaUpoznati načine proizvodnje pojedinih glazbala tehnikom kopiranja.
Ugađanje glazbalaSvladati postupke ugađanja glazbala
Popravak oštećenih glazbalaNaučiti načine popravaka pojedinih glazbala
Restauriranje starih instrumenataUpoznati osnovne tehnike restauriranja trzalačkih glazbala.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Preporuča se posjet poznatim radionicama i tvornicama za proizvodnju komercionalnih glazbala .
 
 
 
7. ISPITNI KATALOG - ZAVRŠNI ISPIT
 
Ispitni cilj: Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za 
          stjecanje zanimanja glazbalar-graditelj žičanih trzalačkih instrumenata.
 
Način provjere znanja i umijeća:
          Završni ispit:   
1.   Praktični dio(izrada žičanog trzalačkog instrumenta). 
2.   Stručno - teoretski ispit znanja ( pisani ili usmeni oblik).
3.Ispit znanja iz hrvatskog jezika.
       
Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita)
1.   Praktični dio(izrada žičanog trzalačkog instrumenta)
2.   Stručno teoretski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik)
 
Praktični dio ispita u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. 
Praktična zadaća se sastoji od izrade uratka i radne probe, a obuhvaća područja:
1. Izrada nacrta izabranog žičanog trzalačkog instrumenta
2. Izbor odgovarajućeg drvnog materijala po vrsti i kvaliteti
3.   Izbor odgovarajućeg nedrvnog materijala 
4.   Strojevi, uređaji i alati za obradu drva pri izradi žičanih 
trzalačkih instrumenata
5.  Strojevi, uređaji i alati za izradu opreme žičanih trzalačkih instrumenata
6.  Krojenje
7.   Izrada vezova
8.   Tehnologija ljepljenja
9.   Površinska obrada
10. Ugađanje instrumenta
 
Temeljem navedenih područja učeniku se zadaje izrada uratka ili ga on sam bira iz dolje navedene tablice. Zadaje se i izvođenje jedne radne probe. Prije nego se pristupi izradi uratka, Ispitni odbor treba odobriti elaborat koji sadrži skicu, nacrt sa presjecima, prikaz karakterističnih detalja sastavljanja, krojnu listu, utrošak materijala i tehnološki proces izrade zadanog odnosno odabranog uratka. 
Uradak
Vrsta uratkaOpis uratka
GitaraGitara može biti tradicionalnog oblika ,poznata kao španjolska gitara, ili neka od folk-gitara. Mora biti izrađena iz nekoliko vrsta drva i imati sve presudne elemente za dobar zvuk.
TamburaTo može biti obzirom na oblik i vrstu neka od tambura slavenskog porijekla(samica, bisernica, brač, bugarija , čelo ili berda).Mora imati sve konstrukcijske dijelove. Građena od kombinacije odrađenih vrsta drva. Ako se izrađuje manje tamburaško glazbalo može biti izrađeno na starinski način iz jednog komada drva.
MandolinaGlasnjača mora imati bademasti oblik, dimenzije po vlastitom izboru .Od konstrukcijskih vezova preporuča se lastin rep i tupi sljub od materijala javorovina , smrekovina, orahovina, ebanovina , a od furnira javor, kruška, orah, trešnja ili smreka.
CitraKorpus četvrtast sa jedne strane izvijen. Dimenzije približno 30x60cm. Konstrukcije sa pet razapetih žica nad hvatnikom, a ostale se prostiru slobodno nad širokim plosnatim korpusom.

 
Radna proba se odabire prema izabranom uratku a može biti:
 
Vrsta radne probeOpis radne probe
Izrada pojedinih dijelova uratkaKrojene, oblikovanje, izrada vezova uz upotrebu odgovarajućega alata.
Tehnologija lijepljenjaRadna proba zasniva se na pravilno odabranom ljepilu i postupku lijepljenja uz pravilno izabrane i upotrijebljene alate za stezanje i kvaliteta slijepljenih elemenata.
Površinska obrada uratkaProvjerava se priprema podloge i nedrvnog materijala za površinsku obradu. Postupak nanošenja močila , boja laka. Ocjenjuje se konačni izgled površinski obrađenog uratka i postizanje visokog sjaja.
Način postavljanja dodatne opremeRadna proba zasniva se na točno postavljenoj opremi za to predviđenim mjestom na nacrtu.
UgađanjeRadna proba zasniva se u provjeri postizanja što boljeg zvuka

 
Pri izradi praktične zadaće učenik(naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštiti okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.  
 
 
Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja .
 
Teme i cjeline iz predmeta:
Poznavanje materijala
1.   Tehnička svojstva drva
2.   Makroskopska identifikacija 
3.   Drvo za glazbalarstvo
4.   Sušenje drva za glazbala
5.   Akustična svojstva drva za glazbala
6.   Primjena furnira pri izradi glazbala
7.   Lakovi
 
Konstrukcije
1.   Osnove tehničkog crtanja
2.   Označavanje drvnih materijala
3.   Označavanje ne drvnih materijala
4.   Vezovi za izradu glazbala
5.   Klasifikacija žičanih trzalačkih instrumenata
6.   Povijest i opis žičanih trzalačkih instrumenata
7.   Oprema žičanih trzalačkih instrumenata
8.   Crtanje trzalačkih instrumenata u mjerilu s presjecima
9.   Crtanje karakterističnih detalja sastavljanja za žičane trzalačke instrumente
 
Tehnologija proizvodnje
1.   Tehnologije proizvodnje žičanih trzalačkih instrumenata
2.   Ugađanje instrumenata
3.   Popravak oštećenih instrumenata
4.   Restauriranje starih instrumenata
 
STANDARDIZIRANI OCJENJIVAČKI LIST
PRAKTIČNI DIO ISPITA
 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Izrada elaborata za uradak0-10
Spretnost rukovanja alatima i strojevima0-20
Koncentracija i izdržljivost0-10
Kakvoća izrađene radne probe0-20
Točnost dimenzija i obrade prema planu0-20
Kakvoća izrađenog uratka0-20
UKUPNO BODOVA:0-100

 
 
BODOVNA LISTA
 
% bodovaocjena
92-100% bodovaOdličan (5)
81-91% bodovaVrlo dobar (4)
67-80% bodovaDobar (3)
50-66% bodovaDovoljan (2)
0-49% bodovaNedovoljan (1)

 
 
STRUČNO - TEORETSKI DIO
 
Stručno teoretski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje donosi ispitna komisija na osnovu kataloga ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite. Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
BODOVNA LISTA
 
% bodovaocjena
90-100% bodovaOdličan (5)
80-89% bodovaVrlo dobar (4)
70-79% bodovaDobar (3)
60-69%bodovaDovoljan (2)
Manje od 30% bodovaNedovoljan (1)

 
 
Učenik koji postigne 30-59% bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom djelu ispita.
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-46
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042143


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2145
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
GRADITELJ DRVENIH BRODOVA
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanjanje poslova u zanimanju:
-     graditelj drvenog broda
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada   i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke spajanja brodskih dijelova, uređaja i sekcija.
Moći izabrati i primijeniti alate, uređaje i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati montažu i demontažu pojedinih sustava ili ugradbenih jedinica
Znati sustav gradnje drvenog broda
Znati tehnologiju gradnje, montaže, održavanja drvenog broda.
Znati optimalne oblike pojedinih elemenata i izbor najracionalnije izvedbe.
Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor o naukovanju
 
2. NASTAVNI PLAN
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva1,553----53
Matematika u struci270135132137
Tehničko crtanje 1,553135--88
Osnove tehničke mehanike135135--70
Osnove brodogradnje135----35
Strojevi i uređaji----13232
Tehnologija gradnje broda--270264134
Konstrukcije broda--270396166
Izborna nastava135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci     
Praktična nastava 900 900 8002600
 Praktična nastava u školi
 Materijali za gradnju broda 
Tehnologija obrade i montaže
Strojevi i uređaji
Linija broda
Praktična nastava u radnom procesu 
340
 
 
 
 
 
 
 
560 
270
 
 
 
 
 
 
 
630 
160
 
 
 
 
 
 
 
640 
 
 
Ukupno1714961714951512804271

 
Praktična nastava (objašnjenje):
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz struke koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama (NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE)
 
2) NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
 
A) Općeobrazovni dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
 B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 1,553----53
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje 1,553135--88
Osnove tehničke mehanike 135135--70
Osnove brodogradnje135----35
Strojevi i uređaji)----13232
Tehnologija gradnje broda,--270264134
 Konstrukcije broda3)--270396166
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci 135135132102
Ukupno 828182808256817

 
3) - Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
 
C) Praktični dio s tehnologijama i vježbama
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama : 
340 
270 
160 
770
Praktična nastava u
školskoj radionici ili praktikumu
najviše sati 4) 
 
270 
 
165 
 
96 
Materijali za gradnju broda2,3)3535 
Tehnologija obrade i montaže2) 
35 
  
Strojevi i uređaji2,3) 3532 
Linije broda3)-3532 
 Praktična nastava u
 radnom procesu – 
najmanje sati 
 
560 
 
630 
 
640 
 
1830
Ukupno 9009008002600

 
- Materijali za gradnju broda2,3) , Tehnologija obrade i montaže2), Strojevi i  uređaji2,3) ,Linije broda3) - nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave
-  4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio315315224854
Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 281280256817
Praktični dio 9009008002600
Ukupno 1496149512804271

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktični rad
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Strojevi i uređajiusmeno, pismeno, praktični rad
 Konstrukcije brodausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija gradnje broda usmeno, pismeno, praktični rad
Linije brodausmeno, pismeno, praktični rad
Materijali za gradnju brodausmeno, pismeno, praktični rad
Osnove brodogradnjeusmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesor računalstva ,dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje,
 dipl. ing. elektrotehnike ,profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-aVSS
Matematika u struciprofesor matematike prof. matematike i fizike
dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje
profesor strojarskih predmeta profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanikeprofesor strojarskih predmet, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. drvne industrije profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažedipl. ing. drvne industrije, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Materijali za gradnju brodadipl. ing. drvne industrije VSS
Strojevi i uređajidipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Konstrukcije brodadipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. drvne industrijeVSS
Tehnologija gradnje brodadipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. drvne industrijeVSS
Osnove brodogradnje dipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. strojarstvaVSS
Linije brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Izborni dio, stručni predmetiprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. drvne industrije, profesor PTO-aVSS
Praktična nastavadipl. ing. brodogradnje, profesor strojarskih predmeta 
dipl. ing. strojarstva, profesor PTO-a
nastavnik praktične nastave- stručni učitelj
/suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.


5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1. 2. i 3.profesor1. razr. - 2 sata (2+0)
70 sati -zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati -zajedno
3 .razr. - 1 sat (1+0)
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2. profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati - zajedno
18 sati - 2 grupe
2 .razr. - 1 sat (0+1)
0 sati-zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor,
nastavnik PN,
suradnik,
majstor1 sata (0.5 + 0.5)
18 sati zajedno
17 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove brodogradnje1. profesor
 1 sat (1 + 0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
Strojevi i uređaji2.i 3.profesor
 2.raz.
1 sat (0,5 + 0,5)
18 sati – zajedno
17 sati - 2 grupe
3.raz.
2 sat (1 + 1)
35 sati – zajedno
35 sati - 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
 
 
30 učenika
15 učenika
Materijali za gradnju broda1. i 2. profesor
 1.raz.
1 sat (0,5 + 0,5)
18 sati – zajedno
17 sati – 2 grupe
2.raz
1 sat (0+1)
32 sata – 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
 
 
15 učenika
Tehnologija gradnje broda
 2.i 3. profesor2. i 3.raz.
2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
Konstrukcija broda2.i 3.profesor
 2.raz.
2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe
3.raz.
3 sata (2+1)
64 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
 
 
30 učenika
15 učenika
Linije broda
 
 
 
 
 2. i 3.
 
 
 profesor,
 
 
 
 2.raz.
1 sat (0 + 1)
35 sati - 2 grupe
3.raz.
1 sat (0 + 1)
32 sata - 2 grupe 
 
15 učenika
 
 
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik, 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 
8 -16 učenika.
Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorsadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

Napomena: sadržaji vježbi u pravilu u skupinama od 15 učenika
 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
 Tehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
praktikum za TehnologijeKlasična učionica s ormarima
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Materijali za gradnju broda
Tehnologija gradnje broda
Strojevi i uređaji
Praktikum za 
brodogradnju
 1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom + 
specijalizirani softver za brodogradnjuLinije broda
Konstrukcije broda
 
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.Obrazovanje za zanimanje
Radno pravoObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice, brodogradilište
-     pogone poduzeća, brod i slično.
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-      materijal predmeta obrade
-      alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
 
10.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.
 
 
 
 
11. 
 
 
Strojna obrada 
 
Bušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: graditelj drvenih brodova
 
 CiLJEVI I Zadaće PROGRAMA
 
- upoznati radne prostorije, alate i strojeve;
- naučiti sve potrebne operacije od preuzimanja materijala i tehničke dokumentacije do završetka svih radova brodograditelja u drvu na brodu;
- znati primijeniti mjere sigurnosti i zaštite pri radu;
- radom na specifičnim poslovima steći znanje i vještine i za rad na drugim srodnim poslovima svoje struke - praktično upoznati organizacijske oblike koji se javljaju u gradnji broda.
 Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
 1.Raspored i organizacija praktičnog radaOdrediti postupak rada prema usmenim i pismenim podlogama
 2.Sigurnost i zaštita pri raduZakonski propisi i normativni akti. (Savezni i republički zakoni te normativni akti radne organizacije.) Osnovi zaštite od požara. (Sredstva za gašenje i demonstracije gašenja požara.) Pružanje prve pomoći u raznim slučajevima. Opasnost i mjere zaštite pri radu sa: štetnim plinovima, kiselinama i lužinama, bojama i razrjeđivačima. Opasnost i mjere zaštite od otrovnih plinova. Mjere sigurnosti kod primjene električne energije. Sigurnost pri radu sa: ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu sa skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova pri ručnom transportu tereta. Osnovni principi sigurnosti pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima. Osobna zaštitna sredstva.
 3.Radno mjesto brodograditelja u drvuRučni alat (stolarski i tesarski), održavanje i oštrenje. Sredstva i pribor: rukovanje, primjena i održavanje. Ručni mehanizmi i alat: ručne bušilice, blanje i pile, rukovanje i održavanje. Sigurnosne mjere pri radu s ručnim i ručnim mehaniziranim alatima.
 4.Ručna obradaMjerni alat: rukovanje i primjena. Obilježavanje radnog komada: mjerenjem, šablonom i kopiranjem. Piljenje: dasaka, trenica i trupaca. Tesanje: dasaka i trupaca. Blanjanje: dasaka i trupaca. Bušenje, podešavanje i zakivanje trenica oplate i palube. Ukopavanje. Lijepljenje.
 5 Strojna obradaGeter: primjena, rukovanje i održavanje. Blanjalica: rukovanje, primjena i održavanje. glodalica: rukovanje, primjena i održavanje. Pile: rukovanje, primjena i održavanje. Strojna obrada elemenata broda. Strojna obrada elemenata opreme i inventara broda. Zaštita pri radu: kod blanjanja, piljenja, glodanja i bušenja.
 6Montaža sklopova na objektima razne namjeneMontaža metalnih vrata i prozora na objektima. Montaža stepeništa i rukohvata na objektima. Montaža postolja za razne strojeve na objektima. Montaža raznih nosača, dizalica, prenosilaca u konačan proizvod. Montaža grotlašca s pripadajućom opremom. Montaža podnica u strojarnicama. Montaža centralnih ventilacionih tunela. Montaža manjih metalnih konstrukcija razne namjene na plovnim i ostalim objektima. Montaža raznih detalja metalne opreme na plovilima i ostalim objektima. Dimenziona kontrola i provjera funkcionalnosti.
7Izrada i montaža metalnih konstrukcija razne namjeneIzrada raznih demontažnih konstrukcija (pomoćnih). Izrada i montaža rešetkastih konstrukcija. Izrada i montaža elemenata prenosilica i dizalica. Izrada i montaža raznih kutija. Izrada i montaža čeličnih dimnjaka. Izrada i montaža cjevovoda, rezervoara itd.
8Izmjena dotrajalih sklopova metalnih konstrukcijaUtvrđivanje dotrajalosti. Odstranjivanje dotrajalih sklopova. Montaža novih sklopova. Kontrola dimenzija i funkcionalnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: graditelj drvenih brodova
 
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1Montaža brodaPostavljanje kobilica. Priprema, dotjerivanje. Montiranje rebara, pripreme dotjerivanja. Montiranje pramčane i krmene statve. Priprema, dotjerivanje i montiranje raznih sistema unutarnje oplate. Priprema, dotjerivanje i montiranje raznih sistema, vanjske oplate i montiranje palube. Šuperenje ("kalafatanje"), priprema kučine i alata za šuperenje. Tehnika šuperenja i zalivanja smolom. Sigurnosne mjere pri radu na montaži.
2 Izrada opreme brodaIzrada stepenica. Izrada raznih sanduka. Izrada polica za čaše. Izrada polica za tanjure. Izrada ostale opreme prema proizvodnoj dokumentaciji. Izrada jarbola i samarice.
3Porinuće i izvlačenje brodaIzrada saona, saonika i ležaja. Namještanje saona, saonika i ležaja. Namještanje poklada. Tehnika spuštanja broda. Tehnika izvlačenja broda. Zaštita pri radu kod spuštanja i izvlačenja broda.
4Popravak drvenog brodaSkidanje dotrajalih i oštećenih dijelova broda. Skidanje okova, čavala, zakovica, čišćenje od kučine i smole. Izrada šablona i krojenje dijelova broda za popravak. Izrada novih dijelova. Priprema, dotjerivanje i montiranje novih dijelova. Šuperenje i zalijevanje smolom. Zaštita pri radu kod popravka broda.
 
