Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Obavijest o upisu u Registar poreznih obveznika ili ispisu iz Registra PO


Link prema stranicama za pregled primjera
OBRASCI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa >> Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za OMS >> Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat... >> Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu >> Izvješće o godišnjem obračunu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja >> Primjeri prijava poreza na promet nekretnina >> DNR - Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Praktični primjeri ugovora o posredovanju, pregled zakonske regulative o posredovanju, Praktični primjeri za darovanje sadašnje i najviše dopuštene buduće imovine, Praktični primjeri reguliranja obaveza turističke agencije prema ugostitelju

Da li ste znali?
Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. Propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku ne utječe na postojanje i valjanost tog ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan radniku prije početka rada izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.