 

 
Objašnjenje
Sadržaj programa rada čine proizvodni zadaci i tehničko-tehnološka dokumentacija u pogonima brodogradilišta kojima učenici samostalno, pod kontrolom instruktora, rješavaju postojeće probleme pri obradi, montaži ili izradi tehničko-tehnološke dokumentacije. Kod rada na proizvodnim zadacima treba rad organizirati u obrazovnim grupama (3-7 učenika). Obrazovnom grupom rukovodi instruktor pod čijim se nadzorom obavlja rad. Nastavu treba organizirati tako da obrazovna grupa dobije radni zadatak s kompletnom proizvodnom dokumentacijom. Prije početka rada instruktor s učenicima analizira radne zadatke i daje potrebne upute, a nakon toga se prelazi na realizaciju pod stručnim nadzorom instruktora. Instruktor za vrijeme rada kontrolira, prati, utvrđuje kvalitetu i ispravlja pogreške učenika. Nakon obavljenog radnog zadatka instruktor će organizirati diskusiju s učenicima. Kroz diskusiju će kritički raspraviti o načinu rada grupe i svakog pojedinca. Na kraju diskusije treba izvući potrebne zaključke: organizaciju grupe, organizaciju radnog mjesta, tehnološkom toku obrade i montaže, kritičnim točkama u radu i tehničkoj zaštitit. Također učenicima treba ukazati na optimalno korištenje materijala, alata, strojeva, radnog vremena i sredstava tehničke zaštite.
 


 
6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
            
Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji
jedni (ukupni) fond sati: 1sat (35 sati); 0,5 + 0,5
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljaanje poslova u zanimanju: 
- graditelj drvenih brodova
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske :
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.
 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu
 
 


Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1.Tehnički materijaliUpoznati osnovna znanja o najvažnijim tehničkim materijalima:
-dobivanje
-svojstva
-primjenaOsnovni pojmovi tehnologije
Željezo i čelik.
Svojstva materijala.
Obojeni metali i njihove legure.
Nemetali.
2.Osnove proizvodne
tehnikeUpoznati načela rada, alate i postupke Upoznati postupke spajanja pojedinih Upoznati načela rada pojedinih strojnih obrada, alate i postupke           Postupci ručne obrade odvajanjem čestica:
 - osnove mjerenja i kontrole
- ocrtavanje i  obilježavanje
- osnovni kutovi reznog 
 alata
- sječenje
- piljenje
- turpijanje
- grecanje
- izrada navoja.
Postupci obrade lima:
-     rezanje lima
-     savijanje lima
-     ravnanje lima
-     probijanje lima
-     previjanje lima.
-     kovanje i  prešanje
-     valjanje, vučenje, istiskivanje
-     lijevanje
Spajanje razdvojivim
vezama:
-     spajanje vijcima i maticama
-     spajanje zaticima i svornjacima
-     spajanje klinovima
-     spajanje spojkama
Spajanje nerazdvojivim
vezama:
-     spajanje zakivanjem
-     spajanje lemljenjem
-     spajanje zavarivanjem
-     spajanje lijepljenjem.
Postupci strojne obrade
Osnove teorije rezanja
Bušenje
Tokarenje
Glodanje
Brušenje
Štancanje
Ostali postupci strojne obrade.
3.Osnove strojeva    i uređaja Razlikovati pojedine strojeve za pretvorbu energije, materijala i informacijaPodjela strojeva
-     pogonski strojevi
-     radni strojevi 
-     strojevi s elektroničkom
obradom podataka
-     proizvodna postrojenja
Primjeri: CNC - alatni stroj kao tehnički sustav
Centralno grijanje kao tehnički sustav

                                                
                                                                               


                                                
6.3. Nastavni predmet: Matematika u struci
            
Razred: Prvi, Drugi,Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju brodomehaničar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
 
1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška
 
Matematika u struci
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje               Broj sati po obrazovnim godinama
br.                                        I.       II.    III.    Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije                  
2.         Potenciranje         
3.         Korjenovanje                    
4.     Jednadžbe prvog stupnja            
5.     Veličine i jedinice           
6.     Proračuni dužine i kutova                 
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                    
10.    Osnove trigonometrije        
11.    Pravilo trojno                    
12.    Postotni i kamatni račun
13.        Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova               
15.     Izrada kalkulacija u zanimanju                    
      UKUPNO SATI:                      70     35     32    137
 
Matematika u struci: Prva godina:
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Osnovne matematičke        Ponoviti znanja i uvježbati     Vrste brojeva.
                              operacije, vještinu računanja.  Zbrajanje i oduzimanje.                                                 
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje               Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i                                                                oduzimanje
                                                      potencija.
                                                      Množenje i                                                                dijeljenje
                                                      potencija.
                                                      Potenciranje                                                               potencija.
3.     Korjenovanje              Znati i umjeti računati        Pojam 
s korijenima               korjenovanja.
Računske                                                     
operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o                
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama      jednadžbama.  
s jednom nepoznanicom.      Ekvivalentne                                             
jednadžbe.
                         Linearne                                                
jednadžbe s                                             
jednom                               
nepoznanicom.
                              Upoznati odnose            Omjeri i razmjeri,                                                     
među veličinama.           prosto
                                                      pravilo trojno,                                                        
postotni                                                            
račun.
                              Razumjeti sličnost           Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u                                                      
trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45° i   60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske                                                     
veličine, 
                                                      zbroj vektora,                                                        
množenje
                                                      vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti    Koordinatni                                                         
sustav, 
                                                      jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.      Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.       Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina            Znati i umjeti proračunati      Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                
njegovih dijelova.
                                                      Proračuni razvijene                                                    
dužine.                                                       
Pravokutni trokut- 
                                                      Pitagorin poučak.
                                                      Trigonometrijske                                                                                                            funkcije pravokutnog trokuta   
7.     Proračuni površina,          Znati i umjeti proračunati      Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase      površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                      Proračuni volumena i
                                                      oplošja tijela: kocka, kvadar, piramida
                                                      valjak, stožac, kugla.
                                                      Proračuni mase i težine.
 

Matematika u struci: Druga godina: 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                         3                        4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,       Kvadrat i kub binoma i 
                              računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                      algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                      korijen negativnog broja.
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti             Jedinična                                                                 kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske                                                            funkcije.     
                                                      Primjena                                                                  trigonometrije.
                                                      Pravokutni i                                                               kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
4.     Pravilo trojno               Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.             Složeno pravilo trojno.
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti             Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.      Pojam kamatnog računa.
 
Matematika u struci: Treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
2.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna za 
                                                      jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit      struke i zanimanja.
 


6.4. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
 Razred: Prvi
      
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
                  
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
 
                                          
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                               Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
Metodičke napomene:
 
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
 
6.5. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 1,5 sati (53 sata)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: brodomehaničar.
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine:   Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada     
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
 
Tehničko crtanje 
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.    II.    III.    Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                     4                  4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                 10                 10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                 16                 16
      Presjeci                                     6                  6
      Tolerancije, znakovi obrade                      6                  6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje               6                  6
      Izrada radioničkog crteža                        5                  5
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
      Crtanje krivulja                                8            8   
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva        7            7
Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža           20           20
      UKUPNO SATI                             53    35           88
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
1         2                         3                                     4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                                                       Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža.

 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivuljaZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                      Osnovne geometrijske konstrukcije.
Konstrukcije kružnih prijelaza.
Konstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
3.Crtanje detalja na temelju sklopnog crtežaZnati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.
 Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:
-     ortogonalne projekcije
-     kotiranje
-     presjeci
-     tolerancije
-     znakovi obrade.
 

 
 
6.6. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                     2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: brodomehaničar. 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.   Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
2.   Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška
 
 
Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.     II.     III.    Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                              5                   5
      Statika krutog tijela                          
      - sustavi sila u ravnini                          12                  12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                    8                   8
      - određivanje težišta                            5                   5
      Trenje                                      5                   5
2.     Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                    15            15
      Osnove kinematike                                  10            10
      Osnove dinamike                                   10            10
      UKUPNO SATI                             35    35            70
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja 
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                 Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.     
2.Statika krutog tijela    Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
-nosačima s dva oslonca
- konzoli
-kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                                         4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 
 
 
6.7. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)
                        
Cilj:   
Upoznati učenike s osnovama brodogradnje, brodogradilištem, konstrukcijom i opremom brodova
Zadaci:      
Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu
Upoznati konstrukcije brodskog trupa
Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji broda
Upoznati opremu broda i njenu funkciju
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
Literatura za učenike i nastavnike:
Furlan,Lučin,Pavelić: Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1. BrodUpoznati osnovna znanja o broduPojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.
2. BrodogradilištaUpoznati organizaciju rada u brodogradilištuShema, pogoni
3. Brodska formaUpoznati osnovne brodske formeDijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.
4. Elementi brodaUpoznati osnovne dijelove brodaStandardi – propisi.
Sustavi gradnje broda.
Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.
Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.
Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.
Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).
Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.
Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.
Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.
Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.
Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.
Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.
5. Oprema brodaUpoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opremeOprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).
Oprema za spašavanje.
Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.
Protupožarna oprema.
Navigacijska oprema.
Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.
Rashladni prostori na brodu.
Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

 


6.8. Nastavni predmet: Tehnologija gradnje broda
 
 Razred: Drugi
 Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:   2.razred – 2.sata (1+1) – 70 sati
                     3.azred –2.sata (1+1) – 64 sata
 
A/ CILJEVI i Zadaće PROGRAMA
- naučiti u sistematiziranom obliku pojmove koji se odnose na područja tehnologije gradnje drvenog broda;
- dobiti objašnjenja za razne tehnološke postupke kako bi osmislili i uspostavili vezu između tehničko-tehnološke zakonitosti i praktičnog rada;
- shvatiti ulogu racionalizacije, uštede na radu i slično;
- ponovno i svjesnije uočiti potrebu primjene mjera sigurnosti i zaštite na radu;
- steći osnovu i potrebu za daljnjim usavršavanjem.
 
B/ SAdržaJ PROGRAMA
II. razred 70 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1.Općenito o rasporedu i organizaciji prostora u brodogradilištuVrste i raspored radionica, skladišta i navoza. Putovi i veze između radionice, skladišta i navoza. Osnovna transportna sredstva.
2.Prostor gradnje brodaLežajevi - navozi otvoreni i zatvoreni. Potklade - saonik, saonice i vodilice. Dokovi suhi i plovni. Oprema obala.
3.Organizacija i faze gradnje brodaProjektiranje broda i osnovne karakteristike. Faze gradnje: trasiranje, izrada elemenata, montaža dijelova i oprema broda. Porinuće i primopredaja.
4.Izrada i spajanje elemenata trupaTehnološki proces mehaničke obrade. Kobilica, kobilični utor, rebreni utor - izrada montaža, spoj kobilice sa protukobilicom - izrada. Montaža. Pramčana statva - izrada i montaža. Krmena statva - izrada i montaža. Rebra - izrada i montaža. Hrptenica, međuhrptenica, dohrptenica - izrada i montaža. Podsvornjaci - izrada i montaža. Sponje - izrada i montaža. Unutarnje poveze: obične, međusponje, polusponje, prostorne - izrada montaža. Unutarnje poveze. Poveze ispod uzvoja, poveze dna, poveze iznad uzvoja, bočne poveze, bočne nadpoveze. Izrada i montaža.

 
 
III. razred 64 sata
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
5.Unutarnja oplata dna:Oplata dna, oplata uzvoja, oplata boka - izrada i montaža. Palubne proveze - izrada i montaža. Palubne trenice - izrada, začavljenje, standardi. Sržnice i rezna izrada i montaža. Linice i ograde, izrada i montaža. Vanjska oplata izrada, vezovi i montaža. Podgrednjaci izrada i montaža. Pregrade izrada i montaža. Grotla, zračnici, poklopci izrada i montaža. jarboli izrada i montaža kormila - izrada. Samarice izrada i montaža.
6.KoljenaIzrada drvenog koljena. Izrada lijepljenog koljena. Izrada čeličnog koljena. Izrada viljuške. Montaža koljena.
7.Rašlje i vijenciIzrada i montaža rašlji i vijenaca.
8PojačanjeKorištenje čeličnih pojačanja. Način ugradnje i montaže.
9.Oblaganje vanjske oplateMetalonom. Bojadisanjem. Konzerviranje broda.
10.ŠuperenjeMaterijali i alati za šuperenje. Tehnologija šuperenja.
11.Porinuće brodaNavoz. Oprema navoza. Pripreme za porinuće. Porinuće.

 
 
Objašnjenje
Polazeći od osnovnog cilja programa da ovi sadržaji u najvećoj mjeri definiraju zanimanje brodograditelj u drvu, učenicima treba dati što više informacija i ilustracija primjera iz svakodnevne prakse. Treba koristiti različite nastavne metode, prvenstveno demonstraciju modela (poželjno) i grafičkih prikaza tehničke dokumentacije, dijalog koristiti u diskusiji o problemima koji se javljaju u radu i tako poticati misaonu aktivnost učenika, kako na nastavi tako i u proizvodnom radu. Voditi računa da učenici neće u svom proizvodnom radu raditi na svim poslovima koje određuju teme ovog programa. Proizvodni rad obavlja se, u pogonima brodogradilišta, a ne u specijaliziranim radionicama, što onemogućava izbor poslova. Zbog toga je nužno u obradi sadržaja, manje ili viče, intenzivirati pojedina područja u zavisnosti o tome da li učenici imaju priliku vidjeti pojedine elemente, strojeve i uređaje. Jasno je da takav pristup zahtijeva suradnju i koordinaciju nastavnika tehnologije i proizvodnog rada. Osim osnovnih tehničkih pomagala u realizaciji nastave ovog predmeta nužno je osigurati niz grafičkih prikaza raznih detalja, strojeva i uređaja, kataloga i tehnološke dokumentacije. Nedostatak adekvatne didaktički efikasne opreme nadoknaditi posjetima pogonima brodogradilišta gdje treba organizirano vršiti odgovarajuće demonstracije.
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Staničič: Drvodjelska tehnologija obrade I, II, III, "Školska knjiga", Zagreb
Grupa autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske


 
6.9. Nastavni predmet: Konstrukcije broda
 
 Razred: Drugi
 Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:   2.razred – 2.sata (1+1) – 70 sati
                     3.razred –2.sata (1+1) – 64 sata
 
A/ CILJEVI I Zadaće PROGRAMA
- Naučiti nazive, izgled i položaj elemenata drvenog broda;
- shvatiti sustave gradnje drvenog broda i razlikovati ih po značenju i funkcionalnosti;
- upoznati detalje konstrukcije brodskog trupa, nadgrađa i opreme i shvatiti njihovu funkciju;
- naučiti samostalno čitati radioničke i montažne nacrte i uz poznavanje tehnologije biti u stanju izraditi svaki element;
- upoznati optimalne oblike pojedinih elemenata i odgovarajući izbor materijala radi najracionalnije izvedbe.
 
B/ Sadržaj PROGRAMA
II. razred 70 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1.Okosnica trupa brodaGlavni konstruktivni dijelovi broda (elementi broda). Elementi broda - svrha i materijal. Način spajanja sastavnih dijelova kobilice. Pramčana statva - općenito. Konstrukcija pramčane statve za male i veće brodove. Krmena statva - općenito. Konstrukcija krmene statve kod motornih brodova. Konstrukcija krmene statve za male i velike brodove.
2.Elementi struktureRebra - općenito. Raspored rebara i materijal za izradu. Način izrade rebara. Pasma - općenito - svrha i materijal. Centralna pasma - spajanje s kobilicom. Protupasma i pasmica. Bočna pasma. Uzvojna pasma. Podveze - svrha i materijal. Preluk sponje. Spajanje sponja s rebrima. Polusponje - međusponje.
3.Trasiranje elemenataPronalaženje prikladnih kutova rebara. Razvijanje uzdužnih veza. Pronalaženje prave dužine. Razvijanje oblika i kontura. Razvijanje vanjske oplate, vojeva, trenica. Razvijanje utornog presjeka pramčane statve. Razvijanje sidrenog oka. Trasiranje linija gaza. LVL – lake vodene linije. TVL - teške vodene linije. Snimanje podataka. Označavanje na objektu. Izrada šablona: pločnih, kosturnih, vizirnih.

 
III. razred 64 sata
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
4Paluba broda, podveze, sponjeGrotlo. Koljena za spoj sponje uz rebra. Horizontalna koljena na pramcu. Zatvaranje grotla.
5Nadgradnja brodaNadgrađe potpuno i nepotpuno. Konstrukcije nadgrađa i razdjelne stijene. Palubna kućica.
6Elementi zatvaranjaVanjska oplata - općenito svrha i materijal. Sistemi gradnje, vanjska oplata (obični, preklopni, dijagonalni). Raspored trenica vanjske oplate - završavanje na krajevima broda. Unutarnja oplata. Rubna oplata. Završavanje trenice palubne oplate na boku broda.
7Temelji strojevaTemelji pomoćnih strojeva. Temelji ležajeva i osovine. Temelji glavnog stroja.
8Oprema brodaOprema trupa. Kormilo, vrste i djelovanje. Kormilarski uređaji, vrste i princip djelovanja. Vrh na kormilu i njegove konstrukcije. Nosači osovine propelera. Propeleri. Statvena cijev. Oprema palube. Jarboli, tovarnice (samarice), sohe čamaca. Vitla, sidra, lanci i konopi. Čelik čela, žabe, kuke, bitve, zjevače, oka. čamci za spašavanje. Ograda, linica.

 
 
Objašnjenje
Iz zadataka ovog predmeta proizlaze i osnovne napomene za njegovu realizaciju. Dio nastavnih tema je od osnovnog, a dio od informativnog značenja, tj. dio sadržaja tema predstavlja minimalnu osnovu koja definira buduće zanimanje učenika, a dio sadržaja je informativnog karaktera koji predstavlja proširenje tehničke kulture. U realizaciji programa što viče primjenjivati demonstraciju radioničkih i montažnih nacrta, kao i povremene demonstracije konstrukcija u pogonima brodogradilišta. To je naročito važno kada učenici uče predmete tehničko crtanje i linije broda i kada nisu još dovoljno ovladali svojim znanjima. U tom je smislu potrebna i bliska suradnja s nastavnikom predmeta tehničkog crtanja i linije broda.
 
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Grupa autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske
 


 
6.10. Nastavni predmet: Linije broda
 
Razred: Drugi
 Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:   2.razred – 1.sat (0+1) – 35 sati
                     3.azred – 1.sata (0+1) – 32 sata
 
A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici teorijski i praktično nauče crtanje linija drvenog i plastičnog broda na stvarnim primjerima.
Zadaci:
- naučiti trasiranje na klasični i numerički način,
- služenje tablicama za izbor glavnih izmjera broda,
- ovladavanje znanjem i vještinama trasiranja linije broda,
- crtanje kontura pramca i krme,
- crtanje vodnih linija,
- provjera usklađenosti pomoću širnica.
 
B/ Sadržaj PROGRAMA
II. razred 35 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Uvod u trasiranje 
2Metode trasiranja:klasični i numerički način.
3Dvorana za trasiranje 
4Glavne izmjere broda i tablice očitanja 
5Pribor za trasiranje 
6 
Trasiranje linija
 - Raspored projekcija pri izradi linija broda.
- Mreža linija broda.
- Vodne linije, uzdužnice, rebra.
- Konstrukcija uzvoja.
 

 
III. razred 32 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
7Trasiranje linija:- Ucrtavanje mreže unošenje točaka rebara na poprečni plan ucrtavanje rebara.
- Ucrtavanje kontura pramca i krma.
- Crtanje vodnih linija i uzdužnica.
 
8Provjera usklađenosti pomoću širnica
 
 
9 Rad na računalu 

 
 Objašnjenje:
Građenje brodskih konstrukcija tehnički je i tehnološki složen proces. U tom se procesu izrađuju, montiraju i opremaju pojedini dijelovi broda. S obzirom na tu činjenicu potrebno je u realizaciji programa koristiti karakteristične primjere iz područja brodogradnje. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti standardima i oznakama za obradu koju zahtijeva proces proizvodnje. Osim toga u realizaciji programa je potrebno povezivanje sa znanjima koje su učenici stekli usvajanjem građe iz tehničkog crtanja u prvoj godini.
Za obradu dijelova programa, koji se odnose na čitanje i služenje dokumentacijom, treba koristiti konkretnu proizvodnu dokumentaciju. U realizaciji programa treba imati u vidu da su ovdje stečena znanja u izravnoj vezi sa sadržajima elemenata broda i praktične nastave. Za uspješno usvajanje znanja potrebno je da tijekom školske godine učenici realiziraju četiri programa, od kojih je obvezan program linija broda. Prilikom odabiranja programskih zadataka nastavnik tehničkog crtanja dužan je konzultirati nastavnika elemenata broda. Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pozornost posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Odnos broja sati obrade novog gradiva, u odnosu na vježbe, treba svesti u razumne granice. Vježbe izvoditi u grupama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Tijekom školske godine obvezne su četiri grafičke zadaće. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata.
 
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Kao za nastavni predmet 2.3. Tehničko crtanje.
 


6.11. Nastavni predmet: Materijali za gradnju broda
 
Razred: Prvi
 Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:   1.razred 1 sat (0,5+0,5) – 35 sati
                      2. razred 1 sat (0+1) – 35 sati
 
A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
 
Cilj:   Stjecanje teoretskih znanja iz područja drva, drvenih i nedrvenih materijala koja će osposobiti učenike za odabir optimalnih materijala za izradu različitih proizvoda od drva i razviti iz učenika ljubav prema drvu kao plemenitom i ekološki nezamjenjivom materijalu.
Zadaci: 
-Usvojiti znanja o svojstvima, izboru drva, drvnih i nedrvnih materijala.
-Usvojiti znanja o građi, svojstvima i greškama drva.
-Steći vještinu raspoznavanja drva, njegove estetske vrijednosti i primjenjivosti.
-Steći vještinu razlikovanja i pravilnog odabira furnira i ploča za izradu različitih proizvoda.
-Usvojiti znanja o različitim nedrvenim materijalima koji služe u obradi drva.
-Razviti u učeniku svijest o ljepoti i ekološkoj vrijednosti drva.
 
B/ Sadržaj PROGRAMA
 
I. razred 35 sati
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Elementi građe drva
 
 Znati opisati anatomske 
karakteristike i elemente građe drva
 Stanica, membrana, jažice, traheide, traheje, vlakanca, parenhim, histološka građa drva
 
Makroskopska građa drvaRazlikovati presjeke drva, razlikovati građu listača i četinjača na presjecima.Osnovni presjeci i dijelovi drva.
Identifikacija drvaRazlikovati vrste drva prema teksturi i boji, razlikovati vrste drva za izradu građevne stolarije i namještaja.
 Makroskopska identifikacija drva listača i četinjača. 
Kemijski sastav drva.
Svojstva drvaZnati razlikovati svojstva drva na uzorcima.Estetska svojstva, mehanička svojstva, tehnička svojstva, električna i akustična svojstva, masa, hidroskopnost, sadržaj vlage, utezanje i bubrenje.
 
Greške drvaZnati povezati utjecaj koje greške drva imaju na njegovu upotrebljivost.Greške oblika stabla i debla, građe drva, od uzroka fizičke prirode, boje i konzistencije, od insekata i štetnika pod vodom.
Piljeno drvoZnati opisati načine raspiljivanja trupaca, znati nazive i dimenzije piljene građe i optimalnu primjenu.Raspaljivanje trupaca, razvrstavanje piljene građe, vrste piljene građe, primjena piljene građe.
 
FurniriZnati razlikovati furnire sa stajališta proizvodnje, utrebe, svojstava i primjene.Pojam, vrste, razvrstavanje i primjena furnira.
 
 
 
II. razred 35 sati
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
PločeRazlikovati ploče, prema svojstvima, znati odrediti namjenu ploča, ekološki aspekti upotrebe ploča.Pojam, primjena i podjela ploča.
Ploče od masivnog drva.
Furnirske ploče: vrste, uporaba, uskladištenje, raspoznavanje.
Panel-ploče: vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.
Vlaknatice: vrsta, uporaba, uskladištenje, svojstva.
MDF, HDF ploče, ostale ploče: vrste, uporaba, uskladištenje, svojstva.
 
Nastavni materijaliNaučiti svojstva brusila i njihovu primjenu, razlikovati ljepila, njihova svojstva i primjenu, znati svojstva lazura, njihove prednosti i primjenu, razlikovati lakove ovisno o mjestu upotrebe, poznavati vrste i mogućnosti primjene plastičnih masa.Brusila: pojam, vrste, oznake, primjena.
Ljepila: pojam, vrste, nazivi i primjena.
Močila, boje, lužila i izbjeljivači: svojstva i primjena.
Lazure: pojam, vrste i primjena.
Lakovi i razrjeđivači: pojam, vrste, nazivi i primjena.
Plastične mase: pojam, vrste, oznake i primjena.
Ekološki aspekti primjene i recikliranja nedrvnih materijala.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodičke napomene: 
U izvođenju nastave preporučuje se korištenje uzoraka drva, drvnih i nedrvnih materijala, posjet botaničkom i zoološkom vrtu, ponavljanje usvojenih znanja izvoditi u tematskim radionicama.
Zadaci za učenike: Izrada domaćih pisanih radova iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala, te prikupljanje različitih kataloga.


 
6.12. Nastavni predmet: Strojevi i uređaji
 
Razred: Drugi
 Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:   2.razred – 1.sat (0,5+0,5) – 35 sati
                     3.razred – 2. sata (1+1) – 64 sata
 
A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
 
Cilj:   
Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade proizvoda od drva, drvnih i nedrvnih materijala, od krojenja do završne obrade i postavljanja u prostor ili ugradnje.
Zadaci:
-Upoznati i naučiti koristiti se alatom, te pripremiti razne ručne i mehaničke alate i naprave za rad.
-Upoznati učenike s tehnikom rada na različitim primjerima.
-Upoznati učenike s opasnostima pri radu, te mjerama zaštite.
-Naučiti svrhu sušenja i upoznavati tijek sušenja drva.
-Naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa od krojenja do blanjanja, savijanja, izrade vezova i profila, pa do montaže i sastavljanja.
-Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.
-Razviti odgovornost za racionalnu uporabu materijala, za čuvanje i održavanje sredstava za rad, te težnju za povećanjem proizvodnosti.
 
B/ Sadržaj PROGRAMA
II. razred 35 sati
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
RadionicaUpoznati alat i opremu stolarskih radionica. 
Shvatiti organizaciju rada u 
stolarskim radionicama.Prostor radionice – površina, visina, osvijetljenost, grijanje, vlaga, protupožarna zaštita, radno odijelo, stolarska klupa, osobni ili zajednički radni alat.
 
Ručni radni alat
Ručni mehanički alat (prijenosni strojevi)Naučiti sve o ručnim i ručnim prijenosnim alatima. Upoznati i učenike s primjenom mjera zaštite na radu.Alati za mjerenje, zacrtavanje, za piljenje, blanjanje, bušenje, glodanje, brušenje.
 
Mjerenje i zacrtavanjeUpoznati i naučiti učenike kako mjeriti i zacrtavati masivni drvo, te pločaste i drvne materijale.Mjerenje piljenje građe i pločastih materijala, zacrtavanje za krojenje.
 
 
Blanjanje (ručno)Naučiti svrhu i važnost blanjanja te izbor blanjanja.Izbor blanja i tehnike rada s blanjama.
 
Prirodno sušenjeUpoznati se s pojmovima stovarišta, složajeva, te naučiti razloge sušenje drva, načine slaganja složajeva, te prednosti i mane prirodnog sušenja.Stovarište složajevi, trajanje sušenja, klima.
Umjetno sušenje drvaUpoznati učenika s umjetnim sušenjem. Naučiti razliku između prirodnog i umjetnog sušenja. Naučiti opremu sušionice.Sušionice – vrste, oprema sušionice, načini, načini sušenja, usporedba prirodnog i umjetnog sušenja.
Blanjalice i tehnologija blanjanjaUpoznati i naučiti vrste blanjalica, te njihov princip rada.
Naučiti svrhu blanjanja, te kako se zaštiti prilikom rada.Vrste blanjalica, glavni dijelovi i njihova uloga, radni alat blanjalica, tehnološki proces blanjanja, održavanje i mjere zaštite.
Glodalice i tehnologija glodanjaUpoznati se s vrstama glodalica, naučiti glavne dijelove i njihove funkcije, naučiti o zaštiti na glodalicama.
Upoznati radni alat glodalica.
Naučiti kako raditi na glodalici i njihove mogućnosti pri izradi vezova i profila.
Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.Pojam glodanja, vrste glodalica (stolna glodalica, nadstolna glodalica, karusel glodalica, kopirne glodalice, tokarske glodalice, čeparice za ovalne i prizmatične čepove);
dijelovi, opis i primjena stroja, mjere zaštite, održavanje, vrste i namjena radnih alata, rad na pojedinim strojevima, izrada vezova i profila, tehnološki proces izrade, naprave i uređaji koji se koriste, šablone, točnost i tolerancije, režimi glodanja. Numerički vođeni strojevi i rad na njima.
Bušilice i tehnologija bušenjaUpoznati vrste bušilica, njihov radni alat.
Naučiti o zaštiti prilikom rada na bušilicama.
Upoznati se s tehnološkim procesom bušenja.
Upoznati se s numerički vođenim strojevima i principom rada na njima.Pojam bušenja, vrste bušilica (jednovretena, viševretena, horizontalna, vertikalna, kombinirana, oscilirajuća; opis strojeva, dijelovi, uloga, radni alat, zaštita pri radu i održavanje, namjena, tehnološki proces bušenja, bušenje okruglih i ovalnih rupa, izrada vezova, točnost, kinematika alata, oštrenje alata, točnost i tolerancije, režim bušenja. 
Numerički vođeni strojevi i rad na njima.
Dubilice i tehnologija dubljenjaUpoznati se s pojmom dubljenja i vrstama dubilica.
Upoznati se s načinom rada na dubilicama i načinom zaštite.
Naučiti glavne dijelove.Pojam dubljenja, vrste strojeva (ekscentrične i lančane dubilice) dijelovi, opis stroja, priprema za rad, te namjena stroja, održavanje stroja i alata, zaštita pri radu, načini i tehnika dubljenja, izrada vezova na dubilicima, upuštanje okova, točnost i tolerancije.
Tokarilice i tehnologija tokarenjaUpoznati učenike sa strojevima za tokarenje. 
Naučiti načine tokarenja i kako se zaštiti prilikom rada.
Naučiti koje vrste drva su najpogodnije za tokarenje.
Upoznati se s tehnološkim procesom o točnošću obrade.Pojam tokarenja, vrste tokarilica (centrična, čeona, propusna , automatska tokarilica, tokarska glodalica), namjena, opis i dijelovi stroja, zaštita pri radu, održavanje strojeva i alata, tehnološki proces tokarenja, tehnika rada, točnost i tolerancije, režim tokarenja.

 
III. razred 64 sati
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Preše i tehnologija prešanjaUpoznati se s vrstama preša.
Naučiti razloge prešanja.
Upoznati se s tehnološkim procesom prešanja.Pojam i razlog prešanja, namjena, dijelovi, opis i priprema (stroja) preša, održavanje i mjere zaštite pri radu, vrste preša (s obzirom na ostvarivanje pritiska, temperaturu prešanja, način i oblik prešanja, namjeru, preše za furniranje, za okvire, za korpuse, za masivne ploče); tehnika rada, vrste i ostvarivanje pritiska, te izračun potrebnog pritiska, tehnološki proces i princip prešanja, režimi prešanja
Savijanje drvaUpoznati se s tehnološkim procesom savijanja.Savijanje sile naprezanja i njihove posljedice.
Priprema drva za savijanje – omekšavanje, plastifikacija, oblici savijanja – ručno, strojno, šablona, šablona u VF polju, sušenje savijenih elemenata, zaštita pri radu, kondiciranje savijenih elemenata.
Točnost obradeNaučiti kako provjeriti i kontrolirati točnost obrade.
Upoznati uvjete koji utječu na točnost obrade.Pojam točnosti obrade i tolerancije.
Mjerila.
Kontrola točnosti.
Greške.
Tehnologija oplemenjivanja – furniranjaUpoznati se s razlozima oplemenjivanja. Naučiti razlikovati materijale za oplemenjivanje. Naučiti postupke oplemenjivanja različitim materijalima.
Upoznati tehnološki proces i opremu.
Naučiti pogreške kod oplemenjivanja.Oplemenjivanje raznim materijalima: oplemenjivanje furnirom, 
- priprema podloge: egaliziranje, popravak, vlaga, dimenzije;
- priprema furnira: odabir, poravnavanje, krojenje, sastavljanje, kontrola;
- priprema ljepila: vrste, načini pripreme, nanošenje ljepila, formiranje paketa – sklopa:
- prešanje: ciklus prešanja, režim prešanja, vađenje i odlaganje furniranih elemenata;
- pogreške pri furniranju i njihovo otklanjanje: probijanje ljepila nezalijepljenost furnira, pukotine na krojevima, pukotine na furniru, raširena sljubnica, preklapanje furnira;
- rad na siguran način, zaštita.
Brusilice i tehnologija brušenjaUpoznati se s pojmom brušenja. Naučiti vrste brusilica i načine brušenja. 
Upoznati se s brušenjem različitih vrsta materijala.
Naučiti odrediti brusni
materijal za brušenje, odnosno znati odrediti količinu potrebnih brusila.Brušenje – razlozi brušenja, neravnine.
Strojevi za brušenje, vrste: tračne brusilice, tanjuraste brusilice, valjkaste brusilice (stolarska tračna brusilica, širokotračna s kontaktnom papučom i bez nje – s jednim i više agregata, rudo brusilice, propusna tračna za ravne štapove i savinute, jedno i više cilindrična brusilica; bubanj brusilica, četka, brusilica;
- dijelovi brusilica i njihova uloga
- brusni papir 
- zaštita pri radu na brusilicama,
- tehnološki proces brušenja.
Brušenje profila, furniranih površina, masivnog drva – širokih i uskih elemenata.
Količina brusnog sredstva.
Tehnologija površinske obradeUpoznati učenike s razlozima površinske obrade.
Naučiti tehnološki proces obrade. Znati razlikovati materijale pri površinskoj obradi.
Naučiti o opasnostima pri površinskoj obradi.Površinska obrada – razlozi:
fizički, estetski, funkcionalni (trajnost, promjena boje, glatkoća, mogućnost održavanja). 
Priprema površine: četkanje, otprašivanje, odsmoljavanje, čišćenje mrlja od cementa, 
vapna, tinte i masnoće, izbjeljivanje, kitanje, močenje.
Nanošenje lakova – načini: u neraspršenom obliku (kistom, lopaticom, valjkom, spužvom, nalijevanjem, uranjanjem,
provlačenjem, strojno – valjcima);
u raspršenom obliku (zračno i bezračno špricanje, špricanje u elektrostatskom polju, oblijevanje).
Nanošenje lazura – stvaranje lazurskih premaza: načini (kistom, uranjanjem).
Otvrdnjivanje prevlaka (lakovi, lazura), ubrzavanje otvrdnjivanja (temperatura, strujanje zraka, energija zračenja, režimi sušenja).
Tehnološki proces površinske obrade (priprema površine, nanošenje zaštitnih filmova u više slojeva, međubrušenje – razlozi, obrada sjaja površine: brušenje lakova, poliranje, politiranje).
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Prvi   
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)          
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Statika krutog tijela    Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 


 Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem, 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: Drugi 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u brodogradnji.
Zadaci:
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji.
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.    Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
2.    CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem 
2.   radom na računalu primjenjujući korisnički program.

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu            Jedinična kružnica.
                               trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                      Primjena trigonometrije.
                                                      Pravokutni i kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu            Pojam postotnog                                                           računa.                   postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1. klasičnim računanjem, 
2.radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1. klasičnim računanjem
2..radom na računalu primjenjujući korisničke programe.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                        struke i zanimanja.
2.     Izračun troškova            Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
3.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna za 
                                                      jednostavniji                                                                                                               posao.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva 
       
Razred: Treća
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
Zadaci:
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Područja korisničkih programa izborne nastave:
1.   tehničko komuniciranje i standardi 
2.   proizvodna tehnika 
3.   upravljanje i regulacija 
 


prilog: materijalni uvjeti
PROSTOR I OPREMA ZA POTREBE BRODOGRAĐEVNIH PREDMETA
Za ove potrebe nastave se treba izvoditi u sljedećim prostorima:
- specijalizirana učionica za brodogradnju - brodograđevnom kabinetu
- specijaliziranoj učionici za tehnologiju brodogradnje,
Zbog optimalnosti i racionalnog korištenja nastavne opreme potrebno je da ovi prostori budu u jednom bloku. Poseban se zahtjev postavlja u vezi prostornog organiziranja specijalizirane učionice za brodogradnju i brodograđevnog kabineta, između kojih bi se trebao nalaziti kabinet za nastavnike.
U školama s malim brojem brodograđevnih odjeljenja moče se objediniti specijalizirana učionica za brodogradnju i specijalizirana učionica za tehnologiju brodogradnje.
1. Specijalizirana učionica za brodogradnju
Ova učionica služi za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta: osnove brodogradnje; elementi broda; konstrukcija broda; konstrukcije drvenog i plastičnog broda; projektiranje i gradnja drvenog broda, teorija broda; otpor i provi broda; osnove projektiranja broda; tehničko crtanje i linije broda.
 
1.1. Nastavni prostor 
Veličina potrebnog broda     80 m2
Prostorija treba imati mogućnost zamračenja 
1.2. Nastavna oprema 
1.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja plohe pod nagibom 1300x60015 kom.
- stolica s naslonom učenička30 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolica s naslonom za nastavnika1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 s krilnom pločom (bijelo-zeleno) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva (100×50×190 )2 kom.
- vitrina viseća 4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- utičnica za električnu struju (220 V)4 kom.
- dovod i odvod vode1 priključak
1.2.2. Posebna oprema15 kom.
- priložnik (1300 m)15 kom.
- trobridno mjerilo15 kom.
- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- šabloni za slova1 gar.
- brodski krivuljari2 gar.
- planimetri2 kompl.
- letvice za izvlačenje krivulja20 kom.
- utezi od 1 kg30 kom.
1. 3. Nastavna sredstva 
1.3.1. Modeli 
- polumodeli brodova sa ucrtanim rebrima i opločenjem 
- modeli sekcija (ili karakterističnih dijelova sekcija) 
- modeli presjeka glavnog rebra (s obzirom na tip gradnje broda) 
- makete brodova. 
1.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, filmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija 
- slike različitih vrsta brodova 
- sheme karakterističnih dijelova broda 
- crteži linija broda 
- razni grafički prikazi 
- dijafilmovi 
- filmovi: 
"Modelsko ispitivanje broda", 
"Od projekta do broda", 
Reklamni filmovi brodogradilišta, 
- projektna dokumentacija iz odabranih područja 
- tehničko-tehnološka dokumentacija 
- standardi brodogradnje 
- razni katalozi i prospektni materijali 
- standardi klasifikacijskih društava 
1.4. Tehnička pomagala 
- grafoskop (portabl)1 kom.
- episkop1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem1 kom.

 
2. Brodograđevni kabinet je prostor namijenjen izvođenju sljedećih nastavnih predmeta: razvijanje i trasiranje; tehničko crtanje i linije broda; 
2.1. Nastavni prostor 
Veličina predviđenog prostora90 - 100 m2
Prostorija mora imati mogućnost zamračenja 
2.2. Nastavna oprema 
2.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja radne plohe s nagibom 1800 - 700 mm10 kom.
- stol za računala6 kom.
- stolice s naslonom (učeničke)16 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolica s naslonom (za nastavnika)1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 cm s krilnom pločom (bijelo-zelena) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva4 kom.
- vitrina viseća4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- instalacije za električnu struju (220V) 
- dovod i odvod vode i izljev 
2.2.2. Posebna oprema 
- mreža rebara, u M 1:10 (prikladnog broda), na panel pločama s mogućnošću sklapanja1 kom.
- dio poda uređen za razvijanje i trasiranje30 m2
- rasklopne ravnine za demonstraciju projektiranja1 kom.
- priložnik 1800 mm10 kom.
- trobridno mjerilo10 kom.
- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- veliki šestar za prenošenje i dijeljenje dužina3 kom.
- veliki šestar za olovku (za crtanje na podu)3 kom.
- ugaonik 90 (stupnjeva) veliki (za crtanje na podu)3 kom.
- pomični ugaonik3 kom.
- ploča sa ucrtanim kutovima od 0 stupnjeva do 180 stupnjeva3 kom.
- štapovi različitih presjeka za prenošenje trasiranih veličina30 kom.
- letvice za izvlačenje krivulja40 kom.
- utezi od 0,5 do 2 kg60 kom.
- šabloni za sloval gar.
- brodski krivuljari4 gar.
- planimetri2 kompl.
- stolovi za računala9 kom.
- stol za ploter AO1 kom.
- 9 računala 1 kom.

 
 
Aplikativni software za potrebe nastavnih sredstava
2.3. Nastavna sredstva
2.3.1. Modeli
- polumodeli brodova s ucrtanim rebrima i opločenjem
- modeli sekcija (ili karakteristični dijelovi sekcija)
- makete brodova
- modeli jednostavnih brodskih sklopova (sklopovi limova i profila).
2.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija
- slike različitih vrsta brodova
- sheme karakterističnih dijelova brodova
- crteži linije broda
- razni grafički prikazi
- dijafilmovi
- standardi
- tehničko-tehnološka dokumentacija
- standardi brodogradnje
- standardi klasifikacijskih društava
- razni katalozi i prospekti.
2.4. Tehnička pomagala
- grafoskop                                                   1 kom.
- episkop                                                     1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem                              1 kom.
 
 
 
 
7. ISPITNI KATALOG (POMOĆNIČKI /ZAVRŠNI ISPIT)
 
I.
 
Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje graditelj drvenih brodova, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 
Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
III.
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
      1. ručna, strojna obrada materijala za gradnju drvenih brodova; 
      2. uporaba i održavanje alata, strojeva, uređaja i mjerila za gradnju drvenih brodova; 
      3. obrada brodskih elemenata; 
      4. predmontiranje brodskih elemenata u sekcije; 
      5. gradnja drvenog broda;
      6. održavanje i popravci drvenog broda; 
      7. izrada šablona, konstruktivnih elemenata broda; 
      8. izrada tehnoloških rješenja i razrada tehničke dokumentacije u skladu s baznom tehnologijom.
 
Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
Vrsta uratkaOpis uratka
Izrada i montaža dijela brodske palube 
 Kandidat mora znati utvrditi redoslijed postupaka izrade dijela brodske palube, izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, te izraditi i montirati dijelove brodske palube
Izrada i montaža rebara
 Kandidat mora znati izabrati potreban materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupak izrade rebara, te izraditi i montirati rebra
Izrada i montaža dijela oplate
 Kandidat mora znati izabrati potreban materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara, te izraditi, dotjerati i montirati dijelove oplate
Izrada kormilaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade kormila, te izraditi i kormilo 
Izrada brodske liniceKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske linice, te izraditi i montirati linicu
Izrada portele, pokaporteKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske portela, pokaporte, te izraditi portelu, pokaportu
Izrada grotlaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade grotla, te izraditi grotlo
Ugradnja prozoraKandidat mora znati ugraditi fiksni prozor s mogućnošću otvaranja
 
Izrada vesala Kandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade vesala, te izraditi i montirati veslo
Izrada jedrilja -snastiKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade jedrilja, te izraditi i montirati jedrilja
Izrada brodskog namještajaKandidat mora znati prema dokumentaciji izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodskog namještaja (ormar, polica, ormar za pojaseva itd.), te izraditi namještaj

 
RADNA PROBA Vrsta radne probeOpis radne probe
Strojna obrada drvaKandidat mora znati izabrati i pripremiti strojeve za obradu pojedinih brodskih elemenata i opreme, te strojno obraditi elemente broda i opreme (blanjanjem, piljenjem, glodanjem i obradom na gateru) 
Obrada drva ručnim električnim i pneumatskim alatomKandidat mora znati izabrati i obrađivati drvo ručnim električnim i pneumatskim alatima 
Obrada drva ručnim alatomKandidat mora znati izabrati ručne alate i rukovati ručnim alatima (piliti i blanjati daske i trupce, bušiti, podešavati i zakivati oplate i palube, izraditi sklopove lijepljenjem itd.) 
Izrada šablona i kontura, trasiranje u naravnoj veličiniKandidat mora znati izabrati i pripremiti alate i pribor za izradu šablona i kontura, te opremu i uređaje za trasiranje (vrpce, letvice, utege, optičke uređaje, računala.). Kandidat mora znati izraditi šablone i konture, prenijeti dimenzije s crteža s umanjenim mjerilom na pod trasirnice (ručno, optički mehanografski), te izvršiti kontrolu 
Demontaža i raskidanje dijelova drvenog broda kao priprema za popravakKandidat mora znati izabrati i pripremiti alate za demontažu, skinuti dotrajale i oštećene dijelove broda, skinuti okove, čavle, zakovice, očistiti od kučine i smole i izraditi šablone za krojenje dijelova broda za popravak 
Bojanje i zaštita – nadvodni i podvodni dioKandidat mora znati izabrati i pripremiti alat, pribor i uređaje za bojanje te odrediti vrstu boja i zaštitnih premaza za nadvodni ili podvodni dio broda. Kandidat mora izvesti bojanje i zaštitu broda. Trup broda, skladišta, tankovi liče se grubo velikim kistovima i pneumatskim prskalicama 
Porinuće broda Kandidat mora znati izabrati vrstu porinuća i pripremiti opremu za porinuće, zatim odrediti tehniku spuštanja broda izraditi saonice, saonik i ležaj, namjestiti saonice, saonik i ležaj, namjestiti poklade te znati spustiti i izvući brod. Također, mora poznavati načine kočenja brodova nakon porinuća (sidra , lanci, ravne pregrade ispred krme, debeli konopci sa uvojcima)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
IV.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.
NASTAVNA područja
 
1.   Poznavanje vrsta i osobine drva za gradnju broda;
2.   Postupak obrade i spajanju elemenata drvenog broda;
3.   Načine rukovanja potrebnim alatima, strojevima i uređajima;
4.   Postupke montaže brodskih elemenata podsklopova i sklopova;
5.   Sredstva i načine zaštite ugrađenih elemenata;
6.   Zaštita na radu pri upotrebi strojeva, energenata, zapaljivih tvari i radova na visini;
7.   Rukovanje i zaštita instrumenata za ispitivanje i mjerenja.
Prostorno prikazivanje i kotiranje 
Pravokutno projiciranje i kotiranje 
Izrada i analiza radioničkog crteža elemenata broda 
Mjerni instrumenti i postupci 
12. Izračun površine, opsega i volumena geometrijskih likova i tijela;
13. Izračunati pravu dužinu brodskog elementa prije savijanja;
14. Izračunati kut nagiba za porinuće drvenog broda;
15. Izraditi specifikaciju materijala (za izradu ili popravak), te izračunati cijenu koštanja;
16. Izračunati troškove poslovanja i kamate.
 
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I.PRAKTIČNI DIO ISPITA 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Priprema radnog mjesta i red u radnim 
 prostorijama 0 – 10
Izbor radnih postupaka, strojeva, uređaja, alata i materijala.0 – 10
Izvođenje postupaka izrade zadanog uratka0 – 20
Način rukovanje mehaniziranim alatima 0 – 10
Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju ručnim alatima i uređajima0 – 10
Racionalna uporaba energije0 – 10
Racionalna uporaba materijala0 – 10
Kvaliteta i točnost izrade0 – 10
Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka0 – 10
Završni izgled uratka0 – 10
UKUPNO BODOVA 140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
 
II. STRUČNO – TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodova
Ocjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
Ispitanik koji postigne o 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
 
 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-47
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042141


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2143
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
GRADITELJ METALNIH BRODOVA
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA 
 
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: graditelj metalnog broda
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada   i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke spajanja brodskih dijelova, uređaja i sekcija.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati osnove automatizacije u montaži.
Upoznati montažu i demontažu pojedinih sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Znati tehnologiju gradnje, montaže, održavanja metalnog broda.
 
Trajanje obrazovanja: 
3 godine
 
Uvjeti za upis: 
završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor
2. NASTAVNI PLAN
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva1,553----53
Matematika u struci270135132137
Tehničko crtanje 1,553135--88
Osnove tehničke mehanike135135--70
Osnove brodogradnje135----35
Elementi broda--135--35
Tehnologija gradnje broda--3105264169
Konstrukcije broda----39696
Izborna nastava135135264134
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi
Tehnologija obrade i montaže
Elementi broda
Linije broda
Praktična nastava u radnom procesu 360
 
 
 
 
 
 
560 270
 
 
 
 
 
 
630 160
 
 
 
 
 
 
640 
 
 
Ukupno1714961714951513124271

 
Praktična nastava (objašnjenje):
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz struke koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama (NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE)
 
NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
A) Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva1,553----53
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje1,553135--88
Osnove tehničke mehanike135135--70
Osnove brodogradnje2)135----35
Elementi broda2,3) --135--35
Praktikum:
Tehnologija gradnje broda,3) 
- 
- 
3 
105 
2 
64 
169
 Konstrukcije broda3)----39696
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci 135135264134
Ukupno 828182808256817

 
2)  - Okvirni sadržai je zajednički za područja rada brodogradnja, a izvode se i u tjednu praktične nastave.
3) - Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
 
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta. 
 
C) Praktični dio s tehnologijama i vježbama
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama : 
340 
270 
160 
770
Praktična nastava u
školskoj radionici ili praktikumu najviše sati 4) 
 
305 
 
200 
 
96 
Tehnologija obrade i montaže2) 
35 
  
Elementi broda2,3) 70 
Linije broda3)- 64 
 Praktična nastava u
 radnom procesu – 
najmanje sati 
 
560 
 
630 
 
640 
 
1830
Ukupno 9009008002600

 
-     Tehnologija obrade i montaže2) , Elementi broda2,3) i Linije broda3) - nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave
-     4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio315315224854
Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 281280256817
Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1496149513124271

 
 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktični rad
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Elementi brodausmeno, pismeno, praktični rad
 Konstrukcije brodausmeno, pismeno, praktični rad
Linije brodausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija gradnje broda usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove brodogradnjeusmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesor računalstva
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. elektrotehnike 
profesor strojarskih predmeta
profesor PTO-aVSS
Matematika u struciprofesor matematike
prof. matematike i fizike
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor strojarskih predmeta
profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje profesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanikeprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažeprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Elementi brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Konstrukcije brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehnologija gradnje brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Osnove brodogradnje dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. strojarstvaVSS
Linije brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Izborni dio, stručni predmetiprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Praktična nastavadipl. ing. brodogradnje
profesor strojarskih predmeta 
dipl. ing. strojarstva 
profesor PTO-a
nastavnik praktične nastave- stručni učitelj
/suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

 
Napomena: profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1. 2. i 3.profesor1. razr. - 2 sata (2+0)
70 sati -zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati -zajedno
3 .razr. - 1 sat (1+0)
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2. profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati - zajedno
18 sati - 2 grupe
2 .razr. - 1 sat (0+1)
0 sati-zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor,
nastavnik PN,
suradnik,
majstor1 sata (0.5 + 0.5)
18 sati zajedno
17 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove brodogradnje1. profesor
 1 sat (1 + 0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
Elementi broda2. profesor
 3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija gradnje broda
 2.3. profesor2.raz.
3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
3.raz
2 sata (1+1)
32 sata zajedno
32 sata – 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
 
 
30 učenika
15 učenika
Konstrukcija broda3.profesor
 3 sata (2+1)
64 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Linije broda3.profesor,
 2 sata (1+1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik, 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 
8 -16 učenika.
Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorsadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
 Tehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
praktikum za TehnologijeKlasična učionica s ormarima
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Praktikum za 
Elemente broda 1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom 
specijalizirani softver za brodogradnjuElementi broda 
Linije broda
Konstrukcije broda
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003. 
1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji
 
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.Obrazovanje za zanimanje
Radno pravoObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice, brodogradilište
-     pogone poduzeća, brod i slično.
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-      materijal predmeta obrade
-      alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
 
10.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.
 
 
 
 
11. 
 
 
Strojna obrada 
 
Bušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: graditelj metalnih brodova
 
Ovaj program PRAKTIčNE NASTAVE sastoji se iz dva podprograma:
1. OBRADA I Montaža
2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
1. OBRADA I Montaža
A1/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj programa je da učenici stečena stručno teorijska znanja mogu primijeniti pri gradnji broda. Određene sadržaje ovog predmeta potrebno je, kod učenika, dovesti na razinu vještina i navika, što se postiže kroz sljedeće obrazovne zadaće:
- ovladavanje tehnološkim tokom gradnje broda;
- stjecanje znanja iz područja planiranja procesa rada; 
- stjecanje znanja, vještina i navika u procesu proizvodnje (gradnje broda);
- stjecanje znanja, vještina i navika radi racionalnog korištenja materijala, alata i strojeva;
- osposobljavanje za pravilnu uporabu zaštitnih sredstava i mjera sigurnosti pri radu.
 
      B1/ SADRŽAJ PROGRAMA
 
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.UvodUpoznavanje s poslovima i zadacima brodograditelja. Upoznavanje s radnim prostorima.
2.Sigurnost i zaštita pri raduZakonski propisi i normativni akti. (Savezni i republički zakoni te normativni akti radne organizacije.) Osnovi zaštite od požara. (Sredstva za gašenje i demonstracije gašenja požara.) Pružanje prve pomoći u raznim slučajevima. Opasnost i mjere zaštite pri radu sa: štetnim plinovima, kiselinama i lužinama, bojama i razrjeđivačima. Opasnost i mjere zaštite od otrovnih plinova. Mjere sigurnosti kod primjene električne energije. Sigurnost pri radu sa: ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu sa skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova pri ručnom transportu tereta. Osnovni principi sigurnosti pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima. Osobna zaštitna sredstva.
3.Obrada brodskih elemenataUskladištenje limova i profila. Ravnanje limova.
Pjeskarenje i antikorozivna zaštita limova i profila. Sortiranje limova i profila prema specifikaciji materijala. Označavanje limova i profila. Strojevi i uređaji za rezanje limova i profila. Oblikovanje limova i profila. Priprema rubova limova za zavarivanje i oznake za zavarivanje.
Transportiranje gotovih elemenata u međuskladišta i sortiranje prema radioničkoj dokumentaciji.
4.Elektrolučno zavarivanje (ručno)Upoznavanje sa strojevima i uređajima za zavarivanje i uključivanje strojeva. spostavljanje električnog luka. Vođenje elektrode. Zavarivanje kutnih spojeva. Zavarivanje sučeonih spojeva. Identifikacija pogrešaka na zavaru (vizualno). Upoznavanje sa strojevima i uređajima za kontrolu zavara (Rentgen, ultrazvuk, magnetofluks).
5.Plinsko rezanje i ravnanje grijanjemUpoznavanje s plinskim plamenicima za rezanje i grijanje te rukovanje. Paljenje smjese na čičku. Podešavanje plamena. Plinsko rezanje limova i profila. Pogreška pri rezanju. Grijanje plinskim plamenicima. Ravnanje i formiranje limova grijanjem. Upoznavanje sa specijalnim jedinicama za plinsko rezanje.
6.Predmontiranje brodskih elemenata u sekcijeProučavanje radioničke dokumentacije i utvrđivanje redoslijeda predmontiranja. Odabiranje elemenata. Predmontiranje elemenata ravnih sekcija. Raspored položaja elemenata. Predmontaža volumske sekcije. Utvrđivanje redoslijeda. Utvrđivanje položaja. Centriranje predmontiranih elemenata sekcije. Montaža i privarivanje elemenata volumenske sekcije. Kontrola dimenzija sekcije. Zavarivanje sekcije. Priprema za transport sekcije (postavljanje uški prema tehničkoj dokumentaciji). Transport sekcije u međuskladište. Predmontiranje zakrivljenih sekcija. Utvrđivanje redoslijeda. Izrada kolijevke. Centriranje elemenata zakr1vljene sekcije. Kontrola zakrivljene sekcije pomoću pomoćnih linija i šablona. Montaža elemenata zakrivljene sekcije. Kontrola zakrivljene sekcije. Priprema za transport. Transport sekcije u međuskladište.
7.Uranjeno opremanje sekcijeMontaža elemenata cjevarske opreme. Montaža elemenata bravarske opreme. Montaža elemenata skela.
8.Montaža na ležajuPriprema za montiranje (dokumentacija, alat, pribor i utvrđivanje redoslijeda). Priprema površine za montažu (ležaja). Viziranje, postavljanje potklada i utvrđivanje postolja sekcije. Postavljanje i centriranje sekcije prema tehničkoj dokumentaciji. Ugradnja i prilagođavanje sekcije dna i dvodna.
9.Izrada i montaža metalnih konstrukcija razne namjeneIzrada i montaža čeličnih dimnjaka. Izrada i montaža čeličnih sistema (cjevovodi velikih promjera, elementi hala, procesna industrija, rezervoari. Utvrđivanje, izrada i izmjena dotrajalih sklopova metalnih konstrukcija. Kontrola sklopova.

 
 Objašnjenje (za 2. godinu obrazovanja)
Treba odmah naglasiti da je ovo okvirni program i na temelju plana proizvodnje pojedinih brodogradilišta škola treba izraditi izvedbeni program. Sadržaj programa praktične nastave čine proizvodni zadaci na kojima polaznici moraju samostalno raditi, pod kontrolom nastavnika (stručnog radnika). Kompleks zavarivanja i plinskog rezanja treba organizirati izvan radne situacije - na formalnim vježbama. Budući da su predmeti praktična nastava, proizvodni zadaci, to praktičnu nastavu treba organizirati po obrazovnim grupama (brigadama). Radne grupe moraju cirkulirati do formalnih vježbi do obrade, predmontaže i montaže pojedinih elemenata i sekcija, kako bi ovladali potrebnim vještinama i stekli odgovarajuće navike u radu. Nastavu treba organizirati tako da radna grupa dobije određeni radni zadatak s kompletnom dokumentacijom. Tijekom i nakon završenog zadatka kratko raspraviti u grupi: o organizaciji rada, tehnološkom toku obrade predmontaže, montaže, optimalnom korištenju alata, strojeva, uređaja i vremena. Veličina grupe na PN je do 10 učenika.
Realizacija određenih sadržaja ovog podprograma slijedi realizacija određenog dijela podprograma RAZVIJANJE I TRASIRANJE. Zato se izvedbeni programi (podprogrami) oba dijela PN moraju razraditi u strogoj korelaciji.
 
C.1. LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Kao za program Tehnologija brodogradnje.
 
 


2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
A2/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici, osim što će steći odgovarajuća znanja i vještine, iz razvijanja i trasiranja broda nužno potrebna zanimanje brodograditelja, razvijaju i moć prostornog predočavanja koji je neophodan pri prenošenju zahtjeva crteža na predmet rada.
Zadaće:
- stjecanje odgovarajućih znanja i vještina pri definiranju elemenata strukture broda;
- osposobljavanje za korištenje tehničke dokumentacije u procesu rada;
- razvijanje sklonosti za racionalno korištenje materijala;
- razvijanje sposobnosti rješavanja tehničkih problema grafičkim putem; .
- upoznati učenike s mogućnostima grafičkog komuniciranja pomoću računala a definiranju elemenata brodske strukture;
- razvijanje smisla za precizno crtanje, urednost i estetiku.
 
B.2./ SADRŽAJ PROGRAMA
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.Linije brodaUpoznavanje
2.Posebne brodske krivuljeKonstrukcija skoka palube. Konstrukcija preluka palube. Konstrukcija krivulje na uglovima grotla prema propisima klasifikacijskih društava.
3.Razvijanje geometrijskih tijelaIzračunavanje prave dužine lima. Izrada plašteva prizmatičnih, valjkastih, piramidalnih i stožastih tijela. Razvijanje plašta prijelaza kruga u kvadrat. Razvijanje plašta prijelaza kruga u krug. Praktična primjena razvijanja na brodske elemente i dijelove opreme broda.
4.Razvijanje brodskih elemenataRazvijanje i trasiranje uzdužnih (simetričnih i nesimetričnih) nosača dvodna. Trasiranje rebrenica. Razvijanje i trasiranje pokrova dvodna. Razvijanje i trasiranje rubne ploče dvodna.
5.Označavanje limova i profilaOznake za zavarivanje. Oznake za obradu rubova limova. Ostale oznake na limovima i profilima.
6Razmatranje tehničko
Tehnološke dokumentacijeVježbe sa dokumentacijom (nacrt, specifikacija materijala, radni list itd.).
7.Prodor tijelaProdor dvaju cilindara i razvijanje njihovih plašteva. Prodor cilindra i prizme sa razvijanjem njihovih plašteva. Prodor cilindra i stošca sa razvijanjem njihovih plašteva. prodor dva prikraćenih stožaca s razvijanjem plašteva.
8.Trasiranje brodskih elemenataTrasiranje poprečnih pregrada. Razvijanje i trasiranje paluba. Razvijanje i trasiranje podveza. Trasiranje palubnih sponja. Razvijanje i trasiranje vanjske oplate. Razvijanje i trasiranje proveza. Razvijanje i trasiranje stijena kućica, vitala i nadgrađa.
9.Razmatranje termičko-tehnološke dokumentacijeVježbe s dokumentacijom (crtež, specifikacija materijala, tok obrade itd.).
10.Osnovni pojmovi programiranjaStruktura programa (blok-dijagrami, source kod, compiIer, object kod). Strukture i upravljanje podacima (datoteke, baze podataka, učitavanje, ispis). Tehnike programiranja (top-down, bottom up. potprogrami, macro instrukcije, biblioteke programa). Izvođenje programa. Otklanjanja sintaktičkih i logičkih pogrešaka.
 
11.Rukovanje terminalom i strojem
za crtanjeTipovi terminala i strojeva za crtanje. Terminali: struktura, ekran, komandna linija, kontrolne funkcije terminala. Strojevi za crtanje: parametri crteža (mjerila, rotacija, clip in), brzina crtanja, točnost crteža.
 
l2.Primjena računala u proizvodnjiOsnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (šavovi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke specifikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 
 
 Objašnjenje
Izvedbeni program ovog dijela PN "Razvijanje i trasiranje" mora biti izvođen u strogoj korelaciji s 1. dijelom PN "Obrada i montaža". Onaj drugi dio je priprema - podloga za realizaciju 1. dijela programa PN. Zato se ovaj dio programa PN mora realizirati dijelom u specijaliziranoj učionici za brodogradnju, a dijelom u konstrukcijskom odjelu brodogradilišta. S obzirom na specifičnosti pri radu učenika, prisutni su visoki intelektualni napori, pa je predmet potrebno izvoditi po svim kriterijima stručno-teorijskih predmeta.
Nastava se izvodi sa 1/3 (do 10 učenika) obrazovne grupe i to na taj način da će se grupe učenika (do 10) ciklički izmjenjivati. Dok će jedna grupa realizirati 1. podprogram, druga će realizirati 2. podprogram. Zatim će se grupe izmijeniti na podprogramima po logičkom slijedu realizacije nastavne građe. Nastavu cjelinu "Razvijanje brodskih elemenata" izvoditi na mreži rebara nacrtanoj u mjerilu M 1:10.
 


 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: graditelj metalnih brodova
 Ovaj program PRAKTIčNE NASTAVE sastoji se iz dva podprograma:
1. OBRADA I Montaža
2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
1. OBRADA I Montaža
 
A1/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj programa je da učenici stečena stručno teorijska znanja mogu primijeniti pri gradnji broda. Određene sadržaje ovog predmeta potrebno je, kod učenika, dovesti na razinu vještina i navika, što se postiže kroz sljedeće obrazovne zadaće:
- ovladavanje tehnološkim tokom gradnje broda;
- stjecanje znanja iz područja planiranja procesa rada; 
- stjecanje znanja, vještina i navika u procesu proizvodnje (gradnje broda);
- stjecanje znanja, vještina i navika radi racionalnog korištenja materijala, alata i strojeva;
- osposobljavanje za pravilnu uporabu zaštitnih sredstava i mjera sigurnosti pri radu.
 
     B1/ SADRŽAJ PROGRAMA
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
10.Traserska salaRazvijanje elemenata trupa broda. Izrada šablona i modela.
11.Označavanje elemenata trupaPrenošenje podataka, pomoću letava, razvijenih elemenata. Ucrtavanje. Označavanje rubova limova, kako bi se pripremili za zavarivanje. Ostala označavanja.
12.Obrada crne metalurgijePlinsko rezanje (ručno i strojno). Savijanje pomoću valjaka i preša. Formiranje limova i profila. Oblikovanje profila toplim postupkom. Oblikovanje profila na hladno.
13.PredmontiranjeIzrada sklopova (rebra, rebrenica, okvirnih sponja, hrptenica, linica, pljuskača, proveza, podveza itd.). Izrada panela. Izrada plošnih sekcija. Predmontaža trodimenzionalnih sekcija. Predmontaža prstenastih sekcija. Opremanje sekcija. Kontrola sekcija u predmontaži. Transportiranje i uskladištenje sekcija.
14.MontažaPriprema ležaja za gradnju. Ugradnja i prilagođavanje sekcija dna i dvodna. Ugradnja i prilagođavanje sekcija bočnih tankova. Montaža pregrada. Ugradnja i prilagođavanje sekcija vanjske oplate. Ugradnja i prilagođavanje sekcija palube. Ugradnja i prilagođavanje sekcija pražnice grotala. Ugradnja jarbola i teretnih stupova. Ugradnja kućica. Ugradnja nadgrađa. Ugradnja krmenog pika. Ugradnja pramčanog pika. Montaža linice. Montaža dimnjaka. Ugradnja strojeva, uređaja i opreme na ležaju. Kontrola kvalitete izrade brodskog trupa i ugrađene opreme. Pripreme broda za porinuće.
15.Izrada uputstava:Za predmontažu, za uranjeno opremanje, za montažu, za transport, za oskeljenje, za postavljanje privremene energetike.

 
 
Objašnjenje (za 3. godinu obrazovanja)
Sadržaj programa rada čine proizvodni zadaci i tehničko-tehnološka dokumentacija u pogonima brodogradilišta kojima učenici samostalno, pod kontrolom instruktora, rješavaju postojeće probleme pri obradi, montaži ili izradi tehničkotehnološke dokumentacije. Pri radu na proizvodnim zadacima treba rad organizirati u obrazovnim grupama (3-7 učenika). Obrazovnom grupom rukovodi instruktor pod čijim se nadzorom obavlja rad. Nastavu treba organizirati tako da obrazovna grupa dobije radni zadatak s kompletnom proizvodnom dokumentacijom. Prije početka rada instruktor s učenicima analizira radne zadatke i daje potrebne upute, a nakon toga se prelazi na realizaciju pod stručnim nadzorom instruktora. Instruktor za vrijeme rada kontrolira, prati, utvrđuje kvalitetu i ispravlja pogreške učenika. Nakon obavljena radnog zadatka instruktor će organizirati diskusiju s učenicima. Kroz diskusiju će kritički raspraviti o načinu rada grupe i svakog pojedinca. Na kraju diskusije treba izvući potrebne zaključke: o organizaciji grupe, organizaciji radnog mjesta, tehnološkom tijeku obrade i montaže, kritičnim točkama u radu i tehničkoj zaštiti. Učenicima treba također ukazati na optimalno korištenje materijala, alata, strojeva, radnog vremena i sredstava tehničke zaštite. Realizaciji određenih sadržaja ovog podprograma slijedi realizacija određenog dijela podprograma RAZVIJANJE I TRASIRANJE. Zato se izvedbeni programi (podprogrami) oba dijela PN moraju razraditi u strogoj korelaciji.
 
2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
A2/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici, osim što će steći odgovarajuća znanja i vještine, iz razvijanja i trasiranja broda nužno potrebna zanimanje brodograditelja, razvijaju i moć prostornog predočavanja koji je neophodan pri prenošenju zahtjeva crteža na predmet rada.
Zadaće:
- stjecanje odgovarajućih znanja i vještina pri definiranju elemenata strukture broda;
- osposobljavanje za korištenje tehničke dokumentacije u procesu rada;
- razvijanje sklonosti za racionalno korištenje materijala;
- razvijanje sposobnosti rješavanja tehničkih problema grafičkim putem; .
- upoznati učenike s mogućnostima grafičkog komuniciranja pomoću računala a definiranju elemenata brodske strukture;
- razvijanje smisla za precizno crtanje, urednost i estetiku.
 
B.2./ SADRŽAJ PROGRAMA
 
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
7.Prodor tijelaProdor dvaju cilindara i razvijanje njihovih plašteva. Prodor cilindra i prizme sa razvijanjem njihovih plašteva. Prodor cilindra i stošca sa razvijanjem njihovih plašteva. prodor dva prikraćenih stožaca s razvijanjem plašteva.
8.Trasiranje brodskih elemenataTrasiranje poprečnih pregrada. Razvijanje i trasiranje paluba. Razvijanje i trasiranje podveza. Trasiranje palubnih sponja. Razvijanje i trasiranje vanjske oplate. Razvijanje i trasiranje proveza. Razvijanje i trasiranje stijena kućica, vitala i nadgrađa.
9.Razmatranje termičko-tehnološke dokumentacijeVježbe s dokumentacijom (crtež, specifikacija materijala, tok obrade itd.).
10Osnovni pojmovi programiranjaStruktura programa (blok-dijagrami, source kod, compiIer, object kod). Strukture i upravljanje podacima (datoteke, baze podataka, učitavanje, ispis). Tehnike programiranja (top-down, bottom up. potprogrami, macro instrukcije, biblioteke programa). Izvođenje programa. Otklanjanja sintaktičkih i logičkih pogrešaka.
11.Rukovanje terminalom i strojem za crtanjeTipovi terminala i strojeva za crtanje. Terminali: struktura, ekran, komandna linija, kontrolne funkcije terminala. Strojevi za crtanje: parametri crteža (mjerila, rotacija, clip in), brzina crtanja, točnost crteža.
 
l2.Primjena računala u proizvodnjiOsnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (šavovi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke specifikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 
 
 Objašnjenje
Izvedbeni program ovog dijela PN "Razvijanje i trasiranje" mora biti izvođen u strogoj korelaciji s 1. dijelom PN "Obrada i montaža". Onaj drugi dio je priprema - podloga za realizaciju 1. dijela programa PN. Zato se ovaj dio programa PN mora realizirati dijelom u specijaliziranoj učionici za brodogradnju, a dijelom u konstrukcijskom odjelu brodogradilišta. S obzirom na specifičnosti pri radu učenika, prisutni su visoki intelektualni napori, pa je predmet potrebno izvoditi po svim kriterijima stručno-teorijskih predmeta.
Nastava se izvodi sa 1/3 (do 10 učenika) obrazovne grupe i to na taj način da će se grupe učenika (do 10) ciklički izmjenjivati. Dok će jedna grupa realizirati 1. podprogram, druga će realizirati 2. podprogram. Zatim će se grupe izmijeniti na podprogramima po logičkom slijedu realizacije nastavne građe. Nastavu cjelinu "Razvijanje brodskih elemenata" izvoditi na mreži rebara nacrtanoj u mjerilu M 1:10.
 
 
6.2.Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
            
Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji
jedni (ukupni) fond sati: 1sat (35 sati); 0,5 + 0,5
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljaanje poslova u zanimanju: 
- graditelj metalnih brodova
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske :
 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.
 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu.


 
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj 
1.Tehnički materijaliUpoznati osnovna znanja o najvažnijim tehničkim materijalima:
-dobivanje
-svojstva
-primjenaOsnovni pojmovi tehnologije
Željezo i čelik.
Svojstva materijala.
Obojeni metali i njihove legure.
Nemetali. 
2.Osnove proizvodne
tehnikeUpoznati načela rada, alate i postupke Upoznati postupke spajanja pojedinih Upoznati načela rada pojedinih strojnih obrada, alate i postupke            Postupci ručne obrade odvajanjem čestica:
 - osnove mjerenja i kontrole
- ocrtavanje i  obilježavanje
- osnovni kutovi reznog 
 alata
- sječenje
- piljenje
- turpijanje
- grecanje
- izrada navoja.
Postupci obrade lima:
-     rezanje lima
-     savijanje lima
-     ravnanje lima
-     probijanje lima
-     previjanje lima.
-     kovanje i  prešanje
-     valjanje, vučenje, istiskivanje
-     lijevanje
Spajanje razdvojivim
vezama:
-     spajanje vijcima i maticama
-     spajanje zaticima i svornjacima
-     spajanje klinovima
-     spajanje spojkama
Spajanje nerazdvojivim
vezama:
-     spajanje zakivanjem
-     spajanje lemljenjem
-     spajanje zavarivanjem
-     spajanje lijepljenjem.
Postupci strojne obrade
Osnove teorije rezanja
Bušenje
Tokarenje
Glodanje
Brušenje
Štancanje
Ostali postupci strojne obrade. 
 3.Osnove strojeva    i uređaja Razlikovati pojedine strojeve za pretvorbu energije, materijala i informacijaPodjela strojeva
-     pogonski strojevi
-     radni strojevi 
-     strojevi s elektroničkom
obradom podataka
-     proizvodna postrojenja
Primjeri: CNC - alatni stroj kao tehnički sustav
Centralno grijanje kao tehnički sustav


 
 
 
6.3.Nastavni predmet: Matematika u struci
            
Razred: Prvi, Drugi,Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju brodomehaničar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
 
1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška
 
Matematika u struci
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
br.                                              I.       II.    III.    Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije                  
2.         Potenciranje         
3.         Korjenovanje                    
4.     Jednadžbe prvog stupnja            
5.     Veličine i jedinice           
6.     Proračuni dužine i kutova                 
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                    
10.    Osnove trigonometrije        
11.    Pravilo trojno                    
12.    Postotni i kamatni račun
13.        Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova               
15.     Izrada kalkulacija u zanimanju                    
      UKUPNO SATI:                            70     35     32    137
 
 
Matematika u struci: Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Osnovne matematičke        Ponoviti znanja i uvježbati     Vrste brojeva.
      operacije,vještinu računanja.                           Zbrajanje i oduzimanje.                                           Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje               Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i                                                                                                          oduzimanje
                                                      potencija.
                                                      Množenje i                                                                                                          dijeljenje
                                                      potencija.
                                                      Potenciranje                                                                                                         potencija.
3.     Korjenovanje              Znati i umjeti računati        Pojam                                                                                     s korijenima.               korjenovanja.
                                     Računske                                                                                               operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama      Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.      Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose            Omjeri i razmjeri, prosto
                              među veličinama.           pravilo trojno, postotni račun.
                              Razumjeti sličnost           Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u trokutu, 
 odnos stranica za 30°, 45° i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske veličine, 
                                                      zbroj vektora, množenje
                                                      vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti    Koordinatni sustav, 
                                                      jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.      Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.       Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina            Znati i umjeti proračunati      Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                                njegovih dijelova.
                                                      Proračuni razvijene dužine.                                                                                              Pravokutni trokut- 
                                                      Pitagorin poučak.
                                                      Trigonometrijske funkcije                                                                                               pravokutnog trokuta.
7.     Proračuni površina,          Znati i umjeti proračunati      Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase      površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                      Proračuni volumena i
                                                      oplošja tijela:
                                                      kocka, kvadar, piramida
                                                      valjak, stožac, kugla.
                                                      Proračuni mase i težine.
                                          
Matematika u struci: Druga godina 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                         3                        4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,       Kvadrat i kub binoma i 
                               računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                      algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenjakvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                      korijen negativnog broja.
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti             Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.      Trigonometrijske funkcije.     
                                                      Primjena trigonometrije.
                                                      Pravokutni i kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti             Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.             Složeno pravilo trojno.
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti             Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.      Pojam kamatnog računa.
 
Matematika u struci: Treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Izračun troškova            Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
2.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna za 
                                                      jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit      struke i zanimanja.
 


6.4. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
 Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
                                          
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                               Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 Metodičke napomene:
 
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
 Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
 
6.5. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 1,5 sati (53 sata)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: brodomehaničar.
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine:   Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada     
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
 Tehničko crtanje 
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.    II.     III.    Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                     4                  4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                 10                 10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                 16                 16
      Presjeci                                     6                  6
      Tolerancije, znakovi obrade                      6                  6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje              6                   6
      Izrada radioničkog crteža                        5                  5
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
      Crtanje krivulja                                     8             8   
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva             7             7
Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža           20           20
      UKUPNO SATI                             53    35          88
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
1         2                         3                                     4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                                                       Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža.

 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivuljaZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                      Osnovne geometrijske konstrukcije.
Konstrukcije kružnih prijelaza.
Konstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
3.Crtanje detalja na temelju sklopnog crtežaZnati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.
 Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:
-     ortogonalne projekcije
-     kotiranje
-     presjeci
-     tolerancije
-     znakovi obrade.
 

 


6.6. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                     2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: brodomehaničar. 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.   Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
2.   Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška
 
Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.            Nastavno područje                Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.     II.    III.    Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                              5                   5
      Statika krutog tijela                          
      - sustavi sila u ravnini                          12                  12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                    8                   8
      - određivanje težišta                            5                   5
      Trenje                                      5                   5
2.     Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                    15            15
      Osnove kinematike                                  10            10
      Osnove dinamike                                   10            10
      UKUPNO SATI                             35    35            70

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj
1         2                         3                                   4


1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                 Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.     
2.Statika krutog tijela    Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
-nosačima s dva oslonca
- konzoli
-kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj
1         2                         3                                     4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 
 
 


6.7. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati:1. razred - 1 sat (35 sati)
                        
Cilj:   
Upoznati učenike s osnovama brodogradnje,brodogradilištem,konstrukcijom i opremom brodova
Zadaci:      
Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu
Upoznati konstrukcije brodskog trupa
Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji broda
Upoznati opremu broda i njenu funkciju
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
Literatura za učenike i nastavnike:
Furlan,Lučin,Pavelić:Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb
 
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1. BrodUpoznati osnovna znanja o broduPojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.
2. BrodogradilištaUpoznati organizaciju rada u brodogradilištuShema, pogoni
3. Brodska formaUpoznati osnovne brodske formeDijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.
4. Elementi brodaUpoznati osnovne dijelove brodaStandardi – propisi.
Sustavi gradnje broda.
Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.
Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.
Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.
Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).
Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.
Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.
Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.
Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.
Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.
Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.
5. Oprema brodaUpoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opremeOprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).
Oprema za spašavanje.
Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.
Protupožarna oprema.
Navigacijska oprema.
Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.
Rashladni prostori na brodu.
Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

      
 


6.8. Nastavni predmet: Elementi broda
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 3 sata (1+2) – 105sati
 
A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA
Cilj je stjecanje znanja o elementima brodskog trupa drugih brodskih prostora i tehničkoj dokumentaciji.
Zadaće:
- upoznavanje učenika s konstrukcijom brodskog trupa,
- upoznavanje učenika s pojedinim elementima broda brodskim prostorima, kao i njihovom funkcijom u brodskoj konstrukciji,
- naučiti učenike kako upotrebljavati priručnike tabelarne prikaze i odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju,
- osigurati učenicima strukovnu osnovu za taj profil.
 
      B/ sadržaj PROGRAMA
__
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Propisi klasifikacijskih (društava) ustanova 
2.Brodograđevni standardi 
3.Glavni brodski prostori Uzdužni presjek broda
4.Sustavi gradnje brodapoprečni, uzdužni, kombinirani.
5.OplateVanjsko opločenje. Kobilica.
Oplata dna. Oplata boka.
Završni voj. Ljuljna kobilica.
6.DnaDvodno. Uzdužnjaci. Rebrenice. Pokrov dvodna. Rubna ploča dvodna.
7.OrebrenjeOrebrenje u poprečnom uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.
8.Bočne proveze 
9.Pregrade i uporeMinimalan broj pregrada. Razmak pregrada. Konstrukcija nepropusnih pregrada. Ravne pregrade. Korugirane pregrade. Ispitivanje nepropusnih pregrada. Upore.
10.PalubeSustavi gradnje paluba. Sponje. Palubne podveze.
11Otvori na palubiGrotla i pračnice. Ostali otvori na palubi.
12Linice i ograde
 
13Konstrukcija strojarniceDovodno strojarnice. Strukturni i nestrukturni tankovi.
14Platforme 
15Konstrukcija pramčanog pikaPramčana statva. Tunel za pramčani propeler. Lančanik. Sidrena niša na pramcu. Pljuskače.
16Konstrukcija krmenog pikaKrmena statva. Zrcalo. Statvena cijev. Sidrena niša na krmi.
17NadgrađaNadgrađe, palubne kučice. Kaštel. Kasar.
18Osnovne konstruktivne karakteristike pojedinih tipova brodovaBrod za prijevoz općeg tereta. Brod za prijevoz rasutog tereta.
Brod za prijevoz tekućine – tanker.
Brodovi za prijevoz kontejnera.
Brodovi za prijevoz automobila – trajekti.
Brodovi za vodoravni ukrcaj tereta – Ro-Ro brodovi.

 
 
Objašnjenje
Elementi obrade za obrazovni profil brodograditelj (u metalu), predstavljaju osnovu struke. S obzirom na navedenu važnost ovog predmeta, potrebno je u operativnoj razradi voditi računa i o razini savladanih sadržaja iz tehničkog crtanja, kako bi se teme koje u sebi sadrže složenija konstruktivna rješenja vodile u tijeku drugog polugodišta.
Naročitu pažnju treba posvetiti predočavanju pojedinih brodskih elemenata unutar većih cjelina "sekcija" i "sekcija" u sustavu brodske konstrukcije. nakon obrađenih pojedinih nastavnih cjelina preporučuje se organizirati odlazak u brodogradilište. Nastavu obvezno izvoditi u bloku od dva sata. Za uspješno izvođenje ove nastave organizaciju obvezno temeljiti na tehničkoj dokumentaciji.
 
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
1. Dokumentacija brodogradilišta
2. Grupa autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske
 


6.9. Nastavni predmet: Konstrukcije broda
 
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred - 3 sata (2+1) – 96sati
 
 
A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
 
Sadržaji ovog predmeta su od najvećeg značaja za ovo zanimanje. Cilj je ovog programa objediniti sva prethodno stečena znanja, dobivena kroz predmete: elementi broda, tehničko crtanje, tehnolog1ja brodogradnje, praktična nastava, te ih razmatra kao nedjeljivu cje1inu.
Zadaća je da se kroz nastavu brodskih konstrukcija učenici upoznaju sa:
- upotrebom standarda pri različitim izvedbama brodskih i ostalih metalnih konstrukcija,
- razlozima izbora određenog materijala za gradnju brodskih konstrukcija,
- vrstama spojeva i razlozima koji utječu na izbor spojeva na odre6enom dijelu brodske konstrukcije,
- postupcima pri montaži i demontaži brodskih i ostalih metalnih konstrukcija,
- propisima klasifikacionih društava i da se nauče služiti osnovnom dokumentacijom i stručnom literaturom.
 
B/ SADRŽAJI PROGRAMA
III. razred 96 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Vrste brodskih konstrukcijaKonstrukcija poprečnog sustava gradnje. Konstrukcija uzdužnog sustava gradnje. Konstrukcija kombiniranog sustava gradnje.
 
2Osnovni principi povezivanja osnovnih elemenata plovila kod:- Poprečnog sustava gradnje,
- uzdužnog sustava gradnje,
- kombiniranog sustava gradnje.
 
3 Konstrukcija opločenja broda:Podjela na područja prema klasifikacijskim propisima. Vanjsko opločenje. Unutarnje opločenje. Veze s ostalim konstrukcijama.
 
4Glavno rebro Konstrukcija
 
5Konstrukcija krajeva brodaStatve. Pramčani pik. Krmeni pik. Veza s ostalim dijelovima broda.
 
6Konstrukcija temelja strojeva i uređajaTemelji glavnog stroja. Temelji ostalih strojeva i uređaja. Tunel osovinskog voda. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.
 
7Konstrukcija teških kovnih dijelova trupaSidrene oči. Sidrena ždrijela. Peta statve. Slavina statve. Ležište kormila. Skrokovi. Statvene cijevi. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.
 
8Konstrukcija liniceStandardi i propisi. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.
 
9Nadgradnja i kućiceKonstrukcija i izvedbe. Konstrukcija s obzirom na vibracije. Veze s palubama.

 
 
 Objašnjenja
S obzirom na opsežnost ovog područja potrebno je dati naglasak na razmatranje praktičnih primjera s kojima se učenici svakodnevno susreću u proizvodnji. Učenik se mora osamostaliti u računanju i korištenju odgovarajućom dokumentacijom, te se preporučuje nastavnicima da se ne upuštaju u opsežna teorijska razmatranja, već da građu obrađuju rješavanjem tipičnih primjena na vježbama. Posebno se predlaže da se za seminarski rad (dva programa godišnje) zada, neki dio brodske konstrukcije ili sekcije broda (u jednom zadatku objedinjena građa viče kompleksa). Seminarske radove trebalo bi provesti u skladu sa zahtjevima koje tretira završni stručni rad.
Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pažnju posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Obrada novog gradiva treba da iznosi 1 sat tjedno, a vježbi 2 sata. Vježbe izvoditi u skupinama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Vježbe obavezno izvoditi u bloku od dva sata.
 
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
1. Tvornička dokumentacija
2. Grupa autora: Tehnička dokumentacija, Grafički zavod Hrvatske
 


6.10. Nastavni predmet: Tehnologija gradnje broda
 
 
Razred: Drugi
       Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 3 sata (1+2) – 96sati
                   3. razred - 2 sata (1+1) – 64sata
 
 
A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA
Cilj je da učenici steknu određena stručna znanja iz tehnologije gradnje brodova, koja se preko odgovarajućih sadržaja praktične nastave osmišljavaju u jednu cjelinu. Drugi je cilj pri realizaciji ovog programa strogo profesionalno obrazovanje. Zadaće nastave tehnologije brodogradnje su:
- usvojenje i sistematiziranje pojmova koji se odnose na područje tehnologije gradnje broda i metalnih konstrukcija uopće;
- ovladavanje potrebnim znanjima i objašnjenjima o raznim tehnološkim postupcima gradnje brodova;
- osmisliti i uspostaviti vezu između tehničkotehnološke zakonitosti i proizvodnog rada;
- shvatiti ulogu racionalizacije, uštede na radu i slično;
- razviti svjesnu disciplinu i pravilan odnos prema radu;
- upoznavanje s izvorima opasnosti i mjerama zaštite.
 
B/ SADRŽAJI PROGRAMA
II. razred 96 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1UvodKratka povijest gradnje broda. Tipovi i karakteristike današnjih brodogradilišta.
2Materijali za gradnju brodaBrodograđevni čelik normalne čvrstoće. Brodograđevni čelik povišene čvrstoće. Al legure koje se upotrebljavaju za gradnju brodskog trupa ili dijelova broda.
3Uskladištenje i transport limova i profilaSkladište limova i profila, Transport limova i profila.
4Priprema limova i profila (predobrada)Ravnanje limova i profila. Čišćenje i zaštita limova i profila.
5Trasiranje u brodogradnjiMetoda trasiranja. Primjena računala u trasiranju. 8ablone. Nacrt šabIone. Vrpce. Modeli.
6Rezanje limova i profilaTokovi materijala u radionicama obrade. Rezanje limova i profila: mehaničko, plinsko, plazma, laser, NC strojevi za rezanje.
7Oblikovanje limova i profilaValjci. Preče. NC strojevi za oblikovanje.
8Predmontaža brodskog trupaAlati i naprave. Organizacija radionice. Mala predmontaža. Izrada panela. Izrada (dvodimenzionalnih) sekcija.
9Zavarivanje i rezanje u brodogradnjiOblici spojeva i simboli. Oznake limova i profila. Ručno i poluautomatsko rezanje. Ručno zavarivanje (REL). Poluautomatsko zavarivanje. Zavarivanje automatima. Zavarivanje pod zaštitnim plinovima. Kontrola i ispitivanje zavora.
10Ravnanje u brodogradnjiOsnovno pojmovi. Alat za ravnanje. Primjeri.
11UkrupnjavanjeIzrada sekcija.
12Montaža na mjestu gradnje brodaPriprema ležajeva za montažu. Raspored potklada. Centriranje i montaža sekcija dvodna. Montaža pregrada. Montaža oplate. Montaža palube. Montaža pikova. Montaža nadgrađa, palubnih kučica, jarbola i sl.

 
III. razred 64 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Izrada trodimenzionalnih sekcija (volumske sekcije)Izrada krmenog pika. Izrada pramčanog pika. Izrada dvodna strojarnice. Izrada sekcija u kolijevci.
2Opremanje sekcijaNulto opremanje. Opremanje u jedinici.
3Kontrola i predaja sekcijaKontrola dimenzija. Kontrola oblika. Kontrola zavara. Predaja.
4Ukrupnjavanje i bojanje sekcija 
5Redoslijed montaže na ležajuVrste redoslijeda. Montaža krmenog dijela broda.
Centriranje i niveliranje (teodolitsko snimanje i niveliranje)
6 Predaja konstrukcije i prostoraPlan prostora. Predaja konstrukcije. Tlačenje.
7Ugradnja opreme na ležaju 
8Porinuće brodaOprema za porinuće. Uzdužno porinuće. Poprečno porinuće. Zaplutanje u doku.
Radionice opremnog odjeljenja. Opremanje u bloku. Ostali opremni radovi.
99. Radovi u opremnom bazenu 
1010. Završni primopredajni radovi 
1111. Klase broda i dokovanje 
1212. Remontni radovi 

 
 
Objašnjenje
Ovim se programom polaznici upoznaju sa zakonitostima tehnologije svog zanimanja i načinom rješavanja pojedinih problema koje nameće praksa u proizvodnji. Izvedbeni program škole treba izraditi u korelaciji s predmetima: Elementi broda, Brodske konstrukcije i Praktična nastava. Također treba planirati vježbe do 20 sati u svakoj godini koje se realiziraju u korelaciji s praktičnom nastavom.
Cjelokupna obrazovna aktivnost na ovom nastavnom području mora u metodičkom pogledu temeljiti na ranije stečenom znanju učenika. Da bi se uspješno ostvarili zacrtani zadaci, mora se u nastavi služiti onim nastavnim metodama i postupcima koji će osigurati stjecanje potrebnog znanja. Prema tome, nastava se mora temeljiti na zornosti i iskustvu učenika. Realizaciju vježbi povremeno organizirati u neposrednim proizvodnim uvjetima u kojima će se osigurati najveća racionalizacija vremena i nastava učiniti aktivnijom i neposrednijom. Nastojati da se velik dio sadržaja sinhronizira s praktičnom nastavom u brodogradilištu. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata. Vježbe se izvodu u školi ili brodograđevnom praktikumu. Veličina grupe učenika kao na praktičnoj nastavi.
 
 


6.11. Nastavni predmet: Linije broda
 
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: - 2 sata (1+1) – 64sata
 
      A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici teorijski i praktično nauče crtanje linija drvenog i plastičnog broda na stvarnim primjerima.
Zadaci:
- naučiti trasiranje na klasični i numerički način,
- služenje tablicama za izbor glavnih izmjera broda,
- ovladavanje znanjem i vještinama trasiranja linije broda,
- crtanje kontura pramca i krme,
- crtanje vodnih linija,
- provjera usklađenosti pomoću širnica.
 
      B/ SADRŽAJI PROGRAMA
III. razred 64 sati


Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Uvod u trasiranje 
2Metode trasiranja:klasični i numerički način.
3Dvorana za trasiranje 
4Glavne izmjere broda i tablice očitanja 
5Pribor za trasiranje 
6Trasiranje linija:- Raspored projekcija pri izradi linija broda.
- Mreža linija broda.
- Vodne linije, uzdužnice, rebra.
- Konstrukcija uzvoja.
7Trasiranje linija:- Ucrtavanje mreže unošenje točaka rebara na poprečni plan ucrtavanje rebara.
- Ucrtavanje kontura pramca i krma.
- Crtanje vodnih linija i uzdužnica.
 
8Provjera usklađenosti pomoću širnica 

 
 
 Objašnjenje:
Građenje brodskih konstrukcija tehnički je i tehnološki složen proces. U tom se procesu izrađuju, montiraju i opremaju pojedini dijelovi broda. S obzirom na tu činjenicu potrebno je u realizaciji programa koristiti karakteristične primjere iz područja brodogradnje. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti standardima i oznakama za obradu koju zahtijeva proces proizvodnje. Osim toga u realizaciji programa je potrebno povezivanje sa znanjima koje su učenici stekli usvajanjem građe iz tehničkog crtanja u prvoj godini.
Za obradu dijelova programa, koji se odnose na čitanje i služenje dokumentacijom, treba koristiti konkretnu proizvodnu dokumentaciju. U realizaciji programa treba imati u vidu da su ovdje stečena znanja u izravnoj vezi sa sadržajima elemenata broda i praktične nastave. Za uspješno usvajanje znanja potrebno je da tijekom školske godine učenici realiziraju četiri programa, od kojih je obvezan program linija broda. Prilikom odabiranja programskih zadataka nastavnik tehničkog crtanja dužan je konzultirati nastavnika elemenata broda. Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pozornost posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Odnos broja sati obrade novog gradiva, u odnosu na vježbe, treba svesti u razumne granice. Vježbe izvoditi u grupama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Tijekom školske godine obvezne su četiri grafičke zadaće. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata.
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Kao za nastavni predmet Tehničko crtanje.


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: Prvi (sva zanimanja u brodogradnji)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljajanje poslova u brodograđevnim zanimanjima.
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                             4
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- visoka peć i procesi u visokoj
 peći
- proizvodi visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s 
  lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
5. Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelikaOsposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja o
tehničkim materijalima.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelik.
Alatni čelik.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legure.Usvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkim materijalima.Vrste obojenih metala i
njihovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Prvi         
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)          
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)                   Sadržaj
1         2                   3                              4
1.Statika krutog tijela    Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
 
 
 Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem, 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: Drugi 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u brodogradnji.
Zadaci:
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji.
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)               Sadržaj
1         2                   3                             4


1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.    Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
2.    CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem 
2.   radom na računalu primjenjujući korisnički program. 
 
Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.      Trigonometrijske funkcije.     
                                                      Primjena trigonometrije.
                                                      Pravokutni i kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu            Pojam postotnog računa.
                              postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematia u struci
      
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.klasičnim računanjem
2..radom na računalu primjenjujući korisničke programe.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                        struke i zanimanja.
2.     Izračun troškova            Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
3.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna                                                                                               za jednostavniji posao


                                                .
Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva 
       
Razred: Treća
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
Zadaci:
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Područja korisničkih programa izborne nastave:
1.   tehničko komuniciranje i standardi 
2.   proizvodna tehnika 
3.   upravljanje i regulacija 
 


prilog: materijalni uvjeti
 
PROSTOR I OPREMA ZA POTREBE BRODOGRAĐEVNIH PREDMETA
Za ove potrebe nastave se treba izvoditi u sljedećim prostorima:
- specijalizirana učionica za brodogradnju - brodograđevnom kabinetu
- specijaliziranoj učionici za tehnologiju brodogradnje,
Zbog optimalnosti i racionalnog korištenja nastavne opreme potrebno je da ovi prostori budu u jednom bloku. Poseban se zahtjev postavlja u vezi prostornog organiziranja specijalizirane učionice za brodogradnju i brodograđevnog kabineta, između kojih bi se trebao nalaziti kabinet za nastavnike.
U školama s malim brojem brodograđevnih odjeljenja moče se objediniti specijalizirana učionica za brodogradnju i specijalizirana učionica za tehnologiju brodogradnje.
1. Specijalizirana učionica za brodogradnju
Ova učionica služi za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta: osnove brodogradnje; elementi broda; konstrukcija broda; konstrukcije drvenog i plastičnog broda; projektiranje i gradnja drvenog broda, teorija broda; otpor i provi broda; osnove projektiranja broda; tehničko crtanje i linije broda.
 
 
1.1. Nastavni prostor 
Veličina potrebnog broda     80 m2
Prostorija treba imati mogućnost zamračenja 
1.2. Nastavna oprema 
1.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja plohe pod nagibom 1300x60015 kom.
- stolica s naslonom učenička30 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolica s naslonom za nastavnika1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 s krilnom pločom (bijelo-zeleno) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva (100×50×190 )2 kom.
- vitrina viseća 4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- utičnica za električnu struju (220 V)4 kom.
- dovod i odvod vode1 priključak
1.2.2. Posebna oprema15 kom.
- priložnik (1300 m)15 kom.
- trobridno mjerilo15 kom.
- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- šabloni za slova1 gar.
- brodski krivuljari2 gar.
- planimetri2 kompl.
- letvice za izvlačenje krivulja20 kom.
- utezi od 1 kg30 kom.
1. 3. Nastavna sredstva 
1.3.1. Modeli 
- polumodeli brodova sa ucrtanim rebrima i opločenjem 
- modeli sekcija (ili karakterističnih dijelova sekcija) 
- modeli presjeka glavnog rebra (s obzirom na tip gradnje broda) 
- makete brodova. 
1.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, filmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija 
- slike različitih vrsta brodova 
- sheme karakterističnih dijelova broda 
- crteži linija broda 
- razni grafički prikazi 
- dijafilmovi 
- filmovi: 
"Modelsko ispitivanje broda", 
"Od projekta do broda", 
Reklamni filmovi brodogradilišta, 
- projektna dokumentacija iz odabranih područja 
- tehničko-tehnološka dokumentacija 
- standardi brodogradnje 
- razni katalozi i prospektni materijali 
- standardi klasifikacijskih društava 
1.4. Tehnička pomagala 
- grafoskop (portabl)1 kom.
- episkop1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem1 kom.

 
3.   Brodograđevni kabinet je prostor namijenjen izvođenju sljedećih nastavnih predmeta: razvijanje i trasiranje; tehničko crtanje i linije broda; 
 
2.1. Nastavni prostor 
Veličina predviđenog prostora90 - 100 m2
Prostorija mora imati mogućnost zamračenja 
2.2. Nastavna oprema 
2.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja radne plohe s nagibom 1800 - 700 mm10 kom.
- stol za računala6 kom.
- stolice s naslonom (učeničke)16 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolica s naslonom (za nastavnika)1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 cm s krilnom pločom (bijelo-zelena) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva4 kom.
- vitrina viseća4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- instalacije za električnu struju (220V) 
- dovod i odvod vode i izljev 
2.2.2. Posebna oprema 
- mreža rebara, u M 1:10 (prikladnog broda), na panel pločama s mogućnošću sklapanja1 kom.
- dio poda uređen za razvijanje i trasiranje30 m2
- rasklopne ravnine za demonstraciju projektiranja1 kom.
- priložnik 1800 mm10 kom.
- trobridno mjerilo10 kom.
- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- veliki šestar za prenošenje i dijeljenje dužina3 kom.
- veliki šestar za olovku (za crtanje na podu)3 kom.
- ugaonik 90 (stupnjeva) veliki (za crtanje na podu)3 kom.
- pomični ugaonik3 kom.
- ploča sa ucrtanim kutevima od 0 stupnjeva do 180 stupnjeva3 kom.
- štapovi različitih presjeka za prenošenje trasiranih veličina30 kom.
- letvice za izvlačenje krivulja40 kom.
- utezi od 0,5 do 2 kg60 kom.
- šabloni za sloval gar.
- brodski krivuljari4 gar.
- planimetri2 kompl.
- stolovi za računala9 kom.
- stol za ploter AO1 kom.
- 9 računala 1 kom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikativni software za potrebe nastavnih sredstava
2.3. Nastavna sredstva
2.3.1. Modeli
- polumodeli brodova s ucrtanim rebrima i opločenjem
- modeli sekcija (ili karakteristični dijelovi sekcija)
- makete brodova
- modeli jednostavnih brodskih sklopova (sklopovi limova i profila).
2.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija
- slike različitih vrsta brodova
- sheme karakterističnih dijelova brodova
- crteži linije broda
- razni grafički prikazi
- dijafilmovi
- standardi
- tehničko-tehnološka dokumentacija
- standardi brodogradnje
- standardi klasifikacijskih društava
- razni katalozi i prospekti.
2.4. Tehnička pomagala
- grafoskop                                                   1 kom.
- episkop                                                     1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem                              1 kom.
 
MATERIJALNI UVJETI, PROSTORA I OPREME ZA "PRAKTIčNU NASTAVU 
U procesu obrazovanja učenika za zanimanje brodograditelja praktična nastava ima posebno značenje sa stajališta stjecanja praktičnih znanja, vještina i navika, te povezivanja stručno-teorijskih znanja. Svaka škola koja obrazuje učenika za zanimanje brodograditelj nužno je da ima osigurane odgovarajuće materijalne uvjete za izvođenje praktične nastave. Praktični sadržaji, u pravilu se ostvaruju u tvorničkim pogonima i radionicama. Iznimno sadržaji nastavnih cjelina ELEKTROLUčNO ZAVARIVANJE TE PLINSKO REZANJE I RAVNANJE GRIJANJEM mogu se izvoditi i u školskoj radionici odgovarajuće namjene.

5. Tehnologija zavarivanja60 m2
5.l. Opća oprema 
- stol radionički, s dva radna mjesta (radna ploča; drvo obloženo čeličnim limom; ladice za alat, dva škripca - paralelni i kovački)10 kom.
- stol za zavarivanje (čelični) 1 radno mjesto10 kom.
- ormar za alat i pribor (metalni)4 kom.
- školska ploča (zidna) 122x122 cm1 kom.
- polica (zidna) za pribor i opremu2 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)l kom.
- stolica s naslonom (za nastavnika)1kom.
- stolica, podesiva, bez naslona (učenička)10 kom.
Instalacije: 
- priključak na električnu struju 380 V8 kom.
- priključak na električnu struju (24 V)8 kom.
- priključak električnih aparata za zavarivanje na električnu mrežu izvesti prema uputama proizvođača 
- priključak na instalaciju kisika4 kom.
- priključak na instalaciju acetilena4 kom.
- instalacije za ventilaciju izvesti prema uputama proizvođača uređaja za ventilaciju 
- dovod i odvod vode (1 od 2 izljevna mjesta) 
5.2. Posebna oprema 
a) uređaji i pribor za plinsko zavarivanje, rezanje i grijanje - garnitura plamenika za plinsko zavarivanje, grijanje i rezanje4 kom.
- boca za kisik10 kom.
- boca disu - plin4 kom.
- redukcijski ventil za kisik4 kom.
- redukcijski ventil za plin4 kom.
- razvijač acetilena (prijenosni)1 kom.
- gumene cijevi za kisik i plin4 kompl.
- kolica za boce od kisika i plina1 kom.
b) strojevi, uređaji i pribor za električno zavarivanje i rezanje 
- transformatori za zavarivanje - prijenosni: 220/380 V, 50Hč; 70-180 A, elektrode 0; 2,5; 3,25; 4)2 kom.
- transformatori za zavarivanje - vučeni: (220/380 V, 50 HZ; 250A, elektrode 0 1,5-4 mm)4 kom.
- ispravljač za elektrolučno zavarivanje (priključni) napon 380 V, 50 Hz; priključna snaga 10,5 KVA; područje zavarivanja 50 A/23 V do 250 a/28 V)4 kom.
- pretvarač za elektrolučno zavarivanje (područje regulacije 30-250 A, napon praznog hoda, 70-60 V)1 kom.
- poluautomat za zavarivanje po MIG-MA8 postupku (pod) zaštitom COS i Ar)1 kom.
- aparat za točkasto zavarivanje - ručni (priključni napon, 380 V, a snaga 10 KVA)1 kom.
- aparat za točkasto elektrootporno zavarivanje1 kom.
- stabilni (priključni napon 380 V, a snaga 25 KVA)1 kom.
- uređaj za napajanje i rezanje plazmom (radni napon: zavarivanje 150 V, rezanje 20-36 V)1 kom.
- aparat za plinsko rezanje (plinovi: acetilen, propan - butan; priključni napon 220 V, 50 Hz)5 kom.
- navojni držač elektrode5 kom.
- opružni držač elektrode5 kom.
- kabelska spojnica ( po potrebi)- kom.
- priključnica s provrtom ili s vijkom- kom.
- stezaljka10 kom.
- uređaj za sušenje elektroda1 kom.

 
 


7. ISPITNI KATALOG (POMOĆNIČKI /ZAVRŠNI ISPIT)
 
I.
 
Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje graditelj metalnih brodova, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
III.
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
ručna i strojna obrada materijala za gradnju brodova;. 
uporaba i održavanje alata, strojeva, uređaja i mjerila za gradnju metalnog broda; 
obrada brodskih elemenata; 
predmontiranje brodskih elemenata u sekcije; 
izrada i montaža metalnih konstrukcija; 
gradnja metalnog broda; 
održavanje i popravci metalnog broda. 
 
Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
 

Vrsta uratkaOpis uratka
Izrada i montaža dijela brodske palube 
 Kandidat mora znati utvrditi redoslijed postupaka izrade dijela brodske palube, izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, te izraditi i montirati dijelove brodske palube
Izrada i montaža rebara
 Kandidat mora znati izabrati potreban materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara, te izraditi i montirati rebra
Izrada i montaža dijela oplate
 Kandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje. prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara, te izraditi, dotjerati i montirati dijelove oplate
Izrada pregradeKandidat mora znati izabrati potreban materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade pregrade, te izraditi pregradu. 
Izrada pramčane ili krmene statveKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupke izrade pramčane ili krmene statve, te izraditi pramčanu ili krmenu statvu
Izrada tankaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade tanka, te izraditi tank
Izrada brodske liniceKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske linice, te izraditi brodsku linicu
Izrada portele, pokaporteKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske portele, pokaporte, te izraditi portelu, pokaportu
Izrada grotlaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade grotla, te izraditi grotlo
Ugradnja prozoraKandidat mora znati ugraditi fiksni prozor s mogućnošću otvaranja
Ugradnja osovinskog vodaKandidat mora znati izabrati i alate, pribor i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi osovinski vod
Ugradnja ventila zasuna i drugih elemenata za protokKandidat mora znati izabrati i alate, pribor i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi ventile, zasune i druge elemente za protok
Ugradnja ventilacijskih sustavaKandidat mora znati izabrati i alate, pribor i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi ventilacijske sustave

 
RADNA PROBA 
 
 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
Prepoznavanje materijalaKandidat mora znati prepoznati nekoliko vrsta materijala koji se koriste u metalnoj brodogradnji na osnovi vanjskog izgleda (čelik, nehrđajući čelik, mjed, bronca, Al- legure)
Prepoznavanje pojedinih elemenata strukture brodskog trupa Kandidat mora znati prepoznati elemente brodskog trupa na nacrtima i gotove elemente u radionici, npr. limove oplate, rebra, uzdužnjake, sponje, pražnice grotla, dvodna, unutrašnje oplate dvodna, hrptenice, rebrenice, otvore za olakšanje na rebrenicama, pramčane i krmene statve, uzdužne i poprečne pregrade itd. 
Zamjena cinkova protektora Kandidat mora znati izabrati potreban materijal, izabrati i pripremiti alate i uređaje, te zamijeniti protektor na brodovima u remontu
Mjerenje dimenzijaKandidat mora znati izabrati potrebne mjerne instrumente i uređaje za mjerenje dimenzija (metar, pomično mjerilo, etaloni, mikrometar itd.) te izvršiti mjerenja
Izrada dijelova ručnom obradom metalaKandidat mora znati izabrati alate za ručnu obradu, znati rukovati ručnim alatima te izvesti postupke ručne obrade (sječenje, piljenje, turpijanje, rezanje tankih limova, narezivanje navoja)
Izrada dijelova strojnom obradom metalaKandidat mora znati izabrati strojeve za strojnu obradu, znati rukovati strojevima te izvesti postupke strojne obrade (bušenje, rezanje, brušenje, sječenje, piljenje)
Elektrolučno zavarivanje i plinsko rezanje limovaKandidat mora znati izabrati i pripremiti alate, pribor i uređaje za zavarivanje i plinsko rezanje, utvrditi postupke zavarivanja i izvesti zavarivanje
Priprema spojeva prije zavarivanjaKandidat mora znati izabrati alate, pribor i uređaje za pripremu spojeva zavara te pripremiti spojeve prije zavarivanja, ovisno o debljini materijala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
IV.
 
IV.
IV.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.
NASTAVNA područja
 
Zaštita na radu 
Sigurnost na radu 
Zaštita okoliša i racionalno korištenje energije 
Planiranje i priprema rada 
Mjerenje i kontrola 
Ručna obrada 
Obrada spajanjem 
Obrada limova i profila 
Trasiranje u brodogradnji 
Predmontaža brodskog trupa 
Montaža na mjestu gradnje 
Izrada,opremanje,kontrola i predaja sekcija 
Oprema i spajanje opreme 
Porinuće broda 
Remontni radovi 
Klasični i numerički način trasiranja 
Trasiranje brodskih elemenata 
Izrada i analiza radioničkog crteža elemenata broda 
Mjerni instrumenti i postupci 
Izračunavanje tehničkih veličina (prava dužina lima, specifikacija materijala) 
Proračun elemenata za porinuće broda 
Izračunavanje kamata, troškova i sl. 
 
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Priprema radnog mjesta i red u radnim 
 prostorijama 0 – 10
Izbor radnih postupaka, strojeva, uređaja, alata i materijala.0 – 10
Izvođenje postupaka izrade zadanog uratka0 – 20
Način rukovanje mehaniziranim alatima 0 – 10
Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju ručnim alatima i uređajima0 – 10
Racionalna uporaba energije0 – 10
Racionalna uporaba materijala0 – 10
Kvaliteta i točnost izrade0 – 10
Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka0 – 10
Završni izgled uratka0 – 10
UKUPNO BODOVA 140

 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
 
II. STRUČNO – TEORIJSKI DIO 
 
     Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
      Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:   
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-48
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

Ministar
Branko Vukelić, v.r.


 
 
 


 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije - Narodne novine br.: 136 / 2003
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